ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Frigell  (läst 2206 gånger)

2001-02-27, 22:33
läst 2206 gånger

Utloggad staffan

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-11-04, 23:04
  • Visa profil
  • www.knos.me/index.htm
Hej
Söker uppgifter om kronobefallningsman Mauritz Frigell och hans hustru Hedvig Emerentia Gökman
De gifte sig troligen 1733. Hon född troligen 1709 och dog 1781-12-18 i Skara.
De bodde troligen i Kilanda (P) 1737 eftersom en dotter är döpt där.
Är det någon som träffat på dessa personer eller har mer uppgifter om dom?
 
Mvh
Staffan Knös

2001-04-28, 20:41
Svar #1

Ingela Hultgren

Frigell inspektor på Kilanda säteri ,har inte uppgifterna i huvudet men väl på papper .....någonstans

2015-10-26, 22:03
Svar #2

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2019-06-19, 23:27
  • Visa profil
Jag har samlat på mig lite om denna släkt från olika delar av annan forskning. Någon som känner till något mer om dennna släkt?
 
Om de förmodade föräldarna, se längre ner.
 
Syskon:
 
*Carl Frigell, ? 1727 30/4 i Karlskrona, barnlös. Kyrkoinspektor, rådman. Gift 1:a med Magdalena Pedersdotter; 2:o 1707 22/11 i Karlskrona med Bodel (Botilla) Breda, dpt. 1668 16/10 i Ronneby, ? 1731 26/12 i Karlskrona, dotter till rådmannen Breda Knutzon och Bodel Melchiorsdotter.
 
*Hans Frigell, levde 1698, var 1678 skrivare på Växjö landskontor, landssekreteare i Blekinge. Gift med Anna Catharina Zaulich, dotter till brukspatronen på Ålshult, Almundsryd sn Christoffer Zaulich och Märta Fredriksdotter.
 
*Christina Frigell, f. omkr. 1647, ? 1690 21/9 på Bossbol, Björkvik sn. Gift 1670 13/10 i Lerbo sn med befallningsmannen på Hofsta Matts Mattsson, levde 1705.
 
*Ellika Frigell. Gift 1676 7/1 i Lerbo sn med Matthias Ernst (skrivare vid Stora Sjötullskontoret i Stockholm 1670 30/9; inspektor över gränstullarna i Värmland 1680 10/9), levde 1694 28/3.
.
Troligen också:
 
*Axel Frigell, se längre ner.
 
*Didrik Frigell, dito.
 
*Anders Frigell, dito. Osäkert hurvuda denna är densamma som mantalskommisarien och inspektorn, f. omkr. 1657, ? 1720 22/7 på Störestorp, Lekeryd sn. Gift med Anna Catharina Sandberg, f. 1677 14/1, ? 1734 16/6, dotter till lagmannen Olaus Sandberg och  Anna Catharina Hytterna.
 
*Ingrid Andersdotter Frigell, f. omkr. 1652, ? 1709 10/7 på Ripsa prästgård. Gift 1:a efter 1683 20/5 som jungfru från Vadsbro by med kyrkoherden i Blacksta Nicolaus Marchelius (i hans 2:a), f. 1618 29/6, ? 1688 10/8; 2:o med efterträdaren Petrus Burgerus, född i Norrland, ? 1694 17/5; 3:o med nådeårspredikanten sedermera kyrkoherde i Ripsa Erik Westman (i hans 1:a), f. 1668, ? 1743 30/7. I det andra äkenskapet döptes dottern Vibeke 1691 5/3. Faddrar: Hr. Anders Frigel, Mad. Anna Catharina H Frigels, Mad. Magdalena Carl Frigels.
 
Troligen av samma släkt:
 
Anna Catharina Frigell g.m. köpmannen Johan Jakob Raab/Rabes, omnämns om arvet efter CF.
 
Kronobefallningsmannen i Gotlands norra fögderi Christopher Didrik Frigell, f. i Karlskrona 1688 14/11, ? 1748 31/5 i Visby. Gift 1711 14/11 i Visby med Sigrid Stake (1687-1743).
 
Tidigare inlägg på Anbytarforun under Schoug
Albert Liljas samling
En Karlskronaborgares dagbok. Lorens de Rees dagbok 1692-1735. Med inledning och kommentar av Paul Wilstadius. Föreningen Gamla Karlskronas Årsbok 1966.
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 - De Besche nr 763.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:50 AD-Bild 1850 Kinnevalds häradsrätt 1698 VT § 113  
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6184 (1731 15/2) AD-Bild 150
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1019 (1731 10/5) AD-Bild 2620
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1021 (1732 5/1) AD-Bild  70
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1019 (1731 20/11) AD-Bild  7300
Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Tullstaten t.o.m. 1680 serie B, SE/RA/522/16/49/2  RA BildID: A0067790_00378
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 - Sandberg nr 1486
Strängnäs stifts herdaminne. 2. Oppunda Östra och Oppunda Västra samt Nyköpings Västra och Östra kontrakt, K.A. Hagström, s. 18-20, 484-485
Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, Barbro Edlund s. 21

 
****
 
D[ito] uplästes et till denna stadz ma-
gistrat ankommit breef från
H[er]r Borgmästare och Råd uthi
Lindkiöping dat: d. 6 Maij 1731
hwaraf inhämtas det framl[edne]
Borgmästarens Johan Ernsts
och Bookhållaren Gustaf Swans
der warande föhrmyndare
H. Lieutnanten Wendell och
Rådmannen Berg och Berg
ner angifwit at häradzskrif[waren]
i Södermanland Jonas Törne
man såsom förmyndare
för den ena sahl[ig] Swans sohn ge
nom skrifwellse af d. 23 passato
dem förständigat om Råd
mannnens i Carlscrona sahl[ig]
Hr Carl Frigell och des hu
strus samt des systers Ellick[a]
Frigells bägge utan barn
för några åhr sedan tima-
de dödzfall, med hoosfogat
hemställande till deras
godtyckio, at för deras Pu-
piller, hwillcke till förenäm-
de sahl[ig] Elicka Frigells, så
som sidst aflednes qwar-
lemnade Egendomb när-
maste arfwingar äro,
bewaka deras rätt i bästa
måtton; I anledning hwar-
af bem[äl]te förmyndare
begiert H. borgmästare
och Rådz föreskrift härutin-
nan, till des de någon
laga fullmäcktige kunna
anskaffa, förwäntandes
häröfwer Magistratens swar
samt underrättelse hwar-
uti Egendomen efter sal: H. Rådman
Frigell består med mera, hwarpå
Magistraten will lemna des
swar med nästa påst.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1019 (1731 10/5) uppslag 262
 
Borgmästaren Johan Ernst hade en betalande skuld till salig bokbållaren Gustaf Svahns tre söner, Leonard, Conrad och Gustaf Svahnar. 1729 inskrivs Leonard Svahn vid Östgöta nation i Uppsala, fadern sägs vara frälseinspektor i Julita (Söderm.). 1732 inskrivs Conrad Svahn vid samma nation, slutligen hovsekretare, samma beskrivning om fadern. I Julita sn fanns bokhållaren Gustaf Svahn som tillsammans med hustrun Anna Christina Ernst fick sönerna, Conrad, f. 1713 25/8, Gustaf f. 1716 19/3. I kamrer Jonas Törnemans bouppteckning redovisas han vara syssling med hovsekretare Conrad Svahn. Enligt Hülphers Genealogier var borgmästaren son till inspektorn vid sjötullsgränsen i Värmland Matthias Ernst och Ells. Frigell.
 
Linköpings rådhusrätt och magistrat FI:3 p. 477
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900, Klas Odén
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:167 p. 700

 
****
 
Såsom migh ähr förekommit at utij H[ennes] Maijt:z drottningens Lijfge
dingh een Secreterare Lägenheet skulle wara ledigh och vaca[nt]
wordin, och den medh ehn Qvalificerat godh karl igien bör blif[wa]
förseedd, altså hafwer sigh hooß migh infunnit fru Elisabeth
Carlsdotters Befallningzman Wt. Anderß Frigell, hwilken äh[r]
ehn gammal betiente af sahl[ig] herr Axel Thuresons huuß, medh
flijtigh anhållan för ehn sin sohn Axell Friegell be[nemnd] /: hwilken
är berömbd af wackre studier, och ett skickeligit lefwerne :/
att jagh honom min Recommendation............................
.............................................................

Hedvig Eleonoras livgeding. Generalguvernörernas arkiv. Vol. K 696. (Ax. Frigell), 1672 5/2

 
593. Axelius Andreæ Frigell (Frigil Um), söd., inskr. i nov., minderårig. »Secretarius apud quæstorem Regni». Advokat. ? 1683 15.2 i Sthlm.
Ogift - Var ännu kvar i Uppsala 1667 15.3 då nationen hade sammankomst hos honom. - Antagl. från Vadsbro by och broder till Ingrid Andersdotter F., f. 1652 ? 1709, gift 1. m. 354, 2. m. khden i Blacksta P. Burgerus, 3. m. 1182.  
 
Södermanland-Närkes nation. Biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande Södermanlänningar och Närkingar 1595-1900, J. Lagerholm s. 61
 
I inventariet som rör advokaten Axel Frigell (? 1683 15/2 under arresten i gäldstugan) finns följande genealogiska spår:
 
*Mor [ej namngiven], levde 1679 10/1
*Bror Anders Frigel
*Bror Didrik Frigel
*Morbror kamrer Jonas Brehm
 
Omnämnda: Bokhållare Anders Frigell, inspektor Figrelius, m. Matthias Ernst.
 
Didrik Frigell troligen densamma som 1678 var regementsskrivare under överste Nils Gyllenstierna värvade kav.regemente.
 
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:33 p. 276
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678) RA BildID: A0053964_00143

 
****
 
Befallningsman Anders Frigell, f. omkr. 1613, ? 1675 2/10 på Dagöholm, Lerbo sn. Gift före 1653 med Vibeke Didriksdotter, levde troligen 1696 i Blacksta »Ehrborne Matrona Vibecha Bräm för sin helsa», ? omkr. 1700, nedsatt i graven i sakristian, Lerbo kyrka, troligen dotter till borgmästaren i Mariestad Didrik von Bremen vars dotter Vibeke var ogift 1644 [mtl Mariestad]. Möjligen var rådmannen i Västerås Jonas Frigell (begr. 1690 23/2) en bror, gift 1655 17/6 i Västerås med Brita Carlsdotter, sannolikt f. omkr. 1612, begr. 1673 27/4 i Västerås, dotter till befallningsmannen över Västerås län Carl Larsson. Aktade Jonas Friggel ger gåva till Lerbo kyrka 1652 när han kommer till hälsan.
 
Lerbo LIa:1 RA Bildid: C0006961_00074, C0006961_00125, C0006961_00176, C0006961_00071
Blacksta LIa:1 p. 69v
RA Biografica Frigell RA Bildid A0069643_00057

 
Dagöholm. Sätesgård uti Lerbo socken och Oppunda härad af Nyköpingslän, vid Långhalsens öfversta ända, 2½ mantal kronosäteri, fordom kalladt Båresta och Bronäs, tillika med 5/8 mantal krono. Båresta förekommer kanske 1319, då en Ulf af Boresta bestämde om egornas fördelning mellan sig och Juleta kloster; sednare synas hemmanen hafva tillhört friherre Hogenschildt Bjelke (? 1600) och kanske hafva blifvit indragna till kronan; de donerades 1626 till Peder Svensson Falk (? 1638), derpå till Carl Carlsson Gyllenhjelm och till landshöfding Axel Thuresson Natt och Dag, gift med Elisabeth Gyllenhjelm, hertig Carl Philips dotter med Elisabeth Ribbing, Carl Carlssons svägerska; Elisabeth Gyllenhjelm innehade godset 1663, hennes andra man, Balthasar Marschalk, 1685, jemte andra Ribbingska arfvingar, tilldess gården reducerades. Den var öfversteboställe från 1693; innehades 1857 aföfverstlöjtnant A. M. Nordenstolpe.
 
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. Band 2. s. 61
 
Faddrar i Lerbo:
 
1668 31/5 Anders Frigell på Dagöholm
1668 21/9, Jungfru Inger[id] Frigell på Dagöholm  
1671 20/8. Didrik Frigell
1671 21/12 Inger[id] Frigell på Dagöholm  
1672 13/1. Didrik Frigell  
1672 4/2. Didrik Frigell  
1672 8/6 J[ungfru] Ellek[a] Frigell  
1672 15/9 Didrik Frigell
1673 21/8 Befallningsmannen på Hofsta h[ustru] Christna Frigell.
1676 20/7 Didrik Frigell
 
Lerbo C:1

2015-10-27, 07:36
Svar #3

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
En Ursilia Maria Frigell nämns som svärmor till Olof Knös (1756-1804).
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-10-27, 07:46
Svar #4

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Källan till födelsenotisen som nämns i första inlägget. Dottern heter Christina Elisabeth.
 
Kilanda C:1 (1697-1760) 1737:1 sid 49 (AID: v15709.b31.s49, NAD: SE/GLA/13279)
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2015-11-04, 23:04
Svar #5

Utloggad staffan

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 100
 • Senast inloggad: 2015-11-04, 23:04
  • Visa profil
  • www.knos.me/index.htm
Kronobefallningsman Mauritz Frigell f 1701 d 1746, har bland annat två döttrar.
Dottern Christina Elisabet f 1737 död 1826 gifter sig 1757 med Kamrerare Birger Knös f 1722 d 1776.  
Dottern Ursila Maria f 1744 d 1802 gifter sig 1765 med rektor Erik Siberg f 1728 d 1778, de får flera barn bla dottern Margareta.
Margareta f 1767 d 1823 gifter sig 1756 med lektor Olof Andersson Knös f 1756 d 1804.
Se lite mer på http://www.knos.me

2015-11-22, 15:47
Svar #6

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2019-06-19, 23:27
  • Visa profil
Dessa två damer härstammar från komministern i Tun Ericus Laurentii Widhemius, vars son Lars Frigell var kyrkoherde i Tun och var far till kronobefallningsmannen Mauritz Frigell.
 
Skara stifts herdaminne d. 1, Warholm, s. 600, 604
Skara rådhusrätt och magistrat FII:5 p. 47, 149

 
****
 
Det var uppenbart att Anders Frigell var mån om sin son Axel, i ett brev daterat 1673 26/1 Dagöholm som följer med två bilagor, skriver han till Magnus Gabriel de la Gardie och ber att sonen skall bli extra ordnarie i Norrmalms kämnärsrätt efter kämnären Henrik Sparin som avancerat till rådman. Den ena bilagan är mer innehållsrik och mer personlig, »min äldste son, Axel Frigell benämbd, alt ifrån deß barndom hollit till boklige konster wijdh den Kongl. Academien uti Ubsala», han inskrevs redan 1654 som minderårig »men såsom han nu til sine manliga åhr något när kommen är». Befallningsmannen hade lagt sina kort på äldsta sonen, som skulle bli något, »Jag nu är en gammal och snart uthlefwadt man, som mina enda och fattige medell till den ända på honom anwändt at han med tijden skulle blifwa mig någon ålderdomens tröst, och dhe andre sine yngre syskon til något bijstånd, i hwilket afseende fördenskul fast gärna åstundade innan mine dödzdagar see honom sittia uti någon wiß lägenheet».
 
Magnus Gabriel de la Gardies samling. Vol. E 1412
 
Hustru Vebecka fanns i Vadsbro by redan 1677. [Vadsbro mtl]
 
Vadsbro by i jordboken 1697:
 
Effter Kongl. Comis[sionen]s bref af  
d. 2  sampt högwälb: H:r Baron  
Amiral och Landzhöfdingen  
Hr. Hans Klercks af d[en] 21 Mart
ij [1]695 blir detta gammalt  
frällse och hustru Vebec=
ka Brem och deß erfwing[ar]  
ograverade Egendomb,  
dy med de Rentor som  
det warit graverat före
kommer i Chronones Räch=
ning[ar] att afskrifwas.
 
RA BildID: A0055246_00389
 
S. dag ingafs i Rätten sahl[ig] Befallning[mannen]
And: Frigels samptl[iga] sterbhuus arfwin=
gars till hans  Excell[ence] Kongl[iga] Rådet och
Præsidenten högwälborna gref[we] Axel Stål=
arhm gifen köpebref Dat[erat] d[en] 20 Julij 1701
på frelßehem[manet] Waßbro i Waßbro Sn
mot upburna medell af 2200 d[aler] s[ilfvermynt]
och effter begiäran upbödz nu ____ 1sta g[ången]
 
Renoverade domboken Oppunda häradsrätt 1702 VT | Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1830 p. 42
 
Vid Oppunda häradsrätt 1703 HT uppvisar överstelöjtnanten Magnus Flemmings befallningman Lars Åberg samma köpebrev som är underskrivit av Jean, Anders, Carl Frigel, vicepastorn E. Westman, Elka Frigell och på sina omyndiga barns vägnar Matts Mattsson.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1832 p. 1460
 
I Albert Liljas samling framgår det att Hans Frigell själv skrev Jean Frigel och Lilja har noterat hans namn både som Hans och Johan. I RA Biografica finns en suplik av Anna Catharina Frigel som vill få ut sin mans landssekreteraren i Blekinge Johan Frigel innestående lön för åren 1701-1703, om den senare  »mycket ußellt och äländigt tillstånd igenom en swår siukdomh och hufwudswagheet», supliken är odaterad men den bifogade likvidationen är daterad Karlskrona 1709 4/6, Sam. Löfgren.
 
http://80.78.212.10/lilja/bilder/per/per05390.jpg
http://80.78.212.10/lilja/bilder/per/per05400.jpg
RA BildID: A0069643_00049

 
Därmed försvann nästan alla små frågetecken. Anders Frigell d.y. var troligen densamma som mantalskommisarien och inspektorn. Vid Tveta häradsrätt 1721 HT §4 företräds inspektorskan Anna Catharina Sandberg av mågen inspektorn Johan Harman. Den sistnämnda var gift med Vebecka(!) Frigell, född 1700 24/2 (var?), ? 1759 15/6 på Jönköpings Hospital. Dessutom hade både Hans F. och Anders F. barn som hade arv efter Carl F., »Rådmannens Hr. Carl Frigells arfwingar å andra sidan swarande, beträffande åtskillige fordningar som bemälte Hr. Rådman skall äga hos twänne sina Bröder hwilkas barn till arf här concurrera».
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:592 p. 887  
Sandseryd AI:2 p. 69
Sandseryd C:1 p. 269
Renoverade domboken Karlskrona rådhusrätt 1732 5/1 | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1021 AD-Bild 70

2016-12-23, 11:01
Svar #7

niklaskant

Verser till och över enskilda, KB.


2017-02-04, 17:39
Svar #8

niklaskant

Svea hovrätt Liber causarem Nr 131:5:17 Vebecka Brehm mot Anders Stauart angående hemmanstvist. Fler inlagor av Axel Frigell där han benämner den förstnämnda som sin moder.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068261_00800 ff

2017-02-12, 20:04
Svar #9

niklaskant

Svea hovrätts Liber causarum Nr 114:3:3. Generaltullinspektorn Crispin Flygge och Jonas Brehm mot rådmannen i Västerås Jonas Frigell. Innehåller privatbrev från JB till JF. Där JB titulerar JF som "bror"

"......................................................................
Iagh förnimmer gierna broders reesa i tillkom-
mande weka lender till Dageholm, till huilken
tijd iag gierna och mig instelte, men så weeth
han well min frijheet, att den intet står hoos
min wilia, elliest war iag intet länge sedan
der, hwarest iag icke mindre ähn andra
intog stoora bedröfwelsen, både i een och
annan måtto, som då oförmodeligen inkom-
mo, derföre giör och Broor min S: een synner-
lig wenschap att han den orthen besöcker, och
henne i sin tilltagande sorg något tröstar, [men?]
som intet annat bewises uthi Broders från-
wahru ähn stoor omwårdnat, och denn plicht[?]
han emot sijne broders barn han ähr för oblige[rat?];
dy welle b: dem nest sig och sin Kiereste, som
toligen med min tienst flitelige se an mohla[?];
om Burman är her i staden weeth iag intet.
Nyt är att frantzosen ansteller stoore Krigz
præparatorier, som menas går löst på
Keysaren, Polackerne Victoricera öfwer
Ryßen, och är reda öfwer 150 mihl i hans
landh, M:r Samuell i S: Klara, hafwer
i morgonn budet H: K: M: medh Hen:s M:t
till Predikningen i den församligen[sic!], och
effter Gudz tiensten till måhltijdz på
een warm Kåhl och en Slett grött,
detta hastige welle Broder optaga
af Hans
Trogne Broder
Jonas Brehm
Stockholm
den 15 Febr: 1662."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068119_00078

Jonas Frigell blev omgift och hans änka Margta Gahm avled 1718 1/3 i Sala och där begraven. Han tycks inte haft några barn.

Västerås Domkyrkoförsamling AIa:2 (AID: v74679.b11.s21)
Sankt Ilian AI:1 (AID: v73943.b12.s7)

2017-06-17, 16:24
Svar #10

Utloggad mikael_wennersten

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 235
 • Senast inloggad: 2018-08-03, 21:31
  • Visa profil
Hejsan i gänget.


Har en liten förfrågan om en Johan Frigell född 1796 i Tun. Föräldrarna Anders Andersson och Brita Håkansdotter. Min fråga är om denna Johan tillhör den frigellska släkten tex Mauritz född 1701 eller?


Mvh Mikael Wennersten

2017-09-16, 00:09
Svar #11

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Vad är känt om Hans Frigell?
Hans Frigell var landssekreterare i Blekinge, troligen redan från 1686 då Blekinge fick eget landskansli och landskontor. Blekinge hade dessförinnan varit förenat med Kalmar län. Känt är att Hans Frigell tidigare varit skrivare på landskontoret i Växjö 1678. Han var gift med Catharina Zaulich, dotter till brukspatronen Christoffer Zaulich, arrendator på Åryds Bruk. Frigell efterträddes omkring 1704 av Henning Fulda (med släkt från Åbo och Helsingsfors).


En sökning på Disbyt visar att det finns en släkt Frigell i Skaraborgs län, tydligen med ett ursprung i Friel i nuvarande Lidköping. Går det att koppla Hans Frigell till denna släkt?
MVH/Lars-Åke

2018-01-17, 11:37
Svar #12

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
Ang Hans Frigell, så finns en del info i Albert Liljas samling på Blekinge Muséum: se http://80.78.212.10/lilja/swe/perreg/index.html resp http://80.78.212.10/lilja/swe/perreg/index.html
Har samma frågeställning ang krigskommissarien Andreas Frigel(l) d 1720 i Lekeryd (F); gift med Anna Catharina Sandberg (1677 - 1734) - varifrån kommer han?

2018-01-18, 09:32
Svar #13

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
Tack Niklas för denna synnerligen välmatade nyinmatning! Vågar knappt tänka på vilken möda som måste ligga bakom dessa förtjänstfulla rader.
Att alla meddelanden försvann vid stängning av kontot verkar mycket mystiskt - så ska det väl ändå inte vara?2018-01-24, 11:43
Svar #14

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
Efter ett par dygns intensivt grävande i Niklas' numera återställda inlägg, så kommer här ett par spörsmål:
 
I bou efter lekerydsbördige Controlleuren wid General Tull Arrende Sociteten, Anders Frigell, begr i Stockholm/Riddarholmen 1765-04-13, räknas hans systrar upp, bl a "Crono Befallningsmannens Åhmans Enka, dygdesamma hustru Anna Christina Frigell"  (befman Carl Åhman är min fffffff). Se Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (AB, A) F1A:202 (1765-1765) sid 578 (AID: v222769.b5950.s578) .
 
I bou finns förutom syskon kända från Lekeryds böcker, även avlidna "PrästeEnkans Maria Frigells omyndige Barn, till namn och antal obekanta, men förmenandes wara på särskilda orter wistande".
 Vet någon mer om denna Maria Frigell?


Ett barn med föräldrarna Anders Frigell och hustrun Catharina Nyström föds i  Hedvig Eleonora 1732-10-24; kan vara kontrollörens? Se Hedvig Eleonora (AB, A) CI:7 (1732-1744) (AID: v85575.b20)
 

2018-01-27, 13:01
Svar #15

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Frigell och Rabe


Hej


Ett stort tack till Nicklas.


När man studerar materialet dyker det upp flera frågor. En är vilken som 1731 avses med ”Anna Catharina Frigell” som hade Jean Jacob Rabe som make? Är det Anna Catharina Zaulich som blivit änka efter Hans Jean Frigell som gift om sig eller är det en dotter till det senare paret? (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:1019 (1731-1731) Bild 7300 (AID: v279083.b7300, NAD: SE/VALA/0382503)


Med vänlig hälsning/Lars-Åke

2018-01-27, 13:33
Svar #16

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil

Ännu en pusselbit:


En jungfru Anna Catharina Frigell dyker upp som vittne i Lessebo vid dopet av Herr Captain Johan Brantings dotter Chatarina 1715-09-04, se  Hovmantorp (G) C:3 sid 131 (AID: v30606.b59.s131). Branting var kapten vid Kronobergs regemente.


Johan Jacob Raab var handelsman i Karlskrona; finns med i Liljas samling - personreg s 18 - och är där antecknad som borgare 1722.

Instämmer f ö i tacket till Niklas.
2018-01-28, 12:15
Svar #17

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2019-06-19, 23:27
  • Visa profil
I Svea hovrätt's Tjänsteansökningar finns en odaterad skrivelse av Anders Frigel, där han ber att få efterträda den nyss avlidna hovrättskommissarien Askenberg (troligen Jacob Askenberg † 1703 25/12), i ansökan anger han sina statliga tjänster som auditör och regementsskrivare under skånska kriget, vilket antyder om privata tjänster efter det.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068607_00067

Historisk tidskrift 135:3 2015, s. 434, fotnot 8. "Brev från befallningsman Gunnar Isaksson till bokhållare Anders Frigel, dat. Almö 19/9 1680, vol. 435, Tidöarkivet RA".

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2015-3/pdf/HT_2015_3_442-463_lindstrom_mispelaere.pdf

RA's brevregister benämns Anders Frigel som inspektor på Bjersjöholm, Rydboholmssamlingen. Königsmarck-Rabelska brevsamlingen. Vol. E 7907. Brev till Johan Rabel 1682-1690.

Landsarkivet i Lund , Sövdeborgs godsarkiv, 1696-1702, kommissionär Anders Frigel i Stockholm.

I RA Biografica finns en hel del om släkten Frigel. Där omnämner bl.a. Christopher Didrik Frigell en broder löjtnant Frigel. Det är troligt att dessa två samt Anna Catharina Frigel var barn till Hans Frigel.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069643_00023

Marianne Arvidsson skrev i ett inlägg 2000 23/5 "Anna Catharina, troligen död 1717, gift med landssekreteraren Hans Frigel. Fick bl a en dotter Rebeche som intogs pa hospital."

KB, Verser till och över enskilda, Patentfol.

2018-01-28, 13:06
Svar #18

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2019-06-19, 23:27
  • Visa profil
Not: Carl Frigell står dopvittne 1684 4/11 i Västervik åt tullnären Magnus Mavilles son Sebastian. Fadder var också Mavilles moder ifrån Mariestad, Ingiel Didriksdotter Brehm g. tullnären Daniel Maville. Släktklustret klargörs något, en dotter till Daniel Maville, Ellika (Helena) Maville var gift med kontrollören i Karlskrona Albrecht von Emmertz, den senare var broder till brukspatronen Johan von Emmertz som var svåger till Hans Frigel.

I Elgenstierna redovisas inte Jonas Brehms (Brehmsköld) föräldrar. Fadern var troligen borgmästaren i Mariestad Didrik von Brehmen. Någon som vet något mer?
 
***
 
RD Mariestads rådstuga 1660 18/6:
 
Samma dagh framträdde för Rätten wäl(aktade) Jonas
Brehmen och inlade ett Scriptum angaendhe hans
och hans syskons arff eftter deras faders sahl(ig)
dedrek von Brehmen, samtl(liga) begärandes att
dem emillen een rätt delning gåå måtte , man al=
denestundh Daneiel Mavile hade der emot någit
säija, att dheras inhtte måttte för denne gången
sker, blef  doch lijkwäll genom Magistratens interpo=
sition, hwilken derhän dizioerat, att dhe på både sijdor sko
le tagha, någree godhe män, och låta be(mälte) arff skiftta
annia sin fortgång, hwilket ehr och på både sijdor
togho uthi betenckiandhe.
 
***
 
Daniel (Månsson) Maville var gift med Ingiel Didriksdotter Brehm. [1] Hon hade en bror Jonas Brehm. [2]
 
[1]. RD Mariestads rådstuga 1654 4/1, 1687 30/8.
[2]. RD Mariestads rådstuga 1693 31/8.
 
***
 
JB äldsta son hette Didrik Georg, där namnet Georg går att härleda till morfadern.
 
***
 
Kopplingar till tullen:
 
En dotterson till DvB var Crispin Flygge (1628-1676), generalinspektor över lanttullarna i Sverige och dess underlydande länder.
 
JB var kamrer vid stora sjötullens kopparkontor i Stockholm.
 
DM var tullförvaltare i Mariestad och genom honom blev släkten Maville en tullsläkt.
 
***
 
I Jakob och Johannes församling, Stockholm, där JB dog, kan man hitta följande barn till kamrer Jonas Brehmer/Brehmen.
 
Johan, döpt 1680 10/12. [modern Barbro]
Hedvig, döpt 1685 5/12.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-29 02:09)

I min tabell över Daniel Mavilles barn har jag både Ellika (Helena) och N.N gift med Albrecht von Emmertz. Det visade sig vara samma person:
 
Dito exhiberades Hr. Controlleuren Al=
brecht von Emmertz gjorde och underskrefne
afwittringz skrift af innewarande dato, och
till witterligheet af Hr. Häradzhöfdingen
Sven Adelerstierna, Hr. Borgmestar Blasius
Königh och efter mundtl[igt] anhållandhe af Stadz=
Secreteraren Sven Theuffer, dher uthi han uth
säger sige 5 små söhner i mödherne efter dhes
sahl[iga] hustru ehreborne och dygesamma Matrona
hustro Helena Maville, 2000 d[ale]r sölfwerm[ynt] och
frij upforstring medh föda, kläder, och efter in=
clination hållandhe till Studier eller andhre=
hederliga och dhem anständige slögder, emot in-
teresset af bem[äld]te Capital flytandhe, Capitalet
som hoos honom blijr innestående, aldheles orört
med mehra, dher i anföres, detta in qvan-
tum juris
 
Karlskrona rådhusrätt renoverade domboken 1695 12/1 | Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:947 (AID: v221558.b110, NAD: SE/VALA/0382503)

2018-01-29, 00:30
Svar #19

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Frigell ursprung
 
Anders Frigell – i domboken 1702
 
När jag sammanställt all information har jag kommit fram till att den Anders som avses i ” And: Frigels samptl[iga] sterbhuus arfwingars till hans  Excell[ence] Kongl[iga] Rådet och Præsidenten högwälborna gref[we] Axel Stål=arhm gifen köpebref Dat[erat] d[en] 20 Julij 1701 på frelßehem[manet] Waßbro i Waßbro”  (Renoverade domboken Oppunda häradsrätt 1702 VT | Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1830 p. 42) måsta avse befallningsmannen på Dagöholm i Lerbo Anders Frigell (1613-1675). Avståndet mellan Vadsbro och Lerbo är ca 13 km och befallningsmannen kan därför ha skaffat egen egendom i Vadsbro. När denna skulle säljas 26 år efter hans död krävdes ett klargörande vem som faktiskt var säljare. Vad sägs om denna tolkning?
 
Anders Frigell (1657-1720) gift med Anna Catharina Sandberg är son till denne Anders Frigell (1613-1675). Alla uppgifter om hans syskon tyder på detta. Delar ni min tolkning?
 
 
Anders Frigell – Ursprung från Vidhem (Vedum)?
Anders Frigell (1613-1675) hade en hustru Vibecke Didriksdotter vars fader var borgmästare i Mariestad. Denna stad ligger i Kinne härad i vilket också Vedum socken (ett äldre namn är Vidhem). I socknen Tun finns komministern Erikus Laurenti Widhemius  (Niklas Kant 2015-11-22). En son till denna var Lars som blev kyrkoherde i Tun och som antog namnet Frigell (se N Kant). Kronobefallningsmannen Mauritz Frigell var som till Lars Frigell. Friel socken var annexförsamling till Tuns socken och det var väl troligen efter denna socken Lars Frigell tog sitt namn.
 
Men borde inte också Anders Frigell (1613-1675) vara en ättling (eller broder) till denne Erik Larsson Widhemius?

2018-01-30, 14:41
Svar #20

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
Måste smälta all för mig ny information - men vem är Jonas Frigells salig svärfar, Carl Larsson, "fordom Befallningzman öffwer Wästerås lähn" ; se SE/RA/756/756.1/F/I/F 19, bildid: A0069643_00053 ? Skriften bör väl tidigast vara författad 1666

2018-01-31, 03:07
Svar #21

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net

Hej
För att underlätta tolkningen av allt material vill jag bifoga ett stamträd för Anders Frigell.


PS. Jag är lite osäker på tekniken, så jag ber om ursäkt om det uppstår problem. L-Å S

Frigell ursprung
 
Anders Frigell – i domboken 1702
 
När jag sammanställt all information har jag kommit fram till att den Anders som avses i ” And: Frigels samptl[iga] sterbhuus arfwingars till hans  Excell[ence] Kongl[iga] Rådet och Præsidenten högwälborna gref[we] Axel Stål=arhm gifen köpebref Dat[erat] d[en] 20 Julij 1701 på frelßehem[manet] Waßbro i Waßbro”  (Renoverade domboken Oppunda häradsrätt 1702 VT | Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1830 p. 42) måsta avse befallningsmannen på Dagöholm i Lerbo Anders Frigell (1613-1675). Avståndet mellan Vadsbro och Lerbo är ca 13 km och befallningsmannen kan därför ha skaffat egen egendom i Vadsbro. När denna skulle säljas 26 år efter hans död krävdes ett klargörande vem som faktiskt var säljare. Vad sägs om denna tolkning?
 
Anders Frigell (1657-1720) gift med Anna Catharina Sandberg är son till denne Anders Frigell (1613-1675). Alla uppgifter om hans syskon tyder på detta. Delar ni min tolkning?
 
 
Anders Frigell – Ursprung från Vidhem (Vedum)?
Anders Frigell (1613-1675) hade en hustru Vibecke Didriksdotter vars fader var borgmästare i Mariestad. Denna stad ligger i Kinne härad i vilket också Vedum socken (ett äldre namn är Vidhem). I socknen Tun finns komministern Erikus Laurenti Widhemius  (Niklas Kant 2015-11-22). En son till denna var Lars som blev kyrkoherde i Tun och som antog namnet Frigell (se N Kant). Kronobefallningsmannen Mauritz Frigell var som till Lars Frigell. Friel socken var annexförsamling till Tuns socken och det var väl troligen efter denna socken Lars Frigell tog sitt namn.
 
Men borde inte också Anders Frigell (1613-1675) vara en ättling (eller broder) till denne Erik Larsson Widhemius?

2018-01-31, 22:16
Svar #22

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2019-06-19, 23:27
  • Visa profil
Vebecka Didriksdotter Brehm fanns på Vadsbro i samma sn redan 1677 och dess ägare senast 1695 (se tidigare inlägg), enligt mitt tidigare bifogade äreminne avled hon 1699 18/12 och begravdes 1700 31/5 i Vadsbro kyrka. Jmr Lerbo LIa p. 162, Specialförteckning på Lerbo kyrkas inkomster ifrån 1700 1/5 till 1701 1/5.  "sahl. Anders Frigels erfwingar för theras sahl. moders nedsettningh i grafwen i Sacristian.. " De gav också en ljuskrona som sattes upp bak i kyrkan.

I inventariet som rör advokaten Axel Frigel (tidigare inlägg) finns en skrivelse daterad Vadsbro 1679 10/1 där han omnämner sin morbror kamrer Jonas Brehm.

Jonas Frigel var rådman i Västerås och var bror till Anders Frigel d.ä.  (se tidigare inlägg, privatbrev från Jonas Brehm till Jonas Frigel).

2018-11-08, 17:31
Svar #23

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
En sergeant Per Frigel har oförhappandes dykt upp vid Majorens kompani av Kronobergs regemente. Han erhöll avsked 1744-11-06; se https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052136_00064 . I en tidigare rulla anges att han tillträdde denna tjänst 1743-06-27 och att han tidigare var konstapel vid artilleriet; se Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente (G) 338 (1744-1760) (AID: v46677.b99 )


Har utan framgång sökt i artilleriregementets rullor.

2018-11-10, 19:21
Svar #24

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
Undrens tid är ännu icke helt förbi ...


Konstapel Per Frigel har återfunnits i Visby. I en rulla från 1761 (!) över Artilleriregementet på Gotland (se Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1693 (1761) sid 35 (AID: v482231.b260.s35)) omtalas att han 1743-06-15 beviljats avsked. Därmed är det troligt att konstapeln är identisk med den Petrus Frigel som föds i Visby 1720-03-26.


Landssekreraren Hans Frigel omnämns med sin hustru Anna Catharina Zaulich i Kinnevalds renoverade dombok 1698 - där man åberopar en köpehandling daterad 1696-01-15; se Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:50 (1696-1700) Bild 1850 / sid 29 (AID: v207057.b1850.s29 ). Handlingen förefaller upprättad strax efter Märta Fredriksdotter-Zaulichs död.

2018-11-11, 04:19
Svar #25

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Hej


I nämnda notis om försäljningen av Ålshuls bruk i Nykyrka socken (en äldre benämning på Almundsryds socken) och Torne hemman i Allbo härad och (Västra) Torsås socken förekommer står "Dess hustru , dygdiga matrona hustru Marta Saulias, hafwa ingått och slutit ett köpe conrakt med sina syskon och svåger, nembligen änkan dygdia matrona hustru Helena de Beck och landssekreteraren  högaktade Herr Hans Frigell och dess  k. hustru dygdiga matrona hustru Anna Catharia Saulias" .


Vem är denna Helena de Beck? Eller står det något annat?

2018-11-11, 12:20
Svar #26

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-06-12, 10:01
  • Visa profil
Syftar nog på Helena de Besche, dotter till Märta Fredriksdotter i hennes gifte med Hubert de Besche (1582 - 1658). Helena uppges f 1654 och hennes man Magnus Jonae Uhr säges i någon källa vara död redan 1669 - hon har i så fall lyckats med bedriften att vid 15 års ålder ha framfött 5 barn ... Se vidare SOH 1984 nr 3, s 163f.
Bör ha varit änka 1696.

2018-11-11, 13:14
Svar #27

Utloggad lÅs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 667
 • Senast inloggad: 2019-06-11, 22:49
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Intressant! Skulle denne Magnus Jonae Uhr kunna vara identisk med Måns Jönsson Uhr, nämndeman i just Allbo härad 1627-06-26 och 1643-06-22. (EVIIAAAD:17 (1652-1653) v49325.b136.s13, EVIIAAAD:8 (1624-1634) sid  80, Närvaro,  EVIIAAAD:14 (1641-1647) Närvarande).
Denne Måns Jönsson Uhr var gift med Ingeborg Jönsdotter och paret hade tre kända barn. Kan det vara dessa som tillskrivits Helena?

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna