ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Therese Andersson

Sidor: [1]
1
12 Företag / Affärsverksamheter på Källgatan i Oskarshamn
« skrivet: 2010-06-09, 16:02 »
Jag söker efter information om de affärer/butiker m.m. som en gång funnits i källarvåningen i en fastighet på Källgatan 4 (kanske annan numrering då dock), i Oskarshamn. På en tyvärr lite oskarp bild från sekelskiftet/10-talet kan man utläsa på en skylt Sanct Eriks Pilsner och Lageröl. Jag har också hört att det ska ha funnits ett bageri där också en gång i tiden.
 
Om någon härinne sitter på exemplar på Sveriges Handelskalender och gamla telefonkataloger, och har lust att hjälpa mig lite, skulle jag bli väldigt tacksam!

2
Förnamn - N / Nemfrid / Nämfrid / Nimfrid / Nimfried
« skrivet: 2013-12-31, 16:18 »
Detta namn råkade jag på i andra sammanhang än släktforskning, men eftersom jag aldrig hört talas om det innan och att en googling inte gav någon träff blev jag nyfiken på vad det har för ursprung. Personen som bar det förekommer i en skånsk stambok för halvblodshästar från 1911.

3
Porträttfynd (enskilda bilder) / #94135 Fotografi på plåt
« skrivet: 2009-06-12, 05:15 »
Jag äger detta fotografi där fotografiet finns på en plåt monterad i en pappram och inte det vanliga på papper uppklistrad på kartong:
 

 
Hur vanligt var det att man gjorde så? Nu kommer visserligen detta fotografi från USA, men jag har några andra liknande från Sverige också. Under vilken tidsperiod?

4
Tidningsjubilarer / Åhman
« skrivet: 2013-03-28, 13:51 »
En konstnärinnas 90-årsdag
 
Den 20 dennes uppnår en på sin tid inom hufvudstadens musikvärld framgångsrikt verksam och högt skattad personlighet, förra harpisten vid kungl. hofkapellet fru Pauline Åhman, född Landby, den höga åldern af 90 år. Af denna anledning bringar Idun här ofvan den gamlas bild, tagen vid det besök, vi för några dagar sedan anade hos den ännu, trots de nio fyllda decennierna, så andligen som kroppsligen sällsynt ungdomliga
konstnärinnan. Med en flickas liflighet leder ännu den 90-åriga konversationens trådar, och med ett förundransvärdt minne för tilldragelser och tider, som ligga vida mer än en vanlig människoålder tillbaka, förenar hon ett vaket intresse för dagens alla frågor och företeelser. Gärna sitter man som stum åhörare, när hon rullar upp taflor från dessa längst förgångna dagar ur sitt minnes album; men kommer talet in på saker, som ligga våra dagar närmare, ryckes man snart med af den esprit och träffsäkerhet, hvarmed den gamla förstår att bedöma en ung tid.
 
Pauline Landby föddes den 20 april 1812 i den utkant af det dåtida Stockholm, som sedan under namnet »Landbyska verken» blef så allmänt bekant och som nu redan sedan länge är en central del af det moderna Östermalm. I hennes barndomshem vistades som lärarinna en mademoiselle Braun, som var en
rätt skicklig harpvirtous. Den lilla Pauline visade för hennes spel ett så ifrigt intresse och sådan förtjusning, att lärarinnan fann sig föranlåten att - till en början hälft på lek - böja den lillas späda fingrar till de första enkla knäppningarna på harpans
strängar. Hon ådagalade den otvetydigaste läraktighet, och detta eggade att drifva undervisningen på fullt allvar. Föräldrarne fingo ögonen öppna för dotterns begåfning, och i goda villkor som de voro, sparade de intet för dess utveckling. Under uppväxtåren erhöll Pauline sålunda sin utbildning i harpspel
för den namnkunnige A. E. Pratté, medan den vackra sångröst, som hon ock bevisade sig äga, ingalunda försummades, utan äfven genom framstående undervisning - bland annat af J. A. Berg -- bildades till
konstnärlig fulländning.  
 
Vid unga år ingick Pauline Landby äktenskap med destillatorn Wilhelm Åhman. I hufvudstadens
musikaliska kretsar gjorde sig hennes framstående talanger snart uppskattade och anlitade, och utom att den unga frun i den tidens många olika musiksällskap intog en bemärkt plats, utöfvade hon ock en omfattande verksamhet som lärarinna i såväl sång som harpspel. Hon uppträdde emellertid ännu icke offentligt, ehuruväl
ofta nog hennes harpspel anlitades för ackompagnement vid konserter och föreställningar å k. Operan. Vid dessa
tillfällen höll hon sig dock alltid helt blygsamt undan och utförde sitt parti bakom kulisserna.
 
Så kom år 1849 den genialiske veronesaren Jacobo Foroni till styret för k. hofkapellet, där han fann, att många reformer kräfdes för en tidsenlig och konstnärlig uppryckning. Särskildt var han missnöjd med, att kapellet saknade harpa, hvilket instrument i utlandet sedan många år allmänt upptagits i orkestrarne. Vid en konsert fick han höra fru Åhman medverka med sitt harpoackompagnement, och knappt hade detta nummer afslutats, förrän Foroni som en blixt slog ned öfver den förbluffade lilla frun, som han icke släppte, förrän han med lock och pock lyckats fästa henne vid hofkapellet.
 
Ännu i dag äro de damer lätt räknade, som ägna sin musikaliska talang åt ett offentligt teaterkapell, och man må betänka, hvad det ville säga den tiden, för mer än femtio år tillbaka! Stockholmspubliken, för hvilken den intagande artisten förut, om ock i mera privata kretsar, var välkänd, vande sig dock snart att se henne på sin plats i kapellet, och allt djupare spelade hon sig in i sina åhörares ynnest och hjärtan genom den själfulla innerlighet, som alltid kännetecknade hennes strängars språk.
 
Den plats som ledamot af hofkapellet, Pauline Åhman intog hösten 1851, bibehöll hon med aldrig svikande plikttrohet och under en aldrig afstannad konstnärlig utveckling i trettio långa år. Harpans roll inom orkestermusiken, som var jämförelsevis obetydlig vid tiden för Pauline Åhmans första engagerande, växte alltjämt med åren och nådde i den Wagnerska operan slutligen en förut oanad betydelse, något som alltjämt tvang utöfvarinnan framåt och på den framskridna ålderns dagar förelade henne de svåraste uppgifterna. År 1871 anställdes fru Åhman äfven som lärarinna vid den då nybildade harpklassen vid Musikkonservatoriet, en plats som hon ända till slutet af år 1891 med oförminskadt nit bestridde.
 
Nu hvila den gamlas fingrar sedan år från strängaleken, och hennes kära instrument har fått en hedersplats i vårt unga, utvecklingskraftiga »Musikhistoriska museum», men den eviga ungdomsmakt, som bor i musiken, öfverskyggar ännu med sina vingars skugga dess trogna prästinna, som med så barnaklara ögon kan se på lifvet och med så varmt hjärta älska det ännu vid fyllda nittio år.
 
Ur Idun nr 16, 1902.  
 

5
Tidningsjubilarer / Wistrand
« skrivet: 2009-01-27, 11:55 »
Sofia Wistrand, Alby. 1861-04-13 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 15, år 1936.

6
Tidningsjubilarer / Wallmark
« skrivet: 2011-06-24, 22:13 »
Nils Wallmark
Led. af riksd. 2:dra kammare, Norra Smedsbyn, fyllde den 24 november 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

7
Tidningsjubilarer / Wallin
« skrivet: 2011-06-24, 22:11 »
Johan Wallin
Kong. hofpredikant, kyrkoherde, m.m., fyllde den 25 november 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

8
Tidningsjubilarer / Tideström
« skrivet: 2011-06-24, 21:58 »
Theodor Tideström
Kyrkoherde i Rytterne sedan 1875, fyllde den 29 okt. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

9
Tidningsjubilarer / Thulin
« skrivet: 2011-06-24, 21:54 »
O.W. Thulin
Kyrkoherde i Wälinge pastorat, fil. d:r, fyllde den 18 nov. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

10
Tidningsjubilarer / Sylvan
« skrivet: 2011-06-24, 21:50 »
J.O. Sylvan
F.d. jägmästare och kommissionslandtmätare, Visby, fyllde den 13 dec. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

11
Tidningsjubilarer / Svensson, S
« skrivet: 2009-02-09, 08:53 »
Signe Svensson, Stockholm. 1894-06-22 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 26, 1944.

12
Tidningsjubilarer / Svenson, A
« skrivet: 2011-06-24, 21:47 »
A.G. Svenson
Kontraktsprost, kyrkoherde i Eksjö, fyllde den 29 okt. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

13
Tidningsjubilarer / Svanberg
« skrivet: 2009-01-28, 18:14 »
Viktor Svanberg med maka Emma, född Pettersson, Visby. Vigda 1894-03-17. Från Husmodern 12, år 1944.  

14
Tidningsjubilarer / Sundvall
« skrivet: 2013-03-28, 20:39 »
En duktig 100-åring
 
I Södertälje lefver en gammal fröken, Mathilda Sundvall, som nyligen fyllde 100 år och är stadens äldsta invånare. Den gamla damen är synnerligen lefnadsfrisk och af ett muntert lynne, grundlagdt under ett långt lif af förnöjsamhet och plikttroget arbete.
 
Sekeldagen var hon föremål för blomsterhyllningar, besök och uppvaktningar i det oändliga.
 
Ett särdeles stämningsfullt moment, hvilket sent torde glömmas af de gäster, som närvoro, var då bankkamrer J. Wallin framträdde och - belyst af 100 små ljus tända på en gång till 100-årsbarnets ära - höll ett varmhjärtadt och intressant anförande för fröken Sundvall.
 
Frid och ro, höstsol och varma leenden, beundran för kraft och hälsa och seghet och icke så litet undran öfver detta i all sin bräcklighet starka människobarn från den tid, då seklet var ungt, omgaf den gamla, som själf tycktes vara den mest belåtna af alla. Med ett gladt och förhoppningsfullt handslag hälsade fröken S. sina gäster till afsked och orden ljödo:
Välkomna hit igen! Ja, kanske ännu i flera år, hvem vet!
 
Ur Idun, nr 42 1911.
 

15
Tidningsjubilarer / Sundelius
« skrivet: 2011-06-24, 21:41 »
Oscar Sundelius
Den uppburne stadsläkaren i Örebro, fyllde den 9 sept. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

16
Tidningsjubilarer / Strömberg
« skrivet: 2009-01-28, 20:21 »
Hulda Strömberg, Vaxholm. 1869-03-02 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 10, år 1944.  

17
Tidningsjubilarer / Stockenström, von
« skrivet: 2011-06-24, 21:32 »
C.H. von Stockenström
F.d. biträdande statssekreterare i Minnesota, afled den 25 okt. i S:t Paul, 49 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

18
Tidningsjubilarer / Sternvall
« skrivet: 2011-06-24, 21:29 »
O. Sternvall
Den bekante skådespelaren, fyllde 50 år den 12 nov.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

19
Tidningsjubilarer / Sjöstrand
« skrivet: 2009-02-06, 10:58 »
Emma Sjöstrand, Malmö. 1869-04-08 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 15, 1944.

20
Tidningsjubilarer / Sjöqvist
« skrivet: 2011-06-24, 21:25 »
Joh. Sjöqvist
En af Stockholms mest betydande byggmästare, fyllde den 17 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

21
Tidningsjubilarer / Sjögren
« skrivet: 2011-06-24, 21:22 »
Carl O. Sjögren
Godsägare och bankdirektör, Borgholm, fyllde den 30 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

22
Tidningsjubilarer / Sjöblom
« skrivet: 2011-06-24, 21:20 »
Knut Sjöblom
Trafikchef vid Lund-Trelleborgs och Lund-Keflinge järnvägar sedan 1888, fyllde den 19 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

23
Tidningsjubilarer / Schotte
« skrivet: 2012-09-15, 13:17 »
Ännu en 100-åring.
 
Det är föga mer än en månad sedan Idun var i tillfälle att presentera bilden af Stockholms äldsta invånarinna, den då 100-åriga fru K. E. Ahlbom. I dag ha vi nöjet att på samma vis hylla en sekelgammal representant för landsorten, fru Charlotte Margareta Schotte, som med synnerligen väl bibehållna kropps- och själskrafter i dag fyller sitt hundrade år.
 
Fru Schotte föddes den 29 juli 1798 på Selagården i Härlunda, annexförsamling till Skara domprosteri. Dotter till öfversten och chefen för Kungl. Västgöta regemente C. J. af Gillner, gifte hon sig 1826 med kaptenen vid nämnda regemente, riddaren och innehafvaren af medalj för tapperhet i fält, förvärfvade i kriget mot Napoleon 1813, C. G. Schotte.
 
Änka 1852, har fru Schotte sedan bott än i Västergötland, än i Värmland. För närvarande bosatt i Sköfde, vårdas hon af sin yngsta dotter, gift med rektorn vid Sköfde allmänna läroverk d:r D. Ahlquist.
 
Såsom redan är antydt, är fru Schotte i besittning af goda kropps- och själskrafter. Synförmågan har dock nnder det senare året gått i det närmaste förlorad. Dagligen ser man fru Schotte i rörelse, än i trädgården, än på väg till släkt och vänner, än på vandring till kyrkan.
 
Ur Idun nr 30, 1898.
 
 

24
Tidningsjubilarer / Schelin
« skrivet: 2011-06-24, 21:15 »
P.E. Schelin
Rådman i Nora sedan 1888 och folkskollärare där åren 1851-77, fyllde den 14 nov. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

25
Tidningsjubilarer / Sandberg
« skrivet: 2009-02-04, 08:51 »
Sofia Sandberg, Hedemora. 1868-12-31 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 2, 1944.

26
Tidningsjubilarer / Sahlin
« skrivet: 2011-06-24, 21:05 »
Jonas Sahlin
F.d. läroverksadjunkt, v. ordf. i Norrb. läns hush:s-sällskap, m.m., fyllde den 22 okt. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

27
Tidningsjubilarer / Röing
« skrivet: 2011-06-24, 15:39 »
S.A. Röing
F. poliskommissarie i Stockholm, afled den 14 sept. i en ålder af 63 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

28
Tidningsjubilarer / Rydhammar
« skrivet: 2011-06-24, 15:37 »
A.E. Rydhammar
Läroverksadjunkt, Norrköping, fyllde den 27 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

29
Tidningsjubilarer / Runnqvist
« skrivet: 2011-06-24, 15:35 »
E.F.V. Runnqvist
Läroverksadjunkt i Västervik, fil. doktor. 60 år den 17 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

30
Tidningsjubilarer / Rubenson
« skrivet: 2011-06-24, 15:33 »
Joseph Rubenson
F. direktör för Stockholms utskänkningsaktiebolag, afled den 19 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

31
Tidningsjubilarer / Rosen, von
« skrivet: 2013-03-28, 19:21 »
Friherrinnan Maria von Rosen
 
Den 14 november 1814 föddes i Nöbbeleds pastorat i Småland en dotter till kyrkoherden därstädes, J. Bokelund, och hans maka, Hedvig Stenfeldt.
 
Nittio år hafva nu förflutit sedan denna 14 november och den sist lidne, då änkefriherrinnan Maria von Rosen, född Bokelund, i kretsen af samlade barn, barnbarn och barn-barnsbarn firade sitt ingående i ett sekels sista decennium.
 
Ett långt lif inrymmer för individen många betydelsefulla skiftningar, äfven om det i andras ögon förflutit mer obemärkt och egentligen användts till sträfsamt och ihärdigt uppfyllande af ett enskildt lifs kräfvande plikter. Så har varit fallet med friherrinnan von Rosen. Men det är en lifsgärning så god som någon annan, att under rätt knappa omständigheter kunna uppfostra en talrik barnskara och gifva den goda och lyckliga barndomsminnen. Vid 19 års ålder gifte sig Maria Bokelund med dåvarande fänriken, sedermera kaptenen vid Jönköpings regemente, friherre O. W. von Rosen. Det unga paret bosatte sig på Prästboda egendom i Småland, hvilket hem dock sedermera utbyttes mot Grenna och Stockholm. Nio barn föddes, af hvilka sju hunnit mogen ålder. Då baron von Rosen år 1877 afled, bodde familjen åter på det kära Prästboda. Sedan friherrinnan
von Rosen blifvit änka, bildade hon hem med ett par ogifta döttrar, först i Norrland och sedan i Grenna, där hon nu bor.
 
Då man ser den krya åldringen, som ännu orkar bestiga Grennaberget och dansa en sirlig promenad-polonäs, och hvars alla själsförmögenheter äro nästan ungdomligt vakna och lifskraftiga, kan man ej underlåta att göra några reflexioner öfver de olika sätt, på hvilka ålderdomen blir representerad. Man kommer då ock på den tanken, om ej människan själf i många fall har skuld uti den fysiska och psykiska skröplighet, som ofta vidlåder den sista lifsperioden.
 
Då jag blef anmodad att skrifva en text till den bild, som Idun i dag återger af 90-åringen, tänkte jag, att vi kanske litet hvar kunde få nytta af, om den gamla vördnadsvärda damen ville säga oss, hvilken insats hon tror, att vi själfva böra göra, för att liksom hon få en vacker och sund ålderdom.
 
Med hennes bref framför mig låter jag henne själf säga oss det.
Du frågar, skrifver hon, hvad jag tror vara största anledningen till god hälsa, godt lynne och förnöjsamhet, d. v. s. i hvad mån vi själfva kunna bidraga till dessa goda gåfvors ernående.
 
Måttlighet i mat och dryck, därpå hvilar till stor del vår hälsa. Det goda lynnet och förnöjsamheten komma af sig själfva, om vi söka vara förståndiga och ej lägga onödiga bekymmer på sinnet, utan i stället arbeta troget och gladt och så godt vi kunna samt hos Gud och i hans ord söka tröst i verkliga pröfningar.
 
Så ungefär lyda hennes ord, hvilka hon själf omsatt i handling; därför kan hon också, på det sätt hon gör, tacksamt och förnöj att se både tillbaka och framåt.
 
På fotografien synes den gamla sysselsatt med att brodera en matta, den 50:de i ordningen af dem, som hon under senare år tillverkat. På olikfärgade klädeslappar, som sedan hopfogas, ritar hon på fri hand blommönster, särskildt utväljande de blommor, som dofta väl. Rosen och syrenen, liljekonvaljen och den vårliga pingstliljan frammanas sedan af hennes flitiga hand. Hon finner stort nöje i detta arbete, som väcker sommartankar midt under senhöstens aflöfningstid.
 
Glasögonen få ligga obegagnade bredvid henne, ty hon ser förträffligt att arbeta dem förutan. Vid högtidligare tillfällen komma de dock på.
 
Kära du, jag tycker, att en gammal människa ska ha glasögon, svarade den gamla damen med sin oförbränneliga humor, då någon frågade, hvarför de sitta på borta och inte hemma.
 
I vår nervösa tid, då själfva ungdomen mången gång har svårt att glädjas öfver lifvet, är det nyttigt höra huru en sund lifsuppfattning kan uppehålla in i senaste ålderdomen.
 
Ur Idun, nr 46 1904.
 

32
Tidningsjubilarer / Rinman
« skrivet: 2011-06-24, 15:31 »
K. Rinman
Den af författare och publicister kände och värderade faktorn å Alb. Bonniers tryckeri i Stockholm, fyllde 50 år nyligen.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

33
Tidningsjubilarer / Ringheim
« skrivet: 2011-06-24, 15:29 »
P.V. Ringheim
Major, afled nyligen i Stockholm. Han var född 1818 och sörjes närmast af barn.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

34
Tidningsjubilarer / Rhodin
« skrivet: 2011-06-24, 15:27 »
Carl Rhodin
Brukspatron på Elgå, fyllder 50 år den 17 dec.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

35
Tidningsjubilarer / Ramstedt
« skrivet: 2011-06-24, 15:25 »
J.O. Ramstedt
Statsråd, fyllde 50 år den 7 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

36
Tidningsjubilarer / Psilander
« skrivet: 2011-06-24, 15:23 »
Albert Psilander
Medarbetare i Aftonbladet i Stockholm, fyllde den 4 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

37
Tidningsjubilarer / Pousette
« skrivet: 2011-06-24, 15:19 »
Joh. Victor Pousette
Sågverksinspektor, Söderhamn, en af de få kvarlefvande svenske frivillige från danska kriget 48-49, fyllde den 29 nov. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

38
Tidningsjubilarer / Petersson, H
« skrivet: 2011-06-24, 15:16 »
Hjalmar Petersson
Redaktör, Kalmar, fyllde den 27 nov. 50 år. Stadsfullmäktig, landstingsman, v. ordf. i Drätselk. mfl. kommunala befattningar.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

39
Tidningsjubilarer / Persdotter
« skrivet: 2012-09-09, 13:33 »
En sällsynt familjegrupp bjuder Idun i dag bland sina bilder, nämligen en släktkedja af fem leder i rätt uppstigande följd, hvilka alla lefva och nu på en gång suttit för fotografen. Den äldsta af dessa kvinnor, som således är mormors mormor, hemmansägareänkan Lisbet Persdotter i Wigge by, Bergs socken i Jämtland, har uppnått den höga åldern af nära 97 år och ända till för ett par år tillbaka spunnit och förrättat andra kvinnliga arbeten samt har ännu, ehuru kroppsligen försvagad, alla sina sinnesförmögenheter i behåll. Hennes
dotter, som på taflan står bakom henne, är 71 år, dotterdottern därbredvid 42 år, dennas dotter 20 år och den sistnämndas lilla dotter - barnbarnsbarnbarnet - som sitter i hennes sköte, är 5 månader gammal, de 4 senare släktlederna allesammans friska och duktiga. Den ifrågavarande stammodern har inalles haft 102 afkomlingar, af hvilka dock några aflidit. I lifvet har hon ock en syster, som är 93 år gammal. I denna socken finnes för öfrigt en mängd åldringar, däribland en änka, som är årsbarn med stammodern på taflan, en f. d. militärkapten,
som går på sitt 93:e år, ännu en änka, som är 91 år, och rätt många, som befinna sig i den höga åldern af 85 till 90 år, hvilket förhållande torde i sin mån bevisa, att det jämtländska höglandsklimatet är friskt och hälsosamt.
 
Ur Idun nr 22, 1899.
 

40
Tidningsjubilarer / Notini
« skrivet: 2011-06-24, 15:13 »
Axel Notini
Framstående ornamentsbildhuggare i Stockholm. 60 år den 30 okt. Särdeles musikintresserad.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

41
Tidningsjubilarer / Nordwall
« skrivet: 2011-06-24, 15:11 »
A.O.L. Nordwall
Roteman, Stockholm, fyllde den 19 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

42
Tidningsjubilarer / Nordén
« skrivet: 2011-06-24, 15:08 »
Karl Johan Nordén
Sedan 15 år komminister i Rätans församling, Jämtland. 50 år den 22 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

43
Tidningsjubilarer / Nilsson, P
« skrivet: 2011-06-24, 15:06 »
Per Nilsson
 
F. riksdagsmannen i Råby, Närike, fyllde den 25 okt. 75 år. Han har bevistat 26 riksdagar.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

44
Tidningsjubilarer / Nilsson, Josefina
« skrivet: 2009-05-28, 20:27 »
Josefina Andersdotter född 1875-05-07 i Hannäs, gift med Leonard Nilsson född 1871 i Gärdserum.
90 år 1965.

45
Tidningsjubilarer / Möllersvärd
« skrivet: 2012-09-15, 19:02 »
Sekelgammal, på några månader när, afled för några dagar sedan i hufvudstaden fröken Ulrika Henrietta Möllersvärd. Hon var född den 16 december 1800. Föräldrarna voro dåvarande platsmajoren å Sveaborg, kaptenen Henrik Johan Möllersvärd och hans maka, född Ekerman. Fröken Ulla Möllersvärds vagga stod å Sveaborg, och hon torde vid sin död varit den enda kvarlefvande af dem, som haft sitt hem inom Sveaborgs murar på den tid, då Sveriges flagga svajade öfver fästningen. Redan vid sju års ålder kom hon öfver till Sverige och har därefter bott i Stockholm, hvars äldsta invånare hon vid sitt frånfälle torde ha varit.
 
Ur Idun nr 16, 1900.
 
 

46
Tidningsjubilarer / Möller
« skrivet: 2009-03-27, 15:05 »
Elna Möller, Göteborg. 1879-01-30 borde vara födelsedatum.
 

 
Från Husmodern N:o 6, 1929.

47
Tidningsjubilarer / Mohlin
« skrivet: 2011-06-17, 20:06 »
K.L.H. Mohlin
Läroverksadjunkt i Norrköping, fyllde den 19 sept. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

48
Tidningsjubilarer / Mellén
« skrivet: 2011-06-17, 20:02 »
L.J. Mellén
Prost och kyrkoherde i Rängedala, 80 år den 10 nov.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

49
Tidningsjubilarer / Malmqvist
« skrivet: 2012-09-18, 16:24 »
En bland hufvudstadens äldsta kvinnliga arbetsgifvare,änkefru Maria Kristina Malmqvist, född Ahlborn, fyllde den 29 april sitt 70:e år. Efter sin för 18 år sedan aflidne make fortsatte hon med drift och skötsamhet en ganska omfattande bokbinderiverkstad, och brist på arbetspersonal rådde ej, ty äktenskapet var välsignadt med 14 barn, hvaraf 6 nu dock afgått med döden. Outtröttlig, som hon alltid varit, har hon funnit tid såväl att sköta sitt stora hushåll som att fostra de sina och från barnaåren inlära dem yrket. Ännu i dag kan man, när förhållandena kräfva, finna fru M. vid arbetsbordet från kl. 5 på morgonen till sen midnattsstund. Heder åt en sådan arbetets oförtrutna hjältinna!
 
Ur Idun nr 18, 1901.
 

50
Tidningsjubilarer / Malmborg, von
« skrivet: 2013-03-28, 20:33 »
En nittioåring
 
Den 29 sistlidne september ingick änkefru Minna v. Malmborg i sitt 91 år och fick därmed också inträdesrätt i de äldstas garde här i Stockholm. Den gamla fina och älskvärda damen har rätt till en alldeles särskild hedersplats däri, ty hon kan glädja sig åt en vid hennes år ovanligt god hälsa, hon följer med ett samtal, hållet i vanlig ton, hon broderar, läser böcker och tidningar utan glasögon och besöker nästan söndagligen sin
kyrka. Hennes stora glädje är att kunna dela med sig åt de fattiga, hvilkas vän hon alltid varit.
 
Hon är bosatt hos sin son, major Carl v. Malmborg, där hon sysslar efter måttet af sina krafter i hemmet, omgifven af de sina, och där man finner henne bland porträtten af de generationer, som vuxit upp omkring henne, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, af hvilka många på högtidsdagen samlades från olika håll omkring henne.
 
Ur Idun, nr 40 1909.
 

51
Tidningsjubilarer / Lönngren
« skrivet: 2011-06-15, 17:44 »
J.A. Lönngren
Kyrkoherde i S:a Unnaryd sedan 1893, fyllde den 16 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

52
Tidningsjubilarer / Lönegren
« skrivet: 2011-06-15, 17:42 »
G.W.L. Lönegren
F.d. generaltulldirektör, Stockholm, ingick den 25 nov. i sitt 75:te år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

53
Tidningsjubilarer / Löfgren
« skrivet: 2012-09-09, 13:49 »
Sveriges äldsta innevånarinna
 
Från Fårösund skrifves till Idun: Förliden Kristi himmelsfärdsdag afled Gotlands och Fåröns, ja, helt visst hela vårt lands äldsta innevånarinna, änkan Gertrud Löfgren i den höga åldern af 104 år 5 mån. 21 dag. Hon hade varit gift tvänne gånger och sörjes af barn och barnbarn, flere af dem bosatta i Amerika.
 
Farmor, som hon kallades, bodde på Hamars gård på Fårö och var de sista åren blind, men trots detta kunde man ofta nog få se den kära gamla i sin ensamhet gå omkring och med noggrannhet städa sitt lilla rum, då barnen voro sysselsatta på annat håll. Många glädjestunder hade jag hos den kära gamla, som talade med glädje och lust om sina ungdomsminnen och som med samma intresse deltog i de dagliga bestyren, dem hvar och en af familjen skulle uträtta. Intressant och hjärtlig i sitt tal om allt och alla var den gamla, och det är med saknad och djup tacksamhet jag nu går att binda en enkel krans till hennes graf.
 
Öfvertygad som jag är om att Iduns läsare gärna vilja se den hundraårigas bild, sänder jag den härmed, beklagande att hennes vackra hår, som hon var särdeles glad åt, likväl täckes af den vanliga hufvudduken. Ömt och hjärtligt har hon vårdats af barn och barnbarn, och ett älskadt och vördadt minne lämnar hon efter sig på vår lilla, ensamma ö, där hon tillbragt hela sitt lif.
- CE.
 
Ur Idun nr 40, 1899.
 
 

54
Tidningsjubilarer / Lundström
« skrivet: 2009-02-04, 08:32 »
Elna Lundström, Vallsjö. 1864-01-01 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 2, 1944.

55
Tidningsjubilarer / Lundstedt
« skrivet: 2011-06-15, 17:40 »
G. Lundstedt
Direktör för mineralvattenaktiebol. Haga i Stockholm, 50 år den 29 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

56
Tidningsjubilarer / Lundqvist
« skrivet: 2009-02-09, 08:30 »
Teresia Lundqvist, Rökå-Berg. 1859-06-12 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 24, 1944.

57
Tidningsjubilarer / Lundegard
« skrivet: 2011-06-15, 17:35 »
S. Lundegard
Musikdirektör i Stockholm, fyllde den 27 november 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

58
Tidningsjubilarer / Ljungmark
« skrivet: 2011-06-15, 17:32 »
D.W. Ljungmark
Kronofogde i Vester-Nerikes fögderi, kunde den 28 nov. fira sitt 40-års jubileum i tjänsten.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

59
Tidningsjubilarer / Lindwall
« skrivet: 2011-06-15, 17:29 »
J.W. Lindwall
F.d. provinsialläkare, Halmstad, fyllde den 7 dec. 70 år.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

60
Tidningsjubilarer / Lind af Hageby
« skrivet: 2011-06-15, 17:07 »
E.R.L. Lind af Hageby
Major i armén, tjänstgörande å generalstabens krigshistoriska afdelning, fyllde den 4 nov. 65 år.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

61
Tidningsjubilarer / Lindman
« skrivet: 2011-06-15, 17:27 »
C.S.B. Lindman
F.d. kontrolldirektör i Stockholm, ingick den 19 dec. i sitt 80:de år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

62
Tidningsjubilarer / Lindfors
« skrivet: 2011-06-15, 17:24 »
A.O. Lindfors
Professor i Uppsala, fyllde 50 år den 8 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

63
Tidningsjubilarer / Lindén
« skrivet: 2009-02-10, 09:03 »
Fd handlande Karl Lindén med maka Ottilia, född Johansson, Aneby. 1894-06-22 borde vara vigseldatum. Från Husmodern 30, 1944.

64
Tidningsjubilarer / Lindblad
« skrivet: 2009-01-17, 15:20 »
Jenny Lindblad, Åmsele. 1879-01-06 borde vara födelsedatum.
 
 
 
Från Husmodern N:o 1, 1929

65
Tidningsjubilarer / Lindberg
« skrivet: 2009-01-27, 17:05 »
Elin Lindberg, Stockholm. 1892-03-17 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 12, år 1942.

66
Tidningsjubilarer / Lindahl
« skrivet: 2011-06-15, 17:13 »
Axel Lindahl
Grosshandlare i Karlskrona, fyllde den 27 sept. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

67
Tidningsjubilarer / Lind
« skrivet: 2011-06-15, 17:10 »
Magnus Lind
Redaktör vid svenska telegrambyråns filial i Malmö, fyllde den 3 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

68
Tidningsjubilarer / Lilljegren
« skrivet: 2011-06-15, 17:05 »
Axel Lilljegren
Kamrer vid Motala verkstad, fyllde den 11 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

69
Tidningsjubilarer / Lillienau
« skrivet: 2011-06-15, 17:03 »
Aug. Lillienau
Sedan 1894 direktör för Sjöförsäkringsaktiebol. Ocean i Göteborg, hvilket bolag den 14 dec. firade sitt 30 års jubileum.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

70
Tidningsjubilarer / Lennartson, A
« skrivet: 2011-06-15, 17:00 »
A.L. Lennartson
Grosshandlare i Stockholm, afled den 14 sept. 51 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

71
Tidningsjubilarer / Lavesson, Per
« skrivet: 2011-06-11, 21:13 »
Per Lavesson
Kontraktsprost i Hästveda. Den 13 okt. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

72
Tidningsjubilarer / Larson, A
« skrivet: 2011-06-15, 16:53 »
Adler Larson
Sedan 1860 grosshandlare i Stockholm, fyllde den 25 november 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

73
Tidningsjubilarer / Lagerroth
« skrivet: 2011-06-15, 16:51 »
L.E. Lagerroth
Kyrkoherde i Köpinge och Lyngsjö församlingar, fyllde den 17 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

74
Tidningsjubilarer / Kökeritz
« skrivet: 2013-03-28, 14:05 »
Hos 102-åringen
 
Kunglig gratulation till 102-åringen
Änkefru Louise Kökeritz, född Granell, fick den 30 juni då hon ingick i sitt 103:e lefnadsår, emottaga bl. a. följande telegram, ställdt till landshöfdingen i Västerås:
 
Var god framför om måndag konungens och
drottningens lyckönskningar till 102-åriga änkefru
Louise Charlotta Kökeritz.
 
Blomstedt,
drottningens kammarherre.
 
Omedelbart efter telegrammets mottagande sändes från den gamla ett tack till drottningen och konungen genom kammarherre Blomstedt.
 
Med anledning af ofvanstående meddelande i dagspressen togo vi oss friheten att vid ett besök i Västerås uppsöka fru Louise Kökeritz och begära att för Iduns räkning få föreviga henne. Det mötte inga vidare svårigheter, om man frånser att den gamla damen darrade mycket och omöjligt kunde hålla hufvudet
riktigt stilla. Dock var fru K. ovanligt kry för sin höga ålder, ja, hennes själsförmögenheter voro bättre än mångens vid 80 år. Hon såg utan glasögon och hörde utan lur och uppfattade ganska obehindradt allt som sades
henne. Telegrammet från konungen och drottningen gladde henne ofantligt, och så kom hon in på »de gamla minnenas» kära kapitel.
 
»Se, jag är född på Åland den 30:de juni 1800. Min far hette Granell och var landtmätare. Han hade en stor egendom, som hette Östanåker. Se, vi hade det godt då — han var rätt så förmögen, pappa — men» — och så dog det soliga leendet, som kommit öfver hennes ansikte, när hon påminde sig sitt fädernehem — »det blef andra tider se'n. — Jag har icke alltid haft så goda dar.»
 
Det dröjde en stund, så fortsatte hon i korta meningar:
»Kungen kom till oss på Åland. Ja, inte till oss, men till prostgården. Se, det fanns nog ett kungligt slott,
Kastellholm, men» — och så log den gamla och drog mig intill sig, så att hon fick hviska i mitt öra — »där fanns inga möbler! — Alla fick hjälpa till och ställa i ordning för kungen. Jag har ett bord — det är gammalt nu — som kungen hade, när han var i prostgården. När kungen sedan reste, gaf han prostinnan en röd nejlika — se, han hade inget annat då — men när han kom tillbaka till Stockholm, skickade han henne ett dyrbart guldur.»
 
»Så bröt kriget ut. Det var 1808. Då flyttade vi till Stockholm, där vi fingo bo Svedenborgska gården. O, hvad där var vackert!»  
 
Jag sade något om, att platsen var mig bekant. Då blef den gamla så glad, att hon nästan klappade mig och med skimmer i de ännu stundtals ganska uttrycksfulla ögonen sade hon: »Ja, var där icke vackert? Och den stora trädgården sedan? Och lusthuset — » Men med detsamma dog leendet och nästan snyftande sade hon: »Men de ha sålt lusthuset nu, har jag hört sägas.»
 
Jag tröstade henne med, att det var såldt endast för att bli dess bättre bevaradt åt en kommande tid, och då blef hon så nöjd igen. »Fru Kökeritz var väl alltför ung för att egentligen minnas något från sin första tid i
Stockholm?» frågade jag, för att få den gamla att fortsätta, ty sagor och mystiska berättelser ha alltid funnit god jordmån hos mig.
 
»Jo, visst minns jag» sade hon. Och åter ville hon hviska i mitt öra. »Jag minns när — när — de satte
af kungen — Gustaf IV Adolf — det var 1809. — Det var en hemsk dag i Stockholm, skall jag säga.»
 
Åter försjönk den gamla i sina minnen och jag framkastade helt försiktigt något om Karl XIV Johan.
 
Genast var det som om den gamla blifvit ung på nytt. Hon rätade på sig, ögonen strålade och munnen log. Det syntes tydligt att fru K. varit en vacker kvinna i sina yngre dagar.
 
»Om jag minns honom! Om jag minns Karl XIV Johan! Jag minns honom den dag han kom tillbaka från Norge, då han stiftat Unionen. Hela Stockholm var illumineradt och flaggprydt, och det var en man i silfverrustning på en hvit häst, som ropade frid öfver segraren, där konungen red fram.»
 
Gärna hade vi velat höra mera berättas från ett långt och skiftesrikt lif, men vi fruktade att ansträngningen
skulle bli till skada. Vi tackade således hjärtligt för den trefliga stund vi tillbringat hos den gamla, som upplefvat finska krigets dagar och som »sett sex konungar», och kände oss ej litet smickrade, når vi hörde, att fru K. ej tillåtit någon tidning få fotografera henne förut, fastän många anhöllo därom, när hon fyllde 100 år.
 
 
Ur Idun nr 28, 1902.
 
 75
Tidningsjubilarer / Krook
« skrivet: 2009-05-10, 17:00 »
C.M. Krook, födelsedatum borde vara 1832-11-18.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

76
Tidningsjubilarer / Koch
« skrivet: 2011-06-15, 16:42 »
Michaël Koch
F.d. godsägare, afled den 24 okt. i Vänersborg, 72 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

77
Tidningsjubilarer / Klingspor
« skrivet: 2011-06-15, 16:35 »
Carl G.A. Klingspor
Frih., den bekande förstakammarledamoten, fyllde d. 18 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

78
Tidningsjubilarer / Karlson, A
« skrivet: 2011-06-15, 16:26 »
Axel Karlson
Grosshandlare i Linköping, fyllde den 13 nov. 50 år samt firade samtidigt 25-års-jub. som köpman.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

79
Tidningsjubilarer / Julin
« skrivet: 2011-06-15, 16:24 »
J. Th. Julin
Kontraktsprost och hofpredikant, kyrkoherde i Ekeby sedan 1882, fyllde den 10 dec. 80 år.
 

80
Tidningsjubilarer / Juhlin
« skrivet: 2011-06-15, 16:21 »
Fredrik Juhlin
Handlande, Karlskrona, fyllde den 28 nov. 75 år, då J. såsom gåfva öfverlämnade till Karlskrona barnhem 10,000 kronor.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

81
Tidningsjubilarer / J:son Gislander
« skrivet: 2011-06-15, 16:17 »
Nils J:son Gislander
Kyrkoherde i Grönby och Anderslöf sedan 1892, fyllde den 23 dec. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

82
Tidningsjubilarer / Jonsson, B
« skrivet: 2011-06-15, 16:13 »
En hundraåring
 
Ett hundra år fyllde den 29 okt. en af Göteborgs äldsta invånare, änkan Brita Jonsson. Jämförelsevis kry och rask - hennes synförmåga är dock mycket försvagad - vårdas den gamla af en gift dotter som själf redan öfverstigit sextiotalet. Bland sina barndomsminnen räknar hon sorgegudstjänsten efter Karl XIII. Den gamla har varit med under det sex konungar suttit på Sveriges tron. Gustaf IV Adolf, Karl XIV Johan, Oscar I, Karl XV och Oscar II, alla ha de tillhört hennes tid.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

83
Tidningsjubilarer / Jansson Kompass
« skrivet: 2012-09-09, 13:40 »
Af en kry hundraåring bringar Idun här bredvid en bild. Det är f.d. båtsmannen Måns Jansson Kompass i Kaxgärde i Kalmar län. Han föddes nämligen den 16 april 1799 och befinner sig fortfarande, trots att bördan af ett sekel tynger hans skuldror, ganska kry.
 
På sin hundraårsdag besöktes den gamle af ett stort antal personer från den församling, hvarest han är boende, och mottog lyckönskningar och födelsedagspresenter i mängd. Ännu synes gubben Kompass ha magasinerade krafter för åtskilliga årsskiften.
 
Ur Idun nr 38, 1899.
 

84
Tidningsjubilarer / Jansson, A
« skrivet: 2009-01-28, 20:08 »
Anna Jansson, Kungsängen. 1864-03-05 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 10, år 1944.  

85
Tidningsjubilarer / Jacobsson, A
« skrivet: 2012-09-18, 17:05 »
EN 85-ÅRING.
 
Den 20 dennes fyllde en af hufvudstadens äldsta och genom sin uppoffran de verksamhet i det godas tjänst mest kända kvinnliga medlemmar, fröken Augusta Jacobsson, sitt 85-te år. I sin stora blygsamhet har hon bestämdt undanbedt sig alla detaljerade personalier, men den i dagarne tagna bild af den gamla i hennes hem, som pryder
detta vårt nummer, skall dock helt visst hälsas med glädje af hennes talrika vänner och de otaliga, som tacksamt välsigna hennes ingripande, hvarhelst fattigdom eller bekymmer påkallat hennes rika hjärtas och gifmilda hands deltagande. Redan för 5 år sedan, då fröken J. fyllde 80 år, erhöll hon som ett yttre erkännande
af sin gagneliga verksamhet medalj i guld för medborgerlig förtjänst.
 
Ur Idun nr 12, 1902.
 
 
 

86
Tidningsjubilarer / Jacobson
« skrivet: 2011-06-15, 15:48 »
Claes Jacobson
V. pastor, komminister i Tvärred, fyllde den 25 november 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

87
Tidningsjubilarer / Jacobsen
« skrivet: 2011-06-15, 15:46 »
Waldemar Jacobsen
Öfveringeniör vid Bergsunds Mek. Verkstad. 50 år den 14 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

88
Tidningsjubilarer / Högstadius
« skrivet: 2011-06-15, 15:26 »
J.O. Högstadius
F.d. lektor, Umeå, erhöll nyligen afsked med pension efter 44 och ett halft års tjänstg. som lärare.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

89
Tidningsjubilarer / Hübinette
« skrivet: 2011-06-15, 15:14 »
K. Aug. Hübinette Öfverlärare vid Maria Magdalena folkskola i Stockholm, kan under denna termin fira 40 års jub. som lärare. Hvar 8 Dag, 1902.

90
Tidningsjubilarer / Härnqvist
« skrivet: 2011-06-15, 15:24 »
Wilh. Härnqvist
Stockholm, aktuarie och registrator i generallandtmäterikontoret. 60 år den 2 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

91
Tidningsjubilarer / Hägglund
« skrivet: 2011-06-15, 15:17 »
Carl Axel Hägglund
Rektor vid Östersunds allm. läroverk, fyllde nyligen 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

92
Tidningsjubilarer / Holmsten
« skrivet: 2011-06-15, 15:10 »
S.O. Holmsten
Grosshandlare i Norrköping, afled den 28 sept. 72 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

93
Tidningsjubilarer / Holmertz
« skrivet: 2013-03-28, 14:21 »
En kry nittioåring
 
Änkefru Mariana Adolfina Vilhelmina Holmertz, född Olivecrantz, fyllde den 28 sistl. maj 90 år. Fru Holmertz är änka efter lagmannen i Västgötadals och Bohusläns lagsaga P. Holmertz, hvilken år 1849 i Skara höll det sista lagmanstinget i Sverige. Hon besitter för sin höga ålder en ovanligt god hälsa, är flitigt sysselsatt med läsning och arbete samt skänkte på sin nittio årsdag till hvar och en af sina tre söner af henne förfärdigadestickade täcken. Omgifven af barn och barnbarn, hyllades den krya åldringen på sin högtidsdag med blommor af många besökande, släktingar och vänner samt med hälsningstelegram från när och fjärran. Såsom egendomligt kan omförmälas, att både hennes man, far, farfar och farmors far voro alla lagmän, samt att hennes farfarsfar, farfarsfarfar och farfarsfarfarsfar voro biskopar, de två sistnämnde i Åbo - där sonen i sådan egenskap efterträdde sin fader - och den förstnämnde i Borgå i Finland.
 
Ur Idun, nr 24 1903.
 

94
Tidningsjubilarer / Holm
« skrivet: 2011-06-15, 15:07 »
Carl Holm
Stadsfiskal i Falun sedan 1874 och stadsfogde därstädes sedan 1880, fyllde den 17 nov. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

95
Tidningsjubilarer / Hofsten, von
« skrivet: 2011-06-15, 15:05 »
A.E. Hj. von Hofsten
Major i armén, kapten i Skaraborgs Reg:tes reserv, fyllde den 16 dec. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

96
Tidningsjubilarer / Hoflund
« skrivet: 2011-06-15, 15:02 »
O.G. Hoflund
Läroverksadjunkt i Ystad, fyllde den 17 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

97
Tidningsjubilarer / Heyman
« skrivet: 2011-06-15, 15:00 »
Axel Heyman
Grosshandl. i Stockholm, afled den 16 dec. Född 1859.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

98
Tidningsjubilarer / Heurlin
« skrivet: 2011-06-15, 14:57 »
A.O. Heurlin
F.d. rektor vid Göteborgs högskola, fyllde den 23 dec. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

99
Tidningsjubilarer / Helleberg
« skrivet: 2011-06-15, 14:55 »
Theodor Helleberg
Innehafvare af firman A.L. Helleberg & Son, Stockholm, fyllde den 19 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

100
Tidningsjubilarer / Heideman, von
« skrivet: 2011-06-15, 14:52 »
G.W. von Heideman
Major i kongl. 1:sta Svea trängkår m.m., fyllde den 17 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

101
Tidningsjubilarer / Hansson, A
« skrivet: 2009-05-24, 08:56 »

 
Afliden 100-åring. Enkefru A. Hansson i Södertelje, efterlämnade 5 barn, 15 barnbarn, 24 barnbarnsbarn och 2 barnbarnsbarnbarn.
 
Hvar 8 Dag, 1915.

102
Tidningsjubilarer / Hallberg
« skrivet: 2011-06-13, 18:26 »
C.A.E. Hallberg
Postmästare i Borås sedan 1892, ingick den 24 nov. i sitt 50:de år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

103
Tidningsjubilarer / Gustafsson, A
« skrivet: 2011-06-13, 18:23 »
A.P. Gustafsson
Led. af riksd. 2:a kammare, landstingsman och mångårig kommunalman, fyllde den 22 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

104
Tidningsjubilarer / G:stedt-Kronmann
« skrivet: 2011-06-13, 17:52 »
S.K. G:stedt-Kronmann
 
Sveriges första kvinnliga tandläkare, afled den 22 okt. i Lund. Hon var född 1839.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

105
Tidningsjubilarer / Grefberg
« skrivet: 2011-06-13, 17:46 »
G.F.A. Grefberg
Rådman sedan 1870, Söderköping, kommunalman, fyllde den 13 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

106
Tidningsjubilarer / Granlund
« skrivet: 2011-06-13, 17:41 »
A.T. Granlund
Byråchef i lotsstyrelsen, Stockholm, fyllde den 14 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

107
Tidningsjubilarer / Geijerstam
« skrivet: 2011-06-13, 17:37 »
E.C. Geijerstam
Kammarherre, fyllde nyligen 75 år. Tidigare officer, numera godsägare.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

108
Tidningsjubilarer / Frunck
« skrivet: 2012-09-09, 15:15 »
ETT SEKELBARN
 
»Hvad gör det om hundra år!»
(Gammalt ordstäf.)  
 
Nå ja! Efter vi äro inne på ordspråkens område, så låtom oss fortsätta.
 
Det heter i ordstäfsförrådet på ett ställe. »Tiderna förändras, och vi förändras med dem,» och på ett annat: »Ingen regel utan undantag.» Ett lefvande exempel på rättmätigheten af detta senare lämnar Idun i dag med återgifvande af bilden härofvan. Kan månne någon af våra läsarinnor tro eller tänka sig, att porträttet af fröken Beata Frunck invid denna lilla text föreställer en kvinna, som den 2:dra december innevarande år ingår i sitt hundrade år?
 
»Omöjligt,» hör jag eder säga.
 
Jo, det är dock verkligen sant, och hennes gamle vän, som nedskrifvit dessa rader, har själf sett dopattesten, utfärdad af pastor i Skultuna församling, hvarigenom tydligen visas, att flickebarnet Beata »föddes inom denna församling den 2 december 1800» af föräldrar, hvilka då hade anställning vid Skultuna bruk. Detta om åldern, - sålunda bevittnad. Att bilden skulle vara tagen för många år sedan, däremot protesterar jag på det bestämdaste, ity att jag fredagen den 17 november klockan 11.30 förmiddagen hämtade »lilla Beata» i droska från hennes bostad, det af fröken Erika Tersmeden stiftade »Hemmet för gamla», Garfvaregatan n:r 3, hvarom Idun för någon tid tillbaka haft en särskild artikel.
 
Sålunda åkte vi, lilla Beata och jag, till fotograffirman Bröderna Anderson, Klara Vattugränd - Vasagatan n:r 20.
 
»Nog kunde vi ha åkt i spårvagn, så hade det blifvit mycket billigare,» sade Beata.
»Det gör ingenting,» sade jag, »ty Idun betalar omkostnaderna.»
 
Ja, nu skullen I, mina damer, sett lilla fröken Frunck - »den ungdomligt gamla» - hur lätt hon trafvade upp för de många trapporna ett långt stycke ofvanom järndörren till öfversta vinden, där ateliern befinnes. När Beata stod i sjätte trappan, stod jag flåsande i fjärde.
 
Tillsammans följdes vi in i ateliern.
Ömsesidig presentation: »Fröken Frunck - fotografen herr H. G. Anderson!»
Jag hviskade till fotografen: »Hur gammal tror Ni, att den där lilla fröken är, som1 ni nu skall fotografera?» - Han hviskade: »Hon är nog omkring 70 år.»
- Jag hviskade tillbaka: »Ett hundra, min herre!»
- »Omöjligt,» genmälde fotografen, - alldeles som jag här ofvan nämnt, att Iduns älskvärda läsarinnor antagligen yttrat.
 
Den artige fotografen erbjöd sig nu att hjälpa af lilla gumman med öfverplaggen, men erhöll omedelbart ett vänligt svar: »Tack, min älskvärde herre, tro inte, att jag är så pjåskig, att jag behöfver någon hjälp.» Härpå tog fröken Beata fram ur sin redikyl en hvit mössa och fiffade sig för fotograferingen.
 
Nu var allt klart. Liten fröken Beata såg sig omkring i den ståtliga ateliern och utbrast: »Här har jag varit en gång förr. Låt mig se, - det var år 1886, då den snälle professor M. ville hafva mitt porträtt.» Fotografen slog upp sin registerbok, och där stod mycket riktigt under år 1886 fröken Beata Frunck som fotograferad. Hennes minne är således godt, syn och hörsel förträffliga, och hälsan öfver allt beröm. - »Hvad kan man mer begära af Gud i himmelen!»
 
Den vördade åldringen har på sin tid under flere år haft anställning och hem i släkterna Königs och frih. Adelsvärds familjer och åtnjuter från båda dessa en mindre pension. Då hon numera i Hemmet för gamla mot en ringa afgift erhåller eget rum, fullständig god kost, uppassning m. m. och därtill är på det ömmaste omhuldad af föreståndarinnan, samtliga pensionärer och gamla vänner, så har den gamla i sin lefnads afton att glädja sig åt bekymmerfrihet, vänskap och frid och skall förvisso på den hundrade födelsedagen med tacksamhet instämma i vår störste psalmsångares ord:
»O Gud, som mina steg ledsagar
Ifrån min vagga till min graf,
Dig helgas främst bland mina dagar
Den dag, då Du mig lifvet gaf.»
 
Knut Tersmeden.
 
Ur Idun nr 96, 1899.
 
}

109
Tidningsjubilarer / Fries
« skrivet: 2011-06-12, 19:22 »
Lamech Fries
 
Kontraktsprost kyrkoh. i Vestra Thorsås och Härlunda församl. pastorat, fyllde den 9 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

110
Tidningsjubilarer / Friedländer
« skrivet: 2011-06-12, 19:19 »
C.L. Friedländer
Bruksägare i Jönköping, afled den 20 sept. 75 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

111
Tidningsjubilarer / Frieberg
« skrivet: 2011-06-12, 19:18 »
F.A. Frieberg
Musikdirektör, led. af Musik. akademien, kompositör, fyllde den den 13 dec. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

112
Tidningsjubilarer / Forsberg
« skrivet: 2011-06-12, 19:14 »
N.A. Forsberg
Lektor, fil. doktor, fyllde den 19 november 70 år. Sedan 1893 tjänstledig från sin befattning.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

113
Tidningsjubilarer / Fogman
« skrivet: 2011-06-12, 19:12 »
Ernst Fogman
Med. doktor, Stockholm, ingick den 24 dec. i sitt 60:de år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

114
Tidningsjubilarer / Florman
« skrivet: 2012-09-15, 18:59 »
Hoffotografen Gösta Florman, f. d. kapten i armén och löjtnant vid Värmlands fältjägarekår, afled häromdagen härstädes i en ålder af närmare 69 år.
 
Redan för ett trettiotal år sedan började Gösta Florman ägna sig åt den vackra konst, hvari han genom omfattande studier i såväl in- som utlandet efter hand utbildade sig till mästare. I början af 1870-talet öfvertog han den fotografiatelier i n:r 28 Regeringsgatan, som han ännu innehade vid sin död och från hvilken under de senaste 25 åren utgått en mängd arbeten, särskildt i porträttväg, vittnande lika mycket om teknisk skicklighet som fint odlad smak. Som ett yttre erkännande af sin konstutöfning erhöll han redan för många år sedan titeln af hoffotograf och några år senare guldmedaljen Litteris et artibus.
 
Sedan 1857 gift med Hulda Munck af Fulkila, sörjes han, utom af efterlefvande maka, af flere barn samt barnbarn.
 
Ur Idun nr 16, 1900.
 
 

115
Tidningsjubilarer / Fleetwood
« skrivet: 2011-06-12, 19:08 »
Emil V. Fleetwood
Frih., f.d. ryttmästare, kammarherre. 70 år den 20 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

116
Tidningsjubilarer / Fagerholm
« skrivet: 2011-06-12, 19:03 »
C.R. Fagerholm
Kronofogde, vice häradshöfding, kommunalman, fyllde den 31 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

117
Tidningsjubilarer / Ewert
« skrivet: 2011-06-12, 19:01 »
W. Th. Ewert
Grosshandlare, Göteborg, fyllde den 25 november 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

118
Tidningsjubilarer / Espersson
« skrivet: 2011-06-12, 18:59 »
W. Espersson
 
Grosshandlare i Kristianstad, lämnade den 1 okt. sin mångåriga verksamhet som disponent i Sv. Spritförädl.-A.B. därstädes.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

119
Tidningsjubilarer / Erickson
« skrivet: 2011-06-12, 18:54 »
Oskar Erickson
Domänintendent i Jönköpings län, kommunalman, fyllde den 10 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

120
Tidningsjubilarer / Eneroth
« skrivet: 2011-06-12, 18:52 »
E.R. Eneroth
Kapten och tygförvaltare å Gotlands artillerihufvudförråd, Visby, fyllde den 11 dec. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

121
Tidningsjubilarer / Elmquist
« skrivet: 2011-06-12, 18:49 »
Henning Elmquist
Fil. doktor, utnämndes nyligen till förste aktuarie i i kongl. kommerskollegium och ord. ledare af statens arbetsstatistik.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

122
Tidningsjubilarer / Elmlund
« skrivet: 2011-06-12, 18:47 »
Wilhelm Elmlund
Handlande i Hessleholm sedan 1871, fyllde den 25 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

123
Tidningsjubilarer / Elliot
« skrivet: 2011-06-12, 18:44 »
A.O. Elliot
Med detta års utgång lämnar polismästaren i Göteborg, Anders Oscar Elliot, den chefsplats för ordningsmakten, han under mer än 30 år beklädt, liksom den mängd af kommunala uppdrag han innehaft. I en stad af Göteborgs storlek är det af väsentlig betydelse, i synnerhet under nyare tiders lätt uppstående brytningar, att den person som är utsett att upprätthålla god ordning äger de egenskaper, hvilka äro de härtill mäst påfordrade: Kraft och humanitet. Polismästare Elliot har ägt dessa egenskaper och genom dem tillvunnit sig allas förtroende. Offentliga uttryck af erkänsla ha nu vid polismästarens och fru Elliots aflyttning till Stockholm rikligen kommit det älskvärda och sympatisk paret till del.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

124
Tidningsjubilarer / Eklundh
« skrivet: 2011-06-12, 18:33 »
A.O. Eklundh
Häradsskrifvare, stadsfullmäktig, Wexiö, fyllde den 21 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

125
Tidningsjubilarer / Eklund
« skrivet: 2009-01-27, 09:34 »
Sofia Eklund f. Lejon, Stockholm. 1849-12-19 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 51, år 1929.

126
Tidningsjubilarer / Ehrenkrona
« skrivet: 2011-06-12, 18:29 »
Th. Hj. Ehrenkrona
Friherre, f.d. major, afled den 21 sept. 79 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

127
Tidningsjubilarer / Dahlström
« skrivet: 2009-02-05, 09:08 »
Augusta Dahlström, Stigtomta. 1864-02-06 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 6, 1944.

128
Tidningsjubilarer / Dahlberg
« skrivet: 2009-01-27, 09:32 »
Ulla Sofia Dahlberg, Stockholm. 1849-12-26 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 51, år 1929

129
Tidningsjubilarer / Clason
« skrivet: 2011-06-12, 17:46 »
C.G. Clason
Ingeniör, f.d. kommissionslandtmätare i Dalarne, Stockholm, fyllde den 22 dec. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

130
Tidningsjubilarer / Bärns
« skrivet: 2013-03-28, 20:07 »
Stockholms nuvarande äldsta invånarinna är f. d. trotjänarinnan Johanna Barns, hvilken i dag den 10 september fyller 100 år. Född i Träne församling i Kristianstads län, där fadern var jordbrukare, kom hon till Stockholm vid 23 års ålder och har sedan under sin långa lefnad haft tjänst i framstående in- och utländska familjer. Tack vare friherrinnan Louise Falkenbergs frikostighet, i hvars föräldrahem - det kända Ekmanska - hon varit, får hon nu tillbringa sina sista lefnadsår i lugn och ro på Stockholms nya sjukhem. Hennes hälsa är, trots den höga åldern, jämförelsevis god och hon för ett rörligt lif såväl inom som utom sjukhemmets område.
 
Ur Idun, nr 37 1908.
 

 
(Meddelandet ändrat av Pazuzu 2013-03-28 20:07)

131
Tidningsjubilarer / Burman
« skrivet: 2011-06-12, 16:56 »
Nils Burman
Grosshandlare i Stockholm, fyllde den 8 nov. 50 år.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

132
Tidningsjubilarer / Brakel
« skrivet: 2011-06-12, 16:45 »
Anton Brakel
Linköping, f.d. major, fyllde den 4 nov. 75 år. Orförande sedan 6 år i Linköpings simsällskap.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

133
Tidningsjubilarer / Bergström
« skrivet: 2009-05-09, 21:30 »
P.U. Bergström, handlande i Stockholm, firade 1902-08-31 20-årigt affärs-jubileum.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

134
Tidningsjubilarer / Bergman
« skrivet: 2009-01-16, 11:26 »
Dorotea Bergman, Undrom, borde vara född 1864-01-24
 

 
Från Husmodern N:r 3, 1929

135
Tidningsjubilarer / Berggren
« skrivet: 2009-02-12, 14:25 »
Elin Berggren, Ragslösa. 1879-01-28 borde vara födelsedatum.
 

 
Från Husmodern N:r 4, 1929

136
Tidningsjubilarer / Berg
« skrivet: 2009-02-05, 09:06 »
Ida Berg, Nykyrka. 1864-02-02 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 6, 1944.

137
Tidningsjubilarer / Bengtsson
« skrivet: 2009-02-12, 14:23 »
Carolina Bengtsson, Sörgården. 1859-01-30 borde vara födelsedatum.
 

 
Från Husmodern N:r 4, 1929

138
Tidningsjubilarer / Ankarcrona
« skrivet: 2009-02-12, 14:21 »
Signe Ankarcrona, Ludvika. 1879-01-28 borde vara födelsedatum.
 

 
Från Husmodern N:r 4, 1929

139
Tidningsjubilarer / Andersson, O
« skrivet: 2009-01-28, 20:29 »
Olivia Andersson, Fläckebo. 1874-03-06 borde vara födelsedatum. Från Husmodern 10, år 1944.  

140
Tidningsjubilarer / Andersson, L
« skrivet: 2009-01-20, 16:14 »
Leontine Andersson, Laholm, 1849-01-13 borde vara födelsedatum
 

 
Från Husmodern N:o 2, 1929

141
Tidningsjubilarer / Andersdotter
« skrivet: 2013-03-28, 19:32 »
Fyra släktled
 
Den, som sett kyrkfolket komma vandrande genom Leksands höghvälfda björkalléer, bevarar måhända det allra tydligaste minnet af just de åldriga Leksandskullorna i deras hvita hufvor och pittoreska dräkter. Hvad som satt sig fast i minnet var deras värdiga hållning, som icke förlorade sig inför den pröfvande situationen att passera revy för en rad nyfikna turister, och deras karaktärsfulla utseenden, som frapperade som motsats till den mera flacka och jämnstrukna typ vi annars kalla den svenska. Det är af en sådan gammal kulla, änkan Liss Kerstin Andersdotter från Veslannor, i dagarna ingången i sitt 9S:e lefnadsår, Idun i dag lämnar en nytagen bild. Vi se den prydliga gamla i mormorstolen omgifven af representanter för de tre generationer hon sett växa upp omkring sig. Den fryntliga kullan längst till höger är ett af hennes tio barn, dottern Anna
Larsdotter, gift med snickaren och bildhuggaren Anders Jacobson från Yttermo. Bredvid henne står hennes dotter, folkskolläraren Anders Linders hustru Kerstin med sin son, Markus Bertel, en femtonårig representant för det yngsta Leksand.
 
Gamla riksdagsmansmor är änka efter riksdagsmannen Liss Lars Olsson och mor till den aflidne riksdagsmannen Liss Olof Larsson. Hon tillhör således en gammal berömd Leksandssläkt, som äfven i senare tider varit med om att enligt gammal dalatradition skrifva Sveriges historia.
 
Två af hennes dotterdöttrar, fröknarna Jacobson i Leksand, äro bekanta för hvar och en, som vistats någon tid i den vackra och lifliga byn vid Siljan, den ena såsom innehafvarinna af en bokhandel och den andra af en galanteriaffär i Leksandsnoret.
 
Ur Idun, nr 7 1907.
 

142
Tidningsjubilarer / Ahlbom
« skrivet: 2012-09-15, 13:11 »
En 100-åring.
 
Stoekholms äldsta invånarinna.

 
På uppdrag af allas vår vän Idun gjorde jag i lördags eftermiddag ett besök på Borgerskapets änkhus, som ligger så vackert inbäddadt emellan trädens gröna kronor däruppe på Norrtullsgatan. Anledningen härtill var att Idun gärna ville bifoga några ord till den intressanta bilden härofvan, och som den vördnadsvärda, nu hundraåriga fru Karolina Elisabet Ahlbom sedan tjugunio år tillbaka haft sitt hem på Borgerskapets änkhus, uppsökte jag henne där.
 
Man gör sig ofta underliga föreställningar om personer och platser, af hvilka man ej känner till annat än dess yttre sidor. Så var åtminstone förhållandet med mig och den de gamlas fristad, som jag nu af en
lycklig händelse fick inblick uti.  
 
Ett hem, hvars till ett åttiotal uppgående medlemmars sammanlagda ålder räknar bortåt sex tusen år (medelåldern är här sjuttiosex år) - om detta hade jag den föreställningen, att det skulle ligga en viss dysterhet, ett resigneradt lugn däröfver, men så var alls ej förhållandet. Mitt första möte med de båda personer, som hafva hemmets nycklar i sina händer, förtog inom ett ögonblick alla mina förutfattade meningar.
 
Det var sol, ljus och värme öfver hemmet och i de strålande blickar, hvarmed dess föreståndarinna, fru Fanny Lindbohm född Westerberg, och den unga Sofiasystern fröken Mimi Lundberg hälsade mig välkommen.
 
Ingenting i världen är så litet kostbart som vänlighet, och dock huru ofta hushållas ej därmed till ytterlighet! I synnerhet uti ett hem, där många viljor måste sammanjämkas, många olika åsikter försiktigt böjas under en gemensam lag, där är den vänlighet, som utstrålar från hjärta och mun, allsvåldig. Och att den makten här förde spiran, det kände man genast.
 
Efter att en stund hafva hvilat och sprakat i föreståndarinnans rum fortsatte jag i hennes och syster Mimis sällskap vägen upp till föremålet för mitt besök. Uti ett ljust och trefligt rum beläget tvänne trappor upp,
satt tillbakalutad i en soffa med hufvudet något böjdt den underbara representanten från ett förgånget sekel. En blid kvinna, med för sin höga ålder ljuslett hy och drag, som vittna om en förgången fägring, till sin längd snarare öfver än under medelmåttan. Hennes blick är skum, så att hon endast otydligt kan urskilja föremålen, hörseln däremot är ej mycket svag. Om jag ej vetat af hennes år, skulle jag gissat dem vara omkring några och sjuttio.
 
Vördnadsfullt böjde jag mitt hufvud för den gamla, men lämnade åt hennes goda vänner fru Lindbohm och syster Mimi att föra konversationen. Och tack vare deras förmåga att under vänliga ömhetsbetygelser framlocka de ämnen, hvaromkring fru Ahlboms tankar ofta bruka röra sig, fick jag reda på ett och annat ur hennes lif, lösryckta bilder fångade i flykten. Att hennes fader hette Berg och varit en förmögen handlande, som hade sin hökeriaffär uti n:r 24 Badstugatan på Norr, och att hon vid tjugutre års ålder stod brud i samma gård. Hennes mans namn var Ahlbom och hade han samma slags affär som fadern. Om hennes bröllop för sjuttiosju år sedan i det burgna köpmanshemmet ville jag gärna gifva Iduns läsarinnor ett litet begrepp, men det enda som fru Ahlbom nämnde om detta var: »Mamma ville hafva det så stort och gjorde det så fint och Ahlbom var så snäll.» Det ljöd så egendomligt i mina öron höra den hundraåriga med sin beslöjade
röst tala om »mamma».
 
Vidare berättade hon om, huru vacker kronprinsessan Josefina var, när hon som brud kom åkande från Haga in till Stockholm. Om huru konung Karl den femtonde en gång under sina promenader på Stockholms gator blef varse drottning Lovisa, gående på orätt trottoar, huru han då skickade en gardist fram till drottningen med tillsägelse att gå på rätt sida af gatan, om drottningens häpnad öfver gardistens tilltag och kung Karls hjärtliga skratt öfver sitt skämt med sin gemål.
 
Fru Ahlboms egna barn äro döda, men att hennes barnbarn och barnbarnsbarn genom sin kärleksfulla uppmärksamhet förljufva hennes dagar märktes väl, och att de uppväxande barnbarnsbarnen ofta voro föremål för hennes tankar, det hördes nogsamt. Drag ur deras lif berättade hon och bland dessa att »Gustaf Valdemars son»
(Valdemar är hennes sonson), som nu är styrman, vid sexton års ålder räddade ett människolif i en af Belgiens hamnar och för denna bragd blef belönad med en medalj. Och så i somras, när kungen af Belgien var här, mötte han en dag den unge sjömannen, som han genast vinkade till sig, pekade på medaljen och sade: »Jag tror att
du bär min medalj.»
 
Till syster Mimi vände fru Ahlbom sig och frågade, under det att hon sakta smekte hennes hand: »Det är så varmt, hvilken dag får jag bada?» En i sanning ovanlig fråga af en hundraåring!
 
Fru Lindbohm frågade, om det ej skulle roa fru Ahlbom att en dag komma ut och åka åt Djurgården och Rosendal. Denna fråga togs mycket väl upp, och med en geste med handen åt fru Lindbohm sade hon nästan litet skälmaktigt! »Hvem bjuder?»
»Det gör jag å styrelsens vägnar, den vill så gärna bereda fru Ahlbom ett nöje.» Ett varmt tack och en smekning blefvo fru Lindbohms belöning för bjudningen.
 
Aldrig har jag sett en mera lefvande bild af tacksamhet emot Gud och människor och ett mera förnöjsamt sinne än hos denna åldring. Huru mången läxa, mer eller mindre svår, har dock ej mästaren tiden hunnit gifva henne under hennes till bortåt trettiosex tusen femhundra uppgående dagars tal! Det måtte vara en egen känsla att
likt skogens äldsta ek stå ensam kvar, täljande för yngre släkten om tider som varit. Det finns ett gammalt ordspråk, som säger att »allt är glömdt om hundra år», men att själf kunna säga: -»Jag är hundra år, jag har genomgått ett helt sekel, skiftande af ljusa och mörka stunder, jag var ung i dess morgonväkt och jag står ännu kvar i dess aftonstund» - huru underbart är ej detta!
 
Fru Lindbohm och syster Mimi berättade för mig, att förra året gjorde fru Ahlbom ett besök på Sofiahemmet och var inne i tvänne af salarna och sprakade med de sjuka. Utställningen intresserade henne mycket, och sittande i en vagn gjorde hon dess yttre bekantskap. Men nu skall jag berätta något, som visst herrarne Davidson på
Hasselbacken ej hafva en aning om, nämligen att förra året drack fru Ahlbom kaffe och åhörde en stund musiken på deras etablissement. Skada att hon var där incognito, säkert skulle det roat mera än en af Hasselbackens gäster att fått göra hennes bekantskap.
 
Ett så färskt porträtt som fru Ahlboms i dag i Idun bjuds ej ofta, och sättet huru det kommit till, så att ej ens dess original har en aning därom, måste delgifvas. Fru Lindbohm kom själf att tänka på, det Idun säkert skulle observera fru Ahlboms hundraårsfest och till denna vilja hafva hennes porträtt. Men huru åtadkomma detta, utan att därmed oroa den gamla, som alls ej ville höra talas om något så besvärligt som att sitta för en fotograf? I samråd med syster Mimi arrangerades en liten kaffebjudning i fru Lindbohms rum, hvilket alltid mycket roar fru Ahlbom, och hennes vänner sökte så godt de kunde, utan att röja orsaken, både placera henne i soffan och få henne att sitta stilla, medan fotografen hr Dahllöf i hast riktade in sin kamera och »knäppte af» hennes bild. Förvånande nog lyckades detta, utan att fru Ahlbom märkte annat än att i rummet fanns en herre, till hvars närvaro hon ej kunde förstå anledningen, och tack vare denna lilla list presentera vi henne nu här, just hundra år gammal, och ej, som det annars ofta heter om äldre personers porträtt, att det är taget »för några år tillbaka».
 
Den 18 juni, då seklet är genomgånget af den äldsta bland de äldsta, kommer vid middagen däruppe i Borgerskapets änkehus skålen att tömmas för dagens, för århundradets brud, så är styrelsens mening.
 
Mycket var det som intresserade mig uti detta af personer i allmänhet så litet kända hem, och gärna hade jag, om tiden det medgifvit, tagit närmare kännedom därom. Nu hann jag endast för denna gången att göra ett kort besök hos en af dess invånarinnor, kasta en hastig blick in i den ljusa kyrkan, där så mången trött själ hämtat styrka att bära årens tyngd; se de långa inbjudande borden i den stora matsalen, där solen kastade sina nedgående strålar genom fönstren, hvilka vette ut åt den härliga parken, och för ett ögonblick slå mig till ro uti föreståndarinnans trefna lilla bo innanför matsalen. Och så hem att för Iduns läsarinnor berätta ett par drag ur hundraåringens digra lefnadsbok. Men gömdt är ej glömdt; och hvem vet, om vi ej en gång förnya bekantskapen med det inre af Borgerskapets änkhus.
 
Adelaide Nauckhoff.
 
Ur Idun nr 24, 1898.
 
 

143
Tidningsjubilarer / Abrahamson, David
« skrivet: 2011-06-12, 15:33 »
David Abrahamson
Stationsinspektör, Arvika, fyllde den 12 december 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

144
Efter att ha sorterat gamla bilder som jag fått från min mormor och morfar fastnade jag vid denna bild som tycks vara tagen vid en hamn, men vilken? Kanske Kalmar då det finns andra turistbilder därifrån? Det ser ut som att någonting rasat, så det kanske var någon aktuell händelse som blev fångat på bild? Bilden bör vara tagen någon gång mellan 1945 och 1955.
 

145
Det här fotografiet satt i en ram som jag köpte på second hand, och jag undrar var någonstans fotografiet är taget. På bilden står det skrivet 12 Komp. Rekrytskola 1917-198 och på baksidan en anteckning som är svår att tyda (se den andra bilden). Det är kanske svårt att enbart utifrån bilden säga var den är tagen, men namnet 12 Kompaniet kanske inte fanns överallt? Jag kan tillägga att det är inköpt i Oskarshamn, så bilden är bör kanske vara tagen i södra Sverige.
 146
Byggnader och miljöer / Okänd kyrka, ev. i Västergötland
« skrivet: 2004-01-31, 18:43 »
Denna bild är köpt på loppis i Borås, kanske är då kyrkan på bilden från Västergötland. Är det någon som känner igen kyrkan?

147
Människor / Gruppfoto - äldre herrar - Västervik
« skrivet: 2010-01-28, 15:47 »
Jag hittade denna bild på second hand, och undrar om det är någon som vet vad det är för sällskap av herrar på bilden?
 
Fotografen är S. Eriksén, Västervik.
 

148
Människor / Bröllopsfoto - troligen Vimmerby eller Växjö?
« skrivet: 2010-01-27, 12:06 »
Någon som har ett likadant bröllopsfotografi och som vet var det är taget och/eller vem personerna på bilden är?  
 
Fotograf är Olle Widén, Växjö-Vimmerby. Troligen borde det vara från Vimmerby-trakterna då bilden är köpt i Oskarshamn.
 
 
 149
Byggnader och miljöer / Västervik - vilka är personerna?
« skrivet: 2012-04-07, 15:18 »
Detta är ett fotografi från S. Eriksén i Västervik. Någon kanske vet vilka personerna är och om de ingår i någon slags orden eller förening?
 

150
Jag har sökt på Ancestry, men jag kan inte hitta var Sven (Peter) Bergquist f 1842-09-23 i Vimmerby, med hustru Augusta Margareta Sällman f 1836-12-24 i Nykyrka, tog vägen. De ankom 14 april 1890 till New York och i passagerarlistan står det att deras destination var New York. De kanske bytte namn, men var hittar man information om detta i så fall?

151
A-M / Catharina Lovisa Andersdotter f 1839-04-01 i Frödinge
« skrivet: 2013-05-12, 16:06 »
Jag har ett litet dilemma med Catharina Lovisa Andersdotter, f 1/4 1839 i Frödinge, Kalmar län. Hon flyttade 1866 från Vimmerby stadsförsamling (BI:1 bild 21) till Stockholm, men enligt husförshörslängderna Vimmerby landsförsamling AI:18 s 19 och AI:19 s 28, anges hon bo i Västervik, Kalmar län.
 
Jag kan inte hitta henne varken i Västervik eller Stockholm.

152
Jag söker efter föräldrarna samt exakt födelsedatum till Anna Stina Andersdotter född i Eneby. Jag vet inte om det är Östra eller Västra Eneby.
 
/Therese Andersson

153
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-09
« skrivet: 2002-08-06, 23:19 »
Hej Rose-Marie,
Tror Du inte att det skall vara i Hornborga istället?
Hälsn. - Eivor

154
Försöker få tag i min farmors far, men ett litet problem har uppstått. Samma år som han födde(1882) blev Östra Ämtervik en egen församling. Jag har sökt i födelselängden och husförhörslängder över Östra Ämtervik men där fanns han inte med. Bör jag söka i Sunne i stället? Jag befinner mig i Linköping och har inte så bra tillgång på mikrofilmer och är tacksam för all hjälp.

155
07 - Fattigvård, sjukvård och medicin / Barnbördshus
« skrivet: 2001-05-15, 18:50 »
Hej!
 
Har en arbetskamrat som inte vet vilket BB i Stockholm han är född på. Undrar vilka BB som fanns i trakten 1953?  
 
MVH
Louise

156
Jag söker efter föräldrarna till Stina Danielsdotter, f. 1793 i Hässleby som ev. ligger i Rumskulla el. Södra Vi. Hon dog 1856-03-15 i Solnebo, Vimmerby Landförsamling.
 
Tack på förhand!

157
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-16, 12:52 »
Hej Therese  
Årtalet fel, samt Ada ska vara Ida
 
Hemförsamling: Wimmerby lands
Hemort: Slättfall 1 mt.
Kontrakt: Tunaläns Sevedes
Län: Kalmar
 
 
Anders Magnus Johansson  
Födelseår: 16/10-1850
Födelseort:  
Födelseförs: Wimmerby lands
 
Gift den 8/2-1888 med
 
Ida Sofia Svensdotter
Födelseår: 9/2-1863
Födelseort:  
Födelseförs: Wimmerby  
 
Son Hennes o.ä
Axel Gottfrid  
Födelseår: 3/8-1883
Födelseort:  
Födelseförs: Wimmerby lands
 
Son
Johan Emil
Födelseår: 8/5-1888
Födelseort:Slättfall 1 mt  
Födelseförs: Wimmerby lands
 
Dotter
Elin Sofia
Födelseår: 18/2-1891
Födelseort: Slättfall 1 mt
Födelseförs: Wimmerby lands
 
Dotter
Signe Ottilia
Födelseår: 23/12-1893
Födelseort: Slättfall 1 mt
Födelseförs: Wimmerby lands
 
Uppgifter hämtade från Arkion 1890
och från Wimmerby lands A1:20 sid 300
 
Ola

158
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-06, 10:39 »
Sam!
Än en gång, 1000 tack!
 
MVH: Dan

Sidor: [1]