ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: AD Västanfors F:2 Bild 136  (läst 530 gånger)

2014-07-13, 21:44
läst 530 gånger

Utloggad Ted Nordin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 309
 • Senast inloggad: 2021-10-22, 10:55
  • Visa profil
Hej, behöver hjälp med att uttyda dödsnoteringen på Lars Mårtenssons änka Carin Jönsdotter som dör vid Norrmorsjön 1726. (Västanfors F:2 Bild 136).
Texten är väldigt lång 4 sidor och jag lyckas bara få ut små fragment ur texten.
 
Oerhört tacksam om någon klarar av texten och känner sig hågad.
 
Mvh // Ted

2014-07-14, 18:44
Svar #1

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil
Här första hela och andra halva sidan
 
N:o 22
 
Den wedertagne wane och låfl. bruk, som är at wid Sal. i Herranom dödes
jorda färd, något handla om den sal. dödas födelse, Christel. förde wandel
och äntel:n Saliga lefnads slut, gifwer och oss nu anledning det samma at
giöra wid det tillfället at wj på nährwarande högtidsdagz mårgon, jorden
den allas wår moder är med tillbörl. heder öfwerantwardat, en wår i herra-
nom Sal. hädanskild, ålderstegen Christendoms Systers, i lifstiden mycket
gudfr. stilla och sachtmodiga, nu hoos sin gud och frälsare Jesum wisserl:n
Sal. hustru Karin Jönsdotters, Sal. Bergzmannens Lars Mårtenssons ifrån
Nårrmorsiön Enkias och effterlefwerskas andelöse lekamen, där at förwändta
en fröjdefull uppståndelse på den yttersta dagen. Den Sal. modren och  
Christendoms Systren, är hit till werlden född af Echta Säng och Christel.
förälldrar uti Guttsta och Hedmora Sochn åhr 1637, fadren ährl. och be-
skiedel. Jöns Pädersson och modren gudfr. hust Kiersten Pährsdotter, hwilcka
förälldrar af Christel. plicht och skyldighet i rättan tjd hafwa befordrat
denna sin K. dotter till dop och Christendom, där medelst hon sin frälsare
Jesum iklädd en rätt Christi församblingz lem och ledamot här på jorden är
blefwen; Förälldrarna hafwa ock denna sin K. dotter tillbörl:n skiött och
fostrat och straxt i barndom till san Christendoms öfning hållit och lärt
henne wackert läsa sine Christendoms stycken utom Bok. Sine K. föräldrar har
hon med barnslig lydno och tienst wähl tillhanda gåt och effter sin sal. K.
faders dödel. frånfälle tiänt hoos hederl. folck uti Hedemohra några åhr och
sedermehra huus i Försambl. Et åhr, och om sin troohet och flitighet, för-
wärfwat sig sederbörandens wackre wittnesbörd, Effter guds faderl. försyn
och skickelse sampt wederbörandens mogna ompröfwande, inträdde hon då hon
29 åhr. gl. war uti ett Christlåfl. Echtenskap med sin för detta i Herranom
Sal:n hädan skilde man, Bergzmannen wällförståndig Lars Mårtensson i Nårrmohr-
siön, med hwilcken hon i god Kärlek och nöje sammanlefwat uti 47 åhr, och är
af gud wällsignad med 7 Barn och lifsarfwingar, 3 Söner, 4 döttrar, af hwilcka
2:ne Söner och 2:ne döttrar före sin Sal. moder i herranom Sal. äro hädan-
skilde, men en Son och 2:ne döttrar lefwa effter i Sorgen. Ensörjande och  
änkia har hon lefwat uti 12 ½ åhr. Hwad denna Sal. Christendoms Sysrens all-
giemena lefwerne widkommer: Så är bekant at hon trol:n och af alt hierta tiänt
och dyrckat sin gud, det hon wisat i wällmachten medelst flitig Kyrckiogång,
gudz ords...
 
Hälsningar
Irene

2014-07-14, 21:25
Svar #2

Utloggad Ted Nordin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 309
 • Senast inloggad: 2021-10-22, 10:55
  • Visa profil
Hej Irene, och tusen, tusen Tack för hjälpen. Makens lyckades jag ta mig igenom där stilen inte var så spretig.  
 
Mvh // Ted

2014-07-15, 09:20
Svar #3

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil
Och här är resten
 
...flitiga och andächtige afhörande och dhen högwärdige nattwardens
tidiga och Christel. wördamma begängelsen, Sampt herroms tienares,
sine lärares och Siälasörjares wördsamma undfående och wällfägnande.
Sitt huus har hon wähl föreståt: gudel. Sachtmodig wandels Exempel
och efftersyn före lyst, då hon alltjd i sig sielfom dem en god
effterdömelse  lemnat och dem till en San gudsfruchtan want och  
hållit, med grannar, näboer och alla redel. har hon liufl. och för-
trol. umgänge plägat och en hielpesam hand åt dem fattigom utsträcht
och med dem af sit goda godt meddelat, ty ock det förra ungänge af
mångom med sorg saknas. Under sit änkio-stånd, det hon i san gudachtig-
het som en rätt enkia med stort tåhlamod dragit, har hon städse warit
hoos sin K. Son Bergzmannen wällförståndig Eric Larsson i Nårrmohrsiön,
hwilcken tilljika med sin K. hustru denna sin Sal. moder i des höga
ållderdom med sådan Sanl. tienst och benägenhet undfåt, at hon däröfwer
äger hoos wederbörande, et godt beröm, hoos sig sielf ett godt samwete
och wisserl:n hoos sin gud en rjk wällsignelse. Des Siukdom har meren-
dels beståt uti ållderddoms swag- och bräcklighet, hwilcka des lifs-
kraffter alt mehr och mehr förtärt och utsugit at hon sedan Mårmässo-
tjden måst stadigt hålla wid sängen, hon där afklar:n kunnat hämpta sin
Sal. förlossning snart nalckas; ty hon sig och mycket wackert till en
Sal. hädan wandring beredd och färdig giort, offtast suckade Herre för-
kaste mig icke uti min ållderdom och öfwergif mig icke när jag swag
warder, lät och för 6 weckor sedan kalla till sig sin Siäla sörjare,
sig med guds hel. ords söta tröst styrcka och med den hel. Herroms
nattward bespisa, den hon med stor andacht undfick, då hon medelst för-
eningen med sin Jesu blef försäkrad i sin tro, om en nådig gud i him-
melen, syndernas förlåtelse, rättfärdighet, ljf och ewig salighet, den
hon och hiertel:n effterlängtade och offta suckade: Beredder rätt
hiertel. jag längtar, effter en Sal. änd, egendom mig här kränker,
sorg, qwahl och stort älend, jag har lust skilljas hädan, från thenna
werlden ond, trängtar til ewige glädien, kom snart O Jesu kom! slutel.n
antwardade hon sin Siaehl i Jesu hand och suckade med David: uti tina
händer Herre befaller jag min anda, där uppå hon stilla och sachmodel:n
Sal:n i Herranom afled, ljika som i en söt sömn infomnande förledne d:n
11 Decembris, då hon här j Werlden till en hög ålder hunnit, gudel:n och
Christel:n lefwat uti 88 ½ åhr. Gud som wisserl:n frögder des Sal. Siäl
uti sit himmelska härlighetz rjke, förläne oss allom med kroppen på den
store domsens dag en frögdefull uppståndelse!
 
Test. Templo: 8 daler  
      Pauperibus: 2 daler
 
(Testamente till kyrkan
Testamente till de fattiga)
 
Med viss reservation,
Hälsningar
Irene
 
 
(Meddelandet ändrat av lisken 2014-07-15 11:50)

2014-07-15, 14:29
Svar #4

Utloggad Ted Nordin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 309
 • Senast inloggad: 2021-10-22, 10:55
  • Visa profil
Hej igen Irene och tusen, tusen tack för att du orkade ta dig igenom texten. Själv klarade jag i stort sett ingenting.....men vilken otrolig hyllning till en kvinna.
 
mvh  
 
Ted

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna