ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Svan / Svahn / Swahn  (läst 2394 gånger)

2015-02-24, 00:09
läst 2394 gånger

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
I inventariet (1708 10/2) efter borgmästaren i Kristianstad Lars Svahn var svågern lantmätaren Petter Hamnell »tillstädes» och fullmäktig för arvingarna häradshödvingen Jonas Nyman, madame Christina, Margareta och Magdalena Svahn. {1} I ett av de bifogade dokumenten var Jonas Nyman och Erik Svahn vittnen. {2}
 
Efter bouppteckningen som upprättades 1718 23/7 efter mantalskommisarien Erik Svahn (? 1715), häradshövdingen Jonas Nyman »såsom barnens närmaste skÿldeman å fäderne», redovisades följande barn: {3}
 
*Johan Svahn, 19 år.
*Helena Margareta Svahn, 17 år.
*Kajsa Svahn, 16 år.
*Jacobina Svahn, 14 år.
 
I inventariet (14/4 1736) efter änkan »wår kiära moder ock swärmoder» Catharina Svahn omtalas »yngsta dottren, wår k. syster och swägerska jungfru Jacobea Svahn», underskrivit av J. Svahn, H.W. Beringh, J.A. Callmeijer. {4}
 
Kommissarien Herman Beringh svåger till »J. Svahn» {5}
 
Bland inneliggnade handlingar i Kristianstads rådhusrätt 1738 4/3 finns två dokument som rör Johan Ameling Callmeijers avlidne svåger advokat Johan Svahn (? 1738 3/3 ), den avlidndes enda barn, omyndiga Erik Svahn som under förmyndarskap går i Landskrona skola. Här omtalas också »afledne cousin jungfru Svanhielm i Stockholm». {6}
 
1736 6/4 jordsattes salig kommissarien Johan Svans änka Catharina Elers och blev »lagd uti Wästra Wrambs Kyrckia» {7}, detta bör väl ändå var Eriks änka.  
 
Advokaten Johan Svahn bör vara densamma som förre detta stadsfiskalen i Landskrona med samma namn var gift med Petronella Margareta Widing. {8}
 
1. Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIb:24 sid 205.
2. Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIb:24 sid 224.
3. Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIb:28 sid 39.
4. Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIa:136 sid 327.
5. Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIa:136 sid 329.
6. Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIa:138 sid 310.
7. Kristianstads stadsförsamling CI:4 sid 45.
8. Landskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:8 sid 57.

2015-02-25, 20:49
Svar #1

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
I Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser (1523 – 1840) 9:28a finns en rad skrivelser till Johan Svan(e)hielm, bl.a. från Johan Michelsson som benämner honom som son, Lars Svahn (daterat Kristianstad 1685 8/9) som benämner honom som broder och Johan Sundling (daterat Sporsås 1685(?) 17/3) som benämner honom som svåger.
 
***
 
Enligt 'Smolandi Upsalienses III, 1646-1663, Paul Wilstadius' hade Johan Svan(e)hielm [nr 817] följande syskon:
 
*Erik Johannis »Swaan», född omkr. 1667, skol. i Växjö 1677 26/8, avgick ganska snart utan att fullfölja sin studier där.
*Catharina »Svaan» g.m. häradshövdingen Jonas A. Nyman [nr 1165].
*Och troligen även Lars »Swan» [nr 835], inskriven i Uppsala 1655 20/9, »I övrigt okänd».
I Växjö dombok 1689 8/5 omtalas en inspektor Johan Sundling såom måg till Johan Michelsson. »Denne har emellertid ej kunnat placeras».
 
I 'Smolandi Upsalienses II, 1626-1645, Gösta Gideon Molin & Paul Wilstadius' under kronofogden Håkan Jonsson [nr 335]:
 
Dennes son Jonas Håkansson, befallningsman i Bodekull (nuvarande Karlshamn), † före 1688, då hans änka Kerstin Johansdotter »Swahn» (dotter till häradshövdingen Johan Michelsson »Swan», † på Svanås i Ormeberga omkr. 1689) var omgift med överstelöjtnant Johan Flint på Hovmanstorp (Norrvidinge dbk.). Värt att notera att Jonas Håkanssons syskon kallade sig Bergman.
 
***
 
'Växjö Skolas Matrikel för åren 1651-1751, Ludvig Larsson', sid 23,
 
»Ericus Johannis Consulis filus in Carlshambn, cognomine Swaan, natus 10. ann. in inf. Circulum. [Paulo post abijt.]»
 
***
 
[Ör C:1]
 
1690 23/9 föddes Anna Catharina Johansdotter Sundling på Sporås; dopvittnen bl.a. Christina Svahn och h[ustru] Karin Svahn; † där 1691 5/6.
 
Vid dopet dessförinnan kan man notera Erik Svahn.
 
Under 1692 var h[ustru] Maria Svahn dopvittne två gånger.  
 
***
 
Skrivelser till generalguvenören Carl Gyllenstierna från enskilda personer.
 
Avsändare: Svahn, Maria - Gift med Sundling, Johan, kamrerare.
Mottagare: Gyllenstierna af Steninge, Carl Gyllenstierna af Ulaborg f. 1649 d. 1723
Greve, överstemarskalk, rikskammarråd, president, generalguvenör.
År och antal: 1700
Anmärkning: Sorterat under Sundling.
Arkiv: Hedvig Eleonoras livgeding. Generalguvernörernas arkiv. (RA/710008)
Volym: K 829
 
***
 
Vid Norrvidinge häradsrätt 1693 VT §9 omnämns kamrer Sundling.  
 
AIa:2 (AID: v393350.b3110, NAD: SE/VALA/01571)
 
***
 
Enligt mantalslängderna fanns Johan Sundling på Sporås som han arrenderade åtminstone 1685-93.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-02-25 21:03)

2015-02-25, 22:33
Svar #2

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1269
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 20:49
  • Visa profil
JOHAN SUNDLING, inspektor i Småland och Solna, där sonen CG skulle varit född 1695.
I Östra Härads dombok 1687 HT § 28 mom 6 är ”inspektor S” omnämnd i samband med ett klagomål från lektor Johannes Stratorius mot länsman Magnus Jonsson.
I Västra Härads dombok 1691 VT § 60 omtalas ”inspektor Johan S.”
Enl dotterns bouppteckning var Johan ohh begravda i Ormesberga.
Enl bouppteckningen efter Anna Catharina Sundling hade hon dött i Mölnarp, Tofteryds fs under besök hos sin ”cousine”, assessorskan Sjöberg. Hon var enl Wilstadius, aa, s 1941-1042, g m vice häradshövding Gadde och dotter till Jacob Sjöberg och Elisabet Nyman, vars mor, Catharina Swan, var dotter till borgmästare Johan Michelsson.

2015-02-25, 23:35
Svar #3

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
'Växjö Skolas Matrikel för åren 1651-1751, Ludvig Larsson',
 
[1710] »Nov: 10 Carolus Gustavus Johannis Sundling Cameraii filus ê paroecia Sollna in Uplandia 15 fere ann: natus in classem supremam.»
 
Carl Gustav Johansson Sundling, kamrerson från Solna socken i Uppland om 15 år gammal, om jag översätter rätt.
 
Frågan är hurvida de faktiskt bodde i Solna sn? Kunde inte hitta några barn födda där och enda spåret är 1697 5/5 då kamrerskan Maria Svahn var dopvittne. Solna LIa:2.
 
***
 
Skrivelser till generalguvenören Carl Gyllenstierna från enskilda personer.
 
Avsändare: Goldtbergh, Hans - Inspektor.
Mottagare: Gyllenstierna af Steninge, Carl Gyllenstierna af Ulaborg f. 1649 d. 1723 - Greve, överstemarskalk, rikskammarråd, president, generalguvenör.
År och antal: 1688-1703
Anmärkning: 1688-1703, odaterat. Se även: Modahl, Johan; Sundling, Johan, hans änka
Arkiv: Hedvig Eleonoras livgeding. Generalguvernörernas arkiv. (RA/710008)
Volym: K 783
 
Ovannämnda inspektor Hans Goldberg är dock i princip dopvittne på varenda dop i Solna sn i slutet på 1690-talet och början på 1700-t.

2015-02-26, 23:09
Svar #4

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
I Johan Sundlings mapp i Hedvig Eleonoras livgeding. finns flera skrivelser bl.a. en »Copia» av ett brev som jag antar är skrivit till inspektorn Hans Goldberg. Slutet av detta brev,
 
...............................................
.......................Och som jag i anseende till
min sal[ig] Cammererares enkias nödställte till
stånd har i förleeden winter destinerat bem[äl]te arrende
som hoos H. Inspectoren innestår till en Begrafningz
hielp, att dermed låta des sal[iga] man komma till jorden,  
hwarom d[en] 26 april. bref till H. Inspectoren afgån
git är, kunnandes jag wäl märkia,  det eij wara H.
Inspectoren tillhandakommit, emedan han ännu
så anständigt om arrendetz tillgift anhåller. och skulle
så wara händt, begärer jag ytterlige H. Inspectoren
utan något widare uppehåld och förewändning behagade
det sidsta åhretz arrende med derå belöpande Interesse
ifrån den tijd det bordt wara betalt, sal[lig] Sund
lingz enkia tillställa emot wederbörligit quittence,
hwilket af mig för god lefwerering och betalning
skall erkiändt blifwa, hwarmed jag sluteligen
anbefaller H. Inspectoren i gudz beskydd, och för=
blifwer
    H. Inspectorens
 
wälwillige Beata Åkesdotter
                                               
d[en] 1 Julij A:o 1699  Rinckestad          
 
Cum originali Concordare vidi
P. Swahnhielm.
 
***
 
På Rinkesta säteri i Ärla sn var kamreraren Johan Sundling mantalsskriven åtminstone 1695,97.
 
***
 
Kinnevalds HR 1711 VT §96
 
Dät upwisar Landtmätaren Wälb[etrod]de
Petter Hamnell ett Testamentzbref, uth=
gifwet af dygdiga Matronan hustru Mar=
gretha Swahn d[en] 29 Aprillis Anno 1711,
och med trowärdige wittnen bestyrkt
ock besannat, där uthinnan hon tillståhr
sig hafwa gifwet till Hr. Landtmäta=
ren Petter Hamnell och des kiäreste
Madam Chatarina Sophia Flinth,
så och deras k. Barn, all den egen=
dom som hon äger och kan wara rådan-
de om, då gud behagar kalla henne
hädan, i ansende till den tienst; godhet
och understöd som Hr. Landtmätaren och
deß kiäraste hafwa henne altid gjordt,
och är widare på deß ålderdom och till
deß dödzstund, giörandes warda, så
att ingen af de andre hennes arfwin=
gar skohla hafwa macht där uppå till
att klandra, och såßom dätta Testa=
mente är enliget wed Kongl. Maijttz
Testamentz Stagda, ty blifwer dät och
till framdeles rättelße icke allenast
inprotocollerat, utan och af TingzRetten
Confirmerat.
 
Kinnevalds häradsrätt AIa:4 sid 973.
 
Jag trodde möjligen att Margareta Svahn var mor till barnen Ekegren men den teorin bör kunna avskrivas.  
 
I Öjaby kan man dock hitta en vigsel 1698 2/1 mellan Arvid Larsson Moderus och jungfru Malin Ekegren och enligt mantalslängden 1707 fanns på Helgö förutom lantmätaren Petter Hamnell även fänriken Erik Hannberg.
 
***
 
Misstänker att ovannämnda inspektor Nils Bergman kan vara en son till Christina Svahn i hennes första gifte och han skulle vara identisk med salpetersjudarinspektorn på Melstadö, Ryssby sn (H). Fru Christina Svahn i Melstadö var dopvittne 1707 20/11 och när inspektorn Nils Bergman och Anna Bröms i Melstadö son Arvid döptes 1709 18/11 var överstelöjtnantskan Christina Svahn dopvittne. På Mossberga år 1735 [AI:1a sid 37] i samma sn fanns hos inspektor Bergman, jungfru Eleonora Juliana Hamnelia, 23 år. Enligt Petter Hamnells likvidation hade han en dotter med samma namn. 1737 15/1 »afsomande SalpetersiuderiInspectoren H: Nils Bergman på Måsberga, som begrafs den 4. Martij, 69 å
».  
 
***
 
1713 »Johannis Baptista» vigdes regmentsfältskären under överste Carl Björnbergs infanteriregemente Johan Petter Pfiell och jungfru Sofia Stark i Dörby.
 
Dörby C:1 sid 177.
 
Vilka kan hennes föräldrar varit?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-02-27 19:31)

2015-03-01, 01:07
Svar #5

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Vid dopet där Erik Svahn var dopvittne i Ör sn var även h[ustru] Catharina Drysenia på »Svahnåhs» dopvittne. Så vida det inte fanns flera Svanås borde detta vara häradshövdingen Johan Michelsson 3:e tidigare okända hustru. Man kan då misstänka att hon skulle vara dotter till assessoren vid Göta Hovrätt samt häradshövding över Östra och Norrvidinge härader Erik Drysenius (begr. 1678 3/12 i Hult sn) Catharina, döpt 1644 15/3 i Eksjö. Enligt tidigare nämnda 'Smolandi Upsalienses' var dock denna dotter upptagen med assessoren vid Göta Hovrätt Lars Torpadius. Emellertid är detta felaktigt vilket framgår av av deras vigsel 1677 28/1 i Hult sn, »jungf[ru] Christina Drysenia» och var såldes densamma som var döpt 1648 1/5 i Eksjö. Född 1648 30/4 enligt baksidan av hennes oljeporträtt.  
 
http://www.europeanafashion.eu/record/a/e47b49b004ceac0f31e23ade85a913f7c47c7c8c 6a25573cc878dada07da0934  
 
Hult C:1:
 
Sid 56
 
1671 8/3 föddes  »2 mina döttrar»
Emerentia som bars av »probstemodren i Eksiö?» h[ustru] Christ[ina] Drysenia.
»Cathrina» som bars av h[ustru] Karin Drysenia i »Swanåhs»
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-03-01 19:31)

2015-03-02, 00:30
Svar #6

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Någon sorts summering av Johan Michelsson karriär.
 
Carl Carlsson Gyllenhielms fogde på Huseby senast 1629. {1}
Borgmästare i Växjö 1647 13/4 - 1657 26/6 »skall blifwa feltprowiantmästare» {2-3}
Borgmästare i Bodekull senare Karlshamn 1658 12/5 - 1678 {4-5]
Häradshövding över Allbo, Kinnevald och Norrvidinge härader 1680 18/12 - 1687 {6}
 
1. http://www.pilemedia.se/pdf/Tourneur.pdf
2. Växjö rådhusrätt renoverade domboken 1647 31/5.  
3. Växjö rådhusrätt renoverade domboken 1657 26?/6.
4. SBL - under Arnold de Rees.
5. Karlshamns rådhusrätt renoverade domboken 1678 23/11
6. Domsagohistorik Växjö tingsrätt, Elsa Trolle Önnerfors.
 
 
***
 
Vid Karlshamns rådhusrätt renoverade domboken 1678 23/9, nämns borgmästarens son Svanhielm i Stockholm.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:696 (AID: v221481.b4010, NAD: SE/VALA/0382503)
 
***
 
Döda i Karlshamns stad 1687-1695 [http://www.swe-gen.se/Karlshamn/doda.html]
 
1689 4/4, Handelsman Per Matssons hustru Christina Ebbesdotter. Hennes fader hade varit Kunglig Majts skeppsbyggare uppå varvet (Ebbe Simonsson), moder borgmästaren och häradshövdingen Johan Mickelssons dotter Catharina Svan. 34 år.
 
***
 
Antingen är moderns namn felskrivit eller så hade Johan Michelsson två döttrar med namnet Catharina. Kan hon månne var mor till barnen Ekegren? Enligt uppgifter på nätet skall Ebbe Simosson avlidit i Växjö.  
 
Gunnar Ståhl skrev tidigare på Anbytarforum:
 
Tillägg under tiden 1700 - 1706 i Benestad. Stenby 1700-1706 åtminstone, Stenby nr 16, år 1703 (Övraby katekismilängd), Arfwid Moderus och H. Magdalena Eekgreen. I C:1 finns de som dopvittnen samt 1701 2/5 föds dottern Martha Catharina av Länsmannen Arfwid Larsson Moderi och dess hustru Magdalena Ebbesdotter Eekgreen i Steenby. Ett dopvittne är hustru
Anna (Annika?) Pehr Larssons (! kan detta vara Per, son till Lars J. Moderus?). H. Befallningsmannens Elia Löfbergs hustru Annicka Larsdotter Modera af Efröd bar

2015-03-07, 13:53
Svar #7

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Johan Michelsson skriver i ett brev (daterat 1685 30/3 Svanås) till sin son Johan Svanehielm:
 
 
...............................J natt ähr Karin och
Erick blefna illa siuka, Gud wari dheres hielp. Och
låte dhem snart komma till hälsan ighen. Dhet blif:r illa för
syster och suägerskan fru Chaterina Lillienbärg och hennes De Bech
död ähr, doch intet breef ifrån henne bekommit. Att så ähr
hos mig Dubiost om mansens dödh. Gifue Gud dhet wore
Löghn förmedelst Chatarinas skull. Jagh mig eij annat
påminner, uthan Hr. Sec: tillskrefz at sökia hos Hs Kongelig Maijt.
mig i Nåder förunnas måtte en fullmächtig wed synerne i
mitt ställe att bruka förmedelst min höga ålder............
 
Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser (1523 - 1840) 9:28a.
 
Detta borde röra sig om Catharina Regina Lillieberg (brorsdotter till assessoren Erik Drysenius hustru Margareta Carlsdotter) och hennes make överstelöjtnanten Daniel de Besche ( ? 1685 26/2).
 
****
 
Den dotter Maria, som var åsyna vittne till Metta Brauns död, var i själva verket hennes styvdotter. I en supplik 1690 (EIIa:6) sade nämligen Daniel Hansen Möller sig ha hustrun Maria Rising med avlidna modern Carin Ekegren och fadern rådman Jean Rising. Han krävde rådman Jacob von Ackern på svärfaderns avlöning (EIIa:6). Till sin fullmäktig hade han utsett Nils Bengtsson Giässling. Samme Nils Giässling hade i en supplik den 3 nov. 1686 begärt att demitteras från förmynderskapet för avlidne rådmannen Johan Risings dotter som han pålagts den 19.8.1684. Magistraten resolverade, att en notifikation skulle avgå till barnets morfar Ebbe Simonsson.
 
http://www.gbgtomter.se/Rote_5/5.4.pdf
 
****
 
Johan Michelsson var kronofogde i Konga och Uppvidinge fögderi: 1642 6/8 - 1647, 1648.
 
Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, Småland, Bd 1. Johan Axel, Almquist.
 
Har inte hittat honom som kronofogde 1648. Dock så var han i landshövdingen Bengt Bagges ställe vid sommartinget 1648 i Konga härad.
 
I Konga härad domböcker finns förteckningar över kronans högre tjänstemän årvis. 1644 redovisas häradsfogden vara Johan Michelsson i Svanås.
 
Konga häradsrätt AIa:2 sid 108.
 
Han benämns ibland häradshövding långt före 1680.
 
1661 12/2 i Eksjö rådhusrätt renoverade domboken, häradshövdingen Johan Michelsson till Svanås, köpeskrift daterad Svanås 1659 27/7.
1668 ST Norrvidinge häradsrätt, häradshövdingen Johan Michelsson till Svanås.
 
Jämför med SBL under Arnold de Rees,
 
Den 15 nov. 1641 arrenderade den tjugunioårige D. jämte medintressenter, bland vilka den äldre brodern, Jacob de Rees d. y. (f. 3 dec. 1604, d. 14 april 1650), synes ha varit den förnämste, riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielms nyskapade friherreskap, Nya Bergkvara i Kronobergs län, med allt vad därtill hörde.
 
Med arrendet av Nya Bergkvara, vars huvuddel låg inom Allbo och Kinnevalds härader, avsåg D. främst att grunda en inkomstbringande bruksrörelse med i trakten rikligt förekommande sjömalm och skog som råvaror. Centrum för denna rörelse blev Huseby bruk, vilket före 1641 drivits av riksamiralen själv med hjälp av bl. a. den duglige förvaltaren Johan Mickelsson, senare D: s bittre vedersakare, och en holländare vid namn Christoffer Kloth.
 
D:s samarbete med Gyllenhielm var under den senares sista år icke alldeles friktionsfritt. D. beskylldes av Gyllenhielm bl. a. för långsamhet med arrendets inbetalning. Riksamiralens missnöje underblåstes av hans tjänare, bl. a. den förre förvaltaren av Huseby, Johan Mickelsson, som beskyllde D. för skogsskövling och varusmuggling. D. och hans broder Jacob tillvitades även övergrepp mot friherreskapets allmoge, som skulle ha avtvungits olaga skatter och dagsverken. Härifrån lyckades de dock fria sig efter att ha erhållit intyg från en mängd bönder om sin oskuld.
 
****
 
[1693] Catharina Drysenia på Sandetorp afsomnade d[en] 11 Junij
 
Ör C:1 sid 71.

2015-04-27, 19:32
Svar #8

Utloggad gisela

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 54
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 15:33
  • Visa profil
Hej!
 
Finns det någon som känner till:
 
Severin Daniel Svan f 1889-11-25 Norra Lundby, d 1954-06-18 Sthlm
 
Gift med (vet dock inte när)
 
Hildevig Fredrika Johansdotter f 1888-12-01 Ramsele, d 1977-11-10 Sthlm (hon var min mormors syster)
 
På Hildevigs sida bakåt i tiden vet jag det mesta. Det jag söker är om det finns barn och något mer om Severin Daniel Svan.
 
Tack på förhand
Karin

2015-04-27, 20:17
Svar #9

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7986
 • Senast inloggad: 2019-06-17, 11:45
  • Visa profil
  • Gensvaret
Ur Genealogiska Föreningens klipparkiv:
 

 
Bouppteckningen beställer du här.
 
I Sv befolkning 1890 hittar man Severin Daniel i Ökull, Norra Lundby:
 
far Svan, Lars Johan, f. 1855 i Synnerby Sk.l., Soldat
mor Andersdotter, Maria, f. 1851 i Hångsdala Sk.l.
barn Elsa Maria, f. 1883 i Norra Lundby
barn Anna Sofia, f. 1884 i Norra Lundby
barn Johannes Emanuel, f. 1885 i Norra Lundby
barn Selma Kristina, f. 1887 i Norra Lundby
barn Severin Daniel, f. 1889 i Norra Lundby
 
Se även Stockholms rotemansarkiv.

2015-04-28, 06:43
Svar #10

Utloggad gisela

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 54
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 15:33
  • Visa profil
Tack så mycket för din hjälp Åke. Jag ska beställa kopia på bouppteckningen idag.  
Fint att du hittade dödsannonsen på henne också och där framgår ju att hon hade en son.
Min mor har alltid sagt att Hillevi hade en son men hon minns inte vad han heter.
 
Hälsningar  
Karin

2015-08-16, 22:45
Svar #11

Utloggad annac

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 234
 • Senast inloggad: 2019-05-22, 22:11
  • Visa profil
Niklas,
 
Jag hittade följande när jag googlade runt lite idag:
Carl Henrik [Bergman] (son av Gustaf, Tab. 3), till Kläcklinge i Kalvviks socken, Kronobergs län och Huseby i Skatelövs socken, Kronobergs län. Född 1713-11-16. Student i Lund 1732 (SL.). Vice auditör vid Kronobergs regemente. Hovrättsassessors titel. Brukspatron på Huseby. Död på Huseby 1774-02-13. Gift 1:o 1755-05-25 Elofshult med sin syssling, Hedvig Elisabet von Castanie, född 1730-03-26 på Elofshult, död 1766-12-10 på Huseby, dotter av kommendören Joakim Christoffer Castanie, adlad von Castanie, och hans 2:a fru Christina Beata Rosenbielke. Gift 2:o 1768-03-04 i Karlskrona med Eleonora Björk, född 1731, död 1794-03-13 i Karlskrona, dotter av vice amiralen Nils Björk och Ingeborg Nyman.
 
Här finns ju en koppling mellan namnen Bergman och Nyman - men det kanske bara är ett långskott.
 
Källa: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Berghman_nr_922

2015-08-16, 23:57
Svar #12

Utloggad annac

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 234
 • Senast inloggad: 2019-05-22, 22:11
  • Visa profil
Niklas igen,
 
Här har vi fler märkliga sammanträffanden:
Håkan [Flint(sten)] (son av Nils Flint, adlad Flintsten, Tab. 1), född 1669 på Norrsånna. Inskriven vid 11 års ålder i Växjö skola (Liber Scholæ cathedralis Wexionensis.) 1680-05-12. Student i Uppsala 1685 och i Lund (At (P).) 1690-02-15. Reste 1692 utrikes för vidare studier. Fil. mag. i Wittenberg 1695. Prästvigd 1695. Kyrkoherde i Agunnaryds pastorat av Växjö stift 1695, i Virestads pastorat av nämnda stift 1696. Kontraktsprost i Albo kontrakt 1726. Död barnlös 1733-06-25. Gift 1:o med Annika Virænius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Agunnaryds pastorat Lars Siggonius, död 1694-01-00.), död 1731, dotter av kyrkoherden i Virserums pastorat av Linköpings stift Daniel Petri Lönebergius (stamfader för adliga ätten Cederstierna) och Ingeborg Gryphius. 2:o 1733-04-15 Ekeryd med sin kusins dotter Ebba Maria Berghman, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1724-12-13 med ryttmästaren Göran Rosenbielke, född 1694, död 1731. Gift 3:o 1735-12-18 med domprosten i Lund, teolog doktor Ambrosius Westring, född 1692-11-29 i Öregrund, död 1762-12-13 i Lund) (Hm.), född 1706-08-09 på Ekeryd, död 1778-05-13 på Högnalöv Storegården i Uråsa socken, Kronobergs län, dotter av assessorn Gustaf Berghman, och Maria Christina Rudebeck.
 
=> Annika Virænius var Olaus Unaerus svärmor i hans 1:a gifte med Margareta Siggonia.
=> Maria Christina Rudebecks faster, Maria Rudebeck, var gift med Axel von Scharin i hans 1:a gifte - som i 2:a giftet var gift med Anna Margareta Nyman (i hennes 1:a gifte), dotter av häradshövdingen Jonas Nyman och Catharina Johansdotter Swaan
=> Håkan Flintstens (möjliga) bror överstelöjtnant Johan Flint var gift med Kerstin Johansdotter Swahn, syster till Catharina Svahn.
 
Källor:
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Berghman_nr_922
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudebeck_nr_872
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Flintsten_nr_1325
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Scharin_nr_1731
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Swaan

2015-08-17, 19:41
Svar #13

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
I en supplik som finns i Kronobergs län ländshövding till Kungl. Maj:t 1698 5/12 av Malin Johansdotter Svahn framgår det att hon är änka efter Ebbe Simonsson som varit tjänst hos amiralitetet i över 40 år och senast som inspektor vid skeppsbyggeriet i Karlshamn. Efter fiendens infall begav de sig till Småland där bott inhyses hos olika folk till mannen avled 1682 och lämnade henne med 10 barn. Hon ber att få hemmanet Slättesmåla i Almundsryd sn som tidigare tillhört framlidne Asmund Perssons änka som numera är avliden.

2015-10-25, 02:03
Svar #14

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Mitt studieobjekt, ett register kallat Nixon upprättat vid landsarkivet i Vadstena tar upp en landssekreterare G. Svahn med hänvisning till Personhistorisk Tidskrift 16 (1925). I detta nummer skall en artikel av Katy Hedman Brännland omtalat honom. I vilket län var han verksam? Vad är känt om honom?
 
MVH/Lars-Åke

2016-01-02, 16:52
Svar #15

Utloggad fredrik_s

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2187
 • Senast inloggad: 2019-05-24, 18:58
  • Visa profil
  • Hemsida
Har hittat att jag härstammar från pistolmakare vid Jönköpings Faktori, Anders Svan, död 1665
Någon mer som har information om hans gifte eller hans barn? Jag härstammar från hans dotter Rangel Svan

2016-01-18, 15:24
Svar #16

Utloggad lsandahl

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2017-07-31, 10:29
  • Visa profil
I am looking for Gustav B Swan who was born 25 Mar 1827 (but I don't know where). He left Sweden and arrived in America in 1869. (His middle name might have been  
Bengt, as he used the Americanized form Benton.)  
He was married to Maria G Parsson or Persson, b. 14 Jul 1839, also in Sweden but I don't know where. I believe Persson was the name of her first husband, and she arrived in America while married to him and then he died. Afterwards she married Gustav Swan; I think they married in America. I know this information is not very much to go on!
 
Thanks so much for all your help!

2016-02-26, 17:24
Svar #17

Utloggad thomsund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2016-12-10, 16:18
  • Visa profil
Jag söker föräldrar och ev. syskon till Maria Svahn gift med Johan Sundling (måg till Johan Mickelsson)   Maria född ? Johan levde mellan ca 1660-1699. Hade Maria en syster vid namn Catharina?

2016-02-26, 20:46
Svar #18

Utloggad bas

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 322
 • Senast inloggad: 2018-04-18, 22:33
  • Visa profil
Hej!  
 
Var levde dessa någonstans?
 
Mvh
 
BAS

2016-02-27, 15:15
Svar #19

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1269
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 20:49
  • Visa profil
Se inlägg av N Kant och mig under den 25 februari 2015.

2019-01-19, 10:19
Svar #20

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Vid en utredning av borgmästaren i Västerås Aron Persson talrika barnaskara, upptäckte jag troligen en felaktighet som finns i Abraham Hülphers genealogier, vol. 3, s. 186 och Elgenstierna, Reutercrantz nr 449. I två mål i Svea hovrätts Liber causarum1-2 framgår nämligen att Anna Christophersdotter (begr. 1653 23/2 i Klosterkyrkan i Stockholm3) hade tre barn:

 • Anna Hansdotter (begr. 1672 6/6 i grav nr 60 i Stork.4) Änka efter rustmästaren vid Stockholms slott Daniel Hansson.
 • Emerentia Hansdotter död före modern och efterlämnade vid inventariet 10 myndiga barn.
 • Christopher Hansson, född i Stockholm, löjtnant vid Västgöta regemente till fot, † 1649, begr. i Torestorps socken. G.m. Maria Albrechtzdotter, född i Ålborg, Jutland, återvände till Ålborg efter makens död med de två minsta barnen. Dotter: Sophia Christophersdotter i Göteborg, född i Västergötland, Marks härad, Torestorps socken. Gift 1663 11/3 i Göteborg (Domk.) med. Nils Börjesson, född i Göteborg.

Vid försäljningen (köpebrevet) av AC gård på Västerlånggatan så kallas emellertid Emerentia Hansdotters barn för samtliga Arons Perssons barn. Till detta skall tilläggas att Esbjörn Reutercrantz var förmyndare för Christopher Hanssons barn. Detta skulle också förklara varför flera barnbarn till Aron fått det relativt ovanliga namnet Emerentia. Enligt Hülphers och Elegenstierna var Aron Perssons hustru Barbro Persdotter, kan de blivit gifta senare?

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068165_00020
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068167_00602
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056636_00010
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056654_00009 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna