ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Marlier  (läst 1094 gånger)

2016-02-29, 16:50
läst 1094 gånger

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
Lars Hasselblad har hittat ett synnerligen intressant ärende från rådhusrätten i Lindesberg stad 1662 avseende en hittills mycket anonym invandrare med namnet Collin le Marlier (AID: v420587.b5470.s582). Han behandlas med några få rader i Nordisk Vallongenealogi del II sid 79. Målet i rr är desto längre. Som grädde på moset innehåller texten även information om en tidigare helt okänd vallonsläkt i Sverige, Henkinet, dock tidigt utdöd.
 
  S. d. framträdde för rätten Colling Marlj födder uthi Jalheau och landett Luttich oss klarligen gaff tillkienna, huruledes een hans frände Gilles Henkinett b:d för 7 el:r 8 åhr sedhan ähr här uthi Swerige och denna wår församblingh, efter een swår och långh warigh Siukdom dödh blefwin, hwilken för sin dödhelige affgångh, emädhan han Henkinett ingen hadhe som honom uthi denna sin siukdom wårdadhe, sigh begaff ifrån Gullsmedzhytte Cronobruk och till Qwarnebacken, hwarest be:te Collingh Marlj medh dee sijne honom Henkinett uthi sin Swåra Siukdom, wähl skött och ansedt hafwer uthi twenne åhrs tijdh och till dess be:te Henkinett dödh bleff. doch för än han afsomnade och någon tijdh för sin dödh Testamenterade och gaff Henkinett sin frände Marlj till wedergiällning emott dhe wellgiärningar och stora beswär som Marlij och dee hans åhr honom in till dödzstunden skulle uthståå, all hans Qwarlåttne egendomb och rörlige Mobilier, bådhe dhem han här i Swärige, och å denne orten hadhe, så wähl som dhem han här sammastädes sigh förwärfft och till sitt fädherneslangh och by Jalheau förskickatt hafwer, efter sin dödh fram för några andra att tillträdha och fullkommeligen possidera, dess föruthan skulle Marlj wara förobligerat, i fall der Henkinett någon skulldh efter sigh hadhe, den att betahla och Contentera, sedhan han Henkinett, haffuer hederligen ährligen och wähl låthitt komma till graffwen haffuer fördenskulldh be:te Collin Marlj sedhermehra sigh, från detta rijkett och till sin fädernes bygdh Jalheau begefwitt till den änden förbe:de sitt Testamenterade godz och arffs Pratension, werckställigh göra och opfordra aff sal. Henkinetz brödher och Syskon, sökiandes rächningh och Restitution oppå dedh godz, som dhem aff dheras sal. Modher, på ett och annadt sätt ähr tillskickatt wordett, hwar till be:te Marlj nu arfwelige war blefwin. Emott hwilken Pratention sal. Henkinetz brödher för dommarena uthi Lijck, Protesterat haffua, alldeles nekandes till denna Collin Marlis arfskaph eller Gilles Henkinetz Testamente icke williandes ährkienna Marlj som Henkinetz arffwinge, alldenstundh att han Marlj eij war försedder med sådanne breff skiäll och Testamente aff deeras sal. Brodher som dhe nöjdes medh, gilla eller Approbera kunde, uthan hans Pratention och förmente arfzrättigheet, aff null och inthett wärde alldeles estimeradhe, till dess han medh starkare skiäll sin rätt her uthinnan bewisar. Hwarföre hafwer nu be:te Collin Marlj, ödmiukeligen aff Borgmester och Rådh begiäratt, att wij rättwijsan till styrkie och få een bättre befordringh enär han nu åther till Jalheau igenkommer och lagligen medh Henkinetz syskon att possidera och sin arfzrätt att sålunda willa förhöra dett witne som han i stadhen haffuer och medh egne ord hört Henkinetz Testamente till Collin Marlj, hwillken hans begäran wij icke för rättwijsan skulldh, hafwe welatt eller kunnat honom förwägra. Uthan Examinerade postförwaltaren och Rådhmannen uthi wår stadh Ehrachtadh och wählförståndigh Simon Bossart, honom icke allenast skriffteligh tillförende, uthan nu medh lifligh eedh å book betygadhe sigh haffua waritt tillstädes wedh Gullsmedzhyttan och hördt dhet Henkinet haffuer Testamenterat sin frände Collin Marlj för de beswär och wählgierningar honom wederfaras skulle uthi hans Siukdom intill dödzstunden, att hans rörande godz och Mobilier penningar och annat thett undantagandes som han uthi detta landett hadhe, så wähl som dhet han i landet Lijck haffuer och sigh her i Swerige förwerfwat haffuer antingen medh Tienst eller annat som förbe:tt ähr, Men dedh fasta uthom Landz skulle Marlj sigh inthett medh befatta eller haffua macht att ehrhålla, betygandes der hoos dedh be:te Collin efter Henkinetz dödh, såsom angetts hafwer anwändt all flijth att låtha komma honom hederligen till Jorden, betallt dess bekostningh, såsom och andra giälldenärer som någott hafft att fordra aff sal. Gilles, och yttermehra dedh be:te Colling Testamentetz fullfölliande hafwer antagitt Henkinetz Mobilier och warande endaste arfwinge och icke aff någon warit förhindratt, uthi een och annan måtto. Denna ofwanskrefne ransakningh och Testismonia Mehrbe:te Colling Marlj till sin rätz Styrkio och befrämiellse af Borgmester och rådh tienstl. hafwer begierdt, betyga wij icke allenast att aff oss å wårtt Rådhuus ransakatt Edheligen bewittnadt och i sanning funnitt uthan oss wäll witterlighitt ähr dedh offabe:te Collin Marlj hafwer låthett her i wår kyrckia Henkinett hederligen komma till jord och betallt för honom all hans skulldh och gieldh bådhe till een och annan så att han der oppå medh flere trowerdige witnesskriffter och ährlig hedher noghsamt ähr försedder, så att wij icke kunna see, hwadh honom uthi des rättmätige arfz Pratention kan hindra. Hwarföre och wij till yttermehra wisso Stadhzfästellse och större säkerheet låtha witterligen sättia härom under wår stadz brukelige Signete.

2019-01-06, 11:10
Svar #1

Utloggad Stefan Åhman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 252
 • Senast inloggad: 2024-04-16, 16:41
  • Visa profil

Madam Elisabeth Marlier på Eke gifter sig 1726-08-18 i Fellingsbro med länsmannen, välaktad Nils Åstadius 1726-08-18; se Fellingsbro (T) C:2 sid 411 (AID: v53030.b207.s411). Hon avlider redan 1730-11-03 i Fellingsbro Krog; se  Fellingsbro (T) C:2 sid 439 (AID: v53030.b221.s439).


Är i övrigt något känt om henne?

2019-01-23, 12:55
Svar #2

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
En kommentar till inlägget 2018-08-01:

Johan Adolph Forsman född 30/4 1785 i Skultuna har sitt släktnamn efter sin farmor Anna Johansdotter Forsman född 14/12 1728 i Skultuna. Hennes FFFF var var den vallonske masugnsbyggmästaren Jean Personne från Couvin, som invandrade till Sverige 1628.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna