ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Magnus Lindskog

Sidor: [1] 2
1
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Molnstierna
« skrivet: 2024-04-22, 10:43 »

Datum Stockholm d. 21 Julii Anno 1721
"Til Gesworen wid Fahlundh Johan Luth, angående Adeliga Namnet Molenstiernas afstående,
Såsom mig är wordet wid handen gifwit, huruledes Hr etc uti de till Hans Kongl: May:tt inkomne underdånige förklaringar och skrifter angående Sätesgården Målnby i Stockholms lähn och Wallentuna Sochn belägen, på åtskilliga underskrifter endels brukat namnet Luth endels och Molenstierna hwar till Hr etc förutan på andra ställen äfwen uti dess af d. 26 sidstl. Maij utgifne revers andrager sig erhållit Hennes Kongl. Maj:tz allernådigste bewilliande af underskrefne Namn, och än ytterligare allerunderdånigst begiärt af Hans Kongl. maj:t det at få nyttia. /.../"

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll BIII:1 (1721-1742) Bild 120 / sid 2 ff (AID: v1023009.b120.s2)

"Adel. ätten Molnstjerna", se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 98 / sid 191 (AID: v102734.b98.s191)

2
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Tallberg
« skrivet: 2024-04-21, 16:59 »

Riddarhusdirektionens protokoll:
"Den 20 December År 1774
Tallberg fråga om Adelskap
5:to Föredrogs och uplästes Kongl. May:ts och Riksens Götha Håfrätts Bref af den 7 December sistledne, angående begärd underrättelse, huruwida Handtlangaren wid Artilleriet och Majoren Bethuns Compagnie Petter Benjamin Tallberg wärckeligen wore af adelig Stämma, hwilket Kongl. Håfrätten förmäler sig hafwa af nöden, att med wisshet weta i anseende till ett inkommit Brottmål som samma Tallberg egenteligen rörer.
/.../"

"/.../ thenne Tallberg och thess Fader, som nu skall wara Sergeant wid Artillerie Commenderingen på Carlstens Fästning, men förut warit Wacktmästare, wid Marstrands Fästning, werckeligen äro av Adelig stämma /.../"

"Den 14 Martij År 1775
10:o Uplästes Landshöfdingens och Riddaren Riddercreutz skrifwelse af den 18:de Januarij 1775 hwarutinnan han begär underrättelse, huruwida Lands Cancellisten Aron Friedrich Tallberg enligt sitt påstående, och upsatte Genealogie, befinnes wara härstammande af den på Riddarhuset Introducerade Tallbergske ätten.
Härdwi anmälte Riddarehus Secreteraren Herr Johan Gustaf Psilanderhielm det han genast efter sedan detta ankommit, hade uti Riddarehusets Genealogier eftersedt huru härmed må förewetta. Han företedde nu äfwen ett af undertecknad författadt Schema Genealogicum öfwer hela den Tallbergska slägten sammanfattad enligt Riddarehusets handlingar och den nu insände Genealogien /.../
/.../"

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 3610 / sid 259 (AID: v1022270.b3610.s259); v1022270.b3680.s264b; v1022270.b3880.s279 m.fl

Släktträdet se: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:10 (1772-1778) Bild 4180 / sid 301 (AID: v1022270.b4180.s301)

Se även: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1709 (1775) Bild 2620 (AID: v482247.b2620, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757

3
Introducerad adel - R / Raab
« skrivet: 2024-03-16, 17:10 »

[1690] "d. 10 december.
/.../
Uplästes Kongl. May:ttz Nådiga befallningh af d 5 November, at öfwersee Drabanten Axel Raabs skiähl, genom hwilka han will beiwjsa sigh wara af Adelig härkombst.
Hr Axel Raab blef inkallad, och tillspord, hwad skiähl han hade till sitt Adelskap, hwar till han swarade sigh fuller inga skrifteliga bewijs hafwa, ty dhe äro uthj krig förkombne, uthan hans fader tiänte för Ryttmästare uthj det Tyska kriget, och war född i Tyskland af een Adeligh slächt, som kallas Raaber, bad Altså Directeurerne, at dhe wille recommendera hans saak hoos Kongl. Maj:tt.
Resolverade fördenskull at ett bref Upsätties till Kongl. M:tt, af det innehåld, at han Raab inga andra skiähl haf:r, än at han muntel. berättar, sigh wara af een Adelig slächt."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:2 (1682-1708) Bild 1160 / sid 185 (AID: v1022262.b1160.s185)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Raab_nr_1586

4
Introducerad adel - S / Streitberg, von
« skrivet: 2024-03-16, 12:38 »

"Åhr 1760 den 14 October
/.../
S.d. Höglofl. Riddarhus Directionen lät sig nu föredragas, at af Corporalen wid Kongl. Adels Fahne Regimentet H: Alexander Wilhelm Forbes ingifwit memorial hwaruti anföres, huruledes afledne Styckjunckaren wid Artilleriet Jacob David von Streitberg lämnat efter sig en Son Adolf Friedrich von Streitberg, född d 28 April 1756, som ännu lefde, och woro Corporalen Forbes Syskonebarns barn. /.../
/.../ att om en lagligen Constituerad Förmyndare för von Streitberg, öfwerlämnade Corporalen Forbes Fullmagt at denne Riksdag förestå von Streitbergske Familiens Säte och Stämma ibland Höglofl. Ridderskapet och Adeln."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:6 (1757-1760) Bild 2380 (AID: v1022266.b2380); utdraget ur kyrkoboken 1758 finns här: v1022266.b2450

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Streitberg_nr_527

5
Introducerad adel - F / Fuchs
« skrivet: 2024-03-15, 17:46 »

"Anno 1715 den 21 octobr: woro Herrar Directeurerne tillhopa, /.../
/.../ så utläto herrar Directeurerne sig, at de wilja i underdånighet hemställa det hans Kongl. May:ts wählbehag, om icke hans May:t i nådigt afseende på alt sådant skulle täckias tillåta att Herr Öfwerst Lieutnanten Rutger Fuchs och des i Ryssland fångne broder Lieutnanten Hans Fuchs måge ibland Ridderskapet och Adeln blifwa introducerade."

Källa: Riddarhuset: Riddarhusdirektionens protokoll AIa:3 (1711-1731) Bild 430 / sid 67 ff (AID: v1022263.b430.s67); se även: v1022263.b2740.s113

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Fuchs_nr_169


Bilderna:
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1110 / sid 217 (AID: v319671a.b1110.s217)
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 42 / sid 79 (AID: v102734.b42.s79)

6

Plan över Uppsala domkyrkas gravar och gravkor hittar man här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025248_00184
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/426 (1651-1800); Uppsala (Domkyrkan). (Även andra ritningar på följande sidor).


Se även:
Uppsala domkyrka  - arkeologi i förhallen, mittskeppet, koret 

och utvändigt. https://www.upplandsmuseet.se/globalassets/publikationer/rapportserien/rapporter-2015/uppsala-domkyrka.pdf

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025248_00434
Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/426 (1651-1800)


7
Introducerad adel - H / Högger
« skrivet: 2024-02-24, 15:04 »

"Demitocka Aprilis d 5 Anno 1713
Resolution om adelsstånd för familien Högger
H. G. von Müllern
Kongl. May:t
Wil härmed til et tekn af des för Höggerske familien uti Schweitzerland hysande synnerlige ynnest, i nåder hafwa förundt, skiänkt och gifwit Marc Friderich Högger, Daniel Högger och Johan Jacob Högger som  äro framledne Statzrådets uti republiquen St. Gallen Johan Jacob Höggers Söner, deras hustrur och ächta bröstarfwingar både Man och Qwinkön födde så wäl som ofödde, adeligt stånd och wärde, samt de derwid hängande förmoner: Warandes Kongl. M:t til den ändan benägen, at på wanligt sätt och wijs deröfwer låta utfärda et fullkomligit skiöldebref så snart sådant lärer skie kunna. Gifwit ut supra
Carolus"

Därpå följer:
"Sköldebref för Marc Friderich Högger, Daniel Högger och Johan Jacob Högger" /.../

/.../ hos Oss för denna gången uti nådig åtanka komma Trenne bröder Oss älskelige Marc Friederich Högger, Daniel Högger och Johan Jacob Högger, hwilke fuller i underdånighet förestält, sig härstamma af et gamalt adeligt släckte uti Schweitz hwarest de ännu äro besutne, men derhos i lijka underdånighet anhållit, det täcktes Wij uptaga dem ibland wårt Ridderskap och Adel, emedan dett genom hwarjehanda händelser och tijdernas förändring förlorat deras förra sköldebref och andra der til hörande skrifteliga bewijs: /.../"

"Resolution om frijherre stånd för Antoine Högger och Johan Jacob Högger"

"FriHerrebref för Antoine Högger och Johan Jacob Högger"

Källa: Utrikesexpeditionen, Registratur, SE/RA/11201/B/B 1/23 (1713), bildid: 40006035_00098 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%B6gger_nr_1475
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hogguer_nr_124

8
Introducerad adel - S / Schmidt
« skrivet: 2023-11-10, 11:37 »

"Edle, Högachtade och Wähllagfarne Hrr Borgmästare och Råd
Hoosgående Bref, Daterat Ystedt den 17 passato är min k: hustru i händer lefwererat, från Een som sig kallar, Johanna Elisabeth von Schmidt, hwilken sig angifwer, att wara Moder till ett Min Sohns Hendric Schmidts Barn, och hotar, att på wederbörligit ställe, willia bewaka detta sitt Barns Rätt, emedan hon ingen Omwårdnad, hoos mig eller Min k: hustru finner, etc. Nu kan iag intet neka, att iag iu haft een sohn, benämbd Hendric Schmitt, men måste der iämpte beklageligen tillstå, att han genom sin Olydna och sidwördnat, brakt både Min k: Hustru och mig, der till, att Wij för längst, så mycket mera, slutet Honom utut wårt sinne, som Han sin öfrige Olydna och Ohörsambheet, emot Oss om syder förökt, medelst ett i Skåne, emot Wår willia och wetskap, ingångit giftermåhl, medh Een Oss alldeles obekant Person, med hwilken Han och skall aflat Barn, som mig är berättat, men så lytet som Wy funnit Oss skylldige, att wårda Oss om een Olydig Son, af hwilken Wy, samt alle wåra Anhörige, all förtret, skam och neesa haft, så litet åligger Oss och, att ehrkiänna någon af des afföda, om och någon sådan skulle finnas; /.../
/.../

Den högdtährade Magistratens Hörsamste Tienare
H Schmidt"

Källa: Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FI:36 (1717) Bild 8940 (AID: v227383.b8940, NAD: SE/LLA/10214)


"Lijk som ära begrafne

1716
den 4 Martij Wälborne Hr Fäld Auditeuren Hindric von Schmidt som war 28 åhr gl."

Källa: Ystads Sankta Maria (M) F:1 (1713-1771) Bild 100 / sid 4 (AID: v112025a.b100.s4, NAD: SE/LLA/13489)


EÄ tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmidt_nr_1238

9
Introducerad adel - G / Greiffenschütz
« skrivet: 2023-09-04, 17:13 »

"Rulla på de Hospitalshjon, hvilka niutit underhåll i Christianstads Hospital år 1781
Intagne
Åhr: 1751
Dag: 5
Månad: Mars
Nummer: 16
Behållne Personer d. 6 Maii 1781: Beata Greifenskutz
Ållder: 60
Personer: 1
betalt Inskrifnings Penningar:
Afgångne
Åhr: -
Dag:
Månad:"

Källa: Kristianstads hospitals arkiv D1, Liggare 1781, 1797-1801, Riksarkivet i Lund

EÄ, barn tab. 2:
"Beata Margareta Greiffenschüzt, döpt 1722-06-11 på Kåseholm, död ogift 1788-11-16 på Kolahuset. Var ofärdig och intagen på hospital."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Greiffensch%C3%BCtz_nr_1177


10
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Urne
« skrivet: 2023-07-16, 20:49 »

Kristianstads rådhusrätt. Måndagen d: 9 December 1701:
"(Operatoren och oculisten) Breschow uppkom och berättade, att han intet har andra patienter än dhe som hans profession tillhöra, och om dhe icke wore som han nu här under händer hafwer nembl. Jörgen Urnes Fru på Mölleröö Fru Maria Dunbart som har passion i ögonen, så och een bondehustru från Jemsiö som han stucket för starr, så will han straxt förfoga sig hädan effter förtiänsten är mycket lijten, och lähra desse 2:ne patienter blifwa färdige till nästkommande Juhl eller allersidst till nästkommande Nyåhr, säyandes ey willia antaga flere patienter, som han och redan wijst någre från sig till Barberaren och Apotekaren skohlandes skrifften sändas ned till Vice Gouverneuren"


Källa: Kristianstads rådhusrätt och magistrat (L) AIII:12 (1701-1703) Bild 970 (AID: v734193a.b970, NAD: SE/LLA/10140)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Urne_nr_22
Se även: https://www.geni.com/people/J%C3%B8rgen-Urne-Til-Axelvold-og-M%C3%B8llerup-i-Luggude-H/6000000084250622166

11
Introducerad adel - A / Anckarcreutz
« skrivet: 2023-05-17, 23:39 »


"Anno 1733
Raport öfwer Passagen emillan Helsingborg och Helsingör för följande dagar Nembl:n
/.../
Inkomne d: 6 Oct
Unga Adelsmannen Johan Anckarcreutz och Volontairen Daniel Bildt komne från FrankRijke 2."

Källa: Överpostdirektören Huvudarkivet (A, AB) E2e:4 (1733-1805) Bild 210 (AID: v395367.b210, NAD: SE/RA/142101)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ankarcreutz_nr_1145


12
Introducerad adel - F / Falkenstierna
« skrivet: 2023-05-14, 16:17 »

Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll
1726 d 27 April
"Kongl: Rätten lät sig förekomma Cämners- och Rådstugurättens i Halmstad ransakning och domb, öf:r förafskedade underofficeraren Johan Ludvig Fallkenstierna, och qwinfolket Grecilia Hansdotter, ang:de det Fallkenstierna, på Grecilia Hansdotters anhållan och begiäran skrifwet en falsk attest, med Kyrkioherden Petri Lachunii namn och Signete bekräftadt. Rådstugurätten har, i anledning af det 15 Cap: Bygn: St. L: 1 §, at plikta sina 40 Mk:r till treskiptes och qwinfolket Grecilia Hansdotter, som en slik oriktig attest sökt, till samma böter, at wara förfallen, dock sådant Kl: Rättens ompröfwande understält.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/40005347_00235
Källa: Göta Hovrätt, Brottmålsprotokoll, SE/VaLA/03825/01/A II/15 (1725-1727)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenhielm_nr_960
(Amund Toresson. Adlad 1680-03-20 med namnet Falkenstierna men kallade sig sedan Falkenhielm (introducerad 1680 under nr 960).)

Se även "Adel. ätten Falkenstjerna": Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 39 / sid 73 (AID: v102734.b39.s73)

13
Introducerad adel - R / Reutercrantz
« skrivet: 2023-02-01, 20:49 »

"Wälborne Herr Secreterare
Gamble goda wänn och Gynnare
Såsom dessa beggie unga Cavallierer ärna sig till Arméen, att med det första som skie kan resa här ifrån, är fördenskull till Herr Secreteraren min tiänstl: begiäran, att dhe kunde få pass  ... Kongl. Slåtz Cancelie, denna ena är min Systersåhn Carl Reuterkrantz, den andra en af min Släckt wid Nampn Gustaff Gås, iag will önska iag kunde wijsa huru mycket iag är och skall wara Herr Secreteraren tiänare igen oc förblifwer
Wälborne Herr Secreterarens
Hörsamme och tiänstwilligste Tiänare

Stockholm d. 8 Junij 1707
Magnus Cronberg"

Källa: https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildregistrering/Passregister/redigera.aspx?bild=f1ab3_0030.jpg

EÄ, barn tab. 4
"2. Carl Adam Reutercrantz, döpt 1690-08-29 på Strömsholm.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutercrantz_nr_449


EÄ tab. 3
"Gustaf Fredrik Goës, (son av Nikolaus Goés, natural. Goës, Tab. 2), till Hovgården. Född där 1687-10-18. Kornett vid livdragonregementet. Livdrabant 1722-09-26. Avsked från regementet3 s. å. 2/11. Ryttmästare. /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Go%C3%ABs_nr_812   


14
Introducerad adel - K / Krabbenström
« skrivet: 2023-01-08, 21:09 »

"Datum Kongsöhr 2 Augusti A:o 1680
Skiöldebref för Secreteraren Nills Krabbeström
/.../
och gifwa honom Secreteraren Nills Krabbe, hans hustru och ächta Lijfzarfwingar, så Man som qwinköhn, så födde som ofödde, Adeligit Nampn, Währde, och alla dhe privilegier, förmånner och rättigheeeter, som andre Adelige Persohner i Wårt Rijke nyttia förunnandes Wij honom och alla hans efterkommande bröstarf:r dhet Wapnet som uthi Wårt Cantzelij är inlefererat, sampt dhet Nampnet Krabbeström till een åthskildnat ifrån andre Familier, at föhra, bruka och behålla. Och ehuruwähl Wij för denne gången, icke finne Lägligit, att försee honom, medh något wahnligit Diploma, wele Wij dock här medh, honom hafwa försäkrat, at sådant framdehles skall blifwa honom meddehlt, och han imedlertijdh i förmågo af detta, hafwa att nyttia och bruka alle dee immuniteter, privilegier och förmånner som andro aff frelsset uthi Wårt Rijke, sampt räckna sitt Adellståndh ifrån detta brefz dato. Här alle p.p.
Till yttermehra Wisso p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038949_00021
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/454 (1680)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Krabbenstr%C3%B6m_nr_964

Sonen "Joh: Bart: Krabbenström" har underskrivit här:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_02444

15
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Graf, von
« skrivet: 2022-12-31, 13:36 »

"Gamle Södermanlands landtmätares minnesrunor, ristade af P. E. Bergstrand

Graaf, Christian, examinerad 1740, blef stadjusterare i Nyköping och lotsinspektor. Född i Simbrishamn den 1 Maj 1700, kom helt ung från "alunbruket" [i Andrarum/min not] till bergmästaren baron Edmund Gripenhjelm [ - Se Bergmästare (osterlenanor.se) ] som skrifvare. Blef efter Gripenhjelms död skrifvare hos häradshöfding J. Bolik, [Bullich? - Se Häradshövdingar (osterlenanor.se) ] men kom sedan vid 19 års ålder i snickarlära, blef gesäll och reste 1720 till Köbenhavn, Hamburg, Lübeck, Königsberg, Danzig och så till Stockholm och så till Nyköping 1727, blef der borgare 1728. Blef efter vid Kongl. Landtm.-kontoret aflagd justerareexemen stadsjusterare i Nyköping 1743, blef så lotsinspektor och tog afsked 1771. Skref 1783 vid 83 års ålder sin sjelfbiografi, hvari han omtalar att han varit tre gånger gift, 1:o) med en slagtaredotter Anna Frelman, med hvilken han hade 2 söner och 3 döttrar, af hvilka en dotter lefde längre och blef gift med en uppbördsskrivare i Karlskrona samt en son Hans blef landtmätare och gift med Anna Lovisa Stjernstolpe; 2:o) med Ulrika Eleonora Vult, dotter af en kapten Reinhold Vult von Steiern. med henne hade han 2 söner och 2 döttrar; 3:o) med en trädgårdsmästardotter Anna Elisabet Wahlström.[/i]
Hans farfarsfar Hans von Graf af dansk adel var på 1500-talet "schubernak" och bodde i Carlshamn. Farfadern Chistian von Graf var "Commendeur Baas" vid kronoskeppsbyggeriet i Carlskrona [staden grundades 1680!/min not.]  och omkom  genom fall från en byggnadsställning då fadern Hans Graf var 1 3/4 år. Denne fader föddes 1662, uppfostrades i fattigdom samt sattes i snickarlära i Lund, der han blef borgare och gift med Anna Maria Troberg, en dotter till en ryttmästare Henrik Troberg. De förlorade hus och gård och flyttade till Andrarums alunbruk. Der dog fadern 1751 vid 89 års ålder och modern 1753 vid 83 års ålder.

Graf, Hans, den förres son, tog landtmästeriexemen 1763, tjenstgjorde i Södermanland till 1795, dog den 26 Febr. 1825.

Graf, Carl Christian, exeminerad 1788, stadsjusterare i Nyköping 1793. Kom.-landtm. 1810, andre landtmätare 1819, var född 1769 den 21 December."

Ur: Södermanlands Läns Tidning 1884-08-13

***

Stiernstolpe nr 1347 - Adelsvapen-Wiki
EÄ, barn tab. 2
"Anna Lovisa Stiernstolpe
, född 1729-07-14, död 1799-04-04 Högtorp. Gift med kommissionslantmätaren Hans Graf i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808 med Brita Christina Hellström), född 1737 i Nyköping, död 1825 på Högtorp."

16
Introducerad adel - B / Brunsköld
« skrivet: 2022-10-15, 20:01 »

"Aflöningslista uppå General Majorens och Öfwerstens Högwälb:ne Baron Anders Lagercronas anförtrodde Regimente Wästerbottns Infanterie /.../, sina 1708 åhrs löner hafwa at undfå, neml.
/.../
5 [kompaniet].
Capitaine Lorens von Blomström
/.../
Serjant Olof Flinck d. 28 Aug. 1708 avancerad till Fältwäbel under Comp:t, och bekommer här det åhrets löhn. I stället samma dag wärfd Christopher Brunskiöld, som ifrån d. 1 Sept. undfår sin löhn af besparde medel."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00509
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708)


"Aflöningslista för General Majorens och Öfwerstens Högwälb:ne Baron Anders Lagercronas anförtrodde Regimente Wästerbottns footfolk /.../ sina 1709 åhrs löner hafwa at undfå, nl.
5. [kompaniet]
Capitaine Lorens von Blomström
/.../
Serjant Christopher Brunskiöld d. 28 Junij 1709 [Poltava/min not.] slagen och bekommer här lönen till d. 1 Julij, then öfrige bespard."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00476
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709)


***

Piteå landsförsamling 1691:
"Född d 5 Juni. H:r Capitein Christopher Bruuns Christopher, Modren Margareta Wollemhaus. /.../"
[Obs! Inte 2 juni som det står i Supplementbandet, s. 161]


Källa: Piteå landsförsamling (BD) CI:1 (1658-1713) Bild 39 / sid 67 (AID: v138641.b39.s67, NAD: SE/HLA/1010154)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brunsk%C3%B6ld_nr_1312

17
Introducerad adel - B / Becker, von
« skrivet: 2022-10-07, 21:18 »

"1758 Julii den 19
Onsdagen förmiddagen
Närwarande i RådCammaren
/.../
Sergeanten Herman von Beckers nu ifrån Krigs till General Auditeurs Expedition aflemnade underdåniga böneskrift; deruti han berättar, huruledes sedan han ifrån År 1747 till 1752 wistats uti Ryssland, samt derstädes sökt på alt sätt förwärfwa sig någon insigt och kunskap i det som till Fäderneslandets tjenst lända kunde, han wid dess återkomst till Finland sidstnemde År blifwit af Hans Excellence Herr RiksRådet och Gen: Gouverneuren Grefve von Rosen, antagen till Cantslist wid General Gouvernementet i Finland, hwarwid han sedermera och då Hans Excellence samma År hit till Stockholm öfwerreste, i aderton månaders tid giordt tjenst, enligit det honom af wälbem:te Hans Excellence derom gifne och nu bilagde skrifteliga wittnesbörd, men Becker derföre någon lön eller dagtractamente icke åtniutit på sätt som de öfrige af Gouvernements Betjeningen.

Och som sedan han derefter blifwit antagen som Volontair wid LifGardet, och derpå äfwen avancerad först till Fourier och kort derefter till Sergeant, fast utan lön, dess förut ganska swaga wilkor derigenom blifwit, alt mer och mer tryckande, så at han ständigt med undergång hotas;

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1758:2 (1758) Bild 1170 / sid 108 ff (AID: v786181.b1170.s108, NAD: SE/RA/1311)

EÄ, barn tab. 9
"Herman von Becker, född 1732. Furir vid livgardet 1754-04-03. Avsked 1758. Död 1795-09-01."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Becker_nr_642

18
Introducerad adel - S / Schmilinsky
« skrivet: 2022-08-13, 21:58 »

"1707 d: 6 Julij
Gr:[eve] Strömberg framgaf en Supplique af en Saxisk här fången Lieutenant Christoffer Smilinsky wid nampn, som underdånigst ansöker att blifwa antagen uthi Kongl. Maij:ts will där hoos träda uti Swenskt giftermåhl med framledne Majorens Länks dotter och Lagmannens Carl GyllenCreutz Systerdotter Jungfru Märtha Länck.
Oplästes Suppliquen och fans denna ansökning billig noog och Resolv:s Att den samma kan bewiljas, doch hwad antagandet uthi Kongl. May:ts tiänst angår, så remitteras det till Defensions Commissionen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00079
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lenck_nr_448
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmilinsky_nr_1651

Se även EÄ under barn tab. 2 : https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllencreutz_nr_54
"Maria Elisabet Gyllencreutz, född 1641-04-04, död 1682-05-06. Gift 1660-02-21 med majoren vid Östgöta kavalleriregemente Gustaf Lenck, till Frölunda (broder till ryttmästaren Jakob Lenck, natural. Lenck), född 1634-11-01, död 1685-07-17 och begraven i Drothems kyrka, varest hans vapen finnes ävensom familjens grav."

Bild - se ArkivDigital ( Karl XII:s officerare) : Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3050 / sid 605 (AID: v319671a.b3050.s605)


19
Introducerad adel - T / Tunderfelt
« skrivet: 2022-08-13, 11:45 »

"1706 d: 12 Julij
Smedm. Föredrog Frue Lucia Sophia Tunderfelts underdånige ansökiande om relaxation af 2:ne stycken sidentyg, som wid Horns Tull äro af Besökaren henne ifråntagne, hwilcke hon sinnad warit åt Reval [=Tallinn/min not.] till sine barns behoef att öfwerföra låta, emedan på den orten, sådane sorter Tyg intet förbudne ähro."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002770_00028
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/99 (1706-1710)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tunderfelt_nr_933

20
Övrigt / Kvinnor som tjänat i militären innan det tilläts
« skrivet: 2022-08-07, 23:10 »

I Sverige finns exempel på kvinnor som tjänat utklädda till män under den tid kvinnor ännu inte tilläts bli soldater. Se t.ex: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnor_i_milit%C3%A4ren

I Rådsprotokollet den 12 november 1679 kan man läsa:
"Ille inkom, proponerade 1 om Elisabet Oloffsdåtter som har haft Manfålks kläder och låtit wärfwa sig till Soldat. Kallandet sigh Matz Ersson.
Upplästes den Kongl. Håffrättens doom, att hon skall halshuggas.
Deras Ex:r giöra mäst reflexion därpå att hon har giordt gäck aff Gudz ord /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002290_00173
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/71 (10/2-20/12 1679)


21
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ridderlod
« skrivet: 2022-08-06, 13:52 »

"Anno 1688 d: 21 Martij woro i RådCammaren
Hans Kongl. May:t
/.../
Secret. Watrang upläste Ridderlos och Skyttens supplique, at han Ridderlo måtte få komma inn i Landet igen.
Resol: Kongl: M:t wille eij längre höra dem läsas utan sade Neij han får blij där han är."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002565_00186
Källa: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll, Huvudserie, SE/RA/1111/A1/89 (2/1-20/12 1688)

Ridderlod - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 117 / sid 229 (AID: v102734.b117.s229)

22
Allmänt / Kunglig Maj:ts brev och förordningar
« skrivet: 2022-08-05, 17:40 »

"Kungl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 24. Martii, 1748"

"Kongl. Maj:ts Nådige BREF Til Samtelige Cheferne wid the wärfwade Regementerne, angående ther i Krigstjenst stående Zigeuners förpassande. Gifwit Stockholm i Råd=Cammaren then 14 Decembr. 1763"

23
Introducerad adel - G / Galle i Finland
« skrivet: 2022-07-28, 12:38 »

"Eders Högh Greefl. Excell:tz och godhe herrar Jagh förOrsakandes at bemöda, af den inkombna Förändringh till tiensteligen föredraga dhet dödzfall medh een Ryttmestare af mit Ombetrodde Regiemente Simon Peerssonn be:d som nu desse dager blifuet hädan kallat, och den Chargen således förtijden vacant. Nu hafuandes H:r General Majoren öf:r här i Ordten Finska Cavalleriet Welborne Johann Galle een Ändeste Sonn, som redan öf:r 9 åhrs tijdh Under Österbotniska Infanteriet, först för een Fändrich och sedermera 6 Åhr /:som han och ännu ähr:/ för een Leutnampt tient och Opwachtat, som H:r Gen: Majoren gärna skulle see medh Nåder, helst för denn Lust Sonen serdeles Under Cavalleriet hafuer, at giöra sigh mera Meriterat, will tiena Kongl: May:t och Fädernes Landet, blifwa befordrat. /.../
Datum Åbo d: 26 Septemb: A:o 1674
Clas Classon Ugla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_00593

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065954_02534
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Galle_i_Finland_nr_194

24
Introducerad adel - C / Canonhielm
« skrivet: 2022-07-19, 10:57 »

"General Besichtnings Rulla Uppå 1724 Åhrs Liveries=Beklädnat För Andra Regementz Vollunteurer, Och Hr Commendeuren Thomas Rajalins Anförtrodde Compagnie Nembl:
/.../
Jacob Jacobss: Canonhielm
Wijd Stockholmska Escaderen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00072
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Canonhielm_nr_1202

25
Introducerad adel - B / Brase
« skrivet: 2022-07-18, 12:28 »

"Datum Stockholm 21 Majus A:o 1674
Confirmation på frälse frijheten af 2 hemman för Capiten Mårten Brass
/.../ hafwom uppå hans underdånige anhållande för gått funnit att förunna och bewillja, efftersom Wij och förmedelst detta Wårt öpne brefs krafft förunnom och bewilliom honom Capitenen Mårten Brass, hans hustru, och manlige äkta bröstarfwingar, confirmation uppå här effterfölliande ödehemman belägne i Wijborgz lähn, Europa härad och Möhla Sochn, hwilka honom A:o [1]668 på Norkiöpingz besluutz wilkor under Adelig frälses frijheet och frälsemanna tienst äro donerade wordne. /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038904_00154
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/409 (1674)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brase_nr_998

26

"The Scotch Military Discilpine
LEARND FROM THE VALIANT
SWEDE
And collected for the use of all worthy Commanders
favouring the laudable profession of ARMES.
By Major Generall Monro,
/.../
LONDON,
Printed for William Ley at Pauls-Chaine.
1644."
[Se bild nedan]


Sveriges krigsartiklar år 1621:
"Krijgz articlar som fordom then stormechtigste furste och herre, herr Gustaff Adolph, then andre och store, Sweriges Göthes och Wändes konung, storfurste til Finland, hertigh vthi Estland och Carelen, herre öfwer Ingermanland, &c. loffwerdigst i åminnelse hafwer låtit göra och författa, anno M. DC. XXI. Stockholm, I. Meurer"
Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038632_00056 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/137 (1621)Utvecklingen av Svea Rikes krigslagstiftning under 1600-talet:
"En komparativ studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar"
Se: https://www.diva-portal.org/smash/geta2:782903/FULLTEXT01.pdf

27
Introducerad adel - N / Neüman, von
« skrivet: 2022-06-22, 22:53 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:t Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt effter hållen General Munstringh d. Martj A:o 1708 (med anteckningar till 1717)
/.../
antagen d 30 April [1716] i Stockholm, deräst han är födder 16 åhr g:l
Carl Fredrich von Neuman
Avancerat till lärstyrman d. _ 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00046
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ne%C3%BCman_nr_259

28

"Datum Stockholm 14 Septemb. A:o 1660
Öpet breeff för Margaretha von Howen, det hon skall mainteneras wid en gårdh i Lijfland Apfel be:dh
/S. Franc
Wij Carl p. Giöre hermedh witterligit, att Oss hafuer wår Tienare och Page Edell och Wälbördigh Christopher Otto von Grönwaldh, uthj största Underdånigheet gifuit till känna, huruledes hans Sal. Fadher Jurgen Grönwaldh förmedelst hans trogne tienster ähr af Konungh Gustaff Adolph medh en gårdh i Lijflandh Apfel be:dh donerat, och af Hen:s M:t Drotningh Christina der widh Confirmerader worden, medh den nådige förtröstning, att i lijka måtto af wår högtährade Sahl. Her Fadher benådas och Confirmeras: Låtandes Oss der hoos förnimma, det Hans K; Modher Margaretha von Howen oachtadt den possessionen som hon och hennes Sahl. man i förmågo af ofuanbe:de Donation och Confirmation in till denne tijdh hafue suttit uthi, numehra af Schöpfers Erffwinger blifwer molesterat, såsom the till samma godz och gårdh bättre rätt hafwa och bewijsa kunde, Supplicerandes Underdånigst det wij hans K: Modher uthi hennes hafde possession till sakzens uthförande wärckeligen maintenere och handhafwa wille: Så alldenstundh wij samma Underdånigste Supplication befinne uthj sigh sielf skiähligh och billigh: Alltså hafue wij det samma honom nådigst welat bewillia; Befalle derföre allom i gemeen, i synnerheet wåre så högre som nedrigere uthj Lijflandh betiente, det dee låta bem:te Fru Margaretha von Howen omolesterat samma godz Apfel åthniuta, och till wijdare beskedh, och sakzens laglige uthförande medh samma rätt såsom tillförene possidera och besittia. Till yttermehra wisso p.
H. E.
Rijkzens Rådh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038835_00075
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/340 (1660)

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnewaldt_(Adelsgeschlecht)
"Die Familie von Grünewaldt zeigte die Donations-Briefe Gustavi Adolphi de ao. 1624 et 31. Auf die Güter Affel und Kl.-Goldenbeck an, daß sie bereits der Zeiten adelichen Standes gewesen, wozu noch notorietet kömmt, dahero denn dieses Geschlecht a tempore des geführten Beweises in die Matrikel zu annotieren ist“
– Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft

29
Introducerad adel - F / Footangel
« skrivet: 2022-06-05, 22:48 »

"Datum Götheborg 15 Martio 1660
Pardon för Haraldh Fotangel
N. Skunck
Wij Carl p Göre witterligit, att emedan fordom Commendanten på Kexholm, Haraldh Fotangel, ähr kommen i den olyka, att han haffwer begådt ett oträngdt drååp och manslagh på Capiteinen Staffan Danielsson, för hwilken orsak han aff Wår KrigzRätt ähr dömdh till döden, men nu i största Underdånighet och ödmiukheet Oss ansöker om nådh och pardon till hans Lijffz förskohningh; Så haffwer Wij denna saak i nådigt betenckiande, hålldne Ransakningh låtit igenom see, och alla dess circumstantier nogha öffwerlagdt, och ändtligh resolverat, att ändoch denna Fotangels brott är i sigh sielff grooft, och till gärningen ingen Pardon meriterar, doch likwäl, emedan han, effter begångne dråp, haffwer rymbdt landt och sigh sielff på frija fötter ställt, hwarifrån han är på Leigde inkommen och för rätta swarat; haffwer och i medlertijdh sigh förlijkt medh den dödes hustru, så att hon medh uthfäste och uthgifne böther är förnögdh, och beder för honom. Wij betänke och den trogna tiänst han Sweriges Chrono i heela sin Lijffztiidh, oförtrutin giordt haffwer; Såsom och, att han nu är på frija fötter och i dee wilkor staddh, att han lätteligen kunde wijka till wära fiender, der hans infödda kärlek till Oss och Fäderneslandet, sådana tankar honom icke betaga och förhindrade: Ty haffwe Wij effter den anledningh, som Sweriges lagh i sådana fall giffwer, nådigst welat honom denne dråpzmåhls saak pardonera och Lijfwet förunna, som Wij och i krafft aff detta honom Lijffwet förunne; doch medh den condition och wilkor, att han skall tiäna under Wår Armee i Lijfflandh, eller Tysklandh på 4 åhr, niutandes i medlertijdh dedh avancement till charge och andra wilkor, som Wij andre Wåre officerare, hwilka sigh redeligen förhålla, gärna förunna; Men effter förflutne 4 åhr skall honom wara tillåtit att komma in i Fäderneslandet och detta Wårt Frijheet tillgodo niuta uthan någons tilltahl i denna saak. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038830_00357
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/335 (1660)

EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Footangel_nr_229

30
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Baranoff
« skrivet: 2022-04-10, 22:42 »

"Datum Stockholm 11 April Anno 1700
Till Reductions Deputerade, angående Baranoffernes ansökning.
Carl .p./ C. Piper
Wår synnerl. .p. tro Män .p. Wij see utur Eder underdånige skrifwelse, daterad d: 20 passato, huru som till föllje af Wår nådige befallning, daterad d. 31 Januarij nestledit Åhr, som förmår, at I skulle uthsee någre ograverade godz i Finland til wederlag emot dhe donations godz i Estland samt twänne gårdar j Finland, som ifrån Bröderne Christopher Jürgen och Fredrick Baranoffer äro blefne reducerade, I hafwe tillskrifwit wederbörande Landzhöfdingar i Finland, at de wille öfwerskicka en Specification på de där i lähnen beholdne godz och räntor, hwaraf bem:e Baranoffer kunde niuta ett aequisulent wederlag för deras reducerade donations godz, men berätta be:e Landzhöfdingar, at därsammastädes intet finnes någre odisponerade god och räntor, som kunna tiäna Baranofferne til wederlag,och i fall någre sådane godz där wore, så behöfwes de til Indelningz werketz completering: Och som desse Baranoffer intet kunna erholla wederlag utj Finland; Så hafwa de hoos Eder anhollit, dhet dhe förb:e Wår nådige förordning måtte få åthniuta utj sielfwe Donations godzen, som till största deelen äro belägne utj Estland nembl: Stora och Lilla Keskull samt Lower, hwilka de och deras förfäder altid frije och obehindrade hafwa possiderat, in til dess den Estniske Reductions Commission Åhr 1686 dem samme under Reduction månde förklara som publique godz med 1681 Åhrs renta, samt för de Finska gårdarne at unfå någre hakor wid de andre godzen j Estland, eftersom uthi Finland inge godz finnes til wederlag. /.../
/.../

Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039111_01063
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/616 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baranoff


31
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ulrich
« skrivet: 2022-04-08, 17:54 »

"Datum Stockholm 27 Januarius 1700
Till Reductions Deputerade, ang: Ulrichernes ansökning.
Carl / C: Piper
Wår .p. Wij see utur Eder underdånige skrifwelse daterat d: 24 hujus, hurusom till föllie af Wår nådige befallning daterat d: 23 novemb: sidstl: af innehåld; att I effter skiäl ock rättwijsan skulle afgiöra Godzet Ruila i Estland, hwilket framledne HofRådets ock Vice Praesidentens Johan Ulrichs Arfwingar underdånigst sökia att få behålla, I å nyo hafwa öfwerlagt bemälte sak, men finne, enär I komme att afgiöra den samme efter skiäl ock rättwijsa, att derwid fattas fulkomlig effterrättelse om Ulrichske Godzens egenskap ock qvantitet, hwareffter dheras praetenderade wederlag må kunna considereras, berättandes Arfwingarne, att dem omöyeligt är nu så långt effter åth derom att finna närmare effterrättelse, än som Konung Gustaf Adolphs första gåfwo bref de Anno 1621 wid handen gifwer näml: att bemälte Ulrich uppå trowärdig berättelse har unfått godzet Riul i ansende till sitt bortmiste Arfwegodz samt utstående giäld i Cuhrland ock trogne giorde tiänster wid Riga Stadz eröfring, hafwandes också högstb:te Konung icke allenast åhret dereftter för honom ock hans Lijfzarfwingar förbättrat conditionerne effter Harrisk ock Wirrisk Ratt, utan ock utj hans Adels bref de Anno 1624 kallat förbem:te godz en inrevocabel donation, Men är altsådant intet så fullkomligit, att I kunne förklare Ulricherne berättigade till godzet Ruil som wederlag, utan synes härutinnan lijka som, med de Ryske familiers godz förnämligast ankomma på  Wår nåd, medansom offa bemälte godz intet allenast är bortgifwit för Ulrichs förlorade egendom i Curland utan och för trogne giorde tiänster wid Riga Stadz eröfring; Ock som det finnes att de Ryske familierne med land och lähn äro blefne benådade, fast än dhe ey kunnat wijsa ock Specificera deras tagne skada ock afsaknad, warandes de för b:te familier utgifne K:l bref, såssom benådningar inrättade ock icke på någon rätt ell. rättighet, dessutan har ochså högstsahl: hans K:l May:t Wår högtährade K: H:r fader Åhr 1687 d. 11 Julij förklarat, att de Ryske familierne skola få behålla deras godz aldeles med sådane wilkor, som donations brefwen i bokstafwen förmå ock innehålla, Så hemställe I Wårt nådigste Wälbehag underdånigst, huruwijda Oss i nåder må täckas förunna offabemälte Arfwingar detta publique godset Ruil i Estland under Manläns rätt effter högstbemälte Konung Gustaf Adolphs bref, emedan som detsamma synnas wara af lijka beskaffenhet med de Ryske familiers.
Nu som Wij i nåder wehle hafwa effterlåtit, att desse Arfwingar i anseende till de skiäl som andrages, må få behålla godzet Ruil i Estland på Manlähns rätt, Så hafwe I att låta dem sådant wärkeligen till godo åtniuta hwarmed .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039110_00550 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/615 (1700)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 160 / sid 315 (AID: v102734.b160.s315)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ulrich_a._d._H._Bremenhof


32
Introducerad adel - E / Ehrenpohl
« skrivet: 2022-04-03, 13:21 »

"Högwällborne Herr Barron Genneral och Gouverneur
Nådige Herre
Såsom Eders Excellence behagat låta mig arrestera medelst een Cherell emellan mig och giästgifwaren i Ystad Bengt Kock, som är förelupen, Men som wij oss med hwar annan på båda sijdor förlijkat att ingen af oss har något att klaga, som utan twifwell lärer wara hos Eders Excell:ce bem:te förlikningz skrift insinuerad, Om Eders Excell:ce nådigst täcktes behaga der till Consentera är min underdån ödmiuka ansökning det Eders Excell:ce täcktz ara af den nåden och sam gunstigt bijfalla, men om Eders Excellence bem:te förliknings skrift eij gunstigt will tillåta, då är min Underdån-ödmiuka ansökning till Eders Excell:ce nådigst behagar på Caution mig uthur arresten lembna, Så har min Capitain wehlat för mig cavera som des Cautions skrift här jemte med föllier, Jag afwacktar i ödmiukhet Eders Exellences nådiga resolution, hwar emot iag utj underdånighet Framhärdar. Eders Excellences
Högwälborne H:r Barron Genneral Gouverneurens
Underdånigste Tienare
Andreas Pohl"

"Jag under tecknat Capitaine af Skånska ståndz Dragone Regemente betyger här medh att iag går i Caution och Borgen for Cornetten Andreas Pohl: som nu sitter utj Arrest, för een affair han hafft, med giäst gifwaren utj Ystad: Bengt Kock. og will iag wara för hans Person Garant hand ey skall Absentera sig, uttan dersom erfodras han altid skall wara tillstädes og ind finna sig när som hånum på kallas. Till yttermehra wysso og säkerhet denna min Caution skrifft med Egen hans underskrifwer och bekräffter Datum Ystad d:n 19:de octobr: 1717
C: H: WeinIgell"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare, 1718, D III b:21, LLa

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenpohl_nr_1871

Se även Weinigel: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3750 / sid 745 (AID: v319671a.b3750.s745)

33
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hertzog, von
« skrivet: 2022-03-29, 14:17 »

"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: Approb:t i Kongl: Collegio d 20 Februarij 1714
Född i Stokholm gl 20 Åhr
Volunteurernes Nampn: Magnus von Hertzog
avancerat till Arcliemestare d: 14 Januarij 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00044
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrulla 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)


Se även: "Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor"
ArkivDigital - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 64 / sid 123 (AID: v102734.b64.s123)

34
Introducerad adel - L / Leijonfeldt
« skrivet: 2022-03-29, 11:52 »

"inpunerad d 21 Junii A:o 1705
Anförd i Carlscronas Rådstugu Rätts hållne Protocoll d 14 Augusti A:o 1705
Oppå begäran blifwer här medh Attesterat, at för detta Constapelen här under Kongl. Ammiralitetet, Jacob Diupenbergh, är in A:o 1702, af min sohn Lieutnampten Jonas Leijonfeldt och flere andra des medföllie, uthj een action medh dee Ryska Lådior oppå Laduga Siön, blefwen sedder och iblandh Ryssarne igienkänder, så at der af skiönligen märckias det han trädt i fijendens tiänst.
Carlscrona den 16 Junij A:o 1705./.
J W Leijonfeldt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074140_00157
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/4 (1704-1705)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonfelt_nr_707

"Lådior" - se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lodja_(b%C3%A5t)

35
Introducerad adel - G / Grass
« skrivet: 2022-03-28, 15:13 »

EÄ: "Friherrliga ätten Grass nr 91
Friherrl. 1689-03-18, introd. s. å. Utdöd före 1710."

***
"A:o 1708 d. 29 Januar. hölts Consistorium /.../
3:o Inkom Volounteuren af H: Schoutb: Sparres Comp: Gustaff Gratz, och i anledning af Professoren Juslenii bref från Åbo daterat A:o 1707 d. 19 Dec: till Mag:r Fleege förestältes honom 1. at hans fader lefde än. och 2: Förmyndarne ei wiste af Gustafs wäsende; hwilket likwäl han alt sagdt för Consistorium, och 3. at hans Föräldrar begära in Consistorio, at honom förwägras aldeles i ächtenskap inlåta sig med någon oadelig person. Och lades detta bref ad acta Consistorii. Hwilket alt Consistorium förehölt honom, samt rådde honom at se sig wäl före och sökia sig under landtmilicien, hwarest hans elaka förhållande ei wore bekandt, och han der af sina kunde underhielpas. Eljest förestältes honom, at han för sin inlåtelse med henne blifwer ansökt at plichta wederbörligen och förbödz honom alfwarligen at widare inläggia sig med henne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00061
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)


[Påskrift "Uplästes i Consistorio d: 29 Januarij 1708]
"Ährewördige och högwällärde H:r Pastor högtährade, Gunstiga Gynnare!
Ährewördige H:r Pastoris skrifwelse af d. 13 Nov: hafwer iag här till måst låta blifwa obeswarat, dehls förhindrat af siukdom, som mig nu en tijdh hållit widh sängen, dehls och att iag wäntat fleres utlåtelse, öfwer den olyckelige Gustav Grasses förehafwande. Sedermehra hafwer å wähl hans Fader Baron och RyttMest: Henning Johan Grass som och min Swärfader warit här i staden och i anseende till denne deras sons och förwandtz af dett begärta gifftermåhlet förestående olycka, till ingen ringa bedröfwelse blifwit bewekta, hwar uti de jämpte mig denne endaste trösten sig giöra kunna, att såsom saken än nu intet kommit till någon fullbordan, den då torde genom mellankommande laga exceptioner, gå tillbaka, hwar till såsom dem förmedelst H:r Pastoris berömmelige waaksamheet är tijdh lämbnat worden, heembära de H:r Pastori tienstligast tackseijelse, /.../
/.../
emot detta hans intenderade gifftermåhl att andraga består 1:o därutinnan, att alldenstund Kongl. May:tz Kyrkiolag uttryckeligen förmår, dett ingen Son må effterlåtas begifwa sig i Ächtenskap emot sina Föräldrars wilja och dem owetande; nu står RyttMest: Grass emot detta sin sons gifttermåhl, och hafwer där till 2:o detta skähl, att denna är hans endaste son, på hwilcken nu des Baronlige familiea allena hänger, och skulle olyckeligen expirera, där han till något oanständigt gifftermåhl skulle admitteras. 3:o är dett hans egen wählfärd hinderligit, förutom dett att 4:o de hans Fader för tt åhr sedan tillfalne Frälsegodz och än flere wäntade, på sådan händelse intet skulle hwarcken af denne Gustav Grass sielf, mindre af hans Arfwingar komma att possideras, I krafft af desse såledez kortel uprepade argumenter, förmodar så wähl RyttMest. Grass som och flera anförwanter dett Ven: Consist; intet tillåtandes warder att Gustav Grass med någon oadelig Qwinsperson sig får befrynda. /.../
Åbo d: 19 Decembr 1707
Gabriel Juslenius"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074142_00012 ff
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Inkomna handlingar, SE/LLA/13552/E/6 (1708-1709)


"A:o 1708 d. 4 Martii hölts Consistorium /.../
4:o Inkom hustru Brita Andersdotter, uppå Karins Svensdotters wägnar, med hwilcken Gustaf Gratz lagdt sig in, begiärandes, at emedan hon är siuk, måtte få prästen til sig, och der hon skulle dö, må bekomma en ährlig begrafning: wiljandes hafwa Consistorii attest uti hennes sak, Grassen skal ei på 3 wicker warit hos denna Karin, utan aldeles lemnar henne utan understöd, sedan han fådt höra, det han ei får ächta henne.
Consistorium lät henne förstå, det hon får präst, aldenstund hon är siuk, och blir hon frisk, så måste hon hålla sig ifrån Gratzen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00068
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00107
Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grass_nr_91
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9121520 (fadern slagen november 1713)
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9108756 (faderns begravning)

Se även:
Gabriel Juslenius: https://www.blf.fi/artikel.php?id=2563


Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona: "A:o 1708 d. 26 Febr:"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074117_00065
Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/4 (1707-1712)

***

"Uppsatz på 3:ie Regementz Volunteurer och mitt I nåder anförtrodde Compagnie som det af manskap består Carlscrona d: 30 December A:o 1708 ./. Claes Sparre
/.../
[Volontär] Gustaf Johan Grass"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00077
1709 2/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00141
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, 1709 (första halvåret), SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)


***

"Uppsatz på 3:ie Regementz Volunteurer och mitt I nåder anförtrodde Compagnie som det af manskap består Carlscrona d: 30 December A:o 1708 ./. Claes Sparre
/.../
[Volontär] Gustaf Johan Grass"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00077
1709 2/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00141
1709 16/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00190
1709 29/1 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00265
1709 12/2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00344
1709 26/2 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00423
1709 15/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00495
1709 30/3 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00570
1709 14/4 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00658
1709 28/4 - Gustaf Hemmingss: Grass "Uthsedde till Expedition" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00746
1709 14/5 - Gustaf Hemmingss: Grass [Besättning på] "Sk[eppet] Reffwel [Reval]" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038007_00849

Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, 1709 (första halvåret), SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/8 (1709)


"Manthals Rulla på 3:die Regements Volunteurer och Schoutb:ns Höghwelborne H: Baron Claes Sparres Compagnie Upprättadt efter hållen General Munsteringen d Martj A:o 1708 [-1717]
Antagne i Tiensten: 1701
Födelseorten: Åhbo
Volunteurernes Nampn: Gustaf Johansson Grass
Avancerat till ArclieMest: d: 1 Maij 1717"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038000_00036 [bild]
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, Generalmönsterrullor 1708-1717, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/1 (1677-1717)

36

"Anno 1715 ./. d:n 23 Martj höltz Consistorium /.../
10. Ankom H:r Majorens Johan von Mentzers swar om Soldaten Anders Nilsson Wästman och wart jämwäl inkallat Constabelen Sven Encepan som berättade att han af åthskillige hördt berättas det samma Wästman skulle wara död, kan dock eij förwisso sådant betyga eij häller haar han af andre fullkommelig säkerheet, efter han den tijden eij tänkt att här om af honom något beskied fordras skulle och woro allenast 13 man som med Majoren Mentzer heemkomen af 700 och någre trettijo. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00240
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

H. G. von Buddenbrocks sammansatta garnisonsregmente i Riga.
Uppsatt i oktober 1709 av rekryter till huvudarmén och flyktingar från Ljesnaslaget. Bl.a en bataljon Hallänningar.

Se EÄ, tab. 29: Johan von Mentzer - "Major vid en bataljon hallänningar 1709, vid Buddenbrocks infanteriregemente i Riga s. å. 12/8"

37
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Bergencrona
« skrivet: 2022-03-25, 13:59 »

"Anno 1715 ./: d:n 16 Martij wardt Consistorium /.../
2. Uplästes Landzhöfdingens Axel Falsburgz bref af d:n 11 hujus med HäradzRättens extract och Häradzhöfdingens Dubbs bref angående Pastoren i Fagered Nills Bagge som angifwit en karl som Qwarter Mästaren Bergencrona wåldsampt sökt att wärfwa och karlen der igenom dödt, hwilket måhl skall d:n 25 April företages och begiäras fördenskull en fullmäktig derwijd å Consistorii wägnar efter Privilegierne. Resolutio Probsten Dahlberg förordnas här wid, men om han eij skulle förmå bewijsta saken förordnas Pastor i Okume Hr Lars Nordtman det att förrätta."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074006_00233
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 (1712-1717)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergencrona

38
Introducerad adel - O / Orrfelt
« skrivet: 2022-03-21, 16:34 »

"1690 d. 26 dito (Oct:) begroffz Wälb:ne H: Ryttm: Orfeltz lilla dotter, som war dödföd, blef lagt i H: Jönses* begraffningh uthj kyrkian"

* "Anno 1689 d. 10 April döde Kyrkjo-Herden H:r Jöns Hinriksson i Sallerup"

Källa: Östra Sallerup (M) CI:1 (1690-1762) Bild 1020 / sid 98 (AID: v110453a.b1020.s98, NAD: SE/LLA/13526); (v110453a.b80.s4). Se även: https://www.hembygd.se/jons-henriksson

EÄ, barn. tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Orrfelt_nr_533

39
Introducerad adel - N / Niethoff
« skrivet: 2022-03-21, 15:37 »

"Så som Mandhafftig Hr: Lieutenant Peder Zachrisson Eketop på sin älskeligha stifdotters Maria Elizabeth Borcks wägnar af mig undertäcknat hafwer begärat, jagh henne en skriffteligh attest meddäla willa, huru hon sigh här i Församblingen förehållit hafwer: Då kan jagh eij annat betygha med forbe: Maria Elizabeth Borck, ald den stund hun sigh hos sin Välbårne Moder Fru Catharinam Eeketrädh uthi min Försambling Ulotoffta Gård uppehållet, sigh som een Gudhfruchtig och uthi sitt stånd skickeligh Jungfru wäll förhållit, och intet oärligt om hennes lefwerne spohrt är, intill dess hon uthi dhen Olägenheet med Välbårne Herr Corneten Niethoff är gerådhen. Detta så i att sanninghen att vara, vittner jagh med egen hand och sigill.
Actum [Östra/min not.] Sallerup Romae
den 7 Martij Ao: 1687
Janus Henrici
(Sigill)".

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:6 (1687-1688) Bild 390 (AID: v234764.b390, NAD: SE/LLA/13550)

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074489_00253
Källa: Domkapitlets i Lund arkiv, Äktenskapshandlingar (-mål), SE/LLA/13550/F II f/6 (1687-1688)"Efterspecificerade Officerare som utj General Staternes tienst till Hollandh äre gångne, skohla medh Hans Kongl. May: Nådige Vocationer och fullmachter blifwa försedde, [september 1688]
Såssom:
/.../
Öfwerste Erskens Regemente
/.../
10. Capitain Claes Nithof
Lieutnant Carl Korring
Fendrich Andres Korring
/.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 790 (AID: v948964.b790, NAD: SE/RA/754)

EÄ: "Claes Niethoff. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1682-09-15. Avgången 1688-12-00 och reste till Holland. Död ogift."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Niethoff_nr_463

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Eketr%C3%A4_nr_137
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Burck

40
Introducerad adel - B / Blomström
« skrivet: 2022-03-21, 14:33 »

"Consistorium widh DomCapitlet i Lundh giör härmed witterligit, att Fendrichen Manhaftig Lars Blomströhm sig högl: hafwer beswärat öfwer Eder, Mag: Welin, att I hans hws misswördat, och hans yngste styfdotter genom lägersmåhl uthi ett Wanhederligit tilstånd ställt, /.../
Dat: Lund April A:o 1688"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:6 (1687-1688) Bild 4610 (AID: v234764.b4610, NAD: SE/LLA/13550); se även v234764.b4640 & v234764.b4650

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomstr%C3%B6m_nr_1348


Bild nedan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00578
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2

41
Introducerad adel - S / Sylvius
« skrivet: 2022-03-15, 17:41 »

"Till hörsampt föllie af högwyrdige domkapitlet til mig ankomne breef och befalning af d. 6 huios at inkomma med förklaring öfwer det Giftermåhl iag förledet åhr 1710 d. 30 Junj medelst Kyrckiones band faststäldt emellan, Cronones Befallningzman Wälbetrodde Gustaf Sparrman och dess nu warande hustru, Wälb:ne Brita Maria Silvia, emot höglärde H:r Mag. Swen Gestrius der öfwer ingifne klagomåhl, /.../
/.../
Girista Prestegård d: 18 Julij 1711
Hörsamptst- ödmiukeste T:r
Samuel Bogman"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075209_00147 ff (hennes tidigare trolovning år 1707 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075209_00168 )
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/132 (1640-1800), Giresta

EÄ, barn tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sylvius_nr_602
"Brita Maria, född 1687-04-06 på Kullinge. Gift 1:o med kronobefallningsmannen Gustaf Sparman i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1713-07-17 i Husby-Lyhundra socken Stockholms län med bokhållaren Gustaf Jakob Lundell."

42
Börstil / Släktträd i domkapitlet
« skrivet: 2022-03-14, 14:49 »

Tillfällighetsfynd:

"Sidstledne d 14 Aprilis månde iag fuller skrifteligen för högwyrdige Dom Capitlet berätta, deth en Bonde i Skedika och Börstils Sochn Per Larsson benämd, har welat binda ächtenskap med sin afledne hustrus förra Mans syster dotter Maria Hindrichzdotter widh nampn /.../
Börstils Pgd d 2 Maij A:o 1710
ödmiukaste tienare
Ericus Hanssen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025444_00369
Källa: Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat t.o.m. 1900, SE/ULA/11630/1/E 5 A/47 (1638-1800). Börstil


43
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Nordenstedt
« skrivet: 2022-03-08, 19:43 »

"An:no 1727, d 3 Maji blef hållit Consist: Eccl. Ordin: /.../
"/.../ och hwad Adelskapet angår, så berättade H: Advocat Fiscalen [Jacob Nordenstedt/min not.] sig uti form af et Skiöldebref wara lämnadt alla the Adel. privilegier, rättigheter och förmåner, som någon tijd någon annan Adelsman i Swerje, och thet af Hennes May:tt Drottningen, som skedde d 27. Novembr: 1719 /.../
/.../
som ock H: Advocat Fiscalen nu in för DomCap:t påstådt thet han med sin familie skal wara wärkel: Adel, the dock ingalunda äro*, fast H: Advocat Fiscalen förmått sig Adel. privilegier på sina gods [*motpartens påstående/min not.]; /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074668_00070 ff
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/28 (1727-1728)

44
Introducerad adel - S / Schantz
« skrivet: 2022-03-04, 21:59 »

"Högwälborne Herr Öfwerste, Commendant, och Vice Gouverneur, höghgunstige herre
Det lär nogsambt wara hogwählborne H:r Öfwersten och vice Gouverneuren bekant, huru som wår Sahl: Fader för detta General Gouvernementz Secreteraren [Johan David/min not.] Schantzes lijk, förmedelst Wår oförmögenheet, sambt och den hoos Croonan hafwande pretentions förmente uthfallande, är kommit at ståå Nestan uthij trij åhr här i kiörkian obegrafwen, fördenskull som wij gierna sökte at hafwa lijket i roligheet och wij lijkwist intet förmå dettssamma från kiörkian uthlösa, ey heller det anseende hafwer, widh desse orolige krigztijder, något af wår i händer hafwande Liquid fordran ärnå kunna.
Ty böhnfalles i största ödmiukheet, det Tächtes högwählb:ne H:r öfwersten och vice Gouverneuren, hoos högwyrdige H:r Biskopen, sambt kiörkiorådet häri staden derhän förhielpa, at samma wår Sahl: Faders lijk åss fölgachtig giordes, hwaremot Wij, dee det intet annars wara kan, willa försäckra, at der hans Kongl: May:tt skulle behaga bewijsa ås den nådh, och samma fordran snart eller långt härefter betahla, wij då altijdh skyldige wara skohle, denne kiörkians skull at Clarera; Och som högwählborne H:r öfwersten och vice Gouverneuren ås des gunst esomåftast bewijst hafwer, Så twifla wij så myckket mindre, det han ås nu äfwenwähl uthij detta hielpandes warder, hwarmedh wij anbefalle, höwählbårne H:r öfwersten och vice Gouverneuren uthij den högstes åmwårdnat, medh ouphörlig förblifwande, högwählborne H:r öfwersten och vice Gouverneurens

Datum Malmöe d. 16 Martij A:o 1701

ödmiuk och hörsambste Tiännare
M. G von Schantz" [Magnus Gabriel/min not.]

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Skrivelser från regementschefer och andra officerare 1701-1705, DIII b:8, LLa

EÄ tab. 2 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schantz_nr_1002

45

"Förteckning till Mantalsskrifningen för Judiska Nationen År 1802 [Stockholm]":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4250 (AID: v817432.b4250, NAD: SE/RA/752)

Stockholm år 1805:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:141 Bild 2440 (AID: v817433.b2440, NAD: SE/RA/752)

Stockholm år 1807:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:141 Bild 2320 (AID: v817433.b2320, NAD: SE/RA/752)

"Personal Lista å här varande Judiska Församling. Stockholm den 17 Nov 1820":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4330 (AID: v817432.b4330, NAD: SE/RA/752)

***

"Förtekning uppå Folkhopens af Judiska Nationen i Götheborgs Stad, Antal och Näringar för År 1807":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4380 (AID: v817432.b4380, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1808:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4420 (AID: v817432.b4420, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1818:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4460 (AID: v817432.b4460, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1820:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4500 (AID: v817432.b4500, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1821:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4560 (AID: v817432.b4560, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1822:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4620 (AID: v817432.b4620, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1823:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5260 (AID: v817432.b5260, NAD: SE/RA/752)

Göteborg år 1824:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4700 (AID: v817432.b4700, NAD: SE/RA/752)

***

"Förteckning på Folkhopens af Judiska Nation i Norrköping. Antal och Näringar år 1816":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4810 (AID: v817432.b4810, NAD: SE/RA/752)

***

"Förteckning uppå Folkhopens af Judiska Natjonen i Carlskrona Stad antal och Näringar År 1805":
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4840 (AID: v817432.b4840, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1808:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4900 (AID: v817432.b4900, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1809:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4940 (AID: v817432.b4940, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1810:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 4980 (AID: v817432.b4980, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1811:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5020 (AID: v817432.b5020, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1814:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5060 (AID: v817432.b5060, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1817:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5100 (AID: v817432.b5100, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1819:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5140 (AID: v817432.b5140, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1820:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5180 (AID: v817432.b5180, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1821:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5220 (AID: v817432.b5220, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1822:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5350 (AID: v817432.b5350, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1823:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5390 (AID: v817432.b5390, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1824:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5430 (AID: v817432.b5430, NAD: SE/RA/752)

Karlskrona år 1825:
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:140 Bild 5470 (AID: v817432.b5470, NAD: SE/RA/752)

46
Introducerad adel - S / Schröer, von
« skrivet: 2022-03-04, 14:46 »

"1725, d. 2 Juni /.../
21. Inkommo Lieutenanten H:r Peter Schånberg och des Fru Polidora Benjamina von Schröer, angående oenighet uti Ächtenskapet.
Frun tilspordes hwad orsaken til denna oenighet wara monde, och swarade, at der til wore en otidig beskylning, beklagande sig derjempte, at hon dageligen blir öfwerfallen med olåt, hugg och slag.
H:r Lieutenanten frågades hwad han har emot sin fru och swarade, at hon är ingen hushållerska, intet gör, som han säger, at deras lilla Son igenom hennes wårdslöshet uti hans frånwaro drucknat i heta brygge karet, at hon aldrig beder om förlåtelse, när hon illa gör; förutan detta sade han, at hon för en tid sedan wisat honom otrohet uti Ächtenskapet, hwilket han henne tilgifwit; hwarföre han påstod, at få skiljas ifrån henne.
Frun nekade så til det ena, som det andra. Sedan Consistorium således widlyfteligen hördt deras klagan, blefwo de alfwarligen förmante til förlikningm sämjo och kärlek, men Lieutenanten Schånberg wille icke sig der til beqwäma, ehuru Frun åtskilliga gånger sökte förlikning och bad om förlåtelse, om hon i nogon motto sig förbrutit.
Än ytterligare förestälters H:r Lieutenanten, så af Guds ord, som Kyrkiol. hwad farlig sak der wore, at lefwa uti oförsonlighet med sin ächta maka, samt hwad derpå följa wille, hwaruppå änteligen skedde, at de blefwo förlikte, och togo hwar annan i hand."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074667_00135
Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/27 (1725-1726)

EÄ: "Polydora Benjamina von Schröer, född 1692-06-15 i Söderköping, död 1776-11-27 Muskösund. Gift 1710 med brukspatronen Daniel Christiernin, född 1679, död 1716, av samma släkt som adlade ätterna von Christiersson, och af Cristiernin."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schr%C3%B6er_nr_558

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3060 / sid 607 (AID: v319671a.b3060.s607): Petter Schonberg

47
Stenbocks dragonregemente / Vigda av regementspastorn 1704-1705
« skrivet: 2022-03-04, 12:19 »

Förteckning över vigda av regementspastorn (Lorentz Hagen) vid Stenbocks (senare Hjelms) dragonregemente 1704 26/1-1705 16/7 hittar man här:

Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 1120 (AID: v817427.b1120, NAD: SE/RA/752)


Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 1230 (AID: v817427.b1230, NAD: SE/RA/752)

48
Introducerad adel - L / Lagerbielke
« skrivet: 2022-02-18, 22:03 »

"Datum Stralsund 15 Majus 1715
Resolution för Frantz och Rutger Fistulator at wara med inbegrepne uti Lagerbielckes Adelsbref. (C. Feif)
Wij Carl .p. göre witterligit at såsom hos Oss Ammiralitets CammarRådet Johan Lagerbielcke i underdånighet anhåller det twänne des bröder Ammiralitets Capitainen Oss Älskelig Frantz Fistulator, och Capitainen under Cronobergs Läns Regemente Oss Älskelig Rutger Fistulator måtte blifwa inbegrepen uti des Adelsbref; Altså och emedan bemälte Capitainer Frantz och Rutger Fistulator medelst deres skickelighet och altid betygade wälförhållande hafwa giordt sig til en sådan nåd wärdige, ty wele Wij härmed och i kraft af detta Wårt öpne bref nådel:n hafwa efterlåtit dem at wara med inbegrepen uti ofwannämde deras broders Adelsbref,  och tillägger derföre dem, samt deras hustrur och ächta bröstarfwingar namnet Lagerbielcke tillika med det samma namn tillagde wapnet och all adelig heder, Privilegier och förmohner, aldeles som hade de uti mer bemälte bref warit inneslutne. Det alla som wederbör .p. Til yttermera wisso .p.
Carolus."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039175_00663
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/680 (1715)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerbielke_nr_1378

49
Introducerad adel - H / Hillebard
« skrivet: 2022-02-08, 21:43 »

"Dee gode Herrar kan Jag härmed icke obemält låta att breffwijsare Erich Axell Hillebard, Major Under Öfwerste Bertill Nilsson Skyttes Regemente sig högeligen för mig beswerat hafwer, huruledes han i det senaste håldne Slagh på Fyen om alt sitt kommen ähr, doch med andra fånger widh lijffwer erhållen worden, och nu omsijder han af sådant sitt fängelse löös kommen ährm förnimmer han sig wara för döder opförd, och Uti den vacante ÖfwersteLieutn:s platz en annan honom föredragen /.../
Helsingöhr d 11 Julij A:o 1660
Gustaf Otto Stenbock"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065940_00172
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/26 (1660)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hillebard_nr_629

50
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pircas Soldat
« skrivet: 2022-01-29, 18:00 »

Jakob Pircas - adlad Pircas Soldat
Överstelöjtnant vid Niklas Danckwardt-Lillieströms värvade infanteriregemente åtminstone åren 1656 och 1657.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00183
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11


En lönelikvidation för honom återfinns här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066978_00027
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/214


Adel. ätten Pircas Soldat - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)

51
Introducerad adel - T / Thimerhielm
« skrivet: 2022-01-04, 19:56 »

"Näsums lysnings- och vigselbok år 1718 [26/10]:
Dn: 20 post Trin lystes alla 3 gånger å radh för Capit: af General Lieut: Liwens Regiemente till foth Edell och Manhaftige Hr Ollof Adolph Timmern, samt Ehreborne och dygdElskande Jungfru Maria Christina Schotte Cop: samma dag här i Gemsiö [=Jemshög/min not] utj Fru Probstin: Sorb: [Sorbonia/min not] förnäma huus."

Källa: Näsum (L) CI:1 (1700-1725) Bild 30 / sid 51 (AID: v100646.b30.s51, NAD: SE/LLA/13290)

***

I Malmöhus läns landskontor GIac:1; Landsarkivet (Riksarkivet) i Lund - Officerares insända meritredogörelser 1720-1721:

"Specification på ÖfwerOfficerarne af Östra Skånska Regementet och mitt i anförtrodde Compagnie, med deras för och tillnampn, Födelse ohrt, ålder så till åhren, som till tiensten, sampt dati af Fullmakter, jempte hwad Meriter dhe kunna hafwa och huru länge dhe här wid Regementet tient.
Capitain Olof Adolph von Tihmerhielm
1685 I Decemb. Född i Småland och Jönkiöping, är nu 34 åhr gammal.
1700 I Febr: Begifwit mig till Upsala Academie.
1703 I Sept: Blef jag Auscultant i Högl: Kongl: Giöta Håfrätt
1703 I Junio, Engecherade jag mig under Smålandz 5 MänningzRegemente till footh, som låg i Små- och Östergiöthland, då jag blef brukad som RegementzAdjutant, blef samma åhr straxt deruppå Commenderad som Fendrick med Jönkiöpingz Lähns recreuter till Dantzig, hwilka aflefwererades utj Campementet wid Olive Closter.
1705 I Januario, Blef jag benådad med Hans Högst Sahl. Kongl: May:ttz fullmakt på Lieutnant under mehrbem:te Regemente, datt: Altranstadt d: 28 April, då Regementet stadigt war i Stockholm.
1709 I Majo Blef Regementet commenderat Siöwägen till Malmöe, hwarest det brukades till wacht och arbete, uthstod alts samma åhr under fijendens och den danskas warelse i Skåne Bloqvaden wid Malmöe, war och med på ett utfall, som skiedde af en dehl uthaf Mallmöske Gvarnizon, då ett starkt Partie danska, efter förelupen attaquering nödgades retirera sig, på en Kyrkiogård Klagztorp, som blef mästendehls ruinerat och till fånga tagit.
1710 I Febr: Blef en Battaillon af förbem:te Regemente till Arméens förstärkning uthtagen af Sahl. FeltMarschalken Stenbock, hwarigenom jag kom att biwista Battaillen d: 28 Febr: wid Helsingborg, blef blesserad i mitt wänstra been, men Gudj låf aldehles restituerad.
1711 I Sept: Blef jag Commenderad på Kongl. Öhrlougzflåttan emedan några Regementer Transporterades till Pomern, då jag förrättade Regementzqwartermästare tienst på bort- och hembmarchen, effter som jag war äldste Lieutenant wid det manskap som war detecherat af åtskillige regementer och till besättning förordnadt.
1712 I Januario Bekom jag HögKongl. Senatens Fullmakt på Capitain under detta Östra Skånska Regementet, datt: Stockholm d: 17 Januarij, blef samma åhr commenderad på Postering med 120 Man detecherat manskap till Råå Trenchement att gifwa acht på hwad passerade i Sundet, då Manskapet derjempte giorde arbete.
1714 I Martio, blef jag commenderad med mitt Compagnie till Christianstad, hwarest Regementet giorde wackt och reparerade fästningen med dageligit arbetande.
1715 I apr. Bekom jag Hans Högst Sahl. Kongl. May:ttz nådigste confirmation och stadfästelse på min Capitains beställning från d: 17 Jan: 1712, då jag af HögKongl. Senaten der till war förordnad datt. Strahlsund d:11/25 Aprill samme åhr.
1716 I Januario Blef jag commenderad till Malmöe när desin war om winteren att marchera till Seeland öfwer Isen, men blef sedan ändrat, hwarigenom jag kom att liggia derstädes i Gvarnison till May månad, fick sedan ordres att marchera med Commandot som mig war anförtrodt och bestod af 300 Man till Regementet, hwarest det giorde wakt och arbete.
1718 I Aprill Blef hela Regementet commenderat till Strömstad och Norska Gräntzen, hwar till Officerare så wähl som dhe Gemene under den tijden och warelsen blifwit brukade, är kunnogt och bekant.
[1718] I Nov: Behagade Hans Högst Sahl. Kongl. May:tt allernådigst mig Nobilitera och Adla.
1719 I Julio Sedan Strömstad och dhe wärken der omkring blefwo raserade sampt den danske Arméen war in marcherad utj Bohuus Lähn, bewijstade Jag Campagnen under Hans Höggrefl: Excellence, Rijkzrådet och Fäldtmarskalken Högwälb:ne H:r Grefwe Reinschiöldz förnähma och mehr än högtberömbde commando till Septemb: Månad, då den i Bohuus Lähn qwarlämbnade Battaillonen af Regementet marcherade till Skåne och Christianstadz Guarnizon. Är äldste Capitain wid Regementet, och tient efter min underdånigste plikt och skyldigheet Cronan utj 17 åhr, men för Capitain här wid Regementet utj 9 och 3/4 åhr./.
/.../
Christianstad d: 18 Julij 1720 ./.
O:A: von Tihmerhielm"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Thimerhielm_nr_1572

52
Introducerad adel - G / Gyldencrantz
« skrivet: 2022-01-01, 17:59 »

"Rolla von Ihr Köningl:e May:tz Teutsche LeibRegiment zu Fuss under dess Wohlgebohren H:r Obriest: Amminoffz Commando und Capit:e Mortaignes Compagnie. Halmst[ad]: d 1 Julij A:o 1689
/.../
4. Corporalschaft
[Soldat] Axell GüldenCrantz
Was vor Ein LandzMan Er ist: aus Schwed:
Wie lange Er unter der Crohn gedient: -
Wie alt Er ist: -"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054197_00034
Källa: Tyska lifregementet till fot, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1689/9 (1689)

EÄ:
"Axel Gyldencrantz, till Hallerup. Korpral vid adelsfanan 1691-02-21. Kornett därst. 1696-03-16. Kaptenlöjtnant vid skånska tremänningsregementet till häst 1701-06-01 ryttmästare därst. 1703-07-01. Död ogift vid armen i Valby i Blekinge 1710-01-21 och utgick med honom ätten på svärdssidan."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldencrantz_nr_599


53
Introducerad adel - F / Furumarck
« skrivet: 2021-12-30, 22:08 »

"Anno 1690 d 5 Xber blef här i Malmö till föllie af Wählborne H:r Öfwerstens och Commendantens Reinholdt Modee ordres een Regementz KrigzRätt anstält, att skiärskåda och dömma een saak, angående Fendrichen Wählb: Carl Erich Furmark och ett qwinfålcket som han belägrat, wid nampn Lucia Hansdåtter. /.../
Såsom H:r Fendrichen Carl Erich Furumark sielf in för KrigzRätten wedgår sitt brått, att hafwa sig försedt med lägersmåhl; och Ehuru wähl han har in för Regementz KrigzRetten sig med qwinfålket för Eenat, henne i ett för alt att gijfwa 50 D:r Sm:t hwarmedh dhe och alldeles ifrån hwar annan ähro åthskilde; dåck kan /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065857_00089
Källa: Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/10 (1690-1699)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029481_00069
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1381 (1692)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Furumarck_nr_889

54
Introducerad adel - K / Karlsten
« skrivet: 2021-12-28, 16:11 »

"Stockholm 24 September Anno 1688
Till Stats Contoiret för Juveleraren Carlsteen om betahlning för ett Diamant Smycke som Princessan Charlotta af Tecklenburg är ärnat. CARL .p.
Wår synnerl. ynnest .p. Tro Man .p.
Det är till Eder här med wår nådige willie och befallning att I låten Juveleraren Karlsteen få sin betahlning af Stoore Siötullsmedlen för det Diamant Smycket som af honom betingat är för Siuhundrade R:D in Specie och hwilket hennes kiärligheet Princessinnan Charlotta af Tecklenbourg lärer bekomma. Hwar med .p. Och wij befalle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00244
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Karlsten_nr_1236

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvid_Karlsteen
http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=8937

55
Introducerad adel - R / Reuterfeldt
« skrivet: 2021-12-28, 14:22 »

"Stockholm 25 September Anno 1688
Till Cammar Collegium för Lieut: Jacob Reuterfelt att han till underhåld i sin lijfztijd får immission uti Beneficiehemmanet Wimbne i Wreeta sochn och ÖsterGiötland. /CARL
Wår synnerl. ynnest Tro Män p.
Såsom Wij uppå Lieut: wid wårt Östgiötha Cavallerie Regemente Jacob Reuterfeltz underdånige ansökning hafwa förundt honom en nådigh Dimission ifrån Regementet, och der iempte så i anseende till dess i 18 åhrs tijd, trogne och flijtige giorde tienster som förblåttade tillstånd benådat honom med beneficiehemmanet Wimbne i Wreta sochn och Östergiötland till underhåld så länge han lefwer. Altså är här med till Eder wår nådige willje och befallningh att I låte honom uti samme beneficiehemman till en wärkeligh åthniutellse af denna wår benådning blifwa immitterat. Hwarmed .p.
Carolus"

"Dimmission för Lieut: Jacob Reuterfelt" samma datum - d.v.s 1688 25/9 (dimission = avsked, tillstånd att lämna tjänsten)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00295 (dimission)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00296 (underhåll)
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

EÄ, barn tab. 1:
2. Jakob Reuterfeldt, född 1652-08-24. Var 1677 kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Löjtnant 1678-07-17. Död ogift 1690 och begraven 1691-01-03 i Säters kyrka, Skaraborgs län.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reuterfeldt_nr_401

56
Introducerad adel - D / Dagström
« skrivet: 2021-12-22, 15:49 »

"General Munster Rulla för Södra Skånska Cavallerie Regementet med General Lieutnanten och Öfwersten Högwälborne H:r Carl Örnstedt /.../ Munstrat wid Härlöf d. 21 Novemb. 1713:
Lijff Compagniet:
Secund Ryttmästaren Oluf Dagström
Arriverat ifrån Bender hjt till Regementet d 6 Augustj sistledne [1713], har Kongl. May:tz fullmakt af Smogornie d: 20 Feb: 1708 och eftter H:r General Lieutnanten Örnstedtz begiäran antager Igen Compagniet"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 940 (1713) Bild 120 / sid 8 (AID: v437188.b120.s8, NAD: SE/KrA/0023)

Generalmönsterrulla år 1714 22/9:
"Secund Ryttmästaren Oluf Dagström. Transporterat till Primier Ryttmäster wed Sallerupe Compagniet efter Fullmakt d. 27 Febr 1714"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 941 (1714-1716) Bild 100 / sid 5 (AID: v437189.b100.s5, v437189.b1690.s164 NAD: SE/KrA/0023)

***

"1719 d 3 Martij
Ehrencorna föredrog fru Christina Beata Adlerstéens supplique hwaruti hon i underdånighet ansöker om pardon för sin man Ryttmäst:n Olof Dagström hwilken kommit i onåder hos Högst. Sal. Hans Kongl. May:tt för det han utan förlåf begifwit sig ifrån Swänske troupperne på resa ifrån Bender och fördenskuld måst hålla sig undan derute, men beder nu underdånigst at få komma hit till Swerje igen, och giöra sin tienst som förr.
/.../
H:r Gref Horn tyckte at desse med flere slike ansökningar kunde besparas till Hennes Kongl. May:tz Kröning [Min not: Ulrika Eleonoras kröning 17 mars 1719 i Uppsala domkyrka]
Hennes May:t: Jag kan intet annat see än sådane böra få pardon och tror jag at om Hans May:y än lefwat så hade dhe allihopa blifwit pardonerade.
/.../
Resolverades altså, at desse få leÿde at komma till Swerje igen, då dem sedan pardon förunnas kan."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1718:1 (1718-1719) Bild 2590 / sid 31 (AID: v655180.b2590.s31, NAD: SE/RA/1311)

***

"Åhr 1746 d:n 8 Januarii
Justitia Cancelleren Silfwerschiöld återkom ifrån Hans May:t och anmälte, at Hans May:t i nåder förklarat sig bifall Amiralens, Landshöfdingens och ÖfwerCommendantens Baron Siöblads underdånigst giorde hemställande, angående förafskedade Öfwerste Lieutenanten Dagström, så at han ifrån arresten på Malmö Slott wäl befrias och honom tillåtes at boo nedre i staden, dock bör öfwer honom then bewakning i akttagas, at han afhålles ifrån andras umgänge än hwilkas skötzell och betiening han nödwändigt behöfwer."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 270 / sid 35 (AID: v655264.b270.s35, v655264.b230.s27 ff NAD: SE/RA/1311)

***

Malmö Caroli kyrkoräkenskaper år 1758:
"Sept. 30
För H:r Öfwerste Lieutnanten Dagstroms lik wart allena siälringt bet 2:"

Källa: Malmö Caroli (M) LI:1 (1715-1762) Bild 1770 (AID: v389313.b1770, NAD: SE/MSA/00553)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dagstr%C3%B6m_nr_1719
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Dagstr%C3%B6m

57
Introducerad adel - R / Rosenstedt
« skrivet: 2021-12-20, 18:05 »

"1742 den 6 November
Föredrog revisions Secreteraren Lagerfeldt Inspectorens öfwer mått och wicht Carl Holms underdåniga ansökning, om nådigt tillstånd, at få träda uti frälse gifte med framledne Hofrätts Rådet Rosenstedts dotter, Jungfru Eva Charlotta Rosenstedt; hwarom bem:te Jungfrus närmaste anhörige å Fädernet Häradshöfdingen Jonas Hagelberg, samt dess tillförordnade Curator HofRätts Advocaten Schylander, genom särskilt supplique, som likaledes uplästes, äfwen underdånigst anhållit.
Resol. Bewilljas, doch utan förfång af 27 § uti de Ridderskapet och Adelen År 1723 förundte privilegier"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1742:2 (1742) Bild 3010 / sid 581 (AID: v655253.b3010.s581, NAD: SE/RA/1311)

EÄ: "Eva Charlotta Rosenstedt, döpt 1712-09-12 på Österby, död 1778 före 11/6 i Stockholm. Gift 1743 före (Hagunda lagfartsprotokoll (OA).) 28/2 med konduktören vid fortifikationen, inspektören över mått, mål och vikt Carl Holm, född 1717, död 1787 i Norrköping."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenstedt_nr_1353

58
Introducerad adel - A / Andersson, von
« skrivet: 2021-12-20, 15:55 »

"1741 Januari 23
Sedan theras Excellencier åter upkommit företogs the ifrån Giötha Håfrätt ankomne saken, emellan Fiscals Embetet therstädes Kiärande, och Capitain Anton Wilhelm v. Andersson swarande, angående thet Capitain then 24 Aug: 1739 med en bössa skutit en hagelswärm uti Lifwet på drängen Ebbe Arwidsson i Wallåkra, att han theraf, dagen efter, döden liutit. hwarföre Capitain v. Andersson utur riket flyckten tagit, men sedermera uppå Kl: May:tts Nådiga Leidebref inkommit.
/.../
3:o Giötha Håffrätts dom, i thenne sak, afsagd den 16 Junii 1740, hwarigenom Capitain v. Andersson i anseende till anförde skiähl och omständighetet, dömmes ifrån Lifwet."

"1741 April 23
/.../ som Kongl. May:tts Rescript till Giötha Hofrätt af d. 30 Januarij innewarande År, pålägger honom at i stället för dödzstraffet plikta för Mansbot trehundrade daler Silf:mt eller om han thertill brister afstraffas med 28 dagars fängelse wid wattn och bröd samt sedan undergå en Söndags uppenbar Kyrkioplikt. Så anhåller Capitain Andersson at i anledning till thess utblåttade tillstånd, få här i staden undergå thet honom ådömde straff och Kyrkioplikt, emedan han eÿ förmår giöra then långa och kostsamma resan ned till Skåne."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1741:1 (1741) Bild 960 / sid 166 (AID: v655249.b960.s166, v655249.b990.s172, v655249.b1180.s209, v655249.b3210.s615, v655249.b4390.s848 NAD: SE/RA/1311)

EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Andersson_nr_738

59
Introducerad adel - E / Ehrenschantz
« skrivet: 2021-11-15, 20:35 »

"Förteckning uppå de Gratialister som angifwit sig wid Munstringen uti Wexiö d 7 Sept: 1730 men intet niuta underhåld här wid Cronobergs Lähns Regemente, nembl:
/.../
10. Föraren Pehr Ehrenschantz upwist afskiedz pass af d: 23 Octobr: 1719, och underhållsbref af d. 25 Sept: 1729 på detta Regemente, samt Präste attest af d. 27 Aug: 1730, och nu först sig angifwit 37 åhr g:l har intet nähringsmedel"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066201_00407
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/1 (1723-1730)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenschantz_nr_1900

60
Introducerad adel - C / Cederstierna
« skrivet: 2021-11-12, 14:46 »

"Aflöningz Lista för Kongl. Dahl. Regemen:tet pro A:o 1703
/.../
Orsa Compagnie
/.../
Förrijdaren Johan Cederstierna, avancerat till 2 Sergeant wid Gagnefs Comp. dhen 21 octobr 1702"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00427
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/55 (1703)


EÄ, barn tab. 1
"Johan Wirænius, adlad Cederstierna. Furir vid Dalregementet. Sergeant vid Dalregementet 1703-04-18. Fänrik vid Södermanlands regemente 1703. Stupade ogift 1703-10-03 vid Thorn."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cederstierna_nr_1152

61

"MantahlsRulla uppå Ammiralitetz Volontair Regementet och Schoutbynacten Wälborne Herr Gust: Ruuts Anförtrodde Compagnie upprättadt sedan General Munstringen 1744.

Hwarest han äro antagen: Carlscrona
Födelseorten: Skaraborgz lähn
Befarenheten: Siöwan
Åhrtahlet när han antogz: 1733
Ålderen wid antagandet: 17
Carl Joh: Jorges von Gorgas, fol. 10
General Nummer: 28
Fåt Kongl. Amm:tz Collegij afskied d 15 Aprill 1745 som Liderlig och odugelig till Cronans tienst"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038162_00155
Källa: Flottans arkiv, Rullor på Volontär-, Sjöartilleri- och Marinregementena samt Mariniärkåren., SE/KrA/0500-0503/0503/036/VI /1 (1721-1748)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 47 / sid 89 (AID: v102734.b47.s89): "Karl Johan Gorries von Gorgas, furir vid Nylands Dragoner"


62
Övrigt / Långa svenskar i preussisk tjänst
« skrivet: 2021-11-06, 18:47 »

"Anno 1730 d. 9 Dito [Novembr:] continuerade ordinarie Höste Tinget (Albo härad).

Uti det af Hr Landshöfdingen och Lagmannen Wälborne Hr Ulrich Christopher Frölich till undersökning och pådömmande förwiste målet, der wid Cronones Befallningsman Wälb:de Hans Krok efter order warit åkärande å ena sidan, samt Capitain Lieutenantskan Elizabeth Mengel, som förwaltar Giästgifweriet i Bröserup Swarande å andra sidan, angående att Capitain Lieutenantskan eij skall likmätigt ankomna befallningar brukat behörigt inseende på de resandes pas, innan hon dem med skiuts låtit ifrån sig befordras, I synnerhet skall hon låtit Lieutenanten Hr Brunjan med en lång person wid namn Peter Boberg, af nation Småländning, hwilken till en Preusisk wärfware warit destinerat passera förbij till Ystad. Gifwen wid ordinarie HösteTinget i Bröserup d. 9 Novembr: 1730. /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:228 (1730) Bild 3490 / sid 249 ff (AID: v384839.b3490.s249, NAD: SE/VALA/0382503)

Fredrik Vilhelm I av Preussen (ty. Friedrich Wilhelm I) blev känd redan under sin levnad för att vara mycket intresserad av allt som rörde det militära och han satte också upp ett garde i Potsdam med speciellt långa soldater.
Från: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Vilhelm_I_av_Preussen

Se även: https://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam_Giants

63
Introducerad adel - H / Hästesko-Fortuna
« skrivet: 2021-10-19, 22:37 »

"Det begiärar Fendrichens Carl Johan Normans Enkie Fruu wälborne Fruu Barbara Christina Hästsko en attest angående sin sal: mans död, så kan iag den henne så mycket mindre förneka, som at bemelte Norman war Fendrich wid mitt i nåder anförtrodde Wiborgske Regimente, och wart, wid det fienden om natten d 12 Maj 1710 redan med stormstegar war under Pantzarlax Bastion, söckiandes med högsta macht bestorma staden ibland dhe 13 blesserade och döda officerare som då föllo, i min närwaru och ögonsyn skuten och efter ett lyckel: afslag, som den högsta igenom hans Maÿ:tz tappra och trogna tienare beskärda, optagen och i Wiborg begrafwen; hwilket Enkian till ett säkert bewjs där af med mitt nampns underskrifwande lembnes. Stockholm d 6 Julj 1722
M. Stiernstråhl
vidi
A W Tandefeldt"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066115_03472
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722)


EÄ, barn tab. 7 - https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesko-Fortuna_nr_286
"Barbro Christina Hästesko, född 1698 (1688?) 1/5, död 1771-04-03 Stensböle Gift 1:o med fänriken Carl Johan Norman, som blev dödad 1710 vid Viborg, då hon fången fördes till Ryssland, därifrån hon ej återkom förrän 1721. Gift 2:o s. å. 29/6 i Strängnäs med kaptenen Johan Wentzel Rothkirch, nr 175, född 1699, död 1758."


Se: Viborg, Bastion märkt "K": https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0038549_00001#?c=&m=&s=&cv=&xywh=317%2C369%2C1193%2C575

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2440 / sid 483 (AID: v319671a.b2440.s483)

64
Introducerad adel - H / Hästesko af Målagård
« skrivet: 2021-10-12, 20:05 »

"Det Attesteras her medh aff oss Undertekande, att Sahl. Capitein Wälb: Ernest Johan Hestskoo döde i Sibirien, och Slaboden Dimiansky, och förde eett gudheligit och Christiel:t lefwerene In till sin dödh, och aldrigh warit omdöpt el:t någon tienst tagit utan des yngste Broder såm war Fendrich lett sigh omdöpa och Ryss hustru togh, såm heette Carl Hestskoo, att detta så i saningh ähr och passerat, kunna wij medh Edh betyga och wittna ener det på fordras, Dat:m Stockholm d: 6 Augustij A:o 1723
E. Backmann
Gustaff Bunde"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066171_00625


"/.../ ehuru min Sahl:e Mann Capiteinen af Wijborgska regemente Erenst Johan Hästsko Långt för krigetz begynnelese tient samt 1705 till Capitein wid samma regemente avanseradt, och wid Stadden Wijborgz öfwergång med fången blifwit, då jag och tillijka enär Fienden i Landet inträngde med mina 2:ne barn blåt och bar fången blef, men beklageligen icke på samma ställe kom, som min Sahl kiära Mann, hwilken långt ifrån mig bårt åth Siberien, med dhe andra fångar förder wardt /.../
underdån ödmiukaste tienerinna
Agneta Kostman
Sahl:e Capitein Ernest Johan Hästskos Effterlåtne och hög bedröfwade Enkia"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066171_00634
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/87 (1723)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesko_af_M%C3%A5lag%C3%A5rd_nr_187

Jämför: EÄ, barn till Lennart Hästesko under tab 6
"Carl Hästesko, född 1676 el. 1677. Fänrik vid Viborgs fördubblingsinfanteriregemente. Fången 1710-06-15 i Viborg. Gick 1718-07-00 i rysk tjänst och övergick till grekisk-katolska religionen s. å. 4/7. Död 1721-08-00. Gift med en ryska."

Tab. 27
"Ernst Johan Hästesko (son av Anders Hästesko, Tab. 26). Fänrik vid Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-12-07. Löjtnant därst. 1701-03-13. Kapten 1705. Fången vid Viborg 1710-06-15. Död 1719-10-21 i Dimianski. Gift med Agneta Kåftman, levde änka 1741, satt fången i Ryssland med sin man.
Barn:
Eva Maria, född 1710, död 1750-01-04 på Brusila i Gustav Adolfs socken i Finland. Gift 1:o med sin faders kusin majoren Leonard Hästesko af Målagård i hans 2:a gifte, född 1671, död 1738. Gift 2:o med majoren Peter Gustaf von Dellwig, född 1713-04-25 i Tobolsk, död 1791-03-19 i Kangasala socken."

65
Introducerad adel - G / Grottenfelt
« skrivet: 2021-09-25, 21:00 »

"/.../ att min Swåger Sahl Bengt Larsson Grottenfelt för detta af Öfwersten Grefwe Ludwick Leÿonhufwudz Regementt, han ähr nu i Påhland af hans Kongl. Maÿ:tz wåår allernådigste Konung allernådigst avancerat till Maÿor af samma regemente den 8 Decembris förledne åhr 1655, som hoosgående dess fullmacktz Copie widare Uthwisar, och innewarandhe åhr 1656 den 19 Aprilis förmedelst förrtagne skåt och gambla bräcker afleden i Warschaw. Och sädan effter sine wälben:de Hr Öfwerstes ordre des Lijk här hembracktt af egne medel, huilka der hafwa ringa warett, effter Staden wart af fienden Ehröfratt emädan han der Lijk Lågh och hans Egendom förraskat; der till medh hafwer hans hustru här hemma i hans frånwaro sigh oährligen förhållet, hans förnembste bästa saker bortförslösat, och medh många owitterlige skulder öfwerlastat, sålunda att samma min Swåger icke waar så möckett quarlefder, at han behörligen kunde jordfästas utan skulder; /.../
Datum Fristårp denn 29 Novembris A:o 1656
Oluf Annderssonn Silberlou"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065936_00801 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/22 (1656)

EÄ, barn tab. 1
"-Sigrid Larsdotter Grotte född 1621-09-16, Död 1695-01-06 på Häggåna. Gift med Olof Andersson Silfverlood i hans 2:a gifte.
-Bengt Larsson Grotte född 1610 i Tunhems prästgård, Död 1656-04-19 i Warschau. Adlad Grottenfelt. Löjtnant 1643. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1646. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1655. Gift 1653-02-26 med Christina Rosendufva, dotter till landshövdingen Carl Siggesson Rosendufva och Ingeborg Ribbing."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Grottenfelt_nr_526

66
Introducerad adel - S / Schulman
« skrivet: 2021-09-21, 23:27 »

"Ers Excell:r och Welb: kan iagh sorgeligen eÿ förhålla hurulunda gudh then aldrahögste af sitt owandelbara Nådh ifrån thenna werlden igenom then timmerliga dödhen nådeligen hafwer täckts hädankalla min sohn den Edle och Wälbördige Christian von Capell, warande Fendrick under mit Regement och Capitein Tunners Compagnie, gudh techtes hans siäll Ewinneligen fröyda, Nu Emedan genom sådant oförmodeliga dödeliga hädanfall samma Fendrichs Platz ähr vacant worden, altså hafwer sigh en af adell widh nampn Johan Schulman, som och så ähr Welborne Herr ÖfwerCommendantens Otto Schulmans Vätter, och när anförwante frende, långan tijdh hersammastädes oppehållit, och Welbemelte Herr ÖfwerCommendanten migh bidit honom för någon annan samma platz att förgynna, emedan han sigh dher till Capabel nogh befinnes, såssom och han migh sielf, om en intercession skrift till thet Höghlofl. Kongl. Krigs Collegium hafwer anmodat, hwilken iagh j anseende hans godhe qualiteter eÿ heller må försäÿa honom, dherföre hans desiderium dhet Kongl. Höglofl. Kriegs Collegio underdånigst och tienstl. hafwer welat föredraga, medh begehran dher dheras Excell:r och Wälb: så nådigast behagadhe, honom Schulman till sådan Fändrichzcharge uthj min afledne Sahl. Sohns ställe för någon annan förhielpa och underställa, /.../
Stralsund den 1 Decembr Anno 1652
/.../
Dietrich von Capell"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065932_00281
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/18 (1652)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schulman_nr_176

67
Introducerad adel - K / Kathen, von
« skrivet: 2021-09-18, 12:07 »

"Alldenstundh Artollerie Lieutnanten Gotfrid von Kathen för någon tijdh sedan här uthe medh döden afgick, /.../
Riga d 31 Octob: Ano 1702"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065980_01020
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/66 (1702)

EÄ, barn tab. 1
"Gottfrid von Kathen, född 1672-04-02 i Stralsund. Kom i tjänst vid artilleriet. Överfyrverkare i Stralsund 1693. Fänrik 1698-04-30. Löjtnant vid artilleriet i Jönköping 1700-04-07. Stupade ogift 170(3) i Livland."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Kathen_nr_1301

68
Resandesläktnamn A-Ö / Burgenstedt
« skrivet: 2021-09-11, 10:16 »

"N:o 94. Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafwande i Nyköping:
Garfwaregesällen Carl Herman Viktor Burgenstedt, hwilken wid Rådhus-Rätten i Nyköping tilltalad för slagsmål, hemligen afwikit och enligt nämnde Rätts beslut den 30 nästlidne Mars, bör medelst hemtning inställas derstädes Måndagen den 13 nästkommandeJuli kl. 10 förmiddagen eller förr, om han kan ertappas. Warande Burgenstedt född i Stockholm år 1830, af ordinär wext med swarta hår och ögonbryn samt mörklagd hy. Han förmodas hafwa begifwit sig till södra delarna af Riket och tagit wägen genom Wimmerby, utan att weterligen wara försedd med pass eller wandringsbok.
/.../
Christianstads Lands-Canzli den 20 April 1857."

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo.

69
Introducerad adel - A / Aulævill, von
« skrivet: 2021-09-08, 21:38 »

"Merit Lista för Undertäcknad
Efter flere åhrs idkade studier i Upsala blef iag antagen til Voluntaur wid fortification den 3 Julj 1732, samma åhr begaf mig til utrikes resor och utj Hagh antagen til Cadet wid Blå Guardet, sedan Adjutant hos General Cronström då iag blef skickat åtskillige Fästningar utj Nederländerne som Ypern Mastrick ock Furnés, wid slutet af åhr 1736 kom iag tilbakas til Sverje och blef 1737 antagen til Conducteur af Fortification, 1740 Adjutant af Artilleriet /.../
Stockholm d 31 Julj 1762 ./. G: von Aulaevill"

"At Wälborne Herr Capitain och Riddare von Aulaevill är född uti S:t Mariae Magd:a Församling utj Martii Månad A:o 1712. Attesterar underteknad. Stockholm die 11 Aug: 1762
Dahlgren ./.  Johan Nymark
      Rect:r Sch: S:t Mar M: Eccl:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065589_00280 f
Källa: Arméns pensionskassa, Inkomna brev, memorialer m m, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 2/6 (1762)

EÄ, tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Aul%C3%A6vill_nr_1951

https://en.wikipedia.org/wiki/Ypres#/media/File:Ieper,_Belgium_;_Ferraris_Map.jpg

70

"Rulla och Förhör öfwer de utur Danska Fångenskapet ankomne Kongl. Swenska Officerare" [År 1719]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00835 ff


"Rulla på de Swenska Fångar, Underofficerare, gemene och andre Persohner som A:o 1719 in till Augusti månad blifwit wid Sundet ifrån Dannemark öfwersände till utwäxling och Liqvidation"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_00853 ff

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)

71
Introducerad adel - H / Höpken, von
« skrivet: 2021-08-21, 11:38 »

"Eders Grefl: Excell:tiers och det Höglofl: Kongl: KrigzCollegii Gunstige skrifwelse af d: 14 Martii sidstl: är mig wäl tilstält, hafwandes iag däraf inhämtat, hwad af mig erfordras till Krigsmanshuus Rättighetens erläggiande för nobiliteten; Men som Jag til följe af Hennes May:tz Drotning Christinae för min Sahl: Farfader Åhr 1649 utfärdade skiöldebref, och ey efter något nytt bref, eller Remiss om någon naturalisation, wid Ständernes sidsta sammankomst erhållit introductionen här på Riddarhuset; så giör iag min den wissa förhopningen at Kongl. May:tz Förordning om Wadstena Krigzmanshus Inkomster, som först tager sin begynnelse från Åhr 1672, ey kan angå mig som på Brehmiska Riddarhuset haft mitt rum och säte, och nu här allenast fått introduction eftersom den afgiften har endast sitt afseende på dem, som anten få skiölde- eller naturalisations=Bref. Jag förblifwer med skyldig wördnad och nijt
Eders Grefl: Excell:tiers
och Det Höglofl. Kongl. KrigzCollegii

Stockholm d: 10 Maj 1715

ödmiuke hörsamste
Tiänstskyldigste
D N von Höpken"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_03439 ff (se även sidorna innan)
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_H%C3%B6pken_nr_1414 ("Adlad i Sverige 1649-02-06 (sonsönerna introd. 1719 under nr 1414))"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_H%C3%B6pken_nr_161

72
Introducerad adel - B / Billingsköld
« skrivet: 2021-06-21, 19:26 »

Torna härads [Skåne] vinterting den 6 februari 1722:

"3: Rusthållaren Pär Nilsson i L. Biellerup Kjärade efter Kongl. Gouvernementets remisse af den 9 sidstl:ne Jan: till instämde Cronoländsman V:t Claes Flensborg, Swarande, ang:de en swart blackot häst, som blefwit af Swaranden anordnad till skiuts 8 dagar för Juhl i Opåkra, då Mallmöiska förra Guarnisonen utMarcherat och blefwit fördelt till åtskillige orter: hwar om Kjäranden i sin Suplique till K:l Gouvernementet anfört dessa omständigheter 1:mo/.../
/.../här emot anförde Swaranden: at förridaren kåmmo för Marchen och fordrade 2:ne st: hästar at rida uppå till Befallningzman i Lund efter penningar, då han gick in i gården, derest skiussen war samlad, och fordra ut 2:ne st: hästar, hwarföre Kjärandens blefwo uttagne, och af honom sielf till släpte om eftermiddagen, fast han imedlertid blef tillsagd at akta provianten som war kastad på hans wagn, ifrån hwilken proviant han innan kl. 5 om aftonen war ledig: så at han kunnat sökja efter sin häst det han och giorde om morgonen efter åt i Nils Hanssons gård i Opåkra, hwarest Lieutenanterne Kiällman* och Cederstråle lågo, då han fick weta, at Lieutnant Cederstråle hade den ena der, som han såg, och at en Sergeant benämdt Billingschiöld som låg i Hjärup hade den andra: hwarföre Swaranden förmodar, at fast han sielf eij wist af hwad Compagnie Sergeanten warit; Kjäranden dock kunnat fråga derefter, emädan Marchen ändå intet warit opbruten om morgonen."

*Vid Västra skånska infanteriregementet /Min not. - se: AID: v319671a.b1720.s339 &

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:185 (1722) Bild 590 / sid 55 (AID: v331249.b590.s55, NAD: SE/VALA/0382503)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Billingsk%C3%B6ld_nr_989

73
Introducerad adel - Ö / Örneberg
« skrivet: 2021-06-19, 12:40 »

"Förtekning uppå dem som hafwa trädt i Echtenskapet wid den Swänska och Finska Försambl. i Sloboda [Moskvas förstad]
/.../
A:o 1714
Carl Örnberg Corp. af Smål. Cavallerie med Christina Helena Köster"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 2250 (AID: v817428a.b2250, NAD: SE/RA/752)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rneberg_nr_978

EÄ upptar en: "Carl Örneberg. Var 1708 kvartermästare vid ett kavalleriregemente i Skåne"

74
Introducerad adel - L / Lantingshausen
« skrivet: 2021-06-12, 13:57 »

"Såsom Hr Lantinghausens Sahl. Fader afledde 1672, och efterlembnade 3:ne Barn, Twenne Söner och een dåtter /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069811_00010


"A:o 1672, döör Hr: Lieut: [Albrekt] Lantinghausen, och lämbnar efter sigh 3:ne st:n Barn, ifrån 4 till 7 åhr. Efter fadrens dödh hafwer Barnsens Moder fördt förmynderskapet fyra åhr, in till 1676 inclusive, då hon trädde i annat gifte medh Hr Baron och Majoren Taube /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069811_00013
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/L/I/L 8 a


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lantingshausen_nr_1860

Se även: Magnus Jakob von Lantingshausen - Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1940 / sid 383 (AID: v319671a.b1940.s383)

75
Introducerad adel - B / Brandt, von
« skrivet: 2021-05-22, 18:40 »

"/.../ uppå min k: mans öfversteLieutenant Hindrich Johan von Brandts många åhrs inestående löhn, såm han d: 15 Agusti 1702 den stora olykan hade at blifva fången wed Wålmar uti Lifland sitiandäs han ännu uti största älände och fattigdoms fängslig i Moskau, och såm iag allt sedan A:o 1709 då iag mäd mina fattiga barn i från Riga mäd största armod och fattigdomb undan Ryssen flycktade, och mäst alt dätt iag Egde måste qvarlembna uti fijendens händer, ty ähr iag nu så utharmat dätt iag eij skiälf kan komma till hans Kongl. May:th och göra ansökning, myckit mindre resa til Stockhålm at an hålla uti Höglofl: Kongl: Krigs Collego om nåd gunstig Recummendation och hiälp till att bekomma uti dätta mit rät uth armode tilstånd åtminstone två åhrs löhn eler några bonde gårdar hwar af iag och mine fattige barn kunde få subsistera af. Jag Wil om dätta alt hafva befulmächtigat min kiäre mans syster såhn Lieutenanten Conrad Fridrich Graak af öfversten Hög Wälborne Herr Grefwän Oxenstiernas 3 mänings Regimente at göra ansökning för mig uti undärdånig ödmukhet, efter som iag siälf nu aldeläs medälslös ähr att wärckställa een resa
Sunbytårp d: 25 Februarii A:o 1717
Maria Christina Örneklou
[Sigill]"

Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:8 (1716-1728) Bild 680 / sid 123 (AID: v787706.b680.s123, NAD: SE/KrA/038814B)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Brandt_nr_1365

Conrad Fredrik Graak - se: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1210 / sid 237 (AID: v319671a.b1210.s237)

76
Introducerad adel - Å / Åkerhielm af Margretelund
« skrivet: 2021-05-06, 22:30 »

"N:o 236. Kungörelse om Gäldenärs efterlysning.
Sedan herr majoren A. Kyllander, Wisby och Nygård, härstädes sökt handräckning att, på grund af wexel den 2 Oktober och skuldebref den 5 April 1871, af förre löjtnanten friherre Hugo Åkerhjelm utbekomma fem tusen tjugo kronor 58 öre jemte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderne samt, jemte det sökt qwarstad bewiljats, handlingarne blifwit genom åtecknad resolution den 1 dennes utstälde till kommunikation med bemälde friherre Åkerhjelm, få enär wisadt blifwit att Åkerhjelm begifwit sig från hemorten utan att kändt är hwarest han wistas, hwadan handlingarne icke kunnat honom delgifwas, warder f. löjtnanten friherre Åkerhjelm härigenom efterlyst med förständigande att inom sex weckor från den dag denna kungörelse finnes i Post- och Inrikes Tidningar tredje gången införd, sig å Landskansliet härstädes infinna för att lagsökningshandlingarne med deråtecknad resolution, för förklarings afgifwande emottaga, wid påföljd, om detta underlåtes, att ärendet på förhanden warande skäl pröfwas.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Rikets öfrige län anmodas enahanda kungörelse utfärda.
Kristianstads Landskansli den 6 Juli 1874"

Källa: Länskungörelse Kristianstads län i privat ägo
(Se även: N:o 348, 1874 14/10 & N:o 349, 1874 19/10)


EÄ, barn tab. 34:
"1. Knut Vilhelm Hugo Åkerhielm af Margretelund, född 1840-11-02 vid Fårösund. Styrmansexamen vid navigationsskolan i Visby 1858-05-08. Sjökaptensexamen av 2 klass 1859-04-07 och av 1 klass s. å. 7/5. Extra kadett vid flottan s. å. 1/10. Sjöofficersexamen 1861-04-30. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 6/6. Fanjunkare därst. s, å. 14/10. Officersexamen 1862-02-13. Underlöjtnant s. å. 11/3. Sekundlöjtnant vid andra danska infanteriregementet 1864 och deltog i slaget vid Dybböl, där han sårades och tillfångatogs av preussarna s. å. 18/4. RDDO s. å. 27/6. Löjtnant vid förstn. regemente 1867-11-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1872-06-07. DFM 1876. Erhöll av danska riksdagen statsunderstöd 1888. Vistades en följd av år i Nordamerika. Död 1889-02-03 i Vetlanda socken, Jönköpings län. Gift 1868-04-14 i Kristianstad med Maria Adamina (Ada) Hasselström, född 1840-08-27 i nämnda stad, död 1898-11-12 i Vetlanda socken, dotter av ryttmästaren Axel Pontus Hasselström och Ulrika Morman."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%85kerhielm_af_Margretelund_nr_205

77
Introducerad adel - B / Blomcreutz
« skrivet: 2020-12-04, 12:28 »

"1723 Sept 29
Christnades Anna Maria BlomCreutz Fad: Hr Majoren Diedrich BlomCreutz. Mod: Fru Anna Maria Hintzen.
Testes Hr Capitein Benzelstierna. Fru Maria Landtman"

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 112 / sid 214 (AID: v90372.b112.s214, NAD: SE/SSA/0005j)


"1724 Octob: d 24
döptes dottren Engel BlomCreutz. Fadren Majorn af Kongl. Artillerie Hr Diedrich BlomCreutz. Modren Fru Anna Maria BlomCreutz /.../"

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 120 / sid 230 (AID: v90372.b120.s230, NAD: SE/SSA/0005j)


"A:o 1728 Jan: d: 24
döptes Elisabet Blomcreutz Fad: Hr Majoren Diedrik Blomcreutz, Mod: Fru Anna Marja Blomcreutz, Testes: /.../"

Källa: Svea artilleriregementes församling (A, AB) AIa:1 (1713-1721) Bild 147 / sid 282 (AID: v90372.b147.s282, NAD: SE/SSA/0005j)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blomcreutz_nr_1703

78
Introducerad adel - M / Meijendorff von Yxkull
« skrivet: 2020-11-24, 15:43 »

"Namn=Rulla På de ledige rotar wid mitt anförtrodde Södermanlands Infanterie Regemente, då dät d 18 April 1721 Opbröt och marcherade till Gripsholm, med underrättelse när roten blifwit, ell:r huru länge han warit ledig, sampt den förra Solldatens Namn, likmätigst Kongl. KrigsCollegiie Bref och Ordres af d: 6 April 1721.

ÖfwerstLieutenants Compagnie
/.../
Reg. num: 731. Biörkby rote. vacant sedan d 22 Octobr: 1720 då Solldaten Hans Mejendorf von Yxkull till Corporal blifwit befordrad."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065999_04731
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/85 (1721)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Meijendorff_von_Yxkull_nr_74


Se även: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 135 (1728) Bild 143 / sid 277 (AID: v90779.b143.s277): "Roten anskaffat d. 26 November 1719 Hans Otto Reinholt Meijendorph von Yxkull som avangerade till Corporal wid N:o 651 den 22 October 1720. "
v90779.b113.s217: [Korpral, 651] "...hwilken d 25 Aug: 1721 avangerat till Rustmästare wid Gripsholms Compagnie"
v90779.b546.s1075: [Rustmästare]"...som på begiäran fått afskied d: 29 Junii 1722"

79
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ferguson
« skrivet: 2020-11-14, 19:42 »

"Unterthänigster Relation von meinen dienstJahren in des Reichs Schweden dienste.
/.../
Stockholm d. 2 Martij A:o 1720

Jacob Ferguson
Ein Edellmann, auss Gross Brittanien gebürtig /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_05545 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 990 / sid 193 (AID: v319671a.b990.s193)


80
Introducerad adel - B / Bråkensköld
« skrivet: 2020-10-13, 18:29 »

"Datum Stockholm 4 Januarius A:o 1681
Till CammarRådet Eldstierna för Ryttmest:n Swen Bråkenskiöld, på någre hemman i Småland.
Carl .p.
Wår ynnest .p. tro Man .p. Ehuruwäl Wij för lengst i anseende till Ryttmestarens Swen Bråkenskiöldz under förflutne krig erwijste tappre tienster, nådigst resolverat hafwe, at han uti Jönköpings lähn skulle få någre hemman at beboo, och derföre befalt Landzhöfdingen Leijonskiöld dem samme för honom att utsöka, förnimme Wij lijkwäl, at för honom ännu eij så aldeles ograverade, at han där å Wår donation kan unfå, fundne äre; Och är alt derföre till eder herigenom Wår nådige willie och befalning, att I wid eder Commission, måge sådane ograverade hemman uthleeta, williandes Wij sedan uppå edert underdånige förslag Wår donation honom deröfwer gifwa och meddeela; hwarmed Wij bef:l .p.
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038953_00034
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/458 (1681)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Br%C3%A5kensk%C3%B6ld_nr_954

81
Introducerad adel - R / Rosendufva
« skrivet: 2020-07-16, 16:42 »
"General Munster Rulla uppå Öfwerstens Wälborne Herr Anders Wennerstedts Swänska Dragoune Regemente /.../ wid Håfwet ÜxKull den 22 September Anno 1705
/.../
Capitein Johan Meisels Compagnie
/.../
Tredje Corp:skapet
/.../
53. Sigge Rosendufwa, odugl. häst"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00104
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands Ståndsdragoner.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosendufva_nr_190


Se även: Rosendufva, Karl Siggesson & Rosendufva, Sigismund
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00096 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12

82
Introducerad adel - H / Hufvudskått
« skrivet: 2020-07-15, 23:15 »

"Specification af Öfwerstens Wälborne Herr Anders Wennerstedts Swänska Dragoune Regemente och Lijf Compagniet uppå det Manskap som äro affgångne ifrån Anno 1703 sedan Maij Månadt.
/.../
Anno 1705 den 16 Julij Johan Hufwudskått Rymdh wid Gemürtzhåff
Manskap - deserterade 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00064


"Specification aff Hr Capitain Meysells Compagnie uppå afgångit Manskap sedan In Maij 1703
A:o 1703 d: 15 Julij Corp. Johan HufwudSkott
Manskap - Avancerade 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00106

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands ståndsdragoner


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hufvudsk%C3%A5tt_nr_415

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Gemauerthof

83
Introducerad adel - C / Caménhielm
« skrivet: 2020-07-11, 21:43 »

"Stockh. Rådhus Criminal. Protok. Pro anno 1707 den 2 Sept:
Uplästes uti Parternes närwaru en ifrån Stadz Ciämner Rätten inkommen ransakning, angående Enkelt hor, som Couffardie Båtzmannens Olof Hansson Hahns hustru Maria Jönsdåtter bekiändt sig hafwa bedrifwit, hafwandes hon födt barn och föregifwit det skall en främmande persohn ifrån Lifland Camenhielm ben:d hwafwa warit hennes lägersman. Rätten sakfälte henne till 80 D:r Silf:r m:tz böter och kiörkioplicht som straxt munteligen afsades. Men öfwer Camenhielm kunde Rätten sig ey utlåta effter som han icke är hörd, ey heller här i Landet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054837_00160 ff
Källa: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/39 (1707)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Caménhielm_nr_1403
84
Introducerad adel - L / Lofelt
« skrivet: 2020-06-19, 14:20 »

"Datum Stockholm 21 October A:o 1662
Donation för Petter Lofeldt på 1 1/3 hake landh i Ingermannelandh.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, det Wij af gunst och nåde, såssom och i consideration, af dhe gode och trogne tiänster, som Oss och för dette Wåre Antecessorer och Sweriges Chrono, Oss Elskeligh, Edel och Wälb. Petter Anthoni Lofeldt, giordt och bewijst hafwer, hafwe undt, skiänkt och gifwit, såssom Wij och i detta Wårt öpne brefz krafft, unne, skiänke och gifwe honom uthj Ingermannelandh och Nötheborgz lähn belägit Ett och Entridiedels Obse landh, Selostarastina och Rachnowa öde benembdt, /:som tillförende af en Rysk skrifware skahl wara possiderat, men nu sedermehra begifwit sigh till Muscowiten och där medh döden afgångit:/ att niuta, bruka och behålla, för sigh, sin hustro och manlige bröstarfwingar, alldeles efter dhe conditioner och willkor, som Norkiöpingz besluth A:o 1604 oprättat, innehåller och förmähler, doch medh de förordh, att icke någon annan där uppå kan och må medh rätta att praetendera; Wij befalle derföre här medh allom, som detta angår, i synnerheet Wår General Gouverneur, dhet dhe ställe sigh sådant till effterrättelsse, icke giörandes bem:te Petter Lofeldt här uthinnan hinder, mehn eller förfångh i någon måtto. Till yttermera wisso, ähr detta medh Wårt Kongl. p.p
Hedewig Eleonora [...]"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038843_00115
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/348 (1662)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lofelt_nr_315

85
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Edelstein, von
« skrivet: 2020-05-27, 20:09 »

"d: 20 Augusti 1700
Lilljestedt föredrog Baron Georg von Edelsteins supplique underdånigst tillkännagifwandes huruledes tå han för 2 åhr sedan i ÖsterRijket war och därifrån en koffert med sina kläder och böcker hijt förutsändt, är wid visiterandet här i Swerige ett stycke randigt ungerskt lärfft om 30 alnar funnit ohngefehr till 5 RD:s wärde och såsom der samma effter Kongl: May:ts förordningar icke allenast är uti Packhuset anhållit, uthan han måst därförr 15 RD:r böter deponera /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1700:1 (1700) Bild 3790 / sid 759 f (AID: v655126a.b3790.s759, NAD: SE/RA/1311)

86
Introducerad adel - B / Bille af Dybeck
« skrivet: 2020-05-22, 12:12 »

"1694 d: 10 Martij
Ehrenhielm, föredrog en Skånisk Adelsmans Christian Bildes supplique, angående ett förmynderskap för sin yngre och siuklige Broder, hwilcket hans yngste broder Jürgen Bilde förmedelst ett Gen. Gouverneurens bref, at en delning Syskonen emellan skee skulle, honom betagit /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1694:1 (1694) Bild 650 / sid 121 (AID: v655108.b650.s121, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bille_af_Dybeck_nr_28

87
Introducerad adel - G / Gyllenpistol
« skrivet: 2020-05-19, 21:50 »

"Anno 1728 den 21 Novembris
Secreteraren Nordenstråle upläste Helena GyllenPistols underdånige Supplique, hwaruthi hon anhåller att förklaras för myndig, warandes hon 56 Åhr gammal.
Secreteraren berättade, att detta blefwit communicerat med hennes Cousin Adolph Gyllenpistol, som kommit in med sin uthlåtelsse.
Deras Excellencier frågade, om hon intet hade några flera eller närmare anhörige?
Secreteraren Nordenstråle swarade, att han det eij hade sig bekant; hafwandes och Hr Rikzrådet Gref Claes Sparre berättat, att det intet wore någon mehra manlig Arfwinge; hwarpå deras Excellencier befalte att gå öfwer på andra sijdan och anmoda ber:de Grefwe och Rikzråd, att stiga hit öfwer.
Hwarpå Hr Rikzrådet Gref Claes Sparre inkom, då Hans Excellence, efter tillfrågan om han wiste om denna Helena Gyllenpistol hade någon närmare och mehr manlig anhörig än Adolph Gyllenpistol, swarade, att Hans Excellence intet wiste, att hon hade någon närmare än denna Adolph Gyllenpistol och hans Syster, hafwandes hon i långlige tijder warit hoos dess Syster och nu  efter dess död, hoos dess dotter, warandes hon ett gammalt Qwinfolk och helt gråhårigt.
Resol. Att som dess närmaste Manlige Arfwinge Adolph Gyllenpistol eij derwid har något att påminna, så will Kongl. May:tt i nåder förklara henne myndig, att lagl:n wårda så sin lösa som fasta ägendom."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1728:2 (1728) Bild 2820 / sid 543 f (AID: v655211.b2820.s543, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 2
"Helena Gyllenpistol, född 1672, död ogift 1730."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpistol_nr_347

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenpistol_nr_101

88
Introducerad adel - L / Lindeberg
« skrivet: 2020-05-13, 19:19 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Föredrogz Mareta Lindbergz Supplique hwaruti hon andrager huru som en gård henne med dhes syskon efter dheras broder i arf tillfallit men nu af dhes Syster Maglena Lindberg, som gifwit sig i ofrälse gifte med Lagmästaren Rydbom protesterat emot hennes ärfwande, emedan som hon trädt uthi ofrälse gifte uthan Kongl. May:ts tillstånd med en häradzhöfdinge, anhållandes fördhen skull dhet willie Kongl. M:t i nåder förklara dhetta ey må ligga henne i wägen till arftagande efter dhes broder.
Hr Grefwe Lilienstedt. Om dhes slächt har gifwit sitt samtycke dhertill, så är dhet ett stort skiähl för henne, serdeles som hennes man warit adelig wederljke ock en hederlig karl.
Dheras Excell:r förklarade sig alla dheruti eniga, att styrka Hans Kongl. May:t att till hennes ansökning samtyckia."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindeberg_nr_379

89
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / de Labatt
« skrivet: 2020-05-13, 18:52 »

"Anno 1720 den 7 Decembris
Uplästes general Major Bennets underdånige skrifwelse, hwaruti han sig förfrågar om eij qwarteermästaren Jacob Dela Bath, som skall wara af adel. slächt. och blifwet dömd tll 25 par spöen för edhöre brått, kunde dherifrån i anseende till pardons placatet befrias, särdeles som dhetta war begånget för Cröningen.
Hr Grefwe Lilliestedt. Jag tycker att han bör komma under pardons placatet.
Dhet berättades att Hofrättens dom blifwet Confirmerat här i Rådet d 17 Junij sidstl:
Dheras Excell:r funno godt, att Resolvera, dhet han i anseende till pardonsplacatet ock dhes långl: fängelse niuta pardon, dock har han att förlijka målsäganden."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1720:1 (1720) Bild 2110 (AID: v655186.b2110, NAD: SE/RA/1311)


Se även:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:178 (1720) Bild 290 (AID: v331238.b290, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:178 (1720) Bild 1440 / sid 112 (AID: v331238.b1440.s112, NAD: SE/VALA/0382503)


1719. Diverse rullor. Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet:
"1:ste Qwartermästaren Jacob Diedrich Labatt. Tiensteåhr 3, Född Engeland /.../"
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00027

90
Introducerad adel - R / Rigeman
« skrivet: 2020-05-12, 21:04 »

"Anno 1721 den 23 Juny
Ytterligare upläste Fegerstierna Swea HofRättz underdåniga skrifwelse ock berättelse om förafskiedade Lieutenanten Wolmar Gustaf von Rigeman, som då han waret på färian wijd Stäket ock hördt Welstadius ropa efter färian wänt om ock med hug och slag öfwerfullat ber:de HofRättz vice fiscal Welstadius, några gånger efter honom stucket så att dhet war håll på råcken, samt obligerat honom att kyssa på ballian af wärian, ock erkiänna sig wara en hundzhwåt, med mehra. Ock som Hofrätten funnet dhet eij wara fult edzöre, dock att dhet borde resenteras androm till exempel, så hemställa dhe till Kongl. May:ts nådige behag om icke Rigeman sig sielf till wählförtiänt ock androm till exempel, må plichta med tre weckors fängelse, samt giöra vice fiscalen afbön.
Secret: Fegerstierna berättade, att dhenne Rigeman wore en elak ock öfwerdådig karl, samt att han sig utlåtet dhet han skulle ändå giöra af med fiscalen efter han intet welat forlijkas med honom.
Hr Grefwe Leyonstedt dhetta är ett grÿ at[?] exempel, dhe som resa hafwa ingen säkerheet om dhetta eij resenteras.
Dhet discourerades wijdlyfteligen huru wederstyggelig fuul dhenna Rigemans giärning war, ock att om han warit uthom landz, så hade han eij undgåt att blifwa steglader, hållandes dheras Excell:r före dhet wore nödigt, att dhetta på dhet alfwarsammaste beifrades, ock att dhet af Hofrätten föreslagne straffet måtte skärpas, ty annars skulle man aldrig wara säker hwarken på resor ell:r hemman, ock föreslog dhet om han icke borde blifwa landzflyktig, emedan dhet wore wähl att landet ränsades af sådane elake ock wanartige menniskor.
Dheras Excell:r biföllo enhällerligen Hofrättens förslag, att dhenna Rigeman sig till wählförtiänt straff ock androm till warnagel, straxt tages i arrest, ock sitter tre weckor på watn och Bröd, samt giör vice fiscalen afbön, ock dhes uthan förwijses landet, warandes honom aldeles förbiudet att mehra komma in i Rijket, så framt han eij will sittia i Marstrand i all sin lijfztijd, åliggandes dhet Hofrätten att draga försorg, dhet han blir med wacht sänd till Dalaröön, att dher på ett skiepp ut sändes."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1721:1 (1721) Bild 5190 / sid 1011 ff (AID: v655189.b5190.s1011, NAD: SE/RA/1311)


Se även:
1719. Diverse rullor. Upplands femmänningskav.reg., gen.major Vilhelm Bennet:
"2:dre D:o [Lieutenant] Wolmar Gustav Rijgeman, Tiensteåhr 7, Född i Lijfland negligent kan mistas från Regementet, c, ibm"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054751_00028


Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2790 / sid 553 (AID: v319671a.b2790.s553)


Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
Källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070089_00046 (m.fl)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rigeman_nr_741

91
Introducerad adel - K / Kock von Gyllenstein
« skrivet: 2020-05-12, 19:41 »

"Anno 1721 den 4 January
Revision Secret: Erencrona föredrog öfwerstel: Kock von Gyllensteens Supplique dheruti han anhåller att på leyd inkomma hijt i Rijket.
Dheras Ex:r resolverade att leyd honom bewillias, enär bewijs inkommer dhet han är uthom rijket stadder"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1721:1 (1721) Bild 170 / sid 13 (AID: v655189.b170.s13, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kock_von_Gyllenstein_nr_1737

92
Introducerad adel - X Y Z / Zimmerman
« skrivet: 2020-05-07, 20:58 »

"1748 Jun: d: 29
23:o Fru Beata Charlotta Stiernelds underdåniga ansökning, at som Lagmannen i Rysk tienst Arwed Zimmerman, sedan han sig i Finland med bemälte Frus dotter Elisabet Margareta Malm trolofwat, henne utan ordsak skal öfwergifwit, och sig en Köpmansdotter i Wiborg fäst; Och Fru Stierneld ej mäktar i Ryssland, ther han sig uppehåller, utföra emot honom någon widlyftig rättegång; hwarföre hon hos Hennes Keiserl: Maj:t anhållit, at antingen sielf förordna, hwad Lagman Zimmerman giordt sig, som sin Fästeqwinna öfwergifwit och kostnad förordsakat, förfallen til, eller ock befalla honom at ofelbart sig strax inställa, och inför Åbo HofRätt swara Fru Stierneld i thetta mål; thet altså Kongl: Maj:t wille låta sin nådiga föreskrift till Hennes Kejserliga Maj:tt härom afgå /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1748:1 (1748) Bild 12360 / sid 958 (AID: v655270.b12360.s958, NAD: SE/RA/1311)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zimmerman_nr_811
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierneld_nr_1318
( https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenmalm_nr_1759 )


93
Introducerad adel - G / Gyllenbååt
« skrivet: 2020-05-06, 20:22 »

"Åhr 1746 d:n 13 Februarii
Revisions Secreteraren Iserhielm föredrog Lieutenanten Gustaf Gyllenbåts underdånige ansökning, om then af honom försutne tids återställande, at fullfölja sitt revisions sökande, emot Swea Hofrätts d:n 16 April förledit Åhr, emellan honom å ena, och Secreteraren J: Robeck samt  vice Häradshöfdingen Gyllenbåt, å andra sidan, fälte utslag. Hwarmedelst Gyllenbåth blifwit pålagd at öfwer sin afledne Moders Fru Maria Gyllenbåts qwarlemnade egendom låta författa laglig upteckning.
Härwid afhördes wederparternes Secreteraren Jonas Robecks och vice Häradshöfdingens Carl Caspar Gyllenbåts infordrade underdånige förklaring. /.../"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 3600 / sid 702 f (AID: v655264.b3600.s702, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenb%C3%A5%C3%A5t_nr_1602

94
Introducerad adel - R / Reeth
« skrivet: 2020-05-06, 19:30 »

"Åhr 1746 d:n 8 Januarii
Swea Hofrätts underdånige skrifwelse af d:n 4 November sistl:e angående hustru Clara Moel, hwilcken berättar sig wara Afledne Cornettens af Carelske Dragone Regementet Carl Gustaf von Reethz Enka, och har, tå hon uti nästledne Junii Månad, ärnet resa härifrån Staden med någre kramwahror och Specerier, them hon borgat, i tanka, at uti Landsorterne, med någon winst kunna försälja, låtit sin Son Soldaten under LijfGardet, Nils von Reeth uti Regements Pastoren Nyströms namn skrifwa ett origtigt resepass, /.../

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1746:1 (1746) Bild 270 / sid 35 ff (AID: v655264.b270.s35, NAD: SE/RA/1311); Bild 650 / sid 111 (AID: v655264.b650.s111)


EÄ tab. 19
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reeth_nr_598


http://runeberg.org/frfinl/0349.html

95
Uniformer / Volontärer
« skrivet: 2020-05-04, 20:29 »

"Åhr 1732 Aprilis den 21
Ytterligare föredrogz Protonotarien Åbo Håfrättz underdånige hemställande, huruwida Volonteurerne wid Regementerne måge i nåder wara tillåtit, att på hattarna bruka gallon eller äj, och om icke på den senare händelsen volonteuren wid Nylandz och Tawastehuus lähns Regemente Johan Ståhle, som är pålagd, att genom Edgång befria sig, att den af honom på hatten burne gallon warit äkta, men sig samma Ed undandragit att aflägga, må för de andragne skiähl och omständigheter niuta förskoning för de böter han eljest i förmågo af kongl. förordningen om yppighetz och öfwerflödighetz afskaffande, giordt sig skyldig till."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732) Bild 4860 / sid 963 f (AID: v655222.b4860.s963, NAD: SE/RA/1311)


***


"Åhr 1733 Aprilis den 18
Bem:te Revisions Secreterare upläste widare Åbo Håfrätts underdåniga skrifwelse, under d: 21 februarii nästl:e, hwaruti bem:te Håfrätt hemställer, om och huruwida twänne Trumslagare, hwaribland en skall warit volentair, som af Fiscalen dersammastädes blifwit angifne, att hafwa emot kongl. May:ttz förbud under d: 19 Octob: 1719, burit wärjor, samt för slagzmåhl blifwit arresterade, må hafwa warit tillåtit att bära wärjor; /.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1733:1 (1733) Bild 4140 / sid 819 (AID: v655225.b4140.s819, NAD: SE/RA/1311)

96
Introducerad adel - S / Sperling
« skrivet: 2020-04-29, 21:41 »

"Anno 1720 d 6 Aug: höltz ordinarie Rådstugu [i Lund] /.../
3:tio Qwinspärson Engela Sperling inkallades i anledning af Hans Excellences ankomne Bref, och tillfrågades, huru hon kommer att kalla sig Sperling, sampt hwem des Fader skulle wara; der på hon swarade och utlät sig som föllier.
Att hon är född uti Stockholm och hennes Fader warit Sal: Kong Carl d 11:tes Drabant och har aldrig gifwit sig uth före att wara utaf dhen adeliga Sperlingska Familien, men hennes Fader haft det nampnet Sven Sperling, och blef död då hon warett ljtet barn, och efter Modrens död som kort der efter skiedde, tog Modersystern, wjd nampn Catharina ej wetandes hennes mans namn som han 18 åhrs tijd tillfören warit döder, henne till sig, som war en änkia, och haft en hattstofferare till man boendes på Söder Malm och Horns gatan och war hon der hoos samma sin Modersyster till des hon war 7 a 8 åhr g:l då ModerSystern genom döden afgick, och lemnade inga Barn efter sig; Altså tog en Fru henne till sig, som hett Sophia Spentz, och hennes Man war Ryttmästare och heter Krus, och behölt samma Fru henne hoos sig till hon kunde tiena och någorlunda förrätta huus sysslor, der efter recommenderade Fru Spentz henne Engela Sperling till Grefwe Jean Oxenstierns Grefwinna, och war Wählbem:te Grefwe Oxenstierns den tjden Major uti Elbingen under Hr Gen: Major Ekebla[d]s Regemänte, hoos hwilken Grefwinna hon tiente uti 5 åhrs tjd för huushållerska, och der ifrån kom hon till Pommeren, och Gripzwall, deräst hon kom uti tienst hoos Licentförwaltare Ledebours Fru; och warit dher uti tienst uti 5 åhrs tid, men des emillan war hon uti tienst hoos von Platen på LandtRygen, 1 åhr, och kom så tillbakars igen till Licent Förwaltaren Ledebours Fru uti Gripsvall.
/.../"

Källa: Lunds rådhusrätt och magistrat (M) AIa:20 (1720) Bild 2560 / sid 251 (AID: v545880a.b2560.s251, NAD: SE/LLA/10173)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperling_nr_43
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperling_nr_28


Jämför "Sperling" - Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:5 (1598-1700) Bild 1030 / sid 2439 (AID: v480742.b1030.s2439, NAD: SE/SSA/0145a)[/i]

97
Introducerad adel - P / Palmström
« skrivet: 2020-04-26, 13:19 »

"d: 7 Julii 1736
/.../
6:o Förekom och upplästes Anna Jaeger skrifteliga berättelse, om för thetta volenteuren, Wällbördig Hr Gustaf Palmström, som sig med henne Åhr 1730 trolåfwat, och therpå alla 3 lysningar eller kundgiörelser å Predikstohlen för sig gådt, men dock sielfwa Copulationen eller wigslen kommit til at studsa genom thes faders för thetta Cornetten, Wällborne Hr Lars Palmströms mellankomne förböd, hwarefter af Anna Jaeger nästledna Åhr i Consistorio utsöktes i ty måle citation och stämning.
Andragande hon nu mera, thet skal hon sedermera förspordt, at bem:te Hr Palmström utj Stockholm wid Kongl. Artilleriet död blifwit, samt therstädes wid Artillerie Kyrkjan på Ladugårds landet begrafwen d: 8 nästl: Aprilis. Hwarföre och emedan merberörde Anna Jaeger, under thenna äktenskaps handel och then tiden Palmström wistade här i Staden, skal efter ingifwen och af honom med wittnen gillad underskrefwin förteckning, honom försträckt dels Contante penningar, dels nödiga kläder och underhåld, samt tillagat bröllops kost in alles til en Summa á 81 D:r 16 ./: Srmt; anhåller, thet wille Consistorium förhielpa henne, at af Sal: Palmströms qwarlåtenskap få wederbörlig ersättning för al här wid giord omkostnad; såsom och tilbeder sig Consistorii utslag, huru wida thetta äktenskap likmätigt Kongl. May:tts Kyrkjolag bör sin laga kraft äga: Resol.
Consistorio har ex ante actis, eller thet som i thetta mål förelupit, nogsamt befunnit at wäl 3:ne lysningar til äktenskap Hr Gustaf Palmström och Anna Jaeger emellan föregådt; men som ther til kommit Fadrens Protest och förböd, och han så wäl som sonen förnimmes med döden wara afgången, innan berörde protest kunnat bliwa fulfölgd och så then ena som then andra theröfwer afhörda warda: ty kan Consistorium sig nu mera med besagda ächtenskaps handel icke befatta eller theröfwer afgifwa sin utlåtelse. men hwad angår then af Anna Jaeger anmälte bekostnad, wil Consistorium förmoda, thet Sal: Palmströms arfwingar sig icke lära underdraga, hwad på honom bekostat är, willigst ersättja och refundera: på annor händelse hafwer hon sig wid wederhörig werdzlig rätt på then ort, hwaräst sig befinner närmaste släkten."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074011_00328
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/9 (1734-1737)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstr%C3%B6m_nr_867


***

Se även:

"General Munster Rulla uppå Hans Kongl:e May:ttz ArtillerieRegemente och de I Stockholm Under Högwälborne Herr Baron General Lieutnanten och Öfwersten Carl Chronstedz Commendo stående 12 Compagnier /.../
Capitaine Magnus Palmfelt
/.../
LärConstap:l [Nr] 50. Gustaf Palmström, 21 [Ålder], 1 [TiensteÅhr], Wästerg:d [FödelseOrth], Ogift [Gift eller Ogift].
/.../ och i stället af samma dato (1734 24/12) hijt Avancerat handtlangaren från N:o 72 till
/.../
Handtlang:r [Nr] 72
/.../ i stället Approberat af Kongl. Krigz Collegio d. 3 Aug: 1734 Gustaf Palmström som den 24. Dec: 1734 Avancerat till LärConstap:l under N:o 50 /.../"

Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1672 (1735) Bild 1870 (AID: v482210.b1870, NAD: SE/KrA/0023), v482210.b1920

98
Introducerad adel - H / Hilchen
« skrivet: 2020-04-25, 19:38 »

"1732 åhrs Consistorii Gothoburgensis Protocoll
/.../
Den 12 Januarjus hölts Consistorium /.../
1:o Förekommo efter behörig kallelse Lieutenanten utaf härliggande Guarnizons infanterie Regemente, Wälborne Herr Adam Frants von Hilcken och thes Hustro Fru Ullrica Lundberg; Begiärande then senare uti en d: 11 hujus inlagd skrift, som nu upplästes, skilnad ifrån sin man efter han sielf inför Lofl. Regiments Krigsrätten härstädes widgådt äktenskaps brott, som Wälbemälte Krigsrättens extractum Protocolli af d: 8 Septembris 1730 närmare utwisar. Hwarpå H:r Lieutenanten von Hilcken ingaf sitt skrifteliga swar uppå bemälte Frus honom communicerade skrift; hwarwid han säger sig intet hafwe at påminna, utan lemnar Consistorio thermed efter Kongl: K: L: forderligast at fortfara. Consistorium utlät sig, at thet lärer på sådant sätt wara fåfängt, til at sökia förmå parterne til förening. Herr Lieutenanten swarade, at han håller sig wid sin skrift. Blefwo alt therföre ordenteligen efter Kongl. K: L: 16 Cap: 6 § och thet theruti befintelige formulair skilde, samt tilsade them få skiljobref af Consistorii Notarien; Och at Hr Lieutenanten ingalunda får träda i äktenskap med then han lägrat, och ej heller med någon annan innan Consistorii utlåtelse är inhemtad; hwilket dock Fru Lundberg efterlåtes."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074010_00018
Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/8 (1732-1733)


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

99
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rosenstedt, von
« skrivet: 2020-04-08, 13:58 »

"Datum Liungby 17 Junius 1679
Recommendation till Hr Hindrick Horn för Lieutenanten Gustaf von Rosensted, Fredrick Osvald och Hans Christoffer von Sido.
Wår synnerl: .p. Såsom brefhawande trenne från Pomern öf:rkomne Lieutenanter, Gustaf von Rosensted, Fredrick Osvald och Hans Christof von Sido genom deras tappre och redelige förhållande hafwe wälförtient at blifwe befordrade; men här wid arméen till deras accommodement ingen lägenhet för tiden finnes; Altså hafwe Wij dem till Eder affärdat, med nådig försäkran at de foderligast wid den under Edert commonde stående milice skole åtniuta dem anständigt employ; Och är fördenskull till Eder här igenom Wår nådige willie, at I tilsee det de med aldraförste måge blifwa accommoderade, efftersom I befinne dem capable till. Och Wi befalle p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00141
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00144
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300117_00180
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/12


Adel. ätten von Rosenstedt
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 122 / sid 239 (AID: v102734.b122.s239)

100
Allmänt / Nya Kalmar år 1656
« skrivet: 2020-04-06, 12:11 »

"Förtekningh Uppå huru månge huus och kiällare, som äre byggde, och muraradhe /:Såsom och än äre i byggningh:/ Uppå nye Calmar Stadh, Nemlig:
Huuss medh fönster, muurningh, och mehradels inreedhe.
Borgemästaren Johan Rosenlundh. Stenhuuss, Huuss 1, och hwälfd kiällare 1
/.../
Calmar den 1 November A:o 1656"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065936_00886 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/22 (1656)

101
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Probsting
« skrivet: 2020-04-05, 15:11 »

"Datum Liungby 21 Novembr: A:o 1678
Öpet bref för Helena Pröbsting.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att Oss hafwer framledne Cammererarens uthi Wårt CammarCollegio Johan Jonssons efterlåtne Enckia, hustru Helena Pröbsting underdånigst berättat, huru såssom hennes första Man, för detta Artollerie Capitainen Jonas Schruf för dess långlige trogne erwijste tienster, iemwähl och i förra Tyska krijget undfångne blessurer, äre twenne obser land uthi Ingermanlandh doberade, hwilcka af uhrminnes tijdher öde legat, och bem:te hennes Man låtit uptaga /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00203 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Adel. ätten Probsting - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 112 / sid 219 (AID: v102734.b112.s219)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pr%C3%B6bsting


***


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00657
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_00690 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

102
Introducerad adel - G / Grönberg
« skrivet: 2020-04-05, 14:31 »

"Datum Liungby 14 Novembr: A:o 1678
Tillståndh för Capiteinen Anders von Grönberg och hans Swågers barn, att sällia någre Norkiöpings beslutz Donations hemman.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, att såssom Wij underdånigst ansökte blifwe uthaf Capitainen oss Elskel: Edell och Manhaftig Anders von Grönberg dhet honom och hans Swågers Gustaff von Bergens barn efterlåtas motte till dheras giäldz afbetahlning att få försällia någre Norrkiöpingz beslutz hemman, som dhe efter dheras Swärfader Translatoren Hans Floring i föllie af dherå erhållna donations bref för tijdhen possidera och besittia, och Wij dhem samme ansökning i nåder hafwe defererat, Ty efterlåte och tillstädie Wij herigenom och i kraft af detta Wårt öpne bref honom Anders von Grönberg sampt hans Swågers barn, dhet dhe 3½ gårdh i Ekala och Husby och Odhensala Sochn, måge under samma rätt till andra försällia och föryttra, hafwandes dhe som dhem sigh tillhandlasamma lägenheeter uthan något påtahl eller hinder under Norkiöpings beslutz willkohr att possidera och besittia. Her alle .p.p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00121
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/438 (1678)


Anders Grönberg
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00731
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5


Gustaf von Bergen
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300107_00005
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/2


***


Mårten Grönberg
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300110_00728
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/5

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%B6nberg_nr_181

103
Introducerad adel - S / Snoilsky, von
« skrivet: 2020-03-30, 14:13 »

"Att HåffJunckeren Sal. Wälborne Hr Johan Ernest Snoilskÿ blifwit förledne åhr emellan d:n 5 och 6 Septembr klåckan millan 10 och 11 om Natten död, sampt att han ifrån A:o 1679 och till A:m 1705 då han tog och erhölt Dimission wardt Tiugu Sex åhr uthji hans K:l Maÿ:tz werkeliga Tienst. Det warder här med attesterat. Jönkiöping d:n 19 februarij A:o 1707
Georg: W: Fleetwood./.
Major af Hr öfwerste Gyllenstiernas Regemente
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067596_00345 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet efter 1680, SE/RA/522/16/19/10


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Snoilsky_nr_528

104
Introducerad adel - VW / Wilckenschildt, von
« skrivet: 2020-03-28, 13:11 »

"Datum Norrewedinge 7 Septemb:r 1677
Lista på Officerare som hafwa bekommit deras fullmachter på åthskillige Charger .p.
/.../
Christian Wilckens, som hafwer warit Capiten hoos de danske under Öfwerste Troupps Dragouner, bekommer effter Kgl M:ts allernådigst behag ett Compagnie här under Regementet" [Skåne, Bohus, Jämtlands dragonregemente/min not]]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00052
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00937 ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Wilckenschildt_nr_1135

105
Introducerad adel - C / Cronström
« skrivet: 2020-03-25, 20:25 »

"Datum Belteberg 19 Decemb: A:o 1676
Tillståndh för Assesoren Peter Cronström at få träda i ofrälse Giffte.
Wij Carl .p. Giöre witterligit at alldhenstundh Assessoren Oss Elskel: Edhell och Wällb: Peter Cronström är sinnad at byggia Echtenskap medh   Caspars dotter Grå, huilken uthan Wårt specialt nådige tillåtelse intet skiee kan, emedan hon intet är af Adeligit Ståndh, förthen skull på dhet ett så godt och Christeligit Wärck som medh dheras och wederbörandernes samtyckie är redan slutit, måtte så myket förr och bättre kunna nå igenom brukelige Kyrckeo Ceremonier sin fullbordan hafuom Wij warit mehra benägne hertill at samtyckia som hon berättas wara af hederlige föräldrar född, och till Adelegit Ståndz Wärdhe wäl skickad och optucktad i Assessoren Sahl: Lilliehofs huus som henne altijdh såssom sin egen dotter anseedt och älskat hafuer, Och alltdherföre tillåom Wij af serdeles gunst och nåde härmedh och i kraft af dhetta Wårt öpne bref be:te Peter Cronström at taga henne till hustru, och tilläggiom i lijka måtto nådigst henne, Adeligit ståndh, Nampn och Wärde, och effterlåtom at hon må skrifua och kalla sigh Cronström eller Lillienhof, efter som Contrahenterne sampt Slächten och wederbörande på bägge sijdor helst willia och åsämbias, jembwäl förordnom at dhee barn som i dhetta dheras Echtenskap aflade blefua, skole och måge i alla måtto uthan något hinder och förfång niutha alle dhee rättigheeter, frijheeter, fördehlar och förmonner som andre Adelsmän här i Rijket så at ingen i någon måtto bör eller skall tyda dhem dhet till mehn och prejudice at dheras Modher för Echtenskapet har warit ofrälse. Till yttermerhra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00243
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/425 (1676)


EÄ, tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstr%C3%B6m_nr_786


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienhoff_nr_799

106
Introducerad adel - S / Solenblomma
« skrivet: 2020-03-24, 18:13 »

"Datum Jacobsdahl 18 Aprilis 1676
Till CammarCollegium om Stipendium för Assessoren Sohlbloms Son.
Oss berättas, Troo Män, att Sahl. Assessoren Sohlbloms Enckia med sine barn sitter i ett mycket slätt och torfftigt tillstånd, och som hon har en Son som hon gierna igenom Studier och god uptuchtelse will giöra till någon Wår och Rijkzens tienst framdeles skickelig, ty hafwe Wij på hennes underdånige ansökiande i anseende till hennes mans trogne tienster och hennes stoora olägenheet gott funnit att låta hennes Son få såssom ett Stipendium 200 D:r S:mt åhrl. på 4 åhrs tijdh honom och henne till någon lösen, hielp och sublevation, och befallom Eder fördenskull nådel:n att I detta i Staaten observeren, och låten dem wärkl: denne Wår nådige förordning till godo niuta .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038917_00676
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/422 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Solenblomma_nr_507

107
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Fägerhjelm
« skrivet: 2020-03-23, 18:38 »

"Datum Wennersborgh 17 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Lorens de la Grange på Adelskap
mut: mut: för Fägerhielm och Gyllencachet Pehr Håkonsson
[Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar"- i texten nedan]
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom Wij ett särdeles wählbehagh däruthi finnom at dhenne, som igenom dygdh och Tapperhet sampt nyttigh och Trogen tiänst sigh om Oss och Fäderneslandet fram för andre wähl meriterade giöra, medh Nåde och wärkligh belöhningh för dheras wählförhollande måge ihugkomne och ansedde blifwa, dhem till heeder och hugnadh och androm till upwäckelsse[?]; så Altså och emedan Capiteinen Pehr Håkansson alltijdh hafwer beflijtat sigh om dygdh och ähra, och låtit sigh under Wår Milice en rumb tijdh bruka sampt därwidh till Wårt särdeles wählbehagh erwijst sigh tapper och trogen, som en redeligh och Rättskaffens Officerare ägnar och böhr; Ty hafwe Wij i anseende till sådant hollit honom wärdigh, at ihugkommas och benådas medh adeligit ståndh, Nampn, Wärde och privilegier, hwilke Wij och härmedh, af särdeles Gunst och Nåde sampt Kongl: Macht och myndighet förunna skänkom och gifwom honom Pehr Håkonsson sampt alla hans ächta arfwingar, så födde som ofödde, som man, som Quinnor, hafwandes han däröfwer widh tillfälle wahnligit disponera at förwänta; doch skall imedlertijdh och i krafft af dhetta honom förundt wara, bådhe alle dhe digniteter Frij- och Rättigheter, som samma adelige ståndh competerar och andre Wåre Adelssmän åthniuta, som och dhet Wapn och sköldemärke han i Wårt Cantzlie ingifwit sampt till en åthskillnadh från andre Familier, at häröffwer skrifwa och kalla sigh Gyllencachet; dhetta allle som .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00569
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


Adel. ätten Fägerhjelm (sägs ha blivit adlad 1616 d. 17 Febr. - jämför ovan) se : Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 43 / sid 81 (AID: v102734.b43.s81)

108
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pihlcrona
« skrivet: 2020-03-21, 10:44 »

"Datum Stockholm 23 Martius 1675 [s. 500-501]
Öppet bref på Adelige Privilegier för Borgmästaren Bengt Pijl på sine Godz i Skåne
Wij Carl .p. Giörom witterligit, at aldenstund Borgmästaren i Helsingborg Ehrlig och Förståndig Bengt Pijhl i åtskillige tijder och tillfällen har giordt och Cronan gode och nyttige tiänster, och serdeles Wåre officerare och Gvarnisoner der nedre i LandzOrten med Försträkningar och annan tiänst och bijstånd esomoftast gådt tillhanda som månge honom meddelte Witnesbörder och recommendationer uthwijsa och förmähla, ty hafwom Wij till at wijsa honom deremot någon Wår nåde och Konungzliga wällwillia igen, godtfunnit at förunna och efterlåta som Wij och i Kraft af detta Wårt öpne bref förunnom och efterlåtom honom för sig sin hustru och barn adelige privilegier och förmåner samt frälsemanna Rättigheet på dhe Godz och hemman som han der nedre i Landzorten kiöpt Ärfft och förwärfwat haf:r eller nu ärfwa kiöpa och förwärfwa kan, at han och dhe måge dhe samma bruka, behålla och besittia Med lijka fördeelar och frijheeter som andra Adelsmän der nedre i landzorten i Wårt Rijke dhe sina äga och besittia, på det han med så mycket större säkerheet till Wår och Rikzens nytta samt sin och dhe sinas Commoditet må icke allenast kunna och willia dem uptaga cultivera och förbättra, utan och i annan måtto så här effter som här till berömligen och wäll skedt är, gå Oss och wåre Gvarnisoner med trogen tiänst och redboge willia tillhanda. Detta alle som wederbör hafwe sig .p,
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00109
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038912_00300 ff
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/417 (1675)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 109 / sid 213 (AID: v102734.b109.s213)

109
Introducerad adel - A / Adlerflycht
« skrivet: 2020-03-21, 10:36 »

"Datum Stockholm 30 Marti 1675
Confirmation på 1 Rustningzhemman för Johan Sahlberg
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at hoos Oss hafwer vice Notarien i Wårt CammarCollegio Ehrlig och Förståndig Johan Sahlberg underdånigst låtit tillkänna gifwa, huruledes Länsmannens Sahl. Lars Anderssons Enkia, som för detta hafwer Rusttiänst hållit under Wårt LijfRegemente till häst för Skattehemmanet Tomta i Wässmanland och Biörkesta Sochn nu mehra hwarken sielf för sin oförmögenheet skull förmår samma Rustning längre wid macht hålla, eller Sohnen Johan Larsson Biörkman för sin siukligheet skull derföre rijda, utan emedan såsom han Sahlberg på sin MohrModers wägnar Arfs- och bördzrättig till samma Skattehemman, hafwer Enkian och hennes son sig afhändt och updragit honom Sahlberg emot nöyachtig betalning Rustnings Frijheeten af bem:te hemman; men som han Sahlberg icke fördristar sig at antaga be:te Rustning som stoor kåstnad fordrar innan den samma så fullkomligen som han wara bör kan åstadkommas, med mindre han tillförende Wår nådige Confirmation på be:te Afhandling sig till säkerheet nådh hafwer; Ty beder han nu underdånigst therom; Och som Wij hafwom der till samtykt, hafwom Wij her med och förmedelst detta Wårt öpne brefs kraft förundt och bewilliat honom Johan Sahlberg, at han hans hustru och Arfwingar skole och måge få niuta, bruka och utan någons mehn, hinder eller förfång besittia och behålla ofwanbe:te Skattehemman Tomta med alla der till hörige ägor och lägenheeter ehwad namn dhe och hafwa kunna, så länge länge han och dhe willia och förmå en laggill Rustning derföre hålla och praestera. Här alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00267
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerflycht_nr_1234


Se även:
http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Bj%C3%B6rkman_fr%C3%A5n_V%C3%A4stmanland


I "Historiska handlingar nr 21" kan man utläsa att Christoffer [Adlerflycht] var bror till ryttmästaren Daniel Björkman (död 1709), Borrby kompani, Södra skånska kavalleriregementet: "...varandes dess sahl. faders köttzlige broder". Från: https://web.archive.org/web/20040924133805/http://www.sgf.m.se/komplettera/

https://kungligasamfundet.bokorder.se/en-US/serie/151/historiska-handlingar

110
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Wetter, von
« skrivet: 2020-03-06, 23:08 »

"Extract af Supliquen d 15 September åhr 1685 ./.
d 18 dito. 1. Lieutnanten Nicolaus von Vetter och hans Broder Cornetten Ludoph von Vetter wijsa medh hooslagde Churbrandburgiske Regeringens Edl. attest att deras familie har warit och är en fönähm och uhrgammal adeligh Släkt af Sölf:Junkrarne wid Hall i Saksen, hwilke hafwa haft dersammastädes sine löhnegodz, men att förmedelst då grasserande Pestilentie uthur Registraturen i Halls Cantzlij icke kunde extraheras deras Genealogie huru deras förfäder hetat till förrNampnen. Och som de begge hafwa beslutit att blij boendes i Lijfland, hwarest de hafwa sine pantegodz, de iämwähl sökt att evertuera sigh uthi Chronan Sweriges krigztienster, in till dess freden slötz då de blifwit reducerade, som sees af hoos föliande öfwerstens Wilhelm Hindrich Hastfers afskedzpass och meddelte wittnesbörd om deras wählförhållande, warandes de än ytterligare stedze beredde att wåga lijf och blodh för fäderneslandet när omtränga skulle: Thy är deras underdånigste ansökiande att Kongl: M:tt i anseende till ofwantalte skiähl nådigst täktes confirmera dem widh bem:de dess Adelige herkomst, att de såsom Swänska adelsmän måge ansedde och naturoliserade warda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00034
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/V, W/V, W 29


"Adel. ätten von Wetter" - se: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 164 / sid 323 (AID: v102734.b164.s323)

111
Introducerad adel - E / Eisen, von
« skrivet: 2020-02-22, 19:16 »

"Sedan frambl:ne Factorens wijd Norrkiöpingz Factorie Anders Kinlocks Enkia hustru Elisabet von Eisen genom dess underdånige Supplique d: 7 November 1712 hoos Hans Kongl: May:tt sigh beswärat, att all hennes egendom, så i löst som fast, war efter redan för någre Åhr sedan föregången Sequestration och Inventering, uppå Eders HögGrefl:e Excellencers och dhet Höglofl:e Kongl: Krijgz Collegii samt wederbörande Hr Executorers Ordres anbefalt, att genom Auction försälljas till afbetahlning på dess Sahl. Mans Ballance, för upburne Norrkiöpingz Factorie Medell; Underdånigst där hoos föregifwandes samt anhållandes, att aldenstund bem:te hennes afl:ne Mann, skall warit för 2:ne hennes systerbarn, Frambl:ne Bookhållarens Sven Stenbergz Söner Förmyndare, och både deras Fäder- som Möderne- jemte Morfaders-Arf hafwa om händer hafft och disponerat /.../
Stockholm d 6 Octob: 1713"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065991_01038 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069800_00283
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/K/II Supplement/K II 1


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Eisen_nr_994


Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:2 (1800-1899) Bild 2460 / sid 216 (AID: v910580.b2460.s216)

112
Introducerad adel - H / Hägerhjelm
« skrivet: 2020-02-15, 13:11 »

"Kinda härad
/.../
Kisa. Millingetorp.
Wälborne Jungfru Catharina Hägerhielm
Är blefwen död uti November Månad 1739 och egendomen skingrad arfwingarna emellan."

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 1450 / sid 37 (AID: v837360.b1450.s37, NAD: SE/RA/622/03)


EÄ: "Catharina Hägerhjelm, född 1670-01-24, död ogift 1740 i Kisa socken och begraven s. å. 13/1."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4gerhjelm_nr_1349

113
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Kuhla, von der
« skrivet: 2020-02-04, 23:28 »

Rulla för Kungl. Maj:ts Livregemente till fot under kommando av överste Otto Johan Grothus, Reval juni 1669:
"Leib Compagnie
/.../
Gemeine
1. Rotte
/.../
Christoff von der Kuhla"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053852_00295
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1669/19 (1669)


Schillerhjelm eller von der Kuhla - se:
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 130 / sid 255 (AID: v102734.b130.s255)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543

114
Introducerad adel - VW / Westersköld
« skrivet: 2020-01-09, 21:51 »

"I Jesu Nampn
Anno 1697 den 20 Januarij begyntes Norre Åsboo Häradz ordinarie Winterting /.../
/.../
Hr Tullförwaltaren i helsingborg Edle och Wälborne Andreas Westerschiöld låtit förste gång för sittiande Rätt läsa och upbiuda des kiöpebref dat d: 18 Julij 1696, som han af då warande General Maioren och Landzhöfdingen Högwälborne Hr Baron Nils Gyllenstierna, på Snälleröd Gård och Underliggande Godz, härligheet och Egendomb bekommit, emot 7000 dahl:r Silf:m:tz betahlning, som ärlagde äre, hwarom Copian ad acta lagd, wijdare förmähler, emot hwilket denne gång intet klander är skeedt.


Sammaledes hafwer be:te Hr Tullförwaltare Andreas Westerschiöld, låtit första gång läsa och Upbiuda det kiöpebref, som han af Handelsmannen Petter Friborg i Kiöpenhambn på Koholma Gård i Färingtofta Sochn liggiandes, d 14 Novemb: 1696 förwärfwar hafwer, emot een Summa af 900 dahl: S:mt, wijsandes Hr Tullförwaltaren med Räntemästarens i LandsCrona Oluf Borks original qvittantz af d 18 Januarij 1697 det han Kongl: May:ttz competerande Siettepenning af samma 900 dahl: S:mtz Capital Nbl: 150 D:r Smt hafwer richtigt betalt, som Copierne ad acta lagde verificera, emot hwilket Upbud intet klander är skeet."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:24 (1697-1700) Bild 110 (AID: v217902.b110, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Westersk%C3%B6ld_nr_1224

115
Introducerad adel - G / Gyllenström
« skrivet: 2020-01-09, 20:21 »

"Anno 1695 den 6 Maij, Begyntes i Åstorpp Södre Asbo häradz ordinarie Wåhr Ting /.../
7. Hans Exell:tz bref af d: 30 Martij 1695 angående Inspectoren wid Licenten i Lijf- Est- och Ingermanlandh Anders Gÿllenström, är dömbdh at betahla en anseenlig Summa til K:l M:th, som twärt emot Instructions trohetz och Embetz plicht handlat, förklarat owärdig at betiena K:l M:ts tienst, och han tagit flykten, skulle nu antagas hwar han fins, Emädan tijden effter domen alt expirerat är."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:22 (1691-1696) Bild 224 (AID: v217900a.b224, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenstr%C3%B6m_nr_1156

116
Introducerad adel - S / Steb
« skrivet: 2020-01-06, 18:19 »

"Emedan iag undertecknadt tänker i Herrans namn begifwa mig uti thet H: Ächta ståndet med Wälborne Fru Anna Christina von Steeb, och Kongl: Feldt Consistorium icke kan tillåta sammanwigningen oss emillan, innan Kongl: May:tz Kyrkiolag blifwer fullgiord, som Cap: XV § 24 nödwändigt fordrar angående mina barns afwitring som iag har med min förra, nu Sahl: hustru Maria Eleonora Ammond; fördenskull, och som en sådan laga afwitring nu denna tiden omöÿeligen af mig skee kan, dels emedan min Egendomb är belägen uti Pommern och Stralsund, derest fienden nu rådandes är, och iag owiss, huru snart annorledes blifwa kan, dels och den underdånige fordran hos Hans Kongl:ge Maÿ:t iag hafwer, till förtigande de anseenl: Medell som i privatorum händere så wäl här i Swerie som utj Utrikes Ohrter ännu utestå, och i desse förwirrande tider mig ogiörligit at utnämna något wist quantum ag hwad iag i så måtto nu kan wara ägare af; will iag med detta mit egenhändiga fasta bref krafttigast försäkra mina käre Barn Dauid Gustav och Carl Martin af mit förra gifte, at iag, såsom en Christelig wälbetänkt och ömhiertat fader, /.../
Thetta skedde i Lund d 2 Augusti A:o 1718
Dauid Kohl
[Sigill]

J. Jäger
[Sigill]   

H Behr
[Sigill]"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 1470 ff (AID: v817430a.b1470, NAD: SE/RA/752)


"Wälborne Hr Öfwerste [=P Adlerfelt]
Hos Kongl HofConsistor. i fält har Fru Anna Christina von Steeb angifwit sig at willia byggia ächtenskap med Cammereraren wid Artilleriet Hr David Kohl; hwarwid Consistorium har, ibland annat, funnit för sig nödigt wara, at efterfråga then afwitring, som Kongl. Kyrkiolagen fordrar C. 15 § 24 af them, som hafwa Ächta barn, tå the träda i annat gifte. /.../
wil sina med thess saliga förra mannen aflade barn, tildela then arfspart, som efter lag them kan tilkomma: Men som bem:e Fru von Steeb är Wälb: H: Öfwerstens Swägerska, som förut till ächta haft Kongl. Maj:tz Hofjunkare Sal: H: Gustaf Adlerfelt, som wid Pultava olyckel. omkom /.../
Lund d. 3 Augusti a:o 1718"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:162 (1710-1814) Bild 1780 f (AID: v817430a.b1780, NAD: SE/RA/752)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Steb_nr_1216
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerfelt_nr_1272

117
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Morgane
« skrivet: 2020-01-05, 13:30 »

"Kongl. May:tz
Nådigste Instruction hwareffter des tro tienare General Adjutant och Commendeur Carl Gustav Ulrich /.../
/.../ gifwen i Stockholm d:n 26 Aug: 1721
Det hafwer Gouverneuren Guilliaume Morgan, efter erhållen Kongl: May:tz nådigste Confirmation af d: 18 Aug: förledit åhr, på de nådige Protections och pardons bref som för des Committerades, den på Öjerne S:t Marie och Madagascar sig uppehållande Menigheten af högst sal: Hans Kongl: May:tt, glorwyrdigst i åminnelse aldraförst utfärdade sedermera jämwäl af Hennes Kongl: May:tt uppå Riksens Ständer wid Riksdagen åhr 1719 deputerades gåttfinnande bekräftade äro, till äntel: befordran och wärkställigheet /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065508_00146 ff
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Övriga likvidationer, SE/KrA/0090/III/5


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 99 / sid 193 (AID: v102734.b99.s193)
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 205 / sid 405 (AID: v102734.b205.s405)


Om den tilltänkta svenska kolonin på Madagaskar och Sainte-Marie se:
http://www.diva-portal.se/smash/geta2:803000/FULLTEXT01.pdf

118
Introducerad adel - H / Hederstierna
« skrivet: 2020-01-04, 15:00 »

"Räkning för dhe Medell Undertecknad uthi Cadix, till den mig I nåder anförtrodde Expeditionen med Fregatten Jaramas, af Consulen Rouyer opburit 1722
/.../
Officerares och Betienters Tractaments samt Underofficerarnes Difference Penningar
/.../
dito [extra Lieut:] Arfwid Hederstierna   8:1 5/8
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065508_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065508_00111
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Övriga likvidationer, SE/KrA/0090/III/5


Om fregatten Jaramas och dess påbörjade färd till den tilltänkta svenska kolonin på Madagaskar och Sainte-Marie se:

http://www.diva-portal.se/smash/geta2:803000/FULLTEXT01.pdf


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1440 / sid 283 (AID: v319671a.b1440.s283)
http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Biografica/matrikelh.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hederstierna_nr_1543
EÄ: "Arvid Scherna, adlad Hederstierna, född 1694-07-30. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1710. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente. Adlad jämte sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Avsked från regementet 1719-09-12. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1729 i Amsterdam och slöt således själv sin ättegren."

119
Introducerad adel - G / Gyllenqvist
« skrivet: 2019-12-26, 18:43 »

"Anno 1681 den 13 Julij, Extraordinarium Consistorium, /.../
/.../
Eodem inkom Corneten Petter Lönqwist klagandes till sin Hustru Bengdta Olufzdotter at hon sin ächta sängh afträdt och hoor bedrifwit hafwer, begiärandes nu Fulkomblig skillnadt ifrån henne. När Commission kommer lofwar han sigh willja henne en gårdh till hielp, och der på rächte han henne handh, at han skulle gifwa henne, så länge hon är oförsorgdh, men intet längre.
Hwarföre som hon emoot klar bewijsning intet kan till horet neka, han eij heller öfwertalas henne tilgodo uptaga, hafwer man i anledning af gudz Ordh och KyrkioOrdningen weelat frijseija honom ifrån henne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080


"A:o 1682 den 8 Martij tå Consistorium höltz i Linkiöpingh
/.../
Sedan inkom Nils Månsson uti Fornåsa Sochn, begiärandes få ächta Cornetens Petter Lönqwist förriga hustru; Han måste förtöfwa ännu een lijten tijdh till dess Corneten gifwer tillståndh der till."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00107
Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenqvist_nr_1782

120
Introducerad adel - F / Freijtag
« skrivet: 2019-12-08, 17:37 »

"/../ iag underdånigst tilkänna Mig hafwa een Sohn wedh Nampn Niclas Fredagh, hwilken ähr sina 24 åhr, och iag i hans ungdom hafwer låtit lära honom räckna och skrijffwa, såsom och öfwat sig uthj Ingenieurs konst hos Ingenieuren i Calmare. och sedan i trij åhrs tijdh warit i Lijflandh i tiänst hoss Wälborne Hr ÖffwerstL: Christian Tuen von Wijngardten, och samma Min sohn i förlädhen höst begiärdt af honom afscheedh, hwilket han Gunsteligen bekommit haffwer, som Copia af honom gijfne Pass uthwijssar, och ähr till mig hemkommen. I förhoppning at få något ringa officium undher Compagniet som iag tillförendhe hafft hafwer, Men såsom Ingen lägenheet ähr Lös, och han giärna wille låta bruka sigh. Altså är mig kommit i tanckar, I största underdånigheet, at söka Edhers Högh Greffl. Excell:z och Rådher för samma min sohn, om Möygeligit woro han i dhenne Sommar, För min Långwarig tiänsters skull kundhe Niuta een Fendrichs gage wijdh Calmar, och dher wijdh Fortifications arbeetet fingo wijstat och sig uthj Ingenieurs konst wijdare öfwa. /.../
/.../
Cronebergh d: 29 Maij A:o 1672
Christoffher Nilsson Fridagh
för detta Ryttmester af dhee[?] Skåninska[?] Cafuallerij"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065952_00358 ff
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/38 (1672)

 
Kristoffer Nilsson Freitag
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300098_00880
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 11/1
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_00350 (Henrik von Krefeldt i Kristoffer Freitags ställe)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Freijtag_nr_1977

121
Introducerad adel - S / Strussköld
« skrivet: 2019-11-30, 22:59 »
"Kongl: Maÿ:ttz sampt Sweriges Rijkes Wij underskreefne Rådh Skattmestare och CammerRådh; Giöre witterligit, att såssom hoos Högstbe:te Kongl: Maÿ:tt sampt Sweriges Crono, hafwer fordom Trägårdsmästarens wijdh Swartsiöö Herman Kopmans efterlåtne Enkia Christina Strusskiöldh i underdånigheet att foordra, för dess Sahl. mans resterande löhner, effter giorder här i Collegio uthräkningh Sexhundrade Nijetije Nije dahl:r lätt Silfwermynt, hwilka 699 dahl:r lätt Silfwermÿnt nu behr och i reeda meddell att erläggia, emedan desse tijders swårigheeter eij tillåtha; /.../
Datum Stockholm d: 1 Julij A:o 1669"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067585_00335
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet t.o.m. 1680 serie A, SE/RA/522/16/17/1


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Strussk%C3%B6ld_nr_623

122
Introducerad adel - L / Lohreman
« skrivet: 2019-11-23, 19:01 »

"Den 20 Septembr. [1682] höltz ordinarium Consistorium /.../
3. Klåckaren j S. Nicolai Kyrckia Lars Tunborg gör påminnelse om sin sak medh BorgMästaren j Upsala Hr Thomas Lohrman, angående den Skuldfordran, som af honom på dess Sahl. broders Hr Johan Lohrmans wegner praetenderes /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00140
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/37 (1682)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lohreman_nr_1172

123
Introducerad adel - E / Ehrnrooth
« skrivet: 2019-11-22, 17:23 »
"Den 25 Novembr: [1681] höltz Consistorium /.../
7. Häradzhöfdingen Johan Plagman inkom och beswärade sigh öfwer Hr Jacob Billingh, hwilken förhindrat Echtenskapet emellan honom och J. Brijta Uggla, som så wijda kommit war, att Bröllopzbrefwen woro uthskrefne, det han bewijste medh itt bref till Hr AmmiralLeutnanten Per Rosenholm underskrifwit af Fru Margareta Sparre, Herr Jacob tilspordh, hwadh skiähl han hade till att läggia sig emellan desse förbem:de Perssoners Giftermåhl swarade, berättandes, huruledes Daniel Lagerbohm, som nu på fremmande Orter stadd är, hade en gång kommit i hans Cammar medh en Ring i handen, den han wille gifwa bem:te J: Brijta Uggla, i Upsåth att trolofwa sigh medh henne i hans närwaru, men Hr Jacob nekade sigh hafwa efter sitt Embete något giordt dertill efter Lagerbohm icke hade HögWälb: Fruns samtycke der till, uthan sade sigh allenast hafwa förmant them å begge sijdor till Uprichtigheet och stadigheet emot hwar andra. Sedan han förnummit Häradzhöfdingen frija till J. Brijta, hade han skrifwit merbem:te Lagerbohm till, och låtit honom sådant förstå, hwar på han och bekommit swar, det han i Consistorio opwijste ifrå Paris skrifwit, hwar uthinnan han 1) gifwa tilkenna dem sins emellan skohla förlofwade wara. 2) beder, det Hr Jacob wille läggia denna protest i wägen widh alla tillfällen der något emot hans förmodan skulle föröfwas, det Hr Jacob sade sig nu efter hans begäran giordt. Hr Jacob frågades, om HögWälb: Frun hafwer Giftorätten utj detta måhle, eller om någon annan är närmare der till, han swarade, af HögWälb. Fruns afgången bref kan man nogsampt sluta, henne Och ingen annan competeras Giftorätten, som warit J: Brijtas Fostermoder, hon hafwer fuller en Moster, men han troor, henne hafwa framstält hela detta ährende utj HögWälb: Fruns behagh. Detta angående Gifterätten pröfwade och Consistorium billigt.
Resolutio
Consistorium finner intet skiähl att hålla den frijerijshandell, som emellan Daniel Lagererbohm och J. Brijta Uggla skall sig tildragit hafwa, wara någon laga trolofningh, uthan den som heemligh och olagligh hermedh Uphäfwer, pröfwandes der hoos billigt att approbera och gilla det Echtenskapz förbundh, som sedermera emellan Häradzhöfdingen Johan Plagman och bem:te J: Brijta Uggla Uprättat är, efter som dhe der medh lagligen procederat.
Häradzhöfdningen gaf till dhe fattiga 18 D:r Kmt."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00287 f
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Uggla_nr_100
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerbom_nr_1229

124
Introducerad adel - G / Gripenhielm
« skrivet: 2019-11-20, 22:04 »
"ANNO 1681 d 23 Febr. höltz Ordinarium Consistorium /.../
8. Af detta tilfälle berättade Notario, det M. Jonas Gravander för honom sagt, att Hr Nicolaus Ryting, som han sielf i hans åhöro bekänte, och der till intet nekar, skall Copulation emellan Hr Nils Gripenhielm och Fru Maria Bonde förrättat, hwar till lade H. Rev. Praeses detta, at bem:te Ryting skall åhr 1675 her i Consistotio blifwit bracht en Olaga Wixell af förrätta, hwilken sedermera af Ven. Consistorio uphäfwen blef, kunnandes sig icke påminna, om han sedermera är restituerat worden eller eij, hwarom Notario, skulle i Protokollet ransaken hwar uthinnan der han befinnas wara priverat och intet fått PrästeEmbetet igen, lärer Fru Maria Bondes Wixell komma utj ringa Consideration, som den der af ingen Prästman förrättat är. Resol. Hr Nils Ryting skal citeras, at afhöram hwad Consistorium kan hafwa honom at förehålla"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00047
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00063 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00075 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00206 ff
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)

EÄ, tab. 2:
"Nils Gripenhielm (son av Edmund Figrelius, adlad och friherre Gripenhielm, Tab. 1), friherre till Örneholm samt herre till Espeholt, Zimmershof, Skediga och Söderby. Född 1653. /.../ Gift 1680 med friherrinnan Maria Elisabet Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674 med överstelöjtnanten, friherre Axel Bielkenstierna, nr 28, född 1648, död 1676), född 1654-11-05 i Stockholm, död 1736-11-00, dotter av riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bonde, nr 20, och hans 2:a fru Anna Christina Persdotter Natt och Dag, nr 13."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenhielm_nr_56

125
Introducerad adel - T / Taubenfelt
« skrivet: 2019-10-15, 21:25 »

"Den 27 Jan. [1697] ordin. Consistorium
/.../
6. Wällborne Hr Hans Taubenfeldt begiärte censur och tillstånd att få trycka een suppliq eller tiggareskrifft till Kongl. M:tt och alla Ständerne, angående underhåld och medels samblande till een hederlig begrafning; Men sådant wart honom afslaget."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065097_00011
Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/52 (1697)


EÄ: "Den adlade Gustaf Hansson Taubenfelt hade en yngre halvbroder Hans Hansson, som även kallade sig Taubenfelt utan att veterligen varit inbegripen i broderns adelskap. Han döptes 1630 den 7 mars i Stockholm, Nikolai förs., blev 1657 kornett vid Upplands ryttare (livregementet till häst), varifrån han erhöll avsked med pension 1688 den 31 dec. och var tillika kopparstickare och mekanikus. Han processade först med brodern och sedan med dennes stärbhus om fäderneegendomarna i Uppland, vilka han påstod hava under hans minderårighet avhänts honom mot lag och rätt. Bland 1693 års introduktionshandlingar finnes en supplik från honom, dat. den 2 nov. 1693, vari han anhåller att bliva bibehållen vid sin »förra adeliga titel, ära och respekt», men ansökningen föranledde ingen åtgärd. Han dog 1704 den 11 april i Stockholm."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Taubenfelt_nr_437


126
Introducerad adel - B / Blixencron
« skrivet: 2019-09-28, 22:15 »

"Welborne Hr Capiteins Axell von Faltsburgs Compagnie/.../ [1681]
Piqvenerare
Magnus BlixenCrona..1"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00155
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00196
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00247

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1679. 1680. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blixencron_nr_364


EÄ: "Magnus Blixencron (son av Mårten Pedersson Blix, adlad Blixencron, Tab. 3), döpt 1664-09-17 i Stockholm Nikolai förs., Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-24. Bevistade fälttåget mot turkarna i Ungern 1687. /.../"

127
Introducerad adel - B / Bethun
« skrivet: 2019-09-28, 12:01 »

"MunsterRulla Uppå Capitein Freitagz Compagnie
/.../
3. [Roten]
11. Hercules Bethon. 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054188_00194
Källa: Lifgardet till fot 1688, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/22 (1688)


Se även år 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054038_00047
Se även år 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054216_00058


Se även år 1693: "11. Hercules Betton,[Antagen vid gardet] Anno 680, Landzman: Smål.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054294_00085


Se även år 1695: "11 Staphan Philip från Musq:r N:o 60 istel. för Hercules Betton som bekom afskied d: 20 Jan: 695"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054342_00119


***


"Rulla Oppå FältArtolleriefolket i Stockholm som blefwe Munstradhe och öfwersedde på Artolleriegården af Hans Högh Grefl: Exce:tz Rijkztyghmestaren och Kongl. Krigzrådhet HöghWälb: Hr Peer Sparre sampt KrigzCommissarien Wälb Hr Johan Hoohusens d 4 Julij 679
/.../
Stykjunkare
Herkules Bÿtton, antagen d 1 Martij 679 då han ifrån Skåne kom"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053981_00015
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/1 (1679)


"Rulla Oppå fältArtollerie Bätiente i Stockholm som blefwe munstradhe och öfwersedde på Artollerigården af Hans Höghgrefl. Exce:tz Rijkz tyghmestaren och Kongl Krigzrådhet Högh Wälborne Hr Pedher Sparre sampt Kongl. Krigz Collegii Artollerij Bokhållare Wälb:de Hindrik Slorff d 28 Novemb:r 1679.
/.../
Stykjunkare
Herkulles Buthon siuk, får afskiedh"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053981_00020
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/1 (1679)


***

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bethun_nr_1402

128
Introducerad adel - L / Linnercrantz
« skrivet: 2019-09-17, 23:53 »
"Specification uppå efterfölljande personer som tjd efter annan fåt pas [i Malmö] at resa bort.
/.../
1722*
Månad Junii
Dat: 14
Afskjedade Capitainen Jonas LinnerCrants till Holland


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) EIVa:1 (1721-1802) Bild 90 (AID: v136444a.b90, NAD: SE/LLA/10898)

* - Min not: möjligen avses år 1723 med tanke på att han får avsked först år 1723 - se AD-länk nedan:

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Linnercrantz_nr_1573


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2090 / sid 413 (AID: v319671a.b2090.s413)[/i]

129
Introducerad adel - A / Anckarsköld
« skrivet: 2019-08-18, 20:05 »

"Rulla [1686] Uppå Hans Kongl: Maÿ:tz LijffGuardie till Footh, och Capitein Wällb:ne Hr Johan Sparres Compagnie, Munstradt i Stockholm på Stallgården d: 15 Now: A:o 1686./.
/.../
Piquenerare
[Rote nr] 6
[Gemen] 35: Arfwid Ankarschiöldh ant:[agen] i st:[ället] för Isach Klarman som kom under Hr Öfw:[erste] Strömbergz Reg:te 26 Oct: 86:  1."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054141_00029
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1686/22 (1686)
"Rulla [1687] Uppå Hans Kongl: Maÿ:ts LijffGuardie till Fodth, och Capitein Hr Johan Sparres Compagnie
/.../
Piquenerare
[Rote nr] 6
[Gemen] 35: Arfwid Ankarschiöldh 1."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054143_00034
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1687/1 (1687)


Se även år 1688 :
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00029,
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00081 "fåhr afskeed när han skaffar karl", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00140, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00193,
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/1 (1688-1689)
"Rulla Uppå Hans Kongl: Maÿ:tz LijffGuardie till Foot, och Capitenens Wällb:ne Hr Johan Sparres Compagnie, Munstradt på Nya Stallgården d: 16 Apr: 1688
[Rote nr] 6
[Gemen] 35 Peter Carlsson Holm, ant:[agen] i Arfwid Anckarskiöldhz st[äll]e som avancer:[ar] till Cergiant und[e]r Gref: Nils Bielkes Regem:te d: 20 Nov: 688"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054189_00256
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1689/1 (1688-1689)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Anckarsk%C3%B6ld_nr_274
http://runeberg.org/frfinl/0013.html

130
Introducerad adel - T / Twengerhielm
« skrivet: 2019-08-18, 16:10 »

"Rulla Oppå Öfwersten Wälborne Hr Patrich Patkulls Regemänte [Östgöta kavalleriregemente] och Ryttmäst:r Wälborne Gustaff Gyllenållons Compagnie
Ryttmäster Wälborne Gustaff Gÿllenållon
i Ryttmäster Hinrich Twängerhiellms ställe som slagen bleff wedh Färbärlin den 18 Junij A:o 1675 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053930_00233
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/4 (1676)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Twengerhielm_nr_779

131
Introducerad adel - G / Gripendahl
« skrivet: 2019-08-13, 11:55 »


"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens wälborne Hr Gustaff Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie, hwar effter dess Öfwer och underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare, likmätigt Kl: M:tz Indelningzwärck och STat för bem:te Rege:te sine 1705 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomman. Nembl:
/.../
7. Aspolandz Häradz Compagnie
/.../
Furier Salomon Gripendahl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065764_00331
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705)

Se även
År 1703:"Furier Salomon Gripendahl wärfd d:n 18 Sept: 1703 i det vacante stellet, dy niuter han sin löhn ifrån den 1 October" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00606
År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065763_00479
År 1706: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00383

År 1707: "Furier Salomon Gripendahl avancerat till Förare wid Upwidinge Häradz Compag:e d:n 12 Junij 1707"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00432

EÄ: "Salomon Gripendahl, döpt 1682-11-02."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripendahl_nr_1029

132
Introducerad adel - S / Svanfelt
« skrivet: 2019-08-11, 19:07 »

"Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens Edell och wälbördig Philip Sasses anförtrodde Regemente Nylandz och Tafwastehuus lähns Infanterie, hwar effter dess Officerare och Gemene knechter hafwa sine innewarande 1685 åhrs löhner at undfå och bekomma Nembl:n.
/.../
6 [kompaniet]
Capitein Ernest Lodhe
/.../
Förare /.../ i stellet Jacob Isachsson Swanfelt, är han werfd, då löhn ifrån den tijden af besparningarne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00521
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)


År 1686 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00407
År 1687 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00440
År 1688 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065749_00425
År 1689 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00286
År 1690 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00425
År 1691 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00467
År 1692 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065752_00467
År 1694 - Sergiant Jacob Swanfält" https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00268
År 1695 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00286
År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00245
År 1698   - Helsing Compagnie, Fältwäbel Mårthen Claesson, tagit afskeed för sin ålder och oförmögenheet skull d:n 4 Octob:r 1698, i stället samma dato Sergeanten af Majorens Comp:ie Jacob Swanfält"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00249
År 1700 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00776
År 1701 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00389
År 1702 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00660
År 1703 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065762_00506
År 1706 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065765_00536
År 1707 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00376
År 1708 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065767_00410
År 1709 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00359


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svanfelt_nr_294

133
Introducerad adel - B / Braunjohan, von
« skrivet: 2019-08-07, 17:58 »

"Specification Till Aflöhningz Listans Uthfärdande För Kongl: May:ttz Swänska AdelsFana, under General Majoren och Öfwerstens Alexander Hummerhielms Commando; Och hwadh Officerare sig där widh nu wärkeligen befinna, pro Anno 1707. Nembligen:
/.../


ÖfwerstLieut:s eller Finska Compagniet
/.../
Secund Ryttmestare niuta Fälttractamente
Otto Wilhelm von Bruniean
bårtförd i Arrest effter Kongl: May:tz skriffteliga Ordres af den 31 October 1707 till Posen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00171
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


EÄ, barn tab. 1:
"Otto Vilhelm von Braunjohan, döpt 1684-03-30 i Kristine församling, Göteborg. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1701-06-19. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1703-09-19. Ryttmästare vid adelsfanan 1705-10-23. Konfirmationsfullmakt 1706-01-31. Död ogift 1707-10-00 i Posen."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Braunjohan_nr_1292


***


I Generalmajoren Friherre Alexander Hummerhielms dagbok 1707-1708 (utgiven i Karolinska krigares dagböcker X (del 10), Lund 1914) finns bl.a:

"30: onsdagen Dito [Oktober 1707]
Dito hemkom ordenancen medh effterföll. breff.
1 från Gen: Major Lagercrona, wahr kongl. Maj:tz ordre att dhe officerare som wohre wjd regementet i arest att dhe skulle under en skarp arest föres till Posen och 1 breff till General Major Crasso af General Major Lagercrona, och att qvittens skulle tagas j Posen på arestanten."

"31 torsdagen [Oktober 1707]
Dito afsändes Rytm. Brunjan medh en escort aff 50 hästar som Ryttm. Tvilling och Lieut. Pilmejer medh Cornet Lejonflykt [och] 3 corporaler commenderade och Brunjan medh een hand sluten j handklöfwer."

" 1 fredagen [1707 Novemb.]
Dito hemkom Ryttm. Tvilling medh dhen escort som fört BrunJan i arest till Posen och hadhe breff och qvittens af Gen: Major Crassou, dhe har måst lemna handklöfwen qwar och nyckelen der til, som Brunjan hafft på sigh."

134
Introducerad adel - S / Spåre
« skrivet: 2019-08-04, 22:49 »

"Specification Uppå Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavallerie Regiementes Officerare och Betiente, hwar effter dhe jempte Giemene Ryttare A:o 1694 Åhrs Löhn uthi Underdånigheet förwäntta att åthniuta och bekomma Nembl:n
/.../
6:te [kompaniet]
/.../
Qwartermästaren Petter Spåra wedh hemreesan ifrån Stockholm på Åhlandz haaf olyckligen omkommen in februario, och i des ställe förste Corporal:n Johan Erickson Planman d: 29 April sidstledne Avancerat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00040
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


http://runeberg.org/frfinl/0434.html ff
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sp%C3%A5re_nr_160

135
Introducerad adel - S / Stålhane
« skrivet: 2019-08-04, 22:30 »

"Specification Uppå Nylands och Tafwastehuus Lähns Cavallerie Regiementes Officerare och Betiente, hwar effter dhe jempte Giemene Ryttare A:o 1694 Åhrs Löhn uthi Underdånigheet förwäntta att åthniuta och bekomma Nembl:n
1. [Kompaniet]
/.../
Corproalen Lorentz Ståhlhana död in Martio och lembnat hustru och Barn efter sigh, hwilka uthi Underdånigheet anhålla att få niuta Nåde åhr till godo"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065754_00037
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/47 (1694)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5lhane_nr_292

136
Introducerad adel - G / Giös
« skrivet: 2019-08-03, 22:34 »

"ANNO 1715 d: 4 Maii höltz Consistorium ordinarium /.../
XIV Beklagades at Ryttmästaren wälb: H:   Göös från Finland hijtflyktad, så illa tracterar och slår sin hustru Fru Sophia Klingspåre"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075277_00240
Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/19 (1711-1721)


EÄ. tab. 9
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gi%C3%B6s_nr_279
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Klingspor_nr_195

137
Introducerad adel - O / Olivecrona
« skrivet: 2019-07-17, 21:25 »

"Efter Högl: Kongl: KrigzCollegii Ordres af d: 21 Julii nästledne och Wälborne Hr Öfwersten Appelmans till Hr Capitaine Schildt dher å fattade ytterligare befallning af d: 28 ejusdem, är uthi Hr Krigz Fiscalen Philip Ellis, Auditeuren Abraham Wetters och Cammarförwanten Fabrickz samt framl:ne Bookhållaren Jacob Permans Broder Cancelisten Samuel Permans och Cautionisternes, Cammarförwanten Skelitz och Bookhållaren Hackmans närwaro, berörde Bookhållare Permans, som d: 15 Julij af en olyckelig händelse drunknat, efterlåtenskap och egendom inventerat och befunnen som följer:
Nembl:
Contante Medel Kmt:
/.../
Stockholm uthi Kongl. Artollerie gården d: 10 Septemb: A:o 1715"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00910 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Olivecrona_nr_1626
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7715

138
Hovslagare / Hovslagarämbetet i Stockholm
« skrivet: 2019-07-16, 20:48 »

"Specification uppå de Geseller som finnes nu för tiden wid Hoofslagare Embetet" [i Stockholm] - år 1715 hittar man här:


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00616
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)[/i]

139
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Normann, von
« skrivet: 2019-07-11, 23:39 »
"Eder Kongl. Mayttz stora wijsta Nåde emot mina kiötzliga Bröder Lieutnant Christian Hindrick von Norman och Fendrich Fredrich Rudolph von Norman bägge utaf Smålandz Fämmänningz Regemente till Foot, som med förbätringz Caracteur och Afskie af d 2 Septembr 1719 benådade blifwit, /.../
Men som mina förbenämbde Bröder sedan sista Nårska Campanie under ständig warande Commando wid Nårska Gräntzen blifwit så oförmögne och mycket skyldige dem warit ömögeligit att försättia sin resa till Tyskland /,,,/
de sedan för skieppetz Afseglande äij kunnat afwänta, utan länte af mig 24 Rickzdaler i Plåtar /.../
Stockholm d 20 Octobr A:o 1719
AllerUndernådigste Tiänare
Carl Christoffer von Norman
Capitain wid ständige Östgiöta Infanterij"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065997_01783

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719)


Se även: http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Von_Normann
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2430 / sid 481 (AID: v319671a.b2430.s481)

140
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Erfft, von
« skrivet: 2019-07-06, 15:51 »

Johann Anthon von Erfft (Nobilis Austriacus - österikisk adelsman)
Blev soldat/volontär [enligt rullan 31/1 1735] vid Drottningens Livregemente till fot (i Stralsund) under Överstelöjtnant greve Frölichs kompani nr 48 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029451_00066 ]. Där var han tills sitt avsked i Stralsund 1738 30/6 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029452_00064 ]. Därefter volontär under artilleriet i Stockholm.

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 6670 ff (AID: v817431.b6670, NAD: SE/RA/752)


"Hoos Eders Kongl. May:tts har för detta jag i diupaste Underdånighet andragit hurusom den högste Guden behagat 16 dagar för sidstl:ne Pingst [1741], efter en swår dock med Christeligit tholamod utstånden siukdom hädankalla min K: hustru, hwillken uti 1½ dels åhr föruth ständigt och in til des hon Sahl: i Herranom afsomnade, hållitz wid sängen uti stor wärk och wedermöde. /.../"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 6680 ff (AID: v817431.b6680, NAD: SE/RA/752)

141
Introducerad adel - D / Drakenhielm
« skrivet: 2019-07-06, 15:01 »

"Emedan emillan mig Jacob Jefferÿes, Riddare, Herre till Kipmad och Karelsedh, Hans Kongl. May:t af Stoora Brittanien, Frankrijke och Irlandh, Gouverneur på Duncanon, Öfwerste af Infanterie och Landtrådh dersammastädes som den Reformerade Religionen bekiänner och den Edle och Catharina Drakenhielm till Stiernholm, Malma och Lindöö, Af den Lutterske Religioen ett Christeliget Echtenskap slutit och belefwat ähr, Och wij nu sinnade äro, at begifwa Oss här ifrån till fremmande land; Ty förplichtar iag Jacob Jefferÿes migh her medh på det krafftigaste, at iag bem:te min tillkommande hustru till ingen annan Religion, Än den hon nu bekiänner, locka eller twinga skall; Och der Oss Gudh utj wårt Echtenskap medh Barn wälsignandes warder, skall henne stå fritt desamme utj den Lutterska Evangeliske läran at upföda och underwijsa låta; hwilket iag medh min handz och nampns underskrifft betygar. STockholm d. 24 Januarÿ 1693
Ja: Jefferyes"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (o) Vol:139 Bild 5410 ff (AID: v817431.b5410, NAD: SE/RA/752)


EÄ, barn tab. 2: Catharina Drakenhielm, döpt 1660-08-08 i Stockholm, levde 1703. Gift 1693-01-29 på Malma med guvernören Jakob Jeffery i Irland.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenhielm_nr_510

142
Introducerad adel - R / Rosin
« skrivet: 2019-06-14, 23:02 »

"General Munster Rulla För Västgiöta 3 och 4 Männingz Regemente till Häst med Öfwersten Högwälborne Grefwe Gustaf Fredrich Löwenhaupt, som till Underdånigst föllgie af Hans Kongl: May:ttz Nådigste Ordres och Breef, dat: Radoscowice d 21 Maij 1708, är af Kongl. Rådet och Praesidenten Högwälborne Grefwe Carl Nieroth, samt Cammereraren uti Kongl. Cammar Collegio och General Afrächningz Contoiret Wählborne Hr Petter Danckwardt Mönstrat uti Höijentorps KongzGård A:o 1708 d: 2 Septembr och fölljande dagar.
Nembl:
Lijf Compagniet
/.../
Första Corporalskapet
Corporal Carl Fredrich Rosin. Praesent: 1 häst."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054610_00046


Källa: År 1708 Västgöta tremänningskavalleriregemente 3 kompanier. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1708/9 (1708)


***


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosin_nr_1717


Se även:
-Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2870 / sid 569 (AID: v319671a.b2870.s569)
-Regementsräkenskaper -1723: Riksänkedrottningens livregemente till häst (O) GI:21 (1700) Bild 5080 / sid 993 ff (AID: v833842a.b5080.s993, NAD: SE/KrA/0024028)


143
Introducerad adel - G / Gyldenär
« skrivet: 2019-06-04, 22:06 »

"Wälborne Hr Baron och Öfverste Jacob Johan Hastfers Compagnie
/.../
Musqueterare
Ernest Arfwedh Gÿllenär"


År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00144
År 1681 4/7: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00180
År 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00229
Källa: 1679-1681. Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


År 1683 11/12: Pikenerare. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054038_00007 .
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1683/2 (1683)


Se även Björneborgs regemente år 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00492
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/38 (1684)


EÄ, tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gylden%C3%A4r_nr_388

144
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hammelstjerna
« skrivet: 2019-05-16, 22:22 »

"Welborne Hr Capiteins Gustaf Johan Forbus Compagnie
/.../
Piqvenerare
Carl Johan Hammelstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054011_00135
Källa: Livgardet. Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr. 1681, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1681/1 (1679-1681)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 59 / sid 113 (AID: v102734.b59.s113)

145
Introducerad adel - H / Hästesköld
« skrivet: 2019-05-10, 22:48 »

"General Munster Rulla som höltz af Välb:ne Hr General Maijor Schönleben uthi Nymö på Hr Öfwerstens Nills Guldenstiernas Regementte och Ryttmästaren Isach Hinrich Creutzes Compagnie d: 17 Junij A:o 1678"
/.../
[gemen ryttare] Caspar Hästskiöld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00070
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053973_00094
Källa:  Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678)


"General Munster Rulla af Öfwerst:ns Hr Nills Gyllenstiernas Regementte och Ryttm_r Isack Hinrich Creutzens Comp: som höltz af Hans Excell:tz Hr Fältmarskalk Aschenbergh uthi Booslöff d: 8 Aug: A:o 1679
/.../
[gemen ryttare] Caspar Hästsköld"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00227
Källa: Öfverste Nils Gyllenstiernas värfvade kavalleriregemente. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)


EÄ, tab. 5, barn:
"Casper Hästesköld. Reste 1676 för studier till utlandet. Befann sig 1685 i Stralsund och skulle då resa till Frankrike."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/H%C3%A4stesk%C3%B6ld_nr_228

146
Introducerad adel - G / Gyllenstake
« skrivet: 2019-05-04, 13:24 »

Vigda i Tallinn/Reval år 1700
"Dom. II. post Epiph [14/1]
Br. Axel Güllenstahk unter H: Maj. Hans v. Rosen ein Volunteur
Br. Anna Dorethea Eger"

Sünni, abielu ja surma registreerimise raamat.; TLA.238.1.1; 1695-1731, bild 6/122
Sökkälla: http://www.ra.ee/


"von Rosen, Hans ryttmästare vid von der Pahlens (sedan Tiesenhausens) Lifländska kav.reg.; major därstädes 1688 6/11; överstelöjtnant därstädes 1700 31/7; avsked 170[1] [R. M.)"
Källa: Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2830 / sid 561 (AID: v319671a.b2830.s561)


EÄ:
"Utan känd härstamning:
Axel Gyllenstake, blev 1700 korpral vid H. H. von Tiesenhausens regemente. Fången 1710. Kornetts avsked 1729 [At (L)]."


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054592_00029
Rulla år 1706. Drottningens lifregemente till häst. Öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054601_00012
Rulla år 1707. Drottningens lifregemente till häst. Öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen.

[ https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenstake_nr_620 ]

147
Introducerad adel - B / Borgen, von
« skrivet: 2019-04-28, 11:33 »

"A:o 1702
Julius
d 24 Begrofz af Slottz Past: Andrea Linström Sahl. Major von Borgens EnkieFru Dorothea Weile i S:te Jacobj stilla.

Källa: Riga, St Jacobi församling,  bild 220/252
http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html


EÄ: "Hans änka [utan känt namn] levde 1702-02-28"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Borgen_nr_1344

148
Introducerad adel - U / Utterklo
« skrivet: 2019-04-21, 11:33 »

Riksänkedrottningens livregemente till häst:

"Dödzfallz och AvancementzBesparingarne wid Bohuus och Hallandz Lähns Regimente till Häst Pro Anno 1719
/.../
Fiähre Härads Compagnie
2:dra Corporalen Jöns Utterklou fådt afskied d:n 27 Aug: 1719"

Källa: Riksänkedrottningens livregemente till häst (O) GI:41 (1719-1720) Bild 550 (AID: v33853a.b550)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Utterklo_nr_849


Se även: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna 1700-1723, SE/KrA/0022/1b/2
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300122_01382
"1718:14" =
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054726_00179
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054726_00183


***

Johan Utterklo - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3680 / sid 731 (AID: v319671a.b3680.s731)

149
Introducerad adel - D / Dahlstierna
« skrivet: 2019-04-20, 11:49 »

Generalmajor Gabriel Spens regemente år 1760

"Capitain och Riddaren Rams Compagnie /.../ uti Stralsund d 22:dre Novemer 1760
/.../
Volonter [soldat nr] 86 Ferdinandt v: Dahlstern
Ålder åhr 15, tiänar på befordran
insatt d 1 aug 1760 för Comp: räkning, avangserad till rustmästare d 14:de November 1760 och niuter lön i detta Nummer.
Svensk Pomern, Luterisk; Ogift
Siuk. Lönen innehafwes af en underofficerare."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029577_00130

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1452 (1760-1762)


EÄ, tab. 3: "Ferdinand August Dahlstierna (son av Anders Gottfrid, Tab. 3), född 1746-11-00. Underlöjtnant vid sachsiska dragonregementet von Sacken 1767. Avsked 1772. Kapten i Württembergisk tjänst. Levde 1815. Gift med Helena Christina Ulrika von Stumpfeld, dotter av amtshauptmannen i Barth Christopher von Stumpfeld och Anna Maria von Meincke."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dahlstierna_nr_1864

150
Introducerad adel - S / Sölfverklinga
« skrivet: 2019-04-16, 20:03 »

"Datum Stockholm 14 Maius A:o 1686
Till Åbo HåffRätt uti Sölfwerklingens Eedzöres saak. Carl/ L: Wallenstedt
Wår synnerlige ynnest .p. Wij hafwe Tro Män och Tiänare etz: Uthaf Eder skrifwelse daterat d 4 Aprilis åhr 1685 i nåder intaget Eder underdånige förfrågan, angående dhe Eedzöresbrott som Ryttmästaren Gustaff SölfwerKlinge uppå åthskillige rum och tijder hafwer begådt huruledes  I Edeer heruthinnan Wijd dömmandet skohle förhålla Först emedan hwarken det straffet som lagen ett sådant brått pålägger som ähr att mista högra hand och löösöron, heller dhet som Kongl. Resolutioner sedermehra gifwa innehålla, nembl: att en i slijka fall löser högra hand sin med 50 D:r Sölfr m:t af dhet fasta och hans löösa godz går till skiöfling, kan mehra ähn en gångh wärkställas och delingventen således icke mehra ähn en gång till sin handz löösen obligeras, om icke denne giärningens å nyo begående böör ansees med swårare straff och böter än dhet Eedzöret som allenast en gång föröfwas och straffet förwandlas uti ett annat wilkorligit som med dess förtiänst och groofheet kunde aeqviparera, och för det andre emedan Sölfwerklinge sig med Målsäganderne hafwer förlijkt, om icke dhet måhläganderättens efftergifwande kan till en dhel straffet lindra; Och såsom Wij hwad dhet första widkommer för rättwijst och skiäligt befinna att straffet och böterne af dhet faste blifwa fördublade, efftersom giärningen särskildt och twenne gånger ähr begången pch där dhet fasta intet tillräcker att han då med något annat aeqvivalent Corporat straff belades: Så låte Wij och för dhet andre Oss i nåder behaga att dhet förblifwer wid dhe förlijkningar som med Målsäganderne allaredo ähre ingångne och träffade, allenast domen för det öfrige inrättes effter dhet förslag på straffet och böterne som I effter lagh och Resolutioner om dhe andre åthskillige Sölfwerklingens exorbitantier med nidningzwärk och flere wåldsamheter hafwe projecterar så att om sådan groof misshandell må effter förtiänsten blifwa afstraffat hwar med .p.
CAROLUS"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038994_00264 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/499 (1686)


EÄ, tab. 3
"TAB 3
Gustaf Sölfverklinga, (son av Axel Isaksson, adlad Sölfverklinga, Tab 2) till Rådsby i Tenala socken. Född 1646-06-24. Kornett. Ryttmästare. Död 1698-03-25 på Rådsby och slöt ätten på svärdssidan. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6lfverklinga_nr_973


Se även:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300119_00645
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/14

151
Introducerad adel - S / Spalding
« skrivet: 2019-04-11, 23:28 »

"Datum Liungeby 18 Junius 1679
Till Landmarskalken, at intaga Praesidenten i Göteborg Spalding ibland Ridderskapet ock adelen på Riddarhuset. Carl/ I Rensk:
Wår ynnest .p. Såsom Praesidenten i Göteborg Johan Spalding med behörige documenter säger sig kunna opwisa, det han ock hans medsyskon utaf en gamal och förnäm adelig familie i Skåtland hafwa deras härkomst, ansökandes fördenskull at han ock de måtte bliwa intagne uppå Ridderhuset ibland Wårt Ridderskap ock adel, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00157

Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Spalding_nr_910

152
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Friederichser
« skrivet: 2019-04-11, 22:31 »

"Datum Liungeby 12 Junius 1679
Till Hr Christer Horn för Capiten Jöran Erikson Lillïj enka Hedvig von Fredrichs. Carl /H:H.
Wår synnerl. .p. Det hafwer Oss framledne Capitenens Jöran Erikson Lillij enka Hedevig von Fredrichs underdånigst tilkänna gifwit huruledes hennes faderfader Bårgmästaren uti Riga Frans Neusted hafa hos Magistraten därsammastädes deponerat Etthundrade rosenobler emot årligit interesse á 6 pro centum, hwilket interesse till någon af hans släkt skulle lefwereras, som wore uti fattigt och beträngt tilstånd; eftersom och hennes Sal. Moder samma interesse in till sin död riktigt har åtnutit. Men beklagade sig hos Oss, at Magistraten henne warandes den endaste arfwingen, och des utan uti et mycket slätt wilkor, efter b:de hennes Moders död det samma intet wela låta åtniuta, underdånigst fördenskull anhållandes om Wårt nådige beskydd, som I det med mera af hosgående hennes underd: Suppliqve hafva at förnimma: Såsom Wi nu icke kunna afse hwad skäl och rät merb:te Magistrat skulle kunna hafwa till at förhålla henne åfb:te interesse peningar; Altså är här med till Eder Wår nådige willie och befallning, det i Magistraten uti Riga behör- och allwarligen tilhålla, at de merb:te enke åfb:te interesse penningar så wäl för tiden, som redan förfluten är sedan hennes Moders död, som jämwäl hädan efter så länge hon lefwer ärl: ofelbart och utan något hinder utbetala och åtniuta låta. Hwar med .p.,
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038940_00096 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/445 (1679)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 41 / sid 77 (AID: v102734.b41.s77)
http://www.vonfriedrichs.com/history_vonfriedrichs.html
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

153
Introducerad adel - S / Skyttehielm
« skrivet: 2019-04-10, 21:17 »

"Datum Liungby 13 Februarius A:o 1679
Till CammarColleg: för CammarRådet Schüttehielms arfwingar. Carl/ I. Rhensch,.
Wår synnerl. ynnest .p. Wij låte hooss Oss i Nådigh consideration komma dhe nytt- och långliga tienster som Oss och Sweriges Chrons för detta CammarRådet Schüttehielm uti CammarCollegio giort och bewijst hafwer, och wele i anseende dertill dess arfwingar hafwa bewilliat och förunt, att dhe för 1678 skole få upbähra dess Cammar Rådhs Löhn, sampt och af någre rede och säkre medel dhe öfrige dhess hafwande praetensioner promtemente få betalte; /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038937_00149

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/442 (1679)


EÄ, TAB. 2.
"Joakim Skytte, adlad Skyttehielm (son av Henning Nilsson Schütte, Tab. 1),/.../ Kammarråd 1665-01-28. Död 1678 (1687?) 5/5 och begraven 1687-08-12 i S:t Nikolai kyrka i Nyköping, där hans vapen uppsattes."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skyttehielm_nr_488

154
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Plater, von
« skrivet: 2019-04-02, 20:57 »

"Datum Liungby 15 Maij A:o 1678
Till Rådet angående den strijdigheeten emellan Öfwerstel: Fabian Plater och Prasidenten Fredrich von Plater.
Wår synnerlige ynnerst .p. Troomän .p,
Wij hafwa aff särdeles orsaker godtfunnit att låta uphäfwa och igenom General Gouverneuren och Feldtmarskalcken H: Christer Horn tillbaka kalla den capitulation Wij för en tijdh sedan månde sluta med ÖfwerstLieutenanten Fabian Plater; Sedermehra ähr Oss utaff Praesidenten uthi Öfwer Consistorio i Lifflandh Fredrich von Plater underdånigst förebrackt wordet, huruledes benämde Fabian Plater, med sina anhörige sigh deras Adelige nampn och wapn dem och deras Familie till praejudice och nachdehl icke allenast skulle tillägna, uthan och uthsprijda att han sådant för lagh och rätt uthföhra wille; Och huruledes han saken widh Dorptskie Hoffrätten dem emoothfallen ähr, hafwer söckt beneficium revisionis och detsamma erhållit då d. 15 Februarij till terminus comparitionis ansattes. Såsom nu bem:te Fredrich von Plater sigh infunnit hafwer å sin, sin faders och bröders wägnar denna saken emoth Fabian Plater och dess Familia till en fullkombligh decision att uthföhra, men widh sin ankombst hwarcken ÖfwerstL: eller någon aff dess Familie, eij heller någon deras Fullmäcktige för sigh finner, uthan att ÖfwerstLieutenanten under praetext aff sin wärfning saken hade desererat, Ty hafwer han sigh hoos Oss däröfwer beklagat med underdånigh böhn att saken måtte hoos Eder företagas; Det ähr fördenskull till Eder wår nådige willie att I fordersammast denne saak som ähr er actio praejudicialis optagen efter acternes innehåld noga skiärskådan, och sedan afdömmen.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00201 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)


http://runeberg.org/frfinl/0334.html

155
Introducerad adel - H / Hjortfelt
« skrivet: 2019-03-16, 12:10 »

"Datum Stockholm 13 August: A:o 1675
För Ryttmästaren Orre att dher hans Styfsohn uthan arfwingar igenom döden affginge, han då bekommer hans godz.
Wij Carl .p.p.p Giöre wetterligit att efftersom Ryttmästaren Manhafftig Arfwidh Orre, hafwer sigh wähl och med godt beröm förhållit i Wår och Cronans Militia tiänster , dher wedh blifwit af fienden, illa skuten och sargadh, så och hoos Ryssen i fängelset hårdt pinter och handterader, /.../, som hans Styffson Salmon Jorttfeldt under Norkiöpingz Besluts Condition för tijden hefdar, äger och besitter, att emädan han är ensammer ogiffter, och i Wår och Chronans wärkelige tiänst, utahnlandz, under Militien stadder, j fall honom altså något dödeligit händer icke lemnandes effter sigh någre bröstarfwingar eller någon annan till dhe godz berättigat, då han Orre hans hustru och ächta Manlige bröstErfwingar barn effter barn förbem:te godz, effter sin Styfsons dödelige frånfälle, /.../
Carolus."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038911_00243 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/416 (1675)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hjortfelt_nr_639

EÄ: "Salomon Hjortfelt. Fick 1669-07-08 öppet brev på de gods, som hans fader och farfader innehaft under frälserätt samt 1674 konfirm. Torde ung och ogift avlidit i utlandet, där han studerade."


***

Se även:
Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/6
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300111_00428 ff


Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/42 (1676)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065956_00915 ff

156
Introducerad adel - B / Barneken
« skrivet: 2019-03-06, 19:08 »

"Datum Stockholm 3 December 1672
Till Landtmarskalken Gref Gust: Oxenst: för Fru Catharina Hilkens 2 söhner.
Carl .p./ E Lindschöldh
Hoos Oss hafwer, Troo Man .p. för detta ÖfwerstLieut:n Edle och Wällbördige Nicolai Barnekens Enkiefru, Catharina Hillken underdånigst framtee låtit een vidimerat Copia aff Hennes M:tz wår Ellskel:e K: Frumoders Drottning Christina breef dat Stockholm d 18 Septemb: 1641, hwaruthinnan bem:te hennes Man adelig titul och Sköldemärke gifwes och förunnes; och underdånigst fördenskull anholler at Wij hennes twenne Söhner af hwilka dhen eena uthj Wår tienst under Öfwersten Grothusens Reg:te wistas, rum och Säthe iblandh Wårt Rijkes Ridderskap och Adell förunna wehle och dheras nampn på Ridderhuset inmatriculera låta; denne hennes underdånige begiäran hafwe Wij welat till Edher remittera med nådigh willie och befallningh at I bem:te Enkefrus ansökande och skiähl på wanligit sätt öfwersee och examineren procederandes sedan så medh hennes Söhner, som andre af slijk beskaffenheet, och låtandes dhem wederfaras hwadh dhe, heruthinnan finnas wara berättigade till. Hwar medh skeer .p., Och Wij befalle .p.
H:E:
P:B:  C:G:W:, P: O:S:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038898_00010 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/403 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Barneken_nr_813
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hilchen_nr_683

157
Introducerad adel - G / Gyllentrost
« skrivet: 2019-03-05, 20:26 »

"Datum Stockholm 15 Aug: 1672
Öppet breef för Corneten Matthias Trost, att träda uthi Adeligit giffte.
Wij Carl .p. Giöre weterligit att Oss hafwer wår troo Tiänare och Cornett under Jämptelandz cavalleriet, Erligh och Manhafftig Matthias Trost i underdånigheet låtit föredraga, huruledes han igenom Gudz försyn sampt dheras som wederböhr Consens, sigh hafwer inlåtit uthi Trolofningh och Echtenskaps Förbu[n]dh medh för detta Ryttmästarens Georg von Schönfeldtz dotter Edell och Welbördigh Anna Margareta von Schönfeldt, i lijka underdånigheet anhållandes, att så wijda han är en ofrelsses man, Wij fördenskull till mehra hans säkerheet wela honom wårt nådige tillståndh meddhela att trädha uthi samma Adelige giffte. /.../ "

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038897_00048

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/402 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllentrost_nr_937

158
Introducerad adel - U / Urqvard
« skrivet: 2019-03-05, 19:58 »

"Datum Stockholm 2 Augustus A:o 1672
Till Gouverneur Fersen för Öfwerst Kindmundz Erfwingar
/.../
/.../på sampthl. framledne Öfwerstens Tomas Kinmunds Arfwingars wägnar twenne Executions saker fördraga, först medh fordomb Cornettens Bernard v. Levoldens Enckia F: Isabella Urqvard om 1000 RD:r som seijes medh wissa Conditioner wara länte, och han wijsar wår Kongl. Håfrätz Doom, Dorpt den 23 Decemb: 1671/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038897_00013 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/402 (1672)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Urqvard_nr_423
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baron_L%C3%B6wenwolde

159
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Olivestam
« skrivet: 2019-03-03, 00:09 »

"1795
Döds-
Dag: 8
Månad: 6
Caracter: Capitainen og[ift]
Nummer:
Compagnie: LifC
Namn och Dödsställe: Matthias Gustaf Olivestam
Begrafnings Dag: 10/6
Sjukdom: Fläckfeber
Ålder och Lägerställe: 28 år 5 mån 19 dagar Clara"


Källa: Stockholms Garnisonsförsamlingar (A, AB) C:2 (1791-1812) Bild 54 / sid 105 (AID: v91543.b54.s105, NAD: SE/SSA/0005f)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Olivestam


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 105 / sid 205 (AID: v102734.b105.s205)

160
Introducerad adel - B / Bergsköld
« skrivet: 2019-03-03, 00:01 »

"1795
Döds-
Dag: 5
Månad: 1
Caracter: Afsk: Sergeant gift
Nummer:
Compagnie: Paléns
Namn och Dödsställe: And: Bergsköld
i hörnet af Norrlansgatan och David Bagares backe
Begrafnings Dag: 8/1
Sjukdom: Slag
Ålder och Lägerställe: 24 år 6 m: gl. Joh."

Källa: Stockholms Garnisonsförsamlingar (A, AB) C:2 (1791-1812) Bild 53 / sid 103 (AID: v91543.b53.s103, NAD: SE/SSA/0005f)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bergsk%C3%B6ld_nr_477


EÄ: Utan hittills känt samband med denna ätt äro följande:
Erik Bergsköld, hovlakej. Död 1783-08-27 i Stockholm. Gift med Anna Lovisa Treuberg.
Barn:
Anna Lovisa, född 1762.
Fredrika, född 1765.
Ulrika, född 1768.
Anders, född 1770.

161

"Datum Stockholm  Decemb: A:o 1667
Donation för Johan Righman på Godzet Rigenbergshof
Wij Carl .p. Giöre witterligit emedan framledne Majoren Gerhard Rigenbergh ähr uthan Manliga börstarfwingar genom döden afgången, och det Godzet Rigenbergshof af een och een half haka landh, som han under Norkiöpings besluths willkohr hafwer besuttit ähr Oss och Cronan fördenskull hemfallit Ty hafwe Wij af Gunst och nåde, så ock i anseende af dee Gode och Trogne tienster, som wår troo Tienare Oss Elskeligh Edell och Wällbördigh Johan Righman här till giordt och bewijst hafwer, den han ock her efter att giöra och bewijsa förplichtat ware skall, hafwe undt skänkt och gifwit, som Wij ock i detta Wårt öpne brefz kraft unne, skänkie och gifwe honom hans hustru och ächta manlige brystarfwingar ofwanbem:te Rigenbergshof af een och een half hake Landh, medh alle dee tillhörande appertinentier etc, att nyttia bruuka och behålla under lähns rätt och Norkiöpings besluths willkohr, alleenast at hans Swärmodher som är framledne Borgmestarens Christoff: Righmans Änkia, det uthi sin Lijfztijdh behålla, emedahn hon det hafwer i sin pussession för een post penningar som hennes Mann till den här uthi begynnelssen af brefwet nämde Majoren Rigenbergh, som war hans swåger och hans broder, försträcht hafwer, och af denne uthi Cronones tienst är anwändt så frampt bem:te Änkia icke will det godhwilleligen till honom Righman afstå. Till yttermehra wisso etc.
HE
[Rådet]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038875_00616

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/380 (1667)


Adel. ätten Ringenberg - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 119 / sid 233 (AID: v102734.b119.s233)


Adel. ätten Rigeman von Lejonstjerna sedan von Löwenstern - Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 118 / sid 231 (AID: v102734.b118.s231)

Se: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_L%C3%B6wenstern_nr_181
"Nedanstående Didrik Rigeman, född 1611, död 1656, adlades jämte sin broder, rådsherren, sedan borgmästaren i Riga Christoffer Rigeman av drottning Christina 1650-11-14 med namnet Rigeman von Leijonstierna (von Löwenstern), men bröderna togo icke introduktion."

162
Introducerad adel - E / Ehrenbusch
« skrivet: 2019-01-18, 22:29 »

"Till BorgMästar Sundium!
Såsom Sahl. Gen. Auditeuren och Häradzhöfdingen Ehrenbuschz Broder Andreas Pribis, den der hijt ifrån Brandborg kommen är att Opbära sin effter b:d dess broder tillfallande Arfwelått, hoos Mig anhollit att Hr BorgMästaren Måtte förordnas honom som en fremling Och Okunnig Om Landzens Lag och förOrdningar till hielp Och Assestence /.../
Mal[mö] d. 11 Maij 1700"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00215"Till Hr Häradhöfdingen Seth
Såsom Mest:r Andreas Pribis, Sal. Häradzhöfdingen Ehrenbusches halfbroder, som en MedErfwinge efter bem:te dess broder, sig hos mig beswärat öfwer det han nu redan så länge måst uppehålla sig här i landet och intet kunnat till dato det ringaste uträtta, widare än at honom nu nyligen ett inventarium är tillstält wordet, /.../
Malmö d: 16 Maj 1700"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00265 ff

Se även 27/8 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00435
; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00439 ff
; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/L0000151_00475

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv, Protokoll och koncept, SE/LLA/10884/A I/39 (1700)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenbusch_nr_1003

163
Introducerad adel - S / Schürer von Waldheim
« skrivet: 2019-01-11, 13:38 »

"Undertecknad Klara Helena Schürer von Waldheim född den 21 Augusti år 1847 i Riga af föräldrarne Georg Friedrich Wallenburger född den 14 januari 1802 i Kurland och Amalia Charlotte Deglau född den 29 Februari 1816 i Kurland.
/.../
Jag är änka efter svenske undersåten f.d löjtnanten Gustaf Schürer von Waldheim, död i Charkow den 11 november 1883. Jag återfick svensk medborgarrätt genom Kungl. Maj:ts resolution den 23 oktober 1914.

Riga den 3/16 februari 1915.
Clara Schürer v. Waldheim
geb. Wallenburger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002728_00135

Källa: Insända, godkända förklaringar om förbehåll om bibehållande av svenskt medborgarskap från konsuln i Riga 1896-1918; Utrikesdepartementet med föregångare, Godkända svenska medborgarrättsförklaringar, SE/RA/221/2210.02/61/H/10.III (1896-1918)


EÄ, tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sch%C3%BCrer_von_Waldheim_nr_2201

164
Introducerad adel - G / Gyllengranat
« skrivet: 2019-01-10, 23:32 »

"Journal uppå Skiep och Fahrkostor som wid Fästningen Neumynde inkommit sedan d 25 Aug till underskrifwen dato 1707
/.../
N:o 143 d 2 Sept: Skieparen Jacob Dirickson med PåstJachten Fiscken, kommer ifrån Stockholm, lastad med Järn ligger 7 foth diup fahr 7 man stark föhrer 2:ne Järnstycken, warit 4 dagar under wägern
Passag:re
Lieutnant Christopher Hendrich von Münchhausen
/.../
Jungfru Greta Maja Gyllengranat med sin Piga Greta Larsdotter
/.../
Nÿmynde d 7 Sept:r A:o 1707
Gustaf Ernst Albedÿhl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00031


Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707); Förteckningar på skepp och passagerare 1706-1707


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengranat_nr_714
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengranat_nr_226)

165
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Corswant, von
« skrivet: 2019-01-06, 14:48 »

Generalmönsterrulla för Pommerska dragonregementet, kapten Ambrosius von Belows kompani, den 29/11 1703:
"Führer [=Förare] Peter von Corschwant
Edelman: Edelman
Ist zu hause: Greifswalde
Ist Alt Jahr: 22"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00227

Källa: Pommerska dragonerna. 1703, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1605 (1703-1707)


År 1704: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00333
(Sten von Corswandt år 1703: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029806_00318)

År 1704, Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029803_00016
År 1705, Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029804_00017


https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Corswant

166
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Cronreuter
« skrivet: 2018-12-29, 21:33 »

"Hwellinge Sochn
30 3/4 Hr Leütn: Bröms NB: Cronreuter, frun von Halle, Jomfrun Lisken Cronreüter, dräng Jöran Nilsson och Lars Pålsson.
Föregifwer sig at wara Nobiliterad, och frij effter Instruction: 7 punct"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005475_00394

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820. Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/26 (1697:1)


Mtl år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005476_00059
Mtl år 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005478_00372
Mtl år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005480_00116


Se även: 1695. Samtida samlingsband rörande mål där krigsfiskalen J. Falckenclou tjänstgjort som åklagare. Gammalt nummer 452. Bandet innehåller numrerade akter:
N:o 55. Mot löjtnanten vid Södra skånska kavalleriregementet Magnus Bröms för sidvördnad mot hans ryttmästare Anders Bruce; 1695.
N:o 56. Mot löjtnant M. Bröms för dråp på ryttaren Erich Jönsson

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00172 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065910_00205 (dom)

***

Genom en av Karl XI den 13 april 1687 utfärdad resolution blev kronan såsom utgörande ett i riksvapnen ingående emblem föremål för ett visst skydd. I resolutionen förbjöds nämligen "een hwar så allment som här till skiedt ähr, taga sigh Nampn af Chrone, eller föra Chrone i sitt Wapn, då han niuter den nåden, att blij af Kongl: Maij:t adlader, såvida han ej först hade erhållit "Kgl: Maij:tz serskillte nådige tillståndh". ["Heraldik i svenska författningar" av Uno Lindgren, s. 40, Lund 1951]

Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039003_00169 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/508 (1687)


167
Introducerad adel - C / Cronstierna
« skrivet: 2018-12-29, 13:13 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
Lärestyrmän
Adam Cronstierna
FödellseOrten: -
Tillträdt tiensten: -
Haar permission för sine angelägenheter skull att wara öfwer wintern i Stockholm"

Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 390 (AID: v494041.b390, NAD: SE/KrA/0023)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Cronstierna_nr_51

168
Introducerad adel - L / Leijonstråle
« skrivet: 2018-12-29, 12:44 »

"General MunsterRulla hwilcken uthwijsar huru Kongl: Ammiralitetz MilitarStaten sig hafwer befunnet, och hwad förändring som dherwid är föregången wid General Munstringen som höllts här I CarlsCrona den 15 och 16 Decembris A:o 1692.
/.../
Artollerie Capiteiner
Wilhelm von Hoppen nobiliterad och kallas Leijonstråhle
FödellseOrten: Lifland
Tillträdt tiensten: 1690"


Källa: Generalmönsterrullor - Övriga rullor (A, AB, K) 1943 (1692) Bild 80 (AID: v494041.b80, NAD: SE/KrA/0023)

169
Introducerad adel - E / Ehrenkrook
« skrivet: 2018-12-26, 18:30 »

"Actum Stralsund d: 26 Julij A:o 1706
/.../
Johann Gustaff Ehrenkrock, als Volenteur bey diesem Regiment unter der Leib Compagnie in 2 monathe gestanden, 17 jahr alt."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065881_00314 ff

Källa:  1706. Protocoll und Urtelbuch från överste Martin Schoultz von Ascheradens värvade infanteriregemente


EÄ tab 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenkrook_nr_1010

170
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Tigerfelt
« skrivet: 2018-11-21, 19:43 »

"Rådstuge rättens i Malmöe ransakning och resolution öfwer afskiedade Lieutenanten wälbördige Kilian Tigerfelt, angående något förment röfwerie, som Lieutenanten Tigerfelt blefwit misstänkt, hafwa föröfwat på Commissarien Carl Herslow /.../"


Alt der före finner Kongl. Hofrätten rätwist och med 31 dom regl. enligit, at befria Lieutenanten Tigerfelt ifrån thet emot honom af Stadz Fiscalen Carney angifne rånsbrått. Jönkiöping d 7 Decembr 1727"


Källa: Malmöhus läns landskansli (M) DIIaa:1 (1719-1728) Bild 220 ff (AID: v98019.b220, NAD: SE/LLA/10898)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 155 / sid 305 (AID: v102734.b155.s305)

171
Introducerad adel - L / Lilliefelt
« skrivet: 2018-11-03, 11:46 »

"Capitain Bergs Compagnie
/.../
Förare Christoffer Reinh: Liligenfelt, Nation: Lijfl., AdelsMann: Ja, Huru gammal åhr: 18"

Källa: Överste J H von Schwengelns Livländska regemente 1704, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1492 (1704)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliefelt_nr_497


EÄ, barn tab: 4 [?]
Christian Reinhold Lilliefelt.

172
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Steinkull, von
« skrivet: 2018-11-03, 10:05 »

"General Munster Rulla Öfwer Wälb: Hr Öfwerste Erich Pistolkors här i Pernou stående 4 Compagnier, hwilke nu effter Hans Kongl. May:ttz Allernådigste befallning Wälborne Herr Öfwersten Carl Gustaff Skytte bliefr afståde och till lefwererate /.../ Mönstrade i Pernau d 26 Aug: A:o 1699:
[Livkompaniet]
6 Rott
Corporal 31 Gotthard Joh: v. Steinkuhl
Nation: Lifl.
Adelsman: Adelsman
Huru gammal: 19
När han är ankommen under Regement, Åhr: 1699 Månad: _
Om han har aflagt sin Eed: Neij"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00078

Källa: Öfverste Erik Pistolekors seden Karl Gustaf Skyttes värfvade infanteriregemente.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699)


Se: Adel. ätten von Steinkull.
ArkivDigital, Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 143 / sid 281 (AID: v102734.b143.s281)

173
Introducerad adel - A / Adlerstierna
« skrivet: 2018-10-29, 21:09 »

"Majorens Compagnie Under Norra Skånska Regementet till häst, Mönstrat /.../ Qwidinge d 6 Sept Anno 1737:
/.../
Första corporalskapet
CorporalsIndelningen
Qwartermestaren Carl Adlerstierna, afgåt för begånget Doulsmåhl in Novemb: 1733"

Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 895 (1737) Bild 1090 (AID: v376600.b1090, NAD: SE/KrA/0023)


***

Se även:
År 1722: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 891 (1722) Bild 560 (AID: v376596.b560, NAD: SE/KrA/0023) - "Qwartermästaren Petter Bure dödh den 16 Aug: 1722 i stellet samma Dato hijtförordnadt Wollonteuren Carll Adlerstierna"

År 1724: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 893 (1724) Bild 950 (AID: v376598.b950, NAD: SE/KrA/0023); v376598.b550

År 1732: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 894 (1732) Bild 1230 (AID: v376599.b1230, NAD: SE/KrA/0023) - "effter fullmakt af d: 1 Janu: 1725 den för detta Tienstgiörande Corporalen Qwartermästaren Carl Adlerstierna".


***

EÄ, tab. 2:
TAB 2
Carl Adlerstierna (son av Sven Löfman, adlad Adlerstierna, Tab. 1), född 1703-08-14. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Död 1750. Gift med Anna Sofia Carsell, född 1701, död 1772-03-28 i Landskrona, dotter av tullinspektoren Jonas Eriksson Carsell och Maria Samsjö.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerstierna_nr_1190

174
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Dreijling, von
« skrivet: 2018-10-13, 22:30 »

"Rittmeister Casper Jean von Dreling gebohren in Riga gafangen in Curlandh, Sein Frau Anna Beata Brandenburg mit Zwey Tochters die Erste Anna Barbara und die Andere Tochter Lovisa, beyde in Russlandh gebohrne. und bin ich Ritmeister unter Commando dem Hoch Wohlgebohrnen Herrn Grafwen und Generalen Adam Ludvig Lewenhaupts Eine Teutsche Frey Compagnie gewesen, und nun Vorlanget zu genisen von die aus Schweden über remitterte underhaltz gelden zu bekommen. Moscow d:n 23 Aprill A:o 1722
Casper Jean v: Dreling"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1010 (AID: v323656.b1010, NAD: SE/RA/2113153)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 30 / sid 55 (AID: v102734.b30.s55)
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 780 / sid 151 (AID: v319671a.b780.s151)

175
Introducerad adel - VW / Wisocki-Hochmuth
« skrivet: 2018-10-13, 22:08 »

"Specification uppå fölljande officerare, hwilka warit fångne wid Poltava, och förhåldne i Sibirjen, och Samaroff Nembl:n
/.../
Leutnant Carl Gröning född I Skåne
Frun Margareta Hochmut född I Ingermanland
/.../
Musko d: 3 Julj A:o 1722
J. Wedell"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 930 (AID: v323656.b930, NAD: SE/RA/2113153)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wisocki-Hochmuth_nr_829
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Gr%C3%B6ninger_nr_742

176
Introducerad adel - A / Adlerbeth
« skrivet: 2018-09-21, 21:31 »

Norra Skånska kavalleriregementet, Ängelholm den 13/10 1710:
Majorens kompani
"Andra Corporalskapet
/.../ I stället strax efter Undfången fullmakt af d 30 Sept: 1710 från volunteur hijth förordnat Petter Beet, barnfödd i Småhland och Jönkiöpingz Stad 20 åhr g:l, kan läsa och skrifwa."


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 884 (1710) Bild 1010 / sid 98 (AID: v376589a.b1010.s98, NAD: SE/KrA/0023)


Om beviljandet av hans ansökan "ifrån Regementet dimitera" (d 14 october 1711). Kopian vidimeras av Petrus Beeth och Samuel Beeth - se:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01003
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerbeth_nr_1732


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 200 / sid 35 (AID: v319671a.b200.s35)

177
Elbingska infanteriregementet / Elbingska infanteriregementet
« skrivet: 2018-09-15, 16:49 »

Förteckning över till Karlshamn år 1711 hemkomna från Elbingska infanteriregementet hittar man här i ArkivDigital:
Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 1450 (AID: v353173.b1450, NAD: SE/LLA/10105) ff

Se även mitt inlägg 2017-03-25 om regementet under släkten "Piculell"178
Introducerad adel - VW / Witting
« skrivet: 2018-09-14, 23:05 »

"Uträkning uppå 1731 Åhrs första halfwa Expectance löhn för nedannembde Officerare, efter Rijksens Ständers underskrefne Stat, samt Kongl: Krigz Collegii insände Aflöhningz lista dat: den 26 Julij sidstl: hwilka wid Hr Öfwersten Grefwe Dohnas Infanterie Regemente på wärfwad foot, äro anwiste at undfå deras löner. Nembl:n
/.../
Till Capitains Expectance
/.../
Capitain Carl Witting afwikit till Norrige och sedermehra intet angifwit sig, hwarföre des lön än till widare kommer at innehållas"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003699_00335
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003699_00336

Källa: Meritförteckningar, Värvade regementen, SE/KrA/0321/V/84 (1723-1807)

Eller se ArkivDigital: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1048 (1731) Bild 9850 / sid 1097 (AID: v835349.b9850.s1097, NAD: SE/RA/62203)


EÄ, barn tab. 2 "Var 1732 förrymd till Norge, varför han avfördes ur rullorna. Var 1733 bosatt i Hamburg"
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Witting_nr_1044

179
Introducerad adel - G / Gripenflycht
« skrivet: 2018-09-08, 11:53 »

Skånska guvernementskansliet, Diarier över ankomna brev 1709:

"Riddarhus Collegium.
Dat. Mart: 30
Praes: [April] 15

Ang: Ridderhusetz fodran hos Doctor Gripenflychtz Erfwingar"

Källa: Skånska guvernementskansliet (L, M) BI:16 (1709) Bild 1020 / sid 199 (AID: v443584.b1020.s199, NAD: SE/LLA/10884) ArkivDigital


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenflycht_nr_915

180
Hörby / Hörby gästgivaregård
« skrivet: 2018-08-25, 14:27 »

"Datum Kongsöhr 8 Martius A:o 1682
Öpet bref för Giästgifwaren i Hörby Wilhelm Pohl angående Skattefrijheten på Giästgifware Gården.
Wij Carl p. Giöre witterligit, at såsom hoos Oss Giästgifwaren i Hörby, Erlig och förståndig Wilhelm Pohl, en underdånig ansökningh giordt hafwer, det han till följe af Wårt honom, af d. 7 Septemb: 1677 gifne nådigste bref måtte få behålla och niuta Giästgifware Gården i Hörby frij för alle dher af gående uthlagor i sin, sin hustrus och barns lijfztijd. Så aldenstund Wij til denne hans underdånige ansökning i Nåder samtyckt hafwe, så i anseende till hans underdånige Troo och lydno, som han wid sidsta krijgztijden besynnerligen påskijna låtit, som och at han nu efter Krijgetz förlopp samma Giästgifware gård af öde uptagit och bebygdt hafwer, Ty confirmere och bekrefte Wij här med sampt i detta öpne brefz kraft ofwanbem:te Wårt honom Wilhelm Pohl d: 7 Septemb: 1677 gifne nådigste bref, så wijda det sielfwe Giästgifwaregården i Hörby angår, således at han, hans hustru och barn then samma uthi theras lijftijd frije för alle dheruthaf gående uthlagor behålla, beboo och besittia skole, detta alle som wederböör sig hörsamligen hafwe att efterrätta. Til etz.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038964_00119

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/469 (1682)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039283_00048
Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/61 (1677)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038926_00057
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/431 (1677)


Ur: Sockenbeskrifningar från Frosta Härad (1746-1747), Gunnar Carlquist:

Hörby
"På Kyrckiogålfwet och mitt för Kyrckio dörren ligger en grafsteen, med denna uthuggna påskrift: Här under ligger begrafven den Salige man äreborne och manhaftige lieutenant Wilhelm Pohl, som var barnfödd i Påland Anno 1620 och hensomnade i Herren Anno 1685 d. 9 December. Gud förläne honom med alla Christna siälar en frögdefull uppståndelse. På denna steenen är äfven vähl desse namnen uthuggne nembl. Wilhelm Törner. Brita Dorreta Pohl."


Se även Kyrkornas märkvärdigheter år 1830 i Arkiv Digital (bild nedan). Domkapitlet i Lund (K, L, M) KyMä:5 (1830) Bild 44 (AID: v136471.b44, NAD: SE/LLA/13550)

181
Introducerad adel - R / Ridderkorp
« skrivet: 2018-08-24, 17:47 »

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. May:ttz Drabante Esqvadon till Häst under Öfwerstens Af Kongl May:ttz Lijf Gardie Wählborne Baron Hr Knuth Posses Commando ock ÖfwersteLieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie. Munstrade ock Öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthj Kiöpingh d 11 Februarj Anno 1697"
/.../
Antagen 1686. [Nr] 78 Gabriel RidderCorp. Avancerat till Cornett under Åbo ock Biörneborgz Cavallerie Regemente d 4 Septemb:r 1696 ock dess stelle Vacant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00384

Källa: Kungl Maj:ts drabanter. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderkorp_nr_1154


Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2780 / sid 551 (AID: v319671a.b2780.s551)


"Kongsöhr 1696 31 Augustus
/.../
låtandes K:l M:t häriempte och utfärda för honom [Cornetten Carl Månsson Böökman under Nylands och Tafvastehuus läns kavalleri] des nådige Dimission samt för Drabanten Riddarkorp fullmakt å förberörde Cornets beställning. Dat: ut supra."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039081_00419 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/586 (1696)

***

"Stockholm 1696 Julius 16
Confirmation för Ryttmestaren Gabriel Ridderkorp. [d.ä]
Wij Carl .p. Giör witterligit at såsom Oss Ryttmestaren under Wårt Åbo läns Cavallerie Regemente, Oss elskeligh den Edell och Wälbördig Gabriel Ridderkorp underdånigst tilkenna gifver, huru som han alt sedan 6 Julij 1678 werkeligen har företrädt Ryttmestare chargen under b:te Regemente, men ännu ingen fulmakt utaf Oss derpå unfått, anhållandes deriempte i underdånigst, att Wj honom med Wår nådige confirmation derå, täcktes benåda; Altså och emedan Wj dertill i nåder wela hafwa samtyckt och bewilliat: Ty confirmere och stadfäste Wij hermed och i krafft af denne Wår öpne fullmakt honom Gabriel Ridderkorp wid ofwanb:t dess Ryttmestare charge under Wårt Åbo läns Cavallerie Regemente, skolandes han hafwa at åtniuta sin rang ifrån d: 6 Julj 1678 då han först till Ryttmestare blef förordnat och antagen och skall han .p. Till yttermera wisso .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039080_00250

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/585 (1696)

182
Introducerad adel - A / Appelbom
« skrivet: 2018-08-20, 16:44 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tsz LijfGarde till Footh och Wällborne Hr Capitein Reinhold von Liewens Compagnie
/.../
4 (Roten, Piqvenerare)
Samuel Apelbohm kom i Anders Skierpings ställe, som blef underrotMästar d. 12 Martij 1685"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00169

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


Se även år 1686:
"Samuel Johansson Appelbom"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054121_00022


"Rulla uppå Wälborne Hr Capitein Gabriel Lilliehöks Compagnie [1687 9/5]
/.../
Förare Samuel Appelbom kom i Olof Palms st:e som afträdde 19 Feb: [16]87" (nr 21 "Samuel Apelboms st:e som av: till Förare 19 Febru: 87" )

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00050
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00051

Källa: Livgardet till fot. 1687. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1110 (1686-1687)


"Rulla uppå Wälborne Hr Capitein Gabriel Lilliehöks Compagnie [1687 26/10]
/.../
Förare Samuel Apelbohm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029167_00103

Källa: Livgardet till fot. 1686, Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1110 (1686-1687)


"Rulla uppå Hans Kongl. May:ttz Lijf Guardie Till Foot och Capitein Wälborne Hr Gabriel Lilliehöökz Compagnie [1689]
/.../
Förare Samuel Appelbom. Förlofwat till Lijfland"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00149

Källa: Livgardet till fot. 1689. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)


"Munster Rulla Uppå Hr Capitein Gabriel Lilliehööks Compagnie [1692]
/.../
Föraren Niels Andersson Alm; Avanc:t ifrån Piq:r Corproal N:o 1 i ställe för Samuel Appelbom, som bekom afsked d: 1 Novemb: A:o 1691"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029168_00417

Källa: Livgardet till fot. 1692. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1111 (1688-1692)


EÄ, barn tab. 7
"2. Samuel Appelbom. Student i Uppsala (Um.) 1682-02-21. Död ung."
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonstierna_nr_333

183
Introducerad adel - VW / Weidenhaijn, von
« skrivet: 2018-08-20, 13:47 »

"Rulla Uppå Högwälborne Hr Baron och Öfwerstens Compagnie
/.../
20 [Roten, Musqueterare]
Adam Andersson Frost antagen istelle för Georgen Weidenheim som bekom afskedh d. 30 Januarij 685"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_00154

Källa: Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Jakob Johan Hastfehr, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1685/2 (1685)


***


"Fendrick Georg von Weidenheim"
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1688/20 (1688)
Källa: ROLLA. Von I: H: G: EXC: Des H GENER: Vnd G:GOVV: H: G: NICOLAI BIELKES GEMUNSTERTS. REGIMENT. VEHRDEN ANNO. 1688 [31/12]


***


EÄ tab. 3:
"Georg Weidenheim, adlad von Weidenhaijn, Fänrik vid Bielkes svenska regemente i Holland 1688-09-26. /.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Weidenhaijn_nr_413


184
Introducerad adel - S / Sparrin
« skrivet: 2018-08-10, 16:54 »

"Rulla uppå Hans Kongl: May:tz LifGardie till Foot och Majoren Wälborne Hr Carl von Numers Compagnie den  Aprill A:o 1700
/.../
1 Roten
4. Johan Frid. Schmidt avan: till underofficer under Kongl. May:tzLijfRegemente Dragoner den 13 Jan. 1700. I stellet transport från N:o 100 Jonas Sparin. Antagen 699"
18:de Roten [Musqveterare]
100. Jonas Sparin Transporterat till piquener N:o 4 den 7 October 699."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00028
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00032

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/1 (1700)

EÄ: Jonas Sparrin,/.../ Död 1705-09-00 i byn Jactrowa, 4 mil från Warschau, av våda ihjälstucken av sin egen värja under brottning med fänrik [Alexander] Rubzoff. (Se Rubzoff år 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054460_00108 )


Se även:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3250 / sid 645 (AID: v319671a.b3250.s645)

"Karolinska Krigares Dagböcker, del XII (Lund 1918) sidan 325, om fadern kapten Johan Sparrin: "att d. 11 Juni hölls förhör öfver kapten Bremer, som sköt ihjäl kapten Sparrin" (Johan Sparrin dödsskjuten i duell i Posen år 1704 i juni)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparrin_nr_1138

185
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rönne
« skrivet: 2018-08-07, 20:26 »

1709 den 12 Maii hölts ordinarium Consistorium /.../
6. Ryttmästaren Theodorus Rönne upwiste extractum protocolli ifrån Norre CämnerRätten at twenne witnen aflagt ed at han hwarken tiden de tiänt tillhopa under Wisarniskis Regemente eller sedermera warit gift, anhållandes nu om tillstånd at få träda i ächtenskap med J. Christina Hiort; Men öfwersten af fångarne Blumberg hade upsändt i Consistorium styckjunkaren Tobias Gelbke och Lieutnanten Jacob Friederich Felgener, hwilka å öfwerstens wägnar anhällo, at det måtte hafwa anstånd med detta giftermålet till dess han, som är i förwandtskap med Rönne får skrifwa till hans Moder och broder i Curland för större och bättre säkerhet skull om hans person, om han til äfwentyrs wore der förlofwad med någon eller eij med mera, utlofwande öfwersten sig strax der om skrifwa wilja, och sedan gifwa Consistorio behörig underrättelse der om, och blef till bemelte öfwerstes begäran i detta måhl samtyckt, och Rönne tillsagd at wänta med detta giftermålet til dess öfwersten med sin berättelse inkommer, hwilket de utskickade förmodade med första postjacht kunna ske."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065107_00084


"1709 den 10 Junii hölts extraordinarium Consistorium /.../
Ryttmästaren Thedorus Rönne som wid werdzlig Rätt låtit å nyo afhöra twenne witnen edeligen, de der honom ifrån barndomen kändt, at han aldrig warit eller nu är gift, som CämnärRättens extractum protocolli, der om uplästes, feck nu tillstånd at gifta sig här i staden."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065107_00098

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/62 (1709)

***Se även: Gerhard Henrik von Rönne - Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2940 / sid 583 (AID: v319671a.b2940.s583)


***


"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Hr Capitein Jochim Danckwartz Compagnie, Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
Fendrich Hr Carl Ewaldt Rönne"


Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 280 (AID: v480993.b280, NAD: SE/KrA/0023); Arkiv DigitalNot: Ang. Carl Ewaldt Rönne se hans fänriksfullkmakt: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039013_00451
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/518 (1688)

186
Introducerad adel - G / Grönhagen
« skrivet: 2018-08-06, 18:54 »

"1703 den 11 Marti hölts Ordin. Consistorium /.../
2. Uplästes Kirstin Andersd:rs domb, den der bekiänte sig barn aflat och födt, med Lagmannen Grönhagen, blifvandes hon remitterad till uppenbar Kyrkoplicht i S. Nicolao."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065101_00149


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/56 (1702-1703)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gr%C3%B6nhagen_nr_929


187
Introducerad adel - X Y Z / Zeedtz
« skrivet: 2018-08-01, 19:16 »

"1705 d: 29 Maii hölts extraordinarium Consistorium /.../
2, Disqurerades ÖfwerstLieutnanten Hr Samuel Zedth tå det blef resolverat, at som hans hustru Jeanne Adriane de Fayn, hwilken undfått Consistorii Citation som af Magistratens i Mastricht attest ses kan, genom egen skriftelig behkännelse tillstådet, at hon der å orten har sig med en annan engagerat, efter som hon af Swenska officerare intet annat skal hafwa förspordt än at Zedt warit genom döden afgången hon och dess utan åstundar för samma orsak skal blifwa ifrån honom skilder, blifwer och Zedth ifrån Jeanne Adriane de Fayn hwilken honom sålunda otrogen och malitiose desererat hafwer aldeles fri och skilder så at han nu får tilstånd at träda i annat giftermål"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00069

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00070 ff:
"Q: huru wil han beställa om sin son som han med benämde hustru äger? R: han wil genom sin bekante StadsMajoren i Mastricht Lerman[?] så begå at hans son kan komma hit till Swerge."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Zeedtz_nr_1437

188
Introducerad adel - P / Palmstierna
« skrivet: 2018-08-01, 18:09 »

"1705 d: 1 Martii hölts ordinarium Consistorium /.../
4. Uplästes et bref till Consistorium ifrån Assessor Palmstierna, ther uti han å sin Broders ÖfwerstLieutnantens Hr Johan Otto de Stormfeldt wägnar begärar attestatum at bemelte hans broder här i landet ingen hustru ägt hafwer, och som Consistoirum intet wet at medan han här i Stockholm lefde har någon hustru haft, blef beslutit at et witnesbörd för honom, som nu för tiden wistas uti Piacenza i Italien, upsättias skal angående at han här intet har warit gifter"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065103_00035


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/58 (1705)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstierna_nr_220
Tab. 1 Nils Palmstierna: "Reste 1723 till Paris och sedan till Italien, där han i synnerhet uppehöll sig i konungens av Sardinien stater och besåg, genom bemedling av sin i Italien bosatte farbroder, majoren Joh. Otto Stormfelt, de förnämsta fästningarna."https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schillerfelt_nr_543
EÄ tab. 2
Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna. född 1666. Lagman. Död 1716. Se adel ätten Palmstierna.
Johan Shiller, adlad Schillerhjelm eller von der Kuhla, men kallade sig Johan Otto Stormfelt † 1731 i Castel du S:t Giorvanni. Gift med en förnäm tysk enka.


Schillerhjelm: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 130 / sid 255 ff (AID: v102734.b130.s255)

189
Introducerad adel - G / Gripenmarck
« skrivet: 2018-07-25, 20:41 »

"ANNO 1737
Martius d 17. 5 Regementz Qwartermästaren af Kongl. May:tz LifGardet Wälborne Hr Jean Gripenmark, samt Wälborne Jungfru Ulrica Gripenstierna. Lysning är skiedd i Ekerö Försambling effter vice Pastorens L: And: Herm: Gyllingz där å lämnade attest , derför ock effter förordningen Chartae Sigillatae afgiften der bör wara erlagder, men copulaon skiedde här i Stockholm d:n 19 Martii 1737."


Källa: Svea livgardes livbataljons församling (A, AB) C:2 (1727-1740) Bild 89 (AID: v91111.b89, NAD: SE/SSA/0005a), Arkiv Digital.


EÄ tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenmarck_nr_920
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gripenstierna_nr_820

190
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Grefvenhjelm
« skrivet: 2018-07-23, 22:48 »

"General Muster Rolle Von des Herrn Ober Commendanten und Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiment und des Hr ObristLieutenant Wangelins Compagnie, wie selbige in Vehrden /.../ gemustert worden den 21: Junij A:o 1697
/.../
Unter Officirer
Führer [Förare] Bengt Christian von Gräfenhielm"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054415_00088


Källa: Trupper i Bremen och Verden. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1697/21 (1697)
Grefvenhjelm - se ArkivDigital: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 48 / sid 91 (AID: v102734.b48.s91)

191
Introducerad adel - J / Jägerhorn
« skrivet: 2018-07-19, 17:25 »

"Mönster Rulla af Högwelborne Hr Grefwe och Öfwerste Gustaf Mauritz Leionhauptz Regemente och Capitein Hr Baron Johan Jacob Sparres Compagnie
Göteborg d: 3 Decemb:r A:o 1688
/.../
2. Corporalen Christer Jegerhorn"

Källa: Generalmönsterrullor - Värvade tyska regementet (O) 1486 (1688) Bild 300 (AID: v480993.b300, NAD: SE/KrA/0023)


"Hjälpstyrkor åt Holland (1688-)
År 1688 lät Karl XI uppsätta sex nya infanteriregementen. Dessa skulle enligt konventionen mellan Sverige och Holland insättas i "dhe föreente Nederlanden" såsom hjälpstyrkor mot fransmännens invasion. Varje regemente bestod av 1.008 man (inkl. officerare och spel). Ett av regementena uppsattes i Sverige under Gustaf Mauritz Lewenhaupt och de övriga fem organiserades i Pommern. Tillsammans utgjorde de sex regementena 6.048 man"

Se: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm


https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Spurila_nr_114
https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerhorn_af_Storby_nr_226
http://runeberg.org/frfinl/0230.html ff

192
Gjutare / Styckgjutare
« skrivet: 2018-06-22, 22:23 »

"Wij Carl p: giörom witterligit, at såsom efter Styckgiutaren Michel Baders död, styckgiuteriet här i Stockholm kommer at transporteras på dess Styfsohn Gerhard Meyer hwars förfäder det samma ifrån första begynnelsen härsammastädes hafwa inrättat, anhollandes bem:te Gerhard Meyer nu hoos oss underdånigst om wår nådige Confirmation på alla de Privilegier, bref, Contracter och förrättningzskrifter, som hans förfäder tijd efter annan sig hafwa förwärfwat, så wäl af framl. hennes May:t Drottning Christina d 8 Junij A:o 1641, af Hans May:t wår högstSahl. herr fader d: 30 Junii 1655, af regeringen d: 31 Julij A:o 1666, som af oss sielfwa d: 10 Aprilis 1674, d: 21 April 1680, samt d: 17 Septemb:r 1684; Altså hafwa wij härmed och i kraft af detta wårt öpne bref nådigst welat Confirmera, och på bem:te Gerhard Meyer transportera, alla förbenämda /.../
/.../
Datum Stockholm d: 4 Januarij A:o 1695
Carolus"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02711 ff


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Meyerska_styckgjuteriet
[Styckgjutare = kanongjutare]

193
Introducerad adel - S / Sackensköld
« skrivet: 2018-05-11, 22:42 »

1722 den 23 maji Continuerade (Höks häradsrätts sommarting)
"Capitainen Wälb: Herr Casper Sackenschiöld å dess cousins Anna E: Marckmans wägnar efter Laga Citation tiltalte Mölnaren Nils Nilsson i Wessinge Mölla, 1:o för huseröta och 2:o för det han efter Laga utsägning intet will afträda samma qwarn, hwilken hon såsom Jordägande nu tänker sielf beboo och bruka, inläggandes Hr Capitainen först förbem:te Jungfru Anna E: Marckmans fulmacht, at utföra saken för henne.
/.../
Swaranden Nils Nilsson war tilstädes, inläggiandes 1:o sin städiezedel på bem:te qwarn de dato d: 8 februarii 1712 utgifwen af Kiärandens Jiungfru A. Elisabet Marckmans Moder, hustru Anna S:le Jöns Marckmans, Samma Städiezedel war till witne underskrefwen af hennes Måg Christ: Lindholm, /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län (N) EVIIAABA:607 (1722-1722) Bild 250 ff(AID: v331083.b250, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sackensk%C3%B6ld_nr_1139


194
Introducerad adel - F / Feltstierna
« skrivet: 2018-05-05, 23:43 »

"...huru som Ryttmästaren af mitt i nåder anförtrodde Regemente Hr Sven Feltstierna, är utj Venerand: Consistoio af Hr Probsten Dahlberg uppå H:rar Kyrkioherdarnes i Träslöf och Twåker skriftel: meddelte berättelse, angifwen, det han en lång tijd plägat samlag med Ryttaren Per Lillias hustru Ingebor ben:d och bekant är, det bem:t Ryttmästare med denna Ingeborg, innan hon wid Ryttaren blefwen Wigd, aflat ett Oächta Barn, ..."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074087_00205 ff (m.fl)


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/3 (1720)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Feltstierna_nr_1231

195
Introducerad adel - S / Sass
« skrivet: 2018-05-05, 08:38 »

"1724 Martinus d:n 4
4:o Uplästes Landzhöfdingens Hr Baron Focks bref, jemte en från Hr Capitain Delvig ingifwen skrift, utj hwilken han begär få wetta om hans förra Fru von Sassen är här i Stiftet finnandes eller intet, hwar om bref afgår till hennes Syster, som är hos Grefwinnan på Ström, at inhämta hwad underrättelse hon der om kan gifwa, hwar om, sedan swar inkommit skall sådant blifwa Hr Baron och Landzhöfdingen Fock Communicerat."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00105


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sass_nr_382


EÄ, barn tab. 3
"Cecilia. Gift 1718-10-23 i Göteborg med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanteriregemente Herman Fredrik von Dellvig."


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 730 / sid 141 (AID: v319671a.b730.s141)

196
Introducerad adel - B / Browald
« skrivet: 2018-05-04, 23:12 »

"1721 d:n 27 Septemb:
14:o Hr Corporalen af Dravanterne Wälb:ne H: Isaac Browald, får efter begäran, stämbning på Fru Ingela Gathenhielm utj theras Echtenskapz twistighet"
"1721  d:n 25 Octob
/.../
Q:o Om Wälb:ne H: Corporalen Browald i egen person sökt förste gången få Wälb:ne Fru Gathenhielm till ächta, eller genom andra, och hwad swar Fru Gathenhielm ther på gifwit?
R: Ja, både sielf, så wäl som genom andra /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00055 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00059


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Browald_nr_1764
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gathenhielm_nr_1496

197
Introducerad adel - M / Moltzer, von
« skrivet: 2018-05-04, 22:33 »

"1721 Martius d:n 29
6:o Oplästes Hr Capitein Paul Baltzar Moltzers skriftel. begäran, at få träda i annat Echtenskap; Och som befinnes af the ingifne attester, at bem:te Capitein all möjelig flit anwändt at Upsöka sin förra Fru och thet så sielf som genom andra, men om henne ingen kundskap kunat erhålla, antingen hon woro lefwande eller död: Har ock sielf then tijden han war på Tyska Bottn, rest till Sverin till then ändan at få tala med henne, men hon tagit flychten och begifwit sig Undan utan at någon wet hwart hon tagit wägen, och så många åhr sedan förflutne äro, tå hon så wäl som andra hade kunnat Upsöka sin Man, hwilket, som thet intet skedt är, så lemnas meranämda Hr Capitein tillstånd annat Echtenskap ingå, hwar som honom bäst synes, och Gud honom råd föreläggandes warder. Efter Kyrkiolagens XVI. Cap. 9 §."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00045


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Moltzer_nr_2141


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2330 / sid 461 (AID: v319671a.b2330.s461)

198
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Usedom, von
« skrivet: 2018-05-04, 21:53 »

1720 Novemb: d:n 9
5:o Uplästes Sigri Börgesdotters Suppliqve från Onsala hwarmed hon begärer blifwa kyrkiotagen för Capitein H: Adolph Ysendoms trolofwade Fästeqwinna. Hwarföre, som han genom 2:ne bindande bref förklarat henne för sin käraste, samt thess lilla son för sitt barn, och han begärt hon wille resa till honom, resolverades at hon får kyrkiotagas efter Kyrkiolagens V. Cap: 2 § och sedan har hon sig med första at till honom förfoga, och med Copulationen Echtenskapet fullborda. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00036 ff

Se även år 1724: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074008_00118

Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/6 (1720-1728)


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3670 / sid 729 (AID: v319671a.b3670.s729)


https://books.google.se/books?id=YpdAAAAAcAAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=adel+von+usedom&source=bl&ots=UoGqewAEfw&sig=OvemJpes22q4OdXxkQxAjBdCz6I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiOzraT6OzaAhWDDCwKHbNDC5oQ6AEIcjAJ#v=onepage&q=adel%20von%20usedom&f=false

199
Introducerad adel - L / Leijonstierna
« skrivet: 2018-04-22, 09:45 »

"1678 9. Jan:
§.1. Magdalena Leyonstierna belägrat af sin dräng Måns Andersson, bekänt först på Hr Magnus Flemming, men om sijder måst uptäckia sanningen, Pastor i Hägerstad anhölt å hennes wägnar och begära, om hon kunde få tillstånd at wijas wid bem:te dräng. Resol. Remitterades till Hr Landzhöfdingens resolution. Pastor som nu på stunden här om hoos Högwälb. Landzhöfdingen warit, inkom berättade, at H. N skutit thet ifrå sig till K:l HofRätten"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00313


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonstierna_nr_333

200
Introducerad adel - G / Gyldenklou
« skrivet: 2018-04-22, 00:02 »

"1678 4 Septemb:
§ 17. Dn Nicolaus Bothwidj Rising, Past. j Ååsboo, förmälte skriftel. Brita Stråle bekänt at Hr David Gyldenklow är fader till thet oächta barnet hon födt, skall och hafwa hafft flere barn med henne; frågandes Pastor huru med hennes Kyrkiogång skall handlas, emädan hon åstundar privilegia Ecclesiae. Resol. Cons:m kan sig här med intet befatta, förr än saken civiliter afgjord blifwer; will hon snart komma i Kyrkia, måste hon här med skynda."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00357


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenklou_nr_269


201
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rosensvärd
« skrivet: 2018-04-21, 23:35 »

"1674 30 Sept:
§ 7. Wälb. Magnus Rosenswärd, General Adjutant som har begynt at frija till Wälb. J. Margareta Nierodt, tagit henne till sig at hon hans huus förestå skulle, gifwit henne en sammetz Rock, en Gullkäd a 24 dukater, ringar a 20 dukater, med sade sig allenast lånt henne thesse daker, och icke på något gifftermål oplåtit, begiärade blifwa henne qwitt och ledig, emädan han befunnit henne siuklig.
Resol. Consistorium tillrådde Rosenswärd fullborda thet han i så måtto wäl begynt hade, kunnandes thetta emädan så mycket är åtgiort, icke lättel. förändras. Parterne måste bäggie hör comparera."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00029


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00051


"Anno 1675 17 Martii /.../
§ 1 Efter föregången citation infunno sig i Consistorio Wälb. Magnus Rosenschwerdt, sampt Wälb. J. Margreta Nierodt, och å Jungfruns sijda hennes broder Corneten Hr Erich Nierodt; tå beswärade sig Jungfrun öfwer Rosenswärd at han intet fullborda will then ächtenskapz handel, them er mellan förlidit åhr begynt, och förmedelst gåfvor till henne af Kläder, silfwer och guld, iämwäl andra obligationer, bekräfftad, utan nu fattat hogh och tankar till J. Märta Rosenquist, som säges wara i skyldskap med Nierodt till tridie och fierde. Rosenswärd förmente ingen ächtenskapz handel them emellan wara förelupen, eller någre gåfwor på thet wilkohr henne gifwit, beswärandes sig, at hon afvänt sin hogh ifrån honom, och woro en siuklig menniskia /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00064 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074180_00066


Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/10 (1674-1679)


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 123 / sid 241 (AID: v102734.b123.s241)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Niethoff_nr_463


202
Introducerad adel - S / Skunck
« skrivet: 2018-04-21, 10:46 »

"Anno 1690 d Januarii /.../
4. Företogs den Ifrån Kongl. May:t remitterade Sak angående Fruu Ebba Christina dhe La Chapelle underdånige begäran, att fåå tillstånd, träda uthi ett annat ächtenskap, efter som dhess Mann Carl Skunck för begångit dråp war dömbder till döden, och har sig Utrijkes måst uppehålla, hafwandes hon på 3 åhr intet någon wettskap Ifrån honom bekommit, opplästes och Hr Abraham Hyltens bref till berörde Fruu, Dateradt Stockholm d: 31 Oct. Sidstl., hwar Uthi han berättar sigh hafwa talt med een officerare nyligen Ifrån Hamburg ankommen, Granatenborgh benämbd, hwilken gifwit säker underrättelse om honom att han är genom döden afgången, I stoort älende, säger sig warit med honom wähl bekant, och omständel:n wiste berätta om hela hans lefwerne: Så Inkom och Hr Lennart Swinhufwud seijandes sig äfwen samma hört af be:te officerare Granatenburgh. Ther till med uppo vistes meh:b:te Granatenborgs egenhändige bref hwar uthi han berörer sig willia skicka een attest härom.
R. Consistorium discourerade härom, och af dhe anförde skählen fant skäligt, dhet Fruu Ebba Christina får tillstånd träda I ett annat gifte. vid. domb."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00088


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Skunck_nr_660


203
Introducerad adel - R / Renhorn
« skrivet: 2018-04-21, 10:43 »

"Anno 1689 d 16 Decemb: /.../
2. Pastor i Lillkyrckia, Hr Oloff[!] Traxenius begärade Citation på Hr Anders Löffman i Österunda, som lagt sigh emellan hans Frierij med Hustru Karin Persdotter Hwitting, medh hwilcken Pastor och warit troolåfwat, men han henne i medlertijd belägrat, och lijkwäl tillförende förbundit sigh medh Pastoris Styffdotter Catharina Rhenhorn. R. Citeras till d 8 Januarij Nästkommande."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00085 ff


"Anno 1690 d: 8 Januarii /.../
1. Inkommo Pastor I Lillkyrkia Herr Erick Taxenius och Capellanen I Österunda, Hr Anders Löfmann: tå upplästes Taxenii Inlago emot Hr Anders, angående ett frierie, som Pastor I Lillkyrkia, haft medh hustru Carin Hwitting Capellans Änkian i Österunda /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00086
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00106


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Renhorn_nr_367
Se även supplementband s. 758


204
Introducerad adel - D / Drommel
« skrivet: 2018-04-20, 22:26 »

"A:o 1692 d 7 Decemb. /.../
4. Hr Ryttmest. Drommels Fru berättas af Pastore i Torgzthuna H: Olof Chytraeo, wara genom döden afgången: Och emedan hon af Mannen war lagförd för hoor, och efwen i Hofrätten der till fälter, icke eller sedermera så wijda Pastori bekant är, derföre in för Kongl. May:t, dijt och saken äntel:n kommit, frijgiordh; Ty frågar Pastor huru med begrafningen skall ställas, i fall den af Ryttmestaren, som tahlet går nu för Juhl skulle sökias.
R: Cons:m kan här uthi inthet arbittrera, uthan saken måste likmätigt KyrkioOrdn. Cap. 18 § 12 angifwas wijd wärldzlig rätt, derest och Personen tillförenne warit under ransakning och dom"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074653_00099

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/13 (1692-1694)"A:o 1689 d 29 Maii /.../
3. Hr Oluf Chytraeus insinuerade genom Prof. Liung ett breef, angående een Casum uthj Tårgztuna, huru som Ryttmäster Drummels Fruu har sig beblandat medh een Student under Wessmanlandz Landzskapet Dn Joh: Novelio aflat een flicha, och bekänt samma saak; will undfly processen"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00046


"Om saken Emellan Hr Gustav Drommel, dess Fruu och Studiosum Novelium extraderade detta uthur V: Consistorii Protocoll som här I orden lyder:
Upsala Consistorium d: 29 Maii, 1690[!]
Kyrkjoherden I Torgztuna, Hr Olof Chytreus insinuerade, genom Hr Professor, Mag: Ericus Liungh, ett breef, som han berättade, wara införslutit uthi Hr Gustav Drummels breef till sigh, angående een Casum der sammastädes, huru såsom Ryttmästarens Hr Drummels Fruu, Maria Hammilthon har sigh beblandat med een Student Johanne Novelio, under Wessmannelandz Landzskapet, aflat een flicka och Fruun bekänt samma saak, Hr Ryttmästaren och dess Fruu willja nu undfly processen wijd wärldzlig Rätt, efter som saken är bekänd, och straxt komma för Consistorio, att åtskilljas etc. R. Consistorium kan detta intet tillåta, uthan måste observeras Processen och först Examineras wijd wärldzlig Rätt. Actum ut Supra."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00045
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074652_00071 ff


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/12 (1689-1692)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drommel_nr_969

205
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Pilhierta
« skrivet: 2018-04-15, 11:37 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../


Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Mårten Sigfersson Pijhlhierta
Johan Hindersson Pijhlhierta
Niels Mårtensson Pijhlhierta


Ryttarens N[amn]:
Carll Hindersson Pijhlhierta
Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Erich Andersson Pijhlhierta
Thheophil. Pijhlhierta
Isack Pijhlhierta


Ryttarens N[amn]:
Isach Eriksson Pijhlhierta"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)


"Vekkelaks-knaparne, en grupp frälsesläkter i Vekkelaks socken i Viborgs län, vilka väl levde såsom bönder, men vilka under 1500-talet uttryckligen erkändes vara av gammalt frälse eller av gammal adel. De nyttjade adliga vapen samt utrustade ännu år 1655 ryttare under adelsfanan, men försummade på grund av ogynnsamma yttre förhållanden att söka introduktion på riddarhuset. I samband med Carl XI:s reduktion förvandlades deras hemman till berustade säterier med bördsrätt, varjämte de själva befriades från skyldigheten att erlägga mantalspenningar. Sådana släkter voro, förutom Huusgafvel, Junker, Pilhierta och Brandstake m. fl. ".


Källa: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102
http://runeberg.org/anrep/2/0322.html

206
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Brandstake
« skrivet: 2018-04-15, 11:27 »

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../


Ridderskapetz och Adelens Nampn:
Thomas Matzon Brandstake
Christer Matzon Brandstake
Johan Sigfredsson Brandstake


Ryttarens N[amn]:
Matz Thomesson Brandstake"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)


"Vekkelaks-knaparne, en grupp frälsesläkter i Vekkelaks socken i Viborgs län, vilka väl levde såsom bönder, men vilka under 1500-talet uttryckligen erkändes vara av gammalt frälse eller av gammal adel. De nyttjade adliga vapen samt utrustade ännu år 1655 ryttare under adelsfanan, men försummade på grund av ogynnsamma yttre förhållanden att söka introduktion på riddarhuset. I samband med Carl XI:s reduktion förvandlades deras hemman till berustade säterier med bördsrätt, varjämte de själva befriades från skyldigheten att erlägga mantalspenningar. Sådana släkter voro, förutom Huusgafvel, Junker, Pilhierta och Brandstake m. fl. ".


Källa: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Huusgafvel_nr_2102
http://runeberg.org/anrep/2/0322.html

207
Introducerad adel - B / Barnsköld
« skrivet: 2018-04-12, 20:19 »

"Anno 1678 d 6 Martij /.../
8. Catharina LeyonRahm insinuerade den Kongl. HofRättens doom igenom sin fullmächtige, den hon hade åthnutit uthj sin Echtenskapshandell emot Majoren H. Lars Barnskiöld hwilken för samma Action uthj den Kongl HofRätten ähr fälter till 1750 dlr Smtt både henne till uprättelse och Landzdomaren Welb:ne H. Nils Skunck till refusion för sine Expenser och andre föröfwade insolentier med skrifwande. Beme:te Catharina LeyonRahm begiärde och få Vener. Consistorij Sentens antingen hon skall blifwa förklarat för hans trolofwade eller eij.
Resol: Thet skall grannerligen sees efter uthi Consistorij Protocoll huru hon ähr blifwen Kyrckiotagen antingen som en Trolofwat eller en förnedrat person, och sedan thet skedt är skall hon få swar på sin begiäran"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00035


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00037
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00125 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/33 (1678)https://www.adelsvapen.com/genealogi/Barnsk%C3%B6ld_nr_753
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonram_nr_390


208
Introducerad adel - G / Gyldenhoff
« skrivet: 2018-04-08, 19:01 »

"Anno 1687 den 9 Martij /.../
Såsom Hr Landshöfdingens Gyllenhofs Systerson Baltzar Bengtsson Bley, den der lägersmåhl haft med Konan Margreta Matthsdotter, uthlofwande till de fattiga 7 RD:r om han kunde skippa offentlig Kyrkoplicht: altså bewilliades honom att han skall få privatim absolveras i S: Clara, blifwandes han der hoos förmant att hädan efter taga sig till wara, ty han woro en wacker ung person."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065087_00071


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/42 (1687)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyldenhoff_nr_84
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 53 / sid 101 (AID: v102734.b53.s101)


209
Introducerad adel - B / Bäck i Finland
« skrivet: 2018-04-07, 11:44 »

"1685 den 4 Feb. hölts Ordin. Consistorium, /,,,/
3. Hr Berenhard Johan Wrangel som uppå Stärkelsbruket ihiälslagit RyttMestaren Baltzar Bäck insinuerar Kongl. HofRättens domb, hwaruthi Hr Wrangel befrijes ifrå lijfstraff, och fälles till full Mansboot 100 D:r Smt jempt stånda uppenbare skrift. Dito uplästes een annan Hr Wrangels Supplique till Kongl. Hofrätten, uppå hwilken på ryggen skrifwit war, dett skulle han få uthi Tyska Kyrkan undergå een slijk uppenbare skrift, sambt der obehindrad bruka sina salighets medell.
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065085_00025


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/40 (1685)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/B%C3%A4ck_i_Finland_nr_193

210
Introducerad adel - B / Baggensköld
« skrivet: 2018-04-06, 21:43 »

"1698 d 26 Jan:
4. Konan Anna Ingemarsdotter remitterades att undergå Kyrkioplicht i S. Clara för lägersmål med Brukspatronen Baggenskiöld, hwilken skall genom döden afgången wara."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065098_00012


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/53 (1698)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baggensk%C3%B6ld_nr_977


Se även: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=38303.msg587517#msg587517


211
Introducerad adel - B / Beckerfelt
« skrivet: 2018-04-05, 21:45 »

"Anno 1691 4 Martij
8. Uplästes Fru Gunnila Rosenstråles Supplique i hwilken hon å sin dotters Christina Beckerfälts wägnar, begiära att een laga skildnad må skee kunna emillan hennes dotter och dess man Hofmästaren Mauritz Rausk, hwilken A:o 1689 wart af Kongl: HofRätten dömbd att wara hennes man, men han altsedan hållit sig uhr wägen uthom lands, warandes född i Bremen, och hafwandes hon altsedan ingen kunskap om honom bekommit, hwar han håller till. Nu som Fru Rosenstråle berättade att hennes dotter är i egen person här i staden, altså befaltes hon säija dottren, att hon skall sielf komma upp under nästa Session, tå Consistorium will detta måhl strax företaga så att hon intet skall blifwa länge uppehållen.
Wijd detta tillfälle uplästes och dett remiss som Kongl. HofRätten å tergo uppå hennes Suppliq skrifwa låtit, hwaruppå Frun ochså tog sitt afträde, begiärandes att hon måtte få resa hem, och nempna en fullmechtig efter sig, hwilket henne tillstaddes allenast dottren i egen person är tillstädes när saken företages."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00030
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065091_00034


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/46 (1691)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Beckerfelt_nr_625

212
Introducerad adel - G / Gyllengren
« skrivet: 2018-03-28, 19:38 »
”Förtechning uppå de bräcklige och förafskedade Krigsmän och Gratialister som åtniuta sitt Underhåld wid Bohus läns Cavallerie och Dragone Regimente /.../ samt hwad de i underhåld hafwa at fordra pro Anno 1723.
/.../
Corporal Börge Gyllengren
Tient 6½ år, bewistat Norrska Campagnen, afbrutit benet derstädes. 50 år gammal, har intet gårdsbruk el: hantering efter dess Siälesöriares attest, är utfattig och skröpelig. 6:24”

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066202_00045

Källa:
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/2 (1665-1829)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllengren_nr_281

213
Artilleriregementet / Lysningar och vigslar vid artilleristaten
« skrivet: 2018-03-26, 20:19 »
”1713 d. 26 Januarij
Hielmberg: Öfwerstens för Artolleriet G. G. Apelmans skrifwelse af d: 7 Junij 1712 med Artollerie Predikantens Magister Sands beswär öfwer någre af Pastoribus och Prästerskapet, som wele betaga honom den friheten at wiga och lysa för de under Artollerie Staten Sorterande, hwar igenom icke allenast des inkomster minskas, utan och ofta åtskillige irringar ibland plägar upkomma wid ächtenskapts fullbordande, beropandes sig på Kongl. May:ts Resolution för des Lif Garde af d. 4 Aprilis 1685 och samma frihet wore Artollerie Predikanterne förund d. 17 Martij 1687.
Lästes tillika med Consistorij Aulici och Holmensis Förklaringar.
Gr: Horn: Kongl: May:ts Förklaring för des Garde är, at lysningen för Gardes Bursarne skee i Gardes predikanen, oachtat bruden tages i en annan Försambling och wigningen förrättes af Gardes Prästerne, hwar emot en dehl af Stads Pastorerne sig uppsatt under förewändning at qwinspersohnerne i Gardes Församblingen äro okiände, hwilket i Kongl: May:ts Nådigste resolution således förlägges, at Stads Kyrkioherdarne eij ihugkommit at det samma kunde hända om lysningen skedde i någon af Stadskyrkiorne, hwarest Soldaterne äro så obekante som qwinspersohnerne i Gardes Församblingen; hwarföre förklahrar Kongl: May:t at så wäl lysningen som wigningar för Gardes Bursarne skohle ske i Gardes församlingen af Gardes Predikanterne, Och på det ingen oreda här af må förorsakas, befaller Kongl: May:t där hos i Nåde, at sådant wid Trålofningarne och lysningarne skall wederbörande StadsPastorer där bruden tages, notificeras och likalydande lysningz Zedel dem till sända och tå skall Predikanten i behörig StadsKyrkia wara förplichtigas, utan någon wedergälning, sådant på dag och tid som begäres af Predikstohlen at förkunna: det samma är och stadgat om Gardes Bussarnes hustrors Kyrkiotagning, barndop, herrans Nattwards begående och dödas begrafningar, at sådant skall förrättas genom Gardes Prästerne och samma privilegier och frihet  hafwa Artollerie Predikanterne fått, och det anhåller nu Öfwerste Apelman om at Artollerie Prästerne måge blifwa wid ofwanbemelte Kongl: May:ts Resolution bibehåldne.
Gr: Cornhielm: Öfwerste Apelman röre uti sin sin skrifwelse först om grafställen och likstohl, åt Pastoren i den Kyrkian som liken begrafwes och tror iag efter Kyrkioordningen denne rättighet dem tillkomma och Kyrkian den rättighet för graföpningen, och föreslår där till ett särdeles ställe på Ladugårds lands kyrkiogård, hwarest han berättar i förre tider hafwa warit wanligt at utan betalning begrafwa Artollerie betiänterne och kanske hela Ladugårds Lands kyrkiogården är redan af andre till grafställen köpt.
Gr: Horn: där efter påstå Stads Kyrkioherderne sin rättighet af likstohl och annat.
Gr: Cronhielm: med eller under de orden: Ingen Prästman må förrätta Gudztiänsten i den andras Församlinegn med mindre han blifwer där om beden, lärer Kyrkioherderne här i Staden wilja begripa alla actus Ministerij Sacri, såsom lysningar, ringningar, trolofningar, barnedop, Sochnebud, Kyrkiotagningar och begrafningar, så at ordinarius Pastor loci icke det ringaste ingrep af en annan Prästerman må lida till sine Inkomster och af Kongl. May:ts Resolutioner för Gardet och Artollerie finner iag intet at den förre graföpningen och likstohls erläggiande äro wordne befrijade eij heller at dem någon wiss plats på Ladugårds Lands kyrkiogård är tilldeld.
Gr: Frölich: der wore tå bäst at utse en annan plats för dem på Ladugårds Landet eller Norremalm och låta Artollerie Pärsten inwiga den samma.
Gr: Cronhielm: det kunde så wara på Ladugårdgärdet eller ut på Sanden wid Norremalm, såsom med fattigas kyrkiogårdar på somlige orter ske plägar.
Gr: Horn: Wi kunna eij annat än bibehålla Gardes och Artolleri Prästerne wid de Actus ministerij, som Kongl: May:t tillagdt dem och ofwan till förmält är, hwilket Apelman i den andra Punchten anfördt och till kunskaps inhämtande låta anstå med den första.
Gr: Frölich: de måste niuta till godo hwad Kongl:; May:ts Nådigste Resolutioner dem tillägger och kan ingen betaga dem det samma.
Resol. Bifalles hwad den andra Punchten uti Öfwerste Apelmans Skrifwelse innehåller hwilket swaras samt en öpen Resolution här öfwer meddelas.”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 540 / sid 49 ff (AID: v655165.b540.s49, NAD: SE/RA/1311)

 Namn:
1687-1794 Artilleriförsamlingen
1794-1894 Svea artilleriregemente (någon gång Första artilleriregementet)
1894-1904 Första Svea artilleriregemente
1904-1927 Svea artilleriregemente

Indelning:
Församlingen bildades år 1687.

214
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Gyllenbrand
« skrivet: 2018-03-25, 16:20 »
”Anno 1715 den 17 Augusti hölts ordin: Consistorium /.../
1. Förekom Anna Charlotta Juliana Arnhielm, hwilken Praeses förekalla låtit, och berättade Praeses; at hon wil gifta sig med en Capitein af Lifländare, och när han frågat efter bewis om hennes person, har hon föregifwit sig warit 2 gånger gift, men uti sin berättelse har hon warit ostadig, i ty han flera gånger beslagit henne med osanning, och til at få weta rätta sanningen, har han henne til Consistorium infordrat.
Q: hwarest är hon född? R: här i Stockholm.
Ps: så har hon ei sagt tilförende:
Q: hwilken war hennes fader? R: han heter Gyllenbrandt
Q: heilken war hennes första man? R: en Ryttmästare wid Lifregementet Hans Arenhielm benemd, som warit med wid Narfwen, och blifwit slagen wid Pinskou.
Q: hwilken war hennes andra man? R: Capitein af Wesmanlänningarne, som blifwit commenderas med recrüter Otto Johan Waterman benemd, hwilken blifwit slagen wid Pultava.
M: Aurevillius; hon har sagt sig wara af Grefl. Familia. R ja, hennes mor war af Horner.
/.../
Q: hwarest är hon wigd med sina män? R: med den första i Narfwen och med den sednare i Holland.
Praeses; tilförende har hon sagt, at det är lyst här i Storkyrkian, och at hon blifwit wigd i Dingtuna.
Henne sades at hon intet skal läggia sig in med Capiteinen, och at hon bör skaffa bewis, det hon är wigd med sin senaste man, och jämwäl at han genom döden är afgången, /.../”
/.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00062 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00080

Källa:
Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 52 / sid 99 (AID: v102734.b52.s99)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adlerhielm_nr_732

215
Introducerad adel - L / Lilliemarck
« skrivet: 2018-03-25, 13:55 »
”1714 den 25 Augusti hölts Ordin. Consistorium /.../
7. Inkallades Ammiralitets predikanten Pär Lewin då Praese sig således yttrade; at det är Consistorio okänt, at han twert emot så många åtwarningar, har likwäl förgripit sig med en olaglig wigsel, at han bracht en man om lifwet, och är han för den skul hit til Consistorium remitterad.
/.../
Q: har Lewin wigt Secreteraren Liljenmarck? R: Nej
Q: har han Christnat hans barn? R: Ja
Q: huru kom han at göra det, när han bor i S. Jacobs församling? R: Han har sin hemwist på Landet och tiänst i Refvel; han sade sig wara en fri man.”
Praese; han bor i S. Jacobs församling; men Lewin handlar emot ed och samwete, och har aldrig achtat några åtwarningar. Befaltes taga afträde.

/.../
Q: när Christnades Liljemacks barn? R: för 3 weckor sedan.
/.../”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00054 ff


”Q: kan han säja at Secret: Liljemarcks barn hörde til hans församling, at han det Christna borde? R: H Liljemarck geck hwar han wille.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00057


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/66 (1714)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliemarck_nr_886

216
Introducerad adel - R / Rosenhielm
« skrivet: 2018-03-24, 21:39 »
”Anno 1699 d: 17 Februarij
Lilljestedt upläste Swea HofRätts bref af d 22 Decembris nästledit åhr med bijlagd häradstings ransakning och dom öfwer Trägårdsdrängen Johan Ludwig Falck, hwilcken skall hafwa låckat en Adelig Jungfru, Helena Rosenhielm wid nampn och med henne barn aflat, hafwandes utäåtit sig uthi faslige eeder och förplichtelser och med henne rymdt ifrån Arnöborg med 90 D:r kopp: M:t som honom til upbörd wore anbetrodde och dessutan begått ett wåld med dörrbrytande här i staden, och tagit Helena Rosenhielm utur hennes Cammar och henne med sig bortfördt.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1699:1 (1699-1699) Bild 130 / sid 17 ff (AID: v655123a.b130.s17, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenhielm_nr_326

217
Introducerad adel - VW / Wrangel af Sauss
« skrivet: 2018-03-24, 21:19 »
”1716 d 9 octob:r Copulerades Hr Majoren för Kongl: Gardet Otto Reinhold Wrangel med Fröken Margareta Birgitta Lagercrona, v. P & Praep. Boringz attest angående lysning och Hr Majorens egen skriftel:e försäkring etz.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 53 (AID: v91110.b53, NAD: SE/SSA/0005a)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wrangel_af_Sauss_nr_1770
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagercrona_nr_113

218
Introducerad adel - B / Birckholtz, von
« skrivet: 2018-03-24, 20:21 »
”A:o 1713 August:
d 29 Uthgafs lysning uppå Hr Capt: Plats skriftel: tillstånd för Furir af des Comp:e Martin Petters samt Jungf: Dorothea von Birckhålts.
d. 17 Sept: Copulerade”

Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 40 (AID: v91110.b40, NAD: SE/SSA/0005a)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Birckholtz_nr_94

219
Introducerad adel - S / Silfverström
« skrivet: 2018-03-24, 12:31 »
”A:o 1710 October
dito (23) Lystes för Mag. Georg Wallberg. Prim. Pastor wijd Kongl. Garde samt designatus Past. Till Ladugårdz landet, och Wällborne Jungfru Anna Magdlona Silfwerström. Copulerades d 6 Novemb.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 24 (AID: v91110.b24, NAD: SE/SSA/0005a)

 
EÄ, barn tab 2.
Gift 1:o 1710-11-16 i Stockholm med kyrkoherden i Ladugårdslands församling i Stockholm Georg Mårtensson Wallberg”

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverstr%C3%B6m_nr_781

220
Introducerad adel - R / Rosenlindt
« skrivet: 2018-03-23, 23:39 »
A:o 1729
April d 3 Wigdes underL: Carl Gustaf von Rosenlind, med Jungf Elsa Cathar: Leiman

Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 63 / sid 116 (AID: v90372.b63.s116, NAD: SE/SSA/0005j)


 
EÄ, tab. 15
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenlindt_nr_489

221
Introducerad adel - S / Scheffer, von
« skrivet: 2018-03-23, 23:29 »
A:o 1727
Juni 6 Wigdes Capiten Petter Jacob von Scheffer, med Fru Catharina Magdalena BlixenCrona.”


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 62 / sid 114 (AID: v90372.b62.s114, NAD: SE/SSA/0005j)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Scheffer_nr_1200
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blixencron_nr_364

222
Introducerad adel - H / Heerdhielm
« skrivet: 2018-03-23, 23:22 »
A:o 1726 Feb d. 20
Wigdes Hr Lieutnanten Hinrich Herdhielm med Maria Gustava Strömschiöld


 
Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 61 / sid 112 (AID: v90372.b61.s112, NAD: SE/SSA/0005j)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Heerdhielm_nr_1258
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Str%C3%B6msk%C3%B6ld_nr_590

223
Introducerad adel - L / Lilliegren
« skrivet: 2018-03-21, 20:54 »
”Anno 1713 d. 2 Martij
Hielmberg. Fru Helena Lilliegréns underdånigste ansökjande at wederbörande måtte anbefallas tillhålla hennes broder Assessoren Simon Lilliegrén som satt sig i possession af hennes äldre broders afledne Öfwerst Lieutenantens Jonas Lilliegréns gods Skeberga benemdt i Wästergötland, at uprätta efter honom ett richtigt Inventarium med mera.
Lästes Öfwerste Wittings inlagde skrift på Coporalens af Kongl. May:ts Drabanters wägnar Ephrim Lilliegren.
/.../”


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 1070 / sid 102 (AID: v655165.b1070.s102, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliegren_nr_1050

224
Introducerad adel - B / Behmer
« skrivet: 2018-03-21, 18:58 »
”Anno 1713 d. 2 Januarij
Hilemberg. StadsMagistratens skrifwelse af d. 12 Decemb: förledit åhr, berättandes underdånigst huruledes Corporalen Mats Behmers Änckia Christina Nilsdotter wid den på Södre Ciämners Rätt håldne Ransakning om ett barn hon på Södermalm födt har hon bekändt det hon blifwit lägrad i Åbo Stad, hwarest såsom locus delicti rätta forum är, förfrågandes sig Magistraten underdånigst om hon här, efter sin åstundan må kunna Lagföras, dömmas och exequeras.
Gr: Cronhielm. Borgmästare och Råd berätta det hon är nu hufwudswag hel utfattig och eij skulle kunna resa därföre tit, /.../
/.../”

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 110 / sid 6 ff (AID: v655165.b110.s6, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Behmer_nr_486
http://www.gavledraget.se/A3/Photogallery/184_Daniel_Behmer.jpg

225
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Svab
« skrivet: 2018-03-17, 22:04 »
”Anno 1712 d. 30 Septembris
Blixenstierna. General Major och Landzhöfdingen Sparrefelts skrifwelse af d. 24 innewarande Månad med berättelse och förfrågan angående en Skånisk Adelsman Johan Svafve benemd som inkommit på Leigde, men hunumberat uti ett af honom begångit dråp och begifwit sig en tid bort åt i förre säkerhet; Men skolat åhr 1698 d. 25 Septemb: erhållit Kongl: May:ts nådigste remiss till dess Justitae Revisionen, förfrågandes fördenskuld bemelte Landzhöfding sig huruledes han sig med denne utan tillstånd igenkomne bitoga sig skall förehålla?
Lästes hans Moders Fru Elizabeth Nierots supplique med bewekelige termer.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 3500 / sid 685 ff (AID: v655163.b3500.s685, NAD: SE/RA/1311)

 
Den ursprungligen pommerske ätten Svave, i Sverige kallad Svab. Ätten naturaliserades som dansk adel 1537.

 
***
Regementsräkenskaper för Södra Skånska kavalleriregementet år 1687, KrA:
3:e korpralen vid ryttmästare ”David Christoph MondGomeris” kompani (sedermera Svabesholms kompani): Corporal Tranman tillkommen in octob: 687 istellet för Jöns Willhelm Swab som giordt duell.” [Enligt 1686 års räkenskaper tillkom Tranman redan i augusti 1686]

 
http://www.osterlen.com/slaktforskning/mellby.htm

226
Introducerad adel - T / Tegensköld
« skrivet: 2018-03-17, 20:57 »
”Anno 1712 d. 30 Septembris
Secreteraren Blixenstierna. Gardies KrigsRätts Ransakning och dom öfwer Fourieren Gustaf Tegersköld som drucken såfwit på sin påst dömd efter 56 och 57 § KrigsArtickl. at harquebuseras.
/.../
Resol. Afstraffas med 14 dagar på watn och bröd som swaras Gardes KrigsRätten”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 3470 / sid 679 ff (AID: v655163.b3470.s679, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ:
“2. Gustaf Tegensköld. Volontär vid livgardet 1709. Förare därst. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1713. Rotmästare vid livskvadronen därst. 1716. Förare vid dalregementet 1719. Fänrik därst. 1720-09-03. Avsked 1723-08-26. Begraven 1732-06-17 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.”

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tegensk%C3%B6ld_nr_928

227
Introducerad adel - K / Kuhlman
« skrivet: 2018-03-17, 20:40 »
”Anno 1712 d. 25 Septembris
/.../
3. Och förfrågan angående en fordran af 300 RD:r som Major Gerhard Fridric Kuhlmans Änckia Fru Elizabeth Pistolhielm hafwer hos General Lieutenantens Johan Galles Arfwingar eller Sterbhuset at fordra härrörande af 300 RD:r Specie som bemelte General Lieutenant åhr 1661 d. 22 Septemb: af Fru Pistolhielms Frambledne Mans Broder Majoren Magnus Johan Kuhlman uplåhnt emot förskrifning á 8 proCento åhrligit intresse och at bemelte Major skulle i medlertid om betahlningen hafwa sin säkerhet uti General Lieutenantens Galles gods.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 3410 / sid 667 (AID: v655163.b3410.s667, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ, tab. 4
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kuhlman_nr_467

228
Introducerad adel - E / Eccard, von
« skrivet: 2018-03-16, 20:48 »
”Anno 1712 d. 14 Augusti
Vice Ammiralens Olof Wärnfelts Skrifwelse af Skeppet Lifland till anckars på Redden wid Helsingfors angående Ammiralitets Lieutenanten Thomas Westling, som fått dimission af Ammiralitet och af general Major Hugo Hamelthon förpassad och ärnat sig till Hålland; Men blifwit af wåre Creutzere upbracht och hitförd.
Lästes Schoubinachtens Wernfelts bref af berörde dato med alle till denne saken hörande documenter.
Gr: Cronhielm här äre skiähl både emot och med honom, han tagit dimission ifrån Ammiralitetet och sedan på sin StiufFaders Ecchards inrådande, resolverat sig at göra en resa, såsom en Hålländare, till Reval at taga något arf.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 2320 / sid 451 ff (AID: v655163.b2320.s451, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Eccard_nr_1461
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3780 / sid 751 (AID: v319671a.b3780.s751)

229
Stockholms stads borgerskap / Stadsryttare
« skrivet: 2018-03-16, 19:11 »
”Anno 1712 d. 8 Julij
Borgmästaren Hulthen och Stromberg inkommo beswärandes sig öfwer den swåre excess som föregången natt är skedd på StadsRyttare Patroullen af Gardes wachten under Lieutenant:n Palmfelt.
/.../
Gr: Carl Gyllenstierna förehölt (Gardes Lieutenanten) Palmfelt af hwad orsak han öfwerfallit StadsRyttare patroullen, hwilcken uti sin förrättning stadder, war en priviligerad wacht?
Palmfelt, därföre, at de kommit och visiterade wåre påster och blifwit mahnte tilförende därföre.
Gr: Horn hwem gifwit de ordres.
Palmfelt: Öfwersten Grundel och sagdt åth Taube och eij anständigt at Stadswachten skall komma och visitera wåre Poster, som är ett Garde eller Kongl: Lifwacht, som för alla andre wachter hafwer en Post d´honneur.
Gr: Horn Om de giordt Er något emot så borde I ginast gifwit tilkänna och beswärat Eder.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 1820 / sid 351 ff (AID: v655163.b1820.s351, NAD: SE/RA/1311); v655163.b2130.s413; v655163.b3250.s635

 
Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsvakten_i_Stockholm

230
Introducerad adel - S / Stiernström
« skrivet: 2018-03-10, 23:20 »
”Anno 1712 d 20 Maij
Hielmberg, Lars Gust: Stiernström at träda i ofrälse gifte med en Borgare dotter på Gottland Margareta DedeKindt benämd.
Resol. Bewilljas ächtenskapet; Men hwad privilegierne angår för den ofrälse, så söker han Kongl. May:tt sielf här om.”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 750 / sid 137 (AID: v655163.b750.s137, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernstr%C3%B6m_nr_1170

231
Introducerad adel - P / Pistolekors
« skrivet: 2018-03-10, 15:59 »
”Anno 1711 d 14 Novemb:r
Blixenstierna föredrog Åbo HofRättz skrifwelse af d 18 Septembr:r sidstl: med 2:ne Ransakningar och dom öfwer Ryttmästarskan Mickekulla gård Sophia Pistolkors 2:ne Ryttare Anders Mattsson och Jöran Andersson, drängefougden Jacob Thomsson och Studenten Johan Bursell, hwillka warit dhelachtige uti ett på bonden Mattz Hindriksson d 16 sidstl: Januarii begångit dråp af Anders Mattsson.
/.../
Gref Frölich, Studenten är lyckelig om han kommer til Marstrand, en härlig orth och såssom ett universitet, och kan giöra dhe andra fångarne godt gangn, och tienligit at komma ifrån det ena Universitetet til det andra.
/.../
Resol: At Bursel bötar Mansboth eller 30 par spöd där han eij årkar bothum och det öfriga blir wed HofRättens dom /.../”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 7500 / sid 742 ff (AID: v655159.b7500.s742, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Pistolekors_nr_321
http://runeberg.org/frfinl/0330.html

232
Introducerad adel - P / Porten, von
« skrivet: 2018-03-09, 20:42 »
”Anno 1711 d 28 Septemb:r
Blixenstierna, Ståthållarens i Reval Mathias von Portens supplique, ansökjandes om Leigde för sin Son Carl Julius von Porten, som i lika som i nödwärn blifwit förordsakad at begå dråp uppå Christian Morjan, som honom försåtel: öfwerfallit.
Gref Falkenberg, nog kan iag säija, at af de omständigheter iag hördt om detta dråpet, ingen dommare skulle kunna döma honom från lifwet; Men leigde kan honom eij gifwas, emedan han eij är stadder utomlandz, och kan der å wijsa behörigt attestatum, och kunde han sig ändå utan fahra sig framtee.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 6110 / sid 603 (AID: v655159.b6110.s603, NAD: SE/RA/1311); se även: v655159.b6370.s629

 

 
EÄ, barnbarn tab. 1
En son (von Porten). Rustmästare vid livregementet till häst. 'Han ihjälstack 1711 i Stockholm professorn Christian Eberhard Morians son.'”. "En son" = Carl Julius von Porten [tab. 2].

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Porten_nr_847

 
EÄ, barn tab. C
Ludwig Christian eller Christian Ludwig Morian , döpt 16.11.1690. Gymnasist i Reval. Studerade i Stockholm 1710. Blev 1711 därstädes ihjälstucken av en rustmästare von Porten.”

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Morian_nr_1873

233
Introducerad adel - D / Dellingshausen, von
« skrivet: 2018-03-09, 19:13 »
”Anno 1711 d 8 Augustus
2: Hielmberg föredrog Swea Hof Rättens skrifwelse af d 4 hujus ang:de Otto Ferd: von Fisckback, som mördat Baron Capitain Christopher von Dellingshusen at gienom hårdare fängelse eller handklöfwers påskrufwande förmå honom till en richtigare bekiännelse, emedan han pröfwas wara så hårdnackad, at han eij på något sätt will säija uth rätta sanningen, påståendes at detta dråpet kommit af ett Duell.
/.../
Gr: Frölich, det är emot Sweriges Lag och Kongl Förordningar at bruka någon tortur, som är ett hedniskt och oChristeligit maner, och kommer en Syndare aldrig där igenom på Salighetenes Wäg.
/.../

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 4700 / sid 462 ff (AID: v655159.b4700.s462, NAD: SE/RA/1311); se även: v655159.b5220.s514, v655159.b5440.s536, v655159.b6130.s605

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Dellingshausen_nr_958

234
Introducerad adel - D / Dusensköld
« skrivet: 2018-03-08, 20:39 »
”Anno 1711 d 22 Junii
15: Hielmberg, Gartman om tillstånd at få träda i frälse gifte med Dufweskiölld.
Gr: Horn, det står hoos Kongl. May:tt sielf at dispendera om Adelens privilegier.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 3480 / sid 341 (AID: v655159.b3480.s341, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dusensk%C3%B6ld_nr_544

235
Introducerad adel - VW / Wolffelt
« skrivet: 2018-03-08, 20:01 »
”Anno 1711 d 7 Junii
4. Hielmberg, Major Wohlfeldt at få taga sin Frues Syskonebarn Jungfru Magdalena Clerck till ächta.
Res: Bewilljes”.


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 3260 / sid 319 (AID: v655159.b3260.s319, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ tab.7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wolffelt_nr_1741

236
”Anno 1711 d 25 Maij
13. Hielmberg, Swea HofRättens skrifwelse af Westeråhs d 22 April sidstl. med bijfogad Borgmästare och Rådz ransakning och dom öfwer Capitain Baron Baltzar Dellinghusens dräng Bendictus Gabriel Leibman om sine 18 åhr, som stuhlit hoos sin huusbondes faster Fru Anna Dellingshusen ett gull uhr, en stor medaille, en drottning Chirstinae Riks D:r, ett par gull armband, hwillke Leibman sönderbrutit, och fem länkar där af med Diamanter infattade borttagit och försåldt 3 stn tentallrikar 1 par fine kloster Lärfts lakan etz. Derför Leibman är till döden dömd, föreslående HofRätten 5 gatulopp och Kyrkioplikt.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 3050 / sid 298 (AID: v655159.b3050.s298, NAD: SE/RA/1311)

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 730 / sid 141 (AID: v319671a.b730.s141)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Baron_Dellingshausen
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Dellingshausen_nr_958)

237
Introducerad adel - B / Bildsten, von
« skrivet: 2018-03-04, 15:41 »
”Anno 1711 d. 14 Februarii
1. Kongl. Rådetz Grefwe Magnus Stenbocks skrifwelse af Malmmoe, anhående Drabanten Carl Gustaf Billstens hafde duell med Öfwerste Lieutenanten Boye wid Kongl. May:tz armée.
Lästes supliquen, tiendt Fursten Ragozi för Major, beder om pardon.
/.../

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 360 / sid 31 ff (AID: v655159.b360.s31, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Bildsten_nr_1078

238
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Carloffer
« skrivet: 2018-03-03, 00:15 »
”1716 d. 4 Octobris
/.../ A:o 1649 hafwer Hennes May:t Drotning Christina d.  Decemb: meddelt ett privilegium för det Compagnie, som här i Stockholm uprättades at handla på Guinea, hwilcket och i så måtto blef wärckställt, at dit skickades folck, som först fattade Posto wid Cabo Corso, och där bygde en Fästning Carlsborg kallat; Men hus eller Loger bygde de wid Annamabo, Tacquerij, och Anappa;

A:o 1654 gifwer Hans Sahl. Kongl: May:t Glorwyrdigste i åminnelse Konung Carl Gustaf Privilegium i Upsala d. 16 Martij för dem, som sig wille till köpa och tillhandla något Land uti Westindien.

d. 23 Decemb: samma åhr, transporterades Tobaks handelen på Americaniske Compagniet, som här allenast eximidenti omröres, och Continueres nu at de, som satt sig wid Cabo Corso, taget en benämd Hind: Carlof till at där öfwer föra Commando, det han och giorde in til åhr 1656. Men huru han sedermehra kommit där ifrån fins af de här inkomne Actis eij widare, än at han sedermera satt sig neder uti Emden, lärandes doch af Actis uti Archivo finnes utförligare berättelse om historien af detta Compagnie, så wäl som och af de tiders historie skribenter.
Denne Carlof insinuerar sig hos Cronan af Dannemark, sedan Örlig war begynt emillan Dannemark och Swerje, och således blifwer brukat til at förråda både Fästningen och husen med Boderne och alt Compagniet där på orten till hörigt, uti de danskes macht och händer.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1716:2 (1716-1718) Bild 2060 / sid 202 ff (AID: v655175.b2060.s202, NAD: SE/RA/1311)

 
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 24 / sid 43 (AID: v102734.b24.s43)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Carloff

239
Introducerad adel - L / Leijonwall
« skrivet: 2018-03-01, 21:32 »
”1702 d: 22 Decembris
Lilljest. 4. Fru Ingrid Elfwenbergs und. Giorde beswär, att Häradshöfdingen Hofdahl skall uthan Wederbörandernes laga immission och handräckning medelst sielftagen possession sig inträngdt uthi des enskijlte egendom och fädernes Arfwejord Sätesgården Styrshult, i anledning af någre penningepåster, som des Moder Fru Helena Örnwinge och des Stiufbroder Johan Leijonwall af Capitain Lagerberg uthom Fr: Elfbergs wilja och tilstånd till Låhns tagit, det hon hoos Landshöfdingen Strömfelt angifwit, där hon till Lag och Rätt blifwit remitterad och som hon med en widlöftig process eij förmår att uthärda, ty anhåller hon underdånigst, att Hofdahl för den sielftagne besittningen må med laglig näpst ansees och hon wid sin egendom blifa bijbehållen.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1702:1 (1702-1702) Bild 5530 / sid 1105 (AID: v655132.b5530.s1105, NAD: SE/RA/1311)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonwall_nr_1017
https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rnevinge_nr_352

240
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Adamkowitz
« skrivet: 2018-03-01, 20:35 »
”1702 d: 22 Octobris
/.../
Underdånigst Memorial
1. Supplicerar iag såssom een af Naturaliserade Adelige Swenske Föräldrar född, att kunna lijka med alla Kongl: May:ttz Undersåtare niuta utj alla måtto Sweriges Lagh och Process fullkomligen till godo, och eij någon fremmande nations lagh på migh allena effter godtyckio och egen tagen frijheet appliceras, och med sammansökte Subtiliteter olämpeligen wrängias att giöra mig bråtzlig till det iag weet mig i mitt samwete oskyldig wara.
/.../

 
Eva Juliana Adamkowitz


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1702:1 (1702-1702) Bild 4660 / sid 931 ff (AID: v655132.b4660.s931, NAD: SE/RA/1311)

 
https://sok.riksarkivet.se/fritext?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F101011133&tab=post&flik=1&type=2&s=Balder

241
Introducerad adel - E / Engelhardt, von
« skrivet: 2018-02-28, 21:19 »
”1702 d: 5 Julij
Johan Engelharts underdånige beswär öfwer dee hinder honom göras, af Assessoren wid Rigiske LandtRätten Kirckner, att effter sin broders Michael Engelharts död, fåå tilträda Godzet Olershof i Lifland och det Rüjeske Kirchenspiel beläget.
Resol: Communiceras Ståthållaren Michäel von Strokirck att fordersamligen innan en wiss wid wijte förelagd tijd, inhämpte Kirckners förklaring här öfwer och där jämpte inkomma med det han sielf här wid kan hafwa att påminna”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1702:1 (1702-1702) Bild 3220 / sid 643 ff (AID: v655132.b3220.s643, NAD: SE/RA/1311)

 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Engelhardt_nr_1858

Mikael von Engelhardt, till Perst i Fellins socken samt Würkenhof och Henselshof med Ohlershof, alla tre i Rujens socken i Livland, vilka tre sistnämnda han erhöll av konung Gustaf II Adolf genom brev dat. fältlägret i Berwalde 1631-01-22. Var korpral i svensk tjänst 1622 och ännu 1630. Löjtnant 1631. Kapten 1650. Överstelöjtnant 1657 och ännu 1662. Död 1675 [(Riga)]. Gift med Anna Dorotea von Buttler, av huset Pebalg.

242
Introducerad adel - S / Sabel
« skrivet: 2018-02-25, 15:26 »
”1703 d: 11 Maij
 Blixenst:a. Majorens Gustaf Sabbels underdånige ansökning, att som han en tijd bort åt sig uthi Stetin uppehållit och han nu täncker sig där att nedersätta måtte där kunna niuta dee Adelige förunte beneficier och Privilegier till godo, efftersom han en Swensk Adelsman är.
 Resol. Samtyckes och Skrifwes härom till K:l Rådet och Gen: Gouverneuren Gr: Melin, att honom Sabbel äfwen som andre, hwilcke sig där å orten nedersättias, må blifwa wid förefallande tilfällen considerad och dee Adelen förunte beneficier och Privilegier wärckeligen tillgodo niuta”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1703:1 (1703-1703) Bild 2130 / sid 207 (AID: v655135.b2130.s207, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 2:
 ”Gustaf Sabel, född 163(8 ). Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnant vid Västerbottens regemente. Regementskvartermästare 1671-12-19. Avsked 1677. Major. Häktades 1681-11-00 såsom misstänkt för barnamord. Han hade under äktenskapslöfte lägrat sin kusins dotter Juliana de la Chapelle och hade med henne ett barn, vilket de gemensamt bragt om livet. Båda dömdes av Svea hovrätt till döden, men straffet för honom mildrades till landsförvisning för alltid. Han begärde 1699-01-07 att få återvända till riket, vilket bifölls. Ingav i april 1703 en supplik till reduktionskommissionen att utfå sin arvedel av släktgodsen, av vilken systern Helena satt sig i besittning, men torde hava död kort därefter och slöt ätten på svärdssidan.
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabel_nr_152

243
Introducerad adel - T / Tungel
« skrivet: 2018-02-23, 23:48 »
”A:o 1707 den 23 Septemb:
 Ehrenberg, Swea HåfRätts skrifwelse af d: 27 Julii sistl: angående Sergeanten Gustaff Tungel, hwilken utaf HäradzRätten blifwit dömd till 80 dal. Silfwerm:tz böter för bedrifwit enkelt hoor, men dem icke uthbetala mächtar, utan därföre efter straffordningen med gatulopp plichta borde, hwarom Landzhöfdingen Buhre sig hoos HåfRätten förfrågat, eftersom både des Öfwerste ock flere Officerare för honom förbön fält, och anhållit, att han, som en Adelsman ock utaf wacker familie, icke måtte ett sådant neesligit straff komma att undergå, ock således både des heder, timmelige wälferd ock lycka förspild warda, men han Landzhöfdingen ändå sig intet understå kunnat därutinnan att dispensera; föreslåendes fördenskull HåfRätten underdånigst, om icke denne Gustaff Tungel istället kunde plichta med 14 dagars fängelse wid wattn ock bröd smat wederbörlig Kyrkioplicht undergå.
 Tychtes för Adelen wara mycket swårt, at lijka med andre utan åtskillnad af deras Stånd och privilegier sådane neeslige straff undergifne wara: ock
 Resolverades att i detta måhl förblifwer wid HåfRättens gifne betänkande, som till wärkställigheet befrodras bör: hwarom swar til ber:de HåfRätt afgår”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1706:1 (1706-1707) Bild 8850 / sid 873 (AID: v655144.b8850.s873, NAD: SE/RA/1311)
 
EÄ tab. 6
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tungel_nr_182

244
Introducerad adel - S / Schütz, von
« skrivet: 2018-02-23, 22:57 »
”A:o 1707 den 11 Septemb:
 Ehrenberg föredrog Ryttmästaren E: G: v. Skütts ansökning att få taga till hustro sitt stiufsyskonebarn, Enkiefrun Anna Dorothea von Billinhausen.
 Resol: Som intet skiäl finnes ett slijkt begiärt giftermåhl att hindra; warder det fördenskull dem bewilliat”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1706:1 (1706-1707) Bild 8420 / sid 830 (AID: v655144.b8420.s830, NAD: SE/RA/1311)
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Sch%C3%BCtz

245
Introducerad adel - A / Adelstierna
« skrivet: 2018-02-17, 19:34 »
”Anno 1722 den 17 Octobris
 Ber:de Secret:e föredrog HofCammereraren Adelstiernas underdånige ansökning att få träda i ofrälse gifte med änkan Catharina Pintzer.
 Dhet fans godt att dhet bewillia.”
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1722:1 (1722-1722) Bild 8240 / sid 175 (AID: v655192.b8240.s175, NAD: SE/RA/1311)
 
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adelstierna_nr_1441

246
Introducerad adel - P / Plaan
« skrivet: 2018-02-17, 13:51 »
”Anno 1722 den 14 Junij
 Secret:n Fegerstierna föredrog Commissarien Hasselquists ansökning att få begifwa sig i frälse gifte med Jungfru Plan.
 Dhet fans godt att dhet bewillia.”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1722:1 (1722-1722) Bild 6800 / sid 1337 (AID: v655192.b6800.s1337, NAD: SE/RA/1311)
 
EÄ, barn tab. 1:
”Gertrud Catharina Plaan, döpt 1686-02-12 i Maria förs. i Stockholm. Gift 1722-08-07 i Fundbo socken med likvidationskommissarien i Svea hovrätt Nils Hasselqvist.”
 
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Plaan_nr_789

247
Introducerad adel - VW / Walcker, von
« skrivet: 2018-02-17, 13:44 »
”Anno 1722 den 14 Junij
 Ber:de Secret:e föredrog kiöpman Witkmacks ansökning att få träda i frälse gifte med Sahl. Lagman Rothofs änkia von Walter.
 Dhet fans godt att dhet bewillia.”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1722:1 (1722-1722) Bild 6800 / sid 1337 (AID: v655192.b6800.s1337, NAD: SE/RA/1311)
 
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Walcker_nr_1728
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Roth%C3%A5f_nr_882
 

248
Introducerad adel - M / Mannerberg
« skrivet: 2018-02-16, 20:00 »
”Anno 1722 den 2 Martij
 Slutel:n föredrogz Secret: Fegerstierna Carl Mannerbergz ansökning, att få träda i ofrälse gifte med dhes huushållerska Beata Berg.
 Hwilket fans godt, att bewillia.”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1722:1 (1722-1722) Bild 3100 / sid 601 (AID: v655192.b3100.s601, NAD: SE/RA/1311)
 
EÄ tab. 2
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Mannerberg_nr_962

249
Introducerad adel - S / Schantz, von
« skrivet: 2018-02-15, 19:54 »
“Anno 1721 den 7 Julij
Secret:n Fegersterina föredrog Hoffjunkaren Schantz ansökning, att få tillstånd, att begifwa sig ofrälse gifte med Jungfru Eva Chatarina Petri.
Dhet fans godt, att dher till samtyckia.”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 5580 / sid 1089 (AID: v655189.b5580.s1089, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ tab. 94
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schantz_nr_1255

250
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Wilster
« skrivet: 2018-02-15, 19:12 »
“Anno 1721 den 23 Junij
Dhet begyntes att discourera om leijd för Vice Ammiral Wilster, ock upläste Secret:n Fegerstierna ber:de Vice Ammirals underdånige Supplique, hwaruthi han anhåller om afskied så för sig som sina söner, samt om leijd att få komma in uthi rijket ock wijsa in för en opartisk Krigzrätt hwarföre han för 2 åhr sedan war nödsakad att begiära afskied ock nu äntel:n att igenom flykten sättia sin person i säkerheet.
/.../
Resolverades att vice Ammiralen Wilster får leijd, hwilket kommer att sändas till Commissarien Barckman i Helsingör, med befallning att eij tillställa Wilster leijde brefwet för än han wijsar igenom attest hwarest han sig uppehåller.”

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 5080 / sid 989 ff  (AID: v655189.b5080.s989, NAD: SE/RA/1311); se även: v655189.b5240.s1021

Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 165 / sid 325 (AID: v102734.b165.s325, NAD: SE/AD/00001)

251
Introducerad adel - R / Riddermarck
« skrivet: 2018-02-14, 20:53 »
”Anno 1721 den 17 Maij
Skutenhielm föredrog Lars för dhetta Riddermark underdånige ansökning, att få igenbekomma ock bruka sitt adel:e nampn Riddermark, hwilket han bortmist då han blef dömd till Marstrand.
Afslogz.”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 4070 / sid 785 (AID: v655189.b4070.s785, NAD: SE/RA/1311)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Riddermarck_nr_1137

252
Introducerad adel - R / Rosenfelt
« skrivet: 2018-02-14, 20:27 »
”Anno 1721 den 15 Maij
Erencrona upl: Ryttmästaren Jan Wallensteen underdånige ansökning att få begifwa sig i frälse gifte med Maria Rosenfelt.
Såssom han war adel. wederljke så fans godt att dhet bewillia, så framt hennes anhörige eij hafwa något att dher wijd påminna.”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 3930 / sid 757 (AID: v655189.b3930.s757, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ tab. 2
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenfelt_nr_607

253
Introducerad adel - D / Danckwardt-Lillieström
« skrivet: 2018-02-13, 21:55 »

"Anno 1721 den 10 Martij
Secret:e Erencrona berättade, att dhet wore beswär inkommet emot Capt. Lillieströms, som under ächtenskapz löffte skall besåfwet Probsten Löfgreens dotter i Giötheborg och giffte sig sedan här uppe med vicepraesidenten Thegners dotter, kommandes han nu in ock Exiperar forum i Giötheborg.
Hr Grefwe Leÿonstedt stod up i dhenna saak uplästes Giötheborgz Cämnersrätts Resolution i dhenna sakom.
Resolverades, att dhetta remitteras till Giötha Hoffrätt, såsom eij hijt hörande."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 2430 / sid 461 (AID: v655189.b2430.s461, NAD: SE/RA/1311)


EÄ tab. 5
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Danckwardt-Lilliestr%C3%B6m_nr_408

254
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Silfverpatron
« skrivet: 2018-02-13, 21:42 »

"Anno 1721 den 10 Martij
General Auditeuren Riddercreutz föredrog en Corporal under Åbo Lähns regemente Silfverpatron benämd, underdånige ansökning, att som han hördt att hans hustru skall lagt sig in med Ryssarna, honom må dherföre lämnas tillstånd att få ächta en annan.
Remitteras till lag och rätt"


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 2400 / sid 455 ff(AID: v655189.b2400.s455, NAD: SE/RA/1311)


http://runeberg.org/frfinl/0407.html
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverpatron_nr_239)


Se även:
Åbo läns regemente. 1719
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029042_00090
Corp. 23 Lucas Sölfwerpatron"

Åbo läns regemente. 1720
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029042_00308
"Nr 35. Lucas Silfwerpatron, född i Finland, 35 år g:l, kan läsa I Book är gift tient 14 åhr"

Åbo läns regemente. 1721
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029042_00403
Nr 35. Luk. Silf:Patron. Degraderad d:n 16 September 1721 effter Krigzrettens dom till gemen, siuk."

255
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Krafft, von
« skrivet: 2018-02-10, 23:06 »
”Anno 1721 den 15 Februarij
 Sedan föredrog Secret:e Erencrona Intendenten David von Crafts underdånige ansökning att få fullföllia sin tahlan uti ÖfwerborgRätten emot under BorgRättens dom i Ächtenskapz saken emellan honom ock hustru Elisabet Speet, som påstår att saken wore desert efter han i rättan tijd eij emot under Borgrättens dom appellerat el:r gifwet sig lijkmätigt Hoff articlarne i behörig tijd an hoos ÖfwerHoffMarschalken, andragandes han att han lefwererat 5 D:r Sr:t åt Wachtmästarne emedan han eij fan någon uppe i BorgRätten, berättande Secret:n att han åfinne samma dag ingifwit des Supplique i K:l Justitiae Revision. Nu blir fördgenskull quaestion om saaken skall uptagas i Borgrätten, el:r om han skall wara desert. /…/”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 1420 / sid 260 ff (AID: v655189.b1420.s260, NAD: SE/RA/1311)
 
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 80 / sid 155 (AID: v102734.b80.s155, NAD: SE/AD/00001)

256
Introducerad adel - C / Clerck
« skrivet: 2018-02-10, 22:50 »
”Anno 1721 den 15 Februarij
 Häradzhöfdingen Lars Sundbergz ansökning som uplästes, att få träda i adeliget gifte med Lagman Clerks dotter, bewilliades.”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 1420 / sid 260 (AID: v655189.b1420.s260, NAD: SE/RA/1311)
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Clerck_nr_1382
 
EÄ barn tab. 1
 ”Anna Catharina Clerck, född 1706, död 1767-03-31 i Lund och begraven 1767-04-05 i domkyrkan, Lund. Gift med assessorn och häradshövdingen i Ås, Gäsene och Kullings härader i Västergötland Lars Sundberg, död 1748 20/5.”

257
Introducerad adel - R / Rotenburg
« skrivet: 2018-02-10, 22:39 »
”Anno 1721 den 15 Februarij
 Cornetten Herlac Butehl underdånige ansökning att få träda i adeliget gifte med Cap:t Rotenbourgz änkia Sarah Rotenbourg, bewilliades”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 1420 / sid 260 (AID: v655189.b1420.s260, NAD: SE/RA/1311)
 
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rotenburg_nr_1267

258
Introducerad adel - G / Güntherfelt
« skrivet: 2018-02-10, 22:31 »
”Anno 1721 den 10 Februarij
 Uplästes Christina Gynterfelts underdånige Supplique hwaruthi hon anförer huru som hon A:o 1714 in april begifwit sig ächtenskapp med Prosten Mårten Buller, hwar till som hon eij fått K:l M:ts tillstånd ock således eij kan besittia frälsegodz, så anhåller hon att få bibehållas wijd adel: privilegier.
 Resoluerades att hon har att förskaffa sig wederbörande anhöriges tillstånd, så will K:l May:t sedan sig dheröfwer utlåta.”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 1330 / sid 242 ff (AID: v655189.b1330.s242, NAD: SE/RA/1311)
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/G%C3%BCntherfelt_nr_1019

259
Introducerad adel - VW / Wetterstierna
« skrivet: 2018-02-09, 23:27 »
”Anno 1721 den 20 Januarij
 Äfwenledes funno dheras Ex:r godt att bewillia Nils Wetterstiernas ansökning att få gifwa sig i ofrälse gifte med Häradzhöfdingen Edmans dotter Catharina Edman.”
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 460 / sid 67 (AID: v655189.b460.s67, NAD: SE/RA/1311)

 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wetterstierna_nr_1574

260
Introducerad adel - K / Krusenstierna, von
« skrivet: 2018-02-09, 19:32 »
”Anno 1706 den 6 Septemb:
 Blixenstierna
 14.
 DombProbstens Petri Carstenij anförde beswär ock klagomåhl öfwerConsistorium Wiburgense, så wäl som Generalen Maydell ock des förordnade Krigzrätt, uti Echtenskapzhandeln emellan Majoren Adolph Fredrich Krusenstierna ock berörde DomProsts dotter, Catharina Carstenia; förmälandes därjemte uti en annan sin inlagde underdånige Supplique om några wittnen, som uti wissa omständigheeter stoor uplysning i saken skola kunna gifwa.”

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1706:1 (1706-1707) Bild 2720 / sid 267 (AID: v655144.b2720.s267, NAD: SE/RA/1311); se även:
v655144.b5200.s511; v655144.b5250.s516
 
EÄ tab 44:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Krusenstierna_nr_460

261
Introducerad adel - K / Kinninmundt
« skrivet: 2018-02-04, 16:28 »
”Anno 1723 den 13 Septembris
 Föredrogz Bergmästaren Bellanders ansökning att träda i frälse giffte med Jungfru Kinninmund.
 Det fantz godt att der till samtykia.”

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1723:1 (1723-1723) Bild 4490 / sid 841 (AID: v655195.b4490.s841, NAD: SE/RA/1311)

 
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kinninmundt_nr_971

262
Introducerad adel - S / Sperreuter
« skrivet: 2018-01-17, 21:05 »

"Rulla Uppå Kongl. Artollerie folket af Dorptske, Narvske och Ivangorodz Gvarnizon, hwilcka i staden Revel ankomne, och förordnade wid staden at blifwa, äro munstrade d 5 Septemb. A:o 1704
/.../
Feurwärkare Staten
Feurwärkare ifrån Dorpt ankommen d 16 Augustii
Fabian Sperreuter 1."


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704), bildid: A0065982_00414


EÄ barn, tab. 1
"1. Fabian Sperreuter, född 1672 i Riga. Konstapel vid artilleriet i Reval 1693. Styckjunkare därst. ännu 1699. Uppgives varit major i svensk tjänst (finnes ej hos Lk). Död ogift i Polen."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sperreuter_nr_1307


263
Introducerad adel - L / Lillienhoff
« skrivet: 2018-01-07, 22:02 »
”d: 20 Junij 1707
 Blixenstierna föredrog, hurusåsom Commissarien Carl Wattrang, har lagt in een Supplique, hwarj han berättar sig wara den närmaste Arfwingen efter Petronella Lillienhoff, och nu har hon ett grafställe i S:t Catharina Kyrkia, den hon har kiöpt af Kyrkian med de willkorna, att ingen skulle liggia mehr i grafwen än hon och hennes Man, Men som hennes huus är Falit, han och säger sig hafwa hoos henne stora fordringar, grafwen jämwähl faller neder, och behöfwer reparation, det ingen sig påtaga will, eftersom huset är Falit, Altså beder han, att han måtte få grafwen, så wähl i anseende till de andragne skiälen, som för det, att den öfriga Slächten och är därmed nögd, detta har han och wid Kyrkian angifwit, hwarest dee påminnelser giöres, först att Kyrkian will hafwa af honom någon recognition och sedan att det intet står i deras magt detta att giöra och resolvera öfwer, eftersom Grafbrefwet lyder på Bröstarfwingarne, Kyrkian och har fått af henne för Grafstället 1000 RD:r Alt därföre beder han nu om Kongl. May:tz nådige tillstånd att få träda till Grafwen:
 Resol. Såsom det är en saak emellan Kyrkian och honom ang:de Recognition, så, får ah sin förena med Kyrkian, och des Föreståndare därom. Men för de åthskillige andragne skiälen skull så förklara deres Excell:tier, att honom tillkommer rätt att träda till Grafwen.”
 
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1707:1 (1707-1708) Bild 2360 / sid 231 (AID: v655147.b2360.s231, NAD: SE/RA/1311)
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienhoff_nr_799

264
Introducerad adel - E / Ebbertz, von
« skrivet: 2018-01-07, 14:25 »
”Munster och Examens Rulla Hållen aff Höghwälborne Hr Baron och Öfwersten Johan Siöbladh med Artollerie Betienterna här i Riga Guarnizon sampt Cobrons skantz ifrån den 20 Junij och till d 24 ejusdem inclusive pro Anno 1693:
 /…/
 Dito [Constapl:r] i lära
Melchior Johan Eberts. Lifländer födder på Lidenhåff, är af adell kan läsa och skrifwa förstår böxemästerijet och weyj hantgreppen hafwer lärdt af Major Lårfwenskiöld bekåmmer lärebref, antagen under Artoll:t 685 för Hantlangare, intet warit brukat I feldt, är 27 åhr gammal och ogifter.”

Källa: Meritförteckningar 73 (1668-1811) Bild 2480 / sid 17 ff (AID: v752511a.b2480.s17, NAD: SE/KrA/0321)
 
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Ebbertz_nr_1666

265
Introducerad adel - B / Burman, von
« skrivet: 2018-01-06, 19:40 »
”Stormächtigaste Allernådigste dråttning!
 /…/ men som mit slätta tilstånd mig på det hårdesta beswärar, så har iag till att rätta mig utur nöden, och undfly att döö af hunger, intet annat råd, än taga min tillflycht till Eders Kongl. May:tz höga Nåd med underdånigste bön, det täcktes Eders Kongl. May:tt i nådigt anseede till mina 15 åhrige giorde tiänster ifrån 1701; då /…/ högst Sahl. Kongl: May:tt gick öfwert Dünaström wid Riga, och sedermehra mehrendehls bijwistat alla Campagner, som äro förelupne till /…/ 1716. Emedlertijd har iag icke allenast /…/ 3:ne gånger fången, utan och wid åtskillige occasioner utj Kongl. May:tz tiänst fått 11 blessurs, hwilka iag en sådan /…/ förorsakat att iag åhr 1716 nödgades /…/ mit afskied, då iag war Ryttmästare af Båhuuslähns Cavallerieregemente och ehuruwähl iag ingen annan fulmacht än Feldtmarskalken Grefwe Stenbocks der på hade, så är den sedermehra lijkwehl af Hans Högst: Sahl. Kong: May:tt sielf approberat. Nu som iag så aldeles af [mig] kommer är, och nu den endaste af /…/ Familia öfrig, som Caput familiae, men så arm att iag knapt kan wisa mig i Riddarehuuset; Fördenskull länder till Eders Kongl. May:tt min allerunderdånigste böön, det Eders Kongl. May:tt allernådigst täcktes mig till nödwändigt Subsistence med något på min återstående löhn hugna, eller och der någon anständig vacance sig yppna skulle, hwar wid iag min föda hafwa kunde, mig der med af Hög Kongl: mildhet benåda täckes. För en sådan Hög Kongl. Nåd är iag in till dödzstunden högst förbunden att lefwa.
 Eders Kongl. May:tz
 Aller underdånigste tienare ock undersåtare
C A von Buhrman

***

Kongl. May:t remitterar detta i nåder till dess KrigsCollegium som härom har at examinera.
Stockholm d. 5 Jun: 1719
Ulrica Eleonora”

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719), bildid: A0065997_01668 ff

 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Burman_nr_1296


[Caput Familiae = familjens överhuvud]

266
Introducerad adel - H / Holmer
« skrivet: 2018-01-04, 19:37 »

"Wällborne Herr Secreterare, högtährade synnerlige gode wähn
/.../
...en Ungh aff Adel wijd nampn Herman Berendt Holmer, hwilken iagh myket åstundar att hafwa under Regemente, nähr någen Cornet eller Lieut: platz kan förmodeligh snart Löös blifwa, då iagh för min Person gierna skulle see honom dher till att hielpas, /.../
Ströö d: 9 Septembris A.o 1674
Tienstwillige teinare
Georg Hendrich Lybecker"
[Överste för skånska regementet till häst]

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/40 (1674), bildid: A0065954_01555

Om en "General Adjutant Holmer" se även: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/41 (1675), bildid: A0065955_00475


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Holmer_nr_840
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Holmer_nr_1966

267
Introducerad adel - P / Polus
« skrivet: 2017-12-30, 14:21 »
”Erwördige och WällLärde Hr Magister
 Jag tackar på det tiänsteligaste Hr Magister som låter migh wetta att Lieutenanten Gref Polus har begärat lyssning för sigh om Söndag medh J: Knipperkroena som mig Ingen ting wetterligit är som kan förhindra Lieut: Polus eett sådandt christeriligt att fullborda uthan önskat ter till Gudz nådh och wälsignelsse. Hwilket här medh länder Hr Magisteren till eett tiänsteligit Swar och förbl:
Muskowo d 30 Agust: A:o 1712
 
 Eders Erwödigheet Hr Magisteren
 Tiänstskylligaste Tiännare
 Carl M Posse”


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  (o) Vol:160 (1709-1711) Bild 760 (AID: v817428a.b760, NAD: SE/RA/752)
 
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Polus_nr_44

268
Introducerad adel - R / Roos
« skrivet: 2017-12-28, 18:07 »

"Såssom efter Kongl. Drabante Krigz Rättens domb af d 30 Julij sidstl: drängen Christian Breman för Wådadråp uppå Kongl. May:tz Page wälborne Baron Sal. Hr Carl Ulrich Roos, är jämpte wärldzligt straff worden sakfällt, att stå uppenbara kyrkioplicht. /.../

/.../
Kongl. Hufwudqvarteret Strikova d 8 Augusti A:o 1706"


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 3230 (AID: v817427.b3230, NAD: SE/RA/752)


EÄ, barn tab. 1: "1. Johan Ulrik Roos. Page hos konung Carl XII. Ogift ihjälskjuten av våda 1706-06-27 i Polen."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Roos_nr_186

269
Introducerad adel - S / Stiernhoff
« skrivet: 2017-12-28, 17:45 »

"Såsom under ett här i Kopparbergz Lähn och Wijka Sochn hållit Extra ordinarie Ting d. 2 sidstledne Maij, öfwer en Qwinnespersohn Maria Erlandzdotter Erling benämbd, som ett oächta barn födt, bekändt är att en Under Officerare wijd nampn Fredrich Stiernhoff, hwilken förledet Åhr gick uth med DahleRegementz recruiterne, skall wara därtill barnefadren,  scholandes barnet wara aflat d. 12 Maij 1705, då bem:te Stiernhoff tillijka med Fändrichen Johan Philip Ståhle hoos Dantzmästaren Johan Bennerbruk på hemmanet Hagelzberg giordt en vicit under 2 á 3 tijmars omlopp, Men barnet efter aflelssen intet födt förän d. 22 Martij innewarande Åhr, som är femb weckor öfwer tijden; Altså emedan det berättes att Stiernhoff för någon tijd sedan skall wara igenom döden afgången, kunnandes intet heller Ransakningen fullföllias, innan Fändrichen Ståhles berättekse inkommer; /.../
/.../
Fahlu Kongz gd: 7 Junj 1706."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 3400 ff(AID: v817427.b3400, NAD: SE/RA/752)


EÄ: "2. Fredrik Stiernhoff, född 1683. Skall hava varit kanslist. Död ogift 1705 i Polen."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernhoff_nr_1039


270
Introducerad adel - D / Drakensköld
« skrivet: 2017-12-23, 22:14 »
"A:o 1712 d: 16 Februarij hölltz Ordin: Wintertingh med Menigheeten uti Wallkebo häradt i Skyestadh gårdh utj Gamblekijhl S:n /.../
§ 11
Cronans Lendzman Lars Glanberg hafwer å Embetz wägnar instämbdt ogift Ryttare Måns Nillsson Toman för Rusthållet Tobo i Nykijhl S:n för begångit Eenfallt Hoor med Sergiantens under Majorens Compagnie Jonas Löfwingz hustru Beata Järner i Måhla uth ber:de Sochn, hwillken gierningh dhe begge tillstå wara händt 1 Månadh för sidstl: Midsommar utj Måhla, hwaraf hon nu är hafwande, berättandes LendzMan att dhenne Ryttare intet warit beträdd med slijk gierningh tillförende, ock att ingendera af dem förmår att erläggia böterne dher detta deras brådt blifwer ansedt för Enfallt Hoor säijandes Beata Järn sig warit wigdh wid sin Man i 9 åhr och aflat 1 Barn medh honom som nu är dödt, anhåller om oppskåff medh dom i saken till neste Ting effter som hennes Moder Fru Maria Drakenschiölldh som bor i Wässmanlandt och Wästeråhs skall hafwa skrifwit uth till Ryslandh till Högwälborne Hr General Kreytz och begiärt weeta om hennes Man som äfwenwehl blef fången wid det Pultaviska Slaget är wid lijfwet i Ryslandh eller eij, och det samma säger hon att Regementz skrifwaren Wehlbetrodde Joh: Ernst låfwat att låta bref afgå till Hr Öfwerst Appelgren /.../"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIAABA:379 (1712-1712) Bild 770 ff (AID: v329876.b770, NAD: SE/VALA/0382503), se även: v329876.b950 ff.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakensk%C3%B6ld_nr_1028

Ps! År 1722 den 4 juli anmäler fältväbeln vid Livkompaniet - Jonas Löfving - sin hemkomst ur ryska fångenskapen i Stockholm. Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 840 / sid 153 (AID: v787700.b840.s153, NAD: SE/KrA/038814B)

271
Introducerad adel - L / Lilliecrantz
« skrivet: 2017-12-23, 12:04 »

"Gerhard LillieCrantz om underhåld i Krigzmanshuset

Stormäcktigaste Allernådigste Konung

In för Eders Kongl. May:ttz höga Thron nödsakas iag arma och olyckelige krigzbetiente dhenna min underdånigste böneskrift att nedlägga, allerunderdånigste bediandes Eders Kongl. May:tt i nådigst behiertande af mine långlige uthi 53 åhrs tijd sedan Åhr 1658 giorde underdånige Krigstienster, och dhen mig under samma tijd åkomne swåra bräckelighet medelst ett, Åhr 1704 hastigt rörande slag, så att iag dher igenom icke allenast mist måhl och hörsell, uthan och största dhelen af syn och kraffter wijd dhenna min höga 72 åhrs ålder, såson hoosgående Copiala attest uthwijsar, täcktes allernådigst benåda mig lijka medh andra uthi Eders Kongl. May:ttz Krigztienst blifne bräckelige, uthi min öfrige och förmodelige korta Lifztijd, åhrligit underhåld af Wadstena Krigzmans hus Medell effter reglementet på dhet iag tilika medh min fattiga Maka under en så hög ålder och swår siukdomb icke må af hunger oppgifwas eller nödsakas blåtta mine grå hår medelst allmoso tiggiande, sedan iag största dhelen af min lifztijd till Eders Kongl. May:ttz tienst oppoffrat och nu all min för hafde lilla ägendom uppå lekedom förgäfwes kostat, i hopp att återwinna min förrige hälsa igen. Jag afwaktar fördenskull med underdånigste förtröstan en nödig bönhörelser, hälst emedan Eders K:l May:tt Åhr 1710 medh dess allernådigste dimission och afskedh ifrån min uthi 24 åhr intill bem:te Siukdoms tijd förestådde Capitaine beställning, under Jämtelandz Dragone Regimente, uppå min underdånigste giorde ansökning mig allernådigst benådat och elliest af Kongl: Nådh och mildhet icke plägar lemna sina gamla och trogna förafskedade krigzmän uthi älende.
Förblifwandes med allerunderdånigste wördnad och trohet.
Stormäcktigaste allernådigste Konung
Eders Kongl. May:ttz
Allerunderdånigste och Troplichtigste undersåte och Tienare
Gerhart Liljekrans

Resol. Kongl. May:ttz samtel. härwarande Råd finna godt och skähligit at bewillja Supplicanten underhåld af Krigzmans huus medlen effter Kongl. May:tz Reglemente Till hwilketz åthniutande Supplicanten blifwer härmed till Kongl. KrigzCollegium remitterad. Stockholm d. 22 Januarii Anno 1712
Uppå deras Excell:rs befallning
Joh. Schmedeman

d 27 Jan. 1712 går Bref här om till H Landzhf Hoghusen"

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712), bildid: A0065990_00114 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliecrantz_nr_480

272
Introducerad adel - A / Adlercrantz
« skrivet: 2017-12-16, 22:46 »

"General Munster Rulla uppå Hans Kongel. May:ttz Östgiöthe Regemente til Foot och LijfCompagnie /.../ Munstradt af Hans Kongl. May:tt uthi Ståndqwarteret Penigk i Saxen d 3:die April 1707, med alla förändringar som wed Compagniet skiedde, sedan sidsta General Munstringen i Damm d 26 Junij 1702, till ofwanben:de Datum.
/.../
Wolontaires
Elias Adlercrantz. Antagen in Octob: 704 och d. 2 Jan: 1705, avan:t till fördubl: förare wid Wästanstångz Compagnie."

Källa: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 234 (1707-1710) Bild 23 (AID: v65371.b23, NAD: SE/KrA/0023)

EÄ: "2. Elias Adlercrantz, döpt 1683-11-16 i Göteborg (Bg (Kristine kyrkas böcker).). 2. fänrik vid Östgöta infanteriregemente. 1. Fänrik 1708-12-09. Död i 1709-02-00 i Lutenka."

273
Introducerad adel - R / Ramel
« skrivet: 2017-11-25, 19:14 »

"ANNO 1714 d:n 14 Junii begyntes Ordinarie Sommarting i Albo Härad och Ör, /.../
/.../
152. Tiufkonan Elin Jönsdotter, som blef sidstleden d:n 14 Octob: A:o 1713 remitterat af den loflige Medelstad Häradz Tingz Rätt till Albo Häradz TingzRätt för den stöld hon i Allbo Häradh begådt, men under wägen tagit flykten dock sedermehra för stöld, begången i Jönkiöpings Lähn, fasttagen, och dher wid den loflige Tweta Häradz TingzRätt till förhör warit, men sedan dher ifrån hijtremitterat, framstältes för Rätten, och frågas hwad hennes rätta nampn är? Res: Anna Lovisa Rommel, säger och att hon är 24 Åhr gammal och blef hon född på Bäckaskoug, då hennes Moder reste öfwer ifrån Kiöpenhambn, och när Elin war 6 weckor gammal, reste Moderens till Kiöpenhambn igen och tog Elin och hennes Amma med sig, och när hon war 12 åhr gammal kom hon i tienst i danska håfwet i stället efter Fyreck som warit hoof Jungfru hoos Drottningen i Dannemark, dher Elin war 5 åhrs tijdh, och kom en Piga då i tienst hoos henne, ben:d Elin Jönsdotter, hwilken kommit öfwer ifrån Mallmöe till Kiöpenhambn A:o 1704 Michaelistijd, och kom först i tienst hoos Öfwerst Fredrich Bielckes, dher hon tiente till Michaelistijden 1705, men kom sedan till denna Tiufkona, hoos hwilken hon tiente något på fierde Åhret, under hwilken tijd denne Tiufkona säijer sig blifwit förlofwat med en Dansk ÖfwerstLieutnant Christiern Urner, hwilken öfwertalte henne att resa till sin gård Linneswoll, 3 mijhl ifrån Köge, dher hon war 3/4 åhr, då tijdender kommo att b:te ÖfwerstLieutnant war skuten till döds i högra sijdan, medan hon war på Linneswoll fick hon wärk uti sitt högra been, hwilken alt mehr och mehr tilltog, så att hon wid desse 3/4 Åhrs förlop måste resa till Kiöpenhambn till Danska Drottningens Doctor Masius, dher hon war 7 wekor under hans Cuur, dherifrån reste hon igenom Reensburg och Fleensburg till Kijl till en annor Doctor, dher hon war 3/4 åhr, hwarifrån hon gick till siös på Handelsman Snagers skepp och kom till Calmar, då hon ehrnade sig åth Schåne, men förmedelst det att den smittosamme Siukdommen sig sig allestädes dher neder åth inritat, kom hon intet längre neder än till giästgifwaregården Nöbbeled lija, dher hon tog af allmänne Landzwägen och reste först till Linneberg och sedan till Jägemästaren Rosenbohm /.../
/.../
Elin föreställes, att hon fram för TingzRätten i Medelstad Härad och Nättraby wederkiäns det nampnet ELin Jönsdotter. Hon säijer att hon sade som dhe wille hafwat, men i sanning är hennes nampn Anna Lovisa Rommel, och hennes Fader war Åke Rommel, den olyckelige, som i nästa Skånska krijget för detta, öfwergick ifrån Skåne till dhe Danska.
Wälborne Hr Capitain Johan Rudolph Mustchamp berättar; att denne Tiufkona heter Elin Jönsdotter, som nogsampt bekant är, i Tingzås Sochn, dherest en dehl af des Slächt wistas och boo, nembl., hennes Moder Syster hustru Juditt i Korpalycke, och 2:ne hennes Moderbröder, Guldsmeds Hendrick och Guldsmeds Knut, i Blekinge har hon en syster som är gift och boor i Runneby Sochn i Pinsery, och en Moderbroder som håller till i Hasslestad, Abraham benämbd.
Tiufkonan förmanes till att bekienna sanningen om hon icke är Elin Jönsdotter, med föreställande att hon danska intet kan tahla, och att om hennes Moderbröder Hindrick och Knut med dhe andre hennes Släkt komma till munds med henne, att dhe lära det öfwertyga henne? Res: hon har så intrygdt dem att dhe intet annat wetta än hon är Elin Jönsdotter, och det har hon giordt för den ordsaak skull, att dhe i pesttijden, då hon kom ifrån Kijhl, skulle wårda sig om henne, berättar och att hennes Syster Margretha Rommel, som har CammarJunkar Win i Kiöpenhambn, lefwer, men ingen af hennes andra syskon lefwa i Seland, i Skåne skohla wara hennes syskonebarn, Sahl. Hr Hans Rommels söner, Malte och Otte, och dotteren Jungfru Britta Rommel./.../
/.../
Dherföre hon effter 1653 Åhrs Straffordning borde dömmas till döden, om hon på intet annat ställe stuhlit mehra och anseenligare, men såsom det hon stuhlit i Tweta Häradh bestiger till 273 D:r SM:t /.../


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAABA:438 (1714-1714) Bild 860 / sid 165 ff (AID: v329055.b860.s165, NAD: SE/VALA/0382503)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ramel_nr_24


274
Introducerad adel - G / Greiff, von
« skrivet: 2017-10-28, 14:22 »

"/.../ Men lijkwähl Anno 1719, erhöll iag hennes Kongl. Maij:ttz Allernådigste Fullmacht på Majors Caracter, såsom jag samma åhr bekom högst bem:te hennes Kongl. Maij:ttz Allernådigste Respas [till] Pommern, och så wijdare till Stetin, at [för-]nimma om iag, och min Broder Major Greif kunde få något Erfwa effter [wåra] Sahl. Föräldrar; Men Gudi klagat, blef på wägen upbracht af de danska till Cöpenhamn, och alt hwad iag med mig hade bortmiste; då iag nu äntel:n utut arresten blef släpt, fortsatte iag lijkwähl min [resa] till förbem:te ort, och wid min ankomst befant både huus och Egendom, förmedelst Fiendens Bombardederande alt wara up[bränt] och i aska lagt, hwarifrån iag mig [straxt] begaf med mycken sorg och bedröfwelse och wid min tillbakakomst Åhr 1720, [mö]tte mig till öfwerflöd de bedröfwelige [ti]dender, det min Broder emedlertijd war med döden afgången; Och som iag nu af mig sielf intet äger, och af mina Föräldrar icke något Erft, eij heller kan försee min den ringaste appar[....] till någon emploi och uppehälle, utan fast mera seer mig förestå störste ruin och undergång; fördenskull flyyr till Eders Kongl. Maij:tt iag i aldradiupaste underdånighet, och i lijka Allerunderdånigste ödmiukhet böönfaller in för Eders Kongl. Maij:ttz fötter /.../
/.../
Allerunderdånigste tienare
Sigmund Nicolaus v. Greiff"

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_03800 ff

Se även:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Greiff_nr_1547
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1240 / sid 243 (AID: v319671a.b1240.s243)


EÄ (tab. 1). Om brodern:
"Bogislav Johan von Greiff, natural. von Greiff, född i Pommern. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot 1697-02-04. Förare därst. 1698. Avsked 1699-05-10. Löjtnant vid general Dewitz' regemente i holländsk sold 1701. Löjtnant vid garnisonsregementet i Riga 1702-11-05. Kapten därst. 1706-04-11. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-05-05 och vid dalregementet 1714-05-12. Åter kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1715-03-00. Konfirm.fullm. 1717-04-06. Natural. svensk adelsman 1717-11-27 (introducerad 1719 under nr 1547). Major 1718-09-13. Död 1719 i Stockholm och där jordfäst samt begraven 1720-01-05 i högkoret i Irsta kyrka Västmanlands län. Han blev vid Holofzin fången och förd till Moskva, men befriade sig själv. Gift efter 1715 med friherrinnan Catharina Eleonora Fägerskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725 med livdrabanten och kornetten Isak Schleicher, född 1706, död 1740-12-06 i Västerås), död 1738-07-25 på Hummelsta i Harakers socken, Västmanlands län, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Fägerskiöld, och Christina Magdalena Fleming."

275
Introducerad adel - G / Godenhielm
« skrivet: 2017-10-22, 14:31 »

"Landt Rulla Uppå Kongl. May:ttz Österbotterns Infanterie Regemente, Och Hr Capitain Erich Biuggz Compagnie, som dett sig Effective befinner med avangerade, förafskiedade, Rymbde och döda Ifrån d 1 September A:o 1705 till d 1 Sept A:o 1706 Nembl:
/.../
Rustmestar Sigfred Påckaförst fått Afskied in Julio 1706 i stellet samma dato friwilligen wärfd Johann Godenhielm"

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1706/5 (1706), bildid: A0054589_00027"Aflöningz Lista Oppå Wälborne Hr Erich Fitinghoffs anförtrodde Regemente Österbotns Infanterie /.../ likmätigt K:L M:tz Indelningzwärck och i Stat för bem:te Reg:te sine 1707 åhrs Löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl:
/.../
4.
Capitein Erich Biugg
/.../
Furier Nills Perka död d:n 21 Aprill 1707, dy bekommer han här sin löhn till den 1 Maij, den öfrige blif:r bespard i dess ställe ifrån Rustmestare Johan Godenhielm.
Rustmestare Johan Godenhielm avancerat den 2 Junji 1707 till Fuhrier, som här ofwan förmäles, och behåller i åhr här sin löhn, i dess ställe ifrån Corporal Erich Jönsson"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707), bildid: A0065766_00538


"Specification af Kongl. May:tz Österbotterns Infanterie Regimente och Hr Capitain Erich Biuggs Compagnie, som dett sig ifrån d 1 Sept: 1707 till d 1 Sept: 1708 effective befinner. Nembl:
/.../
Fourijer Johan Godenhielm  1"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708), bildid: A0065767_00544


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Godenhielm_nr_1217


EÄ, barn tab. 2[?]
"Johan Godenhielm. Följde i unga år med en herre till Riga, för att där få sin utbildning, och lät sedermera aldrig höra av sig."

276
Introducerad adel - E / Ehrenbill
« skrivet: 2017-10-20, 21:27 »

"Allmän kungörelse.
Af Kongl. Öfwerståthållare Embetet i Stockholm, är tillkännagifwit, att wid den af KrigsRätten wid Kongl. Arméens Flottas därwarande Escader hållne undersökning, om orsaken till Volontären Sven Brandtings den 11 sistl. Maji timade död, har flere sammanstämmande omständigheter inlupit, som skulle den wara en följd utaf Löjtnanten Erik Julius Ehrenbill honom gifwen bestraffning. I anseende hwartill, och som bemälte Löjtnant oaktadt flere efterspaningar ej kunnat träffas, för att blifwa hos KrigsRätten instäld, hwadan anledning är förmoda, det han tagit flygten; Altså warder enligt Kongl. Öfwerståthållare Embetets efter KrigsRättens för sådan orsak widtagne beslut, skedde begäran, Löjtnant Ehrenbill, som beskrifwes wara omkring 30 år gammal, af medelmåttig wäxt med mörka hår och ögonbryn, härigenom allmänneligen efterlyst; med åtwarning till en och hwar som hans wistande nu känner eller framledes uptäcka kan, att sådant wid laga answar ofördröjeligen anmäla, samt der han träffas honom genast fasttaga och tillbörligen bewakad hit inställa; Till hwilken ända wederbörande Krono- och StadsBetjeningen antydas, att honom noga efterspana, wid anträffandet gripa och tillbörligen bewakad hit insända. Malmö LandsKansli den 8 Junii 1807"


Källa: Länskungörelser, Malmöhus län I (M) 1806-1810 (1806-1810) Bild 1670 (AID: v884456.b1670)


EÄ, barn tab. 3
"Erik Julius Ehrenbill, född 1776-08-23 i Karlskrona. Underskeppare vid arméns flotta 1779-10-18. Fänrik därst. 1783-03-19. Antagen vid amiralitetets kadettkår 1788. Löjtnant 1801-06-16. "Han ihjälpryglade 1807 en volontär och dömdes därför till döden, men livsstraffet blev förvandlat till livstidsfängelse å Karlstens fästning.""


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrenbill_nr_1515

277
Introducerad adel - S / Stierneld
« skrivet: 2017-10-17, 22:25 »

"Allmän Kundgjörelse.
Som Kongl. Maj:st och Riksens Swea HofRÄtt, genom Utslag den 1 sidstl. Februarii förklarat Ryttmästaren Wälborne Samuel Stierneld, såsom för wunnen att hafwa den 21 Junii 1785 i wredes mode lossat skott på drengen Olof Olsson wid Ekeby Frälsehemman i wäster Rekarne härad och Nyköpings län, hwaraf han döden ljutit, och den der efter detta begångna dråp, utur Riket afwikit och innom natt och år icke åter kommit, samt icke eller ärhållit Kongl. Maj:ts Nådiga Lejd, fridlös öfwer hela Sweriges Rike och alla dertill liggande Länder, samt att af hans särskilte Gods skall bötas hel mans bot Tryhundrade D:lr S:mt med 100 R:dlr Specie; Altså och uppå Konungens Befallningshafwandes i ofwannemde Län till mig aflåtne skrifwelse, har jag sådant i detta mig Nådigst anförtrodde Län, allmänneligen kundgiöra skolat.
Malmö LandsCancellie den 10 Martii 1787."


Källa: Länskungörelser, Malmöhus län (M) 1785-1789 (1785-1789) Bild 830 (AID: v884451.b830)


EÄ, tab. 4:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stierneld_nr_1318
"'Han nedsatte sig efter avskedstagandet på fäderneegendomen Hagby, där han den 21 juni 1785 i vredesmod med hagel sköt en bonddräng så illa i ryggen, att denne därav några dagar därefter dog. Rymde därför ur riket till Norge samt dömdes 1787-02-01 fridlös av Svea hovrätt. Återkom 1788 i hemlighet till Sverige och tjänade under namn av Samuel Larsson med gott lovord i finska kriget. Fick till följd därav den 23 nov. 1792 nåd, dock med förbud att få vistas på sina egendomar Hagby och Ökna, vilka han därför sålde, och köpte sig i stället ett hus i Stockholm. "


278
Introducerad adel - E / Eneskjöld
« skrivet: 2017-10-14, 22:18 »
“Allmän Efterlysning!
 Nedannemde Rymmare blifwa härigenom efterlyste och böra wid ertappandet till närmaste Fästning försändas, neml:
 1:mo Kongl. Lif Drabanten Wälborne Berndt Magnus Ennescöld beskrifwes 33 år gammal, medelmåttig, dock satt till wäxten; mycket koppärrig I ansigtet med ljusa hår och ögonbryn, wid afwikandet klädd I ljus kappråck, stöflar, hwita tråstrumpor, swart hatt med plüme och pung i håret.
/…/
Malmö LandsCancellie th. 15 Julii 1765”

Källa: Länskungörelser, Malmöhus län (M) 1765-1798 (1765-1798) Bild 540 (AID: v884446.b540)

 
“EÄ, barn tab. 9:
 Bernt Magnus Eneskjöld, född 1736-06-27 i Jämtland. Antagen till krigstjänst 1749-04-01. Kadett vid artilleriet (KrAB.) 1750-04-15. Förare vid Hamiltonska regementet 1754 (KrAB.). Sergeant vid fribataljonen under pommerska kriget (KrAB.) 1759-06-16. Livdrabant 1764-03-02. Måste 1765 resa ut ur riket.”


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Eneskj%C3%B6ld_nr_585


279
Introducerad adel - D / Dittmer, von
« skrivet: 2017-08-04, 23:42 »

"Efter Hr Fendrichen Sahlmans Begäran, warder här med attesterat, att Fendrichen Otto Wilhelm v: Ditmar war blif:t i Riga godwill:n på sitt godz utan något twång, och intet giort något Campemente med oss då wj if:n förbemelte stadh utmarcherade, hwilcket wj med namb:s underskrif:de bekräftar; och till yttermehra wisso willjom wi med wår Edh wed upfordran sådant bekräfta. Datum /.../ d:n 8 octobr A:o 1712 /Underskrifter/"

Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713), bildid: A0065991_02597


EÄ: En tredje son till borgmästaren Herman Dittmer i Narva, fänriken vid Åbo läns infanteriregemente med kaptens avsked, Otto Vilhelm von Dittmer, blev fången vid Riga 1710 och kvarstannade i landet samt blev adlad i Ryssland 1726 och erhöll estländskt indeginat s.å. [Lk].


Se även ArkivDigital: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 760 / sid 147 (AID: v319671a.b760.s147, NAD: SE/AD/00001)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Dittmer_nr_1813

280
Introducerad adel - Ö / Örnevinge
« skrivet: 2017-08-04, 22:27 »

"Rulla som uthwijsar huru många Öfwer och Under Officerare wid mitt i Nåder anförtrodde Södermanlähns[?] och Östgiötha TreeMänningz Regemente till dato äro antagne. Nembl:n
/.../
Under Officerare
Feltweblar
/.../
Gustaf Örnwinge - Ifrån Kongl. Guardie Transp. d 24 Feb. 1713

/.../
Stockholm d. 22 Martio 1713
G. Oxenstierna"


Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713), bildid: A0065991_02097 ff


EÄ, tab. 3.
Gustaf Örnevinge (son av Gustaf, Tab. 2), döpt 1693-04-23 i Jönköping. Kom i tjänst 1706. Volontär vid livgardet 1710. Korpral därst. 1711-03-00. Förare s. å. i aug. Avsked 1713-02-28. Arklimästare vid amiralitetet 1714. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1718-06-16. Avsked 1719-09-30. Levde 1721. Gift 1711-01-29 med Catharina Andersdotter Lawerentz, död 1720-01-26 i Jönköping i barnsäng.


https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%96rnevinge_nr_352
281
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Kemphen, von
« skrivet: 2017-07-30, 11:15 »

"Namnrulla uppå Kongl. Maij:tz FeltArtollerie StallStaats Betiänte och kutskar som de sig till dato wärkel. befinna
Öf:r stallmestare Andreas von Kemphen   1
/.../
Kutskar från Jönkiöping (ankomne i Öhr d: 18 Februarie men eij förr antagne än d: 16 Martii)
Andreas Raswill   1 [Se även: A0065988_02216]
/.../
Summa 206
Datum Klogarp d: 9 Aprill A:o 1710
Carl Cronstedt"

Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710), bildid: A0065988_00649 ff

Se även: ArkivDigital, Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 75 / sid 145 (AID: v102734.b75.s145, NAD: SE/AD/00001)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Kemphen_nr_956

282
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Zebetojoff
« skrivet: 2017-07-29, 16:25 »

"Capitene Fredrich Zebotaiof inlefwererat d 2 Martij 683 sine bref och donationer, uppå dess löhne Gods Efter Nårkiöpings Besluuth 1604, som her på andra sijdan Gient Emoth wijdare mentioneres.

Dråttningh Christine Donation den 30 [13] Decemb: 650 Gifwen Ståckhollm på Caporie Vosili Zebotaiof och han sedan testementerat sinn sonn Fredrich Zabotaiof, som samma Gods nu possiderar.

Regeringens bref och donation d 30 Septemb: 1668 uppå dhe hemman som dråttningh Christina först till Leutnampten Georg von Kitthuusen Donerat, som Regeringen honom Gifwit Och Kitthusens Mågh Translatorn Fredrich Zabotaioff dhem han och nu för tijden och effter Kitthusens Enkias dödh possiderar"

Källa: Avhandlingar och Extracter rörande donationsgods, säterifriheter och kyrkors gods 1522-1691. SVAR, Manuskriptsamlingen, Manuskriptsamlingen, SE/RA/760004/93, bildid: R0000512_00583

Se även:
ArkivDigital: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 172 / sid 339 (AID: v102734.b172.s339, NAD: SE/AD/00001)
http://www.genealogia.fi/genos-old/4/4_20.htm
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Apolloff_nr_912
EÄ, Supplementbandet s. 64
SVAR, Titularregister till riksregistraturet, SE/RA/1112.2/6 (1644-1650), bildid: A0039197_00034

EÄ: "Vasili Zebetrioff till Kipina, ståthållare på Koporje, adlad 1631-09-13 med namnet Zebetojoff. Fick 1649-11-16 och 1650-12-13 i förläning 13 hemman i Mola socken. Gift med Palageja."

283
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Blylod
« skrivet: 2017-07-13, 19:16 »

"Effterskrefne af Adhelen och Officerare som inkommidt här wedh General Munstringen men sine förklaringar för hwadh orsak dhe icke låta bruka sigh uthi Kongl: May:ts tienst Nembl:n
/.../
Corporal: Bothwedh Blylodh   Folio 7
Qwartermester Gabriel Blylodh"


"Höghwälborne Hr General Major och Munsterherre Öfw:r Cavaleriet och Infanteriet utj Stoor Furstendömet Finlandh min mechtige Befordrare.
Effter såssom Höghwälborne Hr General Majorn sampt Höghwälborne Hr Landzhöfdingen Å Hans Högh Kongl: May:tz wår allernådigste Konung och Herres Mandat, hafwa låtit på publiceras, dett Wij skulle oss instella medh wära donations skriffter sampt AfskedhzPass, hwilket Wij nu uti största underdån- och ödmiukheet effterkomma willja, hafwandes  medh oss wåra donations skriftter och afskedzPass, Af hwilcket Höghwälb: Hr Generalen hafwer wijdhare att see, dett iagh alleredhe ifrån Anno 1658 hafwer låthit migh bruka för en Corporal under Öfwersten Wälb: Mandersköldh, i hwilken tienst iagh bleff fången utj Påhlen, dher iagh wardt fasthållen in till A:o 1663, Och miste dher igenom  all min Egendom, Och nu sedhermehra ifrån bem:te tijdh i alla Commissioner och General Munstringar min ringa Person an praesenteradt, förmodandes att komma i Cronones Tienst igen, men till denne datum wöridt aldeeles tienst löös:
Altfördy lender min underdån- ödmiukaste böön till Höghwälb: Hr General Majoren, dett Höghwälb: Hr Generalen tektes detta mitt ringa och oförmögna tillstånd taga utj Consideration, att migh å H:s Högh Konungl: May:tz wegna motte blifwa allernådigst förundt någon Understödh, hwaremot iagh utj H:s Högh Kongl: May:tz tienst migh troligen lofw:r, att wela låtha bruka, hemsteller fördenskull alt detta utj Höghwälb: Hr Generalens Höghgunstige disposition, och  afwenttar en nådig resolution och förblif:r
Höghwälb: Hr Generalens
undån- ödmiuk.
Tienare
Bothwedh Blylod"


"Såsom Och will iagh HögWälb: Hr General Majoren [up?-]teckia, dett iagh ifrån Anno 1663 in till Anno 166[8?]  hafwer låthit bruka migh för en Under officerare undher Öfwerstens Wälborne Hr Anders Zögz Regementte, och undher Capitains Wälb: Hr Berendt Brakels Compagnie. ifrån hwilken tijdh iagh in till A:o 1678 tienstlöös waridt, och nu igen antagen för en Qwartermestare under fördubblingz Regementte och Ryttmest:s Wälb: Hr Hendrich Nödingz Compagnie, och såsom iag ingen promotion eller någon understödh bekommit alt så haf:r iagh anhållit utj senaste General Mönstringen här sammestedz utj Helsingfors ett gunstigt afskedh; Lender fördenskull min tienst- ödmiukaste böön till Höghwälb: Hr General Majoren, dett Höghwälborne Hr General Majoren tektes min ringa legenheet och swaga  förmåga taga utj ett gunstigt ömdömandhe, att migh å H:s Högh Kongl. May:tz wägna alllernådigst kunde blif:a concederat om något understödh, och lof:r iagh dher emoth Hans Högst Kongl: May:t troligen och wäl tiena och all troheet bewekl: hemsteller iagh fördenskull alt detta utj Höghwälb: Hr General Majorens Höghgunstigste omdömandhe och afwachtar här å en nådig resolition och swar förblif:r des
Höghwälb: Hr General Maj:s
ödmiukaste
Tienare
Gabrijel Blylodh"


Därpå följer drottning Christinas öppna brev 20/5 1651:
"... som wij her medh och i detta wårdt Öpne Brefz krafft, Unne skiänke och gifwe honnom effterskrifne wår och Cronones hemman, som wij honom för detta, och Åhr 1645, den 16 occtob: Under Lijfztijdhz frijheet bebrefwa månde, som Ähro wthj Finlandh, Bårgo Lähn, Hellsinge Sohn och Håkans böle by belägne, Nembl:n 22 al: Jordh, som ähr bemäl:te Elias Botwidssons Egit boställe, och Erich Mattzsons gårdh, hållandes 9 al: skattejordh, dem her effter medh alle dhe Tillydande ägor och legenheeter, I huus, Jordh, Åcker, Engh, Skogh, Mark, Fiskie och Fiskiewatten, Strömmar, Qwarn och Qwarnställen p. Att niuta bruka och behålla, Under Frälses Frijheet, rättighet och frälssemanna Tienst, till Ewärdeligh Egendomb, aldeles medh dhee Conditioner och wilkor, som Norkiöpingz Beslut Åhr 1604 Uprättat, om sodane Donationer ..."


Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/44 (1678), bildid:  A0065958_00455, A0065958_00468 ff


Se även: ArkivDigital, Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 15 / sid 25 (AID: v102734.b15.s25, NAD: SE/AD/00001)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blylod
http://runeberg.org/frfinl/0036.html

284
Introducerad adel - G / Gyllenlood
« skrivet: 2017-07-13, 19:04 »

"Effterskrefne af Adhelen och Officerare som inkommidt här wedh General Munstringen men sine förklaringar för hwadh  orsak dhe icke låta bruka sigh uthi Kongl: May:ts tienst Nembl:n
/.../
Leutenant Axel Gyllenlodh   Folio 6
/.../"


"Emedan såssom Jagh Underbenembder Effter Herr General Major och General Munster Commissar:s Wällborne Her  Christopher von Gyntersbergz/: Genom Wälborne her Landzhöfdingen uthgångne och publicerade/ ordre migh hjt till  Staden infunnit att skylligst förnimma dess, Oppå H:s Kongl: May:tz Allernådigste behagh, andragne proposition och giorda förfrågning om dett godzett iagh besitter, sampt och till H:s Kongl: May:t och Cronan giordhe Tienster,  Hwarföre till hörsambt föllie giöres undertienstskylligst dher Öffwer denne sanfärdige relation.
Hwadh weedh kommer dett ringa frellse godzet och bara blåtta Sätterijet i Hellssingh Sochn och Tafwastkulla som iagh äger och possiderar; Ähr af H:s Kongl. May:tz glorwyrdigast j Åminnelse, Konungh Johan, fordom Sweriges Götes  och Wändes Konungh etc: Allernådigast förundt och Donerat min Sahl: Her Fadher, Fader Wälborne Bengdt Zöfringsson Gyllenlodh, dhen tijden warander vice Admiral och Fälttyghmästare .p. Och tiänsterne Ahnbelangande, haffwer man sedhan barn effter barn så lenge man förmådt oförtruten praesterat, såssom besynnerligst om min ringa Perssons  sanferdeligen berättandhes att iagh Anno 1656 bleef Corneth under Her Öffwersten Wurtburgz Regemente och  Ryttmästare Sassens Compagnie, hwar under iagh troo- och Ehrligen wijdh ryske rupturs tijden Opwachtade till dess  det Compagniet bleef understuckit, hwarföre iagh och då straxt Transporterade under då warande General Major Herr  Erick Kruses Regemente dubblering och wärfdh Cavallerie, och Ryttmester Hogmotz Compag:nie till Leuthnampt som den  fullmachten uthwijsar, hwar undher iag lijka troo- och redeligen migh förhöll så lenge dett Krijget påstodh och  samme Regemenet sedermera reducerat bleef, men ehuru wähl iag under twenne Regementer som bem:t ähr tient haf:r  lijkawähl warit så Olycksaligh att Under intetdhera någon löhn och Gagie uthfalla månde, icke heller åthminstonne  [åth?]nutit någon den ringaste hielp till mitt Mundterande sedermera och esom åfftast emedan iagh än widh hellssan  och kraffterna war söckt att kunna komma till någon tienligh Charge, hwar till intet heller lyckan mig favoricera  weelat, Uthan och till min största beswärheeth belffwen så bräckeligh utj mitt lijff att eij mera H:s Kongl: May:tt  och Cronan iagh omögeligen någon krigztienst giöra kan och förmår, som [det?] så och mången redeligh menniskia  nochsampt witterligt är, Datum Hälsingfors d: 17 Augustj Anno 1678
Axel Gyllenlodh
(Sigill)"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/44 (1678), bildid:  A0065958_00455, A0065958_00466 ff


Se EÄ tab. 7
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenlood_nr_216

285
Introducerad adel - F / Falkenhagen
« skrivet: 2017-07-11, 18:46 »

"RegementzMöthes Rulla Uppå ÖfwerstLeiutnantens af dett Norre Skånska Regementet Cavallerie, /.../ pro An:o 1694 /.../


Härad: Norre [Åsbo]
Socken: Kielna
Rusthåll: 11
Hr Öfwerstl: Lodees Tienare:
Dauid Falckenhagen för Ibm [Öya]


Annotation på de förändringar som är skedde widh Reg. Mötet pro Annis 1691 /.../:
Falckenhagen fått permission aff Hans Excell:ce Hr Feltmarskalcken /.../"


Källa: (1690-)1694.Sverige. Kavalleri. Norra Skånska kavalleriregementet. Överste Karl Gustaf Rehnschiöld.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1694/6 (1694), bildid: A0054318_00065


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenhagen_nr_793
Se även mitt inlägg här på Anbytarforum under Släkter: "Liljewalch/..." 2017 23/6

286
Introducerad adel - H / Hackersköld
« skrivet: 2017-07-09, 17:47 »

"...och ingen weeta kan, enär, el:r huru länge den aldrahögsta Guden Lijfztijden, förlähna behagar; Altså har mig eij bort förtegat lembna, hoos dhet Höglåfl: Kongl: May:tz Krigz Colleg:m i Ödmiukhet till kienna gifwa, huru såsom Hans Kongl. Maij:tt Glorwyrdigst högst Sal. i Åminnelse Konung Carl den XI A:o 1694 på Stockholms Slått så wäll som A:o 1695 då Hans högst Sal: Maij:tz Egen höga persohn Åkerskrutbruk i besichtning hade, Mig Allernådigst Månde anbefalla, att antaga och wunderwijsa någon skickelig Person att kruttwärck effter dhen methode här brukel:t wore förwalta kunna; I anledning häraf har iag här till kallat Min broder Sohn Olivier Hackert hwilcken nu här wid Åkerskrutbruk uthj 10 Åhrs tijdh upwachtat och informerat giordt både krut, som Salpttersiuderije wärckz kundskaper, /.../
Åkers krutbruk
d. 7 Aprilis A:o 1706


Ödmiuk=hörsambste Tienare
Tho: Hackerschiöld
[Sigill]


[Avled 1706 23/4]


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706), bildid: A0065984_02680 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hackersk%C3%B6ld_nr_1086
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hacker

287
Introducerad adel - L / Leijonancker
« skrivet: 2017-07-08, 22:29 »

"Anno 1705
Aprilis d 8 Begrofz af Hr Past: Eckedahl Hr Capitein Leÿonankars lilla Barn i S:te Jacobj stilla"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 254/315


EÄ tab. 3
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonancker_nr_778

288
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Stein, von
« skrivet: 2017-06-30, 22:07 »

"Anno 1721
Septbr 21 den Wohlgeb: Hr Magnus Melchior v. Stein mit Fräul: Agnesa Gerdrutha Manteuffel genandt Szöge"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 30/315


Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 142 / sid 279 (AID: v102734.b142.s279, NAD: SE/AD/00001)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Z%C3%B6ge_von_Manteuffel_nr_307


289
Introducerad adel - S / Silfverspåre
« skrivet: 2017-06-30, 21:40 »

"Anno 1708 Junius
d 16 Copulerades af Hr Past: Fontin Styckjunckaren af Artollerie Feldtstaaten Oloff Sillfwerspåre medh Jungfr: Anna Sophia Hartlich"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 15/315


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfversp%C3%A5re_nr_385
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sp%C3%A5re_nr_160

290
Introducerad adel - K / Klintenhielm
« skrivet: 2017-06-30, 21:26 »

"Anno 1708 Junius
d 9 Copulerades af Hr Past: Fontin, Fortifications Casseuren Hr Petter Törnewall medh Jungf: Barbara Christina Klintenhielm"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 15/315


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Klintenhielm_nr_1183

291
Introducerad adel - Å / Åkerhielm
« skrivet: 2017-06-24, 22:49 »

"1745 22 Maji
7. Blef Capitain Lieutenanten här wid Kongl. Amiralitetet, Wälborne Hr Samuel Åkerhielm, som för förspord elak sammanlefnad med sin Fru Maria Åkerhielm född Kräkel, förut blifwit lagligen stämd, inkallad och tillspord: hwad orsaken månde wara til den beklageliga ächtenskaps lefnad som om honom så länge försportz?
Swarade af sig sielf och utan närmare frågan, at den hos honom för detta för piga i tienst warande och berycktade qwinspersonen Caisa Lindstedt, enär hon en och annan gång hördt, hwad förtretligheter med knott och morr han af sin Fru hade måst tåla, tagit tilfället i acht och honom beklagat, med klappande på kindbenet samt andra caresser, omsider retat och låckat honom, til at, medelst et med henne plägadt olofligit omgiänge, så förgå sig i sit ächtenskap som skiedt är, och han nu beklagar, hwarföre Hr Capitain Lieutenant Åkerhielms begiäran och trägna påstående förnämligast gick derpå ut, at af Lofl. Magistraten härstädes erhållas måtte, det samma kåna, som nu på Rådstugan i förwahr är, inte må i så fritt rum få wara som där hon nu sitter, där altför många kunna med henne til tals komma, och henne effter deras behag och nöije instruera, utan at hon måtte, medelst swårare och nesligare fängelse, där ingen kommer at få med henne tala, alfwarsam:l twingas til bättre bekiännelse. Afträdde./.../"


"1745 26 Juni
/.../ Swarade Hr Capitain Lieutenanten Åkerhielm, sig icke kunna nu för desse åhren, såsom i unga dagar, med sådana caresser sin Fru bemöta; ehuruwäl han tilstod, at också i de förre åhren oenighet warit. Berättade medlertid af sig sielf och obefrågad, sig inte länger uppå sit samwete kunna tåla, det Kånan Caisa Lindstedt honom öfwertalt, at af Apothecquet kiöpa qwicksilfwer, hwarmedelst hon giort sig af med det foster, hwarmed hon hafwande war, enär hon i Aprilis månad 1744, från Hr Capitain Lilja kom, af hwilken handel Fru Åkerhielm als inte wetat, såsom Hr Cap. Lieutenanten äfwenwäl sade, sig sielf inte då wetat hwartil Caisa Lindstedt ärnat det bruka, men sedermera kunnat sådant deraf gissa, aldenstund den siukdom hon då hade, sedan den dagen aldeles förswann. /.../
Uppå sådant Fru Åkerhielms enträgna påstående, kunde Consistorium, för de af henne andragne orsaker skull, ej annat än lemna henne frihet, at ifrå sin man, här i staden få wara, hwarest hon bäst kan, och Consistorium i medlertid genast afgå låter skrifwelse til Höglofl. Kongl: Am:z Collegium, om föranstaltande så at wid werdsliga domstolen undersökas må, huru wida Fru Åkerhilem skillnad ifrå sin sin man til säng och säte bewiljas kan. Som dem antyddes. /.../"


Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/10 (1745-1751), bildid: C0074123_00029 ff


Se även EÄ tab 7: https://www.adelsvapen.com/genealogi/%C3%85kerhielm_nr_987

292
Introducerad adel - R / Ridderstad
« skrivet: 2017-06-23, 12:48 »
"Anno 1709, Majus
d 20 Copulerades af Hr Past: Fontin, Commissarien wedh Executions wärket uthi Estland Hr Peter Soldan medh Fruu Ebba von Gutheim, framledne Sahl. Rentemester Johann von Wickedens effterlåtne EnckieFruu"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 16/315


"Anno 1698 November 15 Dito LandtRentMestar, Fortifications Casseuren Hr Johan von Wickeden Medh Wällb. Jungfr. Ebba Gutheimb."

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html) bild 37/252

Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ridderstad_nr_1642
Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 50 / sid 95 ff (AID: v102734.b50.s95, NAD: SE/AD/00001)

293

"Anno 1706, Augustus
d 5 Copulerades af Hr Past: Sniöö, Kongl. Estats Commissarien Hr Niels Klintenhielm medh Fru Eliesabeth v Jarmerstädt, Sahl Hr Öf:r Inspectoren Daniel Jarmerstedts EnkieFru"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 10/315
Niels K. begravd 1707 4/9 i Riga, St Jacobi, bild 260/315


"Anno 1705, Januarius
d 20 Begrofz af Hr Mag. Andreae, medh Tysk LijkCeremon. Öf:r Inspectoren på Kongl. Licentet
Järmerstedt i S:te Jacobi"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 253/315


Se även: Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 71 / sid 137 ff (AID: v102734.b71.s137, NAD: SE/AD/00001)

294
Introducerad adel - T / Tholijn, von
« skrivet: 2017-06-23, 11:31 »

"Anno 1705, Catalogum Copulatorum, October
d 24 Copulerades af Hr Past: Fontin Öfwer Leutenanten af Kongl. Ammiralitets Staten Peter von Tholijn medh Jungfru Hedwig Juliana von Wickeden"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 9/315


Se även tab. 3: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Tholijn_nr_1525

295
Introducerad adel - S / Soldan, von
« skrivet: 2017-06-22, 23:04 »
"Anno 1702
Januarius Dito [22] döptes af Öfwer Past: Hr Mag: Notman, Commissarien Hr Gustaff Solldans lilla sohn, och blef kallat Eric Gustaff, Grefwinnan Fr. Margaretha Hastfer hölt barnet till doop, Faddrar H:s Excell:s Kongl. Rådet, FeldtMarschalken och Gen: Gouverneuren Grefwe Eric Dahlbergh, Hs Excell:s Gouverneuren och Gen. Leut:n Hr Baron Carl Gustaff Frölingh"

Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html), bild 133/252


"Anno 1704
december d 2 döptes af Hr Past: Fontin Krigs Commissarien Soldans lilla dotter och blef kallad Beata Christiana, Fru Generalin Fröligsche hölt Banret till doop; Hr Öf:ste Melijn, Öf:ste Leutenant Meyerfeldt, Öf:r Cammerer von Palich, Fru Öf:steLeutenantin Anna Horn, Jungfru Wickman"


Källa: Riga, St Jacobi, bild 152/252
Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Soldan_nr_1460

296
Introducerad adel - Ö / Örnhjelm
« skrivet: 2017-06-22, 22:08 »

"Anno 1702
Aprilis
d: 11 Copulerades af Hr Past. Fontin Leutenanten af Österbottnische Infanterie Regimente Hr Claes Örnhielm med Jungfru Anna Bergh"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7548.html)


EÄ: TAB. 2.
Claes (son av Claudius Arvidsson Arrhenius, adlad Örnhielm, Tab. 1). Volontär vid livgardet 1695-05-15. Fänrik vid Österbottens regemente 1696-03-10. Löjtnant 1700-06-28. Konfirm. fullm. 1703-03-24. Kaptenlöjtnant 1706-08-14. Konfirm. fullm. s. å. 15/12. Livdrabant 1707-01-10. Fången vid Poltava 1709-06-28. Död 1716-03-09 i Tobolsk. Gift med Anna Berg från Sachsen.
Barn:
Carl Gustaf, född 1703. Rustmästare. Död 1744. Se Tab. 3.


297
Introducerad adel - L / Losköld
« skrivet: 2017-06-18, 15:30 »

"LandtRänterijet
Riksens högl. Ständers Contoirs d: 16 Decemb. 1735, för framl: Assess:n Wälborne Hr Erick Loschiöld på landtRänterijet härstädes utgifne Assig: stor 852 D:r 16 ./. Smt äro af Hr Biskoppen Humble effter af Ryttmästaren Wälb:ne Hr Dan: Lillieberg undfången fullmakt quitterade.
LandtRäntemästaren förklarar at som Hr Ryttmästaren Daniel Lillieberg warit afl. Assessoren Hr Eric Loschiöldz måg och arfwinge, har ingen annan warit närmare denna assig: quitt:a eller til penningarnes emottagande och quitterande andra befullmächtiga, än Hr Ryttmästaren Lillieberg, som och nu skiedt.


Datum Wexiö LandzContoir d:n 22 Novemb: 1737"


Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIg:823 (1736-1736) Bild 2100 / sid 412 (AID: v835387.b2100.s412, NAD: SE/RA/62203)


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Losk%C3%B6ld_nr_999
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lillienberg_nr_1431


298
Introducerad adel - H / Hjelmborg
« skrivet: 2017-06-18, 13:11 »

"Såsom Riksens Höglofl. Ständer uti deras för Ständernes Contoir igenom trycket utfärdade samt af Hans Kongl. Maj:t i nåder gillade och stadfäste Regelmenter förordnat, huru och i hwad ordning Riksens giäld bör betalas; i följe hwaraf, Sub. N:o 5 blifwit satt och Classificerad den Fordran, som Cancelleren Wälborne Hr Gabriel Johan Hielmborg
til 458 Dal. 10 2/3 öre Silfwermynts Capital här upwist; Altså beordres Eder sådanne Fyrahundrade Fembtijo Åtta dahler 10 2/3 öre Sillfwermynt i Plåtar af de under Riksens Ständers Contoirs disposition, uti Cronobergz Lähns LandtRänterie stående Medel /.../
Stockholm, den 18 Februarii A:o 1736"


Kvitteras "Finstaholm d. 9 Martii 1736, Gabriel Joh. Hielmborg [Sigill]"


Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIg:823 (1736-1736) Bild 590 / sid 111 (AID: v835387.b590.s111, NAD: SE/RA/62203)


EÄ: "Gabriel Johan, född 1708-09-03 i Frankfurt am Main. Student i Uppsala 1720-01-20. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1740. Död ogift 1747."


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hjelmborg_nr_1400

299
Introducerad adel - H / Hoenstierna
« skrivet: 2017-05-25, 20:35 »

"/.../ den Fordran, som Ammiralitets Capitainen Wälb:ne Christopher Julius von Hoenstierna genom dess Fru Helena Margareta Tigerschiöld efter accord til 106 Dal. 26 1/3 öre Silfwermynts Capital här upwist; /.../
Stockholm, den 25 october A:o 1737
dhänna assignation är mig betalt som här mäd quiteras
Helena Tigersiöldh"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIl:1010 (1737-1737) Bild 6920 / sid 629 (AID: v835477.b6920.s629 ff, NAD: SE/RA/62203)


"/.../ Min k: Man Capitain Justus Hoenstierna har åhr 1724 rest härifrån till utrikes ohrter, och således lämnat migh Effter sigh uttij Ett fattigt och slätt tillstånd, som Magistratens i Ystadh härhos fiölliande attestatum utviser, och som Jagh mädh många vidhrighetter nu i 12 åhrs tid dragit mig igenom, och stadigt väntat på Min k: Mans hemkomst i tanka att då blifwa af dhess Vederbörliga understöd i dhetta mitt bedröfveliga och värnlösa tillstånd lissat och hulpen, Emedhan nu benämda Min k: Man som i 20 åhr här i Svärige tient, läre hafva innestående löhningsfordringer att utbekomma /.../
Christianstad d: 20 Juni 1735
Helena Margreta Tigersckiöld"

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Flottan efter 1680 serie A, SE/RA/522/16/13/2b, bildid: A0067062_00232 ff (-00252)

Se även: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1530 / sid 301 (AID: v319671a.b1530.s301, NAD: SE/AD/00001)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hoenstierna_nr_1689
http://gamlagoteborg.se/tag/kristoffer-justus-hoenstierna/

300
Introducerad adel - N / Nordenstråle
« skrivet: 2017-05-21, 12:53 »
"Jag finner mig föranlåten Högwälb:ne Hr Baron och Landzhöfdingen i Ödmiukhet at föredraga, huru såsom iag Åhr ifrån Åhr af Cronobetienterne i Orten blir blandt många andra store skatter Debiterad för Åtta dahl: silfwermynt såsom för Löhn och Betahlningz afgift, jämte den derefter uträchnade Slotts och Landshielp, hwilka skatter iag såsom en sorgbunden Änkia har måst utgiöra efter den Caractere min framledne kiera Man Sahl. Professoren Erland Lagerlöf i Lifstiden haft hafwa. Jag har äfwen på några Åhr tillbaka ey welat wägra mig härföre, såsom den der efter yttersta råd och ännu gärna Contribuerat till allmänna bästa så länge iag haft någon ägendomb, Men emedan den samma nu är aldeles åtgången, såsom mina Barn till Arf efter sin Sahl. Fader störtsa dehlen disponera, och iag allena bebor 3/4:dels utsoknefrälsehemman här i Wästra Giönge Härad och Matteröd Sokn, som till min Soutien will mycket litet förslå; Förordningen om Löhn och Betahlningz afgiften med flere, äfwen gifwer anledning och förordna det de oförmögnare och fattige Änkorne från Åfwanberörde Löhn och Betahlningz afgift kunna och bör afkortas. /.../

Lilla Oberödh d: 22 Jan: A:o 1732

Högwälborne Hr Baron och Landshöfdingens Ödmiukaste tienarinna
Anna Christina Nordeman"

"Resolutio
..., at denna Änkefruu, med sina barn tillhopa, allenast Possidera och äga 1 1/16 frelse Mantahl samt des utan är af mycket släta wilkor, så at fruen skiäligen som de mindre förmögna af Adelen till denna afgift borde anses; ..."

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIl:1004 (1731-1731) Bild 3700 / sid 452 ff (AID: v835472.b3700.s452, NAD: SE/RA/62203)

Se även:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Lagerl%C3%B6f_nr_2038
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nordenstr%C3%A5le_nr_1608
EÄ supplement (s.680)

301
Introducerad adel - A / Appelman
« skrivet: 2017-04-30, 13:27 »

"Effter Wälborne Hr Capiten [Carl Ulrich] Appellman, intet efter sin åstundan, fick fulborda sine ächtenskapz tankar, han ingåt med dygdesamma Jungfru Lucia Diurson, och befardes på begge sijdor at tiden skulle blifwa dem lång at kunna winna et önskeligit sluut, hälst Consistorium, medelst dess skrifwelse, intet kunde uthan Hans May:z Special tillåtelse, i anledning af Hans May:ts Nådige förordningar, något giöra här wid; Så blef i min och andras närwaru, på Hr Capitein Appellmans fråga till Jungfru Lucia Diurson, huru de skulle begynna, effter motstånd war i wägen, swarat Neij, ock at hon intet längre kunde wänta hwarmed och Hr Capiteinen måste nöija sig, tagandes afskied ifrån henne: hwilket alt effter begiäran Attesteras Carlshamn d: 13 Julii 1718.
J. Bekcman
Past: Artig:
Olof Unger
Johann Hinrich von Recken"


"...ock som nu Fendrichen Edle ock Manhaftige Hr Lilljestråhle af Öf:r Ammeralens Clas Sparres Regemente söker at bygga äktenskap med förberörde Jungfru Lucia Diurson, och fördenskul om liusning för dem hos mig idag haf:r ansökning giordt /.../
Carlsh: d 3 Octob: A:o 1718
Ödmiukaste tienare
Laurentius Malméen
P et P in Carlshamn"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:37 (1718-1718) Bild 4350 (AID: v234795.b4320 ff, NAD: SE/LLA/13550)

Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Appelman_nr_148


Om hans(?) resa till Batavia se: https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=d6f6894b-0c9b-4efe-b3c0-6529c3b445dd&lang=en&six=14
https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=f9e317ee-cd2c-459f-8ea6-38931ff586db&lang=en&six=13


Ur EÄ: "Reste sedan till Ostindien och blev kommendant i Batavia, där han dog."

302
Introducerad adel - D / Düring
« skrivet: 2017-04-30, 12:36 »

"Emädan en qwinnosperson Sara Abrahamsdotter här i församlingen, har genom olåfl: beblandelse, som för dombstohlen berättas wara skiedt med den bortrymbde olycklige Öfwersten Dyring, afladt och födt barn, och hon till mig i anledning af kyrkioordningen ährlagdt 100 D:r Smt för plichtepallen och uppenbara skrift.
Så är 1:o hoos högwördige Fadern min ödmiuka förfrågan om man intet af den ena hälften 50 D:r Smt som hörer kyrkian till med Kyrkiorådetz och de äldstas samtycke i församlingen, får tillstånd låta giöra där af en liten Sochne budz kalk med des till behör, som högnödig här wid församlingen är, och inte desse 50 D:r till Kyrkiowärder lefwerera at uptaga i Kyrkians räkningar, som nu nyligen fådt ordres Kyrkiomedlen in till Malmö lefwerera, då sådan Kyrkian der af ingen nytta hafwer.
2:do /.../
Ystadh d: 8 Martii 1718
Ödmiukaste Tienare
Nicol: Nyman"

Källa: Domkapitlet i Lund (K, L, M) FIIf:37 (1718-1718) Bild 1840 ff (AID: v234795.b1840, NAD: SE/LLA/13550);
Ystads Sankt Petri (M) C:1 (1689-1748) Bild 146 / sid 277 (AID: v111929.b146.s277, NAD: SE/LLA/13490)


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_D%C3%BCring_nr_171

303
Introducerad adel - L / Loos
« skrivet: 2017-04-21, 21:05 »

"Anno 1701 den 10 Julii hölts Consistorium /.../
1:o. Lieutenanten Philipp Corneliusson Loos fuller medh sin hustru upkallad, men comparerade intet efter 2:ne citationer /.../"


"Anno 1701 d 17 Julii hölts Consistorium /.../
2:o. Lieutenanten Philip Cornelisson och dhes hustru Margreta Andersdotter upkom och tilltaltes för dhet dhe sehnast intet kommo tillstedes och skulle swahrat något otidigt då dhe blef:wo näst tri förrige gången upkallade: förklahrandes Lieutenanten sine ordh så, att emedan han hade wacht på Skeppet Fågel Phoenix kunde han intet komma upp i Consistorium förr än han hade antingen Hr Amm. Rosenfelts eller H. Justitiariens tillåtelse dhertill.
Conistorium efterfrågade dheras wijgzelbref, hwilket upwijstes, äfwen en som tilförene d. 27 Julij 1700.
1. frågades hwarföre dhe låtit för sig lysa och wigas uti reformirte kyrkian i Amsterdam, helst dhe medh åthskillige attester bewijst, dhet dhe hållit sig till Lutherske kyrkian och församblingen dersammastädes? Dhe swarade att sådant skedt 1. ty hon war medh sin förre man i dhen kyrkian wijgd. 2. Skedde det för dheras fattigdomb skull, och att dhet kåstar mehr pgr uthi Lutherske än dhen Reformirta kyrkian att låta wjga sigh.
2. Frågas huru dhe kommit till att wijgas, alldenstund dhet här i Consistorium i förledit åhr upwijste bref, synes wara icke uthan ordsak suspect, hälst emedan emellan dhet förste och sidste hon skall fått ifrån sin förre man, dhet förre, från Hamborg och dhet sehnare från Dohnau strömmen, har elliest några dagar warit /.../"

Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/3 (1701-1706), bildid: C0074116_00025; C0074116_00026; C0074116_00027


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Loos_nr_1454

304
Introducerad adel - L / Langman
« skrivet: 2017-04-19, 19:52 »

"Anno 1708 den 7 Octobris
Adel. lik längre obegrafwit i Danemarck än K:l Förord:n tillåter
10. Angaf D. Dan. Diurberg, huruledes et Adel:t lik i dess anförtrodde Danemarckz Församling Sal. Hr Langmans öfwer et halft år har stådt obegrafwit emot K:o Ord:s Cap: 18. § 4 hwar om han wäl hoes wederbörande har giordt tiänlig påminnelse, Men thet förebäres til ursächt at inga medel ännu finnes i förråd til at låta begrafningen skie, som den dödes ytersta wilja warit, med likpredikan och andra Ceremonier; hwillket dock förmenes kunna skie straxt efter Juhlen.
R:o Sådant bör angifwas hoos de Werldzl:ge eller kan Enkiefrun styrckias at sielf anmähla sina Uhrsächter hoos H: Hr Landzhöfdingen"


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/17 (1706-1709), bildid: C0074657_00220


Se även (tab. 2): https://www.adelsvapen.com/genealogi/Langman_nr_203

305
Introducerad adel - VW / Willemsens
« skrivet: 2017-04-16, 18:58 »

"Anno 1704 d:n 24 Augusti, Ordin: Consist:m /.../
Willenssens och hans SwärmodersFru C. Norfeldts twist
3. Ryttmästaren Magnus Gab: Willenssens Angaf skriftel: huru dess Swärmoder Öfwerstinnan Fru Catharina Norfeldt medan hon lefwer med honom uti en oförsonlig oenigheet, lijkwäl begådt Herrans Högw: Nattward, icke williandes med honom, uppå dess giorda anbud en gång uprätta en personell föriljkning fast hufwudsaken ang:de arfskapet, som dhe twista om, må anstå till domarens utslag.
R:o Skall skrifwas henne till att hon befinner sig till all chritsel: billigheet, elliest måste dess Siählesörjare föreställa, hwad dem anstår att giöra. Dock må hon först inkomma med hwad hon till sin förklaring kan hafwa att påminna. See CopieBoken under d:n 26 augisti."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/16 (1700-1705), bildid: C0074656_00353


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Willemsens_nr_949


306
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Schwengelm, von
« skrivet: 2017-04-14, 16:56 »

"Den 12 febr: Ord:e Cons:m /.../
begiärs betänckiande öfwer von Svengelens ächtenskap med sin stiufmoders stiufswärmoder
4. Uplästes Kongl. Senastens Breef De dato d. 3 febr: nästl: theruthinnan Consistorii betänkiande begiertes, huru wijda ÖfwerstLieutnanten Jac. Hind: von Svengeln kunda wara efterlåtit, att få inträda Echtenskap med sin Stiufmoders StiufSwärmoder Fru Elisabeth Aderkas, med hwilkan han sig Solenniter har troolofwat.
Herom Discoucerades, och slötz att Consistorii betänkiande i sådan form skulld upställas, som det utj CopieBoken under d. 18 huius finnes infördt."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/16 (1700-1705), bildid: C0074656_00151


Se även (tab. 3): Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 135 / sid 265 (AID: v102734.b135.s265)

307
Introducerad adel - L / Lannerstierna
« skrivet: 2017-04-09, 21:32 »

Soldaten vid överste Dohnas värvade infanteriregemente, Majorens kompani:
Nr "100. Carl Hindrich Lannerstierna död d: 19 Junii 1730, istället anwärfdt /..."

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1267 (1736-1736) Bild 1230 (AID: v437998.b1230, v437998.b830, NAD: SE/KrA/0023)


Soldat vid överste Dohnas regemente till fot, Major Esajas Aminoffs komapni
Mönstrat i Karlskrona d: 12 September 1729
"Volunteuren, [Soldat nr] 2, Nils Lannerstierna, [född i] Skåne, [Ålder] 10 [år], [tjänat] 6 [år]
stedze permitterad"

Källa: Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1266 (1729-1729) Bild 1980 (AID: v437997.b1980, v437997.b1940, NAD: SE/KrA/0023)

Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lannerstierna_nr_1592

308
Introducerad adel - L / Lillieström
« skrivet: 2017-03-18, 21:33 »

"General Mohnster Rolle von d: General Major Graff Magnus Stenbocks in gnaden an vertraute Dragouner Regiment u:t zwar Capitein Lantingshausens Compagnie /.../ d. 12 Maij 1705 Im Lager bey Wapelitz gemunstert.
/.../
Serg:t Axel Lillieström
Wie alt: 25
Wass vor landzmann: Stockholm
der Sergeant geslagen bey Fraustatt d. 30 october A:o 1704 /.../ der Sergeant Liellieström sein Degen werkommen da er geschlagen wardt"


Källa: "1705. Generallöjtnant Magnus Stenbocks värfvade dragonregemente. Generalmönsterrullor"; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1705/5 (1705), bildid: A0054582_00371


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestr%C3%B6m_nr_250

309
Introducerad adel - A / Adelheim
« skrivet: 2017-02-03, 21:34 »

"Åhr 1756 then 17 September och fölljande dagar blef laga Bouptekning förrättad hos Handellsmannen Hr Peter Borgström, efter thess senare afledna hustru Madame Elisabet Raswill /.../
/.../
Wissa [=säkra] Infordringar af
Brodren Assessoren Joh: Adelheim /.../
/.../
Om något möderne arf uti the lösören Hr Petter Borgströms afl:ne Moder Fru Catharina Using på Borgviks bruk i Wermeland efter sig lemnat kan tillfalla Hr Borgström, sedan alla stridigheter och der å orten lagl: instämde rättegångar mål, syskonen emellan blifwit afgiorde och laga Boupteckning föregårdt /.../
/.../
Hwarjemte Hr Borgström sig äfwen förbehölt 2000 D:r Srmt wederlag för lika stora andelar å thesse fastigheter som han åhr 1723 försåldt till Broderen Hr Assessor Adelheim och warit thess Fädernes Arf, i fall han skulle blifwa nödtwungen sådant påstå och nu allenast innom linie här anteknadt warder tills widare"

Källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:15 (1756-1760) Bild 244 / sid 463 ff (AID: v67661.b244.s463, NAD: SE/GLA/12098)

Se även: http://www.gbgtomter.se/ av Olga Dahl
"Petter Borgström var född i Borgvik som son till Erik Nilsson och Catarina Using. Han uppsade den 27.3.1769 det burskap som handelsman i Göteborg, som han erhållit den 29.10.1734" m.m.

Om Elisabeth Raswill/Ratzwill se även: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:11 (1747-1747) Bild 102 (AID: v180474.b102, NAD: SE/VALA/0382501) - hon var brorsdotter till Nils Ratzwill.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Adelheim_nr_1886
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ratzwill_nr_1522

310
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Krabbe
« skrivet: 2017-01-28, 22:45 »

"...huru iagh migh skall förholla medh dhem som sigh till Kongl. May:tz tiänst uthlåta och redebogne ähre, hwilka på hoosgående Lista Specificeras, om dhe icke måtte blifwa straxt antagne, och åth Stockholm befordras, till at försändas in åth Liflandh, eller hwarest Högl. K:l Collegium tächtes låtha bruka dhem, efftersom allmogen mycket tröttas medh dhem, och hafwa hela åhret warit inqvarteringar underkastade
/.../
Jönekiöpingh d. 3 Junij A:o 1677"


"Rulla
På dij personer, som iag effter min Höijwelbårne Hr Landzhöfdingens ordre hafuer antagit till Hans Kongl: Maÿ:tz: wår Allernådigste herres och konungz wägnar, af dij Christianopelske danska fånger, som uthj Saebye Såcken belegna ähro Mäns nu dij Nijo antagne, warde Inquarterade uthj Marbäck och Brädasta såckner, En hwar dhere huarförre hand begiärer at Tiäna, och huar hand ähr förd och huadh for Landzmand hand ähr, om hand ähr gifft, eller icke,
Nembl:
/.../
1. Ung Adelsmandh Jacob Krabe, Welb. H:r Ifuert Krabes sohn på Munstorp[?] uthj Jyland, föedh uthj samma provintzie, uthj Danmark: begiärer at wara Ryttare, för detta wahr Soldat under Capit: Kyhn, fik quart:[er] till Löfuersmåhlen.
/.../
Huilcka alla Qwarter, ordre, och wärfua pänningar, klädher och Munterning."


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/43 (1677), bildid: A0065957_00342 (A0065957_00338 ff)

311
Introducerad adel - Q / Qvickelberg, von
« skrivet: 2017-01-28, 20:22 »

"1696
d 29 Julij döptes Maria Påhlsdåtters Barn Johan, Faderen seges wara Secret: Hr Johan von Quickelberg. Kånan gäster på söder i Ormsaltaregrenden i Swarffware gården."


Källa: Storkyrkoförsamlingen (AB, A) CIb:2 (1663-1714) Bild 540 / sid 101 (AID: v90693.b540.s101, NAD: SE/SSA/0016)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Qvickelberg_nr_611

312
Introducerad adel - D / De la Chapelle
« skrivet: 2017-01-12, 22:12 »

"Löhn- och Betalnings Afgifts Längd Uthöfwer Östra och Medelstad häraders Fögderije I Bleking Pro Anno 1732


Östra Härad, Christianopel Sochn
Hammans Nampn: Trolleboa
Hemmans nummer:2
Namn:
Anders Ohlsson, Bondeståndet 1:-
Julius Richart de La Schapell, Bondeståndet 1:-"


Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIk:958 (1732-1732) Bild 2460 / sid 481 (AID: v835439.b2460.s481, NAD: SE/RA/62203)


***


1732
"Sexagesima döptes Voluteurens Julius Richard de la Schapelles barn. nomine Niclas. B: B: /.../"

Källa: Kristianopel CI:1 (1713-1769) Bild 1700 / sid 331 (AID: v96299a.b1700.s331, NAD: SE/LLA/13211)
EÄ, TAB. 4.
"Julius Richard de la Chapelle (son av Carl Julius, Tab. 3), född 1694. Volontär vid amiralitetet. Kallas 1728 arklimästare. Gift 1716-04-15 med Helena Danielsdotter.

Barn
/.../
Niklas, döpt 1732-02-16 i Kristianopel.
/.../"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/De_la_Chapelle_nr_584

313
Introducerad adel - S / Schwartzer, von
« skrivet: 2017-01-05, 18:42 »

"General Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tz under Öfwerstens Wällborne Herr Gustav Gyllengranatz Commando, uti Fästningen Stralsund i Guarnison liggiande Artilleri Corps /.../ d: 29 Junii A:o 1744
/.../
Fierde Constapelskapet
Handtlangare 54.
Ernst Friedrich von Schvartzern
Födelseorten: Wäsgiöta dahl
Gammall Åhr: 17½
Tient under Artilleriet åhr: 3½
Lärdt Artilleriet och handtwärk: -
Gift eller ogift: Ogift"

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1682 (1744), bildid: A0029901_00384

EÄ, Barn Tab. 6
Ernst Fredrik von Schwartzer, född 1726-07-03 på Brosäter i Örs socken. Styckjunkare.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schwartzer_nr_1742

***

"General Munster Rulla uppå Hans Kongl: May:ttz under General Majoren och Öfwerstens samt Riddarens och Commandeurens af Kongl: May:tts Swärdz- Orden Högwälborne Herr Baron Gustav Gyllengranats Commando, uti Fästningen Stralsund, i Guarnison liggiande /.../ d:n 21 Octobr: A:no 1748
/.../
Handtlangare 54.
Handtlangaren Ernst Friedrich von Schwartzern d:n 15 october 1744 avancerat till Lähr Constapel uti N:o 85..."

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1685 (1748-1749), bildid: A0029904_00147, A0029904_00155

***

"General Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tts under Öfwerstens och Riddarens af Kongl: May:tts Swärds Orden; Wälborne Herr Augustin Ehrenswerds Commando, uti Fästningen Stralsund, i Guarnison liggiande Artillerie Corps /.../ Stralsund d:n 27 Junii A:no 1750
LährConstapel 85.
LährConstapelen Ernst Friedrich v. Schwartzer, efter Herr Öfwersten och Riddaren Ehrenswerds ordre d: 28 octobr: a: p: avancerat till Sergeant wid Capitaine von Quillfeldtz Compagnie..."

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1686 (1750-1755), bildid: A0029905_00079, A0029905_00088

***

"General Munster Rulla Uppå Kongl. Stralsundska Artillerie Bataillon och mitt i nåder anförtrodde Compagnie /.../ Stralsund d: 30 Aprill 1759
/.../
Öfwer Fyrwärkaren Johan David Schnelweiss är uti fångenskapet igenom döden afgången d: 5 Martii 1758 i des ställe ifrån Fältstaten och Majoren Berg Stahl v. Holsteins Comp: hit Transporterat d: 5:te Sidstl: Julij.
Öfw: Fyrwärk: Ernst Friedrich v. Schwartzer.
Gammall åhr: 32
Tient under Artilleriet åhr: 17½
Födelseorth: West: Göttl:
Lärdt Artilleriet: Äfwenledes [=lärdt byxmäst:t]
Gift eller ogift: Ogift
General Munstrings Annota: siuk

Styckjunkaren Ernst Friedrich von Schwartzer är blef:n Transporterat till Öf:r Fyrwärkare wid Major och Riddaren Berg Stahl v. Holsteins Compag i Wesby, i stället hit Avancerat d: 20 Martii 1758 /.../

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1691 (1759), bildid: A0029910_00306

***

"General Munster Rulla Uppå Hans Kongl: May:tts under Öfwerstens och Riddarens af Kongl: May:tts Swärds Orden Högwälborne Herr Carl Ehrenswärds Commando, uti Fästningen Stralsund i Guarnizon liggiande Artillerie Battallion /.../ Stralsund d:n 2 augustij A:no 1763
/.../
Öfwer Fyrwärckare
Ernst Friedrich von Schwartzer har efter begäran d: 16 Novb 1759 ärhållit afsked och i stelle hit Avancerat /.../"

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1697 (1763), bildid: A0029916_00399

314
Introducerad adel - R / Reutercrona
« skrivet: 2017-01-05, 18:21 »

"General Munster Rulla För det af Herr Öfwersten Wälborne Gustaf Gyllengranats i nåder anförtrodde Artilleri Regemente och den delen af Finska Battaillon som äro Commenderade til Tavastehus, Helsingfors och Åbo /.../ d:n 28 Julii 1744
/.../
Åbo Slåtz Stat
Handtl. N:o 8
Olof Hellstedt med döden afgången 1740, I stället anwärfd och approberad Carl Joh: ReuterCrona, som efter ett års tienst begiärt och fådt Kongl. Krigs Collegii Afskied, engagerat sig under LifDragonerne, I stället /.../"


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1682 (1744), bildid: A0029901_00352


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutercrona_nr_1760

315
Introducerad adel - J / Jägerskiöld
« skrivet: 2017-01-05, 17:53 »

"General Munster Rulla För det af Herr Öfwersten Wälborne Gustaf Gyllengranats i nåder anförtrodde Artilleri Regemente och den delen af Finska Battaillon som äro Commenderade til Tavastehus, Helsingfors och Åbo /.../ d:n 28 Julii 1744
/.../
Sergeant
"...I dess ställe införd Fourier Urban Jägerschiöldh, hwilcken med döden afgådt d. 25 Octobr 1742..."


Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1682 (1744), bildid: A0029901_00292

EÄ, Barn Tab. 2
"Urban Nils Jägerskiöld, född 1717-11-01. Sergeant vid artilleriet. Död ogift 1742 i Stockholm."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/J%C3%A4gerski%C3%B6ld_nr_1100

316
Introducerad adel - G / Gladtsten
« skrivet: 2017-01-04, 19:44 »

Domkapitel i Linköping D: 14 Martii 1722
"N. 5 Gustaf Gladstein - Emerentia Sturkenfeldt
Emmerentia Sturkenfeldt hade instämt Adjutanten Gladsteen, at han lägrat henne under ächtenskapslöffte. Adjutanten tillstod at han friat till henne, men intet will han tillstå hafwa hafft kiötzliget umgänge med henne. Detta at öfwertyga honom, framtedde hon några bref han henne tillskrifwet, intygande stor förtrolighet. Emmerentia till sade at hon med många witnen kan öfwertyga honom, fast offta hafwa legat i säng med henne, det han äfwen enständigt nekade, så wäl det ena som det andra, sägande, at hans samwete befriar honom derifrån.
Consistorium förmante honom at bekänna sanningen, men fåfängt. Qv: om han wet någon annan barnefader? R: Nej, kan ingen angifwa. Gladsteen examinerades a part, at alt ser at stå uth, at som woro han säker och derföre anständigt, at han uprättar henne. Men alt förgäfwes. Qv. om han har något emot henne. R. Intet, åthminstone har hon altid wist sig höflig emot honom.
Hon angaf at han lägrat med henne skedt Olofsmässetiden.
Resol.
Parterne remitteras till werdzlig rätt, at ransakas om detta måhlet i anledning af kyrkolagen vid Cop: Boken."

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/39 (1722-1723), bildid: C0074209_00045 ff, C0074209_00204, C0074209_00256.

EÄ, TAB. 4.
Carl Gustaf Gladtsten (son av Carl Gustaf, Tab. 3). Adjutant vid Östgöta kavalleriregemente. Avsked 1722-06-11. Han reste 1725 utrikes och bosatte sig i Harocko vid fästningen Zeeland på ön Amboina i Polynesien, där han 1750 var holländska ostindiska kompaniets underköpman samt föreståndare för kontoret därst., ävensom ledamot av politiska rådet i Amboina. – Hade 1:o under äktenskapslöfte en son med Emerentia Storckenfeldt, som blev förklarad för hans fru, född 1698-05-05 på Nybble i Vikingstads socken Östergötlands län, dotter av majoren Johan Claudius Storckenfeldt, nr 502, och hans 1:a fru Anna Maria Rosenstråle, nr 37. /.../


Barn:
1. Johan Gustaf, född 1722-04-12 i Vikingstads socken Östergötlands län. Underofficer vid artilleriet.
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gladtsten_nr_372

317
Introducerad adel - S / Silfverpatron
« skrivet: 2017-01-03, 20:29 »

"Anno 1709 d. 1 Septembris höltz Consistorium ordinarium närwarande Högwördige Hr Biskopen Hr DomProbsten Hr Magister Thun och Magister Sundelius.
/.../
4:o Insinuerade Magister Salvius Pastor i Stigtompta ett memorial som Cronones Befallningzman Hellman på förledne WallborgMässo Sochnestämma ingifwit hafwer, Angående 1 Silverpatronernas graf i Stigtompta kyrka som förfaller och giör Kyrkiomuren bofällig, hwilken bör samma graf reparera. 2:o Några nya stolars inbyggande i samma graf till församblingenes tiänst i choret af Stigtompta kyrkia och 3:o frågades om icke Alle gamble grafwar som eij blifwit öpnade på 60 åhr eller mera må hemfalla kyrkan att få dem till andra försällja, begärandes öfwer desse måhl Consistorii uthlåtelse.
Resol:
Angående Silfverpatronernas graf som nu förfaller och torde förorsaka skada på muren eller annor olägenhet för Kyrkan måste först frågas effter om ingen af den Familien finnes öfrig med hwilken Corresponderas kan om grafwens beskaffenhet och dess reparation.
Hwad stolarnas inbyggande i choret anbelangar, kan öfwerläggas med Sochnens herskaper och nedrigare ledamöter hwad tiänligast kan skie, uthan at giöra Choret förlitet och Kyrkian der igenom osynlig, Men att kiänna några gambla grafwar till Kyrkian, och dem försällja, blått derföre att de eij blifwit på 50 á 60 åhr tillbaka öpnade, finner Consistorium oskäligit, så framt icke grafwarna förfallit, och Kyrkian måst med sin bekostnad dem uprätta, eller framgent wijd macht hållit."


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/18 (1709-1711), bildid: C0075317_00015


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverpatron_nr_239


318
Introducerad adel - P / Palmstruch
« skrivet: 2016-12-31, 13:47 »

Dalregementet
"8. Wästerdahl Compag:e
/.../
Feltwäbell Oloff Appelbom är effter K:l M:tz Nådigste Fullmacht d:n 7 Junij 1706 avancerat till 2:dra Fendrichen wed detta Compag:e och behåller här sin löhn till d:n 1 Julij i stället samma dato 2:dra Feltwäbeln af detta Compag:e Johan Palmstrock, som här den öfriga löhnen bekommer"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706), bildid: A0065765_00253 ff

EÄ, barn Tab. 7:
Johan, född 1683. Pikenerare vid livgardet 1702-12-01. Underofficer därst. s. å. Adjutant vid dalregementet 1708-12-02. Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnants karaktär 1722-06-26. Död 1740-05-26.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Palmstruch_nr_657

319
Introducerad adel - M / Manderström
« skrivet: 2016-12-26, 14:53 »

"Förteckningh uppå dhe uthur Ryssland utj Åbo nu befintelige Swenske.
/.../
Dahl Regementet
/.../
Fältwäbell Gust: Erich Manderström, född i Wissmar, är 37 åhr, fången utj action wed pultava, tient 18 åhr
/.../
Datum Åbo den 19 aprilis A:o 1722."


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_02346


Se även: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 500 / sid 85 (AID: v787700.b500.s85, NAD: SE/KrA/038814B)

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Manderstr%C3%B6m_nr_1392

320
Introducerad adel - S / Schmedeman
« skrivet: 2016-12-24, 13:41 »


"... A:o 1699 blef iag af Wår Aldranådigste Konung, Konung Carl den Tålffte HögstSahlige i Åminnelse beordrad at föllia den Stoora Ambassaden till Mosco och att här sammastädes widare perfectionera mig i det Ryska Språket, till hwilcken ända iag ock blef försedder och benådad med Hans May:ttz aldranådigsta trenne Åhrs Stipendium, Men som detta swåra krijget däruppå strax inföll, så blef iag ock arreterad och som en annan olyckelig fånge handterad. Det har fuller min Sahl. Hr Faderbroder CantzlijRådet Schmedeman wid des Lifztijd, alt in till [1]712 försedt mig med remiser till mitt Underhåld, Men sedan dess dödeliga frånfälle, studzade och den hielpen /.../
Mosco d. 21 Novemb:r A:o 1720
Underdån=ödmiukaste tienare
Niclas Falckenstedt"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/15, bildid: A0065223_00127 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmedeman_nr_1085


Se även:
Adliga ätten FALKENFELT, nr 1180, utdöd.
Adlad 1673-01-17, introducerad 1693. Utdöd omkring 1705.
Ätten adlades med namnet Falkensköld, men namnet ändrades med kunglig tillstånd vid introduktionen till Falkenfelt.
Denna ätt uppgives hava gemensamt ursprung med adliga ätten Falck, nr 156, samt med de adlade men ej introducerade ätterna Falkenclou och Rytterström samt härstamma från den bekante biskopen i Linköpings stift Erik Johansson Falk, död 1569. Dennes son fältöversten Bengt Falk, född 1540, halshuggen i Linköpings blodbad 1600, skall hava haft sönerna Simon och Johan. Den sistnämnde anses vara fader till domprosten Erik Johansson Falk.

TAB. 1. (Rf.)
Erik Johansson Falk. Domprost i Narva 1638. Död 1645. Gift med Catharina Valeriansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652 i Viborg med borgmästaren i Narva Hans Schmedeman, död 1655, fader till kanslirådet Johan Schmedeman, adlad Schmedeman, nr 1085), född 1619, dotter av fältproviantmästaren Valerian Jönsson Montanus.


321
Introducerad adel - F / Finckenberg
« skrivet: 2016-12-23, 19:45 »

"Aflöningz Lista [1708] Oppå General Maijorens och Öfwerstens Wälborne Hr Berendt Otto Stackelbergz anförtrodde Regemenete Biörneborgz Lähns Infanterie /.../
5. [kompaniet]
-Capitein Jacob Finckenberg [=EÄ Tab. 15]
...
-Förare Hendrich von Phemern avancerat till Feltwäbell under detta Compag:e d:n 15 Julij 1708 och niuter altså i åhr här sin löhn, i stellet samma dato ifrån Furier Gustaff Finckenberg.
-Furier Bogislaus Hammar avancerat d:n 31 Decemb: 1707 till Förare under det 8:e Compagn:t och bekommer altså i åhr där sin löhn, i stället samma dato ifrån Rustmästare Gustaff Finckenberg som den 15 Julij 1708 är avancerat till Förare, och här ofwan förmäles, niuter altså för detta åhr här sin löhn, i stellet samma dato ifrån Rustmästare Erich Finckenberg.
-Rustmestare Gustaff Finckenberg, avancerat till Furier wid detta Compag:t d:n 31 Decemb 1707 och bekommer i åhr där sin löhn, i stället samma dato ifrån Corporal af det 4:e Compag:e Erich Finckenbergh som d:n 15 Julij 1708 är avancerat till Furier och här ofwan förmäles"


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708), bildid: A0065767_00286


"Aflöningz Lista [1709] Oppå General Maijorens och Öfwerstens Wälborne Hr Berendt Otto Stakelbergz anförtrodde Regemente Biörneborgz Lähns Infanterie /.../
5. [Kompaniet]
Capitein Jacob Finckenberg uthi action wed Lisna d:n 29 Sept: 1708 blifwen Blesserat och sedermera död, /.../
...
Förare Gustaff Finckenberg
Furier Erich Finckenberg
Fångne, dy niuta der sine löhner så frampt de äro i lifwet, men elliest besparde"


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709), bildid: A0065768_00249


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Finckenberg_nr_159

322
Introducerad adel - F / Falkenfelt
« skrivet: 2016-12-23, 17:52 »"Aflöningslista [1708] oppå Öfwerstens Welb:ne Hr Gustaf Eenskiöld anförtrodde Regimente Åbo och Biörneborgs lähns Rytterij, /.../
5. Ryttmästare Berendt Rehbinder[s kompani]
Corporaler
/.../
[3 korpralskapet]
... i dess ställe uti b:de Octob. månad [1708] andre Coporalen Fabian Falkenfelt, som här den öfrige hästeräntan tillträder"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/60 (1708), bildid: A0065767_00118


"Specification [1709] För Öfwerstens Wälborne Hr Gustaff Eneschiöldz anförtrodde Regemente, Åbo och Biörneborgz lähns Cavallerie
5. Ryttmestare Bernhardt Rehbinder
"Corporal:r
[3 korpralskapet]
Fabian Falkenfelt fången, efter 1710 Åhrs Specification är i Muscou"

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/61 (1709), bildid: A0065768_00138


I 1711-års avlöningshandlingar för kompaniet anges under 3:e korpralskapet:
"Anders Höök tienstgiörande, den Corporalen 1709 avancerat". Tänkbart då att Fabian avancerat till Sekundkvartermästare.


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/62 (1711), bildid: A0065769_00174

EÄ: "Adliga ätten Falkenfelt  - Utdöd omkring 1705"
Barn Tab. 2:
2. Christian Fabian. Begav sig 1705 till armén i Polen och omnämnes icke därefter.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenfelt_nr_1180[/s]

323
Introducerad adel - C / Celsing
« skrivet: 2016-12-18, 15:04 »

"Archliemestarne utij Liff-, Est- och Ingermannland som hafwa ställt Caution, och hwilka ännu medh sådan deras skylldigheet till närskrefne Dato återstå och restera:
/.../
Dorpt
Daniel Celsing en Swänsk person och lärdt des Artollerie; Waret tillförene Tygtienare i Riga och Archliemestare utj Nymynde skantz, des Cautionist är hans broder Cammer[er]aren Per Celsing
/.../
Stockholm d: 16 Novemb:r 685"

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/49 (1685-1686), bildid: A0065963_00320 ff

"Så framt min k. broder Daniel Anderson Celsing skulle blifwa Avangerat till någon tienst där utj Lijfflandh som requirerade någon Caution för dess trooheet och elliest wällförhållande. På een sådan hendelse hafwer iag förmedelst detta fullkombl:n för honom Cautionere weelat, medh förmodan att han som een ährlig Man, alt dett honom under händer gifwes troligen och wäll lärer föreståå; Datum Stockholm d. 2 Februarij A:o 1677
P: Celsing
(L:S:)"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/49 (1685-1686), bildid: A0065963_00324

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Celsing_nr_1560

324
Introducerad adel - R / Reutervall
« skrivet: 2016-12-18, 14:00 »

"... Såssom och om Hr Krijgzrådetz förmögne recommendation och befordran till Hr General Major och Landzhöfdingen Hinrick von Wicken om dhess assistance att uthhielpas dhe 40 D:r Smt af Ryttemästaren Bengdt Rytsterwalld [Rytterwalld], som han för dhes Schiölldebref böhr Erläggia. /.../
Scara den 23 Maij A:o 1688"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/51 (1688), bildid: A0065965_00815

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutervall_nr_1075

325
Introducerad adel - G / Granatenburg
« skrivet: 2016-12-18, 00:15 »

"...Såsom för detta Arkliemestaren wedh Nyslott, Olof Granatenborg ähr medellst een den Kongl. Hoffrättens i Åbo, Sentens och domb. för dett han tillijka med en Leutenampt försedt sig emot Kongl. May:tz Någiste Utgifne Duels placat, blefwen till 3 åhrs tijdh fängzligt giordh, och dhen tiänsten således eij af honom mehre bestrijdas kan, hwarföre har har iag till Hr Fälldttygmestarens och Kongl. Krijgz Collegij wijdare gunstige Ratification i dess ställe antagit een skickelig Person ben:d Hans Hullt, /.../
Wijborgz Slott d: 1 Julij 688
Hörsamste tiänare
Johan Creutz"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/51 (1688), bildid: A0065965_00406 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Granatenburg_nr_761

326
Introducerad adel - S / Schmieden, von
« skrivet: 2016-12-17, 23:24 »

"...hafwandes iag een snäll ung Adelsman wed nampn Carl von Schmieden /:hwilkens fader är Asessor i Dorpt:/ hafwandes han lärdt Både Fyrwerkerij Artollerij och Fortificationen uthi Dantzik den iag gierna will antaga i des ställe eller och behålla honom här och Commendera een annan här i från till Malmö /.../
Stokh. den 1 Martij 1688
/.../
Johan Siöbladh"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/51 (1688), bildid: A0065965_00370


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Schmieden_nr_1126

327
Introducerad adel - K / Konow, von
« skrivet: 2016-12-01, 23:34 »

"Förslagh af Åbo Lähns Dubbleringz Cavallerie regemente På Effter fölliande som af Fångenskapet uthkommit Nembl.N
Adolph Bernt von Konow föd i Ingermanland hafwer Godz der samma städes af några 30 Obs hwar till äro Erfwingar 2:ne Bröder och 3 Systrar. Ehrnådt Kongl. May:ttz Ryttmester Fullmacht 1700.
Fången 1704 wijd Narva före Stadzens Öfwergångh.
Ähr nu 45 Åhr gammal.
Tient utj 30 Åhr.
Hafwer hustru och 2:ne döttrar.
Borgo d: 29 Aprill A:o 1722.
A: B: v Konow"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_02402


Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1790 / sid 353 (AID: v319671a.b1790.s353)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Konow_nr_2080

328

"Rulla Uppå dhe Tijd efter annan ifrå Ryska Fångenskapet till Hellsingfors Ankombne /.../ äro blefne /d: 2 Maij 1722 utj Helsingfors Stadh Munstrade, nembl:n
/.../
Öfwerst Schreüterfelts Dragouner
Sergeant Wolter Rutenschiöld af Capit. Gins Comp.
Man: 1
Hustru: 1
Födelseorth: Lifland
Söner: -
Döttrar: -
Tient: 21 [år]
Huru gammall: 46 [år]
Fången: Nipern
Siuk, söker att få öfwergå till Swerige, hwarest han gift sig, berättes hafwa därstädes Ägendom."
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_02362

Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 126 / sid 247 (AID: v102734.b126.s247)

329
Introducerad adel - R / Rosenholtz
« skrivet: 2016-11-27, 15:11 »

"Kongl. Giöta HoffRättz Sentens och Domb, utj den effter Rättegångzordinantien här instämbde saak emillan ÖfwerStallMestaren Magnus Gabr. Sparrman å sin Uthomlandz warande sons Erich Gabr. Sparrmans wägnar kiärande, och des SwärModer Wälb:ne Fru Brita Kaggh, medh des Mågar RytteMestarn Welb: Adam Schilt, och Leutn. Welb. Axel Fahnhielm, sampt Sonen Welb. Gust. Rosenholtz, så wäl som Sohnehustrun Welb. Fr. Cath. Lagergren genom des Barns Constituerade Curator, Advocaten Mattias Ståhl Swarande, angående bem:t Magn: Gabr. Sparrmans sons arfwedeel utj kiöpeskillingen för dett försålde godz /.../
Afsagd i Jönkiöping d 17do Maij A:o 1699"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/63 (1699), bildid: A0065977_01103

EÄ, TAB. 3.
Lars Rosenholtz (son av Claes Holtz, adlad Rosenholtz, Tab. 1), till Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län. Lät genom brev ursäkta sitt uteblivande från riksdagen 1689 och säger sig då vara den ende inom riket av släkten. Brodern Gustaf lärer nämligen då varit utrikes. Gift, men med vilken är ej känt.
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenholtz_nr_651

EÄ, Tab 2
1. Catharina Lagergréen, född 1663, död 1740-05-18. Var gift och bodde på Lundtorp i Hjorteds socken, Kalmar län.
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagergr%C3%A9en_nr_391

330
Introducerad adel - A / Arensköld
« skrivet: 2016-11-26, 23:52 »

"Uthi min skrifwelse af d: 26 Junij gaf Jag det Högl: Kongl. KrigzCollegio tillkänna af hwad orsak ÖfwerInspectoren [Jochim] Ahrenschiölds öfwerresa till Stockholm något hade kommet till at dröya, Och såsom han nu med denna Lägenheet afgår att persohnligen infinna sig derpå orten, /.../
Riga d: 7 Julij 1699 E J Dahlbergh"

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/63 (1699), bildid: A0065977_00624 ff


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Arensk%C3%B6ld_nr_1157

331
Introducerad adel - B / Billingberg
« skrivet: 2016-11-26, 19:20 »

"Kongl. Regementz KrigzRättens Doom Öfwer Kånan Lena Mattzdotter som sitt barn för 8 dagar sedan här i lägret födt och mördat; Afsagdh Campementet d: 3 Septembr A:o 1702.
Såssom Kånan Lena Mattzdotter sielfwilligt måste bekiänna och tillstå sigh hafwa mördat sitt barn i dett hon d: 23 Augusti straxt efter födzlen wridit eller slijtit af nafwelsträngen på barnet som war lefwande och qwikt född, sampt burit eller lagt dett å lön och fielster; Altså warder hon till föllie af 1 Cap: Höghm.B L:L: 85 puncten K: A: sampt Kongl. May:tz Allernådigste Placat de A:o 1684 om barnemord, sig sielf till wällförtient straf och androm till warnagell dömd att mista lijfwet och brinna i båhle, men Capit. Billingberg angående så skall han i Swerige där han kan wara till finnandes för detta han henne häfdat, laghsökias och dömas. Actum ut supra.
På RegementzKrigzRättens wägnar"


"... dett barnamordh som d. 23 Augusti af Kåhnan Lena Mattzdotter här i lägret wid Albedeils Dragouner föröfwat är, /.../ Swaradhe med bittra Tårar: att barnet warit qwikt, men när hon sletit af nafwelsträngen har hon burit eller lagt dett utj een buska, och om afton seent kastat bort utj ett dijke, säijandes att ingen an än Capit Billingberg barnefadren warit; /.../"


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica Vol:161 (1702-1704) Bild 80 (AID: v817429a.b80 ff, NAD: SE/RA/752)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Billingberg_nr_1054 (Se Tab 1A)


332
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ceumern, von
« skrivet: 2016-11-24, 21:33 »

"Såsom uti Kongl. General Gouvernamentet i Riga stå några medel Wadstena Krigzmans huus tillhörande, hwilka A:o 1698, 699 och 1700 dhersammastädes äro influtne, som af medfölliande Extract är att see, /.../


Extract af RäntMästaren Wällborne Hr Conrad Lindensterns till Kongl. May:ttz KrigzCollegii öfwer öfwerskickade Specification af d: 12 Januarij 1700 på de personer som der i Kongl. Rä[n]terij hafwa betalt Wadstena Krigzmanhuus afgifften för deras ehrhålldne Avancementer och Beneficier, effter Kongl. Krigz Fiscalen Wällborne Hr Jacob Fallckencloos deröfwer giorde observationer. Nembl.n
/.../
[1698]
Decemb 28. Sahl. Ränttm:r Lindstiernas Erfwingar för 3:ne Avancementer och Adellsbrefwet   106:15
28 Assessor von Graman för Skiöldebrefwet   67:24


[1]699 Jan: 7 Rådzförwanten Witte von Nordeck för dess Skiöldebref      40:-
Sahl. Majoren Schreiterfelts Erfwingar för Avancement och Skiöldebref   93:19
April 27 Assessor Harman Georg von Trautvatter för Skiöldebref      74:7
Maij 6 Rådzförwanten Baltzar Nagells Erfwingar för Skiöldebrefwet   40:
Novemb: 9 Sahl. Öfwer Inspectoren Zachris Lehausens Änkia betalt för dess Sahl. Mans Skiöldebref   40:
Novemb: 13 Sahl. Landtrådet och Assessoren Caspar von Ceumerns Erfwingar för Skiöldebrefwet   76:26 1/3


1700 Januarij 8 Assessoren Christian von Cleumern på sin Andell betalt på Skiöldebrefwet   39:26 1/3"
[Se: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 25 / sid 45 (AID: v102734.b25.s45)]

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708), bildid: A0065986_01361 ff

333
Introducerad adel - A / Adlerbaum
« skrivet: 2016-11-17, 22:14 »

"År 1731 den 20 Octobr. blef hållit Consistorium Ecclesiasticum ordinarium, närwarande Högwördigste Herr ArchieBiskopen /.../
/.../
15. Om Eva Adlerbaum
Probsten uti Simtuna Magister Wilhelm Kammecker gifwer til känna, at Adsessorens och Häradshöfdingens Herr Hans Adlerbaums dotter Eva, blifwit för trenne År sedan lägrad af V. Häradzhöfdingen Joh. Weverstedt i Solinge och Romfartuna sokn, hwilket tå det blifwit uppenbart, har hon blifwit förskickad til Bortomta i Simtuna sokn, hwilket hemman är hennes Fader tilhörigt, hwarest hon in Sept. 1729 födt barn. För detta lägersmål har Weverstedt blifwit instämd till 6 ting, men aldrig comparerat, ehuru hon sig hwar gång skal hafwa infunnit, hwarutaf hon är worden nödsakad, at ofta med stor grämelse klaga för Probsten sin nöd, särdeles, at hon så länge måst wara stängd ifrån sina k. anhörigas och i synnerhet Församlingz gemenskap, och sina salighets medel brukande. Herr Probsten lemnas Fördenskul til Consistorii ompröfwande, hwad utwäg i så beskaffat mål tagas må.
Resol. Aldenstund sielfwa gierningen uti Westerås Stift sig tildragit, ty anmodas genom skrifwelse Ven. Consistorium i Westerås, det wille det af ett christeligit behiertande, söka at beweka Fadren, Hr Adsessoren Adlerbaum at taga sig an denna sin olyckel. dotters nöd, och hwar han der til icke skulle kunna förmås, åstadkomma den eftertryckel:a anstalt, at V. Häradzhöfd. Weverstedt genom laga medel blifwer tilhållen, at wid tinget comparera, och saken äntel:n förhielpas til slut, på det Eva Adlerbaum icke längre må nödgas lefwa uti et så uselt, och för hennes fattiga siäl orådeligit tilstånd."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/30 (1731), bildid: C0074670_00289 ff

334
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Breitholtz
« skrivet: 2016-11-17, 21:47 »


"År 1731, den 15 Septemb: blef hållit Consistorium ordinarium Ecclesiasticum, närwarande Högwördigste Herr ArchieBiskopen /.../
/.../
13. Ächtenskapz sak
Föredrogz Capitains wid Helsingelands infanterie Hr H. von Delvigs skrifwelse af d: 3 Sept. framl. hwarutinnan han berättar, hwad ganska mycken olägenhet han derutaf haf:r och hafwer, at hans hustru Fru Ursila Beata Breitholst nu i Siu års tid sig uppehållit på godset Weibstfer belägit i Wellin, under Riga Jurisdiction, och at hon på des trägna begäran år 1724, då han til sin beställning wid Regementet efter befallning måste sig forderligast skynda, icke welat wara honom sin Man följachtig, utan der til enständigt nekat, med swåra bedyrelser, at hon aldrig wille sig der til öfwertalas, begärandes han för denskul, at Consistorium wille föra hans hustru til eftersinnande, det hon måtte fullgöra den skyldighet, der til ächtenskapz lagen henne förplichtar, och skyndsammast hit til Swerige sig förfoga eller i annor händelse sätha henne en wiss dag före, innom hwilken der hon icke sig infinna skulle, at han såsom utan skäl öfwergifwen måtte blifwa ifrån henne lagl:n skild.
Resol. Thenna begäran wil Consistorium efterkomma, och Fru Ursila Beata Breitholst en wiss tid föresätta at här i DomCapitlet sig inställa, dock skrifwes först till Hr Capitain Delvig, hwarutinnnan hemställes til des ompröfwande, om icke detta bref til des Fru kan skickas til Hr Capitain, som sedan kan draga behörig försorg om des richtiga fortkomst. Eller der sådant förmenes hafwa nogon swårighet med sig, at Hr Capitain, såsom bekant å orten tå noga underrättar Consistorium, hur och på hwad sätt brefwet til des Fru säkrast och beqwämligast kan ställas henne i händer, så at man hennes recipisse derå erhålla kan."

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/30 (1731), bildid: C0074670_00237 ff; se även C0074670_00255

Se hennes svar 1732 till Uppsala domkapitel: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/31 (1732), bildid: C0074671_00155 ff. Och hans svar på detta: C0074671_00227

Se även Breitholtz: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 19 / sid 33 (AID: v102734.b19.s33, NAD)

335
Introducerad adel - K / Knipercrona
« skrivet: 2016-11-17, 20:07 »


"År 1731 den 17 Febr. blef hållit Consistorium Ecclesiasticum ordinarium, närwarande Högwördige Herrar Consistoriales /.../
5. Om Lieutenanten CniperCrona
Herr Probsten i Gran Joh. Hammarin gifwer tilkänna genom skrifwelse af d 1 Febr at en Lieutnant under Uplandz infanterie Herr Joh. Hindrick CniperCrona på 7 el:r 8 åhrs tid, han der i soknen warit, icke begådt sina salighets medel, och wid tiltalan el:r påminnelse der om dels afspisat pretserskapet med hårda ord, dels ock sagt sig bruka den Hel. Nattwarden uti Tyska Församlingen i Stockholm, hwilket dock af Hr Doct. Lütkemans skrifwelse befinnes wara osanning. 2. Berättar Probsten, at denne Lieutenant CniperCrona icke stådt sin kyrkjoplicht, hwar til han blifwit dömd wid sidstl. Walborg Mässo ting för begångit Lägersmål med Comministri dotter uti Gran, och förfrågar sig förthenskul, huru med denne genstörtige person förfaras skal, emedan han icke wil låta sig öfwertalas til något thera, utan intager thet främsta stolrummet i kyrkan til allas förargelse. 3. /.../
Resol. Skrifwes til Landshöfdingen i Upsala, och, jemte berättelse om Lieutenant CniperCronas gudlösa wäsende, angående nattwardsens försummande, begäres, at Lieut. CniperCrona måtte genom wederbörande Cronobetiente blifwa fordersammast tilhållen at undergå sin tildömde kyrkjoplicht. Äfwen skrifwes til Probsten Hammarin, ock berättas, at det til Hr Landshöfdingen är skrifwit om bem:te Lieutenant CniperCrona med begäran, at han fordersammast blifwer genom wederbörande Crono=Betiente tilhållen, at undergå sin tildömda Kyrkjoplicht, hwarom Herr Probsten bör Consistorio underrättelse, då det är skedt.
Dess utan bör det ock bem:te Probst förehållas, at han icke bordt med denna saken så långt draga ut på tiden, utan långt för thetta therutinnan ändring söka, som ock bör han likmätigt KyrkjoL:s 10 & 11 Cap § 2 taga till sig 2 el:r 3 gudfruchtige män i Församl. och i theras närwaro bem:te Lieutenant tiltala och til omwändelse förmana, hwilken admonitions grad härtils blifwit förbigången. /.../"


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/30 (1731), bildid: C0074670_00034 ff


***
EÄ:
Johan Henrik Knipercrona, född 1686-08-24. Fänrik vid Upplands regemente 1721-12-12. Löjtnant vid Upplands regemente 1722-06-26. Kaptenlöjtnant 1739-09-15. Stabskapten 1742-04-02. Kapten med kompani 1743-08-20. RSO 1750-04-17. Kapten vid Hamiltonska regemenet 1754-04-22. Avsked 1755-04-18. Död barnlös 1774-07-28 på Kivinge vid Enköping och slöt ätten. Han var från år 1700 i 21 år fånge i Ryssland. Gift 1757-08-24 i Läby socken, (At (Sch).) [AID: v125513.b76] Uppsala län med Maria Catharina Groth, född 1711 (At (Sch).), död 1792-02-26 på Kivinge, dotter av komministern Jakob Groth i Ytter-Gran i Uppland.

336
Introducerad adel - K / Klingenberg
« skrivet: 2016-08-14, 13:43 »

"Anno 1719 d:n 25 Novemb:r /.../
6. Framgaf Hr DomProbsten en skrift med 2:ne attester angående en Saxisk Capitain wid Namn Carl Fridrich von Sprewitz som skall under äktenskapslöfte besåfwet qwinnes person Christina Elizabeth Klingenberg hwilken begierer komma at intagas i Gudz försambl: och få bruka sine salighetzmedel, /.../"


Källa: Göteborgs domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/5 (1718-1719), bildid: C0074007_00135


Se EÄ, barn Tab. 3:
"Christina Elisabet Klingenberg, född 1664, död 1734 Saviniemi Gift med kaptenen Göran Engelbrekt von Burghausen, död 1706."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Klingenberg_nr_360

337
Introducerad adel - L / Lagerblad
« skrivet: 2016-07-09, 12:15 »

"/.../ Och beder iag allerödmiukast at Eders Höggref:e Excellens och det Höglofl: Kongl. Collegium, täcktes sig i nåder låta berätta, hurusom när Min salige kiäre Fader Häradzhöfdingen salige Hr Carl Knutson Lagerbladh uthi mine och mine mindre syskons späde åhr, med döden afgeck, han då lembnad wår Kiäre Salige Moder och oss uthi tämmeligit godt tillstånd med både fast och löös egendom. Men att sedermera wår Salige Kiäre Moder Fru Clara Lagerbladh inlåtit sig uthi ett annat Echtenskap med Lieutenanten utaf Högwälborne Hr Öfwersten Gustaf Leijonhufwudz TreMenningz regemente Laurentz Lagerberg, och det utan at först lagligen låta Inventera sterbhusetz Egendomb och tilldela oss fattige barn det som med rätta tillkom. Och som strax der effter iämwel wår salige Moder blef dödh och bemelte Hr Lieutenant all wår ringa Egendom till sigh tagit, uthan at dela med oss wår arfzrättigheet eller gifwa oss något underhåld uthan låtit oss gå lijka som sparf ifrån ax, hafwandes wäl någre wåre Kiära anhörige i Westervik såssom Påstmästaren Hr Christian Zettegast och Rådmannen Hr Herman Dickman sökt at hielpa oss till rätta, men igenom Hr Lieutenantens undflyckter till intet slut komma kunnat. /.../
/.../ i orten där qwarlåtenskapen fins, som är hemmanen Hammar, Rödia och Synsta i Tiust häred, Gammelby Socken och Callmare Lähn, sampt hwad löst derpå är at Inventera och Seqvestrera, uthan och Räntorne af bemelte Hr Påstmästare och Rådman upbära samt alt i godt förwar taga låta, till des ju förr ju heller, /.../


Stockholm d. 3 Februarij Anno 1708


Knut Lagerbladh"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708), bildid: A0065986_01615 ff


Den Clara som omnämns i Elgenstierna som dotter till Carl Knutsson Lagerblad och hans fru Clara Larsdotter Fahlström är alltså i själva verket frun.


"Clara, död 1703-02-18 på Hammar i Gamleby socken, Kalmar län och begraven 1703-03-26. Gift med ryttmästaren vid Västgöta tremänningsregemente Lorentz Lagerberg, död 1715"


"Anno 1703 d 18 Februarij Bleef dödh Cornetskan Fru Clara Lagerblad i Hammar, och blef begrafwen i Kyrckian i Hörnet emot Altaret, d 26 Martij."


Källa: Gamleby (H) C:2 (1700-1723) bild 201 / sid 365 (AID: v38514.b201.s365, NAD: SE/VALA/00094)


Se även Lars Lagerberg : Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) bild 1900 / sid 375 (AID: v319671a.b1900.s375)

338
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Stauden, von
« skrivet: 2016-06-27, 19:29 »

"Hoos Eders HögGrefl. Excell:en och Kongl. May:tz Höglofl. Krigs Collegium, Supplicerar iag utur Krigsfångenskapet nu nyligen hemkombne Officers=Sohn om een nådig hielp, efter som iag fattiga barn warit så olyckelig, at min Sal. Fader Fendrichen af Baron Magnus Gabriel Tiesenhausens Infanterie Regemente Gustav von Stauden wid utfallet wid Dorpat A:o 1704 slagen blefwen, utan och iag sedermera i 18 åhrs tijd under Fienden i Zibeerien fången warit, och i medlertid i Scholan i Tobolsky under Hr Capitain Wräcks disposition mig hållit, till widare lycka och framsteeg i wärlden, nu mera åter wid min hijtkombst; det ringaste intet äger at hielpa mig med, förmodar derföre i underdånigheet at niuta, som andra Officers barn hwilcka deras Förälldrar i Kongl. May:ts Krigs tienst bortmist /.../
Underdån och Ödmiukaste Tienare
Johann Gustaff von Stauden"
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_02548 ff

Se även tab 3: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 142 / sid 279 (AID: v102734.b142.s279)


Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3310 / sid 657 (AID: v319671a.b3310.s657)


339
Introducerad adel - T / Tawastén
« skrivet: 2016-06-19, 14:01 »

"Att Sahl. Capitainens Tawastens Änkiefru Elisabeth Dorothea van Bleken, warit fången i Ryssland alt sedan Narvas öfwergång, och har der sammastädes niutit sin Sahl. mans andeel, af dhe underhålldz medel som ifrån den Kongl. Krigz Ränte Cammarn i Seferige till dhe fångnas underhåld äre dijt öfwerremitterade wordne, sådant warder här med attesterat.
Dat: Stockh: d. 14 augusti 1722
J Melander"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_03624


***


"d. 17. Augusti 1722
Aller Ödmiukast Memorial
för thenna fattige Enkan, som med sin blinda sohn kommit uhr fångenskapet, hwaruti the warit sedan Narvens öfwergång, Gör underdånig skrifwelse till Hans May:t om någon nådepenning, wetandes man intet huru wida hon fått nådåhr efter sin man, som hon med Herr RiksRådets Gr. H. H. Horns Attest bewijste hafwa warit under thess tå hafda Reg:te i Narven Capiten, ock efter Öfwerste Stiernstråhles Attest åhr 1699 död blifwit, i fall hon intet fått nådåhr, som i StatsContoiret lärer finnas, kunde hon tå thär med hielpas, men thär hon thet redan fått tå benådas eljes någon penning /.../


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_03625

***
EÄ, TAB. 2.
Henrik Johan (son av Henrik Tawast, adlad Tawastén, Tab. 1). Student i Åbo 1673–74. Fänrik 1679-09-22. Löjtnant 1680-10-01. Konfirm.fullm. s. å. 12/10. Kapten vid Arvid Horns ingermanländska regemente 1689-06-07. Bisatt 1699-04-03 i domkyrkan i Narva. Gift med Elisabet Dorotea von Blecken, vilken nämnes änka 1699.
Barn:
FransGustaf. Förd i rysk fångenskap till Klinov och död där före 1723.
Carl Gabriel. Råkade som barn i rysk fångenskap och fördes till Klinov, varifrån han hemkom. Löjtnant. Död 1732-04-24 i Tuna prästgård. Gift med Maria Elisabet Wandre, levde änka 1733.
Anna Elisabet, död i rysk fångenskap i Klinov före 1723. Gift med ryttmästaren Johan Fredrik von Marquard, nr 183, i hans 1:a gifte, död 1731.
Ett barn, begraven 1690-11-25 i Narva.
Johan Henrik. Ryttmästare. Död 1734. Se Tab. 3.


340
Meurman, von / Meurman, von
« skrivet: 2016-06-05, 17:35 »


"p[re]s[entera]t d. 24 Marti 1738
/.../

In för Eders Kongl. May:tt högstbeprislige Nåd och mildhet i diupaste underdånighet Bönfaller intil Eders Kongl. May:tt, det mig den nåd wederfahras kunde at få niuta Liqvidation efter min Sahl. Broder Gustaf Meurman som waret Regementzfeltskiärare af Kongl. FeltArtiglerie hwilken Blef fången wid Pultova A:o 1709 och sedermehra til ryssland införd, bord lång för detta giordt ansökning hos Aller Nådigste Konung men kom derföre at standa igenom min resa åt Finland, till at sökia mina Barn igen, som Gud bettre af fienden aldeles i grund Rögnerat[?] och illa medfarne tog iag mig så til sinnes tillika af undfångne swåra Blesseurer och höga ålderdomb /.../

Allerunderdånigste och trogna under såthe och tienare
Johan von Meurman
ÖfwerstLieutnant"

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/181, bildid: A0065447_00255 ff

***

"1718 
Den 13 Martii blef regementsfältskiärn af vårt artillerie Gustaf Meuerman död i staden Tomski"
 
Ur: Leonard Kaggs dagbok 1698-1722, utg. av Adam Lewenhaupt, Historiska handlingar 24, Stockholm 1912, s. 257.

***

EÄ, Adliga ätten MANNERSTEDT, nr 1083.
Adlad 1686-09-15, introd. s. å. Ätten har samma ursprung som adl. ätten von Meurman, nr 1164.


TAB. 2.
Johan Meurman (son av Henrik Meurman, tab 1), född 1617-04-17. Handelsbetjänt i Amsterdam till 1638. Handelsman i Stockholm. Tullförvaltare i Kristianstad 1658. Död där 1673-05-03 och begraven s. å. 15/5 i Kristianstads kyrka. Gift 1647-09-23 med Elisabet Sylvester, född 1631 , död 1671-09-27 i Kristianstad, dotter av rustmästaren Sylvester Sylvestersson.
Barn:
Johan Meurman, adlad von Meurman, född 1654, död 1740. Se adl. ätten von Meurman.


EÄ, Adliga ätten VON MEURMAN, nr 1164, utdöd.
Johan Meurman, adlad von Meurman (son av Johan Meurman, se adl. ätten Mannerstedt), född 1654-04-27 i Stockholm. Fältartillerikvartermästare vid svenska armén i Skåne 1677. /.../ Överstelöjtnant vid Savolaks femmänningsinfanteriregemente 1713-05-30. Konfirm.fullm. 1722-10-27.


341
46 Ordet är fritt om släktforskning / Massgrav i Polen
« skrivet: 2006-11-04, 10:58 »
I denna artikel på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,923922,00.html
står:
En massgrav med 17000 svenskar har hittats i västra Polen. - Svenska myndigheter har en lista med alla namn men bryr sig inte om dem
 
Vad är detta för lista?
 
/Kjell

342
Pistolmakare / Pistolmakare
« skrivet: 2011-07-30, 20:46 »
Låsblecket är signerat Bengt Lilja
Pistolen tillverkad omkring år 1738
 
Det är troligen Bengt Lilja, född i Västergötland 1692, blev mästare 1732,  boendes i Jönköping
 
Någon som har mer information om Bengt Lilja?
 

343
Yrken P / Perukmakare
« skrivet: 1999-09-23, 07:15 »
Hej,
jag söker information om perukmakare. Att de gjorde peruker framgår ju av yrkesbenämningen, men var de gesäller? fanns det skrån? mm
 
Känner någon till litteratur om perukmakare?
 
Mvh Sonia B

344
Krut- / Krutbruksarbetare
« skrivet: 2014-09-04, 10:49 »
Hej
 
Har en uppgift om en Johan Ersson Åberg som 1773 ska vara 31 år och ha varit krukbruksarbetare samt skepparson från Luleå. Han ska ha antagits som stadsbåtsman i Stockholm som nr 40 Friberg.
 
Har letat på krukfabriker i mitten på 1700-talet. Bara hittat Åkers styckebruk, och där har jag inte hittat honom i HFL.
 
Vilka krutfabriker fanns från Luleå i norr till Stockholm(s län), ev också Södermanland i söder?
Och till vilken/vilka församling(ar) hörde de?
 
Att hitta rätt Johan Friberg är som att leta efter en nål i en höstack. Om det är rätt person så gifte han sig med en Maria Greta Sjöberg, död 1786, och sedan med Barbro Catharina Nordström.
 
Tacksam för alla tips som kan leda mig vidare.
 
MVH
Marianne

345
Yrken E / Enspännare
« skrivet: 2007-09-17, 18:14 »
En titel inte helt lätt att utreda.
 
Enspännarkompani (mil), en mindre truppenhet som medföljer högkvarteret under Karl XII:s rysk-polska krig. E utför bl a rekognoscering. E var även med i Poltava 1709 (Ordbok f släktforskare)
 
1. Beriden soldat (av visst slag). Hvar reutere (ryttare) eller enspenner (bör erhålla) 4 och hvar knecht 2 daler (i värvningspremie).
2. I uppdrag av icke (nödvändigtvis) militär karaktär använd tjänare, särskilt ridande (post-)bud, kurir, statsvakt eller -betjänt. 'Sitta 14 dgr hos Enspännaren (i arrest) 1703.  I Sve 1856 ombildad till en vanlig vaktmästarbefattning. Enspännare och kurir vid länsstyrelse (1896).
1-2 Sv Akademins Ordbok öfver svenska språket, 7:e bandet. CWK Gleerups Förlag, Lund 1918.
 
Användes tydligen som militärpolis under 1600-talet med uppdrag att 'antasta'= gripa personer.

346
Arbetare / Faktoriarbetare
« skrivet: 2006-11-07, 12:47 »
Hej
 
Kan någon tala om för mig vad en faktoriarbetare var för någonting?

347
Krook / Krook
« skrivet: 2004-08-22, 23:51 »
Olle Elm gav idag en länk till finska resande. Där nämns bl.a. namnet Krook. I en förteckning av Karl Hedman Hantverkare i Vasa från stadens grundläggning år 1611 till näringsfrihetens införande är 1869 finns namnet Krook. Huruvida dessa personer har anknytning till resandesläkten Krook vet jag inte. Men jag gäller in uppgifterna här, kanske kan vara av intresse:  
 
Hattmakare:
Krook, Johan Efraim död 14/5 1831, 69 år, 9 m, 6 d gl. Gift i Vasa 26/5 1820 med Catharina Helena Hedenblad, änka efter hattmakare Anders Husberg.
 
Slaktare:
Krook Johan, nämnd 1751-82. Gift 1:o före 1751 m Anna Stina Stolpe, död 15/10 1759, 31 år gl. Gift 2:o i Vasa 9/4 1760 m Catharina Eriksdotter död 2/8 1774, 31 år gl. Gift 3:o i Vasa 6/10 1782 m Ulrika Morin, dotter till Petter och Cajsa Morin, död såsom änka 17/1 1785, 76 år gl

348
Hellbom / Hellbom
« skrivet: 2003-08-27, 11:25 »
Till växjö kronohäkte 1806 kommer Johan Gustav Bergman f 1775 i Frinnaryd och hans hustru Sofia Albertina Lindqvist f 1784.Med hade de också änkan Maria Ingeborg Hellbom som troligtvis var Sofias Albertinas mor (grundat på att Gustav Bergman uppger vid Kinnevalds häradsrätt 1806 talar om hustrun och svärmor)
Känner någon till något om denna Maria Ingeborg Hellbom,var hon är född,vem hon är änka efter o.s.v.
Irene Vesterberg

349
Allmänt / Soldatnamn
« skrivet: 1999-04-03, 17:36 »
Flertalet av de resandesläkter som florerat i Anbytarforum har soldatnamn. Jag undrar varför?

350
Förnamn - H / Hercules
« skrivet: 1999-04-17, 00:10 »
En Julius Hercules Wikman förekommer i Umeå stads längder 1692-1696. Inget yrke är angivet och jag har inte heller någon kunskap om var han kommer ifrån. Bägge förnamnen är udda och just Hercules har jag varken förr eller senare stött på i mina forskningar.
 
Namnets ursprung är inte så mycket att orda om. Vad jag är intresserad av är om andra forskare stött på namnet Hercules/Herkules under 1600-1700-talet och naturligtvis även om någon har upplysningar om vem min Hercules är.

351
Anno 1722 den 22:dre October, wardt laga Höste Ting hållit för menige man af Albo Härad, å Rättegångsstället Bröserup...
 
...
 
Till wittne i dänna sak, äro inkallade af Hr Magister [Petrus] Rubenius, å drängens wägnar afskiedade soldaten Anders Lund i Andrarum, och gårdmannen Niels Månsson i Tranås, af Hr Lieutenant [Carl] Schalin å egne wägnar fierdingsmannen Lasse Olhsson i Tiörneröd.
 
Emot soldaten Anders Lund, exciperar Hr Lieutenanten 1:o för det att han den tiden då General Major Gyllenstierna, sedemera Öfwerste Lodes Regemente År 1716 Camperade wid Runneberga högar hwar under Anders Lund då för Ryttare tiente warit under Hr Lieutenantens Commendering, skall för någon där under begången förseelse kommit att stå till answar wid Estandaret ock därföre befarar, att bemelte Lund till sig någon afwund torde hafwa. Q: Om Hr Lieutenantenkan dätta bewisa? R: men dät skall dock wara oförnekel:n sant.
 
Anders Lund nekar därtill, mäd utlåtelse att han aldrig warit under Hr Lieutenant Schalins Commendering.
 
Hr Lieutenant Schalin säjer, dät wara sant hwad han sagt. Ock 2:o påstår Hr Lieutenanten att dät skall giöra Anders Lund jäfaktig, att han tillika mäd flere af samma Regemente, bewist den stora förseelse af myteri då de effter Hans May:ts nådige Ordres 1720 blefwo Commenderade åt Stockholm, hwilket för så swårt blifwit ansedt, att somblige blefwo dömbde till Galgen och somblige till gatulopp, ock måste i dät fallet spela tärning. Anders Lund upwisar här emot sitt afskieds Pass, ifrån knekt tiensten, hwartill ifrån Rytteriet han blifwitsatter underskrifwit af Herr Generalen ock Gouverneuren Högwälborne Baron Carl Gustaf Hård wid munstringen d:n 21 Decembr 1721.
 
Hwarwid åter Hr Lieutenanten Schalin påminner, att ansees måtte dät Soldate=tiänsten blifwit honom som ett straff för sitt ofwanbem:te förhållande påbördat, därföre Hr Lieutenanten för sin person ikke will begifwa sig ifrå sitt jäf, utan dätta Härads Rättens bepröfwande underställer.
Rätten tog dätta jäfs mål i öfwerwägande, samt där öfwer följande beskied mäddelade
Resolutio
Ehuru wäl hwad den första påminnelsen, emot Anders Lund Anbelangar, Hr Lieutenanten Schalin ikke gitter något säkert beskied företee, att han 1716 wid Regiements Camperingen, har begått den angifne felaktighet; Så kommer dok den Andra påminnelsen i Anseende, att Anders Lund mäd flere af Regementet för sin förseelse År 1720 måst spela Tärning om ett föresatt Corporalt straff, därwid somblige blifwit dömbde till galgen, ock somblige till gatulopp, som har infermie mäd sig, hwaremot dät afskieds Pass, som han utur soldate tiensten efter åt bekommit, här wid till ingen hielp lända kan, Aldenstund mången som under Cavalleriet begått missgierningar, har blifwit till straff satte under Infanteriet, att tiäna för knekt och när han sedan blifwer gammal och bräklig får han afskied; Ty kan Härads Rätten honom Anders Lund ikke som habilt wittne ansee att få afläggia Ed, men utan Ed will Härads Rätten dok däss berättelse inhämpte.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:186 (1722) Bild 4020 / sid 203 (AID: v331250.b4020.s203, NAD: SE/VALA/0382503)

352
Stora nordiska kriget (1700-1721) / Utbyte av krigsfångar 1714
« skrivet: 2011-02-24, 20:44 »
I Riksregistraturet finns ett koncept till svar på en skrivelse från det Czariska Rådet den 5 maj 1714.
Svaret är registrerat i september utan datum 1714. Där framgår att man från Ryssland skickat 214 svenska krigsfångar, sjuka och blesserade samt prästen Kielberg, vilken tjänstgjort hos greve Piper. I utbyte begär man en överste,en capten och prästen Wasliey och motsvarande mängd sjuka och blesserade krigsfångar, vilket redan planerats och skall levereras och ingivas till den förste Czariske posteringen, som det sägs i svaret.
Finns dessa krigsfångar registrerade någonstans med namn och karaktärer?
Mvh Leif R.

353
Söker uppgifter om de ryttare (och soldater) som varit med Karl XII i Turkiet (Bender). De var i Turkiet mellan åren 1709-1714. Kanske har någon sett uppgifter i t.ex dödböcker eller domböcker om en sådan vistelse. Mvh Magnus

354
Maglehem / Maglehem CI:1 (1687-1744) sid 31
« skrivet: 2014-01-03, 15:50 »
Maglehem CI:1, s. 31
Hej!
Undrar om jag kan få hjälp med texten på vänstersidan som börjar Anno 1689 d 10 Jan Hanna .......................................
ifrån Hemmingeköp ........Burchard Plagman
 
Tack på förhand
A-C Lindberg

355
Gislöv / Gislöv, köpebrev 1653 Hustruns namn
« skrivet: 2006-11-10, 10:35 »
I ett köpebrev från 1653 finns Stenkil Larssons hustru nämnd vid namn. Jag har dock svårt att läsa detsamma.  
Förnamnet skulle kunna vara Metta/Mette/Madsa och efternamnet Ludvigs/Sandvigsdatter, men jag är högst osäker.

356
Trolle / Trolle
« skrivet: 2014-11-05, 12:09 »
Enligt kyrorådets i Björkös protokoll skall den 16 juni1643.uppträder ädle och manhaftige ryttmästaren Håkan Trolle,något svårläst
De 1000 gårdar som Riksrådet Arvid Birgersson Trolle hade efter sin flytt till skåne och danmark  i slutet på 1400talet delades ju upp på flera av hans efterkommande i Småland,han och sonen Ture hade ju som jag skrev tidigare flera barn,även Arvids son i Skåne Joakim Trolle hade ju 13 barn,var tog alla dessa vägen.somliga finns ju som ägare till slotten i Skåne idag,Trollenäs,Trolleholm,

357
Skruf / Skruv / Skruf / Skruv
« skrivet: 2000-12-22, 11:25 »
Hej Torbjörn.
Jag fortsätter disskussionen om Skruvarna som vi började i Åkerby här.
 
Hinrik Johansson Skruv var gift 2 gånger. Hans senare hustru hette Maria Halltorg, han gifter sig med henne någon gång i slutet på 1680-talet.  
Hinrik Johansson Skruv dog i Gransätra, men han begravdes i Åkerby kyrka. Jag undrade länge varför, men som sonen Isbrand var rustmästare där får det ju sin förklaring.
Detta är de av hans barn jag lyckats spåra:
 
I första giftet:
Justina Skruf, gift med Petter Sperling i Ramna.
Isbrand Johansson Skruf (1677-1726)
Lisken Skruf (fanns 1689 i Gransätra)
Elisabeth Skruf, gift med fogden på Harbonäs Mårten Holmberg.
(osäkert i vilket gifte) Anna Cristina Skruf, gift med kaplan Anders Tärnström.
 
I andra giftet:
Magdalena Skruf, född 1690
Maria Justina Skruf, född 1694
Hinrik Skruf, född 1696
 
 
M.v.h. Fredrik

358
Porath / Porath
« skrivet: 2009-08-10, 20:27 »
Hej!
 
Vet inte om detta egentligen bör ligga under von Porath, men jag gör ett försök här.
 
Jo, jag läser för närvarande de brev eller reseberättelser som Jonas Carl Linnerhielm (1758-1829) skrev under sina resor i Sverige. Den 26 augusti 1803 skriver han ett brev, daterat i Lund, där han skriver att:
 
Jag besökte ock den gamla fäktmästaren, Hr löjtnant Porath, som vid 80 års ålder ännu praktiskt undervisar i denna konst, vilken eljest tyckes fordra ungdomens både styrka och vighet. [Linnerhjelm, Jonas Carl, Brev under resor i Sverige av Jonas Carl Linnerhjelm : valda samt med inledning försedda av Harald Schiller, Stockholm, 1932, s 88].
 
Jag ser att fäktmästare Porath nämns på ett flertal ställen på forumet, bland annat  och här. Kanske finns det någon Porath-forskare som finner uppgiften intressant - går förresten denne fäktmästare att identifiera?
 
Med vänliga hälsningar,
 
Markus

359
Poignant / Poignant
« skrivet: 2001-07-20, 00:00 »
I Svenska släktkalendern för 1914 s 625 finns släkten Poignant beskriven. Släkten härstammar från Frankrike och en gren inkom 1670 till Sverige med gravören Jean George Poignant, född i Geneve, rättare på Barsebäcks gods, död i Lund 1709. Han hade 7 barn, 4 söner varav yngsta sonen Daniel, född 1687, död av ålderdom 1770-05-15 i Askersunds stad, 82 år och 8 månader gammal (db) var kapten i Västgöta Dals regemente.
Daniel var gift 3 gånger;
1:g med NN hade han barnen Hedvig f 1723( gm Jonas Strömstedt) och Britta Lisa f 1726.
2:g med Margareta Wulf hade han barnen Gabriel, f 1728 och Emanuel, f 1737.
3:g med Anna Maria Duva, f 1707 hade han sonen Gustaf, f 1745.
Min anfader borgmästaren i Askersund, Gustaf Lundberg, f 1706-01-13 i Askersund (fb), d 1789-09-23 i Svenstorp i Kvistbro var i sitt tredje gifte 1766 gm Brita Lisa Poignant, f 1726 d av magsjukdom i Svenstorp i Kvistbro (db).
Paret hade inga barn tillsammans.
 
Min fråga är om någon har forskat på var Daniels barn och fruar var födda någonstans?
Under Bo Strömstedts anor har Carl-Johan Ivarsson nämnt att enligt Bromander kan Hedvig varit född i Gesäter.
Jag undrar också om det finns några uppgifter om Daniel Poignants meriter.
MVH
Erik Lundin, Enskede

360
Piculell / Äldre inlägg (arkiv) till 26 november, 2014
« skrivet: 2014-08-06, 00:08 »
En liten undran bara.
 
Om ni tittar på den bild som Ted lagt ut i artikeln PICULELL-SKRÄLL, vad är det för ort angiven  på Steffen d.y. ?
Det står iallafall inte Stade.

361
Piculell / Äldre inlägg (arkiv) till 05 augusti, 2014
« skrivet: 2007-04-05, 16:19 »
Handlanden Johan Daniel August Piculell var född 1833 4/11 i Stoby sn (L) - son till kvartermästaren Andreas Stephanus Piculell (1785-1878) och hans andra hustru Ottiliana Margareta Barfoth (1796-1889). Sölvesborgshandlanden smet iväg till USA, och enligt svågern, kyrkoherde P.E. Lindebergs anteckningar (Lunds Universitetsbibliotek) skall han ha bott i eller nära Boston, MA, bytt namn till RYDBERG samt senast avhörts i samband med att han skulle ut på en valfångstur för många år sedan. Jag har inte hittat honom i USA - endast en John Rydberg med ungefärligen rätt ålder, som 1870 är bosatt i Yalabusha, Mississippi. Jag tror att han åtminstone i Sverige gick under namnet Daniel.
 
På Emigrantenskivan finns det uppgifter om en matros Johan August Rydberg, f 1833 i Båstad, som 1861 25/8 rymde i New Yorks hamn.
 
Mvh
TED

362
Piculell / Äldre inlägg (arkiv) till 05 april, 2007
« skrivet: 2002-01-31, 15:17 »
Hej Ted! Jag har med stort intresse läst inläggen om släkten Piculell. Eftersom jag har sidoanknytning till släkten kommer jag här med ett litet inlägg:  Lar Anders Piculell (1748-1821) var gift med Margaretha Elisabeth Åkerholm (1754-1820).. Margaretha Elisabeth hade två systrar: Susanna Christina Åkerholm (1759-1822), gift med kronolänsmannen Lorens Petter Weibull (1751-1814) och Gertrud Sophia Åkerholm (+ o.1790), gift med kvartermästaren och gästgivaren Axel Eric Dahl i Höör.  Då  Gertrud Sophia dog togs tydligen de två yngsta barnen omhand av sina mostrar: Dorothea Dahl av familjen Weibull och Carl Eric Dahl,1785-1855, (från vilken jag härstammar) av familjen Piculell.  Carl Eric finns i Helsingborg 1795-182. Piculells bodde i Tofta, Asmundtorp 1794 till 1800, då de flyttade till Helsingborg. 1803 flyttade de till Fjelie där Carl Eric Dahl gifter sig.  Carl Eric har haft kontakt med sina kusiner Lars Jacob P. och Nils Wilhelm P. De är faddrar vid några av Carl Erics barns dop. Det fanns emellertid en social klyfta mellan dem. Carl Eric var en enkel husman, kusinerna välansedda militärer och ståndspersoner.  Lars Jacob P. dog i Fjelie 1822 31/3 och begravdes under militära hedersbetygelser. Har Du fler uppgifter om hans militära bana?? Han skall ha varit inblandadi krigen i Pommern. Generalmönsterrulla 1807 för Kongl. Skånska Husarregementet upptar i Månstorps Compagnie kvartermästaren L J Piculell ( i Pommern ).  Margaretha Elisabeth har en intressant härstamning. Hon kan ledas tillbaka till danska adeln under medeltiden. Är Du intresserad får Du gärna uppgifter på hennes anor.  Med vänliga hälsningar Carl Axel Hultén

363
Morian / Murjan / Morian / Murjan
« skrivet: 2000-07-31, 23:00 »
Hej Thomas ! Du har rätt det är morbröder till JEM
JEM föddes i Korpikylä 1838 av en 25 -årig moder Eva Nilsdotter Murjan (ENM) och blev noterad som oä.
En syster till JEM-Eva Johanna föddes i Tossa 1842 också noterad som oä.  
ENM flyttade till Norge 1854 med dottern Eva Johanna.
Beträffande JEM:s kvinnor bör det nämnas att:
Hans blivande hustru(Maria A) var noterad i husförhören i sitt föräldrahem i Korpikylä 1859-1863. Hon hade noterats med en oä dotter Maria Johanna f. 1862. Den trolige barnafadern kan ha varit JEM men detta finns ingen notering om.Det måste betyda att JEM var fri för kvinnfolken.
 
Vi har ju tidigare nämnt att JEM hade haft kontakt med mer än en kvinna före sitt giftermål och om din Eva Elisabeth funnits med bland dessa kvinnor är inte omöjligt. Maria Hilda och kanske Greta Sophia är möjliga födslar som passar in om vi förutsätter att efter JEM:s giftermål 1864 förblev han trogen sin äkta hälft. Vi får väl se vad som kan komma fram så småningom.Hälsn. Gunnar

364
Moderus / Modéer / Modeer / Moderus / Modéer / Modeer
« skrivet: 2000-02-09, 00:15 »
Jag är intresserad av att få kontakt med någon som arbetar med (eller känner till material om) någon av de outforskade (alt. opublicerade) grenarna av släkten Moderus, Modéer - huvudsakligen i Skåne. Min utgångspunkt är kyrkoherden i Moheda, Laurentius Jonae Moderus, död 1697 i Moheda och hans söner Jonas Moderus, rådman i Simrishamn, död 1757 i Östra Sallerup (bouppteckning 1757 och i dödbok) och fänrik Anders Moderus, död 1745 i eller nära Brösarp (dopvittne och i bouppteckning 1743). - Basuppgifter finns i Ny Svensk släktbok, några uppgifter felaktiga, samt under adliga släkterna Orrfelt, Lilliebielke och släkten Modée (ej Modéer). Även i herdaminnen, i Lunds universitets matriklar, Ystads latinskola etc samt i samlingar.
 
Närmast är jag intresserad av sonen till Jonas M, underofficeren Reinhold Moderus, f ca 1717 och hans familj samt kontroll av om klockaren Henrik Moderus i Västra Nöbbelöv, död där 1808 8/11, 90 år gammal, är den Henrik, som är son till Anders M. och som finns i tab V i N. Sv. Släktbok och enligt texten kallades Lilliebielke.
 
Även andra uppgifter om släkten Moderus (Modéer) intreserar mig. Jag har en del själv. - Min egen länk är rådmannen Jonas sonsons son Johan Wilhelm Moderus, f 1807 27/4 i Ystad (S:t Maria), som blev kopparslagargesäll där 1828 7/4 (Ystads stadsarkiv, YFH 72-74).

365
Hackman / Haxman / Hackman / Haxman
« skrivet: 2003-03-06, 21:08 »
Hej
En av deltagarna i min cirkel söker födelseort för Anna Lovisa Hackman (ibland Haxman)  
f 18150915 enligt hfl död 18710226 Blidö.
Gift 1839 med Carl Fredrik Jansson f 18190405 d 19010117 Blidö. De var bosatta på Sjöbottna.
Hon är även intresserad om någon vet hans föräldrar. Ev ska fadern vare en skomakare Engman från Pargas i Finland. Hoppas någon kan hjälpa Gunnel att komma vidare !
 M.V.H Bodil

366
Garff / Garfvé / Garff / Garfvé
« skrivet: 2006-12-27, 17:31 »
Hej!  Jag har bara ny hittat Anbytarforum,och har en fråga till om släkten Garf. Allt ni skriver om Garf/ Garff/ Garfvé tycks vara mycket interessant.  Det finns en Garf här i Finland också, som kommer från Skåne. Central Såldatsregister i Sverige ger följande information :'According to Swedish muster rolls, Didrik Garf was born in Skåne, c 1698. Joined Uplands 3männingsregemente Örebro company nr 35 in 1718. Was transferred to Upplands Ståndsdragoner VIIth company Nr 110 in 1719 and advanced to the rank of corporal. Transferred to Tavastehus infanteri regiment Asikkala company nr 54 Viitaila in 1721.He was lost at the battle of Willmanstrand 1741 08 25.'  Kan Didrik Garf möjligen vara en son till Henrik Garf och Cathrina Diedriksdotter Melon? Vet någon mer om deras barn?  Vänligen, Eija

367
Charlier / Charlier
« skrivet: 2004-04-25, 08:06 »
Anna Albertina Constance Charlier, f 1871 i Gråmanstorp
 
Anna Charlier f 1871-07-25 i Åby, Gråmanstorp (L) trolovad med ingenjören Nils Strindberg f 1872, död 1897, deltagare i Andre?-exp. Anna gifte sig 1908 med Gilbert Henry Conserray Hautrey född 1869 i England men bosatt i USA dit Anna flyttade samma år. Vet någon om Annas vidare öden i USA?

368
Bingsten / Bingsten
« skrivet: 2002-07-17, 11:07 »
Söker efter Bingsten. Vet bara att min farmor hette så som ogift. Kerstin Bingsten, Karlstad. Född 1929. Någon som vet något, tacksam för hjälp

369
Axbom / Axbom
« skrivet: 2011-11-17, 00:17 »
Hej Malin (eller någon annan)
 
Jag ser att du sysslat relativt mycket med släkten / släkterna Axbom. Jag har en gammal släkting, Maria Josefina Axbom ca 1854 - 1919, som jag inte kan finna något om som leder mig vidare bakåt. Varken om hennes födelseort, föräldrar eller annat. Hon var gift med Peter Carlsson, 1849 - 1908 och fick en son Petrus Einar Carlsson, 30 jul 1884 - 1967, och som föddes i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Vet du något om Maria Josefina Axbom? Ursprung? Släkt? Annat? Har du för övrigt nå´t tips om var jag kan leta efter uppgifter om henne?
 
Ulf

370
Asp / Asp
« skrivet: 2010-08-25, 01:10 »
Hej Paul!
 
Ett stort tack för förtydligandet angående dödsnotiserna för Jonas Asp med hustru. Ännu ett frågetecken som rätades ut var Gerhard Sperl; när dottern Maria Asps bouppteckning upprättas i Ystad 1767 står det nämligen att Efter lovliga magistratens förordnande var å den omyndige sonen närvarande skogvaktaren vid Marsvinsholm Levardt Sperl, som var gift med den avlidna moderns syster, såsom närmast anhörig å orten. Jag har alltid sökt efter en NN Asp som hustru till Sperl, om det var en halvsyster vid namn Bader så förklarar det saken. I övrigt har jag funnit detta om syskonen Asp:
 
1. Susanna Asp. Född 1726 10/3 i Häggenäs, Fulltofta. Död 1817 12/8 i Kristianstad. Barn utom äktenskapet 1758 i Ystad med hovskräddaren Andreas Lilliendahl från Övedskloster. Gift 1767 2/1 i Sövestad med hovslagaren Lars Björkholtz (i mtl på Flyinge kungsgård 1759, hos kornett Goldnitz, hofslagaren Berkholst
2. Johannes Asp. Född 1728 21/3 i Häggenäs, Fulltofta.  
3. Maria Asp. Född 1731 12/7 i Häggenäs, Fulltofta. Död i barnsäng 1766 (begravd 12/11) i Ystad S:ta Maria. Gift första gången med krögaren, borgaren och bryggaren Jacob Granstedt. Född 1725 i Ystad. Död 1760 16/4 i Ystad S:ta Maria. Gift andra gången 1761 10/4 i Ystad S:ta Maria med kardefabrikören, bryggaren och gästgivaren Reinhold Flinkenberg. Född 1736 4/7 i Brandsta, Odensvi i Västmanlands län. Död 1790 19/1 i Ystad S:ta Maria.
4. Sophia Asp. Född 1735 5/5 i Häggenäs, Fulltofta. Jungfru på 1760-talet.
5. Fredrik Asp. Född 1738 1/1 i Häggenäs, Fulltofta. Tobaksfabrikör. Död 1824 6/5 i Kristianstad. Gift.
6. Daniel Asp. Född 1742 6/5 i Häggenäs, Fulltofta.
 
Jag vet att SVAR numera har skannat in de militära rullorna 1620-1723 i deras digitala forskarsal på nätet (det motsvarar ungefär generalmönsterrullorna). Innan de vanliga GMR tar över 1710 finns Södra skånska kavalleriet som mönstrat 1701 och 1705. Förstnämnda år har av någon anledning hoppats över vid skanningen, och år 1705 (när regementet personligen mönstrades av Karl XII i Polen) hittar jag inte Jonas vid Livkompaniet, åtminstone inte som korpral.
 
Angående Jonas Asps ursprung så ska han vara son till korpralen Johan Asp (död före 1696) och Elisabeth Dryander (född 1632, död 1741 26/1 i Häggenäs, Fulltofta. Elisabeths dödsnotis är bevis för detta: d. 26 Januarii dödde Qwartermästarens Edle och Manhaftig h:r Jonas Asps i lifs tijden k: Moder i Häggenäs fordom Majorens högädle h:r Gabriel Stenbergz Enke fru, fru Elisabet Drÿander och begrofz Torsdagen d. 5 Februarii här i Fulltofta Kÿrckia, aetatis 109 åhr.
 
Hon hade gift om sig 1696 1/11 i Västra Vemmerlöv med nämnde Gabriel Stenberg, ryttare vid Södra Skånska kav.reg.; korporal därst. 1696 1/10; kornett därst. 1702 30/11; löjtn. därst. 1705 24/3; livdrabant 1706 3/12; följde till Bender; fången 1715 5/11 vid Stresow; hemkommen s. å. i dec.: majors avsked 1719 29/10. - G. m. Elisabeth Dryander, levde änka 1738 på Häggenäs i Fulltofta socken; barnlös. (R. L.) (Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, del 2 L-Ö, s 659).
 
Anders Berg har tidigare på forumet skrivit om att Barbro Edlund nämner i rättelser till Lewenhaupt, Karl XII:s officerare (publicerade i Släkt och Hävd 1991 nr 1 s 296) att Elisabet Dryander tidigare var gift med korpral Johan Asp, och att dessa vistades 1690 i Norra Vemmerlöv (utan källangivelse). Hon tillägger att Med Norra Vemmerlöv avses möjligen Östra Vemmerlöv, som synes av den återfinna vigselnotisen rör det sig dock snarast om Västra Vemmerlöv. I mtl 1697 finner man på Vemmerlöv Nr 5 i den socknen Corporalen Gabriel Stenberg, hust: Elizabeth dott: Annika. Corporal til häst.
 
Jag har följt upp ditt spår kring von der Osten, men tyvärr har jag inte kommit mycket längre än dina nya spår. Jag ska se om jag hittar mer, och skriver in det jag finner under von der Osten-diskussionen.
 
Mvh, Markus

371
Brewitz / Brewitz
« skrivet: 2010-09-27, 08:25 »
clara maja föddes i norbärke församling kopparberg 1821-08-05. står att föräldrarna är soldat Hedman och maja Brevis och att modern då är 25 år.
mvh susanne

372
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Skraggenstjerna
« skrivet: 2015-11-16, 19:17 »
Wähl Ehrewyrdige och Högwällärde Hr Magister och Kyrkioherde
 
Såsom Kongl. Borgrätten har funnit rättwist at dömma Hans Kongl. May:tz Lijfmedicus Hr Doctor Samuel Skraggenstierna för lönskeläger, jempte det werdzliga straffet till at stå en Söndag kiörkoplicht, som hoosfölliande transumpt af Kongl. Borgrättens i dag afsagde dom utwijsar; altså har iag på Kongl. Borgrättens wägnar Hr Magistern och Kyrkioherden sådant communicera wehlat och warder Hr Doctor Skraggenstierna, hwad det andeliga straffet angår till Hr Magistern och Kyrkioherden remitterat; Jag förblifwer Wähl Ehrewyrdige och Högwällärde Hr Magister och Kyrkioherdens
Uppå den Kongl. BorgRättens wägnar
 
Demotica d. 15 Maij 1714./.
 
Beredwilligeste tiähnare
G. v. D?ben
 
Har, effter KyrkjoOrdningens, så wäl som Hr Kongl: May:ts egne mundteligen gifna alldranågiste tillåtelse, löst sig med penningar och blifwit således[?] intagen uti enslighet, som skedde här i Demotica d. 20 Maji 1714
M: P: Aurivillius
 
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:162 (1710-1814) Bild 850 ff (AID: v817430a.b850, NAD: SE/RA/752)
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 139 / sid 273 (AID: v102734.b139.s273)

373
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ruthenhjelm
« skrivet: 2009-11-08, 20:54 »
Sönerna till den finske ryttmästaren Simon Ruuth och hans hustru Maria Nöthebom, blev p.g.a. faderns förtjänster i krig adlade år 1681, och tog namnet Ruthenhjelm.
 
Är det ngn som vet hur deras vapensköld såg ut? Jag är framförallt intresserad av om den innehåller rutor, och i så fall hur många.
 
I Jully Ramsays verk finns enbart släktnamnet Ruthenhjelm med en referns till Sukikirja

374
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Rutenstjerna
« skrivet: 2015-02-07, 12:03 »
Afräkning med följande Regementers och Öfwer Officerare, samt StabsBetiente, huru myket som hwar och en af den alt ifrån den Pultawiska Actionen till närwarande tijd [1713 18/6] åtniutit. Nembl:n:
Cavallerie
 
Nylandz Ordinarie Cavalleri Regemente
...
Cornet
Otto Rutenstierna denne har sedan antagit så Ryska religionen som Rysk tienst, # 30 [D:r smt]
 
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:4 (0-9999) Bild 90 / sid 11 (AID: v787702.b90.s11)
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 126 / sid 247 (AID: v102734.b126.s247)

375
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Riddersparre
« skrivet: 2015-04-11, 23:38 »
Såßom min k: hustru med flere, som närmaste slächt och syskoneBarn med framledne Schultze och sedermera Capitein Wälborne Hr Riddersparre. ...
/.../
Underdån, ödmiukaste Tienare
N. Zetterström
 
Källa: Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/34, bildid: A0067012_00147 ff
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 117 / sid 229 (AID: v102734.b117.s229)
 
***
 
Anno 1732 den 2 Augusti upprättades inventarium ... effter Borgarens och Bjsittiarens i Skomakare Embetet M:r Bartold Jansens afl: maka sahl: hustru Christina Schultz som d. 1 Nov: åhr 1731. /.../
Närwarande sahl: hustruns Moder framl: Skomakareåldermannens Mäster Gabriel Schultzes änka hustru Anna Halwardsdotter sampt hennes måg klensmeden M:r Niclas Zetterström. ...
 
Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 (1732-1732) Bild 8280 / sid 816 (AID: v222419.b8280.s816)
 
***
 

 
Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning D1A:14 (1701-1750) Bild 1260 / sid 5055 (AID: v480751.b1260.s5055)

376
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Redkenhoff, von
« skrivet: 2016-02-19, 19:40 »
Såsom Wälb:ne Fru Margaretha Schultz, Sahl: Hr Anders Redkenhoffs qwarlembnade Änkiefru hafwer allaredan d:n 30 Oct: 1708 fått observation för dhess Sal: K: Mans resterande krigsmanshuus rättigheet, hwartill hon ingalunda neekar, begiärandes allenast uti dess bref af d:n 26 Nov. 1708 dilation till dess hon dheröfwer med Hr Secret: och Not: Killburger, hwilken saaken skall under händer haft /.../
 
Stockholm d. 17 Junij 1709
 
Jacob Falckencloo
Fisc: Reg: Milit.
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709), bildid: A0065987_01661 ff
 
***
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 116 / sid 227 (AID: v102734.b116.s227

377
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Raupach, von
« skrivet: 2014-07-24, 19:38 »
Adliga släkten von Raupach.
 
Adelsbrev utfärdat av kejsaren Rudolph II av Österrike 1584-05-18.
År 1731 anges att ”herr Capitains [Mathias Fredrik v. Raupach d.ä] förfäder warit wasoler (vasaller) under Sweriges crono” 1)
 
TAB. 1
Georg Jacob von Raupach, född omkring 1632 i polska Lissa. Var fänrik 1660 vid ”Regimente des Generalissimus” under överste Christoffer Duderstedt. Var kapten vid Skåne-Blekinge regemente till fot 1680, ”hat aber anitzo [1680] in Schonen sich nieder gesetzet, und einen Gastgeber hoff [Benestad nr 1] auf Freyheit angenommen” Död 1706-05-06 i Benestad ”öfwer 74 åhr och begravd i Benestad kyrka 1706-05-18. Gift med Margareta Schumacher. 2)
 
Barn:
-Elisabeth Maria, levde 1709 (jungfru).
-Anna Sophia, född omkring 1660 i Wollin, död 1743-04-23 i Benestad. Gift 1 1688-10-30 i Benestad med ryttaren Olof Persson Bohm vid Södra Skånska kavalleriregementet (rusthåll 94, Svabesholms kompani), född i Kalmar. Gift 2 1723-03-19 med kvartermästaren Nils Flenberg.
-Eva Margaretha, född 1663-12-04 i Wollin, död 1697-04-07 i Övraby. Gift 1690 med klockaren i Övraby Lars Olofsson, född i Malmö. Han omgift med Karna Knudsdotter Define.
-Hans Christoph, var fältväbel 1706.
-Michael, född omkring 1666 i Stettin, död i Stockholm 1732-05-00. Se Tab. 2
-Mathias Fredrik, född omkring 1672 i Kammin, död 1756. Se Tab. 3
 
TAB. 2
Michael, född omkring 1666 i Stettin, ryttare vid Södra Skånska kavalleriregementet (rusthåll 24, Svabesholms kompani); korpral därst., kornett därst., fången vid Perevolotjna 1709-07-01, hemkom ur fångenskapen 1722, död i Stockholm 1732-05-00. Gift med Hanna Mårtensdotter, död 1739-05-04 i Gislöv, Östra Nöbbelöv socken.
 
Barn:
-Jacob, född omkring 1698. Död 1758-01-31 i Pommern. Tab. 4.
-Eva Margareta, gift med N.N. Herzberg i Ystad.
 
TAB. 3
Mathias Fredrik, född omkring 1672 i Kammin, kapten vid garnisonregementet i Stralsund, död 1756 och begravd 1756-05-19 i Benestad. Gift, var änkling 1743.  
 
Barn:
-Mathias Fredrik, var fältväbel vid Bergsregementet 1718, avsked 1719-11-23, levde på Benestad nr 1. Död 1785-02-24 i Benestad utan barn och bröstarvingar. Gift med Ingri N.N. död omkring 1749.
 
TAB. 4
Jacob, född omkring 1698, ryttare vid Södra Skånska kavalleriregementet (rusthåll 62, Svabesholms kompani) Död 1758-01-31 i Pommern. Gift 1723-05-03 i Östra Tommarp med Kerstina Andersdotter, död 1765-01-07 (70 år) i Gislöv, Östra Nöbbelöv socken.
 
Barn:
-Jöran, född 1723, döpt 1723-12-29 i Östra Tommarp socken, ryttare vid Södra Skånska kavalleriregementet (rusthåll 64, Svabesholms kompani), avsked 1789 04-27, död 1793 i Östra Nöbbelöv. Gift 1748 i Östra Nöbbelöv med Signe Bosdotter, död 1792-05-07 ”öfwer 80 åhr” i Östra Nöbbelöv.
-Nils, född 1725, döpt 1725-07-13 i Östra Tommarp socken, en dräng ”Nils Jacobsson” (död 1780-05-13 på Skillinge, Östra Hoby socken) gifter sig 1749-10-15 i Östra Nöbbelöv med pigan Kirstina Persdotter (död 1785-03-14 på Skillinge i Östra Hoby socken). Dessa hade barnen: Henrik (Nilsson) född 1757, fiskare på Skillinge 15, Östra Hoby socken, död 1810; Barbro; Margareta; Bengta.
-Margareta, en piga ”Margareta Jacobsdotter” gifter sig 1756-10-03 i Östra Nöbbelöv med drängen Jöns Persson.
-Michael, född 1738-01-29 i Östra Nöbbelöv, död 1738-03-01 i Östra Nöbbelöv.
 
Källor (bl.a):  
1) Ingelstads häradsrätt AIa:22 (1731) Bild 181 / sid 57 (AID: v97855.b181.s57)
2) Benestad CI:1 (1686-1743) Bild 870 / sid 171 (AID: v97857a.b870.s171)
Artikel i ”Släkt och Bygd” 2/00 (nr 50, Österlens S&F). ”Adel på Österlen. Släkten von Raupach” - av Magnus Lindskog
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2014-07-24 22:31)

378
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Platzbech, von
« skrivet: 2015-04-13, 22:28 »
Pr. d. 7 Aprilis 1730
/.../
Nu hadde iag een Broder  som med döden afgången och tiente för Fendrik wid H: Hr Commendanten och Öfwersten Schwengels Regemente, wid nampn Johan von Platzbeck, om Bemelte min Sahl: Broders innestående löningar, har iag vigilerat om så wähl som mine, och i underdån ödmiukhet insinuerat åhr 1723, som åhr 1728 men får dhet samma swaret, af Wälborne Hr Cammeren Sandelhielm om denna Liqvidation, som om min, att inga Rullor finnes. Så emedan iag är endaste arfwingen effter min Sahl: Broder:
/.../
Emedan iag fattig adelsman, ärnar mig resa till min födelse ort i sommar och mine swåra processer der få afsluta.
/.../
Arwid Friederich v: Platzbeck
Lieutenant
 
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/32, bildid: A0067010_00101, 00102, 00106
 
***
 
Effter Begiäran warder af Underteckande Fulkommeligen attesterat och bewittnat, att afledne Fendrichen Wälb:ne Hr Johan von Platzbeck tient för Underofficerare sedan Åhr 1704 till Åhr 1707 wed Hr Öfwersten och Commendantens Jacob Hindrich von Schwengelms Infanterie Regemente då han samma åhr blef till Fendrich avancerat, effter Hans Excellences RijcksRådetz och Gouverneurens Högwälb: Hr Grefwe Nils Strombergz Fulmackt, Emedan Hans Kongl: May:t sielf den tijden war frånwarande, hwilken Fendrichs beställning han beklät ifrån Åhr 1707 till Åhr 1710 då han med döden afgick utj Septemb:r månadh i Pernau under Garnissonen hwilket wij med wåre nampns under sättiande verificera och bekräffta. Stockholm d:n 27 Julj 1728.
[Underskrifter]
 
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/32, bildid: A0067010_00099
 
Se även:  
Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2600 / sid 515 (AID: v319671a.b2600.s515)

379
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Klugen, von
« skrivet: 2015-01-31, 14:57 »
Specification Uppå Effter fölljande Officerare och Andre persohner af den Sabokzarske Sviten som föllier Nembl:n
 
Capit: Johan Fried: Klugen
Mannkön: 1
Qwinkön: 2
Barn: -
Född i Revelska District och fången wed Narwen A:o 1704, har en slechting hoos sig född wid Dorpt som och fången dersammastädes, sampt pijgan Walborg Johansdotter ifr:n Finnland.
...
Mouskow den 8 Januarij A.o 1722
Joh: Nycopp
 
Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 143 (1721-1723) Bild 970 (AID: v323656.b970)
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 79 / sid 153 (AID: v102734.b79.s153)

380
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Jern, von
« skrivet: 2001-05-28, 23:55 »
En släkt von Jern omtalas i två skriftliga källor, dels i artikeln Olof von Jern, av Christopher von Warnstedt, i Östgöta Correspondenten 19/11 1955, dels i artikeln När Sune von Jern klådde Busehärads länsman i ÖGF-lövet, nr 33, 1993, av samme författare. I samband med att jag publicerat min artikel om bl a släkten Jern från Kisa i SlfÅb´96, hade jag en del kontakter med CvW (numera avliden). Han påpekar då existensen av den mest framstående östgötska Jernsläkten som har en huvudgren i Hov/Appuna och en i Wretaklostertrakten (Brev 3/1 1996). Han nämner att 4 generationer skrev sig von Jern c:a 1640-1750 och tillägger men jag har hittat namnbärare i helt andra landskap och flera fall med bevisligt släktskap, men nämner inga exempel (Brev 6/2 1996). I artikeln 1955 framför CvW antagandet att Olof von Jern antagligen tillhörde en under våra ryska och livländska krig under 1600-talets första årtionden i Sverige uppspolad gren av den ganska förnämliga schlesiska ätten von Jerin.
Själv är jag inte alls övertygad om att släkten någonsin varit adlad - det finns kanske andra exempel på ryttare som lagt sig till med von-namn? Inleder dock diskussionen här under ointroducerad adel, då uppgifterna spretar åt lite olika håll ...  
 
Nedan har jag sammanställt de uppgifter som finns i CvW:s artiklar och brev till mig, samt från EÄ. Därefter kommer några ytterligare uppgifter.  
 
Familj 1
  Anders NN?.
 
  Barn utan känd moder:
  Olof von Jern, född 1614, se familj 2.
  Sven Andersson von Jern, född 1620 c:a, död 1668.
    bonde, sexman, kyrkvärd i Appuna kyrkby, Appuna. (CvW).
    anges Sven von Jern (CvW1955) men Sven Andersson i brev till mig  
    1996. Födelse enl senare källan.                                  
 
 
  Familj 2
  Olof von Jern (från familj 1), född 1614, död 1689. korpral vid Östgöta kav rgt. (CvW).
  ryttare för Valla rusthåll, Appunna sn 1638, korpral 1656,        
  ägde Valltorp, Appuna sn 1650-1660. (CvW,1955)                    
 
  Gift 1638 c:a med  
  NN Sunesdotter. (CvW).
  dotter till rusthållaren Sune Nilsson i Valla, f d ryttare och    
  kyrkvärd. Giftermål c:a 1638 (CvW,1955)                            
 
  Barn:
  Sune Olofsson von Jern, född 1647, död i 1716. ryttare i Valla, Appuna.
    (CvW).
    svåger till landsgevaldigern Jöns Andersson i Valla (CvW,1993)    
  Brita Olofsdotter von Jern, född 1648, se familj 3.
 
 
  Familj 3
  Brita Olofsdotter von Jern (från familj 2), född 1648, död 1729. (EÄ).
  EÄ nämner henne som Brita Olofsdotter. (Finns ej heller nämnd med  
  namnet i SoH register CD)                                                      
 
  Gift med  
  Gustaf Bengtsson Segersten, född i Länghem, död 6/5 1701 i Säby.
  korpral vid Östgöta kav rgt. (EÄ).
 
  Barn:
  Johan Stenflycht, född 6/4 1681 i Säby rusthåll, Hov, död 21/6 1758
    i Nöbbele, Vederlöv. generalmajor. (EÄ).
    adlad 1716 - kallade sig 1710 bla falskeligen greve Jan Ribinski
    (övr uppgifter se EÄ).                                            
 
Vid arbete med Östgötska källor, Rulla samt mantal, 1643, har jag stött på ryttaren Oluff von Järn, i Sjögestad, Vreta sn, Gullbergs härad, i rullan nämnd vid Öv. Gustaf Baners kompani till häst (Östgöta ryttare), i mantal nämnd som hemmavarande ryttare. Känner någon annan till honom? Har gått igenom samtliga kompanier vid Östgöta ryttare - både i fält och hemmavarande - men inte funnit någon annan med samma namn. Kan det vara denne som CvW anger boende i Valla från 1638? Jag vet att det lär ha funnits en Järngården som var rusthåll just i Vreta kloster.
 
Ett annat spår är en vigselnotis i Västra Ed C:2 som jag själv inte kontrollerat, men som finns nämnd i ett ÖGF-löv med rättelser till en antavla i ÖGF-lövet nr 47. (Varför antecknar jag inte allt?) Vid vigseln 1685-10-25 lär en person sedermera  benämnd Israel Olofsson ev vara benämnd von Järn. Vid kontakt med Staffan Hammerman antavlans författare, har han angivet att han själv är tveksam till tolkningen, men att arkivpersonal gjort denna. Någon annan som försökt?
 
Som den uppmärksamme redan noterat har namnet von Jern figurerat tidigare i Rötter. I Urban Sikeborgs  Register över personer som nämns i kyrkboken för födda, vigda och döda i Norrala socken, Hälsingland, 1672-1707 finns en Jungfru Ebba von Jern i Nygården nämnd. Vid kontakt med Urban har jag fått uppgiften att hon nämns bara en gång i kyrkböckerna och då som ungfadder 1717. Följande kan nog vara värt att veta (jag citerar Urban):
Nygården var under åtminstone det första årtiondet av 1700-talet i befallningsman Erik Halls ägo. Jag vet inget om hans släktförhållanden. På 1720-talet brukades hemmanet av två landbönder, så det bör ännu vid det laget ha ägts av någon extern.
Det är intressant att en jungfru Ebba Hall nämns ett par gånger som fadder (1711 och 1712) i granngårdar till Nygården. Av namnet att döma kan hon knappast vara annat än dotter till Erik Hall. Dopnamnet Ebba är för övrigt helt unikt i socknen så det är möjligt att Ebba von Jern var en släkting genom Erik Halls hustru. Denna figurerar som fadder ett par gånger men utan att nämnas vid namn, i alla fall inte för de byar jag täckt hittills. Det finns emellertid en intressant notis från 1707 om att befallningsman Erik Hall med thess Förnäma Hustru stått fadder till en flicka i Fors nr 1 (Nygården gränsade till Fors). [Norrala C:1, f. 81v] Vem denna förnäma hustru var vet jag alltså inte men uttrycket för tankarna till att hon var av högre börd (Erik Hall, som hade en betydande ställning, nämns aldrig som förnäm) Så långt Urban som jag tackar.  
Ber om överseende med mitt långa inlägg, men hoppas ändå att någon vill delta i diskussionen.

381
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Hirschberg, von
« skrivet: 2015-04-12, 22:16 »
Ryttmäst: Niclas Hersberg anmälde sig i Stockholm den 3 juli 1722 efter hemkomsten ur rysk fångenskap. Han var då 55 år gammal och hade tjänat i 33 år. Född i Mariestad.
 
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 (0-9999) Bild 1270 / sid 237 (AID: v787700.b1270.s237)
 
Adliga ätten von Hirschberg - se: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 65 / sid 125 (AID: v102734.b65.s125)
 
Se även stavning i rysk fångenskap Niclas Hirschbergh: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 143 (1721-1723) Bild 2750 (AID: v323656.b2750)

382
Ingelstads häradsrätt AIa:13, den 24 februari 1720
(SE/LLA/10032 Ingelstads häradsrätt AIa:13 (1720-1720)  Bild 10-11)
 
 
Qwinfolket Johanna Isacsdotter som här wijd Tinget tilförende sig angifwit och omsijder bekiändt det Rytmästaren Magnus Gustaf Grotenhielm under högwählborne Hr Baron, och General Majorens Benetz Regemente har henne med barn rådt framstod nu och anhölt att få laga sluth i saken.
Hr Rytmästaren Grotenhielm insände till Rätten des bref daterat Walleberga innewarande åhr d 21 februarj uthi hwilket han beklagar sin siukdomb och föregifwer att han elliest har ernat sig till Tinget, att muntel: tilstå det han lägrat och Johanna Isacsdotter med barn rådt. Men som han intet kan komma ty anhåller Hr Ryttmästaren att saken må förtagas och lagl: afgiöras.
Rätten tilsporde uthskickaden som brefwet inlefwererade med Qwinfolket Johanna Isacsdotter om dhe hafwa penningar att plichta med? Swarade ia.
Q: Om Barnet lefwer? Swarades Neij.
Q: Om någondera af desse tilförende hafwa försedt sig? Hr Lieutenant Hof som är af samma Compagnie swarade att des Rytmästare aldrig tilförende har begådt lägersmåhl det och nämbden om qwinfolket intygade.
Q: Om icke dhe äro ogiftte personer? Swarade ia.
Resolutio
Emedan wählborne Hr Rytmästaren Grotenhielm har igenom des till Rätten af d 21 februarj sidstledne insände bref tilstådt och bekiändt det han häfdat och med barn rådt Ogiftta qwinfolket Johanna Isacsdotter. Fördenskull finner häradzrätten för skiähligt det bör Hr Rytmästaren i förmågo af det 3 Cap Gift: M: B: L.L och Kongl: Maij:tz Förordning af åhr 1694 plichta sinna 40 mk och Qwinfolket 20 mk sampt stå hwardera en Söndag på plichtepallen och undergå publiqea absolution.

383
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Friesensköld
« skrivet: 2015-09-03, 18:33 »
Datum CarlsCrona d: 29 December Anno 1700
...
MunsterRulla uppå första Regemäntz Volunteurer och Wälb:ne Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie
...
Ifwar Gustafss: Frijsenskiöld
 
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/6 (1701), bildid: A0038005_00083
 
Se: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 42 / sid 79 (AID: v102734.b42.s79, NAD: SE/AD/00001)

384
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Fischbach, von
« skrivet: 2015-07-23, 20:40 »
”Hwad elliest angår Fendrichen Otto Ferdinand von Fischbach, som icke allenast utj alla dehlar befinnes wara lijka dehlachtig med L?tz[ow]: utj denna giärning, utan och sielf sig, på lijka sätt till Satan förbundit; Så emedan han för ett grymt begångit mord på Capitein Christer von Dellinghusen samt andra missgärningar, är till rätta ställd, så will den Kongl: Rätten enär den, öfwer bemälte måhl, hållne Ransakningen inkommer, då öfwer alla hans begångne grofwa brått på en gång sig uthlåta.”
 
Källa: Domkapitlet i Lund FIIf:25 (1711) Bild 1180 ff (AID: v234783.b1180, NAD: SE/LLA/13550)
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 40 / sid 75 (AID: v102734.b40.s75)

385
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Dornfelt, von
« skrivet: 2016-02-06, 13:30 »
Mönsterrulla 1705 17/5 för överste Karl Gustav D?ckers dragonregemente, kapten Gustav Magnus Hastfers kompani:
 
F?hrer Swante von Dornfeld, Fuchs Wallach mit ein stirn
 
Källa: Generalmönsterrullor - Värvade kavalleri- och dragonregementen 1602 (1705-1705) Bild 2400 (AID: v481557.b2400, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 30 / sid 55 (AID: v102734.b30.s55)

386
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Dittmar
« skrivet: 2015-04-14, 22:11 »
d 28 Julij 1719
Upsattz på de siuka under Nedan benämde Finske Regementer, som till wijdare krigztiänst odugelige finnas, Nembl:n
...
Tafwastehus lähns Inf: Regemente
...
Syssmä Compagniet
Sergeant Otto Willhelm Dittmar, halfwa wänstra fotbladet bortfrusit, kan inte tiäna, är adel  och recom:s i höga Öfwerhetens Nåd. äfwenså [d.v.s underhåld och afsked]  
...
Att ofwan specificerade manskapet är så wid Besiktningen befunnit, det utwijsa de håldne Rullarne och warder härmed betygat af Gefle d 17 Julj 1719
Carl Armfeldt.
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/83 (1719), bildid: A0065997_00021; 00025; 00031
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015-04-14 23:38)

387
Lista uppå de H: Officerare som begiära gå till Lifflandt, ingifwen d: 4 Januarij A:o 1722
 
Nachfolgende Persohnen von Schwedischen gefangenen Officieren, die in Estland, Lifflandt und auff Ösel zu hause gehören, bitten untertähnigst von hier gerade ?ber Plescau nach hauße geloßen, und mit solchen päßen versehen zu werden daß eingetreder nach seiner angelegenheit von dort weiter reisen kan.
...
Capitain von Gen: M: Meijerfelts Regiment Carl Otto DiingGraffen verlanget paß nach Dörpt [=Dorpat], ist in Liefflandt zu hauße, hat 3 knechte, Gottfrid Bewetzky ein Preiß, hat ein weib Catharina und 2 söhne Michel und Peter und 1 Tochter Dorothea, Andres Palm ein Schwed, Hans Garde ein Schleßinger.
 
Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 143 (1721-1723) Bild 1290 (AID: v323656.b1290)
 
Se även:
Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 29 / sid 53 (AID: v102734.b29.s53)
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 750 / sid 145 (AID: v319671a.b750.s145)
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015-01-31 19:19)

388
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Cronflycht
« skrivet: 2016-02-27, 20:14 »
Sköldebrevet återfinns i Riksregistraturet 1707 27/6, sid 540 ff
 
Sköldebref för Ryttmästaren Magnus Rydberg /:nune Cronflycht:/
 
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/644 (1707), bildid: A0039139_00547
 
***
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 26 / sid 47 (AID: v102734.b26.s47)

389
Rulla uppå dhe Swänska Officerare, under officerare och gemena, hwilka med den första Sviten ifrån Tobolsko till Pettersborg äro afsände.
...
 
Carelska Cavallerie
Ryttmest:n Elias Backman, född i Helsingfors, fången wid Niepern.
Frun Helena Juliana Buschenfelt, född och fången i Wiborg.
Barn Regina Sophia, Carl Gustaff, Gotthard Evert och Reinholt Johan, födde i Tobolski.
Drängen Johan född i Finland fången wid Niepern.
...
Musco d: 1 Aprill A:o 1722
 
Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 143 (1721-1723) Bild 2740 (AID: v323656.b2740)
 
***
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 21 / sid 37 (AID: v102734.b21.s37)

390
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Bistramb
« skrivet: 2016-03-03, 20:38 »
Sahl. General Majoren Wälborne Herr Jurgen Bistrams Arfwingar hafwa icke dhet minsta skiähl att kunna sig undandraga, att ärläggia till Wadstena Krigsmanshuus dess rättighet, för åthniutne Avancementer och beneficier. Ty fastom 1. dheras sahl. Hr Fader är afgången med döden, så böra Barnen och Arfwingarne betahla för dheras föräldrar och förfäder effter den 12 p:t uti Kongl: Ordningen om Wadstena Krigzmanshuus inkomster /.../
 
/.../
Stockholm d: 25 october 1706
 
Jacob Falckencloo
Fisc: Reg: Milit:
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706), bildid: A0065984_01674 ff
 
***
 
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 13 / sid 21 (AID: v102734.b13.s21, NAD: SE/AD/00001)

391
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Bergstedt
« skrivet: 2007-08-11, 13:11 »
Någon som har uppgifter om den ointroducerade ätten Bergstedt?
 
Regementskvartersmästaren Gustaf Bergstedt gift med Sophia Maria Mörner af Tuna (före 1698-05-19) uppges enligt Schleger och Klingspor samt Riddarhusets stamtavlor ha blivit adlad 1707. Han dog 1716-12-20.
 
I Schleger och Klingspor finns endast Gustaf och dottern Gunilla Sofia upptagna.  
En gammal släktforskning jag ärvt tar upp Inspektor Thure Bergstedt som son.  
Mina uppgifter om honom: Frälseinspektor, arrenderade Ultuna (Närtuna?).  
Gift med Ulrica Sophia von Rossbach/Rosbeck (dotter till överstelöjtnanten över Tavastehus dragoner Fredrik von Rossbach, Nyland, Finland)
 
Kan detta vara en broder till Gustaf?
Cristina levde 1720 g på Svenstorp m ryttmästaren vid adelsfanereg:t Anders Bergh adlad Bergstedt 1707 + 1708 i fält.  
 
Ej densamma som adliga ätten Bergstedt 2199. Erik Bergstedt adlades 1809. Svensk släkt, förut samma namn. Erik dog ogift och slöt sin ätt 1829.
 
Även fler uppgifter om mina von Rossbach vore intressant. Rör sig mest sannolikt om den nu i Estland levande adliga ätten von Rosenbach/ Rosbäck?

392
Örnstierna / Örnstierna
« skrivet: 2016-03-04, 20:31 »
Såsom Rustmästarens widh Örebro Slotz RustCammar S:r Anders Lings och dess hustrus Fru Sophia Örnestiernas Egendomb är till Hans Kongl: May:tz Säkerheet d: 30 Octobr 1695 så i löst som fast, så wäl det de då samma tijdh ägde, eller i framtijden äga finge, förskrefwen och pantsatt, samt på Örebro Rådhuus intecknad, som här hoos gående Lit: A. och B. betygar.
/.../
Stockholm d: 16 Octobr. 1703
Jacob Falckencloo
Fisc: Reg: Milit:
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703), bildid: A0065981_01830
 
***
 
EÄ.
Lars Månsson, adlad Örnstierna, till Kättsta i Harakers socken, Västmanlands län.  /.../ Adlad 1648-05-13 (introd. 1649 under nr 425). /.../ Gift 1:o 1643-10-15 med Sofia Pedersdotter, född 1624-11-14 i Riga, död 1658-12-08 på Kättsta och begraven i Harakers kyrka, dotter av kamreraren Peder Eriksson och Elisabet Jonsdotter. Gift 2:o 1666-05-29 i Stockholm med Elisabet Berling.
Barn.
/.../
1. Brita Sofia, född 1646-10-14, bodde på Tomta i Romfartuna socken, Västmanlands län 1720. Gift 1:o 1672-11-21 med assessorn i bergskollegium David Casparsson Kohl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1661 med Anna Scheel, död 1662-12-04, dotter av logarvarmästaren David Scheel och Carin Knutsdotter), född 1628-12-10 i Norrtälje, död 1685-05-30 och begraven i Norrtälje kyrka. Gift 2:o 1689-11-17 med rustmästaren Anders Ling, död före 1720.

393
Örnfelt / Örnfelt
« skrivet: 2015-09-02, 20:33 »
General Munster Rulla som uthwijsar huru Volunteurerne af 2:dra Regemente och Capitien De Prues Compagnie sigh Befunno wedh General Munstringen som höltz I Carlscrona d: 20 December Anno 1692.
...
 
Antagne tiensten: 691
Födelse Orten: [Tomt]
Volunteurernes Nampn:  
Jonas Fred: Öhrnfelt
Hind: Jörgen Öhrnfelt
Patrick Clerck
 
desse 3 äre commend: på kreijaren Judas
 
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/2 (1692-1693), bildid: A0038001_00066
 
***
 
EÄ, barn tab. 1:
1. Jonas Fredrik, friherre Örnfelt, född 1674. Landshövding. Död 1733. Se friherrliga ätten Örnfelt, Tab. 1.
...
1. Henrik Jurgen, född 1676-10-29. Sjöofficer i engelsk tjänst, i vilken han dog, efterlämnande endast tvenne döttrar, ej ens till namnen kända.

394
Ödell / Ödell
« skrivet: 2015-02-09, 20:06 »
Specification uppå alla Vacante Rootar af Kongl: May:ts Cronebergz Infanterie och mig Allernådigst anförtrodde Regemente som förtijden finnas wara vacante wedh dhen som efter Hr Landzhöfding Faltzburg ankombne Specification, finnes wara ersatte i landet, men eij för tijden intet till Regementet ankombne.
...
Norrwidinge Compagniet
62 Carl Ödell i Hångery avancerat till Furijder [=furir] in feb:r 1703.
 
Källa: Defensionskommissionen EIII:230 (1706-1709) Bild 260 (AID: v616304.b260)
 
? = EÄ: Tab. 4, Barn: Carl Georg. Sekundfänrik vid Kronobergs reg, 1704-12-29. Premiärfänrik 1706-02-25. Sekundlöjtnant 1708. 15/5. Död ogift 1709-05-00 i Ukraina.

395
Wigelstierna / Wigelstierna
« skrivet: 2015-02-10, 18:51 »
Recreuterings Förslagh på fehlande Manskap wid Kongl: May:ttz LijfRegemente Till Häst. Nembl:n
Lijf Compagniet
...
N:o 31 Åby S: T:n Jonas Wigellstierna avangerad till Corporal wid Östra Närkes Compagnie d:n 5 Martij A:o 1708. vacant
 
Källa: Defensionskommissionen EIII:230 (1706-1709) Bild 5600 (AID: v616304.b5600)
 
EÄ: Erik Mattias Wigel, adlad Wigelstierna, född 1654-05-12. /.../
Barn:
2. Jonas, född 1682-03-11. Kvartermästare vid livregementet till häst. Blev fången 1701-07-15. Död ogift 1710 i Zarodda under fångenskapen.
...

396
Werdenhoff / Werdenhoff
« skrivet: 2015-08-14, 18:24 »
Efter Fruns Wälborne Chatarina Helena Bandemers anhollande, lemnar wij undertecknade detta Attestatum, det åfwannemde Fru är Sahl: Hr Capitain Clas von Werdenhoffs effter lemnade änkia och war bemelte von Werdenhoff, Capitain under Wiborgz Läns Infanterie regemente wilket wii med wåra nambns underskrifter bekräftar. Stockholm d. 18 Junj 1722
 
J Schmidtberg, Capitain    -   H. D?cker, ObristLieute:
 
 
N Eek, Fendrik   -   Simon D Barohn, Lieutenant
 
Frun warit fången i 18 åhr och nu wid hemkomsten söker nådåhrs gratial, hennes man har af blessuren blifwit död här i Stockh: åhr A:o 1709. Skrifwes för henne till StatsCont.
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_03430
 
***
 
EÄ, TAB. 17.
Claes (översiktstab 1, son av Lorentz von Werdenhoff, adlad Werdenhoff, tab 15). Kornett vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1700-12-17. Löjtnant därst. 1701-01-16. Kapten vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1703-06-17. Död 1710 av sår erhållna under Viborgs belägring. Gift med Catharina Helena von Bandemer, levde 1722.

397
Walkendorff / Walkendorff
« skrivet: 2006-01-04, 20:25 »
jag har i mina anor en ulrika charlotta walkendorff ingift och  det stod af adeliga släkten walkendorff n.25 svenska riddarhuset har någon stött på dem i sin forkning?

398
Walden, von / Walden, von
« skrivet: 2001-04-27, 19:32 »
Hej, jag sitter o läser i Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor, band VIII, sid. 646 om den adliga ätten von Walden, nr 1708.
 
Där står under rubriken;
 
Natural. 1719 17/12 introd. 1720.
 
Vad menas med Natural? och varför står det inte att von Walden var adlad och även ett årtal ätten adlades? Kan läsa på samma sida om adliga ätten von Walcker, nr 1728 där det står Adlad 1720 19/3, introd. s.å.; utdöd 1733 25/3.
 
Vänligen,
Mikael Hellman
Enköping

399
Ulfvenklou / Ulfvenklou
« skrivet: 2002-04-06, 15:15 »
Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, född 1602. Finns det någon som vet något om hans anor?

400
Treffenhielm / Treffenhielm
« skrivet: 2012-01-31, 22:37 »
Rulla af det fångna Manskapet utaf Infanteriet som sig effective i Muscau befinna.
...
 
Kronbergz Lähns Infanterie
Förare Alexander Treffenhielm föd i Scheninge[,] fången wed Nipern, hustrun Maria Elisabeth Danielsdotter född i Dorpt[,] 1 sohn Fredrich[,] 1 pijga Anna Johansdotter föd i Åbo
...
 
diese Lista ist d _ Janauarij A.o 1722 in Moscou...
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 145, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA
 
[Komplettering till Tab 2, EÄ]

401
Treffenberg / Treffenberg
« skrivet: 2002-01-14, 00:32 »
Jag heter Christina Eriksson och har hitta ett par personer i min släkt som jag undrar lite om.
 
Carl Treffenberg gm Helena Jönsdotter Drake
och
Nils Treffenberg gm Britta Olovsdotter Drake
 
Jag undrar om dom uppgifter jag har sett stämmer.
Carl och Nils är bröder och heter även Curry och dom är född i Polen.
Stämmer detta? Har inga uppgifter om när dom föddes och när dom dog. Och om dom verkligen var bröder.
Hälsningar
Christina E

402
Trafvenfelt / Trafvenfelt
« skrivet: 2000-07-15, 23:49 »
Bengt Travare, Karl X Gustavs livknekt
 
Söker uppgifter om ovanstående. Alla uppgifter av intresse, utom den att han räddade kungens liv i slaget vid Warszawa 1656, för det vet jag redan J
 
mvh
Kaj Janzon

403
Torwigge / Torwigge
« skrivet: 2013-03-17, 19:01 »
Gustaf Adolf Torwigge född 1720 natten mellan 4 och 5 juni. (ej 1721) i Enköpings-Näs församling.
 
Natten emellan d. 4 och 5 Junii föddes, döptes d. 6 ejusd. Majorens af Finlandz dragon Regemente Wälb. Hr Torsten Torwiggs och Wälb. Fru A: Marias i Wäpperby inquarterade, son Gustaf Adolph.
 
Faddrar: Wälb. Hr Carl Magnus Torwigge, Cronobefall. Anders Gilberg, Pastor Eric Kindberg, Öfwerstinnan fru Christina Galle, Jungf. Christina Kindberg.
 
källa: Enköpings-Näs C:2 (1720-1738) Bild 79 / sid 74 (AID: v124203.b79.s74, NAD: SE/ULA/10213)
 
mvh Katarina

404
Toll / Toll
« skrivet: 2011-04-05, 19:38 »
Jag söker föräldrar till Klara Toll. Hon är född i Kölingared ca 1860. Jag tror att församlingen heter Brinken. Emigrerade till Like City Minnesota när hon var ung. Gifte sig där med en Lindström. Jag försöker leta bakåt i tiden för att se om hon kommer  från släkten Johan Christoffer Toll. Någon som vet?
 
(Meddelandet ändrat av guntowa43 2011-04-06 09:28)

405
Tisensten / Tisensten
« skrivet: 2015-12-30, 23:40 »
Livgardet
Capitain Oluf Stiernhööks Comp:
/.../
I Sergiant Gabriel Kantz ställe avancerade Furirn Axell Johan Räff d: 20 Aug: 1702 hwilken blef döödh af Bläsur d: 13 Septemb. 1703, i dess ställe kom Fältwäblen af Westgiöta Infanterie Regemente Joh. Thisensten d: 18 D:o som blef Soothdöödh d: 15 Januarj [1]704 /.../
 
Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde 1114 (1704) Bild 750 / sid 71 (AID: v437252.b750.s71, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
EÄ, barn Tab. 1:
Johan Tisensten, adlad Tisensten, född 1676-09-14. Musketerare vid livgardet 1698-01-15. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Adlad 1700-07-17 jämte sina bröder. Reste 1702 till Tyskland och lät sedan ej höra utav sig samt skall hava dött ogift.

406
Tandefelt / Tandefelt
« skrivet: 2014-08-24, 14:04 »
I EÄ TAB. 12 återfinns Johan Tandefelt, född 1686-02-19. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1707-03-20. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Uppgift om att han blivit dömd till döden och sedan benådad saknas:
 
Såßom uti den af mitt i Nåder anförtrodde Nylandz och Tafwastehus Cavallerie Regemente seenast insände Aflöningz Specification för Åhr 1715 om twänne Cornetter Neml:n Johan Tandfeldt och Anders Joh: Lilliebrunn förmält finnes wara i Arrest, utan någon wijdare annotation; Fördenskull haar iagh till närmare uplysning uti berörde saak Eders Grefl.: Excellci och det Högl: Kongl: KrigzCollegio alldrehörsammast wed handen gifwa skohlat, dett bemällte Cornetter blifwit aff General Krigzrätten d: 22 Junii 1715 för dheras förseelser uti Kongl: May:ttz tienst, dömbde ifrån lijfwet, Men d: 4 Novembr: derpåfölliande lijkmätigt Kongl: Joustitie Revisionens Resolution ifrån lijfzstraffet befirjade, och satte till Gemehne, till dess dhe sig åter skulle meriterad giöra, hwarpå dhe och effter dheras sedermera bewijste manligheet och flijt, blefwo d: .. sidstl:ne Januarii af Hr General Majoren Carl Armfeldt till dheras förra tienster restituerade, heemställandes iag sådant Eders Grefl: Excellence och Kongl: Krigz Collegie höggunstige wählbehag, huruledes dhe för berörde Åhr kunna dheras Aflöhngar komma att åtniuta; Stockholm d: 5 December 1716
R J dela Barre
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716), bildid: A0065994_00509 ff

407
Svanlood / Svanlood
« skrivet: 2016-02-20, 13:16 »
... mein Elend und miserablen zustand zu er öffnen, in deh/./ so Elendig und sonder mittel von meinen sahl: manne dem Attollerie Capitain [Bengt Johan] Schwan lodt mit einigen kinder nach geblieben /.../
 
Reval d 16 Aprillj Anno 1708
 
Margretta Elisabet von Engelhart
hoch beträbte wittibe [änka] von Sahl: Hr Capitain Schwanlodh
 
[Mannens kaptensfullmakt finns bifogad]
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708), bildid: A0065986_01870 ff
 
***
 
EÄ: Adliga ätten SVANLOOD, nr 900, utdöd.
Adlad 1676-04-17, introd. 1678. Sannolikt utdöd.
/.../
Bengt Johan, född 1663 i Estland. Konstapel vid artilleriet 1674. Styckjunkare vid artilleriet i Reval 1681. Minör vid fältartilleriet i Stockholm 1698-12-01. Fänrik vid artilleriet i Riga 1699-11-15. Löjtnant vid artilleriet i Reval 1701-05-11. Kapten vid artilleriet i Narva 1704-04-10. Var gift 1698.

408
Stöltenhielm / Stöltenhielm
« skrivet: 2005-04-26, 20:42 »
Jag efterlyser information om adelssläkten Stöltenhielm/Styltenhielm. Jag är intresserad av allt som rör släkten, och även släkten Wassenius som finns ett par generationer efter Stöltenhielm i min släkt.
 
Margareta Styltenhielm. Död ca 1740.  
Gift med Erik Hansson f. 1 oktober 1688 d. 4 januari 1762.
far:
Daniel Styltenhielm. Död 1703 i Göteborg.  
Gift med Marie Eufrosyne Sparman.
far:
(Peder Larsson Miles) Per Larsson Stöltenhielm, No 630. Överstelöjtnant. Född 1610 i Örebro. Död 27/1 1668 i Vänersborg.
 
Stamfadern för denna adelsätt, Peder Larsson Miles  (adlad Stöltenhielm), som deltog i det 30-åriga kriget, förlorade sitt ena ben vid belägringen av Landsberg. Han fick därefter när han adlades sitt namn och vapen efter det träben han hade.  
 
I Värmlandsanor nr 4-2003 har Sven Wiman och Ingalill Ander skrivit en artikel om ätten Stöltenhielm, mycket mer om Stöltenhielm-släkten har jag inte hittat.

409
Stålman / Stålman
« skrivet: 1999-02-03, 00:09 »
Försöker utreda denna släkt så gott det går, allt som rör denna släkt är av intresse.
Jag har samlat på mig uppgifter från bl. a Elgenstiernas verk, men inte verifierat alla uppgifter än.

410
Stålarm / Stålarm
« skrivet: 2001-02-24, 01:55 »
Mitt namn är Christina Kvarnlöf Filipstad.  
Jag söker vapenskölden för Stålarm gärna (i färg), kan någon maila mig detta?
Bakgrund: Märta Stålarm, dotter till Ståthållaren Svante Eriksson-Stålarm ätt nr.32, g.m Börje Jönsson-Rosenstråle nr.37 11/6 1598

411
Stråle af Sjöared / Stråle af Sjöared
« skrivet: 2011-12-06, 10:34 »
Har också observerat detta. Kan förklaringen vara att dessa adelsmän förväntades att nå höga militära positioner, men var (för syns skull) tvungna att gå igenom alla steg i befordringskedjan, med några år för varje befälsgrad. Började man med det som barn kunde man relativt unga nå höga poster. Jag har tyvärr ingen källa till resonemanget, men tror mig ha läst om det någonstans.

412
Strussenfelt / Strussenfelt
« skrivet: 2016-03-12, 20:08 »
Stockholm d: 16 Febr. 1716
/.../
... iag är en ganska utfattig karl som intet äger nöplig roken på kroppen och derjämpte En främdling och obekant här uthi Rijket så att om iag icke kan i nåder blifwa ansedt och förhielpter i dett Högl. Kongl: Krigz Collegiom at iag kunde bekomma något af mitt gage för innewarande åhr 1715 /.../
 
Michael Strusenfelt
Sergiant af Hr Öfwerste
Bouklers Bataillon
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716), bildid: A0065994_01938 ff
 
***
 
EÄ, TAB. 1.
Mikael Tomasson Strussenfelt (översiktstab. 1), född 1689 i Polen. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid Hälsinge tre och femmänningsinfanteribataljon 1712-02-20. Fältväbel därst. 1717-05-27. /.../

413
Stormhatt / Stormhatt
« skrivet: 2000-03-25, 18:14 »
Var kan man finna upplysningar om denna släkt, adlad 1643 ?

414
Storckenfeldt / Storckenfeldt
« skrivet: 2007-08-24, 17:37 »
Adliga ätten Storckenfeldt leder sitt ursprung till gården Gärtorp i Hällestad (E), vilket inte framgår av Elgenstierna. Jag har skrivit om släktens äldre led i ett nummer av ÖGF-lövet men jag vet tyvärr inte vilket (troligtvis någon gång 2005/2006).
 
Elgenstiernas äldsta kända stamfader Magnus var bror till löjtnanten Holger Persson Storck (död 1673) på Gärtorp. Deras morfar Per Månsson och mormors far Måns Jonssom var bägge bosatta på Gärtorp. Per Månsson kom genom en annan dotter även att bli anfader för adliga ätten Gyllenfelt.
 
Mvh Vincent

415
Stiernstråle / Stiernstråle
« skrivet: 2016-02-20, 13:21 »
Att fåå weta huruwijda effter framledne Ryttmestaren Gustaf Stiernstråhl samt kyrkoheerde Marcus Sch?ltz som gådt i bårgen för för detta Arcliemestaren uti Kokenhusen Johan Fridrich Kylau nu för tijden befinnes någon säkerheet till Kongl. May:tz bethalning i fall uthi bem:te Arcliemestares Opbörd och redgiörande någon brist wore, har men Corresponderat med Hr Ståthållaren Strömfeldt, aldenstund begge desse Cautionister warit boendes uthi Dorptske orten, och icke skattas här hafwa någon Egendom, hwaröfwer hoosfogade swahr är inhämtat, och som deruthi förmäles at Ryttmestaren Stiernstråhls Enkefru numehra skall opphålla sig här i Riga, så har man och närmare giordt sig derom underrättat, och förnummit henne af oförmögenheet blifwit nödgat at sökia afläger under Godzet Suntzel, fördenskull och på der man en nogare beskied må kunna inhämta dher så behöfwes, huruwijda något hoos henne eller effter hennes sahl. Mann må wara at tillgåå till den åtagne borgens fullgiörelse, hwilket aldrasäkrast kan comm[unice]ras Kongl. Landträtten at undersökia. /.../
 
Riga d: 8 Maij 1709
 
G . Budberg
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709), bildid: A0065987_00076 ff
 
***
 
EÄ:
Gustaf. Fänrik vid artilleriet 1672-06-04. Löjtnant vid Gerhard Skantzenstiernas dragonskvadron 1676, Ryttmästare. Begraven 1701-03-00 i Dorpat på samma gång som brodern Johan.

416
Stiernstolpe / Stiernstolpe
« skrivet: 2012-01-29, 14:54 »
Rulla uppå dhe Swänske Officerare, under Officerare och gemena hwilka med den första Sviten ifrån Tobolsko till Pettersborg äro afsände.
...
 
Södermanlandz Infanterie.
...
 
Fendrich Botwed Stiernstolpe, född i Nykiöping, fången i Ukrain.
Fruu Anna Maria von Schader, född i Musco stad.
...
 
Musco d. 1 Aprill A.o 1722
 
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 143, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA

417
Stierncrantz / Stierncrantz
« skrivet: 2000-09-19, 00:03 »
Hej!
Är det någon som vet något om den adliga ätten Stiernkrantz. Jag har en ana som heter Per Arvidsson född i Nya Lödöse och som tydligen räknas som stamfader för ätten Stiernkrantz.Allt är av intresse.
MVH Elisabeth Nyman

418
Stiernberg / Stiernberg
« skrivet: 2001-12-17, 11:42 »
Goddag!
 
Jag har en fråga angående släkten Stiernberg.
 
Är släkten Stiernberg en adelssläkt eller vanlig svensk släkt? Har det funnits en introducerad ätt med detta namn tidigare på riddarhuset. Kan man få reda lite om släktens historia på något sätt? Om det finns krigare med denna ätts namn osv.
 
Tack på förhand.

419
Spens / Spens
« skrivet: 2016-02-07, 16:04 »
Obrister Willhelm Beckers Reg:t
Sergeant Fridrich Spens född i Upsala[,] fången i Riga, hustrun Anna Damlau född i Helsingfors, son Martin. 1
 
Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 145 (1721-1723) Bild 2230 (AID: v323658.b2230, NAD: SE/RA/2113153)
 
***
 
Handlingar rörande [hemkomna] Krigsfångar i stora nordiska kriget:  
 
Öfwerst Wilhelm Beckerns Infanteri
[Anmälde sig vid hemkomsten] 1722 Jul. 30  
Sergeant Fredrich Spens af LifC.
45 [år gammal]
22 [tjänsteår]
Lissabon [Födelseort]
Bless[erad] wil hem till Portugall, får afskied
 
Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 145 (1721-1723) Bild 2230 (AID: v323658.b2230, NAD: SE/RA/2113153)
 
***
 
Se även: Släktföreningen Spens, http://wp.spens.org/?page_id=22
 
Jakob (1627-1665),  /.../ Jakob dog officiellt ogift och barnlös men i Krigsarkivet finns en Frideric Spens noterad som frigiven krigsfånge 1722, tillfångatagen 1710 vid Rigas fall. Vid ankomsten till Sverige har han enligt arkivet ansökt om tjänst som kornett, den lägsta officersgraden. Hade han levt i Riga? Kan han ha varit en sonson till Jakob, som uppenbarligen har uppehållit sig i Riga en tid, eller möjligen ättling till William?

420
Silfverhielm / Silfverhielm
« skrivet: 2012-07-31, 20:02 »
EÄ Tab. 3  Friherrliga ätten nr. 159
 
Barnen till överste Carl Göran Silfverhielm och friherrinnan Ulrika Gustava Lovisin
 
Hedvig Eleonora, född 10 September 1795 i Stockholm (Svea livgardes församling), döpt 12 September. EÄ och Anrep har felaktigt 10 Augusti som födelsedatum. Hon avled enligt dessa verk redan 30 November men jag kan inte finna den uppgiften i dödboken för Svea livgarde.
 
Carl Adam, född 12 Mars 1797 i Stockholm (Svea livgardes församling), döpt 16 Mars. EÄ och Anrep har felaktigt 1796 som födelseår. I supplementbandet till EÄ framgår att det står 1797 som födelseår på gravstenen över honom.
 
Källa: Svea livgardes församling C:1 (1790-1801, äkta barn 1790-1798)  
 
Övriga barn är samtliga döpta i Uleåborgs domkyrkoförsamling och födelsedatumen hos EÄ stämmer med uppgifterna från Hiski.
 
Gustaf Adolf, född 23 Februari 1799, döpt 26 Februari
Göran Fredrik, född 26 Maj 1800, döpt 28 Maj
Gustava Vilhelmina, född 6 Juli 1801, döpt 8 Juli
Erik August, född 1 December 1802, döpt 4 December
Erik, född 30 Juni 1805, döpt 2 Juli
Lovisa Eleonora, född 24 Februari 1807, döpt 26 Februari (Eleonora Lovisa i EÄ)
Axel August född 27 Mars 1809, döpt 31 Mars 1809

421
Silfverharnesk / Silfverharnesk
« skrivet: 2013-08-13, 14:18 »
Björneborgs regemente, Överstelöjtnantens kompani, rulla år 1719.
11. Anders Silfwerharnäsk. [Se EÄ - barn under Tab. 3]
Antagen d. 1 Januari 1717, sedan d 30 Junj samma åhr avancerat till Corporal Cumo Compagniet. ...
 
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/997 (1716-1720), bildid: A0029027_00089
 
Kumo kompani, rulla 1719:
Sedan d 5 Novemb: 1717 till Furier under Majorens Compagnie
 
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/997 (1716-1720), bildid: A0029027_00134
 
Majorens kompani, rulla 1719:
Förare Anders Silfverharnisk
Ifrån Furier här under avancerat d 1 Januari 1718, sedan till Sergeant här under d 24 Juni 1718
 
Sergeant Anders Silfverharnisk
Ifrån Förare här under avancerat d 24 Junj 1718, sedan död d 22 februarj 1719, haft korsgewär efter Sergeanten här under Christopher Hartman som bortkommit på fiällen. Ingen wärja eller Beklädning fått
 
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/997 (1716-1720), bildid: A0029027_00103

422
Seulenberg, von / Seulenberg, von
« skrivet: 2015-11-17, 17:22 »
Protocoll öfwer de Consistoriale saker, som förefallit och blifwit angifne under warande wårt Fångenskap och sedan wij kommo till Moscau:
/.../
 
Maj. Seulenberg och Anna Lind
[1710] d. 23 April Sedan Anna Lind, Stadz Majorens dotter i Narven, skrifteligen ingifwit hos deras Hög-Grefl:e Excell:e sitt klagomål, huruledes Hr Major Seulenberg besufwit henne under Echtenskaps löfte, men nekade nu både det ena och andra, fingo M:r Nordberg och Krigz Fiscalen Hr Lampa Högtbem:te deras Excell:s befallning, att gå till bägge parterne, och inhämta närmare underrättelse om saken. Anna Lind betygade med tårar och höga contestationer, att hon wiste af ingen annan Fader, till dett Foster som hon geck hafwande med, än Majoren Seulenberg: dock, uppå Hr Lampas närmare efterfrågan, bekände hon sedan, att ÖfwersteLeutnanten Hr Brant, som war inquarterad i samma huset, hade en gång kommit i hennes Cammare, och innan hon sedt sig före, kastat henne kull på golfwet; deröfwer hon blifwit så häpen, att hon warit utom sig sielf, och intet wetat hwad som skedt. Hwilket hon strax angifwit hos Pastoren Hr Dictenius ifrån Estland, och hos andra Officerare der i huset; jämwäl hos Majoren Seulenberg, som dock sedan derefter haft Olofligt Omgänge med henne, lika som tillförne. Efter detta förhöret, gingo de bägge afskickade sedan till bem:te Hr Majoren, gifwandes honom klagomålet och sitt Anbefaldta ärende wid handen; då de erhöllo intet annat swar, än en hoper grufweliga eder, att han hwarken wore Barne Fadren, eller hafft beblandelse med henne; utan hela hennes berättelse wore en ogrundad osanning. Dett han på behörigt wille bewisa. Sedan deras Hög-Grefl: Excell:e fått denna berättelsenm kunde man intet widare göra dertill utan H:s Excell:ce Fältmarschalken några dagar efter, förehölt Öfwerste Leutenanten Brant i M:r Nordbergs närwara, dett som han war af Anna Lind beskyldt före, då Öfwerst Leutn: tillstod, att han warit i hennes Cammare, och rasat med henne, kan skee närmare än lofligt och anständigt war, men bedyrade derhos, wid gud och sin ewiga salighet, att han intet haft någon beblandelse med henne.
 
Major Seulenberg och Anna Lind
[1711] d. 10 Octob hafwer Prästen Hr Martin Feyge af Hr Maj: Seulenbergs Bataillon, döpt dett andra hans Oäkta barn med Anna Lind warandes detta en son, den de nämdt Carl Gottlieb Raymund.
 
Sal. Major Seulenbergs Testamente [Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:160 (1709-1711) Bild 1260 (AID: v817428a.b1260, NAD: SE/RA/752)]
[1713] d. 8 Junii bekom M:r Nordberg under Couvert ifrån Oranienborg, en Copie af framledne Majoren Seulenbergs Testamente daterat d. 29 Martii sidstl:e Angående Anna Lind, Vide d. 23 April 1710 et d. 10 Octob. 1711, deruti han förklarat henne för sin Echta hustru, dock med Condition att hon edeligen skall befria sig för köttzligit Omgänge med någon annan. Samma Copie som war underskrifwen af ÖfwersteLeut:n Liphard och Majoren Rhebinder, sände M:r Nordberg henne strax tillhanda, och en Secunda Copia deraf till Leut:n Seulenberg i Perislau. Rezenskoi genom Licent=Inspectoren Hr Goldstein ifrån Narven: en lika lydande ligger ad acta.
 
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:162 (1710-1814) Bild 140 ff (AID: v817430a.b140, NAD: SE/RA/752); (AID: v817430a.b180); (AID: v817430a.b260)
 
***
 
EÄ TAB. 3.
Henrik Mattias von Seulenberg (son av Johan, Tab. 2), född 1667 i Livland. Lärkonstapel vid artilleriet på Eda skans 1678. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1679. Sergeant vid guvernörsregementet i Riga 1689-05-00. Fältväbel därst. s. å. i juni. Fänrik 1693-07-29. Löjtnant 1700-05-01. Konfirm.fullm. 1701-04-14. Major och chef för sachsiska infanteribataljonen 1707-04-02. Tillfångatagen tillika med största delen av bataljonen vid Veroga strand (Kolkanpää) i Ingermanland 1708-10-17 och förd till Oranienburg. Död där 1713-03-00 (enl. annan uppgift 1716-12-00 i Moskva).  
Gift med Anna Christina Lind (kallar sig själv von der Linde), som levde ännu 1746. Hon hade delat mannens fångenskap och återkom därifrån 1722. Enligt attest av 1722-05-22, utfärdad av regementspastorn vid Upplands regemente Erik Ekerot, var hon icke Seulenbergs lagvigda hustru, men av honom såväl muntligen som skriftligen erkänd för äkta maka. På grund därav förklarades hon även 1729 berättigad att ärva hans egendom.
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015-11-17 17:46)

423
Segersköld / Segersköld
« skrivet: 2012-12-14, 22:03 »
Ehuru nödigt jag mig will inlåta utj en så sensible saak, som then är, att nu stånda med min k: herre General Majoren Högwelborne Hr Oluf Segerschiöld, för hwilken jag all uptänkelig wyrdnad hyst och ännu kiärleek hyser ... angående den kallsinnigheet, som wälnem:te min k: herre emot mig och mina Barn fattat ... Att en sådan förmån winna har jag, efter mitt inträde i giftemål med oftanemde min k: herre åhr 1728, mig enligt min plikt ytterst ombeflitat och på alt sätt sökt gå honom tillhanda, thet han aldrig sielf skall kunna förneka, om han dess samwete deröfwer till dommare taga will, men jag måste straxt efter giftermålet förnimma med min grämelse, att han ej å sin sida så upriktig godheet och wänskap för mig hade, som jag mig förmodat om orsaken thertill warit, att jag ej, med min person och 2:ne med min förra kiära man Sahl: Hr Öfwersten Drefling aflade barn, kunde tilbringa honom så stora ägodelar, som han till äfwentyrs hafwa wille och sig förmodat, will jag nu icke omröra, fast jag fruktar samma wariut rätta uhrsprunget, hwarföre jag ljkwäl icke kunde rådha eller mig mera förmågo skaffa, än hwad jag rättmätigt hade, och wjdare genom den högstas wälsignelse och wår gemensamma flytt kunda förwänta och förwärfwa.
Samma hans kallsinnigheet tog, oaktadt all min flit att den afwänta, så till, att han åhr 1732, emoth förmodan reste från mig upp åth landet, sedan han föruth Wår lilla arrenderade lägenheet Skyrup i Matteredz sochen upsagt och ägaren återbudit, hwarigenom jag med mina Barn lemnades under hans frånwaro huuswill och utan den ringaste hans omsorg antingen för hemwist, kläder eller födo.
Jag drog detta mitt elände ändå med tålamod och tänkte wjd hans återkomst bringa honom på bettre tankar, fast jag dermed intet uthrätta kunde, utan han på nytt bortreste, till dess omsider om det föregångne en sådan skriftelig förening oss emillan den 20 8br 1733 träffades, som bijlagde vidimerade afskrift utwijsar, men thensamma giorde icke wjdare till saken, än att jag entel: till åhr 1734 med honom i ett hemwist sammanlefwa, till dess åter min k: herre utj februarj månad 1735 å nyo bortreste och alt sedan sig utj Finja till närwarande tidh uppehållit, fast både jag och många mina k: anförwanter samt wänner äfwen wederbörande H:rar Kyrkjoherdar sökt bringa honom på andra tankar ...
...
 
Lund den 14 Aprilis 1736
 
Hörsammaste Tienarinna
Helena Brita Westerschiöldh}
 
 
Källa: Domkapitlet i Lund FIIf:62 (1736) Bild 1030 (AID: v234820.b1030)
 
Se även: Domkapitlet i Lund FIIf:62 (1736) Bild 1560 (AID: v234820.b1560); Domkapitlet i Lund FIIf:62 (1736) Bild 4330 (AID: v234820.b4330)
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2012-12-14 23:10)

424
Sebalt / Sebalt
« skrivet: 2012-02-04, 11:39 »
Rulla Uppå dhe Swänska fångar som sig hoos mig i Muscou angifwit hafwa eller af andra angifna ähro.
...
 
Nylands cavallerie Regiemente
 
Trumpett Christian Sebolt
Oåmdöpte
Man: 1
Qwin: 1
Barn: 2
med hust: [,] en son och 1 dot
...
 
Muskow d 20 Januarii 1722
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 145, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA
 
***
 
När trumpetaren Christian Fredrik Sebald anmäler sig efter ryska fångenskapen, 1722 25 maj, anges han vara 39 år gammal, född i Berlin, tjänat svenska kronan i 21 år. Han fick då avsked (=tillstånd att lämna tjänsten). Han hade vid tillfångatagandet 1709 tjänstgjort som trumpetare vid Majorens kompani, Nylands kavalleriregemente.
 
Källa: Stora Nordiska kriget, Krigsfångar, Avd 14, Serie II, vol 2, KrA

425
Saltza, von / Saltza, von
« skrivet: 2015-02-13, 22:09 »
N:o 52 Berendt Philip von Saltzas i Muscou d:n 25 Martj 1703 uppå sin fader  Hr Capit:n Anthoni Fredrich von Salltza Trasserade prima wäxell af 50 RD:r Albertz /.../
...
N:o 54 Anthoni Johan von Saltzas i Muscou d:n 8 octob:r 1703 på dess fader  Capitain Anthoni Fredrik von Saltzas Trasserade prima wäxell af 50 RD:r Albertz /.../
 
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:17 (1704-1717) Bild 1110 / sid 70 (AID: v787717.b1110.s70)
 
***
 
EÄ:
Anton Fredrik, till Paenkull i Merjama socken och Odenkatz i Rappels socken, båda i Estland. Född 1640. Ryttmästare i svensk tjänst. Hakenrichter i Estland. Död 1710 på Arrohof och begraven 1711-03-27 i Ampels socken. Gift med Anna Dorotea Taube, dotter av översten Edvard Taube, naturaliserad Taube, nr 734, och Elisabet Dorotea Wrangel, av huset Sauss.
Barn:
Evert Fredrik, naturaliserad von Saltza, född 1681. Överste. Död 1750. Se Tab. 2.
Jakob Ludvig, naturaliserad och friherre von Saltza, född 1685. Generalmajor. Död 1763. Se friherrliga och grevliga ätterna von Saltza, Tab. 1.
 
***
 
Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2960 / sid 587 (AID: v319671a.b2960.s587)

426
Sabelfelt / Sabelfelt
« skrivet: 2012-02-01, 20:46 »
Rulla Uppå det Swänska Manskapet, som nu förtijden befinnes Praesentes uthi Ryska Rullarna af hwarje Commando, och hafwa bekomit Munderingar af Czariche May:ten Nembl:n Swarta hattar med hwitta band och snören, camisoler, Byxor, strumpor och skoor, S:t Pettersburg d:n _ October A:o 1721.
 
Admiralitetz Commandet eller Katerga
...
Carectören: Corporaler
Nampnen: Cassimir Sabelfelt
Regementet: dito [Smålandz C:]
Mann: 1  
Hustru: 1
Barn: 1
...
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 144, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA
 
Enligt EÄ Tab. 11 hade paret endast dottern Helena Catharina född 1722-11-27

427
Rydingstierna / Rydingstierna
« skrivet: 2015-09-03, 18:27 »
Datum CarlsCrona d: 29 December Anno 1700
...
MunsterRulla uppå första Regemäntz Volunteurer och Wälb:ne Hr Tygmäster Johan W: Leijonfelltz Compagnie
...
Anders Gustafss: Rydingstierna
 
Källa: Flottans arkiv, Diverse mönsterrullor, SE/KrA/0500-0503/0503/036/II a/6 (1701), bildid: A0038005_00083
 
EÄ:
Anders [Gustafsson Rydingstierna], slagen vid Poltava 1709-06-28.

428
Runneberg, von / Runneberg, von
« skrivet: 2016-02-20, 13:11 »
Det höglofl: Kongl: Krigz Collegium täcktes sig nådigst erindra, huruleedes effter Sahl: Tygmästaren Runnebergz dödh, Jag tilljka medh mina syskon hafft en rättmätig praetension till des qvarlåtenskap, hälst emedan bemält: Sahl: Tygmästare alt wårt arff och lilla Egendom under sin dispusition, Effter wåre Sahl. Föräldrars dödh /: såsom wår Morbroder :/ tagit och för densamma ingen reedo giordt. /.../
 
Riga d: 13 Decemb: A:o 1707
 
Underdåhn Ödmiuke Tienare
Jonas Blyberg /:
Fendrich und:r Kongl: Maij:tz Artollerie Feldt Staat
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/72 (1708), bildid: A0065986_01562 ff
 
Se även: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709), bildid: A0065987_01693 ff; A0065987_01755 ff
 
***
 
Se även: Blyberg, Jonas, f. c. 1669 i Södermanland. /.../. Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 340 / sid 63 (AID: v319671a.b340.s63)
 
***
 
EÄ:
Håkan Arvidsson. Tygmästare och ingenjör i Ingermanland och Karelen 1644. Död 1649 i Narva. Gift med Brita Larsdotter, dotter av rådmannen i Stockholm Lars Henriksson och Vendela Mårtensdotter, som i sitt 2:a gifte hade assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld, nr 234.
Barn:
Brita.
Wendela, gift före 1697 25/2.
Arvid Runneberg, adlad von Runneberg, född 1645 i Stockholm. Antagen vid artilleriet 1660. Var 1668-08-08 fortifikationskassör i Riga. Artilleribokhållare i Estland, Livland och Ingermanland 1670. Tygmästare vid artilleriet därst. 1674-03-30. Konfirm. fullm. s. å. 18/12. Adlad med namnet von Runneberg 1680-10-15 (introducerad s. å. under nr 966). Död ogift 1697 25/1 i Stockholm.

429
Rubzoff / Rubzoff
« skrivet: 2015-02-05, 20:47 »
”Förtechning uppå dhe i Ryssland fångne HHr Officerare af Åbo Lähns Cavallerie Regementet som effter Extractet daterat Muskou d 23 Maj 1715 lefvat, hwilka för fölliande åhr hafva at fordra oppå deras halfva fördehls löhningar, Nembl:n
.
Åbo Lähns dubleringz Cavallerie
Leutenant Carl Gustaff Rubzoff i Muskou des fru syster Sal: Capit:n Martins Enkefru Agneta von Rubzoff wistas i Stockholm”
 
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:14 (1711-1724) Bild 560 (AID: v787714.b560)
 
Se även kapten Johan Martin: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2230 / sid 441 (AID: v319671a.b2230.s441): G.m. Anna Agata Rubzoff, levde änka 1735 i Fredrikshamn

430
Rosenschantz / Rosenschantz
« skrivet: 2015-02-07, 14:40 »
Specification till Aflöning För Kongl: Upplandz Infant:e Regemente, hwar effter fölljande komma, at niuta löhningar, Nembl:n:
...
 
Siggtuna Comp:e
2:dra D:o [Fendriken] Arfved Biörckroth slagen widh Wiprik i ställe in febr: 1709 Fältwäblen Carl Rosenschantz slagen widh Pultava
 
2:dra D:o [Fältwäbel] Carl Rosenschantz till Fend: i dess ställe Serg: af detta comp: Thomas Florman fången.
 
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:5 (1705-1714) Bild 510 / sid 87 (AID: v787703.b510.s87)
 
***
 
Aflöhnings Lista uppå Kongl: Maij:tz Upplandz Infanteri Regemente Pro Anno 1707
...
Siggetuna Compagnie
Sergeanten Carl Rosenschantz transporterad ifrån Andra Sergeanten d. 26 Maij 1707 har Boställe.
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707), bildid: A0065766_00319

431
Rosensabel / Rosensabel
« skrivet: 2005-01-18, 09:39 »
Hej!
Jag har kollat om Björnarbo säteri när Nils Hästesko dog år 1644 men säteris herre, Erik Andersson Rosensabel kom in i Björnarbo säteri.
Nils Hästeskos hustru Anna Sabel har gift med Erik Rosensabel på nytt men han var adlad år 1649, det synes om han har tagit hans frus efternamn: sabel men han har fått ett nytt namn: Rosensabel när han har blivit adlad pga efternamnet. Men hans ätt har dött ut.
Det kan vara sann? Det är underligt om det!
Jag minns att jag har tagit fotot ur hans begravningsvapen i Jumkil...
mvh
Anders Höijer

432
Rosenhoff / Rosenhoff
« skrivet: 2013-02-23, 21:52 »
Förtekning på de med PåstJakten Haffrun d. 2 Hujus öfwergångne Passagerare [till Stralsund]
1. Kiöpmannen Anth: W: Philipson
2. Corporalen Petter Rosenhof
3. Afskiedade Dragounen Michael Sven hwilken niutit fri frakt effter kgl. förordningen
 
Ystads PåstContoir d: 5 April 1724
. Krutmeyer.
 
Källa: Överpostdirektörens arkiv E3D:185 (1717-1725), Skrivelser från postkontor, RA
 
***
 
Förteckning uppå de Passagerare som d. 15 hujus med Kungl: PåstJakten Haffrun ifrån Stralsund äro hitkomne.
1. Hr Capitain Krakevitz med 1 dräng
2. Borgaren af Grenna Per Nilson Skåtte
3. Ryttaren Petter Rosenhof
4. Jacob Jansson en af dansk fångenskap hemkommen Musqweter
5 Afskiedat Soldat Oluf Dalman
 
Ystads PåstContoir d: 16 Maji 1725
. Krutmeyer
 
Källa: Kanslikollegium, GVI:14, RA
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2013-02-23 23:30)

433
Rosenberg / Rosenberg
« skrivet: 2014-08-24, 23:05 »
Ett släktträd över ättlingar (1712 27/9) till krigsrådet Simon Rosenberg återfinns i Krigskollegii brevböcker år 1713:
 

 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/77 (1713), bildid: A0065991_00848

434
Rittercrantz / Rittercrantz
« skrivet: 2013-11-12, 21:39 »
Komplettering till EÄ tab 2:
 
Södra Mellby:
1706 d 24 Januarij blef hemma döpt Hr Ryttmäster Mascks dotter Eva Margaretha på Svabesholm som blef född d 25 om morgonen kl. 4 hwilken sedermehra d 6 Martii blef till doopet i Melby kyrckia framburen uthaf Fru Leutnanskan Lovisa Modee på Biörstorp.
Test: Hr Probsten Floræus, Hr Lars Corvin, Christina Vielandt, Catharina Nordström
 
Källa: Södra Mellby CI:1 (1703-1714) Bild 600 / sid 102 (AID: v101366a.b600.s102)

435
Riddersven / Riddersven
« skrivet: 2015-08-15, 12:27 »
Diese folgende Schweden, so wehrender gefangenshafft sich in Tobolskij befunden, ersuchen dem?chtigst umb Ihre Reisspässe als Nemblich
 
Capitain Jacob Svensonn, von der artollerie, von Gottenburg, gefangen bey der Nijper 1709, seine Frau Juliana von Cronman aus Narva, daselb aus gefangen worden 1704, hatt ein soldat bey sich von Åbo Länschen Regiment nahmens J?rgen Siemonson, so gefangen worden in Wijburg.
 
/.../
 
Moskau d:n 19 Martij Anno 1722
Jacob Svensonn - Otto Magnus Rehbinder
Otto Henrich Rehbinder
 
Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) 143 (1721-1723) Bild 3330 (AID: v323656.b3330, NAD: SE/RA/2113153)
 
***
 
EÄ, Adliga ätten RIDDERSVEN, nr 1801, utdöd.
Adlad 1726-10-13, introd. s. å. Utdöd 1735-02-16.
Jakob Svensson, adlad Riddersven, född 1669 i Göteborg.  
/.../
Gift 1715-09-21 i Tobolsk med Juliana Cronman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Fredrik von Marqvard, nr 1863, född 1640, död 1705), död 1723 i Stockholm, dotter av översten Frans Cronman, nr 748, och Ursula von Knorring, nr 809.

436
Reuter af Skälboö / Reuter af Skälboö
« skrivet: 2011-03-03, 18:21 »
Jag vill gärna komma i kontakt med personer som härstammar från adliga ätten Reuter af Skälboö.

437
Reuterstierna / Reuterstierna
« skrivet: 2012-01-27, 19:38 »
Specification uppå Effterfölljande Officerare och andra Persohner af den Sabokzarske Sviten som föllier Nembl:n  
...  
 
Capit: Erich Reuterstierna, mannkön 1, född i Swerige wid Arboga och fången under Lutenka i Ukrain 1709, har en dreng hoos sig som tient för tråssdreng wid Lif Regementet heeter Jonas.  
...  
Mouskow den 8 Januarij A:o 1722  
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 143, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA

438
Reuterstam / Reuterstam
« skrivet: 2011-12-25, 11:48 »
Oppmanna C:3  
1756 den 27 De:br wigdes stallmästaren And: Stuberg från Beckaskog med jungfru Amalia Wilhelmina Moell från Arkelstorp

439
Reuterhielm / Reuterhielm
« skrivet: 2015-12-25, 19:33 »
Livgardet
ÖfwersteLieutenanten Baron Carl Magnus Posses Compagnie
/.../
17 Roten
N:o 101
Carl Reuterhielm insatt i Rullan d: 29 Novemb:r 1701 i stället för Jonas Rosenblad som insattes i Rullan d: 10 Junij 1701 af recre?terna som ankommo i från Swerje till Refvell och Casserad för fallande siukan d: 20 Augusti 1701. Reuterhielm sedermehra avancerat till U: R: M: till N:o 54 d: 1 Januarij 1704. Vacant.
 
Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde 1114 (1704) Bild 270 / sid 23 (AID: v437252.b270.s23, NAD: SE/KrA/0023)
 
9 Roten
U: R: M:
N:o 54
Carl Reuterhielm avancerad ifrån N:o 101 d. 1 Januarij 1704 i stället för Mårten Matzon Elgh som avancerade till R: M: till N:o 85
Manskap: 1, Antagen: 1701, Landzman: Wästgiöte
 
Nu påstående Mönstring d: 18 Martij 1704
 
Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde 1114 (1704) Bild 250 / sid 21 (AID: v437252.b250.s21, NAD: SE/KrA/0023)
 
***
 
EÄ, TAB. 1.
Jesper Gies Wising, adlad Reuterhielm (son av en major Vising i dansk tjänst, som var av fransk härkomst). Född 1630 i Holland. Var först i dansk tjänst. Volontär i svensk tjänst vid överste Lybeckers regemente 1658. /.../
Barn:
/.../
Carl, född 1683. Fänrik. Död ogift 1703 (1706) under kriget i Polen. Enl. Moderns uppgift dödad 1703 (1706).
 
***
 
Se även: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2750 / sid 545 (AID: v319671a.b2750.s545)

440
Rennerfelt / Rennerfelt
« skrivet: 2009-06-22, 16:13 »
Rennerfelt
 
Finsk släkt. Hette förut Remainen och Rennier. Adlad 1652. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1654 som adlig släkt nr: 572. (www.svenskadel.nu)
 
Det finns 60 personer i Sverige med Rennerfelt som efternamn, vilket gör det till det 1570e vanligaste efternamnet. (www.kindo.com/index.php/sv/efternamn/Rennerfelt.html)
 
-------------------------------------------------------
 
I Sveriges Befolkning 1900 finner jag följande familj där Arvid är för mig den intressanta:
 
Rennerfelt, Knut Ture   1837, Asker   Far
Lindström, Ulrika Charlotta Wilhelmina   1848, Kristine   Mor
(Barn), Ivar   1874, Torsåker   Barn
(Barn), Thyra Ulrika   1877, Torsåker   Barn
(Barn), Gustaf   1880, Ovansjö   Barn
(Barn), Arvid   1883, Ovansjö   Barn
 
Post 4085995
 
Rennerfelt, Knut Ture
Ingenjör
 
f. 1837 i Asker (Örebro län, Närke)
 
Gift man, far i familjen
 
Ladu N:o 3
Uppsala (Uppsala län, Uppland)
 
Födelseort i källan: Asker Örebro län
 
 
------------------------------------
 
I Sverige Befolkning 1890 är namnet felstavat:
 
Rewnerfelt, Knut Thure   1837   Far
Lindström, Ulrika Charlotta Vilhelmina   1848   Mor
(Barn), Ivar   1874, Torsåker   Barn
(Barn), Thure   1875, Torsåker   Barn
(Barn), Tyra Ulrika, Torsåker   1877   Barn
(Barn), Gustaf   1880, Ovansjö   Barn
(Barn), Arvid   1883, Ovansjö   Barn
----------
Rewnerfelt, Hedvig Kristina Adolfina   1831   Ensam
----------
Post 4104476
 
Rewnerfelt, Knut Thure
Ingenieur Förvaltare i hästskofabriken
 
f. 1837 i Alster (Värmlands län, Värmland)
 
Gift man, far i familjen
 
Uhrfors bruket
Ovansjö (Gävleborgs län, Gästrikland)
 
Födelseort i källan: Alster Verm.
--------------------------------------
 
 
Är denna familj adlig eller finns det en borgerlig släkt Rennerfelt också?
 
Modern Ulrika Charlotta Wilhelmina Hülphers. Född 1848-09-26 42). Gift med Knut Thure Rennerfelt 1837-06-01. Död 1929-06-14. (Uppgifterna från Jan Rennerfelt som sammanställts och delgivits mig av Sven Aivert.)
 
Hon är syster med Länsveterinär Carl Emanuel Lindström-Hülphers Född 1845-03-26. Död 1904-08-16 Karlstad, S. och enligt uppgift gifter sig Arvid sedan med hans dotter Elsa Maria Lindström-Hülphers. Född 1896-03-15 Karlstad, Värmlands län. Död 2000-04-22.  
 
De gifta är således kusiner.

441
Reenstierna / Reenstierna
« skrivet: 2008-01-28, 17:03 »
Reenstierna, N:o 818.
 
Nu har jag fått in en Reenstierna som jag inte hittar anfäder till.
 
Catharina Maria Reenstierna (-1882) gift med Adolf Georg Fleetwood (-1866).
Källa: Adelskalender 1923.
 
Mvh Göran

442
Rappholt, von / Rappholt, von
« skrivet: 2013-01-05, 18:14 »
Frosta häradsrätt 7 maj 1717:
 
Frosta häradz Tingz Rätts resolution utj saken emellan Wälborne Jungfru Elsa Juliana Rappholt å ena sjdan, och des k:e systrar, Jungfruerne Wällborne Magdalena, Catharina Elzabeth: sampt Dorothea Hedevig von Rappholter å andra sjdan, angående rusthållet Råby N: 24 som den förra andrager sig genom Arfz dehlning A:o 1711 bekommit helt och hållet på sin dehl, emoth dett hennes andra k:e systrar bekommit sine dehlar i ett frälsehemman, och derefter praesterat derföre, och allena bekåstadt en full mundering, sampt alt sedan derwjdh roligt suttit, in till des hon skall blifwit förledd till ett Contract dat: den 29 Martj 1716, wjdh hwilket hon dåck straxt skall förklarat sitt missnöje, gifwen uppå ordinarie Tinget i Hörby d 7 Maij 1717.
 
Såsom desse Jungfruer alla äro Omyndige och Brodren Secreteraren Wällborne Hr Thomas von Rappholt icke allenast genom bref af den 8 aprilis 1711 skiänkt Jungfru Elsa Juliana sin andehl i Rusthållet, uthan och alt sedan uthan någon åtahlan låtit förblifwa widh den Arfz fördehlningen som systratne den 29 Aprilis 1711 uprättat, dermedelst Jungfru Elsa Juliana updrages allenas hehla Rusthållet, Altså kan intet Tingz Rätten finna huruwjda desse Omyndige systrar kunnat warit befogade, att uthan sin Hr Broders Secreteraren Rappholtz wetskap uprätta den 29 Martj 1716 en annan afhandling, som Jungfru Elsa Juliana klagar dhe öfwerwarande wittnen Befallningzman Eneroth och Häradzskrifwaren Printzlair skohla intalt henne till, fast när dhe skohla lag:n blifwa inkallade att under Eedz plicht uthsäja hwad som hennes reservation då war, skall klarligt å daga gifwas att hon sig förbehållit några dagars frist, att gifwa sitt missnöje tillkiänna, som hon och till sine systrar giort, och icke förnekas, Fördenskull emedan Hr Secreteraren von Rappholt genom skrifwelse hijt till Rätten af den 24 nästl:dne Feb: förklarat sig för förmyndare för dhe 3:ne systrarne Jungfru Magdalena, Catharina Elizabeth, och Dorothea Hedevig von Rappholter, så är nödwändigt att den fierde Ogifta systren Wällborne Jungfru Elsa Juliana von Rappholt icke öämbnas wärnlös uthan hafwa hon där hennes Broder och Systrar icke skulle sielfwa finna sig att lämbna henne wjdh den afhandling som A:o 1711 den 29 Aprilis uprättat blifwit, och så wjda af henne berättas faststäld wara som Broderen den aldrig åtahlat, derföre och Baron General Leiutnanten och Öfwersten af Regementet högwällborne Hr Carl Örnstedt den 25 Julj 1716 genom resolution funnit skiähl:t henne derwidh att conservera, som hon praesterat dhe för Rusthållet anbefalte Munderingar, på den händelsen att angifwa sig i höglåfl:a Kongl: HåffRätten dett en Curator henne kunde tillordnas, som hennes rätt derwijdh invigilerar, imidlertjdh och till saksens uthslag kan Jungfru Elsa Juliana von Rappholt hoos Hr Executoren denne Resolution upwjsa, och anhålla att den öfwerklagade sp kallade föreningen af den 29 Martj 1716 icke må liggia henne i wägen, som Brodren ej heller skall wettat uthaf eller gifwit sine trenne systrat och myndlingar macht att rubba, hwad som före war afhandlat, uthan hon Jungfru Elsa Juliana derwidh må kunna maintineras till des hon lagl:n blifwer wunnin derifrån, och så frampt ingen ständig qvalificerat förljkning kan träffas innan nästa Ting lärer Hr Förmyndaren och den tillförordnade Curatoren sig då inställa uthan widare stämbning, som Jungfruerne å alla sjdor icke allenast hafwa att gifwa part af denne resolution, uthan och kundgiöra Terminen sedan Tinget uthlyst blifwer wider wjte 10 D:r Smt.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:160 ff (1717) Bild 760 (AID: v331188.b760)
 
***
 
Hörby 1716
 
Die 17 Aprilis uti Råby krigsCommissarien Edhle o Vellb: Herren Hr Sivert Jöran Svartzhopff o Edhla o Vellb: frun fru Gertrud Elisabeth von Rappholtz
 
***
 
Hörby 1718
Die 31 Maji Hr Capt: Velb: Johan Friderich Lartzon o Velb: Junfru Dorothea Hedevig von Rappolt
 
Källa: Hörby CI:1 (1688-1726) Bild 133 (AID: v110148.b133)
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2013-01-05 18:40)

443
Ramsvärd / Ramsvärd
« skrivet: 2015-11-17, 17:28 »
Protocoll öfwer de Consistoriale saker, som förefallit och blifwit angifne under warande wårt Fångenskap och sedan wij kommo till Moscau:
/.../
 
Hr Ekeroth;  Hr Öfwerste Ramsverd
[25 juni 1712] Samme dag effter middagen kallade M:r Nordberg Hr Ekerot före, och uti M:r Odeens närwaro frågade honom; Hwarföre han alt sedan wåretiden förtegat dett oäkta barnet som han döpt uti Corporalen Trosts quarter: der han likwäl wiste hwad alle Pastorerne i sådant mål kommit öfwerens, förledit år d. 16 Decembris? Han tillstod så wara skedt, och föregaf åtskilliga orsaker, hwar före han icke kunnat gifwa dett tillkänna. Men när widare frågades: Hwem som wore Barne-Fadren wille han i förstone intet ut der med, in till dess M:r Nordberg wille sända efter Corporalen Trost och andra som warit wid döpelsen, då Hr Ekerot bekände först apart för M:r Nordberg, och sedan uppenbart jämwäl för M:r Odeen, att Hr Öfwerste Ramsverd tillstått sig wara Fadren, men bedt honom intet göra wäsende deraf, emedan han wille försörja både modren och barnet.
 
Öfwerste Ramsverd
[1712] d. 21 Julii, skref M:r Nordberg Hr Öfwersten Ramsverd till, om Hr Ekerots bekännelse angående dett oäkta barnet. Copien finnes ad acta. [Se: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:160 (1709-1711) Bild 660 (AID: v817428a.b660, NAD: SE/RA/752)]
 
Lif Dragoun Johan Gullhall och Anna Andersdotter.
[1712] d. 1 Septemb. Sedan Lif Dragoun Johan Gullhall warit hos sin Regements Pastor M:r Odeen, och angifwit sitt förehafwande gifftermål med Pigan Annika Andersdotter, af Narfweska Fångarna, upwisandes för henne ett attestatum, att hon tient hos en Rysk Bojar; blef han derifrån sänd till M:r Nordberg, med försäkran att alt war riktigt, och feck altså effter sin begäran lysnings sedel till Tyska Slabodden.
 
Dragoun Gullhall
[1712] d. 6 Septembris, när M:r Nordberg wid närmare effterfrågan fått weta, att näst förenämde Dragouns Johan Gullhalls brud, war den kohnan, som födt dett Oäkta barnet, hwarföre Öfwerste Ramsverd war beskyldter och angifwen. Vid Sup ad d 25 Junii, gaf han 1. M:r Odeen sådant wid handen, hwilken begärte att lysningen skulle igen förbiudas. Och sedan 2. skref han till Pastoren i Slabodden Hr Alexader Jung, och förböd lysningen. Copien ligger ad acta.
 
/.../
 
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:162 (1710-1814) Bild 210 ff (AID: v817430a.b210, NAD: SE/RA/752)
 
***
 
EÄ TAB. 3.
Anders Ramsvärd (son av Hans Andersson, adlad Ramsvärd, Tab. 2), till Mossebo och Rostorp. Född 1665. Student i Uppsala 1682-03-17. Volontär vid livgardet 1684. Musketerare därst. 1685-03-00. Underofficer s. å. i okt. Kornett vid livregementet till häst 1688. Bevistade i holländsk tjänst fälttågen i Flandern 1690-1693. Löjtnant vid livregementet till häst 1692. Korpral vid livdrabantkåren 1700-04-03. Adjutant därst. s. å. 26/11. Överste för Västgöta stånddragonregemente 1706-11-08. Överste för svenska adelsfaneregementet 1708-12-04. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Moskva, varifrån han hemkom efter fredsslutet. Generallöjtnant 1722-04-25. Reste i maj 1725 med permission till Aachen. Avsked 1727-08-14. Vistades i juli 1736 i Frankfurt a. Main. Levde ännu i dec. 1740. Slöt ätten på svärdssidan.  
Gift 1706-07-00 vid Medevi med Anna Maria Hylthén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1689 med kommissarien i kammarrevisionen Mårten Kanterberg, nr 869, i hans 2:a gifte, död 1701), född 1670, död 1732-11-00 på Mossebo och begraven i Ramsvärdska gravkoret vid Pelarne kyrka, dotter av assessorn Lars Andersson Hylthén och hans 1:a hustru Anna Hammarin samt syster till borgmästaren Anders Hylthén, adlad von Hylteen, nr 1482, och landshövdingen Samuel Hylteen, adlad och friherre von Hylteen, nr 152.
Barn:
Catharina Elisabet, född 1706, död 1730. Gift 1:o 1721-12-27 med överstelöjtnanten Zakarias Franc, nr 1013, född 1687, död 1721. Gift 2:o 1725 med riksrådet, friherre Carl Johan Stiernstedt, nr 145, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1753.
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015