ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Heiva / Häivä  (läst 1985 gånger)

2011-01-19, 18:58
läst 1985 gånger

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Svar på ställd fråga av Sara Lundberg under Anbytarforum » Landskap » Lappland » Socknar » Gällivare, onsdag 19 januari 2011, här: http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=44&post=1058052#POST1058052
 
 
Hej, Sara!
 
Den yngre och den äldre släkten Heiva kan inte med säkerhet sammanlänkas, men det är inte omöjligt att Jon Heiva (tabell 2), var identisk med, eller son till, Jon Matsson Heiva (tabell 1:1), även om det inte kan bevisas. Av släktnamnet, samt personnamnen, att döma, måste de hur som helst ha tillhört samma släkt.
 
Äldre släkten
 
Tabell 1
Mats Häif (Häfdh). I Siggevaara 1615-17. Om honom står följande i mantalslängden 1615: En Ertzkelm, kommer aldrig tillstädz  [till tingsplatsen] Men drager kring bygden och brukar spåkonst.
Barn:
Jon Matsson Heiffa. I Siggevaara 1618-19.
 
 
Yngre släkten
 
Tabell 2
Jon Heiva (Häivä). Antagligen identisk med den lapp Juncka Häifwä, som enligt domboken för Jukkasjärvi tingslag 1685 för länge sedan hade sålt sitt skatteland till bonden Erik Jönsson Juto i Tärendö, och sedan låtit leja sig till soldat.
Barn:
Lars Jonsson Heiva - tabell 3
Anna Jonsdotter Heiva. Omnämnd som faster till Mats Larsson Heiva i domboken för Jukkasjärvi tingslag 1711.
 
Tabell 3
Lars Jonsson Heiva (från tabell 2). Ej omnämnd i samtida källor, men hans fadersnamn kan förutsättas, eftersom hans syster hette Anna Jonsdotter.
Barn:
Mats Larsson Heiva - tabell 4
Ella (Helena). Gift med nybyggaren Jöns Mickelsson Ullatti i Ullatti, Gällivare sn.
Anders. Omnämnd i domboken för Jukkasjärvi tingslag 1711 och 1718.
 
Tabell 4
Mats Larsson Heiva (från tabell 3). I Vaikko, Siggevaara, 1696-1734. Gift med Elin Johansdotter Pikkar (dombok 1708).
Barn:
Jonas (Jöns), född 1701. Nybyggare i Vettasjärvi, Gällivare sn. En stor nybyggarsläkt i Vettasjärvi, med förgreningar i Pajala och Jukkasjärvi, härstammar från honom.
 
Källa: Johansson Kuoksu, Erik, Anteckningar om samesläkter i Jukkasjärvi och Enontekis innan kyrkobokföringen (2:a upplagan, Angered 2007), s. 11.
-----
 
Mvh
 
//Peder
 
(Meddelandet ändrat av Calixius 2011-01-19 23:46)

2011-01-19, 21:49
Svar #1

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Dombok Torneå Lappmark, Jukkasjärvi Tingslag, vinter- och vårting 1738 16/1, protokoll [§:] 10.:
 
Åhr 1738 then 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20 och 21 Januarii höltz Ordinarie Häradz Winter- och Wår Ting samt Rättegång med Almogen af Meninge Man af Torneå Lapmark och Juccasjerfwi Tingzlag uppå dess wanliga Tingställe närwarande Edsworne Tolcken Mikkel Jönsson Stålnacka och Nämndemän
 
Henrik Mikkelsson Biörndaler i Talma Wuoskowuoma
Mikkel Henriksson Matti i Altisjerfwi Sariavonsari
Mikkel Nilsson Niia i Waicko Rautuswuoma
Mons Mortensson i Lainio
Henrik Henriksson Kemileinen i Siggewara Rautuswuoma
Erik Jönsson Stålnacka i Sautzjerf
Per Persson Inga i Talma Kamosjerfwi
Henrik Henriksson i Moscajerfwi
Jöns Andersson Pingi i Talma Wuoskowuoma
 
10.
Det kiärade Lappen Jonas Madsson Heifwa ifrån Wettesjerf, som nu begynt idka Landtlefwerne och skattar 16 öre Silfrmt. Åth Cronan, till Lappländarne Mikkel Mikkelsson, Per Persson Harri, Jöns Henriksson, Henrik Henriksson och Per Persson alle ifrån Micko Haiki med Taborsbärg eller Karackovara för det de skola innehafwa och bruka af dess rätta skatteland Packo Jäncke, Harri Jäncke och Tallitaxen Jäncka ängar, som skola ränta 5 Ko hö, anhåller fördenskull, at sielf få bruka och nyttia dem under sitt boställe Wettesjerf hwarest han 8 åhr sedan gård anlagt och begynt föda Creatur, och som Heifwa en och annan gång anmodat dem här om, men de alltid gifwit honom afslag; ty begiärar han der jämte sina utlagde stämnings penningar tillbakars af dem.
 
Här på förklarade sig ofwannämde Swarande Samteln., att deras förfäder för dem innehaft och nyttiat förenämde ängeslåtter, och der de skulle blifwa ifrån deras bohlstäder skilde och lagde, så anföra the sig icke förmå någon skatt mera erlägga kunna, dock wille de icke förneka, att ju samma ängar skola höra Jonas Madsson Heifwas skatteland Haukiwuoma till. På efterfrågan om Swaranderne något skrifteligit bewiis framte kunde, hurulunda och på hwad sätt de eller deras förfäder kommit till samma twistiga ängar, war ingen af dem som ägde det ringaste document der å, utan tillbödo de samtelige Jonas Madsson Heifwa att friwilleligen afstå af Pecka Jäncka äng En koo höö, och halfannan dito af Tallitäxen Jäncka.
 
Men der med förklarade Jonas Madsson Heifwa sig icke wara nödger i lifstiden, utan påstår hela Packa Jäncka äng som skal ränta 4 Ko hö, då han will medan han lefwer låta sin fordran på Harri Jäncke och Taalitäxen Jäncke ängar, hwila, i annor händelse begiärar han dem i saken.
 
Fördenskull som Swaranderne anhöllo om anstånd i detta målet, att närmare der öfwer uplysning inhämta och sig underrättade giöra; ty blef sådant och dem bewiljat till instundande Ting, hwilket dem samteligen tydeligen företolckades den 16 Januari 1738.

2011-01-19, 23:03
Svar #2

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Dombok Torneå Lappmark, Jukkasjärvi Tingslag, vinter- och vårting 1742 8-12/2, protokoll [§:3.]:
 
Åhr 1742 then 8. 9. 10. 11. 12. February ehrhöltz Laga Häradz Winter och Wår Ting samt Rättegång med Allmogen och Meninga Man af Torne Lapmark och Jukkasjerfvi Tinglag, uppå thes vanliga Ställe, närvarende Edsvorne Tolken Mikel Jönsson Stålnackar och Nämndemän
 
Henrik Mikelson Biörndaler
Mikell Nilson Nya
Mons Mortenson i Lainio
Hendrik Henderson Kemileinen
Per Person Inga
Jöns Anderson Pingi
Anders Anderson Matti
 
[3.]
Det beswärade sig Häradz Tolcken Mikkel Jönsson Stålnacka öfwer Swågeren Henrik Henriksson Heinonen och Jon Madsson Heifwa för det en Kiör Rehn wärd 15 daler, skall för thes Hustru nästweckne höstars, uti deras Kiekeri bort kommit, hvarom Swaranderne betyga sig ingen Kundskap äga; förestälte att derföre Kiäranden bönderne Johan Andersson och Per Persson i Parackawara som uti snön En wicka för Andersmäss räckt samma Rehns fiät till deras Kiekeri, men på them ingen utgång ther ifrån förmärckt; hvarföre som emot berörda Personers frägd intet war att andraga, blefwo the ojäfacktigt Edeligen afhörde, och sedan pålemnad tienlig erhindran, anförde the forskilt hvar för sig, och först Johan Andersson att som för Tolckens hustru Maria Henriksdotter Heinonen, tå hon på första föret warit till Parackavara att beställa sina ärender, thes Kiör Rehn skall ther kommit att Rymmia ifrån henne, så skall hennes Man Stålnacka infunnit sig hos honom at fråga efter Rehnen, och som fiäten efter En Rehn syntes den wäg han tagit sig före så skall witnet i omrörde Stålnackas med thes Swåger Jakob Henriksson närvaro, fölgt samma fiät alt ifrån Parackawara och till Heinonens och Heifwas Kiekeri i Wettes, medan lagom Snö war, hwarest the förmärckte then wara standade, efter som ingen utgång på samma fiät ther ifrån kunnat synas; när the woro inkomne i Kiekeriet funno the ingen Ren som söktes, icke eller Heinonens och Heifwas Renar som ägde samma betesmark, så att det war säkert En flycktig Ren kommit dit och intet ther ifrån, men om den war Stålnacka tillhörig kunde witnet intet säya. Upläsit.
 
Sedan anförde Per Persson uppå then aflagde Eden, att En eller twå nätter efter det Kiör Rehnen rymt ifrån Tolckens hustru i Parackawara emellan Andersmäss och Juhl skall witnet med Per Persson Harri och dess hustru warit till Wettes träsk att draga not, tå the uti Sniön förnummit färska fiät efter en Rehn som gåt ifrån Parackawara till Heinonens och Jon Matzon Heifwas Kiekeri hvarföre som han förmente den samma warit Tolckens hustru tilhörig, fast han det med säkerhet ey gittar berätta, så skall Wittnet med förnämnde Sälskap gåt stad att see ther efter, tå the ingen utgång ther ifrån, upläsit.
 
Och sedan Parterne här öfwer något twistat, anböd Henrik Heinonen En plåt i förlickning jemte Stemning penningarne, hwilket som Mikkel Jönsson Stålnacke för giltigt antog, med försäkran å begge sidor att sielfwa draga försorg Häradz Rätten för thenna gång målet ther wid bero.

2011-01-23, 19:15
Svar #3

Utloggad Patrik Lundberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2011-06-19, 14:44
  • Visa profil
Hej Peder!
 
Tack för informationen, verkligen intressant!! Jag kan nu göra ett litet tillägg, nämligen att Mats Larssons hustru Elin Johansdotter (tabell 4) dog i Jukkasjärvi i början av 1734. I dödboken står: Jon Mattsson Heiwis moder Ella wid namn ifrån Siggewaara, ålder wiid 80 år.  
 
MVH/Sara

2011-01-24, 08:44
Svar #4

Utloggad Patrik Lundberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2011-06-19, 14:44
  • Visa profil
Korrigering av ovanstående: 1736 var dödsåret för Ella!

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna