ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Platzbech, von  (läst 915 gånger)

2015-04-13, 22:28
läst 915 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Pr. d. 7 Aprilis 1730
/.../
Nu hadde iag een Broder  som med döden afgången och tiente för Fendrik wid H: Hr Commendanten och Öfwersten Schwengels Regemente, wid nampn Johan von Platzbeck, om Bemelte min Sahl: Broders innestående löningar, har iag vigilerat om så wähl som mine, och i underdån ödmiukhet insinuerat åhr 1723, som åhr 1728 men får dhet samma swaret, af Wälborne Hr Cammeren Sandelhielm om denna Liqvidation, som om min, att inga Rullor finnes. Så emedan iag är endaste arfwingen effter min Sahl: Broder:
/.../
Emedan iag fattig adelsman, ärnar mig resa till min födelse ort i sommar och mine swåra processer der få afsluta.
/.../
Arwid Friederich v: Platzbeck
Lieutenant
 
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/32, bildid: A0067010_00101, 00102, 00106
 
***
 
Effter Begiäran warder af Underteckande Fulkommeligen attesterat och bewittnat, att afledne Fendrichen Wälb:ne Hr Johan von Platzbeck tient för Underofficerare sedan Åhr 1704 till Åhr 1707 wed Hr Öfwersten och Commendantens Jacob Hindrich von Schwengelms Infanterie Regemente då han samma åhr blef till Fendrich avancerat, effter Hans Excellences RijcksRådetz och Gouverneurens Högwälb: Hr Grefwe Nils Strombergz Fulmackt, Emedan Hans Kongl: May:t sielf den tijden war frånwarande, hwilken Fendrichs beställning han beklät ifrån Åhr 1707 till Åhr 1710 då han med döden afgick utj Septemb:r månadh i Pernau under Garnissonen hwilket wij med wåre nampns under sättiande verificera och bekräffta. Stockholm d:n 27 Julj 1728.
[Underskrifter]
 
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/32, bildid: A0067010_00099
 
Se även:  
Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 110 / sid 215 (AID: v102734.b110.s215)
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2600 / sid 515 (AID: v319671a.b2600.s515)

2015-09-03, 20:36
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Undersöknings Lijsta på the Gratialister som utaf Krigsmanshuus Contoiret niuta åhrligit Underhåld, Nembl:n
...
Lieutenant Arfwid Fredrich von Platsbeck
bor uti S:e Clarae försambling, har thär sin egen gård, är mycket eländig utaf sin bräckelighet han fått uti munnen at han måst hållas wid sängen.
 
...
Datum Krigsmanshuus Contoiret d:n 4: februarij A:o 1723
 
Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, Undersöknings- och mönstringsrullor, SE/KrA/0014/E IX b/2 (1665-1829), bildid: A0066202_00200

2017-10-27, 22:31
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"d. 22 Junii 1723
ut in protocollo neml: at han får 1 åhrs underhåld
/.../
Tager fördenskull i diupaste ödmiukheet iag igen min tillflyckt i en ringare affair på hwilken min timmeliga wählfärd beror om mig skulle tryta medel det att giöra wärkställigt; Emedan effter FredzFördraget dhe som uthi Lijffland någon Egendomb äger eller hafwer att förwänta bör sig i tijd angifwa och vigilera, och som utaf hemkombne Officerare iag förnummit någorlunda besked och effterrättelse om min lilla Egendomb uthi Pernou och derom kring i landet, om hwilket iag hafwer en god förhoppning, och i Jesu Nampn ämbnar mig med det första och foderligaste att resa till Lijffland att höra och beställa om samma ärende, Men iag nu till en slijk resas befrämjande aldeles är utblåttad af medel, och eij heller wet någon annan wäg att tillgå än uti största ödmiukheet fly till dhet HögLofl. Kongl. Krigz Collegium som är dhe fattige Soldaters yttersta tillflykt i Nöden /.../
/.../
Underdån=ödmiukaste tienare
Arwed Fridrich von Platzbeck
Lieutnant af Södermanlands
Infanterie Regemente"
 


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/87 (1723), bildid: A0066171_03188 ff

2018-03-24, 20:47
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”A:o 1714 Novemb:
d 27 Uthgafs lysning för Leutnant: af Södermanlands regemente Hr Arvid Fredrich von PlatzBeck samt hust: Maria Christiansdotter Oxe i cau[ti]on Föraren Berg saken uthi Consist: Civitatis incamenerad.”

 
Källa: Svea livgardes livbataljons församling (AB, A) C:1 (1706-1722) Bild 46 (AID: v91110.b46, NAD: SE/SSA/0005a)


”Anno 1715 den 17 Augusti hölts ordin. Consistorium /.../
10. Maria Christiansdotter har låtit citera Lieutnanten Arfwed Fredrich von Platzbeck ang:e lägersmål under ächtenskapz löfte; men han kom eij tilstädes, berättande hon sielf at han skal wara siuk. Och skal han å nyo citeras, när hon wet at han kan utkomma, så framt icke Kyrkioherden Mag. Norlind kan bringa dem til förlikning.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00064


"Anno 1715 den 22 Sept. hölts extraord. Consistorium /.../
5. Inkom Lieutnanten Arfwed Fredrich von Platzbeck och Änkian Maria Christiansdotter.
Q: har Lieutnanten lofwat henne ächtenskap? R: ja, men han har sedermera hördt at hon är en oredelig menniskia, hora och tiuf.
Q: har han icke ägt barn med henne? R: ja, men han tänkte hon skulle wara en ärlig menniskia.
Q: har han haft umgänge med henne sedermera? R: jag han tilstår och det; han är twungen der til, han skulle eljest swälta ihiäl.
Q: Är hon nu hafwande? R: det wet han intet; men hon swarade ja.
Q: kan han öfwertyga henne at hon är en hora och tiuf? R: hennes egen syster har det sagt; hade hon et ärligit namn, skulle han intet neka at taga henne.
Hon tilstod at hon slagits med en, och de kallat hwar annan hora och tiuf, och derföre hafwa de begge bödt 3 plåtar.
Q: är han i huset hos henne? R: Ja, hwad skal han göra? Det har han at tacka sin Öfwerste före.
Q: När hon bewiser med dom at hon är fri för den beskylningen, wil han icke då fulborda ächtenskapet? R: det gör han aldrig, förr skal han lemna hufwudet på Hötorget.
Praeses: Han tilstår at han ägt barn med henne, lofwat henne ächtenskap, sedermera plägat kötzligit umgänge med henne, derföre är bäst han godwilligt fulbordar ächtenskapet med henne! R: han kan ei görat för sit redelige namn skull.

Q: wil hon äga honom? R: hon begär honom intet, bad Gud bewara sig ifrån honom, han skulle mörda henne och hennes barn; Men hon will ha sit ärliga namn.
Praeses: Consistorium wil lemna dem 14 dagar at betänkia sig huru de kunna förenas; medler tid skaffar hon domen at hon är fri för beskylningarna.
Platzbeck; han har länge sedan betänkt sig; den som tager en hora och tiuf, han är en skälm."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065112_00075 ff

 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/67 (1715)


Se även år 1716:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065113_00028

Se även år 1717:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065114_00129

2018-03-29, 23:24
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Fältväbel Lorentz Anders Platzbechs supplik år 1672:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00659


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066187_00141
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/16 (1672)

***

Gotthardt von Platzbechs supplik 1671 12/7:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00658

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00339
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/11 (1671)

***


”Rang och Förteckningh vppå Kongl. May:tz Regementz och Comp. Officerare till Häst och Foth Pro Anno 1684 [tryckt i Stockholm år 1906]
/.../
Colonie eller Blåå Reg:t [under överste Erich Pistolcors]
/.../
Aff Staben
Reg:tsqwartermest:n Gotthard von Platzbeck, [fullmakt] af Christer Horn 678. 8. Martij”

2018-07-18, 18:03
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Fänrik Gotthard von Platzbeck - "som godwilleligen sitt afskeedh tagit hafwer" (ny fänrik fick sin fullmakt 4/11 1669)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065801_00146


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/2 (1665-1670)


Fullmakt 1672 6/11 för fältväbeln Lorenz Platzbeck att vara fänrik vid Koloniregementet.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065802_00068


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/3 (1671-1681)


***


Se även "kortregister till fullmaktsböcker":
Gotthard Platsbeck: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_01145
Lorens Platsbeck: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300099_01146


2018-11-03, 10:14
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"General Munster Rulla Öfwer Wälborne Herr Öfwerste Erich Pistolkors här i Pernau stående 4 Compagnier, hwilke nu Effter Hans Kongl. May:ttz Allernådigste befallning Wälborne Herr Öfwersten Carl Gustav Skytte blifwa afstådde och till lefwererade och äro dheraf Carl Gustav von Löwenburgs Compagnie /.../ Mönstrade i Pernau d 26 Aug: A:o 1699:
/.../
6 Rott
Corporal 31 Erich Gustav v. Platzbeck
Nation: Lifl.
Adelsman: Adelsman
Huru gammal: 19
När han är antagen under Compagniet, Åhr: 1697 Månad: 7:br
Om han är gift: Neij
Om han har swuhrit fahnan: Ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00123

Se även: "Regim: Quartirm: Gotth: v. Platzbeck"
Samma rulla: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054440_00074


Källa: Öfverste Erik Pistolekors´sedan Karl Gustaf Skyttes värfvade infanteriregemente.
Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699)

Se även rulla år 1698: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029610_00088

2018-12-31, 15:11
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"/.../ som beklagsamt, redan på 1½ åhr med siukdom eländeligen beswärat, men för hunger och Nöd intet till min hälsan komma kan, uthan om nu ingen Nåd emellan kommer, i hunger och Nakenhet aldeles försmächtas, Allernådigste Drottning, iag kan icke beskrifwa den stora fattigdom som mig trycker och huru all min fattige Egendom af underdånigste Zele för min allernådigste Konungz tienst lemnat fienden utj Liefland till rofs, och således min Fädernesland quitterat att iag nu aldeles främmande är här på orthen och till ingen Menniska mig till lita kan,
/.../
Stormächtigaste Allernådigste Drottning
Hielp oss allerunderdånigste och Usle tienare
Arwid Friedrich v. Platzbeck
Lieutenant af Wästerrekarnes Compagnie
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073591_00139 ff

Källa: Skrivelser från enskilda personer: Pa-Qc; Kungliga arkiv, Skrivelser från enskilda personer: A-Ö, SE/RA/710003/02/005/c/4/K 187

2019-02-04, 18:11
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Stockholm 13 Julius A:o 1675
Confirmation för Hauptmannens Gotthardt von Pletzbecks Enkie Fr: Christina Giginck och hennes Söner på Godzet Schmerle.
Wij Carl .p. Giöre witterligit, at Oss hafuer framledne Hauptmanns Gotthardt von Pletzbecks efterlåtne Enkie Fr: Christina Giginck och hennes både Söhner, Fendrichen Gotthardt och Lorentz Andreas von Pletzbecher undherdånigst föredraga låtit huruledes och uppå Wår för dhetta warande Gouverneurs i Riga, H. Fabian von Fersens gifne permission och tillåtelse daterat d 28 Martijj nästförledne åhr 1674:, och dhet till Wår wijdare ratification, hafuer till sigh förpantat uthaf Capiteinen Fromholdt Köhlern ett hans Arfgodz uthj Lijflandh Schmerle be:d för en Summa penning:r undherdånigst begiärandes at Wij dhertill Wårt nådige Consens och samtycke medhhelle weele, Ty hafue Wij tagit sådant uthj nådigt betänckiandhe, och af gunst och nåde undt och confirmerat, såssom Wij och i dhetta Wårt öpne breefz krafft unne och confirmerer ofuanbe:te Hauptmanns Enkie och Söner dheras uthj ber:de Godz Schmerle hafuande Panträttigheet efter Contractets lydelse, så wijdha hans Capit: Fromholdt Köhlers possession och ägande rätt sigh dheruthj sträcker, och ingen annan dherigenom blifwer prejudicerad. Till yttermehra .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038910_00664 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/415 (1675)

2019-02-04, 22:18
Svar #9

Utloggad Bengt Olsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 383
 • Senast inloggad: 2020-01-14, 23:05
  • Visa profil
hej Magnus !

spännande med Platzbeck, mycket ny info. Trist jag inte har dem som anor längre.  :'(

2019-04-02, 20:02
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Liungby 10 Maij A.o 1678
Confirmation för Caspar von Ceumern på trenne sina godz.
Wij Carl .p. Giörom witterligit, att såsom Landrichtern öfwer den Pernowsche Creissen och Asessoren wid wår Kongl. Hoffrätt i Dorpt Oss Elskeligh, Edel och Wählbördigh Caspar von Ceumern i underdånigheet framwijst låtit
1 ett kiöpebref Sub dato Fyanden d. 20 Martij A:o 1674, hwaruthi han för sigh och sine arfwingar sigh tillhandlat hafwer utaff fordom haubtmannen Gotthard von Platsbecks Enckia Fr. Christina Gieging hennes arfwegodz Feygen eller Fyanden, benämd uthi Marienborgske gebietet belägen, item 2. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038931_00148

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/436 (1678)

2019-05-04, 19:28
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Generall Munster Rulla Öfwer Kungl: Gouverneuren och GeneralMaijorn Höghwählborne Herr Baron Erikus Soops här j Riga Stående Regemente och Hr Capitain Carl Friedrich Coyettz Compagnie, sosom dett sigh Effective befinner, och är aff Hans Höggrefl. Excell:ttz, Kungl: Rådet Feltmarschaln och General Gouverneuren Högh Wählborne Herr Grefwe ERICH DAHLBERG sampt öfwer Cammereraren Petter Pahlice Munstradt och genomsedt I Riga d: 6 Octobr: A:o 1699
/.../
Siätte
Corporalskapet
18 Rotan
Corporal 102 Johan Gothard Platzbeck
Hwadh för Nation: Ösell
Adelsman: Ja
Huru gammal: 20
Är antagen wid Compagn: Åhr, Mån: 1697 Aug.
Om han tient för Hans May:t och under hwilket Regemente:
Om han har Swurit Fahnan: 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00188

Källa. År 1699. Generalmajor Erik Soops värfvade inf. regemente; Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

2019-09-20, 20:18
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1790
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 21:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Auff des Herren Obristen Baron Mauritz Vellingks Regiement und des Capitain Rosens Compagnie wie selbe d 29 Julij, Ao 1690 in Ottersberg, gemunstert worden:
/.../
Corp: 19. Johan Platzbeck
Ist zu hause In Liefl.[and]
Ist Alt Jahr: 30

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00248
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna