ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Schultz von Ascheraden  (läst 628 gånger)

2009-05-15, 13:35
läst 628 gånger

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4253
 • Senast inloggad: 2020-05-21, 15:57
  • Visa profil
Hej!
 
I Riddarhusets stamtavlor 2000 finns en kort notis om att generalmajor Martin Schultz (von Ascheraden) (1617-1682) ska ha blivit guvernör i Skåne 1674. Detta låter märkligt, med tanke på att detta inte nämns i översiktslitteraturen. Kan han ha blivit vice guvernör, eller tillförordnad guvernör?
 
Med vänliga hälsningar,
 
Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2020-03-23, 20:03
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1960
 • Senast inloggad: 2020-05-27, 22:10
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Wennersborgh 23 Feb: A:o 1676
Försäkringh för Gen: Lieut: Schultz, at hans frånwahru ifrån sidsta Rijkzdagh icke skall praejudicera honom uthi sin Rang på Riddarhuset.
Wij Carl p, Giöre witterligit, at såsom Oss hafwer General Lieutenanten Oss Elskeligh Wälborne Marten Schultz .p. underdånigst gifwit tillkiänna, dhet han för Wår honom updragne Krijgztiänst icke hafwer kunnat sistera sigh widh senaste Rijkzdagh, och observera sitt interesse widh intagningen på Ridderhuset, och han sådant fuller committerat sin Son, men dhensamma jämbwähl af Oss dhen tijdhen på Flottan är commenderat och altså därifrån förhindrat worden, befruchtandes at sådant torde lända honom uthi sitt Frijherreståndh till något förfångh; Ty hafwe Wij bem:te Gen: Lieut; Schultz härmedh wehlat försäkra, at ofwanbem:te hans frånwarelsse skall honom eller hans arfwingar uthi ingen måtto praejudicera, uthan widh nästa Rijkzdagh erholla Rang och Säthe på ber:de Ridderhuus, som honom effter Frijherrebrefwetz lydelse och datum competerar och sielfwa Ridderhuus ordningen och sedhwana medhgifwer; p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038916_00640
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/421 (1676)


EÄ: Friherre 1674 18/4 (Introd. 1675 under nr 58)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schultz_von_Ascheraden_nr_58

2020-03-26, 20:59
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1960
 • Senast inloggad: 2020-05-27, 22:10
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Åsum 9 Aprilis A:o 1677
Öpet bref för GeneralLieut: Mårten Schultz på huuset Ascheraden
Wij  Carl p. Göire witterligit, att ändock Wij i anseende till dee nyttige och considerable tiänster som särdeles wid närwarande tijder Oss och Sweriges Crono Wår Trooman och General Lieutnant Wählborne Mårten Schults giör och bewijser, i nåder benägne äre att confirmera honom och hans arfwingar den allodial rätt af Hennes M:tt drottning Christina på huset Ascheraden och där till lydande godz och ägor honom än förlänt blifwa, liekwähl såsom Wij för särdeles considerationer skull därtill betänckiande draga; Ty på dett han icke desto mindre, må rönia att Wij honom wår nåde gärne betyga, hafwa Wij förunna och effterlåta welat efftersom Wij härmed och i krafft af detta wårt öpne bref förunna och effterlåta honom General Lieutna:ten Schultz och hans äckta Manlige bröstarfwingar ofwanbem:te huus Ascheraden med alle därunder liggiande godz och ägor att niuta bruuka, och besittia under Norkiöpingz beslutz willkohr med den condition därhoos att i fall manslinien experera skulle då qwinlinien samma godz så länge behålla, och icke förr afstår än dee 13800 rD hwilcke af Hans Sahl: faders hoos Oss och Cronan hafwande rest härröra och i bem:te godz sticka till fullo erlagde och dem uthbetalta blifwa. detta alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038924_00014 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/429 (1677)

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna