ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Bruce  (läst 457 gånger)

2015-12-11, 22:19
läst 457 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Ordinarie vinterting i Skytts härad
Anno 1700 d. 12 februarij
Hr Ryttmestaren Welborne Andreas Bruse let för Retten framstella qwinfolket Elin Persdotter i Skanör, som på Hagelösa gård blefwen hefdat af Hr Ryttmästarens Brodersohn Robert Bruse, hwilken straxt derefter bortrest, så at ingen weth på hwad orth han är at antreffa, anhållandes at qwinfolket sit behörige straf undergå motte.
Elin Persdotter tilstod dhetta sit Bråt, och är dhet första resan hon sig således förset.
Q: Om Hr Befalningzmannen Welbet:de Jonas Åkeson och Nembden intet hörd på hwad orth dhenna Robert Bruce sig uppehålla skal?
R: Neij,
Resolutio
TingzRetten har för skieligt befunnet, at Elin Persdotter för dhetta sit begångne Lönskeläger bör, til följe af Kongl. May:tz Rescript de A:o 1694 plikta sine 5 D: Srmt til Treskiptes och desuthan almen kyrkioplikt undergå. Orkar hon eij Botum, undgelle med kroppen.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:16 (1699-1700) Bild 2150 (AID: v217869.b2150, NAD: SE/VALA/0382503)
 
***
 
EÄ, barn under tab. 15:
[Denna?] Robert Bruce. Löjtnant vid garnisonen i Riga. Död ogift i kriget i Polen.

2016-01-24, 13:52
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Uppsattz uppå de Personer, hwilka här wid [Skånska] Gouvernamentz Cancelliet erhålla Pass Pro Anno 1705:/:
/.../
1705 Maj
d: 10 Major Br?ces son And[er]:s Br?ce till Öfwerste Örnstedt [Södra Skånska kav.reg.] wid Armeen. 1
 
Källa: Skånska guvernementskansliet [1705], AI:47
 
***
 
EÄ, TAB. 5.
Anders, naturaliserad Bruce (son av Robert, tab 3), döpt 1640-02-02 på Kvensås. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1676-07-01. Ryttmästare 1677-10-01. Majors avsked 1702-01-18.  
Barn:
/.../
Anders. Adjutant. Död 1712 i Bender.

2019-07-16, 19:35
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Corporal Bruce. Insin: d 5 Oct 1715
Stormächtigste Allernådigste Konung!

Eders Kongl. May:tth hembär iag en AllerUnderdån Ödmiuk tacksäyelse för den stoora Nådh iag wederfarit är, det iag Gudj Lof får uthbydt blifwa ifrån ett så swårt och långwarit Fångenskap, hwarföre iag och städze till min dödh skall mitt Lijf och Blodh, för Min allernådigste Konung och K: Fäderneslandh ospardt hafwa, och såsom min Skyldighetz plicht dher tillfordrar, så och dhen längtan och åstundan iag så wähl i Min Fångenskap, som sedan min hemkomst hafft, att kunna få dhen Nåden ännu en gång att komma uti Eders Kongl May:ttz Tienst. Ty Ber iag i diupaste underdånigheet till Eders Kongl May:tt mig måtte samma Nådh, som alla andra uhr Ryssland hemkomna Fångar wederfahres, icke allenast få niuta i från Stockholm Frij skiutz och förplägning dijt som Skånska Cavallerie Regementet står, hwar wedh iag förene Corporals Tiensten giordt, utan och Eders Kongl May:ttz Nådige Föreskifft att kunna dher med Employe Soulagerad Blifwa. Då jagh [så län]ge iag lefwer till min yttersta andedräkt, skall [med] min underdånigste Troplicht och Skylldigheet, uti Eders Kongl. May:ttz Tienst, samt medh underdånig Zele till min död förblifwa
Stormächtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl. May:ttz
Allerunderdånigste och Troplichtigaste Tiuenare och undersåte
Robbert Wilhelm Bruce
Corporal af Norra Skånska Cavalleriet

[Påskift] Hennes Kl: Höghet ArfPrinzessan och Kl: M:tz samptel. herwarande Råd willia detta hermed hafwa remitterat till Kl: Krigs Collegium som har att meddehla Supplicanten behörigt Resepass.
Stockholm d. 10 Octobr 1715
Uppå befallning
F Ehrenstrahl"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065993_00365
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/79 (1715)


EÄ, tab. 6
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Bruce_nr_745

2019-09-20, 19:07
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Rolla [1690 1/6] /.../ Aus Schweden erkommene Artollerie StallStats bedienten /.../
In Stettin
Fuhrherrer
Robbert Brüce
/.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00021
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00038
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054232_00045
Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1690/18 (1690)


EÄ, barn tab. 15: "Robert Bruce. Löjtnant vid garnisonen i Riga. Död ogift i kriget i Polen."

Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 460 / sid 87 (AID: v319671a.b460.s87)

2019-10-23, 22:43
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"StallStaten Bestående af Underbem:te Personer åthniuta alle sammans löhn ifrån d. 1 Aprill [1700] Emedan dhe äro för den tijden antagne
Under Stallmästare
Robert Brusse
Född åhr: 660
Lansman: Småland
Gifte och ogifte: Ogift
Tient:
I krig och warit med i Compagnier: tient und:r LifRegemente till häst[,]  690 wid Renströmen wid Artol: för Forherre"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054479_00036
Källa: Artilleri 1700, Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/20 (1700)

2019-10-24, 18:54
Svar #5

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
"AflöningzLista Oppå Öfwerstens wälborne Hr Gustaf Rancks anförtrodde Regemente Callmare Lähns Infanterie, hwar effter dess Öfwer- och Underofficerare medh Corporaler Trumslagare och Pipare, likmätigt Kongl: May:tz indelningzwärk och Stat för bem:te Regemente sine 1702 åhrs löhner hafwa att undfå och bekomma Nembl.
/.../
2. [Överstelöjtnantens kompani]
/.../
Sergeant Nils Dÿÿk avancerat till Feltwäbell den 16 Junij 1702, doch niuter här sin löhn i stället ifrån Förare Gustaff Bruss, som den 28 Sept: där på fölliande är död blifwen, och warit ogifft och i dess stelle ifrån Munsterskriff:e Hans Falck."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00629
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702)


Avlöningshandlingar år 1701:
"Föraren Hans Fagerström avancerat til Fältwäbel in Decemb:r 1700, som här ofwanför förmäles, då i hans ställe ifrån Furier af dhetta Compagnie Gustaff Bruss"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065760_00380
Källa. Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/53 (1701)


Avlöningshandlingar år 1700:
"Furier Hans Fagerström avancerat till Förare den 10 September 1700, behåller doch för samma åhr här sin löhn, i stellet ifrån Rustmestare Gustaff Bruss."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00753
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/52 (1700)


Avlöningshandlingar år 1699:
"Rustmäster Gustaf Bruss"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065758_00211


År 1698 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065757_00256


År 1697 - "Rustmästarn Gustaf Brüss ifrån Corp: af detta Comp: och N:o 93"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028378_00190
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028378_00194


År 1696 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00235


År 1695 - "Corporal Gustaf Brüss" - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00273 (Se samma uppslag: Majorens kompani: "Förare Oloff Wernick tagit afskedh in Decemb: 694 istället samma Dato från RegimentzAdjutant Frans Brüss"


År 1692 - Corporal Jöns Arfwidsson förlofwat på General Munst:n d: 10 Augustj 692 istället samma dato wärfd Gustaf Brüss."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065753_00229


EÄ, barn tab. 15: "Gustaf Bruce. Furir vid Kalmar regemente (KrAB.) 1700-09-10. Fänrik vid Kalmar regemente. Död ogift i Polen 1702."

2019-12-04, 22:26
Svar #6

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Praes. d. 28 April 1700
/.../
/.../ huru såssom iag för några Månader sedan erhölt een Remiss från Hans Kongl: May:tt och till det Kongl. CammarCollegium att Liqvidera, om mitt åtherstående Artollerie Stallmästare Gagie för 1692 åhrs giorde Tienst, Wijdh Reihnströmen, då wij samtel: af Artollerie Stall Staten blefwo wed åtherkombsten reducerade, och der på hijt kallade till Stockholm; då jag som Stallmästare war måste nödwändigt blifwa tillbaka att sluta mine Räkningar öfwer hwad som jag under händer hade, så utj Penningar som andre åthskillige saaker, hwilket sig utj 10 Månaders Tijdh uthdrogh till Räckningarnes inlefwerering: /.../
Jag nu åther mig wed Artollerie Stall Staten för Stallmästare Engagerat hafwer. Emoot hwilken justice iag förblifwer
/.../
Robbert Brüce
för detta Artollerie Stalmestare wed Reihnströmen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066983_00195 m.fl
Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, SE/RA/522/16/7a/5

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna