ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Göta Hovrätt EXIA:3 från sidan 205. Kugelhjelm  (läst 341 gånger)

2023-09-12, 22:38
läst 341 gånger

Utloggad Klas Attrell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 16:23
  • Visa profil
Hej! I Göta Hovrätt EXIA:3 från sidan 205 och några sidor framåt finns inbördes testamenten mellan överstelöjtnant Nicolaus Gyllenram och hans hustru Catharina Juliana Kugelhjelm. Hustrun dör 1741. Jag letar framför allt fakta om ryttaren och snickaren Johan Wetterland och hans hustru Christina Catarina Alman. Hon är Catarina Kugelhjelms kusin. Jag vet inte när och var Johan Wetterland och hans hustru bodde när testamenten skrevs ca 1738-1741, men tidigare ska de ha varit bosatta i Jönköping. Johan Wetterland levde 1738 men var död 22/1 1741. Har jag tolkat texten rätt?

Och om det är någon som har tålamod att hjälpa mig med texten och fylla i där det fattas ord och att rätta felaktigheter så skulle jag vara väldigt tacksam. Jag tycker att jag har kommit en bit på vägen när det gäller att läsa och tyda, men det finns väldigt mycket kvar att lära.  kunna hj

Enligt Göta Hovrätt-Adelns bouppteckningar EXIA:3 1650-1820 (bild 28, sida 205).
Det står att läsa” ……….  …….. iag ….. för att d.15 april
1738 förda då anförda skiäliga …..kan skull
Skrifteligen afsagt mig och mina Barn alla våra arfs pretationer hos WälBorne
Herr Öfverste Lieutnanten Gyllenram och dess Kiära hustru Wälborna Fru Catharina
Juliana Kugelhielm; ….. lika
wäl, emedan  den ……   …… …..  be
hagadt genom thes …mmerliga döden hä
dankalla förbannelse Wälborna Fru,så som mitt i lifstiden  ………
Syster Barn, efter hwilkas mig som
endaste och närmaste anhörig å Ku
gelhielmska sidan, dess qvarlåtenskap
i lust och ….st efter sig tilfalla borde
har iag för andelst mig än ytterliga
re förklara ….., att  emedan iag ……
……. WälBorne Herr Öfverste Lieut
nantens Gyllenram ynnstiga sinnelag, som icke
allenast låtit med Kostnad och ……….(nyligen?)
….. begrafen min Sal. Kiära Man
Johan Wetterland, jämväl med kläder
och penningar …….. min äldste
Son, som sedermera med döden är
afgången, och ä……   …… ….. med …..
….ed hederligen till sitt ….. )lägerställe?) befodrad
worden (?), utan och genom dageliga för…..
…… all härlig försorg till min och min ännu
I lifvet varande Sons ……….liga
och hederliga utkomst, så som och han ….
Hans arfvingar utlofvat mig till döden (?),
………kläder och försörja samt hederligas
begrafva låta, jämväl till min Sons
nytta och fördel vid ingången till dess
myndige åhr lemna en summa
af Fyra Tusende Koppar…..(penningar?)
fordenskull icke allenast gillar (?) och approberar
Den emellan WälBorne Herr Öfversten
Lieutnanten och den i lifstiden Wälborna
nu saliga Fru Catharina Juliana Kugelhielm
Uprättade Testamentariska förordning, utan
och ……mig och min Son nu och i alla
tider den Rätt som vi efter lag borde äga,
uti de Fastigheter, som utom den Testamenytariska förordning kände …. mig
efter lag tillhörig af hwad namn (?) de wara
…åg och updraga samt Transporter den
samme uppå Wälborne Herr Öfver
ste Lieutnanten , och dess arfwingar till
deras, wälsigne/wälfågne?) egendom, att efter
eget/egit (?) behag och bricka(???); Till hwil
ken ända, och som lag/iag/jag är för de mig
tillfallande fastigheter tillfullo för
sörjd, förutom det som jag till min da
geliga fruoderihet (???) är h….. att för
vänta, som för min mindre all….långa
lifstid skull, till någon viss summa
sig specificeras kan, Jag ………
………lemnar Wälborne Herr
Öfverste Lieutnanten tilstånd att
här uppå wid väderbrande (vederbörande?) dom
……….laglig säkerhet taga, och sådan till sin och sina arfvingar
fördel innehafva och forvara (?).
Till yttermera visso äro t..änna exem
plar …..af war författade, som med
mitt namns underskriftande/undertecknande i ………..witt
nens närvaro stadtfästes (?) och bak?.......
som skedde på Gierstorp d 22 Januari ……
efter Christi Börd det Ett Tusende Sjuhun
drade fyre (?)tionde förste.
Catharina Christina Ahlman     N.

Tack och vänliga hälsningar
Klas

2023-09-16, 20:50
Svar #1

Utloggad Kalle Birgersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5131
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 18:56
  • Visa profil
Så här tolkar jag det.

Ehuru wähl iag redan förut d. 15 april
1738 för de då anförda skiäliga ordsaker skull
Skrifteligen afsagt mig och mina Barn al-
la våra arfs praetentioner hos WälBorne
Hr. Öfverste Lieutnanten Gyllenram och
dess kjära husfru Wälborna Fru Catha-
rina Juliana Kugelhielm; dock lik-
wähl, emedan  den alwisa Guden nu be-
hagadt genom then timmerliga döden hä-
dankalla förbelte Wälborna Fru,
såsom mitt i lifstiden högtwärda
Syskona Barn, efter hwilken mig som
endaste och närmaste anhörig å Ku-
gelhielmska sidan, dess qvarlåtenskap
i löst och fast efter lag tilfalla borde
har iag för medelst mig än ytterliga-
re förklara welat, att emedan iag fun-
nit WälBorne Hr Öfverste Lieut-
nantens Gyllenrams ynnestiga sinnelag emot mig
och de mina wara öförändelig, som icke
allenast låtit med Kostnad och mycken
heder begrafwa min Sah. Kiära Man
Johan Wetterland, jämvähl med klä-
der och penningar undsatt min älste
Son, som sedermera med döden är
afgången, och äfwen som fadren med kostn-
nad hederligen till sitt lägerställe befodrat
worden, utan och genom dageliga förskåtten
drager all kärlig försorg till min och min
ännu i lifwet varande sons rikeliga
och hederliga utkomst, så som och han och
hans arfwingar utlofwat mig till döde-
dagen kläda och försörja samt hederligen
begrafwa låta, jämvähl till min sons
nytta och fördel wid ingången af dess
myndiga åhr lemna honom en sum-
ma af Fyra Tusende dah:r Kopparmynt
fördenskul icke allenast gillar och approbe-
rar den emellan wälBorne Hr Öfverste
Lieutenanten och den i lifstiden Wälborna
nu saliga Fru Catharina Juliana Kugelhielms
uprättade Testamentariske förordning, utan
och afseijer mig och min son nu och i alla
tider den Rätt som wi efter lag borde äga,
uti de fastigheter, som utom den Testa-
mentariska förordning kunde wara mig
efter lag tillhörig af hwad namn de wara
måge och updraga samt Transportera den
samma uppå Wälborne Herr Öfver-
ste Lieutenanten och dess arfwingar till
deras, wälfågne ägendom, att efter
egit behag nytta och bruka; Till hwil-
ken ända, och som iag är för de mig
tillfallande fastigheter tillfullo för
nöijd, förutan det som jag till min da-
geliga fornödenhet än har att förwän-
ta, som för min mindre eller längre
lifstid skull, till någon viss summa
eij specificeras kan, Jag här me-
delst lemnar Wälborne Herr
Öfwerste Lieutenanten tilstånd att
här uppå wid väderbörande dom-
stohl laglig säkerhet taga, och
sedan till sin och sina arfwingars
fördehl innehafwa och forwara
Till yttermera visso äro twänne exem-
plar här öfwer författade, som med
mitt namns underssättiande förnäma wit-
nens närwaro stadfästas och bekräftas
som skedde på Gierstorp d 22 Januari på året
efter Christi börd det Ett Tusende Siuhun-
drade fyrationde första.
Catharina Christina Ahlman   

2023-09-19, 22:20
Svar #2

Utloggad Klas Attrell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 16:23
  • Visa profil
Hej och tack så väldigt mycket, Kalle!

Ditt svar hjälpte mig oerhört mycket. Då kan jag nog komma vidare med de övriga handlingarna i samma ärende i Hovrätten. Det gav också helt ny information. En äldre son dök upp som jag inte kände till.  Mycket glädjande!

Tack!
Klas Attrell 

2023-09-20, 12:40
Svar #3

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6978
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 18:00
  • Visa profil
Ryttaren Johan Wetterland och salig majorens dotter i Alkarp Catharina Christina Ahlman gifte sig 1711 17/4 i Vikingstad (Vikingstad C:1, sid 337). Natten mellan 24 och 25 sept. 1714 föddes parets dotter Christina i Vikingstads eller, troligare med hänsyn till var dopvittnena bodde, Rakereds sn (Vikingstad C:1, sid 20). Sannolikt föddes dottern på Opplunda i Rakered, där nog Christina Catharina Ahlman också var bosatt vid vigseln; Opplunda var fru Helena Rääfs arvingars säteri och hennes dotter Edla Margareta Ulfsköld var Christina Catharinas styvmor, gift 1698 4/3 i Rakered med Nils Ahlman i hans andra gifte.

Wetterland bodde på Gerstorps ägor i Kaga sn; där föddes sönerna Niclas 1715 1/12 och Magnus 1721 7/7 (se Kaga C:1, sid 173 och 191).

2023-09-20, 20:49
Svar #4

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6978
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 18:00
  • Visa profil

2023-09-23, 09:26
Svar #5

Utloggad Klas Attrell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 16:23
  • Visa profil
Hej!
Tack så väldigt mycket. Det var ju väldigt viktiga och intressanta uppgifter. Jag har följt Johan Wetterland och Christina Catharina Alman framåt i mantalslängderna. Med tanke på de inbördes testamentenas datum bör ju Johan Wetterland ha avlidit någon gång mellan 1738(då ett av dokumenten är daterat 1738), och i början av 1741. Catharina Alman och Johan Wetterland hittar jag inte i dödböckerna.
Däremot hittade jag ytterligare en dotter. Dottern Ingeborg föddes 8/8 1713 i Vikingstad (Vikingstad C:3, 1633-1720, bild 13, sida 17) och dog 16-17/1 1714 (Vikingstad C:3, 1633-1720, bild 143, sida 273).

Niclas Wetterland dog i Norrköpings S:t Johannes 18/4 1740, 25 år, som gesäll till Erdtman Wagner (perukmakare?) (Norrköping S:t Johannes C:5 1734-1780, bild 348, sida 661).

Tack igen,
Klas Attrell

2023-09-23, 13:51
Svar #6

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6978
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 18:00
  • Visa profil
Erdtman Wagner var mycket riktigt perukmakare. Niclas Wetterland begravdes 1740 18/4 (S:t Johannes C:5, sid 660). Wagner ägde och bebodde huset kvadr. Asken nr 4 i Nordankvarteret (se mtl 1740, Östergötlands läns landskontor, E I b:35, sid 1246).

Barnet som föddes i Vikingstad 1713 8/8, Ingeborg, var dotter till bonden Johan Wastensson i Sörstad (Vikingstad C:1, sid 16).

Erdtman Wagner hade, enligt bouppteckningen efter honom (Norrköpings rådhusrätt och magistrat F I aaa:10, sid 1453) en son med samma namn, som 1757, vid faderns död, var perukmakare i Mariestad. Se Mariestad A I:2, sid 65.

2023-09-26, 17:20
Svar #7

Utloggad Klas Attrell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2024-04-20, 16:23
  • Visa profil
Hej och tack!

Tack för informationen. Johan Wastesands namn har jag sett flera gånger och försökt vara uppmärksam på att det blir fel. Trots det blev det ett misstag med barnet Ingeborg. Tack!

Intressanta uppgifter om perukmakaren Wagner. Jag ska försöka hitta fler uppgifter om Wetterlund och hans familj.  Catharina Alman tycks ju försvinna efter 1741 eller har du hittat ytterligare data om henne?

Tack igen,
Klas Attrell

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna