ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Läshjälp  (läst 65 gånger)

2021-09-15, 13:23
läst 65 gånger

Utloggad Bert Berglund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2021-09-22, 13:34
  • Visa profil
Hej!


Någon som är intresserad av att hjälpa mig med att tyda skriften i dessa två dokument?
Observera att det gäller det som står om Brösarp nr 11.
Bifogar inga bilder utan bara länkar till dokumenten som anges av Arkiv Digital.

Albo häradsrätt (L) AIIa:4 (1800-1815) Bild 1860 (AID: v612671.b1860, NAD: SE/LLA/10001)


Albo häradsrätt (L) AIIa:4 (1800-1815) Bild 990 (AID: v612671.b990, NAD: SE/LLA/10001)

Hoppas på Hjälp!
/Bert


2021-09-15, 14:12
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4557
 • Senast inloggad: 2021-09-22, 18:40
  • Visa profil
Hej Bert!
 
Jag tyder de båda notiserna såhär:
 
Ӥ. 12.
Bröserup N:o 11. 1/8 del.
S: d: Upwistes et ordagrant så lydande Sa-
lubref, jemte anhållan om Upbud: Jag Nils
Hansson gjör härigenom witterligt, at jag
i samråd med min kära Hustru och med hennes
samtycke af fri och otwungen wilja försålt
til drengen ärlige och beskjedlige Jöran
Andersson i Bröserup, mitt ägande Kro-
no Skatte Rusthålls hemman N:o 11. 1/8dels man-
tal belägit uti Christianstads Län, Albo härad
Bröserups Sockn och By, under Stammen
N:o 70. wid LifCompagniet och Kongl: Södra
Skånska Cavalleri Regementet, för en öf-
werens kommen Summa stor Ett Tusende
Sex Hundrade Sextio Sex RiksD och 32 ß. Banco
med de förbehåll och wilkor, som särskilte
Contractet af den 6te September förlidit
år utwisar; Och som kjöparen drengen
Jöran Andersson i dag betalt fulla kjöpe-
skillingen 1666: RDr 32 ß Banco, ty afsäger jag
mig min Hustru Barn och arfwingar
all ägande Rätt til hemmanet N:o 11. 1/8dels
mantal Skatte Rusthåll i Bröserup och til-
ägnar det samma drengen Jöran An-
dersson, samt dess blifwande laglige
Arfwingar med alt hwad dertil hörer,
och af fordno hört i hus och Gård, åker och äng
skog och utmark, fiske och fiske wattn, qwarn och
qwarnställe, Torp och Torpställe, intet undanta-
git, mer än det undantag som min Broder
Håkan Hansson härstädes i någon jord och äng
sig förwärfwat och hwilket wid hans död
til Hemmanet återgår utan at Göran An-
dersson eller Hans Rätts innehafware der-
före något betala skall, hwarken til mig
eller andre Håkans arfwingar; dock skall
det Contract om af Albo Härads Lofl: TingsRätt
är stadfäst, tjena til efterrättelse emel-
lan min Broder Håkan Hansson och kjöparen
Gjöran Andersson, hwilket ock i 4:de punkten
af åberopade Contractet anammar. Ägan-
des nu Jöran Andersson, at med detta
kjöp lagfara och jag förbinder mig at det-
samma lagligen hemula. Til desto större
säkerhet hafwa jag och min kära Hustru
detta Salu Bref egenhändigt underskrifwit
uti wederbörlige Kjöpewittnens närwaro
som skjedde i Bröserup den 3. Dagen i Januarii
Månad år 1805. – Nils NHS Hansson Kjer-
Stina KHD Håkan dotter. Säljare. Gjöran An-
dersson Kjöpare. – Uti wår närwaro
hafwa så wäl Säljare som Kjöpare under-
skrifwit detta salubref egenhändigt in-
tyga. Ut supra. N; P; Björkman vice Pastor
Håkan Nilsson Nämndeman. Lars Olsson
Åbo i Bröserup. –
     I anledning hwaraf Krono Skatte Rusthålls
Hemmanet N:o 11 1/8 del mtl: Bröserup, som Nils
Hansson och Kjerstina Håkans dotter, enligt
förestående Salubref til drengen Jöran
Andersson försålt för 1666: RDr 32 ß Banco mynt
och emot öfrige i särskilt kjöpeContract betin-
gade wilkor, blef nu för Kjöparens
Räkning upbudit___________________ 1sta gg:
Hwaröfwer bewis genom utdrag af
Procotollet skulle meddelas.”
 
”den 6te Februarii
§ 34.
Bröserup N:o 11. 1/8del.
S: d: Med anhållan om upbud ingafs et efter
upläsandet ord ifrån ord så lydande Kjöpebref:
Följande Contract är afslutat emellan Nils
Hansson och dess Broder Håkan Hansson som
följer: För den delen som jag Håkan Hansson
har mig tilhandlat utaf wår broder Anders
Hanssons uti Rusthålls Hemmanet N:o 11 1/8del Brös-
arp; och nu afstår jag Håkan Hansson
samma det helt och hållit til min Broder
Nils Hansson emot de wilkor som följer at jag
skall hafwa undantag uti min lifstid i be-
mälte hemman med de förmåner som följer:
uti Södra wången Kornjord Getastens åkren på
den Södra ändan til wägen, Bowete jord på
Bär Lycke til landswägen uti wästra wången
wid weken et stycke äng samt Kornjord på
Hammar åker, och et skjeppeland på samma åker uti Norre wång Kornejord
den nedersta Lyckåkren, uti ängarna
från Rishögen och så långt som Pål Jörans-
sons äng räcker uti Söderskog utan före
Draka Lyckan et skjeppeland Bogh wetejor
uti wästra skog på Rölarna på den öfwer-
sta åkren och Norra ändan för w…
wägen et skjeppeland Bowetejord, på Ro-
gård den wästra wång Hjorta Lyckarna
äfwen för Wärka wången et skjeppeland
Bowetejord på Rogård den Södra Korsåkren samt wid gården
et stycke Kål jord uti den Östra Hagen 6 al: bredt
ifrån det norra järet samt husrum i gården
På norra längan och wästra ändan tre gålfs
rum, och så har jag gifwit min Brorson Jöran
Nilsson en brun andras års fölsing, när jag
utbekommer detta utaf min Broder Nils Jo-
hansson förbinder jag mig at gjöra 3 dags
wärken uti warje weckan På min Broders
Kost tillika upförer mig troget och flitig
uti alt wad mig blifwer anförtrot tilli-
ka fredsamt emot min Broder hans Hustru
och barn skulle annat hända skall jag
warda min huswarelse förlustig och
intet mera bo hos min broder och efter
min död skall mitt undantag tilfalla
bemälte hemman igän och detta således
oss emellan öfwerenskommit uti
wittnes Närwaro som skjedde i
Brösarp d. 4 Februarii 1802 Håkan HH Hans-
son. åfwanstående Contract finner
jag mig til alla delar nögd. Nils NHS Hans-
son. Til wittne underskrifwer at Håkan Hans-
son och Nils Hansson detta afhandlings Con-
trakt egenhänedigt underskrifwit betygas
af Mårten Arfvidsson Pär Jönsson nämde-
män.
I anledning hwaraf den andel
i Skatte Rusthålls Hemmanet
N:o 11 1/8 Bröserup, som Håkan Hansson först
sig til handlat af sin Broder Anders
Hansson och den förra åter genom
berörde afhandling på Brodren
Nils Hansson öfwerlåtit emot of-
annämnde undantag, nu
upböds den sistnämnde tilhanda 1sta ggen
Hwaröfwer bewis genom utdrag
af Protocollet med-
delas skulle.”

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2021-09-15, 18:09
Svar #2

Utloggad Bert Berglund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2021-09-22, 13:34
  • Visa profil
Jättestort tack Markus Gunshaga för din värdefulla hjälp att tyda mina dokument!

/Bert Berglund

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna