ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Släktforskardagarna i Borås 2019  (läst 984 gånger)

2019-08-24, 12:26
läst 984 gånger

Utloggad Leif Gson Nygård

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2026
  • Senast inloggad: 2021-11-25, 12:53
    • Visa profil
Jag kan tyvärr inte komma till Borås, det hade varit roligt, särskilt som jag aldrig besökt staden.

Men jag kanske får lov att ge staden som anordnar årets Släktforskardagar en liten "present"?

Saken är nämligen den, att jag besökte Riksarkivet i veckan för att fortsätta min släktutredning om tullnären Israel Gahm.
Och av en ren slump, fanns jag i samband med eftersökningarna ett sammanträdesprotokoll i Kammarkollegiet (Kansliet) från 1727, som handlar om Borås.

Tycker det är passande att återge utdrag ur den mastiga volymen, som är så typiska för Kammarkollegiet protokoll, just den dag då Släktforskardagarna startar.

Utdraget handlar om dels den förödande branden som drabbade Borås och de skattelindringar och förmåner som tillföll staden till följd av detta, dels handeln med Växjö och den tvist om tullen som befarades mellan staden och  Generaltullarrendesociteten.

Här följer protokollet samt länk till detsamma:


"/.../
Borgmästaren i Borås Ulf inkallades, och hördes angående Tulloppbörden uti be-

mälte af WådEldd förolyckade Stad under de frihetsår, som Staden lära komma att bewilljas, hwarom d. 23 Octob. sistl. förehades, förklarandes han nu sig icke kunnat med General Tull Arrende Sociteten komma öfwerens om någon wiβ Summa, anhållandes i öfrigit om Kongl. Collegiernes benägna föreställning till Hans Kongl. Maij:ts om denna Stads olyckor, och deβ åter uphielpande igien.
     
Sedan uplästes H:r Landshöfdingen Gyllenborgz swar, hwaruti han sig yttrar, att till Borås Stads åter upbyggande igien skall wäl finnas

 
Skog på de dertill närmast belägna Allmänningar, men at de äro 3 á 4 mihl ifrån Staden belägna, warandes ock nu ett Tegelbruk där inrättat, som kan befordra husbyggnaden af Sten och korβwärke. Borgmästaren Ulf inkallades åter igien och förestältes om denna H:r Landshöfdingens uthlåtelse, då han sade sig icke förr wetat at något Tegelslagerij warit där inrättat, och försäkrade at Borgerskapet lära i görligste måtto ombeslijta sig at bygga korβwärkes hus ofte.
Och blef nu resolverat, at de publique husen, såsom Kyrka, Råd- stufa och Schola böra af Sten byggas, och det förrän de öfrige private husen warande byggde, börandes de samma äfwenwäl af Sten och korβwärk, så mycket giörligit är, upprättas, hwartill H:r Landshöfdingen i orten kommer at af Allmänningarne låta tilldela Staden ett wist quantum af timber som emellan Borgerskapet reparteras, hwarwid dock Skogarne på alt sätt måtte besparas, och af Jägerij- samt Crono-Betienterne handhafwas.
     

     H:r StadsCommissarien von Westerling tillkom.
     

    Härpå recapitulerades det som d. 23 Octob. förehades, om
denna Stads sökte friheter och förmoner, till deβ återupprättande igien; Och hwad angår /1:o den sökte confirmationen på deβ privilegier och flere anhållne Kongl. Resolutioner, Så förblifwer det nu wid den Resolution, som då deröfwer fältes. /2:o Beträffande de frihets år som Staden begiärer, hwilka til förande utsättas till 8 år, i anseende till de då anförde skiähl och omständigheter, då ock för godt funnit blef, at Cam:r Bonde eftterse hwad inkomster Kongl. Maij:tt och Cronan under den tiden kunde efttergifwa; Så blef nu detta alt i widare öfwerwägande tagit. Och hwad angår sielfwa antalet af frihetsåren, så på det Borgerskapet icke må framdeles komma och begiära prologation på frihets åren, så fants godt at i anseende till de förra gången anförde skiähl i underdånigher styrka till 10 års frihet, äfwen som Städerne Norrkiöping och Nyköping, börandes likwäl aldrig Borgeskapet eftter deras förlopp begära någon prologation, eij heller flera af Inwånarne så lång frihet förunnas, än de som bygga Stenhus, men de som

 
allenast bygga kårβwärks- och Trähus, synes eij böra åtniuta mer än 6 års frihet. Beträffande åter de inkomster som Kongl. Maij:tt och Cronan under Bem:te frihetsår synes kunna tillstyrkas at efttergifwas, så bled öfwerenskomit at föreslå, det denna Staden som drifwer så anseenlig handell., och nu blifwit så platt ruinerat, må niuta efttergiftt på så många intrader som någon anna upstad tilförende fått, Neml. På samma sätt som Carlstad år 1720 blifwit benådad med all Intullen och 1686 års förhögning, all den  accis som i Uppstäderne plägar betalas, Mantahls, Boskaps- och Bakugns peng. Båtmanshållet och Contributioner, undantagandes de Borgare, som sedan branden sig i Boråhs nedsatt, och af branden ingen skada lidit, men tienstehion som niuta deras lön, böra owägerligen deras Contributioner betala, lijkmätigt Kongl. Maij:tts rescript af d. _ åhr. Sist blef och öfwerlagt om Borgmästaren Ulfs på bem:te Stads wägnar giorde anhållan, at Staden under frihetsåren, må få genom deβ egne Betiente upbära Tullen och de andra Inkomster-

 
ne, likmätigt 17§ i Kongl. Maij:ts Resolution på Städernes Allmänna beswär af år 1723. Härmed uplästes en § af det med Gen: Tullarrende Sociteten slutne, ock nu i sista Riksdagzbeslutet confirmerade Tullarrende Contractet, som tillåter Sociteten at i de frihets Städer hwarest de eij med Borgerskapet om ett wist kunna öfwerenskomma, få hålla en deβ Betiente til upsikt wid Tullen. H:r Commercierådet Silvius förmente sådant wara mycket nödigt, emedan ifrån Norrska Gräntzen både ostämplade Tobak, och ander contraband wahror kunna dijt inpractiseras. H:r Præsidenten Strömfelt förestälte at det woro nödigt, at en Cronones Betient derwid woro tillstädes, som kunde gifwa wid handen, huru mycket Tull Oppbörde för Staden sig bestiger, emedan så stor summa af Tull Arrende Sociteten kommer för Kongl. Maij:tt och Cronan på arrende summan at afskrifwas, hwarwid dock H:r Præsidenten sielf erindrade, at Staden eij lärer till det högsta upgifwa de deβ inkomst, och således ingen collusion emellan Gen: Tull Arrende Sociteten och Staden stå

 
at befaras, hwarföre ock syntes nog wara, om allenast Tull Arrende Socitetens Betiente jemte Stadens Betiente wid uppbörden inseende hafwa.Det öfriga af Memorialet dits:s tills Torsdagen.
     

     H:r StatsComissarien Westerling afträdde.
     

     Uplästes Cammar:r. von Walkers memorial, angående Borås Boernes handell wid Wexiö,hwarom Cammar:r uprepar den twist som sig yppat emellan Tull Arrende Sociteten och Borås Stad, huruwida Borså boerne böra för alla sina wahror dem de i Sunnerbo härad upphandla, wid Liungby Tullplatz, den så kallade LandtmansTullen erlägga, då de derigenom icke passera, til at dermedelst afhindra alt undanslef och Tullens försnillande, i det de præsumeras kunna föryttra sama sina wahror under wägen innan de med den anlända till Borås, förmanandes Cammar:t at hwarken Tullordinantien eller någon annan förordning skall obligera denna Stads handlande at gå ifrån sin rätta wäg intill Liungby Tullplats at erlägga LandtmansTullen af de i Sunnerbo

 
härad upköpte wahror, ock at inga Lurendrägerier måge befruktas, emedan Tullarrende Sociteten på ala orter har Betiente som derpå ock gifwa, dock at de eij heller böra underdraga sig at gå till TullPlatzen när de äro nära der tintill. Nu funno Kongl. Collegium wäl att denna twistighet förnämligast lärer hafwa sitt afseende på den tiden, som Borås kommer at niuta Tullen silefwa tillgodo under frihetsåren. Och Resolverades at på den ankomma Kongl. Maij:ts remiss låta underdånigt swar afgå, at de wahror som Borsåhs Boerne sig till-

handla i Sunnerbo härad och å de ställen hwarifrån de icke hafwa närmaste wäg at passera igenom Liungby Tullplats, för dem kunna de icke förpliktas emot Tullförordningen Tull i Liungby at betala. Men den hos finna Kongl. Collegierne nödigt, at ehuruwäl Tullordningen gifwer anedning till den frihet, at få taga med whrorne deras wäg till hwad Tullplats de behaga; Llikwäl som nu Borås under frihetsåren lärer komma sielf at niuta den der fallande Tullen till godo, så synes ock till förekommende af den afgång wid detta tillfället kunde för Arrende Sociteten be-

 
fruktas, emot förra wanligheten, som alt kommo at lända Cronan i deβ inkomster till last, det tillika den præcaution bör tagas, at Landshöfdingen i orten deröfwer hand håller, det alla de af Borås Boerne upphandlade wahror i bemd:e härad, som i anledning af Situationen beqwämligast kunna ock böra passera Liungby, måge wid confiscation af wahror, derigenom passera, och Landtmans Tullen betala.

 
     
Kongl. Commercie Collegii H:r Ledamöter afträdde.

/.../.

Källa: Riksarkivet, Kammarkollegiet, Kansli och kontorsarkiv, Kansliet; Renskrivna protokoll; A I a:136, 1727, s 5782-5797.
Avskrift: Leif G:son Nygård.
Ort & datum: Örebro 2019-08-24.


https://docs.google.com/document/d/1wTE2FiQdbjFM6fLGuODA2l0zK1WiZJycTHAYQ6YxZa4/edit?usp=sharing

2019-08-26, 18:55
Svar #1

Utloggad Leif Gson Nygård

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2026
  • Senast inloggad: 2021-11-25, 12:53
    • Visa profil
Jag upptäckte en del felaktigheter i texten. Men då den inte går att korrigera här, ber jag er läsa texten via länken.


/Leif G:son Nygård

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna