ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Grijs  (läst 1449 gånger)

1999-08-11, 17:03
läst 1449 gånger

Utloggad anita

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 247
 • Senast inloggad: 2013-05-25, 16:07
  • Visa profil
Under Övriga släkter: Hultman finns en antavla över Margareta Hultman insänd av  Carl-Fredrik Hanzon. Jag undrar: vet Du (eller någon annan) om, och i så fall hur, hennes morfar Didrik Uddesson och hans far Udde Larsson hör ihop med de släkter Grijs som finns i Elgenstierna? I de ursprungliga rättelserna till E. nämns Didrik som möjlig son till Udde ANDERSSON av östgötasläkten Grijs.  
  Mvh Anita  (Min e-postadress fungerar inte för närvarande.)

1999-08-11, 19:16
Svar #1

Bo Persson

Udde Larsson Grijs skall enligt en forskare (och ättling), Bo Stolpstedt, första gången vara omnämnd i Gunnalt, Jälluntofta sn (F). Huruvida han härstammar från den trakten är emellertid ovisst. De båda Grijs-släkter som upptages i EÄ III s. 115f, rör sig i trakter som ej är avlägsna från Västbo härad, där Jälluntofta är beläget. Släktnamnet är av den typ som är vanlig i området; härifrån härstammar t.ex. ätten Rääf i Småland. Någon koppling till de adliga släkterna Grijs är ej påvisbar, men kan givetvis inte uteslutas. Att spekulera kring detta är emellertid lönlöst; diskussionen kan inte föras vidare utan att flera uppgifter först kan påträffas.

1999-08-12, 17:02
Svar #2

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Anita!
När Gustaf Elgenstierna i rättelserna nämner Didrik Uddesson Griis som son till Udde Andersson Grijs till Karleby, är ju detta uppenbarligen en gissning, grundad på förekomsten av en relativt ovanligt släktnamn i kombination med ett ännu ovanligare förnamn. Det finns ju inte några som helst källor att åberopa, Didrik är ju bevisligen son till Udde Larsson Grijs i Stenserum. Men misstaget är fullt förståeligt. Med ett så pass sällsynt släktnamn kombinerat med ett ännu mera unikt och udda (SIC!) förnamn BORDE det föreligga ett släktskap, och ett inte alltför avlägset sådant. Och jag är också övertygad om att Uddarna Andersson och Larsson är släkt med varandra,   oavsett om det är på fädernet eller mödernet (namnskicket hade ju vid denna tid ännu inte riktigt hunnit stabiliserats i det avseendet). Vid ett besök på Riddarhuset för ett antal år sedan tog jag upp frågan med dåvarande riddarhusgenealogen Pontus Möller, som helt höll med mig om att släktskap var synnerligen troligt. Men det är möjligt att släktskapen ligger så långt tillbaka, att det är mycket svårt, eller t.o.m. omöjligt att hitta belägg för detta i källorna. Jag vill dock inte ge upp, utan tillägger följande:
 
Bo!
Jag håller inte helt med om att spekulation omkring Grijs-släkternas inbördes släktskap skulle vara lönlös. Tvärtom, genom att ställa upp hypoteser och teorier, strukturerar man ju upp problemet, och ställer det i ny belysning, så att nya forskare, med andra synvinklar, annan forskarbakgrund och erfarenhet av annat källmaterialkan komma till tals. Vissa problem har ju faktiskt gått att lösa på detta sätt. Man får naturligtvis pröva hypoteserna, en efter en, vissa av dem kan kanske på källkritisk grund avvisas, så att man på så sätt reducerar hypoteserna till ett ett fåtal tunga och relevanta sådana. Men man ska självklart komma ihåg, det behöver väl inte ens nämnas, att klart ange att det det endast är fråda om hypoteser. Hypoteserna får inte under några som helst villkor hamna med annumrering på en antavla!
 
Själv har jag ett antal hypoteser, och redovisar och diskuterar här några av dem:
 
1) I Palmskölds Genealogiska Samling (Uppsala Universitetsbibliotek; UUB) anges att Östgötaätten Grijs stamfader, Anders Persson Grijs, befallningsman på Vadstena Slott och adlad av Johan III, HADE MÅNGA BARN. Några nämns vid namn, däribland sönerna Peder, Udde och Claes (den sistnämnde har intressant nog i likhet med två systrar egendomar i Västbo härad, se Bo Perssons inlägg ovan. Bo Stolpstedt har t.o.m. spekulerat över om inte Claes skulle kunna vara en felskrivning för Lars, men jag anser att det saknas belägg för ett sådant antagande), men man får intrycket, att det finns ytterligare ett antal barn, som inte nämns vid namn. Om man nu hypotetiskt tänker sig att det finns en son Lars Andersson, eller en dotter gift med en Lars, skulle ju vederbörande både tidsmässigt, socialt och i viss mån även geografiskt (om man betänker Bo Stolpstedts uppgifter) passa in som förälder till Udde Larsson Grijs. Finns det nu i det arkivaliska källmaterialet någon belagd person, som skulle kunna passa i sammanhanget? Eftersom de flesta ur Stenserumssläkten var krigare, är det väl inte alltför långsökt att tänka sig att även den sökta felande länken står att finna i denna yrkeskategori. Studerar man regementsbiografierna, där uppgifterna huvudsakligen är hämtade från rullorna, hittar man under Östgöta Kavalleriregemente; Östgöta Ryttare (det regemente som Didrik tillhörde), två officerare/underofficerare med det i och för sig vanliga namnet Lars Andersson, som passar in tidsmässigt, under Kalmar Regemente (som Udde Larsson tillhörde) ytterligare två. Ingen av dem nämns dock med släkt- eller tillnamn, men man bör hålla i minnet, att medlemmarna av Östgötaätten Grijs inte alltid nämnes med ättenamnet, och att Stenserumssläktens medlemmar faktiskt oftare nämns med patronymika än med namnet Grijs.
Det finns dock ingen av de biograferade militärerna som (i dagens källäge) specifikt går att peka ut som särskilt misstänkt för att ha något att göra med ett visst betrynat djur.
 
2) Det finns också en illa beryktad småländsk fogde, sedemera mördad/avrättad, med namnet Lars Andersson, nämnd i Jönköpings Stads Historia. Han förfaller ha både temperament och andra egenskaper gemensamma med de i domböckerna för trätor och processande livligt förekommande medlemmarna av Stenserumssläkten (om detta, se Boken om Tjust; Västervik 1928, vars Hallingebergsavsnitt skrivits av Gerhard Hafstöm). Trots detta, finns inget källmässigt som kan knyta honom till denna släkt.
 
3) Men det intressantaste och mest brännande spåret hittade jag i Älvsborgs Lösen 2,  där för den 1:a terminen (1614) under Gamleby socken nämns LASSE GRIJS i Eek. Studerar man en karta över trakten, finner man att Ek i Gamleby socken ligger ganska nära gränsen till Hallingebergs socken, och faktiskt inte mera än några kilometer (högst en mil) från Stenserum, där Udde Larsson nämns första gången i slutet av 1640-talet. Terminen efter är Lasse borta; död eller bortflyttad (vart??), och nämns sedan överhuvud taget inte, i varje fall inte i Gamleby. Den spontana frågan man här ställer sig, är naturligtvis: kan denne Lasse Grijs vara Udde Larssons far? Ja, jag anser för min del att det inte bara är möjligt, utan även högst troligt, med hänsyn till det ringa avståndet mellan Ek och Stenserum. Men något avgörande bevis för saken finns ju självfallet inte. För detta krävs ju att man hittar fllera källbelägg om Lasse, och då helst sådana som uttryckligen kopplar ihop Lasse med Udde Larsson. Om vi antar hypotesen att Lasse är Uddes far, varför försvinner han spårlöst från Gamleby, och varför dyker Udde (om vi får tro Bo Stolpsteds uppgifter) första gången i Gunnalt, Jälluntofta sn? Ja, den mest närliggande förklaringen förefallar vara, att även Lasse är militär (de var ju ofta ganska mobila, han skulle f.ö. mycket väl kunna vara identisk med någon av de nämnde Lars Anderssönerna i regementsbiografierna), och flyttar från Tjust ner till sydvästra Småland, där han kanske hade nära släktingar...... (??), och att Udde 30 år senare, som vuxen, söker sig tillbaka till sin barndomstrakt. Det var ganska många, som under den oroliga tiden omkring 1600-talets mitt sökte sig från sydvästra Småland upp till Tjust. Jag har bland mina anor flera exempel på just detta. Och för en militärfamilj, där familjefadern ständigt var i krigstjänst utomlands, och inte kunde försvara och beskydda familjen, kanske en flyttning till fredligare områden var desto angelägnare. Men som sagt, detta är ju gissningar; ett utökat källstudium i såväl rullor som landskapshandlingar och skattelängder skulle kanske kunna leda oss närmare gåtans lösning.
 
4) Östgöta-Grijsarnas stamfader Anders Persson Grijs till Sätra, Röks socken, var enligt landskapshandlingarna och skattelängerna ursprungligen klosterlandbo, och är säkerligen son till klosterlandbon Per Griis i Svanshals by i Svanshals socken (grannsocken till Rök), nämnd i skattelängderna på 1530-40-talen, och ett åt t.o.m. nämnd tillsammans med en son Anders. Samtidigt med Per nämnes en Lars Griis, fogde över Vista och (Södra?) Vedbo härader i Småland. De skulle rent tidsmässigt kunna vara bröder. Stämmer detta antagande, så finns namnet Lars i den s.k. Östgötasläkten Grijs, och Anders skulle mycket väl kunna ha en son med det namnet. Dessutom: oberoende av detta hypotetiska brödraskap skulle ju Udde Larsson kunna härstamma från fogden Lars, med eller utan Lasse Grijs i Ek som tänkbart mellanled.
 
Hur som helst, förekomsten av namnet Udde tillsammans med övriga här nämnda omständigheter gör ju att någon slags koppling mellan släkterna nog bör föreligga. Huruvida de av Elgenstierna nämnda ätterna Grijs av Halland (med en stjärna i vapnet) och Grijs av Östergötland eller av Sätra (med en gris mellan tre äpplen i vapnet) har något släktsamband, något som heller inte är helt avgjort, är ju en helt annan fråga. Dessa båda ätter hade ju på ett synnerligen rörigt sätt blivit sammanblandade i riddarhusstamtavlorna (detta redovisas ännu hos Anrep), något som Elgenstierna förtjänstfullt nog lyckas reda ut, men konstaterar samtidigt i ingressen att Grijs-ätterna ÄR mycket ofullständigt utredda. Numera anser den genealogiska sakkunskapen att ätten Grijs av Halland snarast är en gren av den danska ätten Griis av Nordrup.

1999-08-13, 10:55
Svar #3

Utloggad anita

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 247
 • Senast inloggad: 2013-05-25, 16:07
  • Visa profil
Tack Bo och Carl-Fredrik!
Har inte möjlighet att jobba med detta nu, men Carl-Fredriks hypoteser är mycket intressanta!  
Mvh  Anita

1999-08-14, 21:03
Svar #4

Utloggad hultgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 246
 • Senast inloggad: 2017-11-09, 23:36
  • Visa profil
  • www.stationsradet.se
Carl-Fredrik och Anita!
Jag har inget att komma med om släkten Grijs. Däremot är namnet Udde och Carl-Fredriks hänvisning till Sätra i Rök intressant. Jag vill  nämna att jag i kyrkböckerna i Rök funnit en Udde Erlandsson, skräddare boende i Erlandsås, som var ett torp under Sätra i Rök. Erlandsås ligger någon kilometer norr om Sätra. Udde Erlandsson föddes enligt åldersuppgift 1652. Han dog 1716 i Erlandsås, utfattig och gammal. Troligen hette Uddes hustru Kierstin. De hade troligen åtminstone sju barn, varav tre döttrar. En av sönerna hette Lars Uddesson, född 1696. Kanhända något av intresse..

2000-04-02, 13:11
Svar #5

Katy Hedman

Till den som ev kan ha intresse. Slänger mig handlöst in i diskussionen om Grijs och Uddson utan att egentligen kunna någonting. Vill bara peka på en källa där dessa namn förekommer: Vadstena Stads Äldsta Tänkeböcker, 1577-1610, utgivna av Georg J V Ericsson, Uppsala 1947.:
Anders Grijs till Sätra, befalln.man på Vadstena 1577-1587, förekommer på ett flertal ställen.
Torkel Grijs till Tockarp, nämnd 5 maj 1587, sid. 118.
Udde Grijs, nämnd 10 april 1603, sid. 334.
Udde Jönsson till Tistorp (Tistorpasläkten), död 1574, borgmästare i Vadsten, gift Anna Larsdotter. Deras söner: Hans Uddson, rådman i Vadstena och Lars Uddson, rådman, sedan borgmästare i Vadstena. Familjen ägde det sk Engelbrektshuset i Vadstena. Katy Hedman

2001-09-13, 08:44
Svar #6

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Ett inlägg, rörande den ovan nämnda Tjustsläkten Grijs/Griis och släktgrenen Pihlström, finns under Släkter: Pihlström

2002-05-18, 21:37
Svar #7

Roland Lijegren

Min ana är Carin Grijs, gift med Anders Carlsson Lake, vice landshövding för Älvsborg, död 1656. KAn någon ge rätt bakomliggande led för Carin Grijs, då jag blivit något tveksam till dess riktighet. Jag har Mårten, som far, Torkel som farfar, Arild som farfars far, samt en Peder längts bort. Kan någon bekräfta elller korrigera vore jag mycket tacksam.
 
Roland Liljegren
E-mail; roland.liljegren@brevet.nu

2002-05-19, 12:31
Svar #8

Utloggad tbd

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Om ätten Grijs' ursprung, se Stig Östensons artikel Grijs, Oxehufvud och Silfversparre i Släkt och Hävd 2001:2-3, s. 180-184, samt densammes artikel Gylta, Krabbe och Oxehufvud i Personhistorisk Tidskrift 1970:2-3, s. 151-169.

2002-06-15, 21:02
Svar #9

Grete Skatka

Anders Griis. død efter 1470 Danmark
Den første ejer af Slette, som kendtes i historien var Anders Griis. som 16 nov. 1450 medbeseglede et skøde ved Hanherreds Ting, i hvilket Vogn Jepsen til Alsbjergs enke, Karen, skødede et bol i Attrup til Helligåndskloster i Ålborg.
1458 var han herredsfoged og 1468 anførtes han blandt væbnerne i en på Aagård afsagt Borgerstuedom.
Han levede 1470 og førte i sit skjold et gående svin, da han dette år efter forlangende fik udstedt et sognevidne af Hjortdal Kirkegård af Sognepræsten Hr.Peder Andersen og 4 selvejere deraf to fra Hvetbo og Jerslev Herreder. Sognevidnet omhandlede Anders griis`korn. Han var sandsynligvis gift med enken efter Morten Pedersen, hvis datter Mettes søn velb. Anders Itske i Torup kalder efternævnte Palle Griis for sim morbroder.
Hans børn jeg ved noget om.
Andersdatter Griis. gift med Thomas Nielsen.
Palle Andersen Griis gift med NN Baggesdatter.
Else Andersdatter Griis født ca. 1434 i Hjortdal gift med Eske Jensen Bonde.
Har han nogen forbindelse til Griis i Sverig.

2006-01-07, 20:27
Svar #10

Utloggad bebo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Adliga ätten Grijs, nr 192, utdöd.
Introducerad 1633. Utdöd redan på 1600-talet.
 
Dansk-svensk frälsesläkt från Halland, som till vapenbild förde en röd femuddig stjärna i vitt fält.
 
Den danska grenen, som skrev sig till Hellerup i Ljungby socken Hallands län, utdog redan 1639.
 
På den högst ofullständiga riddarhusstamtavlan över ätten synas två skilda släkter Grijs hava sammanblandats, så att i den dansk-halländska släktens stamtavla såsom son till Torkel Grijs insatts den östgötska frälsemannen Anders Grijs till Sätra, vilken adlades av konung Johan III 1585 med ett helt annat vapen, vilken enligt riddarhusstamtavlans högst osannolika uppgift skall hava utbytts mot den femuddiga stjärnan.
 
Mer finns att finna på Riddarhusets  ( CD ) Stamtavlor ( 2003 ).
 
Sen finns det ju som sagt var säkert olika släkter av Gris, Grijs m.m som säkert inte har släktskap med varandra.

2006-01-07, 23:37
Svar #11

Utloggad bebo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Peder Grijs. Skall hava blivit adlad 1487.
 
Källa : Riddahusets Stamtavlor ( CD ) 2003

2006-01-08, 03:57
Svar #12

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Benny, du skrev 1487 så Adlades Peder Grijs, menar du 1587 som Peder Grijs adlades för han var nämnd 1585-1600 i Grisbacka.
Eva Leksell Nämner honom född omkr 1549 jag tror han föddes på 1530 talet.  
 
Adliga ätten Grijs, nr 192, utdöd.  
Introducerad 1633. Utdöd redan på 1600-talet kanske var det en annan adels släkt.
vet du Benny hur Peder Grijs vapen såg ut i så fall?    
 
mvh Marc

2006-01-08, 13:58
Svar #13

Utloggad bebo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 989
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 10:57
  • Visa profil
Marc,
 
Det är vad som står på Riddarhusets Stamtavlor ( CD ) 2003.
 
( Peder Grijs. Skall hava blivit adlad 1487. )
 
Peders barn Arild Grijs, till Stensgård, Jonsjö och Struksjö i Veddige socken, Hallands län. Erhöll 1540 en stor del
kronogods i norra Halland i pant. Fick 1546-10-04 nytt danskt adelsbrev i stället för det gamla, som gått
förlorat i Grevefejden, med samma vapen som det ursprungliga, nämligen en röd femuddig stjärna i vitt fält
och på hjälmen två röda femuddiga stjärnor. Levde 1552-12-26, men var död 1554-02-07. Gift med Ingrid
Bosdotter (Tjurhufvud) till Hellerup i Ljungby socken, Hallands län, som levde 1565
 
Sen håller jag med om att diskussionen borde ligga under introducerad adel.

2006-01-09, 20:40
Svar #14

Eva Leksell

Marc, den adliga släkten Grijs av danskt ursprung har inget samband med släkten från Grisbacka i Västerbotten. Det framgår av de båda diskussionerna här under Släkter (Gris och Grijs) och under Introducerad adel (Grijs). Och som flera redan påpekat finns det flera olika släkter med namnet i helt olika delar av landet.
 
Den som vill fortsätta diskutera den adliga släkten Grijs får göra det under rätt rubrik.

2009-08-10, 23:22
Svar #15

Utloggad mod_slakter

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 1023
 • Senast inloggad: 2016-06-16, 23:05
  • Visa profil
Några inlägg har flyttats mellan denna diskussion och diskussionen om Grijs under Övriga Släkter.

2010-01-30, 17:00
Svar #16

Utloggad lisselotte

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: 2013-02-19, 13:37
  • Visa profil
  • www.gavledraget.com
Hej!
Måste fråga detta forum: I Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Bure
står följande på slutet under stycket HÄXPROCESSER:
En annan kvinna, Carin Grijs, dömdes 20 April 1675 till döden för äktenskapsbrott och trolldom; hon var mor till den berömde Johan Grijs.
 
Kan detta verkligen stämma: Jag har själv gjort en omfattande utredning om dessa häxprocesser i Gävle i samråd med en forskare i Minnesota och i den framgår inte att någon Carin Grijs blev avrättad?
 
se   http://www.gavledraget.se/Peter_Eriksson_Snifs.htm
Tyckte det var lämpligt att fråga detta på Ansedel om Grijs.

2010-01-31, 15:24
Svar #17

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 16574
 • Senast inloggad: 2019-05-24, 22:37
  • Visa profil
Gävlepojken Johan Johansson Grijs mor Karen Nilsdotter avrättades för bland annat trolldom, enligt Per Anders Fogelströms artikel Häxorna i Katarina i boken Kring Strömmen (Bonniers 1962).

2014-06-03, 17:54
Svar #18

Utloggad sollin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 457
 • Senast inloggad: 2019-05-15, 23:56
  • Visa profil
På Orreda, Flisby socken (F) bor kaptenen Joen Andersson Grijs, spm begravs 1655.06.22 (dödad i en duell 1655.04.23) i Flisby. Hans hustru Cecilia Pedersdotter dör samma år på Orreda och begravs 1655-01-08 i Flisby. Joen Grijs fader Anders dör 1647 på Orreda och begravs 1647-01-21 i Flisby. Joen Grijs svärmoder Ingefrid dör 1637 på Orreda i en ålder av 90 år och begravs 1637-09-20 i Flisby. Det som är lite konstigt är att Joen Grijs får en son Jon som döps 1655-10-28, flera månader efter att både modern och fadern gått bort?
Är det någon som vet mer om Anders Grijs, Cecilia Pedersdotter och Ingefrid?
 
(Meddelandet ändrat av Sollin 2014-06-03 21:15)
 
(Meddelandet ändrat av Sollin 2014-06-04 09:06)

2018-07-30, 13:38
Svar #19

Utloggad mattiasengdahl

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2018-07-30, 13:38
  • Visa profil
I östenssons artikel i PHT 1970, sid. 166, not 65 säger han att Arild Grijs är belagd mellan 1528-1552 och ger som referens DAA 1895, sid. 137.


Däremot i DAA finns ingenting nämnt om årtalet 1528, och Arild är där noterad som nämnd först 1536. EÄ (3.115h) sätter tidigaste årtalet till 1540.


von Möller, i Halländska Herrgårdar, sid. 43 omtalar att Alrild Grijs 1528 skall liggat i träta med "höfdingarne på Warberg" och att han skall förklarats sin fred förlustig men slutligen återfått kunglig nåd. Detta utan källhänvisning.


Vet någon möjligen var de felande dokumenten angående Arild Grijs' kan tänkas finnas publicerade eller åtminståne vad som kan ligga till grund för dessa utlåtanden?  von Möller och Östensson ger ju tyvärr inga källhänvisningar för just detta...
Mvh,


Mattias Engdahl
Sydney


 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna