ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Örebro Rådstugurätt 1680  (läst 1360 gånger)

2006-04-01, 16:44
läst 1360 gånger

Birgitta Ohlsson

Olof Nilsson Örnberg el Örneberg och Nils Olofsson Ryning, svågrar som kommer att begära rättens utslag öfver några stridigheter som deras âEUR¦âEUR¦.., som den 1 Martji 1680 till liqvidation âEUR¦ upâEUR¦âEUR¦., såsom förnembligste Spihlhammars, âEUR¦âEUR¦.de förmenta âEUR¦âEUR¦.. Nils Ryning skulle âEUR¦.. âEUR¦âEUR¦. han berättigad till, Nils Örneberg exceiperar forum om Spylhamms skulden, där om böna âEUR¦.. wid Sköllersta ting, och begära âEUR¦âEUR¦. För de âEUR¦âEUR¦. Ryning åter? bekommit.
 

 
 
âEUR¦âEUR¦ de stridiga âEUR¦.. emellan svågrarna Nils Olofsson Örneberg och Nils Olsson Ryning, hade rätten âEUR¦.. affärsmän? som Nils Ryning säger sig med wittnen kunna, sedan är det en lång rad ord jag inte kan tyda, bekommit mot den sölfverskålen? han âEUR¦âEUR¦âEUR¦ blifvit utan medh opâEUR¦âEUR¦till dess han forfrat efterkommer. MâEUR¦âEUR¦. Spylhammars skulden widkommer, remitterar till sitt âEUR¦âEUR¦.., forum att âEUR¦âEUR¦ âEUR¦âEUR¦âEUR¦. âEUR¦âEUR¦âEUR¦âEUR¦.. aff Brita Ryning ähr  âEUR¦ âEUR¦ och bekommit.
 

 
 
Finns det någon som kan hjälpa mig fylla i luckorna i texterna. Dessa är hämtade ur domböckerna för Örebro 1680 som heter D00087 sidorna 521 och 522 på de vänstra sidorna.
 
Tackar på förhand
 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-02, 17:32
Svar #1

Birgitta Ohlsson

Jag tror att jag lyckats tyda några ord till men förstår fortfarande inte innebörden av texterna? Var  dessa personer släkt med Spilhammar?
 
Olof Nilsson Örnberg el Örneberg och Nils Olofsson Ryning, svågrar som kommer att begära rättens utslag öfver några stridigheter som deras ...., som den 1 Martji 1680 till liqvidation . upskjutit, såsom förnembligste Spihlhammars, skulden de förmenta lösören Nils Ryning skulle wara ... han berättigad till, Nils Örneberg exceiperar forum om Spylhamms skulden, där om böna ... wid Sköllersta ting, och begära ... för de lösören Ryning äfven bekommit.  
 
 
.. de stridiga ... emellan svågrarna Nils Olofsson Örneberg och Nils Olsson Ryning, hade rätten ... affärsmän? som Nils Ryning säger sig med wittnen kunna ... ... Söskonen som fyllnat ... .., bekommit mot den sölfverskålen? han ... blifvit utan medh opskjutit till dess han fordrat efterkommer. M... Spylhammars skulden widkommer, remitterar till sitt ...., forum  .. .... ...... aff Brita Ryning ähr .. och bekommit.  
 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-03, 04:06
Svar #2

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Bild 2:
 
Efter dhe stridige wärderingen emellan swågrarna Nils Olofsson  
Örneberg och Nils Olsson Rynning; hade Rätten nu göra afslut?  
Män som Nils Rynning säger sig med wittnen kunna bewisa
andra söskonen sin fyllnat med nöja bekommit emot den Sölfuer
Skåhlen han åthniutit, Blifwer der medh opskutit till dess
han sådant efterkommer. Män hwad Spihlhammars Skul
den widkommer, remitteras till sitt wederböriga forum att
ransakas hwad der på aff Brita Rynning ähr upburit och
bekommit.
 
Jag tolkar detta som stridigheter vid skiftande av arv. Svågrarna torde vara gifta med Spilhammars döttrar. Den ene har erhållit en silverskål, men ej kvitterat ut den (rättare: ännu ej fått arvegodset fastställt av domstol, förmodligen Sköllersta) och är å sina syskons vägnar  nöjd med arvet. Vad gäller Spilhammars skuld, så remitteras målet i denna del till Sköllersta tingsrätt (som är rätt instans eftersom Petter Spilhammar ju var bofast där). Brita Rynning skulle kunna vara en av Spilhammars döttrar, gift med Nils Rynning. Lite spekulativt, men kanske ger det en öppning. Du kan sedan söka fortsättning på målet i Sköllersta dombok.  
 
Mvh i natten,
 
//Leif

2006-04-03, 20:43
Svar #3

Birgitta Ohlsson

Hej Leif
 
Som alltid är det du som ställer upp och kommer med lösningen på texterna jag lägger ut, tack för det. Jag tittade runt lite på Internet och hittade en möjlig lösning till detta. Det fanns en mönsterskrivare Nils Örnberg som tillhörde livregementet till häst. Han var gift med en Brita Olofsdotter Rynning och detta skulle ju förklara svågerförhållandet till Nils Olofsson Rynning. Då finns endast en möjlighet som jag ser det och det är att Nils Olofsson Rynning var gift med en dotter till Spilhammar. Det jag då inte förstår är varför Örnberg med hustru nämns i detta fall om det är ett arvskifte som notisen gäller? Dessutom undrar jag vilka syskonen är som nämns? Är det syskon till Rynnings eller barn till Spilhammar? Det vore intressant att få reda på vilket ordet är som står mellan ”deras” och ”som den 1 mars”? Jag sitter och tittar i domböckerna för Sköllersta och har hittat en notis där jag kan tyda följande:
 

 
 
Mons; Nils Örneberg (tycker jag att det står som hans namn i alla notiser) begärde att Nils Rynning af sigh quiterat för arf... för (sedan kan jag inte tyda mer). Lägger in en bild på notisen.
 
Kan det förresten varit så att Spilhammar var skyldig dessa båda herrar pengar och att man var tvungen att ta av arvet för att lösa skulden?
 
Letar vidare.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-03, 22:48
Svar #4

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Hej Birgitta!
 
Jag tycker det är kul med domstolsprotokoll. Därför kan jag ge dig ett handtag, nu som då. Ingen uppoffring således! .  
 
Senaste bilden:
 
... arfwesaaker för bårtowarande a 3 dl up(satt?)
.... ......
 
Det verkar som att Nils Rynning måste betala 3 dl till svågern Nils Örneberg för att han har undandragit arvegods ur dödsboet (bårtowarande).  
 
Ja, jag tolkar det så att Spilhammar var skuldsatt. Dödsboet ärvde sedan både tillgångar och skulder. Hur och var den skulle regleras sägs i bild 2: ...ransakas hwad der på aff Brita Rynning ähr upburit och bekommit. D v s hur stor del av skulden som svågern Nils Örneberg med hustru har ansvaret för och är skyldiga att reglera.  
 
Bild 1:
 
.... (för mörkt, ser inte vad det står) Örneberg och Nils Olofsson Rynning Swågrar  
som komma att begära Rättens utslag öfwer några stridighe
ter i dheras wärd[e]ringar, som den 1 Martj 1680 till Ligvidation
war opskutit, såsom förnembligest Spilhammars skulden
och dhe förmente Lösören Nils Rynning skulle mera up(buda?)  
än han berättigadt till. Nils Örneberg exiperar forum om  
Spilhammar Skulden, där om böra uthföras wid Sköller
sta ting, och begära zesusion (session, d v s i detta sammanhang domstolsförhandling, min anm.) för dhe lösören Rynningen äfwen
bekommit.
 
Tycker alltmer det verkar som att Nils och Brita Rynning är syskon och barn till Spilhammar. Nils Rynning verkar olovligen ha tillskansat sig för mycket ur dödsboet. Och det är detta som syster Brita, företrädd av maken Nils Örneberg, invänder emot. (Maken var den som i regel förde familjens talan inom äktenskapet).  
 
Den här silverskålen verkar Nils Rynning ha tagit med sig till Örebro, och försökt uppbjuda där med de andra syskonens godkännande, vilket uppenbarligen inte är helt sanningsenligt. I alla fall protesterar systern och svågern mot att han undandragit för mycket ur dödboet! (Det kan sedan finnas fler syskon som inte direkt nämns här). Det sägs också att arvskiftet, i synnerhet regleringen av Spilhammars skuld, skall ske i rätt instans; Sköllersta tingsrätt och inte Örebro Rådstugurätt.
 
Det här är spännande! Men du får nog systematiskt granska protokollen för Sköllersta tingslag ytterligare år framåt för att inte missa någonting. Det kan fortsättningsvis uppstå tvister mellan syskonen. Kanske omnämns även andra syskon?
 
Mvh
Leif
 
OBS! Fel av mig. Syskonen har ju en far som heter Olof. Då kan det inte vara Petter Spilhammars barn i varje fall. Kan det ha funnits flera Spilhammar? Men bevisligen var Petter bosatt i Sköllersta. Stötte f ö på en Lars Spilhammar när jag var till Krigsarkivet.

2006-04-04, 00:25
Svar #5

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Efter lite eftertanke, vill jag tillföra följande:
 
Löjtnantbostället följde med, vad jag förstår, officeren så länge denne var tjänstgörande. Det kunde inte säljas och köpas som vanlig egendom. Vem som i realiteten ägde den här typen av militära bostället, känner jag inte till. Kanske var det regementet och stod direkt under chefens beskydd? Märk väl Birgitta, att det i dina notiser bara omtalas lösören och skulder, inte fast egendom.
 
Petter Spilhammar dog i dec. 1676, hustrun i juni året därpå. Och då gick bara det som paret hunnit tillföra boet under Petters tjänstgöringstid under klubban. Var det inte tre(3) barn som sedan fick förmyndare? Och de kan väl knappast vara gifta 3 år efter moderns död. Så hela den här historien tyder på att arvet efter Spilhammar gick utom börden. Om det rörde bröstarvingar fanns inget tvång på att arvskifte skulle lagföras. Det kunde ske ändå, för att syskon skulle ha papper på sin lott, men någon förpliktelse fanns inte. Eller har jag fått detta om bakfoten? Om detta stämmer är ingen av de berörda personerna direkt släkt med Petter Spilhammar. Kan det vara så att Nils Örneberg övertog löjtnantbostället efter Spilhammar, och att han tilldömdes arvet? Nils Rynning har då som svåger en del att fordra i detta arv. Och att notiserna handlar just om detta?
 
I en av de suppliker jag fann på KrA omtalas Petters boställe i Sköllersta och något slags skifte. Jag kommer inte ihåg innehållet riktigt. Men jag rekommenderar dig Birgitta, att först tyda den suppliken. Därefter kanske du får bättre grepp om hur det förhåller sig, både vad gäller de domboksnotiser du hittat och framtida.  
 
God natt!
 
//Leif

2006-04-04, 20:07
Svar #6

Birgitta Ohlsson

Hej Leif
 
Även om du tycker att det är kul med domböcker är jag oerhört tacksam för all hjälp och alla tips som du delat med dig av till mig. Där det är mörkt på bilden står Nils Olofsson. Förmodligen var det staten som ägde Löjtnantboställena och det har jag förstått att de inte tillhörde officeren. Det som är krångligt är att förstå de bitar som berör arvet. För mig betyder ett arv att man fick något efter en släkting så min tanke var från början att det rörde sig om direkt släkt mellan i alla fall Rynningarna och Spilhammar eller eventuellt mellan Rynningarna och Ingrid Kruuse men så var inte fallet. Jag har också tänkt på att det kanske inte är ”min” Spilhammar det handlar om för det står ju varken förnamn eller tjänstegrad i någon av notiserna. Han var ju ryttmästare när han dog men det enda som står är ju ” förnembligest” vilket ju inte ger någon ledtråd till om det är rätt person. Man får väl kanske ändå ta det för givet med tanke på att det står Sköllersta.
 
 
Det jag kunnat konstatera är att det fanns flera personer med namnet Spilhammar i Örebrotrakten. En Lars Spilhammar har jag sett i domböckerna i en notis från 1676 gällande en värja som han hade i sin ägo som en änka ville ha tillbaka. Om han var en son eller en bror till Peder vet jag inte. En Anna Spilhammar nämns också vid ett par tillfällen 1676 dels gällande det krus med tennlock som jag lagt in en bild på men dessutom en notis där det står: ” Hustru Anna Spyhlhammars tillhålles i Dahlbogården, säger sig willia blifva fattburs hustru wid Myröö”. Med tanke på att dessa båda var samtida med Spilhammar och inte nämns i notiserna ovan stödjer din teori om att arvet efter Spilhammar gick utom börden
 
Det jag hundra procentigt vet om paret är att de nämns första gången i kyrkoräkenskaperna 1659 då det står: Hustru Ingrid, Löjtnant Spiejlhammars på Berg skänkt 1 daler 8 öre. Paret fick som jag sett 5 barn mellan åren 1667 och 1673. Det äldsta och det yngsta barnet dog nästan med en gång så när föräldrarna dog fanns tre döttrar i familjen och dessa var mellan 6 och 9 år gamla. Enligt en släktsammanställning skall det funnits ytterligare tre barn: Lars, Kristina och Susanna men dessa uppgifter är ganska osäkra och jag har i alla fall inte sett några uppgifter om Kristina och Susanna. Det som ställer till en del problem i hela denna affär är att det saknas en del källor som jag så väl behövt, som tex födelseböcker för åren 1653-1665 och domböckerna för 1677 och 1679. I domböckerna för Sköllersta som jag gått igenom finns inget mer att hämta, visserligen är de väldigt svårlästa men jag tror inte att jag missat något. Jag skall ändå gå igenom de kort jag har hemma så får jag beställa fler årtal lite längre fram. Hur det än är med detta så har jag tack vare din hjälp kommit mycket längre när det gäller dessa släkter än någon annan jag känner till. Tack för det.
 
Sist men inte minst har jag från 1676 hittat en notis som rör en skuld mellan Peder Spilhammar och en handlande från Nyköping som hette Gabriel Mälker. Lägger in en bild på det.  
 

 
Ur Domböckerna för Örebro härad. SVARnr: D00085
 
1676-01-20 s. 371, kort 8/19
 
Dito framkom herr Gabriel Mälker handelsman ifrån Nyköping, har att fodra manhaftig leutnampten Peder Spyhlhammar efter obligation, som han ännu resterar 190 d kopparmynt och emedan han förnimmer någon silverpant på hans .. ... Berg. . wällärde Engelbrecht Reben , att få begäran han rättens advisterne att få Arrest på dito silverpant, hvilket blef honom af wällärde herr Borgmästaren Klärk och rådmannen Johan Bengtsson och samplige närvarandes af rätten beviliat till herr leutnamptens hemkomst, emedan herr Mälker har hans klara obligation.
 
 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-05, 00:15
Svar #7

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Uppgifterna om barnens ålder visar att det inte kan vara Petter Spilhammars barn som tvistar om arvet. I alla fall inte direkt.  
 
Kan det vara barnens förmyndare som tvistar? Är barnen omyndiga blir det ju förmyndarna som nämns med namn, inte barnen. Lever barnen vid föräldrarnas frånfälle är de faktiskt bröstarvingar, och då har de laglig rätt till arvet. Är de två efterlevande barn ska dödboet delas i två lika stora delar, om nu inte ett testamente säger någonting annat. Och är de tre arvsberättigade barn, blir fördelningen en tredjedel till varje barn o s v.  
 
Om vi förutsätter att Spilhammar efterlämnar tre barn och Nils Örneberg och Nils Rynning blir utsedda till förmyndare för barnen, Nils Ö. får  ansvaret för två av barnen och Nils R. ett, då har Nils Ö. större rätt i arvet än Nils R. - 2/3 mot 1/3. Det skulle kunna vara en rimlig förklaring till arvstvisten, och att namnen inte ser ut att ha någon direkt koppling till Petter Spilhammar. Men om de nu är förmyndare får de en indirekt koppling.
 
Kanske ändå ett uppslag att ta med i din vidare forskning, Birgitta?  
 
Vänligen,
Leif

2006-04-05, 00:48
Svar #8

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Kan också nämna att Örebro Rådhusrätt och magistrat förfogar över Bouppteckningar (vol F I:1-22). Det finns också Inneliggande handlingar (vol F II:1-10). Det kan vara så att du kan finna ytterligare handlingar om Petter Spilhammar här. Kanske rent av en bou, även om den i första hand borde ha ingivits vid Sköllersta häradsrätt. Men iom att han var löjtnant vid Livregementet till häst, som hade stora delar av Närke som bas, kan bou blivit handlagd av statsdomstolen.  
 
De volymer som särskilt skulle intressera dig är bouppteckningar 1635-99 (med luckor), vol F I:1, rullfilmsnr OP 4912 och inneliggande handlingar 1624-75, 1676-79, vol F II:1-2, rullfilmsnr OP 4932 o. 4933. Dessa volymer bör också finnas som mikrofiche hos SVAR.  
 
Men det är, som sagt, oturligt att domböcker för Sköllersta saknas just 1677. Protokollen från hösttinget 1677, hade varit mycket intressant för dig. Inte bara för en ev. bou utan också notis om vem/vilka som faktiskt blev förmyndare för barnen.  
 
Jag skulle dock höra med Landsarkivet också i fall det finns originalhandlingar från Sköllersta som aldrig har avfilmats, och alltså bara finns att beskåda i Uppsala. Kom ihåg att det bara är renovationer (avskrifter) som vi har tillgång till genom fiche och film.
 
//Leif

2006-04-05, 20:59
Svar #9

Birgitta Ohlsson

Att Nils Ö och Nils R var utsedda förmyndare för barnen är något jag inte tänkt på och det vore ju en lösning på problemet. Var det någon särskild myndighet som utsåg förmyndare eller var det något man erbjud sig frivilligt? Jag tycker att det är lite märkligt att inte någon av de andra Spilhammarna eller någon från Ingrid Kruuses släkt tog hand om barnen men det kanske jag hittar svaret till så småningom. Jag har sett att det förekom stridigheter gällande arv mellan Nilsarna Ö och R och borgmästare Engelbrecht Reben. Lägger in en bild på detta också, som jag inte hunnit tyda någon text på.  
 
Jag ringde till Landsarkivet idag om originalkällorna från Sköllersta men där fanns tydligen endast 1643 och nästa var från 1740 och framåt. Han tipsade mig däremot om att jag skulle kontakta Riksarkivet vilket jag också gjorde med ännu sämre resultat. De hade inga originalhandlingar alls. Jag får satsa på SVAR så länge. Jag har även lånat 1675 men dessa är så svarta att det är nästan lögn att läsa något alls men jag får väl vara envis och läsa så sakta. Jo jag hade inget högre önskat än att få tag i domböckerna för 1677 men det kan jag glömma nu.  
 

 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-06, 00:30
Svar #10

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Ja, det var ju tråkigt att inget ytterligare fanns bevarat från Sköllersta häradsrätt.
 
På den här tiden var det häradsrätten som utsåg förmyndare, så notering om detta bör finnas i dess protokoll. Det var vanligen en ansedd medborgare som fick uppdraget, ofta någon person som varit dopvittne vid barnens dop, inte sällan en släkting. Och Nils Ö. och Nils R. kan ju vara släktingar till Ingrid Kruse? Det kanske klarnar så småningom. Du får lägga puzzel med de uppgifter som kommer fram. Men jag tycker du ska försöka tyda den supplik av P.S. som omtalar något boställe i Sköllersta. Det kanske ger ännu mer.
 
Jag fann en person (Göran Ekberg) som översatt protokoll från Sköllersta som han utlagt på sin hemsida och där Leutnanten Spilhammar omtalas. Det är från 1662. Så ska du få ordentligt grepp om förhållandet för Peder/Petter Spilhammar, bör du nog börja sökningen i domb redan från ung. 1660. Det visar ju detta protokoll. (Om det nu är Peder/Petter som åsyftas?). Kanske sedan Göran vet mer om Sköllersta som du skulle ha nytta av?  
 
God natt!
 
//Leif

2006-04-06, 20:59
Svar #11

Birgitta Ohlsson

God natt!  
 
 
Ja visst är det tråkigt att det saknas så många, för mig viktiga källor men det är ju inget att göra åt. Jag får forsätta gå igenom mina domböcker och de suppliker som du beställt åt mig efter fler spår så skall jag förhoppningsvis till slut hitta det avgörande beviset för vilka mina anor verkligen var. Hur som helst lär jag mig hela tiden hur saker och ting fungerade under denna tid, vilket både är roligt och nyttigt att kunna.
 
Jag har sett Göran Ekbergs hemsida och protokollet som du länkar till. Mycket tyder ju på att det är Peder Spilhammar som omnämns men eftersom jag hittat flera andra med det namnet i trakten så är det ju inte 100 % säkert att det gäller honom. Jag skall maila Göran Ekberg och fråga om han känner till något mer om Sköllersta.  
 
Återkommer här om/när jag hittar något spännande.
 
Återigen tack för all hjälp.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-06, 21:04
Svar #12

Birgitta Ohlsson

Oj det var inte meningen att inleda inlägget med God Natt, det råkade komma med från ditt förra inlägg som jag kopierade av och skrev svar på i Word.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-04-07, 11:32
Svar #13

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Hej Birgitta!
 
Jag måste göra några korrigeringar här efter att ha läst de två protokollen där borgmästaren Reben är inblandad. Har inte reflekterat över dessa eftersom jag inte uppfattade att de hade något samband med övriga protokoll. Men det ser jag nu att de har. Därför blir min tolkning delvis annorlunda.
 
Kan jag konstatera att detta inte alls rör arvskiftet efter Petter Spilhammar. Anledningen till att Spilhammar omnämns är hans skuld (Spilhammars skulden), ingenting annat. Handelsmannen Gabriel Melker har en skuld på 190 (eller kanske 290, lite svårt att se om det är en etta eller tvåa) daler kopparmynt att fordra av P.S. Eftersom P.S. tydligen är i tjänstgöring, begär handelsmannen att få silver i pant till Leutnamptens hemkomst, något P.S. själv har  tillåtit med en obligation, vilket rätten beviljar. Detta sker 20 januari 1676.  
 
Sedan ser vi hur Nils Örneberg och Nils Rynning 1680 tvistar om värdering av arvedelar, varvid en silverskål omnämns: ... Män som Nils Rynning säger sig med wittnen kunna bewisa  
andra söskonen sin fyllnat med nöja bekommit emot den Sölfuer Skåhlen han åthniutit. Det kan vara så att den här silverskålen är just det silver som Gabriel Melker fick i pant för den skuld Petter Spilhammar hade till honom, och att skulden aldrig hann regleras innan P.S. dog (under strid) i december 1676. Anledningen till att Nils Örneberg och Nils Rynning 1680 tvistar om bl a skålen, kan vara att även Gabriel Melker dött och att de har rätt i arvet. Den andra notisen, där särskilt Brita och Gustaf Rynning omtalas, ser inte ut att ha någon direkt koppling till de övriga protokollen. Det ser mera ut att handla om ett s k födorådskontrakt (den stora wårdnat, curam och omsorg), och torde inte röra P.S:s ev. arvskifte.
 
Alla de här domboksnotiserna tycks alltså röra en tvist om ett annat arv än det till Petter Spilhammar. Om det rörde arvstvist efter honom, borde någonting mer är bara Spilhammars skulden omtalas. Förhoppningsvis får du så småningom klarhet i hur det verkligen förhåller sig.
 
Mvh
Leif

2006-04-08, 19:55
Svar #14

Birgitta Ohlsson

Hej Leif
 
Det verkar helt klart så att Örneberg och Rynning inte har något med Spilhammar att göra. Raden ”Män hwad Spihlhammars Skul den widkommer, remitteras till sitt wederböriga forum att  
ransakas hwad der på aff Brita Rynning ähr upburit och bekommit.” som jag trodde tydde på släktskap mellan Rynning och Spilhammar betyder då endast att Brita Rynning hade rätt till en del av ett arv och att en del av arvet bestod i de pengar som Spilhammar var skyldig Melker. Jag har nu sett flera notiser där borgmästare Reben nämns i samband med både Rynning och Örneberg, bl a finns en notis där det står: ”Nils Rynning säger Gustaf Rynning intet mer bekommit af Borgmästare Reben på ett arff än 203 daler” osv. Det finns ytterligare en notis där det står något om en hemgift som borgmästare Reben säges givit till sin salig styvdotter: Sal hustru Anna Gustafsdotter. I denna notis nämns Brita och Nils Ryning och om jag förstått saken rätt nämns även deras fader och moder, tyvärr inte vid namn. Jag skall se om det kanske står något mer om affären mellan Spilhammar och Melker.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-06-06, 09:49
Svar #15

Utloggad Ulf Persson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 27
 • Senast inloggad: 2021-01-04, 19:28
  • Visa profil
Jag har kommit att forska en del på släkten Rynning som en del av mina forskningar kring släkten Ysing i Örebro. Olof Nilsson Rynning bör ha varit gift åtminstone tre gånger och det finns släktförgreningar till just Sköllersta vid den aktuella tiden av 1600-talet. Kanske att det finns någon koppling till Spillhammar där. Jag vet själv inget om Spillhammar men har sett namnet ibland i domböckerna i Örebro. - Det är för tidigt att publicera mina resultat om släkten Rynning eftersom de inte känns helt säkra och dessutom troligen kan kompletteras (och därmed även göras tillförlitligare).  
 
Vilken var egentligen den ursprungliga frågan som föranledde diskussionen om Rynning, Örnberg och Spillhammars?

2006-06-06, 11:16
Svar #16

Birgitta Ohlsson

Den ursprungliga frågan rör denna notis:  
”Efter dhe stridige wärderingen emellan swågrarna Nils Olofsson  
Örneberg och Nils Olsson Rynning; hade Rätten nu göra afslut?  
Män som Nils Rynning säger sig med wittnen kunna bewisa  
andra söskonen sin fyllnat med nöja bekommit emot den Sölfuer  
Skåhlen han åthniutit, Blifwer der medh opskutit till dess  
han sådant efterkommer. Män hwad Spihlhammars Skul  
den widkommer, remitteras till sitt wederböriga forum att  
ransakas hwad der på aff Brita Rynning ähr upburit och  
bekommit”. och varför Spilhammar nämns. Om du läser Leifs sista inlägg under denna rubrik så har saken fått sin troliga lösning. Jag vore väldigt tacksam om du när hittar notiser som rör någon med namnet Spilhammar ville, om inte skriva av notisen i alla fall notera vart du sett den och maila mig om det.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-06-07, 14:52
Svar #17

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Hej Ulf och Birgitta!
 
Jag har lagt ut ingressen till bouppteckningen  efter borgmästaren Engelbert Reben under Släkter - Övriga släkter - Rynning.
 
Mvh
Leif

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna