ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Rosenlindt  (läst 887 gånger)

2018-03-23, 23:39
läst 887 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2734
 • Senast inloggad: 2024-07-11, 22:57
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
A:o 1729
April d 3 Wigdes underL: Carl Gustaf von Rosenlind, med Jungf Elsa Cathar: Leiman

Källa: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:1 (1713-1721) Bild 63 / sid 116 (AID: v90372.b63.s116, NAD: SE/SSA/0005j)


 
EÄ, tab. 15
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenlindt_nr_489

2021-07-10, 16:40
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2734
 • Senast inloggad: 2024-07-11, 22:57
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Lista på det Fångna Artollerie Mannskap som den 10 Aug: 1704 wid Narwa Fästningz öfrande till Öfwer och Under Officerare, så wähl som gemena tagne äro; Och ännu wid understående Datum i lifwet äro, så wijda witterligt är. Nembl:n
Fendrich Bernhart Giöbe ....1
Archliemäst: Jöran Lundgren ....1
/.../
Öfwer Feurwärkare Anders Melartopeus ....1
Under Feurwärkare Niclas Springer ....1
dito I Lähran Carl Gustaf Rosenlindt ....1
  "   "     "      Philip Mag: Rosenlindt ....1
/.../
Muscou den 28:de Junij Anno 1705
Jöran Lundgreen"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065984_01831
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/70 (1706)


EÄ, barn tab. 2:
Filip Magnus Rosenlindt. Gick jämte bröderna i Narva skola 1693–1695. Uppgives varit kornett. Död ogift i Narva.
Carl Gustaf Rosenlindt, löjtnant. Död 1735. Se Tab. 15.

http://runeberg.org/frfinl/0366.html
https://www.genealogia.fi/genos-old/2/2_6.htm

2023-10-14, 14:32
Svar #2

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1392
 • Senast inloggad: 2024-07-12, 18:05
  • Visa profil
Hej,

Jag har ett par frågor om släkten Rosenlindt/Roslin:

1) Vid dop den 2/7 1688 i Katarina fs i Stockholm (CI:4, sida 273) var bland annat "her: Rådman Roslijns hust: Dorothea Getingh" fadder.
Betyder texten att Dorothea Getingh var samma person som rådman (Hans?) Roslins hustru?

Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055753_00149#?c=&m=&s=&cv=148&xywh=2969%2C238%2C3642%2C1722

2) I von Schantz genealogier (2.G-P, sida 190b) står, om jag har tolkat texten rätt, att kommissarie Johan Meurman (f 19/2 1659) var gift med Anna Roselia (död 2/1 1730), dotter till handelsman Joh: Roselij (se bifogad bild).
Var handelsman Johan(?) Roselij och hans dotter Anna släktingar till Roslin/Rosenlidt-släkten, och i sådant fall hur?

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

2023-12-07, 17:56
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2734
 • Senast inloggad: 2024-07-11, 22:57
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Sommarting Loppis socken 1723 13/5:
§ 4. S:d: Förestältes af Länsmannen Gustaff Dubbe ogifta qwinspersonen Beata Axellsdotter, nu för tijden tienande här i Socknen och Hyfwola gård, och angafz för lägersmåhl hwar effter hon 2 wekor för senaste Wårfrudag födt ett oächta piltebarn, som ännu lefwer. Och bekiände hon, att hennes huusbonde Leutnanten Wälborne Carl Gustaff Rosenlindt rådt henne med dette barn i förl: åhr 2:ne wekor för Johannis, /.../Leutnant Rosenlindt, som sielf är gift, förklarade sig uppå tillfrågan, intet kunna neka, sig haft med Beata sammanlag en gång, men om det är hans Barn, ell:r någon annans weet han intet, .../ Leutnant Rosenlindtz Fru, Maja Christina Apelbom, war nu intet wid Tinget tillstädes, eller kunde sig inställa för aflägenheten skull, utan förmehnte han, det hon lijka fult will behålla honom. Retten undersökte om desse Personer hafwa tillförene sig med lägersmåhl försedt, men der om kunde ingen wiss och säker underrättelse gifwas, effter som Leutnant Rosenlindt intet längre warit i denne orten än sedan Åhr 1721 om Hösten, tillståendes ock sielf att han är barnfödd i Ingermanland och Nöteborg, och blifwit fången i Narwen åhr 1704 och efter 12 åhrs fängelse echapperat till Swerige, derest han ifrån åhr 1716 fölgdt med Kongl: Artolleriet till Skåne och så wijdare till Norige, der ifrån han 1718 återkommit till Stockholm, och 1721 om wåhren ell:r 14 dagar för Påsk blifwit gift med sin nu warande Fru, betygandes sig aldrig tillförene warit med lägersmål beträdd, /.../
Hwad Beata Axellsdotter wijdkommer, så har han hämptadt henne med sig i förl: åhr om Påska tijden ifrån Caris Socken och Domargård, hwarest hon tient hoos hans Broder H:r Johan Henning Rosenlindt. /.../"

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726704410/297
se även hösttinget 1723: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726705073/518

"Sommarting Loppis socken 1723 13/5:
§ 5. S:D Kärade Wählborne H:r Johan Henning Rosenlindt till sin Broder Leutnanten Wählb:ne H:r Carl Gust: Rosenlindt för 3 st: Oxar. /.../ Leutnant Rosenlindt, swarade att som hans Broder emottagit allan egendomen och qwarlåtenskapen efter deras afledne Moder Fru Ester Biörnram, hwilken under hans bortowaro åhr 1714 blif:t död, och äfwenwäl deras Syster Barbro Rosenlindt, och altsammans ännu hoos sig hafwer. /.../."

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726704416/299

"§ 8. /.../ så wähl angående dett dem tillfallne arfwet effter deras afledne Moder Wählborne Fru Estred Biörnram, som den twist de, i går här för Retten hade, om någre st:n Oxar, den äldre Brodren ifrån Hyfwola återsökte, warandes de således öfwerens, att Johan Henning Rosenlindt behåller halfwa Domargårdz Säterij af 7 T:rs uthsäde, och Hr Carl Gustaff Rosenlindt besitter Börde Rusthållet med där under lydande Augmenter, sampt halfwa dehlen uti Frelse hemmanet Påckila af 3 tunnors Ränta, effterlåtande de åth sin Syster Wählborne Fru Merta Regina Rosenlindt Thomala Frelse hemman uti Wähikäla med der till hörande lägenheter, att för sig och sina Barn behålla, doch med den Condition, att i fall någotdera af desse heman skulle blifwa på något sätt graverat, och dem undangå, så förplichta, de sig sådant igen i alla motto att ersättia. Och skall Hr Carl Gustaff Rosenlindt, utaf den lösa Egendomen behålla de huusgeråd, som på Hyfwola finnes, för bristen af dett honom wederbör uti Domargård till 1 T:s uthsäde, bekomma af H:r Johan Henning 200 D:r kopp:rmt. Hwar med all deras twist aldeles uphörer, /.../."

Källa: https://sv.digihakemisto.net/item/657882911/6726704425/302

EÄ tab. 2 & 15

***

Ps! En korrigering i mitt inlägg ovan [2021-07-10]. Jag skrev:
"/.../
Muscou den 28:de Junij Anno 1705
Jöran Lundgreen"

det skall vara 28/6 1706 (och alltså inte 1705). Se bilden:

2024-07-03, 15:11
Svar #4

Utloggad Johannes Hansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 46
 • Senast inloggad: 2024-07-13, 18:58
  • Visa profil
Svar till Jan Johanssons inlägg från 2023-10-14: Ja, Dorotea Geting var gift med rådmannen i Stockholm Hans Roslin. De vigdes 1673-11-11 i Nikolai församling, Stockholm. Hans lärde perukmakaryrket, förestod en tid sin syster Karins perukverkstad efter att hennes make Filip Eliasson dött, var assistent i Förmyndarkammaren och installerades som rådman 1683-03-02. Han föddes på 1640-talet och dog 1707-02-16. Han var vid sin död välbeställd och ägde förutom ett stenhus på Stortorget som han ärvt av sin far rysstolken Bengt Matsson (stamfader för adliga ätten Rosenlindt) även två mindre stenhus i Solgränden. Dorotea döptes 1651-04-25 och dog 1691. Parets son Hans blev för övrigt far till målaren Alexander Roslin. Se Gustaf Elgenstierna, 'Stockholms-släkter', i personhistorisk Tidskrift, 1915, s 179 ff.

2024-07-04, 10:54
Svar #5

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1392
 • Senast inloggad: 2024-07-12, 18:05
  • Visa profil
Hej,

Tack Johannes för svar!

I mitt nämnda inlägg den 2023-10-14 undrade jag också om handelsman Johan Roselij och hans dotter Anna Roselia (död 1730), som var gift med kommissarie Johan Meurman (född 1659). Enligt information på adelsvapen.com om Roselindt nr 489 hade rysstolk Bengt Matsson en son, som hette Johan Bengtsson Roselin (1617-57) och var rysstolk, kansligt mm (dock inte handelsman), men han hade ingen dotter vid namn Anna enligt denna information. Om informationen stämmer bör alltså handelsman Johan Roselij och rysstolk mm Johan Roselin (adlad Rosenlindt) ha varit två olika (och troligen samtida) personer. Om de var släkt med varandra skulle det vara jätteintressant att veta på vilket sätt de var släkt.

Vänliga hälsningar,
Jan

2024-07-04, 15:06
Svar #6

Utloggad Johannes Hansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 46
 • Senast inloggad: 2024-07-13, 18:58
  • Visa profil
Hej Jan!

Ja, det var säkert två olika personer och såvitt jag vet var de inte besläktade. Både handelsmannen och hans dotter verkar ha fått latinska ändelser (-ij och -ia) på sitt släktnamn i de exempel du ger så jag skulle även leta efter en handelsman Johan Roselius (snarare än Roselin).

2024-07-05, 12:05
Svar #7

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1392
 • Senast inloggad: 2024-07-12, 18:05
  • Visa profil
Hejsan Johannes,

Ja, jag har haft samma tanke kring Roselius istället för Roselin.

Tack igen!

Vänliga hälsningar,
Jan

2024-07-10, 09:18
Svar #8

Utloggad Johannes Hansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 46
 • Senast inloggad: 2024-07-13, 18:58
  • Visa profil
Jan, apropå din undran om Roselius. I Victor Örnbergs Svenska ättartal 12, s 347, kan man läsa att Anna Rozelia var dotter av handelsmannen i Stockholm Johan Tomasson Rozelius och Catharina Andersdotter Boij. Johan dog 1716 och Catharina 1710. En annan dotter var Catharina Rozelia, som gifte sej in i släkten Grill (mer om det giftet i Svenska ättartal 11, s 214).

Det står även att Johan Tomasson Rozelius hade en brorson vid namn Olof Olofsson, vars barn adlades von Rosenheim, nr 2045. En titt i Elgenstierna ger vid handen att handelsmannen om detta stämmer måste ha varit son av kyrkoherden och prosten i Piteå Tomas Jakobsson Rezelius och borgmästardottern Anna Sandel.

2024-07-10, 21:28
Svar #9

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1392
 • Senast inloggad: 2024-07-12, 18:05
  • Visa profil
Tack igen Johannes för all information!

Jätteintressant (för mig) med kopplingen mellan Roselius, Meurman, Boij och Grill!

Vänliga hälsningar,
Jan

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna