ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lind  (läst 3716 gånger)

2010-10-26, 13:45
läst 3716 gånger

Utloggad Camilla Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3137
 • Senast inloggad: 2016-05-28, 10:43
  • Visa profil
Wallacharen Andreas Pettersson Lind och hust. Juliana Pärsdotters dotter Hedvig föddes 1735 7/12 i Helgesta (Helgesta, C:2 p 42). Ingen bostadsort är angiven för föräldrarna som troligen bara var på genomresa vid nedkomsten.

2010-11-04, 07:15
Svar #1

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
I tidningen Kalmar 1897-02-27, s. 4:
 
Hvarjehanda.
Ett nytt sätt att fånga tattare. En meddelare skrifver till Borås Tidning: Härom dagen hade man på ett ställe i socknen som vanligen ske plägar lagt ut räfsaxar i det lofliga syftet att fånga en eller annan mickel. Emellertid ströko några tvåbenta micklar - tattare - omkring i trakten, och det bar ej bättre till än att deras ena hundracka kom att fastna i saxen. (Många hundar måste tattarne ha, det är klart).
     Det blef ett hojtande och ett väsen bland följet, och först skulle tattarepappa sjelf hjelpa hundkräket ur saxen. Hunden jemrade sig och tattarne svuro. Men hur pappa Petterlind famlade med saxen, fastnade äfven han och började tjuta och svärja. Hans äkta vif kunde inte höra på eländet, hvarför hon ville hjelpa sin gubbe, men det ville sig ej bättre än att äfven hon blef sittande der. Då nådde jemmern sin höjdpunkt, ty gumman gastade så det hördes vida omkring.
     Och folket, som bodde i trakten och kanske anade hvad som var å färde resonnerade ungefär som gubben, hvars gris fastnat i en gärdesgård: Nog sitter du illa, men så glömmer du inte häller att tala om'et. Oldparet hade äfvenledes en dotter och dennes naturligtvis en man; båda hade blifvit illa nedfarna, då de ville lösgöra de gamla. Omsider kom dock traktens folk och räddade familjen ur dess svåra nöd.
     Man lär nu ha för afsigt att litet hvarstädes uppsätta räfsaxar för att på detta sätt söka få tattarne utrotade ur nejden.

2010-12-02, 12:35
Svar #2

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 428
 • Senast inloggad: 2021-01-21, 16:15
  • Visa profil
Ur en skrivelse från Kopparbergs landskansli till Örebro den 28 april 1735 rörande misstänkta personerna Mårten Lind och Katarina Persdotter som sa sig komma från Finland:
 
För någre dagar sedan blef hit
till arresten inbrackt en som
kallar sig Mårten Lind och
hade i sitt föhlje en qwins
person wid nambn Catharina
Pehrs dotter, hwilken ut-
gifwer sig för Linds hustru
och at bägge äro från  
Finland, men ingenthere
kunnat upwisa något  
tillförlåteligit bewis, om
theras ricktighet, utan
utan i stället  framte hos-
gående Papper, them iag så
mycket mindre kunnat
för giltiga antaga, som
the wid första påseende
synes wara falska, och
ey af rätta hand skrif-
na, utan flera om-
ständigheter, hwilka öka
misstanckar om thessa
Personer, och huru med
them må wara beskaffade [?]
hwarföre iag och låtit
ställa så Lind, som hans
fölljeslagerska under
CiämnersRättens Ransak-
ning, thermed dock ingen-
ting widare kunnat  
ut[..] än bilagde Ciämnärs
Rättens Extractum Protocoll
utwisar.
The warde altså härifrån till  
Öhrebro afskickade, med Crono
Skiuts och wanl. säkerhet,
på thet h. Baron och landshöfdin-
gen kan hafwa tillfälle
at i Wärmeland låta un-
dersöka, om thet som h. Baron
och landshöfdingen härwid nö-
digt finer at till närmare
uplysning tiena kan på then
ort, hwarest kyrkoherden Mag-
nus Nystrands [?] attest skall
wara utgifwen.  
 
 
Kämnärsrättens protokoll för det året tycks inte vara bevarade och det bilagda extraktet ger inte mer ny information än att Mårten sagt sig vara flykting från Finland. Intressantare är då en liten bilagd lapp på vilket står skrivet:
 
Denna Catharina Persdotter berättar sig ald-
rig wara Prästwigd med honom men ha-
wa haft olagel. umgänge med warandra
och aflat et barn tillsammans som skall wa-
ra begrafwit uti Swansko [Svanskog] och Näs härad
i Wermeland och säijer honom wara
en Sigener och hafwa sin farbroder uti
Gränna
hwilcka kommit tillsammans
för twenne åhr sedan uti Charlstadh
Persmäss marknad men barnfödselen är
skiedd uti Tweta Sockn
 
Örebro landskansli har på skrivelsen noterat: ank: d: 30 aprill 1735. Sedan arrestanterne woro hitkomna, blef detta exped.t till Magist: i Carlstad den 25 Junius. (Örebro länsstyrelse, landskansliet, landshövdingars brev, DIIc:5) Kan någon placera detta par?

2010-12-03, 12:21
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Denne Mårten Lind finns det en hel del om. Jag har tidigare skrivit om honom år 2004 under Resande: 1700-talet, och det kan vara värt att ta upp domboksinläggen även här:
 
Vimmerby rådstuga år 1732 den 1 mars (VaLA)  
Dereffter förehades den ifrån Linckiöpingz Slått  
under den 24 sidstledne Februarij hit förpaßade och på  
gårdagen af wederbörande Crono Betiente  
här aflefwererade Landstrykerskan och Tiuf-  
kånan Catharina Pehrs dotter, och tillfrågades  
henne, enligt förberörde Paß, om hon är haf-  
wande och med Barn rådd af Landstryka-  
ren Mårten Casparsson, hwilcken för någon  
tidh sedan äfwen ifrån Linckiöping hijt  
förpaßad, widare afhändes till Callmare  
Slått. Kåhnan swarade, att hon är wärc-  
keligen med barn rådd af förbesagde  
Mårten och det under ächtenskapz löffte-  
Qo hwar de haft sitt syndiga umgiänge.  
resp: att det skiedt första gången Britesmäßo  
tidh sidstledne wid påstående marcknad i åthwed  
i Östergiötland, och sedermehra åthskilliga  
gånger medan de föllgtz åth och strykit  
Landet om, men kåhnan skall ungefähr  
förmärckt sig wara hafwande 3 weckor  
för Juhl. Qo om de någonsin warit  
tillsammans här i Staden? resp: att hon  
aldrig tillförende härstädes warit.  
Q:o hwarest hon är född? Resp: att hon är  
född af Trådragaren i Norrkiöping nu  
för 29 åhr sedan afledne, Petter Westerling.  
Kåhnan föredrog ytterligare, att Mårten  
Casperßon skall då de warit under wägen ifrån  
åthwedz marcknad, med handräkning lofwat  
henne ächtenskap och det i en Zigeuners benemd  
Jan Hindrichssons och deß hustrus närwaro.  
hwilcken Jan Hindricsson berättes skola för  
många åhrsedan wistatz här i Landet, men  
ingen nu weet hwarest han sig uppehåller,  
Och alldenstund Rådstugu Rätten eu widare  
tillkommer att sig med detta partiet och deras  
Lägersmål eller föregigne ächtenskapz handell  
befatta, ty blef mehrbendte kåhna Catharina  
Pehrsdotter här ifrån till Callmar Slott för-  
passad att tillika med Landtstrykaren Mårten  
Caspersson återförsändas till Linckiöping och  
så wijdare, att inn för wederbörande Tings-  
Rätt för deras lägersmål laga ransakning  
och domb undergå.  
 
Vimmerby rådhusrätt 1735 den 25 augusti (GHA):  
Till föllje af öfwerstens och Commendan / tens samt vice Landzhöfdingens Wäl / borne herr Georg Diedric von Essens gunstige / skrifwelse under den 21 hujus, företog sig / Magistraten at inqvirera om den uti Carlstad / häfftade Criminalist Mårten Lindh benämnd / hwilcken skall effter Qwinfolckets Catharina / Pärßdotters derstädes inför Rådstugu / rätten giorde föregifwande, wara född / här i Staden och härstädes hafwa sin fader / broder wid namn Mådvig. skolandes / äfwen denne Lindh wisa sig aldeles få / kunnog och såsom den der hwarcken kan / höra eller tala. Till uplysningz ärhållan / de här öfwer hafwer wäl Rätten igienom / Stadz Betienterna låtit effterfråga Borga- / ren härstädes wid namn Mådvig Johanson, / men som han berättas intet sedan Olofs / mäßo tiden warit hemma och äfwen owist / är huru huart han sig härstädes infinner, / så at rätten i anseende der till at berörde / Criminalister sittia på Cronans bekostnad / häfftade icke kan på denna Mådvig Johanssons / hemkomst och berättelse wänta. ty förekal / lades Borgarne Anders Wimmerström / och Carl Jonßon, hwilcka skola kiänna mer / besagde Mårten Lindh och berättade de / at det wäl är sant det och för några år sedan hafwa sidt / honom på åtskilliga ställen här i Staden med / allahanda gycklerij och narrspel, då han / wäl något tala kunnat, men icke redigt, sko- / landes han då äfwen wist sig såsom dööf / och låtit teckna för sig hwad han skulle giöra, / men om deß Föräldrar samt upfostring /och widare förde llefwerne jämte naturs / beskaffenhet, kan härstädes ingen när- / mare underrättelse ärhållas. Wa- / randes doch osanning det han skulle / wara födder här i Staden. För öf- / rigt ärhindrade sig Magistraten at / dennesamma karlen för ett par åhr se- / dan skiuttzades härigienom under ar-/ rest till Calmar, då han wäl några / ord talte, så at man det någorlunda / kunde förstå, men ganska oredigt. /  
Bewittnades Stadstienaren Anders / Kullander at han wid samma tillfälle / sagt sig wara släckt med Mådvig / Johanssons huus, men Mådvigs hustru / swarat honom at det war Lögn och osan / ning. Widare uplysning om den / ne Saken kunde Magistraten härstä / des intet ärhålla, utan skall detta / med första påst blifwa till Wälborne / herr öfwersten Commendanten och / vice Landzhöfdingen öfwergiort.  
Actum ut Supra.  
 
/ betecknar radbrytning  
 
Det finns mer om denne Mårten Casparsson Lind som jag ber att få återkomma till. Han har koppling till Gränna och är troligtvis släkt med Modvig Johansson Wimmercrantz.  
 
Mårten Lind heter alltså Casparsson i patronymikon. Vilka resande med förnamnet Caspar är kända i början av 1700-talet? Kan fadern vara Caspar Löfvertsson (=Caspar Clarin; vad betyder ordnamnet clarin ?) , en tid borgare i Vimmerby, vilken i Vimmerby 1711 (februari) får sonen Petter?  
 
Ovannämnde zigenare Jan Hindrichsson bör vara krämaren Modvig Johanssons i Vimmerby fader: häktmakaren Johan Hindrichsson, som år 1695 fick tillstånd att slå sig ned i Vimmerby. Denne JH har anges senare ha sitt tillhåll i Sölvesborg.
 
Vem är tråddragaren Petter Westerling i Norrköping ?
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2010-12-03 17:34)

2010-12-04, 00:29
Svar #4

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Det finns ganska många Lindska löshästar som jag inte har kunnat placera in i ett släktsammanhang. Här kommer vad jag har om en av de mera sentida. Hennes far är väl troligen en Lind från någon av de kända släkterna. Kanske någon har något att tillföra.    
 
Det gäller Paulina Julia Lind, född 1842 5/9 i Regna sn, Östergötland, där hon finns i födelseboken men införd först 30 år senare ”född 1842 5/9, döpt 9/9, modern kringdrivande på intet ställe skrivna Anna Sofia Karlsson, 32 år. Paulina Julia har på ännu levande faddrarnas intyg blivit införd av undertecknad. Regna den 14 febr 1872 G E Lundgren. Modern kan möjligen vara identisk med kringvandrande änkan Anna Sofia Karlsdotter, senast skriven i Moss, Norge, som avled i S:t Lars sn, Östergötland 1855 19/11. Paulina Julia Lind avled 1918 23/11 i Gävle (Heliga Trefaldighet)  
 
Paulina Julia levde först ihop med lumpsamlaren och valackaren Frans Oskar Johansson och fick med honom åtminstone tre barn.  
När sonen Hans Elis föddes 1861 20/3 i Alunda sn, Uppland, kallas föräldrarna: lumpsamlaren Frans Oskar Johansson från Viksta sn och dess fästekvinna Paulina Julia Lind från Regna sn, Nyköpings län.
När sonen Karl Johan Alfred föddes 1864 19/3 i Högbo sn, Gästrikland, kallas föräldrarna: lumpsamlaren Frans Oskar Johansson och dess fästekvinna Paulina Julia Lind från Viksta sn, Uppsala län.  
När sonen Frans Gottfrid föddes 1866 24/12 i Ockelbo sn, kallas föräldrarna: valackare Frans Oskar Johansson, efter uppgift från Järlåsa i Uppsala län och Torvarbo och hustru Julia Paulina Lind.
I samtliga fall kom attesterna tillbaka med uppgift att de inte fanns skrivna där.
 
Men det här med Viksta och Järlåsa gör att man kan misstänka att Frans Oskar Johansson är identisk med den son Oskar som Karl Gustav Pettersson (f 1779 17/11 i Södertälje som son till Peter Detlofsson), som var skriven i Järlåsa, skall ha haft i sitt andra gifte med Anna Maria Korsgård. Deras dotter Vilhelmina (1827-1883) kallade sig nämligen Johansson, ologiskt men inte helt ovanligt bland de resande. Att så verkligen är fallet bevisas av dödboken i Vendel sn, Uppland 1870 1/10 då kringvandrande kvinnspersonen Anna Maria Korsgård, omkring 72 år, avlider och ”som efter uppgift av sonen Frans Oskar Johansson från Hedesunda skulle vara skriven i Kville sn av Bohuslän”. Enligt svaret från pastorsämbetet i Kville hade Anna Maria Korsgård varit skriven där och var född 1798 12/3. Frans Oskar Johansson var alltså sonson till Peter Detlofsson.
   
Frans Oskars och Paulina Julias ovannämnde son Frans Gottfrid Johansson, född 1866 24/12 i Ockelbo sn, är identisk med den hästhandlare Gottfrid Johansson som Peder Andersson nämner i ett utdrag ur tidningen Östgötaposten 1902 20/6 i ett inlägg under ”Tillfällighetsfynd av resande” den 4/11 2010. Den i inlägget nämnde Söderlund var hans ”dubbelsvåger”, dvs bror till hans hustru och make till hans syster.
 
Denna syster var Agnes Amanda Albrektsson som föddes 1878 15/6 i Hökhuvud sn, Uppland och som Paulina Julia fick tillsammans med Otto Ivar Albrektsson (1854-1941) som senare bytte namn till Johansson trots att hans far hette Karl Otto Albrektsson. Vid Agnes Amandas födelsenotis ligger en minneslapp inlagd i födelseboken där någon har noterat några uppgifter om Julia Lind. Enligt anteckningarna skall Frans Oskar Johansson ha avlidit 1874 och ”denne Johansson köpte ett ställe i Vendel, när han dog flyttade hon till Gävle såsom piga hos C. Pettersson, gårdsägare i Gävle”.  
Agnes Amanda Albrektsson blev gift med hästhandlaren Karl Oskar Söderlund, född 1873 20/3 i Fors sn, Södermanland, som inte verkar ha varit av resandesläkt.

2010-12-04, 12:04
Svar #5

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 428
 • Senast inloggad: 2021-01-21, 16:15
  • Visa profil
Intressanta inlägg från både Niclas och Bosse. Jag antar då att Karl Gustaf Petterssons son Frans Oskar är identisk med den lumpsamlare Frans Oskar Johansson som Karl Fredrik Vilhelmsson dräper 1874. Karl Fredriks mor var i så fall (halv)kusin till Frans Oskar. Jag har tittat på rättegångsprotokollen och det framgår inget nytt om Frans Oskars släkt och familj. Frans Oskar kallas liksom Wilhelmsson hästskojare, han uppges vara omkring 40 år gammal och tillhöra en kringvandrande skojarliga samt vara en illa känd person. Han var undersättsig och mörklagd till utseendet. Johansson var skriven i Hedesunda men hade på sista tiden bott i Råns by i Hamrånge socken. Wilhelmsson sa att de lärt känna varandra på marknader och att mordet skett efter ymnig spritförtäring. Men vittnena hävdade att ingen av de båda varit märkbart berusad. Man fann inga anförvanter till Frans Oskar, men det hade sagts att han var från Vendel där han skulle äga en mindre jordbruksfastighet. Men ingen i Vendel uppgav sig känna till honom. (Ockelbo och Hamrånge HR AIa:24, urtima AIb:4, artikel i Dalpilen den 12 december 1874.)

2010-12-04, 12:07
Svar #6

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Frans Oskar Johanssons dödnotis 1874 har rapporterats av Peder Andersson . Han blev alltså knivdödad av Karl Fredrik Vilhelmsson.

2010-12-18, 19:20
Svar #7

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6877
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 07:28
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om Lovisa Lind och i nästa inlägg Brita Lind, se
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-12-18, 19:24
Svar #8

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6877
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 07:28
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om Vimmerbyborgaren Mårten Henriksson Lind och även Skarprättaren Sven Nilsson Lind se
 
 
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-12-18 19:25)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-12-22, 11:27
Svar #9

Utloggad Moderator Särskilda

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
En sidodiskussion har flyttats till  
 
Detta fynd bör dock finnas kvar i denna diskussion:
 
Stefan Simander
(Simson)
Föreningsmedlem
   
Postat lördagen 18 december 2010 - 18:51
 
Eksjö stadsförsamling födelsebok CI:5 (1794-1857) sidan 52. År 1806. Julii 26, döpt 28. Ett resande Fruntimber, Elisabets Linds, son, Emmeric.
Vitne:
Prosten C.P. Een. Karduansmak(are). Hedström. Rådmanskan Hedström. Msll. (Mamsell) Soph.(Sofia) Åkerman.
 

2011-01-04, 12:56
Svar #10

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Wallackaren Magnus
Blad med deß Hustru
Anna Maria Lind och Stjufdottern Sophia
Gam undfick paß til       Elfsborgs, Ska  / raborgs Wermeland / och Nerickes Läner
- Göteborgs landskansli 6 dec. 1788, pass nr 526 (ändrat till: 756!)  
[källa: Göteborgs och Bohus läns landskansli BVa:1 (1783-1789)]

2011-08-21, 18:33
Svar #11

Carl Fernström

I Bo Lindwalls mycket användbara skrift om Hund-Fias härstamning går det att läsa att Hans Lind född omkring 1700 och Helena Hornström hade tre barn, bland annat en son med okänt förnamn och Karl Fredrik Lind född 1729-02-18 i Gränna. Det jag undrar över är sonen med det okända namnet som enligt Bo Lindwall ska vara född 1728-08-21 i Drothem. Då detta inte är möjligt undrar jag om detta är en felskrivning som smugit sig in och att de båda sönerna egentligen har två olika mödrar? Vidare undrar jag om det finns något namn för den son som föds 1728?
 
(Meddelandet ändrat av Magnusn 2011-08-21 18:35)

2012-09-21, 09:58
Svar #12

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6877
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 07:28
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om kringvandrande Christina Ersdotter Lind, även Stina Lind (eller Carolina Lind eller Christina Carolina Lind), f ca 1783 - 1784 och hennes son Adolf Fredrik född 15/2 1812, Harbonäs, Harbo, se:  
 
http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=29510&post=1197573#POST11 97573
}
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-09-21 10:14)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-09-21, 12:56
Svar #13

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6877
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 07:28
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Ett inlägg som inte stämmer med patronymikonet Erik, men som är intressant ändå, är:  
 
Anna Tegelbergs inlägg under resande släkten Nord om glasförare/glashandlare Olof Lind och Magdalena Olofsdotters barn:
 
 
och från Bo Lindwalls tidigare inlägg i denna diskussion:  
http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=325843#POST325 843 vilket ger följande släkttavla:
 
 
Föräldrarna till Olof Larsson Lind:
 
Lars Lind, född 1696. Glasförare, garnisonssoldat i Karlstad.  
 
Gift med  
 
Anna Katarina Petersdotter, född 1706, död 2 oktober 1777 i Karlstad stadsfs. (hfl,d). Skriven i Karlstad hfl 1769-74, 1775-79.
 
Barn:  
 
Olof Larsson Lind f ca 1740-1750, se nedanför.  
 
Tvillingflickor Larsdöttrar Lind f januari 1751,
 
Anna Maria Larsdotter Lind f 18/12 1752 i Nyed sn, Värmland.  
En Anders Hedenberg, född ca 1745 (åldersuppgift i vigselbok), norsk desertör och soldat vid Överstelöjtnantens kompani nr 72 gifte sig 1778 16/10 i Göteborg (Garnison) med Anna Maria Lind som ”säger sig vara hemma från Karlstad”, troligen identisk med den Anna Maria som föddes 1752 18/12 i Nyed sn, Värmland, dotter till glasföraren Lars Lind.
 
 
Efter lite Internetgenealogi kan man konstatera att Anders Hedenberg och Anna Maria Lind finns i Vinger sn, Hedmark, i den norska folkräkningen 1801 som Anders Andersson Hedenberg och Anna Maria Larsdotter, åldersuppgifterna stämmer exakt med dem som anges i Göteborgs Garnisons vigselbok.  
Enligt mormonernas Family Search fick makarna två döttrar i Grue sn, Hedmark 1781 och 1783 men Anders kallas då Anders Persson Hedenberg.
 
 
------------------------------------------------------  
 
Föräldrarna till Magdalena Olofsdotter:
 
Olof. (endast känd genom barnens patronymika).  
 
Gift ca 1750 med  
 
Maria Karlsdotter Malm, född ca 1730 (enligt en säkerligen överdriven åldersuppgift i dödboken född 1723) i Möklinta sn, Västmanland, död 10 oktober 1799 i Borgvik sn, Värmland. (hfl,d). Hon hade 6 barn i vardera giftet enligt dödboken.  
Gift 2:o med hästhandlaren, hovslagaren, artilleristen och glashandlaren Peter Faltin.
 
---------------------------------------------------------
 
Olof Lind (Olof Larsson Lind), född ca 1750 (enligt Nås hfl född 1740 10/8 i Karlstad men enligt Karlstad hfl född 1750, födelsedatumet kan i så fall inte vara 10/8 då hans systrar, tvillingar, föddes i januari 1751.), död 1 januari 1825 i Hjulsjö sn, Västmanland. Glashandlare. (hfl,d). Skriven i Karlstad i hfl 1769-74, 1775-81, i Grötholn, Järna sn 1794 och i Borgheden, Nås sn 1794.  
 
Porslinshandlaren från Öregrund Erik Löfgren (1760-1830) och en Olof Lind förekommer i ett mål i Vendels sommarting 1782, tillsammans med ”then ifrån Norrige hit öfwerrymde gesällen uti guldsmedshandtwärket Per Christian Ahlberg”. De hade tillsammans med soldaterna Carl Rosenberg, Erik Lindgren och Lars Kiempe varit i slagsmål och misshandlat några bönder. Löfgren och Lind kallas genomgående för de bägge skojarna och upptakten tycks ha varit att Löfgren bytt hästar med en bonde som sedan vile låta köpet gå tillbaka. Löfgren och Lind fick hjälp av Lindgren och övriga soldater vilka förvarnade Löfgren om böndernas ankomst, bl.a. med orden skoijare, hwar är tu, tag hästen, samt sätt dig uppå och rid för 1000dn djeflar. I slagsmålet använde sig Löfgren m.fl. av sina piskor. Soldaterna tycks ha varit lokalbor. Ahlberg berättade att han varit antagen som gesäll i Christiansund i Norge men slagit sin mästare Hans Bergman så illa så att denne avlidit. Ahlberg rymde därför för 3 år sedan över till Sverige där han livnärt sig på landsbygden med förtenning och mässingsarbeten och han uppgav sig vara skriven i Våla socken hos Lind. Lind och Löfgren dömdes för sabbats- och vägfridsbrott samt misshandel till böter (Örbyhus HR AI-9). Jag har inte lusläst den ganska långa rannsakningen som jag har avfotograferad för den som är intresserad.
 
 
Gift med  
 
Magdalena Olofsdotter, född ca 1750 (enligt Nås hfl född 1744 i mars i Nyed sn, enligt Karlstad hfl född 1750, vilket verkar mera rimligt.) i Nyed sn, död före mannen. (hfl).
 
 
Deras gemensamma barn:
 
 
1. Kristofer Lind (Kristoffer Olofsson Lind), född 18 januari 1777 i Nyed sn, Värmland, död mellan 1821 och 1823. Glas- o smideshandlare. (f,v1-2). Han kallas smideshandlare från Eskilstuna fristads manufaktur 1797, glashandlare vid Liljendals glasbruk i Ed sn (Inrikes Tidningar 1811 16/7, nr 82) och smideshandlare från Skultuna 1813. Han var skriven vid Liljedals glasbruk, Ed sn i hfl 1800-04, senare skriven som bergsman i Övre Grängshyttan, Hjulsjö sn 1814, struken ca 1817.  
 
Gift 27 november 1811 i Järlåsa sn, Uppland med sin kusins dotter  
 
Eva Sofia Wennerberg, född 6 juni 1795 i Norrtälje, Uppland, död 17 januari 1842 i Hova sn, Västergötland. (f,v1,d).  
Gift 2:o 1823 med Vilhelm Hägerbäck, född 1801, död 17 april 1860 i Hova sn. Glasförare och hästhandlare i Berget, Hova sn. (hfl).  
 
1817 Glashandlaren Christoffer Lind med dess hustru Eva Sofia Wennerberg och minderårige tjänstegossen Christoffer Wigardt för att i Värmland, Västmanland, Östergötland föryttra medhavt glas. Födelseort: Han Ny socken, Philipstad. Hon Norrtelje. Hår: båda mörka. Ansikte: båda ordinär. Gossen minderårig
 
 
Barnbarn: Hedvig Sofia Lind (Hedvig Sofia Kristoffersdotter Lind), född 9 mars 1813 i Enköping, Uppland, död 9 juni 1857 i Mo sn, Bohuslän. (f,v,d [Naverstad db]). Inflyttade 1832 8/11 från Berget, Hova sn till Hedvig Eleonora i Stockholm, därifrån till Nikolai 1833 27/4, flyttade till Harg, Södermanland 1833 20/10 och kom från Kvistbro till Naverstad sn 1846.
 
Johan Peter Almin, född 1811 16/1 i Rönö sn (enligt hfl). Lumpsamlare. Till Jonsberg 1832 30/10, från Rönö till Nyfors, Tyresö sn 1836, om barnen se JK EIIIcc:955. Ankom till Karlsborg från Långholmen 1845 15/3, uttagen till Simonstorp sn med laga försvar 1846 5/1 (Karlsborg AI:6). Sammanboende 1:o med Hedvig Sofia Lind, född 1813 9/3 i Enköping, död 1857 9/6 i Mo sn, Bohuslän (Naverstad db), dotter till Kristofer Lind och Eva Sofia Wennerberg. Sammanboende 2:o med Albertina Segerblad, född 1816 17/12 i Hjälsta sn (enligt Tyresö hfl), död 1899 1/1 i Hållnäs sn, dotter till Albrekt Pettersson Segerblad och Albertina Detlofsson.  
 
 
In my family we have Albertina Josefina Vilhemina ROSENGREN born 1851-10-29 in Dagsas, Halland. She married 1886-03-03 in Goteryd, Kronoberg to her husband Johan August Lundberg born 1852-06-08 in Torup, Halland.
 
I have a Maria Elisabet LIND born 1816-11-07 in Ostra Granshyttan Pilabo, Hjulsjo,Orebros.  
 
Christoffer LIND born 1777 in Nyed S. Glasforare,Pilabo.  
 
Children were:  
 
Hedvig Sofia LIND born 1813-03-09 in Enkoping,  
 
Lars Peter LIND born 1814-11-27 in Ostra Grangshyttan, Pilabo. .............
 
These names are very simlar to the names by Lenny Lindell listed above. Are they all related? Any information on these people is welcome as they moved to USA (Minnesota?) then moving to Canada about year 1910........
Terrance Jestin Nanaimo, B.C., CANADA
 
 
---
 
2. Catarina Sofia Lind (Katarina Sofia Olofsdotter Lind) född 1779-01-12 i Trankil (S) och gift med brodern till Johan Wigardt, dvs. Peter Wigardt, född 1772-10-24.  
De fick bl.a sonen Lars Wigardt.
 
---
 
3. Magdalena Lind (Malin/Malena/Magdalena Olofsdotter Lind) född 1782-11-03 i Högbo (X) gift med Johan Wigardt, född 1780.  
Hennes andra gifte var med Eric Löfgren född 1760.
Har följande notis från Peder Anderssons inlägg i Fahlu weckoblad 1794-10-18, s.4-5, under rubriken Inkomne Resande med Magdalena Lind att göra?: Soldate Enkan Stina Lind från Wennersberg med Wäfskjedar, bo hos Soldaten Mört på Prästtägten.
 
 
Från Sebastian Casinges inlägg om henne:
Den 28 januari 1824 hölls förhör i landskansliet i Falun med Magdalena Lind, eller enkan Wigert  (Wigardt), och en Erik Ersson Berg. Hon berättade då att hon skulle vara gift med Berg i Sibbarps socken af Halmstads län strax efter midsommar. Hon sa sig vara 40 år gammal, född i Karlstad och hennes far Olof Lind hade varit glasmästare. Hennes bror Karl Fredrik Lind bodde i Hjulsjö och Grängeshyttan (?). Kom med Vigert (Wigardt) på det nionde året, hade nio barn, men sju döda. En son jägaren Karl Petter Vigert (Wigardt), en son Karl Fredrik hos prästen i Sibbarp, 12 år gammal. Karl Fredrik gick vall hos prästen. Magdalena hade träffat Berg i Björbo i Floda och följt honom till Sigfridstorp.  
 
Erik Ersson Berg från Sigfridstorp i Nås socken å sin sida sa sig vara 30 år gammal, fastern Bälkar (?) Kjerstin Hansdotter i Sigfridstorp, hans föräldrar var döda. 1811 hade han givit sig ut på egen hand och 1817 tjänat sju månader i ett kompani. Han hade under namnet Öhman rymt från Karlskrona där han skulle blivit straffad. Gått från Strömstad in i Norge och vidare till Dalarna. Nu tillverkade han korgar och vävskedar. (Berg hade förhörts året innan då han fasttogs i sällskap med bröderna Lorentz och Adolf Flinta samt en änka Lundström.) Läser jag rätt hade Magdalena skiljt sig från Vigert (Wigardt) under hans livstid. Det här var delvis nya uppgifter för mig. Ur Kopparbergs landskansli, AIe:1.
 
 
Kan Johan Peter Wigardt (g. m. Stina Cajsa Lök) vara den jag har och som i så fall är född 1802 o. död 1871? Hans föräldrar ska då vara Johan Wigardt och Magdalena Lind. Hoppas någon vet mera om dessa, jag har bara en uppg. att J.P. Wigardt var gift med en norsk resandekvinna och hade ett par barn. M.v.h. Gudrun
 
 
En medlem av den kända resandesläkten Wigardt, Lars Magnus Wigardt (f 1814), son till Johan Wigardt och Magdalena Lind, gifter sig 1842 27/3 med Brita Christina Nyström, född 1815 23/3 i Arboga. Uppgifterna kommer från Tomas Larsson och hans hemsida (som tycks vara borttagen nu). Han tillägger om Brita Christina att hon kom fr Tumbo 1838.
 
 
---
 
4. Karl Fredrik Lind (Karl Fredrik Olofsson Lind), född i Arboga 1785 som i sitt andra gifte var gift med Anna Sofia Nord född 1807.  
Hans tredje och sista gifte var med Katarina Lindberg född 1815-04-08 i Säters sn.(W). Enligt mina uppgifter gifte de sig 1835-05-12, alltså ganska snart efter Anna Sofias bortgång.
 
Familjen nämns också i följande inlägg:
 
Kristoffer Linds førældrar, Olof Lind och Magdalena Olofsdotter.  
 
Tænkte på den første Peter wigardts två søner Johan och Peter som reste med två systrar Lind.  
 
Magdalena var med Johan Wigardt och Catharina Sofia var med Peter Wigardt och senare med Erland Ernst Erlandsson som du också næmner lite i den senaste årsboken från Røtter.  
 
Deras førældrar hette ju också Olof Lind och Magdalena Olofsdotter. Kristoffer Lind (make) till Eva Wennerberg f 1795 må ju vara bror till dom.  
 
Såg senare lite i min samling att det står om Kristoffer Lind och Hustru Eva Sofia Wennerberg i någon notis från myndighetr(kanske uttag av pass) 1817 resa i Værmland, Væstmanland, Østergøtland att føryttra medhavt glas. Bægge mørka och dom har en tjænstegosse med namn Kristoffer wigardt.  
Stæmmer bra med att Catharina Sofia Lind har en son f,1805 som heter Kristoffer Wigardt med Peter Wigardt.  
Tjænstegossen ær ju naturligtvis systerson till Kristoffer Lind.
 
 
Dels anges Anna Elisabet Larsdotter - Lund som mor till Johan August Erlandsson f 8/10 1846, Hjulsjö, dels anges hon som mor till Karl Magnus Erlandssons övriga barn.  
 
Uppgifterna om barnen skiljer sig också åt i de olika varianterna om barnaskaran.  
 
Jan Johanssons version:  
 
Karl Magnus Erlandsson. Vallackare. Blev 60 år.  
 
Far: Erland Erlandsson (1793 - )  
Mor: Sophia Catharina Olofsdotter - Lind (1779 - )  
 
Född: 1817-04-15 Amiralitets fs, Karlskrona, Blekinge län, (K) 1). [Karlskrona CIa:11 (1813-1832) sidan 207]  
Döpt: 1817-04-20 Amiralitets fs, Karlskrona, Blekinge län, (K) 1)  
Volont. Olaus Westerströms barn  
modern Ulica 38 år  
 
Död: 1877-11-27 Ösby, Tuna sn, Uppsala län, (C) 2). [Tuna F:1 (1862-1894) bil 52] ( AD OnLine). 60 år 4 månader och 27 dagar. Wallackare från Östby.  
Begravd: 1877-11-29 Tuna sn, (C) 2)  
 
 
 
--------------------
 
Bo Lindwall nämner även en tidig Olof Larsson Lind som jag inte vet om den är relaterad till ovanstående:
 
Johan Ludvigssons yngre syster, Maria Ludvigsdotter (1704-1773) gifte sig med borgaren och krämaren i Lindesberg Olof Larsson Lind och från deras två döttrar, gifta Wigardt och Mejer, härstammar mängder av sentida resande.
 
 
Nils Danielsson Skragge och hans hustru Lisken Ludvigsdotters (fyra kända) barn är alla födda i Sunne, där han står som borgare ifrån Karlstad. Lisken var säkerligen syster med den Maria Ludvigsdotter som gifte sig i Karlstad 1741-10-11 med Olof Lind och dör i Visnum sn 1773 bg 08-29 (60 år gl) som omkringvandrande änkan Maria Lind.  
 
----------------
 
Hästbotaren Gabriel Meijers och hustrun Brita Stina Linds son Alexander föds i Ovansjö(X) 24 mars 1788 (Ovansjö C:4).
 
De nämns även här:
http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=785728#POST785 728  
 
---------
 
Om Marja/ Maria Kristina Almins etc biologiske far bar namnet Gjert skulle en möjlig kandidat kunna vara den Gerhard Almin som finns upptagen på en lista över glasförare vid Johannisholms glasbruk i Järna socken i Dalarna 1811. Övriga namn på listan är nämligen Anna Stina Meijers mor Juliana Bardh, Carl Åhman (!), Nils Almin, Olof Meijer (Anna Stina Meijers syssling och gift med hennes kusin Maria Kristina Dahlberg Meijer), Abram (?) Meijer, Olof Lind (Olof Meijers morfar?), Sara Lisa Wigardt (Olof Meijers kusin och Olof Linds dotterdotter?) och Alexander Flinta – samtliga bosatta i Järna.  
Det skulle i så fall kunna förklara varför Marja kallade sig Almin och Gjertsdotter samtidigt som en förening mellan skarprättarsläkterna Meijer och Almin inte är svår att tänka sig. Listan återfinns i Torbjörn Fogelbergs ”Om glasförare under tiden från omkring 1740 till 1820-talets början”. (Under rubriken Ros har Tommy Andersson föreslagit en Niklas Almin som möjlig far; Larsen anger även han Gjertsdotter som efternamn på Marja.)  
 
Ett uppslag åtminstone. / Sebastian
 
 
Hej Sebastian, Vet du något mer om Olof Lind och hans fru??  
Det var väl deras dotter som var med Peter Wigart f, 1746?  
Sara Lisa Wigarts två bröder var ju också dom med två systrar som hette Lind och deras Far hette också Olof Lind.  
Vet man något om dessa Lindfamiljer och om Olof Lind Den äldre, är släkt med Olof Lind Den yngre.  
Tackar på förhand, ha det bra.
 
 
Hej Kenneth,  
 
utan att ha gjort några närmare efterforskningar så antar jag att den Olof Lind som nämns 1811 är relaterad till den Olof Lind vars döttrar gifte in sig i Wigart och Meijer. Har du dödsår på den du kallar Olof Lind d.ä.? I Fogelbergs bok anges på annat ställe att vid samma glasbruk och vid samma tid hade även glasförarna Johan Wigert (!) samt Waltin Pettersson (son till Peter Detlofsson?) konton.  
 
Hälsingar / Sebastian
 
 
-----------------------------------------
 
ANNA LOVISA PETTERSSON, född 18420820 i Vånga (R).. se Rosbok sid72.  
[ Make 10 ] [ Dotter 5 ]  
Gift med föregående ana  
 
Gift 1876 ca i sä med  
CARL PETER CHRISTOFFERSSON LIND, född 18390701 i Galstad,Svartegården.,  
Tumberg (P).. Hästhandlare.. Se Rospärm 1.Sid.30.  
kan ej läsa. (hfl).  
Aldrig bevistat förhör och lärer vara i fullkomlig brist på all  
kristendomskunskap.(hfl).  
 
Inflyttade 1867 från Algustorp sn till Kärtared, Hudene sn (ägde  
1/16 mtl där).Överfördes 1869 till utom socknen vistandes.  
Lind rymd 1870. (hfl).  
Inflyttade 1878 från Hudene sn till Fjällatorpet under  
Prekebo,Öxabäck sn (P).  
Lever där 1881.  
Barn i andra giftet:  
* VILHELM CHRISTOFFER LIND, född 18760516 i Gökhem (R).  
* ELIN CONSTANTIA LIND, född 18780419 i Sexdrega (P).  
* ROBERT HJALMAR LIND, född 18810121 i Skallsjö sn (P).. Arrendator.  
Gift med  
SELMA POTENTIA KNIBERG, född 18741219.  
* KARL GUSTAV NATHANEL LIND, född 18831015 i ALINGSÅS (P).  
 
 
 
-----------
 
Mf mf ff  
192 Peter Detlofsson, född 1738, död 1815.  
 
Gift med  
 
Mf mf fm  
193 Marie Sofie Lind, född 1753, död 1804-07-18 i Christiania Tukthus.  
Hon var även Pias mffmmfm och fick då hennes mf fm mf.  
 
 
Hei - jeg søker opplysninger om en Johannes  
Rosenberg
på 1700-tallet som skal ha vært gift med  
Marie (Sofie?) Lind f. ca. 1753. De var etter  
sigende gift ca. 1770. Johannes skal ha gått bort  
ca. 1792 og etterlatt seg enka m/3 barn:  
 
Karl Fredrik f. 1779,  
 
Aksel f.1786 og  
 
Anne Katrine f. 1791. Disse var omflakkende i Norge i 1793, men kunne godt ha vært født i Sverige og flakket om også i Sverige.  
 
Johannes var hesteskjærer, og antagelig av  
reisende-slekt (etterkommere var i hvertfall  
reisande, og hesteskjærer/kursmed er et typisk  
yrke blant reisande/romanifolk).  
 
Jeg har etterlyst samme personen i anbytarforum  
under etniskagrupper:resande. Men tenkte å prøve  
her også. Se der, også under Rosenberg,
 
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-09-22 03:38)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna