ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Nembzon / Nimson  (läst 1240 gånger)

2001-03-12, 16:05
läst 1240 gånger

Utloggad ansilo

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2018-07-19, 16:53
  • Visa profil
Hej!
Jag har en fråga angående efternamnet Nembzon/Nimson. Det dyker i min forskning upp hos kronolänsmannen Mattias Gustav Nembzon i Fru Alstad socken, Skåne, död där 1786, och stavas då på detta sätt. Hans son, Karl Gustav Nimson, var smed i Nötesjö, Börringe(Gustavs) socken, Skåne, och där stavas namnet Nimson eller Nemson. Av hans söner är det två stycken som kallas Nimson i husförhörslängderna medan en tredje son alltid kallas Karlsson.
Vilken namnform är korrekt? I diskussionen på anbytarforum om släkten Schartau förekommer namnformen Nembzon. Är det den rätta stavningen?
Jag undrar även varifrån namnet kommer. Är det av utländsk härkomst?
Är det någon som vet eller har tips på var jag kan finna mer information?
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Ann-Sofie Lövqvist

2001-08-24, 19:19
Svar #1

Stefan Furing

Hej ,
Jag härstammar från kvartermästaren Karl Fredrik Nembzons son Mathias Gustaf Nembzon f 1723 och död i Fru Alstad 1786, utfattig kronofogde mm. Modern var Anna Schartau.Du kan läsa mer om Mathias i Landsstaten över Malmö och Kristianstad län 1717-1917.
Med största sannolikhet är Karl Fredriks far ,Georg Nemzon, auditör vid S Skånska regementet till häst , och tillfångatagen vid Poltava 1709, son till en korpral Ertman Nemzon, gissningsvis född omkring 1625 i Tyskland och enrollerad i någon av de svenska armeerna under 30-åriga kriget och Karl X Gustafs polska krig. Han har lämnat efter sig en s k supplik från 1672 där han beklagar sin nöd.
Sök även i anbytarforum på släkten Schartau så får du mer uppgifter om släkten Nembzon.
 
Stefan

2018-04-14, 15:08
Svar #2

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Aflöningz Lista Oppå Adelens RustTienst [=Adelsfanan] I Swerige och General Majorens och Öfwerstens Wälb:e Robbert Lichtonz Esqvadron, hwar efter dess Officerare sijne löhner Pro A:o 1679 hafwa att åthniuta och bekomma Nembl:n
/.../
3. Comp.
/.../
Corporal Ertman Nemsson Casserat för dess ålderdomb skuldh, niute 1/4 åhrs löhn, i stellet d. 26 Martij 1679 /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065740_00011

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/33 (1679)

***

År 1678 - se:

"Corporal
/.../
Ertman Nemsson till satta på General Munstringen wedh Heradzwadz Closter d 7 Julij 677"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065739_00016

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/32 (1678)


***

"Rulla oppå Ridderskapet och Adelens Ordinarie Russtienstz Ryttare, angåendhe Öfwersten Wälborne H: Johan Drakes Regementhe, Sudermanlandz Compagn: såssom deth är Munstradt /.../ Häradzwadz Closter den 7 Julij A:o 1677.
/.../
Corporal:r
Ertman Nemsson, Hr Gustaf Sparres Ryttare ij stelle efter Georg Spangenberg Sootdöd ij Skåne. Uthan häst och Munderingh."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00188


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00197
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00202


År 1676 14/3: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00058
År 1677 4/1: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00148

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

2018-04-15, 15:53
Svar #3

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Corporalen Ertman Nembson:s löneavräkning år 1684 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066891_00272


Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/124

2018-04-27, 22:36
Svar #4

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Nemson, Ertman
Korpral v. Jämtlands drag.reg.
Suppl[ik]: E 24     1672"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00009

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/

***

Supplik E 24:

den 17. Julij 1672
"Eders HöghGr: Excell:ce Excell:r och detta Högl: Kgl: KrigsCollegio föredrager iagh ödmiukeligen, huru såsom Sweriges Crono iagh ifrån min Ungdom Under dess militie troplichtskyldigst tient hafwer, såsom först Under H:s Sal. Excell:tz Her Johan Mauritz Wrangels Regemente för Ryttare i fyra åhrs tijdh, och sedan kom iagh A:o 1646 Under H: Öfwerste Carl Dirichson Ruuthz Regemente för Gefrider, huarest iagh tiente i 4 åhr, och dher efter i 2 åhr Under H: Adolph Herman Wrangels Esqvadron, till des Keyserlige freden och Reductionen skedde, Sidermehra har iagh tient Under Jemptlandz Dragonerne in till förleden Monstring för Corproral, då iagh mitt afskedh för mitt fattige och Usle tillståndh skuldh taga måste; Och såsom åthskillige för handen warande Pass och witnesbörder mitt gode förhållande nogsampt Uthwijsar Uthj min tienst, der widh iagh både i Tyske och Danske krigen mycket ondt har Utstådt, och nu medh min fattige hustro och barn måst lefwa i beklageligh nödh och elendigheet: Altså bönfaller iagh på det /.../
/.../
Underdån-ödmiukaste Tienare
Ertman Nemson"

["Afslås..."]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066186_00272

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/15 (1672)

***

1672.
Sverige. Kavalleri och dragoner. /.../ Jämtlands dragonregemente under överste Anders Planting.
/.../
"4. Compagnie
Capitein Pedher Sabell
/.../
Corporal Erdtman Nentzon"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053872_00130

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1672/4 (1672)

Se även (1672): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053881_00012
Se även (1671): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053868_00024

2018-04-29, 09:17
Svar #5

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Överste Göran Sperlings dragonregemente. Skåne, Bohuslän, Jämtland:


"Rulla Oppå dhee här i Stockholm nywärfvade Dragouner Munstrade d: 17 , 23, 25 Augustij A:o 1665 hvillke nu till Jämtlandh öfvergå skulle /.../
Desse äre under Capitein Peder Sabbels Compagnj
/.../
Erdtman Nemson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00064
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00068 ff


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1665/4 (1665)


***


"Munstringz Rulla Oppå Öffwerste Welb:ne Hr Jöran Spärlingz Regemen:te Och Capitaien Welb:ne Pädher Sabells Compagnie Dragouner. /.../ Den 2 Maij Anno 1666.
/.../
Corporal Ertman Nemson"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053799_00261


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1666/2 (1666)


***


"Rulla Oppå Öffwerste Welb:ne Jöran Sperlinghz Regemente Dragou:ner Och Capitaien Edhle och Welb:ne Pädher Sabels Compag:ie A:o 1667
/.../
Corporal Ertman Nemzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053813_00284


Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1667/3 (1667)

2018-04-30, 15:16
Svar #6

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"AflöningzLista Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Carl Örnstedtz anförtrodde Regemente Södre Skåniske Cavallerie /.../ 1707 /.../:
2. [Överstelöjtnantens kompani]
Munsterskrifware Hans Georg Nembson opdragit sin Tienst till sin sohn Carl Fredrich Nembson, efter Hr Öfwerstens gifne Fullmacht d:n 31 Octob: 1707, och behåller dhe i åhr här, så Häste- som Fordels Räntorne"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00043


"Regementz Staben
/.../
Regementz Auditeur Hans Georg Nembson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00047

Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707)


***

Qwartermästaren Carl Nemzoms löningz Liquidation
Södra Skånska kavalleriregementet

Lönelikvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065250_01292 ff

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300170_00007

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, SE/KrA/0090/I/20 (1727-1745)


***

Nembsson, Hans Georg Nr 944

Lönelikvidationen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065312_00179 ff

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300175_00559

Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/46


***

"Recruteringz Rulla Öfwer Kongl: May:ts Södra Skånske Cavallerie Regemente uppå all den afgång som der wid förelupit och än fehlas ifrån d: 28 Novemb: 1704 in till Dato d:n 20/30 Novemb: 1705, af Manskap, hästar och all annor Munteringz Sorter uprettat uti Cantounqwarteret Campina på det Dat:
[Livkompaniet]
31. Ryttaren Avancerat til S:d Corporal d. 28 Feb. 1705 i stelle är wärfwader Gustaf Nembzon d: 18 Juli 1705, häst i behåld Carbin och Pistohl:r odugl:, kappan försleten, fehlas wäst, byxor hanskar och Stöflar."

Källa: Skånska Guvernementskanslit DIIb:13, LLa.
Jämför 1705 års mönsterrulla: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054578_00017


***

"Förteckning över officerares, civilmilitärers, underbefäls och meniges förläggning och förflyttning under ryska fångenskapen samt hemkomst från densamma.
/.../
Namn: Auditör H. G. Nembzon
Förläggningsorter: Arsamass, N. Novgorod, Tobolsk, Tjumen
Hemkom: 1722 30/7
/.../
Namn: Ryttare G. Nembzon
Förläggningsorter: Tobolsk. Övergick till grekisk-katolska läran
Hemkom: [-]"

Ur: Kungl. Skånska Dragonregmentets historia, del III, av C. G. von Platen, s. 232-238


***

"Söderscånska
/.../
Rytt:
Gustaff Nembnson. omChristnad [1]720"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1210 (AID: v323656.b1210, NAD: SE/RA/2113153)

2018-05-01, 09:54
Svar #7

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Avlöningshandlingar 1685
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
Munsterskrifware Christian Osengius /.../, Och nu berättar Öfwersten at han allareda in Majo 684 tagit afskied och blifwer widh Auditeurs tiensten, i stellet opföres Hans Jurgen. /.../ i stellet Hans Jurgen som åthniuter innewarande åhrs löhn sedan han till Regementz Skrifw:n nöyachtig Caution steller,"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00134


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)
Avlöningshandlingar 1686
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
/.../
Munsterskrifware Hans Jorgen Membzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00133


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)
Avlöningshandlingar 1687
Södra Skånska kavalleriregementet
2. Överstelöjtnantens kompani
/.../
Munsterskrifware Hans Jörgen Nembzon"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00134


Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/41 (1687)


***


Södra Skånska kavalleriet, generalmönsterrulla år 1710
Överstelöjtnantens kompani
"Första Corporalskapeth
Corporal Carl Fredrik Nembzon
Född utj Skåne och Östraby Sochn
tient wed Södra Skånska Cavalleriet Regementet och Hr Öfwerste Liutenant Silfverhielms Compagnie för Munsterskrifware i twå åhr efter hans fullmacht af dato d 31 octobr 1708 och nu sedan antagen till Corporal wed detta Regementet och Hr Öfwerst Liutnantens Compagnie efter Hr Öfwerstens fulmacht af dato d. 29 Marti 1710.
Har En rijd häst, en klipare, och en dräng"


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 938 (1710-1710) Bild 490 / sid 46 (AID: v437186.b490.s46, NAD: SE/KrA/0023)


***


"Lista Öfwer Thumeensky Sviten, af det Stånd den Wärkel. warit uthur Sijberien och hijt till Hufwud Staden Moskow ankombne d: 15 Martij Anno 1722./.
/.../
43. Auditeuren Hans Georgh Nembzon af Södra Skånske Cavallerie Regemente, är född i Stockholm, har tient Kongl. May:tt uthj 45 åhr, blefwen Fången wijd Dniper uthj Ucrain d: 1 Julij 1709. Drängen Petter Abborre är född i Skåne wijd Christianstadh."


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1600 (AID: v323656.b1600, NAD: SE/RA/2113153)


***


"Specification der Unbeständigen Officier Von der Tumenschen Suite, als
/.../
Söder Schonshe Cavallerie Regimente,
Auditeur Hans Georg Nembzon
/.../
Muscou d 7 Aprill 1722"


Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommisionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 143 (1721-1723) Bild 1560 (AID: v323656.b1560, NAD: SE/RA/2113153)


***


Rulla över det manskap som tid efter annan hemkommit ur fångenskap
"Södra Skånske Cavalleriet
/.../
1722 Julij 30
Audit. Hans Gürgen Nemzen
65 år gammal, född i Stockholm [=c:a 1657]
Tjänat 45 år
Dito [fången 1709]"


Källa: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar 14B:2 Bild 720 / sid 129 (AID: v787700.b720.s129, NAD: SE/KrA/038814B)

2018-12-01, 15:56
Svar #8

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1714 d 26 octobris höltz ordinarie Laga Ting med samptl: Färs häradz allmoge /.../
/.../
N 64
Saaken Emillan Auditeurskan Madam Anna Nembzon i Östraby och Anders Nillsson ibm, för några resterande Räntor som dhen senare hoos den förra häftar före, angafz nu wara förljkt således, att Anders betahlar Auditeurskan hwarmed och Rätten låter beroo :/:""

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 2060 (AID: v331176.b2060, NAD: SE/VALA/0382503)


***

Se även regementsräkenskaperna för Södra skånska kavalleriregementet år 1702:
Regementsräkenskaper -1723: Sverige, Södra Skånska rytteriregementet (L, M) GI:19 (1702-1703) Bild 1170 / sid 154 (AID: v910482.b1170.s154, NAD: SE/KrA/0024030)

2018-12-21, 22:40
Svar #9

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1711 d 13 Februari höltz ordinarie Winter Tingh med menige Allmogen af Färs Härad, /.../
d. 14 Februarii Continuerade Tinget
/.../
24. Corporalen Carl Fredrick Nembzon af Hr ÖfwerstLieutnantens Compagnie under Södra Skånska Cavallerie Regementet tillstår genom sin insända skrifwellse till Rätten af d 6 hujus sig hafwa besofwit ogifta Qwinfolcket Ellina Sonesdotter i Oderup [..] hwilcket hon och praesens wijdergår, och att dhe förlijkte äre, sampt barnet dödt, hwarföre de dömmas som för första gången begångit lönskeläger, att böta han 40 mark och hon 20 mark Smt och remitteras att undergå wahnlig kyrkioplicht."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1120 / sid 19


***


"Anno 1711 d 12 Junii hölltz Ordinarie SommarTingh med menige Allmogen af Färs Häradh /.../
d. 14 Junii Continuerade Tinget
/.../
25. Angående Munsterskrifwarens Rasmus Kocks tahlan till Auditeurskan Anna Nembzon om någon bristfälligheet och huusröta uppå dess Boställe N:o 10 i Oderup 7/16 hemman, som Auditeurskan med sin man i 25 åhrs tid innehaft och bebodt /.../"

Källa; Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1320 / sid 59 ff (AID: v331162.b1320.s59, NAD: SE/VALA/0382503). Forts.: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:104 (1711) Bild 1680 / sid 131 ff (AID: v331162.b1680.s131, NAD: SE/VALA/0382503)

2019-04-04, 18:41
Svar #10

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2019-04-21, 11:36
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Överste Mårten Lindhielms värvade kavalleriregemente år 1679:

"Detta Compagnie är Mönstradt af Wälb: H. Gen. Maijor Schönleben d 18 october A 1679 uthj Fierestadh.
General Munster Rulla
ÖfwerstLeutenant Wählb:e H: Anders Sparfelt .1
/.../
Corporal: Hans Jörgen Nembsson. 1 Commenderat till Brehmen."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053989_00312

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/9 (1679)

***
Se även rulla den 14 juli 1679:
"Corporal Hans Jörgen Nembzon . 1 v full Munt:"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053996_00313

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/16 (1679)

***

Se också: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053998_00275

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna