ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Magnus Lindskog

Sidor: [1] 2 3 4
1
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2020-05-31, 13:15 »

"d 25 Septemb:r 1699
Holmström berettade at en ransakning war inkommen öfwer Ryttmestaren Tornerefelt och Lieut: And: Lennartson, hwilken först begiärt Tornerefelt skulle tagas i arrest, efftersom han, då dhe bådhe rijdet ifrån Christianstadh med hvarannan stuckit honom med sin wäria i sijdhan. Men som han sedhan fruchtat, at dhet torde ansees som en Duell, och at han således sielf kunde råka i olycka hafwa han wijd ransakningen sagt, dhet han intet wiste huru han blifwit blesserad, antingen Ryttmestaren dhet med willia giordt, eller han sielf i sin dryckenskap rendt på Ryttmestarens wäria. Men som dhenne ransakningen ähr heelt ofullkommeligh, så förfrågar sig Holmström underd., om icke GeneralLieutenanten Rehnsköld kunde fåå ordres at låtha anstella en Ny och fullkommeligare Ransakning.
Hwilket K:l M:t nådigst approberadhe."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 2550 / sid 493 (AID: v655124a.b2550.s493, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 4

2
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2020-05-30, 22:36 »

Sjuka vid major Rogers kompani

"Stralsund d. 1 Junij Anno 1688
Michael Otto
Feldtscher"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054179_00517
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/13 (1688)

3
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2020-05-30, 13:11 »

"General Munster Rolla Von der unter des Herrn General Lieuten:t und Gouverneuren Baron Lievens Regimente zu Fuss stehenden unde meiner unterhabenden Compagnie, wie selbige sich anjetzo alhier in Wissmar am effectiver Mannschafft befindet den 5 Junij Anno 1699
Major Graff Carl Julius Lewenhaupt
/.../
Fourir Ulrich Adam Gylnflügel
Wo er zu hause gehöret: Schweden
Wie alt er am Jahren: 32 3/4
Wie lange der /.../ gedient: 11
Ob er befreyet: Ja
Wie viel kinder: 3
Ob er geschworen: Ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054452_00049

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/16 (1699)


År 1688 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054179_00050
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1688/13 (1688)

[Soldat] 115 Ulrich Adam Güllenflügel"

År 1689 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054201_00041
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/13 (1689)
Corporal Ulrich Adam Güllenfligel"


År 1690 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054223_00104
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1690/9 (1690)
"Stettin Januarij 1690. Corporal Ulrich Adam Güllenflügel"


År 1697 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054409_00177
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1697/15 (1697)


År 1701 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054510_00176
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/30 (1701)

År 1702 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054534_00029
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1702/19 (1702)

År 1703 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054552_00025
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1703/12 (1703)

År 1704 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054573_00023
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/13 (1704)

År 1704 - (maj-augusti) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054574_00031
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1704/14 (1704)
Fourier Ullrich Adam Gyllenflügel "avanciret zum Feldwebel"


Jämför år 1709 [saknas där] - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054617_00032
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1709/7 (1709)

***

Se även "Gyllenflög" i Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069683_00278 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/G/I/G 25


4
Rotkirch / SV: Rotkirch
« skrivet: 2020-05-30, 12:14 »

"d. 1 Martij 1699
Holmström berettade at Rustmestaren Carl Rootkirch, och Föraren Joran Thomas Dorffer hafwe icke allenast duellerat uthan för Stadhen Wismar, utahn och sedhan slagitz med keppar in i Stadhen; hwarföre dhe blifwir dömbde at tiena 6 månader för Gemeene wijd Gemeen Mans gage.
Feldtwäbeln Johan Balthasar och Fourieren Bastian Maltzer hafwa dhem Secunderat och ähr Feltwebelen, under hwars commando dhe stodhe, aldeles dömbd från tiensten; Men Fourieren 4 Månader allenast.
K:l M:t resolverade at dhet skall blifwa wijd samma domen."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 300 / sid 43 (AID: v655124a.b300.s43, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 21
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rotkirch_nr_175

5

"d 1 Martij 1699
Herdehielm föredrogh en ifrån Dorpts Hofrätt inkomman berettelse om et barnemord.
Upläste b:te Hofrettens bref hwaruti berettes, at en Lieutenant Fischbachs nu warande hustro Christina Elisabeth von Dinggrafen, medan hon än war ogiffter, waret på sin fadhers Godz baak om boderne, och när hon kummit till huuset tilbaka igen, befallt pijgan, at gå på hennes fottspår och öfwertekia blodhet som hon dher skall finne hwilket och Pijgan giort och icke allenast funnit dhet blodige spåret uthan och et nakot och lefwande barn wed bodhen, hwarföre hon dhet uptagit och i huuset brakt, dheras Elisabeth Dingravens Moder henne mött, hwilken när hon seedt och hört hwadh Pigan sadhe, beswimmat, Men sedhen hon kommit sig igen före, tillijka med b:e sin dotter låtit bringa bahrnet i vagnshuuset och låtet leggia dhet uti en lådha dherest dhet lefwat i 2 dagar, men enteligen måst iämmerligen förqväfias. Hofrätten hadhe begärt, dhet dhenne Christina Elisabeth Dingraven, som sedhermehra gift sig med Fischbach och bodde uti dhet Refwelske Gebietet, måtte tagas i försäkring, warandes och Modren sedhermehra med döden afgången, hwarpå Gr. Axel delaGarde uthCommenderat Soldater, at föra in henne, Men hadhe förewendt sig wara dödelig siuk, giort wakten säker, och såleedes undkommit. Nu hadhe hennes brodher angifwit, at hon wore uthomlandz och begiärt leygde för henne, hwilket Hofrätten i underdånigheet welat referera, bijfogandes at fuller angifwandet sig som bemällt är, /.../
Elliest hadhe och Carl von Dingraven berettat, at tijdhen till att berafwe sine dödhe föräldrar wore effter Kyrkioordningen för handhen, Men at han genom dhet ryktet, som wore der med Intresserade i dhetta Mord bliwfit dheruthinnan hindrad, bedher at han nu få dilation med sine föräldrars begrafning till dhess saken kan blifwa lagligen afgiord.
Herdeh: han söker 2:e saker, först leyde för sin syster och sedan dilation med sine föräldrars begrafning till dhess Hofrätten slutuit i saken.
Discourserades om, hwadh omänskelig gierning dhenne ähr, at hon låtit swelta sit barn ihiel.
K:L M:t Undrade at dhe kunnat warit så obermhertige frågade hwarföre pijgan intet före bekende
Herdeh: hon sielf warit med dhelaktig i gierningen.
K:l M:t resol at hon Christina Dingraven skall få leyde, och at med föräldrarnes begrafning skall anstå till dhess Hofretten slutit i saken."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 280 / sid 39 f (AID: v655124a.b280.s39, NAD: SE/RA/1311)

6
Rosenbielke / SV: Rosenbielke
« skrivet: 2020-05-30, 09:38 »

"d: 23 Februarij 1699
Herdehielm föredrogh underd: at Lieut: Lenart Rosenbielke, som af sin Swåger Häradzfougden Johan Scheibe ähr angifwen, at hafwa öfwerfallit honom på Landzwägen, hadhe tagit flyckten åth Norrie, efftersom han af Gewaldigern efftersöktes, Och begiärer fördhenskull leyde, segandes dhess Swågers angifwande wara osanning; han hadhe attest at han för tijdhen wore i Norrige.
Upläste samma attest, underskrefwen på Rettens wegnar af Hans Juel uti FredrichsHall, hwaruti berettas at Lenart Rosenbielke en tijdh warit dher i Stadhen uti sine affairer och logerade hoos borgaren Truls Hoegh.
Gr. Falkenbergh dhe sidste som stå under duelsplacaten ähre LandzSecreterare och LandzCammererare, men trodde och HerradFougde Scheibe ochså lärer hafwa någon annan Caractere.
K:l M:t bewilliadhe Lenart Rosenbielke dhen begierte leydet."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:2 (1699) Bild 150 / sid 13 (AID: v655124a.b150.s13, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 6:
"Lennart Rosenbielke, till Lästad och Gemla. Född 1648-02-02 på Varberg. Kornett vid livregementet 1674-08-13. Avgången 1675. Löjtnant. Död ogift 1701-01-05 på Lästad och begraven i Blädinge kyrka, där hans vapen uppsattes. "Han ihjälslog Anders Korne, men förlikte sig med de målsägande, som bådo för honom.""

7
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2020-05-28, 21:15 »

"1701 d: 29 Martij
26. Lilljestedt berättade det Öfwersten Gustaf Macklier skrifwit ifrån Götheborg d: 19 Februarij att deras Excell:s bref af d: 7 Decembr. angående Capitainens Gustaf Adolph Gyllenstings ächtenskap med Helena Wandel, wore ankommit och der d: 30 Januarij nästleden blefne copulerade, som wijses med Pastoris i Tranemo Olavi Lignelij attest af d: 31 dito
Resol: är allenast ett Recepisse och lägges ad acta"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1701:1 (1701) Bild 1570 / sid 305 (AID: v655129.b1570.s305, NAD: SE/RA/1311)

8
Drake af Hagelsrum / SV: Drake af Hagelsrum
« skrivet: 2020-05-28, 20:04 »

"Stockholm d 27 Febr: 1701
S Lilliestedt androg General Majoren Mörners skrifwelse af d 16 Febr: sist: och intercession för een officerare, som heeter Gustaff Drake hwilken för duell nu i half tredie åhr warit i Linkiöping i arrest, at få honom till fördubblingz officerare så att han för dhe återstående några månaders arrest må blifwa befrijad emedan han elliest skall wara een hurtig och braf karl, samt hafwa gått beröm om sig.
Resolverades att bref därom afgår till Kongl. M:tt, hemställandes sådant des höga ompröfwande och nåd."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1701:1 (1701) Bild 710 / sid 133 (AID: v655129.b710.s133, NAD: SE/RA/1311)

"Secreteraren Lilljestedt upläste Kongl: May:ts bref och nådige swar af Lais d: 28 Martij [1701] /.../ hwilket Kongl. May:t afslagit och befalt att denne Drake skall sittia sin tijd uth, innan han kan lös komma" - v655129.b1860.s359


EÄ tab. 49
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drake_af_Hagelsrum_nr_90


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 770 / sid 149 (AID: v319671a.b770.s149)

9
Jakobsköld / SV: Jakobsköld
« skrivet: 2020-05-27, 20:57 »

"d: 3 Octobris 1700
/.../ hwilcken åhr 1633 blifwit död och samma åhr gifter sig Sonnen Johan Jönsson Jacobschiöld med en borgaredotter i Reval Dorothea Ruth, som war denne Fr: Jacobskölds Moder, därföre den förste Processen entstod, att hon war af ofrälse giffte. Men fans sedan att denne Dorothea Ruths fader war Adelsman, fast dref handel såsom en borgare, och där med kom Fr: Jacobskiöld att vendicera sitt arf: Ingeborg Jönsdotter Jacobsköld blef sin arfslott förlustig, emedan hon giffte sig med en ofrälsse Man ben:d Esaias von Helden med hwilcken ochså en långlig process war: Och Anna Jacobsköld fick Nils Persson Natt och Dag /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 4600 / sid -921- (AID: v655126a.b4600.s921, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Jakobsk%C3%B6ld_nr_85

10
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Edelstein, von
« skrivet: 2020-05-27, 20:09 »

"d: 20 Augusti 1700
Lilljestedt föredrog Baron Georg von Edelsteins supplique underdånigst tillkännagifwandes huruledes tå han för 2 åhr sedan i ÖsterRijket war och därifrån en koffert med sina kläder och böcker hijt förutsändt, är wid visiterandet här i Swerige ett stycke randigt ungerskt lärfft om 30 alnar funnit ohngefehr till 5 RD:s wärde och såsom der samma effter Kongl: May:ts förordningar icke allenast är uti Packhuset anhållit, uthan han måst därförr 15 RD:r böter deponera /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 3790 / sid 759 f (AID: v655126a.b3790.s759, NAD: SE/RA/1311)

11
Drakenberg / SV: Drakenberg
« skrivet: 2020-05-26, 22:29 »

"1700 d: 20 Aprilis
Herdhielm föredrog Fr: Ingeborg Kafles Supplique underdånigst ansökiandes att med hennes afledne Sons Carl Gustaf Drakenbergs begrafning kunde ännu 2 a 3 Månaders tijd anstå och upskiutas.
Resol: Bewiljas Supplicanten det begärdte anstånd med begrafningen till tree Månaders tijd"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 1470 / sid 285 (AID: v655126a.b1470.s285, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenberg_nr_313
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kafle_nr_70


EÄ: "Ingeborg Kafle. Gift 1:o med löjtnanten Gustaf Adolf Drakenberg, född 1646, död 1676. Gift 2:o med överstelöjtnanten Gunnar Sittelius, adlad Zittelberg, i hans 2:a gifte, född 1629, död 1693."

12
Introducerad adel - S / SV: Sabel
« skrivet: 2020-05-25, 22:35 »

"d 23 Decemb:r 1698
Herdehielm föredrogh at Helena Sabell angifwit dhet hon hadhe uti Wismar effter sin brodher Herman Sabel et arff, men at dhet hennes uthaf andra enkannerligen af Gustaf Sabbel förhållas skall, bedher at hon effter Inventarij innehåld må uti sin broders qvarlåtenskap immitteras.
K:l M:t resolverade at dhet skall remitteras till Gr: Mellin at communicera dhet med wederbörande."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 7760 / sid 1507 (AID: v655118.b7760.s1507, NAD: SE/RA/1311)

13
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Svab
« skrivet: 2020-05-25, 22:23 »

"d. 22 Decemb:r 1698
Lilliestedt berettade at Joh: Swafwe hadhe för några åhr sedhan begått et dråp upå fendrich Bornman, och hadhe då effter han kom undan, fått leyde, då han inkom togz saken före och dömbdes han till dödhen, anhåller nu om förskoning för lifzstraffet, säger at han warit öfwerfallen.
K:l M:t resol. at dhet skall blifwa wijd domen.
Gr. Falkenb: berettadhe at trätat emillan Swaf och Bornman kommit, af en /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 7700 / sid 1495 (AID: v655118.b7700.s1495, NAD: SE/RA/1311)

14
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2020-05-25, 21:43 »

"d. 12 Decemb:r 1698
Holmström, berettade at Fendrichen Hindrich Skruff hadhe warit dömbd för duelplacatet, Men sluppit straffet med wilkor at betahla 200 D:r S:M:t till Krigzmanshuuset, hadhe inte at lefwa uthaf, bedher fördhenskull at slippa dhesse böther.
K:l M:t sådhant kunde honom intet bewillias."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 7200 / sid 1395 (AID: v655118.b7200.s1395, NAD: SE/RA/1311)

15
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2020-05-25, 21:01 »

"d 24 Novemb:r 1698
Herdehielm berettade att Underfyrwerkaren Arfwid Gyllenollon fått K:l M:t nådigste tillståndh till at träda i Echtenskap med sitt Syskonbarn Brigita Margreta Leyonholm, doch med dhen Conditionen at han Gyllenollon skall betahla till Wadstena Krigzmanshuus 100 D: S M:t Men som han samma penning:r intet erlagt, och således hindrar b:e Brigita Leyonholms lycka, ty Suppliceras fadern Johan Leyonholm underd: dhet K:l M:t tecktes dhess bewilliade tillståndh att träda med b:e hans dotter i Echtenskap aldeles igien Uphäfwa.
Upläste Leyonholms Supplique.
Herdeh: dhe äre med hwarannan bortreeste åth Wismar fadren weet intet om dhe äre wigde med hwarann eller eij, åth minstonne skohle dhe lefwa tillsammans som äkta folck.
Gr: Falkenbergh dhet skulle kanskee communiceras b:e Gyllenollon.
Hwilket K:l M:t nådigst approberade."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 6280 / sid 1211 (AID: v655118.b6280.s1211, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 5
"Arvid Filip Gyllenållon /.../ Gift 1:o med N. N. /.../"

16
Introducerad adel - G / SV: Gyldenhoff
« skrivet: 2020-05-25, 20:10 »

"d 21 Novemb:r 1698
Herdeh: föredrogh at Balthasar Gyllenhoff sig beswärar öfwer sin halfbroder och HofJunkaren Törnehielm som hans systrar, att dhe tagit till sigh all Sahl. Landzhöfd: Gyllenhoffs Egendom under praetext af testamente, hwilket testamente fuller Hofrätten ogillat, Men Kongl. M:t nådigst confirmerat /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 5820 / sid 1119 (AID: v655118.b5820.s1119, NAD: SE/RA/1311)
EÄ tab. 2


https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnhielm_nr_852https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenhoff_nr_84

17
Tigerstierna / SV: Tigerstierna
« skrivet: 2020-05-25, 19:45 »

"d.21. Novemb:r 1698
7. Att Sergeanten Magnus Tigerstierna druckit sig så drucken, då han hadhe wakt, at han intet kunnat behörigen förretta sin tienst, hwarföre han blifwit dömbd från lijfwet.
Holmst: berettadhe, at han redhan en gång för detta warit framme för dhet han sig drucken druckit på wakten, och då blefwit pardoenerad, nu wore han åter igen kommen, trodde at Öfwersten gerna skulle wara af med honom.
K:l M:t resol. efftersom han en gång för dhetta för lijka brått blifwit pardoenerad, och intet sig dheraf bettrat så skall han fuller benådas med lijfwet, men wara sin tienst förlustigh."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 5750 / sid 1105 (AID: v655118.b5750.s1105, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 1:
"2. Magnus Tigerstierna. Sergeant vid livgardet. Begraven 1699-04-14 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tigerstierna_nr_731

18
De Flon / SV: De Flon
« skrivet: 2020-05-25, 19:35 »

"d. 21 Novemb:r 1698
4. At Drabanten Peter De Flon, hwilcken d 25 Octob:r sidstl: sedhan klockan war 9 slagen om afftonen blottat sin wäria och huggit i stenarne, blifwit dömbd till 2 gatukopp emillan 150 Mann.
berettade at han förr en gång warit dömbd för dhet han slagitz med wakten och då blifwit pardoenerad.
K:l M:t resol. at dhet skall blifwa wed Krigzrettens doom."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 5740 / sid 1103 (AID: v655118.b5740.s1103, NAD: SE/RA/1311)

***

Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 6110 / sid -1177- (AID: v655118.b6110.s1177, NAD: SE/RA/1311)

19
Svinhufvud af Qvalstad / SV: Svinhufvud af Qvalstad
« skrivet: 2020-05-23, 22:58 »

"d. 19 Maij 1698
/.../
Upläste sedhan Relationen Nembl: at
A:o 1646 d 14 Novemb:r Hennes M: Drotning Christina donerat Majoren Carl Swinhufwud någre bondehemman i Småland under Norköpingz besluts wilkor; hwilcken Swinhufwud war Penderichs Modersfadher.
A:o 1658 d 8 Martij träder Pendrichs fader, Willhelm Penderich i Echtenskap med Majoren Swinhufwuds dotter Brigita Swinhufwud, och gifwer henne till Morgongåfwo all sin lösa och fasta Egendom sampt hwadh han sedermehra kunde förwerfwa med 500 ducater till förbettring.
A:o 1660 d 20 Augusti updrager Carl Swinhufwud som inga Manlige Arfwingar hadhe ofwansagde hemman till sin Mågh Wilhelm Pendrich och sin dotter Brigita Swinhufwud, på lijka wilkor, som han dhem sielf possiderade.
Lilliestedt, han hadhe fuller intet makt till at gifwa bort samma hemman, Men funnes doch at dhet sedermehra är blifwet confirmerat af höga Öfwerheten.
A:o 1661 blijr Brigita Swinhufwud dödh, och lembnade en sohn effter sig, som ähr dhenne Fendrich Penderich.
Gr. Falkenbergh han har då warit mycket Ung, och tog Modermodren honom straxt till sigh.
A:o 1662 d 28 Octob: transporterades K:l Regeringen på Wilhelm Pendrich ofwansagde hemman att tillträda effter Swerfadrens dödh.
A:o 1667 Får Pendrich CammarCollegij Immission på Frösiöhult, som nu ähr reducerat.
A:o 1668 träder Wilhelm Pendrich uti dhet senare Gifftermåhlet med Helena Hård, och skenker henne till Morgongåfwo Sätesgården Fröshult med Underliggiande Godz och 500 ducater till forbettring; Men brefwet finnes intet in actis.
Samma åhr uti Novemb:r Månad giöra Wilhelm Pendrich och Helena Hård et Testamentum reciprocum, om alle dheras lösören; Men sohnen af förre Gifftet skulle behålla dhe lösören, som på hans Mödernes sijdha kunde falla.
Uplestes samma Testamente
Lilliest: Testamentet går dherpå ut, at dhen som sidst lefwer af dhem taga alt i hoop. Men Johan Pendrich skulle få dhe lösören som funnes i boet, då hans Moder blef dödh; Men som han säger sigh intet hafwa fått, hwarcken et eller annat
/.../
A:o 1695. Confirmerar Vilhelm Pendrich lijtet för sin dödh bem:te Testamente.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 2870 / sid 529 (AID: v655118.b2870.s529, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145

20
De Flon / SV: De Flon
« skrivet: 2020-05-23, 15:21 »

"d. 31 Januarij 1698
Gen: Auditeuren Holmstrom föredrogh åthskillige inkomne Criminalia saker
/.../
4. At Drabanten Peter de Flon ähr dömbd från lijfwet för dhet han satt sigh emoth wachten, då dhen samma blef kallad at taga fredh emillan honom och dhess Cammerad.
Uplästes domen och discourerades något dherom, at han intet kommit till slåss, emedan wachten kommit emillan, och at han feck hugg af en Musquet.
Holmstrom. K: M: kunde giöra honom nådh han ware af hederlige föräldhrar.
Resol: at sitter inne en Månad på watten och brödh"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 1090 / sid 149 (AID: v655118.b1090.s149, NAD: SE/RA/1311)Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1040 / sid 203 (AID: v319671a.b1040.s203)


***


Ett annat "de Flon-mål" finns här: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:2 (1697) Bild 1370 / sid 205 (AID: v655118.b1370.s205, NAD: SE/RA/1311)

21
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2020-05-23, 13:15 »

"Carlbergh 9 Junius A:o 1697
Såldaten Bengt Ulfwenskiöld under Öfwerst Makeliers Regemente, hwilken för det han försatt någre persedler af sin mundtering och under dryckenskap stulit een yxa är effter Krigs Artikl: dömbd till döden.
Holmström Gen. L: Schiönleben thalar något för honom effter han redan suttit länge inne, och elliest ska.. ... det föga wara om denne karlen.
Res. att han förskonas för dödstraffet och i des ställe sitter 14 dagar på watn och bröd."
[Hårt inbunden - därav luckor]


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:1 (1697) Bild 450 / sid 39 (AID: v655117.b450.s39, NAD: SE/RA/1311)

22
Enhielm / SV: Enhielm
« skrivet: 2020-05-23, 11:46 »


"1696 d: 17 Julij
Ehrenhielm föredrog sedan en ifrån Götha HofRätt gratis inkommen Revisions saak emellan Samuel Enander Ensköld och des Moder framledne Commissariens Pehr Håkonssons Änckia Hustro Margareta Jöransdotter jämte des Interessenter, angående Eenskiölds rätta andehl uthi Fägerid Hemmanets Skatterättigheet i Wästra Härad och Ödestufwu Sochn belägit.
/.../
/.../som tillägnar Enskiöld en half tridjung emot Modren efter den afledne Sambroderen Jöran med mehre.
/.../
HofCantzleren, så hafwer fuller HäradsRätten dömdt effter Köpebrefwen äre daterede 1640 och han först trädde i ächtenskap med Enskölds Moder 1642, /.../
Kongl. May:t påminte sig wähl att denne Enskiöld warit Lieutenant under LifRegementet tillijka med Svante Höök, Men eij Ryttmästare
Ehrenhielm wijste Enskiölds dimission såsom Ryttmästare.
Kongl. May:t aldrig har han wärckeligen tiänt för Ryttmästare, utan kan han uthi Resol. Rubriquen nämbnas Lieutenant eller utan charge wid sitt egit nampn allenast.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1696:1 (1696) Bild 3460 / sid 683 f (AID: v655114.b3460.s683, NAD: SE/RA/1311)

23
Svinhufvud i Westergötland / SV: Svinhufvud i Westergötland
« skrivet: 2020-05-22, 17:29 »


"1695 d 22 Octob:
Ehrenhielm upläste Carl Swijnhufwuds underdånigste supleiq, dheruti han beer om nådh, och at befrijes för dhet swåra honom i HoffRätten pålagde straff.
Gref Falkenberg; Een sådan persohn borde intet föra dhet nampnet Swijnhufwudh, som är een sådan wacker familia.
Ehrenhielm, han haar förr kallat sigh Bergh, och är intet af dhen familia, uthan haar tagit sigh dhet nampn.
Resol: At hans begiäran intet kan bewillias, uthan haar at undergåå dhet straff, som HoffRätten för hans missgierning honom pålagdt."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 3920 / sid 388 (AID: v655112a.b3920.s388, NAD: SE/RA/1311)


Denne "Carl Christoffersson Swijnhufwud"  dömdes till evig landsflykt (men se även mitt inlägg 2014-01-05 ovan) - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 4950 / sid 491 (AID: v655112a.b4950.s491, NAD: SE/RA/1311)"Stockholm 18 September A:o 1697
Heerdhielm androg Anna Margreta Mardhfeldts underdånigste anhållande om permission för hennes man Carl Christoph Swinhuffve att komma hem igen i Swerige.
Gref. Wallenst. han är infamis, här behöfwes intet att förskrifwa tyfwar och skiälmar.
Resol. Supplicanten haar att rätta sig effter dhe förra resolutioner och domar, uti hwilke ingen ändring kan tillåtas, börandes hon eij widare beswära Kongl. M:tt i detta måhl."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:1 (1697) Bild 3610 / sid 347 (AID: v655117.b3610.s347, NAD: SE/RA/1311)

24
Grunditz / SV: Grunditz
« skrivet: 2020-05-22, 17:13 »


"1695 d 26 Junij
Fahlström upläste een Regiments KrigsRätts doom ifrån Anklam öfwer Soldaten Jöns Grunditz, som gådt oaflöst ifrån sin post, och är dömbd till döden.
Resol: benådades medh lijfwet, men skall löpa 3 gatulop."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 2740 / sid 270 (AID: v655112a.b2740.s270, NAD: SE/RA/1311)

25
Slatte / SV: Slatte
« skrivet: 2020-05-22, 16:10 »

"1695 d: 15 Martij
3. Wattrang föredrog framledne Öfwerstens Eric Slattes samptl: Barns och Arfwingars Supplique, angående Promotorial til Götha HofRätt om liquidation och richtighet med Ryttmästarens Gustaf Drakes Barn och Arfwingar, hwilcke emot Lag och illiquid skuld, skole hafwa bracht under sig deras fädernes arfwegods.
Resol: At ett promotorial eller bref till Götha HofRätt här om afgår, at så frampt saken är af den beskaffenhet at hon hörer under liquidation, de den samma utan uppehåld Parterne föreläggia at skee."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:1 (1695) Bild 1270 / sid 245 (AID: v655111.b1270.s245, NAD: SE/RA/1311)

26
Rennerfelt / SV: Rennerfelt
« skrivet: 2020-05-22, 15:02 »

"1694 d: 2 Maij
Föredrogs Corporalens under Öfwerstens Gref Leijonhufwuds Regemente Jacob Rennerfelts Supplique angående en obligation på 1000 RD:r gifwen 1604, anhållandes om en recommendation til den nu warande Churfursten af Brunsswig Lüneburg på denne gamble fordran, hwarest Debitor sig för tijden eller des arfwingar finna skole. /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 1850 / sid 361 (AID: v655108.b1850.s361, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 10

27
Övriga släkter - R / SV: Raswill
« skrivet: 2020-05-22, 14:43 »

"1694 d: 13 Novembris
Sedan upläste han [Gen: Auditueren Fahlström] Ransakningen och domen af d: 9 Octobris sidstl:, den uti Frössö hållen öfwer någre gemehne Soldater och UnderOfficerare som för begångne excesser och slagsmåhl efter Krigsartiklarnes § 31 äre dömde från lifwet, som wore Föraren Axel Sijdbohm, Soldaterne Christian Tunder och Petter Radzwil.
Oplästes Öfwersten Hårds och Majorens Charliers intercession för denne Sijdbohm.
Kongl: May:t om UnderOfficeraren tiänar sig up från gemehn eller ett åhr allenast och de gemehna Soldaterne plichta med 5 gatulop hwardera.
Resol: At de skohnas til lifwet och UnderOfficeraren Sijdbohm tiänar ett åhr för gemehn och sedan kommer til sin tiänst igen: Men Soldaterne plichta med 5 gatulop hwardera"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 5020 / sid 983 f (AID: v655108.b5020.s983, NAD: SE/RA/1311)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00113
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)

28
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2020-05-22, 13:07 »

"1694 d. 2 Maij
Företogs Major Eric Orrhanes Supplique angeånde restitution uti en sak som Götha HofRätt d: 9 Decembris 1693 dömdt och belagdt honom med 50 dal: S:M:ts böter, anhållandes at blifwa därföre befrijas och få expenser på LeyonCrantzes Arfwingar.
Gref Oxenstierna, hafwer han tå intet sökt Revision och alle praestanda där wid fulgiordt? Han kommer alt för ofta fram och med aldeles oanständige ansökningar.
Gref Hastfer, han har warit Major under Cronhiort en underlig Man och borde billigt plichta för det han så ofta otijdigt framkommer.
Gref Wallenstedt, det är twenne ting han här begärer. 1. Emot en Commisarius som hetet Adich Memsson den saken har han tappat och intet sökt revision emot, men lickwäl wil han hafwa henne restituerad. 2. Är han emot en annan fält til 50 dal: S:M:t och utaf honom wil han hafwa expenser.
Gref Oxenstierna, han borde lickwäl en gång blifwa til wahrnagel med något straff belagder.
Resolverades, at emedan Supplicanten på behörigt sätt icke sökt Kongl. May:ts Revision, så förblifwer det wid Giöta HofRätts i detta måhl giorde slut."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 1870 / sid 365 (AID: v655108.b1870.s365, NAD: SE/RA/1311)


***


"1694 d: 23 Maij
Ehrenhielm föredrog sedan Fru Agneta Leijonrams Supplique angående execution som henne öfwergången är för hennes frånskilde Mans Anders Orrhanes giorde skuld, där om Kongl. May:t des nådige bref af d: 12 Octobris nästförledne åhr, så wähl til Götha HofRätt som Landshöfdingen Hans Klerck afgp låtit.
Resolverades, det ett bref här om til Götha HofRätt afgår, att de fordersamligen med sin tillijka med Landshöfdingens Förklaring häör öfwer inkomma."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 2430 / sid 477 (AID: v655108.b2430.s477, NAD: SE/RA/1311)
"1694 d: 22 Junij
Föredrogs Fru Agneta Leijonrams underdånige Supplique angående hennes Mans Anders Orrhanes otijdige och slösachtige lefwerne, hwar med han fördiupat henne uti stor och onödig skuld hos åtskillige serdehles /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 2540 / sid 499 (AID: v655108.b2540.s499, NAD: SE/RA/1311)
***


"1694 d. 28 Novembris
11. Adolf Orrhanes, Sophia Maria, Maria och Eleonora Orrhanars Supplique uplästes, angående befrijelse ifrån de 80 dal: S:M:ts expenser efter Götha HofRätts dom.
Resol: Att Kongl. May:t kan Supplicanterne denne deras begäran intet bewilja."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 5280 / sid 1035 (AID: v655108.b5280.s1035, NAD: SE/RA/1311)

29
Fersen, von / SV: Fersen, von
« skrivet: 2020-05-22, 12:27 »

"1694 d: 25 Martij
Secreteraren Wattrang föredrog en Supplique för en Lifländsk Adelsman Hans v. Ferssen wid nampn, ansökiandes om legde och lagligen till swars stånda för det dråp han lijka såsom nödtwungen blifwit at begå på en annan Lifländare och underofficerare Magnus von Lindt benämd, Rustmästare wid Guarnizonen uti LandsCrona. /.../".


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 670 / sid 125 (AID: v655108.b670.s125, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Fersen_nr_56
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Fersen_nr_63

30
Introducerad adel - B / Bille af Dybeck
« skrivet: 2020-05-22, 12:12 »

"1694 d: 10 Martij
Ehrenhielm, föredrog en Skånisk Adelsmans Christian Bildes supplique, angående ett förmynderskap för sin yngre och siuklige Broder, hwilcket hans yngste broder Jürgen Bilde förmedelst ett Gen. Gouverneurens bref, at en delning Syskonen emellan skee skulle, honom betagit /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 650 / sid 121 (AID: v655108.b650.s121, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bille_af_Dybeck_nr_28

31
Övrigt - Other subjects (fd Allmänt) / SV: New Sweden
« skrivet: 2020-05-22, 11:50 »

"1694 d: 23 Februarij
/.../ påminnandes wid samma tilfälle om Präster för de Swenske uti America, hwilcke Nyia Swerige beboo.
Kongl. Maÿ:t frågade på hwad tijd Swenskt folck blef tijtfördt och hwarest nyia Swerige uti America är beläget?
Gr. Oxenstierna. Westerut bortåt Florida och åhr 1640 blefwo de tijtförde.
Kongl. May:t frågade wijdare huru många familier wid pass tijtfördes, behiärtandes nog deras tilstånd,
Swarades wid pass 300 eller därutöfwer och togs fram en tafla eller Geographisk afrijtning öfwer denne orten.
Resolverades dilatorie at man är betänckt och på alt giörligit sätt tilseer, huru de Swenske på desse orter til sin Salighets Medels bruk, kunne blifwa med dugelige Präster hulpne, emedanm alt för beklageligit och älendigt för dem wara skulle, at de där såsom hedningar lefwa måste, både utan en rätt underwijssning uti deras Christendom och Gudstiänst såsom och at intet få bruka sine Salighets Medel."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 120 / sid 15 (AID: v655108.b120.s15, NAD: SE/RA/1311)

32
Årrhane / SV: Årrhane
« skrivet: 2020-05-21, 12:40 »


I "Personregister till Wimmerby stads dombok och protokoll 1614-1725" kan man läsa (se bild nedan):
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIAAAEREG:1 (1614-1725) Bild 326 / sid 637 (AID: v115704.b326.s637, NAD: SE/VALA/0382503)

Målet 1656 1/10 i Vimmerby finns här: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6529a (1614-1664) Bild 2830 (AID: v222252.b2830, NAD: SE/VALA/0382503)

***

Anders Årrhane (EÄ tab. 4) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01996
Erik Årrhane (EÄ tab. 6) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01996 f
Gustaf Årrhane (EÄ tab. 5) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01999

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

33
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-05-20, 19:15 »

"Ridderskapet och adeln i Kristianstads län vid krigets början.
När kriget mellan Danmark och Sverige år 1676 utbrutit, gällde det för konungen att få så många som möjligt av de skånska adelsherrarne i aktiv tjänst. Dels var man i behov av dugligt befäl och goda ämnen för sådant, dels fruktade man, och det med rätta, att åtskilliga skulle sluta sig till danskarne, om de med lugn och ro fingo sitta kvar på sina gårdar och gods. Man kände till den gamla samhörighetskänslan med Danmark, med vilket lands förnämsta familjer de skånska adelssläkterna voro befryndade. Övertalningar skulle icke utebli, löftena från den danska konungen icke bli små - i korthet sagt, från fiendehåll skulle man göra allt för att få så många som möjligt av de infödda adelsmännen över på sin sida. Regeringen här hemma begärde därför av landshövdingarne i rikets sydligaste provinser att de måtte avgiva utlåtande angående de adliga personer i dessa respektive hövdingedömen, "som nu för tiden utan någon wärkelig tjänst på sina gods sig uppehålla".

Från dåvarande landshövdingen Kristianstads län Magnus Durell föreligger en dylik uppgift * , som vi här nedan anföra:
"F.d. landshövdingen Håkan Nilsson Skytte, en gammal k. m:ts betjänt, som från ungdomsåren sig har låtit bruka i kronans tjänst, och nu är alldeles oförmögen. Christoffer Walkendorff, medelåldrig man, som sitter stilla på sitt gods. Hans Walkendorff, hans son, ung man, som kan göra tjänst. Måns Svab har tillförene tjänat i den danska tiden som kornett och sedan som ryttmästare. Johan Svab, medelåldrig, som icke varit i någon synnerlig tjänst. Ove Ramel, ung man, som icke varit i tjänst. Hans Ramel, dess broder i lika måtto, Peder Winstrup den yngre, ung man, utan tjänst. Holger Morman, medelåldrig, som ingen tjänst haft. Jochum Beck, en gammal utlevad man. Lave Beck och Jacob Beck, två unga män som väl kunna göra tjänst, sitta på alunbruket (Andrarum).
tid, medelåldrig, sitter stilla"

* Ur Handlingar rörande danska kriget 1676-1679. Riksarkivet."


Ur: "Snapphanefejden" av Pehr Johnsson, Örebro 1910, s. 47-49.


Se motsvarande i "Skaanes overgang fra Danmark til Sverige", tredie del, s.26-27, av Knud Fabricius.

34
Introducerad adel - G / Gyllenpistol
« skrivet: 2020-05-19, 21:50 »

"Anno 1728 den 21 Novembris
Secreteraren Nordenstråle upläste Helena GyllenPistols underdånige Supplique, hwaruthi hon anhåller att förklaras för myndig, warandes hon 56 Åhr gammal.
Secreteraren berättade, att detta blefwit communicerat med hennes Cousin Adolph Gyllenpistol, som kommit in med sin uthlåtelsse.
Deras Excellencier frågade, om hon intet hade några flera eller närmare anhörige?
Secreteraren Nordenstråle swarade, att han det eij hade sig bekant; hafwandes och Hr Rikzrådet Gref Claes Sparre berättat, att det intet wore någon mehra manlig Arfwinge; hwarpå deras Excellencier befalte att gå öfwer på andra sijdan och anmoda ber:de Grefwe och Rikzråd, att stiga hit öfwer.
Hwarpå Hr Rikzrådet Gref Claes Sparre inkom, då Hans Excellence, efter tillfrågan om han wiste om denna Helena Gyllenpistol hade någon närmare och mehr manlig anhörig än Adolph Gyllenpistol, swarade, att Hans Excellence intet wiste, att hon hade någon närmare än denna Adolph Gyllenpistol och hans Syster, hafwandes hon i långlige tijder warit hoos dess Syster och nu  efter dess död, hoos dess dotter, warandes hon ett gammalt Qwinfolk och helt gråhårigt.
Resol. Att som dess närmaste Manlige Arfwinge Adolph Gyllenpistol eij derwid har något att påminna, så will Kongl. May:tt i nåder förklara henne myndig, att lagl:n wårda så sin lösa som fasta ägendom."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 2820 / sid 543 f (AID: v655211.b2820.s543, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 2
"Helena Gyllenpistol, född 1672, död ogift 1730."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpistol_nr_347

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpistol_nr_101

35
Hägerflycht / SV: Hägerflycht
« skrivet: 2020-05-19, 21:16 »

"Anno 1728 den 15 Novembris
/.../ 9:o och der det af ber:de Ryttemästare ingångne giftermålet skulle hafwa ländt honom till något mehn, så han han sedan så upfördt sig i Hans May:ttz och Riketz tienst, att han wunnit den nåden att få en hederlig beställning och deri satt lijfwet till, och således sielf i fall han intet sielf warit Adelman, meriterat det blifwa; fördenskull och i anseende till alt sådant, Resolverades, att det af Afl:ne Ryttemästaren Gustaf Hägerflycht ingångne ofrälse gifte eij kan lända dess Söner Carl Gustaf och Carl Hendrich Hägerflychtar till något mehn, eller liggia dem i wägen, med mindre de måge niuta sin tillständige Arfz Andehl i det fasta efter deras faderfader och fadermoder.
Hwarmed deras Excellencier åthskildes."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 2590 / sid 497 m.fl (AID: v655211.b2590.s497, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, tab. 9

36

"Anno 1728 den 31 Octobris
GenealAuditeuren RidderCreutz upläste Consistorii i Borgo underdånige skrifwelse af d 3 Octobris, angående den emellan Capitain Lappenberg och Enkan Hedevig Buschenfelt förelupne Ectenskapz handel, hemställandes Consistorium, huruwida, i anseende till andragne skiähl, de måge tillåtas att skilljas åth.
Som Secreteraren Plan fådt befallning att sammansökia alla praejudicateri dylijka måhl, så befaltes, att med detta hafwes anstånd till widare."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 1530 / sid 285 (AID: v655211.b1530.s285, NAD: SE/RA/1311)


Lappenberg - se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1940 / sid 383 (AID: v319671a.b1940.s383)

37
Posse / SV: Posse
« skrivet: 2020-05-19, 19:29 »

"Anno 1728 den 4 Octobris
Secret:n Nordenstråle upläste Giötha Hofrättz underdånige skrifwelse angående dhen uprättade transaction ock förljkningen emellan öfwerstLieutenanten Johan Posse Nilsson ock Maria Regina Wennergreen, som han under Ächtenskapz löfte lägrat, heemställandes Hofrätten huruwijda förlijkningen skall hafwa bestånd.
Secreteraren berättade, att Häradzhöfdingen Wenberg ock ber:de ÖfwerstLieutenants anhörige inkommet, ock gifwet tillkiänna, att ber:d ÖfwersteLieutenant är med döden afgången.
Uplästes dhen emellan ÖfwerstLieut: Joh: Posse ock Wennergreen giorde förlijkningen.
Resolverades, att swar afgår till Giötha Hofrätt, att med dhenne saak förfara lijkmätigt lag ock K:l förordningar, kommandes ett lijkalydande bref, som gick till Åbo Hofrätt ang:de förlijkningar, äfwen att afgå till dhe andra Hofrätterne."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 230 / sid 25 (AID: v655211.b230.s25, NAD: SE/RA/1311); v655211.b280.s35


EÄ, tab. 18
"Johan Nilsson Posse (son av Nils Posse, Tab. 17). Född 1678. Överstelöjtnant. död 1728-07-16 på Ribbingsfors. Gift 1:o 1711-02-08 i staden Sabbazar med Maria Elisabet Spandkow (som blev mördad i Klinov 1721-11-20 jämte två deras barn). Gift 2:o med Maria Regina Wennergren, i hennes 1:a gifte, dotter av kyrkoherden i Amnehärad, teol. lektorn Jakob Wennergren och Anna Gustafsdotter Edman.
Barn i 2:a giftet:
Nils Johansson Posse född 1727-04-10, † 1731 i sept. Med honom utgick adliga ätten Posse på svärdssidan."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Posse_nr_14

38
Lilliehorn / SV: Lilliehorn
« skrivet: 2020-05-18, 23:13 »

"Anno 1728 den 2 Octobris
Secret:n Nordenstråle upläste Majoren Petter Lilliehorns ock dhes bröders Capt: Nils Bergz och Fendriken Jacques Bergz underdånige beswär öfwer en af Magistraten i Carlscrona åhr 1718 anstäld auction af dheras Faders afledne Handelsmannens Peder Jönsons Stärbhuus egendom för dhen caution, som han skall ingått för bem:te dhes son Nils Berg ock dhes ballance, hwarföre han kommet att häfta mädan han waret Cronofougde, anhållandes att Magistraten må befallas att inkomma med sin förklaring.
Resolutio: Remitteras till Hofrätten, som har att höra wederbörande, ock sig underrätta om sakens sammanhang, samt dher med förfara ljkmätigt lag ock förordningar."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 140 / sid 7 (AID: v655211.b140.s7, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliehorn_nr_1671


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 240 / sid 43 (AID: v319671a.b240.s43)

39
Nordenadler / SV: Nordenadler
« skrivet: 2020-05-17, 13:06 »

"Anno 1724 d 22 Julij och flere fölljande dagar, woro efter Assessorens och Gouvernements Secreteraren Wälädle och Högachtadh Hr Andreas Schenlings, såsom Förmyndares för dess Systerdotter Jungfru Brita Stina Behm, sampt Handelsmannens Hr Johan Christian Carells begäran. Undertecknade å Magistratens uti Linkiöpingz wägnar i bemelte Hr Carells huus, at dela Sahl. Hr Rådmannen Nills Behms qwarlembnade och in Februario 1721 lageligen Inventerade Egendomb emellan Hr Carell å dess afledne K: Hustrus wägnar samt hennes K: Syster ofwannembde Jungfru Brita Stina Behm /.../"

Källa: Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) FI:3 (1706-1729) Bild 493 / sid 489 (AID: v77029.b493.s489, NAD: SE/VALA/01683)


1701 November (Skänninge)
"d. 26. Gulsmeden Ehrborne och Wälachtadh Hr Nils Behm sampt Ehrborne och gudfruchtige Jungf: J: Brijta Thorsdotter Schenlingh.
d: 27 Handelsmannen Ehreborn och Wählachtadh Mons:r Magnus Öhrström sampt Ehreborne ochb gudf: Jungf: J: Catarina Thorsdotter Schenlingh."

Källa: Skänninge (E) C:1 (1634-1743) Bild 135 / sid 263 (AID: v40303.b135.s263, NAD: SE/VALA/00337)

40
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-05-16, 12:58 »

Nu finns kortregistret tillgängligt i ArkivDigital över "övriga omnämnda" i "Karl XII:s officerare" av Lewenhaupt.

Det gör att man t.ex kan få "träff" på Sofia Eleonora Wendel. Se bild 1 nedan.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:2 Bild 68950 (AID: v951597.b68950)


Jämför: Elgenstierna, barn tab. 1:
"Sofia Eleonora Wendel. Gift 1709-01-03 på Östra Torp med dåv. regementsskrivaren vid Södermanlands regemente, sedermera borgmästaren i Linköping Johan Ernst, född 1680-02-29, död 1723-01-11."Detta kan jämföras med uppgifterna för Barthold Gammal i "Karl XII:s Officerare". Se bild 2 nedan.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1140 / sid 223 (AID: v319671a.b1140.s223)


Därefter är det inte svårt att finna vigseln i Linköping år 1724:
"d: 14 Julii wigdes ryttmästaren Barthold Gammal med Änckeborgmästarinnan Sophia Wendell efter trenne lysningar, och sedan hon upwist giltig attest om sina barns afwitrande."


Källa: Linköpings domkyrkoförsamling (E) CI:2 (1695-1763) Bild 181 / sid 353 (AID: v38774.b181.s353, NAD: SE/VALA/00222)

...och när Sophia Eleonora och sonen Jacob dör:
"Anno 1728
/.../
12. Jacob Gammal i Styfringe afl. d:n 13 Maji, beg. d:n 29, lef. 11 månader.
/.../
19. Fru Sophia Eleonora Wendell i Styfringe afl. d:n 28 aug. beg. d:n 6 Sept, lef. 40 åhr."


Källa: Vist (E) C:3 (1727-1760) Bild 211 / sid 413 (AID: v41930.b211.s413, NAD: SE/VALA/00427)Borgmästaren Johan Ernsts bouppteckning finns här:
Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) FI:3 (1706-1729) Bild 463 / sid 459 (AID: v77029.b463.s459, NAD: SE/VALA/01683)Casper Adolf Wendel - se: http://soldatregister.p10.se/soldatakt.asp?ID=19508
41
Introducerad adel - H / SV: Hederstierna
« skrivet: 2020-05-15, 22:40 »

"/.../hwilka Crono=Hemman och Lägenheter måge til Skatte försäljas, och huru thermed förhållas bör, samt hwad therwid kommer at i akt tagas,såsom ock, at sielfwa Kjöpebrefwen af Kongl. CammarCollegio skola utfärdas; Altså, til underdånigst följe theraf, hafwe Wi welat uplåta och försälja, efter som Wi härmed, och i kraft af thetta Wårt öpna Bref, på Hans Kongl. Maj:ts, wår allernådigste Konungh, wägnar, uplåte och försälje till Ammiralitets Capitainen Wälborne Erland Hederstierna och Dess Fru Eva Brita Drangel såsom Besittningsrätts innehafvare efterskrifne CronoHemman uti Calmar Län, Aspelands Härad och Gårdveda Sokn, nemligen Basegiärde Mantal Treåttondedels; Indelt til Augment under Rustnings Stammen N:o 87 af Öfverste Lieutenantens Compagnie och Smålands Cavallerie regemente.
Under Skattemanna Börd och Rättighet at niuta och behålla för Etthundrade Tiugu daler Silfwermynt, dem han, enligit Landt Räntemästaren Otto Reinholdt Gahns här ingifne Originaleqvittence af den 26 November sistledit år uti Landt Ränteriet rigtigt ärlagt och betalt.
/.../
Stockholm the 27 Februarii Åhr efter wårs Herres Jesu Christi Nåderika Födelse Ett Tusend Siuhundrade och på thet Sextionde Siunde [1767].
/.../"

Källa: Skattebrevet i privat (min) ägo.


Se även: Generalmönsterrullor, Smålands kavalleriregemente, Överstelöjtnantens kompani, rusthåll nr 87:
1729 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028864_00051
1764 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028873_00100
1770 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028874_00074


EÄ, barn tab. 8
"Erland Hederstierna, döpt 1719-03-10 i Kungsbacka. I kofferditjänst 1733–1735. Lärstyrman vid amiralitetet 1740-07-15. Medelstyrman därst. 1741-12-14. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1754-05-04. Kapten 1764-12-07. Major. Död barnlös 1771-01-09 i Karlskrona. Gift 1760-11-03 på Lilla Bäckaby i Gårdveda socken Kalmar län med sin kusin Eva Brita Drangel, född 1735, död 1800-09-15 i Karlskrona, dotter av kaptenen Peter Drangel och Sara Hederstierna."

42
Introducerad adel - S / SV: Snoilsky, von
« skrivet: 2020-05-14, 18:30 »

"Anno 1720 den 18 Novembris
Föredrogz LandzSecret:n Permans ansökning, att få träda i frälse gifte med Snolske.
Resolverades, att så wijda dhet är skiedt med föräldrarnes samtycke, så will K:l M:t i nåder dher till samtyckia."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1440 (AID: v655186.b1440, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 7
"2. Christina Charlotta von Snoilsky, född 1700-07-03 på Vensjö i Otterstads socken, Skaraborgs län, död 1733-12-24. Gift 1:o 1714-08-31 med löjtnanten Carl Magnus Silfverswärd, nr 184, född 1694, död 1719. Gift 2:o med landssekreteraren i Älvsborgs län Samuel Perman, döpt 1686-08-21 i Stockholm, död 1743, som var broder till Hans och Isak Perman, adlade Olivecrona."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Snoilsky_nr_528

43
Ekenberg / SV: Ekenberg
« skrivet: 2020-05-14, 18:21 »

"Anno 1720 den 18 Novembris
Secret:n Skutenhielm föredrog Tullnär Ekebergz ansökning, att gifwa sig i ofrälse gifte med en Preus.
Dhet fans godt att dhet bewillia"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1440 (AID: v655186.b1440, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ekenberg_nr_476

44
Schwerin, von / SV: Schwerin, von
« skrivet: 2020-05-13, 22:00 »

Målet ovan börjar här: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1480 ff (AID: v655186.b1480, NAD: SE/RA/1311)

EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schwerin_nr_133

45
Schwerin, von / SV: Schwerin, von
« skrivet: 2020-05-13, 20:53 »

"Anno 1720 den 21 Novembris
Sedan uplästes frijherrinnan von Swerin född von der Horst af Heimertzheims memorial till Churförsten af Cöln, hwaruti hon andrager, huru som för fiorton åhr han Swerin då warande i Prysisk tiänst, henne utan föräldrarne samtyckte hade bort fördt, ächtadt, ock under fem åhrs tillhopa wistande aflat med henne twå söner, men sedan begifwit sig i swänsk tiänst. Och ehuru wähl han, Swerin hade i Swerige wunnit sitt employ förmedelst des medel, har han dock utsprit dher, först som wore hon död, ock sedan som han aldrig warit wigd med henne, hwarföre hon funnit sig obligerad att reesa till Bremen att sökia komma med honom till förlikning, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 1500 ff (AID: v655186.b1500, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schwerin_nr_133

46
Introducerad adel - L / Lindeberg
« skrivet: 2020-05-13, 19:19 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Föredrogz Mareta Lindbergz Supplique hwaruti hon andrager huru som en gård henne med dhes syskon efter dheras broder i arf tillfallit men nu af dhes Syster Maglena Lindberg, som gifwit sig i ofrälse gifte med Lagmästaren Rydbom protesterat emot hennes ärfwande, emedan som hon trädt uthi ofrälse gifte uthan Kongl. May:ts tillstånd med en häradzhöfdinge, anhållandes fördhen skull dhet willie Kongl. M:t i nåder förklara dhetta ey må ligga henne i wägen till arftagande efter dhes broder.
Hr Grefwe Lilienstedt. Om dhes slächt har gifwit sitt samtycke dhertill, så är dhet ett stort skiähl för henne, serdeles som hennes man warit adelig wederljke ock en hederlig karl.
Dheras Excell:r förklarade sig alla dheruti eniga, att styrka Hans Kongl. May:t att till hennes ansökning samtyckia."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindeberg_nr_379

47
Introducerad adel - E / SV: Eccard, von
« skrivet: 2020-05-13, 19:03 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Secret: Erencrona Petter Jacob von Eccards Supplique hwaruthi han andrager, att oachtadt Kongl. May:t gifwit honom ett anståndzbref för dhes creditorer, dhe ljkwähl blef taget in dhes gods i Pommern Lyderhagen, anhållandes att han måtte i sitt gods restitueras.
Remitteras till General Gouverneuren ock Regeringen i Pommern."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)

48
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / de Labatt
« skrivet: 2020-05-13, 18:52 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Uplästes general Major Bennets underdånige skrifwelse, hwaruti han sig förfrågar om eij qwarteermästaren Jacob Dela Bath, som skall wara af adel. slächt. och blifwet dömd tll 25 par spöen för edhöre brått, kunde dherifrån i anseende till pardons placatet befrias, särdeles som dhetta war begånget för Cröningen.
Hr Grefwe Lilliestedt. Jag tycker att han bör komma under pardons placatet.
Dhet berättades att Hofrättens dom blifwet Confirmerat här i Rådet d 17 Junij sidstl:
Dheras Excell:r funno godt, att Resolvera, dhet han i anseende till pardonsplacatet ock dhes långl: fängelse niuta pardon, dock har han att förlijka målsäganden."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)


Se även:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:178 (1720) Bild 290 (AID: v331238.b290, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:178 (1720) Bild 1440 / sid 112 (AID: v331238.b1440.s112, NAD: SE/VALA/0382503)


1719. Diverse rullor. Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet:
"1:ste Qwartermästaren Jacob Diedrich Labatt. Tiensteåhr 3, Född Engeland /.../"
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00027

49
Gyllenfalk / SV: Gyllenfalk
« skrivet: 2020-05-13, 18:15 »

"Norre Åsbo Härad
Winter Tinget
den 17 Februarij (1719)
Qwinfolket Lusse Persdotter af Rya gård, för begångit lönskeläger med Lieutenanten af Hr Öfwerste Lodes Regemente Otto Georg Gyllenfalck, som med henne är Andra gången. Lieut:n är remitterad till Regementet"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:174 (1719) Bild 15500 (AID: v331233.b15500, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenfalk_nr_346

50
Introducerad adel - R / Rigeman
« skrivet: 2020-05-12, 21:04 »

"Anno 1721 den 23 Juny
Ytterligare upläste Fegerstierna Swea HofRättz underdåniga skrifwelse ock berättelse om förafskiedade Lieutenanten Wolmar Gustaf von Rigeman, som då han waret på färian wijd Stäket ock hördt Welstadius ropa efter färian wänt om ock med hug och slag öfwerfullat ber:de HofRättz vice fiscal Welstadius, några gånger efter honom stucket så att dhet war håll på råcken, samt obligerat honom att kyssa på ballian af wärian, ock erkiänna sig wara en hundzhwåt, med mehra. Ock som Hofrätten funnet dhet eij wara fult edzöre, dock att dhet borde resenteras androm till exempel, så hemställa dhe till Kongl. May:ts nådige behag om icke Rigeman sig sielf till wählförtiänt ock androm till exempel, må plichta med tre weckors fängelse, samt giöra vice fiscalen afbön.
Secret: Fegerstierna berättade, att dhenne Rigeman wore en elak ock öfwerdådig karl, samt att han sig utlåtet dhet han skulle ändå giöra af med fiscalen efter han intet welat forlijkas med honom.
Hr Grefwe Leyonstedt dhetta är ett grÿ at[?] exempel, dhe som resa hafwa ingen säkerheet om dhetta eij resenteras.
Dhet discourerades wijdlyfteligen huru wederstyggelig fuul dhenna Rigemans giärning war, ock att om han warit uthom landz, så hade han eij undgåt att blifwa steglader, hållandes dheras Excell:r före dhet wore nödigt, att dhetta på dhet alfwarsammaste beifrades, ock att dhet af Hofrätten föreslagne straffet måtte skärpas, ty annars skulle man aldrig wara säker hwarken på resor ell:r hemman, ock föreslog dhet om han icke borde blifwa landzflyktig, emedan dhet wore wähl att landet ränsades af sådane elake ock wanartige menniskor.
Dheras Excell:r biföllo enhällerligen Hofrättens förslag, att dhenna Rigeman sig till wählförtiänt straff ock androm till warnagel, straxt tages i arrest, ock sitter tre weckor på watn och Bröd, samt giör vice fiscalen afbön, ock dhes uthan förwijses landet, warandes honom aldeles förbiudet att mehra komma in i Rijket, så framt han eij will sittia i Marstrand i all sin lijfztijd, åliggandes dhet Hofrätten att draga försorg, dhet han blir med wacht sänd till Dalaröön, att dher på ett skiepp ut sändes."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1721:1 (1721) Bild 5190 / sid 1011 ff (AID: v655189.b5190.s1011, NAD: SE/RA/1311)


Se även:
1719. Diverse rullor. Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet:
"2:dre D:o [Lieutenant] Wolmar Gustav Rijgeman, Tiensteåhr 7, Född i Lijfland negligent kan mistas från Regementet, c, ibm"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00028


Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2790 / sid 553 (AID: v319671a.b2790.s553)


Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070089_00046 (m.fl)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rigeman_nr_741

51
Introducerad adel - K / Kock von Gyllenstein
« skrivet: 2020-05-12, 19:41 »

"Anno 1721 den 4 January
Revision Secret: Erencrona föredrog öfwerstel: Kock von Gyllensteens Supplique dheruti han anhåller att på leyd inkomma hijt i Rijket.
Dheras Ex:r resolverade att leyd honom bewillias, enär bewijs inkommer dhet han är uthom rijket stadder"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1721:1 (1721) Bild 170 / sid 13 (AID: v655189.b170.s13, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kock_von_Gyllenstein_nr_1737

52
Stråle af Sjöared / SV: Stråle af Sjöared
« skrivet: 2020-05-12, 19:07 »

"Anno 1724 d 20 Martii
Revis: Secr: Ehrenkrona upläste Johan Sundbergz underdån: supl: om confirmation på förr ärhåldne Kongl: resolutioner af d 21 April 1696 och den 25 April 1719. ang:de frälsefrihet.
resolverades Suplicanten har att trygga sig wid det som för honom förr resolverat är."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1724:1 (1724) Bild 2980 / sid 565 (AID: v655198.b2980.s565, NAD: SE/RA/1311)

Se mitt inlägg ovan.

53
Uggla / SV: Uggla
« skrivet: 2020-05-11, 23:00 »

"Anno 1724 den 18 Martii
Revis: Secret: Fegerstierna uplyste Jungfru Barbro Helena Uglas underdån: ansökning att henne emot sin wilja eij nogot ächtenskap med Lieutenanten Cremer måtte påtwingas, fast hon såsom ett barn för nogra åhr sedan på sina föräldrars befallning gifw:t sitt samtycke till trolofning med honom.
Res: Remitteras till Constistorium i Carlstad som har att här öfwer höra wederbörande och noga tillse det Suplicantinnan icke må påtwingas att emot sin wilja och sinnat böjelse byggia ett oförsonligit ächtenskap."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1724:1 (1724) Bild 2850 / sid 541 ff (AID: v655198.b2850.s541, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, tab. 2:
"Barbro Helena Uggla, född 1705-10-16, död 1790-06-23 på Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län. Gift 1725-06-29 med löjtnanten Johan Jakob Lind af Hageby, nr 212, född 1700, död 1766."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Uggla_nr_100
[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cremer_nr_713 ]

54
Introducerad adel - J / SV: Jägerhorn
« skrivet: 2020-05-11, 21:25 »

"År 1724 Februarij d:n 7
Revis. Secret. Ehrenkrona
föredrog Capitain Jegerhorns underdånige beswär däröfwer, at under hans egen och dess bröders fångenskap i Ryssland, skal Jegerhornske godset Skiutzholm i Åbo Lähn och Töfsala Sochn af ryttmästaren Ankarschöld, hwilken i dess förra gifte, haft Ebba [EÄ: "Ebla"] Jegerhorn til Fru, genom ett testamentum reciprocum, wara öfwerdragit til des senare Fru Hedvig Maria von Falkenberg; hwarmedelst detta som ett Jegerhorne Stamgodz skal wara kommit utur familien: Påståendes Capitain Jegerhorn at få det samma nu vindicera, oachtat en och annan af des bröders döttrar, som trädt i ofrälse gifte, sig därom med Fru von Falkenberg förent, och deras talan eftergifwit hwilken förening Åbo Hofrätt år 1716 igenom domb skal faststält, och anhåller således, at denna sak cum toto effectu, och utan afseende på den ensidige förlikningen, samt Åbo Hofrätts därå fölgde confirmations domb måtte til wederbörande domares laga uptagande och afgiörande hänwisas. /.../


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1724:1 (1724) Bild 1610 / sid 295 ff (AID: v655198.b1610.s295, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 8
https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Storby_nr_226

55
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-05-07, 22:22 »
Hej!

Avsaknad av kyrkoböcker gör det det svårt att fastställa födelsedatum (och/eller ålder vid dödsfall).

https://forum.rotter.se/index.php?topic=17614.msg273217#msg273217

Magnus Plagmans bouppteckning: 1733-11-27
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:1 (1723-1735) Bild 1500 / sid 20 ff (AID: v96798a.b1500.s20, NAD: SE/LLA/10016)

Hans Plagmans bouppteckning: 1756-05-14
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:4 (1756-1758) Bild 710 / sid 16 ff (AID: v96807a.b710.s16, NAD: SE/LLA/10016)

Anna Elisabeth Plagmans bouppteckning: 1764-07-19
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:6 (1762-1774) Bild 173 ff (AID: v96809.b173, NAD: SE/LLA/10016)

Margareta Plagmans bouppteckning: 1771-04-15
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:6 (1762-1774) Bild 687 ff (AID: v96809.b687, NAD: SE/LLA/10016)

Mvh
Magnus

56
Introducerad adel - X Y Z / Zimmerman
« skrivet: 2020-05-07, 20:58 »

"1748 Jun: d: 29
23:o Fru Beata Charlotta Stiernelds underdåniga ansökning, at som Lagmannen i Rysk tienst Arwed Zimmerman, sedan han sig i Finland med bemälte Frus dotter Elisabet Margareta Malm trolofwat, henne utan ordsak skal öfwergifwit, och sig en Köpmansdotter i Wiborg fäst; Och Fru Stierneld ej mäktar i Ryssland, ther han sig uppehåller, utföra emot honom någon widlyftig rättegång; hwarföre hon hos Hennes Keiserl: Maj:t anhållit, at antingen sielf förordna, hwad Lagman Zimmerman giordt sig, som sin Fästeqwinna öfwergifwit och kostnad förordsakat, förfallen til, eller ock befalla honom at ofelbart sig strax inställa, och inför Åbo HofRätt swara Fru Stierneld i thetta mål; thet altså Kongl: Maj:t wille låta sin nådiga föreskrift till Hennes Kejserliga Maj:tt härom afgå /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1748:1 (1748) Bild 12360 / sid 958 (AID: v655270.b12360.s958, NAD: SE/RA/1311)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zimmerman_nr_811
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierneld_nr_1318
( https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenmalm_nr_1759 )


57
Nassokin / SV: Nassokin
« skrivet: 2020-05-07, 19:47 »

"1748 Jun: d 29
9:o Lieutenanten Clas Johan Nassokins underdåniga ansökning, om äktenskaps tilstånd, sedan hans förra hustru Brita Magdalena Adlerhielm, hwilken han förlupit, nu mera ifrån honom skillnad erhållit.
Härwid afhördes Consistorii i Åbo Skilljobref af d: 15 Julii förledit år, hwarmedelst Fru Adlerhielm ifrån thes ofwanbemälte förlupne man Nassokin förklarat lös och ledig.
Bemälte Fru Adlerhielm skrifteliga utlåtelse af d. 24 October 1747, hwarigenom hon för sin del lemnar Lieutenant Nassokin tilstånd, at träda i äktenskap, när och med hwem han hälst behagar.
Och althenstund af föregående nu upläste handlingar befants, at Lieutenant Nassokin för thetta warande hustru Brita Magdalena Adlerhielm ifrån honom; Och hon til hans åstundan, at framdeles få träda i annat gifte, sitt samtycke lemnat; För thenskul resolverades, at Kongl: Maj:t wil til thenna underdåniga ansökning sitt nådiga bifall gifwa, så at Lieutenant Nassokin må nu mera få i annat äktenskap träda.
I anledning hwaraf öppet utslag utfärdes."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1748:1 (1748) Bild 12120 / sid 934 (AID: v655270.b12120.s934, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nassokin_nr_740

58
Ädelberg / SV: Ädelberg
« skrivet: 2020-05-06, 20:57 »

"Åhr 1746 d:n 17 Januarii
Ytterligare föredrogs Capitain Lieutenantens Theodor Johan Äedelbergs underdånige ansökning om Kongl: May:ts nådige Leyde at få i riket återkomma och sig förswara uti hwad Amiralitets Collegium i en eller annan måtto kan hafwa emot honom at anföra, skolandes han efter bifogad attest af ÖfwersteLieutenanten och Commendanten på Kongswingers Fästning Hind: Fremmer nu för tiden wara i Norriget wistande.
Och sedan berörde attest, daterad Kongswinger d:n 12 i thenne månad, blifwit afhörd.
resolverades:
At thetta communicerar Amiralitets Collegio, som har at skyndsammeligen til Kongl: May:t inkomma med hwad här wid kan wara at i underdånighet andraga och påminna."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 860 / sid 153 (AID: v655264.b860.s153, NAD: SE/RA/1311);  Bild 6590 / sid 1308 (AID: v655264.b6590.s1308);  Bild 8180 / sid 1626 f (AID: v655264.b8180.s1626)

Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1747:2 (1747) Bild 810 / sid 147 (AID: v655268.b810.s147, NAD: SE/RA/1311)

59
Introducerad adel - G / Gyllenbååt
« skrivet: 2020-05-06, 20:22 »

"Åhr 1746 d:n 13 Februarii
Revisions Secreteraren Iserhielm föredrog Lieutenanten Gustaf Gyllenbåts underdånige ansökning, om then af honom försutne tids återställande, at fullfölja sitt revisions sökande, emot Swea Hofrätts d:n 16 April förledit Åhr, emellan honom å ena, och Secreteraren J: Robeck samt  vice Häradshöfdingen Gyllenbåt, å andra sidan, fälte utslag. Hwarmedelst Gyllenbåth blifwit pålagd at öfwer sin afledne Moders Fru Maria Gyllenbåts qwarlemnade egendom låta författa laglig upteckning.
Härwid afhördes wederparternes Secreteraren Jonas Robecks och vice Häradshöfdingens Carl Caspar Gyllenbåts infordrade underdånige förklaring. /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 3600 / sid 702 f (AID: v655264.b3600.s702, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenb%C3%A5%C3%A5t_nr_1602

60
Introducerad adel - R / Reeth
« skrivet: 2020-05-06, 19:30 »

"Åhr 1746 d:n 8 Januarii
Swea Hofrätts underdånige skrifwelse af d:n 4 November sistl:e angående hustru Clara Moel, hwilcken berättar sig wara Afledne Cornettens af Carelske Dragone Regementet Carl Gustaf von Reethz Enka, och har, tå hon uti nästledne Junii Månad, ärnet resa härifrån Staden med någre kramwahror och Specerier, them hon borgat, i tanka, at uti Landsorterne, med någon winst kunna försälja, låtit sin Son Soldaten under LijfGardet, Nils von Reeth uti Regements Pastoren Nyströms namn skrifwa ett origtigt resepass, /.../

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 270 / sid 35 ff (AID: v655264.b270.s35, NAD: SE/RA/1311); Bild 650 / sid 111 (AID: v655264.b650.s111)


EÄ tab. 19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reeth_nr_598


http://runeberg.org/frfinl/0349.html

61
Drenteln, von / SV: Drenteln, von
« skrivet: 2020-05-06, 18:03 »

"1745 Aprilis 24
9:no Majoren Joh: Jurgen von Drenteln underdåniga ansökning, at hans Systerdotter och Pupill. Jungfru Charlotta Elisabeth Lindeiner, må för Myndig förklaras.
Hwarwid afhördes bemälte Jungfrus Moders, Fru Anna Helena von Drentelns, infordrade utlåtande härutinnan;
Och emedan icke allenast Jungfru Lindeiners Förmyndare och ModerBroder, Majoren Drenteln, i detta Mål inkommit, utan ock hennes Moder, Fru Anna Helena von Drenteln, till denna underdåniga ansökning samtyckt. Bem:te Jungfru nu jemwäl är 30 år gammal, samt af moget förstånd, hwartill kommer, at det henne i Fäderne tillfallna, och uti Schlesien nu stående 2000: D:rs Capital, icke skall  emot ett Keyserligit rescrip, af den 7 Martii 1724 få lyftas, innan hon Myndig blifwer:
Ty resolverades, det må Jungfru Lindeiner, i anseende till sådant alt, för Myndig förklaras.
Hwarom öppet utslag utfärdas"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1745:1 (1745) Bild 5090 / sid 999 f (AID: v655261.b5090.s999, NAD: SE/RA/1311)


EÄ: "Anna Helena von Drenteln, född 1696, död 1752-10-28 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län och begraven 1752-11-06 i Björkö kyrka. Gift 1:o 1713-05-12 i Tobolsk (Kd.) med löjtnanten vid Meijerfelts dragoner Vilhelm Gideon von Lindeiner, död i Tobolsk 1716-08-01 under fångenskapen. Gift 2:o 1717-10-08 i Tobolsk (Kd.) med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, född 1673, död 1734."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Drenteln_nr_1784

62
Stierncrantz / SV: Stierncrantz
« skrivet: 2020-05-05, 20:44 »

"Åhr 1734 Maijus den 30
Samma Revisions Secreterare föredrog Anna Margareta Zefrins d: 18 Febr: innewarande åhr giorde underdåniga ansökning, att erhålla immission uti Cancellisten Christer Adrian Stierncrantz halfwa löhn.
Hwarwid uplästes CämnärsRättens dem emellan d: 16 Octob: 1732 afsagde domb, hwaruti Stierncrantz påläggas, att till dett barns föda och underhåll, hwarmed han Anna Margareta Zefrin rådt, hwarje wecka betahla 6 mark Smt, och utj rättegångz omkostningar 40 D:r Smt.
2:o Anna Margareta Zefrins d: 22 Januarii 1733 deröfwer utj SlåtzCancelliet ingifne uträkning, bestigande sig till 543 D:r kopp:m:t
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1734:1 (1734) Bild 4260 / sid 849 f (AID: v655228.b4260.s849, NAD: SE/RA/1311)

63
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2020-05-05, 19:27 »

"Åhr 1733 Junius den 15
Revisions Secreteraren Nordenstråle föredrog ytterligare Giöta Håfrättz underdåniga hemställande, om icke Carl Gustaf Bråkenhielm, som äi allenast, genom Håfrättens domb af d: 14 Febr: 1730, för åtskillige brått och missgärningar, blifwit dömd till ährerörige böter, utan och sedermehra sig wanartigt upfördt, och dylijke brått och missgärningar, som tillförene föröfwat, må för sin Person wara förlustig dess adeliga namn, stånd och willkår, samt om icke han, i anseende till sitt redan utståndne långliga fängelse, kunde, utan någon Formelig actions anställande, utj Håfrätten för sine begångne brått afdömmas.
Härjämte uplästes Giöta Håfrättz öfwer Bråkenhielm d: 14 Febr: 1730 utfärdade domb.
Resol: Att Håfrättens betänkande bijfalles, hwarom swar afgår."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1733:1 (1733) Bild 7390 / sid 1465 (AID: v655225.b7390.s1465, NAD: SE/RA/1311)


64
Introducerad adel - B / SV: Beckerfelt
« skrivet: 2020-05-04, 21:25 »


"Åhr 1732 Julius den 7
Protonotarien Svaretz upläste Majorens Georg Manderstiernas Supplique och derutj giorde underdåniga ansökning, om en frij dispositions erhållande öfwer en honom och hans Broder [Ryttmästaren Johan Manderstierna] efter deras afl:ne Moder Gunnila Beckefelt arffallen och wid Stora Dombkyrkan utj Lübecks Stad belägen graf. /.../
/.../att Swea Håfrätt, genom bref, skall antydas, att meddela dem dett ansökte bewijs, att de äro endaste arftagare efter deras åhr 1703 med döden afgångne Moder"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:2 (1732) Bild 590 / sid 109 (AID: v655223.b590.s109, NAD: SE/RA/1311)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Manderstierna_nr_1239

65
Uniformer / Volontärer
« skrivet: 2020-05-04, 20:29 »

"Åhr 1732 Aprilis den 21
Ytterligare föredrogz Protonotarien Åbo Håfrättz underdånige hemställande, huruwida Volonteurerne wid Regementerne måge i nåder wara tillåtit, att på hattarna bruka gallon eller äj, och om icke på den senare händelsen volonteuren wid Nylandz och Tawastehuus lähns Regemente Johan Ståhle, som är pålagd, att genom Edgång befria sig, att den af honom på hatten burne gallon warit äkta, men sig samma Ed undandragit att aflägga, må för de andragne skiähl och omständigheter niuta förskoning för de böter han eljest i förmågo af kongl. förordningen om yppighetz och öfwerflödighetz afskaffande, giordt sig skyldig till."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 4860 / sid 963 f (AID: v655222.b4860.s963, NAD: SE/RA/1311)


***


"Åhr 1733 Aprilis den 18
Bem:te Revisions Secreterare upläste widare Åbo Håfrätts underdåniga skrifwelse, under d: 21 februarii nästl:e, hwaruti bem:te Håfrätt hemställer, om och huruwida twänne Trumslagare, hwaribland en skall warit volentair, som af Fiscalen dersammastädes blifwit angifne, att hafwa emot kongl. May:ttz förbud under d: 19 Octob: 1719, burit wärjor, samt för slagzmåhl blifwit arresterade, må hafwa warit tillåtit att bära wärjor; /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1733:1 (1733) Bild 4140 / sid 819 (AID: v655225.b4140.s819, NAD: SE/RA/1311)

66
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2020-05-04, 20:07 »

"Åhr 1732 Januarius den 26
Protonotarien Svaretz föredrog sedermehra General krigzRättens utj Götheborg fäldte utslag öfwer Sergeanten af Öfwersten Daniel Zanders i nåder anförtrodde Regemente, Johan Magnus Silfversverd, hvilken oaflöst gådt ifrån sin Post och wackt wid Fällbommen, och sedan wid återkomsten krupit under bem:te slutade och igenlåste fällbom, förutan öfwerklagat hemgång, slagzmåhl och skiälsord, som han skall hafwa föröfwat emot hustru Stina Sveder och dess huus, samt StadzBåtzmannen Lars Pijhl; hwarföre General krigzRätten pröfwat skiähligt, dett bör bem:te Silfwersverd i följe af den 57 och 111 §:§: utj kongl. Mat:ttz krigzArt: af åhr 1683 straffas till lifwet, och dess utom af sin Egendomb ersättia Stina Sveder den skada och omkåstnad han henne tillfogat och förorsakat till 16 D:r Smt modererat, samt betahla Båtzmannen Lars Pijhl för sweda och wärk af dett honom i Axeln gifne stinget samt för tidzspillan och omkåstnad tillsammans femb D:r Smt, hwilket dock General krigzRätten kongl:May:tz nådigste ompröfwande i underdånighet hemstält.
Resol. kongl. May:tt will för denna gången i Nåder förskona Johan Magnus Silfwersverd, för dett honom af General krigzRätten ådömde Lifzstraff, dock skall han i dess ställe sig till wählförtiänt straff och androm till warning sitt brått umgälla med 14 dagars fängelse wid wattn och bröd, samt mista sin Sergeant tiänst, och åter tiäna sig opp ifrån gemen, hwarutom han, /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 510 / sid 93 ff (AID: v655222.b510.s93, NAD: SE/RA/1311)


EÄ barn tab. 9
"Johan Magnus Silfverswärd, född 1708-03-00. Soldat vid garnisonsregementet i Göteborg 1726. Sergeant därst. 1728. Furir 1734. Avsked 1735. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1739. Död ogift 1742-01-04 under fälttåget i Finland."

67
Introducerad adel - R / SV: Riddermarck
« skrivet: 2020-05-04, 19:43 »

"Åhr 1732 Martius den 15
Sedan deras Excell:cier Gref Sparre och Gref Bark ifrån andra Rådz Divisionen inkomne wore, begynte Revisions Secreteraren Nordenstråle att referera den ifrån Giöta Håfrätt inkomne revisions saken, emellan Riddarehuset, genom dess Ombudzman Assessoren Åke Soop, å den ena, och Brukzpatronen Lars Pehrsson, samt dess hustru, nu mehra afl:ne Fru Johanna Magdelon Riddermarck, såsom och hans Broder Brukzpatronen Petter Wetterhamn, tillika med den afl:ne Broderns Commissariens Isac Wetterhamnz Sterbhuus Interessenter, å andra sijdan, hwaremot annan revisions sökande, angående Riddarehusetz påstådde fordran hoos Lars Pehrsson, härrörande utaf de af honom under dess Riddarehuus Fiscals Beställning upburne Riddarehuus Medel, som utj Capital och interesse, samt efter de öfwer Lars Pehrssons Cassa Räkningar uppå samma Riddarehuus Medel författade observationer, så och uti expenser, skall bestiga sig till 42838 D:r 18 /: Smt, för hwilken summa Riddarehuset betahlning söker, så af Lars Pehrssons och dess Frus, som af samtel: Peder Håkanssons och Margareta Jörans dotters Barns och arfwingars Egendom, i anledning af deras d: 12 aug: 1693 ingångne Caution, och Kongl: Justitiae revisions domb af d: 9 Junii 1702."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 3190 / sid 629 ff (AID: v655222.b3190.s629, NAD: SE/RA/1311); (AID: v655222.b3320.s655)

68
Stråle af Sjöared / SV: Stråle af Sjöared
« skrivet: 2020-05-03, 21:29 »

"Åhr 1730 September den 2
Sedan upläste merbem:te Revisions Secreterare Fru C: Armschiölds Supplique, hwarutj hon underdånigst anhåller, om Kongl: M:ts nådige stadfästelse uppå det frälse gifte, som Sergeanten Gustaf Sundberg, hwilken är ofrälse man, för några åhr sedan med hennes dotter Agneta Stråhle ingått; hafwandes denna Sundbergs fader allaredan åhr 1696 d: 21 April erhållit K:l M:ts resolution att få niuta Adelige privilegier till godo, hwilket hennes K:l M:t d: 25 April 1719 och H:s Kongl: M:tz d: 20 Martiii 1724 i nåder confirmerat, hwilka resolutioner anhördes.
Och resol:s att denna Fru Armschiölds för dess måg gjorde underdåniga ansökning communiceras hennes öfriga barn och arfwingar, att fordersammast inkomma med hwad de derwid kunna hafwa utj underdånighet att andraga och påminna"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:2 (1730) Bild 3720 / sid 735 ff (AID: v655217.b3720.s735, NAD: SE/RA/1311)EÄ barn tab. 6:
"Agneta Catharina Stråle, född 1702-05-10 på Hovet, död 1778-05-30 i Alsheda prästgård, Jönköpings län. Gift 1727-09-15 på Hovet med fänriken vid Skaraborgs regemente Gustaf Sundberg, död 1778-05-03."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Armsk%C3%B6ld_nr_198

69
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2020-05-03, 17:28 »

"Åhr 1730 April den 29
Bem:te Revisions Secreterare förrdrog widare Gen: Maj: Johan Otto von Vickens Supplique och ansökning, att RikzRådet Grefwe Thure Bielke, hoos hwilken dess i fält afl:ne Sons Otto Christoph: von Vickens försålde qwarlåtenskapz auctions skilling, skall innestå, måtte i nåder tillåtas, efter sin yttrade benägenhet, att till honom utbetala samma summa af D:rz 387: 8 ./. Smt"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:1 (1730) Bild 5450 / sid 1079 (AID: v655216.b5450.s1079, NAD: SE/RA/1311)


70
Ribbing / SV: Ribbing
« skrivet: 2020-05-03, 16:43 »

"Torsdagen den 5 Februarii 1730
För middagen
/.../
Revis:s Secret:n Plaan upläste Cornetten Olof Amnels Supplique, att få träda i frälse gifte med Jungfru Maria Magdalena Ribbing.
Uplästes hennes Broders ÖfwerstLieut:n Gustaf Ribbingz underdånige utlåtande, warandes han deremot, såsom skiedt utan hans wettskap och samtycke.
Uplästes der emellan Amnel och Jungfru Ribbing uprättade äktenskapz Contract, af d: 2 Julii 1729, som med Edlig förbindelse å bägge sijdor bekräftas.
Uplästes hennes Syskonebarns Öfwersten Striks utlåtelse som äfwen är deremot.
Uplästes hwad Adel. Privilegierne om ofrälse giften innehåller.
Resol: Att som Kongl. M:t intet finner detta åstundande äktenskapet wara begynt med rätta giftomans wettskap och samtycke, äj ell:r sökt H:s M:ts tillstånd dertill innan de ingått en sådan oanständig och olaglig Edelig förbindelse: Ty kan K:l M:t här till äj gifwa sitt nådige bijfall"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:1 (1730) Bild 1370 / sid 265 (AID: v655216.b1370.s265, NAD: SE/RA/1311)


Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:1 (1730) Bild 5120 / sid 1013 (AID: v655216.b5120.s1013, NAD: SE/RA/1311)

71
Hjärne / SV: Hjärne
« skrivet: 2020-05-03, 16:25 »

"Anno 1729 den 22 Octobris
Secret:n Plan berättade, att Carl Urban Hierne, som rymdt för dess Creditorer, inkommit med en supl. och anhåller om leÿde, samt att bemelte Supl. har blefwit med dess Creditorer communicerad.
/.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1729:2 (1729) Bild 1360 / sid 265 (AID: v655214.b1360.s265, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hj%C3%A4rne_nr_1149

72
Stenflycht (Segersten) / SV: Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2020-05-02, 21:08 »

"Aflöningz Lista För Kongl. May:tz Östgiöthe Cavallerie Regemente Pro A:o 1702:
/.../
Westanstångz Compagnie
/.../
2:d Corporalerne
/.../
Hendrick Kuuff avancerat till 2:dra Qwartermestaren af detta Compagnie d 31 Julij sidstledne I stället Johan Segersteen wärfdh d 14 Septemb:r Nästförwekne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00148
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


***

Se även: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1730:2 (1730) Bild 3730 / sid 737 ff (AID: v655217.b3730.s737, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stenflycht_nr_1504

73
Weidenhielm / SV: Weidenhielm
« skrivet: 2020-05-02, 20:21 »

"Anno 1729 den 17 Januarii
Uplästes Lieutenanten Erich Weidenhielms ansökning, att få träda i ofrälse Gifte med afledne Professoren Malmströms dotter.
Resolv. Kongl: May:tt finner Att 1723 Åhrs Adel. Privilegier eij något om slika Echtenskap förmäla, eller Kongl. May:ttz nådige samtycke der till erfordra."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1729:1 (1729) Bild 560 / sid 87 (AID: v655213.b560.s87, NAD: SE/RA/1311)

74
Introducerad adel - S / Sperling
« skrivet: 2020-04-29, 21:41 »

"Anno 1720 d 6 Aug: höltz ordinarie Rådstugu [i Lund] /.../
3:tio Qwinspärson Engela Sperling inkallades i anledning af Hans Excellences ankomne Bref, och tillfrågades, huru hon kommer att kalla sig Sperling, sampt hwem des Fader skulle wara; der på hon swarade och utlät sig som föllier.
Att hon är född uti Stockholm och hennes Fader warit Sal: Kong Carl d 11:tes Drabant och har aldrig gifwit sig uth före att wara utaf dhen adeliga Sperlingska Familien, men hennes Fader haft det nampnet Sven Sperling, och blef död då hon warett ljtet barn, och efter Modrens död som kort der efter skiedde, tog Modersystern, wjd nampn Catharina ej wetandes hennes mans namn som han 18 åhrs tijd tillfören warit döder, henne till sig, som war en änkia, och haft en hattstofferare till man boendes på Söder Malm och Horns gatan och war hon der hoos samma sin Modersyster till des hon war 7 a 8 åhr g:l då ModerSystern genom döden afgick, och lemnade inga Barn efter sig; Altså tog en Fru henne till sig, som hett Sophia Spentz, och hennes Man war Ryttmästare och heter Krus, och behölt samma Fru henne hoos sig till hon kunde tiena och någorlunda förrätta huus sysslor, der efter recommenderade Fru Spentz henne Engela Sperling till Grefwe Jean Oxenstierns Grefwinna, och war Wählbem:te Grefwe Oxenstierns den tjden Major uti Elbingen under Hr Gen: Major Ekebla[d]s Regemänte, hoos hwilken Grefwinna hon tiente uti 5 åhrs tjd för huushållerska, och der ifrån kom hon till Pommeren, och Gripzwall, deräst hon kom uti tienst hoos Licentförwaltare Ledebours Fru; och warit dher uti tienst uti 5 åhrs tid, men des emillan war hon uti tienst hoos von Platen på LandtRygen, 1 åhr, och kom så tillbakars igen till Licent Förwaltaren Ledebours Fru uti Gripsvall.
/.../"

Källa: Lunds rådhusrätt och magistrat (M) AIa:20 (1720) Bild 2560 / sid 251 (AID: v545880a.b2560.s251, NAD: SE/LLA/10173)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperling_nr_43
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperling_nr_28


Jämför "Sperling" - Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:5 (1598-1700) Bild 1030 / sid 2439 (AID: v480742.b1030.s2439, NAD: SE/SSA/0145a)[/i]

75
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2020-04-28, 20:15 »

Angående mitt inlägg ovan - se även Anders Bergs inlägg om Anna Maria (Hansdotter) Delphin:

"enligt Elgenstierna hette hon Hansdotter, men föräldrarna är inte nämnda. En lång utredning i Lunds herdaminne II:9 s. 435-436 leder fram till att hon helt säkert är dotter till handlanden i Ystad Hans Larsson och hans hustru Gertrud Delphin, och tagit namnet efter sin mors släkt. Denna Gertrud Delphin var syster till ovan nämnde kh Anders Andersson Delphin i Sövde. Deras far var också kh i Sövde och hette Anders Sörensen Delphin (c1606-1670)!"

https://forum.rotter.se/index.php?topic=69511.5;wap2


***

"Råds Protocoller öfwer Justitiae Ährender för åhr 1723
Anno 1723 den 19 Junij
Föredrogz Ryttmästaren Johan Becks ansökning att träda i ofrälse gifte med Anna Maria Esborn.

dhet fans godt att dhet bevillia"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1723:1 (1723) Bild 2980 / sid 581 (AID: v655195.b2980.s581, NAD: SE/RA/1311)


***


Ur Eljaröds kyrkoräkenskaper år 1724:
"Donation
Uptages efter Pastoris attest
Wälborne Hr Ryttmästaren Beck med sin Fru gifwit en Oblat ask af Silfwer wäger några ock tiugo Lood oförgylt med des nampn ock Wapn./.../"

Källa: Eljaröd (L) LIa:2 (1716-1780) Bild 290 (AID: v805654.b290, NAD: SE/LLA/13066)

Se fotografi på locket till oblatasken: http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200051409

76
Beck-Friis / SV: Beck-Friis
« skrivet: 2020-04-27, 19:29 »

1724.  Eljaröd
"d: 26 Juni. Vijgdes Ryttmestaren Högädle och Wählb:ne Hr Joachim Beck samt Ädla Frun. Fru Anna Maja Esbiörns. Gudh gifwe dem Lycka och Vählsignelse"

Källa: Eljaröd (L) CI:1 (1722-1746) Bild 9 / sid 3 (AID: v98152.b9.s3, NAD: SE/LLA/13066)


***


1704. Ystad Sankta Maria
Söndagen den 12 Maij blef efter föregången trolofning afkunnat till ett christeligit Ächtenskap första gången för Ähreborne och Wählachtbare Arendatoren Hans Esbiörnson sampt den Ähreborne, Sedesamme och dygdälskande Jungfru Jgf. Anna Maria Hansdotter, warande han kommen ifrån danske Norie, och framwijste så wähl bewijs om sitt lefwerne och willkor efter Kongl: Kyrkio:lagen, som och att han behörigen afwittradt sine arfwingar, hwaruppå och H: Handelsmannen des K: SwärFader Hans Larsson, eedel: försäkrade, det wijd samme Ächtenskap intet hinder wore att befruchta hwarföre dem bägge önskas af Gud rijk nåd, wählsignelse och lycka.
Wigdes d. 19 Julii samma åhr."

Källa: Ystads Sankta Maria (M) E:1 (1690-1771) Bild 38 / sid 30 (AID: v112019.b38.s30, NAD: SE/LLA/13489)

77
Introducerad adel - P / Palmström
« skrivet: 2020-04-26, 13:19 »

"d: 7 Julii 1736
/.../
6:o Förekom och upplästes Anna Jaeger skrifteliga berättelse, om för thetta volenteuren, Wällbördig Hr Gustaf Palmström, som sig med henne Åhr 1730 trolåfwat, och therpå alla 3 lysningar eller kundgiörelser å Predikstohlen för sig gådt, men dock sielfwa Copulationen eller wigslen kommit til at studsa genom thes faders för thetta Cornetten, Wällborne Hr Lars Palmströms mellankomne förböd, hwarefter af Anna Jaeger nästledna Åhr i Consistorio utsöktes i ty måle citation och stämning.
Andragande hon nu mera, thet skal hon sedermera förspordt, at bem:te Hr Palmström utj Stockholm wid Kongl. Artilleriet död blifwit, samt therstädes wid Artillerie Kyrkjan på Ladugårds landet begrafwen d: 8 nästl: Aprilis. Hwarföre och emedan merberörde Anna Jaeger, under thenna äktenskaps handel och then tiden Palmström wistade här i Staden, skal efter ingifwen och af honom med wittnen gillad underskrefwin förteckning, honom försträckt dels Contante penningar, dels nödiga kläder och underhåld, samt tillagat bröllops kost in alles til en Summa á 81 D:r 16 ./: Srmt; anhåller, thet wille Consistorium förhielpa henne, at af Sal: Palmströms qwarlåtenskap få wederbörlig ersättning för al här wid giord omkostnad; såsom och tilbeder sig Consistorii utslag, huru wida thetta äktenskap likmätigt Kongl. May:tts Kyrkjolag bör sin laga kraft äga: Resol.
Consistorio har ex ante actis, eller thet som i thetta mål förelupit, nogsamt befunnit at wäl 3:ne lysningar til äktenskap Hr Gustaf Palmström och Anna Jaeger emellan föregådt; men som ther til kommit Fadrens Protest och förböd, och han så wäl som sonen förnimmes med döden wara afgången, innan berörde protest kunnat bliwa fulfölgd och så then ena som then andra theröfwer afhörda warda: ty kan Consistorium sig nu mera med besagda ächtenskaps handel icke befatta eller theröfwer afgifwa sin utlåtelse. men hwad angår then af Anna Jaeger anmälte bekostnad, wil Consistorium förmoda, thet Sal: Palmströms arfwingar sig icke lära underdraga, hwad på honom bekostat är, willigst ersättja och refundera: på annor händelse hafwer hon sig wid wederhörig werdzlig rätt på then ort, hwaräst sig befinner närmaste släkten."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074011_00328
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/9 (1734-1737)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstr%C3%B6m_nr_867


***

Se även:

"General Munster Rulla uppå Hans Kongl:e May:ttz ArtillerieRegemente och de I Stockholm Under Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Öfwersten Carl Chronstedz Commendo stående 12 Compagnier /.../
Capitaine Magnus Palmfelt
/.../
LärConstap:l [Nr] 50. Gustaf Palmström, 21 [Ålder], 1 [TiensteÅhr], Wästerg:d [FödelseOrth], Ogift [Gift eller Ogift].
/.../ och i stället af samma dato (1734 24/12) hijt Avancerat handtlangaren från N:o 72 till
/.../
Handtlang:r [Nr] 72
/.../ i stället Approberat af Kongl. Krigz Collegio d. 3 Aug: 1734 Gustaf Palmström som den 24. Dec: 1734 Avancerat till LärConstap:l under N:o 50 /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1672 (1735) Bild 1870 (AID: v482210.b1870, NAD: SE/KrA/0023), v482210.b1920

78
Gyllenhammar / SV: Gyllenhammar
« skrivet: 2020-04-25, 21:29 »

"d: 8 November 1732
/.../
24: Annagreta Gyllenhammars af d: 18 Octobris sidstl: theruti hon berättar sig wara lägrad under Äktenskapslöfte af en ung karl Bengt Jonsson ifrån Lilla Wijk i Torstorps giäld och Marks Härad; hwilcken, så snart han förnummit henne wara hafwande, begifwit sig till Kiöpenhamn och ther antagit tienst, hwarifrån han ej på någre åhr skal kunne komma. Äktenskapet med henne at fulborda; Begiärande hon alttherföre, thet måtte hon blifwe Kyrkjotagen för hans hustro, hälst som han i åtskillige bref tilstådt at han henne under äktenskapslöfte lägrat: Till bestyrkande bijfogadt Kyrkjoherdens Fagelii attest, daterat d: 20 Octobris sidstl: härom. Resol. Swaras Probsten Mag:r Aurelius, som thesse documenter til Consistorium insendt, at Consistorium bjfaller til hennes begiäran, thet må hon Kyrkjotagas såsom Bengt Jonssons trolåfwade Fästeqwinna, efter thet wid sådane tillfällen wanliga formulairet, allenast närmaste släkten thertil gifwa sitt samtycke."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074010_00117
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/8 (1732-1733)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenhammar_nr_776

79
Introducerad adel - H / Hilchen
« skrivet: 2020-04-25, 19:38 »

"1732 åhrs Consistorii Gothoburgensis Protocoll
/.../
Den 12 Januarjus hölts Consistorium /.../
1:o Förekommo efter behörig kallelse Lieutenanten utaf härliggande Guarnizons infanterie Regemente, Wälborne Herr Adam Frants von Hilcken och thes Hustro Fru Ullrica Lundberg; Begiärande then senare uti en d: 11 hujus inlagd skrift, som nu upplästes, skilnad ifrån sin man efter han sielf inför Lofl. Regiments Krigsrätten härstädes widgådt äktenskaps brott, som Wälbemälte Krigsrättens extractum Protocolli af d: 8 Septembris 1730 närmare utwisar. Hwarpå H:r Lieutenanten von Hilcken ingaf sitt skrifteliga swar uppå bemälte Frus honom communicerade skrift; hwarwid han säger sig intet hafwe at påminna, utan lemnar Consistorio thermed efter Kongl: K: L: forderligast at fortfara. Consistorium utlät sig, at thet lärer på sådant sätt wara fåfängt, til at sökia förmå parterne til förening. Herr Lieutenanten swarade, at han håller sig wid sin skrift. Blefwo alt therföre ordenteligen efter Kongl. K: L: 16 Cap: 6 § och thet theruti befintelige formulair skilde, samt tilsade them få skiljobref af Consistorii Notarien; Och at Hr Lieutenanten ingalunda får träda i äktenskap med then han lägrat, och ej heller med någon annan innan Consistorii utlåtelse är inhemtad; hwilket dock Fru Lundberg efterlåtes."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074010_00018
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/8 (1732-1733)


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

80
Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
« skrivet: 2020-04-22, 20:05 »

"/.../
3. Herr Lieut: Lilliestielke af Guardie har äfwenwähl efter Hr Barons Cancellie Rådetz och Extraord: Envoÿens Cedercreutz Ordres bekommit Ett halft åhrs gage, men medelst för detta Lieut:s nu mehra ÖfwerstLieut:s Högwälb:ne Hr Grefwe David Frölicks Schaperande uthur Fångenskapen, är bem:te Lieut: Lilliestielke, i stället qwarhållen, och igenom processande i den saken sitter uthi stoor skuld, och kan icke komma bort, förr än skulden blifwer betahlt, hwarom han och rapporterat, sin Hr General Major Törnflÿcht.
/.../
Musco d 13 Decembris 1723
/.../
T: KniperCrona"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 138 (1721-1723) Bild 610 (AID: v323651.b610, NAD: SE/RA/2113153)


EÄ, tab. 14
TAB. 14.
"Gustaf Didrik Lilliestjelke (son av Bengt, Tab. 6), född 1686. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid livgardet. Sekundfänrik vid livgardet 1707-11-22. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Löjtnant 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Uteslöts ur rullan 1728-01-05 emedan han ej ännu återkommit från Ryssland. Återkom 1733. Satt på exspektans 1739-07-13. Kaptens karaktär. Död 1744-06-09 på Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Gift med Anna Rosalia Falkmann från Danzig, "som var katolik".
Barn:
Christina Catharina, död ung före fadern."

81
Introducerad adel - S / SV: Soldan, von
« skrivet: 2020-04-20, 19:10 »

"General Wellingz Dragoner
Lieut: Soldan Thil Soldan. omdöpt 1709
/.../
Tobolski d: 26 Novembr 1716"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070141_00261
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria, Svenska fångar i Ryssland, SE/RA/754/2/XXIII/8/11 (1704-1721)

82
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2020-04-19, 13:54 »

"Till Capiten Vicken
Af H: Capitenens skrifwelse har iag förnummit hurusom han recommenderar Underfyrwärkaren Johan Adolph Åhrhane till at få afskied och i dess ställe föreslår en ung Adelsman och LäreFyrwärkare Johan Hind: von Brant samt igen i hans rum åstundar insättia sin äldsta son som skall wara 14 åhr gammal /.../
Malmö d: 6 Febr: 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000122_00094
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/41 (1701)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_01530
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)

83
Anckarswärd / SV: Anckarswärd
« skrivet: 2020-04-18, 14:55 »

"In för E:rd Högh Grefl: Excell:tz sampt dhetta Höglofligh Collegio medh denne min Ohnderdån ödmiukeligste suplieque att jnkomma, der till drifver migh högsta nöden såsom iagh på sidste Uthskrifningen som höltz i Nykiöpingh ähr wälborne Governeurens Lenardt Rebbingz fougde till kneht uthnämbd worden, och sådant alt af ijdel haat och afwundh och icke medh något det ringaste skiähl, som först af Nationen en Fransösk bohren, 2 Mine föräldrar i dess ungdom hitt in i dhetta Höglofl. konunga Rijket ähro jn förskrefne wordne och under De Bechierne och Bergzbruken i Sudermanlandh i heela sin Lijfztijdh Tiänt iagh och desslijkes i hela min Ungdoms tijdh samma giort och utståt sedan nu Bergzbruket j desse ofredelige åhren ähre Råkade j Lägervaldh /.../
[Aug. 1677]
/.../
Thomas Cossvoy
Sudermanland Lunda Sohn
Jönåkers häradt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02282


"Emedan såsom Thomas Cossva bleeff på siste Uthskrifningen af Governeuren Lenardt Rebbingz fougde Insatt till kneht för sin Modhers lilla Tårpe åå i Lunda Sohn på Tijble ägor, och såsom Cossva hafuer Tillförende så wäll som hans fader warit stadigt för Kohlare under DeBechernas Järnbruk och sedan Effter hans Sahl Faders dödh förestådt sin K. Moder dhen En ålderstegen och wärdeloos änkia ähr och warit 24 åhrs tijdh, och sin föda och oppehälle af dhenne sin Trogen sån och såsom Wellamske och Bechie hafver i dhesse ofredz åhren icke kunnat drifve sitt Bruk så stadigt hafuer Cossva warit i dhesse 3 ofredelige åhren stadigt hoss migh som Cronones Länsman /.../
att Cossva måtte ifrån denne knehtetirnsten befrijat blifva Emedan han af haat och afvundh ähr anklagader till sine 50 åhr gamal och ähr ofärdigh i sitt ben /.../
/.../
Lunda den 10 Augustij 1677
Carl Jönsson i Halla
Chronones Länssman
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02281
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


Se även - Cochois / Cochoy / Kosswa / Cosswa:  https://forum.rotter.se/index.php?topic=67363.0


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarsv%C3%A4rd_nr_116
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarsv%C3%A4rd_nr_2109

84
Introducerad adel - G / SV: Gyldenklou
« skrivet: 2020-04-17, 19:56 »

"A:o 1676 d 5 April
VI. Kånan Kerstin N bekiänner sig wara besåfwen och med barn rådd aff Wälb: Hr Jacob Gyldenklou j Ståckholm; men hafwer intet civiliter plichtat, frågas om hännes kyrckiogång?
Resio: hon måste först civiliter plichta, komme igen med sin domb, så skal hännes kyrkioplicht tagas i betänkiande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002572_00091
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/8 (1674-1676)

85
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2020-04-17, 18:47 »

"A:o 1674 d. 11 Nov.
11. Anna Knutzd:r ähr lägrat af Lieutnampt Wälb: Hr Nils Örnflycht j Åker Sochn och aflat med honom 3 barn, säger sig warit wid Tinget och fådt dom, men hade honom nu intet at framwijsa. begiärer at han skaffar hänne i Kyrckia.
Resio: dhe skola bägge han och hon inställa sig i domcapitlet til d: 18 Nov. och hafwa med sig domsedelen.
/.../
Den 18 Novemb: [1674] blef ordinarium consistorium hållit /.../
/.../
11. Wälb: Nils Örnflycht med sin kåna Anna woro nu tilstädes, framwijsa tingzdomen om son werldzliga plicht, frågas deras kyrkioplicht.
Resio: 1 Örnflycht skal twå predikodagar stå i effterst i bänckiarna uti domkyrkian, talas om hans synd och bättring af predikostohlen, och han sedan ensides i sacerstijan absolveras. Men. 2 kånan Anna, som här är förhörder i sin Christendombs stychoo, kan dem läsa i book men lijtet förstår, skal, sedan hon här wid domkyrkian 2 predikodagar på pallen stådt hafwer, försändes heem til Åkers försambling, at och där 3 predikodagar stå på bättringzrummet, och sedan offenteligen intagas och absolveras."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002572_00022 ff
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/8 (1674-1676)

86
Gripenwaldt / SV: Gripenwaldt
« skrivet: 2020-04-14, 20:14 »

"Jagh monde af min Capit: Leutnampt Wällb:ne Johan Grijpenwaldh, ehrfara huru såssom han förmedelst een lijten öfwat duell med Ridderhuus Fiscalen Personlig för Foro Competentj uthj Stockholm in faillibely måste comparera, /.../
/.../
Johan Drake"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_01525 ff
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_02178 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/42 (1676)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00528
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenwaldt_nr_875

87
Introducerad adel - H / SV: Holmer
« skrivet: 2020-04-14, 19:47 »

"Alldenstund iag hafwer förnummet at Ridderskapetz och Adelens Rosstienst j anseende till desse tijders Conjucturer, skall duppleras, och samme fördubbling med fordeligst uthj Stockholm instellas; Altså emedan Major Hollmers Broder, Hermandt Berendt Hollmer hafwer alt ifrån sin ungdom uthj chronans tienst låtet sig bruka och uthj det Pollendske kriget Cornets tienst förestått, sedan nu Leut: under hans höggrefl: Excell:tz Hr Rijkz Marskens Regemente waret och nu sedermehra med Liuet:s employ under sin B[roder]:s Major Hollmers Compagnie af hans K:l May:tt beneficerad; Ty kan iag ey underlåta honom Eders Excell: Excell:r och det K:l Krigz Collegio uthj bästa måtto, tienligast recommendera at han wed detta tillfälle med Ryttmest:r employ, gunstigst må blifwa ihugkommen. /.../
/.../
Giötheborg d 31 Julij 676
tienstwilligste hörsamma tienare
Hans G Mörner"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_01436
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/42 (1676)


Major Filip Daniel Holmer
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00613

Herman Bernhard Holmer
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00614 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6"Skiölde breef för Ryttmästaren Philip Daniel Holmer (1673 13/3)
/.../"Så emädan Wår Troo Tiänare och Ryttmästare under Adellsfahnen Philipp Daniel Holmer inthet allenast ähr af een heederwerdh och wählmeriteradh Familia född, och hans fader i Konungh Gustaff Adolphs den Andres och stoores tijdh, så wähl som och sedermehra i dhe Tyske och Polniske Krigen, har tiänt Cronan Swerige tappert och troget, inntill des han uthi Liflandh, då fästningen OberPahlen aff Pålakerne medh stormande handh intogz, är blefwen ihielslagen; Uthan och han sielf har alt ifrån Åhr 1656 warit under Wår och Rijkzens milice /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038899_00235 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/404 (1673)

88
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-04-12, 18:51 »
Hej Ann!

Det som stod i "Fäderneslandet" får ses som ett debattinlägg år 1865 i frågan om ståndsriksdagens avskaffande:

"Innan ståndsriksdagen avskaffade sig självt genom beslut av de fyra stånden december 1865 föregicks beslutet av mycket stor debatt för och emot ett avskaffande. Den framväxande borgarklassen i städerna liksom de yrkesgrupper som stod utanför det som traditionellt utgjorde det borgerliga ståndet drev en intensiv kampanj för ett avskaffande. Även bondeståndet var för ett avskaffande av ståndsriksdagen. Motståndet kom från adligt och i viss mån även prästerligt håll, de senare röstade i regel efter adeln och skulle följa adelns utslag i frågan om ståndsriksdagens avskaffande. Det fanns en mental majoritet bland adeln för att avvisa förslaget, men folkmassor som hade samlats utanför Riddarhuspalatset den 7 december 1865 då omröstningen hölls och som var för ett avskaffande ledde till att flera adelsmän röstade för ett avskaffande framför att ta konsekvenserna av ett negativt utslag." [Ur: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_st%C3%A5ndsriksdag ].

***


Hans Walkendorfs dödsdom år 1678 finns omnämnd i "Den Skaanske krig 1675-1679" af N. P Jensen (Köpenhamn 1900), sid 341: ("in effigie" - se:
https://sv.wikipedia.org/wiki/In_effigie ). Not. "1)" anger "I. S. Juli 1678.  479".

89
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-04-11, 21:17 »
Ur: Fäderneslandet 1865-11-04

90

"Lista Oppå Öfwerstens Wälb:ne Fabian Berendtz Regem:te pro Anno 1653
/.../
7. [kompaniet]
Capitein Johann von Nandelstadh
Lieutenampt Jacob Pistolekors
/.../
Förare Elias von Nandelstadh
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054777_00113
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/1

91
Allmänt / SV: Nya Kalmar år 1656
« skrivet: 2020-04-08, 18:24 »

"Datum Wester Ramlösa 30 Augustus A:o 1679
Till Landzhöfd. Vicken, angående den WådElden, som Staden Callmar är öfwergången
Wår ÿnnest .p. Med intet ringa Wårt bekÿmmer hafwe Wij uthur Edert underd. bref af d. 22 hujus måst see, den olÿckelige händelsen, som igenom WådhEld Staden Callmar nÿligen är öfwerkommen, och att een så stoor deel af densamma derigenom är lagd i aske, tillijka och den stoore förlust, som Eder och Eders huus derigenom är tillstödt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00778
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)

92
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2020-04-08, 18:02 »

Datum Wester Ramlösa 27 Augustus A:o 1679
Till Cammaren för Registratoren Erich Moderus
Wår synnerl:. Såssom Oss Registratoren wid wårt Cantzlie Erich Moderus uti underdånigheet klageligest haar andragit det slätte och torftige tillstånd, hwaruthi han nu för tijden sitter förmedelst dhet att han på någre åhr sin löhn eij haar åthniutit, underdånigst  fördenskull anhållandes om någon hielp och undsettning; Altså emedan Wij för den flijt och trägne upwachtning som han wid sin tienst dageligen försöria låter och hafwa måste, honom uti nåder gerna skulle see hulpen; Ty befalle Wij Eder nådel:n att I den försorg drage, det han på hwad sätt dhet och skee kan något erkläckeligit uppå sine innestående löhners afräckning bekomma och werckeligen åthniuta måtte sitt nödtorftige subsistence. Hwarmed skeer, p. och Wij befalle : p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00747 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:4 (1598-1700) Bild 1320 / sid 1961 (AID: v480741.b1320.s1961, NAD: SE/SSA/0145a)


Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:54 (1697) Bild 4420 / sid 421 (AID: v222339.b4420.s421, NAD: SE/SSA/0145a)

93
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rosenstedt, von
« skrivet: 2020-04-08, 13:58 »

"Datum Liungby 17 Junius 1679
Recommendation till Hr Hindrick Horn för Lieutenanten Gustaf von Rosensted, Fredrick Osvald och Hans Christoffer von Sido.
Wår synnerl: .p. Såsom brefhawande trenne från Pomern öf:rkomne Lieutenanter, Gustaf von Rosensted, Fredrick Osvald och Hans Christof von Sido genom deras tappre och redelige förhållande hafwe wälförtient at blifwe befordrade; men här wid arméen till deras accommodement ingen lägenhet för tiden finnes; Altså hafwe Wij dem till Eder affärdat, med nådig försäkran at de foderligast wid den under Edert commonde stående milice skole åtniuta dem anständigt employ; Och är fördenskull till Eder här igenom Wår nådige willie, at I tilsee det de med aldraförste måge blifwa accommoderade, efftersom I befinne dem capable till. Och Wi befalle p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00141
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00144
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00180
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12


Adel. ätten von Rosenstedt
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 122 / sid 239 (AID: v102734.b122.s239)

94

"Datum Liungby 15 Aprilis A:o 1679
Confirmation på godset Padell för Öwesrte Lieutenant Boxhöfden och hans broder.
Wij Carl p. Göre witterligit, at såsom Oss Wår tro tiänare och Öwerste Lieutenant Oss Älskelig Ädel och Wälbördig Johan Albrecht von Boxhöfveden uppå sine och sine bröders Gustaf Reinholt och Otto Fredrich von Boxhöfvedens wägnar uti underdånighet hafwer låtit framte et H:s M:ts Dråtning Christinae Donationsbref daterat Stokholm d 27 Maji A:o 1646, hwarutinnan deras Fader då warande Rytmestaren Reinholt Boxhöfden godset Padel uppå Ösel jämte där till lydande byar och bönder under Norköpings besluts wilkor doneres; warandes jämwäl sedermera år 1660 d 12 Octobris samma donations bref af högb:te H:s M:t confirmerat: underdånigst därjämte anhållandes, det Wij dem där å Wår nådige confirmation meddela täktes; Altså och emedan Wij hos Oss uti nådig consideration komma låta, icke mindre de trogne och hulda tiänster, som Oss och Sweriges Crono de, än dem, hwilka deras Förfäder giort och bewist hafwe: warandes jämwäl förplikade, det samma at göra och bewisa så länge de lefwa och förmå; Ty uti anseende till alt sådant hafwe Wij och i nåder låtit behaga, till at confirmera och bekräffta, efftersom Wij och här med samt i kraft af detta Wårt öåna bref confirmera och bekräfta åfwanb:te Donations bref, så at Öwerste Lieutenanten Johan Albrecht med des bägge bröder Gustaf Reinholt och Otto Fredrich von Boxhöfder samt deras äkta manlige bröstarfwingar, och således arfwinge efter arfwinge, till föllie der af åwanb:te Gods Padel med de där till lydande byar och bönder, som de för tiden wärkeligen innehafwa, jämwäl sedan landet Ösel Oss och Cronan åter tillfalla kunde, i fall Wårt Reductions Collegium där emot eÿ hafwer något med skäl at säÿa skole alt stadigt roligen och obehindrad niuta, bruka, behålla och besitta; Här alla som wederbör hafwa sig hörsamligen at efterrätta, icke tilfogandes dem häremot något hinder men, el:r förfång i någon måtto. Till ytter p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038939_00198 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/444 (1679)


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_01939 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Graf_Buxhoewden_(Buxh%C3%B6wden)


95
Allmänt / Nya Kalmar år 1656
« skrivet: 2020-04-06, 12:11 »

"Förtekningh Uppå huru månge huus och kiällare, som äre byggde, och muraradhe /:Såsom och än äre i byggningh:/ Uppå nye Calmar Stadh, Nemlig:
Huuss medh fönster, muurningh, och mehradels inreedhe.
Borgemästaren Johan Rosenlundh. Stenhuuss, Huuss 1, och hwälfd kiällare 1
/.../
Calmar den 1 November A:o 1656"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065936_00886 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/22 (1656)

96
Coyet / SV: Coyet
« skrivet: 2020-04-05, 18:39 »

"Datum Liungby 25 Decembr: A:o 1678
Leÿdebreef för Capiteinen Friedrich Coijet.
Wij Carl .p.p.p. Giöre witterligit att såsom Capitainen widh wårt Ammiralitet Edhell och Wählbördigh Friedrich Coijet, hafwer icke länge sedhan råkadh uthi twist och oenigheet medh Commendeuren Cornelis Crass, som sedermehra inthet bättere affluppen ähr, än att Cornelius Crass, widh ett dher på fölgdt slagzmåhl medh Coijet, haar måst lijfwet tillsättia; Och han Coijet warandes nu dherföre flychtigh, gierna åstundar in för Wår Hoffrätt att Comparera, och sakens rätta beskaffenheet, upphof och förlopp där att förklara; hafwandes hoos Oss i underdånigheet anhålla låtit, att blifwa medh Wårt öpne frijdz och leyde breef till sin säkerheet, så långe benådat; Altså hafwe Wij som fast ogierna förmärkie sådane saker wara passerade, lijkwähl godtfunnit, till sanningens desto bättere uthleetande, här till att bewillia; efter som WIj och i kraft af detta Wårt öpne bref, bewillie och förune honom Capiteinen Friederich Coijet, Wårt säkra leigde och tillståndh frijtt att framkomma, och sin saak in för wår Hoffrätt att uthföra som han bäst kan och gitter; såsom och dher efter sigh i säkerheet begifwa som lagh säger.
Wij biudhe dherföre och befalle alle som detta angåår, att dhe ställa sigh sådant till efterrättelse, icke tillfogandes honom Cap: Coijet här emoth hinder eller förfångh i någon måtta. Till yttermehra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038934_00397
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/439 (1678)


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_00380 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3


***


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038939_00357
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/444 (1679)

97
Introducerad adel - A / SV: Appelbom
« skrivet: 2020-04-05, 17:50 »

"Datum Liungby 23 Decembr. A:o 1678
Till Cammaren för Carl Apellbohm.
Wår synnerlige ynnest .p. Såsom Affgesandten Haraldh Appelbohm hafwer uthaf Hennes May:tt Drottningh Christina warit benådat, att niuta ränttor aff Forsmarck under Norkiöpingz Besluths wilkohr, till dess han eller hans manlige bröstarfwingar medh ett annat eqvivalent kunne blifwa försedde; Altså wehle och Wij så mycket mehr hafwa hans effterlemnade Sohn Carl Appelbohm dher widh bijbehållen, som wår Sajl: Herrfadher, Glorwyrdigst i åminnelsse, jämbwähl och Wij sielff honom där widh hafwe Confirmerat, till des han kunna niuta ett eqvivalent; /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038934_00349
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/439 (1678)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Appelbom_nr_325

98
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Probsting
« skrivet: 2020-04-05, 15:11 »

"Datum Liungby 21 Novembr: A:o 1678
Öpet bref för Helena Pröbsting.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att Oss hafwer framledne Cammererarens uthi Wårt CammarCollegio Johan Jonssons efterlåtne Enckia, hustru Helena Pröbsting underdånigst berättat, huru såssom hennes första Man, för detta Artollerie Capitainen Jonas Schruf för dess långlige trogne erwijste tienster, iemwähl och i förra Tyska krijget undfångne blessurer, äre twenne obser land uthi Ingermanlandh doberade, hwilcka af uhrminnes tijdher öde legat, och bem:te hennes Man låtit uptaga /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00203 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Adel. ätten Probsting - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 112 / sid 219 (AID: v102734.b112.s219)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pr%C3%B6bsting


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00657
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00690 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

99
Introducerad adel - G / Grönberg
« skrivet: 2020-04-05, 14:31 »

"Datum Liungby 14 Novembr: A:o 1678
Tillståndh för Capiteinen Anders von Grönberg och hans Swågers barn, att sällia någre Norkiöpings beslutz Donations hemman.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, att såssom Wij underdånigst ansökte blifwe uthaf Capitainen oss Elskel: Edell och Manhaftig Anders von Grönberg dhet honom och hans Swågers Gustaff von Bergens barn efterlåtas motte till dheras giäldz afbetahlning att få försällia någre Norrkiöpingz beslutz hemman, som dhe efter dheras Swärfader Translatoren Hans Floring i föllie af dherå erhållna donations bref för tijdhen possidera och besittia, och Wij dhem samme ansökning i nåder hafwe defererat, Ty efterlåte och tillstädie Wij herigenom och i kraft af detta Wårt öpne bref honom Anders von Grönberg sampt hans Swågers barn, dhet dhe 3½ gårdh i Ekala och Husby och Odhensala Sochn, måge under samma rätt till andra försällia och föryttra, hafwandes dhe som dhem sigh tillhandlasamma lägenheeter uthan något påtahl eller hinder under Norkiöpings beslutz willkohr att possidera och besittia. Her alle .p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00121
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Anders Grönberg
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00731
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5


Gustaf von Bergen
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00005
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2


***


Mårten Grönberg
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00728
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%B6nberg_nr_181

100
Stormhatt / SV: Stormhatt
« skrivet: 2020-04-04, 17:07 »

"Datum Liungby 7 Junius A:o 1678
Donation för Sneckenberg uppå godzen Nääs och Såhl som han sig uthaf Catharina Stormhatt tillpantat hade.
Wij Carl p.p. Giörom witterligit, att Oss hafwer Räntemästaren Oss Elskelig Edhel och Wählbördig Jacob Sneckenberg i underdånigheet tillkenna gifwit, huru såsom han åhr 1675 med Wår nådige tillåtelse har för 600 RD:r in Specie pantat sig till Fru Catharina Stormhatts Säthegård Nääs och Ladugården Såhl, beståendes af fyra hemman jembwähl Skatträttigheeten däraf, och dhetta alt dhet underdånige håppet, att om Sonen, hwilket sedermehra hände, med döden afgå skulle, han då sig därpå Frälse igenom Wår nåd förwärfwe måtte sin hustru och barn till något wist booställe; men som Wij förr än han kunde giöra härom ansökning, hafwer strax efter Lundske slaget, hwarest Capitein Stormhatt bleef, förtröstat Öfwersten Hastpher på twenne gårdar däraf dhem han skulle wid änkians dödelige afgång och sedan han dhen därpå uptagne pantskilling betahlt hade, få äga och tillträda; /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00492 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stormhatt_nr_316

101
Gyllenspak / SV: Gyllenspak
« skrivet: 2020-04-04, 14:32 »

"Datum Liungby 4 Maij A:o 1678
Lijfztijdz donation på en by Uppelä benämd uthi Gestrickeland och Hille Sockn för Ammiral Lieutenanten Anders Gyllenspaak,
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att såsom wij i nådigh consideration tage, de långlige, trogne och redelige tiänster som Oss och Sweriges Chrono Ammiral Lieutenanten Oss Elskelig, Edel och Wählbördig Anders Gyllenspaak städze giordt och betygat hafwer, Så finnes Wij och så mycket mehra benägne att låta honom någon wår wärckelige nåde wederfaras som han däremot med inga beneficier härtilldagz är worden gratificerad; Och hafwe fördenskull härmed och i kraft af detta wårt öpna bref honom gifna och förunna welat uthi hans och hans hustrus lijfztijdh en under båtzmanshållet lydande lijten by uthi Gestrijkeland och Hille sockn Uppellä ben:dh, hafwandes han och hans hustro demsamma föruthan någons intrång att possidera, behålla och besittia under Lijfztijdz rätt och frälsemanna willkohr. Det alla som wederböra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00039
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)


Se även 1/6 1678: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00391
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)

102
Gyllencaschett / SV: Gyllencaschett
« skrivet: 2020-04-04, 12:52 »

Jag gör ett försök att uttyda begravningsvapnets text utifrån bilden:

"KONGL MAY:tz
Troo Tienare och Capitein under Smålands Infanteri
Regemente I Callmare Lähn. Den Edle och Wälborne SAHL.
H. PÄHR GYLLENKASIET
Herre till Möckelhult Födder A:o 1629. I
Julij och I Herranom Afsomnade i Möckelhult
d 20 October 1703."

https://digitaltmuseum.se/021028466455/begravningsvapen/media?slide=0


***


Att dödsåret (1703) stämmer framgår av Kyrkoräkenskaperna för Frödinge (där Möckelhult är beläget)

"Debet Anno 1701 ifrån Nyåhrsdagen til d 1 Maij 1702
/.../
"Gofwopenningar af dhem som warit siuka /:den ene 2. den andre 3, den tridie 5 öre sölfr mtt men wälb:ne Hr Capitein Gyllencachett gifwit 2 Caroliner:/"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027012_00077


"Debet Anno 1703 ifrån d 1 Maii 1703 til d 1 Maii 1704
/.../
Testamentzppr effter dhem döde. _effter Sahl. Capitein 30 D. in alles   37: 1:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027012_00079
Källa: Frödinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00088/C I/1 (1670-1691)


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00937
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

103
Emporagrius / SV: Emporagrius
« skrivet: 2020-04-03, 20:13 »

"Datum Liungby 12 Aprilis A:o 1678
Till H: Öfwerståthållaren för Notarien Abel Emporagrius at accommodera honom medh första vacanta Rådmanstiänst i Stockholm
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00589
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


104
Bongenhjelm / SV: Bongenhjelm
« skrivet: 2020-04-03, 19:42 »

"Datum Liungeby 8 Aprilis A:o 1678
Till öfwersten Efvert Horn för Lieut: Axel Bånge
Wår ynnest .p. Tro Man och öfwerste. Emedan ifrån Pommern hijt till oss öfwerkommen är Lieutenant af von der Nots Regiemente, Axel Bånge benämbd, och nu åstundar wijdare uthi Wår tiänst och särdeles under Edhert Regimente at blijfwe employeradh, beropandes han sig däruppå som skulle hans Conduite och skickeligheet Edher kunnig wara, ty hafwe Wij honom i nåder härmedh till Edher remittera welat, warandes Wår Willia och befallning, at I sökian honom i Consideration till hans förhållande till någon sådan tiänst under Edhert Regiemente at befodra som kunde lända honom till något avancemente. Och Wij befalla p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00546
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


***


"Datum Ystedt 3 Julius 1699
Besittningz Rätt på hemmanet Fogelsiö för Capitain Lieutenanten [Daniel] Bångenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039106_00492
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/611 (1699)

105
Gyllenpamp / SV: Gyllenpamp
« skrivet: 2020-04-03, 18:39 »

"Datum Hamlstad 2 Martij Anno 1678
Confirmation för Lars Gyllenpamps hustru Catharina Gyllentorneer[Sic!] på någre hemman.
Giöre witterligit, at oss hafwer Ryttmästaren Lars Gyllenpamps hustru, Edle och Wälbördige Catharina Torneerfelt ansökt om Wår nådige Confirmation på itt Kongl. Regeringens bref af d 26 Decemb: 1660 hwar uthj den gåfwa af någre få hemman som fordom Ryttmästaren Gabriel Tornerfelt först af hennes May:tt drotningh Christina fick, och sedermehra ehrhölt hans May:ttz Wår Sahl: Herr faders Confirmation uppå åhr 1656 medh nådigh frijkallelsse för fierdepartens afgift, så wähl som och på itt bref af d 21 Maij 1672 om samma sak hwar uthj som hennes Broderssons Transport öfwer samme hemman in på bem:te Gyllenpamp och dess manlige arfwingar gillas och stadfästas, Anhållandes hon nu underdånigst at Wij icke allenast här på, utan och på hemmanet Munkegården i Ny Sochn och Öster häradh i Smålandh som ähr 1666 blef honom donerat, täcktes honom Wår nådige Confirmation meddela. Hwar till wij i nåder samtyckt hafwan och i kraft af detta Wårt öpne breef, Confirmerom och bekräftom åfwanberörde donation och Transport, till een säker och roligh possession och besitningh för mehrbem:te Ryttmästare och hans manlige bröstarfwingar under Norkiöpingz besluutz rätt och wilkor, sampt åfwanbem:te brefz inneholdh och lydelsse. Här alle etc. Halmstad d 2 Martij 1678./.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00070 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


106
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-04-03, 18:09 »

"Datum Halmstad 1 Martij Anno 1678
Handbreef till Gen: Lieut: Sperling om Execution öfwer Totterne och Walkendorf
Jempte edert underdånige bref af d 24 Feb: hafwe Wij undfåt Copier af domarne som ähre gångne öfwer Totterne, Owe Romel och Walkendorf, hwar uppå I iu för iu heller Executionen kunne i wärket stella låta. I natt klockan 3 ankomme desslijkest twenne edre bref af d 26 Feb: och läre wij effter der uthj anförde underdånige begäran om alun bruket disponera och förordna. Öfwersten Carl Hold lär intet kunna komma Till Malmöö effter wij honom Nerikies Regemente opdragit hafwa.
Halmstad d 1 Martij A:o 1678
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00023 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


107
Güntersberch, von / SV: Güntersberch, von
« skrivet: 2020-04-03, 13:14 »

"(A:o 1705) d: 24 Augusti begrofs Sahl. lilla Hr Jacob Gÿntersberg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0016810_00103
Källa: Lillkyrka kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00220/C/2 (1695-1739) /
ArkivDigital: Lillkyrka (E) C:2 (1695-1739) Bild 99 / sid 187 (AID: v38731.b99.s187, NAD: SE/VALA/00220)


1705 års mantalslängd:
Lillkyrka, Östergötland
1 Fröö Sätterij Rytt: Rusthåld, Fru Maria G: Stegmans tienstefolk /.../"

Källa: Östergötlands läns landskontor (E) EIb:2 (1705) Bild 90 (AID: v401111.b90, NAD: SE/VALA/01979)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_G%C3%BCntersberch_nr_685
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stegman_nr_766

108
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
« skrivet: 2020-04-03, 13:04 »

"Födda och Christnade Anno 1695
d. 30 Xbris Christnades konans Elina Andersdotters i Hage Oächta barn, och om sant är, som hon bekiände, ähr hon besåfwin aff Drabanten H: Johan Stormkrantz i Arboga. /.../
barnsens nampn Johan"


Källa: Lillkyrka (T) C:1 (1694-1718) Bild 13 (AID: v63796.b13, NAD: SE/ULA/10839)

109

Hej Jon!

Här kommer ytterligare ett par uppslag:

Hovförsamlingen, Brudefålck Anno 1685
"den 29 Maij Copulerade Magist: Isogeus Trompettern Bengt Nÿman medh hustru Catarina Ärnst."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054450_00141
Källa: Hovförsamlingens kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0007/C I/2 (1673-1714)


Livregementet år 1678 -  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053972_00105
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/11 (1678)


Mvh
Magnus

110
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rosensvärd
« skrivet: 2020-04-02, 15:10 »

"Datum Liungby 30 Januarius A:o 1678
Frälsse frijheetz confirmation uppå gården Mörtlössa i Östergiötland för Anna Christina Niethof.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att Oss hafwer framledne Adjutantens Måns Person Rosenschwerds efterlåtna Enckia Anna Christina Niethof underdånigst framwijst twänne hennes M:tz drottning Christina bem:te des man meddelte bref, dett förra de dato d 30 Junij 1647, däruthinnan dem bägge under lijfztijdz rätt och frälsse frijheet upplåtes gården Mörtlössa i Östergötland och S:t Lars sockn belägen, dett senare de dato d 8 Augusti 1653, hwarigenom dee nådigst försäkras hemmanet Melingztorp i Östergiötland, Lyssingz härad och Röök sokn beläget under frälsse frijheet i deras lijfztijd, men deeras barn effter under rustningzrätt sampt med Chronogården i Walby, Wreta sokn och Gullbergz härad att få bruka och behålla underdånigst anhållandes om wår nådiga confirmation däruthöfwer Så hafwa på denna underdåniga begiäran härmed och i kraft af detta wårt öppna bref henne Anna Christina Niethof ofwanbemelte twänne bref nådigst confirmera welat, hafwandes hoon och hennes barn i föllie däraf alt dett att åthniuta som henne och dem därutaf föruth blifwer.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038929_00167
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/434 (1678)

111
Introducerad adel - R / SV: Ridderkorp
« skrivet: 2020-04-01, 16:27 »

"Rulla uppå Hans Kongl. May:tz Drabanter till häst, under Öfwersten för Kongl: May:tz Guarde Baronen Wälborne Bernhard von Livens Commando, och ÖfwerstLieutnamptens Baronen Wälborne Jacob Spens Compagnie d: _ Martij 1690
/.../
[Nr] 81. Gabriel Riderkorp. 1. A:o 1688 d 2 Julij till Drabant antagen i Stokh: af ÖfwerstL. Spens"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00161
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)


***


Gabriel Ridderkorp
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300122_00693
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/2***


http://runeberg.org/frfinl/0355.html

112
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Fägerhjelm
« skrivet: 2020-04-01, 13:13 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tz Drabante Esqvadron Till Häst under Öfwerstens Af Kongl. May:t LijfGardie Baron Wählborne Hr Knuuth Posses Commando ock Öfwerste Lieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie Munstrade ock öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthi Kiöping d 11 Februarij 1697
/.../
Antagne Åhr: 1695
Nummer: 34
Lars Fägerhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00380
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)


***

"Fägerhielm, Lars, var livdrabant 1700; död 1708 29/12"

Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1120 / sid 219 (AID: v319671a.b1120.s219)


***

Johan Fäger, adl. Fägerhjelm
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01700
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/4

113
Här kommer ytterligare ledtrådar till ditt sökande:

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tz Drabante Esqvadron Till Häst under Öfwerstens Af Kongl. May:t LijfGardie Baron Wählborne Hr Knuuth Posses Commando ock Öfwerste Lieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie Munstrade ock öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthi Kiöping d 11 Februarij 1697
/.../
Trumpetare
Bengt Neuman
Michel Springer
Gabriel Petterson
Lars Biörckman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00376
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

***

Livregementet till häst år 1687:
"5 kompaniet
/.../
Trumpetaren Bengt Nÿman, avancerat till Håftrumpetare in feb. 1687 och då straxt Salomon Orfelt werfd.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)

***

Generalmönsterrulla för Livregementet till häst år 1683

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028772_00135
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/766 (1683)


***


Livregementet till häst år 1694, Örebro kompani, rusthåll nr 4
"Rÿttmäster Biörnbergs Enckie Fruu Uppdrager Munderingen till Trumpetaren Bängt Nÿman, dhess T:re Lahrss Pährsson Slytter för Slyttöö
/.../
Updragit Munderingen till Trumpetaren Bengt Nÿman efter Contract d 30 April 1694"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028784_00392
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/778 (1694)

Livregementet till häst år 1704, Örebro kompani, rusthåll nr 4
"Trumpetare Bengt Nymans Tiänare; Lars Slyter för Slyte"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028788_00302
Källa: Livregementet till häst år 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/782 (1704)


År 1707 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028789_00558
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/783 (1705-1707)


År 1714 30/9 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028794_00287
År 1715 21/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028794_00491
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/788 (1714-1715)


År 1716 19/10 - "Sahl Trumpetaren Neumans Enkias tienare"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028795_00130
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/789 (1716)


***


Bild nedan - detalj ur:

"Abrÿss wie der Königl. Maÿtt von Schweden beÿ Bender von Türken und. Tarataren den 1 Febr [1713] dieses Jahres attaquiret wart.". Byn Varnitza. "Kungshuset" med kringliggande byggnader och läger. omgivet av en vall. Turkiskt art samt turkarnas och tartarernas anfall. antytt.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0024776_00001114
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2020-03-31, 10:41 »

"Memorial, till Wälborne Hr KrigzCommissarien, som tienstl:n begäres måtte observeras och bijläggias 1695 Åhrs AflöningzLista för Åbo Lähns Dragouner.
Första Compagniet
Capitein Erich Johan Holden /.../
/.../
Corporal, Carl Gÿldenflöy, har warit Volonteur under Åbo Lähns Cavallerie ähr wärfdh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00057
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00026
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)


Se även: http://runeberg.org/frfinl/0172.html ff

115

Hovtrumpetaren Bengt Neuman hittar du bl.a här - år 1708.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073435_00085
Källa: Kungliga arkiv, Konung Karl XII, SE/RA/710003/01/II/10/K 33


***


"Karl XII:s hovbetjäning i Bender år 1710

I Krigsarkivet återfinns en avskrift av ett original i Skoklosters arkiv (bunt 131): "Specifikation uppå de officerare af Kongl Swänska Armeen som befinnas wid Bender d. 4:te Martij 1710" ("Stora nordiska kriget", Krigshandlingar, Avskriftssamlingen 16, Volym 29):
/.../
Trompetaren Bengt Neuman
" Johan Schmit
" Martin Lumnitz
Puckaren Christian Dolep
/.../"


"Karl XII:s hovbetjäning i fält år 1715

I Krigsarkivet i Stockholm finns även en förteckning över hovstaten i fält år 1715. Jag upptäckte den i samband med sökande efter "mina" skånska ståndsdragoner. Förteckningen finns i "Stora nordiska kriget", Krigshandlingar, Samtida relationer i original eller avskrift 1, Volym 68. Så här lyder förteckningen:

Hans Kongl. Maij:tz Hoff Stat i fält Pro Anno 1715
/.../
Trumpetaren Georg Fischer
Dito Johan Findekle
" Zachris Zaulitz
" Georg Schultz
" Conrad Casper Kühlou
" Willhelm Battram
Pukaren Mattis Ekström
/.../"


https://web.archive.org/web/20080926231551/http://www.karlxii.se/author/magnus/

116
Introducerad adel - S / Snoilsky, von
« skrivet: 2020-03-30, 14:13 »

"Att HåffJunckeren Sal. Wälborne Hr Johan Ernest Snoilskÿ blifwit förledne åhr emellan d:n 5 och 6 Septembr klåckan millan 10 och 11 om Natten död, sampt att han ifrån A:o 1679 och till A:m 1705 då han tog och erhölt Dimission wardt Tiugu Sex åhr uthji hans K:l Maÿ:tz werkeliga Tienst. Det warder här med attesterat. Jönkiöping d:n 19 februarij A:o 1707
Georg: W: Fleetwood./.
Major af Hr öfwerste Gyllenstiernas Regemente
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067596_00345 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet efter 1680, SE/RA/522/16/19/10


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Snoilsky_nr_528

117
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2020-03-30, 13:13 »

"Rickardh de La Chapelle är ankommin ifrå Ryslandh till Stockholm then 29 Octobris [1]616 medh 90 Man som hafwe tient för Dragone och bleff honom sedan allenast bewiliget uthj lähningh och besoldningh som andre Capitener för footfolket, och der medh tient till 15 Januarij 617 (theet är uthi 2½ Månadh) och warit stille uthi Stockholm  belöper i lähningh
Peningar     1185 Dal.

Sedan tient medh 95 man ifrå then 15 Januarij till 22 Januari 617 (theet är 1/4  Månadh) och warit i Stockholm belöper uthi lähningh
Peningar      123 Dal.
/.../
Haffwer Chapelle bekommit H. K. M:tz bestelningh att blifua Capiten för footfolket och beholla för:ne Soldater, såsom och försterkte Compagniet, och tient medh 156 Man ifrå 14 Februarij 617 till 18 Martij 617 (är en Månadh) och warit i Garnison, belöper lähningen i
Peningar   806 Dal:r
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069199_00014 ff
Kammarkollegiet Ämnessamlingar, SE/RA/522/16/Supplement/84 (1637-1716)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_00934
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

118
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-03-29, 14:09 »
Hej Ann!

Jag håller (från sjuksängen) på att titta igenom min avskrifts- och noteringssamling. Har där t.ex en notering:


"A:o 1678 acta om dhe borttrymbdhe adhellsmän"

Källa: Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) DIIIba:3 (1676-1679) Bild 140 (AID: v98518.b140, NAD: SE/LLA/10879)


Så det finns flera dokument kvar att upptäcka. Även nedanstående skulle säkert kunna ge något:


119
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2020-03-28, 20:30 »

"Datum Lund 30 Julius  1717
Afskied och underhåld för några Soldater som blifwit blesserade uti actionen wid Strömstad.
Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Soldaten wid LijfCompagniet under Hallanske Regementet till foot Jöns Häger för des undfångne blessurer är blefwen oförmögen till widare krigztiänst; Altså hafwe wij härigenom welat benåda honom icke allenast med afsked, utan och med underhåld uti Krigzmanshuset. Till yttermera etc.
Carolus

wid Lijfcompagniet
2. Jöns Höök
3 Hindrich Lilliebielke
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039183_00301
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039183_00305 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/688 (1717)


https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Str%C3%B6mstad

120
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2020-03-28, 13:18 »

"Datum Nääs 10 Majus A:o 1677
An Hr Feldtmarshall Fersen, über des Edelmans nachgelassenen Mobilien im Inventarium verfassen, undt dieselben hernachen dem Gen: Adjutanten Ribbingh undh Rittmeister Poll abfolgen und zukommen lassen.
Unsern .p. So baldt wihr erfahren dass der Edellman Walkendorff sich nach dänischer seite begeben, haben der Gen: Adjutant Ribbingh undt Rittmeister Poll unterthänigst angehalten, umb dessen nachgelasserne Mobilien, die wihr ihnen auch in gnaden geschenket, wie sie aber selbe bey Frau Metta RosenCrantz abfordern wellen, auss ihnen die undtwordt gegeben, dass sie bereits Euch werarn zugesandt werden, weil dem nach selbe sachen für caduc zuerkommen, undt wielleicht kein gross partium in sich haben mögen, so lassen wir es bey unserer Ermelten beden officicirer beiersprochenen gnade, undt gefinnen ansuch gnädigst, des Ihr Ihnen solche des Walkendorfs meübler abfolgen, doch darüber ein Inventarium vor her verfassen lasset. Empfehl. Euch hie mit schliestl. p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00231
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

Christoffer Walkendorff "Dömdes 1679-02-01 för övergång till Danmark" (EÄ, tab. 1)

121
Blåfield / SV: Blåfield
« skrivet: 2020-03-28, 13:15 »

"A:o 1684 d: 14 Febru: höltz Extraordinarie Rådstugu [i staden Nyen] /.../ Då företogs å Nyo Ransakningh dett dråp som 681 in Maijo på Borgaren Mattz Grellsson begångit.
/.../
A:o 1684 d: 16 Febr: Framlade Mons: [Adam Johan] Wönsk sin förklaringh af fölliande Innehold Nembl:
/.../
/.../ uthan sendt medh Ifwar Blåfiähl åth Ryttaren en 3 D:s plåth medh dhe ordh at han icke wijdare skulle komma för hans ögon på det att Wönsken deste bettre kunde sin Eedh giöra att han Erich icke sedt, Erich Enteligh till sådant bejakat, då Blåfiällen sagt dett ähr nogh at tu en sådan saak digh påtager hwar öfwer Erich ärnat gå till sin Fader, men Corporalen Axell Blåfiäld honom på wägen mödt och frågat hwem Baneman war då Erich swarat Wönsken, men iagh tagit skullden på migh. Corporalen igensagt töfwa iagh will gå till tahls medh min broder, men Erich gått bårt befarendes dhe honom antasta wille. /.../"

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11808791
Rådstugurätten i Nyen


Se tab. VII - http://runeberg.org/frfinl/0038.html
[/i]

122
Introducerad adel - VW / Wilckenschildt, von
« skrivet: 2020-03-28, 13:11 »

"Datum Norrewedinge 7 Septemb:r 1677
Lista på Officerare som hafwa bekommit deras fullmachter på åthskillige Charger .p.
/.../
Christian Wilckens, som hafwer warit Capiten hoos de danske under Öfwerste Troupps Dragouner, bekommer effter Kgl M:ts allernådigst behag ett Compagnie här under Regementet" [Skåne, Bohus, Jämtlands dragonregemente/min not]]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00052
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00937 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Wilckenschildt_nr_1135

123
Sabelfelt / SV: Sabelfelt
« skrivet: 2020-03-28, 13:05 »

"Datum Norrewedinge 10 Septemb:r 1677
Till Landzhöffdingen i Östergiöthland för Lieut:n Johan Sabelfelt på dess innestående 676 åhrs löhn ./.
Wår ynnerst .p. Tro Man och Landzhöfdinge, Såssom Wij i anseende till den olägenhet hwar uti Lieutenantenten af det Östgiötiske Cavalleriet Johan Sabelfeldt, där igenom råkat är, at han, hafwandes en tijd warit fången hoos fienden, alle sine mundteringar mist har, i nåder hafwe bewilliat at han till sin upmundering och errättande sin för 676 åhr innestående löhn måtte bekomma, på det han således kunde blifwa capabel till at ähn widare giöra oss någon wärkel. tiänst; Altså länder till Eder wår nådige willie befalning at I honom Sabelfeldt be:te sin resterande 676 åhrs löhn, uthaf dhe till samme Regemente anslagne hemman forderligast bekomma och åthniuta låta, hwar med .p.p.
CAROLUS .p."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00077
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)

124
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2020-03-26, 21:02 »

"Datum Åsum 4 Aprilis A:o 1677
ÖfwerstL: fullmakt för Wrangell i Erich Tufveson Hökenflycktz ställe.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, att aldenstund ÖfwerstLieutnanten Erich Tufveson Hökenflycht uti desse dagar med döden afgången är, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00034
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_01299 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6

***


Wrangel, alternativ:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01376
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01381
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01383
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

125
Schultz von Ascheraden / SV: Schultz von Ascheraden
« skrivet: 2020-03-26, 20:59 »

"Datum Åsum 9 Aprilis A:o 1677
Öpet bref för GeneralLieut: Mårten Schultz på huuset Ascheraden
Wij  Carl p. Göire witterligit, att ändock Wij i anseende till dee nyttige och considerable tiänster som särdeles wid närwarande tijder Oss och Sweriges Crono Wår Trooman och General Lieutnant Wählborne Mårten Schults giör och bewijser, i nåder benägne äre att confirmera honom och hans arfwingar den allodial rätt af Hennes M:tt drottning Christina på huset Ascheraden och där till lydande godz och ägor honom än förlänt blifwa, liekwähl såsom Wij för särdeles considerationer skull därtill betänckiande draga; Ty på dett han icke desto mindre, må rönia att Wij honom wår nåde gärne betyga, hafwa Wij förunna och effterlåta welat efftersom Wij härmed och i krafft af detta wårt öpne bref förunna och effterlåta honom General Lieutna:ten Schultz och hans äckta Manlige bröstarfwingar ofwanbem:te huus Ascheraden med alle därunder liggiande godz och ägor att niuta bruuka, och besittia under Norkiöpingz beslutz willkohr med den condition därhoos att i fall manslinien experera skulle då qwinlinien samma godz så länge behålla, och icke förr afstår än dee 13800 rD hwilcke af Hans Sahl: faders hoos Oss och Cronan hafwande rest härröra och i bem:te godz sticka till fullo erlagde och dem uthbetalta blifwa. detta alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00014 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

126
Stormhatt / SV: Stormhatt
« skrivet: 2020-03-25, 20:27 »

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Försäkringh för ÖfuersteL:t Hastfer på någre Sahl: Stormhats hemman
Wij Carl .p. Giörom witterligit at alldhenstundh Wij hafuom medh nådher förmerckt dhee hulde och tappre tienster huilke ÖfwersteLieut:ten undher Wårt Lijf Gardie till footh Oss Elskel; Edhell och Wällb:   Hastfer giordt och bewijst hafuer, ty williom Wij och gierna låta honom för samme hans redelige wälförhållande niuta något werckeligit Nådhetecken. Och som twenne hemman i Södermanlandh förmedelst Capitenen Stormhats nu nyligen i slaget widh Lundh dödelige afgång berättas wara Oss och Crohnan hemfallne, huarföre hafue Wij af gunst och nåd welat förmedelst dhetta Wårt öpne brefz kraft försäkra be:te Öfuerste Lieut:t Hastfer at han dhemsamme skall fram för någon annan hafua till at bekomma och werckel: åthniuta, så snart Modren medh döden afgår och dhee som uppå Wår nådige tillåtelse hafuer något derpå förskutit, blefua förnögde: då Wij och medh ett annat och fullkombligit donations bref honom försee williom .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00242
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)

127
Introducerad adel - C / Cronström
« skrivet: 2020-03-25, 20:25 »

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Tillståndh för Assesoren Peter Cronström at få träda i ofrälse Giffte.
Wij Carl .p. Giöre witterligit at alldhenstundh Assessoren Oss Elskel: Edhell och Wällb: Peter Cronström är sinnad at byggia Echtenskap medh   Caspars dotter Grå, huilken uthan Wårt specialt nådige tillåtelse intet skiee kan, emedan hon intet är af Adeligit Ståndh, förthen skull på dhet ett så godt och Christeligit Wärck som medh dheras och wederbörandernes samtyckie är redan slutit, måtte så myket förr och bättre kunna nå igenom brukelige Kyrckeo Ceremonier sin fullbordan hafuom Wij warit mehra benägne hertill at samtyckia som hon berättas wara af hederlige föräldrar född, och till Adelegit Ståndz Wärdhe wäl skickad och optucktad i Assessoren Sahl: Lilliehofs huus som henne altijdh såssom sin egen dotter anseedt och älskat hafuer, Och alltdherföre tillåom Wij af serdeles gunst och nåde härmedh och i kraft af dhetta Wårt öpne bref be:te Peter Cronström at taga henne till hustru, och tilläggiom i lijka måtto nådigst henne, Adeligit ståndh, Nampn och Wärde, och effterlåtom at hon må skrifua och kalla sigh Cronström eller Lillienhof, efter som Contrahenterne sampt Slächten och wederbörande på bägge sijdor helst willia och åsämbias, jembwäl förordnom at dhee barn som i dhetta dheras Echtenskap aflade blefua, skole och måge i alla måtto uthan något hinder och förfång niutha alle dhee rättigheeter, frijheeter, fördehlar och förmonner som andre Adelsmän här i Rijket så at ingen i någon måtto bör eller skall tyda dhem dhet till mehn och prejudice at dheras Modher för Echtenskapet har warit ofrälse. Till yttermerhra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00243
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)


EÄ, tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstr%C3%B6m_nr_786


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienhoff_nr_799

128
Roth / Rooth / SV: Roth / Rooth
« skrivet: 2020-03-25, 20:22 »

"Datum Wää 31 Januari Anno 1677
Efter denna upsats äro fullmachter expedierade
/.../
Corporal Jonas Rooth, som för detta fendrichs [=infanteriet/min not.] och Regements Qwart:es tiänst Praesterat hafwer, och är en capabel officerare till Cornet i Drakenbergs stelle, under Maijor Rosenstråhls Compagnie [Adelsfanan] p
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038923_00344
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/428 (1677)


Se även 1677 års avlöningshandlingar [Adelsfanan]:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00010
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)
1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00012
1675: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065736_00010 "Corporal Jonas Root. Wärf Löhn ifrån den tijden han kom i tiänsten"


"Root, Jonas Nilsson"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01876
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11


***


Bertil Nilsson Skytte, överste och chef för Jönköpings reg:te 1656-04-22
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00552
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/13


Jon (Jonas) Nilsson i Brasbo, reformerad fänrik vid Jönköpings regemente.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300115_00271
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/10

129
Krigsfångar / SV: Danska krigsfångar
« skrivet: 2020-03-24, 18:27 »

"Datum Halmstad 19 Augustus Anno 1676
"Specification på dee fångna [danska] Officerare som ifrån Halmstad upsändas dat: Halmst: d: 19.
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038918_00702 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/423 (1676)
Troféernas uppsändande: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038918_00724 ff

130
Introducerad adel - S / Solenblomma
« skrivet: 2020-03-24, 18:13 »

"Datum Jacobsdahl 18 Aprilis 1676
Till CammarCollegium om Stipendium för Assessoren Sohlbloms Son.
Oss berättas, Troo Män, att Sahl. Assessoren Sohlbloms Enckia med sine barn sitter i ett mycket slätt och torfftigt tillstånd, och som hon har en Son som hon gierna igenom Studier och god uptuchtelse will giöra till någon Wår och Rijkzens tienst framdeles skickelig, ty hafwe Wij på hennes underdånige ansökiande i anseende till hennes mans trogne tienster och hennes stoora olägenheet gott funnit att låta hennes Son få såssom ett Stipendium 200 D:r S:mt åhrl. på 4 åhrs tijdh honom och henne till någon lösen, hielp och sublevation, och befallom Eder fördenskull nådel:n att I detta i Staaten observeren, och låten dem wärkl: denne Wår nådige förordning till godo niuta .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00676
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Solenblomma_nr_507

131
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2020-03-24, 18:09 »

"Datum Stockholm 21 Martius A:o 1676
Till Cammaren för Anna Cathrina von Nandellstadt om hennes Mans 2 åhrs resterande löhn.
Wår synnerlige ynnest .p. Oss hafwer Troomänn .p. fordom Capiteinens under Finska Dragonerne Jacob Pistolcorsses Änkia Anna Catharina von Nandelstadt, i underdånigheet föredragit, den stoora nödh och fattigdomb, hoon har måst uthstå och lijda uthi siuttan åhrs tijdh, Nembl: sedan hennes bem:te framledne Mann är genom döden afgången; Underdånigst anhållandes om betahlningh för dhen Capiteins löhn som henne, på hennes mans wägnar för Åhr 1657 och 658, tillbakars ståhr så emädan Wij befunne denne hennes underdåniga begiäran billigh och rättmätigh, jämwäll i anseende till hennes fattigdom och mehrbe:te mans trogne och tapra tiänster uthi sidste Polniske krijget, där han mycket ondt har utstådt, och länge fången suttit: /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00184 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


EÄ, tab. 9
"Jakob Pistolekors (son av Göran Olofsson, adlad Pistolekors, tab 1). Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1646. Löjtnant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1649-10-07. Kapten därst. 1657-06-06. Död 1659 om våren och begraven i Sulkava kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med N. N."


http://runeberg.org/frfinl/0312.html


132
Ödell / SV: Ödell
« skrivet: 2020-03-24, 18:07 »

"Datum Stockholm 20 Martius A:o 1676
Donation på Hemmanet Alfwestadh för Commissarien Carl Gyllenkreutz.
/.../ ett Hemman i Östergiötlandh, Menningz Häradh och Kimstadh Sochn belägit, Alfwestadh be:d, hwillket Oss och Chronan hemfallit är igenom för detta Landzhöffdingens Wälb: Udde Ödelas manlige bröstarfwingars frånfälle och affgångh /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00147
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


EÄ, barn tab. 2:
"Udde Ödla. Uppgives hava varit major (ej vid östgöta kavalleriregemente). – Peter Skutenberg omtalar sin svåger Udde Ödla vara död och att även dennes fru, som ville ledsaga sin mans lik över Ålands hav, tillika med den döde och dess barn på vägen till Stockholm "är alldeles i grund gången"."

133
Silfverswärd / SV: Silfverswärd
« skrivet: 2020-03-23, 21:07 »

"Datum Wennersborgh 28 Feb: A:o 1676
Öpet bref för Fru Margareta Silfverswerdh
Wij Carl p. Giöre witterligit, at Oss hafwa framledne Lieutenanten Jöran Treffenschölds Enkia Fru Margaretha Silfwerswerdh underdånigst tillkiänna framtedt ett uthaf Wåre och Wårt Rijkes respective förmyndare och Regeringh af d 10 Octob: 1666 gifne bref, hwaruthinnan hennes Man förunnes och effterlåtes ett Cronohemman på Dahlslandh, Walbo Häradh och Höghsätter Sochn belägit, Tweten ben:d, quitt och fritt för alla däraf gående uthlagor, uthi sin och sin hustrus Lijfztijdh; underdånigst nu anhollandes, dhet Wij Conditionen på ber:de hemman Nådigst förbättra wille, och dhetsamma på Norkiöpingz beslutz wilkor förunna täcktes; Och såsom Wij till samma hennes underdånige begiähran Nådigst samtyckt hafwom; Fördhenskull hafwom Wij af Gunst och Nåde, förunt och effterlåtit, som Wij och i krafft af dhetta Wårt öpne bref, förunnom och effterlåtom bem:te Fru Margaretha Silfverswerdh ber:de hemman, at niuta, bruka och besittia medh alla därtill lydande ägor och lägenheter, på Norkiöpingz beslutz willkor, alldeles som 1604 åhrs besluth inneholler och förmähler .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00717
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dreffensk%C3%B6ld_nr_369


Om Erich Treffenschöld - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00727


134
Drefling / SV: Drefling
« skrivet: 2020-03-23, 20:29 »

"Datum Wennersborgh 24 Feb: A:o 1676
Öpet bref för Berghmästaren Jonas Dreflingh
Wij Carl p. Giöre witterligit, dhet Oss hafwer bergmästaren Ehrligh och Förståndigh Jonas Dreflingh underdånigst tillkiännagifwit, hurusåsom Wåre och Wårt Rijkes resp; Förmyndare och Regeringh, förmedelst dhess öpne bref af d 7 Julij 1673 i Nådigst betrachtande till dhe goda och Trogne tiänster, som han i 34 åhrs tijdh giort och bewijst hafwer, hafwa förunt och effterlåtit honom Frälsse Frijhet uppå twenne sine hemman Ringeby och Herestadh i ÖsterGiöthlandh och Bråbo Häradh belägne, underdånigst nu anhollandes, dhet Wij honom icke allenast bem:te bref confirmera, uthan och conditionen på dhet ena Herestadh ben:dt som han medh bygningh och annan cultur mycket påkostat hafwer, förbättra wille. Till hwilka hans underdånigste begiäran Wij Nådigst samtyckt hafwom; Och altdärföre af Gunst och Nåde i betrachtande af ofwanber:de motiver icke allenast confir erat honom bem:te bref, uthan och Nådigst förunt och effterlåtit honom bem:te hemman Herestadh, at niuta, bruka och besittia för sigh, sin hustru och arfwingar under Sätherijs frijhet och willkor, dhett all .p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00647
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)

135
Schultz von Ascheraden / SV: Schultz von Ascheraden
« skrivet: 2020-03-23, 20:03 »

"Datum Wennersborgh 23 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Gen: Lieut: Schultz, at hans frånwahru ifrån sidsta Rijkzdagh icke skall praejudicera honom uthi sin Rang på Riddarhuset.
Wij Carl p, Giöre witterligit, at såsom Oss hafwer General Lieutenanten Oss Elskeligh Wälborne Marten Schultz .p. underdånigst gifwit tillkiänna, dhet han för Wår honom updragne Krijgztiänst icke hafwer kunnat sistera sigh widh senaste Rijkzdagh, och observera sitt interesse widh intagningen på Ridderhuset, och han sådant fuller committerat sin Son, men dhensamma jämbwähl af Oss dhen tijdhen på Flottan är commenderat och altså därifrån förhindrat worden, befruchtandes at sådant torde lända honom uthi sitt Frijherreståndh till något förfångh; Ty hafwe Wij bem:te Gen: Lieut; Schultz härmedh wehlat försäkra, at ofwanbem:te hans frånwarelsse skall honom eller hans arfwingar uthi ingen måtto praejudicera, uthan widh nästa Rijkzdagh erholla Rang och Säthe på ber:de Ridderhuus, som honom effter Frijherrebrefwetz lydelse och datum competerar och sielfwa Ridderhuus ordningen och sedhwana medhgifwer; p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00640
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


EÄ: Friherre 1674 18/4 (Introd. 1675 under nr 58)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schultz_von_Ascheraden_nr_58

136
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Fägerhjelm
« skrivet: 2020-03-23, 18:38 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
[Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar"- i texten nedan]
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


Adel. ätten Fägerhjelm (sägs ha blivit adlad 1616 d. 17 Febr. - jämför ovan) se : Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 43 / sid 81 (AID: v102734.b43.s81)

137
De la Grange / SV: De la Grange
« skrivet: 2020-03-23, 18:35 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
[Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar" - i texten nedan]
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)

Sköldebrevet 1676 14/4 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00525 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_la_Grange_nr_917
[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_la_Grange_nr_1245 ]

138
Gyllencaschett / SV: Gyllencaschett
« skrivet: 2020-03-23, 18:31 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)

Sköldebrevet 1676 14/4 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00523 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencaschett_nr_916
139
Introducerad adel - T / SV: Törnrose
« skrivet: 2020-03-22, 18:57 »

"Datum Stockholm 1 Oct:r A:o 1675
Öppet Breef för Gouvernementz Secreteraren Petter Törnroos på Adeligh frijheet i Godz och försäkring af des wärdigheet.
Wij Carl .p.p.p. Giöre witterligit att såsom Wij medh nåder förmärcht dhe gode longlige och trogne tiänster, som Wår troo Tiänare och Gouvernementz Secreterare widh den Lijffländske Staten Oss Ellskeligh, Erligh och förståndigh Petter Törneroos här tills giordt och bewijst hafwer; Så ähre Wij och i nåder beweekte wordne, honom medh någon nådh att i hugkomma; Till hwilcken ände han Åhr 1674 aff d: 10 Decembr. med Adelige Privilegier uppå Godz uthj Lijfflandh ähr worden benådat, them Wij och nu icke allenast effterlåte honom at niuta och sigh allt framgeent af betiäna, icke allenast i Lijflandh, uthan och här i Swerige och annorstädes inom Wåre Provincier, Uthan och nådeligen försäkre, som Wij här medh och i krafft aff thetta Wårt öpne bref försäkre och tillsäije honom Petter Törneroos, der han framdehls skulle hafwa skiähl att begiära blifwa alldeles uptagen iblandh wårt Ridderskapp och Adell, förmedelst fullkomligit Skiöldebref, wela Wij hafwa honom utj nådigh Consideration till hans ytterligare hugnadt och befordring, effter som han, hans hustru, barn och LijfzArfwingar, i medlertijdh skole må bruka och nyttia the privilegier the nu allaredan undfått hafwe, så till sin hedher uthi Lagh och Samqwemmer, som sine Godz han sigh förwärfwandes warder, alldeles som Ridderskappetz och Adellens privilegier medh mehra förmå och innehålla. Hwilket alle som wederböhre hafwe sigh hörsambligen att effterrätta, icke giörandes här emoth i någon måtto, nu eller framdeles, Men heller bewijsandes honom Petter Törneroos hans hustru och Barn tillbörligh assistentz uthi Wij honom och them i krafft här aff tillkomma kan. Till yttermehra Wisso .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038913_00391 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/418 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/T%C3%B6rnrose_nr_1835

140
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Svab
« skrivet: 2020-03-22, 13:52 »

"Praes: d. 3 Aug. 1700.
HöghWälbohrne Hr Öffverste och vice Gouverneur
Högh Gunstige Herre
 Såssom förnimmas det Fendriken Patrick Bergh uppå sin Cousins Fendricken Hr Patric Trails wägnar, hoos Hans Exellence Hr General Lieut:n och Gouverneuren Rehnschiöld redan ansökning giort, det kunde han i Possession komme af dhe effter Sahl. Welborne Hr Arild Svave Sequestrerade godz, jämpte tilträdda och upbära dhe unde Sequestrations Åhren upburne räntor; Altså emedan iag uppå min hustrues Fru Lena Svaves och hennes Södskondes wägnar til en broderlodt effter deras Sahl. Fader Johan Svave, så wel som effter giffven Transport af mina medErfvingar och interressenter til andra broderlodhen effter Sahl. Magnus Svaves är berättiget. Men Hr Patric Trail allenast 1/2 part aff en Söster lodht, hvilken föruthan sin anpart ringheet, alldrig för än nu sedan saaken på rede hender kommit, vigilerat, eller Wehlat det förskudt giöra som saakssens Wijdlöfftigheet fordrat, uthan nu mehra der igienom sin rätt och tala differerat.
/.../
Lärckesholm d 28 julij 1700
Matthias Bagge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00210
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och
andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

141
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2020-03-22, 13:21 »

"Höghwelborne Herr Baron General Leutnant och gouverneur
Gunstige Herre
Eders Excellence fördristar iag utj diupaste ödmiukhet Supplicando att in komma, Emedan iag oppå 30 åhrs tijdh utj Liffland icke warit hoos mina anförwanter hwarest iag oppå mit möderne, serdeles hoos min morbroder Hr Rÿttmestarn Dirich von Strahlenborg hafwer at fodra, beder för den skull Eders Excell. på det aldra ödmiukaste, utj nåder täcktes hoos koungl: Maÿ:t på sex monader mig för hielpa at bekomma permission, denna min resa at fortsettia, aff wachtandes iag här på Eder Excell: Höghgunstige interssetion och nådie swar, war med iag utj min lifstid för blifwer.
Eders Excellences
Ödmiukaste och hörsmaste tienare
J: V: Vicken"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000144_00187
Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, SE/LLA/10884/D III b/5 (1699-1700)

142
21 Medicin och sjukvård i äldre tid / SV: Pesten 1710
« skrivet: 2020-03-21, 21:09 »

"Döde i pesten 1710 och 1711
§ 14 Upwiste Notarien nu förteckning på them som inom detta Stiftet [Linköping] blifwit döda i Pestilentian effter den upsats som Prostarna har för sit Contract insänt hwilket Conistorium til åminnelse beslutat det in föras skulle i Protocollet."
[Domkapitlet i Linköping 1712-05-28]


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074204_00095
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/34 (1712-1713)
143
Introducerad adel - G / SV: Granatenburg
« skrivet: 2020-03-21, 19:54 »

"Rulla opå Hans Kongl. May:tz Gvardie under H: Öfwersten och Genneral Majorens Höghwälb:e Grefwe Axel Julij de la Gardies Commando, Munstrade in Martij A:o 1668
/.../
Piqvenerare
Johan Fredrich Granatenborgh, förloff till Rese åth Finlandh uti Octob: A:o 1666"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053822_00018
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1668/1 (1668)

144
Berghman / SV: Berghman
« skrivet: 2020-03-21, 12:48 »

"Datum Upsala 8 Septemb: 1675
Öppet bref för Landzbookhållaren Hans Håkonsson Bärgman at få Frelsse Frijheet
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at effter som wår troo Tienare och Landzbookhållare i Wexiö Lähn, Ehrlig och Förståndig Hans Håkonsson Bärgman hafwer af barndomen giordt gode prober af sin qvalitet och skikeligheet, och sig med all Flijt och trooheet utj wår och Cronans tienst bruka låtit; Fördenskull hafwa Wij så i anseende deraf, som och hans framledne Faders befallningzmannens Håkan Jonssons redelige och trogen tienster, af serdeles gunst och nåde effterlåtit, effter som Wij här med och i detta wårt öpne brefz krafft unna och effterlåte honom Hans Håkonsson Bergman Frälse Frijheet och Wilkor, således at hwad honom uti sitt Frälse giffte, som han skall giordt hafwa och föräldrarna förnimmer wara tillfredz med, kan antingen uti arff effter Föräldrarna tillfalla eller han ellieet kommer till at erfwa eller förwärfwa, skall till ingen nådehl[?] eller afsaknad dhem eller dheras barn, som af dheras ächta säng kunna här till wara födde eller här effter födde blifwa, lända eller räknadt warda, utan at dhe dhet samma arffskap som dem i så måtto tillfallandes warder och med rätta praetenderas kan, måge obehindrat för hwariehanda Släktens åtahl i detta måhl niuta och frij disposition som annan dheras wällfångne Egendom deröfwer hafwa, och det alldeles under frälse Frijheet på samma Sätt och wilkor som andre Frälsemän sådant nyttia, bruka och besittia. Wij biuda och befalle fördenskull här med allom som Oss med troo, och hörsamheet förplichtade äro och för wår skull wele och skole giöra och låta, at the mehrbem:te Hans Håkonsson Bärgman, hans hustru och ächta Lijfzarfwingar wed detta dheras privilegio oqwalde och oturberade blifwa låta, och härutinnan dhem intet hinder eller förfång tillfoga i någon måtto nu eller i tillkommande tijder. Till yttermera .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038912_00108 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/417 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Berghman_nr_922

145
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pihlcrona
« skrivet: 2020-03-21, 10:44 »

"Datum Stockholm 23 Martius 1675 [s. 500-501]
Öppet bref på Adelige Privilegier för Borgmästaren Bengt Pijl på sine Godz i Skåne
Wij Carl .p. Giörom witterligit, at aldenstund Borgmästaren i Helsingborg Ehrlig och Förståndig Bengt Pijhl i åtskillige tijder och tillfällen har giordt och Cronan gode och nyttige tiänster, och serdeles Wåre officerare och Gvarnisoner der nedre i LandzOrten med Försträkningar och annan tiänst och bijstånd esomoftast gådt tillhanda som månge honom meddelte Witnesbörder och recommendationer uthwijsa och förmähla, ty hafwom Wij till at wijsa honom deremot någon Wår nåde och Konungzliga wällwillia igen, godtfunnit at förunna och efterlåta som Wij och i Kraft af detta Wårt öpne bref förunnom och efterlåtom honom för sig sin hustru och barn adelige privilegier och förmåner samt frälsemanna Rättigheet på dhe Godz och hemman som han der nedre i Landzorten kiöpt Ärfft och förwärfwat haf:r eller nu ärfwa kiöpa och förwärfwa kan, at han och dhe måge dhe samma bruka, behålla och besittia Med lijka fördeelar och frijheeter som andra Adelsmän der nedre i landzorten i Wårt Rijke dhe sina äga och besittia, på det han med så mycket större säkerheet till Wår och Rikzens nytta samt sin och dhe sinas Commoditet må icke allenast kunna och willia dem uptaga cultivera och förbättra, utan och i annan måtto så här effter som här till berömligen och wäll skedt är, gå Oss och wåre Gvarnisoner med trogen tiänst och redboge willia tillhanda. Detta alle som wederbör hafwe sig .p,
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00109
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038912_00300 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/417 (1675)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 109 / sid 213 (AID: v102734.b109.s213)

146
Silfversparre / SV: Silfversparre
« skrivet: 2020-03-21, 10:42 »

"Datum Stockholm 24 Martius 1675
Till vice Landzhöfd:n i Östergiötland at utfordra 600 D:r Sölf:tt af Knut SilfwerSparre
Wår ynnest .p. Såsom Wi hafwe Troo Man .p. nådigst bewiliat Knut Silfwersparre at få träda i Äktenskap med et sitt Syskonbarn Margreta von Scheding, hwilke skole hafwa aflat barn tillsammans, dock så at han först i anseende af denne skyldskapen aflägger till Kungzholms kyrkiobygnaden här i Staden 600 D:r Smt Altså befalla Wij Eder här med nådeligen, det I samma pgr forderligast upfordran och dhem sedan hijt till Kungholms Kyrkians föreståndare fortskaffen. Hwar med p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00143
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00144 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


EÄ, barn tab. 54:
"Knut Silfversparre. Student i Uppsala (Um.) 1658-11-25. Fänrik vid Kalmar regemente 1666-09-15. Löjtnant vid Kalmar regemente 1674-11-19. Kallas kapten 1679 (Medd. av P. G. Vejde.). Gift med Margareta von Scheiding, döpt 1644-06-24 i Normlösa socken, Östergötlands län, dotter av regementskvartermästaren Hans Christoffer von Scheiding, nr 71, och Märta Ulfsparre af Broxvik, nr 9."

147
Stormhatt / SV: Stormhatt
« skrivet: 2020-03-21, 10:38 »

"Datum Swartsiö 29 Majus 1675
Tillstånd för Fru Catharina Stormhat at få bortförpanta någre Nork:[öpings] Bes:[lut] hemman.
Wij CARL .p. görom witterligit at Oss hafwor Fru Catharina Stormhat underdånigst låtit berätta, huruledes hon hafwer een Sohn som nu är stadd i Holland och dersammestädes warit i tienst under Militien, williandes han fuller nu therifrån, men kan icke ther till komma med mindre han af sin Moder med någre medell blifwer Undsatt och såsom hon ingen förmögenheet hafwer utj reda medell anhåller hon Underdånigst om Wårt nådige tillstånd at få bortförpanta någre sine Norköpingz Besluts hemman till bem:te hennes Sons Undsättning.
Till hwilken hennes underdånige begäran Wij hafwom bewillia welat, görom det och förmedelst detta Wårt öppne brefUnnom och effterlåtom at hon Fru Catharina Stormhat må få bortförpanta så mycket af sine Nork. Bes. hemman som hon kan få till låhns uppå 5 eller 600 rD. Her alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00243 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)


EÄ:
"Carl Adolf Stormhatt, född 165(3). Student i Uppsala 1663-09-19. Kapten vid livgardet 1676-03-01. Stupade ogift s. å. 4/12 i slaget vid Lund och slöt sannolikt ätten på svärdssidan."


Kaptensfullmakten - se här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00006
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)

148
Introducerad adel - A / Adlerflycht
« skrivet: 2020-03-21, 10:36 »

"Datum Stockholm 30 Marti 1675
Confirmation på 1 Rustningzhemman för Johan Sahlberg
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at hoos Oss hafwer vice Notarien i Wårt CammarCollegio Ehrlig och Förståndig Johan Sahlberg underdånigst låtit tillkänna gifwa, huruledes Länsmannens Sahl. Lars Anderssons Enkia, som för detta hafwer Rusttiänst hållit under Wårt LijfRegemente till häst för Skattehemmanet Tomta i Wässmanland och Biörkesta Sochn nu mehra hwarken sielf för sin oförmögenheet skull förmår samma Rustning längre wid macht hålla, eller Sohnen Johan Larsson Biörkman för sin siukligheet skull derföre rijda, utan emedan såsom han Sahlberg på sin MohrModers wägnar Arfs- och bördzrättig till samma Skattehemman, hafwer Enkian och hennes son sig afhändt och updragit honom Sahlberg emot nöyachtig betalning Rustnings Frijheeten af bem:te hemman; men som han Sahlberg icke fördristar sig at antaga be:te Rustning som stoor kåstnad fordrar innan den samma så fullkomligen som han wara bör kan åstadkommas, med mindre han tillförende Wår nådige Confirmation på be:te Afhandling sig till säkerheet nådh hafwer; Ty beder han nu underdånigst therom; Och som Wij hafwom der till samtykt, hafwom Wij her med och förmedelst detta Wårt öpne brefs kraft förundt och bewilliat honom Johan Sahlberg, at han hans hustru och Arfwingar skole och måge få niuta, bruka och utan någons mehn, hinder eller förfång besittia och behålla ofwanbe:te Skattehemman Tomta med alla der till hörige ägor och lägenheeter ehwad namn dhe och hafwa kunna, så länge länge han och dhe willia och förmå en laggill Rustning derföre hålla och praestera. Här alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00267
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerflycht_nr_1234


Se även:
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Bj%C3%B6rkman_fr%C3%A5n_V%C3%A4stmanland


I "Historiska handlingar nr 21" kan man utläsa att Christoffer [Adlerflycht] var bror till ryttmästaren Daniel Björkman (död 1709), Borrby kompani, Södra skånska kavalleriregementet: "...varandes dess sahl. faders köttzlige broder". Från: https://web.archive.org/web/20040924133805/http://www.sgf.m.se/komplettera/

https://kungligasamfundet.bokorder.se/en-US/serie/151/historiska-handlingar

149
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2020-03-19, 23:18 »

"Datum Strömsholm 20 Februari 1675
Confirmation på någre hemman för Ståthållaren Daniel Uttermark
Wij Carl p. Giöre witterligit, at Wij af gunst och nåde i anseende till dhe långlige, hulde och trogen tiänster som Hans May:tz Wåhr Sahl Hr Fader glorwördigst i åminnelse, och sedermera Oss, men i synnerheet Hennes May:tt Wår högd:r K. Fru Moder Ståthållaren Oss Elskelig Edell och Welbördig Daniel Uttermarck till Godt och wällbehageligt nöye, giordt och bewijst, hafwom godtfunnit honom med dhe sine till någon hielp och hugnad thäremot at förunna och bewillia, effersom Wij här med och förmedelst dätta Wårt öppne breffs krafft förunnom och bewilliom honom effterskrefne små Arf och egne hemman, Torp och lägenheeter belägne uti Södermanland Jönåkers Härad och Kijl Sochn N:l Wreta hemman 1, Sågeqvarn En, Lilla Wreta 1/4 hemman. Hårsbråten hemman 1/4 Sågeqvarn ibidem 1, Rössängen hemman 1/4, Svansäga 1/4 h:n, Stensätten 1/4 hem. Haketorp 1/4, Hastertorp 1/4, Assertorp 1/4, Båtten 1/4, Åtorp 1/4 och Oxeltorp 1/4 hemman med alle där tillhörige ägor och lägenheeter, när by och fierran, fiske och fiskewatten, qwarn och qwarnställen och all annan Commoditet mehr ehwad namn den och hafwa må, som antingen nu där under ligger och lyda, eller her effter med Lag och dem tillfalla och winnas kunna, för sig och sine ächta Manlige bröstarfwingar utan någons mehn, hinder eller förfång få niuta bruka, behålla och besittia på Norköpingz Beslutz wilkor, aldeles som dät samma A:o 1604 uprättat i sielfwa bokstafwen innehåller och förmäler. Här alle som wederböre hafve sig hörsammeligen at effterrätta. Till .p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038908_00367 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/413 (1675)


150
De Geer / SV: De Geer
« skrivet: 2020-03-18, 22:07 »

"Datum Stockholm 10 Decemb: 1674
Tillstånd för Johan De Geer, att träda i ofrälse gifte.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at aldenstund i the Privilegier, hwilka Wåre trogne Undersåtare af Ridderskapet och Adeln förunte äre, ibland annat finnes wara stadgat, thet ingen må wara tillåtit, träda i ofrälse gifte, med mindre han der till kan sig för förwärfwa Wårt nådige tillstånd; Och Wår troo Undersåte, Oss Elskelig Edel och Wälbördig Johannes de Geer till Gråda gård, hafwer Oss underdånigst föredraga låtit, huruledes han woro sinnas at träda i et Christeligit Echtenskap med en Enkia som på sitt Möderne wäl woro af Adel född, men å Fädernet samt i ansende till sin förra Man, Ofrälse, ödmiukeligast anhållandes at Wij Wår nådige tillåtelse och bewillning ther till gifwa wille; Hwarföre hafwa Wij af nådig bewågenheet emot honom, så och till föllie af then macht Oss i slijka fall tillkommer, nådigst efterlåtit och bewilliat, som Wij här med och i kraft af detta Wårt öpne bref efterlåta och bewillie honom Johannes de Geer, thet han thetta förtalde Echtenskap slute och ingå må, fötutan någon sin praejudice och afsaknad, så at så wäll thenne hans tillkommande hustru, som theras barn och lifzarfwingar Gud them förlänandes warder, skole må niuta alla the frijheeter, förmåner, rättigheter och privilegier, som andre af Ridderskapet och Adeln här i Wårt Rijke allaredo gifne äro, eller härefter gifwes och förunnas kunna, och the med rätta niuta och hafwe böra. Här alle the som i någon måtto wederböre, serdeles hwilka Oss med lydno och hörsamheet förbundne äro och för Wår skull wele och skole giöra och låta hafwa sig sig fullkomligen at efterrätta, icke giörandes eller tillfoga låtandes mehrbe:te Johannes de Geer, thenne hans tillkommande hustru eller theras ächta barn och lifzarfwingar häremot hinder mehn eller förfång i någon måtto nu eller i tillkommande tijder .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00507
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/412 (1674)


EÄ, tab. 35
"Jean De Geer (översiktstab 8, son av Louis De Geer, adlad De Geer, tab 1), till Godegård i likanämnda socken, Östergötlands län och Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län. Född 1632-06-11 i Amsterdam. Bruksägare. Död 1696-06-01 på Godegård. Gift 1674-11-27 i Stockholm med Sara Catharina Hovius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Isaac Bex), född omkr. 1634, död 1714 på Godegård."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_Geer_nr_291

151
Introducerad adel - D / SV: Dreffenschöld
« skrivet: 2020-03-17, 21:49 »

"Datum Stockholm 7 Septemb: Anno 1674
Confirmation för Dreffenschiöldz barn på någre hemman.
Wij  Carl p. Giöre witterligit, det oss hafwe framledne Rittmestarens Niels Biörnsons Dreffenschiölds barn och arfwingar underd: praesentera låtet, twenne H:s M:tt Drottning Christina öpne bref af d 7 Jul: 1649 och d 7 Nov: 1652 hwar uthinnan deras Sahl. Fader ibland andre hemman, förunnes Chronehemmanet Lille Brötteberg i Skånings herad och Junga Sokn belegit tillijka med ett Skattehemman i Wiske herad och Klefwe Sokn nembl.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00074 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/412 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dreffensk%C3%B6ld_nr_369


152
Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
« skrivet: 2020-03-17, 21:11 »

"Datum Stockholm 4 Novemb: Anno 1674
Öppet bref för Cornetten Erich Breider att få niuta Adelige privilegier.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, det oss hafwer Cornetten under Adelsfanen Erlig och Manhaftig Erich Breider underdånigst tillkenna gifwit, huru såsom han uthaf een gammal adelig Familie uthur Holsteen, de Breider, benemd, kommen är hwilken förmedelst Krijg och andre olegenheeter så aldeles äre uthgångne, att han nu i mangell och documenter och attester det samma icke tror sig kunna så fullkombl: och wäll bewijsa som wederbör, beklagar och att han nu inthe mächtar omkostnad göra som till saksens rätta undersökiande synes fordres, och alt dherföre af Oss underdånigst begärer dhet wij så i betrachtande här af som serdeles för hans långlige, Oss och wåre förfäder trogne giorde tienster sampt swåre uthstådne fängelse och blessurer wille till wijdare wår nådige förordning häröfwer framdeles honom medh Adelige privilegier och wilkor benåda. Hwilket hans underdånige anhållande wij bewilliat hafwom och alt dherföre af gunst och nåde i anseende till öfwan berörde motiver förundt och benådat som Wij och i kraft af detta wårt öpna i breef förunom och benådom honom Erich Breider Adelige privilegier och frijheeter, så att han nu och skall få niuta alla dhe wilkor och förmohner, som een annan Adelsman här uthi rijket niuther det alle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038907_00038
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/412 (1674)


***


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00926 ff
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

153
Introducerad adel - F / SV: Furubom
« skrivet: 2020-03-17, 20:05 »

"Datum Strömsholm 13 Octob:r 1674
Tillstånd för Samuel Furubohm at få träda i frelse gifte.
Wij Carl .p. Giörom witterligit at hoos oss hafwer Samuel Furubohm underdånigst låte berätta huru såsom det är slutit och bewilliat et Ächtenskap emillan sig och Heradzhöfdingens Edel och Wälb. Eric Rosenhielms doter Marja Rosenhielm, och till desto större wissheet hafwer han framtedt bem:te Heradzhöfdings egenhändige underskrfne samtyckie till samma Ächtenskap fullbordan, Men emädan såsom der till efter han icke är nobiliterad först och fremst Wårt nådige consens fordras, ty anhåller bem:te Furubohm underdånigst therom. Wij hafwom till samma hans ödmiuke anmodan nådigt bewilliat och fördenskull welat honom Samuel Furubohm wårt nådige Consens och tillstånd derpå gifwe eftersom Wij her med och förmedelst detta Wårt öppne breefs kraft thet samme giörom och gifwom honom at få träda utj gifte med ofwanbe:te Rosenhielms dotter och således hafwa till at niuta och behålla den rätt och rättigheet utj de godz och den egendom hwilka detta giftet honom kan tillbringa och hon efter sine föräldrar borde ärfwa där hon i frelse gifte sig inlåtit hade her alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00557
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Furubom_nr_1046

154
Hästesko / SV: Hästesko
« skrivet: 2020-03-17, 19:36 »

"Datum Stockholm 23 September A:o 1674
Till Åbo HofRätt angående Johan Hästeskoos begångne Lägersmåhl
Wår synnerlige ynnest p Wij Tro Man Hr Praesident och samptl: Assessores af Eder d 2 Augusti sidstleden insinuerade förfrågan och därwidh gående ransakningar och bijlagor hafwa förnummit Edert betänkiande öfwer Johan Hästeskoos medh en Löskona Carin Andersdotter nu fempte Reesan begångne Lägersmåhl och lönskeläger, warandes uthi Strafordningen ingen wiss poen[?] i slijke måhl determineradt och stadgadt; Altså förklara Wij härmedh Nådeligen, at hwadh Konan widhkommer, låte Wij widh Edert uthslagh och bijfogade mehningh beroo; Men Johan Hästesko belangande, pröfwe Wij skiähligt, at han i fängelse på Wijborgz Slott plichtar med ½ åhrs fängelse; hwilket tiänar Eder till efterrättelse och Wij befalle .p
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00465
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)


EÄ, tab. 5 barn:
"Johan Hästesko af Målagård. Löjtnant. Satt 1674 i fängelse på Viborgs slott. Ägde Kostiala säteri, vilket 1687 undandrogs reduktionen, emedan han "var helfånig och eljest skulle bliva alldeles husvill", begraven 1703-04-22 i Jääskis kyrka."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesko_af_M%C3%A5lag%C3%A5rd_nr_187

155
Hjulhammar / SV: Hjulhammar
« skrivet: 2020-03-17, 18:48 »

Datum Stockholm 16 Septemb: A:o 1674
Confirmation för Nils och Lars Hiulhammar, på sine hemman
Wij Carl. Giörom witterligit, dhet Oss hafwer framledne Nils Staffanson Hiulhammars efterlåtne Söhner Stephan och Lars Hiulhammar underdånigst prasentera låtit, ett hennes May:tz Drottningh Christina öpne breef daterat Stockholm d 16 Aprilis 1648, hwaruthinnan honom skänkes och gifwer efterskrefne Wåre och Cronones hemman uthi WästerGiöthlandh, Elfzborgz Lähn, Markz Häradh, Istorp Giäldh och Sochn belägne, /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00314 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)

156
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2020-03-16, 22:46 »

"Efftersom såssom ährligh achtad och wälförståndige Hindrich Johansson Skruf Regemtz Skrifware för Trundheems Cavvalleriet, af dett Kongl:ge Krigz Collegio, ähr beordrad att reesa tilll Trondheem till Regementet och nu meera sin reesa eij fortsättia kan, för denne ofredige tijder och för fienden som alle Pass och wägar, på den orten, besatt hafwa /.../
/.../
Actum Undersåker Prestegård i Jempteland den 7 octob. A:o [1]658
Erich N: Drakenberg[?*]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_01751
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00527 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/13


*Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_01366
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

157
Loberg / SV: Loberg
« skrivet: 2020-03-16, 20:05 »

"Eders HögGrefl: Excell:tz och det Högl: Kongl: KrigzCollegium, nödgas iag i underdånigheet tillkänna gifwa, huruledes min löön är worden j någre Åhr bort åth, mÿckit afkorttat, så at Jag medh min Fattige hustru och Barn, nu mehra intet weeth, på hwadh sätt wij kunna oss her effter längre fördröÿa och oppehålla, aldenstund mine medehl iag i mine ungdoms dagar medh stoor anletes swett och godha Travallier förwärft hafuer, nu längesedan för detta aldeles opgångne äre, elliest och inge Godz och Gårdhar hafwer, som iag till någon tijdh kundhe mig uppehålla, uthan nu, snarast sagt, moste mig underhålla, för den giäldh och skuldh, iag måste hadhe giöra Bårgaren, för föödan skull, honom tillbunden är, at Jag icke så mycket her å orten kan ernåå och bekomma, som iag honom Contenterar och förnöÿer.
/.../
Wijborgh d. 16 Nov: 1678
Nils Looberg"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065958_01542 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/44 (1678)

158
Fock / SV: Fock
« skrivet: 2020-03-15, 15:14 »

"Emedan såssom Commendanten på Nöteborgz befästning Öfwerste Lieutnanten Sprenkport hafwer åtskillige gånger giort påminnelse om een Artollerieofficerare, sedan den för dätta derwarande Lieutnant nu snart för ett åhr sädan blef för sitt för sitt förseende skuld af Krigzrätten härsammastädes dömbder ifrån tiensten, hwilken dom Jag med tillhörige Documenter förlämgst Eders Excell: och det Kongl. Krigz Collegij öfwerskickat, Män sedermehra ähr derpå intet swar eller resolution inkommen. Fördenskull haf:r Jag i anseende till Kongl. May:ts tinst och fästningens angelägenhenheet, särdeles wed desse tijder intet annars kunnat giöra än, oppå be:te Commendantz flijtige anhållande tillordna honom een Officerare som tiensten i den förras ställe interimswijss tillEders Excell: och det Kongl: Krigz Collegij behagelige wijdare förordning, förrättar. Och Jag förblif:r
Eders Excell:s och det Kongl: Krigz Collegij
Narven den 9 Octobr: 1677
Ödmiuke och hörsamste tienare
.. Taube

P:S: ÖfwersteLieutnanten Stahl haar mig föreslaget een Ung Adelsman Hans Fock som Artolleriet skall hafwa lärt; Altså haar iag honom till Nöteborg i Hiernes ställe förordnat på Eders Excell: och det Kongl. Krigz Collegij behag och till dess wijdare förordning."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_01733 f
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01208
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/4

Se även Mårten Fock - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02022 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)

159
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2020-03-15, 15:12 »

"Eders Excell:tz Excell:r och Nådher, förorsakas iag i diupaste Underdånigheet påminna, hurusåsom iag mig her ödmiukeligen igenom många Supplicationer har angifwit, och underdånig[ast] sökt emploijeras uthj Kongl. Maÿ:tz Militie Tienst, som min skyldigheet fordrar, der effter iag har opwachtat alt sedhan j Påsk, och ännu till Dato intet swar j nåder kunnat ehrhålla ehuruwäll iag anledning gifwit hafwer, hwar medh iag hadhe kunnat blifwit emploÿerat. Nu emedahn iag igenom sådant långt opwachtande ähr /:klageligen:/ så medellös worden att iag intet kan Substistera till mitt Lifzuppehelle. uthan indiupat mig her i stor skulldh på kiöpet. I dy flyr Till Eders Excell:tz, Excell:r och N:r iag med Underdånigste bön dett mig nådigst kan meddelt blifwa ett lijtet attestatum att iag her opwachtat haf:r, och derhos mig permitteras för mitt Trångemåhl skulldh j denne swåra tijdhen att få reesa hem till mit fattiga huus igen. Förwentandes ett nådigt swar, med skyldigt förblifwande Eders Excell:ces Excell:es och Nåders
Underdån, ödhmiukaste Tienare
Nills Örneflycht

[Påskrift] d 16 Aug: 677 rese neder till Armen och sökie sigh employ der eller policeteri[?]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_02286
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_02093
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

160
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2020-03-14, 19:26 »

"Staben Pro Anno 1674
Regementz Auditeur Johan Esaias Zaph"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053902_00114
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/8 (1674)


"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälb: Fredrich von Buckwaldz Regemente Smålandz Cavallerie, hwarefter Officerarene och de Gemene Ryttare hafwa 1676 Åhrs löhner att åthniuta. Nembl:n
/.../
5. [kompaniet]
Rÿttmester Lars Gÿllenpamp
/.../
Cornet Johan Essaias Sapp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00026
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/30 (1676)


***


Bild nedan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01788
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

161
Gegerfelt / SV: Gegerfelt
« skrivet: 2020-03-09, 21:20 »

År 1678:
Närke och Värmlands regemente
"Major och Capitein Berendt Lytticke
/.../
Förare Anders von Gerfellt [blev förare år 1675 - A0065736_00081; förare även år 1676 - A0065737_00110 ]
/.../
6:de Comp.
Capitein Samuell von Gegerfellt
/.../
Förare Olof Segersson slagen d: 14 Julij 1677, istellet Trumbslagaren Thomas von Giägerfellt
/.../
Trumbslager och Pijpare
/.../
Thomas Samuelsson von Giegerfelt avangerat till Förare, här löhnen /.../
[värvad hit år 1675 - A0065736_00082; trumslagare år 1676 - A0065737_00112 och år 1677 - A0065738_00223]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00232 ff
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)'


År 1679:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00223
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00224


År 1680:
"4. Capitein Wälb: Samuel von Gegerfelt
/.../
Förare Thomas von Gegerfelt ifrån Regementet i stellet
Johan Segulsson werfd in Jan: 680 och altså denne lönen"

5. Capitein Lars Graan
/.../
Förare Anders von Gegerfelt ifrån Regementet, i stellet ifrån Corporal aff Capit: Olof Johanssons Comp: Sander Nilsson i åhr sin wahnlige löhn och denne Cronan bespardt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00155
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)

162
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-03-08, 17:38 »

"Aflöningz Lista uppå Öfwerstens Wälb: Willhelm Järnskiöldz Regemente Skaraborgz Lähns Infanterie hwarefter dess Officerare och Gemene hafwa sijne 1677 Åhrs löhner att åtniutha. Nembl:
/.../
8. [kompaniet]
Capitein Johan Olofsson
/.../
Trumbslagare och Pijpare
Hans Plagman blefuen Furrier under Johan Gunnarssons Comp: [6 kompaniet] och niuter der sin löhn i stället Jon Johansson
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00283
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00281
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


År 1678:
"5 [kompaniet]
Capitein Johan Gunnarsson
/.../
Furrier Hans Plagman Avangerat till Förare under Capit: Beyers Comp. [8 kompaniet]  her löhnen i stället Corporalen Erik Håkansson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00272
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00275
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


År 1679:
"6 [kompaniet]
Capitein Jochim Christian Beÿer
/.../
Förare Hans Plagman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00262
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)


År 1680:
"6 [kompaniet]
Capitein Jochim Christian Beÿer
/.../
Förare Hans Plagman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00179
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/34 (1680)


År 1681:
8 Comp. [förbytt från 6 kompaniet]
Capitain Georg Belfrage
/.../
Förare Hans Plaghman"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00233
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/35 (1681)


År 1682:
"Förare Hans Plagman"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00328
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


År 1683:
"Föraren Hans Plaghman bekommit afskiedh, I stället ifrån Kongl. Gvardie Erich Hårdh"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054044_00061
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1683/8 (1683)
"Förare Hans Plaghman, taget afskied på Gen:l Munstringen uthj Ma[r]st:[and] d: 25 Aug: istället ifrån Kongl: Gvardie Erich Hårdh."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00147
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)

163
Gegerfelt / SV: Gegerfelt
« skrivet: 2020-03-08, 15:58 »

"Specification uppå General Maijorens Wälb:ne Jonas Gÿllenspets Regiementte Närrickie och Wärmelandz Infanterie, hwar effter Öfwer och Under Officerare sampt Geemene knechter des 1677 Åhrs löhner böhre Anordnas, Nembl:
/.../
3. [kompaniet] Maijor och Capitein Wälb: Berent Lÿttikie effter Kongl. Maÿ:tz Fullmacht af den 27 Septembris 676
/.../
Förare Anders von Gegerfällt
/.../
4. [kompaniet]
Capitein Samuel von Gegerfällt
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00221 ff
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


EÄ:
"Andreas Gegerfelt, född 1665-11-14. Fänrik i fransk tjänst. Död ogift i krig."

164
Lilliebrunn / SV: Lilliebrunn
« skrivet: 2020-03-07, 23:53 »

"Sosom nogre officerare platzer under dedh Commenderade Finske och mig anförtrodde folk finnes vacante ty begieres ödmiukeligen desse efterskrefne personer i deras stelle
Capiten Anders LilieBrun begierer för sin oförmögenhett skuldh afskedh, begieres i hans stelle Otto Reinholtt Berg som nu ähr Regementz qvartermestare
/.../
Carl Falkenberg"
[1677]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_00816
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00473
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)
"Tafwastehuus Lähns Infanterie /.../ 4. [kompaniet] Capitein Anders Lilliebrun bekommit Afskiedh /.../"

EÄ, TAB. 2.
"Anders Lilliebrunn (son av Erik Andersson Kiorbiauw, adlad Lilliebrunn, Tab. 1), till Monikkala. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1650. Kapten därst. 1658 och ännu 1670. Kommenderad till Nyenskans 1658 i kommendanten von Kothens ställe. Var någon tid tjänstförrättande kommendant i Tavastehus. Död 1695 och begraven i Janakkala kyrka."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliebrunn_nr_293

165
Skalm i Finland / SV: Skalm i Finland
« skrivet: 2020-03-07, 23:48 »

"Såssom Capiteins af Öfwerstens Wälborne Anders Leskiärn von Hertzfältz Regemente, Edell och Wälb: Johan Berendt Skalms Modher, Fru Anna Biörnsdoter, har her wedh General Munstringen ödmiukeligast anhållit, dett henne må efterlåthas innewarandhe åhrs löhn efter sin Sahl. Son som uthj Martij Månadh skall genom döden afgången, Och efter her opwijste Kongl: May:yz egen Allernådigste Fulmacht d: 24 Decemb: [1676] till Capitein Avang:t ähr, uthj Alexander Melijns ställe som ähr slagen den 4 Decemb: Ogift, Och således denne 677 Åhrs löhn Cronan bespardt blifwer aldenstundh denne Skalm och så ogifter war, huarföre och i ansendhe till denne Enckias slätta tillståndh och stora Fattighdoomb som sigh utj stoor skuldh satt hafwer, för dett hoon i förledne Höstens twenne Sijna Söner till Skåhne uthMundteradhe, huar af den eena som förwente sin ålderdombs tröst blifwa, igenom döden afgången ähr. Och den andre heemkommen Naken, och baar, heel laam och ofärdigh, huggen och skutten; /.../
/.../
Wijborg den 20 Augustij 677
Hörsamma och Tienstuilligeste Tiänare
Heinrich Rebinder"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065957_01523
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677)


"Aflöningz Lista uppå Öfwerstens Wälb: Anders Lösker von Hertzfälltz Regemente Wijborgz Lähns Dragouner, hwar efter dess officerare och Gemena hafwa deras innewarande 1677 Åhrs löhner att undfå och bekomma Nembl.
2. [kompaniet]
Öfwerste Leutnant och Capit: /.../
/.../
Förare Lorentz Leschert von Hertzfellt Avangerat till Fendrich under Majorens Comp: här löhnen istället wärfad Gustaff Skalm löhn ifrån den tijden han wärfdes.
/.../
6. [kompaniet]
Capitein Alexander Mellin slagen i Skåhne d: 4 Decemb: 676 ähr Enkia efter niuta innewarandhe åhrs löhn till nådåhr i stället Fändrichen af öfwerste Budbergz Regemente Johan Berendt Skallm som straxt är dödh blefwen och efter i hans ställe Regementz qwartermästaren under samma Regemente efter Kongl. Fullmacht in Feb: Hindrich Spåra niuter under bem:te Regemente där i åhr löhnen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00115
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00119
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/31 (1677)


Se även:
1678:
"Förare Gustaff Skallm ähr avangerat till Siergiant under Öfwerste Budbergz Regemente som doch intet fins uthi den Reg.m:tsskrifware  inskickade Specification, om så är, behåller han doch sin wanlige löhn här i åhr, i stellet opföres ingen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00115
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


1679:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00120
[ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00118 ]
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)


EÄ, barn tab. 6:
"-Johan (Bernt) Skalm. Förare vid Karelens dragonregemente 1658. Fältväbel 1668. Student i Uppsala1 1670-10-30. Fänrik 1674. Transp. till annat regemente 1677. Stupade ogift s. å. i början av året i Skåne.
-Gustaf Skalm. Student i Uppsala 1670-10-30. Förare vid överste Löschern von Hertzfelts dragonregemente 1677. Fänrik 1679. Död ogift 1680 och slöt ätten på svärdssidan."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skalm_i_Finland_nr_144

166
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Wetter, von
« skrivet: 2020-03-06, 23:08 »

"Extract af Supliquen d 15 September åhr 1685 ./.
d 18 dito. 1. Lieutnanten Nicolaus von Vetter och hans Broder Cornetten Ludoph von Vetter wijsa medh hooslagde Churbrandburgiske Regeringens Edl. attest att deras familie har warit och är en fönähm och uhrgammal adeligh Släkt af Sölf:Junkrarne wid Hall i Saksen, hwilke hafwa haft dersammastädes sine löhnegodz, men att förmedelst då grasserande Pestilentie uthur Registraturen i Halls Cantzlij icke kunde extraheras deras Genealogie huru deras förfäder hetat till förrNampnen. Och som de begge hafwa beslutit att blij boendes i Lijfland, hwarest de hafwa sine pantegodz, de iämwähl sökt att evertuera sigh uthi Chronan Sweriges krigztienster, in till dess freden slötz då de blifwit reducerade, som sees af hoos föliande öfwerstens Wilhelm Hindrich Hastfers afskedzpass och meddelte wittnesbörd om deras wählförhållande, warandes de än ytterligare stedze beredde att wåga lijf och blodh för fäderneslandet när omtränga skulle: Thy är deras underdånigste ansökiande att Kongl: M:tt i anseende till ofwantalte skiähl nådigst täktes confirmera dem widh bem:de dess Adelige herkomst, att de såsom Swänska adelsmän måge ansedde och naturoliserade warda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00034
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/V, W/V, W 29


"Adel. ätten von Wetter" - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 164 / sid 323 (AID: v102734.b164.s323)

167
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-03-06, 22:27 »

"/.../ som iagh medh mitt Lilla fattiga barn är för satter utj, her nedre på een fremmande orth. Effter min Sahl: K: Man Elias Wethla, för detta vice Tull Jacht Leutnant wedh Strömstadh som nästledne Åhr [Lit: A] 1702 om natten klockan 12 emillan d: 31 octobris och d: 1 Novemb:r Effter hoosfogade Attest genom döden hedan kallades, aller ödmiukligst bönfallandes, dett Eders Höggrefl:e Excellenicer och der Höglofl: Kongl: Collegium nådigst tecktes förhielpa migh fattige Änckia till min Sahl. mans åther stående och resterande Löhn för samma åhr 1702, wedh Strömstadhz Stora Siötull Cam:r, Emedan Hr Inspectoren Lars Mourman der sammastädes seger sigh så wäll inga peng:r hafwa i Cassan, som eij heller några ordres, att hielpa migh medh min Sahl. mans fulla löhn, som lijkwäll skedde 1701. Emedan Leutnant Plagman och min Sahl. man dersammastädes begge till hopa hadde allenast En Leutnantz Löhn at lefwa uthaf /.../
/.../
Marstrandh d: 5 Aug: A:o 1703 ./.
Tienstunderdånigste Tienarina
Maria Wätla
En högt bedröfwat Enkia"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00009 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/V, W/V, W 29

168
Ulfvenklou / SV: Ulfvenklou
« skrivet: 2020-03-05, 22:02 »

"Släktträdet" nedan med major Hindric Ulfklo i centrum hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074200_00088
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/U/U 9169
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2020-03-04, 21:02 »

"/.../ att wij haffuer warit Tijio Brödher uthj E: K: Maÿ:tz Krigz Tiänst och alla Meriteradhe officerer, som wåra Pass skola uthwijssa haffua oss een långh tijd i det Tyske Kriget, Jämuäll uthj det Danska bruka låtet, En dell under de Swenske landRegemänterne och en dell under de Tyska, och blandh annat, ähre bleffne Tre wåra bröder i Tysklandh, och wij Siue som igen leffua, haffua oss effter sluten fredh, och Kongl. Order till fädernesslandet förfogat, och all den stund Wij her i Swerie ingen medell haffuer oss till at altz ophålla /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069848_00209
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/I/L 42


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lood_i_Sm%C3%A5land_nr_157

170
Kugelhielm / SV: Kugelhielm
« skrivet: 2020-03-04, 20:37 »

"Stoormächtigste Konung
Allernådigste Herre

In för Eders Kongl: Maÿ:tz Nådes Throon nedhlägger iag olyckelige i dhenne min oförmodelige påkomna bedröfwelse till Eders Kongl: Maÿ:tz sätter min Allerunderdånigste Supplication, böönfallandes, at såsom iag Gudh bättre i dhen olyckan Råkatt, igenom ett olÿckeligitt doch aldeeless genom wådhe och oförseandes skull, afhändt En för dhetta gammal LänsMan Nils Månsson Rauchman benemdh, lijfwett, dhen dher i dhet aldra ringaste hwarken emoott mig eller iag emoott honom någon weederligheett hafwa hafft, hwilkett mig så mycket mehra till sinnes går, således uthan all tancka huug och willie att waritt dhen till skada som elliest iag alt gått Undt hadhe, och såsom iag dherföre mig intett uthan Eders Kongl: Maÿ:tz Kongelige Mildheett och Nådhe understår säkert att wara wedh mitt ringa boo och Egendom, mindre dhenne wådeliga olyckan j person lagligen att gifwa tilkänna, dhet Eders Kongl. Maÿ:tt som en Nådig Konung mig medh des Kongl: Säkerheet och Legdh AllerNådigst benåda tächtes till en säker återkomst saaksens uthförande och en Nådig Legds Egenskaps åthniutande, hwar under iag då näst Gudz hielp förmodar, Ehuru Olyckelig iag i dhet öfriga waritt, hoss Gudh, Eders Kongl: Maÿ:tt och MåhlsÄganden denne wådhelige händelsen att försona, förwäntandes här öfwer i dhetta mitt bedröfwelige tilståndh en Nådig böönhörelse, förblifwer iag in till min dödzstundh
Eder Kongl. Maÿtz
AllerUnderdånigste och Trooplichtskÿldigste
Tienare
Petter Gustaff Kugellhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069790_00219
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/K/I/K 18 a

171
Nordenadler / SV: Nordenadler
« skrivet: 2020-03-04, 19:53 »

"Stormäktigste Allernådigste Konung!

Mine antecessorer, såsom Adlermark, Tigerfelt och flere tillbaka, hafwa uti Gouvernements Secreterare beställningen altid af Eders Kongl. May:t blifwet benådade med adelig skjöld. Och som jag, efter Guds försyn, igenom Eders Kongl. May:tz nåd samma Ämbete företräder, ärnandes, med Guds nådiga bistånd, intet mindre än någon af dem, till följe af min Christeliga och undersåteliga plikt framfara uti en redelig wandel, trohet och all underdånig lydno emot Eders Kongl. May:t och min nästa; så hoppas jag samt underdånigst beder, at Eders Kongl. May:t allernådigst täktes samma Kongl: nåde mig wederfaras låta, så som den, hwilken till döden skall framhärda
Stormäktigaste Allernådigste Konung
Eders Kongl. May:tz

Malmoe d 4 Martio 1718
Allerunderdånigste och tropligtigste tjänare och undersåte
And: Schenling"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069950_00037
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/N/I/N 7

Blev adlad Nordenadler 1727-08-03, introd. samma år

172
Larf / Larfvie / SV: Larf / Larfvie
« skrivet: 2020-03-03, 21:06 »

"/.../ Och Emedan iagh hafuer uthi Skåne bekommit Ett adeligit giffte, med hwillcken iagh Een gård nutit hafuer, som för detta hafuer warit med Säteries Willckor försedd; Men nu aff det att iagh ähr uthom Frällsse Ståndet, har samma gård migh warit disputerligh /.../
/.../
Underdånige och Troplichtige Tiänare i döden
Pähr Pährsson Larff
Corpral aff Öfwerste Lÿbeckers Regemente"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069857_00252 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/II Supplement/L II 1

173
Gyllenspets / SV: Gyllenspets
« skrivet: 2020-03-03, 20:27 »

"Det anmäler Majoren Frantz Carl Didron huru som under Eders Kongl: May:ttz migh Nådigst anförtrodde Regimente och Elfdahls Compagniet en Soldat wid nampn Jöns Anderson Lackene är rymbd åt Norie åhr 1723 den 28 november med en änkiefruus dotter hwars Man warit Capitaine och heetat Gyldenspetz, Och det allenast af fruchtan at bem:te Jungfru skulle neekas honom, i fall han henne af Modren till ächta begiärte: Men som sedermera denne Soldat sigh med sin SwärModer förlijkt och nu giärna will sigh igen inställa till sin tienst och Rote, han och dessutan en frisker ung karl wara skall den sigh altijd har Wähl upfördt wid Compagniet, Ty anhåller om Eders Kongl: May:ttz Nådigste leygdebreef för mehrbem:te Soldat Jöns Anderson Lackene af Elfdahls Compagniet, iag härmed i diupaste underdånigheet.
Åkesberg d 12:te Martii A:o 1726
J C Strömfelt

Resol d. 16 Martij 1726
Leigde bewillias"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069857_00026
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/II Supplement/L II 1


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028153_00379
Numret Comp: 70. Åboernes Namn Cap. Bengt Gyllenspetz [EÄ tab 7] /.../ Grönäs 1/3 mtl, Örebro Lähn, Elf:s härad, Råda Sochn.
Källa: Närke-Värmlands regemente 1725, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/179 (1725)


Se generalmönsterrullan år 1732, rote nr 68
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028155_00423
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/180 b (1732)

174
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-02-23, 14:45 »

Lieutenanten Adolph Wendels löneavräkning för åren 1678-1680 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066966_00199 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/200

***

"Aflöningz Förslagh för Kongl: May:tz Åhr 1709 å nyo oprättade och altsedan tienstgiörande Södermanlandz Regimente till footh, hwar efter alla så Öfwer-och Under officerare som Stabs betienter med Corporaler, Trumslagare och Pijpare, förwänta deras löhner för åhr 1713./.
/.../
5. Gripsholms Compagnie
/.../
Fendrich Gerhard Wullf hijtkommen j Octob: 1712 /..../, och blifwit Lieutnant wijd Wästgiöta Dahls Regimente, j Julij Månad 1713. I stället samme tijd Second Fändrichen wid detta Compagniet, Gustaf Wendell.
/.../
Sergeant Gustaf Wendell, avancerade till Second Fendrich i Aug: 1712. Istället samma tijd Transporterat Second Sergeanten Samuel Kijhlburger"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065771_00386
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/64 (1713)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300171_00228
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till Militiekontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D I/4

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065249_01042
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, SE/KrA/0090/I/19 (1727-1744)


Wendell, Gustaf Helmert Lividation Nr 5505
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300177_00541
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/6

Nr 5505 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065489_00239 ff
Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/223


175
Introducerad adel - E / Eisen, von
« skrivet: 2020-02-22, 19:16 »

"Sedan frambl:ne Factorens wijd Norrkiöpingz Factorie Anders Kinlocks Enkia hustru Elisabet von Eisen genom dess underdånige Supplique d: 7 November 1712 hoos Hans Kongl: May:tt sigh beswärat, att all hennes egendom, så i löst som fast, war efter redan för någre Åhr sedan föregången Sequestration och Inventering, uppå Eders HögGrefl:e Excellencers och dhet Höglofl:e Kongl: Krijgz Collegii samt wederbörande Hr Executorers Ordres anbefalt, att genom Auction försälljas till afbetahlning på dess Sahl. Mans Ballance, för upburne Norrkiöpingz Factorie Medell; Underdånigst där hoos föregifwandes samt anhållandes, att aldenstund bem:te hennes afl:ne Mann, skall warit för 2:ne hennes systerbarn, Frambl:ne Bookhållarens Sven Stenbergz Söner Förmyndare, och både deras Fäder- som Möderne- jemte Morfaders-Arf hafwa om händer hafft och disponerat /.../
Stockholm d 6 Octob: 1713"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_01038 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069800_00283
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/K/II Supplement/K II 1


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Eisen_nr_994


Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:2 (1800-1899) Bild 2460 / sid 216 (AID: v910580.b2460.s216)

176
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2020-02-22, 13:58 »

"Nampn Rulla på det Artollie Manskapet som på Kongel: KrigzCollegij ordres af d: 26 Februarij blifw: Commenderat till Linien Råå i Skåhne.
Nembl:n
Fendrich Carl Bethun 1
/.../
Stockholm d: 3 Martij Anno 1713
G: G: Appelmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00396
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)


Hr Fändrick Bethun satt som assessor vid krigsförhör i Stockholm 1713 29/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00454


EÄ, tab. 4: "Fänrik vid artilleriet i Arensburg 1712-04-30. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Kommenderades till Skåne 1713 och fänrik vid artilleriet i Malmö 1714-02-24."

177
Introducerad adel - A / SV: Appelman
« skrivet: 2020-02-22, 13:25 »

"Det hafwer den Kongl.Rätten sig föredraga låtit en ifrån Borgmästare och Rådhär i Staden inkommen ransakning och domb öfwer Corneten under General Majorens Wälborne Hr Fredrich Cölers Regemente Jacob Lillielund, Capitein Petter Ekman och qwartermästaren under Adelsphanan Petter Ryting, hwilken förre för begången hembgång, wåldsamhet och råån på Cammarskrifwaren Matthias Trens och Stadzwachten Johan Lund är af Borgmästare och Råd till döden dömd, och de senare för någon dehlachtighet uti den på Stadzwachten begångne wåldsamheten skyldige.

/.../ will påbörda Lieutnanten af Kongl: Artolleriet Carl Appelman at uti ofwanbemälte grofwa brott wara fast mehra skyldig, än han förutan at det befinnes, at han warit i flock och föllje med Lillielund samt at han gifwit Stadzwacht Johan Lund twänne öhrfijlar; fördenskull har den Kongl. Rätten intet underlåta bort, at sådant Herrar Grefwarna Kongl: Rådet Praesidenten, Fältmarskalken, General FäldttygMästaren samt Kongl: KrigzCollegium wänligen tillkänna gifwa, som lärer draga försorg, at öfwer bemälte Appelmans angifne förgripelse af wederbörande KrigzRätt må lagligen ransakas och dömmas, till hwilken ända ock till närmare upplysning uti detta måhl /.../
/.../
Stockholm d 12 October Anno 1713"

"/.../ huruledes öfwersten wid Kongl May:ttz Artolleri, Wällb: Hr Gustav Appelman har, effter ärhållen Communication af den Kongl. Rättens /.../ tillhanda sände berättelse, wid handen gifwit at des Sohn Lieutnanten Appelman blefwet bortCommenderat* innan om des dehlachtighet i Cornetten Jacob Lillielundz brott, medellst des begångne råhn, wåldsamhet hemgång hoos Cammarskrifwaren Matthias Trentz, och på Stadzwachten Johan Lund honom något warit kunnigt, andragandes jämwäll de swårigheter, som skulle möta, att nu denna tiden få honom hit tillbaka ifrån Stralsund, till att stå till rätta för det emot honom sedermera angifwit är. /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00164 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00531 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_01621
* [Min not] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00349
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)

178
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2020-02-21, 22:58 »

"ExtractRullor öfwer Allmogens, här uti Hennes Kongl: May:tz Lijfgedinge, Gripsholms, Räfznäs, Eskilstuna och Strömsholms Lähner, Enroullering med deras hafwande gewähr, uti wisse Compagniers sättiande, samt med Officerare till hwart Compagnie förslagzwijs försedde, uti Stora Ekeså Gästgifware Gård d: 30 Julij 1714
Gripsholms Lähn
Daga Härad
/.../
6:te Compagniet
Biörlunda Sochn   186 [man]
Gryt Dito 134 [man]
Manskap 320
Hagelbössa 27
Loobössa 43
Spiut 204
Capit:e Zachar: Silfwerbrand
Secund Johan Wijnblad
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00398
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_00408
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)


***

Gryt Mtl-längd 1714:
"Bockes torp [=Boxtorp] Säterij Pigan Bryta Wällboee Hr Silfwerbrandz Piga"
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget 1655-1718 (AB, D, E, U) 55 (1714) Bild 1230 / sid 1571 (AID: v841177.b1230.s1571, NAD: SE/RA/5520331)

Se även 1715 - Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 (D) EII:4b (1716) Bild 3750 (AID: v437396.b3750, NAD: SE/ULA/11034)

Se även 1718 - "Boxtorp Wälb. ... Juliana Tomsons ..."Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 (D) EII:4b (1716) Bild 3750 (AID: v437396.b3750, NAD: SE/ULA/11034)


***

EÄ TAB. 3.
"Zakarias Silfwerbrand (son av Erik, tab 2), till Boxtorp i Gryts socken Södermanlands län. Född 1647 (han uppnådde myndig ålder 1668, då han kvitterat förmynderskapsräkning för det förmynderskap, som hans farbroder Jöns för honom förvaltat under åren 1661–1668)13. Uppgives varit löjtnant vid livregementet till häst (finnes ej hos Blr). Död 1709. /.../  Gift 2:o 1706 efter 9/10 med Juliana Eleonora Thomson"


EÄ tab. 16 Johan Wijnbladh - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wijnbladh_nr_447

179

"/.../ Såsom Capitainen af Åbo Lähns Infanterie Regemente Abraham Möller hoos Oss inlefwererat ett förslagh på Officerare och något Finskt Manskap som warit på Skepp. och Galleje Escadren samt legat i Roslagen men nu komma att Marchera till Finska Armeen wid Uhmeå /.../
/.../
Stockholm d. 7 Januarij 1715 ./.


Rulla Uppå det igenkombna Manskapet ifrån Skip och Gallei Esqvadron af åthskillige Finske Regementer
Nembl:n
/.../
73. Erich Silfwerpatron
/.../
Stockholm d 22 Decemb:r Anno 1714"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00451
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


180
Tungelfelt / SV: Tungelfelt
« skrivet: 2020-02-20, 19:30 »

År 1715:
"/.../ och bewistade således 1710 Åhrs Campagne i Skåne samt Slaget wid Helsingborg, Till att wisa widare min Trohet för Eders Kongl. May:tt sålde iag all den ringa ... mig öfrig war och begaf mig genom Tyskland, Ungern och Turkiet till Bender, ... och derifrån till Eders KJongl: May:tt til Demotica, men måste för en förelupen duel med Hr ÖfwerstLieutenanten [Carl Magnus*] Delawal begifwa mig därifrån, wandrade således till Constantinopel så öfwer hafwer til Engeland och ... sistånne hit till Fädernes landet igen, och iag friuilligt mig begifwit i den uti Turkiet öfwer mig dömde Arresten.
AllerNådigste Konung mine i Eders Kongl: May:ttz tienst tilbrakte Åhr undfångne 21 blessurer, och anwände yttersta penning, skattar iag giärna för en glädie och förmåhn, men är dock der igenom i et uselt och helt utblåttat tillstånd försatt, så att mig och det aldra nödigaste nu will fehla, och som på 10 åhrs tid aldrig mera än 3 åhrs gage bekomit, altså anhåller här med underdånigast Eders Kongl. May:tt på min innestående löhn med några Månaders gage till mit usla Lifz uppehelle hugna täckes, som intet högre i werden önskar än med min yttersta blodzdroppe kunna betyga det iag är
Eders Kongl: May:tz
Aldra underdånigste troplicktigste undersåte
And: Tungelfelt"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00368
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


* Carl Magnus de Laval - se: http://runeberg.org/karolikrig/12/0470.html


181
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2020-02-19, 21:07 »

"Specification,
På staben, öfwer och underofficerare jemte 3:ne gemena wed dän Wäster Norrlandske Battailion, som nu komma at resa upp åt landet.
Nembl: Staben
Majoren Berendt Christoph von Phassiann
/.../
Haubtboisten Johan Gripenschiöld
/.../"

[Stockholm d 16 Janu: 1716]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065994_01427
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716)


Se även 1715 8/2: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_01231
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


182
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2020-02-19, 19:00 »

"Rulla Uppå Fölliande Artollerie Betiente af Kongl: May:tz Fält Artollerie som nu förtijden äro Wistandes och efter H: Öfwerste Meks ordres Qwarlembnade utj Jöneköping Nemb.
Magister Magnus Alm 1
StyckeJunker Herchulus Beton 1
Artollerieskrif:r Anders Christopherson 1
/.../
Jönckiöpingh d 20 Augustj A:o 1700
And: Christopherson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01909
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01920

183
Hakarp / SV: Hakarp
« skrivet: 2020-02-19, 18:50 »

"Såsom Pappersmakaren M:r Christian Lemnick söker här wed Jöncöping till Kongl. May:tz och Landetz nytta få Opbygga Een pappersqwarn, förmenandes den samma hälst utj Huusqwarns strömmen förmedelst derest ett mycket klart watten finnes kunna opretta /.../
/.../
Actum Huusqwarnen d. 4 Augustj 1700./."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01903
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)


https://www.hembygd.se/hakarp/page/6812
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stensholms_Pappersbruk


Bild nedan - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_01905

184

"P.S Rätt som jag detta bref skulle till Posthuset afsända, är ArtollerieCapitein här på orten Lorentz Buschenfelt effter 2½ dags siukdom med döden afgången, hwilket wid denne tijden illa kommer till måtto, efftersom förutan honom intet mehr änn een StyckJunkare och någre Constapler här finnes, beder Eders Grefl. Excell: fördenskull att om i Reval wore något sådant folk, Eders Grefl. Excell: då ju förr ju heller wille sända någon hijt i hans ställe till dhes Hans Kongl. May:tt någon annan der... Nådigst uthseer, efftersom jag här är aldeles förblotat på dhen som Artolleriet styra och regera. Datum Wyburg d 17 Sept: 1700
And. G. Lindehielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_00045
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/64 (1700)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065978_00188


https://www.genealogia.fi/genos-old/61/61_93.htm

185
Leijondahl / SV: Leijondahl
« skrivet: 2020-02-17, 19:36 »

"/.../angåendhe 40 Dahl:r Silf:r m:t med der af flytande Intresse från d 15 Sept: 697, till d 1 Novemb: 699. till Wadstena Krigzmans huus för mitt Undfångne Skiölde Bref, hwilka Medel Jagh eij annat wetat än min Sahl: Swärfader Assessoren Petter Humble dem straxt Betalt, hwar Öfwer Jagh migh tillförende Uthj Höghlofl. Kongl. Krigz Collegijo på det  ... förklarat. /.../
och Emot förmodan dhe icke skulle wara betalte skall sådant till d 1 fullgiordt Blifwa; /.../ och som för min Sahl. Moder Ingeborg ... ähr uthj Giötteborg Seqvesterat en Påst Penningar förmedelst den Caution hon för min Sahl. Broder Tygwachtaren uthj Halmstadh Jonas Mörk Ingådt, /.../
Wissmar d 26 October A:o 1699
underdån ödmiukaste Tienare
Nils Leÿondhal"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065977_00380 f
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/63 (1699)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijondahl_nr_1118
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Humble

186
Treffenhielm / SV: Treffenhielm
« skrivet: 2020-02-15, 14:56 »

"Uthdrag af 1739 Åhrs Mantahlz Längd för Wadstena Lähn, Lysingz, Dahlz och Aska Härader som Uthhwisar Löhn och Betahlningz Afgiftens bestigande /.../
Lysingz Härad
/.../
Ödeshög Sokn
½ Åby Sal: Major Huufs änkia, Fru Britha Catharina Retzel, Sal: Majoren i lifstijden för sin medellöshet från Caractersafgiften befriad, och blifwit ansed som Bonde, ock som änkian nu mera trädt i annat gifte med Hr Cornetten Treffenhielm, hwilken såsom tienstgiörande betalar för sig wid Östgiöta Cavallerie regemente ty blifwer des Fru derunder begripen och såldes här förskont.
1 Ödeshög Sal: Ryttmästare Hååfs änka 6:-
/.../
1 Häggesta Hr Cornett Treffenhielm, betalar wid regementet, des tienste piga  -:16"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 3100 / sid 352 (AID: v837360.b3100.s352, NAD: SE/RA/622/03)


Johan Hååf - se: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1610 / sid 317 (AID: v319671a.b1610.s317)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Treffenhielm_nr_1427

187
Block, von / SV: Block, von
« skrivet: 2020-02-15, 14:10 »

"Längd till 1739 års Lön- och Betalningz Afgiftz Ärläggiande /.../
/.../
Biörkekindz Härad
/.../
Kuddeby [=Kuddby] Sochn består af 85½ Hemman förutan Prästegården
Biärby, HåltzFursten Wälb:ne Hr Gillis von Block och dess Fru, upförd på särskilte TaxeringzLängden dess tienstefolk 3 drängiar och 2 Pigor. 4:-"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2500 / sid 234 (AID: v837360.b2500.s234, NAD: SE/RA/622/03)

Se även: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2550 / sid 244 (AID: v837360.b2550.s244, NAD: SE/RA/622/03)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Block_nr_1603

188
Wendel / SV: Wendel
« skrivet: 2020-02-15, 13:29 »

"Förteckning och UpbördzLängd till Löhn och BetalningzAfgiftens Upbärande och Berächnande /.../ Åhr 1739
/.../
Bobergs Härad
Elfwesta Sochn
/.../
Boringe Capitaien Wälborna Hr Erenst Christ. von Wendels folk
4 drängar och 3 pigor   5:16"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 1600 / sid 63 (AID: v837360.b1600.s63, NAD: SE/RA/622/03)

Se även Hageby Socken - Medhamra: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2990 / sid 330 (AID: v837360.b2990.s330, NAD: SE/RA/622/03)

189
Introducerad adel - H / Hägerhjelm
« skrivet: 2020-02-15, 13:11 »

"Kinda härad
/.../
Kisa. Millingetorp.
Wälborne Jungfru Catharina Hägerhielm
Är blefwen död uti November Månad 1739 och egendomen skingrad arfwingarna emellan."

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 1450 / sid 37 (AID: v837360.b1450.s37, NAD: SE/RA/622/03)


EÄ: "Catharina Hägerhjelm, född 1670-01-24, död ogift 1740 i Kisa socken och begraven s. å. 13/1."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4gerhjelm_nr_1349

190
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2020-02-15, 00:21 »

"Förteckning på dhe Gratialister wid Wästgiöta Dals Regimente til Fot, hwilka med döden afgått under 1741 åhrs aflöning, enligt the til dato inkomne Präste Attester, tid efter annan som under förmäles; Nembligen:
/.../
Åhr 1731 25 Februari, Lilljebielcke Hindrich, 6:24:- död d:n 19 Novembr 1741"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret EIXc:2 (1741-1745) Bild 1380 (AID: v812660.b1380, NAD: SE/KrA/0014)

Se även: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:15 (1732-1775) Bild 2200 / sid 353 (AID: v777299.b2200.s353, NAD: SE/KrA/0014). "Lilliebielke Hindrich Soldat"


EÄ, barn tab. 6:
"?1. Henrik Lilliebjelke, död 1741-11-19 i Rommele socken, över 50 år gammal."

191
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-02-12, 21:30 »

"Förteckning uppå dhe Herrar Officerare och Betiänte af Tomski Sviten som ankommo till Muskow d 25 December Anno 1722
/.../
Södra Skånska Cavallerie
Lieutenant    Jöns Kock      1
      Magnus Plagman   1       2"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 2230 (AID: v323656.b2230, NAD: SE/RA/2113153)

192
Lagerhjelm / SV: Lagerhjelm
« skrivet: 2020-02-11, 21:51 »

"1723 Åhrs Januarij Månadz Rulla uppå Hennes Kongl: May:tz Dråtningens Lijf Regemente till Foht och Capitein Jahnkes Compagnie under General Lieutnanten Öfwersten och Öfwer Comendanten Högwählborne H: Baron von Troutvetters Comando liggande uthi Guarnizon i Strahlsund som det sig nu wärkeligen befinnes Nembl:
/.../
Förare Alexand: Lagierhielm .1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054772_00042
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1723/2 (1723)


193
Rosenbielke / SV: Rosenbielke
« skrivet: 2020-02-11, 21:16 »

"Rulla uppå Capitaine Christian Ebberhard von Schants Compagnie af Wästgiötha Batalionen under General Major ock Öfwerstens Högwälb:ne Herr Baron Beckerns Commendo som dett efter afmarschen utuhr Skåhne ock ankomsten på Landtrügen wärkeligen befinnes wid Munstringen den 26 Novembr/7 Decembr Anno 1720
/.../
Rustmestar Knut Rossenbilcke. 1."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054755_00181
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1720/4 (1720)

Se även 1721: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054761_00028
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1721/6 (1721)

Se även 1723: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054772_00027
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1723/2 (1723)

EÄ, barn tab.9
"1. Knut Casper Rosenbielke. Underofficer. Död ogift (kanhända den arklimästare Rosenbielke, som jordfästes 1728-06-22 på Kungsholms sjökastell, Karlskrona).

194
Gyllensparre / SV: Gyllensparre
« skrivet: 2020-02-09, 19:39 »

"Rulla Oppå Wardbergz Artillerie Betiente Munstrade och Öffversedde aff Öffwersten Edell och Welb:ne Simon Helmfelt den 6 September A:o 1654
/.../
Chergiant Jöran Gÿllensparre: 1. Absens sedan April"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003858_00102
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1654/7 (1654)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllensparre_nr_146

195
Örnehufvud / SV: Örnehufvud
« skrivet: 2020-02-09, 19:36 »

"Efterskrefne Officerer och gemene under Kongl: May:tz Lijff Gvardie, hafwa Supplicerat och Nampn gifwit sigh her uthj Kongl: Krigz Collegio, ödhmiukeligen anhållandes om deras tijo Månaders läninger för Åhr 1651, 1652 och 653 som dem för giordh tiänst ännu resterar .p.
/.../
Captein Johan Eekhofz Compagn:
/.../
Niels Örnehuffwudh, Pijk:[enerare] 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0003858_00028
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1654/7 (1654)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rnehufvud_nr_235

196
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-02-06, 21:00 »

"Rulla på Hans Kongl:ge May:tz Lijff Guardie /:Edle Wälb: Christer Carplains Eet Compagnie Nÿwärffdhe Fotfolck; Och ähre Munstradhe Uthaff Edle Wälb: Hr Commissarius Simon Simonsson Rosenbergh den 15 Septemb: A: 1658
/.../
Förrare Bastian Hertzogh Rasswildh"


Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 1320 / sid 122 (AID: v751379.b1320.s122, NAD: SE/KrA/0022)

197
Örnflycht / SV: Örnflycht
« skrivet: 2020-02-06, 20:33 »

"Rulla Oppå 1 Compagniij Hans Kongl: May:tz Lijff Guardie Datum Stockholm den 1 Januarij Anno 1657
/.../
Musqueterer
/.../
v. Rotmestar Nils Månsson Örnflycht"

Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 530 / sid 46 (AID: v751379.b530.s46, NAD: SE/KrA/0022)
Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 1330 / sid 123 (AID: v751379.b1330.s123, NAD: SE/KrA/0022)


Se även: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 730 / sid 66 (AID: v751379.b730.s66, NAD: SE/KrA/0022)


EÄ, tab. 18: "Nils Örnflycht (son av Måns Uddesson Örnflycht, Tab. 9), till Vidby (-näs) i Turinge socken Stockholms län, som han erhöll genom sitt första gifte, men sedermera försålde. Löjtnant vid dragonregementet i före detta danska provinserna (Bohusläns regemente) 1661. Avsked därifrån 1665. Var löjtnant vid ett (annat) dragonregemente 1677-06-22. Uppgives sedermera blivit major. Död 1683."

198
Introducerad adel - P / SV: Pistolekors
« skrivet: 2020-02-06, 20:12 »

"Kongl. Maÿ:tz Gardie Munster Rulla An:o 1655 för Februarij Mån:z löhningh
/.../
Musquet:r
/.../
Enoch Pistolenkors"


Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 150 / sid 11 (AID: v751379.b150.s11, NAD: SE/KrA/0022)

199

"Kongl: May:z Gardie MunsterRulla för Janu: månadz löhn Anno 1655
/.../
Drabanter
/.../
Ernest von Nandelstet"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053695_00009
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1658/1 (1655-1658)

200
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-02-05, 20:42 »

"Rulla Oppå Hans Kongl: May:tz Nÿwärfuadhe LijffGuardie, aff Maij Månadt Anno 1659 intill den 27 Julij Anno 1660
Capitein Wälb: Christer Charplan
/.../
Gemene
/.../
38. Bastian Hertzogh von Rassuildh 1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00041
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1660/1 (1660)

201
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2020-02-05, 20:16 »

"Rulla På H:s Kongl: May:tz Nywärfwade Lijff Gvardie upå Maij Månadh Pro Anno 1660
/.../
Fendrich Wälb: Charoll Gÿllenflögl
/.../
Rotmestare Johan Johansson Gÿllenflögl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00038
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00040
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1660/1 (1660)


Se även 1661 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053757_00007
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1662/1 (1661-1662)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenfl%C3%B6g_nr_434

202
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Kuhla, von der
« skrivet: 2020-02-04, 23:28 »

Rulla för Kungl. Maj:ts Livregemente till fot under kommando av överste Otto Johan Grothus, Reval juni 1669:
"Leib Compagnie
/.../
Gemeine
1. Rotte
/.../
Christoff von der Kuhla"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053852_00295
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1669/19 (1669)


Schillerhjelm eller von der Kuhla - se:
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 130 / sid 255 (AID: v102734.b130.s255)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543

203
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2020-02-03, 21:17 »

"Efterskrefne Soldater ähro siucke, och Förrymbde sedhan Munstringen den 24 Martij [utan årtal], och till Nährwaranden Maij Månadt, såssom och elliest parterade medh Wärfningen att fortfahra, Nembl:
/.../
Sebastianus Hertzogh von Rasswildh, siuck
/.../
Ab. Erich Olufson Skreddare siucker hooss Wälb: Fru Sara Hiortt 1.)
/.../
Johan Hindrichzson Hofslagare - löössgifwen Efter H:s Grefl: Excell:tz befallningh till Wälborne Herren Erich Leijonhufvodh" 2.)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054778_00032
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/2


1.) Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 66 / sid 127 (AID: v102734.b66.s127)
2.) EÄ, tab 7? https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonhufvud_nr_26


https://sv.wikipedia.org/wiki/Radziwi%C5%82%C5%82

204
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2020-02-02, 16:13 »

"Specification Uppå dhe Öfwer och UnderOfficerare af Cronebergz Lähns Infanterie Regemente, som Innewarande Åhr 1710 Bruka och bähra Peruqver
Nebml:n
/.../
Sergianter
Anders Rossenstråhle      1 D:r Silf:mt"

Rullor 1620-1723 Sump:4 Bild 1320 (AID: v753014.b1320, NAD: SE/KrA/0022)

***

"GeneralMunster Rulla för Cronobergz Infanterie Regemente och Öfwersten Wälborne Nills Hestskoo /.../
/.../ Torlöhsa Anno 1710 d 11 och 12 Augustij
Norwidinge Häradz Compagne
/..."
Sergeant Anders Rosenstråle. Antagen till Sergeant d: 12 10:ber 1709"

Källa: Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente (G) 327 (1710) Bild 134 / sid 128 (AID: v46664.b134.s128, NAD: SE/KrA/0023)


EÄ, barn tab. 18

205
Introducerad adel - R / SV: Rothåf
« skrivet: 2020-02-02, 14:58 »

"Det ärbiuder sig Capitainen Hr Lorens Rothof till Påhlsundz försänkningen nu i sommar at willia lefwerera 200 st 60 fots Masteträn om 12 tums tiocklek utj lilla ändan, emoth 35 D:r Smt stycket, hwar af han will låta decortera hwad dess Sahl. Broder Commissarien Jonas Rothof, för undfångne handpenningar till fortifications Cassan är skyldig blefwen, som sig bestiger till 2550 D;r Smt, doch med beting at niuta betahlning för det öfrige af lefwerantzen så snart den praesterat är. /.../
Stockholm d: 23 Martii 1726"

Källa: Rullor 1620-1723 Sump:4 Bild 1040 (AID: v753014.b1040, NAD: SE/KrA/0022)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderhof_nr_1831

206
Emporagrius / SV: Emporagrius
« skrivet: 2020-01-26, 17:35 »

"HöghEhrwyrdige och Höghlärde Hr Fält Consistorialis
Eders HöghEhrewÿrdigheetz Bref för Een tijdh sedan med Hr Israel Emporagrius ähr migh Inhändigat, hwar uthj Bemelte Hr Israel Emporagrius Recommenderas att med gudztiensten Upwachta wedh Regementet, så är sådant efterkommit; och som Hr Israel Emporagrius hafwer goda gåfwor, som och altijdh lärer förbättra sigh när nu större öfningh kommer, sampt förer Ett skickeligit och Stilla lefwerne, hwarföre honom tienstel: Recommenderas till HöghErwyrdige Fält Consistorium dem tächtes låta honom komma till ordination så kunde Man så mycket större tienst och nytta hafwa af honom, då Jagh widare skall giöra Ansökning att han medh Kongl: Fullmacht blifwer Aldranågist försedh, och sålunda detta Recommenderas med Städze förblifw:de


HöghEhrewyrdige FältConsistorialj
Lägret för Thorn d 13 Aug: 1703
Tiän[?] skyldigaste tiänare
Lorents Clerk"


[Lorents Clerk var överste för Jönköpings regemente från 1700-01-14]


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:161 (1702-1704) Bild 1210 (AID: v817429a.b1210, NAD: SE/RA/752)

207
Reuterhielm / SV: Reuterhielm
« skrivet: 2020-01-26, 16:23 »

"Såssom Soldaterne Carl Reuterhielm och Per Jonsson för begångin stöld böra näst den wärdzliga plichten undergå uppenbara skriftermål, förden skull emädan de redan der wärdzliga straffet undergådt, remiiteras de angående Kyrkioplichten, till HHr wederbörande Campementet Zmarzeno d 1 Maii 1703
Eric Bozaeus


Ståt Kyrkioplicht wid Thorn d 11 Junij och af mig absolverad
G Westphal."


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:161 (1702-1704) Bild 230 (AID: v817429a.b230, NAD: SE/RA/752)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterhielm_nr_982

208
Fechtenberg / SV: Fechtenberg
« skrivet: 2020-01-26, 16:15 »

"Såssom rotmästaren Jonas Wessman af Herr Capitein Gyllengrips med Soldaterne Carl Gustaf Fectenberg och Johan Söderman af Herr Capitein Stiernhöks Compag:e [vid Livgardet] till underdånigst föllie af Kongl: May:tz resoluton gifwen Rawitz d. 8 hujus, för stöld böra stå uppenbara Kyrkioplicht; Altså warda de her med till Kongl: HoffeltConsistorium remitterade. Zdunij d. 13 juni 1705
Eric Bozaeus

Ofwanstående personer hafwa ståt Kyrkioplicht och äro af mig intagne Dominica IV post Trinitatis i Jictrosin[?] d. 25 Junij A:o 1705
Gabriel Westphal."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:161 (1702-1704) Bild 220 (AID: v817429a.b220, NAD: SE/RA/752)

209
Teet / SV: Teet
« skrivet: 2020-01-26, 15:40 »

"Anno 1682 den 15 Junij, hölltz wahnlig Rättegång på Stockholms Stadz Cemners Cammar .p
/.../
Den 20 Junij
/.../
Dantzemestaren Morels hustru Anna Theet inkom och förklarade uppå Rettens tillfrågan, sig wara födder af Lutherska förälldrar uti Hernösandz Stadh, och skall hennes Sal. Fader warit Befallningzman öfwer Ångermanneland Ifvar Mårthensson Theet benembd, hwilcke skole henne uti samma religion ährligen och wäl upfödt hafwa. Uppå sitt 13:de åhr skall hon kommit hjt till Staden, och in till dess hon trädde i ächtenskap med Morel, hwilcket skedde för 12 åhr sedan, mästadels tient i hoff. /.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 480 (AID: v817431.b480, NAD: SE/RA/752)

210
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2020-01-24, 23:34 »
"Åhret: 1682
Månaden: Julius
Datum K:l bref: 20
Datum af K:l K. Collegij el. MunsterCom: 2
Ertman Nembtsson Corporal 
Till hwem Assignationerne ähre gångne: till Cassan,  5 T:r"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:6 (1639-1697) Bild 190 (AID: v777291.b190, NAD: SE/KrA/0014)***

"Datum Stockholm Julius 20 1682
Till Krijgzmanshuset för Corporalen Ertman Stensson[Sic!].
Carl / E: Lindschiöld
Wår synnerl: ynnest p. Tro Man p.
Det är till Eder Wår nådige willje och befallning, att I låte Corporalen Ertman Stensson, som för sin ållder och bräckeligheet sampt 37 åhrs giord tiänst under gamble Adelsfahnan och åhr 1679 från Krijgstiänsten Dimitterat, bekomme sitt underhåld af Wastena KrijgzManshuus så länge han lefwer. Hwar medh p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038966_00343
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/471 (1682)

211
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2020-01-24, 22:53 »
"KrigsMans huus Räkningar ähr för 1697 således Folierat och medh Effter fölliande Verificationer blagdh som in originali upsändne ähro. Nembl:
/.../
Gemmene Ryttare
/.../
Johan Delacapelle"

Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:15 (1697) Bild 40 (AID: v914000a.b40, NAD: SE/KrA/0024030)"1696 Octobr 2 Johan de la Capell Ryttare Södre Skånske Cav: 3 T:r"

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:6 (1639-1697) Bild 1060 (AID: v777291.b1060, NAD: SE/KrA/0014)


Se även 1693: Livkompaniet" N:o på Rusth:l 59. N:o på hem: 21 [Efweröd] Nills Larss:s T:re Johan delacapelle för Efweröd"
Källa: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 350 / sid 65 (AID: v914751.b350.s65, NAD: SE/KrA/0024030)

Se även år 1694: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:12 (1693-1694) Bild 3530 / sid 57 (AID: v914751.b3530.s57, NAD: SE/KrA/0024030)

Jämför år 1697: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:15 (1697) Bild 370 / sid 64 (AID: v914000a.b370.s64, NAD: SE/KrA/0024030)

Se även år 1690: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:9 (1690) Bild 370 / sid 68 (AID: v913999b.b370.s68, NAD: SE/KrA/0024030)

212
Rothlieb / SV: Rothlieb
« skrivet: 2020-01-22, 22:40 »

"N:o 12.  Förteckning på döde, som iag jordfäst under loppet af 1814
/.../
Februarii
d. 5 dog och d. 7 begrofs Majoren vid Carabinier Regement. och Ridd:n Rothlieb i Lüneburg / Lungsot.
/.../
Fredricshall den 16 Sept 1814
H. Lundius
Reg:ts Pastor vid K. Södre Skånska Inf. Reg:tet"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 3350 (AID: v817430a.b3350, NAD: SE/RA/752); v817430a.b3690

EÄ, barn tab. 10: Gustaf Fredrik Rothlieb
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rothlieb_nr_523

213
Anckarstierna / SV: Anckarstierna
« skrivet: 2020-01-19, 23:28 »

Presenterades i "Stockh d 19 Junij 1707´":
"/.../ ödmiukaste och hörsamste tienare å samptelige Redarnes i skeppet Victoria wägnar
J: G. Ankarstierna"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_01443
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ankarstierna_nr_96
http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Biografica/matrikel.htm

214

Sachsiska infanteriregementet sattes upp 1707 genom att man värvade sachsiska krigsfångar.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_01421 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)


***


"Förteckning Uppå de underofficerare och gemena af Saxiska regementet, som äro handtwärkare och willa här i Riket förblifwa; och på närstående orter sig nedersättia.

[Se bild nedan som är ett utklipp ur förteckningen som anger kompani, grad, namn, hantvärk och "Orten der de willia sättia sig neder".]

/.../
Summa 66 [man]
Giöteborg d: 4 Decemb. 1721.

Att Hans Kongl: May:t utj des til mig allernådigst aflåtne ordres af d: 14 Sept: sidst: i nåder låfwat alla Handtwärkare af det Saxiska regementet till foth, hwilka willia sig här i riket nedersättia, Tijo dahl:r Silf:mt utj reda penningar samt någre åhrs frihet för Borgerl: Tunga; Sådant warder N.N härmed til bevis och efterrättelse lemnat
Giöteborg d:n   Decemb. 1721"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_01464 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

215
Thewitz / SV: Thewitz
« skrivet: 2020-01-16, 19:41 »

"Sergeant Johan Thevits tiänt 20 åhr, warit fången i Ryssland, skall wara uti ett uselt tillstånd med hustru och barn, recommenderas af H: Öfwersten Sinclaire til underhåll."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066200_00008
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Diverse förteckningar över underhållssökande, SE/KrA/0014/E IX a/1 (1735-1754)


EÄ: "Claes Johan Thewits, till Savisalo, som han förpantade 1731 och sålde 1737. Kom i tjänst vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1702. Sergeant därst. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom efter fredsslutet 1722. Erhöll 1723-06-19 k. resolution på att icke lida något förfång i sina adliga privilegier på grund av sitt under fångenskapen ingångna ofrälse gifte. Av Åbo hovrätt fråndömd adelskapet 1731-02-20 såsom delaktig i något brott. Fick pension från Vadstena krigsmanshuskassa 1734-10-09. Död 1761-03-28 i Åbo. Gift 1:o under fångenskapen i Ryssland med Christina Elisabet Malm. Gift 2:o med Hebla Hagström, som efterlevde."

216
Stiernstråle / SV: Stiernstråle
« skrivet: 2020-01-15, 22:41 »

"Till Hr Öfwerste Stiernstråles fångna son, af hwilcken Jag mig betient utj allahanda måhl, efter han det ryska språket mäktig ähr, gifwer HofBokhållaren wälb:de Hr Peter Eek utur Kongl: Cassan Tijo Rubel, låtandes sig deröfwer quittera. Musco d. 28 Novemb: 1721
Carl Gustaf Creutz

Efter åfwanstående befalning hafwer iag underteknad bekommit Tijo Rubel som här med quitterar
R: J. StiernStråhl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065223_00214
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/15


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernstr%C3%A5le_nr_571

217
Qvanten, von / SV: Qvanten, von
« skrivet: 2020-01-12, 13:13 »

"SecundRyttmestaren wijd nampn Nicolaus Freudenfelt som kommit ifrån Ryssland påstår hafwa Avangerat till Ordinarius utj Sahl: Ryttmester Hind: Joh: von Qvantens ställe som död blifwit d 25 Sept: A:o 1709
/.../
Messilä d 28 Julij A:o 1712"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01515
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Qvanten_nr_506

218
Bysing, von / SV: Bysing, von
« skrivet: 2020-01-11, 22:25 »

"Aflönings Specifikation uppå de Avangiementer som äro förelupne wid mitt I Nåder anförtrodde Österbottns Infanterie Regemente, sedan som den sidsta LantLöhns Specification af den 1 September Anni Currentis [1709] till det Kongl: Krigs Collegium blef Öfwerskickat och som Hans HögGrefl. Excellence Kongl. Rådet och General Gouverneuren Nills Strömberg Officerarne med dess Nådige Fullmachter af den 4 sidstledne October föresedt /.../
/.../
Capitein Biuggz Compagn:
Förare Gustaf v. Bÿsing Avangierat till Fendrick under LijfCompagnie utj Carl Balcks ställe Lijkmätigt Hans HögGrefl: Excell:ces Nådige Fullmacht af d:n 4 Octob: 1709 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00518
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00512
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)


"Aflönings Specification af Kongl: May:ttz Österbottns Infanterie Regemente, uppå Staaben sampt Öfwer och Under Officerare Corporaler och Trumbslagare medh de förändringar, som ifrån d:n 1 September 1708 till den 1 September A:o 1709 skiedde äre. Nembl:n
/.../
Hr Capitein Biuggz Compagnie
/.../
Förare Hans Salomon, Avangierad rill Siergiant utj Mÿhrmans ställe d:n 15 December 1708, och i dess ställe Dito Dato Furidaren af detta Compagnie Gustaf v. Bÿsing.
Furier Johan Godenhielm förkommen i action wedh Leisna d:n 29 September A:o 1708 och i dess ställe friwillig Wärfd Gustaf v. Bysing, hwilken Avangierat till Förare utj Hans Salomons ställe, och till Furier frijwilligh wärfd d:n 15 December 1708 Elias Nibbling /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00498
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)


"Fendrich Gustav von Bÿsing d: 28 Julii 1710 död"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065769_00886
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/62 (1711)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Bysing_nr_1206

219
Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
« skrivet: 2020-01-11, 22:22 »

"Aflönings Specifikation uppå de Avangiementer som äro förelupne wid mitt I Nåder anförtrodde Österbottns Infanterie Regemente, sedan som den sidsta LantLöhns Specification af den 1 September Anni Currentis [1709] till det Kongl: Krigs Collegium blef Öfwerskickat och som Hans HögGrefl. Excellence Kongl. Rådet och General Gouverneuren Nills Strömberg Officerarne med dess Nådige Fullmachter af den 4 sidstledne October föresedt /.../
/.../
Capitein Klingstedtz Compagnie
Lieutnant Dettlof v. Borgen, förkommen i Action med Kongl. Armeen /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00519
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)

220
Introducerad adel - G / SV: Godenhielm
« skrivet: 2020-01-11, 22:19 »

"Aflönings Specification af Kongl: May:ttz Österbottns Infanterie Regemente, uppå Staaben sampt Öfwer och Under Officerare Corporaler och Trumbslagare medh de förändringar, som ifrån d:n 1 September 1708 till den 1 September A:o 1709 skiedde äre. Nembl:n
/.../
Hr Capitein Biuggz Compagnie
/.../
Furier Johan Godenhielm förkommen i action wedh Leisna d:n 29 September A:o 1708 och i dess ställe friwillig Wärfd Gustaf v. Bysing, hwilken Avangierat till Förare /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00498
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)

221
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2020-01-10, 21:38 »

"Stormächtigste Konungh
Allernådigste Herre p.
Eders Koungl: Maÿ:ttz Höga Thron förorsakas iag nu Uthfattiga och wärnlösa studerande person utj diupaste underdånigheet denna min suppliqve att föredraga, medh gråtande tårar in för Eders Kongl: Mat:ttz höga Thron, twungen af sielfwa nöden. Huru såssom iag nu Uthfattiga och wärnlösa studerande person för en tijd sedan mina lekambliga föräldrar genom den timmeliga döden i min barndom och och omyndiga åhr mist hafwer A:o 1669, beste deelen af mitt lifz Uppehälle till min Ungdoms nyttiga förkofring, uthan och i som nu ähr halfwa Wijborgz Norra förstadh, och min lilla gårdh, hwilken iag nu Uthfattiga och högt bedröfwade person, efter mina numehra hoos Gudh saliga föräldrar ärfde, blef af een häftig wådhEeld upbrändh till aska, så och all min lilla egendom som iag egde ömkeligen måste qwitt gå, så att iag nu Uthfattige och högt bedröfwade person hade intett mehr, än det iag gick och stodh utj; Hwar uppå Gudh skall wara mitt wittne Viste ingen annan uthwäg, hafwandes under detta mitt högst beklageliga tillståndh, och många olyckor till mitt lifz uppehälle, och mina påbegynte studierz wijdare fortsättiande, än att klaga nöden /.../
/.../
efter twenne åhrs tijdh begaf mig hijt till Eders Kongl: May:ttz Academie här i Upsala
/.../
Jonas Pettersson Ploogman
En fattig student"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070055_00056
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/P/I/P 19


***


"/.../ Dn Jonas Ploghman Ingermannus Regiae hujus Academiae Upsaliensis /.../
Upsal: d. 16 Sept. A:o MDCLXXXV [1685] Julius Micrander"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070055_00059

222
Introducerad adel - VW / Westersköld
« skrivet: 2020-01-09, 21:51 »

"I Jesu Nampn
Anno 1697 den 20 Januarij begyntes Norre Åsboo Häradz ordinarie Winterting /.../
/.../
Hr Tullförwaltaren i helsingborg Edle och Wälborne Andreas Westerschiöld låtit förste gång för sittiande Rätt läsa och upbiuda des kiöpebref dat d: 18 Julij 1696, som han af då warande General Maioren och Landzhöfdingen Högwälborne Hr Baron Nils Gyllenstierna, på Snälleröd Gård och Underliggande Godz, härligheet och Egendomb bekommit, emot 7000 dahl:r Silf:m:tz betahlning, som ärlagde äre, hwarom Copian ad acta lagd, wijdare förmähler, emot hwilket denne gång intet klander är skeedt.


Sammaledes hafwer be:te Hr Tullförwaltare Andreas Westerschiöld, låtit första gång läsa och Upbiuda det kiöpebref, som han af Handelsmannen Petter Friborg i Kiöpenhambn på Koholma Gård i Färingtofta Sochn liggiandes, d 14 Novemb: 1696 förwärfwar hafwer, emot een Summa af 900 dahl: S:mt, wijsandes Hr Tullförwaltaren med Räntemästarens i LandsCrona Oluf Borks original qvittantz af d 18 Januarij 1697 det han Kongl: May:ttz competerande Siettepenning af samma 900 dahl: S:mtz Capital Nbl: 150 D:r Smt hafwer richtigt betalt, som Copierne ad acta lagde verificera, emot hwilket Upbud intet klander är skeet."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:24 (1697-1700) Bild 110 (AID: v217902.b110, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Westersk%C3%B6ld_nr_1224

223
Introducerad adel - G / Gyllenström
« skrivet: 2020-01-09, 20:21 »

"Anno 1695 den 6 Maij, Begyntes i Åstorpp Södre Asbo häradz ordinarie Wåhr Ting /.../
7. Hans Exell:tz bref af d: 30 Martij 1695 angående Inspectoren wid Licenten i Lijf- Est- och Ingermanlandh Anders Gÿllenström, är dömbdh at betahla en anseenlig Summa til K:l M:th, som twärt emot Instructions trohetz och Embetz plicht handlat, förklarat owärdig at betiena K:l M:ts tienst, och han tagit flykten, skulle nu antagas hwar han fins, Emädan tijden effter domen alt expirerat är."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:22 (1691-1696) Bild 224 (AID: v217900a.b224, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenstr%C3%B6m_nr_1156

224
Rosenschantz / SV: Rosenschantz
« skrivet: 2020-01-08, 21:24 »

Södra Åsbo härads ordinarie höstting i Åstorp
"Den 4 Novembr: [1696] Continuerade Tinget och då förehades /.../
/.../ [5/11]
Inspectoren på Wegeholm Wälbetrodde Mattias Gam hade för Rätten Ladufogden Swen Asp, som medh quinfolket Brita Rosenskantz hade begådt lönskeläger på Wägehollms gård, Ladufogden Comparerade, Men quinfolket, war bortgångit, sedan Citationen henne war förkunnat, bekändiandes be:te Swen Asp, det han hade häfdat henne, derföre som han intet tillförne är befunnit med sådan förseelse, och han är ogift, böör han böta 10 D:r Smt, och sedan stå Kyrkioplicht och så snart qwinfolket Brita Rosenschantz kan igien finnes som berättas hafwa fådt förr oächta Barn böör hon för Rätta hafwas och för sitt brott dömmas och afstraffas: Swen Asp betalte häradetz andeel som är Een tredie deel, nembl: 3 D:r dhe 2:ne dhelas har han efter Kongl: May:t allernådigste förordning att bethala till Herskapet."

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:22 (1691-1696) Bild 292 (AID: v217900a.b292, NAD: SE/VALA/0382503)"Anno 1698 den 16 Maij begyntes i Åstorp Södre Häradz ordin: Sommarting af H:r Häradzhöfdingen Andreas Klein, /.../
/.../ [17/5]
Såsom Qwinfolket Brita Rosenschantz andra gången och nu sidst med Ladufogden Sven Asp på Wegeholm begångit lägersmåhl , för hwilket han d 5 Novemb: 1696 uppå Pag: 299 är dömbd och saakfält, men Qwinfolket förmedelst des afwijkande icke war till att finna, Altså har bet:e Qwinfolk nu till Rätten inskickat sina Böter, som är 6 1/3 D:r Smt, af hwilka 3 D:r 10 1/3 öre lades i Häradzkistan och den 1/3 dehl bekommer föräldrarna eller närmaste frender, börandes hon sedan stå Kyrkioplicht."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:24 (1697-1700) Bild 3620 (AID: v217902.b3620, NAD: SE/VALA/0382503); Bild 4360 (AID: v217902.b4360)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenschantz_nr_570


***


EÄ: "Utan känt samband: Brita Maria Rosenschantz. Lystes 1699-09-07 i Eksjö för henne och Nils Josefsson."

Jämför:
Eksjö (F) CI:3 (1695-1750) Bild 7 / sid 11 (AID: v33602.b7.s11, NAD: SE/VALA/00075)

225
Introducerad adel - H / SV: Hederstierna
« skrivet: 2020-01-07, 21:49 »

"Den 16 Februarij 1698 continuerade Tinget [Biähre Häradz ordinarie Winterting i Bådstad]
/.../
Hr Tullnären Ehreborne och Wälbetrodde Måns Schierna i Bådstadh Jöns Hanss: ibm och Bengt Swensson ibm hafwa insinuerade dheras slutna Contract af d 16 febr: 1698 angående Jord och Egendomb dhe sins emillan bydt, och blefwe samme Jorder och Egendommer hwar för sig första gången Upbudit, hwarpå då intet klander är skeedt.

Hr Tullnären Måns Schierna, låtit Upläsa det Contract han A:o 1680 d 26 october med sin K: Moder hustru Marna och des till kommande Man Anders Pärsson hafwer Uprättat;

Än har Hr Tullnären Schierna låtit Upläsa och Inprotocollera det Kiöpebref, som han med des K: Moder hustru Marin och Stiffader Anders Pärsson har giordt d 16 November 1695, om den halfwa gården dhe åboo, emot 120 D: Srt hwaremot intet klander är skedt;"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:24 (1697-1700) Bild 4050 (AID: v217902.b4050, NAD: SE/VALA/0382503)


***


Se även: "Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765", Biografiska anteckningar av Gunnar Bergström (Lund 1958), s. 106:

"700. Schierna, Måns Hansson, tullnär vid Lilla Tullen i Båstad
son av Hans Jensen Schierna och Marrena Månsdotter /.../; gift med Sara Paulin, dotter till kyrkoherden i Markaryd Erland Paulin och Sara Broddesdotter.
Barn: Jacob Schierna, tullnär i Båstad 1709-1712, död 1712;
Anna g m rådmannen i Helsingborg Anton B Rugerök död 1725 1/2;
Marna g m strandridaren i Torekov Lars Falck;
Gunnel g m löjtnant Joh Anton Bonse i Båstad;
övriga barn, som blev adlade under namn Hederstierna"

226
Introducerad adel - S / Steb
« skrivet: 2020-01-06, 18:19 »

"Emedan iag undertecknadt tänker i Herrans namn begifwa mig uti thet H: Ächta ståndet med Wälborne Fru Anna Christina von Steeb, och Kongl: Feldt Consistorium icke kan tillåta sammanwigningen oss emillan, innan Kongl: May:tz Kyrkiolag blifwer fullgiord, som Cap: XV § 24 nödwändigt fordrar angående mina barns afwitring som iag har med min förra, nu Sahl: hustru Maria Eleonora Ammond; fördenskull, och som en sådan laga afwitring nu denna tiden omöÿeligen af mig skee kan, dels emedan min Egendomb är belägen uti Pommern och Stralsund, derest fienden nu rådandes är, och iag owiss, huru snart annorledes blifwa kan, dels och den underdånige fordran hos Hans Kongl:ge Maÿ:t iag hafwer, till förtigande de anseenl: Medell som i privatorum händere så wäl här i Swerie som utj Utrikes Ohrter ännu utestå, och i desse förwirrande tider mig ogiörligit at utnämna något wist quantum ag hwad iag i så måtto nu kan wara ägare af; will iag med detta mit egenhändiga fasta bref krafttigast försäkra mina käre Barn Dauid Gustav och Carl Martin af mit förra gifte, at iag, såsom en Christelig wälbetänkt och ömhiertat fader, /.../
Thetta skedde i Lund d 2 Augusti A:o 1718
Dauid Kohl
[Sigill]

J. Jäger
[Sigill]   

H Behr
[Sigill]"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 1470 ff (AID: v817430a.b1470, NAD: SE/RA/752)


"Wälborne Hr Öfwerste [=P Adlerfelt]
Hos Kongl HofConsistor. i fält har Fru Anna Christina von Steeb angifwit sig at willia byggia ächtenskap med Cammereraren wid Artilleriet Hr David Kohl; hwarwid Consistorium har, ibland annat, funnit för sig nödigt wara, at efterfråga then afwitring, som Kongl. Kyrkiolagen fordrar C. 15 § 24 af them, som hafwa Ächta barn, tå the träda i annat gifte. /.../
wil sina med thess saliga förra mannen aflade barn, tildela then arfspart, som efter lag them kan tilkomma: Men som bem:e Fru von Steeb är Wälb: H: Öfwerstens Swägerska, som förut till ächta haft Kongl. Maj:tz Hofjunkare Sal: H: Gustaf Adlerfelt, som wid Pultava olyckel. omkom /.../
Lund d. 3 Augusti a:o 1718"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 1780 f (AID: v817430a.b1780, NAD: SE/RA/752)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Steb_nr_1216
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerfelt_nr_1272

227
Övrigt / SV: Militärer som dött på annan ort än hemorten
« skrivet: 2020-01-05, 19:14 »

Ett par exempel på var man kan hitta uppgifter om avlidna på fältsjukhus år 1814:

"Förteckning på de af Kongl: Swenska Arméen, som innewarande år 1814 på dess Sjukhus i Lübeck aflidit"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 3860 (AID: v817430a.b3860, NAD: SE/RA/752)"Embets Bref och Memorialer, inkomne till Kongl. Hof FältConsistorium under Fälttåget emot och uti Norrige år 1814 1:sta Afdelningen:

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 3320 ff (AID: v817430a.b3320, NAD: SE/RA/752)


Exempelbilder nedan från ArkivDigital:

228
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Morgane
« skrivet: 2020-01-05, 13:30 »

"Kongl. May:tz
Nådigste Instruction hwareffter des tro tienare General Adjutant och Commendeur Carl Gustav Ulrich /.../
/.../ gifwen i Stockholm d:n 26 Aug: 1721
Det hafwer Gouverneuren Guilliaume Morgan, efter erhållen Kongl: May:tz nådigste Confirmation af d: 18 Aug: förledit åhr, på de nådige Protections och pardons bref som för des Committerades, den på Öjerne S:t Marie och Madagascar sig uppehållande Menigheten af högst sal: Hans Kongl: May:tt, glorwyrdigst i åminnelse aldraförst utfärdade sedermera jämwäl af Hennes Kongl: May:tt uppå Riksens Ständer wid Riksdagen åhr 1719 deputerades gåttfinnande bekräftade äro, till äntel: befordran och wärkställigheet /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065508_00146 ff
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Övriga likvidationer, SE/KrA/0090/III/5


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 99 / sid 193 (AID: v102734.b99.s193)
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 205 / sid 405 (AID: v102734.b205.s405)


Om den tilltänkta svenska kolonin på Madagaskar och Sainte-Marie se:
http://www.diva-portal.se/smash/geta2:803000/FULLTEXT01.pdf

229
Introducerad adel - H / Hederstierna
« skrivet: 2020-01-04, 15:00 »

"Räkning för dhe Medell Undertecknad uthi Cadix, till den mig I nåder anförtrodde Expeditionen med Fregatten Jaramas, af Consulen Rouyer opburit 1722
/.../
Officerares och Betienters Tractaments samt Underofficerarnes Difference Penningar
/.../
dito [extra Lieut:] Arfwid Hederstierna   8:1 5/8
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065508_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065508_00111
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Övriga likvidationer, SE/KrA/0090/III/5


Om fregatten Jaramas och dess påbörjade färd till den tilltänkta svenska kolonin på Madagaskar och Sainte-Marie se:

http://www.diva-portal.se/smash/geta2:803000/FULLTEXT01.pdf


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1440 / sid 283 (AID: v319671a.b1440.s283)
http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Biografica/matrikelh.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hederstierna_nr_1543
EÄ: "Arvid Scherna, adlad Hederstierna, född 1694-07-30. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1710. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente. Adlad jämte sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Avsked från regementet 1719-09-12. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1729 i Amsterdam och slöt således själv sin ättegren."

230
Thomson / SV: Thomson
« skrivet: 2020-01-01, 17:11 »

"Anno 1704: d 19 Novembris höltz Consistorium ordinarium /.../
11. Begiärte en Saxisk arrestant och Fältscher Philip Grove benämbd utj Örebro få ingå ächtenskap med en AdelsJungfru i Skyllersta Sochen Tomsson benämd, med hwilken han sig förlåfwat upwijsandes sin officerares attest, det han är ledig ifrån andra qwinfolk och intet tillförende gift. Resol:t denna Fältskiähr bör först ifrån sin Födelse orth framte säkrare bewijs innan hans begiäran kan bewillias."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075315_00197
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/16 (1701-1706)


Vigda 1705
"Johan Filip Grofva och Catrinna Tomsson"

Källa: Sköllersta (T) C:4 (1703-1739) Bild 26 / sid 22 (AID: v53787.b26.s22, NAD: SE/ULA/11356)


Se även mitt inlägg 2017-01-06

231
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Leijonholm
« skrivet: 2019-12-30, 23:06 »

"1677 7 Novemb:
Nils Gyllenållon giordt hemgång i sin Kyrkioherdes gård Brustorp
§ 3. Nils Gyllenållons bref, dat. Mehambra d 4 huius, uplästes, ther utj han bekänner sin brått och otidighet emot sin Pastoren Hr Erich Rogelium, men icke kunna på thenne dag comparera, tå man ärnat sökia Parterne at förena, föregifwandes sig skola genom natt och dagh till Stockholm förfoga.
Hr Jost Carlman P. i Örberga berättade hurusåsom tå han tillijka med Pastore j W: Steen, på Mehambra insinuerade Const:ii bref och citation, med forlig undsäyelser, hoot och spåtska ord af Gyllenållons syskion, emädan han sades ey wara hemma bemöttes; bland annat har hans swåger Capitein Holm sagt; hwad skulle thet skada mig, om iag sköto ihiäl min kyrkioherde, kunde sedan resa till K:l M:t och fältet, och blij ther slagen för min fiende, hwem skulle taga igen mig; som thetta med mera är at see af förberörde twänne Pastorum skrifftel. berättelse, som the om sin commission ingifwit."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00300
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


Holm - se: Adel. ätten Lejonholm i: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 87 / sid 169 (AID: v102734.b87.s169)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllen%C3%A5llon_nr_185


232
Stråle af Sjöared / SV: Stråle af Sjöared
« skrivet: 2019-12-29, 17:24 »

"d. 10 Octob 1683
§_ Capitein Hr Anders Tadelindh ifrån Linderås Sochn och hans Fruu Ebba Beatha Stråhle hon begiärade skildh blifwa ifrån hoo. Hon säger honom wara een elak menniskia, förwärrar sigh dageligen, swär och regerar som een wettlös menniskia, hennes attestum uplästes 1. Hr Peder Biugg å församblingens wägnar wittnar at församblingen hafwer intet at klaga öfwer henne, men några qwinfolk hafwa sagt at hon är så wahnfördh at hon intet kan tohla någon mans umgänge.
Magdela Stiärna bewittnar och at hon är äländigh och siuklig at hon intet nästan kan komma uhr sin sängh.
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00353 ff
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)


Se även mål §11 - 1677 5/12:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00310
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)EÄ, barn tab. 19:
"Ebba Beata Stråle af Sjöared, död 1693 Eldstorp, som hon 1668-01-29 tillbytt sig från fru Elsa Cruus mot Litselås säteri i Tillinge socken, Uppsala län, vilket tillhört hennes moder. Gift före 1668 med fänriken Anders Fadhenlind."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Str%C3%A5le_af_Sj%C3%B6ared_nr_223

233
Ulfsköld / SV: Ulfsköld
« skrivet: 2019-12-29, 13:19 »

"Anno 1683 den 21 Febr: höltz Consistorium i Linkiöpingh /.../
/.../
Fruu Hena Wech inkom klagandes tll sin man Leutnanten Hr Johan Ulfwenskyldh att han först de woro wigda hafwer han öfwerfallet henne medh hugg och slagh, omsider bedrifwit hoor, men hon hafwer taget honom till godo igen, een tijdh der efter woro the tillhopa, och han budit henne om förlåtelse, då hon honom tillgifwit har han slage henne, nu hafwer han fått breef ifrån sin hoora, och det wiste intet åth henne sin Fruu, utan sagt sigh fått breef ifrån sin öfwerste, efter nyåhret hafwer han blifwit siuk och lijka som welat dåna, tå han sagt så gudh gifwe iag finge tala medh min frilla och gosse, och något der effter taget henne i händerna och wrijdit dem at de warit blåå, slaget henne een örefijhl, ränt på wäggen och taget ena Pistool att willia skiuta henne i hiähl.
Hon begiärande blifwa skildh ifrån honom, han begiärade få skrifteligen ifrån henne det hon klagar, medh Attester som det bewijsa, så will han swara.
Han sade sigh aldrigh taga henne igien, utan tillstodh att han hoor bedrijfwit medh een annan qwinna; Resol: Hon skall ingifwa skrifteligen sina beswär och sedan will han swara skrifteligen derpå, och gifwes em 14 dagars tijdh råderum at sedan inkomma till Consistorium."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00231 ff
Fortsättning se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00238
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00243
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00245 ff
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)
EÄ barn tab. 4:
"Johan Ulfsköld. Pikenerare vid livgardet 1668. Reformerad sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1670. Fältväbel därst. 1674. Fänrik 1676-02-03. Löjtnant 1678-05-00. Avsked 1685 på grund av svåra blessyrer. Död 1704-02-20 på Stora Berga i Klockrike socken, Östergötlands län. Gift 1:o före 1685 med Helena Weck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Jakob Lousen). Gift 2:o 1698-09-25 i Klockrike socken med Christina Tamsten från Skänninge."

234
Introducerad adel - G / SV: Gyllenqvist
« skrivet: 2019-12-28, 14:10 »

"1780 Döde
Martii d: 31 dog och d: 10 Aprilis begrofs Otto Gabrielsson i Hageby som i 35 år warit klåckare i Lönsås, och sedan öfwer 22 år Augmentsbrukare, genom giftorätt, uti Hageby. Han war född i Skåne, der hans fader geck ut ryttare; men blef af Konung Carl XII utnämd til Lieutenant wid Södra Skånska Cavailleriet, och blef slagen i Pålska kriget. Otto dog af Ålderdoms krämpor wid 84 års ålder.
Hans farfader war Länsman i Skåne och hade 2 söner, nembligen denne Ottos fader som kallades Lönquist, och en som blef adlad och kallades Gyllenquist, som warit ägare til Hamra Rusthåll, i forna tider. Otto ligger i Lönsås begrafwen."

Källa: Fornåsa (E) C:3 (1763-1802) Bild 201 / sid 385 (AID: v37385.b201.s385, NAD: SE/VALA/00082)


"Såsom sahl. Lieutnant Gabriel Lönqvistz enka Beata Kiällman hafwer A:o 1704 in martio öfwergifwit och frånrest qwartermestare bostället Brandstad i Färs härad, sedan hon förnummit des sahl. man wahra slagen på partie d. 19 Augusti 1703. Men för ähn sin bortresa der ifrån hafwer hon intet upsagdt hemmanet uthan i löndom der ifrån rest och lembnat hemmanet aldeles öde det åhret. /.../
Men föruth tilskref jag Lieutnantskan härom som wahr flytt till Östergiötland, hwarpå jag sedan intet swahr erhölt, antingen hon sielf wille låta reparera gården, eller des nådåhrs penningar skulle der till anwändas. Men alt sedan hennes bortresa jag altz intet från henne förspordt /.../
Beckeskoug d. 6 Marti 1708
H. Eklund"
[Regementsskrivare vid Södra Skånska kavalleriregementet]

Källa: Skånska guvernementskansliet DIIIa:12, sidan 891 ff, LLA.


Se även:
-Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2170 / sid 429 (AID: v319671a.b2170.s429)
-Kungliga Skånska Dragonregementets historia del 1 & 4 av C G von Platen, bl. a "Lönqvist efterlämnade änka och 5 minderåriga barn"
-Gert Påhlssons inlägg här på AF år 2002: https://forum.rotter.se/index.php?topic=49919.msg764681#msg764681
-Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:3 (1800-1899) Bild 2290 / sid 204 (AID: v910581.b2290.s204)

235
Introducerad adel - G / Gyllenqvist
« skrivet: 2019-12-26, 18:43 »

"Anno 1681 den 13 Julij, Extraordinarium Consistorium, /.../
/.../
Eodem inkom Corneten Petter Lönqwist klagandes till sin Hustru Bengdta Olufzdotter at hon sin ächta sängh afträdt och hoor bedrifwit hafwer, begiärandes nu Fulkomblig skillnadt ifrån henne. När Commission kommer lofwar han sigh willja henne en gårdh till hielp, och der på rächte han henne handh, at han skulle gifwa henne, så länge hon är oförsorgdh, men intet längre.
Hwarföre som hon emoot klar bewijsning intet kan till horet neka, han eij heller öfwertalas henne tilgodo uptaga, hafwer man i anledning af gudz Ordh och KyrkioOrdningen weelat frijseija honom ifrån henne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080


"A:o 1682 den 8 Martij tå Consistorium höltz i Linkiöpingh
/.../
Sedan inkom Nils Månsson uti Fornåsa Sochn, begiärandes få ächta Cornetens Petter Lönqwist förriga hustru; Han måste förtöfwa ännu een lijten tijdh till dess Corneten gifwer tillståndh der till."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00107
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenqvist_nr_1782

236
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2019-12-24, 15:53 »

"Rulla uppå Rigiska Gvardison som här sitta utj Ifwanagårod såsom fölljer Nembl:
/.../
Corporal:r
Jonas Gyllensting
Man: 1
Hustru: -
Barn: -
af Hr Öf:st Her: Beckers Reg:te"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1640 (AID: v323656.b1640, NAD: SE/RA/2113153)


EÄ. tab. 4


Bild nedan från: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00141
Källa: Förteckning över hemkomna från rysk fångenskap; Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/2

237
Introducerad adel - S / SV: Soldan, von
« skrivet: 2019-12-24, 15:26 »

"Lista der Gefangenen in Mouskau
/.../
Gen: Wellings Inf. Reg:
Lieut: Ernest Christ: Wrangel
Lieut: Tiel Soldan
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070141_00006
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria, Svenska fångar i Ryssland, SE/RA/754/2/XXIII/8/11 (1704-1721)


Se även:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3220 / sid 639 (AID: v319671a.b3220.s639) - se bild nedan.
Jämför förteckning över hemkomna vid Överste Hastfers regemente (f.d Wellings inf.reg):
Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 2090 / sid 405 (AID: v787700.b2090.s405, NAD: SE/KrA/038814B)


EÄ (om föräldrarna): "Thiel (Till) Soldan, född i Nyenskans. Volontär vid livgardet 1659. Slottsfogde på Arensburg 1663. Slottsskrivare därst. 1671-06-19. Åter slottsfogde 1680 och ännu 1687. Artillerikapten. Gift med Christina Moback, sannolikt dotter av rådmannen i Örebro Johan Moback."

238
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2019-12-22, 14:05 »

[1722]
"Ödmiuk Specification på dhe Personer, som i sin Nödh, hafwa undfådt aff dhe Etthundrade Rubell, som Commissions Secreterare KniperCrona försträchte. Nembl:
/.../
Auditeuren Hans Georg Nembson   3 Rubel"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065213_00178
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/7

239
Knorring, von / SV: Knorring, von
« skrivet: 2019-12-22, 13:32 »

"praes. d 5 Jan. 1710
/.../
Såsom 2:ne mine söner, den ena Capitain af Dükers Dragoner Gustav Knorring, och den den andra Regements Qwartermästare af Hellsinge Regementet Isac Knorring uti den olyckel. actionen wid Pultava haft den olyckan att de icke allenast råkat uti en hård och grym fiendes händer, utan den senare blifwit så illa blesserat, att han ej kunnat utan kryckor och andras tillhjelp sig movera ifrån ett rum till annat /.../"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065216_00213
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/10


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Knorring_nr_177

240
Rubzoff / SV: Rubzoff
« skrivet: 2019-12-21, 13:01 »

"Förteckning uppå  åthskillige Herrar Officerare och andra, som under Fångenskapet i Ryssland emot deras utgifne quittencer och reverser hafwa Upburit underhålds Medlen till widare aflefwerering med mehra, hwar öwer uthi Räkenskaperne ingen efterrättelse finnes, huruledes wederbörande wärckel:n tillgodo niutit, hwad dem till ythdehlning warit anslagit.
Nembl:n
/.../
A:o 1722
/.../
Lieutnanten wid Åbo Lähns Fördubl: Cavallerie Carl Gustaf Rubzoff kommer effter des quittence fol: 46 at Debiteras af de 40 D: 20 /: Silf:M:t som des Syster Majorskan Turteltaube fol. 6 påföres, för 5 Rubel el: 15:20:"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065211_00079
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/5


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3610 / sid 717 (AID: v319671a.b3610.s717)
"Turteltaube, Henrik Conrad /.../ major; fången. - Gift med Beata Rubzow /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rubzoff_nr_1773

241
Ranzoch / SV: Ranzoch
« skrivet: 2019-12-18, 21:24 »
Hej Hans!

Klickar du på länken i mitt inlägg ovan [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065477_00074 ] så kommer du till likvidationen. Där finns inget om Henrik Rantzau i den vad jag kunde se.

Mvh
Magnus

242
Ogilwie / SV: Ogilwie
« skrivet: 2019-12-18, 21:14 »

Någon kvittens på utkvitterandet av generaladjutant Jacob Ogilvies innestående lönefordran finns inte i hans (löne)likvidationsakt.

Det finns en rad ytterligare Ogilwie-lönelikvidationer:


"Ogilvie, Georg    Nr 1338
Kapten"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00658
Likvidation nr 1338: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065328_00190


"Ogilvie, Georg     Nr 5182
Major"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00659
Likvidation nr 5182: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065481_00233


"Ogilvie, Jacob    Nr 5066"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00660
Likvidation nr 5066: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065477_00060


"Ogilvie, Johan     Nr 5339"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00661
Likvidation nr 5339: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065486_00102


"Ogilvie, Patrik     Nr 1228"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00662
Likvidation nr 1228: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065323_00283


Källor: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/4 och Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra avräkningskontor


***


"Ogelvi, Patrik            Furir [Förare]
Tavastehus läns reg."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300170_00112
Likvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065251_00556


"Ogilvie, Georg          Major
Kalmar reg.            3 likvidationer"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300170_00113
Likvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065238_00111


Källor: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till Militiekontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D I/3

243
Ogilwie / SV: Ogilwie
« skrivet: 2019-12-17, 23:18 »

"P:sent d 17 Januar. 1741.
/.../
Sedan, efter det olyckelige slaget wid Pultava, Ryska Cronan bemechtigade sig Liff- och Estland och äfwen nalkades till Ingermanland, nödgades wi därstädes lemna fienden all både fast och löös ägendom, som efter wår Salige Fader Majoren Wälborne H:r Patric Ogilvie oss därstädes ärfteligen tilfallit, samt med blåtta lifwet taga wår undanflycht till Finland och så widare til Sweriet, och omsider stadnat på denna aflägsne ort uti Jemteland, ther wi ingen underrättelse kunnat ärhålla om wåra anhörige, som under kriget tjent Eder Kongl. May:t och Riket, utan ändteligen i dessa dagar fått förnimma at wår Fader Broder Jacob Ogilvie ifrån Ryttmästare wid Kongl. LifRegementet til häst, avancerat til General Adjutant hos Högst salige Hans Kongl. May:t och således på anhållan utur Riksens Arcivo fått en afskrift utaf Kongl. May:tz för honom d 8 Aug. 1706 utfärdade nådige Fullmacht, som här hoos följer, jemhwäl och at han in emot slutet af åhret 1708, uti en action emot fienden blifwit ihiälskuten /.../
meddela oss Liqvidation öfwer bemelte wår Sal. Fader Broders hos Eders Kongl. May:t och Cronan innestående löningz fordran, at wi därmedelst måge få hugna oss af någon ärsättning för wår bortmistade ägendom till en liten hielp och understöd uti wårt fattige och nödlidande tillstånd på denna främmande orten. /.../
Uppå framledne Majorens Wälborne Patrik Ogilvies efterlemnade Barns så wäl som min K: Hustrus wägnar
Aller underdånigste och Troplichtigste tjenare och undersåte
J: J: Rickmann"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065477_00065 ff
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/211


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2460 / sid 487 (AID: v319671a.b2460.s487)

244
Ranzoch / SV: Ranzoch
« skrivet: 2019-12-17, 22:30 »

Svar på Johans "PS" om auditören Daniel Larsson Ranzoch kan man hitta här:


"Ranzoch, Daniel    Nr 5068"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300176_00097
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/5


***


Likvidation nr 5068 hittar man sedan här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065477_00074 ff


"Afledne Regements Auditeuren Daniel Ranzoch för samma dess hafde Beställning under Herr Öfwerste och Baron Nierotz Infanterie Regemente" [Livländskt infanteriregemente]

Bild: 79
"/.../ wederbörande, meddelst häradshöfdingen Brynto Johan Anrells denn 26. Junii innewarande åhr, meddelte attest wist thet efter afl. Auditeuren inga närmare Arftagare äro, än systeren Mad: Maja Ranzoch och thes Broders Sal. Kyrkioherden i Stenby Arfved Ranzochs barn, hwars uthgifne fullmakt, jemte attest, för detta och under den 7 i denna månad, wunnit högl. Kongl. Collegii approbation, /.../
Stockholm den 18 Julij 1741"


Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/211

245
Siöblad / SV: Siöblad
« skrivet: 2019-12-13, 20:51 »

"Emedan een ungh Adelsman och min Släktinge wedh nampn Nils Siöbladh, hafr een rum tidh waret under Artolleriet här på Staten för LäreConstapel och nu sist på mönstringen avancerad till Constapel hafr fattat lust till siöwäsendet och will försökia sigh i ty begäres tienstligen aff Eders Excellens och Kongel: KrigsCollegio, att honom kunna meddelas et gunstigt affskiedspass. Affwaktar Kongel. Collegij behagelige swar förblifr
Eeders Excell: och Kongel. KrigsCollegij
Stockholm 29 junij 1687

Hörsamma och tienstwillige tienare
Johan Siöbladh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065964_00221
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/50 (1687)


Se rulla år 1687:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054142_00010
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1686/23 (1686)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Si%C3%B6blad_nr_75
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Si%C3%B6blad_nr_79


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00401 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/13

246
Gyllencartau / SV: Gyllencartau
« skrivet: 2019-12-13, 18:50 »

"Rulla Uppå Artollerie Folcket i Callmare som der den 1 Februarij A:o 1682 Befinnes och Munstradhe Ähro
Herr Maijor Wälb: Gusstaf GÿllenCartou
/.../
Tygwachtare Johan Gusstaf GÿllenCartou
/.../
Constabler
Erick GÿllenCartou niuter Constabl: Löhn efter Kongl. May:tt allernådigste bref d 22 Julij 1681"*

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065961_00458 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/47 (1681-1682)


* "/.../ i Nådher bewilliat det Maijoren Gustaff GÿllenCartau skall till sin ÿngste Sohnes Erik GÿllenCartaus education och uptuchtelse åhrligen niuta den Constabelz Löhn, som Faderen här till såsom eett augment på sin bestellning niutit hafwer /.../
Callmar Den 22 Julij A:o 1681
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066828_00200
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/57
Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00043
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00044
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00158

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029862_00252
"Munstrade d 19 Julij 683
Tyghwacht: Jahan Gÿllencartough byter sin tienst och löhn med Chergianten Hans Halman som blifwer Tygwachtare igen
Chergeiant Hans Hallman"
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1645 (1681-1683)
(Se även 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065964_00209 )


1684 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029863_00089
1692 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029864_00278
1699 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00390


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00933 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069683_00175 ff
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/G/I/G 25


***

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066828_00153 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/57

247
Tawast / SV: Tawast
« skrivet: 2019-12-13, 18:11 »

"Anno 1678 d: 4 Decemb: /.../
/.../
Actum Åbo ut Supra
Maria Jacobzdåtter
Sahl: Henrich Tawastz"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065961_00170
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/47 (1681-1682)


EÄ, tab. 12
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tawast_nr_64

248
Natt och Dag / SV: Natt och Dag
« skrivet: 2019-12-11, 22:01 »

"Rulla på det Manskap som för Kongl. May:tz Guardie till Recreuter wärfwat är, och nu under Hr Capitein Carl Schönbergs Commando till Regementet öfwertransporteras, utwisandes Annotationerne hwilka af andre commenderade ähe, eller af Recreuterne blifwa qvar hemma
Nembl:n
/.../
Wärfwade
/.../
Tråssdrängar
/.../
Pehr Erichs: Dag och Natt    242 [löpnummer]
/.../
Munstrat af Hans Kongl May:tz Krigz Collegio denn 21 Maij A:o 1704"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 37 (1704-1715) Bild 30 (AID: v950509a.b70, NAD: SE/KrA/038812)


EÄ: "1500-talsgenealogen Rasmus Ludvigsson rubricerade denna släkt ”Dag och natt” efter dess vapen, en delad sköld med det övre fältet gyllene och det nedre blått."

249
Introducerad adel - F / Freijtag
« skrivet: 2019-12-08, 17:37 »

"/../ iag underdånigst tilkänna Mig hafwa een Sohn wedh Nampn Niclas Fredagh, hwilken ähr sina 24 åhr, och iag i hans ungdom hafwer låtit lära honom räckna och skrijffwa, såsom och öfwat sig uthj Ingenieurs konst hos Ingenieuren i Calmare. och sedan i trij åhrs tijdh warit i Lijflandh i tiänst hoss Wälborne Hr ÖffwerstL: Christian Tuen von Wijngardten, och samma Min sohn i förlädhen höst begiärdt af honom afscheedh, hwilket han Gunsteligen bekommit haffwer, som Copia af honom gijfne Pass uthwijssar, och ähr till mig hemkommen. I förhoppning at få något ringa officium undher Compagniet som iag tillförendhe hafft hafwer, Men såsom Ingen lägenheet ähr Lös, och han giärna wille låta bruka sigh. Altså är mig kommit i tanckar, I största underdånigheet, at söka Edhers Högh Greffl. Excell:z och Rådher för samma min sohn, om Möygeligit woro han i dhenne Sommar, För min Långwarig tiänsters skull kundhe Niuta een Fendrichs gage wijdh Calmar, och dher wijdh Fortifications arbeetet fingo wijstat och sig uthj Ingenieurs konst wijdare öfwa. /.../
/.../
Cronebergh d: 29 Maij A:o 1672
Christoffher Nilsson Fridagh
för detta Ryttmester af dhee[?] Skåninska[?] Cafuallerij"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065952_00358 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/38 (1672)

 
Kristoffer Nilsson Freitag
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300098_00880
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 11/1
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_00350 (Henrik von Krefeldt i Kristoffer Freitags ställe)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Freijtag_nr_1977

250
Lilliehöök af Fårdala / SV: Lilliehöök af Fårdala
« skrivet: 2019-12-07, 13:44 »

"/.../ och dereffter medh flijt låtit förfara om någon skulle finnas, som behagade försträckia nödige medell till Leutnantens af Dahle Regementet Wälb: Knudt Lilliehökz begrafningh; Men så finnes lijkwäll ingen på denna orthen, som sådan begrafningz bekostnadt will praestera, medh mindre han wore förwissat om sin betalningh här sammastädes at bekomma, men der oppe i Dahlerne på bem:te Leutnantz löhn will ingen sökia sin satisfaction, emeden dhet skulle komma enom på stoor omkostnat för dhen långa wägen skull, /.../
Calmar den 18 Feb: Anno 1660"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_01138
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)


EÄ, barn tab. 36: "Knut Lilliehöök - Död 1660 i Kalmar"


***


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065723_00057
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/16 (1660)

Dalregementet år 1660:
"4. [kompaniet]
Capitein Carll Uggla
Leutnampt Knuth Lilliehöök dödh uthj Callmare in 9brj 1660[Sic! 1659?] ogifft ingen löhn i [...]"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillieh%C3%B6%C3%B6k_af_F%C3%A5rdala_nr_1

251
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2019-12-04, 22:26 »

"Praes. d. 28 April 1700
/.../
/.../ huru såssom iag för några Månader sedan erhölt een Remiss från Hans Kongl: May:tt och till det Kongl. CammarCollegium att Liqvidera, om mitt åtherstående Artollerie Stallmästare Gagie för 1692 åhrs giorde Tienst, Wijdh Reihnströmen, då wij samtel: af Artollerie Stall Staten blefwo wed åtherkombsten reducerade, och der på hijt kallade till Stockholm; då jag som Stallmästare war måste nödwändigt blifwa tillbaka att sluta mine Räkningar öfwer hwad som jag under händer hade, så utj Penningar som andre åthskillige saaker, hwilket sig utj 10 Månaders Tijdh uthdrogh till Räckningarnes inlefwerering: /.../
Jag nu åther mig wed Artollerie Stall Staten för Stallmästare Engagerat hafwer. Emoot hwilken justice iag förblifwer
/.../
Robbert Brüce
för detta Artollerie Stalmestare wed Reihnströmen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066983_00195 m.fl
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/5

252
Introducerad adel - S / Strussköld
« skrivet: 2019-11-30, 22:59 »
"Kongl: Maÿ:ttz sampt Sweriges Rijkes Wij underskreefne Rådh Skattmestare och CammerRådh; Giöre witterligit, att såssom hoos Högstbe:te Kongl: Maÿ:tt sampt Sweriges Crono, hafwer fordom Trägårdsmästarens wijdh Swartsiöö Herman Kopmans efterlåtne Enkia Christina Strusskiöldh i underdånigheet att foordra, för dess Sahl. mans resterande löhner, effter giorder här i Collegio uthräkningh Sexhundrade Nijetije Nije dahl:r lätt Silfwermynt, hwilka 699 dahl:r lätt Silfwermÿnt nu behr och i reeda meddell att erläggia, emedan desse tijders swårigheeter eij tillåtha; /.../
Datum Stockholm d: 1 Julij A:o 1669"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067585_00335
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet t.o.m. 1680 serie A, SE/RA/522/16/17/1


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Strussk%C3%B6ld_nr_623

253
Loberg / SV: Loberg
« skrivet: 2019-11-30, 22:23 »
"Hoffbagaren Mester Gunmund Jonssons Erfwingar
/.../
Credit
Såsom Sahl. Artollerie Majoren Nils Looberghs Enckia Anna Catharina von Kotzbuben d: 19 Octob: 1685 haar Updragit och Transporterat af sin Sahl Mans hoos Kongl: Maÿ:tt och Cronan i Underdånigheet hafwande liqvide fordran till Hoffbagaren M:r Gunmund Joenssons Enckia hustro Kirstin Pedersdotter 142 Dal: 13 /: kop:r M:t /.../ som giör i Sölf: Mÿnt 47:15"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067585_00298 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet t.o.m. 1680 serie A, SE/RA/522/16/17/1


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Loberg_nr_353


Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:4 (1800-1899) Bild 2810 / sid 254 (AID: v910582.b2810.s254)

254
Bordon / SV: Bordon
« skrivet: 2019-11-30, 21:32 »

"Såsom Hans Kongl. Maÿ:ts min Allernådigste Konungz och Herres Page Edell och Wällb: Gustaf Bourdon här wijdh Kongl. Håffwet ifrån An:o 1668 och till närwarande tjdh medh all flijth och trooheet, tiänt och upwachtat hafwer: Och han nu meera /:iämpte sitt underdånige anhållande hoos Högstbem:te Hans Kongl: Maÿ:t om en nådig dimission, hwilken iag på dragande kall och Embetes wägnar honom förundt hafwer:/ /.../
Stockholm d: 16 Nov: 1672"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067585_00118 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet t.o.m. 1680 serie A, SE/RA/522/16/17/1


EÄ: "Gustaf Bordon, till Torsjö i Höreda socken, Jönköpings län. Fänrik vid Kalmar regemente 1672. Löjtnant vid Dalregementet. Kaptenlöjtnant vid Dalregementet 1677-07-16, död 1678-09-01. Hans vapen uppsattes i Höreda kyrka, varest även Bordonska familjegraven finnes."

255
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-11-30, 20:40 »
"Thesse Effther:ne Rytter Wnder Anders Lÿnnarssons Phana woro Mönstradhe wthij Lijfflandh thenn 22 Octobris Anno [15]92 szå wore bådhe suenske och Tyske alle tilhopa till 236 hestar
Thär aff ähre Nw Affdanckadhe och förloff gifne som här Effther föölier
/.../
Hans Wttermarch     2 [hästar]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064146_00011 (se bild nedan)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064146_00007 [4 hästar, Narva 12/9 1592]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064146_00009 [4 hästar, Narva 22/10 1592]

Källa: Mönsterregister på Anders Lennartssons fana hertig Carls ryttare; Militieräkningar, 1592 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1592/1 (1592)

***

"Wachtmest:r
Hans Wttermarch 2 hestar
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00010
Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00017
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00020
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00042
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00043
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064189_00049

Källa: Anders Lennartssons /Linderssons/ räkenskaper för en fana hertig Karls ryttare. 1593-1599; Militieräkningar, 1593 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1593/7 (1593)

256
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-11-29, 12:49 »
Hej Bo!

Tack för dina kommentarer - och ditt påpekande ("het") som jag instämmer med.

Bästa hälsningar
Magnus

257
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2019-11-28, 22:10 »

"Specification uppå dhe ÖfwerOfficerare uthaf Kongl. Artolleriet, som uppå een kårt tijd äre döde blefne så j Riga som j DÿnaMÿnde, nembl:n
Capitains
Lecowius           1
Rudbeck           1
Spång      1

Fendreck:r
Igelström           1
Granquist           1
Paul Jöranson   1
Samsing           1
Böning      1
Ask              1
S:a               9

Gustaff Monpenne [Major vid artilleriet]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02634
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Se även beskrivningen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02630 ff

258
Lorfvensköld / SV: Lorfvensköld
« skrivet: 2019-11-28, 20:44 »

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Höghwälborne Hr Baron Gustaff Adolph Mellins anförtrodde Regemente Wijborgz Lähns Infanterie, hwareffter dess Öfwer- och underofficerare, medh Corporaler Trumslagare och Pipare, sampt Gemene Kneckter, likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat, för bem:te Regemente, sine 1709 åhrs löhner hafwa at undfå och bekomma Nembl:
/.../
2 [Överstelöjtnantens kompani]
Sergeant Jacob Johan Lorfwenschöldh avancerat till Fendrich under Hr Öfwerste Budbergz anförtrodde Regemente, Nylandz Infanterie och ÖfwersteLieut:s Comp:, den 16 Decemb: 1708, och niuter altså i åhr där sin löhn, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00428
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00357 [Nylands reg.]
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)


Se även:
År 1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00465
År 1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00440
"Corporal Jacob Johan Lorfwenschiöldh avancerat d:n 24 Decemb: 1706 till Sergeant under detta Compag:e"
År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00551
"Corporal Hindrich Juute fått Afsked d:n 7 Julij 1706, dy bekommer han här sin löhn till d:n 1 Aug: i stället wärfd d:n 7 Aug: Jacob Johan Lorfwenschöld som sin löhn ifrån d:n 1 Sept: har at undfå, men för Aug: Månad blif:r den bespard".


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lorfvensk%C3%B6ld_nr_1103


Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:4 (1800-1899) Bild 2900 / sid 263 (AID: v910582.b2900.s263)

259
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-11-27, 21:50 »
"Hr Bängt Månssons j Qwarsebo Berättelse Om  dess Ätt och Herkåmpst. den 2 februarij Anno 1662.

Fadher Fadhren benämbd Magnus Uttermarck war född uthj Marck Brandenburg. War Konung Erickz Stallmästare.
Fadren benämbd Magnus Bengtson, war Corporal och sedan Leutenampt under Öfwersten Anders Lennartssons regemente till hest uthj Konung Carels tidh, p.p.,
Hr Bängt Månsson är född i Swerige, uthj Wäster Giötheland, Walla Häradh och Clöster Sochn, på Fougdegården ben:d. när han sine 24 Åhr War, kom hann till Tienst för een Lijfknecht hoos Öfversten Anders Lennartsson hwilken Tienst han wäll och Trolig förestodh j 8 Åhr, när Tå bemälte Öfwerste wedh Kärkholm uthi Ryssland bleef slagen Anno 1602 kom Hr Bängt Månsson till Tienst hoos Konung Carl, för een Cammar Lacquay. Hwilken tienst han trolig och Wäll förestodh uthj 5 Åhr, då Konungen sielf honom förordnade till sin Systerdotter Margareta Elisabeth, medh henne fölgde till Gustrow uthi Meklenburg, och effter Konung Carls befallning tiente henne för Saalon[?] wachtare och Cammar tienare uthj 5 Åhr då han utaf Hertigen Hans Albrecht von Mecklenburg bleef skickadh till Biskoppen j Brähmen att lära Ballun Mesterrij och der ifrån till Cassell bemelte konst att ut lähra derest han dett och fullkomblig lärde uthj 2½ Åhr, då Fursten honom igien till sig kallade, och till Gustrow hwarest han effter Furstens befallning Lätt Oppbyggia och in Rätta ett Ballun huus, när dett aldeles färdigt war, Trädde han A:o 1615 uthj Echtenskap medh sin första Hustro som då war Cammar pijga hoos Furstinnan, Jungfru Anna Knocken benembd, när thå Hertig Carl Phillip hadhe Reest uthj fremmande Landh och kom tillbakar till Gustrow tog han honom medh sig hijt in j Landet till Nyekiöpingh befallandes honom der sammestädes låta byggia och in Rätta Ett Ballun huus, som än j dag der till seendes Ståår, förordnades Altså utaff Hertig Carl Phillipo till Rustmästare. Och Reeste medh Hertigen Och Konung Gustaff Till Rijga, män när Hertig Carl bleef dödh uthj Narfwa reste han hit in j Landet igien och hadhe RustCammaren uthj Nyekiöpingh under händer till Armum 1624 då Konung Gustafs Fru Moder Drottningh Christina honom förordnade till att förestå Giästgifveriet wedh Qwarsebo, der han alt sedan bott hafver p.p.

Min saligh Faders Modeer Fru Anna Erlandsdåtter"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074205_00118


***

"/.../att betra honom Bengdt Månsson och hans barn wår nådige benägenheet, besynnerligen för den hulda och underdånige tiänst, medh hvilcken hans Sohn wår Cammererar Daniel Bengdtsson alltidh hafver gådt oss trolligen tillhanda Så hafve Wij yttermera nådeligen bewilliat att den Andre Bengdt Månssons Sohn Anders Bengdtsson benembd skall wara effter låtit att effter sin Faders dödh Giestgifverijet uthj Qvarseboo niuta och behålla /.../
d. 31 octobris Anno 1652 Carl Gustaf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074205_00120
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/U/U 14


***


https://www.eskilstuna.se/download/18.369be3c31580a19562d1a588/1477664819104/Hvilsta+g%C3%A5rds+%C3%A4gare+genom+tiderna.pdf


[Olle - Kul att du uppskattar mitt inlägg]

260
Introducerad adel - VW / SV: Weidenhaijn, von
« skrivet: 2019-11-26, 20:54 »

"Den 12 Martij hölts [1684] hölts Ordinarium Consistorium /.../
10. Såsom Norre Förstads Cämnerskammare hade med Consistorio communicerat dhe documenter som Dorothea Ernestdotter Schlüter och Hr Adolph Weidenheim sin emillan dher wexlat hade, aldenstund hon praetenderade af honom ächtenskap under sitt plägade lägersmåhl: Att fördenskull kallades parterna före, och för henne Uplästes Mag. Olai Bergij uthi Rätten inlefwererade relation, huru hon sökt förleda predikoEmbetet med barnets chrestnande för ächta. Item hennes libell och hans exeption, ey kunnandes der af märkas någre lijknelse till ächtenskap, mindre skiähl. Hr Weidenheim sade sig fuller hafwa uppå Consistorij citation kommit tillstädes, men protesterade i dett högsta att hon måste plichta om hon icke kunde wijsa någre skiähl till ächtenskap. Föreboendes sådant af desse skiähl. 1 ab inaeqvaltate personary aldenstund han är en Adelsman. /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00052
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00049
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/39 (1684)


261
De Besche / SV: De Besche
« skrivet: 2019-11-26, 20:13 »
"Den 7 Februarij [1684] hölts Extra Ordinarium Consistorium /.../
/.../
Kiäranden war Hr Bookhållaren Gerhard de Besche, sampt å hans sijda hans Fader Hr Inspectoren Johan de Besche; Swaranden Madame Maria de Besche och å hennes wägnar hennes Fader Bruuksförwaltaren Gilius de Besche tillijka med hennes Swåger Regementzskrifwaren under H:s Kongl: M:tts Guardie Christian Düben.
Bookhållaren Gerhard de Besche berättar 1. att han giort tilltaal hoos Madame Maria de Besche om ächtenskap för 3 åhr sedan, och tå fått den förtröstning att så snart han kåmmo till den aetat han kunde hustru försörja skulle han hennes person bekomma. Dheruppå har han 2. förärdt henne itt conterfey hwilcket hon för hans skull burit, item een gulltröya och sidst kiöpt een ringh a 150 RD:r den hon emottagit. 3. Har hennes Fader igenom bref gifwit honom sitt samptycke,.4. Har han gifwit henne ringen uthi Hr Christian Dübens närwaru. 5. Men nu är Medicina Doctoren Drosander ther emillan kommen som hennes sinne ändrat. 6. Sade Hr Bookhållaren sigh hafft disposition om hennes ährenders förrättande några åhr. Här uppå exciperade Madame de Besch 1. Intet förnekandes dett ju Hr Bookhållaren åthskillige gånger hoos henne tilltaal giordt om ächtenskap, men bedyrandes sigh aldrig der om hoo försäkrat, uthan altijd swarat, dett woro tijd nogh för honom tänka på hustru, när han kunde hustru försörja. 2. tilstodh hon sigh fått af honom itt conterfey, huilket hon burit som itt faveur af een god wän, men aldrig under ächtenskaps tillsagu. Een ringh bekiände hon också sigh af honom fått, men icke uthan uppå afräckningh emot några till honom försträckte pänningar, huilcket hon wille bewijsa der medh att hon eij forr anammat, ähn han sielf låtit den wärdera och dher på wijst zedell. Hwad gulltröyan ahngår swarade hon, att hon den kiöpt för hennes egna pänningar. 3. Hennes Fader swarade uppå dett tridie att han ey annat kunnat giöra ähn med höfligheet swara uppå hans ahnkompne bref, och fördenskull icke annorlunda ähn Sub conditione gifwit sitt samptycke, der hans dotter sielf så skulle behaga, hwilken emädan hon sin fader der på icke swarat, är nogsambt att hempta att hon eij sitt sambtycke gifwit. 4. Tillstod Hr Christian Düben sigh fuller uppå Hr Bookhållarens Enträgne begiäran fölgt honom till Madame de Besche, men förnekade sigh tå hwarken hördt af honom något tilltaal om ächtenskap, eller sedt någon ringh gifwas; men som älliest något sådant kom på taal, Dy har hon swarat, då will jag wist blifwa een förderfwat menniska, om jag skulle taga denna till Man. 5. Madame de Besche giorde här emot den uthsagu, att hon warit trolofwad med Doctor Drosander långt förr ähn han reste uth. 6. Tillstod Madame de Besch sigh uppå Hr Bookhållarens egit tillbiudande brukat hans tiänst, men icke annat kunnat aldenstund han war hennes syslingh och hon hölt honom för sin gode wän. Emot alt detta duplicerade Hr Bookhållaren. 1 Att han wille lempna uppå hennes edh det hon honom om ächtenskap tillsagu giordt 2. förebar Hr Bookhållaren att han medh hennes samptycke ringen kiöpt, af orsak att detta ächtenskap bekräffta sedan hon förnam att Drosander hemkommen war. 3. Yrkade Hr Bookhållaren sigh medh henne sambtycke skrifwit hennes Fader till. 4. Påstodh han att hon till att undfly dhe sinas afwundh, sambtyckt dett skulle han taga Düben med sigh, men nu förmärka att Hr Düben warit honom otrogen, och dett så mycket mehr som hon silef för honom bekiändt att Hr Düben giordt glyt och löye af honom, sampt winkat medh ögonen den stund han lefwererade henne ringen. 5. Förmeente Hr Bookhållaren sig kunna bewijsa att Hr Drosander lagt sigh emillan sedan som hon gifwit sigh tillsagu om ächtenskap. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00025
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/39 (1684)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_Besche_nr_1253

262
Emporagrius / SV: Emporagrius
« skrivet: 2019-11-25, 23:36 »

"Den 10 Octobris [1683] hölts Ordinarium Consistorium /.../
4. Margareta Abrahamsdotter som för hoor skull dett hon bedrifwit med Israël Emporagrio, A:o 1680 d. 1 Sept. warit skildt  ifrå sin Man Corneten Petter Frisch, insinuerer een attest der på att hennes förre Man är gången i annat giffte, sampt een Supplique ochså att få bygga ächtenskap med någon som henne biudas torde, brukandes sigh till exculpation 1 att Petter Frisch lempnat henne i frestelse i ty uthi 4 åhr, förr ähn hon föll i hoordombs synden, han intet frågat effter henne uthan stadigt warit wijd armeen. 2 Låthit henne sittia här å orthen medh 3 små barn dem hon försöria skulle. 3. Många resor hafwa skrifwit honom till men inga swar bekommit, uthan allena af andras berättelser förnummit att han antingen ther skulle död wara eller fången blifwit. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065083_00249
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/38 (1683)

263
Sabelhierta / SV: Sabelhierta
« skrivet: 2019-11-25, 22:05 »

"Den 14 Martij [1683] war Ordinarium Consistorium /.../
1. Kohnan Kerstin Mattzdotter hafwer för plägat lägermåhl medh Jacob Sabelhierta Civiliter plichtat, och åstundar komma j Kyrckia.
R:s Hon skall informeras j sin Christendomb, och stå wanl. Kyrckioplicht och skrift j Ladugårdz Landzförsamblingh.  Hon gaf 6 mark Kmt til dhe fattiga."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065083_00048
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/38 (1683)


264
Ädelberg / SV: Ädelberg
« skrivet: 2019-11-24, 12:50 »
Ädelberg, Carl Barthold - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0075326_00008 ff

Ädelberg, Daniel Johan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0075326_00018 ff

Bergqvist adlad Ädelberg, Johan Torstensson - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0075326_00063 ff
"/.../ haar ifrån åhr 1667 (:dher iagh tillförende ifrån min barndoms tidh meedh Studier i Scholar och dessföruthan på någre åhr uthi Ed:rs Kongl: Maÿ:tz Academier i Åboo och uthi Carolina Academia i Lundh continuerat:) warit laghförare i Trögd Lagunda och Håboo Härader i Uppland uthi tree åhrs tidh: Sedan vice Häradz Höffdingh i Sunerboo Häradh i Småland uthi Älffwa åhr, hwarest iagh Justitien administrerat, alt hwadh flijt och trooheet, lärer underdånigst migh dehröffwer giffne attestatum, utaff Ed:rs Kongl: Maÿ:tz HoffRätt i Giötha Rijke, och Sunnerboo Häradz wittnesbördh uthwisa: Haffwandes under then tiden förrättatt åthskillige commissioner, hwillcket Ed:rs Kongl: Maÿ:tz HåffRätts i Giötha Rijket, påberoopadhe wittnesbördh, äffwen underdånigst betygar; Åhr 1677 bleeff iagh commenderadh medh bönder i be:te Sunnerboo Häradt, då FeldtSlaget Skiedde weedh LandzCrona, uthaff då för tiden warande LandzHöffdingh och nu meera hoos Gudh Saligh, Högwälborne Herre, Herr Gustaff LillieCrona, dedh migh dehröffwer giffne Häradz attestatum uthi diupaste underdånigheet contesterar; Efter den tiden haar iagh sedermeera förwalltat Auditeurs tiänsten uthi åtta åhr, här weedh Ed:rs Kongl: Maÿ:tz FeldtArtiglerie i Stockholm: Desslikest effter Ed:rs Kongl: May:tz Allernådigste ordres een commission uthi Skåne och Smålandh, beträffande dhe många plåtar, som bårttoges i Krigztiden, expedierat, medh hwadh flijt och trooheet, dedt ähr förrättatt, lärer Ed:rs Kongl: Maÿ:tz Rådh, FeldtMareschalh och General Gouverneurs, Högh wälb:ne Greff Rutger von Aschebergz medh medhdelade recommendations skrifft underdånigst betyga. Hoos Ed:rs Kongl: Maÿ:t allerunderdånigst Supplicerandes, Ed:rs Kongl: May:t allerndigst behagar förunna migh och dhe mine till hugnadh HäradzHöffdingztiänsten i Hällsingelandh, effter Nerbelium: /.../
Johannes Tostensson Bärghquist"

Ädelberg, Mathias Johan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0075326_00067 ff


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/Ä 2


https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%84delberg_nr_1418

265
Oldekop / SV: Oldekop
« skrivet: 2019-11-23, 19:42 »

"Den 20 Decemb. [1682] höltz Ordinarium Consistorium /.../
14. Hr Major Oldekop citerat emot Hust: Maria Gejer skall, efter S. Maria Klåckares berättelse, hafwa swarat, at, när Consistorium gifwer honom den Titul, som H:s May:t honom förundt, will han comparera, och efter han j Citation, som uplästes och gillades, blef kallat Hr Major, tychte Consistorium, som intet wiste honom wara en Adelsman, det han intet haft fog at på sådan titul tala, skickades fördenskull samma Klåckare till honom medh begäran, at han wille sin titul på papper Uppsatt Consistorio tilhanda sända, så skulle han den samma åthniuta."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00189
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065083_00060
"Den 28 Martj [1683] /.../
8.Hust. Maria Gejer begärte genom sin Son ännu widare Citation uppå Hr Majoren Herman Oldekop, som sades wara på sin Gårdh wijdh Ekesiö, at her henne swara till trolofningzhandell, som han medh henne ingått, men sedermehra sig medh en annan copulera låtit. Resol. Consistorium will genom dess skrifwelse anlijta Landzhöfdingens handräckning å den orten at få honom till ståndh."
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/38 (1683)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065083_00228

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oldekop_nr_990

266
Introducerad adel - L / Lohreman
« skrivet: 2019-11-23, 19:01 »

"Den 20 Septembr. [1682] höltz ordinarium Consistorium /.../
3. Klåckaren j S. Nicolai Kyrckia Lars Tunborg gör påminnelse om sin sak medh BorgMästaren j Upsala Hr Thomas Lohrman, angående den Skuldfordran, som af honom på dess Sahl. broders Hr Johan Lohrmans wegner praetenderes /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00140
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lohreman_nr_1172

267
Introducerad adel - J / SV: Jägerhorn
« skrivet: 2019-11-23, 18:46 »

"Den 13 Septembr: [1682] höltz Ordinarium Consistorium /.../
11. Kohnan Elisabeth Persdotter anhåller om Kyrkiogång efter sit barn, som hon genom lägersmåhl medh Capitain Hans Jägerhorn. Resol. Hon skall efter undfången information j sina Christendomsstycken stå 3 res. på bätringzrummet, och sedan intagas j S. Catharina försambling. Hon gaf 3 D:r Kmt j almoso."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00136
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Storby_nr_226

268
Adel & ätt / SV: Adel & ätt
« skrivet: 2019-11-23, 13:52 »

"Den 23 Augustj [1682] höltz Ordinarium Consistorium /.../
7. Pastor j Riddarholmen M. Vultej gifwer tilkenna, huruledes /.../ 2. at utan hans Communication är j Riddarholms Kyrckia it gammalt Wapn för en Calvinisk Adelsman, ibland Riddarskapet Upsatt, hwilken saak Fiscalen skall sinnat wara på den nu tilstundande Rijkzdagen at angifwa."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00123
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)

269
Körning / SV: Körning
« skrivet: 2019-11-23, 13:03 »

"Den 16 Augustj [1682] höltz Ordinarium Consistorium /.../
13. Daniel Ranzoch hafwer förlofwat sig medh AdelsJungfrun Ebba Körning, /:medh hwilken han och barn äger:/ hwar till hennes föräldrar samtycke gifwit, hafwandes Fadren j Lijftijden warit hoos hans Ehrwä:t M: Bergium, som han berättade, och begärt Copulation, och Modren som ännu lefwer j Nyland, kallar honom sin Son i sine bref. Dess hafwa sökt wixel j Rasbo Sockn, men Consistorium Upl. efter 1 lysning Uppå Pastoris Loci Hr Henrich Bÿrelij förfrågan sig icke undertsodh at uthan Kongl. permission tillåta dem wixlen, som äre och olijka ståndh: söckt det samma her j Stockholm och af Sahl. Hr ErchiEbiskopen, men fått i lijka Måtto afslag, han begär enteligen at detta Consistorium wille gifwa dem lof at wijas, men Consistorium, ehuruwähl det kunde Upräckna några exempel af dem, som af olijka Ståndh obehindrade bygt Echtenskap tilhopa, dock hölt det betänckeligit att emot Consistorij upsaliensis her om utlåtne tanckar dem till Copulation förlofwa, utan inrådde dem hoos H:s Kongl. May:t der om Underdånigste ansökning göra"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00120 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/K%C3%B6rning_nr_67

270
Duwall / SV: Duwall
« skrivet: 2019-11-23, 12:21 »

"Den 5 Julij [1682] höltz ordinarium Consistorium /.../
1. M. Wagner berättade, hurusom Capitainen Albrecht Duvalt, som för begångit dråp på sin bonde är dömbd till döden, och om Lögerdagen skall stå sitt straf, och är besöckt af Prästerne j S. Jacob skal af förherdelse sagt, sig wara oskyldig, och intet gå ut, intet willia eller skohla gå ut at stå straffet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00096
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00140
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


EÄ tab 3:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Duwall_nr_241

271
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-11-23, 12:12 »

"Den 28 Junij [1682] höltz Ordinarium Cosistorium /.../
10. M. Arnel proponerade en Saak angående Wälb. Hr CARL Uttermarck, och Wälb. Jungf. Christina Canterstierna, för hwilka är uti S: Maria försambling af Predikostohlen afkunnadt 1 res. d. 24 hujij och Söndagen der efter den 2:a och 3:ie gången. Brudgummen will låta Copulationen skee på landet, hwar till och pastor Mariensis sit samtycke gifwit medh en Zedell. Nu ankommer Sponsi Faders bref dat. Gripsholm d. 13 Junij 1682, hwar af synes, at detta Giftermålet är honom emot. Ther till med sade M Arnell at Sahl. Hr Joh. Kellingij Son, som efter begäran componerat Bröllopzskrift, för honom berättat, at Bröllopet skall stå i morgon utj hans Stiufmoders huus, hwar af befans, at något bedrägerij spelar her under. Pastor M Arnell frågade fördenskull, huru han sig her utinnan åtbära skall, om han kan säkert göra inkast i Wixlen, efter Fadrens consensus är conitij. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00094 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)

272
Introducerad adel - S / SV: Sabel
« skrivet: 2019-11-22, 23:15 »
"Den 21 April [1682] war Consistorium extra ordinarium /.../
1. Wälb. Hr Gustav Sabbel anhåller genom en insinuerade skrift om Consistorij tillåtelse att copuleras medh sin trolofwade kiereste Juliana de La Capell, hwilka både för deras brott af den Höglofl. Kongl. Hofrätten äre fuller dömbde till döden, men sedan i Kongl. Senaten äre dem begge Kyrckiostraf pålagt, honom Landzflychtigheet, och henne 1 åhrs fengelse, frågades 1. om han är förlofwat medh Juliana de La Capell? R:s Ja, medh föräldrarnas samtycke. 2. Hwarest och när? R:s her j Staden j i förleden Rijkzdagztijden. 3. Hwarest han är hemma? R:s på landet, der gerningen är skedd. 4. Om the äre j skyldskap medh hwar andra förbundne? R:s Ja, hennes Moder och Jagh äre syskonebern. Han befaltes taga afträde och sedan discurserades om twenne ting. 1. Om saken bör af detta Consistorio optagas? M: Iser medh Hr Biskopen tyckte, at den borde remiteras till Upsala Consistorium, emedan Sabel har sitt heemwist på landet, och detta Consistorium har nogh göra medh Parter her j Staden. En deel meente deremot, att saken måtte her till skärskådan antagas, efter som trolofningen seyes wara skedd her j Staden. 2. Om thesse Personer kunna admitteras at byggia Echtenskap medh hwar andra, som på bem:te sätt skylde äre? Her uthinnan kommo Consistoriales öfwerens, att Consistorium bör göra sådant Echetnskap swårt, och remittera Parterne till H:s K: M:tt att sökia dess dispensation och allrnådigste tilståndh till det dhe åstunda. Och såsom Consistorium sigh påminte, att Juliana de La Capell intet ännu uthstådt den henne pålagde Kyrckioplicht: Altså resolverades, att hon nästkommande Söndag j Högmässan skall j S: Clara stå på Pallen, och efter Gerningens publication af Predikostohlen stå Uppenbara skrift sedan det bestält är, will Consistorium taga deras begäran utj betänckiande.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00058 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00071 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00079 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00098
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00100
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)

273
Kagg / SV: Kagg
« skrivet: 2019-11-22, 22:50 »

"Den 22 Martii [1682] höltz Ordinarium Consistorium /.../
/.../
Tatinghof och dess dotter tilspordes om dhe äro af Adell, der på dhe swarade Nej.
/.../
Resolutio
Ehuruwähl Wälb, Hr ÖfwerstLeutnanten Bengt Kagge söckt att bestrijda den trolofning, som Fru Hillegonda Tatinghof påstådt wara emellan hans Sahl. Broder Majoren Wälb. Hr Georg Kagge i Utrecht åhr 1675 och hennes dotter J. Catharina von Holstein Uprättat; dock lijkwähl, såsom dhe af honom producerade skiähl eij pröfwas wara af den wicht, att dhe kunna bem:te trolofningzhandell improbera och Uphäfwa, som efter den der i Landet brukelige sedwänio förmedelst itt der öfwer oprättat notariel Instrument j Witnens närwaru giord är, hwilken ben:d Hr Georgen Kagge lofwat efter förrättat resa till Tysslandh medelst Copulation at fulborda, som af itt dess egenhendige bref är at förnimma; altså finner Consistoriu skäligt meerbem:te trolofning her medh at confirmera och för Giltig hålla, men hwadh dee öfrige praetentioner anbelangar, som ofwansagde Fru Tatinghof emot Wälb. Hr Bengt Kagge gör. will Consistorium hafwa dem hermed till Forum Competens remitterade och henwijste."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00050
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00051
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kagg_nr_68 [se barn tab. 10]

274
Introducerad adel - E / Ehrnrooth
« skrivet: 2019-11-22, 17:23 »
"Den 25 Novembr: [1681] höltz Consistorium /.../
7. Häradzhöfdingen Johan Plagman inkom och beswärade sigh öfwer Hr Jacob Billingh, hwilken förhindrat Echtenskapet emellan honom och J. Brijta Uggla, som så wijda kommit war, att Bröllopzbrefwen woro uthskrefne, det han bewijste medh itt bref till Hr AmmiralLeutnanten Per Rosenholm underskrifwit af Fru Margareta Sparre, Herr Jacob tilspordh, hwadh skiähl han hade till att läggia sig emellan desse förbem:de Perssoners Giftermåhl swarade, berättandes, huruledes Daniel Lagerbohm, som nu på fremmande Orter stadd är, hade en gång kommit i hans Cammar medh en Ring i handen, den han wille gifwa bem:te J: Brijta Uggla, i Upsåth att trolofwa sigh medh henne i hans närwaru, men Hr Jacob nekade sigh hafwa efter sitt Embete något giordt dertill efter Lagerbohm icke hade HögWälb: Fruns samtycke der till, uthan sade sigh allenast hafwa förmant them å begge sijdor till Uprichtigheet och stadigheet emot hwar andra. Sedan han förnummit Häradzhöfdingen frija till J. Brijta, hade han skrifwit merbem:te Lagerbohm till, och låtit honom sådant förstå, hwar på han och bekommit swar, det han i Consistorio opwijste ifrå Paris skrifwit, hwar uthinnan han 1) gifwa tilkenna dem sins emellan skohla förlofwade wara. 2) beder, det Hr Jacob wille läggia denna protest i wägen widh alla tillfällen der något emot hans förmodan skulle föröfwas, det Hr Jacob sade sig nu efter hans begäran giordt. Hr Jacob frågades, om HögWälb: Frun hafwer Giftorätten utj detta måhle, eller om någon annan är närmare der till, han swarade, af HögWälb. Fruns afgången bref kan man nogsampt sluta, henne Och ingen annan competeras Giftorätten, som warit J: Brijtas Fostermoder, hon hafwer fuller en Moster, men han troor, henne hafwa framstält hela detta ährende utj HögWälb: Fruns behagh. Detta angående Gifterätten pröfwade och Consistorium billigt.
Resolutio
Consistorium finner intet skiähl att hålla den frijerijshandell, som emellan Daniel Lagererbohm och J. Brijta Uggla skall sig tildragit hafwa, wara någon laga trolofningh, uthan den som heemligh och olagligh hermedh Uphäfwer, pröfwandes der hoos billigt att approbera och gilla det Echtenskapz förbundh, som sedermera emellan Häradzhöfdingen Johan Plagman och bem:te J: Brijta Uggla Uprättat är, efter som dhe der medh lagligen procederat.
Häradzhöfdningen gaf till dhe fattiga 18 D:r Kmt."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00287 f
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Uggla_nr_100
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerbom_nr_1229

275
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2019-11-21, 22:12 »
"Den 3 Augustj [1681] höltz Ordinarium Consistorium /.../
8. H. Anna Clasdotter gaf tilkenna, det Mätaren Erick Nilsson Lille lofwat henne Echtenskap, men tergiverserar medh dess fulbordan, som then sig åtra will, oachtat, at han tagit henne i sitt huus som en förestånderska och tilkommande hustru. Hrr Carl Gustaf Booz, Erick Hansson Rolof och Henrich Sabelstierna, som woro hennes Slächt, witnade, at han lofwat henne Echtenskap, och gifwit henne penningar. Erick Lille tilstodh 1) sig lofwat henne Echtenskap, och tagit henne i huset hoos sig, men 2) sade sig her till sin lofwens fulbordan för wissa orsaker emotstådt. Han frågades. 1) Om han nu wille fulborda sin Echtenskapz låfwan, och taga henne H. Anna Clasd:r till sin hustru? Han swarade, Är thet Gudz willie, så må thet skee i Jesu Nampn. Hwar på honom sades, at Gudh är intet emot it ährligit Echtenskap, uthan snarare thet genom Menniska befrämiar. 2 Om han nu strax i Consistorio uthan all Omkostnadh wille sig wija låta? Han tergiverserade fulle något i förstona, dock lät han sig sedan till extemporaneam Copulationem öfwertala. Hwarföre blefwo dhe wigde af Hr Anbergh Kyrkioherden i Finska församlingen utj Choret, på det wixlen icke skulle hindra Consistorij Sysslor."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00224
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)

276
Introducerad adel - G / Gripenhielm
« skrivet: 2019-11-20, 22:04 »
"ANNO 1681 d 23 Febr. höltz Ordinarium Consistorium /.../
8. Af detta tilfälle berättade Notario, det M. Jonas Gravander för honom sagt, att Hr Nicolaus Ryting, som han sielf i hans åhöro bekänte, och der till intet nekar, skall Copulation emellan Hr Nils Gripenhielm och Fru Maria Bonde förrättat, hwar till lade H. Rev. Praeses detta, at bem:te Ryting skall åhr 1675 her i Consistotio blifwit bracht en Olaga Wixell af förrätta, hwilken sedermera af Ven. Consistorio uphäfwen blef, kunnandes sig icke påminna, om han sedermera är restituerat worden eller eij, hwarom Notario, skulle i Protokollet ransaken hwar uthinnan der han befinnas wara priverat och intet fått PrästeEmbetet igen, lärer Fru Maria Bondes Wixell komma utj ringa Consideration, som den der af ingen Prästman förrättat är. Resol. Hr Nils Ryting skal citeras, at afhöram hwad Consistorium kan hafwa honom at förehålla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00047
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00063 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00075 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00206 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)

EÄ, tab. 2:
"Nils Gripenhielm (son av Edmund Figrelius, adlad och friherre Gripenhielm, Tab. 1), friherre till Örneholm samt herre till Espeholt, Zimmershof, Skediga och Söderby. Född 1653. /.../ Gift 1680 med friherrinnan Maria Elisabet Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674 med överstelöjtnanten, friherre Axel Bielkenstierna, nr 28, född 1648, död 1676), född 1654-11-05 i Stockholm, död 1736-11-00, dotter av riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bonde, nr 20, och hans 2:a fru Anna Christina Persdotter Natt och Dag, nr 13."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenhielm_nr_56

277
Introducerad adel - D / SV: De la Chapelle
« skrivet: 2019-11-20, 21:25 »
"ANNO 1681 d. 9 Februarij höltz Ordinarium Consistorium /.../
9. Christina Drefling inkom och berättade det hennes Contrapart Hr Capit. Georgh Helfreich skall, som hon förnummit, wara sinnat at träda utj Echtenskap med Hr ÖfwerstLeutnantens De La Capels dotter på Bagarebodh, Margareta De La Capel ben:d som skall nu wara her i staden Copulation at anställa låta, begärte fördenskull förbudh af Wixlen för bem:te Capitainen, till thess den dem emellan utj Andeligt och Werldzlig Rätt hengiande Action med itt behörigt sluut kan afhulpen blifwa. Resolu: Skall skrifwas förbudzZedell till Pastores i alla Församblingar her i Stockholm."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00027
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00090 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00102 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00124 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00128 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00141 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)


EÄ, barn tab. 2:
"2. Margareta de la Chapelle, född 1664, död 1699 på Focksta i Hagby socken, Uppsala län och begraven s. å. 16/7. Gift med kaptenen Georg Zakarias Grissbach, nr 297, i hans 1:a gifte, död 1709.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Helffreich_nr_911

278
Vicken, von / SV: Vicken, von
« skrivet: 2019-11-19, 18:43 »
"Regementz krigz Rättens Sentens och domb utj saken emellan Qwinfollket Kierstina Jönsdotter såssom kiärande och Munsterskrifwaren Magnus Pallmgreen såssom swarande angående lägersmåhl som bem:te Pallmgreen med kiäranden under ächtenskapz löffte begångit, och förmenar nu att blifwa frij ärkiend före, serders emedan han Kierstina Jönsdotter effter Krigz Rättens deröfwer fällte interlocutorie resolution af d 10 Julj 1711 förlijkt och des utan aflat barn med Beata Christina von Wicken den han till ächta begiärer, afsagd Ystad d 7 October 1711."

Källa: Domkapitlet i Lund FIIf:25 (1711) Bild 4590 (AID: v234783.b4590, NAD: SE/LLA/13550)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Wicken_nr_830

279
Introducerad adel - B / SV: Blixencron
« skrivet: 2019-11-16, 23:23 »
"Rulla Uppå Capiteinens Wälb: Otto Wilhelm von Löfwens Compagnie Munstradt d: 10 Decembr: 1683
/.../
Chergiant Magnus BlixenCrona"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054037_00070
Källa: 1683. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1683/1 (1683)

***


"Rulla Uppå Hans Kongl: Maÿ: LijfGuardie till Footh Och Capitein Wälb: Otto Wilhelm von Löwens Compagnie d 2 Augustj A:o 1684
/.../
Chergiant Erick Burre d 14 April istelle för Magnus Blixencrona d 14 dito; av til Adiutant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00262
Källa: 1684. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfer; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/2 (1684)

***


"Uthi Stockholm på Nya stalgården d 15 September Anno 1685
/.../
Adiutant Magnus BlixenCrona"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00095
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00150
Källa: 1685. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1685/2 (1685)

***


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00548 ff
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2

280
Lilliecrona / SV: Lilliecrona
« skrivet: 2019-11-16, 22:52 »
"Capiten Wällborne Reinholdt von Liefwens Compagnie
/.../
Piqvenerare
Anders Jonsson LillieCrona"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054001_00020
Källa: 1680. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/1 (1680)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300113_01449
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/8


EÄ, TAB. 3:
"Anders Lilliecrona (son av Johan, tab 2). Sergeant vid livgardet. Gift med Margareta Abrahamsdotter.
Barn:
Johan, född 1688-04-24 i Svista by i Klosters socken, Södermanlands län."

281
Canterhielm / SV: Canterhielm
« skrivet: 2019-11-15, 20:06 »

"Rulla Uppå Högwälborne Hr Baron och Öfwerstens Compagnie
/.../
Piqvenerer
Gustaf Canterhielm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054025_00064
Källa: 1682. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1682/2 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Canterhielm_nr_583

282
Sabelstierna / SV: Sabelstierna
« skrivet: 2019-11-15, 19:48 »

"Capitein Wälb:ne Hr Nicolas Ungerh von Sterenbergz Compagnie
/.../
Musqueterare
Hindrich Sabelstierna"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00159
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00201
Källa: Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1681; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)

283
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2019-10-31, 18:25 »
"AflöningzLista oppå Öfwerstens Edell och Wälbördigh Carl Gyllenpistohls Regemente, [Södra] Skåniske Cavallerie, hwar effter dess Officerare hafwa sine 1682 åhrs löhner at åthniuta och bekomma Nembl:n
/..../
6. [kompaniet, sedermera benämt Svabesholms kompani]
Ryttmestare Dawid Christoph: MondGomeri
/.../
Cornet Swen Dahlpijhl
/.../
Corporaler
Nills Falck sammaledes afgången, i stellet Johan Dahlpijhl som deslikest niuter sin löhn ifrån den tijden han tiensten wärckel:n tilträdde der han werfder är."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065743_00116
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/36 (1682)


År 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00057
År 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00134
År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00135
År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00128 [nedan]:
"Corporaler /.../ Johan Dahlpijhl, för begången duel sökt flychten hwarförre des löhn Säquestreras, till wijdare Kongl: May:tz nådige behag, i stellet Johan Ampferd werfd och till kommen in august: 1686, löhn ifrån den första September.
Jöns Wellam Swawe blifwit flüchtig för begången duel medh Johan Dahlpijhl, hwarförre des löhn i lijka motto Säquestreras, till wijdare Kongl. May:tz Nådige behag, i stellet in Augusto 1686 Erick Tranman werfd, löhn ifrån 1 September."
År 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00136

284
Gagge / SV: Gagge
« skrivet: 2019-10-29, 21:51 »
"Rulla Uppå Wälborne Hr Öfverste Joachim von Cronemans regemente och Salig H:r Major Magnus Gagges Compagnie. Narfwen d 1 Martij 1684./.
Nembl:
Major och Capit: Magnus Gagge dödh d. 7 Januarij
/.../
Föridare Magnus Mag: Gagge
Munsterskrif: Carl Gustaf Gagge"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054078_00202
Källa: 1684. Garnisoner i Balticum, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/14 (1684)


***

Gagge, Karl Gustaf
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01781


Gagge, Magnus Magnusson
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01782


Gagge, Magnus
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01783


Gagge, Magnus Matsson
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01784


Gagge, Magnus Matsson
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01786
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/4

285
Armfelt / SV: Armfelt
« skrivet: 2019-10-29, 21:20 »

"Rulla På öfwerstens Edhle och Wällborne H:r Rembert von Funckens Nyia Esquadron, och Capitain Gideon Pröbstingz Compagnie, Ingiffwidt J Narfwa den 1 November A:o 1684
/.../
Förare Christoffer Willhelm Armfelt. 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054078_00157
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1684/14 (1684)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300106_00956
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/1

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Armfelt_nr_458

286
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2019-10-27, 21:48 »

"Rulla Uppå Fäldt Artollerie betiente wedh Defensions Wärcket emoth Norrie som på skantzerne längst widh Elffwen liggia, och på Daal pro Månadh Martij Anno 1678 Nembl:n
/.../
Fendrich Bengt Radzwill 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00011
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/8 (1678)


"Attesteras här medh, dhet Artollerie Fendricken Rasswildh, här aff Fäldt Magazinet icke hafwer bekommet dess förledne Februarij Månadtz Löhningh uthj förledet Åhr 1678. Effter ingen uthräckningh för dhen Månaden inkommen ähr, Giötheborgh d 24 October A:o 1679.
Erich Hatun"

"All den stund Artillerie Fendriken Raswil hos migh ansökt hafver, om ett Atestatum att han Continuirl: hafver Warit i tiänst, och ingen gång uthaff Feldt Artillerie Rollarna ähr uthsluten blefven, sådant kan iagh honom Mädh gått witness börd Atestera och nähr på kräfes uthaff hela Artilerie bekrefttas. Datum Giötteborg d: 7 Novembri A:o 1679
H: Hanson Sperling"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00008
[ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00829 ]

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00013
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00014
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00015
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00018
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00021
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00023
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00024
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00028

287
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2019-10-25, 22:00 »

"Rulla Aff Ryttemästarens Wällb: Jess Wijsingh Reuterhielms Compagnie pro ANNO 1681
/.../
Gemeena Ryttare
1: Sven Lilliebielke"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054022_00039
Källa: Riksänkedrottningens livregemente till häst; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681-1682/1 (1681-1682)


288
Dahlepil / SV: Dahlepil
« skrivet: 2019-10-25, 21:16 »

"Rülla Uppå Maÿorens Wälb: Georgh Wilhelm von Muhls Compagnie Cavallerie af hennes Kongl: May:ttz RickzEnkiedråttningens Lijff Regemente under Commando af hans Excell:z Högwelb: Hr Baron Feltmarskalck och General Gouverneur Rutger von Ascheberg, hwilket Compagnie logerat i Sunderwijkens Fougderie pro A:o 1681
/.../
Gemene Ryttare
/.../
Johan Dahlpihl. 1. bek:[om] afskedh d 15 7:ber 81 istellet Olof Jonson Dalbergh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054022_00021
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681-1682/1 (1681-1682)

289
Veta / SV: Sven Ljungman (Sven Zachrisson)
« skrivet: 2019-10-24, 21:56 »
"Bekiänner migh untertechned at hafwa bekommit af Skiepparen Hans Kiönigh werior som kommer til Hans Exelens general maior Stenbochs Dragonregemente 600, och 24 Stycken, som här medh Attesteras Elbingh d: 30 Maij A:o 1704
S. Liungman
Leutnant af general Maior
Stenbochs Dragon Regemente"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02257
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)

290
Introducerad adel - B / SV: Bethun
« skrivet: 2019-10-24, 21:49 »
"Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz Fält Artollerie Betienter såssom dhee wedh nederstående dato befinnes Nembl:n
/.../
StyckeJunkrer
/.../
Herculus Bitohn
/.../
Jönkiöpingh d 29 Feb: A:o 1704"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02045
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02090; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02109; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02127;
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_02186"

291
Krigsfångar / SV: Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2019-10-24, 20:23 »

"Specification uppå de Sachsike Fångar som äro här i Skåne förlagde och inquarterade och nu för tiden lefwa Nembl: uti Christianstadh
/.../
Ystadh
/.../
Summa 121 pers."
[Malmö d: 13 Febr: A:o 1704]


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065982_00198
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704)

292
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2019-10-24, 18:54 »
"AflöningzLista Oppå Öfwerstens wälborne Hr Gustaf Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare, likmätigt Kongl: May:tz indelningzwärk och Stat för bem:te Regemente sine 1702 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl.
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
/.../
Sergeant Nils Dÿÿk avancerat till Feltwäbell den 16 Junij 1702, doch niuter här sin löhn i stället ifrån Förare Gustaff Bruss, som den 28 Sept: där på fölliande är död blifwen, och warit ogifft och i dess stelle ifrån Munsterskriff:e Hans Falck."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00629
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


Avlöningshandlingar år 1701:
"Föraren Hans Fagerström avancerat til Fältwäbel in Decemb:r 1700, som här ofwanför förmäles, då i hans ställe ifrån Furier af dhetta Compagnie Gustaff Bruss"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00380
Källa. Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


Avlöningshandlingar år 1700:
"Furier Hans Fagerström avancerat till Förare den 10 September 1700, behåller doch för samma åhr här sin löhn, i stellet ifrån Rustmestare Gustaff Bruss."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00753
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


Avlöningshandlingar år 1699:
"Rustmäster Gustaf Bruss"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00211


År 1698 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00256


År 1697 - "Rustmästarn Gustaf Brüss ifrån Corp: af detta Comp: och N:o 93"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028378_00190
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028378_00194


År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00235


År 1695 - "Corporal Gustaf Brüss" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00273 (Se samma uppslag: Majorens kompani: "Förare Oloff Wernick tagit afskedh in Decemb: 694 istället samma Dato från RegimentzAdjutant Frans Brüss"


År 1692 - Corporal Jöns Arfwidsson förlofwat på General Munst:n d: 10 Augustj 692 istället samma dato wärfd Gustaf Brüss."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00229


EÄ, barn tab. 15: "Gustaf Bruce. Furir vid Kalmar regemente (KrAB.) 1700-09-10. Fänrik vid Kalmar regemente. Död ogift i Polen 1702."

293
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2019-10-23, 22:43 »

"StallStaten Bestående af Underbem:te Personer åthniuta alle sammans löhn ifrån d. 1 Aprill [1700] Emedan dhe äro för den tijden antagne
Under Stallmästare
Robert Brusse
Född åhr: 660
Lansman: Småland
Gifte och ogifte: Ogift
Tient:
I krig och warit med i Compagnier: tient und:r LifRegemente till häst[,]  690 wid Renströmen wid Artol: för Forherre"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00036
Källa: Artilleri 1700, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/20 (1700)

294
Böllja / SV: Böllja
« skrivet: 2019-10-21, 19:58 »

"Jag Axell Stensson Böllia /.../ i min k: fadhers Wählb:ne Steen Claesson Böllja till Täby, /.../ och mine k: Brödher Claes Stensson Böllja, Johan Steensson Böllia och Carl Steensson Böllja /.../ Datum Brunna d. 24 Maij åhr 1630."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068485_00178
Källa: Svea Hovrätt, Huvudserie, SE/RA/420422/01/E VI a 3 aa/86 (1680)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/B%C3%B6llja_nr_127

295
Rennerfelt / SV: Rennerfelt
« skrivet: 2019-10-20, 11:06 »
"Rulla på det Manskap som för Kongl. May:tz Guardie till Recreuter wärfwat är, och nu under Hr Capitein Carl Schönbergs Commando till Regementet öfwertransporteras, utwisandes Annotationerne hwilka af andre commenderade ähe, eller af Recreuterne blifwa qvar hemma
Nembl:n
/.../
Wärfwade
/.../
Tråssdrängar
Carl Gustaf Rennerfelt    234 [löpnummer]
/.../
Munstrat af Hans Kongl May:tz Krigz Collegio denn 21 Maij A:o 1704"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 37 (1704-1715) Bild 70 (AID: v950509.b70, NAD: SE/KrA/038812)
Se även fördelning på resp. kompani vid framkomsten till armén: v950509.b220


EÄ, tab 7 ?:
"Carl Gustaf Rennerfelt (översiktstab 2, son av Henrik, tab 6), född 1688-11-26 på Rånby i Tenala socken. Volontär vid kavalleriet 1700. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1709. /.../"

296
Osten, von der / SV: Osten, von der
« skrivet: 2019-10-17, 19:18 »
Hej Paul!

Ett nyfunnet svar på din fråga 2017-12-04:

"Rulla Uppå dhe Recrëuter af Kongl. May:tz Dahle Regemente hwilka ankommo ifrån Swerje till Elbingen d: 8 Junij A:o 1704.
/.../
Majorens Compag:
/.../
119. Philip Christian von Osten. 1 wolenteur, men Rotenampnet Storm, den förre avancerat till Corp."

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 37 (1704-1715) Bild 560 (AID: v950509.b560, NAD: SE/KrA/038812)


Se även: AID: v950509.b810, NAD: SE/KrA/038812 och Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2480 / sid 491 (AID: v319671a.b2480.s491)


Mvh
Magnus

297
Fechtenberg / SV: Fechtenberg
« skrivet: 2019-10-16, 22:16 »"Rulla på det Manskap som för Kongl. May:tz Guardie till Recreuter wärfwat är, och nu under Hr Capitein Carl Schönbergs Commando till Regementet öfwertransporteras, utwisandes Annotationerne hwilka af andre commenderade ähe, eller af Recreuterne blifwa qvar hemma
Nembl:n
/.../
Wärfwade Under officerare
/.../
Förare
Carl Gustaf Fectenberg    9 [löpnummer]
/.../
Munstrat af Hans Kongl May:tz Krigz Collegio denn 21 Maij A:o 1704"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 37 (1704-1715) Bild 30 (AID: v950509.b30, NAD: SE/KrA/038812)


EÄ, barn tab. 5: "Carl Gustaf Fechtenberg. Stod fadder 1692. Levde ännu 1704[(Skånella kyrkoarkiv.)].

298
Smed- och/eller vallonsläkter / SV: le Thaillard (Tayard)
« skrivet: 2019-10-16, 21:47 »

Södra Skånska kavalleriregementet
"Raport wadh som blifwit befalt den 16 Maij Anno 1704
/.../
7. En qwartermestare j Arest af Regementet som bekommit Regementz Krigzrettens domb den 13 Maij at mista lifwet.

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Förslag och rapporter (L, M) 16 (1704) Bild 4100 (AID: v948961a.b4100, NAD: SE/KrA/038819)Södra Skånska kavalleriregementet
"Raport wadh som blifwit befalt den 17 Maij Anno 1704
/.../
8. Qwartermestaren Abraham Tayart, warder medh lifwet benådat och skal sigh igen uptiäna ifrån gemen, Men Qwartermestaren Kock förblifwer effter Regementzrettens domb, och effter Hans Excellens nådige gifne resolution af dato den 16 Maij"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Förslag och rapporter (L, M) 16 (1704) Bild 4110 (AID: v948961a.b4110, NAD: SE/KrA/038819)


Se även: Södra skånska kavalleriregementet år 1705 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054578_00154


Avlöningshandlingar år 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00079

299
Barclay / SV: Barclay
« skrivet: 2019-10-15, 22:26 »

"Den 5 Maij [1697] hölts Ordin. Consistorium
/.../
5. Såsom wijd detta tillfälle hustru Ingrid Figrelia från Linkiöping besvärade sig öfwer sin dotters man Capitein Leutnanten Willhelm Barklay, den der fuller war citerad men eij comparerade, therförr att han förskiuter sin hustru; Altså gafs henne dett råd att hon skulle söka handräckning hoos H:s Excell:s Hr ÖfwerStåthållaren."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00037
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)

300
Introducerad adel - T / Taubenfelt
« skrivet: 2019-10-15, 21:25 »

"Den 27 Jan. [1697] ordin. Consistorium
/.../
6. Wällborne Hr Hans Taubenfeldt begiärte censur och tillstånd att få trycka een suppliq eller tiggareskrifft till Kongl. M:tt och alla Ständerne, angående underhåld och medels samblande till een hederlig begrafning; Men sådant wart honom afslaget."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00011
Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)


EÄ: "Den adlade Gustaf Hansson Taubenfelt hade en yngre halvbroder Hans Hansson, som även kallade sig Taubenfelt utan att veterligen varit inbegripen i broderns adelskap. Han döptes 1630 den 7 mars i Stockholm, Nikolai förs., blev 1657 kornett vid Upplands ryttare (livregementet till häst), varifrån han erhöll avsked med pension 1688 den 31 dec. och var tillika kopparstickare och mekanikus. Han processade först med brodern och sedan med dennes stärbhus om fäderneegendomarna i Uppland, vilka han påstod hava under hans minderårighet avhänts honom mot lag och rätt. Bland 1693 års introduktionshandlingar finnes en supplik från honom, dat. den 2 nov. 1693, vari han anhåller att bliva bibehållen vid sin »förra adeliga titel, ära och respekt», men ansökningen föranledde ingen åtgärd. Han dog 1704 den 11 april i Stockholm."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Taubenfelt_nr_437


301
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2019-10-14, 23:09 »

"Den 16 Decemb: [1696] hölts Ordin. Consistorium /.../
4. Uplästes Kongl. HoffRättens domb öfwer een qwinsperson be:d Catharina Arfwijdsdotter Eketrä, hwilken för twegifte war förskont från lijfsstraf och ibland annat saakfälter till uppenbara kyrkoplicht; den der nu remitterat wordt att undergå sin kyrkioplicht i S. Maria."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065096_00113
Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/51 (1696)


302
Grubbe / SV: Grubbe
« skrivet: 2019-10-14, 22:33 »

"Den 29 Julij [1696] höltz Ordinarium Consistorium /.../
2. Uppå den Supplique som Madam Margreta Ekebohm ingaf, begiärandes citation å Fenrichen i Strålsund Wällb:ne Hr Johan Carl Grubbe, sampt promotorial till Öfwersten Maklier, angående fullbordan af dett ächtenskap som han henne tillsagt, bewilliades henne både citation och promotorial"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065096_00062
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/51 (1696)

Se även år 1697 13/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00007


EÄ, tab. 14: "Johan Carl Grubbe (son av Peter, Tab. 4), född 1673 (1674) på Söderby i Funbo socken, Uppsala län. Volontär 1692. Sergeant vid Makeleers garnisonsregemente i Stralsund s. å. Reformerad fänrik 1693. Reste till Frankrike 1696. Fänrik vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1697-05-22. Premiärlöjtnant reformé 1701-06-07. Prem.löjtnant »en pied» 1703-05-09. Kapten reformé 1704-10-05. Aidemajor 1705. Kapten »en pied» 1710. Förrättade majorstjänst 1711. Överstelöjtnant 1714-03-10. Överstelöjtnant i svensk tjänst s. å. 11/12. Placerad vid Östgöta infanteriregemente 1717-03-10. Överstelöjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 7/12. Överstes karaktär 1719-08-22. Överstelöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1725-04-16. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1728-03-13. Död 1734-06-00. Gift 1722-04-15 i Stockholm med grevinnan Anna Maria Barck, född 1701, död 1739, dotter av riksrådet Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck, nr 81, och Anna Elisabet Göthe, nr 1363."

303
Introducerad adel - R / SV: Riddermarck
« skrivet: 2019-10-14, 22:12 »

"Den 13 Maij [1696] hölts Ordinarium Cosistorium /.../
1. Konan Margreta Bengtsdotter som för många åhr sedan plägat lägersmål med för detta KrigsFiscalen Lars Riddermark, hwilken till Marstrand förder är, remitterades att undergå Kyrkioplicht i S. Nicolao."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065096_00049
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/51 (1696)


304
Gripensköld / SV: Gripensköld
« skrivet: 2019-10-14, 21:34 »

"Den 6 Februarij [1695] hölts Ordinarium Consistorium
/../
7. Konan Brijta Hansdotter angaf sig hafwande wara af Fyrwärkaren Magnus Gripenskiöld, men hon förwijstes i detta måhl till SlottsConsistorium efter som han är under Artolleriet"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065095_00017
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/50 (1695)
Se även mitt inlägg ovan (2018-12-23)
EÄ. Utan känd härledning från stamfadern:
"Magnus Gripensköld. Lärfyrverkare vid artilleriet 1694-03-01. Underfyrverkare s. å. 1/6. Död 1697-06-06."

305
Düben, von / SV: Düben, von
« skrivet: 2019-10-14, 21:09 »

"Den 11 December [1695] hölts Ordinarium Consistorium /.../
1. Amman Margreta Johansdotter som i sömpnen förqwäst CapellMästarens Dubens barn, och ther före slijtit rijs i Rådstugugången, remitterades att undergå Kyrkioplicht i S: Nicolao"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065095_00117
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/50 (1695)


306
Leijonberg / SV: Leijonberg
« skrivet: 2019-10-14, 21:03 »

"Den 11 December [1695] hölts Ordinarium Consistorium /.../
8. Konan Annika Bengtsdotter hwilken politice plichtat för lägersmål med Wällb:ne Gabriel Leyonberg den der till Holland förrester är, remitterades att undergå Kyrkioplicht i S. Clara, henne pålades att gifwa till de fattiga 3 D:r K:mt"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065095_00118
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/50 (1695)


EÄ, barn tab. 1: "Gabriel Leijonberg. Student i Åbo 1677 och var där ännu 1685. Kallas sekreterare (sakförare?) i Åbo hovrätt. Död ogift i England."

307
Silfverbrand / Silfwerbrand / SV: Silfverbrand / Silfwerbrand
« skrivet: 2019-10-14, 20:42 »

"Den 27 Novemb: hölts Ordin: Consistorium
/.../
8. Konan Ingrid Olufsdotter som med fängelse plichtat för lägersmål dett hon hafft med en ogift Adelsman be:d Johan Silfwerbrand hwilken skall bortrester wara, remitterades att undergå Kyrkoplicht i S. Nicolao. Denne hade intet att gifwa."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065095_00113
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/50 (1695)

308
Treffenberg / SV: Treffenberg
« skrivet: 2019-10-13, 22:22 »

Livregementet till häst, Livkompaniet år 1688 15/5 (Uppsala)

"Waxala. Rusthåll nr 87. Ryttmester Treffenbergz T:r Olof Treffenberg för Helleby"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028778_00028
Källa. Livregementet till häst; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/772 (1688)

***

Livregementet till häst, avlöningshandlingar år 1688
12. kompaniet
"Rytmester Nills Treffenbergh
/.../
Corpral
Jonas Flax bekomit afskied på G:l Munstringen d: 27 Julij 1688 /.../, istellet då straxt Olof Träffenbergh if:n gemehn af LijfCompagniet, som wähl niuta dhe öfrige hästehemans Rentan, men fördehl inthe uthan istället dersom låther sigh nöija med avancementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/42 (1688)


År 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028773_00028
År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028774_00038
År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028775_00037
År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028776_00024
År 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028777_00031


"Specification eller Förslagh uppå Officerarne wijd mitt nådigst anförtrodde Regemente Kongl. May:tz Adelsphana i Swerige hwillka för innewarande Åhr 1694, tient och uppwachtadt som föllier.
/.../
3. [kompaniet]
/.../
Cornet
/.../ I des ställe Lijkmätigt ofwan högst be..... Kongl May:tz bref /d:n 5 Sept:r Fullmakten daterad/  _ Treffenbergh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00013
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)
Se även Riksregistraturet 1694 5/9: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039065_00041


"1695 den 6 Martij hölts Ordin. Consistorium
/.../
2. Juliana Bremer berättade sig på landet wijd Upsala belägrad wara under ächtenskapslofwen af Corneten Oluff Treffenberg, hafwandes hon födt barnet här i Staden och sedan angifwit saken i Consistorio Scarensi under hwilket hans fader boor och hon förmeent honom hafwa sitt tillhåld. Men som hon fådt swar att han intet är der på orthen tillfinnande, uthan hon förmenar honom uppehålla sig här i Staden, Altså begär hon citation på honom till detta Consistorium. Detta ventilerades een stund, tyckandes M. Arnell att man intet bör till detta forum citera dett måhl som man weet intet höra hör till; Men de öfrige Consistoriales raisonerade, att huruwäll Treffenberg sielf lärer excipera forum, kan man doch härigenom få saken till laga gång, den älliest aldrig lärer upkomma och synden sålunda blifwa ostraffat, dertill med är Juliana boende här i staden och är af Consistorio på Cämners Camaren för detta lägersmål angifwen, fördenskull bewilliades henne citation, på dett saken sedan må remitteras till wederbörande orth."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065095_00027 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/50 (1695)
***

EÄ, barn tab. 2: "Olof Treffenberg. Korpral vid livregementet till häst. Kornett vid svenska adelsfaneregementet. Livdrabant 1700-04-03. Överstelöjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1701-08-07. Död ogift 1702-04-06 vid Vilna."

309
Reuter af Skälboö / SV: Reuter af Skälboö
« skrivet: 2019-10-10, 20:01 »

"Rulla uppå Hans Kongl. Maÿ:tz LijffGuardie och LijffCompagnie som Munstrad på Nye Stallgården i Stockholm d 6 Aprill 1700
/.../
Piqvenerare
8 Roothen
/.../
46. Carl Reuter av:[ancera]t till Fältwäb:l Under Wässmanlanning d 24 Martij 700."

Källa: Rullor 1620-1723 1700:1 (1700) Bild 100 / sid 7 (AID: v752124.b100.s7, NAD: SE/KrA/0022)


EÄ, barn tab. 6: "Carl Reuter af Skälboö. Underofficer vid livgardet. Fältväbel vid Västmanlands regemente. Fänrik vid Västmanlands regemente 1700-12-07. Död 1701 i Narva av sina sår."


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00362
Västmanlands regemente, 4:de Compagnie Kongzöhr
/.../
Fänrik
"...avancerad Feltwebeln af detta Compagnie Carl Reuter, som åther först in Januario 1701 i Narven är dödh blefwen"

"Felltwebel Carl Reuter avancerat in Decembr 1700 till Fenrich wijd detta Compagnie"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

310
Silfverharnesk / SV: Silfverharnesk
« skrivet: 2019-10-09, 21:15 »

"Rulla På Öfwerstens Edhle och Wälbårne Hr Rembert von Funckens Wärfvadhe Regiemente, och Hr Capitein Jonas Krackos Compagnie, Ingifvith I Narven d 1 Januarij Anno 1689
/.../
Rustmestare Arwed Sölverharnesk"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054199_00091
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/11 (1689-1690)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054199_00199
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054199_00218
År 1693: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054300_00458


EÄ, Tab. 3
"Arvid Silfverharnesk (son av Mattias Eriksson, adlad Silfverharnesk, Tab. 1). Student i Åbo 1678. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1696. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-03. Kapten vid österbottniska femmänningsregementet. Stupade 1714 i slaget vid Storkyro. Gift med Beata Elsa von Schilling, som levde 1729."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverharnesk_nr_697

311
Introducerad adel - G / SV: Gladtsten
« skrivet: 2019-10-08, 22:01 »

"Munster Rolla von des Herren General Lieutenant und Guverneur Baron von Buchwaltzs Regiment und von Capitain Lithmans Compagnie wie strack sich selbige bey der Munsterung Pro Januaarij effective befindet A:o 1693
/.../
Unter officier
Herbert Carl Glädstein. Verlaubt nach Schweden"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054310_00036
Källa: 1693. Garnisonen i Wismar, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1693/17 (1693)

312
Introducerad adel - G / SV: Gladtsten
« skrivet: 2019-10-07, 21:28 »

"MunsterRulla uppå Hans Kongl Maij:tz Drabanter Till Häst under Öfwerstens för Kongl: Maij:tz Gvardie Baronen Wälborne Jacob Jaen Hastferdts Commando och öfwerste Leutnamptens Baron Wälborne Jacob Spens Compagnie Munstrade och öfwersedde aff Hans Kongl: Maij:tt sielf sampt Krigz Commissarien Edle och Wälbördige Johan Hoghuusen wijdh Kongzöhrs Gårdh d: 22 Julij A:o 1684./.
/.../
6 Corporalskapet
/.../
Johan Glattstein....1
Herbert Glatstein....1 godh häst i stelle för sin gambla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00010

Källa:  Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1684/2 (1684)


År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00011
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00016
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00022 (Herbert borta)


År 1686 8/4: "Samuel Låck istellet för Johan Glatsteen som är rymbd"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00010
Källa: Kungl Maj:ts drabanter, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)"Munster Rolla von Ihr Excellens dess H: Baron undt Genaneral Lieutnant Buchwaltzs Regement´Capitain Lithmans Compagnie d: 26 Julio Anno 1690
/.../
Unter officirs
Herbert Carel Gladtstain"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00139
Källa: 1690. Auxiliärkåren vid Rhen, Generallöjtnant Fredrik von Buchwalds värfvade infanteriregemente, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)
EÄ, barn tab.2:
"Johan Gladtsten, född 1660. Major i holländsk tjänst. Död ogift 1690.
Carl Herbert Gladtsten. Tjänade i kriget i Skåne på 1670-talet såsom ryttare, korpral och drabant. Var därefter i 2 år korpral och i 4 år förare vid frih. von Buchwalds regemente i Wismar, där han 1690 anhöll att få bliva fänrik, vilket dock s. å. 14/1 avslogs. Död ogift."


313
Introducerad adel - F / SV: Fahnesköld
« skrivet: 2019-10-04, 19:31 »

"Rolle von die Officire und Soldaten So von des Hern Baron und Obersten Gÿllenstiernes Regiment nach Stifft Brehmen gehen werden Mastrich d 17 Martij An: 1698
/.../
Gemeine
3. Leonhard Fahnsiold"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (o) 2:XXI:5 Bild 1280 (AID: v948964.b1280, NAD: SE/RA/754)


EÄ, barn tab. 2: "Leonard Fahnesköld. Var först i holländsk tjänst. Konstapel vid artilleriet i Riga. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1701-06-24. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1702-08-26. Fänrik 1704-12-12. Löjtnant 1708-10-00. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava [Lk]."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fahnesk%C3%B6ld_nr_511

314
Gyllenållon / SV: Gyllenållon
« skrivet: 2019-10-04, 19:20 »

"Rolle von des Obristen Graff Lewenhaupt Regiment Mastrigh [=Maastricht] d 18 Martj 698
/.../
Fissiliers
91. Arwe Güllenöllen"


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (o) 2:XXI:5 Bild 1260 (AID: v948964.b1260, NAD: SE/RA/754)

315
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Rönne
« skrivet: 2019-10-04, 19:02 »

"Lieste vom Regiement dess Herrn Obristen Wangersheim wie daselbige an Officiers und Soldaten gefunden worden zu Namur d: _ Novembris 1697.
/.../
Officiers: Capitaine
Nahmens: Rönne
Mitt dem Regiem:t aus dem lande gekommen: vor Capitein
Wasallen: _
Frembden: Courlender


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (o) 2:XXI:5 Bild 980 (AID: v948964.b980, NAD: SE/RA/754)


316
Plagman / SV: Plagman
« skrivet: 2019-10-03, 20:22 »

"Edel och Manhaftigh Hr Regementzqvartermestar
Efter Hr Regementzqvartermestarens begiäran sänder iag en upsatz på dett Tobak och brännewijn iagh till Regementet uthtagit i Hr Regementzqvartermestarens frånwaro, men skulle något mer wara uthtagit lära Qvartermester Kock heller [Magnus] Plagman dett hvetta emädan iagh wore siuk toge de emott till Regementtet sampt och Leutnant Frank, och iagh i dett öfriga förblifw:r Hr Regementzqvartermestarens
Tientswilligaste Tienare
G Lönqvist
af qvarteret d 11 D:ber 1702"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 48 Bild 2710 (AID: v948963.b2710, NAD: SE/KrA/03882)

317
Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2019-10-03, 18:55 »

"Efterfölliande Råckar är förfärdigat till Hr Capitein Rockierkz Compagnie, N:ln
/.../
34. Swen Moderus"
[Livdragonregementet 26/6 1705]


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 47 (1703-1706) Bild 2520 (AID: v948962.b2520, NAD: SE/KrA/03882)

318
Gyllenflög / SV: Gyllenflög
« skrivet: 2019-09-30, 22:19 »

Kapten Carl Rothirchs kompani vid Livdragonregmentet
"Föraren Gyllenflygh"
29 Julj A.o 1705


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 47 (1703-1706) Bild 2240 (AID: v948962.b2240, NAD: SE/KrA/03882)

319
Lilliebielke / SV: Lilliebielke
« skrivet: 2019-09-30, 22:01 »

"Förslag på dhe söndrige gewär sampt werior och sadlar widh H. Capiten Gÿllenklous Compagnj [Livdragonregementet] som ähr Reparerat i Staden Beÿnoua Nemligen
/.../
Lillibielckes Musquet skrufwar och ring
/.../
Bengt Lillibielke En Ny weriebalia
/.../
d: 27 Jan: 1705"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 47 (1703-1706) Bild 1300 ff (AID: v948962.b1300, NAD: SE/KrA/03882)Kapten Gyllenklous kompani vid Livdragonregmentet
"Corporalen LelljeBielke"
29 Julj A.o 1705

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Huvudarmén (A, AB, C) 47 (1703-1706) Bild 2230 (AID: v948962.b2230, NAD: SE/KrA/03882)


EÄ, tab. 20: "Bengt Lilliebjelke (son av Nils, tab 5). Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1683. Blev 1690-05-05 avstraffad med två månaders fängelse vid vatten och bröd för duell samt avskedad. Levde 1695. Gift med Catharina Hammarhjelm, dotter av ryttmästaren Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, nr 1033, och hans 1:a fru Margareta Krumme."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliebielke_nr_273

320
Introducerad adel - B / Blixencron
« skrivet: 2019-09-28, 22:15 »

"Welborne Hr Capiteins Axell von Faltsburgs Compagnie/.../ [1681]
Piqvenerare
Magnus BlixenCrona..1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00155
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00196
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00247

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1679. 1680. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blixencron_nr_364


EÄ: "Magnus Blixencron (son av Mårten Pedersson Blix, adlad Blixencron, Tab. 3), döpt 1664-09-17 i Stockholm Nikolai förs., Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-24. Bevistade fälttåget mot turkarna i Ungern 1687. /.../"

321
Introducerad adel - B / Bethun
« skrivet: 2019-09-28, 12:01 »

"MunsterRulla Uppå Capitein Freitagz Compagnie
/.../
3. [Roten]
11. Hercules Bethon. 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054188_00194
Källa: Lifgardet till fot 1688, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/22 (1688)


Se även år 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054038_00047
Se även år 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054216_00058


Se även år 1693: "11. Hercules Betton,[Antagen vid gardet] Anno 680, Landzman: Smål.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054294_00085


Se även år 1695: "11 Staphan Philip från Musq:r N:o 60 istel. för Hercules Betton som bekom afskied d: 20 Jan: 695"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054342_00119


***


"Rulla Oppå FältArtolleriefolket i Stockholm som blefwe Munstradhe och öfwersedde på Artolleriegården af Hans Högh Grefl: Exce:tz Rijkztyghmestaren och Kongl. Krigzrådhet HöghWälb: Hr Peer Sparre sampt KrigzCommissarien Wälb Hr Johan Hoohusens d 4 Julij 679
/.../
Stykjunkare
Herkules Bÿtton, antagen d 1 Martij 679 då han ifrån Skåne kom"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053981_00015
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/1 (1679)


"Rulla Oppå fältArtollerie Bätiente i Stockholm som blefwe munstradhe och öfwersedde på Artollerigården af Hans Höghgrefl. Exce:tz Rijkz tyghmestaren och Kongl Krigzrådhet Högh Wälborne Hr Pedher Sparre sampt Kongl. Krigz Collegii Artollerij Bokhållare Wälb:de Hindrik Slorff d 28 Novemb:r 1679.
/.../
Stykjunkare
Herkulles Buthon siuk, får afskiedh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053981_00020
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/1 (1679)


***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bethun_nr_1402

322
Barclay / SV: Barclay
« skrivet: 2019-09-28, 09:58 »

"MunsterRulla Uppå Capitein Freitagz Compagnie
/.../
6. [Roten]
35. Måns Nillsson Dahlberg i stel. för Wilhelm Barckleÿ som feck afskied d. 23 Maj och reste uth med Gref Axel de Lagardie. 1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054188_00194
Källa: Lifgardet till fot år 1688, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/22 (1688)Se även år 1686 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054120_00044


323
Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
« skrivet: 2019-09-27, 23:01 »
Ett litet bidrag till:

"Rulla Oppå Kongl. Artollerie Betiente som dhe sigh befinna uthj LandzCrona Gvarnizon d. 1 Januarij A:o 1688
Capitein Hans Hansson Sperlingh
/.../
FyrWärkare Carel Rudebeck   1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054188_00091
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/22 (1688)

Se även 1688 6/7: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054188_00102


***


"Rulla [1685] Uppå Hans Kongl. Maÿ:ttz LijfGvardie Till Foeth och Capitein Wälb:ne Hr Georg Didrich Freitagz Compagnie.
/.../
Piqvenerare
/.../
3: [Roten]
Carl Rudebeck som bekom afskied d: 22 Junij 685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00088
Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr år 1685, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1685/2 (1685)

324
Stierncreutz / SV: Stierncreutz
« skrivet: 2019-09-27, 22:15 »

"Månadtz Rulla
Uppå dhet af Öfwerstens och Commendantens Wählb: Hr Rembert von Funckens Regimente och Capitain Joachim Friederich Knorringh i Nyens Guarnizon förlagda Compagnie.
Nyen d. 1 Maj Anno 1688.
/.../
Förarare Erick Johan StierenCrantz......1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054177_00042
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/11 (1688)

Se även 1688 1/9: "Hafwer fåt sitt afskeedh" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054177_00074


EÄ: "3. Erik Johan Stierncrantz. Fänrik i fransk tjänst. Stupade vid Namur."
[Belägringen av Namur var juni 1692]

325
Introducerad adel - A / SV: Anckarsköld
« skrivet: 2019-09-21, 10:57 »

"General MunsterRolle Von des Herren General Major Mellins Leib Compagnie /.../ In Junio 1690 befindet
/.../
Forirer Arffwet Anckerschilt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00175
Källa: Auxiliärkåren vid Rhen, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)


Se även 1691 maj, juni: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054253_00063
Se även 1691 juli: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054254_00064

326

"Auff des Herren Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiement und des Capitain Rosens Compagnie wie selbe d 29 Julij, Ao 1690 in Ottersberg, gemunstert worden:
/.../
Corp: 19. Johan Platzbeck
Ist zu hause In Liefl.[and]
Ist Alt Jahr: 30

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00248
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)

327
Stierna / SV: Stierna
« skrivet: 2019-09-20, 20:11 »

"Auff des Herren Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiement und des Capitain Rosens Compagnie wie selbe d 29 Julij, Ao 1690 in Ottersberg, gemunstert worden:
/.../
Unter Officierer
Führer [Förare] Magnus Julius von Stierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00246
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)


EÄ, barn tab. 8 [?]: "Magnus Stierna. Löjtnant i utländsk tjänst. Död ogift 1697 i Bryssel av erhållna blessyrer."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierna_nr_77

328
Introducerad adel - K / SV: Klingenberg
« skrivet: 2019-09-20, 20:00 »

"Rolla Auf des Herrn Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiment und  dessen LeibCompagnie pro Julij Monath in Kloster Seben den 28 Julij 1690 gemustert.
/.../
Sergeant Adolph Gustav von Klingenbergk"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00220
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)


EÄ, barn tab. 3: "Adolf Gustaf Klingenberg. Kapten vid Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente 1700-11-03. Stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva [Lk]."

329
Skånsk adel och frälse / SV: Skånsk adel och frälse
« skrivet: 2019-09-20, 19:33 »

"Rolla Von Ihro Hochgrägffl. EXcell:s Konigl: Raht Feldtmarschalln und General Gouverneur, Nicolaus Bielckes Regiment Zu Pferde un des Herren Rittmeister Güldensterns an vertraute Compagnie Pro Julius
Anno 1690.
Prima Plana
/.../
Trompetr Mathias Verlund"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00068
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1690/18 (1690)


Se Södra Skånska kavalleriregementet år 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00062
"... och här istellet samma tijd [1699 30/6] werfd Matthias Ferlund"
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)

330
Bruce / SV: Bruce
« skrivet: 2019-09-20, 19:07 »

"Rolla [1690 1/6] /.../ Aus Schweden erkommene Artollerie StallStats bedienten /.../
In Stettin
Fuhrherrer
Robbert Brüce
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00021
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00038
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00045
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)


EÄ, barn tab. 15: "Robert Bruce. Löjtnant vid garnisonen i Riga. Död ogift i kriget i Polen."

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 460 / sid 87 (AID: v319671a.b460.s87)

331
Zappf / SV: Zappf
« skrivet: 2019-09-18, 22:48 »

"Lista Über Herrn Capitain Stuartens Compagnie Unter der Frey Escadron dess Herrn Baron und ObristenLieutenandts von Erskin /.../ am 22 Februarij Anno 1680
/.../
Vier Corporals
Johann Henrich Zapff
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054008_00088

Källa: Brehm- undt Vehrdische MunsterRollen undt Vorschlage pro Anno 1680. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/8 (1680)


Se även 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054014_00469
Se även 1682: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054031_00069
Se även 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054058_00061
Se även 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054085_00010
Se även 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054116_00202 (Avancerat)
Se även 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054138_00195
Se även 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054162_00094 (Sergeant)
Se även 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054231_00086
Se även 1692: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054289_00148
Se även 1694: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054329_00110
Se även 1695: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054355_00288
Se även 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054381_00139
Se även 1697: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054404_00312
Se även 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054422_00180 (Fältväbel)
Se även 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054448_00066
Se även 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054467_00226
Se även 1701: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054490_00378
Se även 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054518_00057
Avsked i generalmönsterrullan 3/10 1702 uti Stettin: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029616_00013

332
Introducerad adel - L / Linnercrantz
« skrivet: 2019-09-17, 23:53 »
"Specification uppå efterfölljande personer som tjd efter annan fåt pas [i Malmö] at resa bort.
/.../
1722*
Månad Junii
Dat: 14
Afskjedade Capitainen Jonas LinnerCrants till Holland


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) EIVa:1 (1721-1802) Bild 90 (AID: v136444a.b90, NAD: SE/LLA/10898)

* - Min not: möjligen avses år 1723 med tanke på att han får avsked först år 1723 - se AD-länk nedan:

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Linnercrantz_nr_1573


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2090 / sid 413 (AID: v319671a.b2090.s413)[/i]

333
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2019-09-17, 23:32 »

"Specification uppå efterfölljande personer som tjd efter annan fåt pas [i Malmö] at resa bort
/.../
1721
Månad Junij
Dat: 10
Kjöpmannen frå Rostock Petter Nembzon till Rostock
[pass] N: 61"


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) EIVa:1 (1721-1802) Bild 60 (AID: v136444a.b60, NAD: SE/LLA/10898)[/i]

334
Trolle / SV: Trolle
« skrivet: 2019-09-10, 23:03 »
Trolle, Nils Håkansson.
Ryttmäst. Wid Gen._Maj. Lybeckers reg:te beviljades pension 1680 22/9, död 1705 13/12 i Glimåkra. En hans dotter Cornettskan Maja Trolle och en hans måg Joachim Fritz omnämnas med anledning af dödsfallet.
(Smål. Kavall. 1705, p. 6.)"

***


Trolle, Nils Håkansson
Ryttmäst. Uppb. Pens. 1704, då han i sitt sigil hade i skölden ett Lejonansigte med derofvan initialerne N.H.T. Samt på hjelmen en uppå sträckt arm med wärja i handen.
(Smål. Kavall. 1704, p. 6)”


Källa: Genealogica (o) 174 Bild 54170 / sid 307a ff (AID: v915105.b54170.s307a, NAD: SE/RA/7500001). Se även: Genealogica (o) 174 Bild 52840 (AID: v915105.b52840, NAD: SE/RA/7500001) m.fl
 

335
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Pilhierta
« skrivet: 2019-09-10, 21:47 »
Genealogier för släkten Pilhierta hittar man här:
Genealogica (o) 112 Bild 50 (AID: v914752.b50, NAD: SE/RA/7500001)

336
Introducerad adel - G / SV: Granatenburg
« skrivet: 2019-09-01, 12:26 »

"Aflöningz Lista Oppå öfwerste Welb. Herman von Burghusens Esqvadron, Dragouner hwar efter dhem förordnas 669 åhrs löhn.
/.../
3.[kompaniet] Capiten Bengt Danjelsson
/.../
Feltwebel Johan Fredrich Granatenberg låtet sig afdanka, altså i åhr ingen lön"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065730_00125
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/23 (1669)


EÄ: "1. Johan Fredrik, levde 1669-01-20 och hade tjänat fyra år som pikenerare under livgardet samt ämnade inträda i tjänst hos generalstaterna i Holland."

337
Drakenstierna / SV: Drakenstierna
« skrivet: 2019-08-31, 22:33 »

"Rulla [1672] Oppå Hr Capitein Wählb:e Gosvin Anreps Compagnie som dhet sigh nu i manskapet befinness .p.
/.../
Rustmester Petter Drakenstierna    1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053881_00021
Källa: Öfverste Anders Plantings regemente, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/13 (1672)
 


"Rulla Uppå öfwerstens Wälborne Ander Plantingz Regemente Jemptelandz Infanterij, Och Capitein Wälb:e Gosvin Anrepz Compagnie som Mönstrades af Hans Excell:tz Hr Rijckzfelttherren Grefwe Carl Gustaf Wrangel, sampt Gen:l Leutnampten Wälborne H: Mårthen Skultze så och Commissarien uthj dhett Kongl: Krigz Collegio Edhell och Welborne Balthasar Guldenhoff, widh Gierfwa krogh d: 26 Augustij A:o 1674
/.../
Förijdharen Petter Drackenstierna....1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053901_00386
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/7 (1674)
"Förslagh uppå Herr General Magioren och öfverstens Wälb Andhers Plantinghz Regemänte, Jämptelandz Infanterij, som utaf H:s Excell:ns Feltmarschalken
KiöningzMark blef Reductierade, Ankelam d: 19 Martij utaf öfver och under officerer, Corpraler, Trumbslagare. Ankomne ähro i Östad d 6 Maij 1676
/.../
Förare
Petter Drackensiärna....1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053932_00190
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/6 (1676)År 1670 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065732_00071
"Rustmester Peder Drakenstierna"

338
Ratzwill / SV: Ratzwill
« skrivet: 2019-08-29, 23:07 »

"Rulla oppå Fäldt Artollerie Folket i Wänners Borgh som effter dhet Höglofl: Kongl. Krigz Collegij afgångne ordres A:o 1674 ähre antagen och förtijden finnes Behåldne, sampt förteckningh på dagh och Dato Enähr dhee ähre antagne. Datum Wänners Borgh d: 1 Februarij 1676.
/.../
Chergianter
/.../
Bengt Rasswill Avancerat ifrån Constabel d: 1 Januarij 1675"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053946_00085
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/20 (1676)

339
Drakenstierna / SV: Drakenstierna
« skrivet: 2019-08-29, 22:33 »

"Rulla [1676] utaf Hans Excell:tz Her Baron, General och krigzrådet, höghwelborne Hr Asckenbergs Regemente, och Rytmestaren welborne Hr Otto Griesbachz Compagnie
Cavallerie
/.../
3:ne Corporal:r
Anders Pihlskough
Mathis Drackenstierna
Augustin Balck"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00095
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)

Jämför rulla 1678 30/7: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00093

340
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2019-08-29, 21:55 »

"Rulla [1676] Aff
Hennes Kongl. May:tz EnckieDrotningens Lijff Regiment till häst, som undher Hans Excell:tz Hr Baron Och General Asschenbergs Commendo ähr. Och Ryttmestarens Axell Rehnschiöldz Compagnie, som föllgier.
/.../
Corporaler
Niclas Fogler dödh i Januarij 1676. I stellet Johan Rosenstråle ifrån Reform. Corp.
/.../
52. Johan Rosenstråhle. Avancerat till Corporal, i hans ställe Erich Huldt"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00113
Källa:Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)

341
Ogilwie / SV: Ogilwie
« skrivet: 2019-08-26, 12:07 »

"Rest Längd uppå Kongl: May:ts och Cronones hoos den oförmögne Allmogen innestående Lön och Betahlningz Afgifter uti Wirmo Härad som eij kan uthfalla för Åhren 1723, 1724, 1725 och 1726.
/.../
Kimitto Sochn
/.../
Äijälä. Helena Ugelvie
1726 åhrs rest: 1 D:r
Legofolkets afgift 2 D: 16 / betahls efter handh efter hon är i utblåttadt tillstånd, men hwad hennes 1 D: angår, kan för hennes fattigdom icke uthfalla."

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIy:1513 (1726) Bild 1270 / sid 237 (AID: v839013.b1270.s237, NAD: SE/RA/622/03)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ogilwie_nr_277
http://runeberg.org/frfinl/0322.html ff

342
Introducerad adel - A / Anckarsköld
« skrivet: 2019-08-18, 20:05 »

"Rulla [1686] Uppå Hans Kongl: Maÿ:tz LijffGuardie till Footh, och Capitein Wällb:ne Hr Johan Sparres Compagnie, Munstradt i Stockholm på Stallgården d: 15 Now: A:o 1686./.
/.../
Piquenerare
[Rote nr] 6
[Gemen] 35: Arfwid Ankarschiöldh ant:[agen] i st:[ället] för Isach Klarman som kom under Hr Öfw:[erste] Strömbergz Reg:te 26 Oct: 86:  1."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054141_00029
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1686/22 (1686)
"Rulla [1687] Uppå Hans Kongl: Maÿ:ts LijffGuardie till Fodth, och Capitein Hr Johan Sparres Compagnie
/.../
Piquenerare
[Rote nr] 6
[Gemen] 35: Arfwid Ankarschiöldh 1."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00034
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1687/1 (1687)


Se även år 1688 :
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00029,
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00081 "fåhr afskeed när han skaffar karl", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00140, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00193,
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/1 (1688-1689)
"Rulla Uppå Hans Kongl: Maÿ:tz LijffGuardie till Foot, och Capitenens Wällb:ne Hr Johan Sparres Compagnie, Munstradt på Nya Stallgården d: 16 Apr: 1688
[Rote nr] 6
[Gemen] 35 Peter Carlsson Holm, ant:[agen] i Arfwid Anckarskiöldhz st[äll]e som avancer:[ar] till Cergiant und[e]r Gref: Nils Bielkes Regem:te d: 20 Nov: 688"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00256
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/1 (1688-1689)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarsk%C3%B6ld_nr_274
http://runeberg.org/frfinl/0013.html

343
Introducerad adel - T / Twengerhielm
« skrivet: 2019-08-18, 16:10 »

"Rulla Oppå Öfwersten Wälborne Hr Patrich Patkulls Regemänte [Östgöta kavalleriregemente] och Ryttmäst:r Wälborne Gustaff Gyllenållons Compagnie
Ryttmäster Wälborne Gustaff Gÿllenållon
i Ryttmäster Hinrich Twängerhiellms ställe som slagen bleff wedh Färbärlin den 18 Junij A:o 1675 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00233
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Twengerhielm_nr_779

344
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Braun, von
« skrivet: 2019-08-18, 15:47 »

"Rulla [1676] Af Hennes Kongl. Maÿ:tz Enckiedrotningens LijffRegimenet till häst, som undher hans Exell Hr
  Comando ähr, Och Ryttmestarens Axell Rehnschiöldts Compagnie, som föllgier
/.../
Giemene Ryttare
/../
45 Nicklas Bruun...1 Födh i Landtrügen aff Adell har pas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00131
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)

345
Rosenstråle / SV: Rosenstråle
« skrivet: 2019-08-18, 15:45 »

"Rulla [1676] Af Hennes Kongl. Maÿ:tz Enckiedrotningens LijffRegimenet till häst, som undher hans Exell Hr
  Comando ähr, Och Ryttmestarens Axell Rehnschiöldts Compagnie, som föllgier
/.../
Giemene Ryttare
/../
52 Johan Rosenstråhle ...1 Född i Östergötland på Skatna [=Skattna] af adel har pas"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00131
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenstr%C3%A5le_nr_37

346
Sabelfelt / SV: Sabelfelt
« skrivet: 2019-08-18, 15:32 »

"Rolla Uppå Hr Maiorens Compag:e och UthCommend:e aff Smålenske Reg:te Nembl:
Maioren Johan Schult
/.../
Corporaler
Jonas Pärsson fått afskiedh An:o 1674 dhen 24 Junj i stellet Oloff Sabellfält hwilken Sootdöödh den 5 Jan: 1676"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00140
Se även (överst till vänster - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00142 )
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabelfelt_nr_317

347
Örnecrantz / SV: Örnecrantz
« skrivet: 2019-08-18, 14:50 »

"Rulla uppå Hans Kongl. Maÿ:tz Guardie Adelzbursch Drabanter till häst, Under öfwersten Högwälb:e herr Baron Christopher Gÿllenstiernas Commando och öfwersteLeut: Wälb:e Hr Hans Hindrich von Siegrotz Compagnie Munstrades af hans Kongl. Maÿ:tt sielf. /.../ wed Allerup gård d. 3 Junij A:o 1676
/.../
Johan ÖrneCrantz....1  Casserat en Pistol"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00016
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rnecrantz_nr_770

348
Riddersköld / SV: Riddersköld
« skrivet: 2019-08-18, 14:45 »

"Rulla uppå Hans Kongl. Maÿ:tz Guardie Adelzbursch Drabanter till häst, Under öfwersten Högwälb:e herr Baron Christopher Gÿllenstiernas Commando och öfwersteLeut: Wälb:e Hr Hans Hindrich von Siegrotz Compagnie Munstrades af hans Kongl. Maÿ:tt sielf. /.../ wed Allerup gård d. 3 Junij A:o 1676
/.../
Christian Kålmäter"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00016
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Riddersk%C3%B6ld_nr_1006


349
Walkendorff / SV: Walkendorff
« skrivet: 2019-08-17, 12:42 »

"Fierde Compagniet (Capitain Rosell)
/.../
Fendrich Willhelm Claude de la Wall föreställd till Lieutenant wid Lijf Compagniet d:n 2 Martii 1716, i stället Volunteuren Christopher Wallckendorph, hwillken d:n 20 Aug. 1716 är transporterat till Cornett wid Lijf Regimentet till häst."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030014_00198
Källa: Västgöta tremänningsregemente till fot (1700-1723). 1717, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1792 (1717-1719)

***

"Aflönings Förslag uppå Hans Kongl. May:tz Lijf Regemente til Häst hwar effter des Officerare, stabs betienter, och gemene kommer att åtniuta sine löhner för åhr 1716.
/.../
4. Öhrebro Compagnie
Major och Ryttmäst: Christer Horn
/.../
Cornetten Carl Hising jemwäl sedan 1709 i Ryssland fången och är antecknad.
I stellet tjenstgjörande Carl Erich Duvall avancerat til Lieutn: wid Södra Skånska Cavallerie Regemente d: 24 Aug: 1716.
I thess ställe Fendrichen af Öfwerst: Hilckes [Västgöta 3-männingsregemente till fot] Regemente Christoph: Willhelm Valckendorff d. 28 Aug: 1716."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065773_00035
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/66 (1716)

***

"General Munster Rulla Oppå Hennes Kongl: Maÿ:t Lijf Regemente Till Häst Och Örebro Compagnie som blef Munstrat Af Hans Kongl: Höghet Arfprinsen uthi Upsala d 12 September Anno 1719
/.../
Första Cornetten Christoffer Valchendorph
Avangerat till 2:dra Lieutnant wid detta Compagniet, effter Hennes Mayest:tz Fullmacht af d:n 18 Augustj A:o 1719"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028796_00463
Källa: Livregementet till häst 1719, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/790 (1719)

***

"General Munster Rulla Oppå Hans Kongl: Maÿ:tz Lijf Regemente Till Häst och Öhrebro Compagnie Munstrat Af Hans Kongl: Maij:t sielf Munster Platzen Öhrebro d 13 September Anno 1722
/.../
"2:dra Leutnanten Christopher Wallkendorph som här niutit Cornetts Indelningen, Är effter Kongl: May:ttz Allernådigste resolution af d:n 23 Januarii 1722 transporterad till Kongzöhrs Compagnie.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028798_00568
Källa: Livregementet till häst 1722, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/792 (1722)

350
Ridderstedt / SV: Ridderstedt
« skrivet: 2019-08-14, 22:15 »

Det står inte var Fredrik Ridderstedt kommer från när han blir fältväbel vid Elbingska infanteriregementet - men det verkar som han kommer från fältartilleriet i Baltikum.

"NampnRulla uppå Kongl: Maÿ:tz Fält Artollerie Stat, som nu förtijden [1703] utj Liflandh ståår Nembl:
/.../
Majorens Compag:
/.../
Handtlangare
Fredrich Ridderstet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01085
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)


Friedrich Ritterstädt
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054599_00191
Källa: 1707. Elbingska infanteriregementet, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1707/5 (1707)


Ridderstedt, Carl Fredrik
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065468_00297 ff
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/202

351
Ridderstedt / SV: Ridderstedt
« skrivet: 2019-08-13, 14:30 »

"Rulla Uppå dett Artollerie Manskap som Nu för tijden finnes utj Mitauske Govarnitzonen som föllier Nembl:n
Constaplar
/.../
Fried: Riedderstät
/.../
Mitau d. 29 Junij A:o 1705"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_00093
Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_00100
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065983_01372
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderstedt_nr_1862

352
Introducerad adel - G / Gripendahl
« skrivet: 2019-08-13, 11:55 »


"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens wälborne Hr Gustaff Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie, hwar effter dess Öfwer och underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare, likmätigt Kl: M:tz Indelningzwärck och STat för bem:te Rege:te sine 1705 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomman. Nembl:
/.../
7. Aspolandz Häradz Compagnie
/.../
Furier Salomon Gripendahl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00331
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)

Se även
År 1703:"Furier Salomon Gripendahl wärfd d:n 18 Sept: 1703 i det vacante stellet, dy niuter han sin löhn ifrån den 1 October" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00606
År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00479
År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00383

År 1707: "Furier Salomon Gripendahl avancerat till Förare wid Upwidinge Häradz Compag:e d:n 12 Junij 1707"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00432

EÄ: "Salomon Gripendahl, döpt 1682-11-02."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripendahl_nr_1029

353
Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
« skrivet: 2019-08-12, 11:45 »

"Specification uppå Officererne af Hr Öfwerstens Wälb:ne Carl Gyllenpistohls Regiemente Skånska Cavallerie, sampt Gemeene som Pro A:o 1683 under des commando stådt.
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
/.../
Munsterskrif:e Christiern Osengius tilkommen in Nov. 682 uti Hans Jörgens ställe som blef ryttare igen under samma Compagnie"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00055
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)


Se även:
1705 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00125 ff
1706 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00137 ff

354
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2019-08-11, 23:09 »

"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Wälb:e Hr Johan Wallentin Daldorffs anförtrodde Regemente Smålandz Cavallerie, hwareffter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare, likmätigt Kl: M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regemente, sine 1709 åhrs Löhner hafwa at undfå och bekomma Nembl:
/.../
4. Sunnerbo Compagnie
/.../
Lieutenant Hans Georg Bråkenhielm fången
/.../
8. Hwetlanda Compag:e
/.../
Qwartermestare Pehr Magnus Bråkenhielm avancerat till Regementz Adjutant wid detta Regemente in Decemb: 1708 och död d:n 9 Martij 1709"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00149
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)

355
Grunditz / SV: Grunditz
« skrivet: 2019-08-11, 21:55 »

"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens wälborne Diedrich Fredrich Pattkulls anförtrodde Regemente Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och underofficerare, sampt Gemene Ryttare, lijkmätigtK:L M:tz Indelningzwärk och Stat för bem:te Regemente, sine 1705 Åhrs löhner hafwa att undfå och bekoma Nembl.
/.../
2. [kompaniet, Överstelöjtnantens kompani]
/.../
Trumpetter Christopher Grundeidtz

3. [kompaniet, Majorens kompani]
/.../
Corporal Reinholdt Grundeidz är in Junio 1704 ihielskuten"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00141
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)

356
Introducerad adel - S / Svanfelt
« skrivet: 2019-08-11, 19:07 »

"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Edell och wälbördig Philip Sasses anförtrodde Regemente Nylandz och Tafwastehuus lähns Infanterie, hwar effter dess Officerare och Gemene knechter hafwa sine innewarande 1685 åhrs löhner at undfå och bekomma Nembl:n.
/.../
6 [kompaniet]
Capitein Ernest Lodhe
/.../
Förare /.../ i stellet Jacob Isachsson Swanfelt, är han werfd, då löhn ifrån den tijden af besparningarne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00521
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)


År 1686 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00407
År 1687 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00440
År 1688 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00425
År 1689 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00286
År 1690 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00425
År 1691 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00467
År 1692 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00467
År 1694 - Sergiant Jacob Swanfält" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00268
År 1695 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00286
År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00245
År 1698   - Helsing Compagnie, Fältwäbel Mårthen Claesson, tagit afskeed för sin ålder och oförmögenheet skull d:n 4 Octob:r 1698, i stället samma dato Sergeanten af Majorens Comp:ie Jacob Swanfält"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00249
År 1700 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00776
År 1701 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00389
År 1702 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00660
År 1703 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00506
År 1706 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00536
År 1707 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00376
År 1708 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00410
År 1709 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00359


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svanfelt_nr_294

357
Gyllenhaal / SV: Gyllenhaal
« skrivet: 2019-08-09, 11:34 »

"Dett är mig Wäll En Citation och Stämning ifrån Venerando Consistorio I händer Lefwererat, som Capitain [Abraham R] Gyllenhahl der utwärkat; Angående den förlofning han tänker att uphäfwa och kullkasta med min Stiufdotter Högwällb:e Baronessan Emerantia Beata Roos, I Mening att få giöra ett större och Rijkare partie utj dett widt bekanta Lÿbeckers huus i Wärsta i Askers Sochn ett stycke här ifrån belägit. Torde så wara at mig hade bordt först i min Kiära dotters Namn saken I Consistorio Angifwa; men som iag tillförende skrifwit min K:a Man till som Ännu sitter fången i Ryssland om sama Ärende, och wäntar dageligen hans skriftel:a bijfall der till och min K:a dotter har sin Broder Öfwersten för Södra Skånska Cavalleriet Hr Axel Erick Roos, så som förmyndare för sig hwars samtyckie och Hr Gyllenhahl skriftel:n anlitat och undfått, alltså så anstod mig intett utan deras Communication hwarken saken angifwa eij el:r anstår mig nu en sådan widlyftige action medan Hr Gÿllenhalh att angripa, ty här  tillfordras Karlar, och de Närmaste som äro Min Stiufdotters rätt Ömast om hiertat som igenom lag och förordning kunna bringa en sådan ostadig och bedräglig Person till raisoner om de willia den första förlofningen skall wara fast el:r de igenom förlikning den willia uphäfwa står dem och intett mig att Disputera, men att Jag förbudit Lysningen och säger den förra Trolofning:n med min kiära dotter wara lagl: der till har Jag haft mina goda och gilltiga skiähl och Raisoner, skall och wisa dem när de begiärat som werdeböra, så att hahle den Ehrbara Wärlden skall få se att Hr Gyllenhahls senare opsåt är alldeles Ochristel:t och olofligt. /.../
/.../
Åkesberg d:n 16 April A:o 1720
Madelena von der Noot"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002726_00052 ff
Källa: Strängnäs domkapitel, Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter), SE/ULA/11466/E 2 a/29 (1720)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Roos_nr_186

EÄ:
"Emerentia Beata Roos, född 1691-02-00, död 1765-01-27 Prinsnäs. Gift 1724-11-29 Limsta med sin systers svåger Axel Johan Printzensköld, född 1698, död 1760."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenhaal_nr_814


EÄ:
"Abraham Rudolf Gyllenhaal (översiktstab 11, son av Hans, tab 15), född 1695-03-09 Kålsholmen. /.../  Regementskvartermästare vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Sekundkapten därst. 1717-10-25. Premiärkapten 1718-09-13. /.../ Gift 1720-05-09 Värsta med friherrinnan Maria Christina Lybecker, född 1700-08-20, död 1739-11-10 på Skeberga, dotter av generallöjtnanten Georg Lybecker, friherre Lybecker, och Susanna Christina Modée."

358
Bråkenhielm / SV: Bråkenhielm
« skrivet: 2019-08-07, 21:27 »

"Specification till AflöningzListans Formerande för Kongl. Maij:tz Smålandz Cavallerie Regemente, åhr 1706:
/.../
Hwetlanda Compagnie
Ryttmästare med boställe Pehr Bråkenhielm ärhållit Kongl: Maij:tz Nådige afsked d: 28 Decemb:r 1705 I stället samma Dato effter Kongl: May:tt Fullmagt Ryttmästaren utan Boställe af Öfwerste Lieut:s Comp:e Erich Duse
/.../
Qwartermest:e utan Boställe Pehr Magnus Bråkenhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00069
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)

***


"Specification till Aflöningz Listans Formerande för Kongl. Maÿ:ttz Smålandz Cavallerie Regemente, Pro A:o 1705
/.../
Hwettlanda Compagnie
Ryttmäster med Bostelle Pehr Bråkenhielm
/.../
Qwartermäster utan Boställe Fredrick Stålhammar Transporterat till ÖfwerstLieutnantens Compag: d: 26 Feb: 1705. I stellet d: 29 Martij 1705 1:sta Corporalen utan boställe af detta Compagnie Pehr Magnus Bråkenhielm, niuter sine löhner af Estatz Contoiret.
/.../
Corporalen utan Boställe
1:sta Per Magnus Bråkenhielm avancerad till Qwartermästare utan Boställe wed detta Compagnie d: 29 Martij 1705."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00092
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)

***


"Specification till Aflöningz Listans Formerande för Kongl. Maÿ:ttz Smålandz Cavallerie Regemente, Pro A:o 1704
/.../
Hwettlanda Compagnie
Ryttmäster med Bostelle Pehr Bråkenhielm
/.../
Cornet uthan boställe Hans Georg Bråkenhielm Transporterad till boställe wid Hr Majorens Compagnie d:n 10 Aug. 1704. /.../
/.../
Corporaler utan Boställe 1:sta Fredrick Stålhammat avangerat till Qwartermestare uthan boställe wid detta Compagnie d:n 25 Augusti 1704. I stället d 14 Sept:r 1704 Pehr Magnus Bråkenhielm wärfd, niuta sine löhner af Regementz cassan."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00470
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/56 (1704)

359
Stålhammar / SV: Stålhammar
« skrivet: 2019-08-07, 20:55 »"Specification till AflöningzListans Formerande för Kongl. Maij:tz Smålandz Cavallerie Regemente, åhr 1706:


"Öfwerste Lieutnantens Compagnie
ÖfwersteLieutnanten Wälb:ne Hr Joen Stahlhammar
Första Ryttmästaren utan Boställe Erich Duse transporterat till Hwetlanda Comp:e och undfått boställe d. 29 Decemb: 1705 i stället Lieutn: af Calmar regementet Andreas Stahlhammar effter Kongl: May:tz Nådige Fullmacht af d. 14 Martj 1706
/.../
Qwartermäst:e utan boställe Fredrich Stahlhammar bortrymbd wid Warschow d. 21 Novem:r 1705."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00066
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5lhammar_nr_496

360
Emporagrius / SV: Emporagrius
« skrivet: 2019-08-07, 18:22 »

"Specification Till Aflöhningz Listans Utfärdande För Kongl: May:ttz Swänska Adelsfahna under General Majoren och Öfwerstens Alexander Hummerhielms Commando och hwad Officerare sig derwed nu werkel:n befinner [1706]. Nembl:n
/.../
ÖfwerstLieut:s eller Finska Compagniet
/.../
Secund Munsterskrifware Johan Emporagrius niuter Fällt Tractamenter"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00038
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)
"Specification Till Aflöhningz Listans Uthfärdande För Kongl: May:ttz Swänska AdelsFana, under General Majoren och Öfwerstens Alexander Hummerhielms Commando; Och hwadh Officerare sig där widh nu wärkeligen befinna, pro Anno 1707. Nembligen:
/.../
ÖfwerstLieut:s eller Finska Compagniet
/.../
Secund Münsterskrifwaren Johan Emporagrius antagen den 28 Aug: 1706 och niuter fälttractamente."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00171
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


***


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 900 / sid 175 (AID: v319671a.b900.s175)

361
Introducerad adel - B / Braunjohan, von
« skrivet: 2019-08-07, 17:58 »

"Specification Till Aflöhningz Listans Uthfärdande För Kongl: May:ttz Swänska AdelsFana, under General Majoren och Öfwerstens Alexander Hummerhielms Commando; Och hwadh Officerare sig där widh nu wärkeligen befinna, pro Anno 1707. Nembligen:
/.../


ÖfwerstLieut:s eller Finska Compagniet
/.../
Secund Ryttmestare niuta Fälttractamente
Otto Wilhelm von Bruniean
bårtförd i Arrest effter Kongl: May:tz skriffteliga Ordres af den 31 October 1707 till Posen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00171
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


EÄ, barn tab. 1:
"Otto Vilhelm von Braunjohan, döpt 1684-03-30 i Kristine församling, Göteborg. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1701-06-19. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1703-09-19. Ryttmästare vid adelsfanan 1705-10-23. Konfirmationsfullmakt 1706-01-31. Död ogift 1707-10-00 i Posen."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Braunjohan_nr_1292


***


I Generalmajoren Friherre Alexander Hummerhielms dagbok 1707-1708 (utgiven i Karolinska krigares dagböcker X (del 10), Lund 1914) finns bl.a:

"30: onsdagen Dito [Oktober 1707]
Dito hemkom ordenancen medh effterföll. breff.
1 från Gen: Major Lagercrona, wahr kongl. Maj:tz ordre att dhe officerare som wohre wjd regementet i arest att dhe skulle under en skarp arest föres till Posen och 1 breff till General Major Crasso af General Major Lagercrona, och att qvittens skulle tagas j Posen på arestanten."

"31 torsdagen [Oktober 1707]
Dito afsändes Rytm. Brunjan medh en escort aff 50 hästar som Ryttm. Tvilling och Lieut. Pilmejer medh Cornet Lejonflykt [och] 3 corporaler commenderade och Brunjan medh een hand sluten j handklöfwer."

" 1 fredagen [1707 Novemb.]
Dito hemkom Ryttm. Tvilling medh dhen escort som fört BrunJan i arest till Posen och hadhe breff och qvittens af Gen: Major Crassou, dhe har måst lemna handklöfwen qwar och nyckelen der til, som Brunjan hafft på sigh."

362
Blomensköld / SV: Blomensköld
« skrivet: 2019-08-06, 23:15 »

Ryttare vid rusthåll nr 54, Majorens kompani, Södra Skånska kavalleriregementet
"Hans Månsson, och Gisell Nilssons tienare
Petter Blomberg för Fielkinge, uttagen till Kongl. Lijf Esquadronen i stellet in Feb: 1717 Anttagen
Jöns Blomenskiöld
26 [Ålder]
1 [Tjänsteår]
Skåning


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 942 (1718) Bild 1070 / sid 103 (AID: v437190.b1070.s103, NAD: SE/KrA/0023)


Se även hans avsked: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 947 (1744) Bild 730 (AID: v437195.b730, NAD: SE/KrA/0023), rusthåll 39 efter nya indelningen år 1730.
1748
d. 18 febr: afled genom döden afskiedade Rytt: Jöns Blomenschiölds hust: Elna Pehrsdott:, Begrofs d: 25 ejusd: Mathiadag, 61 åhr gamal."


Källa: Fjälkinge (L) CI:3 (1737-1799) Bild 193 / sid 358 (AID: v99020.b193.s358, NAD: SE/LLA/13086)
1748
d. 2 oct. wigdes afskiedade Rytt: Jöns Blomenschiöldh ock Pigan Anna Månsdott: härstädes, närwarande wid wigselen hehla försambl:"


Källa: Fjälkinge (L) CI:3 (1737-1799) Bild 146 / sid 266 (AID: v99020.b146.s266, NAD: SE/LLA/13086)

363
Blomensköld / SV: Blomensköld
« skrivet: 2019-08-05, 21:27 »

"AflöningsLista för Östgiöthe Cavallerie Regemente pro Anno 1701
/.../
Skenninge Compagnie
/.../
Andra quarterMestaren Johan Blommenschöld wärffd, fått fullmakt af d. 22 Februar: 1701"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00061
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


***


"Aflöningz Lista För Kongl: Maÿ:tz Östgiöthe Cavallerie Regemente Pro A:o 1702
/.../
Skenninge Compagnie
/.../
2:dre Qwartermestaren Johan Blommenschiöldh igenom döden afgången d. 12 Septemb:s sidstledne istället hijt igen samma Dato ifrån Corporal af Wadstena Compagnie Hans Kock"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00152
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)EÄ: barn tab. 1: "(?) Johan Blomensköld, född 1684-12-09."

Utan känt samband med stamfadern:
Jöns Blomensköld dog 1773 i Fjälkinge socken, Kristianstads län 88 år gammal (måhända identisk med stamfaderns son Johan, född 1684). Han var gift 1:o med Lena Persdotter, död 1748-01-18, 61 år gammal. Gift 2:o med Anna Månsdotter, död 1762, 80 år gammal [At(S)].

  364
  Gyllenbreider / SV: Gyllenbreider
  « skrivet: 2019-08-05, 21:17 »


  "AflöningsLista för Östgiöthe Cavallerie Regemente pro Anno 1701
  /.../
  Tiust Compagnie
  /.../
  Andra QuarteerMestaren Johan Gustaff Gÿllenbreeder, wärffd, fått fullmakt af d. 22 Februar: 1701"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00063
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)

  ***

  "Aflöningz Lista För Kongl: Maÿ:tz Östgiöthe Cavallerie Regemente Pro A:o 1702
  /.../
  Tiust Compagnie
  /.../
  2:dre Lieutnant Erich GÿllenBreder avancerat till 2:dre Ryttmestare af Maiorens Compagnie effter Kongl. May:tz fullmacht af d 11 Januarij sidstledna./.../
  /.../
  2:dre Qwartermest:r Carl Gustaff GyllenBreder dödh d: 6 Aprill Nästförflutne istället Erich Gustaff Loo wärfdh d 9 Junij Nästförledne"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00148
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


  EÄ: "Carl Gustaf Gyllenbreider. Student. Begraven i Djursdala kyrka."

  365
  Introducerad adel - S / Spåre
  « skrivet: 2019-08-04, 22:49 »

  "Specification Uppå Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavallerie Regiementes Officerare och Betiente, hwar effter dhe jempte Giemene Ryttare A:o 1694 Åhrs Löhn uthi Underdånigheet förwäntta att åthniuta och bekomma Nembl:n
  /.../
  6:te [kompaniet]
  /.../
  Qwartermästaren Petter Spåra wedh hemreesan ifrån Stockholm på Åhlandz haaf olyckligen omkommen in februario, och i des ställe förste Corporal:n Johan Erickson Planman d: 29 April sidstledne Avancerat."


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00040
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


  http://runeberg.org/frfinl/0434.html ff
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sp%C3%A5re_nr_160

  366
  Introducerad adel - S / Stålhane
  « skrivet: 2019-08-04, 22:30 »

  "Specification Uppå Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavallerie Regiementes Officerare och Betiente, hwar effter dhe jempte Giemene Ryttare A:o 1694 Åhrs Löhn uthi Underdånigheet förwäntta att åthniuta och bekomma Nembl:n
  1. [Kompaniet]
  /.../
  Corproalen Lorentz Ståhlhana död in Martio och lembnat hustru och Barn efter sigh, hwilka uthi Underdånigheet anhålla att få niuta Nåde åhr till godo"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00037
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5lhane_nr_292

  367
  Thewitz / SV: Thewitz
  « skrivet: 2019-08-04, 21:32 »

  "Specification Till Kongl: Maÿ:tz Allernådigste Aflöhningz Listas förfärdingande Uppå Ridderskapetz och Adelens Officerare I Finlandh Pro A:o 1692.
  ÖfwersteLieutnant och Ryttmester /.../ utj Sahl Wällb: ÖfwersteL:t Johan Thevis ställe som in Septemb: 691 genom döden afgången /.../
  /.../
  QwarterMestaren Abram Lovis Thevis, utj den Kongel: Håfrätt I Åbo, honom domen öfwergången d: 23 Junij 691 för begången Duel att warda förlustigh sin tiänst och sittia 3 åhr i Arrest, warande dy Platzen Vacant /.../
  /.../
  Corporal Carl Thevis"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00018
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/46 (1692)

  Se även år 1691: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00032


  ***


  "Specification uppå dhe Officerare som wijd Kongl: May:ttz Finske Adelsfahna under Öfwerstens Högwälborne Hr Baron Fritz Wachtmeisters Commando och ÖfwersteLieutnantens Wällb:e Hr Jöran Ruthenskiöldhs Compagnie pro Anno 1696 tient och Opwachtadt Nembl:n
  /.../
  QwarterMästare Anders Thewitz wijd Munstringen den 16 Junij 1696 afsatt och i stälet som MunsterRullan innehåller ifrån Corporal wijd Compagniet avancerat Claes Munck.
  Corporal Carl Thewitz"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00017
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)

  Se även år 1694: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00016
  Se även år 1695: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00034
  Jämför år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00013

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Thewitz_nr_856

  368
  Thomson / SV: Thomson
  « skrivet: 2019-08-04, 11:14 »

  "Anno 1707 d 27 Februarj höltz Consistorium ordinarium /.../
  /.../
  3: I lijka måtto uplästes Daga Häradz Tingz attestatum att wed bem:te Häradz Ordinarie tijng är offentel: lyst effter Fändrichen Claes Siöberg hwilken för många samfälte Åhr sedan rest ifrån sin Fru Juliana Tomsson, men ingen sedermera hördt det ringaste a honom hwarken förafskiedade Såldater som på främmande orther wistatz, derest man tänkt berörde Siöberg sig skulle uppehålla, eij eller andra som wijdh tinget tillstädes wore. Och som äfwen för detta äro öfwer hela Probsterijet af alle predikstolar lyst effter berörde Fändrich Siöberg men ingen kundskap om honom inlupit att Man således fullgiort hwadh Kongel:e Kyrkiolagen i slicht måhl föreskrifwer; ty resolverades att så framt icke andre ordsaker ligga på någonthera sijdan till hinder må Hr Capitein Silfverbrand och Fru Tomsson bygga medh hwar andra Ächtenskap."


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075316_00054
  Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/17 (1706-1709)

  369
  Introducerad adel - G / Giös
  « skrivet: 2019-08-03, 22:34 »

  "ANNO 1715 d: 4 Maii höltz Consistorium ordinarium /.../
  XIV Beklagades at Ryttmästaren wälb: H:   Göös från Finland hijtflyktad, så illa tracterar och slår sin hustru Fru Sophia Klingspåre"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075277_00240
  Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/19 (1711-1721)


  EÄ. tab. 9
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gi%C3%B6s_nr_279
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Klingspor_nr_195

  370
  Duwall / SV: Duwall
  « skrivet: 2019-08-03, 21:56 »

  1718 "d. 15 Sept höltz Cons. ordinarius af Hr Biskopen, Domprobsten /.../
  /.../
  2. raisonerades om H. Carl Tajart begärte äktenskap med fröken Magdalena Catharina Duwalt i anledning af H öfwerstens Oxenstiernas bref, at det kunde tillåtas, emedan dem emellan är consensus, och så wäll hennes Moder, som Bröderna giftwit där till sit bifall, se öfw. Oxenstiernas bref"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075277_00539


  Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/19 (1711-1721)


  EÄ, barn. tab. 8
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Duwall_nr_64

  371
  Piculell / SV: Piculell
  « skrivet: 2019-07-31, 12:26 »
  "Namn Rulla På Samtelige Gratialisterne wid Norra Skånska Cawallerie Regimente, hwilcke för innewarande åhr [1763 30/11] sig anmält till underhålls undfående, och med Präste attester bewist sig ännu wara lefwande.
  /.../
  Underhålls brefvens dato: 1756 Feb: 17
  Lieutenant Piculel Anders  80 Daler Silfvermÿnt"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066202_00401
  Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/2 (1665-1829)


  372
  Piculell / SV: Piculell
  « skrivet: 2019-07-29, 19:48 »

  Rulla över nyvärvat manskap vid kapten Torstenssons kompani och Överste Klinkovströms regemente år 1699. Här återfinns den 1 november 1699 - Adam Hinrich Piculell.

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054445_00108
  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054445_00214
  och jämför: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054445_00056
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/9 (1699-1700)


  373
  Fechtenberg / SV: Fechtenberg
  « skrivet: 2019-07-27, 23:23 »

  "Aflöningz Lista Uppå Öfwerstens Höghwälborne Hr Baron Hans Hendrich Rehbinders anförtrodde Regemente, Wijborgz lähn eller Carelske Cavallerie, hwar efter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare sine 1700 åhrs löhner hafwe at niuta och bekomma. Nembl:
  5. [kompaniet]
  Corporaler Erich Fechtenberg tagit afsked d 5 Junij, ty niuter han här häste- och fördels Räntorne till d 1 Julij /.../

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00164
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


  År 1699 - se: "Corporal Erich Hind: Fechtenbergh" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00046
  År 1694 - se: "Corporal Erich Hind: Fechtenberg" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00050
  År 1692 - se: "Corporal Erich Hind: Fechtenberg" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00061
  År 1691 - se: "Corporal Erich Hindrich Fechtenbergh" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00091


  "Aflöhnings Lista Oppå Öfwerstens Wälborne Fritz Wachtmeisters anförtroddhe Regementhe Wijborgz Lähns Cavallerie, hwar efter dess Officerare, Gemene Ryttare och Dragouner sine innewahrandhe 1690 Åhrs Löhner så i Häst hemmans Räntor, som Fördehl hafua at undfå och bekomma.
  1. [Kompaniet]
  Corporaler
  /.../ istellet antagen den  [??] Januarij sidstledne Erich Hindrich Fechtenberg som från den 1 Febr: innewahrande åhr, så Hästhemmans Ränttan som Fordelen bekommer."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00108
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)


  Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 980 / sid 191 (AID: v319671a.b980.s191)

  374
  Silfverhielm / SV: Silfverhielm
  « skrivet: 2019-07-27, 22:59 »

  "Specification till AflöningzListans Formerande för Småhlandz Cavallerie och mitt i Nåder Anförtrodde Regimente pro Anno 1700. Nembl.
  /.../
  8:de Compagniet
  /.../
  Corporaler
  Carl Magnus Silfwersparre transp:t d. 20 April: 1700 under 6:te Compag:t istellet samma dato Patrick Silfwerhielm, hijt avancerat från giemeen af Majorens Comp: N:o 76"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00099
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


  EÄ, barn tab. 46
  "Patrik Silfverhielm. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Regementsadjutant därstädes 1701-03-04. Kornett 1702-11-01. Död ogift s. å. 27/12 i Polen."


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverhielm_nr_93

  375
  Stålman / SV: Stålman
  « skrivet: 2019-07-27, 22:40 »

  "AflöningzLista Uppå Öfwerstens wälborne Georg Selous anförtrodde Regemente Wästgöte Cavallerie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare sampt Gemene Ryttare sine innewarande 1700 åhrs löhner hafwa at undfå och bekomma Nembl:
  /.../
  3 [kompaniet, Majorens]
  Corporal Swen Ståhlman Siuk, och blifwen hemma, då Regementet afgick till Skåne d 3 Junij 1700 och berättas eij widare Tienst förmår praestera, dy niuter han så häste- som fördels Räntorne till d. 1 Julij, i stället antagen och wärfd d 8 Junij 1700 Anders Liungberg, som dhe öfrige Häste- och Fordels Räntorne åtniuter"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00058
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)  "Specification Oppå Öfwer och Under Officererna sampt Giemehne Ryttare af Öfwerstens wällbor:ne Hr Georgh Selous Regemente Wästgiöthe Cavallerije, hwar effter dhe för Innewährande åhr 1683 dhes löhner åthniuta böhra Nembl:
  /.../
  3 [kompaniet, Majorens]
  Corporal Suen Hierta Avangierat till Qwartermästare Under Ryttemästare Delawalls Compagnije in Maijo 683. I stället Swen Ståhlman från Giemehn af detta Compagnije idem die"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00025
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5lman_nr_266

  376
  Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Zebetojoff
  « skrivet: 2019-07-27, 17:33 »

  "Specification uppå Öfwer under Officerare Corporaler Trumbslagare sampt Giemene Aff Wijborgz lähns Infanterie, hwar effter dhe i underdånigheet deras Innewarande 1701 Åhrs löhner hafwa att förwentta. Nembl.
  /.../
  5 [kompaniet]
  /.../
  Corporaler
  Wasilioff Zebatajoff"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00330
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


  År 1702 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00561


  År 1703 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00687
  "Corporal Wasilioff Zebatajoff avancerat åhr 1702 till Fuhrier under Capit:n Lodes Compag:e och niuter altså i åhr där sin löhn, /.../"


  År 1704 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00411
  5 kompaniet. "Furier Wasilioff Zebotajoff avancerat till Sergeant in Decembj 1703 under det 6:te och Capitein Armfeltz Compag:e och niuter altså i åhr där sin löhn, /.../"-


  År 1705 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00525
  5 kompaniet. "Sergeant Wassilioff Zebotajoff död i action d:n 16 Julij 1705* niuter altså här sin löhn till d:n 1 Aug: den öfrige blifwer Kl: M:t bespard"

  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar


  *16/7 1705 - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Gemauerthof 

  377
  Appelstubbe / SV: Appelstubbe
  « skrivet: 2019-07-27, 11:49 »

  "Specification Oppå Öfwer- Under Officerare Corporaler Trumslagare, och giemene aff Wijborgz Lähns Infanterie Regemente, hwareffter dhe uthj underdånigheet dheras 699 Åhrs Löhner hafwa till att förwäntta.
  3. [Majorens kompani]
  Corporal:r
  Bärendt Joh: Antenflüct, tagit afskedh in Decemb: 698 i stället då straxt wärfdh Ebbe Willhelm Appelstubbe."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00189
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


  År 1700
  "Corporal Ebbe Wiilhem Appelstubbe avancerat den 10 Martij nestledne till Rustmästare, doch bekommer han i åhr här sin löhn, /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00630
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


  År 1701
  "Rustmester Ebbe Willhlem Appelstubbe Avang:t till Fuhrer [Furir] in Novemb:r 1700"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00329
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


  År 1702
  "Furier Ebbe Willhelm Appelstubbe avnacerat åhr 1701 till Förare, och bekommer altså i åhr där sin löhn. /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00559
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


  År 1703
  "Förare Ebbe Willhelm Appelstubbe avancerat till Sergeant under Capitein Bocks och 8:e Compagn:t åhr 1702 dy niuter han han i åhr där sin löhn /.../

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00682
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


  År 1704
  "Sergeant Ebbe Willhelm Appelstubbe bortkommen wid Kelan in Januario 1704 och war ogifft"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00414
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/56 (1704)

  378
  Årrhane / SV: Årrhane
  « skrivet: 2019-07-26, 23:02 »

  "Kongl.General Krigz Rättens domb, öfwer Adelsmannen och soldaten af Kongl. May:tz LijfGvarde och Capiten Fabian Wredes Compagnie Carl Orrhane, som medan han der under warit uti wercklig tienst, tagit Werfningzpeningar under ett annat Regemente. Gifwen Stockholm d. 25 Junj 1696.
  Såsom bem:te Carl Orrhane måtte tillstå och bekenna, att han, medan han warit utj wercklig tienst under Kongl. May:tz LijfGvarde och utom att begiert eller fådt afsked der ifrån, hafwer angifwit sig hoos Lieutenanten Hägerflÿcht af Öfwerste von Kempens Regemente sampt sökt och emottagit af honom Werfningzpenningar till att tiena under bem:te Öfwerstes Regemente, hafwandes han der igenom emot sin Eed och plicht brutit och handlat emot den 62 Krigz articlen; Altså skall han Orrhane, sig till wellförteint straff och androm till warnagel, effter bem:te Artic[els] klara innehåld, för sådant sitt brott mista lijfwet. Actum ut Supra"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00021 ff [ovan: A0065909_000210]

  "Kongl. May:t benådar bem:te Carl Orrhane med lijfwet: Skolandes han i anseende till dess redan utståndne långlige arrest sittia allenast i otta dagar utj Barnehuuset. Actum ut Supra [25 Junj 1696]
  Carolus [=Karl XI]"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065909_00025
  Källa: Domböcker, Handlingar rörande mål i högre krigsrätt, SE/KrA/0082/III/61 (1695-1698)


  EÄ, barn tab. 4
  "Carl Årrhane, född 1674-05-00 på Locknevi."


  ***


  Livgardet till fot
  "MunsterRula Uppå Capitein Hr Fabian Wrede Carlsons Compagnie Munstr: d: 4 Januarij A:o 1696
  /.../
  Piqvenerare
  /.../
  7. Roten
  38 Carll Andersson Orrhane. 1. [Antagen] 1695, [Landzman] Smål."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029170_00160


  År 1695 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029170_00101 [Antagen >=1695 23/9]
  År 1697 4/1- https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029170_00212
  Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1113 (1695-1699)


  År 1698 28/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00125
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/1 (1698)


  År 1699 22/4 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054437_00203
  "38. Carl Orrhane av[ancera]:t till V: R: M: under N:o 24 d 27 Martij 99"
  "24. Istället ifrån N:o 38 Carl Orrhane. 1, 695, Smålenig, söker afsked, får afskeedh"
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/1 (1699)

  379
  Werdenhoff / SV: Werdenhoff
  « skrivet: 2019-07-25, 20:11 »

  "Såsom Lieutnant Carl Werdenhoff i fiohl utj Septemb: har Råkat utj olägenhet ock handel med Hr LandzCammereraren Palm ock Hr LandzSecret: Sparin utj Scharaborgz lähn hwar öfwer Hr Landzhöfdningen honom strax låtit Arrestera ock till Wachtmestare kammaren i Lijdkiöping föra och under Borgare wacht wara, oachtat mine remonstrationer iag der Emot giord at hafwa honom emot öfverstens och dess officerares caution, till dess slut blijr i saken, på det karlen ej aldeles må crepera.
  /.../
  Stockholm d 16 Jan: 1714"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_03108 ff
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_03116
  Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)


  EÄ TAB. 4.
  Carl Julius Werdenhoff (översiktstab 2, son av Claes Jakob, tab 3), född 1690-03-02. Volontär 1706. Fältväbel vid Albedyhls dragonregemente 1708. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1709-11-06. Sekundlöjtnant därst. 1711-11-01. Dömd från tjänsten för duell 1714-04-00. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1718-08-27.

  380
  Ulfsköld / SV: Ulfsköld
  « skrivet: 2019-07-25, 19:59 »

  "/.../iag fattigg gl: Solldat för detta Lieutnant till häst och foth i 36 åhr för uthhar det iag teinst migh opp ifrån gemehn frijRyttare som tough sin Begynnelsie utj hög sahl. Konung C:l de 11 tijdh A:o 1670 under LiffRegemente till häst och Ryttmäst: Hans Månsson Swenskes Comp: Zedermehr effter hemkomsten från Kiöpenhafns fångenskap 1675 under Askebergz Regem:te och Ryttmäst:r Reuterhielms Compagnie hwar under iag tillsatt all min fattige hustrus /.../
  /.../
  Carl Gustaf Ulfskiöld
  för detta Lieutnant"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_03101 ff
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)


  EÄ tab. 8.
  "Carl Gustaf Ulfsköld (son av Hans, Tab. 7), till Bläsinge i Östra Ljungby socken, Kristianstads län, som han erhöll genom sitt andra gifte. Friryttare vid änkedrottningens regemente till häst 1673. Kvartermästare därst. Bevistade kriget mot Danmark 1676, då han blev tillfångatagen men »ransonerade» sig genom att betala 100 rdr in specie. /.../"

  381
  Krigsfångar / SV: Stora nordiska kriget - krigsfångar
  « skrivet: 2019-07-25, 18:50 »

  "Rulla på dhe här i Gefle warande Saxiske fångar"
  Gefleborg d. 14 April 1714.
  Totalt 37 man hittar man här:


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065992_02752
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714)


  382
  Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Bergstedt
  « skrivet: 2019-07-23, 21:02 »

  "Till underdån ödmiukaste föllie af Eders HöghGrefl: Excell:ces Excell:cers och dhet Höghl: Kongl: Krijgs Collegii Nådgunstige befallning af d. 8 hujus angående framledne Ryttmästarens under Adelsphanan Andreas Bergstedtz EnckieFruus, Fru Stina Manderstiernas anhållande om des Sahl. Mans 1708 Åhrs Ryttmästare Löhn, har jag nu i dagh, till då warande Munsterskrifwaren wid Södermanlandz Compagniet af Adelsphannan Men nu Regementz Skrifware widh samme Regemente Wäll:de Petter Örbin tillskrifwit, att ofördröjel: Giöra den anstalt det Wälb:mte Fruu, blifwer effter Eders Högh Grefl: Excell:ces Excell:ers och deth Höghl: Kongl. Krigs Collegi Nådgunstige befallning lijkmätigt 1708 Åhrs aflöhningzlijsta för des Sahl. Mans Räntor förnögder och betalter /.../
  /.../
  Gefle d. 19 Octob: A:o 1713
  Under ödmiukatse Tienare
  And. Berger"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_00730 ff
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)

  383
  Tigerklou / SV: Tigerklou
  « skrivet: 2019-07-21, 15:06 »

  "Högwälborne wälborne Edle och wälb: Hr General FältTygmästare och samtel. Hr KrigsRåd. Uti den af Kongl, Krigs Collegio Oss tillsände och af Capit: Kökeritz underskrfne Munsterrulla af d: 12 hujus, till tredie quartalets löhning i åhr för hemmawarande Artollerie Staten, befinnes wid genomseendet Styckjunkaren Carl Jeger och underfeurwärkaren Börje Tigerclow stå upförde för wara praesentes, hwaremot man lijkwäl kundskap hafwer att de äre wid Recruterne som i Åhr utgådt, och under dem niuta löhn. /.../
  Stockholm d: 25 Septemb: 1708"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065986_02187
  Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708)


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tigerklou_nr_844

  384
  Werdenhoff / SV: Werdenhoff
  « skrivet: 2019-07-21, 14:22 »

  "Nestledne åhr d 5 Novembris, monde hoos den högl: Kongl. Defens: Commoission Jagh allerhörsambst gifwa tillkänna, huruledes här een Capitein wore under Nylandz battaillon fördubbling, som A:o 1705 under action wed Mustela qwarn, blef med åtskillige blessürer så illa qwester, att han alt sedan ingen tiänst kunnat giöra, eller öfwerkomma någon restitution, utan som det ena lår och benet med foten är förlammat, så att han moste hielpa sig fram med krycka, så will och om möijeligen hållas, det han kan bringas wiidare till rätta, dessmedelst han och sielf ansökt om dess afskedh, sampt den nåden att blifwa med Pension, medan han aldeles uthfattig är, så att han icke een dag här att öfwerlefwa, och för dess bräckeligheet sig inthet förskaffa kan: Men som Jag ännu icke kunnat på samma mitt ödmiuke få swar, Jag Capitein Cläes von Werdenhoff icke kan längre biibehållas wed tiensten, såsom hwilken han wiidare aldrig lärer kunna förrätta, uthan een annan most där till förordnas, efter det som Kongl: May:ttz tienst wednärwarande tiider erfordrar; /.../
  /.../ bem:te Capitein von Werdenhoff, som nu i Nyland uppehåller, men från Ingermanland är hemma /.../
  /.../
  Wiib: Slott .7 Julii 1708
  Hörsamste och skyldige tiennare
  Georg Lybecker"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065986_00876
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708)

  385
  Hökeflycht / SV: Hökeflycht
  « skrivet: 2019-07-20, 23:45 »

  "Specification på dhe förlåfwade öfwer- och under officerare som sökia antaga tienst till häst.
  /.../
  6. Gustaff Höökflycht mot 50 åhr warit Drabant, fått afsked för 20 åhr sedan.
  Söker bli Leutnant till häst, är meddellös, att mondera sig."


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054618_00065
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1709/8 (1709)


  EÄ tab. 6

  386
  Rudebeck / Rudbeck (Rudbeckius) / SV: Carl Rudebeck
  « skrivet: 2019-07-20, 23:16 »

  "Uti hwad för ett uthblåttad tillstån iag blifwit försatt, då iag måste begifwa mig åhr 1710 ifrån Dünemünde Skantz därest min Sahl. Man Carl Rudbeck warit artollerie Capitein, i det eij något af dess gagie hwarken wijd min afreesa, eller på en ganska rund tijd tillförenne uthföll, hwar af iag hade kunnat subsistera, hwar till och det kommer att iag A:o 1713 har warit föranlåten att flychta undan fienden Ryssen ifrån Nylandz lähn, samt med hwad swårigheter iag mig sedermehra här å Orten uppehållit, hälst för det mig en wijdlyftig process härstädes blifwit påtwingan, på hwilcken iag dhe endaste öfwerlefwor har uthkåstat, som iag af min egendom salverat, är Gud, och alla dhe som mig känna, nogsamt bekandt, Nu och alldenstund deras Excellencier och Höglåfl. Kl: Krigz Collegium af dhe uträkningar som på hwar och en Officerares innestående löhningar giorda äro, höggunstigt finnande wardor, /.../
  /.../
  Deras höga Excellenciers höglofl. Kungl: Krigz Collegii Alldra ödmiukaste Tienarinna
  Brita Melin"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065994_01935 ff
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716)


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065985_00057
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707)

  EÄ, tab. 40
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudebeck_nr_872

  ArkivDigital: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2890 / sid 573 (AID: v319671a.b2890.s573)


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00339
  Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054418_00194
  Källa: 1698. Artilleri- och Rustkammarbetjänte, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1698/2 (1698)


  https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnam%C3%BCnde
  http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object78622/en/

  Bästa hälsningar
  Magnus Lindskog

  387
  Introducerad adel - O / Olivecrona
  « skrivet: 2019-07-17, 21:25 »

  "Efter Högl: Kongl: KrigzCollegii Ordres af d: 21 Julii nästledne och Wälborne Hr Öfwersten Appelmans till Hr Capitaine Schildt dher å fattade ytterligare befallning af d: 28 ejusdem, är uthi Hr Krigz Fiscalen Philip Ellis, Auditeuren Abraham Wetters och Cammarförwanten Fabrickz samt framl:ne Bookhållaren Jacob Permans Broder Cancelisten Samuel Permans och Cautionisternes, Cammarförwanten Skelitz och Bookhållaren Hackmans närwaro, berörde Bookhållare Permans, som d: 15 Julij af en olyckelig händelse drunknat, efterlåtenskap och egendom inventerat och befunnen som följer:
  Nembl:
  Contante Medel Kmt:
  /.../
  Stockholm uthi Kongl. Artollerie gården d: 10 Septemb: A:o 1715"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00910 ff


  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Olivecrona_nr_1626
  https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7715

  388
  Iserhielm / SV: Iserhielm
  « skrivet: 2019-07-17, 21:06 »

  1709 Maj 29
  "Gjorde fienden ett utfall ifrån staden [Poltava] och överföll våra arbetare i approchen. I vilket utfall löjtnanten Ruda och föraren Iserhielm blev slagna, vilka voro kommenderade med arbetarna därsamma städes."


  Källa: Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. 1, Robert Petres dagbok. Lund, Gleerup. 1901

  389
  Hovslagare / Hovslagarämbetet i Stockholm
  « skrivet: 2019-07-16, 20:48 »

  "Specification uppå de Geseller som finnes nu för tiden wid Hoofslagare Embetet" [i Stockholm] - år 1715 hittar man här:


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00616
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)[/i]

  390
  Stiernklo / SV: Stiernklo
  « skrivet: 2019-07-16, 20:23 »
  "/.../ af lika ödkiukheet inhemptandes Eders Höggrfl. Excell:ces Nådige uthlåtande, att utj Borgmästarens Högaktad Sven Aureens ställe hwilken är Lagmannen Wälborne H: Anders StiernKlos Måg ock således eij kan Praesidium föra utj saken angående des drängz Erich Lohms /.../
  /.../
  Uppå Kongl. Artollerie KrigzRättens wägnar
  Jönkiöping d 20 September 1715
  /.../


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00443
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernklo_nr_1244
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Du_R%C3%A9es_nr_773

  EÄ: "Anna Christina Du Rées, född 1651-12-23 död 1707-03-06 i Jönköping. Gift 1:o med kamreraren Jonas Wettsöff, död 1690-12-06. Gift 2:o med lagmannen Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo, i hans 2:a gifte, född 1658, död 1733."

  391
  Bruce / SV: Bruce
  « skrivet: 2019-07-16, 19:35 »

  "Corporal Bruce. Insin: d 5 Oct 1715
  Stormächtigste Allernådigste Konung!

  Eders Kongl. May:tth hembär iag en AllerUnderdån Ödmiuk tacksäyelse för den stoora Nådh iag wederfarit är, det iag Gudj Lof får uthbydt blifwa ifrån ett så swårt och långwarit Fångenskap, hwarföre iag och städze till min dödh skall mitt Lijf och Blodh, för Min allernådigste Konung och K: Fäderneslandh ospardt hafwa, och såsom min Skyldighetz plicht dher tillfordrar, så och dhen längtan och åstundan iag så wähl i Min Fångenskap, som sedan min hemkomst hafft, att kunna få dhen Nåden ännu en gång att komma uti Eders Kongl May:ttz Tienst. Ty Ber iag i diupaste underdånigheet till Eders Kongl May:tt mig måtte samma Nådh, som alla andra uhr Ryssland hemkomna Fångar wederfahres, icke allenast få niuta i från Stockholm Frij skiutz och förplägning dijt som Skånska Cavallerie Regementet står, hwar wedh iag förene Corporals Tiensten giordt, utan och Eders Kongl May:ttz Nådige Föreskifft att kunna dher med Employe Soulagerad Blifwa. Då jagh [så län]ge iag lefwer till min yttersta andedräkt, skall [med] min underdånigste Troplicht och Skylldigheet, uti Eders Kongl. May:ttz Tienst, samt medh underdånig Zele till min död förblifwa
  Stormächtigste Allernådigste Konung
  Eders Kongl. May:ttz
  Allerunderdånigste och Troplichtigaste Tiuenare och undersåte
  Robbert Wilhelm Bruce
  Corporal af Norra Skånska Cavalleriet

  [Påskift] Hennes Kl: Höghet ArfPrinzessan och Kl: M:tz samptel. herwarande Råd willia detta hermed hafwa remitterat till Kl: Krigs Collegium som har att meddehla Supplicanten behörigt Resepass.
  Stockholm d. 10 Octobr 1715
  Uppå befallning
  F Ehrenstrahl"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00365
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


  EÄ, tab. 6
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bruce_nr_745

  392

  Se även rullan 1679 5/7, Överste Hans Ramsvärds kavalleriregemente. Värvat:

  "Gemena Ryttare
  Håkan Knagg"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053983_00404
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/3 (1679)

  och:

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00191
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

  Mvh
  Magnus

  393
  Kan tipsa om Avlöningshandlingarna 1698:

  Södra Skånska kavalleriregementet
  "Corporal Håckan Knagg bekommit afskiedh efter Kongl. May:tz nådige resolution af d 21 September 1698"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00062
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/50 (1698)


  Se även 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00130

  394
  Plagman / SV: Plagman
  « skrivet: 2019-07-13, 11:58 »

  "/../ jag innelyckt öfwersänder förslag å dhe här i lähnet warande officerare, hwilka samt med dheras drängar niuta Inqvarteringz ordningen till godo /.../
  Jönkiöping d:n 7 Augusti 1719
  Ödmiukaste och hörsam[...] tiänare
  And Leÿonhielm"


  "Förslag uppå Tyska Herrar Öfwer- och underofficerare som Adintrimh stå wed Skånska Tremänningz Regemente till Häst Nembl.
  /.../
  Cornetter
  /.../
  Petter Plagman, Verdiske Dragouner"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01971

  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)


  ***


  "Förslag och Räckning öfwer de Fångna officereres Löner wed Södra Skånska Cavallerie Regementet som ifrån Rysland anhållit underdånigst att få wexlar till sig
  /.../
  Hr Lieutnant Magnus Plagmans löhn
  /.../
  Norkiöping d 10 April 1719./."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065226_00063

  Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/18

  395
  Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Normann, von
  « skrivet: 2019-07-11, 23:39 »
  "Eder Kongl. Mayttz stora wijsta Nåde emot mina kiötzliga Bröder Lieutnant Christian Hindrick von Norman och Fendrich Fredrich Rudolph von Norman bägge utaf Smålandz Fämmänningz Regemente till Foot, som med förbätringz Caracteur och Afskie af d 2 Septembr 1719 benådade blifwit, /.../
  Men som mina förbenämbde Bröder sedan sista Nårska Campanie under ständig warande Commando wid Nårska Gräntzen blifwit så oförmögne och mycket skyldige dem warit ömögeligit att försättia sin resa till Tyskland /,,,/
  de sedan för skieppetz Afseglande äij kunnat afwänta, utan länte af mig 24 Rickzdaler i Plåtar /.../
  Stockholm d 20 Octobr A:o 1719
  AllerUndernådigste Tiänare
  Carl Christoffer von Norman
  Capitain wid ständige Östgiöta Infanterij"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01783

  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)


  Se även: http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Von_Normann
  Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2430 / sid 481 (AID: v319671a.b2430.s481)

  396
  Dahlepil / SV: Dahlepil
  « skrivet: 2019-07-11, 22:08 »

  "Förslag på det Manskap som nu förtiden uti Öknebo och Höhlebo härader samt Grödinge och Salems Sochnar af Swartlösa härad inqvarterade äro nembl:n
  Af Kongl. May:tz Upplandz Tremeningz Cavallerie Regemente.
  Staben och LijfCompagniet
  /.../
  Cornetten Dahlpihl
  /.../
  Eneby d:n 9 Martii Anno 1719"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01302

  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)

  397
  Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Erfft, von
  « skrivet: 2019-07-06, 15:51 »

  Johann Anthon von Erfft (Nobilis Austriacus - österikisk adelsman)
  Blev soldat/volontär [enligt rullan 31/1 1735] vid Drottningens Livregemente till fot (i Stralsund) under Överstelöjtnant greve Frölichs kompani nr 48 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029451_00066 ]. Där var han tills sitt avsked i Stralsund 1738 30/6 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029452_00064 ]. Därefter volontär under artilleriet i Stockholm.

  Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 6670 ff (AID: v817431.b6670, NAD: SE/RA/752)


  "Hoos Eders Kongl. May:tts har för detta jag i diupaste Underdånighet andragit hurusom den högste Guden behagat 16 dagar för sidstl:ne Pingst [1741], efter en swår dock med Christeligit tholamod utstånden siukdom hädankalla min K: hustru, hwillken uti 1½ dels åhr föruth ständigt och in til des hon Sahl: i Herranom afsomnade, hållitz wid sängen uti stor wärk och wedermöde. /.../"

  Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 6680 ff (AID: v817431.b6680, NAD: SE/RA/752)

  398
  Introducerad adel - D / Drakenhielm
  « skrivet: 2019-07-06, 15:01 »

  "Emedan emillan mig Jacob Jefferÿes, Riddare, Herre till Kipmad och Karelsedh, Hans Kongl. May:t af Stoora Brittanien, Frankrijke och Irlandh, Gouverneur på Duncanon, Öfwerste af Infanterie och Landtrådh dersammastädes som den Reformerade Religionen bekiänner och den Edle och Catharina Drakenhielm till Stiernholm, Malma och Lindöö, Af den Lutterske Religioen ett Christeliget Echtenskap slutit och belefwat ähr, Och wij nu sinnade äro, at begifwa Oss här ifrån till fremmande land; Ty förplichtar iag Jacob Jefferÿes migh her medh på det krafftigaste, at iag bem:te min tillkommande hustru till ingen annan Religion, Än den hon nu bekiänner, locka eller twinga skall; Och der Oss Gudh utj wårt Echtenskap medh Barn wälsignandes warder, skall henne stå fritt desamme utj den Lutterska Evangeliske läran at upföda och underwijsa låta; hwilket iag medh min handz och nampns underskrifft betygar. STockholm d. 24 Januarÿ 1693
  Ja: Jefferyes"

  Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 5410 ff (AID: v817431.b5410, NAD: SE/RA/752)


  EÄ, barn tab. 2: Catharina Drakenhielm, döpt 1660-08-08 i Stockholm, levde 1703. Gift 1693-01-29 på Malma med guvernören Jakob Jeffery i Irland.

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenhielm_nr_510

  399
  25 Religion och kyrka / SV: Katoliker i Sverige
  « skrivet: 2019-07-06, 14:20 »

  "Liste de tous les Francois Catholiques resident á Stockholm [1806]"
  (Franska katoliker i Stockholm år 1806) hittar man här:

  Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 2050 ff (AID: v817431.b2050, NAD: SE/RA/752)


  "Förtekning på dhem som gå i Catholi- och Calvinische kyrckior 1669. 1670":

  Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 4380 ff (AID: v817431.b4380, NAD: SE/RA/752)

  400
  Björnberg / SV: Björnberg
  « skrivet: 2019-07-06, 13:22 »

  "Nu på stunden undfick iag Eders Kongl. May:ts nådigste bref af d: 17 hujus angåemde en Jesuit af Swenska Nation ifrån Lintz och öfra Öster Riket Johannes Galdenblad benemd, som skal anmodat Commissarien Ahlberg at hålla sig tilhanda åtskillige unge Personer til at hämtas från neigden af Alingsåhs och föras utom lands, derstädes att underwisas i åtskillige wettenskaper, hwarwid befruchtas det ändamål kunna wara, att bringa dem till den Romerska Catholiska läran, Det är och händt att et sådant pass är i går af mig begiärt för 2:ne stycken unga Adelsmän Carl och Jean Fridric Biörnbergar, tillika och för en annan afskiedad Lieutnant wid namn Törnbergs son, Alexander Magnus Törnberg, samt en afskiedad Cornets son wid namn Anders Berg; men Passet är likwäl blefwit innehållit. /.../
  /.../
  Wenersborg d: 22 Aprill 1735
  Allerunderdånigste altroplichtigste Tiänare och undersåte
  J Palmfelt"

  Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 960 (AID: v817431.b960, NAD: SE/RA/752). se även v817431.b1160; v817431.b1230

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnberg_nr_359  "Bemelte Galdenblad är swensk til nation, des Fader warit Borgmästare i Scara, wid namn Browald, som sedermera ombytt sitt namn, har haft 2:ne Bröder. En warit öfwerste wid ett Keyserligit Regemente, och den andra StatzSecreterare hos fordom Swea Drottning Christina, dess begge skola hafwa lemnat efter sig ansenlig ägendom, den der efter deras död tilfallit den nu än qwarlefwande Johannes Galdenblad såsom testamente at anwändas til pios usus, och som denne Galdenblad är ogift och barnlös, hwilken således bekommit ansenlig ägendom wid Wien och har sitt egithuus uti Lintz att bo uti, och icke något kloster, /.../ Gladenblad har och en Syster här i Wenersborg boende, som nu är Enka, hwilken då och då skal få af broderen penningar till sitt uppehälle." v817431.b1430

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Browald_nr_1764
  https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14652&forceOrdinarySite=true


  401
  Wendel / SV: Wendel
  « skrivet: 2019-07-05, 22:06 »

  "Pro A:o 1709
  Undertecknadh tillstår att hafwa wärkeligen åthniutit och disponerat min Mans [Piparens Wargz af LifCompag.] Pijparens booställe under Södermannelandz Infanterie och LifCompagniet 1/4 Biörketorp och Wrena Sochn för åhr 1709 hwilken rente eller åhrs skatt som iag desponerat och åthiutet härmedh qvitteras. Tiersta d 17 Octob 1710
  Christin Andersdotter
  attesterar
  Johan Friderich Wendel"

  Källa: Regementsräkenskaper -1723, Sverige, infanteri Södermanland (D) G:16 (1707-1710) Bild 2490 / sid 471 (AID: v916325.b2490.s471, NAD: SE/KrA/0024009). [Tiersta = Tjärstad, Björkvik socken, Södermanland]


  EÄ, barn tab 1:
  "Johan Fredrik Wendel. Fältväbel vid Upplands regemente. Stupade 1713 vid Tönningen."

  402
  Dahlepil / SV: Dahlepil
  « skrivet: 2019-07-04, 21:27 »

  Tredje roten, tomt 82 (Göteborg)
  "Den 2.3.1747 företogs bouppteckning* efter den redan 14 år tidigare avlidne fältväbeln Wendelkärns änka Maria Andersdotter. Hon var syster till bonden Jöns Halvarssons hustru och systerdotter till major Henrik Dalpil. "

  http://www.gbgtomter.se/Rote_3/3.82.pdf
  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807


  * Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:12 (1746-1749) Bild 281 / sid 551 (AID: v67658.b281.s551, NAD: SE/GLA/12098)


  Där kan man bl.a läsa under "Giäld och Skuld":
  "Til Bonden Jöns Månsson i Fiäråhs Sockn skyldig enligt lofl. Kiämners Rättens dom af d 19 Decemb. 1746, löningzfordran effter afl. Hr Major Dahlpihl som Enkjan upburit. 540. 8"


  EÄ: Maria Andersdotter dotter till "Anna Dahlepil, död före 1740. Gift med Anders N. N."

  403
  Ratzwill / SV: Ratzwill
  « skrivet: 2019-07-04, 20:45 »

  "Rulla Uppå Dhe som komma att åthniuta 1710 Åhrs Andra Quartahl Af Kongl. Fält Artollerie Staten i Skåne Nembl:n
  /.../
  Majorens Compagnie Lieutnant Jonas Boberg
  Niuter för Aprill och till d: 13 Maj Fändrikz gage. Men ifrån d: 13 Maj effter fullmachtens dato Lieutenantz gage, då han avancerat i Liutnant Raswilldz stelle som dödde d: 6 April 1710. Enkian niuter 1/2 Nådåhret."


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054639_00258
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1710/21 (1710)

  404

  "I lika måtto hafwer Lieutenanten Link af Sandby Compagnie gifwit des Fullmakt, at her hemma upbära des halfwa löhn, til Jungfru Catharina von Wöllen, som uppehåller sig her i Christianstadz lähn och Barkåkra Socken, hwilken och för dhe 5 åfwannämbde åhren, utbekommit berörde Lieutenant Links halfwa Fördehlslöhn i Myntetekn och Ständernes mindre Sedlar 300 D: Smt.
  /.../
  Nybo d 29:de Martij 1721.
  J Bleckman"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03855
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

  405
  Moderus / Modéer / Modeer / SV: Moderus / Modéer / Modeer
  « skrivet: 2019-06-30, 14:49 »

  "Såssom Hans Kongl. May:tt har allenast behagat at antaga fem stycken af de ifrån Kongl. LijfDragonerne sände Underofficerare at blifwa employerade under Kongl. LijfEsquadron, men de öfrige tree der till intet approbera welat; Altfördenskull sändes de tilbaka, warandes wid namn som föllier nembl:n
  Sergeant Anders Schmitt
  Förare Håkan Hammerberg
  Rustmäst:n Julius Moderus
  Jag förblifwer med skyldigste respect städze Eders Grefl. Excellences
  Stockholm d. 14 Octob:
  A:o 1721
  Ödmiukaste tienare
  J Giertta"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03576
  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03796
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03799 ff
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)


  ***


  Livdragonregementet år 1720, kapten Lybeckers kompani:
  "Rustmästare Lars Hollmgreen. Bekommet afskiedaf d 30 December 1719. I stället blifwit satt till Rustmästare, Furiern som tillförne stått wed Compagn:t
  Julius Moderus
  Ålder 26
  Tiänste åhr: 12
  FödelseOrth: Skåne"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029122_00091
  Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1075 (1720)

  406

  Förslag på Ryske fångarne som efter de ifrån Lähnen inkomne Rullor här i Riket befinnas [1721].


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03423
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

  407
  Walkendorff / SV: Walkendorff
  « skrivet: 2019-06-29, 23:18 »

  "Förslag af För detta Uplandz 5: Men:s Regementte till Häst på Regementz öfwerofficerare samt Stabsbetienter och und: offic:s hästar hwilke eij ännu hafwa fått sine afskieder, som komma att niuta fourage Nembl:
  /.../
  Corporal Christoffer Walckendorf, Ridhäst 1 V
           Henning Walckendorph, Ridhäst 1 V"


  [Stockholm d 7 Novemb:r A:o 1721 W. Bennet]


  "går bref til öfwerkrigzCommissar Drufwa at låta de på hosgående förteckning opförde få fourage på deras hästar ifrån d 1 till och med 18 hujus, dock undantag de som äro teknade med V.  Gen: Maj: får swar här om genom resol: och at Leut: Holm som begärt få gå öfwer til Finland ej kan komma at niuta fourage icke heller de 4 teknade underofficerarne" [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03000 ]


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_03001
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

  408
  Jegerhjelm / SV: Jegerhjelm
  « skrivet: 2019-06-29, 16:31 »

  En "Underdånigst Memorial./. Som wijsar när iag undertechnad blefwit antagen uthij Kongl. May:tts Tienst, samt huru länge iag tient, och huru iag ifrån den ena till den andra Chargen under Militien befordrat blefwit, iempte de derwed hafde förrättningar med mehra. /.../" för Johan Jegerhielm återfinns här:

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_02218 ff
  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Jegerhjelm_nr_1477

  409
  Walkendorff / SV: Walkendorff
  « skrivet: 2019-06-25, 21:15 »

  ANNO 1716
  "d. 20 Januari blef Fältväfwarens under Bilstens Regimente Wälbårne Falk Walkendorfs Sohn i Rya för sin Swaghet skull hema döpt, kallades Hans ock blef buren af Pastoris hustru Judita Dorothea Hein.
  Test: Pehr Pehrss: i Rya
  Jöns Påhlss: i Lungard
  Anna Stina Bomans
  Anna Pehr Pehrs i Rya"

  Källa: Bosarp (M) CI:2 (1710-1748) Bild 320 / sid 28 (AID: v106420a.b320.s28, NAD: SE/LLA/13040)


  "Dom 10 post Trint begrofs Falk Walkendorfs sohn vid namn Hans"

  Källa: Bosarp (M) CI:2 (1710-1748) Bild 320 / sid 28 (AID: v106420a.b320.s28, NAD: SE/LLA/13040)  ANNO 1720
  "Dom: 1 post Epiph blef Fältwäfwarens af Saxiska Regimentet* [Namnet tomt - denne fältväbel har av EÄ tolkats som Falk Walkendorff?!?!] Sohn Christnat och kallat Hans Jöran. blef Buren af Pastoris hustru i Bosarp Judita Dorothea Hein.
  Test:
  LändsMan Oluf Boman
  Ryttaren Fredrich Junglås
  gl Pehr Månss:
  Hanna Ola Mårtens
  Klåkarens hustru"

  Källa: Bosarp (M) CI:2 (1710-1748) Bild 470 / sid 43 (AID: v106420a.b470.s43, NAD: SE/LLA/13040)  1723
  "Dom 7 post Trinit blef Falk Walckendorfs sohn Christnat ock kallat Hans. blef buren af Klåkarens hustru Boel Stina Billing
  Test: Mårten Englass:, Pehr Pehrss: gl Pehr Måns hustru"

  Källa: Bosarp (M) CI:2 (1710-1748) Bild 650 / sid 61 (AID: v106420a.b650.s61, NAD: SE/LLA/13040)


  ***


  * Min not. År 1716 beordrade Karl XII att alla utlänningar vid ”National Regementerne” skulle uttagas och sättas under Saxiska regementet (soldater) eller Düringens dragoner (dragoner och ryttare).

  410

  En förteckning över ryska krigsfångar år 1714:

  "Specification på de Ryska fångar, som befinnes wara gambla, bräckelige och Siuklige, här på Barnehuset i Stockholm Nembl:
  Fådor Laurentioff 1. Brottfällig
  [o.s.v, totalt 61 namn]"

  Stockholm 5 februari 1714.

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039169_00244 ff

  Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/674 (1714)


  ***

  Se även:
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039169_00495 ff
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039169_00573 ff

  411
  Walkendorff / SV: Walkendorff
  « skrivet: 2019-06-22, 11:49 »

  Förslag till officerare att föra kommando över allmogeuppbåden i respektive härad i Skåne år 1713/1714.


  "Project till officerare uti Ebbe Jönssons Befaln. [Torna härad]
  Commend: Masque [=Anders Mask]
  /.../
  Capit Henning Walkendorf warit Underoff.
  /.../
  Capit. Falk Walkendorf warit Fendrick"


  Källa: Skånska guvernementskansliet (L, M) DIIIb:19 (1714) Bild 28 (AID: v166287.b28, NAD: SE/LLA/10884)
  Se även: AID: v166287.b38  "Att medh detta Upwachta Eders Excelence fordrar min Min Skylldigheet, Ödmiukl: berättandes det iag hafft begge till Capiteiner projecterade Herrar Walckendorpher hoos mig, och dhem Eders Excellence Höggunstige till mig d 19 passato aflåtne breef, sambt då hoos fölgde project låtit läsa, såsom och förrestält dhem deres och huar ährlig Undersåtes plicht j desse tijder, huarpå dhe deres Mening och Swar skriftel: Upsatte och mig lämnade, huilkte här jnnesluttit Originaliter Ed:s Excell:tz skyldigst öfwersändes, huaraf Eders Excell:tz täckes Inhämbta dheras anhållande så om praferencen som nödiga quarter; /.../
  /.../
  Sillåckra d 15 Augustj 1713
  /.../
  And: Mask"


  "/.../ så skulle wij oss frijwillig jnfine och wåga lif och Blodh som Höga öfwerhethen oss tilsättia /.../"
  Silgakra d: 6 Augustij 1713
  Falch Valckendorph - Henning Christ: Valckendorph
         (L:s)                                                 (L:s)

  Källa: Skånska guvernementskansliet (L, M) DIIIb:19 (1714) Bild 85 ff (AID: v166287.b85, NAD: SE/LLA/10884)  Falk Walkendorph blev dimitterad och föravskedad som fänrik vid Per Banérs regemente av generallöjtnant Adam Ludvig Lewenhaupt i Riga d. 21 April Anno 1708*. Orsaken anges vara "siukligheet och andra svagheter skull"

  Källa: Skånska guvernementskansliet (L, M) DIIIb:19 (1714) Bild 87 ff (AID: v166287.b87, NAD: SE/LLA/10884)

  (* Med tanke på att A L Lewenhaupt i början av april 1708 besökte Karl XII i vinterkvarteret i Radoszkowice och inte återvände till Riga förrän i maj 1708 - så är jag inne på att det kan stå 21 April Anno 1706 - om nu inte han antedaterat när han kom hem i maj 1708. Lewenhaupt har dock undertecknat som "generallöjtnant" - vilket han blev 1705-08-10. General av infanteriet blev han 1706-01-05. Guvernör över Riga och omkringliggande fästningar 1706-01-06. General en chef över den i Livland, Kurland, och Litauen stående armén 1706.  Elgenstierna anger avskedet till juli år 1708)  ***


  "General Munster Rulla öfwer Upplandz Femmänningz Regemente till Foot, af Hans Konglige Mayestet Munstradt och öfwersedt I Lund den 10:de November Anno 1716
  Nykiöpings Compagnie
  /.../
  Fältwäbell Carl Lundstedt
  Sotdööd utj Nyckiöping d 29 Julij 1714, I stellet antagen d 8 December samma åhr Falck Wallkendorph, som bekom afskied d 24 Martij 1716, och i des stelle Avancerat Sergeanten af Hedemora Compagnie d 10 Julij samma åhr Nicklas Lerck"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029434_00250
  Källa: Upplands femmänningsregemente, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1339 (1716)


  Min not.: Förefaller mycket märkligt att Falk W. (om samma) vid denna tid (1714-1716) då officerare med erfarenhet saknades - och han hade en kunglig fänriksfullmakt (1700 13/8) - skulle ha fått en fältväbelstjänst (underofficer).


  412
  Walkendorff / SV: Walkendorff
  « skrivet: 2019-06-21, 13:10 »

  "AflöningzFörslag uppå General Lieutenanten och Öfwersten Högwälborne Hr Reinholt Johan De la Barres anförtrodde Nylandz och Tafwastehuus Läns Dragoune Regemente, hwarefter dess Öfwer- och Under Officerare med Stabs betjente Lijkmätigt Kongl. May:tts Indeelningz wärk och Staat för bem:te Regemente, sina 1722 åhrs Löner komma att åtniuta. Nembl:n
  /.../
  Borgå Compagnie
  /.../
  Föraren Christopher Walkendorph, förr Corporal af Uplandz 5 Fembmänningz Regemente, han wed General Munstringen d:n 21 Octobr 1721 hijtavancerat, Men wed placeringen d:n 11 Novembr: 1722 satt till Rustmästare wed detta Compagnie; Istället samma dato hijtsatt een ur fångenskapen hemkommen och af Hr Baron och Generalen Stackellberg hijtanwijst Second qwartermäst:n af detta Regementet, Hans Georg Sture.
  /.../
  Rustmästaren Gustaf Granbou förr Corporal af stammen wed detta Compagnie, men wed General Munstringen d:n 16 Octobr. 1721 hijtavancerat; doch wed placeringen d:n 11 Novembr 1722 utsatt till afskeed; istället samma dato hijtsatt Föraren af detta Compag:t Christopher Walkendorph.
  /.../

  Raszborgz Compagnie
  /.../
  Föraren Kiell Walkendorff, ifrån Corporal af Upplandz Fembmänningz Regementet hijtavancerat wed General Munstringen d:n 21 Octobr. 1721, men wed placeringen d:n 11 Novembr: 1722 utsatt till afskied. I stället samme dato hijtsatt den ur fångenskapen hemkomne Second qwartermästaren af detta Compagnie Georg Slÿter"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065778_00428 ff
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065778_00432

  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/71 (1722)


  ***


  År 1729: "Fourier. Föraren Christopher Walckendorph" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065782_00074

  413
  Dahlepil / SV: Dahlepil
  « skrivet: 2019-06-20, 18:29 »

  "d: 18 Martij 1678 Munstrade på Rennarebahnan
  Rulla Uppå Hr Capitains Henrich Jönsson Bäckmans Compagnie af Öfwerstens Wälb:ne Hr Ditlouff Hougenskiöldz Regemente Österbottens Infanterie
  Nämbl.
  /.../
  Förare Lenardt Daalpijl. 1. ingen Bardisan."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054003_00291
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/3 (1677-1680)

  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053954_00292
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/7 (1677)


  ***


  "Aflöningz Lista uppå Öfwerstens Wälb: Detlof Hauenskiltz Regemente Österbotns Infanterie hwar effter dess officerare hafwa sine 679 åhrs Löhner at åtniuta
  Nembl:
  /.../
  9. [kompaniet] Capitein Gustaff Wittingh
  /.../
  Förare Hindrich Faber avancerat her under till Fendrich 678 [15/5*] i stellet Lennart Dahlpijl samma tijd, /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00365
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)
  * se - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300098_00786 ,
  & https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065802_00269

  År 1680: "Förare Dahlpijl", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065741_00254
  År 1681: "Förare Lenhardh Dahlpijhl som i 2 åhr tilförendh här under giordt tienst förmäles nu i denne åhrs Specification höra under Westerbottens Regem:te och istellet upföhres her igen Chergianten Hindrich Mårtensson af Capit: Frisenskiöldz reducerade Comp:e denne förendring kan intet förr skee förr ähn på första General Munstring at der noga ransakas huru med denne Dahlpihl förewetter emedler tijdh sättes löhnen in sequesteo", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065742_00331

  ***

  EÄ, barn tab. 3
  "Lennart Dahlepil, död ogift."

  Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:2 (1800-1899) Bild 880 / sid 73 (AID: v910580.b880.s73)


  ***

  Brun DahlPijhl avancerar från förare till sergeant vid Västerbottens regemente i november 1678.

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00419
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)


  ***


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_00660 ff
  Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

  414
  Plagman / SV: Plagman
  « skrivet: 2019-06-15, 21:57 »

  "MånadzRulla
  På Öfwerstens och Commendantens Wällborne Hr Henning Rudolph Horns Wärfwade Regemente och Capit: Gustaf Morathz Anförtrodde Compagn:  Comp: Nyen d. 1 8:ber [oktober] 1700
  /.../
  Musqueterare
  Corporal. 73. Carl Plagman."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00329
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00335

  Källa: År 1700. Diverse rullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/20 (1700)

  Se även mitt inlägg ovan från 2016-06-19.


  ***


  "Första Halfwa Åhrs Munster Rulla på Öfwerstens och Commendant:s Wälborne Hr Henning Rudolph Horns Wärfwade Regiemente, och Capitein Gustaf Morahtz anförtrodde Compagnie, som af Hans Excell: Hr Genral och Gouverneuren Högwälborne Hr Baron Otto Vellingk Munstrades i Nyen d: 9:de Maij Anno 1699:
  /.../
  Musqveterare
  Corporal. [N:o] 73. Carl Plagman
  Födelse Orten: Ingermanl[and]
  Åldern: 24
  Huru länge en haar Tient: 1 [åhr]
  Omman är Gift: 1 [=Ja}"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054441_00076

  Källa: År 1699. Öfverste Henning Rudolf Horns värfvade inf. regemente. / Ingermanländska garnisonsregementet / Första halfårets rullor. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/5 (1699)

  415
  Introducerad adel - R / Rosin
  « skrivet: 2019-06-14, 23:02 »

  "General Munster Rulla För Västgiöta 3 och 4 Männingz Regemente till Häst med Öfwersten Högwälborne Grefwe Gustaf Fredrich Löwenhaupt, som till Underdånigst föllgie af Hans Kongl: May:ttz Nådigste Ordres och Breef, dat: Radoscowice d 21 Maij 1708, är af Kongl. Rådet och Praesidenten Högwälborne Grefwe Carl Nieroth, samt Cammereraren uti Kongl. Cammar Collegio och General Afrächningz Contoiret Wählborne Hr Petter Danckwardt Mönstrat uti Höijentorps KongzGård A:o 1708 d: 2 Septembr och fölljande dagar.
  Nembl:
  Lijf Compagniet
  /.../
  Första Corporalskapet
  Corporal Carl Fredrich Rosin. Praesent: 1 häst."


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054610_00046


  Källa: År 1708 Västgöta tremänningskavalleriregemente 3 kompanier. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1708/9 (1708)


  ***


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosin_nr_1717


  Se även:
  -Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2870 / sid 569 (AID: v319671a.b2870.s569)
  -Regementsräkenskaper -1723: Riksänkedrottningens livregemente till häst (O) GI:21 (1700) Bild 5080 / sid 993 ff (AID: v833842a.b5080.s993, NAD: SE/KrA/0024028)


  416
  Mannerstierna / SV: Mannerstierna
  « skrivet: 2019-06-14, 22:04 »

  "Annotations Rulla uppå Scaraborgz Lähns Tremänningz Ryttare under Öfwerstens Höghwällborne Hr Grefwe Gustaff Fredrich Löwenhauptz i Nåder anförtrodde Regemente, sampt Ryttemästarens Wällborne He Jacob Mannerstiernas Compagnie, hwilka öfwersåges utaf undertechnade uppå Axewalla Heedh d:n 17 Septembris 1703 på förordnade Regementz möthet och befans Manskaph medh hästar och Munderingar som in Margine finnes annoterat. Nembl:
  Ryttemästaren Wälborne Hr Jacob Mannerstierna. Praesens
  /.../
  Skaraborgz Lähn
  Första Corporalskapet
  Corporalen Petter Mannerstierna. behållen Mundering."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00184
  Jämför mönstringen 1702 16/4: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00104

  Källa: Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öfverste Gustaf Fredrik Lewenhaupt. Annotationsrullor 1701-1706. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1706/2 (1706)


  ***


  "Rulla Uppå Hr Öfwerstens Högwälborne Greff Gustaf Fredrich Löwenhaupts Regemente Cavallerie och Ryttemästare wälborne Hr Jacob Mannerstiernas Compagnie såsom det sig till mötesplatzen Scara d. 13 Junij 1704 effective befinnes.
  Nembl:
  Ryttmästare Jacob Mannerstierna
  /.../
  Första Corporal
  Wälborne Petter Mannerstierna"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00310 ff

  Källa: Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öfverste Gustaf Fredrik Lewenhaupt. Annotationsrullor 1701-1706. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1706/2 (1706)


  ***


  "Rulla Uppå Skaraborgz Lähns Tre och Fyrmenningz Ryttare Under Högwälborne Hr Öfwersten Grefwe Gustaf Fredrick Löwenhaputs I nåder Anförtrodde Regemente, och för detta Ryttemästare Welb:ne Sahl. Jacob Mannerstiernas Compagnie, Såsom dhet sig till Regementzmötet uppå Axevalla heedh d 10 Augustij 1705 effective befinner:
  Ryttemästaren Jacob Mannerstierna. 1. Ryttemästaren döder d. 27 Julj 1705.
  /.../
  Första Corporal
  Pehr Gyllenhall. kommet uti Mannerstiernas ställe /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054586_00360

  Källa: Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öfverste Gustaf Fredrik Lewenhaupt. Annotationsrullor 1701-1706. Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1706/2 (1706)


  ***

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mannerstierna_nr_1197

  Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:5 (1800-1899) Bild 310 / sid 26a (AID: v910583.b310.s26a)


  http://leifericsson.se/portfolio-artiklar/mannerstierna-lysterteknik/

  417
  Ratzwill / SV: Ratzwill
  « skrivet: 2019-06-09, 00:21 »

  "Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Fäldt Artollerie wid Jönekiöpingh, och Wälb:e Hr Öfwerste Lieutnanten Magnus Stråhles Compagnie, som dhet wed Understående dato befinnes Nembl:n
  Stabs Personer
  /.../
  Lieutnant Gustaf Klingspore. Från Fendrick wed Carlshambn, avancerad till Leutnant effter Hr Johan Stråle förmähler Fulmachten af d. 30 Aprill 1698; har lijkmätigt Kongl: May:tz nådigste Resolution af d: 18 Maj 1698 tillstånd att få förtöfwa i Stockholm [3?] månader.
  /.../
  Fendrick Johan Andersson. Effter Kongl. Fullmacht af d. 30 Aprill 1698 är han avanceradh till Fendrick effter Bengt Rasvill som är Commenderad till Carlshambn, och är Johan Andersson ännu i Stockholm.
  /.../
  Datum Jönckiöping d 4 Junij 698"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029866_00274
  Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1649 (1697-1698)


  ***

  "Stockholm Anno 1698 Aprilis 30
  Till Öfwerste Meck ang:de förändringarne wid Artolleriet. Carl .p.
  Wår ynnest etc. Såsom Wij hafwa benådat Tygmästaren Hans Hanson Sperling med ÖfwersteLieut:s Chargen wed Artolleriet uti Mallmöö, och i dess ställe till Tygmästare förordnat fyhrwärkareCapitainen Lorentz Hummer, hwilken åter Regementzqwartermästaren Niclas Rappe kommer att succedera, hafwandes Wij uti dess ställe constituerat Lieutenanten Wilhelm Mauritz von Post, samt effter honom till Lieutenant förordnat Fändricken Jacob Schnekenberg, och uti dess ställe till Fändrick Fyhrwärkaren Bengt Tigerhielm; Sammaledes uti Majorens Gustaf Apelmans ställe, i nåder gått funnit hijt upp till Stockholm att transportera Capitain Bethon, och i dess ställe till Capitain wed Artolleriet uti Jönkiöping att förordna Lieutenanten Johan Stråhle, hwilken åter Fändricken Georg Klingsporre kommer att succedera, uti hwars ställe Fändricken Raswill transporteras till Carlshambns Castell och åthniuter därsammastedes full Fendricks löhn, hwaremoth för detta Fändricken Johan Anderson, hwilken Wij hafwa benådat med Fändricks chargen i Jönkiöping uti Raswills ställe måste låta åthnöija sig med den Styckjunckare löhnen, som bem:te Raswill dhersammastädes har åthniutit till des någon öppning för honom blif:r, dessuthan hafwa Wij uti framl:ne Fändrick Sparmans ställe förordnat Fyhrwärkaren Gotfred von Kothen, Altså låte Wij Eder sådant härigenom Nådel: wette, Och Wij befalle Eder etc:
  Carolus"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039096_00472 ff; se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039096_00476
  Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/601 (1698)

  418
  Gravander / SV: Gravander
  « skrivet: 2019-06-08, 23:33 »

  Artilleriregementet 1697:

  "MunsterRulla uppå Fält Artollerie Manskapet i Stockholm /.../ utj Artollerie gården d: 30 Decemb: 1697
  /.../
  Lärfyrwerkare
  Johan Gravander, död d. 30 September 1697"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029866_00033
  Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1649 (1697-1698)

  419
  Drakenstierna / SV: Drakenstierna
  « skrivet: 2019-06-07, 21:46 »

  "Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijff Guardie under Öfwersten Högwälb: herre Hr Baron Christopher Gyllenstiernas Commandofrå d 22 Maij och till ult:o october A:o 1674 .
  ÖfwersteLeutnampt Wälb:e Hr Hans Hindrich von Siegeroth
  /.../
  Piquenerare
  /.../
  "afsked uthi Junij.  R:M: Mathias Drakenstierna"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053895_00075
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/1 (1674)


  ***


  "Rulla Aff Rytmester Nassertz Compagnie
  /.../
  Corpraller
  Mats Drakenstern"
  /.../
  Corprall Mattias Drackenstierna"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00048
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00049

  Källa: 1666. Trupper i Bremen och Verden. Överste Volmer Wrangels kav. regemente. Uppland, Östergötland, Småland., Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1666/11 (1666)

  År 1667: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053820_00035


  ***


  Registerkort till samlingen Biografica: Drakenstjerna, Mathias
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300019_00360
  Källa: Biografica, Registerkort till samlingen Biografica, SE/KrA/1051/001/19

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066384_00078 ff
  Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/D/10

  ***


  Drakenstierna, Mattias
  Furir vid Vomar Wrangels kombinerade svenska kav. regemente
  1665: vol. 4, värfd 14/9 1665 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00094 ]
  Korpral 1666: 11 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00048 ]
  1667: 3 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053813_00015 ], 10 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053820_00035 ]


  Drakenstierna, Mattias
  Sergeant vid K G Skyttes dragonregemente
  1678: vol. 12


  "Drakenstierna"
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_01375 ff
  Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

  ***


  Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:2 (1800-1899) Bild 1660 / sid 140 ff (AID: v910580.b1660.s140)

  420
  Drakenstierna / SV: Drakenstierna
  « skrivet: 2019-06-06, 21:27 »

  "Rulla Uppå Hans Kongl. May:ts Guardie
  1 Compagnie
  under Mayorens Wälb:ne Hans Hendrich von Siegroths Commando effter Kongl May:ts och KriegsCollegij ordre antagne ifrån dhen 15 Julij A:o 1672 .p.
  /.../
  Mathias Drackenstierna"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00052
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)  "Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Guardie och Majoren Välb: Hans Hendrich von Siegrothz Compagnie, hwarefter Tienstligen aff dhet Kongl: Crigz Collegio uthräkningh begiäres pro Novemb: 1672
  /.../
  RothMestar Mathias Drakenstierna"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00132
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)  År 1673: "R:M: Mathias Drakenstierna", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053886_00018
  "R:M: Mathias Drakenstierna, söker avancement", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053886_00071
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1673/1 (1673)
  År 1678 1/6: "Cherigiant Mathias Drakenstiärn"
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00378
  Källa: Överste Karl Gustaf Skyttes värvade dragonregemente, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)

  421
  Gyllenållon / SV: Gyllenållon
  « skrivet: 2019-06-06, 20:59 »

  "Rulla Uppå Hans Kongl. May:ts LiffGuardie under Öffwestens Högwälborne Greffwe Gustaff Lillies Commando och Capiteinens Högwälborne Greff Gustaff Mauritz Leienhaubt Nye till wärfwat och uprättat Compagnie Mönstrat uthi Stockholm d_ octob: A:o 1672
  /.../
  Pickenerare
  Arffwe Gyllenållon"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00096
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)


  422
  Gyllensting / SV: Gyllensting
  « skrivet: 2019-06-06, 20:44 »

  "Efterskrifne aff Hans Kongl. May:tz Guardie och Majoren Väln:ne Hans Hindrick von Siegrothz Compagnie ähro sedhan Munstringen d 9 Septemb: höltz antagne och altså Qvarter åthniuta böhr.
  Nembl:
  /.../
  Gustaff Adolff Johanson Gÿllenstingh
  Datum Stockhollm d: 20 Sept: 672"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00085
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)

  Se även bild nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00086

  Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1340 / sid 263 (AID: v319671a.b1340.s263)

  423
  Introducerad adel - G / SV: Gyllengren
  « skrivet: 2019-06-06, 12:21 »

  "Rulla oppå Hans Kongl: May:tz Wår Allernådigste Konungz och Herres Garde de Corps och Drabanter till häst, under Öfverstens Höghwälborne Hr Baron Johan Jacob Hastferdtz Commendo, och ÖfwersteLeutenanten Höghwälborne Hr Baron Jacob Spenses Compagnie, Dat: Arboga d: 17: Januarij Anno 1681. Nembl:
  /.../
  Tridie Corporalskap
  /.../
  [drabant] Petter Gyllengreen"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00091
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


  År 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054037_00008
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1683/1 (1683)


  År 1684 22/7: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00008
  Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1684/2 (1684)


  År 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00009
  Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


  År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00007
  År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00014
  År 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00019
  År 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00032 "Pähr Gyllengreen. Står på påhlen"
  År 1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00067
  År 1689: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00086
  År 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00160 "74. Per Gyllengreen. A:o 1680 22 Aug[usti]: Drab[ant]: har warit Fältväbel under Guarde"
  År 1691 17/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00169
  År 1691 27/11: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00178 "74. Peer Gyllengreen, häst och karll vacant"
  Källa: Kungl Maj:ts drabanter, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)


  "Datum Liungeby 4 Aprilis A:o 1678
  Försäkring för Fältwebeln Petter Gyllengreen at tillträda första vacerande Capiteinscharge under Öfwerste Jerenskyldz Regemente
  Wij Carl .p. Giöre witterligit at såsom Fältwebeln Edhel och Wählbördig Petter Gyllengreen under Wårt Lijfguardie för piquener i fyra åhr och sedermehra för feltwebel i 2½ åhr tiänt hafwer, sampt under warande tijdh sig tappert redeligen och wähl förhållit, /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00506
  Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/435 (1678)


  "Rulla Uppå Hans Kongl. May:ts LiffGuardie under Öffwestens Högwälborne Greffwe Gustaff Lillies Commando och Capiteinens Högwälborne Greff Gustaff Mauritz Leienhaubt Nye till wärfwat och uprättat Compagnie Mönstrat uthi Stockholm d_ octob: A:o 1672
  /.../
  Pickenerare
  Peer Gyllengreen"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00096
  Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)
  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00098 "Dito [Adelsman]"

  EÄ, barn tab. 3:
  "Peter Gyllengren. Pikenerare vid livgardet 1671. Fältväbel därst. 1675. Uppgives hava blivit kapten vid Västgötadals regemente 1678-04-04. Levde 1684. Död ogift?" [Se Supplementbandet s. 398 "död 1691 13/5" - jämför nedan]


  "Anno 1691 [döda]
  30 April Kongl. drabbanten Pähr Gyllengren"

  Källa: Arboga stadsförsamling (U) C:1 (1670-1722) Bild 143 / sid 139 (AID: v71807.b143.s139, NAD: SE/ULA/10022)

  424
  Introducerad adel - G / Gyldenär
  « skrivet: 2019-06-04, 22:06 »

  "Wälborne Hr Baron och Öfverste Jacob Johan Hastfers Compagnie
  /.../
  Musqueterare
  Ernest Arfwedh Gÿllenär"


  År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00144
  År 1681 4/7: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00180
  År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00229
  Källa: 1679-1681. Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


  År 1683 11/12: Pikenerare. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054038_00007 .
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1683/2 (1683)


  Se även Björneborgs regemente år 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00492
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/38 (1684)


  EÄ, tab. 3
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gylden%C3%A4r_nr_388

  425
  Walden, von / SV: Walden, von
  « skrivet: 2019-05-30, 20:17 »

  "Anno 1713 den 28 Julij anstältes efter deras Höggrefl: Excell:er Kongl: Rådens Hr Öfwerste Marskalkens Grefwe Pipers samt Hr FältMarskalkens Grefwe Rehnschiölds skriftel: ordre, dat:dt Moscou den 4 sidstl: Junij, en Ransakning, uti Ryssland och Staden Casan, öfwer det klagomåhl, som öfwer auditueren Wälborne Hr Erich Ehrenroos angifwit emot Hr Capitaienen Högwälborne Grefwe Bengt Frölich warandes till Ransakningen förordnade Nl:
  /.../
  Capitainen af Kl. M:tz LijfGuardie H:r Johan Leÿonberg
  /.../
  Samma dagen inkom Corporalen af Kongl: May:ts LijfRegemente till Häst, Carl v: Walden, med uhrsächt ifrån H:r Capitain Leÿonberg at han för någon sin opassligheet eij kunde infinna sig till denne Ransakningen /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070139_00255

  Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria, Svenska fångar i Ryssland, SE/RA/754/2/XXIII/8/9 (1710-1714)


  Anmälde sig 1722 7/5 i Stockholm vid hemkomsten ur fångenskapen:
  "LifRegementet:
  /.../
  Corporalen Carl von Walden af LifComp.
  33 år, 15 tjänsteår, [född i] Upland
  Second, förwises till Regementet"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00022

  Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/2


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Walden_nr_1708
  http://vonwalden.se/


  426
  Plagman / SV: Plagman
  « skrivet: 2019-05-30, 15:16 »

  "Släkten Plagman-Ehrnrooth. Ättlingar födda på 1500- och 1600-talet"


  Författare: Ehrnrooth, Magnus
  Tryckår: 1973
  Utgivare:
  Tryckort: Helsingfors
  Sidantal: 102 s.
  Mått: 18 x 25 cm  427
  Skraggensköld / SV: Skraggensköld
  « skrivet: 2019-05-29, 23:58 »

  "Skraggensköld, Karl Gustaf. Arklimästare 1729. Död 1742
  O. [Serie av originalhandlingar (obunden, ordnad i alfabetisk ordning]
  A. [Serie av anteckningar och kopior (d:o)]
  B. 30. [Serie av bilagor (bunden och paginerad)]"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300187_00359
  [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300183_00003 ]

  Källa: Meritförteckningar, flottan, Kortregister till flottans meritförteckningar, SE/KrA/0509/D 2/5


  O. = https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065828_00391 ff
  Källa: Meritförteckningar, flottan, Original, SE/KrA/0509/F 1/26 (Se-Sk)


  Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:7 (1800-1899) Bild 550 / sid 45a ff (AID: v910585.b550.s45a)

  428
  Skraggensköld / SV: Skraggensköld
  « skrivet: 2019-05-28, 20:53 »

  Här kommer några uppgifter/ledtrådar om Carl Gustaf Skraggensköld:

  "1736.
  SpecialRulla på alla under Kongl. Öhrlogz Esqradren i Stockholm Sorterande Flaggmän Öfwer och underofficerare samt Civil betiente, utwisande hwad löhn hwar och en wid intill detta åhrs sluth åthniuter, samt Datum af de sidst erhåldne Fullmachter
  /.../
  Constapelsmat ell:r Arckliemästare
  Constapel som niuter dito Lön
  /.../
  Datum af de sidst erhålldne Fullmachter: 1729 d 22 Januarii
  Carl Gustav Schraggenskiöld     Lönen efter Staten: 140.
  /.../
  Stockholm d:n 8 Decemb: A:o 1736"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00206

  Källa: Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/7 (1715-1796)


  Se även:
  År 1734: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00221
  År 1736: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00232
  År 1737: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00242
  År 1737: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00253 -
  "Carl Gust: Skraggenschiöld Utrikes permitt:d d:n 24 april 1729"
  År 1738: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00266
  År 1739: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038358_00286

  Källa: Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/7 (1715-1796)


  Se även:
  År 1729: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00121
  År 1729: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00130
  År 1730: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00144 -
  "Carl Gustaf Skraggenschiöld. Antagen til Volunteur under Hr Baron och Ammirallen Taubes Volunteur Compagnie d:n 11 Julij 1727. Avancerat til Archliemästare d: 22 Januarii 1729"
  År 1734: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00150
  År 1734: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00155
  År 1736(?): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00175 -
  "ArcklieMästare Carl Gustaf Skraggenschiöld /.../ Permitt:d utomlands d:n 24 april 1729 nu beordrad at infinna sig wed des tiänst"
  År 1737: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00187
  År 1740: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040471_00198

  Källa: Flottans arkiv, Stockholm station. Underofficerare., SE/KrA/0500-0503/0503/036/XIII b/1 (1719-1778)

  429
  Pinello / SV: Pinello
  « skrivet: 2019-05-25, 21:03 »

  "Recreuteringz Rulla uppå afgångit Manskap sampt Fehlactige Monderingz Sorter wid Kongl: May:tz LijfRegemente Till Häst, sedan senaste Recruteringz Rullan d:n 23 Januari 1705 hemsendes, Jembwähl och Itterarum, på hwad Manskap som utj förra Recrute Rullorneär för fehlachtigt upfördt, /.../
  Lijff Compagnie
  /.../
  N:o 49. Yttergård. S[wen]:T[iänaren] Erich Marckman Förafskiedet d. 13 April 1705 istellet upsatt samma tid Volunteuren Pinello som sedermehra Avangeradt till Under Officer wed Wessmanlandz Infanterie Reg:te in Majo 1705 /.../
  /.../
  Campementet Sass d 10 Novemb: A:o 1705""


  Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 36 (1703-1706) Bild 2520 (AID: v915521.b2520, NAD: SE/KrA/038812)

  430
  Ödell / SV: Ödell
  « skrivet: 2019-05-25, 19:34 »

  "Specification uppå fölliande Vacant Rotar wjdh Kongl: May:ts Cronebergz Lähns Infanetrie och migh Nådigst Anförtrodde Regemente, som dhe sig på understående Dato befinna Nembl:n
  /.../
  4:de Norrwijdinge Häradz Compagnie
  /../
  62 Carl Georg Ödehl i Hångeryd A:o 1703 in Februarij avancerat till Furier under Fördubblingen."


  Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 36 (1703-1706) Bild 700 (AID: v915521.b700, NAD: SE/KrA/038812)

  431
  Gripensköld / SV: Gripensköld
  « skrivet: 2019-05-25, 17:03 »

  "Specification Uppå dhe Ryttare Af Kongl: May:tz Swänska Adelsfahna, hwilka befinnas Oförmögne Att giöra Kongl: May:tz tienst och begära Afskiedh Nämbl:n
  /.../
  Östgöitha och Smålands Compagnie
  Nummer 16. Possessorne Hr Landzhöfdingen Sack
  Ryttarens Nampn med Annotationer: Adam Johansson Grijpenskiöldh, har legat i Fransoserna i Posen och är näsan på honom infallen, tient i 11 åhr.
  Regemäntz Fältskiärns Attester: Ryttaren Adam Johansson Grijpenskiöldh, befinnes alldeles odugl: till Kongl: May:tz tienst, för dess Bräckligheet skull, som Attesteras. Leopold Jacob Christoffer."


  Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 36 (1703-1706) Bild 6490 (AID: v915521.b6490, NAD: SE/KrA/038812)

  Se även nr 28: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Handlingar rörande den militär-ekonomiska förvaltningen i Sverige (o) 36 (1703-1706) Bild 4370 (AID: v915521.b4370, NAD: SE/KrA/038812)

  432
  Weidenhielm / SV: Weidenhielm
  « skrivet: 2019-05-19, 12:25 »

  "Februarij Månadz Rulla Uppå Hans HögGreffl: Excell: Kongl: Rådhet FelttMarskalkens General Gouverneuren och Pernauske Academie ÖfwerCantzlers Hr Erich Dahlbergs Infanterie Regiment, och Mit derunder anförtrodde Compagnie. Riga d 1 Februarij A:o 1701.
  Capitain Johann Hägerflücht
  /.../
  9 Rotan
  Granad: 49. Lars Weidenhielm. Nytillkommen, een Swensk AdelsMann, ogifft, 17 åhr gammal."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054483_00201
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1701/3 (1701)

  Se mars: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054484_00178


  EÄ, tab. 4 barn:
  "Lars Weidenhielm, född 1684-08-23 på Saxemåla. Adjutant vid Österbottens regemente. Fänrik därst. 1701-11-20. Löjtnant 1702-08-01. Konfirm.fullm. 1703-04-04. Död ogift 1706-05-19 i Riga."

  433
  Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
  « skrivet: 2019-05-18, 15:01 »

  "1701
  October d. 13 Begrofz af Hr Past. Fontin Herr Inspector Lundgreens Fru, Helena von Borgen i S:te Jacobi stilla."

  Riga, St Jacobi, bild 217/252
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


  EÄ: "Anna Margareta von Borgen. Gift med en Lundgren."

  ***

  Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00927 ff


  Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/1
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300121_00322


  "Rulla pro Januarij Monad 1701 Uppå Kongl: May:ttz Österbottens Regemente Infanterie och H: Capitain Gabriel Bergmans Compagnie
  /.../
  Munsterskrif: Christer von Borgen. Kommit under Hans HöghGref: Excellens Herr Kongl: Rådet Feltmarskalk och General Gouvernerens Regimente istellet Carl Piper."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054482_00119
  Källa Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1701/2 (1701)

  434
  Introducerad adel - B / SV: Barneken
  « skrivet: 2019-05-17, 20:59 »

  "Specification Uppå H: Öfwerstens Wälborne Philip Sasses Nylandz och Tafwastehuus Lähns Infanterie Regimente, som Under Söder Finlandz Wapn står, huru det nu wed denne tijden med Officererne och giemene befinnes, hwar effter i underdånigheet afwachtes [1]683 Åhrs Aflöningz Lista
  /.../
  6: Compagnie
  Leutnant Hoseas Ekeqwist för dess förseelse förbudit alt Commando och tienst, men sedermehra fådt afskied wed General Munstringen in Augusto 683 i stellet Lÿdert Barnchen effter Kongl: M:tz fullmacht Dat: d 11 Juni 683 ifrån Fureer af K:l May:tz LifGuardie"

  Löjtnant Lÿdert Barneken
  1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00210 {6 kompaniet]
  Riksregistraturet 1683 11/6: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038972_00546
  1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00502 [5 kompaniet]
  1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00407
  1688: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00428 [7 kompaniet]


  "Specification Uppå Öfwer- och under officerare, Corporaller, trumslagare sampt gemene, Af Öfwerstens Wälborne Gotthardt Wilhelm von Budbergz Regemente Nylands Infanterie hwareffter dhe i underdånigheet hafwa dheras 1689 Åhrs löhn at förwäntta.
  1 Compagnie
  /.../
  Capit:n Lieutnant Christopher von Rehausen, Effter Kongl: May:ttz allernådigste Fulmacht, datterat Stockholm den 18 Maij 689, avancerat till Capiten i Capiten Schulmans Stelle som tagit afskedh, och i dess stelle Lieutnanten ifrån ditto Compagnie Lÿdert Barneken till Capiten Lieutnant."

  Kaptenlöjtnant Lÿdert Barneken [Livkompaniet]
  1689: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00282; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00288
  1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00421
  1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00240
  1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00245
  Generalmönsterrulla 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029053_00080


  "Avangerat efter Kongl. Fullmacht af d: 26 Julij 699 till Capitein under detta Regem:t wijd den i landet stående Battailon"

  Kapten Lÿdert Barneken [Helsing kompani]
  Generalmönsterrulla 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00009
  1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00776

  435
  Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
  « skrivet: 2019-05-17, 19:53 »

  "Landt Rulla Uppå Kongl: Maÿ:ttz Österbottns Regemente och Capitein Claus Borgz Compagnie ifrån d 1 September 1695 till d 1 Septembr A:o 1696 Nembl:n
  Capitein Claus Borgh"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00280
  Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/49 (1696)


  ***


  "Landt Rulla Uppå Kongl. May:ttz Österbåttns Regemente Infanterie Under Öffwersten Wälb: H: Johan von Campenhausens Commando, som dett sigh Effective befunnett Ifrån d 1 Septembr: 1697: Till d 1 Septembr: Anno 1698 :/:
  /.../
  6 Compagnie
  Capitain Claus von Borgen
  /.../
  Fältwebell Otto Renholt Chröl, Transporterat Under Capitain Wittingz Compagnie d 2 Now: 1697: Iställe samma dato Sergeant Detloff von Borgen.
  Sergeant Detlof von Borgen Avancerad till Fältwebell, /.../
  /.../
  Munsterskrif:re Christer von Borgen"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00292
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/50 (1698)


  ***


  "Specification uppå Kongl: Maÿ:tz Österbottens Regemente Infanterie med dhe ankombne Recruter ifrån Brabandh under öfwersten Wällb:e H:r Johan von Campenhausens Commando som dett sigh effective befinnes ifrån d 1 Septembr A:o 1698 in till d 1 Septembr A:o 1699
  /.../
  5:te Compagniet
  Capitein Claus von Borgen
  /.../
  Feltwäbel Detloff von Borgen
  /.../
  Munsterskrifware Christer von Borgen"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00230
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/51 (1699)


  ***


  AflöningzLista Uppå Öfwerstens Wälborne Johan von Campenhausens anförtrodde Regemente Österbotns Infanterie hawreffter dess Öfwer- och underofficerare sine 1700 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma, Nembl:
  /.../
  8. [kompaniet]
  Capitein Claes von Borgen avancerat till Maijor för detta Regemente effter Kongl. Rådetz Feltmaeskalkens och General Gouverneurens Högwälborne Hr Grefwe Dahlbergz Fullmacht d 30 nestledne Martij, och sedermera K:l M:tz allernådigste gifne Confirmation, men behåller i åhr här sin löhn, /.../
  /.../
  Feltwäbell Detlof von Borgen avancerat effter Hr Feltmarskalkens Grefwe Dahlbergz Fullmacht d 12 Julij 1700, till Fendrich under LijfCompagniet, men niuter i åhr här sin löhn, /.../
  /.../
  Munsterskrifware Christer von Borgen"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00824
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


  ***


  "Specification Uppå Kongl. May:ttz Österbottens Infanterie Regemente och Hr Capitain Gabriel Bergmans Compagnie som dett sig Efective befinnes ifrån d 1 Septemb: 1700 till d 1 Septemb: 1701
  /.../
  Munsterskrif: Christoph: von Borgen gått af istellet antagen Carel Piper"

  "RegementzStaaben
  Majoren Wälb" Hr Claus von Borgen dödh d 10 octobr 1700"

  Livkompaniet
  "Fendrich Detlof von Borgen"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00498
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00452
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00453
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00491
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00492
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)  Fänrik Ditlof von Borgen [Livkompaniet]
  1704 (1703): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00607


  Löjtnant Dettloff von Borgen [vid kapten Nills Klingstedts kompani]
  1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00472
  1707: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00539
  1708: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00519
  1709: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00486


  "Lieutnant Dettloff v. Borgen förkommen i Action wid Pultava [1709 28/6]"
  Rulla år 1710: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054628_00015
  Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 390 / sid 73 (AID: v319671a.b390.s73)

  436
  Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hammelstjerna
  « skrivet: 2019-05-16, 22:22 »

  "Welborne Hr Capiteins Gustaf Johan Forbus Compagnie
  /.../
  Piqvenerare
  Carl Johan Hammelstierna"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00135
  Källa: Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


  Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 59 / sid 113 (AID: v102734.b59.s113)

  437
  Sabelsköld / SV: Sabelsköld
  « skrivet: 2019-05-16, 21:59 »

  "Welborne Hr Capiteins Gustaf Johan StormKrantz Compagnie
  /.../
  Musqveterare
  Carl Jönsson Sabbelskiöldh"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00139
  Källa: Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681


  EÄ tab. 4:
  "Carl Sabelsköld, (son av Jöns Sabelsköld Tab 3), till Trishult och Bråhult; född omkr 1666; hade varit korpral och (1685) sergeant, men var 1700 dragon vid livdragonreg:t"

  438
  Introducerad adel - B / SV: Barneken
  « skrivet: 2019-05-16, 21:45 »
  "Capitein Wällborne Hr Johan Sparres Compagnie
  /.../
  R[ote]:M[ästare] Lydert Barnecken"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054001_00037
  Källa: År 1680. Sverige. Infanteri. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/1 (1680)


  "Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Höghwälborne H:r Baron Godthardt Wilhelm von Budbergz anförtrodde Regemente Nylandz Infanterie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare sampt Gemene knekter, likmätigt K:l M:tz Indelningzwärck och Stat för bem:te Regem:te sine innewarande 1707 åhrs löhner hafwa at undfå och bekomma Nembl:
  /../
  7. Hellsingz Compag:t
  Capitein Lÿdert Barnecken tagit afsked d:n 29 Jan 1707, niuter altså här sin löhn till d:n 1 Feb:"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00376
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


  EÄ: "Lydert Barneken. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns regemente (Armens rulla 1684 (1906).) 1683-06-11. Kapten därst. 1702–1707 (Lk.)."


  Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 170 / sid 29 (AID: v319671a.b170.s29)  439
  Påhlman / SV: Påhlman
  « skrivet: 2019-05-12, 10:14 »

  "Munster Rulla Uppå Wälborne H: Öfwerste Gustaff Machleers Värffwadhe Regementte och H: ÖfwersteL: Ridderhielms Compagnie som dhett sigh efective befinner.
  /.../ på Munstringen i Marstrandh d 18 Aug: 1681 och munstrade aff Hans Kongl. Maÿ:tt sielff.
  Gemeene
  /.../
  Frijdrick Påhlman"

  Rullor 1620-1723 1681-1682:1 (1681-1682) Bild 3160 / sid 306 (AID: v751667.b3160.s306, NAD: SE/KrA/0022)
  Rullor 1620-1723 1681-1682:1 (1681-1682) Bild 3200 / sid 310 (AID: v751667.b3200.s310, NAD: SE/KrA/0022)


  ***


  General Munster Rulla Oppå Hans Kongel: Högheetz Herr Printz Carls LijffRegemente som det sigh nu Under Öffwersten Wälborne Herr Gustaff Machlier och ÖfwerstLeutnant Ridderhielms Compagnie effective befinner, Munstradt af Kongl: May:t sielff och Krigz Secreteraren Edle och Wälb: Albert TigerClou i Giötheborg d: 22 September Anno 1683.
  /.../
  Första Corporalskapet
  Corporal Fredrich Påhlman"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029492_00010
  Källa: År 1683 Prins Karls livregemente till fot, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1390 (1683-1694)

  440
  Tornerefelt / SV: Tornerefelt
  « skrivet: 2019-05-11, 17:36 »  "Specification Uppå Officererne Aff Hr Öfwerstens Wälb:ne Carl Gyllenpistols Regiemente [Södra] Skånska Cavalleriet som pro A:o 1681 uthi Wärkelig tienst warit Nembl:n
  /.../
  7 [kompaniet]
  Ryttmester Wälb: Christian Kolmeter
  /.../
  Qwarteerm:r Johan Franck uti Lennart Tornerfelt ställe som rymde sedan han mandråp bedrifwit, tilkom in Feb: 1681"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054021_00048
  Källa: År 1681 Diverse rullor, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/11 (1681)


  ***


  "General Munstringz Rulla Uppå Öfwerste Wellborne Hr Hans Ramswerdtz Regemente Cauallerie och Hr Rytmester John Holfasts Compagnie, Munstradt och öfuersedt af Hans Excell:tz Hr Feltmarskallken Högwellborne Hr Baron Reutger von Aschenberg och KrigzCammerern Wellb:de Hans Billingh utj Grödby i Skåhne och Willans heradt d: 5 Julij 1679
  Ryttmestar Johan Holfast
  /.../
  Corpral:r
  Lennart Tornerefelt"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00254
  Källa: År 1679, Överste Hans Ramsvärds värvade kav. regemente., Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)

  441
  Nembzon / Nimson / SV: Nembzon / Nimson
  « skrivet: 2019-05-11, 17:17 »

  "Specification Uppå Officererne Aff Hr Öfwerstens Wälb:ne Carl Gyllenpistols Regiemente Skånska Cavalleriet som pro A:o 1681 uthi Wärkelig tienst warit Nembl:n
  /.../
  2 [kompaniet]
  ÖfwerstLeutnampt och Ryttmäster Wälb:ne Hans Hindrich Niethoff
  /.../
  Munsterskrif:n Hans Jorgen Nembzon i Pijhlqwist ställe som fick afskiedh, tilkom in Martio 1681"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054021_00047
  Källa: År 1681 Diverse rullor, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/11 (1681)

  442
  Bruse, von / SV: Bruse, von
  « skrivet: 2019-05-11, 13:46 »

  "General Mönstrings Rulla Uppå Öfwerstens Wälborne Hans Ramsverds Regemente Cavallerie, och dess eget LijfCompganie, Mönstradt och Öfwersedt aff Hans Excell:e Herr Felt Marskalekn Högwälborne Herr Baron Rütger von Aschenberg, och KrigzCammereren Wälbetrodde Hans Billing, utj Grödby i Skåne och Willandz Häradh d 5 Julij Anno 1679
  /.../
  Capitain Lieutenanten Börgie Brusse
  /.../
  [gemen ryttare] Johan Bruse. 1. CapitLieut:s Sohn"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00233
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00234
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00260
  Källa: Överste Hans Ramsvärds värvade kav.,Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)

  443
  Morgonstierna / SV: Morgonstierna
  « skrivet: 2019-05-10, 23:07 »

  "Rulla Uppå Ryttmästaren Hindrich von Wulff Hamhdorfs Compagnie aff Öffwersten Högwälb:ne Hr Robert Lichtons Regemente
  Praesenterat på Gen: Munstringen Munstradt af Hans Excell:ce Fäldtmarskalk Leut: Askenberg d: 4 Septembr 1678
  /.../
  [gemen ryttare] N[y] Isak Morgonstierna. 1. p[raesen]s har FlintCarbin och hiuhlås Pistoler"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00197
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00224
  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)

  444
  Introducerad adel - H / Hästesköld
  « skrivet: 2019-05-10, 22:48 »

  "General Munster Rulla som höltz af Välb:ne Hr General Maijor Schönleben uthi Nymö på Hr Öfwerstens Nills Guldenstiernas Regementte och Ryttmästaren Isach Hinrich Creutzes Compagnie d: 17 Junij A:o 1678"
  /.../
  [gemen ryttare] Caspar Hästskiöld"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00070
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00094
  Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)


  "General Munster Rulla af Öfwerst:ns Hr Nills Gyllenstiernas Regementte och Ryttm_r Isack Hinrich Creutzens Comp: som höltz af Hans Excell:tz Hr Fältmarskalk Aschenbergh uthi Booslöff d: 8 Aug: A:o 1679
  /.../
  [gemen ryttare] Caspar Hästsköld"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00227
  Källa: Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)


  EÄ, tab. 5, barn:
  "Casper Hästesköld. Reste 1676 för studier till utlandet. Befann sig 1685 i Stralsund och skulle då resa till Frankrike."


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesk%C3%B6ld_nr_228

  445
  Natt och Dag / SV: Natt och Dag
  « skrivet: 2019-05-10, 22:45 »

  "General Munster Rulla Uppå Höghwöllborne H:r Öfwesrte Nills Gyllenstiernas Regemente och Ryttmäster Jacob Muncks Compagnie. Munstrades af Hans Excell:tz General Maijor Schönleben wedh Nymmö d: 17 Junij A:o 1678.
  /.../
  [gemen ryttare] Erich Natt och Dagh"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00061
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00089
  Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)


  TAB. 23.
  "Erik Natt och Dag (son av Gustaf, tab 22), till Fituna i Sorunda socken, Stockholms län. Född 1655-07-20. Student i Uppsala (Um.) 1668-11-13. Kornett vid livregementet till häst 1679 (Blr.). Löjtnant vid livregementet till häst 1680-05-10. Kaptenlöjtnant 1687-03-05. Ryttmästare 1693-01-16. Död 1693-03-27, jordfäst 1694-01-28 i Riddarholmskyrkan i Stockholm och jämte sin fru begraven i Fleminggraven i Sorunda kyrka. Gift 1690-10-05 med friherrinnan Helena Margareta Fleming af Lais, född 1660-06-30 i Stockholm, död 1693, dotter av riksrådet och presidenten Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, nr 39, och hans 2:a fru Christina Cruus af Edeby, nr 69."


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Natt_och_Dag_nr_13

  446
  Dahlepil / SV: Dahlepil
  « skrivet: 2019-05-10, 22:43 »

  "Generall Munstringz Rulla som hölltz aff Generall Majoren Schiönleben medh ÖffuersteL:t Högh Wälb: H:r Gabriell Sparres Wärffuadhe Compagnie i Nimee [Nymö] d 17 Junij A:o 1678.
  /.../
  [gemen ryttare] Johan Dalepihl"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00054
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00078


  Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)

  ***  "Generall MunsterRulla Oppå Öffuerstens HöghWellb:ne Hr Grefue Gustaff Douglas Regemente och Capitains Wellb: Carll Gustaff Horns Compagnie Dragouner, Munstrade och öfwersedde af Generall Maioren af Cawalleriet, HöghEdle och Wällborne Hr Johan Benedict von Schönleben, widh Kongl: Felltlägret Gråmanstorp i SChåne d: 16 Julij A:o 1679 .p. Nembl.
  /.../
  Förrider Hendrich DahlePijhll. 1 Commend:tt effter dhe bortLupne Drag:r"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053983_00534
  Källa: År 1679 Överste Gustaf Douglas´dragonregemente., Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/3 (1679)

  447
  Teet / SV: Teet
  « skrivet: 2019-05-07, 20:14 »

  "Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Gustaff Ernst Albedyhls anförtrodde Regemente Safwolax och Nyslåtz Lähns Infanterie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare, sampt Gemene knektar, likmätigt K:l M:tz Indelningzwärk och Stat för bem:te Regemente, sina 1706 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
  /.../
  4 [kompaniet]
  Capitein Georg Willhelm Stuure Commend:t effter recreuter
  /.../
  Fendrich Mårten Teet dömdh till Gemen för Tyfnat d:n 17 Decemb: 1705 dy niuter han sin löhn för samma åhr till den tijden, den öfrige bespardh, /.../"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00589
  Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706)  "Opsatz på någre Officerares avancementer under Öfwerste Albedylls i nåder anförtrodde Sawolax och Nyslotts Lähns infanterie Regimente
  /.../
  3. Adjutanten Christoph Wethe till Fenrich utj den degraderade och sedermehra bortrymde Fenrichen Thets stelle under Capitain Stures Compagnie"
  [Riga d: 4 Aug: 1706]

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000913_00016
  Källa: Livonica II, Skrivelser från guvernörer i Riga, SE/RA/2402/2402.1/C/III/122 (1706-1709)  Teet - se Arkiv Digital: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3500 / sid 695 (AID: v319671a.b3500.s695)
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teet_nr_550

  448
  Introducerad adel - G / SV: Gyllenlood
  « skrivet: 2019-05-06, 19:21 »

  "GENERAL MUNSTER RULLA uppå Hans HöghGrefl: Excell: Kongl: Rådh Feltmarskalken och General Gouverner Hr Erich Dahlbergs Infanterie Regiment och dhes ÖfwersteLieutenants Compagnie. Riga d. 3 Octobris A:o 1696
  /.../
  19 Rotan
  109 Corporal Hans Güllenlodh
  Hwad för Nation: Finne
  Adelsman: Ja
  Huru gammal, Åhr 25
  När han är antagen under Comp: Åhr: 1695 Månad Martij
  Om han tient för Hans May:tt och under hwilket Regimente: tient i 5 åhr und:r Hr Öfwerste Budbergs Regiment för Gemen och Corporal och sedan i 3½ åhr under H: öfwerste Tiesenhausens Battaillon i Dorpt för Corporal.
  Han har swurit Fahnan: 1"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029631_00036
  Källa: Rigiska guvernementsinfanteriet år 1696. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1489 (1696-1701)

  449
  Gyllenspets / SV: Gyllenspets
  « skrivet: 2019-05-06, 18:58 »

  "General Munster Rulla öfwer Höghwalborne Hr Baron General Major och Gouverneur Hr ERICH SOOPS Wärfwadhe Regemente och mit i nåder derunder anvertrodde Compagnie Munstradt af Hans HöghGreflige Exellentz Kongl. Rådh Feltmarschall och General Gouverneur Hr Gref ERICH DAHLBERG D: _October ANNO 1696 ./:
  Major och Capitain GEORG JEAN WRANGEL
  /.../
  16 Rothen
  92. Anders Gÿllenspitz
  Nation: Wärml:
  Adelsman: Ja
  Huru Gammel: 24 ½
  När han är antagen under Compagnie: Åhr: 1693 Monad: Sept
  Om han har Schwurit Fahnan: 1
  Comend:t på Execution

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029633_00044


  Se även år 1698: Major och kapten Georg Jean Wrangels kompani
  "4:de Rothen, Granad:r [Rotmästare] 19 Andreas Gÿllenspitz"
  "17:de Rothen, [gemen] 98 Erland Gyllenspitz, [Nation] Wärml:; [Adelsman] Ja, [Gammal] 24 ½; 693 7:ber"
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029633_00152 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029633_00160

  Källa: Generalmönsterrullor, Rigiska garnisonsregementet. År 1696; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1490 (1696-1701)


  EÄ, tab. 2, barn
  "Anders Gyllenspetz född 1672 i Värmland. Rotmästare vid garnisonsregementet i Riga 1693.
  Erland Gyllenspetz född 1674 i Värmland. Soldat vid garnisonsregementet i Riga 1693-09-00. Levde 1699."

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenspetz_nr_673

  450
  Påhlman / SV: Påhlman
  « skrivet: 2019-05-06, 18:22 »

  "General Munster Rulla Öfwer Kongl: Rådet Feltmarshalcken och General Gouverneur Höghwählborne Herr Greffwe ERICH DAHLBERG här i Riga stående Regemente och mit dher i nåder anförtrodde Compagnie, så som dhett sigh effective befinner och ähr af Hans Hög Grefl. Excell:s Kongl: Rådet Feltmarskalcken och General Gouverneuren Dahlberg samt Hr öfwer Camereraren Hr Peter Pahliche Mönstrad och genomset. Riga d: 7 Octobr A:o 1699
  Capitain Gustaff Fried: Engelhard
  Capitain Johan Hägerflycht
  /.../
  19 Rotan
  109 Corporal Friedrich Pohlman
  Hwadh för Nation: Swensk
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 40
  Är antagen under Compagn: Åhr, Mån: 1688 Feb.
  Om han tiänt för Hans May:tt och under hwilket Regemente:
  Om han ähr gifft: 1
  Huru många Barn: Söner: -, Döttrar: 2
  Om han har Swurit Fahnan: 1
  Comend:t till Kokenhusen"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00134
  Källa: År 1699. Fältmarskalken Erik Dahlbergs värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


  Se även rulla år 1696:"Ifrån 76: till 81 tient und:r Gen. Major Lubaecks [=Lybeckers?] Reg:t till häst för Ryttare därifrån A:o 82 till 87 tient under H:s Kongl. Printz Carls Lif Rege:tt ifrå Gemen till Förer[?]"
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029631_00116
  Källa: Rigiska guvernementsinfanteriet år 1696; Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1489 (1696-1701)


  Var sjuk [korpral] enligt rullan 1/1 1701:
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054482_00239

  Var rustmästare 2/2 1702:
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054516_00358
  & https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054517_00166

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/P%C3%A5hlman_nr_501

  451

  "General Mönster Rulla Öfwer Kongl: Gouwerneurn och General Majorn Höghwälb:e Herr Baron Erich Soops här i Riga Stående Regemente och mitt i nåder derunder Anförtrodde Compagnie, så som dhett sigh effective befinnes, och ähr af Hans Hög Grefl. Excell:s Kongl: Rådeth Feldmarschallen och General Gouwerneur HöghWälborne Hr Grefwe ERICH DAHLBERGH, sampt öfwer Cammereraren Hr Petter Pahliche Mönstrat och genomseedt. Riga d: 6 October Anno 1699
  Capitain Gustaff Fried: Engelhard
  /.../
  Sietta
  Corporalsk.
  18:de Rottan
  Corporal 103 Iwar Frisenschiöld
  Hwadh för Nation: Rigscher
  Adelsman: 1
  Huru gammal: 31
  Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1692 Maij
  Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente:
  Om han ähr gifft: 1
  Huur många Barn: Söner: 1, Dött: 1
  Om han har Swurit Fahnan: 1
  Commend:t till Kockenhusen"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00215
  Källa. År 1699. Generalmajor Erik Soops värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


  Se även rulla augusti 1700: "Förare Iwar Frisenschöld", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00414
  Se även rulla december 1701: "sergeant Ifwar Friesenschöld, Com: åth Sehlburg", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054489_00372


  Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 42 / sid 79 (AID: v102734.b42.s79)


  452

  "Generall Munster Rulla Öfwer Kungl: Gouverneuren och GeneralMaijorn Höghwählborne Herr Baron Erikus Soops här j Riga Stående Regemente och Hr Capitain Carl Friedrich Coyettz Compagnie, sosom dett sigh Effective befinner, och är aff Hans Höggrefl. Excell:ttz, Kungl: Rådet Feltmarschaln och General Gouverneuren Högh Wählborne Herr Grefwe ERICH DAHLBERG sampt öfwer Cammereraren Petter Pahlice Munstradt och genomsedt I Riga d: 6 Octobr: A:o 1699
  /.../
  Siätte
  Corporalskapet
  18 Rotan
  Corporal 102 Johan Gothard Platzbeck
  Hwadh för Nation: Ösell
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 20
  Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1697 Aug.
  Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente:
  Om han har Swurit Fahnan: 1"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00188

  Källa. År 1699. Generalmajor Erik Soops värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

  453
  Hillesköld / SV: Hillesköld
  « skrivet: 2019-05-04, 19:04 »

  "GeneralMönster Rulla Öfwer Kongl. Rådet, FeldtMarschalken och Gereral Gouverneurens, HögWällborne Hr Greffwe Erich Dalbergs här i Riga stående Regemente och LijffCompagnie, såsom det sigh effective befinner och är af Hans Hög Greffl. Excell: Kongl. Rådet, Feldtmarskalken och General Gouverneuren Dahlberg samt Hr ÖfwerCammereraren Peter Palicha Mönstradt och igenomsedt. Riga d. 7 Octobr: A:o 1699
  /.../
  21 Rotan
  N:o 121. R[ote]M[ästare] Niels Hillenskiöld
  Hwadh för Nation: Swensk
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 23
  Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1699 Julij
  Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente: Tient und: Hans May:tz Guarde för Gemen 5 åhr.
  Om han har Swurit Fahnan: Ja
  Rymdh d. 6 Septemb: i stellet Anders Dufwa, Lijflendare af 20 åhr, ogifft."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00042
  Källa. År 1699. Fältmarskalken Erik Dahlbergs värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)


  Se även: Livgardet år 1698, Överstelöjtnant Carl Gustaf Palmqvists kompani: "4 Rothan, R:M [N:o] 19 Niels Hillenskiöld afsatt till gemen d 8 Maij 1697."
  "[N:o] 32. I stellet afsatt frå R:M N:o 19 Niels Hillenskiöldh, [kom under Guardie] 1694, [Landtzman] Westerg:l"

  Källa: 1698. Lifgardet. Öfverste Knut Posse; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/1 (1698)
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00024 ; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054417_00025


  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillesk%C3%B6ld_nr_405

  454
  Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Stormcrantz
  « skrivet: 2019-05-04, 17:40 »

  "Munster Rulla Pro Maij Monoth Anno 1697
  Auff Ihro Königl: May:tt zu Schweden unter Commande des HochEdellgebohren Herren Obristen Und Commendanten Magnus Johan von Tisenhausen hier in Dorpt stehenden Battallion, undt Capitain Barthold von MejerCrantz Compagnie wie starck selbige anitzo sich befundet.
  /.../
  6: Rott [Roten)
  Rottm:r 31 Axel Gustav von StormCrantz "   

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00145


  Mars: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00115
  April "UnterRott, 12": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00131
  Juli: "Avancerat till Corporal [1] I Wolmer Adolph Stakelbergs Stelle": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00174
  Augusti: "Corporal, 109" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00190

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/8 (1697)

  455
  Introducerad adel - B / SV: Borgen, von
  « skrivet: 2019-05-04, 17:04 »

  "Rulla Uppå dhe Öfwer- och UnderOfficerare, sampt Corporaler Trumbslagare och Gemena, hwilka aff hans höghGrefl. Excell:e Kongl. Rådets FeldMarskalkens General Gouverneurens och Pernouske Academie Öfwer Cantzlerns, höghwälborne Grefwe Erich Dahlbergs Infanterie Regemente, Hr Öfwerste v. Campenhausens till den föreståene Commenderingen förordnade Ähro.
  /.../
  Tridie Compagniet
  /.../
  Rustmästare Christer v. Borgen"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054402_00297
  Källa: År 1697. Fältmarskalken Erik Dahlbergs värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/8 (1697)

  456
  Introducerad adel - G / Gyllenstake
  « skrivet: 2019-05-04, 13:24 »

  Vigda i Tallinn/Reval år 1700
  "Dom. II. post Epiph [14/1]
  Br. Axel Güllenstahk unter H: Maj. Hans v. Rosen ein Volunteur
  Br. Anna Dorethea Eger"

  Sünni, abielu ja surma registreerimise raamat.; TLA.238.1.1; 1695-1731, bild 6/122
  Sökkälla: http://www.ra.ee/


  "von Rosen, Hans ryttmästare vid von der Pahlens (sedan Tiesenhausens) Lifländska kav.reg.; major därstädes 1688 6/11; överstelöjtnant därstädes 1700 31/7; avsked 170[1] [R. M.)"
  Källa: Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2830 / sid 561 (AID: v319671a.b2830.s561)


  EÄ:
  "Utan känd härstamning:
  Axel Gyllenstake, blev 1700 korpral vid H. H. von Tiesenhausens regemente. Fången 1710. Kornetts avsked 1729 [At (L)]."


  Se även:
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054592_00029
  Rulla år 1706. Drottningens lifregemente till häst. Öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen.


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054601_00012
  Rulla år 1707. Drottningens lifregemente till häst. Öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen.

  [ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenstake_nr_620 ]

  457
  Strokirk / SV: Strokirk
  « skrivet: 2019-05-01, 12:52 »

  Vigsel 1702
  "d. 25 Apr. H: Joachim STROHKIRCH, Koenigl. Schwedischer Proviantmeister, mit Jgfr. Christina, Michael OSTERGARTEN, Kauffmanns alhier Ehel. Tochter"


  Källa: Libau, St Trinitatis församling, bild 30/167
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4754.html

  458
  Introducerad adel - L / SV: Lannerstierna
  « skrivet: 2019-05-01, 00:04 »

  Vigsel 1704
  "d. 1. July: H: Peter Lanner, Schw. Fendr: mit Jgfr. Catharina, Seel H: Johann Liessen, Gerichts. hinterlassene Jgfr. Tochter.""

  Libau, St. Trinitatis, Vigselbok 1652-1795, bild 32/167
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4754.html


  EÄ, Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, född 1680-09-22 i Skatelövs prästgård Kronobergs län. Student i Uppsala 1695-08-23. Volontär vid livgardet 1700. Fältväbel vid Smålands tremänningsinfanteriregemente s. å. Adjutant därst. 1701. Fänrik 1702-05-13. Sekundlöjtnant vid Hälsinge regemente 1705-03-04. /.../. Gift 1704-07-01 i Libau i Kurland med Catharina de Lyes, född 1683-01-06 i nämnda stad, död 1736-04-26 i Hälsingborg."


  Se även Rulla år 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00013

  459
  Gripensköld / SV: Gripensköld
  « skrivet: 2019-04-30, 23:52 »

  Vigsel 1703
  "d. 24 Apri.: H: Carl Greiffenschild, Schwed. Regiments Secretarius mit Jgfr. Anna Sophia, Dietrich Vinzels T.[ochter]"

  Källa: Libau, St. Trinitatis församling, Vigselbok 1652-1795, bild 31/167
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4754.html


  Dop 1703
  "Aug: 12 ward H: Carl Greiffenschilds eines Schwedisch Lieuten:, Dietrich Vincels Schwiegersohns, Sl Carl get[au]ft"

  Källa: Libau, St. Trinitatis församling, Födelsebok 1652-1798, bild 54/338
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4756.html


  EÄ, tab. 14 barn:
  "Carl Gripensköld, född var regementsskrivare vid Smålands tremänningsregemente till fot 1702. Löjtnant därst. 1703. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Död ogift 1706-09-00 i Mitau."

  Se även Rulla år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054541_00015
  Se även Rulla år 1705: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054581_00013

  460
  Introducerad adel - B / Borgen, von
  « skrivet: 2019-04-28, 11:33 »

  "A:o 1702
  Julius
  d 24 Begrofz af Slottz Past: Andrea Linström Sahl. Major von Borgens EnkieFru Dorothea Weile i S:te Jacobj stilla.

  Källa: Riga, St Jacobi församling,  bild 220/252
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


  EÄ: "Hans änka [utan känt namn] levde 1702-02-28"

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Borgen_nr_1344

  461
  Schantz, von / SV: Schantz, von
  « skrivet: 2019-04-28, 11:01 »

  "A:o 1701
  November
  d: 15 Begrofz af Hr Magister Krüger medh Tysk Lijkpredikan Öfwersten af Nylendsche Cavallerie Regementet Hr Adolph Magnus Klingspor sampt Kongl. Secreteraren Hr Christian von Schantzen i S:te Jacobi kyrkia."

  Källa: Riga, St Jacobi församling,  bild 217/252
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


  EÄ, tab. 55
  TAB. 55.
  "Christian Schantz, adlad von Schantz (översiktstab 10, son av Johan Eberhard Schantz, se adl. ätten Schantz, tab 1), född 1655-03-14. Kanslist i k. kansliet. Registrator och referendarie därst. Adlad 1693-01-04 jämte sina bröder Ludvig och Fredrik (introd. s. å. under nr 1255). Referendariesekreterare först vid svenska expeditionen 1697-10-16 och sedan vid tyska expeditionen 1699-07-26, Skjuten till döds av en snapphane i Kurland 1702-07-02 (enl. annan uppg. 1701-07-16) och begraven i Maria kyrka i Stockholm. /.../"

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schantz_nr_1255

  462
  Söderhjelm / SV: Söderhjelm
  « skrivet: 2019-04-27, 21:32 »

  "Anno 1700
  den 9 Ejusdem [Januarii] döptes uthaff Regementz Pastoren Hr Jacob Garvolius Lieutenant Söderhielms lilla sohn och kallades _"

  Källa: Riga, St. Jacobi församling, bild 125/252
  http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


  Se även Österbottens regemente år 1700:
  "Regem:tz Präst Jacob Garvålius"
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00016

  "Leutenant Jöns Söderhielm Avancerar till Capitain af Borgens Comp."
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00034
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054463_00046

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/4 (1700)

  ***

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6derhielm_nr_1342
  [ https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6derhielm_nr_1306 ]

  463


  År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
  Rekryter från Brabant.
  "General Mönster Rulla Uppå dhe ifrån Brabant Till Riga ankombne Recreüter till Kongl. Maÿ:tz Österbotens Regement, Infanterie och Majoren Wälb:e Hr Casper Ståhlhammars Compagnie förstärckiande dhet I Jullij Efter Kongl: Maÿ:tz Aller Nådigst Order indehlt och sedan d 14 Decembr 698 på Riga Slått Munstrat blef
  /.../
  Chergianter
  Rubert Dorfelt
  Nation: Lijflände
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 36
  Werfd eller Legder: Friwillig
  Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: I Swärge 12 [år] I Hålan 10 [år] = 22 [år]
  Om han har swuret [eden]: ja

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00113

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00119

  ***

  Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
  Majorens Compagnie
  "/.../
  Chergiat Ruberdt Dorenfelt
  Nation: Liifl:
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 37
  Brabanske Recreuter: Ja
  Swerge 12 [år], Holan 10 [år] = 22 [år]
  Om han har Swurit: Ja
  Brabanh Reucrüter Efter Kongl. Maij:tz Alldra nådigst ordr dimitterade in Sepet: 99"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00305

  Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

  464

  År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
  Rekryter från Brabant.

  "General Munster Rulla Uppå dhe ifrån Braband ankomne Recreter, som dhe sigh Effective nedh UnderOfficerer, Corporaler, Tromslagare och Gemene befans, då dhet aff Kongl. Rådhet, Felltmarskalken och General Gouverneuren Höghwälborne Grefwe Erich Dahlbergh i Rijga Munstrat bleff d: 14 Decembris A:o 1698.

  Sergianter
  Maximilian von Zweibergh
  Nation: IngerM:
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 25
  Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: I Pommern tient 1 [år] I Hållandh 6 [år]
  Om han har swuret [eden]: ja
  Siuk
  /.../
  Jacob Tönis von Zweibergh
  Nation: Lifflend:r
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 23
  Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: Tient utj Dårfpt 7 [år] Och utj Brabandh 3 [år]
  Om han har swuret [eden]: ja
  /.../
  Fabian Ernest von Zweibergh
  Nation: Liffl:r
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 25
  Hwar han har tient förr/Huru Länge han har tient: Tient I Dårfpt utj 5 [år] Och I Brabandh 4 [år]
  Om han har swuret [eden]: ja"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00100

  Se även sergeant Jacob Johan v Z. (31 år, född i Liivland): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00106  & https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00289

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)


  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00106

  ***

  Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
  "Hr Öfwerstens LijfCompagnie
  /.../
  Sergiant Maxmilian von Zweÿbergh
  Nation: Fine
  Adelsman: Ja
  Huru gammal:
  Brabanske Recreuter: Ja
  Om han har Swurit: Ja
  dödh d: 13 decemb: A:o 98
  /.../
  Sergiant Jacob Tönis von Zweÿbergh
  Nation: Fine
  Adelsman: Ja
  Huru gammal:
  Brabanske Recreuter: Ja
  Om han har Swurit: Ja
  Brabanske underOfficerare Öfter Kongl. Maij order demitterat d. 2 Sep:tb 98 [1699]"
  /.../
  Sergiant Fabian Ernst von Zweÿbergh
  Nation: Fine
  Adelsman: Ja
  Huru gammal:
  Brabanske Recreuter: Ja
  Om han har Swurit: Ja
  Brabanske underOfficerare Öfter Kongl. Maij order demitterat d. 2 Sep:tb 98 [1699]"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00271

  Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

  ***

  Se även: Karl XII:s officerare: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3980 / sid 791 (AID: v319671a.b3980.s791)

  Läs om de hemtagna svenska hjälptrupperna från Holland i Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/607 (1699), 24/2
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039102_00597 ff

  465
  Eketrä / SV: Eketrä
  « skrivet: 2019-04-26, 22:29 »

  "Eders Höggrefl: Excellence och det HögLofl. Kongl. Krigz Collegium nödsakas iag härmedelst utj Ödmiukheet berätta, huruleedes Hr Major Månepenne, effter uprättadt Kiöpebref af d: 3:e Octob: 1685, till mig Försålldt ett Frällsehemman Sandsiön benembdt, uppå hwilket kiöp iag straxt betalte Fembtijo D:r SIlf:rmynt, Men då iag derutj sökte fåå Possession, blef iag underkunniogad, det Befallningzman Moberg igenom Laga medfart reedan deraf ägare blefwin war, at således iag bem:te hemman eij tillträda fick, eij häller mine uthlagde penningar igenbekom, hafwandes Hr Baron och Landzhöfdingen Högwälborne Hr Åke Ulfsparre [blev landshövding i Kronobergs län 1687] A:o 695 d: 7 Decemb: denne saak utj dhet Höglofl: Kongl. Krigz Collegium insinuerat, som hoosgående Copia närmare uthwijsar /.../
  /.../
  Anders Magnus Eketrä"


  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00105 ff
  [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00007 ]


  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/62 (1698)

  466
  Lilliestjelke / SV: Lilliestjelke
  « skrivet: 2019-04-26, 19:10 »

  År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
  Rekryter från Brabant.

  "General Munster Rulla Uppå dhee ifrån Brabandh till Riga Ankombne Recrüter till Kongl: May:ttz Österbottens Infanterie Regemente Och  Capitain Claus von Borgen Compagnie förstärkandhe dhett In Julio effter Kongl. May:ttz Allernådigste ordres indelt och sedhan d. December Anno 1698 på Riga slott munstrat blef.
  /.../
  [Soldat] N[ummer]: 21
  Knechternes Nampn: Gustaf Liliestielke
  Nation: Swensk
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 24
  Wärfdh: Friwillig
  Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: Swerie 2 [år] Brabandh 7 [år]
  Om han har swuret [eden]: ja"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00130

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00135
  Tjänat "i Swärie 1 [år], Holland 7 [år]

  ***

  Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
  Capitein Claus von Borgen Compagnie
  /.../
  "6 Rothan
  [Soldat] Nummer 36
  Gustaff Lielienstelk
  Nation: Swänsk
  Adelsmänn: 1
  Huru gammal: 25
  Brabanske Recreuter: 1
  Hwar han har tient förn/Huru länge han har tient: Swärie 1 [år] Hollandh 7 [år]
  Om han har Swurit: 1
  recrüt Fått afskedh i Junj 1699. Adelsman"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00339

  Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

  ***

  EÄ, TAB 8
  "Gustaf Lilliestielke (son av Bengt, Tab. 6), till Ingabo i Ottravads socken, Skaraborgs län och Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern ((M.) 1706-06-22. Född 1674. Var 1692 soldat vid svenska livregementet till fot (At (KrA.).). Död 1710-06-28. Gift 1701-06-01 med Magdalena Baaz, död 1731 på Ingabo och begraven 1701-06-20, dotter av kyrkoherden i Acklinga pastorat av Skara stift Lars Baazius och Margareta Håkansdotter Ungia.
  Barn:
  Metta, döpt 1702-09-28 Oltorp, död på Oltorp och begraven 1702-12-07"

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120

  467
  Gyllenållon / SV: Gyllenållon
  « skrivet: 2019-04-26, 18:37 »

  År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
  Rekryter från Brabant.

  "General Munsterrulla Uppå dhe ifrån Braband Ankombne Recroiter Och Herr Capitaine Lars Weidenhielms Compagnie
  Som dee sig befann Medh Under Officerare Corporal:r Och Gemene då Hans Hög Grefl: Excellence Kongel. Rådet Feldtmarschallen Och General Gouverneren Gref Erich Dahlberg det samma Mustrade i Riga d. Decemb:r anno 1698
  /.../
  [Soldat] N[ummer]: 45
  Knechternes Nampn: Arfwedh Gyllenållon
  Nation: Swensk
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 45
  Hwar han har tient för: i swerge
  Huru Lenge han har tient: 6 [år]
  Om han har swuret [eden]: ja"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00143

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00147
  Tjänat "i Swerge 22 [år], Hål[an]d 6 [år]"


  ***

  Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
  Capitein Lars Weidenhielms Compagnie
  /.../
  "20 Rothen
  [Soldat] Nummer 116
  Arfwed Gulnollon
  Nation: Swensk
  Huru gammal:
  Hwar han har tiänt tillförende:
  Huru länge han har tiänt:
  Swuret: 1
  Brab[ant]: Fåt afsked d: 14 Junij 699: Swensk Adelman"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00378

  Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

  468
  Bordon / SV: Bordon
  « skrivet: 2019-04-25, 21:50 »

  År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
  Rekryter från Brabant.

  "GENERAL Munster Rulla Uppå Dee Ankombne Reükreuter Ifrån Wijssmar meeddh Sergianter Corprals och Gemmena Aff Hans Kongl. Maÿ:ts Österbåttens Regemente Infanterie och Capitein WällBornne Hr Baron Balthasar GulDenhoffs Compagnie, Som dett sig Effective Befanns dåå dett Af Kongl. Råådett FeldtMarschallen och Genneral Gouverneren Höghbornne Greff Erich Dallbergh i Riijga Mustrat Blef d. 14 Decemb: A:o 1698
  /.../
  Nummer: 21
  Knechternas Nampn: Johan Bordoon
  Nation: Swensk
  Adelsman: Ja
  Huru gammal: 20
  Hwar han har tient för: Hålandh
  Huru Lenge han har tient: 2 [år]
  Om han har sworet [eden]: ja"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00125

  Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

  Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00130


  ***

  Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
  Capitein Baltzar Gyllenhoffz Compagnie
  /.../
  "8 Rothen
  [Soldat] Nummer 46
  Johan Bordon
  Nation: Swensk
  Huru gammal: 21
  Hwar han har tiänt tillförende: Hålland
  Huru länge han har tiänt: 2
  Om han har sworet: Ja
  Fått afsked d: 6 Junij 699: odugl:"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00325

  Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

  ***

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bordon_nr_522

  469
  Introducerad adel - U / Utterklo
  « skrivet: 2019-04-21, 11:33 »

  Riksänkedrottningens livregemente till häst:

  "Dödzfallz och AvancementzBesparingarne wid Bohuus och Hallandz Lähns Regimente till Häst Pro Anno 1719
  /.../
  Fiähre Härads Compagnie
  2:dra Corporalen Jöns Utterklou fådt afskied d:n 27 Aug: 1719"

  Källa: Riksänkedrottningens livregemente till häst (O) GI:41 (1719-1720) Bild 550 (AID: v33853a.b550)

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Utterklo_nr_849


  Se även: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/2
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300122_01382
  "1718:14" =
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054726_00179
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054726_00183


  ***

  Johan Utterklo - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3680 / sid 731 (AID: v319671a.b3680.s731)

  470
  Schmiterlöw / SV: Schmiterlöw
  « skrivet: 2019-04-20, 13:16 »

  Drottningens livregemente till fot år 1763

  "Uti Fästningen Stralsund d 29 Junij 1763
  Capitain von Jahnkes Compagnie
  /.../
  [Soldat] Nummer 54. Christian Ludw: v: Schmitterlöw Avancerad till Standar Junkare wid Herr Öfwerste Grefwe Pudbus Hussar Regemente d 14 Februarij 1762 och Såledess N:o för König: May:t och Cronans Räkning Vacant"

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029456_00281

  Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1358 (1763)


  EÄ, tab. 29
  "Christian Ludvig Schmiterlöw (översiktstab 15, son av Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 28), född 1745-05-30 i Stralsund. Volontär 1760. Fanjunkare vid blå husarregementet 1762. /.../"

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmiterl%C3%B6w_nr_1768

  471
  Cederstråhle / SV: Cederstråhle
  « skrivet: 2019-04-20, 12:07 »

  Generalmajor Gabriel Spens regemente år 1760

  "Capitain Cederstråhles Compagnie åhr 1760 (22/11)
  Capitaine Ulrich Cederstråhle, siuk
  /.../
  [soldat nr] 108 Christian Gabriel Cederstråle
  Vollonteur bekomit afskied d: 14 Nov 1760 och N:o Vacant för Compag: räkning."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00167
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00185

  Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1452 (1760-1762)


  EÄ, tab. 4
  "Ulrik Cederstråhle (son av Bengt, Tab. 2), född 1723-07-03 på Håkentorp i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Volontär vid artilleriet 1737. Lärkonstapel 1739. Sergeant vid artilleriet 1743-08-24. Överfyrverkare 1747-08-24. Livdrabant 1748-01-12. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1749-02-28. Kapten i garnisonsregementet i Stralsund 1750-07-17. Avsked 1761-09-12. Död 1782 i Pütte vid Stralsund. Gift 1750 i Stralsund med Fredrika Elisabet Helm.
  Barn:
  Johan Gabriel, död som ung.
  Christian Fabian, född 1754-08-10. Bosatte sig i Tyskland."

  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cederstr%C3%A5hle_nr_1563

  472
  Introducerad adel - D / Dahlstierna
  « skrivet: 2019-04-20, 11:49 »

  Generalmajor Gabriel Spens regemente år 1760

  "Capitain och Riddaren Rams Compagnie /.../ uti Stralsund d 22:dre Novemer 1760
  /.../
  Volonter [soldat nr] 86 Ferdinandt v: Dahlstern
  Ålder åhr 15, tiänar på befordran
  insatt d 1 aug 1760 för Comp: räkning, avangserad till rustmästare d 14:de November 1760 och niuter lön i detta Nummer.
  Svensk Pomern, Luterisk; Ogift
  Siuk. Lönen innehafwes af en underofficerare."

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00130

  Källa: Generalmönsterrullor