ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Magnus Lindskog

Sidor: [1] 2 3 ... 6
1

Södra Skånska kavalleriregementet år 1724:
"Suabisholms Compagnie
N:o 1 Rusthållarnes N. Flenbergz, Hans Hanssons ock Per Jönssons ansökning at få niuta Ränttan af hemmanet 3/16 i Bennesta By eller Rusthåld, eller at få bruka hemmanet sielfwa, hwilket the berätta höra til sielfwa Rusthåldet ock sig hafwa kiöpt af Sahl: Capitaine Jacob Raupack A:o 1697, wiliandes bestyrckia sådant med ett utdrag af Ingelstadz häradz Tingz protocoll, så wäl som med 1696, 1697 ock 1698 Åhrs MunsterRullor, i anledning hwar af the altså påstå at den handell, som Capitaine Matthias Raupack ingåt med H:r Ryttmästaren Giörlitz om berörde 3/16 hemman, för 3 åhr sedan må aldeles uphäfwas.
Rs: Remitteras till H:r Gen: och Gouverneuren i orthen och Gen. Maj:n af regementet.

N:o 2 Capitaine Raupack andrager det des Sahl. Fader Jacob Raupack innehaft Rusthållet N:o 94 Bennesta, men at sedan han kommit til en alt för hög Ålder, har han, at undslippa Rustningz beswärligheterna updragit Rusthållet til de Bönder som der på bodt, emot en wiss betingad afgift, men N:o 1 i Byn [Benestad], har han ock efter des död, dess Änckie Fru bebodt in till Åhr 1712, tå samma hemman genom WådEld blef förbränt ock sedermera legat öde in til des denna Raupack 1721 det igen uptagit, som bestyrkes med Ryttmästare Giörlitz samt Crono-Befalningzman Enerotz attester.
Remitteras sammaledes"


Källa: Skånska dragonregementet 1684-1927: Regementsexpeditionen (L, M) BIII:1 (1724-1726) Bild 750 (AID: v1023972.b750, NAD: SE/KrA/0166/A/001:Ö)


2
Schoting, von / SV: Schoting, von
« skrivet: 2024-05-27, 12:13 »

"Rulla uppå Calmare Stads Borgerskap
Af Första Compagniet med dess kiöpdrängar och handtwärks Gesäller
Capitain Johan Gudmundson
/.../
Fälltwäbel Paul Died:k v: Schoting
/.../
1735 d. 21 Maii Munstrade."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000161_00348

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv, Övriga handlingar rörande båtsmanshållet, SE/VALA/01987/G I ab/2 (1686-1724)

https://runeberg.org/elgenst/7/0064.html


"Paul Diedrich von Schoting, (son till Rudolf von Schoting), född 1689; handelsman i Kalmar; död där 1755-05-18 av ålderdom. Gift med Helena Fock, född 1690 i Kalmar sfs, död där 1761, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten i Högsby pastorat Claudius Fock och Ingeborg Swebilia." (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schoting)3
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2024-05-26, 15:08 »

"Åhr 1747 den 23 Januarii wid then Liqvidation som man blifwit föranlåten at anställa här i Staden Christianstad, i anledning af Corporalen Wälborne H:r Isack Skap von Feltz skrifteligen under den 15 Julii 1746 hos högwälborne Herr Baron och Ryttmästaren Carl Sparre andragne klagan, öfwer liden brist på sin löhn för Åhr 1744, och Corporalen Manhaftige Johan Ebbeltofts theremot den 20 sidstwekne November afgifne förklaring /.../"

Källa: Skånska dragonregementet 1684-1927: Regementsexpeditionen (L, M) AI:1 (1737-1777) Bild 1300 ff (AID: v1023946.b1300, NAD: SE/KrA/0166/A/001:Ö)

EÄ tab. 5

4
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2024-05-25, 12:59 »

"1757 d. 17 mars N:o 27 resol.
Göta hovrätt
ang. Axel Wilhelm Thomson, som förskrivit sig till djävulen."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/71000104_00060


"1758 den 10 maj N:o 21 resolv.
Göta hovrätt
ang. Axel Wilhelm Thomssons lösgivande från Bohus fästning"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/71000104_00061
Källa: Riksarkivets ämbetsarkiv (samlingspost); Kreügers kortregister över Justitierevisionens Akter 1700(1633)-1789


Om Axels Wilhelms lösgivande se: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:1 (1758) Bild 8840 / sid 647 ff (AID: v786180.b8840.s647, NAD: SE/RA/1311)

5
Burenskiöld / SV: Burenskiöld
« skrivet: 2024-05-25, 12:40 »

"1718, 1 April N:o 1 Afgj.
Ang. duell mellan Fale Burensköld och fänriken Snitger"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/71000095_00169
Källa: Riksarkivets ämbetsarkiv (samlingspost), Kreügers kortregister över Justitierevisionens Akter 1700(1633)-1789


Se mitt inlägg ovan: 2021-12-18

6
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2024-05-23, 11:47 »

"Förslag uppå de gamla Ryttare, som anhålla om Interims Afskieden, samt Rusthållare som anhålla om Cassationer på Ryttare och Hästar wid Swabesholms Compagnie [1741]
Rusthålds Nummer: 21
Ryttarnes beskaffenhet: Mathias Dahlpihl 54 åhr gl: 31 åhr tient anhåller om Afskied med Rusthållarnes samtycke.
Recreuteringsmötes Annotationer: Afskied kan ey bewillias åth Dahlpihl för det tingsdommen som Emoth honom blifwit feld i Brösarp d 8 9:ber 1740 uthan går han nu af från Compagniet /.../"

Källa: Skånska dragonregementet 1684-1927: Regementsexpeditionen (L, M) BIII:6 (1739-1741) Bild 2500 (AID: v1023977.b2500, NAD: SE/KrA/0166/A/001:Ö)Jämför med generalmönsterrullan år 1744: "Swentienaren Mattias Dahlpihl afgått på begiäran d: 13 October 1741", Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 947 (1744) Bild 1840 (AID: v437195a.b1840, NAD: SE/KrA/0023)EÄ tab. 5.
"Matts Dahlepil, (son av Brun, Tab. 4). Ryttare vid Svabesholms kompani av [Södra] skånska kavalleriregementet. Gift med Christina Lundberg, dotter av volontären Lundberg i Karlskrona."


7
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2024-05-22, 16:46 »

"Tranåhs d:n 1 Sept: 1724./.
Extract af Beswären wid Sallerups Compag:
/.../
N:o 4. Rusthåll:n för Öhrops Rustholl Wallkendorf Fr: Siöbergs Man begiärer at med honom måtte öfwersees, om intet Monteringen för Rusthålet är så fulkomlig för Rusthållet som wederbör.
Rs:
Aldenstund Cornetten Bodin påstår hwara uptagit detta rusthållet af öde och derföre opsatt montering. Hwilket Cornetten Vallkendorffs fruu: # som infunnit sig här wijd Gen. Mönstringen, aldeles neekar till, /.../"
# Helena Maria Siöberg"

Källa: Skånska dragonregementet 1684-1927: Regementsexpeditionen (L, M) BIII:1 (1724-1726) Bild 780 (AID: v1023972.b780, NAD: SE/KrA/0166/A/001:Ö)


Rusthåll nr 88 (Örup, Esarp socken, Bara härad) Sallerups kompani vid Södra Skånska kavalleriregementet år 1724

Jämför: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 2680 / sid 305 (AID: v910482.b2680.s305, NAD: SE/KrA/0024030)

EÄ tab. 3
"Christian Christoffer Walkendorff, (son av Hans, Tab. 2), född 1675. Kornett vid skånska stånddragonregementet 1700-09-19, men återställde sin fullmakt 1701, då han ej kunnat fullgöra sin kapitulation. Förde 1727 process med konsistoriet i Köpenhamn om sin rätt till patronatet för Walkendorffs kollegium, men förlorade. Sist profoss i Oxie härad. Död 1743 i Köpenhamn och begraven s. å. 5/3. Gift med Helena Maria Siöberg, död 1739 på Näs i likanämnd socken, Malmöhus län och begraven 22 söndagen efter Trefaldighet, dotter av stallmästaren Mattias Otto, adlad Siöberg, och Clara Maria Galtung."

8
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2024-05-18, 22:50 »

"Special Rulla på dee Krigz Fångar som hijt Till Stockholm Ifrån krigetz begynnelse Så Öfwer som Under Officerare och Giemena af Ryssar och Cossacher, hwilcka her aff kongl. May:t medell blefwit underhåldne och bespijsade, som alla in Debito till Upbördh tages och in Credito dher emot afföres, hwarest dhee äro wägen tagne afgångne och behåldne.
/.../
1706 8b 29 Från Wohlgast
Ryttmest: Theodorius Renn 1"

Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 1550 / sid 305 (AID: v1022634.b940.s183; v1022634.b1550.s305, NAD: SE/RA/310243)

Se även: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 2680 / sid 531 (AID: v1022634.b2680.s531, NAD: SE/RA/310243)

9
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2024-05-18, 21:50 »

"Rulla uppå alle dhe i Närike och Wärmeland förlagde fångne Saxiske under officerare och gemena, med antechning under hwars Regemente, Battailon, Esqvadron och Compagnie hwar och en tient, då dhe under Saxisk tienst äre blefne till fångna tagne
/.../
General Major Drostz Regemente
/.../
Capitain Bornstedtz Compag:e
/.../
Fältskiären Johan Philip Grefwe, gift sig här i Swärige och söker att få här i Städerne winna Burskap och bruka des handtwärk 1
/.../
Örebro d: 22 Maij A:o 1707"


Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5490 / sid 1093 (AID: v1022634.b5490.s1093, NAD: SE/RA/310243).

Se även "Drost" på: https://www.tacitus.nu/karoliner/armeer/sachsen/infanteri.htm#Sachsiska
och Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5660 / sid 1127 (AID: v1022634.b5660.s1127, NAD: SE/RA/310243)

10

Rulla 1707 7/9 på överstelöjtnant Eberhard von Stralborns bataljon (uppsatt av sachsiska fångar) återfinns här:
Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 6500 / sid 1295 ff (AID: v1022634.b6500.s1295, NAD: SE/RA/310243)

Mvh
Magnus

11
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2024-05-15, 14:05 »

"N:o 4
Till underdån ödmiukt föllie af deras Excelenciers Kongl. May:tz till Deffensions wärkets reglerande förordnade Högwälborne herrar: Grefwar och Råders ankombne skrifwelse af d: 29 Decembr: 1706 upsättes här alle i detta Länet förlagde Sachsiske Krigzfångar som hafwa Lust här i Swerige att förblifwa. Nembl:n
Under Officerare
Örebro
/.../
Felltschieren Johan Philip Gräve
Född i Hamburg ähr opförd på Listan N:o 2 men sedermehra anhållit att winna Burskap i Nora.
/.../
Örebro d: 2 Februarj 1707"

Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5120 / sid 1019 (AID: v1022634.b5120.s1019, NAD: SE/RA/310243)


Kallas i Listan N:o 2 "Johan Gräve" - Se: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5030 / sid 1001 (AID: v1022634.b5030.s1001, NAD: SE/RA/310243)

Se även:
Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 5400 / sid 1075 (AID: v1022634.b5400.s1075, NAD: SE/RA/310243)


***

Vigda 1705
"Johan Filip Grofva och Catrinna Tomsson"

Källa: Sköllersta (T) C:4 (1703-1739) Bild 26 / sid 22 (AID: v53787.b26.s22, NAD: SE/ULA/11356)

12
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Molnstierna
« skrivet: 2024-04-22, 10:43 »

Datum Stockholm d. 21 Julii Anno 1721
"Til Gesworen wid Fahlundh Johan Luth, angående Adeliga Namnet Molenstiernas afstående,
Såsom mig är wordet wid handen gifwit, huruledes Hr etc uti de till Hans Kongl: May:tt inkomne underdånige förklaringar och skrifter angående Sätesgården Målnby i Stockholms lähn och Wallentuna Sochn belägen, på åtskilliga underskrifter endels brukat namnet Luth endels och Molenstierna hwar till Hr etc förutan på andra ställen äfwen uti dess af d. 26 sidstl. Maij utgifne revers andrager sig erhållit Hennes Kongl. Maj:tz allernådigste bewilliande af underskrefne Namn, och än ytterligare allerunderdånigst begiärt af Hans Kongl. maj:t det at få nyttia. /.../"

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll BIII:1 (1721-1742) Bild 120 / sid 2 ff (AID: v1023009.b120.s2)

"Adel. ätten Molnstjerna", se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 98 / sid 191 (AID: v102734.b98.s191)

13
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Tallberg
« skrivet: 2024-04-21, 16:59 »

Riddarhusdirektionens protokoll:
"Den 20 December År 1774
Tallberg fråga om Adelskap
5:to Föredrogs och uplästes Kongl. May:ts och Riksens Götha Håfrätts Bref af den 7 December sistledne, angående begärd underrättelse, huruwida Handtlangaren wid Artilleriet och Majoren Bethuns Compagnie Petter Benjamin Tallberg wärckeligen wore af adelig Stämma, hwilket Kongl. Håfrätten förmäler sig hafwa af nöden, att med wisshet weta i anseende till ett inkommit Brottmål som samma Tallberg egenteligen rörer.
/.../"

"/.../ thenne Tallberg och thess Fader, som nu skall wara Sergeant wid Artillerie Commenderingen på Carlstens Fästning, men förut warit Wacktmästare, wid Marstrands Fästning, werckeligen äro av Adelig stämma /.../"

"Den 14 Martij År 1775
10:o Uplästes Landshöfdingens och Riddaren Riddercreutz skrifwelse af den 18:de Januarij 1775 hwarutinnan han begär underrättelse, huruwida Lands Cancellisten Aron Friedrich Tallberg enligt sitt påstående, och upsatte Genealogie, befinnes wara härstammande af den på Riddarhuset Introducerade Tallbergske ätten.
Härdwi anmälte Riddarehus Secreteraren Herr Johan Gustaf Psilanderhielm det han genast efter sedan detta ankommit, hade uti Riddarehusets Genealogier eftersedt huru härmed må förewetta. Han företedde nu äfwen ett af undertecknad författadt Schema Genealogicum öfwer hela den Tallbergska slägten sammanfattad enligt Riddarehusets handlingar och den nu insände Genealogien /.../
/.../"

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 3610 / sid 259 (AID: v1022270.b3610.s259); v1022270.b3680.s264b; v1022270.b3880.s279 m.fl

Släktträdet se: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 4180 / sid 301 (AID: v1022270.b4180.s301)

Se även: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1709 (1775) Bild 2620 (AID: v482247.b2620, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757

14
Köhler, von / SV: Köhler, von
« skrivet: 2024-04-21, 14:15 »

Riddarhusdirektionens protokoll:
"den 27 November A:o 1777
1. Sedan Herrar Directeurerne intagit sine ställen, föredrogs General Majoren Öfwer Commendantens och Commendeurens Gref Johan Sparres skrifwelse af den 3 September 1777 hwarutinnan han /:jämte bifogad ansökning af Soldaten wid Kongl Österbottens Regemente Johan Willhelm Wass, och de af honom företedde Prästebewis, hwarutaf han påstår sig rätteligen heta von Köhler och wara af den adeliga von Köhlerske ätten:/ nu af Riddarehus Directionen begär underrättelse, huruwida om bemälte Soldat Wass härstammande af von Köhlerska ätten någon anledning kan finnas uti de wid Riddarehuset förewarade adelige ätters Genealogier, och öfrige handlingar;
Directionen befalte undertecknad att i Genealogierne efterse huru härmed förewetter, och att med det första derom aflemna berättelse."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 6270 / sid 463 (AID: v1022270.b6270.s463)
Se även:
Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 6540 / sid 488 (AID: v1022270.b6540.s488)
Generalmönsterrullor - Österbottens regemente 1061 (1790) Bild 4310 (AID: v997895.b4310, NAD: SE/KrA/0023)
Släkttavla på s. 311 i Släktforskarnas årsbok 2002

15
Krabbe af Svaneby / SV: Krabbe af Svaneby
« skrivet: 2024-04-18, 13:38 »
Riddarhusdirektionens protokoll:
"A:o 1776 den 10 december
Krabbe, fråga om Adelskap
2:do Föredrogs Herr Adam Engelbrecht Krabbes ingifne ansökning, att i stöd af de för hans Ätt redan ingifne handlingar, hwarutaf han, oaktadt de wid förra Riksdagar emot ättens Adelskap fattade omilda beslut, hoppas att dess adelige börd wid närmare undersökning torde finnas otwifwelaktig, blifwa gynnas med Höglåflige Riddarehus Directionens högtgällande betyg om sitt härstammande af Krabbe ätten N:o 46, hwilket betyg han, som äger hopp, att wid Kongl. Håfwet blifwa antagen till Page, tror sig hafwa af nöden till sin lyckas widare befordran.
Directionen lät sig derefter föredraga de, ang:de denne twist tid efter annan fattade beslut, jämte alla i denne sak ingifne handlingar, och som wid efterseende det befandts, att Höglåflife Riddderskapet och Adelen sielfwe genom sitt den 25 Junij 1762 tagne beslut, ansedt Krabbe ätten Sub N:o 46 i Matrickelen wara aldeles utgången så kan Riddarehus Directionen emot hwad samma beslut inneholer, nu icke meddela det af sökanden begärte betyg om dess adelskap. Hwilket beslut genom påskrift å Memorialet genast Expedierades."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 5690 / sid 419 (AID: v1022270.b5690.s419)

Se även: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:11 (1779-1782) Bild 640 / sid 47 (AID: v1022271.b640.s47)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Krabbe_af_Svaneby_nr_46
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Krabbe_nr_2149

16
Ekegren / SV: Ekegren
« skrivet: 2024-04-18, 13:14 »

Riddarhusdirektionens protokoll:
"A:o 1776 den 10 december
Ekegréen fråga om Adelskap
3:o Föredrogs Cantzlistens wid Kejserlige Ryska Tuld Cantzliet Edvard Ekegréns till Hans Kongl: May:t underdånigst ingifne Promemoria och berättelse ang:de dess slägt och förfäder, i anledning hwaraf han anseer sig härstamma af denne under N:o 35_ i Matrickelen introducerade adelige ätt. Hwilcken ansökning Hans Kongl. M:t genom nådigste Remiss af den _ till Directionens utlåtande täckts förwisa.
Efter upläsandet häraf anmälte Herr Riddarehus Secreterarern Psilanderhielm, det ibland Ridderhusets Genealogiske handlingar ingenting wore att tillgå ang:de denne slägt, som kunde tiena till uplysning, annat än Familliens Diplome i Vidimerad afskrift, och ett löst blad ibland Secreteraren Åkersteins Genealogier, där han sig till minnes fört åtskillige af det namnet Ekegren som han ansedt wara af denne slägten, dock utan någon Connexion dem emellan; Hwilka nu äfwen företeddes.
Directionen som utaf hwad Cantzlisten Ekegreen sielf om sitt härstammande anfört, icke fandt sig kunna med någon wisshet sluta, så wida han sielf är ganska owiss i sin berättelse och det han anfört, icke finnes med sådane bewis styrkt som Kongl May:ts Nådigste förordning af den 21 Augusti 1762 inneholler beslöt, att jemte en underdånig berättelse om de handlingars inneholl som i Riddarhusets Archivo om denne slägt förwaras, äfwenledes hos Kongl. May:tt i underdånighet hemställa, hwad afseende denne Herr Ekegreens ansökning emot åfwan anförde Förordnings såwäl som Adelige Privilegiernes och Riddarehus Ordningens inneholl kan förtiena."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 5690 / sid 419 (AID: v1022270.b5690.s419)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekegren_nr_350

17
Introducerad adel - H / SV: Hård af Torestorp
« skrivet: 2024-03-24, 15:06 »

1765 d. 2. Januari
"Hård af Segersta N:o 17
För berörde Ätt war af Capitainen N: Hård ingifwit et Memorial af den 3 November 1764, hwaruti i synnerhet anmäles, hurusom han flere framfarne riksdagen sökt bewisa at utom förenämde nummer i matrikel, wore förbigången Hård af Thorstorp, af hwilken Ätt Herr Capitainen förmodar sig tilräkeligen hafwa bewist at han är härstammande, åberopandes sig en i Konung Carl den Elloftes tid utgifwen Matrikel.
Till at kunna finna uplysning i den omständigheten företog Höglofl: riddarehus Direction till påseende riksdags besluten i de Äldre tiderne, och befants af det 1710 författade riksdags beslut, at det samma war underteknadt för en Ätt Hård och således allenast en enda nummer då för tiden.
På det all möijelig uplysning kunde förskaffas, fant Höglofl. Direction at med detta skulle anstå, til dess man finge se den så kallade Konung Carl den XI:tes Matrikel, hwarom underteknad anbefaltes at efterfråga så wäl uti Kongl. Bibliotequet så KronPrinsens Biblioteque."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:7 (1762-1766) Bild 1730 / sid 152 ff (AID: v1022267.b1730.s152)

Nedan: Matrikel på Riddarhuset (som går till år 1689).
Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll HVa:2 (1600-1699) Bild 830 (AID: v1023016.b830)
Jämför: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll HVa:2 (1600-1699) Bild 560 / sid 204 (AID: v1023016.b560.s204)


18
Ödell / SV: Ödell
« skrivet: 2024-03-24, 12:22 »

1765 d. 2 Januarii

"Ödla N:o 211
Utaf den til riddarehus Direction ingifne genealogie för berörde Ätt befants, at Fältwäblen wid Kongl. Kronobergs regemente Richard Georg Ödel den samma underskrifwit, och anser sig jemte sine syskon wara i rätt nedstigande linea härstammande ifrån Majoren wid Kronobergs regemente Anders Ödel, som dog den 2 November 1747.
Af Herr Cancellierådet von Stiernmans Matrikel befinnes samma ätt genom Carl Uddesson Ödel på Börsiö gård wara utgången, hwilken anmärkning Herr Cancellie rådet med bilagde vidimerade afskrifter af twänne underdånige ansökningar bestyrkt, warandes de samma under Lit: A och B trykte wid bemälte Herr Cancellie rådets Matrikel bifogade, hwaraf Höglofl. Direction fant, at berörde Ätt är utgången, ehuru förberörde Majors afkomma altid ansedt sig wara af den Ätten, hwilken gren doch ej effter den anledning Matriklarne medgifwa, warit på Swenska riddarehuset introducerad; Och som således af obehörig man blifwit wid flere riksdagar fullmagter utgifne för en utgången familie; Så fant Höglofl: Direction at de uti Kongl. Brefwet af den 21 April 1755 utsatte böter af Ettusende daler Silfwermynt för den ofrälseman, som sil nyttja säte och stämma på riddarehuset för en utgången famille ägde rum, i anseende till Herr Richard Georg Ödels förhållande härwid; och fant sig föranlåten, at genom bref anmoda Herr Landshöfdingen Beckfries, at i brist af god willig betalning, lagligen utmäta Ettusende daler Silfwermynts böter."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:7 (1762-1766) Bild 1740 / sid 153 ff (AID: v1022267.b1740.s153)

19
Lund / SV: Lund
« skrivet: 2024-03-24, 11:59 »

1764 den 19 December
"N:o 209, Lund
Uti ingifwen skrift anmäler Herr Fendriken J. Lund, at han aflämnar Relation om Adelige ätten Lund, N:o 209, hwilken uti Herr Canceliie rådet von Stiernmans matrikel är ansedd för utgången, anförandes, att Herr Grells Mårtensson Lund, hwilken blef introducerad År 1634, och skall allenast hafft en Son Michel Grellsson wid namn; denne Michel Grells Son  hade åter en son som hetta Johan Michelsson, hwars Son förbemälte Herr Fendrik säger sig wara och har trenne Söner, Carl Johan, Gustaf Adolph och Alexander Magnus.
Herr Cancellie rådet von Stiernman har uti sin matrikel ansedt förberörde ätt som utgången, och anmälte nu at genealogien wore så mycket mer oriktig, som i stället för uti denna berättelse uptages at Grells Mårtenson Lund hafft en Son, det wore med pålitelige berättelser enligit, at han hafft twenne Söner.
Direction lät sig föreläsas de af Deputation så wäl wid 1746 som wid 1751 Årens riksdagar hållne protocoller, och fant wäl, at Deputation i anseende til anförde skäl ej ansedt familien för utgången, men som Kongl. Förordningen stadgar, at hwarje ätt bör med sin genealogie bifoga behörigen verificerade bewis, och Herr Fendriken Lund, hwars familie warit flere ändringar underkastad, nu ej någre bewis gittat bifoga; Så kunde Höglof: riddarehus Direction, uppå en så beskaffad genealogie ej anse familien för lefwande, doch må Herr Fendriken Lund wid nästinstundande riksdag uti riddarehus Deputation sine skäl förete, emedlertid är honom eller någon af ätten betagit, antingen sielf eller genom fullmägtig infinna sig wid nästinstundande riksdag."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:7 (1762-1766) Bild 1520 / sid 131 ff (AID: v1022267.b1520.s131)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lund_nr_209

20
Urne / SV: Urne
« skrivet: 2024-03-18, 21:02 »
Hej Paul!

Se även mitt inlägg under Dahlepil: https://forum.rotter.se/index.php?topic=65375.msg1486235#msg1486235

"Catharina Dahlepil, död 1729-03-05 i Kågeröds socken Malmöhus län. Gift med kaptenen i svensk tjänst Axel Knudsen Urne, död 1725 i Kågeröds by, av samma danska frälsesläkt som adl. ätten Urne."

Har även för mig att jag sett en Urne som utresande ur Skåne på 1690-talet. Men hittade inte honom nu vid en snabb titt i "Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696, Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695)"


21
Polhem / SV: Polhem
« skrivet: 2024-03-18, 20:11 »

"Specification Uppå Utgångne Passagerare med Kongl: Post Jackten [från Ystad] Uthj Novemb: Månad A: 1694
/.../
d 14 dito (Novemb:) Studiosen D:ne Samuel Buschefeldt  1
dito Sudiosen [Sic!] D:n Christopher Pohlhammar  1
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 1030 (AID: v1022640.b1030, NAD: SE/RA/757/36), Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696

22
Güntersberch, von / SV: Güntersberch, von
« skrivet: 2024-03-18, 20:03 »

"Specification på dhe utij December Månad 1694 Siöledz Ankombne och Afreste Pasagerer [Helsingborg]
/.../
Den 11 Inkommde
/.../
3:ne Stycken Wollenteurer, komne ifrån Hållanske Compagnien och hemma här i Swerrie wed Nampn Petter Gyntersberg, Gustaf Otto Lijnbladh och Jan Jernfelt, /.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 1100 (AID: v1022640.b1100, NAD: SE/RA/757/36), Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696

EÄ tab. 2

23
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2024-03-18, 19:51 »

"Specification på dhe utij December Månad 1694 Siöledz Ankombne och Afreste Pasagerer [Helsingborg]
/.../
Den 13 Uthgående
/.../
Een bonde wedh nampn Jöns Nillsson hemma i Ellinge, reeste öfwer och hade H:r Herman Walckendorfs Pass Daterad Ellinge den 13 December [16]94 och med H:r Commendantens förlåf."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 1110 (AID: v1022640.b1110, NAD: SE/RA/757/36), Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696


**

"Specification Uppå dhe Passigerar som Siöö wägen ähro ankomne Och afgångne wedh Helsingborghs Bröge uthi October Månat
[1694]
/.../
d 20 Dito Uthgåendhe
En drängh wid nambn Niels Manson himma wedh Maglö här i Landet. Reste öfuer hadhe hans härskaps Walckendorps pas dat: d 12 Octob: A:o 1694"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 740 (AID: v1022640.b740, NAD: SE/RA/757/36), Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696

**


"Specification Uppå dhe Passigerare som Siöö wägen ähro ankomne, Och afgångne wedh Helsingborghs Bröge uthi Julij Månat [1694]
/.../
d 5 dito
Inkommd: H:r Joran Walckendorff medh En dräng kom hijtt till backa igen"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 560 (AID: v1022640.b560, NAD: SE/RA/757/36), Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696

24
Rithfelt / SV: Rithfelt
« skrivet: 2024-03-18, 19:34 »

"Specification På Uthgångne Passagerare med Kongl. Post Jachten [från Ystad] för Decemb:r Månad A: 1694
/.../
dit (d 15) H:r qwartermästaren Wälb: Gustaff Georg von Ritfeldt
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 1220 (AID: v1022640.b1220, NAD: SE/RA/757/36), Listor över resande från skånska hamnar 1694-1696

25
Introducerad adel - P / SV: Palmstierna
« skrivet: 2024-03-16, 17:32 »

"Protocoll öfwer Riddarhusetz Eenskylte saker.
A:o 1690.
/.../
d. 17 Junij
Sedan uplästes Kongl. May:ttz Bref till H:rar Directeurerne af dhen 9 April A:o 1690. hwarj hans May:tt anbefaller Directeurerne at öfwersee dhe Documenter och skähl, hwarigenom Camarern Johan Schiller, och LandtFiscalen Magnus Schiller willia bewijse sigh wara af een Adelig Slächt här j Swerige, som hafwa kallat sigh Kuler, och at dhe sedan däröfwer skulle inkomma med sin Underdåniga berättelse.
Schilrernas Suppliqve till Kongl. May:tt hwarj dhe uthj Underdånigheet begiära, at få Uptaga sina förfäders Adelskap, Uplästes, tillijka, med dhe Allegerade Documenter, såsom dhen Attesten af Archivo, som dhe sedermehra hafwa inlagt, genom hwilken dhe bewijsa, at Dominus Magnus Petri Kyrkioherde i Stegtompta deras faders faderfader, war utaf samma Kule Slächten, och at han har fördt Kule wapnet, Sedan kom och i Consideration, at desse Schilrers fader haf:r emoth Privilegiernes 4 § af Åhr 1622 inträdt i ofrälse giffte, och således tyckes hafwa förbrutit sitt Adelskap, så wijda Privilegierna kunna lämpas på honom, fast han intet betiänte sig i sin lijftijdh af sitt Adelskap.
Resolverade at Relation upsättes till hans Kongl. May:tt, hwarij införes 1. Att dessa Schillrer ära af Een Adelig familia härkombne in recta linea descendenti, 2. Att deras fader hafwa emoth privilegierna gifft sigh ofrälst, Man huru wijda dessa privil: kunna lämpas på honom, som intet betiänt sigh af sitt Adelskap, det underkastas Kongl. May:ttz Nådiga omdöme, Medan det doch Endast består af Kongl. May:ttz Nådh, at dessa Schilrer få uptaga sina förfäders Adelskap."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:2 (1682-1708) Bild 1120 / sid 177 (AID: v1022262.b1120.s177)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543

26
Introducerad adel - R / Raab
« skrivet: 2024-03-16, 17:10 »

[1690] "d. 10 december.
/.../
Uplästes Kongl. May:ttz Nådiga befallningh af d 5 November, at öfwersee Drabanten Axel Raabs skiähl, genom hwilka han will beiwjsa sigh wara af Adelig härkombst.
Hr Axel Raab blef inkallad, och tillspord, hwad skiähl han hade till sitt Adelskap, hwar till han swarade sigh fuller inga skrifteliga bewijs hafwa, ty dhe äro uthj krig förkombne, uthan hans fader tiänte för Ryttmästare uthj det Tyska kriget, och war född i Tyskland af een Adeligh slächt, som kallas Raaber, bad Altså Directeurerne, at dhe wille recommendera hans saak hoos Kongl. Maj:tt.
Resolverade fördenskull at ett bref Upsätties till Kongl. M:tt, af det innehåld, at han Raab inga andra skiähl haf:r, än at han muntel. berättar, sigh wara af een Adelig slächt."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:2 (1682-1708) Bild 1160 / sid 185 (AID: v1022262.b1160.s185)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Raab_nr_1586

27
Introducerad adel - R / SV: Riddermarck
« skrivet: 2024-03-16, 16:43 »

"A:o 1698 d 14 Martij
/.../
Wijdare uplästes Wilhelm Wetterhamns Suppliqve, hwarj han begiärer, at Hrr Directeurerne wille gifwa Fiscalen Riddermark ett öpet bref, at få komma in uthj Rijket, igen, och at han måtte wara för Riddarhuset säker, at intet blifwa Arresterad, för des Balance skull, som och Intercedera för honom hoos Kongl. May:tt at få komma in Uthj Rijket, och giöra sig frij för sina gravationer.
Här öf:r gåfwo Hr Directeurerne honom Een sådan Resol:n Nembl: Såsom det Låfl. Riddarhuset intet har obligerat honom Riddermark, at reesa uthur Rijket, så kan Riddarhuset och intet befatta sig med H:r Wilhelm Wetterhamns på sin broder wägnar giorda ansökning, uthan lembnar honom fritt härj at giöra, som han sielf tycker."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:2 (1682-1708) Bild 2100 / sid 373 (AID: v1022262.b2100.s373)

28
Introducerad adel - L / SV: Losköld
« skrivet: 2024-03-16, 15:07 »

"A:o 1685 d: 2 April woro af H:rar Directeurerne tillsammans. H:r Fabian Wrede och H:r Gabriel Falkenberg
/.../
9. För H:r Häradzhöfdningen Looskiöldh Resolverades, At Såsom han wedh sin Introduction A:o 682 intet något förährat till Riddarhuset, genom dhet han då ingen där till hade giort fullmächtigh, Män nu till biuder sigh willia gifwa 40 D: Sölf:r M:t till Riddarhuset, så frambt man där medh will wara nögd, doch will han intet gifwa mehr, warandes honom lijka mycket sedan han sina godz förlorat om han är på Riddarhuset el:r intet; Altså skall han slippa medh desse 40 D: Sm:t, ty är bättre at Riddarhuset taget något än intet."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:2 (1682-1708) Bild 580 / sid 69 (AID: v1022262.b580.s69)

29
Urne / SV: Urne
« skrivet: 2024-03-16, 12:57 »

"Åhr 1760 den 18 October
/.../
9:no Majoren uti Hollendsk tienst Herr Michael Ehrenborg, hade ingifwit Fullmagt af en K. L. Urne jämte bref till Höglofl. Riddarehus Directionen med samma underskrift dat. Bois le Duc den 12 Sept 1760.
/.../
/.../ och Familien Urne så i den äldre som yngre wapneboken står tecknad för utdöd /.../
Höglofl. Riddarehus Directionen hwilcken äfwen blef underrättad, det Majoren Ehrenborg sagt, at Herr Urne på flera åhr och alt sedan sin ungdom eij warit i Swerige, utan satt sig bofast ned i Holland, där han ännu lefde snart 80 år gammal, fant fördenskull, att Herr Urne, hwilken så wäl genom sin försummelse, at bewisa det han wärckeligen woro af Adeliga Swenska Urne Familien, som at han wore vasall af en utrikes magt, hwarest han hela sin lifstid tilbragt, likmätigt 9 § Riddarehus ordningen, förlorat sin rätt till Säte och Stämma på Swenska Riddarehuset, /.../".

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:6 (1757-1760) Bild 2270 (AID: v1022266.b2270)

Sökning efter "Urne" i https://www.wiewaswie.nl/en/search/
ger tre träffar - varav två (1747 & 1762, begravd i Oisterwijk) är "Kaniet/Kanut Leonard/Lenoart Urne" (=Knut Leonard Urne)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Urne_nr_22

30
Introducerad adel - S / Streitberg, von
« skrivet: 2024-03-16, 12:38 »

"Åhr 1760 den 14 October
/.../
S.d. Höglofl. Riddarhus Directionen lät sig nu föredragas, at af Corporalen wid Kongl. Adels Fahne Regimentet H: Alexander Wilhelm Forbes ingifwit memorial hwaruti anföres, huruledes afledne Styckjunckaren wid Artilleriet Jacob David von Streitberg lämnat efter sig en Son Adolf Friedrich von Streitberg, född d 28 April 1756, som ännu lefde, och woro Corporalen Forbes Syskonebarns barn. /.../
/.../ att om en lagligen Constituerad Förmyndare för von Streitberg, öfwerlämnade Corporalen Forbes Fullmagt at denne Riksdag förestå von Streitbergske Familiens Säte och Stämma ibland Höglofl. Ridderskapet och Adeln."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:6 (1757-1760) Bild 2380 (AID: v1022266.b2380); utdraget ur kyrkoboken 1758 finns här: v1022266.b2450

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Streitberg_nr_527

31
Introducerad adel - F / Fuchs
« skrivet: 2024-03-15, 17:46 »

"Anno 1715 den 21 octobr: woro Herrar Directeurerne tillhopa, /.../
/.../ så utläto herrar Directeurerne sig, at de wilja i underdånighet hemställa det hans Kongl. May:ts wählbehag, om icke hans May:t i nådigt afseende på alt sådant skulle täckias tillåta att Herr Öfwerst Lieutnanten Rutger Fuchs och des i Ryssland fångne broder Lieutnanten Hans Fuchs måge ibland Ridderskapet och Adeln blifwa introducerade."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:3 (1711-1731) Bild 430 / sid 67 ff (AID: v1022263.b430.s67); se även: v1022263.b2740.s113

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fuchs_nr_169


Bilderna:
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1110 / sid 217 (AID: v319671a.b1110.s217)
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 42 / sid 79 (AID: v102734.b42.s79)

32
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2024-03-15, 17:14 »
"Anno 1706 den 11 Octob:
/.../
Secreteraren Gyllenkrook föredrog om H:r Hercules och Major Paul Bethons ansökning att blifwa immatriculerad effter som nu upwijser ett fult giltigt bewijs om sitt Adelskap af Ridder Orden eller Rege Armorum i Schotland, /.../
/.../
Upwijstes Regis Armorum i Schotland bewijs af d:n 25 febr: 1706 att Bethonerne är Een Adelig slächt i Schottland och att desse Bethoner äre descendenter der af.
/.../"

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:2 (1682-1708) Bild 2790 / sid 515 ff (AID: v1022262.b2790.s515)

33
Titlar och befattningar / SV: Ståndsdrabant
« skrivet: 2024-03-13, 22:02 »

Ståndsdrabanter år 1707 hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00063 (bilden)
Källa: Kungliga arkiv, Konung Karl XII, SE/RA/710003/01/II/10/K 33

År 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00086
År 1714: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00099 f

1729 års Ståndsdrabanter återfinns på sidan 153 i "Det Anno 1729 Florerande Swerige" av Andreas Jochim von Henel (utgiven i facsimilupplaga 1993 av Sveriges Släktforskarförbund)

34
21 Medicin och sjukvård i äldre tid / SV: Pesten 1710
« skrivet: 2024-03-10, 17:56 »

Avlidna i pesten i Stockholm 1710-1711:

"Förteckning på Antalet af dem som warande fahrsoten här i Stockholm med döden finnas wara afgångne, uthdregen af dhe ifrån alla församlingar inkomne wekulister, sampt wederbörandes Upsatzer som wid dhe Fattigas Begrafningar hafft inseende.

[veckorapporter 1710 27/8-1711 4/2 - se bildern nedan]

Stiger altså antalet af dhem som Magistraten till Personer och stycketahlet har förteckning på till 17887 hwarunder och 768 Borgare här i Staden begripas, men som mycket Folk blefwo af dhe förordnade Gubbarne bortburne wed Pesten begynnelse, som Magistraten eij kunde få förteckning på, och dessuthan månge hemligen blifwit bortförde och nedergrefne, så kan Magistraten säkert betyga, at öfwer 20000 Menniskior af denna Fahrsoten, tywärr blifwit hädanryckte. Den stoora Gudens aldraheligste namn ware Ewinnerligen ährat, som Nådeligen tächtz afwända detta stoora Syndestraffet, hans Outgrundelige Barmhärtigheet wij winnerligen[?] anrope, at han oss hädaneffter slijke landzplågor Nådeligen förskona wille. Stockholm d 15 Februari 1711
In fidemj
Oloff Brehmer
Civ: Secr:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065175_00587
Källa: Stockholms domkapitel, Handlingar, allmän serie, SE/SSA/0148/E III/58 (1710)

35
Introducerad adel - K / SV: Krusenstierna, von
« skrivet: 2024-03-10, 15:41 »

"Extract af Consistorii Holmensis Protocoll hållit d: 26 Junij 1719
Det hafwer Majoren Wällb. H:r Carl Hinrich Piper Consistorio wid handen gifwit, huruledes han för 5 åhr sedan råkadt i kiötzlig beblandelse med Sahl. domprobstens Carstenii dotter Catharina Elisabeth Carstenia, och aflat med henne ett barn, kunnandes han eij heller neka sig alt sedan beblandat sig med henne, men nu effter han håller sitt stånd oanständigt att äga Een sådan person, som tillförene warit förnedrat af Sahl: H:r Öfwersten Krusenstierna, begiär han till att slippa henne, tillbiudandes sig att willia Civiliter och Ecclesiastice plichta för brott sino. derEmoth Catharina Elisabeth Carstenia påståår sig af H:r Majoren Carl Hinrich Piper under Echtenskaps löfte wara häfdat ändoch han wähl wiste tillförene, att hon war förnedrat, derföre och H:r Majoren sielf warit tillstädes, när barnet föddes /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065184_00383
Källa: Stockholms domkapitel, Handlingar, allmän serie, SE/SSA/0148/E III/67 (1719)36
Introducerad adel - G / SV: Gyllenroth
« skrivet: 2024-03-10, 14:34 »

"Karlstad d 5 Decemb: 1711
General krigsrätten har i noga öfwerwägande tagit de på båda sidor i detta måhl /.../
/.../
Fördenskull och emedan således en fullkomlig Duell är af Capitainerne Petter Hogg och Anders Gylleroth begången, ty pröfwar General Krigzrätten skiäligt, det böra bem:te Capitainer Hogg och Gyllenroth sig till wällförtient straff och androm till warnagel lijkmätigt den 5 § Kongl. May:ttz allernådigste Duells placat dat: d 1 Julij 1682 wara sina tienster förlustigade, och sedan der till straffas med 2:ne åhrs fängelse, så och uti böter erläggia 2000 D:r Smt samt till underdånigste följe af d 10 § i högst bemelte Placat så skrift- som muntel:n giöra till Fält Adjutanten nu ryttmästaren Gustaf Otto Billberg then the laederat hafwa, en sådan förklaring som ther finnes införd."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069934_00058
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Värmländska armén, SE/KrA/0388/7/2

37
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2024-03-09, 16:21 »

"/.../ angående faarsoten och andra hastige, förändringar att observera och notificera, så i Regard hertill har iagh att Berätta ett hastigt dödzfall /:fast iagh intett kan kallat någon farsoot:/ som i mine sokner och Annerupz gården d 2 Junij passerad är, som följer: Om Morgonen d 1 Junij gick H:r Mayoren Bruce /: En Man af 72 ½ åhr gammall, derhoes medh hoste och Bröstwärk bekayadh:/ utt om morgonen medh nogra sijne gode wänner, j dett gröna att spassera. Men der qvällen nalkades satte dett honom an likasom en fråsse wille gripe fatt, hwarpå han sökte sengen, /.../
/.../

Slaagh. [=Stora Slågarp/min not] d 4 Junij A:o 1711
Högstobligerade och underdon tienare
Joannes Munthe"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIII:8 (1710-1712) Bild 1440 (AID: v278172.b1440, NAD: SE/LLA/13550)

EA tab. 5: "Anders Bruce, /.../ Majors avsked 1702-01-18. Död 1711-06-02 [utan ortangivelse]./.../"Annerup ligger i Lilla Slågarp socken (Malmöhus län). Dödböcker bevarade från 1729.

Bilden: Arkiv Digital: Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 41 (1711) Bild 4030 / sid 6777 (AID: v842476.b4030.s6777, NAD: SE/RA/5520312)

38
Introducerad adel - S / SV: Sperreuter
« skrivet: 2024-03-09, 14:55 »

"Påst Rulla uppå dhe Bastioner och Torn, som medh Stycken, Fyrmörsare och Haubitzer medh dheras tillbehörige Lavetter Laddtyg Ammunition och Manskap försedde ähro utj Fästningen Dorpt.
/.../
Andra Bastion
Manskap
Styckj: Hind: Kurman
Fyrwerk: Fabian Sparoiter
Underf. Petter Schalenkofsky
/.../
Dorpt 17 säptember 1701"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054781_00122
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/Sump/5

39

Svea Hovrätt:
"Åhr 1746 then 1 Februarii
Större Rummet
S:d: Sedan Kongl: Hofrätten nästledne dag låtit sig föreläsas Lieutenantens Ädel och Wälbördig Arfvid Fredric von Platzbecks ingifne skrift, therutinnan han andragit, at som han wore sinnad, at träda i ett annat gifte, thet måtte honom, som härjemte inlefwererat thet, efter sin afledna fru Maria Oxe, hwilken then 1 April 1744 genom döden afgått, uprättade Inventarium tillika med Casseurens Jonas von Börgens then 28 nysförwekne Januarii gifne quittence at the fattigas andel af thetta Inventaris är betalt med Tre dal: 5:/: koppm:t, som för Kongl: Hofrätten blifwtit upwist, meddelas Kongl. Hofrättens witnesbörd theröfwer samt honom tillåtas at få sitt ämnade giftermål fullborda. Och Kongl: Hofrätten tå äfwen Lieutenanten von Platzbeck munteligen hördt; Så brättade Herr HofrättsRådet Gyllebååt sig hafwa genomläst af Platzbeck i går ingifne documenter, och theraf funnit, hurusom Generalen en chef, Gouverneuren öfwer Lifland och Reddaren af S:t Alexander orden Herr Petter Lacy, genom Publication af d: 13 September 1732 låtit kundgiöra, at the i Lifland nobiliterade borde til Lifländske Reddarhuset ingifwa accurate afskrifter af theras skiöldebref til en wederbörlig Matriculs inrättande. Til följe hwaraf Lieutenantens Arfvid Fredric von Platzbecks Broder Majoren af Rigiske Infanterie regimentet Eric Gustaf von Platzbeck jemte Memorial af d: 1 Maji til Lifländska Reddarhuset inlefwererat högstsalig Konung Carls then XI:s thes 14 October 1691 theras fader Regimentsqwartermästaren Gotthard von Platzbeck och Faderbroder Lieutenanten Lorents Anders von Platzbeck i nåder förunte original Diploma at wara Adelsmän.
Uti hwilket memorial thenne Arfwid Fredric von Platzbeck, såsom son och ächta bröst arfwinge af Gotthard von Platzbeck tillika med Majoren Eric Gustaf von Platzbeck nämnes. Hwaruppå Majoren von Platzbeck erhållit Lifländske Reddarhus Secreterarens Christopher Adam Rictzterns bewis, äfwen af then 1 Maij 1733, att thenne Families diploma Nobilitatis in originali, blifwit i Lifländske Reddarhus Canceliiet producerat.
I anseende hwartil Herr HofRätts Rådet Gyllenbååt förklarade sig eij annat kunna, än anse Lieutenanten Arfvid Fredric von Platzbeck för rätt Adelsman; Hwarmed Kongl. HofRätten war aldeledes ense. Och resolverades: At ofwanberörde Inventarium warder i Kongl: HofRätten förwarat, och quittancet på the erlagde fattigpenningarne Lieutenanten Platzbeck återstält, samt thetta til bewis theröfwer utur Protocollet meddelt. men hwad Lieutenantens ansökning, at få träde i ett annat gifte, angick, så kunde Kongl. HofRätten, innan Lieutenanten Platzbeck sine barn wederbörligen afwittradt, sig theröfwer icke utlåta. Hwilket genom utdrag af protocollet i form ut in ibro resolutionum under thetta dato utfärdades.
In fidem
Frantz Paul Teuchler"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068693_00173
Källa: Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I a 1/139 (1746-1746)


Tack till Niklas Kant som tipsade mig om detta!

40

Plan över Uppsala domkyrkas gravar och gravkor hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025248_00184
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/426 (1651-1800); Uppsala (Domkyrkan). (Även andra ritningar på följande sidor).


Se även:
Uppsala domkyrka  - arkeologi i förhallen, mittskeppet, koret 

och utvändigt. https://www.upplandsmuseet.se/globalassets/publikationer/rapportserien/rapporter-2015/uppsala-domkyrka.pdf

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025248_00434
Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/426 (1651-1800)


41
Löfvenskjöld / SV: Löfvenskjöld
« skrivet: 2024-03-03, 09:17 »

"Upl. i Amt:s Consistorio d. 31 Januar. 1759
/.../
Emedan på sätt, som hosfölljande försäkringz skrift förmår, är från all talan nu och framdeles wara frij för den trolofning, hwaruti iag med Wälborna Fröken Hed: Apol: Löwenschiöld stådt och antingen af henne eller des Fader Wälborne Herr Cammar Rådet Löwenschiöld såsom hennes rätta giftoman på ett eller annat sätt therföre kunde hafwa at befara, sedan berörde trolofning efter ömsom skiedd otwungen öfwerenskommelse nu mera henne och mig i mellan worden uphäfwen; /.../
/.../
at ordentel: skilljobref ifrån denna min för detta trolofwade fästeqwinna Wälbem:te Fröken Hed: Apol: Löwenschiöld mig benägit meddelas måtte.
/.../
C: L: Fleming"
[=Baron Carl Ludvig Fleming]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074159_00081 ff
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/23 (1758-1763)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/L%C3%B6fvenskj%C3%B6ld_nr_1892
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fleming_af_Liebelitz_nr_17


42
Lagergréen / SV: Lagergréen
« skrivet: 2024-03-02, 11:47 »

"Emedan såsom Leutnanten Manhafftig Jacob Lärkia hafwer min dotter Maria Lagergreen förnedrat och förkränkt, under Echtenskapz tecken att han skulle wara obefryat, för någre åhr sedan utj Callmar, och sigh emillan barn hafwa, det iagh alldrig hade kunnat trodt eller tenkt, förr än sielfwa gärningen sigh nu uthwijsar, Så alldenstund Lieutnanten Jacob Lärkia är een Ofrellseman, een gifft persohn, och hafwer hustro och barn här i Stockholm; såsom han migh och mitt adeliga huus, sampt slächt och anförwanter och adelige fryheeter hafwer violerat och förbrutit och een olydelig schimpff giordt migh och min hela Slächt, hwilken action iagh nu förtyden intet kan uthföra, för mine beswärligheeter skull, uthan iagh nu måste för min Siukdomb skull bortreesa /.../
/.../
Detta sanfärdeligen hållas skall, wittnar mitt Adeliga Nampns och Pitzers Undersittiande. Stockholm d: 18 Decembr: A:o 1680
Alexander Lagergreen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074137_00160
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/1 (1691-1695)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagergr%C3%A9en_nr_391

43
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2024-03-02, 11:16 »

"Carl Gustaff Sölfwerbrand, har warit soldat wijd H:r Burgrefven grefven och öfversten Dohnas Regemente, och öfverstL: Compagnie, var Commenderad på Ruden, rymde därifrån 1731 och aldrig hört sedan af honom, sådant attesteras Strahlsund d. 14 april 1736./.
J. V. Mörner"

Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/18 (1736-1740)

44
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2024-02-29, 19:19 »

"Specification på underbem:te hemman som Cammar-Rådet Wälb:ne H: Hans Billingschiöld till Kongl: May:t och Cronan utj wederlag emot andre hemman han sig fått tillbyta upgifwit hafwer, och finnes belegne utj
Skåne [år 1709]
/.../
Wemmenhögz Härad Swenstorp Sochn
Lindby Corporal Scarp von Felt nu Oluf Larsson N:o 6 hemman 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_02528
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)45
Ekelöf / SV: Ekelöf
« skrivet: 2024-02-29, 16:22 »

"/.../ hwaruti Kongl: Håff-FeltConsistorium begiärer att för detta Fältwäbelens wid Kongl: Guardiet, men nu warande Ryttmästarens wid Kongl: Adellsfanan H:r Isaac Twillingz hustru Sibilla Claesdotter, hwilken warit sin Man otrogen och under hans frånwaro i fällt redan för 5 åhr sedan aflat och födt Barn, måtte för KrigzRätt ställas /.../
/.../
Stockholm d. 27 Julij A:o 1707
tiesntberedwilligste tiänare
Nils Lagerfeldt"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 4840 (AID: v817427.b4840, NAD: SE/RA/752)

EÄ, barn tab. 6:
"Henrik Ekelöf (son av Torsten Henriksson Ekelöf, Tab. 5), till Norrkulla i Sibbo socken, vilket han 1668 sålde till riksrådet Lorentz Creutz. Kapten. Var död 1673. Gift med Elisabet Böning, som efterlevde.
Barn:
En dotter. Gift med ryttmästaren Isak Tvilling."Bild nedan - Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3610 / sid 717 (AID: v319671a.b3610.s717)

46
Grothusen / SV: Grothusen
« skrivet: 2024-02-28, 16:32 »

"d. 8 Julii 1709
Föredrogs från Åbo Hofrätt ang:de Enkian Brita Marcusdotter, som tillstått sig blifwit hafwande af Reinholt Johan Grothusen, föregifwandes sig en tid där effter blifwit mycket siuklig och då hon då hon burit en halftunna å watm, fallit och fått missfödsel, då hon strax wecklat barnet, som ei skall hafft lijf, i en trasa och lagt det i en buske, dädan odiuren det framsläpat /.../"

EÄ tab. 4
"Reinhold Johan Grothusen. Insattes för brott på Åbo slott 1708."

47
Introducerad adel - R / SV: Rosenholtz
« skrivet: 2024-02-28, 16:22 »

"d. 12 Julii 1709
Gr. Falckenb. berättade om Capitain Rosenholtz som rymt bort med sin Swägerska och hafft henne för sin hustru; att där om skrefz till Praesidenten Rosenhane, att karlen åter rymde till Hamburg; att han nu är här på leide, och wiser ett extractum protocolli från Giöta Hoffr. att saken intet förr kan afgiöras, än alla documenter dit äro inkomne.
Må man icke få skicka alla documenter som här finnes dit att saken må kunna afgiöras.
Resol. att så skie skulle."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002771_00299
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/100 (15/3-17/12 1709)

EÄ tab. 2:
"Gustaf Rosenholtz (son av Claes Holtz, adlad Rosenholtz, Tab. 1), till Strömstorp (Mariannelund) i Hessleby socken, Jönköpings län, /.../ Kapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-12-25. Avsked 1702-03-11. Dömd till döden omkring 1710 för begången blodskam med »dess» syster, men lyckades rymma ur landet och levde sedan utrikes (KA, ersättningsakt 22 (OA). Var död 1720. /.../. Gift 1692-08-12 Ribbingsnäs med Ebba Ribbing, döpt 1670-03-31 i Stockholm, död 1737-03-06 Granbohult, dotter av översten och lagmannen Lennart Ribbing, och Birgitta Lilliecrona."


48
Gyldenstolpe / SV: Gyldenstolpe
« skrivet: 2024-02-28, 16:13 »

"d. 17 Novemb: 1709
Blixenstierna Föredrog, hurusom Öfwerst Lieutenanten Carl Gyllenstolpe begär, at få träda i ofrälse gifte med Inspectoren Törners Enkia.
Resol. at honom efterlåtes, att få träda i det begärte ofrälse gifte."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002771_00365
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/100 (15/3-17/12 1709)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenstolpe_nr_504

EÄ barn tab. 3:
"Carl Gyldenstolpe, student i Åbo 1665; gick i krigstjänst 1677; gick i Holländsk tjänst och blev slutligen överstelöjtnant vid Upplands femmänningsinfanterireg. Död barnlös 1710-05-24. Gift, efter ansökan, som bifölls 1709-11-17, med Magdalena Signac, i hennes 2:a gifte."


49

"Afgångne Fångar [-1707-1708].
Uthbytte samt wed Ystad öfwer åth Stettin och sedan wijdare åth Saxen Transporterade uthom dhee som ifrån andra Provnincier ankomma och medfölgde
/.../
Bekommet Resepass och stälte på frij Footh
Saxiska
/.../
Soldaten Hans Hindrick Vogt som befantz wara ett qwinfolk._._1"


Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 8050 / sid 1605 (AID: v1022634.b8050.s1605, NAD: SE/RA/310243)

50
Östgöta kavalleriregemente / SV: Holli, Frans (von)
« skrivet: 2024-02-27, 22:06 »

När jag kikar närmare på rannsakningen som görs över sachsiska fångarna på Skänninge rådhus 20/4 1707 så framskymtar följande kompaniindelning bland fångarna vid Generallöjtnant Jordans (Gordons?!? - se v1022634.b5580.s1111) regemente:

-Livkompaniet - Generallöjtnant Jordan
-Överste S:t Pauls/Zinpåsers kompani
-Överstelöjtnant Keckertz/Kiöckers kompani
-Major Willdorphs kompani
-Ryttmästare Kleitz kompani
-Ryttmästare Damnitz/Dumnits kompani
-Ryttmästare Reises kompani
-Ryttmästare Muschaus/Muschus kompani

Källa: Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 3540 / sid 703 ff (AID: v1022634.b3540.s703, NAD: SE/RA/310243)


"April 1703 21 april
Feldtmarskalk Steinau echaperade igenom ett jesuiter kloster öffwer een lijten bro men största dehlen af hans bagage tillijka med dee öfrige officerares bleffwo i sticket jemte een stoor hoop hästar, 2 par pukor och 5 estandarter förutom .... fångar öffwerste greff S:t Paul, 3 majorer och åtskillige andra officerare."

Källa: Karl XII:s krigsföretag 1700-1706. Gustaf Adlerfelt, Stockholm 1919, s. 150


Jämför:
https://www.tacitus.nu/karoliner/armeer/sachsen/kavalleri.htm
https://www.tacitus.nu/karoliner/armeer/sachsen/organisation.htm
http://home.golden.net/~ksharman/gnw/Pult-OB.html

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00027
Källa: 1719.Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/19 (1719)

Bästa hälsningar
Magnus

Ps! (Svenska) Livdragonregementet hade under en period efter Narva på samma sätt: Livkompani, Överstens kompani, Överstelöjtnantens kompani, Majorens kompani, + 4 vanliga kompanier.

51
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2024-02-26, 16:15 »

"Anno 1715 d. 11 Martij
/.../
dito [Ammiralitets Rätts] med bilagd Ransakning och dom öfwer Volonteuren Lennart Wulfenskiöld, som med hugg och slag satt sig emot Lieutnanten Carl Gülins commendo dömd efter 34 § Siö artikl. till döden.
Gr. Cronhielm: han sielf tillstått och bekändt at han wettat det war Lieutnanten.
Resol. Plichtar 3 weckur med fängelse på watn och bröd och arbetar 2 åhr i Marstrand."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1714:1 (1714-1715) Bild 2110 / sid 220 (AID: v655168.b2110.s220, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 10?

https://runeberg.org/elgenst/8/0523.html


52
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2024-02-25, 22:07 »

År 1707
"/.../ den nåden att iag under Skaraborgz Läns Infanterie Regemente med en Lieutnantzplatz ähr worden behugnad Men måste derjemte höijeligen beklaga att rätt som iag tenkte min Lycka genom gudz bijstånd widare fortfara, råkade iag d: 23 December A:o 1703 utj en förstörd rencontre och Duell med Fendrichen af samma Regemente Lilliehök benämnd, hwarföre iag af General KrigzRätten till 3 Åhrs fängelse condemnerad blef. /.../

/.../ min underdånige bön ock ansökning det techtes Eders Höggrefl: Excell:ces i förmågo af sin i händer hafwande makt och myndigheet gynna mig den förmånen och nådigt tillstädia att finge iag i mangel af commenderade Officerare från Regementet uth till Kongl: arméen föra dhe i åhr destinerade Närike och Wärmelandz recreuter, på det iag imedlertijd kunde fägna mig af något underhold på resan som elliest skulle falla mig så swår ock kostsam att mine fattige medel der till ej räckia wille. Såssom hans Kongl. May:t allernådigst förtröstat sine så olyckelige arrestanter att effter uthståendet straff alldrig mehr tenckia på förbråttet. /.../
Underdånige tienare
Erick Lilliestielke"

Källa: Defensionskommissionen EII:160 (1707) Bild 2510 (AID: v1022637.b2510, NAD: SE/RA/310243)https://runeberg.org/elgenst/4/0779.html

53
Introducerad adel - S / SV: Schmilinsky
« skrivet: 2024-02-25, 21:05 »

"/.../ Altså emedan iag warit Lieutnant för Artolleriet i Saxisk tienst men nu sedan iag wid Stadens Thorns Öfwergång med de flere hijt till Swerige Öfwerbracht, imedlertijd ernådt här giftermåhl som H:r Baron och Landzhöfdingen nog är bekant i adelig Familia, och ärnar mig nu här i Swerige nedersättia, emedan iag intet i Saxen utan i Brandeburgiske Preutzen är barnfödd, så Supplicerar iag Högwälborne H:r Baron och landzhöfdingen täckes på behörig ort wara mig befoderlig, att blifwa employerad under Regementer, som af Saxiske fångarne här i Swerige nu uprättas till Capitains el:r Lieutnants beställning, då iag will och skall hafwa lijf och blod ospard i den tienst som mig blifwer commiterat och befalt.
Förblifwer altijd.
/.../
d. 29 April 1707
Christoff. Smilinsky"

Källa: Defensionskommissionen EII:160 (1707) Bild 860 ff (AID: v1022637.b860, NAD: SE/RA/310243)

Smilinsky skriver i juli 1707 "/.../ ich mich in wehrende zeit, durch Gottes Schickung habe ein gelossen in eine heyrat mit des werstorbenen Major von den ÖsterGuttlantsche Regemente Cavallerie sahl. Justaf Läncken seine tochter /.../".

Källa: Defensionskommissionen EII:160 (1707) Bild 900 (AID: v1022637.b900, NAD: SE/RA/310243)


Se även:

Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 10230 / sid 2041 (AID: v1022634.b10230.s2041, NAD: SE/RA/310243)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065428_00183 ff
Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/162

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1400 / sid 275 (AID: v319671a.b1400.s275) (bilden)
Tryckt litteratur Lewenhaupt:2 Bild -37060 (AID: v951597.b37060)

https://runeberg.org/elgenst/7/0050.html

54
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2024-02-24, 22:56 »

"Anno 1708 utj julij eller augustij månadt hwilket iag mig icke så någa påminna kan, erhölt Fendricken af Smolandske eller Baners tremänningz infanteri regemente Falch Walkendorff sit afskied, hwilket efter anmodan härmedelst warder sanfärdeligen intygad.
Åfwanstående intyar undertecknad: Carl Boströöm
Leutnant

Erich von Werden
Ryttmestare"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065481_00146

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/215


55
Introducerad adel - H / Högger
« skrivet: 2024-02-24, 15:04 »

"Demitocka Aprilis d 5 Anno 1713
Resolution om adelsstånd för familien Högger
H. G. von Müllern
Kongl. May:t
Wil härmed til et tekn af des för Höggerske familien uti Schweitzerland hysande synnerlige ynnest, i nåder hafwa förundt, skiänkt och gifwit Marc Friderich Högger, Daniel Högger och Johan Jacob Högger som  äro framledne Statzrådets uti republiquen St. Gallen Johan Jacob Höggers Söner, deras hustrur och ächta bröstarfwingar både Man och Qwinkön födde så wäl som ofödde, adeligt stånd och wärde, samt de derwid hängande förmoner: Warandes Kongl. M:t til den ändan benägen, at på wanligt sätt och wijs deröfwer låta utfärda et fullkomligit skiöldebref så snart sådant lärer skie kunna. Gifwit ut supra
Carolus"

Därpå följer:
"Sköldebref för Marc Friderich Högger, Daniel Högger och Johan Jacob Högger" /.../

/.../ hos Oss för denna gången uti nådig åtanka komma Trenne bröder Oss älskelige Marc Friederich Högger, Daniel Högger och Johan Jacob Högger, hwilke fuller i underdånighet förestält, sig härstamma af et gamalt adeligt släckte uti Schweitz hwarest de ännu äro besutne, men derhos i lijka underdånighet anhållit, det täcktes Wij uptaga dem ibland wårt Ridderskap och Adel, emedan dett genom hwarjehanda händelser och tijdernas förändring förlorat deras förra sköldebref och andra der til hörande skrifteliga bewijs: /.../"

"Resolution om frijherre stånd för Antoine Högger och Johan Jacob Högger"

"FriHerrebref för Antoine Högger och Johan Jacob Högger"

Källa: Utrikesexpeditionen, Registratur, SE/RA/11201/B/B 1/23 (1713), bildid: 40006035_00098 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%B6gger_nr_1475
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hogguer_nr_124

56
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2024-02-24, 11:47 »

"Specification på dhe Passagerer som Siöledes utij Januarij Månadh 1695 till Staden Helsingborg Ankomne och Afreste ähro,
/.../
Den 20 Dito
Uthgående. Förwaltare H:r Hendrick Walckendorph och Mons. Hans Walckendorph medh 3:ne Tiennare Reste öfwer på Wälb:ne H:r Commendantens förlof."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea. Strödda historiska handlingar 1500t-1800t 29h (1694-1695) Bild 1310 (AID: v1022640.b1310, NAD: SE/RA/757/36)
57
Östgöta kavalleriregemente / SV: Holli, Frans (von)
« skrivet: 2024-02-23, 23:58 »
Frans von Holly finns med här (bilden): Defensionskommissionen EIII:231 (1707-1708) Bild 3540 / sid 703 (AID: v1022634.b3540.s703, NAD: SE/RA/310243)

Han finns även med på bild 3350 / sid 665 (AID: v1022634.b3350.s665, NAD: SE/RA/310243) och på bild 3500 / sid 695 (AID: v1022634.b3500.s695, NAD: SE/RA/310243)


Ps! Slaget vid Pułtusk var ett fältslag den 21 april 1703 mellan svenska trupper och en styrka från Sachsen. "August den starke" var kurfurste av Sachsen från 1694 och blev också kung av Polen 1697–1704(1706) och åter igen från 1709. Stanislaw valdes till polsk kung år 1704. Så "under Konungen i Pohland" avser August.

58
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2024-02-20, 23:26 »

"Rächning uppå de Carta Sigillate och Wastena Krigzmanshuus Penningar, som effter Hans Kongl. May:tts utgångne Placat Anno 1689 d. 31 December sampt senare allernådigste breef, äro wid Regementetz aflönande innehåldne så för Stabs Personer som och för Öfwer och Underofficerare wid Hans Kongl. May:tts Lijf Regemente Dragoner Anno 1705 för deras Avangementer ifrån första Tiden Regementet ähr blefwit uprättat.
/.../
Majorens Compagnie
/.../
Furijern Jöran Gyllensting
1701 d:n 20 Feb: till Corporal
1702 d:n 10 Aug: till Rustmästar:e
1704 d:n 23 Aprill till Furijer"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EXIIm:1 (1672-1831) Bild 1350 (AID: v1022530.b1350, NAD: SE/KrA/0014)


59
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2024-02-20, 14:29 »

"Rächning uppå de Carta Sigillate och Wastena Krigzmanshuus Penningar, som effter Hans Kongl. May:tts utgångne Placat Anno 1689 d. 31 December sampt senare allernådigste breef, äro wid Regementetz aflönande innehåldne så för Stabs Personer som och för Öfwer och Underofficerare wid Hans Kongl. May:tts Lijf Regemente Dragoner Anno 1705 för deras Avangementer ifrån första Tiden Regementet ähr blefwit uprättat.
/.../
Capitein Rokiercks Compag:e
/.../
Föraren Carl Gyllenflyg
1700 d:n 8 Decemb:r till Corporal
1704 d:n 17 Martij till Rustmäster
1704 d:n 22 Maij till Furijer
1705 d:n 22 Januarij till Förare"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EXIIm:1 (1672-1831) Bild 1380 (AID: v1022530.b1380, NAD: SE/KrA/0014)

60
Stålman / SV: Stålman
« skrivet: 2024-02-20, 12:19 »
"Rächning uppå de Carta Sigillate och Wastena Krigzmanshuus Penningar, som effter Hans Kongl. May:tts utgångne Placat Anno 1689 d. 31 December sampt senare allernådigste breef, äro wid Regementetz aflönande innehåldne så för Stabs Personer som och för Öfwer och Underofficerare wid Hans Kongl. May:tts Lijf Regemente Dragoner Anno 1705 för deras Avangementer ifrån första Tiden Regementet ähr blefwit uprättat.
/.../
Majorens Compagnie
/.../
Rustmäst:n Swen Stålman
1700 d:n 20 Novemb: till Corporal
1704 d:n 23 Aprill till Rustmästar:e"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EXIIm:1 (1672-1831) Bild 1350 (AID: v1022530.b1350, NAD: SE/KrA/0014)

61
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2024-02-20, 12:16 »
"Rächning uppå de Carta Sigillate och Wastena Krigzmanshuus Penningar, som effter Hans Kongl. May:tts utgångne Placat Anno 1689 d. 31 December sampt senare allernådigste breef, äro wid Regementetz aflönande innehåldne så för Stabs Personer som och för Öfwer och Underofficerare wid Hans Kongl. May:tts Lijf Regemente Dragoner Anno 1705 för deras Avangementer ifrån första Tiden Regementet ähr blefwit uprättat.
/.../
Capit:n Gyllenklos Compag:e
/.../
Corporalen Bengt Lilljebiälke
1705 d:n 1 Januarij till Corp:l"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EXIIm:1 (1672-1831) Bild 1360 (AID: v1022530.b1360, NAD: SE/KrA/0014)

EÄ, tab. 20

62
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2024-02-20, 12:14 »

"Rächning uppå de Carta Sigillate och Wastena Krigzmanshuus Penningar, som effter Hans Kongl. May:tts utgångne Placat Anno 1689 d. 31 December sampt senare allernådigste breef, äro wid Regementetz aflönande innehåldne så för Stabs Personer som och för Öfwer och Underofficerare wid Hans Kongl. May:tts Lijf Regemente Dragoner Anno 1705 för deras Avangementer ifrån första Tiden Regementet ähr blefwit uprättat.
/.../
Capit:n Gyllenklos Compag:e
/.../
Schergianten Carl Gustaff Eketrä
1700 d:n 1 Julij till Rustmästare
1703 d: 16 Martij till Furijer
1704 d:n 20 Maij till Förare
1705 d:n 11 Januarij till Schegiant"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EXIIm:1 (1672-1831) Bild 1360 (AID: v1022530.b1360, NAD: SE/KrA/0014)

EÄ, barn tab. 4
"Carl Gustaf Eketrä.
Rustmästare vid livdragonregementet 1700. Förare vid livdragonregementet 1704 (Lk.). Fältväbel 1704 (Lk.). Sekundkornett vid Smålands kavalleriregemente 1705-02-11. Premiärkornett vid Smålands kavalleriregemente 1706-08-14. Avsked 1707-06-28. Död ogift."

63
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2024-02-13, 20:52 »

"Safwolax regemente till Foth för åhr 1750:
/.../
Majorens Compagnie
Sergeant, Fendrik Eric Johan Ratzwill"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIå:1611 (1750) Bild 1830 / sid 355 (AID: v1020505.b1830.s355, NAD: SE/RA/622/03)


Se även:
1749 Åhrs Maij Månads Munstrings Rulla, Helsingfors d:n 7 Maij 1749
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/213 (1742-1788)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052213_00031

Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIå:1614 (1753) Bild 1840 / sid 357 (AID: v1020508.b1840.s357, NAD: SE/RA/622/03)


S:t Michels församlingsarkiv - Förteckningar över vigda 1732-1780 (I Eb:3), Vigda 1748; (Finska) Riksarkivet:
"Anno 1748 Februari 2
Fendricken Eric Johan Ratzvil med Jungfru Eva Magdalena Dunker. /.../"
https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5961571194&aineistoId=1855308759

Eva Magdalena Dunker omgift 1758 19/11 med adjutanten Bernt Otto Humble
https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5961571158&aineistoId=1855308759"Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718-1810, Förteckningar över boställsinnehavare" av Kaarlo Wirilander (Helsingfors 1953):
Sergeantbostället i St. Michels socken (Majorens kompani, Savolax regemente), Fänrik Erik Johan Ratzwill 14/4 1742-22/3 1753 (sid 238, bild 258 )
Fänriksbostället i St. Michels socken (Pumala kompani, Savolax regemente), Erik Johan Ratzwill 22/3 1753 - 27/5 1754 (död, sid 253, bild 273)
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167552/KK003_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Generalmönsterrullor - Savolax infanteriregemente 1041 (1767) Bild 1540 / sid 301 (AID: v997875.b1540.s301, NAD: SE/KrA/0023)EÄ barn tab. 1
"Erik Johan Ratzwill, född 1718-02-20 på Borrby i likan. socken Kristianstads län. Fänrik. Död barnlös 1753-10-06. Gift med Magdalena Duncker, född 1720-05-01."

***

"Askeby vigselbok:
1756 19 Julii Magnus Raswill och p. Catharina Lindman f[rån]. Öfwerstad"

Källa: Askeby (E) C:1 (1700-1807) Bild 18 / sid 29 (AID: v36896.b18.s29, NAD: SE/VALA/00021)

EÄ barn tab. 1 ?
"Magnus Ratzwill, döpt 1720-11-07 på Borrby. Levde ogift utan tjänst 1747."

64
Leijonadler / SV: Leijonadler
« skrivet: 2024-02-12, 17:51 »

"TaxeringsLängd till Nedannembde Afgifter utij Järresta och Ingelsta Häraders Fögderje För åhr 1755.
Järresta Härad
Stijby Sochn
Stiiby. On:t ghs afskiedade Lieutenanten Lejonadler
Annotationer: utfattig samt utan all egendom och inkomst befrias således."

Källa: Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EI:39 (1755) Bild 12230 (AID: v98859a.b12230 NAD: SE/LLA/108941), se även: v98859a.b12390.s6; v98859a.b12890

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonadler_nr_1667

EÄ, barn tab. 1
"Claes Göran Leijonadler, född 1728-06-01 på Tellerda Norregård. Student i Uppsala 1745-04-13. Kadett vid artilleriet. Fänrik vid Spens' regemente i Stralsund 1749-09-26. Löjtnant därst. 1750-11-21. Avsked 1752-11-05. Död barnlös 1758 vid Prag. Gift med Anna Lovisa Aspegren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1758 med kyrkoherden i Kvenneberga pastorat av Växjö stift Lars Kjellman i hans 2:a gifte, född 1702-06-22 Kåljutan, död 1767), död 1760-04-20."

65
Bilang, von / SV: Bilang, von
« skrivet: 2024-02-02, 22:07 »

"Anno 1726 d 29 etc Martii blef ordin: häradz Wintter Ting hållit med Allmogen och Menige Man ag Elima Sochn uthi Willukala By, närwarande ut in protocollo
Samma dag framkom Hr Capitaine Jacob Bilang och berättade, att Crono Betienterne skola fordra af honom Caracteurs penningar för förl:e och innewarande åhr nembl:n 6 D:r Srmt för hwardera året, hwilket Herr Capiaine giärna wille erläggia, så framt han wore af sådane willkor och hade medel eller inkomst dertill, anhållandes fördy om Lagl: betygande med begiäran der hoos, at för Mantals penningar, hwarmed Herr Capitaine och des folck skall graveras niuta befrijelse, så wijda Herr Capitaine är adelsman, och medelst adel:e privilegierne för slijk afgift frij ärkänd, och till att här utinnan sin talan bestyrka upwiste H:r Capitaine åtskillige publiqve documenter och der ibland hans Kongl: May:tz nådigste afskied af d 7 Julii 1722 hwar utinnan Herr Capitaine för Ädell och Wälbördig nämbnes.

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIå:1591 (1725) Bild 2110 / sid 403 (AID: v1020485.b2110.s403, NAD: SE/RA/622/03)

"Resol./:
Emedan Capitein Bilang, bewijsar sig äga Frälse manna rätt, ty kan han för des egen Person ey graveras, med Mantahlspenninge afgiften /.../
/.../
Datum Friedrichshamn d 22 Maii A:o 1726
J. H. Frisenheim
/O:W: Quensell"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIå:1591 (1725) Bild 2120 / sid 405 (AID: v1020485.b2120.s405, NAD: SE/RA/622/03)


66
Stålman / SV: Stålman
« skrivet: 2024-02-02, 17:16 »

I mitt inlägg 2011-06-25 finns Swen Ståhlman som dragon i september 1700 vid Livdragonregementet.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=66217.msg943115#msg943115

För detta regemente saknas mönsterrullor 1701-1709. Men det finns lite att hämta bland "Krigshandlingarna" från regementet:

"Det haf:r RegementzCommiss:n Wällb:de Frederich Berg effter undfångne Ordres till Majorens Compagnie lefwererat Een månadz Löningz sålunda som följa af underskrefne dato
/.../
Furyern Stålman 51: Timff
/.../
d:n 29 Juli 1705./.
Philip Henning Rothlieb"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 47 (1703-1706) Bild 2230 (AID: v948962.b2230, NAD: SE/KrA/03882)

EÄ barn? tab. 5
"?Sven Stålman, född 1679. Var dragon vid livdragonregementet 1700"

67
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2024-01-21, 21:50 »

"Kämnärsrätten i Malmö den 3 maj 1748:
§. 6. Vice Fiscalen Herbst ställte för Rätta qwinfolket Pernilla Nillsdotter, som framdödt et oäkta Flickobarn.
Bemälte Pernilla Nillsdotter närwarandes berättade, at under den tiden hon tjente här i Staden hos Bleckslagaren Johan Abell, har hennes då warande matmoder haft Lintygz-twättning om händer för en del af Herrar Officerarne härstädes, hwaribland äfwen warit Hr Lieutenanten von Wendell, som då stod wid H:r General Majoren Hamiltons Regemente, men nu skall wara Lieutenant under Östgjöta Infanterie Regimente.
Samma H:r Lieutenant von Wendell säger sig Pernilla Nillsdotter sig hafwa som oftast gådt till med hwad hennes Matmoder för honom twättat, wid hwilka tillfällen han haft kjöttzligit umgjänge med henne, hwaraf hon blifwit hafwande och wid sidstl. Michaelis tiden framfödt et Flikobarn som ännu lefwer, påståendes högeligen at ingen annan än H:r Lieutenant von Wendell är fader till samma hennes Barn. I öfrigit upwiste Pernilla Kyrjoherdens i Fulltofta H:r Magister Gustaf Strålenhielms skrifteliga bewis dat. d: 27 sidstl. Aprilis, af innehåll at Pernilla Nillsdotter derstädes födt et oäkta Flikobarn, som d: 2 Octobr: förledit [1747] åhr blefwit Christnad och kallad wid namn Hanna hafwandes till Barnafader blefwit utlagd Lieutenanten H:r Johan Wendell, som nu skall bo uti Östergjötland och Midhammar wid Wadstena. /.../

Källa: Kämnärsrätten i Malmö (M) A1A:34 (1748) Bild 1020 (AID: v436753.b1020, NAD: SE/MSA/00468)

Fullfofta födelsebok 1747 den 29 september: Fulltofta (M) CI:1 (1621-1751) Bild 7510 / sid 316 (AID: v110090a.b7510.s316, NAD: SE/LLA/13097)

Se även utslaget den 6 oktober 1748:
"/.../ Ehuruwähl ogifte Lieutenanten under Östgiötha Infanterie Regementet Wälborne Herr Adolph Johan von Wendell uti des till Kämners Rätten inkomne förklaring aldeles nekat, att efter ogifta qwinfolkets, Pernilla Nilsdotters angifwande hafwa henne häfdat eller med barn rådt. /.../"

Källa: Kämnärsrätten i Malmö (M) A1A:34 (1748) Bild 2720 (AID: v436753.b2720, NAD: SE/MSA/00468)

EÄ tab. 3

68
Schoting, von / SV: Schoting, von
« skrivet: 2024-01-19, 17:55 »

"Eders höga nåde, insinueras underdån- ödmiukel:n huru såssom wij samptel:e arfwingar effter wår sahl. fader, fordom Tullnähren widh Carlshambs store Siötull Hr Jacob von Schoting, alt här tils är blefwit på wåre K: Bröders Andrae och Carl von Schotingz wägnar något arf Innestående, i deras bortowarande, och som nu är säkert att ingendera af dem lärer sig här å orten mehra infinna, särdeheles som gudh redan har behagat för en tidh sedan, gienom den timmelliga döden hädankalla den yngre af förbem:te min K. Broder Sahl. Carl von Schoting, och den äldre aldehles har satt sig neder i Ostindien, och twifwelsutan, icke lärer mehra hitkomma bönfaller altderföre underdån- ödmiukel:n, det handelsmannen i Carlshambn Christopher Faust som innehafwer wårt arf; måtte mig deth på mine syskons wägnar lefwerera, medh billigdt intresse effter Kongl. förordningen, för något öfwer 6 åhr tilbaka; hwaruppå afwachtas en NådhRätwis resolution medh ödmiukel:t förblif:de
Eders höga Nådes
CarlCrona d 5 Junij 1701
Underdån- ödmiukaste Tienarinna
På Samptel:e Mina Syskons Wägnar
Clara Krans"

Källa: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) FIa:7 (1700-1702) Bild 1890 (AID: v722160a.b1890, NAD: SE/LLA/10105), se även v722160a.b2440 ff; v722160a.b3530


Jacob von Schoting, född i Göteborg, död i Karlshamn 1692 9/8 ("67 åhr en månad ringare") - se: v96009a.b1200.s227

69
Gyllensköld / SV: Gyllensköld
« skrivet: 2024-01-18, 17:18 »

"Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen medelst dhetta att beswära blifwer iag förorsakat, att som min Sahl. Broder Häradzhöfdingen Sven Gyllenschöldh widh sitt warande utj Carlshambn, månde af förrige Rådmannen Peder Sörensons Måg, Borgaren Hans Nilson ifrån Ystad /.../, Uti be.te Rådmans eller Swärfadrens gård i Carlshambn på Strangatan belägen, A:o 1695 d. 9 Januari sig tillhandla /.../.
/.../
föruthan dhen Melioration och förbättring min Sahl. Broder på dhenna gård anwändt med mehra, hafwandes elliest och utj gården åthskillige lösöron och Bohag saker A:o 1699 af min Sahl Broder blefwet lämbnade, nu blifwer mig berättat huru såsom ofwannembde gård icke allensat skall wara till en Garfware försåldt, uthan och omtalte lösöron förskingrade.
Stockholm d. 11 Octob: 1705
Tienstskyldige Tienare
Håkon Carlheim"

Källa: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) FIa:9 (1705-1706) Bild 1520 (AID: v722162a.b1520, NAD: SE/LLA/10105)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Carlheim-Gyllensk%C3%B6ld_nr_1661

70
Ädelberg / SV: Ädelberg
« skrivet: 2024-01-17, 16:05 »

"Förteckning Uppå de Constituerade Officerare wid den hopslagne Battaillon af Cronobergs, West Giöta Dahls och Callmare Regementer nemligen
/.../
Fendrick Carl Barthold Ädelberg 1.
har intet Constitutorial, utan säger sig hafva en Kongl. Remiss af åhr 1757 i aug: Månad till Herr Fältmarskalcken von Ungern Sternberg, att giöra Tjenst såsom Officer i Arméen.
Offvanstående Officerares Merite Listor följer Originali härjämte.
Gartz d. 16 Maij 1759
Ad: Fried: Grönhagen
Capitain wid Calmare Reg:te"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:1:M:926 Bild 1190 (AID: v1009948.b1190, NAD: SE/RA/754); Meritförteckningen: v1009948.b1300

EÄ, barn tab. 3


71
Wijnbladh / SV: Wijnbladh
« skrivet: 2024-01-13, 14:50 »

Malmö "Pass Book" för år 1745:
"Aug. 5. Underofficeren wid Kongl. Artilleriet i Stockholm Wählb:ne Hr Oluf Josua Wijnbladh Förpassad härifrån till utrikes Orter, enligt Hans Kongl. May:tts Allernådigste lemnade tilstånd under d: 4 Julii sidst:e som här upwist blef."

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) EIVa:1 (1721-1802) Bild 500 (AID: v136444a.b500, NAD: SE/LLA/10898)

Eä, barn tab. 3:
Olof Josua Wijnbladh, född 1723-12-28 i Västra Ryds socken, Uppsala län. Löjtnant i fransk tjänst. Kapten därst. Död barnlös 1754-12-17 i Helsingfors. Gift med Anna Sofia Wickhardt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1730 med fältsekreteraren Carl Adlercreutz, B, född 1698, död 1750), död 1782-03-15 Rådskog

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wijnbladh_nr_447

72
Vallby / SV: Vallby
« skrivet: 2024-01-05, 22:03 »

I t.ex församlingsboken 1897-1917 kan man läsa rubriken "Husmän m.fl i Wallby by å N:o 00 /äfven N:o 43 kalladt" (se bilden).

Först 1926 höll man laga skifte i Vallby by. Se Historiska Kartor: https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/11-val-64/0003nlrz/lm11/REG/11-val-64/Laga%20skifte

Ägofördelningen i Vallby år 1684 och 1767 framgår här: https://osterlenanor.se/vallby.htm

Bästa hälsningar
Magnus

73
Treutiger / SV: Treutiger
« skrivet: 2023-12-25, 18:16 »

Två förteckningar över "Sal. afledna H.r Borgemästaren Israll Treutiger, närmaste anhöriga som fiöljer" finns här:
Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:70 (1751) Bild 670 / sid 62a ff (AID: v248669.b670.s62a, NAD: SE/LLA/10214); Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:70 (1751) Bild 1230 / sid 117 (AID: v248669.b1230.s117, NAD: SE/LLA/10214)74
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Pihlcrona
« skrivet: 2023-12-25, 14:45 »

"Såsom Kongl. May:tt till Swerige Wår Allernådigste Konungh och Herre, icke uthan störste Missnöye haf:r ehrfahrit, huruledhes åthskillige aff dhes undhersåttare här uthj Hertigdömmet Skåne och Blekingh sigh emot alt förmodan hafwa begifwit till dhen fiendtelige sijdan, såsom Ifrån Carlshambn /.../
Ifrån Helsingborg, Borgemästaren Bengt Pijhl medh sine bröder Jeppe Pijhl och Swen Pijhl, /.../
Ifrån Lundh /.../
Ifrån Ystadh /.../
Ifrån Runneby /.../
Ifrån Landhet /.../ befahlningsmannen Petter Klein [se: https://forum.rotter.se/index.php?topic=71715.msg1619067#msg1619067 ] /.../
Datum Malmöe d. 15 Februatij A:o 1678
Uppå Kongl. Commissorial Rättens Wägnar
Jöran Sperling"

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:5 (1677-1679) Bild 3290 / sid 325 (AID: v248638a.b3290.s325, NAD: SE/LLA/10214)


**

Allerums dödbok år 1693:
"Den 13 octob. döde H:r Commiss: Bengt PijhlCrona och bleff begfraffwen d 25 dito"

Källa: Allerum (M) CI:1 (1690-1749) Bild 1440 / sid 140 (AID: v106959a.b1440.s140, NAD: SE/LLA/13003)


75
Aquilonius / Aquilon / SV: Aquilonius / Aquilon
« skrivet: 2023-12-21, 17:44 »

"Insin: på Ystadz Rådhus d 29 Maij 1717
Emädan gården på Wästergatan i Ystadh som min Sahl. Fader Bertil Cornelison bebodt, och i samma gård mig arfweligen tillfallit 66 D:r 27 öre, aldeles förfaller och ruineras /.../
/.../ min k: Moders Marna Kofotz wägnar /.../
Detta betyges med min egen hand. Ystadh d 27 May A:o 1717
Cornelius Aquilonius"

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:36 (1717) Bild 6480 (AID: v227383.b6480, NAD: SE/LLA/10214)

76
Belfrage / SV: Belfrage
« skrivet: 2023-12-16, 16:51 »

"Ehreborne och Wällachtadhe Godhe Män
Borgmestare och Rådh./.
Aldenstundh Een Tydsk dräng, wedh Nampn Michel som har tient hoos Bidal, her i Stockholm, dräpt Een Adelsman Jacob Belfrage; hwarföre och Emedan dråparen skall hafwa tagit flychten hjt Nedher åt landet. /.../
Markegårdh d. 6 Aprilis 1669
Wählwilligen
G. Leyonskiöldh"

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:3 (1668-1674) Bild 340 / sid 32 (AID: v248636a.b340.s32, NAD: SE/LLA/10214)

EÄ, barn tab. 1: "Jakob Belfrage, född 1652-05-29. Page vid M. G. De la Gardies hov. Död 1669-03-14 i Stockholm och begraven i Naglums kyrka"

77
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-12-09, 13:07 »

Upplands tre- (och fem-)männings regemente kavalleri, mönstrat i Annelöf d. 12 Maij 1715:

Överstelöjtnantens kompani, rusthåll
"nr 3
I dess ställe, är antagen samma Dato [13/10 1712], Christopher Wallkendorph, Föd i Skåne Göinge Härad, Maglöe gård, approb: af H:r Gen. Lieutenant Sckÿtte d. 9 januarj 1713. /.../ Begiär afsked det han och får, I dess ställe Måns Swensson Wesman, 18 åhr gaml."

nr 48
" /.../ Noch i dess ställe af H:r Öfwersten Anwerft d: 3 Maj 1715 Rÿkert Wallkendorph, föd i Skåne, Hareiagers härad, Salerup Sochn, är 24 åhr g:l. Nÿ karl"

Källa: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1614 (1715) Bild 850 (AID: v481675.b850, NAD: SE/KrA/0023); Bild 1080 (AID: v481675.b1080). Jämför mitt inlägg: https://forum.rotter.se/index.php?topic=66330.msg1485922#msg1485922

Se även mönstringen år 1716: Ruthier Wallkendorph - Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1614 (1715) Bild 850 (AID: v481675.b850, NAD: SE/KrA/0023)

Se även Katekismilängd år 1699 (bilden) - Västra Sallerup (Eslöv) (M) Kat:1 (1687-1699) Bild 11 / sid 193 (AID: v115996.b11.s193, NAD: SE/LLA/13478)


***

Artilleriregementet
, Minörkompaniet, mönstrat uti Christianstad d. 28 Junij 1777:
"Första Mineurskapet
/.../
Hantlangare 9. /.../ I dess ställe insatt d: 1 Aprill samma år [1776], unga Adelsmannen uti N:o:
Kiell Gustaf Wallkendorf
Född i Skåne
Luttersk Religion
Lång 11 qvarter 4½ tum
har ingen wiss Capitulation antagit ännu"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1713 (1777) Bild 3640 (AID: v482251a.b3640, NAD: SE/KrA/0023)

Se även: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1317 (1779) Bild 2830 (AID: v438048.b2830, NAD: SE/KrA/0023)

78
Introducerad adel - R / SV: Rosenlindt
« skrivet: 2023-12-07, 17:56 »

"Sommarting Loppis socken 1723 13/5:
§ 4. S:d: Förestältes af Länsmannen Gustaff Dubbe ogifta qwinspersonen Beata Axellsdotter, nu för tijden tienande här i Socknen och Hyfwola gård, och angafz för lägersmåhl hwar effter hon 2 wekor för senaste Wårfrudag födt ett oächta piltebarn, som ännu lefwer. Och bekiände hon, att hennes huusbonde Leutnanten Wälborne Carl Gustaff Rosenlindt rådt henne med dette barn i förl: åhr 2:ne wekor för Johannis, /.../Leutnant Rosenlindt, som sielf är gift, förklarade sig uppå tillfrågan, intet kunna neka, sig haft med Beata sammanlag en gång, men om det är hans Barn, ell:r någon annans weet han intet, .../ Leutnant Rosenlindtz Fru, Maja Christina Apelbom, war nu intet wid Tinget tillstädes, eller kunde sig inställa för aflägenheten skull, utan förmehnte han, det hon lijka fult will behålla honom. Retten undersökte om desse Personer hafwa tillförene sig med lägersmåhl försedt, men der om kunde ingen wiss och säker underrättelse gifwas, effter som Leutnant Rosenlindt intet längre warit i denne orten än sedan Åhr 1721 om Hösten, tillståendes ock sielf att han är barnfödd i Ingermanland och Nöteborg, och blifwit fången i Narwen åhr 1704 och efter 12 åhrs fängelse echapperat till Swerige, derest han ifrån åhr 1716 fölgdt med Kongl: Artolleriet till Skåne och så wijdare till Norige, der ifrån han 1718 återkommit till Stockholm, och 1721 om wåhren ell:r 14 dagar för Påsk blifwit gift med sin nu warande Fru, betygandes sig aldrig tillförene warit med lägersmål beträdd, /.../
Hwad Beata Axellsdotter wijdkommer, så har han hämptadt henne med sig i förl: åhr om Påska tijden ifrån Caris Socken och Domargård, hwarest hon tient hoos hans Broder H:r Johan Henning Rosenlindt. /.../"

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726704410/297
se även hösttinget 1723: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726705073/518

"Sommarting Loppis socken 1723 13/5:
§ 5. S:D Kärade Wählborne H:r Johan Henning Rosenlindt till sin Broder Leutnanten Wählb:ne H:r Carl Gust: Rosenlindt för 3 st: Oxar. /.../ Leutnant Rosenlindt, swarade att som hans Broder emottagit allan egendomen och qwarlåtenskapen efter deras afledne Moder Fru Ester Biörnram, hwilken under hans bortowaro åhr 1714 blif:t död, och äfwenwäl deras Syster Barbro Rosenlindt, och altsammans ännu hoos sig hafwer. /.../."

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726704416/299

"§ 8. /.../ så wähl angående dett dem tillfallne arfwet effter deras afledne Moder Wählborne Fru Estred Biörnram, som den twist de, i går här för Retten hade, om någre st:n Oxar, den äldre Brodren ifrån Hyfwola återsökte, warandes de således öfwerens, att Johan Henning Rosenlindt behåller halfwa Domargårdz Säterij af 7 T:rs uthsäde, och Hr Carl Gustaff Rosenlindt besitter Börde Rusthållet med där under lydande Augmenter, sampt halfwa dehlen uti Frelse hemmanet Påckila af 3 tunnors Ränta, effterlåtande de åth sin Syster Wählborne Fru Merta Regina Rosenlindt Thomala Frelse hemman uti Wähikäla med der till hörande lägenheter, att för sig och sina Barn behålla, doch med den Condition, att i fall någotdera af desse heman skulle blifwa på något sätt graverat, och dem undangå, så förplichta, de sig sådant igen i alla motto att ersättia. Och skall Hr Carl Gustaff Rosenlindt, utaf den lösa Egendomen behålla de huusgeråd, som på Hyfwola finnes, för bristen af dett honom wederbör uti Domargård till 1 T:s uthsäde, bekomma af H:r Johan Henning 200 D:r kopp:rmt. Hwar med all deras twist aldeles uphörer, /.../."

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726704425/302

EÄ tab. 2 & 15

***

Ps! En korrigering i mitt inlägg ovan [2021-07-10]. Jag skrev:
"/.../
Muscou den 28:de Junij Anno 1705
Jöran Lundgreen"

det skall vara 28/6 1706 (och alltså inte 1705). Se bilden:

79
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-12-05, 16:36 »

"Åhr 1744. den 2 etc Aprill hölts laga Härads Winter ting, med Borgå Sockns tingzlag, uti Saxby, närwaramde fölljande Bofaste män, som suto I Nembden
/.../
The andehlar uti Åbo [=Åby] Sätterie, som Sälljarena Anna Sabbelhierta, G: J: Sabbelhierta, Henric Sabbelhierta, Christ: Walckendorff och A: Margaretha Appellstubbe, till Leutenanten Wälborne Herr Eric Ekestubbe enligit afhandlandgen, af den 23 Febr: 1742 updragit, blefwo offentel:n, andra resan, upbudne; hwaröfwer thetta till bewijs meddelas."

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/654298097/6042495393/108

Första uppbudet 1742 18 etc Martii (med avskrift av köpebrevet 1742 23/2 - se detalj, bilden nedan) finns här: https://sv.digihakemisto.net/item/654298097/6042496536/46
Tredje uppbudet 1744 15 etc October finns här: https://sv.digihakemisto.net/item/654298097/6042495990/128

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabelhierta_nr_186


Se även: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, DE LA GARDIESKA ARKIVET, TOPOGRAPHICA, Finland
Förteckning reviderad av Per Stobaeus 2015 [ https://www.ub.lu.se/en/sites/ub.lu.se.en/files/forteckning_over_topographica_finland.pdf ]
"1654-03-14
Förlikning mellan Nils Boije och Frans Stockman å ena sidan och Henrik Larsson Ekestubbe med Johan Sabelhierta å den andra i tvist angående Åby gård, som Nils Boijes hustru pantsatt till Frans Stockman för den försträckning han gjort dem. Vidimerad kopia med spår av sigill."


***


"Åhr 1747 den 11 Martii och påföljande dagar, blef Laga Härads Winter Ting hållit med Perno, Mörskom och en del Lapträsk Soknar, i Perno kyrckjoby; Närwarande effterskrefne Edsworne Nämdemän:
/.../
Skarpas Skattehemman i Andtby och Perno Sokn, thet Casseuren wid Kongl. Fortificationen, Herr Carl Wilhelm Appelstubbe, af Länsman Nils Hipping enl:t kiöpebref af den 6 Martii 1746 för 630 D:r kopparmynt kiöpt, blef andra resan Bördemannen upbudit, hwarå intet klandrades."

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/654298097/6042496242/212

Tredje uppbudet ("Stor Skrapas") finns här - https://sv.digihakemisto.net/item/654298097/6042496164/255

Vigda 1745 i Pernå
October 15 Casseuren af Fortificationen Carl Wilhelm Appelstubbe med Jungfru Catharina Gevonia
Mannen är nu för tiden wistande wid Degerby stad.
J. af dhe Freidrichshamska Flychtingar."

Källa: https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=1014&pnum=58

Se även Fortifikationens Meritförteckningar 100 (1689-1819) Bild 1170 (AID: v752540.b1170, NAD: SE/KrA/0321)

80
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-12-04, 20:14 »

"ANNO 1727 d:n 21 februarij hölltz ordinarie häradz Winter Ting med allmogen och then menige man af Perno Mörskåm och Lappträsk S:r uti gamellby, närwarande å Chrono Befallningzmans wägnar Chrono ländzmannen Wählachtadt Johan Smahl, och föllyande Edhsworne bofaste Män af ordinarie Nembden.
/.../
Det har uti Venerando Consistorio härsammastädes Majoren Wälb:ne H:r Hans Boye sig beswärat öfwer Probsten här i Perno Sochen Högährewyrdige H:r Petrus Serlachius, för det han skall emot Kyrckiol:n åhr 1723 in decembri samman wigt hans Sahl. Broders H:r Lieutenanten Ernest Boyes änkefru Engel Berg med Föraren Walckendorph innan hennes änkie åhr warit till ända, och hon behörigen inventera låtit egendomen, samt lagl:n afwittrat sine omyndige barn af förra gifftet, hwar öfwer H:r Probsten med sin förklaring inkommit af d:n 13 decembr. 1724, som med H:r Majoren Boye Communicerat blifwit, der på han åter med sine påminnelser inkommit.
Och emedan Ven: Consistorium i detta måhl ey kunnat sig till något yttra, innan H:r Majoren lagl:n öfwertygat H:r Probsten dess föregifne fehl; Altså företogz nu samma ährende i Ven: Consistorij Fullmächtiges Capellanens H:r Hindrich Weckmans och bägge parternes närwaro, då H:r Majoren Boye först sin förra klagan påstod, nembl:n att Probsten häruthinnan sine limites officij öfwerträdt, och för det andra proponerade att Probsten skulle sin till Ven: Consistorium insände skrifftel: Föklaring fulltyga, samt till det tredie gifwa Majoren Satis Faction för det han honom angrypit med tillwytelser att hafwa  framfahrit med lögn och osanning. Öfwer hwilket allt H:r Probsten sig förklarade 1:o det wore obewysligit att han denne wigsell förrättat innan LieutenantskansEngel Bergz änkie åhr wore utan, emedan hennes Sahl. Man H:r Lieutenanten Ernest Boye effter det nu uppwijste extractet af Kyrkioboken är död blefwen d:n 9 december 1722 och Copulationen med Wallkendorph skedt d:n december 1723., så att H:r Probsten i så måtto haft orsak att kalla ett sådant H:r Majorens angifwande osanning, hwar på H:r Majoren sig yttrade, att ehuru wäl sielfwa wigslen så långt öfwer åhret efter förra mannens död gådt för sig, så har doch lyssningen förelupit 10 weckor föruth, och skall Probsten ålegat ey allenast med lysningarne utan och med Copulation göra anstånd effter Kyrkiolagens lydel:e innehåld till thess ett Edhswurit inventarium af Fru Engell Berg, samt ett lagl:t arfskiffte för barnen upprättat blifwit; hwar å H:r Probsten sewarade, att be träffande barnens afwijtring, så Contesterade han högel:n sig hafwa länge der å pulserat hoos bem:te Fru, Men till swars bekommit, det H:r Major Boyes ankomst wore dagel:n att förwänta, hwilken e som offtast med sine skrifwelser försäkrat komma hijt neder och antaga sig Förmynderskapet, samt ställa alt i richtigheet, der på man förgäfwes wäntat hela tijden bårt åth, så att beklagel:n huset kommit der igenom i Comfusion, i ty denne frijaren Wallkendorph då straxt böryat hålla hus och behag med bem:te Fru, och det som mehra är, att de som ächta fålk legat tillsammans i een säng, gude till misshag och androm till förargelse, der å H:r Majoren begiärte bewijs, hwilket H:r Probsten wäl sade sig icke sedt, doch har ett sådant rychte och tahl allestädz i Sochnen förspordas, hafwandes i slykt fall intet annat warit till råda, hälst efftersom H:r Major Boye oachtadt dhe så lågt för ut till hans notice skedde lyssningar intet läth mehra hära af sig, utan war och blef bårta, än att taga saken i Öfwerwägande och inhämpta goda wännerns tanka der öfwer, då H:r Baron Pahlen såssom dhe omyndige barnens närmaste slächt och granne medelst ett bref till Probsten af d:n 12 dec: 1723, som nu in originale upwystes, fullkombl:n sig åtagit att willja Maintinera barnens rätt i högsta grad, allenast att uti huset skulle skee ett interims inventarium på all befintel:a egendomb, der  effter sedan wid H:r Majorens ankombst afwittringen kunnat skee, hwilket inventarium dagen effter nembl: d:n 13 dito för sig gådt, uti H:r Baron Pahlens, Chrono Ländzman Johan Smahls och Inspectoren Ekholms närwaro, de der och det samma underskrifwit, som nu af H:r Probsten framteddes, det han in tali casu necessitatis nödgades till wydare för Sufficient ansee, serdeles emedan bröllopet allaredan war tilltedt, och Fru Lieutenantskan ey allenast sielf, utan och genom mehrberörde H:r Baron Pahlen der å med många anförde motiwer urgerat, som hennes bref af d:n 12 decembris 1723 nogsamt uthwysar, ey heller skall uti detta boet funnitz något besynnerl:t, som kunde afwittras, så wyda Contante pengar har intet warit, fast mindre godz och gårdar att tillgå, utahn Labby Rusthålld, som H:r Probsten menar barnen tillfalla, Spanmåhl har där icke mehr warit i förrådh, utan näpel:n uhr hand i Mun, efftersom sådant åhrl:n måst tagas till låhns, och Creditorerne wid Tröskningztijden icke gådt der ifrån för än dhe blifwit förnögde; hwarföre till att för dämpa synden, förtaga förargelse och stilla gudz wrede, har H:r Probsten i Herrans namn låtit dem komma tillsamman. /.../"


Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/652280240/6401638837/110

EÄ barn tab. 2
"Kjell Christoffer Walkendorff. Korpral vid Upplands femmännings[infanteri]regemente [till häst/min not.]. Förares avsked. Uppgives blivit fänrik 1704, men återfinnes ej hos Lk. Bodde Retula. Gift före 1723 20/12 med Engel Berg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Ernst Boije af Gennäs, död 1722), dotter av kommendanten på Tavastehus Anders Berg och Anna Maria von Meurman. Catharina. Gift med löjtnanten Jöran Grönberg.


81
Garff / Garfvé / SV: Garff / Garfvé
« skrivet: 2023-12-04, 16:39 »

"ANNO 1732 d:n 22:de, 23:de, 24:de och 25 Maij blef effter Kongl: May:tz och Rijksens höglåfl: HåffRättz Förordnande i stället för det medelst framledne vice Häradzhöfdingens Jacob Pollvianders dödzfall uteblefne Wintter Tinget Ordinarie Häradz Ting hållit med Allmogen af Assikala S:n och Heinola Capellgälld uti Wässiwähmas by, närwarande Chronones Länsman Jacob Gååsman och effterskrefne edsworne bofaste män af ordinarie Nembden [s. 170h]
/../
[s. 173h]
"För Rätta ställtes af Chrono Länsman Jacob Gååsman 2:ne persohner, som förutan det de för några Åhr sedan sig med lönskaläger försedt, nu nyl: med hwarandra änckellt hoor bedrijfwit, nembl: Giffte Corporalen af Tafwasthuus lähns Infanterie och Assikala Compag: Diedrik Garf och löse Kånan Annika Andersdotter från Witaela by och Assikala S:n de där wid 1725 Åhrs Sommar Ting härstädes för deras begångne lönskeläger blifwit lagföhrde och dömbde hwarpå Corporalen hästen effter gifft sig med dess än lefwande och hoos honom på Bostället i Witaela warande Hustru Margreta Urenia, tillståendes bägge så wäl Corporalen Garf som Kånan Annika att de Wåhrfru dagz tijden förledit Åhr på hans Boställe om en afftonstund under hustruns frånwaro i bymåhlet med hwarandra kötzlig beblandelse haft dertill Corporalen beklagade sig olyckel: råkat, då han warit något beskänckt och Annika såssom i granskapet boende kommit till honom i dess ensligheet, men Kånan nekade till att han den gången warit drucken, utan påstod fast obewisligen det han med wåld henne häfdat, och att han honom ey mächtat emotstå, af hwilcket lägersmåhl hon med det oächta flickebarn rådder blifwit som hon 2 dagar effter nästledne Trettonde dagen framfödt till Lena Christen låtit och ännu lefwer. Corporalen Garf anhöllt, att som han wore af wacker släckt och Familie, barnfödd i Skåne af hederlige föräldrar, framledne Ryttmästaren wid Skånske Cavallerie Hind: Garf och modren Catarina Million, det han kunde med fängelse få uthstå sitt straff, hwarom äfwen Majoren Wälborne Herr Georg Apollof skriffteligen för honom intercederat emedan han wore en braf Karl, som i wijdrigit blefwe till all sin timmeliga lycka och wälfärd förlorad. Detta tog Häradz Rätten i cinsideration, pröfwandes rättwijst häröfwer att resolvera. /.../

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/652582145/6810065585/175

82
Bilang, von / SV: Bilang, von
« skrivet: 2023-12-04, 16:33 »

"Anno 1732, d: 22, 23, 24:de och 25 Februarii, höltz Ordinarie Häradz Winter Ting med Allmogen och then menige man af Bårgo och Mäntzelä Sochnar i Bårgo Stad, närwarande Capitain och Chrono Befallningzmannen Conrad Billdstein samt fölljande Edsworne bofaste män af Ordinarie Nembden.
/.../ [s. 69v]
[s. 85v] Till ödmiukaste föllje af Kongl: May:tz och Rijksens Högl: HåffRätts högt respective Bref och befallning af d:n 6 Novemb:r 1731 har underskrefwen straxt därpå förelagt så wäl Qwinspersonen Anna Maria Bilang, som hennes SyskoneBarn giffte Fourieren Carl Gustaf von Bilang, hwilcken jembwäl kommit i tahl för misstänckeligit umgänge med henne, att till detta Ting anförskaffa säkert besked om de äro af Adelig Stam eller Eey, på hwilcken sednare händelse Häradz Rätten skulle slutel:n afgöra den af berörde Anna Maria emot Herr Lieutenanten Wälb:n Hind: von Köhler angifna och se wäl 1730 åhrs Höste Ting, som wid 1731 Åhrs Winter Ting uthransakade lägersmåhls saken. Till hwilken ända sig nu uti nästnembde Herr Lieutenantz närwaro infant Fourieren Wälb:ne Carl Gust: von Bilang och förutan de omständigheeter han för detta coram Protocollo bewis ang:de sitt Adelsskaps fulltygande ytterligare med det bekante Herr Majorens Henells arbete anfg:de dem af Rijksens Högl: Ständer, som bewistat 1727 Åhrs Rijkzdag, att hans namn Carl Gustaf von Bilang uti matriclen står Sub: N:o 1160, hafwandes han och effter åthskilliges af härwarande Adelelns intygan wid denna Rijkzdag i egen persohn warit närwarande på det Högl: Riddarhuset, där han suttit i bäncken N:o 27 så att i anseende till allt sådant om hans adelskap inttet twifwels måhl är.
Men hwad Anna Maria Bilang widkommer, så beklagade hon, som en enfalldig tiänande qwins person, sig icke kunnat skaffa något närmare bewis om sin familie än hwad allaredan för detta wid Extra ordinarie Härads Rätten om hennes Fader framl:ne Capitain Henric Johan von Bilang omrört är, påstående fuller hennes Cousin Fourier Bilang att hon måste äfwen wäl wara af Adelig ätt, så wijda deras andra Fahrbroder Capitain af Wiborske Regementtet Jacob Johan von Bilang skall wara Adellsman och därom ey länge sedan för honom tahlt, hwars Son och wid sidsta Rijkzdagen warit på Ridderhuset; Men som Häradz Rätten ett sådant föregifwande icke kan taga pro rato, man och der effterrättelse tillförene inhemptat att hennes Fader Hindrick Johan Bilang blifwit i Chronans Räckenskaper mantahlspengar påföhrd, så att därwid hans adellskap ey är observerat, hafwandes och Herr Öfwerste Lieutenant Ramsay, som sedt Fourierens Faders Petter Antoni v: Bilangz skiölldebref intygadt att det allenast lydt på hans män ey dess Bröders namn. /.../"

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/652582145/6810065060/86
Se även (om henne): https://sv.digihakemisto.net/item/652582145/6810067399/499

Se även hans vittnesmål år 1730: https://sv.digihakemisto.net/item/652508056/6810032397/68
år 1731: https://sv.digihakemisto.net/item/652528061/6810044339/64

83
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-12-04, 11:50 »

Mörskom/Myrskylä dopbok 1734-1756
"1735
d: 13 [Martij] döptes Föraren Wallkendorfz barn Juliana wed namn. Testes woro H:r öfwerste Leut:n Melijn, des son Carl Gustaf Melijn, Jonas Colitander, Fru Christina Brunou, Fru Juliana Serlohia, Helena Bygge"

Källa: https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/myrskyla/syntyneet_1734-1756_tk820/3.htm
eller https://sv.digihakemisto.net/item/1161088176/6263432769/2EÄ tab.8:
Göran Christoffer Walkendorff, (son av Hans, Tab. 2), född omkr. 1682. Korpral först vid Upplands femmänningskavalleriregemente, sedan vid Nylands dragonregemente. Sist löjtnant [förare/min not.] därst. Död 1739. Gift med Anna Margareta Appelstubbe.
Barn:
Anna Sofia, född 1720-12-10 Grytby
Christoffer, född 1726. Korpral. Död 1789. Se Tab. 9
Charlotta, född 1728, död 1730.
Anna Margareta, född 1729, död 1730.

84
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-12-01, 21:40 »

"Rest Längd uppå Län och Betalningz Afgiften, /.../ af Borgå Härad till denna tijd hoos nedannämbde Personer Innestår /.../ [år 1737]:
/.../
Pärno Sochn
/.../
Föraren Walkendorph
Greyula
Hemman Krono: 1
År 1731: 2:2x
/.../
År 1734:
År 1735: 3:-
År 1736: 2:22
År 1737: 1:25
Summa: 11:19

Denne är så fattig, at han icke äger kläder at skyla sin kråpp med, hwarföre Resten eÿ annors än genom afskrifning kan utfås;
/.../
Borgo d: 20:de April 1738"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1561 (1737) Bild 1870 / sid 356 (AID: v1020455.b1870.s356, NAD: SE/RA/622/03); [Länshuvudböcker: Nylands och Tawastehus län]


Se även
Greyula, Mörskom (Pernå socken):
År
1733: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1557 (1733) Bild 2510 / sid 490 (AID: v1020451.b2510.s490, NAD: SE/RA/622/03)

År 1732: "...Rusthållet är försåldt till föraren Walkendorf..."
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1556 (1732) Bild 2890 / sid 470 (AID: v1020450.b2890.s470, NAD: SE/RA/622/03)**

"Rest Längd öfwer Lön och Betalningz Afgiften, /.../ af Borgå Härad till denna tijd hoos nedannämbde Personer Innestår /.../ [år 1738]:
/.../
Pärno Sochn
/.../
Föraren Walkendorph
Mörskom
År 1737: 1:24
År 1738: 2:-
Summa: 3:24

Walkendorff är så fattig, at han icke äger något til föda och kläder för sig och sina barn, mindre utwäg til thenne Restens betalande.
/.../
Borgå d: 12 Aprill 1739"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1562 (1738) Bild 2030 / sid 394 (AID: v1020456.b2030.s394, NAD: SE/RA/622/03); [Länshuvudböcker: Nylands och Tawastehus län]

**


Se även mitt inlägg 2017-12-02: https://forum.rotter.se/index.php?topic=149211.msg1451659#msg1451659

85
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-11-30, 13:50 »

1726
"Borgo Compagnie
/.../
Fourieren Christopher Walkendorff"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1550 (1726) Bild 3680 / sid 654 (AID: v1020444.b3680.s654, NAD: SE/RA/622/03)


1731
"Borgo Compagnie
/.../
Forrier Föraren Christ: Walkendorph"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1555 (1731) Bild 2020 / sid 252 (AID: v1020449.b2020.s252, NAD: SE/RA/622/03)

***

"
Rest=Längd öfwer Löhn och Betahlningz Afgiften I Öfre Säxmäckie härad /.../ Pro Anno 1731
Kulsiala Sochn
Lachdentaka [=Lahdentaka] Hr Major Boyes Erf:r; denne rest är i nästledne Augusti månad betald [ https://runeberg.org/frfinl/0050.html ]
/.../
Föraren Walckendorph; för år 1728, -:6; denne rest kan utsökas"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIz:1555 (1731) Bild 2370 / sid 312 (AID: v1020449.b2370.s312, NAD: SE/RA/622/03)

86
Göta livgarde (1808-1927) / SV: Göta livgarde (1808-1927)
« skrivet: 2023-11-24, 14:39 »

Göta Livgarde, D. I b, Stamrullor över manskap 1874-1912

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0000725_00295

Källa: Göta livgarde, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0102/A/001:Ö/0/194 (1874-1912)

87
Battram / SV: Battram
« skrivet: 2023-11-13, 19:13 »
Detta släktträd finns bland Inneliggande handlingar i Ystads Rådhusrätt.

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:40 (1721) Bild 11440 (AID: v227419a.b11440, NAD: SE/LLA/10214)88
Palme, Olof (1927-1986) / SV: Palme, Olof (1927-1986)
« skrivet: 2023-11-12, 14:42 »

"Documenta ang:de skiffter effter Handelsman Palme Simonsson 1715" hittar man här: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:34 (1715) Bild 220 / sid 19 ff (AID: v227411.b220.s19, NAD: SE/LLA/10214)

"Såsom det oss Åliger som förmyndare at draga omsorg för dhe Omyndigas bästa, dy är Wij föranlåten af den Lofl. Magistraten ödmiukast begiära at en offentel: Auction måtte anställa det qwarlåtenskapen effter S:l Palme Simonson sampt dess S:lge hustru ju förr ju heller kunde blijfwa föryttrat, hälst som 1:mo Älsta söhnerna ähro myndiga och behöfwa dheras andel till deras Eqviperande och resas fortsätiande /.../
/.../
Ystadh d: 16 Febr: A:o 1715
/.../
Palme Sim. Palmlöf
Jöns Jacob Palm

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:34 (1715) Bild 9360 (AID: v227411.b9360, NAD: SE/LLA/10214)


Mönsterrulla för Lijf Compagniet vid Västra Skånska regemente till Foot. Mönstrat 10-11 Januari 1717 i Malmö:
"/.../
Förare Mattias Skonberg avancerat till Sergeant wed detta Compagniet, i stellet antagen d 1 Julii 1715 Palme Simonson Palmlöf hwilken är transporterat till Öfwerst Lieutenantens Compagnie, /.../"

Mönsterrulla för Överstelöjtnantens kompani vid Västra Skånska regemente till Foot. Mönstrat 10-11 Januari 1717 i Malmö:
"/.../
Förare /.../ och i stället från Lijf Compagniet hijttransporterat d. 19 October 1716
Simon Palmlöf
Ålder: 22 1/4
Tienst Åhr: 1 3/4
Födelse Ort: Skåne"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1252 (1717) Bild 130 (AID: v437983.b130) Bild 610 (AID: v437983.b610, NAD: SE/KrA/0023)

89
Seulenberg, von / SV: Seulenberg, von
« skrivet: 2023-11-12, 12:42 »

"I anledning af Hans Excell:ces General Lieutnantens och Gouverneurens Högwelborne Baron Hr Jacob Burenschiöldz Ankomne bref och ordres af d:n 14 hujus efterlyses hermed en Nyl: ifrån fångenskapet i Ryssland hemkommen Capitain Hendrich Mathias von Seulenberg wid Nampn, hwilken för begången Duell med Baron LagerCrona taget flyckten, warandes bem:te Capitain efter beskrifning Ungefähr om 30 åhr, af kort och Undersätzig Statur, med Swarta ögnebryn och Swart peruque:/.../,
och der någon af desse Rymlingar skulle ehrtappas eller Upspanas kunna, gifwes sådant Magistraten genast tillkenna.
Ystadh d:n 19 Aprilis Anno 1715

Borgmestare och Rådh."

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:34 (1715) Bild 4930 (AID: v227411.b4930, NAD: SE/LLA/10214); även:Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:34 (1715) Bild 6590 (AID: v227411.b6590, NAD: SE/LLA/10214)

90
Bergenstierna / SV: Bergenstierna
« skrivet: 2023-11-11, 10:18 »

"Fång Lista från Christianstads LänsHäckte för Junii Månad År 1825
År och Dag då Brottslingen är tagen i häckte: 1824 October 1
Brottslingens Namn: C. G. von Bergenstjerna
/.../
Kongl. Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge, har i Utslag gifvit den 22 och hitkommit den 23 dennes, förklarat sig efter inhämtad upplysning, att C. G. von Bergenstjerna icke voro af adelig Ätt, ej omedelbarligen kunna pröfva det emot honom anställde åtal, utan öfwerlemnat sådant till Ingelstads Härads Rätt."

Källa: Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:613 (1825) Bild 2310 (AID: v568213.b2310, NAD: SE/RA/1340101)"Några exempel ur Blekinge länsstyrelses passjournal /.../
Juris kandidaten Carl Alexander von Bergenstjerna erhållit tillstånd att avgå till Skåne, under föreläggande av att inom 3:ne månader härefter hava förskaffat sig laga försvar och näringsfång, vid påföljd att annars vara till allmänt arbete förfallen" (den 21 januari 1826).

Ur: Anna-Brita Lövgrens artikel "Material om resande" i "Skånsk släktforskning", s. 33, Skånes Genealogiska Förenings jubileumsskrift 1937-1987.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergenstierna_nr_1520

91
Introducerad adel - S / Schmidt
« skrivet: 2023-11-10, 11:37 »

"Edle, Högachtade och Wähllagfarne Hrr Borgmästare och Råd
Hoosgående Bref, Daterat Ystedt den 17 passato är min k: hustru i händer lefwererat, från Een som sig kallar, Johanna Elisabeth von Schmidt, hwilken sig angifwer, att wara Moder till ett Min Sohns Hendric Schmidts Barn, och hotar, att på wederbörligit ställe, willia bewaka detta sitt Barns Rätt, emedan hon ingen Omwårdnad, hoos mig eller Min k: hustru finner, etc. Nu kan iag intet neka, att iag iu haft een sohn, benämbd Hendric Schmitt, men måste der iämpte beklageligen tillstå, att han genom sin Olydna och sidwördnat, brakt både Min k: Hustru och mig, der till, att Wij för längst, så mycket mera, slutet Honom utut wårt sinne, som Han sin öfrige Olydna och Ohörsambheet, emot Oss om syder förökt, medelst ett i Skåne, emot Wår willia och wetskap, ingångit giftermåhl, medh Een Oss alldeles obekant Person, med hwilken Han och skall aflat Barn, som mig är berättat, men så lytet som Wy funnit Oss skylldige, att wårda Oss om een Olydig Son, af hwilken Wy, samt alle wåra Anhörige, all förtret, skam och neesa haft, så litet åligger Oss och, att ehrkiänna någon af des afföda, om och någon sådan skulle finnas; /.../
/.../

Den högdtährade Magistratens Hörsamste Tienare
H Schmidt"

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:36 (1717) Bild 8940 (AID: v227383.b8940, NAD: SE/LLA/10214)


"Lijk som ära begrafne

1716
den 4 Martij Wälborne Hr Fäld Auditeuren Hindric von Schmidt som war 28 åhr gl."

Källa: Ystads Sankta Maria (M) F:1 (1713-1771) Bild 100 / sid 4 (AID: v112025a.b100.s4, NAD: SE/LLA/13489)


EÄ tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmidt_nr_1238

92
Palme, Olof (1927-1986) / SV: Palme, Olof (1927-1986)
« skrivet: 2023-11-09, 18:06 »

Ett sent svar på Carins fråga 2003-08-17:
"Finns det några ytterligare Palme Simonsson i Ystad, eller flyttade kanske Palme Simonsson Palmlöff tillbaka till Ystad igen?"

Palme Palmlöf återfinns här:
"Ifrån Grenadier Battaillonen är mig till sändt Kongl. May:tz resolution angående Under Officerarne af Wästra Skånska Grenadier Compagniet Palme Palmlöf och Carl Jenberg, som för det de öfwerrymdt till Fienden d: 3 Septb sidstledne [1718], äro efter 78 krigs Art: och Kongl. May:tz bref af d. 16 Decemb: 1717 dömde at deras namn skola på galgen anslås, deras gods confisceras och om de ertappas sjelfwa med ljfs staff ansees.
/.../
Dess utan som Compagniet will förmenas at Pa[lmlöf] skall äga någon qwarlåtenskap u[ti] Ystad /.../
Malmö d 15 Januarii 1719"

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:38 (1719) Bild 11020 (AID: v227385.b11020)I Ulrika Eleonoras pardonsplakat den 17/3 1719 förklarades, att nämnda
drottning »benådar och tillgifwer» etc. Vidare förklarades i pardonsplakatet den
3/5 1720, att alla, »som /.../ warda benådade och tilgifne samt i Kongl.
Maj:ts hägn och förswar upptagne».

93
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2023-10-28, 16:19 »

"Consistorium d 6 Novemb. Anno 1712 /.../
§1. Inkallades the uti nästföregående Protocoll omrörde personer, Corneten Eketräd och Maria Geringia. Eketräd tillspordes när han fick afskied från Swänska armeen uti Polen? Rs: åhr 1708, då han tog wägen hem åth Swerige igenom Saxen, hwaräst han medelst opasslighet af sine blassur nästan ett åhr fördrögde. Frågades om han å then orten eller annorstädes der han wistatz, woro frij för annat äktenskap och gifftermål? Rs: ja. Förmantes wid dess wälfärd ock så kiärt honom woro undwijka det swåra straff som elliest påföllier att härutinnan tillstå sanningen. Hwarwid bem:te Cornete åtskillige resor betygade, sig från annat gifftermål aldeles frij wara, och att han, der osant af honom i så måtto nu berättades, med lif och wälfärd derföre häffta ock plickta.
Effter bem:te personers afträde, samt öfwerläggande härutinnan, slutades, att emedan desse så länge warit tillsammans trolofwade, icke annat heller af Eketräds enständige betygande kunde förmärkas, än att han till detta gifftermål war ledig, hwar om och uti H:r ÖfwerstLieutenantens Betuns uppwiste attest äfwen intygas, de ock elliest der wigsel blefwo dem förwägrad, äntå torde hända, icke kunde från sammanwistande med hwarannan afhållas; det ber:de Cornete och qwinnesperson, till förekommande af förargelse, och så wida denne Eketräd tagit sig uppå, med egit skadestånd att omgälla, der saken med annat gifftermål woro annorledes beskaffad, än han nu in för Consistorio uppå sitt egit samwete berättadt, tillåtas att warda sammanwigde. Hwaruppå de wordo sedan inkallade och påmintes i synnerhet Eketräd så wäl om thet som bemält är, som iakta(?) en enig sammanlefwnad sin emellan och att han att bättre kunde winna sin swaghet, borde sig om nykterhet beflijta; hwilket han ock lofwade sig skola effterkomma. och blef them sedan skrifwelse tillsagd till Kyrkioherden i Stenbrohult om tillåtelse att få sammanwigas. vid. N:o"

Källa: Domkapitlet i Växjö (F, G, H) AI:12 (1712-1715) Bild 1180 (AID: v1010591.b1180, NAD: SE/VALA/00507), se även bild 560 & 1150

94
Flintsten / SV: Flintsten
« skrivet: 2023-10-27, 18:15 »

"Den 3 Novemb. Anno 1712 trädde tillsamman /.../
och confererades tå och öfwerlades om någre domkyrkans angelägenheter, i anledning af AEconomi Mag. Pijlgrens uthi Consistorio ingifne förteckning, uppå de bristfälligheter, som han funnet ock besicktigat här wid domkyrkan nödwändigt reparation behöfwa, samt ock flere förnödenheter, ock slutades som föllier:
/..."
9:o Såsom täcket ock bräderna öfwer grafwen, som Sal: H:r Inspectoren Flintsten här i Kyrkian tillkommer, äro förmultnade, ock kyrkiogolfwet deröfwer måste giöras fast att gå uppå; skrifwes till Kyrkioherden i Wyrestad, Mag. Flintsten, att detta af wederbörande med första må warda lagat elliest warder det med Kyrkans omkostnad wärkstält, hwarpå grafwen sedan kyrkian tillkommer, ock kan effter wederbörandernes godtfinnande sedan bortsällias."

Källa: Domkapitlet i Växjö (F, G, H) AI:12 (1712-1715) Bild 1110 (AID: v1010591.b1110, NAD: SE/VALA/00507)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Flintsten_nr_1325

95
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2023-10-16, 16:07 »

Ett av Piccolominis vapen i Johan Siebmachers Wappenbuch. Finns tre till nedan.

http://www.wappenbuch.com/idxP.htm
http://www.wappenbuch.com/index.htm (Johann Siebmachers Wappenbuch)

96
Lännäs / SV: Lännäs
« skrivet: 2023-10-06, 13:38 »

"Förteckning öfver de i Lännäs Socken och Askers Härad, sedan sistl. Ting, inträffade dödsfall ibland Allmogen". Så kallade  "dödlistor" (utdrag ur dödboken) som lämnades till häradsrätten för kontroll att inlämning av bouppteckningar skedde:

Dessa förteckningar över avlidna i Lännäs för nedanstående perioder återfinns bland "inneliggande handlingar":
1811 4/9 - 1812 6/1  Askers häradsrätt (T) FI:5 (1812) Bild 192 (AID: v196057.b192, NAD: SE/ULA/10026)
1813 16/9 - 1814 17/1  Askers häradsrätt (T) FI:6 (1812-1814) Bild 341 (AID: v196060.b341, NAD: SE/ULA/10026)

Död- och begravningsböcker - Riksarkivet - Sök i arkiven

97
Ehrenmarck / SV: Ehrenmarck
« skrivet: 2023-09-09, 19:42 »

Malmöhus läns landskansli till "Samtel: Magistraterne
1719 Aprilis 16
Om Cornetten Johan Friderich Ehrenmarks efterfrågande, som nyl: kommit öfwer från Tyskland. 108"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIIIa:1 (1719) Bild 48 / sid 103 (AID: v98511.b48.s103, NAD: SE/LLA/10898)
Se även: Malmöhus läns landskansli (M) BIIIa:2 (1720) Bild 20 / sid 41 (AID: v98512.b20.s41, NAD: SE/LLA/10898);
Malmöhus läns landskansli (M) BIIIa:2 (1720) Bild 23 / sid 47 (AID: v98512.b23.s47, NAD: SE/LLA/10898)

EÄ: ?

98
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2023-09-04, 17:43 »

"Rulla på Antagne Foster Barn, Till Månadtligit Underhåll i Christianstads Län:
/.../
Nummer: 12
Antagne
Åhr: 1791
Dag: 21
Månad: Juli
Barnens Namn: Maria Rosenstråle
Födelse Tid
Åhr: 1788
Dag: 8
Månad: Februari
Föräldrar: Fadren, Husman Anders Gustaf Rosenstråle
Underhåll: -:32
Åtskillige Anteckningar: enligt bewis N:o 5

Nummer: 13
Antagne
Åhr: 1791
Dag: 21
Månad: Juli
Barnens Namn: Pär Rosenstråle
Födelse Tid:
Åhr: 1790
Dag: 9
Månad: October
Föräldrar: Fadren, Husman Anders Gustaf Rosenstråle
Underhåll: -:24
Åtskillige Anteckningar: enligt bewis N:o 5"
/.../
Christianstad den 31 December 1796"

Källa: Kristianstads hospitals arkiv D1, Liggare 1781, 1797-1801, Riksarkivet i Lund

EÄ, barn tab. 25:
-Maja Rosenstråle, född 1788-02-02 i Glimåkra socken, död änka 1860-05-20. Gift med dragonen Sven Jonasson Haak.
-Per Rosenstråle, född 1790-10-09 i Glimåkra socken. Rekryt vid skånska karabinjärregementet 1813-01-23. Sedan lantbrukare på Ingarp i Hjärsås socken, Kristianstads län. Död på Ingarp i Hjärsås socken, Kristianstads län 1857-10-02. Gift i Hjärsås socken med Sissa Jönsdotter, född 1792-01-29 i Glimåkra socken, dotter av torparen Jöns Bengtsson och Pernilla Svensdotter.

99
Introducerad adel - T / SV: Trotzenfelt
« skrivet: 2023-09-04, 17:20 »

"Rulla på de Hospitalshjon, hvilka niutit underhåll i Christianstads Hospital år 1781
Intagne
Åhr: 1728
Dag: 12
Månad: Febr
Nummer: 21
Behållne Personer d. 6 Maii 1781: Christina Marya Trotsenfelt
Ållder: 72
Personer: 1
betalt Inskrifnings Penningar:
Afgångne
Åhr: -
Dag:
Månad:"

Källa: Kristianstads hospitals arkiv D1, Liggare 1781, 1797-1801, Riksarkivet i Lund

EÄ, barn tab. 4:
"Christina Margareta Trotzenfelt, född 1711-05-20 i Hemmesdynge socken, Malmöhus län. Levde ogift 1763-03-21."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Trotzenfelt_nr_819

100
Introducerad adel - G / Greiffenschütz
« skrivet: 2023-09-04, 17:13 »

"Rulla på de Hospitalshjon, hvilka niutit underhåll i Christianstads Hospital år 1781
Intagne
Åhr: 1751
Dag: 5
Månad: Mars
Nummer: 16
Behållne Personer d. 6 Maii 1781: Beata Greifenskutz
Ållder: 60
Personer: 1
betalt Inskrifnings Penningar:
Afgångne
Åhr: -
Dag:
Månad:"

Källa: Kristianstads hospitals arkiv D1, Liggare 1781, 1797-1801, Riksarkivet i Lund

EÄ, barn tab. 2:
"Beata Margareta Greiffenschüzt, döpt 1722-06-11 på Kåseholm, död ogift 1788-11-16 på Kolahuset. Var ofärdig och intagen på hospital."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Greiffensch%C3%BCtz_nr_1177


101
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2023-08-28, 21:23 »

"Såsom denne brefwijsare Edell och Wälb: Anders Jönsson Dahlepijl har hoos migh flijtigt anhållit, iagh wille till hwarjehanda hans Uthseende medhdeela honom en sanfärdigh attest om hans förhållande här under Wästgiöte Cavallerie, den tijdh iagh der Under brukades; Alså sanningen till styrkio kan iagh icke Underlåta, sådant medh fogh honom at medhdeela, nembl: at åhr 1644, widh då anfangne Danske feygd blef han först wärfwad för fendrich Under ett Compagnie dragoner, som här hoos Regementet fölgde, effter huilkes Separation han sigh Understälte Wästgiöthe Cavallerie, der han tiente till 1648, då han förmedelst någre tillslagne olyckor och medellösheet måste säka dimission som honom medhgifne H: Commissarien Rosenbergs Pass wijsar, och i tiensten continuerade medh en häst så dhet toget 1648 åt Tyskland, som sedan 1655 åth Pohlen, och sidst här hemma 1657 mot Norske Gräntzen åter Uthmonterade twenne hästar, och 3:ne Monteringar Underginge, derföre måste han åter söka afträdhe /.../
/.../

Actum Frijstorp d. 8 Maij A.o 1672
Oluf Andersson Silfwerloo"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:1:M:1020 Bild 1070 (AID: v1010363.b1070, NAD: SE/RA/754). Se bilder 1030-1160

**

"/.../ i det iag efter samfällte 52 åhrs krigztienst och sist för Capitain med Majors afskied och underhålld allernådigst blifwit hugnader. Och som Jag in till 85 åhrs ållder [1639+85 år=år 1724/min not.] utan Barn, är lembnad worden, så har Jag längst för detta af innerlig kiärleek påtänckt Min kiöttzlige Systersohn nu Siergiant under Eders Kongl. May:tz LifGuardie Henrich Kulman som min Närmaste Arfwinge är. /.../ det täcktes Eders Kongl: May:tt af sin allerhögst bepriseliga höga Kongl. ynnest, Nåd och Mildheet låta Min Systersohn Henrich Kuhlman träda i mitt ställe med adelig heder, som han min sohn wore, och nu hädaneffter Dalpil kallad. Emot hwilken höga Kongl. Nåd Förblifwer till Min dööd.

/.../
Hindik Dallpill"


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:1:M:1020 Bild 1150 (AID: v1010363.b1150, NAD: SE/RA/754); Se även: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (A, AB) 1126 (1728) Bild 790 / sid 153 (AID: v437265.b790.s153, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ, barn tab. 2:
"Henrik, född 1639 i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län, liksom systrarne. /.../
/.../
Mariana, död före 1740. Gift med N. N. Kullman."

102
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2023-08-18, 15:45 »

Meritförteckningen för kornett Peter Plagman hittar man här: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:1:M:1132 Bild 1420 (AID: v1010475.b1420, NAD: SE/RA/754)


"Cornett Peter Plagman meines alters 42 J: gebürtig aus Riga in Liefland
/.../
1717 dne 13 Januarij bin ich Schonen überkommen, und den march nach Norwegen mit gethan:
Linnaråhs Socken den 25 Ap: 1717
P Plagman"

103
Reuterskiöld / SV: Reuterskiöld
« skrivet: 2023-08-14, 16:21 »

Kaptenen vid Upplands regemente Adam Dieterich Reuterskiöld gifte sig 1778 27/4 i Svenska Sofiaförsamlingen i Paris med fröken Henrietta Stegelman. Hon född i Sankt Petersburg och var dotter till Heinrich Christian Stegelman, rysk kejserlig hovbankir, och hans hustru Anna von Creutz.

Källa: Svenska Sofiaförsamlingen i Paris (Ut) EI:1 (1764-1806) Bild 460 / sid 65 (AID: v793364.b460.s65)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterski%C3%B6ld_nr_377

104
Stierncrona / SV: Stierncrona
« skrivet: 2023-08-14, 16:19 »

Ryttmästaren och löjtnanten vid Livregementet till häst David Stierncrona gifte sig 1777 28 april i Svenska Sofiaförsamlingen i Paris med fröken Elisabeth Stegelman. Hon född i Sankt Petersburg och var dotter till Heinrich Christian Stegelman, rysk kejserlig hovbankir, och hans hustru Anna von Creutz.

Källa: Svenska Sofiaförsamlingen i Paris (Ut) EI:1 (1764-1806) Bild 430 / sid 59 (AID: v793364.b430.s59)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierncrona_nr_166

105

Hej Christer!

Ett par av dessa "Grafwenhorstar" finns i närheten (Kristianstad) under rätt tidsepok:

Kristianstads Rådhusrätt. Måndagen d: 14 Aprill A:o 1702:
"Borgarne här i Staden Mester Hans Grafwenhorst Klensmed och Skomakaren Mester Jöns Grafwenhorst inkommo för Rätten och uppwijste een skrift af d. 13 hujus dher uti dhe för dheras persohner förähra dhen andehl dhem kan tillfalla effter dheras Sahl. Moster Klockarehustrun i Östofte och Låland till dheras Broder Borgaren i Kiöpenhamn Clas Grafwenhorst, och emedan dheras broder Zachris Grafwenhorst på Sper[l]ingholm i Halland genom dess 4 Aprill sidstleden skrifwit Hans Grafwenhorst dher uti han är nögdh med med hwad han giör dherföre Hans och Jöns Grafwenhorstar på hans wägnar des anpart och så bortförährar till för:ne dheras broder hans andehl, och begiärer att dhet må bli med Stadzens Sigill Verifierat som bewilliades."

Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 1440 (AID: v734193a.b1440, NAD: SE/LLA/10140)

Østofte Sogn - Wikipedia, den frie encyklopædi

"Giöran Jönsson Grafwenhårdt"
Kiaby (L) CI:1 (1697-1759) Bild 360 / sid 34 (AID: v99950a.b360.s34, NAD: SE/LLA/13205)

Bästa hälsningar
Magnus

106
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Urne
« skrivet: 2023-07-16, 20:49 »

Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d: 9 December 1701:
"(Operatoren och oculisten) Breschow uppkom och berättade, att han intet har andra patienter än dhe som hans profession tillhöra, och om dhe icke wore som han nu här under händer hafwer nembl. Jörgen Urnes Fru på Mölleröö Fru Maria Dunbart som har passion i ögonen, så och een bondehustru från Jemsiö som han stucket för starr, så will han straxt förfoga sig hädan effter förtiänsten är mycket lijten, och lähra desse 2:ne patienter blifwa färdige till nästkommande Juhl eller allersidst till nästkommande Nyåhr, säyandes ey willia antaga flere patienter, som han och redan wijst någre från sig till Barberaren och Apotekaren skohlandes skrifften sändas ned till Vice Gouverneuren"


Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 970 (AID: v734193a.b970, NAD: SE/LLA/10140)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Urne_nr_22
Se även: https://www.geni.com/people/J%C3%B8rgen-Urne-Til-Axelvold-og-M%C3%B8llerup-i-Luggude-H/6000000084250622166

107
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2023-07-16, 20:09 »

Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d. 11 November 1701:
"Ankom Wählb:ne H:r Vice Gouverneurens bref af d. 6 hujus, anlangande fördhetta Capiteinen Knut Silfwersparre som har besufwit ett qwinfolk Kerstin Månsdotter be:dh och fostret i hennes lijf förödt och af daga tagit, som befalles efterspanas och om han här finnes, fasttagas och under säkert förwahr föhras till Jönköpingz Slott. Stadztiänaren blefwe ansagde och befalte att efterspahna om samma Knut Silfwersparre här kan igen finnas."

Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 880 (AID: v734193a.b880, NAD: SE/LLA/10140)

EÄ tab. 54

108
Wowern, von / SV: Wowern, von
« skrivet: 2023-07-16, 19:48 »

Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d. 14 October A:o 1701:
"Handelsm: S:r Christen Rasmusson inladhe een skrifft dher uthi han uppsäijer sin caution för Petter von Wowern som är bortrymder till Kiöpenhamn och ey mehr igenkommer.

Här med beroor till dess dhe 8 män kunna uppkomma, att Magistraten med dem dher om kan tahla."

Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 810 (AID: v734193a.b810, NAD: SE/LLA/10140)
Se även:
Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 1160 (AID: v734193a.b1160, NAD: SE/LLA/10140)

109
Skarprättare / SV: Nattman
« skrivet: 2023-07-16, 19:25 »

Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d. 2 September 1701:
"Nattmannen i Halmstad Wollmar Swensson har hijtskrifwit och begiärar att få blifwa Nattman i dhen afdöde Erlan Simonssons ställe.
Aftahltes att brefwet beswaras att samma tienst redan är upptagen och be:de Wollmar Swensson dher med eij kan blifwa hulpen"

Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 670 (AID: v734193a.b670, NAD: SE/LLA/10140)


Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d 3 Feb: A:o 1702
"Nattmannen Anders Andersson inlade een skrift och beswärar sig att han intet kan säkert reesa på landet för ellakt folk som hootat och undsagdt honom, begiärandes magistrat:s recommendation till Häradzhöfdingarne och Befallningzmännerne, och gifwer tillkänna att den skorstensfeyare som forledit Åhr stack ihiäl dess dräng uppehåller sig i Hellsingborg.
Aftahltes ett bref afgår till Magistraten i Hellsingborg dhet dhe wehla dher om inquirera och samma karl fasttaga och skall bref afgå till vice Gouverneuren att han giör Anders Anderson handräckning"

Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 1160 (AID: v734193a.b1160, NAD: SE/LLA/10140)


Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d. 10 Martij 1702:
"Aftahltes att Skorstensfäyaren Anders Andersson får een skrift under Stadzens Sigill att han är antagen för Skorstensfeyare här i Staden"

Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 1330 (AID: v734193a.b1330, NAD: SE/LLA/10140)


110
Garff / Garfvé / SV: Garff / Garfvé
« skrivet: 2023-06-20, 14:59 »

"General Munster Roulla öfwer
Upplands Stånds Dragoune regemente /.../ blef Mönstrat på Penningeby d. _ October 1721
Siunde Compagniet
/.../
110 Didrich Garf
uppland
Ålder: 24
Tienste åhr: 4
Födelse Orth: Skåne
/.../
Karl ock häst goda."

Källa: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1633 (1721) Bild 3220 (AID: v481694.b3220, NAD: SE/KrA/0023)

111
Örneström / SV: Örneström
« skrivet: 2023-06-20, 13:07 »

"General Mönster Rulla öfwer Upplandz Stånds Dragone Regemente och Siunde Compagniet hwilket af Herr Mönster Herren Högwälborne Herr Baron och General Lieutenant Gustaf Zülick är Mönstrat i Schiöfde d: 7 November 1720.

Tredie Corporalskapet
Corporalen Christopher Kopper
Ålder: 21
Tiensteåhr: 2 3/4
Födelse Orth: Skåning"

Källa: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1632 (1720) Bild 3690 (AID: v481693.b3690, NAD: SE/KrA/0023)

Se även 1721 års rulla: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1633 (1721) Bild 3170 (AID: v481694.b3170, NAD: SE/KrA/0023)

112
Fotskäl / SV: Fotskäl
« skrivet: 2023-06-19, 17:23 »

Tillfällighetsfynd:

"Här uti annexan Fotskiäl och Byyn Norrhvilge, äro en dreng och en Piga, som begära at byggia Ächtenskap samman, Nembl: drengen Öger Larsson och Pigan Anna Olufsdotter /.../
Surteby d: 1 Martii 1720
ödmiukaste tienare
Olaus Dahlström"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00075
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)

113
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-06-13, 17:13 »

"Stormägtigste Allernådigste Konung!

Då Eders Kongl. May:t År 1793 tog resan genom Engelholm, framgaf jag i Underdånighet skriftelig Bönfallan om Understöd på Min Ålderdom, sedan alt utseende af LifsBergning för Mig synes Uphöra; hwarpå Eders Kongl. May:t AllerNådigst yttrade hafwa mig uti nådig åtancka wid thess höga ankomst till Stockholm; Men som Eders Kongl. May:ts Nådigst gifna löfte förmodeligen kommit i förgätenhet, wågar jag ofwanberörde Underdåniga Bönfallan hos Eder Kongl: May:t Aller Underdånigst itterera, /.../
Underdånige och tropliktigste
tjenare och Undersåte
Carl Fredrich Walkendorff

[Påskrift] Kongl. May:t finner denna underdåniga Ansökning icke kunna i Nåder bifallas. Calmar d: 25 Junii 1795
Under Min AllerNådigste Konungs och Herres Minderårighet
Carl"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:1:M:1203 Bild 540 ff (AID: v1010546.b540, NAD: SE/RA/754)

114
Oelreich, von / SV: Oelreich, von
« skrivet: 2023-06-13, 10:17 »

"Stormächtigste p.
Allernådigste Konung och Herre

In för hennes Kongel. Mayttz, så som och sedrmehra, för Eders Kongl: Mayttz nåde thron, månde Jag fuller, uthi diupaste Underdånighet, 3:ne Suppliquer att nederleggia, mig fördrysta. Aff högste nöden trängder, allerunderdånigst förestellandes, dett min sahl. Fader, /.../ Superintendent uthi Hertogdömmet och Staden Brehmen, Och det Jag sielf, i från Åhret 1696 in till Stadens och Festningens Wismars, af Fienderne Occuperade och raserande, under dhe då warande HH: Gouverneurers Gyllenstierns, Livens Wellings Ridderhielms Fersens och Taubens Regimente varit Auditeur och 7 Åhr Öfwer Auditeur functionen förrättat. Men sedan Jag aff Hans Högst sahl Kongl Maytt: Glorwürdigste Åminnelse hytt i landet, jämte Andre, allernådigst blef inkallader, och Jag interims wyses aff Rijksrådet och Feldmarskallen Hwyd Hennes Maytt Min allernådigste Drottnings Tysk Lyffregement till Foots, under H: Baronen och Öfwerstens Devittz Commendo satt belfwit, till dess Hans Kongl. Maytt mig sielf allernådigst att employera behagade, sigh händat, att, effter hans högst sahl Kongl: Mayttz dödelige Frånfälle regementet blef reducerat; dhe gemena under det Bergske regiment understuckne Jag blefwit för affskedat. Anhållandes såwäll hoos Henns Kongl. Maytt som hoos Eders Kongl Maytt i allerdiupaste Underdånigheet.det tächtes Eders Kongl Maytt, allernådigst min sahl. Faders och mina egna trogne Långe tiänster så mycket mehra i aller nådigste Consideration att taga, och mig uthi mit Ålder att conservera, som Jag uthom mina studier intet hafwer hwar med Jagh mig och dhe mina conservera kan, uthan nödwändig, uthom Eders Kongl. Mayttz allernådigste Assistence och employ, nödgas, oachtat mina långe trogne tienster, med dhe mina att crepera. Men såsom Jagh med ingen allernådigste resolution är blefwen benådader: ty nödgas Jag än yttermehro mig med detta, in för Eders Kongl. Mayttz högst Milde Nåde Thron, att nederkasta, i all diupaste veneration Eders Kongl Maytt bönfallandes, det täcktesEders Kongl. Maytt, aff Kongl. Nåde och Medynkande emot alla gambla och trogna Rykzens tiänare, i anseende till Min sahl Faders och mina trogne Tienster mig att conservera och antingen med Öfwer Auditeurs functionen uthi Pommern, hwydh dhe dyt transporterade troupper eller medh Öfwer Inspecteurstiensten öfwer Wismerske och Ükermündiske Tull Contoir, benåda. Eller om dhesse charger redan Androm skulle wara Confererade, mig med Öfwer Auditeurs character och intill Eders Kongl. Maytt mig allernådigst employera kunde, som een swensk inföd, med een pension effter den characteren som Jag betient och förrättat allernådigst, benåda. Förblyfwandes
Eders Kongl. Maytz
Allerunderdånigste Tiänare
och Undersåte
Christian Albert Oelreich

Suppl: Helsingborg d: 20 Decembr
1720./."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:5:M:1261 Bild 110 (AID: v1010027.b110, NAD: SE/RA/754)

115
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2023-06-12, 23:33 »

"Stormächtigste Konungh
Allernådigste Herre

Eders Kongl. May:tt förorsakes iag i diupaste underdanigheet föredraga huruledes iag under siste krijgz tijdens påstande och slagt som skiedde wijd Halmstad, är kommen öfwer hijt till Swerie ifron Marck Brandenburg, hwarest iag min Fädernes ortt och herkunfft hafwer, och fick hereffter Employe under Eders Kongl Maytt melice och öfwersten Sal: H: Lenart Ribbing regimentet hwar ifron iag sedermehrä blef befordrat och för hulpen under Södermanlandz regimentet, der iag för tijden regimentz quartermestare är, och har Eders Kongl. Maytt iag all underdanig tacksegelse att hembärä, för all den höga Kongl. nade som mig då så well som alt sädan är ertelt och wederfahren, hwar emot till underdanig ehr kentzlo iag intet kiäräre hafwer upsettia än lijf och blod, som i Eders Kongl Maytt och rijsens tienst iag negst Gud hielp will hafwa ospart, och med mina underdanige ringa tienster, sampt troheet och lydno, so hereeffter som iag för moder her till giort ga Eders Kongl. Maytt effter älla kraffter och förmage till henda, Nu allernadigste herre såsom iag een uthlänsk person är, och her i Swerie hwar den högste Gud försyn mig een hustru af adelig stammen giefwit, icke ibland adelen rum och stelle hafwer, som iag dett önskar och gerne ostunder, ansöcker alt der för i diupaste underdannigheet dett Eders Kongl. Maytt teckter mig den höge Kongl Nade bewijssä, och mig till adelsman allernadigst erkenna, bekreffta och stadfestelse gifwa, och her i rijket uthij Sweries adels matrikull, inmatrickulerat och antecknat ma blifwa, sådane höge Nade iag underdanigst fögna och ehr kenna skall, so lang lijfwet i min kropp och bloden i mina aderer warm, för blifwer såsom
Eders Kongl: Mayttz

Aller underdanigste Tienare och
troplichtigste under såter
Christopher Adolph Wendell


[Påskrift] Uppsättes diploma
A. d:n 19 Martj 1690
exped"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:1:M:1207 Bild 770 (AID: v1010550.b770, NAD: SE/RA/754)


116
Hammarhjelm / SV: Hammarhjelm
« skrivet: 2023-06-10, 19:36 »

"Protocoll hållit uti Kongl. Maj:ts Justitiae Revision
1775 den 13 Junii
13:o Rustmästaren Carl Johan Hammarhjelm underd. ansökning, at som han, af frugtan för hård medfart, i anseende till ett emot honom gjordt angifwande, at hafwa med flere sammangaddade personer i och för Embetet, med hugg och slag våldsammel. öfwerfallit någre Tull Betjente i Skara; tagit flygten till Friedrichshall, derest han nu, efter derom insändt bevis vistas; det Kongl. May:t altså i nåder täcktes tillåta honom, at på lejde få i Riket inkomma och sin sak lagl: utföra.
Handlingarne afhördes.
Och som vederbörande, hvilcka öfwer denna underd: ansökning blifwit hörde, icke haft något deremot at påminna: Sökanden äfwen bilagt Borgmästarens i Friedrichshall bevis, om sitt vistande derstädes, så finner deras Excellencer anledning, at i underd: styrcka till bifall deruti, at Lejdebref på vanligt sätt må för sökanden utfärdas. Hwarom underd: anmälan skjer.

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1775:1 (1775) Bild 15240 / sid 2615 (AID: v786230.b15240.s2615, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 16
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hammarhjelm_nr_1033

117
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2023-06-10, 19:07 »

Tack Markus för dina fynd! Nedan avslaget på hans brev ”1775 th: 22 Maji föredr: i K: M:t Just: Rev:":

"Protocoll öfwer Justitiä Ärender hållit uti Kongl. May:ts Just: Revision then 22 Maji 1775
/.../
Skarp v. Feldt
6:o Gustaf Skarp von Feldts underdåniga ansökning at sedan Kongl. May:t genom nådigt utslag förordnat thet han borde til Malmö stad under bewakning nedsändas at therstädes för ett mot honom angifwit brott ransakning undergå, thet täcktes Kongl. May:t i nåder tillåta honom, at antingen emot giltig borgen få slippa utur then honom ålagde Arrest och på fri fot sin oskuld ådaga lägga, eller ock at blifwa i samma Arrest qwarsittande til thes wederbörlig skrifwelse til Kong. May:ts Befallningshafwande i Malmö afgådt, rörande thetta måls sammanhang.
Sedan thenna underd. ansökning blifwit afhörd yttrade theras Excellencer sig ei finna anledning at thertil nådigt bifall styrka, utan at then samma må afslås. Anmäles hos Kongl. May:t."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1775:1 (1775) Bild 14010 / sid 2426 (AID: v786230.b14010.s2426, NAD: SE/RA/1311)

Ulla - kul att kunna hjälpa till med denna spännande släkt.

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073836_00312 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/S/S 36

118
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2023-06-09, 13:31 »

"Fånglista från Stockholms Södra Förstads Kämners Rätts häkte för Novemb. och Decemb. Månad år 1774.
År och dag då Delinquenten Arresterades: August. 26
Delinquentens Namn: Skarp von Felt Gustav
Brott: Efterlyst af Landshöfding i Malmö
Ransaknings början: d: 26
Tiden när och huru mycket är afgjordt samt omständigheter hwarpå det beror: den 17 Sept. Understält Kongl. HåfRättens utlåtande."

Källa: Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:87 (1774) Bild 174 (AID: v567687.b174, NAD: SE/RA/1340101); v567687.b182

Se även:
Svea Hovrätt: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068508_00558 ff
(1774 23/11) "...I anseende hwartil Scharp von Feldt under bewakning till Malmö försändas skulle"
Källa: Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/14 (1774 juli-dec)

Malmöhus läns landskansli. 1775 års ankomne Bref diarium:
"Kongl. Slotts-Cancelliet ["Överståthållarämbetet var länge odelat och synonymt med ”slottskansliet”."]
April 22 [daterat]
1 Maj [ankom] med utslag rörande Charf von Felt"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIa:51 (1775) Bild 350 / sid 23 (AID: v443432.b350.s23, NAD: SE/LLA/10898)


119
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-06-03, 00:08 »

"1787 Års PASS JOURNAL för Inrikes och Utrikes Resande
Maji 9
Afskedade Sergeanten fr: Kongl. Sprengtportenska Regementet Christian Walkendorff till Ystad och widare till Stralsund.
på afskeds pass d: 2 Julii 1785"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIIa:22 (1787) Bild 2150 (AID: v443479.b2150, NAD: SE/LLA/10898)


"Journal öfwer utfärdade Pass, åt Resande, till Utrikes orter, från Malmö Lands Cantzlie År 1800
Julii 31
fendriken Christ. Wallkendorff med des dotter Lovisa till D:o D:o (Köpenhamn och åter)
Upvist Kongl. permission och på Gästgifvaren Malmgrens borgen.
Gratis"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIIa:35 (1800) Bild 1450 (AID: v443492.b1450, NAD: SE/LLA/10898)

EÄ, barn tab. 5

120
Anckarström / SV: Anckarström
« skrivet: 2023-06-02, 23:52 »

"1786 Års Pass Journal på Inrikes och utrikes Resande
Sept:r 11
Capit. Jac. Joh. Ankarström med dess Fru Gustava Elisabeth v. Löwen och Betjent Jacob Elander till Stralsund.
På egen beg."

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIIa:21 (1786) Bild 1430 (AID: v443478.b1430, NAD: SE/LLA/10898)


Blivande kungamördaren var alltså i Malmö år 1786 och fick pass att resa mellan Ystad och Stralsund.

Anckarström skjuter kungen | Sveriges Riksbank

"Blev för det han 1792-03-16 på en maskeradbal i kungliga operahuset i Stockholm sköt konung Gustaf III, att högstdensamme därav den 29 därpåföljande dog, dömd ifrån ära och adelskap, att undergå spöstraff på trenne särskilda torg (Riddarhus-, Hö- och Nytorgen), fem par å vardera, tre dagar å rad, samt att mista högra hand, halshuggas och steglas, vilket ock försiggick 1792-04-27 på galgbacken utanför Skanstull i Stockholm."

121
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2023-05-30, 22:19 »

"1770 Års Pass=Journal
1770 d:o (Maj) 22
N:o 95
Volontairen Gustaf Scharpvonfelt till Köpenhamn
utrikes på behörige bevis
gratis"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIIa:5 (1770) Bild 1240 (AID: v443462.b1240, NAD: SE/LLA/10898)

122
Ekeberg / Ekberg / SV: Ekeberg / Ekberg
« skrivet: 2023-05-30, 21:48 »

"1769 Års Pass Journal
/.../
N:o 17
d:o (Februari) 28
Glasföraren Borgaren och Invånaren från Skanör
Axell Ekeberg till Jönkiöping och Callmar
Adlerbielke
Ebbe Joh. Sommar"

Källa: Malmöhus läns landskansli (M) BIIa:4 (1769) Bild 1200 (AID: v443461.b1200, NAD: SE/LLA/10898)
Se även nr 16 år 1770: Malmöhus läns landskansli (M) BIIa:5 (1770) Bild 1210 (AID: v443462.b1210, NAD: SE/LLA/10898)

123
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2023-05-19, 20:39 »

"Specification uppå afgångne Passagerare, gods och Posten på Wittow d:n 18 Junii 1759
/.../
4. Ryttare hustrun Margreta Plagman 2 D: 17 :/ Srmt
/.../
Ystad d:n 20 Junii 1759
Theod: Öhrström"

Källa: Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E3d:191 (1755-1809) Bild 3130 (AID: v395383.b3130, NAD: SE/RA/142101)

Se även: Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E3d:191 (1755-1809) Bild 3410 (AID: v395383.b3410, NAD: SE/RA/142101)

124
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2023-05-19, 20:27 »

Namnlikheten gör kanske även denna intressant:

"Specification uppå afgångne Passagerare, godz och Påsten d 4 Maji 1759 på Wittow.
Med Kongl. Påst jagten Prints Carl, som föres af Skjepparen Joh: Schwaan, och hit ankom d 27 April
/.../
10. Madam Elisabeth von Pincornelli   5: D 2 /: Silfwer:mt
/.../
Ystad d 5 Maji 1759
Theod: Öhrström"

Källa: Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E3d:191 (1755-1809) Bild 2510 (AID: v395383.b2510, NAD: SE/RA/142101)

Se även:
Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E3d:191 (1755-1809) Bild 2660 (AID: v395383.b2660, NAD: SE/RA/142101)
;
Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E3d:191 (1755-1809) Bild 2930 (AID: v395383.b2930, NAD: SE/RA/142101)

125
Introducerad adel - L / SV: Linné, von
« skrivet: 2023-05-18, 19:49 »

"Anno 1738
Rapport öfwer Passagen emellan Helsingborg ock Helsingör för fölgande dagar Nembl:n
/.../
Inkombna d: 28 Junij
Dåktoren Carl Lineus
ärnar sig til Ståkholm"

Källa: Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E2e:4 (1733-1805) Bild 1670 (AID: v395367.b1670, NAD: SE/RA/142101)

"Carl von Linné - mellan 1735 och 1738 vistades han i Nederländerna för att studera vidare." (Wikipedia)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Linn%C3%A9_nr_2044

126
Introducerad adel - A / Anckarcreutz
« skrivet: 2023-05-17, 23:39 »


"Anno 1733
Raport öfwer Passagen emillan Helsingborg och Helsingör för följande dagar Nembl:n
/.../
Inkomne d: 6 Oct
Unga Adelsmannen Johan Anckarcreutz och Volontairen Daniel Bildt komne från FrankRijke 2."

Källa: Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E2e:4 (1733-1805) Bild 210 (AID: v395367.b210, NAD: SE/RA/142101)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ankarcreutz_nr_1145


127
Introducerad adel - A / SV: Adlerbeth
« skrivet: 2023-05-14, 16:27 »

Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll
"d 14 Martii 1726
S:[amma] dag lät Kongl. Rätten sig förekomma Extra ordinarie TingzRättens i Wäsbo härad uppå Hans Kongl: May:tts nådigste befallning af d 29 octob: 1725 ytterligare hållne ransakning öfwer Capitainen Samuel Adlerbeth, som förments wara sin Tienstedrängz Börie Pährsons baneman ock till des död wållande. Ock emedan denne ransakning war mycket widlöfftig ock klåckan desutan 12 slagen, dy differerades den samma till en annan dagh."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005347_00200 ff
Källa: Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll, SE/VaLA/03825/01/A II/15 (1725-1727)

128
Introducerad adel - F / Falkenstierna
« skrivet: 2023-05-14, 16:17 »

Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll
1726 d 27 April
"Kongl: Rätten lät sig förekomma Cämners- och Rådstugurättens i Halmstad ransakning och domb, öf:r förafskedade underofficeraren Johan Ludvig Fallkenstierna, och qwinfolket Grecilia Hansdotter, ang:de det Fallkenstierna, på Grecilia Hansdotters anhållan och begiäran skrifwet en falsk attest, med Kyrkioherden Petri Lachunii namn och Signete bekräftadt. Rådstugurätten har, i anledning af det 15 Cap: Bygn: St. L: 1 §, at plikta sina 40 Mk:r till treskiptes och qwinfolket Grecilia Hansdotter, som en slik oriktig attest sökt, till samma böter, at wara förfallen, dock sådant Kl: Rättens ompröfwande understält.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005347_00235
Källa: Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll, SE/VaLA/03825/01/A II/15 (1725-1727)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenhielm_nr_960
(Amund Toresson. Adlad 1680-03-20 med namnet Falkenstierna men kallade sig sedan Falkenhielm (introducerad 1680 under nr 960).)

Se även "Adel. ätten Falkenstjerna": Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 39 / sid 73 (AID: v102734.b39.s73)

129
Ehrenmarck / SV: Ehrenmarck
« skrivet: 2023-05-01, 16:49 »

Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll
"d. 12 Martij 1740
Föredrogz Tiust häradz TingzRättz ransakning ock fälte utslag öfwer Fältwebelen Wälb:g Philip Ehrenmark, som genom edelige wittnen worden öfwertygad hafwa under upkommen träta och oenighet, kallat sin moder fru Catharina Feltreuter Rofferska med mera; hwarföre TingzRätten pröfwat skiähligt, det bör Philip Ehrenmark, likmätigt 14 Cap: 3 § Misg.B. umgälla detta sitt brått med Tiugu dagars fängelse wid watn ock bröd, och giöra sin Moder offentelig afbön. Som af Kongl. HoffRätten gillades vid: utslag"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005356_00236
Källa: Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll, SE/VaLA/03825/01/A II/24 (1739-1740)EÄ, tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenmarck_nr_1261

130
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2023-04-25, 19:37 »

Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll
"1762 den 25 Novembr. Torsdag
/.../
Medelst ingifwit memorial angifwer Extra Fiscalen Urnell sitt Embets påstående emot Sergeanten Christer Duse, at bemälte Duse, för thet han dehltagit uti det af Qwinfolcket Maria Svensdotter föröfwade barnemord, och således giordt sig af sitt adeliga stånd förlustig, måtte sig til wälförtjent straff, och androm til warning mista lifwet, halshuggas och i båhle brännas; och kommer samma at uti bref öfwersändas til Konungens Befallningshafwande i Östergjötland, med anmodan, at häröfwer infordra Duses förklaring innom 14 dagar, wid 50 D: S:rM:ts vite, och samma til Kongl. HofRätten insända."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005378_00813
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005378_00895
Källa: Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll, SE/VaLA/03825/01/A II/46 (1762)Se även målet när det kommer upp i högre rätt:
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1763:1 (1763) Bild 6110 / sid 494 (AID: v786194.b6110.s494, NAD: SE/RA/1311)
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1763:1 (1763) Bild 6870 / sid 550 (AID: v786194.b6870.s550, NAD: SE/RA/1311)
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1763:1 (1763) Bild 7330 / sid 593 (AID: v786194.b7330.s593, NAD: SE/RA/1311)
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1763:1 (1763) Bild 8320 / sid 663 (AID: v786194.b8320.s663, NAD: SE/RA/1311)

***

"Volonteuren Chrester Samuel Duse fått afskied d. 16 Januari 1735". Rote nr 71, Vista härads kompani, Jönköpings regemente.
Källa: Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente (F) 371 (1739) Bild 323 / sid 636 (AID: v50308.b323.s636, NAD: SE/KrA/0023)

131
Introducerad adel - G / SV: Gyllenroth
« skrivet: 2023-04-22, 18:45 »

Göta hovrätt, brottmålsprotokoll:
"Hor ock Lägersmål (1713)
Wermeland. Carlstad. Giffte Capitainen Anders Gyllenroth som under ächtenskapzlöffte besofwet Brita Skragge."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005342_00015; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005342_00113 f
Källa: Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll, SE/VaLA/03825/01/A II/10 (1713-1718)

132
Tigerschiöld / SV: Tigerschiöld
« skrivet: 2023-04-06, 18:14 »

"Förslag uppå de Officerare, som hafwa angifwit sig att wilja gå till Kongl Drabanterne, af Kongl. Majt:z Skånska Treemänningz Regemente till häst, Skarhult Den 29 Julij 1719:
/.../
Corporalen af 4:de Ryttmästare Compagniet Nills Tigerschiöldh
Ållder: 18
Tiensteåhr: 2
Födelseort: Skåne
Antagen till vollenteur wid Södra Skånska cavallerje Regementet 1717 ock till Corporal wid detta Regementet 1718. är en skikelig officerare ock Swänsk adelsman, dy recommenderas han Underdåhnigst,
Reinholdt Lode"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:2:M:976 Bild 350 (AID: v1009996.b350, NAD: SE/RA/754)

Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:2:M:940 Bild 330 / sid 20 (AID: v1009962.b330.s20, NAD: SE/RA/754)

133
Rutensköld / SV: Rutensköld
« skrivet: 2023-02-22, 18:00 »

"1774 års Rulla
Rulla På Barnen wid Stockholms Stora Barnhus Ifrån Den 1.sta Maji 1774 till Samma tid 1775.
Flickor
/.../
N:o 121. Anna Greta Ruthenschiöld
Tiden då de Blifvit intagna: 1766 d. 15 Novembr.
Ålder: 14 5/6
Barnens Föräldrars namn: Afl. Lieutenanten wid Cronobergs Regem:te Wälb:ne Herr Carl Gust. Ruthenschjöld och Modr. Anna Greta Danielsdr Gotielander.
Enär och till Hvem Barnen bortkommit eller blifvit Döde: den 1 Juni 1774 utlemnades Anna Greta Ruthenskiöld till Sidenstrumpwäfwaren och manufacturisten Herr Anders Bergsten at sy och broddera på Sidenstrumpor."

Källa: Allmänna barnhuset (A, AB) D2A:7 (1770-1774) Bild 2750 (AID: v749436.b2750, NAD: SE/SSA/0809A)

EÄ, barn tab.14
"Anna Margareta Rutensköld, född 1756-08-04 i Ronneby socken."


Se även: Danvik-Sicklaö (A, AB) AI:4 (1782-1819) Bild 91 / sid 157 (AID: v84315.b91.s157, NAD: SE/SSA/1495)

134

Hej Juhani!

You can find him here (1812):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0000771_00020
Källa/Source: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1748 (1812)

I guess he might be the one found in Gävle. "Dismissed artilleryman Johan Höök, born 1782 _/6".
Källa/Source: ArkivDigital: Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:6b (1811-1815) Bild: 8 Sida: 4Medalj för tapperhet i fält:
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r_tapperhet_i_f%C3%A4lt


Beredskapen på Gotland under kriget mot England 1810 - 1812 (gotlandsforsvarshistoria.se)

Bästa hälsningar/Best Regards
Magnus135
Natt och Dag / SV: Natt och Dag
« skrivet: 2023-02-02, 20:38 »

"År 1771 September den 18
9:no Ryttmästaren Jacob Johanssons Natt och Dags underdåniga ansökning att han, som af fruktan för hård medfart, samt att på wåldsamt sätt blifwa stäld till Rätta, för thet han gifwit Rusthållaren Anders Bengtsson några slängar hwaraf han döden njutit, funnit sig nödsakad taga flyckten till Friedricshald i Norrige, therest han och nu, enligit insändt bewis wistas, måtte på Nådig Leide få åter inkomma i Fäderneslandet och sin oskuld bewisa.
Revisions Secreteraren berättade, att Hans May:t behagat till thenna ansökning redan lemna Thess nådiga bifall, att målet skulle i Rådkammaren anmälas, i anseende till en af Sökandens Swärfader Lars Herman Gyllenhal bifogad ansökning, att Natt och Dag måtte blifwa antecknad ibland them, som få åtniuta nådig tillgift efter Pardonsplacatet wid Kongl. Matts kröning, så wida hans brott wid ransakningen finnes af sådan beskaffenhet, at thet under Pardons placatet kan begripas.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1771:2 (1771) Bild 3620 / sid 602 (AID: v786219.b3620.s602, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 31:
"Jakob Johan Natt och Dag, (son av Johan Gustaf, tab 29), född 1733-08-30 på Snösbäck. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1747-09-09. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1749-05-29. Kornett 1750-08-21. Löjtnant 1758-07-08. Ryttmästare 1763-08-30. RSO 1778-04-28. Major i armén 1777-06-06. Avsked 1777-11-26. Död 1788-10-29 Halltorp. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o med (ej känt). Gift 2:o 1770-01-06 Trästena med Beata Catharina Gyllenhaal, född 1751-06-05. Död 1819-02-10, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich."

136
Blix / SV: Blix
« skrivet: 2023-02-02, 20:08 »

"År 1771 den 3 Julii /.../
Fru Brita Margareta Blix underdåniga ansökning, om nådigt tillstånd för dess dotter, Jungfru Juliana Gustafva Blix, at träda i ofrälse ägtenskap med Ryttmästaren i Hollstensk tjenst och Cornetten i Arméen Pehr Elméen, hwilken underdåniga ansökning blifwit författad af bemälte Jungfrus närmaste skyldeman å Fäderne, Auditeuren Magnus Blix.
Denna underdåniga ansökning uplästes, och förklarade deras Excellencer sig icke hafwa något therwid at påminna, om Kongl. May:t i nåder behagade til den samma lämna dess nådiga bifall, dock utan förfång af 27 § i the för Ridderskapet och Adelen utfärdade Privilegier af Åhr 1723.
och kommer altså detta mål i Cabinettet att i underdånighet anmälas."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1771:2 (1771) Bild 60 (AID: v786219.b60, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 3
"-Juliana Gustava Blix född 1741-12-26, död före 1808. Gift med ryttmästaren Julius[!] Elmén.
-Magnus Blix, född 1743. Häradshövding. Död 1805. Se Tab. 4"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blix_nr_1189

137
Introducerad adel - R / Reutercrantz
« skrivet: 2023-02-01, 20:49 »

"Wälborne Herr Secreterare
Gamble goda wänn och Gynnare
Såsom dessa beggie unga Cavallierer ärna sig till Arméen, att med det första som skie kan resa här ifrån, är fördenskull till Herr Secreteraren min tiänstl: begiäran, att dhe kunde få pass  ... Kongl. Slåtz Cancelie, denna ena är min Systersåhn Carl Reuterkrantz, den andra en af min Släckt wid Nampn Gustaff Gås, iag will önska iag kunde wijsa huru mycket iag är och skall wara Herr Secreteraren tiänare igen oc förblifwer
Wälborne Herr Secreterarens
Hörsamme och tiänstwilligste Tiänare

Stockholm d. 8 Junij 1707
Magnus Cronberg"

Källa: https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildregistrering/Passregister/redigera.aspx?bild=f1ab3_0030.jpg

EÄ, barn tab. 4
"2. Carl Adam Reutercrantz, döpt 1690-08-29 på Strömsholm.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutercrantz_nr_449


EÄ tab. 3
"Gustaf Fredrik Goës, (son av Nikolaus Goés, natural. Goës, Tab. 2), till Hovgården. Född där 1687-10-18. Kornett vid livdragonregementet. Livdrabant 1722-09-26. Avsked från regementet3 s. å. 2/11. Ryttmästare. /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Go%C3%ABs_nr_812   


138
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2023-01-31, 22:45 »
I ”Svenska Tidningen” den 10 augusti 1855 kan man läsa om George Julius von Wendel – se bild.

 EÄ: TAB 11B "
George Julius von Wendel, (son av Göran Adolf tab 11), född 1840-04-04 i Jämjö förs, Blek. Överflyttade till Nordamerika. Död 1893-09-29 i Rockport, Mass., USA (certif.) Gift 1870-06-27 i Rockport, Mass. (certif.) med Catharine Flora Stevens, född i Cape Breton, död 1930-04-04 i Arlington, Mass. (certif.)"

139
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-29, 13:39 »
I Dagligt Allehanda 1771, d. 25 October kan man läsa att änkedrottning Louisa Ulrica tänker resa till Berlin i slutet på oktober och då önskar att prinsessan (Sofia Albertina) får följa med:


140
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-28, 15:14 »
Ytterligare ett par "nerslag" med Anders Q.:


"General Münster Rulla Af Konungens Götha Gardes Regemente och Premier Majorens Compagnie, Mönstrat d. 14 Junij 1794

Förares [indelning]
Förare Anders Qvedlingburg
Antagen til Rustmästare d: 31 december 1793, och sedan befordrad til förare d. 25 Maij 1794
/.../
Rustmästares [indelning]
Rustmäst: Sven Lilljeqvist, befordrad til Fourier d. 31 December 1793, samma dag antagen til Rustmästare Wolontairen Anders Qvedlingburg, som sedan befordrades til Förare d: 25 Maij 1794 och lönen innehafves af fendrich Baron Jan Adolph Feiff."

Källa: Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1213 (1794) Bild 730 (AID: v437352.b730, NAD: SE/KrA/0023)

***

"General Münster Rulla
Öfver Underskrifvens Nådigst anförtrodda Compagnie af Kongl. Maij:ts Götha Gardes Regemente, Mönstradt af Hans Kongl. Höghet hertigen af Södermanland Svea Rikes Arf Furste, Stor Amiral. med tillförordnad Munster Comissarie Krigs Rådet Högädle Herr Nils Lorich den 25:te Maij 1796
(Öfverste Geddas Compagnie, fr.o.m 3/2 1796 Kapten Adam Carlqvists Compagnie)
/.../
Föraren Anders Qvedlingburg, Befordrad till Sergeant d: 2 Octob: 1795, samt sedan Transporterad d. 4 Octobr: till Capit:n Wulfcronas Compag:"

(Wulfcronas Compagnie)
"Sergeant /.../ i stället hit transporterad från Capitaine Carlqvists Compagnie Sergeant Anders Qvedlingbourg, sedermera befordrad till fältväbel; således Wacant"

Källa: Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1214 (1796) Bild 3130 (AID: v437353.b3130, NAD: SE/KrA/0023) & Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1214 (1796) Bild 1520 (AID: v437353.b1520, NAD: SE/KrA/0023)

141
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-27, 20:24 »
Har nu funnit honom i Stockholm år 1794 under namnet Andreas Quedlingburg.

Har nedan klippt ihop där jag hittade honom i "Inrikes Tidningar 1794 29/1"


Han är då elev vid Kungl. Målare- och Bildhuggare-Academien och tilldelas akademins tredje medalj (storlek) för "Principe-Ritning af figure".


I Riksarkivet, Marieberg finns:
"Allmänna verks, ämbetsmäns, direktioners m fl skrivelser till Kungl. Maj:t, VII Akademier och lärda samfund.

Målare- och bildhuggareakademien, tid: 1773 – 1802"
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/Jxv7d8DllaottEkcCzf0P1


Se även:
https://konstakademien.se/historik/

Där hittar man sökbara "Elevlistor 1778-1795"
Förteckning över elever i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, grundad 1778:
"Namn: And. Qvedlingburg
Yrke/faderns yrke: Bondson från Skåne
Inskrivningsår: 1792"

142
Nassokin / SV: Nassokin
« skrivet: 2023-01-26, 18:35 »

"Förteckning på ankomne Passagerare med Kongl. Påstjagten Flygarn d 30 Nov. 1744
/.../
Kongl. Ungerska, i Prag, utaf Preutzen fångne, öfwer lieutenanten af Grefl. Schulenburgiske grenadier Battalionen, H:r von Nasacken, Swensk, med sin dräng.
Ystads PåstContoir d 30 Novemb: 1744
Theod: Öhrström"

Källa: Kanslikollegium (A, AB) GVI:15 (1730-1750) Bild 2040 (AID: v395322.b2040, NAD: SE/RA/1411)

EÄ barn tab. 31:
Claes Johan Nassokin, född 1706. Sekundlöjtnant vid Appelgrens regemente i fransk tjänst 1735-02-28. Avsked 1739-06-19. Oberlöjtnant i ungersk tjänst. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1745-06-11. Kapten i österrikisk tjänst 1746. RSO 1748-11-07. Avsked 1756. Död 1760-07-02.

143
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2023-01-26, 18:15 »

"Förteckning uppå de Passagerare, som d: 5 hujus härifrån [Ystad] afsegladt med Kongl. Postjackten Flygaren
/.../
Underofficeraren utaf Högwällborne Herr Grefve Dohnas Regemente Magnus Walckendorf som warit commenderad hit in i landet, och d: 29 sistlidne September ifrån Stralsund hitkommit och niutet fri öfwerfart passerar nu tillbaks frit efter Resolu: af d: 6 Julii 1730.
Ystads PåstContoir d: 8 November 1735
D. Krutmejer"

Källa: Kanslikollegium (A, AB) GVI:15 (1730-1750) Bild 1140 (AID: v395322.b1140, NAD: SE/RA/1411) & Kanslikollegium (A, AB) GVI:15 (1730-1750) Bild 1120 (AID: v395322.b1120, NAD: SE/RA/1411)

Se även mina inlägg ovan : 2018-10-26 & 2018-11-03

144
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-24, 22:19 »

"General Mönster Rulla vid Kongl. Maj:ts Svea Lif Garde och Capitain samt Riddaren Högvälborne Grefve August Magnus Dohnas Compag: vid General Mönstringen d. 2 Junii 1804.
Fältväbells Indelning
/.../
Fältväbeln J. Ekholm som d. 31 Januarii 1803 med döden afgått, S[amma] D[atum] befordrad till Fältväbell samt den 30 Junii till Fanjunk. för detta Qwartermästaren vid Kongl. Lif Regements Brigadens Husar Corps
Fanjunkare Anders Qvedlinburg. 1."

Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (A, AB) 1154 (1804) Bild 1490 / sid 141 (AID: v437293.b1490.s141, NAD: SE/KrA/0023)

***

Pensionskassa 1799:
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:31 (1795-1803) Bild 240 / sid 20 (AID: v779005.b240.s20, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)

Pensionskassa 1801:
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:31 (1795-1803) Bild 660 / sid 62 (AID: v779005.b660.s62, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)

***

Lysning i Katarina 1799 - Katarina (A, AB) EII:4 (1796-1808) Bild 900 / sid 173 (AID: v224983.b900.s173, NAD: SE/SSA/0009)

Anders Q:s barn:
Ingrid Elisabeth, född 1803-06-10 i Svea Livgardes församling - Svea livgardes församling (A, AB) C:2 (1799-1818) Bild 26 / sid 45 (AID: v91093.b26.s45, NAD: SE/SSA/0005e)
Carl Emil, född 1814-10-30 i Wärsta, Viby - Viby (T) C:4 (1791-1825) Bild 170 / sid 164 (AID: v52601.b170.s164, NAD: SE/ULA/11686)


***

"Skrubby
1853 Dec. 26 (Begravd 1854 3/1) Leutnant Anders Qvedlinburg Enkl. 82 [år]. 2 [mån]. 24 [dagar]"

Källa: Viby (T) EI:1 (1824-1861) Bild 86 (AID: v52608.b86, NAD: SE/ULA/11686)

***


Befolkningsstatistisk tabell för Andrarum år 1771 - se bild nedan (mina inringningar i rött):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0023603_00061
Andrarums kyrkoarkiv, Övriga längder, SE/LLA/13005/G/1 (1749-1835)

145
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2023-01-19, 11:31 »

Generalmönsterrulla 1704 5/1.
Malmö garnison (Drottningens livregemente till fot), regementschef överste Axel von Faltzburg
Livkompaniet
[Musqueterare nr] 92 Corfitz Beck
Landzman: Skåne
Tiänt Cronan: 3/4 [år}
Gammal: 20 [år]
Gift: -
avancerat til Corpral under N:o 22, i stellet Johan Jochim von Faltzburg"

Källa: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1389 (1703) Bild 1550 (AID: v480442.b1550, NAD: SE/KrA/0023)

Se även nr 92 vid mönstringen 1703 6/8: Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1389 (1703) Bild 170 (AID: v480442.b170, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ tab. 3 "Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis (son av Lave, Tab. 1), till Bosjökloster samt, efter äldre broderns död, till Glimminge och fideikommisset Hevringsholm. Född 1685-08-25 på Andrarum. Kom i tjänst 1701. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1704-05-16. Kornett vid livdragonregementet 1708-03-04. /.../"

146
Övriga släkter - Q / SV: Efternamnet Quedlinburg
« skrivet: 2023-01-18, 22:48 »

"Rulla uppå Deltagare uti Arméens Pensions Cassa vid Hussar Corpsen af Kongl. Lif Regements Brigaden, För år 1800
/.../
Qvartermästare
Indelning: Pen[ning] Lön & Nr
Sqvadron: Sanna
Caractere och Namn: And. Qvedlingburg
Födelses Datum: 2 Oct [17]71
Tjenste Tid: 31 Dec: 1793
Sista Fullmagts Datum: 9 Oct 9"

Källa: Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:31 (1795-1803) Bild 620 / sid 58 (AID: v779005.b620.s58, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)


Längd över ägare till Christinehof i Andrarums socken hittar man här: http://www.osterlenanor.se/andrarum.htm

147
Introducerad adel - K / Krabbenström
« skrivet: 2023-01-08, 21:09 »

"Datum Kongsöhr 2 Augusti A:o 1680
Skiöldebref för Secreteraren Nills Krabbeström
/.../
och gifwa honom Secreteraren Nills Krabbe, hans hustru och ächta Lijfzarfwingar, så Man som qwinköhn, så födde som ofödde, Adeligit Nampn, Währde, och alla dhe privilegier, förmånner och rättigheeeter, som andre Adelige Persohner i Wårt Rijke nyttia förunnandes Wij honom och alla hans efterkommande bröstarf:r dhet Wapnet som uthi Wårt Cantzelij är inlefererat, sampt dhet Nampnet Krabbeström till een åthskildnat ifrån andre Familier, at föhra, bruka och behålla. Och ehuruwähl Wij för denne gången, icke finne Lägligit, att försee honom, medh något wahnligit Diploma, wele Wij dock här medh, honom hafwa försäkrat, at sådant framdehles skall blifwa honom meddehlt, och han imedlertijdh i förmågo af detta, hafwa att nyttia och bruka alle dee immuniteter, privilegier och förmånner som andro aff frelsset uthi Wårt Rijke, sampt räckna sitt Adellståndh ifrån detta brefz dato. Här alle p.p.
Till yttermehra Wisso p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038949_00021
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/454 (1680)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Krabbenstr%C3%B6m_nr_964

Sonen "Joh: Bart: Krabbenström" har underskrivit här:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_02444

148
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2023-01-05, 13:03 »

"MACULATUR PROTOCOLL A:o [16]83 d 7 Martt.
Anno 1683 den 7 Martii inkommo för Consistorio Malmogiense Johan Åhman Soldat under Hr Majoren Böhns Compagnie, och Catharina Eleonora Orrhane, och effter föregåendhe examen bekände sigh wara i Stockholm trolofwadhe aff Ordinarie Cappellanen wed S. Clara Kyrkia H:r Johanne Micrandro medh hans Ehrewyrdigheetz Kyrkioheerdens M:r Olai Bergii samtycke och Consens, och begärdhe att blifua wijgdhe.
Consistorium togh denna saken i betänkiande, att dhee intet så snart kunna copuleras, effter något hinder aff Hr Majoren deruthi göres, och Consistorium fördenskull medh hans Ehrewyrdigheet Hr Kyrkioheerden uthi S. Clara Corresponderas will, om attesten richtig befinnes."

Källa: Consistorium malmogiense (M) AI:1 (1683-1691) Bild 3 (AID: v98485.b3, NAD: SE/MSA/00126)

Se även (soldat nr 32) Johan Åhman i rullan år 1689 - Generalmönsterrullor - Bergsregementet (Yngre) och dess föregångare 1379 (1689-1690) Bild 410 (AID: v480432.b410, NAD: SE/KrA/0023)

149
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Graf, von
« skrivet: 2022-12-31, 13:36 »

"Gamle Södermanlands landtmätares minnesrunor, ristade af P. E. Bergstrand

Graaf, Christian, examinerad 1740, blef stadjusterare i Nyköping och lotsinspektor. Född i Simbrishamn den 1 Maj 1700, kom helt ung från "alunbruket" [i Andrarum/min not] till bergmästaren baron Edmund Gripenhjelm [ - Se Bergmästare (osterlenanor.se) ] som skrifvare. Blef efter Gripenhjelms död skrifvare hos häradshöfding J. Bolik, [Bullich? - Se Häradshövdingar (osterlenanor.se) ] men kom sedan vid 19 års ålder i snickarlära, blef gesäll och reste 1720 till Köbenhavn, Hamburg, Lübeck, Königsberg, Danzig och så till Stockholm och så till Nyköping 1727, blef der borgare 1728. Blef efter vid Kongl. Landtm.-kontoret aflagd justerareexemen stadsjusterare i Nyköping 1743, blef så lotsinspektor och tog afsked 1771. Skref 1783 vid 83 års ålder sin sjelfbiografi, hvari han omtalar att han varit tre gånger gift, 1:o) med en slagtaredotter Anna Frelman, med hvilken han hade 2 söner och 3 döttrar, af hvilka en dotter lefde längre och blef gift med en uppbördsskrivare i Karlskrona samt en son Hans blef landtmätare och gift med Anna Lovisa Stjernstolpe; 2:o) med Ulrika Eleonora Vult, dotter af en kapten Reinhold Vult von Steiern. med henne hade han 2 söner och 2 döttrar; 3:o) med en trädgårdsmästardotter Anna Elisabet Wahlström.[/i]
Hans farfarsfar Hans von Graf af dansk adel var på 1500-talet "schubernak" och bodde i Carlshamn. Farfadern Chistian von Graf var "Commendeur Baas" vid kronoskeppsbyggeriet i Carlskrona [staden grundades 1680!/min not.]  och omkom  genom fall från en byggnadsställning då fadern Hans Graf var 1 3/4 år. Denne fader föddes 1662, uppfostrades i fattigdom samt sattes i snickarlära i Lund, der han blef borgare och gift med Anna Maria Troberg, en dotter till en ryttmästare Henrik Troberg. De förlorade hus och gård och flyttade till Andrarums alunbruk. Der dog fadern 1751 vid 89 års ålder och modern 1753 vid 83 års ålder.

Graf, Hans, den förres son, tog landtmästeriexemen 1763, tjenstgjorde i Södermanland till 1795, dog den 26 Febr. 1825.

Graf, Carl Christian, exeminerad 1788, stadsjusterare i Nyköping 1793. Kom.-landtm. 1810, andre landtmätare 1819, var född 1769 den 21 December."

Ur: Södermanlands Läns Tidning 1884-08-13

***

Stiernstolpe nr 1347 - Adelsvapen-Wiki
EÄ, barn tab. 2
"Anna Lovisa Stiernstolpe
, född 1729-07-14, död 1799-04-04 Högtorp. Gift med kommissionslantmätaren Hans Graf i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808 med Brita Christina Hellström), född 1737 i Nyköping, död 1825 på Högtorp."

150
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2022-12-10, 21:52 »

Bröderna Hinrich Bredher (kornett) och Erich Bredher (löjtnant) omnämns i ett brev på tyska (Malmö 17 juli 1677) från generalguvernören von Fersen till Karl XI.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003389_00355
Källa: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t, Skåne, Halland och Blekinge, SE/RA/1134/12/1/7 (1675-1677)


151
Sabelhierta / SV: Sabelhierta
« skrivet: 2022-12-10, 21:25 »

"In der kirchen zu Lunden seindt nachfolgende Leichen bey gesetzet [Ungefär: I Lunds kyrkor är följande lik bisatta (efter slaget vid Lund 1676 4/12)]
/.../
13. Quartirmeister Thore Sabbelhierta"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0003389_00253
Källa: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t, Skåne, Halland och Blekinge, SE/RA/1134/12/1/7


EÄ, barn tab. 3:
"Ture Sabelhierta, till Bosgården, som han 1676-08-16 sålde till sin farbroder Jakob. Fältväbel vid Mellins regemente 1673. Kornett. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund."

152
Fechtenberg / SV: Fechtenberg
« skrivet: 2022-12-05, 19:25 »
"Maior Sahl. Hendrich Fechtenbergs Erfwingar inlagt dheras kiöpebref på Kusa Alodial Gods d 7 Martj 683, som här gent Emoth finnes Specificerat.

Herrar Uhlsparrarnes Kiöpebref, gifwit Maioren Fechtenbergh på Kusa Gods d 23 Junij 1663. [Ver. 121]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000512_00587
Källa: Manuskriptsamlingen, SE/RA/760004/93  [
Reduktionskommissionens handlingar?/min not.]

153
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2022-12-05, 18:38 »
"2:o [Cavallerie] Af dhe främmande Nationer bör 1:o först räknas Generalen Carl Baron von Rönne. Denne Rönne som af extractionen een Curländare är, af Adelig härkomst, meddelmåttig till Längden och Mager till kroppen, har genom dess Långliga i Ryssland giorde tiänster, åthskillige lyckeligen förrättade expeditioner, och särdehles medelst den stoora Credit, han hoos bemelte Furst och Fältmarskalck M. sig wunnit, så högt bracht, att han nu een ibland dee bästa och förnämsta Generaler i Ryssland achtas, doch medh det förord, att meera förfarenheeten, Ordningen och ett gådt Naturligit förstånd, än siälfwa hiärtat hoos honom wäger, och troor iag at han större ting under andras Commendo förrättar, än då honom siälf answaret, och allena anföhrandet, lemnas skulle. Zaren har denne till ett teckn, att han med dess tiänster, och goda förde Conduite, nögder är, åthskillige förähringar giort, och honom stoora Godz i Lijfland at besittia, effterlåtit. Dess förnämsta Passion är Wällusten. Rönne står nu med sina Troupper i Ukraine."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000462_00201

Källa: L. J. Malm, "Några anmärkningar angående det Ryska rijkets nuwarande macht och styrkio, i anseende till myckenheten af manskap, landets fruchtbarhet (etc.)..." Upsatte under dess fångenskap åhr 1710, 1711, 1712 och 1713. Manuskriptsamlingen, Manuskriptsamlingen, SE/RA/760004/79

154
Rääf i Småland / SV: Rääf i Småland
« skrivet: 2022-12-01, 16:29 »

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden år 1731:
"Stockholm - Stadens inre, södra, västra
Ibid [nr 95]  Bor för årl. hyra 200 D:r Hr Leutnanten wid Smålands Cavalleri Wälb:ne Benjamin Magnus von Räf 1.
dess Fru Elisabet Dorotäa von Räf 1
En jungfru dotter 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057047_00078
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1731, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:14/3 (1731)

155
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-11-26, 10:17 »

"Åke och Claes Totts, Sten Bielkes och Märta Sparres arkiv.
I riksarkivet och kammarkollegiet förvaras ett stor antal praktfulla huvudböcker i svarta folioband av skinn över fältmarskalken Åke Totts och hans sons, fältmarskalken och diplomaten Claes Totts, ekonomiska förvaltning.
/.../
Enligt ett den 30 oktober 1653 ingånget hyresavtal, sedan upprepade gånger förnyat, upplät kamreraren (Olof Andersson [Strömsköld], död 1664) till grevens kontor och magasin tre rum i nedre våningen, "en välvd stuga, nordan om hans portgång näst kamreren Erik Klöfverskölds hus, med en särdeles dörr eller utgång på store gatan samt ett väl förvarat valv därinnanföre och en välvd källare därunder".
Personalen i det grevliga kontoret kan man lära känna ganska väl genom det bevarade räkenskapsmaterialet. På 1660-talet förekomma som kassörer Isak Plagman, Lorens Haneman och Nils Eriksson Waller.

Källa: "Enskilda arkiv under karolinska enväldet", Sam. Hedar, Stockholm 1935, s. 211-214

***

"Mantahls Längd öfwer Södra Qvarteret i Staden [Stockholm] PRO ANNO 1731.
Ibm [N:o 33] Wachtmästaren Plagmans Enka, hustru Caisa Gieting, betahlar 600 D:r K:mt åhrl. hyra till Hr Praesidenten, idkar krögare näring.
Dess tjenstefolck
Pigan Ebba Lotta Lennman, ifrån Roslagen, niuter 50 D:r K:mt åhrlig lön."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057047_00211
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1731, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:14/3 (1731)

Se även: ArkivDigital: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:13 (1701-1750) - v480750.b1950.s4575 och v480750.b1960.s4577 (och Carl Plagmans bou - v222391.b6150.s601 )

156
Gnospelius / SV: Gnospelius
« skrivet: 2022-11-25, 17:37 »

"Specification öf:r alt mit Folk som sigh I mit Huus och Tienst befinner.
Nembl:
En tienare wedh Nampn Christian Gnospelius som sigh wedh Bestormningen [1704] Stadt Narva medh efterlemnadh all sin wählfärdh, knapt med sit lif Salverat som utan löhn sig hoos migh uphåller.
/.../
Stockholm d:n 21 Februarij A:o 1706
Henrich König"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066620_00069
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/15 (1706)

https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/13098

157
Trafvenfelt / SV: Trafvenfelt
« skrivet: 2022-11-25, 17:29 »

"Specification uppå de pärsoner, för hwilka Jag betalar Contribution Pro A:o 1706
näml:n
/.../
2. Cammarpigan Merta Trawenfelt, är Adell; ty betales för henne ingen Contribution
/.../
Stockholm d 14 Aprilis A:o 1706 ./.
Sidonia Johana Lewenhaupt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066620_00067
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/15 (1706)

EÄ, barn tab. 16
"Märta Trafvenfelt, född 1679-08-22, död 1759-04-06. Gift efter 1704 med häradsskrivaren i Rasbo distrikt Lars Lindstedt."

158
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2022-11-25, 17:02 »

"Specification på Efterskrefne Mine HåfBetientte, för hwilcka Contributionen för innewahrande Åhr kommer att betahlas som föllier Nembl:
/.../

Laqvejer
Jonas Moderus
Löhnen:
Contribution: 6 (kop:r m:t)
/.../
Stockholm d 19 Decemb: 1703./;
Christina Piper.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066616_00064
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/9 (1703)


Se även år 1706: "Skaffaren Jonas Moderus"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066620_00034
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/15 (1706)

159
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2022-11-25, 11:38 »

"Specification på Hans Excell: Kongl.: Rådet och Öfwerste Marskalkens högwälborne Grefwe Johan Gabriel Stenbocks håffbetiente för hwilka betalas Contribut:e pro A:o 1701
/.../
Laqueijen Nils Ratzwill
Åhrs Löhnen Silf:r mynt: 30
Contributionen af heela löhnen: 3
/.../
Effter Hans Höggrefl: Excellenz Befalning undertäcknar denna Lista.
C. Broman
Stockholm d 22 Maij 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066615_00242
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/5 (1701)


Jämför med listan över kontributionen för andra halvåret 1702 - där Nils Ratzwill saknas
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060241_00004
Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/7 (1702)


Jämför även med mitt inlägg ovan 2017-04-08

160
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-11-18, 16:31 »
Magnus Plagmans skriftliga trohetsed till Fredrik I finns här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066542_00052
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/P/8

161
Introducerad adel - S / SV: Spalding
« skrivet: 2022-11-06, 19:16 »

"Special Rulla öfwer Kongl: Ammiralitets Staterne i Carlscrona Stockholm ock Giothebor för åhren 1740-1748
/.../
Constaplar
De sist erhållne Fullmakternes Datum 1740 d 14 Julii
Carl Gabriel Spalding
Annotationer för åhr 1740: Permit: till Ostindien
död den 17 Septb. 1740"

Källa: Rullor flottan 1635-1915 Ib:1 (1740-1748) Bild 1020 (AID: v390144.b1020, NAD: SE/KrA/0503036)


EÄ, barn tab. 7 "Carl Gabriel Spalding, född 1722-10-29. Konstapel vid amiralitetet. Död 1740 i Ostindien."

162
Introducerad adel - G / SV: Grass
« skrivet: 2022-11-06, 17:36 »

"Permitterade Ammiralitetz Öfwer- och Under Officerare
/.../
Constaplar som niuta Constapellmatz löhn
Permitterade
den 21 Aug: 1722   Gustaf Grass"

Källa: Rullor flottan 1635-1915 XI:1 (1709-1884) Bild 7 (AID: v398895.b7, NAD: SE/KrA/0503036)

163
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2022-10-25, 18:51 »

"Östgöta regemente, generalmönsterrulla år 1789, Östanstångs kompani
Nummer: 54
Rotens namn: Fröberga
Soldatens namn: Dna: Gripenskjöld, död af bläsyr d 4 aug: 1789
Ålder: 32
Tjenstår: 8
Längd foth: 5
Längd Tum: 9½
Landsman: D:o (Östg:)
Gift eller ogift: D:o (Gift)
Handtwärk: -"

Källa: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 253 (1789-1790) Bild 160 (AID: v65390.b160, NAD: SE/KrA/0023)

"EÄ: TAB 31
Daniel Gripensköld, (son av Adam, Tab. 17), född 1755. Soldat. Gift med Catharina Sundberg."

164
Introducerad adel - Ö / SV: Örneberg
« skrivet: 2022-10-20, 15:20 »

Tillägg till mitt inlägg 2021-06-19 ovan om "Förtekning uppå dem som hafwa trädt i Echtenskapet wid den Swänska och Finska Försambl. i Sloboda [Moskvas förstad]":

"A:o 1714
d: 9 Januarii inkom Corporalen af Smålands Cavallerie Carl Örnberg, begärandes lysning och wigsel med sin Brud Christina Helena Körsner: hwartill som han hade försäkran af sin Camerat Anders Hörnberg, att intet hinder woro i wägen, Ty gaf M:r Nordberg honom Sedel till M:r Norrgren,"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 310 (AID: v817430a.b310, NAD: SE/RA/752)


"1714 d. 11 Augusti ingaf M:r Norrgren en förteckning samt med tillhöriga attestat för dem som han ifrån A:o 1713 till denna dagen Copulerat: N:l /.../

3. Corporalen af Smålands Cavall:e med Christina Helena Körsner vid Sup. d. 9 Junii.[1714]"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 360 (AID: v817430a.b360, NAD: SE/RA/752)

165

"Namnrulla på Ryssarna som ähro i Upsala hwilka till och med den 19 April 1722, åtniutit Underhålld, likmätigt Kongl: StatsContoirets bref af den 6 December 1721, och 5 April 1722 ./.
/.../
58 Man"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_02333 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

***

Tre ryska krigsfångar som "tagit Swenska hustrur i Småland, och nu alldeles tenckia att här i landet qwar blifwa" /.../
Allexci Sidoroff
Petter Bottmonkoff
Michel Jacobi"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_02631
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)

166
Introducerad adel - B / Brunsköld
« skrivet: 2022-10-15, 20:01 »

"Aflöningslista uppå General Majorens och Öfwerstens Högwälb:ne Baron Anders Lagercronas anförtrodde Regimente Wästerbottns Infanterie /.../, sina 1708 åhrs löner hafwa at undfå, neml.
/.../
5 [kompaniet].
Capitaine Lorens von Blomström
/.../
Serjant Olof Flinck d. 28 Aug. 1708 avancerad till Fältwäbel under Comp:t, och bekommer här det åhrets löhn. I stället samma dag wärfd Christopher Brunskiöld, som ifrån d. 1 Sept. undfår sin löhn af besparde medel."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00509
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)


"Aflöningslista för General Majorens och Öfwerstens Högwälb:ne Baron Anders Lagercronas anförtrodde Regimente Wästerbottns footfolk /.../ sina 1709 åhrs löner hafwa at undfå, nl.
5. [kompaniet]
Capitaine Lorens von Blomström
/.../
Serjant Christopher Brunskiöld d. 28 Junij 1709 [Poltava/min not.] slagen och bekommer här lönen till d. 1 Julij, then öfrige bespard."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00476
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)


***

Piteå landsförsamling 1691:
"Född d 5 Juni. H:r Capitein Christopher Bruuns Christopher, Modren Margareta Wollemhaus. /.../"
[Obs! Inte 2 juni som det står i Supplementbandet, s. 161]


Källa: Piteå landsförsamling (BD) CI:1 (1658-1713) Bild 39 / sid 67 (AID: v138641.b39.s67, NAD: SE/HLA/1010154)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brunsk%C3%B6ld_nr_1312

167
Brunhielm / SV: Brunhielm
« skrivet: 2022-10-13, 14:03 »

Östgöta regemente till fot, Livkompaniet år 1712
"Volonteuren Carl Brunhielm, född i Östergiötland
Commenderad i Uddevalla Guarnizon som Rustmästare"

Källa: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 235 (1712-1714) Bild 33 / sid 28 (AID: v65372.b33.s28, NAD: SE/KrA/0023)


***

Östgöta kavalleriregemente, Majorens kompani år 1716
Nr "3 Friryttaren Johan Brunhielm"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 284 (1716) Bild 81 / sid 77 (AID: v66366.b81.s77, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Majorens kompani år 1719
"Andra Corporalen Johan Brunhielm Transporterad till Första Corporal d. 26 Maij 1719"
"Första Corporalen /.../ Johan Brunhielm, 23 [år] 4 [tjänsteår], Östgiöte"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 285 (1719) Bild 88 (AID: v66367.b88, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Majorens kompani år 1728
"Corpralen Johan Brunhielm afgått uti November 1722"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 286 (1728) Bild 147 / sid 140 (AID: v66368.b147.s140, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Vifolka kompani år 1733
"Tredie Corporalskapet
Cornetten Börje von Gardemein med fulla lönen, men tienstgörande här wid Qwartermestare Johan Brunhielm med 2/3:s löhn"

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 287 (1733) Bild 161 / sid 155 (AID: v66369.b161.s155, NAD: SE/KrA/0023)


Östgöta kavalleriregemente, Vifolka kompani år 1739
"Tredie Corporalskapet
Qwartermästaren Johan Brunhielm fådt Kongl. May:tz nådige afskied d: 14 Martj 1734 med Cornettz Caracter."

Källa: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 288 (1739) Bild 300 / sid 292 (AID: v66370.b300.s292, NAD: SE/KrA/0023)

168
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2022-10-11, 12:59 »

Namnlikheten kan göra även denna soldat - Johan Pinckenell - intressant. Han är vid samma regemente (Överste Johan Maximilian Löwenfels reg.) i Stralsund som Peter Ingelström.

År 1759:
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1275 (1759) Bild 680 (AID: v438006.b680, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1274 (1759) Bild 780 (AID: v438005.b780, NAD: SE/KrA/0023)
Ingelström - Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1274 (1759) Bild 2130 (AID: v438005.b2130, NAD: SE/KrA/0023)
Ingelström - Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1274 (1759) Bild 2300 (AID: v438005.b2300, NAD: SE/KrA/0023)

År 1760:
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1276 (1760) Bild 700 (AID: v438007.b700, NAD: SE/KrA/0023)

År 1762 (då han har bråck och får avsked):
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1277 (1762) Bild 840 / sid 81 (AID: v438008.b840.s81, NAD: SE/KrA/0023)

***

I en reseguide ("Stralsund und Umgebung") från år 1991 kan man läsa:
"Das Stadtarchiv unde die Archivbibliothek (Badenstraße 13) "Der Stralsunder Zeitungbestand des 17. Jahrhunderts dürfte zu den größtenaller deutschen Bibliotheken gehören. Stralsunder Wochenschriften erschienen ab 1689, Tageszeitungen ab 1762. Während früher die Nutzung der kaum oder völlig unzulänglich erschlossenen Bestände lediglich weningen vorbehalten war, steht des Archiv heute allen offen."

(På svenska ungefär så här: "Stralsunds tidningsinnehav från 1600-talet är förmodligen bland de största av alla tyska bibliotek. Stralsunds veckotidningar utkom från 1689, dagstidningar från 1762. Medan användningen av de knappt eller helt otillräckligt indexerade bestånden tidigare var förbehållen ett fåtal, är arkivet idag öppet för alla."

169
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-10-10, 15:03 »

Carl Tomson född "1726" återfinns som dräng på Klef (nr 3?) i Alunda (C) husförhörslängd 1752-1764. Han anges "Kommit ifr: Stockh: utan beskied".

Källa: Alunda (C) AI:1 (1752-1764) Bild 91 / sid 84 (AID: v120260.b91.s84, NAD: SE/ULA/10012)


Se även "Stamtafla öfwer den Adeliga Ätten Thomson". Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:8 (1800-1899) Bild 420 / sid 34 (AID: v910586.b420.s34)

och

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066634_00260 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/T/5

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074122_00098 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/T/T 9

170
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-10-08, 14:19 »

"D: 29 Nov. 1756 hölts Cons:m
/.../
9:o Pastorns i Warberg H:r Anund Hammars skrifwelse af d 16 hujus med swar på Consii under d 10 ejusdem aflåtna bref, neml: at Stads Soldatens i Stockholm Hökenflykts hustru Gunnila Hansdotter och des dotter wistas i Warberg och föra en stilla och ärlig wandel. Tillika insender Pastorn et utdrag af Lofl. Rådstugu Rettens Protocoll af samma dato, hwaraf bästa underrettelsen om Gunnila Hansdotters person och omständigheter inhemtas kan, och hwilket Pastorn trodt sig böra öfwersenda, på det wederbörande domstol må hafwa skäl til Hökenflykts saks afslutande, och Gunnila Hansdotter må få njuta sin rett til godo, i fal hon skulle begära skilnad ifrån honom.
Res. Detta Protocolls Utdrag tilsendes Ven. Cons:o Orbieo i Stockholm, jemte berettelse om Gunnila Hansdotters stilla och ärliga upförande."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074015_00254
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/13 (1755-1756)


171

Hej!

Jag kan tipsa om "Forum navale" nr 46, 1991.
( https://sjohistoriskasamfundet.files.wordpress.com/2017/08/fn46-lag-2.pdf )

"Hagerman, Kiell Christoffer: Journal hållen på örlogsskeppet Prins Carl under 1790 års sjökampanj och fortsatt under fångenskapen i Ryssland. s. 5–46, ill.
Utgiven med inledning och efterskrift av professor Gösta Rosenblad."

Där kan man bl.a läsa:
"Från papper, efterlämnade av Rosenblads äldre son framgår att av de 100 "gemena",
underställda H. som tågade till Karlskrona i april 1790 var det bara sex, som efter
fredsslutet hade tillfälle att åter trampa fäderneslandets jord. Av officerarna synes
enligt "Journalen" endast en, chefen, Sahlstedt ha avlidit i Ryssland."

https://sjohistoriskasamfundet.se/forum-navale-1990-1999/

Mvh
Magnus

172
Introducerad adel - B / Becker, von
« skrivet: 2022-10-07, 21:18 »

"1758 Julii den 19
Onsdagen förmiddagen
Närwarande i RådCammaren
/.../
Sergeanten Herman von Beckers nu ifrån Krigs till General Auditeurs Expedition aflemnade underdåniga böneskrift; deruti han berättar, huruledes sedan han ifrån År 1747 till 1752 wistats uti Ryssland, samt derstädes sökt på alt sätt förwärfwa sig någon insigt och kunskap i det som till Fäderneslandets tjenst lända kunde, han wid dess återkomst till Finland sidstnemde År blifwit af Hans Excellence Herr RiksRådet och Gen: Gouverneuren Grefve von Rosen, antagen till Cantslist wid General Gouvernementet i Finland, hwarwid han sedermera och då Hans Excellence samma År hit till Stockholm öfwerreste, i aderton månaders tid giordt tjenst, enligit det honom af wälbem:te Hans Excellence derom gifne och nu bilagde skrifteliga wittnesbörd, men Becker derföre någon lön eller dagtractamente icke åtniutit på sätt som de öfrige af Gouvernements Betjeningen.

Och som sedan han derefter blifwit antagen som Volontair wid LifGardet, och derpå äfwen avancerad först till Fourier och kort derefter till Sergeant, fast utan lön, dess förut ganska swaga wilkor derigenom blifwit, alt mer och mer tryckande, så at han ständigt med undergång hotas;

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:2 (1758) Bild 1170 / sid 108 ff (AID: v786181.b1170.s108, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 9
"Herman von Becker, född 1732. Furir vid livgardet 1754-04-03. Avsked 1758. Död 1795-09-01."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Becker_nr_642

173
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-10-07, 21:12 »

"Namn Rulla Uppå alla på Bohus Fästning warande Arrestan uti October Månad 1757./.
Ordinarie: Axel W: Thomsson
Brottet som de sittja före: Förskrifwit sig till Satan.
Ankomne: 1757 d. 9 Julii
Dömde at sittja: Behag: tid [behaglig tid = på obestämd tid, tills vidare]
Redan suttit i arrest: 3/12 [år]
Summa: 1

Källa: Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 370 (AID: v567622.b370, NAD: SE/RA/1340101)

Se även:
Göta Hovrätt - Huvudarkivet CIXCC:1a (1743-1762) Bild 16 / sid 19 (AID: v98437.b16.s19, NAD: SE/VALA/0382501)
November 1757 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 450 (AID: v567622.b450, NAD: SE/RA/1340101)
December 1757 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:22 (1757) Bild 450 (AID: v567622.b450, NAD: SE/RA/1340101)
April 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2080 (AID: v567625.b2080, NAD: SE/RA/1340101)
Maj 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2160 (AID: v567625.b2160, NAD: SE/RA/1340101)
Juni 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2240 (AID: v567625.b2240, NAD: SE/RA/1340101)
Juni 1758 - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:2 (1758) Bild 470 / sid 38 (AID: v786181.b470.s38, NAD: SE/RA/1311)
Saknas på Bohus i september 1758 - Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:25 (1758) Bild 2310 (AID: v567625.b2310, NAD: SE/RA/1340101)


EÄ, barn tab. 4
"Axel Vilhelm Thomson, född tvilling 1741-08-01. Blev 1757-03-17 dömd till en månads fängelse vid vatten och bröd samt en söndags uppenbar kyrkoplikt, emedan han föreskrivit sig till satan."***

Om Carl Fredrik Thomsson se mål nr 10 år 1756 (29/11) i Göteborgs domkapitel. Står bl.a att han tillsammans med Kjerstin Börjesdotter 1751 1/6 fick sonen Axel i Fässberg, "som straxt derefter i Julii månad med döden afgick".
- https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074015_00254
Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/13 (1755-1756)

Födelse- & begravningsnotiser finns även här: Fässberg (O) C:1 (1737-1765) Bild 91 / sid 171 (AID: v5378.b91.s171, NAD: SE/GLA/13147)

174
Laurin / SV: Laurin
« skrivet: 2022-10-07, 19:40 »

"Allmän Efterlysning.
I anledning af Höglofl. Kongl. Öfwer-Ståthållare Embetets requisition, warda fölljande från Kongl. Maj:ts Götha Gardes Regemente och Herr Capitainen Sunns Compagnie, then 21 sistlidne November olofl. afwikne Soldater härigenom allmänneligen efterlyste, nemligen: 1:mo N:o 66 Skarin, född i Småland, 36 år gammal, 5 fot 10 tum lång, med mörcka hår och ögonbryn, klädd wid afwikandet, uti swart Monderings hatt och stöflor samt huggare med gehäng. 2:do N:o 65 Frimodig, som äfwen kallar sig Laurin, född uti Småland, 30 år gammal, 5 fot 8 tum lång, med swarta hår och ögonbryn samt mycket brunt ansigte, jämwäl klädd i swart Monderings öfwer-råck, med kappa, byxor och stöflor, huggare med gehäng, samt gammal swart hatt, och har sin Hustru med sig. 3:tio N:o 120 Otto Friedr. Watter /.../
Malmö Lands-Cancellie then 3 December 1792
T. THOTT
MAGNUS FLINCK."

Källa: Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1790-1797 (1790-1797) Bild 1200 (AID: v884452.b1200)

Se även: Generalmönsterrullor - Göta livgardes föregångare (A, AB) 1213 (1794) Bild 2160 (AID: v437352.b2160, NAD: SE/KrA/0023)

175
Lilliestierna / SV: Lilliestierna
« skrivet: 2022-10-06, 16:39 »

"N:o 68. Kungörelse.
Sedan, under påstående Befälsmöte i Wenersborg med Kongl. Wästgötha Dahls Regemente, Duell förefallit emellan Capitainerne wid nämnde Regemente Friherre S. von Köhler och Z. J Sabelfelt, hwarwid Capitainen L. Sundén och Lieutenant A. E. Liljestjerna biträdt såsom Secundanter; så hafwa, efter det Capitainen Friherre von Köhler af erhållen blessur aflidit, bemälte Capitainer Sabelfelt och Sundén samt Lieutenant Liljestjerna tagit flykten, utan att sedermera kunna ertappas. I anledning af Högl. Kongl Krigs-HofRättens derom gjorde begäran, warda alltså Sabelfelt, Sundén och Liljestjerna härigenom allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente, att dem noga efterspana och wid anträffandet hit insända; Äfwen antydas en hwar, som äger kunskap om någon de efterlyste tillhörig egendom, att sådant här anmäla, på det den må kunna med qwarstad beläggas till säkerhet för de Böter, hwartill de, enligt Kongl. Duells-Placatet, gjort sig förfallne. Carlstads LandsCancellie den 28 Junii 1816.
JOHAN af WINGÅRD.
    G. B. KLEMAN"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 820 (AID: v903689.b820)

EÄ. tab. 17

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestierna_nr_888

176
Döbeln, von / SV: Döbeln, von
« skrivet: 2022-10-06, 12:48 »

"N:o 53. Kungörelse.
I anledning af derom gjordt påstående, warder Brukspatronen A. F. von Döblen, som på längre tid ej uppehållit sig i detta Län, och icke kunnat anträffas med de emot honom hit ingifne flere särskildt Lagsökningar, härmedelst, såsom den der efter skälige anledningar för gäld Orten afwikit, allmänneligen efterlyst, med antydan, att sig här owilkorligen inom Trenne månader infinna och rätt för sig göra, wid påföljd, att i annat enligt Lagens föreskift i 16 Cap. Hand. Balk. kommer att förfaras.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas wänligen, att kungörelse i likhet härmed benäget utfärda. Carlstads Lands-Cancellie den 25 April 1815."

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 2680 (AID: v903689.b2680)

EÄ tab. 15?

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_D%C3%B6beln_nr_1519

177
Österman / SV: Österman
« skrivet: 2022-10-06, 11:52 »

"N:o 113. Kungörelse.
/.../
På derom inkomne Requisitioner, warda följande förrymde personer härmedelst allmänneligen efterlyste:
1:o Glasföraren Antonius Österman, hwilken den 1 i denna månad rymt från Läns-Lazarettet härstädes; Österman, som wid afwikandet medtagit från Lazarettet en skjorta och en natt-tröja, är liten till wäxten, med swarta hår och ögonbryn, samt swartmuskig i ansigtet.
/.../
Krono- och Stadsbetjnet i Länet anbefallas, att förenämnde rymmare noga efterspana, wid ertappandet gripa, och under säker fängslig bewakning till Länsfängelset insända; Och anmodas Kongl. ÖfwerståthållareEmbetet i Stockholm och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län, att benäget låta utfärda en lika Kungörelse, rörande de under N:o 1 och 2 omförmälte personer. Carlstads Lands-Cancellie den 13 Sept. 1815"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 3290 (AID: v903689.b3290)

178
Introducerad adel - U / SV: Utterklo
« skrivet: 2022-10-06, 11:41 »

"N:o 67 Kungörelse.
Efter föröfwadt inbrott, har någondera af nätterne emellan den 7 och 13 i denne månad, utur Sacristian wid Skinnskattebergs Kyrka, blifwit bortstulne följande Kyrkans penningar och effecter, nemligen:
/.../
1 st. Silfwerkanna, förgyld inwändigt, om 82 1/4 lods wigt, med inskrift: Gifwen till Skinnskattebergs Kyrka af Wälborne Assessoren Johan Utterklou och dess Fru Wälborna Ingrid Utterklou Anno 1675.
/.../
1 st Dopskål af silfwer om 91 ½ lods wigt, försedd med 3:ne glober till fötter, hwilka fasthållas af Utterklor, har följande påskrift: Här förwaras minnet af de adelige Wapen som Salig Herr Assessor Johan Utterklou från Uttersberg för sig och sin Fru Wälborna Ingrid Boy af smidt Silfwer låtit sätta uppå ett Antipendium till Skinnskattebergs Kyrka 1693.
/.../
Tjufwarne hafwa qwarlemnet en Lina af 25 alnar, med hwilken de hissat sig ned från taket, äfwen en nyckel med en widfästad dyrk.
/.../
Carlstads LandsCancellie den 24 Maji 1815."

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1815-1816 (1815-1816) Bild 2820 (AID: v903689.b2820)

179
Klöfverskjöld / SV: Klöfverskjöld
« skrivet: 2022-10-06, 11:11 »

"N:o 84. Efterlysning.
Efter derom af wederbörande gjorde Requisitioner, warda följande Rymmare härmedelst allmänneligen efterlyste:
/.../
6:o Förre Proviantskrifwaren Eric Klöfwerskjöld och Daniel Enebom från Stockholm, hwilka efter det de åsamkat sig stora balancer, derifrån afwikit; och beskrifwes Klöfwerskjöld lång til wäxten med mörka hår och ögonbryn samt wanligen klädd i grå klädes öfwer-råck, stöflor och swart hatt, samt Enebom liten till wäxten med mörka hår och ögonbryn, wanligen klädd i blå klädes öfwer-råck, stöflor och swart hatt.
/.../
Krono- och Stads-Betjente i Länet anbefallas förenämnde personer noga efterspana, wid ertappandet gripa, samt under säker fängslig bewakning till Länshäcktet insända; /.../
Carlstads Lands-Cancellie den 31 Julii 1813.
Elias von Echstedt.
  G. B. KLEMAN"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1812-1813 (1812-1813) Bild 3060 (AID: v903688.b3060)

180
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2022-10-06, 11:00 »

"N:o 19. Kungörelse.
Kammereraren wid Kongl. Serafimer-Ordensgillet Herr Patrick Sturtzenbecker, som, sedan Fröken Charlotta Gyllenhammars förmyndare, Herr Kapitenen Eric Gyllenhammar skall bortrest efter att hafwa uttagit bemälte Frökens hela arf, blifwit af Höglofl. Kongl. Swea Hofrätt förordnad, att till återwinnade af den omyndigas lagliga rätt, henne såsom förmyndare biträda, har hos Konungens Befallningshafwande i Jönköping anhållit om qwarstad å det arf, som skall tillfallit bemälte Herr Kapiten efter dess aflidna halfsyster Fru Kapitenskan Qweckfeldt, född Hebba Gyllenhammar, till säkerhet för 2838 R:d 16 s 9 r:st Banko, som utgör Fröken Gyllenhammars arfs tillgång, den Herr Kapitenen Gyllenhammar skall uppburit. Och som bemälte Herr Kapiten, hwilken bör höras öfwer denna ansökning, blifwit förgäfwes sökt både i Stockholm, der han bodt, och i Westra Härad af Jönköpings Län, hwarest den egendom innestår, hwarå qwarstad sökes; så warder, wid jemförelse af 16 Kap. Handels-Balken och 8 Kap. Utsöknings-Balken Herr Kapitenen Eric Gyllenhammar på detta sätt kungjord, om den emot honom gjorde lagsökning, samt förständigad att öfwer densamma förklara sig hos Konungens Befallningshafwande i Jönköping inom twå månader härefter, så wida han af en slik förklarings-rättighet will sig begagna.
Carlstads Lands-Cancellie den 13 Februari 1813.
Efter Nådigste Förordnande
Elias von Echstedt.
   G. B. KLEMAN"

Källa: Länskungörelser Värmlands län (S) 1812-1813 (1812-1813) Bild 1790 (AID: v903688.b1790)

EÄ tab. 52
"Erik Herman Gyllenhammar, (son av Carl Fredrik, tab 20), född 1759-08-13 Gransbo. Kapten. Var död 1825. Gift 1787-10-14 Traneryd, nr 17."

181

"d 12 Martij 1722
Förafskiedade Adjutanten Peter Wennermarck för Rådstugu Rätten inkom och på Jungfru Engela Bagges wägnar insinuerade en skrift som han beder till hennes säkerheet till Protocolls föres måtte sålunda lydande,
Såsom allom nog bekant är hwad stånd iag träffade uti när det olyckelige ödet sig tilldrog med min Sahl. K:r Man, då han tillika med alt wårt goda uti siön igenom en stark storm borto blef, och det lilla som då hoos mig fantz war intet stort mehra än dett kunde räcka till att betala min Sahl. kiära Mans och Min i råkade skuld hwar efter iag helt utblåttad blef och af mig kom. Då min kiäre Syster Engella Bagge af Christelig och systerlig kiärlek öfwer mig med lidande drog och icke allenast mig med Contante penningar till 200 D:r Silf:mt och något öfwer försträkt utan tog mig och mina då 3:ne Omyndige Barn till sig att försörja, hwarföre iag kan eij till fyllest henne tacka och betala, som således med Barnen dragit all försiktig försorg, med kläder födo och Scholaegång, sampt många andra påkostningar till des de nembl: mina 2:ne Söner så stora blefwo att de sitt bröd sielf förtiena kunde, För hwilken sådan emott dem af min kiäre Syster bewiste berömmelige godheet, dee lärer wisa min kiäre Syster och deras kiära moster all skylldig heder och tacksamhet samt för god opfostran henne nöÿakteligen betala, hafwandes ännu min kiäre Syster Engela mig och min kiäre dotter Maja hoos sig och drager all wård om oss till alla wåra nödtorfter; In Summa sagdt, iag eller mina barn, kan intet betala den fordran som hon med rätta kunde hafwa af oss att utkräfwia; Fördenskuld på dett min kiäre Syster Engella Bagge må få någott för sine Contante försträkte penningar, sampt andre utgifter, försäkrar iag henne Engella Bagge icke allenast utj all min befindteliga lösa ägendomb utan och öfwerdrager samt lämnar henne söckia Immission i min dehl uti den här i Staden mig tillhörande gårdh, som dock eÿ kan tillsträkia hwad som iag till min kiäre syster skyldig är. Hwilcket alt bekräftas med min egen hand af Cimbrishamn d 10 Martij 1722
Maria Bagge
L:S

Efter begiäran betyga undertecknade, att Madame Maria Sahl. Holgersons alt hwad här ofwan förmähles friwilligt giordt, samt oss med sig ombudit sådant Attestera.
Petrus Aronss: Kihlgren - H. Munthe

Widare på Jungfru Engella Bagges wägnar ingifwer Adjutanten Wennermarck en skrift i dag dat: och af bem:te Jungfru sielf underskrifwen af innehåld: Att det lärer nogsamt så wäl Magistraten som andra här i Staden bekant wara, att hon sin kiära Systers Maja Bagges och framledne Swågers Handelsmannen Mattz Holgerson Areschoug 3:ne Barn Nembl: Sonerne Holger och Lars Areschougar samt dotteren Maija Areschoug haft till upfostring alt sedan deas kiära Fader igenom döden afgick och wågat anseenliget på dem med underhåld kläder och Scholaegång samt annat mera och derföre eij den ringaste styfwer åtniutet; För den skuld på det hon med någorlunda komma till sina påwågningar, anhåller hon hoos Magistraten, att ofwanberörde des framledne Swågers Mattz Areschoug och Syster Maria Bagges 3:ne Barns arfsrätt uti löst och fast här i Staden måtte i Protocollet till des säkerheet inteknadt blifwa och henne der öfwer attest meddelas.
/.../"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:5 (1722-1729) Bild 150 (AID: v461936a.b150, NAD: SE/LLA/10187)

182
Simrishamns kyrkas räkenskaper år 1702:
"den 3 Junij. Begrofz hustru Susanna Sahl. H:r Hålgers, men dess lijk blef sedermera fördt till hennes sahl: man I Jerresta kyrckia som är Anexen här till församblingen, Betahlas effter Taxan för klockorna och Lijk Processen här i Stadhen, sampt Bårrkläder, SM:tt 11:-"

Utlånat bårkläde 1687
"Till Lähnsmannen Bertil [Matsson] i Meelby uthlåntes Båhrklädet för 1:16"

Källa: https://www.osterlenanor.se/Simrbegr.htm

183
Åkerlund / SV: Åkerlund
« skrivet: 2022-09-19, 15:52 »
"Förslag uppå effterföljande under Officerare och Gemen; med den dehlen af Kongl: May:tz artillerie Regemente som är i Fäldt, för hwilcka anhålles om afsked
Majorens Compagnie
/.../
Handtl: Anders Åckerlundh .1. är mycket Blesserat, och således af sina Blesurer altjd siuklig, en Zigeuner får afskied.
/.../
Stockholm d 24 Maii 1721
Carl Cronstedt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_00159
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)


Se även hantlangare nr 71 och 80 här:
Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1659 (1720-1722) Bild 1490 (AID: v482195.b1490, NAD: SE/KrA/0023)

184
Stiernfelt / SV: Stiernfelt
« skrivet: 2022-09-19, 15:43 »
"Förteckning på de Öfwer Officerare som emot StyckJunkare löhnen komma att hafwa Commando på nedannämnde skantzar, samt Under Officerare och Const:, som dijt med forderligaste synas afgå böra:
Fredricsskantz
Lieutenant som StyckJunkare: Anders Utter
Sergeant som Constapel: Johan Hieronius

Frössö skantz
Under Lieutenant som StyckJunkare: Conrad Stiernfelt
Sergeant som Constabel: Mårten Hägg

Hierpe skantz
Lieutenant som StyckeJunkare: Hans Christoffer Pålhammar

Dufve skantz
Capitain som StyckJunkare: Nills Palm

Långe skantz
Under Lieutenant som StyckJunkare: Johan Didric Paap
Constapel som lähre Constapel: Jöran Leiman

Stockholm d. 9 Febr: 1722
Carl Cronstedt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_00049
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

185
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2022-09-16, 14:18 »

"Anno 1719 den 26 Octobr: hölltz Inventering och huusesyyn uppå Förare Boostallet Lundåhs 1/2 hemman i Östra Härad och Steenbärga Sochen /.../. Hwar widh infunne på afträdarens Wällb:ne Fendrich Carl Magnus Ullfsax w.[-ägnar] dess Frumodher Wällb:ne Fru Chatarina Sturckenfellt och på tillträdarens förarens Johan Liungströms w.[-ägnar] dess hustru Chatarina Gyllenbred, och är befunnitz som föllgier /.../

Källa: Krigskollegium Husesynskontoret EIV:1 (1690-1719) Bild 13650 (AID: v1006556.b13650, NAD: SE/KrA/0013)

Jämför tidigare inlägg: 2003-07-27 ff - https://forum.rotter.se/index.php?topic=65536.msg934001#msg934001

186
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-09-14, 16:22 »
"Auctions Instrument öfwer dhe Ryttare Hästar, som af Uplandz Fembmäningz Cavallerie Regemente d 12 October 1719 wijd General Mönstring utj Herrestad blefwe Casserade och d 28 Dito utij Ystad på fölljande sätt blefwen för Auctionerade Nembl:n
/.../
Sereens Comp:
N:o 13
Hästarnes Beskaffenheet: En Brun Wallak med Stiern höögra bakfoten hwijt 17 Åhr gl
Kiöparnes Nambn: Corporal Kiel Walckendorf
S:mt: 3:8:-
/.../
Ystad d: 28 octobr: 1719
J. L. von Saltza"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_05175
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)


187
"Jagh undertächnadt Bärtoll Madtzön uthj Meelby, giör her med witterligett, at hafua Sålth och hendt ifrån Migh min Hustru och worre arfwingar, till Ehrbårne dygdesamma Matrona Susanna Sal: H:r Holgers och des Arfuinger, till Euindelig Egendom och peossesseon Eeth huus och platz i Cimbrishafn, som ehr åtta binninger huus, beligandis Synnen for Chrestofer Sadelmachars går och hage, sampt och allt deth som der till ehr med port och gård Låcha för huilcha huus, platz och annat mer som nu på platzen finis, hafuer Jagh bekommer redelig och nöyachtigh betalningh, och kienner Jagh migh min hustru eller wårre arfuinger ingen widare rättighed el:r Pretention uthj ofuenmälthe huus Eller pladtz och annat meer som der på stället finns at hafua, uthan her med folkommeligen och orygeligen för et fast kiöp sälger och af händer ifrån mig och mina samma huus pladtz till mehr bemelte Susanna Sal Her Holgers, och des arfuinger sig så nyttigt at giöra som dhe bäst will och kan, uthan någen motsäielse och till tahl. At detta således orygeligen holles och effter kommas skall bekreffter Jagh med min egen håndt, och wänligen om om bedit Borgerne Marten Pletz och Madtz Holgerss: med migh till Witterlighed will underskrifue. Datum Cimbrishafn d. 11 December Anno 1689:/:
Bertel Matzon
[Sigill]
Till witterlighed
Morten Pletz - Madtz Holgerssön"

Källa: Simrishamns stadsarkiv 1649-1706, FIa:1, LLa

***

"Hög-Wyrdige ock Höglärde H:r Doctor, Biskop ock Procancellarie,
Hög-gunstige H:r Fader
För Hög-Wyrdige H:r Biskopen föranlåtes Jag allerödmiukast föredraga, huru den aldra högsta Guden kort för dätta har behagat hädankalla min K: nu Sl: Moder, ock som min Sl: Fader Pastor utj Cimbrishamn ungefär trettijo och et år warit, och min Sl: Moder Fembton år effter des dödeliga frånfälla lefwat, fordrandes nu Kyrkio-rådet der sammastädes alleenast för ringningen för utan någon der utj Kyrkian Jord-brytning Ellofwa D:r Smtt, dy anhåller jag aller ödmiukst hoos HögWyrdige H:r Fadren en hög-gunstig resolution, om icke Wij effterlåtne fattige Präste-Barn för en sådan praetension effter Wår Sl: afsomnade Moder måtte blifwa befrijat, Jag skall dagligen hoos den högste Guden anhålla, at han en sådan högg-gunst will belööna, med O-aflåteligit förblifwande.
Andrarum d: 27 Junij 1702
Hög-Wyrdige H:r Biskopens
Hög-Gunstige H:r Faderens
Ödmiukaste tienare
Jöns Arreskog"


"HögWyrdige ock Höglärde H:r Doctor, Biskop och Procancel.
Hög-Gunstige Herre och Fader
HögWyrdige H:r Faderen behagade i hög-gunstigt minne taga at iag wid des HögWyrdighetz sidst warande utj Anderrums Prästegård een Suppliqve allerödmiukst insinuerade, angående een praetension a 11 D:r Smtt som Kyrkiorådet her utj Cimbrishamn effter min nu hoos Gud Sl: K: Moder för des bisättiande utj Kyrkian alleenast under Lijk-Cermonens förrättande, ock en natz på Kyrkio-gålfwet öfwerstående, utan Jordz brytande wid skifftes förrättande påtalte, ock som min Sl: Moder en fattig Prest-Enckia 14 år effter min Sl: Faders död lefwat, dy böönfaller Jag Aller-ödmiukst hoos HögWyrdige H:r Faderen, med förfrågan om iag icke ifrån ofwanstående 11 D:r Smtt afbetalande kunne befrijas, som alla Prest-Enckior som ock PresteBarn frij begrafning på alla städer niuter. Jag afwacktar herutinnan HögWyrdige Faderens Hög-gunstiga resolution, der emoot förblifwandes, näst mina dageliga böners framförande till den aldrahögste Guden om de sig och de sinas Högtförnemma anhöriges sielf önskeliga framgång,
Cimbrishamn d: 20 Octobr: 1702
HögWyrdige Herrens ock Faderens
Aller-ödmiukaste Tienare
Jöns Hålgersson Arreskog"

[Jöns ser ut att ha använt sin fars Holger M Arreskows sigillstamp för att försluta sistnämnda brev - se min bild nedan. Jämför bild: http://areskoug.eu/ ]

Källa: Lunds domkapitel, FIIp:18, LLa

188
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2022-09-14, 14:08 »
"WählEhrewyrdige och Höglärde H:r Magister och Pastor
I följe af Hans Kongl: May:tz alldranådigste resolution och bijfall af d: 19 Junij förledet åhr, hwaraf Copia widimerat här jemte följer, beder iag tienstligst H:r Magisteren behagade på Nästkommande Söndag första gången, och sedan effer Kyrkiolagen fortfara med lysning för mig och in kiäresta Fru Arrendatorskan Anna Maÿa Esborns; hwilket iag längst för detta widh höga Kongl: resolutionens ärhållande, tänkt genom Gudz Nåd låtit wunnit sin fullbordan, men som min Kiäreste mig öfwertalt, wänta effter min enda Broders hemkomst, som då för tijden uti Stockholm å Stärbhusetz wägnar wistades, och sedermera har iag till Dannemark och Jutland måst giöra en oundewikelig reesa, så tijden der medelst har kommit sig att utdraga:*
Jag är
WählEhreWyrdige och Höglärde H:r Magisterens och Pastorens
Eljaröd d:n 15 Maij 1724
hörsamma Tiänare
J. Beck

Att desse twenne Copier äro med sielfwa originalerne lika lydande attestera
P P Rubenius"

***

"Praes d: 18 Martij 1723
Stormäktigaste Allernådigste Konung.
[Påskrift:
Kongl: May:t will här med till denna Ryttmästaren Becks underdånigste ansökning gifwa des Nådige bijfall.
Stockholm uti Rådkammaren d: 19 Junij 1723 /:
Friedrick]
Såsom effter Gudz Nådige försyn iag fattat de tankar, att inlåta mig uti ofrälse giffte med Arrendatorskan Anna Maÿa Esborns, men utan Eders Kongl: May:ttz Allernådigste tillstånd intet fördristat mig att låta sådant winna fullbordan genom wigsel och Kyrkiones öfliga Ceremonier: Altså Supplicerar allerunderdånigst, det täcktes Eders Kongl: May:tt gifwa der till sitt nådige tillstånd så att Adelige privilegierne icke måge lända henne eller mig till något förfång; Förblifwandes med underdånig Wördnadt.
Stormäktigste Allernådigste Konung
Eders Kongl: May:ttz
allerunderdånigste och Troplicktigste
undersåte och Tiänare
J: Beck"

Källa: Lunds domkapitel, FIIp:18, LLa

189

Hej Paul!

Ur: SVENSKA ARMÉNS REGEMENTEN 1700-1718 AF C. O. NORDENSVAN
( https://arkivkopia.se/bok/runeberg-nosvarme )

Särtryck ur Karolinska Förbundets Årsbok 1920:

"Sachsiskt infanteriregemente, uppsatt i Sverige af sachsiska krigsfångar 1707. Ch.: J. B. Schomer 1707 (stupade vid Fredrikshall 1716), G. D. Zengerlin 1716.

Öfverfördes till Finland och med i Lybeckers företag till Ingermanland 1708. Öfverfördes 1709 till Sverige, sedan de sachsiska trupperna från 1,572 man blivit minskade till 1,000 man vid reg:tet och återstoden i en bataljon under öfv.-löjtn. Straelborn. Besättning i Göteborg. Skånska fälttåget 1710. Sedan i Skåne, därefter i Karlskrona och på flottan. 1717 i Göteborg, 1718 i Karlskrona.


Sachsisk infanteribataljon, uppsatt 1707 (se ofvan), Ch.: E. v. Straelborn 1707, P. Stöhr 1711.

Liksom ofvanstående intill omdelningen 1709, hvarefter bataljonen sändes till Skåne såsom besättning i Kristianstad. Sedan i Karlskrona, där den 1711 fick ersätta brist vid Schomers reg:te. Ingick i slutet af 1714 i detta."

Jämför ovanstående med "Stora Nordiska Kriget 1700-1721, Fanor och uniformer" av Lars-Eric Höglund - Åke Sallnäs (Karlstad 2000), s. 112-113.

Rulla för Zengerleins regemente år 1717 hittas hos:
ArkivDigital: Rullor 1620-1723 1717:10 (1717) Bild 2650 ff (AID: v752373.b2650, NAD: SE/KrA/0022)
Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00256 ff
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1717/10 (1717)

För Stöhrs bataljon har jag hittat "inkvarteringsrullor" för ett kompani (kapten Kropp) år 1712 i Simrishamn. Se foto nedan (mitt foto ur Simrishamns stadsarkiv 1712-1806, GIV:2, LLa)

Mvh
Magnus

190

Hej Paul!

Om Kungl. Maj:ts Livskvadron se - https://osterlenanor.se/krigsmakt.htm

Rulla år 1716 hittas hos:
ArkivDigital: Rullor 1620-1723 1716:9 (1716) Bild 50 ff (AID: v752362.b50, NAD: SE/KrA/0022)
Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054701_00168 ff
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1716/9 (1716)

Rulla år 1717 hittas hos:
ArkivDigital: Rullor 1620-1723 1717:10 (1717) Bild 80 ff (AID: v752373.b80, NAD: SE/KrA/0022)
Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00005 ff
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1717/10 (1717)

Mvh
Magnus
191
Insulin / SV: Insulin
« skrivet: 2022-09-02, 18:46 »

"N:o 360 Kungörelse.
Enligt hos Konungens Befallningshafwande i Malmö gjord anmälan, har Korrektionisten Nils Petter Insulin, hwilken i årstjenst warit uttagen af Bleckslagaren Lysholm i Malmö, den 23 sistl. October olofligen bortgått utan att sedermera låta sig afhöra; och warder alltså, uppå Konungens bemälte Befallningshafwandes begäran, Nils Petter Insulin, som efter upgift är 25 år gammal, af medelmåttig wäxt med rundlagt ansigte samt bruna hår och ögon, härmed allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stadsbetjente, att honom noga efterspana, wid ertappandet gripa och hit införa. Insulin war wid afwikandet klädd i swart frack, blå wäst, blå byxor, blå mössa och swart halsduk samt stöflor.

Christianstads Lands-Canzli den 16 December 1836.
AXEL DE LA GARDIE
J. N. Bråkenhielm."

Ur: Kristianstads länskungörelser 1836, LLa.

192
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-08-28, 19:23 »

"General Munster Rulla
Uppå Nylandz och Tawfwastehus Läns Dragone Regemente, som Munstrades af Högwälborne Herr Baron Carl Armfelt och FältSecreteraren H:r Wittfot, uti Malmby i Hällsing S:n d 28 erc Aug. År 1735
Borgå Compagnie
/.../
Fouriern med Förare Caractere Christopher Walckendorph erhållit afsked d: 12 Martii 1732.
I stället samma dato hit avangierat från 3:die Corporalskapet Rustmästaren Torsten Wilhelm Thorwigge."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029141_00373
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1090 (1735)

193
Bilang, von / SV: Bilang, von
« skrivet: 2022-08-28, 19:00 »

"Anno 1731 d. 12 & 13 Julj blef laga husesyn /.../ uppå 2:ra Corporals Bostället under Nylandz Dragone Regemenet och Borgå Compagnie /.../
/.../
3:tio d:n 30 Junii hijtsatt igen Forieren af Gardet Wälborne Carl Gustaf von Bilang som Laga Fahrdag i detta åhr Bostället tillträdt.
/.../"

Källa: Krigskollegium Husesynskontoret EIV:12 (1731-1732) Bild 1240 (AID: v1006567.b1240, NAD: SE/KrA/0013)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029141_00375
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029141_00391 : "Fouriern Carl Gustaf Bilang hvilken erhållit Cornetts afsked d: 29 Dec: 1731."
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1090 (1735)


EÄ, tab. 2:
"Carl Gustaf von Bilang (son av Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, Tab. 1), döpt 1702-08-10 Långholmen, Korpral vid livdragonregementet. Kornett i ungersk tjänst. Död utomlands. Gift med Ingeborg N. N."


***

Generalmönsterrullan Livgardet till fot:

"Capitain Baron Claes Flemings Compagnie
/.../
Furiern Fredrich Johan Bilang
niuter Corprals Löhn
permitt:d till Franckrike"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029184_00173
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1126 (1728)


Jämför rulla år 1726:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029182_00236
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029182_00255 "Gifwit sig godwillig i Kongl: Maij:ts tienst"

194
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-08-24, 17:54 »

"Anno 1720 d. 12 Maj under det at Lieutnants bostället här uti Wästra Wijrestad [Bösarp socken/min not.] blef ordentelig och lagl: synat, såsom sielfwa där öfwer författade huusesyns instrumentet wid handen gifwer, hafwa och Synemännerna låtet eftersee huusen uppå den andra halfdelen af samma boställe, och är N:o 6 ibidem hwilket den fångne Lieutnantens H:r Plagmans Arfwingar ännu om händer hafwa och possidera, som befans wijd datum i huus och byggnad, Näml.
Norra Längan
som är stugulängan, består af 20 binningar, och har efterföljande Rum
Uti Östra ändan, är bagarstugan med kiölnan 3 wäggerum.
Farstugun 1 wäggerum
Dagelige stugan 3 wäggerum
Bakstugan 2 wäggerum
Salthuuset 1 wäggerum
Ladugolfwet 3 wäggerum
Logan 2 wäggerum
Fähuuset 4 wäggerum
Bristfället:
/.../"

Källa: Krigskollegium Husesynskontoret EIV:2 (1720) Bild 3290 (AID: v1006557.b3290, NAD: SE/KrA/0013)

Se även: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 945 (1732) Bild 2290 (AID: v437193.b2290, NAD: SE/KrA/0023)
Jämför: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 4670 / sid 223 (AID: v910482.b4670.s223, NAD: SE/KrA/0024030)

195
15 Historia / SV: Hugenotter
« skrivet: 2022-08-24, 14:52 »

Den franske kungens upphävande år 1685 av "ediktet i Nantes" finns att läsa översatt till svenska här:
ArkivDigital: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 4550 ff (AID: v817431.b4550, NAD: SE/RA/752)

Cirka två tusen hugenotter utvandrade därefter till Skandinavien.

Se även:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugenotter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ediktet_i_Nantes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bartolomeinatten (24/8 1572 - 450 år idag)

196
Törnstierna / SV: Törnstierna
« skrivet: 2022-08-24, 12:14 »

"Extract uthur Kl: May:tz nådige bref till Håffmarskalken Tessin dat: d. 14 Aug: 1711.
Hwad widkommer framl: lijfmedici Rothlobens Sohn Johan Martin Rothlöben, och framl: Borgmästarens Nils Hansons Törnes Sohn Carl Törne, hwilke hennes Kl: Höghet åstundar til Pager uti dhe förafskedade pagernes von Schantzens och Hastfers ställen; Så gille Wij det wahl, som hennes Kl: Höghet i detta fallet har giordt, och måste I wid slijke tillfällen, när hennes Kl: Höghet utwäljer någre Håffbetiente, strax insättia dem i tiensterne, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00231 f
Källa: Kungliga arkiv, Konung Karl XII, SE/RA/710003/01/II/10/K 33

https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnstierna_nr_1443

197
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2022-08-22, 22:57 »

"Upl.i Consist d 8 Junii 1739./.
Uthdrag af Marcks häradz Tingz Rätts domb Bok, hållen wed wanliga Winter Tinget, å rättan Tingzstad Skiene d. 31 Marthi 1739./.
Crono Länsmannen Wällacktad Magnus Åhberg ingaf en af Föraren Wällborne Johan Mag: Gyllenhammar honom Åhberg gifwen Fullmackt af d. 22 i denna månad, att emedan Gyllenhammar för andra hinder eij kunde wara tillstädes, till Tingz Rätten inlefwerera de handlingar, som angå hans Systers Anna Beata Gyllenhammars skilldnad ifrån Bengt Jonsson Hessellgren[Sic!]; Ty befullmäcktigas Åhberg i ofwannämbde Förare Gyllenhammars ställe saken hos TingzRätten andraga och thess uthslag emottaga.
Dereffter ingaf Åhberg 1:mo denna TingzRätts utslag af d. 21 Junii 1738, af sådant innehåld, att emedan Anna Beata Gyllenhammar war häfdad utaf Bengt Jonsson Hesselgreen[Sic!] under äktenskapz löfte och han henne sedermera öfwergifwit som efter Gyllenhammars berättelse till domb Boken af d. 21 Junii 1738 skiedt för många Åhr sedan; Ty kunde TingzRätten emot 3 Cap: 11 § GiftM: B: eij dömma öfwer den söckte skillnaden innan Hessellgreen till föllje af 13 Cap: 4 § GiftM:B: lagligen woro stämbde. /.../
Ty till föllje af 3:e Cap: 11 § GiftM: B:s dömmas till skillnad emillan Anna Beata Gyllenhammar och Bengt Jonsson Hesselberg, och hafwe han förwärckat hela sin lott i hennes Bo, men för otidigt Sängelag med Bengt Jonsson Hesselberg  gifwer Anna Beata Gyllenhammar till Ellekulla kyrcka Twå D:r Smt; där sådan eij tillförne skiedt är. Actum ut Supra.
På TingzRättens Wägnar
Simon Hörling"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074097_00456 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/13 (1731-1740)


198
Bäärnhielm / SV: Bäärnhielm
« skrivet: 2022-08-22, 17:22 »

"Exhib. d 21 Maji 1731
/.../ Huruledes Fyrwärkaren Wälborne H: Hindrich Gustaf Bernhielm mig under Echtenskapzlöffte och handel rådt med det barn jag för 11 weckor sedan framfödt, och till Löfftet fastare stånd gåfwor oss emillan wäxlade äro, sådant bestyrkes än wijdare af  H: Bernhielms swåre Contestationer, med mera som Lit: A. innebär. Än mera den utj 2:ne Rådmänners närwaro uprättade föreningzskrifften, samma ytterligare bekräfftar, hwar utj han yttrar sig gärna see, det jag blefwo för dess trolofwade Fästeqwinna Kyrkiotagen. /.../
/.../
Catharina Lillia"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074097_00017 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/13 (1731-1740)

EÄ, tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/B%C3%A4%C3%A4rnhielm_nr_1196

199
Lilliehöök af Fårdala / SV: Lilliehöök af Fårdala
« skrivet: 2022-08-22, 15:51 »

"N:o 12 Exh. d 13 Mart. 1745
/.../
Emedan jag å Wällborne H:r Fendrick Gustaf Lilljehööks wägnar war et tillkallat wittne wid den förening, som emellan honom och Capitainen Ädle och Wällbördig H:r [Adam] Elfman uti Tranemo Prästegård träffades hwar medelst alla gorda Äcktenskapz löften emellan Wällbemälte H:r Capitainens dotter Anna Lena Elfman och Wällborne H:r Fendrick Gustaf Lilljehöök för emellan komna omständigheter blefwo å ömse sidor uphäfne, och om plurimum Venerandi Consistorii stadfästelse samt skillnadz bewilljande anhölts, /.../
Tranemo d 4 Decembris åhr 1744
Mårten Kierrulf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074098_00113 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/14 (1741-1750)

***

"N:o 6 Exh. d 23 Aug: 1748
/.../
Till lydno af Eder Högwordighets och Plur. Ven. Consistorii höggunstiga bref af d 9 Martii sidstwekne, hänwiste iag Anna Lena Elfman, med thes ansökning at få ächtenskap ingå med drängen Anders Jacobsson, som henne häfdat, sedan hon afsagt sig ächtenskap med H:r Fendrich Lilljehök efter thes begångna lägersmål med thes tienstepiga, til thet therpåfölljande Härads Ting uti Swenliunga som hölts förleden månad. Men som thetta ärende ej kan til slut bringas innan hon, Anna Lena, är förut ifrån Fendrichen Wälborne Herr Gustaf Lilljehök lagliga skild; Och bemälte H:r Fendrich, som förmente sig redan genom thet här hos bifogade bref wara nog skild, icke wille sig wid Tinget inställa, ehuru iag honom, för thes egit bästa skil härtil förmante: Blef saken af Tingz Rätten orörd och til Hans Kongl. May:tt remitterad. Dock emädan iag som har mig thenna bedröfweliga sak ifrån begynnelsen bäst bekant, finner then wara af then beskaffenhet, at Hans Kongl. May:tt icke bör beswäras med en sak ther så tydel: lag är uppå. /.../
Men efter hon, sedan H:r Fendrickens brott blef konnugt, tacite uti Föreningen d 14 Nov. 1744, hwilken åhr 1746, tå H:r Fendricken ofwanberörde lägersmål begick, ännu war, som then ock ännu är wid sin fulla kraft, samt expresse uti Fadrens, H:r Capitain Elfmans bref, här hos bifogadt all ächtenskapz handel med H:r Fendrichen uphäfwer. /.../
Tranemo Presteg:d d 29 Julii åhr 1748
Mårten Kierrulf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074098_00213 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/14 (1741-1750)

EÄ. tab. 22

200
Lilliecrona / SV: Lilliecrona
« skrivet: 2022-08-22, 15:18 »

"/.../H:r Biskopen och Ven: Consistorium benäget inhämta, huruledes oftanämnde H:r Fändrick [Casimir Wilhelm] Liljecrona alt sedan åhr 1742, in Novembri, tå han med Regementet blef commenderad ned til Giötheborg, icke lämnat sin härwarande Fru och lilla dotter om fem åhr något thet ringaste til underhåld, och på 3:ne åhrs tid icke skrifwit henne ett enda bref til, ehuru både hon sielf och hennes Fader Lieutenanten Holm flera resor til honom skrifwit bewekeliga bref, om orsaken til thetta hans hårda förfarande, samt sökt förmå honom til christeligare upförande; men alt förgäfwes, så at ock Lieutenanten Holm nödgats gienom memorial til Öfwersten Ruthensparre anhålla om thess höga embetes handräckning: /.../
Stockholm d:n 9 Febr: 1747
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074098_00191 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/14 (1741-1750)

201
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-08-17, 13:22 »

"I detta Stift och Ahlunda Sokn har framledne Herr Öfwersten Thomssons son, Carl Fredric Thomsson i trenne års tid sig uphållit, men i brist af nödiga Preste besked icke kunnat warda til den heliga Nattwardens begående admitterad, ernande sig med första här ifrån til sin födelse ort Ljungby i Halland.
Och som bemälte Carl Fredric Thomsson berättar sig hafwa år 1748, lägrat och med barn rått en tjenstepiga på Gifsås gård i Essunge Sokn, wid namn Kjerstin Hindriksdotter, som år 1749 en half mil ifrån Götheborg skal framfödt barn, hwilket och 8 dagar der efter skal blifwit dödt; men denne Thomsson, som den tiden, in til år 1753, wistades på siöresor til utrikes orter, berättar sig sedermera fåt höra det skal förenämde Kjerstin Hindriksdotter, utom hans wettskap och wilja, blifwit för des hustru i Kyrkia tagen, men uti hwad sokn sådant skulle wara skjedt, säger han sig icke fått spörja, Altså, och emedan mera nämde Thomsson förmenar at des morbroder, Herr Capitaine Wilhelm Maul, boende på Hallerup gård i Liungby Sokn, hos hwilken Thomsson ock någon tid wistadts, skal om denna Kyrkiotagning hafwa närmaste kunskap, samt om Kjerstin än lefwer och på hwad ort hon wistas må, ty är uppå Thomsson, anhållan, detta Consistorii tjensteliga begäran, det täcktes Eder högwördighet och Venerandum Consistorium, genom Herr Kyrkioherden Ekebom i Liungby, inhämta Herr Capitaine Mauls berättelse om rätta beskaffenheten af Kjerstin Hindriksdotters Kyrkiotagning med mera, och om detta mål Consistorium benäget underrätta, Som sedan wil lemna oftanämnde Thomsson der af del, hälst hans ytterligare wälfärd skall uppå denna omständigheten mycket bero. Förblifwa Eder Högwördighets
och Vener. Consistorii
hörsammeste tienare
Upsala d 15 Septebr. 1756
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074099_00434
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/15 (1751-1756)

202
Introducerad adel - H / SV: Hård af Torestorp
« skrivet: 2022-08-16, 14:38 »

"Utaf Kyrckoherden uti SvenLjunga, Wällährwördie och höglärde Herr Magister Peter Wetterberg, hafwer jag undertecknad ärhållet behörig del af Kyrkoherdens i Malmoe Herr Sven Munthes skrifwelse af den 29 sistLedne Julii, till högwördiga Consistorium i Lund, angående min mans Landtmätaren Rangos utlåtelse hwaruti han min man, positif förmäles hwarken willa Hemta mig till sig, eller framgent med mig sammanlefva uti ägtenskap. Björstorp d. 4 Septemb År 1769.
Charlotta Eleonora Hårdh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074102_00406 m.fl
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/18 (1767-1769)

EÄ, barn tab. 12

***

Om Adelin Sophia Hård och Sven Lindmans giftermål - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074102_00195
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/18 (1767-1769)

EÄ, barn tab. 42

https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A5rd_af_Torestorp_nr_60

203
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2022-08-16, 13:37 »

"Exhib. d. 13 April 1768
Sedan Kongl. May:tt och Riksens Högloflige Götha Hofrätt, genom högrättwis dom af den 26 sidstledne Martii, i anseende til det af SuperCargeuren Wälborne Herr Gust: Gabriel Loodh begångne hor, uplöst mitt och bemelte Herr SuperCargeurs för detta warande ägtenskap, samt förwist oss såsom lagligen skilde makar, til högwördige DomCapitlet, at behörigt skiljo Bref ärhålla; Så föranlåtes jag, som redan til then ändan en bewittnad afskrift af berörde dom ingifwit, at, til samma skiljo Brefs undfående mig härmedelst wederbörligen anmäla, och tillika betyga den wördnad, hwarmed jag framhärdar
Högwördige Dom Capitlets
Ödmiuka tienarinna
Cecilia Beyer

författad af
C: W: Walcke"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074102_00218 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/18 (1767-1769)

EÄ tab. 6

204
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2022-08-15, 18:14 »

"Högwyrdige Herr Doctor och Biskop samt Hög- och Wälwyrdige Herrar Probstar Lectores och Consistoriales Höggunstige Herrar!
Ehuru wäl iag, effter skiählig anmodan, uti förledne septembris månad, har wederbörligen låtet lysa till ächtenskap 3 söndagar å rad i Elekulla kyrkio, för Wälborne Capitaine Herr Gustaf von Sittman och Sal: Fändrikens Wälb:ne Herr Carl Gustav Gyllenbergz Ämkefru Wälborne Fru Anna Beata Gyllenhammar, och sedan wäntat på arfwingarnes intygan, at de woro förnögde; måste iag dock nu, af högwyrdige Herr Doctor och Biskopens samt maxime Venerandi Consistorii mycket hederwärda skrifwelse, som mig i händer kom d: 3 Maij, erfara, at wälbemälet personer, effter någon fattad kallsinnighet, åstunda skiljas från hwarannan, nu om de med hwar andra plägat olofligt omgänge kan iag icke intyga, eij heller har hördt af någon, kan eij heller tro at så skedt är, utan will hälldre anse dem till en sådan lastbar gierning alt för honnette. Woro det möyeliget, at de nu wid sine skiljobrefz undfående äfwen ock aflade hos Herr Notarien sin skyldighet till Elekulla kyrka woro det ganska wäl, annars är iag osäker om desse 6 D:r Smt; Ty hwart de nu fara, eller hwar de här effter willia wistas, är mig aldeles obekant, förblifwer med diupaste wördnad och all wälsignelses hierteliga tillönskan in till mitt sidsta.
Högwyrdige Herr Doctor och Biskopens
samt
Maxime Venerandi Consistorii
Thorstorp d: 5 Maij 1763
Allerödmiukaste Tiänare
Gunnar Bredell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074101_00138 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/17 (1761-1766)

EÄ, barn tab. 53
"Anna Beata Gyllenhammar, född 1713, död 1793-01-25 på torpet Granlid i Roasjö socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1739-07-22 i Gryteryds socken med fänriken Carl Gustaf Gyllenberg, född 1709, död 1761. Gift 2:o 1765-11-08 Torsby med skräddaren och borgaren i Kungsbacka Sven Olofsson Halin."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenberg_nr_1030

205
Ahlehielm / SV: Ahlehielm
« skrivet: 2022-08-15, 16:09 »

"Högwyrdige Herr Doctor och Biskop, Höggunstige Fader, så ock Högwyrdige, högärewyrdige och höglärde Herrar Consistoriales. Gunstige wälgynnare;
At Lieutenanten Wälborne Herr Johan Ab: Silfverhielm på Forssa Säteri, här i Bollebygds Pastorat och des Fru Wälborna Anna Maria Ahlhielm eij lefwa i et bo tilsammans, som ächta folk bäst anstår, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074101_00257 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/17 (1761-1766)

Ahlehielm, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ahlehielm_nr_1317

Silfverhielm, tab.32
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverhielm_nr_93

206
Ulfsparre af Broxvik / SV: Ulfsparre af Broxvik
« skrivet: 2022-08-15, 12:43 »

"Exhib. d 23 Nov. 1757
Högwyrdige Herr Doctor och Biskop så ock Högärewyrdige och höglärde Herrar Consistoriales!
Enligt hosgående utdrag af Qwille och Bullarens Häraders dombok hållen d. 17 September 1752, har Lofl. TingzRätten dömt til äktenskaps skillnad imellan mig och min för detta warande, otrogna och utur Riket afwekna hustru Helena Christina Ulfsparre.
Hwarföre aldraödmiukast anhåller, det täcktes Högwyrdige Herr Doctor och Biskopen samt Plurim: Venerand: Consistorium utfärda för mig des gunstiga skiljo Bref.
Framhärdar med wyrdnad
Högwyrdige Herr Doctor och Biskop
samt
Plurimi venerandi Consistorii
Aldraödmiukaste tienare
Carl Svante Höök"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074100_00064 ff
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/16 (1757-1760)


EÄ, barn tab. 51:
"Helena Christina Ulfsparre, född 1723-01-08 Aggarp"

207
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2022-08-15, 12:20 »

"Högwördige Herr Doctor och Biskop, Ven. Consistorii Praeses samt Venerand. Consistorium.
Hos Eder Högwördighet och Ven. Consistorium har detta Consistorium den äran at aflägga en tjenstl. tacksäjelse för den benägna omsorg Eder Högwördighet och Ven. Consistorium haft ospard at förskaffa en så god och tillräckelig kundskap om hwad Herr Öfwersten Thomssons Son, Carl Fredric Thomsson, begärt till sin underrättelse, få weta, angående den af honom lägrade Kjerstin Börgisdotter, af hwilket alt Consistorium lemnat bemälte Thomsson nödig del, med tillsäjelse, at, enär för honom giörl:t blifwa kunde, förfoga sig till födelse orten, hwilket han ock lofwade ske skola, så snart han kan ledig blifwa ifrån den tjenst han här å orten förbundit sig till, men at imedlertid han skulle med aldra första skrifwa till sin Morbroder, Herr Capitain Muhl, och gifwa sina omständigheter til känna.
Förblifwer
Eder Högwördighets
och
Ven. Consistorii
Hörsamste tienare
Henric Benzelius

Upsala d. 19 Januarii 1757
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074100_00007
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/16 (1757-1760)


EÄ, barn tab. 4: "Carl Fredrik Thomson, född 1723, levde 1743."

208
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2022-08-14, 15:37 »

"1702 Aprilis d 13, döptes hemma af ÖfwerPast. H:r Mag. Notman FeldtArtollerie Majoren Appellmans lilla dotter, och blef kallat Brita Christina, Fr: Anna Christina Duglies hölt Barnet till doop,"

Källa: Riga, S:t Jacobs församling, dop
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:11:2055:2472:23734#&gid=1&pid=134 , bild 134/252

EÄ, barn tab. 1: "Brita, född 1700, död ung."

209
Introducerad adel - S / Schmilinsky
« skrivet: 2022-08-13, 21:58 »

"1707 d: 6 Julij
Gr:[eve] Strömberg framgaf en Supplique af en Saxisk här fången Lieutenant Christoffer Smilinsky wid nampn, som underdånigst ansöker att blifwa antagen uthi Kongl. Maij:ts will där hoos träda uti Swenskt giftermåhl med framledne Majorens Länks dotter och Lagmannens Carl GyllenCreutz Systerdotter Jungfru Märtha Länck.
Oplästes Suppliquen och fans denna ansökning billig noog och Resolv:s Att den samma kan bewiljas, doch hwad antagandet uthi Kongl. May:ts tiänst angår, så remitteras det till Defensions Commissionen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00079
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lenck_nr_448
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmilinsky_nr_1651

Se även EÄ under barn tab. 2 : https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencreutz_nr_54
"Maria Elisabet Gyllencreutz, född 1641-04-04, död 1682-05-06. Gift 1660-02-21 med majoren vid Östgöta kavalleriregemente Gustaf Lenck, till Frölunda (broder till ryttmästaren Jakob Lenck, natural. Lenck), född 1634-11-01, död 1685-07-17 och begraven i Drothems kyrka, varest hans vapen finnes ävensom familjens grav."

Bild - se ArkivDigital ( Karl XII:s officerare) : Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3050 / sid 605 (AID: v319671a.b3050.s605)


210
Björnklou / SV: Björnklou
« skrivet: 2022-08-13, 12:23 »

"1707 den 12 Decemb:
Gr:[eve] Gyllenstolpe, Actores pläge aldrig tiltahlas ock repromanderas med mindre dee eij warit negligente att invigilera Kongl. May:tz interesse, men aldrig när dee i det högsta påstådt det samma; tagandes till exempel en Cronofogde i Norland, som kallade sig Biörnclo men måste lägga af det namnet kallandes sig sedan Biörndahl, hwilken länge satt i arrest, blef omsijder frijerkiänd från all gravation ock Fiscalen fick intet tiltahl för alt det fogden föruth har måst lijda, fasr han sedan blef funnen oskyldig ock wähl förklarade sin balance."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00205
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnklou_nr_31

211
Introducerad adel - T / Tunderfelt
« skrivet: 2022-08-13, 11:45 »

"1706 d: 12 Julij
Smedm. Föredrog Frue Lucia Sophia Tunderfelts underdånige ansökiande om relaxation af 2:ne stycken sidentyg, som wid Horns Tull äro af Besökaren henne ifråntagne, hwilcke hon sinnad warit åt Reval [=Tallinn/min not.] till sine barns behoef att öfwerföra låta, emedan på den orten, sådane sorter Tyg intet förbudne ähro."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00028
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tunderfelt_nr_933

212
Allmänt om adel / SV: Baltisk adel
« skrivet: 2022-08-10, 11:05 »

"d. 20 Decembris 1694
[Om "Liflendske Politiewäsendet"]
Kongl. May:t, de som hafwe warit Adelsmän förr än provincien kom under Swenska Cronan och ägt adelige gods och dem ännu besittia, behöfwe intet bewijsa sitt adelskap; Men de som sedermehra inkommit och fått frälsegods uti sin possession böre, förr än de kunne considereras förr rätte Adelsmän bewijsa sit Adelskap.
Gr[eve] Wrede, det är wist at många fremmande inkommit hafwe, sedan provincien blef bracht under Sweriges Chrono, hwilcke fått många Adelige gods i possession och böör intet considereras för rätte possessionati förr änn de bewijst hafw deras Adelskap.
Gr[eve] Falckenberg, det är äfwen såsom här, at om någon ofrälses Man besitter frälsegods, så niuter han intet där på privilegierne til godo, förr än han wijst sit Adelskap.
Kongl: Maij:t Wij finne mycket nödigt at en richtig matrikel på detta sättet inrättad, kunde förfärdigas.
Resol: At de som warit ägande och besuttit Adelige gods, när Provincier kom under Sweriges Chrono, behöfwe intet wijdare bewijsa sit Adelskap, utan hållas för rätte possessionati, Men fremmande och sedan den tijden inkomne familier som sådane gods äga, böre därföre intet considereras, förr änn de bewijst hafwe deras Adelskap, och skal där hos på alt sätt tilses, det en richtig matrikel på detta fundament inrättas kan, där til General Gouverneuren med forderligast all möijelig flijt användandes warder."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002570_00141 [Börjar: R0002570_00133]
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/91a (1694-1695)

213
Övrigt / Kvinnor som tjänat i militären innan det tilläts
« skrivet: 2022-08-07, 23:10 »

I Sverige finns exempel på kvinnor som tjänat utklädda till män under den tid kvinnor ännu inte tilläts bli soldater. Se t.ex: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnor_i_milit%C3%A4ren

I Rådsprotokollet den 12 november 1679 kan man läsa:
"Ille inkom, proponerade 1 om Elisabet Oloffsdåtter som har haft Manfålks kläder och låtit wärfwa sig till Soldat. Kallandet sigh Matz Ersson.
Upplästes den Kongl. Håffrättens doom, att hon skall halshuggas.
Deras Ex:r giöra mäst reflexion därpå att hon har giordt gäck aff Gudz ord /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002290_00173
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/71 (10/2-20/12 1679)


214
Rosenberg / SV: Rosenberg
« skrivet: 2022-08-06, 14:49 »

"Den 18 Februarij [1688] war H:s Kongl: May:t i RådCammaren, praesentibus
/.../
hafuer intet kiänt henne [Keckerbertinski], honn hadhe aldrigh tilbudit sigh att komma till hans [Ryttmästare Winnerstedts] Suärfolck. den unge Rosenbergh wore i Breslau men hadhe ingen tiänst.

Slutet war att Ryttmest:n Winnerstedt tager på sigh aff Christeligh kiärleek och barmhärtigheet att sätia för denne gåssen 4000 D:r koppm:t på bancken, icke begiärandes nogon revers aff moderen.
/.../
Resol: H:s Kongl: May:t approberar HoffRätzdommen; Mehn såsom Rytmest:n Anders Wennerstedt inför Kongl: M:t uppå sin Suärmoders Fru Margareta Rosenbergs wägnar hafuer på sigh tagit af frij willia och Christeligh barmhertigheet skäncka och förunna Mårten Rosenbergs och Fru Adelgunda Keckerbertinskis Sohn Fyratusende D:r kopparmynt, som uthj Banco under Förmyndare handh sättias och förwaltas, sampt till ber:de barns upfostring och uptuchtelse anwändas skole; Altså will K:l May:t medh denne frijwillige gåfwua låta beroo compensates exspensis."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00097 m.fl
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Breslau - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw

215
Stuart / SV: Stuart
« skrivet: 2022-08-06, 14:01 »

"Den 14 Junij [1688] närwarandes H:s Kong Mayt sampt aff dess Rådh
/.../
Uplästes praeudicata hurusom i slijka måhl finnes tilldömbt woro, emedan ingen wiss eller expres lagh der på finnes. n:l: N. 1 om det som passerat 1634 medh Johan Stuart som låtit uthom landz wiga sigh medh ett sitt syskonnebarn."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00242
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

EÄ, barn tab. 43. "Johan Adolf Stuart. /.../ Han lät emot sina föräldrars samtycke viga sig med sitt syskonbarn, varför han enl. riksrådets beslut av den 15 april 1633 skulle böta till domkyrkan. Gift 1633 med sin kusin Anna Stuart född på 1590-talet, död 1670-02-20 på Stavsäter. /.../"

***

Stuart - se även ArkivDigital: Riddarhuset: Peringskiölds genealogier (o) 3.R-Y Bild 1910 ff (AID: v910618.b1910)

216
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ridderlod
« skrivet: 2022-08-06, 13:52 »

"Anno 1688 d: 21 Martij woro i RådCammaren
Hans Kongl. May:t
/.../
Secret. Watrang upläste Ridderlos och Skyttens supplique, at han Ridderlo måtte få komma inn i Landet igen.
Resol: Kongl: M:t wille eij längre höra dem läsas utan sade Neij han får blij där han är."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00186
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Ridderlod - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 117 / sid 229 (AID: v102734.b117.s229)

217
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2022-08-06, 13:39 »

"Den 22 Feb: [1688] war H:s Kongl. May:t i RådCammaren närwarandes
/.../
Mörling Föredrogh och upläste Fruu Beata Sabels Suppligh der uthinnan hoon anholler om leide för sin Sohn Carl Julius de la Chapelle som tagit flychten till Norie for det han här i staden skall hafue ihiählslagit ett qwinfolck.
Resol: Aff:tz Så wijda som han är på frij foot."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00112
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Se även mitt inlägg ovan 2018-04-09

218
Allmänt / Kunglig Maj:ts brev och förordningar
« skrivet: 2022-08-05, 17:40 »

"Kungl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 24. Martii, 1748"

"Kongl. Maj:ts Nådige BREF Til Samtelige Cheferne wid the wärfwade Regementerne, angående ther i Krigstjenst stående Zigeuners förpassande. Gifwit Stockholm i Råd=Cammaren then 14 Decembr. 1763"

219
Wernfelt / SV: Wernfelt
« skrivet: 2022-08-05, 14:06 »

"[Dop] A:o 1708
d 15 dito (November) H: Wernfeld Schwedischen Leutnants sohn Michael Adolph"

Källa: Ventspils lettiska och tyska församlingar 1636-1807.
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:11:2055:2536:26958#&gid=1&pid=37 , bild 37/329

EÄ tab. 4?

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wernfelt_nr_1147

220
Broman / SV: Broman
« skrivet: 2022-07-30, 20:02 »

"Anno 1712 d. 24 Feb: Inventerades til Execution hoos H: Secreteraren Carl Broman för Wästgiöthen Börje Hessels betahlning, följande löösöron.
Nämbl.M
Ett Cabinett med såckerdom och Wallnötte trä inlagdt.
En Birou med Walnöteträ inlagdt
En stoor Spegell med förgylt bilthuggen Ram, och 7 qwarters högdt glaas.
/.../
/.../
Såsom alla desse Meubler och huusgerådz saker intet kunde i hastighet dädanföras, och H: Secreteraren Bromans Fru försäkrade at sakerne icke allenast skulle bli i behålld, uthan ock skola skaffa til Måndagen penningar för Hessels betahlning, så lemnades sakerne qwar emellertijd til Kongl: Slottz Cancellietz wijdare ordre.
Stockholm ut supra
Eng: Wulff:  Joh: Mörk"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_00378
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

221
Ringheim / SV: Ringheim
« skrivet: 2022-07-28, 23:06 »

"Memorial,
Det höglofl. Kongl. Krigz Collegium, giör iag tiänstl. effterrettelse, huru Såssom för en tijdh sedan utaff Uplandz Regementet till foot och under mitt Compagnie, leutnampten Gabriel Ringenheim, ähr för sine Exesser, genom general Krigzrätt ifrån sin förrige betrodde tienst afsatt länder derföre till det höglofl. Kongl. Krigz Collegium min tiänstl. begäran, at Fendrichen af samma Compagnie Ingolf Rossenfeldt må avancera till för bem:te vacante leutnamptz Platz såsom och hans Kongl. May:tt det nådigast bewilliat hafwer. Med för blifwande
det höglofl. Kongl. Krigz Collegij
[1674]
Hörsammast tienare
G. M. Lewenhaupt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01433
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00044
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01666 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

http://familjeanor.bloggo.nu/Von-Ringenheim-i-Stockholm-pa-1680-talet/


222
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Pikehielm
« skrivet: 2022-07-28, 13:05 »

"Edle och Wälborne Herr Secreterare Högtährade Käre Broder,
Jagh tackar honom på det aldra tienstligste, som såledin har sänt till mig intercession för Nils Pijkenhielm, och hans ährlige fars Capiteinen Peder Anderssons Pikenhielms långlige tienster, wed huilcke han och har satt sitt lijf till, att han ähr befordrat till Fendrich uthj Skarpens ställe, som Gudh skall löna Min högtähradhe Käre Broder före nu och ewinnerligen; Men effter iagh förnimmer Hr Öfuersten hafua kastat ett sådant haat till hanom för det han icke först har gifuet sigh hoos honom ahn, uthan huarcken will weette af hans befordring eller at Skarpen har sökt sitt afskedh genom een Supplique /.../
Malmö den 27 Aprilis A:o 1674
Tienstberedwilligste Tienare
Gilius Giliusson Ehrenbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01581


"/.../ här till warande Förare under Östgiöta Infanterie; Ehrligh och Manhaftigh Nills Pädersson Pijkenhielm, att nu här efter wara Fendrich under samma Regemente, och Capitein Stiärnflychts Compagnie, Uthi Joon Månsson Skarps ställe, som sitt afskeed dher ifrån tagit hafwer. /.../
Datum Stockholm den 17 Martij 1674
Opå Kongl. KrigsCollegij wägnar
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_01583
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065735_00109

Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/28 (1674)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00124
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

Bild: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)

223
Introducerad adel - G / Galle i Finland
« skrivet: 2022-07-28, 12:38 »

"Eders Högh Greefl. Excell:tz och godhe herrar Jagh förOrsakandes at bemöda, af den inkombna Förändringh till tiensteligen föredraga dhet dödzfall medh een Ryttmestare af mit Ombetrodde Regiemente Simon Peerssonn be:d som nu desse dager blifuet hädan kallat, och den Chargen således förtijden vacant. Nu hafuandes H:r General Majoren öf:r här i Ordten Finska Cavalleriet Welborne Johann Galle een Ändeste Sonn, som redan öf:r 9 åhrs tijdh Under Österbotniska Infanteriet, först för een Fändrich och sedermera 6 Åhr /:som han och ännu ähr:/ för een Leutnampt tient och Opwachtat, som H:r Gen: Majoren gärna skulle see medh Nåder, helst för denn Lust Sonen serdeles Under Cavalleriet hafuer, at giöra sigh mera Meriterat, will tiena Kongl: May:t och Fädernes Landet, blifwa befordrat. /.../
Datum Åbo d: 26 Septemb: A:o 1674
Clas Classon Ugla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_00593

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_02534
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Galle_i_Finland_nr_194

224
Introducerad adel - H / SV: Hufvudskått
« skrivet: 2022-07-28, 12:17 »

"Emedan såsom her wedh General Munstringen medh AdelsPhannan i Skara af WestgiötheLandh förnimmes ingen qwartermester wara, uthan Allenast een Corporal, och dhet öfriga vacerar; hafwer sigh een Ungh pehrsohn af Adell, Hans Jörgen Hufwudskått, wedh nampn infunnit, och ödmiukeligst begierat, att han till bem:te quartermesterplatz under förbem:te Westgiötha Compagnie, kundhe förhulpen blifwa, hwartill han nogsampt synnes Cappabel, och månge för honom Intercedera; Helst effter han och hafwer Kongl. May:tz bref, till någon vacant Cornetz tienst eller annat att förhielpas, dhet han lenge skall hafwa söckt, att blifwa på något sätt förhulpen, men icke kunna ännu någon lägenheet ernådt. /.../
Datum Gen: Munsterplatsen Skara d: 3 Decemb: 1674
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_00264
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

EÄ tab. 3 "Kvartermästare vid adelsfanan 1674-12-17, kallas kornett. Död i juli 1677 /.../"

225
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-07-22, 13:03 »

"Jagh bekänner migh att hafua upburijt Ränttan af mijt lijfztidz hemman för Anno 1690
Burchort Plagheman
Chirugus
[Ver.] 630"


Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 3210 / sid 630 (AID: v913999b.b3210.s630, NAD: SE/KrA/0024030)


"Beneficij Hemman
Effter Hans HögGrefl: Excell:ce H: Kongl. Rådetz Feltmarskalkens och General Gouverneurens bref och förordningh hafwa fölliande 3:ne Officerare och Militie Betiente medh Lijftijdzhemman blifwit Beneficerade:
RegementzFeltskiären M:r Burchardt Plagman hemmanet Slågerup Ränttar 36:-:-
/.../"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 50 / sid 4 (AID: v913999b.b50.s4, NAD: SE/KrA/0024030)

226
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2022-07-20, 15:25 »

"Genneral Munster Rulla Uppå dhe Skieps Påijkar som Nu för tijden befinnes Uthi Tienst, här wedh Kongl: Maij:tz Öhrlogs Flåtta. [1699] Nembl:n
[1]696 Johan Ulfwenskiöldh
Antagen d 31 october född i Wästergiolen och Wedom Sokken Kålla gårdh"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 860 (AID: v748548.b860, NAD: SE/KrA/0501007)

227
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2022-07-20, 14:50 »

"Generall MunsterRulla Uprättadt d: 1 November som Utwijsar huru Volunteurerne af första Regementet och Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie sigh Befinne widh Genneral Munstringen som hölltz i CarlsCrona den _ December A:o 1699.
/.../
Anntagna: [1]699
Födellseorten: Östgiöte.
Bängdt Örnflycht"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 140 (AID: v748548.b140, NAD: SE/KrA/0501007)

EÄ, utan känd härledning:
"Bengt Örnflycht. Konstapelmat vid amiralitetet. Begraven 1704-02-27 i Karlskrona."


228
Rydingstierna / SV: Rydingstierna
« skrivet: 2022-07-20, 14:43 »

"Generall MunsterRulla Uprättadt d: 1 November som Utwijsar huru Volunteurerne af första Regementet och Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie sigh Befinne widh Genneral Munstringen som hölltz i CarlsCrona den _ December A:o 1699.
/.../
Anntagna: [1]696
Födellseorten: Wästgiöte. På Convoj
Anders Gustafss: Rydingstierna
Dito (Siuknat sedahn sidsta Monstrat.)"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 120 (AID: v748548.b120, NAD: SE/KrA/0501007)


229
Ogilwie / SV: Ogilwie
« skrivet: 2022-07-20, 14:41 »

"Generall MunsterRulla Uprättadt d: 1 November som Utwijsar huru Volunteurerne af första Regementet och Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie sigh Befinne widh Genneral Munstringen som hölltz i CarlsCrona den _ December A:o 1699.
/.../
Anntagna: [1]695
Födellseorten: Finlandh. På Convoj
Jörgen Patrick Ugglewij
Siuknat sedahn sidsta Monstrat."

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 120 (AID: v748548.b120, NAD: SE/KrA/0501007)


230
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2022-07-20, 14:26 »

"Genneral Munster Rulla Upprättat d: 1 Novemb:r som Uthwijsar huru Volunteurerne af 2:dra Regementet och Hr Vice Ammiral Rosenholms Compagnie sig befinna wid Genneral Munstringen d: _ Decembris A:o 1699.
/.../
Anntagen: 1698
FödellseOrtten: Wäst:rbått:n
Lennart Brunss: Dahlpijhl"

Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg. EIa:1 (1699) Bild 200 (AID: v748548.b200, NAD: SE/KrA/0501007)


231
Introducerad adel - C / Canonhielm
« skrivet: 2022-07-19, 10:57 »

"General Besichtnings Rulla Uppå 1724 Åhrs Liveries=Beklädnat För Andra Regementz Vollunteurer, Och Hr Commendeuren Thomas Rajalins Anförtrodde Compagnie Nembl:
/.../
Jacob Jacobss: Canonhielm
Wijd Stockholmska Escaderen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00072
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Canonhielm_nr_1202

232
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2022-07-19, 10:50 »

"General Besichtnings Rulla Uppå 1724 Åhrs Liveries=Beklädnat För Andra Regementz Vollunteurer, Och Hr Commendeuren Thomas Rajalins Anförtrodde Compagnie Nembl:
/.../
Carl Gust: Silfwerbrand
Rymd d 13 Sept: [1]725"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00069
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)


"General Mantahls Rulla Uppå Första Regementz Volunairer och Mitt i Nådher Anförtrodde Compagnie Såsom dett nu af Manskap består, sedhan Åhlenningarne effter Kongl. May:tz Nådige Breef af d:n 7 December 1727 äro Afgångne. Nembl:n
/.../
Antagen i Tiensten: 1727
Födelse Orten: Södermanlnd
Siööwaahn nu för Tijden: Siööwaan
Huru länge han tient: 3/4
Dess nu warande Ålder: 22
Gifft eller Ogiftf: Ogifft
Milit: och Civil Betienters söhner. Indrag: Und: Officerare Af Staten. Wärfde. Karlskrifne Skepzpåijckar: Wärfd
Nampn: Carl Gustaf: Silfverbrand
Nummer: 55

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00082
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)


233

"Datum Stockholm 23 Junij A:o 1674
Donation för Grunwalderne på någre hemman.
Wij Carl p Giörom witterligit, dhet Wij hafwom Nådigst sedt och intagit uthaf dgen underdånigste relation som uppå Wår Nådige befallningh Wårt Reductions Collegium till Oss skriftteligen giort hafwer, om beskaffenheten af Godzet Apfell i Wittenstrens Gebieth och Liflandh beläget, som dhe femb brödernes, Reinholt, Christopher Otto, Heinrich, Diderich och Wilhelm Grunwaldz Fader, för dhetta Lieutenanten Jurgen Grunwald har kommit i possession uthaf, på sådant sätt, at Hans M:tt Konungh Gustaf Adolph Glorwördigst i åminnelse, hafwer framledne Ryttmästaren Heinrich von Hofven uplåtit Godzet Apfell till underpant för någon giordh försträkning, at få behålla dhet i sin lijfztijdh, och hustrun efter honom så länge hon Änkia sittiandes worde, hwilket Godz är sedermehra tillijka medh någre andre Hakar Landh A:o 1624 förundt åth ofwanbem:te 5 bröders Grunwaldernes Fader, Lieutenanten Jurgen Grunwald, som war Heinrich von Hofvens Mågh, at niuta i sin Lijfztijdh, eftersom han och dhetsamma har sigh tillöst af samma sin Swärfadher för 1800 rDr Sölfwermynt, /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00380
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)


234
Ahnfelt / SV: Ahnfelt
« skrivet: 2022-07-18, 12:59 »

"Datum Stockholm 14 Maij A:o 1674
Till Landzhöfdingen Gr. Axel Lillie för hustru Hedwig von Anfelt:
Wår ynnest .p. Hoos Oss Tro Man och Landzhöfdinge beswärar sigh een fremmande Enkia Hustru Hedwig von Anfelt, öfwer Sahl. General Quartermästaren Wälb: Oluf Hanson Örnehufwud, som skall han af egen Macht och authoritet för åthskillige Åhr innehållit hennes Sahl: Mans Ingenieurens och Wachtmästarens Erich Olofssons löhningar, dhet hon medh een härhoos gående attest will bewisa, underdånigst ydmiukeligen anhållandes, at bem:te Örnehufvuds Erfwingar måtte tillhållas henne ofördröyeligen at contentera och förnöya; /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00197
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

235
Introducerad adel - B / Brase
« skrivet: 2022-07-18, 12:28 »

"Datum Stockholm 21 Majus A:o 1674
Confirmation på frälse frijheten af 2 hemman för Capiten Mårten Brass
/.../ hafwom uppå hans underdånige anhållande för gått funnit att förunna och bewillja, efftersom Wij och förmedelst detta Wårt öpne brefs krafft förunnom och bewilliom honom Capitenen Mårten Brass, hans hustru, och manlige äkta bröstarfwingar, confirmation uppå här effterfölliande ödehemman belägne i Wijborgz lähn, Europa härad och Möhla Sochn, hwilka honom A:o [1]668 på Norkiöpingz besluutz wilkor under Adelig frälses frijheet och frälsemanna tienst äro donerade wordne. /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00154
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brase_nr_998

236
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2022-07-18, 12:14 »

"Datum Stockholm 25 Majus A:o 1674
Öppet bref för Öfwersten Pistolkors.
Wij CARL .p. Giörom witterligit, att oss hafwer Wår troo Man och Öfwerste, Oss Elskelig Edel och Wälbördig Erich Pistolkors i underdånigheet företee låtit; twenne Wåre bref, ett af d. 14 Maij, det andra af d. 17 Julij 1662 i wåre omyndige åhr honom meddelte, på ett god i Lijfland, öfwerPahlen, Rättigsfer eller Sweifelsgut benemd, bestående af fem och en ottendels haakor land, och som det första brefwet på hans underdånige begiäran är stält wordet, både på hans egne, och hans Styfbarn, sampt deras manlig arfwingar, efftersom han sielf då allenast en Sohn hade, men är sedermehra med flere barn wälsignat worden, som äre ännu små, där lijkwähl hans styfbarn reda till den ålder komne äre, att dhe kunna sielfwa sökia sin lycka och försörja sig, dy /.../ att Vorgels barn ingen dehl i samma godz måge eller skole hafwa att praetendera, /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00155
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

237
Knorring, von / SV: Knorring, von
« skrivet: 2022-07-17, 23:28 »

"Datum Stockholm 19 Majus A:o 1674
Till Åbo Hofrätt att dömma i Cornetens Frans Knorrings saak.
Wår synnerl. .p. Hwad I, troo män, uthi Edert till Oss ankomne bref af d. 19 Julij nästförledit, hafwe Eder hoos Oss förfrågat, angående Corneten Frans Knorrings obetänkte om ett Wårt breef fälte ord; dersamma remittera Wij till Eder tillbaka, att döma effter lag och konungab: 9 Cap: LL. förty Wår nåde kunne Wij uthi intet någon förr låta wederfaras, än som han till något straff effter lag är fälter worden, hwarifrån han sedan till Wår misskunsamheet sin tillflyckt taga må; /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00133
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

Denna Frans Knorring? - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300112_01459
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/7

[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Knorring_nr_809 ]
238
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / SV: Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2022-07-16, 17:28 »

Samma år (1685) som Gustaf Skarp von Felt genom "en olyckelig händelse" skjuter sig själv lam blir han tilldelad ett beneficiehemman* av generalguvernören i Skåne.

"pro A:o 1690 hafwer iag inne hafft dhet beneficij hemman som hans Exell:t igenom des bref af d 10 october 1685 mig anordenat i Wemmenhögz härat Swenstorp Sochn och Lynby som här mädh Attesteres och qwitteres.
G: Skarp:v:felt"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 3230 / sid 632 (AID: v913999b.b3230.s632, NAD: SE/KrA/0024030)

*Hemman som var anslagna till underhåll åt fattiga, välförtjänta, otjänstbara (över/under-)officerare (vid indelta regementen), för vilka underhåll inte kunde beredas från krigsmanshuset.
Källa: https://fho.sls.fi/uppslagsord/5234/beneficiehemman/

239
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2022-07-16, 12:30 »

"Förteckning på mine För Kongl: May:tt och Cronan underdånigst giorda tienster
År 1711 i februari månad antagen till Volontair wid Östgötha Infanterie Regemente, hwarefter iag gådt underofficers graderne igenom och
1716 blifwit bebådad med Cornetts fullmacht wid Östgötha Cavallerie Regemente och ÖfwersteLieutenantens Compagnie
1718 avancerat till Lieutenant wid Upplands Femmänningz Regemente
1721 wid då skedda statens indragande ärhållit nådigt afsked och
1736 benådad med Capitains caracter och heder.
Har warit commenderad år
1711 på Strandwacht mot danska tropparne uti Skåne
1712 på Kongl:e örlogsflottan som utgick ifrån Carlscrona och attaquerades af den danska
1713 och 1714 commenderad på Råå Retrenchement, som oroades af danska tropparne och 1715 åter på Flottan då iag bewistade andra Siöactionen utanför Bornholm och samma år Commenderad till Stralsund.
1716 förlagd i guarnizon uti Christianstad och
1717 commenderad med Östgötha Cavallerie Regemente uti Skåne.
1718 bewistat hela Norska Fälttoget och då så wäl som 1719 giordt commando såsom Capitaine samt år
1720 wid Swenska Arméens aftågande commenderad qwar med defensions tropparne och derefter aftågat med Förswars manskap till Lund derest wi blefwo inquarterade.
Jag har således under denna tiden utom ständiga mindre attaquer och fienteligheter, biwistat 2:ne Siö Actioner och uthärdat de swårigheter som Norrska campagnen åtfölgde, hwarigenom iag till min hälsa och krafter ganska mycket lidit, görandes mig derföre nu det underdåniga hopp at mina så ledes trogna och underdåniga tienster i allernådigste consideration blifwa wärkända till någon nåd och åtanka för mig i min tryckande torftighet och åkomna ålderdoms bräckligheter. Medhambra den 20 Martii 1756./.
Ernst Christopher Wendel"


"Capiteinen Wälborne Herr Ernst Christopher von Wendel, boende uti then mig nådigt anförtrodde Wadstena lähns domsagu, på Säterierie Rusthållet Medhamra i Aska härad och Hageby S:n, har, angående sitt torftiga tillstånd, med hwad som thertil rättel: bidragit, om mitt Ämbetes wittnesbörd anhållit; och som jag thet icke wägra bör, så kan jag äfwen i sanning betyga, att Wälbem:te Herr Capiteins wilkor, emot hans stånd och wärde äro nog knappa, ägandes han wäl, utom bemelte, hårdt berustade Säterie Ägendom, ett litet frälsehemman, och en skatterättighet; men Altsammans inteknadt för gäld, hwilken mig wetterligen, icke genom någon efterlåten hushåldning, och än mindre genom wårdslöshet tillkommit, utan anständig uppfostran för Åtta barn, Herr Capiteinens mångåriga swåra siukdom, och en honom några År tryckande widlyftig rättegång, hwarmed han måst förswara sin Ägendom emot grannarna, hafwa wäl endast och förnemligast sådant förwållit; Warandes Herr Capiteinen nu jämwäl kommen till tämelig Ålder, som hwarjehanda krämpor åtfölja; hwilket alt sanningen till styrko, under namn och signete bestyrkes af Hageby d: 27 februarii 1756:/:
På Ämbets wägnat
Israel Trolle"
[Häradshövding /Min not.]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066654_00452 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/V-W/7

EÄ tab.2

240
Roos af Hjelmsäter / SV: Roos af Hjelmsäter
« skrivet: 2022-07-15, 12:07 »

"Eders Excell:tz föranlåthes iag tiänstl: att föredraga huruledes närwarande ryttare Antonij Roos som ähr en inföd Svänsk Adelsman, i någre åhrs tijdh för gemeen ryttare under mitt anförtrodde Regemente [Södra Skånska kav.reg./Min not.] och Maijorens Compagnie tiänt hafuer; Nu åstundar under hans Excell: Grefue Bielkens Wärffningar sig att Engagiera, som hånom och en under officerare tiänst dher widh yppen ståår, och dherföre om sin Demission ifrån Regementet ödmiukelig anhåller; Men såsom iag slijkt uthan Eders Excell: tillståndh icke admittera kan heller wehlat, /.../
Byringe [=Börringe/Min not.] d 23 Decembr: 1688
Carl Gyllenpistol"

Källa: Skånska generalguvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, år 1688, DIIIb:24

"Bielkens Wärffningar" lär avse uppsättningen av sex infanteriregementen som hjälpstyrkor åt Holland. Läs mer  https://osterlenanor.se/krigsmakt.htm

EÄ. tab. 67
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Roos_af_Hjelms%C3%A4ter_nr_51

241
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2022-07-15, 11:44 »
Ett egenhändigt brev på tyska från Carl Ewaldt Rönne till generalguvernören i Skåne, Rutger von Ascheberg, återfinns i Skånska generalguvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, år 1688, DIIIb:24

242

"/.../ Hoos Hans Kongl. May:tt är framledne Capit: Carl Grefwenhielms EnkeFru Maria Juliana Pattkul med en Suplique inommen och beklagar, huru som hon icke allenast genom fiendens grymma framfarande i Finland måst all dess lilla ägendom i sticket lemna och sig till denne Orten uti största älende begifwa, utan ock sedermehra förmedelst dess K: Mans dödelige afgång uti dess fångenskapp uti Ryssland i ett fast swårare tillstånd med sine omyndige barn blefwen försatt, /.../
Stockholm d: 9 Junij 1714
Ulrica Eleonora
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00164
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)

Se även Karl XII:s officerare: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1230 / sid 241 (AID: v319671a.b1230.s241)

243
Westerling / SV: Westerling
« skrivet: 2022-07-10, 17:33 »

"ANNO 1717 d 5 November, Blef Regementz Krigzrätt hållen wid Wästra Skånska Regementet i Malmö. öfwer nedanstående måhl i närwaro af /.../
Samma dag infant sig Brita Gyllman, och blef hennes klagemåhl som hon uti sin ingifne skrift till Hr Öfwersten emot Sergeanten Jeremias Westerling anförer, företaget och uti begge Parternes närwaro förhördt och examinerat.
/.../
d. 9 November
/.../
Brita Gÿllman blef tilfrågad hwar hon war född, som swarade i Hörup Sochn, och des fader warit fougde på Gyllerup godz
Qu. Huru gammal hon är? Resp. 20 åhr.
Qu. Huru många åhr hon tiänt uti Sal. H:r Generalens Gouv:ns Skÿttes hus? Resp. i tre åhrs tijd; Sergeanten tilfrågades likaledes hwar han wore född, som swarade i Calmare, och des fader warit Lieutenant under Siöstaten.
Qu. Huru gammal han är? Resp. 27 åhr.
Qu. Om han tilförene begådt lägersmåhl? Resp. Ja, besufwit en bondepiga i Rijsby Sochn, för hwilket han bött wid Rissby Häradz ting åhr 1710 då han warit dräng och tiänt hos Capit: Lindeblad som bodde på To...rum, der lägersmålet skiedt.
/.../
Krigzrätten tycker billigt wara, det Sergeant Westerling fullbordar sitt löffta, men som han där utinnan ställer sig motwillig, och förklarar sig eij willia anträda ächtenskapet, /.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 970 ff (AID: v817430a.b970, NAD: SE/RA/752);  Bild 1730  ff (AID: v817430a.b1730)

244
Introducerad adel - S / SV: Steb
« skrivet: 2022-07-10, 13:25 »

"Anno 1718 d 2 Aug. woro Consistorii
/.../
IV. Inkom Cammereraren wid Kongl. May:tz Artiglerie David Kohl och begärte Kongl. Hoff- och Fält Consistorii bifall at få byggia ächtenskap med Fru Anna Christina von Steeb, Sahlig Hoffjunkarens Adlerfeldtz Änkiefru?
/.../
d. 7 Aug: fick Consistorium af H:r Öfwersten Adlerfeldt swar på thes bref, at han på gifftermåhlet emellan hans Swägerska Fru von Steeb och Cammereren David Kohl intet hade at klandra, blef altså all twifwelsmåhl om thetta Ächtenskapz bygnad Uphäfwit och gick Copulationen för sig d: 10 Aug: [1718] el:r D:nica X post Trinit."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 740 (AID: v817430a.b740, NAD: SE/RA/752)


Om David Kohls första hustru Maria Eleonora Ammons död i Stralsund d. 10 Junij A:o 1717 (nya stilen) - se: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 1150 (AID: v817430a.b1150, NAD: SE/RA/752)

245
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2022-07-08, 15:26 »

"Specification Uppå de Rusthållare som för af och tilträde Rusthåld intet wehlat ehrlägga Wadstena KrigzManshuus afgifften, wed Södra Skåniske Cawallerie Regiementet Nembl:n
Härad: Enerot, Färsz
Sochn: Fräninge
N:o Rusthåld: 124
LiifCompagniet
Ryttmester Sapps Enkefru rustar effter Mannen 1 D:r
Enkefruen sedan försålt Rusthållet till H: Lage Beck 1 D:r 16
/.../
Hans Eklundh" [=regementsskrivaren]
[Gussaröd d: 23 Januarij A:o 1700]


***

"Uthräkning på een Månadz Siö Provison för fölljande Öfwer och Under officerare af Skånske Tre och Femmänningz Ryttarna, som komma att föllja recreuterne öfwer till till Kongl: May:tz armée, tillföllje af Höglofl. Kongl. Stats Contoiretz Bref och förordning af d 11 Martij A:o 1705 Nembl:
/.../
Corporaler
Johan Adam Zaph   10:16
/.../
Emoth wederbörl: quittens. Datum Ydstad 10 Junj 1705
A: Faltzburg"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv; Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, DIIIme:1, Riksarkivet Lund

Se även: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:15 (1697) Bild 450 / sid 79 (AID: v914000a.b450.s79, NAD: SE/KrA/0024030)

247
Introducerad adel - G / SV: Gladtsten
« skrivet: 2022-07-07, 14:43 »

"Munster Rulla Uppå Högwählborne H:r Baron och Öfwerstens Hugo Hamilthons Infanterie [=Smålands 5-männingar till fot/min not.] Regemente och Wadstena Compagnie.
/.../
Feltvebell Georg Glattstein
/.../
Stockholm d:n 16 Decembr: An:o 1704"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054781_00169 (eller https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054576_00022)
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/5

Han finns inte i rullan som fältväbel vid mönstringen 1705 (10/10) av Vadstena kompani:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00113
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1705/4 (1705)


EÄ, barn tab. 2: "Göran Gladtsten. Fänrik. Död ogift."

248
Rosenberg / SV: Rosenberg
« skrivet: 2022-06-29, 14:59 »

"Datum Stockholm 12 Januarius 1683
Till Swea Håfrät, at afgiöra Saken emellan Adelgunda Keckerbartinsky och hennes Man Mårten Rosenbergh.
Mut: mut: Till Conistorium Holmense
Carl .p. / Lindschöld
Wår synnerl: ynnest .p. Uthur hoosgående Supplique hafwe I wijdare at förnimma, huru som brefhafwende Adelgunda Rosenbergin född af Keckerbartinsky, beswärar sig öfwer sin Man Mårten Rosenberg, at han emoth skiähl och samweete icke allenast malitiose desererat henne och sitt barn, utan och sedan dhe ifrån slächt och förwanter äre brachte hijt på en fremmande ort, dem alt underhåld förneekar och således sätter dem uthj ett alt för swårt och ymkeligit tillstånd; Såssom nu uthj saken effter Lag och rätt uthslag och decision giöras måste; Ty befalle Wij eder här med nådeligen, at I låte begge parterne till en wiss termin citera, och sedan befordra denna saken så wijda den under eder jurisdiction kommer till ett rätwijst och prompt uthslag, hafwandes Wij sammaledes låtit Wår nådige befallning till Conistorium afgå, at det i lijka måtto denna saken så wijda den kommer under dess jurisdiction, skall skiärskåda och afhielpa, på det saken på en tijd så mycket forderligare må kunna afgiöras, och hon som en främbling till sin rät förhielpas; I medlertijd hafwe Wij och befalt H:r Öfwerståthållaren, at han skall tillhålla bem:te Mårten Rosenberg, at försee Supplicanten och barnet med underhåld. Hwilket Wij eder till effterrättelse i nåder hafwe wehlat weeta låta och befalle eder .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038970_00239
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/475 (1683)

***

"Rulla Uppå dhet Vacante Compagniet effter Johan Ankerfiell, under Högwälborne Hr Baron, Öfwersten och Commendanten Pehr Baners Regemente [=Smålands tremänningsregemente till fot/Min not.] Infanterie, /.../
Fenrich Pehr Schmidtberg
Feldtwäbel Simon Jacob Rosenberg
/.../
Datum Libau d. 6 Junij A:o 1705
P. Schmidtbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00026
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1705/4 (1705)


Kallas "Feldwäbell Simon Otto Rosenbergh" i rullan daterad Libau d: 16 September 1703

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054541_00038
Källa: Smålands Tremänningsinf.regemente. Öv. Nils Skytte; Rullor 1620-1723,SE/KrA/0022/1703/2 (1703)


Leonhard Kagg anger i sin dagbok (1698-1722) om slaget vid Poltava den 28 juni 1709
"Af Callmars infant.-regemente blefvo /.../ lieutnanter slagne Knut Silfwersparre, Simon Rosenberg, /.../"

Källa: https://digital.ub.umu.se/relation/474503 , sidan 133

Det som återstod av Lewenhaupts armé efter slaget vid Ljesna användes till att fylla manskapsluckor vid andra regementen vid huvudarmén. Smålands tremänningars manskap fick fylla ut luckorna vid  Livgardet - medan officerarna fick fylla vakanser 1709 bl.a vid Kalmar regemente.

Läs mer: http://www.tacitus.nu/karoliner/slag/Ljesna/svenskar.htm

249
Introducerad adel - D / SV: Dagström
« skrivet: 2022-06-29, 10:45 »

Östra Vemmerlövs död- och begravningsbok år 1758:
"Gyllebo. Die 28: Septembr: Blef begrafwen förr warande ÖfwersteLieutenanten som i många Åhr sutit arresterad på Malmö Slott, Wällborne Herren Herr _ Dagström, hwilken dödde d:n 17 Ejusdem uti sin arrest i Mallmö i sin Ålder _"

Källa: Östra Vemmerlöv (L) CI:1 (1733-1799) Bild 640 / sid 57 (AID: v105126a.b640.s57, NAD: SE/LLA/13532)

EÄ: Olof Dagström, "Död barnlös omkr. 1738 på Malmöhus slott och slöt själv sin ätt."


***

"General Munster Rulla uppå Kongl: May:ttz LijfRegemente Dragoner /.../ Lingsiöö d. 5 September 1700:
/.../
Capitein Funcks Compagnie
1:a Corporalskapet
Corporalen Oloff Dageström"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029120_00099
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1073 (1700-1716)

250
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2022-06-26, 16:07 »

"Genneral MönsterRulla af Kongl. Östgiöta Regemente till häst, Mönstrat wid Thorn d:n 21 och 22 September A:o 1703, af Kong. May:tt sielf
/.../
FrijRyttarne widh Kongl. May:ttz Östgiöta Cavallerie
/.../
Johan Adolph Rosenstråhle. 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028257_00144
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/282 (1703-1706)

***

Östgöta kavalleriregemente - "Wästanstångz compagnie d 26 Decemb: 1706"
2:dra Qwartermästare
/.../ d. 29 Decemb: 1703. I stellet Johan Adolph Rosenstråle från Corporal af Öfwerst Kruses Regimente hit avancerat samma tjdh och sedan Transport: till1:sta Qvartermest:r wid detta Compagnie d 15 Aug: 1705 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028257_00409
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/282 (1703-1706)

***

Anmälde sig i Stockholm vid hemkomsten till Sverige:
1722 "Juni 30
Cornet Johan Rosenstråle af ÖfwerstL[öjtnantens]: C[omp]
34 år 18 tjänsteår
ibid [Östergiötl.] födelselandskap
har indelning"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 1560 / sid 297 (AID: v787700.b1560.s297, NAD: SE/KrA/038814B)

***

EÄ, barn tab. 22:
"Johan Adolf Rosenstråle, döpt 1685-10-31. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1707-06-27. Löjtnants karaktär 1724-05-16. Död ogift 1730-02-21 på Älmtomta och begraven 1730-03-04. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Sibirien, därifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet."

251

"The Scotch Military Discilpine
LEARND FROM THE VALIANT
SWEDE
And collected for the use of all worthy Commanders
favouring the laudable profession of ARMES.
By Major Generall Monro,
/.../
LONDON,
Printed for William Ley at Pauls-Chaine.
1644."
[Se bild nedan]


Sveriges krigsartiklar år 1621:
"Krijgz articlar som fordom then stormechtigste furste och herre, herr Gustaff Adolph, then andre och store, Sweriges Göthes och Wändes konung, storfurste til Finland, hertigh vthi Estland och Carelen, herre öfwer Ingermanland, &c. loffwerdigst i åminnelse hafwer låtit göra och författa, anno M. DC. XXI. Stockholm, I. Meurer"
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038632_00056 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/137 (1621)Utvecklingen av Svea Rikes krigslagstiftning under 1600-talet:
"En komparativ studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar"
Se: https://www.diva-portal.org/smash/geta2:782903/FULLTEXT01.pdf

252
Introducerad adel - N / Neüman, von
« skrivet: 2022-06-22, 22:53 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:t Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt effter hållen General Munstringh d. Martj A:o 1708 (med anteckningar till 1717)
/.../
antagen d 30 April [1716] i Stockholm, deräst han är födder 16 åhr g:l
Carl Fredrich von Neuman
Avancerat till lärstyrman d. _ 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00046
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ne%C3%BCman_nr_259

253
De la Grange / SV: De la Grange
« skrivet: 2022-06-19, 16:14 »

"Datum Stockholm 17 Aprilis A:o 1647
Öpedt bref för Paul de la Grangie UnderJägmestaren uthi Smålandh, att niuta sin tertial oafkorttat af dee böther, som för skogshygge och olaga diureskiutning där i landzänden falla kunne p.
Wij Christina p Göre witterligen, att eftersom Hans May:tt wår högstährade Sahlige käre Her fader glorwördigst uthi åminnelse, hafwer den 1 Aprilis, A:o 1624 bebrefwat wår troo tiänare och Under Jägmestare i Smålandh Paul de la Grangi hwar tredie penning uthaf alle dee sakörer, som uthi hans befallning för olaga diureskiutning och bärande trääs nederhuggande falle och uthgifwas böre, att niuta så lenge han widh samme tiänst sigh bruka låter, och wij honom samme anparth annis 1645 och 1646 den 28 Januarij nådigst bewilliadt och confirmerat hafwe oafkortat att bekomma, aldeles effter högstbe:te wår salige Herfaders honom där å gifne brefs lydelse.
/.../
Där alle p Datum p
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038735_00194
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/240 (1647)

254
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2022-06-19, 15:54 »

"Datum 27 Majus 1658
Breef för Majoren Törne Andersson Tornerefeldt på sijne hemman.
Wij Carl Gustaf .p. Giöre witterligit, at såssom oss Wår troo tienare och Ryttmestare under Smålandz Cavalleriet, Edell och Welb: Torne Andersson Tornerefeldt underdånigst hafwer teedt och praesenterat trenne Wår högtährade Fru Moders Hennes May:t Drotningh Christines breef, daterade d. 17 April 1647 så och 30 Julij och 20 Sept: [1]650 honom gifne på effterskrefne hemman och lagenheeter uthi Smålandh, Cronebergz lähn Östra häradh och Nyio Sokn, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038814_00341
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/319 (1658)

Se även:
donation 1647 17 april - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038735_00197
donation 1650 20 september - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038763_00212


255
Introducerad adel - S / SV: Skunck
« skrivet: 2022-06-19, 15:19 »

"Datum 18 Majus 1658
Privilegium för Nils Schunck at kiöpa Frälsegodz.
Wij Carll Gustaff .p. Giöre witterligit at efftersom Oss Wår troo Tienare och Assessor uthi wår Hoffrett i Stockholm Oss Ellskeligh Ehrlig och Welbetrodd Nils Schunck uti underdånigheet föredraghit hafwer, huruleedes han skall hafwa till sigh handlat någre frelsegodz och Gårdar, Oss ödmiukeligen anmodandes at han dem och dee han till efwentyrs här effter till sigh handlandes warder för sig, sin hustru och lijfzarfwingar under Adelig frijheet och frelsemanna tienst må oturberat besittia, niuta och behålla, Ty hafwe wij af gunst och nådhe så och i anseemde af den Trogne tiänst han oss her till giordt och bewijst hafwer, och än yttermeera han så wäl, som hans arfwingar Oss, wår Ellskelige Gemåhl och Lijfzarfwingar sampt Sweriges Crono att giöra och bewijsa förplichtat wara skall, undt, effterlåtit och tillstådt, efftersom wij här medh och i detta wårt öpne breefz krafft, unne, effterlåthe och tilstedie honom Nils Skunk, at kiöpa frelse godz och dem besittia under Adelig frijheet och frelsemanna tienst, sammaleedes dem transferera på sijne lijfzarfwingar med sådane wilkor och Privilegier som Frelsemannen dem förr detta eenkannerligen när the såldes eller sällias besittia eller besutit och åthnutit hafwer, har alle som wederbör och för wår skull wele och skole giöra och låtha, hafwe sigh att effterretta, icke giörandes eller tilfogandes mehrbem:de Nils Skunk häremoth något något hinder mehn eller förfång i någon motto. Till p. Giöteborg d."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038814_00195
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/319 (1658)

EÄ, tab. 3 "Adlad 1660-01-12 och introducerad s.å. under nr 660."

256
Löwen / SV: Löwen
« skrivet: 2022-06-18, 18:18 »

"Såsom Coffardie Karlens Nills Holms hustru Sara Magdalena Holm, för det med ogifte Archeliemästaren Christian von Löven, begångne lägersmål, i föllie af Kongl. May:tte och Högl: Giöta Rikes Håffrättz d 7 hujus utfärdade leuterations Resolution, behörigen pliktat; Fördenskull blifwer hon hermed till forum ecclesiasticum remitterad, att effter en Söndagz stående på pliktepallen skrifftas och aflösas. Carlscrona d: 23 Febr: 1734.
Ad mand:m
J Elers
/.../"

Källa: Karlskrona amiralitetsförsamling (K) HIa:2 Handlingar rörande absolution (1727-1767) Bild 221 (AID: v115620.b221, NAD: SE/LLA/13200)

EÄ, tab. 13
"Christian Fredrik von Löwen"

257
Introducerad adel - L / SV: Linnercrantz
« skrivet: 2022-06-18, 18:09 »

"Såsom Capitainen H:r Sven Åderman, hwilken d. 21 Junii förledit åhr, är af Kongl: Am:tz ÖfwerRätten, för begångit dråp på framledne H:r Capitain [Zakarias] Linnercrantz, till döden dömbd, men genom K:l May:tz nådigste Leuteratione Resolution af d: 6 nästl: Decemb: för dödzstraffet förskont, och honom i det stället pålagt, at böta hel mansbot 100 D:r Smt, samt undergå en söndag uppenbar kyrkioplickt, och förlika måhlsäganden, och som bem:te H:r Capitain Åderman sama Mansbot ehrlagt; Ty warder han härmed till det Ehrewyrdige Prästerskapet wid Kongl:e Am:tz församlingen remitterad, at derstädes och i Am:tz Kyrkian besagde uppenbar Kyrkioplicht behörigen undergå. CarlsCrona d. 20 februarii 1728.
C: Rosenström
/.../"

Källa: Karlskrona amiralitetsförsamling (K) HIa:2 Handlingar rörande absolution (1727-1767) Bild 59 (AID: v115620.b59, NAD: SE/LLA/13200)

258
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2022-06-17, 23:11 »

"Såsom Volonteuren af H:r Öfwersten von Rosens Volonteurs Regemente och LijfCompagniet Julius de La Chapelle, för begången stöld, är dömbd till Fiorton dagars Fängelse wid Watten och bröd, samt at undergå Een Söndagz uppenbara kyrkioplicht, hafwandes han det Werldzlige straffet redan uthstådt; Altså warder han härmed till det wyrdige Prästerskapet remitterat, at äfwen ecclesiastice plichta. CarlsCrona d. 19 Julij 1718./.
C. Rosenström
/.../"

Källa: Karlskrona amiralitetsförsamling (K) HIa:1, Handlingar rörande absolution (1705-1726) Bild 180 (AID: v115619.b180, NAD: SE/LLA/13200)

259

"Datum Stockholm 14 Septemb. A:o 1660
Öpet breeff för Margaretha von Howen, det hon skall mainteneras wid en gårdh i Lijfland Apfel be:dh
/S. Franc
Wij Carl p. Giöre hermedh witterligit, att Oss hafuer wår Tienare och Page Edell och Wälbördigh Christopher Otto von Grönwaldh, uthj största Underdånigheet gifuit till känna, huruledes hans Sal. Fadher Jurgen Grönwaldh förmedelst hans trogne tienster ähr af Konungh Gustaff Adolph medh en gårdh i Lijflandh Apfel be:dh donerat, och af Hen:s M:t Drotningh Christina der widh Confirmerader worden, medh den nådige förtröstning, att i lijka måtto af wår högtährade Sahl. Her Fadher benådas och Confirmeras: Låtandes Oss der hoos förnimma, det Hans K; Modher Margaretha von Howen oachtadt den possessionen som hon och hennes Sahl. man i förmågo af ofuanbe:de Donation och Confirmation in till denne tijdh hafue suttit uthi, numehra af Schöpfers Erffwinger blifwer molesterat, såsom the till samma godz och gårdh bättre rätt hafwa och bewijsa kunde, Supplicerandes Underdånigst det wij hans K: Modher uthi hennes hafde possession till sakzens uthförande wärckeligen maintenere och handhafwa wille: Så alldenstundh wij samma Underdånigste Supplication befinne uthj sigh sielf skiähligh och billigh: Alltså hafue wij det samma honom nådigst welat bewillia; Befalle derföre allom i gemeen, i synnerheet wåre så högre som nedrigere uthj Lijflandh betiente, det dee låta bem:te Fru Margaretha von Howen omolesterat samma godz Apfel åthniuta, och till wijdare beskedh, och sakzens laglige uthförande medh samma rätt såsom tillförene possidera och besittia. Till yttermehra wisso p.
H. E.
Rijkzens Rådh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038835_00075
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/340 (1660)

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnewaldt_(Adelsgeschlecht)
"Die Familie von Grünewaldt zeigte die Donations-Briefe Gustavi Adolphi de ao. 1624 et 31. Auf die Güter Affel und Kl.-Goldenbeck an, daß sie bereits der Zeiten adelichen Standes gewesen, wozu noch notorietet kömmt, dahero denn dieses Geschlecht a tempore des geführten Beweises in die Matrikel zu annotieren ist“
– Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft

260
Lindelöf, nr 143 / SV: Lindelöf, nr 143
« skrivet: 2022-06-10, 23:00 »

"Datum Stockholm 6 September A:o 1660
Pardon för Corneten Hans Lindelöff p.
Wij Carl p. Giöre her medh witterligit, att såsom Corneten Edell och Wälbördigh Hans Lindelöff ähr för en tijdh sedan råkader uthj olycka för ett Manslagh, för huilken orsak, han först hafuer hållit sigh på flyende foot; Men lijkwäl opå wårt Krigz Collegii säkre Leigdebreff framkommit, samma saak för rätta att uthföra, och tå i medlertijdh, förlijkt sigh medh rätte Målsäganden, så att han wäl förnögder ähr, och der opå hoss Oss, bemälte Lindelöff igenom sin Supplication om pardon Underdånigst anhåller; Altså hafwe wij uthj samma Consideration, i synnerheet af mildheet och nådhe, honom Hans Lindelöff pardonerat och tillgifuit, såsom wij och i krafft af detta wårt öpne breff, honom Hans Lindelöff nådigast förunne och pardonere lijfwet, i så måtto, att sedan han erlagdt Konungsbothn, och stått sin Kyrckioplicht han tå blifuer frij för alt wijdare tilltahl och beswär för denne begågne Missgerningh; hwilket hwar och en, i synnerheet dee som det enkannerligen angå hafwe sigh till effterrättelse. Till yttermehra wisso p.
H. E.
Senatores"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038835_00027
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/340 (1660)

EÄ. barn tab. 8:
"Hans Lindelöf. Kom i tjänst 1655. Råkade i skada för en av Per Brahes tjänare och måste fly. Modern anhöll 1658-08-14 hos Per Brahe om lejd för honom att återkomma. Var 1668 kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död ogift 1673-02-00."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindel%C3%B6f_nr_143

261
Introducerad adel - F / Footangel
« skrivet: 2022-06-05, 22:48 »

"Datum Götheborg 15 Martio 1660
Pardon för Haraldh Fotangel
N. Skunck
Wij Carl p Göre witterligit, att emedan fordom Commendanten på Kexholm, Haraldh Fotangel, ähr kommen i den olyka, att han haffwer begådt ett oträngdt drååp och manslagh på Capiteinen Staffan Danielsson, för hwilken orsak han aff Wår KrigzRätt ähr dömdh till döden, men nu i största Underdånighet och ödmiukheet Oss ansöker om nådh och pardon till hans Lijffz förskohningh; Så haffwer Wij denna saak i nådigt betenckiande, hålldne Ransakningh låtit igenom see, och alla dess circumstantier nogha öffwerlagdt, och ändtligh resolverat, att ändoch denna Fotangels brott är i sigh sielff grooft, och till gärningen ingen Pardon meriterar, doch likwäl, emedan han, effter begångne dråp, haffwer rymbdt landt och sigh sielff på frija fötter ställt, hwarifrån han är på Leigde inkommen och för rätta swarat; haffwer och i medlertijdh sigh förlijkt medh den dödes hustru, så att hon medh uthfäste och uthgifne böther är förnögdh, och beder för honom. Wij betänke och den trogna tiänst han Sweriges Chrono i heela sin Lijffztiidh, oförtrutin giordt haffwer; Såsom och, att han nu är på frija fötter och i dee wilkor staddh, att han lätteligen kunde wijka till wära fiender, der hans infödda kärlek till Oss och Fäderneslandet, sådana tankar honom icke betaga och förhindrade: Ty haffwe Wij effter den anledningh, som Sweriges lagh i sådana fall giffwer, nådigst welat honom denne dråpzmåhls saak pardonera och Lijfwet förunna, som Wij och i krafft aff detta honom Lijffwet förunne; doch medh den condition och wilkor, att han skall tiäna under Wår Armee i Lijfflandh, eller Tysklandh på 4 åhr, niutandes i medlertijdh dedh avancement till charge och andra wilkor, som Wij andre Wåre officerare, hwilka sigh redeligen förhålla, gärna förunna; Men effter förflutne 4 åhr skall honom wara tillåtit att komma in i Fäderneslandet och detta Wårt Frijheet tillgodo niuta uthan någons tilltahl i denna saak. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038830_00357
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/335 (1660)

EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Footangel_nr_229

262
Sölferarm (Wädurhorn) / SV: Sölferarm (Wädurhorn)
« skrivet: 2022-06-05, 22:05 »

"Datum Götheborgh 14 Martius Anno 1660
Mandatorial till Åbo Hoffrätt att upptaga Capitain Michel Sölffwerrams saak emoth en Prest
Carl .p./Nils Skunck

Wår synnerlige ynnest .p. Oss haffwer troo Man, Praesident och samptl. Assessores, Capiteinen Oss Elskeligh Wälb. Michel Sölffwerram Supplicando föredragit, huruledes hans hustrus Syster Eliana Stierne haffwer olagligen borttsållt någre Frelsegårdar medan hon war Jungfru, oacktadt, att han Sölffwerrahm i lagha tijdh för häradztinget haffwer där emoth protesterat, där till medh haffwer be:te hans Swägerska trädt uthi ofrälse giffte, således till hans hustru, såsom näste Slächtinge förgiordt sin fasta Ägendomb; Ödmiukeligen hoos Oss anhållandes att Wij honom till be:de godz nådigst wille förhielpa. Så ehuruwähl Wij pröffwe skiähl och Adelige Privilegier wara lijkmätigt, att han bekommer dee godz igen, som hans Swägerska igenom olagligit försälliande, och sedermehrae gifftermåhl medh ofrälsse manne, haffwer förbrutit till sin närmaste slächt; haffwe Wij likwäl welat detta ährende först låta komma för en Rätt lagligen att dömmes, på det hwar och en må fritt sin Rätt att förswara, som han gitter, och såsom han dessföruthan beswärar sigh, att han en långligh twijst haffwer medh den sama som hans hustru haffwer ägt om arff och löösören, medh hwilket han till ingen ändskap komma kan, derföre ähr Wår nådige willie, att I medh det forderligst göre den anstallt, att berörde saker, så den ene som den andra, må bliffwa upptagne och rättrådeligen afdömde, ju så lagandes, att Wij icke wijdare aff honom i detta måhl måge beswärade bliffwa. Hwar med Wij befalle Eder Gudh Alzmektigh synnerligen, nådeligen. Aff .p."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038830_00353
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/335 (1660)

EÄ tab. 3: "Mikael Sölfverarm /.../ Var kapten, vid artilleriet 1676 och major 1688. Död 1691-09-01 och begraven i Tövsala kyrka, där hans vapen och värja uppsattes. Gift 1650 med Margareta Stierna, begraven 1687-10-03 i Tövsala kyrka, dotter av finske frälsemannen Arend Scheringsson och Margareta Hansdotter Görtzhagen."

263
De la Grange / SV: De la Grange
« skrivet: 2022-06-03, 21:06 »

"Datum Linköpingh 20 Aprilis A:o 1660
Till KrijgsCollegium, at the Låta Maria de la Grance åhrligen till Underhåldh bekomma 6 t:r Spannemåhl.
Carl .p. /S. Franc
Wår synnerl: aldenstundh Tro Män etc.
Wij uthi anseende aff Sahl. Capitenens Hans Anderssons långlige så i Tyska som Danske Krijget giorde tienster, och at han der bredewijdh hafuer uthi slaget på Fyhn most uthi Cronans tienst sättia Lijfwet till, nådigast hafua förundt hans effterlåtne Enkia Maria Påfuelsdotter de la Grance till någon soulagemant sampt sine barns Underhåldh 6 Tunnor spanmåhl åhrligen at niuta af Hospitalet uthi Wadstena och det så länge som hon är uthi sitt Enckieståndh: /.../
Hedewig Eleonora
Senatores"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038831_00108
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/336 (1660)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Nyborg (14 november 1659)

EÄ barn tab. 1
"Maria de la Grange, född ca 1631, död 1702-12-30 i Tingetorp, Gärdserum (E) och uppges då vara 71 år. Gift 1:o 1648 med kaptenen vid Östgöta kav-reg. Hans Andersson Somme död 1659 i Polen, gift 2:o 1660 med löjtnant Nils Trybom i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Rymonia, levde änka i Tingetorp 1709) f. 1633 16/3 i Tryserums prästgård (Ög.), död 1708 i Tingetorp, kusin till Bengt Reetz adlad Reutervall."

264

"Onsdagen den 17 Octob: annj 1666
Wellwijss och Wellfornemme Mand Eschill Ollsson BorgMester her i Cimmershafn i dag for Raetten praesenterade och fuldkommeligen fra sig och sine arfuinger schiödte [och fra-]hendede den Gaard her sammestedz, som ellers kall[as] Bent Pederssons grd, liggandis påå Allgaden östen [for] Peder Christenssons och Westen for Jens Hanssons gaarder. Samme Gaards grund och Eÿendom [...] Wellforstandig Mand Knud Pedersson Kongl. Maytz Byfogit her samme stedz /.../ at bruge nyde /.../" (AID: v619292a.b50))

"ANNO 1667 Onsdagen den 13 Februarij
Wellfornemme Mand Peder Christensson, förige Kong: Maytz Byfogit her i staden, vandt ved siaels Eed, at som hand semme dag och tid var hiemme i sin stufue, hördte hand samme tid :/: omrört 11 :/: raaber och dommeren paa Gaden oppe imellum Borg:[M] baggaard och H: Holgiers; saa hand igenom Vindue, och bleff Var en heel hob folk församlede; /.../" (AID: v619292a.b140.s11)

"Borg:[M] Eschilld Ollsson foregaf, at eftersom Vellaet Mand Peder Christensson hafde en tid long vaerit Kongl. Maytz Byfogit her i Staden, och sig det godvilligen frasagt for Vellb. H: Landzhöfdingen: Saa hafde hans Vellb: befaldit Borg: at hand en anden god Dannemand till Byfogetz thienniste skull forordne. Huor paa Berg: och till Vider ratification, Knud Pedersson haffde forordnit. Hannem nu sist affvicte 20 Jan: Vellb: H: Landzhöffdingen haffde ladit for sig kalde, och effter Eeds affleggelse till Byfogit her i Staden confirmerit och des fuldmacht meddelt som begiertes for Raetten lest och paaschrefuet, /.../" (AID: v619292a.b150.s12)

"Onsdagen den 21 Aug: 1667
Peder Christensson, som och hafde vindit i Sagen, var iche till stede, men Udreyst paa landhit till en aufflsgrd [=avelsgård] hand der haffr, huor hand och i langt tid haffe Udevarit, /.../" (AID: v619292a.b250.s22)

"Onsdagen den 18 September 1667
Wellfornemme Mand Peder Christenssen paa Haederlig och Velllaerde Mandz H:r Holger Mogenssen Sognepraest her på Steden, hanns Vegne /.../" (AID: v619292a.b280.s25)

Källa: Simrishamns byting (L) A:5 (1666-1681)

Med detta och mina tidigare inlägg ovan är jag nu övertygad om att ridefogden och byfogden är samma person - Peder Christenssen som har styvsonen Holger Mogenssen [Arreskow]. Som följd av detta bör Marene Rasmusdotter vara Holgers mor (se gravstensinskription ovan).

265

"Kiendis Jeg mig Peder Christenssen Ridefogitt i Gierdtz Oh Aalboe herid. att haffue /.../
Actum Christanstad den 2 May Anno 1654"
Namnteckning [se bild nedan]

Källa: Länsräkenskaper/Lensregnskaber, Kristianstads län 1652-1657
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55238026


Se även namnteckningar:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237945
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283676,55237950

266

Utdrag ur jordrevningsprotokollet för Wää Sochn den 1 maj 1671:
"Crono hemman
2. [=Vä N:o 47] Ryttmäster Härman Kÿfer och Anders Struck ibm [Vä], huardehra 1/4, huilket giörer tillsammans 1/2 [mantal], och så hafuer warit i danska Tijdhen, Intihll nu, /.../"


Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 12 / sid 9 (AID: v98475.b12.s9, NAD: SE/LLA/10880)


"/.../ Intill dhes H:r Hendrick Lindenow, blef SlotzHerre [1649] på Christianstadh, då hafuer Kongzfougden Pär Christenssen /.../
/.../ Till dess Pär Christenssen försåldhe sin gårdh i Wää, till Ryttmästaren Herman Kijfer/.../"

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 15 / sid 12 (AID: v98475.b15.s12, NAD: SE/LLA/10880)


"Dässe Efterskreffne Ägendommar, Uthi Wää by hafuer dess Possessores, till Dato niutit frij för alle Cronans Uthlagor och Besuär /:koppskat Undantagandes:/ Under Tijtel at de hafue Wahrit kallade frij grunder, Effter som de af gammal Tÿdh, skall Wahra kompne ifrån frälsemänd, huilke ähro desse som fölger
/.../"
"Brukijs under N: 45
Arfwedh Arfwedszon Ibm, Een grund åkeer, Effter des åthkomst af N: 35 *]. /.../"

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 54 / sid 52 (AID: v98475.b54.s52, NAD: SE/LLA/10880)


Utdrag ur biakterna till jordrevningsprotokollet:
*] "Copie 35 [=nr på biakt som anges i jordrevningsprotokollet]
Kiendis iag mig Pedr Christensen i Wae, att iag i dag hafr solt och affhendt fra mig och Mine Arfuinge. Thill Arffue Arffueson förie Ladefougitt paa Ugerup Itt gadehusse beligendes Syndene for Kirchen. Westen op till Dauid Brogiss gaard med itt styche frij Eyendom, som ligger i Mellen för: Dauid Brogis gaardh och it stähr Hospitals Jord, Westen optill. /.../ och Naehr som hand be:te Rest betalt blif:r skall hand af mig bekomme gammel Adell Pergementz skiöde, och daa fuld kommelig, Indem Gierdz herris thing /.../
Christianstad d 1 Februarj Anno 1660
Pedr Christenss:
Eg h:d"

Källa: Kammarkollegiet Andra provinskontoret (K, L, M) FI:600 (1671) Bild 36 (AID: v113680.b36, NAD: SE/RA/52106)

Brukas "under N: 45" i Vä - se: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIc:6 (1671-1672) Bild 57 / sid 55 (AID: v98475.b57.s55, NAD: SE/LLA/10880)

267

"Anno 1658 denn 16 Februarij /.../
/.../ I lige Maade haffuer Welladt Peder Christennssen i Whæ [=Vä] Ko: Ma: Ridefougidt off:r Gierdz Herrett."

Källa: Länsräkenskaper Kristianstads län 1657-1658
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283678,55238587

268
Hej igen!


Här kommer även bild för gamla rusthåll nr 9 vid Bjäre (härads) kompani (ur regementsräkenskaperna år 1707):

269
Hej Anette!

Regementsräkenskaperna som Lennart hänvisar till är en bra källa - som finns på Krigsarkivet.

År 1707 gjorde man en ny indelning av rusthållen vid Norra skånska kavalleriregementet. Nedan mina foto ur regementsräkenskaperna från år 1707 och Bjäre kompani.


Bästa hälsningar
Magnus

270

I S:t Nicolai kyrka i Simrishamn återfinns följande gravsten stående i vapenhuset (direkt till höger när man kommer in). "Huvudtexten" på gravstenen lyder:

"HER VNDER HVILER
ERLIG ACTBAR OC HVELFOR-
NEMME MAND PEDER CHRISTEN-
SON FORDOM KONGL MAI:ST BYFO-
GET HER I CIMMERSHAFN SOM DØDE
DEN 6 MARTII Ao: 1668 DER HAND HAFDE
LEFVET 50 AAR OC 30 WGER MED SIN
HVSTRO ERLIG DYDERIG OC GVDFRUC-
TIG QVINDE MARENE RASMUS D SOM
DE DEN 1 FEBRVARII Ao: 1671 DER HVN
HAFDE LEFVET 69 AAR 27 WGER OC 3 DAGE
GUD GIFVE DENNEM MED ALLE
TROENDE CHRISTNE EN GLAEDELIG
OC AEREFVLD OPSTANDELSE"

Återstår att forska fram om ridefogden i Gärds härad 1657 är samma person som senare (1660-talet) blir byfogde i Simrishamn. Bevisligen (enligt bytingets protokoll) var ridefogden Peder Christensson år 1657 styvfar till Holgier Mogensson Arreskow (se mitt inlägg ovan). Mitt foto nedan från kyrkan (f2022-05-19).

Byfogdens sigill och namnteckning år 1663 - Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) FIIa:1 (1643-1696) Bild 930 / sid 161 (ArkivDigital AID: v158493.b930.s161)


Ridefogde i Gärds och Albo härader 1657-1658 (Länsräkenskaper):
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20167158#283677,55238490

271

Simrishamns byting "Onsdagen den 28 Oct. 1663
Peder Christensen Kongel. Maytz byfoged i dag skiödte fra sig sin hustru Maren Rasmusdaatter och begge deris arfuinger till Niels Ollsen Skredder och hans hustru alt hus och voning /.../"

Källa: Simrishamns byting (L) A:4 (1654-1666) Bild 1690 / sid 165 (ArkivDigital AID: v619291a.b1690.s165, NAD: SE/LLA/10188)

Lästips om de danska ridefogdarna: "Skånska Generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv" av Alf Erlandsson (bl.a sid. 154-155 - om reträttposter för de 1659 avskedade f.d danska kronans ridefogdar)

272
12 Företag / SV: Afrikanska kompaniet
« skrivet: 2022-05-13, 18:26 »

"Datum Stockholm Martius 26 A:o 1662
Fullmacht för Tynes Adrianson Vos att wara Commendant uthi Guinea på Forten Cabo de Korso.
Wij Carl p. Giore witterligit, att aldenstund Commendanten öfwer orten Kabo de Korso och the der under hörande Forter och loger uthi Guinea Hans Neuman är nyligen medh döden afgången och Wij nödigt pröfwa, att een skickeligh och qualificerat Person uthi dess ställe förordnas må, som Oss och Wårt Affricaniske Compagnie bemelte ordt till trogen handa håller; hwarföre och emädan Oss recommenderat är, ther till tienligh wara Wår Troo Undersåthe och Borgare i Wår Stadh Stade Erligh och förståndigh Tynes Adrianson Vos, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038841_00249
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/346 (1662)

Jämför: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cabo_Corso


273

Simrishamns byting "Onsdagen den 26 Aug: 1657
/.../ iag [Sören Andersson] med flere af Borgeskabbit iche ville samtyche och kalde be:de Peder Christenssons Stifson, den hederlig och Vellacht[?] Mand Her Holgier Mogensson [Arreskow] nu Sognep:[rä]st her paa stedit, efftersom Borgeskabbit dagen tillforne hafde kaldit en hederlig person ved nafn Hans Pedersson, Barn föd her Udj Byen."

"Peder Christensson Kongl. May: Ridefogit i Giers [Gärds] Herridt".

Källa: Simrishamns byting (L) A:4 (1654-1666) Bild 880 / sid 84 f (ArkivDigital AID: v619291a.b880.s84, NAD: SE/LLA/10188)

I Simrishamns kyrka finns en gravsten över byfogden i staden (-1664-1666-), Peder Christenson.

274
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-05-09, 11:20 »

Ur Simrishamns kyrkoräkenskaper för år 1686:

"Stohlestånd eller Bänkrum
/.../
Qwinfålkz Stohlarna
Num: 1. Wälb:ne H:r Walkendorp war staden skyldig 10 D:r och gaf Stohlerummet i betahlning, samma 10 D:r H:r Borgmester Hendrich Johansson gifwit til Kyrkan för prioriteten, och ytterligare till een kiänslo, till kyrkan för sin hustro gifwit 2 D:r som är 12:-
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061880_00138
Källa: Simrishamns kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/LLA/13336/L I a/1 (1643-1688)"Arrendatorn på Gärsnäs Anders Andersson Ebeltoft inköpte den gård som Hans Walkendorf tillforn possiderade i staden [Simrishamn], första upbud 1687 11/4"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:2 (1642-1693) Bild 2280 / sid 224 (AID: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:2 (1642-1693) Bild 2260 / sid 222 (AID: v461934a.b2260.s222 - v461934a.b2280.s224, NAD: SE/LLA/10187); https://osterlenanor.se/radman.htm"Anno 1691 Onsdagen d: 1 Julij hölts Ordinarie Råstugu
/.../ angående Stadsens reveneur och medell/.../ penningar woro inge, widare än ett owist gieldh hoos H:r Hans Walkendorph på 135 D:r Smt, huilke för wist [säkert] inte kunna angifwes"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat (L) AIa:2 (1642-1693) Bild 2610 / sid 257 (AID: v461934a.b2610.s257, NAD: SE/LLA/10187)

275
Huusgafvel / SV: Huusgafvel
« skrivet: 2022-05-05, 14:51 »

"(Vigsel) Anno 1698.
2 Jan. H:r Hindrich Huusgafwel
J. Anna Catharina Meder"

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763, ra.ee, bild 111/401

276
Kirstein / SV: Kirstein
« skrivet: 2022-05-05, 14:49 »

"Anno 1705
den 30 julij, 6 och 13 Augusti Lystes för Artolleri Majorn Her Johan Lenhard Kirstein, och Jungfru Gerdruta Sperrreuter och wigdes den 15 Augusti.

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763, ra.ee, bild 125/401

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kirstein_nr_1181
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperreuter_nr_1307

277
Introducerad adel - S / SV: Sperreuter
« skrivet: 2022-05-05, 14:47 »

"Anno 1706
den 21, 28 oct: och 4 Nov: Lystes för Hr Fabian v. Sperreuter och J:ru Sophia Elis: Zöge v Manteufeln och wigdes d:n 7 Nov:"

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763, ra.ee, bild 127/401


"Anno 1708
den 31 Maij, 7 och 14 Junij Lystes för Mauritz von Geldern och Jungfru Anna Elisabeth von Sperreuter och wigdes den 17 Junii"

Källa: S:t Mikaels församling i Tallinn (Reval), Svenska församlingen. Födslar, äktenskap, dödsfall; TLA.239.1.1; 1697-1763;, ra.ee, bild 128/401

278
Oxehufwud / SV: Oxehufwud
« skrivet: 2022-04-17, 19:42 »

"Anno 1711 d 9 octob: wardt Consistorium /.../
1 thenne dagen wart Concistorium församblat för en Ryttare af högwällborne H:r Gen: Majorens och Grefwen Crist. Lud. v: Aschebergz Regemente [=Riksänkedrottningens livregemente till häst/min not.] wjdh namn Torsten Frimodig som tillika medh en Adellz Jungfru wijdh namn Anna Helena Oxenhufvud inkom begiärande få tillståndh träda till gifftomåhl medh hwar annan, effter de hafft kiötslig beblandelse till samman men bem:te Jungfrus Faster Fru Eleonora Oxenhufwud wil läggia sig ther emot af orsaak att hon är adell och han en gemen och ofrälseman, ofwannembde Personer inkommo och uppå tillfrågan tillstoda att the wilja hafwa hwarannan och hafft kiötsligit omgiänge medh hwar annan hälst effter det altså så wijda kommet att det intet står till att ändra.
han Torsten blef uthwijster men Jungfru war inne och frågades om hon intet kan ändra sitt sinne at öfwergifwa Torsten Neij hon will hafwa hoo sade at Grefwe Ashenbergh lofwat hielpa Torsten med första att avancera lät och förstå det H:r Gen. Major Aschenberg sagt sig wilja gifwa sitt uthlåtande här om när sådant blifwer begiärt, en permissions sedell att giffta sig med denne Jungfru Oxenhufwud som Cornet Albend:[?] gifwet, dat d 27 Sept: 1711, och en ResePass Sedell som Captain Leutnant George Soop gifwit dat d 2 Octob 1711 blefwe upläsna. Sedan blef hon uthwijst medan Consistorium öfwerlade om saken och stannade i thet, Sluut att bref afgår till Fru Eleonora Oxebhufwud att hon will gifwa sitt samtycke här till effter /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00253
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00259
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/3 (1708-1711)

EÄ, barn tab. 12:
"Anna Helena Oxehufvud, född 1687-02-12 på Säby. Var ogift 1710-07-19, men var gift (med vilken är ej känt) vid sin död, som inträffade före 1723-10-26."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oxehufvud_nr_102

Se även:
Katarina Sohlborgs inlägg ovan 2015-06-03
LarsOlof Lööfs inlägg ovan 2017-01-04

279
Belfrage / SV: Belfrage
« skrivet: 2022-04-14, 20:52 »

"ANNO 1709 d 17 Februarii höltz Consistorium /.../
3 Denna dagen slutades att till H:r Kyrkoheerdens i Frijllesåhs skulle afgå Citation och Stämbning att han H:r Nicolaus Fridlezius til Consistorium inkommer och förklarar sig huru han kommit till att lysa alla 3 gångerne på en dag och sedan Copulera Corporalen Lucas Winberg medh sin förlofwade Fästemö Wällb:e Jungfrun Ullrika Wirginia Belfrage ändock Corporalen, för begångit lägersmåhl medh Anna Jönsdoter i Bolg, hade hwarken politice eller Ecclesiastice plichtat som Consistorie dom dock honom pålagt, och dess uthan hwarken Corporalen eller dess Kieresta wuro af Frijllesåhs Försambling, hwilken Citation gick och bort som Brefboken betygade."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00042
Se även samma ärende (förfalskade prästsedlar):
Mål 2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00045
Mål 1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00052
Mål 6 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00062
Mål 15 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074005_00094
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/3 (1708-1711)

EÄ, barn tab. 50
"Ulrika Virginia Belfrage, född 1684-11-00, död änka 1762. Gift 1709-01-06 Smältryd med kvartermästaren Lukas Winberg, född 1681. Död före 1741."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Belfrage_nr_782

280
Hej Anita!

Du hittar Matthias meritförteckning från 1719 23/9 här: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:3:M:981 (1719) Bild 650 (AID: v948965.b650, NAD: SE/RA/754)

***

Här kommer även ett försök till uttydning av "mittviket" i Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719), bildid: A0065997_00865 :

"[Har] warit Capi-
[tain] wid Konung
[Sta]nislai troup-
[per], sederme-
[ra] utj Strals-
und stått wid
General Major
Kirkbacks Reg:te
men utj Fån-
genskapen råk-
at ibland de
gemena."


Bästa hälsningar
Magnus

281
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Baranoff
« skrivet: 2022-04-10, 22:42 »

"Datum Stockholm 11 April Anno 1700
Till Reductions Deputerade, angående Baranoffernes ansökning.
Carl .p./ C. Piper
Wår synnerl. .p. tro Män .p. Wij see utur Eder underdånige skrifwelse, daterad d: 20 passato, huru som till föllje af Wår nådige befallning, daterad d. 31 Januarij nestledit Åhr, som förmår, at I skulle uthsee någre ograverade godz i Finland til wederlag emot dhe donations godz i Estland samt twänne gårdar j Finland, som ifrån Bröderne Christopher Jürgen och Fredrick Baranoffer äro blefne reducerade, I hafwe tillskrifwit wederbörande Landzhöfdingar i Finland, at de wille öfwerskicka en Specification på de där i lähnen beholdne godz och räntor, hwaraf bem:e Baranoffer kunde niuta ett aequisulent wederlag för deras reducerade donations godz, men berätta be:e Landzhöfdingar, at därsammastädes intet finnes någre odisponerade god och räntor, som kunna tiäna Baranofferne til wederlag,och i fall någre sådane godz där wore, så behöfwes de til Indelningz werketz completering: Och som desse Baranoffer intet kunna erholla wederlag utj Finland; Så hafwa de hoos Eder anhollit, dhet dhe förb:e Wår nådige förordning måtte få åthniuta utj sielfwe Donations godzen, som till största deelen äro belägne utj Estland nembl: Stora och Lilla Keskull samt Lower, hwilka de och deras förfäder altid frije och obehindrade hafwa possiderat, in til dess den Estniske Reductions Commission Åhr 1686 dem samme under Reduction månde förklara som publique godz med 1681 Åhrs renta, samt för de Finska gårdarne at unfå någre hakor wid de andre godzen j Estland, eftersom uthi Finland inge godz finnes til wederlag. /.../
/.../

Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_01063
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baranoff


282
07 Övrigt / SV: ABC-bok för tysk geografi
« skrivet: 2022-04-10, 21:02 »

"Dat: Stockholm 7 Aprilis A:o 1700
Till Brehmiske Cammaren med 1700 åhrs Stat.
Carl .p./C. Piper
Wår .p. Såssom Wij hafwe låtit afsluta innewarande åhrs ordinarie och Extraordinarie Stat för Wårt General Gouvernemente uti Hertigdömerne Grehmen och Verden; /.../
/.../

Och som I 5:to underdånigst tilkänna gifwe att effterföliande Betiänte allaredan wärkeligen äre blefne antagne till Administratorer af Ampt Wildeshusen, Nembl:n 1 Amptman för Twåhundrade Rijkz D:r, Een Hus Fogde fyrattijo Rijkz D:r, Een Skogwaktare a Fyrattijo Rijkz D:r, och en Portwaktare a Sexton Rijkz D:r, hwilket gör tilsammans Twå hundrade Nittijo Sex Rijkzdahl:r åhrligen. Så approbere Wij icke allenast i nåder hwad härutinnan är förordnat, beståendes där jemte Sextijo Rijkzdahl:r till resepenningar för Amptmannen, utan wele jemwäl att Kyrkioherden och Scholemästaren hwilka förrätta Gudstiänsten i Staden Wildeshusen effter gammal plägsed måge blifwa salarerade af Ampts medlen, den förre med Twåhundrade Rijkzdahl:r och den senare med Etthundrade Rijkzdahl:r om åhret; hafwandes till den ändan berörde Salarier på Staten låtit opföra. /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_00895
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)

283
Introducerad adel - S / SV: Sölfverklinga
« skrivet: 2022-04-10, 20:35 »

"Dat: Stockholm 6 Aprilis A:o 17011
Till Landshöfdingen Cronhiort angående Maria Getzelij ansökning.
Carl .p. /C. Piper
Wår ynnest och nådige benägenheet med Gud alzmäktig .o. Wij hafwe bekommit Eder berättelse daterat den 7:de passato, angående framledne Ryttmästarens Silfwerklingas Änkias Maria Gezelij hos Oss giorde underdånige ansökning, att få blifwa bybehållen wid Rusthållet Rånby i Tenala Sochn, hwilket hon berustar, sökiandes elliest hennes Stiufdotter Katharina SilfverKlinga att få rusta för det samma; Och som Wij där utur see att bemelte Rusthåld Rånby är Crono och icke Skatte, och Maria Gezelia har öfwerstens af Regementet underskrefne bewijs och attest, att hon nu på tridie åhret sedan hennes Man afsomnade, altijd har hållet monteringen complet, är och af den förmögenheet, att hon förmår den samma framgeent att oprätt hålla, men där emoot Catarina Silfwerklinga meddellös, så att man hoos henne ingen säkerheet kan hafwa; Så wele Wij wid så beskaffat saak låta Fru Gezelia wid bemelte Rusthåld blifwa conserverad, hwilket I hafwen att låta henne wetta. Och Wij befalle .p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_00882
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)

284
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2022-04-10, 11:40 »


"General Munster Rulla Kongl. May:tz Smålands Cavallerie Regemente under Hans Excellence Kongl. Rådetz och Praesidentens, Högwählborne Grefwe Carl Nieroths Commando och Östra Häradz Compagnie, Munstradt af bemelte Excell:s Kongl. Rådet och Praesidenten H:r Carl Nieroth och Krigzrådet Israel Holmström
Friebergh d: 6 Decemb: 1706
/.../
Första Corporalskapet
/.../
1:sta Corporalen utan boställe Carl GyllenTorner, werfd d 4 Martij 1701. som Transporterades till H:r Öfwerste Lieutenantens Compagnie med boställe d 16 Feb. 1702 /.../"

Överstelöjtnantens kompani:
"Första Corporalskapet
Förste Corporalen med Boställe Wollmar Mickelson söckt och bekom:t afskiedh d. 4 Martj 1702. Istellet samma dato  hijtTransporterad 3:die Corporalen uthan Boställe Carl Gyllentorner, som d: 24 Aug: 1702 bekom:t afskiedh. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028858_00168
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028858_00066
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/842 (1706)

285
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ulrich
« skrivet: 2022-04-08, 17:54 »

"Datum Stockholm 27 Januarius 1700
Till Reductions Deputerade, ang: Ulrichernes ansökning.
Carl / C: Piper
Wår .p. Wij see utur Eder underdånige skrifwelse daterat d: 24 hujus, hurusom till föllie af Wår nådige befallning daterat d: 23 novemb: sidstl: af innehåld; att I effter skiäl ock rättwijsan skulle afgiöra Godzet Ruila i Estland, hwilket framledne HofRådets ock Vice Praesidentens Johan Ulrichs Arfwingar underdånigst sökia att få behålla, I å nyo hafwa öfwerlagt bemälte sak, men finne, enär I komme att afgiöra den samme efter skiäl ock rättwijsa, att derwid fattas fulkomlig effterrättelse om Ulrichske Godzens egenskap ock qvantitet, hwareffter dheras praetenderade wederlag må kunna considereras, berättandes Arfwingarne, att dem omöyeligt är nu så långt effter åth derom att finna närmare effterrättelse, än som Konung Gustaf Adolphs första gåfwo bref de Anno 1621 wid handen gifwer näml: att bemälte Ulrich uppå trowärdig berättelse har unfått godzet Riul i ansende till sitt bortmiste Arfwegodz samt utstående giäld i Cuhrland ock trogne giorde tiänster wid Riga Stadz eröfring, hafwandes också högstb:te Konung icke allenast åhret dereftter för honom ock hans Lijfzarfwingar förbättrat conditionerne effter Harrisk ock Wirrisk Ratt, utan ock utj hans Adels bref de Anno 1624 kallat förbem:te godz en inrevocabel donation, Men är altsådant intet så fullkomligit, att I kunne förklare Ulricherne berättigade till godzet Ruil som wederlag, utan synes härutinnan lijka som, med de Ryske familiers godz förnämligast ankomma på  Wår nåd, medansom offa bemälte godz intet allenast är bortgifwit för Ulrichs förlorade egendom i Curland utan och för trogne giorde tiänster wid Riga Stadz eröfring; Ock som det finnes att de Ryske familierne med land och lähn äro blefne benådade, fast än dhe ey kunnat wijsa ock Specificera deras tagne skada ock afsaknad, warandes de för b:te familier utgifne K:l bref, såssom benådningar inrättade ock icke på någon rätt ell. rättighet, dessutan har ochså högstsahl: hans K:l May:t Wår högtährade K: H:r fader Åhr 1687 d. 11 Julij förklarat, att de Ryske familierne skola få behålla deras godz aldeles med sådane wilkor, som donations brefwen i bokstafwen förmå ock innehålla, Så hemställe I Wårt nådigste Wälbehag underdånigst, huruwijda Oss i nåder må täckas förunna offabemälte Arfwingar detta publique godset Ruil i Estland under Manläns rätt effter högstbemälte Konung Gustaf Adolphs bref, emedan som detsamma synnas wara af lijka beskaffenhet med de Ryske familiers.
Nu som Wij i nåder wehle hafwa effterlåtit, att desse Arfwingar i anseende till de skiäl som andrages, må få behålla godzet Ruil i Estland på Manlähns rätt, Så hafwe I att låta dem sådant wärkeligen till godo åtniuta hwarmed .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039110_00550 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/615 (1700)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 160 / sid 315 (AID: v102734.b160.s315)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ulrich_a._d._H._Bremenhof


286
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Jern, von
« skrivet: 2022-04-08, 16:56 »

"Datum Stockholm 23 Januarius 1700
Till Krigsmanshus Directeurerne om underhåld för en Corporal och gammal Ryttare
Carl / C: Piper
Wår ynnest .p. Såssom Wij i anseende till för detta Corporalens af Adelsfahnan Nils v. Jerns, ock gamle Ryttaren af Wårt LijfRegemente Johan Polacks långlige giorde tiänster ock derutinnan unfägne bräckeligheter wele hafwe dem benådat med underhåld i lijfztiden effter reglementet; Altså är härmed till Eder Wår nådige wille ock befallning; att I låte demsamma sådant af Krigzmanshuus Medlen utom huset wärkeligen till godo åtniuta.
Och Wij .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039110_00439
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/615 (1700)

287
Ord i bouppteckningar / SV: Husnötebrist
« skrivet: 2022-04-05, 15:05 »
Hej!

Ordet är "husröta" (husrötebrist).

Se: "(Det) åligger arrendatorn att lagligen vårda hus och jord, eller ersätta skadan medelst erläggande af så kallad husröta."
SAOB: https://www.saob.se/artikel/?unik=H_1393-0097.wN3p


Mvh
Magnus

288
01) Okänt regemente / Vilket regemente? / SV: Cossaquerne?
« skrivet: 2022-04-03, 20:47 »

Hej!

Jag hade börjat att leta i Kungliga Zelowska kosackkåren - finns rullor 1790:


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029683_00018
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029683_00084
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1516 (1790)

I ArkivDigital: Generalmönsterrullor - Männingsregementen, grenadjärförband, frikårer och andra 1516 (1790) Bild 10 (AID: v480509.b10, NAD: SE/KrA/0023)

Se även: https://libris.kb.se/bib/8790965


Mvh
Magnus

289
Schwartzenhoff, von / SV: Schwartzenhoff, von
« skrivet: 2022-04-03, 19:59 »

Förlikningen om skilsmässa mellan Johan von Swartzhoff och Margreta Persdotter återfinns här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074149_00161
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074149_00286 ff
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/13 (1723-1724)

290
Introducerad adel - E / Ehrenpohl
« skrivet: 2022-04-03, 13:21 »

"Högwällborne Herr Barron Genneral och Gouverneur
Nådige Herre
Såsom Eders Excellence behagat låta mig arrestera medelst een Cherell emellan mig och giästgifwaren i Ystad Bengt Kock, som är förelupen, Men som wij oss med hwar annan på båda sijdor förlijkat att ingen af oss har något att klaga, som utan twifwell lärer wara hos Eders Excell:ce bem:te förlikningz skrift insinuerad, Om Eders Excell:ce nådigst täcktes behaga der till Consentera är min underdån ödmiuka ansökning det Eders Excell:ce täcktz ara af den nåden och sam gunstigt bijfalla, men om Eders Excellence bem:te förliknings skrift eij gunstigt will tillåta, då är min Underdån-ödmiuka ansökning till Eders Excell:ce nådigst behagar på Caution mig uthur arresten lembna, Så har min Capitain wehlat för mig cavera som des Cautions skrift här jemte med föllier, Jag afwacktar i ödmiukhet Eders Exellences nådiga resolution, hwar emot iag utj underdånighet Framhärdar. Eders Excellences
Högwälborne H:r Barron Genneral Gouverneurens
Underdånigste Tienare
Andreas Pohl"

"Jag under tecknat Capitaine af Skånska ståndz Dragone Regemente betyger här medh att iag går i Caution och Borgen for Cornetten Andreas Pohl: som nu sitter utj Arrest, för een affair han hafft, med giäst gifwaren utj Ystad: Bengt Kock. og will iag wara för hans Person Garant hand ey skall Absentera sig, uttan dersom erfodras han altid skall wara tillstädes og ind finna sig när som hånum på kallas. Till yttermehra wysso og säkerhet denna min Caution skrifft med Egen hans underskrifwer och bekräffter Datum Ystad d:n 19:de octobr: 1717
C: H: WeinIgell"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, 1718, D III b:21, LLa

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenpohl_nr_1871

Se även Weinigel: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3750 / sid 745 (AID: v319671a.b3750.s745)

291
Introducerad adel - S / SV: Stålhane
« skrivet: 2022-04-03, 12:35 »

"Aflöningz Lista oppå Öfwerstens Wälborne Otto Wellings Regemente Tafwastehuus lähns Cavallerie, hwareffter dess Officerare, gemene Ryttare och Dragouner hafwa sine innewarande 1682 åhrs löhner at undfå och bekomma
Nembl.
1. [kompaniet]
/.../
Corporaler Johan Fredrich dödh uthan Enckia in Octobri 1681 i stellet 1682 in Majo Lorentz Ståhlhane som niuter löhn ifrån den tijden och det öfrige bespardt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00079
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


292
Introducerad adel - H / SV: Hästesköld
« skrivet: 2022-04-02, 18:14 »

"Datum Kongsöhr 31 Januarius 1682
Till Rådet angående det dråp Caspar Hesteschöld begångit uppå Studenten Laurentium Hemmeum.
Carl / H. Hogh.
Wår synnerlige ynnest .p. Tro Män .p. Såsom Wår Hoffrätt i Åbo hos Oss deras Underdånige skrifwelse inkombne äre angående en Högmåls saak som dersammestädes andragen är emoth en ung AdelsMan Casper Hästschöld ben:t beträffande et dråp som han uppå en Student Laurentium Hemmaeum begåt hafwer:
Stemmandes be: Hoffrätt mehrendels uthj den meningen öfwereens at be:te Hestschöld för samma dråp skulle mista lijfwet, undantagande 2:ne Assessorer som derpå fellit hade at han sit Lijf med 100 D. Sm:t lösa måtte, hwarföre de och med publication af domen, till widare Wårt Nådige godtfinnande innehåhlit. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038962_00342 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/467 (1682)


"Datum Kongsör 21 Februarius 1682
Till Hofrätten i Åbo, angående det dråp, som Caspar Hästsköld uppå en Student Hemmaeus benämd begått hafwer.
CARL/H. Hoghusen
Wår synnerlige ynnest .p. I läre utur Wårt sista, af d 31 passato, uti underdånighet hafwa förnummit, at Wij Eder underdånige skrifwelse, jämte de bifogade acter och Sentimenter angående det dråp, som en ung Adelsman Casper Hästsköld emot Studenten Laurentium Hemmaeum begångit, och at Wij Eder det å Wårt nådige gottfinnande med första meddelandes warda. Och såsom Wij sedermera ransakningen och witnens edelige utsagu, så och anklagandens egne bejakande, hafwa låtit igenomse och öfwerlägga, och der wid det befunnit är at Studenten hafwer icke allenast till honom, trängt, förförandes sig på Hästsköld, som likwäl då warit stadder på sin egen gård och stugu, där han hemfrid niuta borde, utan är och ifrån honom wreder utgången, och återinkommen med en stor sten i handen, fattandes strax Hästskölds gäst och morbror Corneten Hästsko i håret och slåendes honom med stenen åtskillige blodwiten, hwarigenom Studenten effter det 1 och 7 Cap. Edsöresbalk Ll. begått et fult Edsöres brått, och fördenskull effter det 6 Cap: i ber:de Balk borde ligga ogilder, enskönt han wart dräpin; Altså kunna Wij där emot inge skäl se, för hwilke Hästsköld kunde dömas, till döden, utan at han för lifsstraffet förskonas måtte: Men pröfwa likwäl skäligt, at efter han med mindre hade kunnat släppa Studenten, än at stöta wärjan igenom honom, då denne icke honom utan hans giäst och morbroder öfwerföll; han Hästsköld därföre böter fullen mansbot, står uppenbar kyrkoplikt, och förlikar målsäganden. Och är fördenskull Wår nådige willie och befalning, at I ställe Eder sådant till effterrättelse. Hwar med Wij befalla .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038963_00354 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/468 (1682)

293
Bruce / SV: Bruse/Bruce i Skåne
« skrivet: 2022-04-02, 16:58 »

"Högwälborne Herr Baron General Leiutnant och Gouverneur, Nådige Herre
Hos Eders Exell:s fördristar iag mig med denne min allerödmiukaste Supplique inkomma, och uti diupaste ödmiukheet bönfaller, Eders Excell:s nådigst täcktes hos Hans Kongl. May:t min stora nöd föredraga, att iag något måtte få til lijfz uppehälle, huar om Hans Kongl: May:t gönom min underdånigste Supplique iag och anhåler ty eliest måste iag med Hustru och barn crepera. Uti lijka underdån ödmiukhet beder, att Eders Excell:s nådigst täcktes tillåta, att iag måtte få wara hemma i mitt Logemente och giöra mina Räckninger, så hoppas iag de snart skola blifwa färdige. Afwachtar en nådig bönhörelse, och är
Underdån och allerödmiukaste Tienare
Malmö Slott d. 7 Maij A:o 1700
P: Bruse./."


"Högh Wälborne H:r Öfwerst Commandant och vice Gouverner Nådige Herre
Högh Wälborne Herr Ofwersten för orsakas iagh medh denna min ödmiuka Supliqve att beswära och diubaste under danigheet anholla uthi min stora trångh och fattigh dom det högh walborne H:r Ofwersten täcktes Nådigst Bewilli iagh migh att iagh måtte få een Collect uthi alla kirkior här staden effter som den högsta Guden best bekant ähr min min fattigdom och trång, hwilket högh Wälborne H:r Öfwersten täcktes Nådigst beordra H:r Prosten om för een sådan emoth migh Bewist Högh Nådh will iagh medh min fattiga Hustru och små Barn an roppa den högsta Gudh att han sådant wille skickeligen Belöna, war uppå iagh aff wagtar een Nådigh Bönhörelse och för blifwer in till min dödzstundh
Högh Wälborne H:r Ofwerstens
Tienst ödmiucka Tienare
Mallmö d: 29 Septemb: A:o 1700
Petter Brusse"

Källa: Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, D III me:1, LLa

294
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2022-04-01, 18:24 »

"Datum Kongsör 25 Fabruarius 1682
Till Gen. Major Lybceker, angående Erich Winbergs fordringar hos Dalpilarna.
Carl / E Lindsköld
Wår ynnest .p. Med hwad beswär och klagan Erik Winberg hos Oss inkommen är emot 2:e Adelsmän i Bahuslän Dalpilar benämde ef:r deras tergiversation och undanflykter, at effterkomma, hwad de förmedelst utgifna reverser och förskrifningar och der på grundade domar, Executorialer och immissioner, äre skyldige och pliktige, det warde I af innelykte Suppliqve med mera förnimmandes; Och emedan wåre tankar intet ha warit med Wårt bref för Dalpilarne i förledit år, at betaga Winboerne deras hafwande rätt effter domar, utan allenast förwisa dem till Eder, at förmå bem:te Windboer, med godo at låta och töfwa; Altså effter de intet wele sig der till låta disponera och Dalpilarna å sin sida utslå all skälig förlikmimg; dy är här med till Eder Wår nådiga wilka och befalning, at I uti denna saken procedera, aldeles som lag och dom förmå, och låten Winboerne utan hinder och förfång niuta deras rätt. Hwilket i ställe Eder .p. Och i ty befalla .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038963_00447
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/468 (1682)

295
Introducerad adel - A / SV: Anckargrip
« skrivet: 2022-04-01, 18:00 »

"Wij Carl /.../. Giörom witterligit, huru såssom Skiepz Majoren oss Elskelig Edell och Wellbördig Henning Ollsson Ankargrijp hafwer yttrat sig at willia med egen omkostnadt upbyggia een Broo öfwer åen wid Lomma, så at man altid beqwemligen och obehindrat skall kunna bruka den Passagen, åstundandes emot dhen stora bekostnad, han måste wara förtänckt derwid at anwända både til Broens upbyggiande, så wäl som stadiga Underhållande, at få niuta af dhe resande och öfwerfarande Personerne effter gammalt wijss så mycket i Bropenningar, som på Prommen gifwes, Nbl. för een häst och karl half öre S:mt, och för een wagn och häst twå öre S:mt. Så emedan denna hans intention är uti sig sielf god och mycket berömlig, jembwäl länder icke mindre Oss i mångahanda måtto til een werkelig tienst, så för postens befordran skull som wid marcher och annan nödtofttig öfwerfahrt, än sielfwa Landet, och dem resandom til Commoditet, kunnandes ingen med skiähl undandraga sig, at gifwa för fahrten öfwer Broen dhe penningar, som nu för tiden wed Pråhmen ärläggies, hälst effter Broen är både säkrare och bättre at komma öfwer, dy hafwer wij honom sådant nådigt förunt och bewilliat, efftersom wij här med och i krafft Major Ankergrijp fulkombligit låf, macht och tilstånd gifwet een Broe öfwer Åen wid Lomma Pråhm at upbyggia låta, och sedan skall han niuta både för sin omkostnadt och til Broens Continuerliga reparation och wid macht hållande dhe wahnliga Bropenningar, som nu gifwes för Pråhmen af hwar Persohn häst och draga, hwilken rätt och frijheet sedan han och hans Erfwingar utan hinder och turbation nu och tilkommande tider, så länga dhe Broen wehle och kunna behörigen wid macht hålla, til godo niuta och ingen dem derifrån trängia, eller under hwariehanda praetext och föregifwande hindra skall wid straf tilgiörandes, det alle som wederbör hafwa sig hörsambligen att effterrätta. Till yttermehra wisso hafwa wij detta med egen hand underskrifwit, och wårt Kongl. Secret bekräffta låtit, Datum Kongzöhr d. 27 April A:o 1682
Carolus
(L:S)
/E Lindschiöldh"

Källa: Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1712-1718, D III me:2, LLa

Höje å - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6je_%C3%A5
Lomma - https://sv.wikipedia.org/wiki/Lomma

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckargrip_nr_947

296
Hjärnarp / SV: Hjärnarp
« skrivet: 2022-04-01, 15:16 »

I samband med militära utskrivningar av drängar i Hjärnarp på 1710-talet så lämnade kyrkoherden denna attest. De bevarade födelse- och dopböckerna för Hjärnarp börjar först år 1762.

"N:o 1
Per Jönss: född utj Hullebäks Ryet och åhr 1694:
Siune Nilss: född i Simontorp och åhr 1696
Jon Hanss: född åhr 1695:
Nils Perss: född i Margretorp och åhr 1693.
Jöns Jönss: född i Hullebekz ryet och åhr 1690:
Per Turess: född uti Turagården född åhr: 1696:

Somblige af dem som H:r Fenrdriken
Chorman hafwer på sin lijsta äro födde
1700 och sombliga kunna intet uti
de gamble KyrkioBöckerna igenfin-
nas. Hwilcket attesteras af Präste-
gården Järnerup 1715 d: 29 Aug:
Frid: Botsacc
Pastor Loci"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1712-1718, D III me:2, LLa

Not: Anders Chorman, fänrik vid Västra skånska inf.-reg. 1712 26/2; löjtnant därstädes 1715 23/5
Se: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 610 / sid 117 (AID: v319671a.b610.s117)

297
Bruce / SV: Bruse/Bruce i Skåne
« skrivet: 2022-04-01, 13:35 »

"Högwälborne Herr Baron, General Lieutnant och Gouverneur, Nådige Herre

Igönom den höga Nåd, som Eders Excell:s mig ringaste Tienare uti warande tid hafwer bewist, hafwer iag fattat dristigheet, gönom denne min ödmiukaste Supplique att inkomma, och underdånigst låta wette, hur såsom iag uti 10 åhrs tid för Conducteur hos Sal. GeneralQwartermästaren Wärenschiöld tient hafwer, och sedan befullmechtigas A:o 1671 att wara ständig Conducteur, och till ett prof befalt förfärdiga Skantzen på nyia Diurgården wid Stockholm, med alle dess omständigheter, och då förefallande occationer att observera, och sedan där ifrån til LandzCrona commenderad, att hafwa upsicht på LandzCronas, Laholms, Halmstadz och Wardbergz Slotz Fortifications Wärckz bygnad och reparation. Warit uti LandzCrona Belägring, och där öfwer uti underdånigheet öfwerlefweradt relation om dess öfwergång: Uti stormen för Malmö af fienden dödeligen blefwen skuten, doch sedan öfwer dess attaque, Belägring och Approcher gifwit all nögachtig effterrättelse: Men sedan gönom ett påfördt olyckeligit Duell, blefwit Ingenieurs tiensten quitt, sedan jag uti 6 åhr för ständig Conducteur och uti 8 åhrs tid för Ingenieur tient hafwer, dock lijkwäl är alt sedan upå den Ordinarie Fortifications Staten uti Malmö en Ingenieurs löhn är upförd och bespard. Nu såsom wid desse coniuncturer förmenas att Ingenieurer och Conducteurer som förr hawa warit med både utom, och i Belägringer, nu skulle komma uti nådig Consideration. Bönfaller fördenskull, och allerödmiukeligst beder Eders Excell:s utaf medfödd hög mildheet, täcktes gönom dess hos Hans Kongl. May:t högstgiällande förbön mig uti nåder recommendera, att iag til min förra Ingenieurs teinst här uti Malmö måtte blifwa befordrad, effter såsom det intet graveras Fortifications Staten, huar igönom iag kan komma effter handen mine Cautionister att förnöga. Den höga nåd som Eders Excell:s mig nödträngste tiensre bewijsar, warder Gudh uti Andeligt och timmerligt företagande belönandes, och iag til döden högst skall berömma.
Afwachtar Eders Excell:s nådige resolution, och är
Eders Excell:s
Allerunderdån och ödmiukaste Tienare

Malmö d. 25 Januarij 1700 ./.
P: Bruse"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, D III me:1, LLa

298
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2022-03-29, 17:52 »

"Kongl. Hoffrättenz Breff Pro A:o 1686
A:o 1686 Februarij 11.
Om een Lieut: wid nampn Niels GyllenOllen som een och annan wålsamhet uti Skänninge och Wadstena skal hafwa begådt, hwilken uthur den honom pålaghe arrest skall hafwa wikat, och nu berättas sigh här nedre uppeholla, at han motne Antydas sig dith up igen förfoga och sina Anklagare tillswars stånda"

Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) BI:2 (1680-1693) Bild 180 (AID: v98525a.b180, NAD: SE/LLA/10879)

EÄ: "Nils Gyllenållon. Ryttare vid A. Wachtmeisters skvadron i Stade. Kornett vid Livregementet till häst 1678. I fransk tjänst 1679–1680. Löjtnant. Levde 1693-04-05."

299
Fägerskiöld / SV: Fägerskiöld
« skrivet: 2022-03-29, 17:40 »

"Kongl. Hoffrättens Bref Pro A:o 1684
A:o 1684 Februarij 13.
Öppen Citation till Cornetterne, Lars och Pehr Fegerskiölder, som emot Duells Placatet hafwa sig förgrijpet uthi dhet dhe till Duell Capitainen Welb: Anders Lilliehöök uthfordrat, och honom med skoffande sampt olijdelige Ordh handterat hafwa"

Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) BI:2 (1680-1693) Bild 130 (AID: v98525a.b130, NAD: SE/LLA/10879)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/F%C3%A4gerski%C3%B6ld_nr_97

300
Leijonflycht / SV: Leijonflycht
« skrivet: 2022-03-29, 15:05 »

"General Manthals Rulla uppå tredie Regementz Båttzmän och H:r Capitein Petter Anckarstiernas Compagnie som det består af d 1:ste Januarij A:o 1708 [-1717]
Födelseort: Schåne
Antagna i tjänsten: [1]696
Namn: Petter Andersson Lejonflykt
transporterat under H:r Vice Ammiral De Prous Compagnie d. 29 Junij 1709"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00072
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

301
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2022-03-29, 14:25 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Antagen i Stockholm d 1 februarij och approberat i Collegio d 15 dito 1716
Volunteurernes Nampn: Hendrich Johan Örnflycht
Kongl: Collegij afsked d 22 Junij 1716, att söka lycka på andra orter"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00045
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

302
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hertzog, von
« skrivet: 2022-03-29, 14:17 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Approb:t i Kongl: Collegio d 20 Februarij 1714
Född i Stokholm gl 20 Åhr
Volunteurernes Nampn: Magnus von Hertzog
avancerat till Arcliemestare d: 14 Januarij 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00044
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)


Se även: "Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor"
ArkivDigital - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 64 / sid 123 (AID: v102734.b64.s123)

303
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-03-29, 14:05 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Approb:t i Kl: Coll: d 17 Maij 1709
Volunteurernes Nampn: Rutger Walkendorff
1711 d: 8 octob: avancerat till ordin. archl:[iemästare]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00039
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

304
Introducerad adel - G / SV: Grass
« skrivet: 2022-03-29, 12:55 »

"Jagh tillstår och bekienner mig att hafwa ingått uti Jesu nampn Echta förbund medh Pijgan Ehrlige och gudfruchtige Catharina Mattisdåtter; och uthlofwar henne all ähra och tro uppå ährans wägnar, det iag nu uti dagh som ähr d: 4 februarij medh goda mäns sammanwarellse stadfästatt hafwer: att så uti sanning ähr stadfäster iag medh mitt Egett nampns undärsättiande. Datum
CarlsCrona d: 4 Februarij A:o 1706.
Gustaf H Gratz
Till wittnen där uthöfwer ähro wij kallade
Nembl:n /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00056
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)


***

"Uplästes d 26 Jun: 1707
Passerat i Kongl. Ammiralitetz Rätten i Carlscrona d 3 Maji 1707./.
Såsom qwinspersonen Catharina Mattsdotter, hwilken uthi den emillan henne och Volonteuren Gustaf Grass wid Kongl. Ammiralitetz Consistorium anhängiga saken om Echtenskapz löfte blefwit till Werldzlig Rätt till den ändan hänwijst att uthföra med honom, angående dhe beskyllningar af ett lastwärdt lefwerne han henne tillagt, har uppå Grasses föreställande af en och annan oanständighet och förgrijplighet sig ifrån Echtenskapz löftet afsagt och all rätt på des Person till Echtenskap eftergifwit; Altså remitteras parterne till Ven. Consistorium tillbakars, som lärer hwad Echtenskapz löftet angår giöra det sluth, som wid så beskaffade omständigheter, kan wara Kongl. May:tz Kyrkiolag och rättwijsan enligit. Actum ut supra
Ad mandatum
ex protocollo
C. Wessman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00187
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)

305
Introducerad adel - L / Leijonfeldt
« skrivet: 2022-03-29, 11:52 »

"inpunerad d 21 Junii A:o 1705
Anförd i Carlscronas Rådstugu Rätts hållne Protocoll d 14 Augusti A:o 1705
Oppå begäran blifwer här medh Attesterat, at för detta Constapelen här under Kongl. Ammiralitetet, Jacob Diupenbergh, är in A:o 1702, af min sohn Lieutnampten Jonas Leijonfeldt och flere andra des medföllie, uthj een action medh dee Ryska Lådior oppå Laduga Siön, blefwen sedder och iblandh Ryssarne igienkänder, så at der af skiönligen märckias det han trädt i fijendens tiänst.
Carlscrona den 16 Junij A:o 1705./.
J W Leijonfeldt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074140_00157
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/4 (1704-1705)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonfelt_nr_707

"Lådior" - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lodja_(b%C3%A5t)

306
Introducerad adel - G / Grass
« skrivet: 2022-03-28, 15:13 »

EÄ: "Friherrliga ätten Grass nr 91
Friherrl. 1689-03-18, introd. s. å. Utdöd före 1710."

***
"A:o 1708 d. 29 Januar. hölts Consistorium /.../
3:o Inkom Volounteuren af H: Schoutb: Sparres Comp: Gustaff Gratz, och i anledning af Professoren Juslenii bref från Åbo daterat A:o 1707 d. 19 Dec: till Mag:r Fleege förestältes honom 1. at hans fader lefde än. och 2: Förmyndarne ei wiste af Gustafs wäsende; hwilket likwäl han alt sagdt för Consistorium, och 3. at hans Föräldrar begära in Consistorio, at honom förwägras aldeles i ächtenskap inlåta sig med någon oadelig person. Och lades detta bref ad acta Consistorii. Hwilket alt Consistorium förehölt honom, samt rådde honom at se sig wäl före och sökia sig under landtmilicien, hwarest hans elaka förhållande ei wore bekandt, och han der af sina kunde underhielpas. Eljest förestältes honom, at han för sin inlåtelse med henne blifwer ansökt at plichta wederbörligen och förbödz honom alfwarligen at widare inläggia sig med henne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00061
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


[Påskrift "Uplästes i Consistorio d: 29 Januarij 1708]
"Ährewördige och högwällärde H:r Pastor högtährade, Gunstiga Gynnare!
Ährewördige H:r Pastoris skrifwelse af d. 13 Nov: hafwer iag här till måst låta blifwa obeswarat, dehls förhindrat af siukdom, som mig nu en tijdh hållit widh sängen, dehls och att iag wäntat fleres utlåtelse, öfwer den olyckelige Gustav Grasses förehafwande. Sedermehra hafwer å wähl hans Fader Baron och RyttMest: Henning Johan Grass som och min Swärfader warit här i staden och i anseende till denne deras sons och förwandtz af dett begärta gifftermåhlet förestående olycka, till ingen ringa bedröfwelse blifwit bewekta, hwar uti de jämpte mig denne endaste trösten sig giöra kunna, att såsom saken än nu intet kommit till någon fullbordan, den då torde genom mellankommande laga exceptioner, gå tillbaka, hwar till såsom dem förmedelst H:r Pastoris berömmelige waaksamheet är tijdh lämbnat worden, heembära de H:r Pastori tienstligast tackseijelse, /.../
/.../
emot detta hans intenderade gifftermåhl att andraga består 1:o därutinnan, att alldenstund Kongl. May:tz Kyrkiolag uttryckeligen förmår, dett ingen Son må effterlåtas begifwa sig i Ächtenskap emot sina Föräldrars wilja och dem owetande; nu står RyttMest: Grass emot detta sin sons gifttermåhl, och hafwer där till 2:o detta skähl, att denna är hans endaste son, på hwilcken nu des Baronlige familiea allena hänger, och skulle olyckeligen expirera, där han till något oanständigt gifftermåhl skulle admitteras. 3:o är dett hans egen wählfärd hinderligit, förutom dett att 4:o de hans Fader för tt åhr sedan tillfalne Frälsegodz och än flere wäntade, på sådan händelse intet skulle hwarcken af denne Gustav Grass sielf, mindre af hans Arfwingar komma att possideras, I krafft af desse såledez kortel uprepade argumenter, förmodar så wähl RyttMest. Grass som och flera anförwanter dett Ven: Consist; intet tillåtandes warder att Gustav Grass med någon oadelig Qwinsperson sig får befrynda. /.../
Åbo d: 19 Decembr 1707
Gabriel Juslenius"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074142_00012 ff
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/6 (1708-1709)


"A:o 1708 d. 4 Martii hölts Consistorium /.../
4:o Inkom hustru Brita Andersdotter, uppå Karins Svensdotters wägnar, med hwilcken Gustaf Gratz lagdt sig in, begiärandes, at emedan hon är siuk, måtte få prästen til sig, och der hon skulle dö, må bekomma en ährlig begrafning: wiljandes hafwa Consistorii attest uti hennes sak, Grassen skal ei på 3 wicker warit hos denna Karin, utan aldeles lemnar henne utan understöd, sedan han fådt höra, det han ei får ächta henne.
Consistorium lät henne förstå, det hon får präst, aldenstund hon är siuk, och blir hon frisk, så måste hon hålla sig ifrån Gratzen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00068
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00107
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grass_nr_91
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9121520 (fadern slagen november 1713)
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9108756 (faderns begravning)

Se även:
Gabriel Juslenius: https://www.blf.fi/artikel.php?id=2563


Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona: "A:o 1708 d. 26 Febr:"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00065
Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

***

"Uppsatz på 3:ie Regementz Volunteurer och mitt I nåder anförtrodde Compagnie som det af manskap består Carlscrona d: 30 December A:o 1708 ./. Claes Sparre
/.../
[Volontär] Gustaf Johan Grass"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00077
1709 2/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00141
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, 1709 (första halvåret), SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)


***

"Uppsatz på 3:ie Regementz Volunteurer och mitt I nåder anförtrodde Compagnie som det af manskap består Carlscrona d: 30 December A:o 1708 ./. Claes Sparre
/.../
[Volontär] Gustaf Johan Grass"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00077
1709 2/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00141
1709 16/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00190
1709 29/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00265
1709 12/2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00344
1709 26/2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00423
1709 15/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00495
1709 30/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00570
1709 14/4 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00658
1709 28/4 - Gustaf Hemmingss: Grass "Uthsedde till Expedition" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00746
1709 14/5 - Gustaf Hemmingss: Grass [Besättning på] "Sk[eppet] Reffwel [Reval]" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00849

Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, 1709 (första halvåret), SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)


"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: 1701
Födelseorten: Åhbo
Volunteurernes Nampn: Gustaf Johansson Grass
Avancerat till ArclieMest: d: 1 Maij 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00036 [bild]
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrullor 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

307
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2022-03-28, 13:40 »

"A:o 1708 d. 16 Januar. hölts Consistorium /,,,/
4:to. Inkom Volounteuren af Capiten Grundellz comp:e Matthias Dalpil, angifwen af Elisabeth Jönsdotter, för det han skrifwit henne til och lofwat henne Echtenskap; hon upwijste 2 bref, det ena af d. 19 Maji 1707 och det andra af d. 16 Jul. 1707, i hwilka han begär henne til hustru; Men nu har inlagdt sig med en annan, och är för dem alt utlyst, som hetter Stina Olufzdotter Lundberg. Han har ifrån Expeditionen skrifwit henne til; Och tilstår Matthias, sig skrifwit det förre, det andre har en annan, doch på hans wägnar författat; men ursächtar sig med det, at hon ei beswarat hans bref. Consist:m frågade honom, hwi han icke här inhämpat hons swar, då han kom hem. Consist:m frågade widare hururwida de tilförene woro med hwar andra för än han reste här ifrån.
Hamspinnaren Israël Tysk intygar, at Elisabeth kommit til honom, och då sade han, at ett bref låg på hyllan til henne. Och då som Matthias kom hem i höstas, har han sagdt, at han skulle höra efter föräldrarnes samtycke dertil, och då har Israël med Jacob Brand Volount:n af Cap: Grundells Comp: gådt til Modren och pronerat denne begäran om Echtenskap, och då har Modren swarat, at det synes än kunna wara tid nog. Och Matthias har ock då wait med; men mere har Modern ei sagdt; hwarken ja eller nei, utan lemnat til tiden. Dagen efter skall han warit der. Olof Börjesson Lundberg af samme Comp: som äger dottern hwilcken Matthias sedan begiärdt. Matthias säger at hon Elisabeth böd ock de andre karlar. Nembl: /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00059


"A:o 1708 d. 22 Januar. hölts Consistorium /.../
5. Inkom Vol:n Dalpil med de andra, uti den förra saken Elisabeths Moder betygar at Dalpil gådt i hennes hus och begiärt dottren, och kommit sielf 4:de dijt och begärt at dottren skulle komma dijt, men modren swarade at han måtte komma til henne, och ei hon til honom, och då har han sielf 4:de kommit dijt, (efter sin hemkomst, ty förr har hon ei wetat af honom), tillika med sin wärdinna; och då ei talts wid om sitt upsåt, men sedan har han dagen efter kommit dit, och begärt henne, men Modren swarat, at hon något än skulle wänta, men Matthis begärte, at det skulle ske i winter. Modren frågat Matthis, om icke han wille tilsädja, at hon finge tiena så länge, så har ock det skedt, nembl: hos Klöfwerströms hustru och de hafwa tagit hwarandra i hand i 2:e Enckiors närwaro. Mattis nekar, det han handtagit henne derpå; säger ock at han ei talt henne til. Elisabeths moder utlät sig, at hon ei wil hafwa honom til måg, och kunde wäl se, at ei något godt Echtenskap skulle blifwa emellan dem. Matthes till:de Swärfader tilspord om han wiste det Matthis war Adel, då han frijade; sade nei; och Matthis sade, det han ei wille det uppenbara, Eljest bekiände så wäl Matthis som ock Olof, at de legat tilsammans, n:bl: Matthis och dottren, alt sedan det war utlyst, men mente at de eij rördt hwarann. Han, Matthis beropade sig på en i Skåne, Mag:r Plantin, som har Förmyndarskap öfwer honom i Föräldrarnes ställe; men nekadeat han Plantin wiste af detta Echtenskap, dock pålade honom Consist:m at förskaffa sig bref ifrån denna Plantin, och wisa huru wid det wore sant. Elisabeths Moder, som ei skiöter om denna Matthis til måg, begär förlikning för sin dotter, hwar til han ei wille förstå sig. Consistorium warnade Matthis att hålla sig ifrån Olofs dotter, och Föräldrarna tilsades ock at ei låta dottren liggia när honom; emedan med wigzel och resolution skulle stå an, in til dess Matthis finge swar af Plantin och sin Faderbroder som är wid Dragounerne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00060
Rulla år 1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00131


"A:o 1708 d. 20 Maji hölts Consistorium /.../
4:to Inkom pigan Elisabeth Jönsdotter med Matthias Dalpil, som lofwat henne Echtenskap; wiljandes hon weta om hon skal hålla efter honom eller ei. Consistorium frågade henne om hon wil widare begiära honom; eller taga förlikning; hon säger det han skiäller henne för hora: hwilcket hon wid werldzl. Rätt kan sökia. Eljest måste Elisabeths Moder komma up sielf, til denna transaction, om någon blifwa skall."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00076


"A:o 1708 d. 15 JUlii hölts Consistorium /.../
2:do Inkom Volounteuren Matthias Dalpil, upwisandes Kyrckioherdens i Tyelsö Petri Plantins af d. 2 Jun. 1708 attest, det denne Dalpil är af adelig ätt, och wäl i tienst sig hos honom förehållit, item, at han i Skåne eller Nordland med ingen är förlofwad; och utlåter sig denne Pastor, at i annseende der til står honom fritt at gifta sig. Consistorium frågade sins emellan, huru wida denna attest kunde anses, i det mål, som Con:m tilförenne honom hafwer pålagdt; aldenstund der ei nämndes om något annat, än i gemen hans hinderslöshet.
Eljest frågade Consist:m Elisabeth Jönsdotter, huru hon wil med denna Dalpil: hon och modren äro benägna til Förlikning; helst emedan hon kostat på honom, och han gådt 8 wekor til kost hos henne. Tyskens hustru intygar, at Matthias welat haft hennes Man til Elisabeths föräldrar til at begära henne.
Consistorium lät Modren och dottren förstå at aldenstund de med Dalpil äro stridige i 2 puncter 1. i Ecthenskap wäsandet och 2 i beräkningen för giord omkostnad; altså hwad det senare anbelangar, hörer det aldeles til werldzlig Rätt och hon kan det der sökia. Dalpilen säger sig ei mer än 8 gånger der ätit, och wil ei gifwa med än 2 öre S:r för måltiden. Hustrun begär 8 D:r S:t för så wäl giord kostnad på honom som ock at han bedraget dottren men Matthis wid sin siäl bedyrade at han eij giör det.
Modren afslog den begärte Summan till 6 D:r hwilket och Matthias Dalpil åtnögde, och lofwade Elisabeth samt Modren, så för giord påkostning, som och för det han inlåtet sig med Elisabeth. Och derpå blefwo de med hwarandra förlikte. Lundberg frågade, at emedan Matthias nu sluppit denna Elisabeth, och icke han måtte fulborda sitt echtenskap med Lundbergz dotter, hälst han är commenderad; derwid påminte Consistorium, at han bordt skaffa besked frå Plantin, den han sig påberopat skole wara i Fadrens ställe Men han i sin gifne attest intet derom nämndt. Eljest antyddes honom at anmäla sig hos Mag:r Petersson, som har det Comp:t"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00081


"A:o 1708 d. 22 Julii hölts Consistorium /.../
1. Inkallades Matthis Dalpil och Elisabeth Jönsdotter som för Consistorio tilstod sig hafwa bekommit det som Matthis henne lofwat i förlikning och han derföre är aldeles ledig och fri ifrå denna Elisabeth"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00082
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


Mathias Dahlpijls brev av den 19 maj 1707 återfinns här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00184
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)

308
Leijonflycht / SV: Leijonflycht
« skrivet: 2022-03-28, 12:48 »

"A:o 1708 d. 18 Martii hölts Consistorium /.../
4:o Inkom Petter Lejonflycht, som låter förstå, det han som är utcommenderad, och begiär fördenskuld weta, om han skal få äga den han förr begiärdt. Hwarpå Cons:m lät honom weta, at aldenstund hans fader intet än gifwit något swar på H:r Mag:r Hahns bref, och dessutan Fadren i sin förra skrifwelse utlätit sig at han war emot sådant giftermål; som ock emedan hon wore diffamerad; warandes eljest af Justitice denna sak till Cons:m remitterad at tagas uti öfwerwägan, om han må kunna äga denna Maria Lo; Altså kunde eij Cons:m tillåta honom detta giftermål. Men wil Fadren sedan gifwa sitt samtyckie dertil så kunde hon få honom. Doch råddes honom at för alt wackta sig för denna Maria"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00071
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


Petters skriftliga äktenskapslöfte den 23 november 1707 till Maria Swensdoter Loo återfinns här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074141_00213
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/5 (1706-1707)

Se även:
mål nr 4 (Maria Lo) - 1708 6/5: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00074
mål nr 2 (Maria Lo) - 1708 20/5 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00075

"A:o 1708 d. 25 Novembr. hölts Consistorium /.../
3:o Qwinspersonen Maria Lo ingaf en skrift til Consist:m i hwilcken hon begiärer at få til det barn som hon med Petter Lejonflycht bekommit, något underhåld, hwar uppå Consist:m wijste henne at när han kommer hem ifrån resan wil man göra slut i saken då han lärer blifwa remitterad til werldzlig rätt, och der warda ompröfwat, huru med barnets upfostring och påkostning skal aflöpa."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00099
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

Se även mitt inlägg ovan: 2018-03-14

309
Anckarstierna / SV: Anckarstierna
« skrivet: 2022-03-27, 16:13 »

"Såsom hustru Ingebor Davidzdåtter begier af mig att wetta om min Bror H:r Capiten Jan Ankarstierna lefwer, Emedan hennes man war med honom på hans skiepp, ty lemnes henne till efterrettelse, det iag haar igienom Correspondanser uthj Holland i Amsterdam haar giort mig stoor möda att få weta om han lefwer eller eij, men alla till swars haar beklagat hans dödeliga afgång och är dhet wist att han uthj en stoor storm haar råkat uthj den tjden han gick uth så att af dhett selskapet som han war uthj som war en stoor kiöpmans Flotte haar blifwit saknat en 60 stycken skiep. Så att iag aldeles twiflar på at han lefwer.
CarlsCrona d. 15 Juni A:o 1715
Hans Ankarstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074145_00172


"Volunteuren af H:r Capitein Wrangels Compagnie Erik Carlman, blef d. 14 Maij 1709 Commenderad på Brigantinen Pollux och blef winterliggare det åhret wid Helsingfors, och foor på bemelte Brigantin til Winteren 1710, då Baronen H:r Johan Ankarstierna, som då Commenderade skieppet Öhland, och war uplagt i Stockholm, öfwer Winteren, tog honom till sig, lärer och twifwels fritt tagit honom med sig på Cap, ty han aldrig warit här i CarlsCrona sedan han först Commenderades åhr 1709, blef derföre efter Kongl. Ammiralitetz Collegii resolution d 26 februari A:o 1713 ifrån Compagniet uthstruken, hwilket hans efterlämbnade hustru Ingeborg Davidzdotter efter begäran här med attesteras. CarlsCrona d 9 Junij A:o 1715.
Sven Wahlberg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074145_00173
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/9 (1714-1715)


EÄ: "Johan Gustaf Ankarstierna, född 1684. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant 1700-05-02. Konfirmirmationsfullmakt 1707-02-11. Kapten 1708-02-28. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Efter amiralitetskollegii resolution 1714-04-27 utesluten ur rullan, emedan man ej visste om han var levande eller död. Död omkring 1713 i Malaga utan arvingar [Lk ]. Gift 1713 med Hedvig Silfvercrantz, född 1687, död 1723, dotter av kammarrådet Johan Hyltén, adlad Silfvercrantz nr 1012, och Maria Hammarin."

310
Anckarstierna / SV: Anckarstierna
« skrivet: 2022-03-26, 13:36 »

"Anno 1716 ./. d:n 18 April höltz Consistorium /.../
12. Uplästes Lofl: Cämners Rättens Extract af d:n 23 Passato angående Christina Andersdoters witnens Edeliga afhörande om att hon skulle hafwa löftet om äktenskap af Fällskiären Lang sampt at hennes förra Man Fällskiären Poppelman med Baron Ankarstiernas Capare skulle wara död förspord och Resolverades der på att som allenast det är ett ryckte att Poppelman berättas wara borto blefwen hwilket gammalt är, men deremot har Amiralitetet ingen kunskap derom, är och senare det ryckte hijt kommet att Baron Ankerstierna med sitt folk är i behåll och fahra i America på den kysten som hörrer Dannemark till, hustrun eij häller mehr än något öfwer 2 åhr wäntat Mannens henkomst innan hon lagt sig in med Lang så kan Consistorium eij finna fog att giöra henne ifrån äktenskap bandet med Poppelman ledig och förklara henne för Langz hustru, uthan remitteras hon Christina Andersdoter till Forum Civile att plichta efter lag."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00308
Även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00357 , https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00361
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

Jämför även mål nr 9: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074007_00042
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719)

Danska Västindien - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_V%C3%A4stindien

311
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Ruthenhjelm
« skrivet: 2022-03-25, 14:57 »

"Anno 1715 ./. d: 11 Maij höltz Consitorium /.../
3. Uplästes Probstens Lars Dahlbergz bref med innelyckte Häradzhöfdingens And: Dubbz och Pastoris Segers skrifwelser angående AdellsDamen Anna Christina Ruthenhielm som i Stockholm föregifwes warit förlofwad med Engelska Capitainen Frans Jochum Ryler som henne med barn rådt hwar efter hon födt i Halland der barnet är döpt och begiärer nu kyrkiotages. Resolutio. Såssom Anna Christina Ruthenhielm är Consistorio aldeles obekant så till Person som Siälfwa saken och ingen fullkomelig witnen och skiähl äro om trolofningen remitteras hon till den ort hwar gierningen giordt är att i detta måhl sökia wederbörande Consistorium."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00250
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

312

"Anno 1715 ./. d:n 23 Martj höltz Consistorium /.../
10. Ankom H:r Majorens Johan von Mentzers swar om Soldaten Anders Nilsson Wästman och wart jämwäl inkallat Constabelen Sven Encepan som berättade att han af åthskillige hördt berättas det samma Wästman skulle wara död, kan dock eij förwisso sådant betyga eij häller haar han af andre fullkommelig säkerheet, efter han den tijden eij tänkt att här om af honom något beskied fordras skulle och woro allenast 13 man som med Majoren Mentzer heemkomen af 700 och någre trettijo. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00240
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

H. G. von Buddenbrocks sammansatta garnisonsregmente i Riga.
Uppsatt i oktober 1709 av rekryter till huvudarmén och flyktingar från Ljesnaslaget. Bl.a en bataljon Hallänningar.

Se EÄ, tab. 29: Johan von Mentzer - "Major vid en bataljon hallänningar 1709, vid Buddenbrocks infanteriregemente i Riga s. å. 12/8"

313
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Bergencrona
« skrivet: 2022-03-25, 13:59 »

"Anno 1715 ./: d:n 16 Martij wardt Consistorium /.../
2. Uplästes Landzhöfdingens Axel Falsburgz bref af d:n 11 hujus med HäradzRättens extract och Häradzhöfdingens Dubbs bref angående Pastoren i Fagered Nills Bagge som angifwit en karl som Qwarter Mästaren Bergencrona wåldsampt sökt att wärfwa och karlen der igenom dödt, hwilket måhl skall d:n 25 April företages och begiäras fördenskull en fullmäktig derwijd å Consistorii wägnar efter Privilegierne. Resolutio Probsten Dahlberg förordnas här wid, men om han eij skulle förmå bewijsta saken förordnas Pastor i Okume Hr Lars Nordtman det att förrätta."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00233
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergencrona

314
Falkengréen / SV: Falkengréen
« skrivet: 2022-03-25, 13:27 »

"Anno 1714 d:n 8 April wart Consist:m /.../
/.../
6. Comparerade efter föruth afgången stämning äkta folken Anders Falckengreen och dess fru Margaretha Reuterwall angående ett oenigt och skillaktigt lefwerne them emillan sampt at har Falkengreen begådt hoor, parterne inkommo, Hr Biskopen frågade huru de kunna wara sinnade då Falchenberg[Sic!] wille skiuta skulden på hustrun, hon vice versa war och begierande at blifwa skild wijd hoo.
Consistori sökte nog at förlika dem at hon skulle gifwa honom till och hoo behålla men stod intet här wid at giöra, han wille eij häller uthlåta sig wara nögd med at lefwa med henne uthan sade häller wilja skiljas särdeles som hon det begierer, Fördenskull blef af H:r Biskopen skilnaden ordentl. efter hans Kongl. May:tts Kyrkiolagz innehåld hwaröfwer dem lofwades skriftel:t bewijs sampt hoo Falckengreen Copia efter begieran af Kongl. Håf Rättens dom angående horet der med toge de afträde."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00162
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkengr%C3%A9en_nr_343

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutervall_nr_1075

315
Tigerstierna / SV: Tigerstierna
« skrivet: 2022-03-22, 17:09 »

"Acta Emellan Kongl. May:tt Krigz Fiscal Herr Jacob Falckenclou och Sergeanten af Kongl. May:ttz Lijf Guarde, Magnus Tigerstierna

Extract af Kongl. May:tz LifGardie Regements Räts Protocoll, hållit den 20 och 25 Augusti A:o 1698
/.../
Regementswäbelen Anders Sahlman lät til Protocollet föra, at bem:te H: Sergeant warit den 27 Maij [1]697 för samma brott lagförder, då han haft wacht på gambla Slåttet och Saken blefwit wid Kongl. Regements Rätten utexaminerat; men innan saken kom för GeneralKrigzRätten inkom Hans Kongl. May:tz Nåd, hwarigenom Herr Öfwersten fick fria händer, at arbritera Sergeanten til harnesk bärande i 4 timar.
Sergeanten måste tilstå änteligen witnens intygande, lemnandes saken utj Rätten händer, och anhöll ödmiukeligen om Nåd.
Såsom wid denna Ransakningen icke mera desiderades, och Sergeanten Tigerstierna är Adelsman; ty submitteras denna sak i föllie af den 11 Puncten och 5 § i Kongl. KrigzProcessen, Kongl. GeneralKrigzRättens Högrättwisa ompröfwande. Actum ut supra."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00035 ff


Kongl. General Krijgzrättens Sentens  10/11 1698 ("att mista lijfwett, och Harquebuseras")
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00046


Kungens (Karl XII:s) pardon - men tjänsten förlustig 21/11 1698:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00048
Källa: Domböcker, Handlingar rörande mål i högre krigsrätt, SE/KrA/0082/III/61 (1695-1698)

316
Introducerad adel - B / SV: Blomström
« skrivet: 2022-03-22, 15:33 »

"Rolla Opå Kongl. Artollerie Betiente i Mallmö Gvarnizon som dhe sigh befinna d. 1 Januarij A:o 1679
/.../
Constablar:
/.../
Lars Joensson Blomström. 1: Siuk
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053999_00007
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/19 (1679)

***

Fänrik Lars Blomström vid Överstelöjtnantens kompani vid Kronobergs läns infanteri [rulla 1688]
"afgåt effter Duels Placat istellet effter Kongl. M:t fulmacht af d. 23 Julij [1]687 Erik Hindrich Rappe ifrån Chergiant af Cap. Lindz Comp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054172_00045
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/6 (1688)


Jämför med avlöningslistan för år 1687:
"Fendrichen Lars Blomström efter Gen. KrigzRättens Domb för Duels placatetz brytande aresterat och tiensten förlustigat"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00229
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)

***

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069482_00424 ff
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/B/I/B 31 a

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065770_00817
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/63 (1712)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066347_00019 ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/B/18


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00618
Källa: Krigskoll
egium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)

Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar Reg:1 Bild 196 (AID: v787880.b
196, NAD: SE/KrA/038814B)

317

I mitt inlägg ovan 2000-03-12 ( https://forum.rotter.se/index.php?topic=20643.msg313293#msg313293 ) så skriver jag att Christopher Göbel skall finnas omnämnd i 1757 år rulla över vargeringsmanskap vid Borrby kompani, Södra Skånska kavalleriregementet. År 2010 har denna rulla filmats av Riksarkivet/SVAR.

"Besiktnings Mönster Rulla öfwer Wargerings Manskapet wid den dehlen af Borreby Compagnie och Södra Skånska Regimentet till häst som utj Christianstads Lähn har sitt stånd Nemligen:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052231_00637 (bild nedan år 1757)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052231_00568 (Rusthåll 59, Svabesholms kompani)
Källa: Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/231 (1757-1773)

318

"Stockholms Artollerigård d 10 Maij 1684
/.../
Fendrich Gabriel Lilliewalk afgången till gemen efter GeneralkrigsRättens domb, af den 10 Augustij och Kongl. May:ttz aprobation d: 16 dito [1]682, och niuter handtlangare löhn"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029863_00028
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1646 (1684-1689)


319
Introducerad adel - O / Orrfelt
« skrivet: 2022-03-21, 16:34 »

"1690 d. 26 dito (Oct:) begroffz Wälb:ne H: Ryttm: Orfeltz lilla dotter, som war dödföd, blef lagt i H: Jönses* begraffningh uthj kyrkian"

* "Anno 1689 d. 10 April döde Kyrkjo-Herden H:r Jöns Hinriksson i Sallerup"

Källa: Östra Sallerup (M) CI:1 (1690-1762) Bild 1020 / sid 98 (AID: v110453a.b1020.s98, NAD: SE/LLA/13526); (v110453a.b80.s4). Se även: https://www.hembygd.se/jons-henriksson

EÄ, barn. tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Orrfelt_nr_533

320
Introducerad adel - N / Niethoff
« skrivet: 2022-03-21, 15:37 »

"Så som Mandhafftig Hr: Lieutenant Peder Zachrisson Eketop på sin älskeligha stifdotters Maria Elizabeth Borcks wägnar af mig undertäcknat hafwer begärat, jagh henne en skriffteligh attest meddäla willa, huru hon sigh här i Församblingen förehållit hafwer: Då kan jagh eij annat betygha med forbe: Maria Elizabeth Borck, ald den stund hun sigh hos sin Välbårne Moder Fru Catharinam Eeketrädh uthi min Försambling Ulotoffta Gård uppehållet, sigh som een Gudhfruchtig och uthi sitt stånd skickeligh Jungfru wäll förhållit, och intet oärligt om hennes lefwerne spohrt är, intill dess hon uthi dhen Olägenheet med Välbårne Herr Corneten Niethoff är gerådhen. Detta så i att sanninghen att vara, vittner jagh med egen hand och sigill.
Actum [Östra/min not.] Sallerup Romae
den 7 Martij Ao: 1687
Janus Henrici
(Sigill)".

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:6 (1687-1688) Bild 390 (AID: v234764.b390, NAD: SE/LLA/13550)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074489_00253
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/6 (1687-1688)"Efterspecificerade Officerare som utj General Staternes tienst till Hollandh äre gångne, skohla medh Hans Kongl. May: Nådige Vocationer och fullmachter blifwa försedde, [september 1688]
Såssom:
/.../
Öfwerste Erskens Regemente
/.../
10. Capitain Claes Nithof
Lieutnant Carl Korring
Fendrich Andres Korring
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 790 (AID: v948964.b790, NAD: SE/RA/754)

EÄ: "Claes Niethoff. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1682-09-15. Avgången 1688-12-00 och reste till Holland. Död ogift."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Niethoff_nr_463

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Eketr%C3%A4_nr_137
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Burck

321
Introducerad adel - B / Blomström
« skrivet: 2022-03-21, 14:33 »

"Consistorium widh DomCapitlet i Lundh giör härmed witterligit, att Fendrichen Manhaftig Lars Blomströhm sig högl: hafwer beswärat öfwer Eder, Mag: Welin, att I hans hws misswördat, och hans yngste styfdotter genom lägersmåhl uthi ett Wanhederligit tilstånd ställt, /.../
Dat: Lund April A:o 1688"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:6 (1687-1688) Bild 4610 (AID: v234764.b4610, NAD: SE/LLA/13550); se även v234764.b4640 & v234764.b4650

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomstr%C3%B6m_nr_1348


Bild nedan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00578
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2

322
Stora Herrestad / SV: Stora Herrestad
« skrivet: 2022-03-19, 14:08 »

I Lunds domkapitel år 1686 återfinns detta släktträd för Pehr Jonsson och Karena Mårtensdotter som "begära sammankomma uthi Echtenskap". Pehr hade tidigare varit gift med Mätta Larsdotter i ett barnlöst äktenskap.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00213
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)

323
Bräkne-Hoby / SV: Bräkne-Hoby
« skrivet: 2022-03-19, 13:15 »

I Bräkne-Hobys kyrkobok anges år 1685:
"Dom:ca 1:mo Adventus d 29 Novembr:
Wijgdes dr: Nels Matzon i Wäby, och Enk. Kerstin Pers:d:ter"

Källa: Bräkne-Hoby (K) CI:1 (1677-1702) Bild 820 / sid 157 (AID: v95547a.b820.s157, NAD: SE/LLA/13047)

I Lunds domkapitel återfinns följande "släktträd" för dem - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00126
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)


324
Klint / SV: Klint
« skrivet: 2022-03-19, 12:25 »

[År 1685]
"Emädan såsom iag Tornerus Klint är råkat uthj en twijst och oenigheet medh Gunilla Mortensdotter igenom det lägersmåhl som iag effter Echtenskapz lofwan med henne begådt hafwer, och förmedelst mitt sinnes förandring och andra omtankar icke kan fullborda; Jämbwähl och att Jag kanskie uthi hastigheet en och annan städz låtit fella ordh, som skulle flere medh mig uthi samma lägersmåhl intressera. Alt derföre hafwer iag sådant att componera och bijleggia d: 25 Maij A:o 1685 up till på Söfde gårdh mig instelt, och en sådan förlijkning tillbudit, /.../
Actum ut Supra
Törne Klint
(sigill)"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00032 (se även före och efter)
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)

325
Rahden, von / SV: Rahden, von
« skrivet: 2022-03-18, 17:41 »

"Widh närwarande lägenheet kunde Jag icke forbigå at lade Eders HöyWerdighed forstå, hworledis /Een Adelsmand, boende på Snelleröd/ i min Annex Feringtoffte sogn, Welb:ne Ernst Laxmand von Rahden hafwer på nogle års Tijdh hafft udi sin tieniste it Qwindfolk, barnfödt der i Sognen, nafnl: Kirsten Nilsdatter, med hwilken han forgangen År hafwer auflet it Barn, och derforre med hende om nestforledne PåskeTijdher, udstået Kirchens disciplin /.../
Rijseberg Praestegård
d: 12 Augusti A:o 1683
T. Excellentiae
Humillimus Servus
Lavrentius Rhodius"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074486_00273
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/3 (1683)

326
Pistol / SV: Pistol
« skrivet: 2022-03-18, 16:51 »

"Höghwyrdige H:r Biskop
Gunstige wählgynnare,
Jagh förorsakes Högwyrdige H:r Bijskopen igenom detta ödhmiukeligen tillkenna gijfwa, att hoos migh är en Jungfru af Pistolarne som är mitt syskonbarn hwillken iagh i Herrans Nampn achtar till Echta gijfwa een Ryttare af mitt Anförtrodde Compagnie [under (Södra) Skånska kav.reg./min not.}, nu har iagh Ombedit min kyrkioherde wyrdige och wähllärde H:r Povell Ennerson i Glimakra, att han efter KyrkioOrdningen, Trenne Söndagar å kantzelen för dem lysa wille, och sedan, efter iagh intet tänker något storp Bröllop giöra, uthan allenast een lijten Målltijdh, dem hemma uthij mitt huus Copulera låtha.
Men H:r Påvell säger sigh intet underståå lysa för dem, uthan dhe måste änteligen först trolåfwas, kunnandes han intet giöra någon åthskillnat emellan en AdelsJungfru och een bonde Pijga, alldenstundh, hoon fåår en gemehn Ryttare, ähr fördenskulldh min Ödmiuka begieran till höghwyrdige H:r Biskopen, att Emedan i Swergie på alla orther är Brukeligit att sådana Persohner uthan trolåfning få wijas, detta paret och så samma frijheet må efterlåtas alldenstundh iagh igenom detta giftermåhlet inga trolåfningar tänker att afskaffa, som H:r Påvell föregijfwer, Hwillket af H:r Probstens Breff, till honom, förnimmes kan, som her Bifogat Copialiter öfwersändes, afwachtar nu här öfwer Medh första, Högwyrdige H:r Biskopens gunstige Resolution, medh den säkra förhopning; emedan höghwyrdige H:r Biskopen alltijdh tillförende warit min godhe wählgynnare; att denne min ödhmiuka begieran, ett gott rum finnandes warder, hwarEmoth iagh förblif:r
Höghwyrdige H:r Biskopens
Edema d. 4 Julij A:o 1683
ödmiukeste Tienare
And: Tornerefält"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074486_00262
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/3 (1683)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pistol_nr_253
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tornerefelt_nr_357

327
Gagge / SV: Gagge
« skrivet: 2022-03-18, 14:23 »

"Saasom att warande unge karl Lars Monsson Gage her fra Kiöppinge uthi Ingelsta herret, er aff mig sin sielesörgare begierande, att iagh om slechtlinien mällan hannom och Pigan i Brumme [Bromma], som hand haffwer fattat Echtenskabs tanker till, attestera wille, Da saa som det er mig Een gandske wbekant sag, om Jagh hans Moder for mig fordre låthet, /.../
Hwar paa Jag begierde hendis forklaring, och swarade hun igeen och sagde, Salig Mons Gage, min sons fader haffde den Eene syster till Moder, och Rasmus i Brumme den anden syster til Moder, hand som er pigans Fader; aff hwilken hendis ord Jag sluttade, at drengens Farmoder, och Pigans Farmoder ere to kiödelige systre, drengens Fader och Pigans Fader ere kiödelige syskend börn. Sobrine, men drengen och pigan nest syskonde börn vel ita. /.../
Kiöbinge 28 Martj Ao [1]682
Forbliffvande R.V. tienstwilligste
Lars Christophersson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074485_00284
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/2 (1680-1682)

***

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074488_00045 ff
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/5 (1685-1686)
År 1685 om drängen Ingvar Rasmusson i Bromma och pigan Inger Månsdotter [Gagge] i Stora Köpinge - "Intet närmare än i tredie leedh medh hwar andra beslechtade wara"

328
Trolle / SV: Trolle
« skrivet: 2022-03-18, 13:01 »

"Emädan denne Närwarande Ryttare Bryngell Trolle af migh anförtrodde Compagnie ähr förledet åhr gönom obetänkt och lättsinnigt företagande råkat uthi umgänge och sedermehra worden Troloffwader här i orthen medh en Qwinsperson Christina Nillsdotter som tillförende och wid ofredens tijdh hafwer haft en Snaphane hwillken efter förtienst ähr umkommen; /.../
/.../

dy kan iagh här medh och så wijda migh bekandt eij förbij att denne för:te Ryttare så länge han under Regementet war i Tyskland war Ogifter och den Tijd wij fördes ifrån Bornholm war han mycket siukliger och dersammastädes qwar lemnades, medlertijdh /: som man nu må förnimma:/ hafwer der gift sigh, omsijder betänkt sin Edhz Plicht att söka fäderneslandet och Sweriges Crono häller än blifwa der på Bornhollm; Hwartill och son han bekänner ingen uthwägh wist och medh lämper att komma derifrån än som Ensam och uthan hustru, den han der lembnadhe, kom så hijt till Landhz och gaf sigh an hos H:r Gen: Maijor Lybecker den honom strax befordrade här under Regementet [(Norra) Skånska kav.reg./min not] igen och synnerligen här under Compagniet, som han nu bekom sitt hemman och quarter här i Fiärestad i samme gårdh som denne Snaphane Änkan medh sin moder war wistandhes, där hafwa dhe Begge med all flijth söökt och giorde Ryttaren aff öhl och brennewijn drucken bewägandes honom sålundha till detta lättsinniga och obetänkta giftermåhl /.../
/.../
Dat: Bårslöff d. 16 Januarij A:o 1682
Tienstberedskylldigste Tienare
Elias Mallin"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074485_00099
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/2 (1680-1682)

Se även:
- Rulla år 1694. Norra Skånska kavalleriregementet, ryttmästare Elias Malliens kompani, rusthåll nr 45: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054318_00313
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1694/6 (1694)

- Sjökatastrofen vid Bornholm 4-5 december 1678 - https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6katastrofen_vid_Bornholm_1678

- Elias Malliens registerkort: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300114_00196
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/9

329
Introducerad adel - J / SV: Jägerskiöld
« skrivet: 2022-03-17, 17:39 »

"1793 den 24 April
§ 7
Till Consistorium har Prosten och Ledamoten af Kongl. Nordstjerne orden Doctor Salomon Henschen inkommit med en så lydande skrift:
Tit: till Consisorium
Capitainen, som han här allenast kallas, men enligt detta årets Hof Calender, Lieutenanten wid Amiralitetet och Riddaren af Kongl: Swerdsorden samt Franska orden pour les merites militeures, wälborne Herr Carl Ludwic Jegersköld, har sammanaflat med ännu lefwande Inspectoren Hofströms dotter Justina Petronella Hofström, twenne Barn, af hwilcka det sednare är födt här i Församlingen på hemmanet N:o 59 Kastaby; och som wälbemälte Herr Capitaine och Riddare erkänt icke allenast denna yngre dottren Lowisa Justina utan ock den äldre Carolina Petronella för sine Barn, under äktenskapslöfte, med Jungfru Justina Petronella Hofström sammanaflade och enligt i besannad afskrift hosgående Rewersal utfäst sig med henne efter föregången laga lysning ofördröyeligen låta sig sammanwiga, så har jag tillåtit förbemälte dess tilämnade maka på sätt, som handboken föreskrifwer dem som för vigslen afladt och födt Barn, blifwa på hans begäran, såsom dess Fästeqwinna kyrckotagen och efter alt sedan wid sine tillfällen, yrckat på at ägtenskapet skulle lagligen fullbordas. Herr Capitainen och Riddaren har icke haft sig deremot, men allena begärt, at det måtte något litet upskjutas, till dess han erhöllo sin i Stockholm ännu lefwande Faders wälborne Herr Vice Amiralen och Riddaren Christer Ludwic Jegersköld bifall därtill, af frucktan at han utom det samma torde förlora något understöd, som han af sin Herr Fader åtnjutit efter sin hemkomst ifrån Frankrike. Som han sedemera icke kunnat skaffa detta samtycke, skref jag i förledna året, på Herr Capitainen och Riddarens Begäran, till dess Fader, Herr Vice Amiralen och Riddaren Jegersköld, af hwilcken jag har äran wara känd; men oacktadt de ömmaste Föreställningar, som jag gjordt, fick jag afslag på min ansökning om Samtycke till giftermålet. Bemälte Herr Capitaine och Riddare skall och förut warit gift med et utländskt Fruntimmer, som för 10 á 12 år sedan, under deras hemresa till Swerige skall wara blefwen död, då Herr Capitainen och Riddaren hade med sig en späd son, hwilcken af Fader Fadren wälborne Herr Vice Amiralen och Riddaren, alt sedan upföddes.
I nästförledna weckan kom Herr Capitainen med sin tillemnade Swärfader Inspectoren Hofström till mig och begierde at jag wille låta lysa för honom till ägtenskap med Jungfru Justina P. Hofström, beropandes sig på giftermåls B: 3 Cap: och 9 samt 10 §.§., at hans ingångna förbindelse med henne woro et äcktenskap, som med wigsel skall fullkommas, men utan at producera hwarcken sin Herr Faders Bifall eller nogor afwittring efter förra giftet, hwad detta sednare angår, tror jag det lätteligen hjelpas igenom wedebörligt bewis, at wid dess hemkomst han ingen ting hade at afwittra sonen med; men hwad det förra beträffar, huruwida honom kan tillåtas lysning och wigsel utom dess Herr Faders samtycke, hwarwid de åberopade §.§. af giftermåls Balckens tyckas komma i Collision med Kyrckoordningens 15 Cap: 6 § så får jag allerödmiukast utbedja mig Tit:i samt Tit:i höggunstiga råd och utlåtande, huru jag härwid bör mig förhålla.
Under afwachtande af höggunstigt swar har jag den äran med djup wördnad framhärda.
Tit:i samt Tit:i
Ronneby d. 2 Aprilis 1793
allerödmjukaste tjenare
Salomon Henschen


Uti så beskaffade omständigheter finner Consistorium den af Vice Amiralen Jegersköld mot dess sons Herr Capitainen och Riddaren Carl Ludwig Jegerskölds tilltänckta ägtenskaps förbindelse med Jungfru Justina Pteronella Hofström gorde protest ej kunna eller böra medföra något hinder uti fullbordandet däraf, utan då Kyrckoherden i församlingen Herr Doctoren och Prosten Henschen i agttager till egen säkerhet i afseende på afwittring eller andre laglige hinder hwad nödigt kan anses må förberörde ägtenskap genom lysning och wigsel wederbörligen fullkommas, som genom bref till swar å Prostens skrifwelse meddeles."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074385_00140
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Protokoll. Huvudserie, SE/LLA/13550/A I/71 (1793)

EÄ, tab. 8


330
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2022-03-15, 19:17 »

"Jagh bekom Rever:denj Patris bref, Söndag aftone kl. 7 efter middagen, angående Welb. H:r Petter Forbus inlaga till consistorium, om sin systerdotters Christina Swijnhufwudz sampt dess barnz begrafningh, huilka lijk nu widh 7 år her på deras gård Huusby stå obegrafne. /.../
/.../ huru denna Christina Swijnhufwud en jungfru då af 14 a 15 år haar låtit sig besofua af en bondepoicke, och i barnafödzlen är dödh blefuen /.../
d. 2 Decemb: A:o 1679
Johannes Hammar"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035244_00099
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/212 (1581-1800). Lagga och Östuna.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Forbes_af_Lund_nr_174
EÄ, barn tab. 20 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145

331
Introducerad adel - S / Sylvius
« skrivet: 2022-03-15, 17:41 »

"Till hörsampt föllie af högwyrdige domkapitlet til mig ankomne breef och befalning af d. 6 huios at inkomma med förklaring öfwer det Giftermåhl iag förledet åhr 1710 d. 30 Junj medelst Kyrckiones band faststäldt emellan, Cronones Befallningzman Wälbetrodde Gustaf Sparrman och dess nu warande hustru, Wälb:ne Brita Maria Silvia, emot höglärde H:r Mag. Swen Gestrius der öfwer ingifne klagomåhl, /.../
/.../
Girista Prestegård d: 18 Julij 1711
Hörsamptst- ödmiukeste T:r
Samuel Bogman"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075209_00147 ff (hennes tidigare trolovning år 1707 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075209_00168 )
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/132 (1640-1800), Giresta

EÄ, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sylvius_nr_602
"Brita Maria, född 1687-04-06 på Kullinge. Gift 1:o med kronobefallningsmannen Gustaf Sparman i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1713-07-17 i Husby-Lyhundra socken Stockholms län med bokhållaren Gustaf Jakob Lundell."

332
Börstil / SV: Släktträd i domkapitlet
« skrivet: 2022-03-14, 20:28 »

Målet var uppe i Domkapitlet 1710 4/5 - se § 6: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074658_00114
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/18 (1709-1711)

Med tanke på att det blev vigsel år 1711 13/8 så godkändes giftermålet.
Källa: Börstil (AB, C) C:1 (1702-1743) Bild 161 / sid 308 (AID: v123952.b161.s308, NAD: SE/ULA/10158) - se bilden.

333
Körning / SV: Körning
« skrivet: 2022-03-14, 15:18 »

"In för det Höghwördige DomCapitlet fördrijstar iag migh inkomma med denne min Ödmiuka böneskrift beklagandes min Olyckeliga händelse, i det iag Gudh bättre hafwer blifwit berychtat för en Pijga, hwilcket iag icke heller kan aldeles förneka, och som iagh nu dömbd är wijd Frössåkers ting som skiedded. 5 Junij sistleden för min Brått att både böta och stå Laglig Kyrkioplicht. Altderföhre Nödgas iag Anhålla hoos det Höghwördige DomCapitlet, dee täcktes HöghGunstigast unna mig den fromheet, att få stå min plicht uti Wahlö kyrkia, Emedan den Kyrkian ligger mig Närmast än Börstill. Beklagandes iag dess utom, att iag fattige Man har warit en Änkling öfwer femb Åhr. Män Aldrig Råkat uti sådan frästelse eller slijk Olyklig händelse, Oansedt detta är skiedt igenom en Annars tilskyndande; Altderföre synes migh wara för swårt sådandt utstå: I medler tijdh beder iagh det Högwördige DomCapitlet tächtes Pardonera migh att stå min plicht uti Börstills Kyrkia: utan låta fordra mig till Wahlö försambling. Emot en så Christ- och faderlig befordring förblifwer iag in till min dödh
Dett Höghwördige DomCapitletz
Barckö d. 15 Junij 1712 /:
Ödmiuka tienare
Andreas Kiörningh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00382
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00009

Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/47 (1638-1800). Börstil


334
Börstil / Släktträd i domkapitlet
« skrivet: 2022-03-14, 14:49 »

Tillfällighetsfynd:

"Sidstledne d 14 Aprilis månde iag fuller skrifteligen för högwyrdige Dom Capitlet berätta, deth en Bonde i Skedika och Börstils Sochn Per Larsson benämd, har welat binda ächtenskap med sin afledne hustrus förra Mans syster dotter Maria Hindrichzdotter widh nampn /.../
Börstils Pgd d 2 Maij A:o 1710
ödmiukaste tienare
Ericus Hanssen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00369
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/47 (1638-1800). Börstil


335

Förlikningen år 1695 mellan Jacob Johan von Wulffen och Catharina Watz hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075197_00240
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/29 (1642-1800). Bollnäs.

"Gjörs här med witterligit, att emellan Capitein Leut:n Edla och Wälborne H:r Jacob Johan von Wulffen å den Ena, och fordom Probstens i Båldnäs Sahl. Swen Watzes Sterbhuus å den andra sidan efterföljande förlijkning uprättat är, på sätt och wijs som följer,
nembl:n såsom H:r Capitein Leut:n von Wulffen hafwer med bem:te H:r Probstens dåtter Catharina Watz för nästan 3:ne åhr haft lägersmåhl, som fuller skjedt under Echtenskapz låfwen, men sedermera i Liffland tagit sig en annan till ächta; så /.../
/.../
hwar af hwardera ett lika lydande Exemplar till sig tagit, som skedde Stockholm d 26 April 1695.
J. Johan von Wulffen
Catharina Watz
/.../"

336
Anckarfjell / SV: Anckarfjell
« skrivet: 2022-03-13, 21:12 »

"[23 Sept. 1703] Högwördige Herr Archiebiskop
Hörärewördige och höglärde Herrar professores
Samptel. Herrar Consistoriales
Såsom en ung Adelsman Jacob Ankarfiell benämbd hafwer utj min sal. fru moders fru Catharina Bergskiöldz lijfs tijd begiärat mig til sin äkta maka Och fått icke allenast hennes goda samtycke: uthan ock goon beweekt mitt sinne til samma man, hwar uppå oss emellan är uprättat et christel. förbund om äktenskap kiärlek och trohet hwilket för detta wäl hade wunnit sin lofl:e fullbordan så frampt min kiära Fader H: Carl Philp icke nu lagt sig der emot. Men med honom är det så (Gud bättre) beskaffat som nestan hwar man här å orten nogsamt weet, det hans sinne är något sällsamt och underligit at han icke förmår sig sielf rätt styra och råda, mig det mindre utj et sådant christel:t ärende rätt jidicera, Och derföre faller han här emot förutan någon orsak och skiäl, förebärandes denna adelsmannen wara fattig och underkastad någon bräcklighet; icke besinnande at at Gud wäl kan föda den fattige jämte den rijka! Och efter som min kiära Fader således står detta gifter målet emot förutan någon laglig orsak, ty är iag rädder utaf een och annan af mina förwanter och släcktingar at sökia venerandum Consistorium om handräckning, Ödmiukeligen bediandes det högwördige Consistorio gunsteligaste wille efter anledningaf hans Kongl. May:tz kyrkiolag befrämia och befordra detta lofliga wärket til sin christeliga fullbordan. Jag som en blygsam Jungfru skulle fuller afstå med sådan begiäran och låta antingen någon annan eller ingen tala här om, Men efter mitt sinne och hierta förmedelst min sahl Fru Moders inrådande är aldeles wänt denna adelsmannen som är af lijka willkor med mig, och iag sielf intet kan det ändra, ty beder iag ödmiukeligen at högwördigste Fadren och Archiebiskopen, sampt de högwördige herrar och Fäder uti det högwördige Consistorio höggunstigeligen täcktes utlåta sig til detta giftermålets christel: fullbordan. Hwaremot iag är och städze förblifwer.
Högwördigste Fadrens och Archiebiskopens och samptel. de högwördige dom capitletz adsessorers
ödmiukaste tienarinna
Catharina Philp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035242_00307 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/6 (1637-1800), Almunge

OBS! Anges som Claes Anckarfjell i andra handlingar - se: https://forum.rotter.se/index.php?topic=65201.msg1430854#msg1430854

EÄ: tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Philp_nr_242

337
Leijel / SV: Leijel
« skrivet: 2022-03-13, 20:45 »

"Extract utaf Min Sohn Leutnandten Jacob Leijells bref till mig, Daterat Ifrån lägret wedh Pultava I Ryssland d. 16 Julii A:o 1709: Ungefehr 3 weckor efter slaget. Nembl:
Att Rÿtmäster Lohrman lefwer än, men H: Gyllenax och H: Cederwall äro slagne.
Att detta medh sielfwa originalet är lijka lydandess, Attesterar
Jacob Leijell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035242_00362
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/6 (1637-1800), Almunge

= Peder Gyllenax, ryttmästare vid Upplands tremänningsregemente till häst (=Kruses kav.reg.)
= Adolf Cederwall, ryttmästare vid Upplands tremänningsregemente till häst (=Kruses kav.reg.)

338
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2022-03-12, 23:51 »

"/.../ En förafskiedat Capitain är här i Sochnen boendes, som är Adelsman, och födder i WästerGötland, men har wistats i Delsbo ifrån sinom ungdom wid namn H:r Hindrich Lilliebielke i Sunnansiö, ett skattehemman, som han äger och besitter, warandes thesutan rijk och förmögen, och en man om sina 45 eller 46 åhrs ålder. Thenne Capitain har, uti Sal. Probestens Phragmanii tid, då han war allenast wid pass 18 eller 19 åhr gammal, och tiänte ännu för pipare under Helsinge Regementet, för penningars skull gifwit sig i echtenskap med en gemeen, dock rijk smeds enkia, som då war 50 åhr gammal, hwilken lefwer ännu och är wid sine 76 eller 77 åhrs ålder. Ett sådant olijke echtenskap har intet länge kunnat giöra honom förnögd, hälst sedan han begynte stiga til högre character och heder, och hans hustru ther emot mehr och mehr föråldrades och afftaga: utan war han, så wäl i min Antecessoris sal. probsten Halenii tid, som ock effter min ankomst hijt til Delsbo Försambling, länge berychtad för en piga, han hoos sig hade, Karin Pehrsdotter wid namn, elliest kallader KrusKarin; men kunde intet utan öfwertygande skiähl tiltalas förr än saken åhr 1722 sig sielf rögde, i thy hon fick oechta barn med honom, hwarföre ock Capitainen åhr 1723 stod wederbörlig kyrkioplicht: blef icke thes mindre af sin hustru, emot hwilken han elliest alltid swår warit hafwer, igiäntagen.
Igenom itt sådant tilfälle kom thenna kona ifrån honom; och han begynte straxt för en annan, som hoos honom war, wid namn Margreta Olofsdotter, elliest gemeenligen Utterstörta kallas, komma i samma taal och rychte uti sochnen, såsom för then förra: til thes hon för 2 åhr sedan, neml:n åhr 1725 om hösten kom til at gifta sig med en soldat under Delsbo Compagnie, som heter Håkan Engberg, födder i Skåne. Men thet onda rychtet uphörde intet ty wärre ther med; utan har thetta giftermålet warit ett mycket bedröfweligt echtenskap, emedan hwarken thenne qwinnar har kunnat förmåss til at lefwa tilhopa med sin man man; ei heller Capitain Lilliebielke har welat hafwa henne i från sig: utan har mannen hennes, soldaten Håkan Engberg måst lefwa allena; och när han welat besökia sin hustru, har han ther intet blifwit liden, utan med swåra ord, och jemwäl hugg slag bemött och utdrefwenn /.../
/.../

Delsbo d 11 Novembris 1727
ödmiukaste tienare
Olaus Naucleri"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075199_00446
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/59 (1618-1799), Delsbo.

339
Stuart / SV: Stuart
« skrivet: 2022-03-12, 23:20 »

Berättelse om en "Stuart" i Delsbo år 1719:

"/.../ Ibland flere andre under sistl. krigstid omkring landet strykande, så mans- som qwinspersoner, kom här också samma höst åhr 1719, litet efter, sedan någre skogsstrykare och stråtröfware i Öster el:r Wäster Giötland woro efterlyste på predikstolarne, hit till sochnen och prästegården om en afton som en landslöpare och bedragare, som kallade sig Stuart, och gaf sig ut före at wara en prästman ifrån Lindkiöpings stifte, som han ock gick i gårdarne och prädikade för the oförståndige bönderna, som derföre gafw honom penningar. jag fordrade in hans pass, som han skulle hafwan ifrån LandsCancelliet i Lindkiöping, hwilket wid första anseendet befans så wäl i styliserandet, som sielfwa underskriften, wara falskt, i ty, at Lands Secreteraren där sammastädes, som jag wäl kände, och war mycket bekant med, hade hade ett obekant namn. Fördenskull ehuru jag låg i stor werk och sweda, så at jag intet stort förmådde, lät jag dock inkalla honom i min kammare, då han i första inträdet rögde sitt oförstånd, i ty han hälsade mig för Wälborne H:r Probst, och blef altså tilbaka af mig hälsat för en landslöpare.Widare wijste han sig wara storspråkare, som föregaf sig wara af Konung Carl Stuarts släckte i Engeland. Wiste ock til at upräkna alla städer i Polen och Ungern, så wäl som flere städes: understod sig äfwen at säija, dät han af hans högwördighet herr Biskopen Swedberg war til präst ordinerad, etz men wid ompröfwande befants han intet kunna något Latinskt ord. Jag skickade fördenskull oförmärkt effter tå warande Länsman i sochnen, at han skulle komma och tagan, och låta föran til Gefle slott. Imedlertid upwiste denne åt mitt folk en stor pung med hwita penningar som han hade samblat. Länsmannen kom strax om afftonen, och tog honom hem med sig: men effter twå dagar kom denne Landslöparen igiän til prästegården, och beklagade, at dät hade kostat honom hans penningepung, at han således sluppit sin arrest: och gick så bort ifrån sochnen. /.../
Delsbo d. 1 Julii 1726
ödmiukaste tienare
Olaus Naucleri"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075199_00438 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/59 (1618-1799), Delsbo.

340
Introducerad adel - D / SV: Dusensköld
« skrivet: 2022-03-11, 11:46 »

"ANNO 1683. d. 6. Junij . Woro i Consistorio /.../
3. Dusenskiöldz lägersmål på Gafvel
Anna Hansdotter i Byske, angifwes wara besåfuen af Johan Dusenskiöld på Gafuel, i Knutby Sochn, Hon hafwer plichtat politiie och åstundar stå ecclesiastiie plicht.
Reso:o Hon står i Knutby store böndagen i begge Predikningarne och Söndagen efter. Johan Dusenskiöld förbiudes begå Herrans nattward till dess han hafwer ståt sin plicht och förmanas komme till Consistorium"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074650_00115
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074650_00126 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074650_00130
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/10 A (1681-1686)

***

Komplettering till mitt inlägg ovan (2018-03-08):

"Anno 1711 Lijk i Knutby begrafne
d 17 Aug. Christina Elisabet Dusenschöld"

Källa: Knutby (AB, C) C:2 (1708-1767) Bild 321 / sid 316 (AID: v125234.b321.s316, NAD: SE/ULA/10529)


"Anno 1713 äro följande Brudfok Copulerade i Knutby Försambling
d. 17 Septemb: Hr Johan Gartman på Hemåla Wälb:ne H:r Johanna Elisabeth Swinhufwud på Söderby"

Källa: Knutby (AB, C) C:2 (1708-1767) Bild 9 / sid 4 (AID: v125234.b9.s4, NAD: SE/ULA/10529)

341
Hagelbeck / SV: Hagelbeck
« skrivet: 2022-03-09, 21:06 »

"År 1731, den 11 Augusti blef hållit Consistorium Ordinarium /.../
16. Emot sin Man trumpetaren wid det Compagnie af Cavalleriet, som står uti Jemtland, Casper Hagelbaeck, boende uti Rödö Sokn, inkom des hustru Cath. Elisabeth Gerotsie, med begäran, at som hon på sin Mans ärende, och efter des wilja rest hit til orten, han nu, efter som han icke godwilligt wil fullgöra sin skyldighet, måtte genom Consistorii anstalt och påyrkande hos wederbörande der i orten, blifwa tillhållen, at förskaffa henne pänningar, at betala sin skuld hwar utinnan hon denna tiden råkat, som ock at förse henne med tilräckel. resepenningar hem til ...land.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074670_00195
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/30 (1731)Rödön (Z) 1719 "5 Julii wigdes Trummetaren Caspar Hagelbäck med Catarina Elisabeth Jaroski"
Källa: Rödön (Z) C:2 (1716-1751) Bild 220 / sid 34 (AID: v115163.b220.s34, NAD: SE/ÖLA/11090)


Se även avlöningsrullor för "Jemptelands Cavallerie Compagnie" - t.ex år 1729:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065782_00216
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/75 (1729)


342
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2022-03-09, 20:21 »
"År 1715 d 5 octob: hölts Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
16. Samtel:e Socknemännerna i Delsbo, och med dem en adelsman, be:d Johan Lilliebielke, hafwa genom en inlagd skrift af d. 21 Sept: sidstl:e vocerat sin Capellan H:r Petrus Ruth til at blifwa Kyrkoherde i den genom döden nyligen afgångna Mag:r Johan Halenii ställe, i anseende der til, at han nu i 27 års tid med största beröm derwid församl:n tient, och Adjuncten H:r Olof Schalin, til at blifwa i hans ställe Capellan; emädan han nu på fiortonde året med godt nöje församl:n upwachtadt. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074661_00213
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/21 (1715)


"Anno 1729, d. 26 Febr. blef hållit Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium
28. Föredrogs Probstens i Delsbo, Mag:r Naucleri bref af d. 23 Januarii sistl: hwarmedelst han:1. berättat, huru såsom Capitain Lilliebielke och Soldatens Håkan Engbergs hustru Margareta Olofsdotter, oachtad HäradsRättens utsatte wite, samt Presterskapets warningar och förmaningar, ännu hålla sig tilsammans. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074669_00045 ff
Se även nr 3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074669_00102
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/29 (1729-1730)

343
Introducerad adel - L / SV: Leijonancker
« skrivet: 2022-03-08, 20:39 »

"Anno 1728, d. 3 Julii blef hållit Consistorium Eccles: /.../
20. Ächtenskapsskilnad sökes
Kyrkioherden i Bro, H:r Benjamin Vestman, hafwer af d. 17 Junii föredragit Bonde hustruns, Anna Pedersdotters åstundan, at få skiljas ifrån sin man, Matts Persson, hwilken efter begångit lägersmål med Märta Christina Leijonankar afwikit, men sedermera icke worden ertappad, ehuru efter honom blifwit offenteligen lyst.
Resol. Swaras, at Kyrkioherden Vestman kundgör hustru Anna Pedersdotter, det hon tillika med någon af Matts Perssons närmasta slächtingar sig här i Consitorio inställer, wil Gud, d. 2 Octobris nästk: denna åstundade ächtenskapsskilnade  at erhålla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00347
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00410
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

EÄ, barn tab. 2: "Märta Christina Leijonancker, född 1698-08-13 på Vernberg, liksom syskonen. Gift före 1729 med Erik Vigell."

344
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Nordenstedt
« skrivet: 2022-03-08, 19:43 »

"An:no 1727, d 3 Maji blef hållit Consist: Eccl. Ordin: /.../
"/.../ och hwad Adelskapet angår, så berättade H: Advocat Fiscalen [Jacob Nordenstedt/min not.] sig uti form af et Skiöldebref wara lämnadt alla the Adel. privilegier, rättigheter och förmåner, som någon tijd någon annan Adelsman i Swerje, och thet af Hennes May:tt Drottningen, som skedde d 27. Novembr: 1719 /.../
/.../
som ock H: Advocat Fiscalen nu in för DomCap:t påstådt thet han med sin familie skal wara wärkel: Adel, the dock ingalunda äro*, fast H: Advocat Fiscalen förmått sig Adel. privilegier på sina gods [*motpartens påstående/min not.]; /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00070 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

345
Wennerstierna / SV: Wennerstierna
« skrivet: 2022-03-08, 19:20 »

"d. 1 Martii 1727 höltz Consisorium Eccl. ord.
12. Echtenskapssak.
Nu instälte sig ock Advokat Fiscalen, Wälbördig H:r Jacob Nordenstedt, som til thenna dag låtit instämma Wälborne H:r H:r Math. Wennerstierna för en ryggad trolofning med des Jungfrudotter Jacobina Nordenstedt /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00033
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00069 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

346
Armfelt / SV: Armfelt
« skrivet: 2022-03-08, 18:51 »

"d. 17 Decemb, 1726 hölts Consistorium Ecclesiasticum Extra Ordinariun /.../
5. Kyrkioherden i Arbrå i Helsingland Hr Laurent Lingzelius communicerar i bref af d. 9 Decembris 2:ne HäradsRättens här i Orten Extracta Protocolli, af hwilka det ena angår H:r Ryttmästaren Friedrich Armfeldt och hans Fru Hedwig Sophia von Schmiede, som ifrån Consistorio blefw:t remitterade till werldzlig Rätt emedan de alt ifrån Åhr 1722 eij kunnat komma till någon förening utan lefwat ifrån hwar annan skilde. Men HäradsRätten, som ingen kundskap hafwer eller få kan på hwad Ort han wistas och sig uppehåller, derwijdh intet mehra giöra kunnat än at de wijd undersökningen befunnit honom och icke henne till en så långlig skilnad ordsaken wara."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00570
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)


Se även: https://forum.rotter.se/index.php?topic=140664.msg1436829#msg1436829

Bild nedan (ArkivDigital): Arbrå (X) C:1 (1688-1727) Bild 130 / sid 236 (AID: v134361.b130.s236, NAD: SE/HLA/1010005).
Vigsel 1719 17/12 i Arbrå:

347
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2022-03-08, 13:00 »

"Anno 1725, d 3 Aprilis blef hållit Conistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
/.../
6. Kyrkioplicht
Hr Landshöfdingen Baron Törnflycht hafwer af d. 24 Martii sistledne berättat, at Inga Enhielm i Wallentuna kyrkia d. 21 uti samma månad undergådt den af Höglofl. Kongl. Swea Hoff Rätt henne ådömde Kyrkioplichten"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00088
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

348
Ingelotz / SV: Ingelotz
« skrivet: 2022-03-06, 16:04 »

"Högwälbårne Hr Baron General Leutnant ock Gouverneur, [=Jacob Burenssköld/min not.]
Nådige Härre
Ibland annan högprijselig Mildhet ock Nåd, hwar med Eders Excellence, wid mitt nyligste warande i Malmö, mig hugna månde, war ock detta en, at Eders Excellence uppå min underdån ödmiuka påminnelse, täcktes ihogkomma den Trohet min Swärmoder Sal: Probstens Mag. Sundii efterlåtne Enkia [=Catharina Oelreich/min not.] wid wåre danska Fienders Anfall här på Landet År 1709 wijsat emot wår Allernådigste Konung ock dess Rijke wårt kiäre Fädernesland genom wisse kunskapers skrifteliga insändande till Malmö först till Hans Höggrefl. Excellence Kongel. Rådet ock Fältmarskalk då warande General ock Gouverneur här i Skåne Högwälborne H:r Grefwe Stenbock, ock sedan efter Hans Afresa derifrån op åt landet, till Eders Excellence, hwilken hennes Trohet omsidor, utan hennes Förwållande eller Förmodan, Fienderna kunnog blef, ock de henne derför till all dess timmeliga Wälfärd i grund ruinerade, det Eders Excellence lijka nådigt lofwade willia wid Tilfälle hos Hans Kongel: Maj:t till hennes ock hennes Söners bästa höggunstigt andraga och recommendera. Nu will hon allerunderdånigst sökia hans Kongel. Maj:t om en Nåd för sina Barn, ock budit mig erindra Eders Excellence om samma Eders Excellences nådiga löfte. Hwarföre iag /.../
/.../

Brunby Prästegård d: 4 Octobris A:o 1716
Underdånödmiuke Tiänare
Erik Sinius"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner år 1716, D IV a:29, LLa

***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ingelotz_nr_1721

"Eric Sinius gifte sig med Catharina Maria Ingelotz, som även hon härstammade från flera förnäma gamla borgarsläkter, genom sin farfar, borgmästaren i Ystad, Simon Jacobsøn. Hennes far var kyrkoherden i Norra Åsum och Skepparslöv, Johan Simonsson Ingelotz, som under skånska kriget en gång lär ha räddat livet på Karl XI. Modern hette Catharina Oelreich, och tillhörde en gammal tysk släkt, möjligen av adligt ursprung."

Källa: http://www.hembygdshistoria.seerse/sinius.htm

349
Dahlbergh / SV: Dahlbergh
« skrivet: 2022-03-06, 15:07 »

"Jagh Arfued Dahlbergh låfwer och swähr widh Gudh och hans heliga Evangelium att iagh will och skall för min rätta Arfkonungh hafua och hålla den Stormächtigste Konungh och Herre H:r Carl den XI /.../"

Utdrag ur Arvid Dahlbergs ed i samband med hans löjtnantsutnämnande år 1677:
Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) CI:5 (1684-1693) Bild 1040 (AID: v446649.b1040, NAD: SE/LLA/10879)

Bild nedan: hans underskrift och sigill på eden.


350
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2022-03-05, 12:57 »

I mitt inlägg ovan [2018-05-01] skriver jag om att det på landsarkivet i Lund finns två skrivelser från Catharina Plagman. I veckan besökte jag arkivet och fick då möjlighet att beställa in de båda breven:

"Högh Edle och Wällbohrne H:r Öfwerste Vice Gouverneur och Commendant [Faltzburg/min not.]
Höghgunstige Herre
Emädan som tå iag uppå den Tridie Store Bönedagh wid pass klåckan 3 hade warit uthi Wangen och sedt om min sädh, men när iag tå ärnade gå hem, så wille iag icke klijfwa öfwer bröten, utan som at gång är igenom Per Larssons gårdh, tå gick iag der till, och när som iag luckte hans luka opp, satt Per Larsson i sin Farstugu dörr med sit barn, tå sporde iag om der war någon löshund, och han sade Neij dee är borto nu, och när iag kom mit för honom helsade iag på honom, då sade han iag gifwer Eder Fanen wedh Edra spegloser, och diefwulen skall regera tin höghtoppa med mehra, och som jag hörde han så illa skamlös och till ondt uptänd war, skyndade iag mig igenom hans gård det snaraste iag kunde, men han flydde sin hustru barnet och språng uth af sin gård efter mig med bannade hotande och illaka hädansk ord som hoos fölliande Attest nog wijser, så iag icke nog kan i pennen uthföra hans ohöflighet. Alldenstund Een sådan wåld eller skanderingh, mig aldeles af bem:te bonde Per Larsson i Holmby är wederfaren, altså är iag sådant föranlåten at angifwa för HöghWällborne H:r Öfwersten och Vice Gouv:n han Gunstigst täktes at låta bem:te bonde få tillbörlig nepst för sin stora och otijdiga mun efter iag alz ingen orätt har tillfogat honom, ty lagl. kan iag nu icke komma till at sökia honom ty här är långt till Häradztinget, och hösten är på, och iag är Eena hemma med mina barn, tå bem:te bonde kunde giöra mit alt werre derför beder iag ödmiukeligst at HöghWällbohrne H:r Öfwersten och Vice Gouverneuren behagade at låta honom komma in under krigztiensten och till Påhland efter som at han så mycket gierna will slås och trättas, det han mycket mesterlig öfwer sig uthi, gården eller Fästan han nu åboer är på hästehemman, och den har han icke leydt eller fäst, han har en stor dräng med som tienar, och fadern är med på gården, Jagh förmodar at Höghwällborne H:r Öfwersten låter migh straff på denne bonde för sin föröfwade otijdighet, hwar medh iagh förblifwer
HögWällbohrne H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens
Holmby d. 17 Julij A:o 1704
Ödmiukaste Tienarinna
Katrina Plagemans"

Attesten inleds:
"Såssom at i förleden 3:die Store Bönedagh då QwarterMesterskan Plagmans ungefähr klåckan 3 efter middag /.../"


Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Allmogens och det lägre borgerskapets brev år 1704, DIVc:13, LLa

***

[1716]
"Eders Excellence nödsakas iag i ödmiukhet föredraga, huru som Sal. Kyrkioherden i Simris Socken och By för fram flutne Åhr 1706 blef min Sal:[!] Man Cornetten wid Södra Skånska Regimente Magnus Plagman skyldig hästehemmans ränta af det hemman han der i Byen bebodde, nembl:n tiugu D:r Sillfwermynt; Och som berörde Kyrkioherde på sluthet af ofwan nembde Åhr 1706 igenom döden afgick, och eij så mycket efter sig lemnade at alla skuldfordringar kunde blifwa gode giorde, ty inlade des qwarlåtne Änkia förr än hon ingick andra gifte med denne nu warande Pastor, uthi Giötha HåffRätt ock begiärte få cedera bonis, hwilket ock blef henner efterlåtit; Förden skull, som af den befintelige Egendomen Cronones fordringar nu uttagne äro, anhåller hos Eders Excellence iag ödmiukeligen at ingen Creditor måtte ansees framför min fordring i den öfrige Egendomen at tilgå, ock bem:te tiugu D:r Sillfwermyntz hästehemmans ränta utbekomma, hälst som en slijk fordring förmodeligen närmast kommer i consideration emot Cronofordringar, ock bör i uthmätningen niutha praeferencen fram för andra privata fordringar. Om hwilken lilla Summas uthexequerande CronoBefallningzMan derå orten H:r EnRoth torde nådigt undfå befallning af Eders Excellence, at i detta fall Wijsa mig sin Embetes adsistence på det iag till mine innestående uthlagor komma måtto. Afwacktande en nådig resolution ock förblifwer. Eders Excellences
Aldra ödmiukaste T:rinna
Catarina Plagmans"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner år 1716, DIVa:29, LLa

351
Allmänt / SV: Judar som konverterat
« skrivet: 2022-03-05, 10:54 »

"Anno 1706 den 4 Aprilis
En Jude söker få Christendomen
Samma dag blef en Ung dräng af Judiska föräldrar född kommen ifrån Pohlen som wil här antaga Christendom och låta kalla sig Johannes Christian Wulf förhörd i den Christna läran, och befunnen hafwa inhämtat där af så mycken kiänskap, att dopet icke kan hoo wägras. Dock förmantes han, att widare fahra fort i sin påbegynte flijt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074657_00027
Se även nr 13, 7/11 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074657_00069
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/17 (1706-1709)

352
Klockare / SV: Klockare
« skrivet: 2022-03-05, 10:22 »

"A:o 1706 d. 21 Decemb: höltz ordin: Cons:n /.../
Afsatte klåckare restitueras
3. Landzhöfd:n i Wästeråås, Baron Gustaf Cronhielm notificerade genom bref af d. 6 Hujus, huru Kongl. M:t hade resolverat, det hwarest g:la klåckare, som hade kunnat giöra tiänst äro afsatte, skola the restitueras i tiänsten, och de nyare till recreuteringen anwändas uti Soldatehållen, begiärande sådant måtte blifwa intimerat i Probsterierne, som lyda till det lähnets af detta Stift.
Resol:o Skrifwes till Praep: i Wåhla och Norrby, samt swar till Landzhöfd:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074657_00076
Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/17 (1706-1709)


År 1717 beordrade Karl XII även att vissa kategorier som tidigare varit befriade från krigstjänst nu kunde bli utskrivna till soldater, däribland klockare:

T.ex för Västra Skånska infanteriregementet finns rulla här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054712_00164 ff
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1717/10 (1717)

353
Introducerad adel - S / Schantz
« skrivet: 2022-03-04, 21:59 »

"Högwälborne Herr Öfwerste, Commendant, och Vice Gouverneur, höghgunstige herre
Det lär nogsambt wara hogwählborne H:r Öfwersten och vice Gouverneuren bekant, huru som wår Sahl: Fader för detta General Gouvernementz Secreteraren [Johan David/min not.] Schantzes lijk, förmedelst Wår oförmögenheet, sambt och den hoos Croonan hafwande pretentions förmente uthfallande, är kommit at ståå Nestan uthij trij åhr här i kiörkian obegrafwen, fördenskull som wij gierna sökte at hafwa lijket i roligheet och wij lijkwist intet förmå dettssamma från kiörkian uthlösa, ey heller det anseende hafwer, widh desse orolige krigztijder, något af wår i händer hafwande Liquid fordran ärnå kunna.
Ty böhnfalles i största ödmiukheet, det Tächtes högwählb:ne H:r öfwersten och vice Gouverneuren, hoos högwyrdige H:r Biskopen, sambt kiörkiorådet häri staden derhän förhielpa, at samma wår Sahl: Faders lijk åss fölgachtig giordes, hwaremot Wij, dee det intet annars wara kan, willa försäckra, at der hans Kongl: May:tt skulle behaga bewijsa ås den nådh, och samma fordran snart eller långt härefter betahla, wij då altijdh skyldige wara skohle, denne kiörkians skull at Clarera; Och som högwählborne H:r öfwersten och vice Gouverneuren ås des gunst esomåftast bewijst hafwer, Så twifla wij så myckket mindre, det han ås nu äfwenwähl uthij detta hielpandes warder, hwarmedh wij anbefalle, höwählbårne H:r öfwersten och vice Gouverneuren uthij den högstes åmwårdnat, medh ouphörlig förblifwande, högwählborne H:r öfwersten och vice Gouverneurens

Datum Malmöe d. 16 Martij A:o 1701

ödmiuk och hörsambste Tiännare
M. G von Schantz" [Magnus Gabriel/min not.]

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare 1701-1705, DIII b:8, LLa

EÄ tab. 2 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schantz_nr_1002

354
Trolle / SV: Trolle
« skrivet: 2022-03-04, 21:22 »

"Högwälborne H:r Öfwerste ÖfwerCommendant och Vice Gouverneur
Gunstige Herre
Den goda förtröstan Högwälborne H:r Öfwersten mig senast i Röinge på uthskrifningen tillsagde, har iag gamble Man mig hugnadt medh, at bekomma någon hiellp utj min stora trång och Ålderdombs swagheet iag dragas med nu på mine gaml: dagar, Jag hade tänkt hos Befallningzmannen Jöns Jönsson fådt Högwälborne H:r Öfwerstens Gunstige löfte at trösta mig wedh, af hwilken Jag, som hos flere gode wänner måst tjdh efter annan lånt mig till uppehålls medell annars hade iag warit een älendig man, och Creperat, och Emedan Nöden nu större ähr, som eij af någon Menniskia betrodt ähr, förmedellst iag tidh efter annan dem Uppehållit med löfte, och intet kunnat hålla, therföre äro dhe nu kieda wed migh Arma Man. Ty beder och bönfaller til högwälborne H:r Öfwersten iag ödmiukel:, det högwälborne H:r Öfwersten täckes gunstigt mig hielpa med Assignation utj min stora trång till mit lijfzhälle, och at betala mina Creditorer med, som i min stora trångh med Penningar undsatt, Gudh lährer Högwälborne H:r Öfwersten rijkeligen belöna som täncker på en gammal: Meriterat Krijgzman, hwilken nu till intet dugar, och afwacktar ödmiuksampt nu högwälborne H:r Öfwerstens gode och gunstige resolution till Befallningzman Jöns Jönsson, så warder iagh den /: mig till hugnad:/ bekommandes, och at högwälborne H:r Öfwersten mig uthj sine goda tankar ey warder uthe slutandes, uthan hielpandes, den iagh förbjder, som ähr

Högwälborne H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens

Strönhult d 2 Septemb: A:o 1702

Aldra hörsamste Tienare
Nils Håkansson Trolle"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare 1701-1705, DIII b:8, LLa

Hans sigill på brevet nedan (mitt foto) - "i skölden ett Lejonansigte med derofvan initialerne N.H.T. Samt på hjelmen en uppå sträckt arm med wärja i handen"

355

"Förteckning till Mantalsskrifningen för Judiska Nationen År 1802 [Stockholm]":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4250 (AID: v817432.b4250, NAD: SE/RA/752)

Stockholm år 1805:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:141 Bild 2440 (AID: v817433.b2440, NAD: SE/RA/752)

Stockholm år 1807:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:141 Bild 2320 (AID: v817433.b2320, NAD: SE/RA/752)

"Personal Lista å här varande Judiska Församling. Stockholm den 17 Nov 1820":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4330 (AID: v817432.b4330, NAD: SE/RA/752)

***

"Förtekning uppå Folkhopens af Judiska Nationen i Götheborgs Stad, Antal och Näringar för År 1807":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4380 (AID: v817432.b4380, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1808:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4420 (AID: v817432.b4420, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1818:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4460 (AID: v817432.b4460, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1820:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4500 (AID: v817432.b4500, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1821:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4560 (AID: v817432.b4560, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1822:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4620 (AID: v817432.b4620, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1823:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5260 (AID: v817432.b5260, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1824:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4700 (AID: v817432.b4700, NAD: SE/RA/752)

***

"Förteckning på Folkhopens af Judiska Nation i Norrköping. Antal och Näringar år 1816":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4810 (AID: v817432.b4810, NAD: SE/RA/752)

***

"Förteckning uppå Folkhopens af Judiska Natjonen i Carlskrona Stad antal och Näringar År 1805":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4840 (AID: v817432.b4840, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1808:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4900 (AID: v817432.b4900, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1809:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4940 (AID: v817432.b4940, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1810:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4980 (AID: v817432.b4980, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1811:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5020 (AID: v817432.b5020, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1814:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5060 (AID: v817432.b5060, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1817:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5100 (AID: v817432.b5100, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1819:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5140 (AID: v817432.b5140, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1820:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5180 (AID: v817432.b5180, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1821:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5220 (AID: v817432.b5220, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1822:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5350 (AID: v817432.b5350, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1823:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5390 (AID: v817432.b5390, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1824:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5430 (AID: v817432.b5430, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1825:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5470 (AID: v817432.b5470, NAD: SE/RA/752)

356
Hagelbeck / SV: Hagelbeck
« skrivet: 2022-03-04, 15:38 »

"Anno 1725, d. 21 Aprilis blef hållit Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
Vice Häradshöfdingen i Jemtland, H:r Joh. Smaraeus, hafwer af d. 31 Martii sistledne begärat Consistorii utlåtelse, huru wida Trompetarens Caspos Hagelbecks giftermålshandel med Stina Skog i Skåne warit här i Consistorio bekant och ansedd blifwit.
Resol. Notarien hafwer at se efter uti actis, om denna Ächtenskaps handel warit här i Consitorio anhängig, hwarupppå Conistorium wil lemna den underrättelsen derom, som deraf erhållas kan."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00104
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

357
Tigerhielm / SV: Tigerhielm
« skrivet: 2022-03-04, 15:13 »

"Anno 1725, d, 21 Aprilis blef hållit Consistorium Ecclesiasticum Ordinarium /.../
22. Probsten i Wåla, Magister Jacobus Waldius, hafwer af d. 12 hujus föredragit 2:ne ärender.
1. Berättat, at en beklagelig kallsinnighet, missförstånd och oenighet upkommit och ännu warar emillan Capitain wid Sahlbergs Compagnie, Wälborne H:r Joachim Vollhagen, och des Fru, Wälborna Fru Barbara Maria Tigerhielm, hwilka i nogra Månaders tid skilde warit ifrån hwar annan, så at Capitain är på sit boställe i Osterunda församling men Frun hos sina Färäldrar i Wåla.
Resol. Swaras Praeposito, at han adjungerar sig nogon af Pastoribus uti Contractet, och förekallar Wälbemelte Fru, at inhämta orsaken til detta missförstånd och oenighet, samt förmanar henne til det som Christligit och Ächta folk anständigt är.
Likaledes skrifwes och til Praepositum i Torstuna, at han på lijka sätt procederar med H:r Capitain Vollhagen.
2 Wid handen gifwit at Majorens Bengt Tigerhielms Stiufdotter Hedwig Sophia Heinne blifwit lägrad af en Bonde dräng i Harbo Sochen, Lars Andersson, och nu påstår, at emot sin moders Moders och anhöriges wilja, at få fullborda ächtenskapet med honom.
Drängen Lars Andersson och Hedwig Sophia Hienne[!], som och woro tilstädes, inkallades, hwilka bägge tilstodo lägersmålet, och anhöllo om ächtenskapets fullbordan.
Resol. Skrifwes till Hedwig Sophia Heinnes älsta Broder H:r Capitain Elias Heinne, at han inhämtas samteliga anhöriges utlåtelse, om detta ächtenskap, samt sedermera med sina och deras påminnelse til Cinsitorium inkommer."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00110
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tigerhielm_nr_817
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Heijne_nr_1594


358
Introducerad adel - S / Schröer, von
« skrivet: 2022-03-04, 14:46 »

"1725, d. 2 Juni /.../
21. Inkommo Lieutenanten H:r Peter Schånberg och des Fru Polidora Benjamina von Schröer, angående oenighet uti Ächtenskapet.
Frun tilspordes hwad orsaken til denna oenighet wara monde, och swarade, at der til wore en otidig beskylning, beklagande sig derjempte, at hon dageligen blir öfwerfallen med olåt, hugg och slag.
H:r Lieutenanten frågades hwad han har emot sin fru och swarade, at hon är ingen hushållerska, intet gör, som han säger, at deras lilla Son igenom hennes wårdslöshet uti hans frånwaro drucknat i heta brygge karet, at hon aldrig beder om förlåtelse, när hon illa gör; förutan detta sade han, at hon för en tid sedan wisat honom otrohet uti Ächtenskapet, hwilket han henne tilgifwit; hwarföre han påstod, at få skiljas ifrån henne.
Frun nekade så til det ena, som det andra. Sedan Consistorium således widlyfteligen hördt deras klagan, blefwo de alfwarligen förmante til förlikningm sämjo och kärlek, men Lieutenanten Schånberg wille icke sig der til beqwäma, ehuru Frun åtskilliga gånger sökte förlikning och bad om förlåtelse, om hon i nogon motto sig förbrutit.
Än ytterligare förestälters H:r Lieutenanten, så af Guds ord, som Kyrkiol. hwad farlig sak der wore, at lefwa uti oförsonlighet med sin ächta maka, samt hwad derpå följa wille, hwaruppå änteligen skedde, at de blefwo förlikte, och togo hwar annan i hand."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00135
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

EÄ: "Polydora Benjamina von Schröer, född 1692-06-15 i Söderköping, död 1776-11-27 Muskösund. Gift 1710 med brukspatronen Daniel Christiernin, född 1679, död 1716, av samma släkt som adlade ätterna von Christiersson, och af Cristiernin."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schr%C3%B6er_nr_558

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3060 / sid 607 (AID: v319671a.b3060.s607): Petter Schonberg

359
Ramsvärd / SV: Ramsvärd
« skrivet: 2022-03-04, 13:27 »

"Anno 1726, d. 23 Februarii blef hållit Consisoium Ecclesiasticum ordinarium /.../
40. Uplästes wederbörande HäradsRätts attestatum af d. 30 Jan. förledet år, angående för detta Furirens wid Kongl. Maj:ts Lijf Dragoune Regemente, men nu Corporalens under AdelsFanan här i Swerige Johan Gullhalls hustru, Anna Kempe, nemligen, at Wälbemelte Rätt, likmätigt Höglofl. Kongl. HoffRättens Remiss d. 18 Octobris 1723 henne instämt, efter § 1 uti Kongl. Rättegångs Förordningen af År 1695 och Kongl. Kyrkiol. cap. 16 § 8 innom halft år ifrå ofwannämnde d. 18 octobris 1723, at infinna sig för Rätten sin Man Gullhall til swars för det hon under sin Mans Fångenskap i Ryssland, derest hon efter sin Man qwarblifwit, skal bedrifwit otucht med åtskillige Ryssar; Men at hon eij låtiot nogot om sig weta, mindre i person sig infunnit, Fördenskuld monde han, Johan GUllhall begära tilstånd, at träda uti annat gifte.
Resol. Man wil först efterfråga, på hwad ort i Finland dessa personer sig uppehållit, hwaruppå man sedan wil här om skrifwa til wederbörande Consistorium."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00347
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)


Se även: http://blog.arkivdigital.se/tag/johan-gullhall/


360
Stenbocks dragonregemente / Vigda av regementspastorn 1704-1705
« skrivet: 2022-03-04, 12:19 »

Förteckning över vigda av regementspastorn (Lorentz Hagen) vid Stenbocks (senare Hjelms) dragonregemente 1704 26/1-1705 16/7 hittar man här:

Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 1120 (AID: v817427.b1120, NAD: SE/RA/752)


Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 1230 (AID: v817427.b1230, NAD: SE/RA/752)

361
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2022-02-22, 13:23 »

Öfverste Johan Anders von der Pahlens värfvade kav. regemente:
"Rulla Uppå Ryttmestarens H:r Daniel Uttermarckz Compagnie Nembl:
Ryttmester Daniel Uttermarck v full Munt:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053996_00362
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/16 (1679)

EÄ: "Daniel Uttermarck. Student i Uppsala 1669. Ryttmästare(?). Död ogift 1681 och begraven s. å. 26/6 i Eskilstuna och Fors kyrka."

Bild nedan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300119_01984
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/14

362
Introducerad adel - G / SV: Gladtsten
« skrivet: 2022-02-22, 13:01 »

"General Munster RUlla aff Öfwerstens Wällborne H:r Mårten Lindehielms Regemente och Major H:r Glatsteins eget Compagnie Munstradhe och öfwersedde aff Hans Excell:e H:r General Lieutnanten Högwälborne H:r Baron Hans Mörner uthj Forstenna d 1[4/15?] Julij A:o 1679
Major Johan Anders Glatstein 1 v full Munt:
Lieutnant Johan Adolph Glatstein 1 v full Munt:
Cornet Swen Lång 1 v full Munt:
Qwartermästare Herbert Glatstein 1v full Munt:
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053996_00318
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/16 (1679)

363
Skånska husarregementet / SV: Rullor innan 1710?
« skrivet: 2022-02-21, 15:13 »

Hej!

De fyra kolumnerna ovan är:
"Hästar
Hästarnas alder
Ryttarnas alder
Ryttaren antagen"

***


Nedan (privat) bild ur "Regementsräkenskaper -1723, Regementsräkenskaper Sverige, Norra skånska rytteriregementet", Krigsarkivet.  https://sok.riksarkivet.se/arkiv/REmBUC5jrKUevlAyZ1aLq2

"Joordebokz Rulla.
Öfwer dhe Hemman och Ränttor som Ryttmästarens under Norre Skånska Cavallerie Regementet H:r Isac von Lindes [=Månstorps/Min not.] Compagnie Innehafft och wärkeligen Åthniutet efter dhen Indehlningh och Rusthålds förbättring som skeddier af de der till förordnade H:rar Commissarier Wijdh detta Regementet
Pro Anno 1707"

Bild nedan: Rusthåll nr 122

***

Se även t.ex "Rekryteringsrullor" i ArkivDigital: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige

Mvh
Magnus
364
Introducerad adel - L / Lagerbielke
« skrivet: 2022-02-18, 22:03 »

"Datum Stralsund 15 Majus 1715
Resolution för Frantz och Rutger Fistulator at wara med inbegrepne uti Lagerbielckes Adelsbref. (C. Feif)
Wij Carl .p. göre witterligit at såsom hos Oss Ammiralitets CammarRådet Johan Lagerbielcke i underdånighet anhåller det twänne des bröder Ammiralitets Capitainen Oss Älskelig Frantz Fistulator, och Capitainen under Cronobergs Läns Regemente Oss Älskelig Rutger Fistulator måtte blifwa inbegrepen uti des Adelsbref; Altså och emedan bemälte Capitainer Frantz och Rutger Fistulator medelst deres skickelighet och altid betygade wälförhållande hafwa giordt sig til en sådan nåd wärdige, ty wele Wij härmed och i kraft af detta Wårt öpne bref nådel:n hafwa efterlåtit dem at wara med inbegrepen uti ofwannämde deras broders Adelsbref,  och tillägger derföre dem, samt deras hustrur och ächta bröstarfwingar namnet Lagerbielcke tillika med det samma namn tillagde wapnet och all adelig heder, Privilegier och förmohner, aldeles som hade de uti mer bemälte bref warit inneslutne. Det alla som wederbör .p. Til yttermera wisso .p.
Carolus."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_00663
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerbielke_nr_1378

365

"Stralsund 2/13 Martius 1715
Til Kongl. Rådet Tessin at utsluta Doctor Skraggenstierna utaf Hoffstaten.
Carl .p. / C. Feif
Såsom Doctor Skraggenstíerna har utan wederbörandes tilstånd gått ifrån det utur Turckiet kommande Manskapet, och således giordt sig förlustig af des tiänst: Altså låte Wij Eder sådant härmed wetta, med Nådig befallning, at I honom utaf Hoffstaten uthsluten. Och Wij befalle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_00274
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715)


Se även om Sätra hälsobrunn i Kila:
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4tra_brunn_(kurort)

366
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2022-02-17, 20:05 »

"Aflönings Lista
Hwarefter Exspectanterne wid Tawastehus Läns Regementet til fot, komma at åtniuta sina löner för det senare halfwa Året 1752
Näml:n
Til Lieutenants Expectance
Capitain, Casper Fredric von der Osten genandt Sacken, kommer efter Kongl. brefwet af d:n 7 Decembe:r 1750 at åtniuta sin Exspectance lön wid Södermanlands Regementet, men står lika fult til befordran wid detta Regementet.
/.../
Stockholm d:n 4:de December 1752"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004568_00008
Källa: Meritförteckningar, Finska indelta regementen, SE/KrA/0321/II/66 (1684-1809)


Nedan utdrag ur Kungl. Södermanlands regementes historia 1771-1915. D. 3, s. 333, Anteckningar om Kungl. Södermanlands regementes personal 1560-1919, Leijonhufvud, Karl K:son

367
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2022-02-11, 14:29 »

"Besichtnings Munster Rulla öfwer Upplands Femmännings Regemente till Foot, som blef Munstradt af General Lieutenanten och Besichtnings Munster Herren Högwälborne Baron Herr Hans Hindrich von Liwen samt Öfwer Krigz Commissarien H:r Johan Norbijn utj Lundh d:n 23 Junij Anno 1719 Majorens Compagnie.
Major och Capitain Stephan Klingspor
/.../
2:dra Fendricken Christopher Hindrich von Purgoldt
Efter Hans Kongl. May:ttz allernådigste Fullmakt af d 18 Junij 1718. Avancerat till 1:sta Fendriken wijd detta Compagniet I stället samma dag hitt Avancerat qwartermestaren af Skånska 3 Menningz Cavallerie Regemente Johan Rudolf Bruce. Siuuk.
/.../
2:dra Feltwäbelen Axell Rickman d 18 Junij Transporterat till 1:ste Feltwäbelen wijd detta Compagniet I stället samma dag hitt avancerat Sergeanten från Sahla Compagniet Alexander Jacob Bruce."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054738_00017
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1719/6 (1719)


Regementet ingick 1720 i det nya Garnisonsregementet i Stralsund


"1721 Åhrs Januarij Månads Rulla uppå Capitain Jahnkens Compagnie af des under Generall Majoren och Öfwersten Höhwällborne Baron Hr Johann Wilhelm von Beckerns Commande stående regemente som det nu effective befinnes:
/.../
Fältwäbell Alexander Jacob Bruce .1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054761_00036
Källa: 1721. Drottningens livregemente i Stralsund. Generalmajor Johan Vilhelm von Beckerns värvade infanteriregemente. Månadsrullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1721/6 (1721)


Bild nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029441_00180
Källa: 1721. Stralsundske garnisonsregementet, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1344 (1721)


368

"Namn Lista På the Officerare och betiente af understående Regimenter, som effter theras Mönstring blifwit hos hans Maij:t i underdånighet anmälte till afskied. [1721]
/.../
Uplands Fem Männingar till häst
/.../
Qwartermästare
Hindrik Leopold von Jonston. Tient i 11 åhr, Slesisk adelsman, söker i underdånighet Cornets afskied."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00305
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/7 (1721)[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Johnstone ]

369
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2022-02-10, 15:45 »

"Namn Lista På the Officerare och betiente af understående Regimenter, som effter theras Mönstring blifwit hos hans Maij:t i underdånighet anmälte till afskied. [1721]
/.../
Uplands Fem Männingar till häst
/.../
Qwartermästare
Hindrik Leopold von Jonston. Tient i 11 åhr, Slesisk adelsman, söker i underdånighet Cornets afskied.
Jacob La Batte. Tient i 3 åhr begierer undedånigst samma benådning.
Corporaler
Christian Walkendorf. Skånska adelsmän sökia i underdånighet samma benådning
Christop: Walkendorf. [-"-]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00305
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/7 (1721)

***

"Förteckning uppå Regementz Öfwer och Under Officerare, med Större och Ringare Staben, som ifrån underskrefna dato böra wara och bestås wed Nylandz och Tafwastehuus Lähns Regemente Dragouner
/.../
Bårgo Compagnie
/.../
Förare Christ. Walckendorf. Af Uplandz 5 men:
/.../

Rasbårgz Compag:
Förare Kiel Walkendårf. Af Uplandz 5 Menningar.
/.../
den 23 October 1721"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00178 f
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/7 (1721)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00167

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00169

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00171
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054762_00174

370
Ållongren i Finland / SV: Ållongren i Finland
« skrivet: 2022-02-08, 22:49 »

"Det hafuer mig breffwisare Wälb:de Ewert Johan Ollengren nyligast forstendigat, huruledes under Öfuerst Galles Regimente denne gongen en Cornetz platz vacant wara skulle, der han sigh gerna önskade at betiäna, flitigast anhollandes Jag honom hos det högl. Krigs Collegio med min Recomendation her till beforderlig wara wille huilken hans trägne begäran iag icke affslå kunat, helst medan han mig en rum tjdh tiänt och i felt troligen opwachtat hafuer, så at iag om hans person mig altjdh gode tanckar och et got hop giort hafuer, och nu icke twifwler, han iu denne tiänst tilbörl. förestående warder. /.../
Stockholm den 11 Augusti A:o 1660
Henrich Horn
[påskift] fåt fullmacht d:n 18 Aug: [1]660"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00395
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

EÄ, barn tab. 8:
"Evert Johan Ållongren, till Paaso. Kornett. Ihjälskjuten på allmän landsväg vid Paaso av sin dräng. Barnlös. Gift med Catharina de la Motte, som levde 1688, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementskvartermästaren Christian Magnus von der Pahlen, död omkr. 1694), dotter av majoren Carl de la Motte, natural. de la Motte, nr 380, och Gertrud von Engelhard."Se även avlöningshandlingar för Johan Galles regemente (Tavastehus och Nylands kav.reg.)
År 1661
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065724_00031
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/17 (1661)

År 1663
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065726_00047
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/19 (1663)

År 1664
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065727_00033
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/20 (1664)

År 1665
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065728_00035
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/21 (1665)

371
Oliveblad / SV: Oliveblad
« skrivet: 2022-02-08, 22:00 »

"Såsom iag förmodar Edher Godhe Herrar skall wara kunogt och Witterliget: huruledes närwarande Magnus Olifwebladh har för dätta tient Under hans Sahl. Kongl: Maÿ:ts Glorwördigst i åminnelse Guardie i Pohlen för Lieutenant och något efftersom Thorn öfuerlefwererades, blefwen förlåfuat reesa heem, att medh andra hans syskon giöra effter sine afgångne föräldrar någon richtigheet; Altså och emädan han är sinnadt att Under militien söckia sin fortun och avancement och fördenskuldh hijth öfuer kommen och förmeent här att kunna blifua employerat och få något Compagnie; Men såsom ingen lägnheet har funnadts öpen eller ledig Uthan dät blifuer mig berättat att wedh Bertell Nillsons Regemente skulle wara någre officerare afgångne, så att han dhär skall kunna Underkomma.
/.../
Hellsingeöhr den 11 Julij A:o 1660
Gustaf Otto Stenbock"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00173
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

Not: Belägringen av Thorn ägde rum under Karl X Gustavs polska krig. Det började den 2 juli 1658 och avslutades den 30 december 1658 då den svenska garnisonen kapitulerade och Thorn återerövrades av polackerna. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A4gringen_av_Thorn_(1658))

372
Introducerad adel - H / Hillebard
« skrivet: 2022-02-08, 21:43 »

"Dee gode Herrar kan Jag härmed icke obemält låta att breffwijsare Erich Axell Hillebard, Major Under Öfwerste Bertill Nilsson Skyttes Regemente sig högeligen för mig beswerat hafwer, huruledes han i det senaste håldne Slagh på Fyen om alt sitt kommen ähr, doch med andra fånger widh lijffwer erhållen worden, och nu omsijder han af sådant sitt fängelse löös kommen ährm förnimmer han sig wara för döder opförd, och Uti den vacante ÖfwersteLieutn:s platz en annan honom föredragen /.../
Helsingöhr d 11 Julij A:o 1660
Gustaf Otto Stenbock"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00172
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillebard_nr_629

373
Palmgren / SV: Palmgren
« skrivet: 2022-02-01, 17:59 »

"/.../ Eders Excell: som een Nådig herre tächtes behierta mitt tillstånd, som förr haf:r hafft min, något när, nödtorftige förmögenheet och uthkomst för mig och dee fattige mine Men måste nu, jämte ålder och siukdom, lijda nöd, så att jagh icke hafwer rådh, att wijdare hålla min endaste son [Magnus/Min not.] aff 13 åhr /: som och detta reent skriffwit hafwer:/ till Studier och boken, ehuru stoor lust han och der till hafwer uthan måste ryckia honom der ifrån, intet wetandes, hwadh uthwägh jagh med honom taga skall, der medh han medh tijden sig kan nära och föda, hwilcket mig så grämmer att jag det intet beskrifwa kan; /.../
/.../
Aff Stockholm den 4 Feb. [1]684]
J. Palmgreen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065962_00469
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/48 (1683-1684), s. 144-145

***

"Palmgren, Karl Magnus; född 2/7 1709, son till kommendör Magnus Palmgren, lärstyrman 31/12 1720: konstapel 30/12 1725; löjtnant 18/12 1735; kaptenlöjtnant 13/1 1742; död 17/5 1746. Ogift."

Ur: Biografiska anteckningar om Örlogsflottans officerare 1700-1799 av Hjalmar Börjesson. Utgivna av Karl Wester. Stockholm 1942

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmgren_nr_605

374
Introducerad adel - D / SV: Dusensköld
« skrivet: 2022-01-30, 13:59 »

"AflöningzLista Uppå öfwerstens Högwälb:ne Gref Gustaf Carlssons Regemente Upplandz Infanterie, Hwar effter dess Officerare hafwa 1677 Åhrs löhner att undfå och bekomma Nembl:
1. Öfwerste och Capitein Högwälborne Gref Gustaff Carlsson
/.../
Förare Jörgen Knårr Avangerat till Capitein Leutnant under öfwerste Lichtons Extraordinarie Regem:te Adelsphana, niute här 3/4 åhrs löhn så frampt han för den tiden der under intet åthjiutit och 1/4 åhrs löhn bespardh istället reformerat Förare Johan Dusenskiöldh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00133
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)

Avlöning år 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00135 (Förare)
Avlöning år 1679: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00140 (Förare)
Avlöning år 1680: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00098 (Förare)
Avlöning år 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00124 (Förare)

Avlöning år 1682: "Förare Johan Dusenskiöldh avancerat d 12 Junij 1682 till Sergiant und:r detta Comp. [=1/Livkompaniet], doch här sin löhn i åhr, /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00133

Avlöning år 1684: "Sergiant Johan Dusenschiöldh bekommit afskied d. 12 Decembris [1]683 sin fortun widare at sökia, /..../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00173
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar

375
Leijonmarck / SV: Leijonmarck
« skrivet: 2022-01-30, 13:19 »

"Specification Uppå officerarne under Wälborne H:r Öfwerstens Anders Löscher von Hertzfelts Regemente [=Viborgs läns] Dragoner, som dhe wedh slaget i Skåne äre Afgångne och Avangerade oprättadt efter 1677 åhrs Munsterrulla.
/.../
7. Capitein Anders Wilhelm Patkull död i Lunden uthj Januarij 1677 /.../
/.../
Furer [=Furir] Christian Agriekola förrymdh på Marschen åth Skåne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00129
Se även om hans antagande som furir år 1677: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00121
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)

Den adlades bror:
"Kristian Agricola. Student i Åbo 1670. Besvärade sig 1674 vid häradsrätten att hans farbror Simon Ackerman tillegnat sig Kupila hemman."

http://runeberg.org/frfinl/0270.html

376
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pircas Soldat
« skrivet: 2022-01-29, 18:00 »

Jakob Pircas - adlad Pircas Soldat
Överstelöjtnant vid Niklas Danckwardt-Lillieströms värvade infanteriregemente åtminstone åren 1656 och 1657.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00183
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11


En lönelikvidation för honom återfinns här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066978_00027
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/214


Adel. ätten Pircas Soldat - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)

377
Ramfelt / SV: Ramfelt
« skrivet: 2022-01-29, 13:14 »

"Datum Stockholm 2 Decemb:r A:o 1667
Till R: Marsken C G Wrangell för Lieut: Daniel Rahm uthi hans begångne dråp att låta disponera Målsägande till förlijkning hwar efter han må pardoneras.
Carl .p. Wår synnerl. etc. Alldenstund Troo Man H:r RijkzMarsk: hoos Oss om Underdånigh Supplication å Lieutenantens Daniels Rahms wägnar är inkommen, ödhmiukeligest anhållande om pardon till Lijfwet, från hwilket han, för begångit dråp, igenom Krijgsrätt är dömbder /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038875_00558
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/380 (1667)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00906
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00935
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

378
Introducerad adel - K / SV: Karlsten
« skrivet: 2022-01-28, 19:03 »

"Datum Jaroslaw 13 Augustus A:o 1704
Till EstatsContoiret för Medailleuren Bengt Richter. Carl etc./C. Piper
Wår ynnest och nådiga benägenhet etc. Såssom Wij hafwe antagit Medailleuren Bengt Richter till att wara Wår Medailleur jämte Carlsteen, williandes honom till åhrlig löhn hafwa tillagt de femhundrade daler Silfwermynt, hwilcka Carlsten härtills för samma beställning åtniutit, men han nu till bemelte Richter godwilligen har cederat och afstått, dock behåller han Carlsteen alt framgent de Sex hundrade daler Silfwermynt, hwilka honom åhrligen äro tillagde för det han underwisar någre disciplar utj Medaille konsten; Altså är härmed till Eder Wår nådige befallning, att I icke allenast på Staten upföre Medailleuren Richter för ofwanbemelte fembhundrade daler Silfwermynt, utan och låte Medailleuren Carlsteen alt framgent åtniuta de Sexhundrade daler Silfwermynt, hwilcka honom för ofwanbemelte orsak skull äre wordne tillagde. Hwar med Wij befalle Eder Gud Alsmächtig etc.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039130_00729
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/635 (1704), s. 720-721


"År 1704 gifte sig Bengt Richter med Arvid Karlsteens då sjuttonåriga dotter"

EÄ: "Margareta Karlsten, född 1687-01-23. Gift med medaljören i Wien Bengt Richter, född 1670-09-11, död 1737-04-16 i Wien."


379
Introducerad adel - B / SV: Bråkensköld
« skrivet: 2022-01-28, 15:02 »

"Ryttmestaren Wällborne Swen Brååkenskiöldh
/.../
Såsom Stat Commiss: H:r Hans Villing inlef:r atest af den 21 octobris [1]680 förmeler det H:r Ryttmestaren, ähr efter slaget widh Tyrpp [Tirup, numera känt som "slaget vid Landskrona"/Min not] ten in Augustij [1]677 avangerat till Ryttmestare, då han ähr Commend: worden åt Engelholm att wara Commendeiur, alltså fordrar han Ryttmestare beställningh, /.../
Datum Stockholm dhen 11 Nouemb: 1680
Georg Wallrave"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066977_00425
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/213

***

"Aflöningz Lista Oppå Adelens RustTienst i Swerige och General Maijorens och Öfwerstens Wälb:ne Robbert Lichtons Esqvadron, hwar effter dess Officerare sijne löhner Pro A:o 1679 hafwa att åthniuta och bekomma Nembl:n
1. Comp:t
/.../
Capitein Lieutenant Lorentz Ruthenskiöldh avancerat till Ryttmestare under Skåniske Compagniet, doch här löhnen i Åhr, i stellet effter Kongl. Fullmacht d. 22 Septemb: 1679 Swen Bråkenskiöldh till Ryttmestare för detta Compagnie."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00009
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)

***

Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:1 (1800-1899) Bild 2700 / sid 246 (AID: v910579.b2700.s246)

380
Stockholms stads borgerskap / SV: Stadsryttare
« skrivet: 2022-01-28, 13:46 »

Om Archenerarne (bågskyttarne = beriden nattvakt; se Nordisk Familjebok, 2:a upplagan*) i Stockholm se:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066977_00375 ff (t.o.m bild 406)

Källa: KammarkollegietÄmnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/213

* "Archer, [...] fr., bågskytt (af lat. arcus, båge), person tillhörande den enl. instr. 19 nov. 1667 i Stockholm upprättade beridna nattvakten. Jfr Archers."

381
Pålman / SV: Pålman
« skrivet: 2022-01-28, 13:28 »

"Specification på effterskrefne Officerares avancemente undher Östgiöte Cavallerie /.../ Tomptholm d 7 Julij 1682
/.../
9 RegementzPukslagaren Ludvich Pohlman Succederade sin Sahl. Fader hwilcken tient j Tyska och Påhlniske krieget, och kom under Regementet A:o 1670, sedan hwilken tijdh han altijdh warit beständigt här under och giordt tienst, men hafwer ingen special Fullmacht utan är af H:r Öfwersten Hans Ulfsparre j sin Faders stelle antagen.


Gustaf Adolph v. d. Osten
genandt Sacken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066977_00324
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/213


****

Riksregistraturet - "Heilsberg 25 Aprilis A:o 1704":
"Till Landzhöfdingen Klerck swar om en Landtjägare tienst för Trumpetaren Påhlman. Carl p.p
Såsom Wij ifrån Lijf Regemente wårt till häst hafwe förafskedat en gammal Trumpetare Casper Påhlman hwilken intet mehra orckar tiena, och Wij giärna skulle see honom med någon anständig lägenhet hemma i Rijket accommoderat; Altså och emedan Oss wid handen gifwes, at en LandtJägare tienst i Sörmanland efter Christian Palm skall wara ledig blefwen; Ty wele Wij så wijda samma beställning till någon annan redan intet är bortgifwen, hafwa bemälte Trumpetare Påhlman där med benådat; Och är förden skull här med till Eder Wår nådige befallning at I låta honom sådan wår benådning till godo niuta; Hwar med Wij befalle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039130_00260
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/635 (1704), s. 252-253


Ur 1691 års generalmönsterrulla för Livregementet till häst, Ryttmästare Creuts kompani:
"1:sta Trumpetaren Casper Påhlman på 2 häst:r
[Södermanland] Jönåckers H:d, Lunda S:n /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028779_00550
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/773 (1691)

382