ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Svinhufvud i Westergötland  (läst 2432 gånger)

2013-05-08, 22:28
läst 2432 gånger

Utloggad Christian Juliusson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 831
 • Senast inloggad: 2020-08-04, 18:05
  • Visa profil
Hej Torsten,
 
Och stort tack för att du klargjorde detta en gång för alla, svart på vitt!
 
Jag visste att Kröningssvärds genealogiska tabeller inte var att lita på, men trodde (i min enfald) att åtminstone hans brevregister (som jag fann på internet) var befriat från spekulationer...
 
Skönt att detta retts ut, så att man slipper att rita om släktträdet. ;-)
 
Men, när jag ändå har dig på tråden: Finns det överhuvud taget någonting som man ändå kan lita på hos Kröningssvärd?
 
Jag fann nämligen hos honom en uppgift om att Jöns Danielsson (Svinhufvud) den 10 november 1589 köpte egendomen Bölet i Vika socken, vilken han - jämte en halv kopparsmedja söder om Falun - i november 1596 gav i morgongåva till sin hustru Christina Larsdotter.
 
Kan denna uppgift tas för god, tro?
 
Då jag f n försöker utröna denna Christina Larsdotters öden och ursprung så är denna uppgift av visst värde...
 
Med varmt tacksamma och nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson

2013-05-11, 20:01
Svar #1

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Hej Christian, tyvärr vet jag inte varifrån Kröningssvärd fått dessa uppgifter om Jöns Danielssons jordköp och morgongåva till andra hustrun, som anförs i den genealogiska tabellen för Svinhufvud. Det finns en hänvisning sist i notisen om Jöns till von Stiernmans Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel (1751) p 302, men där finns inget om morgongåvogodset.  
 
Jag har dock vid något tillfälle tittat på Kröningssvärds samling av avskrifter av eftermedeltida handlingar som finns i Riksarkivet, så troligtvis kan du hitta källan till uppgiften där. Tror att dessa handlingar ingår i serien Juridiska och kamerala avskrifter, volym 24-31, RA.

2014-01-05, 15:47
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
I EÄ under tabell 19 återfinns sonen:
2. Carl Gustaf, född 1669. Fänrik vid livdragonregementet, men sedan degraderad till gemen, vilket han var 1700. Död ogift i Finland.
 
Det bör vara honom som Slottskansliets rannsakning nedan handlar om:
 
Stockh. d. 26 April 1705
 
Högwälborne Herr Baron och General Fäldt Tyg Mestare; Så och wälborne Herr Krigz Råd och Herr KrigzCommissarie:
 
Utaf hoosgående Extracto Protocolli tächtes det Kongl: Krigz Collegium intaga huru som een ben:d Carl Swinhufwud, som för detta warit dömbd till ewig landzflychtighet; Men sedermehra effter K:l May:tz erhållne Nåd och pardon, blifwit antagen under Kongl: May:tz LifRegemente Dragoner, är såsom angifwen deserteur och jembwähl här å orten å nyo illa berychtadt, satter uti Smediegården i fängelse; Och emedan Jag om bemelte person intet har någon wijdare kundskap, än samma Extractum protocolli uthwijsar; Ty har Jah i anseende af det Angifne måhlets egenskap och natur sådant med Kongl: Krigz Collegis welat communicera, på det dhen anstalt dherwid måtte giöras, som sakernes beskaffenhet fordrar, och personen med långligit fängelse eij måtte gravera Kongl: May:tz underhåldz medel; Och jag förblifwer
Det Kongl: Krigz Collegij
Stockholm d: 20 Apr: 1705
 
tiest willige
G: Gyllenstierna / Jonas Rothoff
 
***
 
Extract af Kongl: SlottzCantzelietz Protocoll d 11 April A:o 1705
 
Såsom öfwersten af Kongl: May:ttz Lijfregemente Dragoner högwälborne Hr Baron Hugo Johan Hammilton nu berättas wara kommen hijt i staden igen, williandes Kongl: SlottzCantzeliet af honom giärna wara underrättadt om den i Smediegården insatte Carl Swinhufwud som skall tient under hans Regemente; Ty blef Hr Öfwersten, igenom Kongl: SlottzCantzeliet utskickade bud, anmodat att opkomma, derpå han sig och instälte då honom notificerades, huru som bem:te Swinhufwud uti Hr Öfwerstens frånwahro blifwit fasttagen och effter högwälb: Hr Baron och General Spens påminnelse, satter i Smediegården, såsom den hwilchen han först warit dömd till Ewig Landzflychtighet, och sedan han en gång dereffter, under förewändning af Kongl: Anocatorierne, kommit in i Rjket igen, blifwit andra gången igenom K:l M:ttz till Justitiens Administrerande befullmächtigade Hr:r Rådz Resolution, och Kongl: Slottz Cantzeli deraf gifne Notification anbefalter att begifwa sig bort igen wid hårdt straff till giörandes, der han skulle understå sig komma i Kongl: May:ttz Rjketillbakas, skohlandes sedermehra, effter K:l May:ttz erhållne Nårdh, blifwit antagen under Kongl: May:ttz Lijfdragone Regemente, och som Hr Generalen skall wara berättat, jemwähl wara med i Lithauen och der giort sig till deserteur och när han blifwit af wåre fasttagen, skall han skutit en af Ryttarne ihiäl, som honom bewakat, derpå han skall rymt bort och kommit hijt i Landet; der han är berychtat att hafwa å nyo begått någre odygder, för hwilken ordsak och Kongl: SlottzCantzeliet låtit eftersökia honom, som man nu och omsijder fått honom fast, Och ehuru Kongl: SlottzCantzeliet haft honom här före till examen, så will han ändå intet tillstå, att han deserterat ifrån Kongl: May:ttz troupper, mindre att han skulle giort dråp på någon af Kongl: May:ttz folk, som han nu skylles före, utan påstår sig wara af Sachsarne tagen till fånga och bortförder till Lausnitz att han sedan derifrån skall rymt bort, och så gifwit sig heem, öfwer hwilket alt. Konglk: SlottzCantzeliet giärna wille inhemta Hr Öfwerstens utlåtelse, som och Swinhufwud till den ändan war brachter uhr Smediegården och nu införder i Kongl: SlottzCantzeliet; då Hr Öfwersten kiände honom straxt igen och giorde dereffter fölliande berättelse: Att när Kongl: May:tt war i Mallmö har denne Carl Swinhufwud kommit dijt och lagt in en Supplique, att få Konungens nådh som han och erhållit derpå Hr Öfwersten som då warande ÖfwerstLieutnant fick Kongl: Maij:ttz ordres att taga honom an för Dragoun, under Kongl: May:ttz Lijfregemente Dragoner, som och skiedde, jemwähl och finnes på det af Swinhufwud opwijste Extractet af mönsterrullan af d: 5 Septemb. 1700, sedan har han Swinhufwud fölgt med Regementet för Narva och Riga, widare A:o 1701 när Kongl: May:tt war i Cuhrlandh och Hr Major Hampus Mörner tillijka med Capitein Stierna blefwo utCommenderade på partij med 24 man Dragoner åth Kåkenhusen så war då Swinhufwud deribland och när han kom tillbakas till lägret wid Bautske blef han med 2 Dragoner Commenderat till wagnarne och då rymde han. Swinhufwud nekade deremot att hafwa rymt, utan påstod sig blifwit af Sachsarne tagen till fånga wid Birsen, och der införder och sedan derifrån till Tills, och så till Königzberg och Enteligen derifrån till Lausnitz, derifrån han bortrymt och kommit så hijt hem igen. Hr Öfwersten förehölt Swinhufwud, att hans föregifwande intet hänger tillhopa, efter som den tijden inge Sachser warit i Birsen eller der omkring som wore klart derutah, att wåre togo der bort deras stycken, eij heller wore då någre Sachsare i Tills. Men att han Swinhufwud warit i Königzberg det wiste man, och att han gått der löös, angagerat sig iemwähl der med en qwinspersohn, sedermehra hade han warit under Oginsskijs folk, det man weet af den omständigheren, att de Konungen grog uth emot Oginskij i Lithauen och kom så när att bara strömen war emellan stodh han Swinhufwud på andre sijdan hoos fienden och talte med wårt folk; och Ehuru Swinhufwud sådant ingalunda wille tillstå, utom det hwad Qwinspewrsohnen i Königzberg angår, som han intet kunde neka till hafwa inlåtit sig med, men i det öfriga hölt han sig wid sin förra berättelse; Så förklaradesig likwähl Hr Öfwersten deremot, att hwad Hr Öfwersten nu berättat är wid Kongl: May:ttz armee så bekant, att om Swinhufwud kommer dijt, skulle han wara hängder innan 24 Timar, här wid blef Swinhufwud af Kongl: SlottzCantzeliet och Öfwersten förehållit, att efter han förnekar sig hafwa rymt ifrån Kongl: May:ttz armée, hwraföre han då uti 3 åhrs tidh, som han är derifrån, intet åter begifwit sig dijt tillbakas? der till han swarade att han inlagt en Supplique i Kongl: Senaten, att få resa dijt, hafwandes elliest befruchtadt att man skulle taga honom i arrest, emedan intet så allenast wore bekant, att han fått kononungen nådh. I det öfrige angående dråpet som han angifwes hafwa begått på en af Ryttarne, som honom bewakat, så yttrade sig Hr Öfwersten derom intet wetta, eij heller hafwa något mehr om denne Swinhufwud att gifwa wid handen, derpå Swinhufwud åter fördes till Smediegården tillbakas igen till widare Ransakning och Kongl: Krigz Collegii utlåtande som här af skall gifwas notification. Actum ut supra
In fidem Protocolli
Jonas Rothoff
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705), bildid: A0065983_00498, sidan 985 ff
 
***
 
Carl Swinhufwud återfinns i mönsterrullan för Livdragonerna år 1700 under överstelöjtnant Hugo Johan Hammilthons kompani, dragon nr 3: warit fendrich, ålder 31 åhr  
 
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1073 (1700-1716), bildid: A0029120_00025

2014-01-05, 16:13
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Stockh: d 29 May 1705
Högwälborne Her Baron och General Feldt Tygmästare; Så och Wällborne Herr Krigz Råd och Krigz Commissarie.
 
Sedan som det Kongl: Krigz Collegium igenom des bref och swar af den 26 Apr. sidstl: behagat låta mig weta, att Carl Swinhufwud, efter den ifrån mig erhåldne notification om des fängelse, och det emot honom angifne måhlet, skall, lijkmätigt Kongl: May:tz Krigz articlar, böra till Kongl: May:tz Dragone=Lif=Regemente, hwar ifrån han rymt, under fängsligit förwahr afsändas, att dher undergå laga ransakning och dom, sampt straff efter saksens befundne beskaffenhet; Så har jag och derpå om lägenhet till des bortskaffande under dhen begiärte säkerheten, hoos Öfwersten af samma Regemente högwälborne Herr Baron Hugo Hamilton, medan han war här i staden, låtit igenom Kongl: Slåttz Cancelliet efterfråga, på hwad sätt det bäst kunde låta sig giöra, hwarpå som Herr Öfwersten swarat, att det kunde skie med Gardes recruterne, som skohla afgå till Kongl: May:tz armée; Ty har jag genast den 3 hujus om underhåld för bem:te Swinhufwud, det Kongl: Stats Contoiret tillskrifwit, som nu medelst dess i dag ankomne swar af dato den 5 innewarande Månad, loifwar at giöra herom behörig anstalt, så snart Kongl: Stats Contoiret får weta huru mycket dhertill behöfwar, hwilket och genast skall gifwas wid handen. Nu emedan Kongl: Krigz Collegium om Gardes recruternes transport, har att disponera; Altså har jag hermed till Kongl: Collegij egen goden försorg wehlat lembna, sedan Kongl: Estats Contoiret om underhållet giordt anstalt, att dhenne Carl Swinhufwud då med ofwan bem:te recruter af Kongl: May:tz Garde, till sin behörige ort under wederbörlig säkerhet att låta öfwerföra, hwarigenom omkostnaden för Kongl: May:t aldra bäst kan besparas. Och jag förblifwer
Det Kongl: Krigz Collegij
uti hans Excell: Hr Kongl: Rådetz och Öfwer Ståthållarens siukdom
 
Stockholm 20 Maij 1705
 
Ödhemiuke och tienstwilligste Tienare
...
 
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/69 (1705), bildid: A0065983_00507

2014-10-24, 16:25
Svar #4

Utloggad Bengt Silverin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 180
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 21:48
  • Visa profil
Hej
 
Såsom varande avlägsen släkting till de  båda Svinhuvudgrenarna har jag kommit att fundera över de båda ätternas vapensköldar.
 
Hade de samma eller olika vapensköldar och i så fall hur såg de ut? Var kan jag hitta bilder på dem?
 
    Hälsningar
   Bengt Silverin

2014-10-24, 21:37
Svar #5

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
En bok som visar vapnen, dock i svartvitt, är Jan Ranekes Svensk Adelsheraldik
utgiven 1990   ISBN 91-564-0966-4

2014-10-24, 22:38
Svar #6

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2082
 • Senast inloggad: 2020-08-07, 09:35
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil

 

 
Källa: Svensk Wapen-CD
 
(Meddelandet ändrat av kilagenealogen 2014-10-24 22:40)

2014-10-29, 14:43
Svar #7

Utloggad Bengt Silverin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 180
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 21:48
  • Visa profil
Tack Rune och Gunnar för hjälpen!!!!!!!!!!!
 
Passar på att ställa ännu en fråga som har gjort mig smått galen senaste tiden.
 
Knut Jönsson Svinhufvud på Höjen, Stora Kopparberg (ca 1460 -1507) var gift med Ingegerd Sandersdotter. Jag har förgäves sökt efter uppgifter om henne själv, och inte minst om hennes anfäder. Kan någon hjälpa mig finna ut hennes anfäder skulle jag vara oerhört tacksam och glad.
 
     MVH
    Bengt Silverin

2014-10-30, 00:56
Svar #8

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Bengt - jag har besvarat din fråga under , där du ställt samma fråga och där frågan rätteligen hör hemma (Knut Jönsson var inte förfader till adliga ätten Svinhufvud i Westergötland).
 
Undvik fortsättningsvis att lägga in samma fråga under flera olika rubriker i detta forum - det försvårar för dem som försöker besvara frågor och följa med i olika ämnestrådar och strider dessutom mot anbytarforums ordningsregler.

2014-10-30, 01:13
Svar #9

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Bengt, om du är intresserad av svinhuvudvapnet och dess tinkturer under medeltid och 1500-tal så kan jag tipsa om min och Anders Winroths artikel med färgillustrationer och fotografier i Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift Vapenbilden, nr 84, 2010, s. 4-12.

2014-11-07, 08:05
Svar #10

Utloggad Håkan Karlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 261
 • Senast inloggad: 2020-07-24, 05:26
 • Håkan Karlsson
  • Visa profil
Den 23 augusti 1725 föddes oäkta barnet Nils i Laxarby (P). Son till löjtnanten Carl Svinhufvud och husförestånderskan Catarina Blomberg. Söker uppgift om Nils vidare öden. Catarina gifter sig 1728-12-28 med drängen Bryngel Halvardsson.

2015-01-08, 00:12
Svar #11

Utloggad Jakob Norstedt

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 46
 • Senast inloggad: 2019-05-21, 16:36
  • Visa profil
Det finns en finsk släkt som har Tomas Göransson Skanssi f. c:a 1639 som anfader. De hävdar att han var son till Göran Jönsson Svinhufvud som lär ha dött just c:a 1639. Tomas skulle alltså vara bror till Bengt Göransson Svinhufvud i huvudmannagrenen. Finns det någon grund för det?

2015-02-07, 14:31
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Aflöningz Lista Oppå Öfwerstens wälborne Hr Otto Willhelm Löwens anförtrodde Regemente Uplandz Infanterie, /.../ sine 1705 Åhrs Löhner hafwa att undfå och bekomma. Nembl.
 
Bählingz Compagnie
...
Sergeant Adolph Swinhufwud avancerat till Qwartermestare under Smålandz cavallerie d 12(?) Sept: 1705 är han blifwit stendig så niuter han hela denna åhrs löhn, älliest till d:n 1 Octob: och den öfrige bespard, i dess ställe samma dato ifrån Förare Erich Ekman.
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705), bildid: A0065764_00215

2015-04-11, 21:38
Svar #13

Kenth Dagérus

Svårt att belägga nedanstående, kanske någon kan hjälpa till?
Erik Mårtensson f.1621 gift med Brita Korneliusdotter f.1628 får dottern Anna Eriksdotter 1660, hon gifter sig med Erik Jonsson Hök f.1657 och de får en dotter Anna Ersdotter 1689 hon gifter sig med Nils Isaksson f.1697 de får tvillingarna Erik och Karin 1729.
Kan detta stämma?

2015-04-11, 23:31
Svar #14

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 974
 • Senast inloggad: 2020-08-06, 16:35
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Jag härstammar från Nils Isaksson och Anna Eriksdotter och har valt att ta med denna filiation i min antavla även om den, som du skriver, inte kan ses som helt belagd.
 
Anna uppges i begravningsnotisen i Järna 1767 vara född i Floda och Syrholn 1696. Jag har skrivit följande på min hemsida angående detta:
 
Anna föds visserligen i Kyrkbyn, Floda (döpt 1689-03-29), men familjen verkar nästan omedelbart ha flyttat till Syrholn då de återfinns där enligt katekeslängden för samma år. Även om Anna visat sig vara född 7 år tidigare än vad som anges i Järnas kyrkböcker bör det röra sig om person eftersom den enda andra funna Anna Eriksdotter i Syrholn visat sig, enligt sina personalier 1771-09-20, vara född på annat håll i socknen.
 
Anna återfinns i Flodas katekeslängd 1716 men är då överstruken, så antingen har hon då avlidit eller flyttat från familjen. Tyvärr finns det inga begravningsböcker för Floda för denna tid.
 
Det finns med andra ord en del som pekar mot att det rör sig om samma person men helt belagt är det inte. Studier av Flodas domböcker skulle eventuellt kunna ge mer information.
 
Att Brita Korneliusdotter var mor till Erik Jonsson Höks hustru Anna Eriksdotter framgår av den senares personalier i Floda begravningsbok 1751.
 
Floda AI:2 (1684-1716) Bild 1490 (AID: v129879a.b1490, NAD: SE/ULA/12375)
 
Järna F:1 (1743-1775) Bild 69 / sid 127 (AID: v130723.b69.s127, NAD: SE/ULA/10501)
 
Floda C:3 (1725-1754) Bild 85 (AID: v129923.b85, NAD: SE/ULA/12375)

2015-04-13, 15:39
Svar #15

Kenth Dagérus

Tack Martin
Jag härstammar också från Nils Isaksson och Anna Eriksdotter.
Får ta tag i det här när hösten närmar sig så mycket annat att göra just nu.

2020-05-22, 17:29
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil


"1695 d 22 Octob:
Ehrenhielm upläste Carl Swijnhufwuds underdånigste supleiq, dheruti han beer om nådh, och at befrijes för dhet swåra honom i HoffRätten pålagde straff.
Gref Falkenberg; Een sådan persohn borde intet föra dhet nampnet Swijnhufwudh, som är een sådan wacker familia.
Ehrenhielm, han haar förr kallat sigh Bergh, och är intet af dhen familia, uthan haar tagit sigh dhet nampn.
Resol: At hans begiäran intet kan bewillias, uthan haar at undergåå dhet straff, som HoffRätten för hans missgierning honom pålagdt."

Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 3920 / sid 388 (AID: v655112a.b3920.s388, NAD: SE/RA/1311)


Denne "Carl Christoffersson Swijnhufwud"  dömdes till evig landsflykt (men se även mitt inlägg 2014-01-05 ovan) - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:2 (1695) Bild 4950 / sid 491 (AID: v655112a.b4950.s491, NAD: SE/RA/1311)"Stockholm 18 September A:o 1697
Heerdhielm androg Anna Margreta Mardhfeldts underdånigste anhållande om permission för hennes man Carl Christoph Swinhuffve att komma hem igen i Swerige.
Gref. Wallenst. han är infamis, här behöfwes intet att förskrifwa tyfwar och skiälmar.
Resol. Supplicanten haar att rätta sig effter dhe förra resolutioner och domar, uti hwilke ingen ändring kan tillåtas, börandes hon eij widare beswära Kongl. M:tt i detta måhl."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1697:1 (1697) Bild 3610 / sid 347 (AID: v655117.b3610.s347, NAD: SE/RA/1311)

2020-06-25, 20:03
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Stockholm 18 Maius A:o 1696
Till Reductions Deputerade swar, angående hemmanet Täckeråker i Södermanland belägit.
CARL .p / C: Piper
Wår synnerl: p Wij see af Eder underdånige skrifwelse daterat den 15 hujus, huru som Konung Johan den tridie A:o 1573 den första Augusti har skänkt och gifwit Lorentz von Köhlen och hans rätta effterkommande Arfwingar under rätt frälse ett hemman TäckerÅker benemdt, belägit uti Sörmanland, Sotholms Härad och Österhaninge Sochn, men sedermere samma Åhr den 3 Septemb: effterlåtit honom det samma att niuta, bruka och behålla, till en behagelig tijd med all des ränta och rättigheet, som däraf åhrl:n bör och plägar uthgöras, hafwandes Fendriken Carl Nilsson tillförende Anno 1571 den 8 Julij kiöpt bemelte täckeråker Gård af Nils Larsson i Täckåker för 250 mark örtug reda penningar, som häradshöfdingens Hans Kyhles fastebref uthwijsar. Sedermera den 8 April 1613 har Daniel Jönsson Svinhufvud försåldt sin Mödernes Arfwedehl i berörde Täckeåker till sin Broder Jöran Jönsson emoot ett Skeppund koppar. Samma Åhr den 19 Junij har åter Fru Christina Larsdotter till Hårneby försåldt detta Täckeråker till sin Son Jöran Jönsson för 100 Dal:r det han Ärftt effter sine föräldrar, dock så att han skulle hålla för henne ett åhr och dag warhafftig häst emot Rijksens fiender, om sider A:o 616 d 12 Maij har Jöran Jönsson Svinhufvud försåldt frälsehemmanet Täckeråker som då war Sätterij till Ammiralen Hans Classon Bielkenstierna för 700 slagne Rijkzdaler, /.../
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039078_00399 ff
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/583 (1696)


( http://runeberg.org/anrep/4/0310.html )

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna