ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Öhreus  (läst 399 gånger)

2010-10-29, 11:56
läst 399 gånger

Utloggad Lena Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 103
 • Senast inloggad: 2019-10-15, 15:33
  • Visa profil
Hej har Öhreus i min släkt.Finns det några fler som stött på namnet i sin forskning.Mina levde i runt Simrishamn.
 
Mvh Lena

2010-10-29, 13:42
Svar #1

Utloggad Maritha Berglund

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1339
 • Senast inloggad: 2018-03-21, 17:21
  • Visa profil
Oliva Öhreus.  
Gift 1758-01-03 i Simrishamn (L). [1]  
 
Reinhold Docken.  
 
Johannes Öraeus, son till handelsmannen Sören Johansson Öraeus och Helene Olufsdotter; kammarskrivare; mantalskommissarie -1742-1758-; fick landshövding von Hyltens fullmakt som rådman efter avskedade rådmannen Isac Holm 20/1 1722; rådman 1722 20/1-1758-;
Gift med Hedevig Oliva Landby, död

2010-11-01, 08:43
Svar #2

Utloggad Lena Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 103
 • Senast inloggad: 2019-10-15, 15:33
  • Visa profil
Hej och tack för svar.Dessa var nya för mig.Min länk leder till Johan öhreus skräddare Bosarp.Gift med Maria Holm.Dör 1775.Barn Anna-chatarina f1771.Som är min ana.Greta f 1774,

2011-10-01, 14:22
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4178
 • Senast inloggad: 2019-10-10, 12:05
  • Visa profil
Borgaren och handelsmannen Sören Johansson Öhreus och hans andra hustru Christina Möllenstedt hade tydliga stora problem i sitt äktenskap, och ställdes inför Lunds domkapitel 1730 4/2 efter en rannsakning och dom av sitt äktenskap vid Simrishamns rådhusrätt föregående år:
 
inkommo effter citation Boraren i Cimbrishamn Sören Johansson Öræus
och des äckta maka hustru Christina Möllenstedt, angående haat och Bitterhet
uti äcktenskapet;
Commissarien H: Lang på hustrun Christinas Möllenstedt wägnars sijda insinue-
rade en skrifft, påstående om skilnaden dat. 4. hujus, som blef upläst.
Sammaledes ingaf och Borgaren Öræus en skrifft.
Q. om icke någon [...] war til förlijkning? R. Commiss. Lang swarade, at
sedan så månge gradus admonitionis passerade och wijte utsadt medh mera,
men ingen bättring fölgd, och man nu så mycket mindre kunde giöra sig
hopp til bättre sammanlefnad, utan wara församl. i Cimbrishamn til mera
förargelse.
Q. om icke något hopp war till förening? R. Mada. Möllenstedt förklarade, at
ifrån begynnelsen uti äcktenskapet Öræus stält sig otilbörligt emot henne, och
altsedan [...] han sökt någon förening hos henne, utan b[...] til henne [...]
och öfwerfallit.
blef. och Låfl. RådstuguRättens i Cimbrishamn ransakning och dom af d 12 Septembr.
1729.
frågades än Wijdare Bagaren Öræus, om han woro benägen til Enighet.
R. han för sin del wore inetinerad[?]. Men hustru Möllenstedt swarade,
at fast hon giärna förlåter honom och är Wän, lijkwähl kan hon eij
giöra sig säker om Öraei löfften, eler för[...] sig at wara under des
wåld och [wara des hustru] blifwa såsom en hustru med honom tilsammans.
Resolut. Emedan såsom af ExtraOrdinarie RådhstuguRättens i Cimbrisha.
utslag och dom af d. 13. Septemb. sidstl. wijdlöffteligen [ut]wijses
hurusom til det haat och illwilja som beklag. upkommen är
mellan Borgaren Sören Johansson Öræus och des hustru Madam
Christina Möllenstedt, Mannen förnämsta orsaker är; wa-
randes hon af den hårdhet och underliga swar, at, ehuru
Consistorium så nu som tilförne söckt at förmå Parterne
til en Christelig förening och Kärlig sammanlefnad, som äckta
folck ägnar och anstår, hustrun lijkwähl, som så åffta förfant
at Mannen eij christeligen med henne welat sammanlefwa, utan
emot förlijkning och wijte sig emodt henne altför swår.
nu mera eij tiltror sig, at medh honom byggia bo och hionelag,
och i anseende dertil enständeligen begärer, at ifrå honom
blifwa skild, så myckit mera, som haat och bitterhet hos ho-
nom alt mera och mera tiltagit; altfördenskull pröfwar
Consistorium skoäligt, at til följe af Kyrckiol. XVI. Cap. §. XI. sedan
nu w[...]liga Låtten giordt sitt til wijd[...], at, på een
tijd tillåta skillnad emellan Borgaren Öræus och Madam Möllen-
stedt, til omgänge, säng; & bord och hemwist, tils Man får
see, om genom Gudz stöd och ordetz krafft, desse äckta Per-
soners Sinnen kunna blifwa böijda til een gudi behagelig
Kärlek och Wälwilja inbördes.
/5. H. Commissarien Joh. Lang begiärnde at få extraordinarie RådstuguRattens
i Cimbrishamn Originale dom af d: 13. Septemb. sistl. tilbaka, den han will medh
een Vidimerad Copie ombyta, som medh första skall lefwereras och insändas,
såsom och at få een copia af Borgarens Öræi skrifft, den han i dag ingif-
wit. Resol. detta alt blef H. Commissarien bewiljat.
(källa: Consistorii ecclesiastici protokoll 1730 4/2, §§ 4 & 5, Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:9, opag. (LLA)).
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2011-10-01, 19:07
Svar #4

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4178
 • Senast inloggad: 2019-10-10, 12:05
  • Visa profil
Äktenskapet mellan Sören Johansson Öhreus och Christina Möllenstedt var tydligen stormigt redan från början, 1726 uppmärksammades de vid Lunds domkapitel då kyrkoherden Johan Christopher Corvin skriver till biskopen den 10 september 1726:
 
Sedan mitt senare ingifna till Consistorium
angående Sören Johanson Ohreus, hafwer
iag nu först blifwit närmare underrättad,
hurusom Swågerskapet å hustruns sijda bemö-
dat sig mycket der om, att bijläggia misförstån-
det, emellan Sören Johanson och des hustru, men
dermed lijkwähl intet wijdare uthrättat, än att
de lefwa särskilt hwar på sitt ställe. medan iag
nu mitt angifwande stälte allenast effter
hans eensijdiga berättelse, som på stället är,
och kunde om hennes rätt ingen kundskap hafwa,
så finnes nu det henne i mitt angifwande
lärer wara skrifwet något förnähr, hwilket
hennes Swåger skulle tyckia illa wara,
fast iag då eij annat giöra kunde, hwarföre
iag beder det Hr. Secretairen will hålla till-
baka mitt ingifna, så det eij afgår Herrar Prae-
positis Eurodius och Rönbeck till communica-
tion. [...].
(Johan Christopher Corvin till biskopen 1726 10/9; Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIIf:52 (LLA).
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna