ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Dyrendahl  (läst 242 gånger)

2012-08-16, 11:09
läst 242 gånger

Utloggad lars_markus

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4151
 • Senast inloggad: 2019-05-17, 14:55
  • Visa profil
Några tillfällighetsfynd angående kronolänsmannen Jöns Dyrendahl, som någon Dyrendahl-forskare kanske kan finna intressanta:
Brandstads kyrkoarkiv, vol. CI:1, s. 35v (LLA).
[1721] Eodem die [17 december] döptes eet oäkta barn af Araskog och N:o Bengt. Pat: udlades Crono ländzmannen Jöns Dyrendal Mat: Elna Bengtsd: Suscept: Anna Lars Nillss. Test. Per Torckelson ibm, Nilla etc.
 
Göta hovrätt. Huvudarkivet, vol. BIIA:32, ärende nr. 18 (1726) (VaLA)
TingzRättens i Färs häradz Ransakning och domb öfwer för detta Crono Befallningzman nu Siötullnären i Ystad Wälbetrodde Johan Cronqist [!] med upbördzskrifwaren Jöns Bager samt ländzmännen Hans Davidson, Jöns Dyrendahl och Oluf Sörenson, för det 15 st:n drän gar såsom ifrån mantal undandölgda och dy till Krigztiänsten påståtz förfallne warit, utj febr: månad 1724 olagl:n skola blifwit tagne på Söfdeborgs gods Högwälborne Hr Grefwen RiksRådet och öfweram[m]iralen Sparre tillhörigt, sedan Hans K. Maj:tt genom dess allernådigste bref af d 23 Januarij 1723 till General och Gouverneuren Wälborne Hr Baron Carl Gustaf Hård allernådigst tillåtet wärfning i Malmölähn till Wälborne Hr General Major Adlerfelts Regementes förstärkande och bed:e Hr General Gouverneurens ordre till då warande Befallningzman Cronquist ankommit, at dy lämna wederbörande sin Embetes handräkning, som alt derföre genom publicationer af d 11. Junij 1723 och d 21. febr: 1724 bem:te Ländzmän befalt at jemte fierdingzmännen och Brofogdarne upbåda och fasttaga de drängar, som utur 1723 åhrs mantals längd woro uteslutne, uppå hwilka mantals Com[m]issarien Hising om Specification öfwergifwet, och dem sedan till samblingzplatzen Esspinge d. 27. febr: 1724 föra, at derom förhöras och undersökas, men dock derwid all beskiedelighet bruka, som desse ländzmän och upbördzmannen med deras följe klagas hafa eftersatt, i det de om nattetjd kom[m]it till gårdarne, dem beränt och folcket oroat, samt bed:e drängar då med sig tagit, af hwilcka de fläste derpå till Malmö blifwet förde, men wid närmare undersökning hemförlofwade, hwarwid dock intet wåldförande uppå dem el:r deras huusbönder af bem:te Cronobetiänter är föröfwat, hwarföre Tullnären Cronquist ansets såsom den der sine undfågne ordres efterkom[m]it, och be:de ländzmän med upbördzskrifwaren har TingzRätten wäl funnit hafwa giordt sig skyldige till 40 Dr:s Sm:ts böter hwardera för det de drängarne arresterat, men understält Kong. Rättens ompröfwande, om de icke för detta anstälte owäsendet och deras härwid begågna förseelser med åtta dagars fängelse kunde beläggas, hwilcke tingzRättens utslag dem i detta mål genom Wälborne Hr Justitiæ Cancelerens Fehmans ordres d. 20. Januarij 1725, till förordnande actor officiosus Krigz- och Gouvernaments Fiscalen Wälb:de Simon Hörling utj dess insände skrift till Kong. Rätten af andragne skiähl påstår uphäfwas måtte.
 
Resolutio.
Kong. Rätten finner wäl at upbördzskrifwaren Jöns Bager och ländz män[n]en Hans Davidson, Jöns Dyrendahl och Oluf Sörenson på då warande Crono Befallningzmannens Cronquists befallning at giöra de utskickade officerare behörig handräckning med nogre personers fasttagande som worto undandölgde för mantal, hafwa antastat åtskillige drängar på Söfdeborgs godz i Schone, med hwilka wid undersökning den beskaffenhet icke funnen är, och de derföre blifwit löse och frijgifne af Hr Baron och Gouverneuren Hård.
Dock emedan finnes sådant hänt deraf, att mantals Commissarien berörde drängar antecknat såsom undandölgde wid mantalsskrifningen, jämwäl sam[m]a till Malmö inbrackte drängar hwarcken äro wordne fängzlade eller nogon annan wåld tillfofade : Altfördenskuld pröfwat Kong. Rätten rättwijst at ändra tingzRättens i detta mål fälte utslag och ofwanbem:te CronoBetiänte för de dem ådömde böter frija göra. Dock alldenstund Cronans Betiänte böra likmätigt Kong. förordningar wara försicktigare och beskiedelige i deras ährender, så at derunder ingen nogot förfång el:r olagliget tillfogas, finner Kong. Rätten skiäligt, at för denna gången af Hr Baron och Gouverneuren Hård förehålles deras i detta mål befågne förseende, och allfwarsamt åtwarnas en annan gång i deras förrättningar bruka större warsamhet. Jönköping. d 19. Febr: 1726.
 
Göta hovrätt. Huvudarkivet, vol. BIIA:34, ärende nr. 116 (1730) (VaLA)
Extraordinarie Tingzrättens i Fährs Härad ransakning ock domb öfwer Cronolänsmannen Jöns Dyrendahl ock fiärdingzmannen Christopher Erichsson i Kiärstorp, hwilka genom sin wårdslöshet ock lama anstalt låtit Anders Larson i Näsby, som warit berycktad hafwa plägat olofl. beblandelse med sin Stiufdotter Metta Nilsdotter, ock derföre warit fängzlad ock ransakning understäld, på flyckten komma, hwilka personer Anders Larson och Mätta Nilsdotter, strax detta rycktet utkommit, tagit flyckten till Dannemark, der Mätta ännu är, ock dit Anders Larson nu förmenas å nyo sig hafwa begifwit. Hwarföre Länsmannen Dyrendahl ock fiärdingzmannen Christopher Erichsson af Tingzrätten efter Kong. Maij:tts rescripter d: 29 Julii 1698, d. 27 Octobr 1699 ock d. 29 Martii 1700 woro dömde till 50 Dr Smts böter, samt att skaffa Anders Larson igen inom ett halft åhrs förlopp wid lika wite, som Kong. Hofrättens ompröfwande är understält.
 
Resolutio.
Emedan Kong. Hofrätten, af ransakningen inhämtadt, att Anders Larson i Näsby, som för föröfwad blodskam med sin Stiufdotter Metta Nilsdotter berycktad warit, ock Cronolänsmannen Jöns Dyrendahl ock fiärdingzmannen Christopher Erikson genom sin wårdslöshet lämnat tillfälle sig på flyckten begifwa, för ofwannämde brott, icke dömd warit, Altså finner Kong. Hofrätten skiäligt att ändra tingzrättens dom, och Cronolänsmannen Jöns Dyrendahl samt fiärdingzmannen Christopher Erichsson i förmågo af 12 Cap: Tiufwab. L: med fyratijo?? böter hwardera, att belägga. Jönkiöping d. 23 Octobr 1730.
Mvh, Markus
Markus Gunshaga

2012-10-05, 09:17
Svar #1

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6616
 • Senast inloggad: 2019-05-24, 20:08
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om släkten Dyrendal, se:
 
Nattmännen i Odense Ole och  
Morten Dyrendal och deras ättlingar:

 
http://www.hedenqvist.com/dyrendal.html
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna