ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Strålenhielm  (läst 499 gånger)

2003-11-22, 17:33
läst 499 gånger

Rolf Eng

Enligt min antavla adlades Arvid Gallander  
   salpetersjudareinspektör 1720  
   och introducerades 1723 med nr 1761.
   
   Är detta helt fel?

2003-11-22, 19:35
Svar #1

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9195
 • Senast inloggad: 2019-10-14, 20:53
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Adliga ätten nr 1761 Strålenhielm finns i Elgenstierna, volym VII, sidan 761 och följande sidor. Ätten dog ut 1877 24/11 på svärdsidan med Ludvig S., f 1805 7/11 i Valstad, Klockrike, Östergötlands län, som avled nämnda datum i Västervik. Han hade en dotter Amalia, f 1854, som dog ogift 1922 i Stockholm och väl var den sista namnbäraren.

2008-11-21, 11:54
Svar #2

Utloggad Louise Boutard - Peter Weinstock

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 43
 • Senast inloggad: 2018-11-17, 07:03
  • Visa profil
vet någon om Arvid Gallanders far och även farfar_.
Fadern dog 1675, mer vet jag inte. Han är anfader till min frus mormor.
 
mvh Peter och Louise

2008-11-21, 14:32
Svar #3

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10751
 • Senast inloggad: 2019-10-15, 22:15
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej,
Har ni läst mitt svar under Anbytarforum » Landskap » Småland » Allmänt » Kyrkohedern Hakvin Gallander i Bergs pastorat?  
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol den 21 november, 2008)
Vänligen,
Olle Elm

2016-01-26, 19:24
Svar #4

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4178
 • Senast inloggad: 2019-10-10, 12:05
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad):
Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 4 och 5, 1805 29/5, sid. 35.
»Wördade och ömsinte mennisko-wänner! kasten en medlidande blick på beskrifningen om ett af de uslaste nödenes barn, den usla och emellan 60 och 70 år gamla Fröken Ulrika El. Stråhlenhjelm, som utom slägt, wänner och hjelp, ligger här i Pastoratet, krumpen till händer och fötter af werk, tärd af frätande kräftsår, hwilka angripet både ryggen och det ena bröstet. Hon har ej ett näste, hwarest hon ostörd kan ligga i sin plågo-bädd, utan måste wistas under andras tak; för det närwarande hos Mölnaren wid Ludwigsborg, som wårdat henne, sedan förleden Helgonmäßo-tid; men för emellankommande hinder nu ej längre kan hysa henne. Hon måste altså uti sitt elände ombyta huswarelse. Hennes önskan och längtan är att blifwa intagen på Lazarettet i Lund, om ej för att botas, dock för att winna bättring och lindring i sin smärta, som är så stor, att deß jämmer-rop kunna höras långt ifrån husen; men osäkert är, om deß bräkliga hydda kan tåla en så lång flyttning. Hon är född i Småland, dotter af aflidne Löjtnanten Herr Carl Joh. Stråhlenhjelm och Fru Brita C. Wrowinski, hwars moder war en Ulfsax; men i sina unga år kom hon till sin Farbror Prosten Herr Gustaf Stråhlenhjelm i Fulltofta. Efter deß död, hade wäl hennes tillstånd warit bättre, om hon ej lånt sitt lilla arf till akkord-summa åt en sin wän, af hwilken hon förwäntade sig ett säkert biträde för framtiden; men döden borttog honom, och hon förlorade sina penningar, utan att återfå ett enda öre. Under sina friska dagar har hon flitigt arbetat och bidragit till sitt lifs-uppehälle. Konungens stora nåd har i 2:ne år hugnat henne med pension; det första året med 8 plågar, och förledit år med full pension af 8 R:dlr, som hade warit henne, ej mindre till märkeligit bistånd i sin ålderdom, om hon fådt njuta sin hälsa, än nu till betydelig hjelp i sin sjukdom; men då hon warit i 28 weckor sängliggande, oförmögen att hjelpa sig sjelf ur säng eller föra handen till munnen med maten, utom andras biträde, som ledsna och tröttna, då deras möda ej blir betald; så är ej underligt, att hon behöfwer andras hjelp och räddning, och wågar anropa den respektiwa allmänheten om undsättning till husrum, wård, skötsel, läkare och medikamenter. Nöden ligger nu blottad och suckar efter eder hjelp, wäntar en smula af edra öfwerskott, ty hennes fordran har förut warit ganska ringa. Jag twiflar ej på, att Herren böjer fleras hjertan till miskundsamhet uti wårt uplysta tidehwarf, och den Ewige skall wälsigna eder gifmildhet, som stilla suckarne af ett beklämt bröst och tårarne af flytande ögon. Hwad af medlidande sinne henne gifwes, skall undertecknad redeligen anwända till hennes bästa och i deßa blad derföre redo göra. Hörby och Fulltofta den 9 Maj 1805.
P. G. Weidman
Kontrakts-Prost och Kyrkoherde på stället.»
 
Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 10 och 11, 1805 5/7, sid. 82-85.
»Sedan Wälborna Fröken Stråhlenhjelm erhållit tillstånd att få komma på Lazarettet i Lund med wilkor att betala maten eller hålla sig sjelf med spisning, sängkläder och uppaßning; emedan intet frirum dertill war ledigt och äfwen flere expektanter anteknade, skyndade Hon sig att åtnjuta denna förmån, och ankom till Lund den 2[?]. förl. Maj, innan berättelsen om Hennes tillstånd hunnit meddelas; men knapt war den införd i Weckobladet, förrän medlidande hjertan uppwäcktes och hjelpsamma händer räcktes åt henne i deß nöd. Gåfwor hafwa i följande ordning influtit: [...]. Deßa tillskott, som sammanlagde utgöra 19 R:dlr 16 ß. Banko och 40 R:dlr 16 ß. Riksgäld, äro förnyade bewis på den respektive Allmänhetens ömma deltagande och handräckning wid den nödstältas rop. Wördade och ömsinte menniskowänner! I hafwen öppnat edra hjertan för wälgörandet, som betydeligen lättat Frökens bekymmer och lättat deß belägenhet, sedan deß ankomst till Lazarettet, derigenom, att hon hade fådt ett stort och ljust boningsrum, öm tillsyn och förordnande af erfarne Läkare, samt trogen skötsel och uppaßning af en beskedelig Hustru härifrån Socknen; men alt detta oaktadt, kunde likwäl Hennes sjukdom, som war förenad med swåra plågor, de der ändock understundom något litet lindrades, icke häfwas; utan deß kräftsår utbredde och fräte omkring sig, samt en tilltagande swullnad gjorde ett lyckeligt slut på hennes elände, det hon sjelf högeligen önskade, under de besök jag gjorde henne i Lund: att hon genom en stilla död måtte förloßas ifrån sina plågor, hwilken önskan upfyltes förleden Onsdag den 12 Junii klockan half 12 om natten. Hennes Lik fördes hit och jordfästes i går i Fulltofta kyrka.
 
Denna afledna Fröken har således slutat sin bana, befriad ifrån alt elände och, som jag haft anledning att hoppas, ingådt i det sälla; men då edra gåfwor warit flere och större, än som åtgådt till hennes behof, torde det gunstigt medgifwas, att jag ej på wärdigare sätt, i afseende på edra afsigter, sedan begravnings-omkostningarne äro bestridde, lifsuppehälle och uppaßerskan betalte, drickespenningar till betjeningen på Lazarettet erlagde och Fröken ärhållit en anständig begrafning, skilja mig wid öfwerskottet af Edra frikostiga gåfwor, hwilket stiger till 19 R:dlr 16 ß. Banko, och 18 R:dlr Riksgäld, än med Eder gunstiga tillåtelse och på Eder bekostnad anwända det till den nyttiga och härliga Lazaretts-inrättningen i Lund, der någon annan, i denna aflednas ställe, kan upbära frukten af eder gifmildhet och den Ewige skall wälsigna eder ömhet för uslingars skötsel och wård. Himlen rik af nåd ärsätter wißerligen förlusten af Edra gåfwor; ty den som aftorkar den olyckeligas tårar skall uppbära belöning af den Alsmägtiges wälsignade hand. Fulltofta den 17 Juni 1805. P. G. Weidman.»
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2018-02-14, 21:38
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1673
 • Senast inloggad: 2019-10-17, 22:07
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Anno 1721 den 19 Maij
Uplästes Magnus Strålenheims underdånige ansökning, att få begifwa sig i ofrälse gifte med Jungfru Österberg,  mee hwilken han war förlofwat innan hans far blef adelsman.
Dheras Excell:r funno godt att gifwa dher till sitt samtycke."


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1721:1 (1721-1721) Bild 4160 / sid 805 (AID: v655189.b4160.s805, NAD: SE/RA/1311)

 
EÄ tab. 6https://www.adelsvapen.com/genealogi/Str%C3%A5lenhielm_nr_1761

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna