ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Läshjälp  (läst 2238 gånger)

2017-05-26, 16:59
läst 2238 gånger

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Skulle vara så tacksam om någon kunde hjälpa mig med att läsa text ur föjande dödsböcker, båda hänvisning till Arkiv Digital:


Leksand dödsbok F:11, bild 11, till höger, Brita Ersdotter från Backbyn, 1 Advent


Leksand dödsbok F:13, bild 224, till vänster Eric Andersson i Backbyn, 1 söndag i Adventet


Tackar på förhand för all hjälp jag kan få. Hälsningar / Barbro K.

2017-05-27, 09:13
Svar #1

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
FI:11, bild 11: Hustru Brita Ersd:r ifr Backbyn, därstädes född år 1713 af ärl. och Christel. Föräldrar Fadren Eric Ersson och Modren Hu Anna Persdr; ren. et inf. /döpt och informerad/ På sitt 21 år ingick hon igenom Guds försyn et Chrestiligit ägta förbund med nu warande nämndemannen Wälförståndige Eric Andersson i Backbyn; i sat(?borde stå sann) kärlek sammanlefwat 29 år och födt til werlden 3 söner, hwilka alla lefwa och en af dem wäl försedd. Älskat Guds ord, flitigt besökt Herrans hus, wördsamt nyttjat den H Nattwarden som skedde sidst den 18 Oct hemma i hennes hus, och för öfrigit warit en ärbar, sedesam, from och hjelpsam qwinna. Af swår moderspassion warit plågad 1/2 år och 3 månader jämnt sängliggande, därunder låtit förspörja et christeligit tålamod och undergifwenhet under Guds behag och wilja samt med ljudeliga suckar och böner beredt sig närmare til döden; tagit et ömt afsked af sina anhöriga och läst sist: Beredder hålt mig Jesu Christ etc. Afsomnade sedan den 5 Now. 50 år g:l.

2017-05-27, 09:40
Svar #2

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
F:13: Nämndemannen Eric Andersson i Backbyn föddes på Björkan år 1712 af ? par p (parentes?) Anders Ersson och Anna Olsd:r; Ren. inf. /Renatus Informatus/ Wistades i yngre åren hemma sina K Föräldrar och bemötte dem med sonlig lydnad wördnad och förtroende 21 år gl. parade försynen honom tilhopa med sin långt för detta i Herranom afledna Maka Hu Brita Ersd:r i Backbyn, Lefde med henne i godt förtroende och Kärlek tillhopa i 28 år, under hwilken tid han wälsignades med 3 Söner, hwilka alla efterlefwa hederligit försedde. Såsom Nämndeman har han setat i denna Sockns Häradsrätt i 42 år och i denna sysla upfört sig wärdigt ärligt och samwetsgrandt. Hans öfrige upförande har warit wackert ärbart stadgat och alfwarsamt. Älskade Guds ord och brukade salighetsmedlen med Wördnad. Bespisades med Herrens H Nattward sidsta ggn Dom XIII p. Trin. Sjuk och sängliggande i 6 weckor af andtäppa. Beredde sig därunder Christeligen och andächtigt, läste till slut: Skall jag i werlden här en högan lifstid winna etc, afsomnade d 21 Nov. då han som en mogen Hafrekärfwa blef insamlad i Herrans lado efter en Hedrande wandel af 78 år.

2017-05-27, 17:28
Svar #3

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Stort, stort tack, Leif. Så fantastiskt att kunna se texten. Själv kan jag läsa enstaka ord, men det är svårt att få något sammanhang. Dessutom skrev prästerna väldigt långa "berättelser" om människorna ifråga. Har ytterligare böcker jag inte kan läsa ur, men jag tar en sak i sänder. Än en gång, ett jättetack för att Du hade vänligheten att hjälpa mig. Bästa hälsningar / Barbro K.

2017-05-31, 13:23
Svar #4

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Leksand F:8 (1736-1740) bild 97, höger sida, överst (Arkiv Digival)
Har Du tid och möjlighet att hjälpa mig även med detta, skulle jag uppskatta det mycket. Stort tack på förhand! Bästa hälsningar / Barbro K.

2017-05-31, 16:12
Svar #5

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
H Anna Olsd:r ifrå Ahlwik, född i Ahlmo p.p. Fad Olof Jonsson och mod. Anna Ersd:r. Renata. Läst i wanl. tid sina Christendoms sycken. Under et ständigt hemma wistande har hon med Kiärlek och lydna wäl och beröml. umgåts med sina k. föräldrar. Då hon kommit til 27 åhrs ålder ingick hon Ächtenskap med Mats Andersson i Ahlwik, under en god och trogen sammanlefnad hafwa de aflat 1 Son som lefwer och 2ne dötrar som nu tillika med sin k. moder slutit sin timmel. lefnad och giort hänne det sista medfölje i grafwen. Uti Gudsfruchtan och Salighets medlens nytiande har hon altid bewist synnerl. flit och omsorg? (tycker det står omhaga, men vad är det?) Til den H Natwarden war hon sista gången 5 Sönd. efter H. Trefaldighet. Uti umgänge med grannar har hon wist sig altid fridsam och beskedlig. Har och wäl umgåts med sitt Huusfolk och som achtsam och flitig Huusqwinna, wäl förestådt sit Huus. I onsdags 8 dagar sedan begyntes Hennes dödel. siukdom med den wanl. Farsotten (Blodsiuk) hwarunder hon med mycken sorfällighet wårdat sig om en salig ändalyckt, hafwandes altid haft Böner och andacht för sig och anhållit om nådig böneswalse? med mera i dessa orden Och hör mig Herre Jesu Christe etc. Hännes aflidande fölgde derpå i Tisdags middags tiden, då har lefwat 35 åhr och 7 Månar.


Mats Anderssons och nyssnämnda Sal. Hustru Anna Olsdr:s d:r Anna, som kunnat wackert läsa, har warit siuk i 6 dygn och dog i Söndags middag, 7 3/4 åhr g:l. Den andra doteren Brita har warit siuk i 5 1/2 dygn, dog i Söndags om aftonen 1 åhr och 3 1/2 Månad.

2017-05-31, 17:38
Svar #6

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Leif!
Fantastiskt! Anna var min farmors morfars farmors farmor. De tre sista raderna är så sorgsna. Har letat länge efter henne och så finkammade jag dödsböckerna och där plötsligt var hon. Stort, stort tack! Hälsningar / Barbro K.

2017-06-02, 18:24
Svar #7

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Bara om Du har tid och lust:


Leksand F:9 - bild 184/sid 181 - Söndagen Rogate 1747 - höger sida - hust Carin Olsdr från Ahlwik


Leksand F:13 - bild 26 - Sexagesima 1783 - Eric Matsson från Ahlwik


Bästa hälsningar / Barbro Kaiser

2017-06-03, 09:18
Svar #8

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Carin Olsdotters dödruna är riktigt rörande:
Hust. Carin Olsdotter ifrå Ahlwijk, född ibm Ao 1725 p.p. Olof Ersson och H:o Anna Ers dotter, renata, warit sina föräldrars enda barn, och för den skuil så mycket kärare, så at de haft all möda och omkostnad ospard til at upföda henne uti tucht och Herrans förmaning, samt inplanta i henne en nödig kundskap om Christendoms styckerna, dem hon wäl kunnat och förstådt. I sina föräldrars hus har hon ständigt warit wistandes och dem med all barnslig lycka och tienst bemött. När hon war 19 åhr och 3 månader gl. fogade så den Högstes försyn, at hon blef gifwen Eric Matsson ifrå Ahlmo til ächta, med hwilken hon i största enighet, sämja och kärlek sammanlefwat 2 åhr och 4 månar på hwilken tid Herren behagat beskiära dem en dotter til arfwinge, som lefwer, och för sin späda barndoms skul, eij kan begråta sin moders dödeliga frånfelle och afsaknad. Thes allmänna lefwerne säijes hafwa warit mycket wackert, Gudfruchtigt och dygdigt, Guds H. ord har hon låtit wara sin siäls högsta skatt, det har hon bittida och sent läsit, och den H nattwarden esomoftast med diupaste wördnad begådt, som skiedde sidsta gången 3 Sönd. i Fastan, med Grannar och umägnges folck har hon sig wäl begådt och warit af dem älskad, hwarföre de ock högel. beklaga dess frånfälle. I Påskhelgen siuknade hon i wärk och swulnad /ny sida/, som alt mer och mer ökade sig, hwarunder hon wisat et Christel. tolamod och wäl beredt emot döden med åtskilliga böner, psalmer och verser, i synnerhet brukade hon offta denna: Men wil tu komma med tin dom, i natt o Gud och fader from, och om tig täckes kalla mig, så för mig hädan hem til tig. Ther jag får niuta stadig roo, med hugnad altid hos tig boo, ther lif är utan död och qwal, til ewig tid i himmels sal. Afsomnade der uppå saligen i sidstl:na lördags middag, 21 år och 7 mån.

2017-06-03, 09:41
Svar #9

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
F:13, bild 26:
Söndagen Sexagesima
Uppå denna Söndags Morgonstund etc.
Enklingen och dannemannen ärlige och Beskedlige Eric Matsson ifr. Ahlvik, som war född i Ahlmo år 1717 af h.p.p. Fadren för detta kyrkowärden Mats Larsson och Modren h:u Cherstin Ersd:r, ren & inform. Wid 27 års ålder parade försynen honom i ägta förbindelse tilsammans med afl. Carin Olsd:r i Ahlvik, med h:ne han lefde tilsammans allenast 2 1/2 år och blef under den wälsignad med en dotter som ännu lefwer och är wäl försedd. Sedermera tillbragte han 36 år i Enklingestånd och får af sin efterwerld et Hedrande låford, för en wacker och Christelig förd wandel ibland oss. Han har på det alwarligaste sörgt för sig och sökt lefwa i Herrans frugtan altid. Älskat Guds H: ord och deruti haft sin förnämsta ro och förnöjelse samt flitigt med hopen infunnit sig i det rum där det läres och predikas. Med Herrans högwördiga nattward blef han sidsta gången bespisad på sotsängen förl. Söndag. Har ock dessutom ibland sina grannar och andra fört en god och uppbyggelig umgängelse, warit fridsam och wänfast, trogen och uprichtig, flitig och idog i sit kall, öm och hjelpsam emot den torftiga, hwadan han nu efter döden både sörjes och saknas af alla dem, som honom känt hafwa. Alt sedan Juhl hafwer hans krafter warit mycket i aftagande. Men slutligen tilstötte Hetsig feber, hwaraf han war sängliggande i 9 dygn och fick derunder än widare betänka sin instundande förwandling, och med bönder och suckar öfwerandtwardade sin själ i sin trofasta Frälsares händer, det han och gorde med denna wackra wers: Jag beder sidst o Jesu Christ, at du din nåd ej  tager från mig i nåd när jag med död skal lyckta mine dagar etc... Och afled förl. torsdag. Aetas 66 år.

2017-06-04, 11:37
Svar #10

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Leif!
Du är helt fantastisk! Carin Olsdotters dödsruna är så sorglig. Hon och Eric fick en dotter, Gotens Anna, som var två år när modern dog. Bästa hälsningar och fortsatt trevlig Pingst! / Barbro Kaiser

2017-06-12, 19:00
Svar #11

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Nu har jag hittat maken till Anna Olsdotter, som Du tidigare hjälpt mig med. Han heter Mats Andersson och finns här


Leksand F:11 (1762-1771), bild 271, börjar längst ner till vänster med fortsättning på drygt halva höger sida.


Intressant, han verkar ha gift om sig med en Brita Olsdotter, också hon från Ahlmo. Har Du tid och lust, så är jag återigen mycket tacksam för hjälp med läsning. Kan själv läsa en hel del, tack vare Din hjälp, men fortfarande återstår en del. Bästa hälsningar / Barbro K.

2017-06-13, 09:38
Svar #12

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Hej! Glad att kunna hjälpa till, därtill en god hjärngympa på morgnarna. Jag har läst kurser i gammal texttydning i Uppsala en gång när jag läste historia, och sedan lett kurser i ämnet, så jag borde ju kunna :)


Dannemannen Mats Andersson ifrå Ahlwik ibm nat 1704 Par. Anders Andersson och hustru /ny sida/ Anna Göransdotter. Ren. et inf. Då han war 26 år inlät han sig igenom Försynens skickelse 1sta gången uti Christlofligit ägtenskap med Anna Olsdotter ifrån Ahlmo, med hwilken han i sämja och kärlek sammanlefwat i 10 år och blef wälsignad med 1 Son som lefwer och är wel försedd, samt 2 Döttrar, som genom Döden äro försatta i den ewiga werlden; Lefde sedan i Enklingestånd 1/2 år hwarpå han 2dra gången trädde uti Christeligit giftermål med Brita Olsdotter ifrån Ahlmo med hwilken han i Kärlek och förtroende sammanlefwat i 29 år utan barn och lifsarfwingar. Hwad hans wandel och lefnad beträffar så har han städse tjänt och fruktadt Gud i alla sina Lifsdagar, flitigt och med begiär infunnit sig wid de oftantaliga (!?!) Gudstjensterna, med andacht och wördnad begådt den Hel. nattwarden som skjedde sidst Dom 25 p Trinit här i Kyrkan, Uppsyningsmans sysslan har han i flera års tid förestådt med beröm och redlighet. Sitt hus har han wel wårdat, warit idog och arbetsam i sina sysslor, samt i alt sitt wäsende och wandel sig så förhållit som en rättskaffens Cristen ängnar och anstår. Af hufwudwärck beswärad och sängliggande i 11 weckor, hwarunder han närmare bekändt sig till Döden och läst sidst Kom snart till mig o Jesu kär, mitt hjärta för dig öppet är etc. Afsked därpå i Herranom d 25 Apr. 65 år gl.


Hälsningar
Leif

2017-06-13, 11:34
Svar #13

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Hej igen Leif!
Det är så härligt att Du är så fantastiskt snabb och till oerhörd hjälp med mina gamla anor. Är dock litet stolt över mig själv och tack vare Dig så kan jag läsa en hel del, men tyvärr får jag ingen helhet. I det här fallet kunde jag läsa ungefär till den "ewiga världen". Sedan tog det stopp. Intressant att han gifte om sig. Det förstod jag också, men därefter kunde jag bara läsa enstaka ord. Tack än en gång! Jag återkommer. I dag hittade jag en ana, som föddes 1627. Häftigt! Bästa hälsningar från / Barbro K.

2017-06-16, 17:15
Svar #14

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Här kommer nästa,Leif, men enbart om Du har tid och lust:


Leksand F:13 död- och begravningsbok (1782-1792) - bild 264 högst upp till vänster, Carin Olsdotter

Jag är faktiskt stolt över mig själv. Kan nu läsa en hel del, men några ord kvarstår för att jag skall få helheten. Många hälsningar / Barbro K.

2017-06-17, 17:50
Svar #15

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil

Nu har jag även hittat maken till Carin Olsdotter, född 1712. Har Du möjlighet?


Leksand F:11 död- och begravningsbok (1762-1771) - bild 45 mitt på vänster sida, Erik Larsson
[/size]
[/size]Hälsningar / Barbro K.

2017-06-19, 19:12
Svar #16

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Jag hittar inte Karin Olsdotter där du angivit henne.
Leif

2017-06-20, 14:53
Svar #17

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Då försöker jag igen och ber att få återkomma. / Barbro

2017-06-20, 15:02
Svar #18

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Jätteledsen, Leif, men jag skrev fel sidonummer. Rätt skall vara Leksand F:13, bild 265, högst upp till vänster. Hoppas Du hittar henne nu. / Barbro K.

2017-06-21, 09:17
Svar #19

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Det var lättare :)
Idag är till sit hwilorum befordad Änkan Carin Olsd:r i Ahlwik, Föddes därstädes 1712 af h.p. Olof Persson och Anna Persd:r. Ren. Inf. På sitt 20 år trädde hon i gifte med afl:ne Man Eric Larsson i Ahlwik, detta äcktenskap warade i 31 år och wälsignades med 7 lifsarfwingar, 2 Söner och 5 döttrar, En son och twå döttrar efterlefwa wäl försedda, de andra när för sin Moder ingångne i efwigheten. I änkestånd har hon lefwat 29 år. Berömmes i sit upförande för wacker Christendoms utöfning, idoghet och flit i sit arbete, samt förnuftig omtanke i sin hushållning, Herrens H nattward styrkte hennes tro sidsta gången 4 sönd. eft. Påsk. War sjuk 1 månad af ålderdoms bräcklighet, som ändade hennes lefnad den 20 dennes, sedan hon suckadt När lifwet skall uphöra etc... hon har lefwat 80 år.


Midsommarhälsningar
Leif

2017-06-21, 09:23
Svar #20

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Äsch, jag kör Erik Larsson på en gång, det var inte så lång text :)


Dominica 24 p Trinit
Erik Larsson ifr Ahlwik ibm Nat: P Lars Pärsson H:o Brita Jans d:r. Ren. Inf. på 32 Året gifte sig med Karin Olsd:r i Ahlwik, wäl sammanlefwat 31 år, aflat 7 barn 2 söner 1 död 5 döttrar 2 döde en försedd. Älskat Guds Ord flitigt besökt Guds hus wördsamt brukat den H Nattwarden som skedde sidst D:ca 1 p Trinit här i Kyrkan, och lefwat ärbart och wäl. Af twinsot 1 års tid och 1 månad sängliggande. Beredt sig närmare till döden och afsked d 9 Nov. 63 år gammal.


Leif

2017-06-21, 16:14
Svar #21

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Leif, det är så häftigt att jag får så fantastisk hjälp. Men det betyder ju också, att det skapar mer arbete. Hittar ju hela tiden tack vare Din hjälp fler och fler anfäder. Är svårt att sluta. När jag satt och skummade en dödsbok, så hittade jag plötsligt en anmoder, som jag hittills inte haft några som helst uppgifter om, enbart hennes namn och hennes make. Och, tänk, jag kunde läsa mer än halva runan. Mot slutet blev det dock svårare. Tacksam för Din hjälp även här.


F:13, 1782-1792, bild 108
Enkan Margreta Persd:r . . . Eric Persson i Fornby, lefde med honom i sämja och ????? Sedan tar det mer eller mindre stopp. Hälsningar / Barbro

2017-06-22, 08:49
Svar #22

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Enkan Margareta Pers D:r fr. Fornby, född ibm 1709 af p.p. Per Larsson och anna Anders D:r Ren. inform. Då hon war 21 år gammal ingick hon ägtenskap med afl:ne man Eric Ersson i Fornby, sammanlefde med honom i kärlek och godt förtroende i 15 år och wälsignades med 5 barn 2 Söner och 3 döttrar, af hwilka Sönerna och 1 dotter förut äro döde. 2 döttrar efterlefwa wäl försedde. Sedan hon warit änka i 3 år, gifte hon sig andra gången med afl.ne man Eric Persson i Fornby, Lefde med honom i sämja och enighet tillhopa i 24 år, dock utan lifsarfwingar. Änka har hon sedan warit i 14 år. Hon hafwer fördt en Christelig och beskedelig wandel, älskat Guds ord och med wördnad brukat Nådemedlen som skedde sista gången 5e Sönd. eft Trin förl:e. har warit plågad af bröst sjuka och Andtäppa alt sedan Nyårsdagen, hwaraf hon war sängliggande i 2 weckor, beredde sig gudeligen och suckade Jag åstundar skiljas hädan och wara med Herranom Christo etc. dog förledne Sönd: d 6 Aug. aetas 77 år.


Glad midsommar! Nu kan vi väl ta paus några dagar och bara njuta av sommaren. :)
Leif

2017-06-22, 11:46
Svar #23

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Glad Midsommar önskar jag Dig tillbaka! Nu kopplar jag ner och beger mig ut i skärgården, Sandhamn närmare bestämt. Hoppas Du får en härlig helg och tusen, tusen tack för all hjälp jag fått. Bästa sommarhälsningar från / Barbro

2017-07-04, 13:26
Svar #24

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Nu är jag tillbaka igen. Det regnade igår och då smög jag mig tillbaka till min "forskning" och då hittade jag nedanstående. En lång berättelse om en ana, som jag mellan raderna kan tyda var med vid slaget vid Fredrikshall och blev skadad av en bomb. Dog väldigt ung, bara 41 år gammal. Har Du tid och lust att hjälpa mig igen? Ingen brådska.


Leksand F:6, bild 187/sid 183 - Anders Ersson i Fornby


Bästa hälsningar / Barbro Kaiser

2017-07-05, 09:22
Svar #25

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Anders Ersson i Fornby natus ibm A:o 1689 â piy et Chr:l parent: Erik Larsson och hustru Kersten Ersdotter, som haf:r wårdat sig därom, at han är framhafd worden till den Hel: döpelsen och härmedelst blifwit en san ledamot i Chr:i dyrköpta församling. Uti sin ungdom har han blifwit wäl underrättad uti sina Christendoms stycken, och äfwen wäl i skrifwande underwist. A:o 27 ingeck han efter Gudz försyn ett Chr:t ächtenskap med sin nu i Sårgen qwarlemnade k. Maka, hustru Anna Ersd:r i Hiulbäck, med henne 4 barn 3 Söner 1 dotter, af hwilka 1 Son är tillförende genom döden afgången. Anno 1709 gaf han sig i krigstienst för Såldaten Pihls Rote och blef sedermera corpral wid Hwassens Rota, under hwilken tienst han wist all trohet, och emot sine Förmän en tillbörl: lydno. Blef åhr 1720 uhr Kongl. Majt:s tienst dimitterat, efter han wid Fredrikshall utaf en Bomb blifwit å hufwudet skadat och äfwen plågades af rygg och Torrwärck. och därföre befandts wara odugl: at tiena . Elliest har han fördt ett stilla och sachtmodigt lefwerne, warit aktsam af Guds ord, och sina Sahl:s medel med andacht brukat, som sidsta gången skiedde förl:e helgomässodag. Har ock mycket wäl förlikts med sina grannar hwarföre han ock af dem mycket saknas. Siukdomen war ett swårt stygn, hwaraf han i 8 dygn war beswärad, och när han märckte, at döden icke war långt borta, beredde han sig med trogna suckningar wäl därtill, sammanknäpte sina händer och läste med andacht denne werssen af en wälkänd psalm: Jag kommer af ett brusand haf på rätta glädie stranden; min kropp han lägges ned i graf, men Gud uptager anden. Ur mörkret kommer jag till ljus, ur fattigdom till ett rikt hus, från oro till god hwila och widare dessa orden:Jag hafwer ropat mig alt trött; min hals är hes, min syn förnött, efter min Gud iag bidar, medan jag thetta lider. Hwarefter han tog ett sahl:t afskied ifrån denna werlden, sedan han wäl och Christel: lefwat 41 åhr.


Visst är det både spännande och tragiskt att läsa dessa dödsrunor, som säkert "bättrades på" lite av prästen, om han ville att den dödes eftermäle skulle vara gott. Men vilken insikt vi får i flydda tiders liv, och vilken fin vers han läste på slutet. "Jag kommer av ett brusand hav" är f.ö. namnet på Evert Taubes självbiografi.


Hälsningar
Leif

2017-07-05, 11:47
Svar #26

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Leif, underbart med Din fantastiska hjälp! Vilka nekrologer man skrev förr i tiden. Vi får ju oftast också veta vilka föräldrarna var. Det här att han var i krigstienst för "Såldaten" Pihls Rote är litet intressant. Jag har en soldat Jan Jansson Pihl, som var soldat i 15 år, men han var född 1702, så det är ju omöjligt. Kanske någon tidigare Pihl. Har inte kommit längre. Här nedan är "min" Pihl.


Leksand F:9 - bild 117/sid 115 - 22.p.Trinit No 1.

Nu går jag ut i solen. Kopplade upp mig enbart för att se om jag fått något svar från Dig och det hade jag ju. Var väldigt nyfiken. Ha en riktigt skön och avkopplande sommar. Med största sannolighet kommer jag att återkomma. Bästa hälsningar / Barbro K.

2017-07-06, 10:41
Svar #27

Utloggad Leif G. Olofsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2020-11-27, 19:41
  • Visa profil
Hej, sol idag också, men jag tog mig en titt i Leksands F:9.


Johan Johansson ifrå Tasbäck är född på Mon P.P. Johan Johansson och hustru Brita Ersd:r Renatus. Bene informatus. Då han war 26 åhr gaf han sig i den H ächtenskapsstadgan med Pig. Margta Jöns:r i Tasbäck; har lefwat med henne i sämja 13 åhr, och niutit lifsfrucht 6 Söner, en död, och 1 dotter äfwen död. Har eliest lefwat Christeligen, flitigt besökt Herrens Huus, och infunnit sig wid den H. Natwarden, som sista gången skiedde Midsommardagen, samt fridsamligen umgådts med grannarne. Soldat har han warit 15 åhr. Under 2 Månars siukdom, som slutits med stygn har han jemt haft böner och andacht för sig, tröstande sig ofta således: Efter thet Tu upstånden är, Skall jag i grafwen blifwa. Afsked natten emot Måndagen efter 41 åhrs timmeliga lefnad.


Din soldat var tydligen inte värd så många ord om sin krigstjänst, eller så hade han inte upplevat så mycket.
Hälsningar
Leif

2017-07-09, 19:03
Svar #28

Utloggad Barbro Kaiser

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2020-11-19, 17:49
  • Visa profil
Det är tur att det regnar och blåser ibland. Nu har jag hittat ytterligare två långa nekrologer, så har Du ingenting att göra så kommer ytterligare litet text. 12 barn och 3 överlever föräldrarna. Vilket öde?


Leksand F:11 - bild 256 = No 1 Carin Matsdotter


Leksand F:11 - bild 171 = No 3 Anders Ersson


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna