ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Schmiterlöw  (läst 4769 gånger)

2014-10-29, 11:48
läst 4769 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Javisst, jag renskriver det första ärendet nu!
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-10-29, 12:44
Svar #1

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Notera att fallet senare återkommer (jag har inte noterat när). Säkrast är att inte heller utesluta, att det varit uppe tidigare också. Men det är ju rätt lätt att leta reda på, speciellt när man satt sig in i skeendet.
LOE

2014-10-29, 14:48
Svar #2

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Källa: Domkapitlets i Visby stift arkiv, Domkapitlets protokoll, SE/ViLA/20021/A I aa/3 (1592-1601) Bild 18. Sidan 10v-/Uppslag 11-.
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00018
 
”Diße Eptherfølgendis sager
Bleff forhandlett Paa General
Capitel
som Holdis ij Wijby den
23. Ianuarij. A:o 94 (1594)

 
---
 
IIII.
 
Smitterlous dom. Fremkom Margrete Iacobsdaather och klageligh gaff tillkiende  
Huorledis Hendis Hoßbonde wed Naffn Iørgen Smitterlow
som och Personligh thilstede stodh for oß ij Rette, Haff:r
Hende slett och Aldelis fra sigh Iagett, som bliff:r, Nu
Paaske Nest kommendis Thu Aar, Huilket Handt Ilige
maade thilforne thitt och offte wden skelligh Aarsagh giort
Haffde, och Nu En thidt langh lagtt sig ij Bolerj
medt sin Egen Pige, och Endeligh medt hende Auledt
(Ny sida på uppslaget)  
Barn
. War derfor for:ne Margrete Iacobsdaather Begeren-
dis, adt dett Maatte Hende gunsteligen Eptherledis adt
Bliffue Ham Quitt, Eptherdj handt Icke Haffde Epther
Christeligh Wise och Maade, Holt den Ecteskabs Plict
och forbundt, som Handt for gudt, och den Christene  
Kirke Hende thilsagtt haffde. Her paa Bleff for:ne Iør-
gen Smitterlow
thilspurt, for huadsomhelst Aarsage
Handt Haffde sin Hustru saa fra sigh Iagett.
Der thill suarede Handt och sagde sigh adt Haffe Hende
forlatt, først fordj adt Hun Hans godz och Armodt wnyt-
teligh, medt Brennevin och Andre slemmerj Hoß ont
och forargeligt selskab
fortæredt Haffde. Dernest fordj
adt Hand twar kommen ij forfarenhedt, huorledis
En persone wedt Et Halt Aars thidt ij Hans frauer-
relße, Haffde Haffde Hafft sitt Herberge thill Hendis den
stundt Handt war fra Hende Reist ij Danmark, och
Handt skulle Haff:r Hafft som Ryctedt gaar, sin
willie medt Hende, Huilket Handt dog Ingenlunde
ydermere Beuiße Kunde, Der Thill suarade
for:ne Margrete Jacobsdaatther och sagde, sitt godz, guldt,
sølff, klæder, kaaber, thin, och ander mere, adt werre soldt,
wdsæt och affhendt, Icke for Hendis Slemmerj, men
formedelst Iørgen Smitterlous Egen store gieldz skyldt,
Huilket M: Hans Liuningh Raadmandt Her sammestedh
medt Hende stadfestede. Dernest sagde Hun for:ne Iør-
gen Smitterlou
, Aldrigh adt Skulle Eller Kunde Hende
Skelligh ij Sandhedt  off:rbeuiße, adt Hun Enthen ij Hans
Næruerrelße eller frauerrelße, sigh medt Nogen ij saa-
danne Maade, som Handt Hende Beskylte, mere aff Mis-
tanke Endt Medt Rette, Haffde Wedeteligh forhandlett
eller Skickede. Her Paa Bleff Her Mattz Huidt Sog-
neprest ij Øije
thilspurt, Eptherdj De Wdj Hans Sogn
Nogen thidt, Haffde Hafft deris thilfluct, Huar-
ledis de sigh der Skickede och forhandlet Haffde, Der
thill suarade Handt dem Haffe Hafft Et Saare
och forligelßemaall, sagde ochsaa Pigen adt Haffue
Raadt mere Endt Hustruen, Som och Hade Mandt
der sammestedh well witterligitt Er. Paa Saadanne
for:ne Beggis deris klageligh Beretningh, och Antsuar, Haff:r
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00019
Mandt først Aluarligh Indlagtt sigh medt dem Begge, om Man
kunde forlige dem Igen, och de kunde Bliffe thilsammen.
Da Eptherdj Adt Huerken Hun Eller Handt wilde lade sigh
Indsige ij Nogen Maade, Men Begerede Endrecteligh paa beg-
ge sider
, adt werre Hin Anden Quitt. Och Eptherdj der
megen forargelße och wlempe Her Epther wille følge, der som
de nødthuungen modt deris willie skulle komme thilsammen
Igen. Saa Haff:r Mandt Her paa saaledis beslutedt
Adt Eptherdj for:ne Iørgen Smitterlou Haff:r uden skelligh
Och beuisligh Aarsage Iaget och forstøt sin Hustru fra sigh
Och Indlagt sigh medt sin Egen Pige, modt sin Ecteskabs  
Forpligtt, som Handt sin Hustru paa beggis deris Heerh-
dagh, for gud och den Christen Menighedt thilsagt Haffue.
Da skall samme deris Ecteskabs bandt formedelst Hans
offuenbarligh  beuisligh Horerj forberørt, werre opløst,
och Hun Maa sigh Igen Medt Et Christeligh gifftermaal
forandre, huorsomhelst gud Hende dett medt æren thilføy-
endis worder. Men for:ne Iørgen Smitterlow skall
først afftale sagen hoß øffrigheden paa Slotthedt,
Dernest forbede den Christen Menighedt, medt offteligh
Schriftermaall, for Hueß(Huiß?) forargeligh leffnadt Handt
Haff:r ført. Disligiste skall Ham(Hannem) eij Her Sammesteds  
thilstedis adt giffte sigh Igen, wden dett kunde skee for:
medelst Kong: Maij: Synderligh Bewillningh saa som
Kong: Maaij: ordinantze, der paa giortt medt wiße Con:
dition och willkaar der om formelder. Thill ydmere etc.
 
---
 
Ur registret längst bak i boken:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00074  
 
Register Paa Huis Capittels Sager Indtegnet er i denne bog.
 
A:o 1592 16 Feb: Præsid. Nils Bild.”
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00075  
 
A:o 94. 23. Jan:
---
4. Jurgen Smitalow oc Hans Höstru bliff:r Skild Adt, for Horerie som Hand  
Haff:r bedreffuet mz sin Pige, oc forbydis Ham at giffte sig wden Kungens Synderlig bewillning.”
 
---
 
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00077
 
Den 13 Aug: (1595) Præs. Hermand Juull.
 
1. Jurgen Smittelou, lader Her Kong: Maij: breffue paa Hans ecteskab giffne, oc for-
plictar sig At skaffe sin horekona fra sig, oc Aldrig mere At haffue mz Hinde At skaffa. 32.(Nummer för hela år 1595.)
 
---
 
A:o 97. Den X Nov. (1597)
 
9. Lensmanden Anklagar Jörgen Smitelow,  
At Hand inte endnu effter sit löffte har
skilt sig wed Sin Horekone. 16. (Nummer det året 1597.)
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-10-30 06:39)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-10-29, 16:09
Svar #3

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Jag har inte lusläst texten, men några saker, som jag reagerade på var:
 
Borberj->Boleri [otuktigt lefverne]
mede->medt
aren(?)->æren
woxder->worder
Hueß(Huiß?)->Hanß
Hans->Handt
sammestedh->sammesteds thilstædis adt giffte sigh Igen, uden dett kunde skee for[medelst]
A: D (Anno Domino?)->etc
mz->med [ligatur]
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2014-10-29 16:10)
LOE

2014-10-29, 16:33
Svar #4

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
A:o 1592 16 Feb var det inget med Jörgen. Men du kanske uppmärksammade wor kierre Landzherre  ? Ja, Nisse var väl en förfader ?
LOE

2014-10-29, 21:57
Svar #5

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
När det gäller det sistnämnda tog jag bara med början på registret som citat för att visa när det började och vem som presiderade då!  
 
Stort TACK för rättelser och förslag till bättre läsning Lars-Olov! Jag har fört in alla ändringar, även den försvunna textraden.  
 
Bara på två ord behåller jag min lästolkning, nämligen vad gäller ordet Hueß, eftersom det finns ett diakritiskt tecken för u ovanför ordet!
Samt Hans istället för Handt.  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-10-29 22:09)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-10-29, 23:03
Svar #6

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Ja, det ser ut som Hueß. Men vad betyder det då ? Jag hittar inget passande ord i mitt dansklexikon. Jag kan köpa Huiß, som används i Registerrubriken.
 
Betäffande Hans  och Handt, tycker jag nu att det står Hannem  med ligaturen för objektsformen. Läs lite i nästa text så ser du flera tydligare exempel på detta.
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2014-10-29 23:10)
LOE

2014-10-30, 04:52
Svar #7

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Vad gäller Hueß, läser och tänker vi nu lika, nämligen att ett Huiß, iaf finns i registerrubriken!  
 
-----
 
Aha, så det rör sig om ett Hannem som är ihopdraget till Ham då alltså! Ska det skrivas ut Hannem, Ha(nne)m eller Ham?
 
I registret står det bara Ham, utan ligatur.
 
-----
 
Sådana ligaturer finns i första meningen längst upp på sidan http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00019
 
Mandt først Aluarligh Indlagtt sigh medt dem Begge, om Man  
kunde forlige dem Igen, och de kunde Bliffe thilsammen.
 
På sidan innan:
 
adt dett Maatte Hende gunsteligen Eptherledis adt  
Bliffue Ham Quitt,
 
Der  
thill suarade Handt dem Haffe Hafft Et Saare  
och forligelßemaall,
 
-----
Hur ska dem med ligatur utläsas och utskrivas?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-10-30, 15:51
Svar #8

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Jag har inget rätt svar. Språket var ju lite elastiskt också, så det står lite olika olika gånger. Jag har ingen lust att skifta format för att höja en ändelse heller.  
 
Jag skulle skriva Ha:m. Dem  är ju frestande att skriva som det står, men det kanske från början var ett denem  ?
 
Nu får ni leta fram nästa mål, om det var något !
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2014-10-30 15:53)
LOE

2014-10-31, 06:32
Svar #9

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det är här inte fråga om ligaturer, som är när bokstäver skrivs ihop, som när ae blir æ, et blir &, osv. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ligatur  
 
Här handlar det om abbreviaturer.
 
Abbreviatur (medeltidslatin abbreviatu´ra 'förkortning',(avkortning), ytterst av latin bre´vis 'kort'), i musiken förkortningstecken använt i samband med notskrift.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kursiv stil betecknar diplomatariskt återgiven text. Originalets abbreviaturer upplöses med rak stil. Rak stil används även vid redaktionella förkortningar av titlar m.m.
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-person namn/smp---natutgava-och-fullstandigt-register/forord.html
 
 
Förkortningar
 
Sigla Latina / Marek Winiarczyk  
 
A, Cappelli, Dizionario di abbreviature latini ed italia  (Milano, 1912)
Förtecknar och anger upplösning av latinska abbreviaturer.
 
Cappelli, Adriano: The elements of abbreviation in medieval Latin paleography (Lawrence, Kansas, 1982)
Tryckt utgåva, engelsk översättning
 
Format
 
Ernesti, J.H.G.: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey, .ingleichen allen ?blichen Formaten bestellet (N?rnberg, 1733)
Boken innehåller typsnittsexempel, latinska abbreviaturer, planettecken och almanackssymboler samt kemiska och medicinska symboler. Framför allt är det den bästa formatnyckeln för svenskt äldre tryck. Tyvärr är den inte tillgänglig för alla, och då får man ta hjälp av Gaskell och McKerrow som också innehåller formatnycklar, även om ingen är så heltäckande och så adekvat för Sverige som Ernesti.
 
http://www.kb.se/katalogisering/Katalogisering/aldre-tryck/kathjalp/
---
 
Till min förkovran och glädje när det gäller avskrifter fann jag även dessa svar av Torsten Berglund:
 
På rad 7 står sängeliggande. En upplöst förkortning kan man med fördel markera t.ex. genom understrykning eller kursiv. I vissa ord förekommer speciella förkortningtecken som markerar att flera bokstäver förkortats, t. ex. i förkortningen för den i datumangivelserna följer ett förkortningstecken efter d:et men före punkten som alltså markerar de förkortade bokstäverna den och på samma sätt i förkortningen för gammal på sista raden - det som liknar bokstaven l efter g:et är ett förkortningstecken; skriv alltså g. eller gammal (men inte 'gl.'). I äldre skrift, om du går tillbaka till medeltida handskrifter och 1500-talsskrift så är sådana förkortningstecken (s.k. abbreviaturer) vanligt förekommande av utrymmesbesparande skäl.
 
 
Mest korrket är förstås att använda det tyska ß-tecknet om man kan, när det är dubbel-s-tecknet (eszett på tyska) som skrivaren använt och på så sätt särskilja från ord där s+s förekommer. Det var ju den tyska skrivstilen som användes vid den här tiden och svenska böcker trycktes också med tysk frakurstil så bokstavstecknet ß ingick då i det svenska skriftspråket. Upplösningen av tecknet är egentligen inte 'ss' utan 'sz'.
 
 
Något jag själv undrar över, senast nu i mina avskrifter ovan:
 
Hur bör man göra med stor och liten bokstav när äldre texter återges? Finns det några generella regler som avviker jämfört med i dag? Versal verkar ofta inte ha använts i början på en mening vid den här tiden. Däremot verkar substantiv ofta inledas med versal (som på tyska), särskilt om det gäller personer: Hustru, Son, etc. I vissa fall är det, i alla fall för mig, svårt att avgöra om det är en stor eller en liten bokstav i äldre texter. Kanske är det bättre att använda versal och gemener som i dag när man återger äldre text, trots att det egentligen inte överensstämmer med den äldre texten?  
 
 
---------------------------------------
 
Om förekomsten av abbreviaturer eller förkortningar i några Bohuslänska kyrkoböcker.
 
I Valla kyrkobok C:1 1691-1730 förekommer ett förkortningstecken (påminnande om siffran 9 el. kursiva bokstaven g ) av sista ledet av namnet 'Rassmus' bl.a. på sid. 110, 125 och 130.  
 
Detta tecken avser den latinska ändelsen -us, och kan härledas till de s.k. tironska noter, som är ett system som uppfanns av Ciceros frigivne slav och vän, författaren Marcus Tullius Tiro (94 f. Kr - 5 e. Kr.), och var ett slags stenografi.  
 
Detta sätt att förkorta orden förekom alltså under antiken, men vann terräng när man började att använda den gotiska skriften och avsikten var att kunna skriva snabbare och spara på dyrbart pergament och papper.  
 
Den arabiska siffran 9 användes för ändelsen -us i latinska ord och även i ordet hus i nordiska handskrifter under medeltiden.
http://www.angermark.se/att-lasa-kyrkoboecker
 
--------------------------------------------
 
Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket
 
http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
 
Beskrivning
K.F. Söderwalls ordbok, utgiven 1894-1918, är ett nyttigt hjälpmedel för den som nått medeltiden i sin forskning.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-10-31 11:29)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-10-31, 10:09
Svar #10

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Ojoj. Jag tror att jag avstår från den nivån, speciellt som skrivarna själva inte var i närheten av den eller ens kunde upprätthålla principer inom en enda egen text. Till slut uppfattar jag dåtidens språk som i princip fonetiskt. Det finns vissa grammatiska strukturer, men inte ens skrivarna skulle fått godkänt i en modern tenta. Det är ju regel att snurra till meningarna och syftningsdimman är ofta total.
 
I Visby på 1650-talet fanns det en kille som hette Stryg eller Stryk eller Strijk eller Strijg. Hur ska man kunna avgöra vad han hette ? Akademin anser att y  och ligaturen ij  såg olika ut, men det är ju inte alltid sant i praktiken. Man får försöka lista ut hur namnet uttalades. Egen namnteckning bör man ju respektera, men man vet inte hur han uttalade den. Möjligen kunde man leta efter Wisby och Stryk i samma text, men detta är inte garanterat lösningen heller.
LOE

2014-11-02, 14:12
Svar #11

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Källa: Domkapitlets i Visby stift arkiv, Domkapitlets protokoll, SE/ViLA/20021/A I aa/3 (1592-1601)
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00040
 
Den 13 Augustij A:o 95 (1595) Det första domkapitelmöte som landsherren ”Hermand Juul” höll.
 
”I.
 
Fremkam Iørgen Smitterlou och lod Kong: May: breff-
ue paa Hans Ecteskab giffne oplæße. Dernest for-
plicted sigh wnder Høyeste straff, adt Hand Aldrigh
Epther den dag wille Haff:r nogett med sin Hoerkone
adt skaffe, men strax adt skaffe Hende fra sigh.”
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-02 14:15)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-02, 14:46
Svar #12

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074279_00051
 
MD.XCVII. Den X Noumbr: (10 november 1597)
 
”IX.
 
Gaff Erligh och welbyrdigh Hermand Jull wor kiere
LandzHerre thilkiende Adt Iørgen Smitterlou Haffde for-
plicted sigh wed salighed och wnder Høyeste straff for
welbyrdigh fru Marren Ad Hand Endeligh och strax
wille skillie sig wed sin Hoerkone som Hand Endnu
Imod sin forplict Haffe Hoß sigh ij gaarden.”
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-03, 16:07
Svar #13

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Det låter som en maktkamp, som väl ingen vill ge upp i första taget. Kan alltså komma att fortsätta.
 
Siltberg och Jonmyren har väl skrivit om den här historien - kanske ni kan titta i facit för att få vägledning ?
LOE

2014-11-21, 22:13
Svar #14

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Ytterligare ett slumpfynd.  
 
Den 22 januari 1628 var Nickolaus Smitterloff  i Visby rådhusrätt och begärde Egtebreeff. Företeddes därför ett intyg från Stralsund om att fadern Jörgen  och modern Giertrud  varit gifta och avlat barnen Nickolaus  och Jörgen. Konceptdombok 1624-1631 pp86-86v.
 
Jag har mikrokort, som jag kan skicka ett nödtorftigt foto av. Man kan också beställa kopia av originalet hos ViLA.
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2014-11-22 00:08)
LOE

2014-11-22, 10:43
Svar #15

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Bra Lars-Olov!  
 
Detta dokument är dock nämnt av Dick Wase, jag ser nu att jag inte lagt ut vad jag har i min databas om denna släkt.  
 
Konceptdombok 1624-1631 finns alltså inte hos SVAR eller Arkiv Digital?  
 
Lite lurigt att systern Gertrud inte nämns, men hon var ju dels ung och ogift 1628 och dels rörde ju detta Egtebreeff inte henne alls!
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-22, 12:13
Svar #16

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
OK, jag är ju helt ovetande om denna släkt, men hittar ett och annat, när jag läser igenom domböckerna.
 
ArkivDigital lär vara fullt upptagna med renoveringarna under överskådlig tid. SVAR hade konceptdomböckerna på mikrokort till utlåning, men har helt slutat med mikrokort sedan 2010. De som var kvar (efter försäljning till allmänheten och förluster) överläts på Stiftelsen Arkiv och Kultur i Ramsele. Dessa slutade trycka upp saknade kort för utlåning, då det tyvärr inte var ekonomiskt hållbart. RA lär ha som mål att i en okänd framtid domböckerna skall vara digitaliserade (några få konceptvolymer finns faktiskt redan, dock inte denna). Händelsevis är en stor del av det judiciella materialet inte tillgängligt för lån längre utan man är hänvisad till nytryckning på egen bekostnad, kopiering av original genom landsarkiven eller egen fotografering på plats. Denna föga kända process har jag kritiserat hos RA samt informerat förbundet om.
 
I det aktuella fallet har jag alltså köpt nytryck av mikrokorten. Jag kan skicka foton av de två sidorna till dig.
 
Det finns också i ViLA:s Avskriftssamling:
A146 Utdrag ur Rådhusrättsprotokoll 1624-1630. Icke auktoriserad avskrift av Astrid Lundgren 1987. 155 maskinskrivna sidor.  
Den har jag ingen erfarenhet av.
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2014-11-22 12:18)
 
(Meddelandet ändrat av LOE 2014-11-22 12:19)
LOE

2014-11-22, 12:57
Svar #17

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Släkten Smiterlow  
 
Tabell 1  
 
NIKOLAUS  II  (9)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född (1450-1480), ca 147. i Greifswald, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Död tisdag 29/7 1539 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Rådman i Stralsund 1507. Borgmästare i Stralsund 1516-1533, 1537-1539. Egendomar 1506 i Smiterlow, Krönnewitz, Pommern, Tyskland [Wase 1994]. Rådman 1507 i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Borgmästare 1516 i Stralsund i Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Avsatt 1533 i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Återinsatt 1537 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873].    
 
Han var inom rådet i Stralsund den förste, som antog lutherska läran; gick 1524 såsom stadens sändebud till konung Gustaf I i Sverige vid mötet med de danska fullmäktige i Jönköping och samma år till mötet i Malmö emellan bemälte konung samt danska konungen Fredrik I och wendiska städernas gesanter. Om honom se biografi hos Pyl.    
 
Till Visby kom släkten på 1500-talet, troligen med JOHANNES. Hans ättlingar levde åtminstone ännu till 1771 i Visby och den sista kända ättlingen var THERESIA WILHELMINA SMITTERLOU som dog i Stockholm 1882.  
 
Gift 1498 Stralsund, Tyskland med    
 
GESA  BERTRAMSDOTTER  VON/VAN  LÜBECKE  (g  m  SMITERLOW). [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Född ca 147. i Stralsund, Tyskland [Pyl Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Pyl Tafel 1]. Rådmansdotter. Borgmästarhustru i Stralsund.  
 
— Far:  BERTRAM  VON  LÜBECK/VAN  LUBEKE. Född ca 144. i Lübeck?, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Borgare och Rådmannen i Stralsund.  
 
— Mor:  AGNES  BUDDE  (g  m  VON  LÜBECK/VAN  LUBEKE). Född ca 145. i Stralsund?, Tyskland? [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Borgar-och rådmanshustru i Stralsund.  
 
Barn:
 
BRIGITTE/BIRGITTA  (23)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW  (g  m  HASERT). Född ca 149. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ca (1540-1560)? 15.. Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter. Rådmanshustru.    
Gift ca 153. Stralsund, Tyskland med    
BERND/BEREND/BERNDT  HASERT. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.      
 
NIKOLAUS  III  (24)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död vid belägringen 1527 i Rom, Italien [Theodor Pyl, Tafel 1]. Militär.      
 
BARBARA  I  (25)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW  (g  m  HOYER). Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter. Rådmanshustru i Stralsund.    
Gift ca 154. i Stralsund?, Tyskland med    
ZUTFELD  HOYER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 151. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1578 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.      
 
DOROTEA  I  (26)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW  (g  m  SWARTE). Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter Stralsund. Rådmanshustru i Greifswald.    
Gift ca 154. i Stralsund?, Tyskland med    
PETER  KRISTIANSSON  SCHWARZ/SWARTE. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 151. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Greifswald.  
— Far:  KRISTIAN/KRISTIERN  SCHWARZ/SWARTE. Född ca 147. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1540 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Greifswald.  
— Mor:  MAGDALENA  PETERSDOTTER  QUANT/QUANTE. Född ca 146. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarhustru. Rådmanshustru.      
 
BERTRAM  I  (27)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1572 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Rådman 1535. Borgmästare i Greifswald 1555-1572. (Se tabell 2).      
 
KRISTIAN/KRISTIERN  I  (57)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 151. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1573 i Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Palatsgreve. (Se tabell 6).      
 
JOHANNES  II  (60)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född (1515-1520), ca 151. i Stralsund, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död ca 1548-1549 i Visby?, I? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram von Schmiterlöw]. Begravd ev 1549 i Rostock?, Tyskland? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram von Schmiterlöw]. Uppfostrades I Stralsund med brodern JÖRGEN/GEORGE SMITERLOW hos MATHIAS BRASSAN. Borgare i Visby ca 1540 (efter faderns död 1539). I tjänst(?) hos länsherren WOYSLAF WOBISSER (1539-1544), pommersk adelsman. (Se tabell 8).      
 
GEORGE/JÖRGEN  I  (61)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född 1521 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Död 50 år gammal måndag 6/8 1571 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Uppfostrades I Stralsund med brodern JOHANNES SMITERLOW hos MATHIAS BRASSAN. Rådman 1548. Borgmästare i Stralsund 1559-1571. (Se tabell 62).  
 
 
Tabell 2 (generation 1)  
 
(från tabell 1) BERTRAM  I  (27)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1572 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Rådman 1535. Borgmästare i Greifswald 1555-1572. Rådman 1535 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare 1555 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Borgmästare 1572 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 1° ca 153. i Greifswald?, Tyskland med    
BARBARA  KRISTIANSDOTTER  SCHWARZ/SWARTE  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 150. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter. Rådmans-och borgmästarhustru i Greifswald.  
— Far:  KRISTIAN/KRISTIERN  SCHWARZ/SWARTE. Född ca 147. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1540 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Greifswald.  
— Mor:  MAGDALENA  PETERSDOTTER  QUANT/QUANTE. Född ca 146. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarhustru. Rådmanshustru.  
 
Gift 2° ca 1547 i Greifswald, Tyskland med  
ANNA  KASPARSDOTTER  BÜNSOW/BINSOWE  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 152. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter i Stralsund.  
— Far:  KASPAR  BÜNSOW- BINSOWE. Född ca 149. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1555 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 1:      
 
NIKOLAUS  V  (28)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1522 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansson.  
 
KRISTIAN  II  (29)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1524 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansson.  
 
MAGDALENA  I  (30)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1526 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgardotter.      
 
BARBARA  II  (31)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1528 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgardotter.    
Gift ca 155. Greifswald, Tyskland med  
G.  LANGE. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 152. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].      
 
BERTRAM  II  (32)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1530 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i krigen i Livland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Hauptmann.      
 
ANNA  (33)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1532 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter i Greifswald.  
Gift ca 156. Greifswald?, Tyskland med  
ASM.  WOCKMAN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 153. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
KRISTIAN  II  (34)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1534 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansson.  
 
JOHAN  III  (35)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1536 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
MAGDALENA  II  (36)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1538 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter.  
 
DOROTEA  II  (37)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1540 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald.    
Gift 1° ca 156. i Greifswald, Tyskland med  
N.  JARMER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].    
Gift 2° i Greifswald, Tyskland med  
J.  PRAWEST. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
REGINA  (38)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1542 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter i Greifswald.  
Gift 1° ca 156. i Greifswald, Tyskland med    
N.  BÜNSOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 153. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].    
Gift 2° Greifswald?, Tyskland med    
H.  STILOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].      
 
GESA  I  (39)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1544 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-borgmästardotter i Greifswald.      
 
KATARINA  (40)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1546 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 2:
 
NIKOLAUS  VI  (41)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född 1548 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 59 år gammal 1607 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman och borgmästare i Greifswald. (Se tabell 3).      
 
KASPAR  (42)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1550 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästarson.      
 
EMERENTIA  (43)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född 1553 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 69 år gammal 1622 Greifswald, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter i Greifswald.  
Gift ca 157. Greifswald, Tyskland med  
GEORG  SCHWARZ. [Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].      
 
LIBORIA  (44)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född 1555 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 57 år gammal 1612 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter och borgmästarhustru.  
 
GEORG  II  (45)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 1557 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästarson.  
 
GERTRUD  I  (46)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 1559 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter.  
 
BERTRAM  III  (47)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 156. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död på Brandshagen u. Ahrendsee, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Borgmästarson i Greifswald. Hauptmann.  
Gift ca 158. i Greifswald, Tyskland med  
GESA  GEORGSDOTTER  ZUM  VELDE. [Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Stralsund, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Död på Brandshagen u. Ahrendsee, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Hauptmannshustru.  
— Far:  GEORG  ZUM  VELDE. Född ca 152. i Stralsund?, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund?, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Rådman 1546-1573.  
 
 
Tabell 3 (generation 2)  
 
(från tabell 2)  
NIKOLAUS  VI  (41)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född 1548 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 59 år gammal 1607 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman och borgmästare i Greifswald. Rådman 1588 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare 1598 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 1° ca 157. Greifswald, Tyskland med  
REGINA  HENNINGSDOTTER  VÖLSCHOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död före 1601, ca 1600 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmanshustru.  
 
Gift 2° före 1601, ca 1601 Greifswald, Tyskland med  
ELSA  KRISTIANSDOTTER  GRUWEL. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästarinna i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
BERTRAM  V  (48)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 157. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1613 i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästarson i Greifswald. (Se tabell 4).  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
ANNA  REGINA  (51)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW. Född 1601 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 28 år gammal 1629 Greifswald, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald. Doktorsfru. (Se tabell 5).  
 
 
Tabell 4 (generation 3)  
 
(från tabell 3)  BERTRAM  V  (48)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 157. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1613 i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästarson i Greifswald.  
 
Gift 1° 1599 i Greifswald?, Tyskland med   MARIA  VON  KAHLDEN. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 157. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död före ca 1611 [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° 1613 Greifswald?, Tyskland med  
KATARINA  VON  KAMPTZ. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 158. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död efter 1613.  
 
Barn:  
 
NIKOLAUS  PHILIPP  (49)  BERTRAMSSON  SMITERLOW. Född ca 160. i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Död barnlös 1637 Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Godsägare.  
Gift ca 162. med  
KATARINA  VON  HOLSTEIN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 160. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
EVA  HEDVIG  (50)  BERTRAMSDOTTER  SMITERLOW. Född ca 161. i Gross Helle, Mallin, Mecklenburg [Pyl, Tafel 1]. Död i Jargenow, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter.  
Gift 1° ca 163. med  
RIKARD  VON  KAMPTZ. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 161. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
Gift 2° med  
G.  D.  VON  BLIXEN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 161. i Jargenow?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
Tabell 5 (generation 3)  
 
(från tabell 3)  ANNA  REGINA  (51)  NIKOLAUSDOTTER  SMITERLOW. Född 1601 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 28 år gammal 1629 Greifswald, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästardotter i Greifswald. Doktorsfru.  
 
Gift ca 162. i Greifswald?, Tyskland med  
KONRAD/CONRAD  ENGELBRECHT. [Pyl, Tafel 1]. Född ca i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Dr.j.u.  
 
Barn:  
 
JOHANNES  (52)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1621 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktorson.  
 
NIKOLAUS  (53)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1623 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktorson.  
 
KONRAD/CONRAD  (54)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1625 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktorson.  
 
ERASMUS  (55)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1627 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
EMANUEL  (56)  KONRADSSON  ENGELBRECHT. Född ca 1629 i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i polska kriget Greifswald?, Tyskland [Pyl, Tafel 1].  
 
 
Tabell 6 (generation 1):
 
(från tabell 1)  KRISTIAN/KRISTIERN  I  (57)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född ca 151. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1573 i Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Palatsgreve.  
 
Gift 1° ca 154. i Stralsund, Tyskland med  
MARGARETA  VON/VAN  DER  LANKEN  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 151. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. comes Palatinus. Palatsgrevinna i Stralsund.  
 
Gift 2° Stralsund, Tyskland med    
ANNA  ARENDTSDOTTER/ARENDSDOTTER  SWARTE  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 152. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmansdotter i Stralsund.  
— Far:  ARENDT/AREND  SWARTE. Född ca 149. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
NIKOLAUS  VII  (58)  KRISTIANSSON  SMITERLOW. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1582 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgare i Stralsund. (Se tabell 7).  
 
 
Tabell 7 (generation 2)  
 
(från tabell 6)  NIKOLAUS  VII  (58)  KRISTIANSSON  SMITERLOW. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1582 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgare i Stralsund.  
 
Gift ca 157. Stralsund, Tyskland med  
 
BARBARA  BERNDSDOTTER  HASERT  (g  m  SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarhustru i Stralsund.  
— Far:  BERND/BEREND/BERNDT  HASERT. Född ca 150. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.  
— Mor:  BARBARA  WIKBOLD  (g  m  HASERT). Född ca 151. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Barn:  
 
MARGARETA  (59)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW  (g  m  KÖPPEN). Född ca 157. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Anklam, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmanshustru.  
Gift ca 1600 i Stralsund?, Tyskland med  
H.  KÖPPEN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Anklam?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Anklam, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Anklam.  
 
 
Tabell 8 (generation 1)  
 
(från tabell 1)  JOHANNES  II  (60)  NIKOLAUSSON  SMITERLOW. Född (1515-1520), ca 151. i Stralsund, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död ca 1548-1549 i Visby?, I? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram Schmiterlöw]. Begravd ev 1549 i Rostock?, Tyskland? [Arvdelning efter Anna Gildehus, original hos Bertram Schmiterlöw]. Uppfostrades I Stralsund med brodern JÖRGEN/GEORGE SMITERLOW hos MATHIAS BRASSAN. Borgare i Visby ca 1540 (efter faderns död 1539). I tjänst(?) hos länsherren WOYSLAF WOBISSER (1539-1544), pommersk adelsman. Kallas der Gottlandiske Smiterlow 1549 i Rostock, Tyskland [Arvdelning].  
 
Arvdelning efter ANNA GILDEHUS (GYLDEHUSEN), original hos BERTRAM VON SCHMITERLÖW i Franzburg. Efterlämnade kvarlåtenskap 1549 Rostock, Tyskland [Pyl s.361].    
 
(Dick Wase 8/11 1994): Han uppfostrades med brodern JÖRGEN hos Stralsundsborgaren MATHIAS BRASSEN (Pyl, sidan 361). Sannolikt utflyttad till Visby omkring 1540 (efter faderns död 1539),kanske gången i tjänst hos länsherren WOYSLAF WOBISSER (1539-1544), vilken ju var pommersk adelsman. Möjligen har han på något sätt övertagit hus där, tillhöriga broderns svärmor ANNA GILDEHUS, då han i arvdelningen efter henne kallades der Gottlandiske SMITERLOW och gavs 42 thaler. Brev [Hans Schmiterlöw. Original hos Bertram von Schmiterlöw, Franzburg].  
 
Dick Wase skriver också: JOHAN: 1.1. Född i Stralsund 151(8), död i Rostock 1548/49. Son till rådsherren och borgmästaren i Stralsund, NICOLAUS SMITERLOWE. Han var köpmanslärling hos MATHIAS BRASSAN i Stralsund och flyttade efter faderns död (1539) till Visby. På 1500-talet der gotlandische SMITERLOW då han blev ihågkommen med 42 thaler av änkefru MOLLER i Stralsund, enligt arvdelningen efter henne (ERICH VON SCHMITERLÖWS samling, Franzburg). Två olika versioner!?.  
 
Till Visby kom släkten på 1500-talet, troligen med JOHANNES. Hans ättlingar levde åtminstone ännu till 1771 i Visby och den sista kända ättlingen var Theresia Wilhelmina Smitterlou som dog i Stockholm 1882.  
 
SLÄKTEN SCHMITTERLAU  
 
-KÄLLOR OCH LITTERATUR:  
 
(1. Dinis: ) Pommeresche Genealogien H:2 1873. Pyl: s. 229-400.  
 
Eventuellt kan det finnas en kopia från Evangelische Kirchenbuchstelle. Greifswald har fått tillbaka kyrkoarkivalier.  
 
GERTRUD SCHMITTERLOW är ej nämnd, men hennes fader kan vara GEORGE eller CHRISTIAN SCHMITTERLOW.  
 
CLAES WENELL har forskat om SCHMITTERLOW i Visby.  
 
HANS SCHMITERLÖW i Söderköping har forskat om SCHMITTERLOW i Visby.  
---
 
Barn:
 
BERTRAM  JOHANSSON?  SCHMITERLOW. Född (1545-1550), ca 154. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Död efter 1596 i Köpenhamn?, Danmark? [Kancelliets Breveböger s.37+Wase 1994]. Tillhörde konungens hovstat 1596 i Köpenhamn, Danmark [Kanc Breveböger s37]. Förandes enspännare o med rätt till 2 vagnar 1596 Köpenhamn, Danmark.  
 
JÖRGEN/GÖRAN/GEORGE  JOHANSSON  SMITERLOW/SCHMITERLOW. Född (1540-1550), ca ??? 1545 i Visby, I [Nyberg 1938 s.256 + Wase 1994]. Död måndag 3/4 1620 i Burgsvik, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Dick Wase 1994]. Begravd tisdag 4/4 1620 i Kyrkan, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Gislestam s.235]. Borgare i Visby. Hamnfogde i Burgsvik 1585. (Se tabell 9).
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-22, 18:10
Svar #18

Utloggad Carin Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4997
 • Senast inloggad: 2020-07-10, 15:54
  • Visa profil
  • Hembygdshistoria
Det finns en bok om Adelheid von Schmiterlöw som heter Fröken på Tagel. Hennes far var Wilhelm von Schmiterlöw, som var intresserad av att utforska sin släkt, vilket förde honom till Sverige. Där träffade han Signild Rappe, som blev mor till Adelheid. Signild var dotter till Catharina Mathilda Schmiterlöw och Gustaf Vilhelm Rappe. Adelheid härstammar från Nicolaus bror Henning Christian, och Georg Christian Schmiterlow var hennes mormors farfars farfar.
 
I boken finns mycket släktinformation och en del foton på senare medlemmar av familjen. Väldigt intressant läsning för den som är intresserad av släkten Schmiterlöw.
 
Signilds syster Göthilda gifte sig för övrigt med Ludwig von Sydow och deras sonson är den icke helt okände Max von Sydow.  
 
(Meddelandet ändrat av Carin 2014-11-22 18:19)
Carin Olofsson

2014-11-22, 21:10
Svar #19

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Värensbygder 1950 - Norra Allbo Hembygdsförenings årsskrift ägnar hela skriften åt Adelheid von Schmiterlöws släkt och livsöden på Tagel.

2014-11-23, 17:24
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hans Schmiterlöw i Vallentuna har skrivit en mycket utförlig artikel om  
 
Den gotländska släkten Smiterlow:  
En gren av ätten Smiterlow - Schmiterlöw
 
 
i Släkt och Hävd Jubileumsskrift 1933-2008, sidorna 78-103.  
 
Mediagallerian AB, Bromma 2008, ISSN 0489-1090.
 
Enigt artikeln rör det sig om två skilda grenar av släkten:
 
- dels en äldre utdöd gren som kom till Gotland på 1500-talet.
- dels en mycket yngre illegitim gren av adelsätten med släktnamnet stavat Smitterlöf, vars stamfader, född i Västervik 1827, kom till Gotland 1849. Denna släktgren ingår inte, eftersom den beskrevs av författaren redan 2001 i Gotlandssläkten Smitterlöf-Schmidterlöw: en redogörelse över släktens anor och släktmedlemmarnas öden från omkring 1800 fram till år 2000. Den lever som synes vidare med ättlingar som stavar släktnamnet lite olika.  
---
 
Hans forskning till artikeln har gjorts från en semesterresa till Visby 1954, men på allvar från början av 1992 till januari 2002.
---
 
 
 
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-23 18:49)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-24, 13:49
Svar #21

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tabell 9 (generation 2)
 
(från tabell 8)  JÖRGEN/GÖRAN/GEORGE  JOHANSSON  SMITERLOW/SCHMITERLOW. Född (1540-1550), ca ??? 1545 i Visby, I [Nyberg 1938 s.256 + Wase 1994]. Död måndag 3/4 1620 i Burgsvik, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Dick Wase 1994]. Begravd tisdag 4/4 1620 i Kyrkan, Öja, I [Gravsten i Öja prästänge + Gislestam s.235].  
 
Borgare i Visby. Hamnfogde i Burgsvik 1585.  
Borgare måndag 26/7 1585 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Hamnfogde måndag 26/7 1585 i Burgsvik, Öja, I [Dick Wase 1994].  
Anklagad för att ha förjagat sin första hustru onsdag 23/1 1594 [Domkapitlet].  
Anklagad för att ha avlat BARN med sin PIGA onsdag 23/1 1594 i Öja, I [Domkapitlet].  
Skilsmässa tisdag 13/8 1594 [Domkapitlet + Dick Wase 1994].  
Konungens tillstånd för omgifte tisdag 13/5 1595 [DRA Kancelliets breveböger IV s.466].  
Hade enligt hustrun stora skulder onsdag 13/8 1595 [Domkapitlet + Dick Wase 1994].  
Köpte gård av LAURITZ SIFRIDE fredag 16/5 1595 i Norrbys, Öja, I [Breveböger IV s465].  
Levde tillsammans med pigan torsdag 10/11 1597 i Norrbyn, Öja, I [Domkapitlets register, ViLa].  
Förmanades av Herr MATS att skilja sig från horkonan torsdag 10/11 1597 i Öja, I.  
Ägde gård 1614 i Sigfride, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].  
Ägde gård 1614 i Bottarve, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].  
Ägde gård 1614 i Anderse, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].  
Ägde gård 1614 i Hägvier, Vamlingbo, I [Gislestam s.235].    
 
Texten på hans gravsten lyder: Ano 1620 3 april hensof i Herren den salige mand JÖRGEN SMITERLOW oc den 4 april begrafvenunder denne steen forventendis en gladelig opstandelse met all tro christne paa den yderste dag.  
Källa: Kerstin Jonmyren, Släktforskarnas årsbok 2014, sidan 46.
 
Han är, enligt arkivarie Tryggve Siltberg ViLa, den störste gotländske jordägaren någonsin. (Ur Dick Wases brev 8/11 1994).        
 
Till Visby kom släkten på 1500-talet, troligen med JOHANNES. Hans ättlingar levde åtminstone ännu till 1771 i Visby och den sista kända ättlingen var Theresia Wilhelmina Smitterlou som dog i Stockholm 1882.    
 
Född i Visby omkring 1545. Borgare i Visby och hamnfogde i Burgsvik 26/7 1585, då han jämte JACOB NYMAN, JÖRGEN PRYSSE (PRYTZ?) och DAVID LESMAN var instämd till landstinget efter klagomål från Visbyrådet, för att de, såsom hamnfogdar, bedrivit handel med bönder. Det slogs dock fast att de som borgare i Visby hade rätt till detta.    
 
23/1 1594 anklagad för att ha förjagat sin (första) hustru och för att ha avlat barn med sin piga. Detta ledde 13/8 1594 (Ej 1595!) till skilsmässa och domkapitlet dömde så, att JÖRGEN inte fick gifta om sig, vilket däremot HUSTRUN MARREN fick. HUSTRUN MARREN uppgav då, att MAKEN JÖRGEN hade stora skulder och att hon hade fått sälja ägodelar för att klara sig (vilket rimmar illa med JÖRGENS stora gårdsinnehav senare). 13/5 1595 hade dock Konungen omintetgjort domkapitlets dom då denne gett JÖRGEN tillstånd att gifta om sig om han ville. Samma år, 16/5 1595, fick JÖRGEN tillstånd att köpa gården Norrbys i Öja av LAURITZ SIFRIDE(Sigfride). Till denna gård överflyttade JÖRGEN med PIGAN, då herr MATS i Öja 10/11 1597 vittnade om att han och PIGAN bott där sedan någon tid och han förmanades då av domkapitlet att skilja sig från ”HORKONAN”. 1614 ägde han också fyra gårdar i Vamlingbo socken, nämligen Sigfride, Bottarve, Anderse och Hägvier. (Dessa gårdar, plus den i Öja, bör ha gått i arv till SÖNERNA I DET FÖRSTA ÄKTENSKAPET). Han är, enligt arkivarie Tryggve Siltberg ViLa, den störste gotländske jordägaren någonsin. Han avled 1620 3/4 och begravdes i Öja kyrka.  
oo 1 MARREN JACOBSDOTTER, möjligen av släkten NYMAN, från vilken han skildes 1594.  
oo 2 GERTRUD, STYVDOTTER till borgaren i Stralsund HERMAN MEIER/MEYER. Efter JÖRGENS död flyttade GERTRUD till Visby, där hon 24/2 1624 antecknas som boende hos HENRIK ADAMSSON. 21/3 1626 stämde MARGARETA (WINTER), ÄNKA efter LAURENS MASSARVE, in GERTRUD inför rådhusrätten, enligt ett skuldbrev av 29/3 1594, då HERMAN MEIER blivit skyldig samme LAURENS 350(?) mark. Före 28/10 1627 vände sig samma MARGARETA WINTER till Kunglig Majestät i Köpenhamn för att få hjälp med att utfå de pengar som GERTRUDS STYVFADER varit skyldig. 22/1 1628 intygade JÖRGEN BÖNSAU och DIDRIK SWART att GERTRUD och JÖRGEN SMITERLOWE varit äkta par och att de avlat SÖNERNA NICOLAUS och JÖRGEN. 29/1 1628 lovade samme DIDRIK SWART att vara värd för GERTRUD och MEINE HOLLENDERS. 4/6 1629 tillskrev JENS HÖÖG Konungen om tvisten mellan GERTRUD och MARGARETA WINTER och menade att WINTERS anspråk var ogrundade. 1638 importerade GERTRUD med SONEN JÖRGEN JÖRGENSSON SMITERLOW. JÖRGEN SMITERLOW hade också sin PIGA som (3) FRILLA, åtminstone 1594-1597.    
 
Ur SWEN-ERIK ÖHMANS brev, Visby 24/5 1993: Första gången jag påträffade maken (till GERTRUD SCHMITTERLOU †1675 i Visby) organisten DAVID HERLITZIUS är 1613 den 25 juli då han som student skrivs in på Greifswald Universitet. Han angives som Sundensis, vilket betyder att han var född i Stralsund. Öhman fick nekande svar på sin förfrågan om DAVID HERLITZ som student i Rostock. Han forskar om släkten LUTTEMAN.    
 
SLÄKTEN SCHMITTERLAU - KÄLLOR OCH LITTERATUR: Theodor Pyl: Pommersche Genealogien, Band 2, Heft 2, Greifswald 1873 s. 229-400. Eventuellt kan det finnas en kopia från Evangelische Kirchenbuchstelle. Greifswald har fått tillbaka kyrkoarkivalier. GERTRUD SCHMITTERLOW är ej nämnd, men hennes fader kan vara GEORGE eller CHRISTIAN SCHMITTERLOW.    
 
CLAES WENELL har forskat om SCHMITTERLOW i Visby.    
Hans Schmiterlöw skrivit en mycket utförlig artikel om  
Den gotländska släkten Smiterlow:  
En gren av ätten Smiterlow - Schmiterlöw  
i Släkt och Hävd Jubileumsskrift 1933-2008, sidorna 78-103.
 
 
Gift 1° ca 157. i Visby?, I? med    
 
MAREN/MARREN  JAKOBSDOTTER  NYMAN  (g  m  SCMITERLOW). Född ca 155. i Fröjel?, I? [Dick Wase 1994]. Död efter 1594 i Burgsvik?, Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Hamnfogdedotter (?) i Fröjel (?). Borgarehustru i Visby och Hamnfogdehustru i Burgsvik 26/7 1585.  
— Far:  JAKOB/JACOB  NYMAN. Född ca 152. i Fröjel?, I?. Död efter 1550? Fröjel?, I? [Dick Wase 1994]. Hamnfogde i Fröjel.  
 
 
Oäkta barn och sambo, senast onsdag 23/1 1594 i Norrbys, Öja, I med    
OKÄND  (PIGA)  OKÄND  (sambo  med  SCHMITERLOW). Född ca 157. i Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Död efter 1597 Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Piga. Horkona.  
 
 
Gift 2° ca 160. i Stralsund?, Tyskland? med   GERTRUD  OKÄND (gift med SCHMITERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 157. i Stralsund, Tyskland [Dick Wase 1994 + Rådhusrättens protokoll 1624-1628]. Död efter 1638 i Visby, I [ViLa Steffens samling, Smitterlow + Dick Wase 1994].  
— Far:  OKÄND. Född ca 154. i Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Död Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Borgare? i Stralsund?.  
— Mor:  OKÄND  OKÄND  (omgift med MEIER/MEYER). Född 154. i Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Död Stralsund?, Tyskland? [RR protokoll 21/3 1626]. Borgarhustru i Stralsund.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca ??? 1575 i Burgsvik?, Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1610-1615), ca 161. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. (Se tabell 10).  
 
PETER  JÖRGENSSON  SMITERLOW/SCHMITERLOW. Född ca 1580 i Öja, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1615 i Öja?, I [Dick Wase 1994].  
 
PETER: Född omkring 1580. 1614/1615 dömd för lägersmål i Hoburgs ting. 1614/1615 dömd för lägersmål 1615 i Hoburgs ting, I [Hoburgs ting].  
 
JOAKIM  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca ??? 1585 i Burgsvik?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död 1614 i Vamlingbo, I [Dick Wase 1994]. Hamnfogdeson i Burgsvik.  
 
PETER: Född omkring 1580. 1614/1615 dömd för lägersmål i Hoburgs ting.    
JOACHIM: Född ca 1585. Han avled 1614, då FADERN betalade likpengar för en icke namngiven son i Vamlingbo socken.  
 
 
Barn i giftermål nr 2:
 
OKÄNT  (MATS/MATZ?)  JÖRGENSBARN  SCHMITERLOW. Född ca 1593 i Burgsvik, Öja, I [Domkapitlets protokollsregister, ViLa]. Död efter 1594 i Burgsvik?, Öja?, I? [Domkapitlets protokollsregister, ViLa]. JÖRGEN anklagas ha förjagat sin HUSTRU MAREN onsdag 23/1 1594 i Öja, I [Domkapitel]. JÖRGEN anklagas ha avlat BARN med sin PIGA onsdag 23/1 1594 Öja, I [Domkapitlet]. JÖRGENS skilsmässa tisdag 13/8 1594 Öja, I [Domkapitlet + Dick Wase 1994]. Konungens tillstånd för omgifte tisdag 13/5 1595 [DRA Kancelliets breveböger IV s.466].    
 
Dick Wases hemsida: http://www.medeltidsgotland.se/forskning/pdf/fam/smiterlowe.pdf.  
 
Barn: Levde 1594. Troligen identisk med den MADTZ SIGFRIDE som 1615 fick DOTTERN KATARINA i Vamlingbo med HUSTRUN WALBORG SUTARVE. Källa: Vamlingboboken av Kerstin Jonmyren.  
 
JÖRGEN köpte av LAURITZ fredag 16/5 1595 i Sigfride, Norrbys, Öja, I [Brev].  
 
Det finns en MATZ Sigfride 1615 som det spekuleras om skulle kunna vara JÖRGENS och PIGANS SON. Källa: Kerstin Jonmyren, Släktforskarnas Årsbok 2014, sidan 43-50, särskilt s.49.  
 
 
Barn i giftermål nr 3:  
 
NIKOLAUS/CLAUS/NILS  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född (1605-1610), ca 160. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död 70-80 år gl, ca 1680 vid Långa torget, Danzig, Tyskland [Dick Wase]. Handelsman?. (Se tabell 12).      
 
JÖRGEN/GÖRAN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1603-1604), ca 1604 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 69 år gammal söndag 24/5 1663 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsman i Visby. (Se tabell 13).  
 
JOAKIM  JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död efter 26/10 1698 i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Stenexportör i Visby 1647. Handelsman i Kappelshamn 1648. (Se tabell 28).
 
BERTRAM  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1615-1620), ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1684-1687 i Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 31).  
 
GERTRUD  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med  HERLITZ och LUTTEMAN). Född (1580-1615), ca 1610 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död ca 60-80 år gammal torsdag 9/12 1675 i Visby, I [Nyberg 1938 s.256+433. Wase 1994]. Hamnfogdedotter i Burgsvik. Organisthustru i Visby. Änka. Fältskärshustru. (Se tabell 33).      
 
KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITERLOW (gift med  BRODER). Född ca 1615 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 11/2 1646 i Visby, I [Gravstenen + Dick Wase]. Begravd 1646 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen]. (Se tabell 61).  
 
 
Tabell 10 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca ??? 1575 i Burgsvik?, Öja?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1610-1615), ca 161. i Visby?, I? [Dick Wase 1994].  
JOHAN: Född omkring 1575, död ca 1610/1615. Känd endast genom en sons patronymika. FAR till bryggaren JOACHIM JOHANSSON (död senast 1649) och troligen även HANS (död 1675).  
 
JOHANS BRÖDER:    
 
PETER: Född omkring 1580. 1614/1615 dömd för lägersmål i Hoburgs ting.  
 
JOACHIM: Född ca 1585. Han avled 1614, då FADERN betalade likpengar för en icke namngiven son i Vamlingbo socken.  
 
Barn:  
 
HANS  JOHANSSON  SCHMITERLOW?. Född ca 160. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 70 års åldern 1675 Visby, I [Dick Wase 1994]. Bryggarbroder i Visby?. (Se tabell 11).      
 
JOAKIM  JOHANSSON  SCHMITERLOW?. Född ca 161. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Död före 1649, ca 164. i Garda?, I [Dick Wase 1994]. Bryggare i Visby.    
Gift ca 163. i Visby, I med  
GERTRUD  ZACHARIASDOTTER (gift med SCHMITERLOW?. [Dick Wase 1994]. Född ca 161. i Garda?, I? [Dick Wase 1994]. Begravd söndag 12/12 1686 i Garda, I [Dick Wase 1994]. Bryggarhustru. Bryggaränka före 1649.  
 
 
Tabell 11 (generation 4)  
 
(från tabell 10)  HANS  JOHANSSON  SCHMITERLOW?. Född ca 160. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 70 års åldern 1675 Visby, I [Dick Wase 1994]. Bryggarbroder i Visby?.  
 
Barn: AGATA/AGITTE  HANSDOTTER  SCHMITERLOW?. Född ca 1645 i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1701 i Lundbjers, Lummelunda, I [Dick Wase 1994]. Hustru. Änka 1701.  
Gift ca 167. i Lummelunda?, I? med  
MÅRTEN  LARSSON  LUNDBJERS. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Lundbjers?, Lummelunda?, I? [Dick Wase 1994]. Död före 1701 i Lundbjers, Lummelunda, I [Dick Wase 1994].
(Från Jill Karlsson i DISBYT:
Lars Mårtensson Lundbjärs
 d 1675 Lummelunda, Gotlands län      
Barn:
Jöns Larsson Lundbjärs
 d 1681 Lummelunda, Gotlands län  
Mårten Larsson Lundbjärs  
 d 1698 Visby, Gotlands län)
 
 
Tabell 12 (generation 3)  
 
(från tabell 9) NIKOLAUS/CLAUS/NILS  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född (1605-1610), ca 160. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död 70-80 år gammal, ca 1680 vid Långa torget, Danzig, Tyskland [Dick Wase]. Handelsman?.  
 
Begärde äktebrev, son till JÖRGEN och GERTRUD tisdag 22/1 1628 i Visby, I.  
Aktade sig till andra städer tisdag 22/1 1628 Visby, I [Rådhusrätten].  
SYSKONBARNEN tvistade 1682 med hans DOTTER JUSTINA om försäljning av hans hus.    
 
Född ca 1605/1610, död ca 1680 i Danzig. 1628 22/1 begärde NIKOLAUS äktebrev på att han var SON till JÖRGEN och DENNES HUSTRU GERTRUD, för att han ”aktade sig till andra städer” (Född ca 1605/1610, död ca 1680 i Danzig. 1628 22/1 begärde han äktebrev på att han var son till Jörgen och dennes hustru Gertrud, för att han ”aktade sig till andra städer” (RådhusRättens protokoll 1628 22/1). 1682 tvistade SYSKONBARNEN med HANS DOTTER angående försäljningen av hans hus vid Långa torget i Danzig. FAR till JUSTINA i Danzig som var gift med ERNST LOW 1682. (Källa: Dick Wase)  
 
Barn:  
 
JUSTINA  NIKOLAUSDOTTER  SCHMITERLOW (gift med LOW/LAW). Född ca 164. vid Långa Torget?, Danzig?, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död efter 1682 i Danzig?, Tyskland? [Dick Wase 1994].  
Husägarinna i Danzig 1682.  
KUSINERNA tvistade med henne om del i FADERNS hus 1682 i Danzig Tyskland.    
 
Hon levde 1682 i Danzig och var gift med en herr ERNST LOW (LAW?), då SYSKONBARNEN (KUSINERNA?) gjorde anspråk på en del i HENNES FADERS hus i samma stad som försålts av henne.    
 
Gift ca 166. i Danzig, Tyskland med    
ERNST  LOW/LAW. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Danzig?, Tyskland [Dick Wase 1994]. Död i Danzig, Tyskland [Dick Wase 1994]. Herr.  
 
 
Tabell 13 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  JÖRGEN/GÖRAN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1603-1604), ca 1604 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 69 år gammal söndag 24/5 1663 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsman i Visby.    
 
(Ur Revisionsboken 1653, Länsstyrelsens ex) STOOR LIBBENARFWE (ST. LIBBENARFUE, STOORA LIBBENARFWE) ähr ett heelt hemman om 7 1/2 markeleij, hafuer åcker till 12 tunnelandh, ängh till 15 manss slätt, staar 2 mans slätt, aagh i Libbenarfwemyyr, trägårdh af een deel päron- och kirsebärsträä, een haga till 2 hästar, meedelmåttig skoug, fiskie i Gröön- och Busswick. Bruckas af RASMUS JONSSON (Domkapitlets ex: JÖNSSON), hwilcken hafuer kiöpt gården af JÖRAN SMIDTTERLOO, een borgare i Wijssby, för 11 åhr sädan (1642) och gifwit honom 36 dr.  
 
Nämnd som son till JÖRGEN och GERTRUD lördag 12/1 1628 Visby, I [Rådhusrätten].  
Importerade varor med modern GERTRUD 1638 Visby, I [Dick Wase 1994].  
Sålde 1642 i Stora Libbenarve, Hablingbo, I [Revisionsboken 1653].  
Exportör 1648 i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
Husägare 1650 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Med egen namnteckning 1652 Visby, I [Dick Wase 1994].  
I bakugnstaxan 1654 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
Importerade betydande partier specerier 1656 Klintroten, Visby, I.  
I bakugnstaxan 1659 Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
I bakugnstaxan 1659-1662 Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
JÖRAN SCHMITTERLOUS ENKIA 1663 Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
ANNA SCHMITTERLOU i bakugnstaxa 1684 Klintroten, Visby, I [Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1688. Den 12 Junij ähr Sal: GIÄRTRU JÖRANSDOT: begrafuen på Kyrckiogården mitemoot Bruddören, födder här i staden af Ereborne föräldrar Anno 1656, hon har altijdh lefuat gudel: och Crästel: lefuerne, lefuat här uthi 32 åhr.  
 
Ur Visby LIa:4 (1694-1699): fol.13: 1694. Begraffningars opbörd: Debr. (december) 11: Siälringning för HUSTRO ANNA Sal: JÖRAN SCHMITERLOWS 1/2 tjma, N:o1.2.3., 1:16. Begrofs hon uti Kyrckiogården och 1. Class. i hennes Sahl. Mans graf, gafz för nytt infäste och och öpning. 6:-. Ringdes til begrafningen 1/4 tjma N:o 1. :12. Widh begrafningen 1/2 tjma N:o 1.2. 3. 1:16. Bårkläderna N:o 1 2, 1:-.  
 
Gift (1625-1645), ca 163. i Visby, I med  
 
ANNA  JAKOBSDOTTER (gift med SCHMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca (1610-1620)? 1615 i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Begravd i makens grav, ca 79 år. Ej i dödboken torsdag 13/12 1694 i Visby, I [Dödboksregister + Dick Wase 1994].  
— Far:  JAKOB  ARENDTSSON. Född ca 158. i Visby? eller Stralsund?, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Död Visby? eller Stralsund?, Tyskland [Hans Schmiterlöw].  
 
Barn:  
 
JÖRGEN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 163. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 60-årsåldern torsdag 10/3 1704 Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ../3 1704 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen?]. Borgare i Visby. Sextonman. Kyrkvärd 1688. (Se tabell 14).      
 
JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 1640 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 30-årsåldern tisdag 21/9 1675 i Visby [Dick Wase 1994]. Begravd fredag 19/11 1675 i Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 22).  
 
KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med WAHRENDORF). Född ca 1641 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 43 år gammal onsdag 2/4 1684 Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 25).      
 
ANNA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med  LIND och IHRE). Född före 1650?, ca 1645 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död barnlös efter 1685 Visby, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 26).  
 
GERTRUD  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med RASMUSSON och GROOT). Född 1656 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28+ Wase 1994+ Hans Schmiterlöw]. Begravd 32 år gammal tisdag 12/6 1688 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28+ Wase 1994]. (Se tabell 27).  
 
 
Tabell 14 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  JÖRGEN/JÖRAN  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 163. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 60-årsåldern torsdag 10/3 1704 Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ../3 1704 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen?]. Borgare i Visby. Sextonman. Kyrkvärd 1688. Förnamnet kan skrivas JÖRGEN, JÖRAN, GÖRAN, GEORG eller ÖRJAN.
 
Svor borgared som handelsman tisdag 28/8 1660 i Visby, I [Dick Wase 1994].
I bakugnstaxa JÖRAN SCHMITTERLOU D Y 1660 i S:t Hansroten, Visby, I.
I bakugnstaxa YNGRE JÖRAN SCHMITTERLOU 1661 i Norderroten, Visby, I.  
I bakugnstaxa JÖRAN SCHMITTERLOU D Y 1662 i S:t Hansroten, Visby, I.  
I bakugnstaxa JÖRAN SCHMITTERLOU 1663 S:t Hansroten, Visby, I.  
Nämnd med 1:a hustrun om arvskiftet efter svärfadern torsdag 30/4 1663 [Dick Wase 1994].
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 118. JÖRGEN SMITTERLOWS S: SÖN begraffwen samme dag (14 9bris, 14 november).
 
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) tisdag 9/6 1668.  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) onsdag 10/6 1668.  
Levde fredag 4/12 1668 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde lördag 9/3 1672 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) lördag 11/5 1672.  
Levde tisdag 9/7 1672 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) måndag 10/11 1673.  
Levde 1673 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Mellanhavanden med sin svåger herr Detlof (Bastor) 1674.  
Levde 1674 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde söndag 15/8 1675 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde 1676 och 1677 S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Betalade uppbörd för en åker 1675, 1678 och onsdag 1/5 1672 [Dick Wase 1994].  
Blev hicke torsdag 3/5 1677 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Levde 1678 måndag 23/10 1682 i S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
På MODERNS vägnar om OLOF LAWS tomt måndag 12/6 1682 i vid Torget, Visby, I. Tomten ägdes tidigare av MÅRTEN GELLING.  
Med släktingar om NIKLAS hus 1682 på Långa Torget, Danzig, Tyskland.  
Levde lördag 12/1 1684 i S:t Hansroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
Levde 1684-1687 S:t Hansroten, Visby, I [Bakugnstaxan].  
 
Svågern PÅWEL IHRE klagade om oförrätt i svärmoderns gods onsdag 11/11 1685. 11/11 1685 klagade PÅWEL IHRE på att JÖRAN och svågern GABRIEL HANSSON WARENDORF oförrättade honom i HANS SVÄRMODERS gods.  
 
Betalade uppbörd för en åker 1685-1686 [Dick Wase 1994].  
 
Änkling före torsdag 12/2 1685 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1685 Nr 10].    
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1685. Nr 10: Den 12 Febru: ähr JÖRAN SMITTERLAUS Sal: HUSTRU begrafwen.  
 
Kyrkdömd 1687 Visby, I [Dick Wase 1994].    
 
Ur Gotlands vigselregister: Visby stadsförsamling. 16880510. Kyrkvärd JÖRGEN SMITTERLAU med MAGDALENA PÄDERSDOTTER.  
 
Ägde hälftenpart av ett stall 1692 i S:t Hans kyrkogård, Visby, I.  
 
Ombud för MODERN 1693 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
En av sextonmännen måndag 23/5 1698 Visby, I [Dick Wase 1994].    
 
Ur Visby CI:3 (1700-1720) sidan 1: Anno 1700. 4. Dhen 26 hujus (Januari), är Handelsmannens Well:tt JÖRAN SCHMITTERLOUS DOTTER födt, Christnadt dz: 2 Febr: wedh N: ANNA, Faddrana Well:tt Nilss Smidt, Nilss Börgessohn, M:r Rasmus Fellerman, Johan Reinecke, EFWERT BULLMERINGZ HUSTRO, H:r Peder Kräcklingi Hustro, Erich Jönssons Hustro och Michel Jönson.    
 
CI:3 (1700-1720) s.36: 1703. dz 8 Dito (Aprilis) Är JÖRAN SMITTERLAUS Son föd och Christ: dz 12 des nampn JACOB. Fad: H:r Morten Burmeister, H:r Erick Jönsson. Mest: Jöns Knifsmed. H:r Lorendz Lens Hust:, H:r Jacob Hindrichsons Hust:, H:r Michel Jönsons Hust:  
 
 
Gift 1° ca 165. i Visby?, I med
 
KÖNICKA/KÖNICKE  ALBREKTSDOTTER  BASTOR (gift med  SMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 163. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 50 år gammal, torsdag 12/2 1685 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1685 Nr 10]. Borgare- och kyrkvärdshustru.  
— Far:  ALBREKT  BASTOR. Född ca 160. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1663 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift 2° torsdag 10/5 1688 i Visby, I med  
MAGDALENA  PETTERSDOTTER  MALMSTEN (gift med SCHMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 1663 i Småland [Hans Schmiterlöw]. Död ca 81 år gammal, torsdag 20/12 1744 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdshustru.  
— Far:  PETTER  MALMSTEN. Född ca 162. i Småland [Dick Wase 1994]. Död i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn i giftermål nr 1:
 
OKÄND  JÖRGENSDOTTER SCHMITTERLOW. Född (1658?), ca 165. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd onsdag 16/10 1661 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1661 Nr 81]. Borgare- och kyrkvärdsdotter.  
 
OKÄND  JÖRGENSDOTTER SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1698 i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter.  
Gift ca 169. Visby?, I med  
MÅRTEN  JOHANSSON. [Dick Wase 1994]. Född ca 166. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död 1698 Visby?, I [Dick Wase 1994].      
 
JÖRGEN/JÖRAN/GÖRAN/GEORGE  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född onsdag 22/8 1660 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd drygt ett år gammal torsdag 14/11 1661 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1661 Nr 118]. Borgare- och kyrkvärdson.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 118. JÖRGEN SMITTERLOWS S: SÖN begraffwen samme dag (14 9bris, 14 november).  
 
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
KÖNICKA  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW (gift med BENICKE). Född lördag 7/11 1685 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 72 år gammal söndag 18/12 1757 Visby, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter. Skomakaremästarehustru. (Se tabell 15).  
 
ANNA  MAGDALENA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född torsdag 9/8 1688 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död ogift, ca 24 år gammal fredag 11/4 1712 i Halmstad, N [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdsdotter.      
 
JÖRGEN/JÖRAN/GÖRAN/GEORGE  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född onsdag 18/9 1689 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 81 år gammal lördag 4/5 1771 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdson. Hökare och slaktare i Visby. Omnämnd i en borgen 1716 Visby, I [Dick Wase 1994].    
 
Ur Visby stadsförsamling CI:4 (1721-1747): Anno 1733. Ähre efterfolliände Brudefolk wigde eller Copulerade: Nr 10. d: 11 (april?) wigdes hemma Borgaren och Hökaren GIÖRAN SMITTERLOU med dygdesamma Hustru MARIA TIHL.  
 
Enligt Hans Schmiterlöws anteckningar från Visby Landsarkiv 1954 hade han och hans hustru en son och en dotter.  
 
Gift onsdag 11/4 1733 Visby, I med  
MARIA  JOAKIMSDOTTER/JOCHUMSDOTTER  THIEL/TIHL/THIJL?. [Gotl vigselregister + Dick Wase 1994]. Född ca ../6 1689 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 75 år gammal torsdag 10/1 1765 Visby, I [Dick Wase 1994]. Slaktarhustru.  
— Far:  JOAKIM/JOCHIM/JOCHUM  THIEL. Född ca 165. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död torsdag 19/5 1715 i Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.168 + Dick Wase 1994]. Begravd tisdag 24/5 1715 Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.168]. Stadsspelman. Musikant. Borgare i Visby.  
 
MARGARETA  KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW  (gift med PRINTZ). Född ??? 169. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 64 år gammal onsdag 12/9 1764 i Botarve, Sanda, I [Hans Schmiterlöw]. Handelsmanna-, borgare- och kyrkvärdsdotter i Visby. Länsmanshustru i Sanda. (Se tabell 18).      
 
MARIA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född skärtorsdagen 9/4 1691 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter. Övervaktmästarehustru.   
 
Gift 1° ca 172. i Stockholm, A med  
OKÄND  HÖÖK. [Dick Wase 1994]. Född ca 168. i Stockholm?, A? [Dick Wase 1994]. Död i Stockholm, A [Dick Wase 1994].  
 
Gift 2° Stockholm, A med  
PETTER  GRANBOM. [Dick Wase 1994]. Född ca 168. i Stockholm?, A? [Dick Wase 1994]. Död efter 1729 i Stockholm, A [Dick Wase 1994]. Övervaktmästare vid slottscancelliet.  
 
JOHAN/JOHANNES  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född lördag 9/12 1693 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död (i pest?) 18 år gammal, måndag 3/3 1712 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Borgare- och kyrkvärdson.  
 
ANDERS  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 14/2 1696 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson i Visby. Regementsadjutant i Lund. (Se tabell 19).  
 
PETTER  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född måndag 8/11 1697 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 60 år gammal onsdag 4/1 1758 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson. Skräddarmäster i Stockholm 1745, 1750. (Se tabell 20).  
 
JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född 8/4 1702???, ej i födelseboken! 170. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död späd, ca 1702??? Ej i dödboken! Visby, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson.  
 
ANNA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född fredag 26/1 1700 i Visby, I [C:3 (1700-1720) s.1 Nr 4]. Döpt fredag 2/2 1700 Visby, I [C:3 (1700-1720) s.1 Nr 4]. Död 1 år gammal, 1701 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Handelsmanna-, borgare- och kyrkvärdsdotter.  
 
Ur Visby CI:3 (1700-1720) sidan 1: Anno 1700. 4. Dhen 26 hujus (Januari), är Handelsmannens Well:tt JÖRAN SCHMITTERLOUS DOTTER födt, Christnadt dz: 2 Febr: wedh N: ANNA, Faddrana Well:tt Nilss Smidt, Nilss Börgessohn, M:r Rasmus Fellerman, Johan Reinecke, EFWERT BULLMERINGZ HUSTRO, H:r Peder Kräcklingi Hustro, Erich Jönssons Hustro och Michel Jönson.  
 
JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född onsdag 8/4 1703 i Visby, I [C I/3 (1700-1720) s.36]. Döpt söndag 12/4 1703 Visby, I [C I/3 (1700-1720) s.36]. Död efter 1745? i Landskrona?, M? [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson. Bryggare.
 
CI:3 (1700-1720) s.36: 1703. dz 8 Dito (Aprilis) Är JÖRAN SMITTERLAUS Son föd och Christ: dz 12 des nampn JACOB. Fad: H:r Morten Burmeister, H:r Erick Jönsson. Mest: Jöns Knifsmed. H:r Lorendz Lens Hust:, H:r Jacob Hindrichsons Hust:, H:r Michel Jönsons Hust: Med MODERN 1712 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Ev förste konstapel nr 72? 1745 i Landskrona?, M? [Brödmönstringsrullorna].  
 
I Skomakare skråembetets i Helsingfors protokollsbok 1725-1736 frågas den 1 oktober 1729 om icke den från Reval ankomne frimästaren JACOB SMITTERLOU, barnfödd i Gotland, kunde bli antagen till ämbetsskrå. Ämbetet består nu bara av två mästare. JACOB har redan vunnit burskap här i staden. Mästarstycket ska vara ett par stövlar, ett par manfolks och ett par kvinnsskor. Detta visades den 15 december 1729. En snabb titt i Hiski, Genealogiska Samfundet i Finland Historieböcker, och sökning med faderns namn JACOB och yrke sko, visar att han får åtminstone tre barn JÖRAN 1730, CHRISTINA 1731 och PETTER 1732. BARNENS MOR heter CATHARINA FORSMARCK.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5442630
 
 
Tabell 15 (generation 5)  
 
(från tabell 14) KÖNICKA  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW (gift med BENICKE). Född lördag 7/11 1685 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 72 år gammal söndag 18/12 1757 Visby, I [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdsdotter. Skomakaremästarehustru.  
 
Gift söndag 18/12 1715 Visby, I med  
 
JOHAN  BENICKE. [Dick Wase 1994]. Född ca 168. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 19/9 1733 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakarmästare i Visby.  
 
Barn:
 
JOHAN  JOHANSSON  BENICKE. Född söndag 2/9 1716 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Skomakarson i Visby.      
HELENA  (MAGDALENA?)  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med GERLE). Född onsdag 22/10 1718 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 73 år gammal söndag 30/10 1791 Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakardotter och sadelmakarhustru i Visby. (Se tabell 16).      
 
ANNA  MARIA*  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med HEMPF). Född 1724 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 68 år gammal, 1792 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Skomakaredotter i Visby. Grovsmedshustru. (Se tabell 17).  
 
 
Tabell 16 (generation 6)  
 
(från tabell 15)  HELENA  (MAGDALENA?)  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med GERLE). Född onsdag 22/10 1718 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 73 år gammal söndag 30/10 1791 Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakardotter och sadelmakarhustru i Visby. Enligt Dick Wase hette hon MAGDALENA.  
 
Hade 7 barn.  
 
Gift torsdag 25/11 1742 Visby, I med  
 
JOHAN  MIKAEL  GERLE. [Hans Schmiterlöw]. Född (1709?) 1704 i Hamburg, Tyskland [Kinberg 1896 s.235]. Död 72 år gammal onsdag 31/10 1781 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Grosshandlare.  
 
Barn:  
 
JAKOB  GERLE. Född 1754 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 63 år gammal 1817 i Visby?, I. Grosshandlare.    Se Torsten Gerle: Släkten Gerle. Ett bidrag till dess historia. En avliden ättling var Gunnar Dalén i Sandviken. Gunnars broder Torsten Dalén bodde i Vaxholm.  
 
JAKOB hade 5 döttrar, 4 i första giftet och 1 andra giftet (enligt Kinberg sidan 235.    
 
Gift 1° med sin kusin 1778 i Visby, I
 
KATARINA  MARIA  HEMPF. [Kinberg 1896 s.235]. Född 1759 i Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Död ca 31 år gammal, 1790 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Smed- och bryggardotter i Visby. Grosshandlarhustru i Visby.  
— Far:  HANS  KRISTOFFER*  MIKAELSSON HEMPF. Född 1721 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 55 år gammal, 1776 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Grovsmed.  
— Mor:  ANNA  MARIA*  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med HEMPF). Född 1724 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 68 år gammal, 1792 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Skomakardotter i Visby. Grovsmedshustru.  
 
Gift 2° ca 1794 Visby, I med  
 
MAGDALENA  KATARINA  LARSDOTTER  SCHWAN. [Kinberg 1896 s.235]. Född 1768 i Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Död ca 77 år gammal, 1845 Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Postinspektorsdotter och grosshandlarhustru i Visby.  
 
 
Tabell 17 (generation 6)  
 
(från tabell 15)  ANNA  MARIA*  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med HEMPF). Född 1724 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 68 år gammal, 1792 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Skomakardotter i Visby. Grovsmedshustru.  
 
Gift 1754 Visby, I med  
 
HANS  KRISTOFFER*  MIKAELSSON HEMPF. [Kinberg 1896 s.271]. Född 1721 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 55 år gammal, 1776 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Grovsmed.  
— Far:  MIKAEL  HEMPF. Född 1669 i Christburg, Polen [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 73 år gammal, 1742 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Ålderman i smedmästarskrået i Visby.  
— Mor: ANNA  KATARINA  HELDT. Född 1686 i Visby?, I? [Kinberg 1896 s.271]. Död ca 67 år gammal, 1753 i Visby, I [Kinberg 1896 s.271].  
 
Barn:  
 
JOHAN  MIKAEL  HEMPF. Född 1755 i Visby, I [Kinberg 1896 s.184]. Död ca 53 år gammal, 1808 Visby, I [Kinberg 1896 s.184]. Smed- och bryggarson i Visby. Bryggare i Visby.  
Gift 1795 Visby, I med  
KATARINA  MARIA  FACHT. [Kinberg 1896 s.184]. Född 1774 i Västergarn?, I [Kinberg 1896 s.184]. Död omkring 70 år gammal, 184. i Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Kyrkoherdedotter.      
 
KATARINA  MARIA  HEMPF. Född 1759 i Visby, I [Kinberg 1896 s.235]. Död ca 31 år gammal, 1790 Visby, I [Kinberg 1896 s.271]. Smed- och bryggardotter i Visby. Grosshandlarhustru i Visby.  
Gift med sin kusin 1778 Visby, I  
JAKOB JOHANSSON GERLE. [Kinberg 1896 s.235]. Född 1754 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 63 år gammal 1817 i Visby?, I. Grosshandlare.  
— Far:  JOHAN  MIKAEL  GERLE. Född (1709?) 1704 i Hamburg, Tyskland [Kinberg 1896 s.235]. Död 72 år gammal onsdag 31/10 1781 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Grosshandlare.  
— Mor: HELENA  (MAGDALENA?)  JOHANSDOTTER  BENICKE (gift med GERLE). Född onsdag 22/10 1718 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död 73 år gammal söndag 30/10 1791 Visby, I [Dick Wase 1994]. Skomakardotter och sadelmakarhustru i Visby.  
 
 
Tabell 18 (generation 5)  
 
(från tabell 14)  MARGARETA  KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med PRINTZ). Född ca 169. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 64 år gammal onsdag 12/9 1764 i Botarve, Sanda, I [Hans Schmiterlöw]. Handelsmanna-, borgare- och kyrkvärdsdotter i Visby. Länsmanshustru i Sanda.  
Gift måndag 2/1 1721 i Visby, I med
MAGNUS  MAGNUSSON  PRINTZ. [Hans Schmiterlöw]. Född 1687 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död ca 60 år gammal måndag 7/9 1747 i Botarve, Sanda, I [Dick Wase 1994]. Länsman i Sanda.  
— Far:  MAGNUS  PRINTZ. Född ca 165. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1687 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn:  
 
MAGNUS  MAGNUSSON  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansson.  
 
ELISABET  MAGNUSDOTTER  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansdotter.  
 
ANNA-MARIA  MAGNUSDOTTER  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansdotter.  
 
BRITA  MAGNUSDOTTER  PRINTZ. Född ca 172. i Botarve?, Sanda?, I [Dick Wase 1994]. Länsmansdotter.  
 
 
Tabell 19 (generation 5)  
 
(från tabell 14)  ANDERS  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 14/2 1696 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson i Visby. Regementsadjutant i Lund.  
 
Barn:  
 
OKÄND  ANDERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 173. i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Död i Karlshamn?, K? [Dick Wase 1994]. Köpman i Karlshamn.  
 
OKÄND  ANDERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 173. i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Död i Varberg?, N? [Dick Wase 1994]. Tullskrivare.  
 
OKÄND  ANDERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 173. i Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Död Lund?, M? [Dick Wase 1994]. Nålmakare i Lund.  
 
 
Tabell 20 (generation 5)  
 
(från tabell 14)  PETTER  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född måndag 8/11 1697 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 60 år gammal onsdag 4/1 1758 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Borgare- och kyrkvärdson. Skräddarmäster i Stockholm 1745, 1750.  
 
Anfader för Stockholmsgrenen.  
 
Gift ca 172. i Stockholm?, AB? med    
 
CHARLOTTA/LOTTA. [Dick Wase 1994]. Född ca 170. i Stockholm?, AB? [Dick Wase 1994]. Död efter 1775 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddarmästarhustru, skräddarmästareänka 1758, 1765 och 1775.  
 
Barn:  
 
PETTER*  GEORGE/JÖRAN  PETTERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 174. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död efter 1780 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesäll 1765. Klädedräng vid hovet 1771. Extra klädedräng 1775. Troligen husgerådsbetjänt 1780. (Se tabell 21).  
 
JAKOB  PETTERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 174. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död måndag 8/7 1805 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesäll 1765. Skräddarmästare 1776.  
 
Det bör väl vara han som är identisk med den 'SKRÄDDAR SMITTERLÖW på Drottninggatan' som härbärgerar BARON TURE BIELKE efter attentatet mot Gustaf III i Jonas Love Almqvists roman Tintomara. Han bör väl vara en av PETTERS SÖNER.  
 
Gift söndag 14/4 1776 Stockholm, AB med  
 
SOFIA  CAMPBERG/KAMPBERG. [Dick Wase 1994]. Född ca 175. i Stockholm?, AB?. Död lördag 21/1 1809 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddarmästarhustru.  
 
 
Tabell 21 (generation 6)  
 
(från tabell 20)  PETTER*  GEORGE/JÖRAN  PETTERSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 174. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död efter 1780 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesäll 1765. Klädedräng vid hovet 1771. Extra klädedräng 1775. Troligen husgerådsbetjänt 1780.  
Gift ca 176. Stockholm, AB med    
ANNA  ELISABET  LUSTIG. [Dick Wase 1994]. Född ca 174. i Stockholm?, AB? [Dick Wase 1994]. Död söndag 30/5 1802 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Flaggskeppardotter. Skräddargesälls-, klädedrängs- och husgerådsbetjäntshustru.  
— Far:  MATTIAS  LUSTIG. Född ca 171. i Stockholm?, AB? [Dick Wase 1994]. Död lördag 13/4 1771 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Flaggskeppare.  
 
Barn:  
 
MÄRTA  CHARLOTTA  PETTERSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född ca 176. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död tisdag 26/8 1766 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Skräddargesällsdotter.
 
MÄRTA  CHARLOTTA  PETTERSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född ca 177. i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Död tisdag 14/3 1780 Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Husgerådsbetjäntsdotter.  
 
PETTER  PETTERSON  SCHMITTERLOW. Född 1773 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994]. Volontär på Skeppsholmen (vid flottan) i slutet av 1700-talet.  
 
 
Tabell 22 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  JAKOB  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 1640 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i 30-årsåldern tisdag 21/9 1675 i Visby [Dick Wase 1994]. Begravd fredag 19/11 1675 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 46. Alla Helgons Dag (november), JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben, n: JYRGEN (JURGEN). Gudfaedre: thil samme barn: Hr: Jörgen Jensön. JENS KNIFFSMED och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS. MADTZ BRÖGARIS HUSTRUE, och LIZABETH LYTTHEMANDS.  
 
Med egen namnteckning onsdag 29/1 1668 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Med sal J(ÖRGEN) S(MITERLOUS) ENKIA fredag 4/12 1668 i Klintroten, Visby, I.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 2. Die Ephiphaniae JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben n: JENS. Gudfaedre: thil samme barn: H: JOHAN LYTTHEMAND. Raadm: HANS BURMESTER. OLUFF KLENSMED och GABRIEL KANNEGYTTHER. ANNA Hr: JÖRGEN JENSÖNS. GIERTRUD ARENDTZ. GIERTRUD JÖRGENSD. S.(MITTERLOW).  
 
Krav för skuld till hans FADER JÖRAN på ERIK JÖNSSON måndag 7/6 1669 i Garda, I. Krav på ERIK JÖNSSON för skuld till MORFADERN JACOB ARENDSSON tisdag 8/6 1669.  
 
Levde 1672-1675 i Klintroten, Visby, I [Taxeringslängden].  
 
JACOP SMITERLOUS ENKIA 1676-1678 Klintroten, Visby, I [Taxlängden].  
 
 
Gift ca 1666-1667 i Visby?, I med  
 
KRISTINA/KIERSTEN  JENSDOTTER/JÖNSDOTTER  STADSBERG. [Dick Wase 1994]. Född ca 1649 i Visby?, I [Hans Schmiterlöw]. Död ca 67 år gammal onsdag 24/10 1716 i Kräklingbo, I [Hans Schmiterlöw].  
— Far:  JÖNS  STADSBERG. Född ca 161. i Visby?, I. Död Visby?, I.  
 
Barn:  
 
JÖRAN/JÖRGEN/GÖRAN  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Döpt Alla Helgons Dag ../11 1667 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) + Dick Wase 1994]. Död efter 1705 Visby, I [Dick Wase 1994]. Köpman, kyrkvärd.    
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 46. Alla Helgons Dag (november), JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben, n: JYRGEN (JURGEN). Gudfaedre: thil samme barn: Hr: Jörgen Jensön. JENS KNIFFSMED och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS. MADTZ BRÖGARIS HUSTRUE, och LIZABETH LYTTHEMANDS.  
 
Kallas JÖRAN SMITERLOU D Y torsdag 22/1 1691 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Arvförening med SVÅGERN CASPAR HANSSON KLINTE 1696 [Dick Wase 1994].  
 
Fadder med sin BRODER JACOB onsdag 30/5 1700 i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Faderlös tisdag 21/9 1675 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift före 12/2 1685, ca 168. i Visby?, I med  
OKÄND  HANSDOTTER  KLINTE. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 166. i Visby?, I. Död efter 1705 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
— Far:  HANS  KLINTE. Född ca 163. i Klinte?, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1696 Klinte?, I [Dick Wase 1994].  
 
JENS/JÖNS/JONAS  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Döpt Die Ephiphaniae onsdag 6/1 1669 i Visby, I [CI;1 (1661-1692) + Hans Schmiterlöw]. Död 37 år gammal tisdag 10/4 1706 Visby, I [Hans Schmiterlöw].    
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 2. Die Ephiphaniae JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben n: JENS. Gudfaedre: thil samme barn: H: JOHAN LYTTHEMAND. Raadm: HANS BURMESTER. OLUFF KLENSMED och GABRIEL KANNEGYTTHER. ANNA Hr: JÖRGEN JENSÖNS. GIERTRUD ARENDTZ. GIERTRUD JÖRGENSD. S.(MITTERLOW).  
 
Faderlös tisdag 21/9 1675 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 30/12 1670 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Döpt söndag 1/1 1671 Visby, I [CI;1 (1661-1692)]. Död 77 år gammal söndag 16/10 1748 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Slaktare 1694. Handelsman 1704. Borgensman 1716. (Se tabell 23).  
 
ANNA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född fredag 10/10 1673 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 4 dagar gammal tisdag 14/10 1673 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd onsdag 22/10 1673 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1673 Nr 39].      
 
KERSTIN/KRISTINA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med FELDERMAN). Född onsdag 25/11 1674 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död nästan 50 år gammal tisdag 8/10 1734 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Skomakarhustru i Visby. Faderlös tisdag 21/9 1675 i Klintroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift tisdag 14/11 1699 i Visby, I med  
RASMUS  FELDERMAN. [Hans Schmiterlöw]. Död ca 167. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Skomakare i Visby.  
 
Tabell 23 (generation 5)  
 
(från tabell 22)  JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född fredag 30/12 1670 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Döpt söndag 1/1 1671 Visby, I [CI;1 (1661-1692)]. Död 77 år gammal söndag 16/10 1748 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Slaktare 1694. Handelsman 1704. Borgensman 1716.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1671. Nr 1. Nytt Aarsdag JACOB SMITTHERLOW och Hans Hustrue en Sön thil doben n: JACOB. Gudfaedre: Raad:M. OLAUS BÖRGESÖN. JÖRGEN SMITTERLOW. CLAS ERICKSÖN. JENS KNIFFSMEDS SÖN. KAREN BHURMESTERS (Hustru). H: JOHAN LYTTEMANDS (LUTTEMANS) HUSTRUE. GABRIEL KANDGYTTERS HUSTRUE. METTHE SWARDTZ (Hustru?)  
 
Faderlös tisdag 21/9 1675 Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Brukade MODERNS åker 1692 [Dick Wase 1994].  
 
Anklagad av JACOB GIERDTS ÄNKA söndag 11/11 1694 Visby, I [Dick Wase 1994]. JACOP GIERDTS ÄNKA anklagade 11/11 1694 honom för att ha uppbyggt ett slaktarhus och att blodet från detta gjorde hennes kallmur skada.  
 
Ur Gotlands vigselregister: Visby stadsförsamling. 16950624. Kyrkvärd JACOB SMITTERLOU med Jungfru GERTRUD STEFANS(DOTTER BULMERING).  
 
Införde 2 tunnor Rajkli 1698 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
ANDERS ARDAX hus för JACOB SMITERLU 1 gulden onsdag 22/6 1698 Visby, I [Wase -94].  
 
Fadder med BRODERN JÖRAN onsdag 30/5 1700 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Miste DOTTERN MALENA CHRISTINA söndag 28/4 1701 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Visby C:3 (1700-1720) s.22: 1701. Nr 36. Dhen 29 April döde Well:tt (Wellaktatt/Välaktade) JACOB SCHMITTERLOUS DOTTER och begrofz dz: 7 Maij på söder sijdan af Kyrckgården.  
 
Införde kreatin 1704 Visby, I [Dick Wase 1994]. SONEN JENS föddes torsdag 6/1 1710 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Borgade 1716 Visby, I [Dick Wase 1994].
 
Gift måndag 24/6 1695 Visby, I med  
 
GERTRUD  KATARINA  STEFANSDOTTER  BULMERING (gift med SCHMITTERLOW). [Hans Schmiterlöw]. Född ca 167. i Visby, I [Hans Sköld]. Död Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Köpmannadotter i Visby.  
— Far:  STEFAN  EVERTSSON?  BULMERING. Född 1651 i Lübeck, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Död i Visby?, I eller Lübeck?, Tyskland? [Kinberg s.82 + Nyberg s.82]. Köpman?.  
 
Barn:  
 
JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född tisdag 14/1 1696 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död måndag 26/6 1769 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Färgaremästare i Visby. (Se tabell 24).      
 
MALENA  KRISTINA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född lördag 1/1 1698 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död knappt 3 år 4 månader gammal måndag 29/4 1701 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd tisdag 7/5 1701 Visby, I [C:3 (1700-1720) s.22].  
 
Visby C:3 (1700-1720) s.22: 1701. Nr 36. Dhen 29 April döde Well:tt (Wellaktatt/Välaktade) JACOB SCHMITTERLOUS DOTTER och begrofz dz: 7 Maij på söder sijdan af Kyrckgården.  
 
JENS/JÖNS  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född torsdag 6/1 1710 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död i Visby?, I?.  
 
 
Tabell 24 (generation 6)  
 
(från tabell 23)  JAKOB  JAKOBSSON  SCHMITTERLOW. Född tisdag 14/1 1696 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död måndag 26/6 1769 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Färgaremästare i Visby.  
 
Ur Gotlands vigselregister: Visby stadsförsamling. 17210618. Färgaremästare JACOB SMITERLAU med CATHARINA MÅRTENSSON REINICKE.    
 
Ur CI:4 (1721-1747) s.49v: Nr 9 d: 26 Feb: Christnades JACOB SCHMITTELOUS dotter Nom JOHANNA.  
 
Gift söndag 18/6 1721 Visby, I med  
KATARINA  JOHANSDOTTER  REINICKE. [Hans Schmiterlöw]. Född måndag 5/3 1683 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död 84 år gammal måndag 18/5 1767 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Kanngjutareänka. Färgarmästarehustru i Visby.  
— Far:  JOHAN  REINECKE. Född ca 165. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1683 Visby, I [Dick Wase 1994]. Tenngjutare i Visby.  
 
Barn:
 
GERTRUD  MAGDALENA  JAKOBSDOTTER  SCHITTERLOW. Ej med i födelseboken!!! Född måndag 11/11 1723 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död efter 1772 i Brännkyrka?, AB [Dick Wase 1994].  
Flyttade 1756 till Stockholm, B [Hans Schmiterlöw].  
 
Gift med sin faders syssling. Lysning fredag 23/3 1759 i Visby, I med  
JOHAN  JÖRGEN  LIND. [Dick Wase 1994]. Född ca 171. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död före 1772 i Stockholm, AB [Dick Wase 1994].  
 
JOHANNA  JAKOBSDOTTER  SCHMITTERLOW. Döpt lördag 26/2 1726 i Visby, I [CI:4 (1721-1747) s.49v]. Död ../3 1726 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd fredag 18/3 1726 Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Ur CI:4 (1721-1747) s.49v: Nr 9 d: 26 Feb: Christnades JACOB SCHMITTELOUS dotter Nom JOHANNA.
 
 
Tabell 25 (generation 4)
 
(från tabell 13)  KATARINA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med WAHRENDORF). Född ca 1641 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd ca 43 år gammal onsdag 2/4 1684 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1666. Nr 4. Dominica 3da post Ephiphaniae, GABRIEL HANSÖN OCH CATHRIN SMITTHERLOWS en dotter thil doben, n: ANNA. Gudfaedre thil samme barn: Lmanden (Länsmannen): CORDT GABRIELS. JÖRGEN SMITTERLOW och DAWIDT BRODER. ANNA SMITTERLOWS och MARINCKE S: HANS KANDEGYTTERS DOTTER.  
 
Gift före 1666, ca 166. Visby, I med  
GABRIEL  HANSSON  WAHRENDORF/WARENDORF. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I. Död fredag 28/5 1714 i Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.154v + Hallgren s.390 + Dick Wase 1994]. Begravd Sunnan för Kyrkian söndag 6/6 1714 Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.154v]. Kanngjutare. Rådman 4/4 1698.  
— Far:  HANS  WAHRENDORFF. Född ca 163. i Visby?, I?.  
 
Barn:     
 
KÖNIKA  GABRIELSDOTTER  WAHRENDORF. Född ca 166. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död efter 13/11 1691 Visby, I [Dick Wase 1994]. Kanngjutaredotter. Jungfru. Färgarehustru.  
 
Gift fredag 13/11 1691 Visby, I med  
DAVID  KOHLMEYER/KOLMEJER. [Dick Wase 1994]. Född ca 166. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död Visby?, I [Dick Wase 1994]. Färgare.  
 
ANNA  GABRIELSDOTTER  WAHRENDORF. Döpt Dominica 3 dag e Epiphaniae ../1 1666 i Visby, I [CI:1 (1661-1692)]. Kanngjutaredotter.  
 
ANNA  GABRIELSDOTTER WAHRENDORF (gift med LYSHOLM). Född ../5 1671 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död ca 88 år gammal 1759 Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Kanngjutaredotter. Jungfru.  
 
Gift torsdag 12/12 1701 Visby, I med  
KARL  HANSSON  LYSHOLM. [Hans Schmiterlöw]. Född i Visby?, I. Död Visby?, I.  
 
 
Tabell 26 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  ANNA  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med LIND och IHRE). Född före 1650?, ca 1645 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död barnlös efter 1685 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 62. ANNA SMITTERLOWS S: DOTTERBARN begraffwen den 6 10bris. (6 december).  
 
FADER anges i Gotlands vigselregister vara CHRISTEN MATTSÖN.  
 
Gift 1° ca 167. Visby, I med  
GÖRAN/JÖRAN  LIND. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 164. i Visby?, I. Begravd torsdag 3/9 1674 i Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Gift 2° fredag 8/7 1681 Visby, I med  
PAUL/PÅWEL  IHRE. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 164. i Visby?, I [Stefan Simander]. Död 11/11 efter 1685 Visby?, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Barn:
 
OKÄND  OKÄND  (ANNA  SMITTERLOWS  DOTTERBARN). Född ca 1667. Död fredag 6/12 1667 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1667 Nr 62].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1667. Nr 62. ANNA SMITTERLOWS S: DOTTERBARN begraffwen den 6 10bris. (6 december). FADER anges i Gotlands vigselregister vara CHRISTEN MATTSÖN.  
 
 
Tabell 27 (generation 4)  
 
(från tabell 13)  GERTRUD  JÖRGENSDOTTER  SCHMITTERLOW (gift med RASMUSSON och GROOT). Född 1656 i Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28+ Wase 1994+ Hans Schmiterlöw]. Begravd 32 år gammal tisdag 12/6 1688 Visby, I [CI:1 (1661-1692) 1688 Nr 28 + Wase 1994].  
 
Levde 1680 i Klintroten, Visby, I [Taxeringlängden]. ANNA SMITERLOU med SWÅGER (SWÄRSON!) OLUFF RASMUSSON 1680.  
ANNA SMITERLOU med SWÅGER (SWÄRSON!) OLUFF RASMUSSON 1681.  
Levde hos MODERN ANNA SMITERLOU 1680-1681 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
ANNA SMITTERLOU med DÅTTRA 1682 i Klintroten, Visby, I [Taxeringlängd].  
ANNA SMITTERLOU med DÅTTRA 1684 Klintroten, Visby, I [Taxeringlängd].  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1688. Den 12 Junij ähr Sal: GIÄRTRU JÖRANSDOT: begrafuen på Kyrckiogården mitemoot Bruddören, födder här i staden af Ereborne föräldrar Anno 1656, hon har altijdh lefuat gudel: och Crästel: lefuerne, lefuat här uthi 32 åhr.  
 
Gift 1° onsdag 14/1 1680 i Visby, I med  
 
OLOF  RASMUSSON. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 165. i Visby?, I. Död ca 1681-1683 i Visby, I [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw].  
 
Gift 2° torsdag 13/11 1684 i Visby?, I med  
BENJAMIN  JAKOBSSON  GROOT/GROTH. [Hans Schmiterlöw]. Född ca 165. i Visby?, I. Död efter 20/6 1689 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
OKÄNT  OLOFSBARN. Född ca 1680 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Begravd onsdag 14/1 1680 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
 
Tabell 28 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  JOAKIM  JOHAN  JÖRGENSSON  SCHMITERLOW. Född ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död efter 26/10 1698 i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994].  
 
Stenexportör i Visby 1647. Handelsman i Kappelshamn 1648. Stenexportör till Riga fredag 4/6 1647 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Exportör av skorsten och rännsten till Riga söndag 25/6 1648 i Kappelshamn, Hangvar, I.  
 
Kompensation onsdag 26/10 1698 Kappelshamn, Hangvar, I [Kgl Maj:ts resolution]. Skadestånd onsdag 26/10 1698 i Varta bruk vid Kappelshamn, Hangvar, I.  
 
JOACHIM JOHAN: Född ca 1615, död efter 1698 26/10. Handelsman i Kappelshamn. 1647 4/6 exporterade han sten från Visby till Riga, och anges då som handelsman i Visby. 1648 25/6 exporterade han skorsten och rännsten från Kapellshamn till Riga och 1698 ansökte han, enligt Kunglig Majestäts resolution av 26/10 1698, om försäljning av HERR SENIOR LOTHIGI HOLMS egendom som kompensation för det skadestånd som förorsakats honom vid Warta bruk vid Kappelshamn.  
oo en änka på Kapellshamn, troligen identisk med den HUSTRU MARINKE SMITERLOU som 1661 var dopvittne.  
 
Far till JOHAN (död ca 1700) och KAISA (död 1691).  
 
Gift i Kappelshamn, Hangvar, I med  
MARINKE?  OKÄND (gift med SMITERLOU). [Dick Wase 1994]. Född ca i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död i Kappelshamn, Hangvar, I [Dick Wase 1994]. Änka i Kappelshamn. Handelsmannahustru i Kappelshamn.  
 
Barn:  
 
JOHAN  JOAKIMSSON  SCHMITERLOW. Född ca 164. i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1698-1705), ca 170. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmansson i Kappelshamn. (Se tabell 29).      
 
KATARINA/KAJSA  JOAKIMSSON  SCHMITERLOW. Född ca 164. i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död söndag 11/10 1691 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmannadotter i Kappelshamn. Bagarhustru. Skomakaråldermanshustru.  
 
Gift 1° ca 166. i Visby?, I med NILS HANSSON. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död ca 166. Visby?, I [Dick Wase 1994]. Bagare i Visby.  
 
Gift 2° 1670 Visby?, I med PETTER PETTERSSON IHRE. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död Visby?, I [Dick Wase 1994]. Skomakarålderman.  
 
 
Tabell 29 (generation 4)  
 
(från tabell 28)  JOHAN  JOAKIMSSON  SCHMITERLOW. Född ca 164. i Kappelshamn?, Hangvar?, I? [Dick Wase 1994]. Död (1698-1705), ca 170. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmansson i Kappelshamn.  
 
Omtalad 1669 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Åberopad av JACOBS ÄNKA KRISTINA STADSBERG i en tvist 1698 Visby, I.  
 
Gift ca 166. i Visby?, I med  
OKÄND. [Dick Wase 1994]. Född ca 164. i Visby?, I. Begravd fredag 16/6 1705 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn:
 
JOHAN  JOHANSSON  SCHMITERLOW. Född ca 167. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1708 Visby?, I [Dick Wase 1994]. (Se tabell 30).      
 
ANNA  MARIA  JOHANSDOTTER SCHMITERLOW. Född ca 1675 i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1712 i Visby, I [Dick Wase 1994]. Handelsmannadotter i Kappelshamn. Levde 1712 i Strandroten nr 28, Visby, I [Taxeringslängden].  
 
Tabell 30 (generation 5)  
(från tabell 29)  JOHAN  JOHANSSON  SCHMITERLOW. Född ca 167. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Död efter 1708 Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Hans MODER begrovs fredag 16/6 1705 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Hans SVÄRMODER ändrade sitt testamente till förmån för honom 1708. I testamente omtalas 1708 Gardarve, Fardhem?, I [Dick Wase 1994]. I testamente omtalas 1708 Simes, Hablingbo, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift ca 169. i Visby?, I med  
OKÄND  SWART (gift med SCHMITERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 167. i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
— Mor:  METTA  SWART. Född ca 164. i Visby?, I [Dick Wase 1994].  
 
Barn:  
 
KRISTINA  JÖNSDOTTER  SCHMITERLOW. Född ca 169. i Visby?, I [Dick Wase 1994]. Bondhustru i Tjengvide/Tjängvide i Etelhem(?).  
 
 
Tabell 31 (generation 3)  
 
(från tabell 9)  BERTRAM  JÖRGENSSON  SCHMITTERLOW. Född (1615-1620), ca 161. i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död ca 1684-1687 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Exportör 1648 Visby, I [Dick Wase 1994]. Kyrkvärd torsdag 21/6 1649 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Styvfar till systerdottern KARIN MELKERSDOTTER torsdag 21/6 1649 Visby, I.  
 
Riksdagsman för borgarståndet 1654 [Dick Wase 1994].
 
I bakugnstaxan 1654 i S:t Hansroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
Importör 1655 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
I bakugnstaxan 1660-1663 i S:t Hansroten, Visby, I [Dick Wase 1994].  
På kyrkans vägnar 1661-1662 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Reste bort, enligt sedel onsdag 4/4 1666 Visby, I [Dick Wase 1994].  
Betalade för en åker onsdag 1/5 1672 i Tunkvie, Visby?, I [Dick Wase 1994].  
Betalade för en åker 1673 och 1675 Tunkvie, Visby?, I [Dick Wase 1994].  
Kyrkvärd torsdag 7/8 1673 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
Ägde hälft i ett stall 1683-1684 i S:t Hans kyrkogård, Visby, I.  
 
BERTRAM: Född ca 1615/1620, död 1684/1687. Exportör 1648, 1649 21/6 kyrkvärd och ”STYVFAR” till SYSTERDOTTERN KARIN MELKERSDOTTER (BRODER), riksdagsman för borgarståndet 1654, samma år i bakugnstaxa i S:t Hansroten, importör 1655, 1660 i bakugnstaxa i S:t Hansroten, liksom 1661, 1662 och 1663, på kyrkans vägnar 1661-1662, SONEN BERTRAM föddes 1662, reste bort enligt sedel 1666 4/4, 1672 1/5 betalade han för en åker i Tunqvie, liksom 1673 och 1675, kyrkvärd 1673 7/8, 1683-1684 hade han hälft i ett stall på S:t Hans’ kyrkogård.  
oo 21/6 1649(?) BARBRO/BARBARA KNUTSDOTTER BENICKE  
1682 8/5 ”HUSTRU” i rådstuguprotokoll,  
1687 mot JOHAN HÖIJER med SONEN JOACHIM JOHAN i affär efter MAKEN från den tid då denne hade hand om tiondeuppbörden för BRODINIUS,  
1694 i SONEN BERTRAMS bördsbrev,  
1697 ”BARTRAM SMITERLOUS ENCKIA” ägde hus med kålgård på Adelsgatan, (enligt Ragnar Engeström, 1988, sidan 359).
död 1703.  
Far till BERTRAM (död efter 1694),  
JOACHIM JOHAN (död 1712),  
JÖRAN (död efter 1737) och  
EN DOTTER (död 1712).  
BLAND HANS BARN nämns också SYSTERDOTTERN, KARIN MELKERSDOTTER.  
 
Gift ca torsdag 21/6 1649 i Visby?, I med  
BARBARA/BARBRO  KNUTSDOTTER  BENICKE (gift med SCHMITTERLOW). [Dick Wase 1994]. Född ca 162. i Bobbenarve, Hablingbo, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd tisdag 16/6 1703 i Visby, I [Hans Schmiterlöw].  
— Far:  KNUT. Född ca 159. i Bobbenarve?, Hablingbo?, I [Hans Schmiterlöw]. Död Bobbenarve?, Hablingbo?, I [Hans Schmiterlöw].  
 
Barn:  
 
JÖRAN/JÖRGEN/GÖRAN  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död efter 1737 i Fröjel?, I [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw]. (Se tabell 32).  
 
OKÄND  BERTRAMSDOTTER  SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 28/2 1712 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
KATARINA: Född ca 1615, död 1646 11/2.  
oo MELKER BRODER (död före 1646).  
Åtminstone mor till KARIN MELKERSDOTTER som 1649 21/6 anges som STYVDOTTER till kyrkvärden BERTRAM SMITERLOWS HUSTRU BARBARA KNUTSDOTTER.  
Denna DOTTER uppges ha dött 1712 28/2, vilket säkert är en förväxling med BERTRAMS DOTTER som dog detta datum.  
 
MELKER BRODER var i ett första äktenskap gift med KARREN SÖFFRENSDOTTER, som dog 1633 13/10 och var ÄNKA efter den 1615 avlidne prästen JENS ANDERSSÖN (GG I 132, Svahnström 1986, sidan 96.). Med henne hade han barnen PAUL, DAVID och AKEL(AKSEL?).  
 
BERTRAM  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född 1662 eller 1663 i Visby, I [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw]. Död efter 1694, ca 1703 i Visby?, I? [Dick Wase 1994 + Hans Schmiterlöw].      
 
JOAKIM  JOHAN*  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född 1649 eller 1665 i Visby?, I [Hans Schmiterlöw + Dick Wase 1994]. Död fredag 11/4 1712 i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Begravd måndag 24/3 1712 Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Inskriven vid Gotlands Nation 1683 i Uppsala, C [Dick Wase 1994]. JOACHIMUS JOHANNES SCHMITTERLOU mercator 1683 Uppsala, C.  
En tvist MODERN mot JOHAN HÖIJER om hus 1686 på S:t Hansgatan, Visby, I.  
Omtalad som student 3 gånger i samma process 1687 i Visby, I [Wase 1994].  
Intyg om humanissimus studiosus doctor JOACHIMUS JOHANNES SMITERLOU 1694.  
Intyg av NICOLAUS DALMAN lördag 21/7 1694 angående Visby, I.  
Inte lagkunnig 1695 [Dick Wase 1994].  
Angående ett edsöresbrott i Svea Hovrätt lördag 11/3 1699.  
Klagas på honom för att han ej gick i kyrkan om söndagarna onsdag 7/9 1704.  
Dömdes till böter på 30 daler för sidovördnad mot biskopen 1710.  
Systern avled onsdag 28/2 1712 i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Gift i Visby? eller Kappelshamn?, I? med  
OKÄND  OKÄND (gift med SCHMTTERLOW). [Hans Schmiterlöw]. Född ca 164. i Kappelshamn?, I [Hans Schmiterlöw]. Död i Visby? eller Kappelshamn?, I [Hans Schmiterlöw]. Änka.  
 
 
Tabell 32 (generation 4)  
 
(från tabell 31) JÖRAN/JÖRGEN/GÖRAN  BERTRAMSSON  SCHMITTERLOW. Född ca 166. i Visby, I [Hans Schmiterlöw]. Död efter 1737 i Fröjel?, I [Dick Wase 1994+Hans Schmiterlöw].  
Levde i Fröjel, I [Hans Schmiterlöw].  
Tvist med GERTRUD, änka efter hans MORBROR AREND KNUTSSON BENICKE? 1697.  
Skomakare, i osämja med hustrun onsdag 18/2 1703 [Dick Wase 1994].  
Skomakare, stämd för en stut fredag 30/9 1704 [Dick Wase 1994].  
Pliktade med sin dräng för begånget sabbatsbrott fredag 20/2 1730 [Dick Wase 1994].  
Vittnade 1737.  
 
Gift 1° ca 169. i Visby?, I med  
DORDI/DOROTEA  JÖRGENSDO
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-24, 20:46
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tabell 36 (generation 6)  
 
(från tabell 35) MARGARETA OLOFSDOTTER LOW (gift med KÖRSNER). Född 1692 i Visby, I [Wiveca Mårtensson, DISBYT]. Död 74 år onsdag 7/5 1766 Visby, I [Gunnar+Bo Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Handlaredotter. Strandridarehustru.  
 
Gift söndag 25/1 1719 Visby, I med  
HANS KÖRSNÄR/KOERSNER. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född 1696 i Visby?, I. Död onsdag 20/9 1758 i Hangvar, I [Gunnar+Bo Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridare på Ljugarn 1728 och i Kappelshamn 1735.  
— Far: N N KÖRSNÄR/KOERSNER. Född ca 166. i Visby?, I. Död Visby?, I.  
 
Barn:  
 
ELISABET KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med HERMANSSON). Född ca 172. i Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död efter 1766 i Visby?, I. Strandridaredotter. Skepparhustru.  
 
ANNA MARGARETA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med QVISTSSON). Född fredag 27/1 1721 i Visby, I [Rosman, Gotländska Släkter, Stockholm 1935, s. 28]. Döpt måndag 30/1 1721 Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död 48 år, lördag 25/2 1769 Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Skeppsklarerarehustru. (Se tabell 37).  
 
JOHAN KÖRSNÄR/KOERSNER. Född ca 173. i Ardre?, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Styrman.  
 
KLARA AURORA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med KAHLSTEDT). Född ca 173. i Ardre?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död efter 1766 i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Styrmanshustru.  
Gift ca 175. Visby?, I med  
ANDERS KAHLSTEDT. Född ca 173. i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död efter 1766, Visby?, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Styrman.  
 
ANNA KRISTINA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med CRON och LAURIN). Född måndag 3/8 1730 i Ardre, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död 44 år fredag 27/1 1775 i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Skeppskaptenshustru. Strandridarehustru.  
Gift 1° ca 175. med  
MÅRTEN CRON/KRON. [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Döpt fredag 2/9 1726 i Visby, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död ca 31-32 år gl, 1759 i Visby?, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Skeppskapten.  
Gift 2° ca 176. Visby?, I med  
L. PH. LAURIN. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född ca 17.. i Visby?, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotl Arkiv 1965.65]. Strandridare.  
 
MAGDALENA KÖRSNÄR KOERSNER (gift med BECKER och SANDSTRÖM). Född 17320328 el tisdag 22/1 1734 i Ardre, I [Grönlund + Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Sergeanthustru.  
 
Gift 1° ca 175. i Visby?, I med  
HANS HANSSON BECKER. [Gunnar Grönlund]. Född fredag 26/8 1726 i Visby, I [Gunnar Grönlund]. Död söndag 2/6 1765 i Visby?, I [Gunnar Grönlund]. Sergeant.  
— Far: HANS BECKER. Född ca 169. i Visby?, I. Död Visby?, I.  
— Mor: MARGARETA KÖRSNÄR/KOERSNER. Född ca 1693 i Visby?, I [Gunnar Grönlund]. Död onsdag 15/7 1747 i Visby, I [Gunnar Grönlund].  
 
Gift 2° ca 176. Visby, I med HENRIK SANDSTRÖM. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född i Visby?, I. Död Visby?, I. Linvävare.  
 
 
Tabell 37 (generation 7)  
 
(från tabell 36) ANNA MARGARETA KÖRSNÄR/KOERSNER (gift med QVISTSSON). Född fredag 27/1 1721 i Visby, I [Rosman, Gotländska Släkter, Stockholm 1935, s. 28]. Döpt måndag 30/1 1721 Visby, I [Bergström Gotländska Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Död 48 år, lördag 25/2 1769 Visby, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Strandridaredotter. Skeppsklarerarehustru.  
 
Gift söndag 20/11 1737 Visby, I med  
SAMUEL NILSSON QVISTSSON. [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Född måndag 19/2 1706 i Visby, I. Död 64 år, torsdag 13/12 1770 Visby, I [Bergström Gotländskt Strandridare Gotländskt Arkiv 1965 s.65]. Sekreterarson. Skeppsklarerare.  
 
Barn:  
 
GERTRUD QVISTSSON. Född måndag 10/6 1751 i Visby, I [Olle Överby]. Död 66 år gl, måndag 4/5 1818 Visby, I [Olle Överby]. Skeppsklareraredotter.  
 
 
Tabell 38 (generation 5)  
 
(från tabell 34) GERTRUD LARSDOTTER (gift med LYTH). Döpt fredag 27/3 1668 i Visby, I [CI;1 (1661-1692)]. Död efter 1697 i Visby?, I [Lill Tellander, DISBYT]. Hustru.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1668. Nr 16. Fredagen den 27 Martij LARS HANSÖN och MARGRETTHE HERLJDTZ en dotter thil doben, n: GIERTRUD. Gudfaedre thil samme barn: H: JOHAN LYTTHEMAND. BENDIX PEERSÖN (BENGT PERSSON NORBY?). MARCUS HANSÖN. GIERTRUD BADSKERS. LYCKE POFFWEL FOGTTHS. METTHE SWARDTZ.  
 
Gift tisdag 15/1 1695 i Visby, I med  
THOMAS LYTH. [CI;2 (1693-1700)]. Född 1665 i Visby, I [CI:2 (1693-1700)+ Lill Tellander, DISBYT]. Död ca 45 år gammal, 1740 Visby, I [CI:2 (1693-1700)+ Lill Tellander, DISBYT].  
 
Barn:  
 
MATTHIAS TOMASSON LYTH. Född 1695 i Visby, I [CI:2 (1693-1700)+ Lill Tellander, DISBYT]. Död ca 37-38 år gl, 1733 Visby, I [CI:3 (1721-1747) + Lill Tellander, DISBYT].  
 
LARS TOMASSON LYTH. Född 1697 i Visby, I [CI:2 (1693-1700) + Lill Tellander, DISBYT]. Död ca 53-54 år ålder 1751 Visby, I [CI:2 (1693-1700)+Lill Tellander, DISBYT].  
 
 
Tabell 39 (generation 4)  
 
(från tabell 33) ELIAS DAVIDSSON HERLITZ/HERLICIUS. Född ca 1630 i Visby, I [Lemke s.116]. Död ca 50 år gl, onsdag 23/3 1681 i Prästgården, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Pastor i Väskinde 1667-1681.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1668. Den 25 Junj: bleff Pastorens Sön DAVID döbt. Lärde Smedhandwirket; men sedan flytade til Gellungz och ther dog han.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 5. A:o 1668. dz: 25 Juni: Pastorens H:r ELIAE HERLITZ Sohn DAVID.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1670. NB. den 28 Januarij bleff Pastorens Sön HANS döbt, blef sedan Pastor i Fole.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 22. NB (Nota bene, märk väl) dz: 28. Jan. 1670: Pastorens H:r ELIAE (HERLITZ) Son HANS.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 68. Begrafningzdagar. A:o 1692. N:o 33. dz 2e Martij dödde och dz: 15e ejusdem begroofz dhen dygdesamme Matrona Hustru MARIA JÖRGENSDOTTER, PrästEnkia, och fikk sitt Grafställe mitt för Choret j Kyrkian hoos sijna bägge Sal: Männ; N: Sal: H:r HANS NILLSON LYNGBYY; och Sal: H:r ELIAS DAVIDSON HERRLITZ.  
 
(Ur Lemkes Visby Stifts Herdaminne, Örebro 1868, sidan 116): ELIAS HERLICIUS, född i Visby omkr. 1630. Fadren DAVID HERLICIUS, förste Organist derstädes, inkom från Stralsund (Innanför södra kyrkodörren i Visby kyrka finnes en grafsten med följande inskrift: Epitaphium Davidis Eliæ Herlicii, organistæ olim Visbuensis laudatissimi parentibus POME --honesto patre ELIA HERLICIO Strals. Denne ELIAS HERLICIUS var Organist i Stralsund och gift m. MARIA KLENSORGEN.) Begärdes 1667 d. 21 Maj af församlingarne till Pastor här, hvilket beviljades, emedan han gifte sig med enkan. Dog d. 23 Mars 1681. Under enkans nådår förestods församlingen af hr DAVID LARSSON HERLITZ, sedermera Kyrkoh. i Roma.  
 
Gift 1667 i Väskinde, I med  
 
MARIA/MAREN JÖRGENSDOTTER (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938]. Född ca 163. i Väskinde?, I [Nyberg 1938]. Död onsdag 2/3 1692 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdehustru i Väskinde, änka.  
— Far: JÖRGEN JÖRGENSSON?. Född ca 160. Präst?.  
 
Barn:  
 
DAVID ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 25/6 1668 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Döpt torsdag 25/6 1668 Prästgården, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.57 N:o 5]. Död i Gällungs, Väskinde, I [Nyberg 1938]. Hemmansägare vid Gällungs i Väskinde. (Se tabell 40).  
 
HANS ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716. (Se tabell 42).  
 
 
Tabell 40 (generation 5)  
 
(från tabell 39) DAVID ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 25/6 1668 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Döpt torsdag 25/6 1668 Prästgården, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.57 N:o 5]. Död i Gällungs, Väskinde, I [Nyberg 1938]. Hemmansägare vid Gällungs i Väskinde.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1668. Den 25 Junj: bleff Pastorens Sön DAVID döbt. Lärde Smedhandwirket; men sedan flytade til Gellungz och ther dog han. Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 5. A:o 1668. dz: 25 Juni: Pastorens H:r ELIAE HERLITZ Sohn DAVID.  
 
Anteckning om bl a giftet tisdag 17/11 1691 [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1].  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 54. Bröllops Dagar. 1691. N:o 14. dz: 17 Nov. Hölt DAWID ELISON bröllop j Wäsk: Prästegård, med JUDITH CHRISTIANSDOTTER SMITTZ. SONEN ELIAS föddes måndag 20/2 1693 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 s.62 N:o 124].  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 62. Barnens Föde-och Döpelsedag. A:o 1693. N:o 124. dz: 20 Febr: föddes och dz 26 dito döpades DAVID HERRLITZES L.(illa) Son ELIAS. Testes. Befallningz Mannen H:r NIC: MARKHUS: BRUNKZ Förwaltaren H:r WILLHELM FACHT. Student: NICL: LIUNGBOOHM. CASPAR EGGERDES. MÅRTEN St: Klinteg:, JAC: St: Norrgårde. LAARS St: Åby. SPLIJT (SPLIT) CHRISTENSON. Prästehustruen GELA (GETA?) HERCULIS D:, Hustr: MARGRETA FACHTZ. Hust: LIJSBETHA LUTTEMANNS. BEATA St: Bläsnungsz. Jungfr MARIA RUTH (?).  
 
DOTTER MARIA föds söndag 25/2 1700 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 s.71 N:o 159].  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 71. Barnas Föde- och Döpelsedag. A:o 1700. N:o 159. dz: 25 Febr: föddes och dz 29 dito Christnades DAVID HERLITZES lilla Dotter MARIA. Testes. Herr JOHAN LUTHMANN (LUTTERMAN) Pastor j Heinom (Hejnum). Rådmann GABRIEL HANSSON (WAHRENDORF?). Handelsmann MÅRTEN BURMÄSTER. Dito OLUF LOW; ADAM DEDEKIND; ELIAS LUTHMANN (LUTTERMAN). ALBRÄCHT HÄSTNES.  
 
SON JACOB föds måndag 18/12 1705 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 s.79 N:o 209]. CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209. dz 18 Decembr föddes och hemadöptes DAVID Gellungs L.(illa) Son JACOB.  
 
(Ur Emil Nyberg Gotländsk släktbok, Ekenäs Finland 1938, sidan 257): David, f. 1668. Hemmansägare vid Gällungs i Väskinde, blev stamfader för en allmogegren, vilken är omöjlig att följa, i det släktnamnet här och var försvunnit genom att medlemmarna tagit odalnamn, son lagt till faderns förnamn.
 
 
Gift tisdag 17/11 1691 i Väskinde, I med
 
JUDITTA KRISTENSDOTTER SCHMIDT (gift med HERLITZ). [CI:2 (1662-1705) s.54 N:o 14]. Född 1669 i Väskinde?, I [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 72 år tisdag 7/7 1741 i Gällungs, Väskinde, I [Collbergska antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bondhustru.  
— Far: KRISTEN SCHMIDT/SMITT. Född ca 163.  
 
Barn:  
 
ELIAS DAVIDSSON HERLITZ. Född måndag 20/2 1693 i Gällungs, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Döpt söndag 26/2 1693 i Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.62 N:o 124]. Död 5 år gammal fredag 11/3 1698 i Gällungs, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Bondson.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 62. Barnens Föde-och Döpelsedag. A:o 1693. N:o 124. dz: 20 Febr: föddes och dz 26 dito döpades DAVID HERRLITZES L.(illa) Son ELIAS. Testes. Befallningz Mannen H:r NIC: MARKHUS: BRUNKZ Förwaltaren H:r WILLHELM FACHT. Student: NICL: LIUNGBOOHM. CASPAR EGGERDES. MÅRTEN St: Klinteg:, JAC: St: Norrgårde. LAARS St: Åby. SPLIJT (SPLIT) CHRISTENSON. Prästehustruen GELA (GETA?) HERCULIS D:, Hustr: MARGRETA FACHTZ. Hust: LIJSBETHA LUTTEMANNS. BEATA St: Bläsnungsz. Jungfr MARIA RUTH (?).  
 
 
JUDITTA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född ca 170. i Gällungs, Väskinde, I [Collbergska antavlor:68 Stenkyrka No:1]. Död söndag 9/3 1766 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Piga 1729. Bondhustru. (Se tabell 41).  
 
 
MARIA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född söndag 25/2 1700 i Gällungs, Väskinde, I [CI:2 1662-05 s75 No 159+Kinberg s273]. Döpt torsdag 29/2 1700 i Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.75 N:o 159]. Död i Gällungs, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Bonddotter. Bondhustru.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 71. Barnas Föde- och Döpelsedag. A:o 1700. N:o 159. dz: 25 Febr: föddes och dz 29 dito Christnades DAVID HERLITZES lilla Dotter MARIA. Testes. Herr JOHAN LUTHMANN (LUTTERMAN) Pastor j Heinom (Hejnum). Rådmann GABRIEL HANSSON (WAHRENDORF?). Handelsmann MÅRTEN BURMÄSTER. Dito OLUF LOW; ADAM DEDEKIND; ELIAS LUTHMANN (LUTTERMAN). ALBRÄCHT HÄSTNES.  
 
 
JAKOB/JACOB DAVIDSSON HERLITZ. Född måndag 18/12 1705 i Gällungs, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209]. Döpt hemma måndag 18/12 1705 Gällungs, Väskinde, I [CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209]. Husbondeson.  
 
CI:2 (1662-1705) s.79 N:o 209. dz 18 Decembr föddes och hemadöptes DAVID Gellungs L.(illa) Son JACOB.
 
 
Tabell 41 (generation 6)  
 
(från tabell 40) JUDITTA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född ca 170. i Gällungs, Väskinde, I [Collbergska antavlor:68 Stenkyrka No:1]. Död söndag 9/3 1766 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Piga 1729. Bondhustru.  
 
Dopvittne åt kusinen DAVID HERLITZ onsdag 18/9 1723 i Fole, I [CI:1 1731-1824 s.2].  
 
Gift onsdag 29/10 1729 i Stenkyrka, I med  
 
LARS RASMUSSON. [Gotlands vigselregister]. Född onsdag 11/3 1703 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antav No:68 Stenkyrka No:1]. Död i hetsig feber, tisdag 1/6 1773 Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antav No:68]. Bonde.  
— Far: RASMUS LARSSON. Född ca 1658 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 78 år gammal tisdag 8/6 1736 Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bonde.  
— Mor: ANNIE LARSDOTTER. Född ca 1670 i Garda?, Stenkyrka?, I [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 54 år gl annandag pingst 25/5 1724 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergska antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bondhustru.  
 
Barn:  
 
JUDITTA LARSDOTTER. Född lördag 29/7 1738 i Garda, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död i tvinsot, 49 år onsdag 19/3 1788 i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68]. Bondhustru.  
Gift i Stenkyrka, I med  
MÅRTEN JAKOBSSON. [Collbergska antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Född torsdag 6/11 1735 i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 84 år torsdag 14/6 1810 Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka 1]. Bonde.  
— Far: JAKOB MÅRTENSSON. Född efter 21/3 1703, ca 170. i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka 1]. Död fredag 19/7 1765 Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka No:1]. Bonde.  
— Mor: GERTRUD KRISTENSDOTTER. Född tisdag 9/2 1704 i Sorbys, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor No:68 Stenkyrka No:1]. Död 61 år tisdag 25/6 1765 i Broungs, Stenkyrka, I [Collbergs antavlor 68 Stenkyrka 1].  
 
 
Tabell 42 (generation 5)  
 
(från tabell 39) HANS ELIASSON HERLITZ. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716.  
 
Ur Väskinde CI:1 (1667-1689): Fortegnelse på dem som eer döbte i Weskind forsamling. Anno 1670. NB. den 28 Januarij bleff Pastorens Sön HANS döbt, blef sedan Pastor i Fole.  
 
Ur Väskinde CI:2 (1667-1705): Pag. 57. Titut 13. Barnens Föde-och Döpelsedag. N:o 22. NB (Nota bene, märk väl) dz: 28. Jan. 1670: Pastorens H:r ELIAE (HERLITZ) Son HANS.  
 
Änkling senast 1715 i Fole, I [Nyberg 1938 s.257 + Kinberg 1896 s.274 + s.78].  
 
Barnen i första giftet bildar den äldre ättegrenen (Bryggerska).  
Barnen i det andra giftet bildar den yngre ättegrenen (Bozaeiska).  
Student Johannes Eliae Herlitius 1689 i Gotlands nation, Uppsala, C.  
Prästexamen 1694 i Uppsala, C [Nyberg 1938 s.257].  
Pastorsadjunkt 1695 i Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
Kyrkoherde 1715 i Prästgården, Fole, I [Series Pastorum].  
 
Den överdådigt sirade vinjett, som år 1716 inleder en ny vigselbok i Fole socken, och där prästens eget bröllop förkunnas, hemlighåller tyvärr namnet på brudens far. (Gunnar Sundberg).  
Denna vigselnotis saknas! 1716 i Fole, I [Gunnar Sundberg].  
 
Kyrkoherde 1716 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.257].  
 
Ur Series Pastorum: 1680 7. GÖRAN HANSSON BRYGGER, son af Slotts Bryggaren HANS DREVITZ, bördig från Tyskland. Pastor här i 34 år. D.(öd) Dec. 1714. Barn: JOHAN, Färgare i Wisby. MÄRTHA, G.(ift) med efterträdaren Herlitz. SVEN, kallade sig FOHLIN, Past. i Martebo. MARIA, G.(ift) med Svarfvaren And. Helsing.  
 
Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjömän, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.  
 
Dotter CLARA AURORA måndag 29/9 1718 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.1]. Åhr 1718. Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 29. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 30. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Pastor i Heinum H:r JOHAN LUTTEMAN. Past: i Kiellunge H:r LAURENT: WIGMAN. Stud: D:nus LAURENTIUS BACCHERUS. Fru Biskopinnan MAGDALENA LUNDIA. Kyrck: H:r NICOLAI LUTTEMANS Käresta i Gothem Mad: STINA WIMAN. Jungfru CATHARINA WESTPHAL. Baptizatorum (Dopnamn): CLARA AURORA HERLITZ.  
 
SON CAROLUS NICOLAUS söndag 11/12 1720 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s1]. 1720. Mensis (Månad): Decembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 11. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 15. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Past: i Hörsnöö H:r PETRUS RONANDER. Past: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNE. Comminist: i Wisby JOHAN CRAMERUS. Landz-Secreteraren H:r HANS LOTHIGIUS. Rådmannen H:r NIELS BÖRGESON. Past: i Kiellunge H:r LARS WIGMANS Käresta Mad: DOROTHEA SARTORIA. Mad: CATHARINA JOHAN FACHTS. Jungf: CLARA AURORA ESBERG. JUNGF: ANNA JUDICHERA. Jungf: ELISABETH BRYGGER. Baptizatorum (Dopnamn): CAROLUS NICOLAUS HERLITZ.  
 
SONEN DAVID föds onsdag 18/9 1723 Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Åhr 1723. Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 18. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 23. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Provincial Doctoren H:r JOHAN PIHL. H:r PEHR LINDLÖF. Stud: D:nus SAMUEL HANSTEEN. PEHR Laux. Kyrck: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNES Käresta Mad: ABIGAEL SCHILDER. Junf: ANNA SARTORIA. Hustru JUDITTHA (SCMIDT, ingift FASTER) Gellungz (i Väskinde). MARGRETHA Nygårdz. CHERSTIN Rystes. CHRISTIAN Boters Hustru CATHARINA. Baptizatorum (Dopnamn): DAVID HERLITZ.  
 
SONEN GUSTAF föds söndag 8/8 1725 Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Åhr 1725. Mensis (Månad): Augusti D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 8. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 12. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Probsten Höglärde H:r Magist: NICOLAUS SEPELIUS. D:nus JOHAN ESBERG. Commist: i Stenkyrcka H:r LARS JUDICHERUS. HäradzHöfdingens H:u MARTINI FRISES Fru MARGARETHA CATHARINA CLERK. Jungf: MARIA ALIIN. Baptizatorum (Dopnamn): GUSTAF HERLITZ.  
 
DOTTER EVA MARIA föds fredag 16/6 1727 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.2]. Åhr 1727. Mensis (Månad): Junii D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 16. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 22. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): HandelsM: NIELS FRÖBERG. Stud: H:r LORENTZ LUTTEMAN. Stud: H:r NICLAS KLINGVAL. Inspectorskan ANNA STINA LOTHIGIA. Mad: CATHARINA KINLOKZ: Jungf: MARGARETHA ELISABETH SCHLAU. Baptizatorum (Dopnamn): EVA MARIA HERLITZ.  
 
 
Gift 1° 1695 i Fole, I med  
 
MÄRTA GÖRANSDOTTER BRYGGER (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.257]. Född ca 167. i Prästgården?, Fole?, I [Nyberg s.257+Kinberg s.274+s.78]. Död ca 171. i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.257+Kinberg s.274+s.78]. Kyrkoherdedotter och hustru i Fole.  
— Far: GÖRAN HANSSON DREVITZ/BRYGGER. Född i Visby?, I eller Tyskland?. Död ../12 1714 i Prästgården, Fole, I [Nyberg s.257+Kinberg s.274+s.78]. Begravd ../12 1714 i Fole, I [Series Pastorum]. Kyrkoherde i 34 år i Fole, 1680-1714.  
— Mor: ELISABETH (gift med BRYGGER). Död af ålderdoms skröplighet fredag 26/2 1748 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Kyrkoherdehustru i Fole.  
 
 
Gift 2° 1716 i Fole, I med  
EVA MARIA JOHANSDOTTER?/NILSDOTTER? BOZAEA/BOZAEUS. [Nyberg 1938 s.257]. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, Stockholm?, Ångermanland?, Utrikes?. Död ../4 1737 i Prästgården, Fole, I [LIA:1 1731-1790 Likpenningar och Testamentspenningar]. Begravd tisdag 3/5 1737 i Kyrkan, Fole, I [LIA:1 1731-1790 Lik och Testamentpenningar]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka.  
— Far: JOHAN ADAM? (eller NILS? KRISTIANSSON?) BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Uppsala?, Stockholm?, Ångermanland?, Utrikes?. Död Uppsala?, Stockholm?, Ångermanland?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257).  
— Mor: OKÄND. Född ca 166. i Stockholm?, B el Uppsala?, C. Auditörshustru?.  
 
 
Barn i giftermål nr 1:
 
ELIAS HANSSON HERLITZ. Född 1696 i Fole, I [Nyberg 1938 s.257 + Kinberg 1896 s.274+Rosman 1935 s.67]. Död barnlös 56 år gl ../6 1752 i Sjonhem, I [Rosman 1935 s.67+Nyberg 1938 s.258]. Student 1718, prästvigd 1733, komminister i Fleringe, pastor 1742 i Sjonhem. Kom 1718 jemte två bröder till Upsala. De visade sig snart vara 'mer än vanligt tilltagsna ynglingar' -om än icke mer än karlarne i denna slägt i allmänhet visat sig vara -och erhöllo på rektors begäran af inspektor i landsmännens närvaro en skarp tillrättavisning som i någon mån gjorde inverkan på JÖRAN och JOHAN, men icke föll den 'högfärdige' ELIAS i smaken. (A. Kinberg 1896 s.274-275).  
 
Gift torsdag 6/12 1739 i Visby, I med  
 
HELENA HANSDOTTER KÖHLER (gift med FUNK och HERLITZ). [Rosman 1935 s.67+Nyberg 1938]. Född tisdag 21/4 1696 i Visby, I [Rosman 1935 s.67]. Död barnlös, 74 år gammal tisdag 4/9 1770 i Eskelhem, I [Rosman 1935 s.67]. Köpmannadotter och guldsmedshustru i Visby och prästfru i Sjonhem.
— Far: HANS HANSSON KÖHLER. Född ../5 1666 i Visby, I [CI;1 (1661-1692)+ Rosman 1935 s.66+Nyberg 1938 s.385]. Döpt Annandag Pingst ../5 1666 Visby, I [CI:1 (1661-1692)]. Död (begravd?) söndag 5/8 1733 Visby, I [Hallgren s.383]. Begravd 67 år gammal söndag 5/8 1733 Visby, I [Rosman 1935 s.66 + Nyberg 1938 s.385]. Hattmakarson i Visby. Köpman i Visby.  
— Mor: KRISTINA OLOFSDOTTER NORBY. Född onsdag 15/11 1676 i Klinte, I [Hallgren s.383 + Rosman 1935 s.66 + Nyberg 1938 s.385]. Död 72 år gammal tisdag 15/11 1748 i Visby, I [Hallgren s.383 + Rosman s.66 + Nyberg s.385]. Prästdotter i Klinte och handelsmannahustru i Visby.  
 
GÖRAN/JÖRAN/JÖRGEN HANSSON HERLITZ. Född torsdag 10/3 1698 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 41 år gammal måndag 30/4 1739 i Prästgården, Vall, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Student 1718. Präst 1728. Conrector i Visby 1732. Kyrkoherde i Vall 1738. (Se tabell 43).  
 
JOHAN HANSSON HERLITZ. Född 1700 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.268]. Död af ålderdomskrämpor 79 år gammal tisdag 14/12 1779 i Prästgården?, Fole, I [Dödboken]. Begravd af Biskop GABRIEL LÜTKEMAN tisdag 7/3 1780 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Student, superintendents adjunkt 1727, stadskaplan i Visby 1730-39. Kyrkoherde i Fole 1738. (Se tabell 47).  
 
KRISTIAN HANSSON HERLITZ. Född 1702 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ogift [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjöman.  
 
Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjöman, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.  
 
MARIA HANSDOTTER HERLITZ (gift med SCHLAU och PELTZER). Född 1704 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Död 86-87 år gammal onsdag 6/4 1791 i Hallvide?, Dalhem, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Köpmanshustru, änka, sjökaptenshustru.  
Gift 1° tisdag 28/5 1723 i Fole?, I med  
JOHAN* BERNDT SCHLAU. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 170. i Visby?, I? [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död onsdag 2/5 1739 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Köpman i Visby.  
Gift 2° tisdag 12/10 1756 i Visby?, I med  
CONRAD AXEL* PELTZER. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 170. i Dalhem?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död tisdag 8/7 1766 i Hallvide, Dalhem, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjökapten och skeppare i Dalhem.  
 
GERTRUD* ELISABET HANSDOTTER HERLITZ (gift med WIMAN). Född 1706 i Prästgården, Fole, I [Lemke s.93]. Död på Slite?, I [Nyberg 1938]. Köpmanshustru i Slite.  
Gift ca 172. i Fole?, I med  
ADAM PERSSON WIMAN. [Nyberg 1938]. Född ca 169. på Slite?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Slite?, I [Nyberg 1938]. Köpman i Slite.  
 
METTA HANSDOTTER HERLITZ (gift med HASSELGREN). Född 1708 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Död på Fårösund?, Bunge?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Strandridarhustru i Fårösund.  
Gift ca 173. i Fole?, I med  
HENRIK/HARALD? HASSELGREN. [Nyberg 1938]. Född ca 170. på Fårösund?, Bunge?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Fårösund?, Bunge?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Strandridare i Bunge.  
 
Barn OKÄND HANSSON HERLITZ. Född i Fole, I [Nyberg 1938 s.257]. Död ung Fole, I [Nyberg 1938 s.257].  
 
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
KLARA AURORA HANSSON HERLITZ. Född måndag 29/9 1718 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Döpt tisdag 30/9 1718 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Död 47 år gammal torsdag 19/12 1765 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Domkyrkosysslingsman-och pastorshustru.  
 
CI:1 (1731-1824) s.1. Pag: 1:ma Richtig Förtechning uppå Födde och Döpte uti Fohle och Lokrume Församblingar wid anträdet till Pastoratet Åhr 1731 Inrättad och Författad af JOHANNE ALSCHOVIO.  
Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 29. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 30. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Pastor i Heinum H:r JOHAN LUTTEMAN. Past: i Kiellunge H:r LAURENT: WIGMAN. Stud: D:nus LAURENTIUS BACCHERUS. Fru Biskopinnan MAGDALENA LUNDIA. Kyrck: H:r NICOLAI LUTTEMANS Käresta i Gothem Mad: STINA WIMAN. Jungfru CATHARINA WESTPHAL. Baptizatorum (Dopnamn): CLARA AURORA HERLITZ.  
 
Gift söndag 23/11 1740 i Fole, I med  
PER JOHANSSON BAHR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1705 [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 63 år gammal söndag 25/9 1768 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkosyssloman. Pastor på Fårö.  
— Far: JOHAN. Född ca 168. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
 
 
CARL NICLAS/KARL NIKLAS HANSSON HERLITZ. Född söndag 11/12 1720 i Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.1 + Nyberg 1938 s.269]. Döpt torsdag 15/12 1720 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Död 61 år gammal (1761 Svenska släktkalendern 1982 s.186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738. Prästvigd 1751. Komminister i Anga 1757. (Se tabell 48).  
 
DAVID HANSSON HERLITZ. Född onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt måndag 23/9 1723 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där. (Se tabell 51).  
 
GUSTAF HANSSON HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt torsdag 12/8 1725 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Sjöman. (Se tabell 54).  
 
EVA MARIA HANSDOTTER HERLITZ. Född fredag 16/6 1727 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2].  
Döpt DOTTER EVA MARIA föds torsdag 22/6 1727 Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.2]. Död ung? i Fole?, I [Nyberg 1938].  
 
Åhr 1727. Mensis (Månad): Junii D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 16. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 22. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): HandelsM: NIELS FRÖBERG. Stud: H:r LORENTZ LUTTEMAN. Stud: H:r NICLAS KLINGVAL. Inspectorskan ANNA STINA LOTHIGIA. Mad: CATHARINA KINLOKZ: Jungf: MARGARETHA ELISABETH SCHLAU. Baptizatorum (Dopnamn): EVA MARIA HERLITZ.  
 
 
Tabell 43 (generation 6)  
 
(från tabell 42) GÖRAN/JÖRAN/JÖRGEN HANSSON HERLITZ. Född torsdag 10/3 1698 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 41 år gammal måndag 30/4 1739 i Prästgården, Vall, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Student 1718. Präst 1728. Conrector i Visby 1732. Kyrkoherde i Vall 1738.  
 
Kom 1718 jemte två bröder till Upsala. De visade sig snart vara 'mer än vanligt tilltagsna ynglingar' -om än icke mer än karlarne i denna slägt i allmänhet visat sig vara -och erhöllo på rektors begäran af inspektor i landsmännens närvaro en skarp tillrättavisning som i någon mån gjorde inverkan på JÖRAN och JOHAN, men icke föll den 'högfärdige' ELIAS i smaken. 1732 blev JÖRAN H. konrektor i Visby, men kom i delo med sina förmän och erhöll 1738 Valls pastorat som reträtt. Följande år dog han derstädes i April månad, dervid dödsfallet för nådårets skull hölls hemligt tills den 1 Maj randats. (A. Kinberg 1896 s.274-275) Måste 1738 göra Præasul offentlig afbön för visad sidovördnad.  
 
Ur Fole dödbok 26/10 då Vice Pastorn JOHAN GÖRANSSON HERLITZ dog i Rödsoten: Ehuru Hans Fader afled, då denna sonen ej war än på 7:de året, och lemnade sin Enka och Barn i största Armod.  
 
Gift tisdag 15/7 1729 i Endre, I med
 
KATARINA* HELENA NILSDOTTER SEPELIA (gift med HERLITZ). [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född (4/4 1702)? eller torsdag 4/4 1701 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 94 år gammal 1795 i Prästgården?, Vall?, I [Nyberg 1938]. Prästdotter från Rute, kyrkoherdehustru i Vall.  
— Far: NILS/NIKLAS SEPELIUS. Född ca 167. [Kinberg 1896 s.275]. Död i Rute, I [Kinberg 1896 s.275]. Prost i Rute.  
— Mor: HELENA ELISABET HÖK/HÖÖK. Född ca 167. [Kinberg 1896 s.275]. Död i Rute, I [Kinberg 1896 s.275]. Prostinna i Rute.  
 
Barn:  
 
NILS GÖRANSSON HERLITZ. Född långfredagen 27/3 1730 i Endre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 80 år gammal lördag 31/3 1810 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Student i Uppsala 1749. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman 1760. Director cantus 1766. Kyrkoherde i Öja 1776. (Se tabell 44).  
 
JOHAN GÖRANSSON HERLITZ. Född söndag 8/10 1732 i Stenstugu, Endre, I [Nyberg 1938 s.259]. Död i Rödsoten 47 år gammal tisdag 26/10 1779 i Sojdeby, Fole, I [Dödboken]. Fil. mag. Prästvigd i Kalmar 1757. Pastorsadjunkt i Fardhem. Vice pastor i Fole. (Se tabell 45).  
 
MARGARETHA ELISABETH GÖRANSDOTTER HERLITZ. Född lördag 18/12 1736 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död barnlös 74 år gammal lördag 9/6 1810 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästdotter, tullvisitörshustru i Visby.  
Gift ca 176. Visby, I med  
JOAKIM/JOACHIM DUNDERHAKE. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1735 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 75 år gammal fredag 7/9 1810 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Lanttullkarl. Tullskrivare. Tullvisitör vid Lanttullen, Norderport, Visby.  
 
GÖRAN GÖRANSSON HERLITZ. Född 1739 i Prästgården, Vall, I [Nyberg 1938 s.259]. Död ca 42 år gammal 1781 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Stud. i Lund 1760. Präst 1767. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman i Visby. (Se tabell 46).  
 
 
Tabell 44 (generation 7)  
 
(från tabell 43) NILS GÖRANSSON HERLITZ. Född långfredagen 27/3 1730 i Endre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 80 år gammal lördag 31/3 1810 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Student i Uppsala 1749. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman 1760. Director cantus 1766. Kyrkoherde i Öja 1776.  
Gift torsdag 25/4 1776 i Klinte?, I med  
KATARINA BRITA HÖKERBERG. [Nyberg 1938 s.259]. Född söndag 22/4 1750 i Klinte, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 79 år gammal fredag 21/8 1829 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kronobefallningsmansdotter, kyrkoherdehustru, änka.  
— Far: KARL HÖKERBERG. Född 1722 i Östergötland, E [Hallgren s.384]. Död 54 år gammal 1776 i Stockholm, AB [Hallgren s.384]. Kronobefallningsman.  
— Mor: MARIA PERSDOTTER NORBY (gift med HÖKERBERG). Född fredag 24/7 1719 i Klinte, I [Hallgren s.384]. Död 60 år gammal onsdag 1/3 1780 i Öja, I [Hallgren s.384]. Handelsmannadotter i Klinte. Kronobefallningsmannahustru.  
 
Barn:
 
MARIA ELISABET NILSDOTTER HERLITZ. Född skärtorsdagen 27/3 1777 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död onsdag 16/12 1778 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästdotter.  
 
KATARINA HELENA NILSDOTTER HERLITZ. Född tvilling tisdag 10/3 1778 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 1778 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter.  
 
MARGARETA/MARGRETA NILSDOTTER HERLITZ. Född tisdag 10/3 1778 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 1778 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter.  
 
KATARINA MARGARETA NILSDOTTER HERLITZ (gift med CHASSEUR). Född måndag 3/5 1779 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 81 år gammal tisdag 7/8 1860 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Är detta samma kvinna som finns omnämnd i Sjö Sätesgård i Holm? Mamsell, Hushållerska Catrina Ch. Herlitz. Inflyttad från Stockholm 24/10 1830, dit igen 22/10 1831.  
Gift tisdag 4/4 1797 i Öja, I med  
KARL* ANTON ALBERT JOHAN CHASSEUR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1771 i Braunschweig, Tyskland [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död av slag, ca 51-52 år gammal fredag 21/3 1823 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Bokhållare. Köpman. Konsul i Visby.  
 
GEORG NIKLAS NILSSON HERLITZ. Född tisdag 4/7 1780 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 8 år gammal onsdag 27/5 1789 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästson i Öja.  
 
KARL ANDERS NILSSON HERLITZ. Född lördag 8/12 1781 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 4 månader gammal fredag 22/3 1782 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdeson.  
 
MARIA ELISABET NILSDOTTER HERLITZ. Född fredag 18/7 1783 i Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 1784 Öja, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter.  
 
 
Tabell 45 (generation 7)  
 
(från tabell 43) JOHAN GÖRANSSON HERLITZ. Född söndag 8/10 1732 i Stenstugu, Endre, I [Nyberg 1938 s.259]. Död i Rödsoten 47 år gammal tisdag 26/10 1779 i Sojdeby, Fole, I [Dödboken]. Fil. mag. Prästvigd i Kalmar 1757. Pastorsadjunkt i Fardhem. Vice pastor i Fole.  
 
Ur Fole dödbok 26/10 då Vice Pastorn Johan Göransson Herlitz dog i Rödsoten: Ehuru Hans Fader afled, då denna sonen ej war än på 7:de året, och lemnade sin Enka och Barn i största Armod.  
 
Gift tisdag 23/2 1762 i Fardhem, I med  
 
MARGARETA KATARINA NILSDOTTER LANGE. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född fredag 11/2 1737 i Fardhem, I [Nyberg 1938 s.259]. Död 62 år gammal måndag 12/8 1799 i Sojdeby, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Prästfru. EnkeFru. Kronofogde- och vice landskamrerarehustru i Visby.  
— Far: NILS/NIKLAS/NICOLAUS LANGE. Född ca 170. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i Fardhem?, I [Nyberg 1938 s.259]. Kontraktsprost i Fardhem.  
— Mor: MARGARETA KATARINA FACHT. Född ca 170. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i Fardhem?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kontraktsprostinna.  
 
Barn:  
 
MARGARETA KRISTINA JOHANSDOTTER HERLITZ. Född måndag 29/11 1762 i Fardhem, I [Nyberg 1938 s.259]. Död lördag 25/9 1830 i Lokrume, I [Nyberg 1938 s.259]. Hemmansägarhustru.  
Gift ca 178. i Fole, I med  
MÅRTEN/MARTIN PERSSON. [Nyberg 1938 s.259]. Född ca 175. i Sojdeby?, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Död i Sojdeby, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Hemmansägare i Sojdeby i Fole.  
— Far: PER. Född ca 172. i Sojdeby?, Fole, I [Nyberg 1938 s.259]. Död Sojdeby?, Fole, I [Nyberg 1938 s.259].  
 
HELENA MARIA JOHANSDOTTER HERLITZ (gift med BOBERG och NORBY RONANDER). Född tisdag 8/11 1763 i Fardhem, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i barnsäng, 31 år gammal måndag 4/8 1794 i Visby, I [Nyberg 1938 s.259]. Skepparhustru. Änka. Tulltjänstemannahustru.  
Gift 1° före 1786, ca 178. i Visby?, I med  
LARS BOBERG. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 175. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppare.  
Gift 2° tisdag 17/6 1794 Visby?, I med  
KARL/CARL NORBY RONANDER. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född ca 176. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Besökare. Tulltjänsteman.  
 
GÖRAN THEODOR JOHANSSON HERLITZ. Född fredag 22/2 1765 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Död i Rödsoten 14 år 7 mån 18 dagar gl söndag 10/10 1779 Prästgården, Fole, I. Vicepastorson i Fole.  
 
NILS JOHANSSON HERLITZ. Född 1766 i Fardhem, I [Nyberg 1938 s.259]. Död 1852 i Sanda, I [Nyberg 1938 s.260]. Student 1782. Fil. dr i Lund 1787. Komminister i Dalhem 1803. Kyrkoherde i Hejnum 1810 och i Sanda 1812. Kontraktsprost 1826-45. Bankrevisor 1815. Riksdagsman 1823. Jubeldoktor 1837.  
Gift 1803 i Visby?, I med  
WENDLA MARIA CRAMÉR. [Nyberg 1938 s.260]. Född 1780 i Visby, I [Nyberg 1938 s.260]. Död ca 91 år gammal 1871 Visby, I [Nyberg 1938 s.260]. Prostinna i Sanda, änka i Visby.  
 
JOHANNES JOHANSSON HERLITZ. Född 1768 i Fole, I [Nyberg 1938 s.260]. Död 78 år gammal 1846 i S:t Ybes, Frankrike? [Nyberg 1938 s.263 + Kinberg 1896]. Svensk konsul i S:t Ybes.  
 
Gift 1° 1798 i Visby?, I med  
MARGARETHA HEJDENBERG. [Nyberg 1938 s.263]. Född 1766 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Död ca 35 år gammal 1801 i Visby?, I [Nyberg 1938 s.263]. Skeppsombudsmannadotter i Visby.  
 
Gift 2° 1806 i S:t Ybes, Frankrike? med MARIA DE MIRANDA. [Nyberg 1938 s.263]. Född 1770 i S:t Ybes?, Frankrike? [Nyberg 1938 s.263]. Död S:t Ybes?, Frankrike? [Nyberg 1938 s.263]. Konsulinna i S:t Ybes.  
 
 
ABRAHAM JOHANSSON HERLITZ. Född torsdag 5/4 1770 i Stora Sojdeby?, Fole, I. Död af Convulsioner och ref 14 weckor 1 dag lördag 14/7 1770 i Stora Soideby?, Fole I. Begravd hederligen i förnämes närvaro tisdag 17/7 1770 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken].  
 
JOHANNA ELISABETH JOHANSDOTTER HERLITZ. Född måndag 15/4 1771 i Stora Sojdeby?, Fole, I [Dödboken]. Död af Mässling 1 år 8 dagar gl torsdag 23/4 1772 Stora Soideby?, Fole, I [Dödbok]. Begravd hederligen jämte Brodren ABRAHAM tisdag 28/4 1772 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken].  
 
JOHANNA ELISABETH JOHANSDOTTER HERLITZ. Född 1773 i Fole, I [Nyberg 1938 s.263]. Död ogift, ca 184. [Nyberg 1938 s.260].  
 
BRITA JUSTINA JOHANSDOTTER HERLITZ (gift med LUNDBORG). Född 1774 i Fole, I [Nyberg 1938 s.260]. Död ca 64 år gammal 1838 i Gartarve, Gammelgarn, I [Nyberg 1938 s.260]. Hemmansägarhustru. Flera barn döda i unga år.  
Gift 1793 i Fole, I med  
JOHAN LUNDBORG. [Nyberg 1938 s.260]. Född i Gartarve?, Gammelgarn, I [Nyberg 1938 s.260]. Död Gartarve?, Gammelgarn, I [Nyberg 1938 s.260]. Hemmansägare i Gartarve i Gammelgarn.  
 
MARTIN JOHANSSON HERLITZ. Född 1775 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Död af Twinsot i 8:de året onsdag 31/7 1782 Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Begravd lördag 3/8 1782 i Fole, I [Dödboken].  
 
LARS JOHANSSON HERLITZ. Född efter 1775 i Prästgården, Fole, I. Död måndag 3/1 1780 Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Begravd onsdag 5/1 1780 i Fole, I [Dödboken].  
 
 
Tabell 46 (generation 7)  
 
(från tabell 43) GÖRAN GÖRANSSON HERLITZ. Född 1739 i Prästgården, Vall, I [Nyberg 1938 s.259]. Död ca 42 år gammal 1781 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Stud. i Lund 1760. Präst 1767. Hospitalspredikant och domkyrkosyssloman i Visby.  
 
Gift 1774 med  
 
SOFIA CHARLOTTA LUTTEMAN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.263]. Född 1749 i Alskog?, I [Nyberg 1938 s.263]. Död 1833 i Autsarve, Fole, I [Nyberg 1938 s.263]. Prästdotter från Alskog, prästfru 1774, änka 1781, köpmanshustru.  
 
Barn:  
 
EVA ELISABETH GÖRANSDOTTER HERLITZ. Född 1774 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Död 1798 i Karlskrona, K [Nyberg 1938 s.263]. Prästdotter i Visby, guldsmedshustru i Karlskrona.  
Gift i Visby?, I med  
DIDR. SCHWARDT. [Nyberg 1938 s.263]. Född i Karlskrona?, K? [Nyberg 1938 s.263]. Död Karlskrona?, K? [Nyberg 1938 s.263]. Guldsmed i Karlskrona.  
 
GEORG/GÖRAN GÖRANSSON HERLITZ. Född posthumus (efter faderns död) 1782 i Visby, I [Nyberg 1938 s.263]. Död ca 47 år gammal 1829 i Fole, I [Nyberg 1938 s.263]. Reste till Lund 1801 och avlade examina där 1807. Prästvigd i Lund 1807. T.f. reg.pastor vid det i Lund 1808-09 tillfälligt förlagda Jönköpings-reg. Kollega vid Visby skola 1810. Stadskaplan 1812. Kyrkoherde i Fole 1820. Prost 1822. Riksdagsman 1823. Upphovsman till D.B.W:s fri-och fattigskola. Säve ägnar honom i sina Gotl. minnen följande runa: 'Lycklig predikant, vän af de fattiga och deras undervisning och en glad vän bland vänner, kan han hälsas såsom vår sällskaps (D.B.W.) egentliga stiftare i ädlare mening.'  
Gift 1817 i Visby, I med  
JOHANNA ELISABETH SAHLSTEN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.264]. Född 1796 i Visby, I [Nyberg 1938 s.264]. Död ca 86 år gammal 1882 i Sanda, I [Nyberg 1938 s.264]. Överdykerikommissariedotter i Visby, kyrkoherdinna i Fole, änka 1829.  
— Far: B.A. SAHLSTEN. Död i Visby?, I [Nyberg 1938 s.264]. Överdykerikommissarie i Visby.  
— Mor: ELSA MARIA CALLANDER. Död i Visby?, I [Nyberg 1938 s.264]. Överdykerikommissariehustru i Visby.  
 
 
Tabell 47 (generation 6)  
 
(från tabell 42) JOHAN HANSSON HERLITZ. Född 1700 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.268]. Död af ålderdomskrämpor 79 år gammal tisdag 14/12 1779 i Prästgården?, Fole, I [Dödboken]. Begravd af Biskop GABRIEL LÜTKEMAN tisdag 7/3 1780 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Student, superintendents adjunkt 1727, stadskaplan i Visby 1730-39. Kyrkoherde i Fole 1738. Student 1716. Superintendents adjunkt 1727. Stadskaplan i Visby 1730-1739. Han var den siste stadskaplan i Visby, som blev kallad på Rådhuset av församlingens äldste. Kyrkoherde i Fole 1738. Begraven i Fole kyrka. (Nyberg 1938, s.268). Kom 1718 jemte två bröder till Upsala. De visade sig snart vara 'mer än vanligt tilltagsna ynglingar' -om än icke mer än karlarne i denna slägt i allmänhet visat sig vara - och erhöllo på rektors begäran af inspektor i landsmännens närvaro en skarp tillrättavisning som i någon mån gjorde inverkan på JÖRAN och JOHAN, men icke föll den 'högfärdige' ELIAS i smaken. (A. Kinberg 1896 s.274-275)  
 
Konsistorieprotokoll från Visby 20/9 1744 (Lemke? sidan 542): Likaledes anmodades Prosten Lutteman, att han gifver Kyrkoherden uti Fole hr JOHAN HERLITZ en allvarsam förmaning till ett nyktert, saktmodigt och en prestman värdigt ärbart lefverne.  
 
Ur Visby CI:4 (1721-1747) s.52: Anno 1727. d: 6 Julii: döptes Comministrens Ährew: och wähl: H:r JOHAN JOH: HERLITZ dotter wid namn MAGDALENA.  
 
Gift 1° 1726 i Uppsala?, C? med  
KATARINA/CATHARINA WARGENTIN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.268]. Född i Uppsala?, C? [Nyberg 1938 s.268]. Död 1740 i Prästgården?, Fole, I [Nyberg 1938 s.268]. Kyrkoherdehustru i Fole.  
 
Gift 2° 1741 i Visby?, I med  
KATARINA/CATHARINA WICKBERG (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.268]. Född ca 1707 i Västergarn?, I [Nyberg 1938]. Död af ålderdom och bräckliget 72 år gammal måndag 21/6 1779 i Fole, I [Dödboken]. Kyrkoherdehustru.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
MAGDALENA JOHANSDOTTER HERLITZ (gift med KOLMODIN). Döpt torsdag 6/7 1727 i Visby, I [CI:4 (1721-1747) s.52]. Död i Ryftes?, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Stadskapellansdotter i Visby. Lantbrukarhustru i Ryftes i Fole.  
 
Ur Visby CI:4 (1721-1747) s.52: Anno 1727.  d: 6 Julii: döptes Comministrens Ährew: och wähl: H:r JOHAN JOH: HERLITZ dotter wid namn MAGDALENA.  
Gift 1745 i Fole, I med  
JOHAN KOLMODIN. [Nyberg 1938 s.269]. Född i Ryftes?, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Död Ryftes?, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Lantbrukare vid Ryftes i Fole.  
 
ELIAS FREDRIK JOHANSSON HERLITZ. Född ca 1729 i Visby, I [Dödboken]. Död söndag 4/10 1730 Visby, I [Dödboken]. Stadskapellans- och prästson i Visby.  
 
ANDERS JOHANSSON HERLITZ. Född 1731 i Visby, I [Nyberg 1938 s.269]. Död ogift ca 55 år gammal 1786 i Ryftes, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Stadskapellansson i Visby.  
 
OKÄND JOHANSSON HERLITZ. Född ca 1733 i Visby, I [Dödboken]. Död söndag 18/8 1734 Visby, I [Dödboken]. Stadskapellanson i Visby.  
 
 
Tabell 48 (generation 6)  
 
(från tabell 42) CARL NICLAS/KARL NIKLAS HANSSON HERLITZ. Född söndag 11/12 1720 i Prästgården, Fole, I [CI:1 1731-1824 s.1 + Nyberg 1938 s269]. Döpt torsdag 15/12 1720 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.1]. Död 61 år gammal (1761 Svenska släktkalendern 1982 s.186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738. Prästvigd 1751. Komminister i Anga 1757.  
 
1720. Mensis (Månad): Decembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 11. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 15. Nom: Parent: (Nomina Parentis, Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Past: i Hörsnöö H:r PETRUS RONANDER. Past: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNE. Comminist: i Wisby JOHAN CRAMERUS. Landz-Secreteraren H:r HANS LOTHIGIUS. Rådmannen H:r NIELS BÖRGESON. Past: i Kiellunge H:r LARS WIGMANS Käresta Mad: DOROTHEA SARTORIA. Mad: CATHARINA JOHAN FACHTS. Jungf: CLARA AURORA ESBERG. JUNGF: ANNA JUDICHERA. Jungf: ELISABETH BRYGGER. Baptizatorum (Dopnamn): CAROLUS NICOLAUS HERLITZ.  
 
Gift 1754 med  
ANNA MARGARETHA/MARGARETA KOLMODIN (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.269]. Född 1732 [Nyberg 1938]. Död 51 år gammal 1783 i Anga?, I [Nyberg 1938]. Komministerhustru i Anga.  
 
Barn:
 
CARL/KARL CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född 1754 i Kräklingbo?, I [Nyberg 1938 s.269]. Död barnlös ca 50 år gammal 1804 i Visby, I [Nyberg 1938 s.269]. Sadelmakare i Visby.  
Gift 1792 med  
ANNA HELENA HEJDENBERG (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.269]. Född 1747 [Nyberg 1938 s.269]. Död ca 81 år gammal 1828 i Visby, I [Nyberg 1938 s.269]. Sadelmakarhustru i Visby. Änka 1804 i Visby.  
 
JOHANNES CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född 1756 i Kräklingbo, I [Nyberg 1938 s.269]. Död ca 59 år gammal 1815 i Åkra, Sjonhem, I [Nyberg 1938 s.269]. Lantbrukare i Åkra i Sjonhem. (Se tabell 49).  
 
GABRIEL TIMOTHEUS CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född lördag 16/6 1764 i Anga, I [Nyberg 1938 s.271]. Död 46 år gammal måndag 27/4 1812 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjökapten. Underofficer vid slaget i Svensksund 1788. (Se tabell 50).
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-25 03:09)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-24, 20:50
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tabell 50 (generation 7)  
 
(från tabell 48) GABRIEL TIMOTHEUS CARLSSON/KARLSSON HERLITZ. Född lördag 16/6 1764 i Anga, I [Nyberg 1938 s.271]. Död 46 år gammal måndag 27/4 1812 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjökapten. Underofficer vid slaget i Svensksund 1788.  
 
Sjökapten. Tjänstgjorde, enligt Säve, som underofficer i 1788 års ryska krig, där han för tapperhet erhöll Svensksundsmedaljen, vilken ännu kan beskådas på skeppargillets i Visby så kallade Välkomst. (Nyberg 1938, s.271).  
 
Gift söndag 26/10 1794 Visby, I med  
 
CHRISTINA ELISABETH/KRISTINA ELISABET DUBBE (gift med HERLITZ). [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1767 i Visby?, I [Nyberg 1938 s.271]. Död ca 68 år gammal onsdag 6/5 1835 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppardotter. Sjökaptenshustru.  
— Far: DUBBE. Född ca 173. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppare.  
— Mor: CHRISTINA/KRISTINA CALLANDER. Född ca 173. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skepparhustru.  
 
Barn:  
 
ANNA CHRISTINA/KRISTINA GABRIELSDOTTER HERLITZ. Född lördag 26/9 1795 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ogift 57 år gammal tisdag 25/1 1853 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Bodde hos modern.  
 
CARL/KARL GABRIELSSON HERLITZ. Född söndag 4/8 1799 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 17 år gammal fredag 1/11 1816 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handelsbokhållare i Visby.  
 
JACOB NICLAS/JAKOB NIKLAS GABRIELSSON HERLITZ. Född måndag 23/5 1803 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 29 år gammal onsdag 27/2 1833 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Student 1823. Handelsbokhållare. Köpman.  
 
Gift söndag 9/12 1832 på Rosendal, Visby, I med
 
BARBARA MARGARETA JOHANSDOTTER BAHR (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.271]. Född lördag 24/11 1804 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 79 år gammal tisdag 29/7 1884 på Fattighuset i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Handlardotter. Bokhållarhustru 1832 och änka 1833 i Visby.  
— Far: JOHAN LARSSON BAHR. Född ca 177. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handlare i Visby.  
— Mor: CATHARINA CHRISTINA HÖÖK. Född ca 177. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handlarhustru i Visby.  
 
 
Tabell 51 (generation 6)  
 
(från tabell 42) DAVID HANSSON HERLITZ. Född onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt måndag 23/9 1723 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där.  
 
Åhr 1723. Mensis (Månad): Septembr: D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 18. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 23. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Provincial Doctoren H:r JOHAN PIHL. H:r PEHR LINDLÖF. Stud: D:nus SAMUEL HANSTEEN. PEHR Laux. Kyrck: i Weschinde H:r JÖNS: GAHNES Käresta Mad: ABIGAEL SCHILDER. Junf: ANNA SARTORIA. Hustru JUDITTHA (SCMIDT, ingift FASTER) Gellungz (i Väskinde). MARGRETHA Nygårdz. CHERSTIN Rystes. CHRISTIAN Boters Hustru CATHARINA. Baptizatorum (Dopnamn): DAVID HERLITZ.  
 
DAVID HERLITZ var 28 år då han gifte sig med den 33-åriga MARGARETA MARIA WESTÖÖ.  
 
Ur Visby CI:5 (174-1764) s.19:  
Antekning på Brudefolk Anno 1760. ---  
Julius 15 Comministern här wid Stads Församlingen Ärevördige och Högvällärde Herr DAVID HERLITZ, Fru CHRISTINA ELISAB: DAHLMAN.  
 
DAVID HERLITZ var 37 år gammal vid andra giftermålet med 24-åriga änkan KRISTINA ELISABETH BULL (tidigare gift med DALMAN).  
 
Gift 1° torsdag 17/10 1751 i Hall, I med  
 
MARGRETA MARIA PERSDOTTER WESTÖÖ (gift med HERLITZ). [Kinberg 1896 s.277 + 641]. Född 1718 i Hangvar, I [Nyberg 1938]. Död måndag 1/8 1757 i Visby, I [Rosman? ViLa]. Kyrkoherdehustru.  
— Far: PETTER JÖNSSON WESTÖÖ. Född 1683 i Hall, I [Nyberg 1938 s.641]. Död 77 år gammal 1752 i Hall?, I [Nyberg 1938 s.641]. Bruksägare och köpman i Hall och Hellvi(Nyberg 1938). Hangvar då?.  
— Mor: MARIA HANSDOTTER FACHT. Född 1680 i Visby?, I [Nyberg 1938 s.641]. Död 82 år gammal 1762 i Hall?, I [Nyberg 1938 s.641]. Bruksegarenka.  
 
Gift 2° tisdag 15/7 1760 i Visby, I med  
 
KRISTINA ELISABET* HANSDOTTER BULL (gift med DALMAN och HERLITZ). [CI:5 (1748-1764) + Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Född torsdag 12/2 1736 i Visby, I [Kinberg 1896+Nyberg 1938]. Död 75 år gammal tisdag 26/3 1811 i Prästgården, Fårö, I [Dödboken]. Begravd i sakristian ../4 1811 i Kyrkan, Fårö, I [Dödboken]. Köpmans-, rådmans- och vice borgmästaredotter i Visby. Rektorska i Visby. Kyrkoherdehustru på Fårö.  
— Far: HANS ANTON HANSSON BULL. Född måndag 8/1 1694 i Visby, I [Kinberg 1896]. Död 72 år gammal lördag 22/2 1766 Visby, I [Kinberg 1896 s.81]. Köpmannason i Visby. Köpman. Handelsman. Rådman. Vice borgmästare i Visby.  
— Mor: ELISABET HANSDOTTER KÖHLER (gift med BULL). Född söndag 10/11 1701 i Visby, I [Rosman 1935 s.67]. Död 78 år gammal lördag 30/9 1780 Visby, I [Rosman 1935 s.67]. Köpmannadotter och köpmanshustru i Visby.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
JOHAN DAVIDSSON HERLITZ. Född söndag 11/3 1753 i Hall, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 2 år gammal, måndag 9/6 1755 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdeson.  
 
MARIA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född onsdag 19/3 1755 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 20 år gammal onsdag 26/7 1775 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. 3 år gammal i Bouppteckning 360, 28/11 1757 efter modern.  
 
ADAM DAVIDSSON HERLITZ. Född tvilling måndag 25/7 1757 i Visby, I [Kinberg 1896]. Sjöfarande. Bortrest. Flyttat bort (Kinberg 1896). Bouppteckning 360, 28/11 1757 efter modern.  
 
EVA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född måndag 25/7 1757 i Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död nära 2 månader gammal, söndag 18/9 1757 Visby, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästdotter i Visby.  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
ELISABET DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med LYTH). Född lördag 4/7 1761 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 39 år gammal lördag 21/2 1801 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter och kyrkoherdehustru på Fårö.  
Gift söndag 12/2 1786 Fårö, I med  
GREGER* EBERHARD LYTH. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född måndag 29/9 1755 [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 76 år gammal, måndag 19/3 1832 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherde på Fårö.  
 
SUSANNA MARGARETA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född tisdag 19/7 1763 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död måndag 12/9 1763 Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkoadjunktsdotter i Visby.  
 
EVA KATARINA DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med BLESELL). Född tisdag 18/9 1764 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 44 år gammal lördag 1/7 1809 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Skeppare-, kalkbruksägare- och Stockholmsborgarehustru. (Se tabell 52).  
 
JOHAN ANTON DAVIDSSON HERLITZ. Född torsdag 23/4 1767 i Lärbro, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 2 år gammal söndag 7/1 1770 Lärbro, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Prästson i Lärbro.  
 
DAVID DAVIDSSON HERLITZ. Född söndag 2/10 1768 i Lärbro, I [Nyberg 1938 s.272 + Kinberg 1896]. Död 63 år gammal torsdag 1/3 1832 i Slitehamn, Othem, I [Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Sjökapten, veteran från ryska kriget, som fick Svensksundsmedaljen. Tullinspektor, tullkontrollör vid Ljugarn och Slitehamn. (Se tabell 53).  
 
 
Tabell 52 (generation 7)  
 
(från tabell 51) EVA KATARINA DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med BLESELL). Född tisdag 18/9 1764 i Visby, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Död 44 år gammal lördag 1/7 1809 i Fårö, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Skeppare-, kalkbruksägare- och Stockholmsborgarehustru.  
 
Gift söndag 12/2 1786 Fårö, I med  
 
JOHAN JOAKIMSSON BLESELL. [Hallgren 1926]. Född onsdag 3/6 1747 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I [C:3 (1707-1849) Pag. 33 Nr 61]. Döpt söndag 7/6 1747 i Väskinde, I [C:3 (1707-1849) Pag. 33 Nr 61]. Död 83 år gammal fredag 15/10 1830 i Lauters, Fårö, I [C: + Hallgren]. Styrman. Sjökapten. Kalkbruksägare. Borgare i Stockholm.  
— Far: JOAKIM JOAKIMSSON. Född tisdag 9/7 1701 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I [CI:2 (1667-1705) s.78 N:o 191]. Döpt fredag 12/7 1701 i Väskinde, I [CI:2 (1667-1705) sidan 78, N:o 191]. Död av ålder+kolik 74 år 10 m 4 d måndag 13/5 1776 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I. Hemmansägare på 9/16 mantal St. Bläsnungs i Västkinde. Kyrkvärd.  
— Mor: KATARINA RASMUSDOTTER. Född måndag 6/6 1710 i Stora Hästnäs, Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.82v]. Döpt onsdag 8/6 1710 i Visby, I [CI:3 (1700-1720) s.82v]. Död av ålderdomsbräcklighet 79 år fredag 8/1 1790 i Stora Bläsnungs, Väskinde, I. Hemmansägarhustru.  
 
Barn:  
 
DAVID JOHANSSON BLESELL. Född oäkta? lördag 21/1 1786 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 53 år gammal tisdag 1/10 1839 Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Bruksägare och kalkbrukspatron vid Lauters på Fårö.  
 
Gift tisdag 18/4 1826 i Fårö, I med  
 
ANNA GRETA JÖNSDOTTER (gift med BLESELL). [Hallgren]. Född onsdag 26/11 1794 i Nors, Fårö, I [Hallgren]. Död 68 år gammal söndag 1/2 1863 i Lauters?, Fårö, I [Hallgren]. Kalkbrukspatronshustru.  
— Far: JÖNS RASMUSSON. Född ca 176. i Nors?, Fårö?, I. Död i Nors, Fårö, I [Hallgren]. Husbonde.  
— Mor: KRISTINA RASMUSDOTTER. Född ca 176. i Nors?, Fårö?, I. Död Nors?, Fårö?, I [Hallgren]. Husbondhustru.  
 
JOHANNES JOHANSSON BLESELL. Född fredag 25/7 1788 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 3 månader gammal fredag 24/10 1788 Lauters, Fårö, I [Hallgren].  
 
KATARINA JOHANSDOTTER BLESELL (gift med THOMSSON). Född måndag 12/10 1789 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 47 år gammal onsdag 12/4 1837 på Fårö?, I? [Hallgren]. Dykeriinspektorska.  
 
Titel: Folkets röst Datum: 1858-01-09 Sida 3 För några veckor tillbaka berättade Friskytten att den vackra danserskan miss Lydia Tompson skulle vara svenska till börden och född på Gottland. I anledning häraf säger Gottlands Läns Tidning att en till Gottland kommen och en tid i Wisby anställd engelsk handelsbokhållare vid namn Tompson, sedermera gifte sig med en såsom mycket vacker omtalad Gottlands-flicka, m:ll Blessell, och fick med henne Lanters (Lauters) gård på Fårö, samt att en dotter af detta gifte blifvit uppfostrad i England, är här bekant; huruvida denna är den tjusande dansösen, derom vore en liten upplysning icke ovälkommen.  
 
Gift tisdag 21/10 1823 i Fårö, I med DANIEL THOMSSON. [Hallgren]. Född torsdag 14/10 1790 i London, England [Hallgren]. Dykeriinspektoren.  
 
 
KRISTINA ELISABET JOHANSDOTTER BLESELL (gift med KAHL). Född lördag 10/11 1792 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död i Visby?, I? [Hallgren]. Fänrikshustru, befrämjade silkesodlingen i Visby i mitten av 1800-talet. Gift 1831 Visby?, I? med ARON KAHL. [Hallgren]. Född 179. i Visby?, I. Fänrik i Visby.  
 
EVA JOHANNA JOHANSDOTTER BLESELL (gift med GODMAN). Född söndag 2/11 1794 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död i Lilla Valla?, Rute?, I? [Hallgren].  
Gift 1826 i Fårö?, I? med  
ANDERS GODMAN. [Hallgren]. Född ca 179. i Lilla Valla?, Rute?, I? [Hallgren]. Död Lilla Valla?, Rute?, I? [Hallgren].  
 
FREDRIKA MARIA JOHANSDOTTER BLESELL. Född långfredagen 6/4 1798 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 4 år 10 mån 21 dagar gammal söndag 27/2 1803 Lauters, Fårö, I [Hallgren].  
 
KLARA AURORA JOHANSDOTTER BLESELL. Född måndag 17/11 1800 i Lauters, Fårö, I [Hallgren]. Död 22 år gammal onsdag 16/4 1823 Lauters, Fårö, I [Hallgren].  
 
MARGARETA PETRONELLA* JOHANSDOTTER BLESELL (gift med SIMANDER). Född söndag 12/8 1804 i Lauters, Fårö, I [C:2 1770-1843]. Döpt torsdag 16/8 1804 i Fårö, I [C:2 1770-1843]. Död af Cholera 64 år 8 m 12 d fredag 3/8 1866 på Lauters grund, Fårö, I [SCB döda]. Begravd ../8 1866 på Kyrkogården, Fårö, I [Sune Lundin]. Skeppardotter. Hemansegar-och arbetskarlshustru. Arbetskarlsenka.  
 
(Dop-) Faddrar: Husbonden Erasmus, Bondens. Per Löfgren, Dräng Anders Dypson (Dyplon!), Fru Pastorskan Margareta Christina Lyth, jungfru Caisa Lyth, Hustru Greta, Langhammars. Gertru Löfgren 22 år, Skeppardotter. Far: F.d.Skeppare och BruksEgare vid Lauters JOHAN BLESELL.  
 
Gift samtidigt som sin 40-årige bror DAVID BLESELL, husbonde vid Lauters (vigselboken).  
Flyttade från Lauters före 1839, ca 1837 till Lauters grund på Fårö, I [5:s.159].  
Enka torsdag 23/7 1857 på Lauters grund, Fårö, I [AI:7 1854-61 s.79].  
Efternamnet BLESELL stavas även BLÄSELL och BLESÄLL.  
 
Gift tisdag 18/4 1826 i Fårö, I med  
 
PER JAKOBSSON SIMANDER. Född torsdag 26/8 1802 i Simunds, Fårö, I [C:2 1770-1843]. Döpt söndag 29/8 1802 i Fårö, I [C:2 1770-1843]. Död af Wattusot 54 år gammal torsdag 23/7 1857 på Lauters grund, Fårö, I [C:2]. Dräng. HemansEgare. Kalkugnsarbetskarl.  
— Far: JAKOB OLOFSSON SIMANDER. Född söndag 20/12 1772 i Simunds, Fårö, I [C:2 1770-1843]. Död 38 år gammal torsdag 24/1 1811 Simunds, Fårö, I [AI:2 1786-1816 s.104]. Saltbittersjudare (Salpetersjudare). Husbonde.  
— Mor: ELISABET PERSDOTTER AHLA (gift med SIMANDER). Född tisdag 13/1 1767 på Prästgårds grund?, Stenkyrka, I [AI:3 1786-1806 s.62]. Död af förstoppning 48 år gammal söndag 17/9 1815 i Simunds, Fårö, I [AI:2 s.104]. Fördubblingsbåtsmansdotter. Änka. Husbondehustru.  
 
 
Tabell 53 (generation 7)  
 
(från tabell 51) DAVID DAVIDSSON HERLITZ. Född söndag 2/10 1768 i Lärbro, I [Nyberg 1938 s.272 + Kinberg 1896]. Död 63 år gammal torsdag 1/3 1832 i Slitehamn, Othem, I [Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Sjökapten, veteran från ryska kriget-Svensksundsmedaljen. Tullinspektor, tullkontrollör vid Ljugarn och Slitehamn.  
 
Tullinspektor först på Ljugarn, sedan på Slite. Sjökapten. I slaget vid Svensksund deltog han som överskeppare och befälhavare på en kanonslup samt erhöll medalj med å ena sidan Gustaf III bröstbild, å den andra inskription: 'Till David Herlitz för tapperhet till sjös 1788-1790'. Den pryder Skepparegillets i Visby s.k. Välkomst. (Nyberg 1938, s.272)  
 
Gift torsdag 12/4 1792 i Rute?, I med  
 
JUDITA FREDRIKA OLDE (gift med HERLITZ). [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född söndag 18/6 1769 i Rute?, I [Sv släktkalendern 1982 s.187]. Död 85 år gammal lördag 12/8 1854 i Othem, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
— Far: MATTIAS (MATS) OLDE. Född ca 172. i Rute?, I? [Nyberg s.18]. Död i Rute, I [Nyberg s.18]. Kyrkoherde i Rute.  
— Mor: MAGDALENA BACHÉRUS. Född 1734 i Visby, I [Nyberg s.18]. Död ca 50 år gammal 1784 i Rute, I [Nyberg s.18]. Landsfiskalsdotter. Kyrkoherdinna.  
 
Barn:
 
DAVID EDVARD DAVIDSSON HERLITZ. Född tisdag 12/6 1792 i Rute, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död tisdag 24/7 1792 Rute, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
 
ELISABET SOFIA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född torsdag 27/6 1793 i Hangvar, I [Kinberg: Sl Herlitz, ViLa]. Död ogift ca 61 år gammal 1854 i Visby?, I? [Nyberg 1938 s.272].  
 
DAVID ANTON DABBEN DAVIDSSON HERLITZ. Född onsdag 12/11 1794 i Ardre, I [Nyberg 1938 s.272 + Kinberg 1896]. Död knappt 73 år gammal måndag 11/11 1867 på Kyllej, Hellvi, I [Sl Herlitz, ViLa]. Tullinspektor. Tullkontrollör. Uppsyningman på Kyllej.  
(Gift 1830 enligt felaktig uppgift i Nyberg 1938, s.272.)  
 
Gift söndag 6/10 1839 i Rute?, I med  
 
ANNA BRITA KOLMODIN (gift med HERLITZ). [Kinberg 1896]. Född onsdag 2/12 1818 i Rute, I [AI:5 (1847-1855) s.65 + Nyberg 1938 s.272]. Död ca 76 år gammal 1891 Rute, I [Nyberg 1938 s.272]. Tullinspektorska på Kyllej.  
— Far: JOHAN KOLMODIN. Född ca 178. i Visby?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död i Rute?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
— Mor: JOHANNA KOLMODIN. Född ca 178. i Rute?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död Rute?, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].  
 
MARIA FREDRIKA DAVIDSDOTTER HERLITZ (gift med HAGMAN). Född fredag 13/5 1796 i Ardre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död barnlös, 55 år gammal fredag 23/4 1852 på Slite, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Skeppare -och handlarehustru på Slite.  
Gift fredag 26/12 1823 med  
LARS OLSSON HAGMAN. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1794 i Slite?, I? [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död barnlös, ca 75 år gl söndag 6/6 1869 på Slite, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Handlande på Slite.  
 
EVA CHARLOTTA DAVIDSDOTTER HERLITZ. Född fredag 14/9 1798 i Ardre, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ogift ca 43 år gammal tisdag 28/9 1841 på Slite, I [Nyberg s.272].  
 
MATHIAS* EBERHARD DAVIDSSON HERLITZ. Född 1801 i Ardre, I [Nyberg s.273]. Död ca 71 år gammal 1872 i Visby, I [Nyberg s.273]. Köpman i Visby.  
 
Gift 1824 i Visby?, I med  
 
KATARINA KRISTINA ÅBERG (gift med HERLITZ). [Nyberg s.273]. Född 1806 i Visby, I [Nyberg s.273]. Död ca 82 år gammal 1888 Visby, I [Nyberg s.273]. Köpmanshustru.  
— Far: JAKOB ÅBERG. Död i Visby?, I [Nyberg s.273]. Köpman.  
— Mor: BARBARA ELISABETH FÅHREUS. Död i Visby?, I [Nyberg s.273]. Köpmanshustru.  
 
LARS PETTER JOHAN DAVIDSSON HERLITZ. Född 1809 i Slite, I [Nyberg 1938 s.278]. Död ca 69 år gammal 1878 i Västervik, H [Nyberg 1938 s.278]. Uppsyningsman vid tullen i Visby 1830. Översyningsman i Norrköping 1833. Tullförvaltare i Nyköping 1842, i Västervik 1846.  
 
Gift 1839 i Norrköping, E med  
 
MARIA ELEONORA HOLMSTRÖM (gift med HERLITZ). [Nyberg 1938 s.278]. Född 1816 i Norrköping, E [Nyberg 1938 s.278]. Död ca 53 år gammal 1869 i Västervik?, H? [Nyberg 1938 s.278]. Sjökaptensdotter. Tullförvaltarhustru i Västervik.  
— Far: PER HOLMSTRÖM. Död i Norrköping?, E? [Nyberg 1938 s.278]. Sjökapten.  
— Mor: OKÄND WIBERG (gift med HOLMSTRÖM). Död i Norrköping?, E? [Nyberg 1938 s.278]. Sjökaptenshustru.  
 
 
Tabell 54 (generation 6)  
 
(från tabell 42) GUSTAF HANSSON HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Döpt torsdag 12/8 1725 i Fole, I [CI:1 (1731-1824) s.2]. Sjöman.  
 
Åhr 1725. Mensis (Månad): Augusti D: Nat: (Die Natus, Födelsedag) 8. D: Bapt: (Die Baptissimus, Dopdag): 12. Nom: Parent: (Föräldrarnas namn): KyrckjoHerden H:r HANS HERLITZ. Madame EVA MARIA BOZAEA. Patrinorum (Faddrar): Probsten Höglärde H:r Magist: NICOLAUS SEPELIUS. D:nus JOHAN ESBERG. Commist: i Stenkyrcka H:r LARS JUDICHERUS. HäradzHöfdingens H:u MARTINI FRISES Fru MARGARETHA CATHARINA CLERK. Jungf: MARIA ALIIN. Baptizatorum (Dopnamn): GUSTAF HERLITZ.  
 
Gift (troligen), ca 175. med  
OKÄND. [Nyberg 1938]. Född ca 173.  
 
Barn:  
 
OKÄND GUSTAFSDOTTER (gift med HERLITZ). Född ca 176. Sjömansdotter.  
 
 
Tabell 55 (generation 4)
 
(från tabell 33) JOHAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född ca 1640-1641 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ca 70 år gammal 1711 i Burs, I [Nyberg s.433]. Prost. Riksdagsman.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 27. Odensdagen den 6 8bris Hr: JOHAN LYTTEMAN och Hans Hustrue en Dotter thil doben N: LIZABETTH. Gudfaedre thil samme barn: Hr: RASMUS I Krecklingboe. Hr: ELIAS HERLIDZ. HINDRICK SMIDT. Hr: HINDRICK SCHACTS HUSTRUE. CLAS SLOW HUSTRUE, och NIELS ihris dotter.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1671. Nr 29. Tredie Paaske dag (25 april) Hr: JOHAN LYTTHEMAN och Hans Hustrue en Sön thil doben N: RASMUS. Gudfaedre thil samme barn: KierckeHerren Hr: HINDRICK SCHAGTT. Hr: RASMUS J Krecklingboe. Hr: JÖRGEN JENSÖN.. HANS BURMESTER. LIZABETTH IHRES (Hustru). CLAS ERICKSÖNS HUSTRUE. HANS JOHANSÖNS HUSTRUE.  
 
Gift 1° före 1669, ca 166. i Kräklingbo?, I med
 
MARIA KRAEKLINGIUS. [CI;1 (1661-1692)]. Född 1648 i Kräklingbo, I [Nyberg s.433]. Död ca 31 år gammal 1689 i Burs, I [Nyberg s.433]. Prästdotter i Kräklingbo. Kyrkoherdinna i Burs.  
 
 
Gift 2° 1691 i Öja, I med  
 
MARIA PERSDOTTER ÅKERMAN. [Nyberg s.433 + s.663]. Född 1662 i Öja, I [Nyberg s.433 + s.663]. Död ca 81 år gammal 1743 i Burs, I [Nyberg s.433 + s.663]. Kronobefallningsdotter i Öja. Prostinna i Burs.  
— Far: PER NILSSON ÅKERMAN. Född 1626 i Åkra, Vendel, C [Nyberg s.663]. Död ca 75 år gammal 1701 i Öja, I [Nyberg s.663]. Kronobefallningsman.  
— Mor: ELIN LUNDBJERGS/LUNDSBERG. Född 1629 i Öja, I [Nyberg s.663]. Död ca 74 år gammal 1703 Öja, I [Nyberg s.663]. Kronobefallningsmannahustru.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
LISABET JOHANSDOTTER LUTTEMAN. Döpt onsdag 6/10 1669 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ung i Visby?, I? [Nyberg s.433]. Stadskaplansdotter.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1669. Nr 27. Odensdagen den 6 8bris Hr: JOHAN LYTTEMAN och Hans Hustrue en Dotter thil doben N: LIZABETTH. Gudfaedre thil samme barn: Hr: RASMUS I Krecklingboe..Hr: ELIAS HERLIDZ. HINDRICK SMIDT. Hr: HINDRICK SCHACTS HUSTRUE. CLAS SLOW HUSTRUE, och NIELS IHRES DOTTER.  
 
RASMUS/ERASMUS JOHANSSON LUTTEMAN. Döpt Tredie dag Paaske tisdag 25/4 1671 i Visby, I [CI;1 (1661-1692) + Nyberg s.433]. Död ca 67 år gammal 1738 i Burs, I [Nyberg s.433]. Präst i Burs. (Se tabell 56).  
 
JOHAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1673 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 75 år gammal 1748 i Hejnum, I [Örnberg 12:69]. Student 1691. Kurator för Gotlands nation 1694. Kyrkoherde 1698. Kontraktsprost i Hejnum 1739. Riksdagsman. (Se tabell 59).  
 
NILS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1676 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ca 66 år gammal 1742 i Gothem, I [Nyberg s.438]. Regementspastor.  
Gift 1708 i Visby?, I? med  
KRISTINA WIMAN/VIMAN (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.438]. Född 1676 i Visby, I [Nyberg s.438]. Död ca 94 år gammal 1770 i Gothem, I [Nyberg s.438]. Strandridardotter i Slite. Prästfru i Gothem.  
 
JÖRGEN/GÖRAN/GEORGE JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1678 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död som fältpräst i Karl XII:s krig [Nyberg s.433]. Fältpräst.  
 
ELIAS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1680 i Visby, I [Nyberg s.433]. Död ca 62 år gammal 1742 Visby, I [Nyberg s.448]. Student 1703. Cantor scholæ i Visby 1703. Apologist 1717. Organist vid Visby Domkyrka.  
 
Gift 1° torsdag 11/6 1719 Visby, I med  
BODILLA NILSDOTTER SCHMIDT (gift med LUTTEMAN). [Hallgren 1926 s.463]. Född tisdag 5/4 1687 i Klinte, I [Hallgren 1926 s.461]. Död 35 år gammal onsdag 21/11 1722 i Visby, I [Hallgren 1926 s.461]. Handelsmannadotter och jungfru i Klinte, stadssekreterarhustru i Visby.  
— Far: NILS HENRIKSSON SCHMIDT. Född (1650-1665), ca 166. i Hangvar, I [Hallgren 1926 s.463]. Död ca 40 år gl? tisdag 4/6 1701 på Klintehamn, Klinte, I [Hallgren 1926 s.461]. Begravd mitt framför altaret 1701 i Kyrkan, Klinte, I [Hallgren 1926 s.382]. Handelsman i Klintehamn.  
— Mor: MARGARETA BERTILSDOTTER NORBY (gift med SCHMIDT och CHRON). Född ca 166. i Klinte, I [Hallgren 1926 s.463]. Död tisdag 16/6 1708 Klinte, I [Hallgren 1926 s.463]. Kyrkoherdedotter i Klinte och köpmannahustru på Klintehamn.  
 
Gift 2° söndag 19/6 1726 i Visby, I med BARBARA BALTZARSDOTTER SCHMIDT (gift med LUTTEMAN). [Hallgren 1926 s.460]. Född söndag 17/1 1697 i Rute, I [Hallgren 1926 s.460]. Död ca 62 år gammal 1759 i Visby, I [Nyberg s.448]. Skomakardotter och organisthustru i Visby.  
— Far: BALTZAR BALTZARSSON SCHMIDT. Född fredag 26/11 1652 i Rute, I [Hallgren 1926 s.459]. Död 74 år gammal onsdag 19/4 1727 i Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Skomakare i Visby.  
— Mor: BEATA OLOFSDOTTER RUUTH. Född i Barlingbo, I [Hallgren 1926 s.459]. Jungfru.  
 
MARIA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med SCHWARDT/SVART). Född 1684 i Visby, I [Nyberg s.434]. Död ca 68 år gammal 1752 Visby, I [Nyberg s.448]. Notariehustru.  
Gift 1713 Visby, I med DIDRIK SCHWARDT/SVART. [Nyberg s.448]. Född i Visby, I [Nyberg s.448]. Död Visby, I [Nyberg s.448]. Notarie.  
 
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
GERTRUD PETRONELLA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med WIKEGREN). Född 1691 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 67 år gammal 1758 Burs, I [Nyberg s.434]. Länsmanshustru.  
Gift i Burs, I med OLOF WICKEGREN/WIKEGREN?. [Nyberg s.434]. Född i Burs?, I? [Nyberg s.434]. Död i Burs, I [Nyberg s.434]. Länsman.  
 
PETTER JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1693 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ogift, ca 29 år gammal 1722 i Visby, I [Nyberg s.434].  
 
LARS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1695 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 71 år gammal 1766 i Källunge, I [Nyberg s.449]. Kyrkoherde 1734.  
Gift 1731 i Sjonhem, I med  
ANNA PERSDOTTER SARTORIUS (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.450]. Född 1704 i Sjonhem, I [Nyberg s.450]. Död ca 72 år gammal 1776 i Källunge, I [Nyberg s.450]. Pastorska.  
 
DAVID JOHANSSON LUTTEMAN. Född ca 1697 i Burs, I [Nyberg s.450]. Död ca 70 år gammal 1763 i Hejde, I [Nyberg s.450]. Handelsman.  
Gift med ANNA STRACHOUN (gift med LUTTEMAN). Född 1703 i Hejde?, I? [Nyberg s.452]. Död ca 58 år gammal 1761 i Hejde, I [Nyberg s.452]. Sjökaptenska. Handelsmannahustru.  
 
ISRAEL JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1699 i Visby, I [Nyberg s.452]. Död ca 66 år gammal 1765 i Rone, I [Nyberg s.452]. Köpman.  
Gift tisdag 3/1 1744 i Visby, I med  
INGRID BRITA HANSDOTTER KÖHLER (gift med LUTTEMAN). Född måndag 12/5 1718 i Visby, I [CI:3 1700-21 s.197v + Rosman 1935 s67 + Nyberg 1938 s.385]. Döpt fredag 16/5 1718 Visby, I [CI:3 (1700-1721) s.197v]. Död 83 år gammal lördag 26/9 1801 i Rone, I [Rosman 1935 s.67+Nyberg 1938 s.385]. Köpmansdotter och -hustru i Visby och sedan i Rone.  
— Far: HANS HANSSON KÖHLER. Född ../5 1666 i Visby, I [CI;1 (1661-1692)+ Rosman 1935 s.66+Nyberg 1938 s.385]. Döpt Annandag Pingst ../5 1666 Visby, I [CI:1 (1661-1692)]. Död (begravd?) söndag 5/8 1733 Visby, I [Hallgren s.383]. Begravd 67 år gammal söndag 5/8 1733 Visby, I [Rosman 1935 s.66 + Nyberg 1938 s.385]. Hattmakarson i Visby. Köpman i Visby.  
— Mor: KRISTINA OLOFSDOTTER NORBY. Född onsdag 15/11 1676 i Klinte, I [Hallgren s.383+Rosman 1935 s.66+Nyberg 1938 s.385]. Död 72 år gammal tisdag 15/11 1748 i Visby, I [Hallgren s.383+Rosman s.66+Nyberg s.385]. Prästdotter i Klinte och handelsmannahustru i Visby.  
 
HELENA MARIA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med KÖHLER). Född 1710 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död Burs, I [Nyberg s.434].  
Gift 1755 Burs, I med  
LARS HANSSON KÖHLER. [Nyberg s.377 + s.434]. Född 1712 i Vänge, I [Lemke s.265]. Död barnlös, ca 55 år gammal 1767 i Lingvide, Burs, I [Nyberg s.377]. Sjöfarande. Ägde Lingvide i Burs.  
— Far: HANS MATTSSON KÖHLER. Född onsdag 23/2 1681 i Vänge, I [Lemke s.265, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Död 62 år 9 mån gammal, onsdag 23/11 1743 Vänge, I [Lemke s.265]. Pastor i Vänge efter fadern 1717.  
— Mor: MARGARETA* KATARINA SÖDERHJELM  (gift med KÖHLER). Född 1684 [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Död i Vänge?, I [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Pastorska i Guldrupe och Vänge.  
 
 
Tabell 56 (generation 5)  
 
(från tabell 55) RASMUS/ERASMUS JOHANSSON LUTTEMAN. Döpt Tredie dag Paaske tisdag 25/4 1671 i Visby, I [CI;1 (1661-1692) + Nyberg s.433]. Död ca 67 år gammal 1738 i Burs, I [Nyberg s.433]. Präst i Burs.  
 
Ur Visby CI:1 (1661-1692): 1671. Nr 29. Tredie Paaske dag (25 april) Hr: JOHAN LYTTHEMAN och Hans Hustrue en Sön thil doben N: RASMUS. Gudfaedre thil samme barn: KierckeHerren Hr: HINDRICK SCHAGTT. Hr: RASMUS J Krecklingboe. Hr: JÖRGEN JENSÖN.. HANS BURMESTER. LIZABETTH IHRES (Hustru). CLAS ERICKSÖNS HUSTRUE. HANS JOHANSÖNS HUSTRUE.  
 
Gift 1° 1700 i Garda?, I? med  
 
MARIA WILHADI (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.434]. Född 1685 i Garda?, I? [Nyberg s.434]. Död ca 21 år gammal 1706 i Burs, I [Nyberg s.434]. Kyrkoherdedotter i Garda. Prästfru i Burs.  
— Far: WILHADUS HERCULIS. Född 1634 i Hejnum, I [Lemke s.337]. Död 58 år gammal, onsdag 9/3 1692 i Prästgården, Garda, I [Lemke s.337]. Begravd av M. GÖRAN OXENWALDT När, invid altaret, tisdag 26/4 1692 i Kyrkan, Garda, I. Slottspräst å Wisborg. Kyrkoherde i Garda.  
— Mor: ANNA LARSDOTTER NEOGARD (gift med HERCULIS). Född torsdag 31/1 1656 i Garda?, I [Hallgren s.382]. Död 78 år gammal, tisdag 6/8 1734 i Garda, I [Hallgren s.382]. Prästdotter. Prästfru i Garda.  
 
Gift 2° 1707 i Vänge?, I? med  
 
HELENA MATTSDOTTER KÖHLER (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.434]. Född 1685 i Vänge, I [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377]. Död ca 75 år gammal ../2 1760 i Burs, I [Rosman 1935 s.59+Nyberg 1938 s.377+434]. Kyrkoherdinna i Burs.  
— Far: MATTIAS HANSSON KÖHLER. Född 1648 i Visby, I [Lemke s.285+ Rosman s.59+ Nyberg 1938 s.376]. Död 66 år, påskaftonen 27/3 1714 i Prästgården, Vänge, I [Lemke s.285 + Rosman s.59 + Nyberg s.376]. Hattmakarson i Visby. Student i Uppsala 1667. Pastor i Vänge 1677. Riksdagsman 1689, 1693 och 1710.  
— Mor: ELISABET/LISBET HOLGERSDOTTER GODTMAN (gift med KÖHLER). Född före 1668 ca 166. i Prästgården, Dalhem, I [Lemke, Rosman s.59 + Nyberg s.377]. Död 1736 i Vänge, I [Lemke, Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.377 + Ancestry.com]. Pastorska och prästänka i Vänge.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
ELISABET RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med STRELOW). Född 1706 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 70 år gammal 1776 i Klinte, I [Nyberg s.434]. Prästdotter i Burs. Köpmannahustru i Klinte.  
Gift 1741 i Visby, I med  
HENRIK STRELOW. [Nyberg s.434]. Född [Nyberg s.434]. Död i Klinte, I [Nyberg s.434]. Köpman i Klinte.  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
MATTIAS RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1707 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död 1774 Burs, I [Nyberg s.435]. Kyrkoherdeson och kyrkoherde i Burs 1739.  
Gift 1740 i Visby?, I? med  
MAGDALENA CRAMERUS. [Nyberg s.435]. Född 1718 i Visby, I [Nyberg s.435]. Död ca 54 år gammal 1772 i Burs, I [Nyberg s.435]. Kyrkoherdinna i Burs.  
 
JOHAN RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1709 i Burs, I [Nyberg s.435]. Död ca 63 år gammal 1772 i Visby, I [Nyberg s.435]. Tolagsskrivare. Vice rådman. (Se tabell 57).  
 
GÖRAN ERASMUSSON LUTTEMAN. Född 1713 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 77 år gammal 1790 i Sigdes, Burs, I [Nyberg s.436]. Handelsman i Visby. Hemmansbrukare i Sigdes, Burs ca 1755. (Se tabell 58).  
 
HELENA RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med BERG). Född 1716 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 48 år gammal 1764 i Dalhem, I [Nyberg s.434]. Kyrkoherdinna.  
Gift 1754 i Burs?, I med  
GUSTAF BERG. [Nyberg s.434]. Född i Martebo?, I [Nyberg s.434]. Kyrkoherde i Martebo.  
 
MARIA RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med ÅKERMAN). Född 1718 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 74 år gammal 1792 i Prästgården, Alva, I [Nyberg s.434].  
Gift 1756 i Burs?, I med  
LARS ÅKERMAN. [Nyberg s.434]. Född i Sindarve?, Hemse?, I? [Nyberg s.434]. Hemmansägare i Sindarve, Hemse.  
 
NILS RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1721 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död barnlös, ca 61 år gammal 1782 i Burs?, I [Nyberg s.434]. Hemmansbrukare.  
Gift 1756 Burs?, I med  
HELENA VALL (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.434]. Född i Burs?, I. Död barnlös Burs?, I.  
 
INGRID RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med CLERCK). Född 1723 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 78 år gammal 1801 i Lye, I [Nyberg s.434]. Inspektorska.  
Gift 1744 i Burs, I med  
JAKOB CLERCK. [Nyberg s.434]. Död i Lye, I [Nyberg s.434]. Inspektor.  
 
KRISTINA RASMUSDOTTER LUTTEMAN (gift med PIEHL). Född 1726 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 79 år gammal 1805 Burs, I [Nyberg s.434]. Pastorska.  
Gift 1756 Burs, I med  
G. PIEHL. [Nyberg s.434]. Född i Alva?, I [Nyberg s.434]. Död i Burs?, I [Nyberg s.434]. Pastor i Alva.  
 
MAGDALENA RASMUSDOTTER LUTTEMAN. Född 1730 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ogift, ca 77 år gammal 1807 Burs, I [Nyberg s.434].  
 
 
Tabell 57 (generation 6)  
 
(från tabell 56) JOHAN RASMUSSON LUTTEMAN. Född 1709 i Burs, I [Nyberg s.435]. Död ca 63 år gammal 1772 i Visby, I [Nyberg s.435]. Tolagsskrivare. Vice rådman.  
 
Gift 1746 Visby, I med  
 
GUSTAVIANA JOHANNA CLERCK (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.435]. Född 1722 i Visby, I [Nyberg s.435]. Död ca 47 år gammal 1769 Visby, I [Nyberg s.435]. Häradshövdings- och borgmästaredotter i Visby.  
 
Barn:  
 
MAGDALENA GUSTAVA LUTTEMAN (gift med GARDELL). Född 1753 i Dalhem, I [Nyberg s.435]. Död 1786 i Garda, I [Nyberg s.227].  
Gift 1782 i Visby, I med  
JOHAN LARSSON GARDELL. [Nyberg s.435]. Född 1731 i Garda, I [Nyberg s.227]. Död ca 75 år gammal 1806 Garda, I [Nyberg s.227]. Kyrkoherde i Garda.  
— Far: LARS BARTHOLD HANSSON NORBY (GARDELL). Född 1700 i Garda, I [Hallgren s.382]. Död 72 år gammal 1772 Garda, I [Nyberg s.227]. Prästson och präst i Garda.  
— Mor: KRISTINA ASSARSSON. Född 1704 i Bottarve, Fröjel, I [Nyberg s.227]. Död 72 år gammal 1776 i Garda, I [Nyberg s.227]. Kyrkoherdinna.  
 
 
Tabell 58 (generation 6)  
 
(från tabell 56) GÖRAN ERASMUSSON LUTTEMAN. Född 1713 i Burs, I [Nyberg s.434]. Död ca 77 år gammal 1790 i Sigdes, Burs, I [Nyberg s.436]. Handelsman i Visby. Hemmansbrukare i Sigdes, Burs ca 1755.  
Gift 1750 i Visby?, I? med  
PETRONELLA KRISTINA CRAMERUS (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.436]. Född 1720 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 67 år gammal 1787 i Burs, I [Nyberg s.436]. Handelsmanna- och hemmansbrukarhustru.  
 
Barn:
 
INGRID GÖRANSDOTTER LUTTEMAN. Född 1750 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 66 år gammal 1816 i Burs, I [Nyberg s.436]. Hemmansägarhustru.  
 
RASMUS GÖRANSSON LUTTEMAN. Född 1752 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 2 år gammal 1754 Visby, I [Nyberg s.436]. Handelsmannason.  
 
 
Tabell 59 (generation 5)  
 
(från tabell 55) JOHAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1673 i Visby, I [Nyberg s.436]. Död ca 75 år gammal 1748 i Hejnum, I [Örnberg 12:69]. Student 1691. Kurator för Gotlands nation 1694. Kyrkoherde 1698. Kontraktsprost i Hejnum 1739. Riksdagsman.  
 
Gift 1° 1697 Hejnum, I med ANNA KRISTENSEN (gift med LUTTEMAN). [Nyberg s.436]. Född ca 167. i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 60 år gammal 1734 Hejnum, I [Nyberg s.436]. Prästdotter.  
 
Gift 2° 1735 i Visby, I med LISKEN/ELISABET PEDERSDOTTER BAHR (gift med ENEQVIST och LUTTEMAN). [Örnberg 12:69]. Född tisdag 18/1 1681 i Visby, I [Örnberg 12:69 + Ancestry.com]. Död 73 år gammal, måndag 29/7 1754 Visby, I [Örnberg 12:69 + Ancestry.com]. Prästdotter, handlarhustru, prostinna i Hejnum.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
MARIA JOHANSDOTTER LUTTEMAN. Född 1699 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 72 år gammal 1771 i Väskinde, I [Nyberg s.436]. Saltpetersjuderiinspektorska.  
Gift 1728 i Hejnum?, I med  
GUSTAF HANSSON STAKE. [Nyberg s.436]. Död i Buters, Västkinde, I [Nyberg s.436]. Saltpettersjuderiinspektor.  
 
MAGDALENA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med JUNGSTEDT). Född 1700 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 59 år gammal 1759 i Visby, I [Nyberg s.436].  
Gift 1728 i Hejnum?, I med ELIAS JUNGSTEDT. [Nyberg s.436]. Död i Visby, I [Nyberg s.436]. Tullinspektor.  
 
ANNA JUDITA JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med STAKE). Född 1703 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ca 83 år gammal 1786 i Klinte, I [Nyberg s.436]. Köpman i Klinte.  
Gift 1728 i Hejnum?, I med  
HANS HANSSON STAKE. [Nyberg s.436]. Död i Klinte, I [Nyberg s.436]. Köpman i Klinte.  
 
NILS JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1704 i Prästgården?, Hejnum, I [Nyberg s.435]. Död ca 83 år gammal 1787 i Prästgården?, Stenkyrka, I [Nyberg s.437]. Präst i Barlingbo.  
 
Gift 1746 i Visby, I med  
 
INGRID ANTONSDOTTER BULMERING (gift med LUTTEMAN). [Kinberg 1896 s.84 + Nyberg 1938 s.84 + 437]. Döpt tisdag 9/4 1723 i Visby, I [Kinberg 1896 s.84 + Nyberg 1938 s.84]. Död 86 år gl 1809 i Prästgården?, Barlingbo, I [Kinberg s84+Nyberg s84+s437]. Köpmannadotter i Visby.  
— Far: ANTON EVERTSSON BULMERING. Född tisdag 7/11 1682 i Visby, I [Kinberg 1896 s.82+Nyberg 1938 s.82 + Ancestry.com]. Död 72 år gl, annandag påsk 31/3 1755 Visby, I [Kinberg 1896 s.82+Nyberg 1938 s.82+Ancestry]. Köpmannason i Visby. Borgare. Köpman i Visby. Rådman. Vice borgmästare.  
— Mor: ELISABET MATTSDOTTER KÖHLER (gift med BULMERING). Född tisdag 15/2 1687 i Vänge, I [Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.83 + 377]. Död 64 år gammal lördag 31/8 1751 i Visby, I [Rosman 1935 s.59 + Nyberg 1938 s.83 + 377]. Prästdotter. Köpmannahustru och borgmästarinna i Visby.  
 
ULRIK JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1706 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död ogift [Nyberg s.436].  
 
HANS GÖRAN JOHANSSON LUTTEMAN. Född 1708 i Hejnum, I [Nyberg s.436]. Död i Uppsala?, C? [Nyberg s.436]. Akademifogde i Uppsala.  
 
 
Tabell 60 (generation 4)  
 
(från tabell 33) LISBET JOHANSDOTTER LUTTEMAN (gift med NIELSSEN och SCHMIDT). Född torsdag 2/2 1643 i Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Död Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Fältskärsdotter och skomakarhustru i Visby. Det står felaktigt JÖRANSDOTTER i Hallgren 1926, s.459.  
 
Gift 1° ca 166. Visby, I med PER NIELSSEN. [Nyberg s.433]. Född ca 164. i Visby?, I? [Nyberg s.433]. Död före 1685, ca 168. i Visby, I [Nyberg s.433]. Skomakare i Visby.  
 
Gift 2° tisdag 6/10 1685 Visby, I med BALTZAR BALTZARSSON SCHMIDT. [Hallgren 1926 s.459]. Född fredag 26/11 1652 i Rute, I [Hallgren 1926 s.459]. Död 74 år gammal onsdag 19/4 1727 i Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Skomakare i Visby.  
— Far: BALTZAR PEDERSSON SCHMIDT. Född ca 162. i Visby?, I [Hallgren 1926 s.459]. Död efter 1686, ca 168. i Rute? eller Visby?, I [Hallgren 1926 s.459]. Mästare och borgare i skomakarämbetet i Visby.  
 
Barn:  
 
KATARINA BALTZARSSON SCHMIDT (gift med HILLER). Född tisdag 27/4 1686 i Visby, I [Hallgren 1926 s.460]. Död 67 år gammal tisdag 18/12 1753 Visby, I [Hallgren 1926 s.459]. Skräddarmästarehustru i Visby.  
Gift torsdag 26/6 1712 Visby, I med  
JESPER HILLER. [Hallgren 1926 s.460]. Död i Visby?, I [Nyberg 1938 s.460]. Skräddarmästare i Visby.  
 
Tabell 61 (generation 3)  
 
(från tabell 9) KATARINA JÖRGENSDOTTER SCHMITERLOW (gift med BRODER). Född ca 1615 i Norrbys?, Öja, I [Dick Wase 1994]. Död onsdag 11/2 1646 i Visby, I [Gravstenen + Dick Wase]. Begravd 1646 på S:ta Maria kyrkogård, Visby, I [Gravstenen].
 
Gravstenens text: HIER UNDER LIGT BEGRAFWEN S CHATARINA SCHMITERLOWS S MELCHER BRODERS NAGELATENE WEDWE GESTORWEN ANNO 1646 DEN 11 FEBRUARY  
 
samt därunder har tillagts:  
 
ANNO 1704 DEN 10 MARTS DÖDE JÖRAN SCHMITERLOW.
 
KATARINA: Född ca 1615, död 1646 11/2.  
oo MELKER BRODER (död före 1646).  
Åtminstone mor till KARIN MELKERSDOTTER som 1649 21/6 anges som STYVDOTTER till kyrkvärden BERTRAM SMITERLOWS HUSTRU BARBARA KNUTSDOTTER. Denna DOTTER uppges ha dött 1712 28/2, vilket säkert är en förväxling med BERTRAMS DOTTER som dog detta datum.  
MELKER BRODER var i ett första äktenskap gift med KARREN SÖFFRENSDOTTER, som dog 1633 13/10 och var ÄNKA efter den 1615 avlidne prästen JENS ANDERSSÖN (GG I 132, Svahnström 1986, sidan 96). Med henne hade han barnen PAUL, DAVID och AKEL(AKSEL?).  
 
Gift ca 163. i Visby, I med  
 
MELKER BRODER. [Dick Wase 1994]. Född ca 160. i Visby?, I?. Död före 1646, ca 164. Visby?, I? [Dick Wase 1994].  
 
Barn:  
 
KATARINA MELKERSDOTTER BRODER. Född ca 164. i Visby?, I? [Dick Wase 1994]. Död troligen ej 21/6 1712? i Visby, I [Dick Wase 1994].  
 
Styvdotter hos BERTRAM SMITERLOW och BARBARA KNUTSDOTTER 1649.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-25 04:40)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-24, 20:53
Svar #24

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tabell 62 (generation 1)  
 
(från tabell 1) GEORGE/JÖRGEN I (61) NIKOLAUSSON SMITERLOW. Född 1521 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Död 50 år gammal måndag 6/8 1571 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
 
Uppfostrades i Stralsund med brodern JOHANNES hos MATHIAS BRASSAN.  
Anfader för adliga ätten SCHMITERLÖW.  
Rådman 1548 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873].  
Borgmästare 1559 Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873].  
Sändebud 1560 i Danmark [Elgenstierna s.35].  
Företrädde Stralsund vid Hansadagarna 1562 i Lübeck, Tyskland.  
Företrädde Stralsund vid fredsförhandlingarna 1567 i Stralsund, Tyskland.  
Företrädde Stralsund vid fredsförhandlingarna 1570 i Stettin, Polen.  
Borgmästare till 1571 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440].  
 
Gift ca 154. Stralsund, Tyskland med  
 
GERTRUD NIKOLAUSDOTTER MOLLER/MULLERS (gift med SMITERLOW). [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Född ca 152. i Stralsund, Tyskland [Pyl Tafel 1]. Död 1591 Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Borgaredotter i Stralsund. Rådmans- och borgmästarehustru där.  
— Far: NIKOLAUS/CLAUS MOLLER/MULLERS. Född ca 149. i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.34+Pyl 1873]. Borgare i Stralsund.  
— Mor: ANNA GYLDENHUSEN/GILDEHUS (gift med MOLLER). Född ca 149. i Stralsund?, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873].  
 
Barn:  
 
GEORGE III (64) GEORGESSON SMITERLOW. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1600 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman 1596 i Stralsund. (Se tabell 63).  
 
GESA (67) GEORGESDOTTER SMITERLOW. Född ca 155. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästardotter och rådmanshustru i Stralsund.  
 
Gift ca 157. Stralsund, Tyskland med  
 
KRISTIAN SCHWARZ. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund.  
 
KRISTIAN II (70) GEORGESSON SMITERLOW. Född ca 155. i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död fredag 2/11 1604 i Neuendorff, Rügen, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. (Se tabell 64).  
 
ANNA (68) GEORGESDOTTER SMITERLOW. Född ca 155. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Gewdh.-Alt.-hustru i Stralsund.  
 
Gift ca 158. Stralsund, Tyskland med  
 
NIKOLAUS STEVEN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Preetz, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Gewdh.-Alt..  
 
BARBARA III (69) GEORGESDOTTER SMITERLOW. Född ca 155. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Bryggarehustru?.  
 
Gift ca 158. Stralsund, Tyskland med  
 
JOAKIM SCHWARZ. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Bryggare? i Stralsund.  
 
BERTRAM IV (62) GEORGESSON SMITERLOW. Född ca 156. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift 1565 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans-och borgmästarson i Stralsund.  
 
DOROTEA III (63) GEORGESDOTTER SMITERLOW. Född ca 156. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift 1565 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgarmästardotter i Stralsund.  
 
 
Tabell 63 (generation 2)  
 
(från tabell 62) GEORGE III (64) GEORGESSON SMITERLOW. Född ca 154. i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död 1600 Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman 1596 i Stralsund.  
 
Gift ca 158. Stralsund, Tyskland med  
 
ANNA JOAKIMSDOTTER MORITZ/MORITZEN (gift med SMITERLOW). [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 155. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Nyberg 1938 s.256]. Rådmanshustru i Stralsund i Tyskland.  
— Far: JOAKIM MORITZ/MORITZEN. Född ca 152. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Professor.  
 
Barn:
 
GERTRUD II (65) KRISTIANSDOTTER SMITERLOW (gift med BERKHAHN och DINNIES). Född ca 157. i Neuendorf, Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter. Rådmanshustru.  
 
Gift 1° ca 159. i Stralsund?, Tyskland med  
JOHAN BERKHAHN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° ca 16.. Stralsund?, Tyskland med  
NIKOLAUS DINNIES. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman 1596-1626.  
 
ANNA (66) KRISTIANSDOTTER SMITERLOW (gift med MEYER/MEIER). Född ca 157. i Neuendorf, Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter. Doktorshustru.  
Gift ca 160. med  
THEODOR MEYER/MEIER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 156. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Doktor.  
 
 
Tabell 64 (generation 2)  
 
(från tabell 62) KRISTIAN II (70) GEORGESSON SMITERLOW. Född ca 155. i Stralsund, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död fredag 2/11 1604 i Neuendorff, Rügen, Tyskland [GHdA 1959 s.440].  
Arvherre Neuendorff, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
Student i Greifswald, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
Student i Heidelberg, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
Student i Ingolstadt, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
 
Författare till der Libri Smiterloviadum.  
 
Gift ca 158. i Anklam?, Tyskland med  
 
GERTRUD LORENZDOTTER DINNIES (gift med SMITERLOW och BÜNSOW). [Elgenstierna s.35]. Född ca 155. i Anklam, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Begravd torsdag 13/1 1642 i Stralsund, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Rådmandotter i Anklam.  
Godsägarinna i Neuendorf på Rügen.  
Änka 1604.  
Rådmanshustru i Stralsund.  
Änka 1637.  
— Far: LORENZ DINNIES. Född ca 152. i Anklam?, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Död i Anklam, Tyskland [Elgenstierna s.35+Pyl 1873]. Rådman i Anklam.  
— Mor: ILSABE MARTINSDOTTER BRAUN (gift med DINNIES). Född ca 152. i Anklam?, Tyskland. Död i Anklam, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Rådmanshustru i Anklam.  
 
Barn:  
 
GERTRUD III (71) KRISTIANSDOTTER SMITERLOW. Född ca 158. i Neuendorf, Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter.  
 
Gift 1° ca 160. med  
J. HAGEMEISTER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 160. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° med  
BAL. VÖLSCHOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 161. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 3° med  
HEINRICH/HENRIK WESTPHAL. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
KRISTIAN V (72) KRISTIANSSON SMITERLOW. Född ca 158. i Neuendorf, Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägarson. (Se tabell 65).  
 
GEORGE V (76) KRISTIANSSON SCHMITERLOW. Född 1585 i Breesen, Rügen, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Död fredag 25/4 1656 i Neuendorf, Breesen, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Godsägare. (Se tabell 66).  
 
ILSABE I (75) KRISTIANSDOTTER SMITERLOW (gift med KLINKOW och MÜLLER). Född ca 159. i Neuendorf, Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter. Rådmanshustru i Stralsund.  
 
Gift 1° ca 161. i Stralsund?, Tyskland med  
BALTAZAR KLINKOW. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 158. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° Stralsund?, Tyskland med  
HEINRICH/HENRIK MÜLLER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 159. i Stralsund?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Stralsund, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Stralsund 1631-60.  
 
 
Tabell 65 (generation 3)  
 
(från tabell 64) KRISTIAN V (72) KRISTIANSSON SMITERLOW. Född ca 158. i Neuendorf, Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägarson.  
 
Gift med  
 
ANNA WINSHOLM. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 158. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Barn:  
 
GERTRUD V (73) KRISTIANSDOTTER SMITERLOW. Född ca 161. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
SOPHIA/SOFIA (74) KRISTIANSDOTTER SMITERLOW. Född ca 161. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
Tabell 66 (generation 3)  
 
(från tabell 64) GEORGE V (76) KRISTIANSSON SCHMITERLOW. Född 1585 i Breesen, Rügen, Tyskland [GHdA 1959 s.440]. Död fredag 25/4 1656 i Neuendorf, Breesen, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Godsägare.  
 
Gift ca 161. i Schweikwitz?, Tyskland med  
ELISABET JOAKIMSDOTTER VON KRASSOW. [Elgenstierna s.35]. Född ca 158. i Schweikwitz, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död i Neuendorf och Breesen, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Godsägarinna.  
— Far: JOAKIM VON KRASSOW. Född ca 155. i Schweikwitz?, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död i Schweikwitz, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
 
Barn:  
 
KRISTIAN JOAKIM (77) GEORGESSON SCHMITERLOW. Född ca 161. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Död ogift [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägarson.  
 
GERTRUD IV (78) GEORGESDOTTER SCHMITERLOW. Född ca 161. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 1° ca 163. med  
JOAKIM RUCH. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 160. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° med  
JOHAN SCHIRHOLD. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
ANNA MARGARETE I (79) GEORGESDOTTER SCHMITERLOW. Född ca 161. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter. Överstinna. Borgmästarinna.  
 
Gift 1° ca 163.  
med MEYER. [Pyl, Tafel 1]. Överste.  
 
Gift 2° med  
SUTER. [Pyl, Tafel 1]. Borgmästare.  
 
 
NIKOLAUS GEORGE (80) GEORGESSON SMITERLOW. Född 162. i Neuendorff och Breesen, Rügen, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Död 1688 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Borgmästare i Greifswald 1676-83. (Se tabell 67).  
 
BERTRAM VI (93) GEORGESSON SCHMITERLOW. Född ca 162. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död ca 1660 i Jabelitz och Breesen, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Godsägare på Jabelitz. (Se tabell 70).  
 
 
Tabell 67 (generation 4)  
 
(från tabell 66) NIKOLAUS GEORGE (80) GEORGESSON SMITERLOW. Född 162. i Neuendorff och Breesen, Rügen, Tyskland [Hans Schmiterlöw]. Död 1688 i Greifswald, Tyskland [Hans Schmiterlöw].  
Borgmästare i Greifswald 1676-83.  
Enligt Hans Schmiterlöw är ättegrenen utdöd i X:e generationen.  
Rådman 1658 i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
Borgmästare 1676 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
Borgmästare 1683 Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 1° ca 165. Greifswald, Tyskland med  
KATARINA ENGELBRECHT. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 162. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans- och borgmästarehustru i Greifswald.  
 
Gift 2° Greifswald, Tyskland med JUDIT SCHELE. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans- och borgmästarehustru i Greifswald.  
 
Barn i giftermål nr 1:  
 
GEORGE VI (81) SMITERLOW. Född ca 165. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Wüstenfelde, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans- och borgmästareson. (Se tabell 68).
 
BERTRAM VII (86) NIKOLAUSSON SMITERLOW. Född ca 165. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Auditeur.  
 
JOHAN HEINRICH (87) NIKOLAUSSON SMITERLOW. Född ca 165. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
BRIGITTE ELISABET (88) NIKOLAUSDOTTER SMITERLOW. Född ca 166. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Köpmannahustru.  
Gift ca 168. Greifswald, Tyskland med  
JOHAN SCHMIDT. [Pyl, Tafel 1]. Född ca 165. i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Köpman i Greifswald.  
 
KATARINA DOROTEA (89) NIKOLAUSDOTTER SMITERLOW. Född ca 166. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland. Köpmannahustru i Greifswald.  
Gift ca 168. Greifswald, Tyskland med  
JOAKIM LÜDECKE. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 165. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Köpman.  
 
Barn i giftermål nr 2:  
 
JOHAN NIKOLAUS (90) NIKOLAUSSON SMITERLOW. Född ca 167. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Wismar, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Medicine doktor. (Se tabell 69).  
 
ANNA MARGARETA II (91) NIKOLAUSDOTTER SMITERLOW. Född ca 167. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans- och borgmästardotter. Professorska. Borgmästarinna. Rådmanshustru.  
Gift 1° ca 171. Greifswald, Tyskland med  
GERDES. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Professor.  
Gift 2° Greifswald?, Tyskland med MICHAELIS. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Borgmästare.  
Gift 3° i Greifswald?, Tyskland med SCHOMER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född i Wismar?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Wismar, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådman i Wismar.  
 
DAVID KRISTIAN (92) NIKOLAUSSON SMITERLOW. Född ca 167. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ogift i Greifswald?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans- och borgmästareson.  
 
 
Tabell 68 (generation 5)  
 
(från tabell 67) GEORGE VI (81) SMITERLOW. Född ca 165. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Wüstenfelde, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Rådmans- och borgmästareson.  
 
Gift 1° ca 168. med  
ILSABE VON ESSEN. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Gift 2° med HARTMANN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 166. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
Barn:  
 
KATARINA MARIA (82) SMITERLOW. Född ca 168. i Wüstenfelde?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
GEORG KRISTIAN (83) SMITERLOW. Född ca 168. i Wüstenfelde?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
ILSABE SMITERLOW. Född ca 168. i Wüstenfelde?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
ANNA MARGARETE IV (85) SMITERLOW. Född ca 169. i Wüstenfelde?, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
Tabell 69 (generation 5)  
 
(från tabell 67) JOHAN NIKOLAUS (90) NIKOLAUSSON SMITERLOW. Född ca 167. i Greifswald, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död i Wismar, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Medicine doktor.  
 
Barn:  
 
JOHAN NIKOLAUS SMITERLOW. Född 1724 i Wismar, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Läkarson.  
 
KRISTIAN SMITERLOW. Född ca 1737 i Wismar, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Läkarson i Wismar.  
 
 
Tabell 70 (generation 4)  
 
(från tabell 66) BERTRAM VI (93) GEORGESSON SCHMITERLOW. Född ca 162. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död ca 1660 i Jabelitz och Breesen, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Godsägare på Jabelitz.  
 
Gift 1650 i Breesen?, Lieschow?, Rügen?, Tyskland med  
 
GERTRUD VON BÜNOW (gift med SCHMITERLOW och HOCHWÄCHTER). Född ca 162. [Elgenstierna s.35]. Död i Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Godsägarinna på Jabelitz.  
 
Barn:  
 
BERTRAM VIII (94) BERTRAMSSON SMITERLOW. Född ca 165. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Godsägarson.  
 
NIKOLAUS VIII (95) BERTRAMSSON SMITERLOW. Född ca 165. i Breesen, Lieschow på Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Godsägarson.  
 
DIETRICH II (96) BERTRAMSSON SMITERLOW. Född ca 165. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Godsägarson.  
 
ELISABET DOROTEA (97) BERTRAMSDOTTER SMITERLOW. Född ca 165. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter.  
 
GERTRUD VI (98) BERTRAMSDOTTER SMITERLOW. Född ca 165. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter.  
 
ANNA MARGARETE III (99) BERTRAMSDOTTER SMITERLOW. Född ca 165. i Breesen i Lieschow på Rügen, Tyskland [Pyl, Tafel 1]. Godsägardotter.  
 
Gift med
J. SPERBER. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Född ca 164. [Theodor Pyl, Tafel 1].  
 
 
GEORGE KRISTIAN (100) BERTRAMSSON SCHMITERLOW. Döpt måndag 27/1 1651 i Jabelitz och Breesen på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död ../1 1712 i Lieschow, Gingst på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Begravd 60 år gl söndag 4/2 1712 i Nikolaikyrkan, Stralsund, Tyskland [Elgenstierna]. Löjtnant i dansk tjänst 1668-1670. (Se tabell 71).  
 
 
Tabell 71 (generation 5)  
 
(från tabell 70) GEORGE KRISTIAN (100) BERTRAMSSON SCHMITERLOW. Döpt måndag 27/1 1651 i Jabelitz och Breesen på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död ../1 1712 i Lieschow, Gingst på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Begravd 60 år gl söndag 4/2 1712 i Nikolaikyrkan, Stralsund, Tyskland [Elgenstierna]. Löjtnant i dansk tjänst 1668-1670.  
 
Gift ca 168. i Schweikwitz?, Tyskland med  
 
ANNA ILSABE HANSDOTTER VON KRASSOW (gift med SCHMITERLOW). [Elgenstierna s.35]. Född ca 165. i Schweikwitz, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död i Neuendorf och Breesen, Gingst på Rügen, Tyskland.  
— Far: HANS EGGERT VON KRASSOW. Född ca 162. i Schweikwitz?, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död i Schweikwitz, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
— Mor: ANNA LUCIE NORMANN. Född ca 162. i Schweikwitz?, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död i Schweikwitz, Tyskland [Elgenstierna s.35].  
 
Barn:  
 
JOHAN GEORG (103) GEORGESSON SCHMITERLOW/SCHMITERLÖW. Född onsdag 14/4 1686 i Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död 43 år gl måndag 27/10 1729 på överstebostället Brevik i Småland [Elgenstierna s.35]. Överste för Smålands kavalleriregemente.  
 
Gift 1724 med  
 
JOHANNA TAUBE. [Elgenstierna s.35]. Född måndag 17/2 1702 [Elgenstierna s.35]. Död 71 år gammal lördag 21/8 1773 i Stora Dala, Grebo, E [Elgenstierna s.35]. Riksråds-, fältmarskalks- och överståthållaredotter. Överstinna.  
— Far: GUSTAF ADAM TAUBE AF KUDDINGE. Friherre. Riksråd. Fältmarskalk. Överståthållare.  
— Mor: ANNA DOROTEA VON FERSEN. Född ca 167. [Elgenstierna s.36]. Friherrinna. Riksråds-, fältmarskalks- och överståthållarehustru.  
 
HENNING KRISTIAN (116) GEORGESSON SCHMITERLOW/SCHMITERLÖW. Född fredag 9/3 1688 i Neuendorff och Lieschow på Rügen, Tyskland. Död 62 år gammal onsdag 19/12 1750 i Grebo, E [Elgenstierna s.36]. Begravd fredag 28/12 1750 Grebo, E [Elgenstierna s.36]. Major. Adlad i Sverige 26/9 1723. (Se tabell 72).  
 
NIKOLAUS IX (199) GEORGESSON SCHMITERLOW/SCHMITERLÖW. Född torsdag 25/10 1694 i Neuendorf, Gingst på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.35]. Död ca 61 år gammal 1756 i Patzig, på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.42]. Stabskapten 6/2 1750. Avsked tisdag 26/6 1750 Patzig, på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.42]. Enligt Hans Schmiterlöw fortlever ättegrenen.  
 
Gift före 1745, ca 174. med  
 
CHARLOTTA LOVISA VON KATHEN. [Elgenstierna s.42]. Född tisdag 21/7 1724 [Elgenstierna s.42]. Död 63 år gammal söndag 24/2 1788 i Bergen, på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.42]. Majorsdotter. Stabskaptenshustru.  
 
ANNA MARGARETE V (101) GEORGESDOTTER SCHMITERLOW. Född 1696 i Neuendorf, Gingst på Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Löjtnantsdotter.  
 
KATARINA MARIA (102) GEORGESDOTTER SCHMITERLOW. Född 1698 i Neuendorf, Gingst på Rügen, Tyskland [Theodor Pyl, Tafel 1]. Död ca 65 år gammal 1763 [Theodor Pyl, Tafel 1]. Majorska.  
Gift med  
VON KATHEN. [Theodor Pyl, Tafel 1]. Major.  
 
BERTRAM IX (108) GEORGESSON SCHMITERLOW/SCHMITERLÖW. Född söndag 29/9 1701 i Neuendorf, Gingst på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Död 77 år gl onsdag 4/8 1779 i Rosengarten på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.43].  
Avsked med ryttmästares karaktär 28/5 1742.  
Ryttmästare i hessisk tjänst.  
 
Enligt Hans Schmiterlöw är ättegrenen utdöd i X:e generationen.  
 
Adlad SCHMITERLÖW torsdag 26/9 1723 i Sverige [Elgenstierna s.43].  
 
Gift söndag 28/6 1741 med  
 
KATARINA BARBARA VON PLATEN. [Elgenstierna s.43]. Född ca 171. [Elgenstierna s.43]. Död onsdag 3/2 1753 i Kloster?, Hiddensee?, Tyskland? [Elgenstierna s.43]. Överstelöjtnantsdotter. Ryttmästarhustru.  
— Far: BALTZAR ULRIK VON PLATEN TILL GURTITZ. Född ca 168. i Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Död Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Överstelöjtnant.  
— Mor: MARGARETA DOROTEA VON BERGLOSEN. Född ca 168. [Elgenstierna s.43]. Död i Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Överstelöjtnantinna.  
 
KARL PHILIP (219) GEORGESSON SCHMITERLOW/SCHMITERLÖW. Född 1703 i Lieschow, Gingst på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Död 78 år gammal fredag 20/7 1781 i Gross Datzow, Poseritz på Rügen, Tyskland. Löjtnant. Godsägare. Enligt Hans Schmiterlöw fortlever ättegrenen.  
 
Gift 1° tisdag 21/11 1738 med  
 
EVA* MARGARETA VON PLATEN. [Elgenstierna s.43]. Född ca 171. i Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Död ca 1753 i Gross Datzow, Poseritz, Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Överstelöjtnantsdotter. Löjtnantshustru.  
— Far: BALTZAR ULRIK VON PLATEN TILL GURTITZ. Född ca 168. i Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Död Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Överstelöjtnant.  
— Mor: MARGARETA DOROTEA VON BERGLOSEN. Född ca 168. [Elgenstierna s.43]. Död i Gurtitz?, Tyskland [Elgenstierna s.43]. Överstelöjtnantinna.  
 
Gift 2° 1754 med  
 
KRISTINA* AMALIA VON PLATEN. [Elgenstierna s.43-44]. Döpt tisdag 3/8 1725 i Drigge?, Tyskland [Elgenstierna s.43-44]. Död i Gross Datzow, Poseritz på Rügen, Tyskland [Elgenstierna s.43-44]. Kaptensdotter. Löjtnantshustru.  
 
 
Tabell 72 (generation 6)  
 
(från tabell 71) HENNING KRISTIAN (116) GEORGESSON SCHMITERLOW/SCHMITERLÖW. Född fredag 9/3 1688 i Neuendorff och Lieschow på Rügen, Tyskland. Död 62 år gammal onsdag 19/12 1750 i Grebo, E [Elgenstierna s.36]. Begravd fredag 28/12 1750 Grebo, E [Elgenstierna s.36]. Major.  
 
Adlad i Sverige 26/9 1723.  
Anfader till den svenska linjen SCHMITERLÖW.  
 
Gift onsdag 2/6 1714 i Lund, M med  
 
KATARINA ELISABET LUNDERSTEN. [Elgenstierna s.36]. Döpt fredag 28/2 1696 i Lund, M [Elgenstierna s.36]. Död i barnsäng söndag 6/12 1724 i Minsjö, Västra Husby, E [Elgenstierna s.36]. Professorsdotter i Lund. Majorska i Östergötland.  
 
Barn:  
 
GUSTAF ADOLF HENNINGSSON SCHMITERLÖW. Född 1723 i Sverige [Elgenstierna s.]. Död ca 63 år gammal 1789 Sverige [Elgenstierna s.]. Överstelöjnant, godsägare. (Se tabell 73).  
 
 
Tabell 73 (generation 7)  
 
(från tabell 72) GUSTAF ADOLF HENNINGSSON SCHMITERLÖW. Född 1723 i Sverige [Elgenstierna s.]. Död ca 63 år gammal 1789 Sverige [Elgenstierna s.]. Överstelöjnant, godsägare.  
 
Barn:  
 
HENNING KRISTIAN II GUSTAFSSON SCHMITERLÖW. Född 1754 i Sverige [Elgenstierna s.]. Död ca 59 år gammal 1813 Sverige [Elgenstierna s.]. Överstelöjnants och landshövdings n.h.o.v., godsägare.  
 
SVANTE JOHAN GUSTAFSSON SCHMITERLÖW. Född i Sverige [Elgenstierna s.]. Död Sverige [Elgenstierna s.]. Ryttmästare, godsägare.  
 
Enligt Hans Schmiterlöw är ättegrenen utdöd i XIII:e (13:e) generationen.  
 
 
GEORG FREDRIK GUSTAFSSON SCHMITERLÖW. Född i Sverige [Elgenstierna s.]. Död Sverige [Elgenstierna s.]. Kapten.  
 
Enligt Hans Schmiterlöw fortlever ättegrenen.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-25 01:19)
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-11-25 01:30)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-12-18, 01:18
Svar #25

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2983
 • Senast inloggad: 2020-07-10, 15:33
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
HD 1739-01-30
 
SlåttsRättens här i Stockholm underdåniga skrifwelse af detta dato, med förfrågan, på hwad sätt förfaras må med then af Fourieren wid Lif-Gardet Petter Schultz, efter skedd utmaning, dräpte qwartermästaren Giurgen Schmitterlous döda kropz begrafning, och huru wida thermed, likmätigt Kongl. Maj:tz förnyade DuelsPlacat af d. 26 Januari 1739 § 5 bör förhållas eller och efter then tancka, som SlåttzRätten therom hafwer, i anledning afLagen uti 24 Cap. 10 missg: Bl: och 2 Cap. 1 § Bråts Bl: then dödas kropp bör i kyrkogård begrafwas.  
Som thetta angår rätta förståndet af lagen;
Altså resolverades, att Lag-Commissionens betänckande häröfwer infordras.
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1739:1 (1739-1739) Bild 600 / sid 95 (AID: v655243.b600.s95, NAD: SE/RA/1311)
 
I följande inlägg dagen efter kallas han kvartermästaren av Östgöta kavalleriregementet Georg Smitterlou.  
 
mvh Katarina
 
(Meddelandet ändrat av katarina_s 2014-12-18 16:15)
Katarina Sohlborg

2014-12-20, 11:21
Svar #26

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Oh stort TACK för dessa spännande, men otäcka, uppgifter om avlägsna släktingen Qwartermästaren Giurgen Schmitterlou / Qwartermästaren Jurgen Schmitterlou / Kvartermästaren Jörgen Schmitterlou!  
 
och  
 
God Släktforskar Jul & Gott Nytt Släktforskar År!!!
 
önskas
 
Dig och alla andra!!!
 
av
 
Släktforskar-  
i Gamla Uppsala  
Stefan Simander
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-12-20 11:39)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-12-20, 12:31
Svar #27

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2983
 • Senast inloggad: 2020-07-10, 15:33
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Om man vill följa rättegången mot Petter Schultz så finns han noterad i  
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1739:1 (1739-1739) Bild 590 / sid 93 (AID: v655243.b590.s93, NAD: SE/RA/1311)
 
dvs. sid 93, 231, 571, 952 och 1505.
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2014-12-22, 21:43
Svar #28

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Ytterligare ett slumpfynd i  
den renoverade domboken för Visby rådhusrätt 1663
(i Gävleborgs läns dombok vol 12.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3144 (1663-1663)
):
 
p486 1663 30 Aprilis §3 Hustru Könike Iöran Schmiter[] om ett skifte hållet efter hennes sal. fader  []recht Bastou...
LOE

2014-12-23, 07:42
Svar #29

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack Lars-Olov! Könicka/Könicke/Könike Albrektsdotter Bastor hör till Tabell 14 ovan.  
 
Men Gävleborgs län verkar lite malplacerat, eller?  
 
God Jul i stugan!  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-12-23 07:46)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-12-23, 08:55
Svar #30

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Något verkar inte stämma i min tabell 14 vad gäller modern till barnet Könika född 1685!
 
 
Se en annan antavla med detta barn och som dessutom flera ättlingar till denna släkt:
 
 
Proband:  
 
Ester Linnéa Lind. Född 1878-07-15 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1965-10-24 i Göteborgs Vasa (O). (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 1)  
 
Gift 1898-02-12 i Göteborgs Vasa (O) med Oscar Leonhard Isacson. Boktryckare i Göteborg. Född 1874-05-10 i Helsingborgs Maria (M). Död 1942-10-14 i Örgryte (O).  
 
Barn:
 
Folke Valdemar Isacson. Boktryckare. Född 1898-04-06 i Engelbrektsgatan 67, 5 vån, Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1975-07-19 i Örgryte (O).  
 
Anders Vilgot (Wigge) Isacson. Boktryckare. Född 1900-03-11 i Göteborg, Gamla barnbördshuset vid Sprängkullsgatan. Död 1953-06-21 i Göteborgs Vasa (O).  
 
Gunhild (Gulla) Maria Isacson. Född 1902-07-25 i Sten Sturegatan 6, 1 vån, Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1972-09-24 i Värmdövägen 222, Nacka (AB).  
 
Gertrud Linnea (Nea) Isacson. Född 1905-04-17 i Göteborgs Kristine (O). Död 1992-12-06 i Askim (O).  
 
Olof (Olle) Lennart Isacson. F.d. innehavare av Olof Isacsons annonsbyrå. Född 1907-01-23 i Skanstorget 6, 3 vån., Göteborgs Haga (O). Död 1998-05-01 i Göteborgs Vasa (O).  
 
Maj-Britta (Maja) Fredrika Isacson. Född 1910-05-17 i Göteborg, Skanstorget 6, 3 vån. Död 1998-06-18 i Oslo, Norge.  
 
Gerd Mari Ann Isacson. Född 1918-09-15 i Göteborgs Vasa (O). Död (Varbergs lasarett) 2005-03-25 i Onsala (N).  
 
---
 
I:1 f  
 
Elam Willgodt Lind. Dräng, månadskarl, mjölkhandlare. Född 1831-12-25 på Ingetorp, Solberga (O). Döpt 1831-12-26 i Solberga (O). Död 1907-11-17 i Göteborgs Kristine (O). (Barn Proband, s 1, Far II:1, s 1, Mor II:2, s 1)  
 
Gift 1:o 1867-06-09 med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Ivar Wilhelm Lind. Född 1871-05-09 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1940-12-06 i Göteborgs Johanneberg (O). Kontorist, bitr.bokhållare. fabrikör.  
 
Hedvig Alida Lind. Född 1873-02-07 i Domkyrkoförs. (O). Död 1928-01-06 i Örgryte (O).  
 
Magda Emilia Lind. Född 1874-04-17 i Göteborg (O). Död 1874-06-05 i Domkyrkoförs I Gbg (O).  
 
Märtha Maria Lind. Städerska. Född 1876-04-04 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1920-12-07 i Lundby (O).  
 
Ester Linnéa Lind. Född 1878-07-15 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1965-10-24 i Göteborgs Vasa (O). (Se Proband, s 1).  
 
Gift 2:o 1881-11-06 med Emma Christina Lundberg. Född 1835-06-15 i Rydö, Torup (N). Död 1882-03-24 i Domkyrkoförs I Gbg (O).  
 
Gift 3:o 1884-05-18 med Mathilda Bernhardina (Thilda) Andersson. Född 1859-06-23 i Vallda (N). Död 1901-05-04 i Göteborgs Kristine (O).  
 
Barn:
 
Elin Mathilda Lind. Född 1884-07-05. Död i USA.  
 
Jenny Gunhild Lind. Född 1888-05-07 i Göteborgs Kristine (O). Död 1890-01-03 i Göteborgs Kristine (O).  
 
I:2 m  
 
Johanna Fredrika Lundberg. Piga. Född 1840-05-06 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N). Död 1880-06-04 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Döpt 1840-05-07. (Barn Proband, s 1, Far II:3, s 1, Mor II:4, s 1)  
 
Gift 1867-06-09 med föregående ana.  
 
---
 
II:3 mf  
 
Peter Lundberg. Arbetskarl, guldsmedsgesäll, garvargesäll, garverifabrikör . Född 1802-09-16 i Hättälvens hammare, Kroppa (S). Döpt 1802-09-18 i Kroppa (S). Död 1879-09-10 i Domkyrkoförs I Gbg (O). (Barn I:2, s 1, Far III:5, s 1, Mor III:6, s 1)  
 
Gift 1830-12-27 i Sankt Nikolai (N) med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Carl Peter Lundberg. Garvare i Nyby, Långaryd. Född 1829-10-07 i Halmstad (N).  
 
Emanuel Lundberg. Garvare. Född 1831-09-23 i Rydö, Torup (N).  
 
Eva Katarina Lundberg. Född 1833-08-22 i Rydö, Torup (N).  
 
Emma Christina Lundberg. Född 1835-06-15 i Rydö, Torup (N). Död 1882-03-24 i Domkyrkoförs I Gbg (O).  
 
Christina Maria Lundberg. Född 1837-12-26 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N).  
 
Johanna Fredrika Lundberg. Född 1840-05-06 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N). Död 1880-06-04 i Domkyrkoförs I Gbg (O). (Se I:2, s 1).  
 
Johannes Lundberg. Garvare i Halmstad. Född 1841-12-30 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N).  
 
Frans Nicolaus Lundberg. Född 1843-12-21 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N). Döpt 1843-12-21 i Långaryd (N). Död 1844-02-27 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N).  
 
Hanna Augusta Lundberg. Född 1843-12-21 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N). Döpt 1843-12-21 i Långaryd (N). Död 1844-09-12 i Bäckholmen, Nyby, Långaryd (N).  
 
II:4 mm  
 
Hedvig Charlotta Lagergren. Född 1805-10-12 i Sankt Nikolai (N). Döpt 1805-10-19 i Halmstad (N). Död 1888-12-17 i Göteborgs Kristine (O). (Barn I:2, s 1, Far III:7, s 1, Mor III:8, s 1)  
 
Gift 1830-12-27 i Sankt Nikolai (N) med föregående ana.  
 
---
 
III:7 mm f  
 
Alexander Lagergren. Besökare i Laholm, sjötullsbesökare i Halmstad, skolmästare i Breared. Född 1757-03-12 i Ystad (M). Döpt 1757-03-15 i Ystad (M). Död 1821-08-14 i Breared (N). (Barn II:4, s 1, Far IV:13, s 1, Mor IV:14, s 1)  
 
Gift 1:o 1779-09-17 i Laholm med Johanna Catharina Schuberg. Född 1747-06-17 i Laholm (N). Döpt 1747-06-19 i Laholm (N). Död 1791-09-20 i Sankt Nikolai (N).  
 
Barn:
 
Johanna Brita Lagergren. Född 1779-09-23 i Laholm (N). Döpt 1779-09-25 i Laholm (N).  
 
Lorentz Lagergren. Född 1782-05-12 i Laholm (N). Döpt 1782-09-15 i Laholm (N).  
 
Ulrica Christina Lagergren. Född 1785-07-24 i Sankt Nikolai (N). Död 1785-08-23 i Sankt Nikolai (N).  
 
Ulrica Christina Lagergren. Född 1786-12-19 i Sankt Nikolai (N). Döpt 1786-12-22. Död 1793-01-25 i Sankt Nikolai (N).  
 
Carl Adam Lagergren. Född 1791-04-12 i Sankt Nikolai (N). Döpt 1791-04-15 i Sankt Nikolai (N). Död 1791-06-14 i Sankt Nikolai (N).  
 
Gift 2:o 1793-10-25 i Holm (N) med efterföljande ana.  
 
Nr. 12 den 25 october copulerades Sjötulls????förman Alexander Lagergren med Jungfru Anna Catherina Schröder, Eg E???? Holm.  
 
Barn:
 
Jacob Christian Lagergren. Lärling, soldat i Småland, tunnbindargesäll. Född 1794-08-16 i Sankt Nikolai (N). Döpt 1794-08-19 i Sankt Nikolai (N).  
 
Olena Elisabet Lagergren. Född 1798-03-25 i Sankt Nikolai (N). Döpt 1799-03-31 i Sankt Nikolai (N).  
 
Ulrika Fredrika Lagergren. Född 1799-10-22 i Sankt Nikolai (N). Döpt 1799-10-26 i Sankt Nikolai (N).  
 
Hedvig Charlotta Lagergren. Född 1805-10-12 i Sankt Nikolai (N). Död 1888-12-17 i Göteborgs Kristine (O). (Se II:4, s 1).  
 
III:8 mm m  
 
Anna Catharina Schröder. Född 1772-01-11 i Falkenberg (N). Döpt 1772-01-13 i Falkenberg (N). Död 1855-05-01 i Gylle (M). (Barn II:4, s 1, Far IV:15, s 1, Mor IV:16, s 1)  
 
Gift 1793-10-25 i Holm (N) med föregående ana.  
 
Nr. 12 den 25 october copulerades Sjötulls????förman Alexander Lagergren med Jungfru Anna Catherina Schröder, Eg E???? Holm.  
 
 
---
 
IV:13 mm ff  
 
Laurentius (Lars) Gustaf Lagergren. Besökare i Stockholm, landtullbetjänst i Nyköping, Ystad och Laholm, skolmästare i Laholm. Född 1715. Död 1787-10-21 i Laholm (N). (Barn III:7, s 1)  
 
Gift 1752-08-02 i Ystad (M) med efterföljande ana. Skild före 1767.  
 
Barn:
 
Anna Brigitta Lagergren. Född 1753-12-31 i Ystad (M). Döpt 1754-01-03 i Ystad (M). Död före 1759.  
 
Andreas Georgius (Andreas Georg) Lagergren. Besökare. Född 1755-05-11 i Ystad (M). Döpt 1755-05-13 i Ystad (M).  
 
Alexander Lagergren. Född 1757-03-12 i Ystad (M). Död 1821-08-14 i Breared (N). (Se III:7, s 1).  
 
Anna Catharina Lagergren. Född 1763 i Helsingborgs Maria (M). Döpt 1763-12-26 i Helsingborgs Maria (M). Död 1763 i Helsingborgs Maria (M).  
 
Anna Catarina Lagergren. Född 1769-08-17 i Laholm (N).  
 
IV:14 mm fm  
 
Johanna Agneta Smitterlow (Schmidterlöv). Född 1727-07-28 i Laholm (N). Död efter 1767. (Barn III:7, s 1, Far V:27, s 1, Mor V:28, s 1)  
 
Gift 1752-08-02 i Ystad (M) med föregående ana. Skild före 1767.  
 
---
 
 
V:27 mm fm f  
 
Andreas Georg Smiterlou. Fältväbel, tullnär i Laholm och Uddevalla. Född 1696-02-14 i Visby (I). Död 1735 i Uddevalla (O). (Barn IV:14, s 1, Far VI:53, s 1, Mor VI:54, s 1)  
 
Gift omkring 1719 med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Jörgen Smiterlou. Född 1720. Död 1720-08-04 i Laholm (N).  
 
Elsa Magdalena Smiterlou. Född mellan 1721 och 1722 i Laholm (N). Död 1795-01-31.  
 
Hans Georg Smiterlou. Tullskrivare. Född 1724-03-28 i Laholm (N). Död efter 1777.  
 
Johanna Agneta Smitterlow (Schmidterlöv). Född 1727-07-28 i Laholm (N). Död efter 1767. (Se IV:14, s 1).  
 
Herlach Smiterlou. Torgvägare, köpman i Karlshamn. Född 1731-04-24 i Laholm (N). Död 1801-11-07.  
 
Swen Smiterlou. Nålmakare i Lund. Född 1734-09-09 i Laholm (N). Död före 1767.  
 
V:28 mm fm m  
 
Brita Ursula Schultz. Född 1695. Död 1765-02-07 i Karlshamn (K). (Barn IV:14, s 1, Far VI:55, s 1)  
 
Gift omkring 1719 med föregående ana.  
 
---
 
 
VI:53 mm fm ff  
 
Jöran Smiterlou. Född omkring 1635. Död 1704-03-10 i Visby (I). (Barn V:27, s 1, Far VII:105, s 1, Mor VII:106, s 1)  
 
Gift 1:o före 1661 med Könicka Bastor. Född från 1635 till 1640. Död 1685.  
 
Barn:
 
Smiterlou. Död 1661.  
 
Jöran Smiterlou. Född 1660-08-23. Död 1661.  
 
Smiterlou. Född mellan 1665 och 1670. Död efter 1698.  
 
Könicka Smiterlou. Född 1685. Död 1757-10-06.  
 
Gift 2:o med N N.  
 
Gift 3:o 1688-05-10 med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Anna Malena Smiterlou. Född 1688-08-09 i Visby (I). Död 1712-04-11 i Sankt Nikolai (N).  
 
Jöran Smiterlou. Slaktare i Visby. Född 1689-09-18. Död 1771-05-04.  
 
Maria Smiterlou. Född 1691-04-09 i Visby (I). Död 1767-05-03 i Vaxholm (AB).  
 
Johannes Smiterlou. Född 1693-12-09. Död 1712-03-03.  
 
Andreas Georg Smiterlou. Född 1696-02-14 i Visby (I). Död 1735 i Uddevalla (O). (Se V:27, s 1).  
 
Petter Smiterlou. Född 1697. Död 1758.  
 
Anna Smiterlou. Född 1700. Död 1701.  
 
Margareta Kristin Smiterlou. Född 1700. Död 1764.  
 
Jacob Smiterlou. Född 1702. Död 1703.  
 
Jacob Smiterlou. Född 1703. Död omkring 1750.  
 
VI:54 mm fm fm  
 
Magdalena Holmsten. Född omkring 1663. Död 1744-12-20. (Barn V:27, s 1, Far VII:107, s 1)  
 
Gift 1688-05-10 med föregående ana.  
 
---
 
 
VII:105 mm fm ff f  
 
Jörgen Smiterlou. Köpman i Visby. Född omkring 1605. Död 1663-05-24 i Visby (I). (Barn VI:53, s 1, Far VIII:209, s 1, Mor VIII:210, s 1)  
 
Gift omkring 1635 med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Jöran Smiterlou. Född omkring 1635. Död 1704-03-10 i
 Visby (I). (Se VI:53, s 1).  
Jacob Smiterlou. Född omkring 1640. Död 1675-09-21.  
 
Katarina Smiterlou. Född omkring 1641. Död 1684.  
 
Anna Smiterlou. Född mellan 1645 och 1650.  
 
Gertrud Smiterlou. Född omkring 1650. Död 1688.  
 
VII:106 mm fm ff m  
 
Anna Jacobsdotter. Född omkring 1615. (Barn VI:53, s 1, Far VIII:211, s 1)  
 
Gift omkring 1635 med föregående ana.  
 
VII:107 mm fm fm f  
 
Pehr Holmsten. (Barn VI:54, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Magdalena Holmsten. Född omkring 1663. Död 1744-12-20. (Se VI:54, s 1).  
 
---
 
 
VIII:209 mm fm ff ff  
 
Jörgen Smiterlow. Hamnfogde i Burgsvik, borgare i Visby. Född omkring 1545. Död 1620-04-03 i Öja (I). (Barn VII:105, s 1, Far IX:417, s 1)  
 
Gift 1:o med Marren Jacobsdotter. Skild 1595-08-13 i Öja (I).  
 
Barn:
 
Joachim Smiterlou. Född omkring 1580. Död 1614.  
 
Johan Smiterlou. Död före 1615.  
 
Gift 2:o omkring 1600 med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Jörgen Smiterlou. Född omkring 1605. Död 1663-05-24 i Visby (I). (Se VII:105, s 1).  
 
Nicolaus Smiterlou. Född omkring 1605. Död omkring 1680 i Danzig.  
 
Gertrud Jörgensdatter Smiterlou. Född omkring 1610. Död 1675-11-.. i Visby (I).  
 
Joachim Johan Smiterlou. Köpman i Kappelshamn. Född omkring 1615. Död efter 1698-10-26.  
 
Katarina Smiterlou. Född omkring 1615. Död 1646.  
 
Bertram Smiterlou. Köpman i Visby. Född omkring 1615. Död före 1682-09-05.  
 
VIII:210 mm fm ff fm  
 
Gertrud Meier. Död 1651-03-20. (Barn VII:105, s 1)  
 
Gift omkring 1600 med föregående ana.  
 
VIII:211 mm fm ff mf  
 
Jacob Arendtsen. (Barn VII:106, s 1, Far IX:421, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Anna Jacobsdotter. Född omkring 1615. (Se VII:106, s 1).
 
---
 
 
X:833 mm fm ff ff ff  
 
Nikolaus Smiterlow. Borgmästare i Stralsund . Född omkring 1463 i Greifswald, Pommern. Död 1539-07-25 i Stralsund, Pommern. (Barn IX:417, s 1, Far XI:1665, s 1, Mor XI:1666, s 1)  
 
Gift 1498 i Stralsund, Pommern med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Brigitte Smiterlow.  
 
Nikolaus Smiterlow. Död 1527 i Rom, Italien.  
 
Barbara Smiterlow.  
 
Dorotea Smiterlow.  
 
Bertram Smiterlow. Borgmäsare i Greifswald. Född omkring 1500 i Stralsund, Pommern. Död 1572.  
 
Christian Smiterlow. Pfalzgreve. Död 1573.  
 
Georg Smiterlow. Borgmästare i Stralsund . Död 1571.  
 
Johannes Smiterlow. Född 1518 i Stralsund, Pommern. Död före 1549 i Rostock, Tyskland. (Se IX:417, s 1).  
 
X:834 mm fm ff ff fm  
 
Gesa von Lübeck. (Barn IX:417, s 1, Far XI:1667, s 1, Mor XI:1668, s 1)
 
---
 
 
XI:1665 mm fm ff ff ff f  
 
Nikolaus Smiterlow. Borgmästare i Greifswald. Född omkring 1437 i Greifswald, Pommern. Död 1485 i Greifswald, Pommern. (Barn X:833, s 1, Far XII:3329, s 1)  
 
Gift med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Katharina Smiterlow.  
 
Smiterlow.  
 
Nikolaus Smiterlow. Född omkring 1463 i Greifswald, Pommern. Död 1539-07-25 i Stralsund, Pommern. (Se X:833, s 1).  
 
Johan Smiterlow. Rådman i Greifswald.  
 
Bartholomäus Smiterlow. Rådman i Greifswald. Död 1495.  
 
XI:1666 mm fm ff ff ff m  
 
Katharina Lotze. Född omkring 1441 i Greifswald, Pommern. (Barn X:833, s 1, Far XII:3331, s 1)  
 
Gift med föregående ana.  
 
XI:1667 mm fm ff ff fm f  
 
Bertram von Lübeck. Född före 1440 i Greifswald, Pommern. (Barn X:834, s 1, Far XII:3333, s 1, Mor XII:3334, s 1)  
 
Gift omkring 1459 i Stralsund, Pommern med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Gesa von Lübeck. (Se X:834, s 1).  
 
XI:1668 mm fm ff ff fm m  
 
Agnes Budde. (Barn X:834, s 1, Far XII:3335, s 1)  
 
Gift omkring 1459 i Stralsund, Pommern med föregående ana.
 
---
 
 
XII:3329 mm fm ff ff ff ff  
 
Dietrich Smiterlow. Född omkring 1380. Död mellan 1446 och 1450. (Barn XI:1665, s 1, Far XIII:6657, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Bernhard Smiterlow.  
 
Erasmus Smiterlow.  
 
Nikolaus Smiterlow. Född omkring 1437 i Greifswald, Pommern. Död 1485 i Greifswald, Pommern. (Se XI:1665, s 1).  
 
XII:3331 mm fm ff ff ff mf  
 
Nikolaus Lotze. (Barn XI:1666, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Katharina Lotze. Född omkring 1441 i Greifswald, Pommern. (Se XI:1666, s 1).  
 
XII:3333 mm fm ff ff fm ff  
 
Bernhard von Lübeck. Rådman i Greifswald. Född omkring 1412 i Greifswald, Pommern. Död 1485. (Barn XI:1667, s 1, Far XIII:6665, s 1, Mor XIII:6666, s 1)  
 
Gift omkring 1437 i Greifswald, Pommern med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Bertram von Lübeck. Född före 1440 i Greifswald, Pommern. (Se XI:1667, s 1).  
 
XII:3334 mm fm ff ff fm fm  
 
Sophia von der Lippe. (Barn XI:1667, s 1, Far XIII:6667, s 1)  
 
Gift omkring 1437 i Greifswald, Pommern med föregående ana.  
 
XII:3335 mm fm ff ff fm mf  
 
Henning Budde. Rådman i Stralsund. (Barn XI:1668, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Agnes Budde. (Se XI:1668, s 1).
 
---
 
 
XIII:6657 mm fm ff ff ff ff f  
 
Hans Smyterlowe. Född i mitten av 1300-talet. (Barn XII:3329, s 1, Far XIV:13313, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Dietrich Smiterlow. Född omkring 1380. Död mellan 1446 och 1450. (Se XII:3329, s 1).  
 
XIII:6665 mm fm ff ff fm ff f  
 
Bertram von Lübeck. Borgmästare i Greifswald. Född omkring 1380 i Greifswald, Pommern. (Barn XII:3333, s 1, Far XIV:13329, s 1)  
 
Gift omkring 1405 i Greifswald, Pommern med efterföljande ana.  
 
Barn:
 
Bernhard von Lübeck. Född omkring 1412 i Greifswald, Pommern. Död 1485. (Se XII:3333, s 1).  
 
XIII:6666 mm fm ff ff fm ff m  
 
Katharina Wulfersdorp. Född omkring 1384 i Stralsund, Pommern. (Barn XII:3333, s 1, Far XIV:13331, s 1)  
 
Gift omkring 1405 i Greifswald, Pommern med föregående ana.  
 
XIII:6667 mm fm ff ff fm fm f  
 
Nicolaus von der Lippe. Borgmästare i Stralsund. (Barn XII:3334, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Sophia von der Lippe. (Se XII:3334, s 1).
 
---
 
 
XIV:13313 mm fm ff ff ff ff ff  
 
Thidericus (Dietrich) de Gripenvold. Född i början av 1300-talet. (Barn XIII:6657, s 1, Far XV:26625, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Hans Smyterlowe. Född i mitten av 1300-talet. (Se XIII:6657, s 1).  
 
XIV:13329 mm fm ff ff fm ff ff  
 
Walter von Lübeck. Borgmästare i Greifswald. Född i mitten av 1300-talet. Död 1394. (Barn XIII:6665, s 1, Far XV:26657, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Bertram von Lübeck. Född omkring 1380 i Greifswald, Pommern. (Se XIII:6665, s 1).  
 
XIV:13331 mm fm ff ff fm ff mf  
 
Bernhard Wulfersdorp. Rådman i Stralsund. Född i mitten av 1300-talet. (Barn XIII:6666, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Katharina Wulfersdorp. Född omkring 1384 i Stralsund, Pommern. (Se XIII:6666, s 1).  
 
---
 
 
XV:26625 mm fm ff ff ff ff ff f  
 
Nicolaus de Gripenvold. (Barn XIV:13313, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Wendela de Gripenvold.  
 
Thidericus (Dietrich) de Gripenvold. Född i början av 1300-talet. (Se XIV:13313, s 1).  
 
 
XV:26657 mm fm ff ff fm ff ff f  
 
Gottschalk von Lübeck. Borgmästare i Greifswald. Död 1382. (Barn XIV:13329, s 1, Far XVI:53313, s 1)  
 
Gift  
 
Barn:
 
Walter von Lübeck. Född i mitten av 1300-talet. Död 1394. (Se XIV:13329, s 1).  
 
---
 
 
XVI:53313 mm fm ff ff fm ff ff ff  
 
Walter von Lübeck. Borgmästare i Greifswald. Död före
 1338. (Barn XV:26657, s 1)  
Gift  
 
Barn:
 
Gottschalk von Lübeck. Död 1382. (Se XV:26657, s 1).  
 
 
 
Källa: http://brogren.nu/antavlor/antavlaester.htm
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-12-23, 09:51
Svar #31

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 564
 • Senast inloggad: 2020-06-29, 22:32
  • Visa profil
Domböckerna från Gotland och Visby pulades oftast in längst bak i något norrlandslän:
1654-1674: i Gävleborgs län
1675-1679: saknas under dansktiden
1680-1687: i Västernorrlands län
1688-1689: i Visby !
1690: i Jämtlands län !
1691-1697: i Västerbottens län
...
Inte alltid ligger volymen i rätt årgång heller.
 
Det finns en handskriven förteckning (fotad i AD också).
LOE

2014-12-26, 00:43
Svar #32

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2983
 • Senast inloggad: 2020-07-10, 15:33
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Georg Smitterlou, död 1739, nämnd ovan, var son till Henning Christian Smitterlow och Katarina Elisabet Lundersten. I EÄ bör han väl då vara samma som Göran Christian f.1716, död som barn.
 
I HDs protokoll anges att Georg Smitterlou hade en morbror, Riksrådet Nordenståle. (eg. halvmorbror, då Olof Nordenstråle och Katarina Elisabet Lundersten hade samma mor, Anna Katarina Ehrenborg).  
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1740:1 (1740-1740) Bild 5290 / sid 1029 (AID: v655246.b5290.s1029, NAD: SE/RA/1311)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-06-23, 14:07
Svar #33

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jag fortsätter diskussionen om Agitta/Agata Hansdotter(Jörgensdotter? (Schmiterlöw?)) och Mårten (Larsson?) Lundbjers här:  
 
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-03-22, 17:37
Svar #34

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6826
 • Senast inloggad: 2020-07-11, 21:22
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Släkten Schmitterlöws stamtavla bifogas som Wordfil.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-04-20, 13:16
Svar #35

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2012
 • Senast inloggad: 2020-07-12, 23:09
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Drottningens livregemente till fot år 1763

"Uti Fästningen Stralsund d 29 Junij 1763
Capitain von Jahnkes Compagnie
/.../
[Soldat] Nummer 54. Christian Ludw: v: Schmitterlöw Avancerad till Standar Junkare wid Herr Öfwerste Grefwe Pudbus Hussar Regemente d 14 Februarij 1762 och Såledess N:o för König: May:t och Cronans Räkning Vacant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029456_00281

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1358 (1763)


EÄ, tab. 29
"Christian Ludvig Schmiterlöw (översiktstab 15, son av Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 28), född 1745-05-30 i Stralsund. Volontär 1760. Fanjunkare vid blå husarregementet 1762. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Schmiterl%C3%B6w_nr_1768

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna