ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Wollter / Wollert  (läst 894 gånger)

2003-02-17, 19:38
läst 894 gånger

Utloggad cissis_matte

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1969
 • Senast inloggad: 2016-07-18, 21:38
  • Visa profil
Är det någon som stött på en trädgårdsmästare Benedictus (Bengt) Wollter eller Wollert född 1736, troligen född i Stralsund, Tyskland. Bodde en tid i Fässbergs församling, Erska socken och senare eventuellt en tid i Göteborg. De sista åren levde han i Tölö, Halland och dog där 1799.  
 
Solveig Gavik

2006-10-03, 19:37
Svar #1

Utloggad bagarn

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 34
 • Senast inloggad: 2014-05-04, 16:57
  • Visa profil
Känner någon till bagaren Daniel Wollert i Västerås? En dotter till honom, Eva föddes där 1698-04-27.  
 
Mvh, Hållås Stefan Sörensson

2006-12-25, 13:16
Svar #2

Utloggad boka

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2011-05-27, 16:37
  • Visa profil
Hej Stefan!
 
Jag känner inte till något mer om den nämnde bagaren Daniel Wollerts i Västerås urpsrung än vad jag hunnit kolla i Västerås C:3 resp. Västerås AIA:1 (1697-1707), nämligen att han omväxlande kallas Woller / Wollert (inklusive stavningsvarianterna Volert och Wåller), samt att han vid sonen Adams födelse 1705 4/11 (troligen dopdatum) kallas Tyska bagaren Daniel Woller och att han i husförhörslängden (s. 228, Wester Qvarteret, Westan om åhn) uppges vara gift med en Anna Fischer samt att han enligt samma källa dör 1709.  
  Anledningen till att jag kollade detta var att jag tidigare forskat i den Benedict(us) / Bengt Wollert / Wolter, som Solveig Gavik nämner i inlägget före ditt, och vars ursprung är okänt. Denne Benedict(us) Wollert / Wolter uppger sig i ett domboksprotokoll från 1779 (Bjärke HR, dombok HT 1779, nr. 30, 17/11) ha bott i St. Nicolai förs. i Stralsund och där arbetat för en Johann August Ramstadt, troligen identisk med dåvarande sidenhandlaren Johann August Ramstahl, som från sent 1750-tal till in på 1780-talet ägde fastighet i St. Nicolai i Stralsund.  
  Jag är alltså intresserad av att pröva eller vederlägga möjligheten til släktskap mellan denne Benedict(us) Wollert/Wolter och den av dig nämnde bagaren. Anledningarna är följande: Dels var namnet Wollert extremt ovanligt i Sverige, dels har det senare framkommit att Benedictus / Bengt inte återfinns i Stralsunds födelseböcker, men att han i det nämnda domstolsprotokollet även nämner att han fått hjälp med att skaffa prästbetyg från Stralsund genom sin bekante landsman i Stralsund, borgaren Andersson, vilket ju kan tyda på att han själv var född i Sverige, och slutligen heter en hans egna söner Daniel Erik.  
  Jag undrar därför om du känner till något om bagaren Daniel Wollerts / Wollers ättlingar som kunde ge någon vägledning om möjligheten till släktskap med den nämnde BW. Ett par av de ytterligt få träffar på andra teoretiskt möjliga släktingar till bagaren jag har är dels en bagargesäll Anders Wolert som dör 1782 i Hedvig Eleonora i Stockholm, enligt dödboken i en ålder av 24 år, samt, enligt Familysearch, en Samuel Woller som skall ha gift sig 1689 16/6 i Bälinge i Uppland, med en Anna Eriksdotter.  
  Några påpekanden om namnskicket är på sin plats, eftersom detta är mycket förvirrande: Det mest troliga är att den Daniel Woller / Wollert du nämner har det familjenamn som är utvecklat ur namnet Wolder (andra utvecklingar av Wolder är Woler resp. Wolert), en lågtysk variant av Wolter, i sin tur en likaledes lågtysk utveckling av Walter (allt enligt Hans Bahlow, Deutsches Namenlexikon, Hamburg, 1972, uppl. 1976). Woller kan dock även betyda ullkammare, men då borde inte namnet omväxlande haft varianten med t, Wollert. En annan fälla är namnet Vollert, med enkelt v, uttalat f, som kommer av Volkhard. Detta namn blir dock inte till Voller, varför det inte är så troligt att det är detta namn västeråsbagaren haft som familjenamn. Ytterligare en viktig sak är att i tyska handlingar de olika namnen på v resp. w aldrig sammanblandas, men att, då svenskarna inte uttalsmässigt skilde på v och w, dessa bokstäver i de svenska handlingarna blandas hur som helst. Ett sådant exempel är den officerssläkt Wollert i Älvsborgs län, som kom till Sverige på 1760-talet med stralsundsfödde köpmanssonen och senare officeren Daniel Ehrenfried Vollert, men vars namn sedan i Sverige ändrades till Wollert.  
  Vad Benedict(us) / Bengt Wollert / Wolter beträffar så benämns han omväxlande Wolter(s) / Walters / Wolder / Woller / Wollert. Wolter är för honom den mest frekventa varianten, men Wollert är den variant han benämns med i det nämnda domstolsprotokollet, där han samtidigt uppvisar sitt pass, utfärdat i Stralsund.  
  Alltså, har du några uppgifter om bagarens ättlingar är jag således mycket intresserad av detta. Har du förresten kollat bagarens dödboksnotis, eller om det står något om honom i rådhusrättsarkiven, t.ex. bouppteckning?
 
Mvh
 
Bo Karlsson

2007-08-05, 18:01
Svar #3

Utloggad boka

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2011-05-27, 16:37
  • Visa profil
Då det gäller den ovan nämnde trädgårdsmästaren Bengt (Benedictus) Wolters namn lutar jag numera åt att detta är Wolter snarare än Wollert. Wolter kallas han i samtliga kyrkoboksnotiser och jag tror mig funnit att det bara är en viss tingskrivare och en viss mantalskrivare som vid ett fåtal tillfällen nämner honom Wollert, möjligen på grund av sammanblandning med den ovan nämnde Daniel Ehrenfried Vollerts efternamn, som i de svenska källorna blir Wollert, och som vid den aktuella tiden bodde inom så väl samma mantalskommissariedistrikt som domsaga som Bengt Wolter.
  Jag har dock dessutom, vid forskning i GLA nu i påskas, funnit att stor oklarhet råder om Bengt Wolters påstådda tid i Stralsund. I Skara domkapitels protokoll, där ärendet Bengt Wolter och hans fästeqvinna var uppe 1778 23/9 resp. 1779 20/1 anges nämligen, ursprungligen på fråga av kyrkoherde Lars Hvalström i Stora Mellby pastorat (dit Erska hörde), att vice Pastoren i Fässbergs Församling och Giötheborgs Stift Herr Osbeck aflämnadt, at han ifrån Strahlsund ährhollit den underrättelse, at Wolters medförde och för vice Pastor Osbeck upviste Präste Attest varit falsk, och at ingen Prästman existerat af sådant namn, som finnes undertecknat berörde Attest. (Skara domkapitel AI:55, 1779 20/1) Av Bjärke häradsrätts protokoll (dit Erska hörde) hösttinget 1779 framgår vidare vid att den urpsrungliga orsaken till att Lars Hvalström ifrågasatt Bengt Wolters hinderslöshet var att Osbeck anmärkt på några fel i språket i det prästbetyg från Stralsund som Wolter uppvisat för Osbeck (betyget bör ha varit skrivet på tyska). Bengt Wolter försvarade sig i rätten med att han vid sin avresa till Sverige glömt ta ut prästbevis och att han, efter ankomsten hit, därför anlitat sin bekante landsman i Stralsund, borgaren Andersson, som skaffat honom beviset. Det pass från Stralsund som Bengt Wolter uppvisade fann rätten däremot vara behörigt, och Lars Hvalström nöjde sig med ett intyg av Wolters påstådde husbonde, Johan August Ramstadt (av allt att döma syftande på sidenhandlaren Johann August Ramstahl), samt nämndens intygande om Wolters anständiga och redliga levnad under sitt ett och ett halvt år i Erska socken, för att förklara att han inte längre fann några hinder för äktenskapet (Bjärke häradsrätt, AI: 16, HT 1779, no. 30, 17/11).  
  Oavsett det faktum att Lars Hvalström för sin del sade sig inte kunna finna några hinder för äktenskap gör kombinationen av påstådda språkfel och icke existerande präst i Stralsund naturligtvis att det finns starka skäl att misstänka att prästbetyget förfalskats på svensk mark, och att även borgaren Andersson kan vara en fabricering. Till saken hör också att någon äkta prästattest från Stralsund sedan aldrig uppvisades, vilket domkapitlet meddelat Hvalström att denne skulle begära av Wolter. Hvalström underlät nämligen att meddela Skara domkapitel att han godkände äktenskapet utan detta bevis, ärendet omnämns ej i domkapitlets handlingar efter 1779 20/1 (varken i protokoll eller i diarier).      
  Oaktat äktenskapet alltså godkändes av pastor Hvalström gör de sammantagna omständigheterna att det inte kan tas för givet att Bengt Wolter verkligen bott i Stralsund. Inte heller kan det uteslutas att Bengt Wolter är ett falskt namn. Sökningar, via yrkesforskare, vid Stralsunds stadsarkiv, har hittills givit negativt resultat. Dock är det, i avsaknad av någon motsvarighet till husförhörslängder och mantalslängder från den aktuella perioden, mycket svårt att här spåra anställda ogifta personer.  
  Då Bengt Wolter dock inför rätten nämner Andersson som sin landsman kan detta, oavsett om denne Andersson existerade eller ej, troliggöra att Bengt Wolter var född eller uppväxt i svensktalande miljö. Rätten bör väl ha hört på vilket sätt han talade svenska. Därtill kommer att Benedictus, d.v.s. Bengt, var ett sällsynt namn i dåtidens Pommern (till skillnad från i det katolska Tyskland, där dock motsvarigheten till Wolter är Walter). Jag vill därför passa på tillfället att efterlysa följande två personers vidare öden, vilka båda tillhör den västgötska familjen Wolters, men vilkens släkts medlemmar lika ofta kallas Wolter, utan s. De båda personernas öden efter barndomen är mig okända (bouppteckningar saknas efter bägge föräldraparen).
 
1.) Bengt Wolters, född 1702 (döpt 21/7) i Råbäck i Kungslena (R), som son till dåvarande mönsterskrivaren, senare regementsskrivaren, Bengt Wolters och hans första hustru, Cecilia Hansdotter (Kungslena C:1) Möjligen kan en Bengt Wolters som nämns som dopvittne i Maria Magdalena församling i Stockholm 1735  vara identisk med den 1702 födde Bengt Wolters(den som fäst min uppmärksamhet på detta är Margit Jansson i Västerås). Han återfinns dock varken i samtida kronotaxeringslängder eller i mantalslängder.
 
2.) Bengt Laurent Wolters, född 1746 (döpt 6/3) i Karleby i Leksberg (R) (Leksberg C:2), som son till dåvarande bokhållaren, sedermera stadsnotarien i Lidköping, Sven Conrad Wolters och dennes hustru Sophia Stenborg.(Sven Conrad Wolters var i sin tur son till den ovan nämnde regementsskrivaren Bengt Wolters och dennes andra hustru, Botilla Aurell).  
 
Har någon stött på någon person som kan syfta på någon av dessa två Bengt Wolter(s) senare i livet, så är jag mycket tacksam att få ta del av den informationen.  
 
Mvh
 
Bo Karlsson

2011-01-16, 11:40
Svar #4

Utloggad agnes75652

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2017-03-01, 21:16
  • Visa profil
Ulfs mm ff mm f¶

Rasbo C:2 sid 61 Seregant under Fersens Dragone Reagemente Claes Winters lilla son Johan Fredric
hustrun Eva Wollert uti Västersta   Vittnen Kyrkoherde mag Nils Bÿrelius Anders Lundström,  
uti Västersta Michal uti Väsdtersta
 Jungfru Magdalena Limnelia uti prästgården  Anders Olssonuti Västersta
 
Bonde i Vänge Nåstuna nr 5 sedan 1766 (husförhörslängdens införande i Vänge)
C:4 bild 139 Johan Fredric Winter Academie Bonde i Nåstuna född i Rasbo 1722 död i  
förmoda ? av magfeber i en ålder av 54 år
 
Husförhörslängden början i Vänge 1766 men Johan Fredrick första barn föds i Nåstuna 1751 och hans hustru Christina Olsdotter från Vänge Johan Fredrics mor bor också hos familjen och dör även där men hon står antecknad som Madame Winter.
 
Mvh
Agnetha Rosenlund

2015-02-05, 22:16
Svar #5

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2019-06-19, 23:27
  • Visa profil
Äldre centrala tullarkiv Överdirektören vid Sjötullen ( Generalsjötullskontoret) 1726 - 1824: E:1:1 Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av sjö- och gränstullkamrarna.
 
I ovanstående arkiv finns en omfattande meritförteckning över,
 
Överinspektoren vid Dalarö stora sjötull Jonas Wolters, född 1709 30/8 »uti Wästergiötland och Skaraborgs lähn samt Kungslena sochen wid bemälte Skaraborgs Lähns Regemente, war min sahl[iga] fader regemen[]skrifware till sin död åhr 1717»  
 
SVAR BildId: A0070802_00045
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-02-06 00:42)

2015-02-06, 00:29
Svar #6

Utloggad peter_nolskog

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 461
 • Senast inloggad: 2019-05-29, 22:43
  • Visa profil
Jonas Wolters föddes sannolikt på Råbäck i Kungslena socken i Skaraborg. 1709 saknas födelsebok, men hans syster Barbro Cecilia Wolters föds där i oktober 1710, liksom deras halvsyskon några år tidigare. Fadern var Regementsskrivaren Bengt Wolters, död 1/5 1717 i Råbäck, och Botilda Aurell, född 1686 i Mariestad och död 1771 i Björsäter(R)), dotter till häradshövdingen Jonas Justus Aurell och Barbro Merling.

2015-09-22, 23:26
Svar #7

Utloggad katarina_s

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2961
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 23:31
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Tillfällighetsfynd:
 
År 1742 den 24 mars.
 
Revisions Secreteraren Löwenhielm föredrog Tingsnotariens Conrad Wolters ansökning om laga skillnad från kvinnspersonen Annika Haraldsdotter, med vilken han hade barn, avlat underäktenskapslöfte.
 
Hänvisas även till Wadsbro härads tingsrätts utslag av d. 12 maj 1740, gällande äktenskapstvisten mellan Wolters och Annika Haraldsdotter. m.m.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1742:1 (1742-1742) Bild 2800 / sid 535 (AID: v655252.b2800.s535, NAD: SE/RA/1311)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-09-23, 15:48
Svar #8

Utloggad nils_hard

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1269
 • Senast inloggad: 2019-06-14, 20:49
  • Visa profil
Kanske avses Vadsbo härad i Skaraborgs län, Västergötland ?

2015-09-27, 03:10
Svar #9

Utloggad ulfb

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3258
 • Senast inloggad: 2019-06-20, 00:33
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Ja, så står det i ovan nämnda källa.
Ulf Berggren

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna