ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Forbus  (läst 1287 gånger)

2010-03-23, 15:31
läst 1287 gånger

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
I en notering i Riksrådets tryckta protokoll för år 1678, förekommer en hustru Cherstin Forbus. Är det någon som känner till, eller kan tänkas ha en hypotes om, hennes familjetillhörighet? Har inte hittat henne i EÄ, men hon borde rimligen ha en koppling till ätterna Forbus/Forbes.

2010-03-24, 10:22
Svar #1

Utloggad Göran Stenberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3170
 • Senast inloggad: 2021-09-03, 16:24
  • Visa profil
Inbegriper Du därmed också den finländska borgerliga släkten Forbus, som ju är ganska talrik?

2010-03-24, 12:00
Svar #2

Utloggad Leif Tennare

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1868
 • Senast inloggad: 2021-05-05, 07:46
  • Visa profil
Min kunskap om släkten/-erna Forbes/Forbus är mycket begränsad, varför jag inte utesluter något alternativ!
 
 Jag tvekade om i vilket forum jag skulle ställa frågan, men efter att ha läst igenom artikeln 'Släkten Forbus´ äldsta led' i Genos 49(1978), där författaren Leo Nyholm skriver: Det kan knappast ifrågasättas att den österbottniska släkten Forbus härstammar från Skottland och utgör en gren av den stora och livskraftiga släkten Forbes.... , så valde jag att ställa frågan i detta forum.
 
Det faktum att hon titulerades hustru, pekar väl i sig på ett borgerligt ursprung.

2017-04-15, 23:16
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2642
 • Senast inloggad: 2023-11-24, 15:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1703 d. 17 Junii Ord:m Cons:m /.../
Gustaf Forbes lägersmål med en Piga under ächtenskapz löfte
3:o En Ung Person af Adell Gustaf Fårbus be:d som tillförrende warit Sergeant under Kongl. M:tz melice och nu är Treemänningz solldat, har lägrat en QwinnosPerson Margreta Mårtensd:r, Bondens i Säfwaby och Danmark S:n Mårten Perssons dotter then han begierer Echta, hwaremot Fadren sig upläggier och som han med samma saak ifr: W: Rätt är remitterad till Prästerskapet, söker han deröf:r Dom Cap:tz Utslagh.
R:o Afgår en Underdånig förfrågan till K:l Senaten, huru sådanne måhl nu förtiden skola ansedda warda, och om till samma Echtenskap må bewillias."

Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/16 (1700-1705), bildid: C0074656_00270, se även: C0074656_00312; C0074656_00320


EÄ, barn tab. 3. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Forbes_af_Lund_nr_174
"Gustaf. Underofficer vid Upplands regemente (Lk.). Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703 (Lk.). Död ogift 1705."


Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1050 / sid 205 (AID: v319671a.b1050.s205)

2017-04-16, 00:05
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2642
 • Senast inloggad: 2023-11-24, 15:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Den 21 Octobr. [1703] Ordin: Consist:m hållit /.../
Petter Forbes Echtenskapzsaak.
5: Petter Forbes som har sökt Echtenskap med en Ofrälses qwinsperson, then han under löfte af Echtenskap häfdat hafwer, men igenom Kongl. Senatens Resol: ifrån Echtenskapetz fullbordande hindras, in till dess han ther till ehrhåller Kongl: May:tz Speciale tillstånd, Cons: acta d:n 23 Sept: § 2 giör ansökning, att han så länge må få kyrkiotagas.
Resolutio Consistorium åstundar höra Pastoris berättelse huru wijda han sedan skulle wara sinnas att sökia Kongl. tillståndh till Echtenskapet el:r intet etc."


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/16 (1700-1705), bildid: C0074656_00296

2018-02-25, 17:53
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2642
 • Senast inloggad: 2023-11-24, 15:18
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”1703 d: 2 Septembris
 5. Lilljest. Erchiebiskopens och Consistorij i Upsala skrifwelse af d: 20 Junij sidstl: om ett lijka måhl [se mitt inlägg idag under släkten Hjulhammar] med en FemMänningsSoldat och ung Adelig persohn benämd Gustaf Forbes, som underdånigst anhåller att få träda i ächtenskap med en bondedotter i Danmarcks sochn wid nampn Margareta Mårtensdotter, hwilcken han under ächtenskaps löffte besåfwit hafwer, underställandes Kongl: May:ts Nådigste ompröfwande, huru wijda desse persohner måge winna deras åstundan, emedan HäradsRätten remitterat samma qwinspersohn till Prästerskapet att blifwa wederbörligen Kyrkiotagen; Men Fadren Päder Forbes lägger sig på det högsta emot detta ächtenskapet.
 Resol. Swaras Consistorio i detta måhl af samma innehåld, som Götha HofRätt swarat blef angående Nils Juhlhammar och fans eij af nöden det något bref här om till Kongl: Maj:t afgår eller någon wijdare förfrågning om slijke casibur skeer, emedan privilegierne wist wijte och straff härutinnan stadga.”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1703:1 (1703-1703) Bild 3700 / sid 362 ff (AID: v655135.b3700.s362, NAD: SE/RA/1311)

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna