ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15  (läst 2829 gånger)

2004-08-19, 16:26
läst 2829 gånger

Carl Szabad (Carl)

Uppgiften om Kerstin Zynthia är inskriven efteråt på 1700-talet av Nils Burman (? 1750). Uppgiften har således inget värde som primärkälla, särskilt som det finns samtida uppgifter som tydligt talar för att alla alla barnen har samma mor, nu senast det kvitto jag hittade i Ångermanlands handlingar 1603 och som är citerat i supplementet till Bygd?n.
 
Vad gäller Christopher Hansson så skrev han sig under hela sitt verksamma liv just på det viset, utan något tillnamn.
 
Källhänvisningar var inte lika vanligt för 80 år sedan, men i det här fallet har Bygd?n för ovanlighetens skull hänvisat till Christopher Hanssons räkenskapsbok. Den bör dock i sina detaljer tas med en nypa salt, åtminstone för de äldsta tiderna, eftersom den är en sammanställning som han nedtecknat under senare delen av sitt liv, kanske delvis ur minnet. Han anger exempelvis att fadern avled tredjedag påsk 1603 men i själva verket är denne redan död 1 februari vilket sonen Jakobs kvitto visar.
 
Bygd?n har antagligen hämtat uppgiften om att första hustrun sålt jord för Jakobs räkning ur Christopher Hanssons räkenskaper. Men i själva verket står där att ... jord ligiandes i Obol (=Åbord) i Hödssö (=Högsjö) som war allas[!] wårs möderne sålde Mäster Jackop ...). Något namn på modern angavs alltså inte men kan bara bara tolkas som Anna Segersdotter eftersom hon är namngiven i flera samtida handlingar.
 
I övrigt finansierades Jakobs tysklandsstudier till stor del med statliga medel. Tyvärr har jag inte noterat exakt hur mycket, men vid genomgången av Ångermanlands landskapshandlingar inför herdaminnessupplementet kunde jag konstatera att medan vanliga kyrkoherdar kunde kvittera ut några få tunnor säd i bidrag hos fogden för gästning och liknande, fick Jakob över 50 tunnor årligen i bidrag för sina studier.

2004-08-20, 16:00
Svar #1

Carl Szabad (Carl)

Ytterligare en kommentar i Christopher Hanssons räkenskapsbok bekräftar namnet på modern: Anno 1626 den 16 januari wore wij efhter skrefne Christopher Hansson[,] Måns Erichsson, och Pedher Hansson i Brunes (=Brunne) medh wår kiäre Modher H[ustr]u Anna öfuerens ....
 
Texten beskriver en bodelning mellan modern och barnen efter att hennes andre make avlidit två år tidigare. Märkligt är att det här förekommer ytterligare en son/måg(?) Peder Hansson som inte är uppräknad i det tidigare arvskiftet efter fadern.
 
Uppgifterna är hämtade ur Margareta Grafströms uppsats om Christopher Hanssons räkenskapsbok där kopior ur boken är inlagda.
 
I boken är också citerat (dock ej granskat mot originalet) en text som står sist i räkenskapsboken där han kallar sig Christopher Hansson Zünthius. Eftersom han förmodligen skrivit detta strax innan han avled 1655 torde han vid det tillfället ha tagit upp sin framgångsrike bror Jakobs namn men strykit förledet Zäbrå-. Eftersom Christopher själv bodde kvar i Säbrå hela livet fanns ingen anledning att namnge sig efter födelsesocknen, vilket annars är brukligt inom hans sociala skikt om man flyttar utsocknes.

2004-08-20, 20:04
Svar #2

Utloggad Ronny Norberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 63
 • Senast inloggad: 2014-11-29, 18:37
  • Visa profil
  • hem.passagen.se/ronny2/index.htm
Jag har själv läst orginalet och skrivit Christopher Hansson Zynth, men kan ej garantera att det är rätt avskrivet, det var några år sedan och jag har för mig att jag var lite stressad när jag skrev av det.
Men det var innan jag sett något tillnamn på honom eller läst Margareta Grafströms uppsats.  
Tycker själv att det saknas tillräckliga bevis för att Kerstin Zynthia existerat.
 
Har några frågor också, är det helt felaktiga uppgifter att Anna Segersdotter skulle varit gift med en Olof Håkansson i Sollefteå och stammoder till släkten Anthelius? Antar att det är från Olaus Martini och hans första hustru som släkten härstammar, men varifrån kommer dom felaktiga uppgifterna?
Förutom i Arkiv för Norrländsk Hembygdsforskning 10 finns även uppgiften hos Sehlberg. Han hänvisar ju till Munksell (Muncktell?), är det därifrån uppgiften kommer?  
 
Födelseuppgifterna på Jakob Zebrozynthius, var kommer dom ifrån ursprungligen och när börjar han använda namnet Zebrozynthius?
Är det någon som sett det epitafium som finns efter honom i Strängnäs, vad står det där?
 
Och Systern Margareta Hansdotter Bure, finns det dokumenterat att hon kallades för Zebrozynthia någongång?

2004-08-22, 17:34
Svar #3

Lars Öhman

Carl,
 
Tack för Dina båda inlägg. De har kastat ljus över dunkla punkter. Särskilt kvittot från 1603 som fanns i Ångermanlands räkenskaper var värdefullt. Jag kände inte till dess existens tidigare.  
 
Men att Brunes skulle vara identiskt med Brunne, som ju ligger i Stigsjö socken ställer jag mig undrande till. Efter vad jag kan se hos Bucht har aldrig Brunne skrivits Brunes. Däremot anför Bucht ett antal exempel på att Brunnäs i Säbrå har skrivits Brunes på 1500-talet. Därför undrar jag om det inte var i Brunnäs i Säbrå som Pedher Hansson bodde. Och just i Brunnäs i Säbrå bodde ju Lars Hansson intill sin död 1621. Tyko Lundqvist skriver i Boken om Säbrå sid. 102 följande: ”prästsonen i Brunnäs Lars Hansson, står upptagen i längden (Älvsborgs lösen, min anm.) som ogift och slapp därför med 3 daler i skatt. Nu vet vi dock genom Christoffer Hanssons släktbok att han varit gift (eller blev gift efter 1613), ty när han 1621 avlidit omnämnes salig Lars Hanssons barn”.
 
Min gissning på grund av ovanstående är att Pedher Hansson är gift med änkan efter Lars Hansson och därmed styvfar och förmyndare för Lars Hanssons barn. Det kan vara i den egenskapen han sammanträffar med Christoffer Hansson och dennes svåger Måns Erichson om bodelningen.
 
Bygd?n skriver följande som han uppenbarligen hämtat från Cristoffer Hanssons släktbok/räkenskapsbok:
I Säbrå s:n ägde han (JohannesLaurentii, min anm.) rätt mycket jord, som tillföll änkan och barnen, 14? sälland i Helgum, 13? säll. i Brennäs, 7? säll. i Åå och ? säll. i Berglägden.
 
Bygd?n skriver sedan följande om sonen Lars Hansson:  
Lars Hansson, ärfde Åå, Berglägden samt Brennäs, där han bodde, d. apr. 1621;
 
Åå (skrivs idag Åm) är grannbyn till Brunnäs. Sedan har Bygd?n av allt att döma gjort sig skyldig till ett skriv- eller korrekturfel avseende Brennäs. Det ska förstås vara Brunnäs. Den andra grannbyn till Brunnäs är Berge. Enligt Bucht skrevs den byn som Berg eller Bergh på 1500-talet. Berglägden bör alltså ha legat i Berge.
 
Till saken hör att Brunnäs är en liten by med endast en gård enligt Bucht. Och i modern tid har det för övrigt aldrig funnits fler än två hemman i byn. Det verkar således som att Lars Hansson hade ägt praktiskt taget hela Brunnäs, eftersom jordeboken 1542 upptar 15 seland för byn enligt Bucht. Annorlunda förhåller det sig med Åm som var en större by med fyra gårdar enligt Bucht. Lars Hanssons 7 ? seland motsvarar lite drygt en fjärdedel av de 26 seland som jordeboken 1542 upptar.
 
Om nu Pedher Hansson bodde i Brunnäs i Säbrå så fanns det uppenbarligen endast en gård han kunde bebo. Nämligen den som Lars Hansson hade ägt intill sin död 1621. Jag tycker att detta kan tala för min gissning ovan att han gift sig med änkan efter Lars Hansson.
 
Anna Segersdotter skulle sedan ha behållit för sin del de 14 ? seland i Helgum, vilka 1608 skiftades hälften var till Jacob Zäbråzynthius och Christoffer Hansson. Den senare uppges emellertid ha köpt Jacobs andel, vilket framgår av Margareta Grafströms uppsats och som återges i Boken om Säbrå på sida 145.
 
Tyko Lundqvist återger på sid. 85 ett citat ur släktboken/räkenskapsboken på följande vis: Christoffer Hansson nämner 1635 ”den jord jag borde ärva efter vår salig moders moder h:u Gertrud i Nätra”.  Frågan är om han ärvde någon jord efter henne och om det i så fall var den markbit han sålde för 40 daler för sina syskons räkning och som återges av Margareta Grafström på sid. 148 i Boken om Säbrå: ”Här will jag migh förklara för minom syskanom, hvarföre jag the 40 daler uthan allt klander obehindrat behålla kan. Först skall wara bewislight, att salig moder boflyttade Anno 1625 från Nordingrå och till Härnösand (medh allt sitt godha, som på neste bladh skall bli aftecknat). Understundom war hon i staden, (hos dottern Kerstin) synnerligh korsmessotidh, men mest hos migh synnerligh på sistone lågh hon mest på säng, fögha än kartri (kry) intill dess hon Anno 1632 i herranom afsomnade den 3 juni .  Sedan kostade jag på henne hederlighe begrafning och Testamente i Kyrkione och prestene, Nämbl. 65 dal. sölf.mynt, jag mener näst Gudhs hjälp the 65 daler och åtta års föda och sytning skall hafva betalt the 40 daler jag på allas wåra wägnar hafwer opbyrit”.
 
Avslutningsvis kan jag i dessa surströmmingstider inte neka mig nöjet att citera ytterligare en notis av Margareta Grafström från sid. 152 i Boken om Säbrå så lydande: ”Anno 1648 sålde Christoffer en fjärding surströmming till Herr Eric i Resele.” Vem var då Herr Eric som konsumerade så mycket surströmming? Jo ingen mindre än kyrkoherden i Resele, Ericus Michaelis Zebrozynthius. Återigen möter vi detta egendomliga namn Zebrozynthius. Enligt vad Tyko Lundqvist anför på sid 184 i Boken om Säbrå var han son till storbonden Michel Ersson i Bondsjö, Säbrå vilket ska framgå av domboken 1669. Det förklarar Zebro, men varifrån kommer den senare leden zynthius? Herr Eric var visserligen styvfar till Christoffer Hanssons andra hustru. Men det innebär ju inget släktskap med Christoffer Hansson som tydligen endast en enda gång presenterar sig som Christoffer Hansson Z?nthius. Margareta Grafström återger detta på sid. 142 i Boken om Säbrå: ”Anno 1589 den 10 Martii, som var på en måndagh wijd pass 2 slagh efter middagen föddes iagh Christoffer Hansson Z?nthius i Siälewads prästgård”.

2004-08-22, 23:39
Svar #4

Carl Szabad (Carl)

Lars! Visst är det med största sannolikhet Brunnäs som avses, jag hade lite bråttom där.
 
Vad gäller herr Erik så kallar han sig aldrig Zebråzynthius, åtminstone inte efter 1614 under tiden i Resele. Han skriver sig alltid Ericus Michaelis. Vid ett tillfälle 1691, långt efter hans död, står han som herr Erik Borhelius - en felskrivning eller efterkonstruktion.
 
Och ditt antagande att Peder Hansson är styvfar till Lars Hanssons barn låter fullt rimligt, det var patronymikonet som lurade mig. Men det är bäst att kolla vad som verkligen står i Älvsborgs lösen, Tyko Lundkvist kan vara slarvig ibland med tolkningen. Står Lars Hansson som ogift/änkling i ÄL blir det svårt att få ihop det med att hans hustru gift om sig.

2004-08-23, 06:25
Svar #5

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6587
 • Senast inloggad: 2022-08-09, 07:39
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
I rannsakningslängderna står visserligen Lars Hansson som ogift första terminen och följs av Karin änka i tre terminer, men i den 5:e och 6:e terminen skattar han för ett hjonelag.

2004-08-24, 14:48
Svar #6

Utloggad Marc Hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av Marc Hernelind : ett tack till Carl Szabad som änligen ställde upp i debatten på min fråga  som Löd var Anna Segersdotter Mor och inte styvmor till Alla Johannis Laurentii barn och var Kerstin Zynthia påhittad som mor och maka till johannis Laurentii(BURE) även som person? frågan kom när jag hade läst Årsboken 2001 för släktforskare för mej som har Anna som anmor tyckte jag det extra intressant,just därför att många som hade skrivit till och med Bygdén har ju missat den här informationen därför tog jag upp det till disskution och och för teorin hade jag bara det kvitto från 1603 som du själv nämner (Carl) i släktforskarnas årsbok,finns det tex.testamente där endast hon står som mor för jag vet ju att hon ärvde en del efter Johannis Laurentii. det känns som att jag än inte till 100 procent kan kasta bort teorierna med Kerstin Zynthia för jag har inte tillräkligt med teorier som helt säger att hon inte existerat,så jag har väl inte nått hela vägen fram till ett svar men man kan ju i alla fall konstatera att Anna fungera som mor under en stor del av barnens uppväxt så får man väl vara försiktig med uppgifterna runt Kerstin zynthia till man nått mer uppgifter åt ena eller andra hållet.med det så tackar jag för det svar jag fått på min fråga.Jag såg disskutionen ovan om Anna Segersdotters andra man Olaus Martinii Kyrkoherde i Nordingrå bl.annat han var ju Stamfar till Anthelius med hans första hustru enligt Släkt och hävd Ranghild Håkansdotter (Tror jag enligt minnet) med Barnen Zacharias ,petrus ,Johan, ect i släktforskarnas årsbok står när Anna Segersdotter gifte sig med Olaus Martinii står två barn tillagda Mårten och en dotter samt hennes dödsår och denna Mårten Anthelius är min raktnestigande ättling.med vänlig hälsning Marc Hernelind

2004-08-25, 10:04
Svar #7

Yvonne Olofsson

Hej Elisabet Thorsell.
Ang Din Unosson, har han ev. en syster som finns nämnd i en bok. (Du kanske har intresse av det...)
Eufrosynia Unosdotter Troilia, dotter till Uno Trulsson Troilius och  
(Ronny Norberg, uppgift gällande din fråga...) Margareta Saebråensis Burea.
(här står dock ej Hansdotter i texten, kanske inte din Margareta?).
Detta står på sid.17 i boken Anna Margareta Svedelius barn, släkt och efterkommande av Josef Sjögren.
Om denna Margareta är dendär Stormor i Dalom som det talas om på här i anbytarforum, stämmer då hennes födelse o dödsår (1594-1657)???
Eufrosynias make Olaus Andeae Dalecarlus var nämligen f.1577 i Orsa Kaplansgård och d.1648.

2004-08-25, 22:46
Svar #8

Carl Szabad (Carl)

Marc! Du har naturligtvis rätt att ha dina egna teorier, men här handlar det om fakta. Närmare bestämt att två av Johannes Laurentii söner, varav en är den äldste, i två olika handlingar bevarade i original konstaterar att alla syskon har samma mor och att hon heter Anna.

2004-08-26, 10:08
Svar #9

Yvonne Olofsson

Hej.
Anna Segersdotter, dotter till Seger Olofsson och Gertrud Ulf i Nensjö, hade minst 5 barn från ett tidigare äktenskap med Olof Håkansson från Billsta i Sollefteå.  
Hon blev sedemera omgift med kyrkoherden i Säbrå Johannes Laurentii Bure.
Detta finns att läsa i Norrlandssläkter -Anthelius, sid 37 ?(svårt att se sidnr på min kopia).  
Hur många barn satte hon till Världen?
Hur många gånger var hon gift?
MVH Yvonne

2004-08-26, 15:06
Svar #10

Carl Szabad (Carl)

Yvonne! Anna Segersdotter lär inte ha haft tid att få några fler barn än de fem hon hade med Johannes Laurentii (ej Bure!). Det finns inte heller något som tyder på att hon skulle haft fler barn. Hon var gift en andra gång med kyrkoherden Olaus Martini i Nordingrå.
 
Och någon Olof Håkansson har inte gått att hitta i skattelängderna i Billsta för den period han i så fall skulle ha levat.

2004-08-27, 12:53
Svar #11

Åke Forsmark

Jag har inte följt diskussionen här så noga men vad menas med att Anna Segersdotter lär inte ha haft tid att få några fler barn än de fem hon hade med Johannes Laurentii? Många andra kvinnor han ju med många fler. Varför fanns det en sådan begränsning på just denna kvinna?
 
Åke Forsmark

2004-08-27, 13:06
Svar #12

Carl Szabad (Carl)

Åke! Begränsningen uppstår på grund av när hon ungefärligen är född, vilket vi inte vet, när den äldste kända sonen är född (1572 eller 1582, troligen det senare), när det yngsta kända barnet är fött (1594) och när hon blir änka (1603), och när hon gifter om sig (1608). Hon avlider 1632.
 
Det är således ett antal parametrar som styr möjligheten till en ny barnkull och ytterligare ett gifte. Särskilt som det inte finns några uppgifter i bevarat källmaterial om ytterligare ett gifte och att det inte heller finns någon tänkbar make på den plats han skulle ha bott.

2004-08-30, 00:55
Svar #13

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Jag tänkte avstå från deltagande i debatten, men eftersom jag blev indragen eftersom jag ifrågasatte delar i Säbråboken skall jag förtydliga mig.
 
Bygdén skrev Herdaminnet 1923-1926 eller.?
1951 utkommer skriften där man betvivlar Kerstin Zynthia eller...
Likvält väljer f.d. kommunkamreren Tyko Lundquist att tro på Bygdén istället för Söderhjelm. Varför kan man fråga sig ?
Intressant att Carl säger att kyrkoherden i Resele Ericus Michaelis Zebrozyntius inte kallade sig detta i Resele. Då faller ju ytterliggare en felaktighet i Säbråboken då denne nämns med detta naan där.
 
Min kritik emot Säbråboken är att den är ett salig uppkok av Hembygdsbok blandat med viss släktforskning. Ibland har det gått väldigt fort att knyta ihop släktgrenar i synnerhet i kapitlet om Viksjö.
 
Nu har jag förtydligat mig och vidare diskussion om detta kan vi ta i en rubrik kallad Tyko Lundqvists insatser för släktforskningen/hembygdsforskningen.
 
Sedan måste jag säga att man upphör aldrig att förvånas över Marc Hernelid. Han säger att han inte kan kasta bort Kerstin Zynthia på grund av bristande teorier. Emellertid har han ju själv hårresande teorier.

2004-09-02, 16:00
Svar #14

Utloggad Marc Hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av Hernelind :Jacobus Johannis Zebrozynthius Professor,  Biskop i Strängnäs under åren år 1639-1642.
Utdrag av Strängnäs Herdaminne volym 1 sidan 42-47.av Magnus Collmar
Jacobus Johannis Zebrozynthius ,som också skrev sig Angermannus eller Bureus  föddes i Säbrå 17 november sannolikt 1582 som äldste son till Kyrkoherden Johannes Laurentii Bureus och hans hustru Anna Segersdotter.
Hans födelseår liksom en del andra uppgjifter om hans familj diskutabelt. Hans mor har i en del källor uppgivits ha varit tidigare hustru till herr Johannes,Kerstin Zynthia,men det finns inga säkra belägg för hennes existens ,Det förrefaller tvärtom klart att Jacob har varit i äldst i en syskonskara på fem ,där Margareta Hansdotter ,gift med Troiliusoch kallad Stormor i Dalom var yngst och född 1594 alla med Anna Segersdotter som mor.vid faderns död skiftades arvet lika mellan sysskonen fasän Jacob erhöll jord ur allas morsarv extra för sin studieresa till Tyskland.namnet Buereus tycks innebära att familjen var en gren av den kända Bureätten
Namnet Zynth förekom i en annan släkt  i trakten ,som dock ej kan bevisas ha familjeband med Jacob Johannis.Den 30 mars 1612 Utnämdes Jacobus Johannis Bureus Zebrozynthus av Gustav II Adolf till Professor i Logik ,År 1616 lämnade han dock univesitetet för att  bli kyrkoherde i Vendel.år 1621 i aug .kallades Zebozynthius till Hovpredikant av Kungen,och år 1624 den 10 april utnämdes Kyrkoherde i Stockholms Nikolai församling samt solna,han börja kallas den fridsame och lärde Zebrozynthius ,han var Biskop i Strängnäs under åren 1639-1642,Efter Biskop Jacobus Johannis Zebrozynthius död bekräftades Arvingarnas rätt till hemmanet Sunnersta i Bondkyrka församling.
Han begravdes 25 jul 1642 som än idag kallas St :Jacobi dagen  
Arvingarna läto sätta upp en minnes sten i Strängnäs domkyrka,och en sten visar hans grav plats under golvet
Ytterligare källor Sixten Söderhielm Stormor i Dalom  möderne i släkt och hävd 2-3 1952.
Clas Annerstedt Uppsala Universitets Historia del 1 1477-1654 sid 151 och bihang sid 90,Brev till Axel Oxenstierna E757 19 jan 1641 av Jacobus Johannis Zebrozynthius samt brev till Johan Casimir angående Strängnäs Gymnasium 8 dec 1639 ,RA E34 Hellström StockholmHerdaminne sid. 425
lite mer om Anna Segersdotter och kerstin Zyntha
mvh Marc Hernelind

2004-09-02, 16:25
Svar #15

Carl Szabad (Carl)

25 juli är sedan tidig medeltid helgad åt aposteln Jakob. Det har inget att göra med att Jakob Zäbråzyntius begravdes den dagen.
 
Och sidorna 42-47 i del 1 av Collmars herdaminne behandlar 1300-talsbiskopar, inte Jakob Zäbråzyntius.

2004-09-04, 12:08
Svar #16

Utloggad Marc Hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av Hernelind :till Carl Szabad Jag skrev fel det är Strängnäs Herdaminne del 3 sid 42-47 och det är nästan ordgrant avskrivet Med vänlig hälsning Marc

2004-09-04, 20:16
Svar #17

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Marc!
 
Vi har redan avhandlat Johannes och hans bror Engelbrekts ev.koppling till Buresläkten det finns inga säkra trådar.

2004-09-07, 12:47
Svar #18

Utloggad Marc Hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
AV Hernelind : Hej Björn trevligt att du är med i debatterna men det var ett svar till Carl lite mer om Anna Segersdotter står där omtalad som mor och stödjer hans linje och att osäkerhet finns angånde Kerstin Zynthia det var enda syftet med det inlägget att visa mer källor om Anna Segersdotter. eftersom det finns ute en hel del källor om Kerstin Zynthia men det är ofta sekundära källor,egenteligen är Sekundära källor om båda men här visar vi lite mer Primär Källor om Anna Segersdotter.Brev vid arvskiften,Kvitto från 1603,se ovan. mvh Marc

2004-09-07, 17:09
Svar #19

Carl Szabad (Carl)

Marc! Det finns ingen osäkerhet om Kerstin Zynthia som icke varande mor, se även mina inlägg 19 aug 16:26 och 20 aug 16:00. Dessutom konstateras ju i herdaminnet, som du citerat och som utkom så sent som 2000, även om det bygger på Magnus Collmars forskning (han dog 1979), att barnens gemensamma mor är Anna Segersdotter.
 
Forskning består alltså inte av att samla så många tryckta verk som möjligt för att se vilka som håller på den ena och vilka som håller på den andra modern. Forskning består i att värdera de källor som finns efter bästa förmåga. Jag har här ovan refererat till flera primärkällor, sådana som är skapade av sönerna till Anna Segersdotter där de anger henne som sin (och alla de andra barnens) mor.
 
Jag tycker i och med detta att jag varit tillräckligt tydlig.

2004-09-09, 16:17
Svar #20

Utloggad Marc Hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av Hernelind: Hej Carl Jag håller med dej att Anna Segersdotter är Mor till alla Johannes Laurentti Barn och om du läser ovan citat så gör även Magnus Collmar det han är väldigt klar i att Anna är Modern och och medveten om det inte fanns några belägg för kerstin Zynthias roll så vi har med mina och frågor och era inlägg tagit död på en myt,ochvi har kunnat visa att de sekundära källor om kerstin Zynthia som mor var fel,för vi har kollat för och emot källor så när jag citera ur släktforskarnas årsbok 2001 och ville veta sanningen eftersom det fanns två versioner och bara en kunde vara rätt,så är jag tacksam till de som skrivit i släktforskarnas årsbok dvs du Carl att ni stod på er så myten kan tas bort blandant i Nya norrland artikel 1999, och även det som står fel i Säbråboken att det medföljer en rättelse och på andra evtuella ställen mvh Marc.

2004-09-09, 16:52
Svar #21

Utloggad Marc Hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Av Hernelind: En ny fråga när det gäller Ärkebiskopen Olaus Martini 1584 utnämdes av Hertig Karl till Skolrektor i Nyköping ,deltog 1593 i uppsala möte som notatrie och underskrev mötes beslutet,han blev 14 feb 1593 utnämnd av Hertig Karl till Kyrkoherde i Nyköpings västra församling.Erkännandet kom dock officiellt först 14 maj 1601 som Ärkebiskop. Han var Ärkebiskop åren 1601-1609.Johan Skytte som var den avlidnes tackasama Lärjunge och sedemera Riksråd och Universitet kansler lät lägga en gravsten på Martinis grav i Uppsala Domkyrka.
och han vigde sig med Ranghild Håkansdotter den 14 aug 1586. Källa: Svea rikes Ärkebiskopar av Åsbrink och Westman sidan 248-251.Släkt och hävd 1993. han hade 4 döttrar och två söner ? är det någon som har mer upplysningar om dessa två söner eller de 4 döttrarna?
Obs. Denna Olaus Martini får ej förväxlas med Kyrkoherden i Nordingrå,Kyrkoherde i Sidensjö åren 1574-1595,Han lånar 19 juni 1574 vid besök på riksdagen i stockholm ut sitt sigill åt herr Nils i Grundsunda då denne inte har sitt med,Han får 27 jan 1579 kungligt brev på 3 pund spannmål i årligt underhåll ,År 1587 gör han personligt besök hos kungen för att behålla det underhåll som han fick 10 jun 1585 i sitt förnyade brev.Kontrakt prost i Ångrmanlands Södra kontrakt åren 1595-1624.Kyrkoherde i Nordingrå  åren 1595-1624,Har år 1600 bland annat 29 kor och 6 hästar.Samt Stamfader till Släkten Anthelius.gift i andra giftet år 1608 med Anna Segersdotter.

2004-09-10, 13:16
Svar #22

Yvonne Olofsson

Är detta Fel Anna? Eller var denna kvinna mor till Johannes Laurenti barn och ej biologisk mor till Atheliusbarnen?

2004-09-11, 00:03
Svar #23

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Tjusig bok vart har du hittat den ?
Men för att svara på din fråga Anna Segersdotter var inte mor till dessa barn Anthelius.
 
Björn

2004-09-11, 14:58
Svar #24

Yvonne Olofsson

Hej Björn.
Har ytterligare en fråga....
Den är inlagd under släkter: Anthelius
Eftersom Vi bör ha den på rätt ställe....
MVH Yvonne

2004-12-14, 23:37
Svar #25

Utloggad Sten Rigedahl

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 21
 • Senast inloggad: 2012-10-11, 21:21
  • Visa profil
  • www.falebure.se

2004-12-14, 23:44
Svar #26

Michaël Lehman (Philippos)

?Fantastiskt arbete? står det i gästboken. Och visst är det ett fantastiskt arbete, om man betänker, att adjektivet ?fantastisk? är en avledning av ?fantasi?. Historievetenskapligt är det däremot inte.
 
Intressant nog raderades min kritiska kommentar ur gästboken samma dag som den publicerades (6/12).

2004-12-15, 16:09
Svar #27

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Även jag lade in några rader om källkritik och historikers syn på de medeltida burarna. Även dessa rader blev raderade. Alltså har jag roat mig med att skriva samma sak en gång till.
Om det nu är så att jag har fel, varför inte presentera några sakargument som stöder de medeltida burarnas existens?

2004-12-15, 20:06
Svar #28

Utloggad Stig Hansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2012
 • Senast inloggad: 2022-08-07, 13:02
  • Visa profil
Anders
Läste dina rader i gästboken kring klockan 17 i dag men nu klockan 20 är det raderat. Du måste ha trampat på en synnerligen öm tå
Stig

2004-12-15, 23:06
Svar #29

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Det hade ju varit bättre att lägga denna energi på att hitta belägg på att jag har fel än på att radera vad jag skrivit...

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna