ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Bergm. Leijells brev om allmänn. i Malingsbo 1708  (läst 671 gånger)

2011-04-19, 17:23
läst 671 gånger

Utloggad legony

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1992
  • Senast inloggad: 2019-04-08, 17:08
    • Visa profil
Under mina excerpter i bergmästarämbetets arkiv (på ULA) fann jag denna skrivelse från dåvarande bergmästaren Adam Leijell Hindricsson.
 
Den rör en allmänningtrakt i Malingsbo som det uppstått en tvist om mellan Malingsbo bruk & dess intressenter och omkringliggande torp- och hemmansägare.
 
Då den såväl har ett allmännt historiskt som geografiskt och genealogiskt värde lägger jag ut hela transkriptionen här.
 
Mycket nöje!
 
/Leif G:son Nygård  
 
 
19
 
Afskrift.                                             Infin. d. 8 Dec. 1708.      
                                   
 
Högwälborne Herr Grewen, Kongl. Maijts Råd och President. Så och
Ädle och Wälborne Herrar Assessorer!
 
Till hörsamt följe af Eders Grefl. Excellences och Högl. Kongl Collegii befallning sub dato 22 Martii 1706 har jag den 4 och de följande dagarna uti framledne Augustii månad, noga undersökt om de Momenter, som eders Grefl. Excellenco och Högl. Kongl. Collegium behagat infordra, innan något änteligit slut kunde författas, berörande den uppwuxne stridighet emellan Kammarrådet Wälborne Petter Snack och dess medinteressenter i Malingsbowärken, belägen i Norr – Söderberkes och Ramsbergs Socknar - samt en dehl åboer deromkring, hwilka påstå hemmanen de besittja wara deras Skatte Egendom hwarmed de efter egit behag willja Disponera, antingen till Hyttebrukets drifwande i de närmaste hyttor eller och annorstädes.  
Bestående de omrörde Momenter därutinnan, at Eders Grefl. Exellence, och detta Höga Kongl. Collegium åtstundar underrättelse, först om Herr Kammarrådet Schnacks och dess Interresenter till deras Jernbruk större Tract af nästgräntsande Allmenning innehaft eller nu innehafwa än som swarar emot den recognition som derföre åhrligen betalas och ännu alt framgent betalas bör. Sedan och för det andra om någon af bemäldte åborne och Torparna hafwer, så som en rätt Bergzman idkat eller för tiden wärkeligen drifwer Hyttebruk. Jämwäl och för det 3,dje om huru wida berörde Hyttebruk fortsättas af egen Bergzmans eller af någon lången tid tillbaka tilldeld Allmenningz Skog. Samt för det fjerde och och förutan den Allmeningz Tract, som Herr Kammarrådet Schnack och des Med Participanter betala Recognition före. Ändå någon annan odisponerad där i lengden må finnas. Och på den händelsen, till hwilka Bruket må
 
20
må wara rådligast nÿttigast att den samma blefwe anslagen med mera.  
 
Hwad för den skull det första anbelangar, så emedan ej rätteligen inhämtas kunde om till Herr Kammar Rådet Schnacks Wärk, större trackt af Skog nÿttjas, är de ålagda Skogsören medgifw. Ingen Allmening som derunder förswaras, hwilken Ing(enj)euren Wälbetrodde Gilius Schröder efter Eders Gref. Excellences:n, och Högl. Kongl. Collegii befallning jemwäl Geometice affattat, till des widd och begehfne landtmånen och skogwäxande, blifwit skattad och (be)sigtigad. Hwarför et med desto större exactitude såd(ant) förrätta, acktade, men nödigt Allmenningz Skog(ar) i wissa Tracter fördela, följande den anledning och skillnad som Wärken emellan projecteras är gjo(rd).
Ehuru wäl Arrendatorn, dervid sig ej biuda låta utan som nödwändigheten fordrar, kohl till we(rk)ningarna till ömse Bruken disponerar. Betjenandes dock Biörsjö Hÿttan den dehl af Allmenningen med kohl, som inbegripes ifrån Knipbergs Bronn (ö)wer Trållberget, efter de i Allmenings Linien lagde  rösen uti Stångbergzmÿrröset. Sedermera i Öster öfwer norra sidan af Sjöarne, Socknarneände åhn utföre till Lumsen, derifrån följas Allmenings Linien till Oppswett sten, tädan åt till Knipbergs Bron, hwilken Tract 7500 Tunneland innehålla, hwaraf föjande intagor och Rödj(nin)gar inom samma krets Subtratceras böra, Nembl.
 
Hans Olssons i Ibbarbo ------------------------------------------------------------ T:l 71
Mårten Mårtenssons ibm -----------------------------------------------------------  ” 78
Zakris Johanssons -------------------------------------------------------------------- ” 32
Hindrick Perssons i Laggartorpet -------------------------------------------------- ” 40
Anders Mattssons i Lönfallet ------------------------------------------------------- ” 61
Jakob Anderssons i Aspmora ------------------------------------------------------- ” 71
Erik Johanssons ibm ----------------------------------------------------------------- ” 66  
Lars Olssons med Bröderna Anders
Olssons i Kjetslingsberget ---------------------------------------------------------- ” 54  
 
21
Hans Olssons i Kjetslingsberget --------------------------------------------------- ” 20
Mickel Jakobson I Söndagzbÿn ---------------------------------------------------- ” 93
Berttil Hinderson i Knipberget ----------------------------------------------------- ” 18
Mats Berttils ibm --------------------------------------------------------------------- ” 12
Hans Pehrson i Trållberget ---------------------------------------------------------- ” 26
Björsjö Bruks enskildta Röjning --------------------------------------------------- ” 32
Erik Olssons torp har ---------------------------------------------------------------- ” 18
Pehr Lars ------------------------------------------------------------------------------ ” 31
Jakob Hansson ------------------------------------------------------------------------ ”  9
Jöns Lars ------------------------------------------------------------------------------- ”  7
Lars Joensson ------------------------------------------------------------------------- ” 29
Pehr Hansson ------------------------------------------------------------------------- ” 30
Daniel Hansson ----------------------------------------------------------------------- ” 32
Hans Ersson --------------------------------------------------------------------------- ” 41
Hans Pehrson -------------------------------------------------------------------------- ”  4
Pehr Nilsson i Tåhlsboberget ------------------------------------------------------- ” 57
Herman och Michel Staphans Söner --------------------------------------------- ” 146
Hindric Andersson ------------------------------------------------------------------- ” 71
Johan Michelsson -------------------------------------------------------------------- ” 71
Hindric Nilsson ----------------------------------------------------------------------- ” 73
Hwilka tillhopa addrade göra Tunneland __________________________ 1293
 
I lika måtto afgå de på Björsjö Allmenningen sjöar och måssar  
såsom Mörttjern, hwilken till dess area har Tunneland ---------------------- ” 22½
Dackars Pelles tjerna -------------------------------------------------------------- ” 19½
Sjön Björsjön ----------------------------------------------------------------------- ” 74
Geddtjern med des måsse --------------------------------------------------------- ” 21
Prästängs Slogen ------------------------------------------------------------------- ”   7
Öfre Mellan och Nedre Långtjernarne med måssarna ------------------------  ” 76
Stormåssen --------------------------------------------------------------------------  ” 95
Långmåssen som sträcka sig i norr från Sjön Lilla Socken ------------------- ” 27
Tjerr Slogen -----------------------------------------------------------------------  ” 30¼
Glÿttjern -----------------------------------------------------------------------------  ” 1½  
Römossen --------------------------------------------------------------------------  ” 29½
Lumstjern med dess omkringliggande måsse ---------------------------------  ” 29¼
Damtjern ----------------------------------------------------------------------------  ”  5½
Norra dahlen af Sjön Stora Socken ---------------------------------------------  ” 47½
Norra dahlen af Sjön Lilla Socken ----------------------------------------------  ” 47½
                                                                                           SUMMA __ T:l __533
 
22
Än widare afdrages för oländig mark samt små måssar som för deras mÿckenhet och mätas kunna 210 Tunneland enär nu föregående 3:dne summorna 1293, 533 och 210 ifrån hela innehållet 7500 Tunneland tages, blifwa 5464 Tunnland öfriga som för skogsmark kunna asnes, hwilken med wacker ungskog är bewungen, sämre och bättre emellan 10 och 20 åhr gammal, björk och tall, förutan en skogzholm(e) hwid foten på et Bärg öster om hÿttan, Ställberg(et) kallat, som har mogen timmerskog, mera med dess widd ej är särdeles, kan den öfriga dehlen af Björsjö Allemenningen i dess godhet derigenom få någon besynnerlig tillökning. Utan efter noga mätande, så wäl i den bästa som mellers(ta) och sämsta skogen skattas hwart tunnland öfwerhwridet, kunna gifwa 10 Stafrum wed, görande inalles 54640 stafrum. Landtmånen beträffar så är den till hälften fröwäxt, den andra half(p)arten stenig och eländig, så att 60 åhr säkert och .. innan den en gång afhuggna Skogen återigen kan blifwa kohl för, hwilka 60 åhr med hela Stafrumstalet /Dividerade/ 54640 lemna in gwoto 910 2/3 Stafrum om året, som för Recognition böra läggas a 1 öre S:mt hwart Stafrum och gör 29 dl:r 16 öre S:mt.
 
På lika sätt har man procederat med den rÿmda Allmenningen som Nÿfors och Korslångshammar förslogs wiss underlagd är, hwilken tager sin beg(ÿn)nelse ifrån Stångbergzmÿrröset i söder till Sjön (St.) Kårslången tädan i öster förbi södra ändan af Gräsb(er)get. Sedan till Bondberget, därest Malingsbo bÿskog (e)mottager. Derifrån i Norr till Lumstjernsröse(t) och sedan i wäater till Stångbergzmÿrröset igen. Denna beskrefne Tract inbegripen 15400 Tunneland hwarund(er) de derinnom belägna Röjningar äro Neml.
 
Mats Pehrsons torp i Kietslingzberget innehållande ------------------------- 54 (T:l)
Olof Hindricksson ibm ----------------------------------------------------------  22   ”
Erik Pehrson i Skomakartorpet -------------------------------------------------  45   ”
Mats Göransson i Simmelsjön --------------------------------------------------  45   ”
Lars Pålsson, Påhl Nilssons enka, unga Anders Larsson i Källan --------  146   ”
Hin
 
23
Hindric Göransson i Källan ------------------------------------------------------ 41   ”
Lars Nillsson ibm ----------------------------------------------------------------  17½ ”
Göran Olsson och Anders Larsson ---------------------------------------------  35   ”
Jacob och Lars Mårtens Söner i Lumsen -------------------------------------- 150  ”
Olof Gunnarsson för Gudtorpet har Röjningar till ----------------------------  35  ”
Eric Nilsson i Skräddartorpet ----------------------------------------------------- 50  ”
Johan Pehrson ibm ----------------------------------------------------------------- 44   ”
Göran Jakobsson i Kurrbÿn ------------------------------------------------------  18   ”
Johan Pehrson ibm ------------------------------------------------------------------ 2   ”
Simon Olsson i Bornholm -------------------------------------------------------- 10   ”
                                                                                     SUMMA __ T:l __ 743
 
Sammaledes warder Skogslandet förminskadt af de där befinteliga Sjöar och måssar, såsom Spångbergsmÿren hwars Area innan  
Allmennings Linien är ----------------------------------------------------------- Tl. 60½
En dehl af Sjön Stora Socken ------------------------------------------------------  49½
Likaledes af Lilla Sock:n -----------------------------------------------------------  47½
Kjäringmåssen ------------------------------------------------------------------------ 49
Åhstjern och dess måsse i Söder --------------------------------------------------- 27
Lätjern och dess måsse -------------------------------------------------------------- 36½
Simmelsjön inom den ostridiga Linien med Abborrtjernan ------------------ 121 ¼
Lumssjön och dess måsse Getmåssen kallad ------------------------------------ 76½
Tålltorpstjern och dess måsse ------------------------------------------------------  30
Kurrmåssen --------------------------------------------------------------------------- 90½
Den dehlen af Sund och Glofstjern inom den  
ostridiga Linien innehåller ---------------------------------------------------------- 20½
Wästerbÿmåssen ---------------------------------------------------------------------- 94
Tållwiken inom den ostridiga Allmeningz Tract:n ------------------------------  47
Stora Måssen ------------------------------------------------------------------------  125
Skitjern -------------------------------------------------------------------------------- - 12
Skisjön -------------------------------------------------------------------------------- -  58
Klåstjern med dess måsse -----------------------------------------------------------  40
Sjön Korslångzkalfwen --------------------------------------------------------------  60
Den ostridiga dehlen af Korslången -----------------------------------------------  172
Stentjernarne söder om Gräsberget med dess måssar ----------------------------- 38
Qwarntjern jemte dess måsse --------------------------------------------------------  32
Långtjern -------------------------------------------------------------------------------- 21
Hökmossarne ------------------------------------------------------------------------ 141½
Hemtjern med dess måsse ------------------------------------------------------------  22
Kroktjern med dess måsse ------------------------------------------------------------ 15
Största dehlen af Långwatnet med wiken  
till Korslångz hammaren -------------------------------------------------------- 685 1/8
                                                                                        SUMMA __ T:l __ 2164    
 
24
Dess utan för oländig mark afföres åtminstone 854 Tunneland, emedan mäst förenämnde Tract deraf öfwerflödar, särdeles stora ofruktbara Berg, warande ett allenast kalladt Gräsberget, så widt i kring sträckande at det 283 Tunneland allena intager, blifwande således sedan alla Röjningar, Sjöar och måsar samt de sterile marken till åfwan sagde Tunntal ifrån.. en rest af 11639 Tunnland öfrigt som för skogsbärande mark kan anses. Ehuru wäl sjelfwa skogen stående merendels öfweralt ibland hällar och kärr är gles, samt tillwäxten nog liten, så at många tunneland knapt 3 a 4 Stafrum gifwa kunna. Dock finnes kring torpen wid Källan och jämwäl annorstädes i dalarna mogen ungskog af bättre wäxt, gran och Björk. Men största dehlen har allenast tallskog. Hwarföre och anseende till en sådan skogens beskaffenhet, kan hwart tunnland det ena med det andra tillräknandes ej mera innehafwa än fÿra Stafrum, hwilka med 11639 multiplicerade gifwa 46556 Stafrum och efter Landtmånen inom besagde gräntser wästan om städes är bergig och senwäxter, behöfwer skogen 75 åhr öfwerhufwudet i wäxande stå orörd, sedan den är afh(hu)gen blefwen. Inan dess tillgripande och nedläggande i kohlmihlan åter kan ske, dessa 46556 för den skullen 75 Dividerade producera 620¾ Stafrum årligen, hwilket a 2 öre S:mt hwart Stafrum gifwa 38 dlr 25½ öre i Recognition. Malingsbo Hammar hafwa hämtadt sin kohl fournin(gar) ifrån det stycket af allmenningen som inneslutes ifrån det Bondberget, följande Allmenings Linien i Söder till Damhedsröset. Sedan i wäster norr till sjön Hällsjön. Tädan till Lilla Djurlången, därifrån efter Söderberkes Socknerå, till wästra ändan af Hö(k)måssarna, och ändeligen till Bondberget igen. Denna Tract består af 7500 tunneland, hwar uppå åtskil(li)ga Röjningar äro gjorda som skogsmarken borttag(it).
Anders Erssons intagor i Bondberget bestiga till ---------------------------------- 56
Pehr Andersson i Skottorpet har ---------------------------------------------------- 168
Ander Bise ibm -------------------------------------------------------------------------- 4
Hindrick Bertilsson --------------------------------------------------------  ----------  80
                                                                                                                                   
                                                                                               Transport ___ 308 ½
 
25
                                                                                                 Transport ___308 ½
Johan Jons enka i Kifsta --------------------------------------------------- --------------5
Mats och Hindrick Christopherssöner i Djurlången -------------------------------  84
Hindric Matsson i Sången --------------------------------------------------- ---------  80
Pehr Larsson ibm ----------------------------------------------------------------------   58
Nils Johansson ----------------------------------------------------------------------   59 ¾
Lars Jons enka -----------------------------------------------------------------------  33 ½
Anders och Tomas Matssöner i Sjöändan -------------------------------------------   4
Djurlångstorpen tillhopa --------------------------------------------------------------- 60
En dehl af Gräsbergz intagor ---------------------------------------------------------- 27
                                                                                         SUMMA __T:l __ 1158
 
Förutan detta utsättas för oländig Landmåhn 330 Tunnland hwilka jemte 720 och 1158 af 7500 tagne lämna 5291½ Tunnland, som för själfwa bärande landet och har åtskilliga slagz skog. Den bästa är på norra sidan om sjön Stora Djurlången, tjenlig till timmerskog men mycket gleswäxter. Den sämsta åter ut med Hökmåssarna och Bondberget af späd Tallskog, så at efter noga bepröfwande samt et Tunnlands skattande, här och där i skogen, hwart och et tunneland öfwer hufwudet ej mera än 7 Stafrum tilläggas kunde, och till återwäxande för Landtmåhnens obeqwämlighet på många ställen behöfwa 65 åhr hwilka med
 
26
med Stafrumtalet 37040½ dividerade gifwa 569 11/13 stafrum årligen belöpande. Derföre i recognition a 2 öre S:mt 35 (dlr) 20 öre S:mt.  
 
Rästen af Allmeningen widkännas Klothÿt(an) i Ramsbergz Socken belägen och gör till sjelfwa innehål(let) 15003 Tunneland, beskrifwes sålunda, nembl. ifrån Hö(k)sjön i Söder efter Allmennings Linien, emot Gillerm(ås)sen. Tädan wäster, förbi Skogstorpet till Tupperöset. Derifrån Nårr till Söder Sjöarna. Sedan i Öster norr till Hökmåssarna. Röjningen äro därinom som följer –
Gräsbergs intagor bestiga till ---------------------------------------------------------  88
Göran Erssons i Ramsbergs Sockens skogstorp förswarar -----------------------  38
Hans Erssons i Skottorpet --------------------------------------------------- ---------  22
Lilla Korslångstorpet Påhl Ericksson Nils Andersson och
 Eric Markusson tillhopa ------------------------------------------------------------- 14..
Mats Zepherssons och Mats Matssons i Östra Kloten ----------------------------- 69
Anders Pehrsson ----------------------------------------------------------------------- 153
Anders Påhlsson -------------------------------------------------------------- ---------  25
Påhl Påhlsson i Klotsboda -------------------------------------------------------------   2
Mats Påhlsson ---------------------------------------------------------------------------   6
Hindrick Hindersson i Öfre Gillermåssen -------------------------------------------   5
Eric Ersson ibm ---------------------------------------------------------------------- 17 ½  
Bertill Nilsson och Didric Ersson ----------------------------------------------------  36                                                                                                                      
                                                                                          SUMMA __ T:l __ 60..  
Sjöar och måssar under Kloten -----------------------------------------------------------
Listjernen --------------------------------------------------------------------------------   8
Klotstjern med dess måsse -----------------------------------------------------------   25
Tårnerartjern med dess måsse --------------------------------------------------------  25
Långtjern -------------------------------------------------------------------------------- -- 7
Swintjern -------------------------------------------------------------------------------- -- 8
Lilla Kloten ---------------------------------------------------------------------------- 7 ½
Klotskalfwen ---------------------------------------------------------------------------- 28
Stora Kloten ----------------------------------------------------------------------------- 83
Listjern -------------------------------------------------------------------------------- ---   2
Grönkalfwen ----------------------------------------------------------------------------    3
Trindtjern --------------------------------------------------------------------------------  ...
Öfre Sandtjernsmåssen inom den ostridiga Linien --------------------------------  2..
Bägge Gillermåssarna ---------------------------------------------------------------- 10..
Lilla Korslången ----------------------------------------------------------------------  33..
Uddtjern -------------------------------------------------------------------------------- --  ...                                                                                                                    
                                                                                                   Transport ___1542
 
27
                                                                                                   Transport ___1542
Resten af Stora Djurlången -----------------------------------------------------------198
Resten af Långwattnet ------------------------------------------------------------- 80 3/4
Mats Ifwers måsse ------------------------------------------------------------------  9 1/8
                                                                                         SUMMA __T:l __ 1832
 
Och som på denna marken många stenskär finnas hwarest något tecken till skog neppeligen finnes, har man samma ofruktbara platser besiktigat deras Etendiie? skattadt och efter ihop i räknande befunnit dem 720 Tunnland intaga, hwarföre sedan Area af Torparnas opröjde ägor 606 tillika med 1832; för sjöar och måssar samt 720 Tunneland för oländig mark blifwa afdragen, återstå 11935 Tunnelands skogsmark. Och alldenstund större dehlen af Allmenningen under Kloten har glis tallskog uppå elak jordmåhn, såsom hällar, stenskär och ljungmark kan hwart tunnland ej högre beräknas än till fem Stafrum, hwilka på hela Tracten gifwa 59675 Stafrum. Dessa med 70 år i anseende till skogsmarkens beskaffenhet dividerade lämna 852½ Stafrum årligen, som a 1 öre S:mt Skogsören göra 26 dlr 20½ öre S:mt belopande således på hela Allmenningen under Malingzbo Wärken 197911½ Stafrum för hwilka i Recognition 130 dlr 18 öre S:mt årligen, efter förestående Calculation afläggas bör; där dock Herr Kammar Rådet 140 dlr 20 öre Smt betalar, och på det sättet 10 dlr 2 öre S:mt mera hwart år än skogen sig bedrager.
 
Wid detta tillfälle kan jag ej obemärkt lämna at Interessenterne af Tåhlsbobergs Grufworne i Söderbärkes Socken enär denna förrättning på Skogen förehades; igenom deras fullmäktige neml. Petter Bärckander ifrån Wästerbÿ, Hans Andersson i Tåhlsbo, Hans Larsson ibm, Tårsten Tårstensson, Pehr Jakobsson, Lars Olsson, Hans Olsson
 
28
son och Olof Nilsson ibm sig infunno anhållande at som Allmenningen i Söderbärke efter deras gräntser på den sidan åt Tåhlsbo grufworna, Billsjö Bruk torde blifwa anslagna, det måtte Tåhlsbo Grufworna med nödig grufweskog först underhjelpas, hwarom de så mycket mera Solliritera, som Tåhlsbo grufworne de endast i Söderbärke äro, hwaraf Bergslagen därsammastädes till hÿttebrukets fortdrifwande kan hafwa någon stöd; hwilket Kongl. Maijt icke mindre än Bergslagen till afsaknad aldeles förswinna lärer, där grufskog af Allmenningar dem förnekas skulle. Begärandes dertill en Tract som inneslutes ifrån Löfhållen hwid grufworne, följande wägen till Tåhlsbobergs bÿn, och sedan till Opswetten, hwilken är af 400 tunnelands begrep med wacker ungskog bewuxen.  
 
Och ehuruwähl Herr Kammar Rådets fullmäktig Arrendatoren Herr Abraham Robsam sig häröfwer utlåta månde, det swårt wille falla där grufwelagarne hwid Tåhlsboberget, den begärde Tracten af Allmenningen efterlåtas skulle, alldenstund de härintills oförswarligen hafwa åfwerkat Björsjöskogen med grufweweds huggande. Tyckandes bäst wara at den som Tåhlsboberget brÿta tänker, måtte och af egna hemmans skogar grufwewed ditföra.  
 
Dock likwäl som Tåhlsbo grufworne för den goda malmart de föra, äro nödiga ... åtskilliga hwilka sina malmbrÿtningar där hafwa egna skogar för deras aflägenhet till grufwewed wid Tohlsboberget ej kunna nÿttja; är min oförgripeliga mening, at det förslagne stÿcket af Allmenningen till grufwornes uprätthållande Conserweras bör; hwilket dock Eders Grefl. Excellences och Höga Kongl. /Collegii/ godtfinnande underställes till at fullgöra Eders Grefl. Excellences och Högl. Kongl. Collegii befallning, angående undersökningen, huruwida de klagande åboer och torpare på Allmenningen, såsom rätta Bergzmän hafwa idkat eller förtiden wärkeligen drifwer hÿttebruk, lätt jag dem samtelige hwid
 
29
hwid Biörsiö Hÿttan förkomma, gifwandes dem anledning så wäl häröfwer sig förklara, som hwad eljest denna saken beträffade. De widare kunde hafwa at påminna än de hos framledne Herr Landshöfdingen Högwälborne Herr Nills Gripenhjelm, redan skrifteligen insinuerat, hwarpå Olof Gunnarsson, Halfwar Larsson, Lars Påhlsson, Jakob Mårtensson i Lumsen och Anders Ersson sig angåfwo, berätande at föruthan de mångafalldiga kähl de hos Herr Landshöfdingen Gripenhjelm till deras rätts befästande framtedt om Gersjökällas beskaffenhet, hafwande sedermera et fastebref igenfunnit af åhr 665 d. 7 Julii Copialiter här hos följande under Lit: A hwaruti förmähles huru såsom Halfwar Larsson på Heden af Pehr Paullsson finne alt sitt anwända arbete på torpet med 150 dl kop:mtz handlat, hwartill igenom Härads Rättens förårdnande dat. d. 10 Aug. 1669 skog borde dehlas wide Litt B och som de i förmågo af grundade skähl sin äganderätt till torpet oklandrat i många åhr hafwa förswarat, förmoda de och utan Malingsbo Bruks intrång densamma få behålla, hälst de föregifwa med sina kohlningar till Malingsbo Wärcken aldrig hafwa legat för än 1698 den 11 Aprill, då Källskogen efter Herr Landshöfdingen Gripenhielms Ordres af Befallningzmannen Milander under förbud för den sattes, och Arrendatoren Herr Jacob Röbsahm, icke allenast Källskogen till Herr Kammar Rådets där ägande ¼ dehl utan och den öfriga Tracten tillgripa och kohla låtit.
Klagandes jämwäl Halfwar Lars arfwingar at Hindric Göransson besitjande Herr Kammar Rådets torpen stor Tract af deras skog i år kullfäldt, hwarföre de sig allen rätt förbehålla med påstående deras förfäder af Källskogen alla tider uti Gersjöbo Hÿtta, ihop med de andra hÿttelagarne hafwa brukat tackjern, hwilket och med en attest Litt C wille ärhållas, berättandes sig intet qwitence på tionde afgiften kunna framte. Icke eller wisa det Källan nå
 
30
någon hÿttedehl hwid Gersiöbo haft. Likaledes de... ingen af Kälboerne 1683, då Gersjöbo Hÿtta senaste gången upsattes i Bÿggnaden participerat och ha... dehl i grunden fast mindre der de för Bergzman någonstädes blifwit anskrefne.
 
Undertagandes Halfwar Lars arfwingar på Heden som där sammastädes hÿttedehl äger, dock intet för det torp Lill Pehrs torp kalladt de i Källan innehafwa, utan för den Bergzmans och Skatte Egendom de under Gersjöbo hÿttelag posidera, angifwandes sig i anseendet till skogen hafwa handlat torpet, hwilket de och sedan 1665 till understöd för hÿttebruket i Jersjöbo skola nÿttjat, tÿckandes swårt wara d... de emot förmodan ifrån skogen skulle stängda blifwa och hädanefter som Malingsbo Bruks kohlare afsedda, hållandes före en Bergzman så stor rätt till skogen äga som Herr Kammar Rådet i fall desamma af Höga Öfwerheten för Allmenning förklaras skulle, det de ej  eller förmoda willja utan göra samteligne sig förwissade om en fri Disposition öfwer skogen, då de hÿttebruket hwid Gersjöbo åter willja påbegÿnna som nu en tid för det emellankomne förbudet hindrat blifwa.  
 
Sedermera framstego Lars och Jakob Mårtensson i Lumsen hwilka berättade sig i anledning af Högl. Kongl. /Bergs/ Collegii Priwilegio för Björsjö Hÿttan ...Bruka wara befogade dersammastädes iämw(äl) äga dehl i grunden, och således ej anses kunna som kohlare under Malingsbo, intÿgandes der så wäl deras fader Mårten Jakobsson, som farfadren Jakob Olsson uti berörde Hÿtte Priwillegie finnes. Nämde och at fadren intill 1698 brukat Jern och fast Lumsetorpet de åbo, i Söderbärke Socken är belägit, skall dem ändå intet förwägras kunna där sine kohlningar medtaga till hÿttebruket i Bresiön, emedan Högbemeldt Kongl. Collegium som i dess Priwilegier för Hÿtta förelägger hyttelagarna at taga skogen i Norrberke dermed allenast welat tillkännagif
 
31
gifwa det de borde afhålla sig at gå in på Nÿa Kopparbergs skogen.  
 
Johan Pehrsson i Skräddartorpet tillstod sig aldrig brukat Jern, icke eller dess fader utan till Nyfors Hammaren sedan förbudet Publicerades sin kohl fördt. Men tillförene aflåtit dem stundom till Jersjöboda Hÿtta, stundom åter till Nyfors, förmodandes, at efter han på torpet fasta sig förwärfwadt, det ingen en sådan rättighet honom ifråntaga kunde i anledning hwaraf han anhåller torpets skog och kohl få nÿttja och anwända som honom bäst sÿnes.
 
Ifrån Söndagsbÿn war Mickel Jakobssons son Hindric Mickelsson inskickad, förebringandes, at dess faderfader Jakob Olsson i Kjetslingsberget haft tillstånd i Bresjö hÿtta bruka tackjern och det i kraft af Hÿtte Priwilegio. Dock skall fadren Michel Jakobsson efter fadrens död, som för 15 år sedan sig tilldragit, något hÿttebruk i mangel af skog ej åstadkomma kunnat. Dertill med har farbrodren Mårten Jakobsson hemmanet en tid förestådt hwarigenom fadren Michel Jakobsson at bruka hindrat blifwit, det han nu likwäl med alfware sig företaga tänka, så snart han den skog njuta får som Landtmätaren Ekman honom anslagit.
 
Ibbarborne neml. Hans Olsson, Zackris Johansson och Mårten Mårtensöner bekände sig aldrig hafwa brukat och gifwit tionde jern, utan till Björsjö Hÿttan i många åhr kåhlat. Ehuruwäl de warit sinnade hÿttebruk drifwa till hwilken ända de och i Biörsjö Hÿttebÿggnad första grunden lagt. Beklagandes i öfrigit det alla deras skrifter och Documenter berörande den rätt de sig i Ibbarbo förwärfwat, igenom wådeld wara förkomne, hwarföre de ej eller annat nu hweta förebringa än de tillförene hos Herr Landshöfdingen Gripenhjelm ingifwit, hwarå de sig åberopada, förmodandes alt sådant i rättwis Consideration komma lärer.  
 
Emot detta Tor
 
32
Torparnas andragande begärdte fullmäktigen S:n Abraham Robsahm få foga sina påminnelser, at dessa swaren skönja måtte huru obefogadt förenämnde åboer pretenderat såsom skattemän och jordägande få nyttja och besitta de på Kronones Allmenning uptagne torpeställen samt öfwer skogen wara rådande, berättandes hwad källboerne anbelangar det Källan af 2:ne fjerdedehlar bestådt tillhörande Malingsbo Bruk ¼ dehl hwilken 1654 därunder kommit och skattar 1½ Skllb Stångjern, ..samma fjerdedehl äro 3:ne utbÿggen neml. Enögestorp, hwilket en Bergzmans Sohn ifrån Jersjöbo Lars Matsson wid namn åbor, Wallborg Pehrs torp som Göran Olsson och Anders Ersson Wästgöte besittja, den 3dje kallas Lill Pehrs torp och innehafwas, at Halfwar Lars Arfwingar i Hedbÿn. De twänne förra hafwa ingen tilldelt skog, utan wid Härads Rätten uppå en sådan begäran fådt afslag wisar 8 lagda Copior under Lit: D-E. Men Lill Pehrs torp söker förswara 1/3 dehl af skogen under berörde fjerdedehl. Den andra fjerdedelen Wärrens benämbd har på sin båhlgrund Erich Danielsson å Stjufbarnens wägnar. Lars Påls skall ifrån denna dehl sig utbÿtt, ägandes dock 1½ Sÿsterdehl qwar i båhlen. Likaledes hafwa Claes Swensson, Lars Matssons arfwingar ifrån Sjöändan och Paul Michelssons arfwingar, på särskildte stellen sig utbÿgdt och skogen sin emellan sjelfwa efter behag delt. Alla dessa åboer påstå Robsahm sittja på Konungens Allmenning, likmätigt egor bejakande inför Härads Rätten den 9 och 10 Julii 16.. och jämwäl hwid allmennings skillnaden ifrån Presterne skogar A:o 1698.  
 
Och alldenstund Källeborne intet Hÿttebruk hafwa idkat såsom Bergsmän i det de hwarken egen Grund eller skog äga icke eller Hÿtte eller Grufwedehl, så skall nödwändigt följas Malingsbo Bruk som i anledning af Priwilegier och Resolutioner emot årlig Recognition äger Disposi
 
33
sition om Allmenningen, om Allmenningen där intill gränsande i Söder och Norrberkes samt Ramshÿtte Socknar, måtte gå framför så denne torpare på Allmenningen få nÿttja skogen till Brukets fortsättjande, Kongl. Maj:ts till gagna och godo, gällande för dem als intet, at de köpebref och bud och fasta sig derå förskaffat, emedan Sälljaren ej mera kunnat abalienera, än dess anlagde arbete på hus och jorden, men ingalunda skogen och grunden, hwilket äfwen i somliga fastebref expressio werbis, Konungen förbehållit.  
 
Kunnandes han således ej afse med hwad skog Torparne på Allmenningen willja kallas Bergsman och betaga Herr Kammar Rådet skogens nÿttjande utan åtskillnad.  
 
Hwid kommande den Proposition Halfwar Lars arfwingar göra, at efter de äro Bergsmän i Jersjöboda, hwilja de hafwa förmåhnen, till Allmenningen för den del Torpet berättas wara underlagdt, framför Herr Kammar Rådet, så sÿnes at sådant påstående helt orimligit, särdeles Jersjöboda Bergzmän en ansenlig och wacker skog till sitt bergsbruk äga, och ändå willja under sig draga den till Malingsbo Wärkens uprätthållande anslagne Allmenningen.  
 
Förmälande Nÿhÿtte Priwilegieum af år 1660 det Hÿttan skulle benöja sig med den skogsdehl som på wästra och södra sidan om masungnen och den wägen därifrån åt Malingsbo löper. Nu emedan Kjällskogen på wästra sidan om wägen åt Malingsbo är belägen kan man den ej annorlunda anse, än en Disponerad Allmennings skog för hwilka skogsören årligen betalas, och Bergsmennen i Jersjöbo således ingen makt äga på något sätt fören dem hwad Höga Öfwerheten faststäldt.
 
Berörande Lars och Jakob Mårtens söner i Lumsen så lämnar S:n Robsahm dem gerna sina Priwilegier för Bresiö Hÿttan till godo njuta men
 
34
men intet till Hÿttebrukets fortsättjande betjenas sig af skogen på Lumsetorpet, som i Söderberkes Socken är belägit. Och för den skull under Bresjön ej bör läggas med gifwande merbesagde Priwilegium det Interessenterne skola behjelpa sig med den skog som finnes på Norrberkes sidan, och utan någon Prejudice kan tillgripas.
 
Johan Pehrssons påstående i Skräddartorpet hölt S:n Robsahm före igenom dess egen bekjännelse lätteligen wara wederlagt, i det han hwarken är Bergsmans barn eller nånsin brukat tackjern. Icke eller hÿttedehl äger, utan från Nyfors Hammares opsättjande sine kohl ditfördt.  
 
Michel Jakobssons angifwande, at willja bruka i Bresjö Hÿtta, sade S:n Robsahm ingen förneka kunna. Dock med så ... at ingen skog därtill tagas ifrån Kjetslingsberget eller Söndagsbÿn emedan Söndagsbÿn et utbÿgge är ifrån Kjetslingsberget, hwilket 1667 under Malingsbo Bruks ägare kommit hwarå 1669 hafwa blifwit utgofwit, ses af Lit: F och är skönt då warande åboens Jakob Olssons namn under köpebrefwet ej finnes, har han likwäl med de andra ägarna till köpet samtÿckt, emedan dess torp Söndagsbÿn ej derifrån undertages.    
Sedermera skall Söndagsbÿn aldrig haft någon tilldeld skog, utan sig benöja låtit med afgärdabÿns rätt inom hanck och stör, hwarföre Jakob Olsson till hÿttebruket i Bresjön betjent sig af kohlningar på Kårslångsnäset. Men hwad han på Kjetslingsberget och Söndagsbÿn brendt har han /till/ Biörsiön framkjördt icke eller skall sonen Mickel Jakobsson, sedan fadrens död i Bresjön brukat förr än i år, hafwandes kohlen dertill wid Bresjö Hÿtta handlat.  
 
Hwad Ibbarbofolket hos Herr Landshöfdingen Gripenhjelm förebrakt at de warit Bergsmän, är efter S:r Robsahms tanke så mÿcket senare häfwit, som de sjelfwa måste tillstå aldrig Bruk
 
35
Bruk idkat, utan ifrån långliga tider tillbaka Biörsiö Hÿtta med kohlande understödt.  
 
Och som S:r Robsahm förmenar sig ljusligen hafwa wist det dessa torpare utan ringaste skähl hafwa Inqwiderat Principalen Herr Kammar Rådet Snack och hwarjehanda olägenheter jemte stor omkostnad honom causerat, förmodar han icke allenast deras åtal på skogens till intetgörandes utan och förbehåller Herr Kammar Rådet alla laga Reconwersion, såsom och at sjelf få anbringa det som till uplÿsning härutinnan lända kan, alldenstund större delen af Brukens Doccumenter och skrifter i Stockholm förwarade ligga.  
 
Beträffande det 3dje Momentet Eders Grefl. Excellence och Höglofl Kongl. Collegium will wara underrättad om huruwida hÿttebruket som någon af ofwanbemälte åboer och Torpare drifwer, fortsättas utan egen Bergsmans eller någon för längre tid tillbaka anslagen allmenningskog. Så emedan förestående Ransakning och hwad Parterne därutinnan å båda sidor andragit sådant nogsamt tillkjännagifwer, är onödigt något widare därom förmäla.  
 
Hwad hwidkommer om någon annan odisponerad Allmenning där omkring må finnas, förutan den Herr Kammar Rådet Schnach och dess med Participanter betala Recognition före, så will wäl en liten Tract i Söderberkes Soken, Bisen kallad, därtill Pretenderas. Dock skall samma Tract igenom dom ej ännu på alla sidor för allmenning wara förklarad. Hwilken och så späd skog hafwer, at den till kohlning ännu föga kan wara tjenlig. Elljest är ingen annan allmenning undertagandes den sträckning som Allmenningen kring Kloten, Nÿfors och Kårslången hafwer inuti Ramsbergz Socken, hwars nÿttjande Herr Kammar Rådet äfwen wäl påstår sig tillhöra den han och i många åhr häf
 
36
häfdat. Men om Herr Kammar Rådet så långt nu uti Ramsbergs Socken är berättigad at gå som han pretenderar, lärer bäst skönjas, enär den undersökning Eders Grefl. Excellence och Höglofl. Kongl. Collegium af d. _____ Herr Bergmästaren Swedberg jemte mig at förrätta ........ inkommer.
 
Sedan Herr Kammar Rådet Schnack af fullmägtigen S:r Robsahm fådt förnimma hwad hwid ransakningen i Orten emot åborne och Torparne på allmenningen blifwit andragit, är han med ett Memorial dat. 12 Now. inkommen. Derutinnan Herr Kammar Rådet är widare finnarnes påstående om ägande rätten till skogen will Refusera, beswarandes jämwäl korteligen deras hos Framl. Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen Gripenhielm insinuerade skrifter och Documenter.
 
Och som samma Memorial sine särskildt Citerade Allegater hafwer, lämna det in Originali jemte hwad öfrigit denna förrättningen kan angå, till Eders Grefl. Excellences och detta Högl. Kongl. Collegii ompröfwan och jag förblifwer.
 
Adam Leijell
Hindricsson
Källa: ULA, Bergmästaren i Västmanlands och Kopparbergs läns arkiv, F I:15, 1678-1850; Malingbo-Kloten, s. 19-36.
Transkription: Leif G:son Nygård
Ort & datum: Örebro 2011-03-31

 
Den finns också att läsa i mina Google Document, https://docs.google.com/document/d/10WidcJRUUjY_l0plYCKuaKjWiWuJd0sNtWEKniJk9WI/ edit?hl=sv&authkey=CPjAvCI#

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna