ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Zappf  (läst 10335 gånger)

2004-11-07, 15:35
läst 10335 gånger

Lars Norén

Hej Tobias!
 
Mina källor är handlingar som min morfar har efterlämnat. I detta material finns en hel del som tydligen min morfars far alltså Anders Nilsson i Skogdala har sammanställt. Om det nu är så som sagts tidigare i den här spalte att Anders Nilsson vid något tillfälle haft tillgång till en kappsäck full med gamla brev så förklarar det en hel del av de personliga kommentarer om vissa personer i släkten, som finns i mitt material.
 
Mvh
Lasse N

2004-12-26, 09:55
Svar #1

Utloggad Ingrid Bengtsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 13
 • Senast inloggad: 2010-07-23, 13:11
  • Visa profil
Hej!
Jag undrar varför Gabriel Kruses och Agneta Thotts namn står nämnda på Zaph?s gravsten i Fränninge kyrka. Är de kanske släkt med Annika Heslenander som var gift med Johan Adam Zaph?  
 
Mvh
Ingrid Bengtsson

2005-01-30, 14:30
Svar #2

Lars Johansson Svedala

Till Ingemar Smith
 
Tidningen du söker är Ystads Allehanda.
Artikeln är skriven av Axel Od?en och publicerades den 2 augusti 1969.
Själv är jag en zapffare.
Visste ni att så?är även Fritiof Nilsson Piraten!!

2005-03-13, 21:47
Svar #3

Sten Persson

Hej!
   Ola Persson 18220812 Dräng på Vallarum No.4
Gifter sig med Ingri Nilsdotter 18250401 Piga på
Vallarum No.6 Är någon av dessa båda ättlingar
till Saphf, och hur isåfall?
                 
               MVH Sten

2005-03-13, 21:50
Svar #4

Sten Persson

Dom gifter sig år 1851.
               
                 Sten.

2005-03-26, 07:38
Svar #5

Jonas Wikborg

Hej alla Zapfare!
En gång i tiden trodde jag själv att jag var en Zapfare. Det fanns en muntlig tradition i släkten om att vi skulle härstamma från ryttmästare Zapf. Mina egna släkforskningar har dock visat att det istället var en ryttare vid namn Säf från Simris. Jag har en del material om Zapfarna såsom den ovan nämnda tidningsartikeln ur YA. Tobias Bjernehed har som bekant en bra sammanställning över släkten. Ett dokument som jag dock inte har sett refereras till i skriftväxlingen här på Anbytarforum är ett odaterat brev från Johan Esaias Zapff till Magus Gabriel de la Gardie. Jag stötte på brevet för några år sedan i de la Gardieska samlingen på riksarkivet i Stockholm och ville härmed bara tipsa om dess existens.
 
m v h
 
Jonas Wikborg

2005-05-18, 21:10
Svar #6

Lars Johansson

Till Lars Norén
Du undrar om Millivitzist, men det bör vara Millnitz där Johan Esaias Christian Zaph föddes. Detta Millnitz ligger strax väster om Ueckerm?nde, som i sin tur ligger sydost om Swinoujscie - dock inte i Polen, men vid gränsen.

2005-07-06, 01:14
Svar #7

Sten Persson

Nu har jag det!
     Min FMMMF hette Johan Christiansson född i
 Vallarum 17921008 son till Christian Johansson
17521111 och Elna Andersdotter 17441226 båda Vallarum. Detta gör mig till en Zaphf-ättling.
 Hej alla mina släktingar.
                   Mvh Sten.

2005-07-11, 20:07
Svar #8

Utloggad Ingrid Bengtsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 13
 • Senast inloggad: 2010-07-23, 13:11
  • Visa profil
Hej Sten!
Då kan jag konstatera att din ana Johan Christiansson är bror till min ana Mätta Christiansdotter f 1788-01-17.
M v h Ingrid

2006-03-02, 15:14
Svar #9

Lars Norén

Lars Johansson
 
Tack för hjälpen med Millnitz. På den bilkarta som jag har över nämnda område hittar jag inte Millnitz men de övriga orterna finns med.
Avstånd från Ueckermunde?
 
Mvh
Lasse N

2006-04-04, 22:23
Svar #10

Lars Johansson

Hej Lars N
Millnitz!! Förlåt Jag skrev sydost men menade förstås sydväst.
Gå in på http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm
Sök på Millnitz där, så hittar du ;)
 
Hej Jonas W
Har du någon anknytning till Sydskånska Nationen?

2006-04-10, 16:05
Svar #11

Lars Norén

Hej Lars J
Tack för hjälpen!
Jag fick en markering på karta, men namnet Millnitz står inte utskrivet så det var ju inte så lätt att hitta.
Nej jag har ingen anknytning till Sydskånska Nationen. Mitt namn är ju inte så ovanligt (205 st)
 
Hälsn
Lasse N

2010-07-27, 18:31
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Var idag på Landsarkivet i Lund. Hittade ett brev som kanske kan intressera Zapf:are:
 
Källa: Skånska guvernementskansliet, DIIIb:8, LLA
 
Höghwällborne Hr Öfwerste, Commendant och vice Gouverneur
Nådige Herre
Så som höghwällborne Hr Öfwersten och vice Gouverneuren hafwer låtet publicera, att hwilcken som haf:r lust att tiäna Hans Kongl Maij:tt under Femtingarne [=Skånska 3- och 5-männingsregementet/Min not] skulle sigh derom a[n]mela låta, och som Jag hafwer lust min fortun der widh att sökia, så bönfaller Jag till höghwällborne Hr Öfwersten och vice Gouverneuren det Högwällb: Hr Öfwersten och och vice Gouverneuren techtes hielpa mig medh en nådig recommendation till qwartermästare tienst under samma Regemente, hwilcken Jag näst Gudz hielp skall winläggia mig om att kunna förrätta, och såsom min Sahl: Fader Johan Esaias Zaphf för Ryttmästare under Buchvaldz Regemente tient så torde Högwällborne Hr Öfwersten och vice Gouverneuren mig till det bästa recommendera, I det öfrige medh ödhmiuk wördnat afwachtar en Nådig resol: och förblif: till döden.
 
Malmö d: 13 Feb: A:o 1703
 
Höghwällborne Hr Öfwerstens och vice Gouverneurens
aller ödhmiukaste Tienare
Jean Adam Zapff

2010-08-13, 18:31
Svar #13

Utloggad Barbro Lundström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2022-10-03, 17:16
  • Visa profil
Söker mina rötter i Vallarum.
Enl. en faster(avliden) reste hennes farmor m son 1913 el 14 till Tyskland på Zapff-släktmöte.
Enl. Genline är min farfars mor Elna Bengtsdotter f 1858, hennes föräldrar
Bengt Pehrsson f 1816 Ingar Andersdr f 1818, farföräldrar Per Bengtsson f 1777 o Anna Johansdotter
f 1779, morföräldrar Kjersti Mårtensdotter f 1786 o Anders Nilsson f 1780.Alla från Vallarum.
Hur kommer Zapff in i bilden undrar jag. Vet någon? Kan inte hitta något som går att tyda i Genline
längre tillbaka. Vet någon var man kan söka ?
Tacksam för svar

2010-12-04, 13:42
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Färs häradsrätts dombok 1722 den 6 november:
N: 100 Christian Saph i Wallarum hade uthsökt stämbning på sin Broder Jöran Saph ibm. 1:mo för innestående Cronotjonde pro Anis 1712:13:14:15:16:17:18 och 1719: 3/4 skp:r Råg och 2½ skp:r Korn, som åhrl:n bör ärläggas för hemmanet N: 4 1/8 som Jöran åbor, och till Rusthållet som Christian besitter, är anslagit; härtill nekar intet Jöran uthan widgår tjonden för upnämbde åhren innestå, men Brodern skall intet kraft honom. 2:do Rothepenningar för 1713 och 1715: tree dahl:r om åhret, som och tillstås, men Jörans dräng skall blifwit dödh. 3:tio ållongälden 1712 och 1715: 28 D:r 24 s: som Jöran skall fått för fremmande Swjn, nekar han till och säjer deras Moder som då lefde skall ållongäldz penningarne emottagit, hwaröfwer Mårten Pärsson i Wallarum fordrades till wittne, hwilken effter aflagd Edh uthan jääf sig sålunda yttrade, att han till Jöran Saph tingat ållon Swijn 1712: in moth 10 st för 6 s st: i ållongäld, men om Jöran warit något lindrigare med ållongälden weth han intet, eller har mehr att wittne. Christian tillstår sig för 1715 gifwit sin Broder 10 D:r som af dhe fordrade 28 D:r 24 s afdrages. 4:to Ränta för innewarande åhr 6 D:r men den skall Jöran till Hr ÖfwerstLieutnant Brummer betalt, dock icke fått något qvittence.
Elliest hade desse Bröder vice versa Stämbning på hwarandra uthwärkat angående N: 4 1/8 Wallarum som Christian skall kiöpt till Skatte, men Jöran förmehnar utj en skrift som uplästes sig wara så nähra berättigad dertill som hans Broder, effter dett warit hans så wähl som Christians Föräldrars hemman som wises med kiöpebref af den 7 novbr 1707 och han des uthan icke fått synnerl:t arf effter sina Föräldrar, men Christian påstår få hafwa en frij disposition om sine Skatterusthållshemman. Rätten inrådde desse Bröder till förening med tiänl:e föreställningar af Gudz hehlige ord, tagandes afträde med ett par Nämbdemän sig Christel:n att förena, men dhe återkomme och berättade att ingen förening dem emellan kan träffas. Hwad arfwet angår effter deras Föräldrar så upwjses en förening af den 4 hujus, hwilken Jöran bestrjder, och säjer sig intet annat förlijktz om än slagzmåhl och 2 D:r 16 s smtz skuld. Christian uthlåter sig willa låta Brodren Jöran bekomma afl:dne Modrens kläder ändock han allena skall hafft henne hoos sig utj 20 åhrs tijdh och födt henne då hon warit mycket gammal och siuklig, widare will han intet påtahla ållongälden 28 D:r 24 s uthan skiänka sin Broder dem och iämbwähl halfwa Rothepenningarne men Rusthållshemmanet påstår han Brodren må afflyttia, deremoth han will skaffa honom ett annat hemman till kiöpz att boo på:
 
AD Online: SE/LLA/10016 Färs häradsrätt AIa:8 (1721-1723)  Bild 388-389. Domen återfinns på bild 397

2012-10-25, 21:29
Svar #15

Utloggad Peter Rosén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2013-06-13, 13:05
  • Visa profil
Hej
Söker mina rötter i Wallarum.
Jag undrar kort och gott över Christoffer Johansson (Zaphf) Född 19 Maj 1769 I Wallarum 15, och hans avkommor.
 
Finns det någon som kan hjälpa mig?

2012-12-23, 14:47
Svar #16

Utloggad Lars Norén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2012-12-23, 14:47
  • Visa profil
Hej Peter
 
Följande har jag hittat i min morfars anteckningar:
 
Född å Vallarum nr 15
Inlöste halva nr 15 Wallarum.
Gift med nämndeman Ola Lass dotter å nr 8 Wallarum, Kjerstin.
Av deras tio barn har Johan, Ola och Nils delat åttingen. Karna gift med Per Torkelsson å nr 12  
Wallarum, Elna gift med Per Nilsson i Alestad och Kerstin gift med Nils Bengtsson i Rönåa,  
efterlämnade den mest dominerande avkomman som till dels levde ännu år 1917 å respektive  
hemman.

2013-01-01, 20:34
Svar #17

Utloggad Peter Rosén

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2013-06-13, 13:05
  • Visa profil
Hej Lars
 
Det är nämligen så att jag är släkt med Pär C Engström född 3 Jan 1798 på Wallarum , död 3 Apr 1836 i Ystad och fadern skall tydligen vara
Christoffer Johansson. Mitt problem är att jag inte hittar kopplingen.
Har dessutom problem med historiken kring hans fru Petronella Wersell född 9 feb 1812.
 
Mycket tacksam för all hjälp.

2013-03-07, 09:05
Svar #18

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil
Hej,
 
Jag har en avskrift på en släktbeskrivning skriven av Johan Esaiasson, jag gissar på att det är samma som refereras tidigare i denna tråd. Jag tror att det är samma dokument som refereras i Personhistorisk Tidskrift Årgång 3 (1901).
 
Jag som flera andra letar efter originalet, det är fortfarande ingen som hittat det?
 
Detta är avskriften jag har och är gjord av en gammelmoster 1972. Hon har skrivit att det är renskrivet efter gamla papper, men det är mycket möjligt att hon har renskrivit från en annan avskrift.
 
Johan Esaiasson. Till verden är jag född 1723, den första adventsdagen var min första dag i Vallarums by. Jag var fjerde barnet men första sonen. Min fader var Johan Esaiasson Zapht av Adlig härkomst. Min farfader var välborne Ryttmästare Johan Esaias Zapht, född i Tyskland och förstendömet Saxen Gotha, varest dess fader var öfverstelöjtnant och hade samma namn. Min farmoder var fru Hedvig Sofia von Platen, född i Tyskland på Lundryggen och gården Parko, hennes fader het Adam von Platen och modern Anna von Adrian. Min fader är född 25/11 1681 i Torna Härad, Herreberga socken, den gården Fåglasång, död i Colik 3/1 1749 i Vallarum, begraven den 5:te samma månad och lagd i Frenningen kyrka och likpredikan och Personalie lik texten igenfinnes i Lucas 12 kap 15-26 vers. Min moder var Mätta Jönsdotter, född i Vallarum sept 1694 - död sept 1765. Min morfader het Jöns Bengtsson, var född i Östra Göinge härad Hjerås socken, Varetorps by. Mormor min het Karna Nilsdotter, var född i samma härad i Vile socken samt torpet Påarp. (Johan Esaiasson blev död 1791)
 
Mvh Johan Bellander
 
(Meddelandet ändrat av jbella 2013-03-07 16:47)

2014-01-28, 14:48
Svar #19

Utloggad Birgitta Blomqvist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2023-08-29, 20:04
  • Visa profil
Hej  
Kan någon hitta en koppling mellan familjen Zapf och Måns Greif f 2 maj 1822 i Östra Kärrstorp eller hans hustru Anna Bengtsdotter f 8 maj 1844 i Fränninge. De var bosatta i Ahlestad, Ö Kärrstorp.
Tacksam för hjälp
Birgitta

2016-06-19, 15:03
Svar #20

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Antecknas och lägges ad acta    d. 19 Juli 1722


Högwälborne Hr Grefwe, Kongl. Amy:ttz och Riketz Råd, samt Feltmarskalk; Så och Hög och Wälborne Hr GeneralFeltTygmästare och GeneralQwartermästare och samtel. Hrr KrigzRåd.
Såsom KrigzCommissionen hoos oss behagat anmäla med Capitains Caractere förafskedade Lieutenanten Zapf, af för detta Wennerstedt Dragouner, att efter dess anhållan i stället för den honom tillagde pensionen undfå 1/2 åhrs löhn till afskiedz pgr, som andra dess wederlijkar, wij och i anledning deraf låtit under detta Dato, för honom wår anordning på samma begiärte 1/2 åhrs lön till afskiedz pgr utförda, /.../
/.../


Stockholm d. 3 Julij 1722"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/86 (1722), bildid: A0066115_03502


Kallas i Lewenhaupt "Johan Zacharias Zapfe" - se Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3960 / sid 787 (AID: v319671a.b3960.s787)


Se även hans Lönelikvidation ("Zapfe/Zapf"): Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/52, bildid: A0065318_00176 ff


2016-12-05, 11:11
Svar #21

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Hej, jag är ny i detta forum, och tänkte bidra med lite kuriosa. Som tidigare nämnts här finns det ju en känd Zaph i modern tid, nämligen den grafiske formgivaren Hermann Zaph. Han levde ett långt liv, dog så sent som förra året, 2015, 96 år gammal!

När jag för första gången insåg att jag var Zaphf-ättling, skrev jag till Hermann och undrade om han visste något om sina anfäder, om vi möjligtvis var släkt på långt håll. Han svarade vänligen med både brev och kopior på sina släktuppgifter. Det var nämligen obligatoriskt under nazisterna att redovisa sina anfäder, så att de kunde notera om man hade någon judisk härkomst. Men Herman Zaph hade bara uppgifter tillbaks till sina mor- och farföräldrar, så vi fick lämna det som ett möjligt, men inte särskilt troligt släktskap.

Ha sa att Zaph är en ganska stor släkt i Tyskland. Eftersom jag jobbat som typograf tidigare odlar jag gärna föreställningen att jag är släkt med den berömde designern Hermann Zaph. Jag är mycket förtjust i speciellt hans typsnitt Palatino och Optima, men även hans kalligrafiska typsnitt Zapfino (en handstil).

Jag efterlyser en samlad beskrivning av kapten Johan Zaphf öden – finns det någon sådan? /Paul L
Paul L

2016-12-05, 19:00
Svar #22

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil
När jag fick en notis om uppdateringar är kom jag på att jag hittade lite mer om den släktbeskrivning jag postade om för något år sedan. Det verkar vara en kopia på äldre avskrift från 1884.
2016-12-06, 10:37
Svar #23

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Tack Johan, det är väldigt roligt att ha en kopia på detta "brev till eftervärlden". Jag hittade ett sådant brev av en slump när jag tog ut ett foto av min mormors far (om jag minns rätt) från en ram när jag skulle scanna bilden – dyrgripar!
Paul L

2016-12-06, 11:16
Svar #24

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Bara för skojs skull har jag lagt in Johans renskrivning av Johan Esaiassons brev (med små ändringar tillbaks till originalet/kopians stavningar, samt rätt år för när hans far dog, 1681) i ett word-dokument, och använt Hermann Zaphs typsnitt Zapfino. Bifogas här som en PDF om någon är intresserad.

En fråga uppstår dock – sist i brevet står "Johan Esaiasson blev död 1791", så uppenbarligen tillagt av någon. Vet vi vem som skrev till detta tillägg, och när? Var fanns brevet från början – någon som vet? (ständigt nya frågor när man gräver djupare;-)
Paul L

2016-12-06, 11:23
Svar #25

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil

2016-12-06, 11:47
Svar #26

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Tack Johan, bra översikt. Vad är det för program/webbsajt du använder för släktträdet? Jag började använda DisGen för många år sedan, men har nu lagt in allt (nästan allt) i Geni.com. Så Johan Esaiasson med familj finns där också (men det visste du nog redan).
Paul L

2016-12-06, 16:41
Svar #27

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil
På förstasidan på dokumentet ovan, ser jag nu att det står att det ska vara en avskrift från den "Tyska släktregistret". Jag vet inte direkt vilket register det syftar på, men det kanske kan vara värt att forska lite i.

2016-12-12, 18:21
Svar #28

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Denna bild är från boken "Frenninge socken genom tiderna" (andra upplagan 1987, sid 130), och visar gravstenen för Johan Adam Zaph med fru Annika Hesslenander. Är det någon som kan uttyda när i juni 1741 som Johan dog? Och – dog alla Johans och Annikas barn i späd ålder, så att de inte hade några efterlevande barn?
Paul L

2016-12-17, 19:15
Svar #29

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3739
 • Senast inloggad: 2024-02-18, 14:32
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Det står 1 juni.
Ulf Berggren

2017-05-12, 22:27
Svar #30

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

I boken "Generalauditörer och militiefiskaler i Skåneland 1658-1756" av Kjell Å. Modéer (Malmö 1968) anges på sidan 34:
"Generalauditörens rättegångsskrivare och väbel
/.../
A. P. von Liliencrons sekreterare Johan Zapf uppbar sitt traktamente direkt från generalguvernementet med 12 Dr Smt per månad. Exceptionella ekonomiska förhållanden rådde troligtvis under von Liliencrons generalauditoriat, beroende på att han ej var försedd med fullmakt på sitt ämbete." [Ggko, E I, 1661, LLA]


"Generalauditörer [s. 8, 12]
Andreas Pauli von Liliencron 1660-1662.
Till Cronebergs efterträdare hade Stenbock erhållit en kandidat i den tidigare danske generalauditören Andreas Pauli von Liliencron. Denne hade sedan han blivit "lösgiven" av danskarna på sommaren 1660, kommit över med de tyska regementena på den svenska sidan och tjänstgjort som generalauditör vid dessa förband"

2017-06-25, 13:55
Svar #31

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Förteckning öfwer the tienstefolck, som angifwes wid 1739 Åhrs Skatt teckning för N:o 2 Frenninge
N:o 2 Frenninge Inhyses Her Jöran Saph
drengen Ola 1 Mantahl
  Jöran Zaphf./."

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIm:1056 (1739-1739) Bild 7360 / sid 1459 (AID: v835357.b7360.s1459, NAD: SE/RA/62203)

"Förteckning öfwer the tienste Folck som wid 1739 Åhrs Skatt teckning för N:o 3 Wallarum angifwes
N:o 3 Wallarum Herr Häiderjdaren Saph
drengen Truet 1 Mantahl
Pigan Anna 1 Mantahl
  Anika S:l Zaphf"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIm:1056 (1739-1739) Bild 7370 / sid 1461 (AID: v835357.b7370.s1461, NAD: SE/RA/62203)

"Förteckning öfwer the tienstefolck som wid 1739 Åhrs Skatt Teckning för N:o 4 Wallarum angifwes
N:o 4 Wallarum Herr Christian Saph
drengen Jöns 1 Mantahl
Pigan Kierstj 1
  Johan Christian Zaphf"   

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIm:1056 (1739-1739) Bild 7380 / sid 1463 (AID: v835357.b7380.s1463, NAD: SE/RA/62203)


Se även: "Förteckning Öfwer them af Högloflige Ridderskapet och Adelen, samt Andre StåndsPersoner, hwilcka Enlickt 15 § utj 1739 Åhrs förnyade Löhn- och Betallningz Afgifts Placat, komma till en särskilt Taxering att uptagas, utj Frosta  och Färs Häraders Fougderj"
Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret  GIm:1056 (1739-1739) Bild 7660 / sid 1519 (AID: v835357.b7660.s1519, NAD: SE/RA/62203)

2017-06-26, 11:04
Svar #32

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1508
 • Senast inloggad: 2024-02-18, 16:01
  • Visa profil
Frågan är hur man ska tolka noteringen på Vallarum 3 "Anika S:l Zaphf" om det handlar om Annika Heslenander som var gift med friherre Johan Adam Zapf som enligt andra uppgifter skulle avlidit den 13 juni 1741. Är J.A. Zapf död redan 1739 så stämmer ju inte den uppgiften.

/Paul

PS! Ser nu att han finns inskriven i Fränninge dödbok som avliden den 3 juni 1741.

2018-12-01, 14:31
Svar #33

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

N: 50
/.../
Såsom ogifta Löös qwinfolket Mätta Nilsdotter ifrån Wällaröd frälse icke allenast utj Barnsnöden, uthan och nu sedermehra här inför Rätten uthlagt Qwartermästaren Johan Adam Saph hafwa rådt henne med des Oächta foster och att hon warit Tubbat att bekiänna på Soldaten Måns Gertsson sedan han war dödh, atså dömmes hon efter Kongl: May:tz Allernådigste förordning /.../
hwarefter hon 3:tio hafwande blifwit och d: 21 Aprilis 1713 födt Barn.
/.../
Sedan denne domb till Qwinfolket wardt Extraderat kom Qwartermästaren Saph andra dagen i Häradzhöfdingens Cammar, och i wittnens BefallningzMan Enerothz sampt LänsMannen Lars Tåftas närwaro påtog sig detta LägersMåhl, med begäran att dommen i ty icke måtte gå till HögLofl:e Kongl: HåfRätten som och honom tillsades :/:"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 750 ff (AID: v331176.b750, NAD: SE/VALA/0382503)


Om "Saph" - se även Riksgäldsarkiven år 1741:
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1058 (1741) Bild 2230 / sid 439 (AID: v835359.b2230.s439, NAD: SE/RA/62203)

2018-12-09, 13:22
Svar #34

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1713 d: 6 Octobris höltz ordinarie laga ting med Färs häradz allmoge och menige Man /.../
N:o 9
CronoBefallningzMannen Wällb:de Petter Eneroth anklagade Jöran Saph för begångit lägersmåhl med Qwinfolket Bolla Andersdotter i Wallerum, Crono, som skall skiedt förl: efter winter, hwaraf hon hafwande blifwit, men icke ännu ifrån sin barnsbördh förlöst.
De beklagade woro tillstädes och tillstodo att dhe haft olåflig beblandelse med hwarandre.
Q: om dhe förr försedt sig med lägersmåhl? R: neij, icke häller äro dhe med hwarandra i slächt. Men Bolla seijer att Jöran skulle låfwat henne ächtenskap medan hon tiänt hoos honom på des Rusthåld. Hwartill han neekar, begifwandes sig med sielf sins Eede willja ährhålla att han icke låfwat henne ächtenskap; Men Rätten förunte honom upskof tills Mårgon att betänkia sig huru wijda han den Eedh som han begifwit sig till praestera kan.


d: 7 octobris 1713 continuerade ordinarie Tinget
N:o 25
Jöran Saph kom nu för Rätten och tillfrågades om han woro beredd att afläggia den i går honom pålagde Eden, Men hans tiänstehion Bolla Andersdotter som han rådt med barn förklarade sig att i beferande af mehned will hon intet ächtenskap påstå, uthan emedan Jöran seijer sig willja uthgifwa böterne för henne, så är hon dermed förnöigd, Ty om han till ächtenskap skulle twingas befruchtar hon att det blefwo intet gådt och upbyggeligit ächtenskap, särdeles som han icke will beqwäma sig dertill med godo.
Resolutio: Såsom Bolla Andersdotter sig nu in för Rätten förklarat att hon i befarande af hwarjehanda swårigheeter frambledes icke wijdare will påstå ächtenskapz löftet medh Jöran Saph, uthan samma löffte låter falla, i anseende dertill att Jöran Saph begifwit sig att både hennes och sine böter ährlägga, eftersom hon jämwähl emeden hon warit hans tiänstehion och ståt under hans lydno af honom blifwit kränkt. Altså pålägges Jöran Saph jämlikt lag och Kongl: förordningar för första resan begångit lägersmåhl att böta sine 10 D: Smtt och för Bolla Andersåtter 5 D: Smtt ståndandes bägge sedan uppenbara Kyrkioplicht, och så frampt barnet blifwer wid lifwet, pålägges Jöran Saph till des upfostran åhrl: ährläggia 3 D; 16 :/: Smtt till des det sig sielf ährnära kan./:
Nämbdemannen Oluf Håkensson i Fränninge caverar för Jörans böter./."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2330 ff (AID: v331171.b2330, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2420ff (AID: v331171.b2420, NAD: SE/VALA/0382503)


Christian Saph och "des Broder Siger Saph" se : Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:123 (1713) Bild 2480 (AID: v331171.b2480, NAD: SE/VALA/0382503)

2018-12-19, 21:07
Svar #35

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"d: 12 Febr: Continuerade Häradz Tinget [Frosta härad år 1709]
/.../
49. För Rätten blef ingifwit en af Nembdemännen Mattz Nillsson i Wansta och Anders Nillsson i Bieröd underskrefwen granskning uppå hwad nödig repararion tarfwas till 1/4 hemmanet N:o 15 i Wallarum som Rusthållaren Christian Zaph bebor. nembl: till 8 golfs huus at å nyo uppbygga 16 st Eker och 3 st boker. och hafwa förestående Nembd wid tillfrågan på sin Embetes Ed betyga sådant af dem efter bästa förstånd wara giordt, och att Timret fins på hemmanetz egne ägor.
Medelst anhållande extrad: Tingz Attestatum"


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:86 (1709) Bild 280 (AID: v308081.b280, NAD: SE/VALA/0382503)

2018-12-20, 21:23
Svar #36

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"A:o 1710 d: 31 Octob: begyntes HäradzTinget med Färs Härad, /.../
/.../
4. Samma dag inkom för rätten Mons:r Christian Saph insinuerandes en af Sahl HäradzHöfdingen Silnecker uthgifen interlocutorie dom emällan sig och swaranden Nills Hindricksson i Fränninge angående det swaranden i olaga tijd flytt ifrån ett 1/8 hemman N: 6 i Walleröd käranden tillhörigt. /.../
Bengt Pehrsson 50 åhr g:l giorde efter rättens till honom giorde förmaning fölljande berättelse, att han warit med det andra wittnet hoos Fru Hedwig Sophia von Platen uti Wallarum och der på Swarandes wägnar upsagt gården, hwar till Frun swarat att det då icke war tijd några gårdar upsäija, wetandes han intet wijdare i denne saken att berätta.
Q: hwad tijdh det war han war hoos Frun att upsäija gården?
R: dagen efter 4:de dag Påska i Åhr.
Q: Hwad tijd han städt gården? Nembl. d: 3 April i Åhr för be:te Påsk.
Q: Om Frun uthlät sig det han skulle bli på gården.
R: Neij
Ola Torsson 35 åhr g:l giorde lijka berättelse med den förra, Men tillfrågades af rätten om Frun påstått det Swaranden skulle bli på gården. Resp: det Frun icke wijdare sagt än det som redan wid rätten berättat war.
Här uppå tillfrågades Mons:r Saph antingen det war hans eller hans Mohrs gård. Resp: att det war hans egit rusthåld, och att han det kiöpt af Wählb: Jochum Beck.
/.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:95 (1710) Bild 670 (AID: v308085.b670, NAD: SE/VALA/0382503)

2019-01-05, 14:23
Svar #37

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Oppå General Maiorens Baron Hr Fredrick von Buckwaldt Regemente och Ryttm:r welborne Lars Gyllenpamphz Compagnie, Effter såssom dhet sigh befinnes wahra den 13 Maij A:o 1677 Nembl:n
/.../
Cornet Johan Esaias Sapp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053955_00166

Källa: Generalmajor Fredrik von Buchwalds kavalleriregemente, Småland, och en skvadron af öfverste Georg Henrik Lybeckers kav. regemente, Skåne. 1677; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/8 (1677)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01788
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

2019-05-01, 22:28
Svar #38

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil
Hej,


Jag har kommit över detta tryck på Nicolaus Zapf..2019-05-19, 12:32
Svar #39

Utloggad Bertil Göran Nilsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2023-03-25, 19:49
  • Visa profil
Hej!
Fin bild du har lagt ut. Jag är ny i detta forum. Gården "Seftastället" äger jag tillsammans med min bror. Min farmor Anna född 1873 på andra gården 15 norr om tog över Seftastället 1914 då först på arrende. Gårdens ägare var hennes syssling Per Nilsson Zepht som farit till amerika med hela familjen dog 1919 och då fick de köpa gården. Jag har forskat lite om gården nr 15 som utflyttades från byn vid laga skifte 1830 av Per Nilssons farfar Cristoffer Johansson Zaff och sedan hans far Nils Cristoffersson. Per Nilsson tog namnet Zepht i amerika och ni hittar dem där.
Vi brukar ha släktmöte på Gården varje år och i år blir det pingstdagen den 9 juni.

2019-09-18, 22:48
Svar #40

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Lista Über Herrn Capitain Stuartens Compagnie Unter der Frey Escadron dess Herrn Baron und ObristenLieutenandts von Erskin /.../ am 22 Februarij Anno 1680
/.../
Vier Corporals
Johann Henrich Zapff
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054008_00088

Källa: Brehm- undt Vehrdische MunsterRollen undt Vorschlage pro Anno 1680. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/8 (1680)


Se även 1681: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054014_00469
Se även 1682: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054031_00069
Se även 1683: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054058_00061
Se även 1684: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054085_00010
Se även 1685: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054116_00202 (Avancerat)
Se även 1686: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054138_00195
Se även 1687: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054162_00094 (Sergeant)
Se även 1690: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054231_00086
Se även 1692: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054289_00148
Se även 1694: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054329_00110
Se även 1695: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054355_00288
Se även 1696: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054381_00139
Se även 1697: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054404_00312
Se även 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054422_00180 (Fältväbel)
Se även 1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054448_00066
Se även 1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054467_00226
Se även 1701: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054490_00378
Se även 1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054518_00057
Avsked i generalmönsterrullan 3/10 1702 uti Stettin: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029616_00013

2020-03-14, 19:26
Svar #41

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Staben Pro Anno 1674
Regementz Auditeur Johan Esaias Zaph"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053902_00114
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/8 (1674)


"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälb: Fredrich von Buckwaldz Regemente Smålandz Cavallerie, hwarefter Officerarene och de Gemene Ryttare hafwa 1676 Åhrs löhner att åthniuta. Nembl:n
/.../
5. [kompaniet]
Rÿttmester Lars Gÿllenpamp
/.../
Cornet Johan Essaias Sapp"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065737_00026
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/30 (1676)


***


Bild nedan - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_01788
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

2020-05-09, 10:52
Svar #42

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Magnus, du är en klippa. Jag har inte varit inloggad på länge, förrän jag stötte på min koppling till Hans Plagman häromdagen. Helt fantastiskt vad du är bra på att gräva fram intressanta uppgifter. (tillsammans med många andra kompetenta släktforskare här skyndar jag mig att tillägga). Jag kommer att återkomma hit igen snart känner jag. /Paul L
Paul L

2020-07-15, 17:04
Svar #43

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Journal
Öfwer ankombne skiepp och fahrkoster uthur siön ifrån d: 19 till d: 26 Maij A:o 1706
N:o 78 [d. 24 maij] Skiepparen Johan Köhn med Crono Postjachten kommer ifrån Stockholm 30 läster stoor fahr 8 Man stark warit 8 dagar på wägen, lastad med stångjärn förer 2 Järn stycken.
Passagerare
Hr Öfwerste Wennerstedt med 4 drängiar
Hr General Adjutant Cnorring med 1 dräng,
Fru Öfwerstinnan och Commendanskan de Albedÿll
Jungfru Barbara Albedÿll med 1 dreng och 3 pijgor.
Lieuten:t Wennerstedt med en dräng.
Cornett Sapf med en dräng.
Reg:tz Pastor Christian Baarfoot af H:r Öfwerste Wennerstedtz Regem:te
Georg Ökens en Kupman ifrån Riga.
Cornelius Schmidt en bardbeergesell."
/.../
Neümünde d: 26 Maij A:o 1706
Gustaf Ernst Albedÿhl"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00023
Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707), Förteckningar på skepp och passagerare

2020-07-15, 19:45
Svar #44

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Vet vi mer om vem denne Kornett Sapf var?
Paul L

2020-07-15, 20:24
Svar #45

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Se mitt inlägg ovan: 2016-06-19

Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3960 / sid 787 (AID: v319671a.b3960.s787)
- bild nedan


***

Mönsterrulla den 22 September Anno 1705:
"Lijf Compagniet
Öfwersten Wälborne Herr Anders Wennerstedt
/.../
Cornetten Zacharias Zapf"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029834_00058
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1627 (1704-1714), Upplands ståndsdragoner


***

Se även Journalen 30 april 1706: "Daniel Sapf ein Solldat"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005168_00015
Källa: Livländska generalguvernementet, VII Handlingar rörande städer, SE/SVAR/RHA-111320001/VII/187 (1706-1707)


2020-07-17, 15:01
Svar #46

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Rulla över det manskap som tid efter annan hemkommit ur [ryska] fångenskap:

"Wennerstedts Dragoner
1722
Maij 29, Lieut. Joh. Zach. Zabfe af D:o [Wennerstedtz] Comp
42 [år gammal]
22 [tjänsteår]
Födelseort: Presburg [=Bratislava]
fången wid Pultava"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065208_00158
Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/2


Se även: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (o) 1:V:5:M:984 (1722-1723) Bild 610 / sid 58 (AID: v948968.b610.s58, NAD: SE/RA/754)
"Adelsman: Ja"


2020-07-18, 20:53
Svar #47

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Pressburg (nuv. Bratislava) var huvudstad i kungariket Ungern från 1536 till 1783.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava)


List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility 2010- (ISSN 1923-9580 ©Steven Tötösy de Zepetnek Purdue University Press) is compiled by Steven Tötösy de Zepetnek based on published historical genealogical sources. nobilitashungariae is archived in the Electronic Collection of Library and Archives Canada.
https://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae/

s. 119 av 120:
"Zapff von Baden"

2020-12-13, 21:37
Svar #48

Utloggad Clas-Jörgen Trohammar

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 2
 • Senast inloggad: 2021-01-29, 12:35
  • Visa profil
Jag har på Ancestry sök information om min farfar Otto Sigfrid Persson född 1882. Har fått bif, information som säger att Esaias Nils Zaphf 1563 är en av mina anfäder.

2020-12-13, 22:11
Svar #49

Utloggad Clas-Jörgen Trohammar

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 2
 • Senast inloggad: 2021-01-29, 12:35
  • Visa profil
Har sökt information om min farfar Otto Sigfrid Persson född 1882. Har på Ancestry funnit bif. information som visar på att en av mina anfäder är Esaias Nils Zaphf 1563.

2020-12-14, 10:30
Svar #50

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Ja, det är samma anfader som jag har i mitt träd. Men jag har bara andrahandsuppgifter om födelsedatum och födelseort. Jag skulle väldigt gärna veta om det finns originalkällor på dessa uppgifter som cirkulerar på i stort sett alla släktforskardatabaser (men utan källhänvisningar). Vet någon om sådana original finns, och i så fall var?

Risken är ju annars att vi repeterar felaktiga uppgifter om och om igen, i hopp om att de trots allt är korrekta. Släkten Zaphf är ganska rörig (minst sagt) några generationer senare om man tittar t ex på Geni.com.

För vad det är värt är min koppling till Herman Zaphf den följande: Herman Esaias Zaphf f ca 1540 – Esaias Zaphf 1560-1626 – Nils (Nicolaus) Esaiasson Zapf 1600-1672 – Johan* Esais Zaphf 1629-1696 – Esaias Johansson Zaphf 1681-1749 – Johan Esaiasson Zaphf 1723-1791 – Christoffer Johansson Zaphf 1769-1833 (först här börjar jag har ordentliga källor) – Nils Christophersson 1814-1883 – Christoffer Nilsson 1848-1877 – Gösta Nilsson 1862-1910 (min mmf) – Ella Nilsson 1896-1963 (min mm) – Ruth Nilsson 1931-1989 (min mor) – Paul Lindström 1957- (jag)

Det skulle vara fantastiskt att får tips om var jag kan hitta källuppgifter för de äldre anfäderna.
Paul L

2020-12-14, 10:43
Svar #51

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil
Hej,


Här finns mitt träd med start på Per Olsson som också finns med i ditt träd. Klicka in på personerna så finns mina källor.


https://www.bellander.net/family/tree/pedigree.php?personID=P210&tree=tree1&parentset=0&display=standard&generations=5


// Johan


2020-12-14, 11:44
Svar #52

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Tack Johan. Jag minns att jag har varit imponerad av din släktförteckning tidigare, och det ser ut som om du har bra källor på de Zaphfar som vi har gemensamt i våra släktträd. Jag prenumererar inte på Arkiv Digital längre, utan bara på MyHeritage (födelsepresent från min fru i fjol). Funderar på att avsluta prenumerationen på MyHeritage och byta till Arkiv Digital, men det är ju såklart en kostnadsfråga. Senast jag kollade kostade det 1795:- per år.

Men du delar med dig av en del dokument här som är väldigt intressanta – tack!

/Paul
Paul L

2021-01-28, 11:59
Svar #53

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 485
 • Senast inloggad: 2023-09-12, 17:48
  • Visa profil
Hej!
Undrar om någon gett sig på att översätta den latinska texten till den fina tavlan av Nicolaus Zapf, 1481-1534, präst i Milwitz, Sachsen, som Johan Bellander satte in
2019-05-01 på Anbytarforum. Mina latinkunskaper är gamla och ringrostiga, så det skulle vara rollgt att få uttytt texten. Tacksam för hjälp.
Ann-Charlotte Lindberg

2021-01-28, 12:14
Svar #54

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Hej, jag har försökt hitta den artikel om släkten Zaphf som nämnts flera gånger i detta forum, skriven av Axel Odén och publicerad den 2 augusti 1969 i Ystad Allehanda. Men jag hittar den inte på deras webbsajt, dvs, jag hittar inget digitalt material så långt tillbaks i tiden. Har jag missat något – går det att beställa artikeln digitalt från dem? /Paul L
Paul L

2021-01-28, 13:00
Svar #55

Utloggad Johan Bellander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-01-28, 13:56
  • Visa profil
Så gamla nummer av tidningen finns vad jag kan se inte scannat, gissar att du får kontakta dem om ingen annan sitter på en kopia. Men det vore förstås intressant att läsa.


https://tidningar.kb.se/?newspaper=YSTADS%20ALLEHANDA&from=1960-01-01&to=2020-12-31


Mvh Johan

2021-01-28, 13:54
Svar #56

Utloggad Paul Lindström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-02-14, 11:06
  • Visa profil
Tack Johan. Ditt exempel på sökning visar att de inte har äldre material digitalt före 2010, ungefär vad jag kom fram till när jag senast sökte. Jag ska prova att ringa dem och fråga om de kan leta fram gamla arkivex och scanna.

Men det verkar som om en del medlemmar här sitter på en inscannad kopia. Jag vet inte om copyrighten har utgått på gammalt material och om det i så fall är OK att dela med sig av en kopia om det bara är för personligt bruk och för forskning. Det vore sannerligen kul att läsa denna ofta omnämnda artikel.
Paul L

2021-01-28, 17:04
Svar #57

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5018
 • Senast inloggad: 2024-02-19, 16:40
  • Visa profil
Hej Ann-Charlotte!
 
Med hjälp av uppgifter från Die Porträtsammlung der Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel (http://portraits.hab.de/werk/25069) får jag ihop följande tydning och översättning (enligt bibliotekets version av kopparsticket är de fyra diktraderna längst ner skrivna av Joachim Knape, rektor i Weirmar, som tycks anspela på att Zappf undervisade i både världslig filosofi och andlig teologi):
 
Admodum Reverend[us] Magnific[us] Claciss[imus] et Excellentiss[imus] D[omi]n[us] Nicolaus Zapfius S[acro]S[anctæ] Th[eologiæ] D[octor] Conc[ionator] Aulic[us] Pastor Superintend[ens] Generalis & Constitorij Saxo[niæ] Assessor.

Viuitur in Christo; Cætera mortis erunt.

Ingenio Brutus studiorum Romulus astez,
Nobile vel quicquid (tryckfel; ska vara quidquid) mobile mundus habet.
Thejologum Doctor, ceu Doctor Philosophorum
Pictoris clara hac cernitur effigie.
P. Aubry excud.
 
Vilket jag skulle vilja översätta på följande sätt:
 
”Högvördige, magnifike och mycket utmärkte herr Nicolaus Zapfius, teologie doktor, hovpredikant, pastor, generalsuperintendent och ledamot [assessor] i Sachsens domkapitel [konsistorium].
 
Man lever i Kristus; resten blir döden.
 
I själen en Brutus, i studierna som en annan Romulus,
ädelt eller vadhelst rörligt världen har.
Teologie doktor, liksom doktor i filosofin
syns tydligt i konstnärens träffande bild.
Skapat av P. Aubry.”

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2021-01-28, 17:16
Svar #58

Utloggad Ann-Charlotte Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 485
 • Senast inloggad: 2023-09-12, 17:48
  • Visa profil
Hej Markus!
Tack snälla Du för översättningen. Du är en klippa att luta sig mot.
Skall sätta mig ner och gå igenom latinet, som man gjorde i skolan.
Det får bli i morgon, då jag är utvilad och det skall bli riktigt roligt att gå igenom texten  och friska upp latinkunskaperna med facit i hand.
Tusen tack
Ann-Charlotte

2022-07-08, 15:26
Svar #59

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2670
 • Senast inloggad: 2024-02-20, 23:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Specification Uppå de Rusthållare som för af och tilträde Rusthåld intet wehlat ehrlägga Wadstena KrigzManshuus afgifften, wed Södra Skåniske Cawallerie Regiementet Nembl:n
Härad: Enerot, Färsz
Sochn: Fräninge
N:o Rusthåld: 124
LiifCompagniet
Ryttmester Sapps Enkefru rustar effter Mannen 1 D:r
Enkefruen sedan försålt Rusthållet till H: Lage Beck 1 D:r 16
/.../
Hans Eklundh" [=regementsskrivaren]
[Gussaröd d: 23 Januarij A:o 1700]


***

"Uthräkning på een Månadz Siö Provison för fölljande Öfwer och Under officerare af Skånske Tre och Femmänningz Ryttarna, som komma att föllja recreuterne öfwer till till Kongl: May:tz armée, tillföllje af Höglofl. Kongl. Stats Contoiretz Bref och förordning af d 11 Martij A:o 1705 Nembl:
/.../
Corporaler
Johan Adam Zaph   10:16
/.../
Emoth wederbörl: quittens. Datum Ydstad 10 Junj 1705
A: Faltzburg"

Källa: Skånska guvernementskansliets arkiv; Skrivelser från civila befattningshavare vid krigsmakten 1694-1711, DIIIme:1, Riksarkivet Lund

Se även: Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:15 (1697) Bild 450 / sid 79 (AID: v914000a.b450.s79, NAD: SE/KrA/0024030)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna