ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Brev till Kunglig Maj:t  (läst 338 gånger)

2018-05-05, 18:27
läst 338 gånger

Utloggad UllaK

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 20:52
  • Visa profil
Har i min morfars släkt anorna Hendrik Richenberg (död 1731) med hustru Margareta/Greta Svinhufvud af Qvalstad (1687-1759). Jag har länge undrat över släkten Richenbergs ursprung - det finns ingen verifierad ana före Lantmätaren Hendrik Richenberg. Margareta/Greta Svinhufvud var dotter till en Isak Svinhufvud, oklart till vilken av två kusiner med samma namn och båda militärer som stupade under Karl XII (en i Polen 1707 och den andre i Poltava 1709).

Till min glädje har jag hittat brev som troligen skulle kunna ge en del svar i Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/R/I/R 14 a, börjar med bildid: A0070084_00048 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070084_00048)

Tyvärr klarar jag inte av att läsa dem. Kan känna igen en del bokstäver men hittar inget sammanhang eftersom jag också är ovan vid 1700-tals svenskan. Det sista brevet i raden (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070084_00052) är möjligen en bilaga – det är bl.a. signerat av Chatarina Svinhufvud på Ekeby. Om hon skulle visa sig vara syster till Greta så innebär det en stor förändring av min och många flers släkttavla.

Jag skulle vara mycket tacksam om någon i detta forum kunde hjälpa mig att läsa eller hänvisa till någon som kan bistå med denna tjänst.

2018-05-05, 23:34
Svar #1

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1261
 • Senast inloggad: 2019-07-13, 10:41
  • Visa profil
Av breven framgår det att Margareta var dotter till då framlidne majoren vid Dalregementet Isak S. Det sista brevet är undertecknat av Agneta Duwallt, Catharina Svinhufvud, Carl Philip Andersson, Anders Forbes och Wilhelm Phlip Andersson, "syster och cousin Greta Svinhufvud". Jämför Philp nr 242, Tab 2.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Philp_nr_242

2018-05-06, 00:43
Svar #2

Utloggad jaxner

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: 2019-03-27, 00:32
  • Visa profil
Gjorde ett försök att skriva av texten. Tyvärr ges inga ledtrådar till Hendrik Richenbergs ursprung.

Stormächtigste allernådigste Drottning

I alldra underdånigste tillförsicht af den kring hela
wärden högst Beprissligste nåd som Eders Kongl: May
allernådigst städze behagar hungna dess trogne undersåtare
med, fördristar iag i diupaste underdånigheet för Eders Kongl:
Maytz: Höga Thron, denne underdåhnigste Böneskrifft ned-
läggia, och föredraga, huru som iag 1714 månde mig utj

---

Echtenskap Begifwa, med Framledne Majorens under Dahl
Regemente wählborne H:r Isask(?) Svinhufwudz dotter, Greta
Svinhufwud, till hwilket ächtenskap iag ährholt, utj underdåhnighet
hoos Eders Kongl: Maytz allernådigste Bijfall och tillåtelse
om mitt förehafwande utj Högst Sahl: hans Kongl: Maytz Frånwaro
Daterat d 10 Februarj 1714, som här jempte fölljer, då iag up-
wijste Släckt och förwanters Samtycke dertill, som äfwen
fölljer; Altfördenskull i diupaste underdåhnigheet bön-
faller, det täcktes Eders Kongl: Mayt: med dess allernådigste
Confirmation wijdare Stadfästa, hälst som iag med min hustru
giänom Arf Bekommit ett litet Frällse hemman som iag
nu bebor, Skohlandes altidh mitt högsta ändamåhl, så här
Effter som härtils wara, huru iag må giöra mig skickel. och
wärdig till Eders Kongl: Maytz: och Kiere Fädernes Landetz
tienst. Särdeles som mine ungdoms åhr ähro mäst tillbrukte
utj landtmätare konsten, hwilken förrättning iag Effter högst
Sahl: i åminnelsse hans (Kongl) Maytz gifne Fullmakt Daterat
Lund d 5 october 1716, under dess hafwer iag och en tidh
Informerat mig utj Fortification; Jag afwachtar utj
alldra diupaste underdåhnigheet en nådig Bönhörelsse
och till min dödzstund Framhärdigt förbl:de

Stormäcktigste Allernådigste Drottning
Eders Kongl Maytz

Allerunderdånigste Tienare
och undersåte
Hind: Richenberg

---

Stormächtigste Allernådigste Konung

I alldra underdåhnigste tillförsicht af den kring hela
wärden högst beprissligste nåd som Eders Kongl: Maytz all-
lernådigst Städze behagar hungna dess trogne under Såta-
re med, fördristar iag i diupaste underdåhnigheet, för Eders
Kongl: Maytz Höga Thron denna underdåhnigste böneskrifft
nedläggia, och föredraga, hurusom iag A:o 1714 månde
mig utj Echtenskap Begifwa med framledne majorens
under Dahl Regemente wählborne H:r Isak Svinhufwudz

---

Dotter Margareta Svinhufwud, och ährholt utj underdåhnigheet
hoos hennes Kongl: Maytz sampt Kongl: Maytz Rådh tillåtelsse om
mitt förehafwande, som fölliande Copia wijssar, som äfwen och af släckt
och förwanters Skrifftel: Samtycke dertill, fördenskull i diupaste
underdåhnigheet Bönfaller det tächtes Eders Kongl Maytz
mig allernådigst wijdare Autorieera, hälst som iag med
min hustru giänom arf bekommit ett litet frällsse hemman,
Skohlandes alltid mitt högsta och förnämsta ändemåhl så
här Effter som härtils wara, huru iag må giöra mig skickel:
och wärdig till Eders Kongl: Maytz och kiera fädernes landetz
tienst, Särdeles som mine undoms åhr äro mäst tillbrackte
utj Landtmätare Konsten, hwilken förrättning iag effter
högst Sahl: Hans Kongl: Maytz gifne fullmacht Daterat Lund
d 5 october 1716, och under dess hafwer iag äfwen in-
formerat mig utj Fortification; Jag afwachtar utj
alldra diupaste underdåhnigheet en nådig Bönhörelsse
och till min dödzstund framhärdigt förblifwande

Eders Kongl: Maytz

Alldra underdånigste Tienare
och under Såtare
Hend: Richenberg

---

Copia

Stormächtigste Allernådigste Konung

Hennes Kongl: Högheet och Kongl Maytz Råd Samtyckte
fuller till gifftermåhlet, men Hwad Privelegium
angår måste Suplicanten der om hoos hans Konngl:
Maytz sielf i underdåhnigheet giöra ansöckning

Stockholm d 10 Feb: 1714

ad mandatum
A: Lejonstet

I Alldra underdånigste tillförsicht af den Kring
hela wärlden Högstbeprissligste nåd som Eders
Kongl Maytz allernådigste Städze behagar Hung-
na dess trogne undersåtare med, för dristar iag
i diupaste underdåhnigheet för Eders Kongl: Maytz
höga trohn denne underdånigste böneskrifft ned-
läggia och föredraga, Huru som en Echtenskapzhandel

---

Emellan mig och wählborne Jungfru Greta Svinhufwud
Framledne Majorens under Dahl Regemente wählborne
H:r Isak Svinhufwudz dotter, med dess anförwanters
Samtycke i Herrens nambn är sluten, och fördenskull
i diupaste underdånigheet bönfaller det tächtes Eders
Kongl: Maytz med dess allernådigste Bijfall och till-
låtelsse ofwannämbde mitt förehafwande allernå-
digst autorieera: Skohlandes alltidh mitt högsta
och förnämbsta ändamåhl så här Effter som härtils
wara, Huru iag må kunna giöra mig Skikelig
och wärdig till Eders Kongl: Maytz och fäderneslandetz
tienst, Särdeles som mina ungdoms åhr, mäst äro
tillbrackte utj Landtmätare Konsten, och sedan af högwählb:e
H:r General Majoren Kiöhler är blefwen antagen och
försäkrat om qwartermästare Beställningen under dess
Tremänningz Cavallerie Regemente, Jag afwachtar
i diupaste underdånigheet en nådig Bönhörelsse
framhärdigt förblif:de

Eders Kongl Maytz

Allerunderdånigste Tienare
och undersåtare
Hend: Richnenberg

---

Copia

Såssom wår Kiärällskel: Syster och Cusin Greta
Svinhufwud Begiärer af oss undertechnade
ett wittnesbörd om dess Echtenskapzhandel emellan
henne och H:r Hendrich Richenberg, så kan wij ey
annat än med Sanning bekräffta att bemelt: Echten-
skapz Förbund är med wårt goda willia Ja och
Samtycke slutat, och att wij ey det Ringaste der å
hafft el:r hädan effter har att tahla, ty lembne
wij här med wår Syster och Cusin Greta Svinhuf-
wud denna Attest, och det med wåra egna
nambns underskrifft Bekräftar.

Ekeby d 27 Januarj A:o 1714

Agneta Duwalt, Chatarina Svinhufwud
Carl Philp Anderson, Anders Forbes,
Willhelm Philp Anderson

Såsom wittne
Matius Isander

2018-05-06, 12:05
Svar #3

Utloggad UllaK

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 20:52
  • Visa profil
Hjärtligt tack både Niklas och Joakim!

Fantastiskt Joakim att du lyckats uttyda bokstäverna.
Det är väldigt snårigt att förstå vad Hendrik egentligen efterfrågar. Som jag uttyder breven vill Hendrik få det auktoriserat av drottningen/kungen att han (ofrälse) får bebo det lilla frälse hemman som hustrun Margareta/Greta ärvt av sin far Major Isak Svinhufvud. Han anför sin goda vandel genom att hänvisa till sin fullmakt som lantmätare, att han fortbildat sig inom fortifikation samt att General Majoren Kiöhler är beredd att anta honom som kvartersmästare. Äktenskapets giltighet intygas av släkten som dessutom försäkrar att de inte har något att anföra däremot.

Man undrar om han fick något svar till slut. I vilket fall så fick de nog inte bo kvar. Ett år efter andra brevet får Hendrik förordnande som lantmätare i Finland och familjen flyttar dit. Yngste sonen (Anders också lantmätare) född i Finland blir den som motvilligt återför släkten Richenberg/Reichenberg/Rickenberg till Sverige då han blir förordnad en lantmätaretjänst i Glava i Värmland (saknar den vackra hembygden vid Finlands södra kust). Hans syskon verkar inte återkomma till Sverige.

Tyvärr verkar det som om jag får göra en stor revision av mitt släktträd. Den enda som jag ser att Greta skulle vara syster till är undertecknande Chatarina - och då får Greta en annan Isak till far (från Dahlregementet som det också står) än i mitt släktträd. Anledningen till att jag avfärdade denne Isak var att Margareta/Greta är född i februari 1687 och de förmodade föräldrarna gifter sig i december samma år - men så kanske det kan vara? Om hon skulle ha haft en annan mamma än Elisabet Philp - kanske en som dog i barnsäng? - brukade väl änklingen vänta ett år med att gifta om sig? Men det är väl en diskussion som ska in under en annan rubrik..

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna