ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 03 februari, 2012  (läst 2774 gånger)

2010-12-30, 16:44
läst 2774 gånger

Utloggad Ingemar Johansson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2020-11-14, 18:59
  • Visa profil
Hej Gert.
 
Henrik Husman bor 1732 vid Mosshult Tived. Soldat 1738 och Kolare. Bor senare vid Mon Ramundeboda
där han avlider 4 Januari 1760
 
 
Anders Samuelsson Spångberg svor masmästareden den 22 juni 1757 vid Lerbecks
Bergmästerskaps hammarting. Han var verksam vid Holms masungn.
Anders Samuelsson Spångberg dömdes från livet för dråpet på Henrik Husman vid Sundbo häradsrätt.
Sidorna som behandlar målet fattas i domboken.Dödsdommar verkställdes inte utan godkännade av Hovrätten.
Utslaget från Kunglig Majts Svea Hovrätt skickades till landshövdingen i Örebro län för verkställande.
Örebro länstyrelse Landskansliet Hofrätter 1759-1764 står det på boken som fins på Landsarkivet i Uppsala  
 
1760
Kungl Majt och Riksens Swea Hofrätts utslag, uppå en af Sundbo
Häradsrätt  hållen och af Häradshöfwdingen  Ädel och Hwälbördig
Carl Caspar Gyllenbååt insänd Ransakning med bemälte Rätts
den 3 sistlidne April fälte  utslag öfwer Masmästaren
Anders Samuelsson Spångberg hwilken för det han den 30 sistlidne
December med ett wedträ af björk slagit kohlaren Hindrik Husman
i Hufwudet at han den 4 derpå följande Januari döden ljutit, är
i förmåga af 24 Cap 9st Missg bl dömd at  lif sitt mista, Gifwit
i Stockholm den 3 Junu 1760.
Kungl Hofrätten har den inkommna ranskningen sig föreläsas låtit och
deraf funnit, at det under förbemälte Husman och hans 2ne söner Mårten
och Nils samt dotter Stina Hindriksdotter tillika med Anders
Samuelsson Spångberg hans hustru Katharina och swåger gossen Nils
Hindriksson jämte Reserwe Soldaten Arwid Jonsson den 30 sistlidne
December (1759) om aftonen warit tillsammans uti Spångbergs swärfaders
Hindrik Andersson på Mon stugu der och Spångberg haft sitt hemwist,
har efter någon uppkomen ordwäxling, Spångberg sin enligt Arwid
Jonsson intygande vid Härads Rätten warit ganska mycket förtörnad och
såsom utom sig själf stött till Husman och hans söner at Husman fallit
omkull, hwilken sistnämnde då han uppstiget funnits hafwa et blodsår
på wänstra sidan wid tinningen, dock utan at bemälte Arwid Jonsson
wetat antingen Husman  fått samma åkomma wid fallet eller af någon
Spångberg förutgången handawerkan, derpå wittnet sagt sig icke hafwa
aktning , men då Spångberg welat ofreda Husman  hafwa både witnet och
Spånbergs hustru hindrat honom så länge at Mårten och Nils emellertid
fåht rådrum utur stufwan ledsaga Husman hwilken derefter tillika med
med Mårten och Stina begifwit sig på wägen till Husmans hemwist,
Hwarpå Spångberg äfwen gådt ut, som han wid ranskningen förklarat
hafwa skidt i det wände att kasta sitt watten deremot förbemälte
Arfwid Jonsson intygat at när han som i anledning af Spångbergs
fördröjande inte gådt  at se om Spångberg följt efter Husman at med
honom förlikas, kommit fram på den wäg, som Husman godt, till en ifrån
de andra husen vid pass 40 alnar  belägen lada, har Arfwid fådt höra
Mårten beklaga sig att Spångberg illa slagit hans fader och i det
samma mött Spångberg, gående samt tillbaka till stufwan, Arfwid
tillika med Husmans son Nils kommit ut efter, hafwa altså gått till
det ställe der Husman liggat slagen och som Mårten yttrat sig at
Husman hwilken hwarken nämnd sig eller talt wore död hafwande hämtade
itända stickor och lyste på honom och sådant närmare efterse då
Spångberg, sedan han tagit rocken på sig, och welat gå bort, blifwit
därifrån af Arfwid hindrad, under mycken wist oro, bundit honom och de
andra bära in Husman, hwilken så har kommit i säng  fådt upkastningar,
och derefter rest sig up på armar och knän, men utan at tala något
ord. Oäkta försvarande med Husman hafwa bägge hans söner derpå
förehållit Spångberg Och Mårten förmenat tagit fram det wedträd  med
vilket Husman blifwit slagen, samt frågat Spångberg hwarföre han
dermed slagit Husman i skallen Spångberg i början på det ena eller
andra ej något swar gifwit, utanbed synts bedröfwad, och änteligen
bedit honom  och hans broder gifwa sig till frids, med utlåtelse at
det blifwa fälder wäl.
Dagen efter eller den 31 december, då Petter Jansson i Skrämma och
Anders Lennartsson i Holmen anmodade af Mårten  kommit till Mon, at se
huru Husman varit medfaren har Spångberg enligt deras wid ransakningen
giorda Ediliga berättelser, på till frågan hwarför han slagit Husman?
Svarat at han skulle lida för det ena slaget han gifwit Husman blifwa
det derwid dock skall han i alt icke warit orsaken, som orden liydt
samt därpå yttrat sig wilja med Husman förlikas.
Spångberg har sedermera den 1 Januari tagit till flykten, dertill han
vid ransakningen  förklarade sig sedan Husmans söner skylt honom för
baneman, hafwa till undwikande af at långsamt och swårt fängelse,
blifwit föranlåten, dock ej kommit längre än till Wisnums  härad,
förän Spångberg såsom oförpassad är worden gripen, och förd till
Örebro slott derifrån har likwäl genast blifwit lösgiwen, emedan hans
brott änu warit obekant, men då ej begifwit sig hem, utan tagit wägen
till sin swåger Jan Hindriksson på Näset   (Brunnsnäs) dit han den 7
januari om aftonen anlände, och där enligt hustrun Maria
Eliedotter,wid tingsrätten awlagda wittnesmål efterfrågat Husmans
tillstånd, Samt omtalt, at han slagit Husman med ett wedträd, deröfver
han wore mycket bedröfwad, med yttrande at han ej wiste hwar at taga
wägen  och om någon kunde gömma honom till wåren, då han wäl finge
någon nåd, gjorde den samme en himmelriks  gierning, som orden lydt.
Hwarförutan drängen Anders Persson hwilken då efwen warit på Näset
(Brunnsnäs)  och närmare åhört  Spångbergs tal nu bemälte Hustru Maria
Eliedotter som icke så ständigt warit men tingsrätten efter aflagd Ed,
gifwidt den berättelse: at sedan  Spångberg wid ankomsten till Näset
(Brunnsnäs) den 7 januari om aftonen frågat om Husman än lewde men
någon der ej kunnat lemna honom den begärda underrättelse har
Spångberg morgonen därpå, omtalat både sin flykt och hwad räddhåga
honom dermed öfwergått, samt huru han at giöra sig okänd på et ställe
bydt bort sin Carpus (Mössa) och efter det han i Visnum  blifwit
gripen, sökt förmå dem som fört honom till skyndsamhet, på det Prästen
ej måhte man hans ankomst till Örebro medföra underrättelse om hans
brott som han då för witnet sagt  sig hafwa begådt i det han med et
wedträd hwilket han hållit twehändes, slaget  Husman  i hufwudet
beklagandes sig med tårar i ögonen at han trodde samma slag gifwet
swårare wärkan än han sig kunnat föreställa, som och Spångberg jemte
det han badt witnet ej omtala dess wistande på Näset (Brunnsnäs)
utlåtit sig vara sig wara mäst bekymrad deröfer at han sprungit efter
Husman och gifwit honom berörda slag, och at han wore nögd, om han
sluppe med lifwet änsiönt han icke skulle få behålla mer än skortan.
och widare at huru han bära sig till skulle han taga flykten, hwarwid
han trodt sig Rätten komma undan till Wermeland allenast han sedan
blifwa hulpen därifram. Men samma dag, eller den 8 januari medan
Spångberg ännu warit kwar på Näset, har han blifwit gripen, då
Spångberg för dom som fört honom fängslig in till Örebro slott,
likmäktigt dennes vid Ting Rätten med ed fästa berättelse tillstådt
sin begångna misshandel, i det han för Lars Larsson i Weltorp och Lars
Gunnarsson vid Jordbron, på deras tillfrågan, om orsaken till hans
förfarande med Husman, fälde orden: Hwem kunde råda för olyckan! Och
wid det Spångberg i Weltorp tändt eld på sin pipa knackat henne mot
spiseln, och sagt att om han ej slagit Husman hårdare så hade Husman
lika fullt blifwit död, samt enär Lars Larssons hustru spordt honom
hwarför han så illa skulle slå den gammle mannen, swaradt: at sådan
händt deraf at Husman kommit in på Spångberg, och kallat honom både
tjuf och skälm. Så och yttermera för Carl Andersson i Weltorp,
beklagadt sig och den som råkade ut för en feg människa, och at
Spångberg då wiste det hans dagar wore snart farne, men om han finge
behålla lifwet aktade han ej hwad lidande  honom öfwergå skulle, till
hwilken ände witnet blifvit af Spångberg ombeden at igenom Spångbergs
släkt, söka förmå Husmans änka och söner at till rätten för honom
inlägga en Bönskrift.
Utom detta föromnämnda witnen hafwa och Spångbergs moster Hustru Maria
Olofsdotter och Swåger Jan Hindriksson  på Näset tillika med gosse
Nils Hindriksson 12 år gammal äfwen Spångbergs swåger blifwit i detta
mål åberopade och ehuruwäl Tingsrätten förklaradt den icke kunna emot
17 Cap. Rbl för laga witnen anses, äro de lika wäl utan Ed hörda, af
hwilka Maria Olofsdotter berättat at Spångberg när han den 7 januari
om aftonen kommit till Marias måg Jan Hindriksson på Näset (Brunnsnäs)
med mycken sorgfällighet efterfrågat Husmans tillstånd, och om han
lefde eller ej, samt tillika anfördt att han af Husmans och hans
söners swordom och owäsende råkat i slagsmål med Husman, och sedan
Maria Andersdotter själv ärbjudit sig att gå till Husman och skaffa
den åstundade efterrättelse har Spångberg anmodat henne bedja hans
hustru elda pörtet, till dess han kom hem emedan han ej dristade gå in
i stufwan innan honom blifwa kunnigt huru med Husman tillstode. Jan
Hindriksson utan at Spångberg för honom omtalt det han med et wedträd
slagit Husman i hufwudet, hwilket han sagt hafwa deraf händt, at
Husmans söner hos honom warit otidiga och rifwit sönder Spångbergs
lifstycke. Och sluteligen han gossen Nils Hindriksson som warit
tillstädes, då inrusande i Spångberg swärfaders stufwa sig tilldragit
berättat at sedan Husman tillika med Mårten och Stina begifwit sig på
hemwägen hade Spångberg kommit ut med et wedträd i handen, skyndat sig
efter Husman och under swordom yttrat sig at han skall klippa dem.
Nils har då sagta följt efter och som det warit månljust granneligen
sedt at Spångberg när han hint upp Husman med berörda wedträd, hwiket
Spångberg hållit med båda händerna, slagit Husman på wänstra sidan i
hufwudet, at Husman fallit ned på marken der och Spångberg då lämnat
trädet qwar och skyndat sig hädan, samt klagat, at han ej wiste annat
än Norrige för sig.
Nu ehuruväl Spångberg vid den öfver honom anställda ransakningen
föregifwet at åfwanberörda utlåtelser, hwilka han tillstådt sig hafwa
för de afhörda witnen fäldt warit ogundade och at han i deras närwaro
om sig själf osanning talt, som Spångberg för ment ej kunna honom till
last räknas, så wida han dem ej skulle warit någon sanning skyldig
docklikawäl och alldenstund Spångberg, då Mårten och Nils Hinriksöner
knapt efter det Husman warit slagen förbehållit honom hans straffbara
gerning, samt wisa honom wedträdet dermed han slagit icke på något
sätt försökt urskulda sig , eller bestrida den honom gjorda
beskyllning utan i det stället då genast giort sig färdig at rymma
fast han af Arfwid Jonsson den gången blifwit derifrån hindrad, samt
för Petter Jansson och Lennart Hindriksson när de på Mårtens anmodan
kommit till Mon at besikta Husmans tillståndt at han gifwit denne
sistnämda et slag ehuru Spångberg förewändt, at han icke i alt ware
orsaken hwarefter Spångberg ej wärkeligen  begifwit sig på flykten,
dertill ej någon efter Spångbergs föregifwande af Mårten och Nils
Hindrikssoner åfannämnde beskyllning åstadkommen fruktan för långsamt
och swårt fängelse kunnat honom förwänta, om han skyldig warit,
Spångberg jämwäl för dom som honom senare gången till Örebro slott
infört gierningen tillstådt i hwilken bekännelse Spångberg sedan så
långt kommit. at han såsom Husmans baneman blifwit fängslad allraminst
då gjort sin framt icke egen öfwertygelse och samwetsrörelsr öfwer
hans missgärning hindrat honom at då än tänka på de af Spångberg
sedermera sökta undanflykter i ansende  hwartill och då åfwannämnda
wittnes måhl äro enhälliga däruti at Spångberg wid sina berättelser om
denna gjerning wist en sinnets oro som icke kunnat wara förestäld,
Spångbergs återkallande inför tings rätten och hwadhan förut erkändt
gähla kan, för den  och som Spångberg å genom egen för witnen
gjorde,och med omständigheter styrkte bekännelser således är förwunnen
at med at wedträd hafwa gifwit kohlaren Hindrik Husman det slag i
hufwudet, som honom den 30 sistl December blifwit tillfogad enligt
prowicial fältskären  Stephan Bloms efter hållen besiktning gifwa
intygande förorsakat Husmans d 4: derpå följande Januari (1760) timade
död. At så och till följe af 24 Cap 9§ Missg b pröfwar Kungl Hofrätten
med häradsrätten rättvist det skall Anders Samuelsson Spångberg för
det af honom begångna dråp sig sielf till wälförtjänt straff och
androm till warnagel gifwa
lif för lif  och warda halshuggen. År och dag som föreskrifwet står.
 
På den kungliga hofrättens wägnar
Samuel Roselius¶

JAG HAR INTE LYCKATS HITTA AVRÄTTNINGSDAG FÖR ANDERS SPÅNGBERG.¶
ENLIGT TABBELLVERKET UPPGIFTER AVRÄTTAS EN PERSON I RAMUNDEBODA 1761
 
Hälsningar Ingemar Johansson

2011-01-01, 22:15
Svar #1

Utloggad Gert Påhlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 337
 • Senast inloggad: 2016-01-30, 22:13
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u41014270/
Hej Ingemar!
 
Det var en överraskning, hjärtligt tack, trodde inte någon hade kollat det. Skrivelserna till och från landshövdingen har jag inte kollat, har inte alls tänkt på det. Min koppling till dessa är att Henrik Andersson på Mon och hans son Jan Henriksson på Brunnsnäset är mina direkta anor. Det framgår ju också i målet att Spångbergs hustru Catharina Henriksdotter är Henrik Andersson dotter. Det framgår dock inte att Husman är svåger med Henrik Andersson, hans hustru Catharina Andersdotter är syster med Henrik Andersson. Det framgår ju också att Husman hade barnen Mårten, Stina och Nils, den senare kände jag inte till, men frågan är om han hade ytterligare barn? Jag undrar om inte en Anton Henriksson född cirka 1728, kolare i Bjurbäcken, Askersund också är en son. Har du någon koll på detta. Är du släkt på något sätt med dessa ?
 
Hälsningar
Gert Påhlsson

2011-01-02, 21:32
Svar #2

Utloggad Ingemar Johansson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2020-11-14, 18:59
  • Visa profil
Hej igen Gert.
Jan och Chatarins broder Per är min ana,vidare är Anders Samuelsson Spångberg bror till min frus ana.
Anton har jag ingen kunskap om.  
Vänligen Ingemar Johansson

2011-01-22, 12:53
Svar #3

Utloggad Marianne Wallenberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 11:25
  • Visa profil
Hej! Jag behöver hjälp med föräldrar till Ture Söderberg född 1901-04-28 i Ramundebergs förs. Död 1988-01-20.

2011-01-22, 14:42
Svar #4

Dan Paradell

Hej Marianne.
 
Tures far var Gustaf Alfred Söderberg som var född 1869 i Skagershult. Han var arbetare på Laxå Walsverk. Enligt CD skivan Sveriges befolkning 1880 var hans far och mor Gustaf Adolf Söderberg född 1846 i Skagershult och modern Anna Lovisa Karlsdotter född 1845 i Skagershult. Vill du komma vidare i Skagershult med din släktforskning så har ju kyrkböckerna där brunnit men Ulf Berggren har gjort en rekonstruktion av dessa kyrkböcker och via den boken kan du komma någon generation längre tillbaka.
 
Tures mor var Anna Wilhelmina Pettersson född 1873 i Viby (T). Henne har jag med i min egen släktforskning och har flera grenar ned till början av 1700 talet på hennes anor om du vill ha dessa?
 
Hälsningar
 
Dan

2011-01-23, 16:59
Svar #5

Utloggad Marianne Wallenberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2019-03-22, 11:25
  • Visa profil
Hej Dan!
 
Hur får jag fatt på Berggrens bok? Vad heter den. Finns den på bibliotek?  
Om du är släkt med Ture är kanske din forskning redan spridd där, fast den inte har kommit släkten i Småland till del. Jag är bara släkt i släkt med Ture. Han är min mans ingifte svågers far.
Marianne

2011-01-29, 22:56
Svar #6

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3641
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 01:38
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Boken finns på vissa bibliotek.
 
Den går också återigen att köpa direkt av mig efter att ha varit slutsåld, eftersom jag hittade en handfull ex. (som gömt sig i mitt förråd) nyligen.
 
(Meddelandet ändrat av ulfb 2011-01-29 22:57)
Ulf Berggren

2011-01-30, 12:18
Svar #7

Utloggad Anders Spångberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 317
 • Senast inloggad: 2022-04-20, 09:23
  • Visa profil
Hej!
 
Har en undran och fråga rörande min namne Anders Samuelsson Spångberg som omnämns av Ingemar och Gert ovan. Har ni någon aning om han kan vara släkt med mina anor som också kom från trakten.
Min äldsta ana är Herik Andersson Spångberg född omkring 1683 och död 1751-03-05 i Amnehärad, och hans son Johan Spångberg född född 1725-12-14 i Visnum. Henrik är min farfars farfars farfars far.
 
Vore roligt att få reda på ett eventuellt släktskapp.
 
Anders

2011-04-02, 13:00
Svar #8

Utloggad Barbro Nordlöf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 401
 • Senast inloggad: 2022-11-19, 14:26
  • Visa profil
Vet inte om detta hör hit eller under soldater, men börjar här.
1773 dör gamle dragon på Lassåna bruk Peter Lager. Föräldrar anges till  körare Jan Jönsson och Catharina Nisldotter vid bruket.  och åldern till 82 år. I mtl har jag hittat honom i Viby, ( dit Bodarna hörde förut tydligen)  1735, 1741 som dragon. 1739 endast  Lagers dotter Catharina.  Dottern anges f 1718 i hfl. Hennes mor verkar ha dött tidigt och dragonen är omgift.
 
Men har inte lyckats hitta honom i någon rulla. Vilket regemente kan han ha tillhört? Enligt Grill finns inga dragoner i Viby/RAmundeboda. /Barbro

2011-04-02, 17:15
Svar #9

Utloggad Sonia Biörkeroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1399
 • Senast inloggad: 2020-10-04, 21:32
  • Visa profil
Barbro, har var dragon vid Upplands Stånds dragonregemente!
Upplands Ståndsdragoner var ett tillfälligt regemente 1700/1701-1721 då regementet upplöstes, en del överfördes till Finland, en del till andra regementen.
 
Jag har noteringar hemma, men rullorna finns sökbara via nätet på Svar.
Jag kommer ihåg honom vid min forskning på en annan dragon vid det regementet.
 
Om jag inte minns fel tillhörde han Hans von Fersen, femte kompaniet.
Har inte tid just nu att leta fram mina noteringar, först på måndag.

2011-04-03, 20:26
Svar #10

Utloggad Sonia Biörkeroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1399
 • Senast inloggad: 2020-10-04, 21:32
  • Visa profil
Barbro, i en generalmönsterrulla för Upplands Ståndsdragon regemente
1718-05-05. Femte kompaniet
finns Pehr Lager och han har nr 112
 
Nu har du lite att utgå från.

2011-04-04, 19:27
Svar #11

Utloggad Sonia Biörkeroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1399
 • Senast inloggad: 2020-10-04, 21:32
  • Visa profil
Barbro, din dragon Petter Lager överflyttades 1721 till livdragonregementet i Åbo, överstelöjtnantens kompani
Du kan hitta mer om denna överflyttning om du söker på Tore Blomkvist's forskning om detta: Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721
 
Han var i alla fall med på Karl XII:s krig mot Norge 1718 och de var stationerade på den svenska sidan i Töksmark, och du kan i rullorna läsa om hans häst osv.

2011-05-03, 10:26
Svar #12

Utloggad Barbro Nordlöf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 401
 • Senast inloggad: 2022-11-19, 14:26
  • Visa profil
Sonia!
Tack tack för alla uppgifter, trodde det var helt hopplöst. Konstigt att Krigsarkivet inte kunde hjälpa mig. Men nu skall jag dit igen snarast.
 
Tackar och bugar! /Barbro

2011-05-03, 21:01
Svar #13

Utloggad Sonia Biörkeroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1399
 • Senast inloggad: 2020-10-04, 21:32
  • Visa profil
Barbro, det fanns flera dragonregementen, så det var nog inte lätt för Krigsarkivet att veta vilket. Per Lager kommer jag ihåg eftersom han bodde i Viby dit även min dragon flyttade av någon anledning. Så jag försökte hitta anknytning mellan Per Lager och min dragons hustru (vars ursprung ännu är okänt). Tänkte att de träffats som dragoner och därigenom släktskap uppstått.Och Vibys husförhörslängder har jag lusläst.
 
Behöver du hjälp med Per Lager och Upplands ståndsdragoner, så hör utav dig.  
Så det var ju lite tur för dig att jag har kollat alla rullor för Upplands ståndsdragoner, har utskrifter och ska någon gång när tid finns, göra en sammanställning och detta regemente och dess historia.

2011-05-11, 11:21
Svar #14

Utloggad Barbro Nordlöf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 401
 • Senast inloggad: 2022-11-19, 14:26
  • Visa profil
Hej igen Sonia! Jag hittade upplandsdragonerna,  men sen gick jag bet. Skall det vara livdragonerna i Sverige eller i Finland? Jag tittade i båda, men hittade inte Lager.  
 
Det är absolut rätt Lager, står som Jansson i en rulla och enligt dödboken heter fadern Jan Jönsson. Som vanligt står mest om hästen.....
 
Man undrar ju vad en närking gör i Uppland?
 
F ö, innan jag begrep att Ramundeboda förr hörde till Viby så jag kunde hitta det i mtl.....
 
Lager har en dotter Catharina, gift 19/6 1752 m  Hans Lundahl, d i Edsberg hos dottern Anna Katarina på Wia ägor 24/12 1791. Enligt dödnotisen skall hon vara född 1718, föräldrar  Peter Lager och Katarina från Röfors. Katarina verkar ha dött tidigt, Peter omgift 1731.
 
Tack för all hjälp!

2011-06-29, 20:48
Svar #15

Utloggad Barbro Nordlöf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 401
 • Senast inloggad: 2022-11-19, 14:26
  • Visa profil
Nu är jag här igen Sonja. Gick igenom alla möjliga dragonregementen på Krigsarkivet. Åbo,  Åbo och Björneborgs, men hittad ingen Lager nånstans. Vad gör jag för fel??? /Barbro

2011-09-20, 17:52
Svar #16

Utloggad Hans Olof Thorbjörnson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2022-02-06, 19:20
  • Visa profil
Jag har en Maria Adolfina Haglund, som skall vara född i Ramundaboda 25/12 1884, men kan inte hitta henne i födelseboken. Någon som har några upplysningar.
Mvh Hans Olof

2011-09-20, 18:32
Svar #17

Utloggad Krister Rundqvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2372
 • Senast inloggad: 2023-02-01, 08:31
  • Visa profil
Hej Hans Olof,
 
Hon finns i början av 1825 års bok.  
 
/Krister

2011-09-29, 22:04
Svar #18

Utloggad Hans Olof Thorbjörnson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2022-02-06, 19:20
  • Visa profil
Hej Krister.
Vilken bok menar Du? Hon är ju född 1884. Hennes far är Per Adolf Haglund född 21/2 1848 o. mor Kristina Hane 26/12 1847. 1825 års bok låter lite fel.
Mvh Hans Olof.

2011-09-30, 06:22
Svar #19

Utloggad Krister Rundqvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2372
 • Senast inloggad: 2023-02-01, 08:31
  • Visa profil
Skrev av hennes födelsedatum i hastigheten. Hon finns i Ramundeboda C:7 (1880-1890) Bild 48 i början av 1885 rad 3.  
Föräldrar: Haglund Per Adolf arb. å Laxå Bruk
Hane Kristina
Hon döptes tydligen i Kristinihamn
 
(Meddelandet ändrat av Krrun 2011-09-30 06:27)

2011-10-02, 01:45
Svar #20

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3641
 • Senast inloggad: 2023-02-02, 01:38
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Hans Olof!
 
Per Adolf och Kristina finns med på Smedskivan 7.
Om det är av intresse finns där sedan 7 generationer bak på hennes anfäder Hane,
och ungefär lika långt på ett par andra sidor, eftersom hon även härstammar från
andra smedsläkter. Som längst bak till början av 1600-talet.
Ulf Berggren

2011-10-02, 21:15
Svar #21

Utloggad Hans Olof Thorbjörnson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2022-02-06, 19:20
  • Visa profil
Hej Krister och Ulf.
Tackar för hjälpen, nu kan jag fylla igen några fler av hålen i min forskning.
Mvh Hans Olof.

2011-10-12, 22:40
Svar #22

Utloggad Hans Olof Thorbjörnson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2022-02-06, 19:20
  • Visa profil
Hej.
Jonas (Jon) Svensson 5/4 1780 och Helena (Lena) Hansdotter 6/5 1783, båda födda i Finnerödja. Var gifte de sig och fick de fler barn än Johannes
9/7 1811 och Lena Kajsa 13/8 1813, båda födda i Ramundeboda.
Mvh Hans Olof.

2011-10-13, 00:36
Svar #23

Utloggad Anita Björkroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1258
 • Senast inloggad: 2022-11-13, 23:05
  • Visa profil
Hej Hans Olof!
 
Helena Hansdotter flyttar 1805 till Hackevad.
 
I Hackevad 1810 30/9 gifter sig Drängen Jonas Svensson och pigan Lena Hansdotter båda från Bärsta Hackevad.
1810 23/10 går flytten till Skarbyholm Bodarne/Ramundeboda.
1819 flytt till Isberga.
Barn: Johannes 1811, Lena Cajsa 1813, Eva 1816, Per Gustaf 1818, Anders 1820, Brita Christina 1822, Lars Erik 1824 och Carl Fredrik 1827
 
Källa Arkiv Digital
Finnerödja AI:2 1800-1809 Backgården s.211
Hackevad C:2 1757-1821 s.154
Hackevad AI:4 1809-1825 Skarbyholm s.66 i första avd.
Ramundeboda AI:5 1815-1825 Isberga s.167 och följande Hfl.
 
Det underlättar om man anger källa där man har hittat någon av de man frågar efter.
 
Mvh Anita

2011-10-14, 20:22
Svar #24

Utloggad Hans Olof Thorbjörnson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2022-02-06, 19:20
  • Visa profil
Hej Anita!
Tack för hjälpen. Jag skall försöka komma ihåg att sriva med källorna också!
Mvh Hans Olof.

2011-12-01, 12:32
Svar #25

Utloggad Robert Larsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2011-12-02, 12:40
  • Visa profil
Min mff Fränk Erik Valter Larsson(enl. Sverige, födelseuppgifter för personer som avled mellan 1947 och 2006: Ancestry) född 23 apr 1892 i Ramundeboda.
 
Det måste väl vara han som är son till Erik Gustaf Larsson och Amanda Ahlin/Ahlén?  
 
Isf: Kan någon berätta mer om honom och familjen?

2011-12-01, 13:41
Svar #26

Utloggad Annalena Lidenskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2625
 • Senast inloggad: 2019-06-13, 14:08
  • Visa profil
Hej Robert!
Här är familjen:
Lassanå Bruk
Erik Gustaf Larsson 1854 18/11
gift 30/10 1880 med
Amanda Ahlén 1862 30/6
Gustaf Ivar 1880 26/12
Manne Germanus 1882 2/4
Carl David Levi 1884 29/3
Fränk Erik Valter 1892 23/4
John Emil 1894 29/7
Ejnar Eugén 1897 26/1
Sixten Egidius 1899 28/4
Helga Elisabet 1901 2/6
Berta Manborg Lissie 1905 28/7
Knut Valter Sune 1908 24/7
Alla födda i Bodane (Ramundeboda)
Örebro, Ramundeboda AIIa:2 Församlingsbok 1903-1912 s. 53 Genline
Mvh Annalena

2011-12-02, 12:40
Svar #27

Utloggad Robert Larsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2011-12-02, 12:40
  • Visa profil
Tack Annalena!!
 
Väldigt vad ungar det var där  
 
Mvh Robban

2012-02-02, 18:42
Svar #28

Utloggad Ingvar Pahlm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 259
 • Senast inloggad: 2022-03-27, 14:44
  • Visa profil
Hej.
Söker anor på Carl Persson f: 1814-10-05 Bodarne Ramundsboda.  
Hans hustru Hedda Ersdotter f: 1810-12-13 Finnerödja.
 
Mvh
Ingvar

2012-02-03, 10:04
Svar #29

Utloggad Krister Rundqvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2372
 • Senast inloggad: 2023-02-01, 08:31
  • Visa profil
Hej Ingvar,
 
Carl´s födelsenotis finns i Ramundeboda C:1 (1736-1815) Bild 354 / sid 691
född i Hålldammen Föräldrar Peter Nilsson/Maria Larsdotter ålder 32 år. Hans datum anges dock till 1814-10-09
 
Hittar ingen Hedda med detta datum i Finnerödja. Men det finns en Hedda Greta som är född 1810-02-14 enl.Finnerödja C:4 (1801-1848) Bild 25 / sid 39. Hennes föräldrar Erik Finström/Kerstin Andersdotter Familjen återfinns i Finnfallet Finnerödja AI:3 (1810-1825) Bild 91 / sid 195. Hoppas det är rätt Hedda.
 
Mvh
Krister

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna