ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Enhielm  (läst 541 gånger)

2015-12-06, 16:01
läst 541 gånger

Niklas Kant

Lorens de Rees dagbok A:o 94 d 22 9ber Ingeck min Broder Filipp de Rees sitt ächtenskapzförbund med dess kiereste Jungfru Helena Enhielm på Norra Malmen Vthij Stockholms stad... Notisen återfinns i ministerialboken för Jakob och Johannes, 1694 29/11, Philip Danielsson de Rees och jungfru Helena Enandra med kamrer Samuel Enhielm som löftesman.  
 
Eftersom de Rees benämner henne som Enhielm skulle man tänka sig att hon var syster till Samuel Enhielm?
 
Jakob och Johannes CIa:11 p. 189

2015-12-06, 20:58
Svar #1

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6088
 • Senast inloggad: 2020-06-01, 09:13
  • Visa profil
Att Helena Enandra var syster till Samuel Enhielm påstås helt kort hos Örnberg, Svenska ättartal del 6, s. 136: Helena; g. Du Rees.

2015-12-07, 19:43
Svar #2

Niklas Kant


2018-02-14, 21:09
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1968
 • Senast inloggad: 2020-05-31, 13:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Anno 1721 den 17 Maij
Secret:n Erencrona berättade att HoffRätten inkommer med een förfrågan uti saken emellan Inga Enhielm och Ryttmästaren Jan Hastfer, af hwilcken Inga Eenhielm påstår sig wara häfdad under ächtenskapzlöfte, men han nekar dher till. Och som HoffRätten funnit stora skiähl för henne, så hafwa dhe pålagt honom att befrija sig med eed, hwilken han ock erbiudet sig att giöra, Men som sedan ingen reparation wore mehra för Inga Eenhielm, så hafwa dhe hullet betänkel:t, att låta honom dheen afläggia, utan hemställa till K:l M:ts nådige behag om icke K:l M:t täcktes i nåder låta henne blifwa förklarad för ärlig hustru, ock han ifrån henne befrijas.
Upl: sedan HoffRättens resolution att han skulle befrija sig med Eed, jämwähl ock HoffRättens underdånige skrifwelse dehnna saak angående.
Upl. 1669 åhrs stadga, att dher någon frälseman lägrar en frälse qwinna, ock eij will ächta henne, så skall han wara landzflycktig.
Secret:n Erencrona sade att dhet nu eij mehra dömmes efter dhen lagen, hwarpå han sade sig hafwa åtskillige praejudicata.
Hr Grefwe Cronhielm begiärte att han wille nämna honom något, Men dhet påminte Hans Ex:tz sig att Ulsparren icke så länge sedan måste blifwa landzflycktig efter han eij wille ächta dhen som han lägrat.
Resolverades att swar afgår till Hoffrätten att dhenna saak afgiöra lijkmätigt lag ock Kongl. Förordningar.”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 4070 / sid 785 ff (AID: v655189.b4070.s785, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ barn tab. 1:
"Inga Enhielm, född 1695-02-17, död ogift 1723-05-20."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enhielm_nr_1275

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hastfer_nr_240

2018-04-12, 19:56
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1968
 • Senast inloggad: 2020-05-31, 13:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1678 d 6 Martij /.../
4. H. Maria Maijsner inkom åter igen med sin Supplique betackandes Venr. Consistorio som hafwer behagat låta skrifwa General Majoren Nils Bejeke till att han wille tillhålla hennes Man Hr Leutnanten Samuelem Enandrum att swara uppå hennes beswärs och klage Puncter emot honom. Hon begiärde och få lof totaliter ifrån honom att skillias för efterfölliande Puncter: /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00034


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00009
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00026 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00034


"Anno 1678 d 17 April /.../
Resol: Consistorium will låta senda des Notarium til Hr Assessoren Eenfält och förnimma om han wille sielf komma opp till Consistorium eller giöra en annan fullmächtig uthj denne saak, efter han ähr Enanders Faderbroder"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00053


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00060 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00081 ff


"Anno 1678 d 2 Augusti /.../
Mons:r Salomon Croning inkom emot H Maria Mejsner uppå H Leutnantens Enskiöltz [Sic!] wägnar /.../
3. Nekar att han intet malitiose desererat sin hustru, utan förhindrat af Kongl. May:tz Krigs teinst. Doch altijdh dragit försorg om hennes uppehälle, sägandes sig hafwa der om skrifwit hennes Swåger Mårten Hörling så wäl som sin Faderbroder Isack Eenfält till, att dhe willia om henne och hennes uppehälle draga en nöiachtig försorg.
/.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00084 ff


"Anno 1678 d 12 Augustj /.../
Dn Mag Lille. Echtenskaps band bör fuller intet lätteligen uplöses men efter som Enander på 4 åhrs tijdh ifrån sin hustru uthe blifwit, så märker man wähl att kiärleken hos honom emot sin hustru är utsläckt, doch finnes här på både sijdor en stor hårdhedt och besynnerligen hos honom, som så obeskedel. hafwer sin hustru handterat att han slagit henne 14 dagar sedan the wigdes och stådt öfwer henne med bar wäria utj hennes barnsäng som Enander sielf hafwer tillstodt. Item lofwat blifwa ifrån henne på 7 åhrs tijdh. Och oansedt han nu lofwar blifwa god emot henne så ähr thet intet annat än hans skeymterij, ty han har icke thet ringaste låtit påskijna med nogot kiärleks täcken.
/.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00091 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00115 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00117
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065078_00120 ff


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/33 (1678)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enhielm_nr_1275
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenadler_nr_655
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Enefelt_nr_671

2018-04-13, 18:51
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1968
 • Senast inloggad: 2020-05-31, 13:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1673 d 4 juni
VI. Samuel Enander klagade att hustrun Maria Meissner hafwer ruinerat hans boo och gått ifrå honom, /.../
R: Emedan Samuel Enander mycket illa hafwer tracterat hustrun Maria Meisner och hon är intet säker om sitt lijf för hans tyrannij skull, kan Ven. Consistorium intet annat än dem på ett åhr skillia quoad thorum et mensam.
/.../
H. Maria och hennes Moder frågade hwilken dera skall hafwa barnet och draga omsorg om det säijandes sigh giärna willia hafwat hoos sigh? Ther till swarade Ven. Consist: sigh tyckia att thet bör wara hoos modren efter thet är ännu spädt och kan bäst af henne blifwa skiött."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065074_00054


"Anno 1673 d. 18 Junij
VI. H. Maria Meisner låter klaga genom sin moder att hennes man Samuel Nilsson Enander wid hwilken hon till säng och bord sidste Consistorij dagh skilldes på ett åhr, hafwer henne sedan des skiedde mycket illa slagit. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065074_00059


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/29 (1673-1674)Se även år 1677:
(d. 14 Novemb.) "...huru som en persohn Samuel Enander wid Nampn hwilken säges nu hafwa tagit sig dett till Nampn Eenskiölt, hafwer för nogra åhr sedan ingådt ett ährligit echtenskap med en hederlig Mans dotter här i staden H. Maria Mejsner be:d medh hwilken han sedan utj stor oenigheet sammalefwet...."
/.../
"och som thet nu förspöries skall han wara under Militiae Staten och Capiteen Leutnant under Uplandz  Cavallerie Regementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065077_00147 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065077_00161 ff

Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/32 (1677)"N:o 289. Enesköld, Samuel, blef på sommaren 1676 löjtnant först på Värmlands- och sedan på Södermanlandskompaniet af Lifregementet till häst, med hvilket senare han deltog i slaget i Lund, där han sårades. Följande år var han löjtnant på 3. Upplandskompaniet, vid hvilket han kvarstod under återstoden af kriget t.o.m 1679. Därefter nämnes han ej mera i regementets rullor"

Ur: "Kungl. Lifregementets till häst historia", femte delen, band 1 av A. Braunerhjelm, Uppsala 1917, s. 86
"Anno 1679 d 15 Octob.
/.../
Sentensia Divortii
Såsom Ryttmästarens Samuel Enskiölds hustru Maria Meisner, och Secreteraren Petter Enholm, så wähl för Werldzlig Rätt som her i Consistorio tillstådt, dhet dhe inlåtit sig uthi kötzligit umgenge och Oloflig beblandelse medh hwar andra, och således sigh emot Gudh och hans helga bodh försedt, hafwandhes dhe bägge för samma dhes brott efter Strafordningen Civiliter plichtat: Altså och emedan bem:te Maria Meisner sin ächta Säng kränkt och i så måtto alla Echtenskapz Rätt emot sin Man förwerkat, hwilken intet står att öfwertala till någon förlijkning igen, uthan dhe å begge sijdhor åstundha sitt hionelagz åthskilnadh; Dy skall her medh Echtenskapz bandet dem emellan wara oplöst, och bem:te Samuel Enskiöld seyes frij, ledigh och löös till annat Giftermåhl, när och hwar som helst honom sielf synes, och Gudh rådh förelägger"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00154 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00023 ff


"Antingen hon [Maria Meisner] bedrifwit denna sin brott i intention att blifwa frij och ledig ifrå sin swåra Man eller elliest af swagheet, är gerningen lijka stor, ..."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00182 ff


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065079_00189


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/34 (1679)
"Anno 1681 d 23 Febr. /.../
7. Isac Meisner insinuerade Petter Enholms skrift, hwaruthinnan han swarar på Consistorij till honom d 26 Jan, afgångne Citation, berättandes sin wigzell med Maria Meisner wara på Bygden uti Christeligit och hederligit folkz närwaru af Hr Johan Bostadio förrättat /.../


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065081_00047


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/36 (1681)


Se år 1682:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00067
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065082_00070 ff

Se år 1684:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00077
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00093


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien

2018-04-14, 18:44
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1968
 • Senast inloggad: 2020-05-31, 13:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Extract af Commissarien Päder Håkanssons bref daterat d 20 Junij A:o 1674
Jag seer af Hr Swågers breef Samuels [Enander] tillstånd, hwilcket ingen kan bättra, ty han är till allt dhetta ju sielf Orsak och will icke bättre hafwat; Jag ser ingen bättring ty han hafwer så warit af begynnellssen, och achtar alldrig hwad såssom han giör, Gudh wari hans hielpp och omwändare! Elliest seer iag att Hr Swåger Intercederar för honom att iag skall hielpa honom ifrån Piere le Roy. Jag är så knapp satter att iag alldrig så bekiänna kan, men detta resolverar iagh änteligen, att Hr Swåger sampt Hr Gyldenadler hiellpa honom uth, att han reeser sin wäg och kommer bort i främmande Landh dher han dhet giör, Så will iag på12 månadt samme och begiärte Ettusens dahl. kopp M:t betahla. Och må detta bref hållas för En kraftig obligation, Men dher han skulle widare gå i Stockholm till harm och förtreet, så will iag intet weta dheraf: Giörer nu som goda swågrar och gifwer Edher hand Uthj. iag will hållas Edher skadelöös att han kommer Uthur Ögonen på folck, och ähr att beklaga En Menniskia sigh icke bättre skall betänckia, Uthan med sådan galenskap sin kåsteliga tijdh tillbringa.
Wälb: Hr Swågers Tienstwillige
Pähr Håkansson"


"N:o 2
Såssom wår K: Swåger Commissarien Wählbet:dde Hr Pähr Håkensson i Jönekiöping gienom dess skrifwelsse af Jönekiöping d. 26 Junij hafwer af Oss Underteeknadt begiärat att willia wij till des Stiufsohn Mons:r Samuel Larsson Enanders befrijande uthur Arresten på Gillstugan, hwarest han sitter och en lång tijdh suttit hafwer, så för denna som andra sina Creditorers fordran, hwilcka alla Mons: Piere le Roy som En godh wän för honom förnögdt och betalt hafwer. /.../
Datum Stockholm d. 22 Februarij A:o 1674
I. Enfäldt        E Gyldenadler"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00118
"Ödmiukeligen Edhers höga N:de warder Supplicando anmodat Efter såssom Commissarien Hr Päder Håkensson hafwer för sin Stiufsohn Mons:r Samuel Enander sigh absolut och Stricte /:dher med att lösa sin Stiufsohn Enander uhr arresten i Stockholm, som han då war behäftat uthj:/ obligerat betala på 12 Månaders sidst 1000 D:r kmt, och dhet så foderligen sine Swågrar Wälb:de Assessoren Isach Enfäldt som Hr Erich Gyldenadler. Sin StiufSohns wedermöda lindrigast att afböya, dherom anmodat, någon kiöpman dher hän persvadera att kunna Emot Hr Håkanssons richtige betahlning Contentera. /.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00119
"...eller och om, Enander, som nu berättas wara Ryttmästare under Hans Kongl. May:ts Lijfregemente, och således med En förnähm tienst försatt icke sielf kunde willja och kunna samma summa betahla, nähr han dher om ansökter blifwer.
/.../
Jönekiöping d. 3 Junij A:o 1679"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069607_00123


Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/E/I/E 12 b


***


"Rulla Uppå Kongl. May:tz LijfRegemente och Reutmest: Hr Baron Gustaf Carl Baners Compag: [1678]
/.../
Lieutnant Samuel Enskiöldh"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053978_00100


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/17 (1678)
***


Se även:
https://www.genealogia.fi/genos-old/47/47_57.htm
"Nils Belfrage, Kungl Västgöta regemente 1. Biografiska uppgifter, Stockholm 1947, nr 607; Paul Wingius, En Lijk-Predikan ... öfwer Arwid Jönsson Bjugg, Åbo 1681 (Toini Melander, Personskrifter, nr 685). Arvid Bjugg gifte sig 1641 med Christina Göransdotter Stormhatt, dotter till faktorn vid Jönköpings gevärsfaktori Göran Silvestersson och Anna Nilsdotter. Hennes syster Margareta Stormhatt, f. 5.7.1622, död 6.9.1715, var gift 1:o med slottsloven i Jönköping Lars Enander; 2:o med kommissarien vid faktoriet Peder Håkansson. Sönerna i hennes senare gifte adlades Riddermarck och Ridderström. Arvid Bjugg efterlät fyra söner (en son och två döttrar dog före fadern), nämligen: Georg tydligen uppkallad efter morfadern, kyrkoherde i Mustasaari och Vasa, begr. i Vasa 28.10.1709; Erik, f. c. 1650, major vid Österbottens regemente, död 11.3.1710; Silvester, tydligen uppkallad efter morfars far, justitieborgmästare i Åbo 1683, men överflyttade troligen redan s.å. med kungligt bifall till Sverige, där han levde 1692 (Armas Luukko, Vaasan historia I, s. 298); Jöns, tydligen uppkallad efter sin farfar, kallas i faderns likpredikan "monsr", i övrigt okänd."


http://www.tonnquist.se/dghtm/5s_stahle-sylv/004/02/050.htm
http://www.tonnquist.se/dghtm/a-tonnqst/004/00/848.htm


2020-05-23, 11:46
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1968
 • Senast inloggad: 2020-05-31, 13:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil


"1696 d: 17 Julij
Ehrenhielm föredrog sedan en ifrån Götha HofRätt gratis inkommen Revisions saak emellan Samuel Enander Ensköld och des Moder framledne Commissariens Pehr Håkonssons Änckia Hustro Margareta Jöransdotter jämte des Interessenter, angående Eenskiölds rätta andehl uthi Fägerid Hemmanets Skatterättigheet i Wästra Härad och Ödestufwu Sochn belägit.
/.../
/.../som tillägnar Enskiöld en half tridjung emot Modren efter den afledne Sambroderen Jöran med mehre.
/.../
HofCantzleren, så hafwer fuller HäradsRätten dömdt effter Köpebrefwen äre daterede 1640 och han först trädde i ächtenskap med Enskölds Moder 1642, /.../
Kongl. May:t påminte sig wähl att denne Enskiöld warit Lieutenant under LifRegementet tillijka med Svante Höök, Men eij Ryttmästare
Ehrenhielm wijste Enskiölds dimission såsom Ryttmästare.
Kongl. May:t aldrig har han wärckeligen tiänt för Ryttmästare, utan kan han uthi Resol. Rubriquen nämbnas Lieutenant eller utan charge wid sitt egit nampn allenast.
/.../"

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1696:1 (1696) Bild 3460 / sid 683 f (AID: v655114.b3460.s683, NAD: SE/RA/1311)

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna