ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lilliestjelke  (läst 1307 gånger)

2015-11-16, 21:24
läst 1307 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Protocoll öfwer de Consistoriale saker, som förefallit och blifwit angifne under warande wårt Fångenskap och sedan wij kommo till Moscau:
/.../
 
Hr Borgerus som Copulerade Leut:n Lilliestielke och I Mejer.
[1710] d. 26 Junii. Sedan Leutnanten wid Dahlregementet Hr Eric Lilliestielke låtit lysa sig och Amtmans Mejers dotter ifrån Ingermanland, sände M:r Nordberg strax munteligit bod till Ministerium i Tyska Slabodden, och lät weta, att Hr Lilliestielke war förlofwad hemma i Swerje med en Rådmans dotter i Örebroo; hwilket Biskopen i Strengnäs Högwyrdige Hr Bilberg i sin skrifwelse till Kongl. Hof=Fält Consistorium berättat redan år 1708, då Swenska Armeen stod wid Mohilou, af orsak, att bem:te Hr Lilliestielke låtit förmärcka sig, att han wore sinnad öfwergifwa samma sin käresta, till hwilken han sig likwäl med de aldra starkaste löfften och förplicktelser förbundit. I förstonne reflecterade Pastor Primarius wid g:l kyrkan i Slabodden Licent:n Wagetius intet widare på M:r Nordbergs förbod, än han swarade: sig intet kunna göra dertill, om dett icke blefwe skriffteligen ingifwit. Altså drögdes några dagar innan sådant kunde skee, och derföre fullfölgdes lysningen alla 3 gångerne. Men ändteligen innan sielfwa wigslen geck för sig, sände M:r Nordberg sin skriffteliga protest emot berörda olaga gifftermål; Hwilket Licentiaten Wagetius strax pröfwade billigt, och afsade fördenskull icke allenast sig sielf, att willia Copulera Hr Lilliestielke med I Mejer, utan lät ock de andra Prästerne i Slabodden få kundskap deraf, så att alle likaledes undandrogo sig att fullgöra Hr Lilliestielkes begäran. I samma dagar notificerade ock M:r Nordberg samteliga de Swenska Hr Pastorerne, att ett sådant giftermål war före, och att ingen skulle befatta sig dermed: dock dett oaktadt, lät Hr Borgerus öfwertala sig, att d. 21 Julii samman wiga dem.
 
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:162 (1710-1814) Bild 150 ff (AID: v817430a.b150, NAD: SE/RA/752)
 
***
 
EÄ, TAB. 10.
Erik Lilliestjelke (son av Bengt, Tab. 6), till Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Född 1682. Kom i tjänst 1695. Furir vid Skaraborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regementet 1700-04-30. Löjtnant 1703-10-31. Avskedad 1704-04-25 för brott mot duellplakatet. Löjtnant vid dalregementet 1708-12-02. Kaptens karaktär 1722-05-31. Avsked med dubbel pension 1722-06-05. Död 1737-03-05 på Oltorp. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk i guvern. Volodga, varest han under fångenskapen blev blind, men sedan han i april 1722 hemkommit, fick han sin syn åter. Skatteköpte familjeegendomen Oltorp, vilken såsom gammal donation reducerats från fadern 1690 med 1683 års ränta (Hs.), men innehafts av denne under besittningsrätt till hans död. Vid arvskiftet efter fadern 1706-06-22 fingo han och bröderna Lennart och Gustaf Didrik en lott Laggarp i Åsbo socken, Östergötlands län, vilken egendom sedan övertogs av Lennart ensam. (M.) Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1723-11-24 på Hårdeholm i Suntaks socken, Skaraborgs län med sin svågers brorsdotter Margareta Charlotta Hökeflycht, född 1700, död 1784-06-04 på Sjögerdala i Välinge socken, Skaraborgs län, dotter av amiralitetskaptenen Jonas Hökeflycht, nr 208, och Charlotta Susanna Hård af Segerstad, nr 17.
Barn:
1. En dotter, levde 1723.
2. Christina Charlotta, döpt 1724-10-05 på Oltorp. Gift 1764-01-01 på Jungfrugården i Kymbo socken, Skaraborgs län med lantbrukaren Gustaf Hellberg, född 1743. Han ägde Norka kvarn i Vättaks (Valstads) socken, Skaraborgs län.
2. Bengt Johan, född 1727. Fänrik. Död 1782. Se Tab. 11.
2. Jonas Filip, döpt 1728-07-23 på Oltorp. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1752.
2. Catharina Elisabet, döpt 1731-07-23 på Oltorp. Gift 1755-09-28 på St. Klämmestorp i Järstorps socken, Jönköpings län med sin kusin, löjtnanten och livdrabanten Bengt Johan Swartz, döpt 1716-11-07 i Dimbo socken (Öä.), död 1787-12-22 på Hovmejarne i Sandhems socken, Skaraborgs län.
2. Carl, född 1734. Underlöjtnant. Död 1771. Se Tab. 12.
2. Erik, döpt 1737-03-10 på Oltorp, död på Oltorp 1737-04-07.

2017-01-06, 14:54
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1707 d: 20 Septem. höltz Consistorium Synodale närwarande Högwördige Hr Biskopen samtel:e Consistoriales och Hr Probsten i Kiula.
/.../
13. Begiärte Maria Johansdotter Palmer i Örebro laga citation uppå Hr Lieutenanten Eric Lilliestielke som lagl:n förlåfwat sig med dess dotter Christina Palmer, hafwer till ächtenskapz fullbordandet Låf och tillståndh af sina föräldrar; Men nu så snart Man skulle effter dess förlossning utur arresten begynna tänkia uppå brödloppet, hafwer berörde Hr Lieutenant Lilliestiellke oförmärkt rest bort utan att lembna om sig och sin resa den ringaste effterrättelse.
Resol. Såsom af de till Consistorium öfwersända documenter nogsamt finnes det en laga förlåf och trolåfning passerat emellan Hr Lieutenanten Lilliestielke och Jungfru Christina Palmer; Förthen skull meddelas henne Citation på berörde Lieutenant till d 4 Decembris nästkommande, att stånda Jungfru Palmer till swars, här i DomCapitlet. Och att denna Citation må deste richtigare framkomma, sändes han under Covert till Hr Landzhöfdingen uti Mariaestadh."


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/17 (1706-1709), bildid: C0075316_00085 ff

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120

2018-02-04, 16:55
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Anno 1723 den 20 Septembris
 Slutel: föredrogz Capt. Lillienstielkes ansökning att få ächta sitt Syskonebarn Hökenflycht, hafvandes han älliest ingen som om honom uti dhet ålende, som han förmedelst synens förlorande, är uti, drager någon omsorg, berättandes Secret: att dhenna Supplique tillförende waret före ock afslagen, men dhet innan ständernes bref ankom.
 Dheras Excel:r funno godt, att samtyckia dhet begiärte ächtenskapet i anseende till dhe andragne orsaker ock omständigheeter”

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1723:1 (1723-1723) Bild 4680 / sid 879 (AID: v655195.b4680.s879, NAD: SE/RA/1311)
 
EÄ tab. 10, ”… varest han under fångenskapen blev blind, men sedan han i april 1722 hemkommit, fick han sin syn åter….”


2018-08-26, 23:10
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Specification Uppå samptl: Officerarne aff Öfwersten Hr Gustaf Hårdz Regemente och Skaraborgz Lähns Infanterie som sigh för Innewarande Åhr 1686 till tienst effective befunnitz, Nembl:n
/.../
3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwebell Johan Lilljestielcke"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00185

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)


Skaraborgs regemente år 1690:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwäbeln Johan Lilliestielcke efter Hans Kongl: May:ts Nådigste fulmacht af den 10 Feb: sidstl: avanc: till Fendrich under detta Compag: dock behåller her sin löhn i åhr, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00187

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)


Skaraborgs regemente år 1695:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Fendrich Swen Lagerberg Angerat effter Kongl: May:tz fullmacht af d: 31 Maij 1695, från Sergiant af detta Compagniet i stellet effter Johan Lilliestielke som blef dödh d: 26 Ejusdem. Och Hans Kongl: May:t Allernådigst d: 5 Junij samma åhr Bewilliat des Enkia Nådåhr effter Reglementet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00161

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


Skaraborgs regemente år 1683:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke, ifrån Kongl: May:ttz Lijf Guardie efter Bengdt Börgesson som nu wed General Munstringen blef Siergiant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00131

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)


Skaraborgs regemente år 1685:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke avancerat in Febr: Innewahrade åhr straxt effter Generalmunstringen till Feltwäbell under Majorens Compagnie dock här sin wanlige löhn i åhr /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00334

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)


EÄ:
"1. Johan Lilliestielke. Fänrik. Levde 1695-09-27, men var död barnlös 1696-04-04. Gift 1694-11-08 på Ettak i Darestorps socken, Skaraborgs län med Margareta Hamn."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120


2019-04-26, 19:10
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"General Munster Rulla Uppå dhee ifrån Brabandh till Riga Ankombne Recrüter till Kongl: May:ttz Österbottens Infanterie Regemente Och  Capitain Claus von Borgen Compagnie förstärkandhe dhett In Julio effter Kongl. May:ttz Allernådigste ordres indelt och sedhan d. December Anno 1698 på Riga slott munstrat blef.
/.../
[Soldat] N[ummer]: 21
Knechternes Nampn: Gustaf Liliestielke
Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 24
Wärfdh: Friwillig
Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: Swerie 2 [år] Brabandh 7 [år]
Om han har swuret [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00130

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00135
Tjänat "i Swärie 1 [år], Holland 7 [år]

***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Capitein Claus von Borgen Compagnie
/.../
"6 Rothan
[Soldat] Nummer 36
Gustaff Lielienstelk
Nation: Swänsk
Adelsmänn: 1
Huru gammal: 25
Brabanske Recreuter: 1
Hwar han har tient förn/Huru länge han har tient: Swärie 1 [år] Hollandh 7 [år]
Om han har Swurit: 1
recrüt Fått afskedh i Junj 1699. Adelsman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00339

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

***

EÄ, TAB 8
"Gustaf Lilliestielke (son av Bengt, Tab. 6), till Ingabo i Ottravads socken, Skaraborgs län och Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern ((M.) 1706-06-22. Född 1674. Var 1692 soldat vid svenska livregementet till fot (At (KrA.).). Död 1710-06-28. Gift 1701-06-01 med Magdalena Baaz, död 1731 på Ingabo och begraven 1701-06-20, dotter av kyrkoherden i Acklinga pastorat av Skara stift Lars Baazius och Margareta Håkansdotter Ungia.
Barn:
Metta, döpt 1702-09-28 Oltorp, död på Oltorp och begraven 1702-12-07"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120

2020-04-22, 20:05
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"/.../
3. Herr Lieut: Lilliestielke af Guardie har äfwenwähl efter Hr Barons Cancellie Rådetz och Extraord: Envoÿens Cedercreutz Ordres bekommit Ett halft åhrs gage, men medelst för detta Lieut:s nu mehra ÖfwerstLieut:s Högwälb:ne Hr Grefwe David Frölicks Schaperande uthur Fångenskapen, är bem:te Lieut: Lilliestielke, i stället qwarhållen, och igenom processande i den saken sitter uthi stoor skuld, och kan icke komma bort, förr än skulden blifwer betahlt, hwarom han och rapporterat, sin Hr General Major Törnflÿcht.
/.../
Musco d 13 Decembris 1723
/.../
T: KniperCrona"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 138 (1721-1723) Bild 610 (AID: v323651.b610, NAD: SE/RA/2113153)


EÄ, tab. 14
TAB. 14.
"Gustaf Didrik Lilliestjelke (son av Bengt, Tab. 6), född 1686. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid livgardet. Sekundfänrik vid livgardet 1707-11-22. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Löjtnant 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Uteslöts ur rullan 1728-01-05 emedan han ej ännu återkommit från Ryssland. Återkom 1733. Satt på exspektans 1739-07-13. Kaptens karaktär. Död 1744-06-09 på Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Gift med Anna Rosalia Falkmann från Danzig, "som var katolik".
Barn:
Christina Catharina, död ung före fadern."

2021-01-13, 19:55
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2139
 • Senast inloggad: 2021-06-24, 22:35
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rolle vant Regiment Sparr[e] so well officir als soldaten die sick effectis darbey bevinden Datum Mastricht d 26 Mart Anno 1698
Lietenand Collenel Buchwald
Major Gabriel Horn
/.../
Gemeine in reiyen en gledern
/.../
98. Gustaw Lilliestielk"

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 2:XXI:5 Bild 1360 (AID: v948964.b1360, NAD: SE/RA/754)

EÄ, TAB 8

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna