ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Bromelius  (läst 1576 gånger)

2008-11-09, 12:26
läst 1576 gånger

Utloggad crex

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3695
 • Senast inloggad: 2019-05-30, 12:28
  • Visa profil
  • sbi.crex.se
Olof Bromelius, läkare och botaniker. Enligt Wikipedia född 1639 i Örebro och död 1707 i Göteborg. Har också sett dödsåret 1705 nämnas. Vilket är riktigt?
Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson

2014-06-28, 01:39
Svar #1

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
Jag har försökt hitta kopplingen mellan kamreraren i Stockholm Olof Bromelius/Bromell († 1721 8/8) och den mer kända läkaren med samma namn. [http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Bromelius] och har då stött på fel i tidigare genealogiska arbeten.
 
Dåvarande bokhållaren Olof Bromelius senare Bromell gifte sig 1698 11/12 i Stockholm (Nikolai) med hustru Elsa Schrickel († 1744 16/11), de hade två barn som levde vid upprättandet av faderns bouppteckning 1723 23/4, bägge förmodligen födda omkring sekelskiftet möjligen i Klara där fadern ägde en gård i kvarteret Uggleborg. Elsa Elisabeth B. g.m. sedermera rådmannen och sist stadssekreteraren Nils Poppelman samt artillerilöjtnanten Carl Magnus B..
 
Enligt  Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam (1953), Lennart Geijer samt  Uno Funks kortregister (Örebros stadsarkiv) skall Brita Bromelia (född omkr. 1662, † 1741 18/4 i Örebro stad) varit dotter till Olof Bromelius och Anna Hielmer. I Uno Funks kortregister finns dock ett kort med en fråga:
 
Vem är då borg. i Ö-o Olof Bromelius gift med borgmäst.-dottern fr. Nora
Anna Hielmer, vilka hade barnen (trol. flera) Brita Bromelia, f. 1662
† 1741, g. 1. m. handl. i Ö. Johan Arnholtz, 2:o m. rådm. i Ö. Sebastian
Geijer. se dessa, och salig Bromelidotter Anna Catharina, känd
som dopvittne 1719.
 
 
Frågan är berättigad. Se nedan. I Brita B. första äktenskap föddes 1694 i Örebro en dotter Anna Catharina, borgmästaren Carl Hielmer och herr Österlings fru i Stockholm dv.. I det senare äktenskapet hade hon dottern Brita Geijer g.m. kaptenen Niklas Adler, de flyttade omkr. 1730 till Stockholm och där föddes minst två barn i Barnhusförsamlingen, Nicolaus döpt 1731 30/11 och Elisabeth Catharina döpt 1734 12/6. Vid Nicolaus dop var rådmannen Nils Poppelman dv.
 
Nils P. och Elsa Elisabeth B. senare barn föddes i Jakob & Johannes,
Jakob, döpt 1728 10/7. Auditören Carl Gustaf Österling dv.
Ulrika, döpt 1730 10/9. Jungfru Agneta von Bromell dv.
Carl, döpt 1733 3/5.
 
Carl Gustaf. Ö bror överstelöjtnanten Jonas Ö. var senare gift med Agneta von Bromell, en son Magnus, döpt 1732 24/2 i Stockholm (Svea artilleriregemente). Fru Poppelman dv.
 
****
 
Örebros renoverade domböcker:
 
Kämnärsrätten 1678 14/2
 
Belangandes den stridigheet emillan Mons[siur] M[ag-?]
nus Bromell och Jahan Erichson Pijhl angående den
bodh som Jahan Erichson widh skiepbäck sigh till
ägnat, föregifwandes sigh deremot hafwa någon fordran
efter Bromelij sahl[liga] swärfader Cammereren Oluf [?]
pröfwar Rätten skiähligt Jahan Erichson inna[...]
nadz dagh giltige skiäl bewisar sigh så stor for-
dran hafwa efter sahl[liga] Oluff Erichson. och med hwad
tillståndh han bodhen tillrädt, sedan will Rätten
deröfwer resolvera och dömma. {1}
 
Målet forsätter 14/3 då Magnus Olufson Bromell och sen s.d.
 
Belangandes den strijdigheet emillan Magnus Bromelius
på sin och sine medharfwingars wägnar kärade, och Jahan
Erichson Pijhl swaradhe, angående een gammal bodh widh
Skiepbäck, som Jahan Erson tillträdt, och warit sah[liga]
Tullkammereraren Oluff Erichson tillhörigh, den Bromel
ius förmenar sigh nu efter sitt sah[liga] swärfolk medh dee
andre wara arfteligh tillfallin, så emädhan Jahan Erichson
..........................................................
.......................................................... {2}
 
Rådhusrätten 8/4  
 
Tullskrifwaren I Norra Port Zakriß Nilßon påminner
den andragne saak d[den] 15 octob[ris] 1677 af Tullnären Jah[an]
Olufßon emoth sine halfsyskon sahl[liga] TullCammeren Olu[f]
Erikßons barn af senare kullen, angående [...]
föräldrars qwarlåtenskap, den der skulle sig emillan [...]
och skifftat, och honom aldeles uthslutit, begiärandes
Contraleuren Carl Hielmer nu tredie resan är [...]
såsom först till d[den] 3 Xbris [Decembris] 1677 sedan till d[en] 29 Janu[arij] [1]678
nu till ...? tredie gången, han måtte få ändskap ..
saken. Contraleuren Carl Hielmer swarade
att hans halfbroder Johan Olufßon aldrig talt honom
till om något arff i Stockholm, där dee bägges [en?]  
rund tijdh warit, och när han nu kommer dijt ...
på bästa sätt som skier kan med honom om be...
Liquidera, och der han då icke till någon billigheet...
låtha sig beqwäma, will han lag[ligen] swara när...
citerat, Carl Hielmer begiärer och att R...
wärdera den platzen neder wid Torget, som hans...
föräldrar barnen efterlembnat, att han derefter...
sluta med sin halfbroder, och de andra syskonen {3}
 
RR 1686 19/4
 
Samma dag förkom Magnus Bromelius och nu som d[en]  
22 Martij klandrar den Trägård Räntemästaren ?
Klärk såldt till Borgaren Jöns Pederßon berättandes sig så?
huru som des fader Oluf Gundmunßon sålt sammma Trägård till?
sal[iga] H[err] Borgmestaren Thomas Klärk, och näst intill hans...
således prætenderar naborätten, Jembdte dett, att han på?
sine egne, som på sin hustrus wegnar påstår Bördzrätten [emedan?]
hon är syskonebarn medh räntmest[aren] Klärk och des sys...
wijsandes medh Kiämbnären Petter Eskilßons qvittence? dat.?
2 Martij, att han 160 d[aler] kopp[armynt] deponerat till be...
melte? kärande?
 
Reso[ution]
...............................................
.............................Bromelius på sin
hustrus wegnar som är syskonbarn med H[err] Räntmest[aren]
Klärk..........................................
................................................
 
Räntmästaren Klärk nämns tidigare i resoultionen som Hans Klärk. {4}
 
RR 1688 5/11
Magnus Bromelius inkom medh deß förklaring emot
sin swåger Abraham Hielmer, angående deß arf, och
inlägger derwijdh ett Inventarium, som efter deß swär=
moder ähr uprättat...................................
..................................................... {5}
 
RR 1688 24/12 nämns tullnären i Nora, Carl Hielmer. {6}
 
RR 1690  24/3
............................................
och lätt han opbinda första gången 1 bod han
kiöpt här wed torget som sahl[iga] Bromelij enkas
syster Brita Hielmer honom försålt. {7}
 
KR 1690 30/10  
Mons[siur] Abraham Hielmer fullmechktig å sin sys=
sters Bromelij enkias weg[nar]... {8}
 
Bromelijs änka var Anna Hielmer. Skriven hos sig också dotterdottern Anna Cajsa Arnholtz {9}
 
Hustru Anna Hielmer frekventerar rätten 1696 och då ges också flera genealogiska samband:
Bror Abraham Hielmer.  
Dotter Brita Bromelia. [18/7] {10}
Sw[är?]fader avlidne borgaren Olof Gun...son  
Bror avlidne borgmästaren i Nora Carl Hielmer [27/7] {11}
Syster Christina Hielmer* gift med avlidne borgmästaren Magnus Callander  
Son Olaus Bromelius [12/8] {12}
 
****
 
Bouppteckning efter borgaren och hökaren Sven Gunmundsson Krook († i oktober 1669) och hans hustru Karin Mårtensdotter († 1685 18/1):
 
....sah[liga] mannens slächt såsom närmsta arf=
tagare på mans sidan nemli[gen] 1. sahl[liga] mannens
syster borgarens i Örebro Well[atakde] Olof Gunmunds=
sons k[iära] hustru hust[ru] Ingeborg Gunmundsdotter
på hwilkens wegnar war närwarandhe des
kiära sohn höglärdha H[err] Doctor Olaus Bromelius
2. ................................................
................................................... {13}
 
****
 
Præs. d[den 5 Junij 1699
 
Högwälborne herrar Grefwar Kong[lig] Maij[estätz]
Råd och Præsident:
 
så och
 
Hög= och Wälborne sampt[liga] herrar CammarRådh
 
Communiceras Wäl[borne] H[err] General
Inspector Hägerflycht
ad mandatum
Hans Pahl
 
Emedan iag i ährfarenhet kommit att en skickelig Pehr-
son wid Kongl[ig] Accisen ehrfordras och antags skall till
att där sammastädes förfärdiga någre års oafslut=
ne böcker, och såsom iag wid Öhrebro LandsContoir
för Cammarskrifware i 8ta års tijd har tiänt och
upwachtat, och således under den tiden wid den för=
ra LandsCammererarens siuklighet, afslutit och för-
färdigat så wähl åthskillige års Landzböcker som ett
och annat wid bem[elte] LandsContoir förefallande arbete
det iag alleredan a[nn]o 1692 förmedelst hans Excell[ens]
Kong[liga] Rådet och Præsidentens Högwälborne H[err] Grefve
Diedrich Wrangells höggunstige recommendation
till Eders Höggref[liga] Excell[enser] och det hög[loflige] Kongl[iga] Cam-
mar Collegium har insinuerat och opwijst, haf-
wandes och sedermera i 2ne års tijd hos Commissa-
rien H[err] Gillius Bossart blifwit brukat till att
revidera åthskillige Landzböcker och andre Rächenskaper
samt all sedan 3½ års tid wid hennes Kongl[liga] Maij:ts
Rijksänkedråttningens Revisions wärck för Cammar-
skrifware tiänt, hwarest iag än dagel[igen] upwachtar
hwilcket alt, och om denne min underdånödmiuka
ansökning, iag så hoos General Inspectoren Wäll[borne]
H[err] Nills Hägerflyct har andragit. Fördenskull
inkommer iag äfwen nu för Eders Höggrefl[iga] Excell[enser] och
det Hög[lofliga] Kongl[iga] CammarCollegium uppå alt detta
tächtes reflectera och hafwa ett nådgunstigt åseende
samt låta mig wid detta tillfälle komma uti
nådig Consideration att till bem[älte] accis-böckers
afslutande blifwa ihågkommen och antagen,
hwarigenom som iag får ordsak att hugna mig
wärckel[igen] att åthniuta Eders Höggrefl[iga] Excell[enses] och det
Hög[lofliga] Kongl[iga] Cammar Collegij nådgunstiga tillsäjel-
se uppå hög bem[älte] hans Excell[ens] Gref Wrangels
recommendations skrift att hafwa mig wid någon före-
fallande vacance uti ett nådigt minne, så skall och sam-
me wederfarne nåd ständigt förplichta mig med
diupaste respect att wara
 
Eders Högref[liga] Excell[ens]
det Hög[lofliga] Kong[liga] Cammar Collegii
 
Underdån-ödmiuckaste tienare
 
O.Bromelius
Månsson {14}
 
****
 
[1726 19/11]
............................................
..............................................
Hoos dhe Höglåf[liga] Rijkzens recpectifve Ständer, nödgas iag sal[iga]
håffbookhållarens wid hennes hög[lofliga] sal[iga] Kong[liga] Maij[estät] Rijkz Enkiedrått=
ningens håfstatt Olof Bromels enkia, med denne min underdån öd-
miukaste ansökning inkomma, om min sal[iga] mans löhn för åhr 1721:,
som han för sin gjorde tienst intet niutit, sammaledes för sidsta
qvartalet  1720: därdock andre hennes Kongl[iga] Maij[estät]s betiänter deras
löhn utfeck, han har tient ifrån åhr 1693 först som Revisions Cammar
skrifware och sedan håfbookhållare öf[we]r 16 åhrs tijd, hos Höga weder-
 
börande är gjordt ödmiukast ansökning, dock intet erhålla
kunnat, iag som beklagl[igen] warit 16 åhrs tijd så illa bekaijat
med hufwudwärk, at jag kruppit uppå händer och fötter,
sedermehra då wärken tog mehra till och Continuerade, må-
ste iag efter inrådande, fara till Medewe brunn, men ty
wärr wid tredie resan miste iag alldeles min hörsell, för 11 åhr
hwilken att återwinna att blifwa hulpen igen, har mig
så utblåttad, att jag är fattig worden, och råkad uti skuld,
det mästa som mig kränker är att iag inte kan höra Gudz
heel[iga] och saliggiörande ord, O att det så wore, skulle iag
 
ändå skatta mig säll och lyckel[ig] derföre sir iag mig ingen
annan utwäg, utan Supplicerar underdånödmiukast hoos
Rijkzens Höglåfl[ige] Ständer dhe täcktes i nåder behiärta mitt
miserable ynkel[iga] siukel[iga] tillstånd, och mig ensörjande Enkia
den höga gunst och rättwijßa wederfara låta, som un-
der min sah[liga] mans wederlikare åthniutit, särdeles som han
på Staten står upförder för löhn, en sådan just och nådig
bönhörelse lär Gudh wißerligen wälsigna, iag med diupa
ste wördnadh förblif[we]r
 
Dhe Höga och förmäma samtel[ige] Respectifve
Rijkzens Ständer
 
alldra ödmiukaste tienarinna och
trogna förbederska
 
Elsa Bromell
högst bedröwat Enkia {15}
 
****
 
Örebro RR 1703 9/2
 
Kamreraren Olof Bromelius. Svåger Bastian Geijer. Abraham Hielmers systerson**. {16}
 
Örebro RR 1705 18/9
 
Kamreraren i Stockholm Olof Bromeilj. Svåger Bastian Geijer. Morbror Abraham Hielmer. {17}
 
1. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1808 sid 482.
2. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1808 sid 488.
3. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1808 sid 559.
4. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1816 sid 55.
5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1818 sid 116.
6. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1818 sid 132.
7. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1819 sid 16.
8. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1819 sid 148.
9. Örebro Nikolai AI:2 sid 75.
10. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1822 sid 115-117.
11. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1822 sid 129-130.
12. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1822 sid 134-136.
13. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:35 sid 292.
14. Kammarkollegiet Kansliet och kontorsarkiv HI:a:3.
15. RA Biographica
16. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1144  sid 27-28
17. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 sid 325-326.
*Framgår av t.ex. av C:2 sid 61.
**Endast kallad kamrer Bromeilj men hela namnet framgår tidigare i målet.

2015-11-11, 20:56
Svar #2

Utloggad compleo

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1252
 • Senast inloggad: 2019-06-10, 23:00
  • Visa profil
I ett brev i RA Biografica som jag har missat av Magnus Bromell daterat Örebro 1676 11/5 finns några intressanta genealogiska upplysningar1, »wår salighen modher nu mehra hos gudh hustru Brijta Lithman fordom Bockhållaren wedh Stocholms slåt sal[ig] Oluf Ersons effterlåtne änkia» i jmr med mina redogörelser ovan blir det uppenbart att det inte rör sig om Bromells egna föräldrar utan hans hustru Anna Hielmers. Detta förklarar också hur Hans Clerck var kusin med Anna H., den förstnämnda var nämligen son till Tomas Clerck och Christina Lithman. Den sistnämnda var dotter till kyrkoherden i Örebro Nicolaus Jacobi Bothniensis och Anna Börjesdotter2. Jonas Österlings andra hustru var Ingeborg Lithman, f. 1627 6/7, levde som änka 1693, hon var troligen densamma som dopvittnet »herr Österlings fru i Stockholm», se ovan. Hon var sondotter till kyrkoherden3. I brevet ges också upplysningar om Olof Erikssons släktkrets, »wår Sal[ig] Fadher ähr bliffwet af hennes Majtt Drotningh Christina af nåder Donerat dhen åker och ängh som hans framledhne Fadher fordom Landz- och Slåtzfougde här Vidh Örebro Slåt Sal[ig] Erick Gustafßon», »wår bem[e]l[te] Sahl[ig] Fadhers Ao 1663 igenom döden afleedh kommer een wår Sal[ig] Fadhers systerman Hans Päderson Håål».  
 
1. RA BildId: A0069503_00265
2. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 - Clerck nr 433
3. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 - Lithman nr 648

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-11-12 17:35)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna