ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Magnus Lindskog

Sidor: [1] 2 3 ... 6
1
Rutensköld / SV: Rutensköld
« skrivet: 2023-02-22, 18:00 »

"1774 års Rulla
Rulla På Barnen wid Stockholms Stora Barnhus Ifrån Den 1.sta Maji 1774 till Samma tid 1775.
Flickor
/.../
N:o 121. Anna Greta Ruthenschiöld
Tiden då de Blifvit intagna: 1766 d. 15 Novembr.
Ålder: 14 5/6
Barnens Föräldrars namn: Afl. Lieutenanten wid Cronobergs Regem:te Wälb:ne Herr Carl Gust. Ruthenschjöld och Modr. Anna Greta Danielsdr Gotielander.
Enär och till Hvem Barnen bortkommit eller blifvit Döde: den 1 Juni 1774 utlemnades Anna Greta Ruthenskiöld till Sidenstrumpwäfwaren och manufacturisten Herr Anders Bergsten at sy och broddera på Sidenstrumpor."

Källa: Allmänna barnhuset (A, AB) D2A:7 (1770-1774) Bild 2750 (AID: v749436.b2750, NAD: SE/SSA/0809A)

EÄ, barn tab.14
"Anna Margareta Rutensköld, född 1756-08-04 i Ronneby socken."


Se även: Danvik-Sicklaö (A, AB) AI:4 (1782-1819) Bild 91 / sid 157 (AID: v84315.b91.s157, NAD: SE/SSA/1495)

2

Hej Juhani!

You can find him here (1812):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0000771_00020
Källa/Source: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1748 (1812)

I guess he might be the one found in Gävle. "Dismissed artilleryman Johan Höök, born 1782 _/6".
Källa/Source: ArkivDigital: Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:6b (1811-1815) Bild: 8 Sida: 4Medalj för tapperhet i fält:
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r_tapperhet_i_f%C3%A4lt


Beredskapen på Gotland under kriget mot England 1810 - 1812 (gotlandsforsvarshistoria.se)

Bästa hälsningar/Best Regards
Magnus3
Natt och Dag / SV: Natt och Dag
« skrivet: 2023-02-02, 20:38 »

"År 1771 September den 18
9:no Ryttmästaren Jacob Johanssons Natt och Dags underdåniga ansökning att han, som af fruktan för hård medfart, samt att på wåldsamt sätt blifwa stäld till Rätta, för thet han gifwit Rusthållaren Anders Bengtsson några slängar hwaraf han döden njutit, funnit sig nödsakad taga flyckten till Friedricshald i Norrige, therest han och nu, enligit insändt bewis wistas, måtte på Nådig Leide få åter inkomma i Fäderneslandet och sin oskuld bewisa.
Revisions Secreteraren berättade, att Hans May:t behagat till thenna ansökning redan lemna Thess nådiga bifall, att målet skulle i Rådkammaren anmälas, i anseende till en af Sökandens Swärfader Lars Herman Gyllenhal bifogad ansökning, att Natt och Dag måtte blifwa antecknad ibland them, som få åtniuta nådig tillgift efter Pardonsplacatet wid Kongl. Matts kröning, så wida hans brott wid ransakningen finnes af sådan beskaffenhet, at thet under Pardons placatet kan begripas.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1771:2 (1771) Bild 3620 / sid 602 (AID: v786219.b3620.s602, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 31:
"Jakob Johan Natt och Dag, (son av Johan Gustaf, tab 29), född 1733-08-30 på Snösbäck. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1747-09-09. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1749-05-29. Kornett 1750-08-21. Löjtnant 1758-07-08. Ryttmästare 1763-08-30. RSO 1778-04-28. Major i armén 1777-06-06. Avsked 1777-11-26. Död 1788-10-29 Halltorp. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o med (ej känt). Gift 2:o 1770-01-06 Trästena med Beata Catharina Gyllenhaal, född 1751-06-05. Död 1819-02-10, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich."

4
Blix / SV: Blix
« skrivet: 2023-02-02, 20:08 »

"År 1771 den 3 Julii /.../
Fru Brita Margareta Blix underdåniga ansökning, om nådigt tillstånd för dess dotter, Jungfru Juliana Gustafva Blix, at träda i ofrälse ägtenskap med Ryttmästaren i Hollstensk tjenst och Cornetten i Arméen Pehr Elméen, hwilken underdåniga ansökning blifwit författad af bemälte Jungfrus närmaste skyldeman å Fäderne, Auditeuren Magnus Blix.
Denna underdåniga ansökning uplästes, och förklarade deras Excellencer sig icke hafwa något therwid at påminna, om Kongl. May:t i nåder behagade til den samma lämna dess nådiga bifall, dock utan förfång af 27 § i the för Ridderskapet och Adelen utfärdade Privilegier af Åhr 1723.
och kommer altså detta mål i Cabinettet att i underdånighet anmälas."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1771:2 (1771) Bild 60 (AID: v786219.b60, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 3
"-Juliana Gustava Blix född 1741-12-26, död före 1808. Gift med ryttmästaren Julius[!] Elmén.
-Magnus Blix, född 1743. Häradshövding. Död 1805. Se Tab. 4"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blix_nr_1189

5
Introducerad adel - R / Reutercrantz
« skrivet: 2023-02-01, 20:49 »

"Wälborne Herr Secreterare
Gamble goda wänn och Gynnare
Såsom dessa beggie unga Cavallierer ärna sig till Arméen, att med det första som skie kan resa här ifrån, är fördenskull till Herr Secreteraren min tiänstl: begiäran, att dhe kunde få pass  ... Kongl. Slåtz Cancelie, denna ena är min Systersåhn Carl Reuterkrantz, den andra en af min Släckt wid Nampn Gustaff Gås, iag will önska iag kunde wijsa huru mycket iag är och skall wara Herr Secreteraren tiänare igen oc förblifwer
Wälborne Herr Secreterarens
Hörsamme och tiänstwilligste Tiänare

Stockholm d. 8 Junij 1707
Magnus Cronberg"

Källa: https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildregistrering/Passregister/redigera.aspx?bild=f1ab3_0030.jpg

EÄ, barn tab. 4
"2. Carl Adam Reutercrantz, döpt 1690-08-29 på Strömsholm.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutercrantz_nr_449


EÄ tab. 3
"Gustaf Fredrik Goës, (son av Nikolaus Goés, natural. Goës, Tab. 2), till Hovgården. Född där 1687-10-18. Kornett vid livdragonregementet. Livdrabant 1722-09-26. Avsked från regementet3 s. å. 2/11. Ryttmästare. /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Go%C3%ABs_nr_812   


6
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2023-01-31, 22:45 »
I ”Svenska Tidningen” den 10 augusti 1855 kan man läsa om George Julius von Wendel – se bild.

 EÄ: TAB 11B "
George Julius von Wendel, (son av Göran Adolf tab 11), född 1840-04-04 i Jämjö förs, Blek. Överflyttade till Nordamerika. Död 1893-09-29 i Rockport, Mass., USA (certif.) Gift 1870-06-27 i Rockport, Mass. (certif.) med Catharine Flora Stevens, född i Cape Breton, död 1930-04-04 i Arlington, Mass. (certif.)"

7
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-29, 13:39 »
I Dagligt Allehanda 1771, d. 25 October kan man läsa att änkedrottning Louisa Ulrica tänker resa till Berlin i slutet på oktober och då önskar att prinsessan (Sofia Albertina) får följa med:


8
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-28, 15:14 »
Ytterligare ett par "nerslag" med Anders Q.:


"General Münster Rulla Af Konungens Götha Gardes Regemente och Premier Majorens Compagnie, Mönstrat d. 14 Junij 1794

Förares [indelning]
Förare Anders Qvedlingburg
Antagen til Rustmästare d: 31 december 1793, och sedan befordrad til förare d. 25 Maij 1794
/.../
Rustmästares [indelning]
Rustmäst: Sven Lilljeqvist, befordrad til Fourier d. 31 December 1793, samma dag antagen til Rustmästare Wolontairen Anders Qvedlingburg, som sedan befordrades til Förare d: 25 Maij 1794 och lönen innehafves af fendrich Baron Jan Adolph Feiff."

Källa: Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1213 (1794) Bild 730 (AID: v437352.b730, NAD: SE/KrA/0023)

***

"General Münster Rulla
Öfver Underskrifvens Nådigst anförtrodda Compagnie af Kongl. Maij:ts Götha Gardes Regemente, Mönstradt af Hans Kongl. Höghet hertigen af Södermanland Svea Rikes Arf Furste, Stor Amiral. med tillförordnad Munster Comissarie Krigs Rådet Högädle Herr Nils Lorich den 25:te Maij 1796
(Öfverste Geddas Compagnie, fr.o.m 3/2 1796 Kapten Adam Carlqvists Compagnie)
/.../
Föraren Anders Qvedlingburg, Befordrad till Sergeant d: 2 Octob: 1795, samt sedan Transporterad d. 4 Octobr: till Capit:n Wulfcronas Compag:"

(Wulfcronas Compagnie)
"Sergeant /.../ i stället hit transporterad från Capitaine Carlqvists Compagnie Sergeant Anders Qvedlingbourg, sedermera befordrad till fältväbel; således Wacant"

Källa: Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1214 (1796) Bild 3130 (AID: v437353.b3130, NAD: SE/KrA/0023) & Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1214 (1796) Bild 1520 (AID: v437353.b1520, NAD: SE/KrA/0023)

9
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-27, 20:24 »
Har nu funnit honom i Stockholm år 1794 under namnet Andreas Quedlingburg.

Har nedan klippt ihop där jag hittade honom i "Inrikes Tidningar 1794 29/1"


Han är då elev vid Kungl. Målare- och Bildhuggare-Academien och tilldelas akademins tredje medalj (storlek) för "Principe-Ritning af figure".


I Riksarkivet, Marieberg finns:
"Allmänna verks, ämbetsmäns, direktioners m fl skrivelser till Kungl. Maj:t, VII Akademier och lärda samfund.

Målare- och bildhuggareakademien, tid: 1773 – 1802"
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/Jxv7d8DllaottEkcCzf0P1


Se även:
https://konstakademien.se/historik/

Där hittar man sökbara "Elevlistor 1778-1795"
Förteckning över elever i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, grundad 1778:
"Namn: And. Qvedlingburg
Yrke/faderns yrke: Bondson från Skåne
Inskrivningsår: 1792"

10
Nassokin / SV: Nassokin
« skrivet: 2023-01-26, 18:35 »

"Förteckning på ankomne Passagerare med Kongl. Påstjagten Flygarn d 30 Nov. 1744
/.../
Kongl. Ungerska, i Prag, utaf Preutzen fångne, öfwer lieutenanten af Grefl. Schulenburgiske grenadier Battalionen, H:r von Nasacken, Swensk, med sin dräng.
Ystads PåstContoir d 30 Novemb: 1744
Theod: Öhrström"

Källa: Kanslikollegium (A, AB) GVI:15 (1730-1750) Bild 2040 (AID: v395322.b2040, NAD: SE/RA/1411)

EÄ barn tab. 31:
Claes Johan Nassokin, född 1706. Sekundlöjtnant vid Appelgrens regemente i fransk tjänst 1735-02-28. Avsked 1739-06-19. Oberlöjtnant i ungersk tjänst. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1745-06-11. Kapten i österrikisk tjänst 1746. RSO 1748-11-07. Avsked 1756. Död 1760-07-02.

11
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-01-26, 18:15 »

"Förteckning uppå de Passagerare, som d: 5 hujus härifrån [Ystad] afsegladt med Kongl. Postjackten Flygaren
/.../
Underofficeraren utaf Högwällborne Herr Grefve Dohnas Regemente Magnus Walckendorf som warit commenderad hit in i landet, och d: 29 sistlidne September ifrån Stralsund hitkommit och niutet fri öfwerfart passerar nu tillbaks frit efter Resolu: af d: 6 Julii 1730.
Ystads PåstContoir d: 8 November 1735
D. Krutmejer"

Källa: Kanslikollegium (A, AB) GVI:15 (1730-1750) Bild 1140 (AID: v395322.b1140, NAD: SE/RA/1411) & Kanslikollegium (A, AB) GVI:15 (1730-1750) Bild 1120 (AID: v395322.b1120, NAD: SE/RA/1411)

Se även mina inlägg ovan : 2018-10-26 & 2018-11-03

12
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-24, 22:19 »

"General Mönster Rulla vid Kongl. Maj:ts Svea Lif Garde och Capitain samt Riddaren Högvälborne Grefve August Magnus Dohnas Compag: vid General Mönstringen d. 2 Junii 1804.
Fältväbells Indelning
/.../
Fältväbeln J. Ekholm som d. 31 Januarii 1803 med döden afgått, S[amma] D[atum] befordrad till Fältväbell samt den 30 Junii till Fanjunk. för detta Qwartermästaren vid Kongl. Lif Regements Brigadens Husar Corps
Fanjunkare Anders Qvedlinburg. 1."

Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (A, AB) 1154 (1804) Bild 1490 / sid 141 (AID: v437293.b1490.s141, NAD: SE/KrA/0023)

***

Pensionskassa 1799:
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:31 (1795-1803) Bild 240 / sid 20 (AID: v779005.b240.s20, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)

Pensionskassa 1801:
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:31 (1795-1803) Bild 660 / sid 62 (AID: v779005.b660.s62, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)

***

Lysning i Katarina 1799 - Katarina (A, AB) EII:4 (1796-1808) Bild 900 / sid 173 (AID: v224983.b900.s173, NAD: SE/SSA/0009)

Anders Q:s barn:
Ingrid Elisabeth, född 1803-06-10 i Svea Livgardes församling - Svea livgardes församling (A, AB) C:2 (1799-1818) Bild 26 / sid 45 (AID: v91093.b26.s45, NAD: SE/SSA/0005e)
Carl Emil, född 1814-10-30 i Wärsta, Viby - Viby (T) C:4 (1791-1825) Bild 170 / sid 164 (AID: v52601.b170.s164, NAD: SE/ULA/11686)


***

"Skrubby
1853 Dec. 26 (Begravd 1854 3/1) Leutnant Anders Qvedlinburg Enkl. 82 [år]. 2 [mån]. 24 [dagar]"

Källa: Viby (T) EI:1 (1824-1861) Bild 86 (AID: v52608.b86, NAD: SE/ULA/11686)

***


Befolkningsstatistisk tabell för Andrarum år 1771 - se bild nedan (mina inringningar i rött):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0023603_00061
Andrarums kyrkoarkiv, Övriga längder, SE/LLA/13005/G/1 (1749-1835)

13
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2023-01-19, 11:31 »

Generalmönsterrulla 1704 5/1.
Malmö garnison (Drottningens livregemente till fot), regementschef överste Axel von Faltzburg
Livkompaniet
[Musqueterare nr] 92 Corfitz Beck
Landzman: Skåne
Tiänt Cronan: 3/4 [år}
Gammal: 20 [år]
Gift: -
avancerat til Corpral under N:o 22, i stellet Johan Jochim von Faltzburg"

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1389 (1703) Bild 1550 (AID: v480442.b1550, NAD: SE/KrA/0023)

Se även nr 92 vid mönstringen 1703 6/8: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1389 (1703) Bild 170 (AID: v480442.b170, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ tab. 3 "Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis (son av Lave, Tab. 1), till Bosjökloster samt, efter äldre broderns död, till Glimminge och fideikommisset Hevringsholm. Född 1685-08-25 på Andrarum. Kom i tjänst 1701. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1704-05-16. Kornett vid livdragonregementet 1708-03-04. /.../"

14
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-18, 22:48 »

"Rulla uppå Deltagare uti Arméens Pensions Cassa vid Hussar Corpsen af Kongl. Lif Regements Brigaden, För år 1800
/.../
Qvartermästare
Indelning: Pen[ning] Lön & Nr
Sqvadron: Sanna
Caractere och Namn: And. Qvedlingburg
Födelses Datum: 2 Oct [17]71
Tjenste Tid: 31 Dec: 1793
Sista Fullmagts Datum: 9 Oct 9"

Källa: Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:31 (1795-1803) Bild 620 / sid 58 (AID: v779005.b620.s58, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)


Längd över ägare till Christinehof i Andrarums socken hittar man här: http://www.osterlenanor.se/andrarum.htm

15
Introducerad adel - K / Krabbenström
« skrivet: 2023-01-08, 21:09 »

"Datum Kongsöhr 2 Augusti A:o 1680
Skiöldebref för Secreteraren Nills Krabbeström
/.../
och gifwa honom Secreteraren Nills Krabbe, hans hustru och ächta Lijfzarfwingar, så Man som qwinköhn, så födde som ofödde, Adeligit Nampn, Währde, och alla dhe privilegier, förmånner och rättigheeeter, som andre Adelige Persohner i Wårt Rijke nyttia förunnandes Wij honom och alla hans efterkommande bröstarf:r dhet Wapnet som uthi Wårt Cantzelij är inlefererat, sampt dhet Nampnet Krabbeström till een åthskildnat ifrån andre Familier, at föhra, bruka och behålla. Och ehuruwähl Wij för denne gången, icke finne Lägligit, att försee honom, medh något wahnligit Diploma, wele Wij dock här medh, honom hafwa försäkrat, at sådant framdehles skall blifwa honom meddehlt, och han imedlertijdh i förmågo af detta, hafwa att nyttia och bruka alle dee immuniteter, privilegier och förmånner som andro aff frelsset uthi Wårt Rijke, sampt räckna sitt Adellståndh ifrån detta brefz dato. Här alle p.p.
Till yttermehra Wisso p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038949_00021
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/454 (1680)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Krabbenstr%C3%B6m_nr_964

Sonen "Joh: Bart: Krabbenström" har underskrivit här:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_02444

16
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2023-01-05, 13:03 »

"MACULATUR PROTOCOLL A:o [16]83 d 7 Martt.
Anno 1683 den 7 Martii inkommo för Consistorio Malmogiense Johan Åhman Soldat under Hr Majoren Böhns Compagnie, och Catharina Eleonora Orrhane, och effter föregåendhe examen bekände sigh wara i Stockholm trolofwadhe aff Ordinarie Cappellanen wed S. Clara Kyrkia H:r Johanne Micrandro medh hans Ehrewyrdigheetz Kyrkioheerdens M:r Olai Bergii samtycke och Consens, och begärdhe att blifua wijgdhe.
Consistorium togh denna saken i betänkiande, att dhee intet så snart kunna copuleras, effter något hinder aff Hr Majoren deruthi göres, och Consistorium fördenskull medh hans Ehrewyrdigheet Hr Kyrkioheerden uthi S. Clara Corresponderas will, om attesten richtig befinnes."

Källa: Consistorium malmogiense (M) AI:1 (1683-1691) Bild 3 (AID: v98485.b3, NAD: SE/MSA/00126)

Se även (soldat nr 32) Johan Åhman i rullan år 1689 - Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1379 (1689-1690) Bild 410 (AID: v480432.b410, NAD: SE/KrA/0023)

17
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Graf, von
« skrivet: 2022-12-31, 13:36 »

"Gamle Södermanlands landtmätares minnesrunor, ristade af P. E. Bergstrand

Graaf, Christian, examinerad 1740, blef stadjusterare i Nyköping och lotsinspektor. Född i Simbrishamn den 1 Maj 1700, kom helt ung från "alunbruket" [i Andrarum/min not] till bergmästaren baron Edmund Gripenhjelm [ - Se Bergmästare (osterlenanor.se) ] som skrifvare. Blef efter Gripenhjelms död skrifvare hos häradshöfding J. Bolik, [Bullich? - Se Häradshövdingar (osterlenanor.se) ] men kom sedan vid 19 års ålder i snickarlära, blef gesäll och reste 1720 till Köbenhavn, Hamburg, Lübeck, Königsberg, Danzig och så till Stockholm och så till Nyköping 1727, blef der borgare 1728. Blef efter vid Kongl. Landtm.-kontoret aflagd justerareexemen stadsjusterare i Nyköping 1743, blef så lotsinspektor och tog afsked 1771. Skref 1783 vid 83 års ålder sin sjelfbiografi, hvari han omtalar att han varit tre gånger gift, 1:o) med en slagtaredotter Anna Frelman, med hvilken han hade 2 söner och 3 döttrar, af hvilka en dotter lefde längre och blef gift med en uppbördsskrivare i Karlskrona samt en son Hans blef landtmätare och gift med Anna Lovisa Stjernstolpe; 2:o) med Ulrika Eleonora Vult, dotter af en kapten Reinhold Vult von Steiern. med henne hade han 2 söner och 2 döttrar; 3:o) med en trädgårdsmästardotter Anna Elisabet Wahlström.[/i]
Hans farfarsfar Hans von Graf af dansk adel var på 1500-talet "schubernak" och bodde i Carlshamn. Farfadern Chistian von Graf var "Commendeur Baas" vid kronoskeppsbyggeriet i Carlskrona [staden grundades 1680!/min not.]  och omkom  genom fall från en byggnadsställning då fadern Hans Graf var 1 3/4 år. Denne fader föddes 1662, uppfostrades i fattigdom samt sattes i snickarlära i Lund, der han blef borgare och gift med Anna Maria Troberg, en dotter till en ryttmästare Henrik Troberg. De förlorade hus och gård och flyttade till Andrarums alunbruk. Der dog fadern 1751 vid 89 års ålder och modern 1753 vid 83 års ålder.

Graf, Hans, den förres son, tog landtmästeriexemen 1763, tjenstgjorde i Södermanland till 1795, dog den 26 Febr. 1825.

Graf, Carl Christian, exeminerad 1788, stadsjusterare i Nyköping 1793. Kom.-landtm. 1810, andre landtmätare 1819, var född 1769 den 21 December."

Ur: Södermanlands Läns Tidning 1884-08-13

***

Stiernstolpe nr 1347 - Adelsvapen-Wiki
EÄ, barn tab. 2
"Anna Lovisa Stiernstolpe
, född 1729-07-14, död 1799-04-04 Högtorp. Gift med kommissionslantmätaren Hans Graf i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808 med Brita Christina Hellström), född 1737 i Nyköping, död 1825 på Högtorp."

18
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2022-12-10, 21:52 »

Bröderna Hinrich Bredher (kornett) och Erich Bredher (löjtnant) omnämns i ett brev på tyska (Malmö 17 juli 1677) från generalguvernören von Fersen till Karl XI.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003389_00355
Källa: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t, Skåne, Halland och Blekinge, SE/RA/1134/12/1/7 (1675-1677)


19
Sabelhierta / SV: Sabelhierta
« skrivet: 2022-12-10, 21:25 »

"In der kirchen zu Lunden seindt nachfolgende Leichen bey gesetzet [Ungefär: I Lunds kyrkor är följande lik bisatta (efter slaget vid Lund 1676 4/12)]
/.../
13. Quartirmeister Thore Sabbelhierta"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003389_00253
Källa: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t, Skåne, Halland och Blekinge, SE/RA/1134/12/1/7


EÄ, barn tab. 3:
"Ture Sabelhierta, till Bosgården, som han 1676-08-16 sålde till sin farbroder Jakob. Fältväbel vid Mellins regemente 1673. Kornett. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund."

20
Fechtenberg / SV: Fechtenberg
« skrivet: 2022-12-05, 19:25 »
"Maior Sahl. Hendrich Fechtenbergs Erfwingar inlagt dheras kiöpebref på Kusa Alodial Gods d 7 Martj 683, som här gent Emoth finnes Specificerat.

Herrar Uhlsparrarnes Kiöpebref, gifwit Maioren Fechtenbergh på Kusa Gods d 23 Junij 1663. [Ver. 121]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000512_00587
Källa: Manuskriptsamlingen, SE/RA/760004/93  [
Reduktionskommissionens handlingar?/min not.]

21
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2022-12-05, 18:38 »
"2:o [Cavallerie] Af dhe främmande Nationer bör 1:o först räknas Generalen Carl Baron von Rönne. Denne Rönne som af extractionen een Curländare är, af Adelig härkomst, meddelmåttig till Längden och Mager till kroppen, har genom dess Långliga i Ryssland giorde tiänster, åthskillige lyckeligen förrättade expeditioner, och särdehles medelst den stoora Credit, han hoos bemelte Furst och Fältmarskalck M. sig wunnit, så högt bracht, att han nu een ibland dee bästa och förnämsta Generaler i Ryssland achtas, doch medh det förord, att meera förfarenheeten, Ordningen och ett gådt Naturligit förstånd, än siälfwa hiärtat hoos honom wäger, och troor iag at han större ting under andras Commendo förrättar, än då honom siälf answaret, och allena anföhrandet, lemnas skulle. Zaren har denne till ett teckn, att han med dess tiänster, och goda förde Conduite, nögder är, åthskillige förähringar giort, och honom stoora Godz i Lijfland at besittia, effterlåtit. Dess förnämsta Passion är Wällusten. Rönne står nu med sina Troupper i Ukraine."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000462_00201

Källa: L. J. Malm, "Några anmärkningar angående det Ryska rijkets nuwarande macht och styrkio, i anseende till myckenheten af manskap, landets fruchtbarhet (etc.)..." Upsatte under dess fångenskap åhr 1710, 1711, 1712 och 1713. Manuskriptsamlingen, Manuskriptsamlingen, SE/RA/760004/79

22
Rääf i Småland / SV: Rääf i Småland
« skrivet: 2022-12-01, 16:29 »

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden år 1731:
"Stockholm - Stadens inre, södra, västra
Ibid [nr 95]  Bor för årl. hyra 200 D:r Hr Leutnanten wid Smålands Cavalleri Wälb:ne Benjamin Magnus von Räf 1.
dess Fru Elisabet Dorotäa von Räf 1
En jungfru dotter 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057047_00078
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1731, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:14/3 (1731)

23
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-11-26, 10:17 »

"Åke och Claes Totts, Sten Bielkes och Märta Sparres arkiv.
I riksarkivet och kammarkollegiet förvaras ett stor antal praktfulla huvudböcker i svarta folioband av skinn över fältmarskalken Åke Totts och hans sons, fältmarskalken och diplomaten Claes Totts, ekonomiska förvaltning.
/.../
Enligt ett den 30 oktober 1653 ingånget hyresavtal, sedan upprepade gånger förnyat, upplät kamreraren (Olof Andersson [Strömsköld], död 1664) till grevens kontor och magasin tre rum i nedre våningen, "en välvd stuga, nordan om hans portgång näst kamreren Erik Klöfverskölds hus, med en särdeles dörr eller utgång på store gatan samt ett väl förvarat valv därinnanföre och en välvd källare därunder".
Personalen i det grevliga kontoret kan man lära känna ganska väl genom det bevarade räkenskapsmaterialet. På 1660-talet förekomma som kassörer Isak Plagman, Lorens Haneman och Nils Eriksson Waller.

Källa: "Enskilda arkiv under karolinska enväldet", Sam. Hedar, Stockholm 1935, s. 211-214

***

"Mantahls Längd öfwer Södra Qvarteret i Staden [Stockholm] PRO ANNO 1731.
Ibm [N:o 33] Wachtmästaren Plagmans Enka, hustru Caisa Gieting, betahlar 600 D:r K:mt åhrl. hyra till Hr Praesidenten, idkar krögare näring.
Dess tjenstefolck
Pigan Ebba Lotta Lennman, ifrån Roslagen, niuter 50 D:r K:mt åhrlig lön."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057047_00211
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1731, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:14/3 (1731)

Se även: ArkivDigital: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:13 (1701-1750) - v480750.b1950.s4575 och v480750.b1960.s4577 (och Carl Plagmans bou - v222391.b6150.s601 )

24
Gnospelius / SV: Gnospelius
« skrivet: 2022-11-25, 17:37 »

"Specification öf:r alt mit Folk som sigh I mit Huus och Tienst befinner.
Nembl:
En tienare wedh Nampn Christian Gnospelius som sigh wedh Bestormningen [1704] Stadt Narva medh efterlemnadh all sin wählfärdh, knapt med sit lif Salverat som utan löhn sig hoos migh uphåller.
/.../
Stockholm d:n 21 Februarij A:o 1706
Henrich König"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066620_00069
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/15 (1706)

https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/13098

25
Trafvenfelt / SV: Trafvenfelt
« skrivet: 2022-11-25, 17:29 »

"Specification uppå de pärsoner, för hwilka Jag betalar Contribution Pro A:o 1706
näml:n
/.../
2. Cammarpigan Merta Trawenfelt, är Adell; ty betales för henne ingen Contribution
/.../
Stockholm d 14 Aprilis A:o 1706 ./.
Sidonia Johana Lewenhaupt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066620_00067
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/15 (1706)

EÄ, barn tab. 16
"Märta Trafvenfelt, född 1679-08-22, död 1759-04-06. Gift efter 1704 med häradsskrivaren i Rasbo distrikt Lars Lindstedt."

26
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2022-11-25, 17:02 »

"Specification på Efterskrefne Mine HåfBetientte, för hwilcka Contributionen för innewahrande Åhr kommer att betahlas som föllier Nembl:
/.../

Laqvejer
Jonas Moderus
Löhnen:
Contribution: 6 (kop:r m:t)
/.../
Stockholm d 19 Decemb: 1703./;
Christina Piper.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066616_00064
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/9 (1703)


Se även år 1706: "Skaffaren Jonas Moderus"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066620_00034
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/15 (1706)

27
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2022-11-25, 11:38 »

"Specification på Hans Excell: Kongl.: Rådet och Öfwerste Marskalkens högwälborne Grefwe Johan Gabriel Stenbocks håffbetiente för hwilka betalas Contribut:e pro A:o 1701
/.../
Laqueijen Nils Ratzwill
Åhrs Löhnen Silf:r mynt: 30
Contributionen af heela löhnen: 3
/.../
Effter Hans Höggrefl: Excellenz Befalning undertäcknar denna Lista.
C. Broman
Stockholm d 22 Maij 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066615_00242
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/5 (1701)


Jämför med listan över kontributionen för andra halvåret 1702 - där Nils Ratzwill saknas
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060241_00004
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/7 (1702)


Jämför även med mitt inlägg ovan 2017-04-08

28
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-11-18, 16:31 »
Magnus Plagmans skriftliga trohetsed till Fredrik I finns här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066542_00052
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/P/8

29
Introducerad adel - S / SV: Spalding
« skrivet: 2022-11-06, 19:16 »

"Special Rulla öfwer Kongl: Ammiralitets Staterne i Carlscrona Stockholm ock Giothebor för åhren 1740-1748
/.../
Constaplar
De sist erhållne Fullmakternes Datum 1740 d 14 Julii
Carl Gabriel Spalding
Annotationer för åhr 1740: Permit: till Ostindien
död den 17 Septb. 1740"

Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ib:1 (1740-1748) Bild 1020 (AID: v390144.b1020, NAD: SE/KrA/0503036)


EÄ, barn tab. 7 "Carl Gabriel Spalding, född 1722-10-29. Konstapel vid amiralitetet. Död 1740 i Ostindien."

30
Introducerad adel - G / SV: Grass
« skrivet: 2022-11-06, 17:36 »

"Permitterade Ammiralitetz Öfwer- och Under Officerare
/.../
Constaplar som niuta Constapellmatz löhn
Permitterade
den 21 Aug: 1722   Gustaf Grass"

Källa: Rullor flottan 1635-1915 XI:1 (1709-1884) Bild 7 (AID: v398895.b7, NAD: SE/KrA/0503036)

31
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2022-10-25, 18:51 »

"Östgöta regemente, generalmönsterrulla år 1789, Östanstångs kompani
Nummer: 54
Rotens namn: Fröberga
Soldatens namn: Dna: Gripenskjöld, död af bläsyr d 4 aug: 1789
Ålder: 32
Tjenstår: 8
Längd foth: 5
Längd Tum: 9½
Landsman: D:o (Östg:)
Gift eller ogift: D:o (Gift)
Handtwärk: -"

Källa: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 253 (1789-1790) Bild 160 (AID: v65390.b160, NAD: SE/KrA/0023)

"EÄ: TAB 31
Daniel Gripensköld, (son av Adam, Tab. 17), född 1755. Soldat. Gift med Catharina Sundberg."

32
Introducerad adel - Ö / SV: Örneberg
« skrivet: 2022-10-20, 15:20 »

Tillägg till mitt inlägg 2021-06-19 ovan om "Förtekning uppå dem som hafwa trädt i Echtenskapet wid den Swänska och Finska Försambl. i Sloboda [Moskvas förstad]":

"A:o 1714
d: 9 Januarii inkom Corporalen af Smålands Cavallerie Carl Örnberg, begärandes lysning och wigsel med sin Brud Christina Helena Körsner: hwartill som han hade försäkran af sin Camerat Anders Hörnberg, att intet hinder woro i wägen, Ty gaf M:r Nordberg honom Sedel till M:r Norrgren,"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 310 (AID: v817430a.b310, NAD: SE/RA/752)


"1714 d. 11 Augusti ingaf M:r Norrgren en förteckning samt med tillhöriga attestat för dem som han ifrån A:o 1713 till denna dagen Copulerat: N:l /.../

3. Corporalen af Smålands Cavall:e med Christina Helena Körsner vid Sup. d. 9 Junii.[1714]"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 360 (AID: v817430a.b360, NAD: SE/RA/752)

33

"Namnrulla på Ryssarna som ähro i Upsala hwilka till och med den 19 April 1722, åtniutit Underhålld, likmätigt Kongl: StatsContoirets bref af den 6 December 1721, och 5 April 1722 ./.
/.../
58 Man"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_02333 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

***

Tre ryska krigsfångar som "tagit Swenska hustrur i Småland, och nu alldeles tenckia att här i landet qwar blifwa" /.../
Allexci Sidoroff
Petter Bottmonkoff
Michel Jacobi"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_02631
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

34
Introducerad adel - B / Brunsköld
« skrivet: 2022-10-15, 20:01 »

"Aflöningslista uppå General Majorens och Öfwerstens Högwälb:ne Baron Anders Lagercronas anförtrodde Regimente Wästerbottns Infanterie /.../, sina 1708 åhrs löner hafwa at undfå, neml.
/.../
5 [kompaniet].
Capitaine Lorens von Blomström
/.../
Serjant Olof Flinck d. 28 Aug. 1708 avancerad till Fältwäbel under Comp:t, och bekommer här det åhrets löhn. I stället samma dag wärfd Christopher Brunskiöld, som ifrån d. 1 Sept. undfår sin löhn af besparde medel."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00509
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)


"Aflöningslista för General Majorens och Öfwerstens Högwälb:ne Baron Anders Lagercronas anförtrodde Regimente Wästerbottns footfolk /.../ sina 1709 åhrs löner hafwa at undfå, nl.
5. [kompaniet]
Capitaine Lorens von Blomström
/.../
Serjant Christopher Brunskiöld d. 28 Junij 1709 [Poltava/min not.] slagen och bekommer här lönen till d. 1 Julij, then öfrige bespard."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00476
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)


***

Piteå landsförsamling 1691:
"Född d 5 Juni. H:r Capitein Christopher Bruuns Christopher, Modren Margareta Wollemhaus. /.../"
[Obs! Inte 2 juni som det står i Supplementbandet, s. 161]


Källa: Piteå landsförsamling (BD) CI:1 (1658-1713) Bild 39 / sid 67 (AID: v138641.b39.s67, NAD: SE/HLA/1010154)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brunsk%C3%B6ld_nr_1312

35
Brunhielm / SV: Brunhielm
« skrivet: 2022-10-13, 14:03 »

Östgöta regemente till fot, Livkompaniet år 1712
"Volonteuren Carl Brunhielm, född i Östergiötland
Commenderad i Uddevalla Guarnizon som Rustmästare"

Källa: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 235 (1712-1714) Bild 33 / sid 28 (AID: v65372.b33.s28, NAD: SE/KrA/0023)


***

Östgöta kavalleriregemente, Majorens kompani år 1716
Nr "3 Friryttaren Johan Brunhielm"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 284 (1716) Bild 81 / sid 77 (AID: v66366.b81.s77, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Majorens kompani år 1719
"Andra Corporalen Johan Brunhielm Transporterad till Första Corporal d. 26 Maij 1719"
"Första Corporalen /.../ Johan Brunhielm, 23 [år] 4 [tjänsteår], Östgiöte"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 285 (1719) Bild 88 (AID: v66367.b88, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Majorens kompani år 1728
"Corpralen Johan Brunhielm afgått uti November 1722"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 286 (1728) Bild 147 / sid 140 (AID: v66368.b147.s140, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Vifolka kompani år 1733
"Tredie Corporalskapet
Cornetten Börje von Gardemein med fulla lönen, men tienstgörande här wid Qwartermestare Johan Brunhielm med 2/3:s löhn"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 287 (1733) Bild 161 / sid 155 (AID: v66369.b161.s155, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Vifolka kompani år 1739
"Tredie Corporalskapet
Qwartermästaren Johan Brunhielm fådt Kongl. May:tz nådige afskied d: 14 Martj 1734 med Cornettz Caracter."

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 288 (1739) Bild 300 / sid 292 (AID: v66370.b300.s292, NAD: SE/KrA/0023)

36
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2022-10-11, 12:59 »

Namnlikheten kan göra även denna soldat - Johan Pinckenell - intressant. Han är vid samma regemente (Överste Johan Maximilian Löwenfels reg.) i Stralsund som Peter Ingelström.

År 1759:
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1275 (1759) Bild 680 (AID: v438006.b680, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1274 (1759) Bild 780 (AID: v438005.b780, NAD: SE/KrA/0023)
Ingelström - Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1274 (1759) Bild 2130 (AID: v438005.b2130, NAD: SE/KrA/0023)
Ingelström - Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1274 (1759) Bild 2300 (AID: v438005.b2300, NAD: SE/KrA/0023)

År 1760:
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1276 (1760) Bild 700 (AID: v438007.b700, NAD: SE/KrA/0023)

År 1762 (då han har bråck och får avsked):
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1277 (1762) Bild 840 / sid 81 (AID: v438008.b840.s81, NAD: SE/KrA/0023)

***

I en reseguide ("Stralsund und Umgebung") från år 1991 kan man läsa:
"Das Stadtarchiv unde die Archivbibliothek (Badenstraße 13) "Der Stralsunder Zeitungbestand des 17. Jahrhunderts dürfte zu den größtenaller deutschen Bibliotheken gehören. Stralsunder Wochenschriften erschienen ab 1689, Tageszeitungen ab 1762. Während früher die Nutzung der kaum oder völlig unzulänglich erschlossenen Bestände lediglich weningen vorbehalten war, steht des Archiv heute allen offen."

(På svenska ungefär så här: "Stralsunds tidningsinnehav från 1600-talet är förmodligen bland de största av alla tyska bibliotek. Stralsunds veckotidningar utkom från 1689, dagstidningar från 1762. Medan användningen av de knappt eller helt otillräckligt indexerade bestånden tidigare var förbehållen ett fåtal, är arkivet idag öppet för alla."

37
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-10-10, 15:03 »

Carl Tomson född "1726" återfinns som dräng på Klef (nr 3?) i Alunda (C) husförhörslängd 1752-1764. Han anges "Kommit ifr: Stockh: utan beskied".

Källa: Alunda (C) AI:1 (1752-1764) Bild 91 / sid 84 (AID: v120260.b91.s84, NAD: SE/ULA/10012)


Se även "Stamtafla öfwer den Adeliga Ätten Thomson". Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:8 (1800-1899) Bild 420 / sid 34 (AID: v910586.b420.s34)

och

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066634_00260 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/T/5

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074122_00098 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/T/T 9

38
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-10-08, 14:19 »

"D: 29 Nov. 1756 hölts Cons:m
/.../
9:o Pastorns i Warberg H:r Anund Hammars skrifwelse af d 16 hujus med swar på Consii under d 10 ejusdem aflåtna bref, neml: at Stads Soldatens i Stockholm Hökenflykts hustru Gunnila Hansdotter och des dotter wistas i Warberg och föra en stilla och ärlig wandel. Tillika insender Pastorn et utdrag af Lofl. Rådstugu Rettens Protocoll af samma dato, hwaraf bästa underrettelsen om Gunnila Hansdotters person och omständigheter inhemtas kan, och hwilket Pastorn trodt sig böra öfwersenda, på det wederbörande domstol må hafwa skäl til Hökenflykts saks afslutande, och Gunnila Hansdotter må få njuta sin rett til godo, i fal hon skulle begära skilnad ifrån honom.
Res. Detta Protocolls Utdrag tilsendes Ven. Cons:o Orbieo i Stockholm, jemte berettelse om Gunnila Hansdotters stilla och ärliga upförande."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074015_00254
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/13 (1755-1756)


39

Hej!

Jag kan tipsa om "Forum navale" nr 46, 1991.
( https://sjohistoriskasamfundet.files.wordpress.com/2017/08/fn46-lag-2.pdf )

"Hagerman, Kiell Christoffer: Journal hållen på örlogsskeppet Prins Carl under 1790 års sjökampanj och fortsatt under fångenskapen i Ryssland. s. 5–46, ill.
Utgiven med inledning och efterskrift av professor Gösta Rosenblad."

Där kan man bl.a läsa:
"Från papper, efterlämnade av Rosenblads äldre son framgår att av de 100 "gemena",
underställda H. som tågade till Karlskrona i april 1790 var det bara sex, som efter
fredsslutet hade tillfälle att åter trampa fäderneslandets jord. Av officerarna synes
enligt "Journalen" endast en, chefen, Sahlstedt ha avlidit i Ryssland."

https://sjohistoriskasamfundet.se/forum-navale-1990-1999/

Mvh
Magnus

40
Introducerad adel - B / Becker, von
« skrivet: 2022-10-07, 21:18 »

"1758 Julii den 19
Onsdagen förmiddagen
Närwarande i RådCammaren
/.../
Sergeanten Herman von Beckers nu ifrån Krigs till General Auditeurs Expedition aflemnade underdåniga böneskrift; deruti han berättar, huruledes sedan han ifrån År 1747 till 1752 wistats uti Ryssland, samt derstädes sökt på alt sätt förwärfwa sig någon insigt och kunskap i det som till Fäderneslandets tjenst lända kunde, han wid dess återkomst till Finland sidstnemde År blifwit af Hans Excellence Herr RiksRådet och Gen: Gouverneuren Grefve von Rosen, antagen till Cantslist wid General Gouvernementet i Finland, hwarwid han sedermera och då Hans Excellence samma År hit till Stockholm öfwerreste, i aderton månaders tid giordt tjenst, enligit det honom af wälbem:te Hans Excellence derom gifne och nu bilagde skrifteliga wittnesbörd, men Becker derföre någon lön eller dagtractamente icke åtniutit på sätt som de öfrige af Gouvernements Betjeningen.

Och som sedan han derefter blifwit antagen som Volontair wid LifGardet, och derpå äfwen avancerad först till Fourier och kort derefter till Sergeant, fast utan lön, dess förut ganska swaga wilkor derigenom blifwit, alt mer och mer tryckande, så at han ständigt med undergång hotas;

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:2 (1758) Bild 1170 / sid 108 ff (AID: v786181.b1170.s108, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 9
"Herman von Becker, född 1732. Furir vid livgardet 1754-04-03. Avsked 1758. Död 1795-09-01."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Becker_nr_642

41
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-10-07, 21:12 »

"Namn Rulla Uppå alla på Bohus Fästning warande Arrestan uti October Månad 1757./.
Ordinarie: Axel W: Thomsson
Brottet som de sittja före: Förskrifwit sig till Satan.
Ankomne: 1757 d. 9 Julii
Dömde at sittja: Behag: tid [behaglig tid = på obestämd tid, tills vidare]
Redan suttit i arrest: 3/12 [år]
Summa: 1

Källa: Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 370 (AID: v567622.b370, NAD: SE/RA/1340101)

Se även:
Göta Hovrätt - Huvudarkivet CIXCC:1a (1743-1762) Bild 16 / sid 19 (AID: v98437.b16.s19, NAD: SE/VALA/0382501)
November 1757 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 450 (AID: v567622.b450, NAD: SE/RA/1340101)
December 1757 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 450 (AID: v567622.b450, NAD: SE/RA/1340101)
April 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2080 (AID: v567625.b2080, NAD: SE/RA/1340101)
Maj 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2160 (AID: v567625.b2160, NAD: SE/RA/1340101)
Juni 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2240 (AID: v567625.b2240, NAD: SE/RA/1340101)
Juni 1758 - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:2 (1758) Bild 470 / sid 38 (AID: v786181.b470.s38, NAD: SE/RA/1311)
Saknas på Bohus i september 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2310 (AID: v567625.b2310, NAD: SE/RA/1340101)


EÄ, barn tab. 4
"Axel Vilhelm Thomson, född tvilling 1741-08-01. Blev 1757-03-17 dömd till en månads fängelse vid vatten och bröd samt en söndags uppenbar kyrkoplikt, emedan han föreskrivit sig till satan."***

Om Carl Fredrik Thomsson se mål nr 10 år 1756 (29/11) i Göteborgs domkapitel. Står bl.a att han tillsammans med Kjerstin Börjesdotter 1751 1/6 fick sonen Axel i Fässberg, "som straxt derefter i Julii månad med döden afgick".
- https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074015_00254
Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/13 (1755-1756)

Födelse- & begravningsnotiser finns även här: Fässberg (O) C:1 (1737-1765) Bild 91 / sid 171 (AID: v5378.b91.s171, NAD: SE/GLA/13147)

42
Laurin / SV: Laurin
« skrivet: 2022-10-07, 19:40 »

"Allmän Efterlysning.
I anledning af Höglofl. Kongl. Öfwer-Ståthållare Embetets requisition, warda fölljande från Kongl. Maj:ts Götha Gardes Regemente och Herr Capitainen Sunns Compagnie, then 21 sistlidne November olofl. afwikne Soldater härigenom allmänneligen efterlyste, nemligen: 1:mo N:o 66 Skarin, född i Småland, 36 år gammal, 5 fot 10 tum lång, med mörcka hår och ögonbryn, klädd wid afwikandet, uti swart Monderings hatt och stöflor samt huggare med gehäng. 2:do N:o 65 Frimodig, som äfwen kallar sig Laurin, född uti Småland, 30 år gammal, 5 fot 8 tum lång, med swarta hår och ögonbryn samt mycket brunt ansigte, jämwäl klädd i swart Monderings öfwer-råck, med kappa, byxor och stöflor, huggare med gehäng, samt gammal swart hatt, och har sin Hustru med sig. 3:tio N:o 120 Otto Friedr. Watter /.../
Malmö Lands-Cancellie then 3 December 1792
T. THOTT
MAGNUS FLINCK."

Källa: Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1790-1797 (1790-1797) Bild 1200 (AID: v884452.b1200)

Se även: Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1213 (1794) Bild 2160 (AID: v437352.b2160, NAD: SE/KrA/0023)

43
Lilliestierna / SV: Lilliestierna
« skrivet: 2022-10-06, 16:39 »

"N:o 68. Kungörelse.
Sedan, under påstående Befälsmöte i Wenersborg med Kongl. Wästgötha Dahls Regemente, Duell förefallit emellan Capitainerne wid nämnde Regemente Friherre S. von Köhler och Z. J Sabelfelt, hwarwid Capitainen L. Sundén och Lieutenant A. E. Liljestjerna biträdt såsom Secundanter; så hafwa, efter det Capitainen Friherre von Köhler af erhållen blessur aflidit, bemälte Capitainer Sabelfelt och Sundén samt Lieutenant Liljestjerna tagit flykten, utan att sedermera kunna ertappas. I anledning af Högl. Kongl Krigs-HofRättens derom gjorde begäran, warda alltså Sabelfelt, Sundén och Liljestjerna härigenom allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente, att dem noga efterspana och wid anträffandet hit insända; Äfwen antydas en hwar, som äger kunskap om någon de efterlyste tillhörig egendom, att sådant här anmäla, på det den må kunna med qwarstad beläggas till säkerhet för de Böter, hwartill de, enligt Kongl. Duells-Placatet, gjort sig förfallne. Carlstads LandsCancellie den 28 Junii 1816.
JOHAN af WINGÅRD.
    G. B. KLEMAN"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 820 (AID: v903689.b820)

EÄ. tab. 17

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestierna_nr_888

44
Döbeln, von / SV: Döbeln, von
« skrivet: 2022-10-06, 12:48 »

"N:o 53. Kungörelse.
I anledning af derom gjordt påstående, warder Brukspatronen A. F. von Döblen, som på längre tid ej uppehållit sig i detta Län, och icke kunnat anträffas med de emot honom hit ingifne flere särskildt Lagsökningar, härmedelst, såsom den der efter skälige anledningar för gäld Orten afwikit, allmänneligen efterlyst, med antydan, att sig här owilkorligen inom Trenne månader infinna och rätt för sig göra, wid påföljd, att i annat enligt Lagens föreskift i 16 Cap. Hand. Balk. kommer att förfaras.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas wänligen, att kungörelse i likhet härmed benäget utfärda. Carlstads Lands-Cancellie den 25 April 1815."

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 2680 (AID: v903689.b2680)

EÄ tab. 15?

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_D%C3%B6beln_nr_1519

45
Österman / SV: Österman
« skrivet: 2022-10-06, 11:52 »

"N:o 113. Kungörelse.
/.../
På derom inkomne Requisitioner, warda följande förrymde personer härmedelst allmänneligen efterlyste:
1:o Glasföraren Antonius Österman, hwilken den 1 i denna månad rymt från Läns-Lazarettet härstädes; Österman, som wid afwikandet medtagit från Lazarettet en skjorta och en natt-tröja, är liten till wäxten, med swarta hår och ögonbryn, samt swartmuskig i ansigtet.
/.../
Krono- och Stadsbetjnet i Länet anbefallas, att förenämnde rymmare noga efterspana, wid ertappandet gripa, och under säker fängslig bewakning till Länsfängelset insända; Och anmodas Kongl. ÖfwerståthållareEmbetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län, att benäget låta utfärda en lika Kungörelse, rörande de under N:o 1 och 2 omförmälte personer. Carlstads Lands-Cancellie den 13 Sept. 1815"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 3290 (AID: v903689.b3290)

46
Introducerad adel - U / SV: Utterklo
« skrivet: 2022-10-06, 11:41 »

"N:o 67 Kungörelse.
Efter föröfwadt inbrott, har någondera af nätterne emellan den 7 och 13 i denne månad, utur Sacristian wid Skinnskattebergs Kyrka, blifwit bortstulne följande Kyrkans penningar och effecter, nemligen:
/.../
1 st. Silfwerkanna, förgyld inwändigt, om 82 1/4 lods wigt, med inskrift: Gifwen till Skinnskattebergs Kyrka af Wälborne Assessoren Johan Utterklou och dess Fru Wälborna Ingrid Utterklou Anno 1675.
/.../
1 st Dopskål af silfwer om 91 ½ lods wigt, försedd med 3:ne glober till fötter, hwilka fasthållas af Utterklor, har följande påskrift: Här förwaras minnet af de adelige Wapen som Salig Herr Assessor Johan Utterklou från Uttersberg för sig och sin Fru Wälborna Ingrid Boy af smidt Silfwer låtit sätta uppå ett Antipendium till Skinnskattebergs Kyrka 1693.
/.../
Tjufwarne hafwa qwarlemnet en Lina af 25 alnar, med hwilken de hissat sig ned från taket, äfwen en nyckel med en widfästad dyrk.
/.../
Carlstads LandsCancellie den 24 Maji 1815."

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 2820 (AID: v903689.b2820)

47
Klöfverskjöld / SV: Klöfverskjöld
« skrivet: 2022-10-06, 11:11 »

"N:o 84. Efterlysning.
Efter derom af wederbörande gjorde Requisitioner, warda följande Rymmare härmedelst allmänneligen efterlyste:
/.../
6:o Förre Proviantskrifwaren Eric Klöfwerskjöld och Daniel Enebom från Stockholm, hwilka efter det de åsamkat sig stora balancer, derifrån afwikit; och beskrifwes Klöfwerskjöld lång til wäxten med mörka hår och ögonbryn samt wanligen klädd i grå klädes öfwer-råck, stöflor och swart hatt, samt Enebom liten till wäxten med mörka hår och ögonbryn, wanligen klädd i blå klädes öfwer-råck, stöflor och swart hatt.
/.../
Krono- och Stads-Betjente i Länet anbefallas förenämnde personer noga efterspana, wid ertappandet gripa, samt under säker fängslig bewakning till Länshäcktet insända; /.../
Carlstads Lands-Cancellie den 31 Julii 1813.
Elias von Echstedt.
  G. B. KLEMAN"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1812-1813 (1812-1813) Bild 3060 (AID: v903688.b3060)

48
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2022-10-06, 11:00 »

"N:o 19. Kungörelse.
Kammereraren wid Kongl. Serafimer-Ordensgillet Herr Patrick Sturtzenbecker, som, sedan Fröken Charlotta Gyllenhammars förmyndare, Herr Kapitenen Eric Gyllenhammar skall bortrest efter att hafwa uttagit bemälte Frökens hela arf, blifwit af Höglofl. Kongl. Swea Hofrätt förordnad, att till återwinnade af den omyndigas lagliga rätt, henne såsom förmyndare biträda, har hos Konungens Befallningshafwande i Jönköping anhållit om qwarstad å det arf, som skall tillfallit bemälte Herr Kapiten efter dess aflidna halfsyster Fru Kapitenskan Qweckfeldt, född Hebba Gyllenhammar, till säkerhet för 2838 R:d 16 s 9 r:st Banko, som utgör Fröken Gyllenhammars arfs tillgång, den Herr Kapitenen Gyllenhammar skall uppburit. Och som bemälte Herr Kapiten, hwilken bör höras öfwer denna ansökning, blifwit förgäfwes sökt både i Stockholm, der han bodt, och i Westra Härad af Jönköpings Län, hwarest den egendom innestår, hwarå qwarstad sökes; så warder, wid jemförelse af 16 Kap. Handels-Balken och 8 Kap. Utsöknings-Balken Herr Kapitenen Eric Gyllenhammar på detta sätt kungjord, om den emot honom gjorde lagsökning, samt förständigad att öfwer densamma förklara sig hos Konungens Befallningshafwande i Jönköping inom twå månader härefter, så wida han af en slik förklarings-rättighet will sig begagna.
Carlstads Lands-Cancellie den 13 Februari 1813.
Efter Nådigste Förordnande
Elias von Echstedt.
   G. B. KLEMAN"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1812-1813 (1812-1813) Bild 1790 (AID: v903688.b1790)

EÄ tab. 52
"Erik Herman Gyllenhammar, (son av Carl Fredrik, tab 20), född 1759-08-13 Gransbo. Kapten. Var död 1825. Gift 1787-10-14 Traneryd, nr 17."

49

"d 12 Martij 1722
Förafskiedade Adjutanten Peter Wennermarck för Rådstugu Rätten inkom och på Jungfru Engela Bagges wägnar insinuerade en skrift som han beder till hennes säkerheet till Protocolls föres måtte sålunda lydande,
Såsom allom nog bekant är hwad stånd iag träffade uti när det olyckelige ödet sig tilldrog med min Sahl. K:r Man, då han tillika med alt wårt goda uti siön igenom en stark storm borto blef, och det lilla som då hoos mig fantz war intet stort mehra än dett kunde räcka till att betala min Sahl. kiära Mans och Min i råkade skuld hwar efter iag helt utblåttad blef och af mig kom. Då min kiäre Syster Engella Bagge af Christelig och systerlig kiärlek öfwer mig med lidande drog och icke allenast mig med Contante penningar till 200 D:r Silf:mt och något öfwer försträkt utan tog mig och mina då 3:ne Omyndige Barn till sig att försörja, hwarföre iag kan eij till fyllest henne tacka och betala, som således med Barnen dragit all försiktig försorg, med kläder födo och Scholaegång, sampt många andra påkostningar till des de nembl: mina 2:ne Söner så stora blefwo att de sitt bröd sielf förtiena kunde, För hwilken sådan emott dem af min kiäre Syster bewiste berömmelige godheet, dee lärer wisa min kiäre Syster och deras kiära moster all skylldig heder och tacksamhet samt för god opfostran henne nöÿakteligen betala, hafwandes ännu min kiäre Syster Engela mig och min kiäre dotter Maja hoos sig och drager all wård om oss till alla wåra nödtorfter; In Summa sagdt, iag eller mina barn, kan intet betala den fordran som hon med rätta kunde hafwa af oss att utkräfwia; Fördenskuld på dett min kiäre Syster Engella Bagge må få någott för sine Contante försträkte penningar, sampt andre utgifter, försäkrar iag henne Engella Bagge icke allenast utj all min befindteliga lösa ägendomb utan och öfwerdrager samt lämnar henne söckia Immission i min dehl uti den här i Staden mig tillhörande gårdh, som dock eÿ kan tillsträkia hwad som iag till min kiäre syster skyldig är. Hwilcket alt bekräftas med min egen hand af Cimbrishamn d 10 Martij 1722
Maria Bagge
L:S

Efter begiäran betyga undertecknade, att Madame Maria Sahl. Holgersons alt hwad här ofwan förmähles friwilligt giordt, samt oss med sig ombudit sådant Attestera.
Petrus Aronss: Kihlgren - H. Munthe

Widare på Jungfru Engella Bagges wägnar ingifwer Adjutanten Wennermarck en skrift i dag dat: och af bem:te Jungfru sielf underskrifwen af innehåld: Att det lärer nogsamt så wäl Magistraten som andra här i Staden bekant wara, att hon sin kiära Systers Maja Bagges och framledne Swågers Handelsmannen Mattz Holgerson Areschoug 3:ne Barn Nembl: Sonerne Holger och Lars Areschougar samt dotteren Maija Areschoug haft till upfostring alt sedan deas kiära Fader igenom döden afgick och wågat anseenliget på dem med underhåld kläder och Scholaegång samt annat mera och derföre eij den ringaste styfwer åtniutet; För den skuld på det hon med någorlunda komma till sina påwågningar, anhåller hon hoos Magistraten, att ofwanberörde des framledne Swågers Mattz Areschoug och Syster Maria Bagges 3:ne Barns arfsrätt uti löst och fast här i Staden måtte i Protocollet till des säkerheet inteknadt blifwa och henne der öfwer attest meddelas.
/.../"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:5 (1722-1729) Bild 150 (AID: v461936a.b150, NAD: SE/LLA/10187)

50
Simrishamns kyrkas räkenskaper år 1702:
"den 3 Junij. Begrofz hustru Susanna Sahl. H:r Hålgers, men dess lijk blef sedermera fördt till hennes sahl: man I Jerresta kyrckia som är Anexen här till församblingen, Betahlas effter Taxan för klockorna och Lijk Processen här i Stadhen, sampt Bårrkläder, SM:tt 11:-"

Utlånat bårkläde 1687
"Till Lähnsmannen Bertil [Matsson] i Meelby uthlåntes Båhrklädet för 1:16"

Källa: https://www.osterlenanor.se/Simrbegr.htm

51
Åkerlund / SV: Åkerlund
« skrivet: 2022-09-19, 15:52 »
"Förslag uppå effterföljande under Officerare och Gemen; med den dehlen af Kongl: May:tz artillerie Regemente som är i Fäldt, för hwilcka anhålles om afsked
Majorens Compagnie
/.../
Handtl: Anders Åckerlundh .1. är mycket Blesserat, och således af sina Blesurer altjd siuklig, en Zigeuner får afskied.
/.../
Stockholm d 24 Maii 1721
Carl Cronstedt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_00159
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)


Se även hantlangare nr 71 och 80 här:
Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1659 (1720-1722) Bild 1490 (AID: v482195.b1490, NAD: SE/KrA/0023)

52
Stiernfelt / SV: Stiernfelt
« skrivet: 2022-09-19, 15:43 »
"Förteckning på de Öfwer Officerare som emot StyckJunkare löhnen komma att hafwa Commando på nedannämnde skantzar, samt Under Officerare och Const:, som dijt med forderligaste synas afgå böra:
Fredricsskantz
Lieutenant som StyckJunkare: Anders Utter
Sergeant som Constapel: Johan Hieronius

Frössö skantz
Under Lieutenant som StyckJunkare: Conrad Stiernfelt
Sergeant som Constabel: Mårten Hägg

Hierpe skantz
Lieutenant som StyckeJunkare: Hans Christoffer Pålhammar

Dufve skantz
Capitain som StyckJunkare: Nills Palm

Långe skantz
Under Lieutenant som StyckJunkare: Johan Didric Paap
Constapel som lähre Constapel: Jöran Leiman

Stockholm d. 9 Febr: 1722
Carl Cronstedt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_00049
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

53
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2022-09-16, 14:18 »

"Anno 1719 den 26 Octobr: hölltz Inventering och huusesyyn uppå Förare Boostallet Lundåhs 1/2 hemman i Östra Härad och Steenbärga Sochen /.../. Hwar widh infunne på afträdarens Wällb:ne Fendrich Carl Magnus Ullfsax w.[-ägnar] dess Frumodher Wällb:ne Fru Chatarina Sturckenfellt och på tillträdarens förarens Johan Liungströms w.[-ägnar] dess hustru Chatarina Gyllenbred, och är befunnitz som föllgier /.../

Källa: Krigskollegium Husesynskontoret EIV:1 (1690-1719) Bild 13650 (AID: v1006556.b13650, NAD: SE/KrA/0013)

Jämför tidigare inlägg: 2003-07-27 ff - https://forum.rotter.se/index.php?topic=65536.msg934001#msg934001

54
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-09-14, 16:22 »
"Auctions Instrument öfwer dhe Ryttare Hästar, som af Uplandz Fembmäningz Cavallerie Regemente d 12 October 1719 wijd General Mönstring utj Herrestad blefwe Casserade och d 28 Dito utij Ystad på fölljande sätt blefwen för Auctionerade Nembl:n
/.../
Sereens Comp:
N:o 13
Hästarnes Beskaffenheet: En Brun Wallak med Stiern höögra bakfoten hwijt 17 Åhr gl
Kiöparnes Nambn: Corporal Kiel Walckendorf
S:mt: 3:8:-
/.../
Ystad d: 28 octobr: 1719
J. L. von Saltza"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_05175
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


55
"Jagh undertächnadt Bärtoll Madtzön uthj Meelby, giör her med witterligett, at hafua Sålth och hendt ifrån Migh min Hustru och worre arfwingar, till Ehrbårne dygdesamma Matrona Susanna Sal: H:r Holgers och des Arfuinger, till Euindelig Egendom och peossesseon Eeth huus och platz i Cimbrishafn, som ehr åtta binninger huus, beligandis Synnen for Chrestofer Sadelmachars går och hage, sampt och allt deth som der till ehr med port och gård Låcha för huilcha huus, platz och annat mer som nu på platzen finis, hafuer Jagh bekommer redelig och nöyachtigh betalningh, och kienner Jagh migh min hustru eller wårre arfuinger ingen widare rättighed el:r Pretention uthj ofuenmälthe huus Eller pladtz och annat meer som der på stället finns at hafua, uthan her med folkommeligen och orygeligen för et fast kiöp sälger och af händer ifrån mig och mina samma huus pladtz till mehr bemelte Susanna Sal Her Holgers, och des arfuinger sig så nyttigt at giöra som dhe bäst will och kan, uthan någen motsäielse och till tahl. At detta således orygeligen holles och effter kommas skall bekreffter Jagh med min egen håndt, och wänligen om om bedit Borgerne Marten Pletz och Madtz Holgerss: med migh till Witterlighed will underskrifue. Datum Cimbrishafn d. 11 December Anno 1689:/:
Bertel Matzon
[Sigill]
Till witterlighed
Morten Pletz - Madtz Holgerssön"

Källa: Simrishamns stadsarkiv 1649-1706, FIa:1, LLa

***

"Hög-Wyrdige ock Höglärde H:r Doctor, Biskop ock Procancellarie,
Hög-gunstige H:r Fader
För Hög-Wyrdige H:r Biskopen föranlåtes Jag allerödmiukast föredraga, huru den aldra högsta Guden kort för dätta har behagat hädankalla min K: nu Sl: Moder, ock som min Sl: Fader Pastor utj Cimbrishamn ungefär trettijo och et år warit, och min Sl: Moder Fembton år effter des dödeliga frånfälla lefwat, fordrandes nu Kyrkio-rådet der sammastädes alleenast för ringningen för utan någon der utj Kyrkian Jord-brytning Ellofwa D:r Smtt, dy anhåller jag aller ödmiukst hoos HögWyrdige H:r Fadren en hög-gunstig resolution, om icke Wij effterlåtne fattige Präste-Barn för en sådan praetension effter Wår Sl: afsomnade Moder måtte blifwa befrijat, Jag skall dagligen hoos den högste Guden anhålla, at han en sådan högg-gunst will belööna, med O-aflåteligit förblifwande.
Andrarum d: 27 Junij 1702
Hög-Wyrdige H:r Biskopens
Hög-Gunstige H:r Faderens
Ödmiukaste tienare
Jöns Arreskog"


"HögWyrdige ock Höglärde H:r Doctor, Biskop och Procancel.
Hög-Gunstige Herre och Fader
HögWyrdige H:r Faderen behagade i hög-gunstigt minne taga at iag wid des HögWyrdighetz sidst warande utj Anderrums Prästegård een Suppliqve allerödmiukst insinuerade, angående een praetension a 11 D:r Smtt som Kyrkiorådet her utj Cimbrishamn effter min nu hoos Gud Sl: K: Moder för des bisättiande utj Kyrkian alleenast under Lijk-Cermonens förrättande, ock en natz på Kyrkio-gålfwet öfwerstående, utan Jordz brytande wid skifftes förrättande påtalte, ock som min Sl: Moder en fattig Prest-Enckia 14 år effter min Sl: Faders död lefwat, dy böönfaller Jag Aller-ödmiukst hoos HögWyrdige H:r Faderen, med förfrågan om iag icke ifrån ofwanstående 11 D:r Smtt afbetalande kunne befrijas, som alla Prest-Enckior som ock PresteBarn frij begrafning på alla städer niuter. Jag afwacktar herutinnan HögWyrdige Faderens Hög-gunstiga resolution, der emoot förblifwandes, näst mina dageliga böners framförande till den aldrahögste Guden om de sig och de sinas Högtförnemma anhöriges sielf önskeliga framgång,
Cimbrishamn d: 20 Octobr: 1702
HögWyrdige Herrens ock Faderens
Aller-ödmiukaste Tienare
Jöns Hålgersson Arreskog"

[Jöns ser ut att ha använt sin fars Holger M Arreskows sigillstamp för att försluta sistnämnda brev - se min bild nedan. Jämför bild: http://areskoug.eu/ ]

Källa: Lunds domkapitel, FIIp:18, LLa

56
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2022-09-14, 14:08 »
"WählEhrewyrdige och Höglärde H:r Magister och Pastor
I följe af Hans Kongl: May:tz alldranådigste resolution och bijfall af d: 19 Junij förledet åhr, hwaraf Copia widimerat här jemte följer, beder iag tienstligst H:r Magisteren behagade på Nästkommande Söndag första gången, och sedan effer Kyrkiolagen fortfara med lysning för mig och in kiäresta Fru Arrendatorskan Anna Maÿa Esborns; hwilket iag längst för detta widh höga Kongl: resolutionens ärhållande, tänkt genom Gudz Nåd låtit wunnit sin fullbordan, men som min Kiäreste mig öfwertalt, wänta effter min enda Broders hemkomst, som då för tijden uti Stockholm å Stärbhusetz wägnar wistades, och sedermera har iag till Dannemark och Jutland måst giöra en oundewikelig reesa, så tijden der medelst har kommit sig att utdraga:*
Jag är
WählEhreWyrdige och Höglärde H:r Magisterens och Pastorens
Eljaröd d:n 15 Maij 1724
hörsamma Tiänare
J. Beck

Att desse twenne Copier äro med sielfwa originalerne lika lydande attestera
P P Rubenius"

***

"Praes d: 18 Martij 1723
Stormäktigaste Allernådigste Konung.
[Påskrift:
Kongl: May:t will här med till denna Ryttmästaren Becks underdånigste ansökning gifwa des Nådige bijfall.
Stockholm uti Rådkammaren d: 19 Junij 1723 /:
Friedrick]
Såsom effter Gudz Nådige försyn iag fattat de tankar, att inlåta mig uti ofrälse giffte med Arrendatorskan Anna Maÿa Esborns, men utan Eders Kongl: May:ttz Allernådigste tillstånd intet fördristat mig att låta sådant winna fullbordan genom wigsel och Kyrkiones öfliga Ceremonier: Altså Supplicerar allerunderdånigst, det täcktes Eders Kongl: May:tt gifwa der till sitt nådige tillstånd så att Adelige privilegierne icke måge lända henne eller mig till något förfång; Förblifwandes med underdånig Wördnadt.
Stormäktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl: May:ttz
allerunderdånigste och Troplicktigste
undersåte och Tiänare
J: Beck"

Källa: Lunds domkapitel, FIIp:18, LLa

57

Hej Paul!

Ur: SVENSKA ARMÉNS REGEMENTEN 1700-1718 AF C. O. NORDENSVAN
( https://arkivkopia.se/bok/runeberg-nosvarme )

Särtryck ur Karolinska Förbundets Årsbok 1920:

"Sachsiskt infanteriregemente, uppsatt i Sverige af sachsiska krigsfångar 1707. Ch.: J. B. Schomer 1707 (stupade vid Fredrikshall 1716), G. D. Zengerlin 1716.

Öfverfördes till Finland och med i Lybeckers företag till Ingermanland 1708. Öfverfördes 1709 till Sverige, sedan de sachsiska trupperna från 1,572 man blivit minskade till 1,000 man vid reg:tet och återstoden i en bataljon under öfv.-löjtn. Straelborn. Besättning i Göteborg. Skånska fälttåget 1710. Sedan i Skåne, därefter i Karlskrona och på flottan. 1717 i Göteborg, 1718 i Karlskrona.


Sachsisk infanteribataljon, uppsatt 1707 (se ofvan), Ch.: E. v. Straelborn 1707, P. Stöhr 1711.

Liksom ofvanstående intill omdelningen 1709, hvarefter bataljonen sändes till Skåne såsom besättning i Kristianstad. Sedan i Karlskrona, där den 1711 fick ersätta brist vid Schomers reg:te. Ingick i slutet af 1714 i detta."

Jämför ovanstående med "Stora Nordiska Kriget 1700-1721, Fanor och uniformer" av Lars-Eric Höglund - Åke Sallnäs (Karlstad 2000), s. 112-113.

Rulla för Zengerleins regemente år 1717 hittas hos:
ArkivDigital: Rullor 1620-1723 1717:10 (1717) Bild 2650 ff (AID: v752373.b2650, NAD: SE/KrA/0022)
Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00256 ff
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1717/10 (1717)

För Stöhrs bataljon har jag hittat "inkvarteringsrullor" för ett kompani (kapten Kropp) år 1712 i Simrishamn. Se foto nedan (mitt foto ur Simrishamns stadsarkiv 1712-1806, GIV:2, LLa)

Mvh
Magnus

58

Hej Paul!

Om Kungl. Maj:ts Livskvadron se - https://osterlenanor.se/krigsmakt.htm

Rulla år 1716 hittas hos:
ArkivDigital: Rullor 1620-1723 1716:9 (1716) Bild 50 ff (AID: v752362.b50, NAD: SE/KrA/0022)
Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054701_00168 ff
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1716/9 (1716)

Rulla år 1717 hittas hos:
ArkivDigital: Rullor 1620-1723 1717:10 (1717) Bild 80 ff (AID: v752373.b80, NAD: SE/KrA/0022)
Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00005 ff
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1717/10 (1717)

Mvh
Magnus
59
Insulin / SV: Insulin
« skrivet: 2022-09-02, 18:46 »

"N:o 360 Kungörelse.
Enligt hos Konungens Befallningshafwande i Malmö gjord anmälan, har Korrektionisten Nils Petter Insulin, hwilken i årstjenst warit uttagen af Bleckslagaren Lysholm i Malmö, den 23 sistl. October olofligen bortgått utan att sedermera låta sig afhöra; och warder alltså, uppå Konungens bemälte Befallningshafwandes begäran, Nils Petter Insulin, som efter upgift är 25 år gammal, af medelmåttig wäxt med rundlagt ansigte samt bruna hår och ögon, härmed allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stadsbetjente, att honom noga efterspana, wid ertappandet gripa och hit införa. Insulin war wid afwikandet klädd i swart frack, blå wäst, blå byxor, blå mössa och swart halsduk samt stöflor.

Christianstads Lands-Canzli den 16 December 1836.
AXEL DE LA GARDIE
J. N. Bråkenhielm."

Ur: Kristianstads länskungörelser 1836, LLa.

60
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-08-28, 19:23 »

"General Munster Rulla
Uppå Nylandz och Tawfwastehus Läns Dragone Regemente, som Munstrades af Högwälborne Herr Baron Carl Armfelt och FältSecreteraren H:r Wittfot, uti Malmby i Hällsing S:n d 28 erc Aug. År 1735
Borgå Compagnie
/.../
Fouriern med Förare Caractere Christopher Walckendorph erhållit afsked d: 12 Martii 1732.
I stället samma dato hit avangierat från 3:die Corporalskapet Rustmästaren Torsten Wilhelm Thorwigge."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029141_00373
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1090 (1735)

61
Bilang, von / SV: Bilang, von
« skrivet: 2022-08-28, 19:00 »

"Anno 1731 d. 12 & 13 Julj blef laga husesyn /.../ uppå 2:ra Corporals Bostället under Nylandz Dragone Regemenet och Borgå Compagnie /.../
/.../
3:tio d:n 30 Junii hijtsatt igen Forieren af Gardet Wälborne Carl Gustaf von Bilang som Laga Fahrdag i detta åhr Bostället tillträdt.
/.../"

Källa: Krigskollegium Husesynskontoret EIV:12 (1731-1732) Bild 1240 (AID: v1006567.b1240, NAD: SE/KrA/0013)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029141_00375
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029141_00391 : "Fouriern Carl Gustaf Bilang hvilken erhållit Cornetts afsked d: 29 Dec: 1731."
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1090 (1735)


EÄ, tab. 2:
"Carl Gustaf von Bilang (son av Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, Tab. 1), döpt 1702-08-10 Långholmen, Korpral vid livdragonregementet. Kornett i ungersk tjänst. Död utomlands. Gift med Ingeborg N. N."


***

Generalmönsterrullan Livgardet till fot:

"Capitain Baron Claes Flemings Compagnie
/.../
Furiern Fredrich Johan Bilang
niuter Corprals Löhn
permitt:d till Franckrike"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029184_00173
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1126 (1728)


Jämför rulla år 1726:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029182_00236
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029182_00255 "Gifwit sig godwillig i Kongl: Maij:ts tienst"

62
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-08-24, 17:54 »

"Anno 1720 d. 12 Maj under det at Lieutnants bostället här uti Wästra Wijrestad [Bösarp socken/min not.] blef ordentelig och lagl: synat, såsom sielfwa där öfwer författade huusesyns instrumentet wid handen gifwer, hafwa och Synemännerna låtet eftersee huusen uppå den andra halfdelen af samma boställe, och är N:o 6 ibidem hwilket den fångne Lieutnantens H:r Plagmans Arfwingar ännu om händer hafwa och possidera, som befans wijd datum i huus och byggnad, Näml.
Norra Längan
som är stugulängan, består af 20 binningar, och har efterföljande Rum
Uti Östra ändan, är bagarstugan med kiölnan 3 wäggerum.
Farstugun 1 wäggerum
Dagelige stugan 3 wäggerum
Bakstugan 2 wäggerum
Salthuuset 1 wäggerum
Ladugolfwet 3 wäggerum
Logan 2 wäggerum
Fähuuset 4 wäggerum
Bristfället:
/.../"

Källa: Krigskollegium Husesynskontoret EIV:2 (1720) Bild 3290 (AID: v1006557.b3290, NAD: SE/KrA/0013)

Se även: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 945 (1732) Bild 2290 (AID: v437193.b2290, NAD: SE/KrA/0023)
Jämför: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 4670 / sid 223 (AID: v910482.b4670.s223, NAD: SE/KrA/0024030)

63
15 Historia / SV: Hugenotter
« skrivet: 2022-08-24, 14:52 »

Den franske kungens upphävande år 1685 av "ediktet i Nantes" finns att läsa översatt till svenska här:
ArkivDigital: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 4550 ff (AID: v817431.b4550, NAD: SE/RA/752)

Cirka två tusen hugenotter utvandrade därefter till Skandinavien.

Se även:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugenotter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ediktet_i_Nantes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bartolomeinatten (24/8 1572 - 450 år idag)

64
Törnstierna / SV: Törnstierna
« skrivet: 2022-08-24, 12:14 »

"Extract uthur Kl: May:tz nådige bref till Håffmarskalken Tessin dat: d. 14 Aug: 1711.
Hwad widkommer framl: lijfmedici Rothlobens Sohn Johan Martin Rothlöben, och framl: Borgmästarens Nils Hansons Törnes Sohn Carl Törne, hwilke hennes Kl: Höghet åstundar til Pager uti dhe förafskedade pagernes von Schantzens och Hastfers ställen; Så gille Wij det wahl, som hennes Kl: Höghet i detta fallet har giordt, och måste I wid slijke tillfällen, när hennes Kl: Höghet utwäljer någre Håffbetiente, strax insättia dem i tiensterne, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00231 f
Källa: Kungliga arkiv, Konung Karl XII, SE/RA/710003/01/II/10/K 33

https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnstierna_nr_1443

65
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2022-08-22, 22:57 »

"Upl.i Consist d 8 Junii 1739./.
Uthdrag af Marcks häradz Tingz Rätts domb Bok, hållen wed wanliga Winter Tinget, å rättan Tingzstad Skiene d. 31 Marthi 1739./.
Crono Länsmannen Wällacktad Magnus Åhberg ingaf en af Föraren Wällborne Johan Mag: Gyllenhammar honom Åhberg gifwen Fullmackt af d. 22 i denna månad, att emedan Gyllenhammar för andra hinder eij kunde wara tillstädes, till Tingz Rätten inlefwerera de handlingar, som angå hans Systers Anna Beata Gyllenhammars skilldnad ifrån Bengt Jonsson Hessellgren[Sic!]; Ty befullmäcktigas Åhberg i ofwannämbde Förare Gyllenhammars ställe saken hos TingzRätten andraga och thess uthslag emottaga.
Dereffter ingaf Åhberg 1:mo denna TingzRätts utslag af d. 21 Junii 1738, af sådant innehåld, att emedan Anna Beata Gyllenhammar war häfdad utaf Bengt Jonsson Hesselgreen[Sic!] under äktenskapz löfte och han henne sedermera öfwergifwit som efter Gyllenhammars berättelse till domb Boken af d. 21 Junii 1738 skiedt för många Åhr sedan; Ty kunde TingzRätten emot 3 Cap: 11 § GiftM: B: eij dömma öfwer den söckte skillnaden innan Hessellgreen till föllje af 13 Cap: 4 § GiftM:B: lagligen woro stämbde. /.../
Ty till föllje af 3:e Cap: 11 § GiftM: B:s dömmas till skillnad emillan Anna Beata Gyllenhammar och Bengt Jonsson Hesselberg, och hafwe han förwärckat hela sin lott i hennes Bo, men för otidigt Sängelag med Bengt Jonsson Hesselberg  gifwer Anna Beata Gyllenhammar till Ellekulla kyrcka Twå D:r Smt; där sådan eij tillförne skiedt är. Actum ut Supra.
På TingzRättens Wägnar
Simon Hörling"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074097_00456 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/13 (1731-1740)


66
Bäärnhielm / SV: Bäärnhielm
« skrivet: 2022-08-22, 17:22 »

"Exhib. d 21 Maji 1731
/.../ Huruledes Fyrwärkaren Wälborne H: Hindrich Gustaf Bernhielm mig under Echtenskapzlöffte och handel rådt med det barn jag för 11 weckor sedan framfödt, och till Löfftet fastare stånd gåfwor oss emillan wäxlade äro, sådant bestyrkes än wijdare af  H: Bernhielms swåre Contestationer, med mera som Lit: A. innebär. Än mera den utj 2:ne Rådmänners närwaro uprättade föreningzskrifften, samma ytterligare bekräfftar, hwar utj han yttrar sig gärna see, det jag blefwo för dess trolofwade Fästeqwinna Kyrkiotagen. /.../
/.../
Catharina Lillia"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074097_00017 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/13 (1731-1740)

EÄ, tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/B%C3%A4%C3%A4rnhielm_nr_1196

67
Lilliehöök af Fårdala / SV: Lilliehöök af Fårdala
« skrivet: 2022-08-22, 15:51 »

"N:o 12 Exh. d 13 Mart. 1745
/.../
Emedan jag å Wällborne H:r Fendrick Gustaf Lilljehööks wägnar war et tillkallat wittne wid den förening, som emellan honom och Capitainen Ädle och Wällbördig H:r [Adam] Elfman uti Tranemo Prästegård träffades hwar medelst alla gorda Äcktenskapz löften emellan Wällbemälte H:r Capitainens dotter Anna Lena Elfman och Wällborne H:r Fendrick Gustaf Lilljehöök för emellan komna omständigheter blefwo å ömse sidor uphäfne, och om plurimum Venerandi Consistorii stadfästelse samt skillnadz bewilljande anhölts, /.../
Tranemo d 4 Decembris åhr 1744
Mårten Kierrulf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074098_00113 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/14 (1741-1750)

***

"N:o 6 Exh. d 23 Aug: 1748
/.../
Till lydno af Eder Högwordighets och Plur. Ven. Consistorii höggunstiga bref af d 9 Martii sidstwekne, hänwiste iag Anna Lena Elfman, med thes ansökning at få ächtenskap ingå med drängen Anders Jacobsson, som henne häfdat, sedan hon afsagt sig ächtenskap med H:r Fendrich Lilljehök efter thes begångna lägersmål med thes tienstepiga, til thet therpåfölljande Härads Ting uti Swenliunga som hölts förleden månad. Men som thetta ärende ej kan til slut bringas innan hon, Anna Lena, är förut ifrån Fendrichen Wälborne Herr Gustaf Lilljehök lagliga skild; Och bemälte H:r Fendrich, som förmente sig redan genom thet här hos bifogade bref wara nog skild, icke wille sig wid Tinget inställa, ehuru iag honom, för thes egit bästa skil härtil förmante: Blef saken af Tingz Rätten orörd och til Hans Kongl. May:tt remitterad. Dock emädan iag som har mig thenna bedröfweliga sak ifrån begynnelsen bäst bekant, finner then wara af then beskaffenhet, at Hans Kongl. May:tt icke bör beswäras med en sak ther så tydel: lag är uppå. /.../
Men efter hon, sedan H:r Fendrickens brott blef konnugt, tacite uti Föreningen d 14 Nov. 1744, hwilken åhr 1746, tå H:r Fendricken ofwanberörde lägersmål begick, ännu war, som then ock ännu är wid sin fulla kraft, samt expresse uti Fadrens, H:r Capitain Elfmans bref, här hos bifogadt all ächtenskapz handel med H:r Fendrichen uphäfwer. /.../
Tranemo Presteg:d d 29 Julii åhr 1748
Mårten Kierrulf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074098_00213 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/14 (1741-1750)

EÄ. tab. 22

68
Lilliecrona / SV: Lilliecrona
« skrivet: 2022-08-22, 15:18 »

"/.../H:r Biskopen och Ven: Consistorium benäget inhämta, huruledes oftanämnde H:r Fändrick [Casimir Wilhelm] Liljecrona alt sedan åhr 1742, in Novembri, tå han med Regementet blef commenderad ned til Giötheborg, icke lämnat sin härwarande Fru och lilla dotter om fem åhr något thet ringaste til underhåld, och på 3:ne åhrs tid icke skrifwit henne ett enda bref til, ehuru både hon sielf och hennes Fader Lieutenanten Holm flera resor til honom skrifwit bewekeliga bref, om orsaken til thetta hans hårda förfarande, samt sökt förmå honom til christeligare upförande; men alt förgäfwes, så at ock Lieutenanten Holm nödgats gienom memorial til Öfwersten Ruthensparre anhålla om thess höga embetes handräckning: /.../
Stockholm d:n 9 Febr: 1747
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074098_00191 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/14 (1741-1750)

69
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-08-17, 13:22 »

"I detta Stift och Ahlunda Sokn har framledne Herr Öfwersten Thomssons son, Carl Fredric Thomsson i trenne års tid sig uphållit, men i brist af nödiga Preste besked icke kunnat warda til den heliga Nattwardens begående admitterad, ernande sig med första här ifrån til sin födelse ort Ljungby i Halland.
Och som bemälte Carl Fredric Thomsson berättar sig hafwa år 1748, lägrat och med barn rått en tjenstepiga på Gifsås gård i Essunge Sokn, wid namn Kjerstin Hindriksdotter, som år 1749 en half mil ifrån Götheborg skal framfödt barn, hwilket och 8 dagar der efter skal blifwit dödt; men denne Thomsson, som den tiden, in til år 1753, wistades på siöresor til utrikes orter, berättar sig sedermera fåt höra det skal förenämde Kjerstin Hindriksdotter, utom hans wettskap och wilja, blifwit för des hustru i Kyrkia tagen, men uti hwad sokn sådant skulle wara skjedt, säger han sig icke fått spörja, Altså, och emedan mera nämde Thomsson förmenar at des morbroder, Herr Capitaine Wilhelm Maul, boende på Hallerup gård i Liungby Sokn, hos hwilken Thomsson ock någon tid wistadts, skal om denna Kyrkiotagning hafwa närmaste kunskap, samt om Kjerstin än lefwer och på hwad ort hon wistas må, ty är uppå Thomsson, anhållan, detta Consistorii tjensteliga begäran, det täcktes Eder högwördighet och Venerandum Consistorium, genom Herr Kyrkioherden Ekebom i Liungby, inhämta Herr Capitaine Mauls berättelse om rätta beskaffenheten af Kjerstin Hindriksdotters Kyrkiotagning med mera, och om detta mål Consistorium benäget underrätta, Som sedan wil lemna oftanämnde Thomsson der af del, hälst hans ytterligare wälfärd skall uppå denna omständigheten mycket bero. Förblifwa Eder Högwördighets
och Vener. Consistorii
hörsammeste tienare
Upsala d 15 Septebr. 1756
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074099_00434
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/15 (1751-1756)

70
Introducerad adel - H / SV: Hård af Torestorp
« skrivet: 2022-08-16, 14:38 »

"Utaf Kyrckoherden uti SvenLjunga, Wällährwördie och höglärde Herr Magister Peter Wetterberg, hafwer jag undertecknad ärhållet behörig del af Kyrkoherdens i Malmoe Herr Sven Munthes skrifwelse af den 29 sistLedne Julii, till högwördiga Consistorium i Lund, angående min mans Landtmätaren Rangos utlåtelse hwaruti han min man, positif förmäles hwarken willa Hemta mig till sig, eller framgent med mig sammanlefva uti ägtenskap. Björstorp d. 4 Septemb År 1769.
Charlotta Eleonora Hårdh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074102_00406 m.fl
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/18 (1767-1769)

EÄ, barn tab. 12

***

Om Adelin Sophia Hård och Sven Lindmans giftermål - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074102_00195
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/18 (1767-1769)

EÄ, barn tab. 42

https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A5rd_af_Torestorp_nr_60

71
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2022-08-16, 13:37 »

"Exhib. d. 13 April 1768
Sedan Kongl. May:tt och Riksens Högloflige Götha Hofrätt, genom högrättwis dom af den 26 sidstledne Martii, i anseende til det af SuperCargeuren Wälborne Herr Gust: Gabriel Loodh begångne hor, uplöst mitt och bemelte Herr SuperCargeurs för detta warande ägtenskap, samt förwist oss såsom lagligen skilde makar, til högwördige DomCapitlet, at behörigt skiljo Bref ärhålla; Så föranlåtes jag, som redan til then ändan en bewittnad afskrift af berörde dom ingifwit, at, til samma skiljo Brefs undfående mig härmedelst wederbörligen anmäla, och tillika betyga den wördnad, hwarmed jag framhärdar
Högwördige Dom Capitlets
Ödmiuka tienarinna
Cecilia Beyer

författad af
C: W: Walcke"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074102_00218 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/18 (1767-1769)

EÄ tab. 6

72
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2022-08-15, 18:14 »

"Högwyrdige Herr Doctor och Biskop samt Hög- och Wälwyrdige Herrar Probstar Lectores och Consistoriales Höggunstige Herrar!
Ehuru wäl iag, effter skiählig anmodan, uti förledne septembris månad, har wederbörligen låtet lysa till ächtenskap 3 söndagar å rad i Elekulla kyrkio, för Wälborne Capitaine Herr Gustaf von Sittman och Sal: Fändrikens Wälb:ne Herr Carl Gustav Gyllenbergz Ämkefru Wälborne Fru Anna Beata Gyllenhammar, och sedan wäntat på arfwingarnes intygan, at de woro förnögde; måste iag dock nu, af högwyrdige Herr Doctor och Biskopens samt maxime Venerandi Consistorii mycket hederwärda skrifwelse, som mig i händer kom d: 3 Maij, erfara, at wälbemälet personer, effter någon fattad kallsinnighet, åstunda skiljas från hwarannan, nu om de med hwar andra plägat olofligt omgänge kan iag icke intyga, eij heller har hördt af någon, kan eij heller tro at så skedt är, utan will hälldre anse dem till en sådan lastbar gierning alt för honnette. Woro det möyeliget, at de nu wid sine skiljobrefz undfående äfwen ock aflade hos Herr Notarien sin skyldighet till Elekulla kyrka woro det ganska wäl, annars är iag osäker om desse 6 D:r Smt; Ty hwart de nu fara, eller hwar de här effter willia wistas, är mig aldeles obekant, förblifwer med diupaste wördnad och all wälsignelses hierteliga tillönskan in till mitt sidsta.
Högwyrdige Herr Doctor och Biskopens
samt
Maxime Venerandi Consistorii
Thorstorp d: 5 Maij 1763
Allerödmiukaste Tiänare
Gunnar Bredell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074101_00138 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/17 (1761-1766)

EÄ, barn tab. 53
"Anna Beata Gyllenhammar, född 1713, död 1793-01-25 på torpet Granlid i Roasjö socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1739-07-22 i Gryteryds socken med fänriken Carl Gustaf Gyllenberg, född 1709, död 1761. Gift 2:o 1765-11-08 Torsby med skräddaren och borgaren i Kungsbacka Sven Olofsson Halin."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenberg_nr_1030

73
Ahlehielm / SV: Ahlehielm
« skrivet: 2022-08-15, 16:09 »

"Högwyrdige Herr Doctor och Biskop, Höggunstige Fader, så ock Högwyrdige, högärewyrdige och höglärde Herrar Consistoriales. Gunstige wälgynnare;
At Lieutenanten Wälborne Herr Johan Ab: Silfverhielm på Forssa Säteri, här i Bollebygds Pastorat och des Fru Wälborna Anna Maria Ahlhielm eij lefwa i et bo tilsammans, som ächta folk bäst anstår, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074101_00257 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/17 (1761-1766)

Ahlehielm, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ahlehielm_nr_1317

Silfverhielm, tab.32
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverhielm_nr_93

74
Ulfsparre af Broxvik / SV: Ulfsparre af Broxvik
« skrivet: 2022-08-15, 12:43 »

"Exhib. d 23 Nov. 1757
Högwyrdige Herr Doctor och Biskop så ock Högärewyrdige och höglärde Herrar Consistoriales!
Enligt hosgående utdrag af Qwille och Bullarens Häraders dombok hållen d. 17 September 1752, har Lofl. TingzRätten dömt til äktenskaps skillnad imellan mig och min för detta warande, otrogna och utur Riket afwekna hustru Helena Christina Ulfsparre.
Hwarföre aldraödmiukast anhåller, det täcktes Högwyrdige Herr Doctor och Biskopen samt Plurim: Venerand: Consistorium utfärda för mig des gunstiga skiljo Bref.
Framhärdar med wyrdnad
Högwyrdige Herr Doctor och Biskop
samt
Plurimi venerandi Consistorii
Aldraödmiukaste tienare
Carl Svante Höök"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074100_00064 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/16 (1757-1760)


EÄ, barn tab. 51:
"Helena Christina Ulfsparre, född 1723-01-08 Aggarp"

75
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-08-15, 12:20 »

"Högwördige Herr Doctor och Biskop, Ven. Consistorii Praeses samt Venerand. Consistorium.
Hos Eder Högwördighet och Ven. Consistorium har detta Consistorium den äran at aflägga en tjenstl. tacksäjelse för den benägna omsorg Eder Högwördighet och Ven. Consistorium haft ospard at förskaffa en så god och tillräckelig kundskap om hwad Herr Öfwersten Thomssons Son, Carl Fredric Thomsson, begärt till sin underrättelse, få weta, angående den af honom lägrade Kjerstin Börgisdotter, af hwilket alt Consistorium lemnat bemälte Thomsson nödig del, med tillsäjelse, at, enär för honom giörl:t blifwa kunde, förfoga sig till födelse orten, hwilket han ock lofwade ske skola, så snart han kan ledig blifwa ifrån den tjenst han här å orten förbundit sig till, men at imedlertid han skulle med aldra första skrifwa till sin Morbroder, Herr Capitain Muhl, och gifwa sina omständigheter til känna.
Förblifwer
Eder Högwördighets
och
Ven. Consistorii
Hörsamste tienare
Henric Benzelius

Upsala d. 19 Januarii 1757
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074100_00007
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/16 (1757-1760)


EÄ, barn tab. 4: "Carl Fredrik Thomson, född 1723, levde 1743."

76
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2022-08-14, 15:37 »

"1702 Aprilis d 13, döptes hemma af ÖfwerPast. H:r Mag. Notman FeldtArtollerie Majoren Appellmans lilla dotter, och blef kallat Brita Christina, Fr: Anna Christina Duglies hölt Barnet till doop,"

Källa: Riga, S:t Jacobs församling, dop
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:11:2055:2472:23734#&gid=1&pid=134 , bild 134/252

EÄ, barn tab. 1: "Brita, född 1700, död ung."

77
Introducerad adel - S / Schmilinsky
« skrivet: 2022-08-13, 21:58 »

"1707 d: 6 Julij
Gr:[eve] Strömberg framgaf en Supplique af en Saxisk här fången Lieutenant Christoffer Smilinsky wid nampn, som underdånigst ansöker att blifwa antagen uthi Kongl. Maij:ts will där hoos träda uti Swenskt giftermåhl med framledne Majorens Länks dotter och Lagmannens Carl GyllenCreutz Systerdotter Jungfru Märtha Länck.
Oplästes Suppliquen och fans denna ansökning billig noog och Resolv:s Att den samma kan bewiljas, doch hwad antagandet uthi Kongl. May:ts tiänst angår, så remitteras det till Defensions Commissionen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00079
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lenck_nr_448
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmilinsky_nr_1651

Se även EÄ under barn tab. 2 : https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencreutz_nr_54
"Maria Elisabet Gyllencreutz, född 1641-04-04, död 1682-05-06. Gift 1660-02-21 med majoren vid Östgöta kavalleriregemente Gustaf Lenck, till Frölunda (broder till ryttmästaren Jakob Lenck, natural. Lenck), född 1634-11-01, död 1685-07-17 och begraven i Drothems kyrka, varest hans vapen finnes ävensom familjens grav."

Bild - se ArkivDigital ( Karl XII:s officerare) : Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3050 / sid 605 (AID: v319671a.b3050.s605)


78
Björnklou / SV: Björnklou
« skrivet: 2022-08-13, 12:23 »

"1707 den 12 Decemb:
Gr:[eve] Gyllenstolpe, Actores pläge aldrig tiltahlas ock repromanderas med mindre dee eij warit negligente att invigilera Kongl. May:tz interesse, men aldrig när dee i det högsta påstådt det samma; tagandes till exempel en Cronofogde i Norland, som kallade sig Biörnclo men måste lägga af det namnet kallandes sig sedan Biörndahl, hwilken länge satt i arrest, blef omsijder frijerkiänd från all gravation ock Fiscalen fick intet tiltahl för alt det fogden föruth har måst lijda, fasr han sedan blef funnen oskyldig ock wähl förklarade sin balance."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00205
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnklou_nr_31

79
Introducerad adel - T / Tunderfelt
« skrivet: 2022-08-13, 11:45 »

"1706 d: 12 Julij
Smedm. Föredrog Frue Lucia Sophia Tunderfelts underdånige ansökiande om relaxation af 2:ne stycken sidentyg, som wid Horns Tull äro af Besökaren henne ifråntagne, hwilcke hon sinnad warit åt Reval [=Tallinn/min not.] till sine barns behoef att öfwerföra låta, emedan på den orten, sådane sorter Tyg intet förbudne ähro."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00028
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tunderfelt_nr_933

80
Allmänt om adel / SV: Baltisk adel
« skrivet: 2022-08-10, 11:05 »

"d. 20 Decembris 1694
[Om "Liflendske Politiewäsendet"]
Kongl. May:t, de som hafwe warit Adelsmän förr än provincien kom under Swenska Cronan och ägt adelige gods och dem ännu besittia, behöfwe intet bewijsa sitt adelskap; Men de som sedermehra inkommit och fått frälsegods uti sin possession böre, förr än de kunne considereras förr rätte Adelsmän bewijsa sit Adelskap.
Gr[eve] Wrede, det är wist at många fremmande inkommit hafwe, sedan provincien blef bracht under Sweriges Chrono, hwilcke fått många Adelige gods i possession och böör intet considereras för rätte possessionati förr änn de bewijst hafw deras Adelskap.
Gr[eve] Falckenberg, det är äfwen såsom här, at om någon ofrälses Man besitter frälsegods, så niuter han intet där på privilegierne til godo, förr än han wijst sit Adelskap.
Kongl: Maij:t Wij finne mycket nödigt at en richtig matrikel på detta sättet inrättad, kunde förfärdigas.
Resol: At de som warit ägande och besuttit Adelige gods, när Provincier kom under Sweriges Chrono, behöfwe intet wijdare bewijsa sit Adelskap, utan hållas för rätte possessionati, Men fremmande och sedan den tijden inkomne familier som sådane gods äga, böre därföre intet considereras, förr änn de bewijst hafwe deras Adelskap, och skal där hos på alt sätt tilses, det en richtig matrikel på detta fundament inrättas kan, där til General Gouverneuren med forderligast all möijelig flijt användandes warder."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002570_00141 [Börjar: R0002570_00133]
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/91a (1694-1695)

81
Övrigt / Kvinnor som tjänat i militären innan det tilläts
« skrivet: 2022-08-07, 23:10 »

I Sverige finns exempel på kvinnor som tjänat utklädda till män under den tid kvinnor ännu inte tilläts bli soldater. Se t.ex: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnor_i_milit%C3%A4ren

I Rådsprotokollet den 12 november 1679 kan man läsa:
"Ille inkom, proponerade 1 om Elisabet Oloffsdåtter som har haft Manfålks kläder och låtit wärfwa sig till Soldat. Kallandet sigh Matz Ersson.
Upplästes den Kongl. Håffrättens doom, att hon skall halshuggas.
Deras Ex:r giöra mäst reflexion därpå att hon har giordt gäck aff Gudz ord /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002290_00173
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/71 (10/2-20/12 1679)


82
Rosenberg / SV: Rosenberg
« skrivet: 2022-08-06, 14:49 »

"Den 18 Februarij [1688] war H:s Kongl: May:t i RådCammaren, praesentibus
/.../
hafuer intet kiänt henne [Keckerbertinski], honn hadhe aldrigh tilbudit sigh att komma till hans [Ryttmästare Winnerstedts] Suärfolck. den unge Rosenbergh wore i Breslau men hadhe ingen tiänst.

Slutet war att Ryttmest:n Winnerstedt tager på sigh aff Christeligh kiärleek och barmhärtigheet att sätia för denne gåssen 4000 D:r koppm:t på bancken, icke begiärandes nogon revers aff moderen.
/.../
Resol: H:s Kongl: May:t approberar HoffRätzdommen; Mehn såsom Rytmest:n Anders Wennerstedt inför Kongl: M:t uppå sin Suärmoders Fru Margareta Rosenbergs wägnar hafuer på sigh tagit af frij willia och Christeligh barmhertigheet skäncka och förunna Mårten Rosenbergs och Fru Adelgunda Keckerbertinskis Sohn Fyratusende D:r kopparmynt, som uthj Banco under Förmyndare handh sättias och förwaltas, sampt till ber:de barns upfostring och uptuchtelse anwändas skole; Altså will K:l May:t medh denne frijwillige gåfwua låta beroo compensates exspensis."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00097 m.fl
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Breslau - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw

83
Stuart / SV: Stuart
« skrivet: 2022-08-06, 14:01 »

"Den 14 Junij [1688] närwarandes H:s Kong Mayt sampt aff dess Rådh
/.../
Uplästes praeudicata hurusom i slijka måhl finnes tilldömbt woro, emedan ingen wiss eller expres lagh der på finnes. n:l: N. 1 om det som passerat 1634 medh Johan Stuart som låtit uthom landz wiga sigh medh ett sitt syskonnebarn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00242
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

EÄ, barn tab. 43. "Johan Adolf Stuart. /.../ Han lät emot sina föräldrars samtycke viga sig med sitt syskonbarn, varför han enl. riksrådets beslut av den 15 april 1633 skulle böta till domkyrkan. Gift 1633 med sin kusin Anna Stuart född på 1590-talet, död 1670-02-20 på Stavsäter. /.../"

***

Stuart - se även ArkivDigital: Riddarhuset: Peringskiölds genealogier (o) 3.R-Y Bild 1910 ff (AID: v910618.b1910)

84
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ridderlod
« skrivet: 2022-08-06, 13:52 »

"Anno 1688 d: 21 Martij woro i RådCammaren
Hans Kongl. May:t
/.../
Secret. Watrang upläste Ridderlos och Skyttens supplique, at han Ridderlo måtte få komma inn i Landet igen.
Resol: Kongl: M:t wille eij längre höra dem läsas utan sade Neij han får blij där han är."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00186
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Ridderlod - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 117 / sid 229 (AID: v102734.b117.s229)

85
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2022-08-06, 13:39 »

"Den 22 Feb: [1688] war H:s Kongl. May:t i RådCammaren närwarandes
/.../
Mörling Föredrogh och upläste Fruu Beata Sabels Suppligh der uthinnan hoon anholler om leide för sin Sohn Carl Julius de la Chapelle som tagit flychten till Norie for det han här i staden skall hafue ihiählslagit ett qwinfolck.
Resol: Aff:tz Så wijda som han är på frij foot."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00112
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Se även mitt inlägg ovan 2018-04-09

86
Allmänt / Kunglig Maj:ts brev och förordningar
« skrivet: 2022-08-05, 17:40 »

"Kungl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 24. Martii, 1748"

"Kongl. Maj:ts Nådige BREF Til Samtelige Cheferne wid the wärfwade Regementerne, angående ther i Krigstjenst stående Zigeuners förpassande. Gifwit Stockholm i Råd=Cammaren then 14 Decembr. 1763"

87
Wernfelt / SV: Wernfelt
« skrivet: 2022-08-05, 14:06 »

"[Dop] A:o 1708
d 15 dito (November) H: Wernfeld Schwedischen Leutnants sohn Michael Adolph"

Källa: Ventspils lettiska och tyska församlingar 1636-1807.
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:11:2055:2536:26958#&gid=1&pid=37 , bild 37/329

EÄ tab. 4?

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wernfelt_nr_1147

88
Broman / SV: Broman
« skrivet: 2022-07-30, 20:02 »

"Anno 1712 d. 24 Feb: Inventerades til Execution hoos H: Secreteraren Carl Broman för Wästgiöthen Börje Hessels betahlning, följande löösöron.
Nämbl.M
Ett Cabinett med såckerdom och Wallnötte trä inlagdt.
En Birou med Walnöteträ inlagdt
En stoor Spegell med förgylt bilthuggen Ram, och 7 qwarters högdt glaas.
/.../
/.../
Såsom alla desse Meubler och huusgerådz saker intet kunde i hastighet dädanföras, och H: Secreteraren Bromans Fru försäkrade at sakerne icke allenast skulle bli i behålld, uthan ock skola skaffa til Måndagen penningar för Hessels betahlning, så lemnades sakerne qwar emellertijd til Kongl: Slottz Cancellietz wijdare ordre.
Stockholm ut supra
Eng: Wulff:  Joh: Mörk"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_00378
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

89
Ringheim / SV: Ringheim
« skrivet: 2022-07-28, 23:06 »

"Memorial,
Det höglofl. Kongl. Krigz Collegium, giör iag tiänstl. effterrettelse, huru Såssom för en tijdh sedan utaff Uplandz Regementet till foot och under mitt Compagnie, leutnampten Gabriel Ringenheim, ähr för sine Exesser, genom general Krigzrätt ifrån sin förrige betrodde tienst afsatt länder derföre till det höglofl. Kongl. Krigz Collegium min tiänstl. begäran, at Fendrichen af samma Compagnie Ingolf Rossenfeldt må avancera till för bem:te vacante leutnamptz Platz såsom och hans Kongl. May:tt det nådigast bewilliat hafwer. Med för blifwande
det höglofl. Kongl. Krigz Collegij
[1674]
Hörsammast tienare
G. M. Lewenhaupt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01433
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00044
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01666 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

http://familjeanor.bloggo.nu/Von-Ringenheim-i-Stockholm-pa-1680-talet/


90
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Pikehielm
« skrivet: 2022-07-28, 13:05 »

"Edle och Wälborne Herr Secreterare Högtährade Käre Broder,
Jagh tackar honom på det aldra tienstligste, som såledin har sänt till mig intercession för Nils Pijkenhielm, och hans ährlige fars Capiteinen Peder Anderssons Pikenhielms långlige tienster, wed huilcke han och har satt sitt lijf till, att han ähr befordrat till Fendrich uthj Skarpens ställe, som Gudh skall löna Min högtähradhe Käre Broder före nu och ewinnerligen; Men effter iagh förnimmer Hr Öfuersten hafua kastat ett sådant haat till hanom för det han icke först har gifuet sigh hoos honom ahn, uthan huarcken will weette af hans befordring eller at Skarpen har sökt sitt afskedh genom een Supplique /.../
Malmö den 27 Aprilis A:o 1674
Tienstberedwilligste Tienare
Gilius Giliusson Ehrenbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01581


"/.../ här till warande Förare under Östgiöta Infanterie; Ehrligh och Manhaftigh Nills Pädersson Pijkenhielm, att nu här efter wara Fendrich under samma Regemente, och Capitein Stiärnflychts Compagnie, Uthi Joon Månsson Skarps ställe, som sitt afskeed dher ifrån tagit hafwer. /.../
Datum Stockholm den 17 Martij 1674
Opå Kongl. KrigsCollegij wägnar
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01583
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00109

Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00124
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

Bild: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)

91
Introducerad adel - G / Galle i Finland
« skrivet: 2022-07-28, 12:38 »

"Eders Högh Greefl. Excell:tz och godhe herrar Jagh förOrsakandes at bemöda, af den inkombna Förändringh till tiensteligen föredraga dhet dödzfall medh een Ryttmestare af mit Ombetrodde Regiemente Simon Peerssonn be:d som nu desse dager blifuet hädan kallat, och den Chargen således förtijden vacant. Nu hafuandes H:r General Majoren öf:r här i Ordten Finska Cavalleriet Welborne Johann Galle een Ändeste Sonn, som redan öf:r 9 åhrs tijdh Under Österbotniska Infanteriet, först för een Fändrich och sedermera 6 Åhr /:som han och ännu ähr:/ för een Leutnampt tient och Opwachtat, som H:r Gen: Majoren gärna skulle see medh Nåder, helst för denn Lust Sonen serdeles Under Cavalleriet hafuer, at giöra sigh mera Meriterat, will tiena Kongl: May:t och Fädernes Landet, blifwa befordrat. /.../
Datum Åbo d: 26 Septemb: A:o 1674
Clas Classon Ugla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_00593

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_02534
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Galle_i_Finland_nr_194

92
Introducerad adel - H / SV: Hufvudskått
« skrivet: 2022-07-28, 12:17 »

"Emedan såsom her wedh General Munstringen medh AdelsPhannan i Skara af WestgiötheLandh förnimmes ingen qwartermester wara, uthan Allenast een Corporal, och dhet öfriga vacerar; hafwer sigh een Ungh pehrsohn af Adell, Hans Jörgen Hufwudskått, wedh nampn infunnit, och ödmiukeligst begierat, att han till bem:te quartermesterplatz under förbem:te Westgiötha Compagnie, kundhe förhulpen blifwa, hwartill han nogsampt synnes Cappabel, och månge för honom Intercedera; Helst effter han och hafwer Kongl. May:tz bref, till någon vacant Cornetz tienst eller annat att förhielpas, dhet han lenge skall hafwa söckt, att blifwa på något sätt förhulpen, men icke kunna ännu någon lägenheet ernådt. /.../
Datum Gen: Munsterplatsen Skara d: 3 Decemb: 1674
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_00264
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

EÄ tab. 3 "Kvartermästare vid adelsfanan 1674-12-17, kallas kornett. Död i juli 1677 /.../"

93
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-07-22, 13:03 »

"Jagh bekänner migh att hafua upburijt Ränttan af mijt lijfztidz hemman för Anno 1690
Burchort Plagheman
Chirugus
[Ver.] 630"


Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 3210 / sid 630 (AID: v913999b.b3210.s630, NAD: SE/KrA/0024030)


"Beneficij Hemman
Effter Hans HögGrefl: Excell:ce H: Kongl. Rådetz Feltmarskalkens och General Gouverneurens bref och förordningh hafwa fölliande 3:ne Officerare och Militie Betiente medh Lijftijdzhemman blifwit Beneficerade:
RegementzFeltskiären M:r Burchardt Plagman hemmanet Slågerup Ränttar 36:-:-
/.../"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 50 / sid 4 (AID: v913999b.b50.s4, NAD: SE/KrA/0024030)

94
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2022-07-20, 15:25 »

"Genneral Munster Rulla Uppå dhe Skieps Påijkar som Nu för tijden befinnes Uthi Tienst, här wedh Kongl: Maij:tz Öhrlogs Flåtta. [1699] Nembl:n
[1]696 Johan Ulfwenskiöldh
Antagen d 31 october född i Wästergiolen och Wedom Sokken Kålla gårdh"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 860 (AID: v748548.b860, NAD: SE/KrA/0501007)

95
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2022-07-20, 14:50 »

"Generall MunsterRulla Uprättadt d: 1 November som Utwijsar huru Volunteurerne af första Regementet och Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie sigh Befinne widh Genneral Munstringen som hölltz i CarlsCrona den _ December A:o 1699.
/.../
Anntagna: [1]699
Födellseorten: Östgiöte.
Bängdt Örnflycht"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 140 (AID: v748548.b140, NAD: SE/KrA/0501007)

EÄ, utan känd härledning:
"Bengt Örnflycht. Konstapelmat vid amiralitetet. Begraven 1704-02-27 i Karlskrona."


96
Rydingstierna / SV: Rydingstierna
« skrivet: 2022-07-20, 14:43 »

"Generall MunsterRulla Uprättadt d: 1 November som Utwijsar huru Volunteurerne af första Regementet och Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie sigh Befinne widh Genneral Munstringen som hölltz i CarlsCrona den _ December A:o 1699.
/.../
Anntagna: [1]696
Födellseorten: Wästgiöte. På Convoj
Anders Gustafss: Rydingstierna
Dito (Siuknat sedahn sidsta Monstrat.)"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 120 (AID: v748548.b120, NAD: SE/KrA/0501007)


97
Ogilwie / SV: Ogilwie
« skrivet: 2022-07-20, 14:41 »

"Generall MunsterRulla Uprättadt d: 1 November som Utwijsar huru Volunteurerne af första Regementet och Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie sigh Befinne widh Genneral Munstringen som hölltz i CarlsCrona den _ December A:o 1699.
/.../
Anntagna: [1]695
Födellseorten: Finlandh. På Convoj
Jörgen Patrick Ugglewij
Siuknat sedahn sidsta Monstrat."

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 120 (AID: v748548.b120, NAD: SE/KrA/0501007)


98
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2022-07-20, 14:26 »

"Genneral Munster Rulla Upprättat d: 1 Novemb:r som Uthwijsar huru Volunteurerne af 2:dra Regementet och Hr Vice Ammiral Rosenholms Compagnie sig befinna wid Genneral Munstringen d: _ Decembris A:o 1699.
/.../
Anntagen: 1698
FödellseOrtten: Wäst:rbått:n
Lennart Brunss: Dahlpijhl"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 200 (AID: v748548.b200, NAD: SE/KrA/0501007)


99
Introducerad adel - C / Canonhielm
« skrivet: 2022-07-19, 10:57 »

"General Besichtnings Rulla Uppå 1724 Åhrs Liveries=Beklädnat För Andra Regementz Vollunteurer, Och Hr Commendeuren Thomas Rajalins Anförtrodde Compagnie Nembl:
/.../
Jacob Jacobss: Canonhielm
Wijd Stockholmska Escaderen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00072
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Canonhielm_nr_1202

100
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2022-07-19, 10:50 »

"General Besichtnings Rulla Uppå 1724 Åhrs Liveries=Beklädnat För Andra Regementz Vollunteurer, Och Hr Commendeuren Thomas Rajalins Anförtrodde Compagnie Nembl:
/.../
Carl Gust: Silfwerbrand
Rymd d 13 Sept: [1]725"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00069
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)


"General Mantahls Rulla Uppå Första Regementz Volunairer och Mitt i Nådher Anförtrodde Compagnie Såsom dett nu af Manskap består, sedhan Åhlenningarne effter Kongl. May:tz Nådige Breef af d:n 7 December 1727 äro Afgångne. Nembl:n
/.../
Antagen i Tiensten: 1727
Födelse Orten: Södermanlnd
Siööwaahn nu för Tijden: Siööwaan
Huru länge han tient: 3/4
Dess nu warande Ålder: 22
Gifft eller Ogiftf: Ogifft
Milit: och Civil Betienters söhner. Indrag: Und: Officerare Af Staten. Wärfde. Karlskrifne Skepzpåijckar: Wärfd
Nampn: Carl Gustaf: Silfverbrand
Nummer: 55

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00082
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)


101

"Datum Stockholm 23 Junij A:o 1674
Donation för Grunwalderne på någre hemman.
Wij Carl p Giörom witterligit, dhet Wij hafwom Nådigst sedt och intagit uthaf dgen underdånigste relation som uppå Wår Nådige befallningh Wårt Reductions Collegium till Oss skriftteligen giort hafwer, om beskaffenheten af Godzet Apfell i Wittenstrens Gebieth och Liflandh beläget, som dhe femb brödernes, Reinholt, Christopher Otto, Heinrich, Diderich och Wilhelm Grunwaldz Fader, för dhetta Lieutenanten Jurgen Grunwald har kommit i possession uthaf, på sådant sätt, at Hans M:tt Konungh Gustaf Adolph Glorwördigst i åminnelse, hafwer framledne Ryttmästaren Heinrich von Hofven uplåtit Godzet Apfell till underpant för någon giordh försträkning, at få behålla dhet i sin lijfztijdh, och hustrun efter honom så länge hon Änkia sittiandes worde, hwilket Godz är sedermehra tillijka medh någre andre Hakar Landh A:o 1624 förundt åth ofwanbem:te 5 bröders Grunwaldernes Fader, Lieutenanten Jurgen Grunwald, som war Heinrich von Hofvens Mågh, at niuta i sin Lijfztijdh, eftersom han och dhetsamma har sigh tillöst af samma sin Swärfadher för 1800 rDr Sölfwermynt, /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00380
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)


102
Ahnfelt / SV: Ahnfelt
« skrivet: 2022-07-18, 12:59 »

"Datum Stockholm 14 Maij A:o 1674
Till Landzhöfdingen Gr. Axel Lillie för hustru Hedwig von Anfelt:
Wår ynnest .p. Hoos Oss Tro Man och Landzhöfdinge beswärar sigh een fremmande Enkia Hustru Hedwig von Anfelt, öfwer Sahl. General Quartermästaren Wälb: Oluf Hanson Örnehufwud, som skall han af egen Macht och authoritet för åthskillige Åhr innehållit hennes Sahl: Mans Ingenieurens och Wachtmästarens Erich Olofssons löhningar, dhet hon medh een härhoos gående attest will bewisa, underdånigst ydmiukeligen anhållandes, at bem:te Örnehufvuds Erfwingar måtte tillhållas henne ofördröyeligen at contentera och förnöya; /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00197
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

103
Introducerad adel - B / Brase
« skrivet: 2022-07-18, 12:28 »

"Datum Stockholm 21 Majus A:o 1674
Confirmation på frälse frijheten af 2 hemman för Capiten Mårten Brass
/.../ hafwom uppå hans underdånige anhållande för gått funnit att förunna och bewillja, efftersom Wij och förmedelst detta Wårt öpne brefs krafft förunnom och bewilliom honom Capitenen Mårten Brass, hans hustru, och manlige äkta bröstarfwingar, confirmation uppå här effterfölliande ödehemman belägne i Wijborgz lähn, Europa härad och Möhla Sochn, hwilka honom A:o [1]668 på Norkiöpingz besluutz wilkor under Adelig frälses frijheet och frälsemanna tienst äro donerade wordne. /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00154
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brase_nr_998

104
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2022-07-18, 12:14 »

"Datum Stockholm 25 Majus A:o 1674
Öppet bref för Öfwersten Pistolkors.
Wij CARL .p. Giörom witterligit, att oss hafwer Wår troo Man och Öfwerste, Oss Elskelig Edel och Wälbördig Erich Pistolkors i underdånigheet företee låtit; twenne Wåre bref, ett af d. 14 Maij, det andra af d. 17 Julij 1662 i wåre omyndige åhr honom meddelte, på ett god i Lijfland, öfwerPahlen, Rättigsfer eller Sweifelsgut benemd, bestående af fem och en ottendels haakor land, och som det första brefwet på hans underdånige begiäran är stält wordet, både på hans egne, och hans Styfbarn, sampt deras manlig arfwingar, efftersom han sielf då allenast en Sohn hade, men är sedermehra med flere barn wälsignat worden, som äre ännu små, där lijkwähl hans styfbarn reda till den ålder komne äre, att dhe kunna sielfwa sökia sin lycka och försörja sig, dy /.../ att Vorgels barn ingen dehl i samma godz måge eller skole hafwa att praetendera, /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00155
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

105
Knorring, von / SV: Knorring, von
« skrivet: 2022-07-17, 23:28 »

"Datum Stockholm 19 Majus A:o 1674
Till Åbo Hofrätt att dömma i Cornetens Frans Knorrings saak.
Wår synnerl. .p. Hwad I, troo män, uthi Edert till Oss ankomne bref af d. 19 Julij nästförledit, hafwe Eder hoos Oss förfrågat, angående Corneten Frans Knorrings obetänkte om ett Wårt breef fälte ord; dersamma remittera Wij till Eder tillbaka, att döma effter lag och konungab: 9 Cap: LL. förty Wår nåde kunne Wij uthi intet någon förr låta wederfaras, än som han till något straff effter lag är fälter worden, hwarifrån han sedan till Wår misskunsamheet sin tillflyckt taga må; /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00133
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

Denna Frans Knorring? - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300112_01459
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/7

[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Knorring_nr_809 ]
106
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2022-07-16, 17:28 »

Samma år (1685) som Gustaf Skarp von Felt genom "en olyckelig händelse" skjuter sig själv lam blir han tilldelad ett beneficiehemman* av generalguvernören i Skåne.

"pro A:o 1690 hafwer iag inne hafft dhet beneficij hemman som hans Exell:t igenom des bref af d 10 october 1685 mig anordenat i Wemmenhögz härat Swenstorp Sochn och Lynby som här mädh Attesteres och qwitteres.
G: Skarp:v:felt"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 3230 / sid 632 (AID: v913999b.b3230.s632, NAD: SE/KrA/0024030)

*Hemman som var anslagna till underhåll åt fattiga, välförtjänta, otjänstbara (över/under-)officerare (vid indelta regementen), för vilka underhåll inte kunde beredas från krigsmanshuset.
Källa: https://fho.sls.fi/uppslagsord/5234/beneficiehemman/

107
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2022-07-16, 12:30 »

"Förteckning på mine För Kongl: May:tt och Cronan underdånigst giorda tienster
År 1711 i februari månad antagen till Volontair wid Östgötha Infanterie Regemente, hwarefter iag gådt underofficers graderne igenom och
1716 blifwit bebådad med Cornetts fullmacht wid Östgötha Cavallerie Regemente och ÖfwersteLieutenantens Compagnie
1718 avancerat till Lieutenant wid Upplands Femmänningz Regemente
1721 wid då skedda statens indragande ärhållit nådigt afsked och
1736 benådad med Capitains caracter och heder.
Har warit commenderad år
1711 på Strandwacht mot danska tropparne uti Skåne
1712 på Kongl:e örlogsflottan som utgick ifrån Carlscrona och attaquerades af den danska
1713 och 1714 commenderad på Råå Retrenchement, som oroades af danska tropparne och 1715 åter på Flottan då iag bewistade andra Siöactionen utanför Bornholm och samma år Commenderad till Stralsund.
1716 förlagd i guarnizon uti Christianstad och
1717 commenderad med Östgötha Cavallerie Regemente uti Skåne.
1718 bewistat hela Norska Fälttoget och då så wäl som 1719 giordt commando såsom Capitaine samt år
1720 wid Swenska Arméens aftågande commenderad qwar med defensions tropparne och derefter aftågat med Förswars manskap till Lund derest wi blefwo inquarterade.
Jag har således under denna tiden utom ständiga mindre attaquer och fienteligheter, biwistat 2:ne Siö Actioner och uthärdat de swårigheter som Norrska campagnen åtfölgde, hwarigenom iag till min hälsa och krafter ganska mycket lidit, görandes mig derföre nu det underdåniga hopp at mina så ledes trogna och underdåniga tienster i allernådigste consideration blifwa wärkända till någon nåd och åtanka för mig i min tryckande torftighet och åkomna ålderdoms bräckligheter. Medhambra den 20 Martii 1756./.
Ernst Christopher Wendel"


"Capiteinen Wälborne Herr Ernst Christopher von Wendel, boende uti then mig nådigt anförtrodde Wadstena lähns domsagu, på Säterierie Rusthållet Medhamra i Aska härad och Hageby S:n, har, angående sitt torftiga tillstånd, med hwad som thertil rättel: bidragit, om mitt Ämbetes wittnesbörd anhållit; och som jag thet icke wägra bör, så kan jag äfwen i sanning betyga, att Wälbem:te Herr Capiteins wilkor, emot hans stånd och wärde äro nog knappa, ägandes han wäl, utom bemelte, hårdt berustade Säterie Ägendom, ett litet frälsehemman, och en skatterättighet; men Altsammans inteknadt för gäld, hwilken mig wetterligen, icke genom någon efterlåten hushåldning, och än mindre genom wårdslöshet tillkommit, utan anständig uppfostran för Åtta barn, Herr Capiteinens mångåriga swåra siukdom, och en honom några År tryckande widlyftig rättegång, hwarmed han måst förswara sin Ägendom emot grannarna, hafwa wäl endast och förnemligast sådant förwållit; Warandes Herr Capiteinen nu jämwäl kommen till tämelig Ålder, som hwarjehanda krämpor åtfölja; hwilket alt sanningen till styrko, under namn och signete bestyrkes af Hageby d: 27 februarii 1756:/:
På Ämbets wägnat
Israel Trolle"
[Häradshövding /Min not.]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066654_00452 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/V-W/7

EÄ tab.2

108
Roos af Hjelmsäter / SV: Roos af Hjelmsäter
« skrivet: 2022-07-15, 12:07 »

"Eders Excell:tz föranlåthes iag tiänstl: att föredraga huruledes närwarande ryttare Antonij Roos som ähr en inföd Svänsk Adelsman, i någre åhrs tijdh för gemeen ryttare under mitt anförtrodde Regemente [Södra Skånska kav.reg./Min not.] och Maijorens Compagnie tiänt hafuer; Nu åstundar under hans Excell: Grefue Bielkens Wärffningar sig att Engagiera, som hånom och en under officerare tiänst dher widh yppen ståår, och dherföre om sin Demission ifrån Regementet ödmiukelig anhåller; Men såsom iag slijkt uthan Eders Excell: tillståndh icke admittera kan heller wehlat, /.../
Byringe [=Börringe/Min not.] d 23 Decembr: 1688
Carl Gyllenpistol"

Källa: Skånska generalguvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, år 1688, DIIIb:24

"Bielkens Wärffningar" lär avse uppsättningen av sex infanteriregementen som hjälpstyrkor åt Holland. Läs mer  https://osterlenanor.se/krigsmakt.htm

EÄ. tab. 67
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Roos_af_Hjelms%C3%A4ter_nr_51

109
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2022-07-15, 11:44 »
Ett egenhändigt brev på tyska från Carl Ewaldt Rönne till generalguvernören i Skåne, Rutger von Ascheberg, återfinns i Skånska generalguvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, år 1688, DIIIb:24

110

"/.../ Hoos Hans Kongl. May:tt är framledne Capit: Carl Grefwenhielms EnkeFru Maria Juliana Pattkul med en Suplique inommen och beklagar, huru som hon icke allenast genom fiendens grymma framfarande i Finland måst all dess lilla ägendom i sticket lemna och sig till denne Orten uti största älende begifwa, utan ock sedermehra förmedelst dess K: Mans dödelige afgång uti dess fångenskapp uti Ryssland i ett fast swårare tillstånd med sine omyndige barn blefwen försatt, /.../
Stockholm d: 9 Junij 1714
Ulrica Eleonora
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00164
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)

Se även Karl XII:s officerare: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1230 / sid 241 (AID: v319671a.b1230.s241)

111
Westerling / SV: Westerling
« skrivet: 2022-07-10, 17:33 »

"ANNO 1717 d 5 November, Blef Regementz Krigzrätt hållen wid Wästra Skånska Regementet i Malmö. öfwer nedanstående måhl i närwaro af /.../
Samma dag infant sig Brita Gyllman, och blef hennes klagemåhl som hon uti sin ingifne skrift till Hr Öfwersten emot Sergeanten Jeremias Westerling anförer, företaget och uti begge Parternes närwaro förhördt och examinerat.
/.../
d. 9 November
/.../
Brita Gÿllman blef tilfrågad hwar hon war född, som swarade i Hörup Sochn, och des fader warit fougde på Gyllerup godz
Qu. Huru gammal hon är? Resp. 20 åhr.
Qu. Huru många åhr hon tiänt uti Sal. H:r Generalens Gouv:ns Skÿttes hus? Resp. i tre åhrs tijd; Sergeanten tilfrågades likaledes hwar han wore född, som swarade i Calmare, och des fader warit Lieutenant under Siöstaten.
Qu. Huru gammal han är? Resp. 27 åhr.
Qu. Om han tilförene begådt lägersmåhl? Resp. Ja, besufwit en bondepiga i Rijsby Sochn, för hwilket han bött wid Rissby Häradz ting åhr 1710 då han warit dräng och tiänt hos Capit: Lindeblad som bodde på To...rum, der lägersmålet skiedt.
/.../
Krigzrätten tycker billigt wara, det Sergeant Westerling fullbordar sitt löffta, men som han där utinnan ställer sig motwillig, och förklarar sig eij willia anträda ächtenskapet, /.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 970 ff (AID: v817430a.b970, NAD: SE/RA/752);  Bild 1730  ff (AID: v817430a.b1730)

112
Introducerad adel - S / SV: Steb
« skrivet: 2022-07-10, 13:25 »

"Anno 1718 d 2 Aug. woro Consistorii
/.../
IV. Inkom Cammereraren wid Kongl. May:tz Artiglerie David Kohl och begärte Kongl. Hoff- och Fält Consistorii bifall at få byggia ächtenskap med Fru Anna Christina von Steeb, Sahlig Hoffjunkarens Adlerfeldtz Änkiefru?
/.../
d. 7 Aug: fick Consistorium af H:r Öfwersten Adlerfeldt swar på thes bref, at han på gifftermåhlet emellan hans Swägerska Fru von Steeb och Cammereren David Kohl intet hade at klandra, blef altså all twifwelsmåhl om thetta Ächtenskapz bygnad Uphäfwit och gick Copulationen för sig d: 10 Aug: [1718] el:r D:nica X post Trinit."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 740 (AID: v817430a.b740, NAD: SE/RA/752)


Om David Kohls första hustru Maria Eleonora Ammons död i Stralsund d. 10 Junij A:o 1717 (nya stilen) - se: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 1150 (AID: v817430a.b1150, NAD: SE/RA/752)

113
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2022-07-08, 15:26 »

"Specification Uppå de Rusthållare som för af och tilträde Rusthåld intet wehlat ehrlägga Wadstena KrigzManshuus afgifften, wed Södra Skåniske Cawallerie Regiementet Nembl:n
Härad: Enerot, Färsz
Sochn: Fräninge
N:o Rusthåld: 124
LiifCompagniet
Ryttmester Sapps Enkefru rustar effter Mannen 1 D:r
Enkefruen sedan försålt Rusthållet till H: Lage Beck 1 D:r 16
/.../
Hans Eklundh" [=regementsskrivaren]
[Gussaröd d: 23 Januarij A:o 1700]


***

"Uthräkning på een Månadz Siö Provison för fölljande Öfwer och Under officerare af Skånske Tre och Femmänningz Ryttarna, som komma att föllja recreuterne öfwer till till Kongl: May:tz armée, tillföllje af Höglofl. Kongl. Stats Contoiretz Bref och förordning af d 11 Martij A:o 1705 Nembl:
/.../
Corporaler
Johan Adam Zaph   10:16
/.../
Emoth wederbörl: quittens. Datum Ydstad 10 Junj 1705
A: Faltzburg"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv; Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, DIIIme:1, Riksarkivet Lund

Se även: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:15 (1697) Bild 450 / sid 79 (AID: v914000a.b450.s79, NAD: SE/KrA/0024030)

115
Introducerad adel - G / SV: Gladtsten
« skrivet: 2022-07-07, 14:43 »

"Munster Rulla Uppå Högwählborne H:r Baron och Öfwerstens Hugo Hamilthons Infanterie [=Smålands 5-männingar till fot/min not.] Regemente och Wadstena Compagnie.
/.../
Feltvebell Georg Glattstein
/.../
Stockholm d:n 16 Decembr: An:o 1704"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054781_00169 (eller https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054576_00022)
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/5

Han finns inte i rullan som fältväbel vid mönstringen 1705 (10/10) av Vadstena kompani:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00113
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1705/4 (1705)


EÄ, barn tab. 2: "Göran Gladtsten. Fänrik. Död ogift."

116
Rosenberg / SV: Rosenberg
« skrivet: 2022-06-29, 14:59 »

"Datum Stockholm 12 Januarius 1683
Till Swea Håfrät, at afgiöra Saken emellan Adelgunda Keckerbartinsky och hennes Man Mårten Rosenbergh.
Mut: mut: Till Conistorium Holmense
Carl .p. / Lindschöld
Wår synnerl: ynnest .p. Uthur hoosgående Supplique hafwe I wijdare at förnimma, huru som brefhafwende Adelgunda Rosenbergin född af Keckerbartinsky, beswärar sig öfwer sin Man Mårten Rosenberg, at han emoth skiähl och samweete icke allenast malitiose desererat henne och sitt barn, utan och sedan dhe ifrån slächt och förwanter äre brachte hijt på en fremmande ort, dem alt underhåld förneekar och således sätter dem uthj ett alt för swårt och ymkeligit tillstånd; Såssom nu uthj saken effter Lag och rätt uthslag och decision giöras måste; Ty befalle Wij eder här med nådeligen, at I låte begge parterne till en wiss termin citera, och sedan befordra denna saken så wijda den under eder jurisdiction kommer till ett rätwijst och prompt uthslag, hafwandes Wij sammaledes låtit Wår nådige befallning till Conistorium afgå, at det i lijka måtto denna saken så wijda den kommer under dess jurisdiction, skall skiärskåda och afhielpa, på det saken på en tijd så mycket forderligare må kunna afgiöras, och hon som en främbling till sin rät förhielpas; I medlertijd hafwe Wij och befalt H:r Öfwerståthållaren, at han skall tillhålla bem:te Mårten Rosenberg, at försee Supplicanten och barnet med underhåld. Hwilket Wij eder till effterrättelse i nåder hafwe wehlat weeta låta och befalle eder .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038970_00239
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/475 (1683)

***

"Rulla Uppå dhet Vacante Compagniet effter Johan Ankerfiell, under Högwälborne Hr Baron, Öfwersten och Commendanten Pehr Baners Regemente [=Smålands tremänningsregemente till fot/Min not.] Infanterie, /.../
Fenrich Pehr Schmidtberg
Feldtwäbel Simon Jacob Rosenberg
/.../
Datum Libau d. 6 Junij A:o 1705
P. Schmidtbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00026
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1705/4 (1705)


Kallas "Feldwäbell Simon Otto Rosenbergh" i rullan daterad Libau d: 16 September 1703

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054541_00038
Källa: Smålands Tremänningsinf.regemente. Öv. Nils Skytte; Rullor 1620-1723,SE/KrA/0022/1703/2 (1703)


Leonhard Kagg anger i sin dagbok (1698-1722) om slaget vid Poltava den 28 juni 1709
"Af Callmars infant.-regemente blefvo /.../ lieutnanter slagne Knut Silfwersparre, Simon Rosenberg, /.../"

Källa: https://digital.ub.umu.se/relation/474503 , sidan 133

Det som återstod av Lewenhaupts armé efter slaget vid Ljesna användes till att fylla manskapsluckor vid andra regementen vid huvudarmén. Smålands tremänningars manskap fick fylla ut luckorna vid  Livgardet - medan officerarna fick fylla vakanser 1709 bl.a vid Kalmar regemente.

Läs mer: http://www.tacitus.nu/karoliner/slag/Ljesna/svenskar.htm

117
Introducerad adel - D / SV: Dagström
« skrivet: 2022-06-29, 10:45 »

Östra Vemmerlövs död- och begravningsbok år 1758:
"Gyllebo. Die 28: Septembr: Blef begrafwen förr warande ÖfwersteLieutenanten som i många Åhr sutit arresterad på Malmö Slott, Wällborne Herren Herr _ Dagström, hwilken dödde d:n 17 Ejusdem uti sin arrest i Mallmö i sin Ålder _"

Källa: Östra Vemmerlöv (L) CI:1 (1733-1799) Bild 640 / sid 57 (AID: v105126a.b640.s57, NAD: SE/LLA/13532)

EÄ: Olof Dagström, "Död barnlös omkr. 1738 på Malmöhus slott och slöt själv sin ätt."


***

"General Munster Rulla uppå Kongl: May:ttz LijfRegemente Dragoner /.../ Lingsiöö d. 5 September 1700:
/.../
Capitein Funcks Compagnie
1:a Corporalskapet
Corporalen Oloff Dageström"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029120_00099
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1073 (1700-1716)

118
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2022-06-26, 16:07 »

"Genneral MönsterRulla af Kongl. Östgiöta Regemente till häst, Mönstrat wid Thorn d:n 21 och 22 September A:o 1703, af Kong. May:tt sielf
/.../
FrijRyttarne widh Kongl. May:ttz Östgiöta Cavallerie
/.../
Johan Adolph Rosenstråhle. 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028257_00144
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/282 (1703-1706)

***

Östgöta kavalleriregemente - "Wästanstångz compagnie d 26 Decemb: 1706"
2:dra Qwartermästare
/.../ d. 29 Decemb: 1703. I stellet Johan Adolph Rosenstråle från Corporal af Öfwerst Kruses Regimente hit avancerat samma tjdh och sedan Transport: till1:sta Qvartermest:r wid detta Compagnie d 15 Aug: 1705 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028257_00409
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/282 (1703-1706)

***

Anmälde sig i Stockholm vid hemkomsten till Sverige:
1722 "Juni 30
Cornet Johan Rosenstråle af ÖfwerstL[öjtnantens]: C[omp]
34 år 18 tjänsteår
ibid [Östergiötl.] födelselandskap
har indelning"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 1560 / sid 297 (AID: v787700.b1560.s297, NAD: SE/KrA/038814B)

***

EÄ, barn tab. 22:
"Johan Adolf Rosenstråle, döpt 1685-10-31. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1707-06-27. Löjtnants karaktär 1724-05-16. Död ogift 1730-02-21 på Älmtomta och begraven 1730-03-04. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Sibirien, därifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet."

119

"The Scotch Military Discilpine
LEARND FROM THE VALIANT
SWEDE
And collected for the use of all worthy Commanders
favouring the laudable profession of ARMES.
By Major Generall Monro,
/.../
LONDON,
Printed for William Ley at Pauls-Chaine.
1644."
[Se bild nedan]


Sveriges krigsartiklar år 1621:
"Krijgz articlar som fordom then stormechtigste furste och herre, herr Gustaff Adolph, then andre och store, Sweriges Göthes och Wändes konung, storfurste til Finland, hertigh vthi Estland och Carelen, herre öfwer Ingermanland, &c. loffwerdigst i åminnelse hafwer låtit göra och författa, anno M. DC. XXI. Stockholm, I. Meurer"
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038632_00056 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/137 (1621)Utvecklingen av Svea Rikes krigslagstiftning under 1600-talet:
"En komparativ studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar"
Se: https://www.diva-portal.org/smash/geta2:782903/FULLTEXT01.pdf

120
Introducerad adel - N / Neüman, von
« skrivet: 2022-06-22, 22:53 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:t Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt effter hållen General Munstringh d. Martj A:o 1708 (med anteckningar till 1717)
/.../
antagen d 30 April [1716] i Stockholm, deräst han är födder 16 åhr g:l
Carl Fredrich von Neuman
Avancerat till lärstyrman d. _ 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00046
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ne%C3%BCman_nr_259

121
De la Grange / SV: De la Grange
« skrivet: 2022-06-19, 16:14 »

"Datum Stockholm 17 Aprilis A:o 1647
Öpedt bref för Paul de la Grangie UnderJägmestaren uthi Smålandh, att niuta sin tertial oafkorttat af dee böther, som för skogshygge och olaga diureskiutning där i landzänden falla kunne p.
Wij Christina p Göre witterligen, att eftersom Hans May:tt wår högstährade Sahlige käre Her fader glorwördigst uthi åminnelse, hafwer den 1 Aprilis, A:o 1624 bebrefwat wår troo tiänare och Under Jägmestare i Smålandh Paul de la Grangi hwar tredie penning uthaf alle dee sakörer, som uthi hans befallning för olaga diureskiutning och bärande trääs nederhuggande falle och uthgifwas böre, att niuta så lenge han widh samme tiänst sigh bruka låter, och wij honom samme anparth annis 1645 och 1646 den 28 Januarij nådigst bewilliadt och confirmerat hafwe oafkortat att bekomma, aldeles effter högstbe:te wår salige Herfaders honom där å gifne brefs lydelse.
/.../
Där alle p Datum p
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038735_00194
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/240 (1647)

122
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2022-06-19, 15:54 »

"Datum 27 Majus 1658
Breef för Majoren Törne Andersson Tornerefeldt på sijne hemman.
Wij Carl Gustaf .p. Giöre witterligit, at såssom oss Wår troo tienare och Ryttmestare under Smålandz Cavalleriet, Edell och Welb: Torne Andersson Tornerefeldt underdånigst hafwer teedt och praesenterat trenne Wår högtährade Fru Moders Hennes May:t Drotningh Christines breef, daterade d. 17 April 1647 så och 30 Julij och 20 Sept: [1]650 honom gifne på effterskrefne hemman och lagenheeter uthi Smålandh, Cronebergz lähn Östra häradh och Nyio Sokn, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038814_00341
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/319 (1658)

Se även:
donation 1647 17 april - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038735_00197
donation 1650 20 september - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038763_00212


123
Introducerad adel - S / SV: Skunck
« skrivet: 2022-06-19, 15:19 »

"Datum 18 Majus 1658
Privilegium för Nils Schunck at kiöpa Frälsegodz.
Wij Carll Gustaff .p. Giöre witterligit at efftersom Oss Wår troo Tienare och Assessor uthi wår Hoffrett i Stockholm Oss Ellskeligh Ehrlig och Welbetrodd Nils Schunck uti underdånigheet föredraghit hafwer, huruleedes han skall hafwa till sigh handlat någre frelsegodz och Gårdar, Oss ödmiukeligen anmodandes at han dem och dee han till efwentyrs här effter till sigh handlandes warder för sig, sin hustru och lijfzarfwingar under Adelig frijheet och frelsemanna tienst må oturberat besittia, niuta och behålla, Ty hafwe wij af gunst och nådhe så och i anseemde af den Trogne tiänst han oss her till giordt och bewijst hafwer, och än yttermeera han så wäl, som hans arfwingar Oss, wår Ellskelige Gemåhl och Lijfzarfwingar sampt Sweriges Crono att giöra och bewijsa förplichtat wara skall, undt, effterlåtit och tillstådt, efftersom wij här medh och i detta wårt öpne breefz krafft, unne, effterlåthe och tilstedie honom Nils Skunk, at kiöpa frelse godz och dem besittia under Adelig frijheet och frelsemanna tienst, sammaleedes dem transferera på sijne lijfzarfwingar med sådane wilkor och Privilegier som Frelsemannen dem förr detta eenkannerligen när the såldes eller sällias besittia eller besutit och åthnutit hafwer, har alle som wederbör och för wår skull wele och skole giöra och låtha, hafwe sigh att effterretta, icke giörandes eller tilfogandes mehrbem:de Nils Skunk häremoth något något hinder mehn eller förfång i någon motto. Till p. Giöteborg d."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038814_00195
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/319 (1658)

EÄ, tab. 3 "Adlad 1660-01-12 och introducerad s.å. under nr 660."

124
Löwen / SV: Löwen
« skrivet: 2022-06-18, 18:18 »

"Såsom Coffardie Karlens Nills Holms hustru Sara Magdalena Holm, för det med ogifte Archeliemästaren Christian von Löven, begångne lägersmål, i föllie af Kongl. May:tte och Högl: Giöta Rikes Håffrättz d 7 hujus utfärdade leuterations Resolution, behörigen pliktat; Fördenskull blifwer hon hermed till forum ecclesiasticum remitterad, att effter en Söndagz stående på pliktepallen skrifftas och aflösas. Carlscrona d: 23 Febr: 1734.
Ad mand:m
J Elers
/.../"

Källa: Karlskrona amiralitetsförsamling (K) HIa:2 Handlingar rörande absolution (1727-1767) Bild 221 (AID: v115620.b221, NAD: SE/LLA/13200)

EÄ, tab. 13
"Christian Fredrik von Löwen"

125
Introducerad adel - L / SV: Linnercrantz
« skrivet: 2022-06-18, 18:09 »

"Såsom Capitainen H:r Sven Åderman, hwilken d. 21 Junii förledit åhr, är af Kongl: Am:tz ÖfwerRätten, för begångit dråp på framledne H:r Capitain [Zakarias] Linnercrantz, till döden dömbd, men genom K:l May:tz nådigste Leuteratione Resolution af d: 6 nästl: Decemb: för dödzstraffet förskont, och honom i det stället pålagt, at böta hel mansbot 100 D:r Smt, samt undergå en söndag uppenbar kyrkioplickt, och förlika måhlsäganden, och som bem:te H:r Capitain Åderman sama Mansbot ehrlagt; Ty warder han härmed till det Ehrewyrdige Prästerskapet wid Kongl:e Am:tz församlingen remitterad, at derstädes och i Am:tz Kyrkian besagde uppenbar Kyrkioplicht behörigen undergå. CarlsCrona d. 20 februarii 1728.
C: Rosenström
/.../"

Källa: Karlskrona amiralitetsförsamling (K) HIa:2 Handlingar rörande absolution (1727-1767) Bild 59 (AID: v115620.b59, NAD: SE/LLA/13200)

126
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2022-06-17, 23:11 »

"Såsom Volonteuren af H:r Öfwersten von Rosens Volonteurs Regemente och LijfCompagniet Julius de La Chapelle, för begången stöld, är dömbd till Fiorton dagars Fängelse wid Watten och bröd, samt at undergå Een Söndagz uppenbara kyrkioplicht, hafwandes han det Werldzlige straffet redan uthstådt; Altså warder han härmed till det wyrdige Prästerskapet remitterat, at äfwen ecclesiastice plichta. CarlsCrona d. 19 Julij 1718./.
C. Rosenström
/.../"

Källa: Karlskrona amiralitetsförsamling (K) HIa:1, Handlingar rörande absolution (1705-1726) Bild 180 (AID: v115619.b180, NAD: SE/LLA/13200)

127

"Datum Stockholm 14 Septemb. A:o 1660
Öpet breeff för Margaretha von Howen, det hon skall mainteneras wid en gårdh i Lijfland Apfel be:dh
/S. Franc
Wij Carl p. Giöre hermedh witterligit, att Oss hafuer wår Tienare och Page Edell och Wälbördigh Christopher Otto von Grönwaldh, uthj största Underdånigheet gifuit till känna, huruledes hans Sal. Fadher Jurgen Grönwaldh förmedelst hans trogne tienster ähr af Konungh Gustaff Adolph medh en gårdh i Lijflandh Apfel be:dh donerat, och af Hen:s M:t Drotningh Christina der widh Confirmerader worden, medh den nådige förtröstning, att i lijka måtto af wår högtährade Sahl. Her Fadher benådas och Confirmeras: Låtandes Oss der hoos förnimma, det Hans K; Modher Margaretha von Howen oachtadt den possessionen som hon och hennes Sahl. man i förmågo af ofuanbe:de Donation och Confirmation in till denne tijdh hafue suttit uthi, numehra af Schöpfers Erffwinger blifwer molesterat, såsom the till samma godz och gårdh bättre rätt hafwa och bewijsa kunde, Supplicerandes Underdånigst det wij hans K: Modher uthi hennes hafde possession till sakzens uthförande wärckeligen maintenere och handhafwa wille: Så alldenstundh wij samma Underdånigste Supplication befinne uthj sigh sielf skiähligh och billigh: Alltså hafue wij det samma honom nådigst welat bewillia; Befalle derföre allom i gemeen, i synnerheet wåre så högre som nedrigere uthj Lijflandh betiente, det dee låta bem:te Fru Margaretha von Howen omolesterat samma godz Apfel åthniuta, och till wijdare beskedh, och sakzens laglige uthförande medh samma rätt såsom tillförene possidera och besittia. Till yttermehra wisso p.
H. E.
Rijkzens Rådh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038835_00075
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/340 (1660)

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnewaldt_(Adelsgeschlecht)
"Die Familie von Grünewaldt zeigte die Donations-Briefe Gustavi Adolphi de ao. 1624 et 31. Auf die Güter Affel und Kl.-Goldenbeck an, daß sie bereits der Zeiten adelichen Standes gewesen, wozu noch notorietet kömmt, dahero denn dieses Geschlecht a tempore des geführten Beweises in die Matrikel zu annotieren ist“
– Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft

128
Lindelöf, nr 143 / SV: Lindelöf, nr 143
« skrivet: 2022-06-10, 23:00 »

"Datum Stockholm 6 September A:o 1660
Pardon för Corneten Hans Lindelöff p.
Wij Carl p. Giöre her medh witterligit, att såsom Corneten Edell och Wälbördigh Hans Lindelöff ähr för en tijdh sedan råkader uthj olycka för ett Manslagh, för huilken orsak, han först hafuer hållit sigh på flyende foot; Men lijkwäl opå wårt Krigz Collegii säkre Leigdebreff framkommit, samma saak för rätta att uthföra, och tå i medlertijdh, förlijkt sigh medh rätte Målsäganden, så att han wäl förnögder ähr, och der opå hoss Oss, bemälte Lindelöff igenom sin Supplication om pardon Underdånigst anhåller; Altså hafwe wij uthj samma Consideration, i synnerheet af mildheet och nådhe, honom Hans Lindelöff pardonerat och tillgifuit, såsom wij och i krafft af detta wårt öpne breff, honom Hans Lindelöff nådigast förunne och pardonere lijfwet, i så måtto, att sedan han erlagdt Konungsbothn, och stått sin Kyrckioplicht han tå blifuer frij för alt wijdare tilltahl och beswär för denne begågne Missgerningh; hwilket hwar och en, i synnerheet dee som det enkannerligen angå hafwe sigh till effterrättelse. Till yttermehra wisso p.
H. E.
Senatores"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038835_00027
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/340 (1660)

EÄ. barn tab. 8:
"Hans Lindelöf. Kom i tjänst 1655. Råkade i skada för en av Per Brahes tjänare och måste fly. Modern anhöll 1658-08-14 hos Per Brahe om lejd för honom att återkomma. Var 1668 kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död ogift 1673-02-00."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindel%C3%B6f_nr_143

129
Introducerad adel - F / Footangel
« skrivet: 2022-06-05, 22:48 »

"Datum Götheborg 15 Martio 1660
Pardon för Haraldh Fotangel
N. Skunck
Wij Carl p Göre witterligit, att emedan fordom Commendanten på Kexholm, Haraldh Fotangel, ähr kommen i den olyka, att han haffwer begådt ett oträngdt drååp och manslagh på Capiteinen Staffan Danielsson, för hwilken orsak han aff Wår KrigzRätt ähr dömdh till döden, men nu i största Underdånighet och ödmiukheet Oss ansöker om nådh och pardon till hans Lijffz förskohningh; Så haffwer Wij denna saak i nådigt betenckiande, hålldne Ransakningh låtit igenom see, och alla dess circumstantier nogha öffwerlagdt, och ändtligh resolverat, att ändoch denna Fotangels brott är i sigh sielff grooft, och till gärningen ingen Pardon meriterar, doch likwäl, emedan han, effter begångne dråp, haffwer rymbdt landt och sigh sielff på frija fötter ställt, hwarifrån han är på Leigde inkommen och för rätta swarat; haffwer och i medlertijdh sigh förlijkt medh den dödes hustru, så att hon medh uthfäste och uthgifne böther är förnögdh, och beder för honom. Wij betänke och den trogna tiänst han Sweriges Chrono i heela sin Lijffztiidh, oförtrutin giordt haffwer; Såsom och, att han nu är på frija fötter och i dee wilkor staddh, att han lätteligen kunde wijka till wära fiender, der hans infödda kärlek till Oss och Fäderneslandet, sådana tankar honom icke betaga och förhindrade: Ty haffwe Wij effter den anledningh, som Sweriges lagh i sådana fall giffwer, nådigst welat honom denne dråpzmåhls saak pardonera och Lijfwet förunna, som Wij och i krafft aff detta honom Lijffwet förunne; doch medh den condition och wilkor, att han skall tiäna under Wår Armee i Lijfflandh, eller Tysklandh på 4 åhr, niutandes i medlertijdh dedh avancement till charge och andra wilkor, som Wij andre Wåre officerare, hwilka sigh redeligen förhålla, gärna förunna; Men effter förflutne 4 åhr skall honom wara tillåtit att komma in i Fäderneslandet och detta Wårt Frijheet tillgodo niuta uthan någons tilltahl i denna saak. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038830_00357
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/335 (1660)

EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Footangel_nr_229

130
Sölferarm (Wädurhorn) / SV: Sölferarm (Wädurhorn)
« skrivet: 2022-06-05, 22:05 »

"Datum Götheborgh 14 Martius Anno 1660
Mandatorial till Åbo Hoffrätt att upptaga Capitain Michel Sölffwerrams saak emoth en Prest
Carl .p./Nils Skunck

Wår synnerlige ynnest .p. Oss haffwer troo Man, Praesident och samptl. Assessores, Capiteinen Oss Elskeligh Wälb. Michel Sölffwerram Supplicando föredragit, huruledes hans hustrus Syster Eliana Stierne haffwer olagligen borttsållt någre Frelsegårdar medan hon war Jungfru, oacktadt, att han Sölffwerrahm i lagha tijdh för häradztinget haffwer där emoth protesterat, där till medh haffwer be:te hans Swägerska trädt uthi ofrälse giffte, således till hans hustru, såsom näste Slächtinge förgiordt sin fasta Ägendomb; Ödmiukeligen hoos Oss anhållandes att Wij honom till be:de godz nådigst wille förhielpa. Så ehuruwähl Wij pröffwe skiähl och Adelige Privilegier wara lijkmätigt, att han bekommer dee godz igen, som hans Swägerska igenom olagligit försälliande, och sedermehrae gifftermåhl medh ofrälsse manne, haffwer förbrutit till sin närmaste slächt; haffwe Wij likwäl welat detta ährende först låta komma för en Rätt lagligen att dömmes, på det hwar och en må fritt sin Rätt att förswara, som han gitter, och såsom han dessföruthan beswärar sigh, att han en långligh twijst haffwer medh den sama som hans hustru haffwer ägt om arff och löösören, medh hwilket han till ingen ändskap komma kan, derföre ähr Wår nådige willie, att I medh det forderligst göre den anstallt, att berörde saker, så den ene som den andra, må bliffwa upptagne och rättrådeligen afdömde, ju så lagandes, att Wij icke wijdare aff honom i detta måhl måge beswärade bliffwa. Hwar med Wij befalle Eder Gudh Alzmektigh synnerligen, nådeligen. Aff .p."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038830_00353
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/335 (1660)

EÄ tab. 3: "Mikael Sölfverarm /.../ Var kapten, vid artilleriet 1676 och major 1688. Död 1691-09-01 och begraven i Tövsala kyrka, där hans vapen och värja uppsattes. Gift 1650 med Margareta Stierna, begraven 1687-10-03 i Tövsala kyrka, dotter av finske frälsemannen Arend Scheringsson och Margareta Hansdotter Görtzhagen."

131
De la Grange / SV: De la Grange
« skrivet: 2022-06-03, 21:06 »

"Datum Linköpingh 20 Aprilis A:o 1660
Till KrijgsCollegium, at the Låta Maria de la Grance åhrligen till Underhåldh bekomma 6 t:r Spannemåhl.
Carl .p. /S. Franc
Wår synnerl: aldenstundh Tro Män etc.
Wij uthi anseende aff Sahl. Capitenens Hans Anderssons långlige så i Tyska som Danske Krijget giorde tienster, och at han der bredewijdh hafuer uthi slaget på Fyhn most uthi Cronans tienst sättia Lijfwet till, nådigast hafua förundt hans effterlåtne Enkia Maria Påfuelsdotter de la Grance till någon soulagemant sampt sine barns Underhåldh 6 Tunnor spanmåhl åhrligen at niuta af Hospitalet uthi Wadstena och det så länge som hon är uthi sitt Enckieståndh: /.../
Hedewig Eleonora
Senatores"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038831_00108
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/336 (1660)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Nyborg (14 november 1659)

EÄ barn tab. 1
"Maria de la Grange, född ca 1631, död 1702-12-30 i Tingetorp, Gärdserum (E) och uppges då vara 71 år. Gift 1:o 1648 med kaptenen vid Östgöta kav-reg. Hans Andersson Somme död 1659 i Polen, gift 2:o 1660 med löjtnant Nils Trybom i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Rymonia, levde änka i Tingetorp 1709) f. 1633 16/3 i Tryserums prästgård (Ög.), död 1708 i Tingetorp, kusin till Bengt Reetz adlad Reutervall."

132

"Onsdagen den 17 Octob: annj 1666
Wellwijss och Wellfornemme Mand Eschill Ollsson BorgMester her i Cimmershafn i dag for Raetten praesenterade och fuldkommeligen fra sig och sine arfuinger schiödte [och fra-]hendede den Gaard her sammestedz, som ellers kall[as] Bent Pederssons grd, liggandis påå Allgaden östen [for] Peder Christenssons och Westen for Jens Hanssons gaarder. Samme Gaards grund och Eÿendom [...] Wellforstandig Mand Knud Pedersson Kongl. Maytz Byfogit her samme stedz /.../ at bruge nyde /.../" (AID: v619292a.b50))

"ANNO 1667 Onsdagen den 13 Februarij
Wellfornemme Mand Peder Christensson, förige Kong: Maytz Byfogit her i staden, vandt ved siaels Eed, at som hand semme dag och tid var hiemme i sin stufue, hördte hand samme tid :/: omrört 11 :/: raaber och dommeren paa Gaden oppe imellum Borg:[M] baggaard och H: Holgiers; saa hand igenom Vindue, och bleff Var en heel hob folk församlede; /.../" (AID: v619292a.b140.s11)

"Borg:[M] Eschilld Ollsson foregaf, at eftersom Vellaet Mand Peder Christensson hafde en tid long vaerit Kongl. Maytz Byfogit her i Staden, och sig det godvilligen frasagt for Vellb. H: Landzhöfdingen: Saa hafde hans Vellb: befaldit Borg: at hand en anden god Dannemand till Byfogetz thienniste skull forordne. Huor paa Berg: och till Vider ratification, Knud Pedersson haffde forordnit. Hannem nu sist affvicte 20 Jan: Vellb: H: Landzhöffdingen haffde ladit for sig kalde, och effter Eeds affleggelse till Byfogit her i Staden confirmerit och des fuldmacht meddelt som begiertes for Raetten lest och paaschrefuet, /.../" (AID: v619292a.b150.s12)

"Onsdagen den 21 Aug: 1667
Peder Christensson, som och hafde vindit i Sagen, var iche till stede, men Udreyst paa landhit till en aufflsgrd [=avelsgård] hand der haffr, huor hand och i langt tid haffe Udevarit, /.../" (AID: v619292a.b250.s22)

"Onsdagen den 18 September 1667
Wellfornemme Mand Peder Christenssen paa Haederlig och Velllaerde Mandz H:r Holger Mogenssen Sognepraest her på Steden, hanns Vegne /.../" (AID: v619292a.b280.s25)

Källa: Simrishamns byting (L) A:5 (1666-1681)

Med detta och mina tidigare inlägg ovan är jag nu övertygad om att ridefogden och byfogden är samma person - Peder Christenssen som har styvsonen Holger Mogenssen [Arreskow]. Som följd av detta bör Marene Rasmusdotter vara Holgers mor (se gravstensinskription ovan).

133

"Kiendis Jeg mig Peder Christenssen Ridefogitt i Gierdtz Oh Aalboe herid. att haffue /.../
Actum Christanstad den 2 May Anno 1654"
Namnteckning [se bild nedan]

Källa: Länsräkenskaper/Lensregnskaber, Kristianstads län 1652-1657
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238026


Se även namnteckningar:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237945
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237950

134

Utdrag ur jordrevningsprotokollet för Wää Sochn den 1 maj 1671:
"Crono hemman
2. [=Vä N:o 47] Ryttmäster Härman Kÿfer och Anders Struck ibm [Vä], huardehra 1/4, huilket giörer tillsammans 1/2 [mantal], och så hafuer warit i danska Tijdhen, Intihll nu, /.../"


Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 12 / sid 9 (AID: v98475.b12.s9, NAD: SE/LLA/10880)


"/.../ Intill dhes H:r Hendrick Lindenow, blef SlotzHerre [1649] på Christianstadh, då hafuer Kongzfougden Pär Christenssen /.../
/.../ Till dess Pär Christenssen försåldhe sin gårdh i Wää, till Ryttmästaren Herman Kijfer/.../"

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 15 / sid 12 (AID: v98475.b15.s12, NAD: SE/LLA/10880)


"Dässe Efterskreffne Ägendommar, Uthi Wää by hafuer dess Possessores, till Dato niutit frij för alle Cronans Uthlagor och Besuär /:koppskat Undantagandes:/ Under Tijtel at de hafue Wahrit kallade frij grunder, Effter som de af gammal Tÿdh, skall Wahra kompne ifrån frälsemänd, huilke ähro desse som fölger
/.../"
"Brukijs under N: 45
Arfwedh Arfwedszon Ibm, Een grund åkeer, Effter des åthkomst af N: 35 *]. /.../"

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 54 / sid 52 (AID: v98475.b54.s52, NAD: SE/LLA/10880)


Utdrag ur biakterna till jordrevningsprotokollet:
*] "Copie 35 [=nr på biakt som anges i jordrevningsprotokollet]
Kiendis iag mig Pedr Christensen i Wae, att iag i dag hafr solt och affhendt fra mig och Mine Arfuinge. Thill Arffue Arffueson förie Ladefougitt paa Ugerup Itt gadehusse beligendes Syndene for Kirchen. Westen op till Dauid Brogiss gaard med itt styche frij Eyendom, som ligger i Mellen för: Dauid Brogis gaardh och it stähr Hospitals Jord, Westen optill. /.../ och Naehr som hand be:te Rest betalt blif:r skall hand af mig bekomme gammel Adell Pergementz skiöde, och daa fuld kommelig, Indem Gierdz herris thing /.../
Christianstad d 1 Februarj Anno 1660
Pedr Christenss:
Eg h:d"

Källa: Kammarkollegiet Andra provinskontoret (K, L, M) FI:600 (1671) Bild 36 (AID: v113680.b36, NAD: SE/RA/52106)

Brukas "under N: 45" i Vä - se: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 57 / sid 55 (AID: v98475.b57.s55, NAD: SE/LLA/10880)

135

"Anno 1658 denn 16 Februarij /.../
/.../ I lige Maade haffuer Welladt Peder Christennssen i Whæ [=Vä] Ko: Ma: Ridefougidt off:r Gierdz Herrett."

Källa: Länsräkenskaper Kristianstads län 1657-1658
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283678,55238587

136
Hej igen!


Här kommer även bild för gamla rusthåll nr 9 vid Bjäre (härads) kompani (ur regementsräkenskaperna år 1707):

137
Hej Anette!

Regementsräkenskaperna som Lennart hänvisar till är en bra källa - som finns på Krigsarkivet.

År 1707 gjorde man en ny indelning av rusthållen vid Norra skånska kavalleriregementet. Nedan mina foto ur regementsräkenskaperna från år 1707 och Bjäre kompani.


Bästa hälsningar
Magnus

138

I S:t Nicolai kyrka i Simrishamn återfinns följande gravsten stående i vapenhuset (direkt till höger när man kommer in). "Huvudtexten" på gravstenen lyder:

"HER VNDER HVILER
ERLIG ACTBAR OC HVELFOR-
NEMME MAND PEDER CHRISTEN-
SON FORDOM KONGL MAI:ST BYFO-
GET HER I CIMMERSHAFN SOM DØDE
DEN 6 MARTII Ao: 1668 DER HAND HAFDE
LEFVET 50 AAR OC 30 WGER MED SIN
HVSTRO ERLIG DYDERIG OC GVDFRUC-
TIG QVINDE MARENE RASMUS D SOM
DE DEN 1 FEBRVARII Ao: 1671 DER HVN
HAFDE LEFVET 69 AAR 27 WGER OC 3 DAGE
GUD GIFVE DENNEM MED ALLE
TROENDE CHRISTNE EN GLAEDELIG
OC AEREFVLD OPSTANDELSE"

Återstår att forska fram om ridefogden i Gärds härad 1657 är samma person som senare (1660-talet) blir byfogde i Simrishamn. Bevisligen (enligt bytingets protokoll) var ridefogden Peder Christensson år 1657 styvfar till Holgier Mogensson Arreskow (se mitt inlägg ovan). Mitt foto nedan från kyrkan (f2022-05-19).

Byfogdens sigill och namnteckning år 1663 - Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) FIIa:1 (1643-1696) Bild 930 / sid 161 (ArkivDigital AID: v158493.b930.s161)


Ridefogde i Gärds och Albo härader 1657-1658 (Länsräkenskaper):
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283677,55238490

139

Simrishamns byting "Onsdagen den 28 Oct. 1663
Peder Christensen Kongel. Maytz byfoged i dag skiödte fra sig sin hustru Maren Rasmusdaatter och begge deris arfuinger till Niels Ollsen Skredder och hans hustru alt hus och voning /.../"

Källa: Simrishamns byting (L) A:4 (1654-1666) Bild 1690 / sid 165 (ArkivDigital AID: v619291a.b1690.s165, NAD: SE/LLA/10188)

Lästips om de danska ridefogdarna: "Skånska Generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv" av Alf Erlandsson (bl.a sid. 154-155 - om reträttposter för de 1659 avskedade f.d danska kronans ridefogdar)

140
12 Företag / SV: Afrikanska kompaniet
« skrivet: 2022-05-13, 18:26 »

"Datum Stockholm Martius 26 A:o 1662
Fullmacht för Tynes Adrianson Vos att wara Commendant uthi Guinea på Forten Cabo de Korso.
Wij Carl p. Giore witterligit, att aldenstund Commendanten öfwer orten Kabo de Korso och the der under hörande Forter och loger uthi Guinea Hans Neuman är nyligen medh döden afgången och Wij nödigt pröfwa, att een skickeligh och qualificerat Person uthi dess ställe förordnas må, som Oss och Wårt Affricaniske Compagnie bemelte ordt till trogen handa håller; hwarföre och emädan Oss recommenderat är, ther till tienligh wara Wår Troo Undersåthe och Borgare i Wår Stadh Stade Erligh och förståndigh Tynes Adrianson Vos, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038841_00249
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/346 (1662)

Jämför: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cabo_Corso


141

Simrishamns byting "Onsdagen den 26 Aug: 1657
/.../ iag [Sören Andersson] med flere af Borgeskabbit iche ville samtyche och kalde be:de Peder Christenssons Stifson, den hederlig och Vellacht[?] Mand Her Holgier Mogensson [Arreskow] nu Sognep:[rä]st her paa stedit, efftersom Borgeskabbit dagen tillforne hafde kaldit en hederlig person ved nafn Hans Pedersson, Barn föd her Udj Byen."

"Peder Christensson Kongl. May: Ridefogit i Giers [Gärds] Herridt".

Källa: Simrishamns byting (L) A:4 (1654-1666) Bild 880 / sid 84 f (ArkivDigital AID: v619291a.b880.s84, NAD: SE/LLA/10188)

I Simrishamns kyrka finns en gravsten över byfogden i staden (-1664-1666-), Peder Christenson.

142
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-05-09, 11:20 »

Ur Simrishamns kyrkoräkenskaper för år 1686:

"Stohlestånd eller Bänkrum
/.../
Qwinfålkz Stohlarna
Num: 1. Wälb:ne H:r Walkendorp war staden skyldig 10 D:r och gaf Stohlerummet i betahlning, samma 10 D:r H:r Borgmester Hendrich Johansson gifwit til Kyrkan för prioriteten, och ytterligare till een kiänslo, till kyrkan för sin hustro gifwit 2 D:r som är 12:-
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061880_00138
Källa: Simrishamns kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/LLA/13336/L I a/1 (1643-1688)"Arrendatorn på Gärsnäs Anders Andersson Ebeltoft inköpte den gård som Hans Walkendorf tillforn possiderade i staden [Simrishamn], första upbud 1687 11/4"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:2 (1642-1693) Bild 2280 / sid 224 (AID: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:2 (1642-1693) Bild 2260 / sid 222 (AID: v461934a.b2260.s222 - v461934a.b2280.s224, NAD: SE/LLA/10187); https://osterlenanor.se/radman.htm"Anno 1691 Onsdagen d: 1 Julij hölts Ordinarie Råstugu
/.../ angående Stadsens reveneur och medell/.../ penningar woro inge, widare än ett owist gieldh hoos H:r Hans Walkendorph på 135 D:r Smt, huilke för wist [säkert] inte kunna angifwes"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:2 (1642-1693) Bild 2610 / sid 257 (AID: v461934a.b2610.s257, NAD: SE/LLA/10187)

143
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2022-05-05, 14:51 »

"(Vigsel) Anno 1698.
2 Jan. H:r Hindrich Huusgafwel
J. Anna Catharina Meder"

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763, ra.ee, bild 111/401

144
Kirstein / SV: Kirstein
« skrivet: 2022-05-05, 14:49 »

"Anno 1705
den 30 julij, 6 och 13 Augusti Lystes för Artolleri Majorn Her Johan Lenhard Kirstein, och Jungfru Gerdruta Sperrreuter och wigdes den 15 Augusti.

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763, ra.ee, bild 125/401

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kirstein_nr_1181
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperreuter_nr_1307

145
Introducerad adel - S / SV: Sperreuter
« skrivet: 2022-05-05, 14:47 »

"Anno 1706
den 21, 28 oct: och 4 Nov: Lystes för Hr Fabian v. Sperreuter och J:ru Sophia Elis: Zöge v Manteufeln och wigdes d:n 7 Nov:"

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763, ra.ee, bild 127/401


"Anno 1708
den 31 Maij, 7 och 14 Junij Lystes för Mauritz von Geldern och Jungfru Anna Elisabeth von Sperreuter och wigdes den 17 Junii"

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763;, ra.ee, bild 128/401

146
Oxehufwud / SV: Oxehufwud
« skrivet: 2022-04-17, 19:42 »

"Anno 1711 d 9 octob: wardt Consistorium /.../
1 thenne dagen wart Concistorium församblat för en Ryttare af högwällborne H:r Gen: Majorens och Grefwen Crist. Lud. v: Aschebergz Regemente [=Riksänkedrottningens livregemente till häst/min not.] wjdh namn Torsten Frimodig som tillika medh en Adellz Jungfru wijdh namn Anna Helena Oxenhufvud inkom begiärande få tillståndh träda till gifftomåhl medh hwar annan, effter de hafft kiötslig beblandelse till samman men bem:te Jungfrus Faster Fru Eleonora Oxenhufwud wil läggia sig ther emot af orsaak att hon är adell och han en gemen och ofrälseman, ofwannembde Personer inkommo och uppå tillfrågan tillstoda att the wilja hafwa hwarannan och hafft kiötsligit omgiänge medh hwar annan hälst effter det altså så wijda kommet att det intet står till att ändra.
han Torsten blef uthwijster men Jungfru war inne och frågades om hon intet kan ändra sitt sinne at öfwergifwa Torsten Neij hon will hafwa hoo sade at Grefwe Ashenbergh lofwat hielpa Torsten med första att avancera lät och förstå det H:r Gen. Major Aschenberg sagt sig wilja gifwa sitt uthlåtande här om när sådant blifwer begiärt, en permissions sedell att giffta sig med denne Jungfru Oxenhufwud som Cornet Albend:[?] gifwet, dat d 27 Sept: 1711, och en ResePass Sedell som Captain Leutnant George Soop gifwit dat d 2 Octob 1711 blefwe upläsna. Sedan blef hon uthwijst medan Consistorium öfwerlade om saken och stannade i thet, Sluut att bref afgår till Fru Eleonora Oxebhufwud att hon will gifwa sitt samtycke här till effter /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00253
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00259
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/3 (1708-1711)

EÄ, barn tab. 12:
"Anna Helena Oxehufvud, född 1687-02-12 på Säby. Var ogift 1710-07-19, men var gift (med vilken är ej känt) vid sin död, som inträffade före 1723-10-26."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oxehufvud_nr_102

Se även:
Katarina Sohlborgs inlägg ovan 2015-06-03
LarsOlof Lööfs inlägg ovan 2017-01-04

147
Belfrage / SV: Belfrage
« skrivet: 2022-04-14, 20:52 »

"ANNO 1709 d 17 Februarii höltz Consistorium /.../
3 Denna dagen slutades att till H:r Kyrkoheerdens i Frijllesåhs skulle afgå Citation och Stämbning att han H:r Nicolaus Fridlezius til Consistorium inkommer och förklarar sig huru han kommit till att lysa alla 3 gångerne på en dag och sedan Copulera Corporalen Lucas Winberg medh sin förlofwade Fästemö Wällb:e Jungfrun Ullrika Wirginia Belfrage ändock Corporalen, för begångit lägersmåhl medh Anna Jönsdoter i Bolg, hade hwarken politice eller Ecclesiastice plichtat som Consistorie dom dock honom pålagt, och dess uthan hwarken Corporalen eller dess Kieresta wuro af Frijllesåhs Försambling, hwilken Citation gick och bort som Brefboken betygade."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00042
Se även samma ärende (förfalskade prästsedlar):
Mål 2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00045
Mål 1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00052
Mål 6 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00062
Mål 15 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00094
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/3 (1708-1711)

EÄ, barn tab. 50
"Ulrika Virginia Belfrage, född 1684-11-00, död änka 1762. Gift 1709-01-06 Smältryd med kvartermästaren Lukas Winberg, född 1681. Död före 1741."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Belfrage_nr_782

148
Hej Anita!

Du hittar Matthias meritförteckning från 1719 23/9 här: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:3:M:981 (1719) Bild 650 (AID: v948965.b650, NAD: SE/RA/754)

***

Här kommer även ett försök till uttydning av "mittviket" i Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719), bildid: A0065997_00865 :

"[Har] warit Capi-
[tain] wid Konung
[Sta]nislai troup-
[per], sederme-
[ra] utj Strals-
und stått wid
General Major
Kirkbacks Reg:te
men utj Fån-
genskapen råk-
at ibland de
gemena."


Bästa hälsningar
Magnus

149
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Baranoff
« skrivet: 2022-04-10, 22:42 »

"Datum Stockholm 11 April Anno 1700
Till Reductions Deputerade, angående Baranoffernes ansökning.
Carl .p./ C. Piper
Wår synnerl. .p. tro Män .p. Wij see utur Eder underdånige skrifwelse, daterad d: 20 passato, huru som till föllje af Wår nådige befallning, daterad d. 31 Januarij nestledit Åhr, som förmår, at I skulle uthsee någre ograverade godz i Finland til wederlag emot dhe donations godz i Estland samt twänne gårdar j Finland, som ifrån Bröderne Christopher Jürgen och Fredrick Baranoffer äro blefne reducerade, I hafwe tillskrifwit wederbörande Landzhöfdingar i Finland, at de wille öfwerskicka en Specification på de där i lähnen beholdne godz och räntor, hwaraf bem:e Baranoffer kunde niuta ett aequisulent wederlag för deras reducerade donations godz, men berätta be:e Landzhöfdingar, at därsammastädes intet finnes någre odisponerade god och räntor, som kunna tiäna Baranofferne til wederlag,och i fall någre sådane godz där wore, så behöfwes de til Indelningz werketz completering: Och som desse Baranoffer intet kunna erholla wederlag utj Finland; Så hafwa de hoos Eder anhollit, dhet dhe förb:e Wår nådige förordning måtte få åthniuta utj sielfwe Donations godzen, som till största deelen äro belägne utj Estland nembl: Stora och Lilla Keskull samt Lower, hwilka de och deras förfäder altid frije och obehindrade hafwa possiderat, in til dess den Estniske Reductions Commission Åhr 1686 dem samme under Reduction månde förklara som publique godz med 1681 Åhrs renta, samt för de Finska gårdarne at unfå någre hakor wid de andre godzen j Estland, eftersom uthi Finland inge godz finnes til wederlag. /.../
/.../

Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_01063
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baranoff


150
07 Övrigt / SV: ABC-bok för tysk geografi
« skrivet: 2022-04-10, 21:02 »

"Dat: Stockholm 7 Aprilis A:o 1700
Till Brehmiske Cammaren med 1700 åhrs Stat.
Carl .p./C. Piper
Wår .p. Såssom Wij hafwe låtit afsluta innewarande åhrs ordinarie och Extraordinarie Stat för Wårt General Gouvernemente uti Hertigdömerne Grehmen och Verden; /.../
/.../

Och som I 5:to underdånigst tilkänna gifwe att effterföliande Betiänte allaredan wärkeligen äre blefne antagne till Administratorer af Ampt Wildeshusen, Nembl:n 1 Amptman för Twåhundrade Rijkz D:r, Een Hus Fogde fyrattijo Rijkz D:r, Een Skogwaktare a Fyrattijo Rijkz D:r, och en Portwaktare a Sexton Rijkz D:r, hwilket gör tilsammans Twå hundrade Nittijo Sex Rijkzdahl:r åhrligen. Så approbere Wij icke allenast i nåder hwad härutinnan är förordnat, beståendes där jemte Sextijo Rijkzdahl:r till resepenningar för Amptmannen, utan wele jemwäl att Kyrkioherden och Scholemästaren hwilka förrätta Gudstiänsten i Staden Wildeshusen effter gammal plägsed måge blifwa salarerade af Ampts medlen, den förre med Twåhundrade Rijkzdahl:r och den senare med Etthundrade Rijkzdahl:r om åhret; hafwandes till den ändan berörde Salarier på Staten låtit opföra. /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_00895
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)

151
Introducerad adel - S / SV: Sölfverklinga
« skrivet: 2022-04-10, 20:35 »

"Dat: Stockholm 6 Aprilis A:o 17011
Till Landshöfdingen Cronhiort angående Maria Getzelij ansökning.
Carl .p. /C. Piper
Wår ynnest och nådige benägenheet med Gud alzmäktig .o. Wij hafwe bekommit Eder berättelse daterat den 7:de passato, angående framledne Ryttmästarens Silfwerklingas Änkias Maria Gezelij hos Oss giorde underdånige ansökning, att få blifwa bybehållen wid Rusthållet Rånby i Tenala Sochn, hwilket hon berustar, sökiandes elliest hennes Stiufdotter Katharina SilfverKlinga att få rusta för det samma; Och som Wij där utur see att bemelte Rusthåld Rånby är Crono och icke Skatte, och Maria Gezelia har öfwerstens af Regementet underskrefne bewijs och attest, att hon nu på tridie åhret sedan hennes Man afsomnade, altijd har hållet monteringen complet, är och af den förmögenheet, att hon förmår den samma framgeent att oprätt hålla, men där emoot Catarina Silfwerklinga meddellös, så att man hoos henne ingen säkerheet kan hafwa; Så wele Wij wid så beskaffat saak låta Fru Gezelia wid bemelte Rusthåld blifwa conserverad, hwilket I hafwen att låta henne wetta. Och Wij befalle .p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_00882
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)

152
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2022-04-10, 11:40 »


"General Munster Rulla Kongl. May:tz Smålands Cavallerie Regemente under Hans Excellence Kongl. Rådetz och Praesidentens, Högwählborne Grefwe Carl Nieroths Commando och Östra Häradz Compagnie, Munstradt af bemelte Excell:s Kongl. Rådet och Praesidenten H:r Carl Nieroth och Krigzrådet Israel Holmström
Friebergh d: 6 Decemb: 1706
/.../
Första Corporalskapet
/.../
1:sta Corporalen utan boställe Carl GyllenTorner, werfd d 4 Martij 1701. som Transporterades till H:r Öfwerste Lieutenantens Compagnie med boställe d 16 Feb. 1702 /.../"

Överstelöjtnantens kompani:
"Första Corporalskapet
Förste Corporalen med Boställe Wollmar Mickelson söckt och bekom:t afskiedh d. 4 Martj 1702. Istellet samma dato  hijtTransporterad 3:die Corporalen uthan Boställe Carl Gyllentorner, som d: 24 Aug: 1702 bekom:t afskiedh. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028858_00168
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028858_00066
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/842 (1706)

153
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ulrich
« skrivet: 2022-04-08, 17:54 »

"Datum Stockholm 27 Januarius 1700
Till Reductions Deputerade, ang: Ulrichernes ansökning.
Carl / C: Piper
Wår .p. Wij see utur Eder underdånige skrifwelse daterat d: 24 hujus, hurusom till föllie af Wår nådige befallning daterat d: 23 novemb: sidstl: af innehåld; att I effter skiäl ock rättwijsan skulle afgiöra Godzet Ruila i Estland, hwilket framledne HofRådets ock Vice Praesidentens Johan Ulrichs Arfwingar underdånigst sökia att få behålla, I å nyo hafwa öfwerlagt bemälte sak, men finne, enär I komme att afgiöra den samme efter skiäl ock rättwijsa, att derwid fattas fulkomlig effterrättelse om Ulrichske Godzens egenskap ock qvantitet, hwareffter dheras praetenderade wederlag må kunna considereras, berättandes Arfwingarne, att dem omöyeligt är nu så långt effter åth derom att finna närmare effterrättelse, än som Konung Gustaf Adolphs första gåfwo bref de Anno 1621 wid handen gifwer näml: att bemälte Ulrich uppå trowärdig berättelse har unfått godzet Riul i ansende till sitt bortmiste Arfwegodz samt utstående giäld i Cuhrland ock trogne giorde tiänster wid Riga Stadz eröfring, hafwandes också högstb:te Konung icke allenast åhret dereftter för honom ock hans Lijfzarfwingar förbättrat conditionerne effter Harrisk ock Wirrisk Ratt, utan ock utj hans Adels bref de Anno 1624 kallat förbem:te godz en inrevocabel donation, Men är altsådant intet så fullkomligit, att I kunne förklare Ulricherne berättigade till godzet Ruil som wederlag, utan synes härutinnan lijka som, med de Ryske familiers godz förnämligast ankomma på  Wår nåd, medansom offa bemälte godz intet allenast är bortgifwit för Ulrichs förlorade egendom i Curland utan och för trogne giorde tiänster wid Riga Stadz eröfring; Ock som det finnes att de Ryske familierne med land och lähn äro blefne benådade, fast än dhe ey kunnat wijsa ock Specificera deras tagne skada ock afsaknad, warandes de för b:te familier utgifne K:l bref, såssom benådningar inrättade ock icke på någon rätt ell. rättighet, dessutan har ochså högstsahl: hans K:l May:t Wår högtährade K: H:r fader Åhr 1687 d. 11 Julij förklarat, att de Ryske familierne skola få behålla deras godz aldeles med sådane wilkor, som donations brefwen i bokstafwen förmå ock innehålla, Så hemställe I Wårt nådigste Wälbehag underdånigst, huruwijda Oss i nåder må täckas förunna offabemälte Arfwingar detta publique godset Ruil i Estland under Manläns rätt effter högstbemälte Konung Gustaf Adolphs bref, emedan som detsamma synnas wara af lijka beskaffenhet med de Ryske familiers.
Nu som Wij i nåder wehle hafwa effterlåtit, att desse Arfwingar i anseende till de skiäl som andrages, må få behålla godzet Ruil i Estland på Manlähns rätt, Så hafwe I att låta dem sådant wärkeligen till godo åtniuta hwarmed .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039110_00550 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/615 (1700)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 160 / sid 315 (AID: v102734.b160.s315)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ulrich_a._d._H._Bremenhof


154
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Jern, von
« skrivet: 2022-04-08, 16:56 »

"Datum Stockholm 23 Januarius 1700
Till Krigsmanshus Directeurerne om underhåld för en Corporal och gammal Ryttare
Carl / C: Piper
Wår ynnest .p. Såssom Wij i anseende till för detta Corporalens af Adelsfahnan Nils v. Jerns, ock gamle Ryttaren af Wårt LijfRegemente Johan Polacks långlige giorde tiänster ock derutinnan unfägne bräckeligheter wele hafwe dem benådat med underhåld i lijfztiden effter reglementet; Altså är härmed till Eder Wår nådige wille ock befallning; att I låte demsamma sådant af Krigzmanshuus Medlen utom huset wärkeligen till godo åtniuta.
Och Wij .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039110_00439
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/615 (1700)

155
Ord i bouppteckningar / SV: Husnötebrist
« skrivet: 2022-04-05, 15:05 »
Hej!

Ordet är "husröta" (husrötebrist).

Se: "(Det) åligger arrendatorn att lagligen vårda hus och jord, eller ersätta skadan medelst erläggande af så kallad husröta."
SAOB: https://www.saob.se/artikel/?unik=H_1393-0097.wN3p


Mvh
Magnus

156
01) Okänt regemente / Vilket regemente? / SV: Cossaquerne?
« skrivet: 2022-04-03, 20:47 »

Hej!

Jag hade börjat att leta i Kungliga Zelowska kosackkåren - finns rullor 1790:


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029683_00018
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029683_00084
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1516 (1790)

I ArkivDigital: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, grenadjärförband, frikårer och andra 1516 (1790) Bild 10 (AID: v480509.b10, NAD: SE/KrA/0023)

Se även: https://libris.kb.se/bib/8790965


Mvh
Magnus

157
Schwartzenhoff, von / SV: Schwartzenhoff, von
« skrivet: 2022-04-03, 19:59 »

Förlikningen om skilsmässa mellan Johan von Swartzhoff och Margreta Persdotter återfinns här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074149_00161
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074149_00286 ff
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/13 (1723-1724)

158
Introducerad adel - E / Ehrenpohl
« skrivet: 2022-04-03, 13:21 »

"Högwällborne Herr Barron Genneral och Gouverneur
Nådige Herre
Såsom Eders Excellence behagat låta mig arrestera medelst een Cherell emellan mig och giästgifwaren i Ystad Bengt Kock, som är förelupen, Men som wij oss med hwar annan på båda sijdor förlijkat att ingen af oss har något att klaga, som utan twifwell lärer wara hos Eders Excell:ce bem:te förlikningz skrift insinuerad, Om Eders Excell:ce nådigst täcktes behaga der till Consentera är min underdån ödmiuka ansökning det Eders Excell:ce täcktz ara af den nåden och sam gunstigt bijfalla, men om Eders Excellence bem:te förliknings skrift eij gunstigt will tillåta, då är min Underdån-ödmiuka ansökning till Eders Excell:ce nådigst behagar på Caution mig uthur arresten lembna, Så har min Capitain wehlat för mig cavera som des Cautions skrift här jemte med föllier, Jag afwacktar i ödmiukhet Eders Exellences nådiga resolution, hwar emot iag utj underdånighet Framhärdar. Eders Excellences
Högwälborne H:r Barron Genneral Gouverneurens
Underdånigste Tienare
Andreas Pohl"

"Jag under tecknat Capitaine af Skånska ståndz Dragone Regemente betyger här medh att iag går i Caution och Borgen for Cornetten Andreas Pohl: som nu sitter utj Arrest, för een affair han hafft, med giäst gifwaren utj Ystad: Bengt Kock. og will iag wara för hans Person Garant hand ey skall Absentera sig, uttan dersom erfodras han altid skall wara tillstädes og ind finna sig när som hånum på kallas. Till yttermehra wysso og säkerhet denna min Caution skrifft med Egen hans underskrifwer och bekräffter Datum Ystad d:n 19:de octobr: 1717
C: H: WeinIgell"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, 1718, D III b:21, LLa

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenpohl_nr_1871

Se även Weinigel: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3750 / sid 745 (AID: v319671a.b3750.s745)

159
Introducerad adel - S / SV: Stålhane
« skrivet: 2022-04-03, 12:35 »

"Aflöningz Lista oppå Öfwerstens Wälborne Otto Wellings Regemente Tafwastehuus lähns Cavallerie, hwareffter dess Officerare, gemene Ryttare och Dragouner hafwa sine innewarande 1682 åhrs löhner at undfå och bekomma
Nembl.
1. [kompaniet]
/.../
Corporaler Johan Fredrich dödh uthan Enckia in Octobri 1681 i stellet 1682 in Majo Lorentz Ståhlhane som niuter löhn ifrån den tijden och det öfrige bespardt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00079
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


160
Introducerad adel - H / SV: Hästesköld
« skrivet: 2022-04-02, 18:14 »

"Datum Kongsöhr 31 Januarius 1682
Till Rådet angående det dråp Caspar Hesteschöld begångit uppå Studenten Laurentium Hemmeum.
Carl / H. Hogh.
Wår synnerlige ynnest .p. Tro Män .p. Såsom Wår Hoffrätt i Åbo hos Oss deras Underdånige skrifwelse inkombne äre angående en Högmåls saak som dersammestädes andragen är emoth en ung AdelsMan Casper Hästschöld ben:t beträffande et dråp som han uppå en Student Laurentium Hemmaeum begåt hafwer:
Stemmandes be: Hoffrätt mehrendels uthj den meningen öfwereens at be:te Hestschöld för samma dråp skulle mista lijfwet, undantagande 2:ne Assessorer som derpå fellit hade at han sit Lijf med 100 D. Sm:t lösa måtte, hwarföre de och med publication af domen, till widare Wårt Nådige godtfinnande innehåhlit. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038962_00342 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/467 (1682)


"Datum Kongsör 21 Februarius 1682
Till Hofrätten i Åbo, angående det dråp, som Caspar Hästsköld uppå en Student Hemmaeus benämd begått hafwer.
CARL/H. Hoghusen
Wår synnerlige ynnest .p. I läre utur Wårt sista, af d 31 passato, uti underdånighet hafwa förnummit, at Wij Eder underdånige skrifwelse, jämte de bifogade acter och Sentimenter angående det dråp, som en ung Adelsman Casper Hästsköld emot Studenten Laurentium Hemmaeum begångit, och at Wij Eder det å Wårt nådige gottfinnande med första meddelandes warda. Och såsom Wij sedermera ransakningen och witnens edelige utsagu, så och anklagandens egne bejakande, hafwa låtit igenomse och öfwerlägga, och der wid det befunnit är at Studenten hafwer icke allenast till honom, trängt, förförandes sig på Hästsköld, som likwäl då warit stadder på sin egen gård och stugu, där han hemfrid niuta borde, utan är och ifrån honom wreder utgången, och återinkommen med en stor sten i handen, fattandes strax Hästskölds gäst och morbror Corneten Hästsko i håret och slåendes honom med stenen åtskillige blodwiten, hwarigenom Studenten effter det 1 och 7 Cap. Edsöresbalk Ll. begått et fult Edsöres brått, och fördenskull effter det 6 Cap: i ber:de Balk borde ligga ogilder, enskönt han wart dräpin; Altså kunna Wij där emot inge skäl se, för hwilke Hästsköld kunde dömas, till döden, utan at han för lifsstraffet förskonas måtte: Men pröfwa likwäl skäligt, at efter han med mindre hade kunnat släppa Studenten, än at stöta wärjan igenom honom, då denne icke honom utan hans giäst och morbroder öfwerföll; han Hästsköld därföre böter fullen mansbot, står uppenbar kyrkoplikt, och förlikar målsäganden. Och är fördenskull Wår nådige willie och befalning, at I ställe Eder sådant till effterrättelse. Hwar med Wij befalla .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038963_00354 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/468 (1682)

161
Bruce / SV: Bruse/Bruce i Skåne
« skrivet: 2022-04-02, 16:58 »

"Högwälborne Herr Baron General Leiutnant och Gouverneur, Nådige Herre
Hos Eders Exell:s fördristar iag mig med denne min allerödmiukaste Supplique inkomma, och uti diupaste ödmiukheet bönfaller, Eders Excell:s nådigst täcktes hos Hans Kongl. May:t min stora nöd föredraga, att iag något måtte få til lijfz uppehälle, huar om Hans Kongl: May:t gönom min underdånigste Supplique iag och anhåler ty eliest måste iag med Hustru och barn crepera. Uti lijka underdån ödmiukhet beder, att Eders Excell:s nådigst täcktes tillåta, att iag måtte få wara hemma i mitt Logemente och giöra mina Räckninger, så hoppas iag de snart skola blifwa färdige. Afwachtar en nådig bönhörelse, och är
Underdån och allerödmiukaste Tienare
Malmö Slott d. 7 Maij A:o 1700
P: Bruse./."


"Högh Wälborne H:r Öfwerst Commandant och vice Gouverner Nådige Herre
Högh Wälborne Herr Ofwersten för orsakas iagh medh denna min ödmiuka Supliqve att beswära och diubaste under danigheet anholla uthi min stora trångh och fattigh dom det högh walborne H:r Ofwersten täcktes Nådigst Bewilli iagh migh att iagh måtte få een Collect uthi alla kirkior här staden effter som den högsta Guden best bekant ähr min min fattigdom och trång, hwilket högh Wälborne H:r Öfwersten täcktes Nådigst beordra H:r Prosten om för een sådan emoth migh Bewist Högh Nådh will iagh medh min fattiga Hustru och små Barn an roppa den högsta Gudh att han sådant wille skickeligen Belöna, war uppå iagh aff wagtar een Nådigh Bönhörelse och för blifwer in till min dödzstundh
Högh Wälborne H:r Ofwerstens
Tienst ödmiucka Tienare
Mallmö d: 29 Septemb: A:o 1700
Petter Brusse"

Källa: Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, D III me:1, LLa

162
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2022-04-01, 18:24 »

"Datum Kongsör 25 Fabruarius 1682
Till Gen. Major Lybceker, angående Erich Winbergs fordringar hos Dalpilarna.
Carl / E Lindsköld
Wår ynnest .p. Med hwad beswär och klagan Erik Winberg hos Oss inkommen är emot 2:e Adelsmän i Bahuslän Dalpilar benämde ef:r deras tergiversation och undanflykter, at effterkomma, hwad de förmedelst utgifna reverser och förskrifningar och der på grundade domar, Executorialer och immissioner, äre skyldige och pliktige, det warde I af innelykte Suppliqve med mera förnimmandes; Och emedan wåre tankar intet ha warit med Wårt bref för Dalpilarne i förledit år, at betaga Winboerne deras hafwande rätt effter domar, utan allenast förwisa dem till Eder, at förmå bem:te Windboer, med godo at låta och töfwa; Altså effter de intet wele sig der till låta disponera och Dalpilarna å sin sida utslå all skälig förlikmimg; dy är här med till Eder Wår nådiga wilka och befalning, at I uti denna saken procedera, aldeles som lag och dom förmå, och låten Winboerne utan hinder och förfång niuta deras rätt. Hwilket i ställe Eder .p. Och i ty befalla .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038963_00447
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/468 (1682)

163
Introducerad adel - A / SV: Anckargrip
« skrivet: 2022-04-01, 18:00 »

"Wij Carl /.../. Giörom witterligit, huru såssom Skiepz Majoren oss Elskelig Edell och Wellbördig Henning Ollsson Ankargrijp hafwer yttrat sig at willia med egen omkostnadt upbyggia een Broo öfwer åen wid Lomma, så at man altid beqwemligen och obehindrat skall kunna bruka den Passagen, åstundandes emot dhen stora bekostnad, han måste wara förtänckt derwid at anwända både til Broens upbyggiande, så wäl som stadiga Underhållande, at få niuta af dhe resande och öfwerfarande Personerne effter gammalt wijss så mycket i Bropenningar, som på Prommen gifwes, Nbl. för een häst och karl half öre S:mt, och för een wagn och häst twå öre S:mt. Så emedan denna hans intention är uti sig sielf god och mycket berömlig, jembwäl länder icke mindre Oss i mångahanda måtto til een werkelig tienst, så för postens befordran skull som wid marcher och annan nödtofttig öfwerfahrt, än sielfwa Landet, och dem resandom til Commoditet, kunnandes ingen med skiähl undandraga sig, at gifwa för fahrten öfwer Broen dhe penningar, som nu för tiden wed Pråhmen ärläggies, hälst effter Broen är både säkrare och bättre at komma öfwer, dy hafwer wij honom sådant nådigt förunt och bewilliat, efftersom wij här med och i krafft Major Ankergrijp fulkombligit låf, macht och tilstånd gifwet een Broe öfwer Åen wid Lomma Pråhm at upbyggia låta, och sedan skall han niuta både för sin omkostnadt och til Broens Continuerliga reparation och wid macht hållande dhe wahnliga Bropenningar, som nu gifwes för Pråhmen af hwar Persohn häst och draga, hwilken rätt och frijheet sedan han och hans Erfwingar utan hinder och turbation nu och tilkommande tider, så länga dhe Broen wehle och kunna behörigen wid macht hålla, til godo niuta och ingen dem derifrån trängia, eller under hwariehanda praetext och föregifwande hindra skall wid straf tilgiörandes, det alle som wederbör hafwa sig hörsambligen att effterrätta. Till yttermehra wisso hafwa wij detta med egen hand underskrifwit, och wårt Kongl. Secret bekräffta låtit, Datum Kongzöhr d. 27 April A:o 1682
Carolus
(L:S)
/E Lindschiöldh"

Källa: Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1712-1718, D III me:2, LLa

Höje å - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6je_%C3%A5
Lomma - https://sv.wikipedia.org/wiki/Lomma

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckargrip_nr_947

164
Hjärnarp / SV: Hjärnarp
« skrivet: 2022-04-01, 15:16 »

I samband med militära utskrivningar av drängar i Hjärnarp på 1710-talet så lämnade kyrkoherden denna attest. De bevarade födelse- och dopböckerna för Hjärnarp börjar först år 1762.

"N:o 1
Per Jönss: född utj Hullebäks Ryet och åhr 1694:
Siune Nilss: född i Simontorp och åhr 1696
Jon Hanss: född åhr 1695:
Nils Perss: född i Margretorp och åhr 1693.
Jöns Jönss: född i Hullebekz ryet och åhr 1690:
Per Turess: född uti Turagården född åhr: 1696:

Somblige af dem som H:r Fenrdriken
Chorman hafwer på sin lijsta äro födde
1700 och sombliga kunna intet uti
de gamble KyrkioBöckerna igenfin-
nas. Hwilcket attesteras af Präste-
gården Järnerup 1715 d: 29 Aug:
Frid: Botsacc
Pastor Loci"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1712-1718, D III me:2, LLa

Not: Anders Chorman, fänrik vid Västra skånska inf.-reg. 1712 26/2; löjtnant därstädes 1715 23/5
Se: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 610 / sid 117 (AID: v319671a.b610.s117)

165
Bruce / SV: Bruse/Bruce i Skåne
« skrivet: 2022-04-01, 13:35 »

"Högwälborne Herr Baron, General Lieutnant och Gouverneur, Nådige Herre

Igönom den höga Nåd, som Eders Excell:s mig ringaste Tienare uti warande tid hafwer bewist, hafwer iag fattat dristigheet, gönom denne min ödmiukaste Supplique att inkomma, och underdånigst låta wette, hur såsom iag uti 10 åhrs tid för Conducteur hos Sal. GeneralQwartermästaren Wärenschiöld tient hafwer, och sedan befullmechtigas A:o 1671 att wara ständig Conducteur, och till ett prof befalt förfärdiga Skantzen på nyia Diurgården wid Stockholm, med alle dess omständigheter, och då förefallande occationer att observera, och sedan där ifrån til LandzCrona commenderad, att hafwa upsicht på LandzCronas, Laholms, Halmstadz och Wardbergz Slotz Fortifications Wärckz bygnad och reparation. Warit uti LandzCrona Belägring, och där öfwer uti underdånigheet öfwerlefweradt relation om dess öfwergång: Uti stormen för Malmö af fienden dödeligen blefwen skuten, doch sedan öfwer dess attaque, Belägring och Approcher gifwit all nögachtig effterrättelse: Men sedan gönom ett påfördt olyckeligit Duell, blefwit Ingenieurs tiensten quitt, sedan jag uti 6 åhr för ständig Conducteur och uti 8 åhrs tid för Ingenieur tient hafwer, dock lijkwäl är alt sedan upå den Ordinarie Fortifications Staten uti Malmö en Ingenieurs löhn är upförd och bespard. Nu såsom wid desse coniuncturer förmenas att Ingenieurer och Conducteurer som förr hawa warit med både utom, och i Belägringer, nu skulle komma uti nådig Consideration. Bönfaller fördenskull, och allerödmiukeligst beder Eders Excell:s utaf medfödd hög mildheet, täcktes gönom dess hos Hans Kongl. May:t högstgiällande förbön mig uti nåder recommendera, att iag til min förra Ingenieurs teinst här uti Malmö måtte blifwa befordrad, effter såsom det intet graveras Fortifications Staten, huar igönom iag kan komma effter handen mine Cautionister att förnöga. Den höga nåd som Eders Excell:s mig nödträngste tiensre bewijsar, warder Gudh uti Andeligt och timmerligt företagande belönandes, och iag til döden högst skall berömma.
Afwachtar Eders Excell:s nådige resolution, och är
Eders Excell:s
Allerunderdån och ödmiukaste Tienare

Malmö d. 25 Januarij 1700 ./.
P: Bruse"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, D III me:1, LLa

166
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2022-03-29, 17:52 »

"Kongl. Hoffrättenz Breff Pro A:o 1686
A:o 1686 Februarij 11.
Om een Lieut: wid nampn Niels GyllenOllen som een och annan wålsamhet uti Skänninge och Wadstena skal hafwa begådt, hwilken uthur den honom pålaghe arrest skall hafwa wikat, och nu berättas sigh här nedre uppeholla, at han motne Antydas sig dith up igen förfoga och sina Anklagare tillswars stånda"

Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) BI:2 (1680-1693) Bild 180 (AID: v98525a.b180, NAD: SE/LLA/10879)

EÄ: "Nils Gyllenållon. Ryttare vid A. Wachtmeisters skvadron i Stade. Kornett vid Livregementet till häst 1678. I fransk tjänst 1679–1680. Löjtnant. Levde 1693-04-05."

167
Fägerskiöld / SV: Fägerskiöld
« skrivet: 2022-03-29, 17:40 »

"Kongl. Hoffrättens Bref Pro A:o 1684
A:o 1684 Februarij 13.
Öppen Citation till Cornetterne, Lars och Pehr Fegerskiölder, som emot Duells Placatet hafwa sig förgrijpet uthi dhet dhe till Duell Capitainen Welb: Anders Lilliehöök uthfordrat, och honom med skoffande sampt olijdelige Ordh handterat hafwa"

Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) BI:2 (1680-1693) Bild 130 (AID: v98525a.b130, NAD: SE/LLA/10879)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/F%C3%A4gerski%C3%B6ld_nr_97

168
Leijonflycht / SV: Leijonflycht
« skrivet: 2022-03-29, 15:05 »

"General Manthals Rulla uppå tredie Regementz Båttzmän och H:r Capitein Petter Anckarstiernas Compagnie som det består af d 1:ste Januarij A:o 1708 [-1717]
Födelseort: Schåne
Antagna i tjänsten: [1]696
Namn: Petter Andersson Lejonflykt
transporterat under H:r Vice Ammiral De Prous Compagnie d. 29 Junij 1709"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00072
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

169
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2022-03-29, 14:25 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Antagen i Stockholm d 1 februarij och approberat i Collegio d 15 dito 1716
Volunteurernes Nampn: Hendrich Johan Örnflycht
Kongl: Collegij afsked d 22 Junij 1716, att söka lycka på andra orter"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00045
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

170
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hertzog, von
« skrivet: 2022-03-29, 14:17 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Approb:t i Kongl: Collegio d 20 Februarij 1714
Född i Stokholm gl 20 Åhr
Volunteurernes Nampn: Magnus von Hertzog
avancerat till Arcliemestare d: 14 Januarij 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00044
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)


Se även: "Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor"
ArkivDigital - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 64 / sid 123 (AID: v102734.b64.s123)

171
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-03-29, 14:05 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Approb:t i Kl: Coll: d 17 Maij 1709
Volunteurernes Nampn: Rutger Walkendorff
1711 d: 8 octob: avancerat till ordin. archl:[iemästare]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00039
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

172
Introducerad adel - G / SV: Grass
« skrivet: 2022-03-29, 12:55 »

"Jagh tillstår och bekienner mig att hafwa ingått uti Jesu nampn Echta förbund medh Pijgan Ehrlige och gudfruchtige Catharina Mattisdåtter; och uthlofwar henne all ähra och tro uppå ährans wägnar, det iag nu uti dagh som ähr d: 4 februarij medh goda mäns sammanwarellse stadfästatt hafwer: att så uti sanning ähr stadfäster iag medh mitt Egett nampns undärsättiande. Datum
CarlsCrona d: 4 Februarij A:o 1706.
Gustaf H Gratz
Till wittnen där uthöfwer ähro wij kallade
Nembl:n /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00056
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)


***

"Uplästes d 26 Jun: 1707
Passerat i Kongl. Ammiralitetz Rätten i Carlscrona d 3 Maji 1707./.
Såsom qwinspersonen Catharina Mattsdotter, hwilken uthi den emillan henne och Volonteuren Gustaf Grass wid Kongl. Ammiralitetz Consistorium anhängiga saken om Echtenskapz löfte blefwit till Werldzlig Rätt till den ändan hänwijst att uthföra med honom, angående dhe beskyllningar af ett lastwärdt lefwerne han henne tillagt, har uppå Grasses föreställande af en och annan oanständighet och förgrijplighet sig ifrån Echtenskapz löftet afsagt och all rätt på des Person till Echtenskap eftergifwit; Altså remitteras parterne till Ven. Consistorium tillbakars, som lärer hwad Echtenskapz löftet angår giöra det sluth, som wid så beskaffade omständigheter, kan wara Kongl. May:tz Kyrkiolag och rättwijsan enligit. Actum ut supra
Ad mandatum
ex protocollo
C. Wessman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00187
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)

173
Introducerad adel - L / Leijonfeldt
« skrivet: 2022-03-29, 11:52 »

"inpunerad d 21 Junii A:o 1705
Anförd i Carlscronas Rådstugu Rätts hållne Protocoll d 14 Augusti A:o 1705
Oppå begäran blifwer här medh Attesterat, at för detta Constapelen här under Kongl. Ammiralitetet, Jacob Diupenbergh, är in A:o 1702, af min sohn Lieutnampten Jonas Leijonfeldt och flere andra des medföllie, uthj een action medh dee Ryska Lådior oppå Laduga Siön, blefwen sedder och iblandh Ryssarne igienkänder, så at der af skiönligen märckias det han trädt i fijendens tiänst.
Carlscrona den 16 Junij A:o 1705./.
J W Leijonfeldt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074140_00157
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/4 (1704-1705)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonfelt_nr_707

"Lådior" - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lodja_(b%C3%A5t)

174
Introducerad adel - G / Grass
« skrivet: 2022-03-28, 15:13 »

EÄ: "Friherrliga ätten Grass nr 91
Friherrl. 1689-03-18, introd. s. å. Utdöd före 1710."

***
"A:o 1708 d. 29 Januar. hölts Consistorium /.../
3:o Inkom Volounteuren af H: Schoutb: Sparres Comp: Gustaff Gratz, och i anledning af Professoren Juslenii bref från Åbo daterat A:o 1707 d. 19 Dec: till Mag:r Fleege förestältes honom 1. at hans fader lefde än. och 2: Förmyndarne ei wiste af Gustafs wäsende; hwilket likwäl han alt sagdt för Consistorium, och 3. at hans Föräldrar begära in Consistorio, at honom förwägras aldeles i ächtenskap inlåta sig med någon oadelig person. Och lades detta bref ad acta Consistorii. Hwilket alt Consistorium förehölt honom, samt rådde honom at se sig wäl före och sökia sig under landtmilicien, hwarest hans elaka förhållande ei wore bekandt, och han der af sina kunde underhielpas. Eljest förestältes honom, at han för sin inlåtelse med henne blifwer ansökt at plichta wederbörligen och förbödz honom alfwarligen at widare inläggia sig med henne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00061
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


[Påskrift "Uplästes i Consistorio d: 29 Januarij 1708]
"Ährewördige och högwällärde H:r Pastor högtährade, Gunstiga Gynnare!
Ährewördige H:r Pastoris skrifwelse af d. 13 Nov: hafwer iag här till måst låta blifwa obeswarat, dehls förhindrat af siukdom, som mig nu en tijdh hållit widh sängen, dehls och att iag wäntat fleres utlåtelse, öfwer den olyckelige Gustav Grasses förehafwande. Sedermehra hafwer å wähl hans Fader Baron och RyttMest: Henning Johan Grass som och min Swärfader warit här i staden och i anseende till denne deras sons och förwandtz af dett begärta gifftermåhlet förestående olycka, till ingen ringa bedröfwelse blifwit bewekta, hwar uti de jämpte mig denne endaste trösten sig giöra kunna, att såsom saken än nu intet kommit till någon fullbordan, den då torde genom mellankommande laga exceptioner, gå tillbaka, hwar till såsom dem förmedelst H:r Pastoris berömmelige waaksamheet är tijdh lämbnat worden, heembära de H:r Pastori tienstligast tackseijelse, /.../
/.../
emot detta hans intenderade gifftermåhl att andraga består 1:o därutinnan, att alldenstund Kongl. May:tz Kyrkiolag uttryckeligen förmår, dett ingen Son må effterlåtas begifwa sig i Ächtenskap emot sina Föräldrars wilja och dem owetande; nu står RyttMest: Grass emot detta sin sons gifttermåhl, och hafwer där till 2:o detta skähl, att denna är hans endaste son, på hwilcken nu des Baronlige familiea allena hänger, och skulle olyckeligen expirera, där han till något oanständigt gifftermåhl skulle admitteras. 3:o är dett hans egen wählfärd hinderligit, förutom dett att 4:o de hans Fader för tt åhr sedan tillfalne Frälsegodz och än flere wäntade, på sådan händelse intet skulle hwarcken af denne Gustav Grass sielf, mindre af hans Arfwingar komma att possideras, I krafft af desse såledez kortel uprepade argumenter, förmodar så wähl RyttMest. Grass som och flera anförwanter dett Ven: Consist; intet tillåtandes warder att Gustav Grass med någon oadelig Qwinsperson sig får befrynda. /.../
Åbo d: 19 Decembr 1707
Gabriel Juslenius"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074142_00012 ff
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/6 (1708-1709)


"A:o 1708 d. 4 Martii hölts Consistorium /.../
4:o Inkom hustru Brita Andersdotter, uppå Karins Svensdotters wägnar, med hwilcken Gustaf Gratz lagdt sig in, begiärandes, at emedan hon är siuk, måtte få prästen til sig, och der hon skulle dö, må bekomma en ährlig begrafning: wiljandes hafwa Consistorii attest uti hennes sak, Grassen skal ei på 3 wicker warit hos denna Karin, utan aldeles lemnar henne utan understöd, sedan han fådt höra, det han ei får ächta henne.
Consistorium lät henne förstå, det hon får präst, aldenstund hon är siuk, och blir hon frisk, så måste hon hålla sig ifrån Gratzen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00068
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00107
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grass_nr_91
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9121520 (fadern slagen november 1713)
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9108756 (faderns begravning)

Se även:
Gabriel Juslenius: https://www.blf.fi/artikel.php?id=2563


Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona: "A:o 1708 d. 26 Febr:"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00065
Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

***

"Uppsatz på 3:ie Regementz Volunteurer och mitt I nåder anförtrodde Compagnie som det af manskap består Carlscrona d: 30 December A:o 1708 ./. Claes Sparre
/.../
[Volontär] Gustaf Johan Grass"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00077
1709 2/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00141
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, 1709 (första halvåret), SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)


***

"Uppsatz på 3:ie Regementz Volunteurer och mitt I nåder anförtrodde Compagnie som det af manskap består Carlscrona d: 30 December A:o 1708 ./. Claes Sparre
/.../
[Volontär] Gustaf Johan Grass"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00077
1709 2/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00141
1709 16/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00190
1709 29/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00265
1709 12/2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00344
1709 26/2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00423
1709 15/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00495
1709 30/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00570
1709 14/4 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00658
1709 28/4 - Gustaf Hemmingss: Grass "Uthsedde till Expedition" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00746
1709 14/5 - Gustaf Hemmingss: Grass [Besättning på] "Sk[eppet] Reffwel [Reval]" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00849

Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, 1709 (första halvåret), SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)


"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: 1701
Födelseorten: Åhbo
Volunteurernes Nampn: Gustaf Johansson Grass
Avancerat till ArclieMest: d: 1 Maij 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00036 [bild]
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrullor 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

175
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2022-03-28, 13:40 »

"A:o 1708 d. 16 Januar. hölts Consistorium /,,,/
4:to. Inkom Volounteuren af Capiten Grundellz comp:e Matthias Dalpil, angifwen af Elisabeth Jönsdotter, för det han skrifwit henne til och lofwat henne Echtenskap; hon upwijste 2 bref, det ena af d. 19 Maji 1707 och det andra af d. 16 Jul. 1707, i hwilka han begär henne til hustru; Men nu har inlagdt sig med en annan, och är för dem alt utlyst, som hetter Stina Olufzdotter Lundberg. Han har ifrån Expeditionen skrifwit henne til; Och tilstår Matthias, sig skrifwit det förre, det andre har en annan, doch på hans wägnar författat; men ursächtar sig med det, at hon ei beswarat hans bref. Consist:m frågade honom, hwi han icke här inhämpat hons swar, då han kom hem. Consist:m frågade widare hururwida de tilförene woro med hwar andra för än han reste här ifrån.
Hamspinnaren Israël Tysk intygar, at Elisabeth kommit til honom, och då sade han, at ett bref låg på hyllan til henne. Och då som Matthias kom hem i höstas, har han sagdt, at han skulle höra efter föräldrarnes samtycke dertil, och då har Israël med Jacob Brand Volount:n af Cap: Grundells Comp: gådt til Modren och pronerat denne begäran om Echtenskap, och då har Modren swarat, at det synes än kunna wara tid nog. Och Matthias har ock då wait med; men mere har Modern ei sagdt; hwarken ja eller nei, utan lemnat til tiden. Dagen efter skall han warit der. Olof Börjesson Lundberg af samme Comp: som äger dottern hwilcken Matthias sedan begiärdt. Matthias säger at hon Elisabeth böd ock de andre karlar. Nembl: /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00059


"A:o 1708 d. 22 Januar. hölts Consistorium /.../
5. Inkom Vol:n Dalpil med de andra, uti den förra saken Elisabeths Moder betygar at Dalpil gådt i hennes hus och begiärt dottren, och kommit sielf 4:de dijt och begärt at dottren skulle komma dijt, men modren swarade at han måtte komma til henne, och ei hon til honom, och då har han sielf 4:de kommit dijt, (efter sin hemkomst, ty förr har hon ei wetat af honom), tillika med sin wärdinna; och då ei talts wid om sitt upsåt, men sedan har han dagen efter kommit dit, och begärt henne, men Modren swarat, at hon något än skulle wänta, men Matthis begärte, at det skulle ske i winter. Modren frågat Matthis, om icke han wille tilsädja, at hon finge tiena så länge, så har ock det skedt, nembl: hos Klöfwerströms hustru och de hafwa tagit hwarandra i hand i 2:e Enckiors närwaro. Mattis nekar, det han handtagit henne derpå; säger ock at han ei talt henne til. Elisabeths moder utlät sig, at hon ei wil hafwa honom til måg, och kunde wäl se, at ei något godt Echtenskap skulle blifwa emellan dem. Matthes till:de Swärfader tilspord om han wiste det Matthis war Adel, då han frijade; sade nei; och Matthis sade, det han ei wille det uppenbara, Eljest bekiände så wäl Matthis som ock Olof, at de legat tilsammans, n:bl: Matthis och dottren, alt sedan det war utlyst, men mente at de eij rördt hwarann. Han, Matthis beropade sig på en i Skåne, Mag:r Plantin, som har Förmyndarskap öfwer honom i Föräldrarnes ställe; men nekadeat han Plantin wiste af detta Echtenskap, dock pålade honom Consist:m at förskaffa sig bref ifrån denna Plantin, och wisa huru wid det wore sant. Elisabeths Moder, som ei skiöter om denna Matthis til måg, begär förlikning för sin dotter, hwar til han ei wille förstå sig. Consistorium warnade Matthis att hålla sig ifrån Olofs dotter, och Föräldrarna tilsades ock at ei låta dottren liggia när honom; emedan med wigzel och resolution skulle stå an, in til dess Matthis finge swar af Plantin och sin Faderbroder som är wid Dragounerne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00060
Rulla år 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00131


"A:o 1708 d. 20 Maji hölts Consistorium /.../
4:to Inkom pigan Elisabeth Jönsdotter med Matthias Dalpil, som lofwat henne Echtenskap; wiljandes hon weta om hon skal hålla efter honom eller ei. Consistorium frågade henne om hon wil widare begiära honom; eller taga förlikning; hon säger det han skiäller henne för hora: hwilcket hon wid werldzl. Rätt kan sökia. Eljest måste Elisabeths Moder komma up sielf, til denna transaction, om någon blifwa skall."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00076


"A:o 1708 d. 15 JUlii hölts Consistorium /.../
2:do Inkom Volounteuren Matthias Dalpil, upwisandes Kyrckioherdens i Tyelsö Petri Plantins af d. 2 Jun. 1708 attest, det denne Dalpil är af adelig ätt, och wäl i tienst sig hos honom förehållit, item, at han i Skåne eller Nordland med ingen är förlofwad; och utlåter sig denne Pastor, at i annseende der til står honom fritt at gifta sig. Consistorium frågade sins emellan, huru wida denna attest kunde anses, i det mål, som Con:m tilförenne honom hafwer pålagdt; aldenstund der ei nämndes om något annat, än i gemen hans hinderslöshet.
Eljest frågade Consist:m Elisabeth Jönsdotter, huru hon wil med denna Dalpil: hon och modren äro benägna til Förlikning; helst emedan hon kostat på honom, och han gådt 8 wekor til kost hos henne. Tyskens hustru intygar, at Matthias welat haft hennes Man til Elisabeths föräldrar til at begära henne.
Consistorium lät Modren och dottren förstå at aldenstund de med Dalpil äro stridige i 2 puncter 1. i Ecthenskap wäsandet och 2 i beräkningen för giord omkostnad; altså hwad det senare anbelangar, hörer det aldeles til werldzlig Rätt och hon kan det der sökia. Dalpilen säger sig ei mer än 8 gånger der ätit, och wil ei gifwa med än 2 öre S:r för måltiden. Hustrun begär 8 D:r S:t för så wäl giord kostnad på honom som ock at han bedraget dottren men Matthis wid sin siäl bedyrade at han eij giör det.
Modren afslog den begärte Summan till 6 D:r hwilket och Matthias Dalpil åtnögde, och lofwade Elisabeth samt Modren, så för giord påkostning, som och för det han inlåtet sig med Elisabeth. Och derpå blefwo de med hwarandra förlikte. Lundberg frågade, at emedan Matthias nu sluppit denna Elisabeth, och icke han måtte fulborda sitt echtenskap med Lundbergz dotter, hälst han är commenderad; derwid påminte Consistorium, at han bordt skaffa besked frå Plantin, den han sig påberopat skole wara i Fadrens ställe Men han i sin gifne attest intet derom nämndt. Eljest antyddes honom at anmäla sig hos Mag:r Petersson, som har det Comp:t"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00081


"A:o 1708 d. 22 Julii hölts Consistorium /.../
1. Inkallades Matthis Dalpil och Elisabeth Jönsdotter som för Consistorio tilstod sig hafwa bekommit det som Matthis henne lofwat i förlikning och han derföre är aldeles ledig och fri ifrå denna Elisabeth"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00082
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


Mathias Dahlpijls brev av den 19 maj 1707 återfinns här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00184
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)

176
Leijonflycht / SV: Leijonflycht
« skrivet: 2022-03-28, 12:48 »

"A:o 1708 d. 18 Martii hölts Consistorium /.../
4:o Inkom Petter Lejonflycht, som låter förstå, det han som är utcommenderad, och begiär fördenskuld weta, om han skal få äga den han förr begiärdt. Hwarpå Cons:m lät honom weta, at aldenstund hans fader intet än gifwit något swar på H:r Mag:r Hahns bref, och dessutan Fadren i sin förra skrifwelse utlätit sig at han war emot sådant giftermål; som ock emedan hon wore diffamerad; warandes eljest af Justitice denna sak till Cons:m remitterad at tagas uti öfwerwägan, om han må kunna äga denna Maria Lo; Altså kunde eij Cons:m tillåta honom detta giftermål. Men wil Fadren sedan gifwa sitt samtyckie dertil så kunde hon få honom. Doch råddes honom at för alt wackta sig för denna Maria"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00071
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


Petters skriftliga äktenskapslöfte den 23 november 1707 till Maria Swensdoter Loo återfinns här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00213
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)

Se även:
mål nr 4 (Maria Lo) - 1708 6/5: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00074
mål nr 2 (Maria Lo) - 1708 20/5 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00075

"A:o 1708 d. 25 Novembr. hölts Consistorium /.../
3:o Qwinspersonen Maria Lo ingaf en skrift til Consist:m i hwilcken hon begiärer at få til det barn som hon med Petter Lejonflycht bekommit, något underhåld, hwar uppå Consist:m wijste henne at när han kommer hem ifrån resan wil man göra slut i saken då han lärer blifwa remitterad til werldzlig rätt, och der warda ompröfwat, huru med barnets upfostring och påkostning skal aflöpa."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00099
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

Se även mitt inlägg ovan: 2018-03-14

177
Anckarstierna / SV: Anckarstierna
« skrivet: 2022-03-27, 16:13 »

"Såsom hustru Ingebor Davidzdåtter begier af mig att wetta om min Bror H:r Capiten Jan Ankarstierna lefwer, Emedan hennes man war med honom på hans skiepp, ty lemnes henne till efterrettelse, det iag haar igienom Correspondanser uthj Holland i Amsterdam haar giort mig stoor möda att få weta om han lefwer eller eij, men alla till swars haar beklagat hans dödeliga afgång och är dhet wist att han uthj en stoor storm haar råkat uthj den tjden han gick uth så att af dhett selskapet som han war uthj som war en stoor kiöpmans Flotte haar blifwit saknat en 60 stycken skiep. Så att iag aldeles twiflar på at han lefwer.
CarlsCrona d. 15 Juni A:o 1715
Hans Ankarstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074145_00172


"Volunteuren af H:r Capitein Wrangels Compagnie Erik Carlman, blef d. 14 Maij 1709 Commenderad på Brigantinen Pollux och blef winterliggare det åhret wid Helsingfors, och foor på bemelte Brigantin til Winteren 1710, då Baronen H:r Johan Ankarstierna, som då Commenderade skieppet Öhland, och war uplagt i Stockholm, öfwer Winteren, tog honom till sig, lärer och twifwels fritt tagit honom med sig på Cap, ty han aldrig warit här i CarlsCrona sedan han först Commenderades åhr 1709, blef derföre efter Kongl. Ammiralitetz Collegii resolution d 26 februari A:o 1713 ifrån Compagniet uthstruken, hwilket hans efterlämbnade hustru Ingeborg Davidzdotter efter begäran här med attesteras. CarlsCrona d 9 Junij A:o 1715.
Sven Wahlberg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074145_00173
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/9 (1714-1715)


EÄ: "Johan Gustaf Ankarstierna, född 1684. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant 1700-05-02. Konfirmirmationsfullmakt 1707-02-11. Kapten 1708-02-28. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Efter amiralitetskollegii resolution 1714-04-27 utesluten ur rullan, emedan man ej visste om han var levande eller död. Död omkring 1713 i Malaga utan arvingar [Lk ]. Gift 1713 med Hedvig Silfvercrantz, född 1687, död 1723, dotter av kammarrådet Johan Hyltén, adlad Silfvercrantz nr 1012, och Maria Hammarin."

178
Anckarstierna / SV: Anckarstierna
« skrivet: 2022-03-26, 13:36 »

"Anno 1716 ./. d:n 18 April höltz Consistorium /.../
12. Uplästes Lofl: Cämners Rättens Extract af d:n 23 Passato angående Christina Andersdoters witnens Edeliga afhörande om att hon skulle hafwa löftet om äktenskap af Fällskiären Lang sampt at hennes förra Man Fällskiären Poppelman med Baron Ankarstiernas Capare skulle wara död förspord och Resolverades der på att som allenast det är ett ryckte att Poppelman berättas wara borto blefwen hwilket gammalt är, men deremot har Amiralitetet ingen kunskap derom, är och senare det ryckte hijt kommet att Baron Ankerstierna med sitt folk är i behåll och fahra i America på den kysten som hörrer Dannemark till, hustrun eij häller mehr än något öfwer 2 åhr wäntat Mannens henkomst innan hon lagt sig in med Lang så kan Consistorium eij finna fog att giöra henne ifrån äktenskap bandet med Poppelman ledig och förklara henne för Langz hustru, uthan remitteras hon Christina Andersdoter till Forum Civile att plichta efter lag."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00308
Även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00357 , https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00361
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

Jämför även mål nr 9: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00042
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

Danska Västindien - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_V%C3%A4stindien

179
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Ruthenhjelm
« skrivet: 2022-03-25, 14:57 »

"Anno 1715 ./. d: 11 Maij höltz Consitorium /.../
3. Uplästes Probstens Lars Dahlbergz bref med innelyckte Häradzhöfdingens And: Dubbz och Pastoris Segers skrifwelser angående AdellsDamen Anna Christina Ruthenhielm som i Stockholm föregifwes warit förlofwad med Engelska Capitainen Frans Jochum Ryler som henne med barn rådt hwar efter hon födt i Halland der barnet är döpt och begiärer nu kyrkiotages. Resolutio. Såssom Anna Christina Ruthenhielm är Consistorio aldeles obekant så till Person som Siälfwa saken och ingen fullkomelig witnen och skiähl äro om trolofningen remitteras hon till den ort hwar gierningen giordt är att i detta måhl sökia wederbörande Consistorium."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00250
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

180

"Anno 1715 ./. d:n 23 Martj höltz Consistorium /.../
10. Ankom H:r Majorens Johan von Mentzers swar om Soldaten Anders Nilsson Wästman och wart jämwäl inkallat Constabelen Sven Encepan som berättade att han af åthskillige hördt berättas det samma Wästman skulle wara död, kan dock eij förwisso sådant betyga eij häller haar han af andre fullkommelig säkerheet, efter han den tijden eij tänkt att här om af honom något beskied fordras skulle och woro allenast 13 man som med Majoren Mentzer heemkomen af 700 och någre trettijo. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00240
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

H. G. von Buddenbrocks sammansatta garnisonsregmente i Riga.
Uppsatt i oktober 1709 av rekryter till huvudarmén och flyktingar från Ljesnaslaget. Bl.a en bataljon Hallänningar.

Se EÄ, tab. 29: Johan von Mentzer - "Major vid en bataljon hallänningar 1709, vid Buddenbrocks infanteriregemente i Riga s. å. 12/8"

181
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Bergencrona
« skrivet: 2022-03-25, 13:59 »

"Anno 1715 ./: d:n 16 Martij wardt Consistorium /.../
2. Uplästes Landzhöfdingens Axel Falsburgz bref af d:n 11 hujus med HäradzRättens extract och Häradzhöfdingens Dubbs bref angående Pastoren i Fagered Nills Bagge som angifwit en karl som Qwarter Mästaren Bergencrona wåldsampt sökt att wärfwa och karlen der igenom dödt, hwilket måhl skall d:n 25 April företages och begiäras fördenskull en fullmäktig derwijd å Consistorii wägnar efter Privilegierne. Resolutio Probsten Dahlberg förordnas här wid, men om han eij skulle förmå bewijsta saken förordnas Pastor i Okume Hr Lars Nordtman det att förrätta."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00233
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergencrona

182
Falkengréen / SV: Falkengréen
« skrivet: 2022-03-25, 13:27 »

"Anno 1714 d:n 8 April wart Consist:m /.../
/.../
6. Comparerade efter föruth afgången stämning äkta folken Anders Falckengreen och dess fru Margaretha Reuterwall angående ett oenigt och skillaktigt lefwerne them emillan sampt at har Falkengreen begådt hoor, parterne inkommo, Hr Biskopen frågade huru de kunna wara sinnade då Falchenberg[Sic!] wille skiuta skulden på hustrun, hon vice versa war och begierande at blifwa skild wijd hoo.
Consistori sökte nog at förlika dem at hon skulle gifwa honom till och hoo behålla men stod intet här wid at giöra, han wille eij häller uthlåta sig wara nögd med at lefwa med henne uthan sade häller wilja skiljas särdeles som hon det begierer, Fördenskull blef af H:r Biskopen skilnaden ordentl. efter hans Kongl. May:tts Kyrkiolagz innehåld hwaröfwer dem lofwades skriftel:t bewijs sampt hoo Falckengreen Copia efter begieran af Kongl. Håf Rättens dom angående horet der med toge de afträde."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00162
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkengr%C3%A9en_nr_343

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutervall_nr_1075

183
Tigerstierna / SV: Tigerstierna
« skrivet: 2022-03-22, 17:09 »

"Acta Emellan Kongl. May:tt Krigz Fiscal Herr Jacob Falckenclou och Sergeanten af Kongl. May:ttz Lijf Guarde, Magnus Tigerstierna

Extract af Kongl. May:tz LifGardie Regements Räts Protocoll, hållit den 20 och 25 Augusti A:o 1698
/.../
Regementswäbelen Anders Sahlman lät til Protocollet föra, at bem:te H: Sergeant warit den 27 Maij [1]697 för samma brott lagförder, då han haft wacht på gambla Slåttet och Saken blefwit wid Kongl. Regements Rätten utexaminerat; men innan saken kom för GeneralKrigzRätten inkom Hans Kongl. May:tz Nåd, hwarigenom Herr Öfwersten fick fria händer, at arbritera Sergeanten til harnesk bärande i 4 timar.
Sergeanten måste tilstå änteligen witnens intygande, lemnandes saken utj Rätten händer, och anhöll ödmiukeligen om Nåd.
Såsom wid denna Ransakningen icke mera desiderades, och Sergeanten Tigerstierna är Adelsman; ty submitteras denna sak i föllie af den 11 Puncten och 5 § i Kongl. KrigzProcessen, Kongl. GeneralKrigzRättens Högrättwisa ompröfwande. Actum ut supra."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00035 ff


Kongl. General Krijgzrättens Sentens  10/11 1698 ("att mista lijfwett, och Harquebuseras")
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00046


Kungens (Karl XII:s) pardon - men tjänsten förlustig 21/11 1698:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00048
Källa: Domböcker, Handlingar rörande mål i högre krigsrätt, SE/KrA/0082/III/61 (1695-1698)

184
Introducerad adel - B / SV: Blomström
« skrivet: 2022-03-22, 15:33 »

"Rolla Opå Kongl. Artollerie Betiente i Mallmö Gvarnizon som dhe sigh befinna d. 1 Januarij A:o 1679
/.../
Constablar:
/.../
Lars Joensson Blomström. 1: Siuk
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053999_00007
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/19 (1679)

***

Fänrik Lars Blomström vid Överstelöjtnantens kompani vid Kronobergs läns infanteri [rulla 1688]
"afgåt effter Duels Placat istellet effter Kongl. M:t fulmacht af d. 23 Julij [1]687 Erik Hindrich Rappe ifrån Chergiant af Cap. Lindz Comp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054172_00045
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/6 (1688)


Jämför med avlöningslistan för år 1687:
"Fendrichen Lars Blomström efter Gen. KrigzRättens Domb för Duels placatetz brytande aresterat och tiensten förlustigat"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00229
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)

***

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069482_00424 ff
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/B/I/B 31 a

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065770_00817
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/63 (1712)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066347_00019 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/B/18


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00618
Källa: Krigskoll
egium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar Reg:1 Bild 196 (AID: v787880.b
196, NAD: SE/KrA/038814B)

185

I mitt inlägg ovan 2000-03-12 ( https://forum.rotter.se/index.php?topic=20643.msg313293#msg313293 ) så skriver jag att Christopher Göbel skall finnas omnämnd i 1757 år rulla över vargeringsmanskap vid Borrby kompani, Södra Skånska kavalleriregementet. År 2010 har denna rulla filmats av Riksarkivet/SVAR.

"Besiktnings Mönster Rulla öfwer Wargerings Manskapet wid den dehlen af Borreby Compagnie och Södra Skånska Regimentet till häst som utj Christianstads Lähn har sitt stånd Nemligen:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052231_00637 (bild nedan år 1757)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052231_00568 (Rusthåll 59, Svabesholms kompani)
Källa: Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/231 (1757-1773)

186

"Stockholms Artollerigård d 10 Maij 1684
/.../
Fendrich Gabriel Lilliewalk afgången till gemen efter GeneralkrigsRättens domb, af den 10 Augustij och Kongl. May:ttz aprobation d: 16 dito [1]682, och niuter handtlangare löhn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029863_00028
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1646 (1684-1689)


187
Introducerad adel - O / Orrfelt
« skrivet: 2022-03-21, 16:34 »

"1690 d. 26 dito (Oct:) begroffz Wälb:ne H: Ryttm: Orfeltz lilla dotter, som war dödföd, blef lagt i H: Jönses* begraffningh uthj kyrkian"

* "Anno 1689 d. 10 April döde Kyrkjo-Herden H:r Jöns Hinriksson i Sallerup"

Källa: Östra Sallerup (M) CI:1 (1690-1762) Bild 1020 / sid 98 (AID: v110453a.b1020.s98, NAD: SE/LLA/13526); (v110453a.b80.s4). Se även: https://www.hembygd.se/jons-henriksson

EÄ, barn. tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Orrfelt_nr_533

188
Introducerad adel - N / Niethoff
« skrivet: 2022-03-21, 15:37 »

"Så som Mandhafftig Hr: Lieutenant Peder Zachrisson Eketop på sin älskeligha stifdotters Maria Elizabeth Borcks wägnar af mig undertäcknat hafwer begärat, jagh henne en skriffteligh attest meddäla willa, huru hon sigh här i Församblingen förehållit hafwer: Då kan jagh eij annat betygha med forbe: Maria Elizabeth Borck, ald den stund hun sigh hos sin Välbårne Moder Fru Catharinam Eeketrädh uthi min Försambling Ulotoffta Gård uppehållet, sigh som een Gudhfruchtig och uthi sitt stånd skickeligh Jungfru wäll förhållit, och intet oärligt om hennes lefwerne spohrt är, intill dess hon uthi dhen Olägenheet med Välbårne Herr Corneten Niethoff är gerådhen. Detta så i att sanninghen att vara, vittner jagh med egen hand och sigill.
Actum [Östra/min not.] Sallerup Romae
den 7 Martij Ao: 1687
Janus Henrici
(Sigill)".

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:6 (1687-1688) Bild 390 (AID: v234764.b390, NAD: SE/LLA/13550)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074489_00253
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/6 (1687-1688)"Efterspecificerade Officerare som utj General Staternes tienst till Hollandh äre gångne, skohla medh Hans Kongl. May: Nådige Vocationer och fullmachter blifwa försedde, [september 1688]
Såssom:
/.../
Öfwerste Erskens Regemente
/.../
10. Capitain Claes Nithof
Lieutnant Carl Korring
Fendrich Andres Korring
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 790 (AID: v948964.b790, NAD: SE/RA/754)

EÄ: "Claes Niethoff. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1682-09-15. Avgången 1688-12-00 och reste till Holland. Död ogift."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Niethoff_nr_463

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Eketr%C3%A4_nr_137
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Burck

189
Introducerad adel - B / Blomström
« skrivet: 2022-03-21, 14:33 »

"Consistorium widh DomCapitlet i Lundh giör härmed witterligit, att Fendrichen Manhaftig Lars Blomströhm sig högl: hafwer beswärat öfwer Eder, Mag: Welin, att I hans hws misswördat, och hans yngste styfdotter genom lägersmåhl uthi ett Wanhederligit tilstånd ställt, /.../
Dat: Lund April A:o 1688"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:6 (1687-1688) Bild 4610 (AID: v234764.b4610, NAD: SE/LLA/13550); se även v234764.b4640 & v234764.b4650

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomstr%C3%B6m_nr_1348


Bild nedan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00578
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2

190
Stora Herrestad / SV: Stora Herrestad
« skrivet: 2022-03-19, 14:08 »

I Lunds domkapitel år 1686 återfinns detta släktträd för Pehr Jonsson och Karena Mårtensdotter som "begära sammankomma uthi Echtenskap". Pehr hade tidigare varit gift med Mätta Larsdotter i ett barnlöst äktenskap.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00213
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)

191
Bräkne-Hoby / SV: Bräkne-Hoby
« skrivet: 2022-03-19, 13:15 »

I Bräkne-Hobys kyrkobok anges år 1685:
"Dom:ca 1:mo Adventus d 29 Novembr:
Wijgdes dr: Nels Matzon i Wäby, och Enk. Kerstin Pers:d:ter"

Källa: Bräkne-Hoby (K) CI:1 (1677-1702) Bild 820 / sid 157 (AID: v95547a.b820.s157, NAD: SE/LLA/13047)

I Lunds domkapitel återfinns följande "släktträd" för dem - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00126
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)


192
Klint / SV: Klint
« skrivet: 2022-03-19, 12:25 »

[År 1685]
"Emädan såsom iag Tornerus Klint är råkat uthj en twijst och oenigheet medh Gunilla Mortensdotter igenom det lägersmåhl som iag effter Echtenskapz lofwan med henne begådt hafwer, och förmedelst mitt sinnes förandring och andra omtankar icke kan fullborda; Jämbwähl och att Jag kanskie uthi hastigheet en och annan städz låtit fella ordh, som skulle flere medh mig uthi samma lägersmåhl intressera. Alt derföre hafwer iag sådant att componera och bijleggia d: 25 Maij A:o 1685 up till på Söfde gårdh mig instelt, och en sådan förlijkning tillbudit, /.../
Actum ut Supra
Törne Klint
(sigill)"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00032 (se även före och efter)
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)

193
Rahden, von / SV: Rahden, von
« skrivet: 2022-03-18, 17:41 »

"Widh närwarande lägenheet kunde Jag icke forbigå at lade Eders HöyWerdighed forstå, hworledis /Een Adelsmand, boende på Snelleröd/ i min Annex Feringtoffte sogn, Welb:ne Ernst Laxmand von Rahden hafwer på nogle års Tijdh hafft udi sin tieniste it Qwindfolk, barnfödt der i Sognen, nafnl: Kirsten Nilsdatter, med hwilken han forgangen År hafwer auflet it Barn, och derforre med hende om nestforledne PåskeTijdher, udstået Kirchens disciplin /.../
Rijseberg Praestegård
d: 12 Augusti A:o 1683
T. Excellentiae
Humillimus Servus
Lavrentius Rhodius"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074486_00273
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/3 (1683)

194
Pistol / SV: Pistol
« skrivet: 2022-03-18, 16:51 »

"Höghwyrdige H:r Biskop
Gunstige wählgynnare,
Jagh förorsakes Högwyrdige H:r Bijskopen igenom detta ödhmiukeligen tillkenna gijfwa, att hoos migh är en Jungfru af Pistolarne som är mitt syskonbarn hwillken iagh i Herrans Nampn achtar till Echta gijfwa een Ryttare af mitt Anförtrodde Compagnie [under (Södra) Skånska kav.reg./min not.}, nu har iagh Ombedit min kyrkioherde wyrdige och wähllärde H:r Povell Ennerson i Glimakra, att han efter KyrkioOrdningen, Trenne Söndagar å kantzelen för dem lysa wille, och sedan, efter iagh intet tänker något storp Bröllop giöra, uthan allenast een lijten Målltijdh, dem hemma uthij mitt huus Copulera låtha.
Men H:r Påvell säger sigh intet underståå lysa för dem, uthan dhe måste änteligen först trolåfwas, kunnandes han intet giöra någon åthskillnat emellan en AdelsJungfru och een bonde Pijga, alldenstundh, hoon fåår en gemehn Ryttare, ähr fördenskulldh min Ödmiuka begieran till höghwyrdige H:r Biskopen, att Emedan i Swergie på alla orther är Brukeligit att sådana Persohner uthan trolåfning få wijas, detta paret och så samma frijheet må efterlåtas alldenstundh iagh igenom detta giftermåhlet inga trolåfningar tänker att afskaffa, som H:r Påvell föregijfwer, Hwillket af H:r Probstens Breff, till honom, förnimmes kan, som her Bifogat Copialiter öfwersändes, afwachtar nu här öfwer Medh första, Högwyrdige H:r Biskopens gunstige Resolution, medh den säkra förhopning; emedan höghwyrdige H:r Biskopen alltijdh tillförende warit min godhe wählgynnare; att denne min ödhmiuka begieran, ett gott rum finnandes warder, hwarEmoth iagh förblif:r
Höghwyrdige H:r Biskopens
Edema d. 4 Julij A:o 1683
ödmiukeste Tienare
And: Tornerefält"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074486_00262
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/3 (1683)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pistol_nr_253
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tornerefelt_nr_357

195
Gagge / SV: Gagge
« skrivet: 2022-03-18, 14:23 »

"Saasom att warande unge karl Lars Monsson Gage her fra Kiöppinge uthi Ingelsta herret, er aff mig sin sielesörgare begierande, att iagh om slechtlinien mällan hannom och Pigan i Brumme [Bromma], som hand haffwer fattat Echtenskabs tanker till, attestera wille, Da saa som det er mig Een gandske wbekant sag, om Jagh hans Moder for mig fordre låthet, /.../
Hwar paa Jag begierde hendis forklaring, och swarade hun igeen och sagde, Salig Mons Gage, min sons fader haffde den Eene syster till Moder, och Rasmus i Brumme den anden syster til Moder, hand som er pigans Fader; aff hwilken hendis ord Jag sluttade, at drengens Farmoder, och Pigans Farmoder ere to kiödelige systre, drengens Fader och Pigans Fader ere kiödelige syskend börn. Sobrine, men drengen och pigan nest syskonde börn vel ita. /.../
Kiöbinge 28 Martj Ao [1]682
Forbliffvande R.V. tienstwilligste
Lars Christophersson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074485_00284
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/2 (1680-1682)

***

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00045 ff
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)
År 1685 om drängen Ingvar Rasmusson i Bromma och pigan Inger Månsdotter [Gagge] i Stora Köpinge - "Intet närmare än i tredie leedh medh hwar andra beslechtade wara"

196
Trolle / SV: Trolle
« skrivet: 2022-03-18, 13:01 »

"Emädan denne Närwarande Ryttare Bryngell Trolle af migh anförtrodde Compagnie ähr förledet åhr gönom obetänkt och lättsinnigt företagande råkat uthi umgänge och sedermehra worden Troloffwader här i orthen medh en Qwinsperson Christina Nillsdotter som tillförende och wid ofredens tijdh hafwer haft en Snaphane hwillken efter förtienst ähr umkommen; /.../
/.../

dy kan iagh här medh och så wijda migh bekandt eij förbij att denne för:te Ryttare så länge han under Regementet war i Tyskland war Ogifter och den Tijd wij fördes ifrån Bornholm war han mycket siukliger och dersammastädes qwar lemnades, medlertijdh /: som man nu må förnimma:/ hafwer der gift sigh, omsijder betänkt sin Edhz Plicht att söka fäderneslandet och Sweriges Crono häller än blifwa der på Bornhollm; Hwartill och son han bekänner ingen uthwägh wist och medh lämper att komma derifrån än som Ensam och uthan hustru, den han der lembnadhe, kom så hijt till Landhz och gaf sigh an hos H:r Gen: Maijor Lybecker den honom strax befordrade här under Regementet [(Norra) Skånska kav.reg./min not] igen och synnerligen här under Compagniet, som han nu bekom sitt hemman och quarter här i Fiärestad i samme gårdh som denne Snaphane Änkan medh sin moder war wistandhes, där hafwa dhe Begge med all flijth söökt och giorde Ryttaren aff öhl och brennewijn drucken bewägandes honom sålundha till detta lättsinniga och obetänkta giftermåhl /.../
/.../
Dat: Bårslöff d. 16 Januarij A:o 1682
Tienstberedskylldigste Tienare
Elias Mallin"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074485_00099
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/2 (1680-1682)

Se även:
- Rulla år 1694. Norra Skånska kavalleriregementet, ryttmästare Elias Malliens kompani, rusthåll nr 45: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054318_00313
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1694/6 (1694)

- Sjökatastrofen vid Bornholm 4-5 december 1678 - https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6katastrofen_vid_Bornholm_1678

- Elias Malliens registerkort: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300114_00196
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/9

197
Introducerad adel - J / SV: Jägerskiöld
« skrivet: 2022-03-17, 17:39 »

"1793 den 24 April
§ 7
Till Consistorium har Prosten och Ledamoten af Kongl. Nordstjerne orden Doctor Salomon Henschen inkommit med en så lydande skrift:
Tit: till Consisorium
Capitainen, som han här allenast kallas, men enligt detta årets Hof Calender, Lieutenanten wid Amiralitetet och Riddaren af Kongl: Swerdsorden samt Franska orden pour les merites militeures, wälborne Herr Carl Ludwic Jegersköld, har sammanaflat med ännu lefwande Inspectoren Hofströms dotter Justina Petronella Hofström, twenne Barn, af hwilcka det sednare är födt här i Församlingen på hemmanet N:o 59 Kastaby; och som wälbemälte Herr Capitaine och Riddare erkänt icke allenast denna yngre dottren Lowisa Justina utan ock den äldre Carolina Petronella för sine Barn, under äktenskapslöfte, med Jungfru Justina Petronella Hofström sammanaflade och enligt i besannad afskrift hosgående Rewersal utfäst sig med henne efter föregången laga lysning ofördröyeligen låta sig sammanwiga, så har jag tillåtit förbemälte dess tilämnade maka på sätt, som handboken föreskrifwer dem som för vigslen afladt och födt Barn, blifwa på hans begäran, såsom dess Fästeqwinna kyrckotagen och efter alt sedan wid sine tillfällen, yrckat på at ägtenskapet skulle lagligen fullbordas. Herr Capitainen och Riddaren har icke haft sig deremot, men allena begärt, at det måtte något litet upskjutas, till dess han erhöllo sin i Stockholm ännu lefwande Faders wälborne Herr Vice Amiralen och Riddaren Christer Ludwic Jegersköld bifall därtill, af frucktan at han utom det samma torde förlora något understöd, som han af sin Herr Fader åtnjutit efter sin hemkomst ifrån Frankrike. Som han sedemera icke kunnat skaffa detta samtycke, skref jag i förledna året, på Herr Capitainen och Riddarens Begäran, till dess Fader, Herr Vice Amiralen och Riddaren Jegersköld, af hwilcken jag har äran wara känd; men oacktadt de ömmaste Föreställningar, som jag gjordt, fick jag afslag på min ansökning om Samtycke till giftermålet. Bemälte Herr Capitaine och Riddare skall och förut warit gift med et utländskt Fruntimmer, som för 10 á 12 år sedan, under deras hemresa till Swerige skall wara blefwen död, då Herr Capitainen och Riddaren hade med sig en späd son, hwilcken af Fader Fadren wälborne Herr Vice Amiralen och Riddaren, alt sedan upföddes.
I nästförledna weckan kom Herr Capitainen med sin tillemnade Swärfader Inspectoren Hofström till mig och begierde at jag wille låta lysa för honom till ägtenskap med Jungfru Justina P. Hofström, beropandes sig på giftermåls B: 3 Cap: och 9 samt 10 §.§., at hans ingångna förbindelse med henne woro et äcktenskap, som med wigsel skall fullkommas, men utan at producera hwarcken sin Herr Faders Bifall eller nogor afwittring efter förra giftet, hwad detta sednare angår, tror jag det lätteligen hjelpas igenom wedebörligt bewis, at wid dess hemkomst han ingen ting hade at afwittra sonen med; men hwad det förra beträffar, huruwida honom kan tillåtas lysning och wigsel utom dess Herr Faders samtycke, hwarwid de åberopade §.§. af giftermåls Balckens tyckas komma i Collision med Kyrckoordningens 15 Cap: 6 § så får jag allerödmiukast utbedja mig Tit:i samt Tit:i höggunstiga råd och utlåtande, huru jag härwid bör mig förhålla.
Under afwachtande af höggunstigt swar har jag den äran med djup wördnad framhärda.
Tit:i samt Tit:i
Ronneby d. 2 Aprilis 1793
allerödmjukaste tjenare
Salomon Henschen


Uti så beskaffade omständigheter finner Consistorium den af Vice Amiralen Jegersköld mot dess sons Herr Capitainen och Riddaren Carl Ludwig Jegerskölds tilltänckta ägtenskaps förbindelse med Jungfru Justina Pteronella Hofström gorde protest ej kunna eller böra medföra något hinder uti fullbordandet däraf, utan då Kyrckoherden i församlingen Herr Doctoren och Prosten Henschen i agttager till egen säkerhet i afseende på afwittring eller andre laglige hinder hwad nödigt kan anses må förberörde ägtenskap genom lysning och wigsel wederbörligen fullkommas, som genom bref till swar å Prostens skrifwelse meddeles."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074385_00140
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Protokoll. Huvudserie, SE/LLA/13550/A I/71 (1793)

EÄ, tab. 8


198
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2022-03-15, 19:17 »

"Jagh bekom Rever:denj Patris bref, Söndag aftone kl. 7 efter middagen, angående Welb. H:r Petter Forbus inlaga till consistorium, om sin systerdotters Christina Swijnhufwudz sampt dess barnz begrafningh, huilka lijk nu widh 7 år her på deras gård Huusby stå obegrafne. /.../
/.../ huru denna Christina Swijnhufwud en jungfru då af 14 a 15 år haar låtit sig besofua af en bondepoicke, och i barnafödzlen är dödh blefuen /.../
d. 2 Decemb: A:o 1679
Johannes Hammar"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035244_00099
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/212 (1581-1800). Lagga och Östuna.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Forbes_af_Lund_nr_174
EÄ, barn tab. 20 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145

199
Introducerad adel - S / Sylvius
« skrivet: 2022-03-15, 17:41 »

"Till hörsampt föllie af högwyrdige domkapitlet til mig ankomne breef och befalning af d. 6 huios at inkomma med förklaring öfwer det Giftermåhl iag förledet åhr 1710 d. 30 Junj medelst Kyrckiones band faststäldt emellan, Cronones Befallningzman Wälbetrodde Gustaf Sparrman och dess nu warande hustru, Wälb:ne Brita Maria Silvia, emot höglärde H:r Mag. Swen Gestrius der öfwer ingifne klagomåhl, /.../
/.../
Girista Prestegård d: 18 Julij 1711
Hörsamptst- ödmiukeste T:r
Samuel Bogman"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075209_00147 ff (hennes tidigare trolovning år 1707 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075209_00168 )
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/132 (1640-1800), Giresta

EÄ, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sylvius_nr_602
"Brita Maria, född 1687-04-06 på Kullinge. Gift 1:o med kronobefallningsmannen Gustaf Sparman i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1713-07-17 i Husby-Lyhundra socken Stockholms län med bokhållaren Gustaf Jakob Lundell."

200
Börstil / SV: Släktträd i domkapitlet
« skrivet: 2022-03-14, 20:28 »

Målet var uppe i Domkapitlet 1710 4/5 - se § 6: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074658_00114
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/18 (1709-1711)

Med tanke på att det blev vigsel år 1711 13/8 så godkändes giftermålet.
Källa: Börstil (AB, C) C:1 (1702-1743) Bild 161 / sid 308 (AID: v123952.b161.s308, NAD: SE/ULA/10158) - se bilden.

201
Körning / SV: Körning
« skrivet: 2022-03-14, 15:18 »

"In för det Höghwördige DomCapitlet fördrijstar iag migh inkomma med denne min Ödmiuka böneskrift beklagandes min Olyckeliga händelse, i det iag Gudh bättre hafwer blifwit berychtat för en Pijga, hwilcket iag icke heller kan aldeles förneka, och som iagh nu dömbd är wijd Frössåkers ting som skiedded. 5 Junij sistleden för min Brått att både böta och stå Laglig Kyrkioplicht. Altderföhre Nödgas iag Anhålla hoos det Höghwördige DomCapitlet, dee täcktes HöghGunstigast unna mig den fromheet, att få stå min plicht uti Wahlö kyrkia, Emedan den Kyrkian ligger mig Närmast än Börstill. Beklagandes iag dess utom, att iag fattige Man har warit en Änkling öfwer femb Åhr. Män Aldrig Råkat uti sådan frästelse eller slijk Olyklig händelse, Oansedt detta är skiedt igenom en Annars tilskyndande; Altderföre synes migh wara för swårt sådandt utstå: I medler tijdh beder iagh det Högwördige DomCapitlet tächtes Pardonera migh att stå min plicht uti Börstills Kyrkia: utan låta fordra mig till Wahlö försambling. Emot en så Christ- och faderlig befordring förblifwer iag in till min dödh
Dett Höghwördige DomCapitletz
Barckö d. 15 Junij 1712 /:
Ödmiuka tienare
Andreas Kiörningh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00382
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00009

Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/47 (1638-1800). Börstil


202
Börstil / Släktträd i domkapitlet
« skrivet: 2022-03-14, 14:49 »

Tillfällighetsfynd:

"Sidstledne d 14 Aprilis månde iag fuller skrifteligen för högwyrdige Dom Capitlet berätta, deth en Bonde i Skedika och Börstils Sochn Per Larsson benämd, har welat binda ächtenskap med sin afledne hustrus förra Mans syster dotter Maria Hindrichzdotter widh nampn /.../
Börstils Pgd d 2 Maij A:o 1710
ödmiukaste tienare
Ericus Hanssen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00369
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/47 (1638-1800). Börstil


203

Förlikningen år 1695 mellan Jacob Johan von Wulffen och Catharina Watz hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075197_00240
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/29 (1642-1800). Bollnäs.

"Gjörs här med witterligit, att emellan Capitein Leut:n Edla och Wälborne H:r Jacob Johan von Wulffen å den Ena, och fordom Probstens i Båldnäs Sahl. Swen Watzes Sterbhuus å den andra sidan efterföljande förlijkning uprättat är, på sätt och wijs som följer,
nembl:n såsom H:r Capitein Leut:n von Wulffen hafwer med bem:te H:r Probstens dåtter Catharina Watz för nästan 3:ne åhr haft lägersmåhl, som fuller skjedt under Echtenskapz låfwen, men sedermera i Liffland tagit sig en annan till ächta; så /.../
/.../
hwar af hwardera ett lika lydande Exemplar till sig tagit, som skedde Stockholm d 26 April 1695.
J. Johan von Wulffen
Catharina Watz
/.../"

204
Anckarfjell / SV: Anckarfjell
« skrivet: 2022-03-13, 21:12 »

"[23 Sept. 1703] Högwördige Herr Archiebiskop
Hörärewördige och höglärde Herrar professores
Samptel. Herrar Consistoriales
Såsom en ung Adelsman Jacob Ankarfiell benämbd hafwer utj min sal. fru moders fru Catharina Bergskiöldz lijfs tijd begiärat mig til sin äkta maka Och fått icke allenast hennes goda samtycke: uthan ock goon beweekt mitt sinne til samma man, hwar uppå oss emellan är uprättat et christel. förbund om äktenskap kiärlek och trohet hwilket för detta wäl hade wunnit sin lofl:e fullbordan så frampt min kiära Fader H: Carl Philp icke nu lagt sig der emot. Men med honom är det så (Gud bättre) beskaffat som nestan hwar man här å orten nogsamt weet, det hans sinne är något sällsamt och underligit at han icke förmår sig sielf rätt styra och råda, mig det mindre utj et sådant christel:t ärende rätt jidicera, Och derföre faller han här emot förutan någon orsak och skiäl, förebärandes denna adelsmannen wara fattig och underkastad någon bräcklighet; icke besinnande at at Gud wäl kan föda den fattige jämte den rijka! Och efter som min kiära Fader således står detta gifter målet emot förutan någon laglig orsak, ty är iag rädder utaf een och annan af mina förwanter och släcktingar at sökia venerandum Consistorium om handräckning, Ödmiukeligen bediandes det högwördige Consistorio gunsteligaste wille efter anledningaf hans Kongl. May:tz kyrkiolag befrämia och befordra detta lofliga wärket til sin christeliga fullbordan. Jag som en blygsam Jungfru skulle fuller afstå med sådan begiäran och låta antingen någon annan eller ingen tala här om, Men efter mitt sinne och hierta förmedelst min sahl Fru Moders inrådande är aldeles wänt denna adelsmannen som är af lijka willkor med mig, och iag sielf intet kan det ändra, ty beder iag ödmiukeligen at högwördigste Fadren och Archiebiskopen, sampt de högwördige herrar och Fäder uti det högwördige Consistorio höggunstigeligen täcktes utlåta sig til detta giftermålets christel: fullbordan. Hwaremot iag är och städze förblifwer.
Högwördigste Fadrens och Archiebiskopens och samptel. de högwördige dom capitletz adsessorers
ödmiukaste tienarinna
Catharina Philp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035242_00307 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/6 (1637-1800), Almunge

OBS! Anges som Claes Anckarfjell i andra handlingar - se: https://forum.rotter.se/index.php?topic=65201.msg1430854#msg1430854

EÄ: tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Philp_nr_242

205
Leijel / SV: Leijel
« skrivet: 2022-03-13, 20:45 »

"Extract utaf Min Sohn Leutnandten Jacob Leijells bref till mig, Daterat Ifrån lägret wedh Pultava I Ryssland d. 16 Julii A:o 1709: Ungefehr 3 weckor efter slaget. Nembl:
Att Rÿtmäster Lohrman lefwer än, men H: Gyllenax och H: Cederwall äro slagne.
Att detta medh sielfwa originalet är lijka lydandess, Attesterar
Jacob Leijell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035242_00362
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/6 (1637-1800), Almunge

= Peder Gyllenax, ryttmästare vid Upplands tremänningsregemente till häst (=Kruses kav.reg.)
= Adolf Cederwall, ryttmästare vid Upplands tremänningsregemente till häst (=Kruses kav.reg.)

206
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2022-03-12, 23:51 »

"/.../ En förafskiedat Capitain är här i Sochnen boendes, som är Adelsman, och födder i WästerGötland, men har wistats i Delsbo ifrån sinom ungdom wid namn H:r Hindrich Lilliebielke i Sunnansiö, ett skattehemman, som han äger och besitter, warandes thesutan rijk och förmögen, och en man om sina 45 eller 46 åhrs ålder. Thenne Capitain har, uti Sal. Probestens Phragmanii tid, då han war allenast wid pass 18 eller 19 åhr gammal, och tiänte ännu för pipare under Helsinge Regementet, för penningars skull gifwit sig i echtenskap med en gemeen, dock rijk smeds enkia, som då war 50 åhr gammal, hwilken lefwer ännu och är wid sine 76 eller 77 åhrs ålder. Ett sådant olijke echtenskap har intet länge kunnat giöra honom förnögd, hälst sedan han begynte stiga til högre character och heder, och hans hustru ther emot mehr och mehr föråldrades och afftaga: utan war han, så wäl i min Antecessoris sal. probsten Halenii tid, som ock effter min ankomst hijt til Delsbo Försambling, länge berychtad för en piga, han hoos sig hade, Karin Pehrsdotter wid namn, elliest kallader KrusKarin; men kunde intet utan öfwertygande skiähl tiltalas förr än saken åhr 1722 sig sielf rögde, i thy hon fick oechta barn med honom, hwarföre ock Capitainen åhr 1723 stod wederbörlig kyrkioplicht: blef icke thes mindre af sin hustru, emot hwilken han elliest alltid swår warit hafwer, igiäntagen.
Igenom itt sådant tilfälle kom thenna kona ifrån honom; och han begynte straxt för en annan, som hoos honom war, wid namn Margreta Olofsdotter, elliest gemeenligen Utterstörta kallas, komma i samma taal och rychte uti sochnen, såsom för then förra: til thes hon för 2 åhr sedan, neml:n åhr 1725 om hösten kom til at gifta sig med en soldat under Delsbo Compagnie, som heter Håkan Engberg, födder i Skåne. Men thet onda rychtet uphörde intet ty wärre ther med; utan har thetta giftermålet warit ett mycket bedröfweligt echtenskap, emedan hwarken thenne qwinnar har kunnat förmåss til at lefwa tilhopa med sin man man; ei heller Capitain Lilliebielke har welat hafwa henne i från sig: utan har mannen hennes, soldaten Håkan Engberg måst lefwa allena; och när han welat besökia sin hustru, har han ther intet blifwit liden, utan med swåra ord, och jemwäl hugg slag bemött och utdrefwenn /.../
/.../

Delsbo d 11 Novembris 1727
ödmiukaste tienare
Olaus Naucleri"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075199_00446
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/59 (1618-1799), Delsbo.

207
Stuart / SV: Stuart
« skrivet: 2022-03-12, 23:20 »

Berättelse om en "Stuart" i Delsbo år 1719:

"/.../ Ibland flere andre under sistl. krigstid omkring landet strykande, så mans- som qwinspersoner, kom här också samma höst åhr 1719, litet efter, sedan någre skogsstrykare och stråtröfware i Öster el:r Wäster Giötland woro efterlyste på predikstolarne, hit till sochnen och prästegården om en afton som en landslöpare och bedragare, som kallade sig Stuart, och gaf sig ut före at wara en prästman ifrån Lindkiöpings stifte, som han ock gick i gårdarne och prädikade för the oförståndige bönderna, som derföre gafw honom penningar. jag fordrade in hans pass, som han skulle hafwan ifrån LandsCancelliet i Lindkiöping, hwilket wid första anseendet befans så wäl i styliserandet, som sielfwa underskriften, wara falskt, i ty, at Lands Secreteraren där sammastädes, som jag wäl kände, och war mycket bekant med, hade hade ett obekant namn. Fördenskull ehuru jag låg i stor werk och sweda, så at jag intet stort förmådde, lät jag dock inkalla honom i min kammare, då han i första inträdet rögde sitt oförstånd, i ty han hälsade mig för Wälborne H:r Probst, och blef altså tilbaka af mig hälsat för en landslöpare.Widare wijste han sig wara storspråkare, som föregaf sig wara af Konung Carl Stuarts släckte i Engeland. Wiste ock til at upräkna alla städer i Polen och Ungern, så wäl som flere städes: understod sig äfwen at säija, dät han af hans högwördighet herr Biskopen Swedberg war til präst ordinerad, etz men wid ompröfwande befants han intet kunna något Latinskt ord. Jag skickade fördenskull oförmärkt effter tå warande Länsman i sochnen, at han skulle komma och tagan, och låta föran til Gefle slott. Imedlertid upwiste denne åt mitt folk en stor pung med hwita penningar som han hade samblat. Länsmannen kom strax om afftonen, och tog honom hem med sig: men effter twå dagar kom denne Landslöparen igiän til prästegården, och beklagade, at dät hade kostat honom hans penningepung, at han således sluppit sin arrest: och gick så bort ifrån sochnen. /.../
Delsbo d. 1 Julii 1726
ödmiukaste tienare
Olaus Naucleri"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075199_00438 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/59 (1618-1799), Delsbo.

208
Introducerad adel - D / SV: Dusensköld
« skrivet: 2022-03-11, 11:46 »

"ANNO 1683. d. 6. Junij . Woro i Consistorio /.../
3. Dusenskiöldz lägersmål på Gafvel
Anna Hansdotter i Byske, angifwes wara besåfuen af Johan Dusenskiöld på Gafuel, i Knutby Sochn, Hon hafwer plichtat politiie och åstundar stå ecclesiastiie plicht.
Reso:o Hon står i Knutby store böndagen i begge Predikningarne och Söndagen efter. Johan Dusenskiöld förbiudes begå Herrans nattward till dess han hafwer ståt sin plicht och förmanas komme till Consistorium"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074650_00115
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074650_00126 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074650_00130
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/10 A (1681-1686)

***

Komplettering till mitt inlägg ovan (2018-03-08):

"Anno 1711 Lijk i Knutby begrafne
d 17 Aug. Christina Elisabet Dusenschöld"

Källa: Knutby (AB, C) C:2 (1708-1767) Bild 321 / sid 316 (AID: v125234.b321.s316, NAD: SE/ULA/10529)


"Anno 1713 äro följande Brudfok Copulerade i Knutby Försambling
d. 17 Septemb: Hr Johan Gartman på Hemåla Wälb:ne H:r Johanna Elisabeth Swinhufwud på Söderby"

Källa: Knutby (AB, C) C:2 (1708-1767) Bild 9 / sid 4 (AID: v125234.b9.s4, NAD: SE/ULA/10529)

209
Hagelbeck / SV: Hagelbeck
« skrivet: 2022-03-09, 21:06 »

"År 1731, den 11 Augusti blef hållit Consistorium Ordinarium /.../
16. Emot sin Man trumpetaren wid det Compagnie af Cavalleriet, som står uti Jemtland, Casper Hagelbaeck, boende uti Rödö Sokn, inkom des hustru Cath. Elisabeth Gerotsie, med begäran, at som hon på sin Mans ärende, och efter des wilja rest hit til orten, han nu, efter som han icke godwilligt wil fullgöra sin skyldighet, måtte genom Consistorii anstalt och påyrkande hos wederbörande der i orten, blifwa tillhållen, at förskaffa henne pänningar, at betala sin skuld hwar utinnan hon denna tiden råkat, som ock at förse henne med tilräckel. resepenningar hem til ...land.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074670_00195
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/30 (1731)Rödön (Z) 1719 "5 Julii wigdes Trummetaren Caspar Hagelbäck med Catarina Elisabeth Jaroski"
Källa: Rödön (Z) C:2 (1716-1751) Bild 220 / sid 34 (AID: v115163.b220.s34, NAD: SE/ÖLA/11090)


Se även avlöningsrullor för "Jemptelands Cavallerie Compagnie" - t.ex år 1729:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065782_00216
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/75 (1729)


210
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2022-03-09, 20:21 »
"År 1715 d 5 octob: hölts Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
16. Samtel:e Socknemännerna i Delsbo, och med dem en adelsman, be:d Johan Lilliebielke, hafwa genom en inlagd skrift af d. 21 Sept: sidstl:e vocerat sin Capellan H:r Petrus Ruth til at blifwa Kyrkoherde i den genom döden nyligen afgångna Mag:r Johan Halenii ställe, i anseende der til, at han nu i 27 års tid med största beröm derwid församl:n tient, och Adjuncten H:r Olof Schalin, til at blifwa i hans ställe Capellan; emädan han nu på fiortonde året med godt nöje församl:n upwachtadt. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074661_00213
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/21 (1715)


"Anno 1729, d. 26 Febr. blef hållit Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium
28. Föredrogs Probstens i Delsbo, Mag:r Naucleri bref af d. 23 Januarii sistl: hwarmedelst han:1. berättat, huru såsom Capitain Lilliebielke och Soldatens Håkan Engbergs hustru Margareta Olofsdotter, oachtad HäradsRättens utsatte wite, samt Presterskapets warningar och förmaningar, ännu hålla sig tilsammans. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074669_00045 ff
Se även nr 3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074669_00102
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/29 (1729-1730)

211
Introducerad adel - L / SV: Leijonancker
« skrivet: 2022-03-08, 20:39 »

"Anno 1728, d. 3 Julii blef hållit Consistorium Eccles: /.../
20. Ächtenskapsskilnad sökes
Kyrkioherden i Bro, H:r Benjamin Vestman, hafwer af d. 17 Junii föredragit Bonde hustruns, Anna Pedersdotters åstundan, at få skiljas ifrån sin man, Matts Persson, hwilken efter begångit lägersmål med Märta Christina Leijonankar afwikit, men sedermera icke worden ertappad, ehuru efter honom blifwit offenteligen lyst.
Resol. Swaras, at Kyrkioherden Vestman kundgör hustru Anna Pedersdotter, det hon tillika med någon af Matts Perssons närmasta slächtingar sig här i Consitorio inställer, wil Gud, d. 2 Octobris nästk: denna åstundade ächtenskapsskilnade  at erhålla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00347
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00410
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

EÄ, barn tab. 2: "Märta Christina Leijonancker, född 1698-08-13 på Vernberg, liksom syskonen. Gift före 1729 med Erik Vigell."

212
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Nordenstedt
« skrivet: 2022-03-08, 19:43 »

"An:no 1727, d 3 Maji blef hållit Consist: Eccl. Ordin: /.../
"/.../ och hwad Adelskapet angår, så berättade H: Advocat Fiscalen [Jacob Nordenstedt/min not.] sig uti form af et Skiöldebref wara lämnadt alla the Adel. privilegier, rättigheter och förmåner, som någon tijd någon annan Adelsman i Swerje, och thet af Hennes May:tt Drottningen, som skedde d 27. Novembr: 1719 /.../
/.../
som ock H: Advocat Fiscalen nu in för DomCap:t påstådt thet han med sin familie skal wara wärkel: Adel, the dock ingalunda äro*, fast H: Advocat Fiscalen förmått sig Adel. privilegier på sina gods [*motpartens påstående/min not.]; /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00070 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

213
Wennerstierna / SV: Wennerstierna
« skrivet: 2022-03-08, 19:20 »

"d. 1 Martii 1727 höltz Consisorium Eccl. ord.
12. Echtenskapssak.
Nu instälte sig ock Advokat Fiscalen, Wälbördig H:r Jacob Nordenstedt, som til thenna dag låtit instämma Wälborne H:r H:r Math. Wennerstierna för en ryggad trolofning med des Jungfrudotter Jacobina Nordenstedt /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00033
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00069 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

214
Armfelt / SV: Armfelt
« skrivet: 2022-03-08, 18:51 »

"d. 17 Decemb, 1726 hölts Consistorium Ecclesiasticum Extra Ordinariun /.../
5. Kyrkioherden i Arbrå i Helsingland Hr Laurent Lingzelius communicerar i bref af d. 9 Decembris 2:ne HäradsRättens här i Orten Extracta Protocolli, af hwilka det ena angår H:r Ryttmästaren Friedrich Armfeldt och hans Fru Hedwig Sophia von Schmiede, som ifrån Consistorio blefw:t remitterade till werldzlig Rätt emedan de alt ifrån Åhr 1722 eij kunnat komma till någon förening utan lefwat ifrån hwar annan skilde. Men HäradsRätten, som ingen kundskap hafwer eller få kan på hwad Ort han wistas och sig uppehåller, derwijdh intet mehra giöra kunnat än at de wijd undersökningen befunnit honom och icke henne till en så långlig skilnad ordsaken wara."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00570
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)


Se även: https://forum.rotter.se/index.php?topic=140664.msg1436829#msg1436829

Bild nedan (ArkivDigital): Arbrå (X) C:1 (1688-1727) Bild 130 / sid 236 (AID: v134361.b130.s236, NAD: SE/HLA/1010005).
Vigsel 1719 17/12 i Arbrå:

215
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2022-03-08, 13:00 »

"Anno 1725, d 3 Aprilis blef hållit Conistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
/.../
6. Kyrkioplicht
Hr Landshöfdingen Baron Törnflycht hafwer af d. 24 Martii sistledne berättat, at Inga Enhielm i Wallentuna kyrkia d. 21 uti samma månad undergådt den af Höglofl. Kongl. Swea Hoff Rätt henne ådömde Kyrkioplichten"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00088
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

216
Ingelotz / SV: Ingelotz
« skrivet: 2022-03-06, 16:04 »

"Högwälbårne Hr Baron General Leutnant ock Gouverneur, [=Jacob Burenssköld/min not.]
Nådige Härre
Ibland annan högprijselig Mildhet ock Nåd, hwar med Eders Excellence, wid mitt nyligste warande i Malmö, mig hugna månde, war ock detta en, at Eders Excellence uppå min underdån ödmiuka påminnelse, täcktes ihogkomma den Trohet min Swärmoder Sal: Probstens Mag. Sundii efterlåtne Enkia [=Catharina Oelreich/min not.] wid wåre danska Fienders Anfall här på Landet År 1709 wijsat emot wår Allernådigste Konung ock dess Rijke wårt kiäre Fädernesland genom wisse kunskapers skrifteliga insändande till Malmö först till Hans Höggrefl. Excellence Kongel. Rådet ock Fältmarskalk då warande General ock Gouverneur här i Skåne Högwälborne H:r Grefwe Stenbock, ock sedan efter Hans Afresa derifrån op åt landet, till Eders Excellence, hwilken hennes Trohet omsidor, utan hennes Förwållande eller Förmodan, Fienderna kunnog blef, ock de henne derför till all dess timmeliga Wälfärd i grund ruinerade, det Eders Excellence lijka nådigt lofwade willia wid Tilfälle hos Hans Kongel: Maj:t till hennes ock hennes Söners bästa höggunstigt andraga och recommendera. Nu will hon allerunderdånigst sökia hans Kongel. Maj:t om en Nåd för sina Barn, ock budit mig erindra Eders Excellence om samma Eders Excellences nådiga löfte. Hwarföre iag /.../
/.../

Brunby Prästegård d: 4 Octobris A:o 1716
Underdånödmiuke Tiänare
Erik Sinius"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner år 1716, D IV a:29, LLa

***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ingelotz_nr_1721

"Eric Sinius gifte sig med Catharina Maria Ingelotz, som även hon härstammade från flera förnäma gamla borgarsläkter, genom sin farfar, borgmästaren i Ystad, Simon Jacobsøn. Hennes far var kyrkoherden i Norra Åsum och Skepparslöv, Johan Simonsson Ingelotz, som under skånska kriget en gång lär ha räddat livet på Karl XI. Modern hette Catharina Oelreich, och tillhörde en gammal tysk släkt, möjligen av adligt ursprung."

Källa: http://www.hembygdshistoria.seerse/sinius.htm

217
Dahlbergh / SV: Dahlbergh
« skrivet: 2022-03-06, 15:07 »

"Jagh Arfued Dahlbergh låfwer och swähr widh Gudh och hans heliga Evangelium att iagh will och skall för min rätta Arfkonungh hafua och hålla den Stormächtigste Konungh och Herre H:r Carl den XI /.../"

Utdrag ur Arvid Dahlbergs ed i samband med hans löjtnantsutnämnande år 1677:
Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) CI:5 (1684-1693) Bild 1040 (AID: v446649.b1040, NAD: SE/LLA/10879)

Bild nedan: hans underskrift och sigill på eden.


218
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-03-05, 12:57 »

I mitt inlägg ovan [2018-05-01] skriver jag om att det på landsarkivet i Lund finns två skrivelser från Catharina Plagman. I veckan besökte jag arkivet och fick då möjlighet att beställa in de båda breven:

"Högh Edle och Wällbohrne H:r Öfwerste Vice Gouverneur och Commendant [Faltzburg/min not.]
Höghgunstige Herre
Emädan som tå iag uppå den Tridie Store Bönedagh wid pass klåckan 3 hade warit uthi Wangen och sedt om min sädh, men när iag tå ärnade gå hem, så wille iag icke klijfwa öfwer bröten, utan som at gång är igenom Per Larssons gårdh, tå gick iag der till, och när som iag luckte hans luka opp, satt Per Larsson i sin Farstugu dörr med sit barn, tå sporde iag om der war någon löshund, och han sade Neij dee är borto nu, och när iag kom mit för honom helsade iag på honom, då sade han iag gifwer Eder Fanen wedh Edra spegloser, och diefwulen skall regera tin höghtoppa med mehra, och som jag hörde han så illa skamlös och till ondt uptänd war, skyndade iag mig igenom hans gård det snaraste iag kunde, men han flydde sin hustru barnet och språng uth af sin gård efter mig med bannade hotande och illaka hädansk ord som hoos fölliande Attest nog wijser, så iag icke nog kan i pennen uthföra hans ohöflighet. Alldenstund Een sådan wåld eller skanderingh, mig aldeles af bem:te bonde Per Larsson i Holmby är wederfaren, altså är iag sådant föranlåten at angifwa för HöghWällborne H:r Öfwersten och Vice Gouv:n han Gunstigst täktes at låta bem:te bonde få tillbörlig nepst för sin stora och otijdiga mun efter iag alz ingen orätt har tillfogat honom, ty lagl. kan iag nu icke komma till at sökia honom ty här är långt till Häradztinget, och hösten är på, och iag är Eena hemma med mina barn, tå bem:te bonde kunde giöra mit alt werre derför beder iag ödmiukeligst at HöghWällbohrne H:r Öfwersten och Vice Gouverneuren behagade at låta honom komma in under krigztiensten och till Påhland efter som at han så mycket gierna will slås och trättas, det han mycket mesterlig öfwer sig uthi, gården eller Fästan han nu åboer är på hästehemman, och den har han icke leydt eller fäst, han har en stor dräng med som tienar, och fadern är med på gården, Jagh förmodar at Höghwällborne H:r Öfwersten låter migh straff på denne bonde för sin föröfwade otijdighet, hwar medh iagh förblifwer
HögWällbohrne H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens
Holmby d. 17 Julij A:o 1704
Ödmiukaste Tienarinna
Katrina Plagemans"

Attesten inleds:
"Såssom at i förleden 3:die Store Bönedagh då QwarterMesterskan Plagmans ungefähr klåckan 3 efter middag /.../"


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Allmogens och det lägre borgerskapets brev år 1704, DIVc:13, LLa

***

[1716]
"Eders Excellence nödsakas iag i ödmiukhet föredraga, huru som Sal. Kyrkioherden i Simris Socken och By för fram flutne Åhr 1706 blef min Sal:[!] Man Cornetten wid Södra Skånska Regimente Magnus Plagman skyldig hästehemmans ränta af det hemman han der i Byen bebodde, nembl:n tiugu D:r Sillfwermynt; Och som berörde Kyrkioherde på sluthet af ofwan nembde Åhr 1706 igenom döden afgick, och eij så mycket efter sig lemnade at alla skuldfordringar kunde blifwa gode giorde, ty inlade des qwarlåtne Änkia förr än hon ingick andra gifte med denne nu warande Pastor, uthi Giötha HåffRätt ock begiärte få cedera bonis, hwilket ock blef henner efterlåtit; Förden skull, som af den befintelige Egendomen Cronones fordringar nu uttagne äro, anhåller hos Eders Excellence iag ödmiukeligen at ingen Creditor måtte ansees framför min fordring i den öfrige Egendomen at tilgå, ock bem:te tiugu D:r Sillfwermyntz hästehemmans ränta utbekomma, hälst som en slijk fordring förmodeligen närmast kommer i consideration emot Cronofordringar, ock bör i uthmätningen niutha praeferencen fram för andra privata fordringar. Om hwilken lilla Summas uthexequerande CronoBefallningzMan derå orten H:r EnRoth torde nådigt undfå befallning af Eders Excellence, at i detta fall Wijsa mig sin Embetes adsistence på det iag till mine innestående uthlagor komma måtto. Afwacktande en nådig resolution ock förblifwer. Eders Excellences
Aldra ödmiukaste T:rinna
Catarina Plagmans"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner år 1716, DIVa:29, LLa

219
Allmänt / SV: Judar som konverterat
« skrivet: 2022-03-05, 10:54 »

"Anno 1706 den 4 Aprilis
En Jude söker få Christendomen
Samma dag blef en Ung dräng af Judiska föräldrar född kommen ifrån Pohlen som wil här antaga Christendom och låta kalla sig Johannes Christian Wulf förhörd i den Christna läran, och befunnen hafwa inhämtat där af så mycken kiänskap, att dopet icke kan hoo wägras. Dock förmantes han, att widare fahra fort i sin påbegynte flijt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074657_00027
Se även nr 13, 7/11 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074657_00069
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/17 (1706-1709)

220
Klockare / SV: Klockare
« skrivet: 2022-03-05, 10:22 »

"A:o 1706 d. 21 Decemb: höltz ordin: Cons:n /.../
Afsatte klåckare restitueras
3. Landzhöfd:n i Wästeråås, Baron Gustaf Cronhielm notificerade genom bref af d. 6 Hujus, huru Kongl. M:t hade resolverat, det hwarest g:la klåckare, som hade kunnat giöra tiänst äro afsatte, skola the restitueras i tiänsten, och de nyare till recreuteringen anwändas uti Soldatehållen, begiärande sådant måtte blifwa intimerat i Probsterierne, som lyda till det lähnets af detta Stift.
Resol:o Skrifwes till Praep: i Wåhla och Norrby, samt swar till Landzhöfd:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074657_00076
Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/17 (1706-1709)


År 1717 beordrade Karl XII även att vissa kategorier som tidigare varit befriade från krigstjänst nu kunde bli utskrivna till soldater, däribland klockare:

T.ex för Västra Skånska infanteriregementet finns rulla här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00164 ff
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1717/10 (1717)

221
Introducerad adel - S / Schantz
« skrivet: 2022-03-04, 21:59 »

"Högwälborne Herr Öfwerste, Commendant, och Vice Gouverneur, höghgunstige herre
Det lär nogsambt wara hogwählborne H:r Öfwersten och vice Gouverneuren bekant, huru som wår Sahl: Fader för detta General Gouvernementz Secreteraren [Johan David/min not.] Schantzes lijk, förmedelst Wår oförmögenheet, sambt och den hoos Croonan hafwande pretentions förmente uthfallande, är kommit at ståå Nestan uthij trij åhr här i kiörkian obegrafwen, fördenskull som wij gierna sökte at hafwa lijket i roligheet och wij lijkwist intet förmå dettssamma från kiörkian uthlösa, ey heller det anseende hafwer, widh desse orolige krigztijder, något af wår i händer hafwande Liquid fordran ärnå kunna.
Ty böhnfalles i största ödmiukheet, det Tächtes högwählb:ne H:r öfwersten och vice Gouverneuren, hoos högwyrdige H:r Biskopen, sambt kiörkiorådet häri staden derhän förhielpa, at samma wår Sahl: Faders lijk åss fölgachtig giordes, hwaremot Wij, dee det intet annars wara kan, willa försäckra, at der hans Kongl: May:tt skulle behaga bewijsa ås den nådh, och samma fordran snart eller långt härefter betahla, wij då altijdh skyldige wara skohle, denne kiörkians skull at Clarera; Och som högwählborne H:r öfwersten och vice Gouverneuren ås des gunst esomåftast bewijst hafwer, Så twifla wij så myckket mindre, det han ås nu äfwenwähl uthij detta hielpandes warder, hwarmedh wij anbefalle, höwählbårne H:r öfwersten och vice Gouverneuren uthij den högstes åmwårdnat, medh ouphörlig förblifwande, högwählborne H:r öfwersten och vice Gouverneurens

Datum Malmöe d. 16 Martij A:o 1701

ödmiuk och hörsambste Tiännare
M. G von Schantz" [Magnus Gabriel/min not.]

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare 1701-1705, DIII b:8, LLa

EÄ tab. 2 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schantz_nr_1002

222
Trolle / SV: Trolle
« skrivet: 2022-03-04, 21:22 »

"Högwälborne H:r Öfwerste ÖfwerCommendant och Vice Gouverneur
Gunstige Herre
Den goda förtröstan Högwälborne H:r Öfwersten mig senast i Röinge på uthskrifningen tillsagde, har iag gamble Man mig hugnadt medh, at bekomma någon hiellp utj min stora trång och Ålderdombs swagheet iag dragas med nu på mine gaml: dagar, Jag hade tänkt hos Befallningzmannen Jöns Jönsson fådt Högwälborne H:r Öfwerstens Gunstige löfte at trösta mig wedh, af hwilken Jag, som hos flere gode wänner måst tjdh efter annan lånt mig till uppehålls medell annars hade iag warit een älendig man, och Creperat, och Emedan Nöden nu större ähr, som eij af någon Menniskia betrodt ähr, förmedellst iag tidh efter annan dem Uppehållit med löfte, och intet kunnat hålla, therföre äro dhe nu kieda wed migh Arma Man. Ty beder och bönfaller til högwälborne H:r Öfwersten iag ödmiukel:, det högwälborne H:r Öfwersten täckes gunstigt mig hielpa med Assignation utj min stora trång till mit lijfzhälle, och at betala mina Creditorer med, som i min stora trångh med Penningar undsatt, Gudh lährer Högwälborne H:r Öfwersten rijkeligen belöna som täncker på en gammal: Meriterat Krijgzman, hwilken nu till intet dugar, och afwacktar ödmiuksampt nu högwälborne H:r Öfwerstens gode och gunstige resolution till Befallningzman Jöns Jönsson, så warder iagh den /: mig till hugnad:/ bekommandes, och at högwälborne H:r Öfwersten mig uthj sine goda tankar ey warder uthe slutandes, uthan hielpandes, den iagh förbjder, som ähr

Högwälborne H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens

Strönhult d 2 Septemb: A:o 1702

Aldra hörsamste Tienare
Nils Håkansson Trolle"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare 1701-1705, DIII b:8, LLa

Hans sigill på brevet nedan (mitt foto) - "i skölden ett Lejonansigte med derofvan initialerne N.H.T. Samt på hjelmen en uppå sträckt arm med wärja i handen"

223

"Förteckning till Mantalsskrifningen för Judiska Nationen År 1802 [Stockholm]":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4250 (AID: v817432.b4250, NAD: SE/RA/752)

Stockholm år 1805:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:141 Bild 2440 (AID: v817433.b2440, NAD: SE/RA/752)

Stockholm år 1807:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:141 Bild 2320 (AID: v817433.b2320, NAD: SE/RA/752)

"Personal Lista å här varande Judiska Församling. Stockholm den 17 Nov 1820":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4330 (AID: v817432.b4330, NAD: SE/RA/752)

***

"Förtekning uppå Folkhopens af Judiska Nationen i Götheborgs Stad, Antal och Näringar för År 1807":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4380 (AID: v817432.b4380, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1808:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4420 (AID: v817432.b4420, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1818:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4460 (AID: v817432.b4460, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1820:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4500 (AID: v817432.b4500, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1821:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4560 (AID: v817432.b4560, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1822:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4620 (AID: v817432.b4620, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1823:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5260 (AID: v817432.b5260, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1824:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4700 (AID: v817432.b4700, NAD: SE/RA/752)

***

"Förteckning på Folkhopens af Judiska Nation i Norrköping. Antal och Näringar år 1816":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4810 (AID: v817432.b4810, NAD: SE/RA/752)

***

"Förteckning uppå Folkhopens af Judiska Natjonen i Carlskrona Stad antal och Näringar År 1805":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4840 (AID: v817432.b4840, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1808:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4900 (AID: v817432.b4900, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1809:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4940 (AID: v817432.b4940, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1810:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4980 (AID: v817432.b4980, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1811:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5020 (AID: v817432.b5020, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1814:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5060 (AID: v817432.b5060, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1817:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5100 (AID: v817432.b5100, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1819:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5140 (AID: v817432.b5140, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1820:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5180 (AID: v817432.b5180, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1821:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5220 (AID: v817432.b5220, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1822:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5350 (AID: v817432.b5350, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1823:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5390 (AID: v817432.b5390, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1824:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5430 (AID: v817432.b5430, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1825:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5470 (AID: v817432.b5470, NAD: SE/RA/752)

224
Hagelbeck / SV: Hagelbeck
« skrivet: 2022-03-04, 15:38 »

"Anno 1725, d. 21 Aprilis blef hållit Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
Vice Häradshöfdingen i Jemtland, H:r Joh. Smaraeus, hafwer af d. 31 Martii sistledne begärat Consistorii utlåtelse, huru wida Trompetarens Caspos Hagelbecks giftermålshandel med Stina Skog i Skåne warit här i Consistorio bekant och ansedd blifwit.
Resol. Notarien hafwer at se efter uti actis, om denna Ächtenskaps handel warit här i Consitorio anhängig, hwarupppå Conistorium wil lemna den underrättelsen derom, som deraf erhållas kan."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00104
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

225
Tigerhielm / SV: Tigerhielm
« skrivet: 2022-03-04, 15:13 »

"Anno 1725, d, 21 Aprilis blef hållit Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
22. Probsten i Wåla, Magister Jacobus Waldius, hafwer af d. 12 hujus föredragit 2:ne ärender.
1. Berättat, at en beklagelig kallsinnighet, missförstånd och oenighet upkommit och ännu warar emillan Capitain wid Sahlbergs Compagnie, Wälborne H:r Joachim Vollhagen, och des Fru, Wälborna Fru Barbara Maria Tigerhielm, hwilka i nogra Månaders tid skilde warit ifrån hwar annan, så at Capitain är på sit boställe i Osterunda församling men Frun hos sina Färäldrar i Wåla.
Resol. Swaras Praeposito, at han adjungerar sig nogon af Pastoribus uti Contractet, och förekallar Wälbemelte Fru, at inhämta orsaken til detta missförstånd och oenighet, samt förmanar henne til det som Christligit och Ächta folk anständigt är.
Likaledes skrifwes och til Praepositum i Torstuna, at han på lijka sätt procederar med H:r Capitain Vollhagen.
2 Wid handen gifwit at Majorens Bengt Tigerhielms Stiufdotter Hedwig Sophia Heinne blifwit lägrad af en Bonde dräng i Harbo Sochen, Lars Andersson, och nu påstår, at emot sin moders Moders och anhöriges wilja, at få fullborda ächtenskapet med honom.
Drängen Lars Andersson och Hedwig Sophia Hienne[!], som och woro tilstädes, inkallades, hwilka bägge tilstodo lägersmålet, och anhöllo om ächtenskapets fullbordan.
Resol. Skrifwes till Hedwig Sophia Heinnes älsta Broder H:r Capitain Elias Heinne, at han inhämtas samteliga anhöriges utlåtelse, om detta ächtenskap, samt sedermera med sina och deras påminnelse til Cinsitorium inkommer."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00110
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tigerhielm_nr_817
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Heijne_nr_1594


226
Introducerad adel - S / Schröer, von
« skrivet: 2022-03-04, 14:46 »

"1725, d. 2 Juni /.../
21. Inkommo Lieutenanten H:r Peter Schånberg och des Fru Polidora Benjamina von Schröer, angående oenighet uti Ächtenskapet.
Frun tilspordes hwad orsaken til denna oenighet wara monde, och swarade, at der til wore en otidig beskylning, beklagande sig derjempte, at hon dageligen blir öfwerfallen med olåt, hugg och slag.
H:r Lieutenanten frågades hwad han har emot sin fru och swarade, at hon är ingen hushållerska, intet gör, som han säger, at deras lilla Son igenom hennes wårdslöshet uti hans frånwaro drucknat i heta brygge karet, at hon aldrig beder om förlåtelse, när hon illa gör; förutan detta sade han, at hon för en tid sedan wisat honom otrohet uti Ächtenskapet, hwilket han henne tilgifwit; hwarföre han påstod, at få skiljas ifrån henne.
Frun nekade så til det ena, som det andra. Sedan Consistorium således widlyfteligen hördt deras klagan, blefwo de alfwarligen förmante til förlikningm sämjo och kärlek, men Lieutenanten Schånberg wille icke sig der til beqwäma, ehuru Frun åtskilliga gånger sökte förlikning och bad om förlåtelse, om hon i nogon motto sig förbrutit.
Än ytterligare förestälters H:r Lieutenanten, så af Guds ord, som Kyrkiol. hwad farlig sak der wore, at lefwa uti oförsonlighet med sin ächta maka, samt hwad derpå följa wille, hwaruppå änteligen skedde, at de blefwo förlikte, och togo hwar annan i hand."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00135
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

EÄ: "Polydora Benjamina von Schröer, född 1692-06-15 i Söderköping, död 1776-11-27 Muskösund. Gift 1710 med brukspatronen Daniel Christiernin, född 1679, död 1716, av samma släkt som adlade ätterna von Christiersson, och af Cristiernin."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schr%C3%B6er_nr_558

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3060 / sid 607 (AID: v319671a.b3060.s607): Petter Schonberg

227
Ramsvärd / SV: Ramsvärd
« skrivet: 2022-03-04, 13:27 »

"Anno 1726, d. 23 Februarii blef hållit Consisoium Ecclesiasticum ordinarium /.../
40. Uplästes wederbörande HäradsRätts attestatum af d. 30 Jan. förledet år, angående för detta Furirens wid Kongl. Maj:ts Lijf Dragoune Regemente, men nu Corporalens under AdelsFanan här i Swerige Johan Gullhalls hustru, Anna Kempe, nemligen, at Wälbemelte Rätt, likmätigt Höglofl. Kongl. HoffRättens Remiss d. 18 Octobris 1723 henne instämt, efter § 1 uti Kongl. Rättegångs Förordningen af År 1695 och Kongl. Kyrkiol. cap. 16 § 8 innom halft år ifrå ofwannämnde d. 18 octobris 1723, at infinna sig för Rätten sin Man Gullhall til swars för det hon under sin Mans Fångenskap i Ryssland, derest hon efter sin Man qwarblifwit, skal bedrifwit otucht med åtskillige Ryssar; Men at hon eij låtiot nogot om sig weta, mindre i person sig infunnit, Fördenskuld monde han, Johan GUllhall begära tilstånd, at träda uti annat gifte.
Resol. Man wil först efterfråga, på hwad ort i Finland dessa personer sig uppehållit, hwaruppå man sedan wil här om skrifwa til wederbörande Consistorium."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00347
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)


Se även: http://blog.arkivdigital.se/tag/johan-gullhall/


228
Stenbocks dragonregemente / Vigda av regementspastorn 1704-1705
« skrivet: 2022-03-04, 12:19 »

Förteckning över vigda av regementspastorn (Lorentz Hagen) vid Stenbocks (senare Hjelms) dragonregemente 1704 26/1-1705 16/7 hittar man här:

Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 1120 (AID: v817427.b1120, NAD: SE/RA/752)


Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 1230 (AID: v817427.b1230, NAD: SE/RA/752)

229
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2022-02-22, 13:23 »

Öfverste Johan Anders von der Pahlens värfvade kav. regemente:
"Rulla Uppå Ryttmestarens H:r Daniel Uttermarckz Compagnie Nembl:
Ryttmester Daniel Uttermarck v full Munt:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053996_00362
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/16 (1679)

EÄ: "Daniel Uttermarck. Student i Uppsala 1669. Ryttmästare(?). Död ogift 1681 och begraven s. å. 26/6 i Eskilstuna och Fors kyrka."

Bild nedan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300119_01984
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/14

230
Introducerad adel - G / SV: Gladtsten
« skrivet: 2022-02-22, 13:01 »

"General Munster RUlla aff Öfwerstens Wällborne H:r Mårten Lindehielms Regemente och Major H:r Glatsteins eget Compagnie Munstradhe och öfwersedde aff Hans Excell:e H:r General Lieutnanten Högwälborne H:r Baron Hans Mörner uthj Forstenna d 1[4/15?] Julij A:o 1679
Major Johan Anders Glatstein 1 v full Munt:
Lieutnant Johan Adolph Glatstein 1 v full Munt:
Cornet Swen Lång 1 v full Munt:
Qwartermästare Herbert Glatstein 1v full Munt:
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053996_00318
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/16 (1679)

231
Skånska husarregementet / SV: Rullor innan 1710?
« skrivet: 2022-02-21, 15:13 »

Hej!

De fyra kolumnerna ovan är:
"Hästar
Hästarnas alder
Ryttarnas alder
Ryttaren antagen"

***


Nedan (privat) bild ur "Regementsräkenskaper -1723, Regementsräkenskaper Sverige, Norra skånska rytteriregementet", Krigsarkivet.  https://sok.riksarkivet.se/arkiv/REmBUC5jrKUevlAyZ1aLq2

"Joordebokz Rulla.
Öfwer dhe Hemman och Ränttor som Ryttmästarens under Norre Skånska Cavallerie Regementet H:r Isac von Lindes [=Månstorps/Min not.] Compagnie Innehafft och wärkeligen Åthniutet efter dhen Indehlningh och Rusthålds förbättring som skeddier af de der till förordnade H:rar Commissarier Wijdh detta Regementet
Pro Anno 1707"

Bild nedan: Rusthåll nr 122

***

Se även t.ex "Rekryteringsrullor" i ArkivDigital: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige

Mvh
Magnus
232
Introducerad adel - L / Lagerbielke
« skrivet: 2022-02-18, 22:03 »

"Datum Stralsund 15 Majus 1715
Resolution för Frantz och Rutger Fistulator at wara med inbegrepne uti Lagerbielckes Adelsbref. (C. Feif)
Wij Carl .p. göre witterligit at såsom hos Oss Ammiralitets CammarRådet Johan Lagerbielcke i underdånighet anhåller det twänne des bröder Ammiralitets Capitainen Oss Älskelig Frantz Fistulator, och Capitainen under Cronobergs Läns Regemente Oss Älskelig Rutger Fistulator måtte blifwa inbegrepen uti des Adelsbref; Altså och emedan bemälte Capitainer Frantz och Rutger Fistulator medelst deres skickelighet och altid betygade wälförhållande hafwa giordt sig til en sådan nåd wärdige, ty wele Wij härmed och i kraft af detta Wårt öpne bref nådel:n hafwa efterlåtit dem at wara med inbegrepen uti ofwannämde deras broders Adelsbref,  och tillägger derföre dem, samt deras hustrur och ächta bröstarfwingar namnet Lagerbielcke tillika med det samma namn tillagde wapnet och all adelig heder, Privilegier och förmohner, aldeles som hade de uti mer bemälte bref warit inneslutne. Det alla som wederbör .p. Til yttermera wisso .p.
Carolus."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_00663
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerbielke_nr_1378

233

"Stralsund 2/13 Martius 1715
Til Kongl. Rådet Tessin at utsluta Doctor Skraggenstierna utaf Hoffstaten.
Carl .p. / C. Feif
Såsom Doctor Skraggenstíerna har utan wederbörandes tilstånd gått ifrån det utur Turckiet kommande Manskapet, och således giordt sig förlustig af des tiänst: Altså låte Wij Eder sådant härmed wetta, med Nådig befallning, at I honom utaf Hoffstaten uthsluten. Och Wij befalle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_00274
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715)


Se även om Sätra hälsobrunn i Kila:
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4tra_brunn_(kurort)

234
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2022-02-17, 20:05 »

"Aflönings Lista
Hwarefter Exspectanterne wid Tawastehus Läns Regementet til fot, komma at åtniuta sina löner för det senare halfwa Året 1752
Näml:n
Til Lieutenants Expectance
Capitain, Casper Fredric von der Osten genandt Sacken, kommer efter Kongl. brefwet af d:n 7 Decembe:r 1750 at åtniuta sin Exspectance lön wid Södermanlands Regementet, men står lika fult til befordran wid detta Regementet.
/.../
Stockholm d:n 4:de December 1752"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004568_00008
Källa: Meritförteckningar, Finska indelta regementen, SE/KrA/0321/II/66 (1684-1809)


Nedan utdrag ur Kungl. Södermanlands regementes historia 1771-1915. D. 3, s. 333, Anteckningar om Kungl. Södermanlands regementes personal 1560-1919, Leijonhufvud, Karl K:son

235
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2022-02-11, 14:29 »

"Besichtnings Munster Rulla öfwer Upplands Femmännings Regemente till Foot, som blef Munstradt af General Lieutenanten och Besichtnings Munster Herren Högwälborne Baron Herr Hans Hindrich von Liwen samt Öfwer Krigz Commissarien H:r Johan Norbijn utj Lundh d:n 23 Junij Anno 1719 Majorens Compagnie.
Major och Capitain Stephan Klingspor
/.../
2:dra Fendricken Christopher Hindrich von Purgoldt
Efter Hans Kongl. May:ttz allernådigste Fullmakt af d 18 Junij 1718. Avancerat till 1:sta Fendriken wijd detta Compagniet I stället samma dag hitt Avancerat qwartermestaren af Skånska 3 Menningz Cavallerie Regemente Johan Rudolf Bruce. Siuuk.
/.../
2:dra Feltwäbelen Axell Rickman d 18 Junij Transporterat till 1:ste Feltwäbelen wijd detta Compagniet I stället samma dag hitt avancerat Sergeanten från Sahla Compagniet Alexander Jacob Bruce."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054738_00017
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/6 (1719)


Regementet ingick 1720 i det nya Garnisonsregementet i Stralsund


"1721 Åhrs Januarij Månads Rulla uppå Capitain Jahnkens Compagnie af des under Generall Majoren och Öfwersten Höhwällborne Baron Hr Johann Wilhelm von Beckerns Commande stående regemente som det nu effective befinnes:
/.../
Fältwäbell Alexander Jacob Bruce .1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054761_00036
Källa: 1721. Drottningens livregemente i Stralsund. Generalmajor Johan Vilhelm von Beckerns värvade infanteriregemente. Månadsrullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1721/6 (1721)


Bild nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029441_00180
Källa: 1721. Stralsundske garnisonsregementet, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1344 (1721)


236

"Namn Lista På the Officerare och betiente af understående Regimenter, som effter theras Mönstring blifwit hos hans Maij:t i underdånighet anmälte till afskied. [1721]
/.../
Uplands Fem Männingar till häst
/.../
Qwartermästare
Hindrik Leopold von Jonston. Tient i 11 åhr, Slesisk adelsman, söker i underdånighet Cornets afskied."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00305
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/7 (1721)[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Johnstone ]

237
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-02-10, 15:45 »

"Namn Lista På the Officerare och betiente af understående Regimenter, som effter theras Mönstring blifwit hos hans Maij:t i underdånighet anmälte till afskied. [1721]
/.../
Uplands Fem Männingar till häst
/.../
Qwartermästare
Hindrik Leopold von Jonston. Tient i 11 åhr, Slesisk adelsman, söker i underdånighet Cornets afskied.
Jacob La Batte. Tient i 3 åhr begierer undedånigst samma benådning.
Corporaler
Christian Walkendorf. Skånska adelsmän sökia i underdånighet samma benådning
Christop: Walkendorf. [-"-]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00305
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/7 (1721)

***

"Förteckning uppå Regementz Öfwer och Under Officerare, med Större och Ringare Staben, som ifrån underskrefna dato böra wara och bestås wed Nylandz och Tafwastehuus Lähns Regemente Dragouner
/.../
Bårgo Compagnie
/.../
Förare Christ. Walckendorf. Af Uplandz 5 men:
/.../

Rasbårgz Compag:
Förare Kiel Walkendårf. Af Uplandz 5 Menningar.
/.../
den 23 October 1721"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00178 f
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/7 (1721)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00167

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00169

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00171
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00174

238
Ållongren i Finland / SV: Ållongren i Finland
« skrivet: 2022-02-08, 22:49 »

"Det hafuer mig breffwisare Wälb:de Ewert Johan Ollengren nyligast forstendigat, huruledes under Öfuerst Galles Regimente denne gongen en Cornetz platz vacant wara skulle, der han sigh gerna önskade at betiäna, flitigast anhollandes Jag honom hos det högl. Krigs Collegio med min Recomendation her till beforderlig wara wille huilken hans trägne begäran iag icke affslå kunat, helst medan han mig en rum tjdh tiänt och i felt troligen opwachtat hafuer, så at iag om hans person mig altjdh gode tanckar och et got hop giort hafuer, och nu icke twifwler, han iu denne tiänst tilbörl. förestående warder. /.../
Stockholm den 11 Augusti A:o 1660
Henrich Horn
[påskift] fåt fullmacht d:n 18 Aug: [1]660"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00395
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

EÄ, barn tab. 8:
"Evert Johan Ållongren, till Paaso. Kornett. Ihjälskjuten på allmän landsväg vid Paaso av sin dräng. Barnlös. Gift med Catharina de la Motte, som levde 1688, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementskvartermästaren Christian Magnus von der Pahlen, död omkr. 1694), dotter av majoren Carl de la Motte, natural. de la Motte, nr 380, och Gertrud von Engelhard."Se även avlöningshandlingar för Johan Galles regemente (Tavastehus och Nylands kav.reg.)
År 1661
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065724_00031
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/17 (1661)

År 1663
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065726_00047
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/19 (1663)

År 1664
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065727_00033
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/20 (1664)

År 1665
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065728_00035
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/21 (1665)

239
Oliveblad / SV: Oliveblad
« skrivet: 2022-02-08, 22:00 »

"Såsom iag förmodar Edher Godhe Herrar skall wara kunogt och Witterliget: huruledes närwarande Magnus Olifwebladh har för dätta tient Under hans Sahl. Kongl: Maÿ:ts Glorwördigst i åminnelse Guardie i Pohlen för Lieutenant och något efftersom Thorn öfuerlefwererades, blefwen förlåfuat reesa heem, att medh andra hans syskon giöra effter sine afgångne föräldrar någon richtigheet; Altså och emädan han är sinnadt att Under militien söckia sin fortun och avancement och fördenskuldh hijth öfuer kommen och förmeent här att kunna blifua employerat och få något Compagnie; Men såsom ingen lägnheet har funnadts öpen eller ledig Uthan dät blifuer mig berättat att wedh Bertell Nillsons Regemente skulle wara någre officerare afgångne, så att han dhär skall kunna Underkomma.
/.../
Hellsingeöhr den 11 Julij A:o 1660
Gustaf Otto Stenbock"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00173
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

Not: Belägringen av Thorn ägde rum under Karl X Gustavs polska krig. Det började den 2 juli 1658 och avslutades den 30 december 1658 då den svenska garnisonen kapitulerade och Thorn återerövrades av polackerna. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A4gringen_av_Thorn_(1658))

240
Introducerad adel - H / Hillebard
« skrivet: 2022-02-08, 21:43 »

"Dee gode Herrar kan Jag härmed icke obemält låta att breffwijsare Erich Axell Hillebard, Major Under Öfwerste Bertill Nilsson Skyttes Regemente sig högeligen för mig beswerat hafwer, huruledes han i det senaste håldne Slagh på Fyen om alt sitt kommen ähr, doch med andra fånger widh lijffwer erhållen worden, och nu omsijder han af sådant sitt fängelse löös kommen ährm förnimmer han sig wara för döder opförd, och Uti den vacante ÖfwersteLieutn:s platz en annan honom föredragen /.../
Helsingöhr d 11 Julij A:o 1660
Gustaf Otto Stenbock"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00172
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillebard_nr_629

241
Palmgren / SV: Palmgren
« skrivet: 2022-02-01, 17:59 »

"/.../ Eders Excell: som een Nådig herre tächtes behierta mitt tillstånd, som förr haf:r hafft min, något när, nödtorftige förmögenheet och uthkomst för mig och dee fattige mine Men måste nu, jämte ålder och siukdom, lijda nöd, så att jagh icke hafwer rådh, att wijdare hålla min endaste son [Magnus/Min not.] aff 13 åhr /: som och detta reent skriffwit hafwer:/ till Studier och boken, ehuru stoor lust han och der till hafwer uthan måste ryckia honom der ifrån, intet wetandes, hwadh uthwägh jagh med honom taga skall, der medh han medh tijden sig kan nära och föda, hwilcket mig så grämmer att jag det intet beskrifwa kan; /.../
/.../
Aff Stockholm den 4 Feb. [1]684]
J. Palmgreen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065962_00469
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/48 (1683-1684), s. 144-145

***

"Palmgren, Karl Magnus; född 2/7 1709, son till kommendör Magnus Palmgren, lärstyrman 31/12 1720: konstapel 30/12 1725; löjtnant 18/12 1735; kaptenlöjtnant 13/1 1742; död 17/5 1746. Ogift."

Ur: Biografiska anteckningar om Örlogsflottans officerare 1700-1799 av Hjalmar Börjesson. Utgivna av Karl Wester. Stockholm 1942

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmgren_nr_605

242
Introducerad adel - D / SV: Dusensköld
« skrivet: 2022-01-30, 13:59 »

"AflöningzLista Uppå öfwerstens Högwälb:ne Gref Gustaf Carlssons Regemente Upplandz Infanterie, Hwar effter dess Officerare hafwa 1677 Åhrs löhner att undfå och bekomma Nembl:
1. Öfwerste och Capitein Högwälborne Gref Gustaff Carlsson
/.../
Förare Jörgen Knårr Avangerat till Capitein Leutnant under öfwerste Lichtons Extraordinarie Regem:te Adelsphana, niute här 3/4 åhrs löhn så frampt han för den tiden der under intet åthjiutit och 1/4 åhrs löhn bespardh istället reformerat Förare Johan Dusenskiöldh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00133
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)

Avlöning år 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00135 (Förare)
Avlöning år 1679: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00140 (Förare)
Avlöning år 1680: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00098 (Förare)
Avlöning år 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00124 (Förare)

Avlöning år 1682: "Förare Johan Dusenskiöldh avancerat d 12 Junij 1682 till Sergiant und:r detta Comp. [=1/Livkompaniet], doch här sin löhn i åhr, /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00133

Avlöning år 1684: "Sergiant Johan Dusenschiöldh bekommit afskied d. 12 Decembris [1]683 sin fortun widare at sökia, /..../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00173
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar

243
Leijonmarck / SV: Leijonmarck
« skrivet: 2022-01-30, 13:19 »

"Specification Uppå officerarne under Wälborne H:r Öfwerstens Anders Löscher von Hertzfelts Regemente [=Viborgs läns] Dragoner, som dhe wedh slaget i Skåne äre Afgångne och Avangerade oprättadt efter 1677 åhrs Munsterrulla.
/.../
7. Capitein Anders Wilhelm Patkull död i Lunden uthj Januarij 1677 /.../
/.../
Furer [=Furir] Christian Agriekola förrymdh på Marschen åth Skåne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00129
Se även om hans antagande som furir år 1677: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00121
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)

Den adlades bror:
"Kristian Agricola. Student i Åbo 1670. Besvärade sig 1674 vid häradsrätten att hans farbror Simon Ackerman tillegnat sig Kupila hemman."

http://runeberg.org/frfinl/0270.html

244
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pircas Soldat
« skrivet: 2022-01-29, 18:00 »

Jakob Pircas - adlad Pircas Soldat
Överstelöjtnant vid Niklas Danckwardt-Lillieströms värvade infanteriregemente åtminstone åren 1656 och 1657.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00183
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11


En lönelikvidation för honom återfinns här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066978_00027
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/214


Adel. ätten Pircas Soldat - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)

245
Ramfelt / SV: Ramfelt
« skrivet: 2022-01-29, 13:14 »

"Datum Stockholm 2 Decemb:r A:o 1667
Till R: Marsken C G Wrangell för Lieut: Daniel Rahm uthi hans begångne dråp att låta disponera Målsägande till förlijkning hwar efter han må pardoneras.
Carl .p. Wår synnerl. etc. Alldenstund Troo Man H:r RijkzMarsk: hoos Oss om Underdånigh Supplication å Lieutenantens Daniels Rahms wägnar är inkommen, ödhmiukeligest anhållande om pardon till Lijfwet, från hwilket han, för begångit dråp, igenom Krijgsrätt är dömbder /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038875_00558
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/380 (1667)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00906
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00935
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

246
Introducerad adel - K / SV: Karlsten
« skrivet: 2022-01-28, 19:03 »

"Datum Jaroslaw 13 Augustus A:o 1704
Till EstatsContoiret för Medailleuren Bengt Richter. Carl etc./C. Piper
Wår ynnest och nådiga benägenhet etc. Såssom Wij hafwe antagit Medailleuren Bengt Richter till att wara Wår Medailleur jämte Carlsteen, williandes honom till åhrlig löhn hafwa tillagt de femhundrade daler Silfwermynt, hwilcka Carlsten härtills för samma beställning åtniutit, men han nu till bemelte Richter godwilligen har cederat och afstått, dock behåller han Carlsteen alt framgent de Sex hundrade daler Silfwermynt, hwilka honom åhrligen äro tillagde för det han underwisar någre disciplar utj Medaille konsten; Altså är härmed till Eder Wår nådige befallning, att I icke allenast på Staten upföre Medailleuren Richter för ofwanbemelte fembhundrade daler Silfwermynt, utan och låte Medailleuren Carlsteen alt framgent åtniuta de Sexhundrade daler Silfwermynt, hwilcka honom för ofwanbemelte orsak skull äre wordne tillagde. Hwar med Wij befalle Eder Gud Alsmächtig etc.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039130_00729
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/635 (1704), s. 720-721


"År 1704 gifte sig Bengt Richter med Arvid Karlsteens då sjuttonåriga dotter"

EÄ: "Margareta Karlsten, född 1687-01-23. Gift med medaljören i Wien Bengt Richter, född 1670-09-11, död 1737-04-16 i Wien."


247
Introducerad adel - B / SV: Bråkensköld
« skrivet: 2022-01-28, 15:02 »

"Ryttmestaren Wällborne Swen Brååkenskiöldh
/.../
Såsom Stat Commiss: H:r Hans Villing inlef:r atest af den 21 octobris [1]680 förmeler det H:r Ryttmestaren, ähr efter slaget widh Tyrpp [Tirup, numera känt som "slaget vid Landskrona"/Min not] ten in Augustij [1]677 avangerat till Ryttmestare, då han ähr Commend: worden åt Engelholm att wara Commendeiur, alltså fordrar han Ryttmestare beställningh, /.../
Datum Stockholm dhen 11 Nouemb: 1680
Georg Wallrave"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066977_00425
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/213

***

"Aflöningz Lista Oppå Adelens RustTienst i Swerige och General Maijorens och Öfwerstens Wälb:ne Robbert Lichtons Esqvadron, hwar effter dess Officerare sijne löhner Pro A:o 1679 hafwa att åthniuta och bekomma Nembl:n
1. Comp:t
/.../
Capitein Lieutenant Lorentz Ruthenskiöldh avancerat till Ryttmestare under Skåniske Compagniet, doch här löhnen i Åhr, i stellet effter Kongl. Fullmacht d. 22 Septemb: 1679 Swen Bråkenskiöldh till Ryttmestare för detta Compagnie."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00009
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)

***

Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:1 (1800-1899) Bild 2700 / sid 246 (AID: v910579.b2700.s246)

248
Stockholms stads borgerskap / SV: Stadsryttare
« skrivet: 2022-01-28, 13:46 »

Om Archenerarne (bågskyttarne = beriden nattvakt; se Nordisk Familjebok, 2:a upplagan*) i Stockholm se:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066977_00375 ff (t.o.m bild 406)

Källa: KammarkollegietÄmnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/213

* "Archer, [...] fr., bågskytt (af lat. arcus, båge), person tillhörande den enl. instr. 19 nov. 1667 i Stockholm upprättade beridna nattvakten. Jfr Archers."

249
Pålman / SV: Pålman
« skrivet: 2022-01-28, 13:28 »

"Specification på effterskrefne Officerares avancemente undher Östgiöte Cavallerie /.../ Tomptholm d 7 Julij 1682
/.../
9 RegementzPukslagaren Ludvich Pohlman Succederade sin Sahl. Fader hwilcken tient j Tyska och Påhlniske krieget, och kom under Regementet A:o 1670, sedan hwilken tijdh han altijdh warit beständigt här under och giordt tienst, men hafwer ingen special Fullmacht utan är af H:r Öfwersten Hans Ulfsparre j sin Faders stelle antagen.


Gustaf Adolph v. d. Osten
genandt Sacken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066977_00324
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/213


****

Riksregistraturet - "Heilsberg 25 Aprilis A:o 1704":
"Till Landzhöfdingen Klerck swar om en Landtjägare tienst för Trumpetaren Påhlman. Carl p.p
Såsom Wij ifrån Lijf Regemente wårt till häst hafwe förafskedat en gammal Trumpetare Casper Påhlman hwilken intet mehra orckar tiena, och Wij giärna skulle see honom med någon anständig lägenhet hemma i Rijket accommoderat; Altså och emedan Oss wid handen gifwes, at en LandtJägare tienst i Sörmanland efter Christian Palm skall wara ledig blefwen; Ty wele Wij så wijda samma beställning till någon annan redan intet är bortgifwen, hafwa bemälte Trumpetare Påhlman där med benådat; Och är förden skull här med till Eder Wår nådige befallning at I låta honom sådan wår benådning till godo niuta; Hwar med Wij befalle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039130_00260
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/635 (1704), s. 252-253


Ur 1691 års generalmönsterrulla för Livregementet till häst, Ryttmästare Creuts kompani:
"1:sta Trumpetaren Casper Påhlman på 2 häst:r
[Södermanland] Jönåckers H:d, Lunda S:n /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028779_00550
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/773 (1691)

250
Introducerad adel - D / SV: Drakenhielm
« skrivet: 2022-01-27, 14:20 »

"Specification uppå Öfwerste Nils Gyllenstiärnas Anförtrodde Regemente [Norra] Skåniske Cavallerie [löner för år 1687] /.../
8 Compagnie
RyttMestare Magnus Drackenhielm retirerat sigh till Dannemarck; stället avancerat till Ryttmestare Lieutenant Nils Börrieson, hafwer Kongl. May:tz Aller Nådigste Fullmacht af d 3 decemb: 1686."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00120
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)

Se supplement (EÄ) s. 249: "dömd 1686 15/10 för förskingring"

251
Introducerad adel - T / SV: Twengerhielm
« skrivet: 2022-01-26, 19:17 »

"Afflöhnings Lista Uppe Öffuersten Edel och Welb: Georg Selous Regemente och Westgöte Cavallerie, huar efter Officerarne och gemene hafua sine [1]680 åhrs löhner at åhtniuta och bekome
Nl.
/../
4 [kompaniet]
/.../
Corporal
Adam Twengerhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00017
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)

Avlöningslista:
År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00044
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/35 (1681)

År 1682: "Corporal Adam Twengerhielm afgången d 16 Sept [1]682, är det för ålder eller annor bräkeligheet skull skiedt då undfå hela löhnen, elliest löhn till den tijden och det öfrige bespardt, /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00052
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


EÄ: "Adam Twengerhielm. Var korpral 1687."

Henrich Twängerhielms löneavräkning - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066960_00054 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6

Se om Twengerhielm även här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074139_00108 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/T/T 25

252
Andrarum / SV: Namnet Acker
« skrivet: 2022-01-22, 16:08 »

Hej!

Om "Wäll:tt Nills Jakobsson Ager i Illstrup" år 1692 se mina domboksavskrifter:
http://www.osterlen.com/slaktforskning/Albo%201692st.htm

Se även under om Blästorp år 1684 på: http://www.osterlen.com/slaktforskning/andrarum.htm

Mvh
Magnus253
Introducerad adel - L / SV: Leijonsten
« skrivet: 2022-01-22, 15:14 »

"Mönster Rulla af Öfwerstens Wälborne H:r Reinholdt Modee Regemente och Lijf Compagnie som deth sigh för tijden befinnes
/.../
Siergiant Gottskalk Leijonsten
/.../
Malmöe d: 20 Januarij 1681"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00011
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/2 (1681)


Se även:
Rulla 1679 12/11 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053986_00018
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/6 (1679)

Rulla 1680 5/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054004_00192
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1680/4 (1680)

Rulla 1681 5/9 - Ej längre sergeant vid Livkompaniet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00246
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/2 (1681)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonsten_nr_863

254
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Jern, von
« skrivet: 2022-01-22, 14:28 »

"Mönster Rulla af Öfwerstens Wälb:ne H:r Reinholdt Modee Regiemente och Lijf Compagnie som dhet förtijden befinnes
/.../
[Soldat] Anders von Järn . 1. Com[mendera]:t på werfning"
/.../
Malmöe d: 5 Septemb: 1681"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00246
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/2 (1681)

255
Introducerad adel - B / SV: Bråkensköld
« skrivet: 2022-01-19, 18:13 »

"Effter höga Kongl. Krijgz Collegij Nådige och gunstige ordres, Insendes dätta Memorial, angåendhe Under officerarene wijd dhetta Skåniske Cavallerie Regemente, och hemmanwahrande Esquadron som dhe nu effter General Munstringen finnes .p.
/.../
Dhen andra uthewahrande Esquadron, /.../
H:r Rytmästare Askmans Compagnie
1. Quartermäster Sven Brååk wahrit drabant, och bleff 1668 Corporal, och nu innewahrande åhr [1674] quartermästare"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01553
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

256
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2022-01-14, 16:06 »

"/.../ Hoos Kongl. May:tt är Consistorium utj Callmar med en underdånig förfrågan inkommen huruwida QwarterMästarens under Kongl. May:ttz Cavallerie Nils Svanbergs hustru Anna Christina Gyllentorner, må efter dess åstundan tillåtas at träda i annat ächtenskap? /.../ om någon efterrättelse der skulla finnas antingen bem:te QwarterMästare är med döden afgången ell:r hwarest han wistas, om han skulle lefwa, hwarom hans hustru icke kunnat framtee något widare bewijs än at han utur Saxen A:o 1707 skrifwit henne till, at han icke will erkiänna henne för sin hustru, det och RyttMästaren Aron Roback, som skall disponera om hans gods här hemma skall hafwa wittnat, förmenandes hon i öfrigit at han långst för detta skall wara död. /.../
Stockholm d: 11 Septembr: A:o 1712./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_00093
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

***

Se Smålands kavalleriregementes avlöningslista år 1708:
Överstelöjtnantens kompani
"Qwartermestare Nills Swahnbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00099
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)

257
Cahun / SV: Cahun
« skrivet: 2022-01-14, 15:04 »

"Rulla på Hans Kongl. Mau:tz ArtollerieFolck i Narva /.../ den 14 Junij A:o 1699
/.../
Bestälningz Persohner
Archlie Mästaren Hans Cahuun
Födelse Orten: Stockhollm
Ålder: 41
Huru lenge man har tient: 12
Om een Ähr gift: Ogift"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00401
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1650 (1699)


"Rulla uppå Hans Kongl: May:tz Artollerie I Nyen /.../ den 9 Maij A:o 1699
Sergeant Jacob Cahuun
Född Åhr 1673
Landzman: I Stockholm
Handtwerkare: -
Gift och ogift: Ogift
I krig och warit uthi Compagnier: Ike warit i Krig
Tient under Artoll:e Åhr: tient under Artoll:e 11 Åhr
Hoos Fremmande Potentater: ing:e Fremmande Potentat tient"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00405
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1650 (1699)


"Efter iag nu medh sidsta Påsten ifrån Narfwa hade den berettelsen, at Archelie Mestaren Cahun wore igenom dööden Afgången, /.../
Rewell d: 25 Feb. 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065979_00360
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/65 (1701)


"/.../ änteligen är Underrettader att Kongl. Collegium befullmechtigat Lundgreen till ArchlieMestare wedh Narfwa och Iwangorodh, Uti den Afledne Sahl. Hans Cahuns stelle, /.../
Rewell d: 4 Aug: 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065979_00364
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/65 (1701)


"/.../ anmahnat Sahl. ArchelieMestaren Hans Chahuns Bror, Leutnanten Jacob Cahun, och Förmyndaren Capitein Hougmuth, att draga wederbörligh försorg det de oafgiorde och orichtige Reckningarna måtte utan lengre dröjsmåhl blifwa afsluuttne och till richtigheet brechte, /.../ Capitein Hochmudt /: som påtagit sigh Förmynderskap för Sahl. ArchelieMestarens lilla Sohn, och öfwer Broderen Leutnanten Cahun /.../
Rewelld: 16 Octob A:o 1702"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065980_01609
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/66 (1702)

***


Om släkten Cahun se: Personhistorisk Tidskrift 1966, nr 3-4, "Colquhoun—Cahun—Gahn—Canonhielm. En boskillnad" av Pontus Möller (Släkttavla s. 106)
Finns att ladda ner: http://personhistoriskasamfundet.org/1950-1970/

258
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2022-01-10, 17:25 »

"Extract af HögLåfl: Kongl. Statz Contoiretz Uthräkning för Artollerie Statens Andra qwartals Löhningar An: 1703
Styckjunkaren David Lodh blifwit dödh den 26 Aprill [1703] är 1 Månadh, 15: Silf:r M:t D:
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01325
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

***

"Rulla uppå Hans Kongl: Maij:tz Felt Artollerie Manskap som ifrån den Norske Wärmlandz och Jemptelandz Felt Staater till Stockholm äre ankombne och i Artollerie gården tillika med de här hemma warande tienst giöra, hwilka uthi Kongl. Krigz Collegii äro Munstrade d 15 Decemb: A:o 1700
Capitein Gustaff Loods Compagnie
/.../
Styckiunkarer
David Loodh 1 Waret Sergiant i Jönkiöping och Avancerat till Styckjunkare d 7 Aprill 1700.
Gabriel Loodh 1 Waret Sergiant i Jönkiöping och Avancerat till Styckjunkare in Aprill 1700 doch intet niutit meer än Sergiants gagie för Maij Månadt A:o 1700."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029868_00330
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1651 (1700-1701)


Se även: Rulla 1700 6/8 Jönköping - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01920
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)

***

EÄ, barn tab. 8:
"David Lood. Var 1699 sergeant vid fältartilleriet i Jönköping."

***


Bilden nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029868_00322
Källa:Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1651 (1700-1701)

259
Svinhufvud i Westergötland / SV: Svinhufvud i Westergötland
« skrivet: 2022-01-08, 17:17 »

"Munster Rulla
Auff des Wohllgebohrnen H:r Baron, und Landeshöfdingz Otto Reinholt Taubes Battalion, undt H:r Maijoren Otto Reinholt Bergz Compagnie, Gemunstret in Dorpat d 3 Decembr: A:o 1687
/.../
Corporall Jöns Swijnhufwud. Ein Finsche Edelman  Chron Schweden gedient 30 Jahr. Alt 49 Jahr."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054152_00096
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1687/10 (1687)

260
Introducerad adel - T / SV: Thimerhielm
« skrivet: 2022-01-05, 13:00 »
"General Munster Rulla Öwer Öfwerstens Högwälborne Herr Baron Claes Philip von Schwerins Wärfwade Infanterie Regiemente utj Fästningen Stralsund i Guarnizon liggande, som blef Munstradt /.../ utj Stralsund d. _ Junj 1740.
Capitaine Grefwe Hans Hindrich von Liewens Compagnie.
/.../
Capitaine med Lieutenants Lön
Olof Adolph Timmerhiellm, död den 27 februarj 1738 i Stockholm, i stället hit avancerat till Lieutenant /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1269 (1740) Bild 2550 (AID: v438000.b2550, NAD: SE/KrA/0023)

EÄ: "Adlad 1718-11-17. † efter 1735."

Se även rulla år 1736: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1267 (1736) Bild 480 (AID: v437998.b480, NAD: SE/KrA/0023)


Se även Bengt Rydhs inlägg här på Anbytarforum (2006-07-17) om syskon och föräldrar:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=23348.msg382456#msg382456

261
Introducerad adel - T / Thimerhielm
« skrivet: 2022-01-04, 19:56 »

"Näsums lysnings- och vigselbok år 1718 [26/10]:
Dn: 20 post Trin lystes alla 3 gånger å radh för Capit: af General Lieut: Liwens Regiemente till foth Edell och Manhaftige Hr Ollof Adolph Timmern, samt Ehreborne och dygdElskande Jungfru Maria Christina Schotte Cop: samma dag här i Gemsiö [=Jemshög/min not] utj Fru Probstin: Sorb: [Sorbonia/min not] förnäma huus."

Källa: Näsum (L) CI:1 (1700-1725) Bild 30 / sid 51 (AID: v100646.b30.s51, NAD: SE/LLA/13290)

***

I Malmöhus läns landskontor GIac:1; Landsarkivet (Riksarkivet) i Lund - Officerares insända meritredogörelser 1720-1721:

"Specification på ÖfwerOfficerarne af Östra Skånska Regementet och mitt i anförtrodde Compagnie, med deras för och tillnampn, Födelse ohrt, ålder så till åhren, som till tiensten, sampt dati af Fullmakter, jempte hwad Meriter dhe kunna hafwa och huru länge dhe här wid Regementet tient.
Capitain Olof Adolph von Tihmerhielm
1685 I Decemb. Född i Småland och Jönkiöping, är nu 34 åhr gammal.
1700 I Febr: Begifwit mig till Upsala Academie.
1703 I Sept: Blef jag Auscultant i Högl: Kongl: Giöta Håfrätt
1703 I Junio, Engecherade jag mig under Smålandz 5 MänningzRegemente till footh, som låg i Små- och Östergiöthland, då jag blef brukad som RegementzAdjutant, blef samma åhr straxt deruppå Commenderad som Fendrick med Jönkiöpingz Lähns recreuter till Dantzig, hwilka aflefwererades utj Campementet wid Olive Closter.
1705 I Januario, Blef jag benådad med Hans Högst Sahl. Kongl: May:ttz fullmakt på Lieutnant under mehrbem:te Regemente, datt: Altranstadt d: 28 April, då Regementet stadigt war i Stockholm.
1709 I Majo Blef Regementet commenderat Siöwägen till Malmöe, hwarest det brukades till wacht och arbete, uthstod alts samma åhr under fijendens och den danskas warelse i Skåne Bloqvaden wid Malmöe, war och med på ett utfall, som skiedde af en dehl uthaf Mallmöske Gvarnizon, då ett starkt Partie danska, efter förelupen attaquering nödgades retirera sig, på en Kyrkiogård Klagztorp, som blef mästendehls ruinerat och till fånga tagit.
1710 I Febr: Blef en Battaillon af förbem:te Regemente till Arméens förstärkning uthtagen af Sahl. FeltMarschalken Stenbock, hwarigenom jag kom att biwista Battaillen d: 28 Febr: wid Helsingborg, blef blesserad i mitt wänstra been, men Gudj låf aldehles restituerad.
1711 I Sept: Blef jag Commenderad på Kongl. Öhrlougzflåttan emedan några Regementer Transporterades till Pomern, då jag förrättade Regementzqwartermästare tienst på bort- och hembmarchen, effter som jag war äldste Lieutenant wid det manskap som war detecherat af åtskillige regementer och till besättning förordnadt.
1712 I Januario Bekom jag HögKongl. Senatens Fullmakt på Capitain under detta Östra Skånska Regementet, datt: Stockholm d: 17 Januarij, blef samma åhr commenderad på Postering med 120 Man detecherat manskap till Råå Trenchement att gifwa acht på hwad passerade i Sundet, då Manskapet derjempte giorde arbete.
1714 I Martio, blef jag commenderad med mitt Compagnie till Christianstad, hwarest Regementet giorde wackt och reparerade fästningen med dageligit arbetande.
1715 I apr. Bekom jag Hans Högst Sahl. Kongl. May:ttz nådigste confirmation och stadfästelse på min Capitains beställning från d: 17 Jan: 1712, då jag af HögKongl. Senaten der till war förordnad datt. Strahlsund d:11/25 Aprill samme åhr.
1716 I Januario Blef jag commenderad till Malmöe när desin war om winteren att marchera till Seeland öfwer Isen, men blef sedan ändrat, hwarigenom jag kom att liggia derstädes i Gvarnison till May månad, fick sedan ordres att marchera med Commandot som mig war anförtrodt och bestod af 300 Man till Regementet, hwarest det giorde wakt och arbete.
1718 I Aprill Blef hela Regementet commenderat till Strömstad och Norska Gräntzen, hwar till Officerare så wähl som dhe Gemene under den tijden och warelsen blifwit brukade, är kunnogt och bekant.
[1718] I Nov: Behagade Hans Högst Sahl. Kongl. May:tt allernådigst mig Nobilitera och Adla.
1719 I Julio Sedan Strömstad och dhe wärken der omkring blefwo raserade sampt den danske Arméen war in marcherad utj Bohuus Lähn, bewijstade Jag Campagnen under Hans Höggrefl: Excellence, Rijkzrådet och Fäldtmarskalken Högwälb:ne H:r Grefwe Reinschiöldz förnähma och mehr än högtberömbde commando till Septemb: Månad, då den i Bohuus Lähn qwarlämbnade Battaillonen af Regementet marcherade till Skåne och Christianstadz Guarnizon. Är äldste Capitain wid Regementet, och tient efter min underdånigste plikt och skyldigheet Cronan utj 17 åhr, men för Capitain här wid Regementet utj 9 och 3/4 åhr./.
/.../
Christianstad d: 18 Julij 1720 ./.
O:A: von Tihmerhielm"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Thimerhielm_nr_1572

262
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2022-01-04, 16:44 »

"Underdånig Remonstration på hwadh Tijdh Officerarne under Östgiöthe Regimentet till Häst är komne uthj Kongl. May:tz eller Främmande Potentaters Militair Tienst, och huru dhe sedan Avancerat. Nembl:n
/.../
2. Compagniet
Öfwerst Lieutenant Wälborne H:r Gustaff Adolph von Der Osten Genandt Sacken.

A:o 1655 d 2 Novembris blefwen Cornet uthj Masuren och Staden Wiebolona under Hans Excell:tz Grefwe Magni delagardies Regimente.


A:o 1656 d 24 Julij Lieutenant under H:r öfwerste Glasnaps Regimente och Ryttmästare Stakelbärgz Compagnie i Lijfland.

A:o 1658 d 21 Decemb: /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005309_00007
Källa: Meritförteckningar, Svenska indelta regementen, SE/KrA/0321/I/1 (1684-1823)

EÄ:
"Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, friherre von der Osten, genannt Sacken (son av Salomon, natural. von der Osten, genannt Sacken, se adliga ätten von der Osten genannt Sacken nr 684, Tab. 3), till Fullerstad i Skönberga socken, Tomtaholm i Drothems socken och Korssäter i Västra Husby socken (alla i Ög.). Född 1636-02-02 på Korssäter. Fänrik 1655. Kornett vid M. G. De la Gardies regemente till häst s. å. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1658-12-21."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Osten_genannt_Sacken_nr_104
[https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Osten_genannt_Sacken_nr_684]

***


"Helsingborgh
Anno 1704
Ankomne
d 9 dito (Januari) Ankomer ifrå Köpenhambn en öfwerste benbd[?/fläck] Christopher won der osten, reste till Nårje på Kung Fredrichs egitt pass dat: d 15 Januarj 1704 N: st:"

"1704
Uthgående
Pro Martio
d 18 dito
En öfwerst ben: Christian Georg won der Osten ankommen ankommen frå Nårje, reste till Köpenhambn hade Hans Maj:ttz pass Danmarck dat d 15 Januarj N st."

Källa: Skånska guvenementskansliet DIIIb:10 1704. Landsarkivet (Riksarkivet) i Lund

263
Introducerad adel - F / SV: Fahnesköld
« skrivet: 2022-01-01, 20:46 »

"General Munster Rulla Uppå Hans Kongel. Högheets Prins Carls LijffRegemente till Footh under Öfwerstens Edell och Wällbördig Herr Gustaf Mackliers Commande, sampt Capitain Johan Brauns Compagnie, Munstradt och öfwersedt /.../ uthi Giötheborg och Bohuus d. 16 och Marstrand d 18 Augustij Anno 1690.
/.../
1 Corporalskapet
/.../
2. Swen Fahnskiöld
Nation: på Dahl
Tiänt föllia:de åhr: ½
Gift ell. ogift: ogift
hemförlåfwad på Dahl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054220_00231
Källa: Prins Karls livregemente till fot under överste Gustaf Makeléer. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1690/6 (1690)

EÄ, barn tab. 2:
"Sven Fahnesköld, till (A. Lignell, Beskrivning över grevskapet Dal (1851).) Åttersrud i Brålanda socken, Älvsborgs län. Förare vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1700-11-11. Löjtnant 1700-12-07 (1701-11-07). Sekundkapten 1703-06-18. Premiärkapten 1707-05-14. Stupade ogift 1708-08-31 i slaget vid Meskowitz."

264
Stierna / SV: Stierna
« skrivet: 2022-01-01, 19:26 »

"Rulla Uppå Hännes Maij:ttz Rijckz Drottningens Lijff Regemente till Foth Under Öfwerstens Edle och Wälb:e Reinholdh Modee Commande, sampt Capitein, Gref Löwenhauptz Compagnie, Nembl:
1:sta Corporalskap Piqvenerare
/.../
2. Magnus Stierna, 1, Adelsman
/.../
Malmöe d: 26 Julij A:o 1689"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054197_00237
Källa: Drottningens lifregemente till fot. Öfverste Reinhold Modée. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1689/9 (1689)

265
Introducerad adel - G / Gyldencrantz
« skrivet: 2022-01-01, 17:59 »

"Rolla von Ihr Köningl:e May:tz Teutsche LeibRegiment zu Fuss under dess Wohlgebohren H:r Obriest: Amminoffz Commando und Capit:e Mortaignes Compagnie. Halmst[ad]: d 1 Julij A:o 1689
/.../
4. Corporalschaft
[Soldat] Axell GüldenCrantz
Was vor Ein LandzMan Er ist: aus Schwed:
Wie lange Er unter der Crohn gedient: -
Wie alt Er ist: -"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054197_00034
Källa: Tyska lifregementet till fot, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/9 (1689)

EÄ:
"Axel Gyldencrantz, till Hallerup. Korpral vid adelsfanan 1691-02-21. Kornett därst. 1696-03-16. Kaptenlöjtnant vid skånska tremänningsregementet till häst 1701-06-01 ryttmästare därst. 1703-07-01. Död ogift vid armen i Valby i Blekinge 1710-01-21 och utgick med honom ätten på svärdssidan."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldencrantz_nr_599


266

"Rolla von Ihr Köningl:e May:tz Teutsche LeibRegiment zu Fuss under dess Wohlgebohren H:r Obriest: Amminoffz Commando und Capit:e Mortaignes Compagnie. Halmst[ad]: d 1 Julij A:o 1689
/.../
Sergiant Hans Christ: Raupach
Was vor Ein LandzMan Er ist: in Prussen
Wie lange Er unter der Crohn gedient: 14 Jahr
Wie alt Er ist: 31 ½ Jahr"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054197_00030
Källa: Tyska lifregementet till fot, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/9 (1689)Se även rulla december 1689
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054197_00112
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/9 (1689)


267
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-01-01, 15:03 »

"Munster Rulla Uthaf H:r Öfwerstens Wehlborne Reinholdt Modee Regemente och H:r Capitein Lennadt Ribbingz Compagnie Nembl:
/.../
Gemene
/.../
Tufwe Hökenflycht 1 v
/.../
Malmö d: 20 Januarij A:o 1681"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00042
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/2 (1681)

268
Cardon / SV: Cardon
« skrivet: 2022-01-01, 14:50 »

"MunsterRulla Oppå Öfwerstens Wälb: Reinhålth Modee Bergsregmente och Capitain Wälb: Giöran Pappegoyas Compagnie Munstradt /.../ [januari 1675]
Gemene
/.../
Norkiöpings Mässingsbruk
Abram Cardon
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053916_00307
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1675/5 (1675)

***

"Munster Rulla Aff Öffwerstens Wällb: Reinhollt Modie Regmenthe, och Lijff Compagnie, som det sigh för tijden befinnes [1681]
/.../
Gemeehne
/.../
Abraham Cardon
/.../
Malmöe d. 20 Januarij 1681"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00010
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/2 (1681)

269
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-12-31, 15:45 »

"Första Halfwa Åhrs Rulla
Uppå Hans Kongl. May i Mallmö Guarnizon Stående Wärfwade Regimente till Foot under Öfwerstens Wälborne H: Axel von Faltzborgs Commando och Öfwerste Lieutnantens Wälborne H: Gustaf Ernst Albydyhl, som det befantz wed Munstringen, hwilken förrättades Anno 1694 d 16 Julij /.../.
/.../
10 Roten [Musqveterare]
N:o 57 Daniel Plagman
Manskap: 1
Hwadh för Lansman: Lÿbeck
Hwadh för handtwärk: Skräddare
Tient Cronan: 9½
Huru gammal: 39½
Gifft: 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029483_00028
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1383 (1694)

År 1695 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029485_00029


År 1696 9/1 - "57. Daniel Plagman, /.../ Fåhr Afskedh"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029486_00028

270
Lybecker / SV: Lybecker
« skrivet: 2021-12-31, 12:45 »

"A:no 1692 d 29 Octobres widh Continuationen aff ordinarie höste tinget, medh Almogen af Östre Giönge Häradh.
"/.../ Tilspordes ytterligare Kirstina Pärsdotter hurulunda hon kunde wetta, att hennes Man Anders Biörkerooth war slagen, effterdy hon inga breff hadde fått ifrån honom: Swarade hon, att der fölgde medh Wälb: Sahl: H:r Lieut:t Johan Lübecker een lijten dräng, Lille Per benembd, som nu tienar hoos Wälborne H:r Rytmestaren Jöran Lybecker på Månstrup, hwilken för 3:e åhr sedan war kommen heem der ute ifrån Hållandh, ock hafwer henne för wisso sagdt, att utij samma träffning som hans Sahl. Herre H:r Johan Lybecker blef slagen är och hennes Man Anders Börkerooth slagen, och refererade sigh wijdare till Corporalen Wälb: H:r Jacob Reckenbergh, hwilken tå och warit medh, och straxt effter för Rätten inkom, berättandes att förbem:te Kirstina Persdotters Man Anders Jöransson Birkeroot Anno 1688 d 1 Novembr. medh fleere ifrån Ystad öfwergick till Tysklandh, ock de warit tilsammans i tienst, under Öfwerstens Höghwälborne H:r Baron Erskens Regemente till Footh ock H:r Capitein Rotfermuntz Compagnie, och när träffningen skiedde widh Fleerutz [Min not: Fleurus 1690 1/7], weet han eij annorledes, än att han Anders Birkerooth blef der slagen tillijka medh många andra fleer, som tå blifwit på Walstäden, berättandes bem:tte Corporal Reckenbergh än wijdare sigh hafwa seedt listan på de Swenska Fångar af samma Regemente, effter slaget, hwar iblandt Anders Birkeroothz Nampn eij warit. /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065857_00327
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, Drottningens Livregemente till fot,  SE/KrA/0082/I/10 (1690-1699)


"Efterspecificerade Officerare som utj General Staternes tienst till Hollandh äre gångne, skohla medh Hans Kongl. May: Nådige Vocationer och fullmachter blifwa försedde, [september 1688]
Såssom:
/.../
Öfwerste Erskens Regemente
/.../
7. Capitain Adam Philip Crassow
Lieutnant Johan Liebecker
Fendrich Gustav Güldenpistol
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 790 (AID: v948964.b790, NAD: SE/RA/754)


Se även rulla 1688 29/12:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00018
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/21 (1688)


EÄ, barn tab. 3:
"1. Johan Lybecker. Löjtnant. Död ogift 1695 i Holland."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lybecker_nr_516


***

von Reckenberg - se
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 115 / sid 225 (AID: v102734.b115.s225)
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2700 / sid 535 (AID: v319671a.b2700.s535)

271
Introducerad adel - F / Furumarck
« skrivet: 2021-12-30, 22:08 »

"Anno 1690 d 5 Xber blef här i Malmö till föllie af Wählborne H:r Öfwerstens och Commendantens Reinholdt Modee ordres een Regementz KrigzRätt anstält, att skiärskåda och dömma een saak, angående Fendrichen Wählb: Carl Erich Furmark och ett qwinfålcket som han belägrat, wid nampn Lucia Hansdåtter. /.../
Såsom H:r Fendrichen Carl Erich Furumark sielf in för KrigzRätten wedgår sitt brått, att hafwa sig försedt med lägersmåhl; och Ehuru wähl han har in för Regementz KrigzRetten sig med qwinfålket för Eenat, henne i ett för alt att gijfwa 50 D:r Sm:t hwarmedh dhe och alldeles ifrån hwar annan ähro åthskilde; dåck kan /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065857_00089
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/10 (1690-1699)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029481_00069
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1381 (1692)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Furumarck_nr_889

272
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2021-12-30, 20:46 »

Malmö garnison [Drottningens livregemente till fot], regementschef överste Axel von Faltzburg:

Kapten Arendt von der Ostens kompani:
"N:o 40. Christ. Ludv. Ekensteen
Avancerat till Corporal under H:r Capit: Gröningz Compag: d: 25 Octobr. [1702] istället d: 7 Decembr. [1702] Henning Walkendorph."

"N:o 93. Anders Lind
död d: 15 Octobr. 1702 i stället Keld Christopher Walkendorph d: _ Jan: 1703./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00193
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00198


Kapten Reinholt Bönings kompani: [Min not: Reinholt född i Finland]
"Dito [Trumslagare] Petter Pettersson Grönwald
Landzman: Skåne
Tient Cronan: 1 5/12
Gammal: 15 ½
Gift: -
/.../
4 Rot:[en]
R[ote] M[ästare]. N:o 19 Bengt Ohlsson
Avancerat till Corporal d 2 Januarj [1703] till N:o 22 istellet antagen d. 5 Januarj [1703] Christopher Walkendorp, 20 Åhr gammal."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00221
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00223
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1388 (1701-1702)

***

Malmö garnison (Drottningens livregemente till fot], regementschef överste Axel von Faltzburg:

Major Hindrick Burenschiölds kompani:
"20 R[oten]
R[ote]M[ästare] N:o 111 Oluf Persson
Commend:t till Kongl. May:tz Gvarde sidt in Feb:[1703] och i des stelle Casper Waldkendorph. Antagen d. 23 Maij [1703], Skåning, 18 Åhr gaml."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029490_00181

Kapten Arendt von der Ostens kompani:
"Corp. N:o 22 Johan Skeeder
Commend:t till Kongl. May:tz Gvardie sidst in Feb: 1703 och i des stelle Avangerat från N:o 40 Henning Walckendorph." [Min not: Henning gift 1703 med kompanichefens dotter]"

"N:o 40. Henning Walckendorph
avancerat till Corporal N:o 22 /.../"

"N:o 93. Kield Christopher Walckendorph.
Tient Cronan: 7/12 [år]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029490_00189
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029490_00190
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029490_00195

Kapten Reinholt Bönings kompani
"Dito [Trumslagare] Petter Pettersson Grönwald /.../
/.../
R[ote]M[ästare] N:o 19. Christopher Walkendorp
Landzman: Skåning
Tient Cronan: 1/2 [år]
Gammall: 20½
Avancerat Avancerat till Corporal under Modee Compagnie, Vacant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029490_00218

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1389 (1703)


Drottningens livregemente till fot överfördes år 1709 till Svenska Pommern för att bli garnisonsregemente i Stralsund.

***

"Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718-1810" - Förteckningar över boställsinnehavare - se:
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167552/KK003_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

273
Garff / Garfvé / SV: Garff / Garfvé
« skrivet: 2021-12-30, 13:26 »

"General Munster Rulla öfwer Kongl: May:tz Bergz Regimente till Footh, under Öfwerstens Wälborne H:r Samuel Zeedtz, Anförtrodde Commando, som blef Munstrat af Hans Kongl. May:tt sielf d:n 21 December A:o 1716./.
Öfwerste Lieutenantens Compagnie
/.../
Regimentz N:o 283
Compagnie N:o 133
Knektarnes Nampn och beskaffenhet : Didrick Garf, påstkarl för påstgården Gualöf, uti Skåne 1716 d:n 11 Aug: till Compag:t
Åldern: 20
Tiensteåhr: -
Födelseohrt: Skåning
Annotationer öfwer Monderingen: Fått nya skoor 1716
General Munstringz Annotationer: Är för ung och swag, Casserad, och som Ryttmäster Johan Hammarhielm tagit penningar af påstbonden at skaffa karl före, så betalar han penningarne tilbakars, för hwilka påstbonden skaffar annan karl."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003550_00040
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1409 (1716)

Se Eija Turunens fråga ovan (2006-12-27).

274
Stålman / SV: Stålman
« skrivet: 2021-12-29, 18:08 »

"Rulla Uppå Hennes May:ttz Rijkz Drottningens LijffRegemente till Foth, under Öfwerstens Wälborne Hr Davidh Mackliers Commando sampt H:r Capitein Greff Lewenhauptz Compagnie /.../ Nembl.
/.../
BijRulla Uppå
Affgångne och Tillwerfde Manskap Wedh detta Compagnie ifrån den 1 Julij 1692 till d: 1 Januari 1693.p.
Nembl.
/.../
Afskiedade
67. Volunteur Swen Ståhlman 1, d: 14 Septembr:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029481_00374
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029481_00245 [Swen Ståhlman, Westgiöte, Ålder 26 ½]"
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1381 (1692)

275
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2021-12-29, 17:41 »

"Rulla Uppå Hennes May:ttz Rijkz Drottningens LijffRegemente till Foth, under Öfwerste Wälborne Hr David Mackliers Commando och Wälborne Hr ÖfwersteLeutenantens Compagnie /.../ Nembl.
/.../
BijRulla Uppå
Affgången Wijdh dhetta Compagnie ifrån den 1 Januarij
till d 1 Julij Innewarande åhr [1692] Nembl.
/.../
Afskiedade
/.../
3. Corporalskap. N:o 44 Georg von Vicken 1, d 29 Maij [1692]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029481_00158
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1381 (1692)

276
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-12-29, 17:22 »

"Rulla Uppå Hennes May:ttz Rijkz Drottningens LijffRegemente till Footh Under Öfwerste Wälborne Hr David Makkliers Commando och Hr Capitein Wälborne Lennardt Ribbings Compagnie.
/.../
BijRulla
Uppå Affgången Wijdh dhetta Compagnie
ifrån dhen 1 Julij Anno 1691 och till dhen 1 Januari A:o 1692
Nembl.
/..."
3. Corporalskapet. N. 62. Carl Hökenflycht 1. Adelsman, afskedh d 15 Julij [1691]

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1381 (1692) Bild 840 (AID: v480434a.b840, NAD: SE/KrA/0023)
277
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2021-12-28, 22:04 »

"Stockholm 8 Octobr. A:o 1688
Till H:r Feldtmarskalken Aschebergh, att Fendrichen Rönne hwars Fullmakt medföllier, kommer at stå under Danckwarts Compagnie och Öfwerste Lewenhaupts Regiemente.
Carl .p.p.p.
Wår synnerlige ynnest .p. Troo Man .p.
Ehuruwähl wij uthi Wårt förrige af d. 4:de hujus månde i nåder låta edher wetha dhet Wij hade förordnat Carl Rönne till Fendrich under Öfwersten Gr: Lewenhaupts Regiemente, och Capitainen Gust: Reinhold Liwens Compagnie; Så hafwe Wij dock godt funnit, att nu giöra den ne förändringen dher uthinan, at han inthet kommer att stå under berörde Compagnie, uthan under Capitainen Danckwartz Compagnie, och sändes Eder här innelycht hans fullmakt, at I honom dhen samma tillställa kunna. .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00562
[https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00451]
Källa:Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

Denne Carl Ewald Rönne - som varit menig och underofficer vid Malmö garnison [Drottningens Livregemente till fot] - kom efter att ha tjänat upp sig till kapten vid de svenska hjälpstyrkorna i Holland att gå i Sachsisk tjänst år 1697/98 och därefter i rysk tjänst år 1702. Var generallöjtnant (på rysk sida) i slaget vid Poltava 28/6 1709.

http://www.battle.poltava.ua/svensk/renne.htm

278
Introducerad adel - K / Karlsten
« skrivet: 2021-12-28, 16:11 »

"Stockholm 24 September Anno 1688
Till Stats Contoiret för Juveleraren Carlsteen om betahlning för ett Diamant Smycke som Princessan Charlotta af Tecklenburg är ärnat. CARL .p.
Wår synnerl. ynnest .p. Tro Man .p.
Det är till Eder här med wår nådige willie och befallning att I låten Juveleraren Karlsteen få sin betahlning af Stoore Siötullsmedlen för det Diamant Smycket som af honom betingat är för Siuhundrade R:D in Specie och hwilket hennes kiärligheet Princessinnan Charlotta af Tecklenbourg lärer bekomma. Hwar med .p. Och wij befalle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00244
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Karlsten_nr_1236

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvid_Karlsteen
http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=8937

279
Introducerad adel - R / Reuterfeldt
« skrivet: 2021-12-28, 14:22 »

"Stockholm 25 September Anno 1688
Till Cammar Collegium för Lieut: Jacob Reuterfelt att han till underhåld i sin lijfztijd får immission uti Beneficiehemmanet Wimbne i Wreeta sochn och ÖsterGiötland. /CARL
Wår synnerl. ynnest Tro Män p.
Såsom Wij uppå Lieut: wid wårt Östgiötha Cavallerie Regemente Jacob Reuterfeltz underdånige ansökning hafwa förundt honom en nådigh Dimission ifrån Regementet, och der iempte så i anseende till dess i 18 åhrs tijd, trogne och flijtige giorde tienster som förblåttade tillstånd benådat honom med beneficiehemmanet Wimbne i Wreta sochn och Östergiötland till underhåld så länge han lefwer. Altså är här med till Eder wår nådige willje och befallningh att I låte honom uti samme beneficiehemman till en wärkeligh åthniutellse af denna wår benådning blifwa immitterat. Hwarmed .p.
Carolus"

"Dimmission för Lieut: Jacob Reuterfelt" samma datum - d.v.s 1688 25/9 (dimission = avsked, tillstånd att lämna tjänsten)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00295 (dimission)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00296 (underhåll)
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

EÄ, barn tab. 1:
2. Jakob Reuterfeldt, född 1652-08-24. Var 1677 kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Löjtnant 1678-07-17. Död ogift 1690 och begraven 1691-01-03 i Säters kyrka, Skaraborgs län.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterfeldt_nr_401

280
Introducerad adel - G / SV: Gyllenpistol
« skrivet: 2021-12-28, 14:03 »

"Efterspecificerade Officerare som utj General Staternes tienst till Hollandh äre gångne, skohla medh Hans Kongl. May: Nådige Vocationer och fullmachter blifwa försedde, [september 1688]
Såssom:
/.../
Öfwerste Erskens Regemente
/.../
7. Capitain Adam Philip Crassow
Lieutnant Johan Liebecker
Fendrich Gustav Güldenpistol
/.../
9. Capitain Carl Hindrick Gyllenpistol
Lieutnant Elias Falckman
Fendrich Jochim Andreson Zeplin"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 790 (AID: v948964.b790, NAD: SE/RA/754)

Se även rulla 1688 29/12:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00018 [Gustav]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00022 [Carl Hinrich]
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/21 (1688)

EÄ:
"1. Carl Henrik Gyllenpistol, född 1671. Student i Lund 1686-05-31. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift vid Namur [Namur intogs 1692 av fransmännen].
1. Gustaf Gyllenpistol, född 1673. Student i Lund 1686-05-31. Fänrik vid Erskins svenska infanteriregemente i Holland 1688-09-26. Kapten vid Krassows svenska regemente därst. Avsked 1698. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-01-12. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva."

281
Feltreuter / SV: Feltreuter
« skrivet: 2021-12-28, 13:47 »

"Efterspecificerade Officerare som utj General Staternes tienst till Hollandh äre gångne, skohla medh Hans Kongl. May: Nådige Vocationer och fullmachter blifwa försedde, [september 1688]
Såssom:
/.../
Öfwerste Erskens Regemente
/.../
5. Capitain Joachim Lindenhielm
Leutnant Carl Feldreüter
Fendrich Petter Gÿntersberg"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 790 (AID: v948964.b790, NAD: SE/RA/754)

Se även rulla 1688 29/12:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00014
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/21 (1688)


EÄ: "1. Carl Feltreuter, döpt 1663-04-15 i Romfartuna socken, levde 1688 (At (S).) i Hörby socken, Malmöhus län. Kvartermästare vid Södra skånska kav-reg. 1683, fick avsked 1684 (”rest åt Ungern”)."282
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2021-12-27, 21:28 »

"1701 åhrs heela och 1702 halfwa åhrs Munster Rulla Uppå hans Kongl. Maij:tz Malmö Guarnizon stående Wärfwade Regemente till Footh under Öfwerste Wälborne H:r Axel von Faltzburgz Commando, och H:r Capitain Johan Frederich von Gröningers Compagnie som Munstrades /.../d: 30 Junj 1702
/.../
5 Corporalskapet Musqveterare
U[nder]: R[otemästare]: 101. Carl Gustaf v[on]: Wendel
Landzman: Södermanl:
Handtw[erk]: -
Tient Cronan: 1 ½
Gamml: 18
Gift: -
Avancerat till Corporal d. 18 Ap: 1701 N:o 1 sedermera d. 1 Martj 1702 till Furier under H:r Majorens Comp: istellet antagen d. 18 Ap. 1701 Nils Gunnarsson /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00080
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00071

"1702 Åhrs sidsta halfwa Munster Rulla /.../ Majoren Hendrick Burenschiöldz Compagnie /.../ Munstrades /.../ d 15 Januarij A:o 1703./:
/.../
Förrijdaren Carl G. v[on]: Wendel
Landzman: Södermanl:
Handtw[erk]: -
Tient Cronan: 1 ½
Gamml: 18½
Gift: -
Taget Afsked i stellet avancerat Rustmestaren Synach Bitterhof in Sept 1702 ./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00174
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1388 (1701-1702)

***

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Högwälborne H:r Baron Arfwedh Axell Mardefeltz anförtrodde Regemente Södermanlandz Infanterie, hwar efter dess Öfwer- och underofficerare sampt Corporaler Trumslagare och Pipare medh dhe gemene knekter, likmätigt Kongl. May:tz indelning wärck och Stat för bem;te Regem:te sine innewarande 1702 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:n
/.../
4. Oppunda Häradz Compag:e
Capitein Engell Bellendorph
/.../
Rustmestare Jon Larsson Bruuse avancerat till Furier som här ofwan förmähles, och behåller i åhr här sin löhn, i stellet antagen och wärfd :n 24 Jan: 1702 Carl Gustaf Wendell, som bekommer löhn ifrån d:n 1 Feb: af besparingen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00382
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


"Specification Till Aflöningz Listan för Sudermanlandz Infanterie Regemente; Uppsatt uthj Campementet Weed Kletzkow d 25 September A:o 1703
/.../
Oppunda Häradz Compagnie
Capitein Engell Bellendorff
/.../
Rustmästare Carl Gustaf Wendell d 6 Junj 1703 Avancerat till Sergeant under Fördubblingen, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00441
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


***

Norra Skånska kavalleriregementet:
"3. Majorens kompani
Sekundkvartermästare
29/11 1704 - 17/10 1705 Carl Gustaf von Wendel, från fänrik Södermanlands regemente; blev sekundkornett nr 5 (Billesholms kompani)."

"5. Billesholms kompani
Sekundkornett
17/10 1705 - död (stupad vid) Kalisch 19/10 1706 Carl Gustaf von Wendel; från sekundkvartermästare nr 3 (Majorens kompani)"

Ur: "Sekundbefälet vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1702-1709" av Christopher von Warnstedt

Se även om Kalisz/Kalisch: https://forum.rotter.se/index.php?topic=133918.msg1362991#msg1362991


283
Ekensteen / SV: Ekensteen
« skrivet: 2021-12-27, 20:15 »

"1702 Åhrs sidsta halfwa MunsterRulla
Uppå hans Kongl: Maij:tz i Malmö Gvarnizon stående Wärfwade Regemente till Foot, under Öfwersten Wälborne H:r Axel von Faltzborgz Commando, och H:r Capitein Arendt von der Ostens Compagnie, som uthi Högwälborne H:r Baron General Lieutnant:s och Gouverneurens Carl Gustav Renschiöldz frånwaro, Munstrades af Hr Öfwerste och Commendanten, samt Gouvernamentz Cammereren Wälborne Isac Hägerfelt d 15 Januarij 1703./.
/.../
[Soldat] 40. Christ. Ludv. Ekensteen.
Landzman: Skåhne
Handwerk: -
Tient Cronan: 3/4
Gammal: 17
Gift: -
Avancerat till Corporal under Hr Capit: Gröningz compag: d: 25 Octobr [1702]. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029489_00193
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1388 (1701-1702)


Rulla 1704 5/1:
Corp: 42 Christian Ludvich v. Ekensten
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029490_00074
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1389 (1703)


Ur: Karolinska krigares dagböcker del 10 - Kompani- och kommandojournal vid skånska ståndsdragonerna, förd av kaptenen Gustaf Wilhelm Coyet 1702-1704 (s. 375-376):
"Juni 1704.
d. 7.
Compagniet blef indelt med öfwer- och under officerare - corporaler samt gemena, och befants Prima plan således
Capitenen Coyet
Lieutenanten Otto Wilhelm von Vicken
Cornet Jacob Rosenkrantz
feltwebel Jonas Fastbaum
sergeanten Carl [Sic!] Ludwig von Ekensteen
föraren Ludwig Påhlman
rustmestaren Johan Telbom
1 Corporal Magnus Wernberg
2 Corporal Mårten Falk
3 Corporal Anders Hampel
af den gambla Coyetska stammen fik jag behålla 23 [man]
af Malmös guarnizon uttagne 25 [man]
nywärfwade 17 [man]
[Summa] 65 man"

EÄ, barn tab. 2:
"Christian Ludvig Ekensteen, född 168(5). Sergeant vid skånska ståndsdragonregementet 1704. Kornett vid skånska ståndsdragonregementet 1706-03-14. Konfirmationsfullmakt 1706-12-13. Död ogift under polska kriget."

284
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-12-27, 17:02 »

"Rulla uppå Hennes Maij:ttz Rickz Drottningens LijffRegimente Till Footh, Under Öfwerstens Wälborne H:r Reinholdt Modee Commando; Och H:r Capitaine Lennart Ribbings Compagnie  Nembl:n"
/.../
1 Corporal[skapet] Piqvenerare
/.../
14. Carll Påfwelsson Höckenflycht
Hwadh För Landzman: Närckie
Hwadh För Handtwärk: -
Huru länge under Cronan Tiänt: 2/3
Huru gammal: 18
Om han har Hustru: -
/.../
Malmö dh: 31: December A:o 1689"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029479_00073
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1379 (1689-1690)


Se även rulla Malmö d: 6 Aug: A:o 1690:
3:e Corporalskapet Musqveterare, Soldat nr 61
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054222_00070
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1690/8 (1690)


Se även rulla Malmö dh: 1: Julij A:o 1691
Soldat nr 62
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029480_00072
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1380 (1691)

285
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2021-12-27, 16:39 »

"Rulla Uppå Hennes Maij:tz Rijkz Drottningens Lijf Regemente till foot, under Öfwerstens Wälborne H:r Reinholdt Modee Commando sampt Wälborne H:r Öfwerste Leutnantens Compagnie
/.../
Musqveterare 3:die Corporalskapet
N:o 44 Georg Linnart von Vicken
Hwadh LandzMand: i Riga
Hwadh Handtwerk: -
Huru länge under Cronan tient Åhr: 8
Huru gammal Åhr: 29
Gifter: -
/.../
Malmö 1 Jan: A:o 1690"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029479_00028
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1379 (1689-1690)


Se även rulla Malmö d: 6 Augustij A:o 1690:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054222_00027
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1690/8 (1690)


Se även rulla år 1691
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029480_00026
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1380 (1691)EÄ, barn tab 2:
"1. Georg Leonard von Vicken. Löjtnant i holländsk tjänst. Död 1721-03-01 i Håkan Olovsgården i Forshems socken, Skaraborgs län och begraven i Kårtorps »ättebacke» på friherre Johan Kaggs bekostnad."

286
Introducerad adel - B / SV: Bråkensköld
« skrivet: 2021-12-26, 19:48 »

"General Munster Rolle von des H:r Obristen Carl Gustav Marschalcks Neugewerbenes Dragouner Regiment, und des Obrist Leutenant Negendancks Compagnie, wie selbe von Ihro Excellence dem Herrn General undt General Gouverneur Baron Gylldenstern gemunstert werden in Hagen den 4 Augustij Anno 1703.
/.../
[Dragon] N:o 98
Schwen Brock
Edelman: Edelman
ist zu hause: Schweden
ist Alt: 35
hat zu vor gedient: Schweden
Handtwerk: -
Verhayrahtet: Frau

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054556_00036
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1703/16 (1703)

287
Dahlbergh / SV: Dahlbergh
« skrivet: 2021-12-25, 19:50 »

"Att Capiteinen Ädle ock Manhaftigh H:r Alexander Magnus Dahlberg, Åhr 1709 In Februario Blif:tt af mig Ifrån Second Sergeant Föreslagen till Second Fendrick Wid LijfCompagniet af Kongl. Wästerbottens Infanterie Regimente, som mig den tijden i Nåder Warit anförtrodd, Fullmakten för honom warit färdig ock underskrefwen, men för infallande Battallien Wid Pultava ey komitt att utlefweweras ock han utj actionen förrättadt Fendrickz tienst, sådant warder af mig härmedelst attesteratt. Stockholm d: 29 october 1731
Anders Lagercrona"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065392_00129 (bild 118-134)
Källa: Likvidationer (nr 2960): Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/126

288
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2021-12-25, 17:54 »

Meritförteckning för Jönköpings regemente år 1685:

"3:die Compagniet
/.../
Fendrich, Edle och Welb. Pehr Lodh.
Fölgde medh sin Farbroder, fordom Majoren af detta Regementet, Sahl. Johan Lodh, åth Pomren.
A:o 1675. Werfdh till Corporal härunder, under belägringen i Wolgast.
A:o 1676 bleef han förare i Stettin.
Avancerat till Chergiant A:o 1677 under Stettinske belägringen.
A:o 1680 avancerat till Fendrich, efter Kongl. May:tz Allernådigste breef och promoteriale, dat: Hufwudhquarteret Liungby d. 30 Maij 1679. N:o 22; har sedan intet uthwärckadt sigh någon fullmacht"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004227_00007
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004227_00050
Källa: Meritförteckningar, Svenska indelta regementen,  Jönköpings regemente, SE/KrA/0321/I/15 (1685-1811)


EÄ, barn tab. 8:
"Per Lood, Fänrik vid Jönköpings regemente 1681. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1686-08-06. Död 1696-09-10."

289
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2021-12-25, 14:24 »

Hej Ulla-Karin!

Löjtnant Carl Gustaf Gyllenållons lönelikvidation återfinns här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065497_00120 ff
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/231

Denne Carl Gustafs karriär finns beskriven i "Karl XII:s officerare" - se bild nedan.

Livdragonerna är svårforskat under krigsåren (1700-1709) men han återfinns åtminstone här:
1700 : Russmästaren Gustaff Anderson Gyllenollon" vid Livkompaniet
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029120_00010
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1073 (1700-1716)

1705 29/7 "Cornet Gyllenollon" vid kapten Carl Rotkiercks kompani
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 47 (1703-1706) Bild 2240 (AID: v948962.b2240, NAD: SE/KrA/03882)

Mvh
Magnus

290
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2021-12-24, 22:13 »

Begravna 1705:
"d. 28 dito [Nov.]  Carl Gustaf GÿllenÅllons dotter Herlicken 1 åhr glt."

Källa: Ystads Sankta Maria (M) C:1 (1677-1711) Bild 1110 / sid 105 (AID:v112000a.b1110.s105, NAD: SE/LLA/13489)


Begravna 1709:
"d 7 Maij begrofs FäldtWebelens Carl Gustav Gÿllenållons Hustru Karina Andersdotter, som någon tid warit siuk och dödde 28 åhr gammal"

Källa: Ystads Sankta Maria (M) C:1 (1677-1711) Bild 1160 / sid 110 (AID: v112000a.b1160.s110, NAD: SE/LLA/13489)


"Ystadz Wår Fruuz kyrckios Special-Räckning öfwer des Ordin:e och Extra Ordinarie Intrader med Förståndaren Simon Garling Pro A:o 1705.
/.../
November
d: 28 dito för Carl Gustaf Gyllenållens Sohn
Siählringning 9:-
Jordöpning 12:-"

Källa: Ystads Sankta Maria (M) LIa:5 (1694-1707) Bild 2620 / sid 116 (AID: v793255.b2620.s116, NAD: SE/LLA/13489)

291
Benzelstierna / SV: Benzelstierna
« skrivet: 2021-12-22, 18:49 »

Malmö Caroli kyrkoräkenskaper år 1750
"Julij 30
Sahl: H:r Capit: Frid: Benselstiernas lik bisattes i Capellet ock begrofs d 6 Septb:r i Kyrckan fram för altaret emellan N:o 6 & 7 utan widare rättighet till grafstället betalt för grafwen 30:-
bisätningen i 5 wekor bet 5:-
ringningen wed begrafning: 5:-
[Summa] 40:-"

Källa: Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1380 (AID: v389313.b1380, NAD: SE/MSA/00553)

EÄ barn tab 14:
"1. Fredrik Benzelstierna, född 1726-03-19, i Stockholm. Student i Uppsala 1734-02-27. Korpral vid livregementet till häst. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Kapten vid Spenska regementet i Stralsund 1749-02-28. Död ogift 1750-07-28."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Benzelstierna_nr_1628

292
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-12-22, 17:44 »

Malmö Caroli kyrkoräkenskaper år 1758
"Junij 12
Kopparslagaren Mäst: Lang betalt för inskrifningen af Mäster Plagmans grafställe, som honom i Arf tillfallit. 4:"

Källa: Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1750 (AID: v389313.b1750, NAD: SE/MSA/00553)


Se även:
Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1710 (AID: v389313.b1710, NAD: SE/MSA/00553)
"1757 april 24. Skräddaren Sahl. Mästaren Daniel Plagmans lik begrofs i Kyrkan utj des egen graf N:o 37 för graföpning och Ringning.    bet 13:-"
"1757 Maij 1. Siälring: och Ringning wed begrafningen för H:r Mandorfs Sahl. Frus lik   bet. 7:-"

Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1730 (AID: v389313.b1730, NAD: SE/MSA/00553)
1757 D:o [Kopparslagaren Mäst] Lang betalt städja för 1 stohl ställe till des hustru Maria Plagman och 1 stolerum till doteren Anna Dorothea Wollfart utj första qwarteret fruns stohlen N:o 1.   6:8"

1751 2/3 - Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1410 (AID: v389313.b1410, NAD: SE/MSA/00553)

1736 22/3 - Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 840 (AID: v389313.b840, NAD: SE/MSA/00553)

1718 - Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 200 (AID: v389313.b200, NAD: SE/MSA/00553)

293
Introducerad adel - D / Dagström
« skrivet: 2021-12-22, 15:49 »

"General Munster Rulla för Södra Skånska Cavallerie Regementet med General Lieutnanten och Öfwersten Högwälborne H:r Carl Örnstedt /.../ Munstrat wid Härlöf d. 21 Novemb. 1713:
Lijff Compagniet:
Secund Ryttmästaren Oluf Dagström
Arriverat ifrån Bender hjt till Regementet d 6 Augustj sistledne [1713], har Kongl. May:tz fullmakt af Smogornie d: 20 Feb: 1708 och eftter H:r General Lieutnanten Örnstedtz begiäran antager Igen Compagniet"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 940 (1713) Bild 120 / sid 8 (AID: v437188.b120.s8, NAD: SE/KrA/0023)

Generalmönsterrulla år 1714 22/9:
"Secund Ryttmästaren Oluf Dagström. Transporterat till Primier Ryttmäster wed Sallerupe Compagniet efter Fullmakt d. 27 Febr 1714"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 941 (1714-1716) Bild 100 / sid 5 (AID: v437189.b100.s5, v437189.b1690.s164 NAD: SE/KrA/0023)

***

"1719 d 3 Martij
Ehrencorna föredrog fru Christina Beata Adlerstéens supplique hwaruti hon i underdånighet ansöker om pardon för sin man Ryttmäst:n Olof Dagström hwilken kommit i onåder hos Högst. Sal. Hans Kongl. May:tt för det han utan förlåf begifwit sig ifrån Swänske troupperne på resa ifrån Bender och fördenskuld måst hålla sig undan derute, men beder nu underdånigst at få komma hit till Swerje igen, och giöra sin tienst som förr.
/.../
H:r Gref Horn tyckte at desse med flere slike ansökningar kunde besparas till Hennes Kongl. May:tz Kröning [Min not: Ulrika Eleonoras kröning 17 mars 1719 i Uppsala domkyrka]
Hennes May:t: Jag kan intet annat see än sådane böra få pardon och tror jag at om Hans May:y än lefwat så hade dhe allihopa blifwit pardonerade.
/.../
Resolverades altså, at desse få leÿde at komma till Swerje igen, då dem sedan pardon förunnas kan."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 2590 / sid 31 (AID: v655180.b2590.s31, NAD: SE/RA/1311)

***

"Åhr 1746 d:n 8 Januarii
Justitia Cancelleren Silfwerschiöld återkom ifrån Hans May:t och anmälte, at Hans May:t i nåder förklarat sig bifall Amiralens, Landshöfdingens och ÖfwerCommendantens Baron Siöblads underdånigst giorde hemställande, angående förafskedade Öfwerste Lieutenanten Dagström, så at han ifrån arresten på Malmö Slott wäl befrias och honom tillåtes at boo nedre i staden, dock bör öfwer honom then bewakning i akttagas, at han afhålles ifrån andras umgänge än hwilkas skötzell och betiening han nödwändigt behöfwer."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 270 / sid 35 (AID: v655264.b270.s35, v655264.b230.s27 ff NAD: SE/RA/1311)

***

Malmö Caroli kyrkoräkenskaper år 1758:
"Sept. 30
För H:r Öfwerste Lieutnanten Dagstroms lik wart allena siälringt bet 2:"

Källa: Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1770 (AID: v389313.b1770, NAD: SE/MSA/00553)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dagstr%C3%B6m_nr_1719
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Dagstr%C3%B6m

294
Nordenflycht / SV: Nordenflycht
« skrivet: 2021-12-21, 20:59 »

"1744 December 19
Wid det Revisions Secreteraren Löwenhielm föredrog Swea HofRätts, den 17 i denna Månad, inkomne underdåniga hemställande, om icke Kongl. May:tt i nåder skull täckas dertill samtycka, at Capitainen Mannerheim och Margaretha Elisabeth Nordenflycht hwilka, under äktenskaps löfte, med hwarandra lägersmål haft, måge, till förekommande af olyckeligit äktenskap, ifrån hwarandra blifwa skilde, samt dem tillåtas, at uti annat giftermål träda, och at det i öfrigit må få blifwa wid den dem emellan träffade Förening.
Deras Excellencier funno för godt, at bifalla detta Swea HofRätts underdåniga hemställande, i anseende till de deruti andragne omständigheter, Och afgår i anledning deraf, swar till HofRätten."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1744:2 (1744) Bild 7970 / sid 1571 (AID: v655259.b7970.s1571, NAD: SE/RA/1311)

EÄ: "Margareta Elisabet Nordenflycht, född 1714-02-04, död 1748-05-20. Trolovad med översten Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim, från vilken hon 1742 blev skild, född 1706, död 1778."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nordenflycht_nr_1815
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mannerheim_nr_277

295
Poignant / SV: Poignant
« skrivet: 2021-12-21, 20:40 »

"1744 October 31
Göran Friedrich Dufvas underdånige ansökning, om tilstånd för des dotter, Jungfru Anna Maria Dufva, at träda i Ofrälse gifte med Capitaine Daniel Poignant.
Resol:o Bewiljas, dock utan förfång af 27 § uti Ridderskapets och Adelens Privilegier af år 1723."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1744:2 (1744) Bild 4010 / sid 779 (AID: v655259.b4010.s779, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab 6:
"Anna Maria Dufva, född 1707 i Karlskrona, död 1758 på Dal. Gift 1746-11-01 med kaptenen vid Västgötadals regemente Daniel Poignant i hans 3:e gifte (gift 1:o 1714-04-18 i Tryde socken, Kristianstads län, med Hedda Brunell, död 10/3, dotter av stadssekreteraren Christoffer Brunell och Christina Neuberg, gift 2:o med Margareta Wulff), född 1687-09-09 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, död 1770-05-03 i Askersund."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dufva_i_V%C3%A4sterg%C3%B6tland_nr_183

296

"1743 Decemb: 15
Bemälte General Audituer [Wefverstedt] föredrog sedan, till följe af 1714 Års Leuterations Förordning, en ifrån Regements KrigsRätten i Jämteland, till General Krigsrätten här i Staden insänd ransakning af d. 24 sistl:ne Augusti, samt General Krigsrättens theröfwer d. 6 i thenne Månad fälte Utslag och dom, angående Corporalen Reinholdt von Nandelstedt, hwilken, för thet han i Lägret wid Wästerby i Rengsiö Sockn ey allenast anfallit wackten med smädefulla ord och namn af Canailler, utan ock therwis om Officerarne oanständiga ord fält, som ransakningen innehåller, af General Krigsrätten, såsom prima Instantia, blifwit dömd at mista lifwet.
Theras Excellencier togo thetta mål i öfwerwägande; och althenstund Nandelstedt förut icke blifwit Lagförd för något brått, han jämwäl är ung och allenast 21 år gammal; Ty resolverades, at thet honom ådömde straffet i så måtto lindras och leutereras må, at Nandelstedt, i thet ställt, pliktar med 14 dagars Fängelse wid wattn och bröd, och giör the Officerare ofäntelig afbön, som han förolämpadt; hwarom öpet utslag utfärdas."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1743:2 (1743) Bild 8950 / sid 1773 (AID: v655256.b8950.s1773, NAD: SE/RA/1311)

Se även: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 103 / sid 201 (AID: v102734.b103.s201)

297
Seulenberg, von / SV: Seulenberg, von
« skrivet: 2021-12-21, 19:05 »

"1743 Octob: 29
Sedan föredrog Revisions Secreteraren afledne Öfwerste Lieutenanten Seulenbergs Änkas Fru Anna Christina Linds underdåniga ansökning, om återställande af försutten tid, till ändrings sökande uti en efter Åbo Hofrätts Resolution af d. 22 Martii 1736, emellan henne och thes Moderbroders Soneson, Lieutenanten Eric Ekstubbe d. 20 Maii samma År förrättad, och d. 15 Febr. 1737 till en den af Hofrätten faststäld liqvidation öfwer åtskillige them emellan yppade fordringar, härrörande förnämligast af Ohlstorps Säterij uti Nylands Län och Borgo Sokn, hwaruti thesse Parter haft sine andelas, men berörde Lieutenants Fader Öfwerste Lieutenanten Christopher Hindric Ekstubbe och Fru Linds Fader StadsMajoren Lars Bertilsson Lind, uti särskilte tider, innehaft och nyttiadt, så at Åbo Hofrätt må lämnas fria händer thenne sak å nyo få uptaga och afgiöra, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1743:2 (1743) Bild 6020 / sid 1181 (AID: v655256.b6020.s1181, NAD: SE/RA/1311)


EÄ "Agneta Ekestubbe, död 1685. Gift 1681-10-14 (kungligt tillstånd till giftermålet 1682-10-24) med kaptenen vid Tavastehus infanteriregemente, stadsmajoren i Narva Lars Bertilsson i hans 1:a gifte, född 162(6), död 1704-02-07 i Narva."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekestubbe_nr_285

298
Wallenstierna / SV: Wallenstierna
« skrivet: 2021-12-20, 20:44 »

"1743 April 20
Revisions Secreteraren Löwenhielm föredrog widare Lieutenantens wid Kongl. May:tts LijfGarde Olof Wallenstiernas underdåniga ansökning, at få fullborda sitt tilltänckte Ächtenskap med framledne ÖfwersteLieutenanten Gyllenankars dotter, Jungfru Christina Carolina Gyllenankar, utan afseende therpå at hon icke förr än d. 19 nästkommande Novemb. fyller sina 15 År, hwilket för honom skall wara så mycket angelägnare, som han innan kort torde blifwa utcommenderad; hwarom äfwen hennes närmaste anhörige och Förmyndare, genom en särskilt Supplique, som likaledes uplästes, underdånigst anhållit.
Resolutio. Bewiljas, så framt inga andra laga Giftermåls hinder, än förbemälte Jungfrus minderårighet, therwid i wägen äro."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1743:1 (1743) Bild 5800 / sid 1113 (AID: v655255.b5800.s1113, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wallenstierna_nr_1034

299
Wulfrath / SV: Wulfrath
« skrivet: 2021-12-20, 20:27 »

"1743 Februarius 26
Revisions Secreteraren Lagerfeldt föredrog Ammiralitets Capitainens Johan Ströms Änkas, hustru Magdalena Ströms underdåniga ansökning för sin dotter Sophia Lovisa Ström, at hon, som, under föregifwit Ächtenskapslöfte, blifwit af LäreStyrmannen Bernt Johan von Wollfrat häfdad och med barn rådd, må, i anseende till andragne bewekande omständigheter, till sitt förra goda namn och heder warda återstäld.
Hwarwid afhördes
1:mo Ammiralitets underrättens i Carlscrona fäldte dom af d. 24 Novemb. 1740, angående thet af Sophia Lovisa Ström påstådde Ächtenskapslöfte.
2:do Barnemorskans Anna Maria Söderbergs attest af d. 30 Septemb. 1740, at Sophia Lovisa Ström under barnsnöden utlåtit sig, thet Wollfrath henne Ächtenskaps löfte, tå häfdandet skiedde, tillsagdt.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1743:1 (1743) Bild 2870 / sid 525 (AID: v655255.b2870.s525, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 28
"Bernt Johan Wulfrath, född 1719. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1748, sedan fregattkapten i fransk tjänst. Stupade ogift i en fäktning mot engelsmännen."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wulfrath_nr_563

300
Introducerad adel - R / Rosenstedt
« skrivet: 2021-12-20, 18:05 »

"1742 den 6 November
Föredrog revisions Secreteraren Lagerfeldt Inspectorens öfwer mått och wicht Carl Holms underdåniga ansökning, om nådigt tillstånd, at få träda uti frälse gifte med framledne Hofrätts Rådet Rosenstedts dotter, Jungfru Eva Charlotta Rosenstedt; hwarom bem:te Jungfrus närmaste anhörige å Fädernet Häradshöfdingen Jonas Hagelberg, samt dess tillförordnade Curator HofRätts Advocaten Schylander, genom särskilt supplique, som likaledes uplästes, äfwen underdånigst anhållit.
Resol. Bewilljas, doch utan förfång af 27 § uti de Ridderskapet och Adelen År 1723 förundte privilegier"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1742:2 (1742) Bild 3010 / sid 581 (AID: v655253.b3010.s581, NAD: SE/RA/1311)

EÄ: "Eva Charlotta Rosenstedt, döpt 1712-09-12 på Österby, död 1778 före 11/6 i Stockholm. Gift 1743 före (Hagunda lagfartsprotokoll (OA).) 28/2 med konduktören vid fortifikationen, inspektören över mått, mål och vikt Carl Holm, född 1717, död 1787 i Norrköping."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenstedt_nr_1353

301
Introducerad adel - A / SV: Adelheim
« skrivet: 2021-12-20, 17:38 »

"1742 November 6
Föredrog General Auditeuren Wefwerstedt Fendrichens Ulrich Adelhielms underdåniga ansökning, at utur den honom ålagda arrest, för någon emot honom angifwen wårdslöshet wid twenne af Uplands Infanterie Regimente på Skepsbron här i Staden fundne döda Soldaters skiötsel, blifwa befriad, eller ock at för sin person få ställa borgen, i fall det eljest icke kunde låta sig giöra.
Theras Excellencier funno efter öfwer wägande häraf, denna Fendrichen Adelhielms underdåniga ansökning wara af den beskaffenhet, at den samma till Kongl. May:ts omedelbara uptagande och afgiörande icke hörer, utan, som en Melerad rätt, under Öfwersten Billstens praesidio, redan af Hans Kongl May:t förordnad blifwit, at ransaka och döma öfwer de inkommande klagomål angående manskapets skiötsel och wårdnad, så wäl under transporten ifrån Helsingfors, som sedan deras ankomst hit till staden; så har han sig dermed hos bem:te Rätt at anmäla, som, enligit lag och förordningar samt målets beskaffenhet, har sig deröfwer at utlåta."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1742:2 (1742) Bild 3040 / sid 587 (AID: v655253.b3040.s587, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 3


302
Friedenreich / SV: Friedenreich
« skrivet: 2021-12-20, 17:20 »

"1742 den 30 Julii
ProtoNotarien Rhodin fördrog Generalen Grefwe Lewenhaupts underdåniga skrifwelse och berättelse af den 9 i denna månad, hurusom Lieutenanten wid Österbottens Regemente Ludvig Fridenreich för begången Duel med Capitain Frese blifwit uti fängelse inmant, men att han, sedan han derutur afwikit och sig till Aniala begifwit, samt uti skogen wid Likala sig uppehållit, hos Generalen ansökning giort, om frihet att sig wid Arméen åter få inställa ock saken utan widare Arrest utföra, samt i fall dommen skulle gå honom emot, äga frihet att utur Riket sig begifwa, hwilket des begiäran Generalen för mäler sig, i anseende till närwarande omständigheter, hafwa warit föranlåten att bewillia, med underdånigt hemställande, om icke Kongl. May:tt i nåder skulle willia det samma stadfästa, så wida  bemälte Lieutenant då warit fiänden ganska när, och således lätteligen kunnat till honom öfwergå, så framt des ansökning honom afslagen blifwit.
/.../
Altså funno deras Excellencier i anseende därtill med de flera af Generalen Grefwe Lewenhaupt andragna omständigheter, för godt det Lieutenanten Fridenreich må efter Generalens underdåniga hemställande, sig på fri foth, till denna saks utförande wid Armeen instella, och således derwid åtniuta de förmåhner som Kl: May:tts Nådiga Leide bref hwar ock en i gemen tillägger, hwarom swar till Generalen Grefwe Lewenhaupt afgår"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1742:1 (1742) Bild 8310 / sid 1646 (AID: v655252.b8310.s1646, NAD: SE/RA/1311)


EÄ:
"Ludvig Friedenreich, född 1718-08-05 i Malmö. Page vid hovet 1729. Fänrik 1736-12-00. Löjtnant vid Österbottens regemente. Stucken i duell av en kapten Frese och dog där av 1742-09-24 under transporten från Helsingfors samt begraven på Hangö udd."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Friedenreich_nr_1597


303
Introducerad adel - A / Andersson, von
« skrivet: 2021-12-20, 15:55 »

"1741 Januari 23
Sedan theras Excellencier åter upkommit företogs the ifrån Giötha Håfrätt ankomne saken, emellan Fiscals Embetet therstädes Kiärande, och Capitain Anton Wilhelm v. Andersson swarande, angående thet Capitain then 24 Aug: 1739 med en bössa skutit en hagelswärm uti Lifwet på drängen Ebbe Arwidsson i Wallåkra, att han theraf, dagen efter, döden liutit. hwarföre Capitain v. Andersson utur riket flyckten tagit, men sedermera uppå Kl: May:tts Nådiga Leidebref inkommit.
/.../
3:o Giötha Håffrätts dom, i thenne sak, afsagd den 16 Junii 1740, hwarigenom Capitain v. Andersson i anseende till anförde skiähl och omständighetet, dömmes ifrån Lifwet."

"1741 April 23
/.../ som Kongl. May:tts Rescript till Giötha Hofrätt af d. 30 Januarij innewarande År, pålägger honom at i stället för dödzstraffet plikta för Mansbot trehundrade daler Silf:mt eller om han thertill brister afstraffas med 28 dagars fängelse wid wattn och bröd samt sedan undergå en Söndags uppenbar Kyrkioplikt. Så anhåller Capitain Andersson at i anledning till thess utblåttade tillstånd, få här i staden undergå thet honom ådömde straff och Kyrkioplikt, emedan han eÿ förmår giöra then långa och kostsamma resan ned till Skåne."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1741:1 (1741) Bild 960 / sid 166 (AID: v655249.b960.s166, v655249.b990.s172, v655249.b1180.s209, v655249.b3210.s615, v655249.b4390.s848 NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Andersson_nr_738

304
Granatenflycht / SV: Granatenflycht
« skrivet: 2021-12-20, 14:48 »

"1741 Januaris 21
Sedan företogs then, igenom skrifwelse af d. 1 Decemb. föreledit År 1740, af Swea Hofrätt insända dom, öfwer afskiedade Sergeanten Hans Köpke, ArchlieMästaren Granatenflycht och afskiedade Föraren Johan Köpke, TrädgårdsMästaren Samuel Boberg och Brandwakts Karlen Lars Lexander, /.../
/.../

Men hwad Gustaf Granatenflycht angår, som blifwit utom annat jämwäl för Edzöresbrott och åtskillige rån angifwen, har bemälte Tingsrätt öfwer honom, såsom Swensk Adelsman, sig icke utlåta kunnadt, utan the emot honom angifne missgiärningar Hofrättens afdömmande underkastadt."

"1741 Januar: 30
Men som Granatenflycht icke giordt så mycket ondt som Han Köpke; Altså och emedan han warit Adelsman: Ty finner Hans Exellence skiähligt, att i ställe för spöslitande belägga honom med tiugo åtta dagars fängelse wid wattn och bröd, samt Lifstids arbete uti Marstrand. /.../.
Och befaltes det Riddarhus Fiscalen skulle tillsäÿas huru Hofrätten ansedt Granatenflycht, på det Riddarhus Fiscalen med sitt påstående emot honom måtte kunna inkomma"

"1741 den 12 Februarii
Revisions Secreteraren Iserhielm föredrog Riddarhus Fiscalens Treffenhielms den 10 hujus ingifne underställande, om och huruwida för detta Archlie-Mästaren Gustaf Granatenflycht, som af Swea Hofrätt blifwit dömd att undergå ett nesligit straff, må hädanefter bruka och behålla namnet Granatenflycht?
Härwid åhördes Kongl. May:ts förra resolutioner af den 25 Novemb:r 1701 angående Lars Persson som hetat Riddermarck, och den 26 April 1734 om Daniel Svensson, som skall haft namnet Lagersparre.
Och Resolverades:
att som Gustaf Granatenflycht blifwit för dess grofwa brottmål belagd med 28 dagars fängelse wid wattn och bröd, och lifstids arbete i Marstrand; Altså har han öfwen, till följe af föregående praejudicater, förwärkat de förmoner, att hädan efter bruka det adeliga namnet Granatenflycht, samt adeligit stånd och skiöld åtniuta; men hans barn som oskyldige äro och uti hans missgiärning ingen delacktighet hafwa, warda wid de dem i nåder förundte adeliga förmoner bibehållne, så att de, så häden efter som här till, måge niuta adeligit namn, Stånd och Skiöld. Hwilket skrifwes på Riddarhus Fiscalens Supplique."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1741:1 (1741) Bild 760 / sid 127 (AID: v655249.b760.s127, v655249.b1190.s211, v655249.b1360.s245 NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Granatenflycht_nr_1291

305
Kothen, von / SV: Kothen, von
« skrivet: 2021-12-20, 14:08 »

"1741 Februar: 18
ProtoNotarien Rhodin anmälte i underdånighet till föredragande Capitainens wid Nerike och Wermelands Regimente Carl Johan von Kothens underdånige beswär öfwer General Krigsrättens i Helsingfors utslag och dom af den 9 Augusti 1740, uti saken emellan honom och Lieutenanten wid samma Regimente och Compagnie Jonas Thengman med Actore Officioso Anders Eckerstedt, hwarigenom han förklaras hafwa förbrutit sig emot 1682 års Duells placat."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1741:1 (1741) Bild 1580 / sid 289 (AID: v655249.b1580.s289, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab 14:
"1. Carl Johan von Kothen, född 1694-02-22 i Värmland. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1709. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1710-02-26. Adjutant 1711-10-13. Löjtnant 1712-09-19. Kaptenlöjtnant 1716-07-19. Stabskapten 1719-12-31. Premiärkapten 1737-10-17. RSO 1748-11-07. Major 1748-11-24. Överstelöjtnant 1751-04-23. Död ogift 1756-03-02. Han bevistade slaget vid Gadehusch 1712-12-09, blev fången vid Tönningen men flydde 1712-11-00."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Kothen_nr_995

306
Introducerad adel - F / SV: Frölich
« skrivet: 2021-12-20, 13:04 »

"1740 Novemb: 28
Revisions Secreteraren Silfwerschiöld föredrog Giötha HofRätts fälte domb af d 30 Maij 1739, ang:de förafskiedade Öfwerst Lieutenanten Grefwe Bengt Frölich, som för 15 willosatzer emot wår rena Ewangeliska lähra anklagad, och alldenstund han derifrån ey welat afstå, ehuru så wäl Kyrckioherden i Församblingen som wittre och sachtmodige Prästemän, jämte Biskoppen Rydelius i Lifstiden och Consistorium Ecclesiasticum i Lund sökt honom derifrån leda, utan skall han sina irrige meningar utspridt, och jämwl in för HofRätten sökt förfäckta, undantagandes hwad den andra instämde puncten angår om Christus wore född till werlden med Arfsyndens smitto; Fördenskull har HofRätten till undwikande af förargelse och den farliga påfölgd som sådanne willsatzer och irrige meningar med sig föra skulle, dömbdt honom likmätigt Missgiärningz Balkens 1 Cap: och dess 4 § at förwisas Riket.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1740:1 (1740) Bild 7440 / sid 1459 ff (AID: v655246.b7440.s1459, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab 6:
Bengt Frölich (son av Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, Tab. 3), greve och herre till Vollsjö i Vollsjö socken, Malmöhus län. Född 1684 i Marstrand. Musketerare vid guvernörsregementet i Riga 1700. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1700. Löjtnant vid en kår dragoner som upprättades i Riga 1701. Kapten vid guvernörsregementet i Riga 1703-03-03. Kapten vid västgötadals regemente 1723-08-26. Överstelöjtnants titel 1724-02-10. Avsked 1736-10-17. Han blev fången vid Ivangorod 1704 och förd till Kasan, varifrån han hemkom 1722. "Måste för villfarelse i religionen gå utrikes." Gift 1709 i Kasan med Elisabet Berner, död 1740-01-13, dotter av ryske översten och kommendanten i Kasan Johan Berner."

307
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-12-19, 14:04 »

"At i anledning af innelagde Jerrestads HäradsRätts dom blifwa skillgd ifrån sin otrogne Man förre LändsMannens Gudmund Schmitt, åstundar dess hustru Gretha Plagman, och anhåller förden skull ödmiukeligen om Laga stämbning uppå honom, som förmodeligen så wida han finnes här i Landet, lärer hafwa sitt tillhåld i Dahlby /.../
Melby d. 17 Febr: 1758
P: G: Unge"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:73 (1757-1759) Bild 1730 ff (AID: v282188.b1730, NAD: SE/LLA/13550)

308

"Utdrag af Herrestad Häradz dombok, hållen wid laga Sommar tinget utj Stora Herrestad d: 21 Junii 1757.
Num: 18:
S: d: har reserve Karlen och Skräddaren Christopher Göbell i Herrestad, hos Tingz Rätten anhållit, thet rätten wille nogare undersöka om thess, om Sommaren 1756 af ondsko och motwilja bort rymde hustru Karna Bos dotter från Walby, hwarjemte Göbell wid handen gifwit, det denna Karna Bos dotter skall från Dannemark tilskrifwit sin Fader Bo Lasson i Walby och Järrestad härad, hwaraf Göbell förmenar skall kunna inhämtas att hon utj Dannemark en Mur Gesäll med hwilken hon härifrån bortrymde, skall sedermera till Man tagit, och således onödigt för honom längre sig från Giftermål afhålla, /.../"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:73 (1757-1759) Bild 1420 (AID: v282188.b1420, NAD: SE/LLA/13550)

Bästa hälsningar från "Walby"
Magnus

309
Burenskiöld / SV: Burenskiöld
« skrivet: 2021-12-18, 21:12 »

"d. 1 Aprilis A:o 1718
Protonotarien Plaan föredrog at Sergeanten under Kongl. Maj:stz Guardie Baron Burenskiöld hwilken haft handel med föraren under samma Regemente Seitger och til undwikande af en långsam arest begifwit sig på flykten, skolandes till Norske Gräntzen wara anländh, där han nu wistas, anhålla om leigde, at obehindrad få framkomma och sin oskuld behörigen wisa.
Hwarpå Kongl. Maj:stz Råd resolverade, at Leigde må uti wahnlig forme för honom utfärdas; ståendes han sin egen fahra, där han wid sin ankomst icke gitter bewisa, at han warit utom Kongl. Maj:ste Rike.
för öfrigit fans godt at leigdes dat. d. 2 April"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 920 / sid 84 (AID: v655180.b920.s84, NAD: SE/RA/1311)


310
Introducerad adel - T / SV: Tegensköld
« skrivet: 2021-12-17, 19:49 »

"A:o 1719 d 3 Martij
Ehrencrona opläste widare hustru Catharina Helena Tigerskiöldz [Sic!] Suppliqve hwaruti hon anhåller om leÿde för sin man Corporalen Thomas Hyllsberg som sutit i arrest för det han skall hafwa angripit 60 D:r Silf:t utur Regementz Cassan och nu rymt utur arresten, hållandes sig undan.
Resol. den begärte leyden bewiljes honom, och communiceras denne Suppliqve med General Lieutenant de la Gardie under hwilkens Regemente han sorterar at han låter ransaka och dömme härutinnan i Krigzrätten"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 2630 / sid 39 (AID: v655180.b2630.s39, NAD: SE/RA/1311)

311
Introducerad adel - X Y Z / SV: Zeedtz
« skrivet: 2021-12-17, 19:24 »

"Anno 1719 d 21 April
Ehrencrona föredrog sedan och påminte om resolution på öfwerste Zedstz änkiefruu Brita Ehrenskiöldz Suppliqve at få restitution af dess Sal. Mans heder samt något af dess qwarlåtne penningar till dess begrafning. Öfwersten hade warit dömd at mista sin tienst, och sutit långe i arrest mehrendels för det han tagit till sig Rotepenningarne som war förordnade till soldaternes underhåld.
Gref Mörner hölt före at sådant hemställes Hennes May:s nåd.
Gref Cronhielm: Men måste Hennes May:t måste först få weta hwaruti han brutit, och sedan lämnas Hennes May:tz nådiga ompröfwande huruwida han kan benådas. samt om dess Enkiefrue kan få något af desse medel.
Resol. Man inhämtar först Advocat Fiscalen LagerCreutzes berättelse om detta Zedtz förseende, och lämna sedan alt Hennes May:tz nådiga gåttfinnande.
Öfwerståthållaren Gref Taube påminte angående Fru Brita Ehrenskiödz ansökning at det wore straff nog för hennes Man at han så länge suttit i arrest, och at hon borde få något af efterlåtenskap at begrafwa honom med.
Hwad hans giäld angår så kunde hon intet häfta derföre, emedan hon intet hade at betala den med."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 2960 / sid 105 (AID: v655180.b2960.s105, NAD: SE/RA/1311)

312
Liljebjörn / SV: Liljebjörn
« skrivet: 2021-12-17, 18:28 »

"Anno 1719 d 15 junij
Sedan föredrog han [Secreteraren Skutenhilem] öfwerste Torstenssons Memorial angående Lieutenanten Lilliebiörns Duell, som derföre satt i arrest.
Resol. Lieutnanten blijr lösgifwen i föllje af Pardonsplacatet, och afgår breef derom till Commenderande GeneralMajoren Marschalk."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 3280 / sid 169 (AID: v655180.b3280.s169, NAD: SE/RA/1311)

Se även: Karl den XII:s officerare, Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2030 / sid 401 (AID: v319671a.b2030.s401)

313

"Anno 1718 d 15 Octob:
Justitia Cancelleren föredrog, Öfwerste Swante Biörnskiölds Supplique hwaruti han sig beswärar deröfwer at man klagat honom an at har warit deelachtig i den Duellen som ÖfwersteLieut Weijer haft med Öfwerste Sander. Öfwerste Biörnsköld hade skickat en hit op der med etz.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 4130 / sid 339 (AID: v655180.b4130.s339, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 3:
"Svante Vilhelm Björnsköld. Fänrik vid Mauritz Vellingks Stadeska infanteriregemente 1703-05-04. Löjtnant vid Mauritz Vellingks Stadeska infanteriregemente 1707-06-26. Kapten vid Mardefeltska regementet 1711. Kapten vid Marschalks dragonregemente 1711 med konfirmationsfullmakt 1715-06-04. Generaladjutant av flygeln 1716-10-30. Konfirmationsfullmakt 1717-01-24. Överste för Bremiska infanteriregementet 1719-06-10. Reste 1721-09-16 utrikes. Avsked 1721-11-10. Gift med en tyska."https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnsk%C3%B6ld_nr_268

314
Wrede / SV: Wrede
« skrivet: 2021-12-17, 16:23 »

"Anno 1719 d 22 Octob:
Ehrencrona föredrog Majoren Baron Caspar Wredes Supplique som sitter i arrest för en Duell med Capitein Schÿtz och anhåller at få komma på frij foot emot personell caution.
Resol. communiceras med Advokat Fiscalen at han inkommer med sin påminnelse om han har något deremot"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 4190 / sid 351 (AID: v655180.b4190.s351, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wrede_af_Elim%C3%A4_nr_44

315

"Anno 1719 d 22 Octob:
Ehrencrona föredrog ett Echtenskapzmål ifrån Götha Hofrätt angående en Rysk fånge som som will antaga den Lutterske Religionen och och gifta sig med en Swänsk qwinna ben:d Maria Jönsdotter. Kongl. May:t hade medelst dess resolution af d 4 octob: 1716 förbudet Echtenskap emillan Ryske fångar och Swänska qwinfolck hwilken Hofrätten uttyder att sådant eij angår dhe Ryssar som antagit den Lutterske Religionen.
Gref Tessin: man måste see efter huru det står i resolutionen, och wore wäl at denne qvästionen kommer för Prästerskapet wid Rikzdagen.
Samtel. RikzRåden funno ingen swårhet at icke dhenne Ryssen må få gifta sig med en Swänsk hustru om han will bli uti Lutterska Religionen."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 4200 / sid 353 (AID: v655180.b4200.s353, NAD: SE/RA/1311)

316
Stålhandske / SV: Stålhandske
« skrivet: 2021-12-17, 14:23 »

"Anno 1719 den 15 Decembris
Secreteraren Ehrencrona föredrog sedan General Majoren Lövenstiernas bref, deruti han insänder en supplique ifrån en Swensk undersåte som är i Christianstad[!], ben:dh Nicolaus Laurentius Stålhanske, deruti han ansöker om Hennes May:tz legde, efter som han för en uti råkat Malheur nödgatz flychta öfwer gräntzen till Norrje.
Samtelige närwarande deras Excellencer funno intet betänkiande wara härtill at gifwa sitt bifall, efter som han är stadd utom Rijket; Och resolverades derföre at Legdebrefwet expedieras."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 4810 / sid 475 (AID: v655180.b4810.s475, NAD: SE/RA/1311)

317
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2021-12-17, 13:48 »

"Anno 1720 den 22 Decembris
Föredrogz GIötha Hoffrättz underd: skrifwelse af d. 19 Nov: ang:de duel, som woro skiedt, emellan LandzCam: i Calmar Johan Leuchovius ock Cap:t Berg, Lieut: von Wicken ock Fendrick Silfversparre, förfrågandes sig om dhe skola komma under pardons placatet, ell:r om dhe skola dömmas.
H:r Grefwe Leyonstedt, Efter dhe suttet ett åhr, ock dhet är ett simpelt duel, ey ell:r något dråp är skiedt, så kunde dhe relaxeras
H:r Grefwe Lillienstedt för desseorsaker så är iag äfwen af dhen tanka, att dhe kunde komma under pardons placatet.
Samtel: D: E. woro dhermed eniga, ock afgår i anledning dheraf swar till Hofrätten."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2290 (AID: v655186.b2290, NAD: SE/RA/1311)

318
Feltreuter / SV: Feltreuter
« skrivet: 2021-12-14, 19:40 »

Näsums lysnings- och vigselbok:
"1713
Dominica 4 post Adventus Lieutenanten under Hr ÖfwerstL:n von Steurs Batalion H:r Christian Tecken ock Wälb:ne Frun Margareta von Feltreuter på Wästanå Gård. Copl. i Wästanå d:n 9 Ap: [1714] af H:r Klink."

Källa: Näsum (L) CI:1 (1700-1725) Bild 27 / sid 45 (AID: v100646.b27.s45, NAD: SE/LLA/13290)

Se även:

Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:30 (1714) Bild 2270 (AID: v234788.b2270, NAD: SE/LLA/13550)
Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:31 (1714) Bild 4940 (AID: v234789.b4940, NAD: SE/LLA/13550)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Feltreuter_nr_785

319
Tigerschiöld / SV: Tigerschiöld
« skrivet: 2021-12-14, 18:30 »

"Eders Faderliga Högwyrdighet och Plurimum Ven: Cons:rio, kan iag eij underlåta, ödmiukest föredraga, huru som D:m 8 Trint:s sistledne utj Hellestad kyrkia, är första gongen för H:r Capiten Hoen wid Kongl. May:ttz Siöstat, och för detta Herradz Höfdingens eena dotter Jungf: Helena Maya Tigerschiöldh, till tet heliga Ecktenskapet förkunnat: Hwilket mot Kongl. May:ttz allernådigste Kyrkiolag strijder, som befaller at lysningar till det H. Ecktenskapet skola i then försambling skie, der bruden tages. Warandes det icke obekant, huruledes denna brud, icke allenast en rum tijd, efter des k. föreldrar A:o 1708, ifron henne och sampl: de öfrige barnen afflött till Abusa, haft sitt hemwist uti Webrö, som är min Annexe försambling; Uthan och sedan hon wjd Juhltijden sin Condition hoos Fru Generalinnan på Werpinge qvitterat, alt stendigt sig i Webrö uppehollit, och ännu, det med heela församblingen bewittnas kan, uti des Swågers H: Capit: Erich Carlfisches huus sig uppeholler, jembwäl heela tijden, utj mehr berörda försambling brukat och niutit sin Sahlighetz medel och H: Heeliga nattward begåt, hwilket hennes Kär: föreldrar eij neckta kunna, så at i henseende till alt sådant, jag icke kan finna af hwad Grun el:r skiäl lysningen för ofwan bet: Jungfru i nogen annan försambling kunnat begiäras eller bewiljas, än där hon således brudtagen warder.  /.../
Womb d 27 Julij A:o 1714
Allerödmiuk- trognaste Tienare och förebediare
David Harman"

Källa: Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:30 (1714) Bild 30 (AID: v234788.b30, NAD: SE/LLA/13550)


"/.../ hälst öfwer alt är practicabelt att när een Fader giör Bröllop åth sin doter sådant då bör skee utj dhen försambling hwarest Faderen sielf bor, alt förden skull är till HögWyrdige H:r Biskopen  min tienstödmiuka begäran honom behagade af högst berömlig rättwisa icke allenast samma förbud uphäfwa uthan och dhe ordres utgifwa att Kyrkioherden H:r Lang obehindrat samma lysning och wigning må förrätta, warandes öhördt att dhen ena Pastoren kan förbiuda dhen andre att giöra sitt Embete uthan dher som H:r Harman skulle wara tillbefogat som han dock icke är /.../
/.../
Abusa d: 23 Julii Anno 1714
ödmiuke hörsammaste Tienare
W. Tigerschiöldh"

[Abusa i [Torna] Hällestad, Malmöhus län]

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:30 (1714) Bild 40 (AID: v234788.b40, NAD: SE/LLA/13550)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hoenstierna_nr_1689

320
Maskoll / SV: Maskoll
« skrivet: 2021-12-14, 14:10 »

"Besichtningz Mönster Rulla Uppå Kongl: May:ttz Wästra Skånska Regimente Till Foot /.../ Mönstrades i Malmöe d: 22 September Anno 1719
Capitaine Wolluhns Compagnie
/.../
135. Petter Sallomonss: Sallmonius Avancerad till Reg:tz Wäbell d 24 Febr: 1718 wed Comp:t afmarch till Norje blef N:o recreu:d af Cap. Elgz Comp: Erich Erichss: Maskoll, roter:s karll, död i Bohus lähn d: 17 Jan. 1719. vacant /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054748_00048
Källa: Rulla år 1719. Västra skånska infanteriregementet. Öfverste Karl Posse, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/16 (1719)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029329_00180
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1255 (1718)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054730_00220
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1718/18 (1718)


321
Fechtenberg / SV: Fechtenberg
« skrivet: 2021-12-13, 13:53 »

EÄ: "Det bör ej lämnas oanmärkt att en släkt Fechtenberg synes hava levat i Östersjöprovinserna under 1600-talet. Johan Fechtenberg, född 1677 i Livland, blev 1700 soldat och 1706 sergeant i svensk tjänst vid De la Gardies regemente, blev fången vid Liesna 1708, men rymde, rustmästare 1715, förare 1718, var med i fälttåget mot Norge 1718 och erhöll transport till Nylands kavalleriregemente 1719."

Upplands ståndsdragoner, Livkompaniet, år 1715
"3:die Corporalskap
[Dragonkorpral] 45. Johan Fectberg
Werfd af H:r Grefwen och Öfwersten d 7 Aug 1712, född i Lijfland 38 åhr gammal, kan läsa, Transportert till dett första Corporalskapet och i des ställe N:o 2 Lars Staaf."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029835_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029835_00014


Rulla år 1716:
"Corporal Jean Fectenberg. Avancerad till Rustmästare wid Compagniet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029835_00309
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029835_00308
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1628 (1715-1716)


Rulla år 1718:
"2:ra Föraren Johan Fechtenberg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054732_00167
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1718/20 (1718)


Rulla år 1719:
"[1] Föraren Johan Fecktberg, afgången efter order till H:r Baron och General Lieutnanten De La Barres Regimente d- 2 Dce 1719."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029838_00022
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1631 (1719)


322
Silfversvan / SV: Silfversvan
« skrivet: 2021-12-13, 12:08 »

Kanske en ledtråd till Ingemar Wickströms fråga ovan 2011-04-29:

"Nampn Rulla på Wästra Skånska Infanterie Regementet och mitt i Nåder anförtrodde Compagnie som det på under stående Dato befonnes.
Major och Capitain Bernhard Fredrick von Rosendahl
/.../
Musveterare
139. Måns Jönss: Silfwerswan för Swan[e]holms Godz d 12 Jan: 1716
/.../
Malmö d 19 Aug 1716"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054699_00032
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1716/7 (1716), bildid: A0054699_00032Se även rulla år 1718:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054729_00135
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1718/17 (1718), bildid: A0054729_00135

323
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2021-12-12, 22:01 »

"Nampn Rulla på Kongl. May:tts Wästra Skånske Regemente till Footh ock Capitein Hööks Compagnie som det på Understående Dato sig wärkeligen befinner Nembl:
/.../
36. Walck Walckendorf för Lilla Harje Socken i Skåne d. 1 April 1716.
/.../
Malmö d: 20 Aug: 1716"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054699_00066 [Bild nedan]
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1716/7 (1716), bildid: A0054699_00066Generalmönsterrulla år 1717:
"36. Walck Hanss: Walkendorf
Sochne Knecht
för Lilla Harje Sochn i Skåne tillkommen d 1 Aprill 1716.
Ålder: 42 2/3
Tienst Åhr: 2/3
Födelse Ort: Fyn
Kasseras är en liderlig, lättfärdig och infaam karl, bör afstraffas och sedan från Regementet drifwas, Socknen skaffar en annan."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029326_00299
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1252 (1717), bildid: A0029326_00299"36. Walck Hanson Walkendorf
Sockne Knecht för Lilla Harje Sockn i Skåne, Casserad wed sidsta GeneralMönstringen i stellet har Socknen lefwererat d. 26 Aug. 1717 Bengt Hanson Örtman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054729_00351
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1718/17 (1718), bildid: A0054729_00351

324
Maskoll / SV: Maskoll
« skrivet: 2021-12-12, 21:05 »

"Rulla på det Manskap af Norra och Södra Asbo sampt Biära Härader som till Underdånigst föllie af Kongl: May:tz Nådige Bref Daterat Lund d 21 October 1717 äro uti LandzCrona d. 13, 14 och 15 November till Wästra Skånska Infanterie Regemente aff Högwälborne H:r Baron General och Gouverneur Hårdh Uthtagne och till Undertecknad Aflefwererade:
/.../
Härad och S:n Söndra Härad: Ströfwelstorp
Byens Nampn: Wästertohuus
Soldaternes Willkor och Stånd: GathuusMan
Soldaternes Nampn: Erich Erichsson Maskol
1
FödelseOrt: Wästergiötland
Ålder: 30
Legopenningar: 20
Gift"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00166
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1717/10 (1717), bildid: A0054712_00166


325
Introducerad adel - T / SV: Tegensköld
« skrivet: 2021-12-12, 19:09 »

"Såsom Wälborne Fru Catharina Helena Tegenskiöld, hos Consistorium sig beswärar, huruledes des äkta Make Corporalen under Högwälborne H:r Generalen Örenstedtz Cavallerie Regemente Thomas Hyltsberg, skall sedan han ifrån sin tiänst afsatt, och blefwen Soldat under Hans Excell:ces Högwälborne H:r Generalen Skyttes Regimente, någre gånger ifrå Regimentet och utur fästningen förrymt, til des han sidst åhr 1717 aldeles afwijkit, och sedermera eij kunnat ertappas, och någon kundskap om honom kunnat inhämttes, än at han uti Norra Härad, för röfwande och tiufwerij skall wara å gärning grepen, och för sitt brott Tingförd, men lijkwähl utur fängzlet sig bort practicerat; och ehuruwähl genom Hennes Kongl: May:ttz Nådigste Leigdebref af d: 3 Marti 1719, honom blefwit nådigst förundt frij och obehindrat at få framkomma, til at för sig redo och riktighet giöra, han lijkwähl alt sedan warit osynlig, at man nu mera, hwarest han wistas eller i lijfwet woro, ingen underrättelse kunnat förmå /.../"

Källa: Domkapitlet i Lund år 1720 (K, L, M) FIIf:40 (1720) Bild 1500 ff (AID: v234798.b1500, NAD: SE/LLA/13550)

***

Södra Skånska kavalleriregementet, Majorens kompani, Första korpralskapet, år 1713
"/.../ istellet hijt Avangerat Thomas Höltzberg efter Fulmacht d. 29 Julij 1713, som tiänt till förne för Ryttare wed Nårra Skånska Regementet"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 940 (1713) Bild 1400 / sid 136 (AID: v437188.b1400.s136, NAD: SE/KrA/0023)
Se även: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 941 (1714-1716) Bild 1050 / sid 100 (AID: v437189.b1050.s100, NAD: SE/KrA/0023)

Södra Skånska kavalleriregementet, Majorens kompani, Första korpralskapet, år 1716
"1:sta Corporalen Thomas Höltzberg, förafskiedat uti Maij 1716"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 941 (1714-1716) Bild 3680 (AID: v437189.b3680, NAD: SE/KrA/0023)


***

Norra Skånska kavalleriregementet, Överstelöjtnantens kompani, Rusthåll nr 30, år 1710
" [Ryttare] Thomas Höltzberg för Hölstofta
denne Höltzberg som absenterat sig i höstas och föregifwet at förmedelst Fiendens emillankombst, intet kunnat kommet till Malmö nu inställer sig, barnfödd i Småland och Hynneröd Sochn, 21 åhr gl:, Lärt Skomakare handtwärket. Hästen är Liuusguhl med stiern 6 åhr gammall"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 884 (1710) Bild 550 / sid 52 (AID: v376589a.b550.s52, NAD: SE/KrA/0023)

Se även: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 885 (1713) Bild 640 / sid 61 (AID: v376590.b640.s61, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 886 (1713) Bild 640 / sid 59 (AID: v376591.b640.s59, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 887 (1714) Bild 590 / sid 56 (AID: v376592.b590.s56, NAD: SE/KrA/0023)

***

Östra Skånska regementet till fot år 1716, Livkompaniet (Regementschef generallöjtnant, guvernör och överste Carl Gustaf Skytte)
Se bilden nedan.

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1406 (1716) Bild 400 (AID: v480459.b400, NAD: SE/KrA/0023)

Rulla år 1718: [Soldat] 127. Tomas Höltsbergh, werfd men rymd d: 18 Martj 1717"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054731_00057
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1718/19 (1718), bildid: A0054731_00057

***

EÄ:"2. Catharina Helena Tegensköld, född 1681. Gift med korpralen Tomas Höltzborg."

326
Rappholt, von / SV: Rappholt, von
« skrivet: 2021-12-12, 16:18 »

"Det hafwer Wälborne Jungfru Elsa Juliana von Rappolt hos Consistorium berättat, huru såsom åhr 1718 uti Junio, hon skall wara förlofwad til äktenskap, med Capitainen under H: Öfwerste Grubbenhielms Infanterie Regemente, Wälborne Carl Gustaf Ekenstein, sedan han så wähl genom skrifwelse til des Broder Secreteraren Wälborne H: Thomas Balthazar von Rappolt, såsom, och hos Wälborne Jungfrun sielf, någon tijd förut trägit der om anhållit genom herrar H: Ryttmästaren Ebeltofft och H: Capitain Crakewitz, och der uppå genom sin skrifwelse til Sahl. Probsten och Kyrkioherden i Hörby och Lyby WählEhrwyrdige Petrum Sommar anhållit om lysning, hwilket uppå H:r Capiains begiäran, skall åhr 1719 in Aprili uti Sörby sochenkyrkia tre Söndagar å rad af Predijkstohlen wara förrättat, men medelst det H:r Capitainen i medlertijdh oförmodeligen blef Commenderad till Norrige, är med Copulationen upskutit, till förwänttan af des återkomst, lijkwähl såsom Wälborne H:r Capitainen skall sedermera sitt sinne ändrat, och genom bref til H:r Praepositum och Kyrkioherden Sommar låtit förnimma, det Wälborne Jungfru Elsa Juliana von Rappolt, wijdare på honom eij hade at tänkia; Altså Wälborne Jungfru sig beswärar, det utan någon gifwen orsak H:r Capitain Ekenstein, sitt till henne giorde äktenskapz löfte brutit /.../"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:39 (1720) Bild 840 / sid 81 ff (AID: v234797.b840.s81, NAD: SE/LLA/13550)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Rappolt_nr_1870
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekensteen_nr_717

327
Kusinäktenskap / SV: Kusinäktenskap
« skrivet: 2021-12-11, 22:16 »

"/.../ Men som Hans K M:t wed des lyckel: öfwerståndne Kröning förledit åhr behagat förklara, att Syskonebarns giftermåhl efter den dagen skulle blifwa aldeles otillåtelige enligt HögstSal. H K M:tz Konung Carl den 12:tes uthgifne resolution d: 1 Aprilis 1717. /.../

Källa: Domkapitlet i Lund år 1721 (K, L, M) FIIf:41 (1721) Bild 1920 (AID: v234799.b1920, NAD: SE/LLA/13550)

PS! Fredrik I kröntes den 3 maj 1720 i Stockholm. Fr.o.m 1734 års lag kunde syskonbarn få dispens och från 1845-05-19 tillåts äktenskap mellan syskonbarn.

328
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2021-12-11, 12:50 »

"/.../ Hwar efter Jag i Tienst ödmiukheet genom dette och Egen persohn mig infinna, uthj Enfaldig kortheet Mit Swarande Emot Jungfru Stijna Grönvaldz kärre måhl ingifwa; Angående Echtenskaps löfta som  bemälte Jungfru föregifwer, at om så skohla wara Passerat /:det iag inte kan Troo:/ då är det genom dryckenskap uthj Min Broders Henning Valchendorphs huus i Nöbbelöf åstad komit, Hwarest Jag och Min Broder Fänrich Falck Valchendorph som nylige kommit från Armee blefwet fägnade at wij druckna woro, och som O-gierna fornimmas, skal samma tiid Twänne Män af Nöbbelöf Nembl. Per Månsson och Hans Perss. denna senare Min Contra part, om aftonen wara inkommen doch utan Min kallelse och behiäran. Twils uthan af Jungfru Stina Grönvald och Hennes Söster Greta Grönvald kallade, at uptaga Hwad ord Jag uthj Mit beskänchte Sinne kunde raillere; Hwilke ord som så är :/ Jungfru Stijna Grönvald Med hennes Söster, Tänkar Mig der wid fast binda, skohla emot förmodan i så Måtto i min dryckenskap några ord wara af mig fälte förmodar Jag allerödmiukast Ven: Consist: ecclesiastici gunstigt anseer at iag som är Een ung person och stå under Mina: föräldrars Disposition ej Mig kan emot dera willia uthj giftermåhl begifwa så frambt Jag ej wil draga Min K: föräldrars Sorg öfwer Mit Samweete, och al den stund Jungfru Stjna Grönvald wäl för numit sådant uthj dryckenskap wara Passerat har hon Til at binda Mig Til orden emot al förmodan söcht Ven: Consistorij Citation öfwer Min person, Men Til Siido sat sino witnen som borde til wederbörl. foro, uthj Min eller min fulmächtigas biwaro, framhafwas Till Ed at således saaken uthan Meera beswär af det Högw: Consistorium afhielpas kunde, och der Jungfru Stina Grönvald hade tämcht sig någen fordeel hafwa af det /: om så woro:/ iag i Min druckenskap något om Echtenskaps lyfte Talat hafwer, hade hon wäl til Eeden haft sina witnen om icke wid ordinarie dåwid Extra ordinarie Ting uthj Harriagers Härrad; /.../
/.../
Kiel Christopher Valchendorph
Ellinge d: 16 Decembr: A:o 1708./."

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:22 (1708) Bild 2610 (AID: v234780.b2610, NAD: SE/LLA/13550)


EÄ, barn tab. 2
"Kjell Christoffer. Korpral vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Förares avsked. Uppgives blivit fänrik 1704, men återfinnes ej hos Lk. Bodde Retula Gift före 1723 20/1 med Engel Berg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Ernst Boije af Gennäs, död 1722), dotter av kommendanten på Tavastehus Anders Berg och Anna Maria von Meurman. Catharina. Gift med löjtnanten Jöran Grönberg."

329
Löwen / SV: Löwen
« skrivet: 2021-12-10, 18:19 »

"Consistorii Ecclesiastici resolution och remiss, uti saken eller klaganden Qwinfolket Anna Christina  Brunkman, samt Swaranden Hr RyttMästaren Wälborne Johan Christopher von Löwen, angående lägers måhl under ächtenskapzlöffte, som den förre praetenderar, men den senare sådant aldeles wägrar; gifwen Lund d: 23 Januarii A:o 1723.
Det påstår fuller Anna Christina Brunckman det hon under Ächtenskapz löffte med mera försäkringar, skall på Simonstorps Gård wara häfdad och lägrad af H:r RyttMästaren Wälborne Johan von Löwen, beropandes sig på H: Capitain Hassel, som skall han tillijka med Pigan Johanna Nilsdotter, hwilken tiänar Wälborne H: RyttMästaren på Simontorp, afhördt åtskillige mera wälbemälte H: RyttMästarens goda löften emot sig; /.../
/.../"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:45 (1723) Bild 230 (AID: v234803.b230, NAD: SE/LLA/13550);v234803.b260 ff

330
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2021-12-10, 17:12 »

"/.../ Anno 1709 d: 24 Septemb: trolofwade Sl: H:r Påhl Frijs tilsammans Een Cornet benämbd Carl Gustaf Eketrae och Een Rytmästares Andreae Frankes Änkefru wijd namn Maria Geringia uti åthskilliga Personer närwaru, strax derefter wijd fiendens landstijgning reste ofwannäme personer up til Småland, der at förblifwa öfwer winteren, sedan ienden utur kandet war utdrifwen, kommo de her neder i Skåne til sin Rusthåldz Gård belägen her i Önnesta by, i hwilken de alt sedan den tiden hafwa boodt tilsammans, och effter almänt tahl och rykte her i församlingen söka de säng och säte tilhopa, som äkta folch, iblant förlijkas de illa, iblant wäl, :/uppå sådan förargelse hafwa monga allareda stöt sig /: i det hänseende har iag kallat dem til mig till den ändan at utforska sanningen, om sådant rykte är af wärde äller eij, hwartil Mad: Maria Geringia swarar, at hennes trolofwade fästeman Eketrae har logemente i hännas gård icke annorlunda, än Een inqvarterat officerare kan logera i En anor mans hus, men den högste Guden är bäst bekant deras lefwerne; lijten tijd efter min ankomst Soliciterade af mig Ofwannämde Personer, om iag efter föregången lysning wille wijga dem, hwarpå iag begiärade at sij et rijktigt skijftes instrumentz efter Sl: H:r Rytmäst: Frank, och som Mad: Geringia det eij kunde framwijsa, sade iag til dem, iag äij tordes fyllest giöra deras begäran i kraft af Kongl: May:t Kyrkiolag, Eet par dagar der efter begärte H:r Eketrae och Mad: Geringia, dät iag wille admittera dem bägge til Her: H: Natward på een gång såsom et par äktefolk, eftersom de äro trolåfwade, beropandes sig der på, at Sl: H:r Påhl Frijs har det giordt, sedan de kommo neder fron Småland, hwaruppå iag swarade, at de skulle någon tijd förbijda, innan de kunne blifwa deelaktige af H. H: Natward;/.../
Äliest kan iag äij låta Eders Faderliga högwördighet och Max: V:dum Consistorium obemält wara, det Corneten Eketrae har tiänt i Påland wijd wår Arme sedan A:o 1700 intil förledit åhr, då han kom heem, kunne altså twiflas, om han är förlåfwat eller gifter i Påland, men ifron denna mistanken säger han kunna liberera sig med sin salighedz Eed; /.../
/.../

Önnesta d 17 Novem: A:o 1710./.
aldraödmiukaste tienare och trognaste förbediare hos Gud
Andreas Gemzaeus"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:24 (1710) Bild 2220 (AID: v234782.b2220, NAD: SE/LLA/13550)

331
Introducerad adel - B / SV: Bille af Dybeck
« skrivet: 2021-12-09, 15:41 »

"Eders Faderlige högw:t och Max: Ven: Consist: gifwes härmedh i Ödmiukheet tillkänna:
Att Madame Pärnilla Bille, har, för kort sedan, fått itt oächte barn, och referera hans Ehrew:t H:r Kiörkioherden Mag: Plantin i sitt bref Sub. Dat: 22 Aprilis, det spargeras: Att hon ärnar snart begifwa sig på annan Orth, och undwijka således straffet och Kyrkioplichten både för sin stoore förre och nu denne senare förseelsen. Och förblifwer alle mine dagar!
Eders Faderlige högwördigheetz och Maximi Ven: Consistorii

Serslöf, d 29 Apr: 1708

Ödmiuke och hörsamskyldighste tienare
W. Weslenander"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:21 (1708) Bild 2320 (AID: v234779.b2320, NAD: SE/LLA/13550)

332
Beijer / Beyer / SV: Beijer / Beyer
« skrivet: 2021-12-09, 14:15 »

"Dät inkommer hos mig esqvadrons fältskiären George Heidrich Beijer, föregifwandes sig wara i Herrans Nampn sinnat at begifwa sig i dät heliga Echtenskaps Ståndet /.../
Hellsingborg d. 27 Martij 1708
C. Clerch""


AID: v234779.b1740

"Underteknade betygar, att Fältskiäraren under en Esqvadron af Högwälborne H:r Öfwerste Gyllenstiernas Regemente, Mons:r Beÿer benämbd, är född i EschVede i Hessen af förnäme föräldrar, och har iag kiändt honom ifrå hans ungdom up, alt sedan A:o 1692, tå han Var en gåsse om 13 åhr, kunnandes och försäkra, att han med ingen är förlofwad eller gifft; hwilket och om påfordras,  iag medh Saligheetz Ed, bekräffta kan, till mehra styrkio detta med egen hand underskrijfwandes.
LandsCrona d: 27 Martii A:o 1708
Reinhart /.../ Sengholt" [Trädgårdmästare i Landskrona]"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:21 (1708) Bild 1750 (AID: v234779.b1750, NAD: SE/LLA/13550)

333
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2021-12-09, 13:37 »

"Exhib:t och upläst på Harriagers herredz ord:e winter Ting uthj Dahlby d 11 februarij A:o 1708
Copia./.
Uthj det Helige Treefaldigheetz namn äro undertäknade förmedelst gode wänners inrådande och Mäklande förlichte al Twist, O-Eenigheet och Miss sämio emillan mig Henning Christopher Valchendorph och Wälborne Fru Britta Wrna här med uphäfwen och effterlåttet, sålunde, atwij å både siidor hwar andra tillgifwa och förlåtta alt det som på den Eene siido eller annor kan wara brutit, och Jag Henning Christopr Valchendorph intet Meera skal wara obligerat at fulgiöra lofl. lagmans eller Tingz Rättens fälte dommar hwarken med något Eed Swurn Inventarium at uprätta eller bemälte domar, wiidare at effterlefwa Een uthj Et för alt at betahla Mig Fru Britta Wrna d: 11 Nov. nestkommande uthj H:r Befahlningz Mannens Samsiöes huus Tree Hundrade D:r Smtt och de nu öfwerlefwererade kläder under försägling O-beräknat, hwilke wälborne Fru Wrna giör sig så nyttig som hon bäst behagar, för hwilke 300 D:r Smtt: Jag Hans Valchendorph till Ellinge på min Adelige Paroll Caverar förre, hwar emot Welborne Henning Christopher Valchendorph effterlåttes af Mig Fru Wrna så wiida Mit rum hinnar och råkar O-klandrat för Mig at försyna sig med giffter måhl hwar gud och lijkar täkas honom beskära, denna förlickning wara således uthj gåt förtroende och Eenigheet sluttat som o-ryggelig hållas och effterlefwas skal, och skeede på Ellinge uthj underskrefne gode wänners närwaro som til witterligheet underskrifwapå Ellinge d: 25 october A:o 1707 /.
Henning Christopher Valchendorph   Birgitte Wrna
(L:S:)               Axell Wrna

Her förre Caverar Jag
Hans Valchendorph
(L:S:)"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:21 (1708) Bild 1030 (AID: v234779.b1030, NAD: SE/LLA/13550)

Se även:
Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:21 (1708) Bild 2230 (AID: v234779.b2230, NAD: SE/LLA/13550)

Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:21 (1708) Bild 3180 (AID: v234779.b3180, NAD: SE/LLA/13550)
Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:23 (1709) Bild 1980 (AID: v234781.b1980, NAD: SE/LLA/13550)

[Kiel Christopher - Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:22 (1708) Bild 2540 (AID: v234780.b2540, NAD: SE/LLA/13550)]

[Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:21 (1708) Bild 2610 (AID: v234779.b2610, NAD: SE/LLA/13550)]

[Hennings oäkta barn - Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:23 (1709) Bild 130 (AID: v234781.b130, NAD: SE/LLA/13550)]

334
Dahlbergh / SV: Dahlbergh
« skrivet: 2021-12-07, 20:51 »

"Wid Lagtima Sommar Tinget uti Albo Härad och Bröserup den 12 Junii 1751
N:o 1 upbud. S.d. framgafs till HäradsRätten följande Salu- och KiöpeBref:
I. N. J. C
Jag Carl Gustaw Johansson giör af fri wilja och wälberådt mode, hafwa försåldt och afhändt, som iag och nu från mig och mina arfwingar, igenom detta mitt öpna Bref tillägnar Stats Majoren och Riddaren af Kongl. May:tts SwärdsOrden Wälborne Herr Alexander Magnus Dahlberg, dess Fru, Barn och arfwingar, min Lagkiöpte frälseqwarn Strante 1/8:dels mantal, belägen i Skåne, Christianstads Lähn, Albo Härad och Rörums Sokn, med all dess tilliggiande grund och egendom, som af ålder tillegat, /.../
Bekräftar mitt egit namn och wanliga signete af Malmö den 27 Aprill 1751
C. G. Johansson*" [ * Se även mitt inlägg under "Beck-Friis"]

Källa: Albo häradsrätt (L) AIIa:1 (1745-1770) Bild 480 (AID: v612668.b480, NAD: SE/LLA/10001)

Se även försäljningen år 1755:
Källa: Albo häradsrätt (L) AIIa:1 (1745-1770) Bild 820 (AID: v612668.b820, NAD: SE/LLA/10001)


http://www.osterlen.com/slaktforskning/rorum.htm

335
Rafsten / SV: Rafsten
« skrivet: 2021-12-07, 16:06 »

"Albo häradsrätt den 3 maj 1729
N:o 13. Ryttaren Nils Tängström i Raflunda och des Broder afskiedade Ryttaren Petter Rafsten i Runnebröd uppwisa en stämning, den de utwärkat på Ryttaren Måns Rönberg i Raskarum i saken ang:de qwarlåtenskapen efter deras Sal: Moder och Swärmoder Ingar Pärsdotter, hwaröfwer åstundas et Edswurit Inventarium.
/.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:219 (1729) Bild 400 / sid 67 (AID: v384829.b400.s67, NAD: SE/VALA/0382503)

336
Löwen / SV: Löwen
« skrivet: 2021-12-06, 13:52 »

"/.../ inkomma med min ödmiuka berättningh om een Trolåfningh, som iagh förnimmer wahra sluten emillan Jungfru Metta Bilde på Snogeholm här uthj Söfde Sochn, och een Lifländsk AdelsMan, benämbd von Löfven, som säges wahra Ryttmästare af Södra Skånska Regementet, wahrandes samma Trolåfningh förrättat af een KrigsPräst uppå bem:te Ryttmästares Broders, som är Major under Östgiötherna, Caution, att han ifrån alt äktenskap på andra ställen är frij och ledig, Och emedan dee samma sitt påbegynte wärk genom kyrkiones band ärna låtha winna sin fulbordan, som säges nestkommande 4:de Påskadagh, Men förnimmes att sielfwa Copulationen skall förrättas af een KrigzPräst, hwilken dock intet är af samma Regemente som Ryttmästaren, fast lysningen säges wahra förrättat af H:r Kyrkioherden uthj Wäpmannehögh uthi hwilkens Sochn dee hafwa sin Gårdh benämbd Dybäck, och dee här uthi Söfde, är och sedan iagh owärdig kom hijth sina Salighetzmedell brukat hafwa. /.../
Söfde d 14 Martii A:o 1711"


Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:25 (1711) Bild 1150 (AID: v234783.b1150, NAD: SE/LLA/13550)


EÄ. tab. 12
"Johan Christoffer von Löwen (son av Hans Gerhard, Tab. 11), till Dybeck i Ö. Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Född 1672. Kornett vid Taubes dragonregemente 1703-12-12. Konfirmationsfullmakt 1704-05-23. Avsked 1705-05-13. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1707-05-03. Löjtnant vid pommerska infanteriregementet 1707-09-23. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1710. Avsked 1711. Död 1765-01-03 Skoghult. Gift med Mette Bille af Dybeck, född 1676, död 1721-07-01 på Simonstorp i Blentarps socken, dotter av Christian Bille, naturaliserad Bille av Dybeck, nr 28, och Karen Vind."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bille_af_Dybeck_nr_28

337
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2021-12-02, 19:34 »

"Specification Till Aflöningz Listans Formerande för Kongl. May:tz Smålandz Cavallerie Regemente /.../ för åhr 1707.
/.../
Wexiö Compagnie
/.../
Corneten med boställe Carl Gustaff Eketrä, mist sin tienst effter Gen: Krigzrättens dom d 28 Sept: 1707. Istället samma Dato Corneten utan boställe Johan Biörkman."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00151
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)

338
Introducerad adel - G / SV: Gyllenlood
« skrivet: 2021-12-01, 21:00 »

"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens wälborne H:r Gustaff Ernst Albedyhls anförtrodde Regemente Safwolax och Nyslåtz Lähns Infanterie, hwareffter dess Öfwer- och underofficerare, medh Corporaler Trummeslagare och Pipare sampt gemena knektar likmätigt K:l M:t Indelningszwärck och stat för bem:te Regemente, sine innewarande 1703 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
6 [kompaniet]
Förare Jacob Wildh bortkommen på ett partie wid Neuhusen in augusto 1702, dy niuter han för samma åhr sin löhn till d:n 1 Septemb: den öfrige blif:r K:l M:t bespard, i stellet samma tijd ifrån Furier Magnus Gyllenlodh, som niuter denna åhrs löhn.
Furier Magnus Gyllenlod avancerat in augusto 1702 till Förare och niuter i åhr där sin löhn, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00308
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)

År 1704
"Förare Magnus Gyllenlodh Commend: till Stockholm"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00377
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/56 (1704)

År 1705
"Sergeant /.../ wara dödh d:n 16 aprill 1705, och intet nämpnes om dess Änkia och Barn, i stället samma tijd ifrån Förare Magnus Johan Gyllenlodh, som i åhr sin wahnlige löhn åtniuter, och hwad öfrigit är af denne löhn, blif:r K:l M:t bespard."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00563
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)

År 1706
"Sergeant Magnus Johan Gyllenlodh Commend: till Stockholm"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00591
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)

År 1707
"Sergeant Magnus Johan Gyllenlodh"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00598
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)

År 1708
"Sergeant Magnus Johan Gyllenlod"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00584
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)

År 1709
"Sergeant Magnus Johan Gyllenlod"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00529
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)

EÄ. barn tab. 7
"Magnus Gyllenlood. Levde 1704 [Rf]".

339
Introducerad adel - G / SV: Gyllengren
« skrivet: 2021-11-30, 19:28 »

"General Münster Rulla Öfwer Skånska Tremännings Regementet till Häst som Münstrades af General Majoren Högwälborne Herr Wilhelm Bennet Uthi Åby Den 10 October Anno 1720. Uthi närwaru af ÖfwerCommissarien H:r Christian Cederfelt.
Öfwerste Lieutnantens Compagnie.
/.../
Num:r: 90
Ryttarens nampn och annotationer öfwer deras beskaffenheet: Lars Gyllengreen
Ålder: 32
Tienste Åhr: 8
Födelseorten: Hallänning"

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1402 (1720) Bild 760 (AID: v480455.b760, NAD: SE/KrA/0023)

Se även:
Rulla 1719: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1401 (1719) Bild 970 / sid 92 (AID: v480454.b970.s92, NAD: SE/KrA/0023)

Rulla 1718: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1400 (1718) Bild 580 / sid 52 (AID: v480453.b580.s52, NAD: SE/KrA/0023)

Rulla 1716: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1399 (1716) Bild 570 (AID: v480452.b570, NAD: SE/KrA/0023); v480452.b850

Rulla 1714: [Bilden] Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1398 (1714) Bild 680 (AID: v480451.b680, NAD: SE/KrA/0023)

"1720 d:6 November Wigdes Ryttaren Lars Gyllengren af Bonnarp och Pigan Boel Ollasdoter ibm."
Källa: Riseberga (L) CI:1 (1689-1764) Bild 103 / sid 98 (AID: v100945.b103.s98, NAD: SE/LLA/13313)
340
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-11-29, 21:10 »

Albo häradsrätt d. 21 October 1724
"Inspectoren, Wälbetrodde Herr Ivar Ryting, efter stämning tiltalar Bonde Per Swensson, och afskiedade Ryttaren Anders Plagman, i Elljaröd, den förra, för det han Plagman ifrån Alunbrukets tienst, olagligen städt, och den senare, för det han sig der till förled låtit, och således emot tienstehions Förordningen, sig bågge förgripit, andragande H:r Inspectoren, att Anders Plagman, 1:o warit arbetare wijd alundbruket, förr, och wijd mid-Sommars tijden, dersammastädes antagen som lösdrifware, efter undersökning, wijd Härads Tinget, förledit åhr *). 2:do Sedermera gådt Olofandes, ifrån Bruket; hwarföre han 3:o skall blifwit upförd, ibland andra Lösdrifware, och då Herr Ryting, af Landzhöfdinge Embetet, begierte att Plagman måtte föras tillbakars; är han 4:o af Befallningsman Borström, wijd Ransakningen i Brösarp, blifwit antecknat, at förfoga sig till wärket igen. Men i stället för att hörsamma det samma, har han 5:o wijd Landzhöfdinge Embetet, inlagdt en supplique, och berättadt sig wara Bondens Pär Swenssons Lagstadde Tienare, hwarpå H:r Baron och LandsHöfdingen d: 2 october sidstl: resolverat, att i fall, så befunnen, borde han ifrån Bruksarbete, wara frij. /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:190 (1724) Bild 1409 / sid 13 (AID: v331258.b1409.s13, NAD: SE/VALA/0382503)

Se även:
Albo häradsrätt d: 23 October 1724
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:190 (1724) Bild 1422 / sid 39 (AID: v331258.b1422.s39, NAD: SE/VALA/0382503)

*) Albo häradsrätt d: 4 Novembr 1723 [Bilden]
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:188 (1723) Bild 16110 / sid 223a (AID: v331254a.b16110.s223a, NAD: SE/VALA/0382503)


341
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2021-11-27, 19:13 »

"Albo häradsrätt d 28 Junii 1726
N: 57 Ryttmästarens Wälborne Herr Jochim Becks Fru Anna Maria Hans dotter låter upwisa det afwitsbref som under hennes Enkestånd uti Häradshöfdingens här å Orten Öfwerwaru, hon redan .. April 1723 innan hon trädde i annat gifte mäd Herr Ryttmästaren låtit uprätta för sine bägge Söner Studenterne Friedrich Andreas Hansson då för tiden på 17 året gammal, ock Carl Gustaf Hansson, då för tiden 11 året gammal, hwarefter hwardera utaf Sönerne uti Fädernesarf tillagt blifwit Ett tusende dal:r Srmt /.../"

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:195 (1726) Bild 856 / sid 49 (AID: v384776.b856.s49, NAD: SE/VALA/0382503); Bild 858/ sid 51 ff (AID: v384776.b858.s51) "Anna Maria Esbiörns utsatte till hennes son Carl Gustaf Johansson"


342
Rääf i Småland / SV: Rääf i Småland
« skrivet: 2021-11-27, 19:00 »

Albo häradsrätt d:n 18 November 1726
"N:o 7. Framträdde för HäradsRätten, wid sin kära Faders General Krigz Commissariens Wälborne H:r Peter Palmcreuts frånwaru wid Stockholmska Riksdagen, Sonen Wälborne Gustaf Otto Palmcreuts, ock angifwer huruledes han till laga citherande måst sig antaga en sak, som angår däss faders Sätesgård Cronowald ock däss afwel, emot förra Corporalen Måns Rosenquist ock däss hustru Helena Räf; angående ett får /.../
Måns Rosentwist mäd däss hustru Helena Räf, som mykket utropar ock säger sig wara af adelsläkt sig förklarar: 1:o att hon ikke stulit något fåår. /.../
/.../
/.../nu äro Rosenqvists twänne barn här ute mäd fåret /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:195 (1726) Bild 875 / sid 4 ff (AID: v384776.b875.s4, NAD: SE/VALA/0382503)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/R%C3%A4%C3%A4f_i_Sm%C3%A5land_nr_189

? - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosentwist_nr_1330

343
Introducerad adel - G / SV: Gripenhielm
« skrivet: 2021-11-27, 18:25 »

"Albo häradsrätt den 19 Februari 1726
Framträdde för Härads Rätten, Directeuren Högaktad H:r Hans Bruun uppwisandes 1:o Höglåfl: Kongl: Giöta Rikes Håfrätts sig tillsände Constitutorium, och d: 2 Decemb: 1725; att wara Curator för frambledne Bergemästarens Sal. Herr Baron Edmund Gripenhielms 2:ne döttrar Anna Ebba ock Hedevig Sophia Gripenhielmar, deras rätt ock interesse wid förefallande måhl, lag- samt Kongl. Förordningar enligen i akt taga ock förswara /.../
/.../
Herr Directeuren lämbnade detta; ock sedermera angifwer: Att Sal. Herr Bärgmästaren Gripenhielm, förutan däss här i Orten bekiände Sån Herr Rector Illustris Baron Edmund Gripenhielm, har ändå en Son som finnas under Militien, ock nu för tiden skall till hålla i LandsCrona fästning, wid namn Carl Gripenhielm.
Dessutan angifwes af H:r Capitain Lieutenanten Christian Mengel, som både är Creditor utj Stärnhuset, jämwäl Caverat för några Sal. Bärgmästar Gripenhielms löös örons förwarande, att Herr Bärgmästaren ännu skall hafwa en dotter wid namn Eriana Gripenhielm för hwilken frambledne HåfRätts Assessoren Herr Magnus Bielkenhielm i Lifstiden warit Curator, men hwem som nu är hennes Curator eller förmyndare, weet Herr Capitain Lieutenanten ikke.
/.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:195 (1726) Bild 788 / sid 19 ff (AID: v384776.b788.s19, NAD: SE/VALA/0382503)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rector_illustris


344

"Kongl:e Maij:ts nådige Förordning, att de som willja ingå äktenskap med sine afledne Makas syskonebarn, måge hädan efter därtill hafwa frihet, utan att först derom hoos Kongl:e Maij:tt sig i underdånighet anmäla. gifwen Stockholm den 3 Martij 1727"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:203 (1727) Bild 2780 / sid 3 (AID: v384786.b2780.s3, NAD: SE/VALA/0382503)

345
Stålman / SV: Stålman
« skrivet: 2021-11-19, 13:08 »

Malmö garnisonsförsamling
"1715 Lysning
Maj 1 Lystes för afskiedade Fältwebelen af Ellfzborgz lähns Regemente Wällbördig Hindrik Gustaf Ståhlman pch Pijgan Gudfruktige Elizabeth Månsdotter.
denne Fältwebel hwars afskiedzpass uthwijsar af Öfw. L. Lillie, wara wällbördig, förestälte iag borde betänkia sin adelig. härkombst, utom och inomrijkes giorde trogne tienster, fastän ingen avangering eller löning honom gifvitz det sker så mycket fortare när herrens tanke(?) kommer, och bör intet så gement en g:l försökter karl i sine unge åhr wara så modfält och sig nederläggia. Frågas och efter hans släkte, besynnel: om Capit: Ståhlman wiste häraf. Ja, dät kan intet som ett protocoll alt upskrif:s hwad iag förestälte, honom att afråda, och sig till bättre betänkia.

Denne Fältwebel bårtrymbde strax på lysningen och efter Consist:ie res. i Lund 30 Maji 1716 publicerat i guarnizonen efter hoo d 10 juni samma åhr men ingenstädes speijat."

Källa: Malmö garnisonsförsamling (M) C:1 (1710-1750) Bild 780 / sid 144 (AID: v103037a.b780.s144, NAD: SE/MSA/00568)

Malmö garnisonsförsamling
"Barndop 1715
October 23 döptes Fältwebelen från Elfzborgz Lähns regemente afskiedade Hindrik Gustaf Ståhlmans barn dät han under Ektenskapz löfte aflat med pijgan Elizabeth Månsdotter och efter lysningen afwijket.
Hindrik
/.../

Kyrkotagen d 16 X:br efter nya Formularet, sedan Const:m i Lund och Malmöes rådstugu Rätt lagl. befunnit både trolåfning och lysning riktig såsom Ståhlmans äkta hustru.
Lundz Const: resol: dat: 7 X:br rådstugu rättens dat: 12 X:br 1715 resol:ne finns hoos käranden N: W:dahl."

Källa: Malmö garnisonsförsamling (M) C:1 (1710-1750) Bild 330 / sid 56 (AID: v103037a.b330.s56, NAD: SE/MSA/00568)

EÄ, barn tab 6:
Henrik Gustaf Stålman. Löjtnant vid tyska infanteribataljonen. Fången vid Tönningen 1713-05-16 men rymde. Stupade 1716 vid Fredrikshall. Gift med Catharina Teusche från Stralsund, dotter av Hans Teusche och Catharina Dömkes.

346
Gyllenadler / SV: Gyllenadler
« skrivet: 2021-11-18, 21:50 »
"Min tröstare äst tu worden. Thetta behiertade widh lifstiden christeligen, öfwerwägade vnder siukdomen tåleligen, bekände i dödzstunden frimodeligen, then i lifwet behagelige, i döden salige ädle och wälborne fru, f. Anna Catharina Gyllenadler, och på thes sorgprydde begrafnings-stund som skedde vthi St. Claræ kyrkio then 24 febr. åhr 1710. Vprepade widh grifte-brädden korteligen af J: Possieth.
Stockholm, tryckt vthi sal. Keysers enkias tryckerij, 1710"

https://www.antikvariat.net/sv/pix60321-min-trostare-ast-tu-worden-thetta-behiertade-widh-lifstiden-christeligen-ofwerwagade-vnder

EÄ, barn tab. 4:
"Anna Catharina Gyllenadler, född 1659, död 1710 och begraven s. å. 24/2. Gift 1693 med landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, i hans 1:a gifte, född 1662, död 1732."

347
Introducerad adel - S / SV: Sass
« skrivet: 2021-11-17, 19:26 »

"Eders Excell:ce behagade i Nåder med trohlige öron sig berätta låta, huru som hans Excell:ce Högwählborne Hr Baron Generalen och Gouverneuren Vellingk för ett och ett halfft Åhrs sedan, har behagat emoot wederbörligit Interesse, till sin Cousin för dätta Leutnanten Wählborne Patrick Sass som nu medelst hans högGreefl: Excell:ces Hr Greefwe Wachtmeisters Recommendation är blefwin Capitain  uthi Finland, i Nåder att uplåta till ländz 800 D:r Smt aff Christianstad Hospitals medell, de han och bekommit, och derföre i underpant satt 1/3:del aff Skeinge Herregård med några dertillhörige hemman, /.../
och bem:te Hr Capitain Saas som nu för tijden i Stockholm wijstas, och des äländiga Siuka Fru som legat wijd sängen een krympling och Gudz Fånge i 12 eller 14 Åhr och eij kunnadt gådt på sina fötter mig som des Cautionist anlijtat hafwa,
/.../

Datum Duckarp d 4 Maij A:o 1699
allerödmiukaste och hörsamste Tienare
Lars Rutenshiöldh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00172
Källa: Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

EÄ tab. 3
"Patrik Sass (son av Henrik, Tab. 2), född 1659. Student i Åbo 1670. Kornett vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1677-07-03. Löjtnant därst. s. å. 3/8. Bevistade fälttåget i Preussen med överste Uechtnitz' regemente. Återkom med armén till Riga i febr. 1679. Avsked 1680-11-01, då regementet reducerades. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Kommenderades 1700-07-22 till armén. Stupade s. å. 20/11 i slaget vid Narva. Gift med sin styvmoders syster Elisabet Bagge af Söderby, död änka, dotter av ryttmästaren Gustaf Bagge af Söderby, och Elisabet Nieroth."

348
Bruce / SV: Bruse/Bruce i Skåne
« skrivet: 2021-11-17, 18:55 »

"/.../ så att iag med Hustru och tre Barn, ey har någet att lefwa utaf, ehuru wäl iag nu som förr giör min tienst wid Tygården /.../
Malmö Tygård d: 26 Julij A:o 1699 ./.
P: Bruse"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00097
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

349
Rennerfelt / SV: Rennerfelt
« skrivet: 2021-11-16, 18:12 »

"Namn Rulla på Gratialisterne wid Nylands Regemente till Foth som Besichtigas wid Regements Mötet utj Loijo Kyrkioby d 9 och 10 Septembr 1730 af Öfwersten Hr Julius Modée.
/.../
Juli 8. Serg[eant]: Johan Rennerfeldt, 11.8
upwiste des afskied in originali af d 1 Aug: 1719 dito underhåldzbref af d 8 Julii 1729. präste attest af d 10 Sept 1730 har fått 1729 åhrs underhåld, skall hafwa et rusthåll Wiwola benämbt effter sin fader, men berättas att det skall stå i pant utj Banco för des faders giäld och nu undergå execution, det högra fotbladet affrusit 30 åhr g:l kan intet handtwärk el:e har an[nan] näring at föda sig af, will ej ombyta underhållet.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_01034
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

Se även mitt inlägg ovan: 2015-04-14, 21:59

350
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2021-11-15, 21:07 »

"Rulla på Gratialisterne som niuta underhåld wid Elfsborgs Lähns Ständiga Regemente til Foot af Wadstena Krigsmanshuus medell, och blifwit mönstrade af Öfwersten Högwälborne Hr Baron Johan Abraham Lillie wid påstående Regementzmöten med 1:sta Battaillon uti Skähne d: 14 Sept: A:o 1730 och deras willkor och beskaffenhet befunnen som här effter förmält warder, Nembl:
/.../
1718 Maij 5. Hindrich Lilliebielke. 6:24 af Hallandska Regementet till Foot
Upwijst underhåldsbrefwet in originali, men Afskiedspasset berättar han wara upskickat til Stockholm och der qwarblifwit, jemwäl upwijst Prästeattesten, at han brukar sine salighetzmedel, och at hans wilkor äro slätta och ringa, och at han intet äger gårdsbruk eller annat näringzmedel. 35 Åhr gammal. kan intet handtwerck; åstundar Underhåldet wid Wästgiöta Dahls Regemente, är wanför i wänstra handen af blessur. Undfått sitt Underhåld til 1729 åhrs slut"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00482
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

351
Introducerad adel - E / Ehrenschantz
« skrivet: 2021-11-15, 20:35 »

"Förteckning uppå de Gratialister som angifwit sig wid Munstringen uti Wexiö d 7 Sept: 1730 men intet niuta underhåld här wid Cronobergs Lähns Regemente, nembl:
/.../
10. Föraren Pehr Ehrenschantz upwist afskiedz pass af d: 23 Octobr: 1719, och underhållsbref af d. 25 Sept: 1729 på detta Regemente, samt Präste attest af d. 27 Aug: 1730, och nu först sig angifwit 37 åhr g:l har intet nähringsmedel"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00407
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenschantz_nr_1900

352
Stråle af Ekna / SV: Stråle af Ekna
« skrivet: 2021-11-15, 20:03 »

"Förteckning uppå effterföljande Gratialister som niuter deras underhåld wed Cronobergz Läns Regemente utwisandes huru, effter noga undersökning med hwar och en i synnerheet är beskaffat.
/.../
Carl Gustaf Stråhle Fältväbel, 11 1/4
62 åhr wistandes hoos sin släckt wed Callmar, utan handtwärck och Gårdzbruk, är mycket bräckel. och swag.
/.../
Johan Stråhle Lieutenant, 18
60 åhr g:l sitter på ett Säterij ben:t Kråkenäs, som hörer dess Broder Swen Stråhle till, brukar ingen gård, utan föder sig af sine Syskons nåder, och är elliest Siukl: och Swag"
/.../
Wederslöf d: 28 7:bris 1723"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00373
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00369
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

353
Hane / SV: Hane
« skrivet: 2021-11-15, 19:58 »

"Förteckning uppå effterföljande Gratialister som niuter deras underhåld wed Cronobergz Läns Regemente utwisandes huru, effter noga undersökning med hwar och en i synnerheet är beskaffat.
/.../
Bengt Hane, 6 3/4
83 åhr g:l sitter på ett qwarnatorp Korre benämpd utj Elmeboda, såssom inhyses, kan intet handtwärck, utan om sommaren metar, högra benet och foten förfrusen
/.../
Wederslöf d: 28 7:bris 1723"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00369
Jämför: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00391
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

354
Introducerad adel - C / Cederstierna
« skrivet: 2021-11-12, 14:46 »

"Aflöningz Lista för Kongl. Dahl. Regemen:tet pro A:o 1703
/.../
Orsa Compagnie
/.../
Förrijdaren Johan Cederstierna, avancerat till 2 Sergeant wid Gagnefs Comp. dhen 21 octobr 1702"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00427
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


EÄ, barn tab. 1
"Johan Wirænius, adlad Cederstierna. Furir vid Dalregementet. Sergeant vid Dalregementet 1703-04-18. Fänrik vid Södermanlands regemente 1703. Stupade ogift 1703-10-03 vid Thorn."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cederstierna_nr_1152

355
Fleissner, von / SV: Fleissner, von
« skrivet: 2021-11-12, 13:34 »
"/.../ berättade Nembden at Hr Cornetten Sandberg d: 2 Maij sistl:ne [1729] med döden aflidit."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:217 (1729) Bild 4550 (AID: v384826.b4550, NAD: SE/VALA/0382503). Herrestads häradsrätt 1729 7/5--


"/.../ kiäranden Lars Adolph Moderus och å afl:ne Cornetten Mårten Sandbergs efterlämnade änkie Fru Charlotta von Fleisners wägnar, Inspectoren Wälb:de Leonhard Sandell /.../

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:217 (1729) Bild 4780 (AID: v384826.b4780, NAD: SE/VALA/0382503) Herrestads häradsrätt 1729 6/10--

www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Fleissner_nr_1133

***
Se även Kronobergs regementes avlöningshandlingar år 1703 (urklipp nedan)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00380
Brigitta E:s supplik år 1703 med Karl XII:s resolution se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00399
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)

356
Bundy / SV: Bundy
« skrivet: 2021-11-10, 19:59 »

"Med Magistratens i Halmstad Pass til Utrikes Orter reste Personer, År 1798"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066275_00163
Källa: Flottans pensionskassa, Verifikationer till Hufvudböckerna N:r I. (Gemensamma), SE/KrA/0079/I 1/255 (1798)357

"MantahlsRulla uppå Ammiralitetz Volontair Regementet och Schoutbynacten Wälborne Herr Gust: Ruuts Anförtrodde Compagnie upprättadt sedan General Munstringen 1744.

Hwarest han äro antagen: Carlscrona
Födelseorten: Skaraborgz lähn
Befarenheten: Siöwan
Åhrtahlet när han antogz: 1733
Ålderen wid antagandet: 17
Carl Joh: Jorges von Gorgas, fol. 10
General Nummer: 28
Fåt Kongl. Amm:tz Collegij afskied d 15 Aprill 1745 som Liderlig och odugelig till Cronans tienst"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00155
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 47 / sid 89 (AID: v102734.b47.s89): "Karl Johan Gorries von Gorgas, furir vid Nylands Dragoner"


358
Introducerad adel - Ö / SV: Örnevinge
« skrivet: 2021-11-09, 19:55 »

"General Manthals Rulla uppå Första Regementz Vollunteurer och commendeur A. I Wrangells Compagnie Anno 1728
Antagen i Tiensten: 1727
Födelse Orten: JönKiöping
Siööwaahn nu för Tijden: -
Huru länge han Tient: 2/3
Dess nu warande ålder: 35
Gifft ell:r Ogifft: Ogifft
Giordt Extra Tienst: -
Milit: och Civil Betienters söner./. Indrag: Und: Officerare Af Staten Wärfde karlskrifne SkepsPåyckar: Wärfd
Nampn: Gustav Öhrnwinge
Nummer: 58"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00092
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

EÄ, tab. 3

359
Rotkirch / SV: Rotkirch
« skrivet: 2021-11-09, 19:43 »

"General Manthals Rulla uppå Första Regementz Vollunteurer och commendeur A. I Wrangells Compagnie Anno 1728
Antagen i Tiensten: 1724
Födelse Orten: Småland
Siööwaahn nu för Tijden: Befahren
Huru länge han Tient: 3
Dess nu warande ålder: 22
Gifft ell:r Ogifft: Ogifft
Giordt Extra Tienst: -
Milit: och Civil Betienters söner./. Indrag: Und: Officerare Af Staten Wärfde karlskrifne SkepsPåyckar: Wärfd
Nampn: Christ: Hind: Rootkirck
Nummer: 23"

Antagen i Tiensten: 1724
Födelse Orten: Småland
Siööwaahn nu för Tijden: Befahren
Huru länge han Tient: 3
Dess nu warande ålder: 20
Gifft ell:r Ogifft: Ogifft
Giordt Extra Tienst: -
Milit: och Civil Betienters söner./. Indrag: Und: Officerare Af Staten Wärfde karlskrifne SkepsPåyckar: Wärfd
Nampn: Gustav Adolph Rootkirck
Nummer: 24"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00088
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)


EÄ, barn tab. 4(?)
1. Christer Fredrik Rotkirch, döpt 1705-08-20 i Loftahammars socken, Kalmar län.
1. Gustaf Adolf Rotkirch, född 1707-11-05 i Loftahammars socken, Kalmar län.

Utan känt samband:
1) Gustaf Adolf Rotkirch (möjligen sonen med samma namn till Gabriel Otto, Tab. 4). Sergeant. Gift 1:o med Margareta Beckendal. Gift 2:o 1734-09-04 i Almesåkra socken, Jönköpings län med Elisabet Boije, född 1708, död 1774-01-29 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län.

***

Se även avlöningslista år 1759 - Nylands regemente till fot: Corporal "3. Gustav Adolph Rotkirck"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065788_00565
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/81 (1759)

360
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2021-11-09, 19:26 »

"General Mantahls Rulla oppå Första Regementz Vollunteurer och C. J. Flodins Compagnie Anno 1728
Antagen i Tiensten: 1727
Födelse Orten: CarlsCrona
Siööwaahn nu för Tijden: Siöwaan
Huru länge han Tient: 3/4
Dess nu warande ålder: 20
Gifft ell:r Ogifft: Ogifft
Giordt Extra Tienst: -
Milit: och Civil Betienters söner./. Indrag: Und: Officerare Af Staten Wärfde karlskrifne SkepsPåyckar: Wärffd
Nampn: Erich Nils: Wulfvenschiöld
Nummer: 56"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00082
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

361
Rosenbielke / SV: Rosenbielke
« skrivet: 2021-11-08, 20:52 »

"Dombok wid Hennes Kongl. Maij:ttz af Swerige Wår Allernådigste Dråttnings LijfRegemente Till Foth, här I Stralsundz Guarnizon Liggande under Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten Öfwerstens och Öfwer Commendantens Johan Reinholt von Trautvettes Commando för Åhr 1723 :/:
/.../
Anno 1723 d. 1 Junii höltz RegementzkrigzRätt i Stralsund öfwerwarande
/.../
Rustmästaren Knut Rosenbielke framhades som anklagades af Fältwäbeln Pontjn att han emot ordres förleden Söndag som war d: 30. försummat orderne och dagen efter ey warit tillstädes på Paraden, hafwandes för des ljderlighet tillförande både burit Musqueter och stådt för Påhlen, hwilket honom förestältes och han der till aldeles intet neka kunde, giorde afträde.
Resolutio
Emedan som Rustmästaren Knut Rosenbielke icke allenast tillförende för en och annan ljderligheet blifiwt afstraffad, men deraf ingen bättring tagit utan sedermeha d: 30 sidstl:ne försummat orderne och d: 31 ey warit på Paraden tillstädes; Fördenskull pröfwar RegementzkrigzRätten skiähligt det skall han derföre tiena en månad för gemehn och emedlertjd icke mehr niuta än Gemehns Gage.
Actum ut Supra."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065863_00005;
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065863_00061
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065863_00067 ff
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/16 (1723-1730)

362
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-11-06, 19:20 »

Ingelstads häradsrätt den 6 februari 1730 (Vintertinget)
"Denna HäradzRätt har genom resolution af d: 23 octob:r sistl:ne förelagdt Hr Ryttmästaren Magnus Plagman kiärande och Cornetten Hr Gustaf Biörckman Swarande, wid 10 D:r Smtz wijte för den som förfallelös skulle, at till detta Ting, och på denna dag sig för Rätta inställa, uti den då incaminerade saken, ang:de 25 D:r Srmtz skuldfordran, härflytande af ett Tält, som Hr Cornetten sig af Hr Ryttmästaren tillhandlat.
Inkommandes för Rätten i förbem:te Hr Ryttmästarens Fullmäktige Hans Plagman, tillika med Cornetten Hr Gustaf Biörckman, och androgo, det de wänl: äro förenade, på det sättet, at Hr Cornetten enligit des till kiäranden utgifne förskrifning i dag daterad, nästkommande midsommar dag i ett för alt betalar 30 D:r Srmt. Och emedan HäradzRätten fan förlikningen wara sådan, at den icke bör förkastas, ty blef den, på Parternas begiäran, af HäradzRätten bekräftad"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:228 (1730) Bild 6090 (AID: v384839.b6090, NAD: SE/VALA/0382503)

363
Övrigt / Långa svenskar i preussisk tjänst
« skrivet: 2021-11-06, 18:47 »

"Anno 1730 d. 9 Dito [Novembr:] continuerade ordinarie Höste Tinget (Albo härad).

Uti det af Hr Landshöfdingen och Lagmannen Wälborne Hr Ulrich Christopher Frölich till undersökning och pådömmande förwiste målet, der wid Cronones Befallningsman Wälb:de Hans Krok efter order warit åkärande å ena sidan, samt Capitain Lieutenantskan Elizabeth Mengel, som förwaltar Giästgifweriet i Bröserup Swarande å andra sidan, angående att Capitain Lieutenantskan eij skall likmätigt ankomna befallningar brukat behörigt inseende på de resandes pas, innan hon dem med skiuts låtit ifrån sig befordras, I synnerhet skall hon låtit Lieutenanten Hr Brunjan med en lång person wid namn Peter Boberg, af nation Småländning, hwilken till en Preusisk wärfware warit destinerat passera förbij till Ystad. Gifwen wid ordinarie HösteTinget i Bröserup d. 9 Novembr: 1730. /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:228 (1730) Bild 3490 / sid 249 ff (AID: v384839.b3490.s249, NAD: SE/VALA/0382503)

Fredrik Vilhelm I av Preussen (ty. Friedrich Wilhelm I) blev känd redan under sin levnad för att vara mycket intresserad av allt som rörde det militära och han satte också upp ett garde i Potsdam med speciellt långa soldater.
Från: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Vilhelm_I_av_Preussen

Se även: https://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam_Giants

364

Ingelstads häradsrätt 1731 16/11:
"/.../det Herr Fendrichen med original Adels Brefwet, som Keyser Rudolph den andra den 18 Maj Åhr 1584 dess förfäder gifwit intygade, /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:237 (1731) Bild 3000 (AID: v384851.b3000, NAD: SE/VALA/0382503).

365
Förnamn - P / SV: Pantsar / Pantzar
« skrivet: 2021-10-31, 20:03 »
Hej Bengt!

Ingelstads häradsrätt 1731 19/2:
"CronoLendzman Raffenius beropar sig på witnet Pantzar Nilsson utj Tunby [Smedstorps socken] och anhåller, det han må blifwa inkallad och afhörd,
/.../
Pantzar Nilsson Barnfödd utj [Östra] Hooby 43 år gammal witnade /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:237 (1731) Bild 430 (AID: v384851.b430, NAD: SE/VALA/0382503)

Mvh
Magnus

366
Gyllenstorm / SV: Gyllenstorm
« skrivet: 2021-10-24, 15:52 »

[År 1723] "Eders Kongel: May:t är iag fattig förafskiedade Krigzbetiente, högst nödsakat min stora trångh och fattigdomb utj aldra diupaste underdånigheet Supplicando andraga /: huru såssom:/ sedan iag mig utj Kongel: May:tz tienst öfwer 17 åhrs tidh wed alla förefaldne ocationer med största flijt och ospardh möda efter yttersta förmögenhet mina ringa tienster, meriter N:o 1 och alt af följande Attester N:o 2, 3, 4,5 och 6 allernådigste aftagas täcktes, Och såsom iag nu såmedelst illa Blecerat, och af en olyckel: händelse utj mitt ansikte illa kruthbränder, att min goda syhn der igenom dagel: förswagas, och uthom alt detta efter de swåre Campanierne med hans Sahl. Glorwyrdigare i åhminnelse Konung Carl dhen Tolffte utj Noriget blef mig Hennes Kongel. May:tz allernådigste afskiedz pass A:o 1719 /.../
täcktes med någit underhåll utj min Lifztidh, till min fattige hustru och barns uppehälle allernådigste förunna, och som iag ej det ringaste äger uthaf mig sielf, hwar under iag kan låta mitt hufwudh, altså til Eders Kongel: My:t allernådigste wällbehagh, Jag underdånigste föreeslår ett 3/4 Cronohem:n Bekareböhl här på Dahlsland Wahlboo häradh och Färgelanda sochen belägit, till besittning medh Räntan utj min och min fattige hustru och barns Lifztidh och som bem:te Cronohem:n är till 1/2 öde /.../
Aldraunderdånigste Tienare och undersåte
Petter Gyllenstorm

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066171_03907 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/87 (1723)

367
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2021-10-22, 18:55 »
"Som thet Lifztijdz underhållet hwilcket blifwit mig förlänt i underdånigst föllie aff Hennes Kongl. May:ts Allernådigste Förordnade uthj thes mig meddelte Nådige Afskied aff d. 30 Septemb:r Åhr 1719 wardt nestl: Åhr mig åter ifråntagit för then Orsaken skull att Wälb:ne Hr Landzhöfdingen Frisenheim skall gifwit Högl: Kongl., Krigz Collegium widh handen thet iag i Finlandh skulle hafwa något fast Ägendom och således intet böra niuta en sådan förmån, i anledning Hwaraf Högbem:te Kongl. Krigz Collegium genom bref under d. 13 Aug: förl: Åhr 1722, och så månde närmare underrättelse begiära uthaf owanb:de H: LandzHöfdingen huru ther med egentel. förwetter, men weet eij hwad ther på kan wara swarat, och emedan iag hwarken är af the Husgaflana som är arftagare till then af H:r Landzhöfdingen opgifne Ägendomen, icke heller elliest äger någon Ägendom i Finland uthan hwad iag ägt är icke återkommit under Sweriges Crona; Ty är iag förorsakad härmedelst underdån- Ödmiukast att anhålla, thet Högl. Kongl. Krigz Commissionen nådgunstigst Täcktes Förhielpa mig antingen till thetta mitt borttmiste  Lifztidz underhåld återfående, hwarigenom iag nu råkat uthj ett fast beträngt tillstånd, eller och till Ett Åhrs Lönz bekommande istället för underhåll som andra mine wederlikar wederfarit. Hwilcka dels dock icke giordt sig mer Meriterat af een sådan nåd så förtiente som är lijkmätigt härgående Forteckning på mina långliga Tienster icke mera lärer finnas wärdig att få niuta een slik benådning, then iag icke heller i någon måtto wet mig hafwa förwerckat, uthan allenast på berörde sätt bortmiste. jag afwachtar een Nådig resolution och förblif:r med all wördnat
Högl: Kongl: krigz Commissons
Underdån-Ödmiukaste Tienare

G. Huusgafwel"

Den påföljande meritförteckningen är daterad "Stockholm d 5 Julj 1723"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066171_00674 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/87 (1723)

368
Övriga släkter - G / SV: Garfihl
« skrivet: 2021-10-22, 18:51 »
"Ödhmiukt Memorial
Såssom Cammeraterna tillijka med mig, som från Fångenskapet hembkombne och wåre gamble Bostellen af Kongl. Commissionen äro hänwiste att nyttia och emottaga enär rätta Fardag kommer: doch emedlertijd ifrån högstbem:te inwissning efter uthgångne Kongl. breef och befallning niuta fulla löhnen: hwilken oss nådigst uthlåfwade löhn wij som hembkombna och mycket torfftige, hoos Regementzskrijfwaren anhållit för Åhr 1722 att undfå, Men kunna wår begiäran intet blifwa mechtige; Fördenskull bönfalle hoos högwälborne Herr Öfwersten han techtes oss her utjnnan behiälpelig wara, och sådane ordres uthsöckja hoos höga öfwerheeten, att han Regementzskrijfwaren, måtte oss till det Nådigst förunta komma låta, annors måste wij aldeles gå under.
Afwachte fördenskull högwelb:e Herr Öfwerstens höggunstige asistence, och med wyrdnad lefwe
Högwälborne herr Baron och Öfwerstens
Allerödmiukaste Tienare
På Cammeraternas wägnar
Swen Garfihl."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066171_03270 (se även sidorna innan)
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/87 (1723)