ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Segersköld  (läst 251 gånger)

2012-12-14, 22:03
läst 251 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1675
  • Senast inloggad: 2019-10-21, 23:59
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil
Ehuru nödigt jag mig will inlåta utj en så sensible saak, som then är, att nu stånda med min k: herre General Majoren Högwelborne Hr Oluf Segerschiöld, för hwilken jag all uptänkelig wyrdnad hyst och ännu kiärleek hyser ... angående den kallsinnigheet, som wälnem:te min k: herre emot mig och mina Barn fattat ... Att en sådan förmån winna har jag, efter mitt inträde i giftemål med oftanemde min k: herre åhr 1728, mig enligt min plikt ytterst ombeflitat och på alt sätt sökt gå honom tillhanda, thet han aldrig sielf skall kunna förneka, om han dess samwete deröfwer till dommare taga will, men jag måste straxt efter giftermålet förnimma med min grämelse, att han ej å sin sida så upriktig godheet och wänskap för mig hade, som jag mig förmodat om orsaken thertill warit, att jag ej, med min person och 2:ne med min förra kiära man Sahl: Hr Öfwersten Drefling aflade barn, kunde tilbringa honom så stora ägodelar, som han till äfwentyrs hafwa wille och sig förmodat, will jag nu icke omröra, fast jag fruktar samma wariut rätta uhrsprunget, hwarföre jag ljkwäl icke kunde rådha eller mig mera förmågo skaffa, än hwad jag rättmätigt hade, och wjdare genom den högstas wälsignelse och wår gemensamma flytt kunda förwänta och förwärfwa.
Samma hans kallsinnigheet tog, oaktadt all min flit att den afwänta, så till, att han åhr 1732, emoth förmodan reste från mig upp åth landet, sedan han föruth Wår lilla arrenderade lägenheet Skyrup i Matteredz sochen upsagt och ägaren återbudit, hwarigenom jag med mina Barn lemnades under hans frånwaro huuswill och utan den ringaste hans omsorg antingen för hemwist, kläder eller födo.
Jag drog detta mitt elände ändå med tålamod och tänkte wjd hans återkomst bringa honom på bettre tankar, fast jag dermed intet uthrätta kunde, utan han på nytt bortreste, till dess omsider om det föregångne en sådan skriftelig förening oss emillan den 20 8br 1733 träffades, som bijlagde vidimerade afskrift utwijsar, men thensamma giorde icke wjdare till saken, än att jag entel: till åhr 1734 med honom i ett hemwist sammanlefwa, till dess åter min k: herre utj februarj månad 1735 å nyo bortreste och alt sedan sig utj Finja till närwarande tidh uppehållit, fast både jag och många mina k: anförwanter samt wänner äfwen wederbörande H:rar Kyrkjoherdar sökt bringa honom på andra tankar ...
...
 
Lund den 14 Aprilis 1736
 
Hörsammaste Tienarinna
Helena Brita Westerschiöldh}
 
 
Källa: Domkapitlet i Lund FIIf:62 (1736) Bild 1030 (AID: v234820.b1030)
 
Se även: Domkapitlet i Lund FIIf:62 (1736) Bild 1560 (AID: v234820.b1560); Domkapitlet i Lund FIIf:62 (1736) Bild 4330 (AID: v234820.b4330)
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2012-12-14 23:10)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna