ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - kvm

Sidor: [1] 2 3 4
1
Weidenhielm / SV: Weidenhielm
« skrivet: 2019-05-19, 12:25 »

"Februarij Månadz Rulla Uppå Hans HögGreffl: Excell: Kongl: Rådhet FelttMarskalkens General Gouverneuren och Pernauske Academie ÖfwerCantzlers Hr Erich Dahlbergs Infanterie Regiment, och Mit derunder anförtrodde Compagnie. Riga d 1 Februarij A:o 1701.
Capitain Johann Hägerflücht
/.../
9 Rotan
Granad: 49. Lars Weidenhielm. Nytillkommen, een Swensk AdelsMann, ogifft, 17 åhr gammal."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054483_00201
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1701/3 (1701)

Se mars: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054484_00178


EÄ, tab. 4 barn:
"Lars Weidenhielm, född 1684-08-23 på Saxemåla. Adjutant vid Österbottens regemente. Fänrik därst. 1701-11-20. Löjtnant 1702-08-01. Konfirm.fullm. 1703-04-04. Död ogift 1706-05-19 i Riga."

2
Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
« skrivet: 2019-05-18, 15:01 »

"1701
October d. 13 Begrofz af Hr Past. Fontin Herr Inspector Lundgreens Fru, Helena von Borgen i S:te Jacobi stilla."

Riga, St Jacobi, bild 217/252
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


EÄ: "Anna Margareta von Borgen. Gift med en Lundgren."

***

Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00927 ff


Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/1
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300121_00322


"Rulla pro Januarij Monad 1701 Uppå Kongl: May:ttz Österbottens Regemente Infanterie och H: Capitain Gabriel Bergmans Compagnie
/.../
Munsterskrif: Christer von Borgen. Kommit under Hans HöghGref: Excellens Herr Kongl: Rådet Feltmarskalk och General Gouvernerens Regimente istellet Carl Piper."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054482_00119
Källa Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1701/2 (1701)

3
Introducerad adel - B / SV: Barneken
« skrivet: 2019-05-17, 20:59 »

"Specification Uppå H: Öfwerstens Wälborne Philip Sasses Nylandz och Tafwastehuus Lähns Infanterie Regimente, som Under Söder Finlandz Wapn står, huru det nu wed denne tijden med Officererne och giemene befinnes, hwar effter i underdånigheet afwachtes [1]683 Åhrs Aflöningz Lista
/.../
6: Compagnie
Leutnant Hoseas Ekeqwist för dess förseelse förbudit alt Commando och tienst, men sedermehra fådt afskied wed General Munstringen in Augusto 683 i stellet Lÿdert Barnchen effter Kongl: M:tz fullmacht Dat: d 11 Juni 683 ifrån Fureer af K:l May:tz LifGuardie"

Löjtnant Lÿdert Barneken
1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00210 {6 kompaniet]
Riksregistraturet 1683 11/6: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038972_00546
1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00502 [5 kompaniet]
1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00407
1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00428 [7 kompaniet]


"Specification Uppå Öfwer- och under officerare, Corporaller, trumslagare sampt gemene, Af Öfwerstens Wälborne Gotthardt Wilhelm von Budbergz Regemente Nylands Infanterie hwareffter dhe i underdånigheet hafwa dheras 1689 Åhrs löhn at förwäntta.
1 Compagnie
/.../
Capit:n Lieutnant Christopher von Rehausen, Effter Kongl: May:ttz allernådigste Fulmacht, datterat Stockholm den 18 Maij 689, avancerat till Capiten i Capiten Schulmans Stelle som tagit afskedh, och i dess stelle Lieutnanten ifrån ditto Compagnie Lÿdert Barneken till Capiten Lieutnant."

Kaptenlöjtnant Lÿdert Barneken [Livkompaniet]
1689: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00282; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00288
1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00421
1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00240
1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00245
Generalmönsterrulla 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029053_00080


"Avangerat efter Kongl. Fullmacht af d: 26 Julij 699 till Capitein under detta Regem:t wijd den i landet stående Battailon"

Kapten Lÿdert Barneken [Helsing kompani]
Generalmönsterrulla 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00009
1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00776

4
Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
« skrivet: 2019-05-17, 19:53 »

"Landt Rulla Uppå Kongl: Maÿ:ttz Österbottns Regemente och Capitein Claus Borgz Compagnie ifrån d 1 September 1695 till d 1 Septembr A:o 1696 Nembl:n
Capitein Claus Borgh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00280
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)


***


"Landt Rulla Uppå Kongl. May:ttz Österbåttns Regemente Infanterie Under Öffwersten Wälb: H: Johan von Campenhausens Commando, som dett sigh Effective befunnett Ifrån d 1 Septembr: 1697: Till d 1 Septembr: Anno 1698 :/:
/.../
6 Compagnie
Capitain Claus von Borgen
/.../
Fältwebell Otto Renholt Chröl, Transporterat Under Capitain Wittingz Compagnie d 2 Now: 1697: Iställe samma dato Sergeant Detloff von Borgen.
Sergeant Detlof von Borgen Avancerad till Fältwebell, /.../
/.../
Munsterskrif:re Christer von Borgen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00292
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/50 (1698)


***


"Specification uppå Kongl: Maÿ:tz Österbottens Regemente Infanterie med dhe ankombne Recruter ifrån Brabandh under öfwersten Wällb:e H:r Johan von Campenhausens Commando som dett sigh effective befinnes ifrån d 1 Septembr A:o 1698 in till d 1 Septembr A:o 1699
/.../
5:te Compagniet
Capitein Claus von Borgen
/.../
Feltwäbel Detloff von Borgen
/.../
Munsterskrifware Christer von Borgen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00230
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


***


AflöningzLista Uppå Öfwerstens Wälborne Johan von Campenhausens anförtrodde Regemente Österbotns Infanterie hawreffter dess Öfwer- och underofficerare sine 1700 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma, Nembl:
/.../
8. [kompaniet]
Capitein Claes von Borgen avancerat till Maijor för detta Regemente effter Kongl. Rådetz Feltmaeskalkens och General Gouverneurens Högwälborne Hr Grefwe Dahlbergz Fullmacht d 30 nestledne Martij, och sedermera K:l M:tz allernådigste gifne Confirmation, men behåller i åhr här sin löhn, /.../
/.../
Feltwäbell Detlof von Borgen avancerat effter Hr Feltmarskalkens Grefwe Dahlbergz Fullmacht d 12 Julij 1700, till Fendrich under LijfCompagniet, men niuter i åhr här sin löhn, /.../
/.../
Munsterskrifware Christer von Borgen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00824
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


***


"Specification Uppå Kongl. May:ttz Österbottens Infanterie Regemente och Hr Capitain Gabriel Bergmans Compagnie som dett sig Efective befinnes ifrån d 1 Septemb: 1700 till d 1 Septemb: 1701
/.../
Munsterskrif: Christoph: von Borgen gått af istellet antagen Carel Piper"

"RegementzStaaben
Majoren Wälb" Hr Claus von Borgen dödh d 10 octobr 1700"

Livkompaniet
"Fendrich Detlof von Borgen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00498
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00452
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00453
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00491
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00492
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)Fänrik Ditlof von Borgen [Livkompaniet]
1704 (1703): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00607


Löjtnant Dettloff von Borgen [vid kapten Nills Klingstedts kompani]
1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00472
1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00539
1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00519
1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00486


"Lieutnant Dettloff v. Borgen förkommen i Action wid Pultava [1709 28/6]"
Rulla år 1710: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054628_00015
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 390 / sid 73 (AID: v319671a.b390.s73)

5
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hammelstjerna
« skrivet: 2019-05-16, 22:22 »

"Welborne Hr Capiteins Gustaf Johan Forbus Compagnie
/.../
Piqvenerare
Carl Johan Hammelstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00135
Källa: Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 59 / sid 113 (AID: v102734.b59.s113)

6
Sabelsköld / SV: Sabelsköld
« skrivet: 2019-05-16, 21:59 »

"Welborne Hr Capiteins Gustaf Johan StormKrantz Compagnie
/.../
Musqveterare
Carl Jönsson Sabbelskiöldh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00139
Källa: Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681


EÄ tab. 4:
"Carl Sabelsköld, (son av Jöns Sabelsköld Tab 3), till Trishult och Bråhult; född omkr 1666; hade varit korpral och (1685) sergeant, men var 1700 dragon vid livdragonreg:t"

7
Introducerad adel - B / SV: Barneken
« skrivet: 2019-05-16, 21:45 »
"Capitein Wällborne Hr Johan Sparres Compagnie
/.../
R[ote]:M[ästare] Lydert Barnecken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054001_00037
Källa: År 1680. Sverige. Infanteri. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/1 (1680)


"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Höghwälborne H:r Baron Godthardt Wilhelm von Budbergz anförtrodde Regemente Nylandz Infanterie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare sampt Gemene knekter, likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regem:te sine innewarande 1707 åhrs löhner hafwa at undfå och bekomma Nembl:
/../
7. Hellsingz Compag:t
Capitein Lÿdert Barnecken tagit afsked d:n 29 Jan 1707, niuter altså här sin löhn till d:n 1 Feb:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00376
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


EÄ: "Lydert Barneken. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns regemente (Armens rulla 1684 (1906).) 1683-06-11. Kapten därst. 1702–1707 (Lk.)."


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 170 / sid 29 (AID: v319671a.b170.s29)8
Påhlman / SV: Påhlman
« skrivet: 2019-05-12, 10:14 »

"Munster Rulla Uppå Wälborne H: Öfwerste Gustaff Machleers Värffwadhe Regementte och H: ÖfwersteL: Ridderhielms Compagnie som dhett sigh efective befinner.
/.../ på Munstringen i Marstrandh d 18 Aug: 1681 och munstrade aff Hans Kongl. Maÿ:tt sielff.
Gemeene
/.../
Frijdrick Påhlman"

Rullor 1620-1723 1681-1682:1 (1681-1682) Bild 3160 / sid 306 (AID: v751667.b3160.s306, NAD: SE/KrA/0022)
Rullor 1620-1723 1681-1682:1 (1681-1682) Bild 3200 / sid 310 (AID: v751667.b3200.s310, NAD: SE/KrA/0022)


***


General Munster Rulla Oppå Hans Kongel: Högheetz Herr Printz Carls LijffRegemente som det sigh nu Under Öffwersten Wälborne Herr Gustaff Machlier och ÖfwerstLeutnant Ridderhielms Compagnie effective befinner, Munstradt af Kongl: May:t sielff och Krigz Secreteraren Edle och Wälb: Albert TigerClou i Giötheborg d: 22 September Anno 1683.
/.../
Första Corporalskapet
Corporal Fredrich Påhlman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029492_00010
Källa: År 1683 Prins Karls livregemente till fot, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1390 (1683-1694)

9
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2019-05-11, 17:36 »"Specification Uppå Officererne Aff Hr Öfwerstens Wälb:ne Carl Gyllenpistols Regiemente [Södra] Skånska Cavalleriet som pro A:o 1681 uthi Wärkelig tienst warit Nembl:n
/.../
7 [kompaniet]
Ryttmester Wälb: Christian Kolmeter
/.../
Qwarteerm:r Johan Franck uti Lennart Tornerfelt ställe som rymde sedan han mandråp bedrifwit, tilkom in Feb: 1681"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054021_00048
Källa: År 1681 Diverse rullor, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/11 (1681)


***


"General Munstringz Rulla Uppå Öfwerste Wellborne Hr Hans Ramswerdtz Regemente Cauallerie och Hr Rytmester John Holfasts Compagnie, Munstradt och öfuersedt af Hans Excell:tz Hr Feltmarskallken Högwellborne Hr Baron Reutger von Aschenberg och KrigzCammerern Wellb:de Hans Billingh utj Grödby i Skåhne och Willans heradt d: 5 Julij 1679
Ryttmestar Johan Holfast
/.../
Corpral:r
Lennart Tornerefelt"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00254
Källa: År 1679, Överste Hans Ramsvärds värvade kav. regemente., Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)

10
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2019-05-11, 17:17 »

"Specification Uppå Officererne Aff Hr Öfwerstens Wälb:ne Carl Gyllenpistols Regiemente Skånska Cavalleriet som pro A:o 1681 uthi Wärkelig tienst warit Nembl:n
/.../
2 [kompaniet]
ÖfwerstLeutnampt och Ryttmäster Wälb:ne Hans Hindrich Niethoff
/.../
Munsterskrif:n Hans Jorgen Nembzon i Pijhlqwist ställe som fick afskiedh, tilkom in Martio 1681"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054021_00047
Källa: År 1681 Diverse rullor, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/11 (1681)

11
Bruse, von / SV: Bruse, von
« skrivet: 2019-05-11, 13:46 »

"General Mönstrings Rulla Uppå Öfwerstens Wälborne Hans Ramsverds Regemente Cavallerie, och dess eget LijfCompganie, Mönstradt och Öfwersedt aff Hans Excell:e Herr Felt Marskalekn Högwälborne Herr Baron Rütger von Aschenberg, och KrigzCammereren Wälbetrodde Hans Billing, utj Grödby i Skåne och Willandz Häradh d 5 Julij Anno 1679
/.../
Capitain Lieutenanten Börgie Brusse
/.../
[gemen ryttare] Johan Bruse. 1. CapitLieut:s Sohn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00233
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00234
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00260
Källa: Överste Hans Ramsvärds värvade kav.,Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)

12
Morgonstierna / SV: Morgonstierna
« skrivet: 2019-05-10, 23:07 »

"Rulla Uppå Ryttmästaren Hindrich von Wulff Hamhdorfs Compagnie aff Öffwersten Högwälb:ne Hr Robert Lichtons Regemente
Praesenterat på Gen: Munstringen Munstradt af Hans Excell:ce Fäldtmarskalk Leut: Askenberg d: 4 Septembr 1678
/.../
[gemen ryttare] N[y] Isak Morgonstierna. 1. p[raesen]s har FlintCarbin och hiuhlås Pistoler"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00197
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00224
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)

13
Introducerad adel - H / Hästesköld
« skrivet: 2019-05-10, 22:48 »

"General Munster Rulla som höltz af Välb:ne Hr General Maijor Schönleben uthi Nymö på Hr Öfwerstens Nills Guldenstiernas Regementte och Ryttmästaren Isach Hinrich Creutzes Compagnie d: 17 Junij A:o 1678"
/.../
[gemen ryttare] Caspar Hästskiöld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00070
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00094
Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)


"General Munster Rulla af Öfwerst:ns Hr Nills Gyllenstiernas Regementte och Ryttm_r Isack Hinrich Creutzens Comp: som höltz af Hans Excell:tz Hr Fältmarskalk Aschenbergh uthi Booslöff d: 8 Aug: A:o 1679
/.../
[gemen ryttare] Caspar Hästsköld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00227
Källa: Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)


EÄ, tab. 5, barn:
"Casper Hästesköld. Reste 1676 för studier till utlandet. Befann sig 1685 i Stralsund och skulle då resa till Frankrike."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesk%C3%B6ld_nr_228

14
Natt och Dag / SV: Natt och Dag
« skrivet: 2019-05-10, 22:45 »

"General Munster Rulla Uppå Höghwöllborne H:r Öfwesrte Nills Gyllenstiernas Regemente och Ryttmäster Jacob Muncks Compagnie. Munstrades af Hans Excell:tz General Maijor Schönleben wedh Nymmö d: 17 Junij A:o 1678.
/.../
[gemen ryttare] Erich Natt och Dagh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00061
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00089
Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)


TAB. 23.
"Erik Natt och Dag (son av Gustaf, tab 22), till Fituna i Sorunda socken, Stockholms län. Född 1655-07-20. Student i Uppsala (Um.) 1668-11-13. Kornett vid livregementet till häst 1679 (Blr.). Löjtnant vid livregementet till häst 1680-05-10. Kaptenlöjtnant 1687-03-05. Ryttmästare 1693-01-16. Död 1693-03-27, jordfäst 1694-01-28 i Riddarholmskyrkan i Stockholm och jämte sin fru begraven i Fleminggraven i Sorunda kyrka. Gift 1690-10-05 med friherrinnan Helena Margareta Fleming af Lais, född 1660-06-30 i Stockholm, död 1693, dotter av riksrådet och presidenten Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, nr 39, och hans 2:a fru Christina Cruus af Edeby, nr 69."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Natt_och_Dag_nr_13

15
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2019-05-10, 22:43 »

"Generall Munstringz Rulla som hölltz aff Generall Majoren Schiönleben medh ÖffuersteL:t Högh Wälb: H:r Gabriell Sparres Wärffuadhe Compagnie i Nimee [Nymö] d 17 Junij A:o 1678.
/.../
[gemen ryttare] Johan Dalepihl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00054
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00078


Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)

***"Generall MunsterRulla Oppå Öffuerstens HöghWellb:ne Hr Grefue Gustaff Douglas Regemente och Capitains Wellb: Carll Gustaff Horns Compagnie Dragouner, Munstrade och öfwersedde af Generall Maioren af Cawalleriet, HöghEdle och Wällborne Hr Johan Benedict von Schönleben, widh Kongl: Felltlägret Gråmanstorp i SChåne d: 16 Julij A:o 1679 .p. Nembl.
/.../
Förrider Hendrich DahlePijhll. 1 Commend:tt effter dhe bortLupne Drag:r"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053983_00534
Källa: År 1679 Överste Gustaf Douglas´dragonregemente., Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/3 (1679)

16
Teet / SV: Teet
« skrivet: 2019-05-07, 20:14 »

"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Gustaff Ernst Albedyhls anförtrodde Regemente Safwolax och Nyslåtz Lähns Infanterie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare, sampt Gemene knektar, likmätigt K:l M:tz Indelningzwärk och Stat för bem:te Regemente, sina 1706 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
4 [kompaniet]
Capitein Georg Willhelm Stuure Commend:t effter recreuter
/.../
Fendrich Mårten Teet dömdh till Gemen för Tyfnat d:n 17 Decemb: 1705 dy niuter han sin löhn för samma åhr till den tijden, den öfrige bespardh, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00589
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)"Opsatz på någre Officerares avancementer under Öfwerste Albedylls i nåder anförtrodde Sawolax och Nyslotts Lähns infanterie Regimente
/.../
3. Adjutanten Christoph Wethe till Fenrich utj den degraderade och sedermehra bortrymde Fenrichen Thets stelle under Capitain Stures Compagnie"
[Riga d: 4 Aug: 1706]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000913_00016
Källa: Livonica II, Skrivelser från guvernörer i Riga, SE/RA/2402/2402.1/C/III/122 (1706-1709)Teet - se Arkiv Digital: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3500 / sid 695 (AID: v319671a.b3500.s695)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teet_nr_550

17
Introducerad adel - G / SV: Gyllenlood
« skrivet: 2019-05-06, 19:21 »

"GENERAL MUNSTER RULLA uppå Hans HöghGrefl: Excell: Kongl: Rådh Feltmarskalken och General Gouverner Hr Erich Dahlbergs Infanterie Regiment och dhes ÖfwersteLieutenants Compagnie. Riga d. 3 Octobris A:o 1696
/.../
19 Rotan
109 Corporal Hans Güllenlodh
Hwad för Nation: Finne
Adelsman: Ja
Huru gammal, Åhr 25
När han är antagen under Comp: Åhr: 1695 Månad Martij
Om han tient för Hans May:tt och under hwilket Regimente: tient i 5 åhr und:r Hr Öfwerste Budbergs Regiment för Gemen och Corporal och sedan i 3½ åhr under H: öfwerste Tiesenhausens Battaillon i Dorpt för Corporal.
Han har swurit Fahnan: 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029631_00036
Källa: Rigiska guvernementsinfanteriet år 1696. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1489 (1696-1701)

18
Gyllenspets / SV: Gyllenspets
« skrivet: 2019-05-06, 18:58 »

"General Munster Rulla öfwer Höghwalborne Hr Baron General Major och Gouverneur Hr ERICH SOOPS Wärfwadhe Regemente och mit i nåder derunder anvertrodde Compagnie Munstradt af Hans HöghGreflige Exellentz Kongl. Rådh Feltmarschall och General Gouverneur Hr Gref ERICH DAHLBERG D: _October ANNO 1696 ./:
Major och Capitain GEORG JEAN WRANGEL
/.../
16 Rothen
92. Anders Gÿllenspitz
Nation: Wärml:
Adelsman: Ja
Huru Gammel: 24 ½
När han är antagen under Compagnie: Åhr: 1693 Monad: Sept
Om han har Schwurit Fahnan: 1
Comend:t på Execution

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029633_00044


Se även år 1698: Major och kapten Georg Jean Wrangels kompani
"4:de Rothen, Granad:r [Rotmästare] 19 Andreas Gÿllenspitz"
"17:de Rothen, [gemen] 98 Erland Gyllenspitz, [Nation] Wärml:; [Adelsman] Ja, [Gammal] 24 ½; 693 7:ber"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029633_00152 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029633_00160

Källa: Generalmönsterrullor, Rigiska garnisonsregementet. År 1696; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1490 (1696-1701)


EÄ, tab. 2, barn
"Anders Gyllenspetz född 1672 i Värmland. Rotmästare vid garnisonsregementet i Riga 1693.
Erland Gyllenspetz född 1674 i Värmland. Soldat vid garnisonsregementet i Riga 1693-09-00. Levde 1699."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenspetz_nr_673

19
Påhlman / SV: Påhlman
« skrivet: 2019-05-06, 18:22 »

"General Munster Rulla Öfwer Kongl: Rådet Feltmarshalcken och General Gouverneur Höghwählborne Herr Greffwe ERICH DAHLBERG här i Riga stående Regemente och mit dher i nåder anförtrodde Compagnie, så som dhett sigh effective befinner och ähr af Hans Hög Grefl. Excell:s Kongl: Rådet Feltmarskalcken och General Gouverneuren Dahlberg samt Hr öfwer Camereraren Hr Peter Pahliche Mönstrad och genomset. Riga d: 7 Octobr A:o 1699
Capitain Gustaff Fried: Engelhard
Capitain Johan Hägerflycht
/.../
19 Rotan
109 Corporal Friedrich Pohlman
Hwadh för Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 40
Är antagen under Compagn: Åhr, Mån: 1688 Feb.
Om han tiänt för Hans May:tt och under hwilket Regemente:
Om han ähr gifft: 1
Huru många Barn: Söner: -, Döttrar: 2
Om han har Swurit Fahnan: 1
Comend:t till Kokenhusen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00134
Källa: År 1699. Fältmarskalken Erik Dahlbergs värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


Se även rulla år 1696:"Ifrån 76: till 81 tient und:r Gen. Major Lubaecks [=Lybeckers?] Reg:t till häst för Ryttare därifrån A:o 82 till 87 tient under H:s Kongl. Printz Carls Lif Rege:tt ifrå Gemen till Förer[?]"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029631_00116
Källa: Rigiska guvernementsinfanteriet år 1696; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1489 (1696-1701)


Var sjuk [korpral] enligt rullan 1/1 1701:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054482_00239

Var rustmästare 2/2 1702:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054516_00358
& https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054517_00166

https://www.adelsvapen.com/genealogi/P%C3%A5hlman_nr_501

20

"General Mönster Rulla Öfwer Kongl: Gouwerneurn och General Majorn Höghwälb:e Herr Baron Erich Soops här i Riga Stående Regemente och mitt i nåder derunder Anförtrodde Compagnie, så som dhett sigh effective befinnes, och ähr af Hans Hög Grefl. Excell:s Kongl: Rådeth Feldmarschallen och General Gouwerneur HöghWälborne Hr Grefwe ERICH DAHLBERGH, sampt öfwer Cammereraren Hr Petter Pahliche Mönstrat och genomseedt. Riga d: 6 October Anno 1699
Capitain Gustaff Fried: Engelhard
/.../
Sietta
Corporalsk.
18:de Rottan
Corporal 103 Iwar Frisenschiöld
Hwadh för Nation: Rigscher
Adelsman: 1
Huru gammal: 31
Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1692 Maij
Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente:
Om han ähr gifft: 1
Huur många Barn: Söner: 1, Dött: 1
Om han har Swurit Fahnan: 1
Commend:t till Kockenhusen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00215
Källa. År 1699. Generalmajor Erik Soops värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


Se även rulla augusti 1700: "Förare Iwar Frisenschöld", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00414
Se även rulla december 1701: "sergeant Ifwar Friesenschöld, Com: åth Sehlburg", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054489_00372


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 42 / sid 79 (AID: v102734.b42.s79)


21

"Generall Munster Rulla Öfwer Kungl: Gouverneuren och GeneralMaijorn Höghwählborne Herr Baron Erikus Soops här j Riga Stående Regemente och Hr Capitain Carl Friedrich Coyettz Compagnie, sosom dett sigh Effective befinner, och är aff Hans Höggrefl. Excell:ttz, Kungl: Rådet Feltmarschaln och General Gouverneuren Högh Wählborne Herr Grefwe ERICH DAHLBERG sampt öfwer Cammereraren Petter Pahlice Munstradt och genomsedt I Riga d: 6 Octobr: A:o 1699
/.../
Siätte
Corporalskapet
18 Rotan
Corporal 102 Johan Gothard Platzbeck
Hwadh för Nation: Ösell
Adelsman: Ja
Huru gammal: 20
Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1697 Aug.
Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente:
Om han har Swurit Fahnan: 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00188

Källa. År 1699. Generalmajor Erik Soops värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

22
Hillesköld / SV: Hillesköld
« skrivet: 2019-05-04, 19:04 »

"GeneralMönster Rulla Öfwer Kongl. Rådet, FeldtMarschalken och Gereral Gouverneurens, HögWällborne Hr Greffwe Erich Dalbergs här i Riga stående Regemente och LijffCompagnie, såsom det sigh effective befinner och är af Hans Hög Greffl. Excell: Kongl. Rådet, Feldtmarskalken och General Gouverneuren Dahlberg samt Hr ÖfwerCammereraren Peter Palicha Mönstradt och igenomsedt. Riga d. 7 Octobr: A:o 1699
/.../
21 Rotan
N:o 121. R[ote]M[ästare] Niels Hillenskiöld
Hwadh för Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 23
Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1699 Julij
Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente: Tient und: Hans May:tz Guarde för Gemen 5 åhr.
Om han har Swurit Fahnan: Ja
Rymdh d. 6 Septemb: i stellet Anders Dufwa, Lijflendare af 20 åhr, ogifft."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00042
Källa. År 1699. Fältmarskalken Erik Dahlbergs värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


Se även: Livgardet år 1698, Överstelöjtnant Carl Gustaf Palmqvists kompani: "4 Rothan, R:M [N:o] 19 Niels Hillenskiöld afsatt till gemen d 8 Maij 1697."
"[N:o] 32. I stellet afsatt frå R:M N:o 19 Niels Hillenskiöldh, [kom under Guardie] 1694, [Landtzman] Westerg:l"

Källa: 1698. Lifgardet. Öfverste Knut Posse; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/1 (1698)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00024 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00025


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillesk%C3%B6ld_nr_405

23
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2019-05-04, 17:40 »

"Munster Rulla Pro Maij Monoth Anno 1697
Auff Ihro Königl: May:tt zu Schweden unter Commande des HochEdellgebohren Herren Obristen Und Commendanten Magnus Johan von Tisenhausen hier in Dorpt stehenden Battallion, undt Capitain Barthold von MejerCrantz Compagnie wie starck selbige anitzo sich befundet.
/.../
6: Rott [Roten)
Rottm:r 31 Axel Gustav von StormCrantz "   

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00145


Mars: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00115
April "UnterRott, 12": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00131
Juli: "Avancerat till Corporal [1] I Wolmer Adolph Stakelbergs Stelle": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00174
Augusti: "Corporal, 109" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00190

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/8 (1697)

24
Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
« skrivet: 2019-05-04, 17:04 »

"Rulla Uppå dhe Öfwer- och UnderOfficerare, sampt Corporaler Trumbslagare och Gemena, hwilka aff hans höghGrefl. Excell:e Kongl. Rådets FeldMarskalkens General Gouverneurens och Pernouske Academie Öfwer Cantzlerns, höghwälborne Grefwe Erich Dahlbergs Infanterie Regemente, Hr Öfwerste v. Campenhausens till den föreståene Commenderingen förordnade Ähro.
/.../
Tridie Compagniet
/.../
Rustmästare Christer v. Borgen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00297
Källa: År 1697. Fältmarskalken Erik Dahlbergs värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/8 (1697)

25
Introducerad adel - G / Gyllenstake
« skrivet: 2019-05-04, 13:24 »

Vigda i Tallinn/Reval år 1700
"Dom. II. post Epiph [14/1]
Br. Axel Güllenstahk unter H: Maj. Hans v. Rosen ein Volunteur
Br. Anna Dorethea Eger"

Sünni, abielu ja surma registreerimise raamat.; TLA.238.1.1; 1695-1731, bild 6/122
Sökkälla: http://www.ra.ee/


"von Rosen, Hans ryttmästare vid von der Pahlens (sedan Tiesenhausens) Lifländska kav.reg.; major därstädes 1688 6/11; överstelöjtnant därstädes 1700 31/7; avsked 170[1] [R. M.)"
Källa: Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2830 / sid 561 (AID: v319671a.b2830.s561)


EÄ:
"Utan känd härstamning:
Axel Gyllenstake, blev 1700 korpral vid H. H. von Tiesenhausens regemente. Fången 1710. Kornetts avsked 1729 [At (L)]."


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054592_00029
Rulla år 1706. Drottningens lifregemente till häst. Öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054601_00012
Rulla år 1707. Drottningens lifregemente till häst. Öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen.

[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenstake_nr_620 ]

26
Strokirk / SV: Strokirk
« skrivet: 2019-05-01, 12:52 »

Vigsel 1702
"d. 25 Apr. H: Joachim STROHKIRCH, Koenigl. Schwedischer Proviantmeister, mit Jgfr. Christina, Michael OSTERGARTEN, Kauffmanns alhier Ehel. Tochter"


Källa: Libau, St Trinitatis församling, bild 30/167
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4754.html

27
Introducerad adel - L / SV: Lannerstierna
« skrivet: 2019-05-01, 00:04 »

Vigsel 1704
"d. 1. July: H: Peter Lanner, Schw. Fendr: mit Jgfr. Catharina, Seel H: Johann Liessen, Gerichts. hinterlassene Jgfr. Tochter.""

Libau, St. Trinitatis, Vigselbok 1652-1795, bild 32/167
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4754.html


EÄ, Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, född 1680-09-22 i Skatelövs prästgård Kronobergs län. Student i Uppsala 1695-08-23. Volontär vid livgardet 1700. Fältväbel vid Smålands tremänningsinfanteriregemente s. å. Adjutant därst. 1701. Fänrik 1702-05-13. Sekundlöjtnant vid Hälsinge regemente 1705-03-04. /.../. Gift 1704-07-01 i Libau i Kurland med Catharina de Lyes, född 1683-01-06 i nämnda stad, död 1736-04-26 i Hälsingborg."


Se även Rulla år 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00013

28
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2019-04-30, 23:52 »

Vigsel 1703
"d. 24 Apri.: H: Carl Greiffenschild, Schwed. Regiments Secretarius mit Jgfr. Anna Sophia, Dietrich Vinzels T.[ochter]"

Källa: Libau, St. Trinitatis församling, Vigselbok 1652-1795, bild 31/167
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4754.html


Dop 1703
"Aug: 12 ward H: Carl Greiffenschilds eines Schwedisch Lieuten:, Dietrich Vincels Schwiegersohns, Sl Carl get[au]ft"

Källa: Libau, St. Trinitatis församling, Födelsebok 1652-1798, bild 54/338
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4756.html


EÄ, tab. 14 barn:
"Carl Gripensköld, född var regementsskrivare vid Smålands tremänningsregemente till fot 1702. Löjtnant därst. 1703. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Död ogift 1706-09-00 i Mitau."

Se även Rulla år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054541_00015
Se även Rulla år 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00013

29
Introducerad adel - B / Borgen, von
« skrivet: 2019-04-28, 11:33 »

"A:o 1702
Julius
d 24 Begrofz af Slottz Past: Andrea Linström Sahl. Major von Borgens EnkieFru Dorothea Weile i S:te Jacobj stilla.

Källa: Riga, St Jacobi församling,  bild 220/252
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


EÄ: "Hans änka [utan känt namn] levde 1702-02-28"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Borgen_nr_1344

30
Schantz, von / SV: Schantz, von
« skrivet: 2019-04-28, 11:01 »

"A:o 1701
November
d: 15 Begrofz af Hr Magister Krüger medh Tysk Lijkpredikan Öfwersten af Nylendsche Cavallerie Regementet Hr Adolph Magnus Klingspor sampt Kongl. Secreteraren Hr Christian von Schantzen i S:te Jacobi kyrkia."

Källa: Riga, St Jacobi församling,  bild 217/252
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


EÄ, tab. 55
TAB. 55.
"Christian Schantz, adlad von Schantz (översiktstab 10, son av Johan Eberhard Schantz, se adl. ätten Schantz, tab 1), född 1655-03-14. Kanslist i k. kansliet. Registrator och referendarie därst. Adlad 1693-01-04 jämte sina bröder Ludvig och Fredrik (introd. s. å. under nr 1255). Referendariesekreterare först vid svenska expeditionen 1697-10-16 och sedan vid tyska expeditionen 1699-07-26, Skjuten till döds av en snapphane i Kurland 1702-07-02 (enl. annan uppg. 1701-07-16) och begraven i Maria kyrka i Stockholm. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schantz_nr_1255

31
Söderhjelm / SV: Söderhjelm
« skrivet: 2019-04-27, 21:32 »

"Anno 1700
den 9 Ejusdem [Januarii] döptes uthaff Regementz Pastoren Hr Jacob Garvolius Lieutenant Söderhielms lilla sohn och kallades _"

Källa: Riga, St. Jacobi församling, bild 125/252
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


Se även Österbottens regemente år 1700:
"Regem:tz Präst Jacob Garvålius"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00016

"Leutenant Jöns Söderhielm Avancerar till Capitain af Borgens Comp."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00034
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00046

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/4 (1700)

***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6derhielm_nr_1342
[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6derhielm_nr_1306 ]

32


År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.
"General Mönster Rulla Uppå dhe ifrån Brabant Till Riga ankombne Recreüter till Kongl. Maÿ:tz Österbotens Regement, Infanterie och Majoren Wälb:e Hr Casper Ståhlhammars Compagnie förstärckiande dhet I Jullij Efter Kongl: Maÿ:tz Aller Nådigst Order indehlt och sedan d 14 Decembr 698 på Riga Slått Munstrat blef
/.../
Chergianter
Rubert Dorfelt
Nation: Lijflände
Adelsman: Ja
Huru gammal: 36
Werfd eller Legder: Friwillig
Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: I Swärge 12 [år] I Hålan 10 [år] = 22 [år]
Om han har swuret [eden]: ja

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00113

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00119

***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Majorens Compagnie
"/.../
Chergiat Ruberdt Dorenfelt
Nation: Liifl:
Adelsman: Ja
Huru gammal: 37
Brabanske Recreuter: Ja
Swerge 12 [år], Holan 10 [år] = 22 [år]
Om han har Swurit: Ja
Brabanh Reucrüter Efter Kongl. Maij:tz Alldra nådigst ordr dimitterade in Sepet: 99"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00305

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

33

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"General Munster Rulla Uppå dhe ifrån Braband ankomne Recreter, som dhe sigh Effective nedh UnderOfficerer, Corporaler, Tromslagare och Gemene befans, då dhet aff Kongl. Rådhet, Felltmarskalken och General Gouverneuren Höghwälborne Grefwe Erich Dahlbergh i Rijga Munstrat bleff d: 14 Decembris A:o 1698.

Sergianter
Maximilian von Zweibergh
Nation: IngerM:
Adelsman: Ja
Huru gammal: 25
Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: I Pommern tient 1 [år] I Hållandh 6 [år]
Om han har swuret [eden]: ja
Siuk
/.../
Jacob Tönis von Zweibergh
Nation: Lifflend:r
Adelsman: Ja
Huru gammal: 23
Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: Tient utj Dårfpt 7 [år] Och utj Brabandh 3 [år]
Om han har swuret [eden]: ja
/.../
Fabian Ernest von Zweibergh
Nation: Liffl:r
Adelsman: Ja
Huru gammal: 25
Hwar han har tient förr/Huru Länge han har tient: Tient I Dårfpt utj 5 [år] Och I Brabandh 4 [år]
Om han har swuret [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00100

Se även sergeant Jacob Johan v Z. (31 år, född i Liivland): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00106  & https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00289

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00106

***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
"Hr Öfwerstens LijfCompagnie
/.../
Sergiant Maxmilian von Zweÿbergh
Nation: Fine
Adelsman: Ja
Huru gammal:
Brabanske Recreuter: Ja
Om han har Swurit: Ja
dödh d: 13 decemb: A:o 98
/.../
Sergiant Jacob Tönis von Zweÿbergh
Nation: Fine
Adelsman: Ja
Huru gammal:
Brabanske Recreuter: Ja
Om han har Swurit: Ja
Brabanske underOfficerare Öfter Kongl. Maij order demitterat d. 2 Sep:tb 98 [1699]"
/.../
Sergiant Fabian Ernst von Zweÿbergh
Nation: Fine
Adelsman: Ja
Huru gammal:
Brabanske Recreuter: Ja
Om han har Swurit: Ja
Brabanske underOfficerare Öfter Kongl. Maij order demitterat d. 2 Sep:tb 98 [1699]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00271

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

***

Se även: Karl XII:s officerare: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3980 / sid 791 (AID: v319671a.b3980.s791)

Läs om de hemtagna svenska hjälptrupperna från Holland i Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/607 (1699), 24/2
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039102_00597 ff

34
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2019-04-26, 22:29 »

"Eders Höggrefl: Excellence och det HögLofl. Kongl. Krigz Collegium nödsakas iag härmedelst utj Ödmiukheet berätta, huruleedes Hr Major Månepenne, effter uprättadt Kiöpebref af d: 3:e Octob: 1685, till mig Försålldt ett Frällsehemman Sandsiön benembdt, uppå hwilket kiöp iag straxt betalte Fembtijo D:r SIlf:rmynt, Men då iag derutj sökte fåå Possession, blef iag underkunniogad, det Befallningzman Moberg igenom Laga medfart reedan deraf ägare blefwin war, at således iag bem:te hemman eij tillträda fick, eij häller mine uthlagde penningar igenbekom, hafwandes Hr Baron och Landzhöfdingen Högwälborne Hr Åke Ulfsparre [blev landshövding i Kronobergs län 1687] A:o 695 d: 7 Decemb: denne saak utj dhet Höglofl: Kongl. Krigz Collegium insinuerat, som hoosgående Copia närmare uthwijsar /.../
/.../
Anders Magnus Eketrä"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00105 ff
[ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00007 ]


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/62 (1698)

35
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2019-04-26, 19:10 »

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"General Munster Rulla Uppå dhee ifrån Brabandh till Riga Ankombne Recrüter till Kongl: May:ttz Österbottens Infanterie Regemente Och  Capitain Claus von Borgen Compagnie förstärkandhe dhett In Julio effter Kongl. May:ttz Allernådigste ordres indelt och sedhan d. December Anno 1698 på Riga slott munstrat blef.
/.../
[Soldat] N[ummer]: 21
Knechternes Nampn: Gustaf Liliestielke
Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 24
Wärfdh: Friwillig
Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: Swerie 2 [år] Brabandh 7 [år]
Om han har swuret [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00130

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00135
Tjänat "i Swärie 1 [år], Holland 7 [år]

***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Capitein Claus von Borgen Compagnie
/.../
"6 Rothan
[Soldat] Nummer 36
Gustaff Lielienstelk
Nation: Swänsk
Adelsmänn: 1
Huru gammal: 25
Brabanske Recreuter: 1
Hwar han har tient förn/Huru länge han har tient: Swärie 1 [år] Hollandh 7 [år]
Om han har Swurit: 1
recrüt Fått afskedh i Junj 1699. Adelsman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00339

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

***

EÄ, TAB 8
"Gustaf Lilliestielke (son av Bengt, Tab. 6), till Ingabo i Ottravads socken, Skaraborgs län och Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern ((M.) 1706-06-22. Född 1674. Var 1692 soldat vid svenska livregementet till fot (At (KrA.).). Död 1710-06-28. Gift 1701-06-01 med Magdalena Baaz, död 1731 på Ingabo och begraven 1701-06-20, dotter av kyrkoherden i Acklinga pastorat av Skara stift Lars Baazius och Margareta Håkansdotter Ungia.
Barn:
Metta, döpt 1702-09-28 Oltorp, död på Oltorp och begraven 1702-12-07"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120

36
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2019-04-26, 18:37 »

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"General Munsterrulla Uppå dhe ifrån Braband Ankombne Recroiter Och Herr Capitaine Lars Weidenhielms Compagnie
Som dee sig befann Medh Under Officerare Corporal:r Och Gemene då Hans Hög Grefl: Excellence Kongel. Rådet Feldtmarschallen Och General Gouverneren Gref Erich Dahlberg det samma Mustrade i Riga d. Decemb:r anno 1698
/.../
[Soldat] N[ummer]: 45
Knechternes Nampn: Arfwedh Gyllenållon
Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 45
Hwar han har tient för: i swerge
Huru Lenge han har tient: 6 [år]
Om han har swuret [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00143

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00147
Tjänat "i Swerge 22 [år], Hål[an]d 6 [år]"


***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Capitein Lars Weidenhielms Compagnie
/.../
"20 Rothen
[Soldat] Nummer 116
Arfwed Gulnollon
Nation: Swensk
Huru gammal:
Hwar han har tiänt tillförende:
Huru länge han har tiänt:
Swuret: 1
Brab[ant]: Fåt afsked d: 14 Junij 699: Swensk Adelman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00378

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

37
Bordon / SV: Bordon
« skrivet: 2019-04-25, 21:50 »

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"GENERAL Munster Rulla Uppå Dee Ankombne Reükreuter Ifrån Wijssmar meeddh Sergianter Corprals och Gemmena Aff Hans Kongl. Maÿ:ts Österbåttens Regemente Infanterie och Capitein WällBornne Hr Baron Balthasar GulDenhoffs Compagnie, Som dett sig Effective Befanns dåå dett Af Kongl. Råådett FeldtMarschallen och Genneral Gouverneren Höghbornne Greff Erich Dallbergh i Riijga Mustrat Blef d. 14 Decemb: A:o 1698
/.../
Nummer: 21
Knechternas Nampn: Johan Bordoon
Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 20
Hwar han har tient för: Hålandh
Huru Lenge han har tient: 2 [år]
Om han har sworet [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00125

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00130


***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Capitein Baltzar Gyllenhoffz Compagnie
/.../
"8 Rothen
[Soldat] Nummer 46
Johan Bordon
Nation: Swensk
Huru gammal: 21
Hwar han har tiänt tillförende: Hålland
Huru länge han har tiänt: 2
Om han har sworet: Ja
Fått afsked d: 6 Junij 699: odugl:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00325

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bordon_nr_522

38
Introducerad adel - U / Utterklo
« skrivet: 2019-04-21, 11:33 »

Riksänkedrottningens livregemente till häst:

"Dödzfallz och AvancementzBesparingarne wid Bohuus och Hallandz Lähns Regimente till Häst Pro Anno 1719
/.../
Fiähre Härads Compagnie
2:dra Corporalen Jöns Utterklou fådt afskied d:n 27 Aug: 1719"

Källa: Riksänkedrottningens livregemente till häst (O) GI:41 (1719-1720) Bild 550 (AID: v33853a.b550)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Utterklo_nr_849


Se även: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/2
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300122_01382
"1718:14" =
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054726_00179
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054726_00183


***

Johan Utterklo - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3680 / sid 731 (AID: v319671a.b3680.s731)

39
Schmiterlöw / SV: Schmiterlöw
« skrivet: 2019-04-20, 13:16 »

Drottningens livregemente till fot år 1763

"Uti Fästningen Stralsund d 29 Junij 1763
Capitain von Jahnkes Compagnie
/.../
[Soldat] Nummer 54. Christian Ludw: v: Schmitterlöw Avancerad till Standar Junkare wid Herr Öfwerste Grefwe Pudbus Hussar Regemente d 14 Februarij 1762 och Såledess N:o för König: May:t och Cronans Räkning Vacant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029456_00281

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1358 (1763)


EÄ, tab. 29
"Christian Ludvig Schmiterlöw (översiktstab 15, son av Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 28), född 1745-05-30 i Stralsund. Volontär 1760. Fanjunkare vid blå husarregementet 1762. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmiterl%C3%B6w_nr_1768

40
Cederstråhle / SV: Cederstråhle
« skrivet: 2019-04-20, 12:07 »

Generalmajor Gabriel Spens regemente år 1760

"Capitain Cederstråhles Compagnie åhr 1760 (22/11)
Capitaine Ulrich Cederstråhle, siuk
/.../
[soldat nr] 108 Christian Gabriel Cederstråle
Vollonteur bekomit afskied d: 14 Nov 1760 och N:o Vacant för Compag: räkning."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00167
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00185

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1452 (1760-1762)


EÄ, tab. 4
"Ulrik Cederstråhle (son av Bengt, Tab. 2), född 1723-07-03 på Håkentorp i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Volontär vid artilleriet 1737. Lärkonstapel 1739. Sergeant vid artilleriet 1743-08-24. Överfyrverkare 1747-08-24. Livdrabant 1748-01-12. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1749-02-28. Kapten i garnisonsregementet i Stralsund 1750-07-17. Avsked 1761-09-12. Död 1782 i Pütte vid Stralsund. Gift 1750 i Stralsund med Fredrika Elisabet Helm.
Barn:
Johan Gabriel, död som ung.
Christian Fabian, född 1754-08-10. Bosatte sig i Tyskland."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cederstr%C3%A5hle_nr_1563

41
Introducerad adel - D / Dahlstierna
« skrivet: 2019-04-20, 11:49 »

Generalmajor Gabriel Spens regemente år 1760

"Capitain och Riddaren Rams Compagnie /.../ uti Stralsund d 22:dre Novemer 1760
/.../
Volonter [soldat nr] 86 Ferdinandt v: Dahlstern
Ålder åhr 15, tiänar på befordran
insatt d 1 aug 1760 för Comp: räkning, avangserad till rustmästare d 14:de November 1760 och niuter lön i detta Nummer.
Svensk Pomern, Luterisk; Ogift
Siuk. Lönen innehafwes af en underofficerare."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00130

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1452 (1760-1762)


EÄ, tab. 3: "Ferdinand August Dahlstierna (son av Anders Gottfrid, Tab. 3), född 1746-11-00. Underlöjtnant vid sachsiska dragonregementet von Sacken 1767. Avsked 1772. Kapten i Württembergisk tjänst. Levde 1815. Gift med Helena Christina Ulrika von Stumpfeld, dotter av amtshauptmannen i Barth Christopher von Stumpfeld och Anna Maria von Meincke."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dahlstierna_nr_1864

42
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2019-04-19, 21:14 »

Rulla år 1694. Norra Skånska kavalleriregementet. Överste Karl Gustaf Rehnschiöld.

[Sandby kompani]
"Häradt: Göinga
Sochn: Ignaberga
N:o Rusthåld: 30
Böndernes Nills Abrahamssons och Nills Bengtsons Tiena: Johan Eketrää för Wedhygget

Annotation på de Förändringar som wijdh Regementzmöten äro skedde
1691: Johan Eketrää blif:r underofficerar förmedelst Hans Excell: Fältmaskalkens Tilllåtelse I stället Anders Hann."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054318_00360

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1694/6 (1694)

43
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2019-04-17, 18:18 »

Södra Skånska kavalleriregementet år 1693
Majorens kompani, rusthåll nr 20
"Anders Olufssons T: Petter Hörling för Ifwetoffta [nr 7, 7/16 mtl krono]
/.../
Peter Hörling, drunknadt in Julio A:o 1693, i stellet antagen Carl Gustaff Eketrä"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 750 / sid 145 (AID: v914751.b750.s145, NAD: SE/KrA/0024030)


Se även:
År 1694: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 3940 / sid 98

44
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2019-04-17, 18:00 »

Södra Skånska kavalleriregementet år 1693
Livkompaniet, rusthåll nr 106
"Mäster Burchardt Plagmans T:re
Magnus Plagman för Hemenkiöp [nr 1, krono 3/4]
Madtz Joensson i Wiggerum [nr 3, skatte 1/4]
Mäster Burchardt död \in Nov:/ i stellet rustar Sonen Magnus Plagman"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 410 / sid 77 (AID: v914751.b410.s77, NAD: SE/KrA/0024030)


Jämför med mitt inlägg ovan 2015-12-08 "skiftesbrefwet /.../ hållet d 23 Septembr 1693"

45
Bruse, von / SV: Bruse, von
« skrivet: 2019-04-17, 17:44 »

Södra Skånska kavalleriregementet år 1690
Livkompaniet, rusthåll nr 64
"Capt[en]Leut[nan]t Börge Bruse rust
Swent[ienare] Johan Bruuse
Efweröd Sochn
[nr 25] Lyngby Börgie Bruuse
/.../
CaptLeut:t Bruse updragit rusthållet til Sonen Johan Bruse som rijder sielf"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 380 / sid 70 (AID: v913999b.b380.s70, NAD: SE/KrA/0024030)


Se även:
År 1693: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 350 / sid 65
År 1694: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 3530 / sid 57

46
Introducerad adel - S / Sölfverklinga
« skrivet: 2019-04-16, 20:03 »

"Datum Stockholm 14 Maius A:o 1686
Till Åbo HåffRätt uti Sölfwerklingens Eedzöres saak. Carl/ L: Wallenstedt
Wår synnerlige ynnest .p. Wij hafwe Tro Män och Tiänare etz: Uthaf Eder skrifwelse daterat d 4 Aprilis åhr 1685 i nåder intaget Eder underdånige förfrågan, angående dhe Eedzöresbrott som Ryttmästaren Gustaff SölfwerKlinge uppå åthskillige rum och tijder hafwer begådt huruledes  I Edeer heruthinnan Wijd dömmandet skohle förhålla Först emedan hwarken det straffet som lagen ett sådant brått pålägger som ähr att mista högra hand och löösöron, heller dhet som Kongl. Resolutioner sedermehra gifwa innehålla, nembl: att en i slijka fall löser högra hand sin med 50 D:r Sölfr m:t af dhet fasta och hans löösa godz går till skiöfling, kan mehra ähn en gångh wärkställas och delingventen således icke mehra ähn en gång till sin handz löösen obligeras, om icke denne giärningens å nyo begående böör ansees med swårare straff och böter än dhet Eedzöret som allenast en gång föröfwas och straffet förwandlas uti ett annat wilkorligit som med dess förtiänst och groofheet kunde aeqviparera, och för det andre emedan Sölfwerklinge sig med Målsäganderne hafwer förlijkt, om icke dhet måhläganderättens efftergifwande kan till en dhel straffet lindra; Och såsom Wij hwad dhet första widkommer för rättwijst och skiäligt befinna att straffet och böterne af dhet faste blifwa fördublade, efftersom giärningen särskildt och twenne gånger ähr begången pch där dhet fasta intet tillräcker att han då med något annat aeqvivalent Corporat straff belades: Så låte Wij och för dhet andre Oss i nåder behaga att dhet förblifwer wid dhe förlijkningar som med Målsäganderne allaredo ähre ingångne och träffade, allenast domen för det öfrige inrättes effter dhet förslag på straffet och böterne som I effter lagh och Resolutioner om dhe andre åthskillige Sölfwerklingens exorbitantier med nidningzwärk och flere wåldsamheter hafwe projecterar så att om sådan groof misshandell må effter förtiänsten blifwa afstraffat hwar med .p.
CAROLUS"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038994_00264 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/499 (1686)


EÄ, tab. 3
"TAB 3
Gustaf Sölfverklinga, (son av Axel Isaksson, adlad Sölfverklinga, Tab 2) till Rådsby i Tenala socken. Född 1646-06-24. Kornett. Ryttmästare. Död 1698-03-25 på Rådsby och slöt ätten på svärdssidan. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6lfverklinga_nr_973


Se även:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300119_00645
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/14

47
Anrep / SV: Anrep
« skrivet: 2019-04-14, 13:15 »

År 1687. Lifgardet till fot. Öfverste Bernhard von Liewen:

"Munster Rulla uppå Hans Kongl:ge Maij:ttz LijffGuardie och Wälb: Capitein Hr Niclas von Ungern Sternbergz Compagnie d 9 Maij A:o 1687./.
/.../
Piquenerare
5 Rott:n
Corporal [nr] 25. Jacob Hinrich von Anrep   1   Förlofwadh til Lijfland

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00026

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1687/1 (1687)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anrep_nr_236

48
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2019-04-14, 11:18 »

Kämnärsrätten i Karlskrona
"Anno 1702 d:n 26 Aprillis
/.../
Samma dag anklagade StadzFischalen wällbet:de Jonas Flodin qwinnespersohnen Kirstin Månsdotter, barnfödd i Wimmerby Stadh för lönskeläger medh volunteuren wällborne Carl Hökenflycht här i Staden begångit, och med bem:te Hr Hökenflycht barn i så måtto aflat, ett flickebarn Elizabeth dhet hon hijt till wärlden i Wästerwijk födt, och döpt, men sedermehra utj Wemmerby dödt och begrafwet, wijsar Ehrewyrdige Hr Probstens Johan Phaenix utgif:e attest af d 9 Aprillis 1702 som Exhib: och ad acta lades.
Rätten tillfrågade Qwinnespersohnen om hon någonsin tillförende haft någon kötzlig bebelandellse med någon mansperson och således i lönskeläger aflat;
Swarade neij.
Fischalen begiärde dom i saaken;
Resol:o
Alldenstund qwinnespersohnen Kirstin Månsdotter tillstår Factum wara som första gången besofwen af vollunteuren wällborne Hr Carl Hökenflyckt och medh honom utj lönskeläger här i staden barn aflat, altså pröfwar Rätten för Rättwijst dhet qwinnespersohnen Kirstin Månsdotter Politice för samma begångne lönskeläger pliktar 5 d:r Smt, och Kyrkioplikten angående remitteres hon till wällwijse Magistraten Remiss till Forum Eclusiasticum att afbijda, Actum ut Supra"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:960 (1702) Bild 630 (AID: v279024.b630, NAD: SE/VALA/0382503)


Se inlägg ovan : https://forum.rotter.se/index.php?topic=65645.msg935206#msg935206

https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%B6keflycht_nr_208

49
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2019-04-13, 12:42 »

År 1704. Diverse rullor. II. Estniska adelsfanan

"Besichtigungs Rolle
von Hr RittMeister Arend Wilhelm Rehninders Compagn:
A:o 1704 d 22 Martij zu Wredenhagen
Güther Nahmen: Reggefer, Washmot, Jelgsan, Heitmet undt Jerwesaln
N:o : 14
Reuter Nahmen: Hinrich Hausgabell
in der Hummelshoffshen Action [1702 19 juli] geblieben und noch keine in der stelle."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054577_00162
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054577_00224

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1704/17 (1704)

50
Slatte / SV: Slatte
« skrivet: 2019-04-13, 12:26 »

"AflöningzLista oppå Öfwerstens Edel och wälbördig Georg Selous anförtrodde Regemente, Wästgiöte Cavallerie, hwar effter dess Officerare och Gemene Ryttare sine innewarande 1684 åhrs löhner, så i Fordehl som hestehemmans Rentor hafva at åthniuta och undfår Nembl:n
1. [kompaniet]
/.../
Corporaler
Anders Olofsson avancerat effter Kongl. fullmacht d 15 Martij 1684 till Cornet under det 8_de Compagn:t och sedermera transport till Cornet under detta Comp, doch här sin löhn i åhr, i stellet werfd in Martio 684 Erich Slatte, som niuter löhn if:n den tijden af besparningarne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00053

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/38 (1684)


Avlöning 1687 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00039
Avlöning 1689 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00029
"Corporal Erich Slatte, bekommit Afskieed på General Munstringen den 19 Augustj 1689, Istället Hans Silfwerswerdh hijtTransporterat från Ryttmest: Frölichz eller det 5: Compagnie"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Slatte_nr_97


EÄ tab. 13
"2. Erik Slatte. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Avsked 1689-09-30. Återkom 1698 till fäderneslandet, sedan han vistats omkring 10 år i främmande länder. Levde 1699-01-20. Död ogift och slöt ätten."

51
Introducerad adel - S / Spalding
« skrivet: 2019-04-11, 23:28 »

"Datum Liungeby 18 Junius 1679
Till Landmarskalken, at intaga Praesidenten i Göteborg Spalding ibland Ridderskapet ock adelen på Riddarhuset. Carl/ I Rensk:
Wår ynnest .p. Såsom Praesidenten i Göteborg Johan Spalding med behörige documenter säger sig kunna opwisa, det han ock hans medsyskon utaf en gamal och förnäm adelig familie i Skåtland hafwa deras härkomst, ansökandes fördenskull at han ock de måtte bliwa intagne uppå Ridderhuset ibland Wårt Ridderskap ock adel, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00157

Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Spalding_nr_910

52
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Friederichser
« skrivet: 2019-04-11, 22:31 »

"Datum Liungeby 12 Junius 1679
Till Hr Christer Horn för Capiten Jöran Erikson Lillïj enka Hedvig von Fredrichs. Carl /H:H.
Wår synnerl. .p. Det hafwer Oss framledne Capitenens Jöran Erikson Lillij enka Hedevig von Fredrichs underdånigst tilkänna gifwit huruledes hennes faderfader Bårgmästaren uti Riga Frans Neusted hafa hos Magistraten därsammastädes deponerat Etthundrade rosenobler emot årligit interesse á 6 pro centum, hwilket interesse till någon af hans släkt skulle lefwereras, som wore uti fattigt och beträngt tilstånd; eftersom och hennes Sal. Moder samma interesse in till sin död riktigt har åtnutit. Men beklagade sig hos Oss, at Magistraten henne warandes den endaste arfwingen, och des utan uti et mycket slätt wilkor, efter b:de hennes Moders död det samma intet wela låta åtniuta, underdånigst fördenskull anhållandes om Wårt nådige beskydd, som I det med mera af hosgående hennes underd: Suppliqve hafva at förnimma: Såsom Wi nu icke kunna afse hwad skäl och rät merb:te Magistrat skulle kunna hafwa till at förhålla henne åfb:te interesse peningar; Altså är här med till Eder Wår nådige willie och befallning, det i Magistraten uti Riga behör- och allwarligen tilhålla, at de merb:te enke åfb:te interesse penningar så wäl för tiden, som redan förfluten är sedan hennes Moders död, som jämwäl hädan efter så länge hon lefwer ärl: ofelbart och utan något hinder utbetala och åtniuta låta. Hwar med .p.,
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00096 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 41 / sid 77 (AID: v102734.b41.s77)
http://www.vonfriedrichs.com/history_vonfriedrichs.html
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

53
Introducerad adel - S / Skyttehielm
« skrivet: 2019-04-10, 21:17 »

"Datum Liungby 13 Februarius A:o 1679
Till CammarColleg: för CammarRådet Schüttehielms arfwingar. Carl/ I. Rhensch,.
Wår synnerl. ynnest .p. Wij låte hooss Oss i Nådigh consideration komma dhe nytt- och långliga tienster som Oss och Sweriges Chrons för detta CammarRådet Schüttehielm uti CammarCollegio giort och bewijst hafwer, och wele i anseende dertill dess arfwingar hafwa bewilliat och förunt, att dhe för 1678 skole få upbähra dess Cammar Rådhs Löhn, sampt och af någre rede och säkre medel dhe öfrige dhess hafwande praetensioner promtemente få betalte; /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038937_00149

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/442 (1679)


EÄ, TAB. 2.
"Joakim Skytte, adlad Skyttehielm (son av Henning Nilsson Schütte, Tab. 1),/.../ Kammarråd 1665-01-28. Död 1678 (1687?) 5/5 och begraven 1687-08-12 i S:t Nikolai kyrka i Nyköping, där hans vapen uppsattes."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skyttehielm_nr_488

54
Polhem / SV: Polhem
« skrivet: 2019-04-05, 23:35 »

"Datum Stockholm 12 Septembr A:o 1678
Pass till Kongl. Arméen i Skåne för 18 Man Artillerie betiente
Wij .p. Giöre witterligit aldenstund fölliande Krijgz och Artillerie betiente så och någre af Gen: Lieutenenten Wulfs Regemente till Foot, som hafwa legat i Stetinske guarnizonen nembl:
/.../
Sierganter
Hans Påhlhammer  1
/.../
Constapler
Hans Christoph Påhlhammer 1
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038935_00376

Källa: Rådets reg., Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/440 (1678)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Polhem_nr_1514


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00397 ff

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

Som t.ex hänvisar till:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054016_00333
( https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054016_00327 )

55
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Plater, von
« skrivet: 2019-04-05, 22:50 »

"Datum Stockholm 16 Julij A:o 1678
Till Gen. Gouv:n i Rijga, huruledes at förordna om dhe orätte Platerne.
Sedhan Wij uthaf H K:l M:tt till Justitiens befordran fullmächtigade och för ordnade R: Rådh hafwe funnit rättwijst dhen Kongl. Dorptiske HofRättens domb, angående dhen Platerske Familiens Nampns och Wapens missbruuk, förmedelst en desertions domb at bekräfta och stadhfästa; Så hafwe Wij och wijdare uppå Praesidentens uthi Öfwer Consistorio Wälb: Fridrich von Platers under:ste anhollande funnit nödigt, af Hr Gen: Gouv:n at begiähra, dhet han dhetta Rättens uthslagh på dhet krafftigste handhafwer, förbiudandes alfwarsampst, såwähl ÖfwerstL: Fabian, dhen där härtills sigh orätteligen hafwer kallat Plater, som och hans Fadher Fabian och brodern Hinrich, at af dhem ingen effter dhenne dagh sigh understå skall dhet Plateriske nampnet och Wapnet wijdare at bruuka, så frampt han will undwijka dhen hämbdh som Lagen i sådant måhl uthtrycker och förordnar; Hr Gen: Gouv:n holler och däröfwer handh, at ingen annan Landzens inwåhnare må större heder mehrbem:te Persohner tillägna, än som naturen och Lagen dhem medhgifwit hafwer, och således skeer Rättwijsen en fyllnat och H: K:l M:tt ett Nådigt behagh, Och Wij befalle Hr Gen: Gouv:n.
[Rådets underskrifter]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038935_00220

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038935_00202 ff

Källa: Rådets reg., Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/440 (1678)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00300 ff

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

56
Yxkull / SV: Yxkull
« skrivet: 2019-04-05, 21:43 »

"Datum Stockholm 9 Januarij A:o 1678
Till Hr Gen: Gouv:r i Reval angående dhet mordh, som Johan Wolmar [Yxkull] von Castian på Capit: Nieroths fader har begångit.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038935_00022

Källa: Rådet reg., Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/440 (1678)


EÄ, TAB. 3
"Johan Wolmar Yxkull (son av Johan, Tab. 2), till Kasti. Student i Uppsala 1655-11-004. "Blev olycklig för sin svåger Henrik von Nieroth". Delade arv med sina bröder 1669-07-06 och 1684-04-16. Gift med Sofia Margareta von Offenberg, från Kurland."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Yxkull_nr_76

57
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2019-04-05, 18:37 »

"Datum Liungby 21 Novembr. A:o 1678
Till Ammiratitetet för Feldtscheren Abraham Plegeman. Carl/I Rhensch.
Wår synnerl. ynnest .p. Såssom breefhafware Feltscheren Abraham Plegeman uppå Skeppet af fienden blef fången bortfördh åt andra sijdan, och sedan han där een tijdh stoore wederwärdigheeter har måst uthstå, widh guarnisonen som förleden Winter inkastat blef på huset Knutztorp tienst haar giordt, warandes nu af medel heel uthblottadh; Altså är herigenom till Edher Wår nådige befallning, att I honom för dhen tijdh han ifrån Ammiralitetet warit borta, låten dess löhn och tractamente oafkortat åtniuta, förrättandes .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00189

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Om danskarnas intagande av Knutstorp i juni 1678 kan man läsa om i Sthen Jacobsens "Den Nordiske Kriigs Krönicke" [Lund 1897], bl. a:
"Aff de Svenske bleffue fangne: commendanten, capitein Kylander, 1 leutenant, 2 fendricher, 1 feldt-skiaerer, 1 sergeant, 1 feldt-waebel, 1 förer, 1 rustmester och 71 dragoner; noch 1 qvartermester och 24 ryttere, foruden poicher och andet tross"
(s. 166-168)

58
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2019-04-04, 18:41 »
Överste Mårten Lindhielms värvade kavalleriregemente år 1679:

"Detta Compagnie är Mönstradt af Wälb: H. Gen. Maijor Schönleben d 18 october A 1679 uthj Fierestadh.
General Munster Rulla
ÖfwerstLeutenant Wählb:e H: Anders Sparfelt .1
/.../
Corporal: Hans Jörgen Nembsson. 1 Commenderat till Brehmen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00312

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)

***
Se även rulla den 14 juli 1679:
"Corporal Hans Jörgen Nembzon . 1 v full Munt:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053996_00313

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/16 (1679)

***

Se också: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053998_00275

59
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Plater, von
« skrivet: 2019-04-02, 20:57 »

"Datum Liungby 15 Maij A:o 1678
Till Rådet angående den strijdigheeten emellan Öfwerstel: Fabian Plater och Prasidenten Fredrich von Plater.
Wår synnerlige ynnerst .p. Troomän .p,
Wij hafwa aff särdeles orsaker godtfunnit att låta uphäfwa och igenom General Gouverneuren och Feldtmarskalcken H: Christer Horn tillbaka kalla den capitulation Wij för en tijdh sedan månde sluta med ÖfwerstLieutenanten Fabian Plater; Sedermehra ähr Oss utaff Praesidenten uthi Öfwer Consistorio i Lifflandh Fredrich von Plater underdånigst förebrackt wordet, huruledes benämde Fabian Plater, med sina anhörige sigh deras Adelige nampn och wapn dem och deras Familie till praejudice och nachdehl icke allenast skulle tillägna, uthan och uthsprijda att han sådant för lagh och rätt uthföhra wille; Och huruledes han saken widh Dorptskie Hoffrätten dem emoothfallen ähr, hafwer söckt beneficium revisionis och detsamma erhållit då d. 15 Februarij till terminus comparitionis ansattes. Såsom nu bem:te Fredrich von Plater sigh infunnit hafwer å sin, sin faders och bröders wägnar denna saken emoth Fabian Plater och dess Familia till en fullkombligh decision att uthföhra, men widh sin ankombst hwarcken ÖfwerstL: eller någon aff dess Familie, eij heller någon deras Fullmäcktige för sigh finner, uthan att ÖfwerstLieutenanten under praetext aff sin wärfning saken hade desererat, Ty hafwer han sigh hoos Oss däröfwer beklagat med underdånigh böhn att saken måtte hoos Eder företagas; Det ähr fördenskull till Eder wår nådige willie att I fordersammast denne saak som ähr er actio praejudicialis optagen efter acternes innehåld noga skiärskådan, och sedan afdömmen.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00201 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)


http://runeberg.org/frfinl/0334.html

60

"Datum Liungby 10 Maij A.o 1678
Confirmation för Caspar von Ceumern på trenne sina godz.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att såsom Landrichtern öfwer den Pernowsche Creissen och Asessoren wid wår Kongl. Hoffrätt i Dorpt Oss Elskeligh, Edel och Wählbördigh Caspar von Ceumern i underdånigheet framwijst låtit
1 ett kiöpebref Sub dato Fyanden d. 20 Martij A:o 1674, hwaruthi han för sigh och sine arfwingar sigh tillhandlat hafwer utaff fordom haubtmannen Gotthard von Platsbecks Enckia Fr. Christina Gieging hennes arfwegodz Feygen eller Fyanden, benämd uthi Marienborgske gebietet belägen, item 2. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00148

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)

61
Donner / SV: Donner
« skrivet: 2019-03-30, 22:52 »

"Datum Liungby 26 Januarius A:o 1678
Häradzhöfdingz fullmackt för Georg Anders Donner.
Wij Carl .p. Giörom witterligit att såsom Wij till att nuu en lijkformigheet uthi Justiens administrerande i provincierne Skåne, Halland och Bleking med den method som hålles öfwer heela Swerige sinnade äro att consituera och förordna därsammastädes lijka som där uppe häradzhödingar hwilcka der å landet förefallande strijdigheeter afhielpa skohla och hoos Oss särdeles consideration kommer icke allenast den gooda experience wår troo undersåthe och General Gouvernaments Fiscal Oss Elskelig och Wählbetrodde Georg Andrea uthi justitiae wäsendet sig har förwärfwat, uthan jämwähl den dexteritet han redan wijst wid åthskillige anbefalte actioners uthförande, så att Wij därutag Oss en god tiänst förwänta kunna wid ofwandbemelte beställningz förrättande, ty hafwa Wij härmed och i kraft af detta wårt öppna bref honom General Gouvernaments Fiscalen Georg Anders Donner updraga welat, att wara Häradzhöfdinge öfwer Öster och Wäster Gönge sampt Giärs och Willandz härader, dock så att han där bredewijd den om twenne disputerlige pannor wid Alunhnebruuket A:o 1670 redan på wår Fisci wägnar påbegynte, och ännu /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038929_00161 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/434 (1678)


[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Donner_nr_2108 ]
EÄ: "En Georg Andreas Donner var 1662 inspektor vid Lillö i Skåne"


Se även: Donner, Georg Andreas i Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002179_00084

62
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-03-28, 12:40 »
Tilføjelser og rettelser til stamtavlerne i DAA pr 2011


Se: http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adelsaarbog/Walkendorff_Rettelser.htm


63
Stöltenhielm / SV: Stöltenhielm
« skrivet: 2019-03-24, 14:09 »

"Datum Liungby 22 December A:o 1677
Till H: Öfwerståthållaren för Capitain Styltenhielm.
Wår synnerliga ynnest .p. Dett hafwer Oss Capitain Styltenhielm underdånigst ansökt på någon tijdh att fåå reesa opföre till Stockholm, där att giöra ricktigheet med dee andra arftagarne om något arf som honom efter des Moster hustro Carin Erichsdotter Niet tillfallit är; Men som han för tijden icke kan umbäras ifrån regementet, pröfwandes Wij därhoos obilligt, att uti hans frånwaro i wår tiänst wid arfskiftet till hans praejudice något skulle förelöpa; Altså hafwa Wij beslutit, att såsom han å sin moders wägnar närmaste arfwingen är bordt så länge ståå odeelt och i godt behåld till des han kan slippa ifrån sin tiänst; /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00900

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)

64
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-03-24, 12:22 »

"Datum Liungby 5 December A:o 1677
Till GeneralLieut: Sperling för General Auditeuren Buschovius på Walkendorfs jordegodz.
Wår ynnest .p. Wij månde Tro Man General Lieutnant .p. förmedelst wårt nådige bref af d: _ Augusti Eder i nåder anbefalla att låta General Auditeuren Buschovius inrymma alt Hans Walkendorfs jordegodz i afslag på hans resterande lööhn, men som Wij förnimme att han där på ännu intet hafwer kunnat åtniuta, Altså hafwe Wij i anseende af hans slätta willkohr så och dee gode och oförtrutne tiänster han altijd bewijst hafwer benådat honom med dee öfrige alle Hans Walkendorfs jordegodz, att han dem så långe possidera, nyttia och bruuka skall till des han sin resterande löhn därutut tillfyllest upburit, Och är fördenskull än ytterligare wår nådige befallning att I honom General Auditeuren Buschovium bem:te jordegodzen immitteren, och dem så länge possidera och nyttia låten, till des han för sin resterande löhn är contenterad, och sig därutur tillfyllest hafwer giordt betald. Hwarmed .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00709

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)

65
Mellin / SV: Mellin
« skrivet: 2019-03-24, 12:08 »

"Datum Liungby 1 December A:o 1677
Till Landzhöfdingen Leyonschiöld för Ryttmestaren Mellins efterlåten Enckia.
Wår ynnest .p. Såsom Wij förnimmer att dett tillstånd hwaruti framledne Ryttmester Elias Mellins efterlåtne Enckia sitter qwarlembnad, mehr än beklageligit skall wara, hafwandes hon inte dett ringaste att lefwa utaf /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00681


Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


EÄ: Denne? "Erik Mellin. Ryttmästare. Gift med N. N. som levde änka 1677-01-01."
(Förnamnet sammanblandning med Elias Mallin?)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mellin_nr_736
( https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mellin_nr_92 )

66
Morman / SV: Morman
« skrivet: 2019-03-23, 11:25 »

"Datum Liungby 21 November A:o 1677
Till Landzhöfdingen Vicken angående den danske Adelsmannen Holger Morman.
Wår ynnest .p. dett är härmed till Eder wår Nådige befallning, att i så snart General Maioren Lübecker till sig begärer danske Adelsmannen Holger Morman honom från Wimmerby dijtsänden .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00562

Om skånska adelsmäns förpassande till Vimmerby se även (1677 7/10):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00214

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Morman_nr_1868

67
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2019-03-23, 10:34 »

"Datum Liungby 13 November A:o 1677
Donation för Pastoris i Moeda H: Jon Moderi Enckia på 1/2 skattehemman.
Wij Carl .p. Giörom witterligit att Oss hafwer framledne Pastoris uti Moheda i Småland H: Joen Laurentijj Moderi efterlåtne Enckia hustru Märta Peders dotter underdånigst låtit föredraga den stoora olägenheet hon effter ins Mans död uti lemnad är, för stoor efterlembnad skuld som annan wid desse swåre tijder, dem uthmed twenne stoora allmänne wägar boende anstötande wederwärdigheeter, I lijka underdånigheet anhållandes itt halfft sitt egit skattehemman uti Småland Albohärad och Moheda sokn strax wid prästegården belägit, Söregård benämdt, som hon ärnar sielf beboo och bruuka låta, fritt för alle däref gående så wisse som owisse utlagor, och andra däraf flytande beswär i sin lijfztijd, detta hennes ödmiuke Ansökiande till ofwan Eij med Nåder förmärckt, och så i anseende till ofwan anförde motiver som i consideration till den underdånigste tiänst Oss uti några åhr bort åth twenne des söhner giordt hafwa nu det skänckt och efterlåtit, som Wij i kraft af detta wårt öpne bref, unne skänckie och efterlåte henne Märta Päders dotter ofwanbem:te halfwa des egit skattehemman Söregård medh alle därunder lydande ägor och lägenheeter att qwitt och fritt för alla däraf gående så wisse som owisse utlagor och andra däraf flytande beswär, få niuta bruka och behålla i sin lijfztijdh. Hwilcket alle som wederböre, enkennerligen wårt Cammar Collegium, och andre detta i någon måtto angående sig till hörsam efterrättelse hafwa att ställa icke häremot giörandes i någon måtto nu eller framdeles. Till yttermera .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00463 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)

68
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2019-03-21, 21:21 »

"Mantahls Rulla Uppå Höge och Nedrige SiööOfficerare Anno 1677
/.../
Bardberare
Gesäller
Extraordinarie
/.../
Abraham Plagman
fången i sista slaget d 1 Julij 1677 och sedermera giort tiänst wedh Armeen hela åhret och niuter sin löhn här efter K:l M:ts allernådigste breff"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00264


År 1676 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00234


Källa: Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/3 (1665-1678)

69
Furtenbach / SV: Furtenbach
« skrivet: 2019-03-21, 21:00 »

"Datum Runneberga 27 Julius A:o 1677
Vollmacht für Furtenbach zum Notario Publico
/.../
Unsers FeldtMarschallen H:rn Baron Fabian von Fersens gewesener Secretarius der Ehrenreste Georg Furtenbach eine sonderbehre devotion  /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038925_00181


Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/430 (1677)

70
Ennes / SV: Ennes
« skrivet: 2019-03-21, 20:43 »

"Datum Runnebérga 23 Julius A:o 1677
/.../ Borgaren och Wijnhandlaren i Helsingborgh Johann Ennes underdånigst gifuet tillkienna, huru såssom han tijdh efter annan till Wår Guarnison dersammestedes hafwuer giordt en wiss försträckningh af 1134 D:r 22 öre Sölf:r M:t, och nu om dess betahlningh hoos Oss underd: ansöker /.../
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038925_00152


Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/430 (1677)

71
Fittinghoff / SV: Fittinghoff
« skrivet: 2019-03-21, 20:07 »

"Datum HäradswadsCloster 7 Julius A:o 1677
Till General Siöbladh at tilltahla Vitinghoff öfuer hans 3 Söhners otrogne förhållande.
Wår ynnest .p. Troo Man, General .p. Såssom Oss wår och Wårt Rijkes Rådh, Feltmarskall och Gen: Gouverneur Hr Christer Horn berättat hafuer, huadh I honom tillskrifwit hafue, om LandRådet på Ösell Johan Vitinghof, nembl: at han Tree sönner utj dansk tienst hafuer, huilke då och då upå Ösell corresondera: Altså kunne Wij icke uthan medh serdeles misshagh förmerckie dhen otrooheet huilken be:te Vitinghofs Sönner emoth Oss dheruthinnan bewijse, at dhee sigh till Wåre och Wårt Rijkes fiendes hålle, fördristandes sigh således till at bähra emoth Oss afwogh skiölldh; /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038925_00053 ff


Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/430 (1677)


EÄ: Johan Fitinghoff, till Hauküll, Kukemois, Lodenhof och Töllist på Ösel. Löjtnant. Lantråd på Ösel. Död 1707 i Stockholm "strax efter slutet av processen om reduktionen av livländska godsen". Själaringning efter honom 1709-01-12 i Pyha kyrka. Gift 1:o med Elisabet Lode, död 16849, dotter av lantrådet Georg Lode. Gift 2:o 1685-03-05 med Christina Igelström, död 1689-11-02 i Pyha socken, dotter av kammarassistensrådet och översten Harald Bengtsson, adlad Igelström.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fitinghoff_nr_220


72
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Bergstedt
« skrivet: 2019-03-21, 19:44 »

"Datum HäradswadsCloster 5 Julius A:o 1677
Öpet bref för feltscheren Ulrich Bergh.
Wij Carl p.p Giöre witterligit, at Oss hafuer feltscheren af Westgiöte Regementet till häst Ehrlig och Konstrijk Ulrich Bergh underdånigst andragit dhet ehuruwähl han ingen borgerligh handell och Nähringh i Staden Scara drijfuer, uthan allenast dher boendes är, emedan han på sin löhn intet hemman hafuer at wistas upå, skall icke dhess mindre han medh all dhen tunga och beswär som een borgare dhersammastedes blifuer belagder
/.../
Ty hafue Wij och frijkalla welat, eftersom Wij hermedh och i kraftt af dheta Wårt öpne bref frijkalle honom Ulrich Bergh för all Stadzens tunga och beswär. Thetta alle .p.
Carolus
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038925_00038

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/430 (1677)

73
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2019-03-17, 13:37 »

Anders Leonard Dahlepils död 1815 hittar man i "Livgardet till häst":

Se: Livgardet till häst (A, AB) C:1 (1792-1823) Bild 59 / sid 112 (AID: v87806.b59.s112, NAD: SE/SSA/0005i)

Församling 1806-1927: Livgardet till häst
Indelning: Församlingen bildades 1772. Den upplöstes 1927-04-30 och befolkningen överfördes till respektive territoriell församling.

Stranguria: http://www.saob.se/artikel/?unik=S_12431-0113.uIRU

Hans bouppteckning hittar man här:
Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:199 (1815) Bild 1440 / sid 52 (AID: v364334b.b1440.s52, NAD: SE/RA/42042201)

***

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1790.
/.../
Volontairer:
/.../
[Brigade] St.[ockholm], Petter Dalpiil, Sidsta Fullmagts Datum: 1784 Mart. 16, Orten där de vistas: St:holm

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00257

Källa: Fortifikationen, Rullor, SE/KrA/0043/001:Ö/D 2/3 (1778-1800)

**

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1784.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00145

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1785.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00164

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1786.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00181

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1787.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00200

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1788.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00219

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1789.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00239

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1791.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00275

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1792.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00293

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1793.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00311

Rulla på Cadetter och Volontairer vid Kongl. Fortification för År 1794.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065798_00329

"Petter Dahlpiil /.../ 1794 Dec. 9 död."

74
Introducerad adel - H / Hjortfelt
« skrivet: 2019-03-16, 12:10 »

"Datum Stockholm 13 August: A:o 1675
För Ryttmästaren Orre att dher hans Styfsohn uthan arfwingar igenom döden affginge, han då bekommer hans godz.
Wij Carl .p.p.p Giöre wetterligit att efftersom Ryttmästaren Manhafftig Arfwidh Orre, hafwer sigh wähl och med godt beröm förhållit i Wår och Cronans Militia tiänster , dher wedh blifwit af fienden, illa skuten och sargadh, så och hoos Ryssen i fängelset hårdt pinter och handterader, /.../, som hans Styffson Salmon Jorttfeldt under Norkiöpingz Besluts Condition för tijden hefdar, äger och besitter, att emädan han är ensammer ogiffter, och i Wår och Chronans wärkelige tiänst, utahnlandz, under Militien stadder, j fall honom altså något dödeligit händer icke lemnandes effter sigh någre bröstarfwingar eller någon annan till dhe godz berättigat, då han Orre hans hustru och ächta Manlige bröstErfwingar barn effter barn förbem:te godz, effter sin Styfsons dödelige frånfälle, /.../
Carolus."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038911_00243 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/416 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hjortfelt_nr_639

EÄ: "Salomon Hjortfelt. Fick 1669-07-08 öppet brev på de gods, som hans fader och farfader innehaft under frälserätt samt 1674 konfirm. Torde ung och ogift avlidit i utlandet, där han studerade."


***

Se även:
Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00428 ff


Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/42 (1676)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_00915 ff

75
Torwigge / SV: Torwigge
« skrivet: 2019-03-16, 10:10 »

"Datum Stockholm 4 August: A:o 1675
Confirmation för Assessoren Johan Stiernstråhle uppå dhet kiöpeContract, som han medh Corporalen Nills Torwigg, har ingått och slutit om ett hemman i IngermanLandh Rogotina be:dt.
WIj Carl .p.p. Giöre wetterligit at hoos Oss hafwer Wår Troo Tiänare och Assessor i Dörpts HoffRätt, Wählb:e Joh: Stiernstråhle underdånigst ansökt, dhet Wij nådigst wilde Confirmera dhet kiöpeContract som han medh Corporalen Nills Tornwigg A:o 1672 d: _ Julij opprättat hadhe angående Ett hemman uthj IngermanLandh Jahmo Lähn och Wendskj pogost belägit. Rogotina ben:dt, aff een Ny obs, som bem:te Corporals Fadher Torsten Toorvigg, uppå Hans May:tz Dråttningh Christinas wägnar Anno 1654 war aff General Gouverneuren Wälborne Grefwe Erick Steenbock Doneradt; /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038911_00041

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/416 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Torwigge_nr_548

76
Gyllenpatron / SV: Gyllenpatron
« skrivet: 2019-03-15, 21:44 »

"Datum Stockholm 15 Majus 1675
Till Landzhöfd:n Hans Mörner angående duell emellan Öf[werste] Örnklo och Majoren GyllenPatron.
Wår .p.Oss berettes Troo Man .p. för heelwist at Öfwersten Per Örnclo och Majoren GyllenPatron hafwa fordrat hwarannan till duel för något dem emellan opkommen missförstånd, och till dess utförande utwaldt orten wed hofwen och tijden i desse dagar. Såsom Wij nu icke kunne tillåta att de helst efter dee så näre swågrar endeligen på sådant sätt måge slijta sine twistigheeter der dee dem månge andre medell och wägar tillbegge deras Satisfaction kunne gifwes; Så hafwon Wij redan Majoren emädan han haar warit här tillstedes Wårt förbud weta låtit, och befallom Eder hermed nådigst at I desslikest Öfwersten den Wij förnimmer icke långt boo ifrån Jönköping å Wåre wägnat alfwarligen tillseijer, at han i ingen måtto, och så kärdt honom är at undwijka Wår onåde sig utj be:te duell inlåter eller till någon sådan action med denne sin Swåger Gyllenpatron orsak eller anledning gifwer hwar med förrättes.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00105 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)

EÄ, Gustaf Gyllenpatron,  tab. 2: "Hade 1673 rättegång med sin svåger, landshövdingen, friherre Per Örneklou om arvet efter svärfadern."

77
Reuter af Skälboö / SV: Reuter af Skälboö
« skrivet: 2019-03-15, 19:52 »

"Datum Stockholm 5 Majus 1675
Confirmation på någre hemman för Gustaf och Johan Reuter
Wij CARL .p.
Görom witterligit at hoos oss hafwa oss Ellskel. dee Edle och Wällbördige Gustaf och Johan Reuter underdånigst framtee låtit et hennes M:tz Drotning Christina bref dat: Stockholm d 25 Nov: 1648 hwarutinnan, i anseende till deres Faders framledne Öfwerstens och Commendantens i Minden Lydert Hindersson Reuters långlige tappre och trogne krigzteinster förunnes och effterlåtes deres Moder Fru Catharina Kruus och hennes Manlige ächta bröstarfwingar som hon med ofwanbem:te Lydert Hindersson Reuter aflat hafwer åtskillige hemman utj Finland, Tawastehuus lähn, Hollola herad Padasjocki Sochn och Wesima[?] by, belägne och såsom therutaf äre thesse utj fierdeparten till oss och Cronan erlagde neml: /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00017 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)

78
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2019-03-09, 16:31 »

"Aflöningz Lista Oppå General Maijorens och Öfwerstens wälborne Hr Hans Isaac Ridderhielms anförtrodde Regemente Nårre Skåniske Cavallerie, hwareffter dess Öfwer- och Underofficerare sampt gemene Ryttare, likmätigt Kl. M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1703 Åhrs Löhner hafwa att undfå och bekomma. Nembl.
/.../
8. [Sandby kompani]
/.../
Qwartermestare /.../ istellet samma dato [22 jan: 1703] ifrån Corporal af detta Compag:e Johan Eketrä som blef död d:n 9 Martij [1703]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00036

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)

79
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2019-03-09, 15:48 »

"Datum Malmoe 18 Junius 1676
Till Gen. Lieutenanten Mörner för Corneten Eketrä
Carl/Rehnschöld
Wår ynnest
Eder lär intet okunnigdt wara Troo Man, huru såsom Cornetten under Adelsfahnan Nils Eketrä är wid sidsta Gen. Munstringen från sin tiänst licentierat[?] in till des han ifrån dhe beskyllningar som Qwartermästaren Ulfsax honom påbördat sigh purgerat hadhe. Och såsom han. förmedelst Hoffrättens dom för berörde beskyllningar alldelles är frijkiend worden, och derför nu hoos Oss und: anhåler at fåå sin tiänst igen , hwilken han begiärer wij alldeles finnom skiähligt; dy befallom wij edher härmed nådeligen, det I honom densamma igen uppdragen, låtandes honom sedan åthniuta alt hwad som andra aff hans condition, och han i förmågo af hans fullmacht åthniuta böör.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038918_00360

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/423 (1676)

***

"AflöningzLista Opå Adellens Rusttienst i Swerige och Öfwerstens Wälb: Johan Drakes Esqvadron, hwar effter Officerarne der under dess löhner Pro A:o 1676 hafwe att åthniuta Nembl:
/.../
3. [kompaniet]
Ryttmestare Jöran Ruthenskiöldh
/.../
Cornet Nills Johanss: Eketrä bekom:t affskiedh på Munstringen j Nÿkiöpingh in 9:b 675 istellet Johan von Nieroth."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00012

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/30 (1676)

***

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_01961

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

***

"Cornet Nilss Eketrädh [Anm. "dödh d 13 Decemb." (1676)], avancerat till Leutnant under Hr Ryttmester Ruthenskiöldz Compag. i stellet Cornet Per Jonsson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00130
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00144

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Eketr%C3%A4_nr_137

80
Introducerad adel - B / Barneken
« skrivet: 2019-03-06, 19:08 »

"Datum Stockholm 3 December 1672
Till Landtmarskalken Gref Gust: Oxenst: för Fru Catharina Hilkens 2 söhner.
Carl .p./ E Lindschöldh
Hoos Oss hafwer, Troo Man .p. för detta ÖfwerstLieut:n Edle och Wällbördige Nicolai Barnekens Enkiefru, Catharina Hillken underdånigst framtee låtit een vidimerat Copia aff Hennes M:tz wår Ellskel:e K: Frumoders Drottning Christina breef dat Stockholm d 18 Septemb: 1641, hwaruthinnan bem:te hennes Man adelig titul och Sköldemärke gifwes och förunnes; och underdånigst fördenskull anholler at Wij hennes twenne Söhner af hwilka dhen eena uthj Wår tienst under Öfwersten Grothusens Reg:te wistas, rum och Säthe iblandh Wårt Rijkes Ridderskap och Adell förunna wehle och dheras nampn på Ridderhuset inmatriculera låta; denne hennes underdånige begiäran hafwe Wij welat till Edher remittera med nådigh willie och befallningh at I bem:te Enkefrus ansökande och skiähl på wanligit sätt öfwersee och examineren procederandes sedan så medh hennes Söhner, som andre af slijk beskaffenheet, och låtandes dhem wederfaras hwadh dhe, heruthinnan finnas wara berättigade till. Hwar medh skeer .p., Och Wij befalle .p.
H:E:
P:B:  C:G:W:, P: O:S:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038898_00010 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/403 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Barneken_nr_813
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

81
Introducerad adel - G / Gyllentrost
« skrivet: 2019-03-05, 20:26 »

"Datum Stockholm 15 Aug: 1672
Öppet breef för Corneten Matthias Trost, att träda uthi Adeligit giffte.
Wij Carl .p. Giöre weterligit att Oss hafwer wår troo Tiänare och Cornett under Jämptelandz cavalleriet, Erligh och Manhafftig Matthias Trost i underdånigheet låtit föredraga, huruledes han igenom Gudz försyn sampt dheras som wederböhr Consens, sigh hafwer inlåtit uthi Trolofningh och Echtenskaps Förbu[n]dh medh för detta Ryttmästarens Georg von Schönfeldtz dotter Edell och Welbördigh Anna Margareta von Schönfeldt, i lijka underdånigheet anhållandes, att så wijda han är en ofrelsses man, Wij fördenskull till mehra hans säkerheet wela honom wårt nådige tillståndh meddhela att trädha uthi samma Adelige giffte. /.../ "

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038897_00048

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/402 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllentrost_nr_937

82
Introducerad adel - U / Urqvard
« skrivet: 2019-03-05, 19:58 »

"Datum Stockholm 2 Augustus A:o 1672
Till Gouverneur Fersen för Öfwerst Kindmundz Erfwingar
/.../
/.../på sampthl. framledne Öfwerstens Tomas Kinmunds Arfwingars wägnar twenne Executions saker fördraga, först medh fordomb Cornettens Bernard v. Levoldens Enckia F: Isabella Urqvard om 1000 RD:r som seijes medh wissa Conditioner wara länte, och han wijsar wår Kongl. Håfrätz Doom, Dorpt den 23 Decemb: 1671/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038897_00013 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/402 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Urqvard_nr_423
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baron_L%C3%B6wenwolde

83
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Olivestam
« skrivet: 2019-03-03, 00:09 »

"1795
Döds-
Dag: 8
Månad: 6
Caracter: Capitainen og[ift]
Nummer:
Compagnie: LifC
Namn och Dödsställe: Matthias Gustaf Olivestam
Begrafnings Dag: 10/6
Sjukdom: Fläckfeber
Ålder och Lägerställe: 28 år 5 mån 19 dagar Clara"


Källa: Stockholms Garnisonsförsamlingar (A, AB) C:2 (1791-1812) Bild 54 / sid 105 (AID: v91543.b54.s105, NAD: SE/SSA/0005f)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Olivestam


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 105 / sid 205 (AID: v102734.b105.s205)

84
Introducerad adel - B / Bergsköld
« skrivet: 2019-03-03, 00:01 »

"1795
Döds-
Dag: 5
Månad: 1
Caracter: Afsk: Sergeant gift
Nummer:
Compagnie: Paléns
Namn och Dödsställe: And: Bergsköld
i hörnet af Norrlansgatan och David Bagares backe
Begrafnings Dag: 8/1
Sjukdom: Slag
Ålder och Lägerställe: 24 år 6 m: gl. Joh."

Källa: Stockholms Garnisonsförsamlingar (A, AB) C:2 (1791-1812) Bild 53 / sid 103 (AID: v91543.b53.s103, NAD: SE/SSA/0005f)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergsk%C3%B6ld_nr_477


EÄ: Utan hittills känt samband med denna ätt äro följande:
Erik Bergsköld, hovlakej. Död 1783-08-27 i Stockholm. Gift med Anna Lovisa Treuberg.
Barn:
Anna Lovisa, född 1762.
Fredrika, född 1765.
Ulrika, född 1768.
Anders, född 1770.

85
Gadde / SV: Gadde
« skrivet: 2019-02-17, 09:57 »

"Datum Stockholm 1 Martius A:o 1670
Mandatorial till Borgmestare och Råd i Wiborgh för Lieutenant: Gustaf Gadd.
CARL .p.
WÅr ynnest .p. Wij månde, Troo Undersåthare Borgmestare och Rådh i Wår Stadh Wijborgh förledne åhr d. 1 Februaij Edher i Nåder anbefalla att lagligen afhielpa dhen swäfwande Arfztwist emellan Körkioheerden i Wasa , Wällärde Mag: Olaum Bratz på sin hustrus wägnar, och Sahl. Bertill Wallerianssons fordom artollerie Bookhollarens i Narwens arfwingar; Men nu kommer halfbrodern Lieutenanten Gustaff Gadd och beswärar sig fast mehra öfwer sin halffsyster, hustru Catharina Walleriansdotter som effter hans faders fordom Cemnerens i Narwen Oloff Bengtssons dödh skall hafwa uthi Inventariets uprättande eller något ordenteligit arfskipte i näste frenders Magistratens i Narwen eller andre gode Mäns närwahru disponerat effter godtyckio sins om heela arfskapet, giordt sigh till een gäldenär uthi Sterbhuset och af reedeste medell betalt, fördölliandes een hans Moders räkningsbook, hwarigenom hans Faders godz i Ingermanlandh äro för skuld så indiupade att dhe napligast eller kan skee aldrigh skola kunna sigh utlösa, emedan honom Lieutenanten föräldrarnas som dheras samptl. Moders gäldh och begrafningh allena påbördat är. Och öfwer alt dhetta klagar han genom förbe:te Catharina Walleriansdotters illsindigheet wara af ungdoms oförstånd bragt att underskrifwa sigh een all för praejudicerligh arfdeelningh, hwaruthinnan han förmeenar sigh alt för myckit wara laderat, och I förmedelst dhen skrifft pålagdt honom betala Mag; Olaj Bratz hustrus fodran, som I wijdare af medfölliande hans Suplic hafwe att see, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038889_00087

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/394 (1670)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gadde_nr_1436

86

"Datum Stockholm  Decemb: A:o 1667
Donation för Johan Righman på Godzet Rigenbergshof
Wij Carl .p. Giöre witterligit emedan framledne Majoren Gerhard Rigenbergh ähr uthan Manliga börstarfwingar genom döden afgången, och det Godzet Rigenbergshof af een och een half haka landh, som han under Norkiöpings besluths willkohr hafwer besuttit ähr Oss och Cronan fördenskull hemfallit Ty hafwe Wij af Gunst och nåde, så ock i anseende af dee Gode och Trogne tienster, som wår troo Tienare Oss Elskeligh Edell och Wällbördigh Johan Righman här till giordt och bewijst hafwer, den han ock her efter att giöra och bewijsa förplichtat ware skall, hafwe undt skänkt och gifwit, som Wij ock i detta Wårt öpne brefz kraft unne, skänkie och gifwe honom hans hustru och ächta manlige brystarfwingar ofwanbem:te Rigenbergshof af een och een half hake Landh, medh alle dee tillhörande appertinentier etc, att nyttia bruuka och behålla under lähns rätt och Norkiöpings besluths willkohr, alleenast at hans Swärmodher som är framledne Borgmestarens Christoff: Righmans Änkia, det uthi sin Lijfztijdh behålla, emedahn hon det hafwer i sin pussession för een post penningar som hennes Mann till den här uthi begynnelssen af brefwet nämde Majoren Rigenbergh, som war hans swåger och hans broder, försträcht hafwer, och af denne uthi Cronones tienst är anwändt så frampt bem:te Änkia icke will det godhwilleligen till honom Righman afstå. Till yttermehra wisso etc.
HE
[Rådet]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038875_00616

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/380 (1667)


Adel. ätten Ringenberg - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 119 / sid 233 (AID: v102734.b119.s233)


Adel. ätten Rigeman von Lejonstjerna sedan von Löwenstern - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 118 / sid 231 (AID: v102734.b118.s231)

Se: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_L%C3%B6wenstern_nr_181
"Nedanstående Didrik Rigeman, född 1611, död 1656, adlades jämte sin broder, rådsherren, sedan borgmästaren i Riga Christoffer Rigeman av drottning Christina 1650-11-14 med namnet Rigeman von Leijonstierna (von Löwenstern), men bröderna togo icke introduktion."

87
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-02-09, 19:01 »

"Journal widh Passagen uthj Helsingborgh pro Anno 1703 In Januarij
Uthgåendhe
Ditto [d 22 Januarij] ankom från Magelöe en Dansk Corporal wijdh Nampn Hening Reyelsen och reste öfwer till Elseneur med Major Bartolins pas: af d 8 Jan: St: N: hwilcken d 31 passato ankom här i landet och sedan den tjdhen sig på Magelö uppehållit effter Walkendorfs Attest"

Källa: Skånska guvernementskansliet DIIIa: 10, LLa, s. 394


EÄ tab 28:
Göran Walkendorff, (son av Christoffer Walkendorff, natural. Walkendorff, Tab. 1), till Maglö i Norra Mellby socken och Hässleholm i Stoby socken (båda i Krist.). Född 1657-06-07. Hovjunkare. Död 1709-05-25. Han var 1685 följaktig på ambassaden från Sverige till Danmark. Gift 1684-05-13 med Anna Sofia von Bartholin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-06-07 på Maglö med översten Lorentz Lundeblad, adlad Lundeblad, född 1677, död 1736), född 1663, död 1740 på Maglö och begraven s. å. 29/4 i Norra Mellby kyrka, dotter av professorn och livmedikus, doktor Casper von Bartholin, av dansk adel, och Anna Catharina von Müller.

88
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2019-02-07, 18:40 »

Tillägg till mitt inlägg 2014-03-08 ovan:


"HögWällborne Herr Grefwe General och Gouvernuer
Nådige Herre
Aldrig torde iag wara så drijstig att förekomma Eders Höggrefl: Excellence mädh denne min Ödmiuke Supplique, der icke dett fast wijdt i werlden eclatante beröm Eders Höggrefl: Excellence sig medelst dess stora Meriter acquirerat, och iag äfwen utj Lünneburgerlandh förspordt, derest iag i 27 åhr ährligen och wähl tient som mine afskiedzpass uthwijsa skohle, så och i Braband månge blodige actioner och träffningar bijwiistat, mädh samma Submission till Eders Höggrefl. Excellence bönfallandes, dett Eders Höggrefl: Excellence af mädfödd generoisite så emot alla i giemen, som i synnerheet dett ståndet Eders Höggrefl: Excellence giör största gloire af, i nåder tächtes förhielpa mig der till, att iag under någon Carecther och underhåll på Kongl: May:tz Staat måtte med embarqueringen wed Calmar, få gå uthi Kongl: May:tz tienst, till Kongl. Arméen derest iag tänker wijdare försöka min lycka, då iag wedh alla Occassioner, medh Jesu hielp, skall wijsa mig af samma oförskrekte hierta, som dhe andre Afledne Tornerefelter, mine Bröder och Cousiner, som wågat deras lif i Kongl: May:tz tienst, och äfter deras underdånigste plickt werkeligen tillsatt och opofrat hafwa, iblandt dem och någre warit som haft denn lyckan, att stå under Eders Höggrefl: Excellences Glorieuse Commando, så att Eders Höggrefl: Excell: sielf således ett af dhe bäste och störste wittnen om deras devoir och wählförhållande lärer kunna wara; emot een så stoor nåd kan iag medellöse officer ehrtess, Obligerar iag mig alla mina dagar till grafwen med störtsa Submission att wara
Eders Höggrefl: Excellences
Aldrar ödemiukaste teiänar
Lenhart Tornirefeldt


[Påskrift] Afgångit Recommmendation till General Lieutnant Rebinder d: 12 Maii 1708"

89
Förnamn - Z / SV: Zion
« skrivet: 2019-02-04, 21:46 »

"Datum Stockholm 20 Martius 1673
Confirmation på Rustningzfrijheeten aff hemmanedt Kiinnewedh i ÖsterGiöthlandh, för Lieut: Zion Skarps Änkia och Arfwinger, sampt een lijten uthjordh i hennes Lijfztijdh.
WIj Carl .p. Giörom wetterligit, att Oss haf:r hafwer för detta Lieutnantens under Östgiötha Regementet Zion Skarps Änkia hustru Karin Månsdotter underdånigst framtee låtit wårt nådige breef, honom Lieutnanten A:o 1666 d: 6 Decembr: gifwit, dheruthinnan honom hans hustru och arfwinger förunnes hemmanet Kinnewedh benembdh, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038899_00300 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/404 (1673)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038871_00074 ff
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/376 (1666)

90

"Datum Stockholm 13 Julius A:o 1675
Confirmation för Hauptmannens Gotthardt von Pletzbecks Enkie Fr: Christina Giginck och hennes Söner på Godzet Schmerle.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at Oss hafuer framledne Hauptmanns Gotthardt von Pletzbecks efterlåtne Enkie Fr: Christina Giginck och hennes både Söhner, Fendrichen Gotthardt och Lorentz Andreas von Pletzbecher undherdånigst föredraga låtit huruledes och uppå Wår för dhetta warande Gouverneurs i Riga, H. Fabian von Fersens gifne permission och tillåtelse daterat d 28 Martijj nästförledne åhr 1674:, och dhet till Wår wijdare ratification, hafuer till sigh förpantat uthaf Capiteinen Fromholdt Köhlern ett hans Arfgodz uthj Lijflandh Schmerle be:d för en Summa penning:r undherdånigst begiärandes at Wij dhertill Wårt nådige Consens och samtycke medhhelle weele, Ty hafue Wij tagit sådant uthj nådigt betänckiandhe, och af gunst och nåde undt och confirmerat, såssom Wij och i dhetta Wårt öpne breefz krafft unne och confirmerer ofuanbe:te Hauptmanns Enkie och Söner dheras uthj ber:de Godz Schmerle hafuande Panträttigheet efter Contractets lydelse, så wijdha hans Capit: Fromholdt Köhlers possession och ägande rätt sigh dheruthj sträcker, och ingen annan dherigenom blifwer prejudicerad. Till yttermehra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00664 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)

91
Klingspor / SV: Klingspor
« skrivet: 2019-02-02, 21:22 »

"Såssom min Swåger Artolerie Fendrichen Wähb:ne Hr Georg Frederich von Klingspor, så wähl mig som min K: hustru otillborligen på åthskillige och otienelige stellen skiendeligen angriper och uppenbarligen utropar mig för en hoorkarl och min hustru för en hora. Nu som iag för Några åhr sedan. Medelst hans till skyndande, henne till äkta begiärade af hennes K: föräldrar, och af Hr Fendrichen som beuilliat blef så af dem, som Hr Fendrichen allenast hemstellandes mig i betraktande, hon en adels dam, och huad Familia hon uar, att iag skulle Spendera 100 D: Smt till större avance,/.../
/.../
Carlsham d _ Aprill A 1696
Jeremias Mannfeldt"


"Anno 1695 d 9 Januarij Copulerades den Erborne och Manhafftige Man Jeremias Manfelt med sin Kiäräste Maria Elizabet von Klingspore i Rörums Kyrkia af mig undertechnat, effter Hr Pastoris Laurentij Aqvilonij begiäran, Emädan han Copulation for sin swagheet skuull icke sielf kunne förrätta, hwilket här med attesteras.
Melby Anno exdie ut Supra
Olaus Nordström
Past: till Melby och Hwijtaby försambl."


Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:11 (1696) Bild 1190 ff (AID: v234769.b1190, NAD: SE/LLA/13550)

92
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-01-26, 21:59 »

"Maglö Setteri uthi Melby Sochn
Velborne Hr Christopher Walckendorph Tillhörig.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066304_00372


"Borlundha Sochn
1. Brönnesslöff gård, åboer Wäll:e Hans Valckendorpff, som han Arffvet effter sin s:l Moder, och har samme Gård, aff ålders tijder warit ladhugårdh till Ellinge gård, och der under dependerar, bestaar aff een Stuffwe och 1 Loelänge, begge med leerweggar och halmtaak, och war gården, för krijget well bebygt, men i krijget nedbrutt och ruinerat aff wor egen Armadie, och bruukar Hr: Valckendorpff gården med een deell sin egen, och bönderness Affel.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066304_00659


Källa: Tiondekommissionens dokumentbok 1681-1682, Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, SE/LLA/10880/G III e/4 (1681-1682)

93
02 - Tips och råd / SV: Säteri-forskning
« skrivet: 2019-01-26, 21:39 »

Hej Anna!


Har du sett denna tidigare?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066304_00383


Källa: Tiondekommissionens dokumentbok 1681-1682, Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, SE/LLA/10880/G III e/4 (1681-1682)


Bästa hälsningar från Österlen
Magnus

94
Trolle / SV: Trolle
« skrivet: 2019-01-24, 21:48 »

"R[ust]h[åld] 61 [Strönhult, Örkened socken] Cornetten Jochum Fritz opwiste vidimerat Copia af Kongl. May:tts Bref dat: Götheborg d. 17 Aug. 1681 för des Sahl. Swärfader Ryttmästaren Nills Håckanson Trolle at niuta detta Rusthåld under een rolig besittning, så länge praestanda derföre Praesteras, Förmodandes i anledning deraf at detta Rusthåld för Skatte nu med Indehlningen må blifwa infördt: Men som Kongl: May:tts bref Expresse förmähler, at intet skatterättigheten, utan allena een besittningzrätt Ryttmästaren Trolle opdragen är, Då kan Commissionen detta Rusthåld icke annorledes Considerera eller anse, än som et Cronohemman, hwillcket Cornetten till swar lembnades.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000179_00046

Källa: Skånska guvernementskontorets arkiv, 1717 års indelningskommissions arkiv, SE/LLA/10885/H V/1 (1717)


Se även 1702-års regementsräkenskaper för Södra Skånska kavalleriregementet:
Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 2020 / sid 239 (AID: v910482.b2020.s239, NAD: SE/KrA/0024030)

95
Gyllenfalk / SV: Gyllenfalk
« skrivet: 2019-01-24, 21:37 »

"Datum Giöteborg 17 Augustus A:o 1681
Till Statz Contoiret för Zachris Persson Gyllenfalk på Åhrlig Constapels löön i lijfztijden.
Wår synnerl. ynnest .p. Wij hafwe wäl för detta förmedelst Wårt derå meddelte bref af d. 26 Maij 1680 nådeligen tilstådt Zacharias Persson Gyllenfalk icke allenast dess resterande löhningar uthan och Constapels löhn i lijfztijden, för sin höga Ålders och bräkligheet skull, men som han beklagar at eij hafwa niutit effecten deraf, uthan hoos Oss derom en underdånig påminnelse giör: Wij befallom Wij Eder nådeligen, at I den förordning giören och så lager, det han full Constapels löön Åhrligen oafkortat bekommen må så lenge han lefwer hwar med förrättes, etz.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038959_00192

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/464 (1681)


EÄ: "Utan känt samband med den adlade:
Zakarias Gyllenfalk. Var 1670 styckjunkare vid artilleriet på Ryssås skans"

96
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2019-01-22, 20:24 »

"Militair Staten Pro Anno 1709
/.../
Constaplarsmat
/.../
Daniel Bångenhielm /.../d 27 Sept 1709 antagne för ord: Archliemästare"


Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3210 (AID: v390142.b3210, NAD: SE/KrA/0503036). År 1709 börjar: v390142.b2740

97
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2019-01-22, 20:09 »

"Militair Staten Pro Anno 1710
/.../
"Högbåtzmän
/.../
Hans Wulfwenschiöld död d 30 Nov: 1710"

Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3860 (AID: v390142.b3860, NAD: SE/KrA/0503036), År 1710 börjar: v390142.b3350

Se även år 1709: Rullor flottan 1635-1915 Ia:6 (1701-1711) Bild 3280 (AID: v390142.b3280, NAD: SE/KrA/0503036)

98
Starenflycht / SV: Starenflycht
« skrivet: 2019-01-22, 19:35 »

"Constaplar Mått
/.../
Johan Starenflycht
antagen d: 12 Martj 1687 niuter Löhn ifrån Medio Martj 1678 har Permission til Segla."


Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:5 (1686-1700) Bild 430 (AID: v390141a.b430, NAD: SE/KrA/0503036)


99
Ehrencrantz / SV: Ehrencrantz
« skrivet: 2019-01-22, 19:05 »

"Mantals Rulla A:o 687
hwar efter Observeras Kongl. Ammiralitetz Officerarnes löningar och afräkningar för åhret 1685,
/.../
Constaplar
/.../
Lars EhrenCrantz Dimission till Reesa."

Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ia:5 (1686-1700) Bild 270 (AID: v390141a.b270, NAD: SE/KrA/0503036)

Se även: Rullor flottan 1635-1915 Ia:5 (1686-1700) Bild 390 (AID: v390141a.b390, NAD: SE/KrA/0503036)EÄ: "Lars Ehrencrantz. Student i Uppsala 1670-12-05".
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrencrantz_nr_823


100
Gagge / SV: Gagge
« skrivet: 2019-01-20, 21:03 »

"Rapport
Hwadh som passerat är wijdh Malmöes Höghwacht Emillan d 13 och 14 Jan: A:o 1689
/.../
2. Mattias Gagge Fogde på Agertofta log: hoos Wilhelm Anderson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00572


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41

101
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2019-01-20, 14:25 »

"Anno 1728, den 12 Februarij wardt ordinarie WInterTing anstält i Albo Härad å Rättegångsstaden Bröserup /.../
/.../
N:o 11
Ryttmästaren Wälborne Hr Jochim Bekk, igienom dess Stiufson Studiosus Juris, H: Friedrich Andreas Jeansson, kiärade till Möllnaren Jöran Jöransson Zauphel i Hallamöllor /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 2820 / sid 7 (AID: v384819.b2820.s7, NAD: SE/VALA/0382503)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Beck-Friis_nr_800


EÄ tab. 2
Joakim, natural. Beck, sedermera Beck-Friis /.../ Gift 1724-06-26 med Anna Maria Hansdotter Delphin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med arrendatorn N. N. Esbom), Död 1754-12-05 på Torup och begraven s. å. 20/12.

***

"786. Fredrik Andreas Johansson, "från alunbruket"; fick 1728 af jur. fakulteten "vittnesbörd om sina framsteg i lagfarenheten"; askultant i Svea hofrätt 17 april 1728; e. o. i hofrättens kansli 11 mars 1729.
Gifte sig på Jutland"

Ur: Skånska Nationen före afdelninganres yid (1682-1832), Carl Sjöström , Lund 1897

***

Om syskonen Barbra, Jakob och Lage Beck
Se: Domkapitlet i Lund FIIf:13 (1698-1698) Bild 2010 (AID: v234771.b2010, NAD: SE/LLA/13550)

102
Bexell / SV: Bexell
« skrivet: 2019-01-20, 12:51 »

"Ordinarie Winter Ting, hållit för Menige Mann af Giärds Härad [Skåne] /.../ den 23 Februar: 1728
N:o 9
Drängen Israel Bexel, för tiden tienandes hoos Adjutanten Sundell i Christianstad /:född i Alseda Sokken Östra Härad af Småland, hwars Fader tillika med Modren äro döde, Men Fadren skall warit LandtFiskal i Jönkiöpings lähn, wid namn Peter Bexel, skohlandes han nu wara på 19:de året gammal:/ uppwisar den stämning som är utfärdat till Qwinfolket Maria Jönsdotter, hwilken han tillstår sig under deras tiänst hoos Hr Bårgmästaren Lemoin hafwa belägrat, ock med barn rådt, /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 4640 / sid 5 ff (AID: v384819.b4640.s5, NAD: SE/VALA/0382503).

Se även:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 5890 / sid 249 (AID: v384819.b5890.s249, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:211 (1728) Bild 6770 / sid 418 (AID: v384819.b6770.s418, NAD: SE/VALA/0382503)EÄ: barn tab. 21
"Françoise Rudebeck, född 1731-04-27 på Benestad, död 1785-04-14 på Berg i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1745-12-29 på Kråkerum med kaptenen vid Kronobergs regemente Israel Bexell, född 1709-02-12, död 1763-06-23 på Berg."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudebeck_nr_872

103
Weidenhielm / SV: Weidenhielm
« skrivet: 2019-01-19, 00:00 »

"Såsom Sal: Regementzskrifwaren Johan Weidmans efterlåtne Enkia insinuerat en Copia af en obligation som dess Sal. Mans broder Hr Capitainen Lars Weidenhielm på någre penningar till dess Sahl. Man uthgifwit hafwer såsom och en original rächning efter hwilken henne skall tillkomma medh Capital och Interesse 380 D:r 1 /: 2/5 r. Sm:tt, /.../
Malmö d 15 Dec. 1700"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00704 ff

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/39 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Weidenhielm_nr_1314
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Weidman

104
Introducerad adel - E / Ehrenbusch
« skrivet: 2019-01-18, 22:29 »

"Till BorgMästar Sundium!
Såsom Sahl. Gen. Auditeuren och Häradzhöfdingen Ehrenbuschz Broder Andreas Pribis, den der hijt ifrån Brandborg kommen är att Opbära sin effter b:d dess broder tillfallande Arfwelått, hoos Mig anhollit att Hr BorgMästaren Måtte förordnas honom som en fremling Och Okunnig Om Landzens Lag och förOrdningar till hielp Och Assestence /.../
Mal[mö] d. 11 Maij 1700"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00215"Till Hr Häradhöfdingen Seth
Såsom Mest:r Andreas Pribis, Sal. Häradzhöfdingen Ehrenbusches halfbroder, som en MedErfwinge efter bem:te dess broder, sig hos mig beswärat öfwer det han nu redan så länge måst uppehålla sig här i landet och intet kunnat till dato det ringaste uträtta, widare än at honom nu nyligen ett inventarium är tillstält wordet, /.../
Malmö d: 16 Maj 1700"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00265 ff

Se även 27/8 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00435
; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00439 ff
; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00475

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/39 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenbusch_nr_1003

105
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-01-16, 22:30 »

Bl.a ett brev den 30 Juni 1703 från Anna Catharina Walkendorff till "Högälde e Welbaarne Hr Capitain Fridrich Toth" hittar man här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040310_00247 ff

Ericsbergsarkivet, Svenska autografer, alfabetiskt A-Ö, SE/RA/720266/01/Vol. 1-245/229

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tott_nr_26
106
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2019-01-15, 22:24 »

"Till [befallningsman] Jöns Jönss:
Såsom det Höglofl. Kongl. Ammiralitetz Collegium medelst deras skrifwelse af d: 3 huius notificera hurusom twenne Volunteurer af H: Ammiral Taubes Compagnie Hans Gulberg och Carl Örnflycht ben:de olofl: med deras Lieverie derifrån afwijkit och förmenes i Wanneberga by sig uppehålla och der antagit Ryttaretienst, warandes de till Staturen sådane som inneslutne beskrifning gifwer wid handen; Altså befalles Eder desse personer i fall de der skulle stå at igenfinna, fasttaga och till CarlsCrona under godt förwahr försända låte. Gudi befallet.
Malmö d: 13 Sept: 1701 ./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00588

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)


EÄ, barn tab. 36:
"Johan Carl Örnflycht. Volontär. Dömdes 1701-11-09 av amiralitetsrätten i Karlskrona till döden för rymning"

***


Se även mitt inlägg 2003-03-31:
I Skånska guvernementskansliet 1701, DIIb:8 (s. 269-270): 
"...såsom twenne volunteurer af Hr Ammiralen Taubes compagnie Hans Gulberg, och Carl Örnflycht ben:de, hafwa för een tijd sedan med dheras liverie olufl. härifrån afwijket, och nu förnimmas uti Skåne och Wanbärga by hafwa antaget Ryttare tienst... 
...så är collegij begiäran det behagade Hr öfwersten och vice Gouverneuren låta bem:te volunteurer effterslå, och wijd ertappandet fängzlige hijtsända... 
Carlscrona d. 3 Septembr 1701
Kongl. Ammiralitetz collegij

Hans Gulberg... 
Carl Öhrnflycht ung smahl dreng, twint ansichte ungefähr 20 åhr gammal, rymbt med nya Liveriet, desse uppehålla sig i Wahnberga By i Skåne och antagit Ryttaretienst dersammastädes."

107
Limnell / SV: Limnell
« skrivet: 2019-01-15, 20:44 »

"Raport
Hwadh som passerat ähr widh Österportz wacht Malmö d 18 Novemb: 1696
/.../
Uhtreste
1. Johan Jacobeus, Rector i Helsingborgh
2. Magister Delfpin, probst i Landscrona
3. Johan Kilgren, Student
4. Paulus Limnel, Student i Lundh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00266


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)

108
Larf / Larfvie / SV: Larf / Larfvie
« skrivet: 2019-01-15, 19:16 »

"Till Gyllenpamp
Såsom H: RegimentzQwartermästaren Gisler och Cornetten Larf begiärdt at få resa upp till Örebro, hwarest dem något arf dem skall tillfalla hwilket de till deras munteringars uprättande som de hafwa ordres sig at förskaffa bruka willia, Altså /.../
/.../
Malmö  d: 24 Jan: A:o 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00057 ff

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)

109
Porath / SV: Porath
« skrivet: 2019-01-12, 13:49 »

"Datum Stockholm 27 Majus A:o 1669
Confirmation för Fälltschiären Niclas Porath på een platz widh Slåtzgrafwen i Revall.
Wij Carl .p, Giöre witterligit, dhet Oss haf:r wår tro undersåthe och Guarnisons Feldschiär wid Reval Mester Nicolaus Porrath i underdånigheet praesentera låtit, /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038885_00173


Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/390 (1669)

110
Introducerad adel - G / SV: Gyllengranat
« skrivet: 2019-01-12, 13:25 »

"Datum Stockholm 31 Martius 1669
Öppet breef för Maioren Gustaf Hansson Gyllengranat på ett Tree fierdedeels hemman i Östergöthland.
Wij Carl p. Giöre witterligit at Oss haf:r wår Troo Tienare och Maior under Artolleri Oss Elskel. Edel och Wälb. Gustaf Hansson Gyllengranat i underdånigheet företee låtit it H:s May:ts wår högt:de Fru Moders Drotning Christine breef af den 30 Martij 1654 hwarutinnan bland annat honom expectance wijs förundt et Trefierdedels hemman i Östergötland Håf Sochn och by hwilket Leutenanten Swen Persson på lijfztijdh rätt innehaft hafwer och nu hans hustru efter honom på samma wilkor besitter, utj lijcka underdånigheet anhåller om wår nådige confirmation der å, såleedes at han anten wid expirerandet af be:de Lijftijdz frijheet, eller om han dess förinnan medh wederböranden sig der om föreena kunde, tå straxt det skeedt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038883_00296 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/388 (1669)

111
Löwenhult / SV: Löwenhult
« skrivet: 2019-01-11, 18:07 »

Om dråpet på Johan [Löwen-]Hults styvfar se:

"A:o 1708 den 5 Martii /.../
6. Ehrenberg; Generalens ock Gouverneurens Gref. Mag: Stenbocks skrifwelse af Malmö d. 19 februarii innewarande åhr, angående det i Ystad d 26 Octob: förl. åhr skedde dråp uppå Musicanten Anders Olofsson, insändades därwid icke allenast General Krigzrättens fälte dom uti samma saak angående ÖfwerstLieutenanten Anders Boije tillijka med protocollet, utan och Regementz KrigzRättens den öfwer Fältwäbeln Håkan Appelgreen, Sergeanten Petter Harticken, Föraren Daniel Strömbeck, Corporalen Johan Hartuhn ock Soldaten Christoph: Kirchback, hwilka alle wid samma dråp i flock ock fahrnöte warit ock därföre arresterade hållas, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 360 / sid 33 ff (AID: v655150.b360.s33, NAD: SE/RA/1311). Se dom: AID: v655150.b590.s56 ff; v655150.b650.s62 ff


***

"Anno 1702 d. 26 Aug:
Samma dagh hadhe Borgmestaren Edhle och WehlLagfarne Hr Oluf Carlsson genom skriftel: Citation dat d: 29 sidstl. Aug. instemme låtet StadzInstrumentisten Anders Olsson medh des SteffSohn Johan Hult at swara till dhet Hr Borgmestaren dhem angåendhe dhen öfwerlast som Hr Borgmestarens huus medh flere Natten emellan d: 25 och 26 Ejusdem /.../"

Källa: Ystads kämnärsrätt (M) AIa:5 (1700-1709) Bild 96 / sid 94 (AID: v98292.b96.s94, NAD: SE/LLA/10221)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/L%C3%B6wenhult_nr_1758

112
Nieroth / SV: Nieroth
« skrivet: 2019-01-11, 17:28 »

"A:o 1708 den 12 Februarii /.../
5. Ehrenberg, Öfwerstens    Nieroths underdånige Supplique, hwaruti han andrager, att sedan som Anna Lucia Meinsen, med hwilcken han giftermåhl ingådt hade, förmedelst det att hon af argheet till des fördärf sökt att tillägga honom mycket swåre ock obewijslige beskyllningar, ock endehls efter egit tilstående samt andres intygande skall hafwa brukat oanständigt umgiänge med Capitain Plate, jemte det att hon den däröfwer anstälte General KrigzRätten straffbart bemött, är genom dee därå gångne Laga dommar sakfäld recantation att giöra, 40 mark Smtz böter erläggia ock utur landet relegerat warda; skall hon således wara för werlden uthskiämd, Capite diminuta et civiliter mortua, emedan Ährans ock lifwets förlust lijka högt skattas kan, Ock fördenskull som hon icke allenast wijst sig emoth sin ächta Makaotrogen, utan och med så skadelige anslag till des förolämpande omgådt, Ty an håller bem:te Öfwerste Nieroth underdånigst att till wijdare harms ock honom för ögonen swäfwande undergångz undwijkande det honom ock ber:de Anna Lucia von Meinsen emellan för detta bygde Echtenskap aldeles måtte uplöst ock han ifrån henne fullkoml:n skilld warda, jemwäl och att till skillnadens erhållande saken cum toto effectu till Consistorium här i Stockholm kunde remitteras utan att till Consistorium i Pernau eller Lifland förwijsas, på det han, såsom den oskyldige Parten, en äntelig befrijelse härutinnan åtniuta må, helst han nu för tijden härpå Orten stadder är, ock han tienst i det öfrige fordrae att han den samme ofördröijel:n upwachta bör.
/.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 180 / sid 15 ff (AID: v655150.b180.s15, NAD: SE/RA/1311)


Jurgen Henrik von Plate, se: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2590 / sid 513 (AID: v319671a.b2590.s513)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nieroth_nr_90
"Magnus Vilhelm Nieroth, friherre Nieroth, /.../ Överste för ett värvat livländskt infanteriregemente 1700-10-17. Fången 1710-09-28 vid Reval. Gick därefter i rysk tjänst och förblev i Estland. Lantråd därst. 1715. /.../ Gift 1: o 1711-02-19 i Reval med Sofia Hedvig von Berg, i hennes 3:e gifte (gift 1:o med översten Georg von Wrangell. Gift 2:o med Johan Vilhelm von Brümmer). Gift 2:o 1723-07-09 i Maholms socken, Estland, med Rebecka Meiser.

113

"Ebba Agnes Karin Elisabeth von Dewall; tysk, född svenska"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000959_00276


Källa: Viseringsansökningar från rödakorsflyktingar m.m., Holländare R-Ö samt övriga nationaliteter 1945; Statens utlänningskommission, Viseringsansökningar från rödakorsflyktingar m.m., SE/RA/420393/02/E 10/17 (1945)


EÄ, barn tab. 19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillieh%C3%B6%C3%B6k_af_G%C3%A4lared_och_Kolb%C3%A4ck_nr_66

114
Introducerad adel - S / Schürer von Waldheim
« skrivet: 2019-01-11, 13:38 »

"Undertecknad Klara Helena Schürer von Waldheim född den 21 Augusti år 1847 i Riga af föräldrarne Georg Friedrich Wallenburger född den 14 januari 1802 i Kurland och Amalia Charlotte Deglau född den 29 Februari 1816 i Kurland.
/.../
Jag är änka efter svenske undersåten f.d löjtnanten Gustaf Schürer von Waldheim, död i Charkow den 11 november 1883. Jag återfick svensk medborgarrätt genom Kungl. Maj:ts resolution den 23 oktober 1914.

Riga den 3/16 februari 1915.
Clara Schürer v. Waldheim
geb. Wallenburger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00135

Källa: Insända, godkända förklaringar om förbehåll om bibehållande av svenskt medborgarskap från konsuln i Riga 1896-1918; Utrikesdepartementet med föregångare, Godkända svenska medborgarrättsförklaringar, SE/RA/221/2210.02/61/H/10.III (1896-1918)


EÄ, tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sch%C3%BCrer_von_Waldheim_nr_2201

115
Gyllenpalm / SV: Gyllenpalm
« skrivet: 2019-01-11, 13:01 »

"Undertecknad Johannes August Friedrich Gyllenpalm, född den 7 April 1864 i Reval förklarar härmed, att jag, med åberopande af § 7 af lagen om förvärfvande och förlust af medborgarerätt af den 1 Oktober 1894, gör förbehåll om bibehållande af min svenska medborgarerätt. Till stöd för denna förklaring lemnas nedanstående uppgifter, hvilka jag på tro och heder förklarar vara med sanningen öfverensstämmande.
Jag utflyttade från Sverige i Maj 1885 och har sedan dess haft min hemvist härstädes
/.../
Riga den 27 November 1901
Johannes August Friedrich Gyllenpalm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00039
Se även år 1914: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00128

Källa: Insända, godkända förklaringar om förbehåll om bibehållande av svenskt medborgarskap från konsuln i Riga 1896-1918; Utrikesdepartementet med föregångare, Godkända svenska medborgarrättsförklaringar, SE/RA/221/2210.02/61/H/10.III (1896-1918)


EÄ, tab. 13
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpalm_nr_1023

116
Introducerad adel - G / Gyllengranat
« skrivet: 2019-01-10, 23:32 »

"Journal uppå Skiep och Fahrkostor som wid Fästningen Neumynde inkommit sedan d 25 Aug till underskrifwen dato 1707
/.../
N:o 143 d 2 Sept: Skieparen Jacob Dirickson med PåstJachten Fiscken, kommer ifrån Stockholm, lastad med Järn ligger 7 foth diup fahr 7 man stark föhrer 2:ne Järnstycken, warit 4 dagar under wägern
Passag:re
Lieutnant Christopher Hendrich von Münchhausen
/.../
Jungfru Greta Maja Gyllengranat med sin Piga Greta Larsdotter
/.../
Nÿmynde d 7 Sept:r A:o 1707
Gustaf Ernst Albedÿhl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00031


Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707); Förteckningar på skepp och passagerare 1706-1707


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengranat_nr_714
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengranat_nr_226)

117
Linde, von der / SV: Linde, von der
« skrivet: 2019-01-10, 23:11 »

"Journal
På ankombne skiepp och fahrkostar uthur siön ifrån d 6 till d: 12 Maij A:o 1706
/.../
N:o 31 Skiepparen Erich Brandt med skutan Magdalena kommer ifrån Stockholm 29 läster stoor far 5 Man stark, warit 9 dagar på wägen lastad med salt och Järn
Passagerare
Jacob Kruus  Arendator
Peter von der Linde  Studiuoser
Carl Hårneck                    -"-
/.../
Neümünde d: 12 Maij A:o 1706
Gustaf Ernst Albedyhl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00018


Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707); Förteckningar på skepp och passagerare 1706-1707


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Linde_nr_38
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Linde_nr_179

118
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2019-01-08, 22:55 »

"Anno 1702: d 12: Sept: höltz Consistorium /.../
3: berättade Praepositus i Floda det en Arrendator Kiuhlman benämd är förlåfwat sig med en Jungfru Thomsson, lefwat med hwar andra emot all åthwarning såssom et par Ächta folk, så att de sig eij willia från hwar andra skillia, hwar emot Modern sig häfftigt lägger, williandes alldrig samtyckia till något ächtenskap dem emmellan hwaröfwer hon och sig beswärat skriftel:n hoos Hr Probsten hwilket bref nu uplästes.
Resol:t Effter befinnes att Kiuhlman silef tillstår någon beblandelse med bem:te Jungfru, ty afgår bref till Wällb:e Fru Ingebor Kruse med berättelse der om samt att Consistorio nödsakas skrifwa öfwer detta ärende till Kongel: HofRätten och saken dersammastädes ett rättwijst sluth angifwa der hon eij will sig till iaqwäde beqwähma."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00069 ff

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)


EÄ, barn tab. 3

***

"Anno 1705 d 11 Octobris höltz Consistorium ordinarium /.../
11. Insinuerade Hr Probsten Liung i Biörlunda ett memorial 1: /.../ 2:do Förfrågar om Fru [Juliana] Tomsson hwars Man för 8 a 10 Åhr sedan är dömd till stadigwarande landzflycht, och ingen sedan hördt af honom, må få träda i ächtenskap med Hr Gustaf Silfwerbrand i Bocktorp och Grytz Sochn.
Resolutio
1. /.../ 2:do Men hwad ächtenskapet anbelangor för än det tillåtes, måste Kongel:e Senatens el:r HåfRättens dom först upwijsas, att Man se kan huru den lyder, hwar uppå sedan ächtenskapet antingen tillåtas kan eller icke."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00247 ff
Se även 1706 7/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00259

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)

119
Svenske / SV: Svenske
« skrivet: 2019-01-08, 22:36 »

"Anno 1701 d 14 Decembris höltz Consistorium Ordinarium /.../
12. Begiärte en Fru uppå Wrana i Skyllersta Sochn wid namn Fru Christina Swenske, att dess dotter finge Kyrkiotagas sedan hon för en tijd sedan aflat barn med sitt Syskonebarn Hr Lieutenanten Tomsson nu utrest till Kongel:e Armeen, och i medler tijd gifwit i wittnens öfwerwaro, henne sin revers, att wijd återkomsten skola taga henne till hustru, då han Kongel:e May:ttz allernådigste tillstånd dertill sig förskaffa kan, Resol. Högwördige Hr Biskopen sade sig förr hafwa remonstrerat bemelte Fruu, att sådant inthet kan af Consistorio bewillias förr än Kongel:e permisson till samma begiärte ächtenskap erhhålles. Hwilken Hr Lieutenanten Tomsson wähl kan bekomma om han hafwer alfwar med sig, efter han föllier Hans Kongel:e May:tt i feldt och dagel:n hafwer tillfälle att uppwachta."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00034 ff


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)

120
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Corswant, von
« skrivet: 2019-01-06, 14:48 »

Generalmönsterrulla för Pommerska dragonregementet, kapten Ambrosius von Belows kompani, den 29/11 1703:
"Führer [=Förare] Peter von Corschwant
Edelman: Edelman
Ist zu hause: Greifswalde
Ist Alt Jahr: 22"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00227

Källa: Pommerska dragonerna. 1703, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1605 (1703-1707)


År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00333
(Sten von Corswandt år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00318)

År 1704, Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029803_00016
År 1705, Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029804_00017


https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Corswant

121
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2019-01-06, 13:23 »

"General Munsterung Rolla von dem Pommerschens Dargoner Regiment unter Commando des Wollgebohrnen Herrn Baron und Obersten Willhelm Burchard Müller von der Lühnen, und zwar des Cap: Sodensterns Compagnie /.../ in Preussen d _ Julij Ao 1708:
/.../
Nummer auf die Dragon: 1
Dragoners Nahm und Annotation Wie Alt woss Religion und Wo er Zu hause gehört:
Erich Sabelstern 64 Jahr
Lutterschen Finlandt"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade kavalleri- och dragonregementen (M) 1607 (1708) Bild 990 (AID: v481562.b990, NAD: SE/KrA/0023). Se även bild 4690: "Af gambla stamen[,] gift", "Dragoun som är gamel och oförmögen erhåller po begeran afskied"


År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00255 (Edelman: [tomt], 48 år, gift och 4 barn)
År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00341
År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00386


EÄ, barn tab 8[?]
"Erik Sabelstierna. Bevistade under två år fälttåg i Brandenburg. Kom 1700 i tjänst vid artilleriet, där han 1703 var gemen i Stettin. Regementsväbel vid Kirchbachs [=Hollsteinska] kavalleriregemente. Avsked 1721-06-02. Död 1722 och 1722 begraven 1722-09-22 på amiralitetskyrkogården i Stockholm."

122
Donner / SV: Donner
« skrivet: 2019-01-05, 14:52 »

"Datum Nääs 16 Majus A:o 1677
Donation för Fiscalen Georgh Andreas Donner på någre hemman.
Wij Carl .p.p.Giöre wetterligit at såsom Fiscalen öfwer Gen: Gouvernementet i Skåhne, Hallandh och Blekingh, achtat och Wählförståndigh Georgh Andreas Donner, medh een serdeles flijt och godh Capacitet förnimmes sin tiänst förrätta, men dher hoos så genom WådhElld, som fiendens Uthplundrande, hoos hwilcke han een rum tijdh och blefwen fängzligh hållen, en stoor skadha Lijdit till sin Egendomb och timmelige Wählfärdh; Fördenskull underdånigst ansökiandes, om någre hemman, som Oss tillfallne ähre /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00254


"Datum Nääs 16 Majus A:o 1677
Confirmation för Fiscalen Georg Andreas Donner på dess tiänst
/.../
Ty bestå Wij honom till Åhrligh Löhn uthaff Confiscationerne 600 DHl:r Sölf:r M:t; williandes jämbwähl 1676 åhr här under hafwa förstått och inräknadt.
Detta alle .p.p.
Carlous""

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00263


Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

123
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2019-01-05, 14:23 »

"Rulla Oppå General Maiorens Baron Hr Fredrick von Buckwaldt Regemente och Ryttm:r welborne Lars Gyllenpamphz Compagnie, Effter såssom dhet sigh befinnes wahra den 13 Maij A:o 1677 Nembl:n
/.../
Cornet Johan Esaias Sapp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053955_00166

Källa: Generalmajor Fredrik von Buchwalds kavalleriregemente, Småland, och en skvadron af öfverste Georg Henrik Lybeckers kav. regemente, Skåne. 1677; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/8 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01788
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

124
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Cronreuter
« skrivet: 2019-01-05, 13:56 »

Löjtnanten vid Södra skånska kavalleriregementet Magnus Bröms, 1700 12/5:


"/.../ hwilket ärende Jag utj Allerdiupaste underdånigheet andraget För Hans Kongl: May:tt nu Glorwyrdigast I Åminnelse Högst Sahligast Konung Carl den Elffte utj Halmstadh d: 10 Augustj A:o 1690, hwar på Allernådigast remitterades till Kongl. Rådet och General Gouverneuren Sahl: Aschenbergh skulle mig utj mitt underdånige ansökiande till min rätt förhiälpa, Och alt sedan der uppå icke något uthslag ehrhållit
/.../
Hwellinge d: 12 Maij A:o 1700
Magnus Bröms"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00261 ff


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och
andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

125
Gyllencornett / SV: Gyllencornett
« skrivet: 2019-01-04, 22:15 »

"Specification På dee Underofficerare af Wästgiöta Cavallerie och Öfwerstens Wälb: Pehr Hiertas Regiment, som för deras giorde Meriter och Elliest goda qvalitet skull, ähro wedh öpningar till wijdare promotion Capable, Nembl.:
/.../
Hr Majorens Compagnie
Corporalen Pehr GyllenCornet, från gemehn 669 blefwen till Corporal Promoverat, och tillförne någon tijdh i gemehn Rytter tienst opwachtet, hvilken så för dess egen goda qvalitet, som och dess förfäders långlige och trogne Krigztienster billigt wore ihughkomma medh promotion."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_03266

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencornett_nr_168

126
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2019-01-04, 19:38 »

"General Munster Rulla uppå General Majorens Wälborne Hr Georg Hindrich Lÿbeckers Regemente Cavallerij och Lijff Compagnie Munstradt /.../ widh Ståndhqwarterer Hiersåhs d: 13 Juni 1678
/.../
G.[emen] Arfwe Gyllenollen. 1, ingen Carbin ell:r Rehm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00110

Källa: Överste Georg Henrik Lybeckers kav. regemente [=Norra SKånska kav.reg], Skåne 1678; Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00009


EÄ: Utan känt samband med stamfadern
1) Arvid Gyllenållon, som förut varit korpral, var 1700-09-05 dragon vid livregementet, var då 40 år gammal och östgöte [At (KrA)]. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029120_00123

127
Hummerhielm / SV: Hummerhielm
« skrivet: 2019-01-04, 17:25 »

"Högh och Wälborne Herrar Commissarier till nästkommande General Munstringh i Östergiöttlandh; Collegium kan Edher goda Herrar härmed icke förhålla, att endoch brefwijsare Ryttaren under Skånske Cavalleri, Ehrligh och Wälförsökt Alexander Hummer jämpte sin insinuerade Supplication, hafwer nu här oppewarande i ödmiukheet låtit producra Kongl. Krigz Collegij breef in Originali, de dato den 22 Aprilis A:o 1655 stält för hans framledne Fadher Lieutenanten under Östgiöte Cavalleri Päär Joonsson Hummer opå Rustningshållet af Cronehemmanet Skäggesta uti Törnewalla Sokn och Åkerbo Häradh belägit, och efter hans dödh jämwäl opå barnen, som dhe och inthet annat förmodat, än skulle der samma beneficium wärkligen hafwa nutit tillgoedo: Men så beklagar han lijkwäl medh samptlige sine andre fattige och faderlöse barn och syskon /:af hwilka fyra ännu omyndige ähre:/ dhem wara emoth åfwanberörde brefwetz krafft och rätta innehålldh, så wijda förnär skedt, att sedan deres Mooder Åhr 1662 trädde uthi annat Gifftermåhl medh dhenne senare Mannen, som nu är Barnens StiufFader, Joon Andersson widh Nampn, hafwer han alt sädhan, trängt dhem ifrån dheras wälfångne Rustningsrättigheet och Wilkor uthi Skäggesta hemman, och dhem deraf waanlige gående Ränta och Uthlagor: Oachtat, att han barnsens Fäderne, emoth een opprättat förlijkningsskrifft Sub dato Skeggesta den 14 Januarij 1662 till öfwerflödh, medh sigh ännu innehafwer, Ödmiukeligen dy denne äldste Sonen Alexander Hummer bediandes, att tillika medh dhe andre sine Syskon, widh förre Collegij breef gunstigst blifwa handhafd, och beskyddade.
/.../
Datum Stockholm den 8 Aprilis 1671."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053877_00275

Källa: Öfverste Hans Ulfsparres kavalleriregemente 1672, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/9 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hummerhielm_nr_114

128
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2019-01-04, 15:39 »

"Aflöningzlista Oppå Öfverstens Wälb. Hans Wrangels Regemennte, Östgiöte Infanterie, hvar effter däs Officerare sin 1673 åhrs Löhn hafva att undfå och bekomma. Nembl:
1.[kompaniet]
/.../
Fältwäbel Peer Rosensabel"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00100

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/27 (1673)


År 1672: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065733_00067
År 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00106
År 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00092
År 1677: "Feltwäbell Per Rosensabell avangerat till Fendrich under ÖfwersteLieutnantens Comp d. 23 Novemb. 1675" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00185
År 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00181
År 1679: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00199
År 1680: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00139
År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00166
År 1682: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00266
År 1683: "Fendrich Peer Rosensabbell fåt afskedh på Gen: Munstringen In Julio 683" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00102


Jämför Mönsterrullan 1683:
"Fendrich Per Rosensabell tagit Afskiedh sin lycka widare at sökia"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054044_00237

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00158 ff
Livgardet år 1672: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00028

129
Kugelhielm / SV: Kugelhielm
« skrivet: 2019-01-04, 14:48 »

"Datum Kongsör 20 Februarius 1682
Leigde för Petter Gustaff Kugelhielm
Wij Carl. Göre witterligit, att såsom hos Oss Petter Gustaf Kugelhielm en underdånig ansökning giort om Wår leigde, till att kunna Sistera åk för rätta förklara sig öfwer det olyckelige dråp, som han uppå Länsmannen Nils Månsson Rauchman begått hafwer, föregifwandes han i undedånighet sådant endast med wåde skett warar, altså åk på det att sielfwa sanningen så mycket bättre i dagsliuset må förekomma; Ty hafwe Wij till be:te hans underdånige anhållande samtykt, åk bewilje, samt efterlåte fördenskull här med i kraft af detta Wårt öpne bref honom Petter Kugelhielm Wår öpne leigde till att kunna säkert framkomma, sin sak uti åfwanber:de mål utan uppehåld at utföra åk förklara; jämwäl sedan efter domens Publication i saken niuta den termin åk säkerhet, som lagen i slike mål föreskrifwer, till at åter kunna begifwa sig på fri foot. Wij befalle fördenskull här med alle wederbörande, at de skulle sig detta till hörsam efterrättelse, icke tillfogandes honom emot detta Wårt Leigdebref något men i någon måtto. Till yttermera wisso .p.
CAROLUS."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038963_00304

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/468 (1682)


EÄ: "Peter Gustaf Kugelhielm, till Frösvik i Oppeby socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1656-10-25. Var löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1669–1670. Kapten. Död 1691-01-22 på Frösvik och begraven i Linköpings domkyrka.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kugelhielm_nr_351


Se även "Registerkort över namn i rullorna" (1620-1723): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300113_00135
Rulla över hemförlovade 4/10 1670 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053877_00214

130
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Cronreuter
« skrivet: 2019-01-04, 12:08 »

"Till allerunderdånigst föllie af Hans Kongl: May:tz allernådigste Bref af d: 11 December sidstledne, ähr så wähl Regementz- som Compagnie ÖfwerOfficerarnes tienster och meriter korteligen upsatte, effter dheras inkomne berättelser som nu för tijden I kongl. May:ttz tienst stedde ähr, wedh Södra Skåniska Cavallerie Regementet
/.../
4 Lieutnant:n Magnus Bröms

1658 blefwit feldtskiär under Hr General Major Fabian Berntz Regemente, och Ryttmester Fridrich Ellertz sampt Hindrich Falckenhagens Compagnier

1662 blefwit feldtskiähr för 3:ne Compagnier af sahl: Georg Lybeckers Regemente

1674 Commenderat med då warande Hr ÖfwerstLieutnant Bleckert Wachtmester som feldtskier att upwachta
[Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053955_00173 ff]

1677 blefwit hemförlofwat, och samma åhr I Decembri månad blefwit Lieutnant under då warande Hr Öfwerste Ramsverds Regemente, och Major Johan von Halls Compagnie

/.../
Beckaskoug d 15 Martj 1698        Alexander Strömberg"


Källa: Arméns meritfört. Vol M 951, RA

131
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-12-31, 16:51 »

"Kan iagh ringa Persohn medh min trägna böneskrift Hög Wälborne och Nådhgunstige Herrar icke underlåta att föredraga, Ehuru iagh mig i tree åhrs tijdh hafwer under Hans Kongl. May:tz LijfGuardiet tient och efter min yttersta förmågo min flijt giort och än ytterligare will migh derom beflijta; Länder fördenskull till Hög Wälborne Munster Herrar min tiänstödmiuk Underdåniga bön /efter såsom iagh ähr een främbling och hafwer ingen som för migh talar:/ att iagh doch måtte få niuta så wäll som dhe Andra den Exspectantz platzen som öppen ähr, /.../
/.../
Ödmiuk Underdånig och trooplichtigste tiänare
Hans Husgafwell
Piquiner"


Se även rulla Kungl. Maj:ts Lifgarde 1668. Generalmajor Axel Julius De la Gardie: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053822_00008

132

"/.../ som beklagsamt, redan på 1½ åhr med siukdom eländeligen beswärat, men för hunger och Nöd intet till min hälsan komma kan, uthan om nu ingen Nåd emellan kommer, i hunger och Nakenhet aldeles försmächtas, Allernådigste Drottning, iag kan icke beskrifwa den stora fattigdom som mig trycker och huru all min fattige Egendom af underdånigste Zele för min allernådigste Konungz tienst lemnat fienden utj Liefland till rofs, och således min Fädernesland quitterat att iag nu aldeles främmande är här på orthen och till ingen Menniska mig till lita kan,
/.../
Stormächtigaste Allernådigste Drottning
Hielp oss allerunderdånigste och Usle tienare
Arwid Friedrich v. Platzbeck
Lieutenant af Wästerrekarnes Compagnie
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073591_00139 ff

Källa: Skrivelser från enskilda personer: Pa-Qc; Kungliga arkiv, Skrivelser från enskilda personer: A-Ö, SE/RA/710003/02/005/c/4/K 187

133
Introducerad adel - G / SV: Gyllengren
« skrivet: 2018-12-30, 20:53 »

"Aflöningz Rulla Pro ANno 1689
Oppå Jemptelandz Dragoune Regemente, under Öfwerstens Högwälborne Hr Carl Hårds Commando.
Nembl:
/.../
8:de Compagniet
Capitein Magnus Ulffsparre
/.../
4:de Corporalen Jacob Gyllengreen 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00404


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/43 (1689)


År 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00478
År 1691: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00143
År 1692: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028709_00303 (Generalmönsterrulla: Antagen 1682, Nation Wästgiöte)
År 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00083
År 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00093
År 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00236
År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00235
År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00184
År 1707: "Corporal Jacob Gyllengreen avancerat d:n 14 Junij 1707 till Rustmästare under det 5:te Compagn:t och behåller i åhr här sin löhn, i stället samma tid /.../". https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00207
År 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00558
År 1711: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065769_00237
År 1713: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065771_00236
År 1716: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065773_00207
År 1717: "Rustmästaren Jacob Gyllengren 1717 den 26 Augustii wid General Munstringen fått afskied för sin Ållderdom och Swagheet skull, Men för Okunnigheten af GeneralMunstringz Annotationes har han giort wärkelig tienst till den 8 Novemb: der på fölliande, /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065774_00550 ff
År 1717: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028712_00145 (Generalmönsterrulla, Revsunds kompani)

134
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-12-30, 16:46 »

"AflöhningzLista Oppå Öfwerstens Edell och Wählbördigh Hans von Dellinghausens anförtrodda Regemente, Callmare Lähns infanterie, hwar efter des Officerare och Gemena knechtar, hafwa sine Innewarande 1687 Åhrs Löhner at undfpp och bekomma Nembl:
/.../
4. [kompaniet]
Capitain Erich Silfwersparre
/.../
Furier Nils Pährsson, gammal och Odugligh sökt afskied, iställe werfd Lennart Eenhörningh den 1 Jan: 1687 som åtniuter i åhr full löhn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00425

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)


År 1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00417


År 1689:"Furir Lenart Eenhörning dödh på flottan d 30 Julii i stället wärfd Johan Adolph LeijonAnkar samma tijdh."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00278


EÄ, barn tab. 3:
"Lennart Enhörning. Tjänte vid Kalmar regemente 1686."

***"GeneralMunsterRulla Öfwer Hennes Kongl. Maij:tz Hallanska Regimente till Fot /../ som blef Munstrade wed Uddevalla d 18 September Anno 1719:
7:de Compagniet
/.../
Älsta Fendrick wed Compagniet Oloff Enhöringh död d: 6 Martij 1719. Vacant"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029671_00266


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1509 (1719)


135
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Cronreuter
« skrivet: 2018-12-29, 21:33 »

"Hwellinge Sochn
30 3/4 Hr Leütn: Bröms NB: Cronreuter, frun von Halle, Jomfrun Lisken Cronreüter, dräng Jöran Nilsson och Lars Pålsson.
Föregifwer sig at wara Nobiliterad, och frij effter Instruction: 7 punct"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005475_00394

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820. Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/26 (1697:1)


Mtl år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005476_00059
Mtl år 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005478_00372
Mtl år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005480_00116


Se även: 1695. Samtida samlingsband rörande mål där krigsfiskalen J. Falckenclou tjänstgjort som åklagare. Gammalt nummer 452. Bandet innehåller numrerade akter:
N:o 55. Mot löjtnanten vid Södra skånska kavalleriregementet Magnus Bröms för sidvördnad mot hans ryttmästare Anders Bruce; 1695.
N:o 56. Mot löjtnant M. Bröms för dråp på ryttaren Erich Jönsson

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00172 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00205 (dom)

***

Genom en av Karl XI den 13 april 1687 utfärdad resolution blev kronan såsom utgörande ett i riksvapnen ingående emblem föremål för ett visst skydd. I resolutionen förbjöds nämligen "een hwar så allment som här till skiedt ähr, taga sigh Nampn af Chrone, eller föra Chrone i sitt Wapn, då han niuter den nåden, att blij af Kongl: Maij:t adlader, såvida han ej först hade erhållit "Kgl: Maij:tz serskillte nådige tillståndh". ["Heraldik i svenska författningar" av Uno Lindgren, s. 40, Lund 1951]

Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039003_00169 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/508 (1687)


136
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-12-29, 14:56 »

"Kongl. May:ttz General KrigzRätts domb öfwer Adelsmannen och Handtlangaren af Kongl. May:ttz Artollerie Peter Enhörning, som medan han haft bijwacht, stulit uti Kongl. May:ttz Artollerie gård, gifwin Stockholm d: 30 September 1696
Emedan bem:te Enhörning bekänner och tillstår att han på sin bijwacht utut Kongl. May:ttz Artolleir Tyghus stuliit Tu par kutskstöflar tre gehäng och sexton marcker gammalt bly, ty skall han sig till wählförtiänt straff och androm till warnagell, i kraft af dhen 105 och 108 KrigzArtickelen mista lifwet och harqvebuseras. Actum ut supra"


"Kongl. May:t förskonar bem:te Eenhörning för dödzstraffet, Men han skall sigh till wählförtient straff, och androm till warnagell, löpa Femb gånger gatulopp genom 300: Man, och sändas till Marstrand, derest uti Tree åhr att arbeta, Actum ut Supra [30 Sept. 1696]
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00347 ff (ovan: 00357, 00358)


Källa: Domböcker, Handlingar rörande mål i högre krigsrätt, SE/KrA/0082/III/62 (1695-1699); N:o 91. Mot lanthangaren vid Artilleriet Peter Enhörning för stöld; 1696

137
Starenflycht / SV: Starenflycht
« skrivet: 2018-12-29, 13:28 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
ConstaplersMat
Johan Starenflycht
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Haar permission att fahra uthomlandz, och som man på 6:te åhret ingen kunskap om honom haft, ty blifwer han här efter af Rullorna uthlåten"


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 520 (AID: v494041.b520, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ: barn 2. Johan, född 1669. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift.


138
Introducerad adel - C / Cronstierna
« skrivet: 2018-12-29, 13:13 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
Lärestyrmän
Adam Cronstierna
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Haar permission för sine angelägenheter skull att wara öfwer wintern i Stockholm"

Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 390 (AID: v494041.b390, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstierna_nr_51

139
Ehrenklo / SV: Ehrenklo
« skrivet: 2018-12-29, 12:57 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
UnderLieutnant
Constapels löhn från d. 1 Januarij 1692
Magnus Ehrenkloo
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Är blifwen död A:o 1691 d:    i Amsterdam."


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 220 (AID: v494041.b220, NAD: SE/KrA/0023)EÄ: "Barn 1. Magnus, född 1666-06-17. Död ung."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenklo_nr_871

140
Introducerad adel - L / Leijonstråle
« skrivet: 2018-12-29, 12:44 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
Artollerie Capiteiner
Wilhelm von Hoppen nobiliterad och kallas Leijonstråhle
FödellseOrten: Lifland
Tillträdt tiensten: 1690"


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 80 (AID: v494041.b80, NAD: SE/KrA/0023)

141
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2018-12-27, 20:23 »

"General Munster Rulla
Uppå Hans Kongl. Högheetz Carls LijfRegemente till Foth under Öfwersten Edle och Wälborne Hr Gustaff Mackliers Commando och Capitein Gustaf Adolph Gyllenstingz Compagnie qvarlemnade Manskap Munstrat och Öfwersedt af Hans Kongl. May:tz sielf Jempte /... /Giöteborgh d 28 Augusti A:o 1694
/.../
Num:o 20
Bengt Ulfwensköldh
Nation: Westgiöte
tient utj fölljande Åhr: 5½
Gift ell:r Ogift: Ogift"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054327_0043

Källa: Prins Karls livregemente till fot 1694. Överste Gustaf Maklier; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1694/15 (1694)

***

"Prins Karls livregemente till fot under överste Gustaf Makeléer år 1690"
Nr 54 "Bengdt Ulfwenskiöldh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054220_00202


***

"Prins Karls lifregemente. Öfverste Gustaf Makeléer år 1689"
Nr 51 "Bengt Ulfwenskyld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054196_00041


***

142
Introducerad adel - E / Ehrenkrook
« skrivet: 2018-12-26, 18:30 »

"Actum Stralsund d: 26 Julij A:o 1706
/.../
Johann Gustaff Ehrenkrock, als Volenteur bey diesem Regiment unter der Leib Compagnie in 2 monathe gestanden, 17 jahr alt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065881_00314 ff

Källa:  1706. Protocoll und Urtelbuch från överste Martin Schoultz von Ascheradens värvade infanteriregemente


EÄ tab 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenkrook_nr_1010

143
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2018-12-25, 11:47 »

"Anno 1694 den 9 October höltz KrigzRätt i Giötheborgh närwarande Praeses
Öfwersten och Commendanten Wälb:ne Gustaf Macklier
Sampt Assessore
/.../
Dito Anklagades Soldaten Bengt Ulfwenskiöld under Hr Capitein Gyldenstingz Compagnie, hwilken ligger i Qwarter med Anders Timan, som är siuk, hafwandes denne Ulfwenskiöld skolat upwachta sin Cammerat och kiöpa honom maath; Men han har sielf drucket up för 5 ör Smt och 5 bröd af sin Cammeratz honom anförtrodde penningar och provjant, och sedan i 3 dagars tijd förlåtit honom och jntet warit i sitt qwarter.
/.../
Soldaten Bengt Ulfwenskiöld som warit så lijderlig att han updrucket och försatt 5 öre Smt och 5 Commiss bröd för sin siuka Cammerat, då honom anförtrodt warit att skaffa honom sin föda och förplägning, skall för denne sin otrogenheet emot sin Cammerat, och att han sedan i 3 dagar förlåtit honom och intet warit i qwarteret, aff sin löhn betala penningarne och brödet, och sedan i een tima bära 8 Musqueter på Torget. Actum ut Supra"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065894_00235

Källa: Dombok från prins Karls livregemente till fot under överste Gustaf Makeléer; Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/47 (1694-1695)

Se även 1697: "Warandes denne Ulfwenschöld fuller en wärfwad Soldat, Men dock der hoos en Swensk Adelsman". https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065895_00024 ff; se dom: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065895_00078

144
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2018-12-24, 17:39 »

"Anno 1696 d 11 April, efter hans Excell:ce Hr General Fält Tygmestarens ordres och befallning aflade uti Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms samt öfwerofficerernes närwaro, Johan Svinhufvud, sin skriftt:e samt liflige Eed och revers, wid det honom blef förafskiedat och efterlåtit att resa ut till fremmande orter der att tiena, att han skall sig wed sin trohetz Eed och plicht som han 1694 afsagt, hålla samt sig avocatoria inställa och i helighet hålla de wed Kongl. Artolleriet practicerade inventeringar och inventioner. som hans Revers ad acta widare utwiser."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00212


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


EÄ, barn tab. 15
"Johan Svinhufvud. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1691-08-01. Underfyrverkare därst. 1692-12-01. Fyrverkare 1695-02-10. Gick 1696-04-07 i fransk tjänst. Löjtnant därst. Stupade ogift under kriget i Katalonien."

145
Gravander / SV: Gravander
« skrivet: 2018-12-24, 15:59 »

"Anno 1696 d. 19 Octob. uti Öfwerstens Wälb:ne Hr Anund Falckenhielms samt öfwer officerarnes närwaro, aflade Effterfölliande sin Troheetz Eed.
/.../
Johan Gravander
Lärfeürwärkaren Johan Gravander, hwilken sitt Pass uppwijste ifrån Dorpts Academie dat. d. 1 Maij 1695. Såssom och Ståthållaren Strömfelts pass af d. 30 Aprilis 1695 ifrån samma ort.
/.../
warandes desse efter Fältskiärens besichtigande utan bräck och fehl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00271


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


Se Irenes inlägg ovan 2008-12-10:
"Johan född 1669, död 1697 Fyrverkare"

146
Enhörning / SV: Enhörning
« skrivet: 2018-12-23, 20:20 »

"Anno 1696 d 29 Aug: höltz KrigzRätt /.../
Petter Enhörning
S[amma]: dag företogz den håldne Rasakning af d. 25 Aug. näst framflutne, om Enhörningz otrogne förehållande i Tyghuuset, till att afgiörat genom laga slut. Men när KrigzRätten lät sig underrättat giöra om Enhörningz persohn, som efter hans Egen samt andras trowärdiga berättelse befans wara en Swänsk Adelsman, för denskull i föllie af Processen uti Kongl. May:ttz Krigz Articklar, kunde Krigz Rätten sig intet der med widare befatta, utan saken till den Höglofl. Kongl. General KrigzRätten öfwergifwa.
Capiteine Lorens Humer och Fend: Sparman på Rättens tillfrågan genom des utskickade Mineren Fustlenner berättade i sanning denne Enhörning wara af Adelige föräldrar födder, och hans Fader som än i lijfwet är warit Lieutenant af Infanteriet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00256 ff


"Anno 1696 d 25 Aug. höltz förhör /.../
Petter Enhörning. S[amma]. dag företogz Ransakningen; angående någre saker som Handtlangaren Petter Enhörning, hwilken nu på sitt 20:de åhr, och sedan han här under Artollerie Staten 18 Månader warit, olofligen tagit utur Kongl. May:ttz Tyghuus /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00252


"Anno 1696 d 2 Septembris höltz förhör /.../
S[amma]. dag fordrade Wachtmestarens Borje Oloffson Ringz hustro Catarina Roman 40 D:r koppm:t för kost, kammar och säng, utaf handtl. Petter Enhörning, begiärandes det han måtte blifwa tillhållen sådant att betala. Enhörning tillstår desse 40 D:r kmt, men förmenar det hon bör hålla sig till hans fader, för detta Lieutenant Lennart Enhörning, Boendes i Östergiötl. hwilken samma skuld accepterat till nästkommande Michaelis willia betala efter det bref som hennes Swåger Joen Nillsson Blekman d 3 Julij innewarande åhr af Rysby krog wed Callmar till Enhörningz wärd Wachtmestaren Börje Ring skrifwit, som hust: Catarina Roman in för Rätten in originali wiste. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00257 ff

Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)

147
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2018-12-23, 19:49 »

"Anno 1695 d 22 Januj höltz KrigzRätt under Majorens Wälborne Hr Mag. Granatenhielms praesidio /.../
der näst inkom Qwinspersonen Brijta Hansdotter föregifwandes sig wara af underfyrwerkaren Magnus Gripenschiöld häfdat, och med honom aflat ett pilltebarn, hwilket för en lijten tijd sedan är genom döden afgången. Hwar öfwer Gripenschiöld inkallat, och efter tillfrågan bem:te Lägers måhl tillstod, ty stadnade Rätten där uthinnan uthi följande sluth.
Att efter Magnus Gripenschiöld tillstår sig plägat olofligit umgänge med Brijta Hansdotter. Altså pröfwar KrigzRätten skiähligt, att Gripenschiöld sig till Wälförtient Straff och androm till warnagel plichtar med 40 mark Sillfwerm:t i förmågo af den 90 puncht uti Kongl. May:tz Krigz Articklar, och stånde sedan Kyrkioplicht, blifwandes Brijta Hansdotter till Forum Competens remitterat"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00135


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1695, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripensk%C3%B6ld_nr_815

148
Rosensabel / SV: Rosensabel
« skrivet: 2018-12-23, 16:47 »

"Anno 1698 d. 17 Maij höltz KrigzRätt under Öfwerstens Wälb:ne Hr Erich Joh: Mecks Praesido /.../
S[amma]: dag inkallades Underfeürwärkaren Erich Rosensabel som efter förlofwetz ända sig ifrån Finland infunnit och på tillfrågan sade det brefwet som hans Moder Christian Rahm skrifwit honom till har intet hon utan Carl Svinhufvud skrifwit det andra brefwet som är af lijka stijl, hwar om d. 9 hujus är ransakat.
Rosensabel berättar och att Anna Renberg, som warit förlofwat med Fiellman är förrest förl. höstas till Finland och nu der sig förlofwat med en Cornett wed namn Granfelt der på orten som honom skal wara berättat, med hwilken hon 14 dagar warit på Landet. Skolandes Anna Renberg wara nu boendes uti Åbo Stad, dock intet i Sällskap med Svinhufvud som är Rosensabels Swåger och bor särskilt med sin hustro der i Finland.
Såsom Rätten fölt misstänkt Rosensabels namn, Ty frågades honom huru och på hwad sätt han det bekommit och bewisa kan? Som berättade det hans Fader som warit Regementz QwarterMestare under Dahlregem:t haft det namnet, af hwars uppwiste fullmacht de A:o 1655 man dock intet der om någon underrättelse hafwa kunde el:r få; Ty tilsades Rosensabel wist beskied här om sig förskaffa, så framt han det namnet behålla will"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00209 ff


Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1698, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosensabel_nr_461

149

"Anno 1697 d. 14 Octobr. höltz förhör närvarandes
/.../

In för Rätten framträdde samma dag Taffeltäckaren Olof Gram med sin fullmächtig Cammereraren Johan Salberg och igenom en sin i Rätten ingifne Supplique förde det Klagemål emot Lieut: Wlb;ne Olof Rudbeck, det han 1:o hemligen ingått förlofning med hans dotter Catharina Gram, 2: till dess befästelse gifwit henne ring med sitt namn uti, 3. Under sådan Echtenskapz lofwan med Eedelig förplichtelse henne häfdat, 4 samt der uppå af henne emottagit gåfwor af åtsjkillige kostbara fijna lijnkläder.
/.../
11. lemnat denne hans dotter, beswijken, utblottat, förnedrat och oförlijkt, och medelst lysning på landet, sökt att copulera sig med en annan, och nu för det sista och 12. Nekar sig så wäl att wara fader till det foster dottren nu under hiertat bär /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00074 ff


"Anno 1698 d. 27 Januarij
/.../ På Rättens widare tillhållande att höra omständeligare Lieutnantens berättelse och tydeligare ifrån begynnelsen, om denne obekante Prästman, Säger han widare, att Samma dag när han wigdes, har han allena mött 3:ne präster på Södermallm och Giötgatan wid Torget /:som war d: 14 Novemb [1697]:/ uppå Backen, näst för än folket gick i aftonsången, till hwilka han sagt, hwem af Er gode Herrar will förtiena en tacksamhet á 10 el:r 12 RD:r och wija ett par Brudfolck, efter der med är ingen fara, utan allenast en Process"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00152 (m.fl)

Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697-1698, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)


EÄ, tab. 39: "Olof Rudebeck /.../ Gift, ’utan lysning och präst, ty han hade förut under äktenskapslöfte hävdat taffeltäckaren Olof Grams dotter Catharina’ med Catharina Rosensköld, död 1729-11-11 Ekeryd, dotter av häradshövdingen Peder Pederson Rosensköld, och Christina Lode från Livland."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudebeck_nr_872

150
Kanterberg / SV: Kanterberg
« skrivet: 2018-12-23, 14:40 »

"Anno 1697 d. 13 Julij uti Majorens Wälb:ne Hr Mag. Granatenhielms samt Öfwerofficerernes närwaro, aflade Hans Canterberg som här under Staten för Hantlangare är antagen sin trohetz Eed, har Studerat wed Upsala Academia, är till sin kropp obräckelig."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00061


Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kanterberg_nr_869

151
Klöfverskjöld / SV: Klöfverskjöld
« skrivet: 2018-12-23, 14:33 »

"Anno 1697 d 3 Julij aflade fölliande sin Trohetz Eed, uti Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms och öfwer Officerernes närwaro.
Feürwärkaren Johan Gabriel Klöfverschöld
Underfeürwärk:n Carl Planting.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00060


Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00058

152
Hjulhammar / SV: Hjulhammar
« skrivet: 2018-12-23, 14:13 »

"Anno 1697 d. 17 Maij höltz KrigzRätt under Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms Praesidio.
/.../
Sedan att LärConstapelen Lennart Hiulhammar, an adelsman, som sig satt på Plichtepallen, den stunden haft der på otienlig speel och leek, både under predijkan och warande Execution af och till fölgt Kökritz till Bekiennelsen, samt gått in och ut ur Kyrkian, utan någon lagl. orsak, sig till näpst, står 1 Söndag Kyrkoplicht och plichte med wattn och Bröd 3 dagar i fängelse."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00052


"Anno 1697 de. 21 Juni höltz KrigzRätt /../
Samma dag uplästes Kongl. May:ttz nådigst Resolution, gifwen uti Kongl. RådCammaren på Carlberg d. 5 Junij sistl: uppå Kongl. Artolleir Regementz Rättens underdånigste förfrågan af d. 17 Maij /.../
Kongl. May:tt pröfwar skiäligt /.../
Hiulhammar och Lagerberg som samma förargelse wärkeligen giordt, sammaledes stå uppenbara Kyrkoplicht och dessutan böta 50 D:r Srmt hwardera, Eller der de icke orka botum plichta med 14 dagars fängelse wed wattn och Bröd.

/.../
Lagerberg och Hiulhammar på Rättens tillfrågan; antingen de hellre willja böta 50 D:r Smtt efter denn högtbem:te Kongl. May:ttz Resolut:n eller sittia 14 dagar på wattn och Bröd? Swarade sig hellre willia plichta med 14 dagars fängelse på Wattn och Bröd, emedan dem omöyel: är att aflägga Böter."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065850_00058

Källa: Artillerikrigsrättens protokoll 1697, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/3 (1697-1698)

153
Segerdahl, von / SV: Segerdahl, von
« skrivet: 2018-12-22, 09:11 »

"Anno 1712 d 26 Februarii höltz ordinarie Winter Ting med menige Allmogen af Färs Härad i Åhsum /.../
d 27 Februarii Continuerade Tinget.
/.../
19. Samma dag lät Hr General Gevaldigern och Öfwer Inspectoren Jacob Segerdahl begiära 3:die uppbudet på Lödåhsa Frällse mölla, som Wälborne Hr Öfwersten Köningzfelt såldt till Sahl. Häradzhöfdingen Rosentvist d 6 Julii 1709 och han sedan d 30 Sept samma åhr transporterat på Hr Öfwer Inspectoren Segerdahl, och som intet klander sedan dhe förr förelupne 2:ne uppbuden försportz, så blef det 3:die uppbudet dher å nu bewilliat."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:113 (1712) Bild 180 (AID: v331166.b180, NAD: SE/VALA/0382503)


154
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-12-21, 22:40 »

"Anno 1711 d 13 Februari höltz ordinarie Winter Tingh med menige Allmogen af Färs Härad, /.../
d. 14 Februarii Continuerade Tinget
/.../
24. Corporalen Carl Fredrick Nembzon af Hr ÖfwerstLieutnantens Compagnie under Södra Skånska Cavallerie Regementet tillstår genom sin insända skrifwellse till Rätten af d 6 hujus sig hafwa besofwit ogifta Qwinfolcket Ellina Sonesdotter i Oderup [..] hwilcket hon och praesens wijdergår, och att dhe förlijkte äre, sampt barnet dödt, hwarföre de dömmas som för första gången begångit lönskeläger, att böta han 40 mark och hon 20 mark Smt och remitteras att undergå wahnlig kyrkioplicht."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1120 / sid 19


***


"Anno 1711 d 12 Junii hölltz Ordinarie SommarTingh med menige Allmogen af Färs Häradh /.../
d. 14 Junii Continuerade Tinget
/.../
25. Angående Munsterskrifwarens Rasmus Kocks tahlan till Auditeurskan Anna Nembzon om någon bristfälligheet och huusröta uppå dess Boställe N:o 10 i Oderup 7/16 hemman, som Auditeurskan med sin man i 25 åhrs tid innehaft och bebodt /.../"

Källa; Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1320 / sid 59 ff (AID: v331162.b1320.s59, NAD: SE/VALA/0382503). Forts.: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1680 / sid 131 ff (AID: v331162.b1680.s131, NAD: SE/VALA/0382503)

155
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-12-21, 22:27 »

"Anno 1711 d 13 Februari höltz ordinarie Winter Tingh med menige Allmogen af Färs Härad, /.../
/.../
Högwälb: Fruu General Lieutnantskan Magdalena Ranck lät upwisa ett köpebref af Hr Capit: Daniel Bongenhielm utgifwit d 10 Febr 1706 uppå Frälsehemmanet Hörsby Klasagården, om 6 Tunnor 2 skepper Hartkorns Räntta, som han sålt till Wälborne Hr Ryttmästaren Isack von Linde för 250 D:r Smt och bem:t Hr Ryttmästare sedan Transporterat uppå Fruu General Lieutnantskan med 1707 åhrs Räntta, efter dess Transport Dat: d. 29 JUlii 1707 anhållandes hon fördenskull uppå ben:de hemman om laga fasta, och som det i föllie af dhe giorde exhibitis på kiöpebrefwet, sampt Nembdens utsagu befinnes 3:ne Gånger lagl. upbudet wara, Nembl. d 26 Februarii d 24 Junii och 20 Octob:r 1708 och intet klander sedermehra dher å försportz, så blef henne laga fasta der å bewilliat, som uppå begiäran extraderas."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1040 / sid 3 ff (AID: v331162.b1040.s3, NAD: SE/VALA/0382503)

156
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-20, 21:23 »

"A:o 1710 d: 31 Octob: begyntes HäradzTinget med Färs Härad, /.../
/.../
4. Samma dag inkom för rätten Mons:r Christian Saph insinuerandes en af Sahl HäradzHöfdingen Silnecker uthgifen interlocutorie dom emällan sig och swaranden Nills Hindricksson i Fränninge angående det swaranden i olaga tijd flytt ifrån ett 1/8 hemman N: 6 i Walleröd käranden tillhörigt. /.../
Bengt Pehrsson 50 åhr g:l giorde efter rättens till honom giorde förmaning fölljande berättelse, att han warit med det andra wittnet hoos Fru Hedwig Sophia von Platen uti Wallarum och der på Swarandes wägnar upsagt gården, hwar till Frun swarat att det då icke war tijd några gårdar upsäija, wetandes han intet wijdare i denne saken att berätta.
Q: hwad tijdh det war han war hoos Frun att upsäija gården?
R: dagen efter 4:de dag Påska i Åhr.
Q: Hwad tijd han städt gården? Nembl. d: 3 April i Åhr för be:te Påsk.
Q: Om Frun uthlät sig det han skulle bli på gården.
R: Neij
Ola Torsson 35 åhr g:l giorde lijka berättelse med den förra, Men tillfrågades af rätten om Frun påstått det Swaranden skulle bli på gården. Resp: det Frun icke wijdare sagt än det som redan wid rätten berättat war.
Här uppå tillfrågades Mons:r Saph antingen det war hans eller hans Mohrs gård. Resp: att det war hans egit rusthåld, och att han det kiöpt af Wählb: Jochum Beck.
/.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 670 (AID: v308085.b670, NAD: SE/VALA/0382503)

157
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-12-20, 20:00 »

"Anno 1709 d. 9 Febr: höltz ordinarie WinterTing med Färs härads Tingsökande Allmoge /.../
/.../
d 10 Febr [1709] Continuerade Rätten
/.../
12. Hr Capitein Dahlpijhls Piga Elina Larsdotter i Gierås tilltahlade hustru Kierstine Wasens och hennes Syster Annicka i Gierås, angående skiälsord. Käranden hade jempte sig Crono Lendzman Mickel Andersson som upwijste ett Hr Capitein Dahlpihls ankombne bref af d 8 Febr: sidstl: hwaruti han anlijtes att på dess wägnar tahla för Pijgan.
Till Wittne i denne saken äro instämbde Trulls Mårtensson i Gierås, Nills Pehrsson Ibm. Käranden berättade at då hon kommet upp uti ett gille i Gierås med bud från sin huusbonde Le Capitein Dahlpijhl om Compagnie Stoohästens insättiande i Stallet hoos Trulls Mårtensson Ibm der Capiteinen logerar så hafwer denne Kierstina Wasens och hennes Syster Annicka öfwerliudt skält henne för Capiteins Täfwa etc. Annicka Systren är absens och wahnför. /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 80 (AID: v308081.b80, NAD: SE/VALA/0382503)


Se även "Hr Capit: Henrick Dahlpihl" - Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 120 (AID: v308081.b120, NAD: SE/VALA/0382503)

158
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-20, 19:50 »

"Anno 1709 d 18 Maii hölltz ordinarie Sommar Ting med Tingsökande allmogen af Frosta Härad /.../
/.../
27.
Högwälb:ne Fru Grefwinnan Beata Elisabeth Köningzmarck lät 3:die gången för Rätten uppläsa och uppbiuda ett dess af Hr Henning Christ: Walkendorf Dat: d 29 August: 1706 på en gårdepart i Öxnahollm, som är försållt för 17 D: 16 öre Smt."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 1080 (AID: v308081.b1080, NAD: SE/VALA/0382503)


***

"Anno 1710 d: 6 Junij Höltz Ordinarie Sommar tingh med den Tingsökande Frosta Häradz Allmoge /.../
d. 9 Junij Continuerade HäradzTinget
/.../
För Tingz Retten inkom Hr Cammereraren Jacob Klerck upwijsandes ett Arrende Contract emellan Hr Christian Walckendorph och honom angående ett helt hemman N:o 8 i Grydby, som bem:te Hr Walckendorph utj 7 åhrs tidh honom till Arrende uplåtet, emoth 36 D:r Srmt åhrl. Arrende sampt hwadh Räntor till Cronan kan af bem:te gårdh ehrleggas undantagande Contribution och rustningh som Hr Walckendorph sielf swarar före, hafwandes Hr Walckendorph på bem:te gårdz Arrende nu strax af Jungfru Elsa Maija Langh bekommet 100 D:r Srmt, och derföre till försäkran pantsatt sielfwa Grydby gården som af Copia ad acta wijdare uthtrykel: sees kan.
Begärandes Hr Cammereraren sådant dem emellan uprettat Arrende Contract för Retten upläsas och inprotocolleras måtte, som skiedde."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 170 (AID: v308085.b170, NAD: SE/VALA/0382503)

Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 540 (AID: v308085.b540, NAD: SE/VALA/0382503)

***

Se även - Walckendorf: Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 14.W-Ö Bild 490 ff (AID: v910874.b490)

159
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-19, 21:07 »

"d: 12 Febr: Continuerade Häradz Tinget [Frosta härad år 1709]
/.../
49. För Rätten blef ingifwit en af Nembdemännen Mattz Nillsson i Wansta och Anders Nillsson i Bieröd underskrefwen granskning uppå hwad nödig repararion tarfwas till 1/4 hemmanet N:o 15 i Wallarum som Rusthållaren Christian Zaph bebor. nembl: till 8 golfs huus at å nyo uppbygga 16 st Eker och 3 st boker. och hafwa förestående Nembd wid tillfrågan på sin Embetes Ed betyga sådant af dem efter bästa förstånd wara giordt, och att Timret fins på hemmanetz egne ägor.
Medelst anhållande extrad: Tingz Attestatum"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 280 (AID: v308081.b280, NAD: SE/VALA/0382503)

160
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-12-15, 18:30 »

"Rulla Uppå Kongl May:tz Bergz Regemente och mitt i nåder anförtrodde Compagnie som utwijsar beskaffenheten och huru starkt det war då sammanstötningh skiedde Anno 1721 in December.
Capitain Christopher Meijbom
/.../
Sergiant Hans Axel Bångenhielm d. 3 Aprill 1720 ankommit till Compagniet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054767_00087

Källa: 1721-1722. Garnisonsregementet i Malmö. Öfverste Per Adlerfelt. Bergsregementet. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1722/5 (1721-1722)


EÄ: Hans Axel Bongenhielm född 1703, död 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Rustmästare vid Kalmar regemente 1717. Grenadjärförare 1718, sergeant s.å. Fänrik vid Rutensparres regemente.

***

År 1739
Kapten Blomstedts kompani:
"Fältwäbel Hans Axell Bongenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029535_00211

Källa: Bergsregementet till fot (yngre) Överste Ernst Gustav von Willebrands regemente

***

År 1748
Livkompaniet:
"Sergeant Anders Fried: Bongenhielm"

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1426 (1744-1748) Bild 740 (AID: v480479.b740, NAD: SE/KrA/0023)

EÄ: Anders Fredrik Bongenhielm. Sergeant vid Lantingshausens regemente. Död ogift 1749.

161
Introducerad adel - T / SV: Tegensköld
« skrivet: 2018-12-15, 16:27 »"Anno 1718
Febr 23 Stodo Rootmästaren af LijfEsqvadronen Gustaff Tegenschiöldh och Frijryttaren Magnus Lindström uppenbahra Kyrkioplikt för kyrkiotiufnadt och sedan fördes åth Marstrand att arbete i hallzjern i 3 åhr."


Källa: Malmö garnisonsförsamling (M) C:1 (1710-1750) Bild 1870 / sid 390 (AID: v103037a.b1870.s390, NAD: SE/MSA/00568)

162
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-14, 23:15 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tts Lijff Gvardie Och Capitein Hr Carll von Numers Compagnie Munstradt.
/.../
50. Petter Schaj avanc till Corp: under Hennes May:tz Enkiedrotning LijfRegemente till Häst: d 5 Janu A: 98 I: st: antag: Falck Hansson Walckendorph, [kom under Guardie] 698, [LandtzMan] Skåning"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00049
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00189

Källa: Lifgardet 1698, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/1 (1698)


***

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz Lijff Gvardie Och Capitein:n Wälb:ne Hr Carll Gustaff Arfwidzsons Compagnie Munstrad af Hans Kongl: May:tt på Nya Stallgården d: 22 Aprillis Anno 1699.
/.../
9:de Rootan
50. Falck Walckendorph bekom afskied d:n 8 Juni A:o 698. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054437_00245
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054437_00254

Källa: Lifgardet 1699, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/1 (1699)


***


Nils Skyttes regemente 1703:
Kapten Berndt Diedrich Mörners kompani
"Fendrich Falck Walckendorph"

Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054541_00055


***

Om "troliga" barnet Maria (tab. 1) som anges i supplementbandet till Elgenstierna - se: https://finafamiljen.wordpress.com/tag/wellendorph/


***


"Förare Walkendorph" år 1707 4/2, Malmö:
Överste Axel von Faltzburgs regemente (=Drottningens Livregemente till fot)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065858_00079


"Fältväbel Walkendorph" år 1707 11/10, Malmö:
Överste Axel von Faltzburgs regemente (=Drottningens Livregemente till fot)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065858_00100
163
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-12, 00:06 »

"Datum Runsta På Seeland 13 Augustus A:o 1700
Fändriksfullmacht för Philip Johan Jacques. För Tale Walckendorp och Nils Georg Bergman.
WIj CARL .p. Giöre witterligit, att såsom till en Fendrichs Charges besättiande under Öfwerste Nils Skÿttes anförtrodde Infanterie Regemente som uprättes af det manskapet, hwílket Roterne i Jönkiöpingz, Cronebergz och Carlmare Lähn uthgiöra, hos Oss i Nådig Consideration kommer Oss Ellskelig /..."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039113_00105


Källa: Riksregistraturet 1700 aug-sept, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/618 (1700)


***


"Rulla uppå Capitein Berendt Diedrich Mörners Compagnie under Högwälborne Hr Baron Öfwerste och Commendanten Pehr Baners regemente Infanterie, som medh Annotationer uthwijsar huru dhett wijdh Högbemelte Hr Öfwerstes anträde till Regementet Befans och sedemehra aff och tilltagitt med dhe ifrån Skåne Ankombne Recreuter, och huru dhett sig nu utj Guarnizonen befinnes. nembl:
Capitein Berendt Diedrich Mörner 1
Lieutnant Albrecht Rafn 1
Fendrich Falch Valchendorph 1
/.../
Liebau d: 6 Junij 1705"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00048


Källa: 1705. Smålands tremänningsregemente till fot. Öfverste Per Banér. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1705/4 (1705)

164
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-09, 13:45 »

"Anno 1713 d: 16 Junii höltz ordinarie laga ting med menige allmoge af Frosta härad i Hörby /.../
/.../
N:o 31 ÖfwerkrigzComissarien och Öfwer Inspectoren Wällborne H: Josua Stiernblad, låter upwijsa för TingzRätten en Wällb:ne H: Hans Walkendorps original obligation af d: 20 Jan: 1713, medelst hwilken han emoot 50 D: Smtz unfångit penningelåhn, der dhe icke till nästkommande Michaelis redel: betalte blifwa, pantsätter H: ÖfwerkrigzCommissarien och ÖfwerInspectoren Stiernblad så mycket Hartkorn utj des Sätesgård Ällinge som sådanne 50 D: Smt, medh des Interesse 6 proCento kan swara emoot eller belöpa till, utj hwilket han skall wara försäkrad till Capital och interesse, blifwa redeligen betalt, och der Ällinge hufwudgård eij moth det han redan till een och annan pantsatt är, skulle kunna swara så försäkrar H: Walkendorph, att hwad på dhe Capitaler och Interesser skulle komma att brista, hwilket des så till H: Stiernblad sielf, som des Swärförälldrar Häggårdz, uthgifne obligationer lyda på, och på H: Stiernblad transporteras, sampt han i händer hafwer, H: Stiernblad utj H: Walkendorfs då förtijden ograverade Frälseheman och gatehus utj Hariagers så wähl som Frosta härader öde eller besuttne skall hafwa sin trygga säkerget och förpantning, sampt utj alla måhl af H: Walkendorf och des arfwingar hålles skadeslöös, hwarwid och fölgde en förteckning på dhe hemman under Ällinge som d: 20 sistl: Feb: skulle wara ograverade, nembl:n /.../"


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 1380 (AID: v331171.b1380, NAD: SE/VALA/0382503)


***


Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 3110 (AID: v331171.b3110, NAD: SE/VALA/0382503)

165
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-09, 13:22 »

"Anno 1713 d: 6 Octobris höltz ordinarie laga ting med Färs häradz allmoge och menige Man /.../
N:o 9
CronoBefallningzMannen Wällb:de Petter Eneroth anklagade Jöran Saph för begångit lägersmåhl med Qwinfolket Bolla Andersdotter i Wallerum, Crono, som skall skiedt förl: efter winter, hwaraf hon hafwande blifwit, men icke ännu ifrån sin barnsbördh förlöst.
De beklagade woro tillstädes och tillstodo att dhe haft olåflig beblandelse med hwarandre.
Q: om dhe förr försedt sig med lägersmåhl? R: neij, icke häller äro dhe med hwarandra i slächt. Men Bolla seijer att Jöran skulle låfwat henne ächtenskap medan hon tiänt hoos honom på des Rusthåld. Hwartill han neekar, begifwandes sig med sielf sins Eede willja ährhålla att han icke låfwat henne ächtenskap; Men Rätten förunte honom upskof tills Mårgon att betänkia sig huru wijda han den Eedh som han begifwit sig till praestera kan.


d: 7 octobris 1713 continuerade ordinarie Tinget
N:o 25
Jöran Saph kom nu för Rätten och tillfrågades om han woro beredd att afläggia den i går honom pålagde Eden, Men hans tiänstehion Bolla Andersdotter som han rådt med barn förklarade sig att i beferande af mehned will hon intet ächtenskap påstå, uthan emedan Jöran seijer sig willja uthgifwa böterne för henne, så är hon dermed förnöigd, Ty om han till ächtenskap skulle twingas befruchtar hon att det blefwo intet gådt och upbyggeligit ächtenskap, särdeles som han icke will beqwäma sig dertill med godo.
Resolutio: Såsom Bolla Andersdotter sig nu in för Rätten förklarat att hon i befarande af hwarjehanda swårigheeter frambledes icke wijdare will påstå ächtenskapz löftet medh Jöran Saph, uthan samma löffte låter falla, i anseende dertill att Jöran Saph begifwit sig att både hennes och sine böter ährlägga, eftersom hon jämwähl emeden hon warit hans tiänstehion och ståt under hans lydno af honom blifwit kränkt. Altså pålägges Jöran Saph jämlikt lag och Kongl: förordningar för första resan begångit lägersmåhl att böta sine 10 D: Smtt och för Bolla Andersåtter 5 D: Smtt ståndandes bägge sedan uppenbara Kyrkioplicht, och så frampt barnet blifwer wid lifwet, pålägges Jöran Saph till des upfostran åhrl: ährläggia 3 D; 16 :/: Smtt till des det sig sielf ährnära kan./:
Nämbdemannen Oluf Håkensson i Fränninge caverar för Jörans böter./."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2330 ff (AID: v331171.b2330, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2420ff (AID: v331171.b2420, NAD: SE/VALA/0382503)


Christian Saph och "des Broder Siger Saph" se : Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2480 (AID: v331171.b2480, NAD: SE/VALA/0382503)

166
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-08, 21:04 »

Frosta häradsrätt "den 2 Junij 1721:
"N: 54 Drängen Nils Bengtsson i Roslöf hade instembdt qwartermästaren Christian Walckendorph under högwällborne Hr General Major Bennetz Regemente [=Upplands femmänningsregemente till häst/Min not], och des hustru Lena Maria Siöberg i Grydby, angående 23 skp:r korn och 3 T:r hafra som honom för tiänstelöhn skall tillkomma, men han icke något korn bekomit. Walckendorph war icke närwarande, utahn ingaf des hustrus bref af den 3 hujus som uplästes, deruthinnan anstånd med saken begiäres till nästa ting och uhrsäktas utheblifwandet efter des Man tillika med Regementet skall upbryta och marchera i dessa dagar. /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:183 (1721) Bild 13900 (AID: v331245.b13900, NAD: SE/VALA/0382503)
Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:183 (1721) Bild 13950 (AID: v331245.b13950, NAD: SE/VALA/0382503)


***

"General Munster Rulla Uplandz Fämmänningz Regementet till Häst som Blef Munstrat af Hans Kongl: May:t utij Lundh den 19 November An:o 1716
Ryttmästare Saltzas Compagnie
/.../
Tredie Corporalskapet
1:a Corporalen Christian Walkendorph antagen till Corporal d 19 Aprill 1713"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029820_00239

Källa: Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri 1716, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1615 (1716)


***

"Förteckning på Öfwer och Underofficerare af Uplandz Fembmänningz Cavallerie Regemente, med Wijdsatt berättelse öfwer hwars och Eens meriter, hwilke uti hoosfölljande deras Egne särskildte berättelser wijdlyfftigare igenfinnas, warandes här för kortheet skull hwars och ens tienståhr uti en Column förtecknade, och uti en annan Nummern insatt hwarest meriten för hwar igenfinnes:
LijfCompagniet
/.../
Corporal Kiäll Walkendorph, TienstÅhr 7, Skåning god karl, [Lit.] d, ibm [10] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00016 ]
D:o Christopher Walkendorph, TienstÅhr 7, Skåning god karl, f, ibm [10] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00029 ]

Ryttmästar BergenCronas Compagnie
/.../
D:o [Corporal] Henning Christian[!] Walkendorph, TienstÅhr 18, Skåning good karl, O, Ibm [14] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00189 ]

Ryttmästar v: Saltzas Compagnie
/.../
D:o [Corporal] Christian Walkendorph, TienstÅhr 6, Skåning good karl, G, Ibm [20] [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029821_00371 ]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00026 ff

Källa: Diverse rullor 1719, Upplands femmänningskav.reg. , gen.major Vilhelm Bennet, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/19 (1719)


***

"General Munster Rulla Öfwer Upplandz Fembmenningz Regemente Till Häst och Ryttmäster Nils Stiernmarcks Compagnie som Munstrades af Hans Excellence RijckzRådet och FältMarschalken Högwälborne Grefwe Hr Carl Gustaf Dÿcker På Rådmansöö d 18 October A:o 1721
/.../
3:e Corporalskapet
Corporalen Christian Christoph: Walkendorph. Cornets afskied."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029823_00330

Källa: Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri 1721, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1618 (1721)

167
Introducerad adel - X Y Z / SV: Zeedtz
« skrivet: 2018-12-05, 23:13 »
"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijf Gwardie och Wälborne Herr Majorens Compagnie Diurgården denn 26 Augustij A:o 1684
/.../

[Gemen vid 3 roten]
Michaell Anckerfiell, 1
avangeradt i ställe ifrån Musqueterare när Samuel Zedt avangerade till Förare d. 15 April A:o 1684"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00228

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/2 (1684), bildid: A0054066_00228

168
Klingspor / SV: Klingspor
« skrivet: 2018-12-04, 23:59 »
1696 18/2 Albo häradsrätt:
"Fendriken aff Artigleriet, Wällborne Hr Georg Klingspore, på sijne och sijn k: Broders Wählborne Hr Alexander Daniel von Klingspores wägnar, contra sijn k: Moder Wällborne Fru Majorskan Anna Gardrud von Lyttken, angående arff och Testamente effter dheras sahl: k: fader Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor, derom Libellen Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta. ..."
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:2 (1693-1700) Bild 1850 / sid 8 (AID: v217884.b1850.s8, NAD: SE/VALA/0382503)


***
Se även Major von Klingspores dotter Maria Elizabet ... som äger M:r Jeremisas Mansfeldt

Kälal: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:2 (1693-1700) Bild 1600 / sid 40 (AID: v217884.b1600.s40, NAD: SE/VALA/0382503)


***
Handelsmannen i Christianstadh S:r Johan Jörgen Dressing lät upläsa et kiöpebref på gården Delperöd här i häradet belägen medh des skatterättighet och muntering af Hr Lieutenanten Wählborne Georg von Klingsporre uthgifwit, dettsamma daterat Christianstadh den 29 Juli sidstledne [1701]”


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:11 (1701-1701) Bild 420 / sid 39 (AID: v308090.b420.s39, NAD: SE/VALA/0382503)

169
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-03, 21:24 »

Christiaan Walkendorff ("von Coppenhagen") tog tjänst som sjöman vid Nederländska Ostindiska kompaniet:
Avfärd 1766 25/6 med skeppet Luxemburg med destination Batavia [nuv. Jakarta, Indonesien]
Ankom efter 166 dagar den 8/12 1766 till Cape
Avlöpte från Cape 1/1 1767
Ankom 24/6 1767 till Batavia
Död 1767 26/6

Källa: https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=333768e1-637e-436b-96ee-a49f4e26969c&lang=en


EÄ, barn tab 4: "Christian Walkendorff, född 1733-02-13 i Hallaröds socken. Underofficer. Gick i utländsk sjötjänst och lät sedan icke höra utav sig."


https://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4ndska_Ostindiska_Kompaniet

170
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-12-01, 17:06 »

"Anno 1715 d 27 Januarij begyntes ordinarie Winterting medh menige Allmoge af Frosta härad
/.../
N: 8
Uppå Grefwinnans Högwällborne Fru Margretha von Aschenbergz reqvisition genom des Inspector S: Roll bewilliades nu tridie upbudet uppå dett under Ellinge gårdh Lydande In- och uthsochne godz, hwilket här i häradet kan wara belägit, utj hwilket Fru Grefwinnan genom frambledne BefallningzMannens Ebbe Jönssons Executions förrättning af d 16 Aprilis 1714 bekommit immission, hwarå första upbudet d 27 sidstl:dne maij N: 24 och andra dito d 2 Novemb: sidstl:ne N: 6 uppå ordinarie Tingen bewilliades, hwarföre och nu dett 3:die upbudet som bem:t är skiedde, och bewittnas af Rätten att intet klander ännu dheremot försportz."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:142 (1715) Bild 60 / sid 5 ff (AID: v331180.b60.s5, NAD: SE/VALA/0382503)

[Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 1030 (AID: v331176.b1030, NAD: SE/VALA/0382503)]
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 2330 (AID: v331176.b2330, NAD: SE/VALA/0382503)


EÄ, tab. 2 Hans Walkendorff: "Måste sälja Ellinge 1714"

***

"1707 d. 1 Martij Continuerade Häradz Tinget [i Frosta härad]
Welborne Hr Hans Walckendorph genom sin Constituerade Fullmechtige och Betiente Hallvar Hallvarsson Berg bewiste medh Laga stembningh sig inkallat hafwa Bonden Nills Månsson i Hiularp, tilltalandes honom 1:mo för det han utan upsäijelse olagl: afwiket gården i St. Wällerödh N:o 1, och den i ödhesmåhl lembnat. 2:do /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 240 ff (AID: v308073.b240, NAD: SE/VALA/0382503)

***

"Anno 1707 d: 18 Junij Continuerade HäradzTinget [ordinarie sommarting för Frosta härad]
"Hr Öfwer KrigzCommissarien Welborne Sven Erlandson Ehrenflycht till föllie af d: 22 Aug 1706 utfallne Lagmans Rettens dom, som confirmerar Tingz Rettens utfallne dom att Hr Öfwer Krigz Commissarien Lagl: inkalla skulle wederbörande Bördeman till Brönneslöf Gårdh och Godz, hälst Welborne Hr Jöran Walckendorph för detta medh sin protest i detta måhlet på Myndlingens Hr Bilous wegnar i Retten inkommet, /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 280 (AID: v308073.b280, NAD: SE/VALA/0382503)
Se även: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 370 ff (AID: v308073.b370, NAD: SE/VALA/0382503)
[/i]

171
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-12-01, 15:56 »

"Anno 1714 d 26 octobris höltz ordinarie Laga Ting med samptl: Färs häradz allmoge /.../
/.../
N 64
Saaken Emillan Auditeurskan Madam Anna Nembzon i Östraby och Anders Nillsson ibm, för några resterande Räntor som dhen senare hoos den förra häftar före, angafz nu wara förljkt således, att Anders betahlar Auditeurskan hwarmed och Rätten låter beroo :/:""

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 2060 (AID: v331176.b2060, NAD: SE/VALA/0382503)


***

Se även regementsräkenskaperna för Södra skånska kavalleriregementet år 1702:
Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 1170 / sid 154 (AID: v910482.b1170.s154, NAD: SE/KrA/0024030)

172
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-12-01, 14:47 »

"den 25 Febr: 1714 Continuerade Färs häradz ordinarie Ting"
N: 66
Uppå Hr Capiteinens af Ståndz Dragonerne Hinrich Dahlpihls och des bondes Truls Matssons anhållande att få 2:ne böker uthwiste till Crono Rusthålls Giäråhs i Östraby Sochn reparation, och en till Bonden till wagn och plogredskap, efter hemmanet till wäggar dörar och Portar är förfallit, bewittnade Nämden dett samma Rusthåld i så måtto mycket är bristfälligt, så att nogsampt behöfwes till des reparation 2:ne Böker, item att bem:te Bonde är mycket fattig, och behöfwer wagn och plogredskap, altså warder Hr Capiteinen och Bonden Truls Matsson, detta till ett rättmätigt attestatum bewilliat, och sin Höga wederbörl: Ort hemstält huruwijda Hr Capiteinen och Bonden må förunnas uthwjsning till slika Bökers till godoniutande på närmaste Cronoskogar /:"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 840 (AID: v331176.b840, NAD: SE/VALA/0382503)

173
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2018-12-01, 14:31 »

N: 50
/.../
Såsom ogifta Löös qwinfolket Mätta Nilsdotter ifrån Wällaröd frälse icke allenast utj Barnsnöden, uthan och nu sedermehra här inför Rätten uthlagt Qwartermästaren Johan Adam Saph hafwa rådt henne med des Oächta foster och att hon warit Tubbat att bekiänna på Soldaten Måns Gertsson sedan han war dödh, atså dömmes hon efter Kongl: May:tz Allernådigste förordning /.../
hwarefter hon 3:tio hafwande blifwit och d: 21 Aprilis 1713 födt Barn.
/.../
Sedan denne domb till Qwinfolket wardt Extraderat kom Qwartermästaren Saph andra dagen i Häradzhöfdingens Cammar, och i wittnens BefallningzMan Enerothz sampt LänsMannen Lars Tåftas närwaro påtog sig detta LägersMåhl, med begäran att dommen i ty icke måtte gå till HögLofl:e Kongl: HåfRätten som och honom tillsades :/:"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 750 ff (AID: v331176.b750, NAD: SE/VALA/0382503)


Om "Saph" - se även Riksgäldsarkiven år 1741:
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1058 (1741) Bild 2230 / sid 439 (AID: v835359.b2230.s439, NAD: SE/RA/62203)

174
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-12-01, 14:03 »

"den 18 feb: 1714 continuerade ord: Tinget [Frosta härad]
/.../
N:o 40
I föllje af Hans Excell:ce Högwällborne H:r Baron General Leutnantens och Gouverneuren Buhrenschiöldz uthfärdade Resolution af Hurfwa d: 4 Decemb: 1712, som tillägnar Lieutnantskan Madam Catarina Plagman att åthniuta på Cronans skogar uthwijsning på timber, med hwilket hon skulle upbyggia Corporals Bostället i Holmby N:o 9 hafwa Nembdemännen Bängt Nilsson i Sönnerto och Tue Pärsson i Ottared granskat samma Boställe d 16 Decemb: 1713, och då befunnit förmedelst stor bristfälligheet till detta Boställshemman nödigt behöfwas fölljande Byggnungztimber Nembl: /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 310 (AID: v331176.b310, NAD: SE/VALA/0382503)

***


Se även Färs häradsting år 1707:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 570 (AID: v308073.b570, NAD: SE/VALA/0382503)

175
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-11-29, 19:32 »

"Stormechtigste Konnungh
Allernådigste Herre,

Edhers Kongl: May:t Nödges iagh, Underteknat uthj diupaste Underdånigheet Supplicando föredraga, hurusåssom för mijn gamble Fadher Andhers Jönsson DahlPijhl boendes i Bahuuslähn på Indland widh Lilla Eedet, Twenne små Frälsehemman belegne på Hijssingen i Biörlanna Sockn, Lunnegårdhen och Kalfheeda, ähro igenom Giften komne uthj een Ofrelsemans förwaltningh, benemdh Rasmus Mårtensson, hvilken dem j Några Åhr besuttit hafver, och den eena Tijdhen efter den andra förhållit mijn Fadher och dess medarfwinger den Rettigheeten som dhem medh rätta tillkomme kundhe, uthan sigh alltijdh medh Treeskheet undandragit, så att mijn Fadher intet egentligit Uthslagh, hvarken den ena el: Andra Tijdhen Nåå kunnat, ehuruwähl han Lagligen åthskillige gånger dher på klandrat och Uthwärkat Sal: Gouverneuren Hr Harald Stakes Citationer, att wederparten skulle Comparera till Tingz och till Hans praetension swara, men dhet eij efterlefvat hvarest då mijn fahder klarligen haf:r bewijst bådhe medh Skiftebref sampt Bahuus Jordebook, at samma hemman är hans och hans Brodhers gambla Frellsegodz, som bordhe efter Lagh och Privilegier föllia och inbördes till deres rette Arfwinger, dhes uthan hafver Sal:e Gouverneuren Staken till saksens wijdhare Uthslagh tillhållit samme Ofrellseman hålla Rusttienst derförre, hvilket han eij hafver efterkommit, uthan Guverneuren alltså låtit hemmanen under Cronan wederkennes, och derigenom mijn Fadher och dess Medarfwingers rättmetige praetension till deres gamble bewijslige Frellsegodz Studzat; Nu såssom bådhe mijn Fadher och Farbrodher Lenge i Swerijges Cronos Militie tienst undher Westgiöthe Cavalleriet i Tydsklandh, Pålandh, Danmark, och andre Orther; förre tijdher tient och mycket ondt Uthståt, så dhe derigenom så alldeles gamble och uthmattadhe ähro, at dhe nu wedh Tijdhen intet förmå sielfva tiäna, uthan dess Sönner, bådhe iagh och Syskionnebarn reedhan j een rundh tijdh uthj Edhers Kongl: May:tz troförbundne tienst wistat, hvar widh Wij så Lenge Lijf och blodh warar, gierna skolle Plichtskyldigen Continuera, ähro så dessuthom i förre som i Synnerheet nu i denne påstående Feijdhetijdhen, min Fadher och Farbrodher så alldeles af Fiendhen Uthblåttadhe och ifrånröfwadhe all deres Egendoom, ifrån huus och hem Jagadhe, at dhe hafva måst sökia flychten undhan Fiendhen öf:r Giötha Elf op åth Westergiötlandh, hvar dhe nu Såssom Wildfoglar flytte omkringh, och hafva icke dhet ringaste dhe kunna lutha sitt hufwudh undher, hvarförre j diupaste Underdånighet till Edhers Kongl: May:t iagh bönfaller, dhet Edhers Kongl. May:t Allernådigst mijn gamble Fadher och dess medarfwinger techtes samme twenne hemman undher förra Frijheet förunna och benådha, på dhet dhe medh sijne många barn någon hielp och understödh, när Gudh alzmechtigh gif:r Frijdh hafva kundhe, Slijk HögKongl: Nådhe iagh uthj diupaste devotion Aller underdånigst erkenna skall, afwachtar altså heroppå Edhers Kongl. May:tz Allernådigste och Mildhe Uthslagh och resolution, Förblif:r in till mijn döödh;
Edhers Kongl: May:tz
Allerunderdånige och Troplichtigste Tienare

Hendrich DahlPijhl
Qvartermestare
undher Hr Gref[?] Duouglas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069555_00277 ff

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/D/I/D 1


****

Skåne-Bohus dragonregemente år 1677:

"Förrijder Hindrich Dallpijhll"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054003_00264

Källa: Sverige - Finland. Dragoner, 1680. / 1677 - 1680 /. Överste Gustaf Douglas´dragonregemente. Bohuslän. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/3 (1677-1680)


***

Skåne-Bohus dragonregemente år 1678

"Förrijder Hinrich Dahlpijhll 1 pres fattas kappa"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00351

Källa: 1678. Sverige - Finland. Kavalleri och dragoner. Del 2. Överste Gustaf Douglas drag. regemente. Bohuslän. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

176
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-11-27, 20:06 »

"AflöningzLista Uppå Öfwerstens Wälborne Georgh Anthoni Brakels Marine regemente, hwar effter dess Öfwer- och UnderOfficerare böhre niuta 1676 åhrs hemman Räntta och Underhåldz Spannemåhl, eller Penningar, som dhet Kongl: Carmmar Colleg:m Förordnandes warder. Nembl.
/.../
6. [kompaniet]
/.../
Förare Brun Dahlpijhl
/.../
Trumbslagare och Pijpare
/.../
Johan Dahlpijhl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00083

1. [kompaniet]
"Fendrich Axell Uhrne avangerat till Lieutenant under dhet 4:de Compagniet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00079


Se EÄ, barn tab 3:
"Catharina Dahlepil, död 1729-03-05 i Kågeröds socken Malmöhus län. Gift med kaptenen i svensk tjänst Axel Knudsen Urne, död 1725 i Kågeröds by, av samma danska frälsesläkt som adl. ätten Urne."

Se Bruns kvittens år 29/12 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00174
År 1677 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069197_00089


Källa: Marinregementet; 1675-1690, ang. åtskilliga officerares och underofficerares löner, försträckningar m.m., Kammarkollegiet Ämnessamlingar, SE/RA/522/16/Supplement/90 (1655-1759)

177
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2018-11-24, 22:42 »

"Att iag Innehafft och åthniutit Beneficee hemmanet Lyngby och der af Ränttan for 1702 upburit som ähr för hemmanetz ring[h]et skull modererat till Tiugo D: Smtz Räntta som hör med sanferdeligen betygas och wijdare med tingzbewis skall wed 1704 Åhrs Räkning stadfästas qwitterar af Dalby d 24 Maij 1705
G Skarp v felt"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 580 / sid 100a (AID: v910482.b580.s100a, NAD: SE/KrA/0024030)

Se även: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 3110 / sid 72b (AID: v910482.b3110.s72b, NAD: SE/KrA/0024030)

178
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-24, 21:42 »

"Constablarsmat
/.../
Rütger Walckendorph afskedat d 19 Martij 1715"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00017

Källa: Rullor på amiralitetsstaterna. Avskrift av C. F. Palmstiernas konceptanteckningar i original exemplar av förteckning 503. Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/7 (1715-1796)

179

"General Munster Rulla
Uppå Högwälborne H:r Baron  och General Major Philip Bogislaus Schwerins Infanterie Regemente /.../ utj LandsCrona d: 2 September 1729
Majors Lön ÖfwesrteLieutenant Berent Wilhelm von Liwen
/.../
34. Carl Christenson Lilliewalck
Ållder: 32 2/3
Tiensteåhr: 2 1/2
Födelse ort
Län: Skåne
Härad: Torna
Sochn: Nebbelöf

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029389_00335


Källa: Generalmajor Filip Bogislaus von Schwerins regemente 1729, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1302 (1728-1729)


***


"General Munster Rulla Uppå Öfwersten Högwälborne Baron Herr Bengt Horns Infanterii Regemente  /..../ uthi LandsCrona d: 3 Julij Anno 1735
ÖfwersteLieut: med Capit: skapet Baron Berendt Willhelm von Liwen
/.../
34. Carl Carlsson Lilliewalk
lijten och oansenlig, fått interims afskied d 4 Januarj 1735"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00302

År 1732 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00048

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1735, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)

180
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-24, 16:53 »

"General Munster Rulla Uppå General Majorens och Öfwerstens Högwälborne Herr Baron Philip Bogislaus Schwerins I nåder anförtrodde Infanterie Regemente /.../ utj Halmstad d:n 30 Aug: 1729
Major med Capit:s Lön Baron Gustaf Adolph Stackelberg
/.../
20. Petter Niclausson Lineroth Rymbd d: 30 Maij 1729. I stället wärfd d: 1 Aug: samma åhr Petter Walckendorff"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029389_00392

Källa: Generalmajor Filip Bogislaus von Schwerins regemente 1729, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1302 (1728-1729)

***

"General Munster Rulla Uppå Öfwerstens Högwälborne Herr Baron Bengt Horn I nåder anförtrodde Infanterie Regemente /.../ utj Halmstad d:n _ Aug: 1732
Major med Capit:s Lön Baron Gustaf Adolph Stackelberg
/.../
20. Petter Walckendorff avancerat till Rustmästare wid LijfCompagniet in Junii 1730."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00102


"General Munster Rulla Uppå Högwälborne Herr Baron och Öfwersten Bengt Horns Guarnisons Infanterie Regemente och LijfCompagniet /..../ utj LandsCrona d: 21 Augustii A:o 1732:/:
/.../
Rustmästare Lön
Fouridaren Daniel Wallenius kommen till Fouridare Löhnen d: 1 Januarii 1731, doch är till Rustmästare Avancerat d: 3 Junj 1730, Volenteuren ifrån 4:de Compagnie Petter Walckendorph som niutit gemens Lön till Åhrets sluut och fådt Afsked d: 5 December 1731. Warandes samma Dato Avancerat till Rustmästare Volenteuren af Compagniet ifrån Nummer 12.
Otto Julius."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00013

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1732, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)


***"General Munster Rulla Uppå Högwälborne Herr Baron och Öfwersten Bengt Horns Guarnisons Infanterie Regemente /.../ utij LandsCrona d: _ Augusti 1732.
Capitaine Major Hindrich Aminoff
/.../
72. Måns Olson Stormhatt /.../ Siuk af Lungsoten får afsked.
Gustaf Adolph Walkendorff 20 åhr gammal ..... god."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00139
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1303 (1732-1735) Bild 1490 (AID: v438034.b1490, NAD: SE/KrA/0023)

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1732, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)


***

"General Munster Rulla Uppå Öfwersten Högwälborne Baron Herr Bengt Horns Infanterii Regemente  /..../ uthi LandsCrona d: 3 Julij Anno 1735
ÖfwersteLieut: med Capit: skapet Baron Berendt Willhelm von Liwen
/.../
Rustmästare Lön
Rustmästare Håkan Bellman, avang:t till Fourider här wid Compagniet d. 19 Junj 1734. och i des ställe samma Dato ifrån 5:te Compagniet Gustaf Adolf Walkendorff
tagit afskied d 15 Junj 1735 /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029391_00292

Källa: Överste Bengt Horns regemente 1735, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735)

181
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-23, 23:46 »

"Nääs Sochn 1739
Dom: XII begrofz Fru Walckendorff Maria Siöberg, som för fattigdom skull reste omkring, och döde hastigt här i Näs by hos huusmannen Eric Johansson."

Källa: Gullarp (M) C:2 (1706-1752) Bild 138 (AID: v106445.b138, NAD: SE/LLA/13121)

***

"Efter mannens död blev Birgitta (Beritte) Urne omgift med Henning Christopher Walkendorf (hans andra gifte), men skildes från honom den 20 mars 1707. Hon råkade därefter i sådan fattigdom, att hon måste draga omkring i landet och på herre- och prästegårdar tigga sig sitt uppehälle, säger Ljunggren. Ännu bibehöll hon dock den gamla bördsstoltheten och brukade berätta huruledes hon för sitt namns skull ådrog sig allmän uppmärksamhet varje gång hon inträdde i kyrkan. Hon bebodde ett gatehus i Halmstads by, och det sista hon ägde voro frälsehemmanen n:r 6 och 10 Mölla i Norra Svalövs socken, vilka hon sålde den 6 februari 1739 för 860 dr smt till ryttmästaren Johan Lorentz von Linde på Axelwold. Hon avled i förenämnda gatehus i Halmstads by på 1740-talet av ålder och fattigdom. Så gick under i elände, skriver Ljunggren, en gren av denna berömda ätt, om vilken det fordom hetat, att den var lika gammal som god"

Ur: "En Karolin och hans ättlingar" av A. U Isberg, s. 110

182
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-11-23, 22:03 »

"...lät Margaretha [sal. major Isac von Linde] upprätta och genom expressbud den 3 januari 1711 inskicka till Malmö och avlämna å guvernementsämbetet till guvernörens stallmästare ryttmästare Radziwill följande uppenbarligen av svärsonen författade, Möllarp den 2 januari dagtecknade förklaringsskrift"

Ur: "En Karolin och hans ättlingar" av A. U Isberg, s. 78 (se även 82-83)


***

"Arboga 17 Januarius A:o 1711 (Rådets fullmakt)
Fullmacht för Niclas Radtzewill att wara Ryttmästare wid Södre Skånske Cavallerie Regementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039147_00158

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/652 (1711)

***


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2700 / sid 535 (AID: v319671a.b2700.s535)

183
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2018-11-22, 20:56 »

"Anno 1719 d:n 4:de Februarii höltz för kiöldens strängheet Consistorium hemma i Hr D: och Biskopens huus /.../
6. Denne dagen uplästes Majorens Silfversverd och Consistorii Carlstad bref och om förlijkningz skrifft angående saaken emillan bem:te Major och Fru Bäfverfält att der i måtte skee en laga skildnad, och dem bägge få giffta sig hwar thera synes.
Resolutio. Innan något derpå här swaras reqvisition nödigt Kongel: Resolutionen i denne Saaken hwilken om Stadz Majoren ey skulle kunna skaffa hijt, så Constist:m genom Probsten Tranberg laga att den ifrån Fru Bäfverfält hit sändes."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00087
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00097


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

184
Introducerad adel - S / SV: Sass
« skrivet: 2018-11-22, 20:31 »

"Anno 1718 ./. d:n 22 octob:r blef hoos Hr Doctoren och Biskoppen insinuerat af Ryttemästaren Wälborne Hind: Lilliebiälke en Supplique från Hr Baronen och Capitainen Herman Friedrick von Delwick, som der i war begiärande, det honom i anledning af en cautions skrift som jämwäl medfölgde, angående det bem:te Hr Baron och Capitain H: F: von Delvick och wälbårne Jungfru Cicilia Elizabeth von Sass utomlandz och å andre orter frija för äktenskap, hwilket Hr Majoren And: Liellehöök och bemälte Ryttemästaren Hind: Lilliebielke betygat och gådt i Causion före, måtte tillåtas uthan någon lysning få här Copuleras och wijgas med ofwannembde Jungfru Wälborne Cicilia Elizabeth von Sass, och sådan för den orsak att Skieppet med hwilket han måste följa åth Holland wore Segelfärdigt, och han, för sin tienst, den han uthomlandz hafwer intet torde uthan answar, denne lägenheeten att komma öfwer, försumma. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00062


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

185
Allmänt / SV: Judar som konverterat
« skrivet: 2018-11-21, 20:08 »

"på Helsingborgz Rådhuus d: 4 Novemb: 1728
Ordinarie Cämnärs och Rådstugurättens samt till föllje af Kongl: HofRättens förordnande af d: 1 Dec: 1727 en ytterligare Extraordinarie Rådstugurätts uti Helsingborg ransakningar och resolutioner ang:de et emot Siötulsbesökaren Carl Jacob Clarberg, som är född Jude, men för några åhr sedan antagit den Christelige Evangeliske Läran /.../"


"icke fälla offaber:de Clarberg till den emot honom angifne Svåra förgripelse. Jönkiöping d. 5 octobr: 1728"


"under Öppna dörrar publicerades, sedan Rådstugu Rätten, genom bref till Lofl: Magistraten i Carlshamn, hwarest Clarberg nu för tijden har sitt hemwist"


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 272 (AID: v98019.b272, NAD: SE/LLA/10898)

186
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Tigerfelt
« skrivet: 2018-11-21, 19:43 »

"Rådstuge rättens i Malmöe ransakning och resolution öfwer afskiedade Lieutenanten wälbördige Kilian Tigerfelt, angående något förment röfwerie, som Lieutenanten Tigerfelt blefwit misstänkt, hafwa föröfwat på Commissarien Carl Herslow /.../"


Alt der före finner Kongl. Hofrätten rätwist och med 31 dom regl. enligit, at befria Lieutenanten Tigerfelt ifrån thet emot honom af Stadz Fiscalen Carney angifne rånsbrått. Jönkiöping d 7 Decembr 1727"


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 220 ff (AID: v98019.b220, NAD: SE/LLA/10898)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 155 / sid 305 (AID: v102734.b155.s305)

187
Coyet / SV: Coyet
« skrivet: 2018-11-21, 19:24 »

"Wijd Onsiö häradz Ting d 7 Junii Åhr 1722
TingsRättens i Frosta och Onsiö härader ransakningar och utslagh, öfwer Capitain Wälb:ne Nils Coÿet, hwilken, efter Qwinfolkets Bålla Nils dotters i Ekesåkra bekiennelse, på sitt yttersta, då hon med döden aflidit, innan hon framfött sitt fullgångne foster, skall henne med samma barn rådt under den tiden hon honom på Rönneholm tiänt; /.../"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 151 (AID: v98019.b151, NAD: SE/LLA/10898)


EÄ, barn tab. 11:
"Nils Cronacker, till Rönneholm. Född 1699-01-15 på Fulltofta. /.../ Kaptens avsked 1719-09-30. Död ogift 1766-12-06 på Rönneholm och begraven 1766-12-06 i Stehags kyrka."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Coyet_nr_473

188
Blomensköld / SV: Blomensköld
« skrivet: 2018-11-18, 12:54 »

"Förtekning på samtelige Officerarne och Stabs ledamöterne wid Wästgiöta Dahls Regimente til Fot, som komma at ärlägga Lön- och Betalningz Afgiften, som efter förmählesför åhr 1749.
/.../
Kullings Compagnie
Fourider Carl Blommenschiöld död d: 15 Aug: 1749"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIp:1200 (1749) Bild 3450 / sid 715 (AID: v835344.b3450.s715, NAD: SE/RA/62203)

***

"Ridderskapet och Adelen med des Betienter och tienstefolk
Kullings Här:d
Allgustorpa Sochn
Olufftorp Sätterie
Fourier Blommenskiöld
2 drängar
1 piga
Tienstgiörande wid Wästgiöta Dahls infanterie Regim:te"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIp:1200 (1749) Bild 850 / sid 169 (AID: v835344.b850.s169, NAD: SE/RA/62203)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomensk%C3%B6ld_nr_1146

189
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-17, 23:38 »

Bouppteckning efter avlidna kornetten Henning Christopher Walkendorff i Klamby, Vanstad socken, som med döden avgått den 1/12 1756.

Källa: Färs häradsrätt (L, M) FIIa:4 (1756-1758) Bild 2610 / sid 52 (AID: v96807a.b2610.s52, NAD: SE/LLA/10016)

Se även: https://www.arkivdigital.se/registers?county_id=10&signum=FIIa:4:52&type=bouppteckningar

***

Bouppteckning efter Fröken Catharina Sophia Walckendorf

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:54 (1785) Bild 273 / sid 25 ff (AID: v180517.b273.s25)

***

Bouppteckning efter Sal. Fru Lieutenanskan i Lifstiden Wälborne Fru Brita Maria Walckendorff som afled här i Erstad den 23 sidstl. April [1759]. Närwarande woro des efterlemnade man och barn, Mannen Lieutnanten Wällborne Herr Carl Fredrich von Heideken /o.s.v/"

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:26 (1760) Bild 5 / sid 1 ff (AID: v180489.b5.s1)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Heideken
https://www.genealogia.fi/genos-old/65/65_128.htm

***

Leutnant Christoffer Walckendorffs testamente. Maglö d: 10 Januarii A:o 1720

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:11 (1650-1820) Bild 316 / sid 973 ff (AID: v180440.b316.s973)

190
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-16, 22:34 »

"Stammtafla öfwer Ridderliga Ätten Walkendorf N: 25
Tab. 1 Danska Ättegrenen
Tab. 2 Swenska Åttegrenen"

Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Levande:15 (1800-1899) Bild 1330 / sid 113 ff (AID: v910601.b1330.s113), Arkiv Digital.

***

Vid urtima tinget (Albo härad) som startade 1748 23/7 vittnade "... skolmästaren Walkendorph, att han 14 dagar efter gravens [Kiviksgraven/Kungagraven i Kivik] anträffande tillsammans med husmannen Wilhelm Persson, som ägde grunden där graven låg, letat i graven och funnit "ett stycke aflång metal", som de givit åt löjtnant Ödberg, vilken just kom där förbi och ville probera den." /.../ Walkendorphs fynd, "ett stycke koppar långt som ett finger, spitzigt på ena ändan och hwast på båda sidor, likt ett stycke af en wärjespitz mycket råstigt och grönt", hade löjtnanten försökt på en probersten och befunnit det wara koppar. Vid ett besök hos ryttmästaren gr. Lewenhaupt hade han råkat bryta sönder föremålet mot bordskanten och lagt bitarna i fönstret, varefter de förkommit."

Ur: "Kiviksgraven och andra fornminnen i Kivikstrakten" av Arthur Nordén, Stockholm 1926

Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungagraven_i_Kivik

191
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-11-16, 18:36 »

"Wendel, Ernst Christoffer   Nr 1527"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300177_00539
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/6

Likvidationen se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065337_00260 ff

EÄ tab. 2:
"Wendel, Ernst Christoffer (son av Christoffer Adolf Wendel, adlad Wendel, tab 1), född 1694-02-29 Torp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1710. Sergeant vid östra skånska infanteriregementet 1712. Fältväbel därst. 1714. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Löjtnant vid Upplands femmänningsintanteriregemente 1718-06-18. Avsked 1720-12-29. Kaptens karaktär 1736-02-19. Död 1757-05-25 på sin gård Medhamra i Hagebyhöga socken Östergötlands län."

192
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-11-15, 21:14 »

"Heyderijdaren i Bohuus Lähn Petter Rasswill"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067781_00200 ff

Källa: Skogsstaten t.o.m. 1680 serie A och B
Raswill, Petter, hejderidare i Bohuslän; 1667-1680
Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Skogsstaten t.o.m. 1680 serie A och B, SE/RA/522/16/42-43/2 Serie B

***

Mantalslängd 1666
"Biärkindz häradt, Tåby S:n
/.../
Fyreby Petter Rasswil h Gunil 2
dr Staphan"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005859_00116

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Östergötlands län, SE/RA/55203/55203.04/26 (1666)

***

Om borgmästaren Jonas Björk - se även: http://runeberg.org/kalmarforn/6/0035.html

https://anforskning.wordpress.com/2015/12/17/pirater-och-bedragliga-borgmastare-i-1600-talets-kalmar/

193
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-15, 21:04 »

"Rulla uppå thet manskap som tijd efter annan efter slutad fred med Ryssland utur Ryska fångenskapet hembkomit.
ÖfwersteLieut: Boijes Tyska Battaillon
1723 Jul. 3 Capitain Joh. Fredr. v. Heltebrand*
Karlens ålder: 50
Tiensteåhr: 33
Födelseorth: Stockholm
Karlens beskaffenhet och Kl: Collegii annotation ther öfwer: Fången 1708 i Ingermanland"

[*På en rad övriga hemkomna från bataljonen står "Hillebrands Comp"]

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 2200 / sid 427 (AID: v787700.b2200.s427, NAD: SE/KrA/038814B)


***

Boijes bataljon blev helt förintad vid Kolkanpää, oktober 1708. Enligt Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722 (Utgivna i Historiska Handlingar del. 24, Stockholm 1912), sid. 110-111:

"1708 Den 17 October då någre dagar tillförende generalmajor Lybecker ambarquerad sin armée på skieppen vid Kolkanpä och låtit massacrera alle cavalleriets hästar, som ongefär voro öfver 2.000 till tahlet. lemnandes effter sig i Weroria strand major Hindric Matias von Zeulenberg med sin bataillon och öfverstlieutnant Anders Bojes battaillon, hvilcka nu blefvo af admiral-general Apraxin, hvilcken commenderade 8.000 ryssar attaquerad, då våre mäst blefvo slagne, dhe öfrige tillfångatagne. /.../ af öfverstlieutnant Anders Bojes battaillon capten Hillebrand och regementsquartermäster Gabriel Cremer, hvilcken sedan tog tiänst hoos ryssa och död i Rysslan a:o 1712, lieutnant Hans Boje ock fången men tog tiänst i Tobolsko a:o 1719 d. 23 October och omdöpter på ryska i Casan 1720. Adjutant Johan Adam Parsfelt ock fången sampt fältskiär Printz, hvilcken tog tiänst; lieutnant Frantz Joel Mandel ock fången."

***

"Rulla uppå /.../ som niutit underhåldz p:r af Kongl: Commiss: Cassan, hwilka sig befunnit i Ryssland wid slutit af åhr 1721 under fölliande Suiter Nembl:
/.../
I Casan
/.../
Öfw:L:t Boijes Tyska Bat:n
Capitain Joh: Fr: Hiltebrand 1"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 145 (1721-1723) Bild 380 / sid 69 (AID: v323658.b380.s69, NAD: SE/RA/2113153)

***

Se: von Hiltebrandt, Johan Fredrik
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1510 / sid 297 (AID: v319671a.b1510.s297)

194
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-11-14, 22:43 »

"Rulla oppå det Compagnie Dragouner som Hans Excell: Högwälborne Landzhöfdingen Hr Jacob Flemingh till Kongl.: May:tz tienst uthgiordt hafwer; hwilket Munstrades af Wälb: Hr KrigzRådet Guldenhoff den 12 Maij, och sedermehra öfwersågz af Hr Landzhöfdingen siälf, den 23 Dito då the och till Kongl: May:tz arme afsändes den 24 Eiudem Anno 1677.
Capiten Anders Lenardtsson
Leutnampten Christopher Adolph Wendel
Corneten Nicklas Brun
Pukaren Anders Olufsson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053949_00152

Källa: Landshövding Jakob Flemings dragonkompani, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1677/2 (1677)

***

Se även registerkort:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00564
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00565

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

195
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-14, 21:43 »

"Hillebrand, Hillebrand Hansson
Sergeant vid Jönköpings regemente.
1666: vol. 4, 5, från Skyttes /Kronob./ reg.
1668: 4, 5
1669: 11, 12
1670: 5
1671: 1, fol. 141
1672: 6, 10"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00370


"Hildebrandsson, Hildebrand.
Löjtnant vid Barthold de Mortaignes regemente, Skåne-Blekinge.
1678: vol. 18

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00374

Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6


"Specification Uppå alla Öffwer som Under Officerare aff General Maijor och Öfwerste HöghWälb:ne Hr Baron Barthold de Mortaignes Regemente Christianstadhz Lähns Infanterie som dhee sigh nu befinna så wijda migh witterligit ähr d: 16 Decembris Anno 1678"
/.../
7 Compagnie
/.../
Leutnant Oluf Johansson haf:r Condit: tagit hoos Hr Gyllenstiärna och i hans stelle Hillebrand Hillebrandtsson som haf:r giordt tienst under Capitein Hiortfelt [4 komp] i Leutnant Rödinghz stelle som ähr i Giöteborgh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053979_00306

Källa: Barthold de Mortaignes regemente, Skåne - Blekinge, specifikation på officerare. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/18 (1678)

***

"Hillebrand, Johan Fredrik
Furir vid Erik Dahlbergs värv. inf. reg.
1697: vol. 6, svensk, adelsman, 23 år gammal, antagen 1693 i juni. [om han är gift: 1]"
[se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054400_00112]

1699: 3 [se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00109]
[1700: 4, se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00092]
[1701: 2, se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054482_00232, "Feldwebel"]
[1701: 8, se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054488_00356, "Feltwebl Johan Fred: Hiltebrandt avang. til Sec[und]. Fend[rik]. wed Hr Öfwerstl: Comp."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00373

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6


"Hillebrand, fänrik vid Skyttes reg.; kornett vid Meijerfelts dragonreg. 1705 31/10"

Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1510 / sid 297 (AID: v319671a.b1510.s297), se även Riksregistraturet 1705 31/10: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039134_00460

***

"Hillebrand, Nils.
Förare vid Jönköpings regemente
1669: vol. 5, 12
1670: 5
1672: 6
Sergeant 1677: 10, äfven fänrik
1678: 5
1678: 5, dödslagen i okt. 1677"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00376

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

***

"Hillebrand, Georg. E[Ä] 2
Furir vid Skånska kav. regementet.
1668: vol. 3, möjl. tidigare
Ref. kornett 1670: 3
Korpral 1674: 3
Kvartermästare 1675: 4"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00369

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

196
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-11-14, 20:18 »

"Rasswill, Bengt.
Fänrik vid artilleriet.
1678: vol. 1, f. 95; 8
1679: 16
1685:19
1695: 4, 5
1698: 2"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01056

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

***

Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:6 (1800-1899) Bild 450 / sid 36 (AID: v910584.b450.s36)

197

"Raupach, Hans Kristoffer
Sergeant vid Barthold de Mortaignes regemente, Skåne-Blekinge
1678: vol. 18. Från furir 1678 i juni.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01083

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

***


"Specification Uppå alla Öffwer som Under Officerare aff General Maijor och Öfwerste HöghWälb:ne Hr Baron Barthold de Mortaignes Regemente Christianstadhz Lähns Infanterie som dhee sigh nu befinna så wijda migh witterligit ähr d: 16 Decembris Anno 1678"
/.../
6 Compagnie
Capitein Jacob Raupack ähr i Callmar .. 1
/.../
Sergiant Hans Christopher Raupack
Avancerat ifrån Furier in Junij 1678 till Sergiant ..1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053979_00305

Källa: Barthold de Mortaignes regemente, Skåne - Blekinge, specifikation på officerare. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/18 (1678)

***

"Raupach, Georg Jakob
Fänrik vid Adolf Johans lifreg. t. fot
1658: vol. 11
1659: 13
1660: 17

Fänrik vid Generalissimi lifreg. t. fot
1660: vol. 17.

Löjtnant vid Duderstedts skånska inf.regemente
1660: 8, 13

Kaptenlöjtnant vid Duderstedts skånska inf.regemente
1661: 5, 12, 13
1662: 5, 8
1664: 5
1665: 7
1666: 6, 10
1667: 5, 7, 8
1668: 6, 7
1670: 7

Löjtnant vid Grubbenhielms skånska reg.
1672: 7, f.439
1674: 6, 14-16
Kapten 1675: 5

kapten vid B de Mortaignes skånska reg.
1676: 17
1677: 9
1678: 18
1679: 5, f. 455."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01065
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01066
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01080
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01081

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

198
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-11-13, 22:01 »

"Maria Bengtsdotter i Fristad /.../
hade även en bror som var borgmästare i Kalmar 1673-1680 vid namn Jonas Bengtsson Björk, och en syster Gunilla Bengtsdotter gift med korpralen och jägeriinspektören Petter Raswill. De bodde i Fyrby, Tåby, en kort tid åren 1665-1666"


Ur: ÖGF-Lövet, Östgöta Genealogiska Förening Nr 121 juni 2015, s. 7.
http://vikbolandet.eu/taby/PDF/ogf-lovet-121-2015.pdf

199
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-11-11, 15:23 »

"Munster Rulla Uppå dhet Manskap af Hennes Kongl. May:tt Rijkz Enkiedrotningens LijfRegiemente till Foot och H: Capitein Anders Lennartssons Compagnie
Capitein Anders Lennartsson 1
Leiut: Gustaff Adolph Wendel 1 Awancierat under Sörmeleninger
Fend: Nicolas v. Bruun 1
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053959_00324
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053959_00322

Källa: 1677. Skånska garnisoner. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/12 (1677)

200
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-11, 11:04 »

"Hillebrand Hansson, Hillebrand
Korpral vid Kronobergs regemente, sergeant vid Jönköpings regemente, supplicerar 1673 om fänriksbeställning
Supplik: H 32    1673"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300102_00524

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/2


"...nödgas iagh i Underdånighet här medh föredraga, huru såsom iag nu uthj 14 åhrs tijdh hafwer tient, först en tidh Under Chronebärgs Lähns Regemente för Corporal in till dhes min Sal. Fader Majoren Hans Hillebrand, som dher under Capitein tillförende warit hafwer, medh döden afledh, Och sedan kommen Under Jöneköpings Lähns Regemente, Och Capitein Livingstens Compagnie för Chergiant, Och således sedan min Sal. Fader med döden afledh, ingen promotion kunnat Nå, Uthan ähr mig, såsom en af dhe äldsta Under Officerare under samma Regemente, månge Fendrihs tienster föredragne, Ser för dhen skull mig ingen säkrare tillflykt än dhen iagh i Underdånighet kan taga till Eders Höge Excell:tz och Råder, medh Underdånigste bön och begiäran at iagh måtte komma i Nådigste Consideration till förste vacante Fendricks tienst under samma Regemente /.../
/.../
Hillebrand Hansson Hillebrandh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066190_00199 ff
Jämför avlöningshandlingar år 1673: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00079
Jämför avlöningshandlingar år 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00095 "Sergiant Hillebrand Hansson bekommit afskeed på General Munstringen löhn til den tiden."

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/19 (1673)


***

"Hillebrand, Nils
Förare vid Jönköpings regemente, supplicerar 1673 om fältväbeltjänst därstädes.
Supplik: H 31, H 44     1673"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300102_00526

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/2


"Såsom iag förnimmer at Fältwäbeln, Under Wälborne Hr Öfverste Horns Regemente och Majorens Compagnie, Månepening, hafwer avancerat till Fendrik undher Chronebärgs Regemente och således Fältwäbel tiensten nu vacant wore; Hwarföre såsom iag någre åhr, undher samma Jönekiöpings Regemente och Capitein Oxehufwudz Compagnie, för Förare tient hafwer och min Sal. Fader, Fordom Majorens Hans von Hillebrånd, Hans Kongl: May:tt och Swäriges Crono så länge och troligt tient hafwer, beder iag aller ödmiukeligast at Eders Höge Excell:r af Nåder täktes mig medh samma vacanta Fältwäbels tienst allergunstigst benåda, I Nådigste Consideration at min Sal. Fader ifrån gemehn sig uptiäna hafwer som och giort trogne tienster, hwarföre iag så mycket mindre twiflar om Nådig bönhörelse. Och afwachtar i Underdånighet en Nådig och hugnelig resolution medh stedze förblifwandhe.
/.../
Nils von Hillebrånd"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066190_00202 ff

Jämför avlöningshandlingar år 1673: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00075
Jämför avlöningshandlingar år 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00095 "Förare Nills Hillebrand avangerat till Siergiant Under Cap: Gyllenhammars Compagnie her i åhr sin löhn" (se även rulla år 1675: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053920_00014 )
Jämför avlöningshandlingar år 1675: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00127
Jämför avlöningshandlingar år 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00169
Jämför avlöningshandlingar år 1677: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00356
Jämför avlöningshandlingar år 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00345 "Siergianten Nils Hillebrandh dödslagen in Feb: 677"; Rulla år 1677: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054003_00188

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/19 (1673)


***

"AffLöningzLista Oppå Öfwerste Wällb: Bärtill Nillsson Skyttes Regemente Cronebergz Lähns Infanterie /.../ [1662]
4.
Capitein Hans Hillebrandt dödh in Majo 1662: löhnen inneholles till widare Konungl: Collegi ordre.
/.../
Corporal Hillebrandt Hansson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065725_00075

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/18 (1662)


***

"Anno 1684
den 5 Maij dödde Welb. Herren Hillebran Hillebransson på Norre Sanden
/.../
Die Onium Sanctos Welb: Herre Hr Hillebrand Hansson von Hillebrantz på Stiernesand"

Källa: Malexander (E) C:1 (1633-1744) Bild 77 / sid 141 (AID: v39085.b77.s141, NAD: SE/VALA/00242)

201
Introducerad adel - S / SV: Sabel
« skrivet: 2018-11-10, 19:39 »

"Öfwerste Biörn Swinehufwudh Wästerbottns Regemente.
/.../
Leutnant Gustaf Sabel tient för Fendrich och Leutnant ifrån 657 och bleef fången på Bornholm enär Hammarshuusens Slott öfwergick" [1658]


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00100


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1671/1 (1671)


202
Hillebrand / SV: Hillebrand
« skrivet: 2018-11-10, 19:27 »

"Smålandz Infanterie och Öfwerste Gustaff Horns Regem:te
/.../
Noch befinnes twenne st: Unga af Adell, som tient under Regementet ifrån Corporal till Feltwebel och Siergianter hwilka äre skickelige och flijtige Persohner.
Nembl.
Sergianter
Hillebrandt Hansson Hillebrandt
Robbert Bruss

Helsingborgh d. 24 April 1668"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00082
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00139

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1671/1 (1671)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillebrand_nr_581
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bruce_nr_745 (Tab. 15)

203
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-11-08, 22:05 »

"Stockholm 1671 31 Marti
Öppet breef för Underjägermestaren Peter Rasswill på besittningzRätten af ett hemman
Wij Carl p Giöre witterligit, at Oss hafver Wår troo tienare och UnderJägemästare i Bahuus lähn Ehrlig och förståndig Peter Rasswill underdånigst berätta låtit, huruledes honom för någre åhr sedan då han först tiensten emoot tog, ähr af Wår troo Man och Gouverneur på samme ohrt ett ödes hemman Helle benämbdt, uthj Frächne härad och Lögn [Ljung] sokn belägit, wordet effterlåtit at uptaga, i lijka underdånigheet hoos Oss anhållandes at emädan han Rasswill på hemmanetz upbyggiande och cultur stoor bekostnadt hafver anwändt, såssom sådant förberörde Gouverneurs föreskifft för honom uthwijsae, Oss behagade honom i nåder förunna och bewillia, at han och hans hustru och barn effter honom jämwäl måå emoot Uthlager samme hemman odrefne få behålla och besittia.
Detta hans underdånige anhållande hafve Wij medh nåder anhördt och af Gunst och nådhe sampt i anseende der af att han hemmanet hafver af öde uptaget och det mycket förbättrat welat honom bewillia och förunna, efftersåssom Wij härmedh och i krafft af detta wårt öpne breef honom Peter Rasswill förunna och bewillia, at han, hans hustru och Arfvingar skole må odrefne besittia och behålla samme hemman Helle så lenge han och dhe förmå Uthlagorne, der af till Oss och Cronan wederbörligen ärläggia och betala. Det alle som detta angår hafve sig hörsambligen at effterrätta, icke giörandes offtabem:te Peter Rasswill hans hustru ell:r arfvingar häremot något hinder ell:r mehn i någon motto. Till yttermehra wisso p.
H. E.
[Riksråden]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038893_00255 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/398 (1671)


Jämför: "Hälle", Brunflo socken, Jämtlands län
/t.ex: http://www.hagertz.se/slaktdata/hemsidaslaktdatajosef080130/pd0aab540.html)

Se även: "Hälle", Ljung socken, Bohuslän:
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ox001/302110a1/p3/0000120a.pdf

http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ox001/302110a1/p3/0000121a.pdf


***

"Stockholm 1671 11 Marti
Confirmation för UnderJägemestaren i ÖsterGiötland Per Masso Kempe uppå sin tienst.
/.../
Mut: Mut:
För Jägemestaren i Bahuus lähn Peter Rasswild"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038893_00170 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/398 (1671)

***


Peter Rasswill var son till löjtnant Erik Rasswill och Kerstin Eriksdotter
Se ArkivDigital: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:48 (1694) Bild 2530 / sid 234 (AID: v222332.b2530.s234, NAD: SE/SSA/0145a)  &  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:84 (1717) Bild 10590 / sid 1050 (AID: v222386.b10590.s1050, NAD: SE/SSA/0145a)

204
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-07, 16:21 »
Om släkten Walkendorff se sidorna 406-417 m.fl (se även innehållsförteckningen  s. 457) i ”Märkvärdigheter rörande skånska adelnav J C Barfod, utgiven år 1847.
 
 

205

"1720 d: 28 December wigdes i Echtenskap uthi H: Probstens huus, Ryttmästaren af Högwälborne Hr General Major Bennetz Regement [=Upplands femmänningsregemente till häst/Min not], Wälborne H: Magnus Gustaf Grotenhielm med Wälborne Jungfruen J: Charlotte Sophia von Marcus"

Källa: Löderup (L, M) CI:1 (1684-1788) Bild 240 / sid 18 (AID: v111150a.b240.s18, NAD: SE/LLA/13262)


Om henne se: von Marcus, Jurgen - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2220 / sid 439 (AID: v319671a.b2220.s439)

Se även Grotenhielm: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1260 / sid 247 (AID: v319671a.b1260.s247)

206
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-11-03, 12:14 »

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300084_00432 ff

Källa: Biografica, Registerkort till samlingen Biografica, SE/KrA/1051/001/84


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066649_00499 ff

Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/V-W/2


***


Om "skolmästaren Walkendorph" - När Kungagraven i Kivik upptäcktes.
Se: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/656/1917_144.pdf?sequence=1&isAllowed=y


***

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3700 / sid 735 (AID: v319671a.b3700.s735)

207
Introducerad adel - L / Lilliefelt
« skrivet: 2018-11-03, 11:46 »

"Capitain Bergs Compagnie
/.../
Förare Christoffer Reinh: Liligenfelt, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 18"

Källa: Överste J H von Schwengelns Livländska regemente 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1492 (1704)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliefelt_nr_497


EÄ, barn tab: 4 [?]
Christian Reinhold Lilliefelt.

208

"Capitain Grotenhielms Compagnie
Capitain Christopher Fried: Grotenhielm, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 46
Lieutenant Jochim Friedr: Grotenhielm, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 24
/.../
Sergiant Magnus Gust. Grotenhielm, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 19"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029637_00063

Källa: Överste J H von Schwengelns Livländska regemente 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1492 (1704)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 50 / sid 95 (AID: v102734.b50.s95)

209

"General Munster Rulla Öfwer Wälborne Herr Öfwerste Erich Pistolkors här i Pernau stående 4 Compagnier, hwilke nu Effter Hans Kongl. May:ttz Allernådigste befallning Wälborne Herr Öfwersten Carl Gustav Skytte blifwa afstådde och till lefwererade och äro dheraf Carl Gustav von Löwenburgs Compagnie /.../ Mönstrade i Pernau d 26 Aug: A:o 1699:
/.../
6 Rott
Corporal 31 Erich Gustav v. Platzbeck
Nation: Lifl.
Adelsman: Adelsman
Huru gammal: 19
När han är antagen under Compagniet, Åhr: 1697 Månad: 7:br
Om han är gift: Neij
Om han har swuhrit fahnan: Ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00123

Se även: "Regim: Quartirm: Gotth: v. Platzbeck"
Samma rulla: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00074


Källa: Öfverste Erik Pistolekors´sedan Karl Gustaf Skyttes värfvade infanteriregemente.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699)

Se även rulla år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029610_00088

210
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Steinkull, von
« skrivet: 2018-11-03, 10:05 »

"General Munster Rulla Öfwer Wälb: Hr Öfwerste Erich Pistolkors här i Pernou stående 4 Compagnier, hwilke nu effter Hans Kongl. May:ttz Allernådigste befallning Wälborne Herr Öfwersten Carl Gustaff Skytte bliefr afståde och till lefwererate /.../ Mönstrade i Pernau d 26 Aug: A:o 1699:
[Livkompaniet]
6 Rott
Corporal 31 Gotthard Joh: v. Steinkuhl
Nation: Lifl.
Adelsman: Adelsman
Huru gammal: 19
När han är ankommen under Regement, Åhr: 1699 Månad: _
Om han har aflagt sin Eed: Neij"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00078

Källa: Öfverste Erik Pistolekors seden Karl Gustaf Skyttes värfvade infanteriregemente.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699)


Se: Adel. ätten von Steinkull.
ArkivDigital, Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 143 / sid 281 (AID: v102734.b143.s281)

211
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-31, 21:38 »

Ur bilagorna till flyttningslängderna i Ravlunda:

"At Lieutenanten Wälborne Herr Christian Walckendorph, som är född i Lillehem år 1752, och härstädes uppehållit sig på behagelig tid, samt ingådt i Ägtenskap med Änke Fru Maja Christina Bergström ifrån Stockholm och förledit år flyttjadt til Biörstorp, har upfördt sig hos oss ganska hederligt och wäl samt nyttjadt Salighetanes Medel, det attesterar af Hörröd d: 19 Sept: 1800
Eric Joh: Angelin
Pastor loci"

Källa: Ravlunda (L) HII:1 (1799-1809) Bild 120 (AID: v824911.b120, NAD: SE/LLA/13306)

212
Hintze / Hinze / SV: Hintze / Hinze
« skrivet: 2018-10-31, 20:32 »

Ur bilagorna till flyttningslängderna i Ravlunda:

"Auf ansuchen wird hirmit attestiret, das der Bediente bey dem Herrn Fähndrich Coÿet, mit Nahmen Johan Peter Hintze, der nun mit seinem Herrn nach Stralsund gehet, ist hier in Schonen, und dem dorpf Österby d: 10 Maj 1733 gebohren. Sein Vater, weiland Johan Christopher Hintze, war zu Güstrow im Meklemburgishen gebohren, und war Gastgeber, oder Wirth an dem Gasthoff zu Österby, aber shon 1750 gestorben. Seine Mutter Johanna Helena Tulstorp lebet an noch, und oben gedachten Gasthoff besitzet. Vesterstad d: 2 Maj 1757
Abrah: Rönbeck
Pastor Loci.
[Sigill]"

Källa: Ravlunda (L) HII:1 (1799-1809) Bild 60 (AID: v824911.b60, NAD: SE/LLA/13306)
Jämför:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061599_00008

Se även:
"Ansedel": http://www.nohlden.se/Genealogi/000/000/325.htm
Karta Güstrow: http://www.freeworldmaps.net/europe/germany/mecklenburg-vorpommern.html

213
Freidenfelt / SV: Freidenfelt
« skrivet: 2018-10-30, 20:48 »

"General Mantahls Rulla uppå Andra Regementz Vollunteurer, och mitt I nåder Anförtrodde Compagnie, såsom dett nu af Manskap bestäldt, sedan Åhlänningarna effter Kongl. May:tz Nådige Bref af d: 7:de December Anno 1727 åhro afgångne.
/.../
Antagen i tiensten: 1723
Födelseohrten: Finland
Siöwahn: Siöwahn
Huru länge han tient:4 1/4
Dess nu warande ållder: 22
Gifft eller ogifft: ogifft
giordt Extra tienst: -
Miliair och Civil Betientes söhner. Indragne underofficerare Wärfde och skiepz poikar: Wärfd
Namn: Otto Gust: Freudenfelt
Nummer: 44
/.../
Ofwanbemälte Compagnie befinnes således till antahl på underskrifne dato.
Carlscrona den 24 Januarij Anno 1728."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00111


Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)
EÄ, barn, tab. 3:
"Otto Gustaf, född 1708-01-14. Gick i utländsk tjänst och blev kommendör vid ostindiska kompaniet i Amsterdam. Död barnlös 1776-11-15 (1765-05-08?). Gift med N. N. Scryvers från Holland."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Freidenfelt_nr_1102

214
Introducerad adel - A / Adlerstierna
« skrivet: 2018-10-29, 21:09 »

"Majorens Compagnie Under Norra Skånska Regementet till häst, Mönstrat /.../ Qwidinge d 6 Sept Anno 1737:
/.../
Första corporalskapet
CorporalsIndelningen
Qwartermestaren Carl Adlerstierna, afgåt för begånget Doulsmåhl in Novemb: 1733"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 895 (1737) Bild 1090 (AID: v376600.b1090, NAD: SE/KrA/0023)


***

Se även:
År 1722: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 891 (1722) Bild 560 (AID: v376596.b560, NAD: SE/KrA/0023) - "Qwartermästaren Petter Bure dödh den 16 Aug: 1722 i stellet samma Dato hijtförordnadt Wollonteuren Carll Adlerstierna"

År 1724: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 893 (1724) Bild 950 (AID: v376598.b950, NAD: SE/KrA/0023); v376598.b550

År 1732: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 894 (1732) Bild 1230 (AID: v376599.b1230, NAD: SE/KrA/0023) - "effter fullmakt af d: 1 Janu: 1725 den för detta Tienstgiörande Corporalen Qwartermästaren Carl Adlerstierna".


***

EÄ, tab. 2:
TAB 2
Carl Adlerstierna (son av Sven Löfman, adlad Adlerstierna, Tab. 1), född 1703-08-14. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Död 1750. Gift med Anna Sofia Carsell, född 1701, död 1772-03-28 i Landskrona, dotter av tullinspektoren Jonas Eriksson Carsell och Maria Samsjö.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerstierna_nr_1190

215
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-29, 20:44 »

"Norra Skånska regementet till häst, Livkompaniet, rusthåll nr 49
Mönstring i Åby den 5/9 1732:
"Jöran Kruse Rymt d 13 Aug. 1731. Istället anskaffat d 13 Nov: samma år Jöran Wallkendorph, 26 år gl. Skåning, tiänt i 1 år.

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 894 (1732) Bild 360 (AID: v376599.b360, NAD: SE/KrA/0023)


***

"Norra Skånska regementet till häst, Livkompaniet, rusthåll nr 49
Mönstring i Kvidinge den 6/9 1737:
"Swent: Jöran Wallkendorph för Wåtzeröd
Ryttaren Wallkendorph död d 19 Aprill 1735."

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 895 (1737) Bild 320 (AID: v376600.b320, NAD: SE/KrA/0023)


***

"Anno 1729
Dom: 20 p. Trin: wigdes wigdes betiänten på OusbyHolm Wählb: Jöran Walkendorph och Jungfru Juliana Hiort."

Källa: Bosjökloster (M) CI:1 (1688-1754) Bild 830 / sid 79 (AID: v108672a.b830.s79, NAD: SE/LLA/13041)

Se även:
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1046 (1729) Bild 4490 / sid 553 (AID: v835348.b4490.s553, NAD: SE/RA/62203)

Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1046 (1729) Bild 4420 / sid 546 (AID: v835348.b4420.s546, NAD: SE/RA/62203)


***

"Anno 1735
Dom: Jubilate begrofs Ryttaren ifrån Wåtzeröd Jöran Christiansson Walkendorf, som war 34 åhr gammal"

Källa: Hallaröd (M) CI:2 (1717-1777) Bild 1330 / sid 257 (AID: v109657a.b1330.s257, NAD: SE/LLA/13136) [Våtseröd, Hallaröd (Höörs kn, Skån län)]


***

EÄ, tab. 4
"Göran Christoffer Walkendorff, (son av Christian Christoffer, Tab. 3), född 1701-03-31 i Grydby i Borlunda socken, Malmöhus län. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet. Tillika betjänt Osbyholm 1729. Död 1735-04-27 I Hallaröds socken, Malmöhus län. Gift 1729-10-19 i Bosjöklosters socken, Malmöhus län med Juliana Hjort, född 1706, död 1786-05-06 i Västra Sönnarslövs socken, Kristianstads län, dotter av kronolänsmannen Fredrik Hjort."

216
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Hästhuvud
« skrivet: 2018-10-28, 12:12 »
Hej!


Se: "Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor" samlade och utarbetade av Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor"


ArkivDigital:  Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 70 / sid 135 (AID: v102734.b70.s135)


Mvh
Magnus

217
Introducerad adel - K / SV: Klintenhielm
« skrivet: 2018-10-27, 23:27 »

"Anno 1706, Augustus
d 5 Copulerades af Hr Past: Sniöö, Kongl. Estats Commissarien Hr Niels Klintenhielm medh Fru Eliesabeth v Jarmerstädt, Sahl Hr Öf:r Inspectoren Daniel Jarmerstedts EnkieFru"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 10/315

Niels Klintenhielm
. begravd 1707 4/9 i Riga, St Jacobi, bild 260/315


EÄ:
"Nils Klint, adlad Klintenhielm (son av Erik Nilsson Klint), född 1653-10-26 i Stockholm, död 1707-09-02. Kammarskrivare i reduktionskollegium och i kammarkollegium. Kamrerare i bergskollegium. Statskommissarie vid generalguvernementet i Livland. Gift 1:o 1683-01-01 med Catharina Lindeman, dotter av assessorn i kammarrevisionen Anders Olofsson Lindeman och Anna Piper Gift 2:o med Elisabet Riccien."

218
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-26, 20:18 »

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Östra Göinge kompani, rusthåll nr 105, Vånga socken. Mönstrat i Lyngsjö 31/8 1737:
"Swän Tiärnare Per Källman, fått interims afskied d 19:de Januarj 1736 Istället samma dag antagit Gustaf Adolph Walckendorph
För Rusthållet Norra KoppareTorpet
Född i Skåne, 23 ½ gamal, Tiänt 1½ åhr.
Den gamla karlens interims Afskied confirmeras, den i stället Antagne god och gillas."

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 946 (1737) Bild 3220 / sid 637 (AID: v437194.b3220.s637, NAD: SE/KrA/0023)


***

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Östra Göinge kompani, rusthåll nr 105, Vånga socken. Mönstrat på Areslöfs gård 5/11 1744:
"Swän Tien:re Gustaf Adolph Walckendorph, Rymbd in Februarii 1742. Istället d 14 April 1742 antagit Wargärningskarlen för detta nummer Joen Ström.
För Rusth: Norra Kåpparetorp"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 947 (1744) Bild 1630 (AID: v437195.b1630, NAD: SE/KrA/0023)

***


"1744 d:n 14 Januarii wigdes Gustaf Adolph Walkendorf, Jung Lisa Cathrina Möller"

Källa: Södra Mellby (L) CI:2 (1714-1778) Bild 760 / sid 72 (AID: v101367.b760.s72, NAD: SE/LLA/13390)

***

EÄ tab. 5:
"Gustaf Adolf Walkendorff (son av Christian Christoffer, Tab. 3), född 1706. Var 1736 ryttare vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked. Död 1784-07-23 i Lillehem i Maglehems socken, Kristianstads län. Gift 1744-01-14 i Södra Mellby socken, Kristianstads län med Elisabet Catharina Möller, död änka."

219
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-26, 19:38 »

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Svabesholms kompani, rusthåll nr 7, Vitaby socken. Mönstrat i Lyngsjö 18/9 1732:
"/.../ istället antagen d:n 1 Nowemb: 1731 Magnus Walckendorff, Skåning, för Rusthållet Hielmaröd"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 945 (1732) Bild 3130 (AID: v437193.b3130, NAD: SE/KrA/0023)


***

Generalmönsterrulla för Södra Skånska kavalleriregementet, Svabesholms kompani, rusthåll nr 7, Vitaby socken. Mönstrat i Lyngsjö 31/8 1737:

"S[we]n T[iäna]rn Magnus Walkendorff, avancerat till UnderOfficer wid Herr Öfwersten Grefwe Dohnas Regimente d: 23 Junii 1734."

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 946 (1737) Bild 2350 / sid 463 (AID: v437194.b2350.s463, NAD: SE/KrA/0023)


***

"GeneralMunsterRulla Öfwer Öfwerstens Högwälborne Hr Burggrefwe och Grefwe Carl August Dohnas Wärfwade Regimente Till Foth uthi Strahlsund I Guarnizon Liggiande, Som blef Munstradt och Öfwersedt /.../ utj Strahlsund d:n 30 Januari 1736
Lijf Compagniet
/.../
Fourjer med Rustmästare Löhn
Christian Olai Munck. Avancerad till Sergeant wed Vacanta Compag;t d: 18 october 1734. Samma dato ifrån Capitain Klencks Compagnie hit Transporterad Rustmästaren Magnus Walckendorff, som Avancerad till Sergeant wed ÖfwersteLieutenant v: Schwartzers Compagnie d. 16 december 1735."

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1267 (1736) Bild 190 (AID: v437998.b190, NAD: SE/KrA/0023); v437998.b1300

***

General Munster Rulla Öfwer Philip von Schwerins Wärfwade Infanteri Regiemente utj Fästningen Stralsund i Guarnizon Liggiande, som blef Munstratt och öfwersedt /.../ utj Stralsund d 2 Junii A:o 1740
Öfwerste Lieutenant von Schwartzerns Copagnie
/.../
Sergeant med Förare Lön
Magnus Walckendorff. Transporterad till Capitain Klencks Compag: d. 19 oct 1737 /.../"

Där man kan läsa:
"/.../i des ställe samma dato hit Transporterat från berörde Compagnie Sergeanten Magnus Walckendorff hwilcken ärhållit Hr Baron och Öfwersten von Schwerins afskied d. 29 September 1739, och i des ställe /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1269 (1740) Bild 1210 (AID: v438000.b1210, NAD: SE/KrA/0023); v438000.b1890

***

EÄ, barn tab. 6:
"Magnus Walkendorff, född 1712-06-17, levde 1733, då han bodde vid Svabesholm i Södra Mellby socken, Kristianstads län."

220
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2018-10-21, 16:56 »


"General Mönster Rulla Af Hans May:ts Konungens värfvade General Majoren, Commendanten och Riddaren Gustafschöld I nåder anförtrodde Regemente och det Mig Nådigst anförtrodde Compagnie /.../ Malmö den 7:de Juni 1787.
Capitaine Adam Christ: Rosentvist
/.../
5:te Corporalskapet
Corporal
Nummer 85
Kiell G. Walckendorff
född i Skåne
Recapitul:d d: 31 mars 1787
Anwärfde för Compagn: Chefens Räkning: 1
Capitulations Åhr: 3
Aftiente Capitulations Åhr: 2/12
Ålders Åhr: 33
Tjenste Åhr: 15 2/12
Längd: & Fot
Gift eller Ogifte: Ogift
Religion: Luttersk"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1321 (1787-1789) Bild 3060 (AID: v438052.b3060, NAD: SE/KrA/0023)


Vid mönstringen i Kristianstad den  22 januari 1790 anges:

"Kjell Walkendorff död den 14 maij 1789" (se bild nedan - Arkiv Digital)

Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1322 (1790-1791) Bild 800 (AID: v438053.b800, NAD: SE/KrA/0023)

***

Maglehem 1754 Junius d: 22 Christnades Afskiedade Ryttarens Gustav Walckendorffs i Lillehem och Lisa Catrina Möllers barn, Kiell, födt d: 21 Ejus: Änk: Karna Torkellsd: ibm bar honom. 1"

Noteringen om: "död d: 12 Juli samma åhr" avser Nills Perssons son Anders - som föddes 3/6.

Källa: Maglehem (L) CI:2 (1745-1802) Bild 31 / sid 24 (AID: v100410.b31.s24, NAD: SE/LLA/13266)

***

"Förteckning på Folket som uti Bröserups Socken befunnits vid Hus Wisitationerna uti November månad 1802
/.../
3:dje Roten Norra Björstorp
/.../
Fend. [Christian] Wallkendorf, 45 (år)
H. Maria Sophia, 47 (år)
dot: Ullrika Lovisa, 18 (år) bortrest till Köpenhamn för 6 wekor sedan."

Källa: Ravlunda (L) AI:1 (1779-1802) Bild 2260 / sid 445 (AID: v100841a.b2260.s445, NAD: SE/LLA/13306)


Se även:
Brösarp (L) AI:1 (1806-1811) Bild 12 / sid 13 (AID: v98053.b12.s13, NAD: SE/LLA/13049)
Ravlunda (L) AI:2 (1804-1812) Bild 1190 / sid 11 (AID: v100842a.b1190.s11, NAD: SE/LLA/13306)
Brösarp (L) AI:2 (1813-1818) Bild 23 / sid 30 (AID: v98054.b23.s30, NAD: SE/LLA/13049)

***


Se även följande inlägg på Anbytarforum:
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=149675.msg1453740#msg1453740
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=150931.msg1459074#msg1459074

***


221
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2018-10-20, 21:51 »

"AflöningzLista Oppå General Maijorens och Öfwerstens Höghwälborne H:r Carl Nierots anförtrodde Regemente Smålandz Cavallerie /.../ sine 1702 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl.
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
/.../

Corporal Wollmar Michelsson sökt och bekommit Afsked d:n 16 Feb. 1702, niuter altså här Häste och Fördels Räntorne till den 1 Martij. i stellet samma dato Fördubblingz Corporalen Carl Gyllerntorner, som bekommit afsked d:n 28 Augustj 1702 och bekommer Häste- och Fördels Räntorne ifrån d:n 1 Martij och till d:n 1 Sept: i dess stelle Fördubblingz Corproalen af Maijorens Compag:e Swen Siöman /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00096

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)

222
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-10-15, 20:13 »

"Datum Stockholm 19 Martius A:o 1690
Sköldebref för Regementzqwartermästaren Cristopher Adolph Wendel.   
/C. Piper
Wij Carl p.p Görom witterligit at såssom ingen ting näst Gudz sanna dyrkan, gör ett Regemente i werldenne fastare, härligare och lycksaligare än dygdens rätta och oskrymtachtige öfning; så har ock ett redeligit wälförhållande fram för alt annat altijdh wunnit höga öfwerheetens, Konungars och Potentaters nåde ock ynnest, hvarigenom dhe, hwilke medh möda ock omak, beswär ock arbete trol:n ock tappert hafwa tient Konungen ock Fäderneslandet icke allenast sielfwe hafwa fått förspöria af höga öfwerhetens nåde belöning alla hugnad och wederqweckelse, uthan ock andre, när dhe sedt, lycka ock framgång fölia på ett dygdigt lefwerne bekommit lust och wilia sammaledes at giöra sigh af öfwerhetens nåde ock sin egen befordring wälförtiente, Fördenskull Wij ock altijdh i nåder hafwe warit benägne, dem af Wåre trogne Undersåtare, som hafwa wijst sig i Wår tienst hulde, tappre och redelige icke allenast med det att ihogh komma och behedra, uthan ock serdeles igenom adeligit stånd wärde ock anseende, sampt dhe där af flytande förmåner ock frijheeter deras wälförhållande nådigst welat belöna, på det dhe dygdälskande ock redelige måtte få opbära fruchten af Wår Kl: nåd samt deras effterkommande och andra opwäckas med alfware och full sinnigheet igenom et dygdigt och ärligit förhållande att bewijsa Oss all underdånig tienst och troheetz plicht, Och som för denna gången hos Oss uthi en nådig åtanka kommer Regementzqwartermästaren wid Wårt Södermanlandz Regemente till fot, ährlig och manhafftig Cristopher Adolph Wendell, hwilken först åhr 668 har begifwit sig uthi Krijgztienst hoos Bijskopen af Munster, och sedan hos Curförsten af Cöllen tient för Fendrich, blifwandes med dess armée commenderad til Holland, ock under samma expedition icke allenast bewistat belägringarne för städerne Zwoll, Dewenter ock Gröningen, uthan ock hållit sig wäl och tappert uthi en träffning i Frisland emellan dhe Cöllniske sampt Munsterske ock dhe Hollendske trouperne, Men sedermera har begifwit sig åhr 673 uthi Curförstens tienst af Beyern för Lieutenant och wid det tillfället uthstått den belägringen, hwilken Brandburgarne den tijden hafwa hållit för Staden Surland. Ytterligare åhr 1676 uthi det sidste danske Krijget uthi slaget wid Halmstad af dhe Wåre är blefwen till fånga tagen. Ock som han därigenom fick tilfälle att betyga den underdånigste lust ock wilia han hade att tiena Oss ock Wår Crona, Ty wederfors honom den nåden, det han ibland Wåre Undersåtare och under Wår devotion ock lydno är blefwen uptagen, hvar uppå han 677 uthi Wår Krijgztienst wärkel:n är worden brukader, och straxt der effter uthi slaget wid Rönneberga wist sig så redeligh ock tapper, att Wij för hans wälförhållande skull äre worden föranlåten at benåda honom medh Regementzqwartermästare tiensten wid Wårt Södermanlandz Regemente till foot, hvilken tienst han icke allenast redan en rum tijdh medh oförtruten flijt och redeligheet har förwaltat, uthan ock ännu till Wårt nådige nöije wärkel:n förträder; Altså hafwe Wij så wäl i ansende till alt detta, som till den trohet och lydno sampt huldhet, hvar medh Oss ock Wår Crono han ock hans effterkommande skole wara förbundne, än widare underdånigst at gå tilhanda, nådigst welat finnas benägen än ytterligare at förfrämia hans lycka och föröka hans heder, Ock fördenskull till att wijsa honom ett tekn af samma Wår nådige wälwilia, hafwe Wij hans förre stånd nådigst welat förbättra; på det han sielf icke allenast där igenom måtte få hugna sig af Wår nådige erkänslo, uthan ock lemna hos sine effterkommande af Wår nåde och mildheet en behagelig åminnelse, efftersom Wij ock görom det här med i så måtto, att Wij af gunst och nåde i krafft af detta Wårt öpne bref samt Kongl. Macht och myndigheet, unne, skänke och gifwe honom Regementzqwartermästaren Cristoph Adolph Wendel samt alla hans effterkommande äkta barn och lijfzarfwingar, så födde som ofödde, både Man- och qwinkön adeligit stånd nampn och Privilegier sampt förestående wapn och Sköldemärke, nembl:n en blå sköld, hvar uthi är en bewäpnad arm, hållandes en Sabell af sölfwer emellan trenne kulor af samma metall, Åfwan på skölden är en öppen tornerhielm hvaröfwer stå ett par korswis stälte spitzar wetta uthföre emellan twenne fanor af gull, krantzen ock löfwärket af sölfwer ock blott mängt ock fördelt aldeles som sielfwa wapnet medh sine egentelige färgor har hos står afmålat. Wij unne ock effterlåte iemwäl honom ock dem till en åthskildnat från andre Adelige släkter ock härkomster uthi Wårt Rijke, här effter att nämna, kalla ock skrifwa sig Wendell ock detta företeknade wapn ock namn att föra ock bruka uthi alle Adelige och Ridderlige saker, handlingar ock samqwämen etc. Till yttermera wisso etc.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039025_00317

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/530 (1690)

223
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Dreijling, von
« skrivet: 2018-10-13, 22:30 »

"Rittmeister Casper Jean von Dreling gebohren in Riga gafangen in Curlandh, Sein Frau Anna Beata Brandenburg mit Zwey Tochters die Erste Anna Barbara und die Andere Tochter Lovisa, beyde in Russlandh gebohrne. und bin ich Ritmeister unter Commando dem Hoch Wohlgebohrnen Herrn Grafwen und Generalen Adam Ludvig Lewenhaupts Eine Teutsche Frey Compagnie gewesen, und nun Vorlanget zu genisen von die aus Schweden über remitterte underhaltz gelden zu bekommen. Moscow d:n 23 Aprill A:o 1722
Casper Jean v: Dreling"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1010 (AID: v323656.b1010, NAD: SE/RA/2113153)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 30 / sid 55 (AID: v102734.b30.s55)
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 780 / sid 151 (AID: v319671a.b780.s151)

224
Introducerad adel - VW / Wisocki-Hochmuth
« skrivet: 2018-10-13, 22:08 »

"Specification uppå fölljande officerare, hwilka warit fångne wid Poltava, och förhåldne i Sibirjen, och Samaroff Nembl:n
/.../
Leutnant Carl Gröning född I Skåne
Frun Margareta Hochmut född I Ingermanland
/.../
Musko d: 3 Julj A:o 1722
J. Wedell"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 930 (AID: v323656.b930, NAD: SE/RA/2113153)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wisocki-Hochmuth_nr_829
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Gr%C3%B6ninger_nr_742

225
Ögnelood / SV: Ögnelood
« skrivet: 2018-10-12, 20:46 »

"Aflöningz Lista Uppå Öfwerstens Wälborne Adolph Magnus Klingspors anförtrodde Regemente Nyland och Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare sine 1700 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
7. Säxmäcki Compagniet
/.../
Corporal [2] Johan Israëlsson avancerat den 18 Junij 1700, till qwartermestare som här ofwan förmäles. bekommer altså här hästehemmens Räntorne till d 1 Julij, sampt hela Fordelen, i stellet hijttransporterat 3:die Corporalen aff Raseborgz Compganiet Johan Andris Ögnelodh, som de öfrige hästehemmans Räntorne här tillträder.
/.../

8. Raseborgz Compagniet
/.../
Dito (Corporal [3])
/.../ istellet den 1 Maij ifrån gemen Ryttare af det 7:de och Säxmäckj Compagniet Jacob Johan Ögnelodh, som sedermera d 18 Junij, är transporterat till Säxmäckj och 7:de Compagniet, och här niuter hästehemmans Räntorne för Junij Månad, men de öfrige dijt han kommer, och för Fordelen måste han sig detta åhr med avancementet låta benöija, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00111 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)

***

"Specification Uppå Nyland och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementte Officerare och betiente, hwar effter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn, sampt Rustningzhållare deras anslagne hemmans Ränttor uti Underdånighet förwänta att åtniuta och bekomma:
/.../
6. Säxmäkie Compagniet
/.../
2:dre Corporalen Johan Anders Ögenlodh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00043

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

***

År 1702: "Säxmäkie Compagnie
/.../
2: Corporalen Jacob Anders Ögnelodh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00130

***

År 1703: "5. Säxmäkie Compag:e
/.../
Corporal [2] Jacob Anders Ögenlodh avancerat d:n 29 Sept: 1703 till qwartermestare under Rasborgz Comapg:t"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00067

***

Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 4000 / sid 795 (AID: v319671a.b4000.s795)

226
”Anno 1691 den 15 octobris, continuerade Ordinarie HösteTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt [Skåne] , I samptl. Rättens präsense.
/.../
Dito Cronones BefallningzMan Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera.
/.../
4. Dito [Hr Vice general Gouverneurens] ordres aff den 17 septembris 1691 att låtha effterslåå Een Capitein Thomas von der Noth, som medh sijn hirshfenger stödt sijn Tienare Een Tysk poijke igenom låhret att han der af är dödh blijfwin.”

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 4930 (AID: v217883.b4930, NAD: SE/VALA/0382503)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_der_Noth_nr_61

227
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2018-10-09, 21:00 »

"Aflöningz Lista Oppå General Maijorens och Öfwerstens Wälborne Hr Hans Isaac Ridderhielms anförtrodde Regemente Nårre Skåniske Cavallerie, hwar effter detss Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare, lijkmätigt Kl: M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1703 åhrs Öhner hafwa att undfå och bekomma. Nembl:
/.../
7. [kompaniet]
Ryttmestare Georg Hindrich Schiurman
/.../
Qwartermestere Jöran Waltman är effter Kl: M:tz nådige Fullmacht avancerat till Secund Cornet och straxt där på d:n 22 Jan: 1703 till Secund Leutnant wid det 6:te Compag:e, dy niuter han häste- och Fordels Ränt: till den tijden med Månaden inräknad, då han blef Cornet,
i stellet ifrån Secund Corporal af Kl. M:tz Lijfregemente cavallerie Johan StormCrantz /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00035

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3370 / sid 669 (AID: v319671a.b3370.s669)

228
Crantzfelt / SV: Crantzfelt
« skrivet: 2018-10-09, 20:36 »

"AflöningzLista Oppå Öfversten Welb: Clas Uglas R:gte hvar efter dem förordnas 670 åhrs lön:
/.../
7. [kompaniet]
Rytmester Johan Brinkman
/.../
Furir Per Birkholt död in No[vember] [1]669 haf:r han Enka efter sig niute hon denne åhrs lön till Nådåhr, istellet Torsten Crantzfelt niute lön ifrån den tjdh han i tiänsten kom, om Birkholt icke haf:r Enka som lönen niuter."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065731_00129

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/24 (1670)

Se även:
År 1671 - Furer Torsten Crantzfelt   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065732_00149
År 1673 - Furrier Torsten Crantzfellt   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065734_00178

***

Min not: Furirsgraden kallas vid kavalleriet från år 1674 kvartermästare och sattes då i rang före korpral.

"AflöningsLista Oppå Öfwerstens Welborne Claes Ugglas Regemente Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar efter des Officerare och Gemene Böre åthniuta och bekomma 1674 åhrs Löhner Nembl:
5. [kompaniet]  Ryttmester Johan Brinkman
/.../
Qwartermäster Johan Giöös i Mårten Krantzfelltz wärfd in Februario 1674 uthi Mårten[Sic!] Krantzfelltz stelle som dödh är, doch niuter Giössen denne åhrs Lön effter General Munsterherrarnes Resolution" ["Mårten" - felskrivning för "Torsten"]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00027

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

***

"Aflöhningz Lista Oppå Öfwersten Wälb: Claes Ugglas Regement Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar efter dess officer:re och gemeena hafwa sine 675 åhrs löhn att bekomma och niutha. Nembl.
/.../
5. [kompaniet]
Ryttmester Torsten Myr
/../
Corporal:r
Gustaf Hästskoo avang:t till Cornet doch her i åhr sin löhn, istället wärfdh Mårten Krantzfält"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00036

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/29 (1675)

***

"Aflöhningz Lista Uppå Öfwerstens Wälb: Claes Ugglas Regement Tafwastehuus lähns Cavallerie, hwar effter dess Officerare och gemeena Ryttare, hafwa sin 676 åhrs löhn att åthniuta och bekomma. Nembl.
/.../
5. [kompaniet]
Ryttmester Torsten Myr
/.../
Qvartermestare Daniel Erichsson fått afskied in Januario, är det skiedt för Ållderdom skull kan han komma till att niutha denna åhrs löhn, eliest intet uthan blifwer Chronan bespardh, i stället Mårten Crantzfält ifrån Corporal af detta Compag:
/.../
Corporal:r Mårten Crantzfelt avangerat till qvartermester in Junio 1676, istället Erenst Crantzfält, men Corneten Gustaf Hästskoo som förmedelst Konngl. bref intet kan komma till Cornets löhnen, åthniuter denna åhrs Corporals löhn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00052

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/30 (1676)

***

Aflöningz Lista Uppå Öfwerstens Wälborne Adolph Magnus Klingspors anförtrodde Regemente Nyland och Tafwastehuus Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare sine 1700 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
6. Öfre Hållola Compagniet
/.../
Lieutnant Ernst Johan Crantzfelt död den 9 Maij 1700, niuter altså häste- och Fordels Räntorne till d 1 Juni i stellet d 16 Junij ifrån Cornet Christer Ruth, som här hästehemmanes Räntorne ifrån den 1 Julij tillträder, men sin wahnlige Fordeel bekommer, och blifwer här Hästehemmans Räntorne för Junij Månad, sampt Fordelen för Siu Månader Kl. M:t besparde."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00109

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)

***

"Specification Uppå Nyland och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementte Officerare och betiente, hwar effter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn, sampt Rustningzhållare deras anslagne hemmans Ränttor uti Underdånighet förwänta att åtniuta och bekomma:
/.../
5. Öfre Hållola Compagnie
Ryttmestare Johan Tandfelt:
/.../
2:dra Corporal Clas Johan von Nassaken in Novembri [1700, se: AID: v319671a.b2390.s473] Avancerat till Flygels Adjutant hoos Hr General Majoren och i stället effter fullmacht af den 29 November [1700] wärfd Otto Fredrich Crantzfelt.
/.../

Regiementz Staben
/.../
Regementz Qwartermestare Casper Toll Avancerat till Ryttmestare för Bårgo Compagnie effter Kongl. May:tz Fullmacht af den 30 Aprill i stället Leutnanten af Rasaborgz Compagnie Mårten Crantzfelt effter Kongl. Fullmacht af samme Dato Avancerat, som sedan d: 9 Junij ähr skuten, och lembnat Enkia och barn effter sigh, i stället ähr af Sahl. Herr Öfwersten Projecterat Regiementzqwartermestaren af Tripleringen Wilhelm Hinrich Rebinder"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00043
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00045

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

***

Se även:
http://runeberg.org/frfinl/0077.html
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 640 / sid 123 (AID: v319671a.b640.s123)

229
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-10-07, 13:40 »

I Kammarkollegiets ämneshandlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6 återfinns bl.a:

"Detta angår intet Capitein Axel Bånge uthan des faderbroder[Sic!] StadzMajoren Daniel Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00071

Källa: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/23 [se bild nedan]


Axel Bånge: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00019 ff
Otto Bånge: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00036; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00084 ff
Daniel Bånge (Stadsmajor i Elbing): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00072 ff


"Eders Kongl: May:t fogar iag Ringa Cronones Tienare Utij alsom diupaste underdånighet till kiänna huruledes iagh och min broder utj Näst förflutne Krigztieder hafwa opwachtat utj pommreen under Wessmanlandz infanterij och Salig Tomas von der Notz fordom Regemente, Jag för Fendrich och Leutenant och min broder [Otto] för Feltwäbel och sedermera utij Skånö under Westerbottens Regemente den ena för CapitainLeutnant och Capiain, den andra för Fendrich där under, /.../
/.../ gifwen min Saligh fader Anno 1670 /.../ "
A Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066795_00021

230
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-10-05, 21:07 »

"Aflöhningz Lista Öfwerstens Wälborne Reinholt Johan von Fersens anförtrodde Regemente, Wästerbottns Infanterie, hwarefter dess Öfwer och Under Officerare sampt Gemene knechter sine 1690 Åhrs löhner hafwe at undfå och bekomme. Såssom:
/.../
7. [kompaniet]
Capitain Axel Bångh
Lieutnanten Otto Mörner transport:t under Maiorens Compag: den 1689, och bekommer der sin löhn för 1690, i stellet efter Hans Kongl. May:tz nådigste fulmacht af den 16 Septemb: 1689, Fendrichen Otto Bång som har sin löhn för 1690 hafver at åthniuta.
Fendrichen Otto Bångh /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00399

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)

***

År 1685-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"6. [kompaniet]
Capitein Axel Bånge
Lieutenant Carl Rosenholm
Fendrich Otto Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00475

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)

***

År 1680-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"8. [kompaniet]
Capitein Axell Bånge
Leutnant Lars Erichsson
Fendrich Otto Bånge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00276

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)

***

År 1679-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"1. Comp.
Öfwerste och Capitein Wälborne Ewert Horn
CapiteinLieutenant Axell Bångh avancerat till Capitein effter Kongl. Fullmacht in Aug: 1679 i Girströms ställe, doch här sin löhn i åhr.
/.../
7 Comp.
Capitein Niclas Girström dömbder ifrån Compagniet, altså löhnen Cronan bespardh, i stellet effter Kongl. Fullmacht in Julio 1679 Axell Bånge ifrån CapiteinLieutenant der sin löhn.
Lieutennt Lars Erichsson
Fendrich Otto Bångh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00419; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00423

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)
Se fullmakten 1679 12/8: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00629

***

År 1678-års avlöningshandlingar för Västerbottens regemente:
"1. [kompaniet]
Öfwerste och Capitein Wälb. Evert Horn
CapiteinLeutenant Anders LagerCrona Avangerat till RegementzQwartermestare 678 här löhnen i åhr i stället Leutnanten aff Wässmanlandz Regem:te Axell Bångh"
/.../
7. [kompaniet]
Capitein Niclas Gijström
Leutnant /.../
Fendrich Nills Kock Avangerat till Leutnant effter Kongl. Fullmacht under Capit. Ermans Comp: 678 her löhnen i åhr, i ställe effter Kongl. Fullmacht in Aug: 678 Otto Bångh löhn hwarifrån han kommer åhr och måste Copia af fullmachten /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00416; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00422

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)
Se deras fullmakter 1678  23/8: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00399 ff

***

År 1674-års avlöningshandlingar för Västmanlands regemente:
"2. [kompaniet]
/.../
Fenrich Axell Bånge
/.../
Furer [Furir] Hans Brask dödh 673, i stället Otto Bånge Wärfd d: 18 Junij 674 löhn ifrå dhen tijden och dhet öfrige Cronan bespardt.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00155

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

***

År 1670-års avlöningshandlingar för Västmanlands regemente:
"2. [kompaniet]
/.../
Fenrich Hans Olss: avancerat till Leut: vid Capten Håkan Hanss: Comp doch beholler denne Fenrichz lön i åhr i stellet Axel Bånge effter Kgl KrigzColl: Fulmacht af d 15 Junj 670"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065731_00054

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/24 (1670)
Se fullmakten: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065801_00167

***

"Rulla Oppå Hr Öffwersten Wälb: Salomon von Osten Genandt Sackens [Östgöta] Regemente och egit Compagnie Eftersom dett sigh befinnes. Datum Elbingen den 1 Octobris A:o 1657
/.../
Efter Hans Excell:tz Hr Gouverneurens tillåtelse och bewilliandhe, Införes, her under Twenne Hr StaadtzMajorens Sönner för Reformerade Chergianter
Otto Danielsson Bongg           1
Daniel Danielsson Bongg   1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053693_00195

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1657/7 (1657)
År 1658 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053706_00086
Jämför år 1659: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053720_00157

***

Se även:
"Bonge, Bongenhielm": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069488_00336 ff
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/B/I/B 34 b

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 380 / sid 71 (AID: v319671a.b380.s71)

231
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-10-03, 23:08 »

"Specification uppå samptel: Öfwer- och underofficerare under mitt Nådigste anförtrodde Westerbottns Infanterie Regemente, som dhe för tijden i anledning af Sidst håldne General Munsterrullor in Junij 1694 sig befinna N:n:
/.../
6:te Compagnie
Capitein Axel Bongenhielm
Lieutenant Otto Bongenhielm död d. 2 Feb: 694, istellet Fendrichen /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00258

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)

***"Specification Till aflöningz Listan, för mitt [Westerbottens reg.] anförtrodde Regemente, hwar effter Staben ed Öfwer och Under Officerare sampt Corporaler, Trumbsl:re, och Pijpare, komma at åthniuta deras löhner i Landet, pro A:o 1701 Nembl:n
/.../
5:te Compagniet
Capitein Axell Bongenhielm. död i Bausk uthi d 25 Sept:r 1701 hwars ställe ännu är vacant 1."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00374

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

232
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2018-09-29, 10:47 »

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H. Gustaff Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie /.../ [år 1705]
/.../
4. Wästra Häradz Compagnie
Capitein Daniel Bongenhielm erhållit K:l M:tz Nådige Afskedz Pass d:n 24 Aprill 1705, dy niuter han här sin löhn till d:n 1 Maij /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00329

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)


1712-års mantalslängd, Kalmar län, Mönsterås:
"1/2 Berg H: Capit: Bångenh.
3/8 Ahlebo H: Capit: Bångenh:
1/4 Ibidem [Ahlebo] Bångenhielm bruk:r
Sätterij 1 Ibidem [Gehlebo] H: Cap: Bångenh.
1/4 Ibidem (Ödengla) H: Capi: Bångenh:"

Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:45 (1712) Bild 6270 / sid 1223 ff (AID: v400562.b6270.s1223, NAD: SE/VALA/01987)


Jämför år 1713: "1/2 Berg Sahl. Bångenhielms"
Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:46 (1713) Bild 374 / sid 719 ff (AID: v400563d.b374.s719, NAD: SE/VALA/01987)

EÄ tab. 2


"1722 den 12 Novem: ordinarie Rådstugu /.../ [i Kalmar]
D:o Upwistes ett kiöpebrev af framledne Capitainens Wälborne Hr Daniel Bongenhielms Hrr: arfwingar, Capit: Hr Anders Bongenhielm, Capitainen Hr Gustaf Hult, Ammiralitetz Lieutenanten Hr Daniel Bongenhielm, Hans Axel Bongenhielm, och Compagnies skrifwaren Wälb:de Anders Strömbeck, samt Kyrkioherden ährewördige och Högwällärde Hr Anders Swebelius tillijka med studenten S:r Samuel Hassellöf, uthifwit d. 28 octob: nästl:, hwarmedelst bem:te herrar arfwingar och sterbhus interessenter, till skräddare gesällen Jochim Jurgens, för 70 D: Smt försällja en Trägård på Mallmen här wed Staden utmed Stora Landzwägen näst in till Handelsman Michel Weÿdlingz Trägård, hwilken de skola ärfft effter deras Sahl. Fader Capitainen Hr Daniel Bongenhielm, hwarföre bem:te skräddare gesäll om upbud der å anhåller. Hwilket ährende RådstuguRätten tog i öfwerwägande och aldenstund det befinnes, at framledne Styckjunckaren Simon Stiernbärg possiderat dena Trägård, och dess änka hustru Brita Ekelund den ännu innehafwer; dy resolverades att hustru Brita Ekelund skall härom höras innan någon Lagfart med berörde Trägård skie kan."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:442 (1722) Bild 1580 (AID: v278838.b1580, NAD: SE/VALA/0382503)[/i]

233
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2018-09-23, 12:07 »

"1883
Februari 17 (död) 25 (begravd)
Gratialisten Frans Silfversvärds hustru Hanna Esbjörnsdotter på N:o 10 Hjelmaröd, död i Maglehem den 17 Febr. och der begrafven den 25 febr. enl. avis. från Pastors Emb. ibm af den 9 mars 83. Ålder: 75 år 9 månader 17 dagar."

Källa: Vitaby (L) CI:4 (1852-1883) Bild 2470 / sid 81 (AID: v101870a.b2470.s81, NAD: SE/LLA/13457)


Frans August Silfversvärd - död 1909, se: Maglehem (L) EI:1 (1895-1922) Bild 740 / sid 37 (AID: v250929.b740.s37, NAD: SE/LLA/13266)


Deras giftermål (31?) december 1837 som stod i Ravlunda återfinns här:
"Vigdes Dragonen vid Södra Skånska Dragon Regementet Frans, August Svärd och Pigan Hanna EsbjörnsDotter från Beckholmshus"

Källa: Ravlunda (L) CI:3 (1819-1861) Bild 1840 / sid 355 (AID: v100865a.b1840.s355, NAD: SE/LLA/13306)


I mitt inlägg 2017-12-15 omnämns för en uppgift som källa "Rullan i privat ägo". Denna finns nu avfotograferad och återfinns hos ArkivDigital: Magnus Lindskogs samling (L, M) Vol:2 (1866) Bild 1540 (AID: v904559.b1540)

234
Kuhlhielm / SV: Kuhlhielm
« skrivet: 2018-09-22, 23:00 »

[Adressat] "Monsieur.
Monsieur Anders Kiulman. Munsterskrifware de Sudermalans Infanterie Regemente
/.../ och berätta min K:a Brohr dädt iagh till lika medh min fahr och Brohr Erich än Måhr Wäll, i det att Wij gudh ske låf har hälsan, önskar af hierta dett samma få spörgia ifrån Min brohr och dess kära anhörige, som och Minna små hiertungar, /.../
/.../ som och Många tusender helsninger till Mon Frer, syster Annika brors små barn och minna bäge baren, och andra bekanta förblifwer iagh din trognaste broder och Tienare
Niperströmmen d: 19 Julj Anno 1708
J[ohan] Kuhlhielm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01918 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


235
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2018-09-21, 22:08 »

"Hoos Eders Höggrefl: Excell: Excell: och dhet Högl: Kongl: Krigz Collegium ansökes å Embetes wägnar ödmiukel:n att bref måtte afgå till Landzhöfdingen Wählborne Hr Petter Franc, att han wille hijt op till Stockholm med aldra första remittera dhe medell som äro uthexequerade af frambl: Capitein Hr Christopher Adolph Wendels Erfwingar i Capital och Interesse, eller i fall desse uthexequerade Medell där å orten och i LandtRänterijet alleredan woro betalter, så täcktes Hr Landzhöfdingen dher öfwer Hr Landt Räntmästarens egenhändiga attestatum Eders Höggrefl: Excell:cer Excell: och Högl: Kongl: Krigz Collegium tilkomma låta.
Stockholm d 14 April 1712
Philip Ellis
Fisc: Reg: Milit:is"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01263
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01303
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01601

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wendel_nr_1744

236
Introducerad adel - A / Adlerbeth
« skrivet: 2018-09-21, 21:31 »

Norra Skånska kavalleriregementet, Ängelholm den 13/10 1710:
Majorens kompani
"Andra Corporalskapet
/.../ I stället strax efter Undfången fullmakt af d 30 Sept: 1710 från volunteur hijth förordnat Petter Beet, barnfödd i Småhland och Jönkiöpingz Stad 20 åhr g:l, kan läsa och skrifwa."


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 884 (1710) Bild 1010 / sid 98 (AID: v376589a.b1010.s98, NAD: SE/KrA/0023)


Om beviljandet av hans ansökan "ifrån Regementet dimitera" (d 14 october 1711). Kopian vidimeras av Petrus Beeth och Samuel Beeth - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01003
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerbeth_nr_1732


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 200 / sid 35 (AID: v319671a.b200.s35)

237
Elbingska infanteriregementet / Elbingska infanteriregementet
« skrivet: 2018-09-15, 16:49 »

Förteckning över till Karlshamn år 1711 hemkomna från Elbingska infanteriregementet hittar man här i ArkivDigital:
Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 1450 (AID: v353173.b1450, NAD: SE/LLA/10105) ff

Se även mitt inlägg 2017-03-25 om regementet under släkten "Piculell"238
Ingelsten / SV: Ingelsten
« skrivet: 2018-09-15, 16:22 »

"Taxation öfwer Kyrkio- och Skole betienterne uthi Staden Carlshambn, huru dhe i anledning af innewarande Åhrs uthfärdade Contributions Placat böra dhen Samma ehrläggia.
Nembl:n
/.../
Studiosi
/.../
Alexander Ingelstehn  2. _ betalt 2 D:r Smt d. 30 Sept. 1711"
/.../
Carlscrona d. 14 Junii A:o 1711"

Källa: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 480 (AID: v353173.b480, NAD: SE/LLA/10105)
År 1712 - se: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:10 (1712) Bild 500 (AID: v353174.b500, NAD: SE/LLA/10105)


Se även: http://w1.401.telia.com/~u40107259/ingelsten/index.htm

239
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-15, 15:37 »

"Stockholm 10 November, A:o 1711
Fullmakt /.../
mut: mut:
3. för Styckjunkarn wid Artollerie Staten uti Carlshamn Edel och Manhaftig Johan Deitz, at wara Fendrik wid Artollerie Staten i Carlshamn uti framledne Bengt Ratzewills ställe, som med döden är afgången.
[Rådets underskrifter]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039150_00589

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/655 (1711)

Se även registret till Riksregistraturet år 1711: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039314_00022
Se även: http://grav.genealogi.se/Gravsokview.php?g_id=251428 och jämför med Bengts sigill i inlägget ovan.
Om kommendant Undeen, 1711 1/5 - se: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 2790 (AID: v353173.b2790, NAD: SE/LLA/10105)

240
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-15, 12:55 »

"[Artilleri-]Kutskarnes Nampn
/.../
Från Jönkiöpings lähn
24. 42. Anders Rasvil
Född i Wästergiötl: 29 åhr g:l, Ogift, tient under Artol. 1 2/3 åhr, benet warit afbrutit och han låghalt"

[Mönstring på Klogeropz (Klågerup, Hyby socken, Skåne) Gård d 22 Januari 1712]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029869_00165

Källa: 1712. Skånska [artilleri-]fältstaten. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1652 (1710-1712)

241
Introducerad adel - VW / Witting
« skrivet: 2018-09-14, 23:05 »

"Uträkning uppå 1731 Åhrs första halfwa Expectance löhn för nedannembde Officerare, efter Rijksens Ständers underskrefne Stat, samt Kongl: Krigz Collegii insände Aflöhningz lista dat: den 26 Julij sidstl: hwilka wid Hr Öfwersten Grefwe Dohnas Infanterie Regemente på wärfwad foot, äro anwiste at undfå deras löner. Nembl:n
/.../
Till Capitains Expectance
/.../
Capitain Carl Witting afwikit till Norrige och sedermehra intet angifwit sig, hwarföre des lön än till widare kommer at innehållas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003699_00335
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003699_00336

Källa: Meritförteckningar, Värvade regementen, SE/KrA/0321/V/84 (1723-1807)

Eller se ArkivDigital: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1048 (1731) Bild 9850 / sid 1097 (AID: v835349.b9850.s1097, NAD: SE/RA/62203)


EÄ, barn tab. 2 "Var 1732 förrymd till Norge, varför han avfördes ur rullorna. Var 1733 bosatt i Hamburg"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Witting_nr_1044

242

"Munster och Examens Rulla hållen aff Höghwälborne Herr Baron och Öfwersten Johan Siöbladh medh Artollerie Betienterne uthj Pernau Guarnizon den 12 Junij Pro A:o 1693
/.../
Sergiant Otto Friedrich von Swengell, Lifländer är Major Swengels Såhn, kan läsa, rächna, skrifwa, förstår böxmästerijet och Ernstfyrwerkerijet, haf:r Lärdt af Major Lorfwenschiöld och hafwer dhes Lärebref, intet waret i feldt, antagen under Artoll:t 689 för Lärfyrwerkare. A:o 691 avencerad till Sergiant, är 22 åhr g:l, ogifter. 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004453_00019


Källa: Meritförteckningar, Artilleriregementen, SE/KrA/0321/III/73 (1668-1811)


"Major Gustaf von Schwengelm" i Pernau - se Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3100 / sid 615 (AID: v319671a.b3100.s615)

243
Stöltenhielm / SV: Stöltenhielm
« skrivet: 2018-09-14, 21:14 »

"Rulla Uppå H: Öfwerste Lieutnantens Wälb:ne Heindrich Belffragz Compagnie som Munstrades i Fiellkinge [i Skåne] d: 3 Julij A:o 1679 Nembl:n
/.../
Constabler
Daniel Stultenhielm  1. avancerar till Chergiant i Rothsteens stelle"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00010
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053991_00046

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/11 (1679), bildid: A0053991_00010


https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%B6ltenhielm_nr_630


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3430 / sid 681 (AID: v319671a.b3430.s681)

***


EÄ: Utan känd härledning.
Tobias Stöltenhielm. Sergeant vid artilleriet, fänrik vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30.
[Se bild nedan][/i]

244
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2018-09-08, 21:38 »

Exempel på en tradition om hur namnet Rasvill uppkom i Värmland:

"Släkten Uranius härstammade från en Erik Olofsson, som var laxfiskare
vid Klarälfvens vattenfall Deijeforsen i Värmland och tillika ägde en
skattemjölkvarn därstädes samt blef borgmästare i Karlstad 1604. Han hade en
broder i krigstjänst, som i sin ungdom var mycket äfventyrlig och vidlyftig, så
att han allmänt kallades "Rasvill", men på gamla dagar blef han helt from och
beskedlig, så att hertig Karl, sedermera konung Karl IX, en gång sade till
honom: "Nu skall du ej längre heta Rasvill utan Spak." Så skedde, men då
han afled barnlös, upptog brodern Erik Olofsson och hans 16 söner
släktnamnet Spak, men några ändrade det sedermera till Uranius och Gravander efter
Grafva socken samt en del efterkommande till Ullström och Risell och några
adlades till Gyllentornér, Ehrencreutz, Gyllenspak och Risellsköld. Släkten
Spak fortlefver ännu."

"Kultur- och personhistoriska anteckningar" av kapten Oscar Fredrik Strokirk, Örebro 1915

http://runeberg.org/strokirk/1/0097.html


***

"Olof Nilsson Rassvill. Soldat vid Thomsons (Nerike-Vermlands regemente) 1641; korpral vid J. Spens regemente 1656; rustmästare 1657; furir 1658; fältväbel vid Henrik Delvicks regemente 1660; fänrik vid A. Plantings (Jämtlands regemente) 1675; [tillfångatogs och fördes till Norge, där han satt i fångenskap till 1680 7/3 - min not] afsked 1682 22/8, vistades här [Vadstena krigsmanshus - min not] 1682 utan att ännu vara intagen; pension 1683 2/6; var huvudsvag, intogs samma år 15/6; död 1689 5/3. - Gift; hustrun öfverlefde."

Källa: Vadstena krigsmanshus, Personhistoriska anteckningar av Otto Bergström , Stockholm 1901


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066553_00029 ff


***

Jöns Joensson Raswill -
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066553_00027 ff

"... fordran för min Salige Mans Jöns Jonssons Rasswils giorde tienst på Tyske bothen så Emädan iagh sielf för min stora fattigdom eij förmåhr att Resa så och för Alderdoms svaghet skull /.../
Revsundh, d 25 Januarj 698
Göhlig Swensdotter S: Jöns Rasswilz bedröfvade Enkia
/.../


Se även Swen Jönsson/Joensson Rasswill (f.c 1683) vid Rävsunds kompani nr 11, Jämtlands regemente år 1711, 1715, 1717, 1719 (död 1719 3/1 på fjället)

245
Introducerad adel - G / Gripenflycht
« skrivet: 2018-09-08, 11:53 »

Skånska guvernementskansliet, Diarier över ankomna brev 1709:

"Riddarhus Collegium.
Dat. Mart: 30
Praes: [April] 15

Ang: Ridderhusetz fodran hos Doctor Gripenflychtz Erfwingar"

Källa: Skånska guvernementskansliet (L, M) BI:16 (1709) Bild 1020 / sid 199 (AID: v443584.b1020.s199, NAD: SE/LLA/10884) ArkivDigital


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenflycht_nr_915

246
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-09-07, 23:36 »

"Plagman, Abraham, barberare
Öppen sedel att det halva hemmanet Forsa i Rappestads s. är vid sista kollationen honom av militiestaten uteslutet.
30/7 1651"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300096_00458

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/5


***


"Plagman, Peter, borgmästare i Åbo
Öppet brev angående sitt eget skattehemman, Leve ben:t, som han håller häst och rustning för.
14/7 1646"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300096_00459

Källa: Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Adressatregister till Krigskollegii registratur, SE/KrA/0001/D 10/5

247
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-06, 20:23 »

"Oförgripligt Project
Enär posterne i Malmö och här i Stockholm med Regementz Officerare blifwit försedde, då lerer twenne Capitains, och Conseqventer någre Lieutnants och Fendricks tienster blifwa ledige, och dess föruthan en Fendrick i Jönkiöping Sparman benembd är nyligen med döden afgången. Så har iagh till samma Vacancers besättiande welat oförgrijpeligen föreslå och uttnembna fölliande Persohner, Nembl:
/.../
Till Fendrickar
1:o Fendricken Bengt Rassewill tient från A:o 662 under Artol:t, warit med i senaste krig, blefwen Fend: A:o 77 d: 6 April, men wed Reductionen i Giötheborg mist Fend:s gage och till dato måst nöija sigh med Styckjunkers tractamente, dock altidh giordt tienst som Fendrick.
/.../
Stockholm d: 12 Martij A:o 1698:/
E:[rik] J:[ohan] M:[eck]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00543

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/62 (1698)


***


" /.../ att ofwanskrefne Attest så i sanning ähr bekräftas med mitt Nampns och Signetes undersättjande Carlshambns Castell d 16 Junij 1709
Bengt Rasswill
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_01593 (Se bild nedan):

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


Detaljfoto av sigillet på Riksarkivet: Niklas Hertzman (se färgbild nedan)

248
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-09-04, 22:48 »

Nils Ratzwills bror Måns/Magnus Raswill återfinns i rullan år 1703:


"Rulla uppå Hans Kongl. May:tz Artilleri I Giötheborg under Öfwersten Wällb:ne Hr Magnus Granatenhielms Commando"
/.../
Feurwärkare Måns Raswill, född i Småland 1670 (m.m.)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01277


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

249
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-08-30, 22:38 »
"Rulla oppå Jönekiöpinghz FäldtArtollerie, som effter uthCommenderingen och högkongl: krigzCollegij ordres finnas behålldne manskap eftter sidsthåldne munstring i Ekesiöö d: 8 Aug: A:o 674
/.../
Zergianter
Bengtt Rasewildh, 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053896_00041


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/2 (1674), bildid: A0053896_00041

***

"Rulla oppå Wennersborgz Fäldstatt som ähr efter högl: kongl: krigz Collegij ordres Transporterat ifrån Jönkiöping och finnes behålldne manskap till underwarande dato 675. Inlef: d:n 1 Junij 675.
/.../
Underofficerare
Bengtt Rasewilld, 1

Offwanstående manskap wara uthi undertecknades närwaro öffwersedde attestere och bewijtne wij af Wennerzborg d: 14 Maij A:o 1675."

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053913_00074

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1675/2 (1675), bildid: A0053913_00074


***

"Rulla oppå Fäldt Artollerie folcket i Wennersborgh som eftter högl: Kongl: Krigz Collegij afgångne ordres A:o 674 ähro antagne och nu förtijden finnes behåldne: Munstradt i Wennersborg den 21 Januarij 676.
/.../
Zergianter och Under officerare:
Bengt Jönsson Rasewildh. ähr förlammat söker att blifwa Wachtmästare ähr Ung karl."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053929_00069

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/3 (1676), bildid: A0053929_00069

***

"Rulla oppå Fäldt Artollerie folcket i Wennersborgh som eftter högl: Kongl: Krigz Collegij afgångne ordres A:o 674 ähro antagne och nu förtijden finnes behåldne: Munstradt i Wennersborg den 21 Jan. 676.
/.../
Zergianter och underofficerare
Bengt Jönsson Rassewild. förlammat, och söker blifua Wachtmest I Wennersborg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053962_00040

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/1 (1678), bildid: A0053962_00040

***

Se även bild nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00386

Artillerimanskap
på Karlshamns kastell år 1699:

Fendrick Bengt Rasswill, Född åhr 1642, Landzman Wärmlenning. Gift, Warit i Compagnier under Infanteriet wid Kiöpenhambns Storm och wid 2:ne Slag på Fyn, under Artolleriet wid Wännersborgz och Uddewalla Slag, Tiänt under Artolleriet 44 Åhr”

250
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-08-27, 22:55 »

"1761 Begrafne [Ambjörnarp]
d, 7 Juni Corp: Lars Tranman 68 år, död af bröstsiuka."

Källa: Ambjörnarp (P) C:1 (1731-1767) Bild 106 / sid 100 (AID: v14966.b106.s100, NAD: SE/GLA/13008)


"Begrafne 1765 [Ambjörnarp]
d 31 Martij Madam Elitzbet Maria Gyllensverd på Krusatorpet död af Bröstsotten 70 år"

Källa: Ambjörnarp (P) C:1 (1731-1767) Bild 115 / sid 109 (AID: v14966.b115.s109, NAD: SE/GLA/13008)

***


Se även: Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 (P) 87 (1761) Bild 4610 / sid 927 (AID: v224361.b4610.s927, NAD: SE/RA/5520315)

I Ambjörnarp finns en vigsel 1762 22/11 för "Erik Larsson på Krusatorpet och Pigan Sara Andersdotter från Skummenäs"

Källa: Arkiv Digital: Ambjörnarp (P) C:1 (1731-1767) Bild 106 / sid 100 (AID: v14966.b106.s100, NAD: SE/GLA/13008)

251
Lilliecrona / SV: Lilliecrona
« skrivet: 2018-08-27, 19:13 »

"Det hafwer Hr GeneralMajor Rebinder mig tillskriftwit att Hans Kongl. May:t i nåder resolverat det Lieutenanten Casper LillieCrona skall emoth caution släppas på frij foth att begifwa sig uppå resan till Stockholm att wed den föresatta terminen wara utj det Kongl Krigz Collegio till answar för den Duell han beskylles hafwa haft med en des Sergiant [Johan] Gyllenspetz benembd, /.../
Örebro d 30 April 1693"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065971_00139 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/57 (1693)


Se även: Närke-Värmlands regemente år 1693:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028146_00097


EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliecrona_nr_254

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenspetz_nr_673

252

"Ankomne ifrån Tyskland och Stettijn till Skåne, och der ifrån Upkompne till Stockholm d. 8 Julij 1679 med 2:e af den Skåneska Fält Staten
/.../
Capitein Peer Gyllenax af Skåniske Fält Staten tient 18 åhr och warit i Skåne, begärtt att blifwa wedh denne Fäldt Staten.
/.../ Fändrich Gabriel Lilliewalk af Skåniske FältStaten."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00020

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00047 ("Commend:t till Nortällie /.../ d. 2 Aug.")
"Noch Ankompne ifrån Jämptel:[and] till Stockholm d. 3 Feb: 680
Capitein Erich Lilliewalck, tiendt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00024

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054002_00051 ("Till Pernow förordnadt")

Källa: 1680. Artillerifolk. Artillerifolk i Stockholm under gen. major Karl Sjöblad. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1680/2 (1680)"Munster Rulla oppå Kongl. Artollerij Fålket i Neümünde Skantz d. 5 Maij A.o 1685
Capitein Erich Lilliewalth"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054119_00035

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/30 (1685)

253
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2018-08-26, 23:10 »

"Specification Uppå samptl: Officerarne aff Öfwersten Hr Gustaf Hårdz Regemente och Skaraborgz Lähns Infanterie som sigh för Innewarande Åhr 1686 till tienst effective befunnitz, Nembl:n
/.../
3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwebell Johan Lilljestielcke"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00185

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)


Skaraborgs regemente år 1690:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwäbeln Johan Lilliestielcke efter Hans Kongl: May:ts Nådigste fulmacht af den 10 Feb: sidstl: avanc: till Fendrich under detta Compag: dock behåller her sin löhn i åhr, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00187

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)


Skaraborgs regemente år 1695:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Fendrich Swen Lagerberg Angerat effter Kongl: May:tz fullmacht af d: 31 Maij 1695, från Sergiant af detta Compagniet i stellet effter Johan Lilliestielke som blef dödh d: 26 Ejusdem. Och Hans Kongl: May:t Allernådigst d: 5 Junij samma åhr Bewilliat des Enkia Nådåhr effter Reglementet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00161

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


Skaraborgs regemente år 1683:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke, ifrån Kongl: May:ttz Lijf Guardie efter Bengdt Börgesson som nu wed General Munstringen blef Siergiant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00131

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)


Skaraborgs regemente år 1685:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke avancerat in Febr: Innewahrade åhr straxt effter Generalmunstringen till Feltwäbell under Majorens Compagnie dock här sin wanlige löhn i åhr /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00334

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)


EÄ:
"1. Johan Lilliestielke. Fänrik. Levde 1695-09-27, men var död barnlös 1696-04-04. Gift 1694-11-08 på Ettak i Darestorps socken, Skaraborgs län med Margareta Hamn."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120


254
Hörby / Hörby gästgivaregård
« skrivet: 2018-08-25, 14:27 »

"Datum Kongsöhr 8 Martius A:o 1682
Öpet bref för Giästgifwaren i Hörby Wilhelm Pohl angående Skattefrijheten på Giästgifware Gården.
Wij Carl p. Giöre witterligit, at såsom hoos Oss Giästgifwaren i Hörby, Erlig och förståndig Wilhelm Pohl, en underdånig ansökningh giordt hafwer, det han till följe af Wårt honom, af d. 7 Septemb: 1677 gifne nådigste bref måtte få behålla och niuta Giästgifware Gården i Hörby frij för alle dher af gående uthlagor i sin, sin hustrus och barns lijfztijd. Så aldenstund Wij til denne hans underdånige ansökning i Nåder samtyckt hafwe, så i anseende till hans underdånige Troo och lydno, som han wid sidsta krijgztijden besynnerligen påskijna låtit, som och at han nu efter Krijgetz förlopp samma Giästgifware gård af öde uptagit och bebygdt hafwer, Ty confirmere och bekrefte Wij här med sampt i detta öpne brefz kraft ofwanbem:te Wårt honom Wilhelm Pohl d: 7 Septemb: 1677 gifne nådigste bref, så wijda det sielfwe Giästgifwaregården i Hörby angår, således at han, hans hustru och barn then samma uthi theras lijftijd frije för alle dheruthaf gående uthlagor behålla, beboo och besittia skole, detta alle som wederböör sig hörsamligen hafwe att efterrätta. Til etz.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038964_00119

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/469 (1682)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039283_00048
Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/61 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00057
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


Ur: Sockenbeskrifningar från Frosta Härad (1746-1747), Gunnar Carlquist:

Hörby
"På Kyrckiogålfwet och mitt för Kyrckio dörren ligger en grafsteen, med denna uthuggna påskrift: Här under ligger begrafven den Salige man äreborne och manhaftige lieutenant Wilhelm Pohl, som var barnfödd i Påland Anno 1620 och hensomnade i Herren Anno 1685 d. 9 December. Gud förläne honom med alla Christna siälar en frögdefull uppståndelse. På denna steenen är äfven vähl desse namnen uthuggne nembl. Wilhelm Törner. Brita Dorreta Pohl."


Se även Kyrkornas märkvärdigheter år 1830 i Arkiv Digital (bild nedan). Domkapitlet i Lund (K, L, M) KyMä:5 (1830) Bild 44 (AID: v136471.b44, NAD: SE/LLA/13550)

255
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2018-08-25, 13:43 »

"Datum Stockh: A:o 1683 Martius 16
Till CammarRådet Eldstierna för Tornerfelts Enckia Sigred Ullsax
Carl p.
Wår ynnest .p. tro Man .p´. Emedan framledne Ryttmestarens Anders Tornerfelts Enckia, Sigred Ullsax eij kan åtniuta hemmanen Kannemåhla Staby och Bötherums Krogh uti Småland Norre Möres Häradh och Åby Sokn, hwarmed Wij hennes Man förmedelst Wårt öpne bref af åhr 1678 benåda monde, och Wij lijkwäl i anseende så till Mannens trogne tienster och meriter, som hennes fattige och nödlijdande tillstånd ärom i nåder benägne henne med någon nåde at hugna. Ty befalle Wij Eder hermed nådeligen, at I enär indelningen är skedd, tillsee om ett hemman eller halft kan blij för henne till fångz, så kunne I på Wår widare ratification och stadfästelse henne det samma inrymma och tilldela; hwar med .p.
Carolus  / E: Lindsch:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038971_00186

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/476 (1683)


Se även "Öppna brevet" 28/10 1678:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00790 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tornerefelt_nr_357
( https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tornerefelt_nr_641 )

256
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-08-24, 19:58 »

"Datum Stockholm 19 Martius A:o 1696
Confirmation för Bengt Rasvill.
Wij Carl .p. Giör witterligit at såsom Bengt Rasvill d: 6 April 1677 af General Lieutenanten Mörner är worden antagen att wara Fendrick wid Artolleriet, hafwandes samma beställning wärkel:n förträdt, men intet erhållit därå af Oss någon Fullmacht, utan anhåller nu därom underdånigst, Altså hafwe Wij härmed och i kraft af detta Wårt öppne Bref honom wid bem:te beställning welat confirmera och stadfästa, skolandes han hafwa att niuta dess rang ifrån d: 6 April 1677. Det alle som .p. Till yttermehra wisso. .p.
Carolus   /C. Piper"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00405

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696), bildid: A0039077_00405Se även t.ex:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029865_00062
Artilleriregementet. 1696. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1648 (1696)

257
Trafvenfelt / SV: Trafvenfelt
« skrivet: 2018-08-24, 19:40 »

"Datum Stockholm 15 September 1696
Till Landzhöfdingen Hoghusen angående 3:ne bodar, hwar om twistas mellan Cornetten Galle och Maria Travenfelt
CARL Wår p. Wj see utur Eder underd: skrifwelse dat: d 31 passato hurusom I hafwa giordt Eder underrättade om beskaffenheten af de trenne bodar, som framl: Cornetten Travenfeltz Enkia Marja Travenfelt klagar, at Cornetten Galle skall willia taga ifrån Lagården som Wij henne på Lijfztijd hafwa förundt, och transportera på dess boställe, som ligger straxt där in till. Och som I därwid und: tillkännagifwer at bem:te Corporal Travenfelts fader Bengt Travenfelt har under donations och Säterijs frijhetz Titul possiderat, så wäl Trafvenberg, hwilcket i Jordbooken kallas Tensta by, som Bogården af hwilka den ena Son Lars Trafvenfelt har bebodt Trafwenberg och den andre Sonen Cornetten Travenfelt Bogården, warande desse twistige bodar redan förr än Reductionen Säterijet öfwerkom, wid Bogården opbygde, så at de skäl: synas derwid böra bijbehållas, Altså samtyckia Wij därtill i nåder, och hafwe I Cornetten Galle sådant till dess effterrättelse at weta låta, hwarmed .p.
Carolus
/C.Piper

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039082_00097 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/587 (1696), bildid: A0039082_00097


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Trafvenfelt_nr_519

258
Introducerad adel - R / Ridderkorp
« skrivet: 2018-08-24, 17:47 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:ttz Drabante Esqvadon till Häst under Öfwerstens Af Kongl May:ttz Lijf Gardie Wählborne Baron Hr Knuth Posses Commando ock ÖfwersteLieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie. Munstrade ock Öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthj Kiöpingh d 11 Februarj Anno 1697"
/.../
Antagen 1686. [Nr] 78 Gabriel RidderCorp. Avancerat till Cornett under Åbo ock Biörneborgz Cavallerie Regemente d 4 Septemb:r 1696 ock dess stelle Vacant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00384

Källa: Kungl Maj:ts drabanter. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderkorp_nr_1154


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551)


"Kongsöhr 1696 31 Augustus
/.../
låtandes K:l M:t häriempte och utfärda för honom [Cornetten Carl Månsson Böökman under Nylands och Tafvastehuus läns kavalleri] des nådige Dimission samt för Drabanten Riddarkorp fullmakt å förberörde Cornets beställning. Dat: ut supra."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039081_00419 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/586 (1696)

***

"Stockholm 1696 Julius 16
Confirmation för Ryttmestaren Gabriel Ridderkorp. [d.ä]
Wij Carl .p. Giör witterligit at såsom Oss Ryttmestaren under Wårt Åbo läns Cavallerie Regemente, Oss elskeligh den Edell och Wälbördig Gabriel Ridderkorp underdånigst tilkenna gifver, huru som han alt sedan 6 Julij 1678 werkeligen har företrädt Ryttmestare chargen under b:te Regemente, men ännu ingen fulmakt utaf Oss derpå unfått, anhållandes deriempte i underdånigst, att Wj honom med Wår nådige confirmation derå, täcktes benåda; Altså och emedan Wj dertill i nåder wela hafwa samtyckt och bewilliat: Ty confirmere och stadfäste Wij hermed och i krafft af denne Wår öpne fullmakt honom Gabriel Ridderkorp wid ofwanb:t dess Ryttmestare charge under Wårt Åbo läns Cavallerie Regemente, skolandes han hafwa at åtniuta sin rang ifrån d: 6 Julj 1678 då han först till Ryttmestare blef förordnat och antagen och skall han .p. Till yttermera wisso .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039080_00250

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/585 (1696)

259
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2018-08-24, 17:11 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:ttz Drabante Esqvadon till Häst under Öfwerstens Af Kongl May:ttz Lijf Gardie Wählborne Baron Hr Knuth Posses Commando ock ÖfwersteLieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie. Munstrade ock Öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthj Kiöpingh d 11 Februarj Anno 1697"
/.../
90. Johan StormCrantz bekommit Kongl. May:z Nådige Afsked wid sidsta Munstring d: 14 Aug: 1696 ock dess stelle Vacant."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00364


Källa: Kungl Maj:ts drabanter. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

260
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2018-08-24, 11:45 »

"Lijff Compagnie
/.../
2 Rothen [Piqvenerare]
9. Erich Larsson Willberg istel:t för Michel Gyllenbreider som bekom afsk. d 1 Sept:r 689"
/.../
3 Rothen [Piqvenerare]
17. Lars Jöransson Palm ist:t för Magnus Gyllenbreider som bekom afsk. d. 1 Septber 689"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00174

Källa: Livgardet till fot. 1690. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)

Bild nedan: Arkiv Digital - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1310 / sid 257 (AID: v319671a.b1310.s257)


261
Lilliering / SV: Lilliering
« skrivet: 2018-08-23, 22:59 »

"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijf Guardie Till Foothz och Lijff Compagnie Munstradess uthj Stockholm på Nye Stallgården af Hans Kongl. May:t sielf d 9 Maij 687.
/.../
9 [Roten Piquenerare]
53. Lars Andersson Böösman avanc:t frå Musq:r i ställe för Bengdt Lilliering som avanc:de till Rustmester under Capitein Freitagz Compagn:e d: 26 Martij A:o 1687."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00008

Källa: Lifgardet till fot. Öfverste Bernhard von Liewen. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1687/1 (1687)


Se gardet år 1688:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00041


Se gardet år 1689:
"Kongl: May:tz Lijf Guuirdie Till Footh och Hr Carl Gustaf Sperlingz Compagnie.
/.../
Rustmester Bengdt Lilliering 1 förlofwat åth Lijfland"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00166


Se gardet år 1690:
"Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz LijfGuardie till Footh och Capiteinen HöghWählb: Hr Carl Gustaf Sperlingz Compagnie Munstradt, Nya Stallgården Stockholm d. 23 Septemb: A:o 1690
/.../
Rustmest Bengt Lilliering
Antagen [vid Gardet]: 1684. Landzman: Rewel. Förlof. utomlandz"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00295


Se gardet år 1691
"Rulla Uppå Capitein:Hr Carl Gustaf Sperlingz Compagnie Munstrade den 8 Junij A:o 1691
/.../
Rustmäst: Petter Törneqwist av:t från Musq:e Corporal N:o 51 istell: för Bengdt Lilliering som  bekom afskedh d: 22 Decemb:r 690"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00360

262
Introducerad adel - J / SV: Jägerhorn
« skrivet: 2018-08-22, 23:37 »

"Relations Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz LijfGuardie Till Foot och Wählb: Capitein Freitagkz Compagnie Ifrån den sista Munstringen som war d 26 Agustij 684 och Till den 13 Decemb:
/.../
5 Roten
Ahrfwedh Ersson Jägerhorrn 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00199


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/2 (1685)
Se även Gardet 1687
"5 Roth
29 Arwedh Jean Jägerhorn 1"
Se även Gardet 1688:
[Rote] N:o 5
29 Arfwedh Johansson Jägerhorn 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00097
Gardet 1688 12 Junij:
"5 [roten]
29 ... istellet för Arfwed Johansson Jägerhorn, som feck afskeed nu på Munstringen förmedelst han war gammal"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00042

263
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2018-08-22, 22:59 »

Gardet år 1685:
"Munster Rulla Oppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie och Capitein Gustaff Johan StormCrantz Compagnie ifrån d: 26 Aug: 684 som höltz på Skepsbroo Ängh till d:n 15 Septemb: 685.
Capitein Gustaff Johan StormCrantz 1 Förl: till Lijfland, förlofwadt
/.../
24 Roten Musqveterare
Rotmest: Hindrich Johan Bylow i stelle för Johan Erenst StormCrantz som blifwit Drabant d. 1 Maij 685"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00197


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


***


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3370 / sid 669 (AID: v319671a.b3370.s669)

264
Siöblad / SV: Siöblad
« skrivet: 2018-08-22, 22:43 »

"Munster Rulla Oppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie och Capitein Gustaff Johan StormCrantz Compagnie ifrån d: 26 Aug: 684 som höltz på Skepsbroo Ängh till d:n 15 Septemb: 685.
/.../
9 Roten Piqvenerare
Swen Pehrsson Bobergh Antagen i stelle för Erich Siöblad som fick afsked d 1 Martij 685."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00194


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


EÄ, barn tab. 13
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Si%C3%B6blad_nr_75

265
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2018-08-20, 22:36 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tsz LijfGarde till Footh och Wällborne Hr Capitein Reinhold von Liewens Compagnie
/.../
22 [Roten, Mousqueterare]
Otto Jönsson Sillfwerbrann kom i Oloff Lijkagodz ställe, som feck affsked d 16 Februarij 1685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00172

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
"Otto Jönsson Silfwerbrand"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00024


EÄ, barn tab. 4:
1. Johan Adolf SIlfwerbrand, levde 1696.
1. Otto Johan Silfwerbrand, levde 1682. En av dessa två sannolikt identisk med den Jan Silfwerbrand, som 1700, då 36 år gammal, var dragon vid livdragonregementet.

266
Introducerad adel - A / Appelbom
« skrivet: 2018-08-20, 16:44 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tsz LijfGarde till Footh och Wällborne Hr Capitein Reinhold von Liewens Compagnie
/.../
4 (Roten, Piqvenerare)
Samuel Apelbohm kom i Anders Skierpings ställe, som blef underrotMästar d. 12 Martij 1685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00169

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
"Samuel Johansson Appelbom"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00022


"Rulla uppå Wälborne Hr Capitein Gabriel Lilliehöks Compagnie [1687 9/5]
/.../
Förare Samuel Appelbom kom i Olof Palms st:e som afträdde 19 Feb: [16]87" (nr 21 "Samuel Apelboms st:e som av: till Förare 19 Febru: 87" )

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00050
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00051

Källa: Livgardet till fot. 1687. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1110 (1686-1687)


"Rulla uppå Wälborne Hr Capitein Gabriel Lilliehöks Compagnie [1687 26/10]
/.../
Förare Samuel Apelbohm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00103

Källa: Livgardet till fot. 1686, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1110 (1686-1687)


"Rulla uppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie Till Foot och Capitein Wälborne Hr Gabriel Lilliehöökz Compagnie [1689]
/.../
Förare Samuel Appelbom. Förlofwat till Lijfland"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00149

Källa: Livgardet till fot. 1689. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)


"Munster Rulla Uppå Hr Capitein Gabriel Lilliehööks Compagnie [1692]
/.../
Föraren Niels Andersson Alm; Avanc:t ifrån Piq:r Corproal N:o 1 i ställe för Samuel Appelbom, som bekom afsked d: 1 Novemb: A:o 1691"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00417

Källa: Livgardet till fot. 1692. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)


EÄ, barn tab. 7
"2. Samuel Appelbom. Student i Uppsala (Um.) 1682-02-21. Död ung."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonstierna_nr_333

267
Introducerad adel - L / SV: Leijonstierna
« skrivet: 2018-08-20, 15:39 »

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Lijff Gurdie och öfwerste Leutnampt Högwälborne Hr Baron Bernhardt de Lijffz Compagnie
/.../
22 [Roten Musqveterare]
Octrig Hindrich Lodh antagen i Daniel Lejonstiernas stelle som bekom afskiedh d: 22 Julij [1685]."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00161


Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


EÄ tab. 5(?)

268
Gyllenflycht / SV: Gyllenflycht
« skrivet: 2018-08-20, 14:44 »

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Lijff Gurdie och öfwerste Leutnampt Högwälborne Hr Baron Bernhardt de Lijffz Compagnie
/.../
20 [Roten Musqveterare]
U:[nder] R:[ote] M:[ästare] Johan Adam Gyllenflycht

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00160

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00015

Se även år 1687:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00015

Se även år 1689: (nr 121)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054214_00021

Se även år 1690 (nr 121)
"U:R:M 121 Johan Adam Gyllenflycht
Antagen 1682, Liflender, Siuuk"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00183

Se även år 1695 (nr 121)
"U:R:M 121 Claes Jonsson Lundh, avanc:t från N:o 105 i stellet för Johan Adam Gyllenflycht som blef dödh d: 21 Aprill 1695"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029170_00081

269
Stierncrantz / SV: Stierncrantz
« skrivet: 2018-08-20, 14:06 »

"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Lijff Gurdie och Öfwerste Leutnampt Högwälborne Hr Baron Bernhardt de Lijffz Compagnie
/.../
8 [Roten, Piqvenerare]
Carl Lejonhufvud av:[ancerat] frå[n] Musq:r i ställe för Simon Gustaff StierenKrantz som blef uthstruken på Munstringen d: 26 Aug: 684."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00158

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)"2. Simon Gustaf Stierncrantz. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1684-12-29. Löjtnant därst. 1690-05-15. Kapten 1700-05-24. Död troligen barnlös. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierncrantz_nr_854

270
Introducerad adel - VW / Weidenhaijn, von
« skrivet: 2018-08-20, 13:47 »

"Rulla Uppå Högwälborne Hr Baron och Öfwerstens Compagnie
/.../
20 [Roten, Musqueterare]
Adam Andersson Frost antagen istelle för Georgen Weidenheim som bekom afskedh d. 30 Januarij 685"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00154

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


***


"Fendrick Georg von Weidenheim"
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/20 (1688)
Källa: ROLLA. Von I: H: G: EXC: Des H GENER: Vnd G:GOVV: H: G: NICOLAI BIELKES GEMUNSTERTS. REGIMENT. VEHRDEN ANNO. 1688 [31/12]


***


EÄ tab. 3:
"Georg Weidenheim, adlad von Weidenhaijn, Fänrik vid Bielkes svenska regemente i Holland 1688-09-26. /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Weidenhaijn_nr_413


271
Lilliering / SV: Lilliering
« skrivet: 2018-08-20, 12:47 »

"Rulla Uppå Högwälborne Hr Baron och Öfwerstens Compagnie
/.../
5 [Roten, Piquenerare]
Magnus Gabriel Lilliering avanc:t frå Musqueter i Jost Törnefeldtz stelle som avanc:de till Fältwäb: under öfwerste Taubens Regemente d 1 9:ber [16]84"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00152

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00008

och:
5 [Roten, Piquenerare]
"/.../ istelle för Magnus Gabriel Lilliering som bek:[om] afsked d: 11 Maij [16]86."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054120_00008
Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Bernhard von Liewen, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1686/1 (1686)


EÄ:
"Magnus Gabriel Lilliering: konduktör vid fortifikationen i Reval. Död 1685 [Mf]."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliering_nr_838

272
Ulfsax / SV: Ulfsax
« skrivet: 2018-08-18, 11:21 »

"Stockholm . den 29 Jan. 1709
/.../
In för Eders Excell:ce och det Höglofl: Kongl: Krigz Collegium förordsakas iag fattige Änckia underdånödmiukel: berätta, huru som min Sal. Man H:r Carl Gustaf Ulfsax hwilken på sidstone blef Cornett under Smålandz Cavallerie Regemente, och då warande Öfwersten H: Carl Nieroth sampt Ryttmästaren Carl Gustaf Lood och Sunnerbo Compganie, d. 10 Januarii 1703 genom döden afgångit och lemnat mig fattige Änckia med mine många små barn i ett fattigt tillstånd effter sig /.../
/.../
underdånödmiukaste tienarinna
Brita Stina Siöblad"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_00401 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


***


"Aflöningz Lista Oppå General Maijorens och Öfwerstens Högwälborne Hr Carl Nieroths anförtrodde Regemente, Smålandz Cavallerie /.../ [1703]
/.../
5. Sunnerbo Compag:e
Cornett Carl Gustaff Ulfsax död d:n 6 Jan: 1703 dy niuter han här Häste- och Fordels Räntorne till d:n 1 Feb: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00130


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


***


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3630 / sid 721 ff (AID: v319671a.b3630.s721)


***


EÄ tab. 27

273
Tryde / SV: Vart i Tryde?
« skrivet: 2018-08-17, 12:09 »
Hej!

Hon finns med som omgift längre ner på samma sida ("Se ofvan [18]97")


Mvh
Magnus

274
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-08-17, 11:45 »

"A:o 1716 Januarij Månadz Rulla af dett Vacante Carelska Cavallerie Regemente och Nu warande under Wälborne Hr Major von Brandenburgz Commando sampt mit i Nåder anfördtrode Compag:e på Öfwer och Under Officerare samt Giemena som Effective befinnes. Nembl:n
/.../
Corporal Jacob Husgavell
Port:[ione]r: 1
Hästar: Rid: 1, Tros(s): 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054702_00140

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1716/10 (1716)

275
Se Riksarkivets hemsida:

"Generalmönstring gjordes ungefär vart tredje år. Var Sverige i krig gjordes det ofta inga generalmönstringar, därför kan det vara stora hopp mellan åren för de olika regementena."

https://sok.riksarkivet.se/generalmonsterrullor

Se även om regementet sidorna 28-29 på  http://runeberg.org/nosvarme/0034.html

Mvh
Magnus

276
Güntersberch, von / SV: Güntersberch, von
« skrivet: 2018-08-17, 11:12 »

"Förslag Öfwer Hr Officerare och Under Officerare utan Boställen wid Lifgedingetz Battailon af Södermanlandz Infanterie Regemente huru de Efective befinnas Stockholm d. 11 December A:o 1716.
/.../
Öster Rekarnas Compagnie
/.../
2:dra Siergiant Carl von Gÿntersberg 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054702_00049

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1716/10 (1716)


EÄ, barn tab. 2:
Carl Christoffer. Fänrik vid Södermanlands regemente 1717-10-25. Stupade ogift 1718-11-20 vid Fredrikshald i Norge.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_G%C3%BCntersberch_nr_685

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1290 / sid 253 ff (AID: v319671a.b1290.s253)

277
Strömfelt / SV: Strömfelt
« skrivet: 2018-08-15, 19:16 »

"Att Höghwälborne H:r Baronen och Majoren Carl Gustaf Strömfelt heel siuk kom hem Anno 1707 ifrån Påhlen, och 1708 jämwähl 1709 legat under min Cur, warder här medh Attessterat. Jönkiöpingh d: 14 Decembr 1710
Johan Lindelius
Med: Doct: et Phÿs: Adj:
Chronob: [Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_03428 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Str%C3%B6mfelt_nr_106

278
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2018-08-14, 22:57 »

"Såssom Häradzhöfdingen Baumgart genom skrifwelse till mig af d:n 6 Decemb: 1709 och d:n 5 hujus tilkiänna gifwer, att Länsman wid Wåhla Ting angifwit och beklagat Cornetens under LijfRegementet Isbrand Skrufs hustru för begångit hoor och Lägersmåhl med Inspectoren på Wijby gård Thun, hwilcket måhl wid Häradz Tinget eij kan behörigen afdömmas, förr än wiss underrättelse gifwes, huruwijda bem:te Cornet Isbrand Skruf ännu monde lefwa eller om han är död /.../
/.../
Westerås d:n 25 Julj 1710

Kongl. Krigz Collegij
hörsamme och tienstwillige tienare
Gustaf Cronhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_00666

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

279
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2018-08-14, 22:21 »

"/.../ men som den högsta Gud behagat jemwbwäl, låta mitt hus den Sorgen wederfaras att min k: Sohn Sergieanten Petter Appellman med döden afgångit, att jag något sysselsatt är med dess begrafning /.../
Stockholm d: 2 Decemb 1710
ödmiuk, hörsambste Tienare
G: G: Appellmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_00269

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

EÄ, barn. tab. 1
"1. Peter Reinhold Appelman, född 1695. Sergeant vid artilleriet. Död 1710 i pesten och begraven 1710-12-03 i Stockholm."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Appelman_nr_148

280
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2018-08-13, 19:05 »

"Förteckning å af Cimbrishamns Magistrat Maij Månad 1822 utfärdade Pass.
Den 20 Maij 1822 utfärdade pass för Georg Wilhelm Bråkenhjelm, HandelsBokhållare här från Staden, till Wexjö och åter 3 månader gällande.
/.../
Cimbrishamn den 5:te Junii 1822
På Magistratens vägnar
E. Landgren"

Källa: Kristianstads läns landskansli, Inkomna skrivelser Huvudserie, år 1822, DI:207, LLA.

EÄ, barn tab. 25
Se även: Simrishamn (L) AI:3 (1820-1825) Bild 56 / sid 52 (AID: v101088.b56.s52, NAD: SE/LLA/13336)

***

"Specification som uthwijsar hwilka af dhe Stendige Öfwer och Under Officerarene wid Smålandz Cavallerie Regimente giordt tienst, avancerat eller Afgångne ähro pro A:o 1708
/.../
4. Sunnerbo Compagniet
Leutenant Steen Bråkenhiellm fått afskied in Martio 1708 i stället samma Månad hijt transporterat från Secund Lieutenant af dhetta Compagnie Hans Georgh Bråkenhiellm.
/.../

8. Hwetlanda Comapg:t
/.../
Qwartermest: Oluff Berghman avancerat till Secund Cornet af dhetta Compagnie d:n 16 Martij 1708 i stellet samma Dato hijttransporterat Secund Qwartermest:e Pehr Magnus Bråkenhiellm."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00108
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00111

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)


***

"[1706] Den 17 Augusti hade lieutnant Sten Bråkenhielm af Smålands cavallerie en action vid staden Lublin med 4.000 ryssar, dem general Schultz commenderade, lieutenantens partie bestod af 46 enspännare och 80 pållacker, af hvilcket partie blef 17 enspännare fångne och 25 på platsen och 4 eschapperade. Af pållackerne blefvo 31 tillfånga tagne, dhe öfrige tillika med lieutenanten kommo richtigt tillbackars"

"[1709] Samma dag, som var den 11 Februari, hade Hans Maij:t en skiermytzll med ryssa vid Krasnakut, då majorn af Småhl. cavall. Otto Christer von der Pahlen blef fången hoss ryssa. /.../, slagne af våre blefvo effterföljande: /.../ adjutanten af. Smål. cavallerie Bråkenhielm. /.../"

Ur: Leonhard Kaggs dagbok 1698-1722, utgiven av Kungl. samfundet för utgivande av handskrifter rörande skandinaviens historia,  Stockholm 1912.

281
Kindberg / Kinberg / SV: Kindberg / Kinberg
« skrivet: 2018-08-13, 18:12 »

"Borgaren Lars Kindberg som haft sitt hemwist i Wansta Sockn och By utj Färs Härad af Malmöe huus Län, hafwer eij efter till honom ofta giorde påminnelser, at inflyttia till Staden [Simrishamn], dett eij fullgiordt, hwarföre han och ifrån sitt Burskap utesluten är, men för förledit åhr 1743 eij betalt de honom åsatte Cronans och Stadens Skatter till Summa Ellofwa D:r 10 öre Smt /.../".


Källa: Kristianstads läns landskansli, Inkomna skrivelser Huvudserie, år 1744, DI:48, LLA.


Se även år 1742: 3 Rotan, tomt 5 - http://www.osterlen.com/slaktforskning/Simr1742.htm

282
Introducerad adel - G / SV: Gripenmarck
« skrivet: 2018-08-10, 18:46 »

"Capit:n Erich Oxenstiernas Compag:e [1704 i fält]
/.../
Sergeant Nills Grijpenmarck Avancerad  från 2:de Förare wed Compagniet den 24 Septembr 1702 /.../
/.../
Furiern Joel Grijpenmarck, Avancerad d: 12 Decembr 1702 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00058 ff


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00065
2 Förare: "i stället Avancerad d: 3 Septembr 1701, Volunteuren af H: Major Sperlings Compagni Nills Grijpenmarck, som sedan Avancerade till Sergiant d: 24 Septembr 1702"

Källa: Livgardet till fot 1704. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)


"Hr Capitain Steno Tranhielms Compagnie [nyuppsatt 1709]
/.../
Chergiant Johan Gripenmarck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00229

Källa: Livgardet till fot 1709. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1250 / sid 245 (AID: v319671a.b1250.s245)

283
Introducerad adel - S / Sparrin
« skrivet: 2018-08-10, 16:54 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tz LifGardie till Foot och Majoren Wälborne Hr Carl von Numers Compagnie den  Aprill A:o 1700
/.../
1 Roten
4. Johan Frid. Schmidt avan: till underofficer under Kongl. May:tzLijfRegemente Dragoner den 13 Jan. 1700. I stellet transport från N:o 100 Jonas Sparin. Antagen 699"
18:de Roten [Musqveterare]
100. Jonas Sparin Transporterat till piquener N:o 4 den 7 October 699."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00028
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00032

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/1 (1700)

EÄ: Jonas Sparrin,/.../ Död 1705-09-00 i byn Jactrowa, 4 mil från Warschau, av våda ihjälstucken av sin egen värja under brottning med fänrik [Alexander] Rubzoff. (Se Rubzoff år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00108 )


Se även:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3250 / sid 645 (AID: v319671a.b3250.s645)

"Karolinska Krigares Dagböcker, del XII (Lund 1918) sidan 325, om fadern kapten Johan Sparrin: "att d. 11 Juni hölls förhör öfver kapten Bremer, som sköt ihjäl kapten Sparrin" (Johan Sparrin dödsskjuten i duell i Posen år 1704 i juni)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparrin_nr_1138

284
Introducerad adel - Ö / SV: Örnevinge
« skrivet: 2018-08-10, 15:47 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:tts LijfGuardie till Foot under Baronen och Öfwersten Wälb:ne Knut Posses Commande och Captenen Carl Magnus Posses Compagnie [1700]:
/.../
15:de Rooten [Musqveterare]
/.../
85. Mattz Erichsson Lundgreen kiörd ifrån Compagniet d 23 Septemb: 1699: i stället Carl Gustaf Örnewinge
Manskap: 1
Antagne: 1699
Landh: Småland"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00057

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/1 (1700)

***

"Förider [furir] Carl Gustaff Örnwinge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00245

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/20 (1700)

***

Genearl Munster Rulla uppå Hans Kongl: May:tz Lijf Gardie till Foot som står under General Lieut:n och Öfwersten wälborne Baron Knut Posses Commando Munstrat af Hans Kongl. Maij:t sielf uti Mellsack Stadh utj Ermland den 18 och 19 Martij 1704
Staben
/.../
Adjutant
/.../ Carll Gust: Örnwinge som blef slagen wid Klitzoff d:n 9 Julij samma åhr [1702], hwilcken avanc. från Sergiant af Hr ÖfwersteLieut:s Compag: d:n 16 Aprill 1702 /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00007
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00024

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)


***
EÄ: Carl Örnevinge »Adjutant under Kongl. Gardet» död vid Klissow 1702 d. 9/7.

285

Några namnregister finns inte vad jag känner till för detta "tyska" regemente.


I 1750 års rulla är det följande kolumner:
"Ålders åhr: 19
Religion: Dito (=Reform[ert])
Handtwärk: Strumpwäfware
Hwarest han tilförende tient: Holland
Capitulations Åhr: 6
Gift:
Tienste Månader: 9"

286
Schoting, von / SV: Schoting, von
« skrivet: 2018-08-09, 10:44 »

Livgardet till fot, Överstelöjtnant Baron Carl Magnus Posses kompani:


"Munsterskrifware /.../ Istället för Isac von Schoting som antogz d 5 Junij 1701 och sedermehra d 10 Junij 1703, avancerat till Proweant skrifware"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029171_00024


Källa: Livgardet till fot. 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1114 (1704-1709)

287

Hej!

Posseska regementet (Mauritz Posses värvade tyska infanteriregemente) uppsattes i Stralsund 1749 och var där huvudsakligen garnisonsregemente. Några kompanier (Livbataljonen) var förlagda i Malmö år 1754. Regementet reducerades 1766 och understacks då det Blixenska regementet i Stralsund.

Ludvig Theod: Schram hittar man här år 1754:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029565_00180

Källa: Riksarkivet - Bergsregementet till fot (yngre) Överste Mauritz Posses regemente 1754.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1444 (1754-1758)

År 1750:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029564_00228

År 1758:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029565_00375

År 1759:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029567_00182
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029566_00168

Ulla Johanssons skrift "Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755" (utgiven av Genealogiska Föreningen) reder ut de olika regementena vid den tidsperioden.

288
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rönne
« skrivet: 2018-08-07, 20:26 »

1709 den 12 Maii hölts ordinarium Consistorium /.../
6. Ryttmästaren Theodorus Rönne upwiste extractum protocolli ifrån Norre CämnerRätten at twenne witnen aflagt ed at han hwarken tiden de tiänt tillhopa under Wisarniskis Regemente eller sedermera warit gift, anhållandes nu om tillstånd at få träda i ächtenskap med J. Christina Hiort; Men öfwersten af fångarne Blumberg hade upsändt i Consistorium styckjunkaren Tobias Gelbke och Lieutnanten Jacob Friederich Felgener, hwilka å öfwerstens wägnar anhällo, at det måtte hafwa anstånd med detta giftermålet till dess han, som är i förwandtskap med Rönne får skrifwa till hans Moder och broder i Curland för större och bättre säkerhet skull om hans person, om han til äfwentyrs wore der förlofwad med någon eller eij med mera, utlofwande öfwersten sig strax der om skrifwa wilja, och sedan gifwa Consistorio behörig underrättelse der om, och blef till bemelte öfwerstes begäran i detta måhl samtyckt, och Rönne tillsagd at wänta med detta giftermålet til dess öfwersten med sin berättelse inkommer, hwilket de utskickade förmodade med första postjacht kunna ske."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065107_00084


"1709 den 10 Junii hölts extraordinarium Consistorium /.../
Ryttmästaren Thedorus Rönne som wid werdzlig Rätt låtit å nyo afhöra twenne witnen edeligen, de der honom ifrån barndomen kändt, at han aldrig warit eller nu är gift, som CämnärRättens extractum protocolli, der om uplästes, feck nu tillstånd at gifta sig här i staden."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065107_00098

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/62 (1709)

***Se även: Gerhard Henrik von Rönne - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2940 / sid 583 (AID: v319671a.b2940.s583)


***


"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Fendrich Hr Carl Ewaldt Rönne"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv DigitalNot: Ang. Carl Ewaldt Rönne se hans fänriksfullkmakt: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00451
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

289
Dohna / SV: Dohna
« skrivet: 2018-08-07, 11:39 »

"1699 den 3 Maij höllts Ordin. Consistorium /.../
1. Hr Praese berättade att Gouvernamentz Fiscalen Hahl har warit hoos honom, och angifwit, att som Grefwe von Dohnas Grefwinna hwilken Reformerad är, och har sin egen präst en Callvinist: Altså går och en stoor myckenhet af de Reformerade tijt, hållandes der deras gudstiänst, att förden skull sådant måtte hemmat blifwa, hwilket Consistorium jämbwäll önskade skee kunna, och att Fiscalerne wille på wederbörlig orth å sådant tala".


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00048


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dohna_nr_65

290
Ruuth / SV: Ruuth
« skrivet: 2018-08-07, 11:27 »

"1699 den 8 Martij hölts Ordin. Consistorium /.../
11. Konan Kirstin Persdotter beklagade sig wara åhr 1692 besåfwen af Camereraren Jacob Ruut men intet kunnat i så många åhr få slut på Cämners Camaren, hvarigenom och nu hennes lycka studza kan med giftermål men een man, den henne tillbiudes, så frampt Consistorium icke will och kan förhielpa henne till sluut."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065099_00029


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/54 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ruuth_nr_1069

291
Introducerad adel - G / Grönhagen
« skrivet: 2018-08-06, 18:54 »

"1703 den 11 Marti hölts Ordin. Consistorium /.../
2. Uplästes Kirstin Andersd:rs domb, den der bekiänte sig barn aflat och födt, med Lagmannen Grönhagen, blifvandes hon remitterad till uppenbar Kyrkoplicht i S. Nicolao."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00149


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%B6nhagen_nr_929


292
Limnell / SV: Limnell
« skrivet: 2018-08-06, 17:47 »

"1703 den 11 Feb: Ord. Consist: /.../
3. Uplästes Fiscalens ifrån Skånö[!], Paul Limnells Suppliq angående citation, uppå Hr Laghe Beck, derföre att fadren will neka hans dotter Elizabet Beck, gifta sig med Limnell, hwilken han tillstår sig efter hennes begiäran häfdat hafwa, här i Staden, för 3 wekor sedan, och förklarade sig willia, antingen med fadrens wettenskap taga henne till sin hustru eller och plichta för lägersmål. Resol. Honom bewillias Citation."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00131

Se även 1703 18/2:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00139 ff

Se även 1703 25/2:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00142 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Beck-Friis_nr_800

293
Hylteen, von / SV: Hylteen, von
« skrivet: 2018-08-06, 17:14 »

"1702 den 3 Decemb: Ordin: Consist: /.../
3. Förekommo 5 st horor som enkelt hoor bedrifwit hafwa, warandes genom wacht brachte till Constitorium, hwilkas remissial uplästes, men aldenstund ingen hoorkarls nampn war antecknadt altså förwijstes Notarien till Rådstugun sådant att tillkiänna gifwa, hwilket ochså skedde.
/.../
Margreta Henrichsd:r bekiände att RiddarhuusFiscalen Anders Hulteen är henne lägersman, men föregaf att han eij skall den tijd warit gift, tå han henne häfdade.
/.../
Resol. så snart remissorial skeer informa skola de få stå deras Kyrkoplicht hwar på sin orth,"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00098


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Hylteen_nr_1482

294
Broman / SV: Broman
« skrivet: 2018-08-06, 16:42 »

"1702 den 1 Octob: Odrin. Consistorium /.../
Förekom Gardiskarlens Rutendals hustru Catharina Mattsdotter, giörandes berättelse om dett barn hvilket Collega på L[adugårds]L[andet] Hr Anders Risling döpt här i S: Clara försambling, Pastore ovettande, och sedan Modren Kyrkotagit, hvilken skall heta Agneta Brun, och warit i tiänst uthi H:s Excell:s Grefve Johan Steenbocks Hoff, dern der wäll i forstone föregifwit att hon woro förlofvet med een under Krigsstaten, men doch sedan Erkiänt uppå H:s Excell:s HoffMästar Carl Broman att han woro barnefadren. Slotts Canceliebetiäntens Engelbrecht Wulfs hustru Stina Örfwing berättade sig eij wara i Staden tå Agneta födde barnet, men har doch wijd hemkombsten burit dett till dopet, och sedan gifvit henne till barnets underhåld i 2 Månaders tijd 1 Carolin, jämbväll till barnets begrafning 6 Caroliner; och i medlerstijd tå hon förestälte henne om dess rätta barnefader, har hon bekiänt upp Hr HoffMästaren Carl Broman af hvilkens hand hon sade sig bekommit 30 D:r Kmt. Wijd denna saak kunde för denna gång intet något tillgiöres uthan sådant annoterades allenast till Hr Bormans communication."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00079


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Broman_nr_1166#TAB_2


295
Spilhammar / SV: Spilhammar
« skrivet: 2018-08-06, 15:27 »

En komplettering till Karin Urviks inlägg från 2012-11-24 som löd:


”Mons. Gabriel Johansson Fast och hustru Beata Pährsdotter Spilhammars son Johan döps 1688-02-07 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm


I Stockholms domkapiel tas 1702 följande mål upp:
"den 10 Sept. Ordin. Consist. /.../
4. Hr Abraham Alinius giorde berättelse om een Båtsmans hustru be:d Beata Spijlhammar, hwilken nu för tijden skall sig uppehålla på Borkholm å Öland och genom honom begiära skillnad ifrån sin Man wid nampn Gabriel Fast, wijd hvilken hon Copulerad blifvit i Lenna Sochn A:o 1688, men han reest bort till siös Åhr 1691, och alt ifrån A:o 1694 platt ingen underrättelse henne ifrån sig gifwit, anseede till hvilket, hon åstundar begifwa sig i annat ächtenskap, eftersom hon öfwer 7 åhr har förbijdat han åtherkombst, och i medlertijd uppehållit sig mehrendels här i Staden, in till dess hon för 1/2 åhrs sedan måst resa till Borkholm. Wijd detta tillfälle instälte sig Kyrkoherden i Dandery H:r Nils Fast och Advocaten Johan Fast, berättandes sig intet hafwa det aldraringaste hört eller sport om deras kiötsliga broder Gabriel Fast sedan åhr 1694 och sålunda icke weta, om han är lefvande eller död. Uthaf detta bevilliades Extratum Protocolli, kunnandes hon söka tillstånd till giftermål, å den orth som hon nu wijstas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00075


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


296
Hägerflycht / SV: Hägerflycht
« skrivet: 2018-08-06, 14:03 »

"1702 den 7 Maij Ord. Consist. /.../
4. Uplästes Hr Capitein Gustaf Hägerflychts insinuerade skrift, emot Fru Catharina Canterstiärna och dess dotter Jungfru Greta Canterstiärna, hwilka A:o 1699 d. 24 Julij tagit detta Consistorii citation å honom, som tå och alt sedan warit i Wissmars Guarnison, för praetenderat ächtenskaps löfte, hwar till han doch skall oskyldig wara, hafwandes han gift sig sedermehra i Wissmar, hwaräst han är af Fiscalen anklagad, och för den skull nödsakad resa hijt öfwer allenast på någre wilkor, begiärandes handräckning till sluut i denna saak. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00048
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00054

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)

297
Introducerad adel - X Y Z / SV: Zeedtz
« skrivet: 2018-08-04, 23:17 »

"1704 d 5 Octobr. hölts ordinarium Consistorium /.../
4. Uplästes ÖfwesterLieutnantens Wälborne Hr Samuel Zedtz ingifne skrift, ther uti han berättar huru som hans hustru Jeanna Adriane de Fain, med hwilken han för många år sedan i Mastricht är sammawigder worden, derest hon sig och nu för tiden uppehåller, har icke allenast wägrat sig, uppå hans åtskillige resor giorde påminnelser, at wilja följa med honom hit till Swerge, sitt fädernes land, derest han sin tienst och beställning hafwer, utan och nu sedermera, som om henne genom andras N:l Major Lindemans berättelse och skrifwelse kunnigt wordet, skal hafwa med en annan man der å orten olofligit umgänge plägat, begärandes han fördenskull ifrån henne aldeles blifwa fri och skilder såsom en otrogen maka. Hwar uppå resolverades, at som detta är en sak, som sig i främmande land och utom riket tilldragit hafwer, skal först i underdånighet hos Hans Kongl. May:t förfrågas om Consistorium en sådane sak antaga kan och och Hans Kongl. May:t der till sitt nådige samtycke och tillstånd täckes gifwa. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00082
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00087

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/57 (1704)

298
Stålhandske / SV: Stålhandske
« skrivet: 2018-08-04, 00:25 »

"1707 den 11 Decemb. hölts ordinarium Consistorium /.../
19. Det har wäl Fru Beata Uxkull å sin dotters J. Helena Margareta Stålhanskes wägnar låtit till denna dagen instämma Auscultanten Hendrich Dysing angående ächtenskapz praetension, Men benemde Fru har hos Hr Presidem upwiset en förlikningz skrift som dem emellan fattat är, at Dysing betalar till Jungfrun hennes dotter 12000 D:r Koppm:t, och hon der emot låter falla all talan om ächtenskap, hwar med deras twist uphäfwen och ändat är så atr dhe äro frie å båda sidor till annat giftermål, en copia af samma förlikningz skrift är i Consistorio ingifwen af Notarien vidimerad."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065105_00164

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/60 (1707)


Eä, Barn tab. 7
"Helena Margareta Stålhandske, född 1684-01-26 på Ogesta, död 1712-10-00 i barnsäng och begraven i Vittinge kyrka. Gift 1708-03-12 i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Grüner, adlad Grüner, nr 1763, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1768."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5lhandske_nr_98
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%BCner_nr_1763

299
Introducerad adel - G / SV: Gyldenklou
« skrivet: 2018-08-02, 19:32 »

"1706 d 5 Septemb. hölts Ordinarium  Consistorium /.../
4. Brita Matzdotter, som har plichtat wid werdzlig Rätt för begångit lägersmål med Kongl. Drabanten Börje GyllenClou, efter som hon berättat hafwer, remitterades at i S. Jacobs församling undergå Kyrkioplicht."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00081

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)


EÄ:
"Börje Gyldenklou, född 1676. Student i Uppsala 1685-06-05. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1697-01-01. Livdrabant s. å. 1/6. Kapten vid livdragonregementet. Stupade ogift 1708-12-06 i Polen."

300
Wadenstierna / SV: Wadenstierna
« skrivet: 2018-08-02, 19:23 »

"1706 d 29 Augusti hölts Ordin. Consistorium /.../
7. Bekände Qwinspersonen Brita Erichzdotter, at hon lägrad är af Thomas Wadenstierna, som nu rest här ifrån Stockholm, hwilken lofwat henne 200 D:r koppm:t om hon på en annan bekänna will, men det kan hon intet för sitt samwete skull göra, utan will blifwa wid sanningen."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00079
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00108


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wadenstierna_nr_1387

301
Gersdorff / SV: Gersdorff
« skrivet: 2018-08-02, 19:02 »

"1706 d 8 Augusti hölts Ordinarium Consistorium /.../
3. Hustru Elisabet Liung begiärade å sin dotters hust. Ulrica Liungs wägnar [efter-]lysning efter hennes dotters man Christian Gottlob von Gersdorf, som för några år sedan rest bort ifrån henne så at hon nu intet säkert wet hwarest han hafwer sitt tillhåll.
Resolo. Hon måste skaffa närmare besked om honom, så skal hon få lysning"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065104_00067


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/59 (1706)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gersdorff_nr_1282


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1160 / sid 227 (AID: v319671a.b1160.s227)

302
Stenbock / SV: Stenbock
« skrivet: 2018-08-01, 20:23 »

"1705 d 16 Augusti hölts ordinarium Consistorium /.../
11. Som det nu begynte at ringa i alla Kyrkor efter Hans Excell:ce Kongl. Rådet och Öfwerste Marskalken Gref Johan Gabriel Stenbock, hwilken i går kl. emellan 12 och 1 afsomnade Konungen och Riket till stor sorg och afsaknad, befalte Hr Praeses at det i protocollet måtte annoteras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00094


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stenbock_nr_12


EÄ barn tab. 6
"Johan Gabriel Stenbock, född 1640-08-28 i Stockholm. † ogift 1705-08-14 i Stockholm och begravd s.å. 17/8 i Storkyrkan. Greve till Bogesund/Ulricehamn. Friherre till Kronobäck och Öresten. Herre till Torpa, Kungslena, Sjöö, Penningby, Kalmarsnäs, Åkeshov, Karlberg, Lindholmen, Rosersberg, Näsby och Lönnarp med flera gods. Riksmarskalk."

303
Introducerad adel - X Y Z / Zeedtz
« skrivet: 2018-08-01, 19:16 »

"1705 d: 29 Maii hölts extraordinarium Consistorium /.../
2, Disqurerades ÖfwerstLieutnanten Hr Samuel Zedth tå det blef resolverat, at som hans hustru Jeanne Adriane de Fayn, hwilken undfått Consistorii Citation som af Magistratens i Mastricht attest ses kan, genom egen skriftelig behkännelse tillstådet, at hon der å orten har sig med en annan engagerat, efter som hon af Swenska officerare intet annat skal hafwa förspordt än at Zedt warit genom döden afgången hon och dess utan åstundar för samma orsak skal blifwa ifrån honom skilder, blifwer och Zedth ifrån Jeanne Adriane de Fayn hwilken honom sålunda otrogen och malitiose desererat hafwer aldeles fri och skilder så at han nu får tilstånd at träda i annat giftermål"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00069

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00070 ff:
"Q: huru wil han beställa om sin son som han med benämde hustru äger? R: han wil genom sin bekante StadsMajoren i Mastricht Lerman[?] så begå at hans son kan komma hit till Swerge."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zeedtz_nr_1437

304
Introducerad adel - P / Palmstierna
« skrivet: 2018-08-01, 18:09 »

"1705 d: 1 Martii hölts ordinarium Consistorium /.../
4. Uplästes et bref till Consistorium ifrån Assessor Palmstierna, ther uti han å sin Broders ÖfwerstLieutnantens Hr Johan Otto de Stormfeldt wägnar begärar attestatum at bemelte hans broder här i landet ingen hustru ägt hafwer, och som Consistoirum intet wet at medan han här i Stockholm lefde har någon hustru haft, blef beslutit at et witnesbörd för honom, som nu för tiden wistas uti Piacenza i Italien, upsättias skal angående at han här intet har warit gifter"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00035


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstierna_nr_220
Tab. 1 Nils Palmstierna: "Reste 1723 till Paris och sedan till Italien, där han i synnerhet uppehöll sig i konungens av Sardinien stater och besåg, genom bemedling av sin i Italien bosatte farbroder, majoren Joh. Otto Stormfelt, de förnämsta fästningarna."https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543
EÄ tab. 2
Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna. född 1666. Lagman. Död 1716. Se adel ätten Palmstierna.
Johan Shiller, adlad Schillerhjelm eller von der Kuhla, men kallade sig Johan Otto Stormfelt † 1731 i Castel du S:t Giorvanni. Gift med en förnäm tysk enka.


Schillerhjelm: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 130 / sid 255 ff (AID: v102734.b130.s255)

305

"1705 d: 1 Martii hölts ordinarium Consistorium /.../
2. Magdalena Christphers dotter Mellin som har aflagt böter wid werdzlig Rätt för begånget lägermål, som hon angifwit emot Cornetten Petter Schultz, hwilken nu förtiden skal wistas wid Kongl. Armén förwistes at i Clara församling undergå Kyrkioplicht"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00034


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551), Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551)

306
Tungelfelt / SV: Tungelfelt
« skrivet: 2018-07-30, 20:28 »

"d. 19 Jubii A:o 1718
/.../Protonotarien Plaan berättade at sedan Capitainens [Anders] Tungelfelts sak warit före har han skaffat sig Capitainens af Gardie Fegesachs och Kyrkioherdens i S:t Maria attest at han för sit begångne duel wid Bender där suttit uti arest 6 weckor inan han sig begifwit utur aresten hwilcka 6 weckor han nu förmenar böra räknas, då hans 3 års tid är ute, som han bör plichta uti fängelse. Men Kongl. Maj:ts Råd kunde icke här til samtycka, utan bör han sitta til d 1 Augusti då hans tid blir ute, skolandes han då slippa utur aresten /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 1310 / sid 122 (AID: v655180.b1310.s122, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tungelfelt_nr_1155

307
Introducerad adel - G / SV: Gyldenhoff
« skrivet: 2018-07-30, 19:52 »

"Anno 1718 d 28 Januarij
/.../
Plan föredrog sedan Capitein Balzar Gyllenhoffs Frus Sophia von Sternthals Supplique, hwar uti hon å sin i Ryssland fångne Mans wägnar begär att slippa beläggia domen emot Hoppman [Hauptman] Törnhielm med Charta Sigillatta samt densamma inlösa för deras fattigdom skuld.
Resol. skrifwas utanpå hennes Supplique att om hon pröfwas wara så fattig som förordningen wid handen gifwer så slipper hon betala Charta Sigillata och inlösa domen."


Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 610 / sid 54 (AID: v655180.b610.s54, NAD: SE/RA/1311)


Mårten Törnhielm g.m Christina Gyldenhoff
https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnhielm_nr_852


Sterndal - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 143 / sid 281 (AID: v102734.b143.s281)

308
Rithfelt / SV: Rithfelt
« skrivet: 2018-07-29, 11:50 »

Anthon Rithfeldt var född i Pommern c:a 1646 (51 år 1697).


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054410_00010


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/16 (1697)

309
Gyllenpatron / SV: Gyllenpatron
« skrivet: 2018-07-29, 11:32 »

Styckjunkaren Carl Gyllenpatron fick 1698 18/5 kungens tillstånd "att han måtte få uppehålla sig härå orten [Stockholm] ännu twenne Månader till att utföra en honom angelägen Proces". Han hade sedan tidigare haft Överste Müller von der Lühnens tillstånd "att uppehålla sig härå orten in till Wåhren" [1698].

Han fick även "läkarintyg" i Stockholm 1698 10/10 att han där drabbats av "fleck fieber" 12/8.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054428_00348

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/12 (1698)


EÄ, barn. tab 2:
1. Carl Gyllenpatron, född 1672. Konstapel vid artilleriet i Stettin 1692. Styckjunkare därst. 1697-04-01. Fänrik 1700-05-24. Löjtnant 1702-07-29. Konfirm.fullm. 1703-07-29. Död ogift 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.


Han avancerade från furir till styckjunkare 1697 1/4:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054410_00011

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/16 (1697)

310

"Stettin 1 maij Anno 1699
/.../
Handtlanger 64 Christian v. Platzbeck
dieser ist den 1 Febr: Zu LehrConstapel Avangirdt in Fried. Kussels stelle und Jacob Morman vor Handt langer angenommen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054451_00017

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/15 (1699)

Han avancerar från lärkonstapel till konstapel september 1699:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054448_00194


Se år 1700: Constabel Christian v. Platzbek
Januari https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054467_00360
Mars https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054468_00204
April https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054468_00426
Rulla Maj https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054469_00279 (Född 1678)
Juni (i Stettin) Constabel Christian v. Platzbeck Cassiret in dessen stelle /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054469_00448

311
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2018-07-28, 11:17 »

"Anno 1701 den 6 Februarii
/.../
7: Hr Justitiae Borgmästaren Thomas Lohrman förekom med Capiteinen Wälb. H: Mauritz Duvalt, och Fru Agneta Duvalt berättandes Hr Borgmäst:n att såsom han warit tillijka med H. Rådman Petter Ingmundss:n förordnad till Förmyndare för bem.t Fru, och hon nu wore råkad uti Ächtenskap medh Lieut;n Wälb: Leon:d Svinhufvud, som henne icke som en rätt skaffens man ägnar, handterar, hwilket igenom tillbudne och i K:o Ord: föreskrefne medell eij har kunnat afhielpas: Så är han föranlåten att med henne komma in för Cons:o, och begära Con:e handräckning om nödig Correction, berättandes hurur bem:te Svinhufvud slagit sig på Fyllerij, hwarigenom han Fruns lilla huusgeråd och Egendomb alldeles förslösat etc., Sedan inkom och bem:te Lieutnant, då honom thetta förehölltz, hwaruppå swarades att han beklagade det hans kiäraste skall willia wäga dhe ord och Comportementer som han torde kunna hafft när han någon gång warit drucken, Utlåtandes sig att gärna willia under sitt lefwerne hädan effter taga sig wahra för Brännewijns supande och komma medh sin Fru till Förlijkning.
Hwar uppå efter någon orda wäxling Parterne emellan sampt alfwarsam till dem giord förmaning och i acht tagande af hwad som på bägge sijdor kunde synas tiena ett godt Ächtenskapz förtroende att uprätta, dhe till Förlijkning i anledning af Processens 18 punct remitterades och äntel:n således sins emellan blefwo förenade att the det här till förelupne Owäsandet skulla förgäta och hädan effter hwar andra med tillbörligheet wänskap bemöta, dock som intet wore i förrådh hoos Hr Lieut:n utan alt förslösat skulle Fruns med dess Barn blifwa hoos sin Farbroder Hr Capt. Duvalt intill dess theras sinnen kunde åter bewekas till rätt sammanlefnadh, hwarom the och af Cons:o blefwo förmante, som med thenne theras förlijkning så wijda war till fridz hwad ther med kunde uträttas som them kunde stå till att pröfwas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074656_00072


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/16 (1700-1705)


EÄ, tab. 24

312
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2018-07-28, 10:31 »

"Anno 1700 den 22 Augusti
/.../
10. Regementz Auditeuren Hr Johan Hendrichsson Skruf anhölllt skriftel. för dess Stiufdotter Brita Hothen, att hon som en ächta Hustru, måtte få K[yrk]:otagas, emedan hon af StiufBrodren Corporalen under Infanteriet Isbrandh Skruf, hwilken nu är med Armeen på Seeland, under Ächtenskapz löffte är worden häfdadh, och nu hafwer födt Barn.
R: Emeden utahf bem:t Inlagde skrifft icke allenast betygas att bem:t Coporal Isbrand Skruf med Fadrens och Stiufmodrens samtykio sig med Brita Hothen har fäst, sampt henne med Ring begåfwat, utan och uthaf dhe Communicerade Transumpter, utur samma Corporal i CarlsCrona d. 2 Junii sidstl. Daterade Bref, skrefne så wähl till Fadern som Brita Hothen befinnes, att hans 1:o bekienner sig hafwa brituit sine K. Föräldrar emot, 2:o Lemnar Gud hwad Upsåt, han har, sig att bättra, och 3: Önskar att kunna öfwerwinna sin K: Moders Ogunst. Jemwähl 4: Consenterar emot Brita Hothen ett Oföränderl:t hierta, förmanandes henne 5:o att wara trogen och redelig, sampt förtroendes sig och sina beställningar i hennes skiön[?], hwarjemte han och så beklagar att han icke handt bjda hennes hemkomst ifrån Stockholm då han ett fullkombl:t sluut skulle af henne tagit hwaruthaf Consist:m icke annat kan döma än dem emellan ett fast Ächtenskapz slut warit thet han sinnad är att fullborda: Fördenskull finner Consist:e skiäligt att hon må K:otagas som en Ächta hustru, dock med  det Formulan som utj handB:n pag 126 föreskrifwes, them som för wiegzlen afla och föda Barn i sin trolofning."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074656_00029 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/16 (1700-1705)

313
Feif / SV: Feif
« skrivet: 2018-07-25, 21:23 »

"Döde 1738
Januarius
d. 17 Jean Feif. Capitain af Kongl. May:tz Lif Gardet i Storkyrkan"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 179 (AID: v91111.b179, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Feif_nr_1405

314
Posse / SV: Posse
« skrivet: 2018-07-25, 21:06 »

"Döde och Begrafne
Anno 1733
Aprilis d 28. Högwälborne Hr Grefwen Knut Posse Capitain af Kongl. Gardiet i Kungsholms Kyrckia"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 171 (AID: v91111.b171, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


"Anno 1734
Majus 14. Arfvid Sal. Capitainens af Kongl. Garde Gref Knut Posses unga Son uti Kungsholms Kyrckia"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 173 (AID: v91111.b173, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


EÄ tab. 41
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_nr_51


***


"Döde och begrafne på Åhr 1740
December
Beata Christina Posse, Lieutnantens af Kongl. LifGardet Högwälbonre Hr Baron Mauritz Posses Grefwinna, dödde d:n 25 Novembris"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 181 (AID: v91111.b181, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


EÄ tab. 21
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_af_S%C3%A4by_nr_57

315
Sparre / SV: Sparre
« skrivet: 2018-07-25, 21:01 »

"Döde och Begrafne
Anno 1733
Januarius d 4. Baron Knut Sparre Capitain af Kongl. Gardiet i St Jacobs Kyrckio"

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 171 (AID: v91111.b171, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


"Döde åhr 1738
November d. 29 Hedvig Sparre Sal. Capit. Baron Knut Sparres dotter i S: Clara ky."

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 179 (AID: v91111.b179, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital


EÄ tab. 37
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_nr_11

316
Introducerad adel - G / Gripenmarck
« skrivet: 2018-07-25, 20:41 »

"ANNO 1737
Martius d 17. 5 Regementz Qwartermästaren af Kongl. May:tz LifGardet Wälborne Hr Jean Gripenmark, samt Wälborne Jungfru Ulrica Gripenstierna. Lysning är skiedd i Ekerö Försambling effter vice Pastorens L: And: Herm: Gyllingz där å lämnade attest , derför ock effter förordningen Chartae Sigillatae afgiften der bör wara erlagder, men copulaon skiedde här i Stockholm d:n 19 Martii 1737."


Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 89 (AID: v91111.b89, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital.


EÄ tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenmarck_nr_920
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenstierna_nr_820

317

Hans Christoph Raupach var rustmästare vid kapten Gothard von Budbergs kompani, fältmarskalken Mellins regemente till fot [=Pommerska infanteriregementet], Pasewalck den 2 Januari 1702.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054518_00028

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1702/3 (1702)


Se även:
År 1696 22/12  Soldat nr 92 se anmärkningskolumnen -  se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054386_00346

År 1697 4/1 Soldat (Gefreiter?) nr 97 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054403_00064

År 1698 19/2 Corporal nr 91 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054422_00094

År 1698 25/5 Corporal nr 55 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054425_00057

År 1698 1/8 Corporal nr 37 Hans Christoff Rubach - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054427_00044

År 1698 5/10 Corporal nr 37 Hans Christoffer Rubach
Född "In Preussen", 40 år gammal, tjänat i 22 år, fru och barn (tomt), svurit eden.
- se https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054428_00069

År 1701 3/1 Rustmeister Hans Christoph Raupach - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054490_00032 

År 1703 1/10: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00026
År 1703 1/11: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00082
År 1703 1/12: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00132
År 1704 1/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00182
År 1704 1/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00231
År 1704 1/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054568_00281


Före Jürgen Mellin var Nils Bielke regementschef, se även bild nedan. Om slaget vid Kalisz 1706 19/10 se: http://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/militara-artiklar/blandade-artiklar/1580-kalisz-1706-myt-och-sanning

318
Morgonstierna / SV: Morgonstierna
« skrivet: 2018-07-23, 23:02 »

"General Muster Rolle Von des Herrn Ober Commendanten und Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiment und des Capitain Rosen Compagnie, wie selbige In Vehrden /.../ gemustert worden den 31:te Junij A:o 1697
/.../
Corpor: 91. Isack Morgenstern
Edelman: [tomt]
Ist zu hausse: Schonen [Skåne]
Angenommen under die Comp: Jahr1695 Monat May
Verheyrathet: Frau
Kan Handwerck: Schuster
Hatt zuwor gedienet: Schweden: Jahr 15
Ist alt: 37"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054415_00122


Källa: Trupper i Bremen och Verden. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1697/21 (1697)319
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Grefvenhjelm
« skrivet: 2018-07-23, 22:48 »

"General Muster Rolle Von des Herrn Ober Commendanten und Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiment und des Hr ObristLieutenant Wangelins Compagnie, wie selbige in Vehrden /.../ gemustert worden den 21: Junij A:o 1697
/.../
Unter Officirer
Führer [Förare] Bengt Christian von Gräfenhielm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054415_00088


Källa: Trupper i Bremen och Verden. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/21 (1697)
Grefvenhjelm - se ArkivDigital: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 48 / sid 91 (AID: v102734.b48.s91)

320
Örneklou / SV: Örneklou
« skrivet: 2018-07-23, 22:26 »

"General Munster Rolla von /.../ FeldtMarscahll und General Gouverneures Herrn Graff Jürgen Mellins Regement zu Fuss [till Fot] /.../ Leib Compagnie Stettin d 5 october Anno 1698
/.../
Fendrich Carl Gustaf Örneklow, gehet abb, in dess stelle Elias /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054431_00099


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/15 (1698)

321

"General Munster Rolla der Stettins Artollerie bedienten so wie sie auf die General Munsterung sich Effective befinden d: 5 Octobr: An:o 1698
Major Rudolph von Bunaw
/.../
HandtLangers 71. Christian von Platzbeck, Liffland"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054431_00016


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1698/15 (1698)

322

"År 1702 d: 22 Octobris
/../
Lilljegreen sade sig sådant lätteligen skola bewijsa, anhölt det här om in loco kunde skee en Laga ransakning, tå fast mehra äntå skulle uppenbart blifwa och om Påickens Platzbecks onda förhållande som för sin odygd skull af ÖfwerstL:n sielf blef körd uhr tiänsten och sedan såsom Volonteur igentagen, under promiss af wijdare befordran, att han witna skulle Fruens oskyldigheet till meehn, det han och sedan så grofft och osanfärdigt giordt och all blygsamheetes skränckor så wijda öfwerskrijdit, att hwar redelig och wälsinnad lätteligen finna kan, hans strafwärde och lastfulle wanart, diärfligen och uthan den ringaste blygsel en ährlig, dygdig och kysk Frus ähra att beliuga.
/.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1702:1 (1702) Bild 4780 / sid 955 (AID: v655132.b4780.s955, NAD: SE/RA/1311)

323

"Rulla Uppå JempteLändske Cavalleriet som Effective Stådt I JemptLandh Pro A:o 680
/.../Leutnant Magnus LillieWalck 1
/.../
Gemena Ryttare
/.../
Leut: Magnus LillieWalks Swäntienare Petter Lilliewalk 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00042 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)


Se även:
Kortregister till serien Suppliker: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300103_00483
Supplik: L 79 1672 : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066186_00130
Supplik Mixt 40 1674: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066195_00015


År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00074 (Petter L. A0065742_00078)
År 1682: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00110
(Rulla 1681 4/7: "Petter Lilliewalk S[w]:en T[iena]:ren Nor bagge Casseras") - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054022_00046
(Rulla 23/8 A:o 1682 "i stället för sin Sohn Petter Lilliewalck") ­- https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054026_00034
År 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00059
År 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00157
År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00154 (A0065746_00158)


Styckjunkaren Erik Månsson Lillievalck, fullmakt som fänrik vid till Jämtland kommenderat artilleri 1675 9/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_00572
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065802_00196

324
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2018-07-21, 10:49 »

"Aflöningzlista Oppå Hr Öfwerstens Welb: Herman von Burghausens Regemente Wijborgz Lähns Dragouner, hwar efter dess officerare och Gemene sina Innewarande 1675 åhrs Löhner hafva at undfå Och åthniuta N:l
5.
Chergiant Arfwedh Sabbelstierna dödh ogift alltså ingen Löhn istellet Claes Bäck wärfd in Junio 675, niuter 1/2 löhn och dett öfrige Cronan bespardh."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00044


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/29 (1675)
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00075
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabelstierna_nr_206
http://runeberg.org/frfinl/0389.html

325
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2018-07-21, 10:17 »

"AflöhningzLista Uppå Öfwersten Wälb: Härman von Burckhuusens Dragoune Regemente, hwar effter däss Officerare och Gemeena sina löhner pro A.o 674, hafwa att undfå och bekomma, Nämbl:
1
/.../
Siergiant Salmon Tommesson avangerat till Fältwäbel under Öfwersteleutenantens Compagnie, niuter här under i åhr sin löhn, istället Johan Jörgen Pistolkårs ifrån samma Compagnie."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00071


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)


***


Avlöningslistan år 1675:
"Chergiant Johan Jurgen Pijstohlekors förrest till Tysklandh alltså ingen lön uthan den bespares Cronan /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00042


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/29 (1675)


EÄ tab. 8, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pistolekors_nr_321
http://runeberg.org/frfinl/0330.html


326
Introducerad adel - J / Jägerhorn
« skrivet: 2018-07-19, 17:25 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
2. Corporalen Christer Jegerhorn"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 300 (AID: v480993.b300, NAD: SE/KrA/0023)


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Spurila_nr_114
https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Storby_nr_226
http://runeberg.org/frfinl/0230.html ff

327
Gyllenflycht / SV: Gyllenflycht
« skrivet: 2018-07-19, 17:14 »

En soldat "Donat Johanson Gyllenflycht" finns i 1688 års rulla vid överste Gustaf Mauritz Lewenhaupts regemente. Mönstrat i Göteborg 3/12 1688. Överfördes till Holland.

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 420 (AID: v480993.b420, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenflycht_nr_1311
Erik Abrahamsson Schreuder adlad Gyllenflycht 1694-04-23

328
Örneklou / SV: Örneklou
« skrivet: 2018-07-19, 17:06 »

"Munster Rulla af Högwällborne Hr Grefwen och Öfwersten Gustaff Mauritz Lewenhauptz Regemente och H:r Capitein Fabian Levens Compagnie, Giöteborgh den 3 December Anno 1688.
/.../
Förare Pär Örenklou"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 680 (AID: v480993.b680, NAD: SE/KrA/0023)


"MönsterRulla Uppå Öfwersten Högwällborne Greef Gustaf Lewenhaupts Regemente, Och ÖfwerstLieutnanten Wällborne Herr Anders Sparfelldts Compagnie. Giötheborg d: 3 Decemb: 1688.
/.../
Förare Baron Axell Adollph Örneklou"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 160 (AID: v480993.b160, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ, tab. 3:
"Per Adolf Örneklou, /.../ erhöll 1684-09-02 pass att resa utrikes och bevistade kriget i Brabant. Fänrik vid livgardet 1698-02-12. /.../"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rneklou_nr_83
https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rneklou_nr_327

Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 4010 / sid 797 (AID: v319671a.b4010.s797)


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

Ur Leonhard Kaggs dagbok:
"1712 Den 20 Martii kom capten Pär Örnclo ifrån Bender, därifrån han deserterat till Ryssen och nu capitulerat för major, i Narva an och reste härifrån till Pettersburg"

329

Fänrik Gotthard von Platzbeck - "som godwilleligen sitt afskeedh tagit hafwer" (ny fänrik fick sin fullmakt 4/11 1669)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065801_00146


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/2 (1665-1670)


Fullmakt 1672 6/11 för fältväbeln Lorenz Platzbeck att vara fänrik vid Koloniregementet.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065802_00068


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/3 (1671-1681)


***


Se även "kortregister till fullmaktsböcker":
Gotthard Platsbeck: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_01145
Lorens Platsbeck: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_01146


330
Introducerad adel - Ö / SV: Örnevinge
« skrivet: 2018-07-18, 17:23 »

Belägg för att "Ingrij Örnevinge" levde på Ulvhult den 12 februari 1686 hittar man här:


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065965_00812


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/51 (1688)

***


EÄ, TAB 1
Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge (naturlig son av riksrådet greve Erik Brahe och Anna Filipsdotter Kern, dotter till Filip Kern, till Ulvhult i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Född 1598-11-22 på Visingsborg. Uppfostrades hos greve Magnus Brahe, reste 1614 till ryska kriget och återkom 1617 till Magnus Brahe, som han tjänade i tjugu år1. Kom efter dennes död till sin kusin, riksdrotset greve Per Brahe. Dennes hovmästare 16371. Adlad 1646-06-30 jämte sin kusin, underlagmannen Johan Gustafsson (introd. 1647 under nr 331, vilket nummer sedan ändrats till 352). Död 1666-03-19 på Ulvhult och begraven i Grevbäcks kyrka . Gift 1626-10-15 med Ingrid Larsdotter, som levde ännu 1686 på Ulvhult, dotter av överkommissarien Lars Gudmundsson Lamb. Av elva barn levde endast en son och tre döttrar vid faderns död.

331
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2018-07-17, 23:11 »

Ovan finns några inlägg om Pinkernelli.


Därför kan jag inte undanhålla denna ur rulla från 1689: 
"Corpral Friederich Pinckernell." vid Prins Christian August af Schleswig-Holsteins värvade infanteriregemente (i svensk tjänst)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054210_00050

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/22 (1689)


Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man:
/.../
Andra regementet, chef prins Christian August av Holstein - rulla år 1688/1689.


Källa: www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

332
Gyllenpatron / SV: Gyllenpatron
« skrivet: 2018-07-17, 18:39 »

"Rolla Auf Ihro Hochgräfl: Excell:ce des Hern General und General Gouvernuern Graf Nicolaus Bielcke Regiment, von des H: Capitains Baron Christian von Buchwaldz Compagnie wie dieselbe effective gemunstert worden in Verden d: 31 Decembr: 1688 ./.
/.../
Unter Officirer
Sergeant Gustaff Gyllenpatron"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054186_00016

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/20 (1688)


EÄ, barn tab. 2
"1. Gustaf Gyllenpatron. Löjtnant. Ogift skjuten vid Ofen."
"1. Johan Gyllenpatron. Dödsskjuten ogift vid Ofen."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpatron_nr_575


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man.
/.../
Tredje regementet, chef Johan Gabriel Banér (Nils Bielkes regemente)"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

Bielkes (Banérs) regemente beskrivs efter slaget vid Fleurus 1/7 1690 som "aldeles ruinerat" med förluster av 695 man med 6 kaptener och många lägre officerare. Överstelöjtnant Johan Gabriel Banér och major Magnus Stenbock klarade sig dock med liven i behåll.

333
Ahn, von / Ahnen, von / SV: Ahn, von / Ahnen, von
« skrivet: 2018-07-16, 23:53 »

"General Munster Rulla Uppå Wästra Skånska Grenadier Compagnie som af Högwälborne Hr Baron och Rijks Rådet Lieven Munstrades, utij Stockholm den 27 October Anno 1719
/.../
2:dra Capitain Andreas Lindeqvest, till dödz stucket Fendrich Fredrich von Ahnen, Condemnerat ifrån Lijfwet, Men effter Hennes Kongl: May:ts pardons placat, pardonerat, ock sedermehra afgången till Regementet d: 6 Maj 1719.
/.../
2:dra Fendrich. Fredrich von Ahn, dödstucken d. 2 Feb. 1719"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054749_00139


Källa: Grenadjärbataljonen, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/17 (1719)


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 60 / sid 7 (AID: v319671a.b60.s7)
http://www.svenskadel.se/familypres.aspx?ulogin=3015&page=0

334
Introducerad adel - G / SV: Gyldenklou
« skrivet: 2018-07-16, 19:46 »

"MunsterRulla Oppå Öfverstens Wellbone H: Reinholdt Modee Regemente [=Bergsregementet] ; Och H: Capitein Johan Fredrick von Gröningers Compagnie.
/.../
Gemena
/.../
Sven Gyllenklo dödh d: 29: Decemb: 1681"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054012_00365


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/2 (1681)

335
Gyllenberg / SV: Gyllenberg
« skrivet: 2018-07-15, 11:53 »

"Aller Underdåhnigst Oppsattz Till Aflöhningz Lijsta för hennes Kongl. May:tz RijckzÄnckiedrottningens /:Under Hans Hööggreefwel. Excell:ce Hr Kongl: Rådet Fäldtmarskalk och General Gouvern: Höögwälborne Hr Ruthger von Aschebergs Commando stående, LijfRegimente till Häst; Pro Anno 1692: Nbl:
/.../
Ryttmäst:r Köhlers Compagnie 4.
/.../
Corporal Niels Kuhlberg, som åfwan förmähles Transporteras till 2:dre Corporalens Ställe, hijt igen effter Meer högtbem:t Hans Excell:ces fullmacht Dat. Malmöe d. 28 Aprill A:o 1692: Gustaff Gyllenbergh"
/.../
"Ryttmäst:r Appelbergs Compagnie 5.
/.../
Corporal Marcus Gyllenberg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00072


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/46 (1692)
Avlöningshandlingar år 1694:
Gustaf - korpral vid Ryttmästare Köhlers kompani
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00079


Marcus - korpral vid Ryttmästare Soops kompani
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00080

336
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-07-14, 08:49 »

"Rolla Auff dess Herrn Obristen Baron Carl Gustav Erskens Regiment und das Hr Capitain Bondes Compagnie, wie die selbe effective Gemunstert zu Rotenburg den 29 Decemb: Anno 1688.
/.../
Leutnant Johan Dahlpiel"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054187_00026


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/21 (1688), Riksarkivet
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man:


/.../
Fjärde regementet, chef Carl Gustaf Erskine"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

337
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-07-13, 23:52 »

Om Gunnar Gyllenswärd född 1922 21/1 i Bromma, död 1987.

Se: Aspirantrulla 1942-1943 Ljungbyhed


Arkiv Digital, Magnus Lindskogs samling (L, M) Vol:3 (1942-1943) Bild 970 / sid 94 (AID: v904560.b970.s94)


EÄ, barn tab. 16 (16 C)

338

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Sergiant Robbert Dornfeldt"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


339
Gyllenberg / SV: Gyllenberg
« skrivet: 2018-07-13, 22:14 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Fendrich Hr Carl Ewaldt Rönne*
/.../
Förare Gustaf Gÿllenberg"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenberg_nr_1030*Not: Ang. Rönne se hans fänriksfullkmakt: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00451
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

340
Introducerad adel - L / SV: Losköld
« skrivet: 2018-07-13, 21:36 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Förijdaren Mårten Loskiöld"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm
EÄ: "Mårten Losköld, född 1666. Kallas häradshövding. Död ogift före fadern."

341
Introducerad adel - L / SV: Leijonwall
« skrivet: 2018-07-13, 21:31 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Chiergiant Johan Leijonvald"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv Digital
"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"


Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm

342
Strömsten / SV: Strömsten
« skrivet: 2018-07-12, 23:43 »

"1715 den 2 Novemb. hölts ordin. Consistorium /.../
1. Inkom Föraren wid Garde Truls Modig, och uppå tilfrågan hwad kunskap han hade  om Feltwebelen Lars Lundberg, berättade, at förleden Septembr. gifwit attest, at bemelte Lundberg i Junii Månad 1714 eij war blifwin död i Muscou, upwiste Copia af sin gifne attest.
/.../
Q: känner han Eric Wikman, som bewitnat at en wid namn Lars Lundberg den 15 Junii 1714 blifwit död, den de sagt warit en regementzwebel? R: han känner Wikman, men han är nu icke här i Staden. lade detta til, at en Corporal af Smålänska Cavalleri Strömsten wid namn har berättat det Lars Lundberg lefde förleden Wåhras hos en Förridare af Gardet, Thun ben:d som gift sig i Muscou. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00091


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)

343
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-07-12, 22:51 »

"1715 den 11 Maii hölts ordin. Consistorium /.../
7. Förekom Änkian Beata Dahlpihl emot Adjutanten Christoffer Rast, den hon til Consistorium citera låtit angående lägersmål under ächtenskapz löfte.
Q: tilstå Rast, at han lofwat henne ächtenskap? R: han nekar intet til lägersmålet; tilstår och at hans moder och swåger rådt honom til ächtenskap med hust: Dahlpihl, då han modren til behag lofwat at taga henne til hustru, med det wilkor, om han finge någon tiänst at han kunde försörja henne, samt eljest kunde fatta någon kärlek til henne; men nu skal han icke fått sådan tiänst, icke eller kan han nu älska henne.
Q: har han lofwat detta ächtenskapet förr än han besof henne? R: Ja
Preses; der af kan man då sluta at han likwäl fattat kärlek til henne.
Så upwiste och Dahlpihl et bref af den 12 Jan. 1714 hwilket Rast tilstod sig hafwa skrifwit; der uti han nogsamt betygar sin kärlek emot henne, och swär wid sin salighet, och önskar Guds hämd och we, om han låte någon ting bedraga honom ifrån sin aldrakäraste Beata Dahlpihl etc.
Hon sade sig hafwa flere bref sådana.
Åberopade och Lector Mag. Wång til witne, hwilken genast upkallades, och berättade han; det han blifwit efterskickad af skreddaren M:r Biörnberg då Christoffer Rast i hust: Dahlpihls näörwaro tilstod at han med henne wore förlofwad; men sade at kärleken wore då förkolnad, och des utan at Öfwersten intet wille efterlåta detta giftermålet, hwar til hans moder mäst drifwit honom at samtyckia.
Q: när blef hon hafwande? R: 3 weckor för Juhl. Consistorium förmante honom at med godo fulborda ächtenskapet med henne, och icke draga Guds hand öfwer sig efter sin egen önskan, om han skulle henne bedraga; Men han sade, at han eij kan fatta kärlek til henne.
Consistorium gaf honom 8 dagars tid at betänkia sig uppå.
Q: wet han något oärligit med henne? R: hon har gifwit honom alt för stort tilfälle at synda, och derför har han blifwit ledze wed henne; geck så bort; Men hust: Dahlpihl, som inne blef gaf tilkänna, at han skal wilja äga en piga som tiänar hos Secret. Peringschiöld; och skal här om efterfrågas.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00039
"1715 den 18 Maii hölts ordin. Consistorium /.../
5. Förekom Beata Dalpihl och Christoffer Rast.
Q: wil Rast nu fulborda ächtenskapet med Dalpihl efter han rådt henne med barn och lofwat taga henne til hustru? R: Rast; at det är owist om han är barnefadern; ty han förnummit, at hon 3 weckor för Juhl rest til Waxholmen med skräddaren Biörnberg och Lieutnanten Broberg, och strax efter hemkomsten har hon bekändt sig wara hafwande, hwarföre han billigt har misstanke om henne, at som hon wisat sig mycket godwillig emot andra, skolandes således Rast icke kunna ächta henne. Hwar öfwer Dahlpihl sig förklarade, at hon wäl icke nekar sig med förenämde personer rest til Waxholmen, då och en annan hustru Maria Kock benemd warit med, och at hon en natt legat tilhopa i säng med skräddaren Biörnberg, då Lieutnanten Broberg legat i andra sängen tilsamman med Maria Kock, men så skal hon dock icke plägat något kötzligit umgänge med Biörnberg. Och blef detta måhl til werdzlig Räts ransakning och ompröfwande remitterat.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00043


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)

344
Yrken H / SV: Hantlangare
« skrivet: 2018-07-07, 23:08 »
Han finns med t.ex i rullan år 1735:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029891_00362Grundritning av Duveds skans:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0023897_00001

Mvh
Magnus345
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2018-06-28, 19:38 »

"Eders Excellence utj underdånigheet berettas, att närwarande Fältwäbel Andreas Moderus ifrån Stralsund, har sedan d:n 7 Augustj, då han kom till Landet, uppehållet sig här i Staden Cimbrishambn hoos sin Broder Rådmannen Moderus och andre sine Anförwanter, och som han ärnar sig nu tillbakars igen till Regementet, dy är wår Underdån Ödmiuka Intercession för honom om ett nådigt Resepass /.../
Cimbrishambn d 24 Aug: 1714
[Magistratens underskrifter]"


Källa: Skånska guvernementskansliet, Skrivelser från borgmästare och råd 1714, DIIId:24, sid. 796-797


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2320 / sid 459 (AID: v319671a.b2320.s459)


346
Gjutare / Styckgjutare
« skrivet: 2018-06-22, 22:23 »

"Wij Carl p: giörom witterligit, at såsom efter Styckgiutaren Michel Baders död, styckgiuteriet här i Stockholm kommer at transporteras på dess Styfsohn Gerhard Meyer hwars förfäder det samma ifrån första begynnelsen härsammastädes hafwa inrättat, anhollandes bem:te Gerhard Meyer nu hoos oss underdånigst om wår nådige Confirmation på alla de Privilegier, bref, Contracter och förrättningzskrifter, som hans förfäder tijd efter annan sig hafwa förwärfwat, så wäl af framl. hennes May:t Drottning Christina d 8 Junij A:o 1641, af Hans May:t wår högstSahl. herr fader d: 30 Junii 1655, af regeringen d: 31 Julij A:o 1666, som af oss sielfwa d: 10 Aprilis 1674, d: 21 April 1680, samt d: 17 Septemb:r 1684; Altså hafwa wij härmed och i kraft af detta wårt öpne bref nådigst welat Confirmera, och på bem:te Gerhard Meyer transportera, alla förbenämda /.../
/.../
Datum Stockholm d: 4 Januarij A:o 1695
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02711 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Meyerska_styckgjuteriet
[Styckgjutare = kanongjutare]

347

"Aldenstund här för tijden ingen lägenheet är att tillgå. med hwilka dhe 40 dahl. Sölf:r M:tt Wadstena Krigzmanns huus Penningar, som framl: Andreas Redkenhoffs Erfwingar för des Sahl. Faders erhåldne Skiöldebref, här i Ränterijt insättia låtit och Ederrs Excell. sampt Kongl. Krijgz Colleg: uti dhes till mig nyligen ankombne skrifwelse af den 4 passato, begärt till Stockholm öfwer remitteras, kunna dijt sändas; Altså är Jag worden föranlåten dhem på annat sätt öfwergiöra, således att Jag låtit bem:te 40 dahl. Silf:r M:tt till borgmästaren Johan Dietrichs härstädes uthbetala, hwilken dheröfwer innelychte Original Assignation till sin Correspondent den Stockholmske kiöpman Hans Dassau uthgifwit, att han samma Medel i Banqven för Wadstena Krijgzmanshuus Räkning insättia, /.../
Arensburgz Slått [på Ösel] d 18 Junij 1710
/.../
E. Mannerburg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02615 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

348
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2018-06-22, 19:56 »

"Rulla på Efterskrefne Manskap som till Kongl: May:tz tienst för Artollerie kutskar och Stalldrengar äro antagne efter Kongl: Defensions Commissionens Bref d: 31 Januarj 1710, Nembl:n
/.../
Annotationer: Född i Jönkiöpingh
Nampn: Anders Rasswill 25 [åhr]
Manskap: 1
Städia 4 D:r
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02216

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

349
"d: 27 Maii döptes Skomakarens Nils Mårtensons och hustru Magnel Pehrsdotters barn och dotter Elna från Norra Qwerrestad som war född d: 26:te huius bar barnet hustru Elna Hans Pehrs härstädes, Faddrarna wåru Lars Pehrsson från Onslunda, Bonden Måns Olson, dr Erik Mårtensson dr Lasse Anderson, hustru Kierstena Måns Ols, pigan Hanna Matts dot alla dessa här af Byen"


Mvh
Magnus

350
Storckenfeldt / SV: Storckenfeldt
« skrivet: 2018-06-21, 23:39 »

"/.../
2. Angående Hr Fendrick [Magnus] Sturkenfeldts Son Kongl. KrigzCollegium remitterade till mig, at han kunde förrätta Kongl. Mayestetz tienst, så är han intet mehr än 10 åhr, och finnes än wara något för swag: Men kunde Eders Excellence och Kongl. Krigz Collegium för Gudz barmhertighet skull hielpa Hr Fendricken därmed, woro wäl honom till hielp, ty elliest swälta de ihiäl, och han kan emedlertijd laga at Konungens tienst intet blifwer försummat.
/.../
Dahlaröe Skantz d. 14 Februarij 1710
Ödmiukaste Tienare
Adam Johan von Feilitz"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_01613


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Se även EÄ:s Supplementband, sidan 937.

351
Rosenstierna / SV: Rosenstierna
« skrivet: 2018-06-19, 20:03 »

"Stockh. den 28 nov. 1700
/.../
Edhers Excellence och dett Högl: Kongl. KrijgzCollegium föranlåtes iagh i ödmiukheet att andraga, huruledes för någon tijdh sedhan, då iagh war stadder uthi Kongl. May:ttz tienst neder till Wärmelandz Gräntzen, Min hustru HöghWälborne Fru Margareta Wrangel är genom dödhen afgången uthi Närke på Sörby gårdh strax widh Örebro; Så Emedhan migh nu tilbör att medh foderligast låta des Lijk där samestedes tillbörligen befodras till Grafwen, som migh och des uthan åligger strax efter begraffningen någre dels af samma dödzfall förordsakade dels Elliest till min timmelige Wälfärdz bewakande högst angelägne förrättningar neder uthi Smålandh; Altså är min Ödmiuka bön och begiäran dett Edhers Excellence och dett Högl: Kongl. Collegium nådgunstigst täcktes migh förunna permision uppå tre Månadz tijdh /.../
/.../
Ödmiukeste tienare
Johan Rosenstierna"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01623 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)


EÄ, barn tab. 2

352
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-06-18, 18:14 »

"Specification uppå Fölljande Öfwer och Under Officerare sampt Gemena Dargouner af Öfwerste Leutnant Wälb: Niels Grotenfeltz i Nåder anförtrodde Esquadron, som nu efter Hr Major Niclaes de Molins ankombne Förteckningh och uppsattz ståå under dess Commando wed armen i Liflandh; hwilka för Innewarande Åhr 1701. Underdåhnigst förwäntta sine löhner, Nembl:n
/.../
2:a Compagniet
/.../
Corporaler
Michel Huusgafwel d:n 15 octob: 1700 avancerat till Rustmestare under 3:die Compagniet; I stället /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00132 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

Se även:
År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00279 ff
"Förare Michell Huusgafwell avancerat ifrån Rustmestare d:n 18 Decemb: 1701 i det vacante stellet; bekommer altså denne åhrs löhn"

År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00227 ff

År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00209 ff
"Förare Michell Hindrichsson Husgabell warit i Twå åhrs tijd borta öfwer dess Förlof, dy niuter han allenast löhn till den tijden, den öfriga blif: K:l M:t bespard, i stellet /.../"

353

"Specification Uppå dhe Öfwer- och Under Officerare Jempte Giemene Ryttare, hwilcka innewarande Åhr 1701 under Carelska Cavallerie Regementtet Tiäna och i Underdånigheet Kongl: May:tz Allernådigste Aflöhning afwachta. nembl:
/.../
2:a Compagniet
/.../ Qwartermestaren Johan Nandelstadt avangerat d: 8 Septembr: 1700 till Cornett under dett 5:te Compagnie, /.../
/.../

3:ie Compagnie
/.../
Qwartermestaren Ernst Wilhelm Nandelstadt, in Ultimo Maijo 1701 avangerat till Cornett under detta Compagnie, /.../

4:de Compagnie
/.../
2:dra Corporal:n /.../ i stället samma dato den 8 Octobr 1700 blefwen förestält till Corporal Föraren af Öfwerste Lieutenant Grotenfeltz Dragouner Johan Nandelstadt, hwilken och utj 1700 Åhrs aflöningz Lista under 5:te Compagnie finnes Interims wijs wara antagen utj 3:ie Corpral: Carl Dawid Saxes stelle.

5:te Compagniet
/.../
Cornetten /.../ I stellet den 8 dito [Septembr] Qwartermestaren af dett andra Compagnie Johan Nandelstadt hijt avangerat.
/.../3:ie Corporal: /.../ har och Johan Nandelstadt som Interims wijs warit förestält, avangerat den 8 Octobr: 1700 till Corporal under dett 4:de Compagnie.

7:de Compagnie
/.../
1:e Corpral:n Adam Johan Swerdfelt, Transporterat den 22 Aug: till dett 8:de Compagnie, I stället hijt igien samma Dato ankommen ifrån bem; 8:de Compagnie 3:ie Corporal: Elias von Nandelstadt.

8:de Compagnie
/.../
Cornetten Carl Gustaf Nandelstadt
/.../
3:ie Corporal:n Elias von Nandelstadt Transporterad den 22 Aug: till dett 7:de Compagnie /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00065 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


Se även år 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00154 ff
Se även år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00098 ff
Se även år 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00052 ff
"Leutnant Johan von Nandelstadt slagen den 16 Junij 1704"
Se även år 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00148 ff
Se även år 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00139 ff
Se även år 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00097 ff
Se även år 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00082 ff
Se även år 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00090 ff

354
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-06-12, 18:23 »

 "AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne H:r Gustaff Enschöldz anförtrodde Regemente Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare  likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1706 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
 /…/
 2. [Överstelöjtnantens kompani]
 /../
Qwartermestare Carl Plagman
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00155

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)


Se även år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00214
"Corporal /.../ i stellet den 31 Julij wärfd Carl Plagman /.../"


 Se även 1705:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00127
 
 Se även 1707:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00124
”Qwartermestare Carl Plagman är af en Wijborgz Ryttare[?] medh en knijf ihiälstucken uthi Littawen den 25 Jan: 1707 /…/”


***

"Specification Uppå Officerarene af mitt Anförtrodde Regemente Åbo lähns Cavallerie för Åhr 1695.
/.../
8. [kompaniet]
Munsterskrifaren Christen Hindersson erhållit afskedh d. 13 Septembris sidstledne i stället effter Her öfwerstens fullmaht af d. 13 Dito Månadh Petter Plogman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00050

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)

Se även år 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00025

Saknas i år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00027

355

"Specification uppå Efterfölljande Öfwer och Under Officerare sampt Gemena, af min [Överstelöjtnnant Niclas Grothenfeldt] anförtrodde Esqvadron Dragouner belägen i Wijborg, NySlåttz, Nyland och Tafwasthuus lähner, som i underdåhnighet sökia för Innewarandhe Åhr 1699 att undfå dhreas löhner, Nembl:n
Wijborgz och Nyslåttz Lähn
1. Compagnie
/.../
Förare Elias von Nendelstadt

2. Compagniet
Capitain Elias von Nandelstadt
/.../
Corporal Johan von Nandelstedt

4. Compagnie
Capitain Wollmar Willhelm von Nandelstadt

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00103 ff

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)År 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00278 ff

År 1701: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00132 ff
"Förare Elias von Nandelstadt, in Junio 1700 Avancerat under Carelska Cavallerie Regementte till Corporal, /.../
Corporal Johan von Nandelstedt in Junio 1700, avancerat under Carelska Cavallerie Regiementte till Corporal, /.../"

År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00279 ff

År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00227 ff

År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00209 ff

År 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00199 ff

År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00209 ff
"2 [komp.] Capitein Elias von Nandelstadt blifwen förafskedad, dy niuter han här sin löhn till den tijden, med Månaden inräknad, /.../
3 [komp] Capitein /.../ i stellet efter Wälbe:t Hr Grefwes Fullmacht af samma dato (1706 15/1), Johan Fabian von Nandelstadt /.../
4. [komp.] Maijor och Capitein Wollmar Willhelm von Nandelstadt, är med döden afgången den 5 Jan: 1706, dy bekommer han här Capiteins löhn till d:n 1 Feb /.../"

År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00182 ff
"3 [komp. ] Capitein Johan [Fabian] von Nandelstadt död in Jan: 1707"


http://runeberg.org/frfinl/0312.html

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 101 / Sida 197 (AID: v102734.b101.s197),

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 1700-1718 Bild 2390 / Sida 473 (AID: v319671a.b2390.s473)

356
Limnell / SV: Limnell
« skrivet: 2018-06-09, 23:39 »

"Specification Uppå dhe Officerare och Betiänter som uthj Kongl. May:tz tienst ähre wed Södra Skånska Cavallerie Regiementet, under HöghWälborne H: Baron General Major och Öfwerstens Alexander Strömbergz Commando Innewarande Åhr 1699
/.../


RegementzAuditeuren Nicolaus Öelreich d 4 September 1698 genom döden afgången, då wed förledit åhrs Specification blefwit upsendt, ingen tienlig Persohn funnitz som man till samma tiänst haar i underdånigheet kunnat föreslå. Men nu sig angifwit Paul Limnell som icke allenast sijna Studier in Jure wähl anlagdt, uthan och låtit sig bruka nogon tijdh wed Actioners uthföhrande, som sig der med godt lofordh förwerfwat. Hwarföre underställes Kongl. May:tz nådigste wählbehag, om bemelte Limnell till samma vacance kan blifwa emplogerat. Medan här åthskillige twistigheeter förefalla mellan Crono och Frälse Hemmans ägor, som Regementzskrifwaren ogiörligit ähr till sin fulkommeligheet att uthföhra, för andra sin tiänstz förrättningar.


A:o 1699 d 31 octob. Kongl. M:tz nådigst Resol:
at denna Auditeurstienst eij wijdare bestås, /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00063


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)

357
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2018-06-09, 11:03 »

"Specification till Östgiöthe Cavalleri Regimentetz Aflöning Pro A:o 1699./.


8:de Tiust Compagniet
/.../
Cornet Michel Gyllenbreder
/.../
Qwartermester Magnus Gyllenbreder
/.../
Corporaler
Erich Gyllenbreder


Datum Linkiöpingh den 5 Septemb:r A.o 1699"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00042

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


Se även år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00140
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenbreider_nr_936
Schlegel: (AID) v102734.b52.s99
Lewenhaupt: (AID) v319671a.b1310.s257


358
Reuterstierna / SV: Reuterstierna
« skrivet: 2018-06-09, 10:03 »

"Specification uppå Hans Kongl: May:tz LijfRegemente till Häst, under GeneralMajorens och Öfwerstens Hr Jacob Spens Commando hwar efter dhe nu för tijden warande. Så öf:r- som under Officerare sine 1699 Åhrs Löhner uthi Underdånigheet hafwa att åthniuta Nembl:


Kongzöhrs Compagnie
/.../
QwarterMestaren Johan Hertill, Avangerat d 22 Martij sistl: till Cornett under Adelsphanan och strax i stellet igien Corporalen af samma Compagnie Christopher Ragge efter Fullmacht d 30 Martij 69[9].
Corporaler
/.../
Christopher Ragge Avangerat till Qwarter Mästare under detta Compagnie, som förbem:t är, och i stellet igien Drabant Arfwed Ragge, efter Fullmacht af d 30 Martij 1699"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00007


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterstierna_nr_1748Se även ArkivDigital: v319671a.b2670.s529
359
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2018-06-09, 09:42 »

"Specification uppå Hans Kongl: May:tz LijfRegemente till Häst, under GeneralMajorens och Öfwerstens Hr Jacob Spens Commando hwar efter dhe nu för tijden warande. Så öf:r- som under Officerare sine 1699 Åhrs Löhner uthi Underdånigheet hafwa att åthniuta Nembl:


Roslagz Compagniet
/.../
Corporaler
Oluf Falk för sin Ålderdomb och Siukligheet, tagit afskied in December 698, i stellet igen Johan Ertman SilfwerSparre Wärfdh efter Fullmacht d: 27 Dito."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00006


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


EÄ, barn tab. 31:
"Johan Ertman Silfversparre. Korpral vid livregementet till häst. Kvartermästare vid livregementet till häst 1701-06-12. Kornett 1702-06-04. Konfirmationsfullmakt 1703-04-08. Sekundlöjtnant 1703-12-29. Premiärlöjtnant 1704-12-14. Stabsryttmästare 1708-02-07. Stupade ogift 1709-09-28 vid Poltava."

360
Introducerad adel - Ö / SV: Örnhjelm
« skrivet: 2018-06-09, 09:36 »

"Specification uppå Hans Kongl: May:tz LijfRegemente till Häst, under GeneralMajorens och Öfwerstens Hr Jacob Spens Commando hwar efter dhe nu för tijden warande. Så öf:r- som under Officerare sine 1699 Åhrs Löhner uthi Underdånigheet hafwa att åthniuta Nembl:


Roslagz Compagniet
/.../
Corporaler
Johan Öhrnhielm tagit afskiedh wijdh sista Regementz Mötet, som höltz i Upsala d: 18 Augustij, och i stellet då strax igien Hans Krus effter Fullmacht af d. 24 September 69_"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00006

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


361
Filborna is the place where the two "rusthållen" are located that had to keep the reserve rider.


Map: https://kartor.eniro.se/?q=FILBORNA


Magnus

362

Vargeringen vid Norra skånska kavalleriregementet. 1 st. 1791
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028929_00036


Vargeringen vid Norra skånska kavalleriregementet. 1 st. 1794
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028930_00420


Best Regards
Magnus


363


Nästa steg för dig är att se i Krigsmanshusets handlingar:


Norre Skånske Cavalleriet
"Kongl. May:tz Afskeds Pass af Altranstadt i Saxen d:n 15 Maij 1707 som benådar dem underhåld af Krigzmanshusmedlen i dheras öfrige Lijfztijd efter Reglementet
/.../
D:o [Ryttaren] Mårten Hökås 1
/.../
1708 d:n 21 Martij Assignerades till Regementzskrif:n af Norre Skånske Cavalleriet ifrån Afskeds Datum. Att bekomma Underhåld, efter Hr General ock Gouverneurens Stenbocks ankomne bref af d:n 11 Martij sidst förwekne."


Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:20 (1702-1715) Bild 340 / sid 19 (AID: v777309.b340.s19, NAD: SE/KrA/0014)
Du hittar honom även här: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:9 (1678-1732) Bild 1540 / sid 293 (AID: v777294.b1540.s293, NAD: SE/KrA/0014)


Mvh
Magnus

364
Hej!

Normalt transporterades/förflyttades man till Sverige i grupp efter avskedet (=tillstånd att lämna tjänsten) under eskort.


365
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-19, 20:55 »

"1709 års mantalslängd, Malmö Stad
7:de Rotan
/.../
640. Daniel Plagman, (hustru)"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005486_00736

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/37 (1709:1)


***


"1711 års mantalslängd, Malmö Stad
2:dre Rothan
110. beboes af tiggiare
Ibm. Plagmans hustru"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005491_00402

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/42 (1711:2)


***


"1714 års mantalslängd, Malmö Stad
4:de Rothan
308. Daniel Plagman, (hustru)"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005493_00008

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/44 (1714)


Se även:
År 1708 - se ArkivDigital: v842471a.b140.s4563

Rådhusrätten i Malmö 1 (M) F2A:43 (1730-1730) Bild 4430 / sid 879 (AID: v159508.b4430.s879, NAD: SE/MSA/00811)


Bild nedan - register till Plagmanbouppteckningar på Malmö Stadsarkiv.

366
Hej!

På landsarkivet i Lund finns rekryteringsrullor. I dem kan du t.ex hitta detta:


"Recruteringz Rulla
På dhet som är afgånget wedh Norra Skånska Cavallerie Regementet, sedan sidsta ingifne Rullan af d: 17 Januarij 1705, då den  Recruteringz Rullan på förra afgången  till Landet hemskickades. Datum Campementet wed Bentzin d: 21 Novemb: A:o 1705. Nembl:
/.../
Ryttmäster Wolfelts Compag:
/.../
27. Ingelstorp
Ryttaren Mårten Höökåhs förmedelst ålderdoms skull och Bräckeligheet oförmögen till wijdare tienst, projecterat till afskied, Råck, hatt och hanskar aldeles uthsletit, kappa, Böxer ock stöflar Observerat i sidsta Special defecten, Men uti Summarum intet indragne, altså intet ersatt"


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från krigskollegium, DIIb:13, Landsarkivet i Lund

Mvh
Magnus

367
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-19, 00:02 »

Adressatregister till Riksregistraturet:

"Öpne breff 1646 Maius 13

M. Abraham Plageman Barberaren, på 2 hemman lifztijdz frijheet

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039268_00007

Källa: Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/46 (1646-1649)

***

Riksregistraturet, Datum Stockholm Majus 13, 1646:

"Öpet bref för Regementz Barberaren M:r Abraham Plageman, på twänne hemman, att niuta fritt i sin och sin hustrus lifztijdh.
Wij Christina .p. Giöre witterligit, att Wij af gunst och nådhe på Brefwijsares och Regementz Barberares M:r Abraham Plögemans underdånige ansökande och begäran, i anseende där af, att han nu en rumb tijdh och alt ifrån åhr 1626. hafwer sigh i Wår och Chronones tiänst så i Lijflandh, Pryssen, och Tysklandh, som nu sidst i Danmark för en Regementz Barberare bruka låtit, hafwe Undt och bewilliat efter som Wij här medh och i detta Wårt öpne brefz kraft, Unne, bewillie och efterlåthe honom, efterskrefne twenne hemman i Östergöthlandh, Hanekindz Häradh och S. Lars Sochn belägne, Nembl: den gården han sielf åboor i Blästa by och Månses gårdh ibidem, som han här till på sin tiänst innehaft hafwer, däm här efter qwitt och frij för alle däraf gående wisse och owisse uthlagor /:Extraordinarie Kyrkiotijonde, Krigzhielpen, Bygningz och Saltpettershielpen Undantagne:/ Uthj sin Lifztijdh, och hans Hustru, där hon honom öfwerlefwer, så länge hon Enkia och ensöriande sitter; Att niuta, bruka och beholla. Här Wårt Rickz Cammer Rådh .p.
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038728_00066 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/233 (1646)

Mvh
Magnus Lindskog (Kvm)


368
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-18, 22:43 »

Kammarkollegiet, Likvidationsakter (Likvidationer) Medicinalstaten serie B

Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00294 ff


Borcholdt Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00336 ff

***

"...nembl: A.o 1677, då iag war fången hoos dhe Danske på Örligzflottan, är hon af een orichtig man försåld för een Tertial til Cämneren Hr Hans Raphoen, som dhen sedermehra til sin måg Handelsmannen S:r Matthias Schiffer hafwer transporterat, och iag med min broder Burchardt Plagman, som nu är Regementzfeldtscherer i Skåne, hafwa tiänt för samma restantie...
/.../
Abraham Plagman
Barberare wijd Örligzflottan"
(A0067753_00319)

***

"...huruledes min Sal: Man och fordom Regementz Bardberaren under Östgiötha Cavallerie, Abraham Plagman ijfrån Åhr 1655, och till 1665, på sin löhn resterar 458 D:r 6 öre S:M:t. /.../
Så emedhan Jagh högt bedröfwade Änkia, efter min Sal: Mans dödh /.../
/.../
Maria Plagmans, een högt bedröfwad engkia"
(A0067753_00322)

***

"...at dhettas innehafware Burchardt Plagman, haar alt sedan 656 /:at hans Sal: Fahder M:r Abraham Plagman ifrån Pryssen hijt hem förlofwades:/ tiänt under bemelte regemente [Östgöta regemente till häst] för en fäldtscherer in till dhetta dato: Men Abraham Plagman, haar A:o 1657 begifwit sig under förbem:te Regemente, och sammaledes för Fäldtschär tiänt in till 1660 och Squadronen wardt reducerat och Understucken. Attestetum Stockholm den 14 Martij 1667..../
(A0067753_00325)

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Medicinalstaten serie B, SE/RA/522/16/36/4***

Se även: Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067053_00204 ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Flottan t.o.m. 1680 serie B, SE/RA/522/16/12/16

369
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-16, 19:46 »

"ANNO döde 1710
In Novembri
d: 13.
Sadelmakarens M:r Petter Plagmans hustru, Elizabeth Starbeckia"

Källa: Kalmar stadsförsamling (H) C:1 (1701-1717) Bild 246 / sid 485 (AID: v34626.b246.s485, NAD: SE/VALA/00177)


"ANNO döde 1710
In Novembri
d: 30
Sadelmakaren M:r Petter Plagman"

Källa: Kalmar stadsförsamling (H) C:1 (1701-1717) Bild 248 / sid 489 (AID: v34626.b248.s489, NAD: SE/VALA/00177)

***

"Callmare Stadz MantalLängd Pro A:o 1710
Södra Qvarterer
/.../
Petter Plagman 1"

Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:43 (1710-1710) Bild 19200 / sid 3799 (AID: v400560.b19200.s3799, NAD: SE/VALA/01987)


År 1707 - v400557.b19120.s5461
År 1704 - v400554.b16130.s3195
År 1699 - v400549.b7540.s1491
År 1695 - v400545a.b6210.s1193

***

Se även: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) FI:2 (1710-1717) Bild 73 / sid 139 (AID: v78325.b73.s139, NAD: SE/VALA/01674)

370
Maskoll / SV: Maskoll
« skrivet: 2018-05-16, 19:29 »

"Calmar Stadhz Mant: Längdh 1691
Östra Qwarteret
/.../
Erich Mascholle Enckia"


Källa: Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:24 (1691-1691) Bild 5290 / sid 541 (AID: v400541.b5290.s541, NAD: SE/VALA/01987)

371
Introducerad adel - L / SV: Losköld
« skrivet: 2018-05-12, 19:12 »

"Specification Uppå Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementtes Officerare och betiente, hwar efter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn /.../
6. Säxmäkie Compagniet
/..."
2:dre Corporalen Johan Anders Ögenlodh
3:die Corporalen Gilkius Tollet avancerat effter Fullmacht  af d: 30 Aprill till Qwartermestare under Nedre Hållola el:r det 4:de Compagniet och i stället af Sahl: Öfwersten Wärfdh in Majo Anders Loschiöldh"
/.../
Datum Mustela den 9 November A:o 1701
HansFloor"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00039 ff


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


***


1702-års Avlöningshandlingar.- Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente
6. Säxmäkie Compagnie
"3: Corporalen Anders Loschiöld Soth dödh i Cuhrland d 12 Febr: 1702 i ställe ingen uthan tiensten vacant"https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00130

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


EÄ, barn tab. 1:
"Andreas Losköld. Student i Åbo 1686. Korpral vid Nyland och Tavastehus läns kavalleriregemente 1701-05-00 (At (L.).). Död före fadern."


372
Crantzfelt / SV: Crantzfelt
« skrivet: 2018-05-12, 18:55 »

"Specification Uppå Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementtes Officerare och betiente, hwar efter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn /.../
/.../
Datum Mustela den 9 November A:o 1701
HansFloor"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00039 ff
Notitia
Uti den till Kongl. Krijgz Collegium öfwersände innewarande åhrs Specification för Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavalerie Regiemente af Regiementzskrifwaren Wälbet:de Hans Floor uti min frånwaro upprättat Nembl:n
/.../
Öfre Hållola Compagnie
2:dra Corporalen Otto Fredrich Crantzfelt bekommit afskiedh in Septembrj uti innewarande åhr, i stället samma tijdh Åcke Speitz wärfdh och ifrån Majorens Compagnie hijt Transporterat:
/.../
Datum Helsingforss den 26 November 1701"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00048


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Crantzfelt_nr_567


373
Grunditz / SV: Grunditz
« skrivet: 2018-05-12, 18:50 »

"Specification Uppå Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regementtes Officerare och betiente, hwar efter dhe Jempte Giemene Ryttare Anno 1701 åhrs löhn /.../
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Trumpettaren Jörgen Grundis dödh den 7 December 1700 lembnat Enkia med små barn effter sigh. I stället är des Son Christoffer Grundis optingat effter fadrens dödh.
/.../
Datum Mustela den 9 November A:o 1701
Hans Floor"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00039 ff


Notitia
Uti den till Kongl. Krijgz Collegium öfwersände innewarande åhrs Specification för Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavalerie Regiemente af Regiementzskrifwaren Wälbet:de Hans Floor uti min frånwaro upprättat Nembl:n
/.../
Majorens Compagnie
3:ie Corporalen Åcke Speitz Transporteres Under Öfre Hållola el:r det 5:te Compagniet, i stället hijt wärfd af d. 18 Sept: sidstl: Reinholt Grundis
/.../
Datum Helsingforss den 26 November 1701" [A0065760_00048]

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

374
Rehausen, von / SV: Rehausen, von
« skrivet: 2018-05-12, 18:03 »

Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Höghwälborne Hr Baron Godthard Willhelm von Budbergz anförtrodde Regemente Nylandz Infanterie /.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Feltwäbell Hindrich Willhelm von Reehusen effter K:l M:ts nådige Fullmacht d. 8 Octob: 1701 avancerat till Secund Fendrich under Helsinge Regementet. /.../


7. Helsing Compag:t
/.../
Förare Jacob Johan Gardimeister avancerat d 8 Octob 1701 till Sergeant, och bekommer altså i åhr där sin löhn, i stället samma dato ifrån Furier Jurgen Johan von Reehusen, som d:n 30 Aug: 1702 är avancerat till Sergeant under Ingo Compagn:t men behåller i åhr här sin löhn i dess stelle samma dato ifrån Furier Carl Christopher von Reehusen, som i åhr bekommer där sin löhn.


Furier Jurgen Johan von Reehusen avancerat d:n 8 Octob: 1701 till Förare, och niuter altså i åhr där sin löhn, i stellet samma dato ifrån Corporal Carl Christopher von Reehusen, som d:n 30 Aug: 1702 är avancerat till Förare, dock bekommer i åhr här sin löhn /.../"


8. Karis Compag:t
/.../
Förare Mauritz Adolph von Reehusen effter K:l M:ts nådige Fullmacht d 8 Octob: 1701 avancerat till Fendrich under Helsinge Regem:t - men lärer wara Secund Fendrich emedan han där eij finnes opförd /.../
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00652 ff


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Rehausen_nr_1781
(http://runeberg.org/anrep/3/0330.html)


375
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-05-12, 15:36 »

"Specification Uppå dhe öfwer och under officerare Jempte gemene Ryttare hwilka innewarande åhr 1702, Under Carellske Cavallerie Regementet Tiena, /.../
4:de Compagniet
/.../
1:a Corporal
Frantz Hinrich Antenflyct, avancerat till Qwartermestr: under Öfwerstel:ts Compag: d 20 Decemb 1701, I stellet till Corporal Ryttaren af detta Compagn: N:o 50 Erich Huusgafwell, samma Dato."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00168


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


376
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Romanowitz
« skrivet: 2018-05-12, 15:29 »

"Specification Uppå dhe öfwer och under officerare Jempte gemene Ryttare hwilka innewarande åhr 1702, Under Carellske Cavallerie Regementet Tiena, /.../
2:dra Compagniet
ÖfwersteLeut: och Ryttmest:r Wälborne Gustaf Romanovitz afsatt, istellet samma Dato d: 16 Sept: 1701 medellst Kongl. May:ttz allernådigste fullmacht Majoren af detta Regementet.
/.../
1:ste Corporal Hans Romanovitz* avancerat till qwartermest:e under dedh 5:te Compag:t d: 20 Decemb: 1701; Men sedermera sedermera d: 9 Aprill 1702 dödh blefwen /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00166 ff


* [Värvad 9/9 1699 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00044]


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


http://runeberg.org/frfinl/0359.html

377
Introducerad adel - S / Sackensköld
« skrivet: 2018-05-11, 22:42 »

1722 den 23 maji Continuerade (Höks häradsrätts sommarting)
"Capitainen Wälb: Herr Casper Sackenschiöld å dess cousins Anna E: Marckmans wägnar efter Laga Citation tiltalte Mölnaren Nils Nilsson i Wessinge Mölla, 1:o för huseröta och 2:o för det han efter Laga utsägning intet will afträda samma qwarn, hwilken hon såsom Jordägande nu tänker sielf beboo och bruka, inläggandes Hr Capitainen först förbem:te Jungfru Anna E: Marckmans fulmacht, at utföra saken för henne.
/.../
Swaranden Nils Nilsson war tilstädes, inläggiandes 1:o sin städiezedel på bem:te qwarn de dato d: 8 februarii 1712 utgifwen af Kiärandens Jiungfru A. Elisabet Marckmans Moder, hustru Anna S:le Jöns Marckmans, Samma Städiezedel war till witne underskrefwen af hennes Måg Christ: Lindholm, /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län (N) EVIIAABA:607 (1722-1722) Bild 250 ff(AID: v331083.b250, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sackensk%C3%B6ld_nr_1139


378
Köhler, von / SV: Köhler, von
« skrivet: 2018-05-11, 15:46 »

"1:o Alldensrund Hans Kongl: May:tt medelst Nådig Resolution dat: Stockholm d: 31 Janu: 1728, af hwilken Copia här i ödmiukheet bilägges, allernådigst behagat tillåta, att Fendricken Otto Christian von Köhler och Friherrinnan Högwälborne Fröken Charlotta Sophia von Köhler, såsom halfsyskone Barn, måge hwarannan till ächta taga; Så har jag eij underlåta bordt, sådant Högwyrdige Herr Doctoren och Biskoppen Ödmiukeligst wid handen gifwa. med lika ödmiuk förfrågan, om föruthan afkunnandet på Predikestohlen, som redan 2ne gånger skedt är, något widare är till observera innan denne Ächtenskapz handell med Kyrkones band stadfästad blifwer.
/.../
Sollbergz [Solberga] Prästeg: d: 28 Febru: 1728
Nills Mannerberg
P:L"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074095_00019 ff


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/11 (1728-1729)


EÄ: "Charlotta Sofia von Köhler, född 1701, död 1741-07-27. Gift med sin kusin, kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg och RSO, Otto Christian von Köhler, född 1700, död 1755-10-24."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_K%C3%B6hler_nr_167
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_K%C3%B6hler_nr_2085)

379
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2018-05-09, 22:15 »

"Trumpettare Tiensten vacant till d 1 Oct: 1701, då i stället är blefwen wärfd Een Brandeburgz Trumpettare Christian Zeidler."


Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


***


"Trumpettare Christian Fredrich Seidler, är i Specificationen aldeles uthsluten, är han ännu i wärkelig Tienst, så niuter han detta åhrs Häste- och Fordels Räntor, älliest blifwa de K:l M:t besparde."


Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


***


Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente blev indelt på 1690-talet. (Stora Nordiska kriget 1700-1721. Fanor och uniformer" av Lars-Eric Höglund och Åke Sallnäs).

380
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-05-08, 21:12 »

"Plurimum Venerandum Consistorium här med att beswära blifwer iag förordsakad af Hr Kyrckioherdens i Tranemo Ehrw: Hr Eekmans angifwande, huru som begiäres Echtenskap emellan een Soldat af Södre Kindz Compagnie ben:dt Lars Tranman och een Adels Jungfru wid Nampn Elisabeth Maria Gyllenswerd, hwilket de een tijd hållet fördolt, men på rycktet Hr Kyrckioherden der efter frågat, hälst de hembl: satt om Nattetijd möthe med hwar andra /: efter hon elliest fruchtat tala med honom för sine Föräldrars swåra hotelsers skull:/ och förnummet att desse 2:ne persohner eenständigt begiära att komma till sammans med hwar andra i Echtenskap; Och såsom Jungfruns Föräldrar äro alldeles här emot och willja intet låta intala sig till samtycke, af orsak som de förebära att han är en gemen Soldat, och några andra twijfwels utan obewijsliga Smädesord som de fält, haar H: Kyrckioherden afrådt sådant Echtenskap, men fått detta till swahr af Jungfrun, att hon i dy måhl eij seer sig kunna giöra någon bättre lycka i werlden, emedan deras långlige Echtenskapz Kiärleek är nu så rycktbaar worden. Och berättar å nyio H: Kyrckioherden huru hans förmahningar ännu intet kunna uthrätta utan Jungfrun Gyllenswerd yrkiar dagel: på Echtenskapz fullbordan, haar och igan låtit ansäga Soldaten att han i så beskaffat måhl intet söker något Echtenskap, med denna Jungfrun. Men som detta är alt fåfängt, och man befrahrar, att denna deras långsamma wänskap tordes gifwa tillfälle till något syndigt förutagande. Ty beder Ödmiuk- och tiensthörsammast, det täcktes Pl: Ven: Consist: Höggunstigt meddela sitt betänkiande huru man sig med denna saken skall förhålla, som ödm. afwachtar den som näst Gudz trogna anbefallan med skyldig respect och wördnat förblifwer.


/.../
Dahlstorp d: 25 Augusti A:o 1723
Ödmiuk- och hörsammeste Tienare
Joh. Tranberg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074090_00252 ff


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/6 (1723)
***
Generalmönsterrulla - Älvsborgs regemente år 1725
Södra Kinds kompani:
932.  32 Tranemo
Lars Persson Tranman
31 år g:l
11 tjänsteår
Född i Wästg:l
Ogift


Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 492 (1725-1725) Bild 393 / sid 379 (AID: v60304.b393.s379, NAD: SE/KrA/0023)


***


Generalmönsterrulla - Älvsborgs regemente år 1729
Södra Kinds kompani:
932:    32:
Lars Pährsson Tranman
/.../
gift"


Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 493 (1729-1729) Bild 269 / sid 518 (AID: v60305.b269.s518, NAD: SE/KrA/0023)
***


Generalmönsterrulla - Älvsborgs regemente år 1736
Södra Kinds kompani:
932:   32
Lars Pärsson Tranman, Avancerat till Corporal wed detta Compag:tz Nummer 901 d:n 18 Sept:ber 1735"

Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 494 (1736-1736) Bild 298 / sid 586 (AID: v60306.b298.s586, NAD: SE/KrA/0023)


***


Se även rulla 1714
"roten Legt och instellt den 8 Aprill 1714 Lars Persson Tranman"

Källa: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 485 (1714-1714) Bild 208 (AID: v60297.b208, NAD: SE/KrA/0023)

381
Maclean / SV: Maclean
« skrivet: 2018-05-06, 12:02 »

"Efter Consistoro stemningz Atest begärande heller wettne, angående Hr Corneten Christian Macheler och Pigan Brita Bengtz dåtr som för Tiden åhr 1720 wed Mikhelig Tid då Jag och hon komme i Tienst i samma hus men eij hos en Husbonde, då Hr Corneten strax begynte att Inställa sig mäd samma då dygdiga Brita Bengtz dåtr, då Hr Corneten Tahlade mäd henne der om, men hon af slog alt sådant och sade låter mig blifwa mäd fredh för ty iag är icke edr like, men Hr Corneten på stog allt mer och mer och sade till henne dät skal aldringen oss ant åth skielia än döden och mäd sådan ord henne öfwer Tahlade henne, men till förne tahlade iag mäd dem bäge 2 och dät kan dåk aldrig så damt i mellan edr skie, då Hr Corneten blef vred och sade till mig om du Inttet tiger mäd så ord så skal iag slå armar och ben söner på dig och drifwa dig ifrån din Tienst för ty iag förstår alt sådant bätre än du efter som hon är mig till nöie och Behag. /.../
/.../
Datum Räfwakulla d 6 Febrorj A:o 1721
Kierstin Jons dotr"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00329 ff


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

382
Simmingsköld / SV: Simmingsköld
« skrivet: 2018-05-06, 11:38 »

"Ehrewyrdige och Wällärde Hr Nollerot, Synnerl: gode wän.
Såsom iag gifwit mitt samtyckte till Lieutnantens Hr Adolph Flemans ansökning om min dotter Lena Stina att giöra ächtenskaps forbundh medh /.../
/.../
Helle d 13 Feb: A:o 1719
Eric Simmingschiöld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00364 ff

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)


EÄ, barn tab. 2:
"Helena Christina, född 1697-10-17, död 1731 och begraven 1731-03-10. Gift 1724-07-26 med majoren Olof Rosenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1734-01-01 med Helena Catharina Cederbom), född 1670, död 1754-09-28 på Stora Fullerstad i Skönberga socken, Östergötlands län."

383
Cedercrona / SV: Cedercrona
« skrivet: 2018-05-06, 00:08 »

"Efter begäran lämnas Målaren här i Staden Anders Offenbergs dotter Maria detta witnesbörd, at hon fuller för detta warit förlåfwad med förafskedade Fendriken från Öfwerste Rutenschölds Regemente, Carl Cedercrona benämd, Men som här berättas det samma Fendrik skall för en rum tijd sedan wara blefwen död, och liggia uti KungElf begrafwen. /.../

/.../
Lundh d 24 September A:o 1720"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00269


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

384
Göthenstierna / SV: Göthenstierna
« skrivet: 2018-05-05, 23:57 »

"Såssom iag för någon tijd sedan ingått ett Christeligt Ächtenskapz förbund med Assessoren Wählborne Hr Petter Göthenstiernas dotter Wälborne Jungfruu Greta Göthenstierna, hwilken lijkwähl sedermera, mig owetterl. och till största praejudice, gått förlåfwa sig med en annan person, förmodeligen på sin Hr Faders inrådande och öfwertahlande, skiönt han till berörde wår förlofning fullkombl: hade samtyckt, och der jag nu till att ärhålla en skiählig ärsätning för det iag derigenom lijdit, tagas apart stämbning på honom Hr Assessoren, till Wärldzlig Rätt före. /.../
Götheborg d: 4 Junj 1720./.
Joh. Paulin"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00233


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/G%C3%B6thenstierna_nr_1501

385
Introducerad adel - F / Feltstierna
« skrivet: 2018-05-05, 23:43 »

"...huru som Ryttmästaren af mitt i nåder anförtrodde Regemente Hr Sven Feltstierna, är utj Venerand: Consistoio af Hr Probsten Dahlberg uppå H:rar Kyrkioherdarnes i Träslöf och Twåker skriftel: meddelte berättelse, angifwen, det han en lång tijd plägat samlag med Ryttaren Per Lillias hustru Ingebor ben:d och bekant är, det bem:t Ryttmästare med denna Ingeborg, innan hon wid Ryttaren blefwen Wigd, aflat ett Oächta Barn, ..."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00205 ff (m.fl)


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Feltstierna_nr_1231

386
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2018-05-05, 14:23 »

Ja, det är baksidan. Mvh Magnus

387
Sebalt / SV: Sebalt
« skrivet: 2018-05-05, 11:23 »

Hej Tobias!

Enligt innehållsförteckningen till hemkomna fångar finns Nylands kavalleriregemente på sidan 445 och där återfinns han: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00245

Nej - jag har ingen nerskriven översättning eller renskrift: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065223_00228 ff. Läste då (2016) bara genom det och gjorde ett utdrag (att han var gift 1721).

Avlöningshandlingarna är en bra ingång för när någon blir antagen:
(Nylands kavalleriregemente)
År 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00130
År 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00067
År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00169
År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00085
År 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00245


Ur: 1728 års generalmönsterrulla - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028261_00488:
"Högtompta är belägit utj Ukna Sochn och eij utj Hallingeberg som 1692 åhrs Indehlningzrulla wjd handen gifwer". Så det rör inte när han antagits vid Nylands kav.reg. Det står här även att han antagits vid Östgöta kav.reg "samma dag antagen - d.v.s d: 18 Oct:r 1722

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sebalt_nr_2123

388
Introducerad adel - D / SV: Danckwardt-Lillieström
« skrivet: 2018-05-05, 09:49 »

"1724 November d:n 4
3:o Föredrogs Hr Auditeuren Lars Bårks skriftel: Inlaga som på Hr Capitein Lilljeströms wägnar anhåller, at bem:te Hr Capitein för sitt siukliga tillstånd, måtte i Stockholm eller på den ort han wistas undergå skriftermål i Sacristian, sedan han med Lofl: Cämners Rättens attestato, wijsat sig hafwa de 100 D:rsmt till Domkyrkian och Hospitalet betalt för Plichtepallen; men som berättas, det torde Sophia Löfgren ännu tala i den saken, så kan der med tills wijdare hafwas anstånd, till dess närmare underrättelse derom kan förekomma."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00122
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00123

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00146 ff


Bl.a (bild 184):
Den 28 Februarii föddes Herr Capitein Claas Lilljeströms och Greta Sophia Löfgreens Barn, och efter Barnet war så siukt, at man fruchtade om des Lijf, blef iag twenne gånger anmodat om dopets Förrättande hemma i huset, som ock skedde den 3 Martii, tå barnet döptes, och kallades Sophia.
Ericus Rosenius
Pastor in Sexdräga"
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

389
Gällstad / SV: Gällstad
« skrivet: 2018-05-05, 09:38 »

Lite information om Gällstads numera saknade kyrkoböcker för åren innan 1724:


"1724 d:n 14 October
5:o Landzhöfdingen Hr Baron Gustaf Fock anmodas at tillhålla Hr Capitein Torin at uthlefwerera KyrkioBöckerna till Giällstad"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00120
"1724 d:n 18 Martius
10:o Capitein Hr Johan Thorin swaras på sitt Bref angående hans Swägerska Sahl: Kyrkioherdens Hr Axel Thorins Enkia i Gällstad, som recommenderar henne och dess månge små fattige barnen, at på något sätt blifwa bärgade."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00107


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3560 / sid 707 (AID: v319671a.b3560.s707)


390
Hultengren / SV: Hultengren
« skrivet: 2018-05-05, 09:05 »

"1724 Majus d:n 6
5:o Instämde Parterne från Halmstad Handtlangaren Lars Lundberg och Petronella Hultengren förekommo, den förra till answar, för det han efter sin henne gifne skriftelige försäkring till Echtenskap, det samma nu söker ryggia och ingalunda kan öfwertahlas at fullborda, fast han henne under samma handel häfdat och med barn rådt, Och som han intet kunde bringas i den tankan, det hon dock skiähligen påstod, så blifwa de efter Kongel: Kyrkiolagens XV Cap. 14 § till werldzlig Rätt remitterade, at hwar för sig må lagligen få åthniuta hwad samma Lagsens Rum förmår."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00110


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hultengren_nr_961

391
Introducerad adel - S / Sass
« skrivet: 2018-05-05, 08:38 »

"1724 Martinus d:n 4
4:o Uplästes Landzhöfdingens Hr Baron Focks bref, jemte en från Hr Capitain Delvig ingifwen skrift, utj hwilken han begär få wetta om hans förra Fru von Sassen är här i Stiftet finnandes eller intet, hwar om bref afgår till hennes Syster, som är hos Grefwinnan på Ström, at inhämta hwad underrättelse hon der om kan gifwa, hwar om, sedan swar inkommit skall sådant blifwa Hr Baron och Landzhöfdingen Fock Communicerat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00105


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sass_nr_382


EÄ, barn tab. 3
"Cecilia. Gift 1718-10-23 i Göteborg med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanteriregemente Herman Fredrik von Dellvig."


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 730 / sid 141 (AID: v319671a.b730.s141)

392
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-05-05, 00:05 »

"1723 Septemb: d:n 4
2:o Uplästes H: Probstens Tranbergz andragande om Soldaten Lars Tranmans och Jungf: Elisabeth Maria Silfwerswerdz [Sic!] med hwarannan åstundade Echtenskap, som Jungfruns Föräldrar Herrskapet på Högalij sökia bestrijda. Hwar på H: Probsten swaras, at sådant orimmeligit Echtenskap på alt sätt sökes at afrådas; Emedlertijd anmodas wederbörande H: H: Officerare at förhindra, det Traman betages tillfälle at med Jungf: Gyllenswerd pläga något omgänge"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00096


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


EÄ, barn tab. 42 (Gyllensvärd):
"Elisabet Maria, född 1695. Död änka 1765-03-30 Krusatorpet Gift med korpralen Lars Tranman."

393
Elfvencrona / Elfwencrona / SV: Elfvencrona / Elfwencrona
« skrivet: 2018-05-04, 23:38 »

"1722 December d: 5
11:o Förekallades instämda Parterne Capitein H. Johan Thorin samt Jungf: Wälb:ne Ewa Catharina ElfwenCrona, i thet Echtenskapz mål som bem:te Jungf: af honom praetenderar, hwarom the sins emillan så wijda handlat, som åtskilliga H: Capiteins bref både till Jungfruns Mormoder Fru Cammererskan Catharina Rödbeck, Morbroderen Borgmästaren i Wennersborg H. Danjel Lenberg /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00082


"1724 d:n 18 Martius
10:o Capitein Hr Johan Thorin swaras på sitt Bref angående hans Swägerska Sahl: Kyrkioherdens Hr Axel Thorins Enkia i Gällstad, som recommenderar henne och dess månge små fattige barnen, at på något sätt blifwa bärgade."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00107

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3560 / sid 707 (AID: v319671a.b3560.s707)

394
Introducerad adel - B / Browald
« skrivet: 2018-05-04, 23:12 »

"1721 d:n 27 Septemb:
14:o Hr Corporalen af Dravanterne Wälb:ne H: Isaac Browald, får efter begäran, stämbning på Fru Ingela Gathenhielm utj theras Echtenskapz twistighet"
"1721  d:n 25 Octob
/.../
Q:o Om Wälb:ne H: Corporalen Browald i egen person sökt förste gången få Wälb:ne Fru Gathenhielm till ächta, eller genom andra, och hwad swar Fru Gathenhielm ther på gifwit?
R: Ja, både sielf, så wäl som genom andra /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00055 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00059


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Browald_nr_1764
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gathenhielm_nr_1496

395
Introducerad adel - M / Moltzer, von
« skrivet: 2018-05-04, 22:33 »

"1721 Martius d:n 29
6:o Oplästes Hr Capitein Paul Baltzar Moltzers skriftel. begäran, at få träda i annat Echtenskap; Och som befinnes af the ingifne attester, at bem:te Capitein all möjelig flit anwändt at Upsöka sin förra Fru och thet så sielf som genom andra, men om henne ingen kundskap kunat erhålla, antingen hon woro lefwande eller död: Har ock sielf then tijden han war på Tyska Bottn, rest till Sverin till then ändan at få tala med henne, men hon tagit flychten och begifwit sig Undan utan at någon wet hwart hon tagit wägen, och så många åhr sedan förflutne äro, tå hon så wäl som andra hade kunnat Upsöka sin Man, hwilket, som thet intet skedt är, så lemnas meranämda Hr Capitein tillstånd annat Echtenskap ingå, hwar som honom bäst synes, och Gud honom råd föreläggandes warder. Efter Kyrkiolagens XVI. Cap. 9 §."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00045


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Moltzer_nr_2141


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2330 / sid 461 (AID: v319671a.b2330.s461)

396
Gyllenswärd / SV: Gyllenswärd
« skrivet: 2018-05-04, 22:11 »

"1720 Decemb: d:n 7
8:o Uplästes Cornetens H:r Johan Eric Gyllenswerdz skriftel. förfrågan, om han får till Echta taga sitt halfsyskone barn Benedicta Eleonora Natt och Dag? Honom swaras at thet står intet i Consistorii macht sådant Echtenskap tillåta."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00038


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

397
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Usedom, von
« skrivet: 2018-05-04, 21:53 »

1720 Novemb: d:n 9
5:o Uplästes Sigri Börgesdotters Suppliqve från Onsala hwarmed hon begärer blifwa kyrkiotagen för Capitein H: Adolph Ysendoms trolofwade Fästeqwinna. Hwarföre, som han genom 2:ne bindande bref förklarat henne för sin käraste, samt thess lilla son för sitt barn, och han begärt hon wille resa till honom, resolverades at hon får kyrkiotagas efter Kyrkiolagens V. Cap: 2 § och sedan har hon sig med första at till honom förfoga, och med Copulationen Echtenskapet fullborda. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00036 ff

Se även år 1724: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00118

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3670 / sid 729 (AID: v319671a.b3670.s729)


https://books.google.se/books?id=YpdAAAAAcAAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=adel+von+usedom&source=bl&ots=UoGqewAEfw&sig=OvemJpes22q4OdXxkQxAjBdCz6I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiOzraT6OzaAhWDDCwKHbNDC5oQ6AEIcjAJ#v=onepage&q=adel%20von%20usedom&f=false

398
Cedercrona / SV: Cedercrona
« skrivet: 2018-05-03, 22:59 »

"1720 d:n 19 October
3:o Företogs saken emillan Hautboisten Smeiser och Maria Offenberg från Lund, som åstunda med hwar annan få Echtenskap bygga, hwar till Maria har sin Faders skriffteliga tillåtelse, samt Comminstri i Lund H: Johan Fabritii Attest, att hon från annat gifte är frij, sedan hennes förra Fästeman Fendrich CederCrona länge sedan är död. Resolverades: at så framt han intet har något hinder på sin sijda, får han Echtenskapet med Maria Offenberg fullborda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00034


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cedercrona_nr_1198

399
Maclean / SV: Maclean
« skrivet: 2018-05-03, 22:46 »

"D:n 5 Augustij 1720
1:o Uplästes Britta Bengtzdotter Holms begäran, at få Citation på sin Husbonde Corneten Christian Ludvic Macklier, som henne under Echtenskapz löfte barn rådt och gåfwor gifwit, hwilket henne bewiljades."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00029
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00032
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00034
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00042

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Maclean_nr_306


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2190 / sid 433 (AID: v319671a.b2190.s433)

400
Simmingsköld / SV: Simmingsköld
« skrivet: 2018-05-03, 22:44 »

"D:n 27 Julius 1720
5. Dito Madam Hedvig Båtmans beswär emot H: Raphael Nollroth, som alla 3 gångerne lyst för Leut: Fleman och Copulerat honom med H: Häradzhöfding Simmingschiöldz doter, begärandes på honom therföre en laga Citation, att henne therföre här utj Consistorio till answar ståndia, hwilket H: Nollroth till Förklaring communiceras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00028
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00030


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Simmingsk%C3%B6ld_nr_1199


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1020 / sid 199 (AID: v319671a.b1020.s199)

401
Introducerad adel - D / SV: Danckwardt-Lillieström
« skrivet: 2018-05-03, 21:47 »

"1720 Majus d:n 4
7:o Ingaf Gretha Sophia Löfgren en Supplique, utj hwilken hon berättar sig wara Under Echtenskaps löfte barnrådd af H: Capitein Clas Lilljeström, och begär för then skull på honom stämbning, som bewiljades. Och får bem:te Hr Capitein citation i samma mål på Stockholm, at här efter 7 weckor Comparera."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00018"D:n 20 Julius 1720
"5. Inkom efter förutgången Citation Wälborne H: Capitein Clas Lilljeström emot Gretha Sophia Löfgren, som han förl: åhr 1719 förnedrat och med barn rådd, och sedan sig i Stockholm gift. /.../. Hr Doct: och Biskopen tillfrågade H;r Capitein om han tillstår lägersmålet med Gretha Sophia Löfgren? Hwar till han swarade Ja, men kunde intet bringas at bekänna thet han thet giordt under Echtenskapz löfte, utan beropar sig på sitt goda samwete. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00028 ff

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)

402
Födelse- och dopböcker / SV: Karl XII
« skrivet: 2018-05-03, 17:33 »

Kanske bättre än inget:


Karl XI: "Hwilka som hafwa warit fadhrar till wååra Baren"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069169_00056


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069169_00060


Utdrag dagbok:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069169_00125


Källa: Kungliga handskriftsamlingen, Svenska konungars och regenters skrifter, SE/RA/710002/~/7

403
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-05-01, 13:12 »
På Landsarkivet i Lund finns två skrivelser från Catharina Plagman.

Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner
DIVa:29 = år 1716
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+f216ee93-e1a0-4c3f-8e5f-6eeef7ae77b9&s=Balder

Allmogens och det lägre borgerskapets brev
DIVc:13 = år 1704
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+ac6f228f-0a39-436b-9f8c-e7d3557acfcd&s=Balder

404
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-05-01, 09:54 »

"Avlöningshandlingar 1685
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
Munsterskrifware Christian Osengius /.../, Och nu berättar Öfwersten at han allareda in Majo 684 tagit afskied och blifwer widh Auditeurs tiensten, i stellet opföres Hans Jurgen. /.../ i stellet Hans Jurgen som åthniuter innewarande åhrs löhn sedan han till Regementz Skrifw:n nöyachtig Caution steller,"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00134


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)
Avlöningshandlingar 1686
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
/.../
Munsterskrifware Hans Jorgen Membzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00133


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)
Avlöningshandlingar 1687
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
/.../
Munsterskrifware Hans Jörgen Nembzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00134


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)


***


Södra Skånska kavalleriet, generalmönsterrulla år 1710
Överstelöjtnantens kompani
"Första Corporalskapeth
Corporal Carl Fredrik Nembzon
Född utj Skåne och Östraby Sochn
tient wed Södra Skånska Cavalleriet Regementet och Hr Öfwerste Liutenant Silfverhielms Compagnie för Munsterskrifware i twå åhr efter hans fullmacht af dato d 31 octobr 1708 och nu sedan antagen till Corporal wed detta Regementet och Hr Öfwerst Liutnantens Compagnie efter Hr Öfwerstens fulmacht af dato d. 29 Marti 1710.
Har En rijd häst, en klipare, och en dräng"


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 938 (1710-1710) Bild 490 / sid 46 (AID: v437186.b490.s46, NAD: SE/KrA/0023)


***


"Lista Öfwer Thumeensky Sviten, af det Stånd den Wärkel. warit uthur Sijberien och hijt till Hufwud Staden Moskow ankombne d: 15 Martij Anno 1722./.
/.../
43. Auditeuren Hans Georgh Nembzon af Södra Skånske Cavallerie Regemente, är född i Stockholm, har tient Kongl. May:tt uthj 45 åhr, blefwen Fången wijd Dniper uthj Ucrain d: 1 Julij 1709. Drängen Petter Abborre är född i Skåne wijd Christianstadh."


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1600 (AID: v323656.b1600, NAD: SE/RA/2113153)


***


"Specification der Unbeständigen Officier Von der Tumenschen Suite, als
/.../
Söder Schonshe Cavallerie Regimente,
Auditeur Hans Georg Nembzon
/.../
Muscou d 7 Aprill 1722"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1560 (AID: v323656.b1560, NAD: SE/RA/2113153)


***


Rulla över det manskap som tid efter annan hemkommit ur fångenskap
"Södra Skånske Cavalleriet
/.../
1722 Julij 30
Audit. Hans Gürgen Nemzen
65 år gammal, född i Stockholm [=c:a 1657]
Tjänat 45 år
Dito [fången 1709]"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 720 / sid 129 (AID: v787700.b720.s129, NAD: SE/KrA/038814B)

405
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-30, 15:16 »

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Carl Örnstedtz anförtrodde Regemente Södre Skåniske Cavallerie /.../ 1707 /.../:
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Munsterskrifware Hans Georg Nembson opdragit sin Tienst till sin sohn Carl Fredrich Nembson, efter Hr Öfwerstens gifne Fullmacht d:n 31 Octob: 1707, och behåller dhe i åhr här, så Häste- som Fordels Räntorne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00043


"Regementz Staben
/.../
Regementz Auditeur Hans Georg Nembson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00047

Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


***

Qwartermästaren Carl Nemzoms löningz Liquidation
Södra Skånska kavalleriregementet

Lönelikvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065250_01292 ff

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300170_00007

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, SE/KrA/0090/I/20 (1727-1745)


***

Nembsson, Hans Georg Nr 944

Lönelikvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065312_00179 ff

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00559

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/46


***

"Recruteringz Rulla Öfwer Kongl: May:ts Södra Skånske Cavallerie Regemente uppå all den afgång som der wid förelupit och än fehlas ifrån d: 28 Novemb: 1704 in till Dato d:n 20/30 Novemb: 1705, af Manskap, hästar och all annor Munteringz Sorter uprettat uti Cantounqwarteret Campina på det Dat:
[Livkompaniet]
31. Ryttaren Avancerat til S:d Corporal d. 28 Feb. 1705 i stelle är wärfwader Gustaf Nembzon d: 18 Juli 1705, häst i behåld Carbin och Pistohl:r odugl:, kappan försleten, fehlas wäst, byxor hanskar och Stöflar."

Källa: Skånska Guvernementskanslit DIIb:13, LLa.
Jämför 1705 års mönsterrulla: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054578_00017


***

"Förteckning över officerares, civilmilitärers, underbefäls och meniges förläggning och förflyttning under ryska fångenskapen samt hemkomst från densamma.
/.../
Namn: Auditör H. G. Nembzon
Förläggningsorter: Arsamass, N. Novgorod, Tobolsk, Tjumen
Hemkom: 1722 30/7
/.../
Namn: Ryttare G. Nembzon
Förläggningsorter: Tobolsk. Övergick till grekisk-katolska läran
Hemkom: [-]"

Ur: Kungl. Skånska Dragonregmentets historia, del III, av C. G. von Platen, s. 232-238


***

"Söderscånska
/.../
Rytt:
Gustaff Nembnson. omChristnad [1]720"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1210 (AID: v323656.b1210, NAD: SE/RA/2113153)

406
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-29, 09:17 »

Överste Göran Sperlings dragonregemente. Skåne, Bohuslän, Jämtland:


"Rulla Oppå dhee här i Stockholm nywärfvade Dragouner Munstrade d: 17 , 23, 25 Augustij A:o 1665 hvillke nu till Jämtlandh öfvergå skulle /.../
Desse äre under Capitein Peder Sabbels Compagnj
/.../
Erdtman Nemson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00064
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00068 ff


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1665/4 (1665)


***


"Munstringz Rulla Oppå Öffwerste Welb:ne Hr Jöran Spärlingz Regemen:te Och Capitaien Welb:ne Pädher Sabells Compagnie Dragouner. /.../ Den 2 Maij Anno 1666.
/.../
Corporal Ertman Nemson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053799_00261


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1666/2 (1666)


***


"Rulla Oppå Öffwerste Welb:ne Jöran Sperlinghz Regemente Dragou:ner Och Capitaien Edhle och Welb:ne Pädher Sabels Compag:ie A:o 1667
/.../
Corporal Ertman Nemzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053813_00284


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1667/3 (1667)

407
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-27, 22:45 »

"Plagman, Johan (adl. Ehrnrooth)
Krigsfiskal i Finland 1663, häradshövding 1671
Suppl[ik]: P 14, P 36, P 76      1671"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00647

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/4

***

Johan Plagmans:
Supplik P 14 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00333
Supplik P 36 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00334
Supplik P 76 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00335

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/11 (1671)

***


"Jakob Nilsson Agricola, adjunkt i Vichtis, där bosatt på Niemenpää rusthåll; † 1688. —
Gift med Margareta Plagman, dotter af rådmannen i Åbo, Hans Plagman, och Elisabet Finno ( 8 ). — Från deras son, kaplanen i Vichtis, Georg Agricola, härstammar den 1864 på finska riddarhuset inskrifna ätten n:r 238, Agricola."

http://runeberg.org/frfinl/0009.html


***

"Henrik Jönsson. Kallas kammarskrivare 1592. Var tullnär i Viborg 1597 och tillika handskrivare på slottet. Fick genom testamenten 1596-05-09 och 1599-03-25 av sin faster Margareta Mattsdotter ärva Tali, Nikoskela, Lyykylä och Repola, alla i Viborgs socken. Fick frälse Haltiansaari Slottsskrivare i Viborg. En av Sveriges fullmäktige vid gränsläggningen mellan Ingermanland och Novgorods län 1617-10-10–1618-03-30. En av kommissarierna vid det därpå följande nya sammanträdet med de ryska sändebuden. Erhöll bekräftelse på adlig frihet och privilegier för alla gods som hans faster testamenterat honom 1618-07-15 och fick genom k. brev s. d. i förläning all tionde i Jääskis' socken. Död 1628-04-00 i Viborg. Han bör icke, såsom tidigare skett, förblandas med fogden i Viborgs län Henrik Jönsson Caréel. Gift 1:o med N. N., som levde 1594. Gift 2:o med Barbara Plagman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1634 med fältsekreteraren Christian Simonsson, adlad Tallberg), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo Peter Plagman."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teetgren_nr_557
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757

***

Ur lönelikvidationen efter Jacob Plagman, jaktlöjtnant vid Strömstad:

"At framledne Jagt Lieutenanten Sahl. Jacob Plagman inga flere arfwingar sig efterlemnat, än des ännu i lifwe warande Änkia Martha Jörgensdotter, och enda dottren Chatarina Plagman, som har til man Christen Eliasson hwilka denna fullmacht egenhändigt underskrifwit, det warder härmed uppå begiäran wederbörligen betygadt Strömstad d: 7 Martii Anno 1741"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067802_00171 ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Tullstaten efter 1680, SE/RA/522/16/50/9


***

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/P/I/P 17
Plageman, Plagman


T.ex (bild 42):
"...mit seinem Vettern Marten Plageman herausser gezogen und zu Fockebecke [Fockbek], da [där] Marten Plagemans Vater [fader] gewohnet [bodde], welches ein Viertail Meil Weges von Renspurgk [Rendsburg] gelegen, ...". Se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendsburg

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070053_00007 ff

***

Plagman - https://www.genealogia.fi/genos-old/39/39_1.htm

408
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-27, 22:36 »

"Nemson, Ertman
Korpral v. Jämtlands drag.reg.
Suppl[ik]: E 24     1672"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00009

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/

***

Supplik E 24:

den 17. Julij 1672
"Eders HöghGr: Excell:ce Excell:r och detta Högl: Kgl: KrigsCollegio föredrager iagh ödmiukeligen, huru såsom Sweriges Crono iagh ifrån min Ungdom Under dess militie troplichtskyldigst tient hafwer, såsom först Under H:s Sal. Excell:tz Her Johan Mauritz Wrangels Regemente för Ryttare i fyra åhrs tijdh, och sedan kom iagh A:o 1646 Under H: Öfwerste Carl Dirichson Ruuthz Regemente för Gefrider, huarest iagh tiente i 4 åhr, och dher efter i 2 åhr Under H: Adolph Herman Wrangels Esqvadron, till des Keyserlige freden och Reductionen skedde, Sidermehra har iagh tient Under Jemptlandz Dragonerne in till förleden Monstring för Corproral, då iagh mitt afskedh för mitt fattige och Usle tillståndh skuldh taga måste; Och såsom åthskillige för handen warande Pass och witnesbörder mitt gode förhållande nogsampt Uthwijsar Uthj min tienst, der widh iagh både i Tyske och Danske krigen mycket ondt har Utstådt, och nu medh min fattige hustro och barn måst lefwa i beklageligh nödh och elendigheet: Altså bönfaller iagh på det /.../
/.../
Underdån-ödmiukaste Tienare
Ertman Nemson"

["Afslås..."]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066186_00272

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/15 (1672)

***

1672.
Sverige. Kavalleri och dragoner. /.../ Jämtlands dragonregemente under överste Anders Planting.
/.../
"4. Compagnie
Capitein Pedher Sabell
/.../
Corporal Erdtman Nentzon"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053872_00130

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/4 (1672)

Se även (1672): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053881_00012
Se även (1671): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053868_00024

409
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-25, 22:48 »

"Anno 1720 d: 22 Octob:
§.1. Uplästes Kyrkioherdens i Odensala H: Gustaf Nordenstedtz bref af d: 10 Octob, hwaruti han insinuerar den Lofl. Häradzrättens ransakning hållin i Märstad d: 14 Julij 1719, hwarutinnan gifwes wid handen at flychtingz qwinnos personen Anna Johansd:r född i NyCarleby berättar sig wara lägradt Pinges tiden i Bonsiö by wid Hernosand af Hellsinge Regementz Fäldtwäbelen Anders Wolgemouth; hwarföre nu warande Stadz Capitain i Hernosand Anders Wolgemouth inkallades, för hwilcken häradzrättens ransakning uplästes, och, efter föregången förmaning at han ingen sanning dölja skulle, tillfrågades om han kändes wid det som ransakningen innehåller, hwar till han swarar: denna qwinna tiente wähl uti samma gård i Bondsiö som iag mitt qwarter hade, men aldrig hade iag med henne något at giöra: berättandes derjempte at han för det ryckte som, då gick sitt ächtensakpz löfte i 6 weckors tid upskutit, på det at innom den tiden allom skulle kunnigt blifwa honom wara oskyldig.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074810_00012


Källa: Domkapitlets i Härnösand arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/HLA/1010283/A/A I a/5 (1720-1725)


410
Reuter af Skälboö / SV: Reuter af Skälboö
« skrivet: 2018-04-22, 13:01 »

"1672 den 9 Januarii /.../
Afgick skriftelig Citation til Wälb:e H. Öfwerste Nils Mattzson Kagg, ock hans dotter Wälb. J. Märta Christina Kagg, at inställa sig här i Consistorio til den 19 hujus, och swara Wälb:e H. Johan Reuter til Eekhult, uthi den ächtenskapz handel som dhe hafwa honom tilsagdt, men nu intet äre sinnade att fulborda, deröfwer han sig beswärat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00008


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00017"Anno 1672 den 19 Januarii /.../
Wälb:e H. Carl Georg Kagg, Hennes Kongl. M:ttz EnkieDrottningens kammarherre inkommit, begiärandes permission till låta copulera sig eenthera dagen med Wälb:e H. Öfwerstens Kaggens dotter J: Märta Christina Kagg, som Wälb:e H. Johan Reuter är lagligen trolofwadt, ståendes sedan H. Reuter fritt, det att sökia, när honom behagar. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074179_00018


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/9 (1672-1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuter_af_Sk%C3%A4lbo%C3%B6_nr_158
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kagg_nr_68

411
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2018-04-22, 12:09 »

"1679 21 Maii
§.2. Wälb. Henrich Dalpijl Quartermästar inkom som till thenne dag fått citation på Capit:lieutanten Peter Kuhlman, at swara till det lägersmål som han med Quartermest:s Syster Maria Daalpijl, under ächtenskapz lofwan wid Boohuus begångit hafwer och skrifftl. obligerat sig at Göteborg d 9 Martii 678, at in Aprilis samma åhr, igenkomma och wijas, wid henne. Kuhlman war eij sielf tillstädes, utan för honom hans hustru och Capitein Henrich Spetz, berättandes Kuhlman wara förrest till sin Morsysters begrafning i Westergöthland.
Men Daalpijl sade at han för tre dagar sedan hemma war, och ther med framwiste förberörde attest; huilken tå Kuhlmans hustru och Spetz läset hade, betygade the thet intet wara hans hand. Ther emot hade Dalpijl intet at säya. Kuhlmans fullmächtige begärade för honom upskåt till i dagh 8 dagar, försäkrandes at han tå personl. comparera skall. Consistorium war ther med tillfridz, effter som sielfwe Parterne utj egne personer nu inte tillstädes woro. Elliest hörer thenne saak, icke så egentl. till wårt forum, som civil Rätt, emädan Kuhlman en gifft person sig således försedt med Maria Dalpijl, och hårdel. nekar sig gifvit henne någon försäkring om ächtenskap, och om så warit, at han något talat med henne ther om, måtte hon iu weta, hvad hon skulle hållat före, effter som alla ther af folket, wäl wiste honom hafwa hustru.
Men Dalpijl nekade sig eller hans Syster wiste det Kuhlman war giffter. Hvi skulle I icke wetat, sade Spetz, aldenstund så officerare som gemene under thet Regementet, äro hema här i landet, och kände honom Gamble Daalpijl, hoos hvilken denne hans belägrade dotter tå war, lågh på Köpings Skantz, och Kuhlman icke långt ther ifrån, the omginges, och drucke Kuhlmans hustrus skål, hvarföre skulle då icke Maria Dalpijl weta honom wara giffter.
Resol. Kuhlman inkomme i dag 8 dagar till effter sin begäran, om the icke kunna sin emellan förlikas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00450


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)

412
Skånska husarregementet / SV: Kronprinsens husarer uniformer
« skrivet: 2018-04-22, 11:20 »
Boken "Svenska arméns uniformer 1875-2000" av Simon Olsson kan rekommenderas.


På sidan 42 kan man läsa om "Fack- och skoltecken". Kavalleriskolan var placerad vid Livregementets dragoner i Stockholm. Som examenstecken anbringades en till tre band på livplaggets vänstra överärm.

413
Introducerad adel - L / Leijonstierna
« skrivet: 2018-04-22, 09:45 »

"1678 9. Jan:
§.1. Magdalena Leyonstierna belägrat af sin dräng Måns Andersson, bekänt först på Hr Magnus Flemming, men om sijder måst uptäckia sanningen, Pastor i Hägerstad anhölt å hennes wägnar och begära, om hon kunde få tillstånd at wijas wid bem:te dräng. Resol. Remitterades till Hr Landzhöfdingens resolution. Pastor som nu på stunden här om hoos Högwälb. Landzhöfdingen warit, inkom berättade, at H. N skutit thet ifrå sig till K:l HofRätten"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00313


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonstierna_nr_333

414
Introducerad adel - G / Gyldenklou
« skrivet: 2018-04-22, 00:02 »

"1678 4 Septemb:
§ 17. Dn Nicolaus Bothwidj Rising, Past. j Ååsboo, förmälte skriftel. Brita Stråle bekänt at Hr David Gyldenklow är fader till thet oächta barnet hon födt, skall och hafwa hafft flere barn med henne; frågandes Pastor huru med hennes Kyrkiogång skall handlas, emädan hon åstundar privilegia Ecclesiae. Resol. Cons:m kan sig här med intet befatta, förr än saken civiliter afgjord blifwer; will hon snart komma i Kyrkia, måste hon här med skynda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00357


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenklou_nr_269


415
Möller / SV: Möller
« skrivet: 2018-04-21, 23:50 »

"1674 5 Novemb:
§ 2 Beslötz, at man skall uppenbara för H N:de Hr Landzhöfdingen 1. /.../. 2.Om Wälb. Arendt Möller, som är utj elakt rychte för sin Sal. Frus syskonebarn, Praesidentens i Calmar Christopher Larsson Grubbs dotter"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00040


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/M%C3%B6ller_nr_454


416
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rosensvärd
« skrivet: 2018-04-21, 23:35 »

"1674 30 Sept:
§ 7. Wälb. Magnus Rosenswärd, General Adjutant som har begynt at frija till Wälb. J. Margareta Nierodt, tagit henne till sig at hon hans huus förestå skulle, gifwit henne en sammetz Rock, en Gullkäd a 24 dukater, ringar a 20 dukater, med sade sig allenast lånt henne thesse daker, och icke på något gifftermål oplåtit, begiärade blifwa henne qwitt och ledig, emädan han befunnit henne siuklig.
Resol. Consistorium tillrådde Rosenswärd fullborda thet han i så måtto wäl begynt hade, kunnandes thetta emädan så mycket är åtgiort, icke lättel. förändras. Parterne måste bäggie hör comparera."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00029


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00051


"Anno 1675 17 Martii /.../
§ 1 Efter föregången citation infunno sig i Consistorio Wälb. Magnus Rosenschwerdt, sampt Wälb. J. Margreta Nierodt, och å Jungfruns sijda hennes broder Corneten Hr Erich Nierodt; tå beswärade sig Jungfrun öfwer Rosenswärd at han intet fullborda will then ächtenskapz handel, them er mellan förlidit åhr begynt, och förmedelst gåfvor till henne af Kläder, silfwer och guld, iämwäl andra obligationer, bekräfftad, utan nu fattat hogh och tankar till J. Märta Rosenquist, som säges wara i skyldskap med Nierodt till tridie och fierde. Rosenswärd förmente ingen ächtenskapz handel them emellan wara förelupen, eller någre gåfwor på thet wilkohr henne gifwit, beswärandes sig, at hon afvänt sin hogh ifrån honom, och woro en siuklig menniskia /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00064 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00066


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 123 / sid 241 (AID: v102734.b123.s241)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Niethoff_nr_463


417
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-21, 22:34 »

"Anno 1681 den 12 Januarij /.../
Dernäst instälte sig M:r Burchard Plagman och nu som tillförne anhölt, det han måtte blifwa skilt ifrån henne sin hustru Margreta Allman, der på uplästes hans inlaga. Resol. Herr Måns Olijn måste Citeras hjt till den 17 Januari nästkommande.
Sedan inkallades hustru Margreta Allman och förhölts detta sitt otillbörliga förhållande och frågades om hon sådant hade bekiänt för sin man, om Herr Måns, sade aldeles neij der till, bekiänte at hon, Herr Måns och hans Syster lågo tilsammans, men effter hon intet will bekiänna, må saken remitteras till wärdzligh Rätt. Resol. effter saken är nu angifwen och så wijda kommen, så remitteras den till sitt behöriga forum.
Sedan sade han Burchard, at hon hafwer wara reest till Wallstorp för Herr Månses skull."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00025"Anno 1681 den 16 Martij /.../
Sedan inkom M:r Burkard Plagman och begiärade blifwa skildh ifrån sin Hustru Margreta Allman, effter hon hoor bedrifwet i hans frånwaru, tillfrågandes om hon intet will komma tillstädes, swarade han neij; hwarföre som hoon till sådan beskylningh är lagligen tillbunden, för den skull hafwer man i anledningh af Gudz ordh och Kyrkioordningen, annat eij kunnat än dem ifrån hwar andre declarera, och till annat giftermåhl när honom täckes, och Gudz Råd och Ämbne förelägger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00056"Anno 1681 den 30 Martij /.../
Eodem inkallades Herr Magnus Olijn och förehöltz hurusom han hafwer belägrat, Mr Burchardz hustru, Margreta Allman, och begiärade at blifwa befrijat och ändtledigat ifrån den beskyllningen, efter Burchardt intet klagar der öfwer. Resol. Skall upskiutas till den 28 April nästkommande, då alla komma tillhopa, i medler tijdh måste han afstå med Predikanden."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00060


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00063
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00075
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00083
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00084
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00088
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00094

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)

418
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2018-04-21, 11:22 »

"Anno 1690 d 6 Augusti /.../
8. Inkom Brita Pädersdotter emot Hr Corporalen Manhaftigh Jöran Skruff, efter Citation, angående lägersmåhl med henne under Ächtenskapzlöfte, som hon inför Tingz Rätten d. 8 och 9 Maji sidstledne påstått sigh kunna bewijsa med muntligit Conference. Brijta berättade här om, och sade sigh tient hoos Hr Corporalens Föräldrar uthj 1½ Åhr emedan hans Moder lefde, sedan begaf hon sig hem till sin Moder, och tå hon ett åhr hamma warit skickades deras Gårdzfogde till henne, och begiärte henne åther till tienst, hwilcket hon efterkom, och tiente där i 2 åhr ärl:n och wäl, som dess afskedz Pass lyder; der efter skal hans Fader sagt till henne, kom till min Sohn, det hon först skal hafwa afslagit, men Fadren Hr Auditeuren Wälbet:de Hendrich Skruff kommit henne där till, med löfte, om hon icke skulle wara benögder hoos dess Sohn, skulle hon få komma i hans Brödh tillbaka. Brijta blef så hoos Corporalen i 1 åhr, och då hon skal hafwa willjat komma där ifrån, skal Corporalen hafwa sagt till henne, hwarföre skal tu willja komma ifrån migh? Han swarade Jag har ingen Matmoder; Corporalen där på skolat sagt, du kan fuller wara Matmoder sielf, och blifwa Ett Åhr till, du slipper intet från migh: Hon bleff qwar och på det åhret 3½ wecka för Juhl, talte han till henne, Jag är belåten medh tigh, Jagh wet intet huru Jagh skal få tigh, om Jagh icke får liggia hoos digh och afla Barn medh tigh, ty eljest står min Far emot, Man hon nekade honom och efterlet honom icke sin willja. /.../

/.../
R: Såssom Hr Corporalen, Manhaftige Johan[!] Skruf nekar sigh under Ächtenskapz löfte besåfwit Brijta Pedersdotter, och icke kan bringas till förening; Ty i anledningh aff Kongl. May:yz Kyrkiolagh XV Cap. § 14 förwijses han till Werldzlig lgh, att där på behörigt wijs sigh befrija."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00120 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


419
Introducerad adel - S / Skunck
« skrivet: 2018-04-21, 10:46 »

"Anno 1690 d Januarii /.../
4. Företogs den Ifrån Kongl. May:t remitterade Sak angående Fruu Ebba Christina dhe La Chapelle underdånige begäran, att fåå tillstånd, träda uthi ett annat ächtenskap, efter som dhess Mann Carl Skunck för begångit dråp war dömbder till döden, och har sig Utrijkes måst uppehålla, hafwandes hon på 3 åhr intet någon wettskap Ifrån honom bekommit, opplästes och Hr Abraham Hyltens bref till berörde Fruu, Dateradt Stockholm d: 31 Oct. Sidstl., hwar Uthi han berättar sigh hafwa talt med een officerare nyligen Ifrån Hamburg ankommen, Granatenborgh benämbd, hwilken gifwit säker underrättelse om honom att han är genom döden afgången, I stoort älende, säger sig warit med honom wähl bekant, och omständel:n wiste berätta om hela hans lefwerne: Så Inkom och Hr Lennart Swinhufwud seijandes sig äfwen samma hört af be:te officerare Granatenburgh. Ther till med uppo vistes meh:b:te Granatenborgs egenhändige bref hwar uthi han berörer sig willia skicka een attest härom.
R. Consistorium discourerade härom, och af dhe anförde skählen fant skäligt, dhet Fruu Ebba Christina får tillstånd träda I ett annat gifte. vid. domb."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00088


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skunck_nr_660


420
Introducerad adel - R / Renhorn
« skrivet: 2018-04-21, 10:43 »

"Anno 1689 d 16 Decemb: /.../
2. Pastor i Lillkyrckia, Hr Oloff[!] Traxenius begärade Citation på Hr Anders Löffman i Österunda, som lagt sigh emellan hans Frierij med Hustru Karin Persdotter Hwitting, medh hwilcken Pastor och warit troolåfwat, men han henne i medlertijd belägrat, och lijkwäl tillförende förbundit sigh medh Pastoris Styffdotter Catharina Rhenhorn. R. Citeras till d 8 Januarij Nästkommande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00085 ff


"Anno 1690 d: 8 Januarii /.../
1. Inkommo Pastor I Lillkyrkia Herr Erick Taxenius och Capellanen I Österunda, Hr Anders Löfmann: tå upplästes Taxenii Inlago emot Hr Anders, angående ett frierie, som Pastor I Lillkyrkia, haft medh hustru Carin Hwitting Capellans Änkian i Österunda /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00086
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00106


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Renhorn_nr_367
Se även supplementband s. 758


421
Svenske / SV: Svenske
« skrivet: 2018-04-21, 09:46 »

"A:o 1689 d 4 Septemb. /.../
9. Uplästes Magnus Swenske Suppliq till K:l M:t angående begäran, att få sitt Syskonebarn till ächta, sampt Modrens begäran om det samma,
R, Det skall skrifwas till Modren, att hon råder der ifrån, såsom och Cons. uthj alla sina bref och förklaringar till K:l M:t här om hållit sådana ächtenskap olåflige."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00067


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svenske_nr_258

422
Gyldenbring / SV: Gyldenbring
« skrivet: 2018-04-20, 22:48 »

"A:o 1692 d 14 Decemb. /.../
4. Fru Stina Bergenhielm söker skillias med sin man Hr Erik Gyllenbringh, och begärer Consistorii Citation på honom. R: Han skall citeras till d 20 Decembris nästkommande, då Cons:m will saken företaga."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00102


"Anno 1693 d 5 Januarij /.../
§ Rev:diss ArchiEpiscopus gaf tillkänna orsaken till denna Extraordinarie sammankombsten wara, att Wälb:ne Hr Erich Gyllenbringh och des Fru Wälb:ne Fru Christina Bergenhielm sökia bäggesijdes skillnadt i deras Echtenskap.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00108
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00130
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00179
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00182
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00190 ff

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/13 (1692-1694)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenbring_nr_618
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergenhielm_nr_103

423
Introducerad adel - D / Drommel
« skrivet: 2018-04-20, 22:26 »

"A:o 1692 d 7 Decemb. /.../
4. Hr Ryttmest. Drommels Fru berättas af Pastore i Torgzthuna H: Olof Chytraeo, wara genom döden afgången: Och emedan hon af Mannen war lagförd för hoor, och efwen i Hofrätten der till fälter, icke eller sedermera så wijda Pastori bekant är, derföre in för Kongl. May:t, dijt och saken äntel:n kommit, frijgiordh; Ty frågar Pastor huru med begrafningen skall ställas, i fall den af Ryttmestaren, som tahlet går nu för Juhl skulle sökias.
R: Cons:m kan här uthi inthet arbittrera, uthan saken måste likmätigt KyrkioOrdn. Cap. 18 § 12 angifwas wijd wärldzlig rätt, derest och Personen tillförenne warit under ransakning och dom"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00099

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/13 (1692-1694)"A:o 1689 d 29 Maii /.../
3. Hr Oluf Chytraeus insinuerade genom Prof. Liung ett breef, angående een Casum uthj Tårgztuna, huru som Ryttmäster Drummels Fruu har sig beblandat medh een Student under Wessmanlandz Landzskapet Dn Joh: Novelio aflat een flicha, och bekänt samma saak; will undfly processen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00046


"Om saken Emellan Hr Gustav Drommel, dess Fruu och Studiosum Novelium extraderade detta uthur V: Consistorii Protocoll som här I orden lyder:
Upsala Consistorium d: 29 Maii, 1690[!]
Kyrkjoherden I Torgztuna, Hr Olof Chytreus insinuerade, genom Hr Professor, Mag: Ericus Liungh, ett breef, som han berättade, wara införslutit uthi Hr Gustav Drummels breef till sigh, angående een Casum der sammastädes, huru såsom Ryttmästarens Hr Drummels Fruu, Maria Hammilthon har sigh beblandat med een Student Johanne Novelio, under Wessmannelandz Landzskapet, aflat een flicka och Fruun bekänt samma saak, Hr Ryttmästaren och dess Fruu willja nu undfly processen wijd wärldzlig Rätt, efter som saken är bekänd, och straxt komma för Consistorio, att åtskilljas etc. R. Consistorium kan detta intet tillåta, uthan måste observeras Processen och först Examineras wijd wärldzlig Rätt. Actum ut Supra."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00045
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00071 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drommel_nr_969

424
Drakenstierna / SV: Drakenstierna
« skrivet: 2018-04-19, 23:48 »

"Anno 1696 den 9 Septembris /.../
1. Förestälte sig Studiosus Dn Pet: Elg Wermeland med Elsa Drakenstierna, och tå opplästes hennes skrift, däruthinnan hon begärer att blifwa wijd honom qwitt, ehuruwähl fuller med bägges samtycke hade warit lyst til Giftermåhl dem emellan, andragandes hon där till sådana Argument och skiähl, såsom.
1. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00210 ff

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00214
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00215
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00222
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00223
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00224
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00229

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00240 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00245 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00248 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00251
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00253


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenstierna_nr_531

425
Törnefelt / SV: Törnefelt
« skrivet: 2018-04-19, 23:28 »

"Anno 1696 den 13 Maji /.../
15. Häradzhöfd:n Swen Gyllenschiöldh i Helsingeland, angaf det Pastor i Liusdahl, Hr Joen Essenius skall hafwa admitterat Fändrichen under Helsinge Regementet Johan Törnefeldt med dess Kohna Beata, til Ecclesiastiq Plicht, förr än de i Werldzlig rätt äre anklagade och dömde.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00187
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00202

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnefelt_nr_1051

426
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2018-04-19, 22:54 »

"Anno 1696 den 12 Februarii /.../
17. Pastor i Raasbo förfrågade sig, att emedan en Pijga Ingeborg Zelo, som har warit i tienst hoos Hr Assessor Georg Schildt, hwilken och efter ett allmänt Ryckte skal henne hafwa häfdat, som hon och nu skal wara mycket hafwande warda, begiäres til ächta af en dräng Olof Johansson, som lärer wara mutad til att taga henne , och kännas wed Barnet, om han efter drängens begiäran må lysa för dem.
R:o Det synes tryggast att han intet mänqer[?] sig i denne saken, uthan lyser för dem efter drängens begiäran, eljest torde han råka uthj en wederwärdig Action."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00161


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00165
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00166
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00171
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00175 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schildt_nr_282

427
Introducerad adel - R / SV: Rotenburg
« skrivet: 2018-04-19, 20:39 »

"Anno 1695 denn 18 Septemb:
2. Hr Jägmästaren Rothenburg, inkom uppå sin til denna dagen Citerade Stiufdotters Jungf. Elsa Grubbs wägnar emot Befal:n Nills Lindman, angående den ächtenskapz handel, som dem emellan skal wara passerad, den hon nu will ryggia, sedan hon fått en annan Frijare, berättandes han Rothenburg, att hwarken han, eller dess dotters förmyndare Prof. Rudbeck hade haft kunskap om något frijerij dem emellan, förr än, sedan hon nu blifwit Citerad, hon war sielf intet tilstädes. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00136 ff


Kopia: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)

428
Rosenstierna / SV: Rosenstierna
« skrivet: 2018-04-19, 20:12 »

"Anno 1695 den 3:die Maji /.../
3. Hr Olof Rosenstiernas Fru, Greta Rosenstråhle begiärade Cit:on på honom in puncto divortii, emedan han sig med hordomslast försedt, hwar öfwer så wähl Tingzrättens dom, som Kongl. Hofrättens remissorial uplästes.
R:o de kallas til Consist:m sidst in junio"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00101


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00110
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00113


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenstierna_nr_172#TAB_3

429
Schwartzenhoff, von / SV: Schwartzenhoff, von
« skrivet: 2018-04-19, 20:01 »

"Anno 1695 den 22 Junii /.../
3. Capitein under Helsinge Regementet Wälborne Anders von Swartzhoff, beswärade sig skriftel:n att Praep: Mag: Grubb har förhindrat dess Styfsohns begrafning, som olyckel:n är omkommen i Wåhrfloden, under det han skulle rijda öfwer en Broe, som war af Wattnet förderfwad, skolandes han ingen annan orsak hafwa där till, än att han af ett löst tahl förnummit, att dess Styfsohn, har haft det Wedernamnet Rundel, och warit Fältwäbel under Regementet, skall haft något Umgänge med en Soldate hustru i Jerfzöö, hwilket dock wore falskt, Och hade han Rundel samma beskylning lagt ifrån sig, där icke Wåhrtinget hade blifwit upskutit.
R:o Emedan saken förnimmes wara hoos Werldzlig rätt angifwen, och bem:de Rundel förbuden att gå til Herrans Nattward, in till dess hon wore afgiord,kan Cons:m i saken sig intet Uthlåta. Uthan har Capitein hoos Hr Landzhöfdingen att anhålla, det saken han i Werldzlig rätt hänger med det snaraste må komma til sluth.
Skal och med Probsten Communiceras dess Inlagde klagomåhl, att han måtte förwara sig med gode Skiähl, och således undgå en långsam och förteetlig Process"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00110


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


430

"Anno 1695 d: 10:de Aprilis /.../
3. Sal. Praepositi i Boldnäs Hr Sveno Watz Enkja begärade skriftel:n en Cita:on uppå Capitein Lieutnanten under Helsinge regementet, Jean von Wulfwen, emot dess dotter Catharina Watz, som af honom under ächtenskapz löfte warit häfdat, hwilket oachtat, han har gift sig i Lifland, uthan att til det ringaste förlijka sin dotter.
R: Han skal Citeras til d: 3 Maji."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00095
"Anno 1695 d 22 Maji /.../
11. Sal. Praepositi Hr Sveno Watz Enkjas Bref uplästes, hwar uthinnan hon begärade restitution för sin under ächtenskapz löfte af Capitein Lieutnanten von Wulfwen lägrade dotter Catharina Watz, att hon som en Trolofwad mö, må blifwa förklarad för en ächta hustru, emedan Capitein Lieutenanten begifwit sig att hafwa under löfte af ächtenskap henne kränkt och Uthfäst til henne en förlijkning af 200 RD:r in spe:e, med hwad mera som förlijkningz skriften innehåller, hwars Copia af Notario publico Verificerad, bifogad uplästes.
Det Discourrerades i saken huruwijda ächtenskapz Löften som icke ... Solennicerado uthj en Laga Trolofning, borde ansees, och om det kunde gälla som full Trolofning, samt om icke den som lofwat henne ächtenskap, borde wara til något straff förfallen. Och skulle denna saken tagas widare i betänkjande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00105


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00125
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00130 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 167 / sid 329 ff (AID: v102734.b167.s329)

431
Nisbeth / SV: Nisbeth
« skrivet: 2018-04-19, 17:45 »

"Anno 1694 d: 12 Septemb:
6. Praepositus berättade att en Fändrich i Gryta ben:d Carl Nisbeth, för någon tijd, blifwit öfwertygat wed Tinget för lägersmåhl, och plichtat där uppå Politice med Bötter, men drager sig Undan Kyrkioplicht.
R:o Han skal tilskrifwas, att han inställer sig til bemälte Kyrkioplicht. Eljes nödgas Man tillijta Hr Öfwersten, om han där Uppå, intet låter rätta sig."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00028


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nisbeth_nr_828#TAB_32

432
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2018-04-19, 17:37 »

"Anno 1694 d. 29 Augustj /.../
Såsom Vicarius och NådåhrsPrästen i Jumkijhl, Hr Päder Biörk hade för någon tijd angifwit, det Capitein Wälborne Hr Johan Leijonholm, som med Fru Juliana de la Chapelle sig til ett ächtenskap tilförende hade angagerat, uppå sitt anhållande så wäl som Öfwerste Lieutnantens Hr Päder Hästskoos på Biörnarboo i Jumkijhl såssom hennes Moderbroders begäran, hade fått twänne lysningar för sig Jumkijhls församling; förfrågandes sig, uppå V. Pastores Hr Oloff Fielmans åthwarning, emedan bem:te Personer intet hade ifrån den Ort de wore komne if:n något Attestatum, som de begge tilförende warit i annat giftermåhl, huru med deras förrige makar woro, om de woro med döden afgångne, och när, samt, om icke något annat hinder woro i wägen; om han måtte och sammaledes fritt få lysa tridie gången, och dem Copulera:
Dy har uthj Högwyrd:ge Hr ArchiBiskopens absens Högwyrd:ge Superintendenten Doctor Micrander, med Prof: Swedberg saken privatim öfwerlagt, kunnades intet emot Kongl: May:ts Kyrkiolag, tillåta hwarken någon wijdare lysning, eller Copulation, innan Capiteinen med wissa Documenter bewiste, sig så wäl som henne kunna med hwar andra i nytt ächtenskap inträda. Hwar uppå Capiteinen sedermere så mundt- som skriftel:n sig har förklarat, att hwad honom angår, wore hans dotter wijd handen, som nogsamt om hans Enklinge stånd wiste bewittna, inlefwererandes en förteckning på alla befintlige löösören efter sin Sal. Fru, af bem:te sin dotter underskrifwin, så att hwad afwittringen widkommer, där af intet hinder kunde tima; Fru de la Chapelle inlefwererade sammaledes ett Bref, skrifwit af Wilhelm von Liebstorfen, til sin Sal. Mans Broder Hr Hendric Jegerhorn, som intygade dess Man wara långt för detta genom döden afgången. Dessuthan har och Öfwerst Lieut:n igenom sitt Bref sig uthlåtit, att wilja hålla Prästen , som dem Copulerandes worde, skadelös, för alt som förmenes i framtijden komma kunna.
R:o Uppå de inkomne, så mundt- som skriftelige berättelser, om samma Personer, stannade Consist:m efter noga öfwerwägande i det slut och betänkiande, att de efter föregången full lysning som kyrkiolagen Cap. 15. § 18 föreskrifwer, må Copuleras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00022 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)
"Anno 694 Bruudfolk i Jumkijl
den 2 Septemb. Biörnabo
Capiten Wälb. Hr Johan  Leijonholm Brudgumme och Fru Juliana de la Schapelle Bruud"


Källa: Åkerby (C) NI:1 (1657-1764) Bild 106 / sid 96 (AID: v127321.b106.s96, NAD: SE/ULA/11772)
Se även "Lejonholm": Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 87 / sid 169 (AID: v102734.b87.s169)

433
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-16, 17:08 »

Mauritz Wrangels räkenskaper för en fana tyska ryttare. 1590-1593:


"Hanns Plagemann...2 Pferde (=hästar)
Peter Plagemann.....5 Pferde"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00010

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)"Peter Plageman...2pf.
/.../
Peter Plageman....2 pf.
/.../
Actum Reval den 5 Aprilis A:o [15]92"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00012
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00013

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)


"...den 22 Octob: Anno [15]92...
/.../
Musterschreiber [=mönsterskrivare] Peter Plageman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00014

Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/1 (1590)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064054_00017

434
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-15, 15:53 »

Corporalen Ertman Nembson:s löneavräkning år 1684 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066891_00272


Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/124

435
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pilhierta
« skrivet: 2018-04-15, 11:37 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../


Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Mårten Sigfersson Pijhlhierta
Johan Hindersson Pijhlhierta
Niels Mårtensson Pijhlhierta


Ryttarens N[amn]:
Carll Hindersson Pijhlhierta
Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Erich Andersson Pijhlhierta
Thheophil. Pijhlhierta
Isack Pijhlhierta


Ryttarens N[amn]:
Isach Eriksson Pijhlhierta"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)


"Vekkelaks-knaparne, en grupp frälsesläkter i Vekkelaks socken i Viborgs län, vilka väl levde såsom bönder, men vilka under 1500-talet uttryckligen erkändes vara av gammalt frälse eller av gammal adel. De nyttjade adliga vapen samt utrustade ännu år 1655 ryttare under adelsfanan, men försummade på grund av ogynnsamma yttre förhållanden att söka introduktion på riddarhuset. I samband med Carl XI:s reduktion förvandlades deras hemman till berustade säterier med bördsrätt, varjämte de själva befriades från skyldigheten att erlägga mantalspenningar. Sådana släkter voro, förutom Huusgafvel, Junker, Pilhierta och Brandstake m. fl. ".


Källa: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102
http://runeberg.org/anrep/2/0322.html

436
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Brandstake
« skrivet: 2018-04-15, 11:27 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../


Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Thomas Matzon Brandstake
Christer Matzon Brandstake
Johan Sigfredsson Brandstake


Ryttarens N[amn]:
Matz Thomesson Brandstake"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)


"Vekkelaks-knaparne, en grupp frälsesläkter i Vekkelaks socken i Viborgs län, vilka väl levde såsom bönder, men vilka under 1500-talet uttryckligen erkändes vara av gammalt frälse eller av gammal adel. De nyttjade adliga vapen samt utrustade ännu år 1655 ryttare under adelsfanan, men försummade på grund av ogynnsamma yttre förhållanden att söka introduktion på riddarhuset. I samband med Carl XI:s reduktion förvandlades deras hemman till berustade säterier med bördsrätt, varjämte de själva befriades från skyldigheten att erlägga mantalspenningar. Sådana släkter voro, förutom Huusgafvel, Junker, Pilhierta och Brandstake m. fl. ".


Källa: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102
http://runeberg.org/anrep/2/0322.html

437
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2018-04-14, 22:16 »


"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../
Ridderskaptz och Adelens Nampn:
Hindrich Huusgabel
Olof Huusgabel
Carll Huusgabel


Ryttarens N[amn]:
Hindrich Hindersson Huusgabel"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)http://runeberg.org/frfinl/0207.html
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102


438
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2018-04-14, 22:09 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../
Ridderskaptz och Adelens Nampn:
Häradz Höfdingen Johan Plagman efter K:l May:tz bref håller 3 hästar för Råckola [=Rokkala] Godzen

Ryttarens N[amn]:
Johan Jeremiesson
Johan Matikainen
Johan Läntz"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

"Confirmation för Joh: Plahman på sin Tiänst"
1673 31/8 (sid 791 ff)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038902_00362 ff
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/407 (1673)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039279_00024)


***


"Donation på någre hemman i Finland för Johan Plahman"
1675 23/3 (sid 500)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00110
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039280_00028)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123

439
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2018-04-14, 18:44 »

"Extract af Commissarien Päder Håkanssons bref daterat d 20 Junij A:o 1674
Jag seer af Hr Swågers breef Samuels [Enander] tillstånd, hwilcket ingen kan bättra, ty han är till allt dhetta ju sielf Orsak och will icke bättre hafwat; Jag ser ingen bättring ty han hafwer så warit af begynnellssen, och achtar alldrig hwad såssom han giör, Gudh wari hans hielpp och omwändare! Elliest seer iag att Hr Swåger Intercederar för honom att iag skall hielpa honom ifrån Piere le Roy. Jag är så knapp satter att iag alldrig så bekiänna kan, men detta resolverar iagh änteligen, att Hr Swåger sampt Hr Gyldenadler hiellpa honom uth, att han reeser sin wäg och kommer bort i främmande Landh dher han dhet giör, Så will iag på12 månadt samme och begiärte Ettusens dahl. kopp M:t betahla. Och må detta bref hållas för En kraftig obligation, Men dher han skulle widare gå i Stockholm till harm och förtreet, så will iag intet weta dheraf: Giörer nu som goda swågrar och gifwer Edher hand Uthj. iag will hållas Edher skadelöös att han kommer Uthur Ögonen på folck, och ähr att beklaga En Menniskia sigh icke bättre skall betänckia, Uthan med sådan galenskap sin kåsteliga tijdh tillbringa.
Wälb: Hr Swågers Tienstwillige
Pähr Håkansson"


"N:o 2
Såssom wår K: Swåger Commissarien Wählbet:dde Hr Pähr Håkensson i Jönekiöping gienom dess skrifwelsse af Jönekiöping d. 26 Junij hafwer af Oss Underteeknadt begiärat att willia wij till des Stiufsohn Mons:r Samuel Larsson Enanders befrijande uthur Arresten på Gillstugan, hwarest han sitter och en lång tijdh suttit hafwer, så för denna som andra sina Creditorers fordran, hwilcka alla Mons: Piere le Roy som En godh wän för honom förnögdt och betalt hafwer. /.../
Datum Stockholm d. 22 Februarij A:o 1674
I. Enfäldt        E Gyldenadler"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00118
"Ödmiukeligen Edhers höga N:de warder Supplicando anmodat Efter såssom Commissarien Hr Päder Håkensson hafwer för sin Stiufsohn Mons:r Samuel Enander sigh absolut och Stricte /:dher med att lösa sin Stiufsohn Enander uhr arresten i Stockholm, som han då war behäftat uthj:/ obligerat betala på 12 Månaders sidst 1000 D:r kmt, och dhet så foderligen sine Swågrar Wälb:de Assessoren Isach Enfäldt som Hr Erich Gyldenadler. Sin StiufSohns wedermöda lindrigast att afböya, dherom anmodat, någon kiöpman dher hän persvadera att kunna Emot Hr Håkanssons richtige betahlning Contentera. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00119
"...eller och om, Enander, som nu berättas wara Ryttmästare under Hans Kongl. May:ts Lijfregemente, och således med En förnähm tienst försatt icke sielf kunde willja och kunna samma summa betahla, nähr han dher om ansökter blifwer.
/.../
Jönekiöping d. 3 Junij A:o 1679"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00123


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/E/I/E 12 b


***


"Rulla Uppå Kongl. May:tz LijfRegemente och Reutmest: Hr Baron Gustaf Carl Baners Compag: [1678]
/.../
Lieutnant Samuel Enskiöldh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053978_00100


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/17 (1678)
***


Se även:
https://www.genealogia.fi/genos-old/47/47_57.htm
"Nils Belfrage, Kungl Västgöta regemente 1. Biografiska uppgifter, Stockholm 1947, nr 607; Paul Wingius, En Lijk-Predikan ... öfwer Arwid Jönsson Bjugg, Åbo 1681 (Toini Melander, Personskrifter, nr 685). Arvid Bjugg gifte sig 1641 med Christina Göransdotter Stormhatt, dotter till faktorn vid Jönköpings gevärsfaktori Göran Silvestersson och Anna Nilsdotter. Hennes syster Margareta Stormhatt, f. 5.7.1622, död 6.9.1715, var gift 1:o med slottsloven i Jönköping Lars Enander; 2:o med kommissarien vid faktoriet Peder Håkansson. Sönerna i hennes senare gifte adlades Riddermarck och Ridderström. Arvid Bjugg efterlät fyra söner (en son och två döttrar dog före fadern), nämligen: Georg tydligen uppkallad efter morfadern, kyrkoherde i Mustasaari och Vasa, begr. i Vasa 28.10.1709; Erik, f. c. 1650, major vid Österbottens regemente, död 11.3.1710; Silvester, tydligen uppkallad efter morfars far, justitieborgmästare i Åbo 1683, men överflyttade troligen redan s.å. med kungligt bifall till Sverige, där han levde 1692 (Armas Luukko, Vaasan historia I, s. 298); Jöns, tydligen uppkallad efter sin farfar, kallas i faderns likpredikan "monsr", i övrigt okänd."


http://www.tonnquist.se/dghtm/5s_stahle-sylv/004/02/050.htm
http://www.tonnquist.se/dghtm/a-tonnqst/004/00/848.htm


440
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2018-04-14, 15:08 »

"Aflöningz Lista Oppå Adelens RustTienst [=Adelsfanan] I Swerige och General Majorens och Öfwerstens Wälb:e Robbert Lichtonz Esqvadron, hwar efter dess Officerare sijne löhner Pro A:o 1679 hafwa att åthniuta och bekomma Nembl:n
/.../
3. Comp.
/.../
Corporal Ertman Nemsson Casserat för dess ålderdomb skuldh, niute 1/4 åhrs löhn, i stellet d. 26 Martij 1679 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00011

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)

***

År 1678 - se:

"Corporal
/.../
Ertman Nemsson till satta på General Munstringen wedh Heradzwadz Closter d 7 Julij 677"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00016

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


***

"Rulla oppå Ridderskapet och Adelens Ordinarie Russtienstz Ryttare, angåendhe Öfwersten Wälborne H: Johan Drakes Regementhe, Sudermanlandz Compagn: såssom deth är Munstradt /.../ Häradzwadz Closter den 7 Julij A:o 1677.
/.../
Corporal:r
Ertman Nemsson, Hr Gustaf Sparres Ryttare ij stelle efter Georg Spangenberg Sootdöd ij Skåne. Uthan häst och Munderingh."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00188


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00197
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00202


År 1676 14/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00058
År 1677 4/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00148

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

441
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2018-04-13, 18:51 »

"Anno 1673 d 4 juni
VI. Samuel Enander klagade att hustrun Maria Meissner hafwer ruinerat hans boo och gått ifrå honom, /.../
R: Emedan Samuel Enander mycket illa hafwer tracterat hustrun Maria Meisner och hon är intet säker om sitt lijf för hans tyrannij skull, kan Ven. Consistorium intet annat än dem på ett åhr skillia quoad thorum et mensam.
/.../
H. Maria och hennes Moder frågade hwilken dera skall hafwa barnet och draga omsorg om det säijandes sigh giärna willia hafwat hoos sigh? Ther till swarade Ven. Consist: sigh tyckia att thet bör wara hoos modren efter thet är ännu spädt och kan bäst af henne blifwa skiött."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065074_00054


"Anno 1673 d. 18 Junij
VI. H. Maria Meisner låter klaga genom sin moder att hennes man Samuel Nilsson Enander wid hwilken hon till säng och bord sidste Consistorij dagh skilldes på ett åhr, hafwer henne sedan des skiedde mycket illa slagit. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065074_00059


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/29 (1673-1674)Se även år 1677:
(d. 14 Novemb.) "...huru som en persohn Samuel Enander wid Nampn hwilken säges nu hafwa tagit sig dett till Nampn Eenskiölt, hafwer för nogra åhr sedan ingådt ett ährligit echtenskap med en hederlig Mans dotter här i staden H. Maria Mejsner be:d medh hwilken han sedan utj stor oenigheet sammalefwet...."
/.../
"och som thet nu förspöries skall han wara under Militiae Staten och Capiteen Leutnant under Uplandz  Cavallerie Regementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065077_00147 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065077_00161 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/32 (1677)"N:o 289. Enesköld, Samuel, blef på sommaren 1676 löjtnant först på Värmlands- och sedan på Södermanlandskompaniet af Lifregementet till häst, med hvilket senare han deltog i slaget i Lund, där han sårades. Följande år var han löjtnant på 3. Upplandskompaniet, vid hvilket han kvarstod under återstoden af kriget t.o.m 1679. Därefter nämnes han ej mera i regementets rullor"

Ur: "Kungl. Lifregementets till häst historia", femte delen, band 1 av A. Braunerhjelm, Uppsala 1917, s. 86
"Anno 1679 d 15 Octob.
/.../
Sentensia Divortii
Såsom Ryttmästarens Samuel Enskiölds hustru Maria Meisner, och Secreteraren Petter Enholm, så wähl för Werldzlig Rätt som her i Consistorio tillstådt, dhet dhe inlåtit sig uthi kötzligit umgenge och Oloflig beblandelse medh hwar andra, och således sigh emot Gudh och hans helga bodh försedt, hafwandhes dhe bägge för samma dhes brott efter Strafordningen Civiliter plichtat: Altså och emedan bem:te Maria Meisner sin ächta Säng kränkt och i så måtto alla Echtenskapz Rätt emot sin Man förwerkat, hwilken intet står att öfwertala till någon förlijkning igen, uthan dhe å begge sijdhor åstundha sitt hionelagz åthskilnadh; Dy skall her medh Echtenskapz bandet dem emellan wara oplöst, och bem:te Samuel Enskiöld seyes frij, ledigh och löös till annat Giftermåhl, när och hwar som helst honom sielf synes, och Gudh rådh förelägger"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00154 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00023 ff


"Antingen hon [Maria Meisner] bedrifwit denna sin brott i intention att blifwa frij och ledig ifrå sin swåra Man eller elliest af swagheet, är gerningen lijka stor, ..."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00182 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00189


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/34 (1679)
"Anno 1681 d 23 Febr. /.../
7. Isac Meisner insinuerade Petter Enholms skrift, hwaruthinnan han swarar på Consistorij till honom d 26 Jan, afgångne Citation, berättandes sin wigzell med Maria Meisner wara på Bygden uti Christeligit och hederligit folkz närwaru af Hr Johan Bostadio förrättat /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00047


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)


Se år 1682:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00067
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00070 ff

Se år 1684:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00077
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00093


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien

442
Introducerad adel - B / Barnsköld
« skrivet: 2018-04-12, 20:19 »

"Anno 1678 d 6 Martij /.../
8. Catharina LeyonRahm insinuerade den Kongl. HofRättens doom igenom sin fullmächtige, den hon hade åthnutit uthj sin Echtenskapshandell emot Majoren H. Lars Barnskiöld hwilken för samma Action uthj den Kongl HofRätten ähr fälter till 1750 dlr Smtt både henne till uprättelse och Landzdomaren Welb:ne H. Nils Skunck till refusion för sine Expenser och andre föröfwade insolentier med skrifwande. Beme:te Catharina LeyonRahm begiärde och få Vener. Consistorij Sentens antingen hon skall blifwa förklarat för hans trolofwade eller eij.
Resol: Thet skall grannerligen sees efter uthi Consistorij Protocoll huru hon ähr blifwen Kyrckiotagen antingen som en Trolofwat eller en förnedrat person, och sedan thet skedt är skall hon få swar på sin begiäran"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00035


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00037
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00125 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/33 (1678)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Barnsk%C3%B6ld_nr_753
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonram_nr_390


443
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2018-04-12, 19:56 »

"Anno 1678 d 6 Martij /.../
4. H. Maria Maijsner inkom åter igen med sin Supplique betackandes Venr. Consistorio som hafwer behagat låta skrifwa General Majoren Nils Bejeke till att han wille tillhålla hennes Man Hr Leutnanten Samuelem Enandrum att swara uppå hennes beswärs och klage Puncter emot honom. Hon begiärde och få lof totaliter ifrån honom att skillias för efterfölliande Puncter: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00034


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00009
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00026 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00034


"Anno 1678 d 17 April /.../
Resol: Consistorium will låta senda des Notarium til Hr Assessoren Eenfält och förnimma om han wille sielf komma opp till Consistorium eller giöra en annan fullmächtig uthj denne saak, efter han ähr Enanders Faderbroder"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00053


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00060 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00081 ff


"Anno 1678 d 2 Augusti /.../
Mons:r Salomon Croning inkom emot H Maria Mejsner uppå H Leutnantens Enskiöltz [Sic!] wägnar /.../
3. Nekar att han intet malitiose desererat sin hustru, utan förhindrat af Kongl. May:tz Krigs teinst. Doch altijdh dragit försorg om hennes uppehälle, sägandes sig hafwa der om skrifwit hennes Swåger Mårten Hörling så wäl som sin Faderbroder Isack Eenfält till, att dhe willia om henne och hennes uppehälle draga en nöiachtig försorg.
/.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00084 ff


"Anno 1678 d 12 Augustj /.../
Dn Mag Lille. Echtenskaps band bör fuller intet lätteligen uplöses men efter som Enander på 4 åhrs tijdh ifrån sin hustru uthe blifwit, så märker man wähl att kiärleken hos honom emot sin hustru är utsläckt, doch finnes här på både sijdor en stor hårdhedt och besynnerligen hos honom, som så obeskedel. hafwer sin hustru handterat att han slagit henne 14 dagar sedan the wigdes och stådt öfwer henne med bar wäria utj hennes barnsäng som Enander sielf hafwer tillstodt. Item lofwat blifwa ifrån henne på 7 åhrs tijdh. Och oansedt han nu lofwar blifwa god emot henne så ähr thet intet annat än hans skeymterij, ty han har icke thet ringaste låtit påskijna med nogot kiärleks täcken.
/.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00091 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00115 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00120 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/33 (1678)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enhielm_nr_1275
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenadler_nr_655
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enefelt_nr_671

444
Stiernhielm / SV: Stiernhielm
« skrivet: 2018-04-11, 19:37 »

"Anno 1725 d. 15 Januarii
§ 6 genom bref ad d 10 hujus berättar Kyrkioherden i Ö: Tollstad Hr Benedictus Libergius huru som nästl: 13:de dag Juhl emot slutet af predikan, för detta Crono befallningzmannens Jöns Glanbergz hustru Maria Stiernhielm efter et hårdt bultande på Chorsdörren blef insläpt och der på angripit Klåckaren och Qwinfolken i nästa bänck sittiande, dem hon wille drifwa ur bäncken, med så wred som och hög röst at alla i Kyrkian kunde det owäsendet höra. Och då pastor Libergius under predikan klagat öfwer sådan förargelse och guds ords föracht, steg hon af bitterhet ut på gången knöt handen åt honom och swarade med hög röst: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00356


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/40 (1724-1725)


EÄ, barn tab. 4:
"Anna Maria Stiernhielm. Gift med en kronobefallningsman i Småland (?)."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernhielm_nr_180

445
Brunhielm / SV: Brunhielm
« skrivet: 2018-04-11, 18:53 »

"Anno 1723 d. 11 Septemb.
§4 Fru Elisabeth Clara Bruenhielm klaga öfwer sin man Qwartermästaren af Östgiöta Cavallerie Carl Frondin, som d 29 Martii nästl åhr 1722 henne och 2:ne med henne aflade barn öfwer gifwit och ifrån rymt af argt och ondt upsåt sedan han försatt med spel och dubblande all hennes ägendom, samt hennes Herr fars Säterie rusthåll Steen; Skrifwit falske bancozedlar, hwar igenom han sig pänningar tilpracticerat, uthgifwit obligationer henne til last, fört ett ogudachtigt och förargeligit lefwerne med flere dårskaper han begåt, hafwande hon wäl så in- som utomrikes sökt spaning på honom, men ingen kunnat få, för utom det hans broder Academieeräntemästaren i Upsala Hr Elias Frondin af d 24 Aug 1722 och 25 Junii 1723 berättat i det förra at han Carl Frondin passerat Fredrickshall och warit i Amsterdam och under Giökenbergz namn nu ytterl. dragit 2 stora assignationer på Banquen, som med protest blefwit tilbaka sände, begiärandes för then skull Fru Brunhielm at få laga skilnad ifrån sin otrogna man. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074209_00447

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/39 (1722-1723)År 1724:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00052
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00143
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074210_00147


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/40 (1724-1725)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brunhielm_nr_1746

446
Starenflycht / SV: Starenflycht
« skrivet: 2018-04-10, 21:14 »

"d 7 Martij A.o 1676 /.../
2. Amman Märta Bengtzdotter, som af oachtsamhet hafwer legat ihiel Assessorens Welb: Olof Starflychtz barn, upwiste itt remissorial ifrån Rådstugan, sig derföre hafwa civiliter plichta. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00016


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Starenflycht_nr_771

447
Rosenhane / SV: Rosenhane
« skrivet: 2018-04-10, 20:42 »

"1676 d. 29 Nov.
8. K. Brijta Pärsdotter upwijste Cäm:rs Rättens attest att hon hafwer Civiliter plichtat för lägersmåhlet medh Praesidenten Wälb:ne H. Gustaf Rosenhane och begiärde nu komma till Gudz Församblings gemenskap igen.
R. hon skall underwijsas uthi sin Christendom af presterskapet j S. Clara, stå 3 gånger på pallen, gifwa till dhe fattiga efter sin lägenhet och sedan blifwa Kyrkiotagen."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00084 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenhane_nr_29