ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Ratzwill  (läst 1892 gånger)

2001-07-22, 18:01
läst 1892 gånger

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1054
 • Senast inloggad: 2020-03-27, 11:33
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Är det någon som har forskat på ätten Ratzwill, där Nils Ratzwill blev adlad 1717 ?
Elgenstierna uppger att han föddes 1/1 1672 i Vänersborg, men bördig från Ungern.
Är det någon som känner till hans förfäder eller uppgifter om honom utöver det som står i EÄ eller i Karl XII:s officerare ?
Niklas Hertzman

2001-07-23, 09:19
Svar #1

Utloggad Mikael Persson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1355
 • Senast inloggad: 2019-05-27, 13:21
  • Visa profil
Hej Niklas!
Jag förmodar att du redan vet om det, men för den skull du inte skulle göra det: Det stavas ibland även Radziwil(l)

2001-07-23, 19:02
Svar #2

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1054
 • Senast inloggad: 2020-03-27, 11:33
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Hej Mikael !
Jodå, jag känner till en del olika stavningar. Har hittat en del på nätet, men inget som ger kopplingen till Sverige och det är den jag är nyfiken på.
 
Enligt en mycket obekräftad uppgift skall han vara barnafar till en Sören Sjöstedt. Uppgiften finns i den Sjöstedtska släktboken (Trumpetarsläkten från Skåne av Sten Sjöstedt). Var han har fått den uppgiften ifrån vet jag inte, men jag letar vidare.
 
Tack ändå.
Niklas Hertzman

2017-04-08, 12:22
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
 "Copia B.
Högwällborne Hr Baron General och Gouverneur Högdt:de Broder
Hr Generals skrifwellse af d. 22 Octob:s hafwer iagh med senaste Posten inhändigat iempte Copia af Hr Öfwerste Mecks breef hafwandes iag honom förehollit att han mig owitterligen hafwer förordnadt een annor Sergiant i Giötheborg än [Måns/Magnus] Rasswill, Alltså hafwer han swarat mig willia skrifwa nu med posten Hr General:n till och heemsiuta allt uti Hr General:s behagh icke twiflandes med mindre han det och effterkommer, Jag hafwer förlängst, för mer än Åhr sedan Recommenderat samma Raswill till Hr ÖfwerstLieut: Bellfrage effter han [Måns/Magnus Rasswill] hafwer een broder som upwachtar hoos Richzmarskallcken [Johan Gabriel] Steenbock hwilken mig som offtast hafwer söckt om des broders [Måns/Magnus] befordran och iag gifwet godh förhopning och särdeles nu sedan Hr General:n hafwer behagadt recommendera Hans Broder Sluutel: Hr General:n Gudj befallat och förblifwer.
Stockholm d. 29 Octob:s A:o 1698
Högwällborne Hr Generalens och Broders
Tienstberedwilligste Tienare
Johan Siöbladh
Vidi Concordare
J: Seth."

Källa: Skrivelser från landshövdingen i Göteborg och Bohus län till Kungl. Maj:t 1698-99, vol. 14, RA

***

”CARL med Gudz Nåde etc.
Wår ynnest och nådige benägenhet med Gud allzmächtig, Troo Mann och Öfwerste [Eric Johan Meck]. Wij hafwe erhållit Eder underdånige förklaring daterad d: 17 hujus uppå Generalens och Landzhöfdingens Schönlebens emot Eder förde beswär, at I till en vacant Sergeants tiensts besättiande under Artolleriet i Giötheborgh hafwe förordnat för detta Styckjunkaren Bengt Eneroth hwilken för sitt förseende har suttit på Marstrand, der han lijkwäll allaredan tillförende har tillsatt underFeurwärkaren Måns Raswill, samt honom uti Rullarne derföre låtit införa; och som wij i nåder finna skiäligit at låta förblifwa wed Eder i detta fallet giorde Disposition, Så låte wij afgå wår nådige befallning till bem:te General och Landzhöfdinge, at han honom Bengt Eneroth uti Sergiants tiensten behörigen skal låta installera, kunnandes under Feurwärkaren Rassvill här näst komma i Consideration. Hwilket lände Eder till nådigt swar och Wij befalle Eder Gud allzmächtig nådelig: af Stockholm d. 3 Decem: A:o 1698 Carolus”

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/63 (1699), bildid: A0065977_00985 ff

***

”D: 7 Augusti [1698] /…/ woro till sin Christendoms förhör Hans HögGrefl: Exell:tz Öfwerste Marskalkens Hr Gref J. Steenbock Hofbetiänte
Laqvejer:
Johan Kymann
Lars Ramberg
Nils Raatzwill
På wakt och hemma woro ännu
Lars Billing
Gustaf Molijn
Lars Brink
Page Petter Adlerfeldt
[m.fl]”
 
Källa:  Hovförsamlingen (AB, A) AI:1 (1692-1710) Bild 47 (AID: v85345.b47, NAD: SE/SSA/0007)

***

Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:11 (1747-1747) Bild 102 (AID: v180474.b102): ”Sammaledes har Sahl: Wälborne Herr Majorens [Nills Ratzvils] Broder dotter Elisabeth Ratzvil undfådt Testamente 200 D:r Smt”. Se även: http://www.gbgtomter.se/ av Olga Dahl, http://www.gbgtomter.se/Rote_7/7.6.pdf


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ratzwill_nr_1522


2017-07-30, 11:58
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Nampn Rulla uppå Kongl: Maÿ:tz Artollerie Fält Stats Regements Öfwer och under Officerare handtwärkare och Gemena som dhe sig till dat: effective befinna Nembl:
/.../
Compagnie Staten
/.../
Majorens Compagnie
Lieutnant Måns Rasvill...1, död d 6 April
/.../
Dat. Klogrop d. 9. April 1710
Carl Cronstedt"

Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710), bildid: A0065988_00935 ff


"Ödmiukt förslag huru de vacante öfwerofficers Platzer här widh Artillerie fältstaten medh skickelige och goda officerare besättas kunna.
Lieut. Ratzewils ställe.... Fendrich Jonas Boberg
/.../
Dat. Klogrop d. 9 April 1710
Carl Cronstedt"

Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710), bildid: A0065988_00938Hyby dödbok år 1710
"d: 6 Aprilis afsomnade S:l i Stockh[?] Kongl Artolleri leutnanten Her Magnus Rasvile begrofs i Hyby d: 13 Dito"

Källa: ArkivDigital, Hyby (M) CI:1 (1689-1727) Bild 28 / sid 25 (AID: v109850.b28.s25, NAD: SE/LLA/13163)

Se även: "Andreas Raswill"
i mitt inlägg om "Kemphen, von"

2018-02-21, 20:34
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Till föllie af H:r Baron General Fälldt Tygmästarens och det Högl:e Kongl: Krigz Collegij Högdtährade skrifwelse Dat: d: 28 passato har iag kundgiordt Fendrichen Raswill om des Leutnants avancemente medh ordres att han strax skall förfoga sig åth Jönköping och der artollerie Majoren Cronstedts ankomst afwachta, Lärandes han till föllie deraf i Morgon fortsättia des resa, och iag i öfriget förblifwer stedze.
Högwälborne Herr Baron General Fälldt Tygmästarens och deth Högl: Kongel: Krigz Collegij

 
Götheborg d: 4 Febr: 1710
Tiänst Hörsamste Tiänare
Erich C: Siöblad
J Seth”

 
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710).

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_03267

2018-03-10, 13:02
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Nils Ratzwill var enligt Elgenstierna (EÄ) ”Stabsadjutant vid de trupper, som stodo på värmländska gränsen under generallöjtnanten och guvernören Carl Gust. Mörner 1709. Stabsadjutant vid skånska armén 1710.”.

 
Om en adjutant vid fältarméns rang och ställning framgår av nedanstående mål bland ”Justitia Sakernes afgiörande”:

”Anno 1711 d 19 Octob:r ante meridiem
6: Blixenstierna, /.../ då saken om Slagzmåhlet emellan Capitainerne Högg och Gyllenroth emot FäldtAdjutanten och nu Ryttmästaren Gustaf Otto Billberg förehades.
/.../
Gref Horn discurerade med något twifwels måhl om General Mörners fullmacht skall wara gilltig, så länge hon af Rådet eij är confirmerad.
Gref Frölich hölt henne aldeles giltig så wida en en chef commenderande General den samma utgifwit, han fullkommeligen utan något twifwelsmål har den machten, och är authoriserad at meddhela och utgifwa sådane fullmachter till öfw:r Officerare chargen, hwillke också efter rang och wärde böre straxt ansees lika som de wore af Kongl: May:tt utgifne till dess Confirmationer där på föllja.
Gref Carl Gyllenstierna, om så är som Gref Frölich säger, är ju intet twifwelsmål med mindre han bör considereras för Adelens wederlike, som Wij och uti Wårt bref considererat honom före.
Gref Horn, sådant är skiedt ex post facto, och eij förr än denne handell förelupit, och synes nu blifwa sielfwa hufwud quaestionen, om General Mörners fullmacht skall giälla för än Rådet den samma approberat.
Gref Frölich itererade sin förra tahlan at en en chef commenderande General har den machten, at tillsettja öfwer Officerare.
Gref. C: Gyllenstierna frågade hwad rang en sådan Adjutant hafwer.
Gref Spens mente öfwer Fendrickar och lika med Lieutenanter.
/.../
Secreteraren Cronfeldt inkallad tillfrågades om Bilberg fådt någon employ under Gref Stenbock.
Cronfeldt, ney, utan har General Mörner d 9 Sept:r 1710 skrifwit och förfrågat sig om icke fäldt Adjutants tiensten kunde indragas, emedan han får till sig en Krigz Commissarius wed namn Bergius.

/.../”

 
Resol: At Gustaf Otto Bilberg blir considererad för Adelens wederlijke, och hålles General KrigzRätt under Generales egit praesidio. /.../”


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1711:1 (1711-1711) Bild 6700 / sid 662 ff (AID: v655159.b6700.s662, NAD: SE/RA/1311); v655159.b7230.s715 ff

 

 
Se om Duellplakatet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Duellplakatet
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 290 / sid 53 (AID: v319671a.b290.s53)

2018-06-22, 19:56
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla på Efterskrefne Manskap som till Kongl: May:tz tienst för Artollerie kutskar och Stalldrengar äro antagne efter Kongl: Defensions Commissionens Bref d: 31 Januarj 1710, Nembl:n
/.../
Annotationer: Född i Jönkiöpingh
Nampn: Anders Rasswill 25 [åhr]
Manskap: 1
Städia 4 D:r
/.../"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065988_02216

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710)

2018-08-24, 19:58
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Stockholm 19 Martius A:o 1696
Confirmation för Bengt Rasvill.
Wij Carl .p. Giör witterligit at såsom Bengt Rasvill d: 6 April 1677 af General Lieutenanten Mörner är worden antagen att wara Fendrick wid Artolleriet, hafwandes samma beställning wärkel:n förträdt, men intet erhållit därå af Oss någon Fullmacht, utan anhåller nu därom underdånigst, Altså hafwe Wij härmed och i kraft af detta Wårt öppne Bref honom wid bem:te beställning welat confirmera och stadfästa, skolandes han hafwa att niuta dess rang ifrån d: 6 April 1677. Det alle som .p. Till yttermehra wisso. .p.
Carolus   /C. Piper"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039077_00405

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/582 (1696), bildid: A0039077_00405Se även t.ex:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029865_00062
Artilleriregementet. 1696. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1648 (1696)

2018-08-30, 22:38
Svar #9

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"Rulla oppå Jönekiöpinghz FäldtArtollerie, som effter uthCommenderingen och högkongl: krigzCollegij ordres finnas behålldne manskap eftter sidsthåldne munstring i Ekesiöö d: 8 Aug: A:o 674
/.../
Zergianter
Bengtt Rasewildh, 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053896_00041


Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/2 (1674), bildid: A0053896_00041

***

"Rulla oppå Wennersborgz Fäldstatt som ähr efter högl: kongl: krigz Collegij ordres Transporterat ifrån Jönkiöping och finnes behålldne manskap till underwarande dato 675. Inlef: d:n 1 Junij 675.
/.../
Underofficerare
Bengtt Rasewilld, 1

Offwanstående manskap wara uthi undertecknades närwaro öffwersedde attestere och bewijtne wij af Wennerzborg d: 14 Maij A:o 1675."

 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053913_00074

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1675/2 (1675), bildid: A0053913_00074


***

"Rulla oppå Fäldt Artollerie folcket i Wennersborgh som eftter högl: Kongl: Krigz Collegij afgångne ordres A:o 674 ähro antagne och nu förtijden finnes behåldne: Munstradt i Wennersborg den 21 Januarij 676.
/.../
Zergianter och Under officerare:
Bengt Jönsson Rasewildh. ähr förlammat söker att blifwa Wachtmästare ähr Ung karl."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053929_00069

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/3 (1676), bildid: A0053929_00069

***

"Rulla oppå Fäldt Artollerie folcket i Wennersborgh som eftter högl: Kongl: Krigz Collegij afgångne ordres A:o 674 ähro antagne och nu förtijden finnes behåldne: Munstradt i Wennersborg den 21 Jan. 676.
/.../
Zergianter och underofficerare
Bengt Jönsson Rassewild. förlammat, och söker blifua Wachtmest I Wennersborg"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053962_00040

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/1 (1678), bildid: A0053962_00040

***

Se även bild nedan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00386

Artillerimanskap
på Karlshamns kastell år 1699:

Fendrick Bengt Rasswill, Född åhr 1642, Landzman Wärmlenning. Gift, Warit i Compagnier under Infanteriet wid Kiöpenhambns Storm och wid 2:ne Slag på Fyn, under Artolleriet wid Wännersborgz och Uddewalla Slag, Tiänt under Artolleriet 44 Åhr”

2018-09-04, 22:48
Svar #10

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Nils Ratzwills bror Måns/Magnus Raswill återfinns i rullan år 1703:


"Rulla uppå Hans Kongl. May:tz Artilleri I Giötheborg under Öfwersten Wällb:ne Hr Magnus Granatenhielms Commando"
/.../
Feurwärkare Måns Raswill, född i Småland 1670 (m.m.)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065981_01277


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/67 (1703)

2018-09-06, 20:23
Svar #11

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Oförgripligt Project
Enär posterne i Malmö och här i Stockholm med Regementz Officerare blifwit försedde, då lerer twenne Capitains, och Conseqventer någre Lieutnants och Fendricks tienster blifwa ledige, och dess föruthan en Fendrick i Jönkiöping Sparman benembd är nyligen med döden afgången. Så har iagh till samma Vacancers besättiande welat oförgrijpeligen föreslå och uttnembna fölliande Persohner, Nembl:
/.../
Till Fendrickar
1:o Fendricken Bengt Rassewill tient från A:o 662 under Artol:t, warit med i senaste krig, blefwen Fend: A:o 77 d: 6 April, men wed Reductionen i Giötheborg mist Fend:s gage och till dato måst nöija sigh med Styckjunkers tractamente, dock altidh giordt tienst som Fendrick.
/.../
Stockholm d: 12 Martij A:o 1698:/
E:[rik] J:[ohan] M:[eck]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065976_00543

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/62 (1698)


***


" /.../ att ofwanskrefne Attest så i sanning ähr bekräftas med mitt Nampns och Signetes undersättjande Carlshambns Castell d 16 Junij 1709
Bengt Rasswill
[Sigill]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065987_01593 (Se bild nedan):

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/73 (1709)


Detaljfoto av sigillet på Riksarkivet: Niklas Hertzman (se färgbild nedan)

2018-09-15, 12:55
Svar #12

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"[Artilleri-]Kutskarnes Nampn
/.../
Från Jönkiöpings lähn
24. 42. Anders Rasvil
Född i Wästergiötl: 29 åhr g:l, Ogift, tient under Artol. 1 2/3 åhr, benet warit afbrutit och han låghalt"

[Mönstring på Klogeropz (Klågerup, Hyby socken, Skåne) Gård d 22 Januari 1712]

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029869_00165

Källa: 1712. Skånska [artilleri-]fältstaten. Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1652 (1710-1712)

2018-09-15, 15:37
Svar #13

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Stockholm 10 November, A:o 1711
Fullmakt /.../
mut: mut:
3. för Styckjunkarn wid Artollerie Staten uti Carlshamn Edel och Manhaftig Johan Deitz, at wara Fendrik wid Artollerie Staten i Carlshamn uti framledne Bengt Ratzewills ställe, som med döden är afgången.
[Rådets underskrifter]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039150_00589

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/655 (1711)

Se även registret till Riksregistraturet år 1711: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039314_00022
Se även: http://grav.genealogi.se/Gravsokview.php?g_id=251428 och jämför med Bengts sigill i inlägget ovan.
Om kommendant Undeen, 1711 1/5 - se: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) HIa:9 (1711) Bild 2790 (AID: v353173.b2790, NAD: SE/LLA/10105)

2018-11-14, 20:18
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rasswill, Bengt.
Fänrik vid artilleriet.
1678: vol. 1, f. 95; 8
1679: 16
1685:19
1695: 4, 5
1698: 2"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300116_01056

Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/11

***

Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:6 (1800-1899) Bild 450 / sid 36 (AID: v910584.b450.s36)

2018-11-23, 22:03
Svar #15

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"...lät Margaretha [sal. major Isac von Linde] upprätta och genom expressbud den 3 januari 1711 inskicka till Malmö och avlämna å guvernementsämbetet till guvernörens stallmästare ryttmästare Radziwill följande uppenbarligen av svärsonen författade, Möllarp den 2 januari dagtecknade förklaringsskrift"

Ur: "En Karolin och hans ättlingar" av A. U Isberg, s. 78 (se även 82-83)


***

"Arboga 17 Januarius A:o 1711 (Rådets fullmakt)
Fullmacht för Niclas Radtzewill att wara Ryttmästare wid Södre Skånske Cavallerie Regementet"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039147_00158

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/652 (1711)

***


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2700 / sid 535 (AID: v319671a.b2700.s535)

2019-06-09, 00:21
Svar #16

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Fäldt Artollerie wid Jönekiöpingh, och Wälb:e Hr Öfwerste Lieutnanten Magnus Stråhles Compagnie, som dhet wed Understående dato befinnes Nembl:n
Stabs Personer
/.../
Lieutnant Gustaf Klingspore. Från Fendrick wed Carlshambn, avancerad till Leutnant effter Hr Johan Stråle förmähler Fulmachten af d. 30 Aprill 1698; har lijkmätigt Kongl: May:tz nådigste Resolution af d: 18 Maj 1698 tillstånd att få förtöfwa i Stockholm [3?] månader.
/.../
Fendrick Johan Andersson. Effter Kongl. Fullmacht af d. 30 Aprill 1698 är han avanceradh till Fendrick effter Bengt Rasvill som är Commenderad till Carlshambn, och är Johan Andersson ännu i Stockholm.
/.../
Datum Jönckiöping d 4 Junij 698"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029866_00274
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1649 (1697-1698)


***

"Stockholm Anno 1698 Aprilis 30
Till Öfwerste Meck ang:de förändringarne wid Artolleriet. Carl .p.
Wår ynnest etc. Såsom Wij hafwa benådat Tygmästaren Hans Hanson Sperling med ÖfwersteLieut:s Chargen wed Artolleriet uti Mallmöö, och i dess ställe till Tygmästare förordnat fyhrwärkareCapitainen Lorentz Hummer, hwilken åter Regementzqwartermästaren Niclas Rappe kommer att succedera, hafwandes Wij uti dess ställe constituerat Lieutenanten Wilhelm Mauritz von Post, samt effter honom till Lieutenant förordnat Fändricken Jacob Schnekenberg, och uti dess ställe till Fändrick Fyhrwärkaren Bengt Tigerhielm; Sammaledes uti Majorens Gustaf Apelmans ställe, i nåder gått funnit hijt upp till Stockholm att transportera Capitain Bethon, och i dess ställe till Capitain wed Artolleriet uti Jönkiöping att förordna Lieutenanten Johan Stråhle, hwilken åter Fändricken Georg Klingsporre kommer att succedera, uti hwars ställe Fändricken Raswill transporteras till Carlshambns Castell och åthniuter därsammastedes full Fendricks löhn, hwaremoth för detta Fändricken Johan Anderson, hwilken Wij hafwa benådat med Fändricks chargen i Jönkiöping uti Raswills ställe måste låta åthnöija sig med den Styckjunckare löhnen, som bem:te Raswill dhersammastädes har åthniutit till des någon öppning för honom blif:r, dessuthan hafwa Wij uti framl:ne Fändrick Sparmans ställe förordnat Fyhrwärkaren Gotfred von Kothen, Altså låte Wij Eder sådant härigenom Nådel: wette, Och Wij befalle Eder etc:
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039096_00472 ff; se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039096_00476
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/601 (1698)

2019-07-04, 20:45
Svar #17

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå Dhe som komma att åthniuta 1710 Åhrs Andra Quartahl Af Kongl. Fält Artollerie Staten i Skåne Nembl:n
/.../
Majorens Compagnie Lieutnant Jonas Boberg
Niuter för Aprill och till d: 13 Maj Fändrikz gage. Men ifrån d: 13 Maj effter fullmachtens dato Lieutenantz gage, då han avancerat i Liutnant Raswilldz stelle som dödde d: 6 April 1710. Enkian niuter 1/2 Nådåhret."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054639_00258
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1710/21 (1710)

2019-08-29, 23:07
Svar #18

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla oppå Fäldt Artollerie Folket i Wänners Borgh som effter dhet Höglofl: Kongl. Krigz Collegij afgångne ordres A:o 1674 ähre antagen och förtijden finnes Behåldne, sampt förteckningh på dagh och Dato Enähr dhee ähre antagne. Datum Wänners Borgh d: 1 Februarij 1676.
/.../
Chergianter
/.../
Bengt Rasswill Avancerat ifrån Constabel d: 1 Januarij 1675"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053946_00085
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/20 (1676)

2019-10-27, 21:48
Svar #19

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Uppå Fäldt Artollerie betiente wedh Defensions Wärcket emoth Norrie som på skantzerne längst widh Elffwen liggia, och på Daal pro Månadh Martij Anno 1678 Nembl:n
/.../
Fendrich Bengt Radzwill 1"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00011
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/8 (1678)


"Attesteras här medh, dhet Artollerie Fendricken Rasswildh, här aff Fäldt Magazinet icke hafwer bekommet dess förledne Februarij Månadtz Löhningh uthj förledet Åhr 1678. Effter ingen uthräckningh för dhen Månaden inkommen ähr, Giötheborgh d 24 October A:o 1679.
Erich Hatun"

"All den stund Artillerie Fendriken Raswil hos migh ansökt hafver, om ett Atestatum att han Continuirl: hafver Warit i tiänst, och ingen gång uthaff Feldt Artillerie Rollarna ähr uthsluten blefven, sådant kan iagh honom Mädh gått witness börd Atestera och nähr på kräfes uthaff hela Artilerie bekrefttas. Datum Giötteborg d: 7 Novembri A:o 1679
H: Hanson Sperling"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00008
[ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300118_00829 ]

Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00013
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00014
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00015
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00018
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00021
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00023
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00024
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053969_00028

2020-02-03, 21:17
Svar #20

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Efterskrefne Soldater ähro siucke, och Förrymbde sedhan Munstringen den 24 Martij [utan årtal], och till Nährwaranden Maij Månadt, såssom och elliest parterade medh Wärfningen att fortfahra, Nembl:
/.../
Sebastianus Hertzogh von Rasswildh, siuck
/.../
Ab. Erich Olufson Skreddare siucker hooss Wälb: Fru Sara Hiortt 1.)
/.../
Johan Hindrichzson Hofslagare - löössgifwen Efter H:s Grefl: Excell:tz befallningh till Wälborne Herren Erich Leijonhufvodh" 2.)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054778_00032
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/Sump/2


1.) Tryckt litteratur (o) Schlegel:1 Bild 66 / sid 127 (AID: v102734.b66.s127)
2.) EÄ, tab 7? https://www.adelsvapen.com/genealogi/Leijonhufvud_nr_26


https://sv.wikipedia.org/wiki/Radziwi%C5%82%C5%82

2020-02-05, 20:42
Svar #21

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla Oppå Hans Kongl: May:tz Nÿwärfuadhe LijffGuardie, aff Maij Månadt Anno 1659 intill den 27 Julij Anno 1660
Capitein Wälb: Christer Charplan
/.../
Gemene
/.../
38. Bastian Hertzogh von Rassuildh 1

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053722_00041
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1660/1 (1660)

2020-02-06, 21:00
Svar #22

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1850
 • Senast inloggad: 2020-03-28, 22:54
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rulla på Hans Kongl:ge May:tz Lijff Guardie /:Edle Wälb: Christer Carplains Eet Compagnie Nÿwärffdhe Fotfolck; Och ähre Munstradhe Uthaff Edle Wälb: Hr Commissarius Simon Simonsson Rosenbergh den 15 Septemb: A: 1658
/.../
Förrare Bastian Hertzogh Rasswildh"


Källa: Rullor 1620-1723 1658:1 (1655-1658) Bild 1320 / sid 122 (AID: v751379.b1320.s122, NAD: SE/KrA/0022)

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna