ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Sölfverklinga  (läst 34 gånger)

2019-04-16, 20:03
läst 34 gånger

Utloggad kvm

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1627
  • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil

"Datum Stockholm 14 Maius A:o 1686
Till Åbo HåffRätt uti Sölfwerklingens Eedzöres saak. Carl/ L: Wallenstedt
Wår synnerlige ynnest .p. Wij hafwe Tro Män och Tiänare etz: Uthaf Eder skrifwelse daterat d 4 Aprilis åhr 1685 i nåder intaget Eder underdånige förfrågan, angående dhe Eedzöresbrott som Ryttmästaren Gustaff SölfwerKlinge uppå åthskillige rum och tijder hafwer begådt huruledes  I Edeer heruthinnan Wijd dömmandet skohle förhålla Först emedan hwarken det straffet som lagen ett sådant brått pålägger som ähr att mista högra hand och löösöron, heller dhet som Kongl. Resolutioner sedermehra gifwa innehålla, nembl: att en i slijka fall löser högra hand sin med 50 D:r Sölfr m:t af dhet fasta och hans löösa godz går till skiöfling, kan mehra ähn en gångh wärkställas och delingventen således icke mehra ähn en gång till sin handz löösen obligeras, om icke denne giärningens å nyo begående böör ansees med swårare straff och böter än dhet Eedzöret som allenast en gång föröfwas och straffet förwandlas uti ett annat wilkorligit som med dess förtiänst och groofheet kunde aeqviparera, och för det andre emedan Sölfwerklinge sig med Målsäganderne hafwer förlijkt, om icke dhet måhläganderättens efftergifwande kan till en dhel straffet lindra; Och såsom Wij hwad dhet första widkommer för rättwijst och skiäligt befinna att straffet och böterne af dhet faste blifwa fördublade, efftersom giärningen särskildt och twenne gånger ähr begången pch där dhet fasta intet tillräcker att han då med något annat aeqvivalent Corporat straff belades: Så låte Wij och för dhet andre Oss i nåder behaga att dhet förblifwer wid dhe förlijkningar som med Målsäganderne allaredo ähre ingångne och träffade, allenast domen för det öfrige inrättes effter dhet förslag på straffet och böterne som I effter lagh och Resolutioner om dhe andre åthskillige Sölfwerklingens exorbitantier med nidningzwärk och flere wåldsamheter hafwe projecterar så att om sådan groof misshandell må effter förtiänsten blifwa afstraffat hwar med .p.
CAROLUS"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038994_00264 ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/499 (1686)


EÄ, tab. 3
"TAB 3
Gustaf Sölfverklinga, (son av Axel Isaksson, adlad Sölfverklinga, Tab 2) till Rådsby i Tenala socken. Född 1646-06-24. Kornett. Ryttmästare. Död 1698-03-25 på Rådsby och slöt ätten på svärdssidan. /.../"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/S%C3%B6lfverklinga_nr_973


Se även:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300119_00645
Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/14

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna