ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Storckenfeldt  (läst 990 gånger)

2007-08-24, 17:37
läst 990 gånger

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2421
 • Senast inloggad: 2019-10-22, 12:32
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Adliga ätten Storckenfeldt leder sitt ursprung till gården Gärtorp i Hällestad (E), vilket inte framgår av Elgenstierna. Jag har skrivit om släktens äldre led i ett nummer av ÖGF-lövet men jag vet tyvärr inte vilket (troligtvis någon gång 2005/2006).
 
Elgenstiernas äldsta kända stamfader Magnus var bror till löjtnanten Holger Persson Storck (död 1673) på Gärtorp. Deras morfar Per Månsson och mormors far Måns Jonssom var bägge bosatta på Gärtorp. Per Månsson kom genom en annan dotter även att bli anfader för adliga ätten Gyllenfelt.
 
Mvh Vincent
Presenterar forskningsresultat på Släktingar.se:
https://www.slaktingar.se/

2015-02-22, 12:15
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6690
 • Senast inloggad: 2019-10-21, 12:15
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
TAB 1
 
Magnus Storck översiktstab. 1, adlad Storckenfeldt, Forssa i Rappestads socken, som han erhöll i donation 1648, och Folkebo i Västra Hargs socken, som han även erhöll i donation, men vilket reducerades (båda: i Ög.). Löjtnant. Bevistade krigen i Danmark och Tyskland på 1840-talet. Adlad 1650-09-20 (introd. s. å. under nr 502). Var 1655 och 1656 regementskvartermästare vid drottningens livregemente och deltog med detta under Carl X Gustafs krig i Polen och Danmark. Ryttmästare vid adelsfaneregementet. Död 1685-04-16, på Forssa och begraven i Rappestads kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han hade varit fången och illa sårad. Gift 1:o med Christina de la Barre, dotter av generalmajoren Vilhelm de la Barre och syster till översten Antonius de la Barre, naturaliserad de la Barre 1672-12-16, men ej introd.1. Gift 2:o före 1652-05-22 med Sofia Ulfsax i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Georg Nyman), död 1686-05-23 (pingstdagen), på Forssa, dotter av överstelöjtnanten Lennart Ulfsax, och Catharina Stråle af Ekna.
 
Källa: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Storckenfeldt_nr_502
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2016-02-20, 15:44
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1675
 • Senast inloggad: 2019-10-21, 23:59
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Ädle och Wällborne Hr Major och Commendant gunstige gynnare!
 
Till Hr Majoren förordsakas Jag, medh denne min Ödmiuka Suplique att förekomma som jag måste dageligen upwackta min Påst: altså Böönfaller jag ödmiukeligen till Hr Majoren och Commendanten, han täcktes draga försorg för mig, att jag icke swälter ihiäll, som Hr Majoren lärer wäll kunnogt wara, att jag nu Uppå 14 dagar intet Bröd hafwer hafft i mitt huus, uthnan lefwer så Miserebelt; Att jag Aldrij så kan mig beklaga, så befruchtar jag, icke länger kan Uthstå, der iag icke Allernådigste till lijfz Uppehälle hullpen Warder; Täcktes Hr Majoren underdånigst Supplicera Wåre förmän till, Att jag kunde få min fulla löön, som wäll kunnogt ähr; Att Wij liggia här, lijk som uthi En Belägring och måste Natt och dag, hafwa ett wakande Öga, för fiendens Anfall, som jag willig och skylldig till min död, som en redelig solldat, med lijf och Blod, fädernes landet att förswara, allenast jag allernådigts kunde åthniuta mitt lijfz Uppehälle, Jag ähr och Förblif:r
 
Edle och Wälb:ne Hr Majorens och Commend:s
Tienst ödmiuka Tienare
 
Magnus Sturkenfelt
[Odaterat]
 
***
 
Gifwer Jagh och hermed Min ödmiuke berättelse at Artollerij Fendrichen Sturckenfelt är och genom döden afgången och som des Efterlåttne Fruu med 6 barn sitter utj Ett Misurabelt tilstånd effter honnom,  
/.../
Dalleröe Schantz d: 20 Sept A:o 1710
 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710), bildid: A0065988_01635 ff; A0065988_01643
 
***
 
EÄ, TAB. 2.
Magnus (översiktstab. 1, son av Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, Tab. 1).

2016-08-10, 20:22
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1675
 • Senast inloggad: 2019-10-21, 23:59
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1722, d:n 25 April /.../
10. Hr Probstens Drissels bref uplästes, hwaruti han angifwer Lieut. Bleckert Sturkenfeldt för Hedvig Becks förnedrande, som intet nekar til gärningen, men wil icke tilstå echtenskaps löfte el:r dess fullbordande.
Res. At de til den 20 Junii nästkommande skola blifwa til domcapitlet citerade."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/25 (1722), bildid: C0074665_00078


"1722 d. 20 Junii /.../
8. Inkommo Lieutenanten af Kongl. Lif Regementet til häst och Roslags Compagnie, Hr Bleckert Johan Sturkenfeldt och Hedevig Sophia Bäck , hwilka blifwit til thenna dagen instämde, i thet at han rådt henne med barn under thet, at han haft henne hos sig til hushållerska, men wil med henne intet echtenskap fullborda.
I theras åhöro uplästes hennes Moders, Fru Christina Jägerschiölds, bref af d. 2 Maii sidstl: hwaruti hon sökt häruthinnan Consistorii biträde: såsom och Probstens Mag:r Drissels, af d: 28 Aprilis sidstl: uti samma ärende.
Fr: om han har något emot henne?
Sw: han har aldrig lofwat henne echtenskap, och kan intet finna sig thertil.
Fr: om han har något at skylla henne före?
Sw: intet som han kan bewisa. Beder gärna, at thet på annat sätt, än genom echtenskaps byggamde, må hielpas, emädan han doch icke wil låta henne gå oärlig, utan gärna see, at ock hon kan få någon hugnad.
Fr: hwarest han är född? och om han har föräldrar i lifwet?
Sw: är född i Östergyllen; men föräldrarna döde.
Fr: huru gammal han är? Sw: 26 á 27 år. Fr: Än hon? Sw: 18 år.
Honom förehölts så utaf Guds ord, som af andre skäl, huru för honom wil wara thet bästa råd, at han genom echtenskaps fullbordande förbätrar hwad som är illa giordt, och ej genom hennes tårar drager öfwer sig Guds hämd och förbannelse.
Han utlät sig theruppå, at thet med tiden kunde låta sig göra, at han tager henne, men kan icke ännu finna sig ther til.
Häruppå gafs them tilfälle, på en stund at afträda, til at talas wid til thet bästa, och han betenkia sig, til at fullborda thet, hwarmed han både nu och i framtiden sit samwete aldra bäst trygga kan; och allenast han nu stadfäster henne löfte, kan han doch få råderum och anstånd med sielfwa echtenskapets fullbordande, til thess han kan finna thet beqwämligit.
[Bildid: C0074665_00108 ff]
17. /.../ Inkommo åter Hr Lieutenanten Sturkenfeldt och Hedvig Sophia Bäck, at höras om the nu sedermera så talats wid, at han finner sig til echtenskapets fullbordande, men han, såsom tilförende, önskade, at thet på något annat sätt kan them emellan läggas. Efter något föreställande, huru thet wil wara bäst, at han sielf willigt sig beqwämar till hennes echtande, än at thet skal ske genom domarens utslag, wardt them lämnat tilfälle, at efter middagen gå til Hr Doctor Molin, til at närmare ytra sina tankar, och skola the sedan i morgon, wil Gud, åter få komma hit til Consistorium, tå man förmodar uti saken et godt slut."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/25 (1722), bildid: C0074665_00105 ff


Se även: C0074665_00111; C0074665_00131; C0074665_00162


C0074665_00171 ff
"År 1722 d:n 1 Octob:r  /.../
/... bl.a om hennes systers "rykte"/
"Res. Althenstund Lieutenanten Hr Bleckert Johan Sturkenfeldt, genom eget tilstående erkänt Hedwig Sophia Bäck för sin fästeqwinna, han ej eller något giltigt skäl till hennes öfwergifwande kunnat andraga. Fördenskul finner Consistorium skäligt, at Hedig Bäck likmätigt Kyrkiolagens 15 Cap. 13 och 14 §§ niuter lika rätt som en trolofwad fästmö, och förklaras för hans hustru, och han, ther han henne motwillel: öfwergifwer, straffas, såsom then ther utan sak thet gör. Imedlertid warder och honom Hr Sturkenfeldt aldeles förbudit, at begifwa sig i annat giftermål, så länge Hedwig Bäck blifwer ogift, men huru wida han sedan må gifta sig el:r ej, thet lämnas tå til Consistorii ompröfwande, likmätigt Kyrkiolagens 16 Cap. 6 §."


Om Hedvig Sofia - se EÄ, barn Tab 5:
2. Hedvig Sofia, född 1698, död ogift 1728-07-01 i Uppsala och begraven 1728-07-06 i Vänge kyrka
https://www.adelsvapen.com/genealogi/B%C3%A4ck_i_Finland_nr_193


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Storckenfeldt_nr_502

2018-06-21, 23:39
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1675
 • Senast inloggad: 2019-10-21, 23:59
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"/.../
2. Angående Hr Fendrick [Magnus] Sturkenfeldts Son Kongl. KrigzCollegium remitterade till mig, at han kunde förrätta Kongl. Mayestetz tienst, så är han intet mehr än 10 åhr, och finnes än wara något för swag: Men kunde Eders Excellence och Kongl. Krigz Collegium för Gudz barmhertighet skull hielpa Hr Fendricken därmed, woro wäl honom till hielp, ty elliest swälta de ihiäl, och han kan emedlertijd laga at Konungens tienst intet blifwer försummat.
/.../
Dahlaröe Skantz d. 14 Februarij 1710
Ödmiukaste Tienare
Adam Johan von Feilitz"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_01613


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)


Se även EÄ:s Supplementband, sidan 937.

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna