ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Örebro rådhusrätt och magistrat F2:3 (1700-1720) sid 469-471  (läst 305 gånger)

2014-07-16, 13:54
läst 305 gånger

Utloggad Magnus Lönnroth

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2017-07-18, 16:39
  • Visa profil
Hej, kan någon tänka sig att tyda de här sidorna åt mig? Bättre upplösning finns förståss på Arkiv Digital men filstorlek begränsas här..
 
Sida 469

 
Sida 470
 
 
Sida 471
 
 
 
Jag tror det är bouppteckningen för Anna Maria Rahm d 1710-06-15 - nämdes i Rahm släktforumet för några år sedan.

2014-07-17, 01:05
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4318
 • Senast inloggad: 2020-10-16, 19:35
  • Visa profil
Hej Magnus!
 
Jag tyder bouppteckningen såhär:
Anno 1711 d: 19. Martij woro Undertecknade efter
den Högt:de magistratens beordran af d: 8. hujus uthi
Magnus Lönrootz huus att förrätta en Laga
Inventering, wärdering och dehlning emellan bem:te
Landzgevaldiger Lönerooth och des 2:ne omyndige
Barn som han aflat med des Sahl: hustru Anna
Maja Rahm Nembl: sonen Anders Lönerooth
och dotteren Anna Maja Lönerooth; såsom deras
fader merbem:te Lönerooth är sinnader att träda
uthi annat ächtenskap med dygdesamma Jungfrun
Magdalèna Norling, och wid det man skulle nu
skrida till förrättningen af Egendommens Inven-
tering och dehling utlät sig Landzgevaldigern
Lönerooth, att willia des Barn öfwerlåta
halfparten af des Fasta Egendom, men hwad Lös-
öhronen anbelangar, så förklarade han dem wara
så ringa, att dhe emot des anseenliga giäld och
skuld nepligen upgå och swara kunna, det man
och i sanning befinna måste då Löösöhronen
och den upgifne skulden öfwersågz; Fördenskull
som H: Löneroot med Kiöpebref af d: 14. Maji 1707
bewiste, det han af Crono Befallningzmannen
H: Johan Öhrberg sig tillhandlat Skatträttigheeten
af ett halft hemman uthi Hiersta och Längebroo
Sochn för Siuhundrade fembtio D: [Kmt] hwar å
han 3:ne Laga upbudh ärhållit, såssom och hafwer
ber:de H: Lönerooth för en lijka Summa till sig inlöst
 
inlöst Borgarens och Skräddarens M:r Johan Westbergz
hård här i staden belägen Norr om Broen på gl:
gatan efter Kiöpebref af d: 2. Novemb 1709; Ty
kom ber:de H: Lönrooth efter samråd och moget öf-
werwägande med des Barns tillförordnade
Förmyndare Landtmätaren Wällbet:de Erich
Wallringz Consens och samtyckio så öfwerens, att dhe
omyndige Lönerootz Barn sonen Anders och  
dotteren Anna Maja Löneroot skohla för deras
möderne behålla halfwa Skattehemmanet Hiersta,  
emedlertid utfäster sig Fadren Lönroot att willia
draga för sine K: barn en Faderlig Försårgh,
det dhe Christeligen och wäll med Kläder och födo
skohla upfodstrade blifwa, utan att sådant berächna
på deras arfz andehl, såsom och utlåfwar han att
hafwa om ber:de hemman Hiersta en godh disposition,
att det samma altid wäll både till huus och Jord
Cultiveras och wid macht hålles, så att des Barn
wid deras myndige åhr utan någon gravation
det samma skohla få tillträda, hwar emot
oftanembde H: Lönroot behåller gården här
i Staden, jämbwäll och alla Löösöhronen, emot  
det han sig antagit all des giäld och skuldh att
Clarera och betahla, och warder detta sluut, som  
till den Högt:de Magistratens ompröfwan ock
Approbation lembnas och underställes med
Egenhändige underskrifter betygat och stadfäst.
Actum ut Supra.
Joh: Traxell Mårten Mårtenson.
 
Föreskrefne Instrument, ärkiänna undertecknade
för godt och gilltigt, och antager iag mig Magnus
Lönrot, att det samma till alla delar full-
giöra, ut supra '/,
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2014-07-17, 08:57
Svar #2

Utloggad Magnus Lönnroth

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2017-07-18, 16:39
  • Visa profil
Alltså, jättetack för detta! Jag begriper inte hur du kan tyda det här - själv klarar jag av kanske vart tionde ord. Och så är det här ändå en av de tydligare inläggen i bouppteckningsboken.


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna