ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 09 augusti, 2008  (läst 4263 gånger)

2007-01-01, 17:43
läst 4263 gånger

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Hej Jan-Åke!
Tack för dina kommentarer. Nedan finns de noteringar kring affärer i Slungsås som jag noterat under perioden 1624-1700 (den period jag gått igenom domböckerna). Är tacksam för kompletteringar kring notiser som jag kan ha missat under denna period eller notiser utanför denna period.
 
Mina ”intressen” i Slungsås är dels relaterade till Mickel Björnsson och dels till Jöns Börjesson. Vidare finns ytterligare en möjlig relation till Trotte Andersson (se inlägg 2006-12-12).  
 
Från materialet har jag dragit några slutsatser:
 
? Jacob Jacobsson bör vara dotterson till Håkan Jönsson. Enligt 1676-06-22 förvärvar en systerlott i Slungsås. En broderslott har tidigare köpts från en Stefan Håkansson i Granstorp av Jacobs far Jacob Ericsson. Vidare har Jacob Jacobsson tillsammans med sin syster ärvt en systerlott. Kan inte tolka detta på annat sätt än att Jacobs morfar heter Håkan och att det då bör vara den Håkan Jönsson som nämns 1624.
 
? Hustrun Karin Jönsdotter i Slungsås, nämnd 1689-10-08, bör vara halvsyster till Michel Björnsson. Detta framgår av att Jacob 1689-10-08 hänvisar till inlösningen 1684-10-29 från Michel Björnsson där denne uppges ha inhandlad gården från sina halvsyskon.
 
Materialet väcker också en del frågor:
 
? Något som är oklart är hur stor del av gården Håkan Jönsson köper 1624. Om det är halva gården bör slutsatsen kunna dras att även Börje Håkansson är son till Håkan Jönsson (Börje omtalas som jordägare 1675-06-14)
 
? I samband av kravet på inlösen från Mickel Björnsson  1684-10-29 hänvisas till ett fastebrev från den 23 juni 1626. Såvitt jag kan se i domböckerna ägde inget ting rum detta datum.
 
Fastighetsaffärer i Slungsås 1624-1700
Datum avser tingets första dag.
 
1624-07-14
Håkan Jönsson köper Slungsås från Jöns Börjessons syskons Per och Nils Börjesson och Kerstin Börjesdotter.
 
1624-09-17
Trotte och Peder Anderssons köp av halva gården (se ovan).
 
1639-10-14
Trotte Anderssons köp från ”salig” Peder Andersson (se ovan).
 
1653-07-01
Trotte Andersson och hans hustru Karin Jonsdotter säljer en fjärding i Slungsås till sin son Peder Trottesson och hans hustru Märit Gudmundsdotter för 43 riksdaler. (Köpet daterat 4:e dag pingst 1652).
 
1665-01-26
Per Trottesson, Lars Trottesson, Anders Trottesson och Jon i Rude säljer 1/4 Slungsås till Jöns Mattsson i Kävsjö.
 
1674-03-12
En Anders Persson nämns som skattejordägare i Slungsås i samband med ett mål rörande en äng i Hillerstors gärde som hävdats av Slungsås.
 
1675-06-14
Forsättning på målet 1674-03-12, denna gång företräds Slungsås av Jacob Jacobsson. Börje Håkansson nämns som jordägare.
 
1676-06-22
Jacob Jacobsson en systerlott av en fjärding i Slungås av Börje Svensson i Mo, Lars Börjesson, Håkantorp , Elin Håkansdotter.  Vidare har Jakob och hans syster Kerstin ärvt den broderslott som deras far Jacob Eriksson köpt av Stefan Håkansson i Granstorp 1664-12-29 för 20 daler smt. Dessutom har man ärvt moderns systerlott i Slungsås.
 
1676-12-11
Anders Persson i Slungsås ger tillkänna att han förlikts med Lars Simonsson i Hillerstorp, på dennes hustrus vägnar, om en niondel i en fjärding i Slungsås som klandrats.
 
1677-03-05
Anders Persson får fasta på en fjärding i Slungsås där han ärvt en broderslott.  Säljare är Nils Persson i Hädinge (bror), Jon Nilsson i Hillerstorp (troligen svåger), Lars Håkansson i Bråarp (troligen svåger), Karin Persdotter i Hillerstor (syster och hustru till Lars Simonsson) och Elsa Persdotter i Mjogaryd (syster och hustru till Nils Jacobsson). Undantag en systerlott som ägs av Ingrid Persdotter äger.
 
1684-10-29
Jacob Jacobsson begär och får lösa den åtting i Slunsås som Michel Björnsson äger (och som han tillhandlat sig av sina halvsyskon). Här framgår också att Jacob äger en fjärding med hänvisning till fastebrev 23 juni 1626.
 
1689-10-08
Hustru Karin Jönsdotter i Slungsås klandrar en åtting i Slungsås, som skall vara hennes moders jord, ifrån Jacob Jacobsson. Jacob visar upp fastebrev från 1684-10-31 (se ovan).
 
1691-10-31
Jacob får lösa en åtting i Slungsås som ägs av Joen i Mjogaryd och dennes syskon.
 
1692-11-12
Jöns Börjesson förvärvar del av Slungsås dels genom arv och dels genom köp av för 33 daler och 24 öre.
 
Köper 1/8 i Slungsås 1692-02-11 av  Jacob Jacobsson för 36 daler.
 
1693-05-18
Ingemar Köllerström klandrar Nils Perssons köp av ? i Slungsås från Jacob Jacobsson. Nils är ej tillstädes.
 
1693-10-23
Ingemar Köllerströms, på sin fader Mickel Björnssons vägnar, klander av Nils Perssons köp. Här framgår att Mickel är släkt i tredje led med Jacob Jacobsson.
 
1697-09-27
Anders Svensson i Slungsås visar ett pantbrev på ? i Slungsås underskrivet av Jacob Jacobsson.
 
1698-01-31
Trotte Jonsson har köpt ? i Slungsås från sin mor Karin Trottesdotter.
 
1699-02-06
Jöns Börjesson har köpt en åtting i Slungsås av Jacob Jacobsson (brev 1692-06-14). Vidare har Jöns köpt andelar i 1/8 av Joen och Håkan Börjesöner samt Sven Larssons hustru, ett brev från 1649-11-12(?) refereras.
 
mvh
Bengt

2007-01-01, 21:17
Svar #1

Utloggad Jan Åke Sandberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 282
 • Senast inloggad: 2018-12-20, 12:39
  • Visa profil
Hej Bengt
De här domboksutdragen har jag med ett undantag: 1692-11-12 där Jöns Börjesson köpr en del av Slungsås och 1692-02-11 där han köper 1/8-del av Jacob Jacobsson.  Eftersom Jacob sålt 1/4 till Nils Persson 1692-02-24 för 80 dlr måste det betyda att Jacob ägde  3/8.  Nils köp återgår ju senare och gården går till Michel Björnsson som du ju visar.  Har du fulla texten till ovannämnda skulle jag vilja ta del av den.  
Att det saknas vissa brev kan ju bero på att domböcker saknas för den tiden eller tinget /ex 1608, 1626) och jag skulle vilja kolla vad de har på VLA.
Dina slutsatser på hur Jacob Jacobsson var släkt verkar bestickande och är säkert riktiga.  
Däremot känner jag en viss tveksamhet till att Kerstin Jönsdotter skulle vara halvsyster till Michel Björnsson.  1684 står det att Michel löst halvsyskon(en) och att en halvsyster skulle ha kvar 1/8 och Michel 1/8 skulle innebära att de hade samma arvsrätt vilket ju inte var fallet.
Från det ena till det andra.  I tidigare inlägg nämner du en Kerstin Haggadotter.  Hagga eller Hagge är ju inget vanligt namn men det fanns en brukare på Hagelstorp i Källeryd med namnet Hagge Andersson och denne hade just en dotter Kerstin.  Finns i mtl 1636,1643 och 1650 men ej i 1654 samt i Älvsborgs lösen 1613.  Hur detta skall kunna kopplas till Byarum 1676 har jag inget svar på.
Mvh/Jan Åke

2007-01-03, 00:46
Svar #2

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Hej Jan Åke!
I mitt föregående inlägg blev det en dubblering av uppgifter. Uppgiften 1692-11-12 utgår. Denna avser uppgiften 1699-02-06 (som avser ett köp 1692).
 
Kerstin Jönsdotter
Min förmodan att Kerstin Jönsdotter är halvsyster till Michel Björnsson bygger följande resonemang:
 
Notisen 1676-06-22 säger bl.a.:
.så at Jacob medh sin syster igenom kiöp och arff är Rådande öfwer een fierdingh skattejordh Slungsåsa Gårdh
 
Jakob och hans syster äger alltså en fjärding och mellan 1676 och 1684 finns inga ytterligare affärer noterade i Slungsås där Jacob förekommer.
 
Notisen 1684-10-29 säger bl.a.:
”.få inlösa den ottingh, som Michel Biörnsson i Ingarp äger deel uthi; Hwilkens sohn, Länsmannen Ingemar Michelsson sigh inställandes såsom fullmächtigh, will bewijsa sin fader hafwa arff, och medh opwijst Kiöpebref erhåller at hafwa det öfrige sigh tillhandlat af Jordägandene som är hans halfsyskon, så at han nu hafwa 1/8, hwilken han begiärer få i föllie der af oklandrat behålla”.
 
Min tolkning av detta är att Michel här äger 1/8 som han löst av sina halvsyskon. Efter att Jacob får rätt att inlösa Michels del äger han alltså 3/8.
 
Notisen 1689-10-08 säger bl.a.:
Dher näst effter kom för Retten hust Karin Jönsdotter i Slungsåhs, klandrandes uppå 1/8 skattejordh dhersammastädes, som hoon ifrån Jacob intenderar att infrija, effter som dhet skall wara hennes moders Jord, dheremot upwijste Jacob i Slungsås laag fång och tingskiöttningh uppå bemte 1/8 datt d 31 octobr 684, hwar på ingen hafr klandrat förr än nu, dher wedh han och begierer blifwa maintenerat.
 
Min tolkning här är att Karin begär att få lösa 1/8 som Jacob redan äger och fått fasta på.  Som jag tolkar det bör det vara den 1/8 som Jacob löst av Michel.
 
Det kan dock mycket väl vara så att det finns brister i denna tolkning. Vore tacksam för din ytterligare kommentar här.
 
Joen i Mjogaryd och hans syskon
1691-07-09 säljer Jacob ? i gården till Nils Persson i Mo (det köp som Michel Björnsson sedan klandrar). Jacob bör efter detta ha kvar 1/8 i gården.
 
1691-10-31 får Jacob inlösningsrätten till 1/8 av Joen i Mjogaryd och dennes syskon.  Motivet uppges vara att Jacob är boende i Slångsås.
 
Året därpå 1692-06-14 köper Jöns Börjesson 1/8 i Slungsås (dombok 1699-02-06) och uppges vidare ha köpt 1/8 del av Joen och Håkan Börjesöner samt Sven Larssons hustru.
 
Min tolkning av detta är att Jacob aldrig löst ut Joen och hans syskon utan att istället Jöns Börjesson köper ut sina syskon samtidigt som han köper Jacobs kvarvarande 1/8.  
 
Joen i Mjogaryd och hans syskon bör vara barn till Börje Håkansson som ju nämns som jordägare i Slungsås 1675-06-14. Av katekisationslängden (Växjö FII:11) för Kävsjö 1691 framgår att det finns en Jon Börjesson i Mjogaryd Sörgård (en bild på detta råkar finnas i mitt inlägg 2006-12-09). Jon uppges vara 37 år (d.v.s. född omkring 1654).
 
Vid höstetinget 1686-10-11 begär Håkan Börjesson på sin moders Britta Ingemarsdotters vägnar att få gå hem då den instämde Jöns Jönsson i Hillerstorp ej infunnit sig. Denna Britta Ingemarsdotter kan sannolikt identifieras i katekisationslängden (Växjö FII:11) för Kävsjö 1691 där hon förekommer under Slungsås och uppges vara 68 år, (d.v.s. född omkring 1623). Under henne nämns drängen Jöns Börjesson 26 år (d.v.s. född omkring 1665) år och pigan Kerstin Börjesdotter 28 år (d.v.s. född omkring 1663).
 
Det som komplicerar bilden här är att Börje Håkanssons hustru i mantalslängderna 1655-1657 uppges heta Elin. Såvitt jag kan se framgår det heller inte att Börje blivit änkling under de följande åren men har får jag nog göra en ny mer detaljerad genomgång.
 
Kerstin Haggadotter
Här har jag tyvärr inga ytterligare uppgifter.
 
Namnet Hagge/Hegge är ju som du påpekar ovanligt. Har noterat namnet i Västbo dombok 1605-05-27 där en Hegge Ingemarsson uppges ha blivit ihjälslagen av herr Jöns i Kulltorp.
 
Mvh
Bengt

2007-01-07, 22:54
Svar #3

Utloggad Jan Åke Sandberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 282
 • Senast inloggad: 2018-12-20, 12:39
  • Visa profil
Hej Bengt
Jag har tagit lång tid på mig att svara dig beroende dels på bristande tid och dels en stor osäkerhet.  Har läst och läst igen domboksutdragen och visst ligger det något i det du skriver om att Kerstin Jönsdotter skulle ha varit halvsyskon med Nichel Björnsson.  Men övertygad, nej.....  Michel ägde bara en del av 1/8 men köpte till resterande delar så han ägde hela åttondedelen (när vet vi inte).  Men då måste han väl sannolikt också ha köpt en bit från Karin Jönsdotter och i så fall skulle hon ha klandrat sin egen försäljning.
 
Jag vill peka på två domboksutdrag som kan vara med i spelet:
ST 1668 Västbo där det talas om Björns efterleverska vars namn vi inte känner till.  Men den här nämnde kyrkoherden i Åsenhöga Colliander var i sitt andra gifte förenad med Ingrid Björnsdotter, död 1690 3/3 och som enl herdaminnet skulle ha varit dotter till Björn i Bockebo.  Är hon då syster till Michel Björnsson?  Ja, vi vet ju inte med säkerhet om han var son till Björn i Bockebo, det är vad jag förstår bara spekulationer från Einar Perssons sida.  Michel skulle enl dödboken vara född 1633 och det borde finnas belägg i mantalslängderna var han kommer ifrån (han gifter sig 1657 och året efter mönstrar han som soldat i Eksjö).  Se f ö nästa
HT 1683 talar om Michel Björnssons faders halvsyster (d v s den smått legendariske Björns i Bockebo halvsyster) Kerstin Nilsdotter som var gift med Jöns i Hillerstorp.  Kan den HT 1686 nämnde Jöns Jönsson i Hillerstorp (som aldrig infann sig vid tinget) vara deras son?  Obs här nämns ej Slungsås men däremot att denna halvsyster skulle varit född efter att Björns far hade dött.  Det är svårt att få ihop detta rent kronologiskt.  Men Michel Björnssons av mig kända barn hette Ingemar (efter morfadern, sannolikt äldst), Håkan (död 1728, gift 1677), Per (präst i Vetlanda, död 1731) och Nils (gift 1698, dödsdata okänt).  Gissning: Michels far hette Björn Håkansson (alt modern Håkansdotter).  Samme Håkan som nämns VT 1616/ST 1624 och som skulle kunna ha ett barnbarn fött 1633
Men det stämmer inte med HT 1693 där det står att Michel är släkt med Jacob i tredje led, d v s sysslingar och här blir de bara kusiner.  Om nu inte föräldrarna är första ledet.....  Och namnet Björn återkommer inte i någon släktgren men det kan bero på att prästerskapet vid denna tid motarbetade hedniska namn som Björn och Tor.  
 
Ja, detta blir mycket spekulationer och inga svar.  Jag återkommer till att såväl tidiga mtl som kanske landskapshandlingar bör undersökas.  
 
Jan Åke

2007-01-08, 20:09
Svar #4

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Hej Jan-Åke,
Kan inte annat än att hålla med dig om att tolkningen av 1600-talets domboksnotiser är en stor utmaning. Ofta finns det motsägelser eller i vart fall skenbara motsägelser som gör att det är svårt att få den där fulla vissheten. En del av problemet är att dombokens text ofta är ytterst summarisk och i detta fall har vi dessutom endast de renoverade domböckerna att utgå ifrån. När man tittar i förteckningarna som finns på www.ra.svar.se verkar det som att orginaldomböckerna för Östbo finns bevarade först från 1834 vilket också verkar gälla för bouppteckningar. Vet du något om detta?
 
En möjlig väg att komma vidare när det gäller Slungsås och Michel Björnsson är att inventera de personer som fanns i Slungsås under 1600-talets början.  
 
Min hypotes, som framgår av ett tidigare inlägg, är att Håkan Jönsson, som får fasta på Slungsås 1624, är morfar till Jacob Jacobsson och då (i enlighet med ”sysslingteorin”) bror till en av Michels förfäder (farfar, farmor, morfar eller mormor). Om min förmodan stämmer att Karin Jönsdotter är halvsyster till Michel så vet vi att det är Karins, och då troligen också Michels mor (av notisen från 1683 vet vi att Michels far dött tidigt vilket pekar på yngre halvsyskon även om det inte är helt säkert), som har arv i Slungsås.
 
Tyvärr anger inte notisen 1624-07-14 hur stor del av Slungsås som Håkan Jönsson och hans hustru köper. Vi vet heller inte relationen till säljarna ” på Jöns Byrgessons syskons wegnar i Slångsåhs, noch fullmechtig på Per Börgesosn wegnar i Trolsboo, Noch på Nils Börgessons wegnar i Grunhult, Kierstin Börgesdotter i Julwedh på Märrthas wegna i Swenshult” men en rimlig gissning här är att det är farbröder och fastrar till Håkan som då skulle vara son till Jöns Börjesson.
 
Av notisen när Jacob Jacobsson får fasta på ? 1676 framgår att en broderslott är 1/8 av gården och följaktligen en systerlott 1/16. Vi vet också att Börje Håkansson sannolikt äger 1/8 (han omtalas som jordägare 1675 och Jöns Börjesson köper 1/8 av sina syskon). Detta stämmer då med hypotesen att Börje Håkansson är ytterligare en son till Håkan Jönsson.  Återstår då att få in Michel Björnssons 1/8 i sammanhanget. Enklast hade ju varit om denna del ärvts av Michels, till namnet okände, morfar som då endast skulle ha haft en överlevande dotter (som i sin tur ärvt hela broderslotten). I detta fall skulle Michel vara kusinbarn till Jacob. Detta är dock svårt att få ihop kronologiskt. Jacob Jacobsson, om vi får tro på åldersuppgiften 35 år i katekisationslängden från 1691, är ju över 20 år yngre än Michel.  
 
Ovanstående resonemang gör att man nog får fundera över om Håkan Jönsson verkligen är son till Jöns Börjesson d.ä. Det är enklare att få ihop åttondelen om Håkan hade en bror , Michels morfar, som ärvt del i gården och köpet 1624 avser en annan resterande del av gårdshalvan från mer avlägsna släktingar. Dessutom har vi att ta hänsyn till det av Jacob Jacobsson 1676 refererade fastebrevet från 1626 som tyder på att det finns ytterligare en affär som ingår i sammanhanget (.eller har jag läst fel så att det i själva verket är fastebrevet från 1624 som åsyftas?).
 
Kvar att få in i sammanhanget finns dessutom den ”lille Håkan” som i mantalslängden finns i Slungås under perioden 1636-1661.
 
Jag har mycket liten erfarenhet av källor tidigare än domböcker och mantalslängder men har ändå gjort några ”nedslag” och då funnit:
 
? Älvsborgs lösen 1571. Brukarna heter Peder och Jöns. Enda slutsatsen man kan dra här är att det redan vid denna tid fanns två brukningsenheter.
? Älvsborgs lösen 1:a terminen 1613. Håkan, dräng och piga samt änka och dräng.
? Älvsborgs lösen 6:e terminen 1618. Håkan, Trotte och Börje.
? Roterings och utskrivningslängd 1621. Håkan, Trotte och Per
 
Min tolkning av ovanstående är att den Håkan som nämns är Håkan Jönsson och att änkan är Trotte och Per Anderssöners mor, men vem är då Börje?
 
Som du säger är nog enda möjligheten att komma vidare att mer systematiskt ge sig på landskapshandlingar och liknande för att se vad detta kan ge.
 
/Bengt

2007-01-09, 08:11
Svar #5

Jan Åke Sandberg

Hej Bengt
Jag har utgått från att originaldomböckerna för Östbo  fanns i Vadstena för en betydligt längre tid än vad du fått fram.  Definitivt en besvikelse om de börjar först 1834.
Intressant att du fått fram namnen från landskapshandlingarna.  Tveksamt om de kommer att ge så mycket mer.
Din teori om Håkan Jönssons broderskap med då i första hand Michels farmor eller mormor (eller varför inte mor?) verkar vara plausibel.  Observera att oss veterligen förekommer inte namnet Björn i Slungsås.
Vill slutligen bara peka på ST 1641 där en Märit Håkansdotter från Slungsås nämns vid en försäljning av en gård i Tofteryd.  Hon borde efter vad jag förstår vara ingift i Slungsås.
Jan Åke

2007-08-12, 22:47
Svar #6

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Enligt boskaps- och mantalslängder finns i Hillerstorp åtminstone under perioden 1640-1654 en Bengt med en hustru Karin (nämnd vid namn 1643 och 1646) och en hustru Elin (första gången nämnd vid namn 1649).
 
Vid Östbo ST1696 framgår att en Ingeborg Bengtsdotter ägde 1/3 av en fjärding i Hillerstorp Skattegård. Övriga 2/3 i fjärdingen ägdes av Nils Bengtsson som av tingsrätten ges rätt att lösa in den 1/3 som Ingeborg Bengtsdotter äger. Det är troligt att Nils är bror till Ingeborg.
 
Denna Ingeborg Bengtsdotter bör vara identiskt med den änka Ingeborg Bengtsdotter som förekommer under Hillerstorp Skattegård i katekisationslängden 1691 (Växjö FII:11) och i de personlängder som ingår i Kävsjö C:1. Om Ingeborg se vidare Diskussionen om Udde Jacobsson.
 
Har någon uppgifter om följande:
? Ytterligare uppgifter om Bengt i Hillerstorp
? Gårdstransaktioner i Hillerstorp före 1696
 
Vid min genomgång av Östbo domböcker har jag tyvärr inte haft fokus på Hillerstorp varför jag mycket väl kan ha förbisett uppgifter.

2007-08-13, 19:18
Svar #7

Utloggad Jan Åke Sandberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 282
 • Senast inloggad: 2018-12-20, 12:39
  • Visa profil
Hej Bengt
Jag påstår inte att jag har alla ärenden vad beträffar Hillerstorp, det är inte min gård/by men följande har jag antecknat:
 
1616 6/3 andra uppbudet på ? Skattegården i Hillerstorp
 
1620 18/9  
Kom för Retten Simon Jönsson och Klagade till Per Jönsson i Hillerstorp, om et halfft Skattehemman, som Simons fader Utsatte i Pant för - 40 dlr danskt Mynt sedan hafuer Simon ofha welat ihnlöst sin faders gårdh igen, och Pedher hembudit Uthi Swänskt Myntt 40 dl:r huilka Penningar för:de Per Jönsson Nekar till icke weela taga, Uthan danskt myntt.  Nu uthlofwade för:de Simon sig wela skaffa honom sådant mynt som Uthgifwen ähr, och sedan gåå till sin fädernes Jordh igien
1621 18/10  
Kom för Rätte Niels i Hökhult Fulmächtig på desse efterskrifnes wegnar Nempligen Jon Jonsson och Per Jonsson i Hillestorp och allas theras Syskone wegnar, Ihnen på Swen Olufssons wegnar i Nästa och Knutt Ehrlandssons wegnar i Marsås och Tingskiötta ifrån them och alla dheras arfwingar för Penningr - 17.  Ihnen Jöns Månsson i Nässia på sin faders wegnar, och alla sina syskones wegnar och Tingskiötte ifrån them och theras arfwingar ? war Hillestorpa Gårdh för huilcken gårdh för:de Jönses fader till fullo nöijo hafwer opburit Jöns Månssons syskone hafwa opburit för Ett lefwnatt Pennigr 2 dlr Ihnen haffwer Merhilli Elgebo bekommit Jordh i Elgebo för sin lott i Hillerstorpa gårdh, Per Nilsson op: Penningr - 80 daler Silfwer - 6 lodh, Simon i Hyltan och Ehrland i Rostorp opburitt en dlr Per i Hörle 11 marker Ingell i Öijhult en Skattgield Koo Peer i Frostås - 2 marke Jacoph i Påfwlaskough - 2 marker Anders i Jädra 6 öre och Jöns i Anderstorp Penningr en dlr.  desse alle Tingskiötte ifrån sigh och sina arfwingar allas theras arfwelåther Uthi försk:ne Hillestorps gårdh Och hemblade honom ihn under Simon Jönsson och Swen Jönsson i för:de Hillestorp begges theras hustrur och Arfwingar till Ewerdeliga ägor, ähr samma gårdh Lagståndin som Lag förmår.
 
1650 21-22/10
Uppbud andra gången 3/4 Hillerstorp
 
1652 17-18/2  
Uppbud Skattegården i Hillerstorp (anges ej vilken skötning)
 
1661 29/2
Uppbud andra gången för ? Hillerstorp
 
1668 20-22/2
Uppbud: 1/4 i Hillerstorp i Kiäfsiö Sochn 1 gången
 
Det förekommer ju också strid mellan Slungsås och Hillerstorp om en äng men jag skulle tro att du har Slungsås-ärendena.  Notera ärendet 1676 där Lars Simonsson i Hillerstorp nämner en del av Slungsås som hans hustrus ägodel (1677 framkommer att hon heter Karin Persdotter).
 
1685-07-29/30/31-08-01/02 Wärnamo
 
34.  Opwijstes Ett Kiöpebreef af dhen 28 Julij 685 der uthinnan Jöns Jönsson i Hillerstorp Efter fullmakt af sin hustrus Agneta Bengtzdotters syskon som är Swen Bengtsson, Jöns Bengtsson, Marit Bentzdotter Sigrid Bengtzdotter och Karin Bengtzdotter, sampt Marius Andersson på sin hustrus wägnar hafwer såldt till Måns Swensson i Lynåhs, som äger twå Broderlotter i samma gårdh, Een Systerlott i Elgeboda gårdh som är Een tolftedeel för 7 Riksdaler Courant ...
 
Detta sistnämda tog jag med eftersom de heter Bengt men verkar i övrigt inte relevant.
 
1676 21-23/7
 
26.  drängen Anders Persson i Brennhylte gifwe tillkänna uppå sin halfsysters Ingiär Pärsdotters Wägnar Huru som hennes Morfahr och Mormohr bortsatt sin skatterättighet ? Skattegården Hillerstorp till lendzmannen Nils i Hökhult, nu efter Morfaderens och Mormoderens dödh, så uthlöste pigans Moster Segredh Swensdotter sin andel, ifrån lendzmannens arfwingar, som Erfft dess praetention, men Jöns Nilsson löste den andre delen, som pigans Mohr Ingebor, som är Segredz syster tillkom, den delen han och så besättat, begiärandes drängen nuu att pigan må stå frijt att uthlösa honom Jöns och tillträda panten ..........Nästa ting
 
Som sagt, inga garantier för att detta är allt och det borde ju finnas fler uppbud.  Och Bengt, ingen Bengt men en Agneta Bengtsdotter.
 
Mvh/Jan Åke

2007-08-13, 20:04
Svar #8

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Hej Jan-Åke!
Stort tack för uppgifterna.
 
Hillerstorp är en stor by och det är rätt svårt att i de första mantalslängderna identifiera invånarna med de olika gårdarna. Ska dock göra ett försök med dina uppgifter som utgångspunkt.
 
Hälsningar
Bengt

2008-01-06, 15:50
Svar #9

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
I Rudö bodde Mattis Jönsson (166(2)-1738) och hans hustru Karin Ingemarsdotter (166(6)-1754) vilka förekommer i några inlägg ovan.  
 
Dessa hade 9 barn. Sonen Ingemar (1690-1752) blev rusthållare i Österskog, Kulltorp, sonen Jöns (1702-1773) blev nämndeman och rusthållare i Elghult, Källeryd medan yngste sonen Arvid (1711-1764) stannade kvar i Rudö. Äldsta(?) dottern Märta var först 1714 gift med Anders Andersson (1685-1716) i Eddebo, Åker, och andra gången med Lars Månsson i Häradsö, Åker.  
 
Är det någon som vet var övriga barn tog vägen?  
- Kerstin (f. 1695-08-03)  
- Elin (f. 1699-01-15)  
- Ingegärd (f. 1700-03-04)  
- Kerstin (f. 1701-09-01)  
- Per (f. 1707)

2008-03-02, 17:58
Svar #10

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
I Hädinge finns enligt mantalslängen, under perioden 1643-1671, en bonde vid namn Esbjörn. Hustruns namn är Kerstin. Har inte patronymikon på någon av dem.
 
Denne Esbjörn har skrivit under mantalslängen 1655 vilket tyder på att han varit sexman eller kanske kyrkvärd.
 
Är intresserad av alla upplysningar om Esbjörn och hans hustru.

2008-03-08, 17:44
Svar #11

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2022-11-20, 18:38
  • Visa profil
Hej Bengt!
Esbjörn i Hädinge var säkerligen son till den Axel Esbjörnsson, g.m. Ingeborg Bengtsdotter, som 1622 köpte ½ av Norregården i Hädinge (Östbo db 1622 6/4). Denne Axel tycks senare ha bott i Hörle. Axel i Hörle (för half Norregården) och hans son Esbjörn Axelsson i Hädinge nämns 1649 tillsammans med övriga jordägare i Hädinge som säljare av 3/4 av Häradsö till Peder Trulsson och h.h. Kerstin Jertornsdotter (Östbo db 1649 15-16/6).
Esbjörn Axelsson i Hädinge dömdes 1645 (db 3-4/6 och 24-25/10) till döden för hor, men benådades till böter av hovrätten i vanlig ordning. I detta sammanhang sägs han vara en fattig sjuklig karl med fallandesjuka och har åtta små barn.
Vänligen
Ingemar Wickström

2008-03-09, 10:16
Svar #12

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Ingemar,  
Stort tack för uppgifterna.
 
Från min erfarenhet är namnet Axel ganska ovanligt i Östbo och Västbo under både 16- och 1700-talet. I min intressesfär har jag endast en person med detta förnamn, Axel Andersson, en bror till min anmoder Sara Andersdotter Hörnberg, Elghult, Källeryd. Denne Axel är sannolikt en sonsons sonson till Axel Esbjörnsson. Axel Andersson växte upp hos sin farfar Jon Esbjörnsson i Hädinge Norragård och bor kvar här till 1749. Vart han flyttar har jag inte kunnat tyda men har en utestående fråga kring detta.
 
Man kan fundera över vad det var som gjorde att Axel Andersson namngavs efter sin farfas farfar men på denna fråga lär vi nog aldrig få ett svar.
 
Hälsningar
Bengt

2008-03-09, 11:07
Svar #13

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Även jag har funderat kring Axel-namnet i Östbo och tackar för ovanstående belägg. Letar ursprunget på en Axel Andersson (beräknad född omkr. 1680) som med hustrun (NN) dyker upp 1706 som brukare i Drömminge prästgård, Voxtorp sn  1706-1708, sedan brukare i Åhsen samma sn (1708), arrenderar del av Lundboholm säteri, Voxtorp sn åtm. 1712-1735, brukar sedan i Stomsjö, Värnamo sn 1736ff. Hans ättlingar sprider sig ut mot Gällaryd och Rydaholm för att tre generationer senare flytta till Skatelövtrakten i Kronobergs län. Axel Andersson nämns som sexman 1730 och bör ses som en betrodd och känd person i socknen. Kan han vara släkt med Axelfamiljen ifrån Hädinge ?
 
I Östbo känner jag även till en annan Axel och det är sergeanten Axel Rotenbalk som hade sitt boställe på västra Gallnås, Fryele sn. Denne Axel Rotenbalk (troligen född omkr. 1635) fick avsked 1688 ifrån Jönköpings regemente och hans vidare öde är ej kända. Hans hustru hette Sara Hane. Han tillhörde en adlig ätt som på riddarhuset har benämnts ”Melker Axelssons ätt” och som möjligen har ”nedsjunkit i bondeståndet”.

2008-03-09, 12:03
Svar #14

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Niclas,
Intressant. Helt klart är ju att Axlarna rör sig i samma geografiska område. Hädinge ligger i Kävsjö som gränsar till Värnamo, där Hörle ligger, och Värnamo i sin tur gränsar till Voxtorp. Sedan blir det mer spekulativt men att uppkalla någon efter sin farfars farfar tyder dels på en god kännedom om ursprunget men kanske också på att denne Axel på något sätt var bemärkt eller tillhörde en bemärkt släkt. Möjligen skulle identifieringen av fler Axlar i området kunna bringa ytterligare klarhet.
 
Namnet Axel som sådant är enligt släktforskarförbundets namnlista en nordisk form av det bibliska namnet Absalon.
/Bengt
 
(Meddelandet ändrat av berydh den 09 mars, 2008)

2008-03-09, 14:15
Svar #15

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1072
 • Senast inloggad: 2024-02-19, 08:48
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Här är ytterliggare en med en Axel i sin släkt från denna trakten.
Jag har en Axel Eriksson, född 20/12 1754 i Lilla Källunda, Kärda. Han är son till en Erik (1703-1768) och Anna (1709-) i Lilla Källunda. Attans vad svårt det skall vara att hitta uppgifter om personer i Kärda. Jag har inte lyckats hitta några efternamn på dessa. De har barn från 1733-1754. Jag reagerade på namnet Axel och att det inte är så vanligt gör det ju spännande att se eventuella samband med andra bärare av namnet.
 
Dessa är ganska nyfunna i min forskning då jag länge har suttit fast i Värnamo, men till slut lyckades jag att ta mig där ifrån med mina anor :-) (i alla fall denna grenen).
 
PS. Tack Ingemar för dina uppgifter om Qvastarna. Har inte hunnit titta på dem ännu, men det kommer.
Niklas Hertzman

2008-03-09, 16:39
Svar #16

Utloggad Barbro Peterson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 839
 • Senast inloggad: 2022-03-29, 14:14
  • Visa profil
Hej gossar!
 
Åtminstone Bengt vet att min man och mina barn också stammar från Axel Anderssons syster Sara Andersdotter Hörnberg med rötter i Hädinge.
 
Men vi har även en annan Axel. Den som Niklas Hertzman letar efter. Erik Axelsson i Lilla Källunda Kärda är son till Axel Larsson och Karin Ericsdotter i Fyllerydstorpet eller Svenshult i Forsheda socken. Axel Larsson dör 1751 i Axelstorp Forsheda och hustrun 1763 på samma ställe.När Axel dör av ålderdom 88 år gammal, skriver prästen att han är den äldsta mannen i socknen. Karin är 84 år vid sitt frånfälle.
 I kyrkoräkenskaperna hittar jag 1687 en sjuk Lars i Svenshult som ger 4 öre till kyrkan. 1686 har han fått betalt av kyrkan 6 öre. Där står att han är murare. Han är troligen far till Axel Larsson.
Axel Larsson har en bror Arvid född cirka 1665 och som dör ogift på Svenshult 1689.
Jag har inget födelsedatum på sonen Erik Axelsson, men han bör vara född mellan syskonen Lars f 1700 och Kerstin f 1710 båda födda på Svenshult. Erik gifter sig 1730 i Torskinge med Anna Gabrielsdotter. Storebror Lars gifte sig 1729 i Torskinge med Kerstin Larsdotter Svanberg och Kerstin Axelsdotter är gift med Lars Månsson. De senare bor på Axeltorp och har en son Axel född 1736.
 
Namnet Axel finns ju bland adeln i trakten. Vi har Axel Kyle på Schedingsnäs.
 
MVH  Barbro

2008-03-09, 22:07
Svar #17

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Hej!
Har lite snabbt tittat i mantalslängden och funnit att Axel [Esbjörnsson] finns i Hörle fram till 1656. Den hustru som nämns i mantalslängden heter Susanna varför det kan förmodas att han gift om sig. I Hörle brukade han en fjärding i en frälsegård.
Hälsningar
Bengt

2008-03-10, 00:19
Svar #18

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2022-11-20, 18:38
  • Visa profil
Hej!
Först, Bengt, jag ser att Du redan fått svar av Niclas R. på Din fråga om vart Axel Andersson flyttade 1749. Jag har denne Axel bland mina förfäder men har inte lyckats klara ut hans ursprung, varför jag är mycket intresserad av hur Du kopplar honom till Jon Esbjörnssons son Anders Jonsson!
Mitt intresse för ”Axel” beror också på att jag är på jakt efter föräldrarna till Ivar Axelsson, som är dräng i Högabråten när han 1697 gifter sig i Åker. Senare slår han sig ned som mjölnare i Hults kvarn i Åker.
Det verkar som om namnet Axel använts i Hädinge även i generationen före Axel Andersson. I Kävsjö kyrkoräk. 1700 12/8 (LIB:1 s. 94) nämns att ”Axel Jonsson i Hädinge gaf widh sin afresa till feldtt 10 öre”. Kanske en annan son till Jon Esbjörnsson? Vidare finns i grannbyn Stråkeved en Axel Nilsson, som nämns redan i Kävsjö Nattv.L 1694-98. Han tycks ha koppling till Hädinge Norregård , eftersom han 1714 (db 3-7/5) blir instämd till tinget om inlösen av 3/16 skattejord där.
Andra byar med ”Axel” som kan nämnas i detta sammanhang är Nederby, Värnamo sn, där Axel Erlandsson nämns från 1630-talet (db 1637 14/8, ev. redan 1630 26/2) och ännu 1675 (db18-19/10), och Karlsgärde, Rydaholms sn, där Axel Nilsson nämns 1632 (db 3/1) och snickaren Bengt Axelsson 1698 (db 4/6, han nämns 1703 28/10 i Nederled).
Hälsningar
Ingemar Wickström

2008-03-10, 20:17
Svar #19

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Ingemar,
Kopplingen mellan Axel Andersson och Anders Jonssson Hörnberg ser ut som följer:
 
? 1700-09-11 föds Axel Anders Jonssons barn uti Ellgarem i Anderstorp [Anderstorp C:1, p 128]. I Fryeles husförhörslängd anges födelsedatum till 1700-09-14 [Fryele AI:2, p 140, p 262]. Även om det skiljer 3 dagar är detta ett starkt indicium på att det rör sig om samme Axel.  Noteras kan också att det bland faddrarna finns en dräng Axel i Hädinge. Sannolikt är väl detta den Axel Jonsson du nämner i detta ovanstående inlägg. Gissningsvis har sedan denne Axel Jonsson omkommit i kriget.
 
? I maj 1701 kallas Anders Hörnberg ut i kriget med Smålands Kavalleriregemente. Året innan har dock Anders hunnit inleda en mer än 20-årig process om rusthållet Elghult i Källeryd. Detta mål förekommer sedan ett flertal gånger vid Mo häradsrätt under Anders bortavaro. Hans hustru Elin Jönsdotter hävdar dock hela tiden att hennes man är i fält vilket gör att processen gång på gång uppskjutes. Anders blir sedan fången i Poltava 1709 och man antar att han är död.  Jonas Esbjörnsson utses till förmyndare för de omyndiga barnen [Mo renoverad dombok, ST1714 Nr10] och att han är barnens farfar framgår explicit i protokollet från VT1716 där det bl.a. sägs ”...Anders Ifvarsson såsom fullmächtig för förmyndaren Jonas Esbjörnsson i Hädinge å dess omyndige sonebarns wägnar” [Mo renoverad dombok, VT1716, Nr 14].
 
? En tredje koppling är när Anders Hörnberg, som slutligen löser in Elghult, säljer denna gård vidare till mågen Jöns Mattisson och dottern Sara Andersdotter.  Härvid sägs att försäljningen sker med ”Kiöparens Swågers Axel Anderssons i Hedinge samtycke” [Mo AI:9, Uppbud HT1728].
 
Jag har ett ganska omfattande material om bl.a. rättsprocessen kring Elghult som är för stort för att lägga ut här men mailar det gärna till dig om du är intresserad.
 
Hälsningar
Bengt

2008-03-11, 18:23
Svar #20

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2022-11-20, 18:38
  • Visa profil
Bengt!
Stort tack för uppgifterna. Det var ju entydiga besked. Och till Anderstorp och Källeryd hade jag nog aldrig hittat! Jag hör av mig till Dig genom mail inom kort.
Hälsningar
Ingemar

2008-03-22, 15:10
Svar #21

Andreas Andersson

Hej!
 
Jag försöker spåra min morfars farfar. Jag vet att han hette Johan Peter Svensson och var skomakare till yrket något som oxå hans son Emil Johansson tog upp.
Jag har sökt med ljus och lykta men inte hittat någonting om varken Emil Johansson eller hans far Johan Peter. Dom bodde i kävsjö socken på Kanalen.
Det enda jag hittat är en Johan Peter Svensson som gifte sig 18710415 med en Piga vid namn Johanna Johannesdotter. Deras bostadplats uppges vara Nässja Mellangård. Om någon vet vart detta Nässja Mellandgård ligger eller helt henkelt vet mer om mina anfäder vore jag tacksam för ett svar.
Det kan hända att jag har missat nånting då jag är helt grön på släktforskning.  
 
Glad Påsk och tack på förhand.
 
MVh Andreas

2008-03-22, 17:25
Svar #22

Utloggad Lars Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 162
 • Senast inloggad: 2020-08-17, 10:42
  • Visa profil
Tjänstedrängen Johan Peter Svensson från Kävsjö socken gifte sig med pigan Johanna
Johannesdotter från Nässja Mellangård, Åker socken, F l871-04-15.
Hälsningar !
Lars Johansson

2008-03-22, 19:16
Svar #23

Andreas Andersson

Hej Lars
 
Jag tackar så hemskt mycket för det bekräftandet :-)
 
Glad påsk o tack än en gång.
 
Jag återkommer säkert om det är nått mer som är oklart.

2008-03-23, 15:41
Svar #24

Utloggad Anita Karlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1442
 • Senast inloggad: 2019-03-24, 19:59
  • Visa profil
Hej Andreas:
 
Utdrag ur Sveriges Befolkning 1890:
 
Post 966414
 
Svensson, Johan Peter
Skomakare Hemmansegare
 
f. 1847 i Kävsjö (Jönköpings län, Småland)
 
Gift man, far i familjen
 
Kanalen
Kävsjö (Jönköpings län, Småland)
 
Födelseort i källan: Käfsjö annex
 
 
Hustru:
Johanna Johannisdotter Född 1848  
Barnen:
August Emil Född 1873
Selma Elise Född 1876
Jenny Dorotea Född 1881
Johannes Herman Född 1884
Hustru och barn födda i Kävsjö.
 
Utdrag Ur Sveriges Befolkning 1900:
 
Post 4556907
 
Svensson, Johan Peter
Hemmansägare
 
f. 1847 i Kävsjö (Jönköpings län, Småland)
 
Gift man, far i familjen
 
Kanalen
Kävsjö (Jönköpings län, Småland)
 
Födelseort i källan: Kävsjö Jönköpings län
 
 
Svensson, Johan Peter   1847   Far
Johannisdotter, Johanna   1848   Mor
(Barn), August Emil   1873   Barn
(Barn), Jenny Dorotea   1881   Barn
(Barn), Johannes Herman   1884   Barn
 
Fann familjen i Hfl. AI:16, 1885-98, s.137, genline:970.3.30200
 
Föräldrar:
Johan Peter Svensson Född 1837 27/3
Johanna Johannisdotter Född 1848 15/10
 
Barnen:
Emma Christina Född 1871 28/6
August Emil Född 1873 18/7
Selma Elise Född 1876 27/4
Jenny Dorotea Född 1881 31/3
Johannes Herman Född 1884 15/3
 
 
Utdrag ur Sveriges dödbok 1947-2006:
 
18730718-241
 
Johansson, August Emil
 
Marsås Södreg. 2:1 (Kanalen)
 
Död 29/10 1949.
 
Kyrkobokförd i Kävsjö (Jönköpings län, Småland).
 
Född 18/7 1873 i Kävsjö (Jönköpings län, Småland).
 
Gift man (10/7 1909).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007:
Kävsjö, Gnosjö kn (Jönköpings län, Småland)
 
Födelseförsamling i källan:
Kävsjö (Jönköpings län)
 
Källor:
DB, MTL
 
 
18760427-242
 
Svensson f. Johansson, Selma Elise
 
Skogslund
 
Död 23/7 1955.
 
Kyrkobokförd i Kävsjö, Gnosjö kn (Jönköpings län, Småland).
 
Född 27/4 1876 i Kävsjö (Jönköpings län, Småland).
 
Gift kvinna (11/6 1898).
--------------
Födelseförsamling i källan:
Kävsjö (Jönköpings län)
 
Källor:
DA / DOR 52-60
 
 
18810331-264
 
Dahlström f. Johansson, Jenny Dorotea
 
Marsås, Dalslund
 
Död 1/8 1953.
 
Kyrkobokförd i Kävsjö, Gnosjö kn (Jönköpings län, Småland).
 
Född 31/3 1881 i Kävsjö (Jönköpings län, Småland).
 
Gift kvinna (11/3 1905).
--------------
Födelseförsamling i källan:
Kävsjö (Jönköpings län)
 
Källor:
DA / DOR 52-60
 
 
18840315-575
 
Johansson, Johannes Herman
 
S Kyrkog 46
 
Död 3/1 1950.
 
Kyrkobokförd i Borås Gustav Adolf (Älvsborgs län, Västergötland).
 
Född 15/3 1884 i Kävsjö (Jönköpings län, Småland).
 
Gift man (23/6 1905).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007:
Borås Gustav Adolf, Borås kn (Västra Götalands län, Västergötland)
 
Födelseförsamling i källan:
Kävsjö (Jönköpings län)
 
Källor:
DB, PA / DOR 50-51
 
 
Om du nu vill finna barn eller dödsbodelägare till ovanstående personer, så kan du beställa kopia på bouppteckningar efter personerna.  
Gå in på www.statensarkiv.se och gå därefter in på det landsarkiv som personen tillhörde vid sin död. Sen klickar du där det står beställningar eller bouppteckningar, fyller i och skickar iväg. Kopiorna kommer sen till dig inom någon vecka.
 
MVH: Anita Karlsson.

2008-03-23, 22:20
Svar #25

Andreas Andersson

Hej Anita...
 
Tusen tack... jag blev helt chockad avv all information du har hittat.
 
Tusen och åter tusen tack.
 
Mvh Andreas

2008-08-03, 20:06
Svar #26

Utloggad Sten Selander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 65
 • Senast inloggad: 2016-12-07, 03:15
  • Visa profil
Hej!
Vill någon som har kännedom om min mors farfars far Anders Månsson, född 1753-07-30, gift med ElisabetJöndsotter, född 1765-061-12.
Båda födda i Kävsjö och bosatta i Kädinge Norregård.
Letar efter Anders och Elisabets färäldrar.
Letar ochså efter Kädinge Norregård.
Finns det kvar eller rester av gården
Har varit på platsen nu i somras för att leta efter spår men inte funnit något.
Var även i Åker och letade efter Alaryd men kunde inte hitta det heller.
Kan det vara så att Alaryd numera om omdöpt till Ålaryd?
Blev mycket imponerad av vad man har åstadkommit på platsen med de restaurerade små torpen man har flyttat dit och byggt upp igen.
Hela byn med kyrkan andades gammal kulturbyggd.
Förnämligt.
Tacksam förhjälp i dessa frågor.
Sten Selander

2008-08-04, 12:30
Svar #27

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 14:23
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Sten,
Tror att gården du avser är Hädinge Norregård och inte Kädinge. Det finns en del om denna i inlägg ovan.
mvh
Bengt

2008-08-09, 09:28
Svar #28

Utloggad Sten Selander

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 65
 • Senast inloggad: 2016-12-07, 03:15
  • Visa profil
Hej Bengt!
Många tack för hjälpen.
Men av inlägget ovan fick jag inte ut så mycket om Hädinge Norregård.
Har jag missförståt någonting?
Var kan jag någonstans kan jag leta för att få uppgifter om Hädinge Norregård?
Mvh
Sten

2008-08-09, 11:42
Svar #29

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej Sten !
 
Anders Månsson f.Hädinge norregård,Kävsjö
Fad: Måns Mattesson f. 1718
Mod: Ingeborg Mårtensdotter f. 1718
Barn:  
Nils f. 1744
Jonas f. 1747
Britta f. 1758
 
Källhämtning: Kävsjö hfl. A1:2 sid 66
 
Jag kan inte hitta Elisabet Jönsdotters föräldrar i Kävsjö, men det är lite kladdigt så jag kan ha missat.
 
Mvh
 
Vivi

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna