ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 19 augusti, 2014  (läst 2194 gånger)

2011-03-09, 20:31
läst 2194 gånger

Helena Nilsson

Men tack så mycket Stefan! Jag har bara 1947-2006 och fick inte upp Anders Gustav själv i den skivan.
 
Tack, då stämde inte angivelsen i min skiva.
 
Mvh Helena

2011-03-09, 22:28
Svar #1

Utloggad Mona-Lisa Mårtensson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 73
 • Senast inloggad: 2019-08-22, 16:29
  • Visa profil
Enligt SCB utdrag 1910 vigdes den 28/11 1910
Anders Gustaf Karlsson född 20/6 1873  
och Maria Johansdotter född 19/12 1877.
 
De finns även i folkräkningen 1910 och bor då i Hällby i Junsele.
Där står även att Anders Gustaf Karlsson är född i Ådals-Liden och att han är skogsarbetare och flottningsarbetare samt att Maria Johansdotter är född i Junsele.
 
I folkräkningen 1910 finns även en Anna Maria Backlund född 1877 boende i Västanbäck, Junsele.
Men hon är gift med Anders Karlsson född 1870 i Junsele.
Mvh
Mona-Lisa
 
(Meddelandet ändrat av Martensro 2011-03-09 22:30)

2011-03-12, 17:25
Svar #2

Utloggad Doris I Pålsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 11:53
  • Visa profil
Hej !
Försöker söka efter orten/byn Mo, i Mo resp Själevads kyrkböcker (HFL) men hittar inte denna by.  I födelseboken så skrivs ortsnamnet Mo, kan någon tipsa mig om vilken by som avses ?

2011-03-12, 17:30
Svar #3

Carl Szabad

I socknen Mo, som avstyckades från Själevad 1822, finns även en by som heter Mo. Det är svårt att veta vilka böcker du inte hittat byn i om du inte anger vilken tid som avses.

2011-03-12, 18:08
Svar #4

Utloggad Doris I Pålsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 11:53
  • Visa profil
Jag söker på första hälften av 1800-talet, hade tänkt börja med 1825 där jag funnit att den jag söker är född.

2011-03-12, 19:25
Svar #5

Utloggad Stefan Söderlund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 594
 • Senast inloggad: 2014-11-28, 19:49
  • Visa profil
Mo by finns inte medtagen i Själevads HFL, utan först sedan Mo fs bildades och första HFL som börjar 1827. Om du talar om vem du söker kan jag säkert hjälpa dig med referenser till kyrkoböckerna.
mvh
Stefan

2011-03-13, 10:28
Svar #6

Utloggad Doris I Pålsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 11:53
  • Visa profil
Hej Stefan!
Jag söker efter Lisa Greta Johansdotter Rådahl född 1825-01-24 i Mo.  
Anledningen är att jag söker egentligen efter Johan Carlsson Ruinnée från Aspås , född 1832-08-07, som har fått behandlingar för sin lamhet hos henne.
I Aspås sockenstämmoprotokoll från 1850 så omnämns Madam Elisabeth Margareta Rådahl från Nätra. Johan Carlsson har besökt henne tidigare och från att ha släpat sig fram på golvet m armarna, kunde han så småningom gå med 2 kryckor.
Vill gärna veta mera om denna Madam som var verksam i Nätra. Hittar inte henne i någon folkräkning eller HFL.
//Doris

2011-03-13, 13:52
Svar #7

Utloggad Stefan Söderlund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 594
 • Senast inloggad: 2014-11-28, 19:49
  • Visa profil
Doris,
du hittar henne i Mo by, Mo fs på AI:1 s86, AI:2 s85
hon gifter sig 28/9 1845 m änkemannen Bonden Olof Johansson från Bäck, Nätra
i Nätra återfinns hon på AI:4A s45, AI:5A s254
familjen flyttar 1851 från Nässjö, Nätra till Nordmaling
mvh
Stefan

2011-03-13, 14:27
Svar #8

Utloggad Doris I Pålsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 11:53
  • Visa profil

2011-03-13, 17:10
Svar #9

Utloggad Magnus Näslund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 26
 • Senast inloggad: 2021-02-03, 17:12
  • Visa profil
Det finns en mängd uppgifter i både provinsialläkarnas årsberättelser samt domboken om denna kvinna, i folkmun kallad Doktorinnan i Nässjö:
 
UTDRAG UR PROVINSIALLÄKARENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR NÄTRA DISTRIKT 1850
Innan jag afslutar denna korta redogörelse tillåter jag mig nämna några ord om den, särdeles utom districtet, beryktade quacksalverskan Lisa Greta Jonsdotter från Nässjö i Nätra Socken. Knappast har någon med mindre rätt wunnit ett sorts anseende än denna quinna, ehuru ej bör förnekas att hon genom ihärdiga frotteringar, isynnerhet under början af sin praktiska bana, förbättrade ett och annat fall af lamhet och gickt. Hennes anseende har inom districtet, oagtadt de många betygen, hwilkas ringa sanningsenlighet i de flästa fall wore lätt att ådagalägga, aldrig warit af någon betydenhet, hwaremot den gamla satsen: major ej lungingen reverentia, med så mycket större skäl kan på henne lämpas. Skaror af folk hafwa från aflägsna orter och landsskap besökt henne; Sällsynt är dock att besöken från samma håll förnyas, hwadan, sedan hennes moraliska underhaltighet äfven blifvit känd, crediten hotar blifva af kort waraktighet och förtroendet redan är i hög grad minskadt.
 
Bjästa den 15:de Mars 1851
W,Eneroth  
 
UTDRAG UR PROVINSIALLÄKARENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR NÄTRA DISTRIKT 1851
 
g) Quacksalfvare. Sedan Torpare- hustrun Margareta Rådahl, allmänneligen känd under det beryktade namnet: Doktorinnan i Nässjö, under året afflyttat från Distriktet finnes numera ingen quacksalfvare i större skala förtjent af att nämnas.  
 
Örnsköldsvik den 24 Mars 1852.
J. E. Håkansson.
Prov. Läkare i Nätra Distrikt.
 
 
UTDRAG UR PROVINSIALLÄKARENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR UMEÅ DISTRIKT 1851
 
g) Qvacksalfvare. I Nordmalings socken, ej långt ifrån gränsen emellan Westerbotten och Ångermanland, har under år 1851 bosatt sig en från Nätra Distrikt och socken, hvarest hon några [överstruket, oläsligt] år idkat qvacksalfveri i större skala, flyttad gift bondhustru, hvars slägtnamn är Rådahl, hvilken ehuru mycket okunnig lyckats draga till sig en skara sjuklingar från alla väderstreck. Enligt hvad jag hittills kunnat utröna, nyttjar hon samma medicin för de mest olikartade sjukdomar. Så har hon t.ex. för en 70- års man med börjande amanrosis ordinerat coloquient- och lavendel- tinktur att dermed skiftevis bestryka ögonlocken och emot Dyspepsi och Laryngitis chronica samma medicin invertes. Föröfrigt använder hon åderlåtningar i nästan alla sjukdomar. Hon lärer consumera för flera tusende riksdaler årligen mediamenter, till största delen reqvirerade från Stockholm. Under Herr Landshöfdingens besök i Nordmaling den 8:de dennes undergick hon kansliförhör, hvarvid äfven jag var å tjenstens vägnar närvarande, då hon upp föregaf sig hafva af Kong. Collegium erhållit tillstånd att med varsamhet utöfva medicinen, men, som hon ej derpå kunde förete något bevis, ålades hon att dermed till Konungens Befallningshafvande inom en månad inkomma, vid äfventyr att i annor händelse för sin olagliga industri blefva pliktfälld.
 
C. Hay
 
Utdrag av Domboken med Nätra tingslags häradsrätt uti Hämra - år 1849: den 24 oktober  
Till detta ting hade LandsFiscalen Gustaf Söderqvist (Själevad) å tjenstens wägnar, uttagit stämning å Toparen Olof Johansson i Nässjö hustru, Lisa Greta Johansdotter - - beledsagad och biträdd af Bokhållaren C.J. Wättersand. Landsfiskalens stämningsansökan upplästes, K.B:s skrivelse till honom, d:r Eneroths rapport. - Hustru Lisa Greta Johansdotter, - tjugufyra år gammal, med städad hållning och fördelaktigt utseende, af ordinär längd, smärt kroppsbyggnad och oval ansigtsbildning, med mörkbrunt hår, ljus, något bleklagd hy, lifliga blå ögon samt fina och reguliera anletsdrag, som bära präglen af känslighet och förstånd i förening med en wiss grad af svårmod, åberopade - - ett förr ingifwet, så lydande Prestbewis: - - är född i Mo socken den 1sta Januarii 1825, eger god Christendomskunskap, begagnar på tillbörligt sätt Salighetsmedlen samt är känd för att föra ett redligt och ordentligt lefverne, attesteras Nätra den 30 April 1849. A. Borgström, Pastor loci, sigill,  
 
samt berättade - - - att hon å tid och ort, som omförmäldt är. föddes af fattiga föräldrar, Fadren, dåvarande Torparen och Sågställaren, numera aflidne Johan Rådahl, och ännu lefwande Modren Lisa Anderdotter, uti hvilkas hus hon jemte fyra syskon, som i yngre år samteliga afledo, upfostrades och qvarblef tills fyllda tjugu års ålder, hvarförinnan hon, fjorton år gammal, efter att hos Församlingens Pastor hafwa erhållit undervisning i Christna Salighetsläran samt tidigt lärt läsa, första gången admitterades till H.H. Nattward. Sedan hon derpå under ett års tid warit i tjenst, ingick hon år 1845 äktenskap med sin nuvarande Man, Torparen Olof Johansson, med hvilken hon följande året afflyttade till Nässjö, hvarest de nu hafwa sitt hemvist. Under äktenskapet hafwa makarna sammanaflat tvänne barn, hvaraf det ena, genast efter födseln, med döden afgick, men det andra ännu lefver, och tillika med Mannens twänne barn af förra giftet, uti föräldrarnes hus åtnjuta wård och upfostran.  
 
Som hennes fader i lifstiden inom Orten ofta plägat anlitas såsom hästläkare, hade hon från spädare åren warit wan att se Medicamenter användas, samt redan vid 10 a 12 års ålder, drifven af en inneboende lust, börjat befatta sig med sjukdomars botande, derwid hennes naturliga fallenhet och säkra instingt altid skyddade henne från misstag samt hon blifwit i tillfälle att genom noggranna iakttagelser och fortsatt öfning utbilda sina anlag. Till en början hade hon endast meddelat råd för sår, bulnader och yttre åkommor, men då hennes erfarenhet mer och mer vidgat sig samt hon, genom studium af flere läkareböcker, hvaritll författarne dock nu ej kunde upgifwas, och behandlingen af olikartade sjukdomar, hunnit förwärfwa sig både säkerhet och insigt i sin konst, har hennes praktik äfwen omfattat inre åkommor med stigande framgång. Ehuru hon aldrig utbjudit sin konst, har ock antalet af henne besökande klienter på de 3ne sista åren utomordentligt tilltagit, så att hon, i brist på utrymme för deras herbergerande, ofta måst hänwisa dem att å annan ort söka behöflig Läkarevård. De åkommor, hvaruti hennes behandling isynnerhet visat sig wälgörande, woro, bulnader, lamhet, sårnader och benskador; men äfwen invärtes sjukdomar hade hon till ansenlig mängd lyckats bota. De medicamenter, hon begagnat, hafwa hemtats dels i från Bjästa District Apothek och dels ifrån Stockholm. Utan dekokter och infusioner å en mängd örter, dem hon sjelf årligen insamlar, har hon endast begagnat lofliga och oskadliga medel, såsom Slagwatten, Hjertstyrkande droppar, Rogifvande - Prinsens hvita - och Bäska Magdroppar, Riga- och Tulitons-balsam, Mandel-Ricin- och Camfert-olja, Kron- och Såp-Essencer m.m. hvarå verificationer medelst inhändigade räkningar kunde företes- Frotteringar och åderlåtningar, de förra särdeles flitigt, de sednare efter föreskrifterna uti en för sådant ändamål studerad ”Åderbok”, hafwa äfwen användts och städse med god påföljd. (Här följer en mängd skriftliga intyg från personer som hon botat).  
 
I denna avskrift av domboken gjord av kyrkoherde Paul Silén i Nätra på 1900-talet har han tillagt: Madam Rådal i Nätra fick 1849 besök av en lam från Aspås som blev frisk och skollärare.

2011-03-13, 17:57
Svar #10

Utloggad Doris I Pålsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 75
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 11:53
  • Visa profil
Detta var mycket intressant att läsa . Tack !

2011-04-18, 10:46
Svar #11

Utloggad Krister Rundqvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2360
 • Senast inloggad: 2021-05-07, 07:24
  • Visa profil
Jag är alldeles förvirrad. I vilken socken ligger Näsåker? Ådals-Liden har jag fått uppgift om, men när jag slår upp Ådals-Liden i AD så hamnar jag i Medelpad i det som kallas Liden i dag. Kan nån hjälpa mig att reda ut detta?

2011-04-18, 10:53
Svar #12

Carl Szabad

Näsåker ligger i Ådals-Liden sn som ligger i landskapet Ångermanland och Västernorrlands län. Jag kan inte se att det står Medelpad någonstans, men det torde väl vara bäst att kontakta AD om det i så fall.

2011-04-18, 21:56
Svar #13

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Det är sammanblandning mellan de olika Liden. Du har fått träff på Indals-Liden då du hamnat i Medelpad. Men det är Ådals-Liden du skall söka.

2011-09-11, 14:07
Svar #14

Utloggad Mona Eriksson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2013-09-27, 11:33
  • Visa profil
Har någon en översiktskarta över byn Fiskja.
 
Min morfar och mormor, Adolf Emanuel Englund f 1882-06-25 Fiskja, d 1967-06-26 Häggenås, Kristina Eugenia Öhman, f 1886-06-06 Fiskja, d 1960-05-12. De var kusiner.
Är det någon som känner till var de föddes/ bodde i Fiskja?
 
Föräldrar=
Adolfs far o mor = Jöns magnus Englund f 1838-03-23, d 1903-03-30. Anna-Brita Andersdotter f 1836-01-18, d 1913-01-29.
Kristinas far o mor = Erik olof Öhman Dahl f 1852-03-05, d?. Brita Magdalena Sundström f 1848-12-17, d ?.
 
Finns information, kartor, foton gällande denna trakt och familjer så tar jag tacksamt emot detta. Eventuella kostnader för materialet kan mailas till mig. Vänligen Mona

2011-09-11, 15:27
Svar #15

Utloggad Per Molin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 313
 • Senast inloggad: 2016-09-18, 14:58
  • Visa profil
Hej Mona!
 
De var födda i Gudmundrå församling, Västernorrlands län, Ångermanland.
Källa: Sveriges dödbok 1909-1999.
Mvh. Per

2011-09-12, 07:08
Svar #16

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6289
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 08:47
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Det är nog svårare än så. Frågan ställdes under Gudmundrå så Mona vet nog att Fiskja ligger i Gudmundrå. Men Kristina Eugenia är född i Öd nr 1 där fadern Erik Olof Öhman tituleras arbetare, flyttade in från Högsjö 1883 och åter till Högsjö 1891. Möjligen kan han bo i samma gård som familjen som står högst på samma sida i AI:8c: Gabriel Andersson Granström, gårdsägare JA Hellman handelslokal.
J M Englund var torpare i Fiskja och i AI:7a påstås hemmanet ligga under Vestins hemman. Det torde vara Israel Vestin på Fiskja 2.
Enda chansen att lösa detta är nog att komma åt laga skifteskartorna för respektive by.

2011-09-12, 17:02
Svar #17

Utloggad Mikael Nahlén

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 433
 • Senast inloggad: 2016-11-11, 20:31
  • Visa profil

2011-09-15, 15:13
Svar #18

Utloggad Mona Eriksson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 12
 • Senast inloggad: 2013-09-27, 11:33
  • Visa profil
Tack för alla tips till samtliga som svarat på min förfrågan.
jag ska följa upp era förslag.  
Vänligen Mona

2013-06-13, 09:07
Svar #19

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11817
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 21:45
  • Visa profil
Ett album i Porträttfynd har ägts av en Johan Viberg, troligtvis Myckelsjön (tytt som Liyekelsjön). Många kort är från Ullånger, så jag antar att mannen bodde där.
 
I Sveriges dödbok 5 finns två personer, som avled med adress Myckelsjön, Ullånger. Den ena på 30-talet och den andra på 40-talet.
 
Är Myckelsjön ett nybygge eller fanns det ett annat namn på platsen tidigare? Jag hittar det inte i Församlingsboken eller Husförhörsboken.
 
Ann-Mari
Ann-Mari Bäckman

2013-06-13, 15:14
Svar #20

Utloggad Britt-Marie Holmsten

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 435
 • Senast inloggad: 2018-03-12, 14:06
  • Visa profil
Lillåkersjön?? Olof Bölins familj???
 
(Meddelandet ändrat av bmh 2013-06-13 15:33)

2013-06-13, 16:33
Svar #21

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11817
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 21:45
  • Visa profil
Nej, jag tror inte det står Lillåkersjön, för det måste vara en stapel nedåt, om man läser ett y i den första delen. Nu finns det ett Myckelsjön i Indal också, har jag för mig. Man får ju bara gissa sig till vad det kan vara för plats. Tyvärr finns det en hel del Johan Viberg i Ullånger att välja mellan och jag har inga andra ledtrådar att gå efter.
Ann-Mari Bäckman

2013-06-14, 07:15
Svar #22

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6289
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 08:47
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Det är otvivelaktigt Möckelsjön ca 3 km V om Getberg. Kan räknas till Invik. I Ullånger AII:3a 164 (Invik 5) hittar jag tp Johannes Vibergs änka (sedan 1909 21/5) Karolina Ullberg f 1862 24/9 i Ullånger. Troligen är väl Erik Albert Viberg f 1893 längre ned på sidan en son.

2013-06-14, 08:40
Svar #23

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11817
 • Senast inloggad: 2021-06-13, 21:45
  • Visa profil
Tack Per! Jag ska kika på uppgifterna och se om de passar in på något sätt. Att ägaren till bunten av korten heter Johan Viberg, kan ju betyda vad som helst, men troligtvis att korten kommer från den personen vid köptillfället.
 
Viberg
 
Ann-Mari
Ann-Mari Bäckman

2014-08-17, 23:11
Svar #24

Utloggad Linda Strandgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 188
 • Senast inloggad: 2020-04-21, 12:19
  • Visa profil
Hej!
Jag söker efter en by som heter Salberg som verkar vara lite klurig att hitta i kyrkböckerna. Jag har lyckats hitta byn i
Bjurholms kyrkoarkiv, Husförhörslängd, SE/HLA/1010013/A I/2 (1827-1833 (1834)) s.19.
Vet någon var jag kan hitta byn i senare eller tidigare kyrkböcker?
Kan inte hitta byn i sockenkatalogen.  
Jag börjar misstänka att det är en by som hoppar emellan socknarna.  
Tacksam för all hjälp

2014-08-18, 06:59
Svar #25

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6289
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 08:47
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Hej!
Tydligen en del av Aborrtjärn. Detta hittade jag under Bjurholms berättarakademi:
Abborrtjärn
Denna by daterar sig enligt jordboken från år 1777, då nybyggaren och lappdrängen  Nils Jonsson  f. 1771, från Holmsjö, erhöll landshövdigens resolution på 16 frihetsår. Den första bosättningen sägs ha ägt rum i den nu s. k. Innerbyn, eller vad som i folkmun ännu och någon gång även i 1700-talets kyrkböcker kallas Brunnsnäs. Ytterbyn upptogs senare och skall ha kallats Salberg. Ur Hembygdsboken Bjurholm-Nordmaling sid 464 inlagt av Bo Nilsson

2014-08-18, 07:43
Svar #26

Utloggad Eva Susann Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 370
 • Senast inloggad: 2021-05-21, 17:30
  • Visa profil
Salberget nämns redan 1667 enligt din faders avskrifter av domböckerna, om det nu är samma Salberget
 
Utdrag ur databas Kråken
DBN1667,26/3,§7:
Anlangande den gamla sak eller fordran, som Margreta Larsdotter ifrån Salberget kärar för Rätten, likasom hennes Sal: faderfaders Gundmundh Olssons hemman, som han besutit haver i Lakamark, skulle vara obetalt, så blev därom noga efterfrågat och rannsakat och befunnit som följer, Näml:  Nämdemännen av Grundsunda Socken betygade, att vid pass 40 år sedan haver en man hit varit, som de hålla före skulle varit denne pigas faderbroder, och om samma handel fordrat, vilken på den tiden intet bekommit haver. Och nu är ärendet fast gamler, så att ingen gångesman kan utletas, utan av en gammal man Mats Nilsson i Dombäcksmark betygas här ifrån, att Gundmundh Olofsson för stor gäld skull lämnat hus och hem till dess betalning. Alltså kan denne ringa Rätten för denna gången icke mera till saken göra, emedan som urminnes hävd är åkommen.
---
 
Utdrag ur databas Kråken
Nils Jonsson är född 1751-04-07 och ej 1771, som angivits ovan
Brunsnäs,A1:3,2/5,s78,1778-84,nybyggare
Brunsnäs,A1:4,3/6,s118,1785-94,nybyggare
Sedan från cirka 1806 Aborrtjärn till sin död 1833
 
Erik Lydig fanns i Salberget enligt utdrag ur databas Kråken
Toböle/Salberget,A1:4,1/6,s29,1785-86,nybyggare-död-f.1736
 
Vänligen
Susann

2014-08-19, 06:24
Svar #27

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6289
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 08:47
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Margreta Larsdr:s och Erik Lydigs Salberg är med all säkerhet inte samma Salberg. Detta Salberg finns på gränsen mellan Gideå och Nordmaling på vägen mellan Flärke och Hyngelsböle. Nils Jonsson bodde däremot i rätt Salberg.

2014-08-19, 11:06
Svar #28

Utloggad Linda Strandgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 188
 • Senast inloggad: 2020-04-21, 12:19
  • Visa profil
Jag söker den salberg i Bjurholm där denna person föddes:  
Nils Johan Nyman f. 1829 i salberg
Nils Johan Nilsson Nyman [tav] [tab]  
Född: 1829-01-04 Bjurholm Salberg  
Källa: HFL,FB  
Död: 1908-01-22 Stensele Långvattnet  
Källa: HFL  
 

2014-08-19, 12:02
Svar #29

Utloggad Eva Susann Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 370
 • Senast inloggad: 2021-05-21, 17:30
  • Visa profil
Hejsan Linda
 
Utdrag ur databas Kråken
 
ANSEDEL 40355 Nils Andersson  
Född: 1804-11-16 i Nordmaling , Aborrtjärn
 Död:1839-05-05 i Bjurholm , Norrnäs
 Föräldrar
  Vigsel: 1795-11-22 Nordmaling
 Far: Anders Sundman Nilsson
       född 1770 i Grundsunda, Grundsunda. Död1840-10-01 i Norrnäs,Bjurholm
 Mor: Maria Kristina Eriksdotter
       född 1770-11-23 i Nordmaling, Öre. Död1808 i Bjurholm,Bjurholm
 
 
Vigsel:
 Gift med: /Partner: Katarina Helena Nymark Andersdotter .Vigsel:1824-12-05 Bjurholm
             född 1797 i Umeå lands, Umeå lands
  Barn:
     1 Anders Nilsson,född 1825-12-06 , Bjurvattnet. Död 1839-10-11, Norrnäs
     2 Nils Johan Nyman Nilsson,född 1829-01-04 , Salberg. Död 1908-01-22, Långvattnet
          Make: Kristina Margareta Natanaelsdotter , född i 1817-05-24, Forstjärn.
          Make: Sara Johanna Andersdotter , född i 1843-12-09, Blekfjäll.
     3 Maria Kristina Nilsdotter,född 1831-04-04 , Salberg
     4 Erik Gustav Nilsson,född 1834-09-19 , Vackerås
          Make: Ulrika Andersdotter , född i 1829-03-25, Bastuträsk.
     5 Olof Nilsson,född 1835-11-29 , Vackerås. Död 1835, Vackerås
 Anteckningar:
 Källhänvisningar:
 Notis nr 1 BJ/Aborrtjärn,A1:1,1/4,s23,1819-24,son
 Notis nr 2 BJ/Bjurbäck,A1:1,1/4,s22,1825-26,nybyggare
 Notis nr 3 BJ/Norrnäs,A1:2,2/4,s71,1829-30,son
 Notis nr 4 till Nordmaling 1830
 Notis nr 5 BJ/Malby 1830-
 Notis nr 6 BJ/Nyland,A1:2,1/4,s32,1832-33,inhyses
 Notis nr 7 BJ/Nyland,A1:3,1/5,s36,1834-39,nybyggare
 Notis nr 8 BJ/Norrnäs,A1:3,2/5,s79,1839
 
Allt detta finns också gratis på webben på www.kråken.se och där kan du följa den sökta både framåt och bakåt
 
Vänligen
Susann

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna