ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Rolin  (läst 2365 gånger)

2010-03-22, 23:36
läst 2365 gånger

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Vet inte om dessa Rolinare har något med övriga svenska eller finska Rolinare att göra, men nämner dem ändå: Den 6 augusti 1759 noteras i Överståthållarämbetets registratur i Stockholm att landshövdingen i Österbotten efterlyst två rymmare som noga ska efterspanas på från Finland överkommande fartyg. Rymmarna var de två bröderna Zacharias och Johan Friedrick Rolin, vilka tidigare kallat sig Nils och Gottfried Wennerbom. De hade gripits tillsammans med salpetersjudardrängen Simon Ström och skulle sändas till Korsholms kronohäkte när de kommit på flykten efter att med kniv ha dödat två av sina bevakare. Simon Ström hade snart gripits och berättat det förenämnde begge missdådare, hwilka förments warit 2ne från Helsingfors rymda och efterlysta arbetsfångar wid namn Gustaf Möllerström och Gabriel Stark, äro arbetsfången Zacharias Rolin och hans broder en hantlangare wid namn Johan Friedrick bägge af medelmåttig längd och smala. Bröderna talar endast svenska enligt efterlysningen. Överståthållarämbetets äldre kansli, registratur BIa:72.

2010-03-24, 17:12
Svar #1

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
I Fahlu Weckoblad N:o 28 1803-01-15, s. 1-2, under rubriken Allmän Kungörelse.
 
Hos mig hafwa wederbörande herrar Regements Chefs anmält, at följande personer blifwit förordnade at Wärfning inom detta mig Nådigst anförtrodde Stora Kopparbergs Län, uppå nedannämnde tider, anställa, nemligen:
 
1) För Kongl. Götha Gardes Regemente: Fältwäbeln Fredric Bade Broccman, på 2:ne Månaders tid, räknade ifrån den 20 sistl. December.
 
2) För bemälte Regemente: Herr Capitainen Clas Hallencreutz, samt Corporalerne Olof Färnström och Rask, på 2:ne Månader, ifrån den 16 December sistl.
 
3) För samma Regemente: Corporalen B. Ahlström, ifrån detta års början til den 1:sta nästkommande April.
 
4) För Kongl. Lif=Regementets Wärfwade Lätta Infanteri=Bataillon: Corporalen Nils Kant, til den 30 nästkommande Marti.
 
5) För samma Regemente: Sergeanten Didric Rolin, til den 1:sta April innewarande år; Hwilket härigenom allmänneligen kungjordt warder, med anmodan til samtelige Magistraterne, och befallning til Krono=Betjeningen i Länet, at lemna desse med wederbörlige Wärfnings = patenter försedde personer en för ändamålet och med Författningarne enlig handräckning. Fahlun af Lands = Cancelliet den 13 Januari 1803.
JOHAN AF NORDIN.
 
Jean Noréus.

2010-05-13, 14:27
Svar #2

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Jag har funnit Abraham Rolin och hans hustru samt syster i ett mål i Örebro tidigt 1747. Protokollen är ofullständigt bevarade, bl.a. saknas förhöret med Abraham, men detta är vad som framkommit än så länge. Vid hindersmässmarknaden i Örebro i januari 1747 hade Abraham försökt sälja en stor silverbägare, vilket myndigheterna funnit misstänkt och beslutat att gripa honom. I förhör berättade hans hustru Anna Greta Petersdotter att hon var född i Köpenhamn och sex år tidigare blivit gift med Abraham i Skåne där han varit förlagd vid ett regemente. 1745 hade han fått avsked och de hade tillsammans begivit sig norrut med tre barn och i Nora socken sammanträffat med Abrahams syster Anna Maria Kristoffersdotter. Av henne hade Abraham fått bägaren och en gråskimlig häst. Efter det att Abraham fått avsked hade de överlevt genom att han förtennat medan hon sålt peppar, anis, ingefära och knappnålar samt annat smått. Brukade Rolin försörja sig med glashandel? Svar nej.
 
Abraham Rolins syster Anna Maria Kristoffersdotter, maka till skarprättardrängen i Västerås Jöns Fredriksson i tjänst hos skarprättare Erik Brandt, berättade sig för ett år sedan i Borås ha ärvt lite kläder och en gammal silversked efter sin moder. Hon hade avlidit hos en borgare kallad lilla Björn. Anna Maria sa sig i Finland fått arv efter sina morbröder soldaterna Erik och Nils Swart (koppling till finska zigenarsläkter?). Alltsammans hade omsmälts i Nystad i Finland till den silverbägare Rolin haft på hindersmarknaden.
 
Rolin tillfrågades varför han i ett av sina papper kallas Rolig och i sina attester för avskedad trumslagare, gardessoldat och dräng? För att man skrivit fel och för att de som skrev attesterna ej så noga utfrågat honom hans stånd. Vilka var kvinnorna i hans sällskap när han ville byta bort bägaren? Glasföraren Erik Alexandersson Sahlbergs hustru och Anna Maria Kristoffersdotter. Var finns denna Sahlbergs hustru nu? Det visste R ej då Sahlberg som privilegierad glasförare for än hit än dit. (Sahlgren=Sahlman, jfr Alexander Sahlman)
 
Anna Maria tillfrågades om hon känner någon vid namn Peter Sippström. Hon svarade ja, han var syskonbarn (=kusin) till Rolins hustru Anna Greta Petersdotter. Men var han befann sig nu visste hon inte då han nyligen rest därifrån.
 
I protokollen omnämns även en annan syster till Abraham, avlidna Anna Katarina Kristoffersdotter. Hon hade först varit gift med soldaten Johan Scharman (=Johan Axelsson Scharman) och sedan Isak Wimmercrantz (som Rolin kallar Wimmergren några gånger). Anna Katarina och Johans son Kristoffer Scharman om ca 12 års ålder hade Abraham och Anna Greta träffat nära Söderköping där han gått och tiggt och han hade tagits omhand av sin moster Anna Maria. Anna Katarina Kristofferdotter hade dött nära Söderköping.
 
Jag ska framöver se om jag kan finna några ytterligare protokoll rörande detta mål.
 
(Meddelandet ändrat av tango 2010-05-13 14:32)

2010-05-13, 15:23
Svar #3

Utloggad Leif Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2019-12-03, 12:20
  • Visa profil
Ett mycket intressant fynd Sebastian. Kan du ge närmare detaljer om var i domboken du hittat detta, d v s volym, sidnummer?
En del av de uppgifter du noterat stämmer med mina tidigare noteringar även om det kan slå på ett par år i vad hustrun berättar. Det mesta finns tidigare under den här rubriken. Jag har en lucka i mina noteringar mellan 1744 och 1753 då det möjligen är så att Abraham Rolin växlar mellan att ha varit värvad vid Hamiltons regemente, till artilleriregementet och tillbaka igen till Hamiltons. Att han varit glasförare för Kosta finns noterat i den bok som jag just nu inte hittar men som heter Om glasförare utgiven av Smålands museum.Jag kommer inte ihåg om det finns några årtal där för Abraham Rolin.
Uppgifterna om syskonens namn har nog inte varit tidigare kända.Likadant med moderns bostadsort Borås. Det styrker mitt tidigare antagande att Abraham Rolin har sina rötter i Västergötland.

2010-05-13, 15:52
Svar #4

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 739
 • Senast inloggad: 2020-02-13, 12:27
  • Visa profil
Kronobåtsman från Fjärås sn (Kalv fb 1723). Andretrumslagare vid S Kinds kompani, Älvsborgs regemente 1729 20/2, rymde i december 1735. Trumslagare vid kapten von Segebadens kompani av Hamiltonska regementet 1744, transporterad till gemen soldat nr 21 vid samma kompani 1744 11/8. Korpral vid Hamiltonska regementet (1743), hantlangare vid artilleriet (1751), glasförare (1753). Vice korpralen vid Hessensteinska regementet Abraham Rolin som vid Kosta glasbruk tagit glashandel, med dess hustru Greta Persdotter (i andra pass kallad Anna Greta Petersdotter) och fem små barn och en piga Maria Magdalena får respass härifrån åt Jönköpings län att sina glassorter föryttra. Kalmar landskansli den 16 januari 1756 Fick nytt pass 1756 26/7. Artillerihanlangare pass till Landskrona 1750, till Helsingborg 1751, glasförare pass till Jönköpings län 1755 m h o 5 barn, till Skaraborgs län 1755 m h o 5 barn, till Växjö 1756 m h o 5 barn (korpral), till Jönköping 1756 m h o 5 barn,till Jönköpings län 1757,till Kalmar län 1757, till Blekinge län 1757, till Växjö 1757, till Småland 1757, till Småland 1758,till Blekinge län 1758, till Västergötland 1758 med h o 5 barn, till Östergötland 1758 med h och 5 barn, till Jönköpings län 1759 m 5 barn, till Östergötlands län 1759 m 5 barn.
 
Korpral vid Hamiltonska regementet (1743), hantlangare vid artilleriet (1751) och som glasförare (1753). Vice corporalen vid Hessensteinska regementet Abraham Rolin som vid Kosta glasbruk tagit glashandel, med hustrun Greta Persdotter (i andra pass kallad Anna Greta Petersdotter) och fem små barn och en piga Maria Magdalena får respass härifrån åt Jönköpings län att sina glassorter föryttra. Kalmar landskansli 16 januari 1756. Fick nytt pass 1756 26/7.
Källa: Migration Utvandrare och invandrare i gångna tider. (Sveriges Släktforskarförbund Årsbok 1992) Kapitel Resande-anor nr 44 sid 98 not 52.
Smålands museums skriftserie nr. 1. Om glasförare under tiden från omkring 1740 till 1820- början sid 32.
hälsningar Olle
Olof och Ingrid Bergström

2010-05-13, 15:58
Svar #5

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Det är ur Örebro kämnärsrätts dombok 1733 AIa:56 13, 17, 20-21 feb och 6 mars. Jag ska se om jag kan finna mer material runt detta mål. Maria Kristoffersdotter beskrivs f.ö. som et swartlagdt qwinfolk.
 
Pass för Maria Kristoffersdtr och Jöns Fredriksson (Uppsala landskansli, koncept AIb:97):  
 
1834 Resepass för Skarprättaredrän-
gen Jöns Fredrichsson, härifrån  
til Gefle.
 
Althenstund SkarpRättare drängen Jöns Fredrichs-
son, medelmåttig och något undersätsig
til wäxten med swarta yfwiga hår, och
gulblek i ansiktet, hwilken efter ett [överstr: af]
SkarpRättaren Skarberg i Gefleborg Lähn til SkarpRn Gabriel Meyer härstädes [.] hos mig
upwist bref, kommer at resa til Gefle
och så widare til Wasa i Österbotn,
at SkarpRr Sysslan ther i orten  
antaga: anhållandes therföre:
om mit resepass för sig, sin hustru
Maria Christophers dr och Barn;
förthenskull etc. Ups. L:Ccllie d.
7. Nowember 1745.
 
 
Pass för Peter Sipström, Anna Lisa Petersdotter, Abraham Rolin och Anna Greta Petersdotter (Uppsala landskansli, koncept AIb:98):
 
1680 Resepass för afskedade Dra
gonen Sipström och thes hustru
härifrån til Westeråhs.
 
Althenstund afskedade Dragonen  
Petter Sipström, af medelmåttig statur
med swarta hår och ögonbryn, samt thes
hustru Anna Lisa Petersdotter, liten
til wäxten med bruna ögon och mörka
ögonbryn, hwilka här i lähnet altsedan
1742 haft sitt hemwist, nu äro sinna
de at tillika med theras piga An-
na Catharina, begifwa sig härifrån or-
ten til Wästmanland: anhållandes p: Up-
sala LandsCanc: then 31. octob: 1746.
 
 
1681 Resepass för afskedade Sol-
daten Abraham Rolin och
thes hustru härifrån til
Westeråhs.
 
Althenstund afskedade Soldaten af
Hamiltonska Regimentet Abraham Rolin
medelmåttig til wäxten och gammal  
med mörkt [överstr: långt skiägg] hår och ögon-
bryn, och thes hustru Anna Greta Petters
dotter liten och trinlagd i ansiktet, hwil
ka med [överstr: riktiga pass] behöriga bewis hit til orten an-
kommit, nu äro sinnade at tillika
med 3ne st: små barn begifwa sig  
härifrån til Westmanland: anhållandes p:
Upsala LandsCanc: then 31. octob. 1746.
 
(Meddelandet ändrat av tango 2010-05-13 16:02)

2010-05-20, 16:23
Svar #6

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Först en korrigering: det rör sig om Örebro kämnärsrätts dombok 1746-49 AI:12, inget annat (för många bollar i luften där). I samma källa har jag funnit målet mot Rolin omnämnt även den 8 maj och 11 augusti samma år. Inkomna skrivelser visade att Anna Maria Christophersdotter och Jöns Fredriksson ännu var i tjänst hos skarprättare Erik Brandt i Västerås och att silverbägaren verkligen var tillverkad i Nystad som Rolin uppgivit. Personerna släpptes men först det sistnämnda datumet kunde Abraham få tillbaka sin silverbägare.

2010-08-18, 15:24
Svar #7

Utloggad Irene Vesterberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 298
 • Senast inloggad: 2016-12-02, 15:27
  • Visa profil
Ovan inlägg från 8 Juni 2005 av Niclas Rosenbalck, då Christian Rolin och Christina Bergman son Christian döptes i Vetlanda 1789. Min undran är om någon känner till modern Christina Bergman?
Mvh Irene

2010-08-22, 14:57
Svar #8

Utloggad Thomas Nilsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 10
 • Senast inloggad: 2014-01-03, 16:42
  • Visa profil
Hej!!! Jag söker föräldrarna till min mmfmf en Abraham Rolin f 1768 d 1841-10-16 Nyköping (Östra)Korgmakare från Naverstad sn (1829),Lumpsamlare från Helgona sn (1841).
Pass från Gotland till Mariestad 1785.
Artillerist i Stockholm 1796.
Han fick en dotter med en Anna Katarina Ros f 1787 Finland som blev min mmfm Dorotea Rolin f 1823 Hjo.
Tacksam om någon vet något vem denna Abraham är!
MVH Thomas

2010-10-21, 17:58
Svar #9

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Didrik Rolin med hustru Maria Gripenfeldt och sonen Gustaf Rolin fick pass i Örebro den 25 juni 1802 för resor till flera inrikes orter. Det kan väl vara den Gustaf Rolin som Lilli-Ann Reiss frågar efter 2008? (Källa: Västmanlands länsstyrelse, landskansliet, handlingar om försvaraslösa, EV:1.)

2010-10-22, 13:56
Svar #10

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Enligt samma källa fick serganten Didrik med hustru Maria och sonen Gustaf nytt pass den 22 sep 1803 för att resa på värvningsuppdrag i Uppsala, Västerås, Linköpings och Karlstads hövdingadömen. I det passet finns som bilaga en text från Torshälla daterad den 25 juni 1804 där det sägs att familjen vistats i staden några dagar för att avvakta posten från Finland med sitt avskedspass. Han fick tillstånd att resa till Västerås för att se om passet fanns på postkontoret där.

2011-01-02, 12:19
Svar #11

Utloggad Rolf Larsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2011-03-05, 19:19
  • Visa profil
  • www.larssonfamily.se
Om man läser via Arkiv digital på Älvsborgs regemente 493 (1729-1729) Bild 263 / sid 506 får man reda på att Abrahams ålder är 27år. Någonstans tidigare har jag sett att hans ålder 1745 skulle vara 43år. Med detta ger det hans födelseår 1702. Nu är bara frågan var?

2011-01-02, 19:43
Svar #12

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Borås EI:1 s 422, dödlängd 1744, april månad:  
Een gammal äncka Lisbet Pers  
dotter, Soldatens wid Giöthe  
borgz Garnisons Regemente  
Isak Wimmerkrandz Swärmoder 80 åhr  
begravd 11/4 1744 på Borås kyrkogård  
 
Detta bör vara Abraham Rolins mor (alternativ styvmor).
 
Mvh
Niclas

2011-03-05, 19:19
Svar #13

Utloggad Rolf Larsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2011-03-05, 19:19
  • Visa profil
  • www.larssonfamily.se
Hittade detta av en slump via AD.  
Yxnerum C:2 (1724-1780) sid 81 (1754-05-17)

2012-10-05, 09:50
Svar #14

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om Nattmanssläkten Rolin/Brolin, Korpral Abraham Rolins ättlingar, se:
 
http://www.hedenqvist.com/rolin.html
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-11-27, 22:31
Svar #15

Utloggad Thomas Nilsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 10
 • Senast inloggad: 2014-01-03, 16:42
  • Visa profil
Hej!!! Jag söker föräldrarna till min mmfmf en Abraham Rolin f 1768 d 1841-10-16 Nyköping (Östra)Korgmakare från Naverstad sn (1829),Lumpsamlare från Helgona sn (1841).  
Pass från Gotland till Mariestad 1785.  
Artillerist i Stockholm 1796.  
Han fick en dotter med en Anna Katarina Ros f 1787 Finland som blev min mmfm Dorotea Rolin f 1823 Hjo.  
 
Verkar som om han kanske kan vara son till Christopher Rolin född 1745-01-24 i Vånga (L). Han gifte sig i visby 1768.
 
Namnet Abraham kan komma från Christopher far och det förekommer flera gånger inom Rolin släkten. Även Dorotea är ett återkommande namn. Flertalet inom släkten var både artillerister och lumpsamlare och Gotland är ett återkommande län under 1700-talet. Att jag tror på just Christopher är att han gifte sig på Gotland vid rätt tidpunkt och hans första fyra barn föddes på Gotland.
 
Så om någon skulle vilja hjälpa mig att finna födelsenotisen som borde finnas i Visby stadsförsamling CI:6 (1763-1777) skulle jag vara tacksam... MVH

2012-11-28, 05:25
Svar #16

Utloggad Ann-Charlotte Ivares

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2018-06-13, 20:30
  • Visa profil
Thomas!
Jag har tittat igenom födelseboken 1768 Visby sfs men ingen Abraham finns där.

2012-11-28, 09:06
Svar #17

Utloggad Thomas Nilsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 10
 • Senast inloggad: 2014-01-03, 16:42
  • Visa profil
Hej Ann-Charlotte,tack för hjälpen,jag frågade Rolf Larsson och han gav mig detta tipset för att finna Abrahams föräldrar,med krist
fer är fortfarande den Rolin som han passar bäst in på kanske,nått tips hur man kan gå vidare? Mvh

2012-11-28, 12:05
Svar #18

Utloggad Ann-Charlotte Ivares

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2018-06-13, 20:30
  • Visa profil
Har du namn och födelseår på nåt av de andra barnen så ska jag kolla vidare

2012-12-29, 17:33
Svar #19

Utloggad Leif Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2019-12-03, 12:20
  • Visa profil
Blekinge läns landskansli CI:1 (1817-1820)  sid 19, 10 maj 1820.
 

 
Hur hänger hon samman med övriga i släkten Rolin?
 
 
 
 
 
(Meddelandet ändrat av leffe 2012-12-29 17:36)

2013-02-27, 22:03
Svar #20

Björn-Åke Petersson

Funnet bland 1823 års inflyttningsattester i Asarum HII:6 bild 34 (SVAR)
 
under förbiresan sjuknade i Östra Vram lumpsamlaren vid Almfors pappersbruk och Norra Sandby socken Alexander Sallins hustru Ulrica Rolin och framfödde därstädes den 29 oktober 1813 ett flickebarn som blev döpt den 30 därpå följande och undfick i dopet namnet Dorothea Wilhelmina vilket härned till bevis gives av Västra Vram den 30 oktober 1813, Jacob Lundgren, Loco Pastoris
 
 
 
Björn-Åke

2013-02-28, 09:20
Svar #21

Utloggad Leif Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 336
 • Senast inloggad: 2019-12-03, 12:20
  • Visa profil
Tack Björn-Åke för det inspelet.  
Mystiken tätnar något här.Om man studerar födelseboken för Östra Vram så ser det ut så här.( Östra Vram CI:1 (1718-1841) sid 95):  
.
 
Fadern sägs här vara lumpsamlaren Samuel Penterhake som jag hittills trott vara identisk med förre båtsmannen vid Blekinge 1. indelningskompani. Samuel Jonasson Penterhake, antagen 1790, ålder 19 år, Kongl. kollegiets avsked den 28 juni 1809.
Båtsman i Hillerstorp, Tvings socken.
Alexander Sallin var vid den här tiden volontär vid sjöartilleriregementet, han antas där 1809 och får avsked 7 mars 1818 och redan den 28 mars får han pass för att resa som lumpsamlare för Långasjönäs bruk i Asarums socken.  
 
Genom åren har jag lagt en hel del möda på de här personerna och jag tror att förklaringen till Björn-Åkes fynd kan ligga i den här anmärkningen i Asarums husförhörslängd:
 
Asarum hfl AI:7, ,1818-1824, pag 35: N:r 4 Torstarp:
f.d. volontären och lumpsamlaren
Torparen Alexander Sallin f   Svanhalls: Anm: 1 och 2
h Ulrica Rolin f   Långemåla
Anm 1: Företett bevis från v.pastor Carlsson i Hoby att de där båda hafvit d 23/11 communierat.( Beviset finns bland inflyttningsattesterna, sid. 179 och 180 och visar också kommunion den 25 februari 1820)
2. Sallin o hustru skola från Amiralitetsförsamlingen i Carlskrona skaffa behöriga betyg.
H d Sophia Albertina f -06 21/12 Wernamo. fl till p 37
h d Christina f ??  Thorup
d Dorothea Wilhelmina f -13 29/10 W Wram
d Brita Maria f -16 30/3 Sandsjö
s Sven Alexander f -19 31/1 Asarum
s Carl f-21 Asarum
h d Helena f -11 20/3 Laholm
Anm: Åldersattest för Dorothea Wilhelmina införväntas. De övrigas dopsedlar förvaltas hos pastor - ? 1822.
 
Mina antaganden nu är alltså.  
Alt 1. Prästen i Asarum skriver till kollegan i V. Vrams pastorat och begär attest för Alexander Sallins dotter och får tillbaka attesten med ett annat namn än det som finns i dopboken.
Alt 2. Alexander Sallin är på rymmen alternativt permitterad från tjänsten 1816 och reser runt under antaget namn som lumpsamlare för Almafors. Han har varit på rymmarstråt vid ett par tillfällen tidigare enligt mönstrrullorna. Just vid den här tiden är de svårlästa på grund av att bokens bidning är så tät att det inte går att läsa all text.
 
(Meddelandet ändrat av leffe 2013-02-28 10:03)
 
(Meddelandet ändrat av leffe 2013-02-28 17:27)

2013-02-28, 18:50
Svar #22

Björn-Åke Petersson

Intresaant. Jag försöker hålla utkik efter attester med resandeanknytning
då jag vet att de kan ge en del. Men jag har också exempel på
förfalskade attester som blivit presenterade för prästerna
och bevarade i kyrkoarkiven,
Blekinge har ca 350.000 inflyttningsattester bevarade
före 1887. För Backaryd finns många attester från tiden 1663-1722.
Annars är det främst från 1800-talet. Karlshamns stad har dock
30.000 attester bevarade 1774-1887.
Det jag har registrerat i Västra Blekinge finns på
Blekinge släktforskarförenings hensida, helt gratis.
 
Björn-Åke

2013-11-15, 18:31
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Råby-Rönö C:1: 1743 April Född och döpt 15. Mästermans Eric Brants handtlangares ifr: Westeråhs (Västerås) Jöns Fridrichssons (Fredrikssons) och H: Maria Christophersdoter (Anna Maria Kristoffersdotter, Abraham Rolins syster) Lucia ifr: Gussland.  
Faddrar: Fadren Olof och dess Son Olof i Gussland. Mäster Carls Hustru Maria ifr: Krogen, och Göstafs Hustru Rebecca ifrån Gussland.  
 
Källa:  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2013-11-15 18:32)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2017-08-05, 10:22
Svar #24

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2201
 • Senast inloggad: 2020-01-19, 15:51
  • Visa profil
  • Hemsida
Fynd
Kronobåtsman Abraham Kristoffersson Rålin fick ett barn 1723 i Kalv (P)
Kalv C:1 (1702-1738) Bild 117 / sid 247 (AID: v5616.b117.s247, NAD: SE/GLA/13268)

2019-08-14, 10:05
Svar #25

Utloggad Henrik Zetterberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 30
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 07:57
  • Visa profil
Hej ärade forum,

Jag testar i denna tråd med... Jag vill höra med er om vilka chanser ni tror jag har att komma vidare...

Jag söker en släkting, som jag har anledning att tro, tillhör resandefolket - eller åtminstone är släkt med dem. Han hette Gustaf Fredrik Rollin (Rolin) med okänd födelseort.

Min fråga är: tror ni att det går att hitta någon av hans föräldrar? Jag tänker mig att hans mamma bör vara känd (eller det hoppas jag).

Det här är det längsta jag kommit:

Västerås domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11727/A I a/17 b (1871-1879), bildid: C0020962_00196

Tack på förhand!

2019-08-14, 13:48
Svar #26

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Henrik Zetterberg,

Hur är din släktskap med denne man? Har du hans vidare öden?

Västerås domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11727/A I a/17 b (1871-1879) sidan 429. (af fattigvården utpensionerade barn)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020962_00196

Rad 3. Gustaf Fredrik Rollin anges född 1/3 1859 på okänd ort. Från okänd ort 16/6 1874. Inflyttningsattest nr 60, 1874. 14/5 i Irsta Kärrbo. Remitterad till fattige. fs. K.B.H. i Westerås(?) omkr. år 1864, efter att ha blifvit öfvergifven af sin moder, hvilken följde ett kringresande "skojaresällskap". Utflyttad till Kärrbo 28/10 1874, attest nr 296.

-------------------------------------------

Upptäcker nu att du redan frågat och fått svar om detta en gång!!!


"Jag letar efter en släkting, vars födelseort står som okänd eller med ?. Senare i hans liv står en födelseort, vilken inte stämmer. Personen hette Gustav Fredric Rollin, född 1 mars 1859, och det längsta bakåt jag spårat honom är:

Kärrbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10686/A I/12 (1865-1874), bildid: C0009600_00051"
Nyby
Hornby

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0009600_00051
Där finns han inflyttad från Västerås 1874, utflyttad till Lillhärad 1875. Hos Per Persons änka Anna Stina Fredricsdotter född 14/5 1810 i Tjula. Änka 29/7 1859.
Är det en ren tillfällighet att det finns en annan Rolin, nämligen drängen Carl Erik Rolin född 3/7 1848 i Kärrbo där??? Han är son till f d Torparen Johan Olsson Rolin född 14/10 1802, Kärrbo och hans hustru Maria Charlotta Andersdotter född 28/8 1809 i Tillberga. De har även barnen Gustaf Wilhelm född 24/1 1839, Kärrbo och Christina Albertina född 14/7 1851 i Kärrbo.

"Min misstanke är att han är oäkta eftersom det i Västerås-trakten fanns en Rollin-släkt. Däremot dyker han inte upp i deras hushåll..."
https://forum.rotter.se/index.php?topic=153663.msg1471419#msg1471419

Med svar från Britt-Marie Waller:

"Han finns i Västerås Domkyrkoförsamling BI:3 bild 201, attest nr 296, utflyttad från s 429 S. Qv. 108."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0006533_00215

"Se AIa:17 B s 429 "Av fattigvården utpensionerade barn". Född på okänd ort. Till höger i anmärkningsrutan står det: Remitterad till fattigv(ården) i Västerås omkr(ing) år 1864 efter att hafva blifvit öfvergifven av sin moder, vilken följde ett kringresande skojarsällskap".
https://forum.rotter.se/index.php?topic=153663.msg1471422#msg1471422

--------------------------------------------------------------------------

Kan det röra sig om denne man, som förstås inte finns i Kolbäcks födelsebok det angivna året?

18590301

Johansson, Gustaf Fredrik

Å församlingen

Död 5/1 1945.

Kyrkobokförd i Kumla (Västmanlands län, Västmanland).

Född 1/3 1859 i Kolbäck (Västmanlands län, Västmanland).

Gift man (10/4 1908).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017: Kumla, Sala kn (Västmanlands län, Västmanland)
Födelseförsamling i källan: Kolbäck (Västmanlands län)
Källor: FS DB (sida: 988)
Post-ID: SDB7_08347250
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-14, 16:22
Svar #27

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Sveriges Befolkning 1880:

Post 1880-19-46-606

Rollin, Gustaf Fredrik
Dräng

f. 1/3 1859

Ogift man, ensam i familjen

Thunby N:o 2
Sankt Ilian (Västmanlands län, Västmanland) = Dagens Västerås.

-------------------------------------------------------------------

Sveriges Befolkning 1890: Samme man!

Post 3851995

Johansson, Gustaf Fredrik
f.d. Dräng

f. 1/3 1859

f.d. Dräng
Ogift man, ensam i familjen

Qvarstående obefintlige sedan åren 1881-1890:
Simtuna (Västmanlands län, Uppland)

---------------------------------


Sveriges Befolkning 1900:

Johansson, Gustaf Fredrik   1859   Far
Mälberg, Hulda   1875   Mor
(Barn), Gustaf Axel   1895   Barn
(Barn), Eva Carolina   1896   Barn
---

Post 2692098

Johansson, Gustaf Fredrik
Arbetskarl

f. 1/3 1859 i Tillberga (Västmanlands län, Västmanland)

Gift man, far i familjen

Malmsberg
Västerås domkyrkoförs (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseort i källan: Tillberga Västmanlands län
-------

Post 2692099

Mälberg, Hulda

f. 1875 i Simtuna (Västmanlands län, Uppland)

fästeqvinna
Gift kvinna, mor i familjen

Malmsberg
Västerås domkyrkoförs (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseort i källan: Simtuna Uppsala län
------------

Post 2692100

Gustaf Axel

f. 22/1 1895 i Hubbo (Västmanlands län, Västmanland)

s.
Pojke, barn i familjen

Malmsberg
Västerås domkyrkoförs (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseort i källan: Hubbo Västmanlands län
-----

Post 2692101

Eva Carolina

f. 23/12 1896 i Västerås domkyrkoförs (Västmanlands län, Västmanland)

d.
Flicka, barn i familjen

Malmsberg
Västerås domkyrkoförs (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseort i källan: Västerås Västmanlands län
-----------------------------------------------------------


Sveriges befolkning 1910:
Hushåll för Johansson, Gustaf Fredrik, f. 1859

Johansson, Gustaf Fredrik   1859   Far
Mälberg, Hulda Axelina   1875   Mor
(Barn), Gustaf Axel   1895   Barn
(Barn), Eva Karolina   1896   Barn
(Barn), Gunnar Alfred   1903   Barn
(Barn), Anny Linnea   1908   Barn
---

Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-19-43-999

Johansson, Gustaf Fredrik
Jordbruksarbetare

f. 1/3 1859

Gift man, far i familjen

Bovallen
Skultuna (Västmanlands län, Västmanland)
----

Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-19-43-1000

Mälberg, Hulda Axelina

f. 27/5 1875 i Simtuna (Västmanlands län, Uppland)

h.
Gift kvinna, mor i familjen

Bovallen
Skultuna (Västmanlands län, Västmanland)

Registrerad födelseort: Simtuna Uppsala län
------

Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-19-43-1003

Gunnar Alfred

f. 26/2 1903 i Västerås domkyrkoförs (Västmanlands län, Västmanland)

s.
Pojke, barn i familjen

Bovallen
Skultuna (Västmanlands län, Västmanland)

Registrerad födelseort: Västerås Västmanlands län
-----

Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-19-43-1004

Anny Linnea

f. 14/2 1908 i Kifsta/Kivsta i Kila (Västmanlands län, Västmanland)

d.
Flicka, barn i familjen

Bovallen
Skultuna (Västmanlands län, Västmanland)

Registrerad födelseort: Kila Västmanlands län
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-14, 20:12
Svar #28

Utloggad Henrik Zetterberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 30
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 07:57
  • Visa profil
Hej Stefan!

Tack så himla mycket för din utförliga återkoppling! Det betyder jättemycket för mig och i synnerhet för min mor.

Gustaf Fredrik är min morfars farfar och jag hittade honom som tidigast i Västerås - 1871-1879, där det nämns att han övergivits av sin mor. Min förhoppning var att hitta honom tidigare än så och på så sätt komma djupare ned.

Spåret med drängen C.E Rolin är mycket intressant och jag har också tänkt tanken kring fadern Johan och att det var därför Gustav Fredrik bytte till Johansson... men det går ändå inte helt ihop eftersom mamman sägs ha följt med ett skojarsällskap.

Tror du det går att hitta hans föräldrar - känns ju knivigt när han inte är med i hushållet?
Kan det vara så att torparen Johan gjort någon gravid, som inte var hans fru?

Allt gott,
Henrik

2019-08-15, 06:01
Svar #29

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Namn Gustaf Fredrik Rollin
Födelse 1 mar 1859
Hemvist Mellan 1872 och 1881
Wäderqvarn Fiskartorpet, Västerås-Barkarö, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Västerås-Barkarö AI 12, 19/10 1876 från Lillhärad - 24/10 1877 till Kolbäck
Provins Västmanland Plats Wäderqvarn Fiskartorpet
Län Västmanlands Sida 47
Församling Västerås-Barkarö Rad 6

---------------------------------------------------------------------------------

Namn Gustaf Fredrik Rollin
Födelse 1 mar 1859
Hemvist Mellan 11/10 1877 inflyttad från W.Barkarö(Västerås-Barkarö) och 22/10 1878 utflyttad till Tillberga.
Bolunda, Kolbäck, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Kolbäck AI 16a, 1871 - 1880
Provins Västmanland Plats Bolunda
Län Västmanlands Sida 6
Församling Kolbäck Rad 15
----------------------------------------------------------

Namn Gustaf Fredrik Rollin
Födelse 1 mar 1859 ?
Hemvist Mellan 1878 från Kolbäck och 1879 till Skerike
Hällby ägor Laggarbo Södra Jordtorp, Tillberga, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Tillberga AI 14, 1871 - 1880
Provins Västmanland Plats Hellby egor Laggarbo Södra Jordtorp
Län Västmanlands Sida 41
Församling Tillberga Rad 23
-----------------------------------------------------------

Namn Gustaf Fredrik Rollin
Födelse 1 mar 1859
Hemvist Mellan 27/11 1879 från Tillberga och 1880 till S:t Ilian. Exercis 1:sta året 1880.
Käfsta, Västerås Skerike, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Västerås Skerike AI 9, 1871 - 1880
Provins Västmanland Plats Käfsta
Län Västmanlands Sida 50
Församling Västerås Skerike Rad 4
--------------------------------------------------------------------

Namn Gustaf Fredrik Rollin
Födelse 1 mar 1859
Hemvist Mellan 12/11 1880 inflyttad från Skerike och 9/11 1881 utflyttad till Irsta.
Thunby, Sankt Ilian, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Sankt Ilian AI 12, 1875 - 1886
Provins Västmanland Plats Thunby
Län Västmanlands Sida 223
Församling Sankt Ilian Rad 16
---------------------------------------------

Namn Gustaf Fredrik Rollin (Johansson)
Födelse 1 mar 1859 Icke Antecknat
Hemvist Mellan 17/11 1881 från S:t Ilian. Excercis 2 ggn. 7/11 1882 till Kärrbo.
Uggelsta, Irsta, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Irsta AI 15, 1876 - 1885
Provins Västmanland Plats Uggelsta
Län Västmanlands Sida 273a
Församling Irsta Rad 19
 
------------------------------------------------------

Namn Gustaf Fredrik Rollin Johansson
Födelse 1 mar 1859 ?
Hemvist inflyttad 1884 från Romfartuna tillbaka till
Horneby(Hornby), Kärrbo, Västmanlands, Västmanland, Sweden
Bok
Land Sweden Bok Kärrbo AI 13, 1875 - 1884
Provins Västmanland Plats Horneby
Län Västmanlands Sida 37
Församling Kärrbo Rad 23
----------------------------------------------------

Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-15, 15:30
Svar #30

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Lösa trådar att dra i:

https://www.myheritage.se/person-1017645_69248982_69248982/gustaf-rolin
--------------------------------------------------

18171005

Rolin, Johan Gustaf
Tullvaktmästare

Kv. Saltängen

Död 1/3 1865.

Kyrkobokförd i Norrköpings Hedvig (Östergötlands län, Östergötland).

Född 5/10 1817 i Simtuna (Uppsala län, Uppland).

Gift man.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Norrköpings Sankt Olof, Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland)

Födelseförsamling i källan:
Simtuna (Uppsala län)

Källor:
DB, HFL (sida: N277)

Post-ID:
SDB7_11798783
---------------------------------

18360813

Rollin, Erik Gustaf

Källmyra

Död 7/7 1879.

Kyrkobokförd i Tensta (Uppsala län, Uppland).

Född 13/8 1836 i Tensta (Uppsala län, Uppland).

Gift man.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Tensta, Uppsala kn (Uppsala län, Uppland)

Födelseförsamling i källan:
Tensta (Uppsala län)

Källor:
DB, HFL (sida: 112)

Post-ID:
SDB7_07087504
-----------------------------------

18220823

Rolin f. Krok, Kristina Elisabet

Klingstad No.5a

Död 25/2 1907.

Kyrkobokförd i Norrköpings Sankt Olai (Östergötlands län, Östergötland).

Född 23/8 1822 i Färnebo (Värmlands län, Värmland).

Änka.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Norrköpings Sankt Olof, Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland)

Födelseförsamling i källan:
Färnebo (Värmlands län)

Källor:
 (sida: 1495)

Post-ID:
SDB7_06492419
-------------------------------------

18471219

Rollin, Fredrik Gustaf Birger

Stg 667

Död 12/3 1930.

Kyrkobokförd i Västerås, Västerås stad (Västmanlands län, Västmanland).

Född 19/12 1847 i Östhammar (Uppsala län, Uppland).

Änkling (13/8 1921).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Västerås domkyrkoförs, Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland)
Viksäng, Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseförsamling i källan:
Östhammar (Uppsala län)

Källor:
DB, FS (sida: 255)

Post-ID:
SDB7_07660222
-------------------------------

18580327

Rollin, Fredrik Gustaf Emanuel


Korsgatan 17, God Vän

Död 1/1 1939.

Kyrkobokförd i Norrköpings Sankt Olai (Östergötlands län, Östergötland).

Född 27/3 1858 i (Stockholms stad).

Gift man (6/10 1883).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Norrköpings Sankt Olof, Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland)

Födelseförsamling i källan:
Stockholm (Stockholms län)

Källor:
 (sida: 4490)

Post-ID:
SDB7_08278997

--------------------------------

18390124

Rollin, Gustaf Vilhelm

Frösåker

Död 21/8 1901.

Kyrkobokförd i Kärrbo (Västmanlands län, Västmanland).

Född 24/1 1839 i Kärrbo (Västmanlands län, Västmanland).

Ogift man.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Kungsåra, Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseförsamling i källan:
Kärrbo (Västmanlands län)

Källor:
DB, FS (sida: 52)

Post-ID:
SDB7_07201197
---------------------------------

18220714

Persdotter Rolin, Kajsa

Bunäs

Död 22/1 1899.

Kyrkobokförd i Kila (Värmlands län, Värmland).

Född 14/7 1822 i Bro (Värmlands län, Värmland).

Änka (5/9 1865).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Kila, Säffle kn (Värmlands län, Värmland)

Födelseförsamling i källan:
Bro (Värmlands län)

Källor:
DB, HFL (sida: 155)

Post-ID:
SDB7_12434088
--------------------------------

18220305

Rolin f. Larsdotter, Kajsa

Skämsta

Död 3/2 1877.

Kyrkobokförd i Tierp (Uppsala län, Uppland).

Född 5/3 1822 i Tierp (Uppsala län, Uppland).

Gift kvinna.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Tierp-Söderfors, Tierps kn (Uppsala län, Uppland)

Födelseförsamling i källan:
Tierp (Uppsala län)

Källor:
DB, HFL (sida: 326)

Post-ID:
SDB7_11952991
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-16, 17:38
Svar #31

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Även:
Namn Christina Elisabeth Rolin änka
Födelse 23 aug 1822, Österfärnebo
Familjemedlemmar
Make Gustaf Rolin
Dotter Matilda Ulrika Gustafva Åström (född Rolin)
1856 - ?
https://www.myheritage.se/research/collection-1/myheritage-slakttrad?s=409430231&itemId=69248982-1-17658&action=showRecord&recordTitle=Christina+Elisabeth+Rolin++++++++++++++++++++%C3%A4nka

---------------------------------------------------------------------------

Hushåll
Relation till huvudfigur Namn Födelse 
Överhuvud Tullvakten Johan Adolf Rolin 15 okt 1817, Simtuna
Fru Christina Elisabeth Krok 23 aug 1822, Österfärnebo
Dotter Regina Adolfina Christina 15 apr 1854, Stockholm
Dotter Mathilda Ulrika Gustava 2 jun 1856, Stockholm
Son Fredrik Gustaf Emanuel 27 mar 1858, Stockholm
Son Johan Edward Magnus 14 mar 1862, Hedvig
---------------------------------------------------------------------------

Namn Fredrik Gust. Emanuel Rolin
Födelse 27 mars 1858 Stockholm
 
Hemvist Mellan 1894 och 1898
Norrköpings S:t Olai, Östergötlands, Östergötland, Sweden
Vigsel 6 okt 1883
Maka Maria Kristina Vigert född 1 juli 1849
Son Birger Emanuel född 28 februari 1885
Bok
Land Sweden Bok Norrköpings St Olai AI104, 1894 - 1898
Provins Östergötland Sida 1346
Län Östergötlands Rad 1
Församling Norrköpings S:t Olai 
-------------------------------------------------------


Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-18, 11:26
Svar #32

Utloggad Henrik Zetterberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 30
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 07:57
  • Visa profil
Hej igen Stefan,

Ursäkta sent svar - av någon anledning fick jag ingen notis om svaret.

Tack så himla mycket än en gång! Med lite tur kanske dessa trådar leder rätt.

Har du möjlighet att se passjournaler eller några journaler över fattigvård/barnhus? Eller vet du var jag kan hitta dem?

Allt gott,
Henrik

2019-08-18, 13:19
Svar #33

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6754
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 16:03
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Passjournalerna håller på att digitaliseras i ett projekt som fylls på hela tiden hos Genealogiska föreningen, kolla där! ;)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2019-08-20, 09:40
Svar #34

Utloggad Henrik Zetterberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 30
 • Senast inloggad: 2019-12-28, 07:57
  • Visa profil
Tack för svar! Hoppas de ger fler ledtrådar.

Jag upptäckte f.ö detta vilket gör mig helt förvirrad. Den misstänkte fadern till min släkting, som nämnts ovan, bytte namn till Rolin, från Eriksson. Jag fattar ingenting - vad kan det bero på?

Kärrbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10686/A I/7 (1815-1827), bildid: C0009595_00110, sida 39

Min morfar är/var väldigt mörk, så pass att ett släktskap med resande känns solklart... men jag förstår inte hur det hänger ihop, om det var mamman eller pappan som var resande?

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna