ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Wendel  (läst 1857 gånger)

1999-03-03, 20:18
läst 1857 gånger

Göran Persson

Jag söker uppgifter om Emma Julia Sofia Wendel vet ej när hon var född. Hon var gift med Brukspatron Johan Fredrik Engstrand f 1846-03-02 i Rytterne (U) död 1888-12-31 Tykö Bruk Bjärnå i Finland.
 
Johan var min mf fm bror.

2002-10-26, 15:34
Svar #1

Christina Martini

Hej Göran!
Har en släkting,Beata Eleonora Wendel, f.1727 d.1790, gift med Georg Jakob Franc, död i Tollstorp i Slaka förs. i Östergötland.  
Kan detta vara någon släkt till din ana?
 
Beata Eleonora är gift 2:a ggn.  med Georg Jacob som är min morfars morfars morfars far.
Troligen mycket långsökt men det kan ju hända att det finns en koppling.

2007-06-18, 10:37
Svar #2

Elisabeth Wendel

Hej!
Jag söker uppgifter om min farmors mor Karolina  Ban?r, gift med Sven Svensson Wendel. Karolina född 1865 dog april 1910. Troligen begravd utanför Halmstad.

2007-06-18, 12:27
Svar #3

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 08:46
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Elisabeth, här familjen Vendel(Wendel) i Sveriges befolkning 1900:
 
Post 461043
 
Svensson Vendel, Sven
Dräng
 
f. 1851 i Augerum (Blekinge län, Blekinge)
 
Gift man, far i familjen
 
Rosenholm
Lösen (Blekinge län, Blekinge)
 
Födelseort i källan: Augerum
 
Post 461044
 
Petersdotter, Karolina
 
f. 1864 i Rödeby (Blekinge län, Blekinge)
 
h.
Gift kvinna, mor i familjen
 
Rosenholm
Lösen (Blekinge län, Blekinge)
 
Födelseort i källan: Rödeby
 
Barn:
(Barn), Harald Albin 1889 f  Rödeby
(Barn), Gustaf Ragnar 1892 f Vissefjärda
(Barn), Hjalmar 1894 Barn    f Vissefjärda
Ban?r, Svante 1899 Barn    f Rödeby

2007-06-18, 15:49
Svar #4

Utloggad Helene Jorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6190
 • Senast inloggad: 2020-01-15, 20:53
  • Visa profil
Med vägledning av Elisabeths inlägg skulle detta kunna vara Karolina med mor och äldsta sonen Harald Albin (från Sv.Bef.1890)
 
Post 1746869
Nilsdotter, Kristina
Inhyseshj.
f. 1825 i Torsås (Kalmar län, Småland)
Änka, mor i familjen
Flaken.
Rödeby (Blekinge län, Blekinge)
Födelseort i källan: Torsås Kalm. l.
 
Post 1746870
Petersdotter, Carolina
f. 1864 i Rödeby (Blekinge län, Blekinge)
d.
Ogift kvinna, barn i familjen
Flaken.
Rödeby (Blekinge län, Blekinge)
Födelseort i källan: Rödeby
 
Post 1746871
Harald Albin
f. 1889 i Rödeby (Blekinge län, Blekinge)
oä. s.
Pojke, barn i familjen
Flaken.
Rödeby (Blekinge län, Blekinge)
Födelseort i källan: Rödeby
 
Kikade i DDSS.nu och det föds en Carolina 1864-09-10 i Flaken, Rödeby som dotter till Inhyses Petter Olsson Flax och dennes hustru Christina Nilsdotter. Modern uppges vara 39 år vilket stämmer med ovanstående födelseår (1825).
 
Helene

2018-09-21, 22:08
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Hoos Eders Höggrefl: Excell: Excell: och dhet Högl: Kongl: Krigz Collegium ansökes å Embetes wägnar ödmiukel:n att bref måtte afgå till Landzhöfdingen Wählborne Hr Petter Franc, att han wille hijt op till Stockholm med aldra första remittera dhe medell som äro uthexequerade af frambl: Capitein Hr Christopher Adolph Wendels Erfwingar i Capital och Interesse, eller i fall desse uthexequerade Medell där å orten och i LandtRänterijet alleredan woro betalter, så täcktes Hr Landzhöfdingen dher öfwer Hr Landt Räntmästarens egenhändiga attestatum Eders Höggrefl: Excell:cer Excell: och Högl: Kongl: Krigz Collegium tilkomma låta.
Stockholm d 14 April 1712
Philip Ellis
Fisc: Reg: Milit:is"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01263
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01303
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01601

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wendel_nr_1744

2018-10-15, 20:13
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Stockholm 19 Martius A:o 1690
Sköldebref för Regementzqwartermästaren Cristopher Adolph Wendel.   
/C. Piper
Wij Carl p.p Görom witterligit at såssom ingen ting näst Gudz sanna dyrkan, gör ett Regemente i werldenne fastare, härligare och lycksaligare än dygdens rätta och oskrymtachtige öfning; så har ock ett redeligit wälförhållande fram för alt annat altijdh wunnit höga öfwerheetens, Konungars och Potentaters nåde ock ynnest, hvarigenom dhe, hwilke medh möda ock omak, beswär ock arbete trol:n ock tappert hafwa tient Konungen ock Fäderneslandet icke allenast sielfwe hafwa fått förspöria af höga öfwerhetens nåde belöning alla hugnad och wederqweckelse, uthan ock andre, när dhe sedt, lycka ock framgång fölia på ett dygdigt lefwerne bekommit lust och wilia sammaledes at giöra sigh af öfwerhetens nåde ock sin egen befordring wälförtiente, Fördenskull Wij ock altijdh i nåder hafwe warit benägne, dem af Wåre trogne Undersåtare, som hafwa wijst sig i Wår tienst hulde, tappre och redelige icke allenast med det att ihogh komma och behedra, uthan ock serdeles igenom adeligit stånd wärde ock anseende, sampt dhe där af flytande förmåner ock frijheeter deras wälförhållande nådigst welat belöna, på det dhe dygdälskande ock redelige måtte få opbära fruchten af Wår Kl: nåd samt deras effterkommande och andra opwäckas med alfware och full sinnigheet igenom et dygdigt och ärligit förhållande att bewijsa Oss all underdånig tienst och troheetz plicht, Och som för denna gången hos Oss uthi en nådig åtanka kommer Regementzqwartermästaren wid Wårt Södermanlandz Regemente till fot, ährlig och manhafftig Cristopher Adolph Wendell, hwilken först åhr 668 har begifwit sig uthi Krijgztienst hoos Bijskopen af Munster, och sedan hos Curförsten af Cöllen tient för Fendrich, blifwandes med dess armée commenderad til Holland, ock under samma expedition icke allenast bewistat belägringarne för städerne Zwoll, Dewenter ock Gröningen, uthan ock hållit sig wäl och tappert uthi en träffning i Frisland emellan dhe Cöllniske sampt Munsterske ock dhe Hollendske trouperne, Men sedermera har begifwit sig åhr 673 uthi Curförstens tienst af Beyern för Lieutenant och wid det tillfället uthstått den belägringen, hwilken Brandburgarne den tijden hafwa hållit för Staden Surland. Ytterligare åhr 1676 uthi det sidste danske Krijget uthi slaget wid Halmstad af dhe Wåre är blefwen till fånga tagen. Ock som han därigenom fick tilfälle att betyga den underdånigste lust ock wilia han hade att tiena Oss ock Wår Crona, Ty wederfors honom den nåden, det han ibland Wåre Undersåtare och under Wår devotion ock lydno är blefwen uptagen, hvar uppå han 677 uthi Wår Krijgztienst wärkel:n är worden brukader, och straxt der effter uthi slaget wid Rönneberga wist sig så redeligh ock tapper, att Wij för hans wälförhållande skull äre worden föranlåten at benåda honom medh Regementzqwartermästare tiensten wid Wårt Södermanlandz Regemente till foot, hvilken tienst han icke allenast redan en rum tijdh medh oförtruten flijt och redeligheet har förwaltat, uthan ock ännu till Wårt nådige nöije wärkel:n förträder; Altså hafwe Wij så wäl i ansende till alt detta, som till den trohet och lydno sampt huldhet, hvar medh Oss ock Wår Crono han ock hans effterkommande skole wara förbundne, än widare underdånigst at gå tilhanda, nådigst welat finnas benägen än ytterligare at förfrämia hans lycka och föröka hans heder, Ock fördenskull till att wijsa honom ett tekn af samma Wår nådige wälwilia, hafwe Wij hans förre stånd nådigst welat förbättra; på det han sielf icke allenast där igenom måtte få hugna sig af Wår nådige erkänslo, uthan ock lemna hos sine effterkommande af Wår nåde och mildheet en behagelig åminnelse, efftersom Wij ock görom det här med i så måtto, att Wij af gunst och nåde i krafft af detta Wårt öpne bref samt Kongl. Macht och myndigheet, unne, skänke och gifwe honom Regementzqwartermästaren Cristoph Adolph Wendel samt alla hans effterkommande äkta barn och lijfzarfwingar, så födde som ofödde, både Man- och qwinkön adeligit stånd nampn och Privilegier sampt förestående wapn och Sköldemärke, nembl:n en blå sköld, hvar uthi är en bewäpnad arm, hållandes en Sabell af sölfwer emellan trenne kulor af samma metall, Åfwan på skölden är en öppen tornerhielm hvaröfwer stå ett par korswis stälte spitzar wetta uthföre emellan twenne fanor af gull, krantzen ock löfwärket af sölfwer ock blott mängt ock fördelt aldeles som sielfwa wapnet medh sine egentelige färgor har hos står afmålat. Wij unne ock effterlåte iemwäl honom ock dem till en åthskildnat från andre Adelige släkter ock härkomster uthi Wårt Rijke, här effter att nämna, kalla ock skrifwa sig Wendell ock detta företeknade wapn ock namn att föra ock bruka uthi alle Adelige och Ridderlige saker, handlingar ock samqwämen etc. Till yttermera wisso etc.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039025_00317

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/530 (1690)

2018-11-11, 15:23
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Munster Rulla Uppå dhet Manskap af Hennes Kongl. May:tt Rijkz Enkiedrotningens LijfRegiemente till Foot och H: Capitein Anders Lennartssons Compagnie
Capitein Anders Lennartsson 1
Leiut: Gustaff Adolph Wendel 1 Awancierat under Sörmeleninger
Fend: Nicolas v. Bruun 1
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053959_00324
Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053959_00322

Källa: 1677. Skånska garnisoner. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1677/12 (1677)

2018-11-14, 22:43
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla oppå det Compagnie Dragouner som Hans Excell: Högwälborne Landzhöfdingen Hr Jacob Flemingh till Kongl.: May:tz tienst uthgiordt hafwer; hwilket Munstrades af Wälb: Hr KrigzRådet Guldenhoff den 12 Maij, och sedermehra öfwersågz af Hr Landzhöfdingen siälf, den 23 Dito då the och till Kongl: May:tz arme afsändes den 24 Eiudem Anno 1677.
Capiten Anders Lenardtsson
Leutnampten Christopher Adolph Wendel
Corneten Nicklas Brun
Pukaren Anders Olufsson"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053949_00152

Källa: Landshövding Jakob Flemings dragonkompani, Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1677/2 (1677)

***

Se även registerkort:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00564
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300120_00565

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/15

2018-11-16, 18:36
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Wendel, Ernst Christoffer   Nr 1527"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300177_00539
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/6

Likvidationen se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065337_00260 ff

EÄ tab. 2:
"Wendel, Ernst Christoffer (son av Christoffer Adolf Wendel, adlad Wendel, tab 1), född 1694-02-29 Torp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1710. Sergeant vid östra skånska infanteriregementet 1712. Fältväbel därst. 1714. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Löjtnant vid Upplands femmänningsintanteriregemente 1718-06-18. Avsked 1720-12-29. Kaptens karaktär 1736-02-19. Död 1757-05-25 på sin gård Medhamra i Hagebyhöga socken Östergötlands län."

2019-07-05, 22:06
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Pro A:o 1709
Undertecknadh tillstår att hafwa wärkeligen åthniutit och disponerat min Mans [Piparens Wargz af LifCompag.] Pijparens booställe under Södermannelandz Infanterie och LifCompagniet 1/4 Biörketorp och Wrena Sochn för åhr 1709 hwilken rente eller åhrs skatt som iag desponerat och åthiutet härmedh qvitteras. Tiersta d 17 Octob 1710
Christin Andersdotter
attesterar
Johan Friderich Wendel"

Källa: Regementsräkenskaper -1723, Sverige, infanteri Södermanland (D) G:16 (1707-1710) Bild 2490 / sid 471 (AID: v916325.b2490.s471, NAD: SE/KrA/0024009). [Tiersta = Tjärstad, Björkvik socken, Södermanland]


EÄ, barn tab 1:
"Johan Fredrik Wendel. Fältväbel vid Upplands regemente. Stupade 1713 vid Tönningen."

2020-02-15, 13:29
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Förteckning och UpbördzLängd till Löhn och BetalningzAfgiftens Upbärande och Berächnande /.../ Åhr 1739
/.../
Bobergs Härad
Elfwesta Sochn
/.../
Boringe Capitaien Wälborna Hr Erenst Christ. von Wendels folk
4 drängar och 3 pigor   5:16"

Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 1600 / sid 63 (AID: v837360.b1600.s63, NAD: SE/RA/622/03)

Se även Hageby Socken - Medhamra: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIe:737 (1739) Bild 2990 / sid 330 (AID: v837360.b2990.s330, NAD: SE/RA/622/03)

2020-02-23, 14:45
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Lieutenanten Adolph Wendels löneavräkning för åren 1678-1680 hittar man här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066966_00199 ff
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/200

***

"Aflöningz Förslagh för Kongl: May:tz Åhr 1709 å nyo oprättade och altsedan tienstgiörande Södermanlandz Regimente till footh, hwar efter alla så Öfwer-och Under officerare som Stabs betienter med Corporaler, Trumslagare och Pijpare, förwänta deras löhner för åhr 1713./.
/.../
5. Gripsholms Compagnie
/.../
Fendrich Gerhard Wullf hijtkommen j Octob: 1712 /..../, och blifwit Lieutnant wijd Wästgiöta Dahls Regimente, j Julij Månad 1713. I stället samme tijd Second Fändrichen wid detta Compagniet, Gustaf Wendell.
/.../
Sergeant Gustaf Wendell, avancerade till Second Fendrich i Aug: 1712. Istället samma tijd Transporterat Second Sergeanten Samuel Kijhlburger"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065771_00386
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/64 (1713)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300171_00228
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till Militiekontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D I/4

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065249_01042
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, SE/KrA/0090/I/19 (1727-1744)


Wendell, Gustaf Helmert Lividation Nr 5505
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300177_00541
Källa: Likvidationer: Stora nordiska kriget, Namnregister till 2. avräkningskontorets likvidationsakter, SE/KrA/0090/D II/6

Nr 5505 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065489_00239 ff
Likvidationer: Stora nordiska kriget, Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra
avräkningskontor, SE/KrA/0090/II/223


2020-05-16, 12:58
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Nu finns kortregistret tillgängligt i ArkivDigital över "övriga omnämnda" i "Karl XII:s officerare" av Lewenhaupt.

Det gör att man t.ex kan få "träff" på Sofia Eleonora Wendel. Se bild 1 nedan.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:2 Bild 68950 (AID: v951597.b68950)


Jämför: Elgenstierna, barn tab. 1:
"Sofia Eleonora Wendel. Gift 1709-01-03 på Östra Torp med dåv. regementsskrivaren vid Södermanlands regemente, sedermera borgmästaren i Linköping Johan Ernst, född 1680-02-29, död 1723-01-11."Detta kan jämföras med uppgifterna för Barthold Gammal i "Karl XII:s Officerare". Se bild 2 nedan.
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1140 / sid 223 (AID: v319671a.b1140.s223)


Därefter är det inte svårt att finna vigseln i Linköping år 1724:
"d: 14 Julii wigdes ryttmästaren Barthold Gammal med Änckeborgmästarinnan Sophia Wendell efter trenne lysningar, och sedan hon upwist giltig attest om sina barns afwitrande."


Källa: Linköpings domkyrkoförsamling (E) CI:2 (1695-1763) Bild 181 / sid 353 (AID: v38774.b181.s353, NAD: SE/VALA/00222)

...och när Sophia Eleonora och sonen Jacob dör:
"Anno 1728
/.../
12. Jacob Gammal i Styfringe afl. d:n 13 Maji, beg. d:n 29, lef. 11 månader.
/.../
19. Fru Sophia Eleonora Wendell i Styfringe afl. d:n 28 aug. beg. d:n 6 Sept, lef. 40 åhr."


Källa: Vist (E) C:3 (1727-1760) Bild 211 / sid 413 (AID: v41930.b211.s413, NAD: SE/VALA/00427)Borgmästaren Johan Ernsts bouppteckning finns här:
Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) FI:3 (1706-1729) Bild 463 / sid 459 (AID: v77029.b463.s459, NAD: SE/VALA/01683)Casper Adolf Wendel - se: http://soldatregister.p10.se/soldatakt.asp?ID=19508
2020-06-29, 22:02
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Om Gustaf Helmert Wendel, född 1692 30/4, m.fl - se Örnbergska samlingen:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000041_00485
Källa: Örnbergska samlingen, Släkter på V, W, SE/VALA/02109/18/182020-07-12, 12:32
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2127
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 17:06
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Ödmiukt Memorial,
Hoos Eders Excell:z och Kongl: Krigz Collegium ansökes å Embetes wägnar Ödmiukeligen att breef måtte afgå till Baron Ammiral och Landzhöfdingen Höghwälborne H:r Hans Klärck att han wille hijt op till Stockholm med aldraförsta Remittera de Medell som äro uthexequerade af frambl:e Capitein H:r Christopher Adolph Wändells Erfwingar i Capital och Interesse, och i Kongl: May:tz Ständers Wexell Banco för Wadsteena Krigsmanshuus Rächning insättia, och attesten Krigsmanshuus Bookhållaren Wälb:de H:r Johan Steningh emot des quittence tillställes.
Stockholm d 22 Julij 1710
Jacob Falckencloo
Fisc: Reg: Milit"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_01669
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Se även mitt inlägg ovan: 2018-09-21

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna