ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Bönderna Christen Nilsson i Färlöv och Nils Nilsson i Grantinge, Stoby socken (1730)  (läst 71 gånger)

2022-09-01, 02:21
läst 71 gånger

Utloggad Markus Gunshaga

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 4880
  • Senast inloggad: 2023-02-03, 21:17
    • Visa profil
Tillfällighetsfynd 1730 rörande bönderna Christen Nilsson i Färlöv och Nils Nilsson i Grantinge, Stoby socken:
 
Göta hovrätt. Huvudarkivet, vol. BIIa:34 (brottmålsutslag 1729–1730), ärende nr. 23.
”Tingzrättens i Luggudde härad ransakning ock dom öfwer Bönderne Christen Nilson i Fährlöf ock Nils Nilson i Grantinge, hwilka blefwit af Swenska Plenipotentiair Ministeren wid Danska Hofwet Hr Cancellie rådet Örncrona angifne hafwa öferfördt ock till Danska Officerare så godt som bortsåldt en hoop Swänska Deserteurer, hwaröfwer Wästra Göinge Härads Tingzrätt åhr 1728 ransakat ock utlåtit sig, at inga sådane skiähl wid den undersökningen fundne woro, hwarigenom förenämde Bönder, emot deras enständige nekande till brottslighet uti Ryttaren Erich Tulbergz öfwerförande ock försäljande under Dansk Krigztienst, öfwertygas kunnat, som eljest torde kunnat skie, om Tulberg stådt med dem deröfwer att Confronteras, el:r ock Ryttaren Böös, ock Per Hole i Fleninge, hwilka hade sitt hemwist under en annan tingzrätts jurisdiction derwid höras kunnat. Och som detta måhl Hans Kongl. Maj:t underdånigst blefwit föredragit, ock Hans Kongl. Maj:t funnit det af den beskaffenhet, att det erfordrar ytterligare ransakning; Ty har Hans Kongl. Maj:tt d. 26 Sept:r sidstl. i nåder anbefalt Kongl. Hofrätten att låta sådant genom wederbörande underdomare skie, hwilket d. 21 Octobr derpå följande i underdånighet wordet effterlefwat, ock lagmannen Wälborne Hr Henrich Hammarberg derom befallning fådt. – Wid denna senare ransakningen hafwa altså Christen Nilson ock Nils Nilson ändtel. måst tilltså, att de wetat af Tulbergz förehafwande, att wilja rymma öfwer till Dannemark, ock honom derutinnan så wida behielpelige warit, att de låtit honom på samma Danska fiskarebåt, som de öfwerkommit, sig foga. Men till hans el:r någon annors bortsäljande äro de icke förwundne. Hwarföre som Christen Nilson och Nils Nilson utan Pass ock wederbörligit tillstånd sielfwa practicerat sig utur Riket, försnillat Kongl. Maj:ts ock Cronans rätt, medelst oförtullad Humbles utförande, samt befordrat Erich Tulbergz bortrymmande uhr Kongl. Maj:ts tienst; Ty har tingzrätten för detta sidsta brottet enl:t 141 art: uti Krigzarticlarne samt råds bane placatet d. 29 Julii 1698, dömt dem att undergå samma straff, som Erich Tulberg, – i fall han ertappas skulle, bör undergå, neml. till döden, ock deras mindre brott såmedelst blifwa absorberade. Som Kongl. Hofrättens widare ompröfwande är understält.
     Resolutio. Af ransakningen har wähl Kongl. Hofrätten befunnit huru Christen Nilson ock Nils Nilson då de sielfwa ärnadt sig med humble öfwer till Dannemark, ock idy begefwit sig ned till Stranden, hafwa hoos Ryttaren Böös uti Fleninge sökt Ryttaren Erich Tulberg, som då hoos bem:te Böös warit, ock derifrån med honom sedan fölgts åt, tingat en fiskarebåt, ock sedan tillika med honom till Danska sidan sig öfwersatt; Men som de mot deras enständige nekande icke kunnat öfwertygas hafwa honom Erich Tulberg el:r någon annan försåldt, som det jämwähl af CommissionsSecreterarens Wälb:ne Carl Silfwerschiölds till domaren i orten aflåtne skrifwelse inhämtas, att denne Tulberg, nu mera eij är i Kiöpenhamn, utan bortCommenderad, att af honom uti denna Saken således ingen uplysning erhållas kan, el:r han med dem till Confrontation kan bringas; ty finner Kongl. Hofrätten skiäligt att ändra tingzrättens öfwer dem affattade dödsdom; dock likwähl, som de sielfwa måst tillstå, att de wetat af Ryttaren Erich Tulbergz upsåt att wilja öfwerrymma, ock sådant icke uppenbarat el:r förekomma sökt; utan honom derutinnan hulpit ock befordrat; ty pröfwar Kongl. Hofrätten rättwist att Christen Nilson ock Nils Nilson sig till wählförtiänt straff ock androm till wahrning skola hwardera afstraffas med Tiugu par Spö, Tre slag af hwart paret. Kommandes öfwer den af dem oförtullade utförde humblen wid sitt behörige forum att dömas, som ock det måhlet härmed ditremitteradt warder.
     Jönkiöping d. 26 februarii 1730.
     Germ: Cederhielm.
Nicolaus Silfwerschiöld.     J: Clerck.
B: Bering.     Åke Soop.     Joh: Stenholm
     J. O. Hager.”

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna