ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Holsten Nilsson i Misskärr, bouppteckning  (läst 1045 gånger)

2017-12-01, 01:55
läst 1045 gånger

Utloggad Oskar Jonsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 131
 • Senast inloggad: 2022-07-23, 02:11
  • Visa profil

Hej alla!


Jag skulle vilja ha hjälp att tyda lite av texten som finns på min anfader Holsten Nilssons bouppteckning från 1790! Den återfinns på Hammarkinds häradsrätt FII/22 Bild 210


Tacksam för all hjälp jag kan få med denna text!

2017-12-01, 10:58
Svar #1

Utloggad Lennart Almkvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2021-11-12, 21:02
  • Visa profil
Bou Holsten Nilsson, Hammarkinds häradsrätt (E) FII:22 1790-1791 Bild 202 / Sida 367

Nedan avskrift av bouppteckningens ingress.

År 1790 den 13de November, Instäldte sig
undertecknad med biträde af nämde-
mannen, wälförståndige Pehr Andersson
i Hälla, utj Misskiärr och Mogata Sochen
at förrätta en Lagl. boupteckning och
wärdering På qwarlåtenskapen Efter
framledne bonden Holsten Nilsson der-
städes, som med döden afled den 8de
october nästwekne, och lemnat sin
hustru, nu warande Enkan Brita Nils-
dotter, och tre sammman aflade barn
efter sig, näml. Sonen Nils på 7de
året, sonen Anders på 4de året, och Sonen
Jonas På första året gamla; På theras
wägnar instäldte sig barnens fader
broder bonden Sven Nilsson i Fröberga
at deras Rätt och bästa bewaka; wid för-
rättningen tog Enkan til biträde Inspecto..
wälbetrodde Ingmund Zätterbom i Hälla.
Sedan Enkan blifwit tilsagd Lagens
innehåll om ägendomens edeliga upgif-
Wande, börjades förrättningen i följande
ordning.

--- Får återkomma om resten, drygt 6 sidor
/ Lennart

2017-12-01, 17:04
Svar #2

Utloggad Oskar Jonsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 131
 • Senast inloggad: 2022-07-23, 02:11
  • Visa profil

2017-12-01, 18:52
Svar #3

Utloggad Lennart Almkvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2021-11-12, 21:02
  • Visa profil
Hej igen!

Hinner ej med resten av hans bou. Försök lite själv och kom med frågor om du undrar över något.

Änkan Brita blev omgift 26/12 1791 med Lars Persson, som dog i Misskärr 26/1 1802. Hans bou finns Hammarkinds häradsrätt FII:33 sid 201. De hade en son Lars född 29/6 1796, som dog 1/3 1801.

Brita dog 28/4 1802 som änka i Misskärr, bou FII:35 sid 235, samma häradsrätt

Fråga gärna om det är något du undrar över.
/ Lennart

2017-12-02, 05:31
Svar #4

Utloggad Lennart Almkvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2021-11-12, 21:02
  • Visa profil
Hej!

Har börjat skriva av bouppteckningen, se nedan. Jag har dock delat upp det så inventariet kommer senare. Så mycket är klart, att Holsten kom från hemmanet Togetorp (Tovetorp) i Ringarum, där han föddes 20/4 1753 av Nils Holstensson och Brita Larsdotter, ett av 8 barn. Denne Holstens bou finns också bevarad, 27/10 1766, Hammarkinds häradsrätt FII:4 1766 maskinpag 113-124, men det kan vi återkomma till.

Har problem med formateringen av texten, men det går kanske att begripa ändå.
/ Lennart

Bouppteckning 13/11 1790 efter Holsten Nilsson, Misskärr, Mogata
Hammarkinds häradsrätt FII:22 1790-1791 maskinpag 367-373
Mynträkning: 1 riksdaler specie (rd) = 48 skilling (sk), 1 skilling = 12 runstycken (rs)
Ingiven d. 27 Nov. 1790 å Hammarkinds härads ting - afskrift

År 1790 den 13de November, Instäldte sig undertecknad med biträde af nämdemannen
wälförståndige Pehr Andersson i Hälla, uti Misskiärr och Mogata Sochen at förrätta
en laga boupteckning och wärdering på qwarlåtenskapen efter framledne bonden Holsten
Nilsson derstädes, som med döden afled den 8de octobris nästwekne, och lemnat sin
hustru nu warande Enkan Brita Nilsdotter, och tre sammanaflade barn efter sig, näml.
sonen Nils på 7de året, sonen Anders på 4de året, och sonen Jonas på första året;
På theras wägnar instäldte sig barnens faderbroder bonden Sven Nilsson i Fröberga
at deras rätt och bästa bewaka; wid förrättningen tog enkan til biträde Inspectoren
wälbetrodde Ingmund Zätterbom i Hälla. Sedan Enkan blifwit tilsagd Lagens innehåll
om ägendomens redeliga upgifwande, börjades förrättningen i följande ordning.

-- Här följer inventarium, återkommer jag till --

sid 370 höger spalt
Transport 120.[13.5]
om grödan wid hemmanet, kommo Enkan och god manen i så måtto öfwerens, att Enkan får den samma behålla emot det hon betalar ärligen det undantag som barnens fadermoder enligt Contract äger Rättighet at undfå, jemte alle skatter och onrå [onera] som af hemmanet utgå böra ehwad namn det wara må.
Summan 120.[13.5]

Fastigheten
1/4 del hemman Togetorp är å fädernesidan dels ärft och dels inlöst under äktenskapet med nu efterlemnade enkan af sine syskon njo systerlotter för en summa af Ett hundrasextio sju riksdaler 41 sk 8 rs specie, hwartill han försåldt sin hustrus ärfda fastighets andel 1/4 del uti 1/4 i Misskiärr, men sedermera förbytt med sin swåger Staffan Nilsson, för Togeto[rp]
Transport 120.[13.5]

sid 371 (ej delad i två spalter)
Transport        120.13.5
och ärhållit derföre 1/4 del i Misskiärr, uptages i wärde nu till 277.37.4
Summa inventarii 398.2.9

Documenter som funnos Nödige at annoteras.
1mo fastan på förberörde hemmans del är på papper skrifwen, och underskrifwen d. 15de
Nov. 1785 af nu i orten warande domhafwande B.J. Junbeck, med det tilhörande kiöpebref

2do Ett undantags Contract, som tillägger den aflednes moder twå tunnor råg, 6 fr. korn,
1 fj. hwete, 1 fj. ärter, samt foder åt en koo och en fåra, med mera.
Daterat den 15de april 1782.

Stärbhuses Besvärade gäld och skuld
de fatigas andel 1/8 dels procens af löst och fast gjör  23.13
utlösen ifrån tingsrätten med chartor                           1.--
upteckningsmans arfwode efter acord                          4.--
nämde mannes betalning                                          16.--
skuld til bonden Pehr Pehrsson i Hökerum
  i capital                                                                   3.16 
  ett års Ränta à 4 procent                                          1.16 --  34.32
upteckningsmans arfwode efter acord                        16.-
Do til Anders Andersson i Fängebo i Capital                  8.16
2 års Ränta à 4 Procent.                                             9.8
Do til Nils Pehrsson i La Hälla                                      4.18
Do til Enkans swärmoder i huset                                 3.-
                                           Sum. af gälden             57.2.6
sid 372 ----------
Delning på Förestående Inventarium

Inventarii Summan af Lösa ägendomen är In alles 1210 Rd 13 sk 5 rs Specie, derifrån
drages hiäld Summan 57.2.6, då öfwrit är til delnings 63.10.11, deraf tilkommer Enkian tjugondedelen i fördel efter Lag gjör                              3. -. 6
Der näst ... 1/3 del i giftorätt                                      20.-3. 5 2/8
och barnen 2/3 delar såsom faderns arf                       40.-6.11 1/3

Af fadrens eller nu warande barnens enskyldta lott, tillägger Lagen Enkan 20de Så som morgongårwa, då ingen wiss sådan blifwit wid wixlen utlofwad utgjör   2.-.4
Således tilkommer Enkan tilhopa                                  38.6.7 1/3

Wid slutat förrättning, komma wederbörande i så måtto öfwerens at Enkan får behålla all Lösa ägendomen efter wärdie, då hon först betalar til sine barn hwad dem theraf blifwit tillfallit med 38 Rd 6 sk 7 1/3 rs specie, Sedermera tilöker Enkan barnens del med 2 Rdr 37 sk 4 rs så barnens behållning nu blifwer til hopa              4...

och i grunde deraf at barnen är ganska små, så at deras behof war med läsnings lärande jemta kläder och födo skulle stiga wida mera än som barnens ägendom skulle kunnat genom auction sig föröka;

Hemställandes likwist denna öfwerens kommelse til Lofl. tingsrättens gunst rättwisa

sid 373 ----------

wisa bepröfwande såsom öfwer förmyndare för detta och i alla dylika fall.

Så wida delning på fastigheten, framdeles skulle behöfwas, och wederbörande sådant skulle äska, kan den snart och lätt gjöras efter de öfwer fastigheten uprättade kjöpe afhandlingar.

Det jag så wäl uppgifwit ägendomen sådan som han wid min saliga mans dödstima befants, som jag förklarar mig nöijd med förestående gjöremål, det intygar under edelig förbindelse.
Brita [B:] Nilsdotter

med förestånde gjöremål och öfwerenskommelse, förklarar jag mig til alla delar nöijd, betygar                     
Sven [SNS] Nilsson  god man   Ing. Zätterbom           
å Enkans wägnar                     

At wi efter bästa [dubblerat] förstånd uptecknadt, wärderar och delt, det betygar war för sig som wederbort af Misskierr ut Supra
J. Wisting          Pehr [P.] Andersson

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna