ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Sabelhierta  (läst 426 gånger)

2011-07-10, 13:52
läst 426 gånger

Utloggad Mathias Söderström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 611
 • Senast inloggad: 2019-01-06, 13:30
  • Visa profil
  • www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=270077
Adliga ätten Sabelhierta adlades år 1586 med nr 186, introducerades 1633. Släkten är numera utdöd på svärdsidan.
Lars Jönsson Sabelhierta lär vara stamfader för denna släkt.
 
Informationen är hämtad från: http://koti.welho.com/mgardber/sabelhierta/sabelhierta.htm
 
-När jag sökte lite härom natten, så stötte jag på namnet Sabelhierta i Hubbo församling.
Det mesta jag fann på länken ovan handlar om Finland, men vid en sökning på personerna:
Gustaf Wilhelm Sabelhierta F.1781 den 14/3 (Hubbo AI:4 sid.143 (1775-1785)
Serganten Jacob Johan Sabelhierta F.1750 den 20/1 Hubbo AI:4 sid.142 (1775-1785)
så återfinns dessa inte i den släktträd som anges.
 
Bara en intressant notering om denna släkt jag ville dela med mig av!
 
/Mathias

2011-07-10, 14:17
Svar #1

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10751
 • Senast inloggad: 2019-10-15, 22:15
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Det har nog blivit en missuppfattning. Om Du går till Elgenstiernas ättartavlor under Adliga ätten Sabelhierta, nr 186, finns Jacob Johan under Tab 10. och även där adligt gift Cremer, precis som i Hubbo AI:4 (1775-1785), sid 142.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2017-07-16, 13:10
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1673
 • Senast inloggad: 2019-10-17, 22:07
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Effterskrefne af Adhelen och Officerare som inkommidt här wedh General Munstringen men sine förklaringar för hwadh  orsak dhe icke låta bruka sigh uthi Kongl: May:ts tienst Nembl:n
/.../
Ryttmester Jacob Sabbelhierta    Folio 2
/.../
Corporal Jacob Sabbelhiertta     Folio 6
/.../"

"Såsom iagh efter Hr General Majoren och General Munster Commissariens Wälborna Hr Christopher von Gynterbergz Och där åfölgde Wälb:na Hr LandzHöfdingens Order Oppå H: Hans Kongl. Maÿ:ts Aller Nådigste Wegnar skulle hafwa att proponera, så wähl om mitt afskedz tagande if:n tiensten, som Kongl. Donation; alt så Lender detta till tienstskylldigeste Förklaringh.
Nembl:n
1: Anno 1657 blef iagh i giöteborgh för Leut: under gref Gustaff Oxenstiärnas Regem: och Major Wälb:ne Petter Örneklos Compagnie och fölgde sedan medh bem:te Regemänte ifr:n giöteborgh till Fredrichs Udd i danmark och sedan åth Kijll i Hålstein.
2: sedan blef bem:te Regem:te tillijka medh heela Armen beordrat Siöledes att gåå if:n Kill åth Kårsöör i Selandh och så åth Kiöpenhambn, hwarest migh blef ahnförtrodt under bem:te Hr Majorens Esquadron at Commendera för Capitein i heela belägringen för Kiöpenhambn. Och i medler tijdh blef iagh och så af Hr Rickz Ammiralens /:då warande FeltMarskalens:/ Högh Grefl. Excell:tz Oppå eet Slåth i Selandh, Sieholm benämbdh, till een Commerda[n]t Förordnat som bem:te Herres skriftliga order Uthwijsar.
3. der efter beordrat gå på Flotan, den ehn Engelsk Ammiral Kok ben:bdh förde, Och iagh som ehn Stabs Capitein på eet Coufvadier skepp, Engelen wedh nampn, Commenderat skulle, och måst uthstå trefningen medh Hålenderna för Ebeltau och Arbusen som Attestatum af Öfuersten Wälb:ne Peer Örnekllos af d. 10 AUg. 675 mehra af sigh wijsar.
4: Anno 1659 sendtin på hösten då igah kom af Flotan, bekom iagh af då Warande General Major Wälb:ne Fabian v. Fersen afskedz pass att resa åthn Finlandh.
5. Anno 1675 d. 11 Augusti fik iagh H:s Kongl. Maÿ:tz Allernådigste Fullmacht att blifwa Ryttmester under Wälb:ne Hr Öfwerste Claes Johan Baranoffs Regem:te medh Condition att iag skulle få 70 hemman i Finlandh till mitt Compagnie der där wore Capable till att Rusta och Bem:te Hr Öfuerste Baranoffs Regem:te tillslagne wedh hwilken nådige disposition iagh har warit till fridz, men såssom Wälb.Ne H:r Öfwerste war af Kongl. Maÿ:tt ahnslagit sielf her i orten werfwa 400 Ryttare, och hwar Ryttmestare till den sista Maij 1676 åth minståne skule werfwa 50 Ryttare och iag som medh åthskilliga Rettegångzprocesser i Åbo Håfrett, särdeles för mina brödher och systerbarns Förmynderskapp, inweklat, nödgades af Åbo Håfretz Citation denna Wärfningh studtza låta, och omöÿeligen iagh så kort tijdh på benen bringa, som mehra och Wälb:na Hr Öfwesrtens Attest [...] men nu mehra för min siukliga Legenheet som iagh emedlertijdh råkat[?] utj icke kan giöra /: som iagh doh gierna willa  Och min skyldigheet [...] Kongl. Maÿ:tt någon tienst; alt så ähr iagh utj diupaste Underdånigheet be...sa att blifwa Dimitterat:
6. Ahnbelangande mina någre fåå hemman Donations godz, så haf:r min Sahl: fader dem för sina långliga och trogna tienster af GlårWyrdigst i Åmminnelse, Sahl. Konungh Gustaff Adolph Daterat i Felt Legret [...] Berson 625 bekommit, och sedermehra ag H:s Kongl. Maÿ:t Kongl. Regeringen Confirmerat på migh och mina Manliga bröst Arfing:r A:o 1664 och för åfwan ben:da motiver lefwer iagh i den Underdånigste tillförsicht att få bem:te fåå hemman besittia så lenge iagh och mina Manliga bröst arf:r lefwa; Och enär dhe till den åldern kommit[?] ath dhe kunna Upwachta H:s Kongl. M:tt tienst lehra dhe wara benägna[?] som dheras plicht och skylldigheet fordra tiena sin nådiga Konung och Fädernes Landet och hafwa ospart både Lijf och blodh.
Datum Helsingfors d: 19 Aug. A:o 1678
Jacob Sabbelhierta" (EÄ, tab. 13)

Not: sidan hårt inbunden därav ett par [?] och /.../

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/44 (1678), bildid: A0065958_00458 ff


"Såsom iagh effter Hr Generall Maioren och Generall MunsterCommissariens Wälborne Hr Christopher von Gynetersbergz och des åfölgda Wälb:ne Hr Lanshöffdingens order måst migh hijtt förfoga och skyldigst förnimma, huad Hr Generall Majoren oppå H:s Kongl. Maÿ:tz allernådigtse wegnar skulle haffua att proponera, om mina giorda tienster så wäll som och om Kongl. Donationer; Altså lender detta till tienstskyldigst förklaringh. nembl.
1. Anno 1665 reste iagh ifrån Ståckholm till Wijssmar och kåm till Armen wedh Bremen, der iagh sammastedes bleff lärconstapell under Artollereijtt och Capitein Falkens Compagnie, huar hooss iagh war så lenge belägringen påstodh wedh Bremen.
2. Anno 668 enär iagh förnam dett mina föräldrar wore igenom döden affgången, reste iagh till Finlandh och bleff 673 förestelt till Schergiant under Hr Öffuersten Bårckhusens Regemente och Capitein Hålthusens Compagnie, då hans Excell: Hr Lorentz Creutz mönstrade.
3. Anno 1675. då FeltmarskalckLeutnampten Wel: Axel Julius Delagardie mönstrade Auancerade iagh till Corpral under Adelsphanan, huar under iagh tiente till 677 i junij monadt, då den oförmodeligh olyckan skedde, att iagh illa brött mitt been och måste hålla sängen, nödgades altså bliffua effter, när som Adelsphanan Maserade till Jemptelandh och rätt ogierna quittera min tienst.
4. Anbelangande mina fåå hemman Donations godz, så haffuer min Sahl. Farfar dem för sina långliga och trogna tienter aff glorwyrdigst i Åminnelse Sahl. Konungh Gustaf Adolph. Daterat Anno 624 bekommit på sigh och sina manliga bröstarffuingar, ähr altså i dem underdåniga tillförsicht, att få bemelte fåå hemman besittia, så lenge iagh och mina manliga bröstarffuingar leffua och enär såsom iagh medh någon tienst och Auanciamente bliffuer acommenderat, förplichtar iagh migh gierna att tiena min allernådigste Konung och Fäderneslandh så länge iagh leffuer och förmår, såsom och hafua ospardt både lijff och blodh.
Datum Helsingfårs den 19 Augusti Anno 1678
Jacob Johansson Sabbelhierta" (EÄ, tab. 4)

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/44 (1678), bildid: A0065958_00467 ff


Se även:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabelhierta_nr_186
http://runeberg.org/frfinl/0387.html

2018-03-21, 19:20
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1673
 • Senast inloggad: 2019-10-17, 22:07
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Anno 1713 d. 8 Januarij
Hr Thessin giorde påminnelse wid [Ottho Hindrich] Sabelhiärtas bref underskrift, at som Rådet eij äre authorizerade att erbilitera någon, om de tå kunna degradera någon Adelsman eller taga Adelsskapet ifrån honom.
Fans mycket betänckeligit och
Resolverades at i brefwet till Åbo HofRätt intet om Adelsskapet mentioneras utan blott om straffet och för hans missgiärning"


 
 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 200 / sid 15 (AID: v655165.b200.s15, NAD: SE/RA/1311), se även: v655165.b120.s7 ff

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna