ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga  (läst 2901 gånger)

2000-04-28, 00:05
läst 2901 gånger

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Finns det några säkra belägg på vem kyrkoherde Brodde Svenonis (död 1656) i Rogberga första hustru Kerstin Nilsdotter (död 165(1))var dotter till?
Per Stille har i SoH 1992:3-4, s 194, gjort en identifiering utifrån Tveta dombok 1665 där herr Anders Hornaeus i Rogberga skrivit under ett kontrakt bland arvingar till skogvaktaren Mickel i Tenhult. Det står dock inget uttryckligen där att han var arvinge. Herr Anders var gift med Sara Broddesdtr, en dtr t Brodde Svenonis ohh Kerstin Nilsdtr. Stille identifierar Kerstin som dotter till skogvaktarens måg Nils Eskilsson. Kan inte kyrkoherde herr Anders Hornaeus ha skrivit under som verifierande kyrkoherde istället tillika med herr Johan i Barkaryd?  
Min ifrågasättning av identifieringen beror på följande notiser ur domböckerna (tillika med att herr Brodde Svensson ohh Kerstin Nilsdtr tillsammans med Jöran Nilsson Gyllenfalk ohh Ingierd Stråle skänkte en kalk till Barkeryd kyrka 1650):
 
Sunnerbo härads dombok (GHA) 1635 10/1, f 2r (målet ingår i en större rannsakan om frälsegods i ofrälse händer):
 
”Jtem haffuer och Capiteinen Manhafftigh Jöran Nilßon, Medh sitt bro-
derbarn och Söschonne, Kirstin Nilßdotter, huilcken haffuer een Prestman
till ächta, Anna Nilßdötter som äger Factoren Jöran Sölffwester, arff efterne
Frelßes godz. Nemligen Siöabro helt heman, Klöckzhult helt heman, Grimß
bögd helt heman, doch fordom förmedlat. huilcka godz dhe efter dereß
Moder Märita Pederßdotter till ÿalt, arfft haffua, huilcken fick een
ofrelßes man Nilß Booßon be:d til ächta, medh huilcken hon för:te barn
aflat haffuer. Och huadh så är att föte hustru Märiteß barn
icke kunna förswara Frelßet; Tå tillbiuda sigh S. Peder Arffuidßons
Arffuinger, som rette Frelßesmen äre, ätterlegga barnen Peninger derföre,
och aff samma godz hålla Frelßet Rusttienst efter det bleff
aff for:be Märit Upundt på första byte aff sin söskonne i sin
Liffztidh, doch med dhen beskiedh om henneß barn kunna bliffua
Frelß, Skulle dhe samme godz behålla. Bruckaß för Ladegårdz
godz Vnder Siöabro, och haffua brede Vydh andra ouißa Pertzeler
tagit kiörkotienden etc”
 
(gårdarna Sjöabro, Klöxhult och Grimsbygd ligger i Pjätteryd sn, Sunnerbo härad. I samma socken ligger Kåse-ättens säteri Öjhult. Jöran Nilsson adlades Gyllenfalk och hans mor var frälsekvinnan Märta Persdotter [Kåse] - se SAÄ, Elgenstierna)
 
 
Konga dombok (GHA) 1636 12/7, f 72: (sic! vissa mål i originaldomboken saknas i den renoverade, och även tvärtom, så därför bör man kolla bägge!):
 
”Sammadagh tingskiötteß effterne Frelßegårdar. Nemligen Åreda
itt hemman, Räntar 2 lispund. Linneschruff Räntar 1 1/2 lispund. Vgnanäß
itt hemman, räntar 1 lispund medh Andre sedwanlige Vtlagor i större
och mindre perseler, jfrån S. Jöran Sölffuesterßons hustru Anna Nilß-
dötter. och Nilß Jesperßonß hustru Elißabeth Nilßdötter, och Alle deraß
Arffuinger, huilcka gårdar dhe effter deraß Modher, welbördigh Fru Mä-
ritt Kåße lagligen arfft hadhe. Och tilegnadeß in Vnder welbördigh
Man Per Stråle till Kråksiö, och hanß hußfru welbdig Fru Be-
ata Ohrhane, som rätta byrdh äger, för 450 Dr Sölffuermynt;
Och är Kiöpebreffuet daterat den 12 May. 1635. Vnder Jöran
Sölffwesterßons eget Signete  etc”
 
Sunnerbo dombok (GHA) 1652 19/11, f 63r:
” Sammadagh Jnlades j retten, ett Fast och krafftigt kiöpebreff,
uthgifuet aff fordom Majoren Edelle och welb: Jöran Nielsohn
Gyllenfalck till Långåeßa, och iempte hans angeborna handh
och Signëte, jempte flere welb: godhe herrars som Måns
som ther till witnes öfuer hafua warett, som är welb: Nielß
Jespersohn till Granåes, och welb: Jöran Sÿlfuersterßohn
til Granbëk, och wällärdhe herr Brodz Suenonis, dat:
Jönekiöpingh den 24 Martij 1635: och förmähles uthj förbe:te
kiöpebreff, thett welbe:te Jöran Nielßon Gyllenfalck, af frÿ willia
och welberåddt modht hafua opundt och Såldt then Edle
och welb: man Sahl. hoes Gudh Niels Siöbladh then älldre,
någre sjne Arffeldhe och kiöpte Frelßehemman, och ther
På tillförenne icke något lagafångh giffuet, för een
Anßeenligh stor Summa peninger som sielffua kiöpebrefuet
förmähler, aff huilka hemman nu effter handen welb:te welb:
Sahl. Nielß Siöbladh arffaldne äre, Nembl- Siöabro och Grimß-
bögd till Sahl. Siöbladz Söhnasohn den Edle och welb: hërr
Majoren Carll Siöbladh till hërstadh, och hans welb: kiëra huußfru
Maria Stiërna för be:ta Barnen medh theras wißa och ouiße
sedhwanlige uthlagor, huilket them nu här mz, med Lagafångh
blifuer Confirmerat.”
 
Av ovanstående uppgifter vill jag dra slutsatsen att kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga i sitt första gifte möjligen var i äktenskap med Kerstin Nilsdotter som var dotter av fogden Nils Bosson och dennes frälsefödda hustru Märta Persdotter [Kåse]. Det skulle således vara två syskon som skänkte kalken 1650 till Barkeryd kyrka.
Det är dock inga klargörande bevis, ej heller de som Stille framfört i SoH. Ber därför släktforskare som har dessa i släkten sätta frågetecken för härstamningen bakåt för Kerstin Nilsdtr tills ytterligare bevis framkommit.

2001-02-22, 11:58
Svar #1

Utloggad Per Falkman

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2012-11-04, 12:04
  • Visa profil
Broder,
 
Läste med stigande intresse Ditt inlägg i  
anbytarforum av den 28 april 2000.
Du refererar där till Sunnerbo härads dombok 1635.  
Nu undrar jag om Du möjligen känner till en Lars  
Andersson som ska ha varit befallningsman i  
Sunnerbo 1639-1641. Jag söker kunskaper om honom  
eller kanske om en annan  befallningsman Lars  
Andersson som ska ha arrenderat Kinds härads  
fögderi från 1624.Någon av dom kan eventuellt ha  
varit min anfader och far till befallningsmannen  
Johan Larsson i Falkenberg.
 
Bästa hälsningar
 
Per Falkman

2001-03-12, 19:18
Svar #2

Utloggad Antti Alfthan

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 99
 • Senast inloggad: 2021-02-23, 09:14
  • Visa profil
Om Brodde Barck.
Det tycks vara tämligen säkert att sockenskrivaren i Padasjoki (Finland) Johan Barck (??1665-1740) var farbror till häradsskrivaren i Elimäe/Strömfors Johan Barck (ca 1717-1769).
Men bröderna Brodde och Johan Johannis Barck gick i skola år 1676, fem år efter Britta Broddesdotter och kh i Barkeryd Johan Johansson Barck vigdes. Det enligt uppgifterna jag har fått.  
Nu undrar jag om det finns några som helst uppgifter om denne Johan Barcks kanhända tidigare giftermål? Det kunde ju vara en syster till Britta Broddesdotter som är moder till pilten Brodde - och brodern Johan, hellre än Britta själv? Alltså finns det flere döttrar utom Sara och Britta till Brodde Svenonius i handlingarna?  
 
Hälsar vänligast
Antti

2001-03-31, 11:50
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Stämmer verkligen årtalet 1671 som det år då kyrkoherde Johan(nes) (Johannis) Barck ingick giftermål med Britta Broddesdotter? Årtalet kommer ifrån herdaminnet (Växjö stifts del 7 s 102), men var är källan till denna uppgift? Troligen bör paret ha gift sig strax i anslutning till att Johan Barck blev kyrkoherde 1666 efter sin fader. Det kan då stämma att bröderna Johan och Brodde Barck kan vara född ca 1667-69, eftersom man vanligen var ca 20-22 år gammal då man skrevs in vid universiteten (de skrevs in 1689 i Åbo).

2001-04-01, 19:51
Svar #4

Lotta Johansson (Lotta)

Hej!
 
I Växjö stifts herdaminne under Rogberga står att Brita Broddesdotter var född 6/6 1627, och i Smolandi Upsaliensis står bara att hon var gift med Johannes J Barck (stud i Uppsala 1659). Så jag antar att det är under Barkeryd det står något vigselår. I Rogberga vigsellängd finns dom inte med som vigda, och den börjar 1666.
 
Var bodde Britta när dom gifte sig? Följde barnen med sin styvmor Kerstin Zackrisdotter när hon gifte om sig? Enligt Tveta härads dombok 1664 19 februari så är Kerstin gift med herr Sven i Lommaryd, och enligt Växjö stifts herdaminne (Rogberga) är hon omgift med kyrkoherden i Adelöv Sven Höök (efter Broddes död). Gifte Brita och Johannes sig i Adelöv eller Lommaryd?  
 
Britta är, om födelseåret stämmer i herdaminnet, 44 år när hon gifter sig med Johannes. Är det inte rimligt att tro att dom varit gifta längre?
 
I domboken, bl a 1672, nämns en mantalskommissarie Israel Johansson Barck, gift med Elisabet Haraldsdotter. Hon är dotter till prosten Harald i Alseda. Israel har även en syster som är gift med herr Andrea i Nässjö. Vem är denne Israel Johansson Barck? Är han son till Johannes Ludovici, och bror till Johannes J Barck, eller är han son till den senare? Eller möjligen inte släkt alls?
 
Mvh//
Lotta
 
PS Enligt båda nämnda böcker ovan så hade Brodde Svenonis tydligen fyra omyndiga döttrar när han dog samt döttrarna Britta och Sara.

2001-04-03, 12:01
Svar #5

Ulla Esping

Broddesläkten hör till mina anor.Brodde Svenonis farfar var skattebonden Brodde Svensson på gården Boarp,Barkeryd.Svenonis var måg till en av legendariske skogvaktaren Mickel Jönssons döttrar troligen Anna,gift med Nils Eskilsson, Barkeryd. Brodde hade 4 döttrar med 1:a hustrun Kerstin,1 son som dog som liten med 2:a hu.Kristina Zakariasdotter. Dotter Sara f 1636 g m Andreas Hornaeus,Britta f 1647 g m Johannes Barck, Elisabet f 164? g m 1 Kornetten Nils Brant,2 m trumpetaren Anders Dyberg.En av Svenonis döttrar okänd för mig.Elisabets dotter Kerstin Brant gift med mönsterskrivare Petter Lindbom från Skallarp i Forserum. Om honom hans anfäder och ättlingar har jag skrivit boken Välbetrodde mönsterskrifwaren recenserad i Släktforum 4/98.Säljs av mig,120:- Hänvisar till källorna i boken. E-post:ulla.esping@mail.bip.net

2001-04-03, 15:46
Svar #6

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Ulla Esping!  Läs mitt inlägg den 28 april 2000 ovan och även debatten under: Anbytarforum: Källor: Domböcker: Tolkning av text        
ifrån inlägg den 19 aug. 2000 och framåt. Uppgiften att kyrkoherde Brodde Svenonis var gift med en dotterdotter till skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult är baserad på ett felaktigt tolkningantagande ur domboken!  Rätta detta i din bok vid nästa versions utgivande (en mycket trevlig bok du skrivit förresten, som du skall ha all heder av).
 
Mvh
Niclas Rosenbalck

2001-04-04, 17:31
Svar #7

Ulla Esping

Niclas Rosenbalck!Tack för inlägget med källhänvisningarna. Det satte myror i huvudet på mig och jag behöver tid att gå igenom debatten och kolla egna källor innan vet om jag skall instämma med dig. Så jag återkommer. Tack också för omdömet om boken. Gladde mig. Häln.Ulla Esping

2001-04-04, 21:03
Svar #8

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10826
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 17:15
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Ulla,
Förutom de hänvisningar Niclas Rosenbalck ger Dig ovan skulle jag vilja rekommendera läsning under ätten Bååt och de länkningar som finns i denna diskussion. Tror även att detta kan intressera Dig, om Du nu inte redan gått igenom det materialet.
Vänligen,
Olle Elm

2001-04-10, 22:39
Svar #9

Ulla Esping

Niclas!  Det blev rivstart för mig som ny i Anbytarforum och givande.Jag har gått igenom tre debatter:Brodde Svenonis, Tolkning av text och ätten Bååt. Det var ganska länge sedan jag sysslade med Broddesläkten. Glad att jag sparat alla anteckningar och smålappar. Jag ger mig inför dina bevis och argument, som är övertygande. Än så länge finns inga bevis för släktskap mellan Brodde och Mickel. Påvel Haraldssons mening om Nils Eskilssons måg som var dragon etc.har jag hela tiden tyckt vara konstig. Och intuition skall man inte förakta. Att jag gick på kyrkoherdarnas underskrifter som arvingar i contractet utan att uppmärksamma att det var fel generation när det gäller Barck var oursäktligt och jag undrar om inte Hornaeus vid den tiden fortfarande var gift med första hustrun.  
 
Men en del talar fortfarande för att Kerstin var Mickels barnbarn. Gården Lockarp som Eskil fick i donation 1624 är granngård till Boarp och Brodde träffade väl den unga privilegierade Kerstin. Och så det här med namnen på döttrarna. Det var ju vanligt att barnen fick far- och morföräldrars namn och att en del namn går vidare i släkten. Här finns både Britta, Anna, Sara och Kerstin som går igen i Brodde/Lindbomsläkten. Detta är ju inga bevis men kan vara ledtrådar.
 
Det är förresten skäl till att jag tvekar inför ditt förslag att Kerstin skulle vara dotter till Märta Persdotter och Nils Bosson. Någon mer Märta hittar jag inte. Att Brodde var vittne åt Gyllenfalk var naturligt. Långåsa ligger i Barkeryd, Broddes hemsocken och han var ju både rusthållare, ryttare och dessutom vällärd. Båda hade kommit hem efter krigsslutet och ville kanske i tacksamhet tillsammans med sina fruar ge en gåva till kyrkan. Kan inte se något hållbart argument för din teori. Det kanske kommer.
 
I Rudolf Björkmans Tenhults herrgård 1542-1911 finns mer information om Påvel Haraldssons skrivelser. (K.A.Copiebok för Jönköpings län) När Hans svärfar dog, Mickels måg, drog kronan in skattehemmanet Töresboda, som denne fått i donation. Påvel skriver till reduktionskollegiet 1659 för att få behålla sina privilegier. Han fick samma år 1659 21/7 via landshövding Printz ett svar undertecknat Gustaf Bonde. Livstidsfriheter skulle inte avse annat än ordinarie räntor och Mickels barn,mågar och barnbarn hade inte något övrigt attpretendera på deras undfångna benådning. Ändå anser man inte obilligt att de får behålla 4 tunnor spannmål och frihet vid utskrivning. Gården Töresboda får Påvel njuta så länge han har sin länsmansbefattning dock förbehålles oss framledes .....låta reducera landsmanhemmanet.
Kanske hade den tiden kommit 1665?  
 
Olle!  Roligt träffa dig i detta sammanhang. Mänskliga relationer är viktiga då som nu. Tack för tipset om Bååt. Nu verkar det tyvärr som om det inte längre berör mig. Jag forskar ju på min egen släkt och inte på släkter. Åtminstone inte ännu.
 
Hälsningar till båda / Ulla Esping

2002-04-21, 22:20
Svar #10

Anders Dyberg

I ett inlägg ovan av Ulla Esping uppges att Elisabeth Broddesdotter gifte sig 2:a gången med Trumpetaren Anders Dyberg.
Anders Dyberg tillhör min släkt som jag börjat titta på. Jag har en uppgift att de gifte sig 1680.
De fick bl.a en son Löjtnant Nils Dyberg f 1681.
Det som jag är intresserad av om någon har en uppgift vem Trumpetaren Anders Dybergs föräldrar var och från vilken gård och socken Anders Dyberg och hans föräldrar kom ifrån. Jag söker urspunget till namnet Dyberg, om det nu går att finna.

2009-09-25, 17:11
Svar #11

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Det slutgiltiga beviset för att Brodde Svenonis i Boarp är svåger till majoren Jöran Nilsson Gyllenfalk finns bland brev ifrån 1650 i Växjö domkapitels arkiv se text nedan. Broddes hustru Kerstin Nilsdotter är alltså dotter till fogden Nils Bosson ohh Märta Persdotter [Kåse]. Kopplingen till Mickel i Tenhult faller härmed som ett raserat korthus och spiken i kistan är slagen för denna oriktiga genealogiska konstruktion.
 

Majoren j Långåsa är Jöran Gyllenfalk vilket visas av:

 
vsv
Niclas

2009-10-28, 22:50
Svar #12

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1141
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 10:24
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Tackar så väldigt mycket för denna uppgift Niclas och allt däromkring!

2009-10-29, 18:35
Svar #13

Utloggad Lars Norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 459
 • Senast inloggad: 2020-12-21, 13:16
  • Visa profil
Hej!
 
Nu inställer sig frågan, hur ser Nils Bosson och Märtha Persdotters anor ut?
 
Mvh
 
Lars Norrby

2009-10-29, 22:15
Svar #14

Utloggad Lars Skillius

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 753
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 07:13
  • Visa profil
Märtha Persdotter/Märit Pedersdotter tillhör ätten Kåse. Gunnar Tonnquist har på sina webbsidor en redovisning av hennes anor som förefaller seriös och korrekt.
 
Mitt problem under 1600- och 1500-hundratalet är källhänvisningarna. Jag vill nämligen helst själv se källorna. Där dessa är uppgifter i litteraturen är de förmodligen korrekta i de flesta fall. Men Tonnquist nödgas för vissa uppgifter stödja sig på andra personers webbsidor och dessa låter sig inte utan vidare kontrolleras.  
 
Hälsningar
Lars Skillius

2009-10-30, 11:50
Svar #15

Utloggad Lars Norrby

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 459
 • Senast inloggad: 2020-12-21, 13:16
  • Visa profil
Tack för ditt snabba svar, Gunnar!
 
Självklart måste fakta gå att verifiera i primärkällan, även om man många gånger kan få god vägledning. Det finns ju en tämligen omfattande diskussion under Kåse här på Rötter, men den är ganska snårig att följa om man inte hittar ingången till sin egen forskning. Där finns en möjlig Per som kan vara fadern till Märta. Ska genast leta reda på Gunnar Tonnquists sida.
 
MVH
 
Lars Norrby

2009-10-30, 20:52
Svar #16

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1141
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 10:24
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Kan bidra med det Niclas Rosenbalck uppmanade mig att läsa om denna släkt:
 
SAÄ (har inte de exakta sidorna eller volymerna antecknade, men det finns en del att läsa om släkterna Kåse, Drake och Kyle)
SoH 1986:2 Margareta Pedersdotter (Roos), Sven Laurensson (tre blad) i Vadstena och Magnus Drake i Kalvenäs av Jan Liedgren
SoH 2003:1 En sparre med någor krams där under av Kaj Janzon
Finnveden under medeltiden av Curt Härenstam
 
När det gäller Gunnar Tonnquists webbsida så, utifrån vad jag läst i materialet ovan så verkar det stämma ganska bra  men med två möjliga undantag.
 
Några födelseårtal och andra datum vet jag inte riktigt var de kommer ifrån (har inte frågat Gunnar heller).
Gunnar hade även uppgifter om Nils Turessons (Balk av Billa) hustru Birgitta Pedersdotter anor. Jag slängde iväg ett mail och undrade om källorna till de uppgifterna och fick svaret att källan var ovannämnda artikel SoH 1986:2 som någon nämnt på Anbtytarforum. Artikeln innehåller dock inga uppgifter om hennes anor vad jag kunde se så de uppgifterna har jag tills vidare bortsett från.
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av Martinb 2009-10-30 20:58)
 
(Meddelandet ändrat av Martinb 2009-10-30 21:06)

2009-10-31, 06:00
Svar #17

Utloggad Lars Skillius

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 753
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 07:13
  • Visa profil
Tack, Martin, för att du delade med dig av Niclas Rosenbalcks tips. Jag kommer att hänga på låset när biblioteket öppnar efter helgen.  
 
[Sedan kanske vi bör be moderatorn för denna diskussion med rubriken kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga att flytta de senaste inläggen, förslagsvis de daterade den 30 oktober, till diskussionerna om ätten Kåse.)  
 
/Lars

2013-04-23, 19:52
Svar #18

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1141
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 10:24
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Den källhänvisning man bör använda för brevet som Niclas har saxat ut ett avsnitt av i sitt inlägg den 25 september 2009 är efter kontroll:
 
Domkapitlets i Växjö arkiv EIII:2 sid 82
 
mvh
Martin

2013-04-24, 11:27
Svar #19

Utloggad Lars Skillius

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 753
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 07:13
  • Visa profil
Tack, Martin, för källhänvisningen!
 
För övriga läsare vill jag nämna att ovannämnda brev, som Niclas Rosenbalck fann 2009, var entrén till mina medeltida anor i det småländska lågfrälset.  
 
/Lars

2013-04-24, 18:03
Svar #20

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1141
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 10:24
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej Lars,
 
Det var samma för mig, minns det som igår när man såg inlägget och förstod innebörden (att man hade att göra en tid framöver) .
Sedan dess har det dykt upp ytterligare en bekräftad adelsgren för min del  
 
/Martin

2013-04-27, 07:00
Svar #21

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Martins källhänvisning ovan på brevkopian han fick av mig är lite missvisande. Den rätta arkivkällan är:  Vadstena landsarkiv, Växjö domkapitels arkiv EIII:2 akt nr 62 (p.82-83). Då aktnummer är de som används av äldre arkivforskare bör dessa anges, maskinpagineringen har skett av landsarkivet och är inte heltäckande.

2015-07-26, 14:11
Svar #22

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1141
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 10:24
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej!
 
Den 23:e maj i år så meddelade Katarina Sohlborg ett fynd under Bark/Barck här på Anbytarforum som inte riktigt går att få ihop med vad som står i Smolandi Upsalienses angående Brodde Svenonis barn.
 
Katarina Sohlborg - postat lördagen 23 maj 2015 - 18:40:
År 1715 den 22 mars  
 
Mönsterskrivaren Anders Westerberg ansöker att få gifta sig med sin avlidna hustrus syskonbarn jungfru Helena Barck, vilket beviljades.  
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1714:1 (1714-1715) Bild 2320 / sid 241 (AID: v655168.b2320.s241, NAD: SE/RA/1311)
 
 
* Mönsterskrivaren Anders Westerbergs avlidna hustru hette Ingierd Flachera och dog 1714-01-13 i Ödestugu (Ödestugu BI:1 sid 181). Hennes föräldrar var enligt herdaminnet kh i Reftele Johannes Svenonius Flacherus och hans hustru Elisabeth Broddesdotter (död 1713 i Reftele).
 
* Helena Barcks föräldrar var kh i Barkeryd Johan Barck och hans hustru Brita Broddesdotter
 
Eftersom Ingierd Flachera och Helena Barck anges vara kusiner (syskonbarn) så borde väl Brita Broddesdotter och Elisabeth Broddesdotter vara syskon?
 
Herr Brodde i Rogberga hade en dotter Elisabeth (som tidigare i tråden nämnts) som var gift först med korpralen Nils Brandt och sedan med Anders Dyberg och hon dog 1699 i Boarp, Barkeryd där hon och systern Sara hade arv, så det är inte hon utan det rör sig om två olika Elisabeth Broddesdöttrar.  
 
Finns det någon som har något belägg för att Johan Barcks hustru Brita var dotter till Brodde Svenonis i Rogberga? För med Katarinas fynd så verkar det ju troligare att hon var syster till Elisabeth Broddesdotter i Reftele. Göran Sparrlöf skriver (i Med bibel och svärd - kyrkoherde Broddo Svenonis i Rogberga , SoH 1999) att Brita Broddesdotter nämns aldrig i samband med Boarp och man kan förmoda att hon blivit utlöst från gården. En annan förklaring till att hon inte nämns kan ju alltså då vara att hon inte ens är dotter till Brodde Svenonis.
 
Det finns uppgifter på internet att Elisabeth Broddesdotter gift med Johannes Flacherus var dotter av Brodde Jacobsson i Markeryd, finns det några belägg för denna uppgift? Johan Barcks hustru Elisabeth anges vara född 1647 enligt en avskrift av gravstenen (SoH 1999), var inte Brodde Jacobsson redan död då?
 
Växjö Stifts Herdaminne del 7 sid 102 anger att Johan Barck i Barkeryds hustru hette Brita Broddesdotter Amberg och var dotter till gästgivaren Brodde Jacobsson, något som skulle passa med ovanstående.... belägg/bevis?  
 
mvh
Martin
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2015-07-26 14:46)

2015-07-26, 19:04
Svar #23

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2223
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 15:17
  • Visa profil
  • Hemsida
Anders Westbergs far är troligen kyrkoherde i Örslösa, Andreas Catulli Gothilander

2015-07-26, 22:56
Svar #24

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Jag fick 1997 en utredning om Lohmsläkten i Rydaholm, där Ingird Torstensdotter Lohm gift med gränsridaren och länsmannen Brodde jacobsson i Markaryd. Så långt säkra källor för mig.
Sedan skrev vederbörande att Brodde tidigare var gift med Anna Carlsdotter och en son var Johannes Brodensis Anberg.

2015-07-28, 13:06
Svar #25

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1141
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 10:24
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Tack för era inlägg, jag söker något mer konkret kring just Elisabeth Broddesdotter eller Brita Broddesdotter, med källor, ifall någon har det

2015-07-28, 16:50
Svar #26

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1674
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 11:26
  • Visa profil
Hejsan Martin, Elisabeth Broddesdotter gift 1) med sin styvbror kh i Reftele Johannes B. Komstadius och 2) med dennes efterträdare Johannes S. Flacherus anges som dotter i Brodde Jacobssons  andra gifte (säkerligen, säger författaren). Uppgiften finns i Gamla Halmstads Årsbok 1958, sid. 24. Artikeln (ca 30 sidor), är en omfattande kartläggning av släkten med utgångspunkt i Jakob Broddesson, borgmästare i Halmstad, är skriven av Paul Wilstadius. Han anger ingen källa (så vitt jag ser) till denna uppgift.
Du bör kunna låna boken via fjärrlån på biblioteket.
 
Vänligen,
Calle

2015-07-28, 16:53
Svar #27

Utloggad Calle Lindström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1674
 • Senast inloggad: 2021-03-06, 11:26
  • Visa profil
Martin, ett tillägg. Brodde Jacobsson anges i ovannämnda artikel död i Markaryd 1644 26/3.
 
Vänligen,
Calle

2019-11-08, 12:28
Svar #28

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 223
 • Senast inloggad: 2021-02-14, 10:03
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Jag har sedan länge noterat att Kornetten Petter Strömstedt gifter sig med Britta Bark i Härlunda (R)  1726-11-26 (Härlunda C:3 (1722-1768) Bild 107 / sid 317). Nu har jag stött på uppgiften att Britta Bark är dotter till Brodde Johannis Bark och född i Skara 1703-01-27. Hur säker kan man vara på att dessa båda uppgifter rör samma Britta Bark?

2019-11-08, 13:19
Svar #29

Utloggad Ulla Lundell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1639
 • Senast inloggad: 2021-02-23, 15:43
  • Visa profil
Hej Anders


Har kollat lite överallt om din fråga och jag skulle tro att Britta är samma person som du skriver om. Jag kollade i Centrala soldat registret om Petter Strömstedt och där fanns det en men upplysningarna där var få. Han fick avsked 1732 och var befäl i Västgöta regemente.


MVH Ulla

2019-11-08, 13:48
Svar #30

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 223
 • Senast inloggad: 2021-02-14, 10:03
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Tack Ulla,

Jo Petter Strömstedt har jag relativ god koll på. Han och hans första hustrun Ulrika Silfverlood är mina anor. Jag tror som du att senare hustrun Britta Bark sannolikt är dotter till Brodde Bark, men skulle ju gärna ha en säker källa på detta.

Vänligen
Anders

2019-11-08, 14:49
Svar #31

Utloggad Ulla Lundell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1639
 • Senast inloggad: 2021-02-23, 15:43
  • Visa profil
Hej Anders


Hittade i Skara stadsförsamling föddebok 1703 att en Britta Bark var dotter till borgmästare
Brodde Johannis Bark ingen anteckning om vem som var modern.
MVH Ulla

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna