ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Frigivna fästningsfångar 1712  (läst 1044 gånger)

2015-06-07, 09:59
läst 1044 gånger

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3022
 • Senast inloggad: 2021-08-01, 10:17
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1712 den 8 december  
 
Hielmberg - Öfwerste Smolls skrifwelse af d. 20 Martij med hosfogad anteckning uppå några Marstandiska fångars lösgifwande såsom och General Majorens Hugo Hamiltons af Göteborg d. 30 Junij nästledne, på Commendantens Pehr Hårds wägnar Jonas Mörck af Bahus Slått d. 24 Martij Skrifwelse med hosfogade förteckningar på de arrestanter icke allenast i Marstrand, utan och dem som warit fängzliga på Bahus och Elfsborgs Fästningar, hwilka nu från deras fängelse och at brukas i Kongl. Maj:ts krigstiänst äro lösgifna, som äro fölljande.
 
1. Jon Esping suttit i 30 år, 60 gammmal soldat, hwilken huggit sin Corpral.
Resol. Slipper.
 
2. Erich Biörnsson i ÖsterGötland, stuhlit, suttit 19 åhr.
Resol. Slipper uhr fängelset.
 
3. Gudmund Bryngelsson 50 åhr gammal.
Resol. Slipper.
 
4. Swen och Johan Jonsson stuhlit suttit 12 åhr, den ena 31 och den andra 33 åhr gammal och har bruk.
Resol. på Galeijerne.
 
6. Olof Lustig, båtsman 30 åhr gammal
Resol. denne båtsman slipper i tiänst igen.
 
7. Soldaten Bryngel Fris.
Resol. Sättes på Galererne.
 
8. Erich Hwitlåck.
Resol. på Galererne.
 
9. Jacob Hammar född i Giäfle stuhlit 41 åhr gammal.
Resol. blir båtsman på Galererne.
 
Nyligen ankommo och på behaglig tid
 
1. Olof Persson rymdt.
Resol. Skrifwes om han bättrat sig.
 
2. Johan Jacobsson stuhlit 18 åhr gammal suttit 6 åhr för begången stöld.
Resol. at det gifwes bättre underrättelse om des bättring.
 
Ifrån Wassbo fängzliga bönder
Resol. Gifwes bättre underrättelse.
Lästes Hårds bref at de giordt bättring.
Resol. Slippa utan at tiäna.
 
Blixenstierna - Måns Larsson slipper.
 
 
Ifrån Elfsborg och General Majoren Hamilthon togos i krigstiänst
 
1. Swen Larsson
Resol. Slipper.
 
2. Måns Bleckwall
Resol. Slipper
 
3. Anders Gabrielsson 27 åhr gammal giordt dubbelt hoor eij dömd.
Resol. Sökes eftter denne någon närmare eftterrättelse.
 
4. Harald Mattsson Chronobåtsman.
Resol. Slipper och går till Carlscrona i tiänst igen.
 
5. Erich Wassman 35 åhr gammal.
Resol. Lemnas till Leijonhufvvud och frågas widare efter hans förhållande.
 
 
Ifrån Marstrand
 
1. Johan Stålpo 52 åhr gammal suttit 28.
Resol. Slipper utan krigstiänst.
 
2. Nils Skruf 54 åhr gammal.
Resol. Slipper och af Prästerna förmahnas.
 
3. Erich Tröger 62 åhr gammal och oförmögen at tiäna.
Resol. Slipper utan att brukas i krigstiänst.
 
4. Hans Rydbohm stuhlit.
Resol. Slipper, doch blir qwahr nåot tid och skrifwes först till Öfwersten Smoll.
 
5. Peder Klippa Kyrkiotjuf 55 åhr gammal oförmögen, men wist en stor bättring och fördt ett stilla lefwerne suttit i 14 åhr.
Resol. Slipper utan at blifwa brukader i någon krigstiänst.
 
6. Lars Pehrsson Helsing 51 åhr gammal.
Resol. Slipper och brukas i krigstiänst.
 
7 till 11. Någre af Gardet, nembl. Anders Segerman, Johan Callman, Bengt Grip, Michel Spansk och Petter Brunberg hwilka alla äro unga och friske karlar, hwilka för det de rymdt öfwer till Fienden och tiänt emot Kongl. Maj:t äro d. 20 Novemb: 1703 dömde från lif, ähra och gods; men af Kongl. Maj:t pardonnerade till lifwet och dömde at afstraffas med 9 gatulop hwardera och hela lifstiden arbeta i Marstrand.
Gr: Frölich - de äre unga friska karlar och kunne alla fem brukas på Galererne, ty eftter sådana har man ondt.
Gr: Cronhielm - Commendanten berättar om dem, at de sedan 1704, tå de tit kommit hållit sig wäl, ångrat sine ungdomsförseelser och låfwa ut at hädan eftter tro- och redeligen tiäna.
Gr:  Spens - de kunne på det loford Commendante gifwer dem slippa.
Reslo. at desse på Galererne sättias at brukas därsammastädes i krigstiänst eller annorstädes.
 
12. 13. Victor Ekeholts och Lorents Wultmer, hwilcka tiänt Capitain Jägerskiöld för drängar, stuhlit 351 R.Dr från honom och rymdt till fienden, därföre de af General KrigsRätten äro dömde från lifwet, men af Kongl. Maj:t förskonte för lifsstraffet och i det stället at plichta hwarder med 9 gatulop genom 300 man, under Kyrkioplicht och arbeta hela lifstiden i Marstrand.
Hr. Thessin - det är samma beskaffenhet, som med de fem föregående Gardes bussarna och på en dag dömde och dommen leuterad.
Gr: Spens - Så kunne de tillika med de förre blifwa brukade i krigstiänst, emedan Commendanten gifwer dem gott loford och säijer at de där till äro mycket tiänlige.
Gr: Cronhielm - den ena af dem är af Påfwiske Religion, och därföre eij kunnat undergå kyrkioplicht; men han har intet äntå bordt slippa, utan i stället för Kyrkioplichten, sittia i Ståcken, och om ham eij utstådt det straffet, bör han det ännu undergå, innan han träder i krigstiänsten.
Gr: Frölich - de äre unga och ångra sin synd och töra med tiden eftter en sann bättring blifwa brafwe karlar nog.
Resol. Slippa gienast uhr arresten och antagas i Krigstiänst; men om Lorents Wultmer, som af fremmande Religion är och för den skuld eij hafwer kunnat undergå Kyrkioplichten utan i det stället bordt sittia i Ståcken, hwilket om det redan eij skedt är, så wärckställes det ännu innan han tages ann i krigstiänsten.
 
14. Jonas Erichsson begått tidelag när han war öfwermagi och allenast 11 åhr, men nu är 21 åhr gammal.
Resol. at denne Jon Ersson antages i Krigstiänst.
 
15. 16. 17. Johan Frimodig, Plantin Månsson och Petter Frost warit under Gardet, stuhlit och därföre suttit i Marstrand ifrån 1707 unga friska och tiänliga till krigstiänst.
Resol. Sättias på Galererne eller brukas de annorstädes under Gardet eller något annat Regemente uti krigstiänst, emedan Commendanten gifwer dem ett gott loford.
 
18. 19. Anders och Pehr Larsson bägge friska karlar för begångit tidelag till Marstrand förde där hela tiden at arbeta.
Resol. Måste ännu några åhr blifwa i arresten, doch efter nogare betänkjande sluppo de lösa till krigstiänsten.
 
20. Anders Ersson dömd d. 20 Novemb: 1703 från lif, ähra och gods, för det han rymt och gifwit fienden kunskap, 25 åhr gammal.
Resol. Slipper och antages i Krigstiänst.
 
21. Friderich Wilhelm en af de Saxiske krigsfångar, dömd af SweaHofRätt d. 11 Septemb: 1706 till 7 gatulop, kyrkioplicht och i lifstiden arbeta i Marstrand 40 åhr gammal.
Gr: Frölich - han är en wäl excercerad soldat och kan giöra god tiänst.
Resol. Slipper och antages i krigstiänst.
 
22. Johan Liten stuhlit welat taga lifwet af sig sielf, men nu bättrat sig.
Resol. blir ännu en tid sittiandes i Marstrand.
 
23. Nils Lång stuhlit 27 åhr gammal hållit sig wäl sedan och ångrar mycket sin missgärning.
Resol. Slipper och föres till Galererne eller tagas i annan krigstiänst.
 
24. Börge Sörensson welat rymma 24 åhr gammal.  
Resol. Till Galererne.
 
25. Henning Locander öfwat predikoämbetet född i Göteborg 50 åhr gammal suttit i 5 åhr.
Hr. Thessin - han satt en lång tid här arresterad uti StadsCorpsdes Gardes och gemehna folcket höllo honom alla för en Präst och tror iag at han någorstädes predikat för wissa persohner hemma i deras hus: han lärer wara gammal till at tiäna för soldat.
Gr: Frölich - han kan wäl ännu i 10 åhr tiäna innan han blir 60 åhr, han är en rymd Soldat ifrån Regementet i Göteborg och wahn wid Krigstiänst.
Hr. Thessin - twiflade om någon af desse arrresterade lärer göra någon warachtig god tiänst under Militier emedan de mästandels åthskillige gånger stuhlit, hwilcket handtwärck man sällan gärna låter, den som begynt där med, endehl hafwa och andre stygge  missgärningar begått.
Gr: Frölich - På Galererne duga sådant folck och af det dem redan öfwergångne straffet läre de bättra sig och blifwa med tiden brafwe karlar nog, sådane exempel hafwa wi många.
Resol. Slipper och brukas i krigstiänst, om han där till är tiänlig.
 
26. Hans Köbrich finsk till nation, stuhlit 20 åhr gammal.
Resol. På Galererne eller brukas annorstädes i Krigstiänst, emedan Commendanten gifwer honom gott beröm.
 
27. Petter Lindhof stuhlit 37 åhr gammal ångrar sin synd och beder om Nåd.
Resol. till Galererne och förbiudes at komma hit til Stockholm, på det han eij måtte förföra andra.
 
28. Dionysius Dionysij en Finne giordt 5 gånger enkelt hor; men ångrar nu mycket sin begångne synd.
Gr: Spens - han har utstådet alt förswårt straf, i det han luppit dubbla gatulop och i stället för 9 honom warit pålagda har han måst löpa 18.
Hr. Tessin - det har warit allenast genom 50 man och är en stor åtskillnad emellan 300, som ordinarie till slikt exequerande tages allenast 50 man nu här till brukade warit.
Gr: Spens - Anten det är stort eller litet manskap plägar eh hwarf fram och ett tillbakars altid räknas för tu gatulop, till exempel af Stadswachten här, hwilka sällan äre stort mehra än 50 a 80 och sällan 100 man.
Gr: Cronhielm - Om någon förtiänte at lösgifwas så wore denne både i anseende af det beröm Commendanten gifwer honom så wäl som det straf han redan utstådt han har intet begått tiufnad eller annan wederstyggelig missgärning, såsom många af de andre, som sluppit, fast han af mensklig swaghet råkat at iterera lägersmåhlssynden.
Resol. Slipper lös och om han pröfwas duglig antages han i krigstiänst.
 
29. Adam Ståle stuhlit, en ung och frisk skarl.
Resol. Sitter ännu en tid dock slipper och tiänar.
 
30. Nils Häggenström och Nils Wassman stuhlit; men bägge unga och friska karlar.
Resol. Slippa och tiäna bägge för soldater.
 
31. Israel Apelquist soldat i Malmö och stuhlit därsammastädes i Tyghuset åtskilliga Lieveriets sorter, iämwäl uhr Magazinet Kiött Talg och annat är en ung och frisk karl.
Resol. Slipper och tages i krigstiänst.
 
Behaglig tids fångar.
 
32. Johan Lindon stuhlit uhr Materialboden och annorstädes, af 31 åhrs ålder.
Resol. Slipper och tiänar för Marinier.
 
33. Carl Hoberg stuhlit 37 åhr gammal.
Resol. Slipper och antages i Krigstiänst.
 
34. Jöns Urbe delachtig af ett dråp odugelig.
Resol. Slipper och om han fins dugelig, tiänar.
 
35. Bengt Swensson i Wassbo.
Resol. gifwes bättre underrättelse om denne.
 
36. Bengt Mårtensson Båck, dömd d. 7 Novemb: 1711 för det han befordrat danske fångar på flychten, 50 åhr gammal siuk och döf.
Hr Tessin - är allenast 1 1/2 åhr igen och kan han wäl sittia ut den tiden.
Gr: Cronhielm, Gr: Spens och Gr: Frölich idem, hälst emedan han äntå finnes wara oduglig till krigstiänst.
Resol. at denne sitter sin tid ut.
 
37. Anders Persson och Petter Beckman.
Resol. Bli qware ännu ett åhr.
 
38. Olof Persson af 27 åhr gammal.
Resol. Blir qwar.
 
39. Christian Brun rymdt till fienden är gammal och siuklig.
Resol. blir qwar och informerar ungdommen uti Siömanskapet.
 
40. Mårten Tisson, warit Lieutenant och på behaglig tid dömd till Marstrands arbete.
Resol. blir ännu någon tid där qwar sittiandes.
 
Resol. At bref afgå till Generalen och Gouverneuren Carl Gustaf Mörner med bifogad specification på den fångar, som sittia på Elfsborgs fästning till ÖfwerstLieutenanten och Commendanten Pehr Hård, på dem som fängzlige sittia på Bahus fästning och till Öfwersten och Commendante Barthold Ottho Schmoll på dem som arbeta i Marstrand och nu bör lösgifwas efter behörig bilagd Lista uti hwart och ett bref, och at de för dem utfalne resolutioner måge ginast uti wederbörlig execution ställas.

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 4300 / sid 845 (AID: v655163.b4300.s845, NAD: SE/RA/1311)

 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-06-07, 15:05
Svar #1

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2023
 • Senast inloggad: 2021-07-18, 12:05
  • Visa profil
Det här var ju ett riktigt guldkorn du hittat, Katarina!  Tack för att du delat med dig. Jag ska gå igenom listan lite närmare för att se om det finns någon som jag möjligtvis har anknytning till. M v h /Leif

2015-06-07, 15:17
Svar #2

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Ovannämnde:
3. Anders Gabrielsson27 åhr gammal giordt dubbelt hoor eij dömd.  
Resol. Sökes eftter denne någon närmare eftterrättelse.  
 
kan vara densamme som Anders Gabrielsson (Meijer) som jag nämner under resandesläkter: Meijer den 23 april 2003 - straffet stämmer väl !
(se: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83800/64003.html?1081593863 )

2015-06-07, 22:06
Svar #3

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3022
 • Senast inloggad: 2021-08-01, 10:17
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Det blev ett långt inlägg, men jag tyckte det var intressant att läsa om hur de hade det. mvh Katarina
Katarina Sohlborg

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna