ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Magnus Lindskog

Sidor: [1] 2 3 ... 5
1
Artilleriregementet / SV: 01) Allmänt
« skrivet: 2021-09-26, 13:56 »

"Wälbördigh Hr Maior Niels PåffuenFeldt, Effter som Kongl: May:tt Wår Nådigste Konung nådigst haffuer behagat, att Låtta Formera Artiglerij Staten här i Swerige till Ett Regemente eller 8 Compagnier, af huilke huartera Companiert Wisse Capitener och officerare förestälte ähro, /.../
Af Stockholm den 12 Januarj Anno 1655
Oppå dhet Kongl: Krigs Collegij Wegne
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003865_00728
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/21 (1655)

2
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2021-09-26, 13:03 »

"/.../ Item finnes och några såssom i synnerheedt i Wiborgz Lähn hwilcka, såssom skulle dhe wara Frälse Männ sin rustienst så nu som tillförenne her iblandh instella, som doch icke allena sin Adelige Familia eÿ dedt ringaste weta heller kunne betyga Uthan och iemwäl några iblandh dem, sådana beskedh och Kongl. bref framleggia, hwar af dhe  synes ifrån sådana privilegier aldeless skildhe wara, som bifogade Copier /ahndåch allenast een persohn ahngående:/ dedt Uthwisa :/
/.../

Af Helsingefors den 24 Sept: [1]655
Ernest Johann Creutz"

***


"Sigfredh Jönsson I Husalaby och Wekelax Sochn, hafwer her i den Konungl. Rätt warit och teedt sine skiäl och bewijs på sin Frelses Rustient Under Adels Phanan för sin Frelses Jordh han Uthj Husale och Strömsby brukar. Och skall be:te Sigfridh Jönsson sitt godz frellst niuta och behålla, så lenge han förmår effter lagen frelsemanne tienst Uppehålla, till höge öfwerhetenes wijdare förklaring, hans Adellskap Belangande som han Praetenderaer på gifz honom ähn ÿttermera Dilation dhee Documenter och skiäll som han förmeenar kunna bewisasin Adelskap medh att upleta till nästa wepne sÿn .p.
Aff Åbo den 30 Martij 1633./.
På den Kongl. Rättz wägnar
Jöns Kurck

Petrus Vigelius
Jud: secretarj

Wij Christina medh Gudz Nåde Sweriges, Götes och Wändes Uthkorade Drottningh etc. Giöre witterligit at wij af gunst och nåde, opå brefwisares Sigfredh Sigfredhssons Underdånige Ansökiande, hafwe Undt och effterlåtit, som wij här medh och i detta wårdt öpne brefz krafft Unne och effterlåte honom effterskrifne skatter i Weselax Sochn och Kymmengårdz Lähn belägne, Nembl: I Husaböle och Båckzböle ehn hell skatt, i Sewattalaby Een siettedels skatt, i Steensböle ehn fierdedeels skatt, och i Strömsby Ehn hell skatt, dem att odrefwen niuta, besittia, bruka och behålla, så lenge han effter ordningen ehn tillbörligh Rustienst för ofwanbemälte skatter kan praestera och Wedh macht hålla, här alle som Wederböhre wetta sigh fullkombligen att  effterrätta. Till wisso medh egen handh och Konungl. Secret bekrefftett.
Datum Stockholm den 5 Februarij Anno 1648.
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003865_00791
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003865_00792
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/21 (1655)


***

Tab. IX
http://runeberg.org/frfinl/0208.html

3
Garff / Garfvé / SV: Garff / Garfvé
« skrivet: 2021-09-26, 10:56 »

"AfLöningz Lista
Oppå Adellens Rusttiänst officerare hwar Effter dem förordnes Innewarande åhrs [1656] löhnes
/.../
2.
Öfwersteleut: och Ryttmästeer Hans Mårtensson Garf
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065720_00026
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/13 (1656)


Se även denne Hans Garfs brev daterade "Girstorp" 13/8 & _/11 1655: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003865_00234 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/21 (1655)

Gerstorp/Girstorp - se: http://runeberg.org/osterlex/1/0150.html
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Garfwe_nr_267

4
Introducerad adel - G / Grottenfelt
« skrivet: 2021-09-25, 21:00 »

"/.../ att min Swåger Sahl Bengt Larsson Grottenfelt för detta af Öfwersten Grefwe Ludwick Leÿonhufwudz Regementt, han ähr nu i Påhland af hans Kongl. Maÿ:tz wåår allernådigste Konung allernådigst avancerat till Maÿor af samma regemente den 8 Decembris förledne åhr 1655, som hoosgående dess fullmacktz Copie widare Uthwisar, och innewarandhe åhr 1656 den 19 Aprilis förmedelst förrtagne skåt och gambla bräcker afleden i Warschaw. Och sädan effter sine wälben:de Hr Öfwerstes ordre des Lijk här hembracktt af egne medel, huilka der hafwa ringa warett, effter Staden wart af fienden Ehröfratt emädan han der Lijk Lågh och hans Egendom förraskat; der till medh hafwer hans hustru här hemma i hans frånwaro sigh oährligen förhållet, hans förnembste bästa saker bortförslösat, och medh många owitterlige skulder öfwerlastat, sålunda att samma min Swåger icke waar så möckett quarlefder, at han behörligen kunde jordfästas utan skulder; /.../
Datum Fristårp denn 29 Novembris A:o 1656
Oluf Annderssonn Silberlou"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065936_00801 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/22 (1656)

EÄ, barn tab. 1
"-Sigrid Larsdotter Grotte född 1621-09-16, Död 1695-01-06 på Häggåna. Gift med Olof Andersson Silfverlood i hans 2:a gifte.
-Bengt Larsson Grotte född 1610 i Tunhems prästgård, Död 1656-04-19 i Warschau. Adlad Grottenfelt. Löjtnant 1643. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1646. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1655. Gift 1653-02-26 med Christina Rosendufva, dotter till landshövdingen Carl Siggesson Rosendufva och Ingeborg Ribbing."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grottenfelt_nr_526

5
Grijs / SV: Grijs
« skrivet: 2021-09-25, 17:11 »

"/.../ huruledes een ny bleffwen Fendrich Nils Larsson hafwer uthj Jönköpingh nu nyligen högwälborne Her Rijkz Marskens Exell:ce förebracht, som skulle iagh ifrån tränga honom een gårdh Orreda uthj Flisby sokn, Södre Wedbo h:d och Jönköpingz lähn belägen som hans Swärfader fordom Capitein Jonas Gris påbodt, och han Nils Larsson uthj 6 åhr tiänt före medh hwilket förebringande han och i min frånwaro hafwer utwerkat högbe:te Her Rijkz Marskens resolution, att iagh gården honom affstå och inrymma skall, som Lit. A utwisar. Nu såsom detta fast annorlunda hänger tillsamman och högbe:t Her Rijkz Marsken intet tilbörligen är underrättat, moste iagh dess beskaffenhet tilkennagifua: Nembl: att uthj Orreda ähre twenne gårdar. Denn ene hade Griesen under warande tienst opå Capitenskapet, och den andre hans Leutnampt, men Fendriken som tå war Chergiant bodde på een annat hemman. Och ehuruwäll Jonas Grijs affdankade och migh dess Compagnie bleff updragit, så bodde han lijkwell på gården ungefehr ett åhr der effter; Men sedan han wardt dödh, hwilket skedde [1]655 bleffe gården Orreda uppå Gen: Munstringh påfördh hwilken iagh och effter Commissariers ordre och godtfinnande tilltredde som seandes ägr aff lit B, /.../
Hugo Pottder

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065936_00181 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/22 (1656)

Jämför avlöningslista år 1656: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065720_00080
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/13 (1656)

EÄ, tab. 6 (se även supplementband 1 av Carl Szabad, s. 372)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grijs_nr_192

6
Sölferarm (Wädurhorn) / SV: Sölferarm (Wädurhorn)
« skrivet: 2021-09-23, 20:06 »

"/.../ att emedan här i min Landzhöfdingedöme är en gammal Redeligh Man, för detta underlagman, Erich Michelsson Sölfwerarm ben:d dän där hafwer någre söner huilke han gärna åstundar att kunna bringa uthj någre tiänster där medh dhe medh tijden kunde giöra sigh H:s K. M:t wår Allernådigste Drottningh och Chronan meriteradhe, och han fördenskull nu till den ända affärdar denne Brefwijsare Swante Sölfwerarm; /.../
Nyeslott
d. 9 Martj 1653
Johan Rosenhane"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065934_00232
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/20 (1654)

7
Introducerad adel - S / SV: Schulman
« skrivet: 2021-09-23, 19:34 »

"/.../ Men aldenstundh Quartermestaren under samma Regemente [Öfuerste Sasses Regemente], Edell och Manhaftigh Otto Wilhelm Schulman, een äldre det låfl. Krigs Collegij Fullmakt, såsom bijfogade Copia uthwijsar, framteedt, och elliest tillförenne uppå Tyska bottn een tijdh under Högwälborna Grefue Gustaf Steenbock för Capitein Lieutenant till häst, tiänt hafuer, honom och godhe wittnesbörder om sitt wälförhållande gifues; så hafuer iagh icke funnet billig, dhet någhen Lieutenant, helst een som tillförenne under detta Regementet inthet hafuer tiänt, honom skulle blifua föredragen, och fördenskull honom bemälte Compagnie föreställa låtet, hwilcket iagh och formoda will att I godhe Herrar sammaledes icke annars är för skäligt befinnades warda. /.../
Rijga den 22 Novembris Anno 1653
Eder godhe herrars
Tienstwilligste
Gustaf Horn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065934_00109
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065934_00111
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/20 (1654)

8
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2021-09-22, 22:25 »

"/.../medh sijsta ordinarij Påsten bekommit, Innehållandhe, att Edhers Exell: hafwer en annan Fendrich tillsatt Baltzar Taular widh Nampn under Capitein Järnfältz Compagnie, uthj Dusens ställe, som af bem:te Capiteins Sohn ihiel stucken ähr; Och Edhers Exell: vice Governeuren General Maieuron Wälb: Arvidus Forbes nede till skrifweet hafwer, att han be:te Baltzar Tauler under Compagniet föreställa wille: Hwarpå Jagh Edhers Exell:r samptligen till ett tiänst wänliget swar eÿ förhåller, att denne Duse som ihiell stucken wart, hafwer aldrigh någon beständigh Fendrich under Mitt Rege: och Järnfältz Compagnie warit uthan nu på en kårt tijdh wid pass 3/4 åhr förträtt sin frende Samuel Duses ställe, hwilken förlidit åhr [1]652 i Ståckhålm war, och anhölt om förlof af dett Kongl. Krigz Collegiumet till att förresa up till Margrafdömmet Cullenbäck, der att afhempta sin hustrue som effter honom der qwar blef enär Reg:t [1]650 derifrån aff Qwarteren oph Marcherte på Executione åth Lyckerland dett han och skriffteligh bekom på Åhr och dagh och ähr nu medh första till Compagniet förwentandess, och icke ihielstucken, uthan den andre hans frende, som altsedan j hans frånwaro stället förträtt hafwer, will altså förhoppes Edhers Exell: icke denne Samuel Duse uthan någon orsaek ifrån Compagniet afslöter /.../
Norkiöpingh denn 23 Maij Anno 1653
Salomon von Osten Genandt Sacken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065933_00482
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/19 (1653)


Jämför avlöningslistan år 1653: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065719_00046
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/12 (1653)

9
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2021-09-22, 21:20 »

"/,,,/ att ehuruwäl Monsieur Carl Laschapel widh General Munstringarna, här neder i Smålandh hafuer upwentat, att blifua Emploÿerat till någon lägenhet under Militien, och iag fast gärna för eder gode herrars Recommendation skuldh, hafuer promovera willÿat, ähr lijkwäl för denne gången ingen plats /: som han silef wäl wet at berätta :/ löös och vacant blefwen, för den skull begärandes, iag wille hoos eder gode herrar, honom Recommendera, han då till någon annor vacant lägenheet annorstedes kunde förhulpen blifua, /.../
Jönköpingh den 16 Junj 1653
Karl Måres Conte Lewenhaupt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065933_00285
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/19 (1653)

10
Svinhufvud i Westergötland / SV: Svinhufvud i Westergötland
« skrivet: 2021-09-22, 20:03 »

"Effter däth Kongl: Krigz Collegij befahlning, giörs denne relation öfwer Capiainens Sahl: Daniel Swijnhuffwudz dödelige afgångh som sigh sålunda tilldragit hafwer, Nembl: at A:o 1641: in Februario, ähr han förmedelst kortt speelande, af öfwerstens Wälb: Andraee Koskulls, då warande Förare Bengdt Swensson be:d dödh stucken. Å hwilket Åhr med sampt fölliande [1]642: hans effterblefne Änckia, hustru Lucia Gråå Löhnen nutitt /.../
Attesterar den 9 Sept: 1652
Erich Schwing"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065932_00463
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/18 (1652)

11
Introducerad adel - S / Schulman
« skrivet: 2021-09-21, 23:27 »

"Ers Excell:r och Welb: kan iagh sorgeligen eÿ förhålla hurulunda gudh then aldrahögste af sitt owandelbara Nådh ifrån thenna werlden igenom then timmerliga dödhen nådeligen hafwer täckts hädankalla min sohn den Edle och Wälbördige Christian von Capell, warande Fendrick under mit Regement och Capitein Tunners Compagnie, gudh techtes hans siäll Ewinneligen fröyda, Nu Emedan genom sådant oförmodeliga dödeliga hädanfall samma Fendrichs Platz ähr vacant worden, altså hafwer sigh en af adell widh nampn Johan Schulman, som och så ähr Welborne Herr ÖfwerCommendantens Otto Schulmans Vätter, och när anförwante frende, långan tijdh hersammastädes oppehållit, och Welbemelte Herr ÖfwerCommendanten migh bidit honom för någon annan samma platz att förgynna, emedan han sigh dher till Capabel nogh befinnes, såssom och han migh sielf, om en intercession skrift till thet Höghlofl. Kongl. Krigs Collegium hafwer anmodat, hwilken iagh j anseende hans godhe qualiteter eÿ heller må försäÿa honom, dherföre hans desiderium dhet Kongl. Höglofl. Kriegs Collegio underdånigst och tienstl. hafwer welat föredraga, medh begehran dher dheras Excell:r och Wälb: så nådigast behagadhe, honom Schulman till sådan Fändrichzcharge uthj min afledne Sahl. Sohns ställe för någon annan förhielpa och underställa, /.../
Stralsund den 1 Decembr Anno 1652
/.../
Dietrich von Capell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065932_00281
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/18 (1652)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schulman_nr_176

12
Seulenberg, von / SV: Seulenberg, von
« skrivet: 2021-09-21, 22:41 »

"/.../ Så är den Eena af Parterne, nembl: Tÿgemästarens Wälb: Hindrich Seulenbergz Swåger Jacobus Stahel till Stockholm förrester, uthi det Kongl. Krigz Colleg: om någon Chargie, under Krigzfolket at anhålla, /.../
Narfwen den 23 Junij Anno 1652
E. Exell: och dett Kongl. Krigz Collegij
willigste tiänare
Erich Stenbock"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065932_00134
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065932_00149
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/18 (1652)

"Henrik Muhlman, adlad von Seulenberg, född 1605. Stadsingenjör i Riga 1632 och fortifikationsingenjör därst. 1645-01-24. Tillika tygmästare och ingenjör i Riga och Livland 1648-09-06. Med bibehållande av tygmästarbefattningen i Livland tillika tygmästare och ingenjör i Ingermanland 1649-08-02. Erhöll vederlagsdonation på gods s. å. 28/11. Adlad 1651-01-10 (sonsons sonen för ätten introd. 1720 under nr 1587). /.../ Gift med Anna Stahl, död 169(5), som 1667 beviljades försäkran på hans innestående lön. Hon fick jämte sonen Johan av konung Carl X Gustaf i förläning godset Zintenhof i Torgels socken i Livland 1659-12-10."

***

Se även år 1653: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065933_00156
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065933_00271
Källa; Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/19 (1653)

13
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2021-09-21, 21:37 »

"Höghwälb:ne Herre, Herr Genneral Axell Lillie Stoorgunstige patron och befordrare.
Hans Exellentz medh denne min tiänstwillige Schriffuelsse att opwachta, kann iagh ey underlåta aldenstundh min skyldigheet till sådant fordrar.
Fougandes Hans Exellentz här medh tienstwänligen att förnimma, huruledes såssom denne Fendrich af mit Regemente och Capitene Johan Kaldungz Compagnie, Edle och Manhafftigh Samuel Duse, haffuer [1]649 När Rege:t lågh uthj Margraffdömmet Kullenbag förlagdt i Qwarter, sigh der befrijat medh en förnembd AdelsManssdotter, och henne der efter sigh qwarlåtit hos sine föräldrar, och han uthj tienstligheet hos migh anhållit haffuer, på någon lijten tijdh om förlåff henne derifrån, att affhempta. Och effter sådant hos mig icke tillståendes ähr, någon ifrån Reg:t uthländes att förlåffua.
/.../
Fullerstadh d 27 septemb:r Anno 1651
tienstberedwilligste diener und knecht
Salomon von Ostenn Genandt Sackenn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065931_00326
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/17 (1651)


EÄ, tab. 7
Samuel Duse, (son av Anders, Tab. 6), till Sjöryd i Björkö socken, Jönköpings län, som han köpte av Erik Eriksson Ulfs (af Horsnäs, nr 56) barn och mågar 1664. Samt Vinäs (nu Duseborg) i Gammalkils socken, Östergötlands län. Född 1624-12-16. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1644. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1655. Regementskvartermästare 1656. Kapten 1657. Död 1672-10-20 i Malmö och begraven i Björkö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Dorotea Barbro von Wirsberg, som levde änka 1674-08-19 på slottet Landsendorf i Ober-Sachsen. Hon var sannolikt den »välborna frun på Sjöryd» som begraven 1693-06-25 i Björkö kyrka.


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300092_00942
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/1

14
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2021-09-20, 21:27 »

Hej Sofie!

Konstapeln Johan Duse (f. 1641) och den Johan Duse som fick fullmakt år 1651 (se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300092_00941 ) att vara löjtnant på Gotland måste (löjtnant vid 10 års ålder är orimligt) vara två olika personer. Dock är deras ev. koppling till den adliga ätten Duse fortsatt okänd.

Mvh
Magnus

15
Holm / SV: Holm
« skrivet: 2021-09-18, 22:49 »

Resolution utfärdad i Malmö landskansli:
"Anno 1734 d: 9 Decemb: hade CronoBefallningzmannen Wälbetrodde Clas Brandt till Landz Cancelliet under upsickt insändt et parti folk, som han uti thes befallning träffat, hwaraf uti et föllie är, Zacharias Petterson Klosterman, Hindrik Petterson Holm och Christian Petterson, med theras hustrur pigor och barn, andra följet 2:ne Män, Werner Fredrikson och Swen Petterson Spegell med 2:ne hustruer och en flika.
Sedan thesses afskiedspass och upwista burbref från Schanör woro upläsne och arrestanterne besågne, hwilka äro anseende såsom Tartare slagit, så blef thet första fölliet förekallade till förhör, hwaraf effter annan särskilt förhördes, som föllier,
1:mo Henrik Petterson Holm 43 åhr gammall född i Fallkenberg i Halland. Thes fader war Borgare therstädes, heter Petter Christopherson, inqvisitus är gift med hustrun Margareta, har 3 st: barn i lifwe, 7 döda, tillsamman 10 st: inqvisitus berättar sig uti sina yngre åhr warit Borgare i Falkenberg, sedan Herretienare hoos en Capitain Frid: Sinklerz regemente Lilljehök benembdt, thernäst Soldat wid samma regemente, therifrån han legdt karl för sig, men återigen sielf williagt gitt sig till Soldat wid Horns Regemente under Stakelbergz och Flemmingz compagnier therifrån, sedan han tient i 6 åhr, har fått demission och afskied under d: 22 Aug: 1732 af Hr Generalen Albedille.
Häreffter han blefwit antagen till Borgare Schanör effter upwist Schanörs Magistratz så kallade Burskapz bref af d 29 Novemb: 1732 in actio. berättar på tillfrågan at warit gift för 20 åhr sedan, thes hustru heter Margareta Persdoter, blef gift i Falkenberg, då han war Borgare therstädes. Hustrun war Soldate Enkia, in qvisitus har icke sedan i Sommar warit i Schanör, utan uppehållit sig wid Lunde Larsmässo marknad, samt Hellsingborgz marknad wid Mikaëlis, thesutan i Heslunda, hwarest thes fader och moder legat siuk, thes fader skall ännu wara Soldat och Corporal wid Horns Regemente och Capit: Moratz Compagnie, hafwandes fadren icke warit mehr än 17 åhr när han in qvisitus, the hafwa och warit 11 syskon hwaraf 3 bröder nu äro i thetta fölliet. inqvisiti hustru har emedlertid wid MårtensMässo tiden warit i Schanör och betalt theras skatter, Eljerst är thetta fölliet 12 Peersonner, hwilka äro.
1:mo inqvisitus Hindrich Petterson Holm
2:o thes hustru Margareta Persdotter
3. sonen Zacharias
4. dotren Christensa
5: sonen Fridrik
6: Brodren Zacris Petterson Klosterman
7. hustrun Maria Fredrikzdoter
8 sonen halt(?) hetter Friedrik
9 liten doter Christina
10 Broderen Christian Petterson
11: Systeren Stina Pettersdoter
12 Enkan Chatarina eller och Annika dock wet icke wist hennes namn.

Q:o hwad handell brukas af thesse?
R:p the bruka handla med glas, som the hämta på glasbruket och föryttra på Landet och i städerne, elliest bruka the ock små handell med anis, peppar och dylikt.
Q: om the icke bruka handell med tobak, mässingztrå eller hakeringar eller om the icke bruka at bota tjättlar. R:p Neij.
Q: hwarest thes fader är? R:p thet wet han intet, thes moder lefwer och, benembd Maria och är hoos thes mann.
Q: Inqvisitus berättar, at the 2:ne älldre bröder alltid hela tiden folgds åht, men then yngre nu nyligen sedan han warit hoos fadren kommit till them för 14 dagar i Mölleberga. Hustruen samt barnen har alltid warit i följe. Enkan Chartarina, kom för 14 dagar sedan till them i Mölleberga på andra sidan Onswalla(?) ridandes på en häst, och wet intet af henne wist at säÿa, men berättar at hennes ankomst uti theras föllie war wid samma tid när yngre broderen kom till them, elljest lär(?) hon wara up ifrån Landet, skall warit förlofwad med en Soldat wid Horns regemente, hwilken är Rymder, inqvisitus har för 3:ne åhr sedan sedt thetta qwinfolk i Halland och Warberg wid Bartolomei marknad, inqvisitus har underhållit henne nu thesse 14 dagar, hon har elljest haft at sälja, Ingefära, peppar och anis. Tå hon kom till them hade hon med sig en hufwudputa och några sängkläder, hwaraf hon såldt hufwudputan i Klörup till Giestgifwarehustrun.
Q: hwarest han gådt till herrans nattward.
R:i Schanör wid midsommarstiden, men elljest hwarest hvar kommit, hwarpå han säÿer sig skola upwisa Präste zedlar.
Berättar i öfrigit thet han icke warit på några åhr utur Malmöhuus län.
uplästes och ärkiendes.

2:dros Zachris Petterson Klosterman 30 åhr g:l född i Fallkenberg af fadren Petter Christopherson, är gift i Allingåhs med hustrun Maria Fredrikzdoter.
Frågas hwar fadren är, han wet thet intet har intet talat med honom sedan LarsMässo då han låg siuk i Bara, har warit Borgare i Falkenberg i 36 åhr, wid pass 16 åhr tå han blef gifter, har warit under Aschenbergz Regemente, men elliest intet wid något annat regemente. Broderen Christian Petterson är soldat wid Moratz Compagnie i LandzCrona, inqvisitus har warit Soldat wid gref Donas regemente. stämmer öfwerens med then förre uti handnen(?). är nu Borgare i Schanör: ällsta Brodren har warit på glasbruket och hämtat glas, dock kan icke säÿa, om han ther sielf warit, eller haft bud, men hade glas när the både möttes åht, wid Swedala för en månad sedan: om qwinfolket Annika berättar han, at hon kommit till them i Swedala, hade hwarken häst eller annat med sig, har warit i thes tienst, hwarföre han gifwit henne Lön, är född i Warberg och han kienner henne grant. thes fader warit Borgare i Warberg, brukar elliest at handla med glas, wet intet om hon warit gift eller om hon är Enkia, wet eÿ häller hwad hon mera ärnar uträttar.
Q: när han reste från Schanör? Rp: at han icke warit ther sedan i sommar, då han ock älldre broderen med theras hustrur föllas åt skilldes från hwarandra i Bara i höstas då säden inhöstades, och kommo tillsammans åter i Klägeröd och Liungby, therest the fölgds åht till Grönby, hwarest the arresterades.

3. hustrun Anna Magareta Peersdoter, berätar sig wara född på andra sidan Götheborg i Bohus Län, blefwit gift i Fallkenberg med thes man Hindrik Holm, har tillforne alldrig warit gift eller warit besåfwen, har fådt 9 barn samman hwaraf 6 äro döde och 3 lefwande. Mannens fader Petter är här i Landet, och talte the med honom igår aftons uti en by tå the wähl woro i arrest, men han intit, emedan han nu är under soldate tiensten i LandzCrona och skall wara Corporal. Wet elliest intet när the reste från Schanör. men tå woro i föllie hon och thes man och thes broder Johan, som nu är anmäld(?) at wara soldat i LandzCrona, men skall wistas hoos thes fader och war ther i går aftons.
Fadren har elljest i sitt föllie en doter ännu heter Christense, och then doteren som här är i des fölliet heter Stina.
Qwinfolket Annika kom till them i Stora Swedala, ridandes och hade sina sängkläder med sig har alldeles icke warit i hennes mans eller hans Broders tienst, utan är på sin egen hand, wetintet om hon warit gift eller om hon är Enkia, eller fådt barn, har thesse dagar försorgt sig sielf. berättar elliest at hon ock thes man hans broder och hustru hela tiden, sedan the rest från Schanör icke warit skillde från hwarandra, utan warit städze tillhopa tills nu the blefwo fasttagna.

4. Christen Petterson 16 åhr gammall giör angående berättelse om fadren, at han talt med honom i går afton, men kom till sina bröder i Höby och Kiäflinge i wåras förleden och sedan hafwa bröderne och han jemte fadren uppehållit sig i Tiustorp Höby och Liungby till nu.
Berättarat fadren är Corporal wid Capit: Moratz Compagnie i LandzCrona. Qwnfolket Annika kom till them i wåras och sedan allt jemt warit samman, men han skall undertiden resa till glasbruket och kiöpa glas, hon Annika warit gift, men kienner icke thes man.

Annika inkallades, berättade sig wara född i Derum sokn wid Warberg, har alldrig warit i tienst, utan warit ifrån thes ungdom i detta fölliet, är 30 åhr gammall, thes fader warir en g:l Krigzman Christian benembd, har hela sin tid brukat at handla med glas och ingenstädes har något hemwist, och är icke tecknad i någon cronones skatt, går till herrans natward hwar hon kommer säger sig nu sidsta gången kommit till sitt föllie i Stora Swedahla, då hon war ridandes och hade egen häst, är ock ogift, och har alldrig fådt barn utan skall wara piga.
Tillstår at theras föllie äga 7 st: hästar hwaraf the 3:ne sålldt, sedan the blefwit tagne i arrest Then ena i Skräflinge en brun häst och then andra wart brunt stoo i Arrie, then 3:ie hwit häst i Skräflinge, then 4:de är satt på foder i Skräflinge de öfrige 3:ne äro ut på Wärnen.

Sedan thesse förenembde arrestanter således Superficialiter woro till en dehl förhörde, och af theras bekiennelser åtskilliga olika berättelser är at finna, hwarigenom sådant löst folk skiähligen både till ett och annat kunna giöra sig misstänkte, för the skull beslöt Hr General Lieutnanten Landzhöfdingen och ÖfwerCommendanten, thet thesse samtel: närmare wid Cämmersrätten komma att undergå inqvisition, tå the ock kunna alldrabäst Confrontheras: Till then ändan skall thetta förhör tillställas Lofl. Magistraten här i Malmö, som härom sedermera Lärer föranstalta. Emedlertid blifwer några af mans Personerne öfwerförda på Slottet at särskillt förwahras och några på Högwakten, men qwinfolket fingo för theras barn skulld tillstånd at uppehålla sig nedre i staden. ut Supra.
J Cronman
C Cervin"


Källa: (Arkiv Digital) Malmöhus läns landskansli (M) AIIa:2 (1733-1735) Bild 3060 / sid 288 ff (AID: v337813.b3060.s288, NAD: SE/LLA/10898)

16
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-09-18, 19:50 »

"Effterskrefne Resolutioner äro Åhr 1729 Ifrån Malmö Landz Cancellie utfärdade Nembl:
Emellan Borgaren och skräddaren här i Staden [Malmö] Daniel Plagman sig beswärande och Möllaren Hindrich Jönsson i Stridzmölla sig förklarande angående trettijo Tree dahler Smt, som den senare effter förskrifning förbundit sig till den förra betala för sin hustrus Broder Petter Hörlin, som hoos skräddaren Plagman warit i läran med mehra, är, sedan Möllaren Hindrick Jönsson med sin förklaring inkommit, denna resolution gifwen Malmö d:n
Februari 26
/.../"


Källa:Malmöhus läns landskansli (M) AIIa:1 (1728-1732) Bild 1180 / sid 25 (AID: v337812.b1180.s25, NAD: SE/LLA/10898)

17
Seulenberg, von / SV: Seulenberg, von
« skrivet: 2021-09-18, 13:04 »

"Specification till Aflöhningz Listan pro A:o 1701: för Hällsinge Infanterie Regementet, och är den första Battaillonen här först införder, emedan den, hösten tillförende uthkom och är här hoos att observera, att in Novemb: 1700 blefwo efter hans Kongl: May:tz nådigste behag desse 4 Compagniet fördelte, till 6: sedermera in Martio 1701 åther till 4 Compagnier igen vocerade, Ty äre dhe Officerare som stodo wid dhe 2:ne sidste Compagnierne, transporterade till dhe 4 första Compagnier, och äro sedermehra dhe samme 4 Compagnier medh dubbla Officerare försedde Nembl.
/.../
Staben
RegementzQuarterMestare Jacob Johan von Seulenberg avancerat d:n 13 Novemb: 1700 till Capitain wid då warande 6:te Compagnie och med döden afgick d:n 4 Januarij 1701 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065980_01098
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/66 (1702)


Jämför med avlöningslistan år 1701: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00291
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


EÄ, barn tab. 2
"Jakob Johan von Seulenberg: musketerare vid livgardet 1683-06-00. Fänrik vid Hälsinge regemente 1684-08-19. Löjtnant därst. 1689-03-02. Kaptenlöjtnant 1697-07-06. Regementskvartermästare 1699-10-14. Kapten 1700-11-13. Avsked 1701-01-04."

18
Introducerad adel - K / Kathen, von
« skrivet: 2021-09-18, 12:07 »

"Alldenstundh Artollerie Lieutnanten Gotfrid von Kathen för någon tijdh sedan här uthe medh döden afgick, /.../
Riga d 31 Octob: Ano 1702"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065980_01020
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/66 (1702)

EÄ, barn tab. 1
"Gottfrid von Kathen, född 1672-04-02 i Stralsund. Kom i tjänst vid artilleriet. Överfyrverkare i Stralsund 1693. Fänrik 1698-04-30. Löjtnant vid artilleriet i Jönköping 1700-04-07. Stupade ogift 170(3) i Livland."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Kathen_nr_1301

19
Retzell / SV: Retzell
« skrivet: 2021-09-18, 11:15 »

"Stockh. d. 20 Maj 1702
/.../
Såsom iag förnimmer det ArchlieMester tiensten uthi Warberg skall Ledig wara, och iag ifrån ungdomen så wijd Linkiöpingz Gymnasio som Upsala Academiae sökt igenom studier och andre wettenskaper att med tijden giöra migh duchtig till Kongl. May:ttz tienst, ty uthi underdån ödmiukhet Edhers Excell: och det Högl. Kongl. Krigz Collegium Jagh Supplicerar att kunna Succedera uthi samma beställning, /.../
underdån ödmiukaste tienare
Gabriel Retzell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065980_00723
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/66 (1702)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_G%C3%B6eding_nr_1399


20
Bruce / SV: Bruse/Bruce i Skåne
« skrivet: 2021-09-17, 17:26 »

Hej!

Om tygvaktaren Petter Bruse i Malmö se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01823
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

Mvh
Magnus

21
Ekensteen / SV: Ekensteen
« skrivet: 2021-09-17, 16:18 »

"Pro Anno 1703. Rulla på Kongl. Maij:tz Artollerie Manskap uthi Narfwiske Gvarnitzon Nembl:n
ÖfwerstLeut:t Johan Kijnnairdt 1.
/.../
Constabler
Johan Fredrich Ekensteen
...giöra Sergiantz tienst och Niuta allenast Constabels Löhn till vacant blifwer.
/.../
Datum Narva den 19 November A:o 1703"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01225 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01718
Källa; Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)


Jämför med av ryssarna tillfångatagna artillerister vid Narva 1704 10/8:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_00408 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)


EÄ, barn tab 2
"Johan Fredrik Ekensteen, född 168(2). Fänrik. Död 1700-11-20 i slaget vid Narva."

22
Dalarö / SV: Dalarö
« skrivet: 2021-09-17, 15:55 »

"1. Jagh måndhe fuller i nästförledhet åhr och lijtet efter Missommarstijden, insinuera mitt ödhmiuka förslagh om Een Nÿ skantzflagga härsammestädhes, men erhölt då intet någon wiss Resolution derom; Så emedhan denne som nu i 7 åhr warit, ähr så alldheles fördärfwad och söndersletten, att hon omögel:n mehr bruukas eller någon Parade der medh wijdare giöras kan; Altså anhålles ödhmiukeligen att uthfå meddel till Een annan at beställa, som efter Segell Sömmaren Dägners uthsago och attest kommer till at kåsta in alles föruthan Dragstreeket 137 dhl. 16 ./. Sölfwerm:t
/.../
Dahlaröösckantz d: 15 Januarij A:o 1703
Gustaf Gÿllentrost"

"Een fullkombligh Compagnie flagga bestående af 15 duukar och blifwer 24 alnar långh [c:a 6 meter], til at bruukas wedh Dhalaööskantz fästningh, kommer at kosta, medh sömmarelöhnen Etthundare Trettijo Siuu dahl. 16 öre Sölf:rmt. Stockholm den 18 Januarij A:o 1703
Pieter Dirckz Degenaar"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01105
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)


Se t.ex flagga på Dalarö skans 1758: https://www.alamy.com/dalar-skans-1758-image261689903.html
och: https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=dalar%c3%b6&EndastDigitaliserat=true&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&FacettFilter=arkis_ark_arkivinstitution%24Krigsarkivet%3a&FacettState=ts4vWA%3ac%7cundefined%3ac%7c&page=8&postid=Arkis+e2fdfe72-dfa6-4caa-9c98-77e335d3ec72&tab=post&s=Balder

23
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2021-09-17, 13:44 »

"Rulla uppå Hans Kongl. Maij:ts Artollerie i Calmar och Borgholm, under Öfwerstens Wälborne H: Erick Johan Mecks Commando, ifrån d. 1 Julij med d. 1 Decemb: 1699.
/.../
Constapeler
Johan Duuse
Född Åhr: 1641
Landzman: Småläning
Gift eller ogift: Gift
I Krig och warit i Campagnier: Sammaledes [=warit i belägring för Christianopel och Carlshamn]
Tient under Artolleriet Åhr: 24 ½"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00388
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1650 (1699)

Rullor år 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00044 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00046
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1645 (1681-1683)

***

Se även Duse i Biografica: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066386_00006 ff
Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/D/12

- och : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300092_00940 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/1

24
Leijondahl / SV: Leijondahl
« skrivet: 2021-09-17, 11:16 »

"RegementsAdjutant
/.../ d. 16 Junii 1711 och Styckjunck:r Carl Leyondahl samma dato blefwen adjutant uti Bångens stelle med K:l Defensions Commissionens Fullmacht"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029869_00090;
Fullmakten i Riksregistraturet (1711 16/6): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039148_00339


"Styckjuncker Carl Leyondahl
Född i Stockholm 24 åhr g:l. ogift, tient under Artol. 6 ½ åhr, kan läsa och skrifwa, warit med wed slaget i Hellsingborg d. 28 Feb: 1710. Avancerat till Regements Adjutant i Carl Bångz ställe d. 16 Junj 1711. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029869_00119
Källa: 1712. Skånska [artilleri-]fältstaten. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1652 (1710-1712)

***

"Rulla Uppå Dhe som komma att åthniuta 1710 Åhrs Andra Quartahl Af Kongl. Fält Artollerie Staten i Skåne Nembl:n
/.../
Capitein Scheffers Compagnie
/..."
Styckjunck:n Carl Lejondahl 1.
Avancerat från Sergeant till Styckjunck. d: 20 maj 1710 /.../
Dat. Klogrop [Klågerup] d. 31 Octob 1710
Carl Cronstedt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054639_00259
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1710/21 (1710)

25
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2021-09-15, 22:29 »


"GENERAL Munster Rolla von das Pommersche Dragouner Regiment, unter Commando dH: Obristen Baron Müller von der Lühn und zwar von des Capitain Sodensterns Compagnie
Raschitz d: 16 Februarij 1707
/.../
[Dragon N:o] 45. Erich Sabelstern
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00386
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1605 (1703-1707)


***

"GENERAL Munster Rolla von de Herren Obristen Baron Wilhelm Burchard Mûller de Lühen Dragouner Regiment, und zwahr des Capitain Sodensterns Compagnie
Strahlsund den 18:ten Novembr. 1704
/.../Die erste Corporalschaft

[Dragon N:o] 1, Erich Sabelstern
Edelman [Adelsman]: Ja
Ab zu hause: Finland
Ist alt Jahr [Ålder]: 49
Verheyrat[Gift]: Frau 4 kinder"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054572_00219 [Bild nedan]
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/12 (1704)

26
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-09-15, 19:34 »

"Rolla der geingen Leutte so der Capitain Hahn zu Fuss bey sich behalten hat.
Capitain Hahn
Leutenant Schwerin
Cornet Kaltenbrun
/.../
Majors Compagnie
/.../
15. Martin Plageman
/.../
C. Vick"

[Odaterad - men möjligen efter slaget vid Kalisz år 1706. Se: https://forum.rotter.se/index.php?topic=133918.msg1362991#msg1362991]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054779_00049
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/3

***

"GENERAL MUNSTER ROLLE
von das Pommersche Dragouner Regiment unter Commando des Herrn Obristen Baron Müller von der Lühne und zwar von des Major Oppenbuschen Compagnie
Radietz d: 15:der Februarij A:o 1707./.
Major Rudolff Oppenbusch
/.../
[Dragon] N:o 59. Martin Plagman
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00422
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1605 (1703-1707)


Rulla år 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054609_00111
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1708/8 (1708)


Rulla 1/1 1705 (N:o 37 Martin Plageman): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054572_00337
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/12 (1704)

27
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2021-09-13, 22:49 »

"Rulla Uppå Kongl. May:tz Artollerie utj Callmar och Borgholm som det för tjden effective är d 3 Julij A:o 1706
Capitain H: Hans Michael Maes 1
/.../
Const:[aplar] Johan Duse 1 på Grunskiär
/.../
Carl Duse 1
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_01278
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

Se även rulla (konstaplarna Johan Duse & Carl Duse) från Kalmar 16/10 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00158
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


***


"Rulla uppå Kongl. May:ttz Feldt Artollerie betiente utj Jönköping som det widh understående dato befinnes Nembl:
/.../
Lähreconstabler
Anders Dahl 1 - Avangerar till Constabell wed Slåttz Artolleriet efter Alexander Mattson i stellet ifrån Handtlangare Jean Albrecht Duse

Handtlangare Joh: Albrecht Duse 1 - avangeres til Lähre Constabell efter Anders Dahl i stellet Anders Gustafson om 27 åhr föd i Norra Wedbo härad Säby S:n och Swartesfall warit bondedreng.
/.../
Jönköping d 2 Maij A:o 1706"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_02008
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

***


"Rulla Uppå Kongl. May:ttz FältArtollerie Betiänte som dett widh understående Dato sig Befinnes.
/.../
LäreConstabl: Johan Albreckt Duse
/.../
Jönkiöping d. 2 januarij A:o 1708
Hinrich Falckenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054610_00129
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1708/9 (1708)Jämför rulla 1709 1/12: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054618_00243
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1709/8 (1709)

28
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2021-09-12, 12:51 »

"Rulla uppå Kongl. May:ttz Artollerie Betiänte hwilka uthi Mitau Libau och Bauskenborgz fästningar warit, och nu Under Hans Excellens Hr General Leutnant och Gouverneur Lejonhaupts commando uthi fält stå, som följer. Nembl:gen:
/.../
FeurWärkare Åke Silversparre 1
/.../
Riga den 1: october: Anno 1705 ./.
P: Bethon"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_00101
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705)

Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3170 / sid 629 (AID: v319671a.b3170.s629)

29
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2021-09-12, 10:39 »

"Rulla uppå Jönkiöpingz FältArtollerie Betiente såsom dhe wed understående Dato befinnes, Nembl:
/.../
Handtlangare
/.../
...siuk på landet leggat till sängz sedan Nyåhret, af wärk, berättas wara odugelig, får afskiedh, i stället Johan Albrecht Dusse född af adelige föräldrar, Capitein Christer Dusse om sine 18 åhr,
/.../
Jönkiöpingh d 31 Martj Anno 1704"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02068
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02090 (+ bild 2110, 2127, 2186)
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)


EÄ, barn tab. 8
"Johan Albrekt Duse, döpt 1687-01-19 i Svinhults socken, död ung."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Duse_nr_119

30
Resandesläktnamn A-Ö / Burgenstedt
« skrivet: 2021-09-11, 10:16 »

"N:o 94. Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Nyköping:
Garfwaregesällen Carl Herman Viktor Burgenstedt, hwilken wid Rådhus-Rätten i Nyköping tilltalad för slagsmål, hemligen afwikit och enligt nämnde Rätts beslut den 30 nästlidne Mars, bör medelst hemtning inställas derstädes Måndagen den 13 nästkommandeJuli kl. 10 förmiddagen eller förr, om han kan ertappas. Warande Burgenstedt född i Stockholm år 1830, af ordinär wext med swarta hår och ögonbryn samt mörklagd hy. Han förmodas hafwa begifwit sig till södra delarna af Riket och tagit wägen genom Wimmerby, utan att weterligen wara försedd med pass eller wandringsbok.
/.../
Christianstads Lands-Canzli den 20 April 1857."

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.

31
Introducerad adel - A / Aulævill, von
« skrivet: 2021-09-08, 21:38 »

"Merit Lista för Undertäcknad
Efter flere åhrs idkade studier i Upsala blef iag antagen til Voluntaur wid fortification den 3 Julj 1732, samma åhr begaf mig til utrikes resor och utj Hagh antagen til Cadet wid Blå Guardet, sedan Adjutant hos General Cronström då iag blef skickat åtskillige Fästningar utj Nederländerne som Ypern Mastrick ock Furnés, wid slutet af åhr 1736 kom iag tilbakas til Sverje och blef 1737 antagen til Conducteur af Fortification, 1740 Adjutant af Artilleriet /.../
Stockholm d 31 Julj 1762 ./. G: von Aulaevill"

"At Wälborne Herr Capitain och Riddare von Aulaevill är född uti S:t Mariae Magd:a Församling utj Martii Månad A:o 1712. Attesterar underteknad. Stockholm die 11 Aug: 1762
Dahlgren ./.  Johan Nymark
      Rect:r Sch: S:t Mar M: Eccl:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065589_00280 f
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/6 (1762)

EÄ, tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Aul%C3%A6vill_nr_1951

https://en.wikipedia.org/wiki/Ypres#/media/File:Ieper,_Belgium_;_Ferraris_Map.jpg

32
Kåse / SV: Kåse
« skrivet: 2021-09-08, 21:36 »

"Afskiedade Corporalen, Wälborne Trulls Kåse, som tient wid mitt i Nåder anförtrodde Norra Skånska Rytterje Regimente i 36 Åhr, befinnes nu på dess höga Ålderdom både siuklig och så utarmad, at han eij minsta till sitt nödtorftiga uppehälle äger, långt mindre förtiena kan, sedan han hunnit sine 74 Åhrs Ålder, utan förtienar högsta medlidande, therast han icke skall nödgas betiena sig af Bettlande, thett han likwäl icke orkar, men snarare får lida Nöd; Ty föranlåtes jag på det högsta honom, Corporalen Kåse hos Hög- Respective Herrar Ledamöterne Anmäla och Recommendera till Pantions ärnående, /.../
Tommarp d: 2 Aprill 1762
Hörsamaste Tienare
Rut: Barnekov"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065589_00134 f
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/6 (1762)


EÄ tab. 10
https://www.adelsvapen.com/genealogi/K%C3%A5se_nr_139

33
Garff / Garfvé / SV: Garff / Garfvé
« skrivet: 2021-09-07, 22:36 »

"Merit Rulla för Kongl. May:ts Lif Drabantt Corps från Början af Åhr 1761
/.../
Corporalskap: 5
Nummer: 13
Namn: Carl Hinric Garff
Förra Tjensten: Sergeant 1756
Drabant: 1760
Annotationer:
1725. Född i Wästmanland
1744. antagen till Volontaire wid Artilleriet.
1747. befordrad till Under Fyrwärkare.
1753. d. 17 Februarii till Fourier, och
1756. 31 augusti till Sergeant wid artilleriet, samt
1760. d. 14 october till Kongl: Lif Drabant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0043351_00571; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0043351_00648 f
Källa: Arméns pensionskassa, Meritband, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 5/2 (1757-1762)

34
Smed- och/eller vallonsläkter / SV: le Thaillard (Tayard)
« skrivet: 2021-09-06, 22:09 »

"Eders HögGrefl. Excellence och det HögLåfl. Kongl. KrigzCollegium, månde Consistorium genom sin ödmiuke skrifwelse af d. 9 Julii förledit åhr berätta. hurusåsom hustru Mätta Holm, hos Consistorium sig beklagat, det sedan af dat. Dresden d: 16 Julii 1707 hon ingen kundskap haft, om sin äkta make qwartermästaren af Södra Skånske Cavalleriet och H:r Ryttmäster Daniel Biörkmans compagnie Abraham Tajart, mera än hwad Regimentzskrifwaren Fischerström, af dat. Yngsiö d: 26 Septeb: 1714 attesterat, det bemälte qwartermästaren Tajart, skall uppå H:r General Lieutenanten Örnstedtz underskrefne aflöningz Specification befinnas, d: 28 junii 1709 wed Pultava slag blefwet fången; Och såsom efter så lång tijdz förlopp, ehwad flijt hon eljest giordt at förnimma om des wilkor och tilstånd, lijkwähl hon ingen underrättelse derutinnan kunnat förmå, warandes i tanka, det han nu genom döden torde wara afgången, fördenskull anhåller i så måtto at få träda i annat giftermåhl med den nu uti des sahl. Mans ställe warande qwartermästaren Johan Ahrenberg; /.../
Lund d: 21 Februar. A:o 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065995_00924 f
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/81 (1717)

35
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2021-09-06, 21:05 »

Överstelöjtnant von Ûsedohms kompani
/.../
"Rustmästare Jacob von Osten"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029450_00180
Källa: Drottningens livregemente till fot år 1736, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1352 (1736)

Rulla år 1737 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029451_00130 -
Rulla år 1740 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029452_00121 (se bild nedan)
Rulla år 1744 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029453_00369 ;
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029453_00100
Rulla år 1748: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029454_00066
Rulla år 1750: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029455_00054
Rulla år 1763: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029456_00057
36
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2021-09-05, 15:55 »

"Förteckning uppå de mina Hans Kongl May:tt och Cronan i Swerige underdånigst giorde tienster.

A:o 1710 Är iag i Mallmö i Skåne född.
1728 kommit i tienst wid Hennes May:ts Drottningens Lif Regemente som Volenteur.
1731 Avancerad till Rustmästare
1735 Bewistad Campagnen wid Reinströmmen och Ataquen emot de Fransyska.
1736 Avancerad till Fourier.
1739 Avancerad till Förare
1744 Avancerad till Sergeant.
1750 Avancerad till Fältwäbel.

52 år gammall

tient Cronan 34 år

Stralsund d 7 Octobr: 1762
Jacob von Osten"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065589_00345
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/6 (1762)

37
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2021-09-05, 15:15 »

"Uppå begiäran warder härmed till sanfärdigt bewis lämnat det Sergeanten Wälborne Herr Johan Georg Bråckenhielm i lägret wid Loitz i Aug: 1758 wid den där anstälte General Exercic blef af en Canon skött i högra liu[m]skan och han der utaf undfick Entercele eller darmbråk, hwilcket af mig undertecknad straxt blef visiterat och förbundit, hwarpå jag då äfwen skrifterlig attest meddelte då Herr Sergeanten Transporterades från lägret till Siukhuset i Loitz, hwarefter bemelte Herr Sergeant fick tillstånd at gå hem till Sverige, hafwandes jag nu å nyo besicktigat denna skada och befunnit den samma nu som förr som alt med Ed beskräftas kan om så påfordras, Jönkiöping d:n 23 September 1762
Joh. Kruse
Vice Regementsfältskiär"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065589_00330 (se även sidorna före och efter, bl.a hans meritförteckning)
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/6 (1762)

EÄ, tab. 17

38
Rennerfelt / SV: Rennerfelt
« skrivet: 2021-09-04, 15:53 »
"N:o 141 Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Örebro
Nedannämnde personer, som afflyttat orten, utan att hafwa erlagt dem ådömde böter; börande dessa personer, om de anträffas, bötesbeloppen affordras eller, om tillgång saknas befordras till ådömda förwandlingsstraff, emot insändande afstraffningsbewis, neml.:
/.../
För år 1856: Förre bokhållaren C. H. Rennerfeldt från Norra Torpa i Snaflunda  socken, 6 R:dr 32 sk. /.../
Krono- och Stadsbetjente anbefallas, i afseende på förestående efterlysningar, iakttaga hwad dem lagligen åligger.
/.../
Christianstads Lands-Canzli den 22 Juni 1857"

*

"Allmänneligen efterlysas:
N:o 158. Bokhållaren Carl Henrik Rennerfelt, som inför Sundbo Härads-Rätt är under tilltal för oloflig swanjagt och angående hwilkens wistelseort underrättelse saknas, warder härmed kungjort, att målet förekommer inför bemälde Härad-Rätt å tredje rättegångsdagen af innewarande års lagtima Hösteting, Fredagen den 4 nästkommande September, då parterne, wid äfwentyr att målet på förhanden warande skäl till slutlig pröfning företages, skola derstädes sig infinna.
/.../
Christianstads Lands-Canzli den 16 Juli 1857"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo


***

Se även:
Snavlunda (T) AI:13 (1851-1855) Bild 217 / sid 207 (AID: v52322.b217.s207, NAD: SE/ULA/11361)

EÄ, tab. 27:
"Carl Henrik Rennerfelt, (son av Adolf, tab 23), född 1832-03-19 Rostorp. Var en tid egendomsförvaltare, därefter stationsinspektor vid Habo station i Habo socken, Skaraborgs län 1858–1869. Överflyttade till Nordamerika 1874. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rennerfelt_nr_572#TAB_27

39
Kindberg / SV: Kindberg
« skrivet: 2021-08-29, 12:41 »

"N:o 288. Allmänneligen efterlysas:
a) På begäran af Konungens Befallningshafwande i Halmstad:
Wallackaren Alexander August Kindberg, hwilken genom Faurås Härads-Rätts Utslag den 2 sistlidne Nowember för brutet edsöre blifwit dömd skyldig träda i häkte, men lemnat hemorten Folkared i Sibbarps socken. Kindberg är af ordinär wext, med mörkt hår och bruna ögon, samt har ett större ärr öfwer pannan efter knifskår.
/.../
Christianstads Lands-Cansli den 8 December 1857.
På Landhöfdinge-Embetet wägnar
CARL. ARC. OLSON - A. F. LYCHOU."

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo

40

"Rulla och Förhör öfwer de utur Danska Fångenskapet ankomne Kongl. Swenska Officerare" [År 1719]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00835 ff


"Rulla på de Swenska Fångar, Underofficerare, gemene och andre Persohner som A:o 1719 in till Augusti månad blifwit wid Sundet ifrån Dannemark öfwersände till utwäxling och Liqvidation"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00853 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)

41
Polhem / SV: Polhem
« skrivet: 2021-08-27, 17:06 »

"Rulla och Förhör öfwer de utur Danska Fångenskapet wid Sundet [Öresund/min not.] öfwerkomne Kongl. Swenske Officerare.
/.../
Ankomne den 14:de Julii [1719]
utaf Artolleriet Lieutenant Hans Christopher Påhlhammar
Ålder: 60
Födelseort: Stockholm
Tiden när de blifwit fångne: 1715
Orten hwarest de blifwit fångne: Stralsund
Orten hwarest de suttit fångne: suttit uti Stralsund till för 8 dagar sedan då han blifwit förd till Kiöpenhamn, och derifrån hijtöfwer.
Annotationer: Suttit 9 weckor i arrest, men sedan haft wackt i sitt qwarter, niutit dageligen 1 lybsch Schilling och 2 mark bröd."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00841


"Förteckning på de Landstatz officerare som ifrån danske fångenskapet blifwit utwäxlade, och dels af Publiqve Cassan äro ranconerade, dels nu komma at ranconeras hwilkas rancon [=lösensumma/min not.] på deras innestående fodringar kommer at afdragas, likmätigt hennes K:l May:tz nådige Resolution af d: 9 Maji 1719.
/.../
Följande komma wid Liqvidationen uti Hellsingöhr at ranconeras
/.../
Lieutenant Hans Christoph. Pohlhammar, 30 [Rancons summan, Riksdahl:r], af Artilleriet.
/.../
Hellsingborg d: 3 Aug. 1719
L. Dahlman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00852


"Såsom Lieutenanten af Strahlsundska Guarnizonen Pålhammar samt Fendricken af Pommerska Felt Staten Johan Ekholm nu nyligen äro utur deras Fångenskaper ifrån Dannemark öfwerkomna, men för dem ingen vacance hwarken i Felt eller Fästningarne finnes, /.../ anhålles hörsammast att desse begge officerare må icke allenast deras afsked erhålla, utan och för deras långliga giorde tienster med underhåld benådas. Stockholm d. 2 September 1719
Carl Cronstedt"
Påskrift: "Få afskied och underhåld uhr Krigsmanshusets cassa"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00582


"Såsom H: Lieutenant Påhlhammar af Strahlsundska staten öfwer 40 åhr warit i Kongl: May:tz Krigstiänst, och under warande tijd swåra fångenskaper utstådt, samt alt sitt goda förlorat, hafwandes också nu erhållit hennes Kongl. May:tz nådige afskied [1719 15/9/min not.]; Och som bem:te Lieutenant är nu utj ett fast ynkeligit och meddellöst tillstånd försatt, att han eij dett ringaste äger, hwaraf han Substistera kan; Ty anhåller ödmiukel: dett täcktes Eders HögGrefl: Excell: och Kongl: Krigz Collegium, i anseende till dess långl. giorde tiänster och utståndne fatiqver, ber:de Lieutenant i dess öfrige lijfztijd med Åhrligt underhåld benåda. Stockholm d: 11 Decemb: 1719
Carl Cronstedt"

Påskrift: "KrigzCollegium wet för tiden ingen utwäg at hielpa honom med mindre han will wara nögd med underhåld af Krigsmanshusmedlen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00633 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)

***

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300176_00007
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/5

Likvidationen (nr 1230) återfinns med start här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065323_00321

Där kan man t.ex läsa:
"A[?]. G. Polhamar" skriver "/.../ min Sahl. Fader Artilleri Lieutenanten Hans Christopher Polhammar /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065323_00343


"Det befullmäcktigar jag härmed min K: Broder Lieutenanten H:r Adam Gottlieb Påhlhammar, att med mitt samtycke uthsökja wår Ellskilige K: faders S:l Lieutenanten Hans Christopher Påhlhammars liqvidation för resterande Löhnen /.../
Mallmöö d:n 30 Juli 1728
Helena Sofia Pohlhammers"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065323_00348 ff

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/57

42
Magnusson / SV: Magnusson
« skrivet: 2021-08-27, 12:22 »

"N:o 13. Kungörelse om allmänne efterlysningar.
Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Malmö:
"Ransakningsfångarne Johannes Magnusson eller Fredriksson och Nils Nilsson Pihl, hwilka den 4 dennes kl. 6 på aftonen beredt sig tillfälle att rymma från Malmö länscellfängelse samt Fredrik Carlsson och Petter Hallberg , hwilka likaledes nämnde dag beredt sig tillfälle att rymma under fångtransporten från Hörby till Höör, warda härigenom allmänneligen efterlyste med befallning till krono- och stadsbetjente inom länet att bemälde, för allmänna säkerheter högst wådlige personer noga efterspana samt, wid anträffandet, dem gripa och till länscellfängelset införpassa. Magnusson eller Fredriksson, 27 år gammal och född i Westra Wrams socken, har swarta hår, swarta polisonger, bruna ögon, mörklagdt fylligt ansigte, rak trubbig näsa, stark wäxt och är 5 fot 8 dec.tum lång. Nils Nilsson Pihl, 36 år gammal och född i Qwidinge socken, har brunt hår, blå ögon, magerlagdt ansigte, trubbig näsa, klen wäxt och är 5 fot 5 dec.tum lång. Fredric Carlsson, 20 år gammal och född i Gladsax socken, har swart hår, gråblå ögon, rundlagdt fylligt ansigt, mörk hy, trubbig näsa, stark wäxt och är 5 fot 6 dec.tum lång. Petter Hallberg, 22 år gammal och född i Kyrkheddinge, har swart hår, bruna ögon, rundlagdt bredt ansigte, mörk hy, bred näsa, stark wäxt och är 6 fot lång."
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att, i afseende å förestående efterlysningar noga iakttaga hwad med dem lagligen åligger.
Christianstads Lands-Kansli den 8 Januari 1872
TROLLE-WACHTMEISTER. / Oscar Möller"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.
***

"N:o 101. Kungörelse om anhållet hästkreatur m.m.
(På begäran af Konungens Befallningshafwande i Halmstad).
"Å marknaden i Laholm den 15 innewarande månad anhöllos från en sedermera rymd person wid namn Joh:s Magnusson eller Fredriksson en gulbrun häst, twå a tre år gammal med swart stånd mahn; en liggfjederwagn, en sele och ett hästtäcke. Widare upplysning om nämnde häst och gods meddelas af stadsfiskalen i Lahom Nils Hansson".

Christianstads Lands-Kansli den 25 Mars 1872.
TROLLE-WACHTMEISTER. / J. Borgström."

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.


43
Gyllenpamp / SV: Gyllenpamp
« skrivet: 2021-08-27, 11:26 »

År 1707 "Den — — Aprill blef ryttmästaren af Nårra Skåninga Fredric Gyllenpamp ihiälskuten i staden Lissa af en Wisnowitzkis pållack." [se mitt inlägg ovan]

https://digital.ub.umu.se/relation/474339
Källa: Leonhard Kaggs Dagbok 1698-1722, Historiska Handlingar del. 24, Stockholm 1912

Ur namnregistret till Kaggs dagbok (s. 330):
"Wisniowiecki (Wisniowitzki), Michael Servatius, polsk furste [s.] 29, 59, 87, 93"

Se även:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Serwacy_Wi%C5%9Bniowiecki

och

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067026_00340
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 b, SE/RA/522/16/7b/48


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300173_00791
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/2


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065445_00205
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/179


44
Introducerad adel - A / SV: Appelbom
« skrivet: 2021-08-24, 19:28 »

"Förtechning Uppå dhe så kallade tillsatte Öfwer- och Under Officerare iempte andra af Krigz Staten, som för tijden i Stora KåpparBergz Höfdingedöme sig uthan wärckelig tienst befinna och ey förafskiedade äro.
/.../
Biusåhs Sochn. Fourier Gust. Appellbohm
som wijd sidsta uthmarchen blef hemma föregifwandes sig wara siuk, hwilken dock straxt sedan Compagniet afmarcherat befunnitz wara heel frisk, berättar sig ey fått afskied."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00078
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)

***

"Specification hwarefter 1719 Åhrs Aflöhningz Lista för Hennes Kongl: May:tz Dahle InfanterieRegemente kommer att inrättas.
/.../
Rättwijks Compagnie
/.../
Fourier Johan Gustaf Appellbohm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065776_00249
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/69 (1719)

***

"Furrier Johan Gustav Appelbohm. Fådt Högwälborne Hr Öfwerste Tegensköldtz Dimmission af den 17 Augusti 1720"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028075_00188
Källa: Dalregementet; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/101 (1720-1721)
Se även Generalmönsterryllan år 1719: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028074_00268

***

EÄ, barn tab. 9
"Johan Gustaf Appelbom, född 1699 i Stockholm. Fänrik vid dalregementet. Död ogift 1762."

45
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2021-08-22, 15:16 »

"Hoos Eders HögGrefl:e Excellencier ock Kongl: Krigz Collegium, har iag ey underlåta bort med denna Min allerödmiukaste berättelse att inkomma, det Min sohn Lieutenanten Carl Ulric Appellmann i går är i från Pommern hijtkommen. Ock som Kongl. Swea Håfrätt, igenom det till Eders HögGrefl. Excellencier ock Kongl. Krigz Collegium d. 12 sidstl:ne Novembr. aflåtne och mig d: 15 Ejusdem Communicerade skrifwelse anhållet, det wederbörl: Krigz Rätt öfwer honom anställas Måtte, utj saken emellan någre Officerare ock Cammarskrifwaren Trentz, hwarutinnan bem:te Min sohn förmentes skola interesseras.
Altså afwacktas härutinnan Eders HögGrefl. Excellenciers ock Kongl. Krigz Collegii Nådgunstiga förordnande, Oaflåtel:n förblifwandes.
Eders HögGrefl. Excell:cers och Kongl. Krigz Collegii

Stockholm d: 15 Junii 1714

Ödmiuk, hörsambste tienare
G. G. Appellmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00628 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)

46
Söderhamn / SV: Släktbok över Söderhamn
« skrivet: 2021-08-22, 14:54 »
Hej Anders!

Ytterligare några länkar som kan vara intressanta:

Söderhamns faktoris gratialister år 1705:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_00251 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)


Söderhamns faktoris gratialister år 1706:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_00221
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)


Söderhamns faktoris ämbetsmän år 1710
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02015 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

Mvh
Magnus

47
Eksköld/Ekskiöld / SV: Eksköld/Ekskiöld
« skrivet: 2021-08-21, 11:51 »

"Extract af den fångne fälltwäbelens Nills Thedins underskrefne och öfwersände Specification af nedan bem:te Dato på de i Dannemark wistande Under Officerare, Corporaler, Trummeslagare och Pijpare af Ellfzborgz Infanterie Regementet, som hafwa tagett Tienst under Konungen i Dannemark; Nembl:n
/.../
Redwägz Compagniet
Sergeant Stephan Ekeskiölld. 1. Taget Kongl. Tienst här d: 21 Septemb: 1713
/.../
Datum Horssens d: 21 Julij A:o 1716
Nills Thedijn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065994_01327
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716)

48
Introducerad adel - H / Höpken, von
« skrivet: 2021-08-21, 11:38 »

"Eders Grefl: Excell:tiers och det Höglofl: Kongl: KrigzCollegii Gunstige skrifwelse af d: 14 Martii sidstl: är mig wäl tilstält, hafwandes iag däraf inhämtat, hwad af mig erfordras till Krigsmanshuus Rättighetens erläggiande för nobiliteten; Men som Jag til följe af Hennes May:tz Drotning Christinae för min Sahl: Farfader Åhr 1649 utfärdade skiöldebref, och ey efter något nytt bref, eller Remiss om någon naturalisation, wid Ständernes sidsta sammankomst erhållit introductionen här på Riddarhuset; så giör iag min den wissa förhopningen at Kongl. May:tz Förordning om Wadstena Krigzmanshus Inkomster, som först tager sin begynnelse från Åhr 1672, ey kan angå mig som på Brehmiska Riddarhuset haft mitt rum och säte, och nu här allenast fått introduction eftersom den afgiften har endast sitt afseende på dem, som anten få skiölde- eller naturalisations=Bref. Jag förblifwer med skyldig wördnad och nijt
Eders Grefl: Excell:tiers
och Det Höglofl. Kongl. KrigzCollegii

Stockholm d: 10 Maj 1715

ödmiuke hörsamste
Tiänstskyldigste
D N von Höpken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_03439 ff (se även sidorna innan)
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_H%C3%B6pken_nr_1414 ("Adlad i Sverige 1649-02-06 (sonsönerna introd. 1719 under nr 1414))"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_H%C3%B6pken_nr_161

49
Ingermanland / SV: Kronstadt, St. Nikolai
« skrivet: 2021-08-20, 16:45 »

"N:o 36 Kungörelse
om friwilliga bidrag af Skeppsredare till en kyrka i Cronstadt.
Under en längre fölgd af år har till den i Cronstadt inrättade kyrka, der Gudstjenst förrättades turwis på Swenska, Tyska, Finska, Estniska och Lettiska språken, af Swenska och Norska fartyg erlagts en afgift af 3 kopek för commerce-läst räknad, när fartyget afgått med last, samt efter samma beräkningsgrund 1 ½ kopek för hwarje i barlast afgående fartyg. Efter det likwäl Swensk-Finsk-Estniska församlingsboarne skiljt sig från de öfrige och bildat en egen församling samt uppfört en rymlig kyrka, och under de twå sednast förflutna åren berörda afgift jemte kyrkopenningar af Finska och Danska fartyg tillgodokommit denna kyrka, hafwa, i sammanhang med de lättnader i afseende å hamnumgälders erläggande, som år 1868 blifwit beredda handelsfartyg wid anlöpande af St. Petersburg och Cronstadt, alla de derstädes förut under benämning kyrkopenningar af utländska fartyg utgående afgifter till förmån för fremmande nationers i dessa städer inrättade kyrkor numera blifwit afskaffade. Enligt hwad Kongl. Maj:ts Beskickning i St. Petersburg meddelat, hafwa emellertid sådane kyrkopenningar utgjort den nyss omförmälda nya kyrkans förnämsta inkomst, enär församlingen bestode uteslutande af fattigt folk sjöfolk, som endast i ringa mån kunde bidraga till Kyrkans utgifter, hwadan genom uppbärandet af berörde afgifter kyrkans bestånd så mycket mera hotades som densamma ännu trycktes af en betydlig byggnadsskuld; och då antalet af de i Cronstadt bosatte Swenskar och Norrmän är ganska inskränkt, samt följaktligen af de förenade Rikenas undersåtar hufwudsakligen Swenska och Norska skeppsbesättningar af kyrkan hafwa gagn, har Kongl. Kommerse Kollegium ansett sig böra på nu anförde förhållanden fästa Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes uppmärksamhet, med hemställan huruwida Kongl. Maj:ts Befallningshafwande må finna lämpligt att till wederbörande redare inom länet utfärda en uppmaning att, i betraktande jemwäl deraf, att såsom förut är nämndt, de på sjöfarten lagda umgälder i Cronstadt och St. Petersburg i sednare tid blifwit betydligen minskade, genom friwilliga gåfwor underlätta den nämnda församlingens bestånd, i afseende hwarå i öfrigt blifwit upplyst, att Herr Stats-Ministern för Utrikes-Ärendena anmodat Kongl. Maj:t Beskickning i St. Petersburg att förständiga de förenade Rikenas General Consul i nämnda stad samt vice Consul i Cronstadt att uppmana befälhafwarne å de till dessa hamnar ankommande Swenska och Norska fartyg att till underhåll af den utaf Swensk-Finsk-Estniska församlingen i Cronstadt inrättade kyrka, hwarje gång fartyget från sistnämnda hamn afgår, å Swenska och Norska Consulatet derstädes erlägga den sedan länge öfliga afgiften, eller ock lemna det friwilliga bidrag; som eljest kunde finnas lämpligt; hwarjemte Herr Stats-Ministern meddelat, att redowisning öfwer uppbörden komme att efter hwarje års slut genom Kongl. Beskickningens försorg till Kongl. Utrikes-Departementet insändas.
Med föranledande häraf will Landshöfdinge-Embetet härmed till Skeppsredares inom länet benägna behjertande framställa uppmaning å ofwanantydda hänseende.
/.../
Kristianstads Lands-Kansli den 2 Februari 1871."

Källa: Länskungörelse Kristianstads län (privat ägo)


50
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2021-08-20, 12:53 »

"I anledning af Högwälborne Hr Baron General Major och v. Gouverneuren Schoultz till oss underrecknade anstelte befalning, att efter Höglofl. Kongl. Krigz Collegii ankomne, och under d 11 nästl. Februarij st: ret: Dateradt bref, Inventera och werdera de utaf Östgiöta A:o 1712 här Öfwerkomne Ryttare qwarlembnade gewehrs sorter och hästar, hafwa Wij till Ödmiukt hörsampt föllje derutaf nedan anteknade Pertzedlar sålunda ... och werderar som fölljer.
Af Östgiötha Cavallerie och Ryttmästar Behms Compagnie
/.../"
Odaterat - men följebrevet är daterat "Wissmar den 28 Martij 1714"

En av dem som värderade var "Hinrich Plogeman, Satler" [Sattler (tyska) = sadelmakare]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_02763
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)51
Introducerad adel - F / SV: Feltstierna
« skrivet: 2021-08-20, 12:09 »

"Allerunderdån ödmiukaste
Memorial

Eders Höggrefwel: Excell:e Excell:r och det Högl. Kongl: Krigz Collegij nådige underskrifne, och mig tillhanda kombne, aflöhningz Lista, pro A:o 1713, för Hennes May:tz Änkiedrottningens LijfRegemente till häst, som allena tilläggier, de fångna Officerare och Betiente, hästhemmans Ränttorne, till den tid de blif:t fångna, gier mig tillfälle, att inkomma, med detta mitt aller underdån ödmiukaste Memorial, och fråge puncter.
Lijf Compagniet
/.../
Öfwerst Lieutnantz Compag:e
10:o Lieutnant Swen Feltstierna Eschaperat och hembkommen uthur Fångenskapen [i Danmark/min not.], mist all sin ägendomb, naken och älendig, har intet att Mundera sig med, om han icke derföre må åthniuta sina fulla Häst och Fördehls Ränttor.[/i]
/.../
Götheborg d:n 19 Julij A:o 1714
Ödmikaste Tienare
P Palmborg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_02502 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065772_00053
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/65 (1714)

52
Posse / SV: Posse
« skrivet: 2021-08-20, 11:27 »

"Specification på dhe Canoner som komma 2:ne gånger att låssas wedh hans hög Grefl Exellences Kongl Rådet ock Öfwer Stååthållarens Gref Knut Posses begrafningh den 10 Augusti nästkommande jämbte hwadh kruth ock lunta uthur Archelie der till erfordras Nembl:n
Wedh Kiörkian
/.../
Wedh Kornhambn
/.../
På Skieps=Holmen
/.../
[Totalt] 32 Canoner
/.../
Stockholm d. 8 Augusti A:o 1714
J. Möller"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_02218
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714), sid 4057 /195

EÄ tab. 1
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_nr_51

53
Gyllenpamp / SV: Gyllenpamp
« skrivet: 2021-08-15, 16:59 »

"Datum 21 October A:o 1707
Till General Majoren Krassau swar, angående wagnarne och Ryttmästaren Stronsofski.
Carl .p. /C: Piper
Wår .p. Wij hafwe erhållit Eder i går daterade underdånige skrifwelse, och see där uthur i nåder /.../
Hwad för det öfrige Ryttmästaren Stromzofski widkommer som har mördat Ryttmästaren Gyllenpamp, så hafwer I at låta den öfwer honom påbegynte KrigzRätten för sig gå.
Och .p.
CAROLUS"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039139_00955
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/644 (1707)

EÄ tab. 3. Fredrik Gyllenpamp. "Ihjälskjuten i april 1707 i staden Lissa i Schlesien av en polack."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpamp_nr_675

54
Gyllenstorm / SV: Gyllenstorm
« skrivet: 2021-08-15, 15:31 »

Livgardet år 1704
"H:r Capitein Carl Gustaf Rosenstiernas Compag:
/.../
Musqveterare
13 Roten
Corpor:l, 73, Johan Gyllenstorm
Antagen: 1703
Landsman: Wästg:l"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00219
Källa: Livgardet till fot. 1704; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenstorm_nr_981


55
Seulenberg, von / SV: Seulenberg, von
« skrivet: 2021-08-15, 12:47 »

Det finns en liten skrift (utgiven i 100 exemplar) vid namn:
"I rysk fångenskap: En svensk karolins äventyr i det stora tsarriket under 1700-talet." Ur Henrik Mattias von Seulenbergs papper meddelat av Pehr Johnsson", Utgiven: Nya Wexiöbladet, [1918]

"De anteckningar, på vilka efterföljande berättelse blivit byggd, utgöras av majoren Henric Mattias Seulenbergs [d.y./min not] egna relationer, som återfinnas i de sedan en del år tillbaka i riksarkivet förvarade Skoklostersamlingarna, närmare bestämt i Miscelana Tom. XXV blad 58-103."

http://libris.kb.se/bib/1658406
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/PcKbKuWCiKI3mzMysjq4P4


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Seulenberg_nr_1587

56
Gauffin / Goffeng / SV: Gauffin / Goffeng
« skrivet: 2021-08-14, 12:50 »

"Eders Höggref. Excell:ce och det Kongl. Krigz Collegium lärer af Bijgående Constapel Jacob Goffengs af Finska FältArtollerie Staten, som och af LährConstapel Johan Baumgardts till mig insinuerade Supliquer förnimma, huru som den förra för sin på Flåttan i Åhr undfångne Bräcklighet skull och den senare till att sin Fortun vid andra Regementer sökia; anhålla om dimission ifrån Artolleriet. /.../
Stockholm d:n 8 Decemb: 1715./.
ödmiuk, hörsambst tienare
G: G: Appelmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00943 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)

57
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2021-07-14, 19:19 »

"General Munster Rolla auff die Arttollerie Manschaft in Stettin - Welche sind gemunstert und übergesehene Worden von Ihro Exellence Königl. Raht /.../ d:n 9 Maij a:o 1701.
/.../
Constabels
/.../
Erich Sabelstierna
Gebohren Jahr: 1649
Landzman: Finland
Befreyet oder unbefreyet: Befr.
Im Kriegh und gewesen in Compagnie: unter Müllersche Reg: 21 Jahr gedient
unter Artollerie Jahr: 1
bey frembden Potentaten: beym branburgshe fur Dragon
Jahr: 2"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054491_00479

Källa: År 1701. Trupper i Pommern. Del 2, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1701/11 (1701)


58
Polhem / SV: Polhem
« skrivet: 2021-07-14, 17:31 »

"General Munster Rulla Oppå Andra Fyrwerkare Compagnie och den dehl af Kongl May:tz Artilleri Regemente som står I Stockholm, Hwilket under Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Öfwersten Carl Cronstedtz Commando stående, blef Öfwersedt och Munstrad: Af [1721]
/.../
Öfwerfyrwärk: Hans Christ:r Påhlhammar
Ålder 63
TiensteÅhr 43
Födelseorth: Stockh:
Gift eller ogift: Ogift"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1660 (1721) Bild 160 (AID: v482196.b160, NAD: SE/KrA/0023). Se bild nedan. [Se även år 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054384_00474 ]

***


"Lieutnant Hans Christ:r Påhlhammar som stådt här för öfwerfyrwärk:e. Transporterad ifrån Compagniet till Hierpe skantz,  /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1661 (1722) Bild 160 (AID: v482197.b160, NAD: SE/KrA/0023)


59
Introducerad adel - R / SV: Rosenlindt
« skrivet: 2021-07-10, 16:40 »

"Lista på det Fångna Artollerie Mannskap som den 10 Aug: 1704 wid Narwa Fästningz öfrande till Öfwer och Under Officerare, så wähl som gemena tagne äro; Och ännu wid understående Datum i lifwet äro, så wijda witterligt är. Nembl:n
Fendrich Bernhart Giöbe ....1
Archliemäst: Jöran Lundgren ....1
/.../
Öfwer Feurwärkare Anders Melartopeus ....1
Under Feurwärkare Niclas Springer ....1
dito I Lähran Carl Gustaf Rosenlindt ....1
  "   "     "      Philip Mag: Rosenlindt ....1
/.../
Muscou den 28:de Junij Anno 1705
Jöran Lundgreen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_01831
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)


EÄ, barn tab. 2:
Filip Magnus Rosenlindt. Gick jämte bröderna i Narva skola 1693–1695. Uppgives varit kornett. Död ogift i Narva.
Carl Gustaf Rosenlindt, löjtnant. Död 1735. Se Tab. 15.

http://runeberg.org/frfinl/0366.html
https://www.genealogia.fi/genos-old/2/2_6.htm

60
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2021-07-10, 15:35 »

"/.../och emedan hans kongl. May:tt hafwer nu med Påsten igenom des Nådige Breef till Högloflige Kongl. Stats Contoiret af d:n 21 Decembr. 1705 allernådigst tillagdt Regementz Auditeuren Nembzon att niuta de 150 D:r Smt löhn, som samme beställning här wedh Regementet efter Staten påföres, /.../
/.../

Beckeskoug d 9 Martj 1706
H. Eklund"
[Regementsskrivare vid Södra Skånska kavalleriregementet]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_01474
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

61
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2021-07-09, 20:00 »

"Specification på de Fullmakter, pass och Frijzedlar som här wid [Skånska] Gouvernamentet blifwa utfärdardade Pro A:o 1708:/:
/.../
April 30
Carl Gustaf Ulfschiöldh till Arméen. Pass 1."

Källa: Skånska guvernementskansliet [1708], AI:50

62
Tigerschiöld / SV: Tigerschiöld
« skrivet: 2021-07-09, 19:31 »

"Specification uppå de fullmakter, Pass och Frijzedlar som wid Skånska Gouvernaments Canceliet utferdas Pro A:o 1707.
/.../
Juni 21
Häradzhöfdingen Tigerschiöldz Son H: Jacob Johan Tigerschiöld med dess dreng till Arméen. Pass 1."

Källa: Skånska guvernementskansliet [1707], AI:49

Se även mitt inlägg ovan: 2016-12-23

63
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2021-07-09, 19:14 »

"Specification uppå de fullmakter, Pass och Frijzedlar som wid Skånska Gouvernaments Canceliet utferdas Pro A:o 1707 :/:
/.../
Februari 9
dessa ligger i LandzC:[rona]

Fångne officerarne Capitain Joh: v: der Osten genant Sacken och Lieut: Frederic von Sacken  Pass 1."

Källa: Skånska guvernementskansliet [1707], AI:49 [Se bild nedan]


***

Jämför inkvarterade sachsiska krigsfångar i Skåne år 1704:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_00196
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)


***

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300181_00200 ff
Alfabetiskt kortregister över krigsfångar, Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Alfabetiskt kortregister över krigsfångar, SE/KrA/0388/14 C/2


64
Wallwitz, von / SV: Wallwitz, von
« skrivet: 2021-07-05, 18:54 »

Finns en "Herr Capitainen Walwitz" som omnämns i Skaraborgs länskungörelser år 1756. [Se nedan]

Källa: Länskungörelser, Skaraborgs län (R) Vol:3 (1756) Bild 60 (AID: v839515.b60)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenhaal_nr_814

65
Hermelin / SV: Hermelin
« skrivet: 2021-07-05, 18:28 »

Efterlysning (bilden nedan) efter "/.../ förafskedade Lieutenanten och Kongel. Lif=Drabanten Oluf Hermelin blifwit angifwen för ett på en Kiällare uti Stokholm, den 17 förutgående, föröfwat slagsmål/ och at wid samma tilfälle hafwa så swåra sårat Fendrichen i Kongl. Fransk tienst Schagenberg, at fara skal wara om dess lif, men för bemälte Hermelin sig nu undanhåller /.../
/.../
Mariaeholm, den 25. November, 1749"

Källa: Länskungörelser, Skaraborgs län (R) Vol:1 (1749) Bild 430 (AID: v839513.b430)

EÄ, barn tab 2.
"Olof Hermelin, född 1721-06-23 i Nysätra socken Uppsala län. Livdrabant 1740-04-01. Avsked 1748. Sedermera på 1750-talet förvisad ur riket såsom inblandad i konspirationen mot det rådande regeringssättet. Död ogift utomlands före 1797-03-24."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hermelin_nr_1391
https://www.hermelin.net/slakten-hermelin/

66
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2021-06-29, 17:22 »

Östgöta regemente till fot år 1712:
"Majorens compagnie
/.../
Rustmästare Daniel Biörn
avancerat till fourjer här under detta Compag:t d 6 Junj 1711 i stellet vollenteuren Johan Fredrich Wendel wärf samma dato"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028210_00061

Källa: Östgöta regemente till fot. Föregångare till Första livgrenadjärregementet. 1712; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/235 (1712-1714)


Östgöta regemente till  fot år 1712:
Majorens kompani
/.../
"Rustmästare Johan Fredrik Wendel d:n 8 october 1712 tagit afskied och niuter här lönen till d:n 1 november, den öfriga bespard; /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065770_00744
Källa: Avlöningshandlingar, Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/63 (1712)

Bild nedan: Kungl. Första Livgrenadjärregementets historia del VI av Carl Almgren, sid. 27, Stockholm 1953

67
Introducerad adel - H / SV: Hufvudskått
« skrivet: 2021-06-27, 23:08 »

Gustaf Gyllensting var svärson till Maria Hufvudskått (inte "son" som jag skrev i inlägget ovan).

Se EÄ, barn tab. 7: "Gustaf Gyllensting, född 1685, död barnlös 1739-04-23 i Häggums socken. Gift 1724-10-13 med sin farbrors frus brorsdotter Annika Björnberg, dotter av kaptenen Lars Björnberg och Maria Hufvudskått."

68
Introducerad adel - H / SV: Hufvudskått
« skrivet: 2021-06-26, 22:11 »

Häggum A:o 1727
"Dom 22 p. Trin. om morgonen bittida afled Wälborne Fru Maria Hofweskott, nu i Herranom Salig, efter en mycket Gudelig och Christelig beredelse och blef begrafwen Dom. 25 p. Trin och nedersatt uthi Bengt Nils graf. hennes ålder bestod af 97 åhr."

Källa: Häggum (R) C:2 (1714-1730) Bild 111 / sid 191 (AID: v24642.b111.s191, NAD: SE/GLA/13240)

Se: EÄ, barn tab. 1(?) (hennes son Gustaf Gyllensting bodde i Häggum):
"Maria Hufwudskott, död 1698. Gift 1:o med kontrollören i Ronneby Sören Abrahamssen. Gift 2:o 1671-10-23 med kaptenenLars Björnberg, född 1647, död 1681."

69
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2021-06-26, 22:06 »

Häggum Anno 1719
"d: 27 Decemb. el:r Tredie dag Juul, wigdes Leutnanten Edle och Manhaftig Petter Stranman och Edel och Wälborna Jungfru Anna Catharina Gyllensting."

Källa: Häggum (R) C:2 (1714-1730) Bild 78 / sid 141 (AID: v24642.b78.s141, NAD: SE/GLA/13240)

***

Häggum Anno 1732
"d.8 Augusti begrofz Frun på Brännebacken Christina Gyllensting wid pass 40 åhr gamal, ochd: 11 Hennes späde son, nomine Carl."

Källa: Häggum (R) C:3 (1730-1791) Bild 198 / sid 192 (AID: v24643.b198.s192, NAD: SE/GLA/13240)


***

Häggum Anno 1739
d 13 April afsomnade welborna Fru Annicha Biörnberg och d 23 ejusdem hennes k, man och herre, Leutnanten welborne Hr Gustaf Gyllensting han om 55 åhr och hon om 68 åhr hwilka begge begrofwos uti sin graf på Häggoms kyrkiogård d 29 April.

Källa: Häggum (R) C:3 (1730-1791) Bild 202 / sid 196 (AID: v24643.b202.s196, NAD: SE/GLA/13240)


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1340 / sid 263 (AID: v319671a.b1340.s263)

70
Slorf / Schlorff / SV: Slorf / Schlorff
« skrivet: 2021-06-26, 11:45 »

"GeneralMunster Rulla Uppå 6:te Stycke Compagniet och den dell af Kongl: May:ttz Artillerie Regemente som står I Fält /.../ [1722 1/2]
/.../
Sergeant Anders Schlorf
Ålder: 24 1/2
Tjänsteår: 7
Födelseort: Stockholm
Ogift
A:o 1714 Antagen af Hr Öfwerste Appelman till LärConstapel,
1716 blefwit Constapel,
1718 d: 3 december avancerat till Sergeant, kan läsa och skrifwa Lärt Byxmesteriet,
1718 bewijstat Norska Campagnien
/.../
Sergeant Paul Schlorf
Ålder: 41 1/2
Tjänsteår: 14 1/4
Födelseort: Närke
Gift
1707 Blef ryttare under Lijfregementet
1710 avancerat till Corporal wedh samma Regemente
1714 blef Fältwäbel wijdh Dahlregementet och
1720 d: 1 Julij blef Sergeant wed detta Compagniet, kan läsa och skrifwa.
/.../"

Källa:
Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1659 (1720-1722) Bild 3670 (AID: v482195.b3670, NAD: SE/KrA/0023); Bild 3690 (AID: v482195.b3690)

71
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2021-06-25, 21:35 »

"Såssom Eders Höggref:e Excellence och det Högl: Kongl. KrigzCollegium medelst deras under d 24 huius till mig ankomna gunstiga skrifwelse behagat åstunda efterrettelse om en förafskiedad och här i Lähnet boende Lieutnant af för detta Uplands Tremänningzregemente till foot Petter Strandman, huru gammal han är om han är gift, hwad näring han hafwer för sig, och om han intet är af dee krafter, hälsa och ålder at han sig försöria kan. Altså har iag härmed till hörsamt swar lemna skohlat det iag genom Crono-betiente i orten bekommit den underrettelsen om ber:de Lieuthnant Strandman at han Lärer wara wid pass en 30 år, warandes han gift med en långt för detta genom döden afgången Adelsman Gyllenstingz dotter, och skall begges deras tillstånd wara aldehles fattigt och toftigt, medan dee aldehles intet äga utan sittia här på et Skatte-Cronohemman Tolstorp ben:d i Walla Härad och Häggums sochn som skall wara dess fångne anhörige tillhörigt, hafwandes eij heller något näringz medell för sig widare än han sitter och brukar detta Skattehemmanet och den däraf gående ränta åhrl:n betalar fast han eljest wäll lärer wara af ... krafter och hälsa at han ännu kunde tiena och försöria sig om han därtill hade tillfelle: Och lärer han således högel: betarfwa om han i nåder blefvo hugnad med något underhåld. Jag framherdar,
Eders höggref:e Excellences och den Högl: Kongl. KrigzCollegij

Mariaeholm d:n 31 Janua: 1722./:
Tiänsthörsammaste tienare
Petter Scheffer"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_01999
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

EÄ, barn tab. 10
"Anna Catharina Gyllensting, född 1699, död före 1730. Gift med löjtnanten Strandman."


72
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2021-06-25, 21:00 »

"Specification, auf dehrer Officirer, und Gemeine so sich auffen Grössen Galjon befinden, und von St: Petersburg Abgegangen den 10 Julij A:o 1722 :/:
Artollerie
Lieutenant Hans Jurgen von Vicken....1
/.../
Söderschonsche Cavall:
Adjutant, Paul Sundholm....1
Auditeur, Hans Jurgen Nemson....1
Qwartm:str Gustaff Biörckman ....1
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_01949
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

73
Polhem / SV: Polhem
« skrivet: 2021-06-25, 16:18 »

"Bewiljes   d: 5. Decemb: 1722
Ödmiuk Memorial
Emedan Lieutenant Påhlhammar, som niutet StyckJunkare löhn wid Jerpe skantz genom döden afgådt; Ty anhålles ödmiukeligen Eders Grefl. Excell:e och Kongl: KrigzCollegium täcktes efterlåta, att wid dess begrafning låssas 2:ne stycken af dubbel swänsk lösen i anseende till dess utj 40 Åhrs tijd giorde tiänster, under hwilken tijd han bijwistat åtskillige actioner, hwarom Hr General Majoren Horn med nästa afwacktar Eders Grefl. Excell:es och Kongl. Krigz Collegii Ordres.
Stockholm d. 3 Decemb: 1722
Carl Cronstedt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_00257
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)


Om Jerpe nedre och övre skansars "kondition" år 1721 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_02323
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)
Historik finns här: http://www.bo-oscarsson.org/Hjerpeskans.html


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2610 / sid 517 (AID: v319671a.b2610.s517)

74
Söderhamn / SV: Släktbok över Söderhamn
« skrivet: 2021-06-24, 19:22 »

Hej!

Misstänker att Krigskollegii brevböcker kan vara intressanta för dig, t.ex:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_01966 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_02050 ff

Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_01163 ff

Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

Bästa hälsningar
Magnus

75
Arbetare / SV: Faktoriarbetare
« skrivet: 2021-06-24, 16:34 »

Om Norrköpings faktori (teckningar/skiss nedan är förslag till dess strömverk år 1720) - se:
"Underdåhn ödmiukt och oförgripeligit Förslag till ett nytt Factorie, Strömwärk och Kniphammars upbyggande uti Norkiopingz Stad och Ström
/.../
Stockholm d. 31 December A:o 1720
B. Elfving"

se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_01941 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_01947


***

"Förteckning på Handtwärkare och arbetzfolk af Kongl. May:ts Gevers Factorie, som härtill äro inflytte i Staden Norkiöping och hafwa huus och wärkstädes Nembl.
[Förteckning med yrke och namn följer här]
Norkiöping d 2 September 1721"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_02120
Källa:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

76

"ANNO 1722 den 5 November begyntes Laga HösteTing med Torne Härads allmoge å wanl. Tingstället Dahlby, utaf Häradshöfdingen Niels Langelius och Häradets edsworna Nämd
/.../
den 7 November
§.5. /.../ Kjäranden beropte sig på instämda witnen här om H:r Lieutenanten Christian Lillievalck i Fjelie och Enkian Hana Swensdotter i Önnerup.
Swaranden hade intet laga jäf emot dem: derföre blefwo de efter aflagd Ed, särskilt förhörde.
Lieutenant Lillievalck 67 åhr g:l, at på en Torsdag i åhr skickade han efter Hans Persson om något, och då de talts wid derom, berättade Hans at några bi kummit i hans gård. Lieutenant:n frågade hwarföre Hans ej ståckade dem och tilböd honom der til en biståck? /.../

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:185 (1722) Bild 5500 / sid 546 (AID: v331249.b5500.s546, NAD: SE/VALA/0382503)

77
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2021-06-22, 10:50 »

Hej Ulla!

Roligt att du uppskattar mina inlägg och kompletteringar!

Se även:

"ANNO 1722 den 5 November begyntes Laga HösteTing med Torne Härads allmoge å wanl. Tingstället Dahlby, utaf Häradshöfdingen Niels Langelius och Häradets edsworna Nämd
/.../
den 6 November
§.3. Efter Wälborne Fru Pernilla Chatarina Bildes ansökning, oplästes och inteknades följande kjöpebref, som derom påskrefs in originali och återsändes.

Uti det heliga Trefaldighets namn hafwa wi underteknade slutat följande Contract om hem:t N:o 5 uti Kumletofta by och Efwerlöf S:n, som Jag Gustaf Scharp von Felt för detta af Wälborne Sal. H:r Christian Bilde så ock de Wälborne Fruer kjöpt, som sjelfwa kjöpebrefwet af d. 20 Maii 1711 widare utwisar, men som jag nu för medelst ålder och skröplighet sinnad är det at försälja, Så har jag tilbudit Wälborne Fru Pernilla Catharina Bilde på Snågeholm, och är wi sålunda öfwerens kommit, som följer /.../
/.../
Cumletofta A:o 1722 d: 31 Julii
P: Catharina Bilde     -   Gustaf Scharp von Felt
Een bedröfwad Enkja

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:185 (1722) Bild 5210 / sid 517 (AID: v331249.b5210.s517, NAD: SE/VALA/0382503)

78
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2021-06-21, 20:55 »

"ANNO 1722 den 5 November begyntes Laga HösteTing med Torne Härads allmoge å wanl. Tingstället Dahlby, utaf Häradshöfdingen Niels Langelius och Häradets edsworna Nämd
/.../
§.2. Framl. LandtJägarens Wälb:ne H:r Gustaf Scharp von Feltz änkja Elna Nielsdotter, lät igenom sin Måg H:r Corneten Lars Morbeck opwisa bemelte Landtjägares i lifztiden gjorda testamentariska disposition, som oplästes och Copialiter ad acta lades, så lydande.

Uti den helige Trefaldighets Gud faders, Sons och Helige Andes namn, hafwer jag undertecknad Gustaf Scharp von Felt tagit mig til minnes de orden, som Propheten Esaias, af Gudz Anda rörd, talt hafwer til Konung Hiskiam och fans anteknat uti andra Konungaboken 20 Cap: och 1 vers: då han sålunda utbrister; Skicka om dit hus; ty tu måste dö: så har jag ock det samma gjordt, och genom denna min uprättade skrift sålunda med et sundt förnuft och förstånd, wil at efter min död hållas skall, som följer
Eftersom jag afwittrat nu uti mit lefwande lif, mina med min Elskeliga Kjära Hustru Elna Nilsdotter sammanaflade barn, sålunda, at H:r Corneten Edle och Manhaftig Lorentz Morbeck, som har til äkta min älsta dotter Christina Scharp von Felt, har bekommit uti Guld, Silfwer, Contante penningar samt oxar, kor, hästar, stor och sängkläder, som, efter min egenhändiga annotation, bestiger till Trehundrade dal: i Silfwermynt och något deröfwer; Altså har hon efter min död, af den qwarlåtenskap som fins, ej widare at ärfwa, för än som min Kjärälskeliga hustru genom döden bortkallas, utan skal mina söner Isack och Zion samt mina döttrar Majia och Margareta Scharp von Felter hafwa efter min död lika stor andel af Trehundrade dhl:r Silf:rM:t; Och den öfriga qwarlåtenskapen disponerar och behåller min älskeliga Kjära hustru til sin egen nytta, men då hon genom döden afgår, har samtel: min K:re Barn at ärfwa lika stor andel efterlämna, så mycket då fins. Och skohla mine Söner intet wara mäktige, om detta deras tillfalne arf, disponera, för än de blir sina fulla Tjugu åhr gamla, Och döttrarna, om de så länge lefwa til des de uti Ecktenskapet komma, men skall samma deras arf sättjas på Interesse, och sålunda tjäna med dem, at de af Interessen kunna hafwa något til at kläda sig med: Och detta ofwanståande af samtel. mine K: Barn hållas skall och i ingen måtto Contramenderas, hafwer jag detta med egenhändig underskrift och signete bekräftat och verificerat. Och till större säkerhet anbudit mina Sjählesörjare den Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Paul Billing och Comministern Ärewyrdige och wällärde Hr Oluf Hein i Efwerlöf, som ock Wel:t Jöns Malmberg uti Karup med mig, som witnen at underskrifwa som skjedde i Cumletofta d. 26 Aug: A:o 1722
G. Scharp von Felt

Denne förestående Dispositions skrift kunna wi med så mycket tryggare samwete underskrifwa, som wi det af H:r Gustaf Scharp von Feltz egen mund uti godt förstånd hördt hafwa. Actum ut prius
P. Billing - Oluf Hein
Jöns Malmberg
hwarefter originalet påskrefs och återgafs.

I lika måtto begjärte Enkjan Scharp von Feltz, i brist af släcktmän här i Landet å hännes afl: Mans sida at Laga förmyndare för de 4 omyndiga barnen måtte Constitueras, ut ad acta.
Resolutio
HäradsRätten pröfwar rättwist, efter lag och förmyndarförordn:n, at förse framl: LandtJägarens Wällborne H:r Gustaff Scharp von Feltz qwarlåtna och minder åhriga barns med förmyndare, således, at hans Måg H:r Corneten Lorentz Morbeck bör antaga sig förmynderskapet för döttrarna Majia och Greta Scharp von Felter, hwilkas arf 600 : D:r Srmt med säkerhet förräntas hos Wälborne Fru Pernilla Chatarina Bilde. Och emädan inga flera anhörige äre till barnen, å fädernesidan, här i landet; Ty blifwa nu af HäradzRätten til förmyndare Lagl. Constituerade H:r Ryttmästaren Israël Sckragge för Zion Scharp von Felt, och H:r FeltCammereraren Ludvig Landby för Isack Scharp von Felt: Hwilcka om Myndlingarnas arf och opfostran lära draga behörig försorg."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:185 (1722) Bild 5100 / sid 506 ff (AID: v331249.b5100.s506, NAD: SE/VALA/0382503)

79
Introducerad adel - B / Billingsköld
« skrivet: 2021-06-21, 19:26 »

Torna härads [Skåne] vinterting den 6 februari 1722:

"3: Rusthållaren Pär Nilsson i L. Biellerup Kjärade efter Kongl. Gouvernementets remisse af den 9 sidstl:ne Jan: till instämde Cronoländsman V:t Claes Flensborg, Swarande, ang:de en swart blackot häst, som blefwit af Swaranden anordnad till skiuts 8 dagar för Juhl i Opåkra, då Mallmöiska förra Guarnisonen utMarcherat och blefwit fördelt till åtskillige orter: hwar om Kjäranden i sin Suplique till K:l Gouvernementet anfört dessa omständigheter 1:mo/.../
/.../här emot anförde Swaranden: at förridaren kåmmo för Marchen och fordrade 2:ne st: hästar at rida uppå till Befallningzman i Lund efter penningar, då han gick in i gården, derest skiussen war samlad, och fordra ut 2:ne st: hästar, hwarföre Kjärandens blefwo uttagne, och af honom sielf till släpte om eftermiddagen, fast han imedlertid blef tillsagd at akta provianten som war kastad på hans wagn, ifrån hwilken proviant han innan kl. 5 om aftonen war ledig: så at han kunnat sökja efter sin häst det han och giorde om morgonen efter åt i Nils Hanssons gård i Opåkra, hwarest Lieutenanterne Kiällman* och Cederstråle lågo, då han fick weta, at Lieutnant Cederstråle hade den ena der, som han såg, och at en Sergeant benämdt Billingschiöld som låg i Hjärup hade den andra: hwarföre Swaranden förmodar, at fast han sielf eij wist af hwad Compagnie Sergeanten warit; Kjäranden dock kunnat fråga derefter, emädan Marchen ändå intet warit opbruten om morgonen."

*Vid Västra skånska infanteriregementet /Min not. - se: AID: v319671a.b1720.s339 &

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:185 (1722) Bild 590 / sid 55 (AID: v331249.b590.s55, NAD: SE/VALA/0382503)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Billingsk%C3%B6ld_nr_989

80
Introducerad adel - Ö / SV: Örneberg
« skrivet: 2021-06-20, 18:28 »

Avlöningshandlingar för Smålands kavalleriregemente år 1708
Överstelöjtnantens kompani
"Corporaler
/.../
Nills Sundbergh död in Decemb: 1708, dy bekommer han här detta åhrs Häste- och Fördels Räntor i stället samma dato ifrån Rÿttare af detta Compag:e och N: 77 Carl Öhrnbergh, som i åhr sin wahnlige Gemens löhn åtniuter."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00099
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)

***

Smålands kavalleriregemente, generalmönsterrulla år 1706:
Överstelöjtnantens kompani
Rusthåll 77 Hagellsrum
g:l S:t Zachris Östanson död d. 20 Sept. 1704. I stellet d. 22 Novemb:r 1705 upsatt Tråtzdräng:naf 17:de Tältl:t Börgie Månsson, som Transport:s till Tråtzdräng igen d. 10 Aug. 1705. I stellet samma dato Recreut:n från Swärgie Carl Örnbergh upsatt som nu Rjder."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028858_00093
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/842 (1706)

81
Hierta / SV: Hierta
« skrivet: 2021-06-20, 16:54 »

"Specification Auff die Unter Officcer under Gemeine wie Auch Wittwen, welche undertänigst suchen befordert zu werden von Mouscau Nembl:n
/.../
Föhraren af Östgiötha ord: Infant Carl Hierta född i Askesund, och fången wid Poltava, des hustru Johanna Richoff född i Stockholm och fången i Borgo.
/.../
Moscou d 15 Januarij 1722"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1140 (AID: v323656.b1140, NAD: SE/RA/2113153)

Se även: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 145 (1721-1723) Bild 1510 / sid 85 (AID: v323658.b1510.s85, NAD: SE/RA/2113153)

Anmälde sig i Stockholm efter hemkomsten ur ryska fångenskapen:
"1722 Maii 15
Östgiöta Infanterie
Förarn Premier Carl Hierta af Östanstångs Comp.
44 [år gammal]
22 [tjänsteår]
[Född i] Nerke
Blesserad, dock ej lam. går til Reg:tet"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 830 / sid 151 (AID: v787700.b830.s151, NAD: SE/KrA/038814B)

EÄ - utan känt samband:"Carl Hierta, född i Lerbäcks socken, Örebro län. Förare vid Östgöta infanteriregemente. Död 1725-04-21 i Norrköping.

"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hierta_nr_381

82
Övriga släkter - G / SV: Garfihl
« skrivet: 2021-06-19, 13:52 »

Sven Garfihl hittar du bl.a i Karl XII:s officerare (se bild nedan)
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1150 / sid 225 (AID: v319671a.b1150.s225)

Mer finns att läsa om Sven Garfihls liv i ryska fångenskapen i Werkaturia 1718/1719 (Sibirien), t.ex:

"1:mo bem:te Hr Fendrich Spong, har såsom Kiärande wid det första förhöret, anklagat sin hustru jempte Hr Cornetten Garfihl för med hwarannan hafd olofl. beblandelse, hwilken och wid saaksens närmare undersökning är sanferdig och dee anklagade till en sådan förseelse skyldige befundne."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 3810 ff (AID: v817428a.b3810, NAD: SE/RA/752)

Missa inte heller (bokform): Kungl. Skånska Dragonregementets historia del 1 - personhistoriska anteckningar över officerare och civilmilitärer av officers rang 1676-1900 och del 4 - Kompletteringar till del 1 och tillägg för tiden 1901-1927 av C. G. von Platen.

83
Bredendick / SV: Bredendick
« skrivet: 2021-06-19, 13:28 »

Ett spår av Bredendicks käraste under fångenskapen i Sibirien:

"A:o 1715 d 2 Novemb: blef uppå Corporalen af Hans Kongl. May:tz Drabanter Wälborne Herr Johan Fridrick Kursells ordre förhör hållit om någre puncter, son Hans Ehrewÿrdighet Herr Pastor Andreas Bergner ingifwit /.../
Det hade och H: Rÿttmest. Livingston så wähl som Bredendicks käraste då förmant henne att de skull gå till H:r Bergner och bÿwista Gudstiensten
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 3570 (AID: v817428a.b3570, NAD: SE/RA/752)

Se även här:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 3830 (AID: v817428a.b3830, NAD: SE/RA/752)

84
Introducerad adel - Ö / Örneberg
« skrivet: 2021-06-19, 12:40 »

"Förtekning uppå dem som hafwa trädt i Echtenskapet wid den Swänska och Finska Försambl. i Sloboda [Moskvas förstad]
/.../
A:o 1714
Carl Örnberg Corp. af Smål. Cavallerie med Christina Helena Köster"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 2250 (AID: v817428a.b2250, NAD: SE/RA/752)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rneberg_nr_978

EÄ upptar en: "Carl Örneberg. Var 1708 kvartermästare vid ett kavalleriregemente i Skåne"

85
Seulenberg, von / SV: Seulenberg, von
« skrivet: 2021-06-17, 23:53 »

"/.../
6. Das Guth Zintenhof aber ist eine pure Gnade von Ihr: Konig: My:t bleiben meinem sohne Hindrich Matthias Seulenberg alleine.
/.../
Oranienburg d. 29 Martij A:o 1713
Hindrich Matthias v: Seulenberg

Emedan min Sahl. Hr Fader Majoren Wählborne Hendrich Matthias v: Seulenberg uppå sitt yttersta har behagat göra ett Testamente hwaruhtinnan han erkänner StadsMajorens Sahl. Lars Bertelssons efterlåtne dotter, Fruu Anna Christina Lind för sin ächta hustru:
Jämbwähl dhe dhem Emellan aflade 2:ne för sin ächta Barn. Föruthan hwad han elliest uthj arf henne tillagt hafwer. Ty wördar och anseer iag samma Testamente uthj alla deelar för giltigt, sampt gifwer bemelte Fruu Majorska eller min Stiufmoder den uthj Testamentet omtalte Eden efter. Så att hon densamma att aflägga aldeles intet af nöden hafwer, eij heller någon henne sådant mehra påbörda kan. Detta alt till yttermehra wisso med egen handz underskrift och Signete bekräfftar. Af Muskou den 3 Novembr A:o 1713./.
Hindrich Matthias v: Seulenberg"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 1270 (AID: v817428a.b1270, NAD: SE/RA/752)

86

"Anno 1728 d. 29 Augusti blef till ödmiukt följe af Hans Excellence Hr Baron och Fältmarskalken Stackelbergs utfärdade Constitutorialer af d 11 Julii och 12 Augusti, en Regementz KrigzRätt hållen uppå Capitainen Vallentin Lappenbergs skriftel. ansökning hos Högbemälte Hr Fältmarskalk under d 8 Julii, Beträffande dess förelupne lägers måhl med Hedvig Ullrica von Buschenfelt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069811_00035 ff

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/I/L 8 a

87
Introducerad adel - L / Lantingshausen
« skrivet: 2021-06-12, 13:57 »

"Såsom Hr Lantinghausens Sahl. Fader afledde 1672, och efterlembnade 3:ne Barn, Twenne Söner och een dåtter /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069811_00010


"A:o 1672, döör Hr: Lieut: [Albrekt] Lantinghausen, och lämbnar efter sigh 3:ne st:n Barn, ifrån 4 till 7 åhr. Efter fadrens dödh hafwer Barnsens Moder fördt förmynderskapet fyra åhr, in till 1676 inclusive, då hon trädde i annat gifte medh Hr Baron och Majoren Taube /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069811_00013
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/I/L 8 a


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lantingshausen_nr_1860

Se även: Magnus Jakob von Lantingshausen - Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1940 / sid 383 (AID: v319671a.b1940.s383)

88
Introducerad adel - R / SV: Riddermarck
« skrivet: 2021-05-28, 18:13 »

Östbo häradsrätt år 1722
"d: 22 Februarii Continuerade
/.../
40. HåfRättzCommissarien Wällbetrodde Hr Isac Schiönborg inkommer för Rätten uppwisande venerand: Consistorii Wexiönensis remiss under d: 18 Januari sidstl., till denna HäradsRätt att skiärskåda och bepröfwa huruwida Catharina Schienström kan ansees för Lieutenanten Wällborne Hr Erasmus Riddermarcks Lagliga fästeqwinna, emedan hon påstår att under Ektenskapz löffte med bem:te Lieutenant barn aflat, och förleden Decembris Månad framfödt, företeendes och jemte fullmacht af Catharina Schienströms Moder Madam Merta Schienström Daterat d 21 nästwekne Februarij, och så 10 st:n kierlige bref som bemälte Lieutenant skal tilskrifwit Catharina Schienström, begiärandes i dy måhl Rättens assistance, men förinnan rätten häröfwer Difinitive kan sig utlåta, pröfwar skiähligt att mehrberörde Lieutenant bör här wid höras; fördenskull warder igenom detta Lieutenanten Wällborne Hr Erasmus Riddermarch, som för tiden utomlandz är wistande Citerad, stämbd och kallad till detta Häradetz nästa Hösteting här i Wernamo d. 19 octob: att sig häröfwer förklara och rättens utslag afbida, så framt han dess innan eij fullbordar det påstådda Ecktenskapet./."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:601 (1722) Bild 740 / sid 70 (AID: v324006.b740.s70, NAD: SE/VALA/0382503)

Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:601 (1722) Bild 910 / sid 87 (AID: v324006.b910.s87, NAD: SE/VALA/0382503); Bild 960 / sid 92 ff (AID: v324006.b960.s92)
"Extract af Friherrinnans Högwällb:ne Fr Anna Maria Sachenschiöldz bref Halmstad d: 2 aprill åhr 1722 ./.
/.../,
 och att iag således alldrig kunde erkenna hwarken moderen eller barnet för min Sone Hustru eller Sonedotter./."

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:601 (1722) Bild 2180 / sid 212 (AID: v324006.b2180.s212, NAD: SE/VALA/0382503)

89
Hane / SV: Hane
« skrivet: 2021-05-26, 17:23 »

"Rulla uppå det ifrån Ryssland till Flåttan öfwerförde och sedan der ifrån hijtsände Manskapet, hwilket manskap efter befallning af oss undertecknade äro öfwersedde och munstrade d: 7 Augustij 1714 Nembl:n
/.../
Cronobergz Läns Reg:te
Coporal Bengt Hane. 1. tient i 32 åhr högra benet och foten förfrusen fången wid Pultawa
/.../"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:5 (1705-1714) Bild 940 / sid 171 (AID: v787703.b940.s171, NAD: SE/KrA/038814B)


Se även: Korpral Bengt Hanes vittnesmål vid Konga häradsrätts sommarting år 1722 om soldaten Holm i Bro (nr 67 vid Livkompaniet).
Källa: Konga häradsrätt (G) AIa:17 (1721-1723) Bild 3070 / sid 609 (AID: v465037.b3070.s609, NAD: SE/VALA/01554)


Avlöningsrulla år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00378
Avlöningsrulla år 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00213
Mönsterrulla år 1697: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028301_00142

För avgången vid kompaniet i fält se:

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 37 (1704-1705) Bild 330 (AID: v950509a.b330, NAD: SE/KrA/038812)
Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 36 (1703-1706) Bild 680 (AID: v915521a.b680, NAD: SE/KrA/038812)
Defensionskommissionen (o) EIII:230 (1706-1709) Bild 220 (AID: v616304.b220, NAD: SE/RA/310243)

90
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2021-05-24, 17:03 »

"Kapten Eric Gyllenbreider och en kavallerist försökte simmande med hästar att ta sig över floden. Han blev dödad på andra stranden av några bönder medan kavalleristen lyckades undkomma."

Källa: "Överste Johan Segersten Stenflychts minnen från Det stora nordiska kriget". Inledning och efterskrift samt kommenterad översättning från franskan av Anders Brogren efter hans egenhändiga manuskript, http://brogren.nu/artiklar/Stenflycht.pdf , s. 38-39

Not: Erik Gyllenbreider (d. 1702), sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente, stupade vid Darsuniškis [1702-03-14 vid Daruniszki i Litauen]

91
Introducerad adel - B / Brandt, von
« skrivet: 2021-05-22, 18:40 »

"/.../ uppå min k: mans öfversteLieutenant Hindrich Johan von Brandts många åhrs inestående löhn, såm han d: 15 Agusti 1702 den stora olykan hade at blifva fången wed Wålmar uti Lifland sitiandäs han ännu uti största älände och fattigdoms fängslig i Moskau, och såm iag allt sedan A:o 1709 då iag mäd mina fattiga barn i från Riga mäd största armod och fattigdomb undan Ryssen flycktade, och mäst alt dätt iag Egde måste qvarlembna uti fijendens händer, ty ähr iag nu så utharmat dätt iag eij skiälf kan komma till hans Kongl. May:th och göra ansökning, myckit mindre resa til Stockhålm at an hålla uti Höglofl: Kongl: Krigs Collego om nåd gunstig Recummendation och hiälp till att bekomma uti dätta mit rät uth armode tilstånd åtminstone två åhrs löhn eler några bonde gårdar hwar af iag och mine fattige barn kunde få subsistera af. Jag Wil om dätta alt hafva befulmächtigat min kiäre mans syster såhn Lieutenanten Conrad Fridrich Graak af öfversten Hög Wälborne Herr Grefwän Oxenstiernas 3 mänings Regimente at göra ansökning för mig uti undärdånig ödmukhet, efter som iag siälf nu aldeläs medälslös ähr att wärckställa een resa
Sunbytårp d: 25 Februarii A:o 1717
Maria Christina Örneklou
[Sigill]"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:8 (1716-1728) Bild 680 / sid 123 (AID: v787706.b680.s123, NAD: SE/KrA/038814B)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Brandt_nr_1365

Conrad Fredrik Graak - se: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1210 / sid 237 (AID: v319671a.b1210.s237)

92
Kugelhielm / SV: Kugelhielm
« skrivet: 2021-05-15, 12:12 »

"Rulla uppå dee Fördubblingz-officerare sampt Trummaslagare wijdh Kongl: May:tz Östgiöta Infanterie Regemente, som afgått sedan sidsta General Munstring I Dam d. 26 Junij 1702 innan dee kommit at Transporteras Till dee stendiga Compagnierne, eller Regementet Till 8 Compagnierne redresserades Nembl:n wijd
/.../
2:dra Fördubblingz Compagniet
Capitien Hr Carl Kugelhielm. 1 död I Guldenfelt d:n 9 Decembr 1703."

Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 234 (1707-1710) Bild 11 (AID: v65371.b11, NAD: SE/KrA/0023)

93
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2021-05-10, 22:33 »

"Förteckning på them som niuta underhåll in uti sielfwa Krigsmanshuset i Wadstena
Capitener och Ryttmästare
/.../
1730 febr: 30. Erich Rosensabel 1. död d. 17 Sept: 1731"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:7 (1718-1732) Bild 490 (AID: v777292.b490, NAD: SE/KrA/0014)

94
Introducerad adel - Å / Åkerhielm af Margretelund
« skrivet: 2021-05-06, 22:30 »

"N:o 236. Kungörelse om Gäldenärs efterlysning.
Sedan herr majoren A. Kyllander, Wisby och Nygård, härstädes sökt handräckning att, på grund af wexel den 2 Oktober och skuldebref den 5 April 1871, af förre löjtnanten friherre Hugo Åkerhjelm utbekomma fem tusen tjugo kronor 58 öre jemte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderne samt, jemte det sökt qwarstad bewiljats, handlingarne blifwit genom åtecknad resolution den 1 dennes utstälde till kommunikation med bemälde friherre Åkerhjelm, få enär wisadt blifwit att Åkerhjelm begifwit sig från hemorten utan att kändt är hwarest han wistas, hwadan handlingarne icke kunnat honom delgifwas, warder f. löjtnanten friherre Åkerhjelm härigenom efterlyst med förständigande att inom sex weckor från den dag denna kungörelse finnes i Post- och Inrikes Tidningar tredje gången införd, sig å Landskansliet härstädes infinna för att lagsökningshandlingarne med deråtecknad resolution, för förklarings afgifwande emottaga, wid påföljd, om detta underlåtes, att ärendet på förhanden warande skäl pröfwas.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Rikets öfrige län anmodas enahanda kungörelse utfärda.
Kristianstads Landskansli den 6 Juli 1874"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo
(Se även: N:o 348, 1874 14/10 & N:o 349, 1874 19/10)


EÄ, barn tab. 34:
"1. Knut Vilhelm Hugo Åkerhielm af Margretelund, född 1840-11-02 vid Fårösund. Styrmansexamen vid navigationsskolan i Visby 1858-05-08. Sjökaptensexamen av 2 klass 1859-04-07 och av 1 klass s. å. 7/5. Extra kadett vid flottan s. å. 1/10. Sjöofficersexamen 1861-04-30. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 6/6. Fanjunkare därst. s, å. 14/10. Officersexamen 1862-02-13. Underlöjtnant s. å. 11/3. Sekundlöjtnant vid andra danska infanteriregementet 1864 och deltog i slaget vid Dybböl, där han sårades och tillfångatogs av preussarna s. å. 18/4. RDDO s. å. 27/6. Löjtnant vid förstn. regemente 1867-11-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1872-06-07. DFM 1876. Erhöll av danska riksdagen statsunderstöd 1888. Vistades en följd av år i Nordamerika. Död 1889-02-03 i Vetlanda socken, Jönköpings län. Gift 1868-04-14 i Kristianstad med Maria Adamina (Ada) Hasselström, född 1840-08-27 i nämnda stad, död 1898-11-12 i Vetlanda socken, dotter av ryttmästaren Axel Pontus Hasselström och Ulrika Morman."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%85kerhielm_af_Margretelund_nr_205

95
Detlofsson / Ditlofsson / SV: Detlofsson / Ditlofsson
« skrivet: 2021-05-06, 21:58 »
Se inlägg 2010-12-01 ovan.


"N:o 68. Kungörelse om allmänna efterlysningar.
Allmänneligen efterlyses:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i:
1) Stockholm: Förut efterlyste wallackaren Carl Johan Pettersson, hwilken är nära 6 fot lång med stadgad kroppsbyggnad, owalt ansigte, swart hår och swarta polisonger samt bruna ögon; warande Pettersson wanligen åtföljd af en qwinsperson med ett 4 a 5 års gammalt flickebarn.
/.../
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefalles att i afseende å förestående efterlysningar noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
Christianstads Landskansli den 4 Mars 1874."

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.

96
Sporrong / SV: Sporrong
« skrivet: 2021-05-06, 18:20 »

"N:o 340. Kungörelse om allmänna efterlysningar.
Allmänneligen efterlyses:
På begäran af:
Kongl. Öfwerståthållare Embetet:
Från Kongl. Skärgårds-Artilleriets station i Stockholm olofligen afwikne båtsmannen wid Norra Roslags 2:a kompani N:o 56 Johan Sporrong, med rotenamnet Boman, som är 32 år gammal, af medelstorlek, med trindlagdt ansigte, ljust hår och blåa ögon, och som, om han anträffas, aflemnas i wakten å Kongl. Skeppsholmen."
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att noggrant iakttaga hwad dem, i afseende å förestående efterlysningar lagligen åligger.
/.../
Christianstads Landskansli den 15 September 1873"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.

97

"N:o 33. (Landskansliet)
Om allmänna efterlysningar.
Allmänneligen efterlyses:
på begäran af:
Konungens Befallningshafwande i
c) Malmö:
1) Förre lifstidsfången Johan Gottlieb Fredriksson Bollvig, som den 24 förra månaden, då han skolat inforslas till länscellfängelset i Malmö lyckats i staden rymma från fångföraren. Bollvig är född i Ystad den 9 Juli 1834 och är senast kyrkoskrifwen i Mölleberga socken, 5 fot 6 tum lång med ljusbrunt hår, intet skägg, ljus skäggbotten, grå ögon, trubbig näsa, stor mund och klen kroppsbyggnad. Wid afwikandet war han iklädd blå rock, blå byxor, grå doffelmössa och läderstöflor. Wid anträffandet bör Bollvig gripas och i häkte inmanas.
I sammanhang härmed kungöres att Bollvig låtit den 23 i samma månad i Slimminge nedslagta ett brunt stokreatur omkring 12 år gammalt med liten stjern och hwit wenster-bakfot; och förmodas detta kreatur wara stulet. Huden och benskankarne hafwa blifwit tillwaratagne och kunna beses hos Fjerdingsmannen i Slimminge.
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att med afseende å förestående efterlysningar noga iakttaga hwad på dem lagligen ankommer.
Kristianstads Landskansli den 5 Februari 1877
På Landshöfdinge-Embetets wägnar:
CARL ARC. OLSON  A. F. LYCHOU"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo

98
Matérn, von / SV: Matérn, von
« skrivet: 2021-04-27, 17:21 »

"Förteckning på mina i Kongl. May:ts och Rikets tienst förwärfwade meriter.
1683. d: 22 October är jag född,
1700. applicerade iag mig som volontair till dee wettenskapers lärande, som kunde bana mig wäg till befordran wid Fortification,
1704. d: 6 November befordrades iag till Conducteur
1707. Om wåhren Commenderad till Sachsen och sedan fölgde Armeen till Polen.
1708. d. 26 Martii Lieutenant wid Fortification. Bewistat, under detta åhrets fälttåg, belägringen wid Pultava, samt actionerne wid Hollovzin och Pultava
1709. d. 1 Julii Efter den olyckeliga actionen wid Pultava, till fånga tagen wid Dnieper strömmen och förd till Ryssland och Siberien på hwilcket senare ställe iag i 11 års tid måste uppehålla
1721. Kom iag hem efter freds slutet och
1722. d: 26 Junii hugnades iag med Capitains fullmackt wid Fortification och
1731. d: 4 December med Capitains lön wid 4:de Brigaden.
1741. d: 5 Martii förordnades iag till Major wid samma Brigade.
1742. d: 23 Julii till General Qwartermästare Lieutenant wid Finska Brigaden, men kom samma och det på följande året, at wara Arméen fölgacktig i Skåne och der förrätta samma syssla.
1744. d: 10 November transporterad till Stockholms Brigaden och war der, tienstgiörande, till
1748. d. 27 October då iag i nåder befordrades till Öfwerste af Fortification samt tillika Commendant i LandsCrona; och icke sedermera haft något soulogement på min trötta tienst ålder.
LandsCrona d. 29 Oct: 1757
Joh. A: von Matern."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065584_00131
(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065584_00129 ff)
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/1 (1757)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Mat%C3%A9rn_nr_1963
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9154

99

"Förteckning på mina Meriter och tienste åhr
Åhr 1703 d 12 Maji är jag föd i Staden Narfva, af ährliga föräldrar min fader war Casper von Bröcker Lieutenant wid Hr Öfwerstens Christer Horns regemente.
Åhr 1704 blef jag med mina Föräldrar och flere andre, af Ryssar tilfången tagen, under Narfvas belägring och bortförd till Ryssland, till en Stad som hetter Kasirg och sedan til Seberien, hwarest jag satt fången i 18 åhrs tid
Åhr 1722 d 22 Febra: kom jag ifrån Ryska fångsnskapen till Finland, hwarest jag blef antagen till Friwillig Corporal wid Biörneborgs Regemente
d. 22 Novemb: samma åhr, samt efter begiäran fik Afsked, med underofficerares Caracter ifrån Regemente d: 22 Martii 1735 och kom till Swerige.
Åhr 1735 d 12 Aug: blef jag antagen wid Kongl. Wässmanlands regemente till Friwillig Corporal, och tiente för Roten 5 ½ åhr.
Wid Finska Campagnen blef jag åhr 1741 d: 6 Julii Rustmästare wid Wäsby Compagnie och Wässmanlands Regemente.
Åhr 1742 d: 10 April belf jag Foarir wid samma Compagnie.
Åhr 1743 d 23 Novemb: Förare wid samma Compagnie
Åhr 1747 d 31 Aug. Siergant wid samma Compagnie
Åhr 1753 d: 29 September blef jag Fältwäbel med Siergants indehlning.
Åhr 1743 d: 5 Maji bewistade jag Action wid Korpåström emot Ryssen uti 4 timmar.
Åhr 1751 d: 23 April blef jag Commenderad till Finland på Fästningsarbete derest jag war till 1753 samt flere arbets Commenderingar så wäl i Stockholm som Waxholm, så at jag eij blifwit skont någon Commendering.
Enär jag begaf mig till Cronans tienst war jag 20 åhr gammal, så at mina tienste åhr äro 35 åhr och ålder 54 åhr
Berga d: 11 Sept 1757
C von Bröcker"
[Christoffer von Bröcker]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065584_00170 ff
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/1 (1757)

Se även:
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 490 / sid 93 (AID: v319671a.b490.s93)
https://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Von_Br%C3%B6cker

100
Anckarström / SV: Anckarström
« skrivet: 2021-04-24, 12:36 »

"Afskrift
Pres. d: 10 Julii 1792
Föredr 14 d:o

Kongl. May:t
Utslag uppå Ryttmästaren Ädel och Wälbördig G. A. Ankarströms å egne och hela Ankarströmska slägtens wägnar, giorde underdåniga ansökan, at i anseende till deras Broders och Släktinges Johan Jacob Ankarströms å Högst Salig Hans Kongl May:t Konung Gustaf den III Glorvördigst i åminnelse, föröfvade högstförbrytiliga misgiärning och derföre undergångna nesliga straff, få förbyta deras Adeliga namn till Lövencrona med bibehållande af förra Matrikel numeren, Hwaröfwer Riddarhus Direction blifvit hörd. Gifvit Stockholms Slott d 5 Juni 1792
Kongl May:t har låtit sig föredraga denna underdåniga ansökning; Och vill i Nåder tillåta, det Ankarströmska Slägten må förbyta deras Adeliga namn til Löwenström med bibehållande af förra Matrikel numeren. Det wederbörande til underdånig efterrättelse länder
Under Min Allernådigste Konungs och Herres minderårighet
Carl
L. S:

/M. Rosenblad"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065620_00274
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/37 (1792)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarstr%C3%B6m_nr_897


"Genom en av Karl XI den 13 april 1687 utfärdad resolution blev kronan såsom utgörande ett i riksvapnen ingående emblem föremål för ett visst skydd. I resolutionen förbjöds nämligen "een hwar så allment som här till skiedt ähr, taga sigh Nampn af Chrone, eller föra Chrone i sitt Wapn, då han niuter den nåden, att blij af Kongl: Maij:t adlader", såvida han ej först hade erhållit "Kgl. Maij:tz serskillte nådige tillståndh"
Källa: Heraldik i svenska författningar av Uno Lindgren, s. 31, Lund 1951

Se även: https://www.riddarhuset.se/blog/2018/04/20/anckarstroms-gisslande/?tag=konst

.

101
Björnram / SV: Björnram
« skrivet: 2021-04-24, 12:06 »

"Merite Förteckning
Anmärckningar
1730 den 6 augusti Född i Örebro
1751 den 1:te Maij antagen Till Wollontair wid Nerikie och Wermlands Regemente
1753 den 30:de aprill ärhöll Utrikes Permision Till idkande af siöfart
den 28 December samma Åhr blef Fången som CoopwardieMan Förd Till Marocko samt efter 11 Månaders Fångenskap LösTagen af Engellska Ministern i Tripoli och Transporterad Till Bristol hwarifrån idkade siöfart med Kapare Till År
1757 den 30:de Maij då iag under slaget wid Roan Blef Fången
1758 Anlände med Herr Capitain Dyboac[?] Till Götheborg och samma År anguagerade som solldat wid Kongl. Lilljeswärdska Regementtet i Stockholm och Tiente som solldat Till År
1772 då iag ärhöll afskied och Blef antagen som Wolontair wid Kongl. Arméens flotta
1773 Befordrad Till Corporal wid samma Regem:t
1782 Comenderad at hafwa artillerie upbörden, På Skonert Barcassen N:o 16 siö Exercitie Expidition
1785 Comenderad Med Pohiama fröija under siö Exercitie Expidition  i Wästra skärgården.
1788 Comenderad Med Hemama Oden wid siö Campagnen i östra och wästra skärgården
1789 d 20 Maij Befrodrad Till siergeant På Extra stat wid Kongl. Armeens Flotta samma År Giort tienst på ..
Gammal 59 år och 8½ Månader
Tient Kongl. Mayestet och Kronan i 39 År
Sweaborg d 22 Aprill 1790
Josua Biörnram"


"/.../ Jag Michael Anckarsvärd Riddare af Kongl. Svärds Orden Giör Witterligit at som hos mig Sergeanten på Extra Stat härstädes Wälborne Josua Björnram om afsked anhållit, och jag sådant icke förvägra kunnat; Altså och i kraft af detta mitt öppne afskieds Bref varder han Josua Björnram, ur Kongl. Mayst:t och Kronans tjenst endtledigad och förafskiedad; /.../ Sveaborg 10[?]:de Maii 1790"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065618_00138 ff
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/35 (1790)

102
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2021-04-23, 22:39 »

"Medelst utdrag af Cimbrishamns Stads Kyrckio Bok, lämnas detta betyg, at nu warande under officeraren wid Hans Kongl: Höghet Prins Friedric Adolphs Regemente, som ligger uti Garnizon i Finland, Carl Julius Moderus är född här i Staden År 1722 den 14 Martii af hederliga och ägta föräldrar, hwars Fader wid namn Jonas Moderus warit härstädes Rådman och Modren Rådmanskan Cath: Maria Åhrfeldt.
At förestående äger sin rigtighet och sanfärdiga berättelse, det warder af underskrefwen besannad, under Pastoris frånwaro, af Cimbrishamns d: 10 Aprill År 1771
Johannes Schrevelius
StadsKlåckare härstädes"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065606_00155 (hans egenhändiga meritförteckning finns på sidan innan)
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/23 (1778)


Se även:https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065609_00574 ff
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/26 (1781)

103
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2021-04-23, 22:17 »

"Merithe Lista
För undertecknad Cornet wid LandsCrona Compagnie under Kongl. Norra Skånska Cavallerie regementet till häst.
Åhr 1730 födt utj Fulltofta d: 28:de Desember
1752 Kommit utj Kronans tienst som ryttare wid LandsCrona compagnie N:o 43
1757 Commenderat till Pommern warest jag har bewistadt 5 på 6:te åhrs fälttog och blef fången utj Demin samma åhr,
1758 Blef jag befordradt till Secund Corporal d 1sta Maij wid förutnämde regemente och compagnie
1761 d: 1sta Maij Ährhölt jag fullmakt på 2dra Corporals Indelningen wid LandsCrona Compagnie
1770 d 27de Martj är jag blifwen benådat med Hans Kongl. May:ts fullmakt till StabsCornet wid Secund Majorens Compagnie efter acord enligt Pensions Reglementet
1772 d: 17de Augustj i nåder är blifwen Cornet med Hans Kongl. May:ts Transport fullmakt till Cornets Indelningen wid Biäraherads Compagnie efter acord, enligt Pensions Reglementet
1773 Igenom tienste bytje med Cornet Ehrenborg har jag fått Transport till Cornets Indelningen wid LandsCrona Compagnie
Kieflinge d: 20de Maij 1777
Carl Fredrick Walkendorf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065605_00318

"År 1730 den 28 December föddes Wälborne Herr Jöran Walckendorphs och Fru Juliana Hiorts K: Son, nu warande Cornetten wid Norra Skånska Cavallerie Regementet, Wälborne Herr Carl Fredrich Walckendorph uti Röginge i Fulltofta Pastorat, som intygas ricktigt wara utdragit af Kyrkio Boken intygas
Fulltofta d 16 JUlii 1779 P: G. Weidman Kyrkioherde"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065605_00319

Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/22 (1777)

Se "Röginge"/Röinge: https://www.gammalstorp.se/Fulltofta.htm

104
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2021-04-22, 19:16 »

"/.../ Gör härmed witterligit at såsom Trompetare Tjensten wid ofwanbemälte Regemente och Tjust Compagnie förmedelst Trumpetaren Christian Fredrich Sebaldts förafskedande blifwit ledig, och till dess återbesättjande i åtancka kommen är dess son Johan Sebaldt i anseende till dess färdighet och wettskap han sig förskaffadt, denne syslan behörigen at kunna bestrida; Altså har Jag honom Johan Sebeldt härmedelst och i kraft här af welat förordna at wara Trompetare wid bemälte Tjust Compagnie i sin Faders ställe, hwarwid han kommer at njuta den Lön och Indelning som samma beställning i Staten påförd är. Det alla som wederbör hafwa sig till efterrättelse at ställa Thuna d:n 23 Julii 1740
Hugo Johan Hamilton" [Överste vid Östgöta regemente till häst]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065603_00622"Efter Regements Merite Rullor är Sebaldt född den 16 Dec: 1722, och kommen i tjenst d: 23 Julii 1740.
NB från Östgötha Cavallerie finnes allenast en enda Merita Rulla och den af 1758. för underofficerare"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065603_00620"Att Herr Trumpetaren Johan Christian Sebaldt är född uti Berlin Anno 1721 d: 15 december Attesterar af Uckna d: 6 Maji 1775"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065603_00623
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/20 (1775)

105
Magnusson / SV: Magnusson
« skrivet: 2021-04-22, 13:49 »

N:o 306 Kungörelse om allmänna efterlysningar
Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Malmö:
"1:o) Genom beslut denna dag uti ett af Länsmannen Sjöström anhängiggjordt åtal mot häktade Isak Hansson i Bulwasen m.fl. för häststöld har Luggude Häradsrätt föreskrifwit att Johannes Magnusson från Björka af Färs härad, eller, såsom han gemenligen kallas, "Skättelljunga Johannes" skall, såsom skäligen misstänkt för delaktighet i åtalade stölderna, genom Åklagarens försorg allmänneligen efterlysas, för att, när han kunnat gripas, wid Häradsrätten inställas.
Mörarp den 9 Juli 1870.
På Häradsrättens wägnar
J. Chr. Richert"
/.../
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Länen behagade låta utfärda efterlysning i enlighet med 1:sta punkten.
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefalles att, i afseende å förestående efterlysningar, noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
Kristianstads Landskansli den 21 Juli 1870.
På Landshöfdinge-Embetets wägnar
ES: ANDERSSON.   J. BORGSTRÖM.

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.


Se även mitt inlägg (2021-04-10) under Fredriksson
https://forum.rotter.se/index.php?topic=128959.msg1582870#msg1582870


106
Lindgren / SV: Lindgren
« skrivet: 2021-04-21, 17:03 »

"N:o 487. Kungörelse
om allmänne efterlysningar
Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Calmar:
"2:o) Wallackaren Johannes Lindgren, som skäligen misstänkes att hafwa inom Christdala socken föröfwat häststöld; börande Lindgren, som sednast warit sedd i Hycklinge socken af Östergöthlands län, och hvilken uppgifwits wara liten till wexten med swart lockigt hår samt några och trettio år gammal, noga efterspanas och om han anträffas i häkte inmanas.
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att, i afseende å förestående efterlysningar, noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
Kristianstads Landskansli den 7 Oktober 1869
AXEL K. WACHTMEISTER
/Carl. Arc. Olson"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo


107
Introducerad adel - S / SV: Sass
« skrivet: 2021-04-15, 22:09 »

"Ehuruwäl Kyrckioböckerne här i Försambl:n, under det förre Ryska wäldet, äro förkomna: Så är thet likwäl i orten gemensamt bekant, och i Församl:n kunnogt, att Lieutenanten Wälborne Hr Carl Hinrich Sasse, är född uti Tulvis Capell giäld af thenne Hauho S:n, År 1707, hwarom uppå begäran intygas i Hauho den 2 Sept:r, 1760
Martin Martinius
P. et P. in Hauho et Tulvis"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065587_00333
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/4 (1760)

EÄ tab. 5
"Carl Henrik Sass (son av Reinhold, Tab. 4), född 1707-01-28. Volontär vid amiralitetet 1720. /.../ "

108
Garff / Garfvé / SV: Garff / Garfvé
« skrivet: 2021-04-15, 21:50 »

"Ödmiukaste Merit Förteckning
Åhr 1695 född i Skåne
1714 begynt tiena som ryttare wid Lifregements tremänningarne
1716 bewistat Norrska Campagnen
1717 befordrad til Corporal wid Skånska Cavalleriet, samt
1718 warit med i Norska Campagnen
1719 blifwit rotmästare wid LifEsquadron
1721 i December månad erhållit Kongl. Lif Drabants fullmagt
1753 den 10 Maii avancerat til Vice Corporal
G: Hind: Garffv."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065587_00255 . Se även sidorna innan och A0065587_00345
Källa:Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/4 (1760)


109
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2021-04-14, 17:09 »

"Som Hr Corporalen Sven Dahlpihl åstundar wedta(?) underrättelse af S:te Olufs kyrckioe book om des ålder, så beklages högeligen, det den samma för mitt anträde till mitt ämbete fanntz intet här. Så lämbnas härmed till sanningens styrkia det Hr Corp. Dahlpils egen berättelse äro sannfärdig som han för oss berättar, det han åhret 1711 d 10 Aug, är född af äckta föräldrar, som af mig äro jordfästade. Hans dopfader war då Kyrkioh: Hr Jac. Klingenberg ock kan jag altså eij mehra i denna saken framföra, S:te Ol. d 23 Aug: 1765
C: L. Lieffertz
P.L.

Till witterlighet Knut Monson
Smed i S:t Ol: by

At innehafwaren härutaf Corporal Dahlpihl efter utseende tykes hafwa innemot 60 års ålder, det kunna wi med fullkomlig wisshet, på wår ed intyga.
H. A. Rosencrantz - Jöns Landby Kyrckioherde i Östra Torp."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065592_00185


"Aller ödmiukaste ancienitets förtekning
Åhr 1738 Blef iag antagen til Ryttare för Rusthållet N:o 8 Borreby Compagnie
1757 in Julii månad blifwit förordnad til Secund Corporal
1758 d 26 Martii, medelst fullmackt, blifwit befordrad til Corporals Indelning wid 3:die Corporalskapet och berörda Compagnie. Samt bewistat alla Campagnerne under förflutna krig uti Pommeren och sedermera tient til d: 20 Augusti 1765 då iag ärhållit Nådigt Afskied.
Lilla Isije d: 26 August: 1765
Swen Dahlepihl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065592_00186

Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/9 (1765)
(Se från: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065592_00182 , till A0065592_00186 )

110
Bexell / SV: Bexell
« skrivet: 2021-04-13, 23:12 »

"Afledne Landt Fiscalens Herr Peter Bexells kära son, nu warande Capitainen under Cronobergs Regimente, Wälädel Herr Israël Bexell, är född år 1709, den 15 Febr: uti Gyafors, eller thet nu så kallade Ädelfors i Alsheda församling. Rättel. af Kyrkoboken utdragit, betygar i Alsheda den 19 Dec: 1759
Samuel Klintin
HäradsProbst i Östra Härad och kyrkoherde uti Alsheda
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065586_00302
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/3 (1759)

***


Jämför: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0019618_00054
Alseda kyrkoarkiv C:1, Alseda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00009/C/1 (1681-1723)


111
Fredriksson / SV: Fredriksson
« skrivet: 2021-04-10, 13:44 »
"N:o 101 Kungörelse om allmänne efterlysningar:
Allmänneligen efterlysas:
/.../
2:o) Ej mindre tjufwarne, än äfwen följande natten emellan den 17 och 18 sistlidne Februari Handlanden Per Nilsson i Djurröd genom inbrott frånstulne gods, nemligen: 30 alnar rutigt skotskt tyg; 8 alnar brunrandigt mollskinn; 12 alnar kasinett; 50 alnar gråblommigt lamafoder; 1/2 dussin hwita förhäng; 3 alnar kambrick; 3 st. röda och 2 st. hwita fruntimmershalsdukar samt 1/2 dussin gula ytterhalsdukar; en del röd och gulblommig fits; 18 st. röda och hwitrutiga bomullsdukar; 50 alnar oblekt domestik; 18 alnar swart foderlärft; en bundt oblekt bomullsgarn; en del byxhängslen; 13 alnar ljusrutigt hamptyg med reverer; 4 alnar rödt och grått redgarn; 4 st. mössor af kläde eller korderoj; diverse snusdosor, gramaner, befättningsknappar, portemonnaier, annotationsböcker, kammar och swarta hårnät, jemte 40 skålp. kaffe, 1 topp socker och omkring Trettio Rdr i Silfwer- och kopparmynt.
Trenne kringstrykande s. k. "Tartarer, af Skettilljunga-stammen," nemligen Sofia Fredriksson och hennes broder Johan Fredriksson samt en dennes fästeqwinna wid namn Olivia, hwilka alla hafwa brun hy och swart krusigt hår samt den sistnämnda dessutom ett ärr på ena kinden, misstänkas hafwa föröfwat stölden i Djurröd, hwarifrån de förmodas hafwa tagit mot Blekinge.
/.../
På begäran af Krono-Länsmannen F. W. Wannholm:
För stöld häktade manspersonen Johan Magnusson från Skettilljunga, hwilken under transport från Widtsköfle till Årröd den 26 sistlidne Februari rymt från bewakningen. Johan Magnusson, som wid afwikandet war iklädd blå byxor och mössa, grå rock samt stöflar, af hwilka skaftet till den ena war afskuret och har mörklagdt ansigte samt bruna ögon och swart lockigt hår, bör wid anträffandet gripas och till Länsfängelset införpassas för att befordras till undergående af ransakning wid Gerts Härads-Rätt
/.../
Krono- och Stadsbetjänte i Länet anbefalles att, i afseende å förestående efterlysningar, noga iakttaga hwad dem lagligen åligger.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län behagade låta utfärda efterlysningar i enlighet med 1:sta, 2:dra och 3:dje, 4:de, 5:te och 6:te punkterna.
Kristianstads Landskansli den 1 Mars 1869"


Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.

Se även: N:o 112, 1869 8/3

112
Brolin / SV: Brolin
« skrivet: 2021-04-09, 14:42 »
"N:o 505. Allmänneligen efterlyses:
På begäran af Krono-Länsmannen N. Ohlson:
Kringstrykande Wallackare-drängen Johan Peter Lorens Brolin från Ystadstrakten, hwilken, - enligt hwad wid ransakning å härw. Cellfängelse den 24 dennes med häktade Hussaren Per Björk från Ystad tilltalad för under natten mellan den 23 och 24 sistlidne Juni begången häststöld från Enkan Margareta Olsdotter i Hörröd, upplyst blifwit, - warit i nämnde stöld delaktig; skolandes Brolin wid anträffandet gripas och till Länsfängelset här i staden införpassas för undergående af ransakning.
Krono- och Stadsbetjente i Länet anbefallas att noggrant iakttaga hwad på dem ankomma i afseende å förestående efterlysning.
Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Rikets öfrige Län äfwensom Kongl. Öfwerståthållare-Embetet anmodas att lika kungörelse låta utfärda.
/.../
Kristianstads Landskansli den 27 Oktober 1868"


Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.

113
Silfversten / SV: Silfversten
« skrivet: 2021-04-05, 12:56 »
En senare koppling mellan namnet Silfversten och Finland finns här:
"Kungörelse om allmänna efterlysningar
Konungens Befallningshafwande i Nyköping:
a) Förrymde artilleristen vid 6:e batteriet af Kongl. Norrlands Artilleriregemente Johan Alfred Julius Jansson Silfversten, hvilken underlåtit att den 1 dennes inställa sig till tjenstgöring vid regementet. SIlfversten, som varit permitterad i årstjenst, har under en del af året vistats i Eskilstuna, men lär sedan begifvit sig till Finland. Han är född den 11 Februari 1881 i Fors församling af Södermanlands län, har blont hår, aflångt ansigte och är 1,69 meter lång. Derest Silfversten anträffas, bör han vid regementetinställas.

Christianstads Landskansli den 26 November 1898."


Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo


114
Cedercrona / SV: Cedercrona
« skrivet: 2021-03-24, 22:36 »

"N:o 70,
Delinqventer: Carl Cedercrona Fendrick af af Hallenska Regementet.
Bråttet: Gått utan aflösning och låf ifrån sin wakt på des private ährender.
Öfwer och underrättens domb: Dömd effter 57 Krigzart. at mista lifwet.
Leuteration: Benådat med lifwet och ifrån alt straff befriat dock åtwarnas at taga sig til wahra i Kongl. Maj:ts tienst. C. G. Schytte, N. Sylvin
Datum: Christianstad d. 30 Aug. A:o 1715"

Källa: Krigshovrätten Generalkrigsrätten och krigskollegii avdelningen för rättegångsärenden (o) DI:1 (1697-1718) Bild 150 (AID: v793140.b150, NAD: SE/RA/42014801)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cedercrona_nr_1198

EÄ:
"Carl Cedercrona, född 1692-03-10. Volontär vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente. Förare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid halländska utskrivningsregementet 1712-05-10. Dömdes 1716-11-28 av krigsrätten i Malmö och ströks ur rullan. Död ogift 1719-06-23"

115
Rutensköld / SV: Rutensköld
« skrivet: 2021-03-24, 22:28 »

"N:o 71,
Delinqventer: Anders Bagge Fendrick, Fromholt Rutenskiöld Sergeant, af Hallenska Regementet.
Bråttet: Den förre slagit den senare under en upstält wakt parade med blåtta wärjan, för det han wid det upstälta manskapet afbrutit Fendrickens halff Piqve medelst sielfswåldighet.
Öfwer och underrättens domb: Dömde den 22 Julii den förre effter d 40 KrigzArticlen, från lifwet, samt den senare effter 28 Siö Art. pålagd at plikta med Sex Månaders löhn til Krigzmans Cassan.
Leuteration: Kongl. General Krigsrätten har Regements Rättens domb öfwer Fendrick Bagge aldeles uphäfwit, men Sergeanten som sedermera til Fendrick avancerat, dömd at tiena Sex månader för gemen. C: G: Skytte, N. Sylvin
Datum: Christianstad d. 30 Augusti A:o 1715"

Källa: Krigshovrätten Generalkrigsrätten och krigskollegii avdelningen för rättegångsärenden (o) DI:1 (1697-1718) Bild 150 (AID: v793140.b150, NAD: SE/RA/42014801)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rutensk%C3%B6ld_nr_328


EÄ, barn tab. 3:
"Fromhold Rutensköld, född 1693-11-23 Källsäter. Musketerare vid Skaraborgs regemente. Sergeant vid Hallands regemente 1712-08-28. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1714-10-29. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Löjtnant 1717-10-25. Avsked 1720-05-30. Död barnlös 1764-12-06 Hovet. Gift 1733-01-06 i Undenäs socken, Skaraborgs län, med Constantia Stråle af Sjöared, född 1695-10-22 på Hovet, död på Hovet 1788-11-01, dotter av majoren Johan Stråle af Sjöared, och Catharina Annsköld, nr 198."

116
Coyet / SV: Coyet
« skrivet: 2021-03-05, 13:33 »

"Extra Fång-Gewaldigern P. Malmqwist, som haft sig uppdragit att å Egendomen Bjersjölagård bewaka Majoren Adolph Coyet, hwilken i föiljd af Kongl. Hof-Rättens öfwer Skåne och Blekinge utslag borde bewakas om någon Borgenär det äskade, har hos Konungens Befallningshafwande i Malmöhus Län anmäldt, att bemälde Major natten emillan den 7 och 8 dennes hemligen afwikit utan att kunna anträffas; hwarföre bemälde Major härmed allmänneligen efterlyses med befallning till Krono och Stadsbetjente inom Länet att honom noga efterspana och däräst han träffas, honom hitföra. Å Major Coyets utseende och klädsel har någon beskrifning icke lemnats.
Christianstads Landskansli den 19 Martii 1822
AXEL DE LA GARDIE
G. A. Lagerbjelke"

Källa: Länskungörelse (Kristianstads län) i privat ägo.

EÄ tab. 20
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Coyet_nr_473

117
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2021-02-28, 15:59 »

"Östra Häradz saaköhrs Längd Anno 1722 om Sommaren
/.../
Merta Cidonia Silfversparre i Hasselåhs F:r för Itererat Lägersmåhl 10:"

Källa: Jönköpings läns landskontor (F) EIc:35 (1722) Bild 9170 (AID: v400827.b9170, NAD: SE/VALA/01971)

Domen hittar man här: Östra häradsrätt (F) AIa:18 (1721-1722) Bild 2550 (AID: v454735.b2550, NAD: SE/VALA/01656);  se även: Östra häradsrätt (F) AIa:18 (1721-1722) Bild 3250 (AID: v454735.b3250, NAD: SE/VALA/01656)

Hennes blivande man Hendrik A Cronoborg och Svärfar Antohn Eprahim Cronoborg återfinns här:
Jönköpings läns landskontor (F) EIc:35 (1722) Bild 9180 (AID: v400827.b9180, NAD: SE/VALA/01971)

118
Stråle af Ekna / SV: Stråle af Ekna
« skrivet: 2021-02-27, 18:46 »

"Saköhris Längd för Södra Wedboo Häradz Ord:e Sommar Ting i Ekesiöö d:n 4 Aseqvetibus Junii Anno 172[2]: Nembl:n
/.../
Corneten Johan Leonhard Stråhle i Skiällsnähs F:r för itererat lägersmåhl. 20 Silf:M:t
Dito qwinfolket Britta Mårtensdotter    10 Silf:M:t"

Källa: Jönköpings läns landskontor (F) EIc:35 (1722) Bild 6400 (AID: v400827.b6400, NAD: SE/VALA/01971)

Se även renoverade domboken:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:601 (1722) Bild 7400 / sid 736 (AID: v324006.b7400.s736, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:601 (1722) Bild 7450 / sid 741 (AID: v324006.b7450.s741, NAD: SE/VALA/0382503)

EÄ tab 25
Johan Lennart Stråle af Ekna, (son av Johan Gustaf, tab 24), till Skällsnäs. Född där 1690-09-12. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1712-03-26. Avsked 1715-11-01. Död 1739. "Han kallades »den stammande». Han och hans fru hushållade så illa, att fädernegodset Skällsnäs för gjord skuld gick ifrån dem till hans kusin överstelöjtnanten Per Stålhammar." Gift 1724-05-31 Fagerhult med Maria Elisabet Kafle, född 1697-11-12 Råsa, död 1775-02-20 Sandlid, dotter av fänriken Knut Kafle, och Maria Eufrosyne von Hagendorn.

119
03 Släktnamn / SV: Morthorst
« skrivet: 2021-02-20, 14:41 »
Denna efterlysning från år 1814 (se bild nedan) ger en ledtråd till att söka vidare i Örebro stad
 Källa: Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1813-1814 (1813-1814) Bild 1530 (AID: v884459.b1530)

120
Köhler, von / SV: Köhler, von
« skrivet: 2021-02-14, 17:57 »

Kompletteringar av födelseuppgifter för Fredrik von Köhlers barn (EÄ tab. 3):

Hanhals:
"1688 Julius
d. 4 Christnades Ryttm: Köllers Son Erich Ottho"

Källa: Hanhals (N) CI:1 (1688-1742) Bild 60 / sid 3 (AID: v92505a.b60.s3, NAD: SE/LLA/13142)


"1689 Julius
d. 22 döptes RyttMästaren Son himma wid Nampn Magnus Gabriel
Gabriel Tollers hustru i Giötteborg bar dhet. Fadrarna wåre Lieutenant Fijkenbahm, Corneten Lilliehöök och QwarterMästar Köller."

Källa: Hanhals (N) CI:1 (1688-1742) Bild 100 / sid 11 (AID: v92505a.b100.s11, NAD: SE/LLA/13142)


"1690 d 24 Octobris Christnades Välb:ne Hr RyttMästars Köllers Son, Gustavus Vilhelm.
Daniel Ramfelts Fru på Rossarö bar dhet.
Fadrar våro, Fruens Söster på Hammerg:d: Greta Häradzhöfdingen Sparman. Lieutenant Fijkenbom, Corneten Lilliehöök."

Källa: Hanhals (N) CI:1 (1688-1742) Bild 140 / sid 19 (AID: v92505a.b140.s19, NAD: SE/LLA/13142)


"1691 October d: 9. Christ. RyttMästarens Fredrich von Köllers son Johan Didrich
hustru Maria Gabriels bar dhet
Faddrarna Wåre, _"

Källa: Hanhals (N) CI:1 (1688-1742) Bild 190 / sid 29 (AID: v92505a.b190.s29, NAD: SE/LLA/13142)


"1693 d 25 Dito [Martius] Christn; RyttMästarens Wälb:ne Köllers lilla Jungfru Maria Elisabeth.
Fruens Moder buret.
Faddrarna Wåro, Erich Sparmands Fru.
Leutenant Fijkenbohm, Leutenant Berg, Cornet Vulf, Corporal Hullt. Corporal Gyllenberg."

Källa: Hanhals (N) CI:1 (1688-1742) Bild 240 / sid 39 (AID: v92505a.b240.s39, NAD: SE/LLA/13142)


"1694 Martius d 3 Christn: RyttM: Fredrich von Köllers lilla Jungfru Hedevig Christina.
Leutenantz Fijkenboms hustru buret.
Faddrarna wåro, Cornets Vulfs hustru. Fijkenbohm, Corneten, Gyllenbero."

Källa: Hanhals (N) CI:1 (1688-1742) Bild 270 / sid 45 (AID: v92505a.b270.s45, NAD: SE/LLA/13142)


***

"AflöningzLista oppå Hennes Kongl. May:tz RijkzEnkiedrottningens LijfRegemente, Bahuus Läns Cavallerie under Kongl. Rådets Feltmarskalkens och General Gouverneurens wälborne Hr Rutger von Aschebergs Commendo, hwar effter dess Officerare och Gemene Ryttare hafwa sine 1685 åhrs löhner at åthniuta och bekomma Nembl:n:
/.../
4.[kompaniet]
Ryttmestare Fredrich von Köhler
Lieutnant Zacharias Rosin eller Rusin
Cornet Börge Fijkenbohm
Qvartermestare Swen Åhl för ögonens swagheet skull bekommit afskiedh d. 20 Aug. 685, och då strax i stellet werfdh Valentin Johan Köhler, löhnen åthniuta dhe proportionaliter effter som dhe tiensten förrättat hafwa."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00124
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00124


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028601_00146
Riksänkedrottningens livregemente till häst år 1689. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/614 (1689)

121
Andeflycht / SV: Andeflycht
« skrivet: 2021-02-13, 17:36 »

"Hr Capitein Gustaff Johan Forbus Compagnie
/.../
Musqveterare
Frantz Hindrichs: Antenflycht"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054025_00053

Källa: År 1682. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1682/2 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Andeflycht_nr_312
http://runeberg.org/frfinl/0015.html

122
Hermelin / SV: Hermelin
« skrivet: 2021-02-06, 11:11 »

"Om allmän efterlysning: På begäran af: Konungens Befallningshafwande i Jönköping."
Kungörelse [N:o 95, Landskansliet] utfärdad i Kristianstads landskansli den 3 maj 1878
Se bild nedan:

Källa: Kungörelsen i privat (min) ägo

***

EÄ tab. 9
"Samuel Axel Hermelin (översiktstab 4, son av August Söderling, tab 8 ), född 1818-01-10 på Gripenberg. Student i Uppsala 1836. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1868. RNO 1878-11-30. Död 1915-01-09 Gripenberg. Innehade Gripenbergs och Mörbylunds fideikommissegendomar. Ägde Traneryd i Säby socken och Göberg i Linderås socken (båda i Jönk.), Ulvåsa i Ekebyborna socken Östergötlands län och Renstad i Svanhals socken Östergötlands län samt Åsby i Fors socken Södermanlands län. Gift 1850-11-12 i Lund med Teodora Eugenia Fjellstedt, född 1832-12-17 i Palamcotta i Bengalen, död 1898-04-28 på Gripenberg, dotter av kyrkoherden, teol. doktorn Peter Fjellstedt och Christina Beata Schweitzerbarth."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hermelin_nr_272

123
Allmänt / SV: Judarnas ankomst till Sverige.
« skrivet: 2021-01-29, 23:50 »

"Allmän Kundgjörelse" år 1784 återfinns här i ArkivDigital:
Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1782-1785 (1782-1785) Bild 1270 (AID: v884450.b1270)


124
Introducerad adel - S / SV: Stierneld
« skrivet: 2021-01-27, 21:19 »

Efterlysningen efter Samuel Stierneld - med signalement - finner man här:
Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1785-1789 (1785-1789) Bild 300 (AID: v884451.b300)
125
Mannerhierta / SV: Mannerhierta
« skrivet: 2021-01-25, 23:20 »

Om Johan Adolf Mannerhiertas brott år 1797 kan man läsa här:
Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1790-1797 (1790-1797) Bild 2210 (AID: v884452.b2210) - se bild.


EÄ, barn tab. 3:
"Johan Adolf Mannerhierta, född 1768-09-12. Student i Lund. Jur. examen därst.7 1784-05-07. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1791. Aktor vid kanslirätten 1793-04-09. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt s. å. 6/5. Assessor därst. s. å. 18/12. Måste 1797 rymma ur riket och dömdes av Svea hovrätt från äran och adelskapet5 1800-08-13. Död ogift kort tid därefter utrikes."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mannerhierta_nr_1907

126
Simmingsköld / SV: Simmingsköld
« skrivet: 2021-01-17, 13:59 »

"N:o 4 Allmän Kungörelse
Hos mig har Konungens Befallningshafwande i Götheborg skrifteligen tillkännagifwit, att natten till den 30 sistledne November hafwa följande saker blifiwt Herr Kaptenen A. E. Simmingschöld på Bräcke frånstulne, nemligen: 1 guldring grawerad med Simmingschöldska wapnet i röd Carriol och märkt med A. E. S. O. 1 dito slät om 2 Dukaters wigt. 3 stycken silfwer matskedar, märkte med bokstäfwerne A. E. S. O. och gjorde af Malmstedt i Götheborg. 1 bröstnål af guld, med Inscription. Tonjour le memd. En ny brun bonjour råck af fint kläde. 1 dito frack något sliten. 2 par Casimirs långbyxor. 2 st hwita sticktygs wästar. 2 par Casimirs trican byxor . 1 par swarta byxor. 1 par swarta silkesstrumpor. 3 par hwita ullstrumpor. 1 par dito bomullsstrumpor. 3 st nya läfts skjortor. 1 dito af Hollands lärft. 6 st. hwita musselins kläden. 2 st blå tresnibs dito. 1 par nya fucktade stöflar af hästläder och en stor tälgknif. Desse stulna persedlar jemte Tjufwen, som misstänkes wara Målaren Larsson, blifwa härmed allmänneligen efterlyste, med befallning till samtelige Krono- och Stads-Betjente, att dem noga eftersöka, de förra, för att ägaren återställas emot utfäst belöning af 10 R:dlr, och den sednare säkert fängslad hitbefordrad warda. Larsson skall efter beskrifning wara liten och undersättsig tillwäxten, med långlagdt ansigte, stora utstående ögon, swarta hår och ögonbryn. klädd wid afwikandet uti grön jacka, blå pantalonger skor och strumpor samt swart hatt.
Christianstad af Lands Kansliet den 7 Januarii 1805.

Källa: Länskungörelse (Kristainstads län) i privat ägo.


Se även:
Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 633 (1803-1806) Bild 37 (AID: v48126.b37, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 633 (1803-1806) Bild 91 (AID: v48126.b91, NAD: SE/KrA/0023)

127
Fittinghoff / SV: Fittinghoff
« skrivet: 2021-01-17, 12:46 »

"Allmän Kundgörelse
I anledning af ankomne requisitioner, efterlyses följande Rymmare, med befallning till Krono- och Stads-Betjente, att dem på det nogaste efterspana, och wid ärtappandet gripa, samt under fängslig wård hit insända, nemligen: /.../
3:o. Sergeanten wid Kongl. Götha Artillerie Regementet Gustaf Adolph von Fittinghoff samt Trumslagaren Torsten Buller, rymde från Carlstens Fästning, sedan de för efterapning af Ricksens Ständers Riksgälds Contoirs Credit-Sedlar warit angifne, Fittinghoff lång och smal till wäxten, med bleklagt ansigte och mörckbrunt hår, samt Buller wid pass 18 år, liten och fyllig till wäxten, med ljusbrunt hår. /.../
Christianstad af Lands-Cancelliet den 3 Februari 1803."

Källa: Länskungörelse (Kristainstads län) i privat ägo.


EÄ, barn tab. 14:
Gustaf Adolf von Fitinghoff, född 1779-09-20 på Sibbohult Norregård i Långasjö socken, Kronobergs län. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1797-01-31. Gift 1801 med Eva Qvederlöf.

128
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2021-01-16, 13:59 »

"N:o 228 Rådstufwu-Rätten här i staden har uti beslut den 1 i denna månad i mål emellan t. f. Stadsfiskalen Jubenlatz, åklagare, samt Grosshandlanden E. Wendel och Handelsbokhållaren C. G.[!] Bråkenhjelm, swarande, angående answar för begagnande af oriktig tumstock, föreskrifwit, att Bråkenhjelm wid hämtnings äfwentyr skall iakttaga inställelse inför Rådstufwu-Rätten å Tisdagen den 22 i denna månad kl. 10 f. m., dertill målet för Bråkenhjelms ytterligare hörande, blifwit uppskjutet; Och som Bråkenhjelm afwikit orten, utan att hans wistelseort är känd, så warder han, i anledning af Magistratens derom gjorda framställning, härmed underrättad om förutnämnde beslut opch allmänneligen efterlyst.
I afseende på förestående efterlysning har Krono- och Stadsbetjente i Länet att noga iakttaga hwad på dem lagligen ankommer.
Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas enahanda kungörelse utfärda låta.
Christianstads Lands-Canzli den 7 Augusti 1854."

Källa: Länskungörelse (Kristianstads län) i privat ägo


Bör avse EÄ barn tab. 25: Claes Fredrik Bråkenhielm, född 1803-01-28 på Harekullen. Handelsbokhållare.


Se även:
Kristianstads stadsförsamling (L) AI:10 (1849-1855) Bild 29 / sid 51 (AID: v100009.b29.s51, NAD: SE/LLA/13214)
Kristianstads stadsförsamling (L) AI:8 (1847-1855) Bild 213 / sid 398 (AID: v100007.b213.s398, NAD: SE/LLA/13214)

129
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2021-01-13, 19:55 »

"Rolle vant Regiment Sparr[e] so well officir als soldaten die sick effectis darbey bevinden Datum Mastricht d 26 Mart Anno 1698
Lietenand Collenel Buchwald
Major Gabriel Horn
/.../
Gemeine in reiyen en gledern
/.../
98. Gustaw Lilliestielk"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 1360 (AID: v948964.b1360, NAD: SE/RA/754)

EÄ, TAB 8

130
Ekestubbe / SV: Ekestubbe
« skrivet: 2021-01-12, 22:51 »

Elbingska infanteriregementet under Överste Klas Ekeblad. Mönstrat i Elbing 1708 7/17 mars
 
Kapten Otto Zöges kompani:
"/.../
21 Rotte
Gefr[eiter]. 121 Johan Gust: Ekestubbe
Wo Er zu hauss Gehöret: Finlandh
Wie Alt Er: Jahr 31
Wie lang Er Ihro Königl. May:t Gedienet: Jahr 14 Mohnat 2
Ob Er geschwohren: Ja
Hät zum Hornischen Regemet /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054607_00101
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1708/6 (1708)

***

Se även år 1707:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054600_00722
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1707/6 (1707)


1707.
Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanteriregemente / Elbingska regementet
Elbing d: 39 Juni A:o 1707

Kapten Zögens Compag:

6:te Rotte
32 Johan Gustaf Ekestubbe

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054600_00435
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1707/6 (1707)

***

1707.
Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanteriregemente / Elbingska regementet
Elbing d: 31 Julij A:o 1707

Kapten Zögens Compagnie
21:te Rotte
Gefr. 121. Johan Just. Ekestubbe

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054600_00529
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1707/6 (1707)

***

http://runeberg.org/frfinl/0101.html
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekestubbe_nr_285

131
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2021-01-11, 23:57 »
"/.../ Mittau d. 26 Septemb: 1707
J. Knorring

Specification uppå de Underofficerare som avancerat till ständiga tienster, hwilka komma at niuta sin landtlöhn ifrån tijd som föllier
/.../
Alftta Compagnie
2:ra Fältwäbelen Erich Pistolekors avancerat till 1:te Fältwäbel efter Erich Rugmans afgång d 30 September 1707.

Förestående Copier ähro med originalen lijka lydande attesteras Norrbye d: 9 Nov. 1707
O. Thrälodh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_01967
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)

***

"Specification till Aflöningz Lijsta wijdh mitt i Nåder anförtrodde Helsinge Regemente på Staben Öfwer och Underofficerare, Corporaler och Trumslagare på åhret 1708.
Nembl:
Staben
Öfwerste Jöran Knorringh
/.../

Alfta Compagnie
/.../
Fältwäbel Erich Rudman förafskiedat d 16 Sept: 1707 i stället samma tijdh Erich Fabian Pistolekorss, wärfd."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00452
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)


Göran Johan von Knorring, överste för Helsinge regemente 1700-03-13. Vice guvernör i Kurland och kommendant på Mitau 1701. Lade Mitau under Sverige 1706. Avsked 1708-12-04.

***

"Aflöningslista oppå Öfwerstens wälborne Herr Gideon Focks anförtrodde Regemente Hellsinge och Giestrikelandz Infanterie /.../ 1709 /.../ Nembl:
Alfta Compagn:e
/.../
Fältwäbel Erich Fabian Pistolkors slagen eller fången wid Liesna, istället in Decemb, 1708 ifrån Sergeant Oloff Slang som bör niuta denne åhrs löhn. [Min not.: Slaget vid Lesna 1708 28/9]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00405
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)

***

EÄ, barn tab. 11:
Erik Fabian Pistolekors
, arvherre till Ruttigfer. Född 1690. Ryttmästare i rysk tjänst. Död barnlös 1741-10-12, jordfäst i Oberpahlen och begraven 1742-01-07 i Pernau. Gift 1:o 1717 med Elisabet Sofia von Schultz. Gift 2:o med Eva Elisabet Pistolekors, född omkr. 1693, död 1777-11-28. Hon avträdde såsom änka godset Ruttigfer till sin mans farbroder, mannrichtern Johan Erik von Pistohlkors.

132
Slorf / Schlorff / SV: Slorf / Schlorff
« skrivet: 2021-01-11, 22:57 »

"Eders Kongl. Maj:t täcktes nådigst förmärckia den underdånigste föreskrift som Collegium intet undgå kunnat för en dess gamle och trogne Betiente Hindrich Schlorff hermed i underdånighet att giöra, hwilcken nu i samfälte 29 års tijd uti Ed:s Kongl. Maj:ts Krijgz Collegio och Artollerie Contoir redel:n och wäl tient, der han först ifrån 1662 för Skrifware uppwacktat intill 1676, då honom Tygwacktaretiensten här wid Artolleriet uppdragen blef; men som Collegium då befantz honom wara ifrån Contoiret omistandes, eftersom han wid samma arbete öfwad och waan war, och sig deri god erfaranhet försakffat, blef han då skriftel:n försäkrad wid första öppning att få tillträda Artollerie Bokhållaretiensten härsammastädes, som ock A:o 1680 skiedde, då honom den samma wärckel:n uppdragen blef. /.../
/.../
Stockholm d:n 12 Julii Anno 1691"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_01157 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)

133

Geometrisk Charta öfwer Slåttet JohannisBorg med dess Nästliggiande Ägor in och uthom Wallerna
/.../ Åhr 1699


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_00442
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)

134
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2021-01-10, 13:01 »
Förre Inspektoren Anton Pikulell:

Bilden: ArkivDigital, Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1853-1854a (1853-1854) Bild 530 (AID: v898148.b530)

Se även: ArkivDigital, Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:34 (1848-1853) Bild 383 / sid 311 (AID: v104530.b383.s311, NAD: SE/LLA/13254)

135
Hammarskjöld / SV: Hammarskjöld
« skrivet: 2021-01-02, 20:57 »

"N:o 293. På begäran af Kongl. Öfwerståthållare-Embetet kungöres: att som f.d. Ryttmästaren och Riddaren af Kongl. Maj:ts Wasa-Orden Carl Wilhelm Hammarsköld, efter att hafwa undfått tjenstledighet på trenne månader, räknade från den 8 December sistlidet år till före tagande af resa i Tyskland, Frankrike och England, samt den 7 i samma månad erhållit pass för resa till nyssberörde länder, allt hitintills, oaktadt han erhållit kännedom derom, att hans bo blifwit försatt i konkurstillstånd, ändock icke återkommit, än mindre hos Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätt, der konkursmålet är anhängigt, sig inställt och ej eller låtit förfall för sitt utblifwande anmäla; så warder uppå wederbörandes derom gjorda anhållan och till följd af Kongl. Hof-Rättens den 13 sistlidne Augusti fattade beslut, bemälde f. d. Ryttmästare Carl Wilhelm Hammarsköld härigenom allmänneligen efterlyst för att hos Kongl. Hof-Rätten inställas; och åligger det fördenskull Krono- och Stadsbetjente i länet att Hammarsköld noga efterspana, wid anträffandet gripa samt derom hos Konungens Befallningshafwande anmälan göra.
/.../
Christianstads Lands-Canzli den 16 September 1850"

Källa: Länskungörelse i privat ägo.


EÄ. tab. 30
"Död 1860-05-27 på Spring Hill Forge i New Carolina i Nordamerika. Delägare i och disponent för Skultuna mässingsbruk Västmanlands län, där han bodde och varifrån han till följd av iråkat obestånd 1849 begav sig till Amerika."

136
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2020-12-29, 20:36 »

Foto på Gustaf Gyllenhammar – se:
https://arkivkopia.se/sak/signal-13714

Polisunderrättelser nr 140 år 1901:
Polisunderrättelser (o) 1901 (1901) Bild 3590 (AID: v948302.b3590)

EÄ tab. 58:
"Gustaf Gyllenhammar, (son av Fredrik Magnus Albert, tab 57), född 1856-04-13 Plönninge. Handelsbokhållare först i New York och sedan i Göteborg. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1871-01-03–1876. Bokhållare vid Skandinaviska kreditaktiebolag i nämnda stad 1876–1882. Grosshandlare i Varberg 1888. Chef för Varbergs nya spritbolag 1891. Bosatt utomlands. Gift 1883-04-24 i nämnda stad med Anna Ulrika Sofia Brag, född 1861-02-14 Kjällstorp, dotter av sjökaptenen, poststationsföreståndaren Peter Samuel Brag och Amalia Charlotta Danielsson. "

***


Foto på Gustaf Adolf Gyllenhammar – se:
https://arkivkopia.se/sak/signal-13716
https://arkivkopia.se/sak/signal-13715

Polisunderrättelser nr 87 år 1906:
Polisunderrättelser (o) 1906 (1906) Bild 2260 (AID: v948307.b2260)


EÄ barn till tab. 19:
"Gustaf Adolf Gyllenhammar, född 1873-02-24 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. Mureriarbetare. Barberarbiträde. Död 1922-01-05 i nämnda stad, Katarina förs. Gift 1919-12-20 Sthlm Katarina förs, med sin broders änka Hulda Robertina Andersson i hennes 2:a gifte, född 1876-01-19, dotter av ångslupsbefälhavaren Axel Andersson och Aurora Matilda Robertina Edman."

137
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2020-12-19, 13:06 »

"N:o 136
Kungörelse
Jemlikt författningarnes föreskrift kungöres, att Landshöfdinge-Embetet under denna dag antagit följande personer till Åboer å Kronohemman, neml.
/.../
4:o Handlanden Gustaf Rosenstråle och dess Hustru Hanna Rosenstråle å Krono-Arbets och Fördelshemmanet N:o 3 5/32 mant. Sönnarslöf, i Sönnarslöfs Socken och Södra Åsbo Härad, i följd af Tufwe Sonassons och Johanna Nilsdotters öfwerlåtelse, emot 166 Rd 32 sk. Rgd.
/.../
Christianstad å Lands-Contoret den 9 Nov. 1835.
På Landshöfdinge-Embetets Wägnar
J. N. Bråkenhielm  O. Beckmann"

Källa: Länskungörelsen, privat ägo

***

Se även:
Västra Sönnarslöv (L) AI:4 (1829-1837) Bild 7 / sid 8 (AID: v102098.b7.s8, NAD: SE/LLA/13480);
Västra Sönnarslöv (L) AI:5 (1837-1841) Bild 12 / sid 8 (AID: v102099.b12.s8, NAD: SE/LLA/13480);
Västra Sönnarslöv (L) AI:6 (1841-1847) Bild 60 / sid 2 (AID: v102100a.b60.s2, NAD: SE/LLA/13480);

Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) CI:5 (1798-1825) Bild 740 / sid 137 (AID: v107205a.b740.s137, NAD: SE/LLA/13171)

138
Stiernhielm / SV: Stiernhielm
« skrivet: 2020-12-18, 22:21 »

"N:o 223 Kungörelse
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Stockholm, efterlysas:
/.../
2:o De Tjufwar, som utur en Materialsbod å Sånga Sockens Kyrkogård i Färentuna Härad, borttagit en Likkista af koppar, hwilken alt sedan 1797 warit å nämnde ställe förwarad, och antecknad i Kyrkans inwentarium öfwer forntida minnesmärken, samt wid hufwudet haft följande påskrift: fordom Kongl. Maj:ts Troman och Krigs Råd den Welborne Herr Georg Stjernhjelm, född 1599 den 7 Augusti och död 1672 den 22 April.
/.../
Krono- och Stadsbetjente i Länet, åligger att nämnde rymmare och Tjufwar noga efterspana, samt wid ertappandet med dem lagligen förfara.
Christianstads Lands-Cantzli den 30 Juli 1835
AXEL DE LA GARDIE / J. N Bråkenhielm"

Källa: Länskungörelsen (privat ägo)

139
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2020-12-12, 12:08 »

Ur: Polisunderrättelser år 1885
"Bageriarbetaren Knut Isak Gunnar Gyllenhammar, f. 23/4 [18]64 i Slaka s:n /.../ Gyllenhammar är 5,75 fot lång, med ljust hår, ljusa ögonbryn, blå ögon och ovalt ansigte, /.../"

Källa: Polisunderrättelser (o) 1885 (1885) Bild 1480 (AID: v948287.b1480); se även v948287.b1060

140
Introducerad adel - T / SV: Tawastén
« skrivet: 2020-12-08, 21:44 »

"Anno 1732
dhen 24 April kom en Resande siukl. Adelsman till Prästgården och blef död samma afton klåckan 10 wid pass hans namn war Carl Gabriel Tawasten och Begrofz d 28 dito af Pastor Ecclesiae Christophio Moraeo"

Källa: Tuna (D) C:2 (1726-1769) Bild 191 (AID: v62600.b191, NAD: SE/ULA/11606)


***
"I Clinow
/.../
Officer: Änkor
Major Spankous..1
Capit: Tawasteens..1
/.../"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 145 (1721-1723) Bild 650 / sid 123 (AID: v323658.b650.s123, NAD: SE/RA/2113153)

141
Eksköld/Ekskiöld / SV: Eksköld/Ekskiöld
« skrivet: 2020-12-05, 18:10 »

"General Mönster Rulla Uppå Kongl. Artilleriet i Stockholm och Högwälborne Hr Baron och ÖfwersteLieutenant Carl Siöblads i Nåder Anförtrodde Compagnie hwillket under Högwällborne Hr Baron General Lieutenant och Öfwersten Carl Cronstedts Commando stående, Blef öfwersedt och Munstradt I Krigz Collegio d:n 10 Februarij 1724"
Andra Mineurskapet
/.../
Läre Minuer N:o 16 Måns Bergqvist Blef annoterat wed Bröd Munstringen d:n 2:dra Aprill 1723 at få afskied för dess siuklighet skull. I stället införd förafskiedade Sergeanten af Elfsborgs Regemente, samma dato till
Läre Mineur, 16, Stephan Ekskiöld
Ållder: 27 7/12
Tienste Åhr: 14 1/12
Födelsse Ort: Stockholm
Gift eller Ogift: Gift
Adelsman"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1664 (1724) Bild 680 (AID: v482200a.b680, NAD: SE/KrA/0023)


Se även: år 1729, Fredrikshamn
Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1669a (1729) Bild 5430 (AID: v482206.b5430, NAD: SE/KrA/0023)


"General Mönster Rulla
Uppå mitt i Nåder Anförtrodde Compagnie och den dehl af Kongl: May:tz Artillerie Regemenet, samt under Herr General Lieutenanetn och Öfwersten Högwälborne Baron Cronstedts Commando i Finland stående Artillerie Battaillon, som uti Willmanstrand Förlagd är, och af Herr Generaln GeneralQwartermästaren och Directeuren af Fortificationen Högwälborne Baron Axell Löven, samt Fält Secreteraren Hr Jochim Wittfoth, uti Besagde Orth Öfwersedt och Mönstradt d:n 3 September 1737.
/.../
Styckjunckare
/.../
Sergeant med Styckjunck:e Caracteur Carl Johan Streng, efter Högwälborne Hr Baron och GeneralLieutnanten Cronstedts fullmackt d:n 6 December 1734 Transporterat till Friedrichshamn på Capitain Adrians Compagnie uti afledne Styckjunckaren Jäderströms ställe, i des ställe med Högbem:te Herres Transport Fullmackt af samma dato Sergeant Staffan Ekschiöld, som sedermera erhållit mer bem:te Höga Herres Afsked Datterat d:n 28 October 1736 /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1675 (1737) Bild 3400 / sid 242 (AID: v482213.b3400.s242, NAD: SE/KrA/0023); se även - v482213.b1950.s97

142
Introducerad adel - T / SV: Tawastén
« skrivet: 2020-12-04, 12:43 »

"1723 Decemb: d. 30
Christnades Mårten Hinrich Tavasteen. Parentes Welb:ne Carl Gab: Tavasteen. Testes Hr Capit Mårten Mannerheim. ÖfwerFeurwärkaren Ahlström, Handelsman Weiland. Sergiant Meyer. Bryggaren Ek. Fru Reuterholm. General Auditeur Ladous Fru. Mad. Groot: kyrkiogång hållit d. 13 Feb."

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 113 / sid 216 (AID: v90372.b113.s216, NAD: SE/SSA/0005j)

EÄ: "Carl Gabriel Tavastén. Råkade som barn i rysk fångenskap och fördes till Klinov, varifrån han hemkom. Löjtnant. Död 1732-04-24 i Tuna prästgård. Gift med Maria Elisabet Wandre, levde änka 1733."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tawast%C3%A9n_nr_728

143
Introducerad adel - B / Blomcreutz
« skrivet: 2020-12-04, 12:28 »

"1723 Sept 29
Christnades Anna Maria BlomCreutz Fad: Hr Majoren Diedrich BlomCreutz. Mod: Fru Anna Maria Hintzen.
Testes Hr Capitein Benzelstierna. Fru Maria Landtman"

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 112 / sid 214 (AID: v90372.b112.s214, NAD: SE/SSA/0005j)


"1724 Octob: d 24
döptes dottren Engel BlomCreutz. Fadren Majorn af Kongl. Artillerie Hr Diedrich BlomCreutz. Modren Fru Anna Maria BlomCreutz /.../"

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 120 / sid 230 (AID: v90372.b120.s230, NAD: SE/SSA/0005j)


"A:o 1728 Jan: d: 24
döptes Elisabet Blomcreutz Fad: Hr Majoren Diedrik Blomcreutz, Mod: Fru Anna Marja Blomcreutz, Testes: /.../"

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 147 / sid 282 (AID: v90372.b147.s282, NAD: SE/SSA/0005j)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomcreutz_nr_1703

144
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-11-28, 21:47 »

"Förteckning Öfwer skiedde Förändringar Med Rusthållarne I Malmö Huus Lähn wid Södra Skånska Rytterij Regementet.
Malmö den 30 Januarii 1734
Lijf Compagniet
/.../
Rusthål: N:o 89.
Hemmans N:o 1. Hemmantahl Crono 3/4 Hemmenekiöp
Hemmans N:o 3. Hemmantahl Skatte 1/4 Wiggerum
Efter H: Ryttmäst: Plagmans död dess Enkie Fru tillträd:r 1/3:dehl och Sonen Hans Plagman 2/3:dehl:r af detta Rusthåld.
Bekommit städzmåhlssedelar."

Källa: Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIab:1 (1733-1742) Bild 41 (AID: v98912.b41, NAD: SE/LLA/10899-2)

145
Introducerad adel - G / SV: Grönhagen
« skrivet: 2020-11-27, 23:32 »

"Eders Excellence och det Kongl. Collegio föranlåtes iag wördsamast att berätta, huruledes sedan iag År 1716 utj Junij Månad wid Fredrichshals attaque blifwit blesserad och fången hos dhe danska, hafwer nu omsider nyligen, genom en kostbar resa öfwer Engelland och Holland, mig ur fångenskapen sielf ranconerat och hit hem begifwit, hwarest iag, efter min undersåteliga plikt åter hafwer tilträdt den mig allernådigst anförtrodde Capitains bestälningen wid Dhalregimentet. Hafwandes under fångenskapen och bemelte kostbara resa mig så aldeles utblottat, att iag icke wet att tilgå min föda. mindre hwaraf iag mig till denna campagnen equipera skal; Altså är min underdån=ödmiuka ansökning, det Eders Excelence och det Kongl. Collegium nådigast täktes låta mig utbekomma ett åhrs Gagie af min innestående löhn, efter gamla staten.
Eders höggrefl. Excellences och det Kongl. Krigz Collegii
Underdån=ödmiukaste Tienare
Gust: Grönhagen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01420
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)


EÄ:
"Gustaf Grönhagen, född 1693-04-05 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1706-06-00. Konduktör vid fortifikationen i Kalmar 1710-06-28. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1712-09-29. Sekundkapten därst. 1714-08-29. Konfirm.fullm. 1716-04-16. Major 1733-02-22. Död ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand, där han visade utmärkta mandomsprov och erhöll flere svåra blessyrer, oaktat vilka han likafullt kommenderade och uppmuntrade sin bataljon, tills äntligen en kula träffade honom i huvudet. Var även med i slagen vid Gadebusch, Hälsingborg och Tönningen."

146
Eksköld/Ekskiöld / SV: Eksköld/Ekskiöld
« skrivet: 2020-11-27, 22:30 »

"Ödmiukt Memorial
Wid de af Regementzskrifwaren under Ellfzborgz Lähns Infanterie Regemente Adolph Mauritsson insände och här jembte fölljande förfrågningar, har man fölljande upsatt. Nembl:n
/.../
4:to Uthi 1715 Åhrs Aflöhningz Lista til[läg]ges[?] wäll dhen fångne Sergianten Staffan Ekeschiöld 1/6 Åhrs löhn och dhet i anledning af Hr Öfwerstens insände Specification till samma Åhrs aflöhning som då ey war nemdt att bem:te Sergiant hade tagit tienst i Dannemark förännu Regementzskrifwaren sådant igenom detta sitt memorial berättat, så niuta han ingen löhn, utan blifwer Kongl. May:tt och Cronan bespard, och förhållas lijkaledes med alle andre Öfrige, om hwilka man har säkerkunskap att dhe tagit tienst i Dannemark."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065994_00380
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716)

Se även:
1716: "7:de Redwägz Compagnie. "Sergiant Staffan Ekeschiöld fången i Dannemark, men tagit dansk tienst"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065773_00275
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/66 (1716)

1714: "6. Redwägz Compagnie. Sergeant Staffan Ekeschiöld fången"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065772_00351
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/65 (1714)

1713: "6. Reedwägs Compagnie. Serjant Anders Myrberg d. 11 Aprill 1713 död i Tönningen och niuter här sin löhn till d. 1 May; I stället d. 19 b:te May 2:re Föraren Staffan Ekeskiöld, som ifrån d. 1 Junj här sin löhn bekommer, och een månads löhn bespares"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065771_00276
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/64 (1713)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Eksk%C3%B6ld_nr_1410

EÄ:
"Staffan Eksköld, född 1696-03-16. Sergeant vid greve Oxenstiernas regemente 1711. Fältväbel vid generalmajor Duwalls dragonregemente. Fången i Ryssland, därifrån han återkom 1719-09-29. Var lärminör vid artilleriet i Stockholm 1724. Underminör vid artilleriet i Stockholm, 1727-04-28. Sergeant 1727-05-11. Kommenderad till Finland 1727-06-05, där han var sergeant vid garnisonskompaniet i Fredrikshamn 1729. Var död 1747 och efterlämnade änka och barn. Gift 1722-09-16 i Gävle med Margareta Klingh i hennes 2:a gifte."


"1722 d 2 September. lystes 1 gången för Fältwäbelen af Högwälborne Hr Baron och General Major Duvals Dragone Regemente Edell och Manhafftig Hr Stephan Ekschiöld för honom Caverade Petter Olofsson Förare af Stånds dragonerne Gustaf Flygare Fält Trumpetare, som dess Cautions skrift utwisar gifwen Gefle d. 28 Augusti 1722 vide N:o 25 att å hans sijda war intet hinder sampt Ährlige och dygdesamma hustru Margaretha Klingh, som andra resan trädde i ächtenskap dock Barnlöös födder här i Staden, hwilka efter trenne föregångne lysningar Copulerades d 16 September"

Källa: Gävle Heliga Trefaldighet (X) CI:2 (1712-1725) Bild 149 / sid 140 (AID: v134964.b149.s140, NAD: SE/HLA/1010056)

147
Introducerad adel - M / SV: Meijendorff von Yxkull
« skrivet: 2020-11-25, 23:31 »

Livgardet år 1718, Livkompaniet:
"[Musketerare] Num: 107 /.../ och i stället insatt d: 3 Junij 1718
Hans Otto Mejendorf von Yxkull"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054714_00076
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1718/2A (1718)

***

Livgardet år 1718, Livkompaniet:
"[Musketerare] 107. Hans Otto Mejendorf von Üxkull avanc: till Rustmäst: wid Capit: Swerins Compag:d 16 Sept: 1718"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029180_00044
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1123 (1721)


***

Livgardet år 1721. Kapten Johan Adolph Mackliers kompani (f.d Kapten Otto Fredrick von Schwerins kompani):
"Rustmästare
/.../I stället samma Dato hitt avancerad ifrån volunteur af LifCompag: Meyendorph von Yxkull som bekommitt Hr General Majorens Dimmission den 31 october 1719./.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029180_00682
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1123 (1721)

148
Björnram / SV: Björnram
« skrivet: 2020-11-25, 17:39 »
Kymmenegårds läns regemente, mönsterrulla år 1725:
Överstelöjtnantens kompani
"Munsterskrifwaren Josua Biörnrahm.
Af Uplandz Ståndz Dragouner hijt Transporterat d:n 16 octobr: 1721: men sedermehra d:n 24 augustij 1722 Transporterat till Rustmästare under Majorens Compagnie af detta Regemente"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029068_00129
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1031 (1721-1725)


Kymmenegårds läns regemente, mönsterrulla år 1725:
Majorens kompani
"Rustmäst: Josua Biörnram hijtTransporterad if:r Munsterskrif: af ÖfwerstLeut:s Compagnie d 24 aug 1722; men sedermera d 26 Julij 1723 fådt afskied, /.../"
"Biörnram hafft härwed intet gewähr och Mondering"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029068_00185
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1031 (1721-1725)

149
Björnram / SV: Björnram
« skrivet: 2020-11-24, 17:07 »

"Det blef wähl wed sidsta General Munstring uppå Rådmansöö Munsterskrifwaren wed Upplandz Ståndz Dragone Regementetz 8:de Comopagnie Josua Biörnram utj Mönster Rullan införd at wed något Finskt Regemente till samma beställning employeras, men som han seder mehra eij fått Inwijsning till något wist Regemente, och således nu eij weatandes hwar åth han skall taga sin uthwäg. Altså har iag uppå dess wägnar eij underlåta bort här igenom i diupaste Soummission]?] anhålla, det täcktes Eders Exevellen: och Kongl: Krigz Collegium, bem:te Munsterskrifware ett nådigt afskied med d/.../ eller och för honom employ, som han helst[?] i underdån Ödmiukhet wed Kyminegårdz Regemente åstundar, förordna. Afwachtar en Nådgunstig resolution och framhärdar med diupaste wördnad.
Eders Excellences och Kongl. Krigz Collegii
Underdån-Ödmiukaste
Tienare
A. Biörnram"

Påskrift:
"Som thenne Mönsterskrifwaren blifwit satt under Nylands R:te till fot, altså skrifs till Gen.Lieut. Armfelt at man på thess ansökning bewiljat honom at komma under Kymenegårds R:te, så at hans ställe under Nylands R:te blifwer ledigt, och afgår bref, iemwäl till Öfwerste Wallenstierna för Kymenegårds R:te at han kommer thärunder i ett ledigt mönsterskrifware ställe at antagas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_05345 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

150
Bilang, von / SV: Bilang, von
« skrivet: 2020-11-24, 16:45 »

"/.../ hwar uti han berättar huru som Furiern Petter Magnus von Bilang af Uplandz Ståndz Dragoune Regimente och lijfCompagnie, för begångit dråp uti Södermanland 1720 warit arresterad här å Smediegården i Stockholm, men igenom eschaperande undan kommit, Och dess stiufmoder och anhörige nu hos honom anhålla att undfå bem:te Furiers halfwa åhrs lön föråhr 1719; /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_05332
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)


EÄ:
"Peter Magnus von Bilang, född 1699 i Nyland. Förare vid Upplands ståndsdragonregemente. Furir vid Upplands ståndsdragonregemente 1718-02-28. Dömd till döden för dråp, rymde ur häktet, begav sig till Frankrike och blev kapten vid regementet Elsass. Benådad 1741 och tilläts återvända till Sverige."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Bilang_nr_1169

151
Introducerad adel - M / Meijendorff von Yxkull
« skrivet: 2020-11-24, 15:43 »

"Namn=Rulla På de ledige rotar wid mitt anförtrodde Södermanlands Infanterie Regemente, då dät d 18 April 1721 Opbröt och marcherade till Gripsholm, med underrättelse när roten blifwit, ell:r huru länge han warit ledig, sampt den förra Solldatens Namn, likmätigst Kongl. KrigsCollegiie Bref och Ordres af d: 6 April 1721.

ÖfwerstLieutenants Compagnie
/.../
Reg. num: 731. Biörkby rote. vacant sedan d 22 Octobr: 1720 då Solldaten Hans Mejendorf von Yxkull till Corporal blifwit befordrad."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_04731
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Meijendorff_von_Yxkull_nr_74


Se även: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 135 (1728) Bild 143 / sid 277 (AID: v90779.b143.s277): "Roten anskaffat d. 26 November 1719 Hans Otto Reinholt Meijendorph von Yxkull som avangerade till Corporal wid N:o 651 den 22 October 1720. "
v90779.b113.s217: [Korpral, 651] "...hwilken d 25 Aug: 1721 avangerat till Rustmästare wid Gripsholms Compagnie"
v90779.b546.s1075: [Rustmästare]"...som på begiäran fått afskied d: 29 Junii 1722"

152
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2020-11-14, 20:20 »

"Specification uppå de hemma i Landet qwarlembnade SextijoSex Ryttare med 1 Prophoss af Hans K:l May:ts Wästgiöta Tremenningz Regemente till häst, som uttwijsar hwarest de äro hemma och hwar de äro qwarlembnade Nembl.
Ryttarens Nampn - Annotation hwar Ryttarne äro hemma och hwad Siukdom de hafwa.
/.../
Lars Hökenflyct
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_05661
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

153
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ferguson
« skrivet: 2020-11-14, 19:42 »

"Unterthänigster Relation von meinen dienstJahren in des Reichs Schweden dienste.
/.../
Stockholm d. 2 Martij A:o 1720

Jacob Ferguson
Ein Edellmann, auss Gross Brittanien gebürtig /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_05545 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 990 / sid 193 (AID: v319671a.b990.s193)


154
Oelreich, von / SV: Oelreich, von
« skrivet: 2020-11-14, 16:22 »

"Extract af förra Regementzskrifwaren wid Södra Skånska Regementet Hr Hans Eekelundz bref, till nu warande Regementzskrifwaren Herman Fiskerström dat: Börgiöl den 23 Aprill 1720./.
Auditeurs Bostället hafwer warit utj Efwerlöf, der Herr Påhl Billing boor, hwilcket blef indragit till Cronan när Auditeuren Niclas Oelreich igenom döden afled för 24 åhr sedan."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_04410
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

155
Björnram / SV: Björnram
« skrivet: 2020-11-11, 21:26 »

"Specification på de underOfficerare af Näricke och Wärmelandz Tremänningz Regimente till foot, för hwilka underdånödmiukast begiäres afskied eller emploij.
/.../
Sergenter
Petter Biörnrahm anhåller om afskied för Fendrich.
/.../
Fourier
Josua Biörnrahm
/.../
Stockholm d: 4 febr: 1720
Otto Wilh: Lÿdinghielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_03751
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

***

"Besichtnings Munster Rulla Uppå Femte Compagnie Af Närike och Wärmelandz TremäningzRegemente till Foot /.../ Mönstrades och Besichtigades här wid Gräntzen d: 6 Octob 1719
Fourier
/.../ i stället ifrån Corporal och N:o 656: 95 hit avangerat d 8 octob: 1718
Josua Josuas: Biörnram 25 [år gammal], 6 1/4 [tjänsteår], Närike [födelselandskap]

Källa: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, grenadjärförband, frikårer och andra 1506 (1713-1719) Bild 3910 (AID: v480499.b3910, NAD: SE/KrA/0023);
se även:
"Petter Biörnrahm": Bild 3560 (AID: v480499.b3560);
(År 1714) soldat "87: Josua Josuason Biörnram avance. til Corp."  Bild 490 (AID: v480499.b490)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnram_nr_300

156
Introducerad adel - R / SV: Ridderstad
« skrivet: 2020-11-11, 17:29 »

"Extract af Högwälborne Herr Barons, GeneralfeltTygmästarens och Generalens bref til Landzhöfdinge Embetet i Wästerbotten dat: d: 14 Julii 1720./.
/.../
Förteckning på afskiedade Officerare som äro tilsatte af Herr Öfwersten Buddenbrock för Almogen
/.../
Rÿtmästaren Soldan för Råneå Socken
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_02923
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

157
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2020-11-11, 16:35 »

"Specification uppå det Fourage som nedan Specificerade Regementer tjd efter annan Åhr 1719

wed durchmarcherne igenom Räfsnäs Lähn och Selebo Herad åtniutit nembl:
/.../
Uplands Tremenningz Cawaallerie Regemente
Cornett Dahlpihl qvitterat d. 27 Maj 1719 allenast för gräsbete.
/.../
Gripsholm d. 23 Febr. 1720"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_02775
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


158
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Mask
« skrivet: 2020-11-11, 15:23 »

Hej!


Kan vara den gulmarkerade kornetten Sven Mask som du letar efter.

Mer finns att läsa här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_02620
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

Bilden (Arkiv Digital): Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2240 / sid 443 (AID: v319671a.b2240.s443)

Mvh
Magnus

159
Hammarskjöld / SV: Hammarskjöld
« skrivet: 2020-10-23, 14:30 »

"Recruteringz Rulla på dett som är afgångit widh Norra Skånske Cavallerie Regementet sedan d:n 15 October sidstl: [1702], då den recruteringzRullan på dhen förra afgången till Gouvernamentet, hembskickades. CamperingzPlatzen wedh Stadhen Stratzbourgh d:n 21 Junj A:o 1703.
LijffCompagniet

N:o Rusthåldens Nampn
/.../
16 Rööstånga   Ryttaren Jöns Hammarskiöld dödh."

Källa: Skånska guvernementskansliet DIIb:10, LLa


160
Introducerad adel - J / SV: Jägerhorn
« skrivet: 2020-10-13, 22:35 »
"Datum Kongsör 25 Januarius A:o 1681
Till Öfwerst Live, at accommodera Drabanten Lars[!] Jägerhorn med första vacant blifwande Cornets Platz under Regiementet
Carl p.
Wår ynnest .p. tro Man p. Wij ärom i nåder benägne, at accommodera denne brefhafwande Hans Jägerhorn, som Oss en tijd för Drabant upwachtat hafwer; Men nu wid sidste Munstringen undfått sitt afskied, i det hopp wid förefallande vacance at blj befordrat till någon Cornets platz, och som han helst åstundar den samma under edert Regemente, hafwer Wij honom hermed till Eder remittera welat med nådig befalning, at I så snart någon öpning blifwer, honom antagen och förestella låtan, då Wij sedan uppå Eder underdånige notification, wele honom med Wår nådige fullmacht försee; hwarmed skeer p. Och Wij bef:
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038953_00350
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/458 (1681)


Kungl. Maj:ts drabanter under överste Henrik Naschert 1679 20/10:
"2:dre Corpor:[alskapet]
/.../
Hans Jägarhorn"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00053
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/11 (1679)


Jämför "Arméns rulla år 1684 - Åbo Lähn[s kavalleri]" under överste Otto Bernhart von Liewen:
https://www.genealogia.fi/hakem/luettelo046r.htm


http://runeberg.org/frfinl/0235.html[/s]

161
Introducerad adel - B / Bråkensköld
« skrivet: 2020-10-13, 18:29 »

"Datum Stockholm 4 Januarius A:o 1681
Till CammarRådet Eldstierna för Ryttmest:n Swen Bråkenskiöld, på någre hemman i Småland.
Carl .p.
Wår ynnest .p. tro Man .p. Ehuruwäl Wij för lengst i anseende till Ryttmestarens Swen Bråkenskiöldz under förflutne krig erwijste tappre tienster, nådigst resolverat hafwe, at han uti Jönköpings lähn skulle få någre hemman at beboo, och derföre befalt Landzhöfdingen Leijonskiöld dem samme för honom att utsöka, förnimme Wij lijkwäl, at för honom ännu eij så aldeles ograverade, at han där å Wår donation kan unfå, fundne äre; Och är alt derföre till eder herigenom Wår nådige willie och befalning, att I wid eder Commission, måge sådane ograverade hemman uthleeta, williandes Wij sedan uppå edert underdånige förslag Wår donation honom deröfwer gifwa och meddeela; hwarmed Wij bef:l .p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038953_00034
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/458 (1681)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Br%C3%A5kensk%C3%B6ld_nr_954

162
Introducerad adel - S / SV: Sölfverklinga
« skrivet: 2020-09-30, 20:25 »

"Datum Stockholm 24 December A:o 1680
Skiöldebref för Gustaff Sölfwerklinga
Wij Carl p. Giöre witterligit, at Oss hafwer Wår tro tiänare och Ryttmestare Oss Ellskelig Edell och Wälbördig Gustaff Sölfwerklinga underdånigst föredraga och tillkänna gifwa låtit, hurusåsom i dess omyndige Åhr och medan hans Sal. Fader warit engagerat i wår och Rijkzens werkelige tienst i Tyska kriget, en dess Sal. Faders Sätegård med all egendomb, och däribland en hoop Kongl. bref samt dess Skiölde bref förbränt worden är; och som han, ehuruwähl uti Wårt Archivo conceptet af samme Skiölde brefwet intet är at igenfinna, lijkwäl genom trowärdige och gamble officerares attester, hwilka hans sal. föräldrar wähl kiändt och af sine föräldrar om hans förfäders stånd och wärde hördt nogsampt bewijser sig wara af en Adelig Familia, bewittnandes dess utan dhe monumenter och grifter som efter dess sal. Fader finnas, uppå hwilka Sölfwerklinga wapnet uthhugget är, det samma: ty ansöker han underdånigst at Wij honom å nyo med Wårt Öpne Adels- och skiöldebref benåda wehle: /.../"


Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/457 (1680), bildid: A0038952_00742, sida 736
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038952_00742 ff


EÄ: "Adliga ätten SÖLFVERKLINGA, nr 973
Adlad på 1640-talet, konfirm. 1680-12-24. Introd. 1682, utdöd 1698-03-25."

163
Ekensteen / SV: Ekensteen
« skrivet: 2020-09-29, 21:47 »

"Datum Kongsöhr 21 December 1680
Öpet bref för Öfwerst Lieutnantens Eekenstens Enkia, at behålla Säterijsfriheten på hemmanet Söndregård i Skåne.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at såsom Wij förmedelst Wårt nådige bref af d 23 Martij A:o 1677 i nåder förundt och efterlåtit hafwa Sal. Öfwerst Lieutnanten Berendt Ekensteens efterlembnade Enkia Elsa Juliana Ekensteen at niuta Säterijs frijheet och wilkor uppå ett dess tillhandlade hemman Söndregård be:dh i Espinge Soken uti Skåne belägit, och hon numehra underdånigst ansöker, det hon wid samma henne förunte frijhet roligen och obehindrat lämnas måtte; Så ehuruwäl Wij för detta i  nåder resolverat hafwe, at alla slijke frijheter uti Skåne skulle ophäfne wara; lijkwäl emedan Wij deriempte hoos Oss i nådig consideration hafwe komma låtit, be:te dess framlidne Mans trogne bewijste tienster, iemwäl och at hon Enkian samme hemman uti sitt Enckiestånd sielf åboor; ty hafwe Wij nådigst förundt och efterlåtit, eftersom Wij hermed och i kraft af detta Wårt öpne bref förunne och efterlåte be:te Öfwerst Lieutnants Enckia Elsa Juliana Ekensteen den uppå hemmanet Söndregården förlänte Säterijs frijhet oqwalt och rooligen, efter sielfwe brefwets innehåld, at nyttia, bruka och behålla, skolandes och hon fördenskull hermed wara befrijat ifrån Rustningzhållet af samma hemman, dock at sådant till ingen consequence för någon annan drages. Här alla som wederbör p. Till yttermera wisso pp.
Carolus"

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/457 (1680), bildid: A0038952_00624, sida 618
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038952_00624


EÄ tab. 1: "Hans änka och barn erhöllo 1677 donation å Södergårds hemman, Espinge socken, som bebyggdes till säteri, men sedermera reducerades."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekensteen_nr_717

164
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2020-08-28, 14:03 »

"För några dagar sedan angaf sig een QwinnosPerson här hos mig, Wid nampn Maria Jöransdotter Kock, som 1701 d 13 April fått itt barn christnat, och sedan hållit sig undan för mig til nu hon kommer och begiärer Kyrckjotagas, och därpå til Saligheternes Medel admitteras. När jag wid effterfrågan fick wetta henes Nampn, och aff hwem hon war häfdad, påminte jag mig, och förnam, henne ware ewen den person, som en för detta här under Artolleriet warande UnderfyrWärckare, och sedan under Skånske DragoneRegimentet för Lieutnant antagen, Johan Adolph Orhane benämd, efter dess affskied här ifrån, genom skrifwelse daterad Öströ d 29 Januarii, som här in originali medfölljer, vid. L. A. mig så högeligen, som sin trolofwade färstemö eller qwinna recommenderat. Hwilken icke allenast hade til att upwisa för mig lika lydande Copie, den han eenwäl med egen afskrifwit vid. L: B. aff thes bref, som bem:te Orhane mig tilställa låtit, utan ock åtskillige andra bref, vid. LL C, D, E som alla bestyrckj, att han henne med äcktenskaps löfte warit förbunden, samt ock henne därunder lägrat, Warande i förstonne stadig i then tancken, att låta sådant winna sin fulbordan med Christ öflige Ceremonier, allenast han därtil kunde winna sina föräldrars Samtyckje. Men nu sedermehra förnimmas så wäl utaff hans egenhändige bref, daterat Kiöpenhampn d 5 April A:o 1704 vid L. F som aff medfölljande attest vid L. G huru han Wändt sig ifrå sin Ed och trohets plikt, hwarmed han Kongl. Maj:tt Wår allernådigste Konung och Herre warit förbunden, och så myckit mindre försyn haft för att öfwergifwa och lemna en arm QwinnesPerson i dess slätta tilstånd. Hwarföre hon ock nu. seende sådan hans trolöshet, med skiäl slår honom aff sina tanckar, och bekymbrer sig om intet högare, än om sin siäl, att hon måtte obehindrar få niuta den Christl: Kyrckjonnes förmåner. Men ehuruwäl medgfölljande bref och attest ricktige äro, jag ock ser aff KyrckjoOrdningen, att sådane Personer som trolofwade FästeMör anses böre; hwarföre jag ock giärna welat lemna Edres Faderlige Högwyrdighet och plurinum ven. Consistorium obeswärat: dock efter jag är owiss, om hon ock med så klara skiäl i detta äktenskaps Mål bör förwisas til Werldslig Rätt, jemwäl och, om hon Ecclesiasti widare näpsas bör, än att hon med det särskilte formlularet i handboken p. 126 blifwer intagen: Ty har jag bordt förfråga mig, och Eders Faderlige Högwyrdighetz gunstige swar affwachta, förblifwandes til döden

LandsCrona d 30 April A:o 1704

Eders Faderlige Högwyrdighetz
Ödmiukaste Tiänare, och trognaste förebedjare hos Gud
Turo Liebman"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:18 (1704) Bild 930 ff (AID: v234776.b930, NAD: SE/LLA/13550)
[Se även mitt inlägg 2003-04-30]


EÄ: "Johan Adolf Årrhane, till Öströö. Född 1677 i Halland. Volontär vid Makeléers regemente. Underfyrverkare vid artilleriet i Landskrona 1697. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1701-06-17. Konfirm.fullm. 1702-01-04. Rymde i Litauen från regementet s. å. i aug."

165
Dubois / SV: Dubois
« skrivet: 2020-08-21, 18:37 »

"Såssom Hantlangarne wed Kongl: Maÿ:ttz Artolleri och Christianstadz Guarnizon Jahan Tinsenberg för ett par Månader sedan erhållit General Gouverneurens der å Ohrten Högwälborne H: Baron Burenschiöldz Permission, att få resa hijt till besökia sin slächt, men som hans Permissions tijdh nu förfluten är och han för ålderdomb och siukligheet skull längst sökt sin Demission och nu i sådant afsende en annan ducktig karl wed Nampn David Dubois i sitt ställe anskaffat, Fördenskull hafwer iag här igenom hoos Eders HögeGrefl: Excell:ce Excell:ce och dhet Höglofl: Kongl. KrigzCollegium om bemelte Jahan Tinsenberg afskedzPass i ödmiukhet anhålla wehlat, dher iag i afwachtan af en höggunstig Resolution med all vördnat städze förbligwer.
Eders Höggrefl: Excell:ces Excellences och det Höglofl: Kongl: KrigzCollegij
Stockholm den  Novembris A:o 1712
Ödmiuk, hörsambste tienare
G: G: Appellmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_00667
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

166
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2020-08-21, 12:29 »

167
Introducerad adel - G / SV: Godenhielm
« skrivet: 2020-08-12, 21:15 »

"/.../ huru såssom förafskiedade Capitein Godenhielm för någon tidh sedhan blef af Eders Grefl: Excellence och det Kongl: Krigz Collegio förordnat som Archliemästare här wid Åbo Slått och der på med Fullmacht försedt och som han nu hoos mig inkommit och anhållit, iagh wille honom hoos Eders Grefl: Excellence det Kongl: Krigz Collegio till befordran af någon löhn åthniutande anmähla, Altså har iag dess begiäran eÿ kunnat afslå, utan honom hoos Eders Grefl:e Excellence och det Kongl: Krigz Collegio allerhörsammast skolat recommendera, och det så mycket mehra som han med des hustru och många små Barn lefwa uthj ett rätt fattigt och Miserabelt tillståndh, så att de lida stoor brist på nödh tårftigt uppehälle, men lilwähl oachtadt alt sådant wisar han sig i sin tienst flijtig och oförtruten förblif:r
Eders Grefl: Excellences och det Kongl: Krigz Collegj
Åbo d:n 27 Sept: 1722 ./.
Aller hörsamste Tienare
O R Ûxkull"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_00493 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)


EÄ tab 3 - Bernt Godenhielm:
"Kaptens avsked 1721-10-17. Arklimästare vid Åbo slott. Död 1730-03-00 på nämnda slott."

168
Introducerad adel - S / SV: Steb
« skrivet: 2020-08-12, 11:34 »

David Kohls meritförteckning år 1722 hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_00194 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

169

"Hos Eders Höggreflige Excelens och det Högloflige Kongelige KrigzCollegium anhålles ödmiuktast att Corporalen Erland Håkanson Kiöllerström af Smålandz 3 och 5 menningz Regementet till fot och LifCompagniet måtte blifwa uthbytter emot Hans Christenson, emedan som bemälte Corporal är En siukl karl, och har gårdzbruk, som wid sidsta Generalmunstring blef annoterat uthj Rullorne och af Eders Exelens bewilligat Stockholm d 28 Septembris A:o 1721
Thure Horn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_04910 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029382_00253
Källa: Smålands tre och femmänningsregemente 2 st. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1297 (1720-1721)


Jämför mitt inlägg: 2013-01-25, 16:49

170
Storckenfeldt / SV: Storckenfeldt
« skrivet: 2020-08-04, 11:37 »
Hej Stefan!

Ja, det måste ha varit Jakob Burensköld som var mönsterherre.
I min avskrift ovan skall det givetvis stå "Burenschöld" och inte något annat.

(Fanns ingen källa till dödsdatumet i supplementbandet - därav mitt inlägg)

Bästa hälsningar
Magnus

171
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2020-08-04, 11:32 »

"Förslag uppå det under mit Nådigste anförtrodde Commando stående Manskap som från Under nembde Regementer äre angifne och Destinerade at Transporteras till Finland nembl:n
Af Bergz Regementet
Underofficerare
/.../
D:o [Sergeant] Hans Bångenhielm
/.../
Callmar d 7 December 1721./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03223
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

EÄ barn tab. 2
Barn i 3:e giftet
"Hans Axel Bongenhielm född 1703, † 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Rustmästare vid Kalmar regemente 1717. Grenadjärförare 1718, sergeant s.å. Fänrik vid Rutensparres regemente."

172
Tigerschiöld / SV: Tigerschiöld
« skrivet: 2020-08-03, 20:40 »

"Förslag uppå underofficerare wijd Skånska Tremenningz Regementet till häst som till föllje af Hennes Kongel: May:tz nådige befallning afgåt, och warit på wärfwad foot
/.../
Corporaler
Nills Tigerskiöld
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_04668
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


173
Klein / SV: Klein
« skrivet: 2020-08-03, 11:24 »

"Det warder härmed efter begiäran attesteradt, att Sal. Bokhållaren Michel Kleins son, närwarande Hendrich Klein, warit första Corporal under Norra Skånska Cavallerie Regementet och Månstorps Compagnie, hwilket Sal. Hr Öfwrest Lieutnanten Gÿllenbielke, som i många åhr warit min åhörare, esomoftast för mig berättat, det af mig under min hand bekräftas.
Stockholm d: 12 Maij 1720
Petrus Qviding
Past: i Qvidinge;

[Påskrift]
d. 12 Maij 1720 skrifwes för denne nu nyl: uhr Ryska fångenskapen echapperade Corporalen till K:l StatsCont: om 1/2 åhrs lön"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_03645 [se även sidorna innan]
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

174
Introducerad adel - R / SV: Rigeman
« skrivet: 2020-08-03, 10:25 »

"Lieutnanten Wolmar Gustaf von Rigeman hwilkens föräldrar effter Staden Rigas öfwergång til fienden [juli 1710], hafwa sökt sin undflycht hijt til Swerige, och så wida mig kunnigt hafwer bem:te Hr Lieutnant här i Swerige ingen Egendom, är en unger Person och i anledning af högbem:te Hennes Kongl. May:tz bref har han til Drabante Choren blifwen recommenderad, såsom dertil skickelig, men han för Indragningen skull och besparingen i staten kommit at afgå, har tient i 7 åhr och 1717 in Octobri til Lieutnant avancerad."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_00626
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

175
Introducerad adel - Ö / SV: Örnevinge
« skrivet: 2020-08-03, 10:13 »
"/.../iag fattiga officerare med denna min underdånige supliqve i diupaste underdånigheet föranlåten att inkomma och tillkänna gifwa, hurusom iag på 13:de åhret warit uti Kongl. May:ttz och Cronones krigztienst och medelst hennes kongl. May:ttz allernådigste Dimmission af d: 30 September 1719 afgången ifrån min Lieutenantz bestälningh wedh Scharaborgz indelte infanterie; hafwandes iag i underdånigheet dessutan effter mine Sahl: k: föräldrar ansenl: fordringar hoos kongl: May:tt och Cronan af hwilka iag nu ey det ringaste får åthniuta till min förnödenheet, och elljest mine willkohr äro aldeles släta så att iag ey det ringaste wet mig till mitt nödiga lifzuppehälle, hwarföre i diupaste underdånigheet bönfaller Eders Höggrefl: Excellens och det högl. Kongl KrigzCollegio, det måtte mig samma nåd wederfahras som mine wederlikar och Cammerater hwilke afgådt och stå wed Kongl. Gvardet som volonteurer samt niuta der sammastädes Proviant och inqwartering tills för dem förefallande öpning! Underdånigst willandes att enär dhen högsta gud skulle behaga att försee mig med någon emploi eller förmåhn här eller på någon annan ort, iag de wed Kongl: Gvardiet ey må blifwa hindradt och qwarhållen, Nest en Nådigste Resolutions afwachtan till min död med Underdånigste wördnat framhärda
Eders Höggrefl: Excellences
och dhet högl:  Kongl: KrigzCollegij
Underdån ödmiukaste tienare
Gustaff Örnewinge
Gustaffson[Påskrift]
d. 22 dec. 1720 går bref för honom till Gen. May. Törnflycht [chef för gardet] at antagas, dock måste han först opwisa sitt fullmakt och afsked och ther som sielf begiert afskied skrifs intet för honom."

blef daterat af d 31 Decemb:r 1720"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_03341
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 4010 / sid 797 (AID: v319671a.b4010.s797)

176
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2020-08-02, 22:25 »

"/.../ huru såsom en Soldat wed nampn Bängt Hökenflycht af Uplandz Tremänningz Regemente, I förledne högstas wed tillfälle då Regementet är wordet Reducerat, hemgången till sjna föräldrar här Utj Wässmanneland Nohra Sohn och Skiärsiö by, och som han straxt der effter sig hoos Wederbörande Cronobetiente angifwit, och dem saken j händer lämbnad hwar på han antagen och till Westerås under arrest, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_02629
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


***

Se inlägg ovan 2013-09-15 (av Christer Hedberg):
"Här bör nämnas att det vid Salbergs kompani samma tid finns en soldat med snarlikt namn, Nora socken för rotarna 345, 347, 348 - nr 16 Bengt Joensson Höök född i Nora s. och Kärsjö 19 år gl."

177
Introducerad adel - G / SV: Gyllenroth
« skrivet: 2020-08-02, 21:25 »

Anders Gyllenroths egenhändiga meritförteckning från år 1720 återfinns här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_02501
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

178
Weinholtz / SV: Weinholtz
« skrivet: 2020-08-02, 19:35 »

"Specification uppå dhe Underofficerare wed dhe 2:ne Oindellte Compagnier af Bohuus Lähns gröna Dragouner som blefwet understukne LifDragoune Regementet hwilka begiärt deras Interims Dimission wed öfwerseendet i Jungz Giästgifwaregård d 19 Julii Innewarande åhr. Nembl:n
Af Första Oindelte Compagniet
Föraren Malcum Weinholtz  1
Tient 1 åhr
/.../
Brålandh d. 11 October Anno 1720
C. Weinholtz"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_00880
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


EÄ tab. 3
"Malkolm Weinholtz (son av Ingel Casper, Tab. 2), född 1706-02-09. Furir vid Bohusläns dragonregemente 1723. Förare därst. 1724. Sergeant 1725. Avsked 1737-05-04. Död 1767-05-13 Hede, där han efter avskedstagandet bodde. Han slöt ätten på svärdssidan. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Weinholtz_nr_1057

179
Ehrenmarck / SV: Ehrenmarck
« skrivet: 2020-07-31, 23:44 »

"Efter den ifrån Norrje öfwerkomne Rullan äro wid ankomsten till Strömstad fölljande Kongl: Swänska KrigzFångar i genom ropade och berättat sielfwa som följer nembl: huru på hwad sätt, och när de fångne blifne.
/.../
5. Corporalen Carl Ernmarck af Uplandz 3männingz Regem:te fången på Edz Prästegård d: 1 martj 1718
/.../
Strömstad d 22 Aprill A:o 1719"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065200_00312
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 A/1 b, Svenska krigsfångar i Danmark och danskar i Sverige samt deras utväxling

180
Storckenfeldt / SV: Storckenfeldt
« skrivet: 2020-07-30, 23:29 »

"General Mönster Rulla
Öfwer Kongl: Artollerie Manskapet på Dalaröö Skantz som Mönstrades af
Baron GeneralLieut:t och ÖfwerStåtthållaren Burenshöld /.../
/.../
Fend: Magnus Sturkenfelt  dödh d: 16 Sept: 1710"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054654_00231
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1711/15 (1711)

181
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2020-07-30, 23:10 »

"Rulla uppå Kongl: Maÿ:ttz Fältartollerie Betienter uthj Jönkiöpingh som däth wedh understående Dato sigh Befinnes Nembl:
/.../
Compagnie Personer
/.../
Stykjunkare
Herculus Bethon död d. 11 Septemb:r 1711
/.../
Jönkiöping d: 20 September ANNO 1711"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054654_00235
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1711/15 (1711)

***

EÄ tab. 2
"Herkules /.../ Död 1711 och slöt själv sin ättegren"

182

Överste Baron Thure Horns infanteriregemente
Major Gothard v. Budberg
Golno den 1 Maij Anno 1710

"Rustmeister Hans Christopf Raupach"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029608_00024
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1476 (1710), Pommerska infanteriregementet

183
Oelreich, von / SV: Oelreich, von
« skrivet: 2020-07-29, 19:40 »
"Wismar d: 18:t Martij Styl. nov: 1702
Christ: Alb: Oelreich
Auditeur"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003902_00049 ff [bild nedan]
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/37 (1700-1701)
Acta et Protocolla från Bernhard von Liewens värvade infanteriregemente.


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003903_00011 ff
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/38 (1703-1705)1703.
Acta et Protocolla från general Bernhard von Liewens värvade infanteriregemente


***


"Specification uppå Sampt:ge Öfwer och Underofficerare, med Staben wijd Tyska LijfRegementet till foth, sampt dhe wijd samme Regimente tillsatte Tyske Officerare.
/.../
Auditeur Ölreich
/.../
Desse föreskrefna Stabz Betientes och officerare Tiensteåhr och beskaffenhet finnes wijdare af dess till Kongl: Krigz Collegium ingifne Meriter
Stockholm d 21 Octobr Anno 1719"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01865
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)


***

Se även:
Oelreich, Öfverauditör i Wismar
Auditörers meritförteckningar; Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria; M 1261

https://sok.riksarkivet.se/arkiv/4BqyVykQKnCfHEFdZMFIBB


"Wismars schwedische Regimenter im Nordischen Kriege" (Fortsetzung und Schluß zu Jahrbuch 101 S. 101-156) av Georg Tessin 
In: Mecklenburgische Jahrbücher, Band 102 (1938), S. 201-252

http://mvdok.lbmv.de/mjbrenderer?id=mvdok_document_00003768184
02 Efterlysningar / SV: Tyske löjtnant Jüngen
« skrivet: 2020-07-26, 23:45 »
Hej Bengt!

"Datum Stralsund 11 November 1715
Fullmachter för nedan specificerade Officerare under det Bartiske Dragone Regementet
/.../
Majorens Compagnie
Jungen at wara äldsta Lieutenant wid Majorens Comp. antagen d 2 Sept 1714
/.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_01260Se även om uppsättandet av regementet i Riksregistraturet 28/1 1715:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_00109

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715)


Vietinghoffs, eller Barthska dragonregementet
Chefer: O. Vietinghoff 1714, J. K. von Düring 1715
"Strahlsunske Fångarne
/.../
Bartsche Drag:r
Reg:ts Revers af d: 27 Dec: 1715
/.../
Lieutenant:r
/.../
Jungen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065199_00220
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 A/1 a, Svenska krigsfångar i Danmark


Bästa hälsningar
Magnus

185
Oelreich, von / SV: Oelreich, von
« skrivet: 2020-07-25, 11:53 »Guvernörsregementet i Wismar. Generallöjtnant Hans Isak Ridderhjelm (maj 1704)
"Regiments Staab
/.../
1. Reg:ts Auditeur Christ: Albr: Oelreich
/.../
Wismar d 6 Maij Anno 1704"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054574_00009
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/14 (1704)


Se även: Wismar 1/12 1701
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054513_00343
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/33 (1701)


***

Christian Oelreich  Nr 1931
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00657
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/4

Lönelikvidationen (Nr 1931) finns här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065353_00007 ff

Bl.a : "/.../ till och med d: 30 Aprill 1716 som staden Wissmar öfwergick och Auditeuren Oelreich blifwit fången /.../
1718 utj Julii månad hemkommen ifrån fångenskapet till Skåne (NB warit i samma svite med Fendrick Röse vide dess act N:o [1895])
/.../ tillsatt att giöra tienst wijd Tyska Lifregem:tet till foot.
/.../
1719 d: 30 Sept: har hennes Kongl: M:t behagat låta utfärda för denne auditeur, dess nådige afskied"

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/87

***

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=7657


***

Jämför: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Oelreich
"Christian Albert (Albrekt) Oelreich (känd endast till namnet)"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Oelreich_nr_1955


***

År 1699 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054452_00015
År 1698 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054436_00014
År 1697 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054414_00108
År 1697 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054409_00150 (bild nedan)
Wismar den 5 Maij A:o 1697
År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054391_00027
Wismar d 13 Oct: 1696

186
Hammarskjöld / SV: Hammarskjöld
« skrivet: 2020-07-22, 20:23 »

"Rulla Uppå LijfCompagnie under dhet Norra Skånska Cavallerie Regemente och General Major och Öfwerste Wählborne Hans Isac Ridderhielms Commande, som ankom till Stralsund d 22 Martij Anno 1701 huru dhet sig Effective befunnitz wijd General Munstringen som förrättades wijd Stralsund af Hans Excellence Kongl: Rådet, General Gouverneuren och Feldt Marskalcken Greef Mellin d 13 Junij Anno 1701:/:
/.../
Ryttare
Regementz Nummer 16
Rusthåldz Nummer: 16
Jöns Hammarskiöldh
Hästar: 1
Hästarnas Ålder Åhr: 10
Ryttares Ålder Åhr: 21
Ryttare Antagne Åhr: 1701

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054500_00017


"Hr Öfwerst Lieutnants Compagnie /.../
Strålsund d: 16 April Anno 1701 /.../
/.../
Qwarttermestaren Christian Hammarschiöldh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054500_00047
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/20 (1701)


***


"Rulla på Lijff Compagniet af Norra Skånska Cavallerie Regementet /.../ 1:mo Januarij Anno 1702
/.../
16. Jöns Hammarskiöld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054526_00014
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1702/11 (1702)***


"Rulla på Ryttmäster Jochim von Eicksteids Compagnie, Öfwer i dett hoopdragne Manskap, och Hästar, till dett 9:de Compagnie, under General Maior och Öfwerste, Wällborne Hr Hans Isac Ridderhiellms Commando, huru dett sig Effective befinnes, d. 10 Augusti A:o 1702 ./.
/../
gamal N:o 16
nya N:o 4
Jöns Hammarskiöld 1
Hästar 1
Af Lijff Compagnie"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054533_00267
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1702/18 (1702)

187
Introducerad adel - H / SV: Hufvudskått
« skrivet: 2020-07-21, 22:02 »
"Specification till Innewarande 1699 Åhrs Aflöningz Lista för Sudermanlandz Infanterie /.../
[Livkompaniet]
/.../
Furrider Gustaf Raaf d 9 Sept sidstledne beigärdt och erhållit Hr Öfwerstens Dimission, samma dato i stellet Bertill Hufwudskått Wärfd."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00130
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)År 1701 Södermanlands regemente:
"1. Lijf Compagniet
/.../
Furider Bertill Hufwudskåt, d 17 December 1700 avancerat till Sergiant här åfwan förmähles /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00185
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054495_00160
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/15 (1701)År 1702 Södermanlands regemente:
1. [Livkompaniet]
"Sergeant Bertill Hufwudskått avancerat till Fendrich under ÖfwersteLeut:s Comp: effter K:l M:tz nådige Fullmacht daterad Crakow d:n 17 Sept: 1702"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00380
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


År 1704 Södermanlands regemente:
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Fendrich Bertell Hufwudskått är effter K:l M:tz nådige Fullmacht d:n 29 Sept: 1704 avancerat till Leutnant under fördubblingen /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00539
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/56 (1704)***


År 1706 Skaraborgs regemente:
"4. Skåningz Compag:t
Capitein Anders Heidman
Lieutnant Leonard Hufwudskått ihiälstucket een Capitein af Regementet, och d:n 24 Jan: 1706 Eschapperad uthur sin arrest, niuter altså i åhr ingen löhn, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00412
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)


År 1700 Skaraborgs regemente:
"7. Wartofta Compagnie
/.../
Furier Johan Hellestedt avancerat d 29 Decemb: 1699, till Förare, niuter altså i åhr där sin löhn, i stellet samme tijd ifrån Corpral af Öfwerst Lieutnantens Compag: och N:o 151 Linnardt Hufwudskått, som den 20 Aprill 1700, är avancerat till Feltwäbell under det 3:die Fördubblingz Compganiet, hwilken i åhr bekommer här löhn till d 1 Maij, det öfriga blifwer bespardt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00357
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)

Se även: 3:die Fördubblings Compagniet = Capitain Carl Gustaff von Güntersbergs kompani
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054495_00082
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/15 (1701)


"Specification Uppå Scaraborgs Läns Regemente till Foth /.../1699 Åhrs Aflöning befinner
Nembl:n
/.../
2:dra Öfwerste Lieutnantens Compagnie
/.../
Corporaler
Lennardt Hufwudskått"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00118
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


År 1698 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00117
År 1695 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00161
År 1694 - "Corporal Joen Larsson /.../ fåth Afskiedh och underhåldh widh Kongl: Munstringen d 9 Aug. 694 i stället widh samma tijdh från Volunteur Linnart Hufwudskott", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00146***

Hufvudskått, Anders
Hufvudskått, Bertil
Hufvudskått, Bertil Jakobsson
Hufvudskått, Hans Georg
Hufvudskått, Jakob
Hufvudskått, Lennart
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00882 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

188
Treffenberg / SV: Treffenberg
« skrivet: 2020-07-21, 20:33 »

"Specification Uppå Skaraborgz Lähns Regementhe till foth Huru dhet medh Öfver och Under officerare sampt Corporaler Trumbslagare Pijpare och Gemene sigh till 1694 Åhrs aflöhningh befinna
Nembl:n
/.../
2:dra Compagniet
/.../
Corporal Nills Treffenbergh avangerat till Corporal under Lijf Regementet och Ryttemester Wällborne Hr Niels Treffenberghs Anförtrodde Compagnie, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00146
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


År 1692 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00097
År 1691 - Majorens kompani: "/.../ i stället widh samma Dato [15/8 1691] af Compagniet Wärfdh Nills Dreffenbergh", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00226, Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/45 (1691)

189
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2020-07-20, 16:46 »
"/.../ Min affärdade ödmiuke recommendation af d:n 27 passato [=april] för H:r Capitein Rudebeck, Hr Lieutnant Mörck och StyckJunkaren Ahlbohm hoppas iag wara Eders Excell:ce till hög handa kommet uppå hwilken iag ännu ödmiukt önskar Eders Excell:ce giöra Höggunstig reflexion /.../
Neumunde d:n 12 May A:o 1710
/.../
Carl Adam Stackelberg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_03394


"Neumunde d 13 Maÿ 1710 :/:
Carl Rudebeck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_03398 [bild nedan]
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Nutida Neumunde/Dünamünde

"Anders Samuel Mörck /.../ fången 1710 vid Neumünde; rymde samma år; kaptens karaktär samma år [1710] 17/7"
Se: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2370 / sid 469 (AID: v319671a.b2370.s469)
Hans lönelikvidation se här. Rådets fullmakt 1711 17/2

190
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2020-07-18, 20:53 »

Pressburg (nuv. Bratislava) var huvudstad i kungariket Ungern från 1536 till 1783.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava)


List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility 2010- (ISSN 1923-9580 ©Steven Tötösy de Zepetnek Purdue University Press) is compiled by Steven Tötösy de Zepetnek based on published historical genealogical sources. nobilitashungariae is archived in the Electronic Collection of Library and Archives Canada.
https://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae/

s. 119 av 120:
"Zapff von Baden"

191
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2020-07-17, 15:01 »
Rulla över det manskap som tid efter annan hemkommit ur [ryska] fångenskap:

"Wennerstedts Dragoner
1722
Maij 29, Lieut. Joh. Zach. Zabfe af D:o [Wennerstedtz] Comp
42 [år gammal]
22 [tjänsteår]
Födelseort: Presburg [=Bratislava]
fången wid Pultava"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00158
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/2


Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (o) 1:V:5:M:984 (1722-1723) Bild 610 / sid 58 (AID: v948968.b610.s58, NAD: SE/RA/754)
"Adelsman: Ja"


192
Leijondahl / SV: Leijondahl
« skrivet: 2020-07-17, 12:46 »
Det saknas namn på (minst) två barn i EÄ tabell 2. "Gift med Margareta Tyresdotter, som överlevde mannen med fem omyndiga barn och 1702-12-18 vistades i Stockholm med barnen".

En skulle möjligen kunna vara denna vicekorpral vid Upplands Ståndsdragoner (år 1705):

"General Munster Rulla uppå Öfwerstens Wälborne Herr Anders Wennerstedts Swänska Dragoune Regemente /.../ wid Håfwet ÜxKull den 22 September Anno 1705
/.../
Capitein Johan Meisels Compagnie
/.../
Andra Corp:skapet
/.../
23. V: Corp Lars Leiondahl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00102
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands Ståndsdragoner.

***

Tack Olle! Jag läste din artikel i SoH samma dag som den kom i brevlådan.

193
Introducerad adel - R / Rosendufva
« skrivet: 2020-07-16, 16:42 »
"General Munster Rulla uppå Öfwerstens Wälborne Herr Anders Wennerstedts Swänska Dragoune Regemente /.../ wid Håfwet ÜxKull den 22 September Anno 1705
/.../
Capitein Johan Meisels Compagnie
/.../
Tredje Corp:skapet
/.../
53. Sigge Rosendufwa, odugl. häst"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00104
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands Ståndsdragoner.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosendufva_nr_190


Se även: Rosendufva, Karl Siggesson & Rosendufva, Sigismund
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00096 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12

194
Introducerad adel - S / SV: Skyttehielm
« skrivet: 2020-07-15, 23:44 »

"Specification aff Hr Capitain Meysells Compagnie uppå afgångit Manskap sedan In Maij 1703
1705 d 16 Julj
V[ic]:e Corp: Joachim Schütthielm
Manskap - döde och slagne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00106
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands ståndsdragoner


EÄ, barn tab. 3 ?:
"1. Joakim Skyttehielm, död före fadern på 1690-talet. Volontär vid amiralitetet."


https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Gemauerthof

195
Introducerad adel - H / Hufvudskått
« skrivet: 2020-07-15, 23:15 »

"Specification af Öfwerstens Wälborne Herr Anders Wennerstedts Swänska Dragoune Regemente och Lijf Compagniet uppå det Manskap som äro affgångne ifrån Anno 1703 sedan Maij Månadt.
/.../
Anno 1705 den 16 Julij Johan Hufwudskått Rymdh wid Gemürtzhåff
Manskap - deserterade 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00064


"Specification aff Hr Capitain Meysells Compagnie uppå afgångit Manskap sedan In Maij 1703
A:o 1703 d: 15 Julij Corp. Johan HufwudSkott
Manskap - Avancerade 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00106

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands ståndsdragoner


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hufvudsk%C3%A5tt_nr_415

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Gemauerthof

196
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2020-07-15, 20:24 »

Se mitt inlägg ovan: 2016-06-19

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3960 / sid 787 (AID: v319671a.b3960.s787)
- bild nedan


***

Mönsterrulla den 22 September Anno 1705:
"Lijf Compagniet
Öfwersten Wälborne Herr Anders Wennerstedt
/.../
Cornetten Zacharias Zapf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00058
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands ståndsdragoner


***

Se även Journalen 30 april 1706: "Daniel Sapf ein Solldat"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00015
Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707)


197
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2020-07-15, 17:04 »
"Journal
Öfwer ankombne skiepp och fahrkoster uthur siön ifrån d: 19 till d: 26 Maij A:o 1706
N:o 78 [d. 24 maij] Skiepparen Johan Köhn med Crono Postjachten kommer ifrån Stockholm 30 läster stoor fahr 8 Man stark warit 8 dagar på wägen, lastad med stångjärn förer 2 Järn stycken.
Passagerare
Hr Öfwerste Wennerstedt med 4 drängiar
Hr General Adjutant Cnorring med 1 dräng,
Fru Öfwerstinnan och Commendanskan de Albedÿll
Jungfru Barbara Albedÿll med 1 dreng och 3 pijgor.
Lieuten:t Wennerstedt med en dräng.
Cornett Sapf med en dräng.
Reg:tz Pastor Christian Baarfoot af H:r Öfwerste Wennerstedtz Regem:te
Georg Ökens en Kupman ifrån Riga.
Cornelius Schmidt en bardbeergesell."
/.../
Neümünde d: 26 Maij A:o 1706
Gustaf Ernst Albedÿhl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00023
Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707), Förteckningar på skepp och passagerare

198
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2020-07-14, 20:22 »
"Extract af Protocollet, hållit på Stockholms Rådhus d: 13 Julii 1703 ./.
Aldenstund Catharina Eketrä befinnes wara så wanartig att hon förer ett oroligt lefwerne och så medelst kan förorsaka sig eller androm någon olycka. Ty skall hon uppå Tuchthuset insättias och der tillhållas att med spinnande förtiena födan till des hon af sitt bättre förhållande håpp och prof gifwer."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054834_00302 ff
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/36 (1703)

EÄ tab. 10

199
Introducerad adel - S / SV: Stiernström
« skrivet: 2020-07-14, 19:40 »

"1703 den 6:te Aprilis
Så lät och Cammererarens Wälb:ne S: Lars Stiernströms Fru Wällborne Fru Margareta Gyllenrot till ett laga bewarande af sin rätt intechna ett emellan henne och beörde hennes Man d: 29 Martii 1688 upprättadt samt med deras och tillkallade wittnens egenhändige underskrifft bekräffat Pactum Antenuptiale förmedelst hwilket Hr Cammereraren Stiernström, då Melijn kallad, och Fru Gyllenrot förafskeda och sluta att uti det ächta förbund de med hwarandra ingå skulle, ingendera af dem skull hafwa någon gifftorätt uti den andras egendomb, eÿ eller beswäras med den andras gäld och hwarjehanda gravationer, som elliest effter lag den ena så wähl som den andra efter fullbordat ächtenskap proportionaliter tillhöra borde eller träffa kunde, utan hwardera äga magt att disponera om sitt effter egit behag, den andras rätt alldeles opedjudicerad så att ingen oreda i deras bo måtte förorsakas som på ett sätt el:r annat kunde sträfwa emot offtaber:de slut, eller lända dem och deras arfwingar till förfång särdeles uti det legato, som Högl: Kongl: Håfrätten igenom domb af d: 16:de Februarij 1684 Fru Gyllenrot enskÿldt tillerkiendt hafwer bestående uti det fasta, nembl:n Wijstebergz gård och det öfrige uti lösöhren. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054834_00139
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/36 (1703)

200
Introducerad adel - R / SV: Riddermarck
« skrivet: 2020-07-14, 16:50 »
"1701 den 27 Novembr:
Inkom Riddarhus Fiscalen Wälb.de Hr Anders Hylten ingifwandes en Hans Kongl: May:tz allernådigste resolution af den 25 Novembris sidstledne som han låte Magistraten få part af, att Lars Riddermark är skild ifrån adeligit stånd och nampn, warandes doch hans barn förundt namnet att niuta"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054832_00486
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/34 (1701)

201
Fechtenberg / SV: Fechtenberg
« skrivet: 2020-07-12, 22:37 »

"Stockholms Stadz Rådhuus Criminal och Oeconomie Protocoll Pro Anno 1719 den 25 Aprilis
Sedan uplästes 2:ne unkomne ransakningar, den förra ifrån Norre Förstadz Cämners Rätt, angående det då warande Corneten, men nu mera Lieutnanten wid Lijf Regementet H:r Petter Fragmen beswärat sig öfwer sin hustru Helena Gustaviana Fectenbergh, för det hon under den tiden han åhr 1714 warit med Regementet i Skåne skall låtit sig lägra och oächta barn framfödt, hwartill hon föregifwer Lieutnanten wid Kongl: Artolleriet H:r Carl Bethon wara Barnfadren, skolandes Barnet 9 a 10 Weckor efter födzlen wara dödt och wid S:t Jacobs Försambling uti nya kiörckiogården begrafwit; den Andre ifrån Söder Förstadz Cämners Rätt, angående dett Helena Fectenbergh, i anledning af en Norre förstadz Cämners Rättz ransakning och remiss bekiändt, det hon med det Barn som hon Juhle tijden nästledit Åhr på Ladugårdz Landet framfödt, hwilcket ey skall warit fullgångit, och då föregifwit att en under officerare, wid Kongl: Gvardiet Giödingh wore barnfadren skal uppå Söder malm blifwitt rådd af under Styrmannen Haje Foppe Heleman, hwilcken är bort rest, warandes Fechtenbergh för det förra lägersmåhlet som hon före gifwit sig med Leutnanten Bethon begådt, ey heller ännu dömder eller afstraffad, och hwad det senare Barnet angår /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054846_00102 ff


"21. Helena Gustaviana Fecktenbergs 2:ne Enkla hoor med Lieutnanten Carl Bethun och Foppe Hellerman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054846_00006
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/48 (1719)


***


EÄ, barn tab. 5
"Helena Gustaviana Fechtenberg, född 1689-10-06, på Sälna. Gift med löjtnanten vid livregementet till häst Per Fragmén, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737 i Vänge socken, Uppsala län, med änkan Brita Krook, som blev omgift med perukmakaren i Uppsala Andreas Upgren), död 1739-05-05 och begraven 1739-05-10 i Vänge kyrka."


***


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bethun_nr_1402

202
Cedersköld / SV: Cedersköld
« skrivet: 2020-07-12, 13:50 »

"1695 d:18 Januarij
/.../ Härpå upwijste H:r Heldingh ett bref som Hr Assessoren Cederschiöld skrifwit till sin Swåger Rådman i Callmar Jurgen Bremer d: 15 October 689 /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054827_00012
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/29 (1695)

203
Vagn- / SV: Vagnmakare
« skrivet: 2020-07-12, 12:51 »

"Rulla Oppå Wagnmakare under Jönkiöpingz Factorie
Per Thorson född A:o 1650
Sven Jönsson född A:o 1662
/ytterligare 14 st/
Jönkiöping d: 8 Februarij A:o 1710:/.
Joch: EhrenPreus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_01322
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


204
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-07-12, 12:32 »

"Ödmiukt Memorial,
Hoos Eders Excell:z och Kongl: Krigz Collegium ansökes å Embetes wägnar Ödmiukeligen att breef måtte afgå till Baron Ammiral och Landzhöfdingen Höghwälborne H:r Hans Klärck att han wille hijt op till Stockholm med aldraförsta Remittera de Medell som äro uthexequerade af frambl:e Capitein H:r Christopher Adolph Wändells Erfwingar i Capital och Interesse, och i Kongl: May:tz Ständers Wexell Banco för Wadsteena Krigsmanshuus Rächning insättia, och attesten Krigsmanshuus Bookhållaren Wälb:de H:r Johan Steningh emot des quittence tillställes.
Stockholm d 22 Julij 1710
Jacob Falckencloo
Fisc: Reg: Milit"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_01669
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Se även mitt inlägg ovan: 2018-09-21

205
Introducerad adel - C / Caménhielm
« skrivet: 2020-07-11, 21:43 »

"Stockh. Rådhus Criminal. Protok. Pro anno 1707 den 2 Sept:
Uplästes uti Parternes närwaru en ifrån Stadz Ciämner Rätten inkommen ransakning, angående Enkelt hor, som Couffardie Båtzmannens Olof Hansson Hahns hustru Maria Jönsdåtter bekiändt sig hafwa bedrifwit, hafwandes hon födt barn och föregifwit det skall en främmande persohn ifrån Lifland Camenhielm ben:d hwafwa warit hennes lägersman. Rätten sakfälte henne till 80 D:r Silf:r m:tz böter och kiörkioplicht som straxt munteligen afsades. Men öfwer Camenhielm kunde Rätten sig ey utlåta effter som han icke är hörd, ey heller här i Landet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054837_00160 ff
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/39 (1707)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Caménhielm_nr_1403
206
Ringstedt / SV: Ringstedt
« skrivet: 2020-07-11, 21:22 »

"Stockh. Rådhus Criminal. Protok. Pro anno 1707 den 10 Junii - vid: prot: 1700 d: 3 Octob:
Alldenstund Christina Elisabeth Schönfelt icke här allenast en och annan gång in för Ciämnär Rätten, utan och genom sin ingifna egenhändiga skrifft tillstått och bekiändt, att hon har hafft kiötzlig beblandelse med Drabanten H:r Isac Lohrman, och sådan sin giärningh ångrat, hwarföre finner Rätten skiähligt att i anledning af Kongl. Straffordningen för Enkelt hoor sakfälla henne till 80 D:r Silf:rmt, blifwandes Hr Öfwerst Lieutenanten Ringstedt om den begiärte skilnaden till Venerandum Consistorium remitterad,
Hwad Drabnanten H:r Isaac Lohrman angår, så emedan han intet är wid denne Rätten hörder; för denskull kan och Rättren, förrän sådant skiedt är, sig öfwer honom eij uthlåta."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054837_00120 ff
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/39 (1707)

207
Chemnitz, von / SV: Chemnitz, von
« skrivet: 2020-07-11, 11:50 »

"Wid Stockholms Rådhuus Pro Anno 1716 den 21 Martii
/.../
Bref till Öfwersten Wälborne H:r Axel Rutenskiöld i Halmstad angående H:r Capitain Carl Johan von Chemnitz hijtskaffande.
Såssom Capitein Wälborne H:r Carl Joh: von Chemnitz wid denne Stadzens Cämners Rätt, efter undefången V: Consistorij remiss af d: 22 Julij 1713, sökt ifrån sin Fru Anna Maria Tigerclou lagl: att blifwa skild, emädan hon för wigslen med H:r Capitein, låtit sig af en dräng ben:d Pär Olsson häfda och med barn råda, jämwäl sedan hon ingådt ächtenskap med Capitain honom öfwer gifwit och lupit till ber:de dräng. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054843_00010
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/45 (1716)

208
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2020-07-10, 22:01 »

"/.../ huruledes såsom icke allenast min Sahl. fader fordom Leutenant under adlesfahnan Anders Rosensabbel, heela sin lijfztijdh under Rijkssens militiae sigh bruuka månde, uthan och min Sahl. Morfadher, fordom Ryttmästaren under Östgiöte Cavall: Jöran Andersson Armskiöldh, sammaledes och till sin dödh hörsambligst så i dhet Tyska, som senaste Pålska Kriget tiente, hwilkens footspor, såsom iagh nu gärna täncker effter föllia, att och så under militiae Staten min Fortun fåå sökia och efftertrachta! att sammaledes uthi längden, till bättre avancement Capabel och meriterader giöras! Hwarföre till Edhers högh grefl: Excell:tz Excell:tier Nådher och härligheeter nu opå dhet aller ödmiukeligaste Supplicerar och ansöker, att förmedelst Edhers Högh grefl: Excell:s höga Promotion och befordran, blijfwa förhulpen till någon nu först vacant fallande Fendrichz Charge uthi Skåne eller annorstädes: på dhet iagh således må öffwerkommin occasion och tillfälle, migh till högre tienster sedan parfectionera /.../
/.../
Peedher Rosensabbel
[Påskrift] d 17 Julj 1671
patienter till något öpet blifwer!"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066183_00045

***


Även Hans Rosensabels supplik år 1671 finns här:
"/.../ iagh Uthj min Sahl. Broders Erich Rosensabels stelle /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066183_00044
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/12 (1671)

209
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2020-07-10, 18:21 »

Ur: "Kungl. Artilleriet. Svenska Artilleriet i Östersjöprovinserna 1561-1721". Red. Hans Ulfhielm & Eric Granefelt. Bohus 2005:

sid. 120: "Artillerichef i Dünamünde är kapten Carl Rudebeck, som befordras till major men dör under belägringen. /.../ Rudebeck efterträds av Joh[a]n Cederbaum [adlad Cederstråle 1718], som därvid utnämns till artillerikapten."

sid. 259-260: "Artillerichef var kapten (senare major) Carl Rudebeck. Den sistnämnde dog under belägringen, troligen i juli. Han efterträddes av Johan Cederbaum, som 20 juli [1710] blev artillerikapten.
/.../
I mitten av maj 1710, då redan många dött av pesten, var styrkan 114 man [artillerifolk]. Rudebeck anhöll att 50-60 "svenskt artillerifolk" skulle sändas till Dünamünde. /…/"


***

Datum Demotika 31 Martius 1713 [konfirmationsfullmakt]
"Capt: Joh: Cederbohm _ Junij 1710"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039158_00089

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/663 (1713)

***

Om pesten i Dünamünde"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039143_01013 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/648 (1710)


210
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Brandstake
« skrivet: 2020-07-08, 22:16 »

"Rulla von den Artollerie Bedienten so itzo in der Konigl: An See und handel Stadt Rewell vor handen sein und nach der Scheibe geschossen und getroffen, der
/.../
LehrConstap: Sigfridh Brandstake
/.../
Rewall d 25 Maij Anno 1705"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_02707
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705)

211
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2020-07-08, 20:50 »

"/.../
Arvid Philip Güllenollen, 7, 8, 9
/.../
Wismar d: 29 Sept: 1703"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_02903
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

212
Pistolmakare / SV: Pistolmakare
« skrivet: 2020-07-08, 20:26 »

"Effter Höglofl: Kongl. KrigzCollegij skrifftelige ordres Anno 1703 den 5 Maij hafwa wij Undertecknadhe på underbemelte dato Inventerat Sahl. Rustmästarens Josep Tranas Qwarlåtne Egendom, som såledhes ähr befunnen som föllier
Nembl:
Gull
2:ne släta Ringar
/.../
Stockholm d: 8 Maij Anno 1703."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_02524 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

213
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-07-08, 19:53 »

"Carlshampns Castell
d: 3 Januarij A:o 1703/.
Bengdt Rasswill"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_00474


"Datum Carlshampns Castell d: 6
Junij Anno 1703 /.
Bengdt Rasswill
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_00474


"Carlshampns Castell d:
18 Julij A:o 1703/.
Bengdt Rasswill"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01777
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)


***


"Carlshampns Castell
d: 22 Septemb:r 1706
Bengdt Rasswill
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_00373
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

214
Introducerad adel - S / SV: Sperreuter
« skrivet: 2020-07-08, 19:32 »

"Rulla auf denen Königl: Artollerie Bedienten so von Dorptt Narwa und Iwangorodh in der Königl: An See und Handel stadt Rewall angekommen und dienste thun Bey der Stadt Welche nach der Scheibe geschossen und getroffen in
/.../
FeurWerker Fabian Sperreuter
/.../
Rewall d 25 Maij Anno 1705 ./:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_02710
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705)


***

"... unsern Artollerie Major [Olaus] Sperreuter...
/.../
diese Posten und Linie commend: der Capit: Melchin, Köhn, und Fendrich SperReuter
/.../
Revall d 28 Septembr: A:o 1706
Olaus Sperreuter"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_02697 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02396
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)


***

Sperreuter, Fabian - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00843

Sperreuter, Olof - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00845 f

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/13

215
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2020-07-07, 23:36 »
"Neumynde den 28 Novemb:r A:o 1708
Carl Rudebeck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00024
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


***

"Neümünde d: 5: Maij A:o 1705
Carl Rudebeck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_01021
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705)

***

"Nÿmünde d:n 6. Decemb:r A:o 1704
Carl Rudebeck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_01108
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)

***


"Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710" av Ulf Sundberg
Sidan 268: "There were also over 100 men from the artillery under command of Captain Carl Rudebeck."

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/156474/sundberg_ulf.pdf?sequence=1&isAllowed=y


***

"Handlingar hörande til Konung Carl XII:s historia", Stockholm: Z. Hæggström 1824, sidorna 170-210

https://books.google.ee/books?id=AI4BAAAAYAAJ&pg=PA170#v=onepage&q&f=false


***


Dÿnemünde skantz 1693

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004453_00088 ff

216
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2020-07-06, 20:11 »

"1722 Octob d 8 d. Ordtnungsrichter v. Wulffenschült zwey kind still."

Riga, S:t Jacobs församling, begravningar.
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:11:2055:2472:23736#&gid=1&pid=285

217
Åkerfelt / SV: Åkerfelt
« skrivet: 2020-07-04, 23:25 »

"Generall Munster Rulla Öfwer Kungl: Gouverneuren och General Maijorn Höghwählborne Herr Baron Ericus Soops här i Riga Stående Regemente och H:r Capitain Carl Friedrich Coyettz Compagnie, sosom dett sigh Effective befinner, och ähr aff Hans HögGreffl: Exell:ttz Kungl: Rådet Feltmarschalken och General Gouverneuren Högh Wählborne Herr Grefwe ERICH DAHLBERG sampt Öfwer Cammereraren Petter Pahlice Munstradt och genomsedt I Riga d: 6 Octobr: A:o 1699 ./.
/.../
8 Rotan
Rottmestare [Rotemästare]
Nummer 43 Johan Andersson Åckerfeltt
Nation: Swensk
Adellsman: Ja
Huru gammall: 33
När han ähr kommen under Compagnie: 1683 Sept:
Om han förr har tient Kongl: May:tt och under hwilket Regemente: Waritt Ryttare under H: Öfwerste Pahlens"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00178
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00183
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Åkerfelt_nr_387

218
Mentzer, von / SV: Mentzer, von
« skrivet: 2020-07-04, 22:28 »

"General Mönster Rulla Öfwer Kongl: Rådets FeldtMarschalken och GeneralGouvernerens HögWällborne Hr Greffwe Erich Dahlbergs här i Riga stående Regemente och Lijff Compganie, /.../ Riga d: 7 Octobr: A:o 1699
/.../
109. Corpor: Åcke Mentzer
Hwadh för Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammall Åhr: 30
Är antagen wid Compagn: Åhr 1684 Mån: Aug"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00041
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


EÄ, barn tab.28
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Mentzer_nr_720

219
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2020-07-04, 19:52 »

De hittills sista dokumenten som jag funnit från Carl Rudebeck år 1709:

"Neümünde d: 19 Junij A:o 1709 ./:"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00086


"Nymynde d 2 Augustj A:o 1709"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00088


***

"Arcliemestaren i Nymynde Johan von Holl d: 22 hujus [juli 1709] är död blefwen"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00506


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)***

308. Plaan af fästningen Nymynde. 1694
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0024378_00001
Källa: Handritade Kartverk, Band 13: Delineationer och grundritningar fästningar och fort (Dahlberg), SE/KrA/0414/0013/0219 (1694)

220
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2020-07-04, 16:09 »

Hej Lennart!

I den beskrivning jag hänvisade till 28/11 2019 kan man läsa:
"/.../ och i förgår ankomm resten af Riska Guarnisonen, som och Gudhj klagat berätta dhet DÿnaMÿnde är och öfwergångit, förmedelst dhet folket af Pästen mäst alle äre uthdödde, /.../
Datum Ösell d 10 Augustij Anno 1710
ödmiukaste tiänare Gustaff Monpenne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02630

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

Enligt Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722 (Utgivna i Historiska Handlingar del. 24, Stockholm 1912), sid. 167-169:

"1710
Samma dag, som var den 19 d:o [Juli], blef Dünamünde af ryssa berändt.
/…/
Den 4 Augusti måste commendanten Carl Adam Stakelberg som med sitt regemente och generalmajor Albedyhls regemente, hvilcka voro i Dünamünde fästning, nu blefvo tvungne att inlåta sig i accord med feltmarskalck Schermettoff, medan des garnison i pästen mäst uthdödt, hvilcket effter några dagars förlopp samma fästning till fienden öfvergafs.
/.../
Den 11 Augusti gick Dünamünde med accord öfver till ryssen, och vår garnison transporterad till Ösel. I samma månad har Kexholm och Arensborg ock öfver gått"

221
Arbetare / SV: Faktoriarbetare
« skrivet: 2020-07-04, 15:48 »

"N: 3:
Kongl: Factorie bygnadh som upbyggdes uthi Runneby Anno [1]681 som föllier.
/.../
Anno 680 förreste Jagh dijt till Runneby, effter Kongl: May:ttz skrifftelige Ordre, och lyktade uthi Octobri Månadh 681. A:o 681 upbygde iagh Kongl: May:ttz Båhr och Slijpwärk i Öhrebro
Welam De Beshe"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_01784
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/60 (1696)


Se även om Ronneby faktori: https://web.archive.org/web/20180805133942/http://ronnebyfaktori.com/

222
Krut- / SV: Krutbruksarbetare
« skrivet: 2020-07-04, 13:17 »


"Kort Förslagh hwadh ett Corps de Gvardie eller Baraqve kommer att kosta uppbygga [1696] med Torssebro Krut Bruuk som Består af 15 al:r Lengden och 10 alnar i Bredden med knutar och inrymmet Nembl:n
/..../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_01549 ff [bild nedan]


"Förslagh uppå dhe Materialer som reqvireras till Een krutqwarns upbyggande wed Torssebro Krutbruk i Skåne sampt hwad dhe utj penningar kommer att kåsta, så wähl Materialiernes framskaffande till krutbruket, som Qwarnens upbyggande och aldeles förfärdigande, hwilket här effter Specificerat warder Nembl:n"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_01557 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/60 (1696)

223
Leijondahl / SV: Leijondahl
« skrivet: 2020-07-02, 22:41 »

"Höghwälborne Hr Baron General FälltTygemästaren och dhet Högloflige Kongl: Krigz Collegij skrifwelse af d 4 Novembris, har iagh wäll bekommit, och effter des innehåldh genast aflåtit till Magistraten i Giötheborgh ordre att åthwarna och anbefalla Tyghwachtarens Jonas Mörcks Cautionister att förfärdiga Hallmstadz och Warbergz resterande Artollerie Rächningar, sampt att låta deras ägendomb för Kongl: May:ttz Säkerheet seqvestreras, hwar uppå Magistraten inkommit medh sådant swar, som närlagde copia af d 10 huius, uthwijsar, att bem:te Mörcks moder och Cautionist, hustru Ingeborg Mörck såsom een Uthgammall hustru är worden aff hennes Sohn, som är Capitein Leÿondahl och bor I Jönkiöpingz lähn här ifrån affordrat, så att inga af cautionisterne här å ohrten tillfindes ähr, och Jagh forblifwer.
Höghwälborne Hr Baron, General FälltTygemästarens och dhet Höglofl: Kongl: Krigz Collegij
Tienstewilligste Tienare
J B Schönleben

Bahuus denn 21 Decemb: 1696"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_00848 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/60 (1696)

224
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2020-07-02, 22:21 »

"Rulla uppå Giötheborgz Artolleri betiente under Wälb:be Öfwerst Leutnanten Hindrick Belfrages Commando, såssom dhe widh under Specificerade Dato Befinnes hafwa skutit på taflan på taflan N:o 1 och träffat i Ruterne som Numoro uthwijsar
Nembl:n ifrån d: 20 Maij till den 17 Junij A:o 1696
[Förteckning]
Giöthborgh d: 26 Novemb:r A:o 1696

Hafwer iagh undertecknat, tilljka med en Styckiunker warit Commenderat, detta åhr wedh Excerserningen
Carl Rudebeck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_00832 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065974_00846
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/60 (1696)

225
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-06-29, 22:02 »

Om Gustaf Helmert Wendel, född 1692 30/4, m.fl - se Örnbergska samlingen:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000041_00485
Källa: Örnbergska samlingen, Släkter på V, W, SE/VALA/02109/18/18226
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-06-28, 23:08 »
"Anna Margareta Gyllenbögel, f. 1675, lefde 1730. Gift med kronobefallningsmannen, Petter Plagman, död 1742 21/10, 72 år gammal, på Engelsby i Kimito socken (14). [(14) Kimito K.]"

Källa: "Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden" av Ramsay
http://runeberg.org/frfinl/0171.html

227
Svinhufvud i Westergötland / SV: Svinhufvud i Westergötland
« skrivet: 2020-06-25, 20:03 »

"Datum Stockholm 18 Maius A:o 1696
Till Reductions Deputerade swar, angående hemmanet Täckeråker i Södermanland belägit.
CARL .p / C: Piper
Wår synnerl: p Wij see af Eder underdånige skrifwelse daterat den 15 hujus, huru som Konung Johan den tridie A:o 1573 den första Augusti har skänkt och gifwit Lorentz von Köhlen och hans rätta effterkommande Arfwingar under rätt frälse ett hemman TäckerÅker benemdt, belägit uti Sörmanland, Sotholms Härad och Österhaninge Sochn, men sedermere samma Åhr den 3 Septemb: effterlåtit honom det samma att niuta, bruka och behålla, till en behagelig tijd med all des ränta och rättigheet, som däraf åhrl:n bör och plägar uthgöras, hafwandes Fendriken Carl Nilsson tillförende Anno 1571 den 8 Julij kiöpt bemelte täckeråker Gård af Nils Larsson i Täckåker för 250 mark örtug reda penningar, som häradshöfdingens Hans Kyhles fastebref uthwijsar. Sedermera den 8 April 1613 har Daniel Jönsson Svinhufvud försåldt sin Mödernes Arfwedehl i berörde Täckeåker till sin Broder Jöran Jönsson emoot ett Skeppund koppar. Samma Åhr den 19 Junij har åter Fru Christina Larsdotter till Hårneby försåldt detta Täckeråker till sin Son Jöran Jönsson för 100 Dal:r det han Ärftt effter sine föräldrar, dock så att han skulle hålla för henne ett åhr och dag warhafftig häst emot Rijksens fiender, om sider A:o 616 d 12 Maij har Jöran Jönsson Svinhufvud försåldt frälsehemmanet Täckeråker som då war Sätterij till Ammiralen Hans Classon Bielkenstierna för 700 slagne Rijkzdaler, /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039078_00399 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/583 (1696)


( http://runeberg.org/anrep/4/0310.html )

228
Burenskiöld / SV: Burenskiöld
« skrivet: 2020-06-25, 19:09 »

"Datum Stockholm 18 Maius A:o 1696
Lieutnants fullmakt för Hindrich Modee.
Wij CARL .p. Göre witterligit at såssom Lieutnanten under Öfwerste Faltzburgs Regemente och Öfwerste Lieutnantens Compagnie Seger Buhrenschöldh har giort sig sin tienst förlustig, medelst det att han sig ifrån Regementet längre absenterat, än dess erhållne tillstånd honom medgifwer, ock Oss till des ersättiande för des skickelige wälförhållande skull underdånigst recommenderes och föreslås Fendriken Edell och wälbördig Hindrich Modée, Altså samtyke Wij där till i nåder, och constituere fördenskull här med och i krafft af denne Wår fullmakt honom Hindrich Modee att wara Lieutenant under ofwanbemelte Regemente och Compagnie uti Seger Burenschöldh ställe, Och skall han .p.
Carolus /C: Piper"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039078_00375
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/583 (1696)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Burensk%C3%B6ld_nr_614


EÄ, barn tab. 1: "Seger Burensköld, född 1661-02-01 var 1678 kornett vid Otto Vellingks regemente och 1691 löjtnant vid drottningens livregemente till fot (KrAB.). Reste utrikes och gick i holländsk tjänst på Madagaskar, där han dog ogift."

229
Maskoll / SV: Maskoll
« skrivet: 2020-06-24, 21:25 »

"Datum Stockholm 26 Aprilis A:o 1696
Till Ammiralitetz Collegium swar om Engela Nilsdotter.
CARL/C. Piper
Wår p. Wij hafwe erhållit edert underd: swar d 22 hujus, uppå framl: volonteurens wid Ammiralitetet Matz Matzskultz Enkas Engela Nilsdotters till Eder remitterade Suplique, hwarutinnan hon und: anhåller om underhåldh uthur Krigzmanshuset effter bem:te des Man hwilken A:o 1676 uppå Skeppet Mercurius uti Siöslaget emillen Bornholm och Jesmund är blefwen ihiälskuten, och som I berätta henne wara berättigat till samma underhåldz åtniutande; Altså wele Wij låta henne detsamma undfå och bekomma, låtandes Wår nådige befallning derom till Ammiralitetz- Stats- och Cammar Contoiret häriemte afgå. Hwarmedh
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_01167
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696)


https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_mellan_Bornholm_och_R%C3%BCgen

230
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2020-06-24, 18:26 »

"Datum Stockholm 8 Aprilis A:o 1696
Till Öfwerste Georg Johan Wrangell om underofficeraren Silfwersparre
CARL .p. /C: Piper
Wår .p. Wij see af Eder underdånige Skrifwelse daterad d 5 hujus, hurusom underofficeraren af Eder anförtrodde Regimente Magnus Ertman SilfwerSparre underdånigst anhåller att honom måtte efterlåtas på 2 Åhrs tijdh eller der det intet skulle kunna skie, på ett åhr att resa uth och bewista Campagnen der sammestädes, hemställandes I sådant Wårt egit nådigste wälbehag underdånigst; Men som honom nu för tijden denne dess begiäran intet kan bewillias, alltså måste han der med till en annan gång låta anstå hwilket I kunne låte honom wetta, och Wij befaller Eder .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00871
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696)


"AflöningzLista Uppå Öfwerstens Edell och Wälbördig Georg Johan Wrangells anförtrodde Regemente Uplandz Infanterie, hwar effter des Öfwer och Under Officerare med de Gemena knektar, sina innewarande 1696 åhrs löhner hafwa at undfå och bekomma. Nembl:
/.../
6: Sigtuna Compagniet
Furiren Magnus Ertman Silfversparre fådt afsked på sidsta Gen: Munstring, åtniuter dock Löhen här till och med Månaden inräknadt i hwilken han afgick, det öfrige besparas, hijt i stället avancerat skallmejblåsaren af detta Regemente Erich Törngren som under Staben i åhr sin vanliga löhn tager."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00113
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)


År 1695: Rustmästaren Magnus Ertman SölfwerSparre d: 24 September sidstl:e avancerat till Furier under detta Compagnie." - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00155
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


År 1694: "Rustmästare Magnus Ertman SöllfverSparre" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00142.
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


År 1692: Rustmestare Johan Boy, Bekommit Afskiedh och Underhålldh på sidsta General Mönstring d: 14 Junij 692, i dess ställe samma Dato wärfdt Magnus Ertman SölfwerSparre" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00093
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/46 (1692)


EÄ, barn tab. 37:
"Magnus Ertman Silfversparre, döpt 1677-02-26 på Vilunda."

231
Silfverharnesk / SV: Silfverharnesk
« skrivet: 2020-06-23, 22:35 »

"Datum Stockholm 2 Aprilis A:o 1696
Til Statz Contoiret, om Eftergijft för Quartermäster Per Spåres Enckia på en Chronorest.
mut: mut: Til Cammar Collegium
Carl / C: Piper
Wår. Såsom Wij i anseende til det miserable tilstånd, hwar utinnan Framledne Quartermästarens, wid Wårt Nylands och Tafwaste hus Lähns Cavallerie, Per Spåres Efterlämnade Enckia Elisabeth Esther Sölfwerhanesk är stad, af Gunst och nåde wele hafwa henne eftergifwit den Chronorest, som bemelte dess man har samkat på sig, för Rusthållet Cainiällä, at hon intet mäcktar afbörda sig utan berörde Rusthålds afsacknat; Altså låte Wij Eder sådant härmed i Nåder wetta, och hafwe I at lämna henne därföre otiltalt. Och Wij .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00655
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00662
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696)


"Specification Uppå Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavallerie Regiementes Officerare och Betiente, hwar effter dhe jempte Giemene Ryttare A:o 1694 Åhrs Löhn uthi Underdånigheet förwäntta att åthniuta och bekomma Nembl:n
/.../
6. Ryttmäster Gabriel Ridderkorp
/.../
Qwartermästaren Petter Spåre wedh hemreesan ifrån Stockholm på Åhlandz haaf olyckligen omkommen in februario, och i des ställe förste Corporal:n Johan Erichson Planman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00040
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


http://runeberg.org/frfinl/0406.html
http://runeberg.org/frfinl/0438.html

232
Påfvenfelt / SV: Påfvenfelt
« skrivet: 2020-06-23, 21:57 »

"Datum Stockholm 1 Aprilis A:o 1696
Til General Lieutenant Schönleben swar att framledne Fru Margreta Påfwenfeldts Ljfztidz hemman, måge anslås til Indeningz wärket.
Carl / C: Piper
Wår. Wij se af Eder underdånige Skrifwelse, daterad d. 23 hujus, huru som Fru Margretha Påfwenfelt, hwilken har warit benådat med Ljfztidz Godz till 228 D: 29 öre 16 4/5 rst. S.m.t:z Ränta nyligen med döden är afgången, och som I Eder fördenskul underdånigst förfrågen, om icke samma Lifztidz Godz, hwilka Oss numehra äre hemfalne, måge anwändas til den anbefalte nye Indelningen af Militien, eller Landz Staten, efter de såsom när wid Göteborg och alla inom en mijl derifrån belägne, til samma Indelning mycket beqvemlige äre; ALtås samtycke Wij dertil i nåder, och hafwe I sådant att efterkomma. Hwarmed. p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00629 ff
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_01163
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696)

233
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Plater, von
« skrivet: 2020-06-23, 21:39 »
"Datum Stockholm 1 Aprilis A:o 1696
Til Landzhöfdingen Creutz Swar, om Fabian von Platers rang.
Carl/ C: Piper
Wår, Wij se utur Eder underdånige skrifwelse daterat d. 12 passato, huru som Fabian von Plater hos Eder har opwist Wåre Bref af Åhren 1677 och 1678 samt Capitulation angående en honom där anförtrodd Wärfning, til et Regementts oprättande, förmenandes sig därefter böre tilkomma Öfwerste Caracter och rang, fast han ingen wjdare Wår Fullmackt därå kan opwisa. Men som det manskap hwarom med bem:te Plater war Capitulerat, aldrig af honom blef opbrackt och praesterat; Så kan han eij heller åtniuta någon Öfwerste caracter, efter Capitulationen därom. Hwilket I hafwe at låta honom wetha.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00617 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696)

234
Treffenberg / SV: Treffenberg
« skrivet: 2020-06-23, 20:13 »

"Specification uppå Thee Officerare som under Kongl: May:tz Adelssfahna I Swerige och Öfwerstens Högwälborne Baron Hr Fritz Wachtmeisters Commendo pro Anno 1696 tient och upwachtade, hwarföre dee sine Löhner i Underdåhnighet förwänta såssom wijdh
/.../
3. Ryttmästaren Johan von Nieroth
Lieutnant Johan Christopher Drakenhielm
Cornetten Oluff Treffenberg straxt effter Munstringen duellerat och sitter i arest som och skall hafwa sin dom bekommit att wara från tiensten men när, är obekant, effter den än eij Communicerat wordet. i stellet ifrån qwartermest: aff Lijfregementet in Sept: 1696 Erich Liung"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)

235
Behm / SV: Behm
« skrivet: 2020-06-22, 19:58 »

Kort efter att ha läst "Släkten Behm från Gävle" av Michael Lundholm (Släktforskarnas årsbok 2020) råkade jag på nedanstående - och de två påföljande - i Riksregistraturet:

"Datum Stockholm 6 Aprilis A:o 1664
D Bem.  Skatterättigheet och 6 års Frijheet på ett Ödeshemman i Löfstadh, för Insp: Albrecht Behm
Wij CARL p. Giöre witterligit, att effter dy ett skattehemman uthi Sahlbärgz Lähn och Löfstadh sochen nembl: mellan gården j Södra Storffors skall wara råkadh j skattwrak, och så wijda Oss och Cronan hemfallit liggiandes för denna tijden aldeles öde, af orsak att förra Åboen ther oppå skall hafwa pantsatt och försåldt dee bästa och nyttigste ägorna therifrån,och therigenom inweklat sig i stoor skuldh hoos Oss och Cronan: Hwarföre såssom wår Troo Tienare och Inspector wid Sahlbärget Ehrlig och förståndig Albrecht Behm underdånigst sig erbiuuder ber:de hemman åther att optaga och till rätta att bringa, så frampt wij honom skatterättigheeten der af, iemwel någon frijheet nådigst donera och förunna wille; Altså hafwe Wij af gunst och nåde, så och i anseende af hans här till altijdh troligen och flijtige erwijste tienster, nådigst undt, skiänckt och gifwit effter såssom wij j detta wårt öpne breefz krafft nådigst unna skienckia och gifwa honom Inspectoren Albrecht Behm sampt hans hustro, barn och Effter kommande Erfwingar skatterättigheeten af ofwan talde Ödeshemman, med alle dess appertinentier och lägenheeter, huus, jord, Åker, Eng, skoug, marck, siögar, strömar, Fijskerijn, Qwarn och Qwarnstellen, torp och torpeställen, sampt alle andre tillägor, wåto och torro, när by och fiärran, inthet undantagandes af alt som dher till ligger, af ålder lydt och legat hafwer eller han här effter medh Lag och domb tillwinner kan, dett att niuuta, bruuka och behålla, emot åhrlige der af gående uthlagor till ewerdelige tijder aldeles medh dee Conditioner och welkor som andre wåre skattebönder theras hemman niuuta och bruuka sampt Sweriges Lag lijkmetigt kan wara. Och såssom han nu i begynnelsen till dess optagande någre bekostnader måste anwända, dy hafwe wij honom derföre förundt sex års frijheet för alle der af gående beswär och uthlagar, wisse och owisse, och wad nampn the och hafwa kunde, hwilket alle som wederböra slole stella sig till hörsamb effterrattelse .p.
H E
PB  GB  CGW  MGD  GB"

Se även de två följande på sidorna 445 och 446.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038854_00442 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/359 (1664), bild 442/Sida 444 ff

236
Introducerad adel - L / Lofelt
« skrivet: 2020-06-19, 14:20 »

"Datum Stockholm 21 October A:o 1662
Donation för Petter Lofeldt på 1 1/3 hake landh i Ingermannelandh.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, det Wij af gunst och nåde, såssom och i consideration, af dhe gode och trogne tiänster, som Oss och för dette Wåre Antecessorer och Sweriges Chrono, Oss Elskeligh, Edel och Wälb. Petter Anthoni Lofeldt, giordt och bewijst hafwer, hafwe undt, skiänkt och gifwit, såssom Wij och i detta Wårt öpne brefz krafft, unne, skiänke och gifwe honom uthj Ingermannelandh och Nötheborgz lähn belägit Ett och Entridiedels Obse landh, Selostarastina och Rachnowa öde benembdt, /:som tillförende af en Rysk skrifware skahl wara possiderat, men nu sedermehra begifwit sigh till Muscowiten och där medh döden afgångit:/ att niuta, bruka och behålla, för sigh, sin hustro och manlige bröstarfwingar, alldeles efter dhe conditioner och willkor, som Norkiöpingz besluth A:o 1604 oprättat, innehåller och förmähler, doch medh de förordh, att icke någon annan där uppå kan och må medh rätta att praetendera; Wij befalle derföre här medh allom, som detta angår, i synnerheet Wår General Gouverneur, dhet dhe ställe sigh sådant till effterrättelsse, icke giörandes bem:te Petter Lofeldt här uthinnan hinder, mehn eller förfångh i någon måtto. Till yttermera wisso, ähr detta medh Wårt Kongl. p.p
Hedewig Eleonora [...]"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038843_00115
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/348 (1662)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lofelt_nr_315

237
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2020-06-19, 13:52 »

"Datum Stockholm 3 November A:o 1664
Attest för RegementzQwarteermästaren Hans Rosensabbell på en deel sin Sahl. Swärfaders Godz i Finlandh.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, att Oss haffwer RegemäntzQwarteermästaren Wählb: Hans Rosensabbell underdånigst insinuerat om effterskreffne hemman, doneradhe aff Höghlofl: i Åmminnelse Konungh Gustaff Adolph, hans framledne Swärfadher Sahl: Hans Raam dem Swärmodren Wällb: Fru Catharina Falkenklou honom medh sin hustru Christina Ram hennes Styffdotter, haffwer, så wijda hennes rätt angåår, oppå Wårt nådige behagh oplåtit i Finlandh, Biörrneborgz Lähn, Öfre Satagundas nedre deel, Tyrffwis Sochn och Wackaleby belägne, Norkiöpingz beslutz Godz, Hans Raffwalsson Ödhe hemman Ett, Mantahl ett halfft, Jöns Påffwelsson hemman Ett, Mantahl ett halfft, Sigfredh Mårtensson hemman Ett, Mantahl Trefierdedeels, Hindrich Thomasson, hemman Ett, Mantahl Twåtrediedeels, och Tyrffwisby, gammalt frälse, Jöns Winska Ödhe hemman Ett, Mantahl En fierdedeels, underdånigst anhållandes, om Wår nådige confirmation här oppå att bekomma; Så emedan alle confirmationer till Wåre myndige Åhr och angående Kongl. Regeringh opskutne ähre, dy haffwe Wij honom detta Wårt Attestatum att han om confirmation i underdånigheet sökt haffwer, nådigst meddela, och widh offwanbe:te Godzens possession handhaffwa och förswara welat, till thes confirmation som förbe:t ähr, sökias kan, förbehållandes Oss af samptl: Sahl. Hans Raams Godz, hwadh Reductions Stadgar och 1655 Åhrs Rijkzdagz besluth för dhe, af be:te Sahl: Ramen till Inspectoren Sahl. Augustinus Larsson Swanström försålde Godzen förmå och innehålla. Här dhe som wederböre sigh hörsambligen effterrätta. Till yttermehra wisso .p."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038858_00010
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/363 (1664)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ram_nr_155


"Skiöldebreef för Erich Andersson Rosensabel"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038753_00096

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/258 (1649)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00151 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12

238
Övrigt - Other subjects / SV: New Sweden
« skrivet: 2020-06-13, 17:07 »

Om Nya Sverige kan man även hitta här:
https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis%20e2fb8333-225f-4948-a610-d5621447e8ff

T.ex: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003138_00059 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea, Nya Sverige, SE/RA/757/16/C/3/197 (1690-1782)

239
Indien / SV: Indien
« skrivet: 2020-06-13, 16:42 »

Kan meddela att jag numera funnit svaret på min fråga från 2014-09-01 (ovan):
Med "svenska församlingen i Indien" avsågs [1708] svenska församlingen i f.d Nya Sverige - d.v.s i nordamerika.

Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003138_00047
"WestIndien" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003138_00052
Källa: Handlingar rörande kyrkan och förhållandena i före detta kolonin Nya Sverige. Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea, Nya Sverige, SE/RA/757/16/C/3/197 (1690-1782)


Jämför: https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Biörck

240
Lysekil / SV: Lysekil
« skrivet: 2020-06-13, 13:40 »

"Karta öfver Badorten Lysekil 1866" med bl.a "Plan af Badhustompten" hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0009140_01839
Källa: Sundhetskollegium, Årsberättelser från provinsialläkare, SE/RA/420608/E 5 A/35 (1865)241
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-06-08, 21:46 »

"1684 August 29 _ Hans Plagman Förare _ _ _ Öfwerst Dav. Makliers Rege. 5 T:r"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066228_00029
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Liggare, förteckningar, journaler, matriklar och rullor, SE/KrA/0014/D/6 (1639-1697)


"Stockholm 29 Augustus A:o 1684
Till Krigz Commissarien Johan Hoghusen för Föraren Hans Plagman
Wår ynnest .p. Tro Tienare Efftersom Föraren Hans Plagman icke kan för ålderdom och bräckeligheet skull nu mehr giöra någon tienst, dy hafwom Wij nådigst Resolverat, att han skall niutha underhåld af Wadstena Krigzmanshuus så länge han lefwer, och befallom Eder altså här med Nådel: att I stellandes Eder detta till effterrättelse, låten honom Föraren denne Wår benådningh werkeligen till godo åthniuta hwarmed etc:
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038981_00701
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/486 (1684)


Se mitt inlägg ovan 2020-03-08.

242

"1722 den 26 Septemb:r
Länsman Wälaktat Sven Schagerberg angaf huru som Löskonan Sophia Henrikzdotter på Stombns skogen födt oäkta Barn d: 26 April sistl: och stältes derföre til Rätta. Sophia beskylte sin husbonde Capiten Lieutenanten H:r Johan von Nandelstedt wara hennes Barnfader, hwilken henne skal lägrat i Wästanå Skatte Frykzände Såsom oftast den tjden hon hos honom tiente mera än ett Åhr för än hon Barnet födde. Och som Länsman låtit i denna Saken inkalla Hr Nandelstedt, så har han genom bref gifwit sitt förfall tilkänna, i det han såsom en Pensionarius måste efter ordres för den orsaken skull efter uthsatt Termin wara i Örebro d:n 10 nästkommande Octob:r och altså denna gången eij kunnat til Tingz komma. Altså emedan Konan så för detta som ännu enständigt påstod wara af ingen annan häfdat än af Hr Capiten Lieutenanten Nandelstedt, begärte få stå sitt straff och komma til Guds församblingz gemenskap, så dömdes Sophia Henrikzdotter til 5 D:r SM:t Lönskeläges böter och at stå en Söndag Kyrkeplickt. Men påmintes Länsman Schagerberg det han å Embetes wägnar wid nästa Ting uti Sophias närwaro också inskaffar och anklagar Hr Nadelstedt för dess brott, emedan han denna gången eij welat sig infinna. Kånan pliktade för sine böter med rjs sljtande."

Källa: Fryksdals övre tingslags häradsrätt (S) AIa:13 (1721-1725) Bild 151 / sid 148 (AID: v66198.b151.s148, NAD: SE/VA/11145)

Barnet döptes till "Marit" enligt födelse-/dopboken (född 27/4, döpt 1 maj 1722)- Fryksände (S) CI:1 (1707-1732) Bild 99 / sid 191 (AID: v6469.b99.s191, NAD: SE/VA/13131)
Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300122_00382 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/2


"von Nandelstadt" i Karl XII:s officerare: - Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2390 / sid 473 (AID: v319671a.b2390.s473)
och Tryckt litteratur Lewenhaupt:2 Bild 43400 ff  (AID: v951597.b43400)

243
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-06-03, 17:42 »
Hej Paul!

Wismar i norra Tyskland tillhörde Sverige 1648-(1803)-1903 (pantsattes år 1803 på 100+100 år). Läs mer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wismar

Så garnisonen i Wismar var svensk år 1685.

Det som står i bilden och rubrikerna (översatt från tyska) i rullan år 1685 (se mitt tidigare inlägg ovan 2020-06-20 om Jacob/Jakob Plageman):
Jakob Plageman
Ålder: 34 (född c:a 1651)
Födelseort: Königsberg
Tjänat tidigare: Danmark (alltså tidigare varit i dansk tjänst)
Hantverk: Bagare

244
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-06-02, 21:55 »

"Munster Rolla von Ihr Excell. des H: General Lieutenant Grodthusen Regiment Capitain von Ronnen Compagnie pro Januario Anno 1687
/.../
28 [Roten]
[Soldat] Jacob Plageman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054159_00065
Källa: Garnisonen i Wismar. Generallöjtnanten och guvernören Otto Johan Grothusens värfvade infanteriregemente. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1687/17 (1687)


***

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054115_00058 (bild nedan)
Källa: 1685. Wissmarische Guarnison MunsterRollen de Anno 1685. Generallöjtnant Otto Johan Grothusens värfvade infanteriregemente, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/26 (1685)

245
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2020-05-31, 13:15 »

"d 25 Septemb:r 1699
Holmström berettade at en ransakning war inkommen öfwer Ryttmestaren Tornerefelt och Lieut: And: Lennartson, hwilken först begiärt Tornerefelt skulle tagas i arrest, efftersom han, då dhe bådhe rijdet ifrån Christianstadh med hvarannan stuckit honom med sin wäria i sijdhan. Men som han sedhan fruchtat, at dhet torde ansees som en Duell, och at han således sielf kunde råka i olycka hafwa han wijd ransakningen sagt, dhet han intet wiste huru han blifwit blesserad, antingen Ryttmestaren dhet med willia giordt, eller han sielf i sin dryckenskap rendt på Ryttmestarens wäria. Men som dhenne ransakningen ähr heelt ofullkommeligh, så förfrågar sig Holmström underd., om icke GeneralLieutenanten Rehnsköld kunde fåå ordres at låtha anstella en Ny och fullkommeligare Ransakning.
Hwilket K:l M:t nådigst approberadhe."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 2550 / sid 493 (AID: v655124a.b2550.s493, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 4

246
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2020-05-30, 22:36 »

Sjuka vid major Rogers kompani

"Stralsund d. 1 Junij Anno 1688
Michael Otto
Feldtscher"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054179_00517
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/13 (1688)

247
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2020-05-30, 13:11 »

"General Munster Rolla Von der unter des Herrn General Lieuten:t und Gouverneuren Baron Lievens Regimente zu Fuss stehenden unde meiner unterhabenden Compagnie, wie selbige sich anjetzo alhier in Wissmar am effectiver Mannschafft befindet den 5 Junij Anno 1699
Major Graff Carl Julius Lewenhaupt
/.../
Fourir Ulrich Adam Gylnflügel
Wo er zu hause gehöret: Schweden
Wie alt er am Jahren: 32 3/4
Wie lange der /.../ gedient: 11
Ob er befreyet: Ja
Wie viel kinder: 3
Ob er geschworen: Ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054452_00049

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/16 (1699)


År 1688 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054179_00050
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/13 (1688)

[Soldat] 115 Ulrich Adam Güllenflügel"

År 1689 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054201_00041
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/13 (1689)
Corporal Ulrich Adam Güllenfligel"


År 1690 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054223_00104
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1690/9 (1690)
"Stettin Januarij 1690. Corporal Ulrich Adam Güllenflügel"


År 1697 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054409_00177
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1697/15 (1697)


År 1701 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054510_00176
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/30 (1701)

År 1702 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054534_00029
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1702/19 (1702)

År 1703 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054552_00025
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1703/12 (1703)

År 1704 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054573_00023
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/13 (1704)

År 1704 - (maj-augusti) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054574_00031
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/14 (1704)
Fourier Ullrich Adam Gyllenflügel "avanciret zum Feldwebel"


Jämför år 1709 [saknas där] - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054617_00032
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1709/7 (1709)

***

Se även "Gyllenflög" i Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069683_00278 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/G/I/G 25


248
Rotkirch / SV: Rotkirch
« skrivet: 2020-05-30, 12:14 »

"d. 1 Martij 1699
Holmström berettade at Rustmestaren Carl Rootkirch, och Föraren Joran Thomas Dorffer hafwe icke allenast duellerat uthan för Stadhen Wismar, utahn och sedhan slagitz med keppar in i Stadhen; hwarföre dhe blifwir dömbde at tiena 6 månader för Gemeene wijd Gemeen Mans gage.
Feldtwäbeln Johan Balthasar och Fourieren Bastian Maltzer hafwa dhem Secunderat och ähr Feltwebelen, under hwars commando dhe stodhe, aldeles dömbd från tiensten; Men Fourieren 4 Månader allenast.
K:l M:t resolverade at dhet skall blifwa wijd samma domen."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 300 / sid 43 (AID: v655124a.b300.s43, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 21
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rotkirch_nr_175

249

"d 1 Martij 1699
Herdehielm föredrogh en ifrån Dorpts Hofrätt inkomman berettelse om et barnemord.
Upläste b:te Hofrettens bref hwaruti berettes, at en Lieutenant Fischbachs nu warande hustro Christina Elisabeth von Dinggrafen, medan hon än war ogiffter, waret på sin fadhers Godz baak om boderne, och när hon kummit till huuset tilbaka igen, befallt pijgan, at gå på hennes fottspår och öfwertekia blodhet som hon dher skall finne hwilket och Pijgan giort och icke allenast funnit dhet blodige spåret uthan och et nakot och lefwande barn wed bodhen, hwarföre hon dhet uptagit och i huuset brakt, dheras Elisabeth Dingravens Moder henne mött, hwilken när hon seedt och hört hwadh Pigan sadhe, beswimmat, Men sedhen hon kommit sig igen före, tillijka med b:e sin dotter låtit bringa bahrnet i vagnshuuset och låtet leggia dhet uti en lådha dherest dhet lefwat i 2 dagar, men enteligen måst iämmerligen förqväfias. Hofrätten hadhe begärt, dhet dhenne Christina Elisabeth Dingraven, som sedhermehra gift sig med Fischbach och bodde uti dhet Refwelske Gebietet, måtte tagas i försäkring, warandes och Modren sedhermehra med döden afgången, hwarpå Gr. Axel delaGarde uthCommenderat Soldater, at föra in henne, Men hadhe förewendt sig wara dödelig siuk, giort wakten säker, och såleedes undkommit. Nu hadhe hennes brodher angifwit, at hon wore uthomlandz och begiärt leygde för henne, hwilket Hofrätten i underdånigheet welat referera, bijfogandes at fuller angifwandet sig som bemällt är, /.../
Elliest hadhe och Carl von Dingraven berettat, at tijdhen till att berafwe sine dödhe föräldrar wore effter Kyrkioordningen för handhen, Men at han genom dhet ryktet, som wore der med Intresserade i dhetta Mord bliwfit dheruthinnan hindrad, bedher at han nu få dilation med sine föräldrars begrafning till dhess saken kan blifwa lagligen afgiord.
Herdeh: han söker 2:e saker, först leyde för sin syster och sedan dilation med sine föräldrars begrafning till dhess Hofrätten slutuit i saken.
Discourserades om, hwadh omänskelig gierning dhenne ähr, at hon låtit swelta sit barn ihiel.
K:L M:t Undrade at dhe kunnat warit så obermhertige frågade hwarföre pijgan intet före bekende
Herdeh: hon sielf warit med dhelaktig i gierningen.
K:l M:t resol at hon Christina Dingraven skall få leyde, och at med föräldrarnes begrafning skall anstå till dhess Hofretten slutit i saken."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 280 / sid 39 f (AID: v655124a.b280.s39, NAD: SE/RA/1311)

250
Rosenbielke / SV: Rosenbielke
« skrivet: 2020-05-30, 09:38 »

"d: 23 Februarij 1699
Herdehielm föredrogh underd: at Lieut: Lenart Rosenbielke, som af sin Swåger Häradzfougden Johan Scheibe ähr angifwen, at hafwa öfwerfallit honom på Landzwägen, hadhe tagit flyckten åth Norrie, efftersom han af Gewaldigern efftersöktes, Och begiärer fördhenskull leyde, segandes dhess Swågers angifwande wara osanning; han hadhe attest at han för tijdhen wore i Norrige.
Upläste samma attest, underskrefwen på Rettens wegnar af Hans Juel uti FredrichsHall, hwaruti berettas at Lenart Rosenbielke en tijdh warit dher i Stadhen uti sine affairer och logerade hoos borgaren Truls Hoegh.
Gr. Falkenbergh dhe sidste som stå under duelsplacaten ähre LandzSecreterare och LandzCammererare, men trodde och HerradFougde Scheibe ochså lärer hafwa någon annan Caractere.
K:l M:t bewilliadhe Lenart Rosenbielke dhen begierte leydet."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 150 / sid 13 (AID: v655124a.b150.s13, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 6:
"Lennart Rosenbielke, till Lästad och Gemla. Född 1648-02-02 på Varberg. Kornett vid livregementet 1674-08-13. Avgången 1675. Löjtnant. Död ogift 1701-01-05 på Lästad och begraven i Blädinge kyrka, där hans vapen uppsattes. "Han ihjälslog Anders Korne, men förlikte sig med de målsägande, som bådo för honom.""

251
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2020-05-28, 21:15 »

"1701 d: 29 Martij
26. Lilljestedt berättade det Öfwersten Gustaf Macklier skrifwit ifrån Götheborg d: 19 Februarij att deras Excell:s bref af d: 7 Decembr. angående Capitainens Gustaf Adolph Gyllenstings ächtenskap med Helena Wandel, wore ankommit och der d: 30 Januarij nästleden blefne copulerade, som wijses med Pastoris i Tranemo Olavi Lignelij attest af d: 31 dito
Resol: är allenast ett Recepisse och lägges ad acta"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1701:1 (1701) Bild 1570 / sid 305 (AID: v655129.b1570.s305, NAD: SE/RA/1311)

252
Drake af Hagelsrum / SV: Drake af Hagelsrum
« skrivet: 2020-05-28, 20:04 »

"Stockholm d 27 Febr: 1701
S Lilliestedt androg General Majoren Mörners skrifwelse af d 16 Febr: sist: och intercession för een officerare, som heeter Gustaff Drake hwilken för duell nu i half tredie åhr warit i Linkiöping i arrest, at få honom till fördubblingz officerare så att han för dhe återstående några månaders arrest må blifwa befrijad emedan han elliest skall wara een hurtig och braf karl, samt hafwa gått beröm om sig.
Resolverades att bref därom afgår till Kongl. M:tt, hemställandes sådant des höga ompröfwande och nåd."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1701:1 (1701) Bild 710 / sid 133 (AID: v655129.b710.s133, NAD: SE/RA/1311)

"Secreteraren Lilljestedt upläste Kongl: May:ts bref och nådige swar af Lais d: 28 Martij [1701] /.../ hwilket Kongl. May:t afslagit och befalt att denne Drake skall sittia sin tijd uth, innan han kan lös komma" - v655129.b1860.s359


EÄ tab. 49
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drake_af_Hagelsrum_nr_90


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 770 / sid 149 (AID: v319671a.b770.s149)

253
Jakobsköld / SV: Jakobsköld
« skrivet: 2020-05-27, 20:57 »

"d: 3 Octobris 1700
/.../ hwilcken åhr 1633 blifwit död och samma åhr gifter sig Sonnen Johan Jönsson Jacobschiöld med en borgaredotter i Reval Dorothea Ruth, som war denne Fr: Jacobskölds Moder, därföre den förste Processen entstod, att hon war af ofrälse giffte. Men fans sedan att denne Dorothea Ruths fader war Adelsman, fast dref handel såsom en borgare, och där med kom Fr: Jacobskiöld att vendicera sitt arf: Ingeborg Jönsdotter Jacobsköld blef sin arfslott förlustig, emedan hon giffte sig med en ofrälsse Man ben:d Esaias von Helden med hwilcken ochså en långlig process war: Och Anna Jacobsköld fick Nils Persson Natt och Dag /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 4600 / sid -921- (AID: v655126a.b4600.s921, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Jakobsk%C3%B6ld_nr_85

254
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Edelstein, von
« skrivet: 2020-05-27, 20:09 »

"d: 20 Augusti 1700
Lilljestedt föredrog Baron Georg von Edelsteins supplique underdånigst tillkännagifwandes huruledes tå han för 2 åhr sedan i ÖsterRijket war och därifrån en koffert med sina kläder och böcker hijt förutsändt, är wid visiterandet här i Swerige ett stycke randigt ungerskt lärfft om 30 alnar funnit ohngefehr till 5 RD:s wärde och såsom der samma effter Kongl: May:ts förordningar icke allenast är uti Packhuset anhållit, uthan han måst därförr 15 RD:r böter deponera /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 3790 / sid 759 f (AID: v655126a.b3790.s759, NAD: SE/RA/1311)

255
Drakenberg / SV: Drakenberg
« skrivet: 2020-05-26, 22:29 »

"1700 d: 20 Aprilis
Herdhielm föredrog Fr: Ingeborg Kafles Supplique underdånigst ansökiandes att med hennes afledne Sons Carl Gustaf Drakenbergs begrafning kunde ännu 2 a 3 Månaders tijd anstå och upskiutas.
Resol: Bewiljas Supplicanten det begärdte anstånd med begrafningen till tree Månaders tijd"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 1470 / sid 285 (AID: v655126a.b1470.s285, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenberg_nr_313
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kafle_nr_70


EÄ: "Ingeborg Kafle. Gift 1:o med löjtnanten Gustaf Adolf Drakenberg, född 1646, död 1676. Gift 2:o med överstelöjtnanten Gunnar Sittelius, adlad Zittelberg, i hans 2:a gifte, född 1629, död 1693."

256
Introducerad adel - S / SV: Sabel
« skrivet: 2020-05-25, 22:35 »

"d 23 Decemb:r 1698
Herdehielm föredrogh at Helena Sabell angifwit dhet hon hadhe uti Wismar effter sin brodher Herman Sabel et arff, men at dhet hennes uthaf andra enkannerligen af Gustaf Sabbel förhållas skall, bedher at hon effter Inventarij innehåld må uti sin broders qvarlåtenskap immitteras.
K:l M:t resolverade at dhet skall remitteras till Gr: Mellin at communicera dhet med wederbörande."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 7760 / sid 1507 (AID: v655118.b7760.s1507, NAD: SE/RA/1311)

257
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Svab
« skrivet: 2020-05-25, 22:23 »

"d. 22 Decemb:r 1698
Lilliestedt berettade at Joh: Swafwe hadhe för några åhr sedhan begått et dråp upå fendrich Bornman, och hadhe då effter han kom undan, fått leyde, då han inkom togz saken före och dömbdes han till dödhen, anhåller nu om förskoning för lifzstraffet, säger at han warit öfwerfallen.
K:l M:t resol. at dhet skall blifwa wijd domen.
Gr. Falkenb: berettadhe at trätat emillan Swaf och Bornman kommit, af en /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 7700 / sid 1495 (AID: v655118.b7700.s1495, NAD: SE/RA/1311)

258
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2020-05-25, 21:43 »

"d. 12 Decemb:r 1698
Holmström, berettade at Fendrichen Hindrich Skruff hadhe warit dömbd för duelplacatet, Men sluppit straffet med wilkor at betahla 200 D:r S:M:t till Krigzmanshuuset, hadhe inte at lefwa uthaf, bedher fördhenskull at slippa dhesse böther.
K:l M:t sådhant kunde honom intet bewillias."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 7200 / sid 1395 (AID: v655118.b7200.s1395, NAD: SE/RA/1311)

259
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2020-05-25, 21:01 »

"d 24 Novemb:r 1698
Herdehielm berettade att Underfyrwerkaren Arfwid Gyllenollon fått K:l M:t nådigste tillståndh till at träda i Echtenskap med sitt Syskonbarn Brigita Margreta Leyonholm, doch med dhen Conditionen at han Gyllenollon skall betahla till Wadstena Krigzmanshuus 100 D: S M:t Men som han samma penning:r intet erlagt, och således hindrar b:e Brigita Leyonholms lycka, ty Suppliceras fadern Johan Leyonholm underd: dhet K:l M:t tecktes dhess bewilliade tillståndh att träda med b:e hans dotter i Echtenskap aldeles igien Uphäfwa.
Upläste Leyonholms Supplique.
Herdeh: dhe äre med hwarannan bortreeste åth Wismar fadren weet intet om dhe äre wigde med hwarann eller eij, åth minstonne skohle dhe lefwa tillsammans som äkta folck.
Gr: Falkenbergh dhet skulle kanskee communiceras b:e Gyllenollon.
Hwilket K:l M:t nådigst approberade."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 6280 / sid 1211 (AID: v655118.b6280.s1211, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 5
"Arvid Filip Gyllenållon /.../ Gift 1:o med N. N. /.../"

260
Introducerad adel - G / SV: Gyldenhoff
« skrivet: 2020-05-25, 20:10 »

"d 21 Novemb:r 1698
Herdeh: föredrogh at Balthasar Gyllenhoff sig beswärar öfwer sin halfbroder och HofJunkaren Törnehielm som hans systrar, att dhe tagit till sigh all Sahl. Landzhöfd: Gyllenhoffs Egendom under praetext af testamente, hwilket testamente fuller Hofrätten ogillat, Men Kongl. M:t nådigst confirmerat /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 5820 / sid 1119 (AID: v655118.b5820.s1119, NAD: SE/RA/1311)
EÄ tab. 2


https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnhielm_nr_852https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenhoff_nr_84

261
Tigerstierna / SV: Tigerstierna
« skrivet: 2020-05-25, 19:45 »

"d.21. Novemb:r 1698
7. Att Sergeanten Magnus Tigerstierna druckit sig så drucken, då han hadhe wakt, at han intet kunnat behörigen förretta sin tienst, hwarföre han blifwit dömbd från lijfwet.
Holmst: berettadhe, at han redhan en gång för detta warit framme för dhet han sig drucken druckit på wakten, och då blefwit pardoenerad, nu wore han åter igen kommen, trodde at Öfwersten gerna skulle wara af med honom.
K:l M:t resol. efftersom han en gång för dhetta för lijka brått blifwit pardoenerad, och intet sig dheraf bettrat så skall han fuller benådas med lijfwet, men wara sin tienst förlustigh."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 5750 / sid 1105 (AID: v655118.b5750.s1105, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 1:
"2. Magnus Tigerstierna. Sergeant vid livgardet. Begraven 1699-04-14 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tigerstierna_nr_731

262
De Flon / SV: De Flon
« skrivet: 2020-05-25, 19:35 »

"d. 21 Novemb:r 1698
4. At Drabanten Peter De Flon, hwilcken d 25 Octob:r sidstl: sedhan klockan war 9 slagen om afftonen blottat sin wäria och huggit i stenarne, blifwit dömbd till 2 gatukopp emillan 150 Mann.
berettade at han förr en gång warit dömbd för dhet han slagitz med wakten och då blifwit pardoenerad.
K:l M:t resol. at dhet skall blifwa wed Krigzrettens doom."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 5740 / sid 1103 (AID: v655118.b5740.s1103, NAD: SE/RA/1311)

***

Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 6110 / sid -1177- (AID: v655118.b6110.s1177, NAD: SE/RA/1311)

263
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2020-05-23, 22:58 »

"d. 19 Maij 1698
/.../
Upläste sedhan Relationen Nembl: at
A:o 1646 d 14 Novemb:r Hennes M: Drotning Christina donerat Majoren Carl Swinhufwud någre bondehemman i Småland under Norköpingz besluts wilkor; hwilcken Swinhufwud war Penderichs Modersfadher.
A:o 1658 d 8 Martij träder Pendrichs fader, Willhelm Penderich i Echtenskap med Majoren Swinhufwuds dotter Brigita Swinhufwud, och gifwer henne till Morgongåfwo all sin lösa och fasta Egendom sampt hwadh han sedermehra kunde förwerfwa med 500 ducater till förbettring.
A:o 1660 d 20 Augusti updrager Carl Swinhufwud som inga Manlige Arfwingar hadhe ofwansagde hemman till sin Mågh Wilhelm Pendrich och sin dotter Brigita Swinhufwud, på lijka wilkor, som han dhem sielf possiderade.
Lilliestedt, han hadhe fuller intet makt till at gifwa bort samma hemman, Men funnes doch at dhet sedermehra är blifwet confirmerat af höga Öfwerheten.
A:o 1661 blijr Brigita Swinhufwud dödh, och lembnade en sohn effter sig, som ähr dhenne Fendrich Penderich.
Gr. Falkenbergh han har då warit mycket Ung, och tog Modermodren honom straxt till sigh.
A:o 1662 d 28 Octob: transporterades K:l Regeringen på Wilhelm Pendrich ofwansagde hemman att tillträda effter Swerfadrens dödh.
A:o 1667 Får Pendrich CammarCollegij Immission på Frösiöhult, som nu ähr reducerat.
A:o 1668 träder Wilhelm Pendrich uti dhet senare Gifftermåhlet med Helena Hård, och skenker henne till Morgongåfwo Sätesgården Fröshult med Underliggiande Godz och 500 ducater till forbettring; Men brefwet finnes intet in actis.
Samma åhr uti Novemb:r Månad giöra Wilhelm Pendrich och Helena Hård et Testamentum reciprocum, om alle dheras lösören; Men sohnen af förre Gifftet skulle behålla dhe lösören, som på hans Mödernes sijdha kunde falla.
Uplestes samma Testamente
Lilliest: Testamentet går dherpå ut, at dhen som sidst lefwer af dhem taga alt i hoop. Men Johan Pendrich skulle få dhe lösören som funnes i boet, då hans Moder blef dödh; Men som han säger sigh intet hafwa fått, hwarcken et eller annat
/.../
A:o 1695. Confirmerar Vilhelm Pendrich lijtet för sin dödh bem:te Testamente.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 2870 / sid 529 (AID: v655118.b2870.s529, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145

264
De Flon / SV: De Flon
« skrivet: 2020-05-23, 15:21 »

"d. 31 Januarij 1698
Gen: Auditeuren Holmstrom föredrogh åthskillige inkomne Criminalia saker
/.../
4. At Drabanten Peter de Flon ähr dömbd från lijfwet för dhet han satt sigh emoth wachten, då dhen samma blef kallad at taga fredh emillan honom och dhess Cammerad.
Uplästes domen och discourerades något dherom, at han intet kommit till slåss, emedan wachten kommit emillan, och at han feck hugg af en Musquet.
Holmstrom. K: M: kunde giöra honom nådh han ware af hederlige föräldhrar.
Resol: at sitter inne en Månad på watten och brödh"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 1090 / sid 149 (AID: v655118.b1090.s149, NAD: SE/RA/1311)Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1040 / sid 203 (AID: v319671a.b1040.s203)


***


Ett annat "de Flon-mål" finns här: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 1370 / sid 205 (AID: v655118.b1370.s205, NAD: SE/RA/1311)

265
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2020-05-23, 13:15 »

"Carlbergh 9 Junius A:o 1697
Såldaten Bengt Ulfwenskiöld under Öfwerst Makeliers Regemente, hwilken för det han försatt någre persedler af sin mundtering och under dryckenskap stulit een yxa är effter Krigs Artikl: dömbd till döden.
Holmström Gen. L: Schiönleben thalar något för honom effter han redan suttit länge inne, och elliest ska.. ... det föga wara om denne karlen.
Res. att han förskonas för dödstraffet och i des ställe sitter 14 dagar på watn och bröd."
[Hårt inbunden - därav luckor]


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:1 (1697) Bild 450 / sid 39 (AID: v655117.b450.s39, NAD: SE/RA/1311)

266
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2020-05-23, 11:46 »


"1696 d: 17 Julij
Ehrenhielm föredrog sedan en ifrån Götha HofRätt gratis inkommen Revisions saak emellan Samuel Enander Ensköld och des Moder framledne Commissariens Pehr Håkonssons Änckia Hustro Margareta Jöransdotter jämte des Interessenter, angående Eenskiölds rätta andehl uthi Fägerid Hemmanets Skatterättigheet i Wästra Härad och Ödestufwu Sochn belägit.
/.../
/.../som tillägnar Enskiöld en half tridjung emot Modren efter den afledne Sambroderen Jöran med mehre.
/.../
HofCantzleren, så hafwer fuller HäradsRätten dömdt effter Köpebrefwen äre daterede 1640 och han först trädde i ächtenskap med Enskölds Moder 1642, /.../
Kongl. May:t påminte sig wähl att denne Enskiöld warit Lieutenant under LifRegementet tillijka med Svante Höök, Men eij Ryttmästare
Ehrenhielm wijste Enskiölds dimission såsom Ryttmästare.
Kongl. May:t aldrig har han wärckeligen tiänt för Ryttmästare, utan kan han uthi Resol. Rubriquen nämbnas Lieutenant eller utan charge wid sitt egit nampn allenast.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1696:1 (1696) Bild 3460 / sid 683 f (AID: v655114.b3460.s683, NAD: SE/RA/1311)

267
Svinhufvud i Westergötland / SV: Svinhufvud i Westergötland
« skrivet: 2020-05-22, 17:29 »


"1695 d 22 Octob:
Ehrenhielm upläste Carl Swijnhufwuds underdånigste supleiq, dheruti han beer om nådh, och at befrijes för dhet swåra honom i HoffRätten pålagde straff.
Gref Falkenberg; Een sådan persohn borde intet föra dhet nampnet Swijnhufwudh, som är een sådan wacker familia.
Ehrenhielm, han haar förr kallat sigh Bergh, och är intet af dhen familia, uthan haar tagit sigh dhet nampn.
Resol: At hans begiäran intet kan bewillias, uthan haar at undergåå dhet straff, som HoffRätten för hans missgierning honom pålagdt."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 3920 / sid 388 (AID: v655112a.b3920.s388, NAD: SE/RA/1311)


Denne "Carl Christoffersson Swijnhufwud"  dömdes till evig landsflykt (men se även mitt inlägg 2014-01-05 ovan) - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 4950 / sid 491 (AID: v655112a.b4950.s491, NAD: SE/RA/1311)"Stockholm 18 September A:o 1697
Heerdhielm androg Anna Margreta Mardhfeldts underdånigste anhållande om permission för hennes man Carl Christoph Swinhuffve att komma hem igen i Swerige.
Gref. Wallenst. han är infamis, här behöfwes intet att förskrifwa tyfwar och skiälmar.
Resol. Supplicanten haar att rätta sig effter dhe förra resolutioner och domar, uti hwilke ingen ändring kan tillåtas, börandes hon eij widare beswära Kongl. M:tt i detta måhl."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:1 (1697) Bild 3610 / sid 347 (AID: v655117.b3610.s347, NAD: SE/RA/1311)

268
Grunditz / SV: Grunditz
« skrivet: 2020-05-22, 17:13 »


"1695 d 26 Junij
Fahlström upläste een Regiments KrigsRätts doom ifrån Anklam öfwer Soldaten Jöns Grunditz, som gådt oaflöst ifrån sin post, och är dömbd till döden.
Resol: benådades medh lijfwet, men skall löpa 3 gatulop."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 2740 / sid 270 (AID: v655112a.b2740.s270, NAD: SE/RA/1311)

269
Slatte / SV: Slatte
« skrivet: 2020-05-22, 16:10 »

"1695 d: 15 Martij
3. Wattrang föredrog framledne Öfwerstens Eric Slattes samptl: Barns och Arfwingars Supplique, angående Promotorial til Götha HofRätt om liquidation och richtighet med Ryttmästarens Gustaf Drakes Barn och Arfwingar, hwilcke emot Lag och illiquid skuld, skole hafwa bracht under sig deras fädernes arfwegods.
Resol: At ett promotorial eller bref till Götha HofRätt här om afgår, at så frampt saken är af den beskaffenhet at hon hörer under liquidation, de den samma utan uppehåld Parterne föreläggia at skee."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:1 (1695) Bild 1270 / sid 245 (AID: v655111.b1270.s245, NAD: SE/RA/1311)

270
Rennerfelt / SV: Rennerfelt
« skrivet: 2020-05-22, 15:02 »

"1694 d: 2 Maij
Föredrogs Corporalens under Öfwerstens Gref Leijonhufwuds Regemente Jacob Rennerfelts Supplique angående en obligation på 1000 RD:r gifwen 1604, anhållandes om en recommendation til den nu warande Churfursten af Brunsswig Lüneburg på denne gamble fordran, hwarest Debitor sig för tijden eller des arfwingar finna skole. /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 1850 / sid 361 (AID: v655108.b1850.s361, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 10

271
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2020-05-22, 14:43 »

"1694 d: 13 Novembris
Sedan upläste han [Gen: Auditueren Fahlström] Ransakningen och domen af d: 9 Octobris sidstl:, den uti Frössö hållen öfwer någre gemehne Soldater och UnderOfficerare som för begångne excesser och slagsmåhl efter Krigsartiklarnes § 31 äre dömde från lifwet, som wore Föraren Axel Sijdbohm, Soldaterne Christian Tunder och Petter Radzwil.
Oplästes Öfwersten Hårds och Majorens Charliers intercession för denne Sijdbohm.
Kongl: May:t om UnderOfficeraren tiänar sig up från gemehn eller ett åhr allenast och de gemehna Soldaterne plichta med 5 gatulop hwardera.
Resol: At de skohnas til lifwet och UnderOfficeraren Sijdbohm tiänar ett åhr för gemehn och sedan kommer til sin tiänst igen: Men Soldaterne plichta med 5 gatulop hwardera"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 5020 / sid 983 f (AID: v655108.b5020.s983, NAD: SE/RA/1311)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00113
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)

272
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2020-05-22, 13:07 »

"1694 d. 2 Maij
Företogs Major Eric Orrhanes Supplique angeånde restitution uti en sak som Götha HofRätt d: 9 Decembris 1693 dömdt och belagdt honom med 50 dal: S:M:ts böter, anhållandes at blifwa därföre befrijas och få expenser på LeyonCrantzes Arfwingar.
Gref Oxenstierna, hafwer han tå intet sökt Revision och alle praestanda där wid fulgiordt? Han kommer alt för ofta fram och med aldeles oanständige ansökningar.
Gref Hastfer, han har warit Major under Cronhiort en underlig Man och borde billigt plichta för det han så ofta otijdigt framkommer.
Gref Wallenstedt, det är twenne ting han här begärer. 1. Emot en Commisarius som hetet Adich Memsson den saken har han tappat och intet sökt revision emot, men lickwäl wil han hafwa henne restituerad. 2. Är han emot en annan fält til 50 dal: S:M:t och utaf honom wil han hafwa expenser.
Gref Oxenstierna, han borde lickwäl en gång blifwa til wahrnagel med något straff belagder.
Resolverades, at emedan Supplicanten på behörigt sätt icke sökt Kongl. May:ts Revision, så förblifwer det wid Giöta HofRätts i detta måhl giorde slut."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 1870 / sid 365 (AID: v655108.b1870.s365, NAD: SE/RA/1311)


***


"1694 d: 23 Maij
Ehrenhielm föredrog sedan Fru Agneta Leijonrams Supplique angående execution som henne öfwergången är för hennes frånskilde Mans Anders Orrhanes giorde skuld, där om Kongl. May:t des nådige bref af d: 12 Octobris nästförledne åhr, så wähl til Götha HofRätt som Landshöfdingen Hans Klerck afgp låtit.
Resolverades, det ett bref här om til Götha HofRätt afgår, att de fordersamligen med sin tillijka med Landshöfdingens Förklaring häör öfwer inkomma."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 2430 / sid 477 (AID: v655108.b2430.s477, NAD: SE/RA/1311)
"1694 d: 22 Junij
Föredrogs Fru Agneta Leijonrams underdånige Supplique angående hennes Mans Anders Orrhanes otijdige och slösachtige lefwerne, hwar med han fördiupat henne uti stor och onödig skuld hos åtskillige serdehles /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 2540 / sid 499 (AID: v655108.b2540.s499, NAD: SE/RA/1311)
***


"1694 d. 28 Novembris
11. Adolf Orrhanes, Sophia Maria, Maria och Eleonora Orrhanars Supplique uplästes, angående befrijelse ifrån de 80 dal: S:M:ts expenser efter Götha HofRätts dom.
Resol: Att Kongl. May:t kan Supplicanterne denne deras begäran intet bewilja."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 5280 / sid 1035 (AID: v655108.b5280.s1035, NAD: SE/RA/1311)

273
Fersen, von / SV: Fersen, von
« skrivet: 2020-05-22, 12:27 »

"1694 d: 25 Martij
Secreteraren Wattrang föredrog en Supplique för en Lifländsk Adelsman Hans v. Ferssen wid nampn, ansökiandes om legde och lagligen till swars stånda för det dråp han lijka såsom nödtwungen blifwit at begå på en annan Lifländare och underofficerare Magnus von Lindt benämd, Rustmästare wid Guarnizonen uti LandsCrona. /.../".


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 670 / sid 125 (AID: v655108.b670.s125, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Fersen_nr_56
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Fersen_nr_63

274
Introducerad adel - B / Bille af Dybeck
« skrivet: 2020-05-22, 12:12 »

"1694 d: 10 Martij
Ehrenhielm, föredrog en Skånisk Adelsmans Christian Bildes supplique, angående ett förmynderskap för sin yngre och siuklige Broder, hwilcket hans yngste broder Jürgen Bilde förmedelst ett Gen. Gouverneurens bref, at en delning Syskonen emellan skee skulle, honom betagit /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 650 / sid 121 (AID: v655108.b650.s121, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bille_af_Dybeck_nr_28

275
Övrigt - Other subjects / SV: New Sweden
« skrivet: 2020-05-22, 11:50 »

"1694 d: 23 Februarij
/.../ påminnandes wid samma tilfälle om Präster för de Swenske uti America, hwilcke Nyia Swerige beboo.
Kongl. Maÿ:t frågade på hwad tijd Swenskt folck blef tijtfördt och hwarest nyia Swerige uti America är beläget?
Gr. Oxenstierna. Westerut bortåt Florida och åhr 1640 blefwo de tijtförde.
Kongl. May:t frågade wijdare huru många familier wid pass tijtfördes, behiärtandes nog deras tilstånd,
Swarades wid pass 300 eller därutöfwer och togs fram en tafla eller Geographisk afrijtning öfwer denne orten.
Resolverades dilatorie at man är betänckt och på alt giörligit sätt tilseer, huru de Swenske på desse orter til sin Salighets Medels bruk, kunne blifwa med dugelige Präster hulpne, emedanm alt för beklageligit och älendigt för dem wara skulle, at de där såsom hedningar lefwa måste, både utan en rätt underwijssning uti deras Christendom och Gudstiänst såsom och at intet få bruka sine Salighets Medel."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 120 / sid 15 (AID: v655108.b120.s15, NAD: SE/RA/1311)

276
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2020-05-21, 12:40 »


I "Personregister till Wimmerby stads dombok och protokoll 1614-1725" kan man läsa (se bild nedan):
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIAAAEREG:1 (1614-1725) Bild 326 / sid 637 (AID: v115704.b326.s637, NAD: SE/VALA/0382503)

Målet 1656 1/10 i Vimmerby finns här: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6529a (1614-1664) Bild 2830 (AID: v222252.b2830, NAD: SE/VALA/0382503)

***

Anders Årrhane (EÄ tab. 4) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01996
Erik Årrhane (EÄ tab. 6) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01996 f
Gustaf Årrhane (EÄ tab. 5) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01999

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

277
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-05-20, 19:15 »

"Ridderskapet och adeln i Kristianstads län vid krigets början.
När kriget mellan Danmark och Sverige år 1676 utbrutit, gällde det för konungen att få så många som möjligt av de skånska adelsherrarne i aktiv tjänst. Dels var man i behov av dugligt befäl och goda ämnen för sådant, dels fruktade man, och det med rätta, att åtskilliga skulle sluta sig till danskarne, om de med lugn och ro fingo sitta kvar på sina gårdar och gods. Man kände till den gamla samhörighetskänslan med Danmark, med vilket lands förnämsta familjer de skånska adelssläkterna voro befryndade. Övertalningar skulle icke utebli, löftena från den danska konungen icke bli små - i korthet sagt, från fiendehåll skulle man göra allt för att få så många som möjligt av de infödda adelsmännen över på sin sida. Regeringen här hemma begärde därför av landshövdingarne i rikets sydligaste provinser att de måtte avgiva utlåtande angående de adliga personer i dessa respektive hövdingedömen, "som nu för tiden utan någon wärkelig tjänst på sina gods sig uppehålla".

Från dåvarande landshövdingen Kristianstads län Magnus Durell föreligger en dylik uppgift * , som vi här nedan anföra:
"F.d. landshövdingen Håkan Nilsson Skytte, en gammal k. m:ts betjänt, som från ungdomsåren sig har låtit bruka i kronans tjänst, och nu är alldeles oförmögen. Christoffer Walkendorff, medelåldrig man, som sitter stilla på sitt gods. Hans Walkendorff, hans son, ung man, som kan göra tjänst. Måns Svab har tillförene tjänat i den danska tiden som kornett och sedan som ryttmästare. Johan Svab, medelåldrig, som icke varit i någon synnerlig tjänst. Ove Ramel, ung man, som icke varit i tjänst. Hans Ramel, dess broder i lika måtto, Peder Winstrup den yngre, ung man, utan tjänst. Holger Morman, medelåldrig, som ingen tjänst haft. Jochum Beck, en gammal utlevad man. Lave Beck och Jacob Beck, två unga män som väl kunna göra tjänst, sitta på alunbruket (Andrarum).
tid, medelåldrig, sitter stilla"

* Ur Handlingar rörande danska kriget 1676-1679. Riksarkivet."


Ur: "Snapphanefejden" av Pehr Johnsson, Örebro 1910, s. 47-49.


Se motsvarande i "Skaanes overgang fra Danmark til Sverige", tredie del, s.26-27, av Knud Fabricius.

278
Introducerad adel - G / Gyllenpistol
« skrivet: 2020-05-19, 21:50 »

"Anno 1728 den 21 Novembris
Secreteraren Nordenstråle upläste Helena GyllenPistols underdånige Supplique, hwaruthi hon anhåller att förklaras för myndig, warandes hon 56 Åhr gammal.
Secreteraren berättade, att detta blefwit communicerat med hennes Cousin Adolph Gyllenpistol, som kommit in med sin uthlåtelsse.
Deras Excellencier frågade, om hon intet hade några flera eller närmare anhörige?
Secreteraren Nordenstråle swarade, att han det eij hade sig bekant; hafwandes och Hr Rikzrådet Gref Claes Sparre berättat, att det intet wore någon mehra manlig Arfwinge; hwarpå deras Excellencier befalte att gå öfwer på andra sijdan och anmoda ber:de Grefwe och Rikzråd, att stiga hit öfwer.
Hwarpå Hr Rikzrådet Gref Claes Sparre inkom, då Hans Excellence, efter tillfrågan om han wiste om denna Helena Gyllenpistol hade någon närmare och mehr manlig anhörig än Adolph Gyllenpistol, swarade, att Hans Excellence intet wiste, att hon hade någon närmare än denna Adolph Gyllenpistol och hans Syster, hafwandes hon i långlige tijder warit hoos dess Syster och nu  efter dess död, hoos dess dotter, warandes hon ett gammalt Qwinfolk och helt gråhårigt.
Resol. Att som dess närmaste Manlige Arfwinge Adolph Gyllenpistol eij derwid har något att påminna, så will Kongl. May:tt i nåder förklara henne myndig, att lagl:n wårda så sin lösa som fasta ägendom."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 2820 / sid 543 f (AID: v655211.b2820.s543, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 2
"Helena Gyllenpistol, född 1672, död ogift 1730."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpistol_nr_347

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpistol_nr_101

279
Hägerflycht / SV: Hägerflycht
« skrivet: 2020-05-19, 21:16 »

"Anno 1728 den 15 Novembris
/.../ 9:o och der det af ber:de Ryttemästare ingångne giftermålet skulle hafwa ländt honom till något mehn, så han han sedan så upfördt sig i Hans May:ttz och Riketz tienst, att han wunnit den nåden att få en hederlig beställning och deri satt lijfwet till, och således sielf i fall han intet sielf warit Adelman, meriterat det blifwa; fördenskull och i anseende till alt sådant, Resolverades, att det af Afl:ne Ryttemästaren Gustaf Hägerflycht ingångne ofrälse gifte eij kan lända dess Söner Carl Gustaf och Carl Hendrich Hägerflychtar till något mehn, eller liggia dem i wägen, med mindre de måge niuta sin tillständige Arfz Andehl i det fasta efter deras faderfader och fadermoder.
Hwarmed deras Excellencier åthskildes."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 2590 / sid 497 m.fl (AID: v655211.b2590.s497, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, tab. 9

280

"Anno 1728 den 31 Octobris
GenealAuditeuren RidderCreutz upläste Consistorii i Borgo underdånige skrifwelse af d 3 Octobris, angående den emellan Capitain Lappenberg och Enkan Hedevig Buschenfelt förelupne Ectenskapz handel, hemställandes Consistorium, huruwida, i anseende till andragne skiähl, de måge tillåtas att skilljas åth.
Som Secreteraren Plan fådt befallning att sammansökia alla praejudicateri dylijka måhl, så befaltes, att med detta hafwes anstånd till widare."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 1530 / sid 285 (AID: v655211.b1530.s285, NAD: SE/RA/1311)


Lappenberg - se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1940 / sid 383 (AID: v319671a.b1940.s383)

281
Posse / SV: Posse
« skrivet: 2020-05-19, 19:29 »

"Anno 1728 den 4 Octobris
Secret:n Nordenstråle upläste Giötha Hofrättz underdånige skrifwelse angående dhen uprättade transaction ock förljkningen emellan öfwerstLieutenanten Johan Posse Nilsson ock Maria Regina Wennergreen, som han under Ächtenskapz löfte lägrat, heemställandes Hofrätten huruwijda förlijkningen skall hafwa bestånd.
Secreteraren berättade, att Häradzhöfdingen Wenberg ock ber:de ÖfwerstLieutenants anhörige inkommet, ock gifwet tillkiänna, att ber:d ÖfwersteLieutenant är med döden afgången.
Uplästes dhen emellan ÖfwerstLieut: Joh: Posse ock Wennergreen giorde förlijkningen.
Resolverades, att swar afgår till Giötha Hofrätt, att med dhenne saak förfara lijkmätigt lag ock K:l förordningar, kommandes ett lijkalydande bref, som gick till Åbo Hofrätt ang:de förlijkningar, äfwen att afgå till dhe andra Hofrätterne."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 230 / sid 25 (AID: v655211.b230.s25, NAD: SE/RA/1311); v655211.b280.s35


EÄ, tab. 18
"Johan Nilsson Posse (son av Nils Posse, Tab. 17). Född 1678. Överstelöjtnant. död 1728-07-16 på Ribbingsfors. Gift 1:o 1711-02-08 i staden Sabbazar med Maria Elisabet Spandkow (som blev mördad i Klinov 1721-11-20 jämte två deras barn). Gift 2:o med Maria Regina Wennergren, i hennes 1:a gifte, dotter av kyrkoherden i Amnehärad, teol. lektorn Jakob Wennergren och Anna Gustafsdotter Edman.
Barn i 2:a giftet:
Nils Johansson Posse född 1727-04-10, † 1731 i sept. Med honom utgick adliga ätten Posse på svärdssidan."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_nr_14

282
Lilliehorn / SV: Lilliehorn
« skrivet: 2020-05-18, 23:13 »

"Anno 1728 den 2 Octobris
Secret:n Nordenstråle upläste Majoren Petter Lilliehorns ock dhes bröders Capt: Nils Bergz och Fendriken Jacques Bergz underdånige beswär öfwer en af Magistraten i Carlscrona åhr 1718 anstäld auction af dheras Faders afledne Handelsmannens Peder Jönsons Stärbhuus egendom för dhen caution, som han skall ingått för bem:te dhes son Nils Berg ock dhes ballance, hwarföre han kommet att häfta mädan han waret Cronofougde, anhållandes att Magistraten må befallas att inkomma med sin förklaring.
Resolutio: Remitteras till Hofrätten, som har att höra wederbörande, ock sig underrätta om sakens sammanhang, samt dher med förfara ljkmätigt lag ock förordningar."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 140 / sid 7 (AID: v655211.b140.s7, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliehorn_nr_1671


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 240 / sid 43 (AID: v319671a.b240.s43)

283
Nordenadler / SV: Nordenadler
« skrivet: 2020-05-17, 13:06 »

"Anno 1724 d 22 Julij och flere fölljande dagar, woro efter Assessorens och Gouvernements Secreteraren Wälädle och Högachtadh Hr Andreas Schenlings, såsom Förmyndares för dess Systerdotter Jungfru Brita Stina Behm, sampt Handelsmannens Hr Johan Christian Carells begäran. Undertecknade å Magistratens uti Linkiöpingz wägnar i bemelte Hr Carells huus, at dela Sahl. Hr Rådmannen Nills Behms qwarlembnade och in Februario 1721 lageligen Inventerade Egendomb emellan Hr Carell å dess afledne K: Hustrus wägnar samt hennes K: Syster ofwannembde Jungfru Brita Stina Behm /.../"

Källa: Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) FI:3 (1706-1729) Bild 493 / sid 489 (AID: v77029.b493.s489, NAD: SE/VALA/01683)


1701 November (Skänninge)
"d. 26. Gulsmeden Ehrborne och Wälachtadh Hr Nils Behm sampt Ehrborne och gudfruchtige Jungf: J: Brijta Thorsdotter Schenlingh.
d: 27 Handelsmannen Ehreborn och Wählachtadh Mons:r Magnus Öhrström sampt Ehreborne ochb gudf: Jungf: J: Catarina Thorsdotter Schenlingh."

Källa: Skänninge (E) C:1 (1634-1743) Bild 135 / sid 263 (AID: v40303.b135.s263, NAD: SE/VALA/00337)

284
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-05-16, 12:58 »

Nu finns kortregistret tillgängligt i ArkivDigital över "övriga omnämnda" i "Karl XII:s officerare" av Lewenhaupt.

Det gör att man t.ex kan få "träff" på Sofia Eleonora Wendel. Se bild 1 nedan.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:2 Bild 68950 (AID: v951597.b68950)


Jämför: Elgenstierna, barn tab. 1:
"Sofia Eleonora Wendel. Gift 1709-01-03 på Östra Torp med dåv. regementsskrivaren vid Södermanlands regemente, sedermera borgmästaren i Linköping Johan Ernst, född 1680-02-29, död 1723-01-11."Detta kan jämföras med uppgifterna för Barthold Gammal i "Karl XII:s Officerare". Se bild 2 nedan.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1140 / sid 223 (AID: v319671a.b1140.s223)


Därefter är det inte svårt att finna vigseln i Linköping år 1724:
"d: 14 Julii wigdes ryttmästaren Barthold Gammal med Änckeborgmästarinnan Sophia Wendell efter trenne lysningar, och sedan hon upwist giltig attest om sina barns afwitrande."


Källa: Linköpings domkyrkoförsamling (E) CI:2 (1695-1763) Bild 181 / sid 353 (AID: v38774.b181.s353, NAD: SE/VALA/00222)

...och när Sophia Eleonora och sonen Jacob dör:
"Anno 1728
/.../
12. Jacob Gammal i Styfringe afl. d:n 13 Maji, beg. d:n 29, lef. 11 månader.
/.../
19. Fru Sophia Eleonora Wendell i Styfringe afl. d:n 28 aug. beg. d:n 6 Sept, lef. 40 åhr."


Källa: Vist (E) C:3 (1727-1760) Bild 211 / sid 413 (AID: v41930.b211.s413, NAD: SE/VALA/00427)Borgmästaren Johan Ernsts bouppteckning finns här:
Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) FI:3 (1706-1729) Bild 463 / sid 459 (AID: v77029.b463.s459, NAD: SE/VALA/01683)Casper Adolf Wendel - se: http://soldatregister.p10.se/soldatakt.asp?ID=19508
285
Introducerad adel - H / SV: Hederstierna
« skrivet: 2020-05-15, 22:40 »

"/.../hwilka Crono=Hemman och Lägenheter måge til Skatte försäljas, och huru thermed förhållas bör, samt hwad therwid kommer at i akt tagas,såsom ock, at sielfwa Kjöpebrefwen af Kongl. CammarCollegio skola utfärdas; Altså, til underdånigst följe theraf, hafwe Wi welat uplåta och försälja, efter som Wi härmed, och i kraft af thetta Wårt öpna Bref, på Hans Kongl. Maj:ts, wår allernådigste Konungh, wägnar, uplåte och försälje till Ammiralitets Capitainen Wälborne Erland Hederstierna och Dess Fru Eva Brita Drangel såsom Besittningsrätts innehafvare efterskrifne CronoHemman uti Calmar Län, Aspelands Härad och Gårdveda Sokn, nemligen Basegiärde Mantal Treåttondedels; Indelt til Augment under Rustnings Stammen N:o 87 af Öfverste Lieutenantens Compagnie och Smålands Cavallerie regemente.
Under Skattemanna Börd och Rättighet at niuta och behålla för Etthundrade Tiugu daler Silfwermynt, dem han, enligit Landt Räntemästaren Otto Reinholdt Gahns här ingifne Originaleqvittence af den 26 November sistledit år uti Landt Ränteriet rigtigt ärlagt och betalt.
/.../
Stockholm the 27 Februarii Åhr efter wårs Herres Jesu Christi Nåderika Födelse Ett Tusend Siuhundrade och på thet Sextionde Siunde [1767].
/.../"

Källa: Skattebrevet i privat (min) ägo.


Se även: Generalmönsterrullor, Smålands kavalleriregemente, Överstelöjtnantens kompani, rusthåll nr 87:
1729 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028864_00051
1764 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028873_00100
1770 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028874_00074


EÄ, barn tab. 8
"Erland Hederstierna, döpt 1719-03-10 i Kungsbacka. I kofferditjänst 1733–1735. Lärstyrman vid amiralitetet 1740-07-15. Medelstyrman därst. 1741-12-14. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1754-05-04. Kapten 1764-12-07. Major. Död barnlös 1771-01-09 i Karlskrona. Gift 1760-11-03 på Lilla Bäckaby i Gårdveda socken Kalmar län med sin kusin Eva Brita Drangel, född 1735, död 1800-09-15 i Karlskrona, dotter av kaptenen Peter Drangel och Sara Hederstierna."

286
Introducerad adel - S / SV: Snoilsky, von
« skrivet: 2020-05-14, 18:30 »

"Anno 1720 den 18 Novembris
Föredrogz LandzSecret:n Permans ansökning, att få träda i frälse gifte med Snolske.
Resolverades, att så wijda dhet är skiedt med föräldrarnes samtycke, så will K:l M:t i nåder dher till samtyckia."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1440 (AID: v655186.b1440, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 7
"2. Christina Charlotta von Snoilsky, född 1700-07-03 på Vensjö i Otterstads socken, Skaraborgs län, död 1733-12-24. Gift 1:o 1714-08-31 med löjtnanten Carl Magnus Silfverswärd, nr 184, född 1694, död 1719. Gift 2:o med landssekreteraren i Älvsborgs län Samuel Perman, döpt 1686-08-21 i Stockholm, död 1743, som var broder till Hans och Isak Perman, adlade Olivecrona."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Snoilsky_nr_528

287
Ekenberg / SV: Ekenberg
« skrivet: 2020-05-14, 18:21 »

"Anno 1720 den 18 Novembris
Secret:n Skutenhielm föredrog Tullnär Ekebergz ansökning, att gifwa sig i ofrälse gifte med en Preus.
Dhet fans godt att dhet bewillia"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1440 (AID: v655186.b1440, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekenberg_nr_476

288
Schwerin, von / SV: Schwerin, von
« skrivet: 2020-05-13, 22:00 »

Målet ovan börjar här: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1480 ff (AID: v655186.b1480, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schwerin_nr_133

289
Schwerin, von / SV: Schwerin, von
« skrivet: 2020-05-13, 20:53 »

"Anno 1720 den 21 Novembris
Sedan uplästes frijherrinnan von Swerin född von der Horst af Heimertzheims memorial till Churförsten af Cöln, hwaruti hon andrager, huru som för fiorton åhr han Swerin då warande i Prysisk tiänst, henne utan föräldrarne samtyckte hade bort fördt, ächtadt, ock under fem åhrs tillhopa wistande aflat med henne twå söner, men sedan begifwit sig i swänsk tiänst. Och ehuru wähl han, Swerin hade i Swerige wunnit sitt employ förmedelst des medel, har han dock utsprit dher, först som wore hon död, ock sedan som han aldrig warit wigd med henne, hwarföre hon funnit sig obligerad att reesa till Bremen att sökia komma med honom till förlikning, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1500 ff (AID: v655186.b1500, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schwerin_nr_133

290
Introducerad adel - L / Lindeberg
« skrivet: 2020-05-13, 19:19 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Föredrogz Mareta Lindbergz Supplique hwaruti hon andrager huru som en gård henne med dhes syskon efter dheras broder i arf tillfallit men nu af dhes Syster Maglena Lindberg, som gifwit sig i ofrälse gifte med Lagmästaren Rydbom protesterat emot hennes ärfwande, emedan som hon trädt uthi ofrälse gifte uthan Kongl. May:ts tillstånd med en häradzhöfdinge, anhållandes fördhen skull dhet willie Kongl. M:t i nåder förklara dhetta ey må ligga henne i wägen till arftagande efter dhes broder.
Hr Grefwe Lilienstedt. Om dhes slächt har gifwit sitt samtycke dhertill, så är dhet ett stort skiähl för henne, serdeles som hennes man warit adelig wederljke ock en hederlig karl.
Dheras Excell:r förklarade sig alla dheruti eniga, att styrka Hans Kongl. May:t att till hennes ansökning samtyckia."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindeberg_nr_379

291
Introducerad adel - E / SV: Eccard, von
« skrivet: 2020-05-13, 19:03 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Secret: Erencrona Petter Jacob von Eccards Supplique hwaruthi han andrager, att oachtadt Kongl. May:t gifwit honom ett anståndzbref för dhes creditorer, dhe ljkwähl blef taget in dhes gods i Pommern Lyderhagen, anhållandes att han måtte i sitt gods restitueras.
Remitteras till General Gouverneuren ock Regeringen i Pommern."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)

292
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / de Labatt
« skrivet: 2020-05-13, 18:52 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Uplästes general Major Bennets underdånige skrifwelse, hwaruti han sig förfrågar om eij qwarteermästaren Jacob Dela Bath, som skall wara af adel. slächt. och blifwet dömd tll 25 par spöen för edhöre brått, kunde dherifrån i anseende till pardons placatet befrias, särdeles som dhetta war begånget för Cröningen.
Hr Grefwe Lilliestedt. Jag tycker att han bör komma under pardons placatet.
Dhet berättades att Hofrättens dom blifwet Confirmerat här i Rådet d 17 Junij sidstl:
Dheras Excell:r funno godt, att Resolvera, dhet han i anseende till pardonsplacatet ock dhes långl: fängelse niuta pardon, dock har han att förlijka målsäganden."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)


Se även:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:178 (1720) Bild 290 (AID: v331238.b290, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:178 (1720) Bild 1440 / sid 112 (AID: v331238.b1440.s112, NAD: SE/VALA/0382503)


1719. Diverse rullor. Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet:
"1:ste Qwartermästaren Jacob Diedrich Labatt. Tiensteåhr 3, Född Engeland /.../"
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00027

293
Gyllenfalk / SV: Gyllenfalk
« skrivet: 2020-05-13, 18:15 »

"Norre Åsbo Härad
Winter Tinget
den 17 Februarij (1719)
Qwinfolket Lusse Persdotter af Rya gård, för begångit lönskeläger med Lieutenanten af Hr Öfwerste Lodes Regemente Otto Georg Gyllenfalck, som med henne är Andra gången. Lieut:n är remitterad till Regementet"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:174 (1719) Bild 15500 (AID: v331233.b15500, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenfalk_nr_346

294
Introducerad adel - R / Rigeman
« skrivet: 2020-05-12, 21:04 »

"Anno 1721 den 23 Juny
Ytterligare upläste Fegerstierna Swea HofRättz underdåniga skrifwelse ock berättelse om förafskiedade Lieutenanten Wolmar Gustaf von Rigeman, som då han waret på färian wijd Stäket ock hördt Welstadius ropa efter färian wänt om ock med hug och slag öfwerfullat ber:de HofRättz vice fiscal Welstadius, några gånger efter honom stucket så att dhet war håll på råcken, samt obligerat honom att kyssa på ballian af wärian, ock erkiänna sig wara en hundzhwåt, med mehra. Ock som Hofrätten funnet dhet eij wara fult edzöre, dock att dhet borde resenteras androm till exempel, så hemställa dhe till Kongl. May:ts nådige behag om icke Rigeman sig sielf till wählförtiänt ock androm till exempel, må plichta med tre weckors fängelse, samt giöra vice fiscalen afbön.
Secret: Fegerstierna berättade, att dhenne Rigeman wore en elak ock öfwerdådig karl, samt att han sig utlåtet dhet han skulle ändå giöra af med fiscalen efter han intet welat forlijkas med honom.
Hr Grefwe Leyonstedt dhetta är ett grÿ at[?] exempel, dhe som resa hafwa ingen säkerheet om dhetta eij resenteras.
Dhet discourerades wijdlyfteligen huru wederstyggelig fuul dhenna Rigemans giärning war, ock att om han warit uthom landz, så hade han eij undgåt att blifwa steglader, hållandes dheras Excell:r före dhet wore nödigt, att dhetta på dhet alfwarsammaste beifrades, ock att dhet af Hofrätten föreslagne straffet måtte skärpas, ty annars skulle man aldrig wara säker hwarken på resor ell:r hemman, ock föreslog dhet om han icke borde blifwa landzflyktig, emedan dhet wore wähl att landet ränsades af sådane elake ock wanartige menniskor.
Dheras Excell:r biföllo enhällerligen Hofrättens förslag, att dhenna Rigeman sig till wählförtiänt straff ock androm till warnagel, straxt tages i arrest, ock sitter tre weckor på watn och Bröd, samt giör vice fiscalen afbön, ock dhes uthan förwijses landet, warandes honom aldeles förbiudet att mehra komma in i Rijket, så framt han eij will sittia i Marstrand i all sin lijfztijd, åliggandes dhet Hofrätten att draga försorg, dhet han blir med wacht sänd till Dalaröön, att dher på ett skiepp ut sändes."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1721:1 (1721) Bild 5190 / sid 1011 ff (AID: v655189.b5190.s1011, NAD: SE/RA/1311)


Se även:
1719. Diverse rullor. Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet:
"2:dre D:o [Lieutenant] Wolmar Gustav Rijgeman, Tiensteåhr 7, Född i Lijfland negligent kan mistas från Regementet, c, ibm"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00028


Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2790 / sid 553 (AID: v319671a.b2790.s553)


Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070089_00046 (m.fl)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rigeman_nr_741

295
Introducerad adel - K / Kock von Gyllenstein
« skrivet: 2020-05-12, 19:41 »

"Anno 1721 den 4 January
Revision Secret: Erencrona föredrog öfwerstel: Kock von Gyllensteens Supplique dheruti han anhåller att på leyd inkomma hijt i Rijket.
Dheras Ex:r resolverade att leyd honom bewillias, enär bewijs inkommer dhet han är uthom rijket stadder"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1721:1 (1721) Bild 170 / sid 13 (AID: v655189.b170.s13, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kock_von_Gyllenstein_nr_1737

296
Stråle af Sjöared / SV: Stråle af Sjöared
« skrivet: 2020-05-12, 19:07 »

"Anno 1724 d 20 Martii
Revis: Secr: Ehrenkrona upläste Johan Sundbergz underdån: supl: om confirmation på förr ärhåldne Kongl: resolutioner af d 21 April 1696 och den 25 April 1719. ang:de frälsefrihet.
resolverades Suplicanten har att trygga sig wid det som för honom förr resolverat är."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1724:1 (1724) Bild 2980 / sid 565 (AID: v655198.b2980.s565, NAD: SE/RA/1311)

Se mitt inlägg ovan.

297
Uggla / SV: Uggla
« skrivet: 2020-05-11, 23:00 »

"Anno 1724 den 18 Martii
Revis: Secret: Fegerstierna uplyste Jungfru Barbro Helena Uglas underdån: ansökning att henne emot sin wilja eij nogot ächtenskap med Lieutenanten Cremer måtte påtwingas, fast hon såsom ett barn för nogra åhr sedan på sina föräldrars befallning gifw:t sitt samtycke till trolofning med honom.
Res: Remitteras till Constistorium i Carlstad som har att här öfwer höra wederbörande och noga tillse det Suplicantinnan icke må påtwingas att emot sin wilja och sinnat böjelse byggia ett oförsonligit ächtenskap."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1724:1 (1724) Bild 2850 / sid 541 ff (AID: v655198.b2850.s541, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, tab. 2:
"Barbro Helena Uggla, född 1705-10-16, död 1790-06-23 på Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län. Gift 1725-06-29 med löjtnanten Johan Jakob Lind af Hageby, nr 212, född 1700, död 1766."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Uggla_nr_100
[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cremer_nr_713 ]

298
Introducerad adel - J / SV: Jägerhorn
« skrivet: 2020-05-11, 21:25 »

"År 1724 Februarij d:n 7
Revis. Secret. Ehrenkrona
föredrog Capitain Jegerhorns underdånige beswär däröfwer, at under hans egen och dess bröders fångenskap i Ryssland, skal Jegerhornske godset Skiutzholm i Åbo Lähn och Töfsala Sochn af ryttmästaren Ankarschöld, hwilken i dess förra gifte, haft Ebba [EÄ: "Ebla"] Jegerhorn til Fru, genom ett testamentum reciprocum, wara öfwerdragit til des senare Fru Hedvig Maria von Falkenberg; hwarmedelst detta som ett Jegerhorne Stamgodz skal wara kommit utur familien: Påståendes Capitain Jegerhorn at få det samma nu vindicera, oachtat en och annan af des bröders döttrar, som trädt i ofrälse gifte, sig därom med Fru von Falkenberg förent, och deras talan eftergifwit hwilken förening Åbo Hofrätt år 1716 igenom domb skal faststält, och anhåller således, at denna sak cum toto effectu, och utan afseende på den ensidige förlikningen, samt Åbo Hofrätts därå fölgde confirmations domb måtte til wederbörande domares laga uptagande och afgiörande hänwisas. /.../


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1724:1 (1724) Bild 1610 / sid 295 ff (AID: v655198.b1610.s295, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 8
https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Storby_nr_226

299
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-05-07, 22:22 »
Hej!

Avsaknad av kyrkoböcker gör det det svårt att fastställa födelsedatum (och/eller ålder vid dödsfall).

https://forum.rotter.se/index.php?topic=17614.msg273217#msg273217

Magnus Plagmans bouppteckning: 1733-11-27
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:1 (1723-1735) Bild 1500 / sid 20 ff (AID: v96798a.b1500.s20, NAD: SE/LLA/10016)

Hans Plagmans bouppteckning: 1756-05-14
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:4 (1756-1758) Bild 710 / sid 16 ff (AID: v96807a.b710.s16, NAD: SE/LLA/10016)

Anna Elisabeth Plagmans bouppteckning: 1764-07-19
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:6 (1762-1774) Bild 173 ff (AID: v96809.b173, NAD: SE/LLA/10016)

Margareta Plagmans bouppteckning: 1771-04-15
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:6 (1762-1774) Bild 687 ff (AID: v96809.b687, NAD: SE/LLA/10016)

Mvh
Magnus

300
Introducerad adel - X Y Z / Zimmerman
« skrivet: 2020-05-07, 20:58 »

"1748 Jun: d: 29
23:o Fru Beata Charlotta Stiernelds underdåniga ansökning, at som Lagmannen i Rysk tienst Arwed Zimmerman, sedan han sig i Finland med bemälte Frus dotter Elisabet Margareta Malm trolofwat, henne utan ordsak skal öfwergifwit, och sig en Köpmansdotter i Wiborg fäst; Och Fru Stierneld ej mäktar i Ryssland, ther han sig uppehåller, utföra emot honom någon widlyftig rättegång; hwarföre hon hos Hennes Keiserl: Maj:t anhållit, at antingen sielf förordna, hwad Lagman Zimmerman giordt sig, som sin Fästeqwinna öfwergifwit och kostnad förordsakat, förfallen til, eller ock befalla honom at ofelbart sig strax inställa, och inför Åbo HofRätt swara Fru Stierneld i thetta mål; thet altså Kongl: Maj:t wille låta sin nådiga föreskrift till Hennes Kejserliga Maj:tt härom afgå /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1748:1 (1748) Bild 12360 / sid 958 (AID: v655270.b12360.s958, NAD: SE/RA/1311)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zimmerman_nr_811
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierneld_nr_1318
( https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenmalm_nr_1759 )


301
Nassokin / SV: Nassokin
« skrivet: 2020-05-07, 19:47 »

"1748 Jun: d 29
9:o Lieutenanten Clas Johan Nassokins underdåniga ansökning, om äktenskaps tilstånd, sedan hans förra hustru Brita Magdalena Adlerhielm, hwilken han förlupit, nu mera ifrån honom skillnad erhållit.
Härwid afhördes Consistorii i Åbo Skilljobref af d: 15 Julii förledit år, hwarmedelst Fru Adlerhielm ifrån thes ofwanbemälte förlupne man Nassokin förklarat lös och ledig.
Bemälte Fru Adlerhielm skrifteliga utlåtelse af d. 24 October 1747, hwarigenom hon för sin del lemnar Lieutenant Nassokin tilstånd, at träda i äktenskap, när och med hwem han hälst behagar.
Och althenstund af föregående nu upläste handlingar befants, at Lieutenant Nassokin för thetta warande hustru Brita Magdalena Adlerhielm ifrån honom; Och hon til hans åstundan, at framdeles få träda i annat gifte, sitt samtycke lemnat; För thenskul resolverades, at Kongl: Maj:t wil til thenna underdåniga ansökning sitt nådiga bifall gifwa, så at Lieutenant Nassokin må nu mera få i annat äktenskap träda.
I anledning hwaraf öppet utslag utfärdes."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1748:1 (1748) Bild 12120 / sid 934 (AID: v655270.b12120.s934, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nassokin_nr_740

302
Ädelberg / SV: Ädelberg
« skrivet: 2020-05-06, 20:57 »

"Åhr 1746 d:n 17 Januarii
Ytterligare föredrogs Capitain Lieutenantens Theodor Johan Äedelbergs underdånige ansökning om Kongl: May:ts nådige Leyde at få i riket återkomma och sig förswara uti hwad Amiralitets Collegium i en eller annan måtto kan hafwa emot honom at anföra, skolandes han efter bifogad attest af ÖfwersteLieutenanten och Commendanten på Kongswingers Fästning Hind: Fremmer nu för tiden wara i Norriget wistande.
Och sedan berörde attest, daterad Kongswinger d:n 12 i thenne månad, blifwit afhörd.
resolverades:
At thetta communicerar Amiralitets Collegio, som har at skyndsammeligen til Kongl: May:t inkomma med hwad här wid kan wara at i underdånighet andraga och påminna."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 860 / sid 153 (AID: v655264.b860.s153, NAD: SE/RA/1311);  Bild 6590 / sid 1308 (AID: v655264.b6590.s1308);  Bild 8180 / sid 1626 f (AID: v655264.b8180.s1626)

Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1747:2 (1747) Bild 810 / sid 147 (AID: v655268.b810.s147, NAD: SE/RA/1311)

303
Introducerad adel - G / Gyllenbååt
« skrivet: 2020-05-06, 20:22 »

"Åhr 1746 d:n 13 Februarii
Revisions Secreteraren Iserhielm föredrog Lieutenanten Gustaf Gyllenbåts underdånige ansökning, om then af honom försutne tids återställande, at fullfölja sitt revisions sökande, emot Swea Hofrätts d:n 16 April förledit Åhr, emellan honom å ena, och Secreteraren J: Robeck samt  vice Häradshöfdingen Gyllenbåt, å andra sidan, fälte utslag. Hwarmedelst Gyllenbåth blifwit pålagd at öfwer sin afledne Moders Fru Maria Gyllenbåts qwarlemnade egendom låta författa laglig upteckning.
Härwid afhördes wederparternes Secreteraren Jonas Robecks och vice Häradshöfdingens Carl Caspar Gyllenbåts infordrade underdånige förklaring. /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 3600 / sid 702 f (AID: v655264.b3600.s702, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenb%C3%A5%C3%A5t_nr_1602

304
Introducerad adel - R / Reeth
« skrivet: 2020-05-06, 19:30 »

"Åhr 1746 d:n 8 Januarii
Swea Hofrätts underdånige skrifwelse af d:n 4 November sistl:e angående hustru Clara Moel, hwilcken berättar sig wara Afledne Cornettens af Carelske Dragone Regementet Carl Gustaf von Reethz Enka, och har, tå hon uti nästledne Junii Månad, ärnet resa härifrån Staden med någre kramwahror och Specerier, them hon borgat, i tanka, at uti Landsorterne, med någon winst kunna försälja, låtit sin Son Soldaten under LijfGardet, Nils von Reeth uti Regements Pastoren Nyströms namn skrifwa ett origtigt resepass, /.../

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 270 / sid 35 ff (AID: v655264.b270.s35, NAD: SE/RA/1311); Bild 650 / sid 111 (AID: v655264.b650.s111)


EÄ tab. 19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reeth_nr_598


http://runeberg.org/frfinl/0349.html

305
Drenteln, von / SV: Drenteln, von
« skrivet: 2020-05-06, 18:03 »

"1745 Aprilis 24
9:no Majoren Joh: Jurgen von Drenteln underdåniga ansökning, at hans Systerdotter och Pupill. Jungfru Charlotta Elisabeth Lindeiner, må för Myndig förklaras.
Hwarwid afhördes bemälte Jungfrus Moders, Fru Anna Helena von Drentelns, infordrade utlåtande härutinnan;
Och emedan icke allenast Jungfru Lindeiners Förmyndare och ModerBroder, Majoren Drenteln, i detta Mål inkommit, utan ock hennes Moder, Fru Anna Helena von Drenteln, till denna underdåniga ansökning samtyckt. Bem:te Jungfru nu jemwäl är 30 år gammal, samt af moget förstånd, hwartill kommer, at det henne i Fäderne tillfallna, och uti Schlesien nu stående 2000: D:rs Capital, icke skall  emot ett Keyserligit rescrip, af den 7 Martii 1724 få lyftas, innan hon Myndig blifwer:
Ty resolverades, det må Jungfru Lindeiner, i anseende till sådant alt, för Myndig förklaras.
Hwarom öppet utslag utfärdas"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1745:1 (1745) Bild 5090 / sid 999 f (AID: v655261.b5090.s999, NAD: SE/RA/1311)


EÄ: "Anna Helena von Drenteln, född 1696, död 1752-10-28 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län och begraven 1752-11-06 i Björkö kyrka. Gift 1:o 1713-05-12 i Tobolsk (Kd.) med löjtnanten vid Meijerfelts dragoner Vilhelm Gideon von Lindeiner, död i Tobolsk 1716-08-01 under fångenskapen. Gift 2:o 1717-10-08 i Tobolsk (Kd.) med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, född 1673, död 1734."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Drenteln_nr_1784

306
Stierncrantz / SV: Stierncrantz
« skrivet: 2020-05-05, 20:44 »

"Åhr 1734 Maijus den 30
Samma Revisions Secreterare föredrog Anna Margareta Zefrins d: 18 Febr: innewarande åhr giorde underdåniga ansökning, att erhålla immission uti Cancellisten Christer Adrian Stierncrantz halfwa löhn.
Hwarwid uplästes CämnärsRättens dem emellan d: 16 Octob: 1732 afsagde domb, hwaruti Stierncrantz påläggas, att till dett barns föda och underhåll, hwarmed han Anna Margareta Zefrin rådt, hwarje wecka betahla 6 mark Smt, och utj rättegångz omkostningar 40 D:r Smt.
2:o Anna Margareta Zefrins d: 22 Januarii 1733 deröfwer utj SlåtzCancelliet ingifne uträkning, bestigande sig till 543 D:r kopp:m:t
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1734:1 (1734) Bild 4260 / sid 849 f (AID: v655228.b4260.s849, NAD: SE/RA/1311)

307
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2020-05-05, 19:27 »

"Åhr 1733 Junius den 15
Revisions Secreteraren Nordenstråle föredrog ytterligare Giöta Håfrättz underdåniga hemställande, om icke Carl Gustaf Bråkenhielm, som äi allenast, genom Håfrättens domb af d: 14 Febr: 1730, för åtskillige brått och missgärningar, blifwit dömd till ährerörige böter, utan och sedermehra sig wanartigt upfördt, och dylijke brått och missgärningar, som tillförene föröfwat, må för sin Person wara förlustig dess adeliga namn, stånd och willkår, samt om icke han, i anseende till sitt redan utståndne långliga fängelse, kunde, utan någon Formelig actions anställande, utj Håfrätten för sine begångne brått afdömmas.
Härjämte uplästes Giöta Håfrättz öfwer Bråkenhielm d: 14 Febr: 1730 utfärdade domb.
Resol: Att Håfrättens betänkande bijfalles, hwarom swar afgår."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1733:1 (1733) Bild 7390 / sid 1465 (AID: v655225.b7390.s1465, NAD: SE/RA/1311)


308
Introducerad adel - B / SV: Beckerfelt
« skrivet: 2020-05-04, 21:25 »


"Åhr 1732 Julius den 7
Protonotarien Svaretz upläste Majorens Georg Manderstiernas Supplique och derutj giorde underdåniga ansökning, om en frij dispositions erhållande öfwer en honom och hans Broder [Ryttmästaren Johan Manderstierna] efter deras afl:ne Moder Gunnila Beckefelt arffallen och wid Stora Dombkyrkan utj Lübecks Stad belägen graf. /.../
/.../att Swea Håfrätt, genom bref, skall antydas, att meddela dem dett ansökte bewijs, att de äro endaste arftagare efter deras åhr 1703 med döden afgångne Moder"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:2 (1732) Bild 590 / sid 109 (AID: v655223.b590.s109, NAD: SE/RA/1311)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Manderstierna_nr_1239

309
Uniformer / Volontärer
« skrivet: 2020-05-04, 20:29 »

"Åhr 1732 Aprilis den 21
Ytterligare föredrogz Protonotarien Åbo Håfrättz underdånige hemställande, huruwida Volonteurerne wid Regementerne måge i nåder wara tillåtit, att på hattarna bruka gallon eller äj, och om icke på den senare händelsen volonteuren wid Nylandz och Tawastehuus lähns Regemente Johan Ståhle, som är pålagd, att genom Edgång befria sig, att den af honom på hatten burne gallon warit äkta, men sig samma Ed undandragit att aflägga, må för de andragne skiähl och omständigheter niuta förskoning för de böter han eljest i förmågo af kongl. förordningen om yppighetz och öfwerflödighetz afskaffande, giordt sig skyldig till."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 4860 / sid 963 f (AID: v655222.b4860.s963, NAD: SE/RA/1311)


***


"Åhr 1733 Aprilis den 18
Bem:te Revisions Secreterare upläste widare Åbo Håfrätts underdåniga skrifwelse, under d: 21 februarii nästl:e, hwaruti bem:te Håfrätt hemställer, om och huruwida twänne Trumslagare, hwaribland en skall warit volentair, som af Fiscalen dersammastädes blifwit angifne, att hafwa emot kongl. May:ttz förbud under d: 19 Octob: 1719, burit wärjor, samt för slagzmåhl blifwit arresterade, må hafwa warit tillåtit att bära wärjor; /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1733:1 (1733) Bild 4140 / sid 819 (AID: v655225.b4140.s819, NAD: SE/RA/1311)

310
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2020-05-04, 20:07 »

"Åhr 1732 Januarius den 26
Protonotarien Svaretz föredrog sedermehra General krigzRättens utj Götheborg fäldte utslag öfwer Sergeanten af Öfwersten Daniel Zanders i nåder anförtrodde Regemente, Johan Magnus Silfversverd, hvilken oaflöst gådt ifrån sin Post och wackt wid Fällbommen, och sedan wid återkomsten krupit under bem:te slutade och igenlåste fällbom, förutan öfwerklagat hemgång, slagzmåhl och skiälsord, som han skall hafwa föröfwat emot hustru Stina Sveder och dess huus, samt StadzBåtzmannen Lars Pijhl; hwarföre General krigzRätten pröfwat skiähligt, dett bör bem:te Silfwersverd i följe af den 57 och 111 §:§: utj kongl. Mat:ttz krigzArt: af åhr 1683 straffas till lifwet, och dess utom af sin Egendomb ersättia Stina Sveder den skada och omkåstnad han henne tillfogat och förorsakat till 16 D:r Smt modererat, samt betahla Båtzmannen Lars Pijhl för sweda och wärk af dett honom i Axeln gifne stinget samt för tidzspillan och omkåstnad tillsammans femb D:r Smt, hwilket dock General krigzRätten kongl:May:tz nådigste ompröfwande i underdånighet hemstält.
Resol. kongl. May:tt will för denna gången i Nåder förskona Johan Magnus Silfwersverd, för dett honom af General krigzRätten ådömde Lifzstraff, dock skall han i dess ställe sig till wählförtiänt straff och androm till warning sitt brått umgälla med 14 dagars fängelse wid wattn och bröd, samt mista sin Sergeant tiänst, och åter tiäna sig opp ifrån gemen, hwarutom han, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 510 / sid 93 ff (AID: v655222.b510.s93, NAD: SE/RA/1311)


EÄ barn tab. 9
"Johan Magnus Silfverswärd, född 1708-03-00. Soldat vid garnisonsregementet i Göteborg 1726. Sergeant därst. 1728. Furir 1734. Avsked 1735. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1739. Död ogift 1742-01-04 under fälttåget i Finland."

311
Introducerad adel - R / SV: Riddermarck
« skrivet: 2020-05-04, 19:43 »

"Åhr 1732 Martius den 15
Sedan deras Excell:cier Gref Sparre och Gref Bark ifrån andra Rådz Divisionen inkomne wore, begynte Revisions Secreteraren Nordenstråle att referera den ifrån Giöta Håfrätt inkomne revisions saken, emellan Riddarehuset, genom dess Ombudzman Assessoren Åke Soop, å den ena, och Brukzpatronen Lars Pehrsson, samt dess hustru, nu mehra afl:ne Fru Johanna Magdelon Riddermarck, såsom och hans Broder Brukzpatronen Petter Wetterhamn, tillika med den afl:ne Broderns Commissariens Isac Wetterhamnz Sterbhuus Interessenter, å andra sijdan, hwaremot annan revisions sökande, angående Riddarehusetz påstådde fordran hoos Lars Pehrsson, härrörande utaf de af honom under dess Riddarehuus Fiscals Beställning upburne Riddarehuus Medel, som utj Capital och interesse, samt efter de öfwer Lars Pehrssons Cassa Räkningar uppå samma Riddarehuus Medel författade observationer, så och uti expenser, skall bestiga sig till 42838 D:r 18 /: Smt, för hwilken summa Riddarehuset betahlning söker, så af Lars Pehrssons och dess Frus, som af samtel: Peder Håkanssons och Margareta Jörans dotters Barns och arfwingars Egendom, i anledning af deras d: 12 aug: 1693 ingångne Caution, och Kongl: Justitiae revisions domb af d: 9 Junii 1702."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 3190 / sid 629 ff (AID: v655222.b3190.s629, NAD: SE/RA/1311); (AID: v655222.b3320.s655)

312
Stråle af Sjöared / SV: Stråle af Sjöared
« skrivet: 2020-05-03, 21:29 »

"Åhr 1730 September den 2
Sedan upläste merbem:te Revisions Secreterare Fru C: Armschiölds Supplique, hwarutj hon underdånigst anhåller, om Kongl: M:ts nådige stadfästelse uppå det frälse gifte, som Sergeanten Gustaf Sundberg, hwilken är ofrälse man, för några åhr sedan med hennes dotter Agneta Stråhle ingått; hafwandes denna Sundbergs fader allaredan åhr 1696 d: 21 April erhållit K:l M:ts resolution att få niuta Adelige privilegier till godo, hwilket hennes K:l M:t d: 25 April 1719 och H:s Kongl: M:tz d: 20 Martiii 1724 i nåder confirmerat, hwilka resolutioner anhördes.
Och resol:s att denna Fru Armschiölds för dess måg gjorde underdåniga ansökning communiceras hennes öfriga barn och arfwingar, att fordersammast inkomma med hwad de derwid kunna hafwa utj underdånighet att andraga och påminna"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:2 (1730) Bild 3720 / sid 735 ff (AID: v655217.b3720.s735, NAD: SE/RA/1311)EÄ barn tab. 6:
"Agneta Catharina Stråle, född 1702-05-10 på Hovet, död 1778-05-30 i Alsheda prästgård, Jönköpings län. Gift 1727-09-15 på Hovet med fänriken vid Skaraborgs regemente Gustaf Sundberg, död 1778-05-03."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Armsk%C3%B6ld_nr_198

313
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2020-05-03, 17:28 »

"Åhr 1730 April den 29
Bem:te Revisions Secreterare förrdrog widare Gen: Maj: Johan Otto von Vickens Supplique och ansökning, att RikzRådet Grefwe Thure Bielke, hoos hwilken dess i fält afl:ne Sons Otto Christoph: von Vickens försålde qwarlåtenskapz auctions skilling, skall innestå, måtte i nåder tillåtas, efter sin yttrade benägenhet, att till honom utbetala samma summa af D:rz 387: 8 ./. Smt"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:1 (1730) Bild 5450 / sid 1079 (AID: v655216.b5450.s1079, NAD: SE/RA/1311)


314
Ribbing / SV: Ribbing
« skrivet: 2020-05-03, 16:43 »

"Torsdagen den 5 Februarii 1730
För middagen
/.../
Revis:s Secret:n Plaan upläste Cornetten Olof Amnels Supplique, att få träda i frälse gifte med Jungfru Maria Magdalena Ribbing.
Uplästes hennes Broders ÖfwerstLieut:n Gustaf Ribbingz underdånige utlåtande, warandes han deremot, såsom skiedt utan hans wettskap och samtycke.
Uplästes der emellan Amnel och Jungfru Ribbing uprättade äktenskapz Contract, af d: 2 Julii 1729, som med Edlig förbindelse å bägge sijdor bekräftas.
Uplästes hennes Syskonebarns Öfwersten Striks utlåtelse som äfwen är deremot.
Uplästes hwad Adel. Privilegierne om ofrälse giften innehåller.
Resol: Att som Kongl. M:t intet finner detta åstundande äktenskapet wara begynt med rätta giftomans wettskap och samtycke, äj ell:r sökt H:s M:ts tillstånd dertill innan de ingått en sådan oanständig och olaglig Edelig förbindelse: Ty kan K:l M:t här till äj gifwa sitt nådige bijfall"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:1 (1730) Bild 1370 / sid 265 (AID: v655216.b1370.s265, NAD: SE/RA/1311)


Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:1 (1730) Bild 5120 / sid 1013 (AID: v655216.b5120.s1013, NAD: SE/RA/1311)

315
Hjärne / SV: Hjärne
« skrivet: 2020-05-03, 16:25 »

"Anno 1729 den 22 Octobris
Secret:n Plan berättade, att Carl Urban Hierne, som rymdt för dess Creditorer, inkommit med en supl. och anhåller om leÿde, samt att bemelte Supl. har blefwit med dess Creditorer communicerad.
/.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1729:2 (1729) Bild 1360 / sid 265 (AID: v655214.b1360.s265, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hj%C3%A4rne_nr_1149

316
Stenflycht (Segersten) / SV: Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2020-05-02, 21:08 »

"Aflöningz Lista För Kongl. May:tz Östgiöthe Cavallerie Regemente Pro A:o 1702:
/.../
Westanstångz Compagnie
/.../
2:d Corporalerne
/.../
Hendrick Kuuff avancerat till 2:dra Qwartermestaren af detta Compagnie d 31 Julij sidstledne I stället Johan Segersteen wärfdh d 14 Septemb:r Nästförwekne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00148
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


***

Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:2 (1730) Bild 3730 / sid 737 ff (AID: v655217.b3730.s737, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stenflycht_nr_1504

317
Weidenhielm / SV: Weidenhielm
« skrivet: 2020-05-02, 20:21 »

"Anno 1729 den 17 Januarii
Uplästes Lieutenanten Erich Weidenhielms ansökning, att få träda i ofrälse Gifte med afledne Professoren Malmströms dotter.
Resolv. Kongl: May:tt finner Att 1723 Åhrs Adel. Privilegier eij något om slika Echtenskap förmäla, eller Kongl. May:ttz nådige samtycke der till erfordra."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1729:1 (1729) Bild 560 / sid 87 (AID: v655213.b560.s87, NAD: SE/RA/1311)

318
Introducerad adel - S / Sperling
« skrivet: 2020-04-29, 21:41 »

"Anno 1720 d 6 Aug: höltz ordinarie Rådstugu [i Lund] /.../
3:tio Qwinspärson Engela Sperling inkallades i anledning af Hans Excellences ankomne Bref, och tillfrågades, huru hon kommer att kalla sig Sperling, sampt hwem des Fader skulle wara; der på hon swarade och utlät sig som föllier.
Att hon är född uti Stockholm och hennes Fader warit Sal: Kong Carl d 11:tes Drabant och har aldrig gifwit sig uth före att wara utaf dhen adeliga Sperlingska Familien, men hennes Fader haft det nampnet Sven Sperling, och blef död då hon warett ljtet barn, och efter Modrens död som kort der efter skiedde, tog Modersystern, wjd nampn Catharina ej wetandes hennes mans namn som han 18 åhrs tijd tillfören warit döder, henne till sig, som war en änkia, och haft en hattstofferare till man boendes på Söder Malm och Horns gatan och war hon der hoos samma sin Modersyster till des hon war 7 a 8 åhr g:l då ModerSystern genom döden afgick, och lemnade inga Barn efter sig; Altså tog en Fru henne till sig, som hett Sophia Spentz, och hennes Man war Ryttmästare och heter Krus, och behölt samma Fru henne hoos sig till hon kunde tiena och någorlunda förrätta huus sysslor, der efter recommenderade Fru Spentz henne Engela Sperling till Grefwe Jean Oxenstierns Grefwinna, och war Wählbem:te Grefwe Oxenstierns den tjden Major uti Elbingen under Hr Gen: Major Ekebla[d]s Regemänte, hoos hwilken Grefwinna hon tiente uti 5 åhrs tjd för huushållerska, och der ifrån kom hon till Pommeren, och Gripzwall, deräst hon kom uti tienst hoos Licentförwaltare Ledebours Fru; och warit dher uti tienst uti 5 åhrs tid, men des emillan war hon uti tienst hoos von Platen på LandtRygen, 1 åhr, och kom så tillbakars igen till Licent Förwaltaren Ledebours Fru uti Gripsvall.
/.../"

Källa: Lunds rådhusrätt och magistrat (M) AIa:20 (1720) Bild 2560 / sid 251 (AID: v545880a.b2560.s251, NAD: SE/LLA/10173)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperling_nr_43
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperling_nr_28


Jämför "Sperling" - Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:5 (1598-1700) Bild 1030 / sid 2439 (AID: v480742.b1030.s2439, NAD: SE/SSA/0145a)[/i]

319
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2020-04-28, 20:15 »

Angående mitt inlägg ovan - se även Anders Bergs inlägg om Anna Maria (Hansdotter) Delphin:

"enligt Elgenstierna hette hon Hansdotter, men föräldrarna är inte nämnda. En lång utredning i Lunds herdaminne II:9 s. 435-436 leder fram till att hon helt säkert är dotter till handlanden i Ystad Hans Larsson och hans hustru Gertrud Delphin, och tagit namnet efter sin mors släkt. Denna Gertrud Delphin var syster till ovan nämnde kh Anders Andersson Delphin i Sövde. Deras far var också kh i Sövde och hette Anders Sörensen Delphin (c1606-1670)!"

https://forum.rotter.se/index.php?topic=69511.5;wap2


***

"Råds Protocoller öfwer Justitiae Ährender för åhr 1723
Anno 1723 den 19 Junij
Föredrogz Ryttmästaren Johan Becks ansökning att träda i ofrälse gifte med Anna Maria Esborn.

dhet fans godt att dhet bevillia"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1723:1 (1723) Bild 2980 / sid 581 (AID: v655195.b2980.s581, NAD: SE/RA/1311)


***


Ur Eljaröds kyrkoräkenskaper år 1724:
"Donation
Uptages efter Pastoris attest
Wälborne Hr Ryttmästaren Beck med sin Fru gifwit en Oblat ask af Silfwer wäger några ock tiugo Lood oförgylt med des nampn ock Wapn./.../"

Källa: Eljaröd (L) LIa:2 (1716-1780) Bild 290 (AID: v805654.b290, NAD: SE/LLA/13066)

Se fotografi på locket till oblatasken: http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200051409

320
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2020-04-27, 19:29 »

1724.  Eljaröd
"d: 26 Juni. Vijgdes Ryttmestaren Högädle och Wählb:ne Hr Joachim Beck samt Ädla Frun. Fru Anna Maja Esbiörns. Gudh gifwe dem Lycka och Vählsignelse"

Källa: Eljaröd (L) CI:1 (1722-1746) Bild 9 / sid 3 (AID: v98152.b9.s3, NAD: SE/LLA/13066)


***


1704. Ystad Sankta Maria
Söndagen den 12 Maij blef efter föregången trolofning afkunnat till ett christeligit Ächtenskap första gången för Ähreborne och Wählachtbare Arendatoren Hans Esbiörnson sampt den Ähreborne, Sedesamme och dygdälskande Jungfru Jgf. Anna Maria Hansdotter, warande han kommen ifrån danske Norie, och framwijste så wähl bewijs om sitt lefwerne och willkor efter Kongl: Kyrkio:lagen, som och att han behörigen afwittradt sine arfwingar, hwaruppå och H: Handelsmannen des K: SwärFader Hans Larsson, eedel: försäkrade, det wijd samme Ächtenskap intet hinder wore att befruchta hwarföre dem bägge önskas af Gud rijk nåd, wählsignelse och lycka.
Wigdes d. 19 Julii samma åhr."

Källa: Ystads Sankta Maria (M) E:1 (1690-1771) Bild 38 / sid 30 (AID: v112019.b38.s30, NAD: SE/LLA/13489)

321
Introducerad adel - P / Palmström
« skrivet: 2020-04-26, 13:19 »

"d: 7 Julii 1736
/.../
6:o Förekom och upplästes Anna Jaeger skrifteliga berättelse, om för thetta volenteuren, Wällbördig Hr Gustaf Palmström, som sig med henne Åhr 1730 trolåfwat, och therpå alla 3 lysningar eller kundgiörelser å Predikstohlen för sig gådt, men dock sielfwa Copulationen eller wigslen kommit til at studsa genom thes faders för thetta Cornetten, Wällborne Hr Lars Palmströms mellankomne förböd, hwarefter af Anna Jaeger nästledna Åhr i Consistorio utsöktes i ty måle citation och stämning.
Andragande hon nu mera, thet skal hon sedermera förspordt, at bem:te Hr Palmström utj Stockholm wid Kongl. Artilleriet död blifwit, samt therstädes wid Artillerie Kyrkjan på Ladugårds landet begrafwen d: 8 nästl: Aprilis. Hwarföre och emedan merberörde Anna Jaeger, under thenna äktenskaps handel och then tiden Palmström wistade här i Staden, skal efter ingifwen och af honom med wittnen gillad underskrefwin förteckning, honom försträckt dels Contante penningar, dels nödiga kläder och underhåld, samt tillagat bröllops kost in alles til en Summa á 81 D:r 16 ./: Srmt; anhåller, thet wille Consistorium förhielpa henne, at af Sal: Palmströms qwarlåtenskap få wederbörlig ersättning för al här wid giord omkostnad; såsom och tilbeder sig Consistorii utslag, huru wida thetta äktenskap likmätigt Kongl. May:tts Kyrkjolag bör sin laga kraft äga: Resol.
Consistorio har ex ante actis, eller thet som i thetta mål förelupit, nogsamt befunnit at wäl 3:ne lysningar til äktenskap Hr Gustaf Palmström och Anna Jaeger emellan föregådt; men som ther til kommit Fadrens Protest och förböd, och han så wäl som sonen förnimmes med döden wara afgången, innan berörde protest kunnat bliwa fulfölgd och så then ena som then andra theröfwer afhörda warda: ty kan Consistorium sig nu mera med besagda ächtenskaps handel icke befatta eller theröfwer afgifwa sin utlåtelse. men hwad angår then af Anna Jaeger anmälte bekostnad, wil Consistorium förmoda, thet Sal: Palmströms arfwingar sig icke lära underdraga, hwad på honom bekostat är, willigst ersättja och refundera: på annor händelse hafwer hon sig wid wederhörig werdzlig rätt på then ort, hwaräst sig befinner närmaste släkten."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074011_00328
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/9 (1734-1737)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstr%C3%B6m_nr_867


***

Se även:

"General Munster Rulla uppå Hans Kongl:e May:ttz ArtillerieRegemente och de I Stockholm Under Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Öfwersten Carl Chronstedz Commendo stående 12 Compagnier /.../
Capitaine Magnus Palmfelt
/.../
LärConstap:l [Nr] 50. Gustaf Palmström, 21 [Ålder], 1 [TiensteÅhr], Wästerg:d [FödelseOrth], Ogift [Gift eller Ogift].
/.../ och i stället af samma dato (1734 24/12) hijt Avancerat handtlangaren från N:o 72 till
/.../
Handtlang:r [Nr] 72
/.../ i stället Approberat af Kongl. Krigz Collegio d. 3 Aug: 1734 Gustaf Palmström som den 24. Dec: 1734 Avancerat till LärConstap:l under N:o 50 /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1672 (1735) Bild 1870 (AID: v482210.b1870, NAD: SE/KrA/0023), v482210.b1920

322
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2020-04-25, 21:29 »

"d: 8 November 1732
/.../
24: Annagreta Gyllenhammars af d: 18 Octobris sidstl: theruti hon berättar sig wara lägrad under Äktenskapslöfte af en ung karl Bengt Jonsson ifrån Lilla Wijk i Torstorps giäld och Marks Härad; hwilcken, så snart han förnummit henne wara hafwande, begifwit sig till Kiöpenhamn och ther antagit tienst, hwarifrån han ej på någre åhr skal kunne komma. Äktenskapet med henne at fulborda; Begiärande hon alttherföre, thet måtte hon blifwe Kyrkjotagen för hans hustro, hälst som han i åtskillige bref tilstådt at han henne under äktenskapslöfte lägrat: Till bestyrkande bijfogadt Kyrkjoherdens Fagelii attest, daterat d: 20 Octobris sidstl: härom. Resol. Swaras Probsten Mag:r Aurelius, som thesse documenter til Consistorium insendt, at Consistorium bjfaller til hennes begiäran, thet må hon Kyrkjotagas såsom Bengt Jonssons trolåfwade Fästeqwinna, efter thet wid sådane tillfällen wanliga formulairet, allenast närmaste släkten thertil gifwa sitt samtycke."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074010_00117
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/8 (1732-1733)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenhammar_nr_776

323
Introducerad adel - H / Hilchen
« skrivet: 2020-04-25, 19:38 »

"1732 åhrs Consistorii Gothoburgensis Protocoll
/.../
Den 12 Januarjus hölts Consistorium /.../
1:o Förekommo efter behörig kallelse Lieutenanten utaf härliggande Guarnizons infanterie Regemente, Wälborne Herr Adam Frants von Hilcken och thes Hustro Fru Ullrica Lundberg; Begiärande then senare uti en d: 11 hujus inlagd skrift, som nu upplästes, skilnad ifrån sin man efter han sielf inför Lofl. Regiments Krigsrätten härstädes widgådt äktenskaps brott, som Wälbemälte Krigsrättens extractum Protocolli af d: 8 Septembris 1730 närmare utwisar. Hwarpå H:r Lieutenanten von Hilcken ingaf sitt skrifteliga swar uppå bemälte Frus honom communicerade skrift; hwarwid han säger sig intet hafwe at påminna, utan lemnar Consistorio thermed efter Kongl: K: L: forderligast at fortfara. Consistorium utlät sig, at thet lärer på sådant sätt wara fåfängt, til at sökia förmå parterne til förening. Herr Lieutenanten swarade, at han håller sig wid sin skrift. Blefwo alt therföre ordenteligen efter Kongl. K: L: 16 Cap: 6 § och thet theruti befintelige formulair skilde, samt tilsade them få skiljobref af Consistorii Notarien; Och at Hr Lieutenanten ingalunda får träda i äktenskap med then han lägrat, och ej heller med någon annan innan Consistorii utlåtelse är inhemtad; hwilket dock Fru Lundberg efterlåtes."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074010_00018
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/8 (1732-1733)


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

324
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2020-04-22, 20:05 »

"/.../
3. Herr Lieut: Lilliestielke af Guardie har äfwenwähl efter Hr Barons Cancellie Rådetz och Extraord: Envoÿens Cedercreutz Ordres bekommit Ett halft åhrs gage, men medelst för detta Lieut:s nu mehra ÖfwerstLieut:s Högwälb:ne Hr Grefwe David Frölicks Schaperande uthur Fångenskapen, är bem:te Lieut: Lilliestielke, i stället qwarhållen, och igenom processande i den saken sitter uthi stoor skuld, och kan icke komma bort, förr än skulden blifwer betahlt, hwarom han och rapporterat, sin Hr General Major Törnflÿcht.
/.../
Musco d 13 Decembris 1723
/.../
T: KniperCrona"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 138 (1721-1723) Bild 610 (AID: v323651.b610, NAD: SE/RA/2113153)


EÄ, tab. 14
TAB. 14.
"Gustaf Didrik Lilliestjelke (son av Bengt, Tab. 6), född 1686. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid livgardet. Sekundfänrik vid livgardet 1707-11-22. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Löjtnant 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Uteslöts ur rullan 1728-01-05 emedan han ej ännu återkommit från Ryssland. Återkom 1733. Satt på exspektans 1739-07-13. Kaptens karaktär. Död 1744-06-09 på Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Gift med Anna Rosalia Falkmann från Danzig, "som var katolik".
Barn:
Christina Catharina, död ung före fadern."

325
Introducerad adel - S / SV: Soldan, von
« skrivet: 2020-04-20, 19:10 »

"General Wellingz Dragoner
Lieut: Soldan Thil Soldan. omdöpt 1709
/.../
Tobolski d: 26 Novembr 1716"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070141_00261
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria, Svenska fångar i Ryssland, SE/RA/754/2/XXIII/8/11 (1704-1721)

326
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2020-04-19, 13:54 »

"Till Capiten Vicken
Af H: Capitenens skrifwelse har iag förnummit hurusom han recommenderar Underfyrwärkaren Johan Adolph Åhrhane till at få afskied och i dess ställe föreslår en ung Adelsman och LäreFyrwärkare Johan Hind: von Brant samt igen i hans rum åstundar insättia sin äldsta son som skall wara 14 åhr gammal /.../
Malmö d: 6 Febr: 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00094
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_01530
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)

327
Anckarswärd / SV: Anckarswärd
« skrivet: 2020-04-18, 14:55 »

"In för E:rd Högh Grefl: Excell:tz sampt dhetta Höglofligh Collegio medh denne min Ohnderdån ödmiukeligste suplieque att jnkomma, der till drifver migh högsta nöden såsom iagh på sidste Uthskrifningen som höltz i Nykiöpingh ähr wälborne Governeurens Lenardt Rebbingz fougde till kneht uthnämbd worden, och sådant alt af ijdel haat och afwundh och icke medh något det ringaste skiähl, som först af Nationen en Fransösk bohren, 2 Mine föräldrar i dess ungdom hitt in i dhetta Höglofl. konunga Rijket ähro jn förskrefne wordne och under De Bechierne och Bergzbruken i Sudermanlandh i heela sin Lijfztijdh Tiänt iagh och desslijkes i hela min Ungdoms tijdh samma giort och utståt sedan nu Bergzbruket j desse ofredelige åhren ähre Råkade j Lägervaldh /.../
[Aug. 1677]
/.../
Thomas Cossvoy
Sudermanland Lunda Sohn
Jönåkers häradt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02282


"Emedan såsom Thomas Cossva bleeff på siste Uthskrifningen af Governeuren Lenardt Rebbingz fougde Insatt till kneht för sin Modhers lilla Tårpe åå i Lunda Sohn på Tijble ägor, och såsom Cossva hafuer Tillförende så wäll som hans fader warit stadigt för Kohlare under DeBechernas Järnbruk och sedan Effter hans Sahl Faders dödh förestådt sin K. Moder dhen En ålderstegen och wärdeloos änkia ähr och warit 24 åhrs tijdh, och sin föda och oppehälle af dhenne sin Trogen sån och såsom Wellamske och Bechie hafver i dhesse ofredz åhren icke kunnat drifve sitt Bruk så stadigt hafuer Cossva warit i dhesse 3 ofredelige åhren stadigt hoss migh som Cronones Länsman /.../
att Cossva måtte ifrån denne knehtetirnsten befrijat blifva Emedan han af haat och afvundh ähr anklagader till sine 50 åhr gamal och ähr ofärdigh i sitt ben /.../
/.../
Lunda den 10 Augustij 1677
Carl Jönsson i Halla
Chronones Länssman
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02281
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


Se även - Cochois / Cochoy / Kosswa / Cosswa:  https://forum.rotter.se/index.php?topic=67363.0


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarsv%C3%A4rd_nr_116
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarsv%C3%A4rd_nr_2109

328
Introducerad adel - G / SV: Gyldenklou
« skrivet: 2020-04-17, 19:56 »

"A:o 1676 d 5 April
VI. Kånan Kerstin N bekiänner sig wara besåfwen och med barn rådd aff Wälb: Hr Jacob Gyldenklou j Ståckholm; men hafwer intet civiliter plichtat, frågas om hännes kyrckiogång?
Resio: hon måste först civiliter plichta, komme igen med sin domb, så skal hännes kyrkioplicht tagas i betänkiande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002572_00091
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/8 (1674-1676)

329
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2020-04-17, 18:47 »

"A:o 1674 d. 11 Nov.
11. Anna Knutzd:r ähr lägrat af Lieutnampt Wälb: Hr Nils Örnflycht j Åker Sochn och aflat med honom 3 barn, säger sig warit wid Tinget och fådt dom, men hade honom nu intet at framwijsa. begiärer at han skaffar hänne i Kyrckia.
Resio: dhe skola bägge han och hon inställa sig i domcapitlet til d: 18 Nov. och hafwa med sig domsedelen.
/.../
Den 18 Novemb: [1674] blef ordinarium consistorium hållit /.../
/.../
11. Wälb: Nils Örnflycht med sin kåna Anna woro nu tilstädes, framwijsa tingzdomen om son werldzliga plicht, frågas deras kyrkioplicht.
Resio: 1 Örnflycht skal twå predikodagar stå i effterst i bänckiarna uti domkyrkian, talas om hans synd och bättring af predikostohlen, och han sedan ensides i sacerstijan absolveras. Men. 2 kånan Anna, som här är förhörder i sin Christendombs stychoo, kan dem läsa i book men lijtet förstår, skal, sedan hon här wid domkyrkian 2 predikodagar på pallen stådt hafwer, försändes heem til Åkers försambling, at och där 3 predikodagar stå på bättringzrummet, och sedan offenteligen intagas och absolveras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002572_00022 ff
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/8 (1674-1676)

330
Gripenwaldt / SV: Gripenwaldt
« skrivet: 2020-04-14, 20:14 »

"Jagh monde af min Capit: Leutnampt Wällb:ne Johan Grijpenwaldh, ehrfara huru såssom han förmedelst een lijten öfwat duell med Ridderhuus Fiscalen Personlig för Foro Competentj uthj Stockholm in faillibely måste comparera, /.../
/.../
Johan Drake"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_01525 ff
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_02178 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/42 (1676)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00528
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenwaldt_nr_875

331
Introducerad adel - H / SV: Holmer
« skrivet: 2020-04-14, 19:47 »

"Alldenstund iag hafwer förnummet at Ridderskapetz och Adelens Rosstienst j anseende till desse tijders Conjucturer, skall duppleras, och samme fördubbling med fordeligst uthj Stockholm instellas; Altså emedan Major Hollmers Broder, Hermandt Berendt Hollmer hafwer alt ifrån sin ungdom uthj chronans tienst låtet sig bruka och uthj det Pollendske kriget Cornets tienst förestått, sedan nu Leut: under hans höggrefl: Excell:tz Hr Rijkz Marskens Regemente waret och nu sedermehra med Liuet:s employ under sin B[roder]:s Major Hollmers Compagnie af hans K:l May:tt beneficerad; Ty kan iag ey underlåta honom Eders Excell: Excell:r och det K:l Krigz Collegio uthj bästa måtto, tienligast recommendera at han wed detta tillfälle med Ryttmest:r employ, gunstigst må blifwa ihugkommen. /.../
/.../
Giötheborg d 31 Julij 676
tienstwilligste hörsamma tienare
Hans G Mörner"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_01436
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/42 (1676)


Major Filip Daniel Holmer
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00613

Herman Bernhard Holmer
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00614 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6"Skiölde breef för Ryttmästaren Philip Daniel Holmer (1673 13/3)
/.../"Så emädan Wår Troo Tiänare och Ryttmästare under Adellsfahnen Philipp Daniel Holmer inthet allenast ähr af een heederwerdh och wählmeriteradh Familia född, och hans fader i Konungh Gustaff Adolphs den Andres och stoores tijdh, så wähl som och sedermehra i dhe Tyske och Polniske Krigen, har tiänt Cronan Swerige tappert och troget, inntill des han uthi Liflandh, då fästningen OberPahlen aff Pålakerne medh stormande handh intogz, är blefwen ihielslagen; Uthan och han sielf har alt ifrån Åhr 1656 warit under Wår och Rijkzens milice /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038899_00235 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/404 (1673)

332
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-04-12, 18:51 »
Hej Ann!

Det som stod i "Fäderneslandet" får ses som ett debattinlägg år 1865 i frågan om ståndsriksdagens avskaffande:

"Innan ståndsriksdagen avskaffade sig självt genom beslut av de fyra stånden december 1865 föregicks beslutet av mycket stor debatt för och emot ett avskaffande. Den framväxande borgarklassen i städerna liksom de yrkesgrupper som stod utanför det som traditionellt utgjorde det borgerliga ståndet drev en intensiv kampanj för ett avskaffande. Även bondeståndet var för ett avskaffande av ståndsriksdagen. Motståndet kom från adligt och i viss mån även prästerligt håll, de senare röstade i regel efter adeln och skulle följa adelns utslag i frågan om ståndsriksdagens avskaffande. Det fanns en mental majoritet bland adeln för att avvisa förslaget, men folkmassor som hade samlats utanför Riddarhuspalatset den 7 december 1865 då omröstningen hölls och som var för ett avskaffande ledde till att flera adelsmän röstade för ett avskaffande framför att ta konsekvenserna av ett negativt utslag." [Ur: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_st%C3%A5ndsriksdag ].

***


Hans Walkendorfs dödsdom år 1678 finns omnämnd i "Den Skaanske krig 1675-1679" af N. P Jensen (Köpenhamn 1900), sid 341: ("in effigie" - se:
https://sv.wikipedia.org/wiki/In_effigie ). Not. "1)" anger "I. S. Juli 1678.  479".

333
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-04-11, 21:17 »
Ur: Fäderneslandet 1865-11-04

334

"Lista Oppå Öfwerstens Wälb:ne Fabian Berendtz Regem:te pro Anno 1653
/.../
7. [kompaniet]
Capitein Johann von Nandelstadh
Lieutenampt Jacob Pistolekors
/.../
Förare Elias von Nandelstadh
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054777_00113
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/1

335
Allmänt / SV: Nya Kalmar år 1656
« skrivet: 2020-04-08, 18:24 »

"Datum Wester Ramlösa 30 Augustus A:o 1679
Till Landzhöfd. Vicken, angående den WådElden, som Staden Callmar är öfwergången
Wår ÿnnest .p. Med intet ringa Wårt bekÿmmer hafwe Wij uthur Edert underd. bref af d. 22 hujus måst see, den olÿckelige händelsen, som igenom WådhEld Staden Callmar nÿligen är öfwerkommen, och att een så stoor deel af densamma derigenom är lagd i aske, tillijka och den stoore förlust, som Eder och Eders huus derigenom är tillstödt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00778
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)

336
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2020-04-08, 18:02 »

Datum Wester Ramlösa 27 Augustus A:o 1679
Till Cammaren för Registratoren Erich Moderus
Wår synnerl:. Såssom Oss Registratoren wid wårt Cantzlie Erich Moderus uti underdånigheet klageligest haar andragit det slätte och torftige tillstånd, hwaruthi han nu för tijden sitter förmedelst dhet att han på någre åhr sin löhn eij haar åthniutit, underdånigst  fördenskull anhållandes om någon hielp och undsettning; Altså emedan Wij för den flijt och trägne upwachtning som han wid sin tienst dageligen försöria låter och hafwa måste, honom uti nåder gerna skulle see hulpen; Ty befalle Wij Eder nådel:n att I den försorg drage, det han på hwad sätt dhet och skee kan något erkläckeligit uppå sine innestående löhners afräckning bekomma och werckeligen åthniuta måtte sitt nödtorftige subsistence. Hwarmed skeer, p. och Wij befalle : p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00747 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:4 (1598-1700) Bild 1320 / sid 1961 (AID: v480741.b1320.s1961, NAD: SE/SSA/0145a)


Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:54 (1697) Bild 4420 / sid 421 (AID: v222339.b4420.s421, NAD: SE/SSA/0145a)

337
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rosenstedt, von
« skrivet: 2020-04-08, 13:58 »

"Datum Liungby 17 Junius 1679
Recommendation till Hr Hindrick Horn för Lieutenanten Gustaf von Rosensted, Fredrick Osvald och Hans Christoffer von Sido.
Wår synnerl: .p. Såsom brefhawande trenne från Pomern öf:rkomne Lieutenanter, Gustaf von Rosensted, Fredrick Osvald och Hans Christof von Sido genom deras tappre och redelige förhållande hafwe wälförtient at blifwe befordrade; men här wid arméen till deras accommodement ingen lägenhet för tiden finnes; Altså hafwe Wij dem till Eder affärdat, med nådig försäkran at de foderligast wid den under Edert commonde stående milice skole åtniuta dem anständigt employ; Och är fördenskull till Eder här igenom Wår nådige willie, at I tilsee det de med aldraförste måge blifwa accommoderade, efftersom I befinne dem capable till. Och Wi befalle p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00141
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00144
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00180
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12


Adel. ätten von Rosenstedt
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 122 / sid 239 (AID: v102734.b122.s239)

338

"Datum Liungby 15 Aprilis A:o 1679
Confirmation på godset Padell för Öwesrte Lieutenant Boxhöfden och hans broder.
Wij Carl p. Göre witterligit, at såsom Oss Wår tro tiänare och Öwerste Lieutenant Oss Älskelig Ädel och Wälbördig Johan Albrecht von Boxhöfveden uppå sine och sine bröders Gustaf Reinholt och Otto Fredrich von Boxhöfvedens wägnar uti underdånighet hafwer låtit framte et H:s M:ts Dråtning Christinae Donationsbref daterat Stokholm d 27 Maji A:o 1646, hwarutinnan deras Fader då warande Rytmestaren Reinholt Boxhöfden godset Padel uppå Ösel jämte där till lydande byar och bönder under Norköpings besluts wilkor doneres; warandes jämwäl sedermera år 1660 d 12 Octobris samma donations bref af högb:te H:s M:t confirmerat: underdånigst därjämte anhållandes, det Wij dem där å Wår nådige confirmation meddela täktes; Altså och emedan Wij hos Oss uti nådig consideration komma låta, icke mindre de trogne och hulda tiänster, som Oss och Sweriges Crono de, än dem, hwilka deras Förfäder giort och bewist hafwe: warandes jämwäl förplikade, det samma at göra och bewisa så länge de lefwa och förmå; Ty uti anseende till alt sådant hafwe Wij och i nåder låtit behaga, till at confirmera och bekräffta, efftersom Wij och här med samt i kraft af detta Wårt öåna bref confirmera och bekräfta åfwanb:te Donations bref, så at Öwerste Lieutenanten Johan Albrecht med des bägge bröder Gustaf Reinholt och Otto Fredrich von Boxhöfder samt deras äkta manlige bröstarfwingar, och således arfwinge efter arfwinge, till föllie der af åwanb:te Gods Padel med de där till lydande byar och bönder, som de för tiden wärkeligen innehafwa, jämwäl sedan landet Ösel Oss och Cronan åter tillfalla kunde, i fall Wårt Reductions Collegium där emot eÿ hafwer något med skäl at säÿa skole alt stadigt roligen och obehindrad niuta, bruka, behålla och besitta; Här alla som wederbör hafwa sig hörsamligen at efterrätta, icke tilfogandes dem häremot något hinder men, el:r förfång i någon måtto. Till ytter p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038939_00198 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/444 (1679)


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_01939 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Graf_Buxhoewden_(Buxh%C3%B6wden)


339
Allmänt / Nya Kalmar år 1656
« skrivet: 2020-04-06, 12:11 »

"Förtekningh Uppå huru månge huus och kiällare, som äre byggde, och muraradhe /:Såsom och än äre i byggningh:/ Uppå nye Calmar Stadh, Nemlig:
Huuss medh fönster, muurningh, och mehradels inreedhe.
Borgemästaren Johan Rosenlundh. Stenhuuss, Huuss 1, och hwälfd kiällare 1
/.../
Calmar den 1 November A:o 1656"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065936_00886 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/22 (1656)

340
Coyet / SV: Coyet
« skrivet: 2020-04-05, 18:39 »

"Datum Liungby 25 Decembr: A:o 1678
Leÿdebreef för Capiteinen Friedrich Coijet.
Wij Carl .p.p.p. Giöre witterligit att såsom Capitainen widh wårt Ammiralitet Edhell och Wählbördigh Friedrich Coijet, hafwer icke länge sedhan råkadh uthi twist och oenigheet medh Commendeuren Cornelis Crass, som sedermehra inthet bättere affluppen ähr, än att Cornelius Crass, widh ett dher på fölgdt slagzmåhl medh Coijet, haar måst lijfwet tillsättia; Och han Coijet warandes nu dherföre flychtigh, gierna åstundar in för Wår Hoffrätt att Comparera, och sakens rätta beskaffenheet, upphof och förlopp där att förklara; hafwandes hoos Oss i underdånigheet anhålla låtit, att blifwa medh Wårt öpne frijdz och leyde breef till sin säkerheet, så långe benådat; Altså hafwe Wij som fast ogierna förmärkie sådane saker wara passerade, lijkwähl godtfunnit, till sanningens desto bättere uthleetande, här till att bewillia; efter som WIj och i kraft af detta Wårt öpne bref, bewillie och förune honom Capiteinen Friederich Coijet, Wårt säkra leigde och tillståndh frijtt att framkomma, och sin saak in för wår Hoffrätt att uthföra som han bäst kan och gitter; såsom och dher efter sigh i säkerheet begifwa som lagh säger.
Wij biudhe dherföre och befalle alle som detta angåår, att dhe ställa sigh sådant till efterrättelse, icke tillfogandes honom Cap: Coijet här emoth hinder eller förfångh i någon måtta. Till yttermehra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038934_00397
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/439 (1678)


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_00380 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3


***


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038939_00357
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/444 (1679)

341
Introducerad adel - A / SV: Appelbom
« skrivet: 2020-04-05, 17:50 »

"Datum Liungby 23 Decembr. A:o 1678
Till Cammaren för Carl Apellbohm.
Wår synnerlige ynnest .p. Såsom Affgesandten Haraldh Appelbohm hafwer uthaf Hennes May:tt Drottningh Christina warit benådat, att niuta ränttor aff Forsmarck under Norkiöpingz Besluths wilkohr, till dess han eller hans manlige bröstarfwingar medh ett annat eqvivalent kunne blifwa försedde; Altså wehle och Wij så mycket mehr hafwa hans effterlemnade Sohn Carl Appelbohm dher widh bijbehållen, som wår Sajl: Herrfadher, Glorwyrdigst i åminnelsse, jämbwähl och Wij sielff honom där widh hafwe Confirmerat, till des han kunna niuta ett eqvivalent; /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038934_00349
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/439 (1678)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Appelbom_nr_325

342
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Probsting
« skrivet: 2020-04-05, 15:11 »

"Datum Liungby 21 Novembr: A:o 1678
Öpet bref för Helena Pröbsting.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att Oss hafwer framledne Cammererarens uthi Wårt CammarCollegio Johan Jonssons efterlåtne Enckia, hustru Helena Pröbsting underdånigst berättat, huru såssom hennes första Man, för detta Artollerie Capitainen Jonas Schruf för dess långlige trogne erwijste tienster, iemwähl och i förra Tyska krijget undfångne blessurer, äre twenne obser land uthi Ingermanlandh doberade, hwilcka af uhrminnes tijdher öde legat, och bem:te hennes Man låtit uptaga /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00203 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Adel. ätten Probsting - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 112 / sid 219 (AID: v102734.b112.s219)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pr%C3%B6bsting


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00657
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00690 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

343
Introducerad adel - G / Grönberg
« skrivet: 2020-04-05, 14:31 »

"Datum Liungby 14 Novembr: A:o 1678
Tillståndh för Capiteinen Anders von Grönberg och hans Swågers barn, att sällia någre Norkiöpings beslutz Donations hemman.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, att såssom Wij underdånigst ansökte blifwe uthaf Capitainen oss Elskel: Edell och Manhaftig Anders von Grönberg dhet honom och hans Swågers Gustaff von Bergens barn efterlåtas motte till dheras giäldz afbetahlning att få försällia någre Norrkiöpingz beslutz hemman, som dhe efter dheras Swärfader Translatoren Hans Floring i föllie af dherå erhållna donations bref för tijdhen possidera och besittia, och Wij dhem samme ansökning i nåder hafwe defererat, Ty efterlåte och tillstädie Wij herigenom och i kraft af detta Wårt öpne bref honom Anders von Grönberg sampt hans Swågers barn, dhet dhe 3½ gårdh i Ekala och Husby och Odhensala Sochn, måge under samma rätt till andra försällia och föryttra, hafwandes dhe som dhem sigh tillhandlasamma lägenheeter uthan något påtahl eller hinder under Norkiöpings beslutz willkohr att possidera och besittia. Her alle .p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00121
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Anders Grönberg
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00731
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5


Gustaf von Bergen
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00005
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2


***


Mårten Grönberg
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00728
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%B6nberg_nr_181

344
Stormhatt / SV: Stormhatt
« skrivet: 2020-04-04, 17:07 »

"Datum Liungby 7 Junius A:o 1678
Donation för Sneckenberg uppå godzen Nääs och Såhl som han sig uthaf Catharina Stormhatt tillpantat hade.
Wij Carl p.p. Giörom witterligit, att Oss hafwer Räntemästaren Oss Elskelig Edhel och Wählbördig Jacob Sneckenberg i underdånigheet tillkenna gifwit, huru såsom han åhr 1675 med Wår nådige tillåtelse har för 600 RD:r in Specie pantat sig till Fru Catharina Stormhatts Säthegård Nääs och Ladugården Såhl, beståendes af fyra hemman jembwähl Skatträttigheeten däraf, och dhetta alt dhet underdånige håppet, att om Sonen, hwilket sedermehra hände, med döden afgå skulle, han då sig därpå Frälse igenom Wår nåd förwärfwe måtte sin hustru och barn till något wist booställe; men som Wij förr än han kunde giöra härom ansökning, hafwer strax efter Lundske slaget, hwarest Capitein Stormhatt bleef, förtröstat Öfwersten Hastpher på twenne gårdar däraf dhem han skulle wid änkians dödelige afgång och sedan han dhen därpå uptagne pantskilling betahlt hade, få äga och tillträda; /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00492 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stormhatt_nr_316

345
Gyllenspak / SV: Gyllenspak
« skrivet: 2020-04-04, 14:32 »

"Datum Liungby 4 Maij A:o 1678
Lijfztijdz donation på en by Uppelä benämd uthi Gestrickeland och Hille Sockn för Ammiral Lieutenanten Anders Gyllenspaak,
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att såsom wij i nådigh consideration tage, de långlige, trogne och redelige tiänster som Oss och Sweriges Chrono Ammiral Lieutenanten Oss Elskelig, Edel och Wählbördig Anders Gyllenspaak städze giordt och betygat hafwer, Så finnes Wij och så mycket mehra benägne att låta honom någon wår wärckelige nåde wederfaras som han däremot med inga beneficier härtilldagz är worden gratificerad; Och hafwe fördenskull härmed och i kraft af detta wårt öpna bref honom gifna och förunna welat uthi hans och hans hustrus lijfztijdh en under båtzmanshållet lydande lijten by uthi Gestrijkeland och Hille sockn Uppellä ben:dh, hafwandes han och hans hustro demsamma föruthan någons intrång att possidera, behålla och besittia under Lijfztijdz rätt och frälsemanna willkohr. Det alla som wederböra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00039
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)


Se även 1/6 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00391
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)

346
Gyllencaschett / SV: Gyllencaschett
« skrivet: 2020-04-04, 12:52 »

Jag gör ett försök att uttyda begravningsvapnets text utifrån bilden:

"KONGL MAY:tz
Troo Tienare och Capitein under Smålands Infanteri
Regemente I Callmare Lähn. Den Edle och Wälborne SAHL.
H. PÄHR GYLLENKASIET
Herre till Möckelhult Födder A:o 1629. I
Julij och I Herranom Afsomnade i Möckelhult
d 20 October 1703."

https://digitaltmuseum.se/021028466455/begravningsvapen/media?slide=0


***


Att dödsåret (1703) stämmer framgår av Kyrkoräkenskaperna för Frödinge (där Möckelhult är beläget)

"Debet Anno 1701 ifrån Nyåhrsdagen til d 1 Maij 1702
/.../
"Gofwopenningar af dhem som warit siuka /:den ene 2. den andre 3, den tridie 5 öre sölfr mtt men wälb:ne Hr Capitein Gyllencachett gifwit 2 Caroliner:/"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027012_00077


"Debet Anno 1703 ifrån d 1 Maii 1703 til d 1 Maii 1704
/.../
Testamentzppr effter dhem döde. _effter Sahl. Capitein 30 D. in alles   37: 1:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027012_00079
Källa: Frödinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00088/C I/1 (1670-1691)


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00937
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

347
Emporagrius / SV: Emporagrius
« skrivet: 2020-04-03, 20:13 »

"Datum Liungby 12 Aprilis A:o 1678
Till H: Öfwerståthållaren för Notarien Abel Emporagrius at accommodera honom medh första vacanta Rådmanstiänst i Stockholm
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00589
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


348
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2020-04-03, 19:42 »

"Datum Liungeby 8 Aprilis A:o 1678
Till öfwersten Efvert Horn för Lieut: Axel Bånge
Wår ynnest .p. Tro Man och öfwerste. Emedan ifrån Pommern hijt till oss öfwerkommen är Lieutenant af von der Nots Regiemente, Axel Bånge benämbd, och nu åstundar wijdare uthi Wår tiänst och särdeles under Edhert Regimente at blijfwe employeradh, beropandes han sig däruppå som skulle hans Conduite och skickeligheet Edher kunnig wara, ty hafwe Wij honom i nåder härmedh till Edher remittera welat, warandes Wår Willia och befallning, at I sökian honom i Consideration till hans förhållande till någon sådan tiänst under Edhert Regiemente at befodra som kunde lända honom till något avancemente. Och Wij befalla p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00546
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


***


"Datum Ystedt 3 Julius 1699
Besittningz Rätt på hemmanet Fogelsiö för Capitain Lieutenanten [Daniel] Bångenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039106_00492
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/611 (1699)

349
Gyllenpamp / SV: Gyllenpamp
« skrivet: 2020-04-03, 18:39 »

"Datum Hamlstad 2 Martij Anno 1678
Confirmation för Lars Gyllenpamps hustru Catharina Gyllentorneer[Sic!] på någre hemman.
Giöre witterligit, at oss hafwer Ryttmästaren Lars Gyllenpamps hustru, Edle och Wälbördige Catharina Torneerfelt ansökt om Wår nådige Confirmation på itt Kongl. Regeringens bref af d 26 Decemb: 1660 hwar uthj den gåfwa af någre få hemman som fordom Ryttmästaren Gabriel Tornerfelt först af hennes May:tt drotningh Christina fick, och sedermehra ehrhölt hans May:ttz Wår Sahl: Herr faders Confirmation uppå åhr 1656 medh nådigh frijkallelsse för fierdepartens afgift, så wähl som och på itt bref af d 21 Maij 1672 om samma sak hwar uthj som hennes Broderssons Transport öfwer samme hemman in på bem:te Gyllenpamp och dess manlige arfwingar gillas och stadfästas, Anhållandes hon nu underdånigst at Wij icke allenast här på, utan och på hemmanet Munkegården i Ny Sochn och Öster häradh i Smålandh som ähr 1666 blef honom donerat, täcktes honom Wår nådige Confirmation meddela. Hwar till wij i nåder samtyckt hafwan och i kraft af detta Wårt öpne breef, Confirmerom och bekräftom åfwanberörde donation och Transport, till een säker och roligh possession och besitningh för mehrbem:te Ryttmästare och hans manlige bröstarfwingar under Norkiöpingz besluutz rätt och wilkor, sampt åfwanbem:te brefz inneholdh och lydelsse. Här alle etc. Halmstad d 2 Martij 1678./.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00070 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


350
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-04-03, 18:09 »

"Datum Halmstad 1 Martij Anno 1678
Handbreef till Gen: Lieut: Sperling om Execution öfwer Totterne och Walkendorf
Jempte edert underdånige bref af d 24 Feb: hafwe Wij undfåt Copier af domarne som ähre gångne öfwer Totterne, Owe Romel och Walkendorf, hwar uppå I iu för iu heller Executionen kunne i wärket stella låta. I natt klockan 3 ankomme desslijkest twenne edre bref af d 26 Feb: och läre wij effter der uthj anförde underdånige begäran om alun bruket disponera och förordna. Öfwersten Carl Hold lär intet kunna komma Till Malmöö effter wij honom Nerikies Regemente opdragit hafwa.
Halmstad d 1 Martij A:o 1678
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00023 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


351
Güntersberch, von / SV: Güntersberch, von
« skrivet: 2020-04-03, 13:14 »

"(A:o 1705) d: 24 Augusti begrofs Sahl. lilla Hr Jacob Gÿntersberg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0016810_00103
Källa: Lillkyrka kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00220/C/2 (1695-1739) /
ArkivDigital: Lillkyrka (E) C:2 (1695-1739) Bild 99 / sid 187 (AID: v38731.b99.s187, NAD: SE/VALA/00220)


1705 års mantalslängd:
Lillkyrka, Östergötland
1 Fröö Sätterij Rytt: Rusthåld, Fru Maria G: Stegmans tienstefolk /.../"

Källa: Östergötlands läns landskontor (E) EIb:2 (1705) Bild 90 (AID: v401111.b90, NAD: SE/VALA/01979)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_G%C3%BCntersberch_nr_685
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stegman_nr_766

352
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2020-04-03, 13:04 »

"Födda och Christnade Anno 1695
d. 30 Xbris Christnades konans Elina Andersdotters i Hage Oächta barn, och om sant är, som hon bekiände, ähr hon besåfwin aff Drabanten H: Johan Stormkrantz i Arboga. /.../
barnsens nampn Johan"


Källa: Lillkyrka (T) C:1 (1694-1718) Bild 13 (AID: v63796.b13, NAD: SE/ULA/10839)

353

Hej Jon!

Här kommer ytterligare ett par uppslag:

Hovförsamlingen, Brudefålck Anno 1685
"den 29 Maij Copulerade Magist: Isogeus Trompettern Bengt Nÿman medh hustru Catarina Ärnst."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054450_00141
Källa: Hovförsamlingens kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0007/C I/2 (1673-1714)


Livregementet år 1678 -  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053972_00105
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/11 (1678)


Mvh
Magnus

354
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rosensvärd
« skrivet: 2020-04-02, 15:10 »

"Datum Liungby 30 Januarius A:o 1678
Frälsse frijheetz confirmation uppå gården Mörtlössa i Östergiötland för Anna Christina Niethof.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att Oss hafwer framledne Adjutantens Måns Person Rosenschwerds efterlåtna Enckia Anna Christina Niethof underdånigst framwijst twänne hennes M:tz drottning Christina bem:te des man meddelte bref, dett förra de dato d 30 Junij 1647, däruthinnan dem bägge under lijfztijdz rätt och frälsse frijheet upplåtes gården Mörtlössa i Östergötland och S:t Lars sockn belägen, dett senare de dato d 8 Augusti 1653, hwarigenom dee nådigst försäkras hemmanet Melingztorp i Östergiötland, Lyssingz härad och Röök sokn beläget under frälsse frijheet i deras lijfztijd, men deeras barn effter under rustningzrätt sampt med Chronogården i Walby, Wreta sokn och Gullbergz härad att få bruka och behålla underdånigst anhållandes om wår nådiga confirmation däruthöfwer Så hafwa på denna underdåniga begiäran härmed och i kraft af detta wårt öppna bref henne Anna Christina Niethof ofwanbemelte twänne bref nådigst confirmera welat, hafwandes hoon och hennes barn i föllie däraf alt dett att åthniuta som henne och dem därutaf föruth blifwer.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038929_00167
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/434 (1678)

355
Introducerad adel - R / SV: Ridderkorp
« skrivet: 2020-04-01, 16:27 »

"Rulla uppå Hans Kongl. May:tz Drabanter till häst, under Öfwersten för Kongl: May:tz Guarde Baronen Wälborne Bernhard von Livens Commando, och ÖfwerstLieutnamptens Baronen Wälborne Jacob Spens Compagnie d: _ Martij 1690
/.../
[Nr] 81. Gabriel Riderkorp. 1. A:o 1688 d 2 Julij till Drabant antagen i Stokh: af ÖfwerstL. Spens"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00161
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)


***


Gabriel Ridderkorp
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300122_00693
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/2***


http://runeberg.org/frfinl/0355.html

356
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Fägerhjelm
« skrivet: 2020-04-01, 13:13 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tz Drabante Esqvadron Till Häst under Öfwerstens Af Kongl. May:t LijfGardie Baron Wählborne Hr Knuuth Posses Commando ock Öfwerste Lieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie Munstrade ock öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthi Kiöping d 11 Februarij 1697
/.../
Antagne Åhr: 1695
Nummer: 34
Lars Fägerhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00380
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)


***

"Fägerhielm, Lars, var livdrabant 1700; död 1708 29/12"

Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1120 / sid 219 (AID: v319671a.b1120.s219)


***

Johan Fäger, adl. Fägerhjelm
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01700
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/4

357
Här kommer ytterligare ledtrådar till ditt sökande:

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tz Drabante Esqvadron Till Häst under Öfwerstens Af Kongl. May:t LijfGardie Baron Wählborne Hr Knuuth Posses Commando ock Öfwerste Lieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie Munstrade ock öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthi Kiöping d 11 Februarij 1697
/.../
Trumpetare
Bengt Neuman
Michel Springer
Gabriel Petterson
Lars Biörckman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00376
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

***

Livregementet till häst år 1687:
"5 kompaniet
/.../
Trumpetaren Bengt Nÿman, avancerat till Håftrumpetare in feb. 1687 och då straxt Salomon Orfelt werfd.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)

***

Generalmönsterrulla för Livregementet till häst år 1683

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028772_00135
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/766 (1683)


***


Livregementet till häst år 1694, Örebro kompani, rusthåll nr 4
"Rÿttmäster Biörnbergs Enckie Fruu Uppdrager Munderingen till Trumpetaren Bängt Nÿman, dhess T:re Lahrss Pährsson Slytter för Slyttöö
/.../
Updragit Munderingen till Trumpetaren Bengt Nÿman efter Contract d 30 April 1694"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028784_00392
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/778 (1694)

Livregementet till häst år 1704, Örebro kompani, rusthåll nr 4
"Trumpetare Bengt Nymans Tiänare; Lars Slyter för Slyte"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028788_00302
Källa: Livregementet till häst år 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/782 (1704)


År 1707 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028789_00558
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/783 (1705-1707)


År 1714 30/9 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028794_00287
År 1715 21/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028794_00491
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/788 (1714-1715)


År 1716 19/10 - "Sahl Trumpetaren Neumans Enkias tienare"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028795_00130
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/789 (1716)


***


Bild nedan - detalj ur:

"Abrÿss wie der Königl. Maÿtt von Schweden beÿ Bender von Türken und. Tarataren den 1 Febr [1713] dieses Jahres attaquiret wart.". Byn Varnitza. "Kungshuset" med kringliggande byggnader och läger. omgivet av en vall. Turkiskt art samt turkarnas och tartarernas anfall. antytt.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0024776_00001358
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2020-03-31, 10:41 »

"Memorial, till Wälborne Hr KrigzCommissarien, som tienstl:n begäres måtte observeras och bijläggias 1695 Åhrs AflöningzLista för Åbo Lähns Dragouner.
Första Compagniet
Capitein Erich Johan Holden /.../
/.../
Corporal, Carl Gÿldenflöy, har warit Volonteur under Åbo Lähns Cavallerie ähr wärfdh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00057
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00026
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)


Se även: http://runeberg.org/frfinl/0172.html ff

359

Hovtrumpetaren Bengt Neuman hittar du bl.a här - år 1708.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00085
Källa: Kungliga arkiv, Konung Karl XII, SE/RA/710003/01/II/10/K 33


***


"Karl XII:s hovbetjäning i Bender år 1710

I Krigsarkivet återfinns en avskrift av ett original i Skoklosters arkiv (bunt 131): "Specifikation uppå de officerare af Kongl Swänska Armeen som befinnas wid Bender d. 4:te Martij 1710" ("Stora nordiska kriget", Krigshandlingar, Avskriftssamlingen 16, Volym 29):
/.../
Trompetaren Bengt Neuman
" Johan Schmit
" Martin Lumnitz
Puckaren Christian Dolep
/.../"


"Karl XII:s hovbetjäning i fält år 1715

I Krigsarkivet i Stockholm finns även en förteckning över hovstaten i fält år 1715. Jag upptäckte den i samband med sökande efter "mina" skånska ståndsdragoner. Förteckningen finns i "Stora nordiska kriget", Krigshandlingar, Samtida relationer i original eller avskrift 1, Volym 68. Så här lyder förteckningen:

Hans Kongl. Maij:tz Hoff Stat i fält Pro Anno 1715
/.../
Trumpetaren Georg Fischer
Dito Johan Findekle
" Zachris Zaulitz
" Georg Schultz
" Conrad Casper Kühlou
" Willhelm Battram
Pukaren Mattis Ekström
/.../"


https://web.archive.org/web/20080926231551/http://www.karlxii.se/author/magnus/

360
Introducerad adel - S / Snoilsky, von
« skrivet: 2020-03-30, 14:13 »

"Att HåffJunckeren Sal. Wälborne Hr Johan Ernest Snoilskÿ blifwit förledne åhr emellan d:n 5 och 6 Septembr klåckan millan 10 och 11 om Natten död, sampt att han ifrån A:o 1679 och till A:m 1705 då han tog och erhölt Dimission wardt Tiugu Sex åhr uthji hans K:l Maÿ:tz werkeliga Tienst. Det warder här med attesterat. Jönkiöping d:n 19 februarij A:o 1707
Georg: W: Fleetwood./.
Major af Hr öfwerste Gyllenstiernas Regemente
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067596_00345 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet efter 1680, SE/RA/522/16/19/10


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Snoilsky_nr_528

361
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2020-03-30, 13:13 »

"Rickardh de La Chapelle är ankommin ifrå Ryslandh till Stockholm then 29 Octobris [1]616 medh 90 Man som hafwe tient för Dragone och bleff honom sedan allenast bewiliget uthj lähningh och besoldningh som andre Capitener för footfolket, och der medh tient till 15 Januarij 617 (theet är uthi 2½ Månadh) och warit stille uthi Stockholm  belöper i lähningh
Peningar     1185 Dal.

Sedan tient medh 95 man ifrå then 15 Januarij till 22 Januari 617 (theet är 1/4  Månadh) och warit i Stockholm belöper uthi lähningh
Peningar      123 Dal.
/.../
Haffwer Chapelle bekommit H. K. M:tz bestelningh att blifua Capiten för footfolket och beholla för:ne Soldater, såsom och försterkte Compagniet, och tient medh 156 Man ifrå 14 Februarij 617 till 18 Martij 617 (är en Månadh) och warit i Garnison, belöper lähningen i
Peningar   806 Dal:r
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069199_00014 ff
Kammarkollegiet Ämnessamlingar, SE/RA/522/16/Supplement/84 (1637-1716)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_00934
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

362
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-03-29, 14:09 »
Hej Ann!

Jag håller (från sjuksängen) på att titta igenom min avskrifts- och noteringssamling. Har där t.ex en notering:


"A:o 1678 acta om dhe borttrymbdhe adhellsmän"

Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) DIIIba:3 (1676-1679) Bild 140 (AID: v98518.b140, NAD: SE/LLA/10879)


Så det finns flera dokument kvar att upptäcka. Även nedanstående skulle säkert kunna ge något:


363
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2020-03-28, 20:30 »

"Datum Lund 30 Julius  1717
Afskied och underhåld för några Soldater som blifwit blesserade uti actionen wid Strömstad.
Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Soldaten wid LijfCompagniet under Hallanske Regementet till foot Jöns Häger för des undfångne blessurer är blefwen oförmögen till widare krigztiänst; Altså hafwe wij härigenom welat benåda honom icke allenast med afsked, utan och med underhåld uti Krigzmanshuset. Till yttermera etc.
Carolus

wid Lijfcompagniet
2. Jöns Höök
3 Hindrich Lilliebielke
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039183_00301
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039183_00305 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/688 (1717)


https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Str%C3%B6mstad

364
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-03-28, 13:18 »

"Datum Nääs 10 Majus A:o 1677
An Hr Feldtmarshall Fersen, über des Edelmans nachgelassenen Mobilien im Inventarium verfassen, undt dieselben hernachen dem Gen: Adjutanten Ribbingh undh Rittmeister Poll abfolgen und zukommen lassen.
Unsern .p. So baldt wihr erfahren dass der Edellman Walkendorff sich nach dänischer seite begeben, haben der Gen: Adjutant Ribbingh undt Rittmeister Poll unterthänigst angehalten, umb dessen nachgelasserne Mobilien, die wihr ihnen auch in gnaden geschenket, wie sie aber selbe bey Frau Metta RosenCrantz abfordern wellen, auss ihnen die undtwordt gegeben, dass sie bereits Euch werarn zugesandt werden, weil dem nach selbe sachen für caduc zuerkommen, undt wielleicht kein gross partium in sich haben mögen, so lassen wir es bey unserer Ermelten beden officicirer beiersprochenen gnade, undt gefinnen ansuch gnädigst, des Ihr Ihnen solche des Walkendorfs meübler abfolgen, doch darüber ein Inventarium vor her verfassen lasset. Empfehl. Euch hie mit schliestl. p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00231
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

Christoffer Walkendorff "Dömdes 1679-02-01 för övergång till Danmark" (EÄ, tab. 1)

365
Blåfield / SV: Blåfield
« skrivet: 2020-03-28, 13:15 »

"A:o 1684 d: 14 Febru: höltz Extraordinarie Rådstugu [i staden Nyen] /.../ Då företogs å Nyo Ransakningh dett dråp som 681 in Maijo på Borgaren Mattz Grellsson begångit.
/.../
A:o 1684 d: 16 Febr: Framlade Mons: [Adam Johan] Wönsk sin förklaringh af fölliande Innehold Nembl:
/.../
/.../ uthan sendt medh Ifwar Blåfiähl åth Ryttaren en 3 D:s plåth medh dhe ordh at han icke wijdare skulle komma för hans ögon på det att Wönsken deste bettre kunde sin Eedh giöra att han Erich icke sedt, Erich Enteligh till sådant bejakat, då Blåfiällen sagt dett ähr nogh at tu en sådan saak digh påtager hwar öfwer Erich ärnat gå till sin Fader, men Corporalen Axell Blåfiäld honom på wägen mödt och frågat hwem Baneman war då Erich swarat Wönsken, men iagh tagit skullden på migh. Corporalen igensagt töfwa iagh will gå till tahls medh min broder, men Erich gått bårt befarendes dhe honom antasta wille. /.../"

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11808791
Rådstugurätten i Nyen


Se tab. VII - http://runeberg.org/frfinl/0038.html
[/i]

366
Introducerad adel - VW / Wilckenschildt, von
« skrivet: 2020-03-28, 13:11 »

"Datum Norrewedinge 7 Septemb:r 1677
Lista på Officerare som hafwa bekommit deras fullmachter på åthskillige Charger .p.
/.../
Christian Wilckens, som hafwer warit Capiten hoos de danske under Öfwerste Troupps Dragouner, bekommer effter Kgl M:ts allernådigst behag ett Compagnie här under Regementet" [Skåne, Bohus, Jämtlands dragonregemente/min not]]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00052
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00937 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Wilckenschildt_nr_1135

367
Sabelfelt / SV: Sabelfelt
« skrivet: 2020-03-28, 13:05 »

"Datum Norrewedinge 10 Septemb:r 1677
Till Landzhöffdingen i Östergiöthland för Lieut:n Johan Sabelfelt på dess innestående 676 åhrs löhn ./.
Wår ynnerst .p. Tro Man och Landzhöfdinge, Såssom Wij i anseende till den olägenhet hwar uti Lieutenantenten af det Östgiötiske Cavalleriet Johan Sabelfeldt, där igenom råkat är, at han, hafwandes en tijd warit fången hoos fienden, alle sine mundteringar mist har, i nåder hafwe bewilliat at han till sin upmundering och errättande sin för 676 åhr innestående löhn måtte bekomma, på det han således kunde blifwa capabel till at ähn widare giöra oss någon wärkel. tiänst; Altså länder till Eder wår nådige willie befalning at I honom Sabelfeldt be:te sin resterande 676 åhrs löhn, uthaf dhe till samme Regemente anslagne hemman forderligast bekomma och åthniuta låta, hwar med .p.p.
CAROLUS .p."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00077
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)

368
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2020-03-26, 21:02 »

"Datum Åsum 4 Aprilis A:o 1677
ÖfwerstL: fullmakt för Wrangell i Erich Tufveson Hökenflycktz ställe.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, att aldenstund ÖfwerstLieutnanten Erich Tufveson Hökenflycht uti desse dagar med döden afgången är, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00034
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_01299 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

***


Wrangel, alternativ:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01376
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01381
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01383
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

369
Schultz von Ascheraden / SV: Schultz von Ascheraden
« skrivet: 2020-03-26, 20:59 »

"Datum Åsum 9 Aprilis A:o 1677
Öpet bref för GeneralLieut: Mårten Schultz på huuset Ascheraden
Wij  Carl p. Göire witterligit, att ändock Wij i anseende till dee nyttige och considerable tiänster som särdeles wid närwarande tijder Oss och Sweriges Crono Wår Trooman och General Lieutnant Wählborne Mårten Schults giör och bewijser, i nåder benägne äre att confirmera honom och hans arfwingar den allodial rätt af Hennes M:tt drottning Christina på huset Ascheraden och där till lydande godz och ägor honom än förlänt blifwa, liekwähl såsom Wij för särdeles considerationer skull därtill betänckiande draga; Ty på dett han icke desto mindre, må rönia att Wij honom wår nåde gärne betyga, hafwa Wij förunna och effterlåta welat efftersom Wij härmed och i krafft af detta wårt öpne bref förunna och effterlåta honom General Lieutna:ten Schultz och hans äckta Manlige bröstarfwingar ofwanbem:te huus Ascheraden med alle därunder liggiande godz och ägor att niuta bruuka, och besittia under Norkiöpingz beslutz willkohr med den condition därhoos att i fall manslinien experera skulle då qwinlinien samma godz så länge behålla, och icke förr afstår än dee 13800 rD hwilcke af Hans Sahl: faders hoos Oss och Cronan hafwande rest härröra och i bem:te godz sticka till fullo erlagde och dem uthbetalta blifwa. detta alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00014 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

370
Stormhatt / SV: Stormhatt
« skrivet: 2020-03-25, 20:27 »

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Försäkringh för ÖfuersteL:t Hastfer på någre Sahl: Stormhats hemman
Wij Carl .p. Giörom witterligit at alldhenstundh Wij hafuom medh nådher förmerckt dhee hulde och tappre tienster huilke ÖfwersteLieut:ten undher Wårt Lijf Gardie till footh Oss Elskel; Edhell och Wällb:   Hastfer giordt och bewijst hafuer, ty williom Wij och gierna låta honom för samme hans redelige wälförhållande niuta något werckeligit Nådhetecken. Och som twenne hemman i Södermanlandh förmedelst Capitenen Stormhats nu nyligen i slaget widh Lundh dödelige afgång berättas wara Oss och Crohnan hemfallne, huarföre hafue Wij af gunst och nåd welat förmedelst dhetta Wårt öpne brefz kraft försäkra be:te Öfuerste Lieut:t Hastfer at han dhemsamme skall fram för någon annan hafua till at bekomma och werckel: åthniuta, så snart Modren medh döden afgår och dhee som uppå Wår nådige tillåtelse hafuer något derpå förskutit, blefua förnögde: då Wij och medh ett annat och fullkombligit donations bref honom försee williom .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00242
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)

371
Introducerad adel - C / Cronström
« skrivet: 2020-03-25, 20:25 »

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Tillståndh för Assesoren Peter Cronström at få träda i ofrälse Giffte.
Wij Carl .p. Giöre witterligit at alldhenstundh Assessoren Oss Elskel: Edhell och Wällb: Peter Cronström är sinnad at byggia Echtenskap medh   Caspars dotter Grå, huilken uthan Wårt specialt nådige tillåtelse intet skiee kan, emedan hon intet är af Adeligit Ståndh, förthen skull på dhet ett så godt och Christeligit Wärck som medh dheras och wederbörandernes samtyckie är redan slutit, måtte så myket förr och bättre kunna nå igenom brukelige Kyrckeo Ceremonier sin fullbordan hafuom Wij warit mehra benägne hertill at samtyckia som hon berättas wara af hederlige föräldrar född, och till Adelegit Ståndz Wärdhe wäl skickad och optucktad i Assessoren Sahl: Lilliehofs huus som henne altijdh såssom sin egen dotter anseedt och älskat hafuer, Och alltdherföre tillåom Wij af serdeles gunst och nåde härmedh och i kraft af dhetta Wårt öpne bref be:te Peter Cronström at taga henne till hustru, och tilläggiom i lijka måtto nådigst henne, Adeligit ståndh, Nampn och Wärde, och effterlåtom at hon må skrifua och kalla sigh Cronström eller Lillienhof, efter som Contrahenterne sampt Slächten och wederbörande på bägge sijdor helst willia och åsämbias, jembwäl förordnom at dhee barn som i dhetta dheras Echtenskap aflade blefua, skole och måge i alla måtto uthan något hinder och förfång niutha alle dhee rättigheeter, frijheeter, fördehlar och förmonner som andre Adelsmän här i Rijket så at ingen i någon måtto bör eller skall tyda dhem dhet till mehn och prejudice at dheras Modher för Echtenskapet har warit ofrälse. Till yttermerhra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00243
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)


EÄ, tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstr%C3%B6m_nr_786


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienhoff_nr_799

372
Roth / Rooth / SV: Roth / Rooth
« skrivet: 2020-03-25, 20:22 »

"Datum Wää 31 Januari Anno 1677
Efter denna upsats äro fullmachter expedierade
/.../
Corporal Jonas Rooth, som för detta fendrichs [=infanteriet/min not.] och Regements Qwart:es tiänst Praesterat hafwer, och är en capabel officerare till Cornet i Drakenbergs stelle, under Maijor Rosenstråhls Compagnie [Adelsfanan] p
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038923_00344
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/428 (1677)


Se även 1677 års avlöningshandlingar [Adelsfanan]:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00010
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)
1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00012
1675: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00010 "Corporal Jonas Root. Wärf Löhn ifrån den tijden han kom i tiänsten"


"Root, Jonas Nilsson"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01876
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11


***


Bertil Nilsson Skytte, överste och chef för Jönköpings reg:te 1656-04-22
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00552
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/13


Jon (Jonas) Nilsson i Brasbo, reformerad fänrik vid Jönköpings regemente.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300115_00271
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/10

373
Krigsfångar / SV: Danska krigsfångar
« skrivet: 2020-03-24, 18:27 »

"Datum Halmstad 19 Augustus Anno 1676
"Specification på dee fångna [danska] Officerare som ifrån Halmstad upsändas dat: Halmst: d: 19.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038918_00702 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/423 (1676)
Troféernas uppsändande: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038918_00724 ff

374
Introducerad adel - S / Solenblomma
« skrivet: 2020-03-24, 18:13 »

"Datum Jacobsdahl 18 Aprilis 1676
Till CammarCollegium om Stipendium för Assessoren Sohlbloms Son.
Oss berättas, Troo Män, att Sahl. Assessoren Sohlbloms Enckia med sine barn sitter i ett mycket slätt och torfftigt tillstånd, och som hon har en Son som hon gierna igenom Studier och god uptuchtelse will giöra till någon Wår och Rijkzens tienst framdeles skickelig, ty hafwe Wij på hennes underdånige ansökiande i anseende till hennes mans trogne tienster och hennes stoora olägenheet gott funnit att låta hennes Son få såssom ett Stipendium 200 D:r S:mt åhrl. på 4 åhrs tijdh honom och henne till någon lösen, hielp och sublevation, och befallom Eder fördenskull nådel:n att I detta i Staaten observeren, och låten dem wärkl: denne Wår nådige förordning till godo niuta .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00676
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Solenblomma_nr_507

375
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2020-03-24, 18:09 »

"Datum Stockholm 21 Martius A:o 1676
Till Cammaren för Anna Cathrina von Nandellstadt om hennes Mans 2 åhrs resterande löhn.
Wår synnerlige ynnest .p. Oss hafwer Troomänn .p. fordom Capiteinens under Finska Dragonerne Jacob Pistolcorsses Änkia Anna Catharina von Nandelstadt, i underdånigheet föredragit, den stoora nödh och fattigdomb, hoon har måst uthstå och lijda uthi siuttan åhrs tijdh, Nembl: sedan hennes bem:te framledne Mann är genom döden afgången; Underdånigst anhållandes om betahlningh för dhen Capiteins löhn som henne, på hennes mans wägnar för Åhr 1657 och 658, tillbakars ståhr så emädan Wij befunne denne hennes underdåniga begiäran billigh och rättmätigh, jämwäll i anseende till hennes fattigdom och mehrbe:te mans trogne och tapra tiänster uthi sidste Polniske krijget, där han mycket ondt har utstådt, och länge fången suttit: /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00184 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


EÄ, tab. 9
"Jakob Pistolekors (son av Göran Olofsson, adlad Pistolekors, tab 1). Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1646. Löjtnant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1649-10-07. Kapten därst. 1657-06-06. Död 1659 om våren och begraven i Sulkava kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med N. N."


http://runeberg.org/frfinl/0312.html


376
Ödell / SV: Ödell
« skrivet: 2020-03-24, 18:07 »

"Datum Stockholm 20 Martius A:o 1676
Donation på Hemmanet Alfwestadh för Commissarien Carl Gyllenkreutz.
/.../ ett Hemman i Östergiötlandh, Menningz Häradh och Kimstadh Sochn belägit, Alfwestadh be:d, hwillket Oss och Chronan hemfallit är igenom för detta Landzhöffdingens Wälb: Udde Ödelas manlige bröstarfwingars frånfälle och affgångh /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00147
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


EÄ, barn tab. 2:
"Udde Ödla. Uppgives hava varit major (ej vid östgöta kavalleriregemente). – Peter Skutenberg omtalar sin svåger Udde Ödla vara död och att även dennes fru, som ville ledsaga sin mans lik över Ålands hav, tillika med den döde och dess barn på vägen till Stockholm "är alldeles i grund gången"."

377
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2020-03-23, 21:07 »

"Datum Wennersborgh 28 Feb: A:o 1676
Öpet bref för Fru Margareta Silfverswerdh
Wij Carl p. Giöre witterligit, at Oss hafwa framledne Lieutenanten Jöran Treffenschölds Enkia Fru Margaretha Silfwerswerdh underdånigst tillkiänna framtedt ett uthaf Wåre och Wårt Rijkes respective förmyndare och Regeringh af d 10 Octob: 1666 gifne bref, hwaruthinnan hennes Man förunnes och effterlåtes ett Cronohemman på Dahlslandh, Walbo Häradh och Höghsätter Sochn belägit, Tweten ben:d, quitt och fritt för alla däraf gående uthlagor, uthi sin och sin hustrus Lijfztijdh; underdånigst nu anhollandes, dhet Wij Conditionen på ber:de hemman Nådigst förbättra wille, och dhetsamma på Norkiöpingz beslutz wilkor förunna täcktes; Och såsom Wij till samma hennes underdånige begiähran Nådigst samtyckt hafwom; Fördhenskull hafwom Wij af Gunst och Nåde, förunt och effterlåtit, som Wij och i krafft af dhetta Wårt öpne bref, förunnom och effterlåtom bem:te Fru Margaretha Silfverswerdh ber:de hemman, at niuta, bruka och besittia medh alla därtill lydande ägor och lägenheter, på Norkiöpingz beslutz willkor, alldeles som 1604 åhrs besluth inneholler och förmähler .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00717
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dreffensk%C3%B6ld_nr_369


Om Erich Treffenschöld - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00727


378
Drefling / SV: Drefling
« skrivet: 2020-03-23, 20:29 »

"Datum Wennersborgh 24 Feb: A:o 1676
Öpet bref för Berghmästaren Jonas Dreflingh
Wij Carl p. Giöre witterligit, dhet Oss hafwer bergmästaren Ehrligh och Förståndigh Jonas Dreflingh underdånigst tillkiännagifwit, hurusåsom Wåre och Wårt Rijkes resp; Förmyndare och Regeringh, förmedelst dhess öpne bref af d 7 Julij 1673 i Nådigst betrachtande till dhe goda och Trogne tiänster, som han i 34 åhrs tijdh giort och bewijst hafwer, hafwa förunt och effterlåtit honom Frälsse Frijhet uppå twenne sine hemman Ringeby och Herestadh i ÖsterGiöthlandh och Bråbo Häradh belägne, underdånigst nu anhollandes, dhet Wij honom icke allenast bem:te bref confirmera, uthan och conditionen på dhet ena Herestadh ben:dt som han medh bygningh och annan cultur mycket påkostat hafwer, förbättra wille. Till hwilka hans underdånigste begiäran Wij Nådigst samtyckt hafwom; Och altdärföre af Gunst och Nåde i betrachtande af ofwanber:de motiver icke allenast confir erat honom bem:te bref, uthan och Nådigst förunt och effterlåtit honom bem:te hemman Herestadh, at niuta, bruka och besittia för sigh, sin hustru och arfwingar under Sätherijs frijhet och willkor, dhett all .p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00647
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)

379
Schultz von Ascheraden / SV: Schultz von Ascheraden
« skrivet: 2020-03-23, 20:03 »

"Datum Wennersborgh 23 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Gen: Lieut: Schultz, at hans frånwahru ifrån sidsta Rijkzdagh icke skall praejudicera honom uthi sin Rang på Riddarhuset.
Wij Carl p, Giöre witterligit, at såsom Oss hafwer General Lieutenanten Oss Elskeligh Wälborne Marten Schultz .p. underdånigst gifwit tillkiänna, dhet han för Wår honom updragne Krijgztiänst icke hafwer kunnat sistera sigh widh senaste Rijkzdagh, och observera sitt interesse widh intagningen på Ridderhuset, och han sådant fuller committerat sin Son, men dhensamma jämbwähl af Oss dhen tijdhen på Flottan är commenderat och altså därifrån förhindrat worden, befruchtandes at sådant torde lända honom uthi sitt Frijherreståndh till något förfångh; Ty hafwe Wij bem:te Gen: Lieut; Schultz härmedh wehlat försäkra, at ofwanbem:te hans frånwarelsse skall honom eller hans arfwingar uthi ingen måtto praejudicera, uthan widh nästa Rijkzdagh erholla Rang och Säthe på ber:de Ridderhuus, som honom effter Frijherrebrefwetz lydelse och datum competerar och sielfwa Ridderhuus ordningen och sedhwana medhgifwer; p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00640
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


EÄ: Friherre 1674 18/4 (Introd. 1675 under nr 58)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schultz_von_Ascheraden_nr_58

380
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Fägerhjelm
« skrivet: 2020-03-23, 18:38 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
[Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar"- i texten nedan]
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


Adel. ätten Fägerhjelm (sägs ha blivit adlad 1616 d. 17 Febr. - jämför ovan) se : Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 43 / sid 81 (AID: v102734.b43.s81)

381
De la Grange / SV: De la Grange
« skrivet: 2020-03-23, 18:35 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
[Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar" - i texten nedan]
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)

Sköldebrevet 1676 14/4 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00525 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_la_Grange_nr_917
[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_la_Grange_nr_1245 ]

382
Gyllencaschett / SV: Gyllencaschett
« skrivet: 2020-03-23, 18:31 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)

Sköldebrevet 1676 14/4 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00523 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencaschett_nr_916
383
Introducerad adel - T / SV: Törnrose
« skrivet: 2020-03-22, 18:57 »

"Datum Stockholm 1 Oct:r A:o 1675
Öppet Breef för Gouvernementz Secreteraren Petter Törnroos på Adeligh frijheet i Godz och försäkring af des wärdigheet.
Wij Carl .p.p.p. Giöre witterligit att såsom Wij medh nåder förmärcht dhe gode longlige och trogne tiänster, som Wår troo Tiänare och Gouvernementz Secreterare widh den Lijffländske Staten Oss Ellskeligh, Erligh och förståndigh Petter Törneroos här tills giordt och bewijst hafwer; Så ähre Wij och i nåder beweekte wordne, honom medh någon nådh att i hugkomma; Till hwilcken ände han Åhr 1674 aff d: 10 Decembr. med Adelige Privilegier uppå Godz uthj Lijfflandh ähr worden benådat, them Wij och nu icke allenast effterlåte honom at niuta och sigh allt framgeent af betiäna, icke allenast i Lijflandh, uthan och här i Swerige och annorstädes inom Wåre Provincier, Uthan och nådeligen försäkre, som Wij här medh och i krafft aff thetta Wårt öpne bref försäkre och tillsäije honom Petter Törneroos, der han framdehls skulle hafwa skiähl att begiära blifwa alldeles uptagen iblandh wårt Ridderskapp och Adell, förmedelst fullkomligit Skiöldebref, wela Wij hafwa honom utj nådigh Consideration till hans ytterligare hugnadt och befordring, effter som han, hans hustru, barn och LijfzArfwingar, i medlertijdh skole må bruka och nyttia the privilegier the nu allaredan undfått hafwe, så till sin hedher uthi Lagh och Samqwemmer, som sine Godz han sigh förwärfwandes warder, alldeles som Ridderskappetz och Adellens privilegier medh mehra förmå och innehålla. Hwilket alle som wederböhre hafwe sigh hörsambligen att effterrätta, icke giörandes här emoth i någon måtto, nu eller framdeles, Men heller bewijsandes honom Petter Törneroos hans hustru och Barn tillbörligh assistentz uthi Wij honom och them i krafft här aff tillkomma kan. Till yttermehra Wisso .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038913_00391 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/418 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnrose_nr_1835

384
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Svab
« skrivet: 2020-03-22, 13:52 »

"Praes: d. 3 Aug. 1700.
HöghWälbohrne Hr Öffverste och vice Gouverneur
Högh Gunstige Herre
 Såssom förnimmas det Fendriken Patrick Bergh uppå sin Cousins Fendricken Hr Patric Trails wägnar, hoos Hans Exellence Hr General Lieut:n och Gouverneuren Rehnschiöld redan ansökning giort, det kunde han i Possession komme af dhe effter Sahl. Welborne Hr Arild Svave Sequestrerade godz, jämpte tilträdda och upbära dhe unde Sequestrations Åhren upburne räntor; Altså emedan iag uppå min hustrues Fru Lena Svaves och hennes Södskondes wägnar til en broderlodt effter deras Sahl. Fader Johan Svave, så wel som effter giffven Transport af mina medErfvingar och interressenter til andra broderlodhen effter Sahl. Magnus Svaves är berättiget. Men Hr Patric Trail allenast 1/2 part aff en Söster lodht, hvilken föruthan sin anpart ringheet, alldrig för än nu sedan saaken på rede hender kommit, vigilerat, eller Wehlat det förskudt giöra som saakssens Wijdlöfftigheet fordrat, uthan nu mehra der igienom sin rätt och tala differerat.
/.../
Lärckesholm d 28 julij 1700
Matthias Bagge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00210
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och
andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

385
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2020-03-22, 13:21 »

"Höghwelborne Herr Baron General Leutnant och gouverneur
Gunstige Herre
Eders Excellence fördristar iag utj diupaste ödmiukhet Supplicando att in komma, Emedan iag oppå 30 åhrs tijdh utj Liffland icke warit hoos mina anförwanter hwarest iag oppå mit möderne, serdeles hoos min morbroder Hr Rÿttmestarn Dirich von Strahlenborg hafwer at fodra, beder för den skull Eders Excell. på det aldra ödmiukaste, utj nåder täcktes hoos koungl: Maÿ:t på sex monader mig för hielpa at bekomma permission, denna min resa at fortsettia, aff wachtandes iag här på Eder Excell: Höghgunstige interssetion och nådie swar, war med iag utj min lifstid för blifwer.
Eders Excellences
Ödmiukaste och hörsmaste tienare
J: V: Vicken"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00187
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

386
21 Medicin och sjukvård i äldre tid / SV: Pesten 1710
« skrivet: 2020-03-21, 21:09 »

"Döde i pesten 1710 och 1711
§ 14 Upwiste Notarien nu förteckning på them som inom detta Stiftet [Linköping] blifwit döda i Pestilentian effter den upsats som Prostarna har för sit Contract insänt hwilket Conistorium til åminnelse beslutat det in föras skulle i Protocollet."
[Domkapitlet i Linköping 1712-05-28]


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074204_00095
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/34 (1712-1713)
387
Introducerad adel - G / SV: Granatenburg
« skrivet: 2020-03-21, 19:54 »

"Rulla opå Hans Kongl. May:tz Gvardie under H: Öfwersten och Genneral Majorens Höghwälb:e Grefwe Axel Julij de la Gardies Commando, Munstrade in Martij A:o 1668
/.../
Piqvenerare
Johan Fredrich Granatenborgh, förloff till Rese åth Finlandh uti Octob: A:o 1666"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053822_00018
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1668/1 (1668)

388
Berghman / SV: Berghman
« skrivet: 2020-03-21, 12:48 »

"Datum Upsala 8 Septemb: 1675
Öppet bref för Landzbookhållaren Hans Håkonsson Bärgman at få Frelsse Frijheet
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at effter som wår troo Tienare och Landzbookhållare i Wexiö Lähn, Ehrlig och Förståndig Hans Håkonsson Bärgman hafwer af barndomen giordt gode prober af sin qvalitet och skikeligheet, och sig med all Flijt och trooheet utj wår och Cronans tienst bruka låtit; Fördenskull hafwa Wij så i anseende deraf, som och hans framledne Faders befallningzmannens Håkan Jonssons redelige och trogen tienster, af serdeles gunst och nåde effterlåtit, effter som Wij här med och i detta wårt öpne brefz krafft unna och effterlåte honom Hans Håkonsson Bergman Frälse Frijheet och Wilkor, således at hwad honom uti sitt Frälse giffte, som han skall giordt hafwa och föräldrarna förnimmer wara tillfredz med, kan antingen uti arff effter Föräldrarna tillfalla eller han ellieet kommer till at erfwa eller förwärfwa, skall till ingen nådehl[?] eller afsaknad dhem eller dheras barn, som af dheras ächta säng kunna här till wara födde eller här effter födde blifwa, lända eller räknadt warda, utan at dhe dhet samma arffskap som dem i så måtto tillfallandes warder och med rätta praetenderas kan, måge obehindrat för hwariehanda Släktens åtahl i detta måhl niuta och frij disposition som annan dheras wällfångne Egendom deröfwer hafwa, och det alldeles under frälse Frijheet på samma Sätt och wilkor som andre Frälsemän sådant nyttia, bruka och besittia. Wij biuda och befalle fördenskull här med allom som Oss med troo, och hörsamheet förplichtade äro och för wår skull wele och skole giöra och låta, at the mehrbem:te Hans Håkonsson Bärgman, hans hustru och ächta Lijfzarfwingar wed detta dheras privilegio oqwalde och oturberade blifwa låta, och härutinnan dhem intet hinder eller förfång tillfoga i någon måtto nu eller i tillkommande tijder. Till yttermera .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038912_00108 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/417 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Berghman_nr_922

389
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pihlcrona
« skrivet: 2020-03-21, 10:44 »

"Datum Stockholm 23 Martius 1675 [s. 500-501]
Öppet bref på Adelige Privilegier för Borgmästaren Bengt Pijl på sine Godz i Skåne
Wij Carl .p. Giörom witterligit, at aldenstund Borgmästaren i Helsingborg Ehrlig och Förståndig Bengt Pijhl i åtskillige tijder och tillfällen har giordt och Cronan gode och nyttige tiänster, och serdeles Wåre officerare och Gvarnisoner der nedre i LandzOrten med Försträkningar och annan tiänst och bijstånd esomoftast gådt tillhanda som månge honom meddelte Witnesbörder och recommendationer uthwijsa och förmähla, ty hafwom Wij till at wijsa honom deremot någon Wår nåde och Konungzliga wällwillia igen, godtfunnit at förunna och efterlåta som Wij och i Kraft af detta Wårt öpne bref förunnom och efterlåtom honom för sig sin hustru och barn adelige privilegier och förmåner samt frälsemanna Rättigheet på dhe Godz och hemman som han der nedre i Landzorten kiöpt Ärfft och förwärfwat haf:r eller nu ärfwa kiöpa och förwärfwa kan, at han och dhe måge dhe samma bruka, behålla och besittia Med lijka fördeelar och frijheeter som andra Adelsmän der nedre i landzorten i Wårt Rijke dhe sina äga och besittia, på det han med så mycket större säkerheet till Wår och Rikzens nytta samt sin och dhe sinas Commoditet må icke allenast kunna och willia dem uptaga cultivera och förbättra, utan och i annan måtto så här effter som här till berömligen och wäll skedt är, gå Oss och wåre Gvarnisoner med trogen tiänst och redboge willia tillhanda. Detta alle som wederbör hafwe sig .p,
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00109
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038912_00300 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/417 (1675)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 109 / sid 213 (AID: v102734.b109.s213)

390
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2020-03-21, 10:42 »

"Datum Stockholm 24 Martius 1675
Till vice Landzhöfd:n i Östergiötland at utfordra 600 D:r Sölf:tt af Knut SilfwerSparre
Wår ynnest .p. Såsom Wi hafwe Troo Man .p. nådigst bewiliat Knut Silfwersparre at få träda i Äktenskap med et sitt Syskonbarn Margreta von Scheding, hwilke skole hafwa aflat barn tillsammans, dock så at han först i anseende af denne skyldskapen aflägger till Kungzholms kyrkiobygnaden här i Staden 600 D:r Smt Altså befalla Wij Eder här med nådeligen, det I samma pgr forderligast upfordran och dhem sedan hijt till Kungholms Kyrkians föreståndare fortskaffen. Hwar med p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00143
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00144 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


EÄ, barn tab. 54:
"Knut Silfversparre. Student i Uppsala (Um.) 1658-11-25. Fänrik vid Kalmar regemente 1666-09-15. Löjtnant vid Kalmar regemente 1674-11-19. Kallas kapten 1679 (Medd. av P. G. Vejde.). Gift med Margareta von Scheiding, döpt 1644-06-24 i Normlösa socken, Östergötlands län, dotter av regementskvartermästaren Hans Christoffer von Scheiding, nr 71, och Märta Ulfsparre af Broxvik, nr 9."

391
Stormhatt / SV: Stormhatt
« skrivet: 2020-03-21, 10:38 »

"Datum Swartsiö 29 Majus 1675
Tillstånd för Fru Catharina Stormhat at få bortförpanta någre Nork:[öpings] Bes:[lut] hemman.
Wij CARL .p. görom witterligit at Oss hafwor Fru Catharina Stormhat underdånigst låtit berätta, huruledes hon hafwer een Sohn som nu är stadd i Holland och dersammestädes warit i tienst under Militien, williandes han fuller nu therifrån, men kan icke ther till komma med mindre han af sin Moder med någre medell blifwer Undsatt och såsom hon ingen förmögenheet hafwer utj reda medell anhåller hon Underdånigst om Wårt nådige tillstånd at få bortförpanta någre sine Norköpingz Besluts hemman till bem:te hennes Sons Undsättning.
Till hwilken hennes underdånige begäran Wij hafwom bewillia welat, görom det och förmedelst detta Wårt öppne brefUnnom och effterlåtom at hon Fru Catharina Stormhat må få bortförpanta så mycket af sine Nork. Bes. hemman som hon kan få till låhns uppå 5 eller 600 rD. Her alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00243 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)


EÄ:
"Carl Adolf Stormhatt, född 165(3). Student i Uppsala 1663-09-19. Kapten vid livgardet 1676-03-01. Stupade ogift s. å. 4/12 i slaget vid Lund och slöt sannolikt ätten på svärdssidan."


Kaptensfullmakten - se här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00006
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

392
Introducerad adel - A / Adlerflycht
« skrivet: 2020-03-21, 10:36 »

"Datum Stockholm 30 Marti 1675
Confirmation på 1 Rustningzhemman för Johan Sahlberg
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at hoos Oss hafwer vice Notarien i Wårt CammarCollegio Ehrlig och Förståndig Johan Sahlberg underdånigst låtit tillkänna gifwa, huruledes Länsmannens Sahl. Lars Anderssons Enkia, som för detta hafwer Rusttiänst hållit under Wårt LijfRegemente till häst för Skattehemmanet Tomta i Wässmanland och Biörkesta Sochn nu mehra hwarken sielf för sin oförmögenheet skull förmår samma Rustning längre wid macht hålla, eller Sohnen Johan Larsson Biörkman för sin siukligheet skull derföre rijda, utan emedan såsom han Sahlberg på sin MohrModers wägnar Arfs- och bördzrättig till samma Skattehemman, hafwer Enkian och hennes son sig afhändt och updragit honom Sahlberg emot nöyachtig betalning Rustnings Frijheeten af bem:te hemman; men som han Sahlberg icke fördristar sig at antaga be:te Rustning som stoor kåstnad fordrar innan den samma så fullkomligen som han wara bör kan åstadkommas, med mindre han tillförende Wår nådige Confirmation på be:te Afhandling sig till säkerheet nådh hafwer; Ty beder han nu underdånigst therom; Och som Wij hafwom der till samtykt, hafwom Wij her med och förmedelst detta Wårt öpne brefs kraft förundt och bewilliat honom Johan Sahlberg, at han hans hustru och Arfwingar skole och måge få niuta, bruka och utan någons mehn, hinder eller förfång besittia och behålla ofwanbe:te Skattehemman Tomta med alla der till hörige ägor och lägenheeter ehwad namn dhe och hafwa kunna, så länge länge han och dhe willia och förmå en laggill Rustning derföre hålla och praestera. Här alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00267
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerflycht_nr_1234


Se även:
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Bj%C3%B6rkman_fr%C3%A5n_V%C3%A4stmanland


I "Historiska handlingar nr 21" kan man utläsa att Christoffer [Adlerflycht] var bror till ryttmästaren Daniel Björkman (död 1709), Borrby kompani, Södra skånska kavalleriregementet: "...varandes dess sahl. faders köttzlige broder". Från: https://web.archive.org/web/20040924133805/http://www.sgf.m.se/komplettera/

https://kungligasamfundet.bokorder.se/en-US/serie/151/historiska-handlingar

393
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2020-03-19, 23:18 »

"Datum Strömsholm 20 Februari 1675
Confirmation på någre hemman för Ståthållaren Daniel Uttermark
Wij Carl p. Giöre witterligit, at Wij af gunst och nåde i anseende till dhe långlige, hulde och trogen tiänster som Hans May:tz Wåhr Sahl Hr Fader glorwördigst i åminnelse, och sedermera Oss, men i synnerheet Hennes May:tt Wår högd:r K. Fru Moder Ståthållaren Oss Elskelig Edell och Welbördig Daniel Uttermarck till Godt och wällbehageligt nöye, giordt och bewijst, hafwom godtfunnit honom med dhe sine till någon hielp och hugnad thäremot at förunna och bewillia, effersom Wij här med och förmedelst dätta Wårt öppne breffs krafft förunnom och bewilliom honom effterskrefne små Arf och egne hemman, Torp och lägenheeter belägne uti Södermanland Jönåkers Härad och Kijl Sochn N:l Wreta hemman 1, Sågeqvarn En, Lilla Wreta 1/4 hemman. Hårsbråten hemman 1/4 Sågeqvarn ibidem 1, Rössängen hemman 1/4, Svansäga 1/4 h:n, Stensätten 1/4 hem. Haketorp 1/4, Hastertorp 1/4, Assertorp 1/4, Båtten 1/4, Åtorp 1/4 och Oxeltorp 1/4 hemman med alle där tillhörige ägor och lägenheeter, när by och fierran, fiske och fiskewatten, qwarn och qwarnställen och all annan Commoditet mehr ehwad namn den och hafwa må, som antingen nu där under ligger och lyda, eller her effter med Lag och dem tillfalla och winnas kunna, för sig och sine ächta Manlige bröstarfwingar utan någons mehn, hinder eller förfång få niuta bruka, behålla och besittia på Norköpingz Beslutz wilkor, aldeles som dät samma A:o 1604 uprättat i sielfwa bokstafwen innehåller och förmäler. Här alle som wederböre hafve sig hörsammeligen at effterrätta. Till .p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038908_00367 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/413 (1675)


394
De Geer / SV: De Geer
« skrivet: 2020-03-18, 22:07 »

"Datum Stockholm 10 Decemb: 1674
Tillstånd för Johan De Geer, att träda i ofrälse gifte.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at aldenstund i the Privilegier, hwilka Wåre trogne Undersåtare af Ridderskapet och Adeln förunte äre, ibland annat finnes wara stadgat, thet ingen må wara tillåtit, träda i ofrälse gifte, med mindre han der till kan sig för förwärfwa Wårt nådige tillstånd; Och Wår troo Undersåte, Oss Elskelig Edel och Wälbördig Johannes de Geer till Gråda gård, hafwer Oss underdånigst föredraga låtit, huruledes han woro sinnas at träda i et Christeligit Echtenskap med en Enkia som på sitt Möderne wäl woro af Adel född, men å Fädernet samt i ansende till sin förra Man, Ofrälse, ödmiukeligast anhållandes at Wij Wår nådige tillåtelse och bewillning ther till gifwa wille; Hwarföre hafwa Wij af nådig bewågenheet emot honom, så och till föllie af then macht Oss i slijka fall tillkommer, nådigst efterlåtit och bewilliat, som Wij här med och i kraft af detta Wårt öpne bref efterlåta och bewillie honom Johannes de Geer, thet han thetta förtalde Echtenskap slute och ingå må, fötutan någon sin praejudice och afsaknad, så at så wäll thenne hans tillkommande hustru, som theras barn och lifzarfwingar Gud them förlänandes warder, skole må niuta alla the frijheeter, förmåner, rättigheter och privilegier, som andre af Ridderskapet och Adeln här i Wårt Rijke allaredo gifne äro, eller härefter gifwes och förunnas kunna, och the med rätta niuta och hafwe böra. Här alle the som i någon måtto wederböre, serdeles hwilka Oss med lydno och hörsamheet förbundne äro och för Wår skull wele och skole giöra och låta hafwa sig sig fullkomligen at efterrätta, icke giörandes eller tillfoga låtandes mehrbe:te Johannes de Geer, thenne hans tillkommande hustru eller theras ächta barn och lifzarfwingar häremot hinder mehn eller förfång i någon måtto nu eller i tillkommande tijder .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00507
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/412 (1674)


EÄ, tab. 35
"Jean De Geer (översiktstab 8, son av Louis De Geer, adlad De Geer, tab 1), till Godegård i likanämnda socken, Östergötlands län och Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län. Född 1632-06-11 i Amsterdam. Bruksägare. Död 1696-06-01 på Godegård. Gift 1674-11-27 i Stockholm med Sara Catharina Hovius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Isaac Bex), född omkr. 1634, död 1714 på Godegård."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_Geer_nr_291

395
Introducerad adel - D / SV: Dreffenschöld
« skrivet: 2020-03-17, 21:49 »

"Datum Stockholm 7 Septemb: Anno 1674
Confirmation för Dreffenschiöldz barn på någre hemman.
Wij  Carl p. Giöre witterligit, det oss hafwe framledne Rittmestarens Niels Biörnsons Dreffenschiölds barn och arfwingar underd: praesentera låtet, twenne H:s M:tt Drottning Christina öpne bref af d 7 Jul: 1649 och d 7 Nov: 1652 hwar uthinnan deras Sahl. Fader ibland andre hemman, förunnes Chronehemmanet Lille Brötteberg i Skånings herad och Junga Sokn belegit tillijka med ett Skattehemman i Wiske herad och Klefwe Sokn nembl.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00074 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/412 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dreffensk%C3%B6ld_nr_369


396
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2020-03-17, 21:11 »

"Datum Stockholm 4 Novemb: Anno 1674
Öppet bref för Cornetten Erich Breider att få niuta Adelige privilegier.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, det oss hafwer Cornetten under Adelsfanen Erlig och Manhaftig Erich Breider underdånigst tillkenna gifwit, huru såsom han uthaf een gammal adelig Familie uthur Holsteen, de Breider, benemd, kommen är hwilken förmedelst Krijg och andre olegenheeter så aldeles äre uthgångne, att han nu i mangell och documenter och attester det samma icke tror sig kunna så fullkombl: och wäll bewijsa som wederbör, beklagar och att han nu inthe mächtar omkostnad göra som till saksens rätta undersökiande synes fordres, och alt dherföre af Oss underdånigst begärer dhet wij så i betrachtande här af som serdeles för hans långlige, Oss och wåre förfäder trogne giorde tienster sampt swåre uthstådne fängelse och blessurer wille till wijdare wår nådige förordning häröfwer framdeles honom medh Adelige privilegier och wilkor benåda. Hwilket hans underdånige anhållande wij bewilliat hafwom och alt dherföre af gunst och nåde i anseende till öfwan berörde motiver förundt och benådat som Wij och i kraft af detta wårt öpna i breef förunom och benådom honom Erich Breider Adelige privilegier och frijheeter, så att han nu och skall få niuta alla dhe wilkor och förmohner, som een annan Adelsman här uthi rijket niuther det alle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00038
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/412 (1674)


***


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00926 ff
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

397
Introducerad adel - F / SV: Furubom
« skrivet: 2020-03-17, 20:05 »

"Datum Strömsholm 13 Octob:r 1674
Tillstånd för Samuel Furubohm at få träda i frelse gifte.
Wij Carl .p. Giörom witterligit at hoos oss hafwer Samuel Furubohm underdånigst låte berätta huru såsom det är slutit och bewilliat et Ächtenskap emillan sig och Heradzhöfdingens Edel och Wälb. Eric Rosenhielms doter Marja Rosenhielm, och till desto större wissheet hafwer han framtedt bem:te Heradzhöfdings egenhändige underskrfne samtyckie till samma Ächtenskap fullbordan, Men emädan såsom der till efter han icke är nobiliterad först och fremst Wårt nådige consens fordras, ty anhåller bem:te Furubohm underdånigst therom. Wij hafwom till samma hans ödmiuke anmodan nådigt bewilliat och fördenskull welat honom Samuel Furubohm wårt nådige Consens och tillstånd derpå gifwe eftersom Wij her med och förmedelst detta Wårt öppne breefs kraft thet samme giörom och gifwom honom at få träda utj gifte med ofwanbe:te Rosenhielms dotter och således hafwa till at niuta och behålla den rätt och rättigheet utj de godz och den egendom hwilka detta giftet honom kan tillbringa och hon efter sine föräldrar borde ärfwa där hon i frelse gifte sig inlåtit hade her alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00557
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Furubom_nr_1046

398
Hästesko / SV: Hästesko
« skrivet: 2020-03-17, 19:36 »

"Datum Stockholm 23 September A:o 1674
Till Åbo HofRätt angående Johan Hästeskoos begångne Lägersmåhl
Wår synnerlige ynnest p Wij Tro Man Hr Praesident och samptl: Assessores af Eder d 2 Augusti sidstleden insinuerade förfrågan och därwidh gående ransakningar och bijlagor hafwa förnummit Edert betänkiande öfwer Johan Hästeskoos medh en Löskona Carin Andersdotter nu fempte Reesan begångne Lägersmåhl och lönskeläger, warandes uthi Strafordningen ingen wiss poen[?] i slijke måhl determineradt och stadgadt; Altså förklara Wij härmedh Nådeligen, at hwadh Konan widhkommer, låte Wij widh Edert uthslagh och bijfogade mehningh beroo; Men Johan Hästesko belangande, pröfwe Wij skiähligt, at han i fängelse på Wijborgz Slott plichtar med ½ åhrs fängelse; hwilket tiänar Eder till efterrättelse och Wij befalle .p
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00465
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)


EÄ, tab. 5 barn:
"Johan Hästesko af Målagård. Löjtnant. Satt 1674 i fängelse på Viborgs slott. Ägde Kostiala säteri, vilket 1687 undandrogs reduktionen, emedan han "var helfånig och eljest skulle bliva alldeles husvill", begraven 1703-04-22 i Jääskis kyrka."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesko_af_M%C3%A5lag%C3%A5rd_nr_187

399
Hjulhammar / SV: Hjulhammar
« skrivet: 2020-03-17, 18:48 »

Datum Stockholm 16 Septemb: A:o 1674
Confirmation för Nils och Lars Hiulhammar, på sine hemman
Wij Carl. Giörom witterligit, dhet Oss hafwer framledne Nils Staffanson Hiulhammars efterlåtne Söhner Stephan och Lars Hiulhammar underdånigst prasentera låtit, ett hennes May:tz Drottningh Christina öpne breef daterat Stockholm d 16 Aprilis 1648, hwaruthinnan honom skänkes och gifwer efterskrefne Wåre och Cronones hemman uthi WästerGiöthlandh, Elfzborgz Lähn, Markz Häradh, Istorp Giäldh och Sochn belägne, /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00314 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)

400
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2020-03-16, 22:46 »

"Efftersom såssom ährligh achtad och wälförståndige Hindrich Johansson Skruf Regemtz Skrifware för Trundheems Cavvalleriet, af dett Kongl:ge Krigz Collegio, ähr beordrad att reesa tilll Trondheem till Regementet och nu meera sin reesa eij fortsättia kan, för denne ofredige tijder och för fienden som alle Pass och wägar, på den orten, besatt hafwa /.../
/.../
Actum Undersåker Prestegård i Jempteland den 7 octob. A:o [1]658
Erich N: Drakenberg[?*]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_01751
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00527 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/13


*Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_01366
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

401
Loberg / SV: Loberg
« skrivet: 2020-03-16, 20:05 »

"Eders HögGrefl: Excell:tz och det Högl: Kongl: KrigzCollegium, nödgas iag i underdånigheet tillkänna gifwa, huruledes min löön är worden j någre Åhr bort åth, mÿckit afkorttat, så at Jag medh min Fattige hustru och Barn, nu mehra intet weeth, på hwadh sätt wij kunna oss her effter längre fördröÿa och oppehålla, aldenstund mine medehl iag i mine ungdoms dagar medh stoor anletes swett och godha Travallier förwärft hafuer, nu längesedan för detta aldeles opgångne äre, elliest och inge Godz och Gårdhar hafwer, som iag till någon tijdh kundhe mig uppehålla, uthan nu, snarast sagt, moste mig underhålla, för den giäldh och skuldh, iag måste hadhe giöra Bårgaren, för föödan skull, honom tillbunden är, at Jag icke så mycket her å orten kan ernåå och bekomma, som iag honom Contenterar och förnöÿer.
/.../
Wijborgh d. 16 Nov: 1678
Nils Looberg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065958_01542 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/44 (1678)

402
Fock / SV: Fock
« skrivet: 2020-03-15, 15:14 »

"Emedan såssom Commendanten på Nöteborgz befästning Öfwerste Lieutnanten Sprenkport hafwer åtskillige gånger giort påminnelse om een Artollerieofficerare, sedan den för dätta derwarande Lieutnant nu snart för ett åhr sädan blef för sitt för sitt förseende skuld af Krigzrätten härsammastädes dömbder ifrån tiensten, hwilken dom Jag med tillhörige Documenter förlämgst Eders Excell: och det Kongl. Krigz Collegij öfwerskickat, Män sedermehra ähr derpå intet swar eller resolution inkommen. Fördenskull haf:r Jag i anseende till Kongl. May:ts tinst och fästningens angelägenhenheet, särdeles wed desse tijder intet annars kunnat giöra än, oppå be:te Commendantz flijtige anhållande tillordna honom een Officerare som tiensten i den förras ställe interimswijss tillEders Excell: och det Kongl: Krigz Collegij behagelige wijdare förordning, förrättar. Och Jag förblif:r
Eders Excell:s och det Kongl: Krigz Collegij
Narven den 9 Octobr: 1677
Ödmiuke och hörsamste tienare
.. Taube

P:S: ÖfwersteLieutnanten Stahl haar mig föreslaget een Ung Adelsman Hans Fock som Artolleriet skall hafwa lärt; Altså haar iag honom till Nöteborg i Hiernes ställe förordnat på Eders Excell: och det Kongl. Krigz Collegij behag och till dess wijdare förordning."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_01733 f
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01208
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/4

Se även Mårten Fock - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02022 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)

403
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2020-03-15, 15:12 »

"Eders Excell:tz Excell:r och Nådher, förorsakas iag i diupaste Underdånigheet påminna, hurusåsom iag mig her ödmiukeligen igenom många Supplicationer har angifwit, och underdånig[ast] sökt emploijeras uthj Kongl. Maÿ:tz Militie Tienst, som min skyldigheet fordrar, der effter iag har opwachtat alt sedhan j Påsk, och ännu till Dato intet swar j nåder kunnat ehrhålla ehuruwäll iag anledning gifwit hafwer, hwar medh iag hadhe kunnat blifwit emploÿerat. Nu emedahn iag igenom sådant långt opwachtande ähr /:klageligen:/ så medellös worden att iag intet kan Substistera till mitt Lifzuppehelle. uthan indiupat mig her i stor skulldh på kiöpet. I dy flyr Till Eders Excell:tz, Excell:r och N:r iag med Underdånigste bön dett mig nådigst kan meddelt blifwa ett lijtet attestatum att iag her opwachtat haf:r, och derhos mig permitteras för mitt Trångemåhl skulldh j denne swåra tijdhen att få reesa hem till mit fattiga huus igen. Förwentandes ett nådigt swar, med skyldigt förblifwande Eders Excell:ces Excell:es och Nåders
Underdån, ödhmiukaste Tienare
Nills Örneflycht

[Påskrift] d 16 Aug: 677 rese neder till Armen och sökie sigh employ der eller policeteri[?]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02286
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_02093
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

404
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2020-03-14, 19:26 »

"Staben Pro Anno 1674
Regementz Auditeur Johan Esaias Zaph"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053902_00114
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/8 (1674)


"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälb: Fredrich von Buckwaldz Regemente Smålandz Cavallerie, hwarefter Officerarene och de Gemene Ryttare hafwa 1676 Åhrs löhner att åthniuta. Nembl:n
/.../
5. [kompaniet]
Rÿttmester Lars Gÿllenpamp
/.../
Cornet Johan Essaias Sapp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00026
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/30 (1676)


***


Bild nedan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01788
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

405
Gegerfelt / SV: Gegerfelt
« skrivet: 2020-03-09, 21:20 »

År 1678:
Närke och Värmlands regemente
"Major och Capitein Berendt Lytticke
/.../
Förare Anders von Gerfellt [blev förare år 1675 - A0065736_00081; förare även år 1676 - A0065737_00110 ]
/.../
6:de Comp.
Capitein Samuell von Gegerfellt
/.../
Förare Olof Segersson slagen d: 14 Julij 1677, istellet Trumbslagaren Thomas von Giägerfellt
/.../
Trumbslager och Pijpare
/.../
Thomas Samuelsson von Giegerfelt avangerat till Förare, här löhnen /.../
[värvad hit år 1675 - A0065736_00082; trumslagare år 1676 - A0065737_00112 och år 1677 - A0065738_00223]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00232 ff
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)'


År 1679:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00223
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00224


År 1680:
"4. Capitein Wälb: Samuel von Gegerfelt
/.../
Förare Thomas von Gegerfelt ifrån Regementet i stellet
Johan Segulsson werfd in Jan: 680 och altså denne lönen"

5. Capitein Lars Graan
/.../
Förare Anders von Gegerfelt ifrån Regementet, i stellet ifrån Corporal aff Capit: Olof Johanssons Comp: Sander Nilsson i åhr sin wahnlige löhn och denne Cronan bespardt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00155
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)

406
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-03-08, 17:38 »

"Aflöningz Lista uppå Öfwerstens Wälb: Willhelm Järnskiöldz Regemente Skaraborgz Lähns Infanterie hwarefter dess Officerare och Gemene hafwa sijne 1677 Åhrs löhner att åtniutha. Nembl:
/.../
8. [kompaniet]
Capitein Johan Olofsson
/.../
Trumbslagare och Pijpare
Hans Plagman blefuen Furrier under Johan Gunnarssons Comp: [6 kompaniet] och niuter der sin löhn i stället Jon Johansson
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00283
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00281
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


År 1678:
"5 [kompaniet]
Capitein Johan Gunnarsson
/.../
Furrier Hans Plagman Avangerat till Förare under Capit: Beyers Comp. [8 kompaniet]  her löhnen i stället Corporalen Erik Håkansson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00272
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00275
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


År 1679:
"6 [kompaniet]
Capitein Jochim Christian Beÿer
/.../
Förare Hans Plagman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00262
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)


År 1680:
"6 [kompaniet]
Capitein Jochim Christian Beÿer
/.../
Förare Hans Plagman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00179
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)


År 1681:
8 Comp. [förbytt från 6 kompaniet]
Capitain Georg Belfrage
/.../
Förare Hans Plaghman"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00233
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/35 (1681)


År 1682:
"Förare Hans Plagman"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00328
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


År 1683:
"Föraren Hans Plaghman bekommit afskiedh, I stället ifrån Kongl. Gvardie Erich Hårdh"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054044_00061
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1683/8 (1683)
"Förare Hans Plaghman, taget afskied på Gen:l Munstringen uthj Ma[r]st:[and] d: 25 Aug: istället ifrån Kongl: Gvardie Erich Hårdh."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00147
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)

407
Gegerfelt / SV: Gegerfelt
« skrivet: 2020-03-08, 15:58 »

"Specification uppå General Maijorens Wälb:ne Jonas Gÿllenspets Regiementte Närrickie och Wärmelandz Infanterie, hwar effter Öfwer och Under Officerare sampt Geemene knechter des 1677 Åhrs löhner böhre Anordnas, Nembl:
/.../
3. [kompaniet] Maijor och Capitein Wälb: Berent Lÿttikie effter Kongl. Maÿ:tz Fullmacht af den 27 Septembris 676
/.../
Förare Anders von Gegerfällt
/.../
4. [kompaniet]
Capitein Samuel von Gegerfällt
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00221 ff
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


EÄ:
"Andreas Gegerfelt, född 1665-11-14. Fänrik i fransk tjänst. Död ogift i krig."

408
Lilliebrunn / SV: Lilliebrunn
« skrivet: 2020-03-07, 23:53 »

"Sosom nogre officerare platzer under dedh Commenderade Finske och mig anförtrodde folk finnes vacante ty begieres ödmiukeligen desse efterskrefne personer i deras stelle
Capiten Anders LilieBrun begierer för sin oförmögenhett skuldh afskedh, begieres i hans stelle Otto Reinholtt Berg som nu ähr Regementz qvartermestare
/.../
Carl Falkenberg"
[1677]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_00816
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00473
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)
"Tafwastehuus Lähns Infanterie /.../ 4. [kompaniet] Capitein Anders Lilliebrun bekommit Afskiedh /.../"

EÄ, TAB. 2.
"Anders Lilliebrunn (son av Erik Andersson Kiorbiauw, adlad Lilliebrunn, Tab. 1), till Monikkala. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1650. Kapten därst. 1658 och ännu 1670. Kommenderad till Nyenskans 1658 i kommendanten von Kothens ställe. Var någon tid tjänstförrättande kommendant i Tavastehus. Död 1695 och begraven i Janakkala kyrka."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliebrunn_nr_293

409
Skalm i Finland / SV: Skalm i Finland
« skrivet: 2020-03-07, 23:48 »

"Såssom Capiteins af Öfwerstens Wälborne Anders Leskiärn von Hertzfältz Regemente, Edell och Wälb: Johan Berendt Skalms Modher, Fru Anna Biörnsdoter, har her wedh General Munstringen ödmiukeligast anhållit, dett henne må efterlåthas innewarandhe åhrs löhn efter sin Sahl. Son som uthj Martij Månadh skall genom döden afgången, Och efter her opwijste Kongl: May:yz egen Allernådigste Fulmacht d: 24 Decemb: [1676] till Capitein Avang:t ähr, uthj Alexander Melijns ställe som ähr slagen den 4 Decemb: Ogift, Och således denne 677 Åhrs löhn Cronan bespardt blifwer aldenstundh denne Skalm och så ogifter war, huarföre och i ansendhe till denne Enckias slätta tillståndh och stora Fattighdoomb som sigh utj stoor skuldh satt hafwer, för dett hoon i förledne Höstens twenne Sijna Söner till Skåhne uthMundteradhe, huar af den eena som förwente sin ålderdombs tröst blifwa, igenom döden afgången ähr. Och den andre heemkommen Naken, och baar, heel laam och ofärdigh, huggen och skutten; /.../
/.../
Wijborg den 20 Augustij 677
Hörsamma och Tienstuilligeste Tiänare
Heinrich Rebinder"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_01523
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


"Aflöningz Lista uppå Öfwerstens Wälb: Anders Lösker von Hertzfälltz Regemente Wijborgz Lähns Dragouner, hwar efter dess officerare och Gemena hafwa deras innewarande 1677 Åhrs löhner att undfå och bekomma Nembl.
2. [kompaniet]
Öfwerste Leutnant och Capit: /.../
/.../
Förare Lorentz Leschert von Hertzfellt Avangerat till Fendrich under Majorens Comp: här löhnen istället wärfad Gustaff Skalm löhn ifrån den tijden han wärfdes.
/.../
6. [kompaniet]
Capitein Alexander Mellin slagen i Skåhne d: 4 Decemb: 676 ähr Enkia efter niuta innewarandhe åhrs löhn till nådåhr i stället Fändrichen af öfwerste Budbergz Regemente Johan Berendt Skallm som straxt är dödh blefwen och efter i hans ställe Regementz qwartermästaren under samma Regemente efter Kongl. Fullmacht in Feb: Hindrich Spåra niuter under bem:te Regemente där i åhr löhnen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00115
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00119
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


Se även:
1678:
"Förare Gustaff Skallm ähr avangerat till Siergiant under Öfwerste Budbergz Regemente som doch intet fins uthi den Reg.m:tsskrifware  inskickade Specification, om så är, behåller han doch sin wanlige löhn här i åhr, i stellet opföres ingen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00115
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


1679:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00120
[ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00118 ]
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)


EÄ, barn tab. 6:
"-Johan (Bernt) Skalm. Förare vid Karelens dragonregemente 1658. Fältväbel 1668. Student i Uppsala1 1670-10-30. Fänrik 1674. Transp. till annat regemente 1677. Stupade ogift s. å. i början av året i Skåne.
-Gustaf Skalm. Student i Uppsala 1670-10-30. Förare vid överste Löschern von Hertzfelts dragonregemente 1677. Fänrik 1679. Död ogift 1680 och slöt ätten på svärdssidan."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skalm_i_Finland_nr_144

410
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Wetter, von
« skrivet: 2020-03-06, 23:08 »

"Extract af Supliquen d 15 September åhr 1685 ./.
d 18 dito. 1. Lieutnanten Nicolaus von Vetter och hans Broder Cornetten Ludoph von Vetter wijsa medh hooslagde Churbrandburgiske Regeringens Edl. attest att deras familie har warit och är en fönähm och uhrgammal adeligh Släkt af Sölf:Junkrarne wid Hall i Saksen, hwilke hafwa haft dersammastädes sine löhnegodz, men att förmedelst då grasserande Pestilentie uthur Registraturen i Halls Cantzlij icke kunde extraheras deras Genealogie huru deras förfäder hetat till förrNampnen. Och som de begge hafwa beslutit att blij boendes i Lijfland, hwarest de hafwa sine pantegodz, de iämwähl sökt att evertuera sigh uthi Chronan Sweriges krigztienster, in till dess freden slötz då de blifwit reducerade, som sees af hoos föliande öfwerstens Wilhelm Hindrich Hastfers afskedzpass och meddelte wittnesbörd om deras wählförhållande, warandes de än ytterligare stedze beredde att wåga lijf och blodh för fäderneslandet när omtränga skulle: Thy är deras underdånigste ansökiande att Kongl: M:tt i anseende till ofwantalte skiähl nådigst täktes confirmera dem widh bem:de dess Adelige herkomst, att de såsom Swänska adelsmän måge ansedde och naturoliserade warda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00034
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/V, W/V, W 29


"Adel. ätten von Wetter" - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 164 / sid 323 (AID: v102734.b164.s323)

411
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-03-06, 22:27 »

"/.../ som iagh medh mitt Lilla fattiga barn är för satter utj, her nedre på een fremmande orth. Effter min Sahl: K: Man Elias Wethla, för detta vice Tull Jacht Leutnant wedh Strömstadh som nästledne Åhr [Lit: A] 1702 om natten klockan 12 emillan d: 31 octobris och d: 1 Novemb:r Effter hoosfogade Attest genom döden hedan kallades, aller ödmiukligst bönfallandes, dett Eders Höggrefl:e Excellenicer och der Höglofl: Kongl: Collegium nådigst tecktes förhielpa migh fattige Änckia till min Sahl. mans åther stående och resterande Löhn för samma åhr 1702, wedh Strömstadhz Stora Siötull Cam:r, Emedan Hr Inspectoren Lars Mourman der sammastädes seger sigh så wäll inga peng:r hafwa i Cassan, som eij heller några ordres, att hielpa migh medh min Sahl. mans fulla löhn, som lijkwäll skedde 1701. Emedan Leutnant Plagman och min Sahl. man dersammastädes begge till hopa hadde allenast En Leutnantz Löhn at lefwa uthaf /.../
/.../
Marstrandh d: 5 Aug: A:o 1703 ./.
Tienstunderdånigste Tienarina
Maria Wätla
En högt bedröfwat Enkia"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00009 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/V, W/V, W 29

412
Ulfvenklou / SV: Ulfvenklou
« skrivet: 2020-03-05, 22:02 »

"Släktträdet" nedan med major Hindric Ulfklo i centrum hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074200_00088
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/U/U 9413
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2020-03-04, 21:02 »

"/.../ att wij haffuer warit Tijio Brödher uthj E: K: Maÿ:tz Krigz Tiänst och alla Meriteradhe officerer, som wåra Pass skola uthwijssa haffua oss een långh tijd i det Tyske Kriget, Jämuäll uthj det Danska bruka låtet, En dell under de Swenske landRegemänterne och en dell under de Tyska, och blandh annat, ähre bleffne Tre wåra bröder i Tysklandh, och wij Siue som igen leffua, haffua oss effter sluten fredh, och Kongl. Order till fädernesslandet förfogat, och all den stund Wij her i Swerie ingen medell haffuer oss till at altz ophålla /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069848_00209
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/I/L 42


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lood_i_Sm%C3%A5land_nr_157

414
Kugelhielm / SV: Kugelhielm
« skrivet: 2020-03-04, 20:37 »

"Stoormächtigste Konung
Allernådigste Herre

In för Eders Kongl: Maÿ:tz Nådes Throon nedhlägger iag olyckelige i dhenne min oförmodelige påkomna bedröfwelse till Eders Kongl: Maÿ:tz sätter min Allerunderdånigste Supplication, böönfallandes, at såsom iag Gudh bättre i dhen olyckan Råkatt, igenom ett olÿckeligitt doch aldeeless genom wådhe och oförseandes skull, afhändt En för dhetta gammal LänsMan Nils Månsson Rauchman benemdh, lijfwett, dhen dher i dhet aldra ringaste hwarken emoott mig eller iag emoott honom någon weederligheett hafwa hafft, hwilkett mig så mycket mehra till sinnes går, således uthan all tancka huug och willie att waritt dhen till skada som elliest iag alt gått Undt hadhe, och såsom iag dherföre mig intett uthan Eders Kongl: Maÿ:tz Kongelige Mildheett och Nådhe understår säkert att wara wedh mitt ringa boo och Egendom, mindre dhenne wådeliga olyckan j person lagligen att gifwa tilkänna, dhet Eders Kongl. Maÿ:tt som en Nådig Konung mig medh des Kongl: Säkerheet och Legdh AllerNådigst benåda tächtes till en säker återkomst saaksens uthförande och en Nådig Legds Egenskaps åthniutande, hwar under iag då näst Gudz hielp förmodar, Ehuru Olyckelig iag i dhet öfriga waritt, hoss Gudh, Eders Kongl: Maÿ:tt och MåhlsÄganden denne wådhelige händelsen att försona, förwäntandes här öfwer i dhetta mitt bedröfwelige tilståndh en Nådig böönhörelse, förblifwer iag in till min dödzstundh
Eder Kongl. Maÿtz
AllerUnderdånigste och Trooplichtskÿldigste
Tienare
Petter Gustaff Kugellhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069790_00219
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/K/I/K 18 a

415
Nordenadler / SV: Nordenadler
« skrivet: 2020-03-04, 19:53 »

"Stormäktigste Allernådigste Konung!

Mine antecessorer, såsom Adlermark, Tigerfelt och flere tillbaka, hafwa uti Gouvernements Secreterare beställningen altid af Eders Kongl. May:t blifwet benådade med adelig skjöld. Och som jag, efter Guds försyn, igenom Eders Kongl. May:tz nåd samma Ämbete företräder, ärnandes, med Guds nådiga bistånd, intet mindre än någon af dem, till följe af min Christeliga och undersåteliga plikt framfara uti en redelig wandel, trohet och all underdånig lydno emot Eders Kongl. May:t och min nästa; så hoppas jag samt underdånigst beder, at Eders Kongl. May:t allernådigst täktes samma Kongl: nåde mig wederfaras låta, så som den, hwilken till döden skall framhärda
Stormäktigaste Allernådigste Konung
Eders Kongl. May:tz

Malmoe d 4 Martio 1718
Allerunderdånigste och tropligtigste tjänare och undersåte
And: Schenling"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069950_00037
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/N/I/N 7

Blev adlad Nordenadler 1727-08-03, introd. samma år

416
Larf / Larfvie / SV: Larf / Larfvie
« skrivet: 2020-03-03, 21:06 »

"/.../ Och Emedan iagh hafuer uthi Skåne bekommit Ett adeligit giffte, med hwillcken iagh Een gård nutit hafuer, som för detta hafuer warit med Säteries Willckor försedd; Men nu aff det att iagh ähr uthom Frällsse Ståndet, har samma gård migh warit disputerligh /.../
/.../
Underdånige och Troplichtige Tiänare i döden
Pähr Pährsson Larff
Corpral aff Öfwerste Lÿbeckers Regemente"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069857_00252 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/II Supplement/L II 1

417
Gyllenspets / SV: Gyllenspets
« skrivet: 2020-03-03, 20:27 »

"Det anmäler Majoren Frantz Carl Didron huru som under Eders Kongl: May:ttz migh Nådigst anförtrodde Regimente och Elfdahls Compagniet en Soldat wid nampn Jöns Anderson Lackene är rymbd åt Norie åhr 1723 den 28 november med en änkiefruus dotter hwars Man warit Capitaine och heetat Gyldenspetz, Och det allenast af fruchtan at bem:te Jungfru skulle neekas honom, i fall han henne af Modren till ächta begiärte: Men som sedermera denne Soldat sigh med sin SwärModer förlijkt och nu giärna will sigh igen inställa till sin tienst och Rote, han och dessutan en frisker ung karl wara skall den sigh altijd har Wähl upfördt wid Compagniet, Ty anhåller om Eders Kongl: May:ttz Nådigste leygdebreef för mehrbem:te Soldat Jöns Anderson Lackene af Elfdahls Compagniet, iag härmed i diupaste underdånigheet.
Åkesberg d 12:te Martii A:o 1726
J C Strömfelt

Resol d. 16 Martij 1726
Leigde bewillias"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069857_00026
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/II Supplement/L II 1


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028153_00379
Numret Comp: 70. Åboernes Namn Cap. Bengt Gyllenspetz [EÄ tab 7] /.../ Grönäs 1/3 mtl, Örebro Lähn, Elf:s härad, Råda Sochn.
Källa: Närke-Värmlands regemente 1725, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/179 (1725)


Se generalmönsterrullan år 1732, rote nr 68
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028155_00423
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/180 b (1732)

418
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-02-23, 14:45 »

Lieutenanten Adolph Wendels löneavräkning för åren 1678-1680 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066966_00199 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/200

***

"Aflöningz Förslagh för Kongl: May:tz Åhr 1709 å nyo oprättade och altsedan tienstgiörande Södermanlandz Regimente till footh, hwar efter alla så Öfwer-och Under officerare som Stabs betienter med Corporaler, Trumslagare och Pijpare, förwänta deras löhner för åhr 1713./.
/.../
5. Gripsholms Compagnie
/.../
Fendrich Gerhard Wullf hijtkommen j Octob: 1712 /..../, och blifwit Lieutnant wijd Wästgiöta Dahls Regimente, j Julij Månad 1713. I stället samme tijd Second Fändrichen wid detta Compagniet, Gustaf Wendell.
/.../
Sergeant Gustaf Wendell, avancerade till Second Fendrich i Aug: 1712. Istället samma tijd Transporterat Second Sergeanten Samuel Kijhlburger"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065771_00386
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/64 (1713)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300171_00228
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till Militiekontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D I/4

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065249_01042
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, SE/KrA/0090/I/19 (1727-1744)


Wendell, Gustaf Helmert Lividation Nr 5505
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300177_00541
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/6

Nr 5505 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065489_00239 ff
Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/223


419
Introducerad adel - E / Eisen, von
« skrivet: 2020-02-22, 19:16 »

"Sedan frambl:ne Factorens wijd Norrkiöpingz Factorie Anders Kinlocks Enkia hustru Elisabet von Eisen genom dess underdånige Supplique d: 7 November 1712 hoos Hans Kongl: May:tt sigh beswärat, att all hennes egendom, så i löst som fast, war efter redan för någre Åhr sedan föregången Sequestration och Inventering, uppå Eders HögGrefl:e Excellencers och dhet Höglofl:e Kongl: Krijgz Collegii samt wederbörande Hr Executorers Ordres anbefalt, att genom Auction försälljas till afbetahlning på dess Sahl. Mans Ballance, för upburne Norrkiöpingz Factorie Medell; Underdånigst där hoos föregifwandes samt anhållandes, att aldenstund bem:te hennes afl:ne Mann, skall warit för 2:ne hennes systerbarn, Frambl:ne Bookhållarens Sven Stenbergz Söner Förmyndare, och både deras Fäder- som Möderne- jemte Morfaders-Arf hafwa om händer hafft och disponerat /.../
Stockholm d 6 Octob: 1713"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_01038 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069800_00283
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/K/II Supplement/K II 1


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Eisen_nr_994


Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:2 (1800-1899) Bild 2460 / sid 216 (AID: v910580.b2460.s216)

420
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2020-02-22, 13:58 »

"Nampn Rulla på det Artollie Manskapet som på Kongel: KrigzCollegij ordres af d: 26 Februarij blifw: Commenderat till Linien Råå i Skåhne.
Nembl:n
Fendrich Carl Bethun 1
/.../
Stockholm d: 3 Martij Anno 1713
G: G: Appelmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00396
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)


Hr Fändrick Bethun satt som assessor vid krigsförhör i Stockholm 1713 29/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00454


EÄ, tab. 4: "Fänrik vid artilleriet i Arensburg 1712-04-30. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Kommenderades till Skåne 1713 och fänrik vid artilleriet i Malmö 1714-02-24."

421
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2020-02-22, 13:25 »

"Det hafwer den Kongl.Rätten sig föredraga låtit en ifrån Borgmästare och Rådhär i Staden inkommen ransakning och domb öfwer Corneten under General Majorens Wälborne Hr Fredrich Cölers Regemente Jacob Lillielund, Capitein Petter Ekman och qwartermästaren under Adelsphanan Petter Ryting, hwilken förre för begången hembgång, wåldsamhet och råån på Cammarskrifwaren Matthias Trens och Stadzwachten Johan Lund är af Borgmästare och Råd till döden dömd, och de senare för någon dehlachtighet uti den på Stadzwachten begångne wåldsamheten skyldige.

/.../ will påbörda Lieutnanten af Kongl: Artolleriet Carl Appelman at uti ofwanbemälte grofwa brott wara fast mehra skyldig, än han förutan at det befinnes, at han warit i flock och föllje med Lillielund samt at han gifwit Stadzwacht Johan Lund twänne öhrfijlar; fördenskull har den Kongl. Rätten intet underlåta bort, at sådant Herrar Grefwarna Kongl: Rådet Praesidenten, Fältmarskalken, General FäldttygMästaren samt Kongl: KrigzCollegium wänligen tillkänna gifwa, som lärer draga försorg, at öfwer bemälte Appelmans angifne förgripelse af wederbörande KrigzRätt må lagligen ransakas och dömmas, till hwilken ända ock till närmare upplysning uti detta måhl /.../
/.../
Stockholm d 12 October Anno 1713"

"/.../ huruledes öfwersten wid Kongl May:ttz Artolleri, Wällb: Hr Gustav Appelman har, effter ärhållen Communication af den Kongl. Rättens /.../ tillhanda sände berättelse, wid handen gifwit at des Sohn Lieutnanten Appelman blefwet bortCommenderat* innan om des dehlachtighet i Cornetten Jacob Lillielundz brott, medellst des begångne råhn, wåldsamhet hemgång hoos Cammarskrifwaren Matthias Trentz, och på Stadzwachten Johan Lund honom något warit kunnigt, andragandes jämwäll de swårigheter, som skulle möta, att nu denna tiden få honom hit tillbaka ifrån Stralsund, till att stå till rätta för det emot honom sedermera angifwit är. /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00164 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00531 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_01621
* [Min not] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00349
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)

422
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2020-02-21, 22:58 »

"ExtractRullor öfwer Allmogens, här uti Hennes Kongl: May:tz Lijfgedinge, Gripsholms, Räfznäs, Eskilstuna och Strömsholms Lähner, Enroullering med deras hafwande gewähr, uti wisse Compagniers sättiande, samt med Officerare till hwart Compagnie förslagzwijs försedde, uti Stora Ekeså Gästgifware Gård d: 30 Julij 1714
Gripsholms Lähn
Daga Härad
/.../
6:te Compagniet
Biörlunda Sochn   186 [man]
Gryt Dito 134 [man]
Manskap 320
Hagelbössa 27
Loobössa 43
Spiut 204
Capit:e Zachar: Silfwerbrand
Secund Johan Wijnblad
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00398
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00408
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)


***

Gryt Mtl-längd 1714:
"Bockes torp [=Boxtorp] Säterij Pigan Bryta Wällboee Hr Silfwerbrandz Piga"
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget 1655-1718 (AB, D, E, U) 55 (1714) Bild 1230 / sid 1571 (AID: v841177.b1230.s1571, NAD: SE/RA/5520331)

Se även 1715 - Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 (D) EII:4b (1716) Bild 3750 (AID: v437396.b3750, NAD: SE/ULA/11034)

Se även 1718 - "Boxtorp Wälb. ... Juliana Tomsons ..."Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 (D) EII:4b (1716) Bild 3750 (AID: v437396.b3750, NAD: SE/ULA/11034)


***

EÄ TAB. 3.
"Zakarias Silfwerbrand (son av Erik, tab 2), till Boxtorp i Gryts socken Södermanlands län. Född 1647 (han uppnådde myndig ålder 1668, då han kvitterat förmynderskapsräkning för det förmynderskap, som hans farbroder Jöns för honom förvaltat under åren 1661–1668)13. Uppgives varit löjtnant vid livregementet till häst (finnes ej hos Blr). Död 1709. /.../  Gift 2:o 1706 efter 9/10 med Juliana Eleonora Thomson"


EÄ tab. 16 Johan Wijnbladh - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wijnbladh_nr_447

423

"/.../ Såsom Capitainen af Åbo Lähns Infanterie Regemente Abraham Möller hoos Oss inlefwererat ett förslagh på Officerare och något Finskt Manskap som warit på Skepp. och Galleje Escadren samt legat i Roslagen men nu komma att Marchera till Finska Armeen wid Uhmeå /.../
/.../
Stockholm d. 7 Januarij 1715 ./.


Rulla Uppå det igenkombna Manskapet ifrån Skip och Gallei Esqvadron af åthskillige Finske Regementer
Nembl:n
/.../
73. Erich Silfwerpatron
/.../
Stockholm d 22 Decemb:r Anno 1714"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00451
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


424
Tungelfelt / SV: Tungelfelt
« skrivet: 2020-02-20, 19:30 »

År 1715:
"/.../ och bewistade således 1710 Åhrs Campagne i Skåne samt Slaget wid Helsingborg, Till att wisa widare min Trohet för Eders Kongl. May:tt sålde iag all den ringa ... mig öfrig war och begaf mig genom Tyskland, Ungern och Turkiet till Bender, ... och derifrån till Eders KJongl: May:tt til Demotica, men måste för en förelupen duel med Hr ÖfwerstLieutenanten [Carl Magnus*] Delawal begifwa mig därifrån, wandrade således till Constantinopel så öfwer hafwer til Engeland och ... sistånne hit till Fädernes landet igen, och iag friuilligt mig begifwit i den uti Turkiet öfwer mig dömde Arresten.
AllerNådigste Konung mine i Eders Kongl: May:ttz tienst tilbrakte Åhr undfångne 21 blessurer, och anwände yttersta penning, skattar iag giärna för en glädie och förmåhn, men är dock der igenom i et uselt och helt utblåttat tillstånd försatt, så att mig och det aldra nödigaste nu will fehla, och som på 10 åhrs tid aldrig mera än 3 åhrs gage bekomit, altså anhåller här med underdånigast Eders Kongl. May:tt på min innestående löhn med några Månaders gage till mit usla Lifz uppehelle hugna täckes, som intet högre i werden önskar än med min yttersta blodzdroppe kunna betyga det iag är
Eders Kongl: May:tz
Aldra underdånigste troplicktigste undersåte
And: Tungelfelt"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00368
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


* Carl Magnus de Laval - se: http://runeberg.org/karolikrig/12/0470.html


425
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2020-02-19, 21:07 »

"Specification,
På staben, öfwer och underofficerare jemte 3:ne gemena wed dän Wäster Norrlandske Battailion, som nu komma at resa upp åt landet.
Nembl: Staben
Majoren Berendt Christoph von Phassiann
/.../
Haubtboisten Johan Gripenschiöld
/.../"

[Stockholm d 16 Janu: 1716]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065994_01427
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716)


Se även 1715 8/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_01231
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


426
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2020-02-19, 19:00 »

"Rulla Uppå Fölliande Artollerie Betiente af Kongl: May:tz Fält Artollerie som nu förtijden äro Wistandes och efter H: Öfwerste Meks ordres Qwarlembnade utj Jöneköping Nemb.
Magister Magnus Alm 1
StyckeJunker Herchulus Beton 1
Artollerieskrif:r Anders Christopherson 1
/.../
Jönckiöpingh d 20 Augustj A:o 1700
And: Christopherson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01909
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01920

427
Hakarp / SV: Hakarp
« skrivet: 2020-02-19, 18:50 »

"Såsom Pappersmakaren M:r Christian Lemnick söker här wed Jöncöping till Kongl. May:tz och Landetz nytta få Opbygga Een pappersqwarn, förmenandes den samma hälst utj Huusqwarns strömmen förmedelst derest ett mycket klart watten finnes kunna opretta /.../
/.../
Actum Huusqwarnen d. 4 Augustj 1700./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01903
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)


https://www.hembygd.se/hakarp/page/6812
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stensholms_Pappersbruk


Bild nedan - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01905

428

"P.S Rätt som jag detta bref skulle till Posthuset afsända, är ArtollerieCapitein här på orten Lorentz Buschenfelt effter 2½ dags siukdom med döden afgången, hwilket wid denne tijden illa kommer till måtto, efftersom förutan honom intet mehr änn een StyckJunkare och någre Constapler här finnes, beder Eders Grefl. Excell: fördenskull att om i Reval wore något sådant folk, Eders Grefl. Excell: då ju förr ju heller wille sända någon hijt i hans ställe till dhes Hans Kongl. May:tt någon annan der... Nådigst uthseer, efftersom jag här är aldeles förblotat på dhen som Artolleriet styra och regera. Datum Wyburg d 17 Sept: 1700
And. G. Lindehielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_00045
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_00188


https://www.genealogia.fi/genos-old/61/61_93.htm

429
Leijondahl / SV: Leijondahl
« skrivet: 2020-02-17, 19:36 »

"/.../angåendhe 40 Dahl:r Silf:r m:t med der af flytande Intresse från d 15 Sept: 697, till d 1 Novemb: 699. till Wadstena Krigzmans huus för mitt Undfångne Skiölde Bref, hwilka Medel Jagh eij annat wetat än min Sahl: Swärfader Assessoren Petter Humble dem straxt Betalt, hwar Öfwer Jagh migh tillförende Uthj Höghlofl. Kongl. Krigz Collegijo på det  ... förklarat. /.../
och Emot förmodan dhe icke skulle wara betalte skall sådant till d 1 fullgiordt Blifwa; /.../ och som för min Sahl. Moder Ingeborg ... ähr uthj Giötteborg Seqvesterat en Påst Penningar förmedelst den Caution hon för min Sahl. Broder Tygwachtaren uthj Halmstadh Jonas Mörk Ingådt, /.../
Wissmar d 26 October A:o 1699
underdån ödmiukaste Tienare
Nils Leÿondhal"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065977_00380 f
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/63 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijondahl_nr_1118
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Humble

430
Treffenhielm / SV: Treffenhielm
« skrivet: 2020-02-15, 14:56 »

"Uthdrag af 1739 Åhrs Mantahlz Längd för Wadstena Lähn, Lysingz, Dahlz och Aska Härader som Uthhwisar Löhn och Betahlningz Afgiftens bestigande /.../
Lysingz Härad
/.../
Ödeshög Sokn
½ Åby Sal: Major Huufs änkia, Fru Britha Catharina Retzel, Sal: Majoren i lifstijden för sin medellöshet från Caractersafgiften befriad, och blifwit ansed som Bonde, ock som änkian nu mera trädt i annat gifte med Hr Cornetten Treffenhielm, hwilken såsom tienstgiörande betalar för sig wid Östgiöta Cavallerie regemente ty blifwer des Fru derunder begripen och såldes här förskont.
1 Ödeshög Sal: Ryttmästare Hååfs änka 6:-
/.../
1 Häggesta Hr Cornett Treffenhielm, betalar wid regementet, des tienste piga  -:16"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 3100 / sid 352 (AID: v837360.b3100.s352, NAD: SE/RA/622/03)


Johan Hååf - se: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1610 / sid 317 (AID: v319671a.b1610.s317)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Treffenhielm_nr_1427

431
Block, von / SV: Block, von
« skrivet: 2020-02-15, 14:10 »

"Längd till 1739 års Lön- och Betalningz Afgiftz Ärläggiande /.../
/.../
Biörkekindz Härad
/.../
Kuddeby [=Kuddby] Sochn består af 85½ Hemman förutan Prästegården
Biärby, HåltzFursten Wälb:ne Hr Gillis von Block och dess Fru, upförd på särskilte TaxeringzLängden dess tienstefolk 3 drängiar och 2 Pigor. 4:-"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2500 / sid 234 (AID: v837360.b2500.s234, NAD: SE/RA/622/03)

Se även: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2550 / sid 244 (AID: v837360.b2550.s244, NAD: SE/RA/622/03)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Block_nr_1603

432
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-02-15, 13:29 »

"Förteckning och UpbördzLängd till Löhn och BetalningzAfgiftens Upbärande och Berächnande /.../ Åhr 1739
/.../
Bobergs Härad
Elfwesta Sochn
/.../
Boringe Capitaien Wälborna Hr Erenst Christ. von Wendels folk
4 drängar och 3 pigor   5:16"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 1600 / sid 63 (AID: v837360.b1600.s63, NAD: SE/RA/622/03)

Se även Hageby Socken - Medhamra: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2990 / sid 330 (AID: v837360.b2990.s330, NAD: SE/RA/622/03)

433
Introducerad adel - H / Hägerhjelm
« skrivet: 2020-02-15, 13:11 »

"Kinda härad
/.../
Kisa. Millingetorp.
Wälborne Jungfru Catharina Hägerhielm
Är blefwen död uti November Månad 1739 och egendomen skingrad arfwingarna emellan."

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 1450 / sid 37 (AID: v837360.b1450.s37, NAD: SE/RA/622/03)


EÄ: "Catharina Hägerhjelm, född 1670-01-24, död ogift 1740 i Kisa socken och begraven s. å. 13/1."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4gerhjelm_nr_1349

434
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2020-02-15, 00:21 »

"Förteckning på dhe Gratialister wid Wästgiöta Dals Regimente til Fot, hwilka med döden afgått under 1741 åhrs aflöning, enligt the til dato inkomne Präste Attester, tid efter annan som under förmäles; Nembligen:
/.../
Åhr 1731 25 Februari, Lilljebielcke Hindrich, 6:24:- död d:n 19 Novembr 1741"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EIXc:2 (1741-1745) Bild 1380 (AID: v812660.b1380, NAD: SE/KrA/0014)

Se även: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:15 (1732-1775) Bild 2200 / sid 353 (AID: v777299.b2200.s353, NAD: SE/KrA/0014). "Lilliebielke Hindrich Soldat"


EÄ, barn tab. 6:
"?1. Henrik Lilliebjelke, död 1741-11-19 i Rommele socken, över 50 år gammal."

435
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-02-12, 21:30 »

"Förteckning uppå dhe Herrar Officerare och Betiänte af Tomski Sviten som ankommo till Muskow d 25 December Anno 1722
/.../
Södra Skånska Cavallerie
Lieutenant    Jöns Kock      1
      Magnus Plagman   1       2"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 2230 (AID: v323656.b2230, NAD: SE/RA/2113153)

436
Lagerhjelm / SV: Lagerhjelm
« skrivet: 2020-02-11, 21:51 »

"1723 Åhrs Januarij Månadz Rulla uppå Hennes Kongl: May:tz Dråtningens Lijf Regemente till Foht och Capitein Jahnkes Compagnie under General Lieutnanten Öfwersten och Öfwer Comendanten Högwählborne H: Baron von Troutvetters Comando liggande uthi Guarnizon i Strahlsund som det sig nu wärkeligen befinnes Nembl:
/.../
Förare Alexand: Lagierhielm .1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054772_00042
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1723/2 (1723)


437
Rosenbielke / SV: Rosenbielke
« skrivet: 2020-02-11, 21:16 »

"Rulla uppå Capitaine Christian Ebberhard von Schants Compagnie af Wästgiötha Batalionen under General Major ock Öfwerstens Högwälb:ne Herr Baron Beckerns Commendo som dett efter afmarschen utuhr Skåhne ock ankomsten på Landtrügen wärkeligen befinnes wid Munstringen den 26 Novembr/7 Decembr Anno 1720
/.../
Rustmestar Knut Rossenbilcke. 1."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054755_00181
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1720/4 (1720)

Se även 1721: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054761_00028
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/6 (1721)

Se även 1723: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054772_00027
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1723/2 (1723)

EÄ, barn tab.9
"1. Knut Casper Rosenbielke. Underofficer. Död ogift (kanhända den arklimästare Rosenbielke, som jordfästes 1728-06-22 på Kungsholms sjökastell, Karlskrona).

438
Gyllensparre / SV: Gyllensparre
« skrivet: 2020-02-09, 19:39 »

"Rulla Oppå Wardbergz Artillerie Betiente Munstrade och Öffversedde aff Öffwersten Edell och Welb:ne Simon Helmfelt den 6 September A:o 1654
/.../
Chergiant Jöran Gÿllensparre: 1. Absens sedan April"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003858_00102
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1654/7 (1654)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllensparre_nr_146

439
Örnehufvud / SV: Örnehufvud
« skrivet: 2020-02-09, 19:36 »

"Efterskrefne Officerer och gemene under Kongl: May:tz Lijff Gvardie, hafwa Supplicerat och Nampn gifwit sigh her uthj Kongl: Krigz Collegio, ödhmiukeligen anhållandes om deras tijo Månaders läninger för Åhr 1651, 1652 och 653 som dem för giordh tiänst ännu resterar .p.
/.../
Captein Johan Eekhofz Compagn:
/.../
Niels Örnehuffwudh, Pijk:[enerare] 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003858_00028
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1654/7 (1654)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rnehufvud_nr_235

440
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-02-06, 21:00 »

"Rulla på Hans Kongl:ge May:tz Lijff Guardie /:Edle Wälb: Christer Carplains Eet Compagnie Nÿwärffdhe Fotfolck; Och ähre Munstradhe Uthaff Edle Wälb: Hr Commissarius Simon Simonsson Rosenbergh den 15 Septemb: A: 1658
/.../
Förrare Bastian Hertzogh Rasswildh"


Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 1320 / sid 122 (AID: v751379.b1320.s122, NAD: SE/KrA/0022)

441
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2020-02-06, 20:33 »

"Rulla Oppå 1 Compagniij Hans Kongl: May:tz Lijff Guardie Datum Stockholm den 1 Januarij Anno 1657
/.../
Musqueterer
/.../
v. Rotmestar Nils Månsson Örnflycht"

Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 530 / sid 46 (AID: v751379.b530.s46, NAD: SE/KrA/0022)
Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 1330 / sid 123 (AID: v751379.b1330.s123, NAD: SE/KrA/0022)


Se även: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 730 / sid 66 (AID: v751379.b730.s66, NAD: SE/KrA/0022)


EÄ, tab. 18: "Nils Örnflycht (son av Måns Uddesson Örnflycht, Tab. 9), till Vidby (-näs) i Turinge socken Stockholms län, som han erhöll genom sitt första gifte, men sedermera försålde. Löjtnant vid dragonregementet i före detta danska provinserna (Bohusläns regemente) 1661. Avsked därifrån 1665. Var löjtnant vid ett (annat) dragonregemente 1677-06-22. Uppgives sedermera blivit major. Död 1683."

442
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2020-02-06, 20:12 »

"Kongl. Maÿ:tz Gardie Munster Rulla An:o 1655 för Februarij Mån:z löhningh
/.../
Musquet:r
/.../
Enoch Pistolenkors"


Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 150 / sid 11 (AID: v751379.b150.s11, NAD: SE/KrA/0022)

443

"Kongl: May:z Gardie MunsterRulla för Janu: månadz löhn Anno 1655
/.../
Drabanter
/.../
Ernest von Nandelstet"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053695_00009
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1658/1 (1655-1658)

444
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-02-05, 20:42 »

"Rulla Oppå Hans Kongl: May:tz Nÿwärfuadhe LijffGuardie, aff Maij Månadt Anno 1659 intill den 27 Julij Anno 1660
Capitein Wälb: Christer Charplan
/.../
Gemene
/.../
38. Bastian Hertzogh von Rassuildh 1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00041
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1660/1 (1660)

445
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2020-02-05, 20:16 »

"Rulla På H:s Kongl: May:tz Nywärfwade Lijff Gvardie upå Maij Månadh Pro Anno 1660
/.../
Fendrich Wälb: Charoll Gÿllenflögl
/.../
Rotmestare Johan Johansson Gÿllenflögl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00038
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00040
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1660/1 (1660)


Se även 1661 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053757_00007
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1662/1 (1661-1662)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenfl%C3%B6g_nr_434

446
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Kuhla, von der
« skrivet: 2020-02-04, 23:28 »

Rulla för Kungl. Maj:ts Livregemente till fot under kommando av överste Otto Johan Grothus, Reval juni 1669:
"Leib Compagnie
/.../
Gemeine
1. Rotte
/.../
Christoff von der Kuhla"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053852_00295
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1669/19 (1669)


Schillerhjelm eller von der Kuhla - se:
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 130 / sid 255 (AID: v102734.b130.s255)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543

447
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-02-03, 21:17 »

"Efterskrefne Soldater ähro siucke, och Förrymbde sedhan Munstringen den 24 Martij [utan årtal], och till Nährwaranden Maij Månadt, såssom och elliest parterade medh Wärfningen att fortfahra, Nembl:
/.../
Sebastianus Hertzogh von Rasswildh, siuck
/.../
Ab. Erich Olufson Skreddare siucker hooss Wälb: Fru Sara Hiortt 1.)
/.../
Johan Hindrichzson Hofslagare - löössgifwen Efter H:s Grefl: Excell:tz befallningh till Wälborne Herren Erich Leijonhufvodh" 2.)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054778_00032
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/2


1.) Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 66 / sid 127 (AID: v102734.b66.s127)
2.) EÄ, tab 7? https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonhufvud_nr_26


https://sv.wikipedia.org/wiki/Radziwi%C5%82%C5%82

448
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2020-02-02, 16:13 »

"Specification Uppå dhe Öfwer och UnderOfficerare af Cronebergz Lähns Infanterie Regemente, som Innewarande Åhr 1710 Bruka och bähra Peruqver
Nebml:n
/.../
Sergianter
Anders Rossenstråhle      1 D:r Silf:mt"

Rullor 1620-1723 Sump:4 Bild 1320 (AID: v753014.b1320, NAD: SE/KrA/0022)

***

"GeneralMunster Rulla för Cronobergz Infanterie Regemente och Öfwersten Wälborne Nills Hestskoo /.../
/.../ Torlöhsa Anno 1710 d 11 och 12 Augustij
Norwidinge Häradz Compagne
/..."
Sergeant Anders Rosenstråle. Antagen till Sergeant d: 12 10:ber 1709"

Källa: Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente (G) 327 (1710) Bild 134 / sid 128 (AID: v46664.b134.s128, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ, barn tab. 18

449
Introducerad adel - R / SV: Rothåf
« skrivet: 2020-02-02, 14:58 »

"Det ärbiuder sig Capitainen Hr Lorens Rothof till Påhlsundz försänkningen nu i sommar at willia lefwerera 200 st 60 fots Masteträn om 12 tums tiocklek utj lilla ändan, emoth 35 D:r Smt stycket, hwar af han will låta decortera hwad dess Sahl. Broder Commissarien Jonas Rothof, för undfångne handpenningar till fortifications Cassan är skyldig blefwen, som sig bestiger till 2550 D;r Smt, doch med beting at niuta betahlning för det öfrige af lefwerantzen så snart den praesterat är. /.../
Stockholm d: 23 Martii 1726"

Källa: Rullor 1620-1723 Sump:4 Bild 1040 (AID: v753014.b1040, NAD: SE/KrA/0022)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderhof_nr_1831

450
Emporagrius / SV: Emporagrius
« skrivet: 2020-01-26, 17:35 »

"HöghEhrwyrdige och Höghlärde Hr Fält Consistorialis
Eders